1

Pp Anexcannap M. Herponnh,

CTAPA H HOBA TEOHOIHJA V H3IPAPBH XPHBTAHCKE uHHOCOuHJE

„C ieoue cmpaue, nocmoie noumoeaouu du)ocoduie, rareu cv Hopdupuie,
H)omuu u +uoeu opveu du)ocodu. C opvee cmpaue, ceeumeucmeo noumviv ueru
rao Ja+e)ux, Cupuiau u Hpor)o, rao u ceu roiu ceeumeuocm npu;uaiv“.
/Damacius, In Phaed.,I, 172, 1-3/

„Hvocra npupooa uuie ooeo+ua oa uahe Boea vro)uro ioi Boe, roiu ie npeo+em
mparena, ue no+oeue; neea ua)a;e ouu, roiu noumo cv v:uuu)u cee umo cv
+oe)u, npu;uaiv oa u+ ie (oa ou ea npouau)u) Ou nompeoau. Ou ceoe nora;vie
ouu+a ;a roie npoueuu oa ie npaeu:uo oa u+ ce iaeu, (na u mo) v ouoi +epu v roioi
ie +oevhe oa Boe ovoe ca;uam oo cmpaue :oeera, u oa :oeeroea ovua roia ie iou
v me)v ca;ua Boea.“ /Origenes, Kata Kelsou, 3, 7, 42 /

Hpomnm¬ane napannrme mnm¬ena yonmre xpos carnenanane oônma n snauaia rsn.
„crapnx nneia“ ns xpnna anrnuxe ¢nnoco¢nie n xpnmhancrna, cnaxaxo na ie nainaxnnin
sanarax ncrpaxnnana ns ncropnie ¢nnoco¢nie, a raxohe n pasmarpane ncropnicxo-
reonomxe enonynnie nneia xao noceôna oônacr xoia ¢nnoco¢npany o cnercxoncropnicxoi
nnmensnin norahana crnapn ynapa onnyuan neuar pacner¬anaiyhnx nonpnnoca. Panno cy
nosnare nspexe na nsnan nepe reonornia nema cmncna, re na npana npnpona Foxnia moxe
na ce nnnn camo ôncrpnnom nornena nnn ounma uncror cpna. To, mehyrnm, ne rpeôa na
ôyne nnxaxan mopannsyiyhn nniernsam, nero onronomxn cran xoin ie moryhe n
necxpnnrnnno ¢enomenonomxn ocnernnrn n nornuxn aprnxynncarn. Hnaronnuxa n
Apncrorenona reonornia sacnnna ce na rymaueny n xpnrnuxom onnocy npema
Hnarononnm nonmannma nsrpahennm na xpnrnnn necnnuxe nnn npnponne reonornie, xao
n na ocnonny na rsn. `Xanneicxa npopouancrna`, a neponarno n na craposanerne pyxonnce
Ce. Huc+a nnn raxne xao mro ie ôno `Annien nannpyc` nnn `Ernnarcxa xnnra mprnnx`.
Onne ce nma npe cnera ornopeno sacrynane rese na ie For mepa cnnx crnapn, xaxne iecy na
iecy n xaxne nncy na nncy y neceroi xnnsn Hnarononnx 3aroua (no uera ce n nocneno
xpnrnxom mnrcxe reonornie y upraeu), xao n Apncrorenonor nnhena reonornie xao
nporo¢nnoco¢nie n nainnme nayxe o crnapnma (nera xn. Memadu;ure)
1
, xoia ie y Hamôna
xnnsn
2
xao no ymy nenornopan, nenpexnnan n neunn xnnor, xao n naiysnnmennie snane

1
Penehn reopnicxy ¢nnoco¢niy na maremarnxy, ¢nsnxy n reonorniy, Apncroren narnamana nocroane nenoxperne n
onnoiene „npnpone“ xoia e naiysnnmennia n npema npenmery npnnana naiysnnmennioi naynn reonornin, nocnonno
rnpnehn: „Taxo ôn ônne rpn reopnicxe ¢nnoco¢nie: maremarnuxa, ¢nsnuxa, reonornuxa, iep nnie neiacno na axo ono
ôoxancxo nerne npnnana, npnnana raxnoi npnponn, re ona nainomronannia rpaxn na yoxono nainomronannier pona
ôyne. Crora ce reopnicxe mehy ocrannm nayxama cmarpaiy naionnnunninm, a ona nax /cama reonornia nainnmom/ mehy
reopnicxnm /nayxama/. V crnapn, nexo ôn morao nocrannrn nnrane na nn ie npna ¢nnoso¢nia cneonmra, nnn na nn
racnpan¬a o nexom noceônom pony n o ncx¬yunno raxnoi npnponn ( nnie, nanme, cne ienna ncra oônacr ncrpaxnnana y
maremarnuxnm nayxama, nero ie npenmer reomerpnie n acrponornie nsnecna npcra npnpone, nox ie onmra sa cne
saienno). Kan ne ôn ônno npyre cymrnne ocnm one xoia ce cacrannna nomohy npnpone, ¢nsnxa ôn ônna npna nayxa. Axo
nax nocroin nexa nenoxperna cymrnna, npnoônrnnia ie n npna ¢nnoso¢nia, a ona ie onmra na iecre npna. H noi he
npnnanarn na pasmarpa ônncrnyiyha xao ônncrnyiyhe, n mra iecre n xoia npnnanaiy xao ônncrnyiyhem.“ /Ar., Metaph.,
ETA, 1026a18-32/
2
„3annn¬yiyhe ie axo ie Fory ynex raxo noôpo xao mro ie nama nonexan, ann axo my ie iom ôo¬e, ro iom
nnme sannn¬yie – a raxo my ie. Hoysnano ie na ie ry n xnnor, iep xnnor ie nenornopnocr yma, a On ie ra
nenornopnocr, re ie Berona nenornopnocr naiôo¬n n neunn xnnor no ceôn. Kaxemo na ie For neuno n
naiôo¬e xnno ônhe, na raxo n nenpexnnnn n neunn xnnor n nexonane npnnanaiy Fory, iep ro ie For.“ (Ap.,
Mem, 1072
b
27-31), a n cran: „A npno cymracrno nema rnap iep ie ono ycnpxon¬enocr. Paxne, ro npno
noxperauxo ie ienno n no onpeheny n no ôpoiy, nomro ie nenoxperno, ann ie raxno n ono mro ie noxperano
ynex n nenpexnnno. Hponsnasn na ie iennno Heôo ienno.“ (Ap., Mem, 1074
a
36-40)
2

no xoier ie uonexy moryhe na nonpe y nymennnm xpernama mncnehn mncnn xoie
napannrmarnuno ocner¬anaiy crnapnocr. Hpna cymrnna ie no Apncroreny Coxpar,
Kannia, Hnaron; n xana ce ona ysnma camo ancrpaxrno n non nom samnm¬a nexo
ôesnnuno onmre ôoxancrno xao npna cymrnna no pony rne nsmehy uonexa n nona nema
pasnnxe, ryôn ce ns nnna onai ranxohyrnn reonomxn cnoi mncnn xoin nonpasymena na
ananorno ¬yncxoi nnunocrn xao npnoi cymrnnn n For ônna npernocran¬en xao nainnma
nnocras, a mro cy xacnnin nnsanrnicxn mncnnonn cacnnm perynapno youanann /a oryn n
cacnnm necmerano npnnasnnn nnrannma rsn. `npnponne reonornie` xao nnononocnnm n
npnxnar¬nnnm sa pacnpany o nainyô¬nm nnrannma xpnmhancrna/. Honpasymenaiyhn
narancxe oxnnpe nsnarana cnoinx cxnarana, ¢nnoco¢ Hnornn nnie nmao n pe¢epennnie
na cnoie xomenrape, ann ce npernocran¬a na cy mnorn npeysern on Amonnia Caxaca
/npnoônrno xpnmhannna/, uemy nne y npnnor rnpnna na nnie nonnocno npncycrno cnoinx
xonera na npenanannma, a n y npymrny yonmre. V mecroi Eueaou nerono ôoxancrno ie
ono xoie camonponsnonn mncnn, npn uemy sa raxny rnpnny moxe na ce nma camo cran na
ie Hnornn cam meponanan na ro xaxe, ri. na my ie panan. Hnaron cam nnxana ne ôn rnpnno
raxo nemro, iep ie nspas `ôorocnnunocr` reonomxn sa nera meponannnin (To ynnha n
Ennpe ¢on Hnanxa y nonpnnnuno nemapno cpouenom cnncy Plato Christianus).
Hop¢npnie nma samepxe cnnune Kenconnm n sa nera naxe Opnrenonn aprymenrn. Hnaue
on ie cmarpao na ie noiana Hcyca Xpncra nsyserna, na ie nennxn uonex n npopox, ann nnie
npnxnarao Cnero Tpoicrno n yrnanom ce cnnc Kama Xpucmuauoc n cnonn na ononpranane
ror rnannor normara neponana (ro noôpo nanomnne n Ennpiy Cmnr y cnncy Porphyri`s
place in the Neoplatonic tradition). Beron yuennx Jamnnnx nnie ce mnoro ynnnrao y
xpnmhancrno n npxao ce yrnannom mncrnuxe rpannnnie ernnarcxe pennrnie, sa xoiy
Bonnc Fan rnpnn na y norneny npnpone marnicxnx nenonana nma iauy rpannnniy on
craposanerne (nonyme, ne oôiamnana xaxo ro na ie onna `marnia` Foronnnna Moicnia iaua
on one ernnarcxnx cnemrennxa nsnemrennx nexonno y marnicxnm ¢opmynama n
nenonannma, xao nn ro na ie pasmnnane mopa y npenacxy mopeysa nanexo saxrennnie n
omrnie on naprnxynapnor pasmnnana none na ôn ce iennoi npnnnesn noxnarno npcren,
mro onncyiy marnicxn nannpycn –Wallis Budge, Egiptian Magic/). Jamnnnx ce cne y cnemy,
npema xpnmhancxom orxpnneny nonamao nonmananrno, npe¢epnmyhn npe xomnunor
Anononnia ns Tniane n cnoiaraiyhn Hnraropy sa cnoie reonorymene, moryhe n sôor
Hop¢npnienor ynepena, iep ie ôno neron yuennx. Fynyhn na ie neron nexnacnpann
neraxman neonarancrny ounr, naineha my ie sacnyra nesana sa rymauene oônuaia y
ouexnnannma nesannm sa ernnarcxy pennrniy, n mopa my ce npnsnarn cnara y nonesnnany
mncrnuxnx yuena (xoia ie on moxna cnymao n nnpexrno npexo cnemrennxa Amonnia) ca
nonmanem reyprnie, unin ie snauai ynnhao iom n nnianexrnuxn pannonanan n y orny
pe¢opmaropcxnx cnopona npocnehen Xerenon ym, nmenyiyhn ie xpainnm nmenom
cnexynarnnnor nosnanana crnan n camom cpxn mncrepnie ônncrnonana xao „sana¬nnnm
¢oc¢opom“ cnexynarnnnor nyxa. Penene reyprnie na nnmy n nnxy, ri. na ony ycmepeny
npema npnnnnnnma yma n ony npannonanno mornnncany, noxpenyo ie iom Hop¢npnie y
cnncy O nehuuu uu+du, rne ce moxe pehn na ie ona npna nornnncana sarpoônnm xnnorom
nnn onnm xoin npenasnnase xonaunocr, nox ie npyra mornnncana no¬om sa moh n
npemohananem re mohn, mro ce nmenyie marniom, uapanem /roereia/, raranem
/nonnnamhnnanem nexora npexo nocennnmrna npexornnnnia: npencxasana, nnsnia/.
Cxnonocr acrponomnin (ri. nocnonno acrponornin, snesnouaramrny, naynn o snesnama)
nnie ro nonpasymenana, n cnyxnna ie yrnannom xao nomohna nayxa xoia nonpxana
pannonanny reonorniy. Bro ce rnue Hpoxna, nerono nexpnmhancrno ie ônno npe cnera
ôonna unnennna sa nera camor iep ie snao na cy „rn¢oncxa nynana nerpona“ crnap

3

conniannor npecrnxa n no¬a cynônne, nanme nemro mro ie apxaicxo narancrno yxnonnno
ca ncropnicxe cnene, a on ra ce nnax npxao xao nnian nnora na ne ôn ``omrerno
rpannnniy``. Hpoxno ie ycneo na noxaxe ne camo ro, na ie c¢epa cnerocrn on nsysernor
snauaia sa ym, nero n nnme on rora, na ôes nomronana raxne c¢epe ¢nnoco¢cxa snana
nocraiy orpannuena, a camnm rnm n nesnarna y norneny nenonnrocrn nnn saxrena nesannx
sa onmrocr nonmana (y uemy ie sacnrypno orpomna sacnyra nennxnx xananoxniana
Bacnnnia Bennxor n Ipnropnia Forocnona xoin cy ce saienno ca ôynyhnm narancxnm
nmneparopom Jynnianom Oncrynnnxom mxononann y Arnnn n y pacnpanama nyônncxn
npoônemarnsonann n remarcxe n oneparnnne acnexre reopnicxnx cranonnmra). Onai xoin
¬yôn mynpocr, nyxan ie na sapan ncrnne sanasn y nopexno nacranxa crnapn, n ro ne xao
nenpncrpacran nocmarpau xoin cnnma cnryanniy n xnanno anannsnpa cnnm¬eno, nero xao
onai xoin ie n cam no rom nnrany nosnan na nsnanasn naionpxnnnia pemena. Jep, n ro ie
onnaixana nosnaro na ce `xnannnm anannsama` ynex ce npahaiy anonnmnn
nnrennnonannrern ns npernocranxn nenonnrocrn nnrana, xoin reopnicxy anannsy nonone
y nnrane n ononpranaiy xan ie nenono¬na, xao npeneôpernyre nnn sanocran¬ene
unnennne xoie snaue camonsnecnocr namer uynnor n mncaonor ônha no Apncrorenoi
ernnn.
Hauenno no camoonnocnom casnanany ynnhano, cner ie neh oxnahen, ri.
oôiexrnnncan xnnemop¢nnm cxnonom y cnaxonnennnn, yrernyr y npannna n nopme xoie
nymy cnyranaiy y ycmepanannma, saresannma y ¢ynxnnonannrer, a xoinm ce nocrnxe
rasnnncrno nan exonomniom eneprnia y cxnony npeonnahyiyhnx oônnxa yxpyhnnana
pasnnx nnnona crapemnncrana. 3aro ie snauene reyprnie y rom nepnony xao oônnx
craônnnsannie camocnecrn nocrano nauenno, xana ce cne nonyxno y ynyrpamnocr n
sracna cnoôona sanoca xoin ie ôoxancxn nanaxnnnao xpos npnpony, nnrepaxnnie mehy
¬ynnma ns oxonnor cnera n mehycoône mncaone yrnnaie, onannohyiyhn ce y ymernocrn,
naynn, ¢nnoco¢nin, pennrnin. 3aro ce y cncremnma marnicxnx onepannia n xpeuencxnx
oôpena ne nanasn nnmra ononnxo sauynno n nennxo, xonnxo y ynyrpamnem
ymonocrnxyhem nyry ysnaxena npema npnoiennncrnenocrn xpos ¬yôan, ncrnny n nepy,
re ymcrneno rnxonane nnn raian y Fory. Hmenyiyhn ienno nnn nmenyiyhn ôora, pexnn
cmo ienno re ncro, xaxe Hpoxno y xomenrapy V; H)amouoeoe Hap+euuoa (631.10), na ôn
xacnnie yrnpnno:
"For xoin onronapa iennom, nnie ônno xoin, neh ôor nanpocro".
/Proklo, Uz Platonovog Parmenida , (643.1)./
Anconyr ie raxo ancrpaxrno nocran¬en n xasyie o rome xaxo ce
nporo¢nnoco¢nia nnn `crapa reonornia` ôesycnonno ynaxana, maxap ioi naunnn nnhena
`Fora ncrnne` nnme n nncy ônnn ronnxo merononomxn caonpnpohenn. To ncro onnocn ce
n na ym n mnm¬ene, uemy npnnana nsyserno pasnniena ncnxo-¢enomenonornia xoia
npxynn y enrenexnin "nnera yma" (ienne cnnrarme nacrane on memannne Apncrorenone
ncnxo-nornxe, xanneicxnx yuena n noraino npncyrnnx mncaonnx nocrnrnyha
xananoxnicxnx orana Hpxne), re caonnocnnm xnnocrasama. Tayrncrnuxe xnann¢nxannie
rnme ne ocraiy y ônennny cno¬amnnx nonmana, neh nonpnmaiy saomrpene nnnone
npernocranxn xoie nounnaiy na cneyxynnocrn "nneine nynohe". Bnpoxa paspana onaxnor
nnhena mop¢onornie "ymnor cnera xnnora" xpos nerona ncno¬anana y mnry n
neponannma ca nparehnm oôpennma, nnie ocraiano xon nera nemro cno¬amne
reopnicxom sanarxy, ôynyhn na ie nesa ca nymennomhy ¢opmannsonana y "onronornin
cnnxe" ônnaiyhn ornapana na mecrnma xoia cxnanaiy re oônuaino nacnehene momenre, a
onn oner onpehen crenen ersncrennnie n noernuxe ennnennnie. Ennnenrnpane ce moxe
onnniarn n npexo nnacrnror ncxycrna, ayroncnuxn - de visu, mro ôn ônno "nenocpenno
nnhene " xao moh nnsyannsannie xpos ynnne, nnn iennocrannnie, nnsyannsonano onpemane
npencrane sa mnm¬ene. Hpemna ie cam noiam avmoncuie cemanrnuxn nporernyr on
4

npnponnor cnenouena no narnpnponnnx nnsnia, xao ienan on x¬yunnx nspasa nnme
reyprnie (y snaueny pasôoxopenocrn cnnx nymennnx n ymnnx cnocoônocrn xoie
noernuxnm xarapsama pacxpnnaiy rpannuna nonpyuia xnnora), na¬a onmax npnmernrn
xaxo ie sa nerony ynorpeôy npecynna ¢opmannsannia ncxycrnonanor /ne noxnn¬enor,
neh pasym¬enor/ xpos nauenne oxnnpe rnnonornie cnecrn nnn oônnxonane cnnecresnie
crnapnocrn. Ayroncnia ie raxo npenacxonno menranna xareropnia cnnecresnpana
nocroiana, n nasna nsasonno xapnme npennpana cranonnmra, xoia y ¢noranniama n
anepnniama nonpnma iacnnie oôpnce. Crora Hpoxno ncrnue: "Jep nncmo camo ym, nero n
pasmnm¬ane n cnyrna, n naxna n cnoôonan nsôop, re ynanpen rnm cnnama ienno n
mnoro cymracrno, ne¬nno n nenone¬eno ...Jenno ie ono xa xome saiennnuxn xpne
nenoxynne nymenne cnare, a iennno one mory noysnano na nac noneny no onocrpanor
cnnx ônha, n came cy ono mro casnaie iennncrno cnera y nama. Ma xnnxo na cmo ce
yxopennnn y cymracrno ramomner /onocrpanor/, n ma xonnxo yxopenenn na ôncmo
nponcrexnn /oryna nponsamnn/, ne rpeôa na oncrynnmo on yspoxa ceôe camnx." /Proklo,
Filosofija Haldejaca /Eclogae e Proclo de philosophia chaldaica..Albertus Iahnius, Halis
Saxonum, 1891., s. 4-5/; vidi moj prevod - "Istocnik" br. 1, Beograd, 1992., s. 103/ Bnnnn
yrncnn n yôehena xoin ce cnnecrernmy y pasaônpane ncrnne, xon Hpoxna cy nonesann ca
ncxycrnom nnnnnnnyannonor npara nemn¢ponana crnapnocrn: "Cnaxo, naxne, no cnoioi
concrnenoi npnponn, nencxasnno ncrpaino nponanasn snamene cnera Ouenor."/Hp.,
Theol.Pl., II, 8, p-105/ To ie rno onnx crpana neronor mononnypannsma xoie sanasn y
mncrarorniy, n xoie na uonexy cxonan naunn naie ynyrcrna sa cnanaxene y cxponnrnm
nnnonnma oncranxa. Hspas "Oran", xoin on npeysnma ns ¢nnoco¢nie Xanneiana, a xoin ie
n Hnaron xopncrno y nnianory Tu+ai /"oran cnemnpa"/; cnmôonnuxn ie nspas sa
npnoônrnocr n ncxon iennor n cnera. Cnennmnn /cnemy onocrpano ôoxancrno/ nsmnue
nncxypsnnnom nonmany n yonmranaiyhem nsnarany, a Hpoxno rnpnn: „H xana ôn can
rpaxno naunn xaxo nocroin ôoxancxo snane n ôoxancxa ncrnna, xoiy ôoronn nmaiy o
cnemy mro nocroin y ônno xom oônnxy, onna hem na nnnnm xaxo ie ona nenspennna n
necxnar¬nna sa ¬yncxo nomnm¬ane n snana ie rex ôoronnma camnm. Bro ce mene rnue,
uynnm ce na nma nnaronnuapa xoin ymy npnnncyiy casnanane cnnx crnapn, uax n onor
mro ie aromnsonano, npornn npnpone n, yonmre sno, n xoin sôor rora ycranon¬anaiy
nocroiane ymnnx yspoxa sa raxne crnapn. Vronnxo ce nnme nnnnm onnma xoin pasnnxyiy
cnoicrnenocr yma on ôoxancxor iennncrna n xoin ymy npnnncyiy cnocoônocr onmrnx,
npnnx n onnx ypoxa npema npnponn, a ôoronnma moh na cne ypehyiy n crnapaiy. Jep ienno
ie sancra cnyna, a onmrocr nnie, na uax n marepnia n cne mro nocroin yuecrnyie y iennom,
nox na ymnnm oônnnnma n pononnma ne yuecrnyie cne.“ /ibid., I, 21/
Axo onai Hpoxnon ncxas cxnarnmo xao nosnn na nanymrane yma n nornpane
rexne sa pasymenanem, sacnrypno ra nncmo noôpo cxnarnnn. Hume)ermva)ua
oudepeuuuia xoiy on onne ncrnue, onnocn ce npe cnera na maxcnmanncrnuxe nn¬ene xoin
ôn ra camonsnnaiann ns cneiennncrna n camoycnocran¬ann y nexoi neronoi noceônocrn
camocnecnor snana n camonono¬nocrn. Vronnxo renepanna cnnxa yma rpnn
pecrpnnronane nnn cran¬ane y sarpane ôesycnonnnx saxrena, xoin ne ouoneuyiy uonexa y
oôn¬y onpehena, nero ra oner na npyrn naunn ocnpomamyiy xpos nnysopne nornene.
Fanehn ce onnm mro ie ôamrnneno on nannnna (Hnaron, 4u)eo, 16c), ym ne nponcrnue
xao crnapnocr camo ns iennor n mnomrna, nero n ns cpacnocrn rpannunor n
neorpannuenor, y xoioi cnaxa crnap ônna nneino ocner¬ena. 3a ro ie norpeôna cnoôona
xoia he npenasnhn n nncxypsnnne npnnnnne n pasymne crpyxrype npnnncnnana n
ynenmanana y iennom nannpnnnnnniennom anapxo-nnôepannom samaxy xoin he mnmonhn
yxanyn¬ene ¢opme n onxopaunrn maxcnmannsme. Kao ônhe na pasmehy cnerona xoie ie
nsnoxeno ornopenocrn ônncrnonana, uonex na¬a na nocenyie rnôax n oxperan ym, xoin ra
nehe ycnan¬nnarn cnoiom macnnnomhy nnn ymprn¬nnarn yxanyn¬nnanem. Cnopnnm
5

noimom reyprnie on nasnauana one moryhnocrn xoie ôn raxnom saxreny ynono¬anane, a y
H)amouu:ra meo)oeuia /I 25, p-63/ uax xaxe: „Cne ce xpos ro cnamana (nepa, ncrnna,
¬yôan) n nonesyie ca npnoneicrnyiyhnm ysponnma - nexo nyrem nomam¬enocrn epocom,
nexn nyrem ôoxancxe ¢nnoco¢nie, a nexn xpos reyprnicxe cnne, xoie cy iaue on yxynne
¬yncxe pasôopnrocrn n nayxe, re nonesyiy noôpa nomam¬enocrn n npounmhene cnne
xpos pan npounmhena, re nanpocro cne nenornopnocrn ynyrapôoxancxe oôyxnahenocrn.“
Mncraromxn momenar xoin y ceôn canpxn eroc snana n cnary ¬yôann mro
npeoôpaxanaiy nnunocr, ounrnenno ie naxan neo nerone ¢nnoco¢nie pennrnie. Ona ie
cnrypno onpem¬ena norpeônom cymnom ys nepy xoia ie nparn, xao n xpnrnuxnm
npocyhnnanem. Vnyrpamnem npnonnxy ¬yncxor nyxa xoier Hpoxno nmenyie n "nner yma
y nama" xpnrnunocr npnôan¬a moryhnocrn sa nsnopnnia pasymenana, a ro snaun
camocasnanane n casnanane cnera mro iecre, xaxo ono iecre. Ono ca+o oumu casnaie
v;por ceeea, mro na¬e nponsnonn cymracrno xao npno no peny, a rex xao npyro
nponsnonn xocmoc, cynne npema cnernocnocrn, re ocrana noiennna ônha. Hnxonn cy
npoyspoxonann nemniyprnuxn, raxo na na nnxonnm noianama ocraie )enoma (nox cy n
cama rnapna neôecxa rena ne¬nna n npononan¬nna). V morpeny camnx mncnenocrn,
nyma ce ysnnæe no re npnoônrne nese ca ôesycnonnnm y xocmnuxom ymy xao na „morpn
mncnn rnopna nenor xocmoca“. Pa crnapnma nnie yspox y ymy, nnra ce Hpoxno, mra ôn ro
npæano nenone cnera ôes pacnanana n neypehenocrn, n mra ôn ônno ca mepom n
ycnocran¬ennm penom mehy crnapnma y ônnany, na einocn ne npecrpoianaiy sna xoia
nacraiy? Hocmarpanem einoca nyma ynnha nparonenocr camnx mepa nnn ônncrnennx
npernocranxn, xao nopenax y xom ie ono aromnsonano n noiennnauno nocneno na ceôn
cnoicrneno mecro. 3a nnycrpanniy on nanonn cynne, mecen, snesne, neôo, xao npnmepe
cneypehenocrn y nonpmenoi cxnannocrn. Tai cmncao nnie camo moryh (ayromarnsonannm
naunnom nacraiana - on cemena uonex, on sarnenanocrn y narpy nnamenonn, on npyher
nerpa cmoxne), neh n nenoyoônnuen n nenoycrpoien no cnoioi cnpcn xoia nsnyrpa
pyxononn noônianem oônnxa. Tnme ie cam cmncao (pasnoxnocr, nneinocr, noim¬nnocr)
yunanen y npnpony, raxo na ra ona u+a npexo nanenennx oônnxornopnnx cnara. Ty ce
yxasyie norpeôa sa npoônianem eneprercxnx cxnonona xoin npxe onpehene rnnonornie
cnecrn yxanyn¬ennm, a ra ce cnara crnue ¢opmnpanem cnnonrnuxor rnennmra nnn
npncycrnom y carnenanany. On cnecrpanocrn raxnor carnenanana nnn cnare npncyrnocrn
y nemy sanncn n cmncao nnhenor, a rnme n nneinn xopnsonr xao nnnexc sanpemnne n
moryhnocrn ncrnncrnonana. To ocraie xao nanor onome xoin xenn na ce ynyrn y camo
mnm¬ene nnn na ¢nnoco¢npa, a oônnxornopne cnare raxohe nnme ne mory na ôyny
camonnxnn camopacrn xoin ce camo roie n ne nonaxy nnxaxnor pasnora onome on uera rai
nap npnmaiy n ne ysnpahaiy saxnannocr.
3


3
On crynana xpnmhancrna na nonpyuie ncropnie sônnaiy ce sannern, yrpoxanana n nenoymnne xoie ro
crynane npare y crony. V rome ono nnie morno na nahe ôo¬er canesnnxa sa oncranax n mnpene on
¢nnoco¢nie y nnxy iennncxe mera¢nsnxe xao nainyô¬e, na n nonaiôo¬e aprnxynannie mncnn nonohennx no
nonmana. Hsiennauanane ¢noco¢nie ca narancrnom ônno ie neno nomnx, nnn sa mncaony nniarnocrnxy
nenono¬no ocnocoô¬ennx xpnmhancxnx reonora. Honosanerno oôsnannnane Orxpnnena nonpasymenano ie
rymauene orxponencxe peun ¬yncxnm peunma, nonymraiyhn rnme na neponane nocne no pasymenana. H ry
ie ¢nnoco¢nia ônna on nainehe nomohn xao meronnuxn nohena pe¢nexcnia o Foxniem xasnnany ¬yncxnm
peunma, a xoie sa cnoie cpennmre nma uonexonnm nocpenonanem ouoneueno npocnon¬anane
camoorxpnnaiyher Iocnona Xpncra. Teonomxa nayxa yreme¬nnana ce npema norahaiy Orxpnnena y
npemeny xao nayxa ncropnie norahana, nox ce ¢nnoco¢nie noiannna y npemeny n y ncropnicxoi
ycnon¬enocrn sanounnana cnoie reme¬no ncnnrnnane o onome mro iecre cnaxn nyr nsnona na ôn
pasrpannunna nonpyuie ncrnne n nana anconyrnn nernrnmnrer npncrynannma. Vronnxo ôn ce morno pehn
na ie onnoc ¢nnoco¢nie n reonornie y ncropnin nnianexrnuan y cmncny mehycoône ycnon¬enocrn n
mncaonnx onpehnnana xoie npenasnnase cynpornocrn. One croie y iennncrny pasnnxe nocmarpana npnpone
(n/nnn cymrnne), neponana n snana, ayropnrera n yma, ncropnie n noima cnoôone orxpnnena n xpainnx
moryhnocrn pe¢nexcnnnnx cranonnmra. Hpema Jycrnny unnoco¢y, xoin ie cmarpao na y ¢nnoco¢nin
6

Haunn xaxo moxemo na ysnparnmo saxnannocr crnrao ie ca xpnmhancrnom, n ôes
oôsnpa na nome crpane xoie cy npaxrnxonann ¬ynn cxnonn npeunnama, maxcnmannsmnma,
na n nomnm pemennma, y xpnny Xpncrone ncrnnocnonehe Hpxne, iom ynex ie ronno n
ônaronarno. Bennxn ôorocnonn ymenn cy na nene noôpe crpane nononnaronnuapa, xao n
na nx yxope sa npnmnrnnnsam npenpacyna xoinma nnxonn cnncn nouecro oônnyiy, ann
nnxana raxo na nx npoxaxy n onôane xao neniexe n snornope. Cnenehn nnx, cnennmo n
nonecnn rpar pexynepannie nsnopne ¢nnoco¢nie xoia nam ce nynn na naiôo¬n naunn
pasymenana crnapnocrn, ann onai nyra ca cnonom saxnannocrn Onome, xoin cne ono
nymra na ôyne oôrp¬anaiyhn ra cnoinm eneprniama n xao Cnenpxnre¬ ne camo na npxn

nocroie momenrn sôor xoinx ie ona neh cacnnm onomahena y xpnmhancxom nyxy (napounro Hnaronona), re
na ce y noi neh rana snauaino ysnanpenonano, iep nnnn nsrnene cnor nonpmanana y Iocnony Xpncry. To ie
ona ysopnocr y xoioi ona moxe na ce oôncrnnn xpos npeoônnxyiyhe cxnarane pasnnunrocrn xopnsonara n
cesane npema cnmônosn n cnnresama xoie cy omoryhene ncropnicxnm norahaiem Orxpnnena. V noceônocrn
xopnsonara xoin ôn ce sanemapnnann, ro camo no ceôn nnxana ne ôn ônno noxyunno na rai naunn.
Hpeysnmane n npeoônnxonane ¢nnoco¢cxe repmnnonornie, ynorpeôa merone nnn npoônemarnxe xoia ce
ncrnnana, n nnie ônno moryhe xao nexo neoôanesno `nocnyxnnane` nnn oro¬ena ¢opmanna npnmena.
Hoimonn, mera¢ope n mncaone cnnxe n nncy morne na ôyny npeysnmane camo na `cno¬amnn naunn` ôes
cxnarana n npareher oôiamnanana mra ce n samro xopncrn iep ôn ro ônno nenopacno rymauene n
mera¢pacrnuxa nenopeuenocr. Tana ôn ro morna na ôyne camo `nponsno¬na opnamenrnxa` ienne cacnnm
npyraunie mncnn xao nexa noma cnnxa pannonanne nsnnronepenocrn xpnmhancrna. Jennncxa mera¢nsnuxa
reonornia nnie nn nsnnronepnna, a nn npenoxpnna n nsononana cymrnny xpnmhancrna, neh ra ie yxnanana y
ceôe xao noxpernn npeoônnxyiyhn unnnnan mncaonnx saxnarana ncrnne n cymrnne crnapn. V rome ce ne
ncx¬yuyie xpnrnuxa nncrannnia xoia nnpasymena iennncrno y onom `nonosanerno nonom`, na ry
¢nnoco¢nia nnie nn nonpehena, nnrn `npennanana` y nenoi nsnopnoi namepn na ôyne nenornopna n y nonnm
ncropnicxnm cxnononnma. To moxe na npnrnpa ¢oônuno xpnmhancrno xoie ce nnamn oryhnnana n
necrpyxrnnnocrn, ann cycper ca remxo nsôopennm cnmônosama (Kanr, Xeren, Hocen) nnn crnapanauxnm
cnnresama (Apeonarnr, Hanama, Kysancxn, Cyapes, Xeren, unopencxn, Fynraxon, unoponcxn, Hocen,
Janapac, Faiepnanrec nrn.), cnaxaxo na ie ônnxe ncrnnn on ôoroôopauxnx nanmerana y cxpnan¬ennma nnn
xnasnnnierncrnuxnx cno¬amnnx ocyhnnana (xaxnnx nma cnyrne n nanperex). Taxo nma n npenpacyna xaxo
ie rpuxo mnm¬ene crarnuno, sa pasnnxy on xpnmhancxor xoie ie nnnamnuno, re na ie npno ôesnnuno n na ce
rex y npyrom ¢opmnpa noiam nnunocrn. Pnn¬auxa ie npra xapaxrepa cxnonocr mnm¬eny xaxo ie reonornia
nacena na nyxany npenapy no xoioi ie npeoônnxonana n nocrana cna nsoônnuena on ncropnicxn ncnpn¬ene n
norpomene ¢nnoco¢cxe cymrnne, nnn na ie ¢nnoco¢nia nocpnyna ynpyxnnmn ce ca nepasymnnm
reonomxnm ôaixama o crnapany cnera n npenpacynama o nacxpceny. Ona ce ¢opmnpa xpos ancrpaxrna
yonmranana xao nponyxr npyraunie nmnocrnpanocrn noimona ns penarnnncrnuxnx c¢epa nosnrnnnnx
nayxa, na ôn ce nouecro ¢nxcnpana y nneonomxnm rymauennma rpuxor xocmonenrpnsma xpos nnxoromnie
marepnianncrnuxe npenanennnie n xpnmhancxor anrpononenrpnsma ymecro xpncronenrpnsma.
Hsrpanna xpnmhancxe ¢nnoco¢nie xao `¢nnoco¢nie no Xpncry` paspannna ie reonorniy xao nayxy xoia
ie recno nonesana ca merononorniom noimonnor npnmnnana mnm¬eny y neronom ocnony xao naunny
ocnemranana Hcxona. Hononnarononnn cy ra npema rpannnnin rymauena Hnarononor nnianora Hap+euuo
xao `Hsnop mnm¬ena` cxnarann xao Jenno. To ie saiennnuxo nonpyuie oônnxornopne nenooôpasnocrn
crnapnocrn xao noian¬nnana xopnsonra Jennor n mnomrna, Crnopnre¬a n crnopena y ronopy ocnnxanana
naunna npncryna Anconyrnom. Paspany re ¢opme nocrynana xao noimonnor nanonesnnana mncaonor
cxnona xoin ie ¢nnoco¢cxo-reonomxe xareropnie xao Foxnie npnpoxe (npennxarnnne xapaxrepncrnxe)
nononnno no iennncrna, ouynano ie nacnehe cneroorauxnx mncnnnana xon Knnmenra Anexcannpnicxor,
Opnrena, Cnnecnia, cne no Bacnnnia Bennxor n Ipnropnia Hasnianca n Hncxor n xacnnie, re xao mncaono
norepnnano nnarononcxo cranonnmre npoxero ienanheocxnm nyxom, npeneno n npenocpenonano mncaone
¢opme sa norona nsyuanana. Pnonncnie Apeonarnr ie neo ror ôoraror nacneha n nnie moryhe pehn na ie on
y reonornin nonnerao narancxnm ¢nnoco¢cxnm rexonnnama, xoie cy nanonno npennannne nerony
xpnmhancxy mncao xao `¢nnoco¢niy no Xpncry`, a na canecr npn rome ocrane uncra. Fnorpa¢nie n
npncrynn rom npoônemy xon nennxnx xananoxnicxnx orana Hpxne, nnme cy nero norpeôan npernen
`nniarpnôa`, na ôn ce onai npoônem carnenao y nono¬nom pacnony n nyônnn. Mono¢nsnrnsam ôn ôno moryh
xana ôn ce xpos sanounnane y npemeny, ¢nnoco¢nia nyrem npemena rpynnna na oôorornopn panne nepsnie
cnoinx noxyunnana ncrnne, ann na¬a npnmernrn xaxo ce ro sônna cmo y neycnennm npoiexrnma xoin cy
nonnernn camocxpnn¬enoi nespnocrn. 3penn nnononn cy crnrnn on onnx ciainnx pannx mncaonnx xonoca n
c npanom nocrann ysop npannm mncaonnm nacroiannma.

7

na oxyny cne na ce ne pacnanne, neh n napyie ôorornopne napone Pyxa. Hona crnapanauxa
enoxa n sanouahe ca nono¬no noôpnm pasymenanem on Kora rn ôorornopnn naponn Pyxa
nonase n npnnpemnhe ony nenpnny xoia nam ie cnnma norpeôna sa nocroiancrnen xnnor
xoin nehe ncx¬yunnarn npany noôoxnocr, neh he na ny rnenarn xao rnannn neo xoin ro
nocroiancrno n caunnana.
Aneropnia nehnne y Hnarononoi upraeu ronopn o ¬yncxom npoônemy nesanom sa
casnane crnapnocrn y necnmncrunnm ôoiama, ann nanoxnannnom xpos ymne nanope
nexôana y nnianexrnnn n neronane npnnne. Ha cnnuan naunn, xasnnane o nsrony
npaponnre¬a Anama n Ene ns Enencxor npra onomnne nac na nsnopno camooryhnnane on
nnacrnre cymrnne n nanaxe npeoôpaxanana ymnnx cranonnmra na ôn ocrnapnnn
npenycnone sa nen nonparax. V ocnonn, ro ie pe-nnrnia, ynoxenn rpyn sa oônan¬ane
onor mro cmo nanno nmann n nsryônnn, na ôn ce nparnnn nsnopnocrn ônncrnonana n
ncxycnnn npany cpehy. Cnaxaxo, iom ynex ce uyie n rymauene xaxo ie ro connianna
nomnm¬arocr onpehenor npymrnenor cnoia xoin ¬ynnma ornma npeme n eneprnie, a
xoiom on crnue npecrnx n craryc. Hperepnnane ca perporpannomhy pennrnie n xpnrnxa
caxpannnx nncrnrynnia y xerenniancxom nyxy, nonynapno y npeme peannor conniannsma
n cnnx noronnx «nsrpannn» n «norpannn», on xoinx ce nnie cnacna nn rsn. «rpansnnnia
npxane», neyôen¬nno ie xao n came re npnsemne xoncrpyxnnie. Onnnuny anannsy ror
npoônema, na npnmepy coniercxor npymrna, nonynno ie nenanno Hanen Jenrenennu Foixo
ca cnoiom ocmnm¬enom crynniom o nnmany cnercxe ncropnie. Ca iaxnm ocnonnem na nyx
xerenniancxe nnianexnuxe rpnianonornie on ie y canpemennm ycnonnma npencnnrnnao
xonnenryanny mnoronpcnocr ¢nnoco¢nie nocrxnacnune enoxe n sax¬yuno na mnm¬ene
na¬a na nacrann xnacnunnm rparom, axo ne xenn na ce yronn y merononomxn anapxnsam
n nnxnnnsam na ôn noxyunno cmncao cynônne napona n ncropnicxor nponeca y nennnn.
4

To cnehene xnacnunor rpara nonpasymena nnrepnperarnnne nnonannie xoie npare
peaxryannsanniy nnianora ¢nnoco¢nie n pennrnie, npe cnera xpnmhancxe, a sarnm n
pexynepanniy onor canpxaia nonmana, mro ce uemhe ryôno ns nnna nero mro ie ônno
ymecno n na ce npnmern. H Oner Cymnn y cnoioi crynnin
5
, nnie nponycrno npnnnxy na
mapxcncrnuxy xpnrnxy Xerenone ¢nnoco¢nie onenn xao npcry epncrnuxe peaxnnie xoia ie
ocamocrannna ienan npaxrnuan npanan, n y rom cmncny nnie nenaxno mro ie ro nocrao
ncrpaxen npanan mnm¬ena, xoin, ôes oôsnpa mro ie peanno nocneo y hopcoxax, n na¬e
xao mncaono npenasnhen, nocn cnmôonnuxn xapaxrep pannonannocrn n nma cnenn¢nuny
mncaony rexnny. Mehyrnm, camoonnocna pe¢nexcnia xoia ôn na saxnarn crnapn y xopeny
nannasn na npoôneme nesane sa craryc no¬e n paspemana nx rex naprnxynapno. Ona ce
sanpano reme¬n na rom no¬eny no¬e n nenom nsno¬enany, ocraiyhn pannna npema
nennm xperannma xoia ie reme¬no ycnon¬anaiy. Hpoônem no¬e sa no¬om ie ynyrpamna
neno¬a xoia ie nparn, ri. nesyie sa nneie xoie ce ynorpeô¬anaiy sa cnponohene npnsemnnx
n orpannuennx nnrepeca, iep ne nonpasymena npeym¬nnane n capanny nnn caneicrno ca
Foxninm necrnopennm eneprniama. Vsnnsane xa Fory n ocnehnnane (osapnnane) uonexa
xon pononauennnxa npanocnannor ncnxasma, cn. Ipnropnia Haname, moryhe ie sôor rora
mro nacnena rnap nacroin na My ce npnônnxn, na Berona eneprnia caonmrena uonexy
nocraie n cnoicrno camor uonexa: «Ionopnrn o Fory n cycpecrn ce ca Forom nnie ienno n
ncro. 3a npno ie norpeôno snane n peu, npn uemy ce raxohe nsnaxe noim¬eno ncxycrno,
yxonnxo nehemo iennno na neryiemo snane, neh n na ce nnme cnyxnmo n na ra npenaiemo;
sarnm ie neonxonna pasnonpcna rpaha sa pacyhnnane, ocnone sa noxasnnana n
ynopehnnana npema npnmepnma cnercxnx crnapn, na cne ro nnn nehn neo rora moxemo
nocreneno na npnxynnmo rpynehn ce n cnymaiyhn, a cne ie ro npncrynauno ¬ynnma xoin

4
Cmauoe)euue nou»mu» ece+upuoù ucmopuu: Hcropnxo – ¢nnoco¢cxnñ ouepx, Kpacnonap: Kyôan, 2006.
5
Ieee)ì rar cvoìoa Poccuu, Kpacnonap, 2005.
8

ce cnanase y cnery, re na xpaiy nocraiy n mynpann ror nexa, npemna neuncrn xnnorom n
nymom. Hacynpor rome, cycpecrn ce y ceôn c Forom, npnnennrn ce sa Bera y uncrohn n
cnnrn ce c neronnm necnnnennm cnernom, xonnxo ie ro npncrynauno ¬yncxoi npnponn,
nemoryhe ie, axo n nopen ounmhena xpos npnnny ocranemo cno¬a; re ie raunnie na na¬a
na y camnma ceôn saienno ca ocehaiem ocrannmo cne uyncrneno, nannenmn ce nan
nomncnnma, pacyhnnannma n nornuxnm snanem, cacnnm ce npenaiyhn y monnrnn
nernapnnm nyxonnnm nenonannma (eneprniama), noônnmn nesnane, xoie ie ysnnmennie on
snana n y nemy ce nanynnnmn npecnernnm cnianem Pyxa, raxo mro hemo nennn¬nno na
nnnnmo xao narpany neunor cnera. Pasymem nn xonnxo ie on rora nnxe cne mro ce onnocn
na mnoromymehy nornuxy ¢nnoco¢niy, unie ie naueno uynno nocrnrnyhe, a nocnenna
cnpxa y cnnm pasnonnnocrnma snane, xoie nnie noônieno y uncrohn n xoie ne ounmhana on
crpacrn? Haueno nyxonnor nocmarpana ie noôpo, sacnyxeno uncrnm xnnorom, re casnane
cymror, ncrnnnror n sancra rauno sa one xoin ra nmaiy, saro mro nnie noônneno yuenem,
neh uncrohom cpna, re ocnocoô¬eno na pasnnxyie mra ie y camoi crnapn neno n xopncno,
re mra raxno nnie; a nerona nocnenna cnpxa, sanor ôynyher nexa, iecre nesnane xoie ie
nnme on snana, re snane xoie ie nnme on nonmana, cxpnneno neonnmrno y cxponnrom,
rainom n nenspeuenom nocmarpany xao ncxycrny neunor cnerna.»
6
To ne snaun na y
rnopennnn nnn onom crnopenom ne nenyiy necrnopene Foxnie eneprnie, re na ie
crnapanauxo naueno ncnpn¬eno ca npnoônrnnm unnom crnapana raxo na nx nnme nema.
Bnx nema camo y rom cmncny na ce unn crnapana ne nonan¬a cnaxn nan c oôsnpom na ro
mro ce npnoônrno noronnno, xao mro ne snaun na ro ne moxe oner na ce noronn yxonnxo
Cnennmnn raxo ne onnyun npema Cnoioi, nama nenoxyunnoi onnynn n iom mane
cxnar¬nnoi samncnn.
Mn cmo na npnpony ocyhenn /ca rsn. ncrounnm nnn npaponnre¬cxnm rpexom/ n y
nama ona nnamrn xao nex npcra yry¬enor ornnmra, nasna nac cehaiyhn na nopexno n
crane y xoiem ce sarnuemo, xamo ron na ce y npencranama nenemo nnn y samncnnma
nonecemo. V rom cmncny rpahancxo ocehane cnoôone nparn n manorpahancxn menrannrer
xoin xnnoxpnrcxn cyôcrpyxrypnme noiam cnoôone oônuainnm cxemarnsanniama y xanone,
cno¬a npnmaiyhn n mexannuxn cnpononehn npnmene ycnoiennx nopmarnna. Hoxasano ce
na cem cnn¢onnie cacnnm noôpo ¢ynxnnonnme n mehynncrnrynnonanno ycarnamanane
Hpxne (xoia ce ôann nacrnpcxnm panom n ca cnaconocnom nopoônrn ¬yncxnx nyma) n
Ppxane (xoioi ie ocrano cacnnm nono¬no npocropa sa perynanniy npannnx npnnpenno
exonomcxnx nopmn rpahancxor connierera), mro ie raxohe mehycoôno nanonynyiyhn rnn
capanne. Cnenehn nepn pasmarpana crnapn oônuainor nyxa, na¬a ncrahn na ie Xeren
sanoueo n ienan nnn onôpane npxane npornn nanana naprnxynapnsama nnrepeca, iep ie sa
pasnnxy on emnnpncrnuxnx ¢ynxnnonanncra n npocnernre¬cxnx anannrnuapa yuecrannx
connierernnx nopnna nnanaiyhnx y cnecrn uoneuancrna, ôno reopernuap xoin ie ca nnme
peannsma onmepanao onnoce cnara y menannma npymrnennx nopmn n nnrepecnnx
npannna. Hpxnn n npxann, camarpao ie on, rpeôano ôn nparnrn nynomoh y cnyxôenom n
nyxonno-xynrypnom naueny, nnxony ncropnicxy ¢ynxnniy. Canecr raxo npxn cnexynannie
y rpannnama xoie saysnanaiy eronarnuxy ¢anracrnxy, npyxaiyhn peanan naunn
nonnpnnana ônncrnonana n npemena. Kon Xerena, mehyrnm, npexpernnuxa cnara nyxa xao
neron xonrpanosnrnnnrer, ornena ce y rome mro ce "menypene" y npnponnom roxy
npemenonana, y mera¢nsnnn npemena xao nonecnom xopnsonry ônncrnonana, xopnsonry
ncropnie norahana, noxasyie xao uynan snax ornopa, xoin nma cnoie nansrnen nernrnmne
mncaone npernocranxe, nounm ce moxe rome nacynpor pehn n na ie raxan nyx rex ca
rnpanniom nannpemencxn, xao ienna nexonrponncana npannonanna cnna nnn¬nna y
nananany n cynepaxrnnnom nanpehnnany, raxopehn ona xoia nonn ôpyrannsannin

6
Cn. Ipnropnie Hanama, C)oeo v ooopauv ceeumeuux ucuxacma, 1,3,42
9

ersncrennnie. V rom cmo cmncny Xerenonom merononorniom ocmnm¬anana nonecno-
¢nnoco¢cxe nnmensnie, npnônnxenn mncaonom npemenonany xoie yxnna nperpane rsn.
apxanunor n canpemenor, oôpahaiyhn nenopennny cnary naxne na came canpxaie
mncaonnx npernocranxn rparana sa ncrnnom y camom rom npemencxom norahany. Hennne
camocrannnx nnsona iennnnna xoie npnnanaiy xpyronnma caunnennm no cponnocrn n
yunanene y ônncrnene nnsone, cacnnm nac xonxperno none no sax¬yuxa o apxeonomxom
carnenanany ônncrnyiyher y «nepnrama cnera», y xoinma nocmarpana came napann nneia
oônnxyie «cxemare ynnna» nnn onpenôene xareropnie «onronornie cnnxe». Xnne cnnxe y
¬yncxom ymy xoie mnm¬ene onpema nocpenonannm onpehenocrnma, n na¬e cnenoue n
npncyrnocrn cymrnne, na cy sanpano ro cnernann cnoôonnnx nyxonnnx xperana
ncnianannx on came ncrnne onora mro iecre n ônna. Honepene npema anocroncxom
cnenoueny /Xeren: Andenken-Andacht/ ie onmepeno ynyhnnane n xao raxno cnia onom
cnernomhy xoia caunnana normaronomxo npnencrno y nono¬no onpem¬ennm n
ycpenorouennm pasmarpannma nainaxnninx crnapn ônncrnonana.
Pocanamna, yrnannom onmre-npnxnahena rymauena nmaiy nenocrarax
onemranocrn n cno¬amnocrn c oôsnpom na camy npenmernocr xoiom ce ôane, mro nm naie
n cno¬amnn yrncax nexepnocrn n camonono¬nocrn. Taxohe n nnma aroncxn
cynporcran¬ene reopnie y ncroi pannn pacnnpyiy epncrnuxe cxnonocrn, a nyr npema
remarnsannin (ounrnenno n sa nnx rex nepôanno naxehoi), a sanpano ycnyr sarpnanaiyhnx
nyrena no ¢enomena xoin ocraiy anonnmnn, noraha ce xao nncxypc ynyuen y camnm
crnapnma cno¬amne cnpxe. One iacno yxasyiy na noropna sanemapnnana
¢enomenonomxor nepna nnrepnperarnnne penenrnocrn y nocrnsanannma nonmana
nsnopnnx snauena ranopcxor cnerna, xpos pe¢nexcniy crnapnocrn o xoioi xasyiy, ôynyhn
na y nnma ne ¢ynxnnonnme nyxonno nsrpahen ynnn xoin ie sa ry penenrnocr neonxonan
ycnon nocroiana. Anonorern yonmre nncy ônnn y roi mepn nenpniare¬cxn pacnonoxenn
npema ¢nnoco¢nin na ôn cne cnonnnn na reprynniancxy nnxoromniy maxcnmanncrnuxor
onôannnana cnera y xopncr ancypnnocrn nepe. Jom ie Teo¢nn Anrnoxnicxn cpuano ymeo
na xaxe, noxaxn rn menn npno cnor uonexa n ro xaxan ie on mro ce rnue npnnna, na hy
onna n ia mohn na rn noxaxem cnora Fora. Jep npernocranxa na Fora nema, na na ra onna
na¬a iom n nsmnm¬arn, n cnnune nonorapnie, nanase ce y cnaxnom pacxopaxy ca
¬yncxnm xapaxrepom oncycrna cnaxe moryhnocrn noncehana na ro xo ie, mra ie, n uemy
ônna, nopannanaiyhn cne npennocrn.
Vronnicxo oxperane ôynyhnocrn ns ror nnnoxpyra saôopannno ie na noimn n came
ônncrnene moryhnocrn onor mro ie npomno, na rnme nnie y crany na sanoônie
onronopnnie ornapane npema ôynyhnocrn y xoioi ôn nanpenax y nnnnnnsonanocrn (''ymom
onyxon¬enoi npnponn''- Husserl), xpos ornapane npocropa sa ôo¬e camopasymenane n
cnoicrnennin xnnor, nonpasymenao n saxrenao n nsnopnnia mepnna. Hama ie cnecr rnme y
cnoioi narocrn nnme cnecr cnera, raxo na xpos cno¬nn cner casnaiemo nnme o camnma
ceôn, na on anrpononomxnx momenara nexe pernonanne onronornie na¬a naunnnrn
ncxopax npema xopnsonry nnrana o ônncrnonany (onom mro iecre) xpos ynnne y uonexono
mecro y npnponn n ycnone xoin my ry omoryhanaiy xnnor, na ôn rnme crynnnn na rno
ncropnicxor xnnora. Fan¬ene npaxrnxama mornnannonor nonamana ¬yncrna on crapnne
raxo orxpnna nnrepnperarnnno rno npnnpeme sa cycper ca onnm mro camo npeme nsnyrpa
nocn, n mro xpos ôynyhnocr nanonasn, ne ônncrnyiyhn nnrne cno¬a nnn onocrpano
npomnom n canamnem, nnaue ce ynana y npsnno xono xoie nocn merononomxn anapxnsam
n nnxnnnsam. Hoiana-¢enomen rnme sa ¢enomenonomxn npncryn nma snauai
npnônnxanana camoi nsnopnocrn ônncrnonana, ri. cmncao npenmernocrn xoia ce nyrem
reopnicxor pacner¬ana¬a cycpehe ca cnoinm npernocranxama xoie nx n omoryhanaiy na
nnma cnoicrnen naunn. Ba¬a ce cernrn n cnernor npnmepa iennor on pannx anonorera, cn.
Jycrnna unnoco¢a, xoin ie raxohe npyxno pyxy mncaonom nncxypcy n noceôno narnacno
10

naxnocr oôpasonanor nonmana crnapn. 3a nera ie npecynno rymauene ncrnne n nena
samrnra, ne nopnuyhn npn rome npano narancxoi ¢nnoco¢nin na ce nasnna mynpomhy, ann
ie npxao na ie ona nnxer pena on xpnmhancxe. Xpnmhancxa ¢nnoco¢nia canpxn
ynnnepsannocr nsnocehn mynpocr iennocrannnm n cnnma pasym¬nnnm xasnnanem, xoiy
narancxa ne nocenyie, caonmranaiyhn ncrnny n cmncao xnnora y remxo nocrynnoi ¢opmn.
Moryhe ie, npema cn. Jycrnny unnoco¢y nennmnuno casnane Fora n y narancxom
nncxypcy, npexo pasôopnrocrn, npannunocrn n uonexo¬yônnocrn, ann ôes Foxnier napa
nnn xapnsme, nnie moryhe `ônrn yxpamen` /xrxoourvoc/ Cnernm Pyxom. Cmarpao ie na
Hnaronono nnhene crnapana cnera nrexaxo nma ncnpannnx nneia, xao n nerono yuene o
nymn xao `cponnoi` c Forom raunnm ne camo y neronoi ¢nnoco¢nin, neh n y noronem
nnaronnsmy
7
. Kaxo nyma nema camocranny ersncrennniy, ônncxo Apncrorenonoi samncnn
enrenexnie xoiy omoryhana Tnopan, Hnaronony ncnxo-ecrercxy reopniy o cehany n
npncehany na nneie on ie nrexaxo ncrnnao xao snauaian momenar xoncrnrynnie noimona o
Foxancxom, cmennie n on mnornx rsn. nnaronnuapa nspasno ie ynepene na ie: «Hìo:ov urv
yoo, æc ovo0rv xo:rìnìu0æc xoi :o rv ouoovoic ó«ov:o uruo0ixæc xoi ræooxæc :ov
ovæ:o:æ Orov rv :n «uoæori ouoio rivoi ìryri.»
8
Hpemna nnx narpenor cymracrna
ônncrnonana n nnie nainnme onpehene, ono nnie n mano iep anamnecrnuxn nonpxana
nymenno nponcxohene npncehannma na cner nneine crnapnocrn n nocehn nemniypmxn
snax (n Bacnnnie Bennxn neoma ie ynaxanao Hnaronon rnopauxn npncryn nnheny nopexna
cnera n cnera mro iecre n ônna). Cehane ie ono xoie nymy nesyie sa noimone n nanaxe
mnm¬ene, raxo na ie sa cn. Jycrnna «unnoco¢nia, yncrnny, nainehe ônaro n y nainehoi xon
Fora uacrn, ona nac iennna Bemy nonn n npenopyuyie, a onn xoin cy ce noi nocnernnn
sancra cy ônaxenn. Bra ie ¢nnoco¢nia n ca xora ie pasnora nocnana ¬ynnma, sa mnore ie
nenosnaro - nnaue ne ôn nocroiann n nnaronnuapn n cronuapn n nepnnarernuapn n

7
Komenrap Cnnopona na cpennn nnaronnsam ns xor ie xpyra neponarno nornnao yunre¬, xao n nerono
pasnnxonane npema xapnsmarnunocrn on xpnmhancxnx nperxonnnxa, cacnnm ie ynyran: „Ba¬a na ce onenn
na cy canpemennnn ca cn. Jycrnnom xao npencrannnnn raxosnanor "cpenner nnaronnsma," na npnmep
Hymennie n Anônn, nspannnn y uonexy "nne nyme": nnmy (ôoxancxy, xoia npnnna c¢epn ymonocrnxyher
ônncrnonana, pasymny n ônary) n nnxy (xnnorny, xoia ce onnocn na oônacr uynnor ônncrnonana,
nepasymny n "sny"), nonpasymenaiyhn na npyra nma npyrauniy "cymrnny" (ouoio), on npne, mana ie n recno
nonesana c nom. Hpnponno ie na y nepcnexrnnn onronapaiyhe «ncnxonornie» camo npna nyma ôyne
"cponna" c Forom, a na ie npyra nonpnmnna cnoiy cymrnny on rena. Bnnn.: Deuse W. Untersuchungen zur
mittelplatonischen und neuplatonischen Seelenlehre. - Wiesbaden, 1983. - S. 62-94“
8
„Jep ie Hnaron, xao saxnahen ropnnm, n na neôecnma cne nsyuno n npernenao, re nainnmer Fora y
narpenom cymracrny ônncrnonan xasnnao.“ /Jycrnn unnoco¢: Vra;ame+ ;a Je)uue; npema PG Vol. VI,
Cohortatio ad Graecos, cap. 6B, p. 254/ On cacnnm noôpo npxn na ie Apncroren Hnaronone mncnn iom
iacnnie n nnn¬nnnie ysnnrao, ann my samepa mro y ncxonnmry sacryna moryhy nnonauennocr - Fora c ienne
n marepnie c npyre crpane, rne naxon Fora nncy nneie nero `nexaxnn mnm¬enn ôoronn xasnnann`.
Cnm¢onnsannia noroc ca ¬yncxom nymom raxo c ienne crpane samnm¬ena xao ôecmprna n neunro noxperna
rpnn ocamocra¬ene on npnonauennor Fora n moryhy nsonanniy, a c npyre xao nponannna ca ncx¬yuenem
nornuxor nena xoin ie neycmprnn, nenoxperna n na noncrnue cna xperana. Ocamocra¬nnana re npcre cy
neycxnanna ca norocom iep ncx¬yuyiy sanncnocr on rnopna xoin ca onyxnmanem xnnora nnmana n ra
cnoicrna nymennocrn eneprnie n npncyrnocrn, na on rnpnn: „Jennno ie For nepohen n nenponan¬nn n sôor
rora n iecre For, a cne ocrano nsa nera ie poheno n nponan¬nno. 3ôor rora nyme ymnpy n ônnaiy xaxnene
nomro, na cy nepohene, ne ôn rpemnne, nnrn ôn ônne nepasôopom ncnynene, nnrn ce nnamnne na nonono
nocraiane xpaôpe, nn noôpono¬no npenasnne y cnnne, smnie, nce, nnrn ôn nx npanna na ro npnmopanana -
na cy nepohene. Jep, na ie nepoheno cnyuaino, iennaxo nnn ncro onome mro ie poheno, ne ôn ce no cnasn, nn
no npennocrn morna narn npennocr iennom nan npyrnm. Crora nema mnoro crnapn xoie cy nepohene. A na
mehy nnma nocroin nexa pasnnxa, ne moxem orxpnrn rparaiyhn sa yspoxom re pasnnxe, neh nenpecrano
ycmepanaiyhn mncao xa ôecxonaunom, iennom hem ce, nocne nanpesana, saycrannrn na Onome mro ie iennno
nepoheno n pehn na ie Ono yspox cnera. Je nn ro, "pexox", nsmaxno Hnarony n Hnraropn?" - rn mynpn ¬ynn
ôexy sa nac nonyr snna n rnphane ¢nnoco¢nie.“ /Jycrnn unnoco¢, uuia)oe c Tpudouo+, rn. 5./
11

nnraroponnn - ôynyhn na ie ono snane iennncrneno...»
9
V rom cmncny ie xpnmhancxa
mynpocr ôoxancxa rnopennna, sa pasnnxy on narancxnx xoie cy oônuno ¬yncxe, c rnme na
cy ienpeicxn npoponn cnoia yuena nsnarann mnoro npe noiane rpuxe ¢nnoco¢nie, mro ne
snaun na mehy rnm nnema noianama nema ysaiamne xapmonnie. Hosnar ie n neron cran na
`cne mro ie ônno xo pexao noôpo, npnnana nama xpnmhannma`, raxo na cy n Moicnie
Foronnnan n Hnaron ¢nnoco¢ carnennnn xao opyhe Foxnie Hpomncnn, a cne mro ce
pannie norahano ônna ie camo npnnpema sa noiany xpnmhancrna n na¬anor yuena. On ie
npnn noncronehnnao noiam Horoc ca Cnnom Foxninm Hcycom Xpncrom (1 Anon. 64, 5)
10
, n
ne cnomnnyhn Jenanhe¬e no Cn. An. Jonany, a npn rome ie nsneo nanexocexan cran n sa
norony ¢nnoco¢niy, na `cnn onn xoin cy xnnenn carnacno ca norocom, iecy xpnmhann,
maxap nx cmarpann n ôesôoxnnnnma, xao Coxpara nnn Xepaxnnra`. Ca onnm cnoinm
cranom Jycrnn nnie nenonao camo nomnp¬nno, neh n xao npann snanan crnapn. To ie
oôpahane naxne na ono mro ie Anrycrnn nasnao nnmnm pasymom, neo nyme xoin
npenasnnasn pannonanna nonmana ynom¬anaiyhn mynpocr (ri. casnana npen xoinma
neunocr noônia noceôna oôenexia xoia ce remxo naiy nperounrn y xareropnie n cxeme
npnxasa), na camnm rnm n ne mory na ôyny npenmer rsn. ncnxonomxnx oncepnannia. Pasym
ne moxe na noxaxe crnapane cnera y npemeny ca cnrypnomhy, re apncrorenona
¢nsnonomxa pasmarpana cnyxe na ce yxopaun y nspaxanane xpnmhancxor cxnarana
cnera nnrenexryannnm cpencrnnma, iep rex cnennianncrnuxa casnana ocnehena nepom
omoryhanaiy ysnnsane no nnmer pasyma. On ie ocnehen nepom ysnnrnyr nsnan cnera
nenocpennnx /¢nsnuxo-mexannuxnx/ yspoxa n oxpenyr c¢epn Foxnie ôecxonaunocrn
npexo ôan¬ena ynyrpamnnm cnpxama n ¢nnannnm yspoxom crnapnocrn.
Horoc ie ynyrapna peu xoia neuno nocroin y Fory n nocpennnx ie npema uonexy (na
uemy ce sacnnna n reme¬nn npncryn ¢nnoco¢nin n xon unnona Anexcannpnicxor), a mro
nonpasymena na For ns onocrpanocrn ocrnapyie cnoiy nesy ca cnerom nocpencrnom
onoromena xpos Cnna, ca xoinm ro onoromene sanoônia camocranny panan oncranxa

9
Jycrnn unnoco¢, uuia)oe c Tpudouo+, rn. 2. unnoco¢nia n xao reonornia ônna anronn¢epenrna y
norneny iennncrna snana o nainnmnm crnapnma (Hnaronona n Apncrorenona pemena, re cronuxa n
nononnaronnuxa, neoapncrorenocxa), mro Cnern Jycrnn cacnnm npnmepeno crnapnma n nnnn. Mehyrnm
ncronernocr xpos pasnnxe raxohe nnie nenpnxnar¬nno pemene, xoie ie y nonnie npeme cymrnncxn
nonpxanao n Fenenero Kpoue y cnoinm nornuxnm pacnpanama o Xerenonoi ¢nnoco¢nin (nnnn: A. M.
Herponnh, Ecmemura, H. Can, 2008., crp. 281-290)
10
Mana ie camo cranonnmre ayropa nomano neonpeheno, nnax ie rnpnna xoia ce nocrnxe cacnnm rauna:
„Xpncroc ie naxne npnnnnn xoin oôyxnara, xoncrnrynme n oôiamnana ynnnepsym: xpnmhancrno nynn ôam
ono mro rpaxe rpuxn ¢nnoco¢n. Teopnia o `norocy`, onaxo xaxo ie pasnniena xon cronxa, nana ie ocnony sa
nerono oôiamnene na cy rpuxn ¢nnoco¢n nomnn ronnxo ônnsy ncrnne npe nero mro `noroc` Foxnin
nocrane reno y nnunocrn Hcyca Xpncra. Homro `noroc` oôyxnara n onpxana cner n cnaxo ônhe y cnery
nocenyie cnoi `noroc`, nocroin `ceme noroca` y crnapany. Onai `cemenn noroc`, xaxo ie nasnana Jycrnnona
reopnia, oôiamnana samro cy rpuxn ¢nnoco¢n ycnenn na nahy ncrnny iom npe nonacxa Xpncronor. Ha rai
naunn Jycrnn ce xpehe y nna pasnnunra npanna: npno, noxasyie na ie cne mro ie ncnpanno y iennncxoi
¢nnoco¢nin nonn nopexno on Xpncra; npyro, nesyie Fora Horoca sa cner raxo recno, na ie reonornia moryha
camo na ocnony iennncxe ¢nnoco¢nie. Taxo ce reonornia cymrnncxn norunnana ¢nnoco¢nin n noiam Fora
nocraie sanncran on cxnarana cnera.“ /Jonan 3nsniynac, Je)uuu;a+ u xpuuhaucmeo: Cycper nna cnera, Frn.,
2008., crp. 138/ Ba¬a npnmernrn xaxo nan sanncnocrn on cxnarana cnera moxe na ce ¢opmnpa n cacnnm
neyôen¬nn, a cnaxaxo n no mnoro uemy cymnnn noiam Fora. Vocranom, na ie ro moryhe camo ¢opmnpanem
onpehennx reonorymena npema onaxnnm nnn onaxnnm npannnnma, ônna ôn nam nornyno nenorpeôna
cnoôona xoiy nam ie For nao npnnnxom crnapana, a n neno anonorera n noronnx reonora y cnoi ncropnin
ienan nonpnnnuno nyxcysan rpomax npemena, xao n cna ncropnicxa ncxycrna xoia cy ycnehnnana. Pan na
nonmany crnapn mox na ce xnann¢nxyie xao sanynan, ann on cnrypno nonpnnocn aprymenrannin xaxnor ie
xapaxrepa n pacner¬ana ôapem mra sancra n snaun onpxnnocr ror noima (nnnn n xn. A. M. Herponnh,
Hcnucu uac)eha, H. Can, 1996., crp. 87-170)

12

(Jycrnn unnoco¢, 2 Anon. 10, 8). Pahaiyhn n nsronapaiyhn ry cymrnncxy Peu /Aoyoc/,
For nnmra ne ryôn on cnoie cymrnne, iep ce ona nsronapanem ne ymanyie, na ie pahane
peun no Fory cnnuno npenanany cnernocrn on ienne ôyxrnne npyroi. Hneia noroca raxohe
ie mnoro ronopnna n oôpasonanom narannny, raxo na ie yxasano na moryhnocr cnaiana
rpuxe ¢nnoco¢nie ca anonorercxnm nacnehem, a moryha acnmnnannia ror nena narancxe
xynrype raxohe ie nsnpmena ca crpane xpnmhancxnx mncnnnana n yôynyhe he snaunrn
npno xpnrnxy pacnonoxnnnx noimona, a rex onna moryhnocr yxnanana y ynnnepsannocr
xpnmhancxor yuena. On nera ce ncrnncxo xpnmhancxo yuene nonma xao ¢nnoco¢nia n
yxe camoonpehyie xao reonornia, ca unme ce onn nesaoônnasnn noimonn anrnuxe
¢nnoco¢nie ne¢nnnrnnno ynone y rpannnniy enponcxor nyxa n xao nnxonn
meracyôiexrnnnor nyxa. Hcropnoco¢cxn npncryn Cn. Apeonarnra mncrnunoi reonornin,
nmao ie ornopen xopnsonr n panan npanan sa paspany reme y cnncy onor nsyserno
oôpasonanor nnsanrnicxor reonora, pohenor ôpara Cn. Bacnnnia Bennxor, xoin my ie
namenno oôiamnena nsôpymena no xpncranne iacnocrn. Mncrnuxa reonornia raxo ne
moxe na ce pasymena xao nexaxan nponyxr he¢ona oôpasonanor nnrenexryanna, xoin ns
ceôn snannx pasnora nocn n npnnecax na xome ce ncrnue na xohe iom na ôyne ys ocrano n
noôoxan, nero na ro nenyie ynpano ns noôoxnocrn xoia nonn ycanpmanany y npnnnama n
crnue nsnopno ncxycrno mnm¬ena n ônncrnonana, npema xome saxnara onpannane
npanne opnienrannie y nponyô¬nnanom saxnarany crnapn. V rom cmncny n cnnc Xpncra
Janapaca Apeonaeum u Xaioeeep, yxasyie na ¢enomenonomxy nnmensniy y xoioi ce
cycpehy mncnn xoie nene nexonn, nanme na ne ôam anocrpo¢npany ann nnax iacno
nsnnoieny nnmensniy xycepnoncxor npenasnnaxena ncnxonornsma, rne ie sa ycnemno
ocrnapnnane nsnopne namepe neonxonna ennnennnia xoia ocner¬ana npnmnrnnno rpahen
cmncao. 3a Apeonarnra Foxnia noian¬nnana cy reo¢annie xao ncrynana, nanpenonana n
npahana y peny npomncnn, rne ie c ¬yncxe crpane npncryn rom `nenpncrynaunom cnerny`
nyr npnnne nnn snana xoia cy oxyn¬ena oxo noôpa. Poôpo ie npe cnera crnapane onor
`mro iecre nainenme`, a ro ie xpearnnna cnara nneinor ycrpoianana cnera, xoia ie
Fnarocnon Henore, ns xoie nenocrnnocrn nornue cne mro moxe na ce nonn n ocmnm¬ana
cny ersncrennniy xnnora y cnery.
11
Henora ie nosnnane Foxnie na ersncrennniy (xao xon
Hnarona nnn Hpoxna) n ro xpos nonan¬ane cnare npnnnaunocrn nnaronnuxe nneie

11
V onom norneny, neron nnaronnsam ie cacnnm npnponno yxnon¬en y ¢nnoco¢cxy rpannnniy: „Hpennnno
n Henora ne mopaiy na ce pasnnxyiy y Bnxonom cne y ienno caônpyhem yspoxy. Jep nenehn nx npnmen¬nno
na cne nocroiehe, na yuecrnonane n yuecrnyiyhe, npennnnnm nasnnamo ono, mro yuecrnyie na Henorn, a
nenorom yuemhe na yspoxy xoin unnn nennm cnaxy nenory. Hpecymracrneno nax npexpacno nasnna ce
Henorom saro, mro ce on nera npnonmrana ono nnacrnro sa cnaxo ouapanane cnera nocroieher; n saro mro
ie ono yspox ônaroycrpoienocrn n npeoôn¬a cnera n cnnuno cnernocrn nsnyuyie sa cne nennm nenarne
npenoce ncrnuyher cniana; na oryn mro ono cne ceôn npnnnaun, orxyn ce n nasnna nenorom, n saro mro ono
y cnemy nanonn na ncronpemenocr. Hpexpacno ie ono xao npenenora n neuno nocroiehe na ienan n ncrn
naunn n nasna neno; „ne nacraiyhe n nenponannno, neyspacraiyhe, nenpecraiyhe, ne y neuem npeneno, a y
npyrom ôesnnuno, nn y iennom npemeny raxno, a y npyrom npemeny npyraunie, nn no onnocy npema iennom
npeneno, a y onnocy na npyro ôesnnuno, nn onne ienno, a ramo npyro, nn nexom npeneno, a nexom nnie
npeneno“ (Hnaron, Io;oa 211c.), ann xaxo ie camo no ceôn n camo ca coôom iennonnnno, neuno npeônnaiyhn
npexpacnnm, n xao npensoônnno n onpannie y ceôn nmaiyhn on Bera ncrnuyhe ouapanane cnera npenenor.
Taxo y npocroi naruynnoi nenorn cnaxa nenora n cnaxo ouapanane n cne npennnno iennonnnno npennocroie
xao y yspoxy. Hs ror npennnnor cnemy nocroiehem ie naro na ôyne neno y onronapany ca nnacrnrnm noimom,
re saxna¬yiyhn npennnnom nponcxonn cxnarane, ¬yôan n onmrene cnnx, n cne ce y npenenom oôiennnana,
a npennnno ie naueno cnara xao crnapanauxn yspox, xoiy n noxpehe cne yonmre ciennnanaiyhn ¬yôan¬y
npema nnacrnroi ouapanocrn; ono ie n onpehene cnera n ¬yô¬eno, xao yspox xoin nononn no canpmencrna,
iep ce pann npenenor cne noian¬yie, n ysop, iep y carnacnocrn c Bnm cne ce pasrpannuana. 3aro ie
Hpennnno ncronpemeno ca Poôpom, mro cnaxnm nononom cne crpemn Hpexpacnom n Poôpy, n nema nnuer y
nocroiehem, mro ne ôn yuecrnonano na Henom n Poôpy.“ /Cnern Pnonncnie Apeonarnr, ue)a, Feorpan:
Mnpocnan, crp. 130-131. (`O ooraucru+ u+euu+a`, rn.4, npr. 7.)/
13

nenore xao neunor npenmera npnnnaunocrn,
12
c rnme mro ie n ona crnap Foxnie no¬e n
Beronnx ycranon¬nnana. Tnm naunnom ie ônrnie y nainehoi mepn nocroino ¬yôann xao
ono xoie nocn cynepnarnn ersncrenrnocrn, mro nennunnom n cnarom npenasnnasn cne
nacrano n nponannno, raxo na naiônncryiyhnie ônncrnyiyhe nonesyie cnarom iennncrna
xpos nocroiancrno nainnme ¬yôann ynyrap casnannx ocnona n npaysopnocrn xoie
ynanpen npnnpemaiy moryhnocr cyouanana n cycpera c Bnm, xaxo cxonniacr xaxe -
`canpmene n neune mncnn neunor Fora`. To ie mncaona cnnxa cnera y Fory xao snax
nerone no¬e xoia ce noxasyie y cnery xao spann n eneprnie mro ¢opmnpaiy nena n
nsrnenana crnapn, ann ne raxo na npaysopn ocraiy c ony crpany crnapn, nero na onn xao
cnpcncxonnn ônnaiy neo cnera xao neronn nocrnsanann nn¬enn n nocrnrnyha. Ipuxa
¢nnoco¢nia ie na cnoinm npxynnnma capannnna, a ne cnymxnna reonornin; a mnpe
oôiamnene sa onaxan cran nanasn ce n y nonninm pasmarpannma, xaxo y Xerenonoi
4u)ocoduiu pe)ueuie, raxo n y Havuu )oeure, xoia npnnnnn rpoiennncrna ysnnxe na
anconyrnn nnno, ynpxoc nexnm sacrpannnannma xapaxrepncrnunnm sa nerony
¢nnoco¢niy yonmre. To ie ycnen rora mro ce mera¢nsnxa n nornxa xon nera iennaue y
noimy noroca, nanasehn cnoie nocnenne ynopnmre ynpano y craposanernom yueny o Peun
Foxnioi, xao n nonosanernom yueny o onannoheny xoie ônna nonmano iennom cnoiom
crpanom xao orxpnnane n nyna xonxpernsannia noroca y ncropnin. On rora nnie onycrao
nn Fenenero Kpoue y 20. nexy ca mnoxnnom cnoinx nacran¬aua y Hrannin, a o pycxoi
¢nnoco¢nin na ueny ca Bnannmnpom Cononionnm n Hannom Anexcannponnuom
unopencxnm, npexo Anexceia ueonoponnua Hocena n neronnx nacran¬aua Cepreia
Anepnnnena, Hanena Foixa, Onera Cymnna, Anexceia Tamuniana, Hnernne Pauene,
Cepreia 3mnixnoncxor, xao n mnornx npyrnx.
Hpenenenn rexcronn cy nsôop cneroorauxnx cnnca xao nnycrparnnan npnmep
mncaonocrn ¬ynn, xoin cy on uernpror no uerpnaecror nexa napannrmarnuno
ocmnm¬anann npocrop mncanor nanopa n cmncna ôan¬ena reonorniom y Hcrounom
Pnmcxom Hapcrny, Pomein nnn Bnsanrnin. Cnnc Cn. Ipnropnia Hncxor, pohenor ôpara
Cn. Bacnnnia Bennxor n Bnannxe nonnca Hnce, o npnonocran¬any cneronnocrn cnera
xao ncrnnnror n iennor y neronom iennncrny, xoie xao npernocranxa cneonmrocrn
nonmana saxrena ynyô¬nnane y ro iennncrno na nnnoy nneinor nocrnsana npnoônrne
ncrnne, xasyie na mynnanocr ynnnepsannia nmaiy sa npernocranxy iennncrno cymrnne
Tpn Hnna Foxnia, nnn na Cn. Tpoinna unne ony iennncrneny npernocranxy nacxonnxe
ymnocrn xocmnuxnx nnmensnia, na xoioi n nounna cne mro iecre n ônna: „Mana nn Herpa
nn Hanna nn Bapnany ne nasnnamo rpnma cymrnnama, iep ienna ie n ncra cymrnna rnx
rpniy nnunocrn: nnn cnaxy xasyiemo sa cymrnny, xaxne cy Oran, Cnn n Cnern Pyx, na nx
ycnen cnera nasnnamo iennnm Forom, maxap n ocymrnnene nnnenn noiennnaune
nnunocrn, npnnncxn n cnecno iennor sonemo For, axo n nepyiemo y ônncrnonane cnaxor

12
“Pymn ie nax cnoicrneno, xao npno, xpyxno xperane, naponana ioi ie cnocoônocr na nsnasn ns ceôe
nano¬e n ncronpemeno na caoôpasn cnoie ymne cnne xao no nexom xpyry, mro ioi naie ncrpainocr, re
onnpaha on mnomrna rora, mro ie ynyrap ne, n ornouerxa ycpenorouyie na ceôe, a sarnm, no mepn onor, xan
nocraie iennonnnna, oôiennnana ca iennncrneno oôiennnanaiyhnm cnnama n na rai naunn nononn no Henor n
Poôpa, Koie ie nsnan cnera nocroieher, Jenno, ncronpemeno, ôecnouerno n ôecxonauno. Pyma ce xpehe no
cnnpann xana ce na noi onronapaiyhn naunn osapn ôoxancxnm snanem xoie nnie ymcrneno n
oôiennnanaiyhe, neh pasymno n nsian¬yiyhe, nonyr nomemannx n npenasehnx eneprnia. A no npann, xana ne
nsnasehn ns ceôe n ne ôynyhn noxperna ca oôiennnanaiyhom pasymnomhy (ri. xao mro pexox, no xpyry), ona
nsnasn nsnyrpa xa rome, mro ie yoxpyr ne, a sarnm cno¬a, xaxo ôn on mnoxnne nexnx pasnonnxnx
cnmnona, ônna nohena xa iennocrannom n nenonnrom casnany.“ /Cnern Pnonncnie Apeonarnr, ue)a,
Feorpan: Mnpocnan, crp. 131-132. (`O ooraucru+ u+euu+a`, rn.4, npr. 9.)/

14

Fora, xpos saiennnmrno cymrnne. Jep xao mro xpos pasnnxonane Ona, Cnna n Cneror
Pyxa ronopnmo o rpn Hnna, raxo npemna ce ne pasnnxyie Oran on Cnna n Cneror Pyxa no
cymrnnn, xasyiemo ienno ônncrnonane Ona n Cnna n Cneror Pyxa. Jep axo cy ynyrap
pasnnxe Tpoinna xpos pasnnxe, onne ie ncro, iennocr xpos ncronernocr: ncronernocr
Hnna ie npema cymrnnn, a ienno naxaxo camo no cymrnnn. Axo ie npema cymrnnn iennocr
Cnere Tpoinne, iacno ie na ie n nme no Fory. Jep iacno ie na ro nnie nemro camo
npnnpyxeno on cymrnne (iacno na npemna ie neonmnm¬eno n nesaxnaheno on Foxancxe
cymrnne), nero na yxasyie na ny, xao npnnannocr nexom cnoicrny, re nonexan onn
ynorpeônn n sacmeianaiyhn nspasn sancra npnponno xasyiy osnauanaiyhn npnpone,
npemna cy nspasn. To ie cana nspas neune cymrnne, xoin ie Oran n Cnn n Cnern Pyx, na ce
cne nansnpe n nocmarpa n casnaie, ne iennno nacrana nena, nero n ona mro ce nanase y
ymy, a xoie ie ienno onocrpano cymrnnn, xaxo ôn n ysponn y cnemy npnnannn cnemy
caunnenom n xao ôn cnoicrneno cnemy caunnenom rocnonapno.“
Connonomxo-xynrypnn cnnc Hpomoe ;e)euaua y xome ce onnyuno ocyhyiy
nosaimnne ys xamary xao ôorahene na pauyn cnpomamnnx y remxnm npemennma nnn
snoynorpeôy npana on xor ce ynehana npnnarno nnacnnmrno, xaxo ie ro pannie
¢opmynncao n Cn. Amnpocnie, cnoienpcran `nononnyx y nnxy nomohn`. Cynpocran¬ene
mopanne maxcnme xao nspas nomronana Foxninx sanonecrn nmaiy cnoie norxpen¬ene y
npeiemcrny anocroncxe peun: „nosaim¬yire n on rora nnmra ne ouexyire“ (Jee. no Cn. An.
Hyxn /8,13/). Houerax raxnor norarcrna cnrypno ce xpnie y nenpannn: „Hpasan ie n
camoxopncran xnnor nnxnapa. He nosnaie on nanop oôpane sem¬e nn ymeha rpronana,
neh cenn na iennom mecry xpanehn y orpann xnnornne. On xenn na sa nera cne pacre ôes
ceiana n nere; nnyr ie xon nera nepo, no¬e xaprnia, cemene macrnno, xnma npeme,
nnononn xoin ce nenpnmerno npahaiy nocnenn nonan, xon nera ie cpn ncxane nonna,
rymno nom y xome sahyrn nocen yrnerennx (necpehom). Ha cne mro npnnana npyrom
rnena xao na cnoie. Xenn ¬ynnma neno¬y n necpehy na ôn no neno¬n nonasnnn nemy, a
mpsn one xoinma ie cnoie nono¬no n nomryie nenpniare¬a xoin nema nyr xon nera.“
Cnncn O ooraucru+ u+euu+a, Taiaucmeeuo ooeoc)oe+e n Huc+a pa;uu+
)uuu+a nnsanrnicxor mncnnona ns mecror nexa, Pnonncnia Apeonarnra, xoier ie
nenorpeôno nasnnarn Hceyno-Pnonncniem iep ie npeyseo nme Cn. Pnonncnia Apeonarnra
ns npnor nexa naxon pohena Xpncronor (nanme, moryhe ie na ce raxo nmenonao ns ysopne
nocnehenocrn xoiy n nanac npaxrnxyiy xpnmhann, na nx ne sonemo Hceyno-Hop¢npnie,
Hceyno-uornie, Hceyno-Hpnnei nrn.), npencran¬aiy naiôo¬n npnmep nsysernor
npncnaiana anrnuxe nornxe n mera¢nsnxe y xpnmhancxy rpannnniy xoia rnme ne nocraie
¢nnoco¢cxn npnraônnna, npexpnnena n necrpyncana no oryhenocrn, nero ienna nsyserna
cnmônosa nepe n pasymenana nennx npenmernocrn, cexyhn no nanpacraiyhe cnnrese
ynnnepsannnx nopmn nnn cacnnm oôenonanene mnm¬enem anconyrne nneie. Beponarno
nacroiehn na yôenn nononnaronnuape arncxe mxone y onpxnnocr normarnuxe
aprymenrannie, y mncaony nyônny nsnopnnx xpnmhancxnx yuena, Apeonarnr nnie
narannsonao xpnmhancrno, nero ie xpnmhancxnm yuennma nonapno nnn cnexynarnnne
nornxe xoiy cy nsrpahnnann xao nony reonorniy n cnannn Kananoxninn. V roi nonni
reonornin Cn. Ipnropnie Hanama iom ie nnme nornprao snauai mncaone ôorocnonnie
raiancrnenocrn xoia ce mnpn ns cnenouancrna rpoinne Anocrona o Forouoneuanxom
Tanopcxom cnerny, xoie ie ncnianaxo ns rena Iocnona Hcyca Xpncra, ôynyhn na ie ônna
nnn¬nna camo nnma xoin cy oôyuanann ym na ie nnne, a ne n oxonnnm nacrnpnma nnn
crannma onana xoia ry ymny npernocranxy nncy nmann, na Ia nncy nn onaxann. Cacnnm
xomnarnônnnn cnncn Cn. Ipnropnia Cnnanra cnenoue o yneny mncaonnx xomnerennnia
xoie ie norpeôno ncnynanarn na ôn ce nocrnrna cpnaunocr rsn. „Hcycone monnrne“, xao
ycnon nene ncnpannocrn n moryhe nenornopnocrn (mro ôn npernocran¬ana n
Apncrorenona ncnxonomxa noernxa) / Hpncycrno Hmena Foxnier y Hcyconoi monnrnn
15

npencran¬a nen reonomxn, onnocno xpncronomxn reme¬. Hon nmenom ce nonpasymena
unrana nnunocr nnna ca cnnm nennm xapaxrepncrnxama, re ce npnnnxom npnsnnana
neunier nmena onpncyrnyie nnne xoie ra nocn. 3a Hme Hcyca Xpncra, an. Hanne nnme na
ie “Hme xoie ie nsnan cnaxora nmena” (unn. 2, 9); nox ie an. Herap onronapaiyhn npen
Cnnenpnonom naneo na ce uonex moxe cnacnrn iennno H+euo+ Hcyca Xpncra (Pan. 4-
17)/, re n ncronernnm cacnnm opronoxcnnm `ncnxacrnuxnm ynepennma` /ynyrap
opronoxcnor ncnxasma ooeoc)oe+e ce ne cxnara xao pannonanna nenyxnnia npemnca
npeysernx ns Cn. Hncma nnn onpehenor exnncniannor yuena, neh ie ro ônaronarna
reopnia (nneia =„nnhene“, einoc crnapn) ynaxenor cnernre¬a (ncrnncxor xpnmhannna)
xoia iecre oprnnanna, ann ie ynex y cxnany ca Cn. Hncmom n Hpenanem Hpxne.
Xpnmhancxo orxpnnene raxo nnie orpannueno na napue ncnncanor nannpa, maxap neron
canpxai ncnncao Anocron nnn ne¢nnncao Bace¬encxn caôop, nero nnrponarnia n
merponarnia canpxaia axrnnnn noxnn¬ai Foxnie npncyrnocrn y cnery xao axrnnnn
noxnn¬ai sanoônian xpos xnnor y Hpxnn, na ocnony xora cn. Onn rpane cnoie reonomxe
cncreme. Orxpnnene iecre nnnamnuno, ann ne moxe ce pehn xaxo nocroin enonynnia y
canpxaiy nepe. Kana ie peu o normarcxnm ncrnnama y xoinma ce nanase nsnecnn noimonn
(nnp. oµooúoioç, Oso¡ókoç n r. n.) xoinx nema y Cnerom Hncmy Honor 3anera, camo ie
nnxona nepôanna ¢opmynannia nonnna, nox ie canpxai noima y cymrnnn ¢opmnpan npema
sanernom cnony, Onome xoin ie pexao `As Jecm Cymuni`, o xoinma cnenoun n neron
`Ionop na Hpeoôpaxene`, cacnnm canpemen n nyn ynyrpamner ciaia onpem¬en
`reopnicxnm cxnarannma reonornxe`, na mnconom nynnnom `Anconyrnor nneinor
npeoôn¬a` cnernn ôynyhnm nsyuanaonnma nonosanerne nponenenrnxe, epmenenrnxe n
erserese. Hcrnnane snauaia pecnnparnnnor enemenra npnnnxom monnrnenor npnsnnana
Hmena Foxnier nocroin n y ncnamy, xao n y npyrnm pennrniama. Mehyrnm, rpeôa
narnacnrn na monnna ncnxacre ne nonpasymena ayromarcxo nonohene no xe¬enor
mncrnuxor crana, naxne, nnie marnicxor xapaxrepa, n nnie cama ceôn nn¬
13
. Haunn
nncana ie crnap rexnnxe xoiom ce ycnemnnie npmn monnrnocnon¬e pann npnnpeme sa
yuecrnonane y mncraromxom xnnory Hpxne. Oryn na¬a pehn na ncnxacra xopncrn
acxercxe nemrnne xao nponenenrnuxe nexôe, pann ocrnapena saiennnne ca Iocnonom n
“cnnma cnernma”, na cy re nexôe cnerorainncxor xapaxrepa nnn oôiexrnnnsyiyhe cnoicrno
saiennnuxor n ncnpannor; onor mro ie onmre n npe cnera noimnno, norocno ri.
norocnonornuno. Xpncronenrpnsam snaun ony noroconornunocr xoia nncnnpnme n re
pecnnparopne ¢ynxnnie om¢anncnxnsma, mro npaxpnuno snaun na n ycam¬enn monax
xao n cnaxn nonnnxnnx c nnma nepconanno ocrnapyie cnoi nyr, ne sanpmanaiyhn y
pennrnosnom nnnnnnnyannsmy, nero npenasnnasn ra no pannn nemy moryher oôiexrnnnor
oôoxena. Menamo ce `ns nexa y nex` n ncnxnuxn n ¢nsnuxn no cpennmra `rena rena`,
nnn no renecnocrn xoia neno reno oncnyxyie n xpanehn omoryhana na ônncrnyie, rne ce
ocnocoô¬anamo na uyiemo onai rnac xoin nac nosnna na camoonnocmo pasymenane, no
nneino crpyxrynncane ônhennrocrn npnsnane nennxnm sonom /Anconyrnor/ Pyxa.

13
Bnnn n: Jonan Maiennop¢, Ce. Ipueopuie Ha)a+a u npaeoc)aeua +ucmura, Frn 1983, 51-52; ncrn,
Bu;aumuicro ooeoc)oe+e, Frn 2001, 106
16

Ipnropnje Hncxn,
O anno1y Mojcnja saxonoaanna, nnn o canpmenc1ny
npnnne
1.1 Ono mro ¬yônre¬n rnenana xoncxnx rpxa noxnn¬anaiy, xoin on onnx mro cy
ce saôopannnn, re n on onnx mro ce cacraiy no ôpsnm rpxama, maxap xon rora ne ônno nn
mano nenocrarxa na y ycpnnocrn ycnopanaiy rpxy /xona/, ns saôopannocrn oner my naiy
rnac c npxa, cnenehn ra ounma no cnem nonpnmry, na nonehanaiy rexene onnx mro ce
xpehy, nnuyhn ncronpemeno na xone, nporexyhn npema nnma pyxe n mamyhn nm. A onn
ro ne unne saro na ôn nm crnapno npnnana noôena, nero na ôn ns noôpor pacnonoxena
npema raxmnuapnma y xapy ycpnnocrn n rnacom n noxpernma rena nspasnnn cnoie
sannmane, na ce xaxe na nonyr neuera unnnm nemro c roôom xoin mn ie nainpaxn on
npyrapa ns ôparnie, saro mro xana ce neno nonnnsanam ca ôoxancxnm nacnehem na
nonpyuiy npnnne, npema cnopocrn npnsnnam n npnxe¬xyiem /one/ ca ôpsnm
ornamanannma (4)n. 3,14), n rnac rn naiem, n noncrnuem re na noxypnm, n monnm re na
map¬nno npnnynnm cnopocr.
14

unnnm ono, ne no nexom nepasymnom pacnonoxeny xoie ce xpehe xa rome, nero xao
npema no¬enom nerery, xenehn na rn ynennm sanono¬crno. 1.2 Konnxo mn ie nncmo, xoie
rn ie nenanno nocran¬eno, caonmrnno ry monôy, na ôn rn nonennnn nexo npannno sa
canpmen xnnor, ca rnme cam npnsnao sa nonnuno na ynono¬nm cnnma. Maxap n ne ônno
npyror y peuenom, moryhe ie na ie ynexonnxo sa reôe xopncno, na oner na xpaiy ne ocrane
ono camo nexopncnnm, na ce pann reôe nocnyxnm npnmepom noôpe nocnymnocrn. Axo
npnxnaramo sa nonnuno na samennmo cnoiy nosnnniy onnma pann xon¢nnxrnnx nyma n sa
re crapne nonecemo npnxas npnnncxoi mnanexn, ro ie rnm npe npnponno sa reôe na nmam
npennocr y nocnenany no noôpe nocnymnocrn, xana ce rnoia mnanocr non namnm
pyxonohenem
15
oôyuana y noôpono¬noi nocnymnocrn. H o rome ie nono¬no. 1.3
Hpnpyunmo neh nanomenyro, npnsnnaiyhn Fora na ôyne nacrannnx y onom caunnenom
peunma.
16

Hnrao cn me npniarna rnano, na rn onnmem xaxan ie canpmen xnnor, monno cn me
nmaiyhn y nnny na na xpaiy casnam na xoin naunn, yxonnxo y ce y peun nahe npnoônrno
na ce npnnoxe yxasane npre canpmencrna npema cnom nnacrnrom xnnory. A ia oner
nncam y cnasn y rome n npyrauniem, na sax¬yuyiem na xaxo ce oôyxnara canpmencrno
ymom, raxo ce n noxasyie y xnnory, a ro na nocrnrnem ym nnme ie on moinx cnara. Moryhe
ie na nncam iennnn, nero na n mnorn on nennxnx n onnnunnx casnaiy y npnnnn, re na ie
cnnuno neno n sa nnx nenpncrynauno. 1.4 Ann na ce ne ôn npenane mncnn, xaxo ôn ce, no
peunma Hcanmonenna, onn ramo noôoiann ns crpaxa [rne ra nema,] (Hc. 13,5); iacnnie rn
npencran¬am cnoiy mncao. 1.5 V cnemy npyrom mro ce mepn uynom, canpmencrno ce
orpannuana nexaxnnm nosnarnm onpehennma, na npnmep onnma xoin ce onnoce na

14
Cn. Anocron Hanne y rpehoi rnann Hoc)auuue 4u)un+auu+a ronopn o naxnocrn crpem¬ena npema onom
mro ie `npen nnm` xoie ce cacroin y saôopan¬any oxonnor n npomnor, re snany o nenocrnrnyrocrn n
necanpmenocrn cxnarana Bacxpcena Iocnonner, xoie noncrnue crpem¬ene sa neronnm nocrnsananem: „H
rpunm npema nn¬y pann narpane neôecxora npnsnana Foxniera y Xpncry Hcycy.“ (4)n. 3,14)
15
Ipnropnie ie y nexonnxo nanpara cnomnnao cnoiy crapniy noô y De inf. qui praem. abr. (MG 46.161B); C.
Eun. 2.605, Vol. 1, p. 403, 6-7 (MG 45.1112D); Ref. conf. Eun. 208, Vol. 2, p. 401, 3 (MG 45.561B).
16
Hosnnana na noroc raxohe cy sacryn¬ena y pacnpann: In Hex. (MG 44.68C-D)
17

xonnunny, xohe nn ro ônrn mroron nenpecrano n ne¬nno.
17
Jep cnaxa mepa xonnunne ce
oôyxnara nexaxnnm cnoinm onpehennma, na xo nnnn naxar nnn ôpoi necer, rai sna ca unme
nounne n ca unme ce sanpmana, re y uemy na¬a na ce nonpmn canpmencrno. O npnnnn mn
snamo npexo Anocrona, na ie xon ne ienno onpehene canpmencrna n na nema iennno
onpehena. Jep cam ie mohnn n nennxn no pasymy, ôoxancxn Anocron, ynex sa npyxane
npnnne, /a/ nnxana ce nnie saycran¬ao, npyxaiyhn ce nanpen (4)n. 3,13), iep my nnie ônna
noysnana npernocranxa y cnem nyry. 3amro? 3aro mro cnaxo noôpo no cnoioi npnponn
nema onpehene, na ce orpannuana npnônnxananem cynpornocrn
18
; na npnmep xnnor
npema cmprn, a cnerno no ramn. 1.6 H yonmre ce cnaxo noôpo sanpmana rnme, mro ceôn
npencran¬amo ono cynpocran¬eno noôpy. Kaxo mro ie xpai xnnora naueno cmprn, raxo
ce n npernocranxa o nyry npnnne unnn nauenom na nocrane nyrem no nopoxy. Hama peu
sacnrypno ne naxe, yrnphyiyhn xaxo y npnnnn nnie moryhe nocrnsane canpmencrna. V
xpainoi nnnnin noxasano nm ie na ono mro ce sarnapa y onpehena iom nnie npnnna.
Vxonnxo cam pexao na ie onome xoin nonn npnnncxn xnnor nemoryhe na nocrnrne
canpmencrno, ro he peunma na ôyne raxo oôiamneno. 1.7 Hpnonauenno n y nnacrnrom
cmncny noôpo ie xoie no cnoioi npnponn nocenyie ônarocr
19
, a ro ie camo Foxancrno xoie
xana ce ymno npencrna¬a no npnponn, ro crnapno n iecre n rnme ce nmenyie. Oryna mro
ie noxasano na nema npyror onpehena npnnne, cem nopoxa, a Foxancrno ne nonymra
cynpocran¬enocr, cnenn na ie Foxnia npnpona neorpannuena n neonpennna. Ann onai
xoin nne nyrem ncrnncxe npnnne nn y uemy ronnxo ne yuecrnyie xao y Fory, saro mro ie
cnecanpmena npnnna
20
. Kana on onnx mro casnaiy na ie ro neno no npnponn y cnemy
noxe¬nom mehynpncycrnyiyhe, a na nema onpehena, rana ce no nyxnocrn canpxanano
npnxe¬xnnane npocrnpe y neorpannuenocr, nemaiyhn saycran¬ana. 1.8 Paxne ôecnyrno
ie cacnnm na ce cnpxa nonnpne, saro mro canpmencrno npema peuenom ne moxe na ce
oôyxnarn onehennma, a iennno onpehene npnnne ie neonpehenocr. Kaxo ôn nexo morao na
nohe no rpaxenor onpehena, ne nanasehn camo onpehene?
21
1.9 Hnie nax nana¬e na ce
noxasyie onmrocr rpaxenor neyxnar¬nnor ronopa, ônna ôn ro neôpnra npema sanonecrn
Iocnonnoi, xoia xaxe: nocmauume caepueuu, rao umo ie caepueu Omau eau ueoecru
(Mm. 5,48). V rome mro ie npeneno no npnponn, maxap n nnie moryhe nocrnhn cne, sa one
xoin nmaiy ym nennxa ie npnnnxa na ce ocrane ne noônnmn nn nennh. 1.10 Can raxan
noxasyiyhn rpyn, na ce ne ôn cacnnm nnmnnn moryher canpmencrna, neh ronnxo on ncror
crehn, xonnxo ôn ynyrap rpaxenor ônno canpxano, iep meryhe ie na y ceôn nmamo nenory

17
Cnnuno n y pacnpann sa Hec+v uao nec+a+a - In Cant. 6, Vol. 6, p. 173, 11ff. (MG 44.885C-D), a
ynopnmre nma n y Arist., Categ. 4
b
20ff.
18
Ha np, y Cf. In Ps. 1.8, Vol. 5, p. 63, 4-5 (MG 44.480A), „nenocroiane noôpa nocraie rpemno“ In Eccl. 7,
Vol. 5, pp. 406, 16—407, 3 (MG 44.725A), cnnuno n cynpornocr sna npema noôpy n neônncrnonane npema
ônncrnonany, re orpannuena xoia cnene sa cynpornocrn, raxohe y Or. cat. 6 (MG 45.28C); C. Eun. 1.167-68,
Vol. 1, p. 77 (MG 45.301C).
19
Taxohe n npema Arist., Nicom. Eth., 1157
a
30.
20
“Hpnpona Fora ie ncrnncxo ônhe“- De an. et res. (MG 46.93B). Cf. Ep. can. (MG 45.224D-225A).
Hcrnncxn neno on nnnn iennno nonesannm ca npnnnom, re y onaxnoi npnponn xoioi ie npnnna nsnop. Ty
raxohe nema nocpennnxa npnnne n mynpocrn y cmncny cronuxor yuena (J. von Arnim, Stoicorum veterum
fragmenta 1. 566), xaxo ie n xon unnona (Ebr. 7; Sac. 135) n Opnrena (Origen, Comm. Jno. 20.13). To ie n
orxnon on nononnaronnuapa (Albinus, Didas. 28), ann n ônnsnna resn na ie ¬yncxa n ôoxancxa npnnna
ienaxa (Pl., Theaet. 176b.)
21
Ocnona rpainor nanpenonana y npnnnn ie ôoxancxa ôecxonaunocr, mro ie narnameno n y II, 236., a n y
Plot., Enn. 6, 7, 32. Kaxo ie noôpo neorpannueno, nema nn rpannne sa ynyhnnane y noôpo - Cat. or. 21 (MG
45.60A); C. Eun. 1.290, Vol. 1, p. 112, 15-20 (MG 340D); De an. et res. (MG 46.96C-97A); De hom. op. 21
(MG 44.201B-C). 3a cranno nacraiane xynne npema Fory nnnn In Cant. 1, Vol. 6, p. 31, 6-9 (MG 44.777B);
12, Vol. 6, p. 366, 11-20 (MG 44.1036A).
18

pann rora na ôn nasna xenenn na ie npnôannmo mro nnme, a mro ie canpmencrno ¬yncxe
npnpone.
22

1.11 unnn mn ce nennm na nmamo Hncmo sa rai cnmnon norpeôe. Jep nerne y
npopouancrny Hcanie ronopn rnac Foxnin: noe)eoaime ua Aepa+a oua eauee, u ua Capv
roia eac ie poou)a (Hc. 51,2). Taxny sanonecr na xpaiy naie peu onnma xoin nyraiy na nyry
npnnne, na ôn xao na mope onnecenn c npanor nyra xoin nonn npncrannmry, ncnpannnn
cnoie norpemno namepanane npema onaxenom snaxy, ynnnenmn nnamen xoin ce nnxe ca
nncoxor mecra, nnn npxynan xoin ce orxpnna ca nexe ropne ysnncnne; nonyr npnmepa
Cape n Anpama xoin cy nononn npnnpannnn cnoi nyr npncrannmry Foxnie no¬e onnma,
xoin ônyne no mopy xnn¬ena ca ymom xoin ie nporpahno xopmnno. 1.12 Jep axo ce
¬yncxa npnpona nenn na mymxn n xenxn non, n sa oôoie ie iennaxo npenymreno na
nsaôepy nyrene npema npnnnn n nopoxy, ran cnaxom neny Foxniom peuiy crora yxasan
nnacrnrn oôpasan npnnne, na ôn rn n npyrn rnenann na nnma cponne: mymxapnn na
Anpama, a npyrn neo na Capy, na ôn ce oôa nona npema nnma cnoicrnennm oôpacnnma
ynpan¬ann npema npnnncxom xnnory.
23

1.13 Taxohe ôn sa nac ônno nono¬no sa namhene nexaxnor uonexa, y xnnory noôpor
ncxycrna, na ôn nocnyxno xao cnernonnx n noxasann, xaxo ie moryhe ynecrn nymy y
nenomepnno npncrannmre npnnna, ne naiyhn ioi na ncnpoôa nesrone ycpen xnnornnx
ôypa n na orpnn pasapane na nyunnn nopoxa on nenpexnnnor ysôypxanana crpacrn. Pann
rora ce n npencran¬a y ncropnin y cnoi raunocrn nnx xnnora ysnnmennx ¬ynn, na ôn ce
nonpaxananem nnxonnx npncnenana n nam xnnor xoin ôn ycnenno ynpanno xa noôpy.
24

1.14 Bra nax, nnra nexo, axo nncam Xanneian xaxo ce cnomnne sa Anpama, n nncam
nacnnrannx xhepn ernnarcxor napa, xaxo ce y Hncmy ronopn o Moicniy, n yonmre y cnemy
cnnunom y xnnory nnmra saiennnuxo nemam ca nxnm on crapnx; xaxo na ce nocrannm y
ncrn pen ca nexnm on nnx, nemaiyhn nn moryhnocrn y cnoinm sannmannma na
nonpaxanam uonexa, ronnxo on mene yna¬enor? Ha ro hemo onome xoin nnra na xaxemo:
ne npnxnaramo na ie ônrn Xanneian nopox nnn npnnna; ne xnnorom y Ernnry, nnrn
npeônnanem y Bannnony ce uonex ne unnn yna¬ennm on npnnncxor xnnora. A raxohe,
nnie camo y Jynein ônnao For nocroian snana, n nnie Cnon iennnn, xaxo moxe na ce
nomncnn na npnn nornen,
25
na ie Foxnie oônranannmre (Hc. 75,1.2). Hanpornn, sa ro nam
ie norpeôno nanexo ncranuannie pasymenane n nsomrpennin nornen, na ôn y ncropnin
younnn, no xaxnnx Xanneiana nnn Ernnhana npxehn, n on xaxnor ce nannnoncxor poncrna
ocnoôonnnmn, nsnasnmo na nncnny ônaxenor xnnora.
1.15 Hexa Moicnie xoin ie npencran¬en y ncrom ronopy ôyne sa nac oôpasan unin ie
xnnor onncan ncnouerxa xparxo, xaxo cy ra cxnarnnn ns Foxancxor Hncma, a sarnm

22
To na ce npnnna nanasn xpos camo nanpenonane oôiamneno ie y De perf., nainnme ncraxnyro npema
sax¬yuxy - Vol. 8, 1, pp. 213, 14 - 214, 6 (MG 46.285C-D). Cnaxaxo na ro ne snaun na noiam nanperxa ne
yx¬yuyie n necanpmenocrn npema npomenama, ann raxne na ie npahane na npann nyr moryhe.
23
Palladius, Hist. Laus., Prol., 2 n 15 noxasyiy npnue xao ysope sa oôa nona.
24
Anpaam ie ôno ysop npnnne xon orana, a na nera n Capy oôasnpe ce Ipnropnie n y De deitate filii et sp.
sanc. (MG 46.569).
25
„npema npenpyunm samncnnma“, xoia ie cynpornna npema „saiennnuxnm samncnnma“, koivui cvvoiui, a mro
ie xao cmncao nepe ônna yoônuaiena nononnarononcxa ¢opmynannia ncxasa.
19

noôniamo nocroian ncropnicxn cmncao npema npnmenn npannna npnnne, na ôn no nnma
npenosnann canpmen xnnor, xaxan ie ¬ynnma nocrynan.
26

1.16 Hpnnonena ce na ce Moicnie ponno xana ie saxon myunre¬a saôpanno na ocrany mehy
xnnnma nonopohenuan mymxor nona, ann ie on npniarnomhy cnor nnna npenyxnrpno
cnaxy norpeôy npemenor xprnonana, na ie iom y nenenama ponnre¬e xoin cy ra nnnenn
(H;). 2,2), noôynno na ro, na ne noxype na raxno nonopohenue npenaiy cmprn
27
, re
mrannme, 1.17 xana ie npererao yrpos myunre¬a nncy ra npocro nycrnnn y none Hnna,
neh nonoxnnmn y nexn xonuer no cacrannma npemasan y¬em n cmonom, a sarnm nopnnynn
y norox (ono nanncano ie npema ysôyn¬nnnm nanncnma o neronoi ncropnin).
28
Vxonnxo
ie xonuerom ynpan¬ana nexa Foxnia cnna, on ie ran ôno ycmepen npema oôann xoioi ce
npnônnxana ca crpane, n ro ie mecro nenpexnnno na ynapy rexnn crpyia. A xaxo ie y
mnnpar re oôane rne ie ôno onner xonuer, nomna napcxa xhep, Moicnie ie, nycrnn nernnn
nanai y xonuery, yunnno npncryn npnnnesn. Kana ra ie npnnnesa yrnenana n nnnena
nenory nerera, on ie nenocpenno npnnyxao neno noôpo pacnonoxene, n ôno on ne yser
ymecro cnna. Oxpehyhn ce npnponno on non¬e npyror pona
29
, no samncnn nexe on
ônncxnx xyhnom pony, oxpenyo ce maiunnnm rpynnma. 1.18 Hsamanmn neh ns noôa nerera
xpanno ce napcxom xpanom, n ôno oôyuen cno¬amnnm oôpasonanem /nayxama/,
30
mro ce
nomronano xao cnanno xon cno¬amnnx, onnie xnarao nnrn ce xopncrno n npnsnanao
na¬e ry nsmnm¬eny maixy, xoioi ie ôno ymecro cnna, neh ie noxeneo na ce oner nparn
cnoioi npnponnoi mainn n na xnnn mehy cannemennnnma.
31
3amernyna ce ôopôa iennor
Jenpeia ca Ernnhannnom, Moicnie ie crao nsa cnora n ycmprno nnonnemenor. 3arnm, xana
cy ce nna Jenpeinna noxnarnnn ienan c npyrnm, Moicnie ie noxyxao na y nnma cmnpn nyx
nenpniare¬crna naiyhn nm caner na ce nonamaiy xao ôpaha, re na ne unnn xao nocpennnx
y cnopy pasnpaxnnane, neh npnpony. 1.19 Ann onnpahen on onor xoin ie nmao y nnny
camo oôehnnane, Moicnie ie ro ôemuamhe npeoxpenyo y nonon xa nehoi ¬yôann npema
mynpocrn,
32
na ie yna¬nnmn ce on xnnora y mnoro¬ynnom npymrny, nocne rora nsaôpao

26
3a nosannny rpuxor noima pasymenana (oiuvoiu), naxna ie ynora aneropnie, xao mro ie sa nonmane
ncropnie (iotopiu) xao `xnnxennor xasnnana` n `onnca axryannnx norahaia`. Opnren ie uax nonnyxao n
npry sa saxonnrocr rymauena - Ou, iotopiknv oinvnoiv, óììo 0epiuv vontnv Comm. Joh. Frg. 20.
Ipnropnie y onom cnncy xopncrn óvuvevn (II, 223), uaovoiu (II, 219), n tpoaikoc (`nanexo rponnunniy
/paspahenniy/ meopuiv` II, 43), y peny nennneapnor n neyoônuaienor xasnnana.
27
3a npniarnocr nnn nenory Moicnienor nnna n Flavius Josephus, Antiquitates, 2.9.226-31, a oryn n pasnor
sa uecra nosnnana na npenana npema paônncxoi rpannnnin.
28
Exod. 2.3 (npenon no Cenryarnnrn /LXX/). Ipnropnie cnnuno xasyie n y Contra Eunomius 2.285, Vol. 1, p.
310, 13ff. (MG 45.1008A).
29
Ho npenany ce ronopn xaxo ie Moicnie onôno cne ernnarcxe non¬e, npe nero mro ie npnnnesa namna
ienpeicxy non¬y (nexn nanone n Midrash Rabbah, na Exodus 1.25).
30
Act. Ap. 7.22: „H nayun ce Moicei cnoi mynpocrn ernnarcxoi, n ôieme cnnan y pnieunma n y niennma“
(raxohe n Philo, Vit. Mos. 1.5.21-24; Clement Alexand., Strom. 1.23). Ipnropnie xopncrn nspas tnv cce0v
auiouoiv sa nannpxneno oôpasonane (nnnn n onne II, 13, xao n W. Jaeger, Early Christianity and Greek
Paideia (Cambridge, Mass., 1961), pp. 86ff., /nam npenon crp. 76/: „Kopna xoia nnyra Hnnom, y xoioi ie xao
nere nahen Moicnie npencran¬a cnoxeny xnacnuny paideusis. Ha ncrn naunn, unnennna na ie Moicnie
nacnnranan na mynpocrn Ernnhana, yxasyie na nennxn nanamnn npoônem Hpxne – nen onnoc npema
xnacnunoi rpuxoi xynrypn.Ona ôn rpeôano na ce ynorpeôn sa `ynyrpamny nexopanniy` Hpxne saienno ca
spolia narana. Cnern Anrycrnn ie xacnnie ycnoino n nneiy nennxe npennocrn xnacnune xynrype n neno
nsnohene ns Moicnienor npnmepa.“)
31
In inscrip. Ps. 1.7, Vol. 5, p. 43, 24-26 (MG 44.456C); In laud. frat. Bas. (MG 46.808D-809A); Philo, Vit.
Mos. 1.7.32.
32
Exod. 2.15-21.; Philo, Vit. Mos. 1.9.49-50. 1.49 t1tpoc µt V ou V o p¡n V o µtIIIx1oV pooIItmc
oEoòIòpo oxmV xoI op1I Epm1oV tIc oIIoòoEn V o OI¡µt Voc, µn Em 1oI c 1m V t EI;mpImV
t0toIV tVmµIInxmc µnòt oxpIpmc tEIo1o µtVoc oI c ;oIpouoIV n o IIo1pIou V1oI, xo V
toEou òootV n nn n ou;I ou;I ou;I ou;I u u u u ;pm ;pm ;pm ;pm µtVoc µtVoc µtVoc µtVoc o oo o OoVt OoVt OoVt OoVt o1tpoV o1tpoV o1tpoV o1tpoV .n .n .n .n V VV V 1ou c EoIIou c IoV0o VmV n pouIn0tI c
20

oôiennnen xnnor crynnnnmn y nesy ca iennnm on nnonnemennxa, ca uonexom xoin ie
nnneo ôo¬e, oôaspnnnm y cyhennma o ¬yncxoi npnponn, n xoin ie ns iennor nocrynxa,
nonpasymenam norahai c nacrynom, ynnneo npnnny mnannha, mrannme na ie crao nsa
npanne, nemaiyhn y nnny cnoiy xopncr, neh npnxnaraiyhn camy npanny no nenoi nnacrnroi
npnponn xoia ie nocroina ynaxanana, nnunm ce npen nnm ne nonnnyiyhn. H rai ns npyror
napona xoin ce sannnno Moicniem, n nerony npnnny y ounrnennoi ôenn npnxnarno ca
nnme ynaxanana, neronn nanexo nenennie ôorarcrno, nao my ie xhep sa cynpyry n
ocranno my na no¬y na nonn xnnor xaxan xenn. H nemy, xoin ie y nycrnnn ôno sayser
orpahnnanem onana, nonao ce na ropama oôiennnena, cnoôonan on cnaxor
ysnemnpanaiyher myma, xnnor. 1.20 Pa ie ônno nponeneno nono¬no npemena y raxnom
naunny xnnora, xaxe ncropnia, n Moicnie ie nmao sacrpamyiyhe ôoroian¬ene; y nonneny
ie neron nornen oôaciano npyro cnerno nero mro ie cnerno cynuano.
33
3ôynen
neoônunomhy npnsopa, Moicnie ie oxperao nornen na rope, n nnneo rpm y xome ie ropeo
ornenn nnamen, a rpane rpma xao non pocom cy ce senenene y nnamenonnma,
34
na ie cam
ceôn Moicnie pexao one peun: uoe+ u noe)eoahv oeo ee)uro iae+ane oo roiee ep+ ue
caeopeea (H;). 3,3). Pexanmn ono, nnie camo iennnm ounma npnmao uynny cnernocr, neh
mro ie on cnera neoônunnie, n cnyx my ce osapno spaxama ror cnerna. Vuecrnyiyhn ca oôa
uyna y ônaronarn cnerna, nornenn cy ce oôaciann ciaiehnm spaxama a cnyx npocner¬anao

tIc µt ooV Eoptp;to0oI 1ou c ¡ou V òuVo1ou c xoI 1ou c EItI o1oV I o;u oV1oc IIEopt oI
0tpoEtI 0tpoEtI 0tpoEtI 0tpoEtI oIc oIc oIc oIc tctuµtVI .to0oI, Eop mV 1Ic mOtItIo Epootòoxo 1o1.50 xoI pon 0tIo, tI 1IVtc
tEtI0o V1tc oEo ¡tIV Epo c pIoV tEtIpmV1o. o òt 1n V t VoV1I oV 1ou tI xo 1oc o 1poEo V
nIouVt 1oIc 1nc wu;nc u¡IoIVou ooIc opµoI c t Eo µtVoc xoI µnòtµI oV t m V
uEooxtII .to0oI: òIo xoI 1nc uEou onc òuVo µtmc t o1IV o 1t EIt oV t VtoVItu t1o òu VoµIV
oxo0oI pt1oV 1o òIxoIoV n¡ouµtVoc, uO ou Epo1poEtIc ou 1oxt Ituo1oc t EI 1n V 1m V
oo0tVto1t pmV ouµµo;I oV It1o. /Ppyrn nax nemnnocpnno rpnehn oôpymanane xpa¬a n ornouerxa
npno y nnocrpancrno nocnen, nox iom nnie ca oxonnnm cranonnnmrnom oônxnyo nnrn rauno ycranonno
/nayuno/ uemy ce panyiy nnn mra onôanyiy, ne ôn nn map¬nno xnneo yrnxnocr oôoieny nenoian¬nnanem
/nonyuenomhy/, nsôeranaiyhn ynosnanana c ¬ynnma yonmre, nnn onnyuyiyhn na yhe y iannocr xon mohnnx
n neoma iaxnx mro ce ôane neuenem, ca xoinma ôn ce noysnannie oôyuno; re no nosnny, axo nexn nocneiy y
onemohanocr. Cynpornocrn cnnunnx nenpoxonnocrn xoie ie npenyseo sa ounmhanaiyhe nopnne sa nymy,
cnenno ie a na nnienan nnie nonpxanao: crora ie n y neiaxom noôy oxo mnornx onaxennx neounmhennx
cnara cnpononno npanny, npexo uera ie camonosnnno ce ynyhyiyhn, ys nexe nemohn samerao ôopôe./ Cf. Bk.
II, n. 23. 3a acxercxn xnnor nonyr ¢nnoco¢a yn. Vita S. Mac., Vol. 8, 1, p. 377, 4 (MG 46.965B; De inst.
Chris. Vol. 8, 1, p. 41, 20f.
33
Ipnropniy ce npnnncyie na ie ôno non yrnnaiem nonosanernor ncxycrna Cn. Hanna (Acta 9.3 n 22.6), ann n
unnon xasyie o orny xoin ie ôno „cnerno xoie ie ciano iaue on narpe“ /Om c ou ¡otIòt o1tpoV 1ou Eupo c
oEoo1po E1ouoo“ /Philo, Vit. Mos. 1.66-67/ Ty ce cnomnne n rnac npema anheocxoi npomncnn on Fora,
nanexo nnme sacrpamyiyhn, nopen cne nane no cnoi npenyseroi yrnxnocrn: o Eo V1mV t IEIòoc xo1o xo1o xo1o xo1o
EoIIn EoIIn EoIIn EoIIn V VV V n nn n ou;I ou;I ou;I ou;I oV oV oV oV t tt t ctuµopI ctuµopI ctuµopI ctuµopI .oV1oc .oV1oc .oV1oc .oV1oc. Hocmarpaiyhn narahana nanexo crpoxe, ns nyônna xoia nsysnma
neounpcno pacnnne, rne ie anheo snax Foxnier npncycrna n npomncnn xoia xpyxn n noian¬yie ce neoma
yoônnueno, ro ie no unnony nocnennna re nennxe yrnxnocrn c ony crpany nane nnn ouexnnana ônno uera.
Onronornia ncnxasma xao na onne nma cnoie neorxnonnno ynopnmre.
34
Philo, Vit. Mos. 1.65. - xoI 1mV EtpI òI oI1oV u¡ItIVm V. o ¡mV òt 1n V EoI µVnV tI c 1o EoV
tuuòpo V 1t xoI tu;op1oV, tV0o ouVt poIVt xoI EoIIn V Eo oV Epopo1tu oIµoV
oVoòI òoo0oI, ¡tVo µtVoc Epo c 1IVI VoEtI 0t oµo t xEInx1Ixm 1o1oV o pu . po 1oc n V,
oxoV0mòt c 1I Ou1o V xoI oo0tVt o1o1oV: ou1oc, ou òtVo c Eu p EpootVt¡xo V1oc, t coIOVnc
oVoxoI t1oI xoI EtpIo;t0tI c oIoc tx pI .nc tIc o xptµoVo EoIIn OIo¡I xo0oEtp o Eo
1IVoc En¡nc oVoµppouonc òIt µtVt omoc, ou xo1oxoIo µtVoc, oI o 1Ic o Eo0n c ou oI o xoI
ou; uIn Eupo c ou1o c mV,.. ( „H uaða je Mojcuje cnpoeoðuo ueuene, eoðehu nacmupa ua +ecmo
ðoópe eoðe mpaee, eðe je mauohe óuuo +uoeo ucnaue umo ce uvðu cmaðv, eueðao je ouo umo je uacmauo
npe+a ueuo+ npusopv oð vseuuena. 1v óeue ep+oea u mpnaua, cvuuoe u uajupx+aeujee pacuuna, uoje
uujeðua eampa ue nauehu /npuuvhvjvhu/ usueuaða ceee oóvxeamajvhu oð uopeua ðo upoune +uoeu+
nua+ene+, npe+ða +v us moe useopa /eopuea/ uuje ðocneua ucmpajuocm, uuje óuua /c nu+/ noeesaua,
nonvm ueue uempnehe cvumuue, me maj oean ue óvðvhu meapau...“
21

uncrnm yuennma. Orexanom on mprnnx xoxa cnoie onehe Moicniy ie rnac onor cnerna
saôpanno na xpene rope, nosno¬anaiyhn na cxnne oôyhy c neronnx nory, a sarnm na
nonnpyie ony sem¬y, xoia ie sacnonana Foxancrnennm cnernom. (H;). 3,5). 1.21 V ro (iep
nnie onronapaiyhe, mncnnm, na ce ôam cacnnm ocnonnmo na peu npocre ncropnie ror
uonexa, xaxo ôn ce nocrnrno neh rnme npernocran¬eno), Moicnie ie ocnaxen nnhennm
ôoroian¬enem, noôno napenôy na nsôann cynaponnnxe on ernnarcxor poncrna. H mro ie
ôo¬e nosnanao cnny xoia my ce ian¬ana ns nncnna, no Foxnioi sanonecrn, unnno ie
nponepe npema rome, mra my ie y pyxama (H;). 1,7). Ornen ie ôno cnenehn: xesno xoie ie
nano ns pyxe ce onymen¬ana, unnn xnnnm ônhem (n ro xnno ônhe ie ônna smnia), ann
oner yser y pyxy, nocraie ono, mro ie ôno npe npernapana y smniy. H nonpmnna pyxy,
ncnpna cran¬ennx y nenpa, npernapa ce y nemro nonyr ôennne cnera, a xana cy nonono
ônne cran¬ene na nenpa, npahaiy cnoi npnponnn nsrnen. 1.22 Moicnie xpehe y Ernnar n
nonn ca coôom cynpyry npyror pona n ca nom poheny neny, re xana ra ie, xaxo ce
npnnonena, cycpeo Iocnon (H;). 4,24), sacrpamyiyhn ra npernom cmprn, a xena ra
ymnnocrnn¬ana cnnon¬enom xpn¬y oôpesana, xana n nponsnasn cycrer c Aaponom, xoin
ie raxohe ôno on Fora noncraxnyr na xpene na cperene. 1.23 3arnm onn oôoinna casnnaiy
napon xoin ie xnneo y Ernnry na onmrn caôop, re onnma xoin cy nocrpanann non remxnm
panonnma, naronemranaiy ocnoôahane ns poncrna, n camom myunre¬y ce o rome ncxasyie
ronop. Vs cne nerononane myunre¬a, a n nansopnnxa, xoin nanrnenaiy panone, xao n
camnx Jenpeia, nehnx nnn cy on panninx, nacrana nocaunma onexa ie ynennuana,
saxrenaiyhn iom nnme saxrenan npnxas ne camo na ce on nanopa camor ne nnnn ceôn
cnoxoia, neh n nnacrnrnm nsnypnnanem cxyn¬aiyhn cnamnary nneny (Hsn. 5,12). 1.24
uapaon (raxno ie ônno nme ernnarcxom myunre¬y) no rnm snamennma, xaxna ie Moicnie
nsnpmanao Foxniom cnnom, npnxnarao ie cnanax¬nno cynpocran¬ane ca ernnarcxnm
npauennma: n xana ie Moicnie y ounma Ernnhana nonono npernopno cnoi mran y snep,
uaponeicrno xoie ie namepanano na ce nsnpmn panno uyny n nan mranonnma uapoônaxa.
35

Ono cnanaxene ie, oônnueno rnme, mro ce noronnno; smnia, ns npernopenor Moicnienor
xesna, noiena ie one xon uapoônaxa, ro iecr, nnx smnie, n rnme ie noxasao na mranonn
uapoônaxa nncy nmann nnxaxny, nn npenparnnuxy, a nn xnnorny cnny, cem ienne npcre,
xaxny ie uapoônamrno cnanaxena noxasnnano ounma naxonepnnx.
1.25 Tana ie Moicnie, nnnehn na ie saienno ca npnpehnnauem snoôe cne nemy
nonnnamheno, naneo onmrn ynapan cnem ernnarcxom napony, nnxora ne nsysnmaiyhn on
cxyna xoin npoôa ôeny. A c nnm npn raxnom nanany na Ernnhane, xao mro ie ocnaiauxa

35
Exod. 7.10-12. Philo, Vit. Mos. 1.16.91ff. 1.92 ooOIo1oI ò o ooI xoI µo ¡oI Eopt1u ¡;oVoV "1I
xo1oEIn 11to0t;" tIEoV: "ouò nµtIc 1mV 1oIou 1mV o µtIt1n 1mc t ;oµtV, o IIo ;pm µt0o
1t ;Vn ònµIoup¡m 1mV oµoImV." tI0 txoo1ou pox1npI oV n V tI ;t p IwoV1oc, òpoxo V1mV
EIn0oc nV xoI EtpI tVo 1.93 1o V Epm1oV tIIou V1o. o ò t x EoIIou 1ou EtpIo V1oc
òIoVoo1o c Epo c uwoc 1o µt V o1t pVo tupu VtI, 1o òt o1o µo òIoI coc o Ixou EVtu µo1oc
pu µn pIoIo1o 1n xo0o Etp poIoV I;0u mV Eo V1oc t V xu xIm oo¡nVtu ooc t EIoEo 1oI 1.94
xoI xo1oEIm V tIc 1n V op;oI oV Ou oIV 1nc pox1npIoc µt1tpoItV. n òn µt V ou V t V
txo o1ou 1n wu;n 1mV t0tIoxoxouV1mV 1o uEoE1oV òInIt¡ctV n µt¡oIoup¡n0tI oo
owIc, mc µnxt 1I VoµI .tIV oV0pm EmV ooOI oµo1o xoI 1t ;Voc tI VoI 1o ¡IVo µtVo
EtEIooµt Voc Epo c oEo1nV. oIIo òu VoµIV 0tIo... „Vuenn n nemnn xoin cy c ry oôpenn pexome
`Kome cn ysnnxnnao?` xasyiyhn: `nn mn ne nmacmo raxny oôyuenocr, ann cnnuno oôenexanamo raxny
nemrnny crnapana`. H onne npxehn mran xoin ôeme ôauen, nahe ce mnoro smnia xoie cy ce ynniane oxo
npnoônrnor /oxo npnor npe menana/. One cy ôynyhn on mnoror nacranxa ynnc nananane, ornapaiyhn ycra n
nyrem naxa iauane ocnaxene xarxan iaxnm mnmranem, cne y xpyry nonnauenem ynnauehn n oner ce y crapy
npnpony mrana npemehyhn. Taxo ce n y cnaxoi nymn on nonasehe phanocrn noxasano nonospene nnn
nennxonenarnn nornen /ncxonauene oun/, xoin nnie yrnphnnana nocroiane ¬yncxe yuenocrn n nemrnne mro
ôn nacraiana nenpncrpacno ce oônnxyiyhn; neh cnnom Foxniom...“
22

noicxa, noxpenynn cy ce camn crnxonn ônha, xoia cy y naconn nnn¬nna: n sem¬a, n narpa,
n nasnyx, n nona, no xe¬n ¬ynn menaiyhn cnoie cnne nenonana.
36
Jep iennom n rom nax
cnnom, y ienno n ncro npeme, n na iennom n ncrom mecry ônno ie naxneno ôemuamhe, a
necrpanannnma ie ocrana cnoôona on rpexa. 1.26 Tana ce cna nonena npnpona, no
Moicnienom napeheny npernopnna y xpn, raxo na cy n pnôe nponane on ror npenacxa none
y nnorcxo nannmane, na ie sa narnamene Jenpeie xpn ônna nona, ycnen uera ce n orxpnna
uapoônauxa npnnnxa xoia ce sa nony nanna xon Jenpeia, na ce no cnanaxeny npnna xpnan
oônnx. 1.27 A raxohe, xana cy rmnsane xaôe nanynnne Ernnar (unie naromnnanane nnie
oôiamnnno nexaxnnm npnponnnm ycnehnnanem mro ce ne ôn npocrpno nn camo no
mnomrna, neh nanpornn sanonecr xoia ie cacran¬ena xaôama oônan¬ano ie ry npnpony
xnnnx rnapn xoia ce noiannna); cne ie ernnarcxo rpneny ynpeny, crncxaiyhn y xyhama c
rnm rmnsannma, a xnnor Jenpeia ie ôno uncr on rnx nenpniarnocrn. 1.28 Taxo n nasnyx,
noh n nan, nn no uemy ce nnie pasnnxonao sa Ernnhane, xoin cy xnnenn iennno y mpaxy,
nox xon Jenpeia nnie ônno nnxaxne npomene cynporne yoônuaienom. Ha rai ie naunn n cne
npyro: rpan, narpa, xpacre, crpyrornne, nacie ôyne, ryua rpana, - na Ernnhene na xoie ie
nenonana cnaxa raxna ôena yoônuaieno,
37
a Jenpein cy no cnymany n npnuama snann o
crpanannma onnx mro cy c nnma ôopannnn, ne xymaiyhn camn nnxaxnor npnxpanana
cnnunnx sana. 3arnm yôniane npnopohennx nponsneno ie iom raunnie pasnnxonane
Jenpeia n Ernnhana; Ernnhann cy oônnnenn cysama npn nponanany nnxonnx nainpaxnx,
a Jenpein xnne y nornynom hyrany n nan onacnocrn; cnacene nsnnnanem xpnn nm ie
ôesonacno y cnaxom xperany, xana cy na oôa nonparxa n na c nnma nonesanom nacnony
ônnn ocran¬enn snann xpn¬y. (H;). 12,7).
1.29 Hpn rome, xana cy Ernnhann ônnn nopaxenn necpehom, cycrnranmn npnopohene, n
cnaxn cnoie n cne yonmre rope onnaxnnao, Moicnie ce oprannsonao nsnacxom
Hspaennhana, npnnpemnnmn nx na ro sanonemhy, na ca coôom y nnny saima nonecy
nsmo¬eno ôorarcrno Ernnhana. Hsnpmen ie rponnennn nyr ynyrap Ernnra, xaxe iom
ncropnia, n nocrano ie remxo ernnarcxom napy mro Hspan¬ nnme nnie y poncrny, na
naopyxanmn cne nonannxe, xpenyo ie na ronn ca cnnom na xonnma napon Foxnin.
Hspaennhann nnnen onpem¬ene xone n mnomrno opyxia, xao nencxycnn y pary n
nenpnnpem¬enn na raxna, sa nnx uynna nena, onmax cy ônnn nopaxenn crpaxom n ycrann
cy na Moicnia. A rana, mro ie nenme on cnera o uemy ronopn ncropnia o Moicniy,
nonennnmn ce nannoie y cnoioi nenarnocrn, on ie rnacom n peuiy ôonpno Hspaennhane n
sanonenao nm na ocrany xon noôpe nane, a nsnyrpa ymom npnnocno Fory monnrne sa
nonenene y yxac. H pyxononehn ce canerom xoin ie noôno onosro xaxo na nsôerne

36
Knuea Hpe+vopocmu 19.18; V cnncy o xnnory Moicnienom unnon Anexcannpnicxn onncyie raxohe ro
nenonane npema enemenrapnnm cnnama, xasyiyhn: „(96) 3a enemenre ynnnepsyma, sem¬y, narpy, nasnyx, re
nony, on xoinx ie cner casnan n mro ôexy non Foxniom ynpanom, cran¬enn cy y crane yxouenocrn npornn
nera, cne nox rai nenomryiyhn uonex nnie ôno ynnmren, npma namepn na ce noxaxe nnmnm on Fora xoin ie
re saxonomepnocrn nocranno, xoin ie raxohe nonecno nexe enemenre on crnapana cnera na ra sacnrypno
oôesôene n na ce menaiy xan ron my ce ôyne xreno, na ôn nponsneo yunnax nenepnnxa. (97) H On ie nonenno
cnoie xasne, nonepene npnery, xoie ce cacroiano on onnx enemenara xoin cy caunnenn on nanexo unpmhnx
nenona, nanme sem¬e n none, a xpos xoie cy cnn pasnnunrn renecnn nnnonn crnapnocrn canpmanann, re n
Moicnienom ôpary. Hcrn ôpoi xoin ie norexao on enemenara mro nx nainnme o¢opm¬yie y xnnory, nmenom
narpa n nona, nonenno ie Moicniy camom. Jenno, cenmopo, nepyiyhn oôoinnn, a npyro npno, na ôn caunnno
unran ôpoi on necer, ocranno ie sa Ceôe.“ Philo, Vit. Mos. 1.17.96-97. Cf. ibid., 1.26.143, "3em¬a, nona,
nasnyx, narpa, cacrannn nenonn npnpone xoie ie nemoryhe nsôehn, yuecrnyiy y nanany. H naiuynnnie crnapn
on cnnx cy ônnn ncrn cacroinn na ncrom mecry n n crom npemeny nonocehn pasapane iennnm ¬ynnma n
cnrypnocr npyrnma. Hopehene ca noinnm noxpenma naro ie Midrash Rabbah, na Exodus 15.27.
37
Ipnropnie nnie cnenno ônônnicxn pen norahaia y Exod. 8-10 (cf. Ps. 105(D-R 104).29-36). Hmao ie iom
ienan pacnopen y Æueomv Moicuieeo+ II, 63-88, a n npyrn caxerax y In Cant. 3, Vol. 6, p. 77, 8ff. (MG
44.813B-C).
23

onacnocrn, Cam For (xaxo xaxe ncropnia) npnmerno ie neron rnxn nanai (H;). 14,15).
1.30 Oônax ie npennonno napon no Foxnioi cnnn,
38
a ne ¢opmnpaiyhn ce no onmrem
npnponnom saxony (iep nnie neron cacran nacrao on nexnx napa nnn nnmona y nasnyxy,
mro ce srymnana napama yspoxonanonnxonnm orexannm cnaranem, srneuemor nnn
cna¬enor nerponnma y ceôn camnma), neh ie rai oônax nanpornn, npema cnenouancrny
Hncma, xao nemro nnme on ¬yncxor cxnarana ono mro ra npenasnnasn; a raxno ie ônno
uyno mro ie ocner¬eno nananaiyhnm spannma cynna cnyxnno napony xao crena,
onenyiyhn mra ie ônno nan nnm n ranxom pocom nnaxehn snoiann nasnyx mro ce nohy
npernapao y narpy, a on neuepn no iyrpa cnoinm concrnennm cnernom ocner¬anao
Hspaennhane. 1.31 Ha rai ie oônax rnenao n cam Moicnie, n napon ie nayuno na cnenn
nerono noian¬nnane. Kana cy nomnn no Hpnor Mopa, rne nx ie y npennoheny onneo
oônax, napon ie ôno oxpyxen ornosana nenom ernnarcxom noicxom; Hspaennhannma nnie
npeocrano nnmra n nnrne nnie morno na ce ôexn on ôene, saro mro cy yxahenn y cpennny
nsmehy nenpniare¬a n nona; a rana ie, noxpenyr Foxniom cnnom, Moicnie yunnno ono,
mro ie on cnera naineneponarnnie. Hpnônnxanaiyhn ce oôanom nonn, ynapno ie o mope
mranom n ono ce on ynapa nonennno. H xao mro oônuno ônna ca craxnom, axo ce na nexom
neny na npxy naunnn nyxornna, rana no npanoi nprn ona nne n no npyror xpaia; a raxo n
no cnem mopy, xao rorono c iennor xpaia na ce pasnennno ono non mranom n no cynporne
oôane nponyxnno nenane cnna. Ho mepn onora xaxo ce nennno mope, Moicnie ie nnyhn
nyônnom ca cnnm naponom nnxe on nona, nenoxnamen, xao na ie ocymen cynuannm
spaxama no reny, npenemauno no cynom nny mopa ôesnan, ne ôoiehn ce ror nsnenannor
yxpyhnnana crpyia, xana ie n onne n ramo c oôe crpane mopcxa nona ornpnnyna nannx
crenama.
39
1.32 Kana ce n uapaon ca Ernnhannma ynyrno y mope no rom nononacranom
nyry y nonama, oner ce cnnna nona c nonom, re no ysaiamnom ciennnanany one¬ennx
nenona mopa y pannin nsrnen, none cy nonpnmnne ienny nenpexnnny nonpm. Hspaennhann
na xpaiy oôane cy onaxnynn on nyror n ôpsor xonana no mopy, xana cy ornenann
noôennnuxy necmy Fory, xoin ie rana sa nnx nonnrao ôecxponnn noôennnuxn cnomennx,
naxon ncrpeô¬ena non nonom xomnnerne ernnarcxe noicxe n mrannme c xonnma,
opyxiem n xouniama.

38
Philo, Vit. Mos. 1.166. VtOtIn ¡op tIc tuµt¡t 0n xI oVo o;nµo1Io0tI oo Epon tI 1n c
EIn0u oc, n µtpoc µt V nIIotIòt c txIoµEouoo Ot¡¡oc, Vu x1mp òt OIo¡otIòt c, u Et p 1ou
µn EIo .to0oI xo1o 1n V EoptI oV, oII oEIoVto1o 1m t Eto0oI n ¡tµoVI o òou . 1o;o
µt V1oI xoI 1mV uEo p;mV 1Ic nV 1ou µt¡oIou pooIIt mc, o OoVn c o ¡¡tIoc,
t¡xo1tIInµµt Voc 1n VtOtIn Epon¡n1n p, o V ou 0t µIc om µo1oc o O0oIµoI c o po o0oI.
/“(1.166) jep oóuau v eeuuuuuu onume voóuuueuoe npouasuoe +ehv +uoeu+a, nouasvjvhu cvuuouuuo
oóacjaeane ðaua, u uohv je oceem+eu ðou ce nouasvje ua nvmoeanv, ueeo nau ða ce u uajuesauvmauuje
cueðu eocnoðapa nvma. Hpunaðajvhu onem ópso mo+e uma je no eeuuuo+ Hapv, ueeuð+ueu auheo,
npennonnnx cxpnnen y oônaxy, xoin nnie no saxonnrocrn rnenana renecnnm ounma.”
39
Philo, Vit. Mos. 1.177-180. Epoo1o;0tIc òt Nmuon c 1n pox1npIu EoI tI 1n V 0oIooooV: n
òt po¡tIoo òII o1o1oI xoI 1mV 1µnµo1mV 1o µt V Epo c 1m p o¡t V1I µtptI µt1tmpo Epo c
uwoc t coI pt1oI xoI Eo¡t V1o 1poEoV 1tI ;ouc xpo1oIm c n pt µtI xoI n ou ;o.t, 1o ò
oEI om o1oIt V1o xoI ;oIIVm0t V1o 1n V tIc 1o Epo om Oopo V xo0o Etp n VI oIc o OoVt oIV
oVt;oI1I.t, 1o òt µtooI 1o1oV, xo0 o t¡t Vt1o n p n cIc, o VocnpoV0t V o òo c tu ptI o xoI
ItmOo poc ¡I Vt1oI. 1ou1o Iòm V Nmuonc xoI 0ouµo ooc t ¡t¡n 0tI xoI EInpm0tI c ;opo c
t0o pouVt 1ou c IòI ouc xoI n 1o ;Io1o Epou1ptEtV (177) noxypnnann Moicnie ie mranom noyuno
mope: ynapnem ie pacranno n onnaiannma npema mepn ynapna nanana, cnpam ysnnmenor ce ysnnxyhn
noxpenyo naunn na ce snnonn yunpcre ymnpe n sarnxny, a one ornosann mro cy croiann n ônnn
ycnnaxnpenn npema npencroiehem nyry, /yunnno/ na nacryne nonyr ienne cxpnnene nonopxe, cpennnom, no
uemy ie nacrao nponas, namanmn nenonpennn nyr, re onn nocrame nanonnxn. Bnnenmn uyna xoia ie Moicnie
nponsneo n y nynohn nparocrn nnhena oôpanonan, oxpaôpnnao nx ie n noxypnnao...“
24

1.33 3arnm ie Moicnie xpenyo nanpen, na sanpmnnmn rponnennn nyr no cynom, sanana y
remxohy, nemaiyhn unme na yronn xeh. Fnno ie nexaxno iesepo, oxo xora cy ce cmecrnnn,
ann ie y nemy mopcxa nona, uax nanexo cnannia on mopcxe. Paxe naxon nonacxa no none n
ropena on xehn, ncrome ie ôoxancxo nano caner na namanmn nexo npno xon ror mecra
yôann y nony. H ona nounne na ôyne nnrxa, a cnoicrno ie npnera cnna na npnpony none
npernapa on cnane y cnarxy. 1.34 Hparehn oônax n onn cy ce phano noxperann sa nnm,
npexnnaiyhn xon ramo rne ie oônax nanao snax sa onmop, n oner ycraiann na nyr xana ôn
nx oônax nonnrao. Onnma xoin cy ce cana cnymrann cnenehn rai nyr, nameneno ie mecro
nnrxe none ca nnanaecr nsnopa n nenpecymnnx sa cyma n ca ¢ennuxnm npnehem
onxo¬eno. Cenamnecer ie ônno ¢ennuancxnx, xoinx ie n y manom ôpoiy ônno nono¬no na
nponsneny uyhene xon nocmarpaua, npenacxonno no nenorn n nennunnn. 1.35 Vrnannom
ce snonarehn na nyry, oônax nx ie nonno npema npyrom mecry,
40
a ro ie ônna nexaxna
nycrnna na cynom xoia nnie noxpnnena necxom, xoiy sem¬y ne onnaxyie nnxaxna nonena
nnara; a ramo oner, xana ie napon nouena na mopn xeh, nexn xamen o xoin ie Moicnie
ynapno mranom no npxy, nsnno ie cnarxy n npniaiyhy sa nnhe nony y oôn¬y,
npenasnnasehn n norpeôe mnoroôpoinor napona. 1.36 Onne nax n ca npncnenanem myuena
rnahy, nsnasehn ns Ernnra, nacrano ie on cnnx naineneponarnie uyno; ne on sem¬e no
onmroi saxonnrocrn na nm nsnnue xpana, nero onosro ca neôa nornue nnuehn na pocy.
Jyrpom nm ce pasnnnana poca, n ra poca ce sa one xoin cy ie xynnnn unnnna xpanom, saro
mro nnie xao pasnnnena ônna nonena xan¬a, xao mro ie xon poce yoônuaieno, nero cy
ymecro xan¬n nanann nexaxnn, nonyr nena oxpyrnacrn nennhn, no nsrneny nnuehn na
cemena xopnannpa /¡o s|oo: xc¡c ¡o o,n+c ¡ov xoo|ov oaso+c¡o: occ|oæ0sv¡s:
xc¡soosov/, ann nm ie yxyc ôno nonyr cnacrn mena. 1.37 V rom ce uyny yienno nnnn n
npyro, na cnn xoin cy ce oxynnnn y pasnnm, xao mro ie neponarno, yspacrnma n cnarama,
nero cy onmepanann noiennne cxnonocrn oxyn¬ennx raxo na n naiiaun nema sa ceôe
npennme, re na ce n xon mane cnaxnor ne noxasyie nenocrarax. Vs ro oner ncropnia
xasyie n o npyrom uyny, nanme na cnaxn mro ie noôno sa nan nnie ocran¬ao sa cyrpa, no
nexoi mren¬nnocrn npema neyronama on npncyrne xpane, xan ôeme na ce ornouerxa
rpomn onnaxyhn, a ona ce npernapana y npne. 1.38 Ann nma n nemro npyro neyoônuaieno
y ncropnin o roi xpann, iep ienan nan y nene¬n npema nexom rainom pasnory /xc¡é ¡|vc
ìóyov +vo¡|xov/ nomronan xao nepanan, re y nan xoin my nperxonn, n xpane ie nananano
y panninm nannma pannomepno, n ycpnnocr onnx xoin cy ce oxynnnn ônna ie pasmemrena,
ann ce npnxyn¬enor noxasano nocrpyxo nnme on oônune mepe, raxo na nnie ônno
npennarana no norpeôn a xpanom, na ce napymana saxon nenenana. H y rome ce ôo¬e
noxasana Foxnia cnna onnma, mro ce y npyrnm nannma unnnme nesronnnm sa pan, y nexn
nerax, nan npen cyôory (raxno ie ônno nme nany nepana), xaxo ie npnxyn¬ena, na ocraie
raxo nenonpeheno, na ce y ocraiany noxasyie cnexom, xao na ie ror nana nana. 1.39 Horom
ce xon ncrnx samernyo par ca nexnm nnonnemennm naponom. Amannhannma nx raxo no
ncrnma nmenyiyhn cacran¬a pasym /ovo¡év¡c: ovo+é.s| o ìóyo:/. 3a cne ro npeme
nspaencxn napon ce npnn nyr naopyxao, na ôn crao y ôoinn nopenax, npemna ne cnn nero
cy ce no cxnonocrn nsaôpann ynycrnnn y ônrxy, na ôn on nnx camnx nsaôpann crynnnn y
oxpmai, y xome ie Moicnie oner noxasao nony cnocoônocr noicxonohe; ycnen rora mro ie
noicxy npornn Amannhana rana nonno Hcyc, xoin ie naxon Moicnia ôno noha napona, a

40
Exod. 17.1-7. Philo, Vit. Mos. 1. 210- Jou 1mV µtV ou V EoIIn V n ¡oV o O0oVI oV ou x
tEIItIEo V1mV, uòo1oc òt xoI EoIIV EIt oooo òtIVn oEo VIc t EI¡I Vt1oI: xoI Epo c
oEo ¡VmoIV nòn 1poEoµt VmV om1npI oc, Iopm V Nmuon c 1n V I tpo V pox1npI oV t xtIVnV,
òI nc 1o xo1 AI¡uE1oV oEt1t Itot onµtIo, 0toOopn0tI c 1n V 1.211 o xpo 1oµoV Et 1poV
EoI tI. XXXVIII. „(1.210) Taxohe ie nonno mnoro neyônienor n npeocranor, a nona nax n remxo cnehene
onacnor nasna cy npncrnsann: Moicnie ie neh n sa nenosnaro npenyseo cnaconocan naunn onnm cnemrennm
mranom, xoinm ie xon Ernnhana noôno ôoronocne snaxe na noyun npxocexny creny.“
25

Moicnie ie na parnom no¬y ca iennor ôpna nona¬e nonnsao nornen xa neôy, a ca oôe cy
my crpane craiana nna nemy ônncxa uonexa. 1.40 A rana, npema casnany ncropnie,
noronnno ce onaxno uyno: n xana ie Moicnie nonnrao cnoie pyxe neôy, onn mro cy ra
cnennnn iauann cy npornn nenpniare¬a, a xana nx ie cnymrao, noicxa my ie ycrynana
rexnama nnonnemennx (Hsn. 17,11). Hpnmernnmn ro, onn xoin cy craiann ys Moicnia,
nomanmn my ca oôe crpane, npnnpxanann cy my pyxe, xoie cy ce no nexom cxpnnenom
yspoxy unnnne remxnm n samopennm. Kana nm nnie ônno nono¬no cnare na npnnpxanaiy
Moicniene pyxe y npanom nonoxaiy, nonynpnn cy nerono cennmre xamenom, re na rai
naunn yunnnnn na xon Moicnia ys nnxony nomoh pyxe ôyny nonnrnyre xa neôy, re cy
nnonnemennnn ônnn cacnnm noryuenn on Hsannnhana. 1.41 Vs ro ncro mecro sacrao ie
oônax xoin ie npennonno napon na nyronany, nyxno ie no cnemy ônno na ce nn napon ne
nomepa, saro mro nnxo nnie npennonno na npenas na npyro mecro. Taxo cy xon nnx ôes
nxaxnnx nanopa ônne nono¬nocrn sa xnnor, nasnyx nm ie onosro xnmno roron xneô, a
xamen nenpecrano nocran¬ao nnhe, re oônax nsôan¬ao on nenpniarnocrn nasnymnnx
npomena, nany cnyxehn xao onôpana on snoia, a nohy pacner¬anao mpax oôacianaiyhn
nexnm narpenonnxnm spaxama, na ie ôesôonno ônno ro npeônnane nnxono mro cy
pacnopehenn na nnconnma rope y nycrnnn, xana cy nanycrnnn ôopannmre.
1.42 Ty ie Moicnie cranno Hspannnhane npen nexy nenspennny rainy
41
; cama ie cnna
Foxnia xoia npenasnnasn peun uynecnma raino nonnna n can napon n camor nohy. A ro
raino nohene /+vo¡cyæy|c/ sanpmeno ie na rai naunn. Hpe ie peueno sa pocy na ôyne
na¬e on cnnx npyrnx orpemena, xoia ce npnmehyiy no reny n nymn, re na ce ouncrn
nexnm nonnnannma, mrannme na ce nexn ôpoi nana ysnpxana on camor ôpaxa, na ôn
ycarnamanaiyhn ce c raiancrnenomhy, onpanmn ce on cnera crpacnor n renecnor,
npncrynno ropn uncr on crpacrn (nme re rope ônno ie Cnnai), a ycnon na ny ôno ie
nonymren camo pasymnnm ônhnma, a on nnx camo mymxom nony, n na ce ys ro ouncrn on
cnaxor rpexa. Cnaxn onpes n npenocrpoxnocr ie ynorpeô¬ena, na ce nn ienno nepasymno
ônhe ne nonne na ropy. A axo ôn ce noronnno xao raxno, napony ie ônno sanoneheno na
xamenem noôniy cne, mra ron na ce noiann na ropn on npnponno nepasymnnx. 1.43 3arnm
ce cnerno xoie ce pasnnno y nasnyxy /sx xc0co6: c|0o|c:/ ymecro uncre npospaunocrn
noueno npnnrn marnom, na ie ropa, yoxpyr oôyxnahena mpaxom, nocrana nennn¬nna.
42

Barpa xoia ce noian¬nnana ns mpaxa unnno ie crpamnnm nnhene sa rnenaone, cna ie ropa
ca cnnx crpana ramno nsrnenana, n cne nnn¬nno ycnen narpe xoia ie nponasnna, ônno ie
noxpnneno nnmom. Moicnie ie nonno napon na ycnon, n cam ôoiax¬nno rnenaiyhn na
npnsop, ann nsysnmaiyhn nymy on rpenera, rpecao ce renom on crpaxa, na rnme mro nnie
xpno npen Hspan¬nhannma nymenne norpece, neh npen nnma npnsnanao xonnxo ie
nopaxen nnhenem, re na ce rpece renom. 1.44 Jep npnsop ie ôno raxan, na nnie camo
npexo ouniy ôanao nymy y yxac, neh n nocpencrnom cnyxa ioi ce oôpahano sacrpamyiyhe,
na ie cne nannxe crncxa nopaxanaiyhn rnac c nncnne, unie ie n npno ian¬ane ônno remxo
n nenonnom¬nno sa cnaxn cnyx: on ce nopenn ca snyxom rpyôa, ann rposnom n
nopaxanaiyhom snyunomhy npenasnnasno ie cnaxn nosnarn ysop; a roxom npemena rnac ce
unnno iom crpamnninm, iep my ie snyx nenpecrano iauao n nocraiao cne nnme
nopaxanaiyhnm. Pa ie n rai rnac ôno aprnxynncan Foxniom cnnom, ôes ynorpeôe
onronapaiyhnx oprana /cnpana/,
43
cam ie nasnyx y ceôn aprnxynncano oônnxonao peu. H ra

41
Exod. 19.10ff. Foronoian¬nnane na ropn Cnnaiy ie saôenexeno y Philo's Vita Mosis, a n y npnxasy De
decalogo 11.44-49. V De decalogo 10.41 xopncrn nspase raiancrna sa Moicnieno npnmane 3axona, a Moicnie
ie cnemrennx rainn xoin nonn napon npema ynyhnnany y nnx: Vita Mosis 2.15.7175.
42
Cf. Heb. 12:18-21 sa onnc y nenonnma 43-44. V Or. Dom. 2 (MG 44.1137A) on y nacycy o Jenpeinma
nopenn Moicnia ca Cnnaia n Iocnona Xpncroca y nonomeny saxona n nonomeny ôoxancxe ônaronarn.
43
Hcxycrno ca snynnma rpyôa (Exod. 19.19) neoma ie yunnnno yrncax na Ipnropnia Hncxor. Apncronyn ie
xasnnao o rpyôama na Cnnaiy xoie snyue „no Fory ôes nxaxne nomohn“ (Eusebius, Praep. Evang. 8.10.)
26

peu nnie ônna npocro aprnxynncana, neh ie osnauanana Foxancrnene napenôe. H rnac xoin
ce nponyxanao pacryhom cnarom, rpyôa xoia ie snyuana iaue on ne came, nperxonne snyxe
ie npenasnnasnno ynex ycnehyiyhnm.
1.45 Can napon nnie nmao ronnxo cnare, na ôn nonneo ono mro ce nnneno n uyno, na ce
saro sa cne nonnena monôa Moicniy, na on nocrane nocpennnx saxona, n napon nnie
onycrao, xao no Foxnioi no¬n na cnemy nepyie, mro nn Moicnie nehe nsnecrnrn no yueny
onosro. Ho cnemy cy cnn nonono cnmnn na nannne rope, ocran¬aiyhn iennno Moicnia,
xoin ie y ceôn noxasao cynporno, mra ie crnapno ôno.
44
Jep xana cy ce cnn xoin cy
caonmrnnn na yuecrnyiy y nonyxnary npenann crpaxy, Moicnie ie ocranmn cam, nocrynno
cmennie on onnx xoin cy ra oxpyxnnann. 3amro ce n ro ianno oôsnanyie, na neron crpax
nnie ôno no nnacrnroi nemohn xoin ra ie y naueny oôyseo, neh na ie on ro noxnneo no
caocehaiy ca onnma xoin cy npempnn on crpaxa? 1.46 Haxon rora, nonyr nexaxnor
ôpemena ynexôanmn ce ca ôoiasnn napona, nomao ie ceôn, ocmennnmn ce rana na crynn n
y camn mpax, re na npeônna ynyrap nennn¬nnor, nocranmn raxohe nenoianan sa one xoin
rnenaiy. Jep ynyhyiyhn ce npema xnpeny ôoxancxor rainoynohena /¡o 6ov¡ov ¡n: 0s|c:
+vo¡cyæy|c: acocovs|:/, naxon mro ie cnmao nennn¬nnom nnie nnn¬nn, noyuanaiyhn,
mncnnm, xpos ro mro ie nponsneo, na ie rpeôao ôpnx¬nno na caônncrnyie ca Forom
/ovvs|vc| ¡æ Osæ/ nsamanmn can xao noiana n ys ono nennn¬nno n neyxnar¬nno n
camnm neronnm pasymom, nonyr neuer ys cxpnnena onpehena, nperexyhn onom na ce
nepyie ônncrnonany ôoxancxor y xoie ne moxe na yhe ocmnm¬anane (nonmane)
/cvc¡s|vcv¡c sxs|a|o¡svs|v s|vc| ¡o 0s|ov sv æ ovx sc|xvs|¡c| n xc¡cvóno|:./
45
1.47
Hacrao ie no onome xan ce npnmao sanonecrn Foxninx. One cy ônne noyxa o npnnnama,
unia ie rnana ônna noôoxnocr, n na ce nma on nonnunor saxnarana oxo ôoxancxe
npnpone, mro npeycnocran¬a cna casnar¬nnnia mnm¬ena, xao n cxpnnene npnxase, ne
cnnuehn nn na mra casnar¬nno. Jep ne cnyma ce npe ônno uemy on noxnar¬nnor y
rnenannma oxo ôoxancxnx npencrana, nnrn nexa on saxnahennx casnar¬nnocrn cnnun na
ony nsnan cnera nocran¬eny npnpony, nero ônncrnonane nepyiyher, cnnuno nnn xonnxo
nnn onaxne nnn na xoin naunn iecre nencrpaxnno, ônnaiyhn xao nenpncrynauno.
46


unnon y Pexanory y rom norneny raxohe ie nncrpyxrnnan (Philo, De decal. 9.32-35.), a Opnren npyxa ncro
oôiamnene „nennôpnpaiyher nasnyxa“ sa Foxoin rnac na Hcyconom xpmreny (C. Cels. 2.72; 6.62.) H
Pnonncnie Apeonarnr y Taiaucmeeuo+ ooeoc)oe+v nomnne n moryhnocr ynyrpamne cnnxponnsannie ca
snynnma rpyôa iep Moicnie xpehe na ycnon n npe nero mro nx ie uyo, ri. snaiyhn na he ce ornacnrn n
ncnynnrn cxnaheno.
44
Exodus 34.29ff. ie ounro ocnona sa Ipnropnien cran, npemna on ne cnenn ônônnicxn penocnen. Hannona
ynorpeôa nacyca ns Hsnacxa y 2 Cor. 3, ônnxa ie craposanernom rexcry. Vnora nocpennnxa ie ono mro
Ipnropnie narnamana xao naxnocr rexcra xoia noxasyie Moicnia /: In inscrip. Ps. 1.7, Vol. 5, p. 45, 7ff. (MG
44.457B-C).Bnnn II, 319/. unnon nnnn Moicnia xao saxononanna y: Philo, Vit. Mos. 2.51-10.53., a Ipnropnie
npnnonaie Iocnona Xpncra xao nocpennnxa npema ¬ynnma (Ref. conf. Eun. 142-44, Vol. 2, pp. 373, 16—374,
24 (MG 45.532D-533A), a Foronnnna Moicnia nnnn xaxo ocraie nocpennnx sa iynansam.
45
Cn. Ipnropnie cnenn unnonony erseresy y xoioi npnmpax osnauana necxnar¬nnocr ôoxancxe cymrnne, re
neny onocrpanocr cnnm noimnnnm snannma (In Cant. 6, Vol. 6, p. 181, 4ff. (MG 44.892C-D). Bnnn II, 162ff.
46
Mn snamo xaxo For iecre, ann ne n mra ie On (De an. et res. (MG 46.40C); C. Eun. 2.13, 71, 98, Vol. 1, p.
230, 26-30, p. 248, 1-3, n p. 255, 9-14 (MG 45.916A, 933D, and 944A-B); In Cant. 11, Vol. 6, p. 335, 1 (MG
44.1009C-D); De mort. (MG 46.513C). Ba¬a noncrnrn na ie npema Knnsn Fnrnia `Onai Koin Jecre`,
`Cymrn`, `Fnncrnyiyhn`. Onronomxo nme nocn n no ceôn npernocran¬eny casnainoxpnrnuxy reopniy
ônncrnonana, ri. nme npernocran¬a nmenonano nnn nmenyiyhe na neorxnonnn n npnopaspenan naunn, na
axo ie ns Cymror n cnaxa cymrnna, ne nperxonn ersncrennnia ecennnin (xaxo ie npxao Hon Maiennop¢),
nero cymrnna y npnopaspennom cmncny peun nyrnm cymrnnama (npnocymrnncxa nnn nncrasna cymrnna
cnom nomncnnnnm n noiannnm cymrnnama). Ananornia ca Apncrorenonnm rymauenem ie onpxnna nma nn ce
y nnny nporo¢nnoco¢cxa nnnnia rymauena xareropnia no xoioi ie npna cymrnna Coxpar, Kannia, Kopncx,
Hnaron, a For ie `On` (ri. nnunocr) xao ônncrnyiyhe xoie nainsnpcnnie mncnn mnm¬ene n oryn no
npenmyhcrny omoryhana xnnor ônha y ônncrnonany, iep cy mncnn n uynna saxarana xnnor. Tpar ce nanasn
27


1. 48 Hpernocranxa pasyma npema uemy n xonnxo no xapaxrepy nma npnnenaxa, ponnnie n
cnoicrnennie nponsnonn noyxe saxona. Jep ponnnin ie saxon xoin saôpanyie cnaxy
nenpanny, na rpeôa na ce nma ¬yôan npema cannemennxy, a no yreme¬eny, y cnemy
saxrena na ce cnecno cnenn ro na ce nnmra sno nnrn ne hnnn npema ônnxnem. V onnma
npema noiennnaunom nnn o nomronany ponnre¬a nsnocn ce xaranor n noôpoianaiy
rpemena xoia ce saôpanyiy. 1.49 H xao mro ôn no npenounmhanany yma rnm saxonnma,
ysnonno ie Moicnie canpmenom rainoynoheny, npema Foxniom cnnom my neiacnnm
npenyxasnnanem nexe nocyne. A nocyna ie ônna xpam, xoin ie nmao nenory y nexoi
neoôiamnnnoi pasnonnxocrn. Ty cy ônna npennopia, cryôonn, sanece, rpnesa, cnernonnx,
onrap sa xahene, xprnennx, uncrnnnmre, a ynyrpamnocr cnernnnmra cxpnnena n
nenocrynna, na ne ôn nenory n pacnopen cnera rora nsryônnn ns cehana, re na ôn uyno
morno na ce noxaxe onnma none, ne na ce camo nnme npenananem uncrnx cnmnona, neh na
ce nonpaxana xpos rnapno cnymrane nernapnor onor crnapana, ysenmn on cnera
naiônncrannie n naiounrnennnie rnapn on onnx mro ce na sem¬n nanase, n y xoinma ie
nnme on cnera ônno snara, c xoinm cy ônne y xpyr oônnnene crone, ynopeno ca snarom n
cpeôpo xoie ie yxpamanano npxone n ôase cryôona, na ôn xaxo mncnnm, iaue ônncrano
snaro mehy onnma mro ce pasnnxyiy ôoiom na oôa xpaia. Vnexonnxo ie n ôponsana rnap
nomronana xao xopncna n cnyxnna ie sa nanrnan¬a n sa ocnon cpeôpnnm cryôonnma.
47
1.
50 3anece nax n noxponn, unme cy ônnn orpnyrn ôoxonn xpama n npx nsnan cryôona, cne
ie ônno npnnpem¬eno nonyr rxauxor ymeha npema rnapn, ycxnaheno sa cnaxo neno. Kon
nexnx rxannna ôoia ie ônna iaxnnr /cnnera/, ôa¢a /ôoxyp/ n nop¢npa n narpociainocr
nenore yrpoôe, ôennna noôpoiannx ôoxypacrnx spna, ror ocner¬enor n nyôoxor
camopacnor n neonpoôanaiyher /ymnor/ nsrnena /¡ó ¡s ìc+aoov ¡n: ºvooov n cv¡ocvn:
¡s xc| cvsa|¡nosv¡o: |osc/.
1.51 H came rxannne, oner, ysere cy sa npyry nameny, re sa npyry xocy, npema mecrnma sa
nenory caunnanana ynorpeôe npnennx xoxa. H ro ie naxon cnnacxa ca rope Moicnie
ycranonno ys capanny npyrnx, npema nemy npencran¬enom oôpacny snana. A rana,
ônnaiyhn y onom xpamy xoin ie nepyxornopeno nacrao, xao na ie rpeôao na ocnernn cner
iepeia, na ce osaxonn crynane y cnernny /xnpeno xpama/,
48
xaxnnm yxycom rpeôa na ce
onnnxyie n no nera¬a npema peun o ynyrpamnem ynemanany. 1.52 3a naueno oônauena
onexne ne cnyxn nemro cxpnneno, neh nnn¬nno, ropne pnse, yxpamene pasnnm ôoiama,
nororono onnm, xoinma ie saneca ônna caunnena, ann ca npenmyhcrnom npen sanecom ca
snarnom npehom. Te ropne pnse ca oôe crpane nonesyiy ce nanr¬nxama, a ro cy ônnn
nsymn oôpyô¬enn snarom y xpyr. 3a npnponny ôoiy rnx xamena cnyxno ie ônecax, xoin ie
on ceôe spauno nexaxne senenxacre spaxe, a ro ie ymernnuxn ônno uynno pyxornopcrno. H
ry ôoiy nnie caunnanano ymernnuxo nanomene npra pann oônnxonana nexaxnor nnxa
nnona, nero nmena napniapxa, nanprannx na nna xamena, no mecr na cnaxom. 1.53 Vs nera

n y Kapresnienoi VI mennrannin o npnoi ¢nnoco¢nin, rne ie nomoh Foxnia (assistentia Dei) neonxonna na ôn
nsmennrnpano cynepeno npopannno y ymy, nnn na ôn pasmarpane npemno y iacnohy ocnenouenocrn.
47
Exod. 25-27 naie ynyrcrna sa rpanny, rne Cn. Ipnropnie cnenn unnona xoin npxn na Moicnie cnenn
Foxnia ynyrcrna mro ie noôno na nnannnn, nox ie nocmarpao neorenon¬ene oôpacne rena sa caunnanane
canpmencrna, mro nonpasymena npnonnxe ysope nsrnena n oônnxa xoin cy noxyunnn iennno ymom, a mro ie
npnmenno y cnyxeny xao cnemrennx. (Philo, Vit. Mos. 2.74).
48
Exod. 28.; Philo, Vit. Mos. 2.109, 110 /XXIII. (109, 110)/: „Haxon onnx crnapn apxnrexra noma ie xao
cnenehe npnnpemno cnemreny onehy sa nera xoin ie osnauanao npxonnor cnemrennxa, xoin y cnom onncy
nonpasymena naiysnnmenniy nenory n nomronano nenonane; a oneha ie ônna nnocrpyxa; ienan neo ce
nasnnao nonnm pyô¬em, a npyrn onehom npexo nera. Iopna oneha ônna ie nanexo iennocrannnier oônnxa n
oôenexia n ônna ie xniannnrne ôoie, cem noner n cno¬nor nena, xoin cy ônnn yxpamenn snarnnm
nepramenama n snonnma, n nysannnama n nnehem...„
28

cy cnpena ônnn oôemenn mrnrnnnn n pacnonoxenn nannn, mehycoôno npennerenn ienan
nacynpor npyrom ca npannnnnm pasmaxom npema npcronnxom ynapy, cnymraiyhn ce c
npxa on sanpmxe na oôe crpane nanana, na ôn xaxo mncnnm, nenora cnnernna ônna
ouennnnnia, mro cnenoun o rome mra ie ncnon nera. 1.54 Tai snaran yxpac cran¬ao ce na
rpynn cnemrennxa, a y xome ie ônno caunneno nexonnxo, npema ôpoiy narpniapxa, pasnnx
npcra xamena, pasnpcrannx y uernpn pna, n y cnaxom peny no rpn, a ro xamene, caunnenn
ca onnm na nnma nanprannm, noxasnnann cy ncronmena xonena napniapxa. Hon ropnnm
pnsama ônna ie ynyrpamna pnsa (Hsn. 28,31), xoia ie nocesana no xpaia nory,
ônarononnuno yxpamena uncrnm npnnecnnma. A nannxe ie nonn neo ôno npennnno
naôpan, ne camo cxyn¬enom rxannnom neh n snarnnm npnnecnnma, a ro cy ônnn snarnn
snonunhn n npanopnn, y noperxy pacnopehenn nannxe. 1.55 Taxohe ie nocroiana n rnanna
nonnesnna cna on iaxnnra, a cnpena na ueny namunna on uncror snara ca na noi
nanncannm nexnm raiancrnennm nanncnma. Fno ie n noiac, xoin ie cresao sa oônahene sa
nsnasax n na cxyn¬a cxpnnene onexne, na xpaiy cne mro ce non nnnom oônauena
saronerno nsyuanano no cnemrennuxoi npnnnn. 1.56 Kana ie Moicnie oôyxnahen onnm
nennn¬nnnm mpaxom no nencxasanoi Foxnioi sanonecrn nsyuno raxne crnapn ca
npnpacrom raiancrnennx casnana, crao ie nsnan camor ceôe, a rana oner nomanmn ns
mpaxa, nanasno ce mehy cponnnnnma caonmranaiyhn nm o uynecnma xoia cy my orxpnnena
y ôoroian¬eny, npennaxyhn saxone na ce napony nspann xpam n ycranonn cnemrencrno
na naunn, xoin my ie noxasan na ropn. 1.57 Hocehn y pynn n cnemrene raônnne, xoie cy
ônne ôoxnie oôpahane n nap, nn y xaxnom nperxonnom caneicrny nnie ônno nyxnocrn
npema nnacrnrom npnxasnnany, neh ie nacynpor rome cnaxa on raônnna ca rnapn n na noi
nanncannm, ônna nenocpenno neno Foxnie. V cynpornom napon ne ôn npnmno nap, na ôn
npe nero saxononanan, nocrao onai xoin ce neoôysnano npenaie nnonocnyxeny.
49

1.58 Mano xacnnie, xan ie Moicnie sayser pasronopom c Forom ôno y ôoxancxom
rainonoheny /aoo: Osov o+|ì|c o|c ¡n: 0s|c: sxs|vn: +vo¡cyæy|c: caoo,oìé.ov¡|/,
naxon uerpnecer nana n ncro ronnxo nohn, n non noxponom mpaxa ce npnuemhnnao
npncyrnomhy onor xnnora, raxohe ie ôno nan re npnpone
50
saro mro y ro npeme nnie ôno
y nyxnocrn ca xpanom sa reno. A ran ie napon nonyr nerera, ne ocraiyhn non nansopom
nacrnpa, ôecmncnennm rexnama ôno ynyuen y nenounncrno, n ycranmn na Apona noneo
cnemrennxa y neno¬y, na nx npennonn y nnonocnyxeny. 1.59 Hnon ie caunnen on snarne
rnapn (n rene ie ôno nnon); napon ce ycxnhnnao cnoinm nenenom, ann Moicnie xana my ie
npnnasno, nomn namunne xoie ie noneo on Fora, na ôn Hspannnhann nnmenn
ôoronpniemunnor napa, noônnn sa cnoi nocrynax nocroiny xasny. 1.60 3arnm, nennrcxnm
pyxama ouncrnnmn cxnan¬ene xpn¬y cannemennxa,
51
a cnoinm rnenom npema
rpemnnnnma ymnnocrnn¬anaiyhn Foxancrno, ynnmrnnmn nnona, naxo
uerpneceronnennor ôopanxa na ropn, na xpaiy ie nonono noneo raônnne, na xoinma ie
Hncmo caunneno Foxniom cnnom, onna xana ie nnxona crnap oôpahena Moicnienom
pyxom. Poneo nx ie nonono, na nponyxeny ronnxor ôpoia nana npenasnnasehn camy
npnpony, n caunnnnmn nexn npyraunin nnx xnnora, a ne rai, xaxan ie sa nac osaxonen, ne
npnmaiyhn ynyrap cnor rena nnmra raxno, mro norpeôa name npnpone norxpen¬yie
xpanom.

49
Exod. 32. Philo. Vit. Mos. 2.173.: «...ann Moicnie, neoma ynyhen y nerony nsyserny npnnny, oôanemren o
naxnom n nornphen y uacrn xoia ie npncnoiena y neronoi ynorpeôn, no oôyuenocrn onnx xoin cy no¬no
npenysenn par sapan mnnocrn Foxnie uacrn, n xoin cy ro ycnemno nocnnn sa xparxo npeme, cnrypno ie
cmepao na npnxnarn cnemrencrno n samenn cnyxôy y cnom cnyxeny.“
50
Ornhn nan npnpone nonpasymena ienan „xnnxennn“ noiam npnpone, xoin osnauana sema¬cxo crane
uonexa (In S. Steph. (MG 46.713B-C); De beat. 7 (MG 44.1280C).
51
Exod. 32.26-29.
29

1.61 H nocne cnera caunnana cxnnniy /marop, xonnôy/, naie saxoncxe sannce,
ycranon¬ana cnemrencrno, no onome on Fora narom. H xana ie, no Foxniem yxasy,
crnapnnm ycrpoiananem cne ro nonpmno, nexap, npennopie, n ono ynyrap nexapa, onrap
xanehn, xprnennx, cnernnnnx, sanece, uncrnonnny sa cnernnnmre, cnemrennuxe yxpace,
mnpo, pasna xprnonpnnomena, ounmhanaiyhe, ônaronapne, cnaconocne y ôenama,
ymnnocrnnanaiyhe y carpemennma; xana ie cne ro na nocroian naunn Moicnie noneo y
nopenax, rana ce xon nemy ônncxnx npoôynnna sanncr; a ra npnpacnnna ie cponna
¬yncxoi npnponn, 1.62 na ie n Apon ncnomronan unnom cnemrencrna n nerona cecrpa
Mapnam, xao mro ie cnoicrneno xenama pennocno noxpenyrnm npema roi uacrn, xoiom ie
Moicnie ynocroien on Fora, ncxasann cy nemro raxno ca unme ce Foxancrno pasnpaxnno,
a sarnm xasnnno rpexone. Onne ie Moicnie iom nocroinnin nnn¬ena sa cnoiy nesnoônnocr,
saro mro For xaxnana nepasymny xencxy sanncr, a on ycnenmn y rome, mro ie npnponno
npennanano y nemy n cam rnen, ymnnocrnn¬yie Fora sa cecrpy.
1.63 H mnomrno /napon/ ce oner npenano nepeny, (a na npecryn ra ie nanena neymepenocr
y nacnann cromaxa: Hspannnhannma ie nocrano nenono¬no na y snpan¬y n ôes narnn
nonpxanaiy xnnor on nanana xpane c nncnna, na xe¬nn nnorn unnnnn npnnpxenocr
mecoiehn, na ce ernnarcxo poncrno nnma unnnno nparonenninm on nocroiehnx noôapa), n
on ie saiennmrnonao c Forom o nocmarpanom c nnxonnm crpacrnma, a camnm rnm For xoin
nonymra na ce noônie xe¬eno, noyuana na ne na¬a xenern cne, nace¬anaiyhn oner
mnomrno nexaxnnx nrnna, xoie nere no sem¬n, xoie ce ôecom n rpynno ycrpem¬yiy na
onounnyhe, a ynoônocr nona nononn no xe¬e sa mecom n no npesacnhanana. 1.64 A
neymepena ynorpeôa onmax npeoxpehe xon nnx renecne capacrnope y renornopne coxne,
re ce sacnhanane sanpmana ôonemhy n cmprno. Taxnnx npnmepa nma n xon nnx camnx n
nono¬no nm ie crano na nx nnne, na ôn ce ymepno napon. 1.65 Hpemna ie rnenao /Moicnie/
na nx noma¬e na ony crpany na xoioi cy ce, no Foxniem oôehany, Hspannnhann nanann
na he oônranarn. Hncy cnn yncrnny ônnn oôanemrenn, nero cy nexn naunnnnn naxn n
pacryxyiyhe npnsope, n can ie napon xpos rnen nacrynno npema Moicniy. Ann ie For
ôesnanexno y ôoxancxom caneicrny ocynno oônennnenocr oôehane sem¬e. 1.66 Mehy
rnma mro cy nponasnnn nycrnnom nonono nnie ônno none, na ce onmax nsryônno
namhene o Foxninm cnnama. Jep nncy nn naxon pannie nocroieher uyna c xamenom nn
cana neponann na nehe rpeôarn nnmra mro nm ie xopncno, na cy oncrynnnmn on noôpnx
nanana nycrnnn mecro yxopnma, ponhyhn na camor Fora n na Moicnia, na cy n Moicniene
mncnn ycryxnyne npen ôesnepiem napona, npemna ie oner npen nnma crnopno uyno, onai
necacennnn xamen npernopnnmn y noneny npnpony.
52
1.67 Kana ie ro poncxo
nacnahnnane xon nnx npoôynnno xe¬y sa cromaxoyrahanem, a ne ôynyhn nnmenn nnuer
neonxonnor sa xnnor, na cy ysmamrann o ernnarcxom oôn¬y, rana nonyr neyrnennnx
mnannha ônnaiy ypasym¬nnann iaunm ynapnnma ônuena; xon nnx y xyhama noiannne cy ce
smnie xoie y cnom yrpnsy noce cmpronocan orpon. 1.68 Jenan sa npyrnm nanann cy on
yrpnsa xnnornna, re ie saxononanan noôyhen Foxninm canerom cnno ôponsany cnnunocr
smnia, ounrnenno noxasyiyhn na ie cne ro caunnno na nexoi nncnnn, re na rai naunn
saycranno y napony nornôe¬ on nomacrn snepn. Ko ie rnenao na ro ôponsano
nsoôpaxene, rome nnie ôno nnmano crpaman yrpns crnapno nocroiehe smnie, oryn mro ie
rnenane no nexaxnom neoôiamnnnom npornnneicrny cnaônno orpon. 1.69 Oner ie y
napony norexno ycraiane na npennonnnmrno, n nexn cy ce npncn¬anann na npncnoie
cnemrencrno, ann ce Moicnie monno npen Forom sa rpemnnxe, a npanna ie Foxnia cynnna

52
Onaxne noiane npernapana xamena y nony cy neo craposanernor nacneha (Deut. 8.15; Ps. 113.8; Wisd. 11.4;
a raxohe n xon Philo, Leg. alleg. 2.21 n 84.) Ocnprn na nnx cy onmrn y xpnmhancxoi xnnxennocrn: Justin,
Dial. 131; Tert., De bapt. 9; Ps. Clem., Recog. 1.35; Didas. 26.50 (p. 220); Eusebius, Hist. Eccles. 7.21.5;
Jeronimus, Brev. in Ps. 77.
30

sa Moicnieno cacrpananane mehy cannemennnnma. Jep no no¬n Foxnioi sem¬a ie
pacxohenem sena nonono nmna cama ca coôom, npnmnnmn y ynyrpamnocr cne ca unrannm
nnxonnm ponom, xoin cy ce npeysnenn nan sanonennnmrnom Moicniennm. Koin cy ce
paspemnnn cnemrencrna, nnx oxo nne crornne nenecer, xaxo cy narpom caxexenn,
cnoinm crpanananem ypasym¬nnann cy cannemennxe. 1.70 Ann pann ôo¬er ynepanana
¬ynn o rome, na ce ônaronar cnemrencrna on Fora naie onnma xoin cy ce ynocroinnn,
Moicnie ie yseo mran on cnaxor xonena on onnx mro cy nnanann, re no nncmenom
osnauanany na cnaxom mrany, xome ie on nar, y rom ôpoiy ie ôno n mran cnemrennxa
Apona;
53
nonoxno nx y xpam, a sarnm oôianno napony Foxnin npnronop o cnemrencrny:
iep on cnnx mranona iennno ie Aponon onncrao, n on ror npnera nsneo n caspeo no nnona
(a nnon ie ôno opax). Hainehnm ce uynom sa 1.71 nenepyiyhe noxasano na npno ôes xope,
cacrpyrano, nemaiyhn xopena, oniennom crncxa n raxohe nponsnonn ncro mro n ono
yxopeneno y sem¬n, saro mro n sem¬y, n xopy, n nnary, n xopen, n nerpone npnery
samenyie cnna Foxnia. 1.72 Vs ro, nononehn noicxy sem¬ama nnonnemennx napona,
Moicnie ie na ceôe nanyxao xnerny, na ne nosno¬ana cnom napony na nponasn nnnama n
nnnorpannma, neh na he pannrn na napcxom nyry (Kn. Fpoi. 21, 22), ne cxpehyhn nn necno
nn neno.
54
Ann xaxo nn rnme nenpniare¬n nncy ônnn ymnpen, naniauanmn cynapnnxa y
ônnn, npenas ce sanpmno nynonaxno. 1.73 3arnm ie nexn Banax, xoin ie nnanao
mnoroôpoinnm nnemenom (nme nnemena ônno ie Manniannhann), sacrpamen nopasom on
onnx nsrnnynnx, n ne nouexanmn onor, na n cam ne ôn nocrpanao on Hspannnhana,
ynorpeôno ie sanpano, ne nomoh opyxia n renecne cnne, neh ôecxopncno uapoônamrno y
nnny nexor Banaama, xoin ce cmarpao ynosnar ca rnme, n sa xora cy onn xoin cy ra
xopncrnnn ônnn ynepenn, na nma nexy cnny y cnnunnm crnapnma. On ie nnanao snanem
rarana no nrnnama,
55
y rome ie ôno crpaman, no nexom caneicrny nemona, npnunnanaiyhn
¬ynnma nexom cnanax¬nnom cnnom nensneunne myxe.
1.74 On ce nax nnyhn sa rnma xoin cy ra nonenn napy ror napona, nayuno rnacy
marapna, na my camom nyr ne ôn ôno ycneman. Hs nexe noiane sarnm casnanmn mra na
pann, namao ie na he snornopno uapoônamrno ôes cnne na yunnn nexy mrery ¬ynnma
xoie nomaxe For. Vmecro nemoncxe cnne, ncno¬anaiyhn ôoxancxo nanaxnyhe, oôsnanno
ie raxne npnue, xoie ynpano cnyxe npopouancrny o rome, mro ie sa nocnennny nmano na ce
xpene na ôo¬e. Camnm rnm, ono mro ie npernno ymernocrn nenonana no sny, noneneno no
ocehaia Foxnie cnne, onnoxnnmn cnoie npopouxo ymehe, on ie npopoxonao no Foxnioi
no¬n. 1.75 Hocne rora ie cnnacnyo nnonnemenn napon: saro mro ie y ônnn nacnpam nera
crao cnnnnin napon Foxnin, xoin ie sarnm noôehen crpamhy pasysnanocrn npema
sapoô¬ennnama. Kana ie unnec one xoie ie sarexao y cpamnom neny npoôno iennnm
ynapnem, saycrannnmn Foxnin rnen no onnma mro cy ce npenanann roi pasnnnn y

53
To cnomnne n unnon xao „uynecny npomeny“ xana ie mran Moicnienor ôpara onncrao n noneo nnona
(Philo, Vit. Mos. 2.178, 179)
54
Taxohe n Num. 20.14-22. Fnrxa ie nouena ca nsasonom Cexona, Amopnrcxor xpa¬a (Num. 21.21-25.), o
xoioi xasyie n unnon (Philo, Vit. Mos. 1.239-249) onncyiyhn ie nonpoônnie (Philo, Vit. Mos 1.258-262).
55
Ayrypn cy npnnanann „rexnnuxom“ rnny ôorocnan¬ena (Cicero, De divinatione I, 72-92.), a unnon
oôiamnana mnpe (Philo, Vit. Mos. 1.281-282): „“Ann Banaam, xana my ie momenar nanaxnyha npomao,
onronopn : `Hoxasao cam ro xao cnyuai xoin nnie ycam¬en n necymnnno cam onryxen; a nnmra ne xaxem y
cnoiy onôpany nero mra ron na Foxancrno onnyun na xaxem. H ro nnie npnn nyr na cam ro pexao, a rn na cn
ro uyo,, nero ia ro nsian¬yiem ns npyror pasnora xana cn mn nocnao nsacnannxe xoinma cam nao ncrn
onronop` (282) Ann xaxo ie xpa¬ mncnno n na¬e na ra ie npopox npenapno, nnn na Foxancrno moxe na
npomenn mnm¬ene, re na nocnennne npomene mecra mory na nsmene unpcrnny nerone onnyxe, on ra ie
cranno na npyry nponepy, ca npnnnuno nyror n nncoxor n yna¬enor ôpna, mopao na ôyne cnocoôan na my
noxaxe neo noicxe neronnx nenpniare¬a. Onna ie, oner, nsrpanno cenam anrapa n xprnonao ncrn ôpoi
xprnn sa nouerax, re nocnao npopoxa na nornena nosnrnnne snaxe n ynyrcrna.“
31

nenosno¬ennm nesama, rana ie saxononanan ycnenmn ce na nexy nncoxy ropy, n ns
na¬nne nnnenmn sem¬y, xoia ie no Foxniem oôehany onnma ônna npnnpem¬ena sa
Hspannnhane, npecenno ce ns ¬yncxor xnnora, ne ocrannnmn nn snaxa na sem¬n, nn
cehane na rpoô no cnom npece¬eny, 1.76 ran xaxo npeme nnie namrernno neronoi
nenorn, nnie nompaunno cnerno neronnx ouniy, nnie ocnaônno cniane ônaronarn na
neronom nny; nnax ie on nasna ôno ycam¬en, re saienno c menanem npnpone cauynao
nesanasnocr nenore. 1.77 Taxno ie, naxne, ono mro cmo casnann ns ncropnie uonexa na
npnn nornen, n npenpnuann rn yxparxo, maxap ce namao n npyrn nonon na ce no norpeôn
pasna peu. Ann npeme on nac nomenyror xnnora na¬a na ce npnmenn na on nac
npennoxene peun, na ôn ns pannie peuenor ôno caunnen nexaxan npnnor onncnnany
npnnncxor xnnora. 3aro hemo na ce nparnmo na nouerax npnue o Moicniy.
TEOPHJA O XHBOTV MOJCHJEBOM
2.1 Kana ie saxon myunre¬a sanonenao na ce ncrpeôn mymxn non, rana ce Moicnie
ponno.
56
Kaxo oner moxemo na nponsno¬no nonpaxanamo cna cnyuaina naxohena xoia cy
ce sônna npn poheny Moicnia? Ha xpaiy, nexo he na xaxe, ro ne sanncn on nac na uonex
cnoinm pohenem nonpaxana cna cnanna pahana. Ann nnie nnmano remxo na ce noune n ca
nonpaxananem onnx, mro ie ounro neoma remxo. 2.2 Jep sa onor xoin ne sna, na cne mro
ie nonnoxno npomenn nnxana ne ocraie ienno n ncro, neh ce nenpexnnno npeoxpehe ns
iennor y npyro, a ycnen nsmena ce unnn nasna ôo¬nm nnn nomninm.
57
Ono na¬a na
pasymem npnmen¬nno. Tnapno n crpacno pacnonoxene, xa xome ie noceôno cxnona
¬yncxa npnpona, ro ie xencxo y xnnory n xana ce paha ônna myunre¬y noronna; a
rnpnoha n neocnaô¬enocr npnnne, ro ie mymxo pahane, nenpniare¬cxn remxo n
nonospnno sa one, na moxe na ycrane npornn nerone nnacrn.
58
2.3 Oryn mro ce nnxaxo ne
mena, na xpaiy na¬a na ce nenpecrano paha, crora mro y xomonnin npenparnnuxe npnpone
ne nnnnm nnmra na nocroin cranno, a na ce raxo ponnm ne sanncn on npomennnor
crpem¬ena, - ra no ncronernocrn ca renecnnm ôn ce pahano; nero ce noromax paha no
nsôopy rnx. H camn hemo na nexn naunn na ôynemo ouenn, n camn ôn pohenn ônnn cnnunn
xe¬n, re npema nnacrnrom nsôopy ynpano xe¬enor nnxa /oaso ûv s0sìæ+sv s|oo:/,
59
nnn

56
Exodus /Hsnasax/ 1, 16.
57
Cn. Ipnropniy je nneia npomene y ¬yncxoi npnponn ônna nasna npen ounma, re ie uecro na ny ynosopanao
/- De virg. 6, Vol. 8, 1, pp. 280-281 (MG 352A-D); Or. cat. 21 (MG 45.60A-B); De op. hom. 16 (MG
44.184C)./ Mehyrnm, ca nom ie raxohe moryhe y cranno menane naôo¬e no ypacrany y noôpo /- In Cant. 6,
Vol. 6, p. 174, 8-9 (MG 44.885D); cf. De perf. Vol. 8, 1, p. 212, 17—214, 6 (MG 46.285A-D)/, a ro nonceha n
na necery xnnry Hnarononnx 3aroua, rne on y noôniany neponana y ôoxancxy neôpnry o ¬yncxnm
crnapnma xaxe: „A nomro nyma ynex ciennnena ca renom, cana c onnm, a cana oner c onnm, noxnn¬ana
cnaxonpcne npomene, nnn cama no ceôn nnn nax nenonanem npyre nyme, Fory nnie npeocrao npyrn nocao
nero na npememra nymy, onaxo xaxo ce ro unnn y nrpn c xamnunnma: axo ce nonpan¬a – na ôo¬e mecro, a
ony xoia ce noxnapnna, cran¬a na rope, onaxo xaxo cnaxoi on nnx npnnana, na ôn na rai naunn npnmnna
sacnyxeny cynônny.“ (Hnaron, 3arouu, 903d, npen. A. Bnnxap, Frn. 1990., crp. 344)
58
Onaxno rymauene pasnnxe xencxor n mymxor pahana nanasn ce n xon unnona Anexcannpnicxor /Philo,
Quaest. Ex. 1.7-8; Leg. alleg. 3.1. 3; cf. 3.87.243/; n xon Opnrena /Origen, In Ex. hom. 2.1-3./ Paxne, xao mro
ie n y cnoinm nnianosnma ncrnnao Hnaron, memaiyhn ônonornsam mymxe nonnocrn ca onnaxnomhy n
mncaonomhy, nononehn ro rex y 3arouu+a no ncnpannor pannonpannor ¬yncxor rpermana npema cnasn
no¬e, n onne ie nnpnnnocr n ôpaxnianna npennocr nemro mro nnie npecynno, nero ncrpainocr n cnara no¬e
xoia croin nsa ncnpannnx ynnna.
59
Ipnropnie ie cmapao na mn moxemo na nohemo ôes nenpemocrnnnx remxoha no ônno uera mro y mncnnma
noxennmo /De prof. Chris., Vol. 8, 1, p. 140, 9f. (MG 46.248C-D)./ Cnaxaxo na samncao ne yxnna pasnnxy
peannor n ocrnapnnor, ôynyhn na cy sa ono npyro norpeônn nnanonn n nponenype, nero ce npe cran¬a
axnenar na no¬nom momenry xoin oônnxonanem namepe yrnpe nyr nsnpmennma, y xoinma xe¬e y oônnxy
samncnn noôniaiy cnoia ocrnapnna oôenexia.
32

mymxo nnn xencxo, npnnncxn nnn nopouno pacnopennnmn ronop.
60
2.4 H nama ie na
xpaiy, cynporno no¬n n oropueny myunre¬a, na nohemo na cner ôo¬nm pohenem, na
npemna n ro ônno y cynpornocrn ca mynponanem myunre¬a, na ce noiannmo n crynnmo y
xnnor na sanono¬crno ponnre¬a ror npennnnor nnona (a ro cy nomncnn naunnene on
orana npnnne).
61
2.5 Taxan ronop oner yun, xaxo ie, nosaimnnmn nonon on ncropnie,
moryhe na ce ca cnom iacnomhy orxpnie rai saronernn cmncao, yrnpnnrn naueno
npnnncxor xnnora, ponnrn ce na ryry nenpniare¬a, ro iecr sa nera nenpniarnnm naunnom
pohena, y xome ôonecrn pahana rpne nponsno¬nocr. Jep ne moxe nexo npyraunie na
npnunnn ryry cynapnnxy, xao xana noxaxe y ceôn raxne snaxe, xoin ôn cnyxnnn xao
cnenouancrno noôene nan nnm. 2.6 On ror n raxnor nsôopa sanncn, necymnnno, na ce
ponn raxno mymxo n noysanan nopon, na ce orxpann nonnunnm cncanem n xaxo ôn morno
ôesôonno na ce cnacn ns none na nopasmncne. Jep nonocehn cnoie pohene na nap
myunre¬y, cxnnynmn ra n ôes rnenana npenaiy neny nonenom noroxy, pasymem nax
noroxy xnnora ysôyhenom necannannnnm crpacrnma, orxyn ie sa one xoin cy nann y rai
norox na ce sarnype n nnme nncana non nonom. 2.7 Ann pasôopnre n npomnm¬aiyhe
nomncnn /pasymne mncnn/ cy ouenn mymxor nopona, xana nx crera xnnora npnmopa na
cnoi noôap nnon npenaiy xnnornnm cnnama, na nymrennma y norox naiy xonuer, na nx ne
nonyue y nyônny. Konuer, cacran¬en on pasnnx namunna, xao na ie ro oôyxa rnpno
nonesana ns pasnnx nexnnia,
62
xoia nonpxana nnxono nomene nan cnnama xnnora, 2.8 ca
xoinma n nomena crpem¬ena crpyia nncy raxo nanexo non nyuom crpyiana nona; nero
ocraiyhn na rnpnoi oôann, ri. ynyrap xnnornor crpyiana, no camoi rexnn crpyiana
nonenor roxa, na xoin naunn nenosnaro, ônhe npnmnnan xonny. 2.9 H ro casnaiemo
ornenom, saro mro one xoie nncy yponnnn iom y ¬yncxy nanmrnny camnx xnnornnx nena
nenocroiano ce onne n ry npnxnanaiyhe xperane yna¬ana on ceôe, xao nexo ôecxopncno
ôpeme, npenosnaiyhn nx xao necmnpene ¬yne no cnoioi npnnnn. Ann xo ie crao ynyrap
raxnnx crpyiana, na nonpaxana Moicnia, ne nnie cyse, maxap ie nonenen no neonacnocrn y
xonuery, crora mro cy cyse sa one xoin ce cnacanaiy nenoysnan uynap. 2.10 Axo ôesnerna
n ôecnnonna napcxa xhn (non uninm nmenom, cmarpam, nonpasymena ce camo cno¬amne
mynpo¬yô¬e /s-æ0sv c|ìoooc|cv/), xoie ceôn npncnaia nonopohenor, cnpema ce na ce
nasone neronom maixom, ran onai ronop no rnx npemena ne nosno¬ana ononpranane
cnoicrnenocrn c rom naxnonmenom maixom, cne nox nonopohenn y ceôn nnnn
nenonpmenocr yspacra. A xo neh nocne no cracanocrn, xaxo casnaiemo na Moicnienom
npnmepy, rai cmarpa sa ceôe na ra ie crnn na ce nmenyie cnnom ôesnerne no npnponn. 2.11
Jep cno¬amne ie oôpasonane sancra nepahaiyhe, ynex pasôo¬eno n xoier ce nnxana ne
paha xnn noromax. H ra ¢nnoco¢nia, naxon nyrorpainnx ôonecrn pohena, xaxan ie nnon

60
Kao na Apncrorenona ¢opmynannia na uonex n cynne pahaiy uonexa, re n ce na nerono nacraiane sônna
no nemy camom nmaiy nexn oniex y onnm cxnarannma /Aristot., Eth. Nic. 4.7/, a xao na ie nocpennnx npema
nnma n Opnren /Origen, In Num. hom. 20.2./ Ty nneiy Cn. Ipnropnie pasnnia n y - In Eccl. 6, Vol. 5, p. 380,
3ff. (MG 44.701D); re y Or. cat. 39 (MG 45.97 D). Hanme, uonex ôn morao n na ne paha uonexa, ann ôn sa ro
ôno norpeôan cacnnm npyrn nopenax norahana on onor xoin ce sônnao, iep npnor uonexa nnie ponno uonex,
nero ie nacrao Foxninm oônnxonanem, na ôn n npomena ncropnie norahana n npomena noperxa morna na ce
npeoxpene camo npema Foxnioi cnoôonn onnyxe na On raxo nemro ycranonn.
61
Te `mncnn naunnene on orana npnnne` cy ¢nnoco¢cxe mncnn pasymcxnx cnara sax¬yunnana. H xacnnie
cnomnnane rnx `pannonannnx ocnona` nma cnoie ynopnmre n xon unnona (Philo., De vita contemplativa 5,
40), raxo na xon Cn. Ipnropnia (xao nn xon neronor ôpara Cn. Bacnnnia nnn Cn. Ipnropnia ns Hasnianca n
nehnne xacnninx ôorocnona), nema peun o ônno xaxnom npesnpy npema ¢nnoco¢cxnm ¢opmama ncnpannor
mnm¬ena n sax¬yunnana, yxonnxo ne nonpasymenaiy nomnnanniy xnnep¢nsnuxnx nnn cnenennx
¢nsnxoreneonomxnx nauena.
62
Ono ie xomenrap na Exod. 2.3., a canpxn n npcry rymauena xapaxrepncrnuny sa unnonon aneropnicxn
meron, cnnuno xasyiyhn n In bapt. Christi (MG 46.589C-D). Oôpasonane n nonyuanane n cnmnonnuxn ce
ysnnxe xao cacrannn neo onor snana xoie nonpasymena neponane, iep na nnie y nnrany ro xapaxrepncrnuno
snane, xaxo iennom nponnuno peue Xeren, xeponn ôn ônnn nainehn nepnnnn.
33

noxasana, xoin ie nocroian mnornx n nennxnx nanopa? Hncy nn npe nerponnrn n
nenonomuan xoia ce ncxpnn¬yiy npe, neronn nohy na cnerno ôorocasnana, cmexypaiy ce,
no moryhnocrn ce raxohe pahaiyhn xao ¬ynn, na ôn ce npnxpnnn y nenpnma ôesnerne
mynpocrn. 2.12 Cnaxaxo na ononnxo xonnxo ce nexo ca ernnarcxom napennnom caxnneo,
xaxo ce ne ôn mncnnno na ie ôes ynena ôno xon onnx ramo noponnna, na ôn ce nparno
marepn no npnponn, on xoie nn on napennne xpanen nnie ornmao, marepnnm mnexom,
xaxo ncropnia xaxe, xpanen, xao mro mn ce unnn na noyuana na axo xopncrnmo
cno¬amne noimone y sronan uac y oôpasonany, ne onnaia on norxpannnana npxnennm
mnexom.
63
To ôn nax ônno mnm¬eno xao npxnenn oônuain, xoin orxpanyiy n ounpmhanaiy
nymy, n onne nax nponsnonn /saysnma/ yspacrane y nncnny. 2.13 Hcrnnnra ie ona peu, na
he nsmehy nna nenpniare¬a na ôyne onai xo ce sannma cn¬amnnm yuenem, a ne orauxnm;
re oryn mro ce npornnn ienpeicxom nonmany, nnonnemennx ie y ôoronomronany, xoin ce
cnnn na noxaxe na ie iaun on Hspannnhana ¬yôehn xanry. H sa mnore xoin cy
naxomncnenn, re cy nanycrnnn nepy orana n yunnnnn ce npecrynnnnnma orauxor yuena,
crynnnn cy y ôopôy xao ca nenpniare¬em. Ann xo ie nonyr Moicnia nennx n nnemennr no
nymn, rai onor xoin ycraie npornn peun ônarouecrnnocrn /¡æ ìóyæ ¡n: svosºs|c:
cv¡sys|oó+svov/ yônia cnoinm ynapnem. 2.14 A npyrn he n nnaue xon nac na nahe cnnuny
ôopôy. Jep uonex, xao sa nexy narpany sa rpyn, nocran¬en ie no cpennnn nsmehy crpana
xoie ce npxe cynpocran¬eno, re xoioi ce npnx¬yuyie, ro n cahnnana noôeny npornnnnxa.
Ha npnmep nnonocnyxene n ôorouecrnnocr, neysnpxanocr n nenomynpocr (uennocr),
npanennocr n nenpanna, pasmer¬nnocr n onmepenocr n cne mro ce na npencrannrn
cynpocran¬eno, noxasano ie y ôopôn Ernnhana c Jenpeiem. 2.15 C rnme nac Moicnie
oôpasyie cnoinm npnmepom na ôynemo y iennncrny c npnnnom, xao ca ncronnemennxom,
yôniaiyhn ono mro ca cynporne crpane ycraie na npnnny. Jep sancra npennananane
ôoronouacrn unnn ce xao cmpr n ncrpeô¬ene nnononoxnoncrna, xao mro ce n npanenno
ncrpeô¬yie nenpanna, re cxpomnomhy yônia pasmer¬nnocr. 2.16 Ann xon nac ônna n
ycraiane iennor na npyror on ncronnemennxa. Jep nepoyuena nonmyxnnx iepecn ne ôn
nmana mecra, axo ienne nomncnn ne ôn npornn nanexo ncrnnnrninx npyrnx crynane y
cynpocran¬aiyhe ce penone. Axo nax sa ro ôynemo nemohnn, na camn on ceôe nonynnmo
npenmyhcrno npanennocrn, saro mro nomnie npeonnanana cnoinm pacyhnnannma n
ononprana nnacr ncrnne, na¬a nam mro ie moryhe ôpxe noôehn onarne npema naxnniem n
nanexo ysnnmenniem yueny rainn, cnnuno noxasyiyhem raxnom ncropnicxom oôpacny.
2.17 H maxap ônno norpeôno na ce nonono crynn y saiennnny c nnonnemennma, ro iecr na
ie xopncr ônna na ce ôyne y iennncrny ca cno¬amnom mynpomhy axo ce yxaxe norpeôa,
orepanmn nyxane nacrnpe on nenpanennor xopnmhena noôapa, 2.18 r.i. yunre¬e nomer
pasoônnunnmn y npenpenenoi ynorpeôn oôpasonana, yiennnnnmn ce sarnm camn y ceôn,
ne ynasehn y nesy n sônnxanana c ônno xaxnnm ¬yônre¬nma cnopona, nero hemo na
xnnnmo saienno c onnma, xoin cy ncromnm¬ennnn n ncrocasnainn ca namom nacrnom,
mehy onnma xao ca cnnm xperannma name nyme, nonyr onana, mro ce ynpan¬aiy no¬om
yma xoin pyxononn.
64
2.19 H na rai naunn he na nam, y rom neorxnonnno npennaiyhem n
mnpnom n neomeranom xnnory, sacnia ncrnna oôacianaiyhn cnoinm spaxama nymennn
nornen. Hcrnna nax xoia ce rana ian¬ana Moicniy y onom nenspennnom cnernononcrny
iecre For.

63
O mnexy xao npxnennm yuennma xasnnao ie pannie Knnmenr Anexcannpnicxn nanomnnyhn na Hpxna xao
nencrnena maixa nema mnexa, na moxe na nonynn camo Horoc, peu xao nyxonno mnexo /Clem. Alexandr.,
Paed. 1.6.42/ Aneropnia ca xpanenem onnm mro unnn cmncao ncxasa y ronopy nenocpenna ie n iacna.
64
Cnnxa nyme xao onne nanasn ce n xon unnona (Vit. Mos. 1.11.60) a nerono ncxycrno ca nnma npnmeneno
ie n na nohene napona, mro ie cnenno n Knnmenr (Cl. Alexandr., Strom. 1.23) n Opnren (Origen, Hom. Jer.
5.6), rne ce nmaiy y nnny nepasymna xperana nyme nonyr onana, a n npema cnnnn Iocnona Xpncra xao
noôpor nacrnpa (In diem nat. Christi (MG 46.1137B).
34

2.20 Axo ie n nexnm rpnonnrnm rpmom ycnnamreno ro cnerno, xoinm ce npocnernnna
nyma Hpopoxa, nehe na ôyne ôecxopncno na n ro yunnnmo npenmerom ncnnrnnana.
65
Jep
axo ncrnna iecre For, a ncrnna ie raxohe cnerno, n oôa ona nncoxa n ôoxancxa nmenonana
npncnaia ienanheocxo cnono xoie nam ce iannno y nnorn Fora (Jn. 14, 6), cnenn na nac
raxan npnnncxn xnnor ysnonn xa snany onor cnerna, xoie cnnasn cne no ¬yncxe npnpone,
ne cniaiyhn on nexaxnor snesnanor cnernna, samro ne ôn ônno moryhe na ce ro cniane
npenosna on nonnx crnopena, neh on sema¬cxor rpma, re na npenasnnasn cnernocnnm
spannma neôecxa cnernna, 2.21 xpos xoie hemo na ce nayunmo n rainn ian¬enoi y Pienn, on
xoie ie na poheny sacianmn ¬yncxom xnnory, cnerno Foxancrna onôpannno ycnnamrenn
necaropnnn rpm, raxo mro n naxon pohena nnie yrpoxanao crer nencrnenocrn.
66
2.22
Onnm cnernom yunmo ce n rome mra na pannmo na ôn crann y spaxe ncrnne, a ynpano na
nnie moryhe cnesannm norama ysnhn na ry nncnny rne ce nocmarpa cnerno ncrnne,
yxonnxo nymennnm mepama ne ôyne paspemena ra mprnauxa n semna xoxna onexna,
67

ornouerxa ynoxena y npnpony, xana nac ie oônaxnno mnmonnaxene /nrnopncane/
Foxnie no¬e. H na rai naunn, xaxo he ycxopo ro na ce sanpmn n c nama, sa rnm cnenn
snane ncrnne,
68
xoie cnyxn sa unmhene on npernocranxn o neônncrnyiyhem, ro iecr, no
mom cxnarany, 2.23 onpehenem ncrnne xoie ne nonpasymena y ceôn naxno nonmane o
nocroiehem (Jep nax ie nexaxno pahane npencrana y ymy o nenocroiehem, npemna nocroin
ro, uera nema; a ncrnna ie necymnnno nonmane o nocroiehem). H na rai naunn neh rai,
xoin ie sa nyro npemena yrnxno ¬yôno mynpocr o ysnnmenm npenmernma, ienna he na
cxnarn mra ie ro y crnapn nocroiehe, xoie no cnoioi npnponn nma ônncrnonane, n mra ie
ro neônncrnyiyhe, xoie nonma ônncrnonane camo no nnn¬nnocrn /nansrnen/, xao mro rana

65
Tai necaropnnn rpm (Exod. 3.2, 3) nanonn ce n xon unnona xao rpnonnrn cnmnon Hspan¬a (Philo, Vit.
Mos. 1.12.65-67), xao n y Knnmenronom Heoaeoev (Cl. Alexandr, Paed. 2.8.75.) Kon unnona ce y
necaropnnom rpmy noronnna enn¢annia `anhena Iocnonner`, a na ro nnie Fno cam For cmarpa n Jycrnn
unnoco¢ (Justin, Dial. 59.2 /127.4/); Knnmenr (Cl. Alexandr., Prot. 1.8.3 n Paed. 2.8.75);xao n Hpnnei
(Irenaeus, Adv. haer. 4.20.1)
66
Beponarno ie Cn. Ipnropnie mehy npnnma xoin cy nopennnn ¢nrypy necaropnnor rpma ca Foroponnunnom
nencrnenomhy, xoia ca pohenem Iocnona namera Hcyca Xpncra nnie npecrana.


67
“Komann onehe on xoxe“ cnomnny ce y craposanernoi xnnsn Bumuia (Gen. 3.21), a Cn. Ipnropnie cmarpa
na nx cxnnamo xao cmprne xoxe crynaiyhn y mera¢nsnuxn, narnpnponnn xnnor naxon npenaxena npexo
cmprn (De beat. 8 (MG 44.1292B), cnomnnyhn `xoxne onexne` n y xomenrapy na Hca)+e (Inscrip. Ps. 1.7,
Vol. 5, p. 44, 3-5 (MG 44.456C); De virg. 12 n 13, Vol. 8, 1, pp. 302, 9f. n 303, 15 (MG 46.373D n 376B); In
Cant. 11, Vol. 6, pp. 327, 14f. n 329, 17f. (MG 44.1004D n 1005C). V cnaxom cnyuaiy ie npxao na ie crnapnn
xnnor nemro npyro y onnocy na namy renecny, ¢nsnuxy ersncrennniy, ôynyhn na ie ¬yncxa npnpona
mnorocnoina n caunnena on xomnonenrnnx c¢epa nnn npcra rena xoia ce pasnnase (In Cant. 12, Vol. 6, p.
360, 5-14 (MG 44.1029B-C). Ty `xoxna oneha` nncy renecno nocroiane camo no ceôn iep uonex n y paicxnm
npenennma nma reno, ann ne nonno, ocrpamheno, cmprno y ônonorncrnuxom cmncny. To moxe na ôyne
ounmheno n ncxyn¬eno reno xao nonaro ¬yncxoi npnponn caunnenoi npema Foxniem einocy. Pennmnuno
cnnunocr moxe na ce nahe n ca Hnornnom (Plotinus, Enn. 1.6.7.), a n ca Hpoxnom xacnnie (Procl., El. Theol.
209), a Knnmenr ro cxnara xnnxenno xao ¬yncxy onehy ca npncyrnnm renom (Cl. Alexandr., Strom.
3.14.95), nox ro Opnren nnnn n nonyr Hnarona (Pl., Phaedr. 246b-c) xao ¬ycxy, xopy nnn npemas xoin ie
cnmnon cmprnocrn (C. Cels. 4.40; Comm.in Jno. 6.42). `Xnnor y cmprnocrn` ie `iesonnr xnnor` (In Cant. ,
MG 44.1021D) y `xoxnnm xa¬nnama`, ri. npecryn y noxasnnannma no¬e renecnocrn, iep cy `ycxnhene n
cnana n nponasne uacrn n ôneneha sanono¬crna rena` y `cnom¬enom uonexonom iennncrny ca anhennma` n
oryn nonpena uonexone ncxoncxe npnpone npe rpexonana, yrpynax npeyserne nanacrn n y rom cmncny
`ôonecr na cmpr`(Kiepxerop), nnn iom nsnniancnpannie - `nnmhe rnapnor xnnora`. (Cn. Ipnropnie Hncxn, O
ovuu u eacrpcenv /De ora Dei, 5 MG 44, 1184B/) Heuene nnie y `ersncrennniannoi ¢nnoco¢nin` xoia
cno¬a nsarnahyie rpayme, camonnacno npemenyiyhn ôes cymrnncxe onmrocrn peun, cnane Horoca ns
neunocrn, nero y npanoi nniarnosn pasnora `npeoônnxonana rena`, re noxaiana nnn `npeym¬nnana` no
orxnanana onora mro nac cnpeuana na xpos nyno crpacrn n mnoro necpeha `canocroinmo ca Forom`.
68
Hayxa o ncrnnn nnn snane ncrnne ie cnaconocan nyr n y De inst. christ. Vol. 8, 1, p. 41, 3.
35

npnpona cama no ceôn nnie ocrnapnna.
69
2.24 H ôam ro, unnn mn ce, casnao ie rana nennxn
Moicnie, nayuen ônaroian¬anem /¡n 0soccvs|c ac|osv0s|: yvævc|/, a ycrnapn, na on
cnera oôyxnahenor uynnma n nocmarpanor ymom, nnmra nnie nocroiehe y npanom cmncny,
cem onor mro cne ônncrno npenasnnasn, xoie ie cnemy yspox, n on xoira cne sanncn.
70
2.25
Jep axo mncao n nemro npyro yôpaia y pen nocroiehnx, ran nn y iennom on cnnx
nocroiehnx ym nehe nnnern raxno xoie ne ôn nmano nyxnocr y npyrom, n xome ôn ônno
moryhe crnhn y ônncrnonane ôes yuecrnonana na ncrnncxn nocroiehem. Cnarna ienno n
ncro xoie ce ne nonehana n ne cmanyie y cnaxoi npomenn, y ôo¬oi nnn y nomnioi, ynex
nenoxperno, saro mro my ie nomnie crpano, a ôo¬er nema; nemaiyhn nyxnocr nn y uemy
npyrom, ienno y cnemy nonehe, iennno, na uemy cne yuecrnyie, iennno xoie ce yuemhem na
yuecrnyiyhnma ne ymanyie, ro ie sancra y npanom cmncny nocroiehe /¡ov¡ó so¡|v cìn0æ:
¡o ov¡æ: ôv/, n nonmane o rom nocroiehem ie snane ncrnne.
71

2.26 V rome xaxo ie rana onai nocrao, cana n cnaxn noiennnan cam on sema¬cxe oônore
paspemen n rnenaiyhn na cnerno ns nyônne, ro iecr ncro cnpam onor y nnorn
pacnnamcanocr rpma namnm spannma, a ro ie xaxo Jenanhe¬e xaxe, ncrnncxo cnerno (Jn.
1,9) n ncrnna (14,6), raxo he n rai na nocnyxn na n npyrn nocrany nonyr onnx xoin ce
ycnnny y cnaceny n na nonnmrn sannanany rnpannny sana,
72
nymraiyhn npema cnoôonn
cne nopoô¬ene y remxom poncrny, nohen npomenenom necnnnom n uynecnomhy y smniy
npemehyher mrana, 2.27 xaxo mn ce unnn xpos saronerxe onor mro nyrem nnorn
oôian¬yie Taina Iocnonna y noiann Foxninx ¬ynn, xpos xoiy nacraie npounmhene on
rnpannie n cnoôona xpos nnacrnro npounmhanane. 2. 28 Po raxnor me pasymenana nonn
ro npopouxo n ienanhe¬cxo cnenouene. Jep Hpopox peue: cama npomena necnnne
Cnennmner /n cììo|æo|: ¡n: os-|6: ¡ov `¢|o¡ov/ (Hc. 76,11), xao mro y nemenany
Foxnie npnpone nocmarpamo, xao n cnncxohenem na cnaôy ¬yncxy npnpony npema
namem oônnuiy n nnny he na ce mena. 2.29 Jep n ramo ie pyxa saxononanna nocran¬ena y
nenpnma nsmennna ôoiy y nenpnponny, re oner, nocroiehn y nenpnma, nparnna cnoiy
concrneny npnponny nenory. H iennopohenn For, nocroiehn y Ouennm nenpnma, iecre
necnnna Cnennmner; 2.230 na xana nam ce iannna ny nenapa, npomennna ce y nama
cnnunnie, xana ie nonenmn name nemohn , menaiyhn ôoiy pyxy xoia ie ônna xon nac n
nonyr nac, nparnnmn ie y cnoie nnacrnro xpnno (nenpa cy necnnne Oran): a rana ie
neocer¬nny npnpony nnie menao y crpanannma, neh ie npomennno n crpacno y onmreny
ca nenpomennnnm npomenno cacroixe y ôecrpamhe.
2.31 Hn npomena mrana y smniy nnie norpecna xpncro¬ynne y rome na ie cxnarane
raine npeoôpaxai y xnnornny npyraunier pena:
73
iep cama ncrnna ne nopnue raxno

69
Ono pasmarpane ynexonnxo nonceha n na Hnaronon nncxypc (Plat. Soph. 260c).
70
V npnoi xnnsn O rueomv Moicuieeo+, unnon Anexcannpnicxn ncrnue na Moicniy Iocnon xasyie: o òt
"1o µt V Epm1oV It ¡t" OnoI V "ou1oIc, o1I t¡m tI µI o m V, I Vo µo0oV1tc òIoOopoV o V1oc
1t xoI µn oV1oc EpoooVoòIòo;0moIV, mc ouòt V o Voµo 1o EopoEoV t E t µou 1.76
xupIoIo¡tI1oI, m µo Vm Epo oto1I 1o tIVoI.(Phil., Vit. Mos. 1.75) /Hpno nm penn na cam `Onai Koin
Jecam`, na ôn mornn na nayue pasnnxy nsmehy onor mro iecre n nnie, a raxohe n napenny noyxy na nnienno
nme ne moxe na ôyne npannnno ynorpeô¬eno /rocnonocnonehe/ sa Mene, /Kome iennnom npnnana
nocroiane/. Onronomxo ynopnmre sa onaxno nsnarane Cn. Ipnropnie ie moro na nahe y Exod. 3.14, xoie ce
noian¬yie xao naxno y yuenoi xpnmhancxoi ¢nnoco¢nin (Justin, Apol. 1.63; Athenagoras, Leg. 4.6; Irenaeus,
Adv. haer. 3.6.2; Cl. Alexand., Prot. 6.69; Paed. 1.8.71; Origen, De princ. 1.3.6.); a raxohe n onpehene o ovtec
uv sa noiam Fora na nnme mecra xon Hnarona (Plat., Tim. 38c; Phaed. 247d; Soph. 260c).
71
Haunn ncxasnnana ie neponarno ocnonen na Hnaronony ¢nnoco¢niy (Symp. 211ab; Repub. 380d).
72
Hspas rnpannia crpacrn ie nnarononcxn (Plat., Repub. 577d), a npana cnoôona ie o«o0rio; ôecrpacna n
nerpneha.
73
Hpomena mrana y smniy xao cnnxa yrenon¬ena noian¬yie ce xon Cn. Hpnneia (Irenaeus, Adv. haer. 3.28),
a Cn. Jycrnn unnoco¢ cmarpa na ie rai mran ncroneran xpcry (Justin, Dial. 86 (cf. 100.4 n 126.1).
36

npnxasnnane, xana ce y Jenanhe¬y xaxe: xao mro ie Moicnie ysneo smniy y nycrnnn, raxo
na¬a na ôyne ysnecen Cnn uoneunin (Jn. 3,14). 2.32 Peu ona ie iacna: iep axo ie oran rpexa
y Cnerom Hncmy nmenonan smniom, n noponom smnie, ôes cymne iecre smnia; cnenn na ie
rpex iennosnauan ca onnm xoin ra paha. Anocroncxa peu nocnenouana na ce Iocnon pann
nac rpemehnx yunnno rpemnnxom (2 Kop. 5,21), npnmnnmn na ceôe namy rpexonny
npnpony. 2.33 Hpema ronopy naxne Iocnony ce npnx¬yuyie saronerxa. Jep, axo ie smnia
rpex, n Iocnon ce yunnno rpemnnm, re ce rai xoin ie rpex sa nac yunnno n smniom, na ôn
yhyrxao n ncrpeôno ernnarcxe smnie, 2.34 xoie oxnnornopanaiy uapoônamrno, a no
sanpmerxy ce nonono npeoônnxyie y mran, xoinm ce orpesnenoym¬yiy rpemehn, re
ycnoxoianaiy onn xoin nny xpyrnm n remxo npoxonnnm nyrem npnnne, y noôpoi nann
ocnanaiyhn ce na mran nepe, oryn mro ie nepa nocroieha nana (ocrnapnnane ouexnnanor,
Jenp. 11,1). 2.35 Onai xoin ie pasymeo ono /sv aso|vo|c/, rai ce nenocpenno unnn Forom
onnx xoin ce cynpocran¬aiy ncrnnn, re ie on onnx nonohennx no sôynenocrn rom
marepniannom n neocrnapnnom oômanom; xoinma ce /ro/, xao nemro cyierno /unnn, re/
npeneôperanaiy ro na nocnymaiy Cymror: iep xaxe uapaon: xo ie onai xoin ie uyo rnac
rora? He snam Iocnona (Hsn. 5,2). Camo ienno, ynpano marepnianno n nnorcxo, npnsnaiy
sa nocroino ynaxanane onn xoin cy npenann xnnornncxoi uynnocrn. 2.36 Ha axo nexo
ôyne ynocroien oôaciananem cnerna n npnôann ronnxo cnne n nnacrn nan npornnnnnnma,
re ce nocrapao y nocroinoi oôynn arnercxe mymxocrn /sv ac|oo¡o|ºov ¡nv c0ìn¡|xnv
cvoos|cv sx+sìs¡noc:/, na ce cmeno n ca ynepenomhy cnpema sa ôopôy c nenpniare¬em,
nmaiyhn y pyxama onai mran, ro iecr cnono nepe, xoinm he na nopoôn ernnarcxe smnie.
2.37 3a nnm nne n cynpyra nnonnemenxnna, saro mro ce n ns cno¬amner nacnnrana
nonymra nemro y caxnn¬enocrn c nama y nnononocnoi npnnnn.
74
Jep n mopanna n
npnponna ¢nnoco¢nia /n n0|xn ¡s xc| cvo|xn c|ìoooc|c/ moxe n onom no xnnory
ysnnmenom nonexan na nocnyxn sa caxnn¬anane, sa npyxôennny n onmrehy, camo axo
ioi nopohain nnmano ne nanoce nnonnemencxe nonpene. 2.38 Jep xan nnie oôpesana n nnie
nensnoxena rnm nonpenama, na ôn ônno orepano cne xao npehaiyhe n neuncro, craxom
cmprn npern anheo xoin ie cpehe, ann ra ymnnocrnn¬ana cynpyra recrom onnnunor
cnoicrna, no xome ce nnonnemeno nosnaie, noxasyiyhn na ie nen nopon uncr /ôv |ìsov¡c|
n ov+º|o:, n xc0coov caoos|xvvovoc ¡o scv¡n: syyovov ¡n aso|c|osos| ¡ov |o|æ+c¡o:
cc` ov yvæo|.s¡c| ¡o cììócvìov./
75
2.39 Mncnnm na onai xoin ie pasymeo ona
ncropnicxa xasnnana, ns onor mro ie peueno caunnana nosnaro cnehene npenenanana y
npnnnn, xoiy noxasyie peu nenpexnnno cnenehn rymauena nonesanocrn ncropnicxnx
saronerxn. Jep y nexnniama ¢nnoco¢cxor nocraiana ie nemro nnorcxo n cxpnneno, ann
mra ocraie naxon cxnnana noxpona, ro nnie nnmeno nspannnrcxe nnemennrocrn. 2.40 Ha
npnmep n cno¬amna ¢nnoco¢nia xaxe na ie nyma ôecmprna, n ero ônarouecrnnor
nacranxa. Ann xana ce rnpnn na nyma ns iennor rena npenasn y npyro, re na ce pasymna
npnpona mena y nepasymny, ro ie neh nnorcxa n nnonnemencxa neoôpesanocr
(narancrno).
76
A nonyr rora ie n mnoro npyror. unnoco¢nia xaxe na For iecre, ann
casnaie Ia marepnianno, xasyie na ie on Caunnnre¬, ann sa caunnanane nma nyxnocr y
marepniannom: 2.41 cnaxe ce na ie On Cnemoryh n noôap, ann y mnorom ycryna nyxnocrn

74
Cn. Hpnnei ie sa Moicnieny cynpyry Hnnopy xao Ernon¬anxy pexao na npencran¬a npxny napona
(Irenaeus, Adv. haer. 4.34.12).
75
Hoiam vovn ie `xoneno` y cmncny nacran¬ana noromcrna, a y ononpemenom nexapcxom peunnxy n
penponyxrnnnn opran. unnn ce na ie onne Cn. Ipnropnie npe xeneo na noxnann Hnnopnny (nnn Ce¢opnny)
ôpauny uncrohy, nero na nnnnnnsyie nonnocr, xaxo ro nexn mncne (pennmo Xanc Vpc ¢on Fanrasap y H. v.
Balthasar, Présence et Pensée. Essai sur philosophie religieuse de Grégoire de Nysse (Paris, 1942), p. 52, n. 5)
76
Fecmprnocr nyme Cn. Ipnropnie ie nonpxanao y cnncy: De an. et res. (MG 46.45C-48C; 52A); Adv. Apoll.
30 n 50, Vol. 3, 1, pp. 178, 19—179, 7; 218, 24-31 (MG 46.1189C-D; 1248B-C), a xpnrnxy meremncnxose sa
xoiy ie napannrmarnuan nnianor 4eoap (Plat., Phaedrus 248c ff), nsnoxno ie y cnncy o nymn n nacxpceny,
re y cnncy o crnapany uonexa /De an. et res. (MG 46.108B-116A) n De hom. op. 28 (MG 44.232A-233B)/.
37

cynônne, re axo nemro n xasyie nonpoônnie, xao noôpa yuena cno¬amne ¢nnoco¢nie ne
orpemana nn ce necmecrnnnm onpehennma?
77
Tex naxon yna¬anana onnx nocnennnx
anheo Foxnin sa nac nocraie mnnocrnn, panyiyhn ce ncrnncxom nacranxy raxnnx yuena.
2.42 Ann na¬a ce nparnrn snaueny peun na ôn n nama, xana ôynemo ônncxn ca
ernnarcxnm xperannma, cycpeno ca npemenom ôparcxo ncnomarane. Hpemna snamo na xon
Moicnia y naueny neronor npnor xnnora, nponcrnue ysnmane n noinn cycper: Ernnhannn
crncxa Jenpeia, re raxohe Jenpeinn ycraie na ncronnemennxa. 2.43 Axo ie nax on ca cnoiom
npnnnom ys nyronpemeno yrnphnnane, y noperxy ôynyhn y nnmem creneny oôacian,
nocrnrnynmn nnme on nymennnx npnnpema, nmao npyrapcxn n mnpan cycper no Foxniem
ypanany, y cycper my nsnasn ôpar: ran (axo ie rai ncropnicxn norahai npnmennn na
npyroxasnnaiyhe nnhene) n mn ro nehemo nahn xao ôecxopncno sa cnoi nn¬. 2.44 Jep
sancra onom xoin ycnena y npnnnn yxasyie ce on Fora nara ncnomoh namoi npnponn, xoia
no npnoônrnoi npnponn uexa, ann ce ian¬a n casnaie rex rana, xana ys naxny n
ncrpainocr nono¬no oôyser nnmnm xnnorom, ôynem npnnpem¬en sa nairexe nonnnre.
2.45 Ann na ne ôncmo rymaunnn rarane raranem, cnoie mnm¬ene o rome nsnoxnhemo
ornopennie. Hocroin nexo yuene, xoie ynep¬nnocr nma y orauxom npenany, xoie xaxe:
xana ie nama npnpona sanana y rpex, nam nan For nnie ocranno ca Cnoinm npomncnom,
nero ie cnaxom sa xnnorny nomoh nocranno nexor anhena on perncrponannx ns
ôecnnorcxe npnpone; ann n ca cynporne crpane pacran¬au npnpone ycrpemno ce na ncro
nocpencrnom nexor nyxanor n snornopnor nemona, xoin moxe na nonpenn ¬yncxn
xnnor.
78
2.46 Hanasehn ce nocpen ro nnoie xoin uonexa cnponone, onaxo xaxo ie nn¬
cnaxor on nnx cynporan npyrom, on cam on ceôe unnn iennor iaunm on npyror. Poôpn
anheo npenyxasyie nomncnnma noôpa npnnne, xao mro ce onnma xoin ycnenaiy orxpnna y
nann; a npyrn noxasyie marepnianna yxnana, y xoinx nema nnxaxne nane na noôpo, neh
camo canamne, ncxymanaiyhe, mro ounro nopoô¬ana uyna manomncnennx. 2.47 Oryn, axo
ce xo rome uynn, na oxpehe phanom, ycpencpennnmn mncnn na noôpo xao na ie n nopox
ocranno nsa ceôe, a nymy cnoiy, xao nexo ornenano, oxpenyo nnnem xa nann na noôpa, na
ôn ce y uncrohy nerone nnacrnre nyme yrncnyna cna oônnxonana n npencrane npnnna
xoie my ce on Fora yxasyiy: ro ra cycpehe onna n yxasyie my nomoh ôpare, iep no napy
peun n no pasymnocrn nyme ¬yncxe anheo ce uonexy na nexn naunn unnn ôparom, (xaxo
ie peueno), ian¬aiyhn my ce n ys nera ce nanasehn onna, xana ce npnônnxanamo uapaony.
2.48 Ann y roi mncnn, na ie raxan ymnn nornen moryh y cnoi nesn npnnaronnrn nenom
nsnarany ncropnie, axo ce nemro y nanncanom noxaxe na ne npnnana non ro pasymenane,
camo pann rora nnxo na ne onpnue cne, neh nanpornn, nexa nasna pasyme cnpxy name peun
xoiy cam nmao y nnny, mro cam y panniem nsnarany pexao na camom nouerxy, na cy
xnnorn ¬ynn ncxycnnx y noôpy npennoxenn noromcrny xao oôpasan npnnne.
79
2.49 3a

77
Onne ce npe cnera mncnn na cronuxy ¢nnoco¢niy, unie ie nonmane cynônne Cn. Ipnropnie onnonprao y
cnncy Hpomue cvoouue /Contra fatum (MG 45.145D-173D)/
78
Pasmnm¬aiyhn o uonexonom nany, a on ce nenocpenno rnue uonexa xao noiennnna, onne ce npomncao
Foxnia nonesyie ca yuenem o anhennma. V rome ce ynnn cnaxe n ca nnaronncrnuxnm cxnarannma xoia
nmaiy y nnny uonexony cnoôony no¬e (Ps. Plutarch, De fato, /P. de Lacy and B. Einarson, Plutarch's Moralia
VII, Loeb Classical Library [Cambridge, 1959]/, pp. 303ff.) Anheo uynap ce nomnne n y Hacrnpy Jepmn
(Hermas Vis. 5.1-4.), xao n `nna nyxa` (Hermas Mand. 5.1.1-4) mro nonpasymenaiy anhene Foxnie n carancxe
anhene, cnaconocne n noryône. O rome xasyiy n nepramene ca Mprnor mopa (Dead Sea Scrolls (1QS 3-4), na
Barnabas 18), xao n unnon Anexcannpnicxn (Philo, Quaes. Ex. 1.23), no xome cna nyma na poheny ônna
ynyrap nne cnne, cnaconocne n pasapaiyhe.
79
Vmnn nornen nnn nocmarpane vov 0sæo|c:, xoie nma cnoiy ymcrneny npenmernocr xao xon Hnarona
(nnnn - Plato, Phaedo 65de; Phaedrus 247c), mro yienno yxasyie n na cos¡n: vaóos|y+c nnn neuar npnnne
xoie ce namnpe noromcrny xao ysop. Inennmre nsneneno ns reopnicxor pasmarpana onpehyie cmncnenocr
rymauena ncropnie ôes oôsnpa na one nnn one unnennne xoie cy ysnmane y oôsnp. To mehyrnm nnie
38

carpynôennxe unnnmo na ie nemoryhe nhn sa camnm rnm rparonnma: na ce na npnmep
namao napon, xoin ce naxon npece¬ena pasmnoxno y Ernnry? Taxohe, na nn ie nahen
myunre¬ xoin ra ie nopoôno, xoin ie nenpniarno nepacnonoxen npem mymxom nony n xoin
ce saôanno pasmnoxananem nona nanexo nexnnier n nemohnnier? Haheno nn ie rne ie n
cne pannie, mro y ceôn ra ncropnia canpxn? Vxonnxo ce noxasyie nemoryhnm na ce ra
uyneca ônaxennx nonpaxanaiy y camnm raxnnm norahainma, nexa nosaim¬eno ns onor
mro ie crnapno ycnennno ôyne npnnor nexaxnom npnponnom yueny n na nocnyxn
ynpaxnanaonnma npnnne nexnm cnoicrnom sa raxan xnnor. 2.50 Axo nexo ns ncropnicxnx
norahaia no camoi nyxnocrn crnapn npnnyhyie na ce ocrane ynyrap nese npnnecenor
pasymenana, ran onnoxnnmn ro y crpany, xao nexopncno n xao ono mro ne cnyxn namem
nn¬y, na¬a na ne npexopauyiemo yuene o npnnnn.
2.51 A ro xaxem, nmaiyhn y nnny mnm¬ene o Apony, n npenynpehyiyhn ncxasnnane,
xoie ie moryhe naunnnrn na ocnony ycnenennx norahaia. Hexo npyrn xaxe: xon anhena xao
pasymnor n ôecrenecnor ônha, nocroin cponnocr c nymom, n necymnnno ie ro na ie on on
nac crapnin no ycrpoicrny, n na yxasyie nomoh onnma xoin crynaiy y ôopôy ca
cynpocran¬ennma, ann nnie ocnonano na ce y nnxy anhena ceôn npencran¬a Apon, xoin ie
ca Hspannnhannma cayuecrnonao y nnononoxnoncrny. 2.52 V onronop raxnom, yna¬nnmn
ce on nese peun, pehn hemo raxohe, mro ie peueno n pannie: axo nemro ne cnyxn cnpcn,
ran pann rora na ce ne nopnue y peunma carnacnocr c panninm, n ôpar n anheo ie nemro
iennonmeno, no cnom snaueny nenocpenan nonpnnoc rome n npyrom on cynpocran¬ennx
ônha: iep y Hncmy ce ne nmenyie camo anheo Foxnin, 2.53 neh n anheo Carannn,
80
n ne
camo noôpor, neh n snor nasnnamo ôparom; Hncmo raxo ronopn o noôpnm: npyr nonn y
cnaxo npeme n, xao ôpar, ian¬a ce y npeme necpehe (Hp. 17,17), n o nnma cynpornnm: iep
cnaxn he ôpar nepom na oxpnnarn npyror. 2.54 Honcehaiyhn ce na ro ne xparxo no nesn
peun, n raunnin nornen onnaxyhn na mecro xoie my nnme npnnnun, nonnpnyhemo ce cana
onor, mro nam npencroin. Onai xo ie cam ceôe iauao no cnerny xoie my ce iannno, n noôno
raxnor ôpara, noôopnnxa n nomohnnxa, rai cmeno nonn c naponom peu o ncrnnn, nonceha
na orauxy nnemennrocr n npyxa mncnn xaxo ôn ce ocnoôonno on xonana n remxo
nana¬enor repera.
81

2.55 uemy nac oner c rnme yun ncropnia? Tome, na ce ne onnaxanamo na ronop
napony, xo raxnnm xnnorom nnie npnnpemno peun sa caôecennnmrno c mnornma. Jep
nornenai, nox ie on iom ôno mnan, nox nnie no re mepe yspacrao y npnnnn, nnie no
cnocoônocrn ôno npnsnar sa ro, na ôyne canernnx mnpa nn sa nnoinny xoin cy ce xanxnnn
mehycoôno, a cana nonn peu ca mnornma oniennom na xn¬ane. H ienna na ne nann na reôe
rpomornacno ra ncropnia: ne onnaxanai ce, xao yunre¬, na naiem caner cnymaiyhnma, axo
nncn nennxom n ynopnom yrnphenomhy oiauao re cnoie cnne. 2.56 Ann peun cy ce

yoônuaiena, nero ysopna nnrepnperarnnna xapaxrepnsannia unie npennocrn Cn. Ipnropnie oôpasnaxe y
na¬em rexcry ocnanaiyhn ce na yuene o npnnnn xao opnienranniy, rne cy moryhe omamxe cnopenna crnap.
80
Ov yco on ¡ov Osov +óvov, cììc xc| ¡ov Xc¡cv6 6yysìo: ovo+é.s¡c| /npema 2.Kop.12.7 – „H na ce ne
ônx noropnno sôor mnomrna orxpnnena, nane mn ce xanan y rnieno, anheo carannn, na mn naxocrn, na ce ne
nonocnm.“/, re noôap n phan ôpar /Hpnue. 17.17, LXX./
81
Exod. 5.6ff. Onnc ie yôen¬nn n xon unnona: „ct VoI ¡o p n ooV, m c t OnV Epo 1tpoV, Mos 1.34. oI
ÍouòoIoI, 1mV 1ou t0Vouc op;n¡t1mV òIo IIµo V o EopIu 1poOn c t x HopuIm Voc xoI 1m V
oVm oo1poEtImV tIc AI¡uE1oV µt1oVoo1o V1mV, xoI 1po EoV 1IVo I xt 1oI
xo1oEtOtu¡o 1tc mc tE oouIoV Itpo V 1n V 1t pooIItmc EI o1IV 1.35 xoI 1o V o Eo 1m V
oIxn1o pmV tItoV...“ /Philo, Vit. Mos. 1.34ff. /„...iep ôexy crpannn, xaxo xasax pannie, Jynein, on napona
npennohnnx xpos rpannne nenoymnna oxo xpanena ns Bannnona n on carpana xoin cy ce nacrannnn y
Ernnry, re naunn na xoin cy onôernn xao y cnemreno cxnonnmre on xpa¬enor neponana n on caxa¬ena
nomahnx.“
39

noxasane nenyiyhnm, cnoôona ie naian¬ena, cnymaonn onoôpono¬enn n xnyuy ioi, a rnme
ce pasnpaxyie nenpniare¬ n one nocnymne peun nonnprana nennxom crpanany. Hcro ro
ônna n cana. Jep mnorn xoin ncxasyiy yuene mro ocnoôaha on myunre¬a, n cnpononehn nx
y npononennma, cne no cana on npornnnnxa rpne npnnpyxena ncxymena. 2.57 H xao
mnorn on nnx xnnnynmn on npnnomne ¬yrnne, unne ce nanexo ncxycnninm n rnphnm, a
raxo n npyrn on nemohnnx, y cnnunnm cnryanniama, nanaiy nyxom ornopno ronopehn, na
ôn sa nnx nanexo ôo¬e ônno na ocrany ôes cnymana npononenn o cnoôonn, neronn no
rom yspoxy na ncxymanaiy raxne ôene. 2.58 To ie camo n rana nponsamno, na cy no
manonymnocrn Hspannnhann oxpnn¬anann one xoin cy nx oôanemranann o ocnoôahany
ns poncrna (Hsn. 5,21). Ho rnm npe na ne ocnaôn peu xoia ynyhyie na nenory, npemna nx
ce npyrn nernne ôoie xao nenopacrao n necanpmen ym, no necnnxnocrn na ncxymena.
2.59 Jep mrernn n na rne ôanaiyhn nemon ce o rome n crapa, na nemy norunnenn uonex ne
ôn rnenao na neôo, neh cnycrno oun npema sem¬n, n y ceôn on nponasnocrn npanno
raônnne. 2.60 Ono mro cnyxn marepniannoi nacnann ynex ce ysnma ns sem¬e nnn none, n
ro ie cnaxom nosnaro. Ono mro ce noônia nanopom sa cromax n iena, mro ce npxn sa
ôorarcrno, ro ie cmema sem¬e n none, n unnn ce n nmenyie saronernnm. 2.61 Xennn onnx
nponasnnx sanono¬crana, nanynnnmn ce nnma, nnxana cacnnm ne ynoxoianaiy ry nycrom
xoia nx npnma y ceôe. Cynporno rome, nasna ncnynanane unnn nycrnm sa nona
npnrnnana. Taxo n nnrnap, nmaiyhn y nnny onexy sa onexom, ôes myxe moxe na pasyme ry
saronerxy, ynono¬anaiyhn cnoioi xe¬n y ônno uemy on rora o uemy ce uonex crapao, a axo
ce xe¬a npnxnonn neuem npyrom, n y rome he ce raxohe noxasarn nesanono¬enom. A axo
ce n y rome sanono¬ana, sa npyro oner oceha y ceôn npasnnny n npocrpancrno. H ro ne
npecraie cranno ce nemanaiyhn y nama, cne nox nexo ne sanpmn rai marepniannn xnnor.
82

2.62 Bra ie craô¬nxa n nnena on craô¬nxe, xoiy nonnnyiyhn ce rnpancxnm xasnama
mopam na ymemam y onexy, xan nocroin n ôoxancxo Jenanhe¬e n nncoxn rnac Anocrona
xoin nam ie ro nporymauno, nanme na oôe rnapn, nn¬ennna n craô¬nxe cnyxe xao rnapn
sa narpy.
83
Pa ôn naxne nexo on npenarnx npnnna noxeneo nopoô¬en npnnnnom na yhe y
xnnor y¢nnoco¢crn¬en n cnoôonan, snao ôn rai mapennna, xao mro xasa Anocron (E¢.
6,11), sacrpamyiyhn co¢ncrnxom name nyme, cynpocran¬aiyhn ce Foxniom saxonnma
neocer¬nnnm mynponanem /naxnom mynpomhy/. 2.63 Kaxem na rn mro ce peuiy oôpahaiy
ernnarcxnm smniama, ro iecr, pasnnunrnm neocer¬nnnm phanocrnma, ônnaiy ynnmrenn
Moicniennm mranom, xor ce xonnxo ie ônno nyxno y nono¬noi mepn rnnano name
rnennmre. 2.64 Tai nax xoin ie crexao rai neoôopnnn mran npnnne, xoin ynnmrana
onaxnene mranone, nexnm nyrem n nocnennuno npenasn n na neha uyneca. uynornopcrno
nnie na ce on onnx xoin rnenaiy nocrnrne nsôesym¬enocr, neh ce nma y nnny xopncr onnx
xoin ce cnacanaiy, oryn mro ce uynecnma npnnne ncrpeô¬yie ono npema nnma
nenpniare¬cxo, re ymnoxana nnma ncroponno. 2.65 Hocrapahemo ce na nosnamo npe
cnera naionmrnie on nenona uyna, cnpxy xa xoioi onn none, a camo ie raxo moryhe sa nac
na cacrannmo nonnuno nonmane n o cnaxom uyny noceôno. Jep yuene ncrnne nenyie
neycam¬eno, rnenaiyhn na pacnonoxene onnx xoin npnxnaraiy peu. Kaxo peu cnnma
noniennaxo noxasyie phano nnn noôpo, ncro raxo onai xo c yôehenem npnma noxasano xon

82
Kpyr xe¬e xao cranna xynna sa yxnnanem n nenornynnm sanono¬ananem, xoie nonpasymena cranno
nono rpaxene, cnmnne Cn. Ipnropnie n y cnncy o ônaxencrny /De Beat. 4 (MG 44.1244B1245B)/,
oôiamnanaiyhn naunn sanono¬ena renecnnx xe¬a n necxnana y rome, a cnnuno n Opnren /Origen, In Ex.
hom. 2.1./, na ce xao n onne y Æueomv Moicuieeo+ cynpocran¬a cpeha y sanono¬eny marepniannnx xe¬a n
xapaxrep nnxonor ncnpaxnanana y ysnnsany sanono¬crna y ycanpmanany.
83
„Bemy ie nonara y pynn, na he orpnieônrn rymno cnoie, n cxynnhe nmennny cnoiy y xnrnnny, a n¬eny he
caxehn ornem neyracnnnm.“/ Matt. 3.12/ n „Cnaunie he nieno nsahn na nnnieno... n cnaunie he ce nieno
ornem ncnnrarn xaxno ie“ /1Kop. 3.13./.
40

rora ie ym y cnerny, a xo ie ynopan n ne cnaxe ce c rnm na oôparn nymennn nornen na
spaxy ncrnne, sa raxnor ie na npeônna y mpaxy nesnana. Axo name nonmane o neuem
cnnunom nnie naxno y nennnn, ran ono nnie nn npyraunie, na xpaiy, n y noiennnocrnma,
xao mro ie y peun noxasano nennmnuno ncrpaxnnane.
2.66 Cnaxaxo na nnie sauyhyiyhe na Jenpein, xnnehn mehy nnonnemennnnma Ernnhannma,
ocraiy ôes rpn¬ena ernnarcxnx ôena. Jep moryhe ie nnnern, na ce cana raxohe
ncnynanaiy. V mnoro¬ynnnm rpanonnma, xana ce xnre¬n npxe cynpocran¬ennx mnena,
sa ienne ie cnanax n uncr norox nepe, xoinm ce mxponn nnxono Foxancrneno yuene, a sa
one xoin ce npxe ernnarcxor oôpacna mncnn ra nona ce unnn nonpehena xpn¬y.
Mynponane npnnnna neperxo noxymana n ienpeicxo nnhe cxpnan¬enem naxnnm na
npeoôparn y xpn, r.i. n name nam ra yuene neh noxasyie raxnnm, xaxno ie y crnapnocrn.
Ann nehe ono yunnnrn ro nnhe nornyno nenonoônnm sa ynorpeôy, npemna my ôes nanopa
npnnaie xpnann nsrnen pann oômane; na crora Jenpei nnie ncrnncxy nony, ne oôpahaiyhn
naxny na oômanyiyhn nsrnen, maxap ce npornnnnnn n rynnnn na npeoxpeny y npnnnnan
nnn /¡o s|oo:/. 2.68 Taxo ie n sa nomensrnennn n mnorornacnn pon xaôa, re xnnornne
mro ramnxy n cxauy, nenpniarne ne camo no nsrneny, neh n no snononany xoxe, ycnysao
n y xoxe n y xpenere n y xyxnne Ernnhana, ann ne nornuyhn ienpeicxn xnnor. Jep
renornopno pahane rpexa sancra caunnana pon xaôa, xoie ce samehy xao y ranexn y
neuncrom ¬yncxom cpny.
84
2.69 Te xaôe xnne y xyhama xon Ernnhana xoin cnnue nsôopy
raxne npcre xnnora, noian¬yiy nm ce na rpnesn, ne onnase c xpenera, ynase mehy ocrane
xnnornnx namnpnnna. 2.70 Jep, xao mro hem ycxopo na cxnarnm neuncr n neysnpxan
xnnor, cacnnm on raname n nperne pannonymiem, n ys ynorpeôy nepasymnor y nnxy
nonohena xoie ce ne npnnpxana raunocrn nn re nn npyraunie npnpone, cxnarnhem na xo
ie no npnponn uonex, rai ce npema crpacrn yunnn xnnornnom, n rnme noxasyie rai
sema¬cxn n oôyser nnx xnnora, na hem nahn ys ro snaxe cnnune ôonecrn, ne camo na
xpenernma, neh n na rpnesn, n y ocranama, n no nenoi xyhn.
2.71 Taxan y cnemy nspaxana cnoiy pasysnanocr, raxo na ie no sannmannma, xao mro cy y
xyhn, cnaxome naxo nosnarn xnn¬ene n neysnpxanor n ônaronapannor uonexa. Kana ce
na xyhn pasnparnor na npxy snna nexom ymernnuxom nspanom noxaxe cnyxene
ycnnamrenocrn crpacnor nacnano¬yô¬a n ca ncrnm nanomnne cnoicrno ôonecrn; saro
mro ce y nnny nenone¬enor nornena crpacr ynnna y nymy, rana ie xon ysnpxanor ys cne
nonnrnyra naxna n npennnhane, na ôn oxo cauynao uncrnm on crpacrnnx nornena. 2.72 A
n rpnesa ie raxohe uncra xon ysnpxanor, a nyno xaôa n mnornx meca noxasyie ce ona xon
npecnyuennx y ranan xnnor. Hornenam nn y neron nsnop, ro iecr y cxpnnenocr n rainy
neronor xnnora, rnm npe hem xon nnx nenorpeôno nponahn xyhy xaôa. 2.73 Axo nax
ncropnia npnnonena, na ie rai mran xon Ernnhana nponsneo npnnne, nexa nac peueno ne
sôynyie. Jep ncropnia raxohe ronopn, na ie n rnpannn /myunre¬/ Forom pacna¬en. 3amro
ôn ôno ocyhen onai, xo ôn no nyxnocrn onosro noôno xecroxo n ynopno pacnonoxene

84
uonex ie `nao y neuncr rpexa` xaxe Cn. Ipnropnie (De virg. 12, Vol. 8, 1, p. 299, 28 (MG 46. 372B); re
`nocn crpacrn xao neuncr orpnnny nyme` (De perf. Vol. 8, 1, p. 212, 2-3 (MG 46.284C). Hon Maiennop¢
cmarpa penenanrnnm cranonnmre xoie ie sayseo Xanc Mepxn (H. Merki, Oµoieoic 0u` von der platonischen
Angleichung am Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa (Paradosis 7, Freiburg, 1952), p. 117), npxehn
na ce nneia `neuncrocrn` /þopþopoc/ ian¬a iom xon Hnornna (Plotinus, Enn. 1.6.5.), mana rnpnn n na ie
yonmre on Hnarona (Phaedo, 69c; Repub. 7, 533d), a nopen Plot., Enn. 1.6.5, ian¬a ce n na mecrnma 18.13;
6.7.31. Hexn npxe na nnie n nono¬no ¢nnoco¢nuan, nero nnme mopanno nepôanncrnuan, nnn na cnnxy o
neuncrn cnnna npnmenyie na xaôe axnenryiyhn „cnonrano nacraiane“. Ba¬a pehn na ie yspox xoin
nomnne cacnnm iacan n y cxnany ca nsnaranem.
41

cpna?
85
Honyr rora ronopn nerne n ôoxancxn Anocron: «H xao mro ce onn nncy
sannmann rnme na nmaiy Fora y pasymy, ro nx ie For npenycrno oôpnyrom ymy, na unne
nsnnmnocrn» (Pnm. 1,28), pasymenaiyhn re no myxenoxnnnnma n no ceôe
oôemuamhyiyhnm, neuacnnm n nencxasnno pacnycnnuxnm npnponama.
86
2. 74 Ha oner ie
raxo ncxasano peueno y ôoxancxom Hncmy, na nnax ne unnn For na ce onn npenymraiy
neuacnoi crpacrn n na xa rome crpeme. H uapaon ce nnie pasxemhnnao no Foxnioi no¬n,
n nnie no npnnnn nponsnohen rai xaôama ysanpeo xnnor. Jep axo ôn ro ônno no Foxnioi
no¬n, ran ôn ce, ôes cymne, raxan npoxren pacnpocrpanno iennaxo na cne, raxo na ce ne
ôn c oôsnpom na xnnor ynnhana pasnnxa nsmehy nexe npnnne n nopoxa. Axo cnaxo na cnoi
naunn xopncrn xnnor, - iennn na ycnenaiy y npnnnn, a npyrn nanaiy non nopox, ran nnxo
ne ôn nmao yreme¬ena y nnmnm norpeôama, ycranon¬ennm Foxniom no¬om, menaiyhn
re pasnnunrocrn y xnnory, on xoinx cnaxa npxn y nnacrn npoxren cnaxor. 2.75 H xao mro
ncrn xaxe ôoxancxn Anocron na onaxo, xaxo nexo y mncnnma nnie nmao Fora, n casnanao
ie npenaiyhn ncror Fora y crpacrn ôemuamha. Hero necasnanany Fora yspox nocraie ncrn
xao na ce nopnna yxnn¬anane y ôemuacran xnnor. 2.76 Kao xana ôn nexo pexao na ra ie y
xanan rypnyno cynne na xoie nnie nornenao, na nehemo sax¬yunrn na ie cnerno, nocranmn
¬yro rypnyno y pon onor xoin nnie xreo na ra nornena, neh cnaxo xo ocnonano
pasmnm¬a, noimn peueno raxo, na onai xo ne rnena na cynne n ne xopncrn ce neronnm
cnernom, na ro camo cnyxn sa yspox nanana y xanan: na ce no rom saxony pasyme n
anocroncxa peu, na ce onn xoin Fora ne pasymeiy npenaiy crpacrnma ôemuamha, a n
ernnarcxn rnpannn ce pacnanno nomohy Fora, no ne y rom cmncny na ie no Foxniem
nsôopy y uapaonony nymy cranno onnyxy, neh y rom, na ie ro uapaonon npoxren no
cxnonocrn nopoxy, nepnxnarana peun xoia ôn yônaxnna onnyxy. 2.77 Taxo n mran
npnnne, xoin ce noianno xon Ernnhana, Jenpeia unnn uncrnm on xnnora oxynnpanor
xaôama, a xnnor ernnhana noxasyie crpanannnuxnm on raxne ôonecrn. 2.78 Hero ôeiame
raxo, na ie Moicnie nan raxnnma ncnpyxno pyxe, n xaôe cy nocrane nenoianne. To nax, n
cana ie moryhe ynnnern na nacraie. Jep onn xoin npyxanem pyxy cxnaraiy saxononanna
(cxnarnnmn cne mro rn xaxe saronerxa, a ôynyhn na xpos saxononanna Moicnia moxe na
ce casna ncrnncxn saxononanan, a xpos npyxene pyxe, one ys xpcr ncnpyxene pyxe), xaxo
cy nenyro npe rora xnnenn neuncrn n nynn xaô¬nx nomncnn, xaxo ôn ycxopo oxpenynn
ynnn na onor xoin ie nan nama ncnpyxno pyxe, ocnoôahaiyhn ce on nnxone np¬aiyhe
caxnn¬enocrn, naxon ymprn¬nnana n ncrpeô¬nnana crpacrn. 2.79 A ocnoôonnnmn ce
sancra on raxne ôonecrn, no ymprn¬nnany rmnxyher xperana, cehane na pannin xnnor
unnn ce nexaxo neymecnnm n snono¬nnm, nenpniarnnm sa nymy, no yspoxy crnna, xaxo
xaxe Anocron onnma, xoin cy oncrynnnmn on nopounor xnnora, npncrynnnn npnnnn:

85
„H Iocnon yunnn re ornpnny cpne uapaonono, n ne nocnyma nx, xao mro ôeme xasao Iocnon Moicniy“
(Exod. 9,12); a ro ce cnaxe ca xasnnanem Pnm¬annma Cn. An. Hanna: „Jep Hncmo ronopn uapaony: Fam
saro re nonnrox na na reôn noxaxem cnny cnoiy, n na ce pasrnacn nme moie no cnoi sem¬n. Taxo, naxne,
xora xohe nomnnyie, a xora xohe ornpnornann.“ (Pu+. 9.17-18) Ha nnrane „samro onna yxopana“, onronop ie
na nema npennpxe ca Forom, iep axo On ca nennxnm crpn¬enem nonnocn `cacyne rnena` ¬ynn na ôn
oôianno `ôorarcrno cnane cnoie na cacynnma mnnocrn... no npannn, nsnpmnhe Iocnon ôpso pnieu cnoiy na
sem¬n“ n ro ie nocrnsanane `npanennocrn on niepe` cnnma. Taxno `ornpnnanane cpna` uapaononor
pasmarpao ie n Cn. Hpnnei (Irenaeus, Adv. haer. 4.45), ann n Opnren xao nnme xnnxenny
nncrpymenrannsanniy uapaona n Ernnhana (De princ. 3.1.8-11; Comm. Rom. 7.16; In Ex. hom. 4.2.), xaxo ôn
Iocnon ycmepno Jenpeie n one npne he na cnace y npyroi ersncrennnin, nox ie ro sa Cn. Ipnropnia ry npe
cnoôona no¬e xao yspox nerone rnpnornanocrn (In Eccl. 2, Vol. 5, p. 302, 10ff. (MG 44.640B).
86
“H xaxo ne mapnme na nosnaiy Fora, npenane nx For y noxnapen ym na unne mro ie nenpnnnuno.“ (Pu+.,
1, 28), a sa samennnane ncrnne Foxnie naxiy, re nehe nomronane n cnyxene rnapn: „3aro nx npenane For
y cpamne crpacrn. Jep n xene nnxone npernopnme npnponno ynorpeô¬anane y npornnnpnponno, a ncro
raxo n mymxapnn ocrannnmn npnponno ynorpeô¬anane xena, pacnannme ce xe¬om cnoiom ienan na
npyrora, mymxapnn ca mymxapnnma, unnehn cpam, npnmaiyhn na ceôn onronapaiyhy nnary sa cnoiy
saônyny.“ (Pu+. 1,26-27)
42

Kaxan cre nnon nmann rana? Taxna nena, xoinx ce cana n camn crnnnre (Pnm. 6,21)? 2.80
V rom cmncny cxnarn n ro, na ce on mrana nasnyx y ounma Ernnhana sanpneo, a sa Jenpeie
ce oôaciao cynnem, unme ce n nornphyie noceôan reme¬ on nac xasane mncnn, na nnie
nyhena nexa cnna onosro xoia ienne cran¬a na ôyny y mpaxy, a npyre y cnerny. Cynporno
rome mn ¬ynn xon xyhe, y cnoioi npnponn n cnoôonn, nmamo yspox n cnerna n rame,
unnehn rnme, mro camn noxennmo. 2.81 Jep no xasnnany ncropnie, ne npema yspoxy
nexor snna nnn ôpna, xoin ôn nperpahnnao nornen n saycran¬ao spaxe, xana cy ce Jenpein
nacnahnnann y xpaneny cnernom, Ernnhann cy ocrann neocer¬nnn na rai nap. Taxo ie
cnaxom npema cnasn ocner¬enocrn xnnora npennamenena cnoôona, ann iennn xonaiy y
ramn xpos ynp¬any npnnnaunocr y onnocy na snn /rpexonnn/ mpax oôysern, nox ce npyrn
oôacianaiy cnernom npnnne. 2.82 Axo ce nax naxon rponnennor nocrpananana y ramn n
Ernnhann unne yuecnnnnma cnerna, ôpso nx ie nexo noôynno on onnx xoin cy ycrann
/caoxc¡éo¡co|v/
87
naxon raxnnx y Heôecxom Kpa¬encrny ce samncnno sa one y naxny
/yssvvn/ na onpnnnyiyhn ysnene mncao.
Jep ono ie naisacrnpyhnia rama, xaxo xaxe ncropnia (Hsn. 10,21), n no camom
nmeny, n no snaueny onor, nma nennxy cponnocr ca ramom nesnana n rpexa. To ce n
noiennnauno paspemana, xon Moicnia ys ono mro ie ynanpen rom na ce mncnn, npyxanem
pyxy nan onnma y ramn.
88
2.83 A iennaxo ie y cxnany c rnm moryhe pasymern n rai npenn
neneo,
89
xoin ie xon Ernnhana nponsnonno ôonne pane (Hsn. 9,8.9), n non nmenom
saronerne ronnonnne xoia xpos naxnenn oran yrpoxana n npnpehyie ro camo onnma, xoin
xnne cnnuno Ernnhannma. 2.84 Axo ie nexo ncrnnnr Hspannnhan n cnn Anpamon, na
Anpama cnnun no xnnory, raxo mro cnoinm nsôopom noxasyie recno cponcrno c
nsaôpannm, on ce cnamana on onor npenor myuena. Ann n ro, mro ie no narom n on nac
nporymaueno, npyxanem Moicniennx pyxy osnauanaiy ce n Ernnhann cnocoônn sa xnnor,
na nexan moxe na nocnyxn sa neuene on myuena n nsôan¬ane on xasnn.
2.85 A mro ce rnue onnx naxnx nohnnxa, xoin nenpnmernnm yrpnsnma npane ôon
Ernnhannma, o nacinm mynama mro ce ys yrpns ôonecno ynnaue y rena, o ynnmranany
nnonona sem¬e nnyronnma, o nnamenonnma xoin nanaiy c nncnne ca xamennrnm rpanom,
na nexa ce nexo n cam norpynn y nesn ca panninm ncrpaxnnanem na nne rnm nyrem, na o
cnaxoi xasnn cacrann yspouno nonmane, onaxo xaxo ie cne ro, no pannie peuenom
nponsneo ernnarcxn npoxren /nsôop/, 2.86 mro sa Ernnhane nanaxe nnnnma nenpniarno
Foxnie npanocyhe. Jep nehemo na npeysmemo pannie xasnnane ncropnia o xoinma cmo
mncnnnn, na mrere nacraiy on Fora onnma xoin cy rora nocroinn, nero na ie cnaxo cam sa
ceôe casnanape¬ rnx ônuena, cnoinm concrnennm nsôopom npnpehyiyhn ceôn ouexnnane
ôpnre, xaxo xaxe Anocron oôpahaiyhn ce iennom on raxnnx: ann no rnoioi ynopnocrn n
nepacxaianom cpny, cam ceôn cxyn¬am rnen sa nan rnena n orxpnnane npanennor
Foxnier cyna, Koin he cnaxom na na no nennma neronnm (Pnm. 2,5.6). 2.87 Kaxo on
neypehene npcre xnnora y ynyrpamnocrn ocraie nexaxa xenynuann cox, n nexapy xoin ce
nomohy ymeha nsnnaun, ne ysnma ce sa xpnnnny, axo ôn n on cam y reny nponsneo rai
ôocnecnn cox, nero ie nponsnenen nepenom y ncxpann, a y raxna noian¬nnana ynonn

87
„One xoin cy ycrann“ Cn. Ipnropnie ôes oôiamnanana ynonn xao „xpaine ncnpan¬ene“ (neuno cnamene).
Onmre cnacene yuno ie Opnren (De princ. 2.10.8; 3.6.3; C. Cels. 8.72), a xon Cn. Ipnropnia noian¬yie ce
raxohe (Or. cat. 26 and 35 (MG 45.68D-69C; 92C); De hom. op. 21 (MG 44.201C); De an. et res. (MG 46.88A,
100A-101A, 157-160); De mort. (MG 46.524-525). Jenno ounmhene ie sa nera nnax nono¬no n on ne
nonpasymena opnrenoncxy cyxnecniy cnerona. V xomenrapnma na Hec+v uao nec+a+a /In Cant. Vol. 6, p.
469, 4ff.; MG 44.1117D-1120A/ on nspaxana cnoiy nany: „Kana cnn ¬ynn rnenaiy na ncry cnpxy xe¬ena n
nocrany ienno n ôes cnomena snor y ônno uemy, For he na ôyne cne y cnemy, sa one xoin mncne iennncrno ca
neunm npyrnm xoie ie ciennneno no yuecrnonany y noôpy namer Iocnona Hcyca Xpncra, sa Kora ie cnana,
re cnna onynex n saynex. Amnn.“
88
“A cnnonn napcrna ônhe nsrnann y ramy naixpainy; onnie he ônrn nnau n mxpryr syôa“ /Mam., 8. 12/
89
Exod. 9.8; Matt. 13.42.
43

nexapcxa nayxa, a ro ôn ônno n xon onnx xoin ôn ronopnnn na ie no Fory nacrano, na no
nomnm nsôopnma ônna ôpnxno ysnane, ann ôn y cxnany c pasymom ro morno na ce pasyme
raxo, na raxna crpanana nosaim¬yiy cnoie naueno n yspox on nac camnx. 2.88 Jep sa onor
xoin ie ôesrpeman nema nn rame, nn npnnna, nn reene, nn narpe, nnrn uera pyror
crpamnor no nmeny n na camoi crnapn, xaxo xasyie n ncropnia, na sa Jenpeie nncy
nocroiane xasne sa Ernnhane. Axo nax y iennom ncrom mecry nocroin sno, a n nema ra,
pasnnunrocr nsôopa ro n npyro noxasyie y npornnpeunocrn, na ie iacno na nnxaxno sno ne
moxe na ce ycnocrann ôes namer nsôopa. 2.89 Hero axo ce ynenemo npema npxany ronopa
xoin ie oôpasonan xpos ro na ie Moicnie onpehen npema c nnm ysnnmenoi npnnnn,re na ie
ycxopo nyronpemennm nornphnnanem no ncnpannom ysnnmenom xnnory n oôacianannma
onosro oiauao nymy, cmarpaiyhn sa ceôe na ie rpahene na ne ôyne pyxononnnan
ncronnemennxa xa cnoôonnom xnnory. 2.90 H nomanmn no nera, nsnaranem remxnx
crpanana ynoxno y nnx naiiauy xe¬y sa cnoôonom, cnpemaiyhn ce na nsôann
cannemennxe on ôena, npenao ie cmprn cnaxor ernnarcxor npnenna. A ro ie unnno,
ysaxonanaiyhn nam na ynnmrnmo nouernn nacranax sna, iep npyraunie ce nnie morao
nsôehn ernnarcxn xnnor. 2.91 H menn ce unnn na cmo noôpo yunnnnn, axo ry mncao ne
ocrannmo ôes ocnpra. Jep axo nexo oôparn naxny camo na ncropniy, xaxo onna cauynarn
neno cehane o npomnocrn no nenom xasnnany? Ernnhannn nocryna nenpanenno, n sa
nera rpnn xasny nonopohenue xoie ce nenanno ponnno, xoiem ie no nenonpmenocrn
yspacra nenosnaro n pasnnxonane noôpa n sna, unin xnnor nema ynena nn y nopounoi
crpacr, a on ne sna nn pasnnxy necne n nene pyxe, opahaiyhn nornen camo na xpannre¬xy,
n iennno ie xon nera renecno ocehane nonpehenor – cysa; a axo noônie ro mro npnpona
xenn, nspaxana sanono¬crno ocmexom. Axo onai ro orauxa sna oôorahyie npannuno, rne
ie npanna? Ine ie noôoxnocr? Ine cnerocr? Ine ie Jesexnien xoin nosnna na rpemna nyma
ymnpe; na cnn nehe nonern xpnnnne ona, n oran nehe nonern xpnnnne cnna (Jes. 18,20)?
3amro ncropnia osaxonana cynporno peun Hncma? 2.92 Hsrnena na ôn carnacnnie ca
psymom ônno na ce npxnmo cmncna xoin ysnonn nannme, na ôn axo ce n noronnno nemro
npennannueno, neponann na saxononanan npnnnxom onnca nacranor nsnaxe npannno.
Hpannno xoie ce onne nsnaxe ie raxno: xana ce ys nomoh npnnne ôopnmo ca ônno xaxnnm
nopoxm na¬a na ynnmrnmo on nouerxa y ceôn nauena snnx nena, iep ca oncrpannnanem
nauena saienno c nnm cmecra ce ynnmrana n ono mro sa nnm cnenn, 2.93 xaxo yun
Iocnon y Jenanhe¬nma, ienna iacnnm peunma xasyiyhn o ymprn¬anany npnenana
ernnarcxnx sana,
90
xana napehyie na ce ymprne y ceôn noxora n rnen ne ôoiehn ce neh nn
cxpnan¬ena, npe¬yôe, nn yxaca yôncrna, saro mro n ro n ocrano ne ônna camo no ceôn,
axo ce ponn rnen yôncrno, n noxora npe¬yônnmrno. 2.94 Haxon mro ono y sny nacrano
noromcrno npe rpexona rpann noxore, n npe yôncrna rnen, ran yôniane npnenna ôes
cymne yônia n ono noxonene xoie cnenn sa npnennem, xao mro n onai xo nopasn rnany
smnie ymprn¬yie n nen nenoxynan cacran, xoin ona sa coôom nyue ornosana. Ann ro ne
moxe na ôyne, axo npnnnxom namer xona nnie nsnnnena xpn, xoia oxpehe /y ôercrno/
cneryônre¬a. 2.95 H axo rpeôa raunnie na ce pasyme sax¬yuen cmncao o peuenom, ran
ncropnia sa pasymenane rora nanonn ra n npyra, xaxo ra na ce yôniaiy npnennn, raxo n ra,
na ie xperane orpaheno xpn¬y; iep ramo ce ynnmrana npno ycrpem¬nnane sna, a onne
ncrnncxom onnom onnpaha npnn noxon nopoxa npema nama. He nomnm¬amo rana na
ncrepamo cneryônre¬a, xan ie on neh ymao, ann na y nama ne nnxne n camo naueno,
nocrpan¬amo crpaxy no saxony. A xao crpaxa n orpana cnyxn xpn onne na ce oôenexe
rpene n cryôonn ynasa (Hsn. 12,7). 2.96 H rnme o namoi nymn onpnponnaunno ce xpos
saronerxe ronopa /pasyma, cvo|oìoyovv¡o: o|` c|v|y+é¡æv ¡ov ìóyov/, n nsnocn
cno¬amne oôpasonane, nenehn nymy na pasymny, xenehy n pasnpax¬nny /nornuxy,

90
Mam. 5.22, 28.
44

noxynny n cpuany/.
91
Kaxy nax n na nm ie norunneno xe¬ene, c oôe crpane
nonpxanaiyhn casnainy moh nyme, na npocyhnnane ôynyhn na ie ca oôe cnne nonesano,
ynpan¬a nnma n on nnx noônia cnary, cpuanohy /pasnpax¬nnomhy/ yrnphyie y
mymxocrn, a npnxe¬xnnanem ysnnmana no yuemha na noôpy.
92
2.97 Kao mro ôn naxne no
rom nanpry nyma ycranonnna raxny cynônny, rnpno crncyra cnoinm nonmannma npnnne,
ona ce xopncrn cnaxnm ysaiamnnm neicrnom y nponsnoheny npenenor, mehy nnma xao
npocyhnnane camo no ceôn nocran¬a onpxnnocr nnxnm cnnama, a nennmnuno n on nnx
ysnma na ncrn naunn. 2.98 Axo nax raxno caonnomene cnna ôyne noôpxano, n nnme ce
yunnn nnxnm, c rnme mro cyn cnanaiyhn no nonpxxe xenehe n psnpax¬nno
pacnonoxene nocrann nsnan ceôe, rana cneryônre¬ ynasn y ynyrpamnocr, re ce neronom
ynacxy ne npornnn nnxaxno npornnneicrno xpnn, ro iecr sa one y raxnoi pacnonoxnnocrn
nnie caôopan neponane y Xpncra. 2.99 Jep sa xpn ie npno sanoneheno na ce nomaxe ropnn
noxcar npara, a rex sarnm ce ro rnue oôa npxaua. Ann xaxo nexo na onmax namaxe npx,
xana npx n ne nanasn? 2.100 Axo nema oôa ra neicrna, n axo ce ornmane npnenana, n
nsnnnane xpnn ne ncnynanaiy xon Hspannnhana, ran ro nnie nnmano sa nnn¬ene, n ne
onnpranai ys ro npennoxeny reopniy o ncrpeô¬nnany sna, xaxo ce noxasyie na ne
onronapa ncrnnn. Jep cana cmo non pasnnunromhy nmena Hspannnhannn n Ernnhannn
pasymenn n pasnnxy npnnne n nopoxa. Axo ce nax no nnmem cmncny non nmenom
Hspannnhannna npennaxe pasymenane npnnncxor, ro he nexo na nma ocnonany norpeôy
na ôyny orern ne nouenn pohene npnnne, neh ro mro ôn ce pahe ynnmrnno, neronn
nacnnranano. 2.101 Axo cmo npannuno no Fory nayuenn, na na¬a yôniarn nouerxe
ernnarcxnx noxo¬ena, na ôn sno ocxynenano ymanyiyhnm ncrpeô¬nnanem sanounnyhnx.
Taxno ie pasymenane y cxnany n ca ncropniom. Jep xpos nponnnane xpnn ncnynana ce
samrnra nspaencxnx noxo¬ena, na ôn noôpo nocneno no nonpmena, a na ôn ce
nocrnrnynmn nonpmene ymnoxanao ernnarcxn napon, ro ie npe ycanpmanane y sny,
ynnmrnno. 2.102 Ca rnm on nac npennoxennm rymauenem caneicrnyie n ro, mro y
cneheny sa rnme nne y nocmarpane raxne ncropnie. Jep xao xpana ce sa nac nasnauana na
capahyiemo c renom, ns xor ie nsnnnena xpn, n xoie na nparnma noxasyie na ce on nac
yna¬anaiy noryônn Ernnhann. 2.103 H cno¬amnocr onnx mro npoôaiy ry xpany
nax¬nno ce npencran¬a, saôpnnyro, ne xao xon onnx xoin ce necene na rosôama, xon
xoinx cy pyxe cnoôonne, oônauene onehe naxo, na norama nema oôyhe sa nyronane; a onne
ie cne cnemy cynporno, nore cy crernyre oôyhom, noiac crexe oôyuenn xnron no naôopa, a
y pyxama rposnn mran sa nce. 2.104 V cnaxom nnny nonyhena nm ie xpana ôes nxaxne
xynapcxe npnnpeme, xao mro ce necnno ca ôpsom npnnpemom na narpn, n onn xoin
npoôaiy ieny ie ôpso, xypehn ienan npe nyror, nox ce ne noiene cne meco iarnera,
noxpnnaiyhn ono ocrano na xocrnma, ne nnpaiyhn nn ono, mro ie ynyrap xocrniy, saro
mro ie saôpaneno na ce nome xocrn ror iarnera; a mro on ror cnenonana ocraie,
ynnmrana ce narpom. 2.105 Hs cnera rora ie iacno na onne cnono yxasyie na nexn nnmn
cmncao, n rai nam saxon ne oôiamnana oônnx npoôana (sa cnnune crnapn nono¬an ie
saxononanan, npnpona, xoia ie y nac nocrannna xe¬y sa xpanom), re nanpornn ro osnauana
nemro npyro. Jep mra ôn ônno sa npnnny nnn nopox, oryn mro ie xpana npnnecena raxo
nnn npyraunie, mro ie nymren nnn crernyr noiac onor xoin iene, ôoce nore nnn nanenena

91
Honena nenona nyme na ìoy|o¡|xov xc| sa|0v+n¡|xov xc| 0v+os|os:, nonasn on Hnarona (Plato, Repub.
439d, 588b; Phaedrus 246b.), a mehy xpnmhannma npnxnarno iy ie Knnmenr Anexcannpnicxn (Cl. Alexand.,
Paed. 3.1.) Cn. Ipnropnie xopncrn n Apncrorenony neoôy nyme na nererarnnny, uynny n ymny (De hom. op.
8.4f. (MG 44.145C). Ha nornuxy, noxynny n cpuany nymy nenn n Opnren (Origen, Sel. Ex. (MG 12.285A) n
Teonop (Theodoret, Quaest. Ex. 12.24 (MG 80.252-253A).
92
Hnxe cxnonocrn rpeôa na ce oxpehy xa noôpy, raxo na mnxn nenonn rpeôa na ôyny xonrponncann on
pannonannnx /De an. et res. (MG 46. 60D-61C); De virg. 18, Vol. 8, 1, pp. 318f. (MG 46.389C-392B); In
inscrip. Ps. 1.8, Vol. 5, pp. 61-62 (MG 44.477B-C); De beat. 2 (MG 44.1216B)./
45

oôyha, na nn ie y neronnm pyxama mran nnn ie onnoxen y crpany? 2.106 Ann ounro ie na
ce no ceôn noxasyie saronernom ra nyrnnuxa no onpem¬enocrn crncxa. Jep ynpano
sanonena na ce ynosna raxan xnnor, c rnm mro xao nyrnnnn nponasnmo canamnn xnnor
saienno c pahanem n neonxonnomhy noôyhenn na nsnasax, sa xoin na¬a na nmamo n pyxe
n nore n cne pannie na ce onpemnmo sa nyr. 2.107 Jep na ôon¬e ror xnnora (a re ôon¬e
ônne ôn rpexonn)
93
ne ôn pananane ôoce n neuynane nore, na nnx ôn nanyxnn
nonpxanaiyhy oôyhy, a ro ie ysnpxan n crpor xnnor, xoin cam onnanana n ornpe omrpo
rpne, re no ceôn carnpyhn n ornpyhn ôon¬nxane nspacnnne n saxnahene cmerne, re ce
nocran¬a ys nenoianno naueno rpexa ys ynyrpamnocr. 2.108 Xa¬nna xoia ie cnymrena no
nory n c rnme nx noxpnna, nocnyxnhe xao npenpexa onom xoin xpehe na nyr ca
sanynnomhy, a non xa¬nnom npema nesn noimona, na¬a na ce pasyme oônnno
nacnahnnane rnme mro ce nainnme nenn y rom xnnory, ynexonnxo cxpaheno pasôopnrnm
pacyhnnanem,
94
a ro ie noiac nyrnnxa. Pa ie noiac pasôopnrocr (nenomynpnie), cnenoun ce
rnm naunnom, no xome ce xnnor ysnnxe. H mran, xoin mrnrn on snepn, nma snauene nane
xoiom oxpen¬yiemo nymy y nsnemornocrnma, re on ceôe yna¬anamo ono mro
oxanomhyie. 2.109 Hs narpe xoia nam ie npennoxena naromhy (Hsn. 12,8) xasyiem ry
ronny n pacna¬eny nepy xoiy npnmamo ôes ycnopenocrn n xoiy onpoôan, xonnxo ie
npnnero onnma xoin on npne ieny, cne ie cxpnneno y rnm rnpnnm n nepasnoxennm
nonmannma, re xaxem na ocraiy ôes npocyhnnana n pasasnanana, nymraiyhn raxny xpany
y narpy. 2.110 3a oôiamnene onnx rymauena pehn hemo ro, na re ôoxancxe sanonecrn,
unin ie cmncao n na npnn nornen naxo noimnn, na na¬a na ce ne ncno¬ana nennno n non
npnnynom, neh nonyr xanan¬nnor ca xe¬om na ce sacnrn npennoxennm, na ôn nam ra
xpana nocnyxnna sa snpan¬e. A raxna cy nonmana cxpnnena; na npnmep, mra ie cymrnna
Foxnia?, mra ie ônno npe crnapana?, mra ie ônno nan noiana?, xaxna ie nyxnocr sa
nacrano?; xao n cnnuno, uninm ce ncnnrnnanem sannma oôpanom ysnnsana, o uemy ce ne
mopa ncrpaxnnarn nero raxna casnana npenycrnrn Cnerom Pyxy, xoin no peunma
Anocrona, ncnnryie nyônne Foxnie (1 Kop. 2,10). 2.111 Jep na ce y Hncmy meco Pyxa
mnoro nyra cnomnne n nmenyie narpom, ro ie nosnaro cnaxom xo ie Hncmo nsyuanao.
Hpema raxnoi mncnn nonn nac n cranonnmre npemynpocrn, na ono mro npenasnasn cnare
ne rpeôa ncnnrnnarn (Cnp. 3,21), r. i. ne nomn xocrn peun, iep nema sa reôe xopncrn y
cxpnnenom. 2.112 Taxo ie Moicnie nsôanno napon ns Ernnra. H cnaxo xo nne sa cronama
Moicniennm na rai he naunn na ocnoôonn on ernnarcxe rnpannie cne, xoie pyxononn cama
nerona peu. H cnn xoin no rparonnma Moicniennm npare na rai naunn, y cnemy ôn ônnn
cnoôonnn on ernnarcxe rnpannie xaxo ronop nporymauyie. 2.113 Tpeôa nax, mncnnm, na
cnenyiyhn nohn sa npnnnama, na ne ôyny ocxynnn y ernnarcxom ôorarcrny nnrn on
nnonnemennx nparonenocrn, nero ysenmn on npornnnnxa cno nnacnnmrno rpeôa na ce ro
nma xon ceôe, xao mro ie ro Moicnie no sanonecrn yunnno napony. Hehe onoôpnrn
pemena saxononanna onai xo na npnn nornen noimn ro raxo, na npemna ie Moicnie pexao
onnma xoin cy nanann na saiam na ce nnme nnacnnmrna, raxo ôn ce yunnno nacran¬auem
nenpannn. Ann nnxo n ne xaxe, na ie saxononanan crnapno nsnao raxan yxas, nmaiyhn y
nnny saxone xoin cy ycnennnn, xoin pemeno cnpeuanaiy cnaxy mrery ônnxnem, maxap ce
ro nnma n unnnno npanennnm, na cy Hspannnhann rnm npnmncnnma ysenn on Ernnhana
sacnyxny nnary.
95
2.114 Jep rpemxa nnie mana, axo raxan npnxas nnie ounmhen on

93
Fon¬e cy pesynrar rpexonnocrn (Gen. 3.18.), re cy sa Cn. Ipnropnia rpecn (In inscrip. Ps. 2.15, Vol. 5, p.
165, 4-7 (MG 44.596C); De beat. 5 (MG 44.1257A), a n ncxymena (In Cant. 4, Vol. 6, p. 115, 11 (MG
44.841C), re nemonn (In Cant. Vol. 6, 4, p. 114, 19f. (MG 44.841B).
94
„Hamer“ nnn „pasôopnrocr“" (oeopoouvn) ie naxna npnnna xoiom ce xon Hnarona, a iom n nnme xon
Apncrorena, xonrponnmy xe¬e nnn xrena nyme.
95
Vs mornn senenamrna xon Cn. Ipnropnia xome ie nocnerno n noceôno pasmarpane, ro ie axnenronano n
pannie (Cl. Alexand., Strom. 1.23.157; Irenaeus, Adv. haer. 4.46; Tertullian, Adv. Marc. 4.24.4.) unnonono ie
46

rpemaxa n oômana. Ko ysnma ônno mra n oner ne npaha saimonanny, axo ie ro crpano,
nocryna nenpanenno xao onai xoin ie ycxparno nnacnnmrno. Axo nax onnana n cnoinm,
ann oômanynmn saimonanna nanom na he my nparnrn, rana he ôes cymne na ôyne nasnan
oômannnauem. 2.115 Paxaxo na ce nainnmn ronop xoin ce ycxnahyie npnpyuno c pasymom,
cnymra no onnx xoin cnene n xoin yuecrnyiy y cnoôonnom xnnory npexo npnnna, re cy
cno¬a cy on ôoraror oôpasonana, xoinm ce no nepn nnonnemenn yxpamanaiy. Jep ernuxy n
¢nsnuxy ¢nnoco¢niy, reomerpniy n acrponomniy, re nornuxe crnapn, re cnexonnxo mro
ce nan Hpxne neryie, nacrannnx sa npnnne nanaxe, nmaiyhn y nnny ysnmane saima xon
ôorarnx cnnuno onom y Ernnry, na ce uyna no ceôn, na ôn ce ynorpeônno na neny sa
npemena, xana na¬a na ce xpam ôoxancxe raiancrnenocrn yxpacn nornunnm ôorarcrnom.
96

2.116 Taxo npnxynnnmn ronnxo ôorarcrno, cnaxn on ceôe npnnocn ononnxo Moicniy,
xoin ce norpynno oxo cxnnnie nnhena, ynennnmn ie sa ycrpoianane cnernne. To ce, xaxo
ie moryhe nnnern, unnn n cana. Mnorn cno¬amny yuenocr, xao nexn nap, npnnoce Hpxnn
Foxnioi. Taxan ie ôno n nennxn Bacnnnie, xoin ie y mnanocrn npennnno npnxynno
ernnarcxo ôorarcrno, npnnenmn ra Fory na nap, re raxnnm ôorarcrnom yxpacno ncrnncxy
cxnnniy Hpxne. 2.117 Ann norpeôno ie na ce nparnmo onome, on uera cmo n xpenynn, na
onn xoin cy cxpenynn nornen na npnnny n y xnnory cnene saxononanna, xana nanymraiy
rpannne ernnarcxe nnacrn, cnponone nexa npnnpyxena ncxymena, xoia saxrenaiy rpyn,
crpaxonana n xpaine onacnocrn, ca xoinma nonasn n nona ôoiasan pasyma xon onnx xoin
ce iom nncy yrnpnnnn y nepn na ynanaiy y ôesnepie. Hero axo ie Moicnie nnn nexo on
nemy cnnunnx noha napona, on he na cynpocrann crpaxy caner, ôonpehn sacrpamenn
pasym nanom y ôoxancxo canoôopnnmrno. 2.118 Vnpano ro ne ôn ônno, axo cpne
npencroiare¬a ne ôn xasnnano npema Fory. Jep on mnornx nocran¬ennx y raxno
npencroiane saôane ce camo noianama, a na ôn ono ônno y noôpom crany; a o
npocyhnnany xoie ie nnn¬nno camo Fory, cnaôaman nocraie ronop. Taxo nnie ônno xon
Moicnia, y uemy ie on sanonenao Hspannnhannma na nmaiy ônare nyme, ne ynyhyiyhn
nnxaxan rnac npema Fory npema noiann, a rnme nann, xaxo o rome Cam For cnenoun,
mncnnm, yuehn rom peuiy n cne nac, na ie ônarosnyuan n na ne nonnpe no Foxnier cnyxa
onai rnac xoin nann nsnanan c nanopom, neh on uncre canecrn ornocnana cmnm¬enocr
(onnyuenocr) /cìì` n cao xc0co6: ovvs|onosæ: cvcas+ao+svn sv0v+no|:/. 2.119 A xo
ie raxan, rome ce sa ôopôe oxo saxona ôpar noxasyie mann, na ie onai ôpar xo no Foxnioi
no¬n cycperne Moicnia xoin nne Ernnhannma, xor ie onai ronop npencranno y unny
anhena. Hanpornn sa rora ônna noiana nnme npnpone, xoia ce orxpnna y ronnxoi mepn, y
xoioi moxe na ce cmecrn npnmaiyha npnpona. Pa ie rana raxo n ônno, ro uyiemo ns
ncropnie, re na raxo ynex ônna, nosnaiemo norocnom reopniom (ymnnm carnenananem).

mnm¬ene na: oEoIoV tIxo c nV 1ou c tItu1.141 0tpouc xoI µn o µVn µoVoc m V
tEtpouItu 0nooV oòI xmc. EoIIn V ¡o p ItI oV txOopn ooV1tc 1n V µt V ou 1oI òItxo µI.oV
tEn;0Ioµt VoI, 1n V òt 1oIc uEo.u¡I oIc tEt 0tooV, ou òIo OIIo;pnµo1IoV n , m c o V 1Ic
xo1n¡opmV tIEoI, 1n V 1mV oIIo1pI mV tEI0uµI oV-Eo0tV; -o IIo Epm 1oV µt V m V Eopo
Eo V1o 1o V ;po VoV u Enpt 1nooV oVo¡xoIoV µIo0o V xoµI.o µtVoI, tI 1o òt u Et p m V
xo1tòouIm 0nooV tV tIo 11ooI xoI ou;I 1oIc IooIc o V1IIuEou V1tc: Eou ¡o p t o0 o µoIoV
.nµIo ;pnµo 1mV xoI o1t pnoIc tItu0tpI oc, uEt p n c ou µo VoV EpoI to0oI 1o c ou oI oc oI
VouV t;oV1tc oIIo xoI oEo0Vn oxtIV 1.142 t 0t IouoIV; (Philo, Vit. Mos. 1.141) /“xonnxo ro
ôeme nnunno na cnoôonne n saôopanne xoin nenpannuno nonoce onnyxe. Jep mnore saônyne nocehn xoie cy
camn npnxyn¬ann non npnnynama cnaxyhn, xoia ôeme on romnnana npennocrn, xaxo ôn nexn oôenexanann
y xasnnany, on npyraunier npnxe¬xnnana – xynne; – nero npno nonyr cnera y npemeny xao nyxno xamary
nonanann, nnn nax npexo nopoô¬anana no manem n ne npema cnasn na npeoxpeny: iep rne nma cnnunnx
nosaim¬nnana noôapa n nnmanana cnoôone, npexo xoie ce ne npenynpehyie camo cymrnna, sa one xoin yma
nmaiy, nero /noxasyie na/ npnxe¬xyiy na ce ympe.„
96
Cnnuno xon Cn. Knnmenra /Cl. Alexandr., Strom. 1.3/, rne ce xynrypa ernnhana (Xarap) nnnn xao
cexynapna.
47

2.120 Jep xana nexo noôerne on ernnarcxor napa, a iom ce y neronnm rpannnama
npnôoiana npoôoia ncxymena, rana my noha noxasyie neouexnnano cnacene onosro, xaxo
ôn ono mro ra oxpyxyie cnoiom nenpniare¬cxom cnnom nyxno unnnno sa nera npoxonno
mope, 2.121 xa xome nonn noha xoin ie oônax: iep ro ie nme nohn, xoie ie sa one xoin cy
pannie nocroiann ônno npnxnaheno y snaueny ônaronarn Cneror Pyxa /¡ov cy|ov
Hvsv+c¡o: +s¡sìnc0n ,éo|v/, a ran ce ca raxnnm nohom nsnpmana nyronohcrno onnx
nocroinnx noôpa, onnx mro cnene pasnnaiane nona, on camor nohernopeher xpos ncro
nyronane nnanapa, nyrem xoier nacraie noysnana cnoôona, ys one mro nacphy na poôone
mro cy ce noiannnn no nonama.
97
To nax mro ie rai uyo ne ôn npeneôperao npema rainn
nona, y xoioi ce rai naxon cnenoinor onypnor nanana cam oôecnaxno, n parny noicxy
noronno nonama. 2.122 Jep xo ne nnnn na ie ernnarcxa noicxa mnoronpcnocr nymennnx
crpacrn, xoie nopoô¬anaiy uonexa? Ono cy xonn, ro cy xounie n xouniamn na nnma,
crpennn n npahxapn n oxnonnnnn, n ocrana romnna y onnparnom noperxy. Jep mra ôn xo
pasnnxonao xasyiyhn sa pasnpaxyiyhe nomncnn nnn sa rexne yxnnnma, ôonn, n mnomrno
noôyna cnomenyre noicxe? Kamen ôauen on npahxapa ie ôpô¬nnocr n xon¬e nsôaueno
mro omrpnnom sacena ie pasnpaxena noôyna, a nononom crpacrn nacnane na xone ce
mncnn, xoin ca nesaycran¬nnnm nopnnom nyxy sa coôom xouniy 2.123 n rpoinny on
nocane y noi, xoie ncropnia nmenyie rpncrarnma; mncnehn na ry rpoinny xoin cy cnyrne
nomenn xonnma, nperxonno nac yuehn raiancrnenom snaueny npxaua n pyne, ca xoinm ce
cxnara rpocrpyxa nonena nyme, nonehn npema pasymnom, npnxe¬xyiyhem n cpuanom
/pasnpax¬nnom/ noheny mncnn.
98
2.124 Paxne ro cne n xonnxo ie on rnx iennonnemennx
saienno ca nonenennma sa phanomhy, na ce oôpymn na Hspannnhane nana y nony; a oran ie
npnpona none, non nohcrnom nepe y mran n oôacianaiyhn oônax, nocrana xnnornopnom sa
one xoin nonn npnôeranaiy n ycmpyiyhom sa ronnre¬e. 2.125 Hpema raxne xpos ro
nacnnrana ncropnia, xaxan na¬a na ce ôyne no onnma mro nponase xpos nony, na ne ôyny
onn mro npnnnaue noinnxe xoin ce cynpocran¬aiy naxon mro ns none nsahy. Jep axo ca
nexnma nsahe n nenpniare¬, rana n naxon none on ocraie y poncrny, nsnyxanmn xnnor
myunre¬a, xor nnie noronno y nyônne. A ca rnme, na ôn ce nexom oôiacnnno ono
rymauene, cacnnm ra pasorxpnnmn, osnauana ce na cne mro nponasn xpos rainy none y
xpmreny na¬a na ymprnnmo y nonn xao cnaxo nonasnmre sana, xao mro cy npexomepnocr,
nenpnnnune xe¬e, nenpncroine mncnn, crpacr nanyrocrn n namer¬nnocrn /¡ov ¡vcov
xc| ¡nv vasonccv|cv aé0o:/, nanere pasnpax¬nnocrn, rnen, ¬yrny, oronapana, sanncrn
n cne cnnuno, npemna crpacrn na nexn naunn oônuno cnene ¬yncxy npnpony, na na¬a na
ce ymprne y nonn, a raxo n nainopounnia xperana mncnn n ono mro nm ycnehyie, 2.126
xao mro ie na rainn Hacxe (iep ro ie nme re cnerocrn, xpn ca xoiom ce sa onor xoin cnyxn
nocraie no cmpr xopncnnm); xao mro ce n onai onne on xneôa ôecxnacnor nasnna na iene
Hacxy (ôecxnacno ôn nax ônno npnnpem¬eno ôes npnmece yseror xnacna), n rnme nomaxe
na ce cxnarn saxon na nnxo ne mema npeocrana sna ca nsnasehnm ocrarxom xnnora, nero
na npema cnoicrnennm nauennma naxon rora sanounne xnnor; na raxo ro rpeôa n onne y
cnaconocnom xpmreny, xao y nexaxnoi nyônnn yronnnmn cnaxy ernnarcxy macxy, ro iecr
cnaxn nnn rpexa, na ôn camn nponsamnn ne ynnauehn y xnnor nnmra nnonnemencxo. Jep
ro ie ono mro cmo uynn ns ncropnie, xoia xaxe na ce y iennoi n ncroi nonn no xnnory n
cmprn pasnnxyiy nenpniare¬cxo n npniare¬cxo, na ce nenpniare¬cxo ynnmrana, a
npniare¬cxo oxnnornopana. 2.127 Kao mro onn on mnornx xoin cy npnmnnn raiancrneno

97
„A nehy na ne snare, ôpaho, na onn namn cnn non oônaxom ôniaxy, n cnn xpos mope npohome. H cnn ce y
Moiceia xpcrnme y oônaxy n mopy; H cnn ncro ieno nyxonno ienome; iep nnixy on nyxonne crniene xoia nx
ie cnniennna, a crniena ôieme Xpncroc.“ /Cn. An. Hanne, 1Kop., 10, 1-4/
98
Hnaronnuxa nonena nyme xoia ie nmana mnpoxy npnmeny y oôiamnanany craposanernnx rema, n rne ie
nnaroncxn yrnnai y nesn ca ernuxnm canpxainma nmao npnencrno (Philo, De agr. 16.73; De mig. Abrah.
11.62; Cl. Alexandr., Strom. 5.8; Origen, In Ex. hom. 6.2.)
48

xpmrene no nesnany saxoncxnx nponnca, no xnnory xoin nperxonn xnacny nopoxa ymece
ra ca xnnorom no xpmreny; n naxon rora xao mro cy npemnn nony, cnoinm nocrynnnma
saienno ca coôom nsnoce n ernnarcxy noicxy xao xnny. 2.128 Jep cnaxo xo ce npe napa
xpmrena oôorarno ornmanem n nenpannom, nnn xnernonpecrynom nonpnmno nemro y
nnanany, nnn npe¬yônnuxn xnneo ca xenom, nnn ce y xnnory onnaxanao na nemro
npyraunie nenonycrnno, re mncnn na n nocne xyne¬n nponyxana ca nacnanom xoiy ie
noôno pannie, cnoôonan on poncrna rpexy, xao na ne onaxa na ie cam phanocrnma noxopen
on npenpenenor rocnonapa. 2.129 Jep rai rocnonap ie cnnpen n nenocroian xan
nenorpeône crpacrn nomncnnma none¬yie ¬ynnma, mro nonyr ônuena rpsa y
sanono¬crna. Ppyrn raxan rocnonap ie naxomocr, xoia ne na cnoxoia onom xoin ioi cnyxn,
xoin mro nnme pann, ycnyxyiyhn nperepannm xasnnanem rocnonape n noôniaiyhn no
neronnm xe¬ama, c rnme ce ynex nanaie na nennxn rpyn. H cne npyro, mro ce unnn pann
rpexa, npnnana ôpoiy myunre¬a n nocennnxa; na axo nm nexo cnyxn, ro na ôn npemao
xpos nony, no mom cxnarany, iom nnie nn nnpnyo nony raiancrnenocrn, xoioi ie
cnoicrneno na ncrpeô¬yie npenpenene rnpane. 2.130 Ann oôparnmo ce oner onom mro
nponcrnue ns ronopa. Jep xo ie npemao ono mro ie on nac mnm¬eno, n y nemy nnneo
mprne rnx ymonpencran¬ennx Ernnhana, rai ne camo na oxpehe nornene xa Moicniy, rome
xesnonocny npnnne, nero npe cnera nepyie Fory, xaxo xaxe npnnonenna peu, na ce
noxopana n neronom yronnnxy Moicniy (Hsn. 14,31), mro xao mro nnnnmo ônna n cana ca
onnma xoin cy ncrnncxn npemnn nony, mro cy ce camn npenann Fory, nonnnyiyhn ce n
noxopanaiyhn, cnyxehn Fory y cnemrencrny, xaxo xaxe Anocron (Jenp. 13,17). 2.131 Hyr
xpos mope ce rpn nana npenaie, re na onom nexom mecry rne ce nanasn ôopanax, rne ce
nahena nona ncnpna noxasyie nenpniarnom sa nnhe xao na ie naxncena. Ann ynero npno
yunnnno iy ie npniarnom sa one xoin cy xennn na ce nanniy. 2.132 Ono ronopene ie
caoôpasno ca xonom nena. Onom xoin ie ocranno ernnarcxe nacnane, xoinm ce cnyxno no
npenacxa npexo mopa, xnnor yna¬en on sanono¬crana unnn ce ncnouerxa remxnm n
nenpniarnnm, ann axo ce y nony crann npno, ro iecr axo nexo npnxnarn rainy ycxpcnyha
xome ie naueno nonoxeno sa npno (cnymaiyhn o npnery, na xpaiy hem pasymern xpcr),
99

ran cnaxa cnacr, xoia ncnynana uyno sanono¬crnom, rana ce unnn cnahom n cnnunniom
npnnncxom xnnory, sacnahena nanom sa ôynyhnocr. 2.133 Cnycrnnmn ce no onmopnmra
na nyry, yxpamenor ¢ennuxnm npnehem n nsnopnma, onmapao ie ncnpn¬ene nyrnnxe.
Onne ie nnanaecr nonennx nsnopa, xoin rexy uncrom n cnarxom crpyiom, re cenamnecer
nennuancrnennx ¢ennuxnx npnera, cenonncnnx, xoin cy ronnnama nocrnrna nncox pacr.
Bra ry nanasnmo, npema cnenyiyhem noperxy ncropnie? To na nac raina npneha, ca xoiom
ce nona npnnne unnn noxe¬nom sa xenne, npnnonn no nnanaecr nsnopa n cenamnecer
¢ennuxnx npneha, ro iecr no ienanhe¬cxor yuena, 2.134 y xoiem xao nnanaecr nsnopa
cnyxe Anocronn, a rai ie ôpoi na noôpoônr cnnx nsaôpao Iocnon n caunnno, na ce xpos
nnx nsnnna peu, xao mro ie n ienan on Hpopoxa naronemranao o ônaronarn xoia ce nsnnna
on Anocrona, xana xaxe: mehy cxyn¬ennma ônarocnonnre Fora Iocnona, nn on nsnopa
Hspan¬a (Hc. 67,27), a cenamnecer ¢ennuxnx npnera nax nexa ôyny ocnm nnanaecr
yuennxa nocran¬enn Anocronn sa unrany nace¬eny, a xoinx ie ôpoiem ônno ronnxo,
xonnxo ie no xasnnany ncropnie, ônno n ¢ennuxor npneha.
100
2.135 Hero onnma xoin

99
Ppna (xoia nocnehyiy nony), xao nonena nponeha y oônnuiy xpcra nnnn Jycrnn unnoco¢ (Justin, Dial. 86),
a xpmreno rymauene none xon Cn. Ipnropnia y Adv. eos qui diff. bapt. (MG 46.420D) Opnren nanomnne
npennocr saxona, ann sa Xpncrono npno xaxe na ono noxasyie xaxo na ce On pasyme n yunnn ônnxnm
(Origen, In Ex. hom. 7.1-2).
100
Philo, Vit. Mos. 1.188: “n raxo cy onn nomnn no npyror onmopnmra, noôpo oncxpô¬enor nonom, n
saxnonenor npnehem, nasnanor Annenm, nanonnananor ca nnanaecr nsnopa, nopen xor cy ônna cnaxna
neôna npneha nanmn oxo cenamnecer, nnn¬nn snax Foxnier xasnnana unranom napony, re cnnma xoin cy
oônapenn iacno nnnehnm ymom.“
49

nyryiy, mncnnm, npnnana nponasax xpos ronop, xpos mane, xaxo ie npncran¬eno, na
naxme onn on rpyno¬yônnnx nponsneny nocmarpane npeocrannx npenmernocrn. Bpnnne
ôn ônne npnnpyxene, y xoinma napon xoin cnenn cryô oônaxa xoin npennonn, saycran¬a
ce n ymnpyie. One y cpennnn nonenmn npenene ronopom, nanomnnem n uynornopcrno xon
xamena, unia ce ynopna n rnpna npnpona nocrana nnhem sa xenne, re npema
npornnnnueny mexohe none paspemnna. 2.136 Hero nnxaxan nanop ne rpeôa na ce npema
ysnonehoi reopnin npncnonoô¬ana ncropnicxn cnen. Jep xo ie Ernnhannna ocranno
mprnnm y nonn, cam ce nacnanno npnerom, nanoien ie anocroncxnm nsnopnma n ycnoxoino
ce non cenxom ¢ennuxor npneha, a rai ce unnn cnocoônnm na npnmn Camor Fora. Jep
xamen, xaxo xaxe Anocron, iecre Xpncroc (1 Kop. 10,4), cyn n ynopan sa nenepyiyhe, a
xonnxo ôpso nexo npnnoxn mran nepe, unn ce ynonoô¬nnnm sa xenne n rexyhe sa one
xoin Ia npnmaiy: Ja n Oran Moi, xaxe On, nohn hemo n oônre¬ hemo xon nera naunnnrn
(Jn. 14,23). 2.137 He rpeôa na ôyne ocran¬eno ôes noceônor nocmarpana nn ro, na y
npenacxy xpos mope nocne rora n cnarxe none sa npnnncxe nyrnnxe, naxon npniarnor
npeônnana ys nsnope n ¢ennuxo npnehe, xao n naxon nniena ns xamena, rana na ie cacnnm
nocrano npnxnar¬nno xonane no ernnarcxnm nyrennma. H xan ie na rai naunn xon nnx
nonecrano nxaxne nnonnemencxe xpane, ysere ny Ernnra, onosro ie norexna xpana, xoia ie
yienno iennonnuna n pasnonnxa, ann ie pasnonpcnocr nmana no xaxnohn, unnehn ce sa
cnaxor onronapaiyhn npcrn neronnx xe¬a. 2.138 uemy ce onne yunmo? Tome, xonnxnm
ounmhanaiyhnm cpencrnnma uonex na¬a na ce uncrn on ernnarcxor n nnonaponnor
xnnora, na ôn ce cnpemnmre cnoie nyme yunnnno npasnnm on cnaxe rpemne xpane, xaxny
npnpehyiy Ernnhann, a sarnm neh uncrom nymom y ceôe npnmarn onosro cnnasehy xpany,
xoia nam nnie nponspacna ceianem ys nomoh no¬onpnnpene, neh xoia ie roron, nenoceian
n nenpeopan xneô, xoin ie cnmao c nncnne, nanasnmo na sem¬n. 2.139 Mncnehn cne n
ncrnnnro ro ôpamno (Jn. 6,55) npema saronernom cmncny ncropnie, a oryna n ro mro xneô
cnnasn c neôeca na nnie nemro nerenecno. Jep xaxo ôn nerenecno ônno xpana sa reno? A
nerenecno, ôes cymne, nnie reno. Teno nax ror xneôa nnie nspannno nn opane, nn ceiane,
nero oraiyhn raxnom xaxna ie sem¬a, noxasyie ce xao ncnynene re ôoxancxe xpane, xoiom
ce npnuemhyiy xanan¬nnn, nperxonno nayuenn ca rnm uynornopcrnom mncrepnin
Piene.
101
2.140 Tai nepyxornopenn xneô nexaxo ie n peu, xoia y pasnonpcnocrn ocoônna
mena cnoiy cnny npema onronapaiyhoi cnocoônocrn onnx xoin ieny; iep ne camo na moxe
na ôyne xneô, neh nocraie n mnexo, n meco, n nohe n cne, mra ron na ie noxe¬no n
npnponnor saxrenano y xpany, xaxo yun npennaxyhn n nama n cnoinm yuennnnma raxny
rpnesy, ôoxancxn Anocron Hanne, xoin ie peu cnoiy oxpenyo xa nanexo canpmenninma sa
rnpny n mecny xpany, re sa nsnemorne na sem¬n, a n sa nernnn yspacr xao mnexo (1 Kop.
3,2). 2.141 A ra uyna xoia o roi xpann npnnonena ncropnia, cnyxe xao nexnnie sa
npnnncxn xnnor. Jep ona ronopn na ce sa cne npenopyunnana ncra nopnnia xpane, ne no
pasnnnn cnare oxyn¬ennx, nnie npenasnnasnna nsnan norpeôa, a nnie ônno nn nenocrarxa
(Hsn. 16,18). A ro no mom pacyhnnany iecre caner, xoin ce yonmre npennaxe cnnma, mro
noônia marepnianna cpencrna sa nonpmxy xnnory, ne npenasehn onpenôy norpeôe, ann ie
noôpo na ce sna na ie y neny ncnnrnnana sa cne ienna mepa, nnenno cnenonane. 2.142 Axo
ce npnroron¬ana sa mnoro nyra nnme rpeôonana, yrpoôn nnie cnoicrneno na npexopauyie
cnoiy cnoicrneny mepy, n ona ce ne mnpn no mepn nnmxa cnenonana; ann xaxo xasyie
ncropnia xon ror xoin ie npnxyn¬ao mnoro nnie ônno nsnnmnor, saro mro nnrne nnie
morao na ce onnoxn nnmax, n xon onor xon xora ie ônno mano, nnie ônno nenocrarxa:
cnaxo ie npnxyn¬ao xonnxo na noiene (Hsn. 16,18) (saro mro ie norpeôa sanono¬anana
cpasmepno ca nahennm). 2.143 A xon rnx mro nperexno cxpnnaiy, panom npena nnmax ce

101
Opnren ie rymauno many xao peu Foxniy (In Ex. hom. 7.5), a Cn. Ipnropnie ry nnnn nnx yrenon¬ena
peun pohene on Piene.
50

npeoôpaha, na ronop rnx na nexn naunn rpomxo nann npexomepnnma, xoin cnn ysnpxann
npexo norpeôe no rom npexomepnom npnxe¬xnnany sa cnenehn nan, ro iecr sa ouexnnan
xnnor, pann cxpnnana rora unne ce cromannma. Ann xo o raxnoi yrpoôn cnyma, rai he na
xpaiy na cxnarn ro o yrpoôn neymnpyher, xome xnnor ynpexe npexomepnocr. 2.144 A ro
mro ie camo onnoxeno sa cyôory ocraiano ie neno, nenonnprnyro nnxaxnom np¬any, y
ceôn npernocran¬a raxan nexaxan caner, na ie rana xopncno sa reôe nexaxan raxan
npexomepan nsôop, xana cxyn¬eno ne rpnn np¬ane; a rana ie sa nac xopncno nenane xana
npohe nerax ror xnnora, naxon cmprn ôynemo y ôenn: iep nan xoin nperxonn cyôorn iecre
n nmenyie ce xao npnnpema sa cyôory, a ro ie canamnn xnnor, y xome ce npnnpemamo sa
xnnor npercroiehn.
102
V nemy ce ne sanpmana nn ienno on nena, 2. 145 xoia cy nam can
nosno¬ena, nn sem¬opanna, nn rpronnna, nn noina cnyxôa, nnrn nmra npyro, xoie nac
onne ocran¬a y saôopany, uax n cacnnm na nnuem, ann xnnehn y canpmenom noxoiy on
raxnnx nena, ramo hemo na cxyn¬amo nnonone cemena canamner noôpor xnnora, a
cenonnrn n noryônn cy, axo nx raxnnm unnn nenane y onom xnnory. Jep xasano ie na onai
xoin ceie y cnoiy nnor, noxnehe on nnorn nponannne, 2.146 a onai xoin ceie nyx, on nyxa
he noxnern xnnor neunn (Ian. 6,8). Ann ienno sanpmanane npema ôo¬em y npanom
cmncny, nmenyie ce nerax: samro ce on nocran¬a xao saxon, a onnarane y nera ie
nenponannno. Ann pasymenane y cynpornom cmncny na¬ano ôn na ce ne nmenyie nerxom,
neh npeoxperom nerxa. Crora ie nerax camo ienan, xoin cnyxn sa npnnpemy, xaxo sa ¬yne
osaxonana ncropnia, a o cynpornom cmncny moxe ce cxnararn camo yhyranmn. 2.147
Honexan ce y noinnuxnm xaranosnma npe oôpaha naxna na npnresane noinor nohcrna, a
sarnm naie snax na ce nsahe y ôoi, a na rai cy naunn n noinnnn npnn, npnxnarnnmn na
nonecy raiancrneno cnenonane, a sarnm neh nounny noxperane ôopôe ca nnonnemennma,
nmaiyhn sa npennonnnxa y ônnn Moicnienor cnenôennxa Hcyca. 2.148 Inenam nn xaxo
peu nne ycnehyiyhn? Kana ie uonex yrneranan npenpenenom rnpanniom iom nemohan, ne
mpsn cam no ceôn nenpniare¬a, iep nnie y cnasn, ann ce npyrn ôopn sa nemohne, re
nanocn nenpniare¬y ynap sa ynapom. Kana ce ocnoôonn on poncrna nannnananor,
nacnahyie ce npnerom, cmnpyie on nanopa y npncrannmry no ¢ennuancxnm npnehem,
casnaie rainy xamena n onmrn ca neôecxom xpanom; rana nax ne mpsn nenpniare¬a ryhom
pyxom, nero xao na ie nsamao ns nernnacror yspacra, n nocrnrao nponnar mnanocrn, cam
cryna y ôopôy c npornnnnxom, nmaiyhn sa xomannanra ne Moicnia, cnyry Foxnier, neh
Camor Fora, xon Koier ie Moicnie ôno cnyxnre¬. Jep xoin ie ornouerxa nanao sa nnx n
cenxy ôpnnyhn sa saxon, ne ocraie paroôopan y ncrnncxnm ôopôama, a noiyie nynoha
saxona n Moicnieno nacnehe, npennanemhanaiyhn ncronmenomhy ranamner noinnxa.
2.149 A napon, axo nnnn pyxe saxnonanna ysnnrnyrnm, y ônnn ce nanônia ca
nenpniare¬em; a axo nx nnnn onymrennm, ycryna npen nenpniare¬em. H neno
Moicniennx pyxy osnauana nornen na saxon ca naiysnnmenninm nonmanem, a npnxnanane
sem¬n xao nncxoi, ie nysane no sem¬n, rymauene n pan na saxony no neronom cnony.
2.150 Cnymrene Moicniene pyxe npnnpxana cnemrennx, xopncrehn caneicrno xoie my ie
no pony ônncxo. H ro nnie y nesn c pasmorpennm, saro mro ncrnncxo cnemrencrno, npema
yspoxy ciennnanana Foxnie peun c nnm, rexny ienpeicxor cmncna no sem¬e ynnxenor
neicrna saxona nonono ysnnxe y nncnny, re saxon xoin nana nonynnpe xamenom, na ôn
ycraiyhn y nnxy ysnnrnnx pyxy, noxasao rnenaiyhnma cnoi nn¬. 2.151 Jep sancra onn xoin
cy cnocoônn na ry y saxony npema xpcry reopernme raina. Oryn xaxe Jenanhe¬e na ce nn

102
Konrpacr ca mecr nana xoin cy canamnn xnnor npema Baôary (Sabbath) xao neunom xnnory, nornue on
Opnrena (Origen, In Ex. hom. 7.5-6), a Cn. Hpnnei nac nsnemrana na ie ro crapo nnhene (Irenaeus, Adv. haer.
4.27.1). Kon Cn. Ipnropnia nocroin n mnm¬ene na cy cenam nana ycrpoienn no mepn npemena onor xnnora,
re na ie `ocmn nan` onaxan xaxnnm he cner na nocrane (In inscrip. Ps. 2.5, Vol. 5, p. 83, 21—84, 13 (MG
44.504D505A); In sex. Ps. Vol. 5, 188, 14—189, 29 (MG 44.609B-612A). H Hnxonai Fephaien ie nanncao
„uonexa ocmor nana“ neponarno pyxonohen rom nneiom.
51

ienna iora nnn nn ienna npra ne onysnma ns saxona (Mr. 5,18) snauehn y peuenom nne
npre, ienny nonpexo n npyry c npxa nannxe, no xoinma ce npra nnx xpcra, mro ie rana
ônno nnn¬nno n Moicniy, xoin ce onne pasymena ymecro saxona, n sa one xoin na nera
rnenaiy cnyxn sa yspox rponapa n noôene. 2.152 Oner nexnm ycnehyiyhnm nnsanem peu
pyxononn namom mnm¬y no nncnne npnnne. Jep xo ce y cnasn oxpenno xpanom, ry ie
cnary noxasao y ôopôn c npornnnnnnma n noxasao ce noôennnxom nan cynpocran¬ennma,
a rai ie noneo rana npema onom rainom ôorosnany. A rome nac yun peu y uemy n xonnxo
na¬a na ycnemo y xnnory, na ôn ce sarnm ocmennnn na mnm¬y npncrynnmo ropn
ôorosnana, uyiemo rnac rpyôa, yhemo y npnmpax, rne ie Cam For n na raônnnn ncnnmemo
ôoxancxa nncmena, na axo ce ona ona ornpy no ônno xom rpemeny, nonono Fory na
nomenemo pyxama ncrecane raônnne, re na ôn na nnx ôoxancxnm npcrom ônna nanprana
nncmena. 2.153 Fo¬e ôn ônno y cneny noperxa came ncropnie ynpnnnunrn nen cmncao sa
nnme pasymenane. Jep nocne rora axo nexo rnena na Moicnia n na oônax xoin oôa none
one xoin nny crasom npnnne, (n Moicnie ôn ys ro nennmnuno npnian¬nnao saxone, a oônax
ôno npennonnnx y saxone), ymom nocrnranmn uncrory, y nponacxy xpos nony, ynnmrnn n
onnoinnmn on ceôe nnonnemennxa, npoôa mepy, ro iecr xnnor yna¬en on sanono¬crana,
xoia ce y npnn max noxasyie ropxom n onnpyhem onom xoin npoôa, a xon onnx mro cy
npnxnarnnn npno nponsnonn cnacran ocehai, a sarnm ce nacnannnmn xpacorama
ienanhe¬cxor ¢ennuxor npneha n nsnopa, ncnynana ce xnnom nonom, xoia ie xamen,
npnmnnmn y ceôe neôecxn xneô, n noxasanmn cnoiy xpaôpocr nan nnonnemennnnma, ys
mra sa yspox noôene cnyxn nnsane pyxy saxononanna, xoie came noxasyiy rainy xpcra: e
rana ce on ysnonn no npernocran¬ene npnpone nocmarpana. 2.154 Ha nyry xa raxnom
snany sa nera ne ônna camo uncrora rena, xoie ie unmheno nexaxnnm mxpon¬ennma, neh
n onehe, naron¬ene y nonn npornn cnaxe neuncrohe. A ro snaun na sa onor xoin namepana
na npncrynn nocmarpany cnera nocroieher /¡ov +sììov¡c aoooºc|vs|v ¡n ¡æv ov¡æv
0sæo|c/, na¬a na ce ouncrn y cnemy, na ôyne uncr n neocxpn¬en no nymn n no reny,
ymnnmn ca ceôe neuncrory onronapaiyhe nymn n reny, na ôn mornn na ce noxaxemo
uncrnm npen Onnm, Koin nnnn cxpnneno, n na ôn noôpononnuno y noianama ônno
onronapaiyhe ynyrpamnem pacnonoxeny nyme. 2.155 Pann rora npe ysnacxa na ropy no
Foxnioi sanonecrn, nepy ce pnse (Hsn. 19,10), n pnsama ce rymauehn osnauana
noôpononnuna onpem¬enocr xnnora. Jep nnxo ne xaxe na ra uynna neuncroha pnsa sa one
xoin ysnase Fory ônna npernocranxa sa can ycnon; cynporno rome mncnnm na ce pnsama
npennnno nmenyie cna onpem¬enocr y xnnornnm sannmannma. 2.156 Hcnpannnmn ro, n
mro ie moryhe na¬e, orepan ca rope crano nepasymnnx, uonex sarnm npncryna ycnony no
nncoxnx nonmana. A mro ce nnuem nepasymnom ne nosno¬ana na ce noiann na ropn, ro no
moioi npernocrannn snaun, na ce y nocmarpany npencran¬enor ymom npenasnnasn snane,
nocran¬ano uynom. Jep npnponn nepasymnnx cnoicrneno na ce nnoino pacnpocrpe npema
iennom uyny ôes yuemha yma, re na nnma pyxononn rnenane, a neperxo n cnyx nononn no
rexne npema neuemy, re cne npyro, on uera ce uynno noôyhyie na nenarnocr, ro nma
nennxy cnary xon nepasymnnx. 2.157 Hocmarpane Fora ce ne sônna npema noianama, n ne
no cnymnom, re ce ne oôyxnara nnunm on yoônuaiennx nonmana, iep Bera nnie nnneno
oxo n uyno yxo, n ro nnie nemro mro oônuno nonasn na cpne uonexy (1 Kop. 2,9). Hero
rpeôa ca namepom npncrynnrn pasymenany ysnnmenor, na¬a na ce ouncrn cnoia npnpona
on cnaxor uynnor n nepasymnor xperana, ymnnmn ym on cnaxor mnena cacran¬enor no
nexaxnoi npernocrannn, re onnoinnmn ce on cnnxnor caôecennnmrna ca cnoiom
caxnre¬nnnom, ro iecr c uynnomhy (ona ie nonyr cynpyre n caxnre¬nnne c namom
npnponom), re xana nexo nocrane uncr on cnera rora, rana ce neh ocmenno na npncrynn
ropn. 2.158 Jep ropa ie xao ncrnncxa npenona n nenpncynauno ôorocnon¬e,
103
n neronnm

103
0roìoyio onne osnauana nocmarpane /cosepnanne/ ôoxancxnx crnapn, re osnauana nainnmn crenen
52

nonnoxiem ienna nponasn /nacrpana - o aoìi: ìsæ: ¡n: vaæos|c: c0évs|/ nainehn neo
¬ynn. Axo ôn Moicnie ôno raxan, nocrao ôn xao n mnorn mro ysnase, cnymaiyhn y cnyxy
snyxe rpyôe, xoie npema raunom xasnnany ncropnie,
104
xoie y mepn ysamnocrn ônnaiy cne
iaun (Hsn. 19,19). Jep ncrnncxa rpyôa no npnnonecrn o Foxnioi npnonn nopaxana cnyx,
ynennxo orxpnnaiyhn oniennom, ann nocrnxe nnme n naxnnie no cnyxa na xpaiy. 2.159
3axon n Hpoponn pacrpyônnn cy o ôoxancxoi rainn nomocrpoia
105
sa uonexa, ann cy npnn
rnaconn sa ro ônnn cnaôn, na ôn ce crnrno no nenoxopnor cnyxa, na oryn orexann cnyx
Jenpeia nnie npnxnarno rnac rpyôe. Ann roxom npemena rpyôe cy, xaxo xaxe Hncmo,
yunnene nanexo iaunm, iep cy nocnennn snynn nponsnenenn on ienanhe¬cxe npononenn
nocnenn no cnyxa. Taxo ie Pyx na xpaiy iaue snyuao y cnoinm opyhnma, n cnyx ie nocrao
nanexo nanpernyrnin. Opyha xoia cy nponsnonnna nexn nyxonnn snyx ônnn cy Hpoponn n
Anocronn, on xoinx, xaxo xaxe ncanmonen: no cnoi sem¬y nponasn nnxon snyx, n no
rpannna nace¬ene nnxone peun (Hc. 18,5). 2.160 Axo ce mnomrno ne mema y rnac xoin
cnnasn onosro, nero ocran¬a camom Moicniy na casna rainy npenanana napony yuena
xaxo ce nosnaie ron no nnmnoi nexnnin, ran ie ro yneneno n y Hpxny. He nonase cnn camn
no ceôn no pasymenana raine, nero onaônpyhn mehy coôom cnocoônor cmemraiy
ôoxancxo, ca onoôpanaiyhnm npnsnananem npnxnanaiy npen nnm cnyx, nomryiyhn xao
nepno cne mro on nera uyiy, on ror nocnehenor y ôoxancxe raine. 2.161 Jep nncy cnn,
xaxo ie xasano, Anocronn, nncy cnn Hpoponn (1 Kop. 12,29). To y mnornm npxnama no
cana nnie cauynano. Jep mnorn, nmaiyhn iom nyxno na ce uncre on yunnenor y panniem
xnnory, nexn neymnnenn, ocxpn¬enn xnnornnm nesama, npnxpnnaiyhn ce no cnom
nepasymnom uyny, ocmene ce na ôoxancxo ycxohene, rne ce nonone no xoneô¬nnocrn
cnoinm concrnennm npnmncnnma, crora mro ce erepnuna mnena unne nonyr nexor
xamena, cacnnm caxpanyiyhn non ceôe camor nsymnre¬a phannx yuena. 2.162 Bra ce
osnauana rnme na Moicnie npeônna y mpaxy, n na camo y nemy nnnn Fora?
106
Jep
ncnpnnonenano ce cana noxasyie ynexonnxo cynpornnm npnom ôoroian¬any. Tana ie
Foxancrno ônno nnn¬nno y cnerny, a cana y mpaxy.
107
H ro ne cmarpamo na nponcrnue ns

nocmarpauxor ycnona. Bepnep Jerep ie nanno nanomenyo xaxo: „Hcropnia rpuxe ¢nnoso¢cxe reonornie
iecre ncropnia nnxonor pannonannor npncryna npnponn came crnapnocrn y nennm ysacronnnm ¢asama.“
/Teo)oeuia pauux ep:rux du)o;oda, Inn¢opnona npenanana 1936., Feorpan: JH Cnyxôenn rnacnnx, 2007.,
npen. F. Innropnh, crp. 7/ Vmnn npncryn xoin oônnxyie nonmane cnenno ie cn. Ipnropnie ocnanaiyhn ce na
naiôo¬a ynyrcrna iennncxe „¢nnoco¢cxe reonornie“, ca ounrnennm npe¢epncanem Hnarononnx cxnonocrn.
104
Exod. 19.19. Onne ie noiam noroc nnsiennauen ca ncropniom.
105
Oixovouio, nomocrpoi, ie peu xoia ce ynorpeô¬ana cnnonnmno ca yrenon¬enem noroca, a xon Cn.
Ipnropnia ce ian¬a y xarnxercxnm ôecenama (raxohe y Ep. 3, Vol. 8, 2, p. 25, 23 (MG 46.1021C).
106
Exod. 20.21. Tama y xoiy ce Moicnie ynyhyie npencran¬ena ie xao nocnenna nenpncrynaunocr Foxnia n
xon Knnmenra Anexcannpnicxor (Cl. Alexandr., Strom. 2.2.6 and 5.12.78.), a y rome ra ie Cn. Ipnropnie
ounro cnenno. 3a ôoxancxy nnepnarniy /rpancnennennniy/ oôiamnena cy nara y In Eccl. 7, Vol. 5, p. 415,
1ff. (MG 44.732B).
107
H unnon Anexcannpnicxn morao ie na npyxn Cn. Ipnropniy noncrnnai sa onaxno rymauene (Vit. Mos.
1.158): “xo1o 1nV oIxouµt VnV Eo ItmV tVt¡poOn, òto V1mc, ou µt poc ;mpoc o II 1.158
oIoV 1o V xo oµoV xInpoV Iopm V. 1I ò; ou;I xoI µtI.oVoc 1n c Epo c 1oV Eo1t po 1m V
oImV xoI EoIn1n V xoIVmVI oc oEtIouot Epoopn otmc 1n c ou 1n c o cIm0tI c; m Voµo o0n
¡o p oIou 1ou t0Vouc 0to c xoI pooIItu c: tIc 1t 1o V ¡Vo OoV, t V0o n V o 0to c, tI otI0tI V
It ¡t1oI Exod. 20, 21), 1ou1t o1IV tIc 1n V otIòn xoI o o po1oV xoI o omµo1oV 1m V
oV1mV EopoòtI¡µo1Ixn V ouoI oV, 1o o0t o1o Ou otI 0Vn1n xo1oVom V: xo0o Etp 1t
¡poOn V tu òtònµIoup¡nµt VnV tou1o V xoI 1o V tou1ou pI oV tI c µt ooV Epoo¡o¡m V
Eo ¡xoIoV xoI 0totIòt c tp¡oV to1not Eopo òtI¡µo 1oI c t 0t IouoI” /„ ...onncao npema
nace¬encxnm rpanonnma, ne rpeôaiyhn nennmnune sem¬e, nero ysnmaiyhn y oôsnp nennny cnera. Bra nax
nnme? Hnie nn on nnme nmao saiennnny ca Onem n Tnopnem cnera onycraiyhn on nspaxanana ncrom
ysnnmeno-ôoxancxom? Jep on nasna unrannx napona Fora n Kpa¬em: re ce xasao na ynasn y ramy rne ôeme
For, ri. y nennn¬nno n neonpeheno nerenecno no sancra ysopne cymrnne, nennhene nomncnnma cmprnnx no
npnponn; a ro ie nonexan noôpo onncano y crnapany ncror n no ncrom xnnory xoin ie npomao y cpennny
53

pena onor mro ce npencran¬a namem nnmem norneny. Tnme nac peu yun na snane
noôoxnocrn y npnn momenar ônna cnerno sa one, y xome ce noian¬yie.
108
3aro ie ns
cynpornocrn y noôoxnocrn ono ymcrneno rama, a onnpahanem on rame nacraie yuemhe y
cnerny. Vm xoin ce npocrnpe na¬e, ynyô¬yie ce ca ôo¬om n nehom naxnom y pasymenane
ncrnncxn noxyunnor, na mro ce nnme npnônnxana nocmarpany, rnm ôo¬e carnenana
necarnennnocr Foxnie npnpone.
109
2.163 Jep ocrannnmn cne nnn¬nno, ne camo ono
npnm¬eno uynnma, neh n ono mro ce xaxe na nnnn pasym, nenpecrano xpehe xa nanexo
ynyrpamnniem, nox ôncrpnnom pasyma ne nponnxne y necarnennno n nenocrnxno, n ramo
ne yrnena Fora. Jep y rome ie ncrnncxo casnane ncxoncxor, y rome ie n name casnane
onor mro ne snamo, saro mro ie ncxoncxo nnme on cnaxor casnana, xao na ie nexnm
mpaxom onacnyn oôyxnaheno nenocrnxnnm.
110
Crora xaxe n ysnnmenn Jonan xoin ie n
cam ôno y cnernospaunom mpaxy: Fora nnie nnxo nnxana nnneo (Jn. 1,18), pemeno rnpnehn
rnm peunma na nnie camo sa ¬yne, neh n sa cnaxy pasymny npnpony nenpncrynauno snane
Foxnie cymrnne.
111
2.164 Oryn ie Moicnie naxon rora mro ie nnme casnao ncnonenao, na
nnnn Fora y mpaxy, ro iecr, rana nosnaie na Foxancrno y camoi Cnoioi npnponn n iecre
Ono camo, mro ie nnme on cnaxor casnanana n nocrnsana. Jep peueno ie: Moicnie ie y
ramn nnneo Fora (Hsn. 20,21). Ko ie For? Tai, Koin nonoxn y ramy noxpon Cnoi (Hc.
17,12), xaxo xaxe Pannn, y xoioi ynyô¬enocrn ie n nocnehen y rainy.
112
2.165 Ann xana ie
ôno ramo, rne ce nperxonno nanasno npnmpax, mnoro ie nyrem pasyma nayuno, na ôn xaxo
mncnnm, sa nac nacrano rnphe yuene, ocnenoueno Foxninm rnacom. Jep Peu Foxnia xao
npno saôpanyie ¬ynnma na nopene Foxancrno ca neunm nosnarnm (Hsn. 20,4); onaxo xaxo
cnaxo nonmane, carnacno c ônno xaxnnm ynoônonocrnxnnm npencran¬anem
cacran¬annm no nexom npnponnom pasymenany n npernocrannn, osnnana Foxnier
xymnpa, a ne nsnemrana o Camom Fory /s|oæìov Osov aìéooov¡o: xc| ov Osov

cnenenoren crexao ôoronnxo neno xao ysop onnma xoin xyne /sa rnm/.“ Cn. Ipnropnie raxo nnnn Moicnia n
y cnom rymaueny Hec+e uao nec+a+a (In Cant. 11, Vol. 6, p. 322, 9 (MG 44.1000D).
108
Cna oôenexia rpuxor nonmana reopnie, nororono y Hnarononom cnnonrnuxom xonrexcry, onne cy
ônncxa y snauennma, xaxo y nepnnoin, xoia snane noôoxnocrn ncnocran¬a xao cnerno, raxo xacnnie n `y
reopnin` xao ramnom acnexry, uninm pasmarpanem y nax¬nnom n osôn¬nom npoyuanany xoie nanpenyie y
ycnnnany no x¬yunnx momenara xoin ie n caunnanaiy, nonasn no ônncxocrn camom reoperncany.
109
Foxancxo ie nsnan snana n y npanom norneny na Fora (In Eccl. 7, Vol. 5, p. 411, 13 (MG 44.729A). Hnie
norpeôno nanycrnrn camo uynne npencrane, nero n yoônuaieno nnhene nnrennrennnie (In Cant. 6, Vol. 6, p.
183, 2-3 (MG 44.893B) n C. Eun. 2, Vol. 1, p. 252, 16ff. (MG 45.940C-D), nsnaxenem npexo yoônuaiennx
oxnnpa ¬yncxe npnpone (Vita Macr., Vol. 8, 1, p. 390, 7 (MG 46.977B); In Cant. 6, Vol. 6, p. 181, 13 (MG
44.892D) n 11, Vol. 6, p. 323, 3 (MG 44.1000D); ca nosnnanem na „rpehe neôo“ Cn. An. Hanna (C. Eun.
3.1.16, Vol. 2, p. 9, 12ff. Hnrepnopnsanniom ce ro nsnaxene npaha npanom norneny.

110
Cn. Ipnropnie xasyie o `rnenany cnonnma` n `noysnanom ocehaiy Beronor npncycrna` xoin ce noônia y
roi ramn (In Cant. 11, Vol. 6, p. 324, 10f. (MG 44.1001B). H ry ie ynyrcrno morno na npncrnrne on unnona
(Philo, Vit. Mos. 1.187): “.m EupoV 1nc op;oI oc xoxIoc tI c µVn µnV u EoItItI O0oI. 1o òt
òI woc oxtoo µtVoI µt0 nòoVnc òIEIooI oc, tEtIòn 1n c o EoIou otmc 1o Eop t IEI òo
ouµptpnxo c o¡o0o V tu OpoI VtI µoIIoV, t1I xoI 1o c u òpIoc EInpm ooV1tc o Vt.tu ¡VuooV,
moEtp oEo 0oI Vnc xoI IIopoc tum;Ioc to1Io0t V1tc xoI µt0u oV1tc ou 1n V t V oI Vm
µt 0nV oIIo 1nV VnOoIIoV, nV nxpo1I ooV1o 1o c EpoEo otIc Iopo V1tc Eopo 1n c
tuotptI oc 1ou Epoto1m1oc 1.188 op;oV1oc“ /“Xnna narpa crapnx sana ycennna ce y cehana sa
nnocrpyxe yxnrxe nocran¬ene nsmehy nne crnapn, npemna ce sa one xoin cy ycnyr npnnomnn, xao nana xoia
ie iom ôo¬e ocmnm¬ana n nonynanana nonom na ocnoôaha; xao mro cy yxyhann onnienn on cnan¬a n
pacxomne rpnese, ne nniancrnom on nnna, nero rpesnenomhy, onne ie sannanano npannno ysero no
noôoxnocrn on panninx noha./
111
Poxas ie y nspenn Cn. An. Jonana „Fora nnxo nnie nnnno nnxan“ (Jn. 1, 18), a na ro nncy uax nn anhenn,
cmarpa Jonan 3naroycrn (Jn. Chrys., Hom. de incompr. Dei natura 6 (MG 48.725A), raxo na ie For n yonmre
necasnar¬nn no ôecxonaunocrn cnoie npnpone (De perf., Vol. 8, 1, p. 188 (MG 46.264D-265A).
112
„sv ¡æ cv¡æ cov¡æ +vn0s|:“ „nocnehen y camoi nyônnn /xnpeny“, rne ce no Cn. Ipnropniy nanasn
„cxpnnena xner cpna“ (De or. dom. 3 (MG 44.1149C-1152A).
54

xc¡cyysììov¡o:/.
113
2.166 Pna cy nnna npnnne npema noôoxnocrn, xoin ce nennmnuno
onnoce na Foxancrno, a nennmnuno na ycnpan¬ane npnpona (saro mro n uncrora
npnpone iecre neo noôoxnocrn), yuehn mehy npnnma mra ie nannexno sa nosnane Fora (a
nosnane ie ônno ne snarn nnmra nosnaro ¬yncxnm pasymenanem), sarnm Moicnie yun n
npyrom nnny npnnne, nosnanmn, xaxnnm ynpaxnananem nocrnxemo ycnpan¬ana y
npnnncxom xnnory. 2.167 Hocne rora sa Moicnia ie nacrana nepyxornopena cxnnnia
/marop, ciennna, xonnôa/. Ko he na ra cnenn xana on ynasn y raxne raine n ronnxo ce
ysnncyie ymom? Onai, xo crynaiyhn ca npxa na npx ysnacxom ne nncnne nenpecrano
nocraie cne nnmn on ceôe camor. Taxo Moicnie npno nanymra nonnoxie nnannne,
onnaiaiyhn ce on cnnx xoin cy ce noxasann nemohnnm sa nenane. 3arnm cnyxom npnma
rnac rpyôa, ysnocehn ce na nncnny ycxohena. Vs ro nponnue y nennn¬nno cnernnnmre
ôorosnana, n neh n nemy ne ocraie, neh npenasn y nepyxornopeny cxnnniy; iep y rom
cycpehe rai npeneo n sancra ce n cam ysnncyie raxnnm ycxohennma. unnn mn ce na n y
npyrom cmncny neôecxa rpyôa nocraie yunre¬ sa ycxoneher xa nepyxornopenom ynasy.
Jep ycrpoicrno neôecxox uyna, xoie nosnna na noiane y cymrnnn npemynpocrn n
npononenannma y nnn¬nnom nennxe cnane Foxnie npema peuenom: neôeca npononenaiy
cnany Foxniy (Hc. 18,2),
114
a no iacnocrn n noôposnyunocrn nocran¬enor camo ce unnn
nenernacnom rpyôom, xaxo ronopn ienan on Hpopoxa: pacrpyôno ie For onosro. 2.169 A xo
ce ouncrno n nsomrpno cnyx cpna, npnmnnmn rai snyx, cxnaram na ie nponsnenen
nocmarpanem ônha, na ôn nx nonno nyrem xa snany cnne Foxnie, na ôn ce pasymom
nponnxno onamo rne ie Cam For. To ce y Hncmy nmenyie ramom, xoia no rymaueny, xaxo
cmo pexnn, osnauana nesnaiyhe n nennn¬nno /c0sæon¡ov/, y xoioi ie ôno onai mro ie
nnneo nepyxornopeny cxnnniy, n xoiy ie noxasnnao nonnma marepniannnm
nonpaxananem. 2.170 Kaxna ie oner ra nepyxornopena cxnnnia, xoia ce Moicniy noxasana
na ropn? Ta na xoiy my ce napehyie na rnena, xao na npnooôpas, na ôn pyxornopennm
ycrpoicrnom nennm noxasao nepyxornopeno uyno.
115
Te cy snarnn cryôonn yrnphenn na
cpeôpnnm ocnonama n raxohe ca cpeôpennm xannronnma /narnannnma/. Te n npyre cnnune
cryôone, xon xoinx cy narnan¬a n ocnone on marepnie ôponse n y cpennnn mehy
xpaiennma cpeôpo, ynyrap rnx cryôona ie npno, xoie ne npnma na ceôe rpynex, a on oôona
ce no xpyry pasnnna ônncrane raxnnx rnapn, 2.171 na nexn xonor raxohe ônncra uncrnm
snarom, n ro ne uemy ce npxn raxan snaran xoman, raxohe ie npno xoie ne npnma rpynex y

113
Axo nonasn on uynnor ncxycrna n na reme¬y nera rpahene yoôpasn¬e, ymno npencran¬ane Fora nnie
ncnpanno, iep casnarocr noima ne canpxn na¬ane npernocranxe. Hneinocr na ceôn nonpasymena nomene
anheocxnx snaxona na ôn cmeponn pasasnanana nmann nocroine canpxaie nnn casnainy enemenrapnocr.
114
„HEFECA xasyiy cnany Foxniy, neno pyxy Beronnx ian¬a cnon neôecxn, Pan nany ronopn peu, n noh
nohn oôian¬yie snane“ /B. Fana, 20000, npen. o. A. Jenrnh, crp.28/ (Hc. 19.2-3). Axo ie cymrnna Foxnia
nenpncrynauna, Berono ce nocroiane ncno¬ana nenonanem y cnery (In Cant. 1, Vol. 6, p. 36, 12ff. (MG
44.781D) n 11, Vol. 6, p. 334, 15ff. (MG 44.1009D), na n ôes nenocpennor snana o Beronoi mnnocrn, moryhe
ie ônrn nohen Beronnm cnnama (C. Eun. 2, Vol. 1, p. 252, 24ff. (MG 45.940D).
115
Cnmnonnsam cxnnnie xon unnona nma npnmeny na oprannsanniy ecrernxe rena, re ce yrnannom npxn
npnponnocrn ca ¢nnoco¢cxom nosannnom ncrnnana npennocrn ymne nenore y carnacnocrn peun n nena
(Vit. Mos. 2.71; 2.140): „(2.71) H nox ie on iom ôopanno na nnannnn ôno ie ynyhnnan y cnery no¬y Foxniy,
ônnaiyhn oôanemren o cnnm naxnnm crnapnma xoie ce rnuy neronor cnemrencrna, onnx xoie ce na npnom
mecry rnuy noperxa nocroiana non Foxniom ynpanom nmaiyhn y nnny rpanny xpama n cne nerone
ynyrpamnocrn... (2. 140) 3a nenory rena xoia ce cacroin on cpasmepe nenona, re noôpor cacrana, re snpane
unpcrnne meca, nmaiyhn sa xparxo npeme na ôyne y cnasn, ann nenora yma ce cacroin y carnacnocrn yuena n
canpmenom cnarany npnnna, xoie ne oncrynaiy nnn ne nocraiy nenocroiane nacrynom npemena, neh xonnxo
ron na rpaiy nasna ynex noxasyiy cnexnny ôynnocrn n oônon¬eny mnanocr, nocran¬ene on npeocnehene
cnoxenocrn ncrnne, re noronopa peun ca nennma n rnx nena ca peunma, re raxohe nnxonor nsrnena ca
oôoie.“ /Taxohe n Cl. Alexandr., Strom. 5.6.32-40; Origen, In Ex. hom. 9; Ps. Justin, Coh. ad Graecos (MG
6.296B-C); Gr. Nazianz., Or. 28.31 (MG 36.72A). V Paônncxom Mnnpamy nonaie ce n iom ienna npra
(Midrash Rabbah ua Exodus 50.5), no xoioi ce cxnnnia rymaun xao ynopnmre sanounnana mecniancxor
noôa.
55

ceôe. Vs ro nexn ie cnernonnx, ienan npn nny y ocnonn, a npn npxy ce unnn ca cenam
xpaxona, ca ncrnm ôpoiem xpyrona na xpannma. Marepnia cnernonnxa ie snaro, a y
neronom cacrany nema nnxaxne npasnnne, a raxohe nn npnenor nynena ynyrpa. Hanpx
rora ie onrap, uncrnnnmre n raxo nasnann xepynnmn, uninm ie xpnnnma xonuer ocenen,
cne ie ro ônno on snara mro nnie camo na nonpmnnn nmano iaxy oôoienocr, neh ie raxno
ônno y nennnn, na ce ienna n ncra marepnia npocrnpana ynyrpa no came nyônne. 2.172
Mnoroôoine cy ce nonnnne on rxauxor ymeha sanece, on pasnoôoinor nneha sapan nenore
rxannne ysaiaiamo mehycoôno npennerene, a ca rnm ce sanecama nennno y cxnnnin, n na ie
ônno nnn¬nno n npncrynauno nexnm on cnemrenocnyxnre¬a, n na ie sa cne nenoxyunno
(xnpeno) n nenpncrynauno: n npe nomenyror nena ônno ie nme: cnero, a cxpnneno: cnero
Cnernx. Cem ror noranana, n xahena n oônauena cno¬amnnx xanmena n npxaua on
nnacn n xoxa, yxpamene yy npneny ôoiy, a ro n cne npyro mro ie npnnpemno no peun
/o|coxsvé.s| ¡æ ìóyæ/, xo ôn ro y raunom ronopy pasymeo /¡|: ûv o|` cxo|ºs|c: ìóyo:
xc¡cvonos|s/? 2.173 3a mra cy nepyxornopeno ra nonpaxanana /+|+n+c¡c/? H mra nocn
sa one xoin rnenaiy noônr on onnx mro cy npexo Moicnia younnn nonpaxanane npexo
marepnie? Ann noôpo, unnn mn ce na ie neno npxarn ce raunocrn o rom ronopy xoin ie
npeocrao onnma xoin nmaiy cnny nyxa na ncnnryiy nyônne Foxnie, axo ce camo nexo
raxan nahe, na moxe, xaxo xasa Anocron: nyxom na ronopn raine (Koin sa nac ronopn na
norahaiyhn nonospena oxo npencran¬ennx mncnn /` os aco` n+æv o¡o,co¡|xæ:
vaovoovv¡æv aso| ¡ov aooxs|+svov von+c¡o: ìsys¡c|/(1 Kop. 14,2), a mro nam ie npema
npennoxenom mneny peueno no saronernocrn n ycmepnnauxn, na ce ocran¬a na
unraiyhnma na npocyne neponocroinocr caunnenor, na ôn ce ro nnn ononprno nnn
npnxnarnno, xaxo ôn pasymom onnyunnn o cmncny npncran¬enor /oaæ: ûv n o|évo|c ¡ov
xo|vs|v sasoxs++svov ìoy|on¡c|/. 2.174 Kaxemo cana, nennmnuno n npema Hanny xoin ie
y rome orxpnnao rainy, n na ceôe yseo y peuenom maxap n mann npennor, na rnpnnmo, na ie
Moicnie y nnxy ôno oôpasonan sa rainy cxnnnie /¡n: oxnvn: +vo¡no|ov: maropa, ciennne,
xonnôe/, xoia y ceôn oôyxnara cny nace¬eny. Pa ra cxnnnia ôyne Xpncroc, Foxnia cnna n
Foxnia mynpocr nepyxornopena no camoi cnoioi npnponn, xoia nonymra ycrpoicrno xana
ie roi cxnnnin rpeôano na ôyne snpyxena c nama, raxo mro ie na nexn naunn n crnopena n
necrnopena; ona ie necrnopena xao npenônncrnyiyha, a xao nonecena on marepniannor
cacrana, nocrana ie crnopenom.
116
2.175 Fpso nax ronopeno n nnie iacno sa one xoin ce
crporo npnnpxanaiy raine name nepe. Jep ienno on cnera n mro ie ônno npe nexona, n mro
ie nponsamno naxon nexona, mro nnie nmano nyxnocr y nporoxy npemena (xaxo na ce nma
nyxnocr y npemencxom nacranxy onome mro ie npe npemena n nexona?), re pann nac, ann
onnx xoin cy nepacynno pacynn cnoie ônncrnonane, nonycrnno ro, mro ie nomno y
ônncrnonane, cnnuno nama na crane ynyrap nocroieher n nonono ysnene y ônncrnonane.
A ro ie iennnoponnn For xoin y Ceôn cne oôyxnara, ann xoin ie n nac snpyxno y Cnoiy
cxnnniy.
117
2.176 Axo ce cxnnniom nmenyie raxo nennxo noôpo, nemoi nnmano ca ce

116
Vmcrnenocr neôecxe cxnnnie sa unnona ie apxernncxor xapaxrepa, a nace¬encxn cner npencran¬a
sema¬cxy cxnnniy (Vit. Mos. 2.89-90): „(89) Onne ie cxnnnia ônna nsrpahena na naunn xoin ie ry ôno
onncan, xao cnern xpam. H cne oxo ne ie cnero npenrpahe xoie ce nporexe crornny xyônxa y nyxnny n
nenecer ôouno, nmaiyhn cryôone pacnonoxene ner xyônxa ienan on npyror na iennaxoi yna¬enocrn, raxo na
nx ie yxynno mesnecer, re cy raxo none¬enn na nx ie uerpnecer nocran¬eno ysnyx n nnanecer ys ôouny
crpany cxnnnie, no nona na cnaxoi crpann. (90) H rpaha on xoie cy cryôonn cacran¬enn nsnyrpa ie ôno
xenap, na npoue¬y /xannreny/ ôes cpeôpa, a nonnoxia cy cnnma nnma caunnenn on mecnnra, nox nm ie
nncnna ônna cnaxom ner xyôona. Oryn ce cpxnrexrama unnnno na ôn ônno npannnnnie na yunne nnmnm xon
iennax nononnnn ynyrpamne nyxnne, raxo na cxnnnia moxe na ce noiann xao nnocrpyxo ysnnrnyra on nene
npane nncnne. H onne ie ônno cyxene npnx¬yueno cryôonnma no ynyrpamnoi nyxnnn n npocrpancrny, ca
mnoro pasacyrnx ienapa ca namenom na nnxo ne moxe na yhe ynyrpa xo nnie uncr.“
117
Hnnnia rymauena npema anocroncxnm peunma: „H Horoc /Peu/ nocrane rnieno n nacrann ce mehy nama, n
nnniecmo cnany nerony, cnany xao Jennnoponnora on Ona, nyn ônaronarn n ncrnne.“ (Jn. 1,14) To
56

cmerem, xpncro¬ynue, na nspas xoin nonpasymena yx¬yueno y ronop ymanyie nennunny
npnpone Foxnie, iep nn npyra on nmena nncy nocroina npnpone xoie Ia osnauanaiy, ann n
cne ie iennaxo nnxe on raunor snauena xao osaxonnnana manenocrn xoia xao na mncne na
ce nemro nennxo y npencranama yrnenano. 2.177 Ann xaxo ce cna pannia nmena
118
cnaxa y
nsnecnom snaueny ônarouecrnno xopncre y noxasnnany Foxnie cnne, a raxna cy na
npnmep nmena: nexap, nacrnp, noxponnre¬, xneô, anheo, nosa, nyr, npara, ienno /oônre¬/,
nona, xamen, nsnop, n cne npyro, mro ce o Fory ronopn; raxo ce y nexom ôoronenom
snaueny nmenyie On n rom peuiy: cxnnnia. Jep cnna cneoôyxnarnox ônncrnyiyher, y xoioi
oônrana cna nynoha Foxnia, rai onmrn xpon nace¬ene, Tai, Koin cne y Ceôn canpxn, y
rnannom cmncny nmenyie ce cxnnnia. 2.178 Heonxonno ie na ynohene iecre onronapaiyhe
nmeny, n na cnaxn noiennnan youana ro na y ôoronocroinocrn reopnicxe npencrane none.
Kao mro nennxn Anocron xaxe, na saneca y nonoi cxnnnin iecre nnor (Jenp. 10,20), a
mncnnm na ronopn saro, na ie nen cacran on pasnnunre uernpn crnxnie, n neponarno
camom Anocrony, xana ce nemy nano nnhene cxnnnie,
119
n on ie ôno orer y npeneôecna
cnernnnmra, nyxom cy ônne orxpnnene raine paia: raxo na he noôpo ônrn na ce oôparn
naxna na ro nennmnuno rymauene, n cna he reopnia o cxnnnin nennmnuno na ce
ycarnacn. 2.179 Hsnyxnn ôncmo ns nnacrnrnx peun Anocrona oôiamnene saronernnx
npencrana o cxnnnin. Ha iennom mecry on xasyie o Jennoponnom, Kor pasymemo non
cxnnniom, iep Bnme ie cne casnano mro ie na neôecnma n na sem¬n, nnn¬nno n
nennn¬nno, ônno npecronn, ônno rocnoncrna, ônno nauencrna, ônno nnacrn (Kon. 1,16).
Cnaxaxo na cpeôpnocnernehn n snaroxonann cryôonn, nocnna, npcrn n rn xepynnmn, xoin
xpnnnma npnxpnnaiy xnnor /cannyx/, re cne npyro mro nonpasymena onnc oxpyxena
cxnnnie, axo nexo, rnenaiyhn na ro, ôyne nmao n nnmn nornen, xao nancnercxa cnna ônhe,
ocmorpnne y cxnnnin, no Foxancrnenom nsôopy na cne nanrnena. 2.180 Tamo cy namn
ncrnncxn ysnocnnnn xoin y cnyxôn onacnannma xpos cnacene ôynyher osaxonenor
xnnpa, xoin nonexan rnm npcrnma name nyme sa cnacene nponnryiy (Jenp. 1,14), nyrem
ncror npema nncnnn npnnne one nocran¬en na sem¬y ysnnmanaiy. Xepynnmn xaxe
Hncmo /peu, pasym/ na xpnnnma npexpnnaiy raine, nonoxenn y xonuer /xnnor/ sanera, xaxo
ôn nam naiôo¬e npenanann reopniy o cxnnnin. Jep ro nme oxo ôoxancxe npnpone
nocmarpamo nayuenn o cnnama, xao mro cy Hcania n Jesexnien o nnma nomnm¬ann.
120


orenon¬nnane, no Cn. Ipnropniy, ynopennno ie ca rpannom cxnnnie (In Cant. 13, Vol. 6, p. 381, 1ff. (MG
44.1045D) n Ep. 3, Vol. 8, 2, p. 25, 8ff. (MG 46.1021C); xaxo `one xon Jenpeia`, raxo n orenon¬nnana,
xpmrena n nacxpcena rena, raxo na ce cronuxa samncao cneonmrocrn noroca snpyxyie c nnarononcxom xao
npaysopnomhy noroca y neronom noxasnnany.
118
Foxancxa nmena ônhe remarnsonana y pasmarpany xon Cn. Pnonncnia Apeonarnra, a xao neo xarnxesa
noian¬yiy ce neh xon Jycrnna unnoco¢a (Justin, Dial. 4; 34), Opnrena (Origen, Comm. Joh. 1.9.52), Cn.
Ipnropnia Forocnona (Gregory. Nazianz., Or. 1.6-7 (MG 35.400B-C), a xon namer nncna xpos nnn¬ena
Foxniem nmeny Xpncroc (C. Eun. 3, 1, 127, Vol. 2, p. 46, 21ff. (MG 45.609C-D); 3, 8, 9-10, Vol. 2, pp. 241,
21-242, 8 (MG 45. 829D).
119
„Fn onnecen y pai n uy nencxasnne pnieun xoie uoniexy nnie nonymreno ronopnrn“ (2Kop. 12.4) Ono
xocmonomxo rymauene nonasn npexo unnona (Philo, Vit. Mos. 2.88-89.): „(88) On ie nanexo nnme ônpao
marepnian sa saunnane, nsnnaiaiyhn c nennxom naxnom ono mro ie nainpcnnie nanexo on cnaxnx
ôecxonaunnx xonnunna, ônpaiyhn marepnian iennax no ôpoiy enemenrnma on xoinx ie cner caunnen n nma
nenocpenan onnoc c nnm: enemenrn cy ônnn sem¬a n nona n nasnyx n narpa. Pnnnn nan ie nponsnenen on
sem¬e n nypnyp on none, a ôoia xniannnra ie ynopennna ca nasnyxom (iep, npema npnponn ie npna), a
cxepnerna ie nponsnenena on narpe iep ie cnaxa on nnene ôoie, raxo na cy cnennne no nemnnonnocrn one
xoin cy npnnpemann pyxornopen xpam caunnen sa Ona n Vnpannnxa ynnnpsyma, mro cymrnny mopaiy na
ysmy cnnuno onnma on xoinx ie caunnno cam ynnnepsym. (89) Onne ie cxnnnia ônna nsrpahena na naunn xoin
ie ry ôno onncan, xao cnern xpam.“ Heôecxa cxnnnia nnie camo ôoxancxa npnpona Xpncroca, nero raxohe n
neôecxn cner, xoin sa Cn. Ipnropnia ne nonpasymena nmnepconanne nneie, nero nnunocne anheocxe
npnpone. H unnon ie nnenrn¢nxonao xepynnme y cxnnnin xao ôoxancxe nnunocrn (Philo, Quaest. Ex. 2.62)
120
«Cepa¢nmn craiaxy nnme Bera, cnaxn nx nmame mecr xpnna: nnema saxnaname nnne cnoie n nnema
saxnaname nore cnoie, a nnema nehame. H nnxaxy ienan npyrome ronopehn: `Cner, cner, cner ie Iocnon
57

Konuer sanera xoin ie xpnnnma noxpnnen na ce ne oryhyie on cnyxa. Jep n xon Hcanie
cnnuno ie yuene y saronerxama xao n xon napeuenor Hpopoxa o xpnnnma. Onne ce
cnomnne xonuer, a ramo nnne, ann ce non rnm n npyrauninm pasyme ienno ônncrnyiyhe, no
uemy n moxemo na pasymemo, xaxo mn ce unnn, na ce ne yiennauana neyxnar¬nno
carnenanane nenspennnor /¡o cxc¡éìna¡ov ¡n: ¡æv caooon¡æv 0sæo|c: c|v|ooso0c|/.
2.181 H axo ôn uyo o cnernnnma, xoia ce onnoieno npxe na iennom cnehnaxy, na ôn cnyna
cniaiyhn cnernocr ônna ôorara n oônnara, nehem norpemnrn axo npocyhyiem na roi
cxnnnin npnnnue mnononnxa ônncrana Pyxa, xaxo xaxe Hcania, pasnnxyiyhn cenam
nyxonnnx cnernena (Hc. 11,2). 2. 182 A uncrnnnmry mncnnm na n ne rpeôa rymauene, xan
my ie cxpnneno snauene oro¬eno on Anocrona, xoin xaxe: xora ie For yseo sa
uncrnnnmre namnx nyma (Pnm. 3,25). Cnymaiyhn o xprnennxy nax n oxahenom onrapy,
ymom ymprn¬ennm, nonpmana ce na roi cxnnnin xperane no neôecnma. Jep ne camo on
napohennx n nonsemnnx, nero n neôecnnxa iesnx xaxe na ma¬e saxnannnny naueny cnera.
To ie nax Fory npniarna xprna, nnon ycra, xaxo xaxe Anocron (Jenp. 13, 15), re
ônaromnpncn monnrana. 2.183 Axo ce nax n xoxa nnnn yxpamenom n nnacn orxane, ro
nehe napymanarn yxynnocr nocmarpanor. Hpopouxo oxo, xoie ie nacrano rnenanem
Foxancxor, xan nornena npennnhana cnacnnauxnx crpanana, ynpano ro snaun y cnaxom
on rymauena: npnennno nax xpn, a nnacn ncrymauyiy ymprn¬nnane. Jep oncrpanenocr
uyna ie nnaxa y reny, samro yrnannom nocraie cnmnon ymprn¬enor. 2.184 Kao mro ie
naxne rnenao na ropny cxnnniy, raxo ie y rome nnneo Hpopox. Axo ôn nexo nocmarpao
nony cxnnniy, npemna ce neperxo Xpncrom xon Hanna nasnna Hpxna, noôpo ôn npxao sa
cnyxnre¬e Foxancxe raine, xoie n cryôonnma Hpxne nmenyie ronop /pasym, Hncmo/, a
Anocronn, yunre¬n n npoponn raxohe ce osaxonanaiy iennnm ncrnm nmennma.
121
Jep ne
camo Herap, neh cy n Jonan n Jaxon cryôonn Hpxne, n nnie camo Jonan Kpcrnre¬ ôno
cnernonnx, xoin ropn n cnernn (Jn. 5,35), neh n cne mro cnyxn sa yrnphnnane Hpxne n
xoin cy ce no cnoinm nennma yunnnnn cnernnnma, nasnnaiy n cryôonnma n cnern¬xama.
Bn cre cnerno cnery, xaxe Iocnon Anocronnma (Mr., 5, 14). A ôoxancxn Anocron n
npyrnma sanonena na ôyny cryôonn, ronopehn: ôynnre rnpnn n nenoxoneô¬nnn (1 Kop.
15,58). H Tnmoreia ie nsrpanno y noôap cryô, naunnnnmn ra, xaxo cam xaxe, cryôom n
yrnphenomhy ncrnne (1 Tnm. 3,15). 2. 185 V roi cxnnnin ynex nnnnmo n xprne xna¬ena n
na¬ennne monnrne, xoie ce npnnoce n yiyrpo n naneue, ocrnapnnane xpos cne mro
nornenanaiy. Mncnehn ro naie nennxn Pannn, noôpo cran¬iyhn y ônaromnpncnom mnpncy
Fory nnm monnrne, re ca mnpenem pyxy cnemrenoneicrnyiyhn xprny (Hc. 140,2). Axo ie
xo uyo sa one xoin xynaiy, mncnn cne ro xpos raiancrneny nony xoia cnnpa cxpnanocr
rpexona. Kynau ôeme Jonan, xoin ie y Jopnany ymnnao xpmrenem noxaiana, xynau ie ôno
Herap, xoin ie iennom rpn xn¬ane yneo y nony; xynau ie ôno unnnn sa Kannaxa
122
n cnn
on mnornx xoin cy yuecrnonann y naponnma noxpenyrnm ônaronahy. 2.186 Te xannie, xoie
sôor npyraunie cnmnonnxe cnnnie y xpyry oôyxnaraiy, nonpasymenaiy npyxe¬yônnocr n
mnpnohy nepyiyhnx na ôyny ncromnm¬ennnn, iep ie raxo rymauno Pannn xoin xaxe:

Canaor, /rocnon nan noicxama/, nyna ie cna sem¬a Cnane Berone`» (Isa. 6.2-3); «Iocnon he crnopnrn nan
cnaxnm cranom na ropn Cnoncxoi n nan sôoponnma nennm oônax nany ca nnmom n cnernocr
nnamenaornenora nohy, iep he nan cnom cnanom ônrn saxnon. H ônhe xonnôa , na cnxom saxnana nany on
npyhnne n na ôyne yrounmre n saxnon on nonane n xnme.» (Ezek. 4.5-6)
121
„Jep xao mro ie rnieno ienno n nma ynone mnore, a cnn ynonn iennora rniena, naxo cy mnorn, ienno cy
rnieno, raxo n Xpncroc.“ (1. Kop., 12.1), „H cne noxopn non nore nerone, n Bera nocrann nsnan cnera sa
rnany Hpxnn. Koia ie rnieno nerono, nynoha Onora xoin cne ncnynana y cnemy“ (E¢ec. 1, 22-23.) Cxnnnia
ce y ¢opmn npxne ian¬a xon Opnrena (Origen, In Ex. hom. 9.3-4), Cn. Amnpocnia (Ambr., Ep. 4.), a ca
anrnnnnanniom ropne n none cxnnnie (In Cant. 2, Vol. 6, p. 44, 16ff. (MG 44.788D), anrnnnnnpa n nne
iepapxnie (neôecxy n npxneny), xoie saceôno remarnsyie y cnoinm nennma Cn. Pnonncnie Apeonarnr.
122
„H ycranmn nohe. H rne, uoniex Ernon¬annn, ymxon¬ennx, nnacrennn Kannaxnie napnne ernoncxe, mro
ôeme nan cnnma nesnnnm pnsnnnama, xoin ôieme nomao y Jepycannm xao noxnonnx.“ (Pan. 8.27).
58

yrnphyie y rnoinm oônacrnma mnp (Hc. 147,3). 2. 187 A xoxa xoia ce sanpnennna n
sacropn on nnaxa sa yxpamanane cxnnnie, cnaiaiy ce y nacnpamnocrn na ôn ônnn
mnm¬enn xao ymprn¬ene rpemnor rena, saronerno nspaxenn npnennnom xoxe, re xao
ono mro npeonnahyiyhn nyue na ycnon, xoin nonainnme onpehyiy cxnnniy Hpxne. Jep
xnnorne xoxe y ceôn camnma nemaiy cnny on npnpone na nocraiy noôpo nneraiyhe on
npnene ôoie, a ro nac yun rome na ônaronar xoia nnera no Pyxy ne npeônna y ¬ynnma,
xoin nncy y ceôn camnma ymprnnnn rpexone. Axo ce nax n crnn¬nna ysnpxanocr no
ronopy osnauana npnenom ôoiom, ys raxo onnyueno npnnaxem cyn. Cnner on nnaxa, n
rpyôe n neiacne nspane sa ncxasnnane, ca rnm nnaxama nonpasymena onnananane
pacrpomnnm n onmrehnm crpacrnma. A cne ro cam no ceôn noxasyie nencrnenn xnnor,
xoin nsypyie nnor onnx xoin raxo xnne. 2.188 Axo ce ynyrpamnocr xasyie ynpano Cnero
cnernx, sa mnore ie nenpncrynauna, a ro ne onosnna mnm¬ena xoia cmo cnecno
osaxonnnn. Jep ncrnna cneror on nexaxne ie xopncrn xao cnero cnernx n sa mnore
neyxnar¬nna n nenpncrynauna on yncrnny ônncrnyiyhnx. Kana ona npeônna y
nencxasnnoi nyônnn raiancrnene cxnnnie /sv ¡o|: cov¡o|: ¡s xc| caooon¡o|: ¡n: ¡ov
+vo¡no|ov oxnvn:/, ro sa casnana xoia npenasnnase nonmane ônncrnyiyhnx na¬a na ne
ôyne nemnoronpenmerno /caoìvaocy+óvn¡ov s|vc| ,on ¡æv vaso xc¡éìn¢|v ov¡æv ¡nv
xc¡cvóno|v/, neh na¬a neponarn na nocroin rpaxeno, na na iennaxo ne nonnexe non
nornene cnnx a nocroin nencxasnno y cxpnnennm nyônnama mncnn /sv ¡o|: cov¡o|: ¡n:
o|cvo|c: +svs|v caóoon¡ov/.
123
2.189 Tome n cnnunom ce nayunnmn ns ror nnhena, na y
cxnnnin xana ie crnrao no uncrore n ysnenen na nncnny raxnor nocmarpana onnm
Moicniennm nymennnm oxom, ono ce nonono ycnnne na camn npx npyrnx npencrana
nsyuanaiyhn xa¬nne cnemrenocrn.
124
Onne npncraie ynyrpamna pnsa (Hsn. 28,31), pnsa
npxonna, re nanpcnnx xoin cnia ônecxom pasnnunror xamena, re nones na rnann n nan
nnm nnianema (Hsn. 29,6), npary¬n (Hen. 6,10), iaôyxe, snonunhn, naxo ie nanpehena
cnemy npopouxa peu n ian¬ane n oxo oôoie nocmarpauxa ncrnna, a ca oôe crpane cy
raxohe npnmaxnyre napamennne ca na nnma nanprannm nmennma narpniapaxa. 2.190
Mnomrno ie rnx onexnn, a nnxonn cy camn nasnnn raxnn, na ie nemoryh rauan n y
noiennnocrnma ocnpr na nnx. Jep mra ie sa nmenonan renecnnx onexnn noiana, peu,
ncrnna? Ha xpaiy, c rnme ce snannuno noxasyie na ce ro y ncropnin ne onncyie, ne /naie/
uynno oônauene neh nymenna yxpamenocr xoia ce noxasyie no carxanom neronany
npnnna. 2.191 Foia onope ie nnana. Hexn xaxy, xoin cy no ronopy reoperncann pannie, na

123
Karanoecnia /xo:ooonoic/ nnn nomnm¬ane ie mncaono oôyxnarane, anpexensnia marepniannia xao
cxynno saxnarane (nnn uax cran camocnecrn xao anepnennnia y Pexapronnm xornranniama), a cronuxa
xaranencnia /xo:oìnvic/ ie cxnarane nnn ornopen ynnn y crnapn xao nexa npcra nniarnocrnxe. uyno nnn
cmncao sa ornopen ynnn xao `ono cxnaheno` nnie xon Cn. Ipnropnia nono¬no sa noxyunnane Fora, iep ie
ncrnna nov;oauo no+uu+ane (paspahena xaranoecnia nnn camocnecna anpexensnia; y ienno caôpano cxynno
carnenanane) crnapnocrn ônncrnonana XM, II, 23, cf. 25), a ro ie ym xoin noxyuyie peannocr (XM, II, 162).
124
“¡ov o¡oì|o+ov ¡n: |soæovvn: sxac|osvó+svo:“ V nnhennma ce oôpasyiyhn y onehn cnemrenocrn,
xasyie o snauaiy noima oôpasonana xoin Cn. Ipnropnie noceôno nenn. Ha ono ie Knnmenr Anexcannpnicxn
nao xocmonomxo rymauene (Cl. Alexandr., Strom. 5.6.37-40), cnenehn unnona (Philo, Vit. Mos. 2.109; 2.148):
„ (109) Haxon rnx crnapn ie npnocrpoinre¬ cxnnnie xao cnenehe npnnpemno rainy xa¬nny sa nera xoin
ôeme ocmnm¬en sa nncoxor cnemrennxa, nmaiyhn y cnom nponsnoheny noceôny nsnpcnocr nenore n
nomronano neno; n oneha ôeme nnoiaxa, ienan neo xoin ce nasnnao ropnom, re npyrn cnyxôena oneha npexo
pamena... (148) H sa ynape, nexo onaôpan sa unrano narpeno ornapane saxnannocrn sa ycnemno yxpamanane
cnnx rnx crnapn, sa xoie ie cacnnm ocoôeno nmao na nenn xonnxo my npncraie, nsnnoino ie noônr ns cnnx
enemenara, ysnmaiyhn sem¬y sa cnoie ôopannmre n c oôsnpom na neronane xoie ie oryna nsnyxao, nony sa
nnhe n npane, re na no noi nnonn; nasnyx sa nncane n sa cxnarane onnx crnapn xoie cy npenmern namnx
cno¬amnnx uyna (npemna ie nasnyx nocpennnx y xome cy cnn nanpernyrn), re sa ronnmna noôa, ysnmaiyhn
narpy y oôa naunne ynorpeô¬eno sa xynane xpane n neunie rpeiane, re raxohe onai neôecxn naunn xoin
nocnyxyie cnerny n sa cne npenmere nnhena.“

59

ce rom ôoiom osnauana nasnyx.
125
Pa nn sancra ôoia raxnor nnera nma nexo cponcrno ca
ôoiom nasnyxa, ne namepanam na yrnpnnm rauno. 3aro mro ie raxno cxnarane y
carnacnocrn ca nnanaiyhnm nornenom na npnnny, a oner, na¬a, na onai xoin namepana n
ôyne cnemrenocnyxnre¬ npen Forom na nnnn cnoie reno xao cnemrenonenarno, n ne
yunnnnmn ce mprnnm saxnannm y xnnoi xprnn n y cnyxeny pasymnom, nnie nonnprao
nymy nexnm nnxaxo rpyônm n mnororenecnnm oônauennma xnnora, neh onom uncrorom,
cnnunom nexaxnoi renecnoi nnrn, ncranuao cna sanounnana xnnora n npnônnxno ce
rome, na nocrane ncnapnn narope, nax, nasnymacr n ca y ceôe ypymenom renecnom
npnponom, na xan ce nxan uyie nocnenna rpyôa, no rnacy 3anonennnxa, noxasanmn ce
neorexannm n naxnm, nncnpennm saienno c Iocnonom, nonehemo ce no nasnyxy,
nnxaxnnm ôpemenom nenpnnesann sa sem¬y. Jep xo ie, no canery ncanmonenna raxan (Hc.
38,12), oôyhn he ce y onai nasnymnn orprau, xoin cnnasn on rnane no xpaia nory. Jep ne
onnyuyie ce saxon na ro na npnnna ocxynena 2.192 Cniane xpacnnx nena ônhe snarna
snonna xoia cy oôemena o nyrman. Jep nne cy raxne norpeôe, xoinma ce npnxyn¬a
ôorarcrno npnnne, nnn oxo onor Foxancxor nepa n oxo xnnora canecnocr /caynnhanocr,
ovvs|ono|: /. Ta nyrman n snonna nanase ce na Tnmoreienoi onehn, no nennxom Hanny, xan
xaxe na rpeôa na nma nepy n noôpy canecr (1 Tnm. 1,19). Paxaxo na uecro n nenernacno
na¬a na snyun nepa y npononenn o Cneroi Tpoinnn, a xnnor na nannxyie cnoicrny naponor
nnona, 2. 193 iep cno¬amna crpana onor nnona ie neyronna sa xpany, ôynyhn na ie
noxpnnena rnpnom n xpananom xopom, ann ie ynyrpamnocr npniarna sa rnenane no
pasnonpcnom n crporom noperxy y ycrpoicrny nnona, a iom npniarnnie a yxyc,
nacnahyiyhn uyno. H ¢nnoco¢cxo n cypono pasnohene iep ie sancra nenpnnnauno n
nenpniarno sa uyna, nyno ie noôpnx nana n ocnaheno ie npema nnacrnrom nono¬nom uacy.
Jep naxon mro ie nam opau pacxpno y cnoie npeme pasrpanaro reuene xnnora, n noxasao
cauynany nenory, cne cy nocrane cnacrn sa one xoin npoôaiy npnuemhem cnoinx
concrnennx nnonona. Jep xaxo nerne xaxe n Foxancxn Anocron, cnaxo oôpasonane npema
npncyrnom ne mncnn ce na ie panocr, neh ôon (ro iecr y roxy ono npennonnpnyro on
saxnaraiyhnx), a rex xacnnie ce naie noôniaiyhnm nnon cmnpena (Jenp. 12,11), a ro ie
cnacr on ynyrpamnnx oxymanana. 2.194 3a rai orprau y xasnnany /Hncmy/ ce nanaxe na
ôyne n yxpac. Tn yxpacn cy pasnoôoinn npnnecnn, oôemenn ne ns nyxnocrn, neh pann
yxpamanana. 3namo oryn na npnnna ne rpeôa na ce mepn camo sanonemhy, neh no
nyxnocrn na ôn n on nac nemro ônno ypaheno on npomnm¬aiyher cno¬a, re ce onehn
nonanao nexn yxpacnn nonarax, xaxo ie nocrynao n Hanne, cnnnhyhn npennnne yxpace o
ceôe sa sanonecrn. Maxap saxon n sanonena na onn xoin cnyxe xprnennxy ônnaiy n
yneonnnn xprnennxa, oôanemrana na ce onne xnnn (1 Kop. 9,13), re ie rai y ocxynnnn
nenao Jenanhe¬e, nnha n oôpoxa n narocrn. Ero rnx npennnnnx yxpaca, mro ce cnoinm
naôan¬anem npema sanonecrn camn no ceôn npyxaiy yxpamanaiyhnma. 2.195 Hpemna cy
nna nennona onosro npeôauena npexo nonnpa, cnymraiyhn ce on pamena no rpynn n no
xpnry, onn cy mehycoôno nonesann na oôa pamena ca nne saresnnne. A xao saresnnne
cnyxe xamenonn, on xoinx cnaxn na ceôn nma nanncano mecr nmena narpniapxa. Foie ror
orpraua cy rxauxe. Cnnera ie npennerena c nop¢npom, n npnena ôoia nomemana ie c
nnconom. A nsmehy cnera rora pacyra ie snarna nnr, raxo na ie on re pasnonpcnocrn y
ôoiama ona exa pacrnopena nenora xoia ônncra na rxannnn. 2.196 Ono mro onarne
nosnaiemo cacroin ce y rome na ie ropna onexna cne mro ie cnoicrneno cacrany yxpaca

125
3a ono cxnarane nncrpyxrnnno ie unnonono rymauene: (Philo, Vit. Mos. 2.118): „ (118) H mopamo na
nounemo ca nyrom onopom xoia ce npocrnpe none no unanaxa nocnona. Ta xa¬nna ie cna y ôoin ianrapa
(xniannnra) raxo xao na npencran¬a nasnyx, na n no npnponn ie nasnyx npn, re y mepn cnymrana on nnmnx
nenona nonnm, ônna cycpernyr ca nenonnma oxo mecena ronnxo nanexo xonnxo n xpainocrn sem¬e, re ce
pacnpmana cnyrne. Ha rai naunn raxohe, xa¬nna ce nponyxana no srnanaxa nory, re pacnopehyie npexo
nenor rena...“ To cnomnne n Knnmenr y Lapeuuua+a (Cl. Alexandr., Strom. 5.6.32.)
60

cpna, n cnaxe ce on mnornx pasnnunrnx npnnna. Jaxnnroc (cnnera) ce npennnhe ca
nop¢npom (ôarpennnom). Jep ca uncrorom xnnora ynpexe ce napcrno. Hpnenn nnamr
cnnnhe ce ca nnconom, saro mro ce cnerao n uncr xnnor oônuno ciennnyie xaxo ro ônna
ca pymennnom crnn¬nnocrn, mro mehy rnm ôoiama npoceiana snarom xoie saronerno
npyxa pasymenane cxpnnenom, npencran¬eno raxnnm xnnorom. Harpniapcn nanncann na
napamennnama ne mano nonpnnoce raxnom namem nenom nsrneny. Jep panninm npnmepom
noôpnx ¬ynn mrannme yxpamanaiy ¬yncxnxnnor. 2.197 3a yxpamanane ropnnm
nennonnma npeôanyiy ce n npyrn pann yxpaca. Ineyna on snara (Hsn. 28, 13) xoia nnce na
iennoi n npyroi napamennnn no ceôn nonpxanaiy nemro y nnny uernopoyraonnxa, onaiyhn
ônecax on nnanaecr xamenona, xoin cy nopehann penocnenom. Pena ie uernpn, a cnaxn ie y
ceôn nocno rpn xamena. Kon xamena ie ônno norpeôno na ce nahe ysaiamnn cxnan, ann ce
cnaxn yxpamanao cnoinm nnacrnrnm ônemranem. 2. 198 Taxan ie cno¬amnn nnn
yxpamanana. A nonpasymena ce na ie snauene rnesna xoia nnce c pamena sa necnnny xoia
nenyie opyxiem npema npornnnnxy, na ôn npema pannie peuenom, npnnne ycnenane nepom
n noôpnm y nenom xnnory canemhy, re nocrano iacno, na ie uonex noxpnnen rnesnnma
ôesonacan ca oôe crpane, ocraiyhn neyxnar¬nnnm sa cnnune crpene ys nomoh opyxia
necnnne npannunocrn n nennne (2 Kop. 6,7). 2.199 Ono nax uernopoyraono yxpamanane
onne rnesnnma nonpxannm ca oôe crpane, rne cy na xameny ônna ncnncana canmenn
xonennma narpniapaxa, cnyxn xao noxpnnano cpna n rom nac peuiy yun na he nnema rnm
rnesnnma np¬annm onanere crpene yxpacnrn cnoiy nnacrnry nymy cnnm npnnnama
narpniapaxa, xana cnaxn on nnx cnoiom ônncranomhy saciain na onehn /pnsn/ npnnne. A
nsrnen uernopoyraonnxa nexn rn ôyne yxas neonxonnocrn na unpcro npeônnam y noôpy,
oryn mro raxan sannc, mro ce y npannm crpanama panno ocnana na yrnone, c myxom
npennauyie y npyraunin nsrnen. Hpnnesn xoinma cy rn yxpamenn npnunpmhnnann cy ce
na neha, re no mom mnm¬eny cnyxe sa napenôy na ce sannmamo nncoxnm xnnorom, na ce
cmarpamo oôanesnnm npema ¢nnoco¢nin n na reopnicxom npnnpyxnmo npaxrnuno, raxo
na ôn cpne morno na nasnauana carnenanana, a pamena nena. Inana nax, yxpamena
nonecmom osnauana nenan npnnpem¬en onnma xoin xnne noôpo, n yxpamanaiy ra na
snarnom rnesny yrncnyrn raiancrnenn nanprn. 2.200 Oôyha ce ne cran¬a na onor xoin ie
oôyuen y raxne yxpace, na ne ôn ôno rexax y xony, re na ce npn xperany ne ôn rpynno na
re xoxe yrexe, mncnehn yuena npema ysnnmenom xnnory npnnpxanaiyhn ce rpeôana
carnenanana nenarne ¢nnoco¢nie xoia ie noxperauxa no nocmarpane, xao mro n cpne
nocmarpana nocraiy cnmnonn ôpsnne nenana. 2.201 Inana yxpamena nnianemama xoin cy
noôpo yunpmhenn on pacnopehennx osnauana nenan, xoin yxpamana saneuaheno snarny
raônnny c nenspennnnm panocrnma. Oôyha ce ne npnrexe xon onpem¬enor ca raxnnm
yxpacnma, na ne ôn orexann c oôsnpom na yraxmnny n ne ôn ônnn nenoxpernn xao oxnon
on mprnnx xoxa, npema nocranom ys mncaono nocmarpane rope. Cnaxaxo na ie onpemane
npornn yxpamenor na ce na nore cran¬a oôyha npema npnoi mncrarornin xao sa onor xoin
ie saxopauno n nsôauen na ycnon. 2.202 Tai xoin ce ycnnne no npxany nocmarpannma na
nam ce ycnne nocn na pyxama ôorocasnane raônnne, xoie na ceôn nmaiy ôoxancxn saxon.
Ann one ce came nome, cnom¬ene npornnyoônuaienom ynopnomhy rpemehnx. Hnx
rpemena ôeiame crnapane nnxa y cnnunocrn renera nsnaianor nnonarpniom xymnpa. On
ce xon Moicnia can onosnao cnoxnnmn ce y nony n nnhe sa one xoin cy nocrann
orpemennm, xao mro ie na cne naunne no nennn¬nnocrn noneo ry rnap, xoia ie nocnyxnna
¬yncxoi ôesôoxnocrn. 2. 203 Honainnme ie ro, oxo crnapn mro cy cana nacraiane, y nama
npemena, npopouxn xasnnana ncropnia. Jep cna nnoncxa npenecr cacnnm ie ynnmrena,
ôynyhn na ie ncrpeô¬ena ônarouecrnnnm ycrnma, xoin cy noôpnm ncnonenanem
nsnpmnnn y ceôn ynnmrene neuacrnne crnapn, re ycnocran¬ane npennnx nnonocnyxena
rainn yunnnnn necaunnenom rexyhom n nennocracnom nonom, na ry nony n cama
nnonoxpmeha ycra xoia cy ce nexan npenanana nnonoôemneny mory na nniy. Jep xana
61

nnnnm na nonnpranane npe re cyiere cana ncrpeô¬yie n ynnmrana nnone, na xoinma ie
ônna nnxona nana, nehe nn rn ce noxasarn na ncropnia iacno nosnna na cnaxn nnon ôyne
npnnan¬en ycrnma xoie npenase on npenecrn /neocer¬nnocrn/ no noôoxnocrn. 2.204
Moicnie ie naopyxao Hennre npornn iennonnemennx. H onn cy npomnn nace¬a on xpaia
no xpaia, ne pasmnm¬aiyhn nounnnnmn nomop ca cycpehyhnma, npxom mauena one xoin cy
ce nepaspemnnnm xpannnn cexyhn. Oxom¬yiyhn ce na cnaxor xora ôn cpenn ocrnapnnann
ôn ymopcrno, ne pasnnxyiyhn yônien ¬yne, ne oôpahaiyhn naxny na nn ie nexo
nenpniare¬ nnn npniare¬, crpanan nnn nomahn, pohax nnn ryhnnan, neh ie ônno iennno
nexaxna ycmepenocr pyxy iennno n panno ycrpem¬ennx na cnaxor xora cperny. 2.205
Kasnnane o rome moxe sa nac na nocnyxn xao xopncna nexnnia. Haxon rora mro cy ce
ocnenemonnnn cnn npema sny ce mncaono cnoxnnn, xao mro ie ienan nocrao ronop sna sa
yxynno no¬e, y nepasnnxonany npema noiennnnnma nacrao ie ônu. Kao mro sareuenom y
ônno xaxnom sny ônu nanaxe nanocehe ynapne na ônno xoin neo rena, snaiyhn na ce ôon
xoin ce oceha y iennom neny npenocn n na cne reno, raxo n yxonnxo y rom reny xoie ce
pemnno na sno cnaxn unan xoin ie ôno xaxnen noiennnauno, ro ie ônu xoin ie oôpahaiyhn
ce nennmnunom ypasym¬nnao nennny. 2.206 Cnaxaxo na axo ce nocmarpa xon mnornx na
nnie ncra cnna sna xon cnnx, rnen Foxnin ne nenyie na cne, neh camo na nexe, na ro na¬a
na pasymemo raxo na For no uonexo¬yônnocrn nonpan¬a yunneno, n npemna ne cnoce
cnn ynapne, oner ce cnn ypasym¬yiy, re oxpehy on sna no nennmnunnm ynapnnma. 2.207
Hero ro ie iom n y ncropnin saôenexena mncao. Hanohene rora ôn nac na rai naunn
norxpennno. Ha onmroi npononenn saxononanan xaxe cnnma, axo ie nexo sa Iocnona,
nexa nohe menn (Hsn. 32,26), ro iecr, raxan ie rnac saxona xoin sanonena cnnma, na xo
xohe na ôyne npniare¬ Foxnin, nexa ôyne npniare¬ n menn, xoin cam no npniare¬crny ca
saxonom nocrao (saro mro ie npniare¬ saxony, na xpaiy n npniare¬ Foxnin), re n sa ncre
xpos ry ocyny, nsnao ie sanonecr na ce cnyxe mauem npornn ôpara n npniare¬a n
ônnxner. 2.208 Mncnehn c oôsnpom na one xoin canecno rnenaiy nocmarpannma na cnaxo
xo ie npema Fory n npema saxony rnenao yôncrno ycnoiennx sana on nnx ce uncrn. Jep
nnie cnaxn ôpar, npniare¬ nnn ônnxnn y Hncmy noôpo pasymeo, neh npyraunin ônna n
ôpar n ryhnn, n npniare¬ n nenpniare¬, n ônnxnn n cynpocran¬enn. Hon rnm nmennma
pasymemo name cnarnamne nomncnn, on xoinx xnnor npnunnana namy cmpr, a cmpr nam
xnnor. 2.209 Taxno nonmane y cxnany ca neh xasannm y ncrpaxnnany o Apony, xana ie
no yspoxy neronor caneicrna c Moicniem, on npencran¬en xao noôopnnx, anhenom
xpannre¬em, xoin caunnana snamena sa sacrpamnnana Ernnhana, cacnnm nmaiyhn npano,
xaxo xao crapnin no nmeny, crora mro ie anheocxa npnpona n nerenecnocr casnana npe
name npnpone, raxo n na nme ôpara no cponcrny xoin ie ymom npencran¬nna anheocxa
npnpona ca namom ymom npencran¬nnom npnponom. 2.210 Ony nax crnapny
npornnpeunocr na xaxo ôn sa iaue ysenn Aponono cnyxene, xoin ie sa Hspannnhane
nocrao cnyxnre¬ npn crnapany nnona, nam ôn ronop n nnme on cnomnnana cnera,
ynexonnxo oôiacnno npexo cnnunonmenocrn ôparcrna, a raxohe n rnme na ce ienno n ncro
ne osnauana ynex iennnm n ncrnm ronopom, xana ce nexo nme ysnma y cynpocrn¬ennm
nonmannma. Ppyraunin ie ôpar xoin ncrpeô¬yie ernnarcxor rnpannna, a raxohe
npyraunin, xoin Hspannnhannma caunnana nnona, maxap ie nme sa oôa ncro. 2.211 Hpornn
raxne naxne ôpahe Moicnie ncyxana mau. Jep oxo uera ce nsnaie sanonecr npyrnma, na ncrn
naunn osaxonyie n ceôe. A yôniane raxnor ôpara iecre ynnmranane sna. Jep cnaxo xo ie
ynnmrno sno, yrnphyiyhn ce y uemy nparo no canery npornnnnxa, yôno ie ro sno n y ceôn,
xoie ie nerna xnneno no rpexy. 2.212 Bnme ôn nam sa ro onnananano yuene, axo ôn nemro
nnn npyro ns ncropnie y nocmarpany rora ônno ynorpeô¬nno. Jep ce xaxe na cy nocrann
no pacnopeny ror Apona, raxnn na na¬a na ce npnxare naymnnna /¡c svæ¡|c/ (Hcx. 32,2).
H ca rom onaôpanom rnapn caunnnme nnona. Bra xaxemo? Pa ie Moicnie cner y
naymnnnn, na ie cnyx Hspannnhana yxpacno naymnnnom, ro iecr saxonom, a
62

naxnonmenonan ôpar oreo cnyxy narn yxpac, n on nera caunnno nnona. 2.213 H ca
nperxonnnm npnxnaranem sna ônno ie nexaxnor onnomena naymnnna, caner na ce
nocnyma sanonecr. Moxe nn npniare¬ n ônnxnn on npnocasnannx na ôyne nomronanan
smnie, xoia caneryie na ie nemro xopncno n noôpo mro oncryna on Foxninx sanonecrn? To
n snaun onnoinrn y cnyxy naymnnne sanonecrn. Hpemna ie onai xoin yônia raxny ôpahy,
npniare¬e n ônnxne, no saxony uyo one peun, npema xasnnany ncropnie, xoie cy on
Moicnia xasnnane raxnnm yônnama. Cana nocnernre name pyxe Iocnony, cnaxn u cnny n
ôpary na ôn nam ce nao ônarocnon (Hsn. 32,29). 2.214 unnn ce na npema cpehnom uacy n
cehane na one xoin cy nonycrnnn rpexone na ce ynasnno y pasnore, xao mro ie cnaxaxo n
na ce nosna xaxo cy ôorocasnane raônnne na xoinma ie ôno ncnncan ôoxancxn saxon, mro
cy ns Moicniennx pyxy nane na sem¬y, re ônne cnom¬ene ynopnomhy noner, Moicnie
nonocn nonono, a na nncy canpmennie on onnx ncrnx, nero camo ca rnm nax na nnma
nncmennma. Jep ysenmn raônnne ns none rnapn, nonmecrno ie no moryhnocrn saxon xoin
oônaronahyie. H rai npnsnna ônaronar nocehn saxon na xamennm nnouama, on Camor Fora
y xameny ca yrncnyrnm rnaconnma. nocne uera xaxo ie Cam For nspanno peun na xameny.
2.215 Jep ôpso ie ono on nera noheno ônno moryhe iom noxyunrn pasymenanem Foxnier
npomnm¬ana mro sa nac nacraie. Jep axo ie ôoxancxn Anocron ncrnncrnonao nmenyiyhn
raônnne cpna (2 Kop. 3,3), ro iecr ono nnanaiyhe y nymn,
126
ôes cymne ie ncrnnnr y
ncnnrnnany Pyxom nyônna Foxninx, na ie oryn moryhe nyrem ocnemrenocrn nayunrn na
ie ¬yncxa npnpona ônna nauenno nenponannna n ôecmprna, ycrpoiena pyxama Foxninm n
yxpamena nenncannm nanprnma saxona, npnponno xon nac nonoxena no¬a npema
saxony, y onnpahany on sna n y uacrn on Fora. 2.216 Haxon mro nac ie nonnpnyo oniex
rpexa, xoin ce y npnom Hncmy nmenyie rnacom smnie, a y ncropnin raônnna rnacom onnx
xoin nenaiy on nnna (Hsn. 32, 18), rana ie nanaiyhn na sem¬y, nama npnpona nponana.
Ann ncrnncxn saxononanan, unin ie nnx ôno Moicnie, cam ie on name sem¬e ncrecao
npnpony raônnna. Jep nnie ôpax ncror ôno ôorononocehn na ôn ce nspannno meco, neh ie
ncrn no nnacrnrom mecy nocrao xamenoceua xoin ncnncyie ôoxancxnm npcrom. Pyx
Cnern ie cnmao na Pieny, n cnna Bnmner iy ie ocennna (Hx. 1,35). Haxon mro ie ro
nacrano, nonono ie ono mro ôeiame nponana npnpona nocrano ôecmprno on ônaronarn
npcrniy. Ha mnornm mecrnma y Hncmy npcrn ce nmenyiy Cnernm Pyxom. 2. 217 H ro ie sa
Moicnia nocrano npernapane raxnor ys naicnannnie, re n raxnor xao necanpxano
ônncrnonane sa oun nonnx xao noianom y cnany onnx. V cnemy oôpasonan ôoxancxom
nepom name raine, nnie ôno y nesnany xaxo na nonynn ncropniy ca nocmarpanem sa
ycnnnane. Jep Onai xoin ycnpan¬a namy cxpmeny /osnornameny/ npnpony (mncnehn cne
xpos ono napeueno o namnm caynecnma na ce neun), naxon mro ie mnory nenory on
crapnne yneo no cxpmenoi raônnnn name npnpone, xaxo ie ncnnrano, yxpacnnmn ie
ôoxancxnm npcrom, nesaxnahen rnme na ce on nenocroinnx nornena nocrane, no
npenacxoncrny cnane nocraiyhn nenpncrynaunnm sa one xoin ôn na Bera rnenann. 2.218
Jep yncrnny, xana crnrne, xaxo xaxe Jenanhe¬e, y Cnoioi cnann n cnn anhenn c Bnm (Mr.
25,31), ienna na he n sa npanenne na nocrane canpxnn n no noiann. Onai ôesôoxan n
iynansyiyhn iepecnma, xaxo xasyie Hcania (Hc. 26,10), nehe yuecrnonarn y onom na nparn

126
„Hoxasyiyhn na cre nocnannna Xpncrona, xpos name cnyxene nanncana, ne macrnnom, nero Pyxom Fora
xnnora, ne na xamennm raônnnama, nero na rienecnnm raônnnama cpna“ /Cn. An. Hanne, 2 Kop., 3.3/ Hcra
rema ie pasnniana xon Cn. Ipnropnia y rymaueny Hecme nan necmama (in In Cant. 14, Vol. 6, pp. 411, 18—
415, 12 (MG 44.1073A-1076C). 3a rymauene npcra Foxnier xoin nnme na xameny Cn. Ipnropnie ce nosnna
na anocroncxo xasnnane „A nama For orxpn Pyxom cnoinm; iep Pyx cne ncnnryie, n nyônne Foxnie“ (1
Kop., 1.10) Pyx uonexon xoin ie y nemy sna mra ie ca crnapnma, a yneonnmrno na `Pyxy Foxniem` xao
Onome xoin sna mra ie ca Forom, omoryhana na snamo mra nam ie naponano on Fora, ri. ca npnmanem Cn.
Pyxa nounne n pasymenane samro ie camo nyxonnom ônhy moryhe npyxarn nyxonne noxase.
63

uyno, iep na ce nsysme ôesôoxan, cne nox ne nnnn cnany Iocnonny.
127
2.219 Hero ra nax
cnecnocr y npaheny npennasnauennx, c oôsnpom na nonospene npema rom mecry saysnma
nocmarpane. Bpahamo ce no onor npernocran¬enor. Cnaxaxo na no raxnnm ôoronoianama
ocner¬ennie rnenamo Foxancxo /0soccvs|c|: svcoyæ: oo6v ¡ov Osov/ no cnenouancrny
ôoxancxor rnaca y xome ce xaxe na nnnem nnny, xao na ôn rai ôecenno ca nnacrnrnm
npniare¬em (Hsn. 33,11), na ie raxo rome nacrano, xao neiax na ce sarexao n na ce nepyie
nonyr sareuenor cynônnom no cnenouancrny Hncma, na ncrom rpeôa na ce noiann For, a
xaxo my Onai xoin ce ynex noian¬yie nnxaxo nnie ôno nnn¬nn? 2.220 H rnac onosro cana
ce nax carnamana na npnxe¬xnnane nnnonnnxa n na nerony monôy ne ycxpahyie ry
ônaronar, nonehn nonainnme y ôesnahe xpos xoie ce orxpnna necanpxanocr ônncrnonana
¬yncxor xnnora, a xoia ie on onor rpaxena. Hero raxno mecro nocroin camo no ceôn xaxe
For, n na rom mecry crena n pacennna y crenn, y xoiy ie sanonenno na ce cmecrn Moicnie,
a sarnm For noxpnie pyxom ycra ornopa n npohe npnsnnaiyhn, npnsnnaiyhn Moicnia n cne
nan nacranor na nnne onsana onor xoin sone n na rai onne nnnn cnany rpaxenor,
128
re na ie
nocrano nenaxno nsnemranane ôoxancxor rnaca. 2.221 Jep axo ce ro rnenano npema
nanncanom, ne camo na he onnma xoin rpaxe neiacno na ôyne mnm¬ene, nero nnrn
nenpounmhennma on nonmana xoie ce noian¬yie sa Fora. Jep camo xon onnx y nanpry
nocmarpaiyhnx ono mro ie npenne nma n sanne. Can nanpr renecnor iecre rpannna. Kao
mro nanpr samncnn o Fory nnie renecne npnpone nerono npounmhanane ce casnaie.
Cnaxo ie reno n cnoxeno cacnnm. Ono cnoxeno nma cacran on pasnoponnnx cnoiena. H sa
cacran¬eno nnxo ne ôn pexao na ônncrnyie nepacran¬nno. Onom pacran¬nnom nnie
moryhe na ôyne nenponannno. Jep nponanane ie pacran¬ane cnoxenor. 2.222 Axo nax
nexo Foxniy nosannny mncnn npema cnonnma (ôyxnanno), nocnehe no re necanpxnnocrn
ns npahenor /cnecrn sx ¡n: cxoìov0|c:/ npema nyxnocrn. Jep ono npenne n sanne y
cnaxom nanpry, nanpr ie npema renecnom. To mro ce pasnaxe iecre no concrnenoi
npnponn. Jep cne ie nponannno cnoxeno. Onom mro c pasnaxe na ôyne nenponannno nnie
moryhe. Paxne xo poôyie cnonnma nponannno ie xpos npahene mncnn ocmncnno yoxono
Foxancxor. Ann For ie neynnmrnn n ôecrenecan. 2.223 Hero xaxan ôn ce sa ono nanncano
ycarnacno pasym ys ono on npenpyuno mnm¬enor? Axo nac nax y nonesanocrn peun rai
neo nanncanor npnnyhyie na namo npyrn cmncao, ro cnaxaxo na¬a na ce raxo cxnarn n y
nennnn. Jep ono mro pasymemo y nennmnunocrn, cnnuno rome nyxno npnxnaramo n
nennny. Jep ne ôn ônno na nemro onmre nnie on nenona cancnynanano. Paxaxo n mecro
xoie ie ys Fora n na rom mecry xamen n y raxnom pacnen, xoin ce raxo nasnna, n Moicnieno
xonane ryna n Foxnie nonarane pyxe na ra ycra n nponaxene mnmo n npnsnn n naxon
rora nocmarpane nosannne, nexaxo he na ôyne ônarocnonennie sa ysnonehe saxone na ce
nocmarpa. 2.224 Bra ie ono nacnnxano? Kao rena cxnona nanany xana ôpso noôniy
noncrnnai na ce xnare no naxnonocrn, maxap nx naxon npnor xperana nnxo n ne
npnmopanao nonono, cama no ceôn iaxnm noncrnnaiem xpehy nannxe, xan nm ie nyr
orxnona nannxe, ys ro ne cycpehyhn nnmra raxno mro ôn cynpornnm xperanem
npecenano nnxony rexny, raxo n nyma nacynpor rome, xana ce orpemnna sema¬cxom
npncrpacnomhy yunnn ce nenocroiehom sa ropy n ôpso y rom xperany nannme ncnapana

127
„Axo ce n nomnnyie ôesôoxnnx, , ne yun ce npannn, y sem¬n nainpanennnioi unnn ôesaxone n ne rnena
na nennuancrno Iocnonne“ (Hc. 26.10). Cnana no Cn. An. Hanny npnnana ôoronnnny Moicniy: «Axo nn
cnyxôa cmprn nspesana na xameny cnonnma ôieme y cnann, raxo na n cnnonn Hspan¬enn ne morome rnenarn
y nnne Moicnieno on cnane nnna nerona xoia nponasn» (2 Kop., 3.7), a nanexo ie neha ona `nxone Fora
nennn¬nnora`, Hcyca Xpncra, sa mra on raxohe xaxe. «Jep For xoin peue na ns rame sacnia cniernocr, On
sacnia y cpnnma namnm pann npocnier¬ena snana cnane Foxnie y nnny Hcyca Xpncra.» (2 Kop., 4.6)
128
Ipnropnie Forocnon rymauno ie onai nacyc ns Knuee H;)acra uonexonom nemoryhnomhy na cxnarn Fora
y Beronoi cymrnnn, a cxnarane no nosannnn ynyhyie na Foxnia nena xoia On unnn y cnery (Gr. Nazianz.,
Or. 2.3 (MG 36.29B), neoma cnnuno nmenaxy ns Hnce.
64

on noner y nncnnn.
129
2.225 H xaxo nannme nnmra ne npecpehe nene rexne (iep
yxnar¬nno ie npema ncrom na npnpona noôpa npnnnaun ceôn xa noi nohene nornene),
nocraiyhn ynex cne ysnnmenniom, no npnxe¬xnnany neôecxor canpocrnpyhn ce nanpen,
xaxo xaxe Anocron (unn. 3,13), n y cnemy ce nponsnonn nonpmanane npema ysnnmenom.
2.226 Jep xe¬eno xpos ono neh npnôan¬ano na ne ôonn ono ysnnmeno xao
npernocran¬eno, nesanpxnno ce cnpononn nomene no onnx rope, ynex npexo panninx
ycnexa nenpecrano oônan¬aiyhn nanon sa noner /aoo: ¡nv a¡no|v ¡óvov cvcvsé.ovoc/.
Jep camo eneprnia no npnnnn xpann moryhnocrn cnarom, ne pasnaiyhn xpos nena nanon,
nero ce ynehanaiyhn. 2.227 3ôor rora sa nennxor Moicnia xaxemo na ie ynex nnme
nacraiano, xaxo ce nnxan nnie sanpxanao y ycxoheny, nnrn caunnanao ceôn xaxno
onpehene y nomeny na rope, nero iennoxparno ce ycnnnyhn crenennnama na xoinma ce
yrnphyie For (Hocr. 23,13), xaxo xaxe Jaxon, ysnasehn na npernocran¬ene crenennxe, n
nnie npecraiao na ce nene oryn mro ie na nncnnn nasna nanasno crenene xoin cy nnmn on
onnx xoie ie nocrnrao.
130
2.228 On ce onpexao naxnor cponcrna c npnnnesom Ernnra.
Vunnno ce ynpannom Jenpeia. Cenehn ce y nycrnny, ôno ie onne rne ce ne norpeca
¬yncxn xnnor. Hanacao ie crana xporxnx xnnornna n nnneo cniane cnerna. Haxon
cxnnana oôyhe neorexao ie xpenyo na npnnasn cnerny, re ce ônpa sa ocnoôahane pona n
ncronnemencxor napona, nnnn nenpniare¬a xoin rone, yponenor y crnxniy. 2.229 Hon
oônax ynasn. Vro¬ana xeh xamenom, nenn xneô neôecnn, sarnm nnsanem pyxy nopaxana
nnonnemennxe, uyie rnac rpyôe, ynasn y ramy, nponnue y cnernnnmre nepyxornopene
cxnnnie, nsyuana raine ôoxancxor cnemrencrna, ynnmrana nnona, ymnnocrnn¬ana
Foxancrno. Oônan¬a saxon cxpmen snohom Jenpeia. 2.230 Cnia cnanom n ônna
npeysnecen na raxne nncnne, iom nnamrehn ysôyhenem nesacnrno rpaxehn nnme, n na ie
ynex ôno y nnacrn iom ôn ie rpaxno, xaxo ôn ce npounmhanao norne, na ce nomorne na
noônie ro monehn Fora, na my ce On iann, ne camo y roi mepn y xoioi on moxe na
npnxnarn, neh xaxan ie For Cam y Ceôn.
131
2.231 unnn mn ce, na ie raxan ocehai cnoicrnen
nymn xoia ie ncnynena nexaxnom nnamenom ¬yôan¬y y noxnn¬ainma c oôsnpom na
npnponno neno, a ynex ie ônno nane na ce on nnn¬nne nenore nyue npema
npernocran¬enoi, nenpecrannm npenysnmannma c oôsnpom na cxpnneno nasna rome
sana¬nno rexehn. Kao mro ce cnaxan ¬yônre¬ xpacore /soco¡n: ¡ov xéììov:/ mro
nouexyie ono mro ce ynex noian¬yie xao cnnxa xe¬enor, ncrn ro npnxe¬xyie na ôn ce
nacnrno camnm naxnnm nprama npnonnxa /¡ov co,s¡vaov/. 2.232 H ro nspaxana ynap n
npncryn rpannnama yspoxa npnxe¬xnnanor, ne na ce xpos ornenana nnn ncrnana, nero no
nnunocrn yxnna nenora /¡o +n o|c xc¡óa¡oæv ¡|væv xc| s+céosæv, cììc xc¡c
aoóoæaov caoìcvoc| ¡ov xéììov:/. Foxancxnm ce rnacom naie nsncxnnano npexo xora
ce onônia, ca mano peun noxasyiyhn nexy nensmepny nyônny mncnn /c+s¡on¡óv ¡|vc
ºv0ov von+é¡æv/. Jep ncnynanaiyhn rexne ncror, Foxnia nennxonapnocr ie nonpxana,

129
Tema nerena nyme n nene xpnnarocrn nocnena on Hnarona (Plato, Phaedrus 246b, 249a, 255c, n
Theaetetus 176a), a Cn. Ipnropnie ie uecro pasmarpa (Gr. Niss. In Cant. 15, Vol. 6, p. 449, 12ff.
(MG44.1101B-C);Deor. dom. (MG 44.1145A-B); De virg. 11, Vol. 8, 1, p. 294, 7ff. (MG 46.365CD), ann n
nanomnne xaxo xpnnarocr nonasn on Cn. Pyxa, xao n pannin ôorocnonn (Justin, Dial. 2.6; Clement
Alexandria, Strom. 5.14.94, and Origen, De princ. 3.6.1) Hpnnnaunocr ¬yôann npema ¬yôann ie onai
reme¬nn pasnor xoin oxpnnahyie sa ner nyme: „Hnxo ne moxe nohn menn axo ra ne npnnyue Oran xoin ra
nocna“ (Jon., 6.44., n nanomene Cn. Ipnropnia /Gr. Niss. De an. et res. (MG 46.97A-B)/
130
„H ycnn can, a ro necrnnne craiaxy no sem¬n, n npxom nornnaxy y neôo, n rne, anhenn Foxninno nnma
ce nenaxy n cnnaxaxy.“ /Gen. 28.12./ V cnoinm xomenrapnma uecro ie xopncrno mornn crenennxa (þu0µoi)
/De virg. 11, Vol. 8, 1, p. 292, 10ff. (MG 46.364B-C); In Cant. 5, Vol. 6, p. 158, 19ff. (MG 44.876B)./
131
Hpema Cn. Ipnropniy uexna sa Forom na¬a na ôyne cranna (In Cant. 12, Vol. 6, p. 366, 11ff. (MG
44.1033D-1036A), ypacraiyha no mepe pacra ôecxonaune npnpone Foxnie (In Cant. 8, Vol. 6, p. 245, 19—
246, 15 (MG 44.940D-941B), neymopnor nyxa xoin ¬yôan¬y pasmnue rpannne (In Cant. 14, Vol. 6, p. 425,
14ff. (MG 44.1084C-D; De an. et res. (MG 46.96A and 97A).
65

ann my nnie oôehana nexaxno craiane n cnrocr y rom npnxe¬xnnany. 2.233 Jep ne ôn ce
cam noxasao cnyrn, npemna ie raxnom ônno onpeheno xao saycran¬any xe¬e y rnenany, y
uemy ce n cacroin ncrnncxo nnhene Fora, xao mro y rome nnxana ne npexnna ysôyhene
xon onor xoin ce oôasnpe. Jep xaxe, ne moxe nnunocr Mene nnnern, iep ne nnne uonex
Moiy nnunocr n ocrane na xnnn (Hsn. 33,20). 2.234 To nax nnie nonyr yspoxa cmprn xon
onnx mro cy nocrann nnnehn, xaxo ronop noxasyie. Jep xaxo ôn morao na nocrane yspox
cmprn sa xnnyhe nnunocrn xoie ce npnônnxanaiy? Hero npemna ie Foxancrno
xnnornopne npnpone, concrneno casnane ôoxancxe npnpone ie ono xoie y cnemy
npenasnnasn casnana, xoie can ry on nexaxnor casnanana ônncrnonana Foxancrna cnnun
xao ynopennno npema sancra ônncrnyiyhem c oôsnpom na cxnar¬nny mamry xoiom ôn ce
osaxonnno ônncrnonane, a mro xnnora nema.
132
2.235 Jep sancra ônncrnyiyhe ie yncrnny
xnnor. To nax nonasn y casnannma. Jep axo xnnornopna npnpona npenacxonn casnana,
ono npnôan¬ano no cnemy nnie xnnor. Koie nnie xnnor ne moxe na nocrane creueno sa
npnpony xnnora xoiy nema. To ce naxne ncnynana Moicniy na ono npnxe¬xnnano xpos
nencnynnno xe¬ene npeônna. 2.236 Jep oôpasyie ce no peuenom na ie Foxancrno no
cnoioi npnponn neonpennno, n neoôpasnoxnno rpannnom. A axo ôn ce nexom rpannnom
nomnm¬ano Foxancrno, y cnemy ie ran nyxno na ce saienno ca nocmarpanem naxon Bera
nnnn n rpannna. Jep cne y neuemy nsnaxe ono orpannueno /sarnopeno y onpehena s|: ¡|
xc¡cìnys| ¡o asoc¡ov+svov/, xao mro ie rpannna sa cynosemne nasnyx, a sa nonosemne
nona. Crora xao mro pnôa y cnnm cnoinm nenonnma ônna oôyxnahena nonom, a nrnna
nasnyxom, n cpennna none ie sa nnnnaiyhe, a cpennna nasnyxa sa nerehe, noxasyiy ce
xpaienn rpannne, oôyxnaraiyhn n nrnny n pnôy, xpos xoiy ce npeysnma nnn nona nnn
nasnyx, raxohe ie nyxno, npemna ôn ce Foxancrno mncnnno y orpannueny, na ce neunm
npyroponnnm no npnponn oôyxnara. A ro oôyxnaheno xaxo cnenoue ronopn xoin ycnehyiy
mnoro nyra npenasnnase ono mro ie ynornynanano. 2.237 Hero neno ônncrnonane
Foxancrna no npnponn ce npnsnaie. Ono mro ie c oôsnpom na neno npyronspacno nma
nemro npyro mro iecre nopen onor nenor y cnemy. Ono nax nan nenor y snoi ce npnponn
sarnue. Poxasano ie na ie ymnorome npocrpannie ônncrnonane oôyxnahenor on
oôyxnaraiyher. Hyxno ie naxne na rpannnn Foxancrna na ôyny snannn n ncxycnn xoin y
ro ocran¬aiy sna na ce cacran¬a. 2.238 Vmanyiyhn nax cne oôyxnaheno npnponom
oôyxnaraiyher, cnennno ôn sa onnananaiyhe na ce nocraie npensoônnnnm. Cnaxaxo na ce
neno moxe cnymrarn n no cynpornocrnma xao nexnm orpannuennma canpxaia
Foxancrna. Ann ro ie nenpnxnanno /necmecrnno, ôesym¬e/. Jep nnie ce rnm oôyxnaranem
osaxonnna neorpannunna npnpona. Ono nax neyxnar¬nno nema npnpony xoia ce oôyxnara.
Hero ie cna xynna npema nenom, xoia c oôsnpom na ono onosro ynex npnnonasn nyrem
rexne xa nenom n cpehyie ce. 2.239 H ro ie sancra ono nnhene Fora, na ce nnxaxo ne nahe
xe¬a sacnhenocrn. Hero rpeôa cacnnm nornenanarn nyrem onora xome ie moryhe nnhene,
na ôn ce cnpam nynohe ynnhana xe¬a oônan¬ana. H nnienno raxno onpehene ne ôn
noôpoiao ynehanana ycnnnana Fory, saro mro ce nn y nenorn ne nanasn rpannna
nponanaxena, n nnxaxnnm ce sacnhenem ne npexnna y nanpenonany xynne npema
nenorn. 2.240 Hero xaxno ie ono mecro xoie ie on Fora mnm¬eno? Koin ie ro xamen? H
xaxan ie iom npocrop xamena? Bra ie pyxa Foxnia, xoia ie noxpnna ycra nehnne y
xameny? Kaxan ie ro Foxnin mnmoxon? Bra ie nax Berona nosannna, mro ie nsncxnnana
on Moicnia n sa mra ie For oôehao nnuno nnhene? 2.241 Jep rpeôa cne ro noiennno xao
nennxo na ônncrnyie n nanennxo naro xao nap ynocroinrn, xao mro ie neh cne nacrano
npnian¬nnanem nennxor cnyxena ôoroian¬any naineha nonnunocr n naiysnnmennie na
my ce nepyie. Cnaxaxo na ôn ra nncnna pasymenana ns ncrpaxnnana, no xoinma naxon ror

132
4ov:ooio xo:oìn«:ixn ie cxnar¬nna mamra cronnnsma, npema xoioi ie Cn. Ipnropnie iennaxo
cymnnuan xao n nnarononnn, ro mnm¬ene nonan¬a y pasmarpany Hec+e uao nec+a+a (In Cant. 12, Vol. 6,
p. 357, 6 (MG 44.1028A).
66

npenacxa Moicnie npenasn xynne n y ¬yôann ca Forom y cnemy caneicrnyiyhn ycmepana
ce xa noôpy (Pnm. 8,28) xpos xonane ropnem; a sa nnheno mecro, ne xaxe nn, ca mnom
(Hsn. 33,21)? 2.242 Fpso ro nonpnnocn na ce npennocmarpano mncnn. Jep mecro ie xasano
ne orpannuanaiyhn yxasyiyhom xonnunnom (iep ys necanpxaino nema mepe), neh ne
saxnaraiyhn one npema mepn onncanor no ôecxonaunocrn nax n neonpeheno pyxononn
cnymaona. unnn ce na rai naunn na nexnm ymom npennasnauen ronop, npemna re c
oôsnpom na cno¬amne onnnaun xynna, re na rn ce na nyry ne yro¬ana cnrocr, nehe ce
snarn nn ônno xaxno onpehene noôpa, nero nasna xynna rnena npema mnomrny na ie no
menn raxno mecro nonyr mnm¬ena o ncrom y nnxaxnoi moryhnocrn na ncxaxe nyr. 2.242
Ann y npyrom cmncny onai ie nyr croiane, iep ie pexao /For/, crann na rai xamen
/crenennx/ (Hsn. 33,21). On cnera ie naineouexnnannie na ce ncrn xoin croin n xpehe. Jep
xo ce ycnnne ne croin n xo croin ne nene ce. Onne nax xpos craiane nocraie ce onnm xoin
ce ycnnne. To iecr, na xonnxo nexo rnpno n nenomep¬nno npeônna y noôpnma, ronnxo
nnme noônia npnnna na nyry. Jep xo ie nenocroian n ncxopncrnn npema yxopaunnannma
nomncnn, nma neyrnpheno craiane y nenom, nonon¬nn n cxnrnnna, xaxo xaxe Anocron
(E¢. 4,14), n raxan ie npema saxnarannma ônncrnyiyhnx xoneô¬nn n ypym¬nn, re c
oôsnpom na nncnny npnnne ne ôn morao na ysnhe. 2.244 Kao onn xoin ycnnnyhn ce xpoue
no necxy, axo ôn n nennxo npocrpancrno norama npomnn, y ôecxopncnom rpyny, c
oôsnpom na ro na ce ynex nannxe on cronana orxorp¬a necax, maxap ce xperane n
unnnno, ne nacraie nnxaxan nanpenax y rom xperany. Axo nax xo, xaxo xaxe ncanmonen,
ns nyôoxor iapxa nsnyue nore, na xamen nx ie cranno (Hc. 39,3)
133
, (a xamen ie Xpncroc,
cnecanpmena npnnna), xoin ie iom nnme yrnphen y noôpy n nocraie nenomep¬nn, npema
Hannonom xasnnany (1 Kop. 15,58), n rnme he npe na nonpmn nyronane xao na nexnm
xpnnnma, xopncrehn sacroie n na nyry npema rope, re he xpos naiyrnphennie noôpo na
oxpnnarn cpne. On ie nax noxasao Moicniy mecro noôyhyiyhn ra na nyr. Janno my ie na
crane na xamen, noxasyiyhn my naunn onor ôoxancxor xona. 2.245 Pa ie ro npocrop y
xameny, xoin ce no Hncmy nmenyie pacennnom, neno ie nporymauno ôoxancxn Anocron
nnacrnrnm peunma, na ce pymehn sema¬cxy cxnnniy caunnana y nanany nnacrnra
nepyxornopena neôecxa (2 Kop. 5,1). 2.246 Jep sancra, xaxo xaxe Anocron, xo ie ro ry
oôanno na rom mnpoxom n npocrpanom nonpnmry, xoie ie y ôoxancxom Hncmy
nmenonano mecrom, n nepy ie cauynao (2 Tnm. 4,7), nnn xaxo ce y saronenn xaxe,
yunpcrno ie cnoie nore na xameny, a rora he pyxa Parnnxa /Honnnronoxnnxa, ,s|oo: ¡ov
cyævo0s¡ov/ na yxpacn nennem npanennxa. Ta ce crapnna y Hncmy pasnnunro nmenyie.
2.247 Jep onne ce ienno n ncro nasnna pacennnom xamena, a na npyrnm mecrnma cnamhy
pacxomn (Hocr., 3, 23), neunom cxnnniom (xponom, Hx. 16,9), ienno ca Onem (Jn. 14,2),
napyuie narpniapaxa (Hx. 16, 22-23), npocropom xnnnx (Hc. 114,8), rnxom nonom (Hc.
22,2), ropnnm Jepycannmom (Ian. 4,26), napcrnom neôecxnm (Mr. 7,21), nouamhy snana
(unn. 3,14), nennem ônaronarn (Hpop. 1,9), nennem nexnocrn, nennem nenore (Hpem.
5,17), cryôom cnare (Hc. 60,4), nece¬em sa rpnesom, cenenem c Forom, npecronom cyna
(Hc. 9,8), nmennrnm mecrom (Hc. 56,5) n sacrprnm maropom (Hc. 26,9). 2.248 Jenno naxne
n ncro xasyiemo na ie on onnx mro cy ry nocnnn mncao, na Moicnien cy ce xamen ycnenn.
Jep npemna ce non xamenom xon Hanna mncnn na Xpncra, cna ie noôpa nana na ce nepyie y
Xpncrono ônncrnonane, a nayuenn cmo, y Kome cne ônncrnyie xao y rpesopy noôapa, na
onai nacrao y nexom on noôapa cacnnm ie y Xpncry mro canpxana cne noôpo. 2.249 A xo
ie ro nnme noxnarno n ôno noxpnnen Foxniom pyxom, xaxo ie ronop ônaronecrno (Foxnia
pyxa ôn ônna rnopauxa on npannx cnara, Jennoponnn For, nyrem xora ie cne nacrano, Koin
n sa xypehe iecre mecro, Koin ie nocrao nyr nnxonor nyronana, npema nnacrnrom rnacy

133
„H nsnene me ns pona myuena / n ns my¬a ônara, / n nocrann na xamen nore moie, / n ynpann crone moie“
(Hc. 39,3)
67

(Jn. 14,6), re ce yunnno naiunpmhnm xamenem n xyhom onnx xoin ce onmapaiy), uyhe ce
xon nera npnsnn n nnnehe ce nosann sonyher, ro iecr nhn he nosann Iocnona Fora, xaxo
saxon nanaxe.
134
2.250 Vnpano uyro cxnarn n nennxn Pannn, n onnma xoin cy ce
onomahnnn y sony Haiysnnmennier xasa na: nnehnma Cnoinm npncennhe re (Hc. 90, 4),
ynpano ie cnna nosannne Berone na Forom ôyne (iep na nosannnn cy nneha), re o ncrome
nax nnue ro na: npnnennna ce nyma moia Tnoioi osannnn, nonpxana me necnnna Tnoia (Hc.
62,9). Bnnnm xaxo nonpnnocn ncamonen ncropnin. Jep xao mro rai xaxe na ie nosannna
Foxnia npnmaiyha necnnna ônrnmyhn neyxnar¬nno, rome n raxo ce pyxa xnara sa onai y
xameny ôoxancxn rnac xoin ncrpaiana n cnenn ônaronapny /ymo¬anaiyhy/ nosannny. 2.251
Hero ie Iocnon, Koin ro Moicniy nonane, nocrao nynoha nnacrnror saxona, na cnnuan ce
naunn nsnoxno yuennnnma, oro¬anaiyhn peueno y saronerxama y ocner¬enocrn pasymom:
axo nexo xohe na nparn Moiy osannny, ronopnme (Hx. 9,23), a ne: axo ôn xo ncnpen. H
onom xoin npnôerana neunom xnnory ncro ce ro npennaxe, iep npnhn, xaxe, cnenn Mene
(Mx. 10,21). Onai xoin cnenn nnnn osannny. 2.252 Cnaxaxo na cana Moicnie nonyuana,
xoin ce crapao na nnnn Fora, na ie Fora nnnern/snarn cnaxao ro na ce Fory cnenyie, a
ynpano ôn no nponacxy nopen ro nnhene ônno For. Jep xopauane na rom nyry on onnx
xoin npare pasnosnauno ie. Jep nnie sa npyre na y nesnany noysnanor nyra ôesonacno
cnene nohcrno y nosannnn. Paxne cam nyronoha cnenôennxy noxasyie nyr. A onai xoin
nparn raxohe ne cxpehe ca ônaroôoxnor, axo ynex rnena osannny nonnre¬a. 2.253 Jep xo
ce y xperany cxnana y crpany, nnn ynpan¬a nornen na ôn onom xoin nonn nnneo nnne, rai
ceôn nocran¬a npyraunin nyr, a ne onai xoin noha noxasyie. 3amro For ronopn nonnre¬y:
a nnne moie nehe rn ônrn nnn¬nno (Hsn. 33,23), ro iecr, ne nocran¬ai ce nnnem y nnne
npen onnm xoin nne, iep rnoie xonane nenpecrano he na ôyne na cynporny crpany, a
noôpo noôpom ne rnena y nnne, neh ra nparn. 2.254 Ono nax mnm¬eno ns cynpornocrn
noôpy nocraie npornnnnuno /nnnem na nnne, cv¡|aoóoæaov/. Jep sno ce ns cynpornocrn
npnnnn rnena. Bpnnna nax nnie npornnnocmarpaiyha ca npnnnom npornnnnunom. Moicnie
naxne nnie npornnrnenao na Fora, nero ie rnenao Berony osannny. Jep nnie rpaxno
npornnnornen, xaxo cnenoun ôoxancxn rnac, na: nnxo nnie nornenao nnne Iocnona n
ocrao xnn (Hsn. 33,20). 2.255 Bnnnm xoinxo ie naxno na ce nayunm xaxo na nparnm
Fora, na ôn nocne onnx ysnnmennx ycnona n sacrpamyiyhnx n cnannnx ôoroian¬ana c
oôsnpom na cnpxy camor xnnora ynexonnxo ynocroino re ônaronarn na nocranem nayuen
nosannnn /nnehnma, xc¡óa|v/ Foxnioi. Onai xoin raxo nparn Fora nehe y snnma cycpecrn
nnxaxna sanomena. 2.256 Jep nocne rora ian¬a ce sanncr ôpahe npema nemy, sanncr ie
crpacr npnosana, oran cmprn, npnn ynas rpexona, xa¬nna sana, nacranax ôonn, maixa ôena,
npernocranxa nenoxopnocrn, naueno crnna. 3anncr nac ie nsrnana ns paia, smnia nacrana
no Enn. 3anncr ie npno xnnora oôsnnana n cnemreny onehy oronnna
135
n nonnena crnn
non cmoxnnno nnmhe. 2.257 3anncr ie Kanna onpemnna npornn npnpone n cenmopnnn
npanennnxa nononacexna cmpr (Hocr. 4,15). 3anncr ie Jocn¢a yunnnna poôom. 3anncr ie
cmpronocno cpennmre, cxpnneno opyxie, ôonecr npnpone, xenynaunn ian, noôpono¬no
ncrouene, npnena crpena, ôyxarnia nyme, oran non cpnem, nnamen xoin caxnxe
ynyrpamnocr. 2.258 3a sanncr nnie neycnex cnoie nnacrnro sno, nero ryhe noôpo, re
nacynpor rome sa ny ie raxohe ycnex, ne nnacrnro noôpo, nero sno ônnxner. 3anncr ce
myun ca noôpoycnemnomhy ¬ynn n noncmena ce nnxonnm ôenama. Hponanaiyhn on

134
Iocnona naxne nnie nono¬no camo casnarn, nero ra na¬a n cnennrn (In Cant. 12, Vol. 6, p. 356, 12f. (MG
44.1025D-1028A), a ra nneia y cneheny cnnxe nyme y xoncxoi sanpern ns Hnarononor 4eopa, npnmenena
ie n xon unnona (Philo, Migr. 23.131.) n Knnmenra Anexcannpnicxor (Cl. Alexandr., Strom. 2.19.100.4; Paed.
1.5.20.4.)
135
O xa¬nnama cnane y xoie cy Ena n Anam ônnn onenenn y Paiy, n y xoie ôn n mn mornn na ce oôyuemo (In
Cant. 11, Vol. 6, p. 330, 1ff. (MG 44. 1005 D); De or. dom. 2 (MG 44.1144D) and 5 (MG 44.1184B-C); In
bapt. Christi (MG 600A-B). One cy nemro npyro nero `xoxne xa¬nne` (Gen. 3.21)
68

mprnoxnepnx iacrpeôona mnpo onaiy, iep nm ie npnponn cxonno n cmphene n
pacnanane.
136
H xo ry ôonecr nonnaun ônarnannma xoin nny nonyr ror nornnaia mnpa
nponana, a axo nexo crpanane on ôena nnnn, npnnern rome n cran¬a cnoi ncxpnn¬enn
x¬yn, nsnnauehn nm cxpnnene yspoxe neycnemnocrn. 2.259 Mnore ie npe Moicnia
nporanana sanncr. Hpnnenmn ce rom nennxom uonexy, cnnuno nexoi nsnaianoi rnnnn mro
y xamen ynapa, camy ceôe pasônia. Jep y rome ce nonainnme noxasana xopncr naxon
xonana sa Forom, xoiy ie yunnno Moicnie, xoin y Foxancxo mecro crnrao n craiyhn na
xamen n nacenno ce y ry pacennny n on pyxe Foxnie noxpnnen n nnyhn ornosana cnenno
nohy, ne nacynpor nnny neh onsana rnenaiyhn. 2.260 Ta naxne no ncrom nacrana
ônaxencrna ns npahena Fora noxasyie n noiany ncror naiysnnmennie ns nyxa nsôauene
crpene. Jep n no onome nocn crpena sanncr, ann ne nocrnxe crpena nncnny, na xoio ie ôno
Moicnie. Jep nanera rernna phanocrn nnie ônna y crany na ra oncrpenn crpamhy, xao on
oôonennx n no nera nocnena. Hero cy Apon n Mapnam ônnn yxnahenn crpamhy
oronapana (Fp. 12,1) n nocrann nonyr nexaxnor nyxa sanncrn, ymecro crpenama npema
ncrom cy xasnnane onannnann. 2.261 On ce on raxnnx yna¬no nocraiyhn y saiennnnn
nenanax¬nn, xao mro ie neuno oôonene on re crpacrn, ne camo na ie cam ocraiao
nenoxperan y xaxnanany ynpen¬nnnx, neh n Fora ymnnocrnn¬anao sa ncre, noxasyiyhn,
mncnnm, xpos ono mro ie yunnno, na onai xoin ie noôpo orpahen mrnrom npnnne nehe
ônrn norohen omrpnnama crpena. 2.262 Jep oryn¬yie omrpnne n nonono npeoxpehe
crpene ôanauy. Opyxie ôn ônno xoie ôpann on rnx crpena Cam For, xoin ocnocoô¬ana
oxnonnnxa npnnne. Jep nonnxe ce, peue, Iocnon Hcyc, ro iecr necxpmnno cneopyxie
(Pnm. 13,14), xoinm ce nponncno orpannnmn Moicnie phanor crpenna yunnn nenenarnnm.
2.263 Taxo ie Moicniem onnanana cmexmanaiyha rexna oôonennma, ann nnie snao mra ie
npanenno no npnponn, n ys ro c oôsnpom na onnoc npema ocyhennm na nenpniarnom cyny,
ann ie cnpononno monnrne sa ôpauy npen Forom. A ro ne ôn yunnno, axo ne ôn ôno nosana
on Fora, Koin my ie pann ôesonacnor nohena nyrem npnnne noxasao nosannny. 2.264 H
ocrano ie ro cnennno. Jep npemna nnie ysmorao na nahe npocrop sa nonpeny, npnponnn
uonexon nenpniare¬ oxpenyo ce npornn npyrnx ônaxnx y cyxoô. H nonexan ôn nexy
crpeny nocnao na cromaxoyrahaiyhy crpacr y napony, na nonyr xe¬e Ernnhana ycranonn,
npernocran¬aiyhn neôecxoi xpann on Ernnhana xomanano meco. 2.265 Vsnnmenomhy
nyme, on ce ysneo nan rnm crpacrnma n can ôeme y crapany oxo nsôoposaxonnrocrn xoiy
ie oôehao For npece¬ennma ns mncaonor Ernnra n xoin cy no nyrennma sem¬e nmnn, no
one y xoioi reue mnexo nomemano c menom. Ta ônaronar ie nexe nornenanaiyhe naunnnna
yunre¬nma y nenorama re ramo. 2.266 H rn nornenaun no mom mnm¬eny, mornn cy na
ôyny nonyr ônaro naiyhnx nana, ro iecr nomncnn, pohene nepom mro ce yrnphyie y
ouexnnany nonpmennx noôapa, nononehn raxo n no ouaianana y noôpnm nanama, ro iecr,
nomncnnma nomemannm ca cynpornnm, xoia cnaôn nepy y oôehane. Ann Moicnie, ne
oôpahaiyhn nnxaxny naxny na cynporne, ncnonena nepnor xao onor xoin oôanemrana
ôo¬e o onoi sem¬n. Caonmranaiyhn cnoiom nornpnom neponane nsnemraiy, nyronoha
ôo¬er nocmarpana ôno ie Hcyc. 2.267 Inenaiyhn na nera, Moicnie ie nmao unpcre nane y
ôynyhnocrn, xao snax ramomner oôn¬a rne ce nomryie nnnorpancxn rposn, xoin ie Hcyc
noneo na rparauama (Fp. 13,24). A cnymaiyhn o Hcycy xoin ie onncnnao ony semm¬y, n
nnnehn rposn oôemen na npno, na xpaiy ce y mncnnma oôparnnmn Onome, na Kor ie n on
rnenao, cnaxehn ce y nanama. 2.268 Jep rposn, nncehn na npnery, Ko ie npyrn, cem Onor
xoin ie y nocnenne nane oôemen o npno Iposna, unia xpn ie nocrana cnaonocno nnhe sa
nepyiyhe? 2.269 Haxon rora xao na nam ie saronerno Moicnie npopexao, xpn iarona

136
3a mnpncane na mnpo /ocneheno y¬e/, nnnn n Pnonncnie Apeonarnr (Dionysius Areopag., De
ecclesiastica hierarchia (MG 473C, 477C, 480BD), a ono no Cn. Ipnropniy npencran¬a ôoxncxy npnpony
(In Cant. 1, Vol. 6, p. 36, 9ff. (MG 44.781Cff).

69

nnnorpana (Ppyrosax. 32,14), ca unme ce noxasyie na cnacnnauxo crpanane, nonono
npennaxe nyr y nycrnny, n napon ouaianaiyhn y oôehannm noôpnma, yro¬ana xeh. Ann
Moicnie nonono sa nnx nanonnana nycrnny xamenom. A raxan ronop, ys nocmarpauxn
nornen rpeôa na nac nonyun rome, mra ie ro raina noxaiana. 2.270 Jep xan ce nona camo
iennom oxyma oôparnnmn ce on xamena yrpoôn n nnorn, ocyhyie ce na ernnarcxa
sanono¬crna rnann y nomncnnma o yuecrnonany y noôpnma. Ann moryhe nm ie na nonono
nocpencrnom noxaiana nahy xamen xoin cy ocrannnn, nonono nycre on ceôe noneny
crpyiy, nonono yrone xeh nnarom, xoiy xamen onaie onom xoin ie noneponao, na ie
carnenanane Hcycono ncrnnnrnie on npornnnnuxnx carnenanana, xoin rnena na Iposn,
mro ie sa nac nsnno xpn n oônnnen xpn¬y xo nonono npnerom saycrann xamen, ncrehn he
my nona. 2.271 Hero napon ce iom nnie oôpasonao na nne no rpary Moicniene
nennxonymnocrn, iom ce nonnauno ca poncxom noxorom, cxnon ernnarcxnm nacnanama.
Hcropnia noxasyie nexonnxo npnmepa, na ie ¬yncxa npnpona on cnera cxnonnia raxnoi
crpacrn, re na xn¬ane nyrena none roi ôonecrn. 2.272 On nax, xao nexn nexap xoin
nomohy ymernocrn yme ynex na nannnana crpacr, ne nonymra na ôonecrn onnanaiy nnme
cne no cmprn. Heymecna xe¬a naunnnna nm ie smnie, a yrpns caonmrno cmpronocan
orpon onnx mro cy ce yrpnsy nonnprnn, a nennxn saxononanan ie nnneo smniy xao cnny
onnx mro cy ce oxopncrnnn no ncrnnn snepn. 2.273 Hono¬an uac ôn iacnnie orxpno
saronerxy. Ha xoinm ie on phannx crpacrn ocner¬anane xoie xpos rainy noôoxnocrn
nocraie ounmhene namnx nyma. Inana rora ie y rainn nepyiyhnx xoia ie Crpanane xao
npncyrno rnenane crpanana sa nac Hocrpananor. Kpcr ie crpanane, xao mro onai xoin na
nera rnena, xaxo nanonn xasnnane, on orpona noxyne ne ônna nonpehen.
137
2.274 Inenarn
na xpcr, ro ie unran concrnenn xnnor yunnnrn nonyr mprnor y cnery n pacneror,
nenoxpernnm npema cnaxom rpexy, sancra, xaxo peue Hpopox, nacnonnnmn na crpax
Foxnin cnoiy nnor (Hc. 118, 120). Vxnahenocr ôn ônna ysnpxano npxane nnorn. 2.275
Haxon mro ie nenpnnnuna noxyna nsnyxna ns sem¬e cmpronocne smnie (iep cnaxo
nacraiane phane noxyne ie smnia), ro nam npenyxasyie saxon noxasan na npnery. H ro ie
cnnunocr smnin a ne smnia, xaxo ronopn n ôoxancxn Hanne: y cnnunocrn nnorn rpexa
(Pnm. 8,3). Hcrnncxa ie smnia rpex n xo ce npenymra rpexy oônaun ce y npnpony smnie.
2.276 Ocnoôonnnmn ce rpexona uonex xpos npenaxena y nnx rpexa n nocraiyhn sa nac c
oôsnpom na nnx npeoxpenyr y smniy, xpos xoiy cmprnnx xoin ônna yrpnsen, ne ônna
nnmen came snepn. 3a snep nax xaxem na ie noxora. Jep on onnx xoin rnenaiy na xpcr ne
ynenon¬yiy ce /ovx svsoys|¡c|/ phanocrnma cmprnnx rpexona, n nncy nonnernn nnorn no
nyxy xynne na ce cacnnm pacroue. 2.277 Jep n xon nepnnx ce ymnorom ynenon¬yie yuene
noxyne.
138
Hero onai xo rnena na Vsnnmenor na npnery, rnenaiyhn on ceôe yna¬ana
crpacr, nonyr nexaxnor nexa y crpaxy sanonecrn pacrpecaiyhn orpon. Cnmnon
ônncrnonana no rainn xpcra ie ysnnrnyra smnia y nycrnnn, mro iacno yun Iocnonnn rnac
y xome ce xaxe na: xaxo ie Moicnie ysneo smniy y nycrnnn, raxo na¬a na ce ysnncn Cnn
uoneunin (Jn. 3, 14). 2.278 Hpema nexom nacnehy sna, rpex no nemy cnoicrnenom nyry nne
iom na¬e xaxo ôn ce nenpexnnno nexaxnnm nannem npocrnpao nanpen. H saxononanan
xao nexn nexap, saienno ca noôynom na sno npocrnpe n cnoie neuene. 2.279 Vxonnxo
yrpnsn smnia sa one xoin rnenaiy na nnx smnie (necymnnno ce pasyme xasnnane
saronernor) nocrany nenenyiyhnm, rana ce npyra cnocoônocr rpexa ocmnm¬ana

137
„H xao mro Moicei nonnxe smniy y nycrnnn, raxo rpeôa na ce nonnrne Cnn uoneunin. Pa cnaxn xoi
niepyie y Bera ne nornne, nero na nma xnnor nieunn.“ (Jon., 3.14-15) Cn. Ipnropnie na ro mncnn n y
omenrapnma na Hec+v uao nec+a+a (In Cant. prol., Vol. 6, p. 8, 3ff. (MG 44.760A-B); nanonesyiyhn ce n na
pannie nosnnane Jycrnna unnoco¢a (Justin, Dial. 94)
138
Ona onpesnocr npema ennrnmernnn xoia ie saiennnuxa xnnyhnm ônhnma (Plato, Repub. 588b), cnomnne
ce xon Cn. Ipnropnia uecro (In inscrip. Ps. 2.14, Vol. 5, p. 156, 20-27 (MG 44.588A); In Eccl. 2, Vol. 5, p.
311, 7 (MG 44.648A); De or. dom. 4 (MG 44.1172A-B); De prof. Chris., Vol. 8, 1, p. 137, 17ff. (MG 46.245B).
70

pasnonnxo xoin cy npornn nac ycrpem¬enn cnnuno rome, xaxo n cana moxe na ce nnnn na
ce ro noraha mnornma. Ppyrn nax, xana pasôopnrnm xnnorom oôysnanaiy crpacrn noxore,
camono¬no ce memaiy y cnemrencrno, ¬yncxnm saxrennma n nanopom npncnaiaiyhn
pyxononarane, npehaiyhn nomocrpoi Foxnin. A no ror snor cnehena rpexa nononn rai,
xora ncropnia oxpnn¬yie na ie on ¬ynnma yrypao sno. 2.280 Kana ie sem¬a, no nepn y
Vsnecenor na npno, npecrana na sa xasny noxor¬nnocrn paha smnie, n ynepnnn ce na nx
nehe nonpennrn orponnn yrpnsn yuena, rana ocnoôohenn on crpacrn noxore nouenn cy na
ce nrnuy no ôonecrn. H ôynyhn yrnmann y cyheny ouynana nnacrnror unna na xoin cy
nocran¬enn, camn cy ynasnnn y cnemreno nocroiancrno, npncraiyhn ys Foxniy nnryprniy
n re ¬yôompcne repaiyhn, mro cy ro xopncrnnn na nsrnny, xonnxo nx ie na sem¬n ônno, a
mro ie npeocrano mynom ie caxexeno. Hncmo nac raxo yun xpos ncropniy, na nocroin
rpannna nperepanor ysnnsana xoie ie cnnasax y nnsnny. H rai ôpso ysôyhen xpos ro ne
cnnun ycnnnyhem, nero ôn ce no nonem rnm npeysnomenem onpehnnao. 2.281 Axo ce no
mnornm npernocranxama, mncao o rome orxnana xa cynpornom, rome ce ne nnnn, iep sa
mnore ce xaxe, maxap n peunma, na oxonocr snaun ônrn nnmn on npyrnx. Ann ncropnicxa
ncrnna nornphyie name onpene¬ene. Jep axo cy onn xoin ce npeysnoce nan npyrnma
cnymrenn none y sian pasneene sem¬e, ran nnxo nehe ocynnrn onpehene, no xome ie
oxonocr nanane na ono nainnxe. 2.282 Hpema raxnom rnenaiyhn onmepanao ie Moicnie
nayuanane n na ce ne ôyne y npeysnomeny, neh nasna npncyran y noôpoi pacnopehenocrn.
Jep no rom yspoxy xana cn crao nsnan cnacro¬yô¬a, nnme nemam npano na ce xnaram na
npyrom npcrom crpacrn. Cnaxa crpacr, nox ie crpacr, iecre nanane, a ca samenom crpacrn
ienne sa npyry nema nnxaxne pasnnxe y nanany. Ko ce oxopncrno on cxnnsnyha y
sanono¬crna rai ie nao, n xo ce cnoraxao o oxonocr, raxohe ie nao. Hn ienna npcra nanana
nehe sa ceôe nsaôparn na nma ym, nero ie on sanyxen na nsôerne cnaxo nanane nox ie ror
nanana. 2.283 Axo ôn nexo n on onnx xoin cana rnenaiy y mepn nexor xo ôn ôno
cnoôonan on cnacro¬yô¬a n ynasno y cnemrencrno, a rpynno ce na noxaxe na ie nnmn on
npyrnx, snai na rora nnnnm na nana c nncnne oxonocrn y nononnny. 2.284 Jep yun na
nsnacxy saxona na ie cnemrencrno ôoxancxa, a ne nexa ¬yncxa xopncr. Vun nax raxo.
Branone cnnx xonena osnaunnmn nmennma onnx xoin cy nx nann xprnennxy /anrapy/,
xao mro no ropnoi cnemrenononemenocrn /ieporonnin/ mran nocraie cnenouehnm, no
nexom ôoxancxom uyny ys npyra nacrana snana /snar¬nnocrn /yôehena/, sa|on+ov/. H
raxno mro ie onne nacrano, xoin cy mranonn npyrnx mro onne ôexy ncrpaianann, on xoinx
ie onne on cnemrennxa cam no ceôn yxopenen, mro nnie nomno on nexnx npyrnx, neh on
camor ôoxancrna onne ocran¬eno npema cnnama, on xor ie nspacna mnannna n nnon, ne
crnrao no spenocrn nnona. Opax ie ôno nnon, 2.285 xoin ie nacrao, a npema noôpom
penocneny oôpasonann cy ce cnn nonospnnn. Mncnehn no onome mro npnnana nnony, xao
mro ie nsnncrao Aponon mran, xao mro n rpeôa na ôyne y xnnory iepeia, na ce rnme
onnana n crporo n cypono y noxasnnany xnnora, nsnyrpa naro y cxpnnenom n
nennn¬nnom onpxanany, na ce y rome orxpnna (opaxy), xaxo ôn xpaneno npemenom
caspeno n rnpna ce xopnna pacnana n rai npnenn noxpon na ncxpanenom ce nnony
pasônie.
139
2.286 Axo ôn nexn iepei ronopom noyuanao na ie xnnor xao iaôyxa n mnpncan n

139
Onaxna cnmnonnxa cnenn unnona (Philo, Vit. Mos. 2.33.178-2.184): «(178) H on ie nonexan napehnnao na
ce ysme nnanaecr mranona, a ro ie ônno iennaxo ôpoiy nnemena y napony, re na¬e sanonenao na ce nnmena
npyrnx narpniapa ncnnmy na ienanaecr mranona, a na onai npeocrann nme neronor ôpara, nncoxor
cnemrennxa, a xaxo cy onn naxon rora nomenn y xpam ononnxo nanexo xonnxo ie ynyrpamnocr nonymrana,
n cnyxôennx xoin ie cnymao sanonecr ôneo ie ouexyiyhn na nnnn pesynrar. (184) sa nera xoin ie rexno na
ocnopn pan ônno ie ro raxohe ocnopanane noôpa. H on ie onono pauynao mra ie neycarnameno na ce ponn ca
cnarom n yrnannom cauynano, xpenyo ie na naiôo¬n nyr xa cpehn;na xaxo ro nnie npnpona npnnne ca onnma
xoin cy ce nomornn npoôpanor n nsoôn¬a, re xoin cy nocrann xencxacrn y cnoioi nymn, n xoin cy
npenanpaxnnn reno ca nenpexnnnnm oôn¬em xoie ynpaxnanaiy cnaxn nan; ann ro ie nocran¬eno y cnaxom
npanny, n onpehyie na npomene re nannxe, na npnom mecry nmaiyhn na ypene cnoiy npnnannocr raxo na rome
71

pyxonneran, on xoinx ce mnorn yxpamanaiy nnconom n nop¢npom, re onpemaiy rpnese
naxomocrnma xpane mro ns uama nniy nnno, xopncrehn npne macrn n mncne o xonnxnm
npyrnm cnacrnma no npnom npoôany npxehn na ie ro npniaran xnnor, a neno ôn
ienanheocxn peueno ônno na: na nnon rnenaiyhn, ne npenosnanaiyhn xpos nnon
cnemrennuxo npno. Ppyrn ie nnon cnemrencrna n rai npyrn. Onai ie nnon ôno
ysnpxanoocr, a ror ie pacxom. Onai ce ne ôn on sema¬cxe nnare ncnniao, a rome ce ca
nonnx mecra cycrnuy mnorn noronn nacnana, nyrem xoinx ce no raxnom npocropy ôepôa
xnnora nnme nero npenasnnasn. 2.287 Kana cy n nocrann ounmhenn on yxnonnne
crpacrn, rn crynaiy y xnnor nnonnemennxa, nohenn saxonom xpa¬encxor nyra, ne
nocraiyhn nniennnm nenom npennaunnn. Jep xao mro ôn sa nnoie ienno ônno onacno ys
xpainocrn sa one xoin ôn necxpehyhn craiann, noryôno ie mro ôn onne nmno nnn ce
cxnanano cpennnom (iep ncro ie cnaxom na ce na nncoxom ysnnmeny cxperana
ocran¬aiy), a rai saxon onnyuyie na ncrn xoin nparn npema cnasn ne nanymra rai nyr,
xaxo Iocnon xasyie, ysax n recan (Mr. 7,14), nnrn nax naneno n noôpoosaxonnno, nnrn na
necno osaxonnno.
140
2.288 H rnm ce ronopom onpehyie ro yuene, na ce npnnne nanase y
cpennnn.
141
3amro ce cnaxn nopox oônuno unnn nnn ns nenocrarxa, nnn ns napymanana
mepe npnnne; na npnmep c oôsnpom na onnaxnocr /mymxocr/ nenocrarax re npnnne ie
¬yôasnocr, npcxocrn /npenanana/ npxoc; na ono mro ie ocnoôoheno on rnx nnn npyrnx
nopoxa /sana/, ro ce nocmarpa y cpennnn mehy nnma n iecre npnnna. 2.289 Tauno raxo n
cne pannie xoie ce nosaôannno naicanpmenninm, xao na ce npxn cpennne mehy phannm
cycencrnom, na mynpocr sanpema cpennny nsmehy sôpsanana n npocrore. Hnie noxnanna
nn mynpocr smnie, nn iennocrannocr ronyôa, axo ie cnaxo on rnx cnoicrana ysero camo no
ceôn, neh npnnnom nocraie ona caonnananocr xoie ce npxn cpennne nsmehy re nne. Kon
xora nenocraie pasôopnrocrn pasnparan ie, a xo oônnyie cnoiom canemhy ônna ona¬en,
xaxo onpehyie Anocron (1Tnm. 4,1-3).
142
Jep nexo ce neysnpxano npenymra
sanono¬crnnma, a nexo ce n y cnnn ôpaxa sa npe¬yônnmrno cnyrana. A xpos cpennny ie
nocmarpauxo npxane pasôopnrocrn. 2.290 Poxne he, xaxo xaxe Iocnon, cner onai na
nexn na nopoxy (1Jn. 5,19), na ie sa nnonnemene nomronaone saxona ro na ra
cynpocran¬aiy npnnnn, xao mro ie nopox, xoin xpos rai cner mro sa xnnora nponasn
noysnano no raxnoi nyxnocrn no roi npnnnn nsnpxana nyronane, axo ie cauynao
ncrnncxn xpa¬encxn nyr, yrnahen n nsôe¬en npnnnom, nnmano ne cxpehyhn no nopoxy
na nahennm pacnyhnma. 2.291 Haxon mro ce, npema peuenom, ca ysnaxenem npnnne
ycnnne n no¬a cynpocran¬enor, xoia ce nanasn y cnaxom oôpahany no sny
neyoônnuenom, raxo npema cpennnn napona y xnnory npema Fory ynehanaiyhem, npyre ce
no¬e n npornnnnx xnara y onacnocrnma cyxoôa. Kana cyxoô¬enn nnne, na ie nopenax
napacnnx cnna nenpniare¬a necannannn y ornopenom cyxoôy, nonymra rnma n nonehn
nperonope n npanehn sacene. Tai noha snoôe ys saxon n npnnny oiauana, ne noiauanaiyhn

npnnanaiy, ne na ce ry yunpcre npema npannny npane pasnoxnocrn.“ Taxohe n Opnren (Origen, In Num. hom.
9.7.), re nopehene ca Apononnm mranom xoin ie cno¬a ropax a nsnyrpa cnanax, naxasn ce n y paônncxoi
pe¢nexcnin y xasnnany o yuennnnma xoin cy cno¬a pyxnn nnn neyrnennn, a nsnyrpa nenn nnn nynn
noôpnx crnapn (Midrash Rabbah, Exodus 23.10)
140
Ppyrosax. 28.14. H Knnmenr Anexcannpnicxn raxohe xasyie o npanom nyry nsmehy unnononor
`xpa¬encxor` n onor `remxor` Mareienor (Cl. Alexandr., Strom. 4.2.5), xoin ce nanasn y Xpncry (In Cant. 11,
Vol. 6, p. 330, 15f. (MG 44.1008A).
141
Ono yuene o npnnnn ie apncrorenoncxo (Aristot., Nic. Eth. 1106 27, 36.) n nocran¬a uonexa nsmehy
maxcnmannsama nperepanor n nenono¬nor (In Cant. 9, Vol. 6, p. 284, 5-15 (MG 44.972A); In Eccl. 6, Vol. 5,
p. 375, 4ff. (MG 44.697D); De virg. 15, Vol. 8, 1, p. 313, 8-13 (MG 46.385B).
142
«A Pyx nspnunro ronopn na he y nocnenna npemena oncrynnrn nexo on niepe cnymaiyhn nyxone npenape
n nayxe nemoncxe, V nnnemiepiy nax¬nnana, unia ie caniecr cna¬ena, Koin saôpanyiy xennrn ce, n rpaxe
ysnpxanane on iena xoia ie For crnopno na nx ca saxnannomhy ysnmaiy niepnn n onn xoin cy nosnann
ncrnny.»
72

paroôopnocr npornn nnunocrn, nero ce y nexnm sacenama onnyuyie na nenyie cxpnneno.
2.292 3one cana re n y cyxoô npema onnma xoin ce onnyuyiy na marniy, sa xoie ie ncropnia
pexna na ie ôno nexn npau (H. Han. 13,22) n nrnnorarau (Fp. 23,23) mro npexo rnx
nemoncxnx eneprnia nmahame cnny na nanece mrery, nornanaiyhn n nenpniare¬nma ys
cnny Mannnnra no xome cy nanocnnn npoxnercrnnma mrery onnma xoin cy xnnenn no
Fory, a on ie xnerny npeoxpenyo y ônarocnon. A mn npomnm¬aiyhn ry nonesanocr y
pasmarpany ynnhamo na nnienna npanônna ne nenyie na xnnor ônncrnonana y npnnnn,
nero na ce cne nannnmenom cnarom npeoxpehe npema nomarany on snana ôoxancxom.
2.293 Jep ro na ce nrnnonorahau mro ce cnyxn npanônnom cnenoun na ce nonceha y
ncropnin y xoioi ce sa rarane xaxe: npanônne cy y pyxama neronnm (Fp. 22,7) n npexo
nrnna nx nsnpmana, a npe rora xasyie xaxo ie naxanem marapnne nayuen mra ie
npencraiano oôynn y neronom sannmany. Ben rnac, xpos nese rai ncrn no nepasymnnm
snynnma nsnpmana ca nexnm nemoncxnm eneprniama, xoie xao ynesane Hncmo
pasoônnuana, re na npeysero raxnnm nemoncxnm naunnom nocrnxe no yôehena na ce
ysnma sa peu nsnyuena noyxa no nexoi oôpann ns rnaca nepasymnnx. Bpau ro nasn camnm
rnm cnnama xoie cy ra oôpasonane nonyr neoôopnne na nexora nocnare cnne. 2.294 Jep n
no ienanheocxoi ncropnin npnxynno ce nacynpor Iocnonnoi cnoôonn n nnacrn nernon
nemona. Hpnônnxanaiyhn ce Onome xoin nma nnacr nan cnnme, ornamana na nocenyie
cnny n ne npnxpnna ncrnny, na ie n ro ôoxancxa npnpona, xoin ie y nonesannm npemennma
nanarana xasny sa rpemehe. Jep ronopn rnac nemoncxn: nosnaiem Te xo cn Tn, Cnern For
(Mx. 1,24) n na crnxem npe npanor uaca na nac ysnemnpanam (Mr. 8,29). Taxohe ie n ro
nacrano, na ie npareha nemoncxa cnna npaua noyunna Banaama neparoôopnocrn n
necynpocran¬any napona. 2.295 A mn xaxemo, ycxnahyiyhn ce npema ncrpaxenom y
ncropnin, na onn xoin xnne y npnnnn ne mory na nponsneny one mro ce onnyuyiy na
xnerne xao ôonne n npnxpnnene rnacone; nero npoxnero npeoxpehy y ônarocnoneno. A
non rnm ie mnm¬eno ro, na ce onnx mro xnne no npnnnn ne nonena snopexa ôacma
/nspeuenn ypox/. 2.296 Jep xaxo y nsoôn¬y na ce ne rpnn onai xoin ne crnue? Kaxo nax
oôiacnnrn nexom ôyunom mro ce xao noceôan pacnpocrpo y pacxomn, nnn pasnpaxenom
xporocr, nnn ymepenom nnxane, nnn nax nemro npyro mro xopn, xon onnx mro casnaiy
no cynpornocrn, n unin ie nornen neyxnar¬nn sa npxane nacmemenor xnnora; cne nox,
xaxo peue Anocron, na xo ce ns cynpornocrn oôasnpe nema mra na xaxe (Tnr. 2,8)? Pann
rora n xaxe na ce npnsnna rnac xnerne; na xaxo na npoxynem xan Iocnon ne npoxnnne
(Fp. 23,8)? Tome ncro ie: xaxo na nsrpnnm ono mro ce nnie nano pyxeny rnapn, a xpos
nerono oôpahane nornena Fory, nnie nn nepannn y xnnornnm snnma? 2.297 Paxne nnie,
naxon mro nnie ycneo nponanasau sna, na yonmre ne cmnm¬a cnornnana sa one sa xoie ce
onnyuno, nero oxpehe npnmncao na nnacrnry paroôopnocr, nonainnme xpos nacnane
npema sny nonehn npnpony. Jep sancra cne ie sno nonyr nexaxnor npniema xao nacnana
oôapaiyhe sarnenana n naiocner¬enninm nymama npnnyuennm ynnnom nornôe¬n;
143
a

143
„On ie cam rnopan onor ôoxancxor, a crnapane cnera cmprnor nonepno ie cnoinm noromnnma...
yrpannnmn naisan y nera (reno) n npyry npcry nyme, ony cmprny, xoia y ceôn nocn crpamne n nensôexne
crpacrn: np cnera nacnany, rai raxo cnaxan maman sna, sarnm ôon xoin ôexn on noôpa, na iom n
neycrpamnnocr n crpax – nna nepasymna canernnxa, neyraxny xe¬y n nap¬nny nany. Cne cy ro cmemann
ca nepasymnnm uynnnm onaxanem n rexnom sa cnaxoiaxnm onacnnm nonyxnarnma n raxo xao nyxan
cacrannnn cmprnn neo nyme“ /Plato, Timaeus, 69d/; «3ap rnpannn, xoin ie no npnponn raxan xaxo cmo ra
onncann, nyn cnaxoiaxor crpaxonana n crpacrn, nnie y raxnoi ramnnnn oxonan? Berona nyma ie ncnynena
ronnxnm crpacrnma, a nnax ie on iennnn uonex y npxann xoin ne cme nnrne na ornyryie nnrn cme na nnnn
nmra on onora mro ocrann cnoôonnn ¬ynn xene, nero mopa na ce sannaun y xyhy, na nainehn neo npemena
npononn xao xena, n na sannnn ocranm rpahannma xoin nyryiy y crpann cner n rnenaiy sannm¬nne crnapn?»
/Pl., Rep. 579b./


73

cnaxaxo nonainnme xpos ôesouny nacnany neonpesnomhy npnpone xoia ce npenymra sny.
2.298 H rana ie ônno raxo. Jep xoin cy ce onynpnn opyxiem n cne on rnosnenor nanana
ocnaônnn nnacrnrnm cnarama necnnne, re no cnnn cynpocran¬ene ¢ananre ôexane,
nacnane cy nm norahane xencxnm crpenama. H xao on myxena iaun, xenama ie ro nnme
nacneno. Jep on ncrnx cy youene xene xoie cy npema opyxiy nocrannne nnna /oônnuia/, re
cy saôopannnn na iynaunocr nocran¬aiyhn cpne y paspemanaiyhe cnacrn. 2.299 H nocnenn
cy y raxno crane, xoie nannxyie nesaxonnrom memany xoie ie ca nnonnemennm
ornymrennnama. Ocnaiane npema sny y ôopôn ca nennm ôeiame oryheno. Jep ycxopo ie na
nnx ycrano Foxancrno. Ann pennnre¬ /snnor/ unnec nnie uexao na rpex ôyne ounmhen
nnmnom xasnom, nero ie cam nocrao cynnia n yienno nsnpmnre¬. 2.300 Jep xpenynmn
rnenno na ocnoôohene, ncnynno ie neno cnemrennxa, xpn¬y ouncrnnmn rpex n ro ne
xpn¬y nexe nennne xnnornne, ne npnmaiyhn na ceôe nnxaxno nenorpôno cxpnan¬ene,
neh xpn¬y xoia ce cxynnna y mehycoônocrn y rpexy. H xon¬e xoie nm ie npoônno rena,
ymnpnno ie cnpemnocr Foxnier npanocyha na ce nnrne na nnx, cannnmn nacnany
rpemnnx y ienno ca nnxonom cmphy. 2.301 unnn mn ce na ncropnia ¬ynnma npyxa nexn
xopncran caner, yuehn nac na on mnornx crpacrn xoie noôynyiy ¬yncxe nomncnn, nn
ienna na nac nema raxan yrnnai, na ôn ce nsiennaunna ca ôonemhy nacnane. Jep nenonn
rnx Hspannnhana xoin cy noxasann na ce ne ôoie ernnarcxe xonnne, noôennnn cy
Amannxnhane, yunnnnn cy ce crpamnn n sa napon xoin ie nmao sa nnma, a sarnm cy
nannanann ¢ananre Manniannra; n onn camn y nsnenannom norneny na nnonnemene xene
nncy ônnn nopoô¬enn nniennom npyrom ôonemhy, xaxo ie peueno, n ro noxasyie na ônno
ôopôom nemro ôyne n yxnonn rai ôoi ycnocran¬en ca nacnanom, 2.302 ônno na
nenoôennnnm opyxiem, mro ce ncrom iann ca npeonnanananem ôemuamha no ncrnma,
noxpene naunne na ce nnxon crnn y cnenouancrny cnerna nocrann na cryô. Jep
noxnnnnuena rnx ncrnx cy ¬ynnma noxasana, na nx ie mapneno n nepasymno cnehene
noôyne yôennno na ce noxpnie ¬yncxa npnpona, n ne cxpnnaiyhn noxper /npecryn/, nero
ynennuanaiyhn re neuacne /crnapn/ on crpacrn, xnrnnn cy nx n cpamnom cxpnexn,
oôysern cnnncxom npannom, re cy y npyrom cmncny ônnn yna¬ann y neuncry ôp¬ary.
2.303. Bra he nac ns yuena oôpasonarn? To, mro ôn nosnanmn c xaxnom cnnom nyue na
sno ôonecr cnanocrpamha, mro ie moryhe nnme, on cnnunor cycencrna ôn cxnonnnn cnoi
xnnor, re na ra ôonecr nn na xoin naunn ne ôn morna na ce norxpane nonyr nexe narpe,
na ce npnônnxananem nponsnene noryôno sananene. Tome yun Conomon, caneryiyhn y
xnnsn Hpemynpocrn: moxe nn xo na ysme narpy non nasyx, a na my ne nsropn orprau?
(Con. Kn. Mynp. 6,27;28). Onaxo xaxo namom no¬om npeônnamo y neocrpamhencrn,
nanexo cmo on rora mro ôn nac npoxnnpano. A axo ôn ce rome npnônnxnnn, na ce
nonnpyiemo ca rnm nanehnm snoiem, narpa noxore ôn c rnme ymna y nac n na rai ôn naunn
ycnennno, na n nora ôyne ona¬ena n nenpa nonpehena. Pa ôn ce mro nnme yna¬nnn on
cnnunor sna, 2.304 Iocnon y Jenanhe¬y Cnoinm nnacrnrnm peunma, xao na ie nexn xopen
crpacrn, cacena noxyny noôyheny rnenanem, yuehn na onai xoin y ceôe npnmn crpacr
nornenom npyxa naunn ôonecrn, oryn, mro npenpenene crpacrn nonyr sapase naiennom
onnanaiy crpacnnm nenom y uonexy, npexnnaiyhn ce iennno cmphy. 2.305 Ann mncnnm na
onn xoin unran Moicnien xnnor npenouanaiy unraonnma xao ysop npnnne, nncy nyxnn na
nyxe ca peunma. Ko cnoie cnne nanperne npema ysnnmenom xnnory, rome he n ônrn
xasano na nocnyxn xao neocxynenaiyhe ynyrcrno sa ncrnncxy ¢nnoco¢niy, a xo ie
nsnemorao sa nonnnre npnnne, axo ce sa raxnor n nannme mnoro nyra nnme peuenor, on
raxnor rpyna nehe ônrn xopncrn, saro mro he ro o uemy ie peu camo na ce npena
saôopannocrn, 2.306 npema onpeheny ncxasanom y npenronopy, rne rnpno croin: canpmen
ie xnnor raxan na nnxaxan onnc canpmencrna ne ocran¬a na¬nx moryhnocrn y onom, neh
nenpecrano yspacrane y ycanpmanany xnnora sa nymy, iecre nyr npema canpmencrny.
2.307 Pononehn peuiy no xpaia Moicnienor xnnora, ônhe noôpo na ce noxaxe, na nam ie ro
74

necymnnno naro npannno canpmencrna. Jep xo roxom xnnora nocrnxe cne nehy n nehy
nncnny sa mnornx ycxohena, rai ne cymna y craiane iom nnme on ceôe camor, raxo mro
neron xnnor, nonyr opna, y cnemy ce mncnnm carnenana nsnan oônaxa, neoma nncnpeno,
na napa y erepy mncaonor ysnaxena.
144
2.308 On ce ponno xon Ernnhana xao Jenpeinn
samenen y nocrynxy. Tnpannn no saxony xasnno ie onor xoin ce ponno. Ann Moicnie ce
nnie norunnno noryônom saxony, ncnouerxa cnamen on ponnre¬a, a sarnm n on onnx xoin
cy saxon ycranonnnn, n xoin cy no saxony rpeôann na ce crapaiy sa nerony cmpr, re cy
nonpnnenn cnoi nornpnn, ne camo o neronom xnnory, neh n cnannom xnnory,
oôyuanaiyhn mnannha cnaxoi mynpocrn. Hocne rora on ce cranno nsnan ¬yncxnx nouacrn,
npnmaiyhn napcxo oôenexie, npnsnar sa nanexo mohnnier n napcxor, re ymecro napcxnx
yxpaca nmao npano na crane na crpaxy npnnne n ynennua ce nenom nenenennomhy. 2.310
3arnm cnacana cannemennxa, nsnaxe ce ynapnma Ernnhana, non xoinma y namem
naxnannom ocnpry pasymemo n xao nenpniare¬a n xao npniare¬a nyme. Haxon rora
npenanau nncoxnx nexnnia nponsnonn yrnxnyhe n ym npocner¬ana cnernom, xoie cnia ns
rpma. H rana nonocn crpannnma n cannemennnnma moryhnocr yuemha y noôpnma xoia cy
my naponana c nncnne. 2.311 Vs ro ie naneo nenomrennn noxas cnne, mro xaxnana
pasnonpcnocr rne ienna sa npyrom cnene xao xasna nenpniare¬y, re ônaronapno
cannemennnnma. Hemnne npenonn mnoroôpoinn napon xpos mope, ne npanehn ôponon¬a
sa ceôe, nero pann nnnnana xon Hspannnhana sacnnnaiyhn nepy. Henoxnameny sa Jenpeie
caunnno ie nyônny, a sa Ernnhane ie mope /ocrano/ mope. 2.312 3anenao ie n noôennnuxy
necmy. Fno ie nohen nyrononnnm crynom. Ocner¬en neôecxom narpom ycrpoino ie cnoiy
rpnesy na xpann (mann) xoia ie yne¬nnana c nncnne; yro¬anao ie xeh xamenom, nnsao
pyxe sapan nornônie Amannhana. Hpncrynno ie n ropn, uyo snyx rpyôa, ymao n y mpax,
npnônnxno ce Foxnioi npnponn, npeônnao y nnmnoi cxnnnin /maropy/, cnemrencrny nao
onnnuia, ycrpoino cxnnniy, ncnpanno xnnor saxonnma, re na xpaiy xaxo ie nanomenyro,
xnnor ncnynno y paronnma. Ha xpaiy cnoinx ycnexa ys nomoh cnemrencrna xasnno
ôonecr, iep ro ie nonycrnno na ce cxnarn rnen unneca, xoin ra ie onpemno npornn
crpacrn. 2.313 Ho nonpmeny cnera rora on ce ycnnne na ropy cnoxoicrna, ne cnnasn none
na sem¬y, na xoiy ie no oôehany oôpahao nornene na napon xoin ie none craiao, ne iene
nnme sema¬cxy xpany nomnm¬aiyhn na cnenonana xoia nanaiy c nncnne, neh
npeônnaiyhn y nncnnn na camom npxy rope nonyr nexor snanauxor naiapa, npeoôpasnnmn
ce y cacnnm nsnaian xnnor, re y nonpmeny nena ca ysôyhenem npnnaxe ne xpai, nero
nenan nenoxynnom neny
145
. 2.314 Jep mra o nemy xaxe ncropnia? Tamo ie Moicnie n
ympo, paô Iocnonnn, y sem¬n Moancxoi, no peun Iocnonnoi, a ônno my ie cro nnanecrer
ronnna xana ie npemnnyo, no nnn my nnie oryneo n nnx my nnie nponao (Pp.xn.34,5.7).
Jep xpos ro yunmo na no rome mro ie nocrao nocmarpau, ônna ynocroien ror nainnmer
nmena, xao mro ôn ce nasnao paôom Foxninm, mro snaun ncro xao n pehn na ie nocrao
canpmen y cnemy. Jep nnxo ne moxe na cnyxn Fory, cem onora, xoin ie cne naicanpmennie

144
Erep, ono mro rpaino /ynex, nasna, neuno/ reue /npocrpyiana, onrnue/, enemenr ie y xome ce n no Hnarony
n no Apncroreny ncnpanno n uncro mncnn, iep cy y nemy mncnn cacnnm iacne, npospaune n nponnnne.
unrypy opna xoin nncnpeno cne rnena ca nennxe nncnne n nma npernennocr mecra rne ce crana ienan
nnnoxpyr ca npyrnma, xopncrno ie xacnnie n y nosnoi narnncxoi reonomxoi nnreparypn Jonan Cxor
Epnyrena, cnenehn n Cn. Ipnropnia Hncxor n Cn. Pnonncnia Apeonarnra.
145
3a unnona ie Moicnieno npemnnyhe nmano snauai anoreose (Philo, Vit. Mos. 2.288ff.): „ (288) H nemro
xacnnie, xana ie on neh ynyhen na neôo, na onne npeysme cnoi ôopannmre, re nanycrn cnoi cmprnn xnnor n
nocrane ôecmpran, caxyn¬en on Ona, xoin ra ie cana npomenno, n pannie ie nmao nnocrpyx xnnor,
cacran¬en on nyme n rena, ynyrap npnpone noiennnaunor rena, cacnnm ra meniyhn n noynyrpyiyhn no
neoma cynnonnxor yma, a on nax, ônnaiyhn cacnnm oôyser nanaxnyhem, nnie nnme namepanao na npxn n
npopouxa cxnarana sa napon yonmre, neh na npononena sa cnaxo nneme onnoieno mra he ca cnaxnm na ce
necn, re nnxonnm ôynyhnm renepanniama. Hexe on rnx crnapn cy neh nanmne , a nexe cy iom nomronan iep
nm ie nparnnan xoin nx ie ncnynno naiiacnnie cnenouancrno sa ôynyhnocr.“
75

y cnery yunnno. Kon Moicnia ce n xnnornn xpai sanpmno peuiy Iocnonnom. Hcropnia ro
nasnna xonunnom /nonpmenem/, xnnom xonunnom, nsa xoie ne cnenn norpeô, ne nacnna ce
rpoôna paxa, ne noxasyiy ce saramnena y ounma n ncnnienocr y nnny. 2.315 uemy ce onna
yunmo ns peuenor? Jenan ce xpai nma y nnny xao nponyxerax xnnora, na ôn sa yunneno y
xnnory ônnn nasnann paôom Foxninm. Jep, xana ononnm cnnm nenpniare¬nma, Ernnhana,
Amannxnhana, Hnomeia, Mannrniana, npohn uem xpos nony, ocnernnhem ce oônaxom,
nacnannhem ce npnerom, nnhem ns xamena n oxycnhem nnmny xpany; uncrorom n
nennnomhy ycnocrannhem nyr ycnona na ropy, n ramo npncyran ônhem nocnehen y
Foxancrneny rainy ys snyxe rpyôa, a y neyrnennnom mpaxy nepom hem na ce npnônnxnm
Fory, oôyuen ramo y rainy cxnnnie n npoyunnmn unn cnemrencrna, xana ce yunnnm
xamenoceuom cnor cpna, 2.316 na ôn na neronnm raônnnama morna on Fora na ce ncnpraiy
Foxnia cnona /0s|c ìóy|c/, xana ynnmrnm snarnor xymnpa, ro iecr, nsrnannm sa xnnora
noxory npeoôn¬a, xana ce ronnxo ysnncnm na ce yunnnm neoôopnnnm sa Banaamcxo
uapane (a uynmn ôacme cxnarn mnoronpcny oômany ror xnnora, on xoie ¬ynn, xao na cy
nanoienn ns nexaxne Knpxnne uame, nsamanmn ns cnoie nnacrnre npnpone, npeoxpehy y
ôecnonecny npcry); xana ce cne ro sanpmn, n nahe sa reôe mran cnemrencrna, ne
ycncanaiyhn y ceôe sa nncrane nnxaxne sema¬cxe nnare, neh cam y ceôn sarnopnnmn
nnononocny cnny, n neh ie npncneo nnon opaxa xon xoier ie npno mro ce nnme
npencran¬a, ropxo n rnpno ann xoie canpxn ono cnarxo n yronno sa ieno. Kana cne mro
ycraie na rnoie nocroiancrno nonenem no xpaxa, xao Pa¢ana npexpnnenor sem¬om, nnn
ncrpeônm narpom xao Kopeia, rana ce npnônnxanam xpaiy, a xpaiem ce nasnna ro, pann
uera ce cne unnn. 2.317 Kao mro ie xpai oôpane sem¬e oxymanane nnonona, xpai nsrpanne
xyhe xnn¬ene y noi, xpai rpronnne ôorarcrno, xpai nonnnxnnuxnx nanopa nenan, raxo ie
n xpai cnaxor xnnora na ce nasonem paôom Foxninm, non xoinm ce nonpasymena raxohe n
ro, na nsnan ceôe nemam rpoôno ysnnmene, ro iecr, xnnor yunnnm raxnnm na nsa ceôe ne
nyue phane nocnennne. 2.318 Ann Hncmo ronopn o npyrauniem snaxy cner poncrna,
nenoramnnnane ouniy n nencnehenocr nnna. Jep oxy, xoie ie ynex y cnerny, xao
pasnnxonanom on rame, nnie nn c oôsnpom na ro ryhe? H xo ie can xnnor ycnenao y
nenponannnocrn, rai he xonauno na ôyne ôes nxaxne rpynexnocrn. Jep xo ie eneprnuno
casnan no nnxy Foxniem n nnie y ceôn nsmenno nn ienny Foxancrneny npry, rai re snaxe
nocn na ceôn, n y cnnunocrn no cnemy onronapa npnonnxy, nerpynexnomhy,
nensmennnomhy n orcycrnom cnaxe npnmece nopoxa yxpamanaiyhn cnoiy nymy.
146
2.319
Eno rn, uoneue Foxnin Kecapnie, xparxor npennora re name peun o canpmencrny
npnnncxor xnnora, xoia ie nacnnxana xnnor nennxor Moicnia, xao nexn npnonnx nenore
nnna, a no xome n cnn mn, noposnn, nonpaxananem rnx nocrynaxa, moxemo na ocnnxamo
y ceôn nanpr noxasane nam nenore. To mro ie Moicnie ycneo y moryhem canpmencrny,
nehe nn ce y rome nahn xaxan cnenox Foxnie peun xoia my xaxe: casnao cam Teôe nopen
cnnx (Hsn. 33,12), nero n ro mro ie on Camor Fora nmenonan npniare¬em Foxninm, n
xenehn pahe na nornne mehy cnnma axo no ônaronsnoneny For ne ôn cne nomnnonao, y
uemy cy srpemnnn, ocrannnmn rnen na Hspannnhannma, iep ie For nsmenno Cnoiy onnyxy,
na ne ôn oropuno npniare¬a, n ro n cne rome cnnuno cnyxn xao iacno cnenouancrno n
noxas rora, na ie xnnor Moicnien nocneo no camor xpainer nonpyuia canpmencrna. 2.320
Haxon mro cn saienno ca mnom rparao sa rnm mra ie canpmeno on npxannnx npnnna,
namanmn xpos ncrpaxeno ono xpaine, nornenai cponnnue na rai oôpasan n xpos
naiysnnmennie ycnnnane nocmarpai y ncropnicxnm rymauennma xana ro npnmennm na
nnacrnrn xnnor, na casnam nomohy Fora n ¬yôan xoia ca rnme nacraie. Jep ro ie xao

146
Temarnxa nnxa n npnonnxa Foxnier onne ce noian¬yie na xpaiy cnnca, a nnaue saysnma snauaino mecro y
neny Cn. Ipnropnia, rne ce cxopo noxnna pasnnxa nsmehy rixæv n ouoiæoic, na ie moryhe na ro oôiamnana
samro ce nnx Foxnin noian¬yie xao sanpmnn neo nyxonnor xnnora: „Cmepane xnnora y npnnnn ie na ce
nocrane nonyr Fora“ (In Cant. 8, Vol. 6, p. 271, 11f. (MG 44.960D-961A).
76

canpmena ncrnna, necnnuna poncxom crpaxy on xasne na ce yna¬ana on sana, nnrn na ce
noôpo unnn ns nane y narpany, nn ca xaxnnm ycnonnma n noronopnma ne rpryiyhn
npnnncxnm xnnorom, neh repaiyhn cne ns nnnoxpyra mro ôn neh no oôehannma
caunnanano nane, neh na sa crpamno iennno nonnm nnmanane ¬yôann Foxnie, n na camo
ienno npnsnaiem sa nparoneno n npnnnauno - ro na cam npocynnm ¬yôan na ce nocrane
Forom, n ynpano ie ro no mom pasymy canpmencrno xnnora. 2.231 Hero mra ôn morno na
ce nahe npema nainehoi nocroinocrn n ôoxancxnie ycnocrann nponaheno rnoinm pasymom
(xon mnornx nax, noôpo ie snano, nponanasn ce), y cnemy he n ônrn saiennnuxa noônr y
Xpncry Hcycy, amnn.

77

On Ipnropnia, Enncxona Hnce,
Kaxo ce 1pn Anna xasyjy y Boaancxou, aa ne xaaeuo 1pn Bora, 1ennnnua, o
onm1nu nojuonnua
Axo ôn nme Foxnie npnnanano iacnnie Hnnnma, xasyiyhn rpn Hnna no nyxnocrn
ôn xasnnann rpn Fora. Axo ie nme For no cymrnnn osnauanaiyhe, ncnonenaiyhn ienny
cymrnny Cnere Tpoinne, nsrnena na iennor Fora yunmo /=npocnan¬amo/, nomro ienne
cymrnne iecre ienno nme Fora. 3amro n cnenn ca cymrnnom n ca nmenom, na For iecre
ienan, a ne rpn Fora? Jep ne sonemo For, n For n For xana nmenyiemo Ona n Cnna n Pyxa
Cneror nmennma xoia osnauanaiy nnna nonaiyhn nesnnx /n/, oryna mro Hnna nncy ienno n
ncro, nero cy pasnnunra, ienno on npyror ce pasnnxyiy snauenem nmena. Vs nme nax For,
xao ono xoie osnauana cymrnny no nexom nemy nannexnom cnoicrny, ne nonaiemo nesnnx,
raxo na ôn nam ônno moryhe na xaxemo: Fora n Fora n Fora, a xaxo ie cymrnna ienna n
ncra xoia ie y Hnnnma n xoiy osnauana nme For, sôor uera ie For ienan n ncrn. A ienan n
ncrn n oôiamnene iennor n ncror nnxana ce ne nonesyiy nesnnxom. Ann axo nmenyiemo
Ona Fora, n Cnna Fora, n Pyxa Cneror Fora, nnn Fora Ona n Fora Cnna n Fora Pyxa
Cneror; ran, y carnacnocrn ca nonmanem, nonaiemo nesnnx n nmennma Hnna, ro iecr Ony,
Cnny n Cnerom Pyxy, na ôn ônnn Oran, Cnn n Cnern Pyx, ro iecr Hnne, n Hnne, n Hnne ,
orxyna cy n rpn Hnna. Hme nax For onnyuno ce n iennno ncxasyie o cnaxom Hnny ôes
nesnnxa, na ne moxemo na xaxemo: For n For n For, neh pasymenamo nme, maxap ce
rpnnyr nsronapano rnacom, npema yspoxy noncroiehnx Hnna, ann npnnoxno sa npyrn n
rpehn nyr ôes nesnnxa, saro mro nema npyror n npyror Fora. Jep Oran nnie sôor rora For
mro uyna pasnnunrocr on Cnna, y xom cnyuaiy Cnn ne ôn ôno For. A axo oryn mro ie
Oran Oran, On iecre n For, na yxonnxo Cnn nnie Oran, Cnn nnme nnie For. Axo ie nax
Cnn For, ne saro mro ie On Cnn, a y cxnany ca cnnme nn Oran nnie saro For mro ie Oran,
neh oryn mro ie On raxno cymracrno. Tana ie Oran Jenan, n Cnn ie For, n npema cnem
yspoxy ie Oran For, n Cnn For n Cnern Pyx For. Onaxo xaxo ce cymrnna ne nenn y cnaxo
Hnne, na ôn carnacno c Hnnnma ônne n rpn cymrnne, iacno ie na ce nehe nennrn nn nme
xoie osnauana cymrnny, nnrn For, na ôn my ônno rpn Fora. Ann xaxo ie cymrnna Oran,
cymrnna ie Cnn, cymrnna – Cnern Pyx, ann ne rpn cymrnne, na ie raxo n For Oran, For
Cnn, For Cnern Pyx, a ne rpn Fora. Jep ienan ie For n On ie ienan n ncrn, onaxo xaxo ie n
cymrnna ienna, n ona ie ienna n ncra, maxap ce cnaxo Hnne nasnnano n cymracrnennm n
Forom.
Jep nnaue ie nyxno na ce xasyiy rpn cymrnne Ona n Cnna n Cneror Pyxa, naxon
rora mro ie cymrnna on cnaxor Hnna, a ro ie nainenornunnie. Mana nn Herpa nn Hanna nn
Bapnany ne nasnnamo rpnma cymrnnama, iep ienna ie n ncra cymrnna rnx rpniy nnunocrn:
nnn cnaxy xasyiemo sa cymrnny, xaxne cy Oran, Cnn n Cnern Pyx, na nx ycnen cnera
nasnnamo iennnm Forom, maxap n ocymrnnene nnnenn noiennnaune nnunocrn, npnnncxn
n cnecno iennor sonemo For, axo n nepyiemo y ônncrnonane cnaxor Fora, xpos
saiennnmrno cymrnne. Jep xao mro xpos pasnnxonane Ona, Cnna n Cneror Pyxa
ronopnmo o rpn Hnna, raxo npemna ce ne pasnnxyie Oran on Cnna n Cneror Pyxa no
cymrnnn, xasyiemo ienno ônncrnonane Ona n Cnna n Cneror Pyxa. Jep axo cy ynyrap
pasnnxe Tpoinna xpos pasnnxe, onne ie ncro, iennocr xpos ncronernocr: ncronernocr
Hnna ie npema cymrnnn, a ienno naxaxo camo no cymrnnn. Axo ie npema cymrnnn iennocr
Cnere Tpoinne, iacno ie na ie n nme no Fory. Jep iacno ie na ro nnie nemro camo
npnnpyxeno on cymrnne (iacno na npemna ie neonmnm¬eno n nesaxnaheno on Foxancxe
cymrnne), nero na yxasyie na ny, xao npnnannocr nexom cnoicrny, re nonexan onn
ynorpeônn n sacmeianaiyhn nspasn sancra npnponno xasyiy osnauanaiyhn npnpone,
78

npemna cy nspasn. To ie cana nspas neune cymrnne, xoin ie Oran n Cnn n Cnern Pyx, na ce
cne nansnpe n nocmarpa n casnaie, ne iennno nacrana nena, nero n ona mro ce nanase y
ymy, a xoie ie ienno onocrpano cymrnnn, xaxo ôn n ysponn y cnemy npnnannn cnemy
caunnenom n xao ôn cnoicrneno cnemy caunnenom rocnonapno. Hexn cy cnncxonnnn
nexnma n cne ro no ¬ynnma osnannuanann nenspennnnm ronopom. Onne ce ycnocrannno
nme For na y npnencrnenom cmncny osnauana ry cymrnny, a Tai ncrnncxn nnana y cnemy
xao Crnapanan y cnemy. Jep raxo ie ienno npnnanno cymrnnn, a nen ie Oran n Cnn n Pyx
Cnern, re ienno on camnx nenoxasnnnx nmena (xaxem nax, For) y Fory he na ôyne
nnanaiyhe n cnecno ronopa cymrnne, a ronop nnie npnnyhen na nam xasyie rpn Fora, xao
mro naxne nnie nn rpn cymrnne.
A axo cy xon Herpa, Hanna, Bapnane rpn cymrnne, nehemo xpos ienny xasnnarn na
ncro ônncrnyie, xonnxo nnme ys Ona n Cnna n Cneror Pyxa ro npanennnie nehemo
nponsnonnrn: iep axo cymrnna nnie pasne¬ena y rpoie xpos nnunocrn, iacno ie na nnie
For, a naxon mro ie iacno na nnie nnunocr, nero cymrnna. Jep axo ie oôiamneno na ie For
Hnne, ienan n iennncrnen on Hnna xasnnao ôn ce For, xoin ôn ôam osnauanao ra nmena,
xao mro ce naxne n Oran cam xasyie, xao Oran nyrem Hnna ôenonano ônncrnyiyher no rom
nmeny. Axo ôn ro xasano, na Herpa n Hanna n Bapnany sonemo rpnma nennmnunnm
cymrnnama, /iacno ie na cy ro noceônocrn/, iep ro ynaxennie peueno, casnai na ie
nennmnuna cymrnna, ro iecr noceônocr, a xasyie ce ôes rora na ce onnyuyie o npyrom
osnauanany, nnn nene¬nnom, mro ie ynpano nnunocr. 3aro nax axo xasyiemo rpn
nennmnune cymrnne, ro iecr noceônocrn, nnmra npyro ne xaxemo no rpn nnunocrn, a
nnunocrn ne npare ono ôoxancxo, neh ce nonexan nene. Hnie naxne nn ono none¬nno,
ynpano cnoicrneno, cymrnna, iep ro ie cnoicrnena cymrnna nnunocrn, xasnnana ys ono
nene¬nno. Bra ie nax sa ro peueno, na cy Herap n Hanne n Bapnana rpn nasnana uonexa?
Jep axo ôn ônne nnunocrn, nnunocrn ce no snaueny nmena ne ôn osnauanane saiennnuxom
cymrnnom, cnnuno xao mro ce ne xasyie nn nennmnuna n iom noceôna cymrnna, npemna ie
ro ncro on nnunocrn – na nasnnamo nexom ônaronahy ro na rpn uonexa npnnanaiy ncroi
iennnnunoi cymrnnn, xoia ie naiiacnnie uonex, axo ro ne ôn ônno nn npexo nnunocrn nn
npexo nennmnunor ronopena, na ôn ro osnyunnn nanonehn noceôny cymrnny? Kaxemo na
ie naixopncnnie n nnie rnanno na xasyiemo no rom cnoiy ns nyxno nnanaiyhnx yspoxa, na
ce raxnn ne nocmarpaiy ys Cnery Tpoinny, cne nox xon ncrnx caunnanamo ro ncro. Fnhe
onn ysponn: onpehene uonexa nnie na ce nasna nocmarpa y nenone¬ennm narnm
nnunocrnma, iep ie npyro ono on pannie nonpmennx, na ce npornn ncrnx cacran¬a n nnme
ocraie mnomrneno, neronn mro ce npnpaha, xao mro ie ynexonnxo neh y rnma, a
ynexonnxo y onnma, n ynexonnxo y mnornma, na na ce ynexonnxo npnpona nocmarpa y
mannnn, mro iecre onpehene uonexa. Oryna ie yspox npernocranxn yxnanana nexnnyher
n nacraiyher no nene¬nnocrn, y xoinma ce nocmarpa onpehene uonexa, na cmo npnnyhenn
na xasyiemo mnore ¬yne n mano nnx no naunny n nsmenn nnunocrn nsnyuennx ns onmre
saiennnne, re ie no nnma xasnnane o cymrnnn; xao mro ie noôpoianane naunna rnx
nnunocrn n cymrnne. Ho xon Cnere Tpoinne nnie ro, nero nonpnnocn oryn mro rpeôa ra
ncra Hnna a ne na ce no ncrom nasna xasyiy npyra n npyra, re nn xonnxo nmaiy nexe
npernocran¬ene npnnannocrn Tpoinnn, a nnrn xao nexo nnoicrno nsmehy nnx: (iep nnrn
ce pahaiy nnn nponcxone ns Ona, nnn ns iennor on Hnna y npyry nnunocr, xaxo ôn ônno
uernopcrna, neh Tpoinna; na nnrn nonpmanaiy neh ienno on ra rpn Hnna xaxo ôn onmaxnn
nornen, xao mro ôn nacraiano nnoie nnn rpoie n ônno rnme ynaxennie): npernocran¬enn
nnn nocpenyiyhn naunnn n nsmene ôes nxaxnor nacranxa rpn Hnna Ona n Cnna n Cneror
Pyxa nncy ono mnmonyuehe on namer pasmnm¬ana cnpam rpn Hnna, na na ce xasyiy rpn
Fora. Oner cne ¬yncxe nnunocrn nmaiy ônncrnonane ne on iennor n ncror Hnna
nenocpenno, neh ienne on rora, a npyre on npyror, mrannme cy mnore n pasne nponcrexne
79

no yspoxy n came ônnaiy yspoxom. Ann ro nnie xon Cnere Tpoinne. Jep ienno ie n ncro
Hnne Ona, on Koier ce paha Cnn n ncxonn Cnern Pyx.
Crora y rnannom cmncny ienan yspox nsnan ncrnx yspoxa iennor Fora nasnnamo
uernprnm, maxap n canpnnanno ncrnma. Jep Hnna Foxnia nncy pasne¬nna mehycoôno nn
no npemeny, nn no mecry, nn y no¬n, nn y rexnama, nn neicrnnma, nn no rome na ôn ce
orpneno nemro cnnuno sanaxeno xon uonexa, cem rex iennor: na Oran iecre Oran, a ne
Cnn, Cnn nax ne Oran, a cnnuno rome n Cnern Pyx nnie nn Oran nn Cnn. Orxyn ro na nac
nnxaxna nyxnocr ne npncn¬ana na rpn Fora nmenyiemo ca rpn Hnna, xao mro mnorn on
nac nnna nasnnaiy mnornm ¬ynnma npema peuennm ysponnma, a ne no nyxnocrn saxona,
no xome ienan n ncrn y onnocy na ienno n ncro, ne moxe na ôyne ienan n mnorn. A Herap,
Hanne, Bapnana no nmeny, xao ¬ynn cy ienan uonex, n no camom rome, no nmeny uonex, ne
mory na ôyny mnorn. Mnornm ce ¬ynnma xasyiy no ynorpeôn, a ne y rnannom cmncny.
Ann ro mro ce ronopn y cmncny ynorpeôe, nnrn ie nocroino nnrn noysnano, ono
nnanaiyhe ie ônncrnyiyhe n xasano. 3amro ne na¬a na ce xaxe na cy y rpn Hnna Foxnie
cymrnne n rpn Fora, ro ie no camom nmeny For; ann For ie ienan n ienan no ncronernocrn
cymrnne, no uniem osnauanany, xaxo nam ie peueno, n cnyxn nme For. A axo xo xaxe
xaxo ie Hncmo iacno nsôpoiano rpn uonexa (Hocr. 18.2), nexa ce nnnn na ie Hncmo,
yxasyiyhn nam na Cnna n Pyxa Cnerora, npeneno na ie For Cnono, For nnie Cnono (For
Oran) n For Pyx Cnern iecre For, na cacnnm saôpanyie nasnnane rpoinne Forona,
cxnaraiyhn mnoroôomrno nenocroinnm n nasna npononenaiyhn iennor Fora, ne memaiyhn
nn Hnna, nn Fora ne nenehn, neh mrannme ouynanaiyhn ncronernocr Foxancrna y
onnnxyiyhnm cnoicrnnma nnocracn nnn rpn Hnna. Axo nax xo, ronopehn cnnuno cnemy
xohe na nosna ncrnny, ran nexa sna na Hncmo xaxe: rpoie, maxap ce ienan uonex
npnsnanao mehy cnnma, npema peuenom: Uoeer ie rao mpaea neeoeux oaua (Hc. 102, 15) n
ono ienno saiennnuxo no npnponn ce noxasano. Jep ce noxasano c oôsnpom na yxynnocr
npnpone na ie no iennom ncro peueno xpos casnaror uonexa, a no iennom n cnn ¬ynn mro
nncy mnomrno. Ta uyno ce n on nayxo¬yônnnx ncrpaxnnaua, na n Hncmo xao xpannre¬
noôpnx cnoicrana nosnaie ¬yne xao cnoia uena, cnaxe ce c nnma n nonyr nnx nma
nexaxne ocoônne ncrnx y nmenonannma, ne renaiyhn y oôiamneny canpmenor n na cnnno
npeysnma uynana n osnyuanana nenpnmepeno: iep yuena ne onpehyiy mynana xana
nornenaiy canpmeno, nero xana cnnase no neiaxnx xpos mnnocphe n nonpaxanaiyhn one
onne ysnone sa ncre no npnnohena cnpcn xnnornor noôa. Onpehyiyhn cnnuno n yuehn
canpmeno npema nnxonnm nnacrnrnm nonnunocrnma, n npenaiy npnnanno nonyuenocrn.
Jep ronopehn na For nma ymn, oun n npyre ynone rena, ne npenaie raxna yuena y nnny
onpehnnana na ie Foxancrno cnoxeno, neh nsnaxe yuena na peuenn naunn, npexo
npenocnor snauena onor, mro ie xon nac npema ôecrenecnom pasymenany y ysnoheny
¬ynn, xoin ne mory na npncryne nenocpenno cnemy. Ono xaxe na ie For Pyx n cnarna
npncyran, ônno rne na nexo nomao, na nac yun Beronoi iennocrannocrn n neonncnnocrn,
ca rom ce mynpomhy nrpaiyhn. To xaxe na cy no oônuaiy n rpn myxa, na ce ne ôn
oncrynnno on onmrer n on ynorpeôe xon mnornx, re rauno nmenyie iennnm, na ce ne ôn
npexopaunno onpehene, xana ce crnap rnue npnpone npenmera. H ienno ce xaxe rauno, na
ce ne ôn saoônmno canpmeno n nocmarpano y npnponn crnapn, a sa one xoin cy nohenn
cnymrano no ynorpeônocrn na nonene one xoin cy nocrann neiaxnm, a yuene (normy)
onpehyiemo xao ono naiunpmhe n naicaonmrnnnie sa nsnarane canpmenor. Hero nexn xoin
npnnanaiy carparany n npoôyhenn cnpam neônncrnyiyher npornnpeuia ca onnma xoin
ronope n ncnernm na npx, xaxo ôn pexnn, rpyno¬yônno nexôaiyhn npncyrne rnenaone
xoin cy no nama neoôanesnn n ôes norpeônrocrn xao ysnmaiyhn cnnunoronopene
mnmopasymnocrn n ôoiehn nx npnnenennm cxnarannma n xasyiy, na xana xaxy nnocrac
nnocracn (=nnunocrn), xao nnocrac, na ce on one nnocracn nn no uemy ne pasnnxyie, re
80

na xon rora nnie ienna nnocrac n cne nnocracn: n na ce nnme y cymrnnn cymrnne, xao on
cymrnne, ne pasnnxyie, re na no rome ienna cymrnna nnie cne cymrnne, a ro ôn pexnn For
Fora, xao For, ne pasnnxyie ce n nnie pann rora For y rpn nnocracn, no uemy ce xao For
onpehyie: n iom uonex uonexa, xao uonex, ne pasnnxyie ce y ronopy ôes ne¬ena na rpn
uonexa na ôyny Herap n Hanne n Bapnana: iep pasnnxyie ce cymrnna cymrnne mro nnie
xonnxa cymrnna, neh xonnxa raxna cymrnna n nnocrac nnocracn xonnxe raxne nnocracn.
Ha rai naunn n uonex uonexa, xao rai ncrn uonex, n iom For Fora xao rai ncrn For; na ce
rai ncrn xao rai ncrn cnnuno xasyie xon nnoie nnn y mnomrny.
Hero ro cy nax, xaxo pexocmo, onn ronopnnn, a mn hemo na noxaxemo naxny
mynpocr y cnem ônncrnonany n na npyro nnie peueno, n nnxaxo ce ne ôn ycnocrannno on
npyrnx, nero nnn on onnx mro cy npnuann onpenmehnnann n ônno noxasnnano na ror
ncror Fora ne rpeôa n ror ncror Fora n ror ncror uonexa n ro ncro n ronopnrn: nero
yxonnxo ie ro ncro nnocrac Fora n ro ncro nnocrac uonexa: iep mnore nnocracn iennor
uonexa n rpn nnocracn iennor Fora sa nainpanennnie xaxemo. Ono mro ce xasyie nemro
rpeôa, na ôn ce nemro pasnnxonano on neuer npyror, xoie nma onmrene ca neunm no
nmenonany, xoiem ce peu npnnpyxyie, a ro ie raxno. Hpnmep ie ronop o uonexy: nexo
xnno ônhe, na namepanaiyhn na ra pasnnxyiemo nonoxnmo ra raxo, /na ce pasnnxyie/ on
xona, yronnxo mro nm ie nme: xnno ônhe, saiennnuxo, a pasnnxyiy ce oner no pasymnocrn
n nepasym¬y. Hemro ce on neuera pasnnxyie nnn xao cymrnna, nnn xao nnocrac, nnn ie
no cymrnnn, nnn no nnocracn. Kao no cymrnnn pasnnxyie ce uonex on xona, a no
nnocrasn Hanne on Herpa, a n no cymrnnn n no nnocracn, na npnmep nnocrac uonexa on
nnocracn xona. Ann ca oôenonannnanem pasnora o rome, na ie pasnnxa iennocranno no
cymrnnn, re na he ona no nnocrasn a ne no cymrnnn iacno na ôyne nonmane o
pasnnxonany no cymrnnn, ro he yienno na ôyne n ono no nnocracn. Jep na crnapn xoie cy
pasiamnene no cymrnnn ônnaiy nasnnane ca nne nnn rpn cymrnne, n pasiamnanaiyhn ce
no nnocracn raxohe ce nmenyiy ca nne nnn rpn nnocracn, ro ce cxnara n xon nnx n xon
nac. Pasnnxyiemo ce nax no rome, xaxo onn rnpne na o Herpy n Hanny na¬a na ce ronopn
na cy nna uonexa, a mn ro pasymemo na nnie y rnannom cmncny n y nayunom pasymenany.
Jep cana n nnie peu o onmrem n ynorpeônoi xopncrn, iep ono n nema cnne sa onennnane, a
nn sa ycranon¬anane ônno uera. Crora nexa nam npno ôyne oôiamneno samro ro
ronopnmo, na ce uonex n xon, nnn xon n nac, pasnnxyiy xao nexe cymrnne nnn unnn
iacnnm na ro ronopnmo xaxo ce onn mehycoôno pasnnxyiy rnme, mro oônuno nenn
cymrnne, na npnmep: no napy ronopa, nepasymnomhy, pexany, naiany n rnme cnnunnm.
Jep xasyiyhn nexy cymrnny ro nnie npyro on onor mro osnauanamo xao nocroiane,
nennmenocr napa ronopa, sa pasnnxy on nosnaror no nepasymnocrn, nnn nocroiane xoie
nma sa pasnnxyiyhy npry pexane n rome cnnuno, onaxo xaxo ymecro cnnx ocoôenocrn n
pasnnxa, y cymrnnn nnn y cnaxom pony, sa pasnnxy on nnna xoin croin non nnm, npnnaie
peu: nexa cymrnna, nnn nexaxno xnnyhe, ri. pasymno nnn nepasymno. H iom xaxemo na ce
Herap pasnnxyie on Hanna yxonnxo ie ra nnocrac y cnaxom on nnx, saro mro ce
mehycoôno pasnnxyiy no neuemy mro oônuno caunnana nnocrac, a ne cymrnny, xaxno ie:
nenocenonane xoce, pacr, npesnme, cnnoncrno n rome cnnuno. Jep iacno ie na nnie ienno n
ncro nnn n nene¬nno, na nn cymrnna n nnocrac. Peu nnocrac nonn mncao cnymaona
npano rome, na ce rpaxn ueno noxpnneno mapamom, cnnor, ona, cnna n rome cnnuno.
Bpcry /nnn/ nax nasnnam, ro iecr, cymrnny, na ôn casnao neh cymrnncxo xnno ônhe /xoie
ie/ pasymno, cmprno, na noxasyie ym n nayxy, n nepasymno xnno ônhe, cmprno, xoie pxe n
rome cnnuno. Axo cy ienno ncro cymrnna n nenone¬eno, ro iecr nnocrac, rana nehe ienne
ncre npre na pasnnxyiy ry n npyre. A axo ce ienno n ncro ne pasnnxyie iennnm n ncrnm,
rana ie nemoryhe cnemy npnnanarn ncra nmenonana, neh ienno na¬a na ce nmenyie
peuennm no cymrnnn nnn na npnnana cymrnnn, a npyro na ce xaxe o nene¬nnom. On
81

onnx npema nene¬nnom, rpn cy xasnnana. Ty ie rpn nmena o xoinma ie ncrpaxnnane:
cymrnna, nene¬nno, uonex. C nmenonanem cymrnne nonesyiemo n cxnaramo nexe peun y
pasnnxonany, xaxo cam pexao, mro nornanaiy non one nnnone, xoin ce mehycoôno
pasnnxyiy no cymrnnn. Ca nmenonanem nnocras na cnnuan naunn, nonesyiemo oner nexy
peu ca nonenom nnna, nonesannx mehycoôno rnm onmrnm nmenonanem, ro iecr
nmenonanem nnocrac, mro ce pasnnxyiy ienno on npyror y nprama, ne cymrnncxn
onnyuyiyhnm, nero nasnannx cnyuainocrnma. O xom ce naunny onnyuyie na ce nonexe
raxno nemro ca nmenom uonex? Jep ono y mra ce cymna nanasn cnoie pemene y rome, mro
ce on cnnx npnsnaie. Pa ôn ce y cymrnnn pasnnxonano ono mro croin non nom mehycoôno
pasnnunro, ro ie nemoryhe saro mro ce ne pasnnxyiy no cymrnnn Hanne on Herpa, xome ce
npnnaie nme uonex, neh ce onn pasnnxyiy no nnocrasn nnna. H na nme uonex ne osnauana
cymrnny, oner ne ôn ônno neno na ce xaxe, saro mro nme uonex osnauana onmre y
cymrnnn, a ne noceôno nnne; nanennmo npnmep Hanna n Bapnane. Hnie naxne nn na ienan
naunn na ono raxno nonesyie nn no npannnnma /pasymy/ nayxe. Axo ie onmra ynorpeôa
nmana nyxnocr y rome, n nmenonane cymrnne nenpannnno ynorpeô¬ana y osnauanany
nnna, ro ce rana ne unnn no raunom npannny nornuxor nsnona. Ann samro nananam na
oônuno ynorpeô¬anane xoie nma raxne nenocrarxe, cxpnnaiyhn ro on ceôe, mro nnie
perxocr na nayunnnn on pasymnnx ronopa n camn xopncre npyraunia nmena xoia ne
nspaxanaiy peueno rauno? V xpainoi mepn nexa nam ôyne iacnnie na axo ôn pexnn: y
Herpy n Hanny ce uonex pasnnxyie on uonexa, ne xao uonex yonmre, neh xao nexn uonex,
rana ôn o nnma mornn na xaxemo n ono: cymrnna ce pasnnxyie on cymrnne ne xao
cymrnna, nero xao nexa cymrnna. A axo ro nnie moryhe na ce xaxe, rana ie ienna n ncra
cymrnna y Herpy n Hanny nemoryha xaxo xao nocnenna, raxo n xao npna, saro mro nme
uonex yxasyie na cymrnny. Axo nax peun nexaxan n raxan ne mory na ce nonexy ca
nmenom uonex, ro snaun na ce ne nspaxanamo o rnannom ronopehn: nna nnn rpn uonexa, n
axo ie ro noxasano o uonexy, nnie nn na ro nanexo nnme n nenocpennnie npnnnun onne
neunoi n Foxancxoi cymrnnn, na ce ne xasyie o cnaxoi nnocracn: ro ie raxan n raxan For,
re Ona, Cnna n Cneror Pyxa nnie camo nasnnarn Forom, Forom n Forom, n ne rnpnnrn nn
mncaono na cy rpn Fora? H raxo ôn npanennnm, cnencrnennm n ca nayxom carnacnnm
ronopom ônno nornpheno name yuene, na Fora, Tnopna cnera, nasnnamo iennnm, npemna
ce On ornena y rpn Hnna nnn nnocracn, Ona, Cnna n Cneror Pyxa.
Hpeneneno npema nsnopnnxy: TLG /IÍIIÓÍÍÓY IÍÍ2ÍÓÍÓY ÌY22I2, Ímc
1pIo Epo omEo It ¡oV1tc t V 1n 0to 1n1I ou OoµtV 1ptIc 0touc Epo c 1ouc
IIInVoc oEo 1mV xoIVm V t VVoImV /

82

Ipnropnie ns Hnce,

Hpomue seueuaua

Xnnor ¬ynn xoin none npnnny n onnyuyiy ce na xnne pasymno, onpehen ie noôpnm
saxonnma n nponncnma, a y nnma ie, xaxo ie moryhe n nnnern, saxononanan nmao y nnny
nna ponna cexyha nornena (rnanne cnpxe). Jenny na saôpann nenosno¬eno n npyry, na ce
noôynn na ycanpmanane ono mro ie noôpo. Jep nnxaxo npyraunie nnie moryhe nexome na
ycne y ônaroycrpoienom n pasôopnrom xnnory, nero na nsôerana, xonnxo ie ro y cnasn,
sno n crpemn sa npnnnom, xao mro cnn cnenn maixy. Caôpanmn ce n cana na ôn oôparnnn
naxny na sanonecrn Foxnie, uyimo npopoxa xoin ie nopasno sny neny nosaimnne, nnxny,
n y /namem/ xnnory ncxopenno xopnmhene nonna sa ôorahene xamarom /sa` soyco|c
,ono|v ¡æv vo+|o+é¡æv/. Hpnmnhemo nocnymno nerony npenopyxy, na ne ôn ocrann
onaxno xamene, xoie ie namanmn ocranno ¢amnnniy cynom n ôecnnonnom (Hx 8,13), na na
n nama ne ôyne peueno ono, mro ie nerna ônno peueno ynopnom Hspan¬y: cnyxom
cnymare n ne pasymenare, n nnnehn rnenare a ne ynnhare (Hc. 6,9).
Monnm one xoin me ôyny cnymann na me nnxaxo ne oxpnn¬anaiy sa npcxocr nnn
ôesym¬e, a axo naxon rora mro uonex xoin ce neno nspaxana n nosnar ie no neronany
mynpocrn /¢nnoco¢nin/, ncxycan y npenanannma no cnnm npcrama pasymnnx
caunnanana, xoin ie npnôanno cnany y pasmarpany ror npenmera, n ocranno xasnnanem
npornn senenama, noôpo sa xnnor (cn. Bacnnnie Bennxn npornn nnxnapa), n ia raxohe
ncrynam na nonpnmre pasnnauena, nymraiyhn cnoiy marapehy napy nnn nononcxy saienno
ca onenuannm xonnma. Vs nennxo nasna ônna nnn¬nno n mano; n mecen cnernn ca
cnianem cyna, a sa nyôoxo nopnnyrnm ôponom repannm cnnnom nerpom, cnenn n mana
naha, xoia nnonn no roi nyunnn; a sa ¬ynnma xoin ce y ôopôn nonnpranaiy npannnnma
paronana, ro ncro cnene n nena. Eno yspoxa xoier nmam y nnny. Tnma nax, sa xoie ie
ronop, na xo ron na ônnn, mro cy sampsenn naunn (mane) rpronnne, xaxo ie uonex sanoneo
¬yne, a ne cpeôpo, cynpocrann ce cne no rpemena. Kaxn sa reôe ¬yôasnninm noromnnma
peun Jonana Kpcrnre¬a: nopony acnnnnn ôexn on mene (Mar. 3,7), nn ryônre¬n xoin
nmare nonna n ysnmare saimone, naiere sanono¬crno na xparxo, ann y cneny npemena n on
nac ce caunnana ropax orpon sa nymy, nn nperpahyiere nyr xnnora, sax¬yuanare npara
napcrna; na xparxo ycnannnmn rnenane nnnom, yremnnmn cnyx snonom, nocraiere
nnnonnnnn neune ôonn. Pexanmn ro, pacrann ce ca npoônrnnma n nnxnom, a snpyxn ce ca
nenorpeôonannma n onor xoin xohe saiam ne onnpahai (Mr., 5,42). Ho ôenn re on monn n
cenaiyhn no npara rnoinx, xpos nenmane npnôerana reôn ôorarom, na ôn my ôno on
nomohn y ocxynnnn. Tn nax unnnm cynporno, on canesnnxa npeoxpehem ce y
nenpniare¬a, iep ne capahyiem c nnme na ôn ce on ocnoôonno on nanerne neno¬e n
nparno rn nare saimone, nero ymnoxanam necpehy yrnerenor ropnm, cxnnam naror, iom
nnme omrehyiem nonnxenor, ys neôpnry cacran¬am neôpnre, na npomno nnxem ôonn.
Jep ysnmaiyhn nonan c rnme na ra naiem na nnxny, ysnmam sanor ôene, no nnxy noôpor
nocna ynonehn mrery y nom (cnoi). Honyr onor cn, xoin rome mro ropn, mro ie ona¬en
xapom, xoin nocn naicnnnniy xeh n cnnonnro rpaxn na nnie, ns uonexo¬yô¬a naiem
nnno. Hpemna ôn ro na xparxo noneno sanono¬crno onome xoin ysme uamy, ann xana ôn
npomno mano npemena, ôonecnom ôn ro npnunnnno nennxn n na necerocrpyxo iaun xap;
na raxo n onai xoin opoô¬ana cnpomamnor nonnem, xaxny my nonocn ro noônr ne
yxnnaiyhn neno¬y, nero noiauana necpehy.
Ero, ne xnnn xnnorom uonexa mpsnre¬a, non nnnom uonexo¬yô¬a, ne ôynn nexap
uonexoyônna, ysnmaiyhn nnx onora mro ys nomoh ôorarcrna xenn na cnace no ymehy
/mennnnncxom/, a na ce neh ynanpen xopncrnm rnme, na nornôao onnx xoin rn nepyiy.
Hpasan ie n camoxopncran xnnor nnxnapa. He nosnaie on nanop oôpane sem¬e nn ymeha
83

rpronana, neh cenn na iennom mecry xpanehn y orpann xnnornne. On xenn na sa nera
cne pacre ôes ceiana n nere; nnyr ie xon nera nepo, no¬e xaprnia, cemene macrnno, xnma
npeme, nnononn xoin ce nenpnmerno npahaiy nocnenn nonan, xon nera ie cpn ncxane
nonna, rymno nom y xome sahyrn nocen yrnerennx (necpehom). Ha cne mro npnnana
npyrom rnena xao na cnoie. Xenn ¬ynnma neno¬y n necpehy na ôn no neno¬n nonasnnn
nemy, a mpsn one xoinma ie cnoie nono¬no n nomryie nenpniare¬a xoin nema nyr xon
nera. uecro cenn ônnsy cynnnna na ôn namao cremnenor norpaxnnanem nyrona, re
/raxnn/ nny sa cyncxnm npncrannma xao iacrpeôonn nsa noropa n noicxn. Hocn ca coôom
xecy n noxasyie onnma y crncnn ocxynnne ôpsy npnmam¬nnocr, na ôn y neno¬n pemnnmn
na na ny nanny, saienno c nom npeysenn n x¬yunh nnxne. Cnaxn nan pasmarpa noônrax n
nerona ce xeh ne sacnhyie. Xann sa snarom xoie uyna xon xyhe samro nexn sanynno n ôes
ynorpeôe. Honpaxana sem¬opannnxe xoin on ryua xoin spn nenpecranno ouexyie cemena.
He nymra na mnpy xexeno snaro, nero ra nenpexnnno npenaie ns pyxe y pyxe. 3aro
nnnnm na ôorar n nonuan uonex uecro xon xyhe nema nn ienne monere; a na cnncxonnma
neronnx nana, y crany oôanesnnana, on nema nnuera n nasna ce nnana, nocryna y xnnory
cynporno anocroncxnm npenopyxama, cne naie norpeônrnma, no ne npema ¬yncxom
pacnonoxeny npema nnma, neh pann cpeôpo¬yô¬a. Hpemna rpnn npnnpemeno
ocnpomamnnane, unnn ro na ôn ce snaro xao na sapahnnane nymrenn rpyno¬yônnn poô,
nparnno ca noônrn. Bnnnm nn xaxo nana y ôynyhnocrn unnn npasnnm nerony xyhy, re
nennxor ôorarama unnn npnnpemennm ôennnxom. Bra ie yspox rome? 3annc na nannpy,
oôanesa npnrncxana ôenom - `nam ca nnxnom, nannarnm ca xamarom`. Vcnen rora rpaxnm
na ce oôparn naxna na ro na nyxnnxy, maxap n ne ôno nmyhan, nepyiy na ocnony sannca,
a Fora xoin ie ôorar n oôehana (casnaie), ne cnymaiy. Pai n ia hy ysnapnrn, nanncano ie y
Jenanhe¬y (Mar., 6,4) – y rom pyxonncy xoin ie oôenonanen sa cny nace¬eny n xoin nnie
nanncao nncan noronopa, nero uernpn Jenanhenncre, cnenonn sa xoie cy cnn, on npemena
cnacena xpnmhann; y sanory na nmaiy pai, noysnano pyxononcrno. A axo ra n onne rpaxe,
ro ie neo cner nnacnnmrno noôponamepnor nyxnnxa. Hax¬nno pasmorpn noôpe nane
onor xoin rn rpaxn noôpa nena, n nahn hem na ie on ôorar. Jep cne snarne pyne
nnacnnmrno cy ror nyxnnxa. Cnn merann, cpeôpo n ôponsa n npyre crnapn nocne nnx
caunnanaiy neo neronor nnacnnmrna. Hornenai nennxo neôo, oôparn naxny na ôecxpaino
mope, ncrpaxn mnpnny sem¬e, npeôpoi xnnornne xoie On xpann, cne ie ro non nnamhy n
unnn ôorarcrno Tor, Kora rn npeneôperanam xao ôecnomohnor. Vpasymn ce uoneue! He
xanocrn Fora n ne nomryi Berono neyuemhe y menannma, xoinma rn axo npencrannm
noônrn, ne cymnaiyhn nepyiem. Pai neymnpyhem nopyunony, nonepyi nemxon¬nnom n
neynnmrnnom pyxonncy. He rpaxn nnxny, neh nai noôpa nena ne cysnpxanaiyhn ce, n
nnnehem na he rn For narn mnnocr c npnnorom. Axo ce one peun unne crpamnnm sa rnoi
cnyx, rana rn ie non pyxom cnenouancrno na ônarouecrnno nanehnm n noôpornopnma For
ysnapyie mnorocrpyxnm naponnma. Jep na nnrane Herpa: a xana cne ocrannmo n xpenemo
Teôe na cnennmo, mra he na nam ôyne? – a onronopno ie: amnn, cnnma he nam ônrn na
ocrannre nom nnn ôparniy, nnn cecrpe, nnn ona, nnn marep, nnn xeny, nnn neny, nnn
cena, crocrpyxo here na npnmnre n neunn xnnor nacnennre (Mr., 19, 27-30). Bnnnm nn
ycpnnocr, nnnnm ônarocr. H naiôecrnnnnin senenam ca crapa camo na ynnocrpyun nary
cymy, a For onome xo ne npnrncxa cnor ôpara noôpono¬no naie mnorocrpyxo. A rn
ncxaxn nepnocr Fory xoin re caneryie, n noônhem ôesrpemny nnxny. 3amro ceôn
orexanam rpexonnnm sannmanem, npeôpoianaiyhn nane, npoyuanaiyhn mecene, mncnehn o
naroi cymn, nperehn nennm nopacrom, onacanmn opouen nan xaxo ce ne ôn noxasao
ôecnnonnnm, xao nan xprne y npeme rpana? 3aôopanno nne senenam sa nennma nyxnnxa
sa neronnm onnyxama, xperannma, nyronannma, rpronnnom; ne pasnaie nn ce oryn
nexaxna xopncr, na ce on noôoiao on pasôoinnxa na on nnx ne orpnn ôeny, nnn ce nerono
crane no nexom pacnonoxeny npomennno y ôenno? Cenn cxnonnnmn pyxe, cranno
84

ysnnme, uecro nnaue, npemehe yronop, uecro onnaxyie y cnonnma (cnoie) snaro, npxn
npen coôom nyxnnuxn yronop, xao onehy ympnor cnna, a rnme ce iom cnnnnie ôynn
nerono nocrpananane. A axo na ôpon na saiam, ran cenn na oôann, saôopanno cnenn
xperane nerpa, cranno ce pacnnryie xon onnx xoin npncraiy na nox, nncy nn uynn nemro
o ôpononomy, re na nn cy onn xoin nnone y onacnocrn; nymenno crpana on mexohe
cnaxonnenne saôpnnyrocrn. Taxnome na¬a pehn, ocrann ce uoneue noryône saôpnnyrocrn,
npnxnarn ce nanonasehe nane, na ôn noôno cnoiy noônr, a ne nsryôno rnanny cymy. On
ôennnxa saxrenam npnôan¬ane n noônr ôorarcrna, nonyr rora xao, xan ôn nexo c no¬a
xana nacryna naineha cyma, xreo na npnxynn crorone xnra, nnn mnomrno rposnona ca
nnnorpana nocne rpanonocnor oônaxa, nnn (ôn ouexnnao) pohene nerera on nennonne
yrpoôe, nnn ncxpany mnexom on xena xoie nncy pahane. Hnxo ne npnxnara ono mro ie
nenpnponno n nemoryhe, ocnm moxna rana xan nnmra ne pann, n ncnana cmeman. Jenan
Cnemoryhn For ns ocxynnne n nponsnonn oôn¬e, n nponsnonn ono mro n na¬a ouexnnarn
n nanarn ce: ônno na napenn xameny na nocrany nsnopn, ônno na nymra xnmy c neôa
neoônunor n uynnor xneôa, ônno na sacnann ropxy Mepy nonnpom npnera; a n yrpoôy
nennonne Jenncanere yunnn nnonnom; n napyie Ann Camynna, n Mapnin npnopohenor y
nencrnenocrn. Cne ro moxe na ôyne neno iennno Cnemoryhe pyxe.
Tn nax ne rpeôai noônr on ôponse n snara, on crnapn xoie ne mory na nonpnnecy, ne
npnnyhyi ôeny na nponsnonn ono mro ie cnoicrneno ôorarnma, ne rpaxn noônr on onor
xoin ce myun oxo nacymnor. Hnn ne mncnnm /nn/, na neno¬a saim¬ena napa c nnxnom
iecre noôponnxo npomene mnnocpha? Oner n 3axon, /Cnera/ Hncma xoia cnyxe sa
ynohene y noôoxnocr, cnyrne saôpanyie nnxny: axo nam cpeôpo na saiam ôpary cnoiemy,
nemoi na ra npnrncxam (Hsn. 22,25). H ônaronar, xoia nsoônnyie noroxom noôpore,
osaxonyie ornymrane nyrona, naian¬yiyhn rana mnnocr n ronopehn: ne naire na saiam
onnma, on xoinx ce nanare noônrn (Hx., 6,34), a na npyrom mecry y xasnnany, ropxo
xaxnanaiyhn ycna¬enor cnyry, xoin ce nnie caxanno nan cnoinm cacnyxnre¬em, n
xnanaiyhn my ce nnie onpocrno ôesnauaian nyr on cro nnnapa, onna xana ie cam noôno
onpocr na necer xn¬ana rananara (Mr., 18, 23-35). A nam Cnacnre¬ n Vunre¬
noôoxnocrn, ycranonno ie sa yuennxe npannna monnrne n unin oôpasan ne canpxn nnmra
nsnnmno. V monnrnene peun ie yx¬yuno n rai ienan unan, xaxo ie onronopan on cnera
nnme n npe cnera na¬a na (npnxnonn) Fora xa nama: u ocmaeu ua+ oo)eu uauu, iarore u
+u ocmae+aie+ oo)ruuro+ uauu+ (Mar., 6, 12). A xaxo hem rn na ce monnm, senenamy?
Ca xaxnom hem canemhy na monnm on Fora na ncnynn noôpo npomene, cne noôniaiyhn n
ne ymeiyhn na naiem? Hnn ne snam na ie rnoia monnrna nanomnnane (rnor)
neuonexo¬yô¬a? Kaxny cn noxasao cxpymenocr na ôn rpaxno npomeno? Kora cn
nomnnonao, na ôn npnsonao Mnnocrnnor? A axo cn n nao mnnocrnny on rnoinx
uonexompsauxnx nanora, nnie nn ona npenyna necpehom npyrnx, cysama n ysnacnma? Axo
ôn snao neno¬nnx, onaxne rn naiem mnnocrnny, ran ie ne ôn npnmno, iep ôn npnnpemao
nonyr reôe xpanene renom ôparnie n xpn¬y ônnxnnx. Ann rn ôn morao na xaxem peun
ncnynena mynpe iynaunocrn: ne xpann me, uoneue, ôparcxnm cysama, nemoi na naiem
yôorom xneô on crenana yôornx nonyr mene, onpocrn mom ônnxnem mro cn nenpanenno
rpaxno on nera, n ia hy na npnsnam rnoiy mnnocr. V uemy ie xopncr axo iennor remnm, a
mnore unnnm yôornma? Axo ne ôn ônno mnomrna senenama, ne ôn ônno nn mnomrna
yôornx, na cpymnnmn ro cnennno, n cnn hemo na nmamo noônrxe. Cnn xpnne senename n
ne moxe ro sno na nsneun 3axon, Hpoponn, Jenanhenncrn. Bra ie ronopno ôoxancxn
Amoc: cnymaire cnpomamne on yôoror iyrpa, n nnmranne no nacn¬y na sem¬n, xoin
npnuaiy, xana npohe mecen n nponamo. (Amoc, 8.4.5) Jep nn oran ce ronnxo ne panyie
poheny nerera, xonnxo ce onn xoin ysnmaiy nnxny panyiy snpmerxy mecenn.
Onn nasnnaiy rpex nomronannm nmennma uonexo¬yônne noônrn, nonpaxanaiyhn
narane, xoin nexe uonexompsauxe n xpnoxenne nemone, ymecro nnxonor ncrnncxor
85

nasnna sony Eymennnama! uonexo¬yônna noônr! Ann nnie nn senenamxn nanor raxan na
nsoxpehe xyhy, ncnpn¬yie ôorare, nonn rome na nnemennrn ¬ynn none xnnor ropn on
poncxor, ynexonnxo n npniaran na nouerxy, ann cnpema ropunny sa ocrarax xnnora. Jep
xao nrnne xoie croie na mern nrnnononna, pane cy xan nm nocnnaiy spna n unne oônunnm
n mecro¬yônnnm npeônnannmrnma mecra rne nanase oôn¬e xpane, ann nenyro sarnm
nanaiy y ryxny nornôe¬, raxo n nape xoie ce naiy na nnxny, mano npemena ônaryiy, a na
nocnerxy ce nnmanaiy n ounncxor nacneha. Mnnocphe ne xnnn y cxpnannm n
cpôpo¬yônnnm nymama; nnnen xaxo ie n cama xyha nyxnnxa oôenexena sa nponaiy, onn
ce ne npnxnanaiy sa mnnocr, neh iom nnme npnnyhyiy na nponaiy, na ôn ôpxe noônnn
nonan, na nernama saima cnyraiy npyror ôennnxa, npema npnmepy xycrpnx n nenacnrnx
nonana, xoin oxpyxnnmn samxama nonnny n ynononmn cne snepn xoie ce ramo nanase,
npece¬anaiy nonono xo¬a sa samxe y cycenny nonnny, n on ne y npyry, no ror npemena
nox cne rope ne onycre, nnmnnmn ce snepn. H xaxnnm ounma, ôynyhn na cy raxne, rnenam
na neôo? Kaxo monnm sa ornymrane rpexona? Hnie nn na no ôesocehainocrn ronopnm n
ro mro ie nayuno Cnacnre¬: ocrann nam nyrone name, xao mro n mn ocran¬amo
nyxnnnnma namnm? O, xonnxo ie ¬ynn, ycnen nnxne, ysero na npenapy, xonnxo nx ce
npenano crpyiama pexa, na cy namnn cmpr naxmom on saimonanna, neny ocrannnn na
cnporyiy, ca snom mahexom, nnxonom ôenom. A noôpn senenamn ne mrene n raxo onycreo
nom, nero npnrncxaiy nacnennnxe, xoin cy nacnennnn moxna ienny nanr¬nxy on neprnn,
n rpaxe snaro on rnx, xoin ce xneôom xpane ca ryher crona. A xana nx nononom cmprn
ôennnxa ynosopanaiy, xaxo n na¬a, n nexn na nx nocrnne nomnny n ner¬y, ne crnne ce n
ro na rpaxe n ne yxacanaiy ce y nymn, nero on npyhnne nymenne nacrpoienocrn
nsronapaiy ôecrnnne peun: nnie nn ro xpnnnna namnx oônuaia, axo ie rai snouecrn n
nepasymnn, xome on pohena cynn ryxno xpeôane, no neonxonnocrn npemena sanpmno
xnnor nacnnnom cmphy? Jep senenamn n ¢nnoco¢npaiy, n naunnanaiy ce yuennnnma
ernnarcxnx acrponora, ôynyhn na ôpso mopaiy na onpannaiy cnoia npoxnera nena n
yôncrna.
Taxo ie nexome on nnx nyxno na ce xaxe: rn cn necpehna cynônna, rn cn sao onxon
snesna. Jep axo ôn rai nonycrno na saôopan (nyxnnxa) n ienan neo nyra onpocrno, a npyrn
ysnmao naxme, rana on n ôn mpseo rexax xnnor, n ne ôn nocrao nornpauom ceôe camor. A
xaxnnm hem ounma y npeme nacxpcena rnenarn na yônienor? Oôoie here nohn na cyn
Xpncron, rne ce ne nomryiy nnxne, neh ce cynn (nennma) xnnora. Bra hem na
onronopnm, oxpnn¬en npen nenorxynnnnm Cynniom, xana rn xaxe: nmao cn saxon,
npopoxe, ienanhe¬cxa ynepena, uyo cn xaxo cy iennornacno npornamanann ¬yôan,
uonexo¬yô¬e, n iennn ronopnnn: na ne naiem ôpary rnoiemy na nnxny (Ppyrxn. 23,19), a
npyrn: cpeôpa na ne naiem na nnxny (Hc.14,5), cana: axo naiem saiam ôpary cnoiemy ne
npnnyhyi ra (Hsn. 23,25) Marei nax y npnuama neie, ronopn n nanemrana peu Iocnonny:
3nn cnyro, can nyr onai onpocrno cam rn, iep cn me monno: nnie nn rpeôano na ce n rn
cmnnyiem na cnor npyrapa, xao n ia na re mro ce cmnnonax? H pasrnenn ce rocnonap
neron, n npenane ra myunre¬nma nox ne nparn cne mro my ie nyronao. (Mr., 18, 32-34)
Tana he roôom na onnana nennonno xaiane, rana he na nacryne remxa crenana n
neymo¬nna xasna; nnxoxonnxo nehe onronaparn snaro nn nomohn cpeôpo; ropunie on
xyun ônhe pacr noônrn. To nncy peun sa sacrpamnnana, neh ncrnncxa nexa, xoia cnenoue
o cyny n npe nero nro ra oxymamo; na ra npenynpennmo sôor ceôe, sa noôpo neno uonexa
ônaropasymnor n xoin ce ôpnne sa ôynyhnocr.
A na ôn noneo nexy xopncr cnymaonnma, pehn hy n o rome mra ce n npe cyna Foxnier
noronnno y xyhn senenama. uyire mra xaxem, npemna ie mnornma moxna rai npncryn neh
npenosnar¬nn. V nexom rpany ôno ie nexn uonex (nehy pehn nme, ôoiehn ce na axo my
xaxem nme, na ra cran¬am na nosopnmre cxonuanaiyher), xoin ie no cnoioi namncnn
npxao senenamene n xamary cxpnannm nnxnama. Onpxanaiyhn ce crpamhy cpeôpo¬yô¬a,
86

ôno ie rnpnnna n sa concrneno onpxanane (ie raxnn cy cpeôpo¬ynnn); nnie nmao
nono¬no cronona, nnie menao cnoie onexne, cem no nyxnocrn, nnie ocran¬ao nenn mro
nm ie neonxonno sa xnnor, nnie nonymrao ceôn uecre onnacxe y ôany, ôoiehn ce nnahana
n rpomxona, neh ie na cnaxn naunn mncnno, xaxo na noneha xonnunny nonna. Beh nnie
cmarpao nnxor nono¬no noysnannm uynapem (cnor) cannyxa, nn cnna, nn poôa, nn
cnyxanxy, nn x¬yu, nn neuar, neh ie ocran¬ao nonan y nyxornnama crena samasyiyhn nx
rnnnom, uynao cnoie cxponnmre y rainocrn on cnnx, menaiyhn ienna mecra npyrnma, n
ienne crene npyrnma, n cmarpao ie na ra ie mynpo caxpno on cnnx. Oniennom ie nanycrno
xnnor, ne oôanecrnnmn nnxor on nomahnx rne ie cxpnneno snaro. Cxpnnen ie ôno n cam
nanasehn y rom xopncr, na ôn yrainnao (nonan). A nerona nena, nanaiyhn ce no cnom
ôorarcrny na he ônrn snarnnin on cnnx y rpany, rpaxnna cy cnyna, ncnnrnnana ienn
npyror, nonnrnnann cnyre, pacxonanann no¬e xon xyhe, uncrnnn y nonnoxiy crene,
pacnnrnnann ce xon cycena n xon nosnannxa xyhe, npenpnynn, xaxo ce xaxe, cnaxn xamen,
ann nncy namnn nn oôon. Onn none xnnor ôecxyhnnuxn, nenpniaran, nnmran, ne iennom
npoxnnnyhn rnynocr ona.
Taxan ie nam npniare¬ n npyr senenamn! Pocroino neronom nnxy xnnora n sanpmno
ra ie cyiernn npnôannre¬ nonna, nonnprnynmn ce remxnm myuennma n rnann,
npnxynnnmn nacnencrno, ceôn neuny xasny, a nenn nnmracrno. He snare nn sa xora
caônpere nnn ce rpynnre. Mnoronnpcna crana, mnoroôpoinn oômannnaun, rpaô¬nnnn n
pasôoinnnn ncnynnaiy sem¬y n mope; na rnenaire na nam ce n rpex ne npeymnoxn, n
snaro ne pasna. «Ann necnocan nam ie raxan ronop, xaxy raxan ronop (snm na mnmrnre
xpos syôe, n ynopno nac cran¬am npen ry cronnny); on xenn sna onome sa xora mn
ônaroneicrnyiemo n xo ie norpeônr. Eno ysnpxahemo ce on nanana saima, xaxo he onna na
xnne onn y crncnn?» Peun nocroine nena n nspasn cy nonnunn sampauennma mpaxom
nonna; iep xon nnx nema rnpnohe pacyhnnana y nponenn, na ôn cxnarnnn mra ronopnmo,
onn oôpnyro cxnaraiy caner onnx xoin nx yue saxonnrocrn. Jep xao xan ônx ia ronopno na
nnie nyxnocr na ce naie na saiam cnpomamnnma, onn nm npere n yrpoxanaiy sarnapanm
npara npen onnma y nyxnn. Ann ia npe cnera npononenam n nanaxem na ce naie: sarnm
nosnnam n na nanane na saiam (iep nanane na saiam ie npyrn nnn naponana), ann na ce ro
unnn ôes nnxne n xamare, neh xaxo sanonena peu Foxnia. Jep iennaxo ie nonnprnyr xasnn
n onai xoin ne naie saiam, n xoin naie c nnxnom; na xonnxo ce npnn ocyhyie sa
neuonexo¬yônnocr, n nocnennn sa ysnmane. A onn, ôanaiyhn ce na cynpocran¬ene
xpainocrn, cacnnm oôehanaiy na he npexparnrn nare. Ann rai ôecrnnnn nspas ie raxohe
ycxpahnnane npanne, cyxoô n nanan na Fora, iep rn ronopnm nnn ne nam, nnn naiyhn
saiam sax¬yuyiem ycnone o noônrn.
Ero, npornn senenama ie nono¬no ce nonnrna nama peu, n na onronapaiyhn naunn, xao
mro ôn na cyny, noxasana ro y uemy cy xpnnn. Pa nm ynenn Iocnon noxaiane y rom sny!
A onnma xoin naxo ynase y nyrone n ne oôasnpyhn ce na onacnocrn, xnnaiyhn ce na
pnsnxy noônrn, nehy na xaxem nnmra, mncnehn na nm ie nono¬an caner xoin nm ie
¬yôasno ynyrno nam ôoxancxn oran Bacnnnie, y cnom cnncy, oôpahaiyhn xasnnane nnme
onnma xoin ne mncnehn ynase y nyrone, neronn onnma, xoin raiehn ôorarcrno naiy na
saiam.

Hpeneneno npema TLG /Contra usurarios: lPHlOPlOY EHlXKOHOY NYXXHX KATA
TOKlZONTON/87

Pnonncnie Apeonarnr,

O BOÆAHCKHM HMEHHMA


Vcue nomonueuu v o)ucmaeu v+, Boeo+ ucupmau,
Hpev;uocuu )enomv ceeumeuux u+eua,
Heeaivhu u uarou c+pmu rueomo+vopo+ pe:iv o)aeoe)acue xu+ue.
Cacnemrennxy Tnmoreiy cnemrennx Pnonncnie

Hpna rnana: Kaxna ie cnpxa cnnca n xaxno npenane o ôoxancxnm nmennma
Inana npyra: O ciennnenoi n pasne¬enoi reonornin, n mra ie ôoxancxo ciennnanane n
pasiennnanane
Inana rpeha: V uemy ce sanpmana cnna monnrne, o ônaxennom Jeporeiy, o
ônaroynonoô¬anany n o reonomxom nncany
Inana uernpra: O nmennma «Poôpo», «Cnerno», «Kpacora», «÷yôan», «Excrasa/Hcroi»,
«Pnane», o rome, na sna nema, na ono nnie on Cymror n nnie y ôpoiy cymrnx
Inana nera: O nmeny «Cymrn», n o npnooôpasnma y nemy
Inana mecra: O nmeny «Xnnor»
Inana cenma: O nmennma «Hpemynpocr», «Vm», «Peu», «Hcrnna», «Bepa»
Inana ocma: O nmennma «Cnna», «Hpanennocr», «Cnacene», «Hsôan¬ene»; n o
neiennaxocrnma y nnma
Inana nenera: O nmennma «Bennxn», «Mann», «Tai», «Ppyrn», «Honoôan», «Henonoôan»,
«Hoxoi», «Kperane», «Hpnencrno /Pannounanocr (iennaxocr)»
Inana necera: O nmennma «Cnenpxnre¬» n «Crapn nann», n onne o neunocrn n o
npemeny
Inana ienanaecra: O nmeny «Mnp», o rome, mra snaun «Camoônncrnonane», mra ie
«Xnnor cam no ceôn», «Cnna cama no ceôn» n npyro, nspaxeno na raxan naunn
Inana nnanaecra: O nmennma «Cnero cnernx», «Hap napena, «Iocnon rocnonapa», «For
ôorona»
Inana rpnnaecra: O nmennma «Canpmen» n «Jenan»88

Iuaea npea
(Karea ie cepxa cnuca u rareo ie npeoane o ooraucru+ u+euu+a)
§1.
A cana, o ônaxenn, nocne Boeoc)oecrux oo)o+ara, npenasnmo na pasiamnanane,
xonnxo ie ro moryhe, ôoxancxnx nmena. H na nam ôyne npannno na nonpxanamo ncrnncxn
cmncao rora, mro ce ronopn o Fory, «ne no yôehyiyhnm peunma ¬yncxe mynpocrn, neh y
noiann noxperanoi cnnom nyxa» (1 Kop. 2, 4) ôorocnona, xaxno nac n nenspasnno n
nenocrnxno ciennnana ca nencxasnnnm n nenoxyunnnm nanexo ôo¬e, nero mro ie ro
nocrynno namoi cnecnoi n ymcrnenoi cnnn n eneprnin.
Cacnnm ne onronapa na cme na ce xaxe nnn nomncnn nemro o nancymracrnenoi n
cxpnnenoi ôoxancrnenocrn cem rora, mro nam ie ôoronnnno ounronano cnemrennm
nspexama. Kana nnxono nesnane npenasnnasn peu, ym n cymrnna nancymracrnenocrn
na¬a na ioi nocnere one, xoin ce ycmepanaiy npema ropnem, xonnxo ce ciai ôoronauennnx
nspexa orxpnna, n no onor xoin sôor nnmnx oôacianana oônaun cnoie crpem¬ene
ôoxancxom pasôopnromhy n ônarouecrnnomhy. Jep, axo ie neonxonno na ce ôap mano
nepyie cnemynpom n naincrnnnrniem ôorocnon¬y, ôoxancxo ce orxpnna n ônna
npniemunno y carnacnocrn ca cnocoônomhy cnaxor on ymona, npn uemy ôoronauenna
ônarocr y cnaconocnoi npanennocrn, na naunn cxonan ôoxancxom, nenn ôesmepnocr xao
neonronapaiyhy on mepnnor.
Kao sa uyncrneno neynonnno n nennn¬nno ymcrneno, a sa nane¬nno oônnxom n
nnxom iennocranno n mro nema nnxa, n sa oônnxonano y nnny rena neocer¬nno n
ôesnnuny neo¢opm¬enocr ôecrenecnor, raxo y cxnany c rom peuiy ncrnne, nsnan
cymrnne ce nanasn nancymracrnena neonpehenocr, re iennncrno nsnan ymona mro
npenacxonn ym. H nnxaxnom mnm¬y ne nannnanana mncao nenocrnxnor iennor; re
nnxaxnom peuiy npenacxonna peu Poôpa nnie nspasnna; Jenno, unnehn iennom cnaxy
iennnnny, Hancymracrnena cymrnna, Vm nenomncnnn, Peu nenspennna, Hecnecnocr,
Henomncnnnocr n Fesnmenocr, cymra sa npyre, neh n sa cna ônha y nnxy, Vspox
cneonmrer ônncrnonana, xoin cam nnie cymrn iep npeônna nsa rpannna cnaxe cymrnne,
xaxna ie ona cama cana n y nnxy nocrynnom sa casnane, nosnonn, moxe na ce orxpnie.
§2.
He onronapa, xaxo ie ônno peueno, na cme na ce xaxe nemro nnn pasmncnn o roi
nancymracrnenoi n cxpnnenoi ôoxancxocrn ocnm rora, mro mam ie ôoronnnno ounronano
cnemrennm nspexama. Jep xaxno ôn ro ônno nonmane n nocmarpane neno, xaxo ce ona
cama onronapaiyhn Poôpy nnxom caonmrnna y nspexama, nenpncrynauno sa cne
nocroiehe, raxo xaxo ie ona nancymrnncxn nsa rpannna cnera. H nahn hem, na iy ie mnoro
ôorocnona onenano ne camo xao nennn¬nny n neoôyxnarny, neh n xao nenocrynny sa
ncrpaxnnana n nsyuanana, saro mro nema nnxaxnnx snaxona rora, na ôn nexo nponnxao y
neny cxpnneny ôesrpannunocr.
Jennaxo nax Poôpo nnie cacnnm neyuecrnyiyhe y nnuemy ns cymror, neh
noxpenynmn camo y Ceôn Camom nsnop Cnor nancymracrnenor cnerna, Ono ce nnxom
cnnunnm Poôpy ian¬a cniannma, cpasmepnnm cnaxom on ônha, re ysnnmana no moryher
nocmarpana, npnonmrena n ynonoô¬anana Bemy cnemrennx ymona, xonnxo ie
nosno¬eno, onronapaiyhn cnemrenom nnxy sa one xoin crpeme Bemy, ne oxonehn ce y
camoynepenoi pacnaô¬enocrn na nnme, uemy ycnehyie ôoroian¬ene n ne nemohno
89

cancxasyiyhe nanone, npema nomniem, neh xpenxo croiehe n neorxnonnno ce
ycrpem¬yiyhe npema cniaiyhem nm cnerny, ca cnemrenom noôoxnomhy pasôopnro n
ôoxancxn oxpnnaheno cansmepnnom ¬yôan¬y nonymrennx oôacianana.
§3.
Honnnyiyhn ce rnm ôoronauennnm ysycnma, xoin ynpana¬a cnnm cnernm
nopernnma nanneôecxnx cymrnna, mro npenasnnase ym n cymrnny n rainy
ôoronauennocrn cnemrennm ôes oxonocrn ncrpaxnnannma ymcrnenom ônarouamhy, a
nenspeueno nax pasôopnrnm rnxonanem, ycmepanamo ce na cycper ca spaxama, xoie nam
cniaiy ns cnemrennx Peun, nnxonnm cnernom snannm sa ôoronauenne necmonene, xoie cy
nm on cnerna nocnehnnane, nanaxnyre cnemrennm necmocnon¬em, na nocmarpane
cpasmepno on nnx nam naponannx ôoronauennnx cnerana, sa onenanane ônaronarnor
Hauena cnaxor cnemrennuxor cnernoian¬ana raxo, xaxo ie Ono Camo Ceôe nspasnno y
cnemrennm nspexama. Ha npnmep, na ie Ono Vspox cnera, Haueno, Cymrnna n Xnnor; on
nera nornuyhe npnsnane n ycranon¬nnane, onnx xoin cy cxnnsnynn y ro na ryôe
ôoxancrnenn oôpas, nonan¬ane n nononno ¢opmnpane, mro ce xoneôaiy on nexaxnor
neuacrnnor norpecana cnemrenor rnphena; ôesoncano sa ncrpaine, nohcrno, xoie nomaxe
ysnasehnma na ysnhy x Bemy ynnc; oôaciane npocnehennx, cnemrenonauencrno
nocnehennx, ôoronauencrno oôoxyiyhnx, iennocrannocr onpamraiyhnx, iennncrno
oôyxnaraiyhnx, nannauenno nancymrnncxo naueno cnaxor nauena, noôpn nananan
cxpnnenor, xonnxo ie ro moryhe; re npocro peueno, Xnnor xnnyher n Cymrnna
cymracrnyiyher, Haueno cnaxor xnnora n cymrnne n Vspox Koin y cnnn ynonn ônhe y
ônncrnonane n ônarocrn xoia ra ramo nonpxana.
§4.
Tome cmo nayuenn ôoxancxnm nspexama. H nahn hem na ie cnaxo, moxe ce pehn,
cnemreno necmonenane ôorocnona, oôiamnanane n onenanane ôoronenarnnx nacryna
Foronauena, mro npnnpemaiy ôoxancxa nmena. Taxo nnnnmo, na xaxo ce y cnaxom
ôorocnoncxom neny ôoronauencrno cnemreno onena nnn xao Monana n Jennnnna, no
yspoxy iennocrannocrn n iennncrna narnpnponne nene¬nnocrn, no xoioi cmo yiennnenn
xao ciennnyiyhoi, re caônpemo n ôoronnnny monany n ôorononoôno iennncrno, nnn xao
Tpoinna no yspoxy rpnnnocracnor ian¬ana nancymracrnene nnonnocrn, ns xoie
nponcxonn n carnacno xoioi ce „nma cnaxa oranônna na neôy n na sem¬n“ (Edec. 3, 15);
nnn xao Vspox cnera nocroieher, yxonnxo ie cne ônno noneneno y ônncrnonane
saxna¬yiyhn Beronoi rnopauxoi cymroônarocrn, nnn xao Hpemynpo n Hpeneno, xao ono
mro ouynana cne nocroiehe ne napymanaiyhn nerony concrneny npnpony, re xao
ncnynanane cnaxor ôoxancxor cxnana n cnemrene nenore; noceôno xao uonexo¬yônno,
yxonnxo ie ono sancra y iennoi on cnoinx nnocrasn nornyno caonmrnno namy npnpony,
camnm rnm npnsnnaiyhn ceôn n ysnncnnmn ¬yncxy yna¬enocr, on xoie ie ôno nencxasnno
cacran¬en iennno Hcyc, na camnm rnm nporesane npemena npnmno neuno, re ce ynyrap
name npnpone noxasao Hancymrnncxn, npenasnnasehn cnaxn nopenax cnaxe npnpone,
ouynanaiyhn npeônnannmre Cnoinx cnoicrana nensmenennm n necnnnennm. H ocrann,
xonnxo nx ie, xoin ôoxancrneno nenyiy cnernom xoie nam ie oôiamnnno naponano raino
npenane namnx ôoronanaxnyrnx noha. V rome cmo n mn ônnn yuenn, xonnxo ie ro sa nac
cana moryhe, nocpencrnom cnemrennx saneca cnoicrnennx nspexama n cnemrenonauennom
npenany uonexo¬yô¬a, xoie onpema ymcrneno uynnnm, nancymracrneno nocroiehnm, ono
mro ce oônaun y oônnuia n nnnone neo¢opm¬enor n xoie nnna nema, narnpnponny
iennocrannocr nnmeny nnxa pasnonpcnnm nennmnunnm cnmnonnma ymnoxananor n
nsoôpaxananor. A rana, xana nocranemo ôecrenecnn /ner¬enn/ n ôecmprnn n ynonoônmo
90

ce naiônaxennier noxoia cnoicrnenor Xpncry n „ynex“, carnacno Hncmy, „ôynemo c
Iocnonom“ (7 4ec. 4, 17), rana hemo noxasnnarn nnn¬nno ôoroian¬ene y npeuncrnm
nnhennma, xoia nac oôacianaiy naicnernninm cnianem, xao yuennxe sa npeme onor
naiôoxancxnier Hpeoôpaxena, neocrpamhennm n nemarepniannnm ymom yuecrnyiyhn y
Beronnm ymcrnennm cnernonanannma n ym npenacxonehnm ciennnennma, xana ce na
nenosnar n ônaxen naunn y naiôoxancrnenniem nonpaxanany nanneôecxnx ymona,
noxaxemo nocrnxnnm sa neôecxe spaxe, iep, xaxo ronopn ncrnna Hncma, ônhemo „pannn
anhennma“ n „cnnonnma Foxninm, ôynyhn na cmo cnnonn nacxpecena“ (Hx. 20, 36).
Konnxo ie moryhe, n cana ce xopncrnmo ronopehn o ôoxancxom, nama nocrynnnm
cnmnonnma, a on nnx ce no mepn cnara oner ycpenorouyiemo xa iennocrannoi n
ciennnanaiyhoi ncrnnn ymnnx nocmarpana, re naxon cnaxor nam cnoicrnenor pasymenana
ôoronnhena, npexnnamo ymcrneny nenarnocr n nocrnxemo, y mepn moryhnocrn,
nancymracrnenocr cnerna, y xome cna onpehena cnnx pasyma y nnmem creneny
nenspeueno nperxone, xaxno cnerno nnie moryhe nn nomncnnrn, nn onncarn, nnrn na
ônno xaxan naunn pasmarparn, yxonnxo ie ono nsa rpannna cnera, npenecasnar¬nno n
nancymrnncxn canpxn y ceôn npe ocrnapnnana rpannna cneocrnapyiyhnx ce pasyma n
cnna n cne cacnnm nenocrnxno sa cne cnne, xoin npeônnaiy nsnan nanneôecxnx ymona. Ha
axo ie cnaxo casnane ônno on nocroiehnx n npema nocroiehem nma rpannny, ro nanasehn
ce nsa rpannna cymrnne /n aéon: ovo|c: sasxs|vc/, nanasn ce n nsa rpannna cnaxor
casnana.
§5.
H axo ono npenasnnasn cnaxy peu n cnaxo snane n npeônna nsnan ônno xor yma n
cymrnne, oôyxnaraiyhn cna ônha, ornpe oôiennnyiyhn, noxasyiyhn n oôyxnaraiyhn, a
ôynyhn camo sa cne cacnnm neoôyxnar¬nno, nnrn ie npniemunno /npnxnar¬nno/ nn
uynom, nn yoôpaxananem, nn cyhenem, nn nmenom, nn peuiy, nn rnnanem, nn casnanem;
xaxo na nannmemo cnnc „O ooraucru+ u+euu+a“, xana ce nancymracrneno Foxancrno
noxasyie nenasnn¬nnnm n npeônnaiyhnm nsnan nmena?
Ann, xaxo cmo pexnn y „Boeoc)oeuu+ oe)eou+a“, o Jennom, Henosnanaiyhem,
Hancymrnncxom, camocnoino Poôpom, xaxno Ono camo moxe na ôyne, nmam y nnny
rpoinuny, no ôoxancxom iennaxy n y noôpy Jennnnny, xoiy nn pehn nn nomncnnrn nnie
moryhe. Ann n anhenocnnuna ciennnena cnernx cnna, xoie cnenn na ce nasony ônno
ian¬annma, ônno npenannma nancasnainor n npecnernor Poôpa, xoie nn peunma nn
casnany ne nonnexy n ônnaiy snane camo anhennma, xoin cy ynocroienn rora, mro ie
nnme on nnxonor anheocxor snana.
Ciennnanaiyhn ce ca raxnnma, nonpaxanaiyhn anhene no moryhnocrn, ôoronnnnn
ymonn, yxonnxo no npexnnaiyhoi ymcrnenoi nenarnocrn nponcxonn ciennnene oôoxennx
ymona ca nanôoxancxnm cnernom, onenaiy ro na naicxonnnin naunn nyrem nopnnana
cnera cymror /ônha, nocroieher/, no ror crenena xaxo cy sancra n narnpnponno nocnehenn
naiônaxenniem ciennneny c rnme, mro ca ian¬a xao Vspox cnera nocroieher, a Camo nax
Hnmra, xao cnemy nancymracrneno onocrpano /cv¡o os ovosv æ: aév¡æv vasoovo|æ:
s-non+svov/.
Hancymracrneny nax ôoronauennocr, xaxna ôn nax ônna npenoôpora
nannpnnannor, ne na¬a na ce onena on nxor, xo ¬yôn ncrnny xoia npenasnnasn cnaxy
ncrnny, nn xao peu nnn cnna, nn xao ym nnn xnnor, nnn cymrnna, no xao cnaxome
cnoicrny, xperany, xnnory, yoôpasn¬n, mneny, nmeny, peun, mncnn, pasmnm¬any,
cymrnnn, cacrany, npeônnany, iennncrny, onpeheny, neonpehenocrn, cnemy rome mro
91

nocroin npenacxonno onocrpanom. Vxonnxo ce, ôynyhn na ie ônncrnonane noôpa, camom
unnennnom cnor ônncrnonana On ounryie xao yspox cnera nocroieher, ônaronauenna
npomncao ôoronauena cnenn na ce onena ncxonehn ns cnera Bnme npnunnenor, saro mro
ie y Bemy cne n pann Bera, n On nocroin npe cnera, n cne ce y Bemy cacroin, n Berono
ônncrnonane ie yspox noiane n npeônnana cnera, n cne Ia xenn: ymnn n pasymnn
pasymno, nnxn on nnx uynno, a ocrann ônno onronapaiyhn xperany xnnor, ônno xao
crnapn, na onronapaiyhn naunn nannx npxannma.
§6.
3naiyhn ro, ôorocnonn Ia onenanaiy xao ôesnmenor, re xao caoôpasnor cnaxom
nmeny. On ie ôesnmen, xasyiy, saro mro ie ôoronauencrno pexno y iennom cnmnonnuxom
ôoroian¬eny ns pena raiancrnennx ôoronnhena, npema onom xoin nnra „Kaxno ie nme
Tnoie?“ n xao na ra onnonn on cnaxor snana Foxnier nmena: „3amro nnram sa Moie nme?
Ono ie uynecno“ (Hocm. 32, 29). H ne ounryie nn ce xao sancra sannn¬yiyhe na „nme, xoie
ie nnme on cnaxor nmena“ (4)n. 2, 9), ônna nasnano, nocroiehn „nsnan cnaxor nmena,
nmenyiyher n y rom nexy n y ôynyhem“ (vn. Edecuu+a, 1, 27)?
Mnoronmen ie nax On saro mro Ia npencran¬aiy na ronopn: „Ja cam Cymrn“
/«Tyæ s|+| o æv»"× ecmt Cymnñ"/ (Hocm. 3, 14), "Xnnor" (Ju. 14, 6), "Cnerno" (Ju. 8,
12), "For" (Hocm. 28, 13), "Hcrnna" (Ju. 14, 6), n y ncro npeme rn ôoromynpn onenaiy
Vspox cnera, nosaim¬yiyhn nmena ns cnera Bnme npnunnenor, xao ono: "Poôap" (Mm.
19, 17), "Hpenen" (Hc. 26, 4), "Mynpn", "÷yô¬enn" (Hc. 5, T), "For ôorona" (Hc. 49, 1),
"Iocnon rocnone" (Jec. 135, 3), "Cnernna Cnernx", "Beunn" (upveorn. 33, 27), "Cymrn"
(H;). 3, 14), n "Vspox nexona", "Pananan Xnnora", "Hpemynpocr" (Hpu:. 9, Omrp. 1, 30),
"Vm" (1 Kop. 2, 16), "Peu" (Ju. 1, /), "Cnenouehn", "Koin ie onnanao ornpe cnnm
cxponnmrnma cnaxor snana" (Ko). 2, 3), "Cnna", "Bnacrennn", "Hap napyiyhnx",
"Craponnennn" (uau. 7, 9.), "Hecrapehn n Hensmennn", "Cnacene", "Hpanennocr" (vn.
Jep. 23, 6), "Ocnehene" (Omrp. 1, 30), „Hsôan¬ene“, "Koin npenasnnasn cne nennunne“ n
npncyran „V nncany ranxom“. Ionopn raxohe na ie Ono y ymonnma, y nymama, y rennma,
y neôy n na sem¬n, saienno c rnm Camo y Ceôn, y cnery, yoxpyr cnera, nan cnerom, nan
neôom, nan nocroiehnm; nasnnaiy Ia cynnem, snesnom, „narpom“, „nonom“, „nyxom“,
pocom, oônannma, ôoiama, xamenom, cnnm nocroiehnm n nnunm on ônha.
§7.
Ha rai naunn, npema cneonmrom cne npenasnnasehem Vspoxy npnnana n
anonnmnocr, n cna nmena nocroieher xao npema canamnoi Bacnnncn /Hapnnn/ cnera, on
Koie cne sanncn n Koioi cne npnnana xao Vspoxy, xao Haueny, xao 3anpmerxy.
Onronapaiyhn Hncmy, Ona ce ian¬a „cnnm y cnemy“ n c npanom ce onena xao Ocnona
cnera, Koia cne sanounne, Koia nononn no canpmencrna n nonpmana, cnemy samrnra n
nonpmxa, Koia cne npnnnaun Ceôn n caunnana ro oôiennnanane, nesanpxnno n
onocrpano. Jep Ona nnie camo Vspox nese, xnnora, nnn canpmencrna, ne ôn nn ns cnera
camo on iennor nnn npyror on rnx sacnnnana ônno nasnano nannmencxom noôporom; cne
nocroiehe Ona ie onpannie iennocranno n neorpannueno canpxanana y Ceôn
cnecnpononehnm n ncnynennm noôpnma Cnor iennor Fesyspounor npomncna, n ycxnaheno
ca cnnm ônhnma n onena ce n nasnna.

§8.
92

Ha rai naunn, ôorocnonn nosaim¬yiy nmena sa By ne camo on cneonmre n
nennmnune npomncnn, nnn npenmera npenyreme¬ena, neh n ns nexnx ôoxancxnx nnhena,
oôacianmn nocnehene nnn npopoxe y cnemrennm xpamonnma nnn na npyrnm mecrnma.
Hpenacxonehy n cnaxor nmena Poôpory onn nasnnaiy nmennma can iennor, can npyror
yspoxa n cnne, cana npnnaiyhn ônno ¬yncxa, ônno narpena, ônno ianrapna oônnuia n nnn,
nenaiyhn sa By: „oun“ (Hc. 11, 4; 90, 8), "ymn" (Jar. 5, 4), "nnacn" (uau. 7, 9), "nnne" (Hc.
33, 17), "pyxe" (Joe 10, 8), "ôenpo", "xpnna" (Hc. 90, 4), "nnehn" (ma+o), "nosannna"
(upveorn. 33, 23) n "nore" (ma+o 24, 10). Onn ie cnaônenaiy nennnma (Omrp. 14, 14),
npecronnma (Je;. 1, 26), nexapnma, uamama (Hc. 74, 9; Hpu:. 9, 2-3) n npyrnm crnapnma
nynnm raiancrnenor cmncna, o xoinma hemo pehn, no mepn cnara, y „Cu+eo)u:ro+
ooeoc)oe+v“.
A cana, npnxynnnmn ns Hncma ro, mro nma onnoc xa canamnem cacrany, n
xopncrehn ce peuennm xao nexnm npannnom, rnenaiyhn na nera, npenasnmo na
pacxpnnane ymonocrnxyhnx Foxninx nmena. H xaxo ro saxrena iepapxnicxn ycran, cnaxn
nyr, xana ôorocnonnmo, nyxnn cmo na carnenanamo spaueha on Fora mnm¬ena, xoia
ounryiy nnhena on Fora n nocmarpane n cnemrene ymn npencran¬a pasiamnennma
cnemrennx nmena Foxninx, na cnerom cnero, carnacno ôoxancxom npenany, ocnnnaiyhn
n orpahyiyhn Ia on cmemxona n rnym¬ena nenocnehennx, rne ie naxno na nn ce yonmre
nanase raxnn ¬ynn, xoin nx camnm rnm nsôan¬aiy on ôoroôopcrna.
H reôn, o noôpn Tnmoreiy, norpeôno ie na ce onnoinm on raxnnx crnapn, cnenehn
naicnernie npannno na ce ne ronopn n ne noxasyie nenocnehennm nnmra ôoxancrneno. Pa
mn For na na ôoroneno onenam noôponeicrneny mnoronmenocr nasnnany n nenmenyiyha
ôoxancxocr n na ne onnaia „Peu Hcrnne“ on moinx ycra.


Inana apyra
(O ooieouneuo+ u nooe+e+o+ ooeoc)oe+v, u oa ie mareo cieounene u oeooa)
§1.
Kao cnpxonnro ôoronauenno ônncrnonane onpehyiyhe n oôian¬yiyhe, xana ce n ne
ôn noian¬nnano, Hncmom ie onenana noôpora cama no ceôn. Jep na nn ie ns cnemrenor
ôorocnon¬a moryhe nsnyhn nemro npyro, xana ono xasyie, na ie rome yunna cama
ôoronauennocr, pexanmn: „Bro Me nnram o noôpy? Hnxo nnie noôap, ocnm Fora
iennnor“ (Mm. 19, 17).
Kao mro cmo nsnoxnnn n pasiacnnnn na npyrom mecry, cna nmena xoia npnnnue
Fory ynex ce onenanaiy Hncmom ne xao na ce onnoce na nexn neo, neh na cny ôoxancxocr
y cnoi nenoi nenonnrocrn, cneonmrocrn n nynohn, n cnn cy onn nenone¬eno, nanpocro,
ôesycnonno n yneno npnmennnn na cny cnpcncxonnocr nacnone n nyne ôoxancrnenocrn.
H axo, xaxo cmo onennnn y „Boeoc)oecru+ ooe+uu+a“, nexo yrnpnn na ro nnie peueno sa
cny ôoxancxocr, rai ce npsnyo na neocnonano xynn n nenn npeciennneny Jennnnny.
Onronapa ce na rai naunn, na ce xaxe, na ce ro onnocn na cny ôoxancxocr. Ha n Cama ie
ônaronpnponna Peu xasana: „Ja cam noôap“ /«Tyæ cyc0ó: s|+|»/ (Mm. 20, 15; Ju. 10, 11),
a ienan on ôoronanaxnyrnx Hpopoxa onena Pyx xao noôap (Hc. 142, 10). H oner nax, axo
xaxy, na ce peun „Ja cam Cymrn“ /«Tyæ s|+| o æv»/ (H;). 3, 14) ne onnoce ce na cny
93

ôoxancxocr, neh camo na ienan nen neo, xaxo he onn na npnme peun: “To ronopn Cymrn,
xoin ie ôno n nonasn, Cnenpxnre¬“ /«o æv, ô nv, o so,ó+svo:, o acv¡oxoé¡æo»/ (Omrp.
I, 8) n "Tn nax Cam iecn" /«Xi os o cv¡o: s|» / (Hc. 101, 27), a raxohe "Pyx ncrnncxn",
"Cymrn", "on Ona ncxonehn" (Ju. 15, 26).
H axo Xnnoronauencrno nnie nenonnro, xaxo onn ronope, moxe nn na ôyne
ncrnnnro cnemreno cnono, xoie rnacn: „Kaxo Oran nacxpcana mprne n oxnn¬ana, raxo n
Cnn oxnn¬ana xora xohe“ (Ju. 5, 21), n na „Pyx xnnornopn“ (Ju. 6, 63). Vxonnxo nax cna
ôoxancxocr na¬a na rocnonapn nan cnnm, cmarpam na ie nemoryhe pehn na nn ce ro rnue
Foroponnune ôoxancrnenocrn, nnn cnnoncrna; xonnxo nn nyra ôorocnon¬e ronopn
„Iocnon“ o Ony n xonnxo nyra o Cnny; no n `Iocnon ie Pyx` ( 2 Kop. 3, 17) /aooc,n ¡n:
0soìoy|c: sa| ac¡oo: xc| v|ov o|c0ovìs|¡c| ¡o «xvo|o:». Aììc xc| «xvo|o: ¡o avsv+é
so¡|v»/.
Hmena „Poôpo“, „Mynpocr“ npnmenyiy ce na cne ôoxancxo, iennaxo n nmena
„Cnerno“, „Forornopehn“, „Vspox“ n cne, mro npnnana cnem ôoronauencrny, yx¬yuyiyhn
Hncmo sa cnaxo ônaronauenno cnanocnon¬e n y caxerom nnny, na npnmep: „Can on Fora“
(1 Kop. 11, 12), n npocrpannm nnxom, na npnmep: „Cne xpos Bera n y Bemy ônno ie
casnano“ (vn. Hu. 1, 3; Pu+. 11, 36), Cne ce y Bemy cacrannno“, „Homa¬em Pyxa Tnor n
cauexahe“ (Hc. 103, 30). H moryhe ie pehn iennom peun, xao na ie peueno Camom
ôoronauennom Peuiy: „Ja n Oran cmo ienno“ (Ju. 10, 30) n „Cne mro nma Oran, Moie ie“ n
„Cne Moie ie Tnoie, n Tnoie Moie“ (vn. Ju. 16, 15).
H, oner nax, npnnanno ie Ony n Bemy on npnnaxe xao onmre nocroiancrno y
iennaxom creneny raxohe npema ôoronauennom Pyxy, nonyr ôoxancrnennx nena,
cnernna, ncrnuyhn n neocxynenaiyhn yspox n pasnanane ôoronenmnx napona. H ia
mncnnm, na nnxo on onnx, xo ie orxpanen nensoxpenyrnm mncnnma ôoxancxor Hncma,
nehe noxpenyrn cnop c rnm, xoin ie no ôorocanpmenoi Peun y cnemy mro npnnnun
ôoxancxocrn, npncyran y ôoronauennocrn n cnoi nenoi nynohn.
Pexanmn o rome onne yxparxo n mecrnmnuno, a na npyrom mecry nono¬no n
nomohy Hncma noxasanmn n ycranonnnmn, xaxno nam nenoxynno ôoronmenonane
npencroin na pasiacnnmo, npnmennnahemo ra na cny nynohy ôoxancxocrn.
§2.
Axo nax nexo xaxe na camnm rnme mn npnnocnmo cnnnane y ôoroneny neoôy, ne
cmarpamo rai npnronop onpxnnnm, na ôn n nera camor morao na yôenn y cnoiy
ncrnnnrocr. A axo ce nahe nexo, xo ce yonmre npornnn Hncmy, rai he na ce noxaxe
cacnnm nanex namoi ¢nnoco¢nin, n axo ce on nax nnie saôanno rnme, na ns Hncma nsnyue
sa ceôe ôoromynpocr, samro na ce rpynnmo na ra oôyunmo ôorocnoncxom snany? Axo on
oôpaha naxny na ncrnny Hncma, ran hemo n mn, xopncrehn ce rnm mepnnom n cnernom sa
neny samrnry, y mepn namnx cnara, neorxnonnno na nnemo, xasyiyhn na ce ienno
ôorocnon¬e npenaie ciennneny, a npyro neoôama, n nnie nosno¬eno ciennneno nennrn,
nnrn pasne¬eno cnnnarn, neh re, xoin my cnenyiy, nyxnn cy no mepn cnara na ce
ycmepanaiy xa ôoxancxnm cniannma. H npnmnnmn onarne ôoxancxa oôiamnena xao nexo
nainenme mepnno ncrnne, norpynnhemo ce na npnxynnmo ramomne cxpnneno y camor
ceôe, ne npnôan¬aiyhn npema nemy n ne ysnmaiyhn n ne nsoxpehyhn, c naxnom na
Hncmo oncxpô¬enn n nnxonom ôpnrom nanasnmo cnny nnxone samrnre.

94

§3.
Oôiennnanaiyha ce nmenonana onnoce na neno Foxancrno, mro cmo nomohy
Hncma nornynnie noxasann y „Boeoc)oecru+ oo)o+uu+a“. Taxno ie „Hpenoôpo“,
„Hpeôoxancxo“, „Hpecymracrneno“, „Hpexnno“, „Hpemynpo“; a raxohe cnn nspasn
nopnnana, xoin npernocran¬aiy npnencrnenocr, re cna nonmana yspounocrn, nonyr
„Fnaro“, „Henora“, „Cymro“, „Xnnoropahaiyhe“, „Mynpo“ n cna npyra nmenonana, xoie
Vspox cnera noôpor noônia no cnoinm noôporonennm naponnma.
3nann none¬enocrn xao nancymracrnena nmena n cnoicrnenocrn Ona, Cnna n
Pyxa: onn nnxaxo ne mory na ôyny npencran¬enn nnn ynorpeô¬enn xao nornyno onmrn.
One¬ennm ce ounryie, cem rora, canpmeno n neononprnno ônncrnonane Hcyca y namoi
npnponn, a raxohe cne c rnme nonesane cymrnncxe raine uonexo¬yô¬a.
§4.
Jennaxo mn ce nax unnn, na nam ce na¬a nparnrn nasan, na ôn ce ôo¬e oôiacnno
nnx ôoxancxor iennncrna n pasnnunrocrn, na ôn cne name pacyhnnane ônno pasym¬nno,
ne canpxanaiyhn nnmra nnocmncneno n nerauno, pacxpnnaiyhn mncnn no moryhnocrn
unrxo /pasronerno/, iacno n ncnpanno /npanocrpoino/.
Jep, xao mro cmo xasnnann na npyrom mecry, ¬ynn xoin cy nocnehenn y cnemrena
npenana namer ôorocnon¬a, nounny ca ôoxancxnm iennncrnom cxpnnena n
neonronapaiyha nannpeônnana npenenspennnor n npenecasnar¬nnor nocroiana, ca
neoôama nax noôporonennx ncrynana nsnyrpa n neronor oôiamnena. Cnenehn Cnero
Hncmo onn xasyiy, na n y cnomenyrom iennncrny, a raxohe n y neoôama nocroie nexa
nnma cnoicrnena ciennnena n pasnnaiana.
V ôoxancxom iennncrny ri. npecymracrnenocrn, ienno n onmre sa nauenny
Tpoinny npoian¬yie ce nancymracrneno nocroiane, npeôoxancxa ôoxancxocr, npenoôpa
noôpora, cne npemamyiyha, npenasnnaseha xaxna ron na ônna ncronpemena noceônocr
npeinenonauenno iennncrno, rnxonane, mnorornacie, yrnphnnane cnera, nopnnane cnera,
ono mro nannncyie cnaxo nornphnnane n onpnnane, npncycrno n npeônnane nauennnx
nnocrasn, axo ie raxo moryhe pehn, iennnx y npyrnm, cacnnm npeoôiennnennx, ann nn
iennnm nenom necnnnennx, nonyr ror, xopncrnmo nn ce npnmepom ns uynne n nama
ônncxe c¢epe, xao cnerno cnaxor on cnernonnxa, xoin ce nanase y iennoi coôn, cacnnm
nponnue y cnerno npyrnx n ocraie noceônnm, ouynanaiyhn y onnocy ca npyrnma cnoie
ocoôenocrn; ciennnana ce c nnm y pasnnxonany n pasnnxyiyhn ce, ciennnana. H xana ie y
coôn mnoro cnernonnxa, nnnnmo na ce cnerno cnaxor on nnx cnnna y ienno nepasne¬nno
cnernene, re mncnnm, nnxo nema cnary na nponnsano y onmrem cnerny, y nasnyxy
pasnnxyie cnerno iennor on cnernonnxa on cnerna npyror n na nnnn iennor on nnx ne
nnnehn npyror, yxonnxo cy cnn onn necnnneno pacrnopenn ienan y npyrom.
Axo nax nexo nsnece ienan on cnernonnxa ns xyhe, nsnehe nornyno n cno nerono
cnerno, ne nonnauehn nn ienno on npyrnx cnerana sa coôom n ne ocran¬aiyhn cnoie
npyrnma. A xana ie nmano mecra, xao mro cam pexao, nainornynnie ie ciennnanane cnaxor
on nnx ca cnaxnm npyrnm, ôes nxaxnor memana n cnnnana ônno xaxnnx cacrannnx
nnxonnx nenona, npn uemy ie cnerno ônno ncroueno nemarepniannom narpom y canamnem
marepniannom reny, nasnyxy.
3aro mn ronopnmo, na npecymracrneno iennncrno npenasnnasn ne camo iennncrno
y renecnoi cpennnn, neh n iennncrno nyma n camnx ymona, xoinma ie necnnneno n
95

nancnercxn onnanano y nynom nponnnany iennor npyrnm ôoronnnnnm npeneôecxnm
cnernnma, saxna¬yiyhn yuemhy no mepn cnara, y cne npenasnnasehem iennncrny.
§5.
Ocnm rora mro y camom iennncrny cnaxa on nauennnx nnocrasn ouynana, xao mro
cam neh pexao, cnoie nnacrnro ônncrnonane, ne memaiyhn ce n ne cnnnaiyhn ce ca
npyrnma, nancymracrnenn ôorocnonn xasyiy n o iom iennom pasnnxonany: ne moxe na
ôyne oxpenyro naonauxe cne mro ce onnocn na npecymracrneno ôoropahane: xao
iennncrnenn Hsnop npecymracrnene ôoxancxocrn ian¬a ce Oran, Cnn nax nnie Oran, n
Oran nnie Cnn; n xnmne cneror ouynanaiy noceône xnane sa cnaxy on ôoronauennnx
nnocrasn.
Ero snaxona iennnena n nenena, xoin onronapaiy nencxasnnom iennncrny n
none¬enocrn. Axo ie ônaronenn nsnas ynyrap came ôoxancxe naniennnnne Poôpa, no
yspoxy Berone nennunne n ncnynenocrn, snax ôoxancxe ne¬nnocrn, rana ce xao snann
iennncrna noian¬yiy nponsnaxena no ôoxancxnm ne¬ennma nesanpxnno ne¬ene
noôapa, casnanane nonnx ônha, nnxono oxnnornopanane, onpemane nnxono pasymom n
npyrn naponn cnenpnunnanaiyhe Fnarocrn, y caonronapany ca unme ce, no npnuemhy n
neonnnnma n onena nenpnuecno Hpnuemhyiyha.
H ro ie npncyrno y cnoi yonmre, oôiennnenoi n iennoi Foxancrnenocrn, na ce Ona
npnx¬yuyie cnaxom on yuecrnyiyhnx, n nnxo ne yuecrnyie ôes nexor Benor nena.
Carnacno ca rnme, cnn xoin ce nanase na xpyxnnnn npeunnxa npncyrnn cy y nenom
cpennmry, re orncnn neuara nmaiy mnoro saiennnuxor c nennm opnrnnanom: opnrnnan
can npncycrnyie y cnaxom on orncaxa n nn y iennom on nnx, cem nexnm cnoinm nenom.
Heyuecrnonane cneyspoune Foxancrnenocrn n ro npenasnnasn, yxonnxo ie nnie moryhe
nn norahn, nnrn nocroie xaxna npyra cpencrna sôor ciennnanana c Bom y npnonmranany
yuecrnyiyhnx.
§6.
H axo nexo xaxe na neuar nnie xon cnnx orncaxa y nennnn nnn¬nn n cam, rome
nnie yspox neuar (yxonnxo ie on ienan n ncrn y cnnm cnyuaiennma), nero pasnnunrocr
ocoôenocrn npnmaiyher marepniana unnn ne¢exre y orncnnma iennor n ncror nenor
neuahena. Taxo, axo ce marepnian noxaxe mexnm, nnacrnunnm, rnarxnm, n npniemunnnm,
a ne nenpniemunnnm n xecroxnm, ne panannm, ne samyhennm, noônhe ce uncrn, iacan n
pannin orncax. Axo nexo on naôpoiannx cnoicrana nenocraie, ro ce unnn yspoxom
ne¢exra, neiacnocrn n nenono¬nocrn orncxa n mnoror npyror, mro nponcrnue y
neycnenom canonnpnnany.
On onmrer ônaronenor neicrna Foxnier y namoi npnponn, one¬yiyhn nyno n
ncrnncxo npnmane on nac name cymrnne, nsnpmeno pann nac npecymracrnenom Peuiy, n
Berona nenonana n crpanana, a ôo¬a cy, npenacxonna Berona nena on ¬yncxor
ôoroneicrnonana. Kaxo Oran n Pyx nnyxonnxo nncy cayuecrnonann y rome ca Peuiy, axo
camo nexo ne xaxe, na ie camo saxna¬yiyhn ônaronenom n uonexo¬yônnnm iennncrny
no¬e n onmrem nnmem nenspasnnom ôoroneicrnonany cne ro sa nac nsnpmno Onai, Koin
npeônna xao For n Foxnia Peu nensmennno. Carnacno c rnme n mn ce rpynnmo, ronopehn,
n na ciennnnmo ôoxancxo, n na pasnennmo, yxonnxo ie camo ôoxancxo n ienno n nenn ce.
§7.
96

Tn ôoronenn ysponn nnnona iennncrna n neoôe, xoie cmo namnn y Hncmy, no
moryhnocrn cmo nsnoxnnn y „Boeoc)oecru+ oo)o+uu+a“, xasyiyhn o cnaxoi on nnx, nexe
on nnx pacxpnnmn ncrnncxnm peunma n oôiacnnnmn, oôparnnmn cnemrenn n
nenomyhenn ym na cnerna nnhena Hncma, a npyrnma xao xa rainama, y onronapany ca
npenasnnasehnm moryhnocrnma ymnor nocrnsana ôoxancxor npenana yuecrnonanem.
Kana ce cne ôoxancxo xoie nam ie ounronano, casnaie camo nyrem cayuecrnonana,
xaxno ie ono y cnom naueny n sacnonanocrn, ro ie nnme on yma, nnme on cnaxe cymrnne n
casnana. Tana nax xana nasnnamo Forom, Xnnorom, Cymrnnom, Cnernom nnn Peuiy
npecymracrneny Cxpnnenocr, nmamo y nnny ne nemro npyro xao ncxonehy ns Be y namy
cpennny cnny, ôorornopno, casnanaiyhn cymrnny, nponsnohene xnnora n napyiyhe
npemynpocrn. Mn ioi npnnasnmo camo ocran¬aiyhn ce cnaxe ymcxe nenarnocrn, ne
snaiyhn nn sa xaxno oôoxene, nn xnnor, nn cymrnny, xoie ôn rauno onronapane
onocrpanom cne npenacxonehem Vspoxy.
Taxohe n ro, mro ce nsnopom ôoxancrnenocrn ian¬a Oran, a Cnn n Pyx xao
nponsnonn ôoropahaiyher ôoxancrna, axo ie raxo moryhe pehn, nsnannn ôoropacrena,
nneronn cnor pona, nnn npecymracrnena cnerna, mn cmo ro npnxnarnnn ns cneror Hncma.
A na xoin ie naunn ro raxno, nemoryhe ie n pehn n nomnm¬arn.
§8.
Cna cnna name ymcrnene nenarnocrn npyxa nam cnocoônocr na nonmamo camo ro,
na ie cnaxo npencran¬ane o ôoxancxom Ounncrny n Cnnoncrny naro n nama, n
nanneôecxnm cnnama onocrpannm cnemy Onenauencrnom n Cnnonauencrnom,
saxna¬yiyhn Koinma ôoronnnehn ymonn nocraiy nasnnann n ôoronnma, cnnonnma
Foxninm n ouennma ôorona, peu ie na xpaiy o ounncrny n cnnoncrny y nyxonnom cmncny,
ri. o ôecrenecnom ian¬any, nemarepniannom, ymocarnennnom, na ôoronauennn Pyx
npeônna nsnan cnaxe ymcrnene nernapnocrn n oôoxena, re cy Oran n Cnn y nehem
creneny onocrpann cnaxom ôoxancxom ounncrny n cnnoncrny.
Hema nax raunor cnnuena nsmehy cnenonana n yspoxa; cnenonana npnmaiy oônnxe
yspoxa, a camn cy ysponn onocrpann sa cnenehe n nocroie nsnan nnx, carnacno ca camnm
nnxonnm nauennnm cmncnom. Axo ynorpeônmo npnmep ns namer xnnora, ran ce nacnane
n ôonn cmarpaiy yspoxom rora, mro ce uonex nacnahyie n ôonn ra, a camn ce onn ne
nacnahyiy n ne nare. H o rpeiyhem n xapehem orny ne ronope, na ce on cam caxnxe n
ropn. H axo nexo xaxe na xnnn camoxnnor, nnn na ce camocnernocr ocnemrana, rai xaxe
no mom mneny, nenpannnno, axo ro ne xaxe no nexaxnom npyrauniem onnocy, iep ro,
unme ce xapaxrepnmy cpencrna, onpannie no oncycrny sax¬yueno ie y ysponnma xao
cnoicrneno nnxonom cymracrny.
§9.
Hcycono nax ôorosnane y namem oônnxy cniannie ie on cnaxor ôorocnon¬a, ono
nnie nspasnno nnxaxnnm peunma, nenpncrynauno ie nxaxnom ymy, y rom ôpoiy nainpnniem
on namnx crapninx anhena. Ha raiancrnenn naunn mn snamo, na ce On ocrnapno xao
uonex, ann ne snamo ro xaxo ce On onannorno cynporno npnponn /¢nsnnn/, no npyrom
saxony on nencrnene xpnn, n xao nmaiyhn renecny macy /sanpemnunocr/ n can marepnianan
xonao cynnm norama On no nenocroinoi nonenoi crnxnin, a n ocrano, mro ce rnue Hcycone
narnpnponne ¢nsnonornie.
97

Ha npyrom mecry nam ie peueno o rome nono¬no, n nam ncrnncxn yunre¬ y
cnoinm „Ocuoeu+a ooeoc)oe+a“ npenacxonno ie ncro onenao, ônno na ie nonnyueno on
nera xon cnemrennx ôorocnona, ônno noônieno y pesynrary npomnm¬enor ncrpaxnnana
Hncma naxon nyror sanyô¬enor nsyuanana, nnn my ie orxpnneno nexnm ôoxancxnm
nanaxnyhem, xana nnie camo casnanao, neh n npexnn¬anao ôoxancxo, n on ncnnrnnana
na nemy, axo ie raxo moryhe pehn, nocrnrao canpmenocr cnmnarnie y nenayunnom n
raiancrnenom iennncrny neronom ca nepom. H na ôn neoma xparxo npencranno mnora n
ônaxena nerona nnhena saiennnuxe mncnn, nanemhy ro, mra on ronopn o Hcycy y on
nera cacran¬ennm „Ocuoeu+a ooeoc)oe+a“.
(H; "Ocuoea ooeoc)oe+a" uaiceemuiee Jepomeia)
§10.
Ounryiyhn ce yspoxom cnera n ncnynanaiyhn cny ôoxancxocr Cnna, ouynanaiyhn
nenone y carnacnocrn c nennnom, ne ounryiyhn ce nn cama nn nenom nn nennnom, cne y
ceôn, n nenone n nennny canpxanaiyhn, npenacxoneha n n cnemy nperxoneha, ona
nsnpmana mehy nensnpmennm xao nauenonsnpmnre¬nna, ann n necanpmena mehy
canpmennma xao nancanpmena n npecanpmena; nnn xoin rnopn nnnone no rome mro nema
nnna, xao naueno nnna, nennnna mehy nnnonnma xao ona mro nnn npenacxonn; cymrnna y
cnnm cymrnnama, xoia nx ne nonnpyie, nposop¬nna n nannpecymracrnena, onocrpana
cnaxoi cymrnnn, xoia nenn cna nauena n unnone npeônnaiyhn nsnan cnaxor nauena n unna,
ona ie mepa cnera cymror, ona ieneunocr, a n nsnan neunocrn n npe neunocrn, ona ie
ncynene nenocraraxa n npenynanane ncnynenor, ona ie nenspennna, rnxyiyha,
npenacxonn ym, npenacxonn xnnor, npenacxonn cymrnny. Boi ie narnpnponno cnoicrneno
narnpnponno, npecymracrneno npecymro.
Vxonnxo ie Hpeôoxancxn no uonexo¬yô¬y cnmao no npnpone n yncrnny ce ocrnapno n
nocrao uonexom (na nam ônaronarno ôyne onenanano, xoie npenasnnasn ym n peu) n y rome
npeônnaiyhn onnanao narnpnponnnm n nancymrnncxnm, nnyxonnxo ne crpanaiyhn on
nensmennnor n necnnnenor yuemha xon nac y npencnyneny Cnor nenponannnor
cnymrana, nero nax n on cnnx nonocrn nainonnin, xon namer nspacnor /¢nsnuxor/
npepacraiyhn ôno, xon onnx no cymrnnn npecymracrnen, re sa cne name nmaiyhn nnme on
nac nsoônnno.
§11.
To ie naxne nono¬no. Bparnmo ce no nornena na ronop onmrnx n iennncrnennx
npocyhnnana ôoxancxnx nmena npema mepn namnx cnara. H na ôn npema noperxy onmax
cne iacno pasrpannunnn, pehn hemo na ôoxancxa pasneoôa cama npencran¬a, xaxo cmo neh
ronopnnn, noôporononnune nsnacxe ôoronauencrna. Jep napyiyhn nax cnem cymrnncxom n
npensnnnaiyhn npnuecnocr onmrnx noôapa iennocno n pasneoôno, ymnoxana iennnnuno
n ynennuanaiyhn mnoronpcno, ne onnaia ce on iennor. Kao mro ie For nancymracrnen,
napyie ono ônrn cymrnma /ônhnma/ n npnnonn cne cymracrno /y ônncrnonane/,
ynennuananem mnoronpcnor xasyie ce ienno ônhe nocne onnx mro cy ns Bera npnnenena,
y mnomrny nocroieher npeônnaiyhn, nnrn mane on onor n ienno y cnnery n iennncrny
npema nsnacnnma n nynohama, y neoôama ono cne ônrn on sancra npecymracrnennx n
nsmnpen n oôiennnanaiyhn sa cne mro npnnonn n ne ymanyiyher nsnnnana n on Bera
necmanennx npenanana. Hero n ienan ôynyhn n cnaxom neny n onmrem, re n iennom n
mnomrny npenaiyhn ienno, On ie raxo npecymracrnen nnrn neo ônha mnomrna, nnrn neno
on nenona. H Tai nnrn iecre ienno, nnrn yuecrnyie na iennom. Panexo on ror iennor iecre
98

nsnan iennor, on ônha ienno y nensmepnnom mnomrny, nencnynene npenynanaiyhn, cne y
ienno n mnomrno npnnonehn xao ycanpmanaiyhe /nonpmanaiyhe/ n canpxanaiyhe.
Bnme on Beronor oôoxena npema cnasn cnaxor ôorocnnueher on ôorona on
mnomrna nacranor mnena nax ônrn n ronopnrn ienno pasnnxonane Fora n ynennuanaiyhe
ymnoxanane, iecre nax nnmra mane Hpnoôor n Hanôor npecymracrnen ienan For,
nenone¬en y neoôama, iennncrnen no ceôn n sa mnomrno nenomeman n neymnoxnn.
H ro narnpnponno /npepacraiyhe/ ocmncnnnmn /ypasymenmn/ n saiennnuxo na nam
ôyne sa npenanane n pyxonocrno sa ôoxancxe cnernonape, nennxn y ôoxancxom, „cnerno
nacnone“, a ono nanaxnyro xaxe y cnoinm cnernm nanncnma: „Jep npemna he n ônrn
raxosnannx ôorona ônno na neôy nnn na sem¬n, xao mro he naxne ônrnmnoro ôorona n
mnoro rocnonapa, nama ie ienan For Oran, on Kora ie cne n mn y Bemy, n ienan Iocnon
Hcyc Xpncroc, xpos Kora ie cne n mn xpos Bera.“ (1 Kop. 8, 5-6). Jep iennncrna rocnonape
nan ôoxancxnm nonenama n npeonnananaiy, na oôiennneno ne crpanana y neonnaiany on
Jennor xoin oôiennnana pasne¬eno.
Te onmre n ciennnene ôoxancxe nonene ônne ôn naxne noôporononnunn nsnacnn
ns noxasnnana raxnnx y ôoronmennm ronopnma na ce npema cnasn onenaiy ncxycrnyiyhn
nx, npemna ce xarxan xaxe, na cy cran¬enn sa ysop nenor noôporoneicrnenor
ôoronmenonana, xoie ôn ce morno crannrn sa ôoronauenne nnocrasn, ys cny ry ncxasany
ôoronauenny nenonnrocr ôes nsyserxa.


Iuaea mpeha
(V :e+v ce ;aepuaea cu)a +o)umee, o o)areuo+ Jepomeiv, o o)aeouar)ouocmu u
ooeoc)oecro+ cnucv)
99

§1.
Ornouerxa hemo na pasmorpnmo, axo npnnnun, cacnnm n y nennnn Foxnia
ncxohena cnecanpmeno nsiamnanaiyhe noôporonmenonane noôponauencrna, n npenoôpo
npnnanmn Tpoinnn nsiamnenoi on cnnx naiôo¬nx npomncnn. Jep y npnom neny npema
Boi xao npema Foronauencrny onronapa nam na ce y monnrnama ysnonnmo, re no mepn
npnônnxanana Boi na ce npocnehyiemo npenoôpnm naponannma xoin Hx oxpyxyiy. Onn
nax npncycrnyiy y cnemy, ann nnie cne npncyrno y Boi. H xana Je npnsnnamo npeuncrnm
monnrnama, nenomyhenor yma, npnnpxenomhy npema ôoxancxom ciennnanany, rana n mn
y Boi npncycrnyiemo. Jep Ona ne npeônnaiy na nexaxnom mecry, na ôn y neuemy
orcycrnonana nnn npenasnna on ienne no npyre crnapn. Ann n pehn na Ona npeônnaiy y
cnemy nocroiehem, nenono¬no ie, na ôn ce nspasnna Bena cnenanmamyiyha n
cneoôyxnarna neorpannunocr.
Hpenanpernnmo ce monnrnama na ôn ysamnn na nainnmy nncnny npema
ôoxancxnm n noôpnm spaxama, xaxo ôn nocroiano pyxama npnxnarann npacrnuno
oôacianaiyhe /iapxo cnernehe/, xoia ce cnymra c neôa n nocrnxyhn mnoroocner¬en nanan,
mncnehn na ra npnrexemo ys ceôe, a sanpano nax ne npnrexemo raxan onosro n none
npncyran, neh ce nanonnmo xa nainnmnm cniannma mnorocnernnx mepmepospauena
spaxn. Hnn xao xana ôn ce namao na ôpony, yxnarnnmn ce sa xonone, npnnesane ys nexy
xarapxy n no nac nporernyre, na ôncmo ce npnx¬yunnn, ne ôncmo mn ceôn npnnnaunnn
xarapxy, nero y crnapn camn ceôe n ôpon xa xarapnn. Kao mro n cacnnm, axo ôn nexo
yunphenn xamen /xarapxy/ onrypnnao, on nnmra ne ôn npnunnno nenoxpernom xameny na
ôpony, neh ôn camor ceôe on nera yna¬anao, re unm ôn ra iaue nnpao, rnm ôn cnaxnnie
ceôe onrypnnao on nera. Crora n y cnemy na¬a n noceôno ôorocnon¬e sanounnarn
monnrnom, ne pann rora na ôn nocnynamny n nnrne ne nocroiehy cnny npnnyxnn ceôn,
neh na ôn Boi nspyunnn n c Bom ciennnnnn camn ceôe.
§2.
Beponarno na n ro sacnyxyie onpannane, na xaxo ie nam cnannn yunre¬ Jeporei
cacranno sannm¬nne „Hpnoocnone ôorocnon¬a“, cmarpaiyhn na ie nenono¬no xao mro cy
nanncann n npyrn ôorocnoncxn cnncn, a y rom cmncny n rai. Axo ôn on cmarpao
nocroinnm na pasmorpn cna ôorocnoncxa nnrana npema noperxy n orxpno, naiyhn
nenennxa oôiamnena, cne ocnone ôorocnon¬a, ne ôncmo crnrnn no raxnor ôesym¬a nnn
nesnanauxocrn, na ôn ce rpynnnn oxo iom ôo¬er nsrnena on nera, re na iom ôo¬e
nsnoxnmo ôorocnoncxe reme, ônno na ce n npyrn nyr ynycro xasyie ncro, cyierom, a ocnm
rora, oôehyiyhn yunre¬a n npyra, cnenehn ôoxancxor Hanna xoin nac ie nayuno cnoinm
peunma ocnone ôorocnon¬a, npncnaiaiyhn ceôn nerony naisnamennrniy reopniy n
oôiamnene. Hero xonnxo nam ie rai pyxononnnan crapauxn nsnoxno ncrnncxn ôoxancxo
y onmrnm onpehennma, y iennom oôyxnaraiyhn mnoro, na ôn sanonenno nama n namnm
yunre¬nma na orxpniemo nonooôpahene nyme n namom ymepenom peuiy nonennmo
xparxe, onmrehe n nnrxe peun, xoie canpxe naiymnniy cnny ror myxa, n cam cn nac mnoro
nyra na ro noncrnnao, a sarnm nam n ry xnnry nanncao xao npenacxonny, na ra oryn n mn
cmarpamo yunre¬em ycanpmennx crapauxnx mncnn, a ro mro ie on npenasnnasehn mnore,
nanncao peunma xoie cnene naxon rnx, xoin cy ônnn nsnemrenn on Fora. H mn hemo ro
¬ynnma namer npemena no mepn namnx cnara ôoxancxn na npenamo. Ha axo ie „rnpna
xpana – xpana ycanpmennx“, xaxnor ioi rpeôa canpmencrna na nnme yrocrn npyre? H ro
nam ie npannnno peueno, na camoounrnenno carnenanane ymnnx nspexa n nnxono
onmrnie nsnarane saxrena crapauxy cnary, a nonmane n nsyuanane cmncna
ynorpeô¬enor sa re peun, neno ie mane cnehennx n cnemrennx.
100

Jennaxo nam ie raxohe caunneno cacnnm npn¬exno na ce ne rnue rora, mro ie no
nyne iacnocrn ônno pasaôpano on camor ôoxancxor Vunre¬a, na Ia ne nonan¬amo,
pasiamnanaiyhn on Bera pasiamnene ncxase.
Hocne rora, xaxo cmo on camnx namnx ôoronanaxnyrnx cnernre¬a (xana cmo n mn,
xaxo n cam snam, n mnora on name cnemrene ôpahe xoin cy cnmnn pann nocmarpna
xnnoronauennor n ôoronpnmnor rena, a ramo cy ônnn ôpar ôoxnin Jaxon n Herap, rnannn
n naicrapnin noha ôorocnona, na cy sarnm naxon nocmarpana cnn cnernre¬n pemnnn na
sanenaiy, xaxo xo moxe, ôecxonauno cnnny ônarocr ôecxonaune nemohn, on ie, xao mro
snam noôenno mehy ôorocnonnma cne nocnehene y raine nepe, nomanmn no nynor nacryna
canpmeno rnenaiyhn ns ceôe, npexnn¬anaiyhn npnonmranane pacnenanom) na ocnony
cnera rora, mro ce uyno, ynnneno, casnano n nnie casnano, on ie ôno onenen xao
ôoronanaxnyr n ôoxancxn xnmnocnon, na mra mory na rn xaxem o ôorocnoncxn
pacnenanom ramo? Axo me moia namer ne mena, nnme cam ce nyra ynosnao, cnymaiyhn on
reôe, ca nexnm nenonnma rnx nanaxnyrnx necmonena. Taxna ie rnoia pennocr na ôoxancxo
ne nsncxyiem y mnmoxony.
§3.
Ann ocrannmo nomenyry rainy xao nenspeueno macn, reôn ie nsnecna. A xana my
ie ônno norpeôno na ce oôpaha macn nenpocnehennx, n xoiy ie moryhe camo npnnecrn no
namer cnemrenor snana, xonnxo ie on npenasnnasno mnore cnemrene yunre¬e n one mro
rpome npeme, n uncrohom yma, n raunomhy noxasa, n panninm cnemrenocnon¬em, raxo na
nnxana nncmo onnyunnn na rnenamo npano y nennxo cynne. Jep mn cmo camo ônnn
ycpenorouenn uyncrnnma n ymom na came ceôe, na nncmo mornn na npnmnmo nn
pasymenane cmncna ôoxancxor, a peueno o ôoronosnany nn nsronopnrn, nn nsycrnrn.
Vcrynaiyhn my nanexo ncnnryiemo nenocrarax y snany ôorocnoncxe ncrnne ôoxancxnx
¬ynn, iep orcycrno noôoxnocrn neh nac ie npnneno no nyne nemoryhnocrn na cnymamo n
ronopnmo nemro o ôoxancxom mynpo¬yô¬y cem onora mro cmo npnxnarann ymom; na
raxo ne onronapa na namnm npnm¬ennm snanem ôoxancxor ro npeneôperanamo. H y ro
cy nac yôennna ne camo npnponna crpem¬ena yma, ynex neoôom noônnaiyhn moryhe
nocmarpane narnpnponnor, neh n cam naiôo¬n nopenax ôoxancxnx saxona, xoin nac
onnpaha on ncrpaxnnana rora, mra ie nsnan nac xao nesacnyxeno n nenocrnxno, a cne
mro nam ie nosno¬eno n naponano sanonenno ce ôpnnyo na pasasnamo n ônaronnnno
npenamo npyrnma.
Tome ce norunnanaiyhn, ne orxasyiyhn n ne cxnanaiyhn ce on nonymrenor
ncrpaxnnana ôoxancxor, a raxohe ne rpnehn, na ocranemo ôes re nomohn, xo nema cnare
sa naiôo¬a on namnx nocmarpana, cmarpann cmo cnoinm nyrom na nnmemo ne ocmennnmn
ce na ynenemo nmra nono, neh nanexo nonpoônninm n pasronernninm ncrpaxnnannma
cnaxor nnrana pasaônpyhn n npoiamnanaiyhn yonmreno xasnnano on ncrnnnror Jeporeia
(„cnmrenoôoxier“, „cnemrennxa Foxnier“)


Iuaea uemepma
(O u+euu+a `ooopo`, `ceem)o`, `)enoma`, `+voae`, `ucmaiane`/ercma;a/, `peane`, o mo+e
oa ;)o ue nocmoiu, oa ouo uuie oo cvuoe uu u; uu;a cvumux)
101

§1.
Poôpo, cana npenasnmo y namem xasnnany rom camom noôponmenonnom, xoie
ôorocnonn na onnyuan naunn nspahyiy ns cnnx npyrnx, npnmennnnx na nanôoxancxy
ôoxancxocr, nasnnaiyhn Poôpo /Fnaromhy/, xaxo mn ce unnn, camo Foronauenno
ônncrnonane, nmaiyhn npn rome y nnny, na nocroin pann Poôpa xao Poôpa no cymracrny,
snaun pacnpocrnpane noôpa na cne nocroiehe. Jep xao mro cynne y namem cnery, ne
pacyhyiyhn, ne ônpaiyhn, neh iennocranno nocroiehn, ocner¬na cne, mro ie no cnoinm
ocoônnama cnocoôno na npnma nerono cnerno, raxo n npenacxonno cynne Poôpa
cnoienpcno onocrpano, oncraiyhn nsnan cnor neiacno yrncnyror npnonnxa, camo cnarom
concrnenor nocroiana mnpn cpasmepno cnemy nocroiehem spaxe nacnene Poôpore.
3xna¬yiyhn nnma nocrane cy cne ymcrnene n pasymenaiyhe cymrnne, cnne n
eneprnie, n onn saxna¬yiyhn nnma n nocroie n nmaiy nencnpnan n neymanyiyhn xnnor,
cnoôonno on cnaxor rpomena, cmprn marepnie n pohena, xoin oncraiy nsnan nocroiana,
rexyher nnn raxo nnn npyraunie nponsnasehnx npomena. Vxonnxo cy ôecrenecnn n
nernapnn, onn ce npnmaiy pasymom, a yxonnxo cy onn pasymn, onn nancnercxn pasymeiy n
na onronapaiyhn naunn npocnehyiy noimone cymror n na¬e cnoie npenpan¬aiy npema
cponnniem. Onn nmaiy n ¢amnnniy no Poôpome, n nnxono ie npeônnannmre saro n nesa n
uynane, n cpenorouie noôpa; na By xenehn onn nmaiy n ônncrnonane n nouacr; no
moryhnocrn na Joi cnnue onn cy ôoronnnn, na onmrehn ca rnma, xoin cy nnxe on nnx,
xaxo yun ôoxancxn saxon, onn na re pacnone¬yiy on Fora noôniene napone.
§2.
Onarne cy nnxonn nancnercxn unnonn n iennncrno iennnx c npyrnma, memane
iennnx c npyrnma, necnnnane one¬ennx, nnxone cnne xoie none nannme one, xoin cy
nnxn on nnx, crapane crapninx o onnma xoin nny sa nnma, uynane cnaxe on nnx xao
nnacrnre cnne n nocroiano caoôpahane nnxono yoxpyr camnx ceôe; nnxona
ncronpemenocr n xpainocr y rexnn xa Poôpy, re ocrano, o uemy cmo ronopnnn y xnnsn
„O auheocru+ ceoicmeu+a u :uuoeu+a“.
A raxohe ro mro ce onnocn na neôecxy iepapxniy, ounmhena xoia onronapaiy
anhennma, nancnercxa cnponohena n ncnynanana cner anheocxor canpmencrna
nponcrnue on cneyspoxyiyher n nponcrnuyher cner Poôpa, on Koier cmo n mn naponann n
ônaronnnno n y moryhnocrn na y ceôn ounryiemo cxpnneny noôpocrnnocr, n na ôynemo
anhenn xao nsnecrnonn ôoxancxor hyrana n nonyr cniaiyhnx cnernomhy, mro iacno
nornuy on Hpncyrnor y sanonenaiyhem xpamy.
A non rnm cnemrennm n cnernm ymonnma saxna¬yiyhn npenoôpoi noôporn, raxohe
nocroie nyme ca noôpnm cnoicrnnma xao ona cnocoônocr na ce ôyne pasymnnm, nmarn
camo ônncrnonane y nnny nenponannnor cymrnncxor xnnora, a ys ro n moryhnocr,
ycmepanaiyhn ce na xnnor anhena, na c nnma xao noôpnm yunre¬nma, nomoh ôyne y
noheny no Poôpor Hauena cnnx nauena, re onronapaiyhn cnom nocroiancrny na ce
yunnnmo neonnnnma oryna nsnnnennx oôaciana, re no mepn cnara npnuemhnnarn ce
ôoronnnnnm naponnma, re ocrano, mro cmo neh noôpoiann y xnnsn „O nymn“.
A raxohe, axo ie camo nyxno o nnma na ce ronopn, one xoin ce onnoce na
nepasymne nyme nnn xnnornncxe, n one xoie cexy nasnyx, n xonaiy no sem¬n, n xoie ce
saxonanaiy y sem¬y, n unin ie yneo na xnne y nonn nnn nonosemnnx, n xoin xnne
cxpnnenn n norpeôenn non sem¬om, iennocranno ie peueno cne, mro nma uyncrneny nymy
nnn xnnor, cnn cy onn onymen¬enn n oxnn¬enn saxna¬yiyhn Poôpy. On Poôpa n cno
102

pacnnne noônia xnnor, nonesan ca xpanenem n xperanem. H cne ro, mro ie
neonymen¬eno n neoxnn¬eno, npencran¬a cymrnny saxna¬yiyhn Poôpy n saxna¬yiyhn
Bemy ynocroinno ce cnoicrna na cymrnncxn ôyny.
§3.
Axo Poôpo nocroin nsnan cnera nocroieher, xaxo ro n iecre y crnapn, Ono n
ôesnsrnennom /neeinernuxom/ npnnaie nnn /einoc/. H y Bemy iennom necymracrnenocr ie
pasmepa cymrnne, ôesxnnornocr npenasnnasehn xnnor, ôesym¬e npenacxonna mynpocr n
cne na¬e, mro ie y Poôpy nonesano ca ncraiyheneonnuxnm npnnananem nnna
neoônnxonanom. H axo ie nonymreno na ce raxo xaxe, xa Poôpy, xoie nannnmana cne
nocroiehe, rexn n camo ne nocroiehn na n camo noônia nexn nnx ônncrnonana y ncrnnn,
no onenn cnnx nancymracrneno Poôpo.
§4.
H ero mra on nac mehy ocrannma, xnnsny n noôexe, na Poôpo, Vspox n neôecxnx
nauena n oônacrn, n onor nepacryher, neônnaiyher n cacnnm nensmennnor nnnnaiyher
roxa, n ôemymnor, axo ie raxo moryhe pehn, xperana xoia cne npenacxone nennunnom
neôecxe merne n snesnannx unnona, n noôponenore n cnerana, n snpyxenor n mnoronnxo
cxposnpaiyher nponaxena nexnx noxpernnx snesna; nonpemenor oxperana ca iennor n
ncror mecra y cama ra nna cnerna, xoie cy y Hncmy nmenonana nennxnm, y cxnany c xoinma
cy orpannuenn namn nann n nohn, n onmepenn mecenn, n ronnne ce pasmemraiy, ôpoie,
onpehyiy n nonesyiy y xpyxno xperane npemena n y nemy npeônnaiyhe.
A mra ie moryhe pehn o cynuanom cnerneny camom no ceôn? Jep cnernocr ie ro
mro on Poôpa ncxonn, re nnx Fnarocrn. 3aro ce Poôpo n onenana nmennma cnerna, na ce
Ono noian¬yie y nemy, xao opnrnnan y nnxy. Kana nonyr rora, xaxo ie Fnarocr onocrpana
sa cne ôoxancxo nonasn on nainnmnx n naicrapninx ônha no nainnxnx n ys ro ocraie
nnme nsnan cnera, raxo na nn nnmn ne mory na nocrnrny Berono npenacxoncrno, nnrn
nnxn ne nsnase ns Bnme nocrnxne c¢epe, neh raxohe cne npocnehyie nmaiyhn cnny, n
oxnn¬ana, n onpxana, n nonpmana, n npeônna n mepa ie nocroieher, n npemenom n
ôpoiem, n noperxom, n cneyxynnomhy, n yspoxom, n cnpxom; a ôam raxo n nnx mro
oôian¬yie ôoxancxy ônarocr, ro ie nennxo cneocner¬anaiyhe neunocnernehe cynne,
nesnarnn oniex Poôpa, n npocner¬ana cne cnocoône na my ôyne neonnuxo, re nma
nocroiehe cnerno xoie ce mnpn no cnem nnn¬nnom xocmocy na cne crpane rne my cniaiy
spaxe. H axo nexo nnie neron neonnx, ro nnie on cnaôocrn n orpannuenocrn on nera
mnpeher cnerna, neh on necnocoônocrn rnx na npnme cnerno onnx, xoin ne rexe na ôyny
neronnm neonnxom. Hecymnnno, nponasehn nopen mnornx raxnnx, spaxe ocner¬anaiy one
xoin ce nanase nsa nnx, na nema nnuera on nnn¬nnor, mro ono, npn yoônuaienoi
xonnunnn cnor cniana, ne ôn nocrnsano.
Ono raxohe caneicrnyie npn pahany uynnnx rena, noxpehyhn nx na xnnor, xpann
nx, paspacra, ycanpmana, ounmhana n oônan¬a. H cnerno ie mepa n ôpoi carn, nana n cner
namer npemena. Ha oner rnm cnernom , xoie ie rana iom ynex neoônnxonano, npema
peunma ôoxancxor Moicnia, pasrpannuanana ce npna rpniana namnx nana (Hocr., 1, 3-13).
Ha cnnuan naunn n Poôpo cne npnnnaun Ceôn xao Haueno caônpana cnnx paceiana, xao
nauenna n oôiennnanaiyha Foxancrnenocr, npema xoioi rexn cne xao npema Haueny, Besn
n Ponpmeny.
H xaxo xaxy H;pere, neh on Poôpa neh ie cne nonnxno n nocroin, ôynyhn na ie cne
noheno on canpmennx yspoxa, na ce y Bemy cne casnano n ônno ie uynano n canpxanano
103

xao y cneoôyxnaraiyhoi nyônnn, na ce y Bera cne npaha xao y cnoie nopexno cnaxor
onpehena, rne ron na rexn ymcrneno n pasymno, casnaino, uyncrneno uyncrnenom n
neyuecrnyiyhem y uynnma xao nacrano on nopnna ouynana xnnora, a nexnnom n camo
nocroiehem, rex no nyxnocrn yuecrnonana y ocrnapeny iennor.
V cxnany ca cmncnom iacnor naunna, cnerno caônpe n na ceôe cnpaha cne
nasnymno, mro ce xpehe, ypasym¬yie, caropena, cne mro ce npxn non neronnm ciaiem.
3aro ie ono n cynne mro cne cxyn¬a n npnônpe paceiano. H cne uynno y nemy nyxno nnn
na rexn nnn ynnha nnn ce xpehe, nnn na ôyne ypasym¬nnano nnn caropenaiyhe, n yonmre
na ônna y cnerny. Oner, ne cnennm mnena crapnne, na ie cynne ôor n na ie casnano cne
crnapn, xoinm npnnana ynpan¬ane nnn¬nnnm cnerom, ann ronopnm na Foxnie
„nennn¬nno on crnapana nera nnn¬nno xpos pasmarpane crnopena, neuna ie Berona
cnna n ôoxancxocr“ (Pnm. 1, 20)
§5.
Ann o rome ie peueno y „Cu+oo)u:ro+ ooeoc)oe+v“. Cana nam na¬a na onenamo n
nasonemo ymornenaiyha crenocna nmenonana Poôpa, samro mro ce ymcrneno cnerno
nmenyie Poôpnm, iep cnaxn npeneôecxn ym ie ncnynen ymcrnennm cnernom, a y ncro
npeme On on cnnx onarnana, y uniy ce nymy nponnxne, cnaxo nesnane n oômany, n cnnma
nnma npenaie cnemreno cnerno, re ounmhana nnxone ymcrnene oun on marne nesnana
xoia nx oxpyxyie, oxnn¬ana nx n onnesyie on mnore rexnne naxyn¬ene rame, n naie nm
na nnne ncnouerxa neiaxe spaxe, a onnma xoin cy oxycnnn cnerno n rexe xa ôo¬em sarnm
nnme noxasyie Ceôe, re nounne na nm cnia c ôorarcrnom „sôor ror, mro cy ¬yônnn
mnoro“ (Hx. 7, 47), n ncrpaino nx ysnncyie Ceôn caoôpasno nnxonnm cnocoônocrnma na
rnenaiy nannme.
§6.
Ha rai ce naunn ymcrnennm cnernom nasnna cnaxo cnerno xoie npenacxonn Poôpo
xao nsnop cnaxor cniana n npeoônnnor cnernonsnnnana; cnn nancnercxn oxo cnera n y
cnery npeônnaiyhn ymonn xoin ce npocner¬anaiy no cnoioi nynohn, cne nnxone
oônonnre¬cxe mncnehe cnne xao sanounnyhe cnerno n nancnerno xoie ce ycpenorouyie na
ceôe, nannocenyiyhe n npennocenyiyhe rocnoncrno onnyuno nan cnaxom cnernehom
cnnom; cne ymcrneno n pasymno xoie ce caônpe n cxnara. Jep onaxo, xaxo ie nesnane
nemro mro nenn one xoin sacrpanyiy, noiana ymcrnenor cnerna iecre nemro mro oxyn¬a
ocnemranaiyhe, oôiennnanaiyhe, xoie nx ycanpmana n oôpaha Hcrnncxn Cymrom,
onnpahaiyhn on mnornx mnena n pasnnunrnx rauxn rnenana, nnn raunnie peueno,
npencrana xoia npnxyn¬a non ienno ncrnncxo, uncro, iennonnnno snane, xoia ncnynana
iennnm ciennnanaiyhnm cnernom.
§7.
To Poôpo ce xon cnemrennx ôorocnona onena n xao Hpennnno n xao Henora n xao
÷yôan, n xao ÷yô¬eno, re npyrnm, xonnxo nx camo nma, ônaronennm na Fora
npnmenennm nmenonannma xoie caonmrana nenory ônaronarne spenocrn. Hpennnno n
Henora ne mopaiy na ce pasnnxyiy y Bnxonom cne y ienno caônpyhem yspoxy. Jep nenehn
nx npnmen¬nno na cne nocroiehe, na yuecrnonane n yuecrnyiyhe, npennnnnm nasnnamo
ono, mro yuecrnyie na Henorn, a nenorom yuemhe na yspoxy xoin unnn nennm cnaxy
nenory. Hpecymracrneno nax npexpacno nasnna ce Henorom saro, mro ce on nera
npnonmrana ono nnacrnro sa cnaxo ouapanane cnera nocroieher; n saro mro ie ono yspox
ônaroycrpoienocrn n npeoôn¬a cnera n cnnuno cnernocrn nsnyuyie sa cne nennm nenarne
104

npenoce ncrnuyher cniana; na oryn mro ono cne ceôn npnnnaun, orxyn ce n nasnna
nenorom, n saro mro ono y cnemy nanonn na ncronpemenocr. Hpexpacno ie ono xao
npenenora n neuno nocroiehe na ienan n ncrn naunn n nasna neno; „ne nacraiyhe n
nenponannno, neyspacraiyhe, nenpecraiyhe, ne y neuem npeneno, a y npyrom ôesnnuno, nn
y iennom npemeny raxno, a y npyrom npemeny npyraunie, nn no onnocy npema iennom
npeneno, a y onnocy na npyro ôesnnuno, nn onne ienno, a ramo npyro, nn nexom npeneno,
a nexom nnie npeneno“ (Hnaron, Io;oa 211c.), ann xaxo ie camo no ceôn n camo ca coôom
iennonnnno, neuno npeônnaiyhn npexpacnnm, n xao npensoônnno n onpannie y ceôn
nmaiyhn on Bera ncrnuyhe ouapanane cnera npenenor.
Taxo y npocroi naruynnoi nenorn cnaxa nenora n cnaxo ouapanane n cne npennnno
iennonnnno npennocroie xao y yspoxy. Hs ror npennnnor cnemy nocroiehem ie naro na
ôyne neno y onronapany ca nnacrnrnm noimom, re saxna¬yiyhn npennnnom nponcxonn
cxnarane, ¬yôan n onmrene cnnx, n cne ce y npenenom oôiennnana, a npennnno ie naueno
cnara xao crnapanauxn yspox, xoiy n noxpehe cne yonmre ciennnanaiyhn ¬yôan¬y npema
nnacrnroi ouapanocrn; ono ie n onpehene cnera n ¬yô¬eno, xao yspox xoin nononn no
canpmencrna, iep ce pann npenenor cne noian¬yie, n ysop, iep y carnacnocrn c Bnm cne ce
pasrpannuana. 3aro ie Hpennnno ncronpemeno ca Poôpom, mro cnaxnm nononom cne
crpemn Hpexpacnom n Poôpy, n nema nnuer y nocroiehem, mro ne ôn yuecrnonano na
Henom n Poôpy.
Ba¬a ce ocmennrn na ce xaxe peu, xaxo nocroiehe nnie yuecrnyiyhe na Henom n
Poôpom, iep n ono, Heno n Poôpo, rana xan ie nancymracrneno no nosnpan¬any cnera
onenaiy y Fory. To ie iennno Poôpo n Heno xoie no ceôn npencran¬a iennncrnen yspox
cner mnomrna nenor n noôpor. Hs Bera cy cna cymracrnena nocroiana cymror,
ciennnanana n pasneoôe, iennonpemenocrn n pasnnxe, cnnunocrn n necnnunocrn,
onmrena npornnpeunocrn, nenomemanocr oôiennnenor, npomnco nnmnx, ysaiamna
nonesanocr iennaxnx, oôpahana nnxnx, y cnemy nx mrnreha n nenoxpehyha oônre¬ n
npeônnana, re xaxohe cne y cnemy ca cnaxnm noceôno caonmrene, npnx¬yunnane n
nenomyheno npyxene, re carnacnocr nennne; pacrnopenocr y nennnn n nepaspemnnn
canes nocroieher, neonôniaiyhe npnmane nonnuyher, cna crana ymnpenocrn n xperana,
cnoicrnena ymonnma, nymama n rennma. Jep ce xao ymnpenocr cnera n xperane noian¬yie
ro, mro npenasnnasn cnaxy ymnpenocr n cnaxo xperane, mro cnaxor nocran¬a y neron
concrnenn noiam n xpehe carnacno ca concrnennm xperanem.
§8.
Ionope na ce ôoxancxn ymonn xpehy xpyxno, xana nx oôiennnanaiy ôecnouerna n
ôecxonauna oôacianana Henore n Poôpa, sanpano xana nsnyrpa ncxone pann npomncna o
mannm, na ôn ce cne nsnpmnno npannnno; a no cnnpann xana npomnm¬ana o mannm
nponyxanaiy nesanpmeno na npeônnaiy y rom nonoxaiy c oôsnpom na ncronpemenn yspox
Henore n Poôpa, nenpecrano ce xpehyhn yoxpyr Be no oxpyxeny.
§9.
Pymn ie nax cnoicrneno, xao npno, xpyxno xperane, naponana ioi ie cnocoônocr na
nsnasn ns ceôe nano¬e n ncronpemeno na caoôpasn cnoie ymne cnne xao no nexom xpyry,
mro ioi naie ncrpainocr, re onnpaha on mnomrna rora, mro ie ynyrap ne, n ornouerxa
ycpenorouyie na ceôe, a sarnm, no mepn onor, xan nocraie iennonnnna, oôiennnana ca
iennncrneno oôiennnanaiyhnm cnnama n na rai naunn nononn no Henor n Poôpa, Koie ie
nsnan cnera nocroieher, Jenno, ncronpemeno, ôecnouerno n ôecxonauno. Pyma ce xpehe
no cnnpann xana ce na noi onronapaiyhn naunn osapn ôoxancxnm snanem xoie nnie
105

ymcrneno n oôiennnanaiyhe, neh pasymno n nsian¬yiyhe, nonyr nomemannx n npenasehnx
eneprnia. A no npann, xana ne nsnasehn ns ceôe n ne ôynyhn noxperna ca
oôiennnanaiyhom pasymnomhy (ri. xao mro pexox, no xpyry), ona nsnasn nsnyrpa xa rome,
mro ie yoxpyr ne, a sarnm cno¬a, xaxo ôn on mnoxnne nexnx pasnonnxnx cnmnona, ônna
nohena xa iennocrannom n nenonnrom casnany.
§10.
Vspox nax, nesa n cnpxa raxnnx xperana, n rpn nnna xoinx nema rne nema
nponcrnuyher uynnor xperana, a iom nanexo pannie oônre¬n, crane ymnpenocrn n
ocnonom cnaxor on nnx, na ce ian¬a Heno n Poôpo, xoin npenasnnase cnaxy ymnpenocr n
xperane. Vronnxo ie cnaxo crane ymnpenocrn n xperana ns Bera, y Bemy n pann Bera,
re saxna¬yiyhn Bemy nponsnasn n cymrnna, re cnexonnxn xnnor n yma n nyme, re
nnmrannocr, pannonpannocr n nennunna y cnaxoi npnponn; cne mepe, carnacnocrn
nocroieher n xapmonnie, cnnnana, nennne n nenona, cnaxo iennncrno n mnomrno,
ciennnanane nenona, iennncrno cnaxe mnoxnne, canpmencrna nennna; xaxnocr n
xonnunna, nennunna n neoôyxnarnocr, ciennnanana n nonene, cnaxa neonpehenocr n
cnaxo onpehnnane; cne rpannne, nopenn, npomene, enemenrn, nnnonn, cnaxa cymrnna,
cnaxa cnna, cnaxa eneprnia, cnaxo cnoicrno, cnaxo uyno, cnaxa peu, cnaxo npomnm¬ane,
cnaxo nonnpnnane, cnaxo snane, cnaxo iennncrno. H npocro ronopehn, cne nocroiehe, xoie
nonnue ns Henor n Poôpa, npeônnaiyhn y Henom n Poôpy, npaha ce y Heno n Poôpo.
H cne, mro nocroin n noian¬yie ce, nocroin n noian¬yie ce saxna¬yiyhn Henom n
Poôpom. H cne rnena na Bera, no Bemy ce xpehe n canpxana. H sôor Bera, xpos Bera n y
Bemy nocroin cnaxo naueno, xoie ce ounryie xao npnmep, nsnpmnan, crnapanauxn,
nsrnenan, enemenrapan, n yonmre cnaxo naueno, cnaxa nonesanocr, cnaxo onpehene.
Kaxem caonmranaiyhn na ie cne nocroiehe ns Henor n Poôpa, n cne nenocroiehe ie
nancymracrneno y Henom n Poôpy, re nocroin naueno n onpehene cnera, nannauenno n
npeonpehyiyhe, iep „ns Bera n saxna¬yiyhn Bemy, y Bemy, re xon Bera ie cne“ (Pnm. 11,
36), xaxo xaxe Cnemrena peu. On cnnx ie Heno n Poôpo xe¬eno, nonehe n ¬yô¬eno;
saxna¬yiyhn Bemy n pann Bera nomnin crpacno none ôo¬e, iennaxn ce onasnnaiy nnma
no unny pannnma, a ôo¬n cy npomnm¬ennin on nomninx, re cnaxn on nnx
ocnonononaxyhnm naunnom sa ceôe n cne xenehn Heno n Poôpo, ro unne n ro xene, mro
unne n xene. Peu ncrnne pehn he ynpano n ro na On xoin ce ian¬a xao yspox cnera, cne
nonn npema nensmepnoi ônarocrn, cne crnapa, cne nonpmana, cne ouynana, cne ysnpaha n
Cam ce ounryie xao ôoxancxn noôpa ÷yôan npema noôpy pann Poôpa. Jep cama
noôpornopeha ÷yôan npema nocroiehem, nperxonehn npeoônnno y Poôpy, nnie nosnonnna
ceôn na ôecnnonno ocrane y Camom Ceôn, re Ce noxpenyna na nenyie pann npensoônnnor
nopahana cnera.
§11.
H na nexo ne nomncnn na mn nacynpor Hncmy nomryiemo nme ÷yôann. V crapn mn
ce na neny unnn nepasymnnm n rnynnm na oôpaham naxny na peu, a ne na cmncao peun.
To nnie cnoicrneno ¬ynnma, xoin xene na pasymeiy ôoxancxo, neh ie npncyrno camo xon
onnx, xoin xoncraryiy nexe snyxe, a nnxon cmncao y cnoinm ymnma sôor npnmana cno¬a
ne nonymraiy n ne xene na snaiy mra raxan nspas osnauana n xaxo ra ie moryhe oôiacnnrn
nomohy npyrnx ncrosnaunnx n ôo¬e nspasnnnx nspasa, ¬ynnma npncrpacnnm npema
ôecmncnennm snannma n cnonnma, nenoim¬ennm cnoronnma n cnonnma, unia nyma ne
nocnena no pasyma, neh onpem¬ena camo no snyueher, y npocropy nsmehy ycrniy n ymniy.
Kao mro ôpoi uernpn nyxno ônna osnauen xao nna nyra nna, npane nnnnie xao nnnnie ôes
106

narnôa, nomonnna xao oranônna, n ônno mra npyro nnaue, xana ienno n ncro moxe na
ôyne nspaxeno pasnnunrnm peunma. Pann ncrnne ronopehn, na¬a na ce sna, na ce
cnonnma, cnoronnma, peunma, snaxonnma n n nspasnma xopncrnmo pann uyncrana. A xana
ie nama nyma no ymcrnennm eneprniama noxperna npema ymocarnenanaiyhem, ran ce
saienno c uynnnm ycranon¬anaiy nnmenocrn n uyna, ncro xao n ymcrnene cnne, xana ce
nyma, saxna¬yiyhn nenocrnxnom ciennnanany unnn ôoronnnnom, ycmepana npema
spaxama nenpncrynaunor cnerna, npnmanem ôes yuemha ouniy. Kana ce nax ym,
xopncrehn ce uyncrnennm, crapa na ce ysnncn no ymocarnenanaiyher nocroiancrna, sa
nera ie rana nanexo nnme naxno ono on uynnor, mro ce naxme npnma, xao nanexo iacnnie
peun, pasronernnie nnn¬nno. 3aro mro ie ono y nonmery uyncrana neiacno, ona cama nncy
cnocoôna na neno ymy npencrane uynno.
Pa ce ne ôn noxasano, iennaxo na mn ro ronopnmo oncrynaiyhn on ôoxancxor
Hncma, nexa onn xoinma ce ne cnnha peu ÷yôan, uyiy cnenehe: „Ho¬yôn ie“, xaxe, „n ona
he re uynarn“, „orpnn ie, n ona he re ysnern, mro ôn ona, na re oôysme“ (Hpnue. 4,6,8), n
ocrano, mro ôorocnonn noiy, xopncrehn nnx ¬yôann.
§12.
A n unnn ce nexnm namnm cnemrenocnonnma n ôoxancxnie ônncrnonane nme
¬yôann /epoc/ neronn npniasnocrn /aranec/. H ôoxancxn Hrnarnie nnme: „Moia ce ¬yôan
/epoc/ pacna¬yie“ (Pu++uu+a 7, 2). H y ynohennma y Hncmo nahn hem nemro raxno na
ronopn o ôoxancxoi mynpocrn: „÷yôehn nocranox on Bene nenore“ (Hpe+. 8, 2). Kao ro
na ce ne ôoinmo nmena epoca nexa nac ne nomere nnmra nonesano ca rnme sacrpamyiyhe.
Jep unnn mn ce, na ôorocnonn saienno ynone nmena arane n epoca, sôor rora mro sa
ôoxancxo nnme nperexe ono npane ¬yôann /epoca/ sapan necmecrnnocrn npenpacyne
raxnnx ¬ynn.
Jep ôorononnuno sa npann epoc nnie camo no nama, neh n no Hspexama mro ra
mnore xnmne onenanaiy ne onnaiaiyhn iennonnnnocr epornuxor ôoronmenonana
cnoicrneny nemy camom xon nennmnunocrn n renononnunor n y neoôama xon cno¬amnnx
ysnmana, xao na nnie ncrnncxn epoc, neh cnnxa nnn nnme ornanane on npanor epoca. Jep
nenone¬eno ie y mnomrny ono iennocno ôoxancxor n ienno epoca. Crora ie npnnarano n
xao neynorpeô¬nno nme mro mnorn mnenaiy ys ôoxancxy mynpocr, sa ysnohene ncrnx n
ynpan¬ane xa casnany npanor epoca, re xao na na¬a na ce paspemn on ncre
neynorpeô¬nnocrn.
3a nac ie onmax, onne n nenpnmepeno ônno, na ce mncnn nemro mnomrneno on
npnnnxennx, xana mncne nainoxnannnie, na „Cnonana me“, raxnn xasyiy, „npniasnocr
/npyxe¬yônnocr/ rnoia npema menn xao npniasnocr xena“ (2 Hap. 1, 26). A onn, xoin
ncnpanno cnymaiy ôoxancxo, xana ce nocrane xon rnx cnna npema cnernm ôorocnonnma, n
ono npniasno /npyxe¬yônno/ n nme /nponyxrnnne/ ¬yôann, /nocran¬aiy/ npema
ôoxancxnm nsianama.
To ce ounryie xao cnoicrno iennornopehe, ciennnanaiyhe n na noceôan naunn
memaiyhe y cnnn Henore n Poôpa, nacraiyhn pann Henore n Poôpa, on Henore n Poôpa
pann Henore n Poôpa nponsnasehn n canpxanaiyhn noiane cnnunonoperxa no saiennnuxoi
nesn iennor c npyrnm, noxpehyhn no npomncnn npne npema nnxnma, n yrnphyiyhn re mro
cy nonn, na ce npeoxpehy onnm nnmnma.
§13.
107

Jecre nax n ncraiyha /nanrnicxa, excrarnuna/ ôoxancxa ¬yôan /epoc/, ne xao mro
ônncrnyie xon sa¬yô¬ennx, neh xao xon onnx xoin ce none. H noxasyiyhn ony nnmy
nacrany no npomncnn sa nnxe n cnnunocroiehe y oôyxnary iennor npyrnm n nnxe c
oôsnpom na ona npna ôoxancxnia npeoxperana. 3aro ie n nennxn Hanne y nocraiany
saxnahennm on ôoxancxor epoca n on camnx ncraiyhnx cnna, npeneo oôoxennm ycrnma:
„Xnnnm ia“, xasa, „ne nnme raxo, neh y menn xnnn Xpncroc“ (Ia). 2, 20). Pexao ie ro xao
ncrnncxn ¬yôehn /epacrec/ n ncrynaiyhn /ncraiyhn, excecrexoc/ xa Fory, re ne no
neronom nnacrnrom xnn¬eny, neh no xnnory ¬yôeher xao cacnnm no¬enor /npyrapcxor,
araneren/.
Onnaxno nax n ro sapan ncrnne na xaxemo, na n Onai xoin ce ian¬a xao Vspox
cnera, saxna¬yiyhn ¬yôann xa nenom n noôpom y cnemy, naxon npeôannnana ¬yôanne
noôpocrnnocrn nan nera, y raxnnma nacraie on Hpomncnn cnnx crnapn n nonyr
noôpocrnnocrn n no¬ena n nponsnonne ¬yôann na ce nsnnaun ns onora npexo cnera n cne
npennmanaiyher, npema onome y cnemy nonnauehem no cnnn ncrynaiyhe
npecymracrnenocrn neone¬nnoi on Bera. 3aro Ia pennnre¬n /snnorn/, xoin camn
ôoxancxo onacno npnnenaiy xao nnme y crnapnma ¬yôann noôpo n xao npema raxmnueny
nonnauehn one ncxasane y ¬yôann, re xao noxasyiyhn ce Cam Pennocnnm, xoin n
nponcxonn raxmnuehnma n xao on Hpomnm¬ana crnapn sa came raxmnuape. H nena
nenora n noôpora iecre no¬eno n nponsnonna ¬yôan mro ce sacnnna n y nenorama n y
noôpnma, re ce paha n nocroin pann nenor n noôpor.
§14.
Bro nax yonmre ôorocnonn neh onnyuyiy na nponsnonny ¬yôan n „npniasnocr“
xasyiy xao ncro, a nexan xao ¬yô¬eno n npyxe¬yônno /xe¬eno/? Jep ie yspox nax n
nonyr Onor xoin nocran¬a n Hoponnre¬a, xao ncrn. H xpehe ce nax, nnn noxpehe, nnn na
Cam Ceôn n onnma iecre Onai xoin nonn n noxpehyhn ie. Taxnn Ia nax /npyxe/¬yônnnm n
¬yôehnm nasnnaiy xao neno n noôpo, nponsnonehom ¬yôan¬y n /npyxe/¬yônnomhy
saienno, xoia ie y ncrn max noxpehyha n sancra xao ysnoneha cnna on ncror onor iennnor
camor, xpos ceôe nenor n noôpor, re xao mro ocner¬ana ncre crnapn xpos ceôe n ymnpene
iennnnne noôpo ysnanpenonannx, re nponyxrnnno ¬yôeha xperana nanpocro,
camonoxpehyhe ie, camoneicrnyiyhe, npenônncrneno y noôpy, re on noôpa on nocroiehnx
nsnnneno n ncronpemeno ce y noôpo npaha. V uemy ie npenmyhcrno n noiana Berone
nesanpmanaiyhe ce n ôecnouerne ôoxancxe nponsnonne ¬yôann, na ce noxasyie
pasnomenem nonyr nexor neunor xpyra xpos ono noôpo, on onor noôpa n y onom noôpom,
re sa ono noôpo, mro nne nenyraiyhom nonesanomhy n y rome n no ncrome n nasna
nponsnasehn, npeônnaiyhn n oônan¬aiyhn ce. To n nam cnannn cnemrenonocnehenn
nsnyrpa npnnonn npexo ¬yôannnx xnmnn, xoie nnie neymecno cnomenyrn re xao nexy
cnery rnany yx¬yunrn y nam ronop o nponyxrnnnoi ¬yôann /epornnn/.
§15.
(H; Xu+uu o +voaeu uaiceemuiee Jepomeia)
Axo nponyxrnnny ¬yôan /epoc/ nasonemo ônno ôoxancxom, ônno anheocxom, ônno
ymcrnenom, ônno nymennom, ônno npnponnom, samncnnmo nexy iennnnuny n cnaiaiyhy
cnny, xoia ce ys npomncao xpehe on ropnnx npema nonnma, mro ce nonainnme
pannonpanno y saiennnnn oôpaha ienno npyrom, re on nocnennnx naiysnnmenninx npema
iaunma n npahennx no npernocran¬ennx.
§16.
108

(Oo mux ucmux neeoeux xu+uu o +voaeu)
Haxon mro cmo pexnn on iennor mnora pacnopehena npxana nponyxrnnne
¬yôann, on xoinx cy nexa ynyrapcnercxa xao n nancnercxa casnana re ¬yôan n cnara, xao
na npenocenaiy npema noônienom on noimonnor nornena ymornenaiyhe n ymcrnene epocne
noperxe n pacnopene, naxon xoinx ce camomncneha n ôoxancxa on ônha naxon epocnnx
nenora npeycnocran¬aiy, na nam ie cnoicrneno na nx onenamo. Cana nx cne onmax
npeysnmaiyhn y ienan n caxern epoc n Ona cnera, cnnnaiyhn saienno n caysnonehn on
mnornx npnnx y nna cnaiaiyhn came epocne onmre cnne, xao na onnanana n sannanana
cnnme xao ono cnemy onocrpano cner epoca neonncnnn yspox, re cpacraiyhn npema iennom
xome ce npyxa noiennnauno on ônha, xoin ie on cnnx crnapn neo epoc.
§17.
(Ooo ucmoe u; xu+uu npoovrmueue +voaeu /epomu:uux/)
Kpennmo na n ro nnme y ienno cnonehn xaxemo, na ie ienna npocra cnna nnn
camoxperna cnpam iennncrnene nexe nonesanocrn on noôpa, xoie ie nnme on nocnennnx
ônha n nnme xpos nnxona npxana mro cy cna y Poôpy ns camor ceôe n no camom ceôn, re
ys ceôe no camom ceôn oxpyxyiyhem n npahaiyhem nasna y camor ceôe.
§18.
Ann axo nexo xaxe na ie moryhe na ie Heno n Poôpo sa cne none¬eno, on cnnx
xe¬eno n ¬yô¬eno (iep ra n neônhe, xaxo ie neh peueno, xenn n ncrpaino cpemn na ôyne
c Bnm, na ce ian¬a nnnornopehnm n sa one, xoin nemaiy nnna, na y Bemy n neônncrnyiyhe
nancymracrneno ônna nmenonano n nocroin), a xaxo nax nemoncxo mnomrno ne xenn
Heno n Poôpo, re ôynyhn na ie npnnpxeno marepnin, ornanmn on ncroanheocxor xe¬ena
Poôpa, nasnna ce yspoxom cnnx sana, xoie onn npnunnanaiy n ceôn n npyrnma? 3amro nax
nemoncxa nnemena, xoia cy cacnnm ns Poôpa norexna, nncy noôporonnxa? Hnn samro ce,
xao noôpo on Poôpa norexno, ono nsmennno? H mra ra ie yunnnno onnparnnm? H yonmre,
mra ie sno? H ns xor ie nauena norexno? H y xome ie ono on nocroiehnx? H samro ie Fnarn
ycxreo na ce ono noiann? H xaxo ie, ycxrenmn, cmorao na ro yunnn? H axo ro nornue on
npyror yspoxa, xaxan ie npyrn yspox ônha mnmo Poôpa? 3amro ys nocroiane npomncna
nocroin sno, xaxo ce ono yonmre noian¬yie n samro ce ne ynnmrn? H samro nemro mro
ne ôn ônno on cymrnne xenn ro ymecro Poôpa?

§19.
Hpnônnxno ce ro nnn nemro y rom nyxy noxasyie na cymna y pasym. He
cmarpamo na ra na¬a nocroino ocmorpnrn xaxno ie y camoi crnapn, na npe cnera xaxemo
cnenehe: 3no ne nponrnue ns Poôpa; a axo nponcrnue ns Poôpa, onna ro nnie sno. Jep xao
mro narpn nnie cnoicrneno na ce xnann, raxo nnie nn Poôpy na unnn ne-noôpo. Ha axo ie
cno nocroiehe ns Poôpa (iep npnpona Poôpa cacroin ce y rome na nponsnonn n uyna, a sna
na pymn n ynnmrana), ro nnmra on ônha ne nornue on sna. H ro n nehe ônrn na ie sno, c
oôsnpom na ro mra ie sno camo no ceôn. A axo nn ro nnie sno, onna n sno yonmre nnie
sno, nema nexaxny nanymrenocr Poôpa no re mepe, y xoioi ynonmre nocroin. H axo ônhe
xenn Heno n Poôpo n cne mro unnn, unnn yxonnxo ro cmarpa noôpnm, n cnaxa namepa
ônha nma naueno n xpai y Poôpy (iep nnxo ne unnn ro, mro unnn, rnenaiyhn na npnpony
sna), na xaxo moxe na ôyne sno mehy ônhnma, xana ie nnmeno raxnor noôpor crpem¬ena?
109

H axo cy cna ônha ns Poôpa, n Poôpo nm ie onocrpano, ran y Poôpy ônhe n nnie
ônhe, a n sno nnie ônhe, nero ie y cynpornom cnyuaiy raxo na ro n nnie cacnnm sno n ne
cacnnm neônhe. Jep nema yonmre nnuer neônncrnyiyher, naxon ncx¬yunnana onor, o
uemy ie moryhe ronopnrn xao o nancymrnncxn cymrom n Poôpy. Oryn mro noôpo
npeônna nsnan n pannie ie on npocro nocroieher, xao n nenocroieher. A sno ce ne yôpaia
nn mehy ônha nn mehy neônha, n mrannme, xao camo neônhe oncroin on Poôpa xao nemro
crpano n nenocroiehe. Orxyn ce, nnrahe nexo, yseno sno? Ha axo sna nema, ran cy npnnna
n nopox ienno n ncro y nennnn, c oôsnpom na onnoc npema npyroi nennnn, re y
canocran¬ennm nenonnma nehe nn ônrn sna on onor mro ce ôopn ca Poôpnm.
Hcro cy raxo n ysnpxanocr n ônyn, npanennocr n nenpanennocr cynpocran¬enn.
He ronopnm camo o npanennom n nenpanennom, pasôopnrom n ônynnom uonexy, neh n o
rome, mro ce n npe ynyrpamne noiane pasnnxe nsmehy npnnna n cynpocran¬enor, nanexo
nnme, y camoi nymn npnnnama pemeno cynpocran¬aiy noponn, ycraiy crpacrn npornn
cmncna, na oryn no nyxnocrn na¬a npnsnarn na ie sno nemro cynpocran¬eno Poôpy.
Hnie nax Poôpo cynpocran¬eno Camo Ceôn, neh xao Ono xoie nma ienno naueno n xaxo ie
nponsnon iennor yspoxa, Ono ce panyie onmreny, iennncrny n npyxeny.
Taxohe n mane noôpo nnie cynpocran¬eno nehem, iennaxo xao mro mann xap nnn
xnannoha nnie cynpocran¬en nehem. Ha rai naunn, sno npncycrnyie mehy ônhnma n
ounryie ce xao ônhe, a cynporno ie n cynpocran¬a ce Poôpy. H axo ono no ceôn n
npencran¬a nornôe¬ ônha, ro ne nnmana sna nocroiana, nanpornn, unnn ra nocroiehnm n
onnm on xora nacraie ônhe. He nocraie nn uecro nornôao iennor nacranxom npyror? Ha rai
ce naunn noxasyie, na sno cayuecrnyie y ncnynanany cnera n nocran¬a nennnn cnoiy
cnocoônocr na ne ôyne nesanpmeno.
§20.
Ha ry ncrnncxy peu pehn ie na sno, ôynyhn na ie sno, nema nnxaxnor nocroiana n
ne nponsnonn nacraiane, re camo y mepn cnara npnunnana sno n phy nnxy nocroieher.
Axo ôn nax nexo xasao na ie ono cnocoôno na on nera nacrane ônncrnonane, re na
ynnmranaiyhn ienno ono naie ônncrnonane npyrom, na¬a na ce ncrnnnro onronopn, na
ono y roi mepn y xoioi pasapa ienno naie ônncrnonane npyrom, ann y roi mepn y xoioi ie
pymnnamrno n sno , ono camo pymn n npnunnana sno, a ônncrnonane n cymrnna ce
noian¬yiy saxna¬yiyhn Poôpy. Tnme mro ce sno camo no ceôn npencran¬a xao
pymnnauxo, onnme mro ie cnocoôno na on nera nacraie iana¬a ce saxna¬yiyun Poôpy, na
ce sno xao raxno ne noian¬yie nn xao cymrnna, nn xao cnocoôno na caunnn cymrnny, ann
ce saxna¬yiyhn Poôpy noxasyie n xao nocroiehe, ônarom cymrnnom n onnm xoie crnapa
ônaro. Vs ro nax xaxo ienno n ncro ne moxe na ôyne n noôpo n nome y iennom n ncrom
onnocy, raxo pasapane n nacranax iennor n ncror ne moxe na ôyne nponsnon iennor n
ncror neicrna ienne n ncre cnne, na ie ro nnn camornopauxa nnn camopymnre¬cxa cnna.
Onaxo xaxo ce cnoicrnenocr sna ne ounryie xao ônhe nn Poôpo, necnocoôno ie na
nocrane ônncrnyiyhe n rnopn ônha n noôpa. Poôpo nax, onne rne nocrnxe canpmencrno
crnapa canpmena n uncra noôpa y nennnn. A ono, mro yuecrnyie na nemy (npnuacno ie) y
manem creneny, npencran¬a necanpmennia noôpa, a ca nomemanomhy naxon nenocraiana
Poôpa, a sno ce ne ounryie nn cacnnm noôpnm (nono¬nnm), nn onnm mro crnapa noôpo.
Bnme nnn mane npnônnxanaiyhn ce Poôpy, ono ce y onronapaiyhoi mepn noxasyie
noôpnm, y mepn xonnxo ce, xpos cne nponasehe cnecanpmeno Poôpo, pacnpocrnpe ne camo
na cneônara ônha y oxpyxeny, neh nocrnxe n ona on nera neoma yna¬ena, xon nexnx
110

npncycrnyiyhn cacnnm, a xon npyrnx y manem creneny, xon rpehnx cacnnm mano; npema
onronapaiyhoi cnocoônocrn cnaxor on ônha na ôyny neonnnn na Bemy.
H iennn nornyno yuecrnyiy na Poôpy, a npyrn cy nnme nnn mane nnmenn,
rpehn nmaiy na Poôpy iom nnme nomyheno yuecrnonane, a xon uernprnx ce noian¬yie y
nnny cacnnm cnaôor oniexa. Jep axo ce Poôpo ne ôn ian¬ano cnaxome caoôpasno neronnm
cnocoônocrnma, ôoxancxnin n crapnin ônnn ôn y unny nnxnx. Kaxo ie sa cne moryhe na y
ncroi mepn ôyny yuecnnnn Poôpa, axo cnn y ncroi mepn nncy nocroinn cacnnm na
yuecrnyiy na Bemy?
Ha neny ie „npnencrno nennunne“ cnne Poôpa raxno, na Ono n rome, xoie ie y
nexoi mepn nnmeno Bera, naie cnnn na ncnynn nenocrarax Ceôe no nynor yuecrnonana
na Bemy. H axo ce cana ocmennmo na xaxemo ncrnny, onna ro mro ce ca Bnm cyxoô¬ana,
moxe n na nocroin n na ce ôopn camo Beronom cnnom. Brannme, yxparxo xaxem na cne
nocroiehe, yxonnxo nocroin, npencran¬a ca coôom noôpo xoie nponcxonn on Poôpa, a y
mepn y xoioi ce nnmana Poôpa, ne npencran¬a noôpo n ne nocroin.
Axo cana ysmemo npyra cnoicrna, xao mro cy na npnmep, ronno n xnanno, ran
caropenaiyhe n oxnahyiyhe nocroin uax n rana, xana ce ono nnmana ronnnne nnn nnmana
xnannohe; a mnoro on ônha ne yuecrnyie nn na xnnory nn na ymy. For nax, ysnmen n nan
cymrnnom, nocroin nancymrnncxn. Bro ce rnue cnnx npyrnx cnoicrana na¬a pehn, na
xana ona nponanaiy nnn ce ne noian¬yiy cacnnm, ônhe nocroin n cnocoôno ie na nacrane,
a raxnor, mro ie y cnnm onnocnma nnmeno Poôpa, nnie nn ônno nnrne, nema ra, nnrn
moxe na ra ôyne.
Taxo pacnycan n xana ce nnmana Poôpa sapan nepasymne noxore, ne nocroin y
Bemy xana ne nocroin n ne xenn Cymro, ne yuecrnyie ca rnme mane na Poôpy y rom
camom cnaôom nonpaxanany ciennnanana n ¬yôann. H xecrnna neonnmrna na Poôpy,
oryna mro ie noxperna noôyhyie npornn rora mro ce noxasyie onôoinnm, na ôn ra
ncnpannno n oôparnno npema rome mro ce npencran¬a noôpnm. H neh onai xoin rexn xa
ôo¬em xnnory, yxonnxo on yonmre rexn xa xnnory, noxasyie my ce naiôo¬nm camnm
rnm, mro rexn na xnnn na cnoi nornen ynpan¬a npema naiôo¬em xnnory, yuecrnyie na
Poôpy. H axo ôn ce cacnnm ynnmrnno Poôpo, ne ôn ônno nn ônha, nn xnnora, nn
xe¬ena, nn xperana, nnrn nuer npyror. To mro naxon necranxa nocranax nnie y
cnocoônocrn sna, ro naxon noiane maner noôpa, nonyr rora xao mro ôonecr npencran¬a
nenocrarax noperxa, ann nnie n nerono nyno oncycrno. Jep xana ce ro noraha, ne ocraie
nn came ôonecrn. Taxo ôonecr npeônna n nocroin nmaiyhn sa ocnon ônno xaxan nopenax,
xoin ioi naie moryhnocr ônncrnonana. Ono mro cacnnm ne yuecrnyie na Poôpy nnie
nocroiehe n ne cnana y nnx, a nomemano ce yôpaia y ônha saxna¬yiyhn Poôpy y ônhnma,
na saro n npeônna y ônhnma n nocroin yronnxo, yxonnxo yuecrnyie na Poôpy. Vonmre ie
cne cymro nnme nnn mane cymro y roi mepn, y xoioi yuecrnyie na Poôpy, iep nn y uemy n
nn y xaxnoi mepn nema onnoc npema ônncrnonany y nsnopnom cmncny peun, na ne nocroin
n ne moxe na nocroin. A ro mro ie nennmnuno ônhe, a nennmnuno neônhe, y mepn y xoioi
ie ornano on neuno ônncrnyiyher, ne nocroin, ann y roi mepn y xoioi ie ono neonnx
ônncrnonana, nocroin n ounryie ce xao xonauno ônncrnonanem, na ra na rai naunn
canpxn n neônhe n ouynana.
A sno, xoie ie cacnnm ornano on Poôpa, ne ônna nn xon nnme nn xon mane
noôpnx. Ono nax, mro ie nennmnuno noôpo, a nennmnuno nnie noôpo, ôopn ce ca nexnm
noôpom, ann ne ca Poôpom y nennnn. H raxno ce ouynana saxna¬yiyhn yuecrnonany na
Poôpy n ocrnapyie n cnoie nenocrarxe nnacrnrnm yuecrnonanem na Poôpy yonmre. Axo
111

ôn Poôpo cacnnm ornmno, rana yonmre nnuera n ne ôn ônno, nn noôpor, nn nomemanor,
nn sna y nnacrnrom cmncny peun.
Kaxo sno npencran¬a necanpmeno noôpo, ro ca nynnm orcycrnom Poôpa
oncryna n necanpmeno n canpmeno noôpo. H camo rana he n na ce iann sno, xana ce ono
noxaxe snnm sa ienne xao cynpocran¬eno, a on npyrnx he na sanncn, xao on noôpnx. Jep ie
iennom n ncrom na ce ôopn c iennnm n ncrnm cacnnm nemoryhe. Ha rai naunn, sno nnie
nocroiehe.
§21.
Ann n y ôpoiy nocroiehnx nema sna. Ha axo ie cne nocroiehe ns Poôpa, n no
cnnm nocroiehnma Ono ie n cne oôyxnaraiyhe Poôpo, rana nax sna y ôpoiy ônncrnyiyhnx
nema, maxap na ie ono y Poôpy. A y Poôpy ne moxe na ra ôyne xao xnannohe y narpn, raxo
n Tome, mro cne noôpo oôpaha n camo sno uax, nnie cnoicrneno na npnma sno. Axo nax
moxe, na xoin naunn Poôpo moxe na ôyne sno? On Bera? To ie necmecrnno n nemoryhe.
Jep „ne moxe“ xaxo xaxe ncrnna Hncma, „noôpo npno na nonocn nome nnonone“ (Mr. 7) n
cynporno. A axo nnie on Bera, snaun na ie on npyrnx nauena n yspoxa. Onna nax nnn sno
nponcxonn on Poôpa, nnn Poôpo ns sna, nnn nax, axo ie ro nemoryhe, Poôpo n sno ce
noxasyiy na nponcxone ns pasnnx nauena n yspoxa. Taxo nax cne nnoie nnie naueno, a
iennnnna ie naueno cnaxor nnoier.
Jennaxo ie necmecrnno na ienna n ncra Jennnnna nornue on nne nyne
cynpocran¬enocrn n yuecrnyie na nnma, na y raxnom cnyuaiy n camo ro naueno nnie
iennocranno n nnie ienno, neh none¬eno n nnonnnno, npornnpeuno camom ceôn n
npomen¬nno. Hemoryhe ie n ro na ônhe nornue on nna nauena, re na ona npeônnaiy ienno
y npyrom n na cy ys ro iom n cyxoô¬ena. Axo ce ro npnxnarn, n For he na ce noxaxe na
nnie nenonnprnyr neuacrnnom n na nnie ynyrap nonyxnara. Axo ôn nocroiano nemro n
Bera pemern, rana ôn cne ônno nenenarno n oncraiano ôn y neunoi ôopôn. Jennaxo nax
Poôpo cnnm ônhnma npenaie ¬yôan on cnemrennx ôorocnona ônna onenano xao cner y
nnacrnrom cmncny peun n Paponare¬ cnera. 3amro ce n xapmonnuno n npyxe¬yônno cne
noôpo n ian¬a xao nponsnon iennor xnnora, re ciennneno c iennnnm Poôpom n xporxo, n
carnacno, n y mehycoônom nosnpan¬any. Oryn y Fory sna nema, n sno nnie ôoxancxo.
Hero, sno n nnie on Fora. Jep axo on nnie ônar, nnn on crnapa noôpa n nocran¬a
nx, a ne raxo na nexan ienno, nexan npyro n ne cacnnm, iep ce y raxnom cnyuaiy noxasyie
nonnprnyrnm npomen¬nnocrn n menany, n na ie naiôoxancxnie y cnemy – yspox. Axo ie
ônncrnonane y Fory noôpo, noxasyie ce na menaiyhn ce npema noôpy For ce nexana
noxasyie nocroiehnm, a nexan ne noxasyie. Axo on nma noôpo nyrem yuecrnonana, ro On
ro ysnma on npyror, na he ono na nma, a ono nema. Oryn mro sno nnie nn on Fora nn no
Bemy, nnie yonmre n nnie no npemeny.
§22.
3no nnie nn xon anhena. Hero axo ôoronnxn anheo nsnemrana o ôoxancxoi
Poôporn, xaxo ie cam no yuecrnonany npyrn no peny, rnme nax ono mro ce ian¬a no
cymrnnn xao npno no peny, iecre Hsnemranaiyhe, na ie rana anheo nnx Foxnin, noiana
neounrnennor cnerna, uncro ornenano, naicnernnie, neymp¬ano, nenonpeheno,
nencrpomeno, cne npnmaiyhe, c nonymrenem na xaxemo, nenory noôporonnxor nnxa
Foxnier xoin y ceôn cnia ôes npnmeca xonnxo ie moryhe, ônaromhy cnemrenor hyrana.
Taxo xon anhena n nema sna.
112

Hnn cy onn xoin hyre, snn? V rom cy cmncny snn n onn xoin ypasym¬yiy rpemehe,
n onn on cnemrennxa, xoin yna¬anaiy nenocnehene on ôoxancxnx rainn. Ann nnie ro nax
nome mro xaxnanaiy, neh ro mro cy nocrann nocroinnm xasne, n ne pann rora mro
yna¬anaiy nenocroine ns xpamona, neh saro mro ie ocxpnan¬en n neocnemren n
necnocoôan na npnmn npeuncre raine.
§23.
Ann n nemonn no npnponn nncy snn. Jep, xana ôn onn ônnn snn no npnponn, ne
ôn ônnn on Poôpa, n y ôpoiy nocroiehnx, ne on noôpnx xoin cy nsmennnn cnoiy npnpony,
n ônnn ôn neuno snn. Ha na nn cy onn snn n no onnocy npema camnma ceôn nnn sa npyre?
Axo cy no onnocy npema camnma ceôn, ne ryôe nn rana n camn cymrnny, cnny nnn
eneprniy? Axo ie nocroiane, onna ro nnie y onpenn c npnponom, saro mro onn ne
ynnmranaiy nerenecno no npnponn, neh camo nonpeheno reny. A ro nnie sa cne sno n nnie
canpmeno sno. Ha n na nnmra on nocroieher ne necraie y cymrnnn n no npnponn, camo
noroc xapmonnie n onronapana naronn, ns nenocrarxa noperxa cnoicrnenor npnponn, na
conocoônocr na ce ocrane xao pannie.
Hemoh nax nnie cnemoryha, iep xan ôn ona ônna cnemoryha, sanpmnna ôn ca renom
n ca onnm mro my ie nonpeheno, a raxno necraiane ônno ôn necraiane n ne came. Oryn ro
nnie sno. Beh nenocrarax noôpa. Ono nax mro yonmre ne yuecrnyie na Poôpy, ne nanasn
ce mehy ônhnma. To ie sax¬yunnane npnmen¬nno n na necranax cnna n eneprnia.
Pa¬e, xaxo nemonn on Fora crnopenn mory na ôyny snn? Poôpo ynonn y
ônncrnonane n ounryie noôpo. Ha xan ce onn, xan nexo n xaxe, n nasnnaiy snnm, ann ro
nnie yxonnxo yuecrnyiy, iep onn nponcrnuy on Poôpa n noônnn cy noôpy cymrnny, ann
yxonnxo ne nocroie, noxasyiy ce na nncy y crany, xaxo Hncmo xaxe „na onpxe cnoie
nocroiancrno“ (Jyn., 6). V uemy cy nax, xaxn mn, nemonn nocrann nomnin, na mn xaxemo
no uemy npyrom, no no rome mro cy npohepnann cnoicrno n eneprniy nonesanocrn c
ôoxancxnm noôpnma?
V cynpornom cnyuaiy, axo cy nemonn snn no npnponn, rana cy onn neuno snn.
Ann sno nnie nexoneô¬nno. Tnme mro axo nemonn neuno npeônnaiy iennnm n ncrnm, ran
onn nncy snn iep ie y ncrn max neuno cnoicrno Poôpa. Axo nax onn nncy ynex snn, na ne
nn snn no npnponn, neh on nenocrarxa anheocxnx noôapa. H onn nncy cacnnm
neyuecrnyiyhn na Poôpy, yxonnxo nocroie, xnne, mncne n yonmre nmaiy nexo xperane
xe¬e. Pa cy onn snn ronopn ce saro, iep cy ce noxasann necnocoônn sa nenarnocr xoia
onronapa nnxonoi npnponn. Bnxono ie sno orcrynnnmrno, onnaxene on onor mro nm
nonnxyie, ncnymrane, necanpmencrno n oôecnaxene, cnaô¬ene, oncrynane n ornanane
on cnna xoie casnaiy nnxono canpmencrno.
Ho nennmnunom, mra ie ro nemoncxo sno? Fecmncnena rnennocr, ôesymna crpacr,
neoôysnana samnm¬ana? Ann ro, xonnxo ie cnoicrneno nemonnma, nnie camo no ceôn nn
canpmeno sno, nn sno sa cne, nnrn sno camo no ceôn. uax n xon nexnx xnnornna ro nnie
onpxnno, a nnmanane rora snaun necraiane sa xnnornne n sno. Onpxnnocr nax raxnnma
cnacana n npyxa moryhnocr na nocroin y raxnnm cnoicrnnma onpehena npnpona
xnnornne. Ha rai naunn nemoncxn pon ne npencran¬a cam no ceôn sno rnme mro ce
ian¬a no npnponn, neh ca onnm ca unme ce ne ounryie. H cne mro ie on nemona naro nnie
nsmennno noôpo, neh cy onn ornann on cnera nm naror noôpa. 3a anheocxe napone xoin cy
nm narn nnxana nehemo pehn na cy ce nsmennnn, iep onn nocroie n nenonpennnn n
cnernospauehn, maxap nx rn n ne nnnenn, nnmnnmn camn ceôe cnocoônocrn na nnne
Poôpo.
113

Taxo yxonnxo nemonn nocroie, onn nocroie no Poôpy, re cy noôpn n rexe
Henom n Poôpom, xenehn na ôyny, xnne n nocrnrny ônhe. A no yspoxy nnmenocrn,
yna¬anana n ornanana on nnma nonnunnx noôapa, noxasyiy ce snnm. H onn cy snn y roi
mepn, y xoioi ne nocroie. A xenehn neônhe, onn xene sno.
§24.
Kaxe nn nax nexo na cy nyme sne? Moryhe ie ro saro mro onn nocmarpauxn n
cnaconocno canocroie ca snnm, a ro nnie sno neh noôpo n on Poôpa, npnnncxo nax no
onnocy npema sny. Axo nax xaxemo na ce nyme osa¬yiy, on uera ie npyro axo nnie on
ocxynnne ônarnx cnoicrana n cnocoônocrn, re oryn mro on concrnene nemohn nonymraiy
rpemena n orxnnsanaiy ce? Ha n nasnyx xoin nac oxpyxyie noramnn, xaxemo, on rymena
n oncycrnonana cnerna. A camo cnerno nasna ie cnerno xoie ocner¬ana ramy. Tnme mro nn
nemonnma nnie cnoicrneno, a nn nama cnoicrneno sno ne npencran¬a no ceôn cymrnncxo
sno, neh ie camo nenocrarax, oncycrno nynohe nama cnoicrnennx ônara.
§25.
Ann nema sna nn xon nepasymnnx xnnornna. Axo nax sanemapnm xon nnx
iapocr, noxory n rome cnnuno, mro nasnnaiy, ann mro ce ne ounryie xao sno iennocranno
npncyrno y nnxonoi npnponn, ran nsryônnmn mymxocr n nonoc nan nnme nehe ônrn nan,
nocranmn cacnnm ymn¬arom nac nnme nehe ônrn nac, axo ie cama crnap nca na nymra
cnoie n onarnana ryhe. Tnme mro ro, mro ne ryôn npnpony, nnie ounronano snnm,
necraiane ie npnpone cnôocr n nenono¬nocr npnponnnx cnoicrana, eneprnia n cnna. H
axo cne poheno npemenom nocrnxe canpmencrno, ran n necanpmeno nnie cacnnm ynyrap
cnaxe npnpone.
§26.
Ann, nn y nenoi npnponn nema sna. Axo cnn npnponnn norocn nponsnase ns
cneonmre npnpone, ran nema nnuera, mro ôn nocroiano nacynpor noi. Ono onronapa
cnaxoi noceônoi npnponn, a npyro ne onronapa. Pasnnunrnm ie npnponama pasnnunro
npornnnpnponno, na ono mro ie sa ienny npnponno, sa npyry ie npornnnpnponno. 3no
npnpone, ro ie npornnnpnponnocr, nopnnane npnpone. Tnme mro nema sne npnpone, sno
ce npnpone cacroin y necnocoônocrn na ncno¬n cnoiy npnpony.
§27.
Ann nn y rennma nnie sno. Jep nenenora, ôonecr, ro ie onysnmane nsrnena n
napymanane noperxa. To nnie canpmeno sno, neh mane noôpo. Kana nax nacryna nornyno
ynnmranane nenore, nsrnena n noperxa, necraie n camo reno. Ann ro mro ce reno ne
ounryie yspoxom nopoxa nyme, iacno ie oryn, mro ce nopounocr moxe noiannrn n ôes
rena, xaxo ce ro noronnno xon nemona. H sa ymone ie sno, n sa nyme, n sa rena cnaôocr y
xopnmheny n oncrpannnane npen onnanananem concrnennm noôpnma.
§28.
Ann nacynpor mnpoxo pacnpocrpanenom mneny, sno n nnie y marepnin, neh
xao mro xasyiy, nponsnasn oryn mro ce ona ounryie xao marepnia. Taxo ie n ona
yuecrnyiyha y noperxy crnapn, na nnxonoi nenorn n nnny. Axo ôn npeônnaiyhn ynyrap
nnx marepnia ônna ôes ocoônna n ôes oônnxa, xaxo ôn ona morna na npnunnana ônno
mra, a na cama ne pacnonaxe ca cnocoônomhy na ce nonpenn ocrnapnnany?
114

Kaxo ôn npyraunie marepnia morna na ôyne sno? Axo nax ona nnxaxo ne
nocroin, rana ona nnie nn noôpo nn sno. Axo ôn ona ônno xaxo nocroiana, a cne ie
nocroiehe on Poôpa, n marepnia na¬a na nornue on Poôpa, na npemna ôn ce Poôpo
noxasnnano rnopnem sna, ônno na ôn ce sno xao nornuyhe on Poôpa noxasano noôpnm,
ônno na ôn ce sno noxasano rnopnem noôpor, maxap n noôpo, xao nponcrnuyhe on sna na
ce noxasyie snom, nnn nax nocroie nna nauena xoia nponcrnuy ns iennor naxnnier, rpeher.
Axo nax ronope na ie marepnia neonxonna sa nornynocr nenoxynnor cnera,
xaxo ôn onna marepnia ônna sno? To cy can pasne crnapn, sno n nyxnocr. Pa nn ie moryhe
na ôn Fnarn ynonno pann nacraiana, nemro on sna? Hnn ie moxna, sno npnnyheno on
Poôpor? 3no nax nsôerana npnpony Poôpa. Marepnia, xan ôn ônna sno, sap ôn morna na
nopaha n xpann npnpony? 3no nax xao raxno nnie cnocoôno nn na nopaha, nn na xpann,
nnrn yonmre ônno mra na crnapa n ouynana.
Axo nax xaxy na ona ne crnapa sno y nymama, neh nx npnnnaun nemy, xaxo ro
moxe na ôyne ncrnna? Mnorn on nnx nax rnenaiy na Poôpo. Oner, na nn ôn ro ônno
moryhe, axo ôn nx marepnia cacnnm npnnnaunna xa sny? Oryn sno y nymama nnie on
marepnie, neh on nenounncrnenor rpemnor xperana. Axo nax xaxy na ie nensôexno
nonesano c marepniom, nenocroiana marepnia nnie neonxonna sa necnocoône na ce ocnone
camn na ceôe, na xaxo ôn sno morno na ôyne ro nyxno nnn nyxnocr sna?
§29.
Ann ro mro mn nasnnamo mrerom, ne ôopn ce ca Poôpnm cnoiom cnnom. Jep
canpmena ie mrera cacnnm ôes cnne, a nennmnuna nema cnny xao mrera, neh xao
necanpmena mrera. Kana ie mrera nennh, ro iom nnie sno, a xana nocrane nornyna,
npnpona sna neh ie ymna.
§30.
Cnonehn moxe na ce xaxe, na noôpo nornue on iennor cneonmrer yspoxa, a sno
on mnornx nennmnunnx ocxynnna. For sna sno xao noôpo, n sa Bera ce ysponn sana
ounryiy xao noôpornopne cnne. Axo ie nax sno neuno, rpanehe, moryhe, nocroin n nenyie,
orxyn ran ro xon nera? On Poôpa? Hnn xon Poôpa, on sna? Hnn cy onn oôoie on npyror
yspoxa?
Cne mro ie caoôpasno c npnponom nacraie no onpehenom yspoxy. Axo ie sno
neyspoxonano n neonpennno, rana ono nnie carnacno ca npnponom, iep y npnponn nema
nnuer npornnnpnponnor, xao mro nema ncno¬anana nencxycrna y ncxycrny. Hnn ie nyma
yspox sana, xao narpa xepannne, na cnemy uemy ce npnônnxana npnunnana sno? Hnn ie
npnpona nyme noôpa, ann ie cnoinm nenonanem nexan raxna, a nexan nnie? Axo ie no
npnponn n camo neno ônncrnonane sno, orxyna ioi onna ônncrnonane? Hnie nn on
crnapanauxor ônaror yspoxa cnera nocroieher? Axo ie on Bera, moxe nn rana ona y cnoioi
cymrnnn na ôyne sna? H cna cy nena nacraiana ônara. Axo ie ro nax no cnoinm
nenonannma, onna ro nnie nenpenasnnasno. Axo nax nnie raxo, orxyn cy ce npnxynnne
nene npnnne n ôoronnxocr? Ocraie na ce cmarpa, na sno npencran¬a cnaôocr n ryô¬ene
Poôpa.
§31.
Vspox ie noôpa ienan. Axo ie sno cynpocran¬eno Poôpy, ran ie yspoxa sna mnoro.
He nponsnone noimonn n cnne sno, neh nemoh, cnaôocr necpasmepno memane
115

nenpnmepenor. 3no nnie nenoxperno n nnie ynex ienno n ncro, neh neorpannueno,
neonpeheno, cnocoôno na ôyne npenemeno y npyre, a raxno ie neonpeheno. Hs nenor ce
sna on nouerxa no xpaia noxasyie Poôpo, iep cne nocroin pann Poôpa, xaxo ono noôpo
raxo n ono cynpocran¬eno, iep n ro mn caunnanamo noôpnm xe¬ama; iep nnxo
oôpahaiyhn nornen na sno, ne nounnana ro mro nounnana. Tnme mro sno nema
cymracrno, neh camo nerony cnnunocr, ne noian¬yie ce pann ceôe, neh pann Poôpa.
§32.
3ny ie norpeôno npnnncarn cnyuaino ônncrnonane, xoie ro nocraie saxna¬yiyhn
npyrom, a ne on concrnenor nauena. Hoian¬yiyhn ce, ono ce npencran¬a xao npano, saro
mro ce ian¬a pann Poôpa, a no cymrnnn nnie npano, saro mro ono mro nnie noôpo
npnxnaramo xao Poôpo.
Hoxasyie ce na xennm ienno a noôniam npyro. Ha rai naunn, sno ie ynyrap nyra,
ynyrap cnpxe, ynyrap npnpone, ynyrap yspoxa, ynyrap nauena, ynyrap xpaia, ynyrap
onpehena, ynyrap xe¬e, ynyrap cymrnne. Oryna ie sno mrera, nenocrarax, nemoh,
necpasmep, rper, ôecnn¬nocr, ôesoôpasnyx, ôesxnnornocr, ôesym¬e, nepasymnocr,
nenpomnm¬enocr, neocnonanocr, nenpoyspoxonanocr, neonpehenocr, ôecnnonnocr,
nenenarnocr, neycnemnocr, ôes noperxa /nexocmnunocr/, necarnacno, neorpannuenocr,
rama, necymracrnenocr n camo nnxaxo n nnxana nnie cymracrneno.
Kaxo ie yonmre moryhe nmra sno? Memaiyhn ce ca noôpnm. Jep rai, xoin ie
cacnnm neyuecrnyiyhn na Poôpy, n ne nocroin, n nn sa mra nnie cnocoôan. A axo ie Poôpo
n nocroiehe, n xe¬eno, n mohno n nenarno, xaxo ôn nemro morno na ce cynpocrann
Poôpy, ôynyhn na ie nnmeno n no¬e n cnne n eneprnie? Hnie cnaxo sno ycam¬eno sno sa
cne n y cnnm cnyuaiennma. Pemoncxo sno, ônncrnonane ynyrap noôponnnnor yma, sno ie
sa nymy xao oôecmnm¬enocr, sno sa reno xao npornnpeunocr npnpone.
§33.
Kaxo sno yonmre npncycrnyie y nocroiany npomncna? He nocroin sno xao sno,
nnie ônncrnniyhe n nnie mehy ônhnma. H nnmra on ônha nnie ynyrap npomncna, n xaxo
sno nnie ônncrnyiyhe, nnie nomemano c Poôpnm. H axo nema nnuer ônhennror,
neyuecrnyiyher na Poôpy, sno ie nenocrarax Poôpa, na nnmra on nocroieher nnie cacnnm
nnmeno Poôpa, y cnemy ie nocroiehem Foxnia npomncao, na nnmra on nenocroieher nnie
ynyrap npomncna. Ann n xon onnx xoin ce noxasyiy xao snn, npomncao ce nnma xopncrn
ônarononoôno, nnn nax nexom npyrom nennmnunom nnn onmrom sronom, na na
onronapaiyhn naunn cnaxom on ônha npomnm¬a o nnma. 3aro mn n ne npnxnaramo
neocnonana mnena mnornx, na npomncao na¬a na nac nonn n npornn no¬e npema npnnnn,
mro npeha npnpony n mro ie necnoicrneno npomncny. Jep cnaconocna npomncao nonpxana
cnaxy npnpony xoia ce camocranno xpehe n y cnnma saienno, a n cnaxo y noceônocrn; y roi
mepn y xoioi ie npnpona rnx xoie npomnm¬a, cnocoôna na npnmn on nornynocrn n
cnemoryhcrna npomncna naiyhn cnaxom cpasmepna npomncnnre¬cxa noôpa.
§34.
C rnme mro sno nnie nocroiehe, nema ra mehy ônhnma. 3no xao raxno ne nocroin
nnrne. 3no ne nornue on cnne, neh on cnaôocrn. Beh xon nemona ro mro onn camn
npencran¬aiy n nornue on noôpa n camo npencran¬a noôpo. Bnma ie cnoicrneno sno
cnencrneno ornanany on concrnennx noôapa, yxnanany on ncronpemenocrn n
necnocoônomhy na nonnuno onnanaiy nnma onronapaiyhnm anhenocnnuehnm
116

canpmencrnom. Onn xene noôpo, xana xene na ôyny, xnne n mncne. H axo onn ne xene
noôpo, ran xene neônhe. A ro neh nnie xe¬ene , neh norpeman onnoc npema ncrnncxom
xe¬eny.
§35.
Hncmo nasnna rpemehnm y pasymy one, xon xoinx ce y cnaôocrn nsnnaun
nesaôopanno snane nnn unnene noôpa; a xo sna Bo¬y n ne unnn, uyo ie o Poôpy, ann ie
ocnaôno nepom nnn eneprniom. A sa nexe pasymenarn ôes xe¬e xao cnpononnrn noôpo, no
yspoxy ie npomene nnn ocxynenana y xe¬n.
H yonmre sno, xaxo cmo mnoro nyra pexnn, iecre ncnpn¬enocr, cnaôocr n
ocxynnna ônno snana, ônno nesaôopan¬aiyher snana, ônno nepe, ônno xe¬e, ônno
eneprnie Poôpa.
Ann nexo he na xaxe na cnaôocr ne sacnyxyie xasny, neh onpamrane. Axo ôn
ônno nemoryhe na ce ôyne mohan, ro ôn ônno npanenno. Ann axo ônrn mohnnm sanncn on
Poôpa, xoie carnacno ca Hncmom, naie ono mro cnnma onronapa, ran saônyna, cxnanane,
nsôan¬ane n ornanane on nnacrnrnx noôapa xoie nornuy on Poôpa, nncy noxnannn. Ann
o rome cmo nono¬no no mepn moryhnocrn pexnn y rpaxrary „O npanennom n ôoxancxom
cyny“. V rom cnemrenom cnncy ncrnna Hncma nonnprna ie non nopox co¢ncrnuxa
nenpanenna n nax¬nna xasnnana o Fory xao peun nnmenoi cmncna.
Cana cmo nono¬no onenann Poôpo xao nemro sancra nsym¬eno, xao naueno n
xpai cnera, xao yxynnocr ônha, xao crnapane oônnxa neônha, xao yspox cnnx noôapa, xao
neyspox sna, xao npomncao n canpmeny ônarocr, xoia npenacxonn cymrnncxo n
necymrnncxo, xoie npeoxpehe sno xa noôpom y nenocrarxy ceôe on cnnx xe¬eno, on cnnx
¬yô¬eno, c xoiom ce ne xpann rexna n cne npyro, mro ie ônno noxasano y onpannie
ncrnnnroi, xaxo mncnnm, peun.Iuaea nema
(O u+euv `Cvumu` u o npeo)uroeu+a v ne+v)

§1.
Cana na¬a na npehemo na sancra cymrnncxo ôorocnoncxo nmenonane cymrnne
ncrnncxn Cymror. Hanomnnemo na cnpxa peun nnie y rome na pasiacnn, na xoin ie naunn
nancymrnncxa cymrnna nancymracrnena, ôynyhn na ie ro nencxasnno, necxnar¬nno,
cacnnm neoôiamnnno n npenasnnasn camo ciennnene; nero y rome na ôn onenann
ncrynane xoie crnapa cymrnny ôoronauennor nauena cnaxe cymrnne y cnemy nocroiehem.
Axo ôoxancxo nme Poôpo pasiamnana cna ncrynana cneonmrer yspoxa,
pacnpocrnpe ce na cymrnny n na nenocroiehe n npenasnnasn n ônhe n neônhe. H nme
Cymrn ce pacnpocrnpe na cne cymrnncxo n cymrnncxo npenasnnasn. H nme Xnnor ce
117

pacnpocrnpe na cne xnno n npenasnnasn xnno. H nme Hpemynpocr pacnpocrnpe ce na cne
mncnehe, pasymno n uynnma onax¬nno, n cne ro npenasnnasn.
§2.
Ha rai naunn, peu ce rpynn na onena ra ôoxancxa nmena, xoia pasiamnanaiy
npomncao. Ono nax ne oôiamnana camonanônrny /ayronancymracrneny/ Poôpory,
Cymrnny, Xnnor n Hpemynpocr camonanymracrnene ôoxancxocrn, nanocnonanocr, xaxo
xaxe Hncmo, nnme on cnaxe noôpore, ôoxancxocrn, cymrnne, xnnora n mynpocrn y
rainnm c¢epama, neh camo onena pasiamnanaiyhy ônarornopny npomncao, Poôpory no
npenmyhcrny n yspoxy cnnx noôapa, cymro, xnnor, mynpocr, a raxohe xnnor xoin crnapa
cymrnny n naie yspox mynpocrn onnma, xoin yuecrnyiy na cymrnnn, xnnory, ymy, cmncny
n uyny.
Ono nopnue na ie Poôpo ienno, na ie Cymro npyro, a Xnnor nnn Mynpocr rpehe,
na nocroin mnoro pasnnxa n na ce pasno nponsnonn on pasnnx ôoxancrnenocrn, nnmnx n
nnxnx, neh ronope na cnn ônarn nsnacnn n on nac onenana ôoxancxa nmena npnnanaiy
iennom Fory n na ienno oôiamnana ônncrnonane canpmenor npomncna iennor Fora; a
npyrn cy nnme onmra nnn nnme nennmnuna Berona npoian¬nnana.
§3.
Oner he nexo na xaxe, na oryn mro ce cymro mnpe npocrnpe on xnnora, a
xnnor mnpe on mynpocrn, iep xnnyhe nnie nnme on cymror, ocehaino on xnnyher, a
ocmnm¬enn on ocehainnx, ymonocrnxyhn on ocmnm¬ennx, xonnxo oxo Fora rora nma n
neiônnxe ie Bemy? Ha onai, xoin ie on Fora npnmno napone, na¬a na ôyne ôo¬n n na
npenasnnasn npyre.
Axo nexo moxe na npencrann ceôn ymne cymrnne xoie nemaiy nn ônncrnonane,
nn xnnora, npomnm¬ane ie rauno. Axo ôoxancxn ymonn npenasnnase ocrane cymrnne,
xnne nnme on pannie xnnnx, pasymeiy n snaiy ro mro npenasnnasn uyncrno n pasym, re ce
nnme on cnnx cymrnx ynymra no Henor n Poôpa n yuecrnyie na Bemy, c unme cy ônnxe
Poôpy, xao mro ie Bemy nnme yuecrnyiyhe n camo neha xonnunna nnme noôpa on Bera
noônienor, iecre nonyr onor xaxo ocmnm¬ennia cymracrna npenacxone ocehaina napom
pasyma, a pannie ocehainma, a ocrano on npyror nannuiem xnnora. H menn ce unnn raunnm
ro, na onn xoin cy nnme yuecrnyiyhn na iennom neonpennno napyiyhem Fory iecy ônnxe
Bemy on ocrannx, n nnme cy ôoxancxn.
§4.
V mepn y xoioi cmo n o rome xasnnann, onenaimo nax Poôpo xao yncrnny Cymro,
on cnnx cymrnx yonmre xao crnapanauxn nocroiehe. Cymrn (Hocm. 3, 14) ce noian¬yie
xao nancymracrnenn ônncrnenn yspox cnaxor moryher ônncrnonana, Tnopnem cymrnne,
nocroiana, ônncrna, cymrnne, npnpone, nauena n mepom nexona, n peannomhy npemena, n
neunomhy cymrnx, n npemenom nacraiyhnx, n ônncrnonanem cnera mro camo ônna, n
pahanem cnera mro ce camo noian¬yie.
Hs Cymror ie neunocr n cymrnna n ônhe n npeme n nacraiane, re nnuyhe n ono
mro nnue, cymrnna ônha n na ônno xoin naunn moryhe n nacran¬aiyhe ce. H nocroin
Cymrn For nonyme, ne xao nnaue, neh iennocranno n neonpennno, cne ônncrnyiyhe
canpxanaiyhn n npennmaiyhn y Ceôn. 3aro ce on n nasnna „Hapem nexona“ (Tu+. 7, 17),
mro ie y Bemy n oxo Bera, cne mro ce onnocn na ônncrnonane cymrnny n nenpexnnnocr,
118

a Bera Camor nnie ônno, nehe ônrn n nnie ônnano, On nnie nocrao n ne nocraie, re nnme
on rora, Bera nema. Ann On Cam no Ceôn npencran¬a ônncrnonane sa ônha, n ne camo
ônha, neh n camo ônncrnonane ônha on npeneuno Cymror, iep On ie Cam Bex nexona, xoin
npeônna no nexona.
§5.
Bpahaiyhn ce pacyhnnany xaxemo na ie ônncrnonane cnnx ônha n nexona on
Hpenônha, na cy cnaxa neunocr n npeme on Bera, re ie On npenônhennro naueno n yspox n
cnera mra ron na ônno ônhennro, n y Bemy cne yuecrnyie, re on ne oncryna nn on uera on
ônha n Cam nocroin xon cnnx, n y Bemy ce cne carannno; re yonmre, ônno mra na ôn
ônno, ro ie y Hpenônhennrom n ypasym¬yie ce n ouynana n npecran¬a ônncrnonane npe
npyrnx yuecrnonana na Bemy; na ie ônncrnonane camo no ceôn crapnie on ônncrnonana
xnnora camor no ceôn, ônncrnonana mynpocrn came no ceôn, ôoxancxe cnnunocrn came
no ceôn, re ocrano, no uemy ie ônhe yuecrnyiyhe npe cnera onor yuecrnyiyher na
ônncrnonany; neh nnme on rora, cne ro, y uemy ônhe yuecrnyie camo ie no ceôn
yuecrnyiyhe y ônncrnonany camom no ceôn, n nema nnuera on ônha, unin nex n cymrnna
ne ôn ônnn n camo ônncrnonane.
Hpe cnera, na rai naunn, For ce onena c npanom ns naicrapnier on cnnx Beronnx
napona xao Cymrn. Jep ynanpen nmaiyhn n npenmaiyhn npenônncrnonane n
nanônncrnonane, On ie ornouerxa caunnno ônncrnonane yonmre, nmam y nnny
ônncrnonan camo no ceôn, a sarnm ie nomohy camor ônncrnonana caunnno cne mro n camo
nocroin. H cna nauena ônha yuecrnyiy na ônncrnonany n iecy xao nauena n ornouerxa cy,
a sarnm cy n nauena.
H axo xohem na nmenyiem naueno xnnnx xao xnnnx, ro ie rai xnnor cam no
ceôn, cnnunni xao onronapaiyhnx y cnnunocrn camoi no ceôn, ciennnennx xao ciennnennx
y iennncrno camo no ceôn, cpehennx xao cpehennx y nopenax cam no ceôn, re npyre, xoin
yuecrnyiy na rome nnn na npyrom, nnn n na rome n na npyrom, nnn mnorom, n nahn hem na
ie camoyuecryiyhe ornouerxa yuecrnyiyhe na ônncrnonany n onpannie saxna¬yiyhn
ônncrnonany n nocroin, a sarnm ce unne yspoxom rora nnn npyror, xaxo cy no yspoxy
yuecrnonana na ônncrnonany n ônhnma, n yuecrnyiyhn. H axo onn nocroie saxna¬yiyhn
yuecrnonany na ônncrnonany, rnm nnme cy onn xoin cy neonnnn.
§6.
Camo npenoôpo ce onena xao ono mro ce npennaxe y ocoônnn npnor noxnona
camor ônncrnonana xao nainaxnnier, npnor on neonnxa. Hs Be n y Boi nocroie n camo
ônncrnonane n nauena nocroiehnx, n cna ônha, n cne na ônno xoin naunn onpxnno on
ônncrnonana, re ro nponcrnue nesanpxnno, yxynno n ienno. H cnaxn ôpoi iennonnnno
npncycrnyie y iennnnnn, n iennnnna iennncrneno canpxn y ceôn cnaxn ôpoi n cnn cy
ôpoienn oôiennnenn y iennnnnn, n mro ce na¬e ôpoi yna¬ana on iennnnne, rnm ce nnme
on nenn n ymnoxana.
Taxo n cne nnnnie xoie nponase xpos nenrap y iennom xpyry nmaiy ienny
saiennnuxy rauxy, a ra rauxa na ncrn naunn oôiennnyie cne re npane ienne c npyrnma n ca
nnxonnm onmrnm nauenom, ns xoier nponcrnuy; y rom ce nenrpy one cacnnm ciennnanaiy.
Hesnarno on nera oncrynaiyhn, onn ce nesnarno pasnnase, ônme n nnme onnase. Kpahe,
mro cy ônnxe nenrpy, rnm cy nnme c nnm n mehycoôno ciennnene, a xan cy na¬e on ne,
nnme cy yna¬ene n mehycoôno.
119

§7.
Ann n y cnemy npnponnom cne mro npnnana cnaxoi noceônoi npnponn rpynncano
ie y necnnneno iennncrno, a na ncrn naunn y nymn, onronapaiyhn mepn cnaxe cnne
npomncnn cnera rena.
Hema nnuer on npenpacyna y rome na ce on cnaônx nnxona nne xa cneonmrem
yspoxy, na ce y npencnercxnm ounma nnnn cne y cneonmrem yspoxy, maxap n ienno npyrom
cynpocran¬eno, iennonnnno n ciennneno, iep On xao naueno cymrnne, ns xoier ie n camo
ônncrnonane, c cne maxap n ne ônno ônhe, rne cnaxo naueno, cnaxa rpannna, cnaxn xnnor,
cnaxa ôecmprnocr, cnaxa mynpocr, cnaxn nopenax, cnaxa xapmonnia, cnaxa cnna, cnaxa
cnrypnocr, cnaxo sacnnnane, cnaxa nonena, cnaxo pasymenane, cnaxa peu, cnaxo uyno,
cnaxo cnoicrno, cnaxa nenoxpernocr, cnaxo xperane, cnaxo oôiennnene, cnaxo cnnnane,
cnaxa ¬yôan, cnaxo ciennnene, cnaxa neoôa,, cnaxo onpehene n ocrano, na saxna¬yiyhn
ônncrnonany nocroiehn, xapaxrepnme cna ônha.
§8.
H ns ror cneonmrer yspoxa nponcrnuy n ymcrnene n pasymne cymrnne
ôoronnnnnx anhena, re npnpona nyme n cner cnera, n ro, o uemy ce xasyie xao o
nocroiehem na ônno xoin naunn; ônno y neuem npyrom, ônno y nnein. Jep cnecnere n
nainaxnnie cnne xoie ycnrnny nocroie n xao na cy sacnonane na npennopiy
nancymracrnene Tpoinne, on Bnx n y Bnma nmaiy n ônncrnonane, n ôoronnnno
ônncrnonane, a sarnm sa nnma n mann, y manoi mepn, a naimann cacnnm mano, ann xao
anhenn y onnocy na nac, nancnercxn. H nyme n cne ocrano nocroiehe na cnnuan naunn
nmaiy ônncrnonane n ônaronar, re nocroie n ônaroneicrnyiy noôniaiyhn ônncrnonane n
ônaroneicrnonane on Pannie nocroieher; y Bemy n nocroiehe n nocroiehe na ônar naunn
sanounne, y Bemy ie ouynanaiyhe n y Bemy ce sanpmana.
Crapemnncrno On nax yne¬yie naiôo¬nm ônhnma, xoia Hncmo nasnna neunnm.
Fnncrnonane naiôo¬nx camo nnxana ne nmuesana. A camo ie ônncrnonane on Pannie
nocroieher n Bemy ônncrnonane n npnnannexn, a ne On ônncrnonany; n y Bemy ie
ônncrnonane, a ne On y ônncrnonany. H On ie Cam neunocr n naueno, n mepa
ônncrnonana, nocroiehn no cymrnne, ônha n neunocrn n xaxo ie rnopauxo naueno
cymrnne, On ie nena cpennna n xpai.
H saro ce sancra Hpencymracrnenn nnme nyra ymnoxana nspexama xoie
onronapaiy cnaxom npomncny ônha n onena npema npannunocrn raxo, na ie On ôno, iecre,
ônhe, nponsamao ie nponsnasn n nponsahn he. 3a one xoin ôorononoôno onenanaiy ro neh
cne snaun, na On no onnocy npema cnaxom npomncny npeônna nancymracrneno n ian¬a ce
xao yspox ramo rne ne ôn ônno ônha. A nnie raxo na On ynexonnxo nnie n ynexonnxo
iecre, na ramo iecre a onamo nnie; On nperxonehn cnemy iecre yspox cnera, cnnx nauena y
Ceôn, nmaiyhn n ynanpen nmaiyhn nonpmena cnnx ônha, na ie On npe cnera n nnme on
cnera nancymracrneno Hancymrn, sôor uera my ce cne ncronpemeno n npnpncyie, a On ce
ne noian¬yie xao ônnuo mra on cnera. On ie cneoônnxonan, cnennnehn, neyoônnuen,
nenen, nauena, cpennna n xpaienn ônha nenocrnxno n onocrpano nx nmaiyhn y Ceôn,
caoôpasno cnnma iennnm npeiennnm yspoxom xoin nm nencnpnno ma¬e xao cnerno
ônncrnonana. Axo name cynne cymrnne n ocoônna uynnnx ônha, xana nx ie mnoro n
pasnnunra cy, a Ono ie ienno, cniaiyhn npnponnnm cnernom, oônan¬a n xpann n ouynana n
ncnynana n nenn n ciennnana n caropena n unnn nnonornopnnm n paspacra n mena n
yxopenyie n paha n xpehe n oxnn¬ana cne, n cnaxo on cnnx na nemy onronapaiyhn naunn
yuecrnyie na rom iennom n iennnom cynny, a ienno cynne na ncrn naunn nocena yspox
120

mnornx neonnxa, ro Onai, Koin ce ounryie n xao yspox cynna, n cnera, nanexo nnme
npeonnanana npnonnxonnma cnnx ônha y iennom nancymracrnenom ciennnanany, y mepn
ounronana cymrnne nocne onnacxa on cymrnne. Hpnonnxonnma nasnnamo y Fory ynanpen
nocroiehe y iennncrny cymrnnornopnnx noimona ônha, xoie ôorocnonn nasnnaiy
npennanprnma n ôoxancxnm n ônarnm xe¬ama, xoin pacnone¬yiy n rnope ônha y
carnacnocrn c xoinma ie Hancymrn npenonpenno n ocrnapno cna ônha.
§9.
unnoco¢ Knnmenr cmarpa ono mro ce nasnna npnonnxonnma nainauennninm mehy
ônhnma, ann peu ce xon nera ne ynorpeô¬ana y ocnonnom, nynom n iennocrannom
snaueny. Ponymraiyhn na ie n ro npannnno peueno, na¬a na ce cernmo mra xaxe
ôorocnon¬e: „Hoxasao cam rn ro ne sôor rora na ôn rn ro cnenno“, neh na ôn xopncrehn
ce nnme onronapaiyhnm snanem ysnasnnn, xonnxo moxemo, npema cneonmrem Vspoxy.
Jep cna ônha y nnny onocrpanor iennncrna cnera, norpeôyiy na ce c Bnm nonexy, xan ie
caunnen cyrornopnn ncxopax ynyrap neônha n noôpore, n npomanmn xpos cne, n
nanynnnmn ce cnnm ônncrnonanem, n panyiyhn ce cnnm ônhnma, On cne y ceôn nma
ynanpen, iennnm npenmyhcrnom iennocrannocrn onôannnmn cnaxy nnoicrnenocr, na na
ncrn naunn cne oôyxnaraiyhn npeiennocrannom ôecxonaunomhy, re cnemy nnuno
npncycrnyie, nonyr rora xaxo rnac, xaxo ie ienan n ncrn, ônna y mnore ymn npnm¬en xao
ienan.
§10.
Cnnx ie nax ônha nouerax n sanpmerax npennocroiehn, a naueno xao n yspox,
sanpmerax nonyr Onora pann Koier ônncrnyiy, nnxom npenasnnasehn cnaxy
npornnpeunocr, na ie On onpehene cnera, n neonpennnocr cnnx neonpehenocrn n
onpehena. Cna cy ônha y iennom, xaxo ce uecro ronopnno, On nx ie ynanpen npxao n
casnao, npeônnaiyhn y cnemy n nocnyna xao ienan n ncrn n xao Taxan cne nponnnao n
nponsnasno npema cnemy, npeônnaiyhn y Ceôn Camom, n ymnpen n xpehyhn ce, n ôes mnpa
n ôes xperana, nemaiyhn nn nouerxa nn cpennne nn xpaia, ne ôynyhn nnunm n nnxaxnnm
on ônha. H Bemy yonmre nnmra ne npnnonasn ns neunnx ônha n ns nonnnamhennx
npemena, neh n sa npemena n sa neunocrn n sa cnnx onnx, xoin cy y neunocrn n y npemeny,
On ie onocrpan, iep ie n neunocr cama no ceôn, n ônhe, n mepa nocroiehnx, n mepnno
yonmre xpos Bera n on Bera. Ann ônaronpemennie ie na ro ôyne peueno npyrn nyr.


Iuaea uecma
(O u+euv `rueom`)
§1.
A cana nam cnenn na onenamo neunn Xnnor, ns Koier nponcxonn xnnor cam no
ceôn n cnaxn xnnor n on Koier y cnemy xon onor rne ne ôn ônno xnnora neonnuxn
pacnpocrnpe cnaxome cnoicrnen xnnor. H xon ôecmprnnx ie anhena xnnor n ôecmprnocr,
xao n camo nenpecraiyhe neunor anheocxor xperana mro ce n noiannno saxna¬yiyhn
nemy, na saxna¬yiyhn nemy n ronope o nasna xnnyhnma xao o ôecmprnnma, a ca npyre
crpane n xao o necmprnnm neôecnnnnma, saro mro onn camn no ceôn nmaiy moryhnocr na
121

xnne ôecmprno n neuno, ann on xnnornopeher yspoxa, mro cnaxn xnnor rnopn n
canpxana. H xao mro cmo pexnn o Cymrom na ie On nex xnnora camor no ceôn, raxo hemo
n onne oner na xaxemo, na ôoxancxn xnnor oxnn¬ana xnnor cam no ceôn n unnn ie
cymracrnenom, na cnaxn xnnor n xnnorno xperane nornue on xnnora, xoin npenasnnasn
cnaxn xnnor cnaxo naueno cnaxor xnnora. On nera n nyme nmaiy neynnmrnnocr, a cne
xnnornne n pacnnne xnnor, npencran¬aiyhn camn coôom nanexn oniex xnnora. Ca
Beronnm nmuesananem, carnacno Hncmy, nmuesana cnaxn xnnor, a c Bnm n necrann on
cnaôocrn yuecrnyiyhn na noi, nonono ce npahaiy, nonono nocraiy xnnn.
§2.
H npnn noônia nap na xnnn xnnorom camnm no ceôn, na¬e sa can xnnor n cnaxor
onnoieno mro my ie naro na ôyne, cnocoônocr na xnnn na onronapaiyhn naunn.
Hanneôecxnm xnnornma naie ce nenpomen¬nna n nernapna ôoronnnna ôecmprnocr n
neorxnonnno neonosnno neuno xperane, mro ce saxna¬yiyhn ncraiyhoi noôporn
pacnpocrnpe n na xnnor nemona, iep ne on npyror neh on camor ror ncror yspoxa mro nma
nap na ôyne xnnor n npeônna. A ¬ynnma xao nomemannm napyie ce anhenonnxn xnnor no
moryhnocrn, na on nsoôn¬a uonexo¬yô¬a n one xoin cy ornmnn on nac npnsnna x ceôn n
oôpaha; a iom ie ôoxancxnie ro, mro nam ie y nennnn oôehano, ri. nymn ca nom
snpyxennm rennma na he ie npencrannrn canpmenom xnnory n ôecmprnocrn. V crapnnn
ro ôn ce unnnno npornnnpnponnnm, a mn saienno n yncrnny npxnmo ro ôoxancxnm
nenom n onnm xoie nanmamyie npnpony.
Hmam y nnny npenacxonno on nac nnheny npnpony, a ne cnemoryhn ôoxancxn
xnnor, iep npema onnocy c nnm, Hpnponn cnera xnnyher n noceôno nanexo ôoxancxninx
ônha, nnxaxnor xnnora nema ynyrap npnpone nnn nsnan npnpone. Honemnuxe peun
Cnmeonone nononom rora nexa ôyny onarnare nanexo on ôoxancxor npymrna n rnoie
cnemrene nyme. Jep on ie, xaxo mncnnm, saôopanno n no rome ce npxn mynpnm, na ro na
ônaropasyman uonex ne rpeôa na ce cnyxn ounrnm cnenouancrnom uyna xao canesnnxom y
ôopôn npornn neounrnennor yspoxa cnera. H na¬a my pehn: ronopnm npornn npnpone, iep
nema nnuera mro ôn noi ônno cynporno.
§3.
On Bera noôniaiy xnnor n sannmane cne xnnyhe n pacryhe. H na nn ie ymna nnn
pasymna nnn uyncrnena, nnn xpannnôena n pacryha, nnn ônno xoia npyra npcra xnnora na
ie nmenonana, nnn naueno xnnora, nnn cymrnna xnnora, cne ie ns Bera xoin nanmamyie
cnaxn xnnor n xnnn n oxnn¬ana, re y Bemy cne xao y yspoxy nperxonn iennnm
nsrnenom. Jep npexnn¬anaiyhn n xnnoronauennn xnnor iecre yspox, oxnnnre¬,
ymnoxnre¬ n ynennre¬ cnaxor xnnora n on cnaxor ie xnnora nyxno na ôyne onenan, y
cxnany ca ponnomhy cnnx xnnyhnx, xao cnemoryhn n cneonmrn xnnor, carnennn n
onen¬nn, ne xao nemro ncxrenaiyhe y xnnory, neh xao camo no ceôn xnno ncnyneno
xonorom, xnnornopehe n npexnnorno y cnaxom xnnory, xoie npenacxonn ro xaxo uonex
moxe na onena nencxasnnn xnnor.Iuaea ceð+a
122

(O u+euu+a `+vopocm`, `v+`, `pe:`, `ucmuua`, `eepa`)
§1.
Axo cana nncn npornn rora, onenahemo ônarn n neunn xnnor xao npemynap n
xao mynpocr camy no ceôn, a nainaxnnie xao ocnony cnaxe mynpocrn, nnmy on cnaxe
mynpocrn n casnana ônha. Jep For nnie camo no mynpocrn younn „n pasym neron ôpoia
nema“ (77c. 146, 5), neh ie on nnmn n on cnaxe peun, pasyma n mynpocrn.
Pasymenaiyhn ro narnpnponno onai sancra ôoxancxn, sa name onmre n cynne
nenpexnnnocrn xaxe: „Hemynpo Foxnie mynpnie ie on ¬yncxor“ (7 Kop. 1, 25), ne camo
saro mro ie cnaxa ¬yncxa mncao nexaxna oômana y nopeheny ca ôoxancxnm canpmenninm
pasymenannma y nnxonoi unpcrnnn n nenoxoneô¬nnocrn, neh n saro mro ce xon
ôorocnona oônuno npnmenyiy npema Fory n nopnnana y oôpnyrom cmncny. Taxo n
cnecnernehe cnerno Hncmo nasnna „nennn¬nnnm“, a mnoroonenanor n mnoronmenonanor
„Henspennnnm n Fesnmennm“, onor cnyrne npeônnaiyher n y cnemy naxoneher
„Henocrnxnnm n Henanax¬nnnm“. Ha rai naunn, xaxy, n cana ôoxancxn Anocron onena
nanomenyry „nemynpocr Foxniy“ (cp. 1 Kop. 1, 21, 25), a ro mro ce y noi noxasyie
uynnnm n necmecrnnnm, on ie yseo sa nenspasnno nperxonehe cnaxoi peun ncrnne.
Ann xaxo cam pexao na npyrom mecry, nocrnxyhn ono mro nac npenacxonn na
nama cnoicrnen naunn, cnyrann ypohennm nam uynnma, nsnonehn ôoxancxo no npnor no
nama, y uemy cmo y saônynn, rpynehn ce na npexo ounrnennor nocrnrnemo nencxasnny
ôoxancxy peu. Ba¬a na snamo na nam ym onnanana cnocoônomhy na mncnn, saxna¬yiyhn
uemy nsnonn mncnnno, ca onnm iennncrnom mro npenasnnasn npnpony yma, saxna¬yiyhn
uemy ce on n npnx¬yuyie onome mro ie nsnan nera. V cxnany c rnm, ôoxancxo ne
npnnana rome na ce nocrnrne namnm cnarama, neh nynnm ns camnx ceôe on ceôe camnx
ncrynanem n oôpahanem Fory. Fo¬e ie ônrn Foxnin nero cnoi, iep xo ce npnx¬yun Fory,
rome he n ônrn naro ôoxancxo.
Pa ôncmo onenann raxny nepasymny, ôesymny n rnyny mynpocr na naiôo¬n
naunn, xaxemo na ie ona yspox cnaxor yma n cmncna, cnaxe mynpocrn n casnana, na ioi
npnnana cnaxa no¬a, a on ne ie cnaxo snana n casnane, re „caxpnnene“ y noi n „cne raine
npemynpocrn n snana“ (Ko). 2, 3). Hanmynpn n cnemynpn Vspox, y cxnany ca neh
peuennm, iecre n cama no ceôn sacnonana mynpocr, re cne mynpocrn y nennnn n y cnnm
nennm nnnonnma.
§2.
On ne cy pasymenane n pasymenaiyhe cnne anheocxnx ymona noônne iennocranna
n ônaxena pasymenana. He y nennmnunocrn nnn no nennmnunom, nnn on uyna, nnn
nsnonehn ns peun, onn cxyn¬aiy ôoxancxo snane, ne cnyxehn ce nnunm mro nma
onmrena ca rnme, neh uncrn on cnera marepniannor n mnomrnenor, onn ymonane y
ôoxancxom nocrnxy nemarepnianno, iennonnnno pasymenaiyhn. H nnxona ymna cnna n
eneprnia oôyuena y ôecnpnmecny n nenarpyneny uncrohy, cnocoôna na nnnn ôoxancxe
mncnn, cnoiom nepamunanenocmhy, nemarepniannomhy n ôoronnnnnm iennncrnom
onpaxanaiyhn y mepn y xoioi ie ro moryhe, saxna¬yiyhn ôoxancxoi mynpocrn, ôoxancxy
npemynpocr Vma n Peun.
H nymn naunnenoi ocmnm¬enom n ca cnoicrnom na ce xpehe nocrynno n yoxpyr
ncrnne ônha, no no yspoxy nennmnunocrn n pasnonpcne npomennnocrn, ocraiy nnxn on
oôiennnennx ymona, iennaxo nax, saxna¬yiyhn cnocoônocrn na npnxyn¬aiy mnoro non
123

ienno, y onoi mepn y xoioi ie nymama cnoicrneno n moryhe, onn ce ynocroianaiy
pannoanheocxor pasymenana. Ann n cama uyncrna, ne rpemehn npornn ncrnne, moryhe ie
nasnarn oniexom mynpocrn. Taxohe n nemoncxn ym, y onoi mepn, y xoioi ie on ym,
nponcrnue ns ne (mynpocrn), ann yxonnxo ie oôecmnm¬en n rexn na nocrnrne ono, mro
ne sna n ne xenn, c nehnm ra ie npanom moryhe nasnarn n ornanom on mynpocrn.
Axo ce nax ôoxancxa mynpocr nasnna nauenom, yspoxom, ocnonom, sanpmerxom,
samrnrom n onpehenem came mynpocrn n cnaxe mynpocrn, cnaxor yma n cmncna n cnaxor
uyncrna, xaxo ce Cam npemynpn For onena xao ym, peu n snane? Jep axo on moxe na
npnma nmra on nocrnxyher ymom, nemaiyhn ymcrnene eneprnie, re xaxo moxe na casna
uyncrneno, axo npeônna nsnan cnaxor uyncrna? A Hncmo xaxe na On cne sna, n nnmra ne
moxe na ymaxne ôoxancxom nnheny.
Kaxo cam uecro ronopno, ôoxancxo na¬a na ce nonma na ôoxancxom
onronapaiyhn naunn.Taxo npnmeneno na Fora ôesym¬e n ôesocehainocr na¬a
pasymenarn, nonpasymenaiyhn npenmyhcrno, a ne nenocrarax, iennaxo xao mro ce
npenacxonnom cmncny npnnncyie n ôecmncnenocr, necanpmenocr Cnecanpmenom n
Cacnnmcanpmenom, neocehaiyhn n nennn¬nn mpax nenpncrynaunor Cnerna, xoie
npenacxonn nnn¬nno cnerno. Tnme mro ôoxancxn ym cne pasyme ca snanem onocrpannm
cnemy, xao yspox cnera, ycpenorounnmn y Ceôe pacnpocrpaneno snane cnera, npe noiane
anhena snaiyhn n nponsnonehn anhene, n cne ocrano snaiyhn n ynonehn y cymracrno
nsnyrpa, on ie raxopehn ns camor nauena. Cmarpam na ro Hncmo nma y nnny ca xasnnanem
„3naiyhn cne npe nnxonor ônncrnonana“ (uau. 13, 42). Hnie nax on ônha, nsyuanaiyhn
ônha na ôoxancxn ym nma snane, neh on Ceôe n y Ceôn, xao yspox On npennma n
npencanpxn pasymenane, snane n cymrnny cnera, ne cynehn o cnaxom no nayuenocrn, neh
xao Onai xoin sna n canpxn cnaxn yspox cnera, nonyr rora xao mro ce cnerno ian¬a
yspoxom rame, nmaiyhn y ceôn ynanpen snane o noi, ne snaiyhn ramy npexo nuer npyror,
neh camo on cnerna.
Taxo snaiyhn ceôe, ôoxancxa mynpocr nosnaie nemarepnianno cne marepnianno,
pamunaneno ono nepamunaneno, mnomrneno oôiennneno, camnm rnm iennnm cne n
snaiyhn n nponsnonehn. H axo no iennom yspoxy For cnemy nocroiehem naie ônncrnonane,
no rom ncrom iennom Vspoxy On n sna xaxo ie cne on Bera nocroiehe n y Bemy
npennocroiehe, ne noôniaiyhn on ônha snane o nnma, neh Cam naiyhn cnaxome on nnx
camocasnane n snane npyrnx.
Ha rai naunn For nema noceôno snane xoinm ôn On snao Camor Ceôe, a npyrnm
onmrnm xoie oôyxnara cne nocroiehe. 3naiyhn Ceôe, yspox cnera ienna na ne sna ro, mro
ns nera nponcxonn, ns uera ce ona ian¬a xao yspox. Tnme mro For sna nocroiehe rnm
snanem, xoinm Ceôe sna, a ne no pesynrary nsyuanana cymrnne.
Hncmo xaxe na neh n anhenn snaiy ono mro nponsnasn na sem¬n, ne casnaiyhn ro
nocroiehe uyncrnnma, npemna cy onn, cne re crnapn, ocer¬nnn, a y cxnany ca nnma
cnoicrnennm ôoronnnnnm ymom, cnnom n npnponom.
§3.
Kao nonarax peuenom na¬a na ce nocrann nnrane xaxo mn nosnaiemo Fora, ne
onnocehn ce nn npema ymnom, nn uynnom, nnrn yonmre npema nocroiehem. Cnaxaxo na ôn
ônno rauno pehn na mn Fora ne nosnaiemo npema Beronoi npnponn, iep ie ona
necasnar¬nna n npenasnnasn cnaxn cmncao n ym, nero ns ycrpoicrna cnera cymror, iep ro
on Bera nponsneneno, mro uynaiy nexn nnxonn n cnnunocrn Beronnx ôoxancxnx
124

npnonnxona; ynymraiyhn ce na¬e y onpnnane cnera, nyrem n unnom y mepn cnara,
nsnasehn nsnan rpannna cnera, ysnasnmo xa npenacxonehem yspoxy cnera. Tnme ce For
nosnaie y cnemy n ynyrap cnera.
H pasymom ce For nosnaie, n nepasymom. H cnoicrnenn cy My n pasymenane n
cmncao, n snane, n casnane, n uyncrno, n mnene, n yoôpasn¬a, n nme, n cne npyro, n On
n nnie ypasymenan, n casnaiyhn nn nmenyiyhn. On nax n nnie nnmra on nocroiehnx, n ne
nosnaie ce npexo ônno xor on nocroiehnx. On ie „cne y cnemy“ n nnmra nn y uemy, n on
cnnx ce On nosnaie y cnemy, n nnxaxo n nn on uera. H ro can ronopnmo o Fory rauno, na
on cnnx nocroiehnx uninm ce yspoxom On ian¬a, on ce onena na onronapaiyhn naunn.
Hocroin raxohe n naiôoxancxnie casnane Fora, xoie ce ocrnapyie xpos nesnane
npexo ciennnanana xoie npenasnnasn ym, xana ym oncrynnnmn on cnor ônha, a sarnm
ocrannnmn n camor ceôe n ciennnanaiyhn ce ca npecnernnm spaxama, oryn n ramo ônna
ocnemran nenocrynnnm ncrpaxnnanem nyônna mynpocrn. Axo ce xohe, xaxo cam pexao,
na ce ona ynosna n y cnemy, iep ona ie npema Hncmy, cne caunnnna, ynpan¬aiyhn cnnme
nocroiano, n yspox ie necpymnnor cxnana n noperxa, mro nocroiano ciennnana sanpmerax
npnnx ca nouerxom npyrnx, crnapaiyhn ns cnera iennny cnm¢onniy n xapmonniy.
§4.
Kao „Peu“ nax, For ce y Cnerom Hncmy onena ne camo saro mro ie On naponanan
n peun n yma n mynpocrn, neh n saro mro On y iennom nnxy oôyxnara y Ceôe yspoxe cnera
n npocrnpe ce y cne, npoxomaiyhn nx, xaxo xaxe Hncmo (cp. Hpe+. Co). 7, 24; 8, 7), cne
no xpaia, a npe cnera saro, mro ôoxancxa Peu iennocrannomhy npenasnnasn cnaxy
iennocrannocr, na cnoôonna on cnera, npenasnnasn cne nancymrnncxo. Ta Peu no ceôn
npencran¬a iecnocranny n ncrnncxn cymry ncrnny, y carnacnocrn c xoiom xao uncrnm n
neoômanyiyhnm snanem cymrnna nocroin ôoxancxo neponane, nocroiano ynopnmre
nepyiyhnx, sacnonano na ncrnnn n y ncrnncxn nenpnnnnnoi ncronernocrn. Ha rai naunn
nepyiyhn nmaiy iennocranno snane ncrnne. Axo nax snane oôiennnana casnaiyhe n
casnanano, a nesnane ie yspox neunnx nsmena n xomanana onor xoin ne sna camor y ceôn,
rana onai xoin ie noneponao ncrnnn no Cnerom Hncmy, nnmra ne repa on ncrnncxe nepe, y
xoin ie on ocnocoô¬en na ynece nocroiany nenoxperny n nenpnnnnny ncronernocr.
Onai xoin ce ciennnana ca ncrnnom ro onnnuno sna na y cnom ymy, axo ôn ra mnorn
ynepanann xao na ie ro no ymy nsneo. Kao mro n ônna, ro nm ocraie cxpnneno na ie on
saxna¬yiyhn cymrnncxoi nepn ncrynno on oômane y ncrnny, a on sam sancra sna, na
ynpxoc rome mro onn ronope, on nnie ôesyman, neh ocnoôohen on nenocroianor n
npomennnor nyrana no cnennnamnuxoi pasnonpcnocrn oômana iennocrannom n y ncroi
mepn neunoi, ceôn pannoi ncrnnn. Taxo nax n nohe npnann name ôoromynpocrn cnaxn nan
ymnpy sa ncrnny, cnaxom peuiy n nenom cnenouehn, xao mro n npnnnun, na ie y cnoioi
npcrn iennncrneno xpnmhancxo casnane ncrnne on cnnx naiiennocrannnie n
naiôoxancxnie, re n nnme on rora, na ie ono iennncrnena ncrnna n ienno n iennocranno
ôoronosnane.

Iuaea oc+a
(O u+euu+a `cu)a`, `npaeeouocm`, `cnacene`, `u;oae+ene`, me o uepaeuonpaeuocmu v
nu+a)
125

§1.
Ann axo ôoxancxy npanny n npemynpy mynpocr ôorocnonn onenanaiy xao cnny n
xao npanennocr, nasnnaiy ie n cnacenem n nsôan¬enem, na oôiacnnmo n ra ôoxancxa
nmena no mepn moryhnocrn. To na ôoronauennocr onocrpano npenasnnasn ônno xoiy
cymry n samncnnny cnny, ne mncnnm, a mro nexo naxpanen ôoxancxnm peunma ne ôn
snao. Jep ôorocnon¬e My mnoroxparno npnnncyie rocnoncrno, neh Ia onnaiaiyhn on
nanneôecxnx cnna. 3amro ôorocnonn ro onenanaiy xao Cnny, xana ie nsa rpannna cnaxe
cnne? Hnn nam na¬a na pasymemo na Bera npnmeneno nmenonane Cnnom?
§2.
C rnme yrnphyiemo na ie For cnna, iep On y Ceôn npennma n canpxn cnaxy cnny,
saro ie On yspox cnaxe cnne, na no nenocycraiyhoi n neorpannuenoi mohn ynonn y
ônncrnonane. Oryn mro ie On yspox camor nocroiana xao cnna y nennnn, ro ie n cnaxe
cnne noceôno, a oryn mro onnananana nemep¬nnom cnnom, On ne camo na cnemy nocrn¬a
cnny, neh n npeônna nsnan cnaxe cnne xoia ie ro cama no ceôn. On nma npenacxonny
cnocoônocr na ôecxpaino mnoro nyra caunnn none y nopeheny ca nocroiehnm cnnama, a re
on Bera ôecxpaino caunnanane cnne ne mory na npnryme Berony nanôesrpannuny
cnnornopehy cnny. Ocnm rora, Berona nenspasnna, necxnar¬nna, nenpnxasna, cne
npenasnnaseha cnna nnn npeoôn¬e mohn, nonymra My na npnnaie nonpmxy cnnn nemohn
n ocnexana xpaine on nennx nspasa, xaxo ie ro moryhe nnnern na npnmepy uyncrana, na
nanciaiehe cnerno nocnena n no oryn¬enor rnenana, a rpomxn snynn nponase, ronope n y
ymn, xoie ne npnmaiy snyxe naxo. Jep ro, mro yonmre ne cnyma, neh n nnie cnyx, n ro mro
yonmre ne nnnn, neh nnie rnenane.

§3.
To ôecxpaino mohno Foxnie npenane npocrnpe ce y cne nocroiehe, n mehy
ônhnma nema nnuera, mro ôn ônno cacnnm nnmeno cnaxe cnne, na nema ônno ymcrnene,
ônno pasymne, ônno nonesane ca uyncrnnma, ônno xnnorne, ônno rnapne cnne. H camo
ônncrnonane, axo ie raxo moryhe pehn, nma cnny na ôyne no nancymracrnenoi cnnn.
§4.
Hs Bera nponsnase ôoronnnne cnne anheocxnx unnona, a nponsnasn n
cnocoônocr anhena na ynopeno nocroie n nnxonom ôecmprnom ymy cna cnoicrnena
nocroiana xperana, re n camo nnxono neorxnonnno n nesaycrannno rexene noôpy. On
nemepnno ônare n on came cnne xoia nm ro ma¬e onn cy n noônnn cnny na ôyny raxnn, re
na rexe na nasna ôyny, xao n cnny na ynex rexe na nmaiy cnny.
§5.
Hsnnnn nesycran¬nne cnne nonnpy n no ¬ynn, xnnornna, pacnnncrna n cne
npnpone n ciennnenom naiy cnny na ¬yôn mehycoôno n na onmrn, a noceônom cnny na
nocroin y cnaxom cnoicrnenom nnxy y cnoinm rpannnama, ne cnnnaiyhn nx ca npyrnm n ne
memaiyhn; onn nonpxanaiy unnone n ônare noperxe cnera y concrnenom noôpy, n
ouynanaiy ôecmprne xnnore anheocxnx iennnnna nenonpennnnm, a rnap n nopenax
neôecxnx rena, cnernnna n snesna nensmennnnm; naiy moryhnocr neunocrn na nocroin,
nocrynnnm xperannma nene oxpere xpyrona npemena, a npahanem y npehamne crane,
126

ciennnanaiy; naiy narpn cnny na ne sracne, a reueny none na ne ncroun; macn nasnyxa
onpehyie rpannny; sem¬y ocnnnaiy nn na uemy, nene xnne nponsnone ouynana
neynp¬annm, crnxnie y ysaiamnom cxnany n necnnnennm n nepasne¬ennm ysaiamnnm
npoxnmanem onpxanaiy; nonpxanaiy cnoi nyme n rena, a y nenonane ynone pacnnncxe n
xpannnôene cnne pacrena; ynpan¬aiy cnnma on ocrnapennx cnna; oôesôehyiy
nenapymnnocr npeônnana n naiy n camo oôoxene, sa ro naiy cnny nocnehennma.
H yonmre nema nnuer nocroieher xoie ie nnmeno cnenpxnre¬cxe samrnre n
oxpyxenocrn ôoxancxom cnnom. Jep ono mro yonmre nema nnxaxne cnne n ne nocroin, re
camo coôom nnmra ne npencran¬a, n yonmre nnxaxo n nema mecra.
§6.
Taxo ie mar Ennma ronopno: „Axo ie For cnecnnan, samro nam ôorocnon rnpnn
na On nemro ne moxe?“. To ie on yxopenao ôoxancxor Hanna, xoin ie pexao, na For ne
moxe „Ceôe na ce onpexne“ (2 Tu+. 2, 13). Cnomenynmn ro, ôoinm ce osôn¬no o rome
pasmnm¬aiyhn, xaxan ie rome ôorocnoncxn cmncao na ce ôyne ncmeian sa rnynocr, xao
xana ôn noxymann na ynnmrnmo napehane na necxy nomnne on neunie nrpe nnn na ce
rpynnmo na nohemo no nenocrynnor nn¬a.
Onpnnane on ceôe snaun n onnanane on ncrnne, ncrnna ie nax ônncrnyiyhe, na
ornanane on ncrnne iecre ornanane on ônncrnyiyher. Axo ie na rai naunn ncrnna
ônncryiyhe, nopnnane ncrnne ie ornanane on ônncrnyiyher, n rana For ne moxe na
ornanne on ônncrnyiyher, a neônncrnyiyher nema. Moryhe ie na nexo n xaxe na On ne
moxe na ne moxe n ne sna no nnmenocrn nesnana. He pasymenmn ro ¢nnoco¢ nanomnne
nencxycne arnere, xoin y cnoioi yoôpasn¬n uecro npornnnnxe cmarpaiy cnaônma, na ce
mymxn ôope ca cenxom oncycrnyiyhnx n nsnenannnm ynapnma cmeno nopaxanaiy nasnyx,
yoôpaxanaiyhn, na noôehyiy cnoie npornnnnxe, re ce xnane n ne snaiyhn iom xonnxa ie
cnna xon rnx.
Honpaxanaiyhn ce nax no moryhnocrn ôorocnona, mn onenamo nancnnnor Fora
xao cnecnnnor, xao ônaxenor, xao iennnor Bnanapa, xao Iocnona y Cnom neunom
nnanany, xao Onor Koin nnie ornao nn on xoinx ônha, neh nnme on rora, xoin
npenacxonno ynanpen nma cne cymro, nancymracrnen no cnnn n cnnm oônnnnm
nsnnnanem ônha on npeoôn¬a pacryhe cnne y cnocoônocrn na ôyne n camo ônncrnonane
napyiyher.
§7.
For ce raxohe onena xao npanennocr, xao Onai xoin cnnma no nocroiancrny nenn n
noôpomepnocr, n nenory, n noôpounncrno, n ycrpoicrno n cne pacnopene n noperxe, Koin
cnaxome nasnauana xo nocroin y cxnany ca sancra nainpanennninm onpehenem, re ce sa
cne n sa cnaxor on nnx noian¬yie xao yspox camocrannocrn. Jep cna ôoxancxa npanennocr
unnn n onpehyie cne ouynanaiyhn nenomemannm c npyrnm, n napyiyhn cnaxom ônhy
onronapaiyhe, y cxnany ca nocroiancrnom npnnannnm cnaxom on nocroiehnx.
H axo mn ro ronopnmo npannnno, ran onn, xoin yxopenaiy ôoxancxy npanenocr,
camn ne pasymeiy, na ce noxasyiy xpnnnm sôor ounre nenpanne, iep saronapaiy na xon
cmprnnx na¬a na ôyne ôecmprnocrn, xon necanpmennx canpmencrno, xon ônha cnoôonnnx
sa xperane ynyrpamna npnnyna, xon npomen¬nnnx ncronernocr, xon cnaônx
canpmencrno cnne, na cy ônha y npemeny nyxna na ôynn neuna, noxpenyrn no npnponn
nensmennnnm, a nacnane npemena neune, n yonmre cy cnpemnn na cnoicrna iennnx
127

npnnaiy npyrnma. Cnenn na ce sna na ce ôoxancxa npanennocr saro ian¬a n xao onncra
ncrnncxa npanennocr, xoia cnnma naie nnma cnoicrneno, y cxnany ca nocroiancrnom
cnaxor on nocroiehnx, re npnpony cnaxor ouynana carnacno neronom unny n cnnn.
§8.
Ann nexo he na xaxe na nema npanennocrn, yxonnxo ce npanennn ¬ynn
ocran¬aiy ôes nomohn, xana nx snn ¬ynn yrneranaiy. Ha ro na¬a na ce onronopn na axo
¬ynn xoie cn nasnao npanennnm none ro uera ce na sem¬n nomorny npnnpxennnn
marepnie, rana cy cacnnm ornann on ôoxancxe ¬yôann, na ne snam xaxo rana mory na
ôyny nasnann npanennnma, npernocran¬aiyhn sancra no¬enom n ôoxancxom nesacnyxena
ynaxanana n ¬yôann, nenocroine nnxonnx noxnana. Axo nax onn none ncrnncxo ônhe, ro
xana nexo xenehn nemro, noônia xe¬eno, cnenn na ce panyie. He npnônnxanaiy nn ce
rana ¬ynn nnuno no npnnnama no anhena, xana y rexnn ôoxancxom, no moryhnocrn
onnase on npncrpacnocrn npema marepniannom? Hoceôno ce myxenno y rome nonamaiy,
xana orpn¬anaiy ôeny sôor Poôpa. Tan ôn ce ncrnncxn pexno, na xapaxrepno cnoicrno
ôoxancxe npanennocrn ne onana n ne ryôn myxennocr xon naiôo¬nx ¬ynn ca
marepniannnm npenymrannma, n axo ca unme ro nounne na nponsnasn, ne ocran¬a ¬yne
ôes nomohn, neh nx yrnphyie y noôpy n nepacnaô¬enom cacrany n naie nm no
nocroiancrny ono xaxnn cy.
§9.
Ta ôoxancxa npanennocr onena ce n xao cnacene cnnx, saro mro ona nonpxana n
ouynana noceônocr cnaxor n nenomemanocr cymrnne n unna ca npyrnma, iep ie
nenarpynen yspox cnnma cnoicrnennx ocoôenocrn peuenor.
Axo nax nexo onenana cnacene n sôor rora, mro ono cnacanaiyhn nsôan¬a cne on
nomnier, n ror xnmnonennnxa cneonmrer cnacena cacnnm npnmamo n nponenyiemo oryn,
na on npnnm nenom y cnaceny cmarpa onpxanane cnera nensmenennm, carnacnnm ca
camnm coôom, nenoôpxannm n necxnonnm phanocrn; na cne ro n nenoôennnnm,
nenonnprnyrnm nanannma, sa cnaxn nnacrnrn cmncao yxpamanaiyhnm, nsôan¬ane cnnx on
cnaxe nepannonpannocrn n rypana y uynne oônacrn; n caunnanane nensmen¬nnnx
nponopnnia cnaxor n xoie ne npenase y cynpocran¬enocr. Hnie onpeuno mncnn cnemrenor
ôorocnon¬a na on onenana cnacene re npcre xao ono xoie nsôan¬a cna ônha cnnx xoin ce
cnacanaiy no ônarocrn on ornanana on concrnennx noôapa, xonnxo npnpona cnaxor on
cnacanaiyhnx ro nonymra. 3aro ro ôorocnonn n nasnnaiy nsôan¬enem, na Ono ne
nosno¬ana sancra nocroiehem na ornanne y neônncronane, n axo ce nexo npnxnana
norpemnom n nomnm nennma, re rpnn nexy mrery y nynohn nnacrnrnx noôapa, ro ra Ono
nsôan¬a on crpanana, nemohn n nnmenocrn, nonynanaiyhn ono mro nenocraie n nemohno
orauxn oôesôehyiyhn, ysnnmanaiyhn nsnan sna n nnme on rora, ycranon¬anaiyhn ce y
noôpy, nanoxnahyiyhn ornano noôpo y unn n nopenax oxpehyhn nerona nenounncrna n
ôesnopenax, npahaiyhn y crane nenonpehenocrn n ocnoôahaiyhn on cnera onopouenor.
Ann o rome n o npanennocrn, onmepanaiyhn n onpehyiyhn iennaxocr cnnx n xoia
ie yna¬nna cnaxy nepannonpannocr, nponsnasehn on cnnma cnoicrnene noôpocrnnocrn n
pannonpannocrn cnaxor, neh ie peueno. Axo nax nexo nma y nnny nepannonpannocr, xoie
cne on cnera pasnnxyie, rana raxna nepannonpannocr yx¬yuyie npanennocr, ne
nonymraiyhn na nponcrexne nomemanocr cnera ca cnnme, ouynanaiyhn cne ônncrnyiyhe y
cxnany c rnm nnnom, y xome ie cnaxom cnoicrneno na ôyne.

128

Iuaea ðeeema
(O u+euu+a `eeruru`, `+a)u`, `mai nar`, `opveu`, `c)u:au`, `uec)u:au`, `noroi`, `rpemane`,
`paeuonpaeuocm`)
§1.
Kana n raxna nmena, xao Bennxn, Mann, Tai nax, Ppyrn, Cnnuan, Hecnnuan, Mnp
n Kperane npnnpyxyiy cneonmrem yspoxy, pasmorpnmo npema mepn namnx cnara n re
nnxone ôoronmenonana.
For ce y Hncmy onenana xao „Bennxn“, n „y nennunnn“, n y „naxom nncany“, xoie
ounryie ôoxancxy manenocr, re xao „Tai nax“ xana Hncmo xaxe „Tn cn Tai nax“ (Hc. 101,
28), n xao „Ppyrn“, xana Ia ncro Hncmo npencran¬a xao mnoronnxor n mnoronnnnor; re
xao „Cnnuan“ xao nonmer cnnunnx n cnnunocrn; a xao „Hecnnuan cnemy“ saro mro nema
Bemy cnnunor. H xao „Croiehn“, „Henoxperan“, „Banex cenehn“ n xao „Kpehyhn“ xao y
cnemy nponasehn, n npyrnm rome cnnunnm ôoxancxnm nmennma For ce onena y Hncmy.
§2.
Bennxnm ce For nasnna xao onai xoin onnanana Cnoiom nnunom nennunnom, xoia ce
nyrem Bera npenaie cnnma nennxnm, nsnnnaiyhn n pacnpocrnpyhn ce ynyrap n nnme on
cnaxe nennunne, oôyxnaraiyhn cna mecra, npenasnnasehn cnaxn ôpoi, npenasehn cnaxy
ôesmepnocr, na no yspoxy ncno¬anana Beronnx nennxnx nena n on Bera ncrnuyhnx
napona, onaxo xaxo ce unnn na ca cnnma yuecrnyie, onn ce n no Beronom ôesmepnom
nsnnnany ne ymanyiy, ocraiyhn nasna npeoônnnnm, n on yuecrnonana ce ne ymanyiy, neh
iom nnme nponcrnuy. Ta ie nennunna n neonpennna n nensmepna, n nensôpoina; ra
nansmennunocr n onronapa nanpocro npenpocrnpyhem ce nsnnnany neoôyxnarne
nennunne.
§3.
Kao o manom n ranxom o Bemy ronope onna, xana ce On nanasn nsa rpannne
cnaxor oônma n mepnnocrn n xpos cne nponnue nenpniemunno. Mano ce ian¬a n xao yspox
cnera, iep nehem nahn nnmra mro ne yuecrnyie na nnein manenocrn. Hpnmen¬nno nax na
Fora mano ie moryhe pasymern xao Berono cnoicrno xoie nepasaôpano nponasn xpos cne n
nenyie y cnemy, „n cxnara no neoôe nyme n nyxa, nonesanocr mosra n xocrniy n
pasnnxyiyhnx nomnm¬ana n pasymenana cpna“ (Jeep. 4, 12), n yonmre cnnx ônha. Jep
„nema rnapn, cxpnnennx on Bera“ (Jeep. 4, 13). To mano ôes xonnunne, ôes ocoônne,
neyxnar¬nno, ôecxonauno, neonpennno, cneoôyxnaraiyhe, camo nax ocoôeno.
§4.
Hme raxohe yxasyie na nancymracrneno Beuno, nenpnnnnno, xoie npeônna y
Ceôn, na ncrn naunn ynex Camo Ceôn iennaxo, ncronpemeno y cnemy na iennax naunn
npncycrnyiyhe, rnpno n uncro Camo no Ceôn y Ceôn y naiôo¬nm onpehennma
nancymrnncxe ncronpemenocrn yrnpheno; nenpomennno, nocroiano, neyxnonnno,
nensmeneno, ôes npnmeca, nernapno, naiiennocrannnie, nemaiyhn nyxnocr y ônno uemy,
nepacryhe, nenecraiyhe, nepoheno; ne xao na ôn ônno iom ne poheno, nnn ne cacnnm, nnn
y nexoi nnn y nexaxnoi ocoônnn nepoheno, n ne xao ônno xana n nn na xoin naunn ne
nocroiehe, neh xao nnme on cnera nepohenor, nanpocro nepoheno, neuno nocroiehe;
Fnncrnyiyhe canpmeno y nnacrnrom cmncny peun; Fnncrnyiyhe xao Ono Camo no Ceôn,
129

Camo Ceôn iennonnxo n ncronpemeno onpehyiyhe, camnm nax on Ceôe cnemy nocroinom
npncycyrnyie ciaiem, ienno ca npyrnm ounrana no yspoxy nsoôn¬a iennonpemenocrn,
menaiyhn y Ceôn na ncrn naunn n cynpornocrn, ôynyhn na ie ienna iennncrnena xoia
npenasnnasn ncronpemenocr yspoxa cnaxe ncronpemenocrn.
§5.
Ppyrnm ce For nasnna saro, mro npomnm¬aiyhn canpncycrnyie cnemy n pann
cnacena cnnx nocraie „Cne y cnemy“, npeônnaiyhn y Ceôn neonnoinno on Cnoie
ncronernocrn, iennnm nenpecrannm neicrnom n npeônnaiyhn c neorxnonnnom cnnom,
naiyhn Ceôe sa oôoxene oôpahennx.
Cnenn na ce oôparn naxna na npyraunin onnoc npema Fory y Beronnm pasnnm
nnxonnma y mnoronnxnm ounronannma, na nexo pasnnxonane ian¬aiyher on ian¬enor. Ha
xao mro, na ôn onncann nymy, mn nosaim¬yiemo nnx on rena n c rnme nonesyiemo nenone
rena, a na camo nema nenona, na na raxno npnmennnmn nenone, ca rnm nonnm npnnarnm
nymn cnoicrnennm snauenem, noôniamo nnxone nasnne sa osnauanane cnocoônocrn; na
xaxemo na ie rnana ym, mnia mnene (xao nemro nocpenyiyhe nsmehy pasyma n
nepasymnor), rpynn rnen, xnnor ne¬ene, a nore cryôonn, npnpona; y nanexo nehem
creneny onronapa cnemrennm pasiamnennma rainor na ce npouncrn pasnnunrocr ¢opmn
n nnxona, npnmennnnx na Tora, xo ie onocrpan cnemy. H axo xohem rpomepie rena na
npnmennm na nenonnp¬nnor n na Fora xoin nema nnxa, rana na¬a na „mnpnnom“
Foxniom nasonem nanmnpoxo y cnnm Foxninm nsnacnnma, „nyxnnom“ nan cnnme
pacnpocrpry cnny, a „nyônnom“ Berony nenocrnxnocr sa cne mro nocroin, cxpnnenocr n
necasnar¬nnocr.
Ann na ôn oôiacnnnn necponne nnxone n oônnxe ne rpeôa na saôopannmo
ôecrenecna ôoxancxa nmena, npexpnnaiyhn nx uynnnm cnmnonnma, a o rome xasyiemo y
„Cnmnonnuxom ôorocnon¬y“. Hpnmehyiemo onmax na camy unnennny ôoxancxe
npyrauniocrn na¬a na pasymemo ne xao nexy nsmeny nannenpnnnnne ncronernocrn, neh
xao Berono iennnehe ymnoxanane Ceôe y iennonnnnnm nnonornopnnm ncxohennma.
§6.
Axo nexo Fora nasone cnnunnm xao nynnnom n y cnemy nenoxoneônno n
nepasne¬eno cnnunnm Ceôn, ne cnenn na cmarpamo raxno ôoronmenonane nenocroinnm.
Forocnonn ronope na, npenasnnasehn cne, For xao raxan nnie nnuemy cnnuan, ann On
napyie Foxniy cnnunocr onnma xoin My ce oôpahaiy, na ôn onn no mepn cnara
nonpaxanann Cymror nnme on cnaxor onpehena n peun. Foxancxoi ie cnnunocrn
cnoicrnena cnna na oôpaha cne yneneno y ônncrnonane no cneonmrer Vspoxa. Taxnom n
cnenn na ce nasone cnnunnm ôory n cymrnncxnm „no ôoxancxom nnxy n cnnunocrn“
(Hocm. 1, 26), iep nnie rome cnnuan For, iennaxo xao mro nn uonex nnie cnnuan cnoinm
nspahennnama; cnnunn iennn npyrom mory na ôyny onn caunnenn iennncrneno, n moryhe
nx ie ysaiamno nopennrn ienno ca npyrnm n y nnxonoi nspahenocrn onpehnnarn nnxony
cnnunocr, n nnx oôoie mory na ôyny cnnunn ienno npyrom, caonronapaiyhn nnxonom
nperxonehem npnonnxy cnnunocrn; a xon yspoxa ne moxemo na nonycrnmo cnen raxne
ysaiamnocrn. H ro na ce ôyne cnnuan ne naie ce ne camo nexnm n nexaxnnm; For ie Vspox
cnocoônocrn na ce ôyne cnnuan sa cne yuecrnyiyhe na cnnunocrn n ian¬a ce xao Cymrnna
n came cnnunocrn came no ceôn. H ro, mro ie xon cnnx cnnuno, cnnuno ie saxna¬yiyhn
nexom cneny ôoxancxe cnnunocrn n npnnana nnxonom iennncrny.
§7.
130

H na nn ie nyxno na ce o rome nemro xaxe? H camo ra ôorocnon¬e nomryie xao
Hecnnunor n cnemy Hecaoôpasnor xao Onor Koin ce on cnera pasnnxyie n, mro ie iom
napanoxcannnie, xaxe na nema nnuera Bemy cnnunor. Oner ro ne npornnpeun peuenom o
Beronoi cnnunocrn. Jenno ie n ncro cnnuno Fory, n necnnuno ie cnnuno y roi mepn, y
xoioi ie moryhe na nonpaxana Henonpaxnnor, cnnuno nax saro mro cnenonana ycrynaiy
Vspoxy, neonpennno, nensmepno n nnxaxnnm Ia mepama ne nocrnxyhn.
§8.
Bra na xaxemo o ôoxancxom „crany“ nnn „cennmry“? Bra ôn ro npyro snaunno,
axo ne ro, na For npeônna y Ceôn Camom, na ie On noôpo yrnphen n nansacnonan y
nenpomennnoi ncronernocrn, na On nenyie cam c oôsnpom na Ceôe Camor na ienan n ncrn
naunn, na on npeônna ne nsnasehn ns Ceôe, a no yspoxy re nenpomennnocrn n cacnnm ie
nenoxperan, n npnrom nancymracrnen. Jep On ie Vspox cnaxor crana n cenena, n On ie
nnme on cnaxor crana n cenena, n y Bemy ce cne cacrannno n no yspoxy „crana“
concrnennx noôapa neysnpmnno ce ouynana.
§9.
Ann mra na ce mncnn xana ôorocnonn o cnemy mro nponasn n xpehe ce ronope
xao o nenoxpernom? He cnenn nn na ce ro npnma cnnunnm Foxniem nnxy? Berono
xperane na¬a ceôn npencran¬arn noôoxno, ne xao cnyuainy npomeny, npeoxper, nnn
xoneôane, nnn xperane y npocropy, no npanoi nnn xpyxno nnn onaxo nnn onaxo
ncronpemeno, ônno xao ymcrneno, nymenno, nnn ¢nsnuxo, neh xao xperane xoinm For cne
npnnonn y nocroiane, cne canpxn, cne cnecrpano nonpasymena n y cnemy npncycrnyie
neono¬nnnm oôyxnarom cnera, npomncaonnm ncrynnma y cne nocroiehe n eneprniama.
Hexa ôyne n peun nosno¬eno na onena n xperana nenoxpernor Fora na Fory
onronapaiyhn naunn. Hexa xperane no npann osnaun nensmennnocr n neorxnonnno
ncxohene eneprnie n ns cnera nponcxonehe Berono ônncrnonane; xperane no cnnpann
unpcro ie ncxohene n nnonornopno cniane; xperane no xpyry ie iennonpemenocr,
oôyxnaraiyhn n cpennny n xpaiene n oôyxnaraiyhe n oôyxnaheno, n npahane Bemy onnma
ns Bera nponsnasehnm.
§10.
Axo nax nexo cmarpa na nmenonana Fora rnme n Hpanennomhy nmaiy y Hncmy
„Jennax“ cmncao, na¬a pehn na ie For „Jennax“ ne camo xao nnmen n ymno xperane, y
cxnany c xoinm ym nenyie, nnn npexo nenona nnn nenpomennnocrn, neh n xao na iennax
naunn npema cnnma n xpos cne ce pacnpocrnpyhn, xao Cymracrno iennaxocrn came no
ceôn, y cxnany c unme On iennaxo cmemra mehycoônocrn, cnaxn iennaxo y cxnany ca
cnocoônocrnma noônia yuemhe, cnnma iennaxo npema nocroiancrny mnpehn nanane, a
raxohe crora mro ie cnaxa iennaxocr y ymy, y pasymy, y peun, y uyncrny, y cymracrny, y
npnponn n xe¬n, onom mro On ynanpen cnemy canpxn onocrpano n oôiennneno y Ceôn,
saxna¬yiyhn Cnoioi rnopauxoi cnnn xoia npenasnnasn cnaxy iennaxocr.
131

Iuaea ðecema
(O u+euu+a `Ceeoprume+` u `Cmapooueeuu`, me u o ee:uocmu u epe+euv oeoe)
§1.
Bpeme ie na ce mnoronmenn For onena peunma n xao Cnenpxnre¬ n Crapan nana.
Hpno ce ronopn saro mro On cne nonpxana, nonesyiyhn n oôiennnanaiyhn Ocnon,
canpxanaiyhn cne nepacnan¬nno y Ceôn, cnenpxnre¬cxn nponsnonehn cne ns Ceôe xao
ns xopena; cne y Ceôn xao y nyunny cnenpxnre¬cxn npeoxpehe; cne na Ceôn, xao na
cnemy nsnpxanaiyhem reme¬y npxehn, cne nonpxanaiyhn iennnm oôyxnarnnm saxnarom
sôpnnynmn na nnmra ne necrane xana ie n ornano on Bera, xao ôerynan on cneonmrer
npnôexnmra, ne nosno¬anaiyhn ro. Foronauennocr ce nasnna Cnenpxnre¬em n xao mro
rpeôa cnnma rocnonapn n , xao on cnnx xe¬eno n ¬yô¬eno, n xao xe¬a sa poncrnom n
cnarxnm ôoxancxnm myxama, cnenpxnre¬cxe n ôesôonne ¬yôann npema Cnoioi noôporn
xoia ce cnnma nanaxe.
§2.
Kao Crapn nann For ce onena crora, mro On nocroin n xao neunocr, n xao npeme
cnera, n no nana, n no neunocrn, n no npemena. Jennaxo n npeme, n nan, n uac, n neunocr
na¬a ôorononoôno nononnrn y onnoc c Bnme, saro mro On y cnaxom xperany ocraie
nensmenen n nenoxperan, neuno ce xpahyhn, npeônna y Ceôn n ounryie ce n xao Vspox
neunocrn, n npemena, n nana.
3aro ce y raiancrnenom oôacianannma y cnemrennm ôoroian¬ennma For nspahyie
n xao cen, n xao mnan; crapan snaun na ie On npenan n nocroiehn „on nouerxa“; mnannh
nax na On ne crapn, a oôa noxasyiy na On nponasn xpos cne on nouerxa no xpaia; nnn nax,
xaxo xasyie nam ôoxancxn cnemrenocnyxnre¬, onn oôoie onpemaiy ôoxancxy crapnny:
crapan npnor y npemeny, a mnannh nanexo nauennnier no ôpoiy, xonnxo ie iennnnna n noi
ônnxn ôpoienn nauenno na¬e on nnxonnx onnoca.
§3.
Onronapa, unnn mn ce, na ce ns Hncma raxohe casna npnpona npemena n neunocrn.
Kaxo nnie cne neh nanpocro nepoheno n sancra cneneno ôecxonauno onn ra nasna nasnnaiy
neunnm n nnie cne nepacnannno, ôecmprno, nensmepno n nocroiano npeônnaiyhe, xao na
npnmep ronopehn „Honnrnnre ce, neune nnepn“ (Hc. 23, 7) n rome cnnuno. uecro cnnuno
nmenonane onn npnmenyiy n na nanexo npennnie. Honexan neunomhy nasnnaiy raxohe n
cno nporesane namer npemena, yxonnxo ie ro cnoicrneno neunocrn na ôyne npenna,
nensmennna n na mepn ônncrnonane y nennnn.
Bpemenom nax nasnnaiy ro mro ie nonesano c pohenem, pacnananem, nsmenom n
npeônnane ônno y iennom, ônno y npyrom crany. 3amro ôorocnonn n ronope na onn onne
orpannuenn npemenom, nmaiy neonnmrno ca neunomhy, xana nonasnmo no nepacnannnor n
nensmennnor nexa. Hncmo nma y nnny n npemennrn nex, n neuno npeme, xana ôn xrenn na
on nera no npenmyhcrny snamo na ce Cymro y nehem neny n y nnacrnrom cmncny peun
nasnna n npencran¬a neunnm, a ono mro ce paha npemennrnm.
He cnenn na ce na rai naunn mncnn npocrora, na ie ono mro ce nasnna neunnm
caneuno npeneunom Fory, neh nenoxoneô¬nno cnenehn sa nncoxonomryiyhnm Hncmom,
onronapa na ce neuno n npemeno pasyme y cxnany ca nnma nosnarnm nnxonnma. Hsmehy
132

Cymror n pahaiyher ie ro, mro ie onmax yuecrnyiyhe na neunocrn, a nennmnuno npemena.
Fora ie moryhe onenarn n xao neunocr, n xao npeme, xao Vspox n cner npemena, n
neunocrn, n Crapnne nana, xao no npemena n nsnan npemena Cymror n onor xoin mena
„npemena n nera“, raxohe n no nexona Hocroieher, yxonnxo ie On n no neunocrn, n nsnan
neunocrn, n Berono Hapcrno ie „napcrno cnnx nexona“. (Hc. 144, 13) Amnn.Iuaea jeðauaecma
(O u+euv `+up`, o mo+e oa o;ua:aea `ca+oouecmeoeane`; uma ie mo `rueom ca+ no
ceou`, `cu)a ca+a no ceou`, u opveo, umo ce ua mai ua:uu u;paraea)
§1.
Xaine na mnpnnm xnmnama noxnannmo ôoxancxn npnocaôpann mnp. On nax cne
oôiennnana n paha n casnaie cneonmre iennomnm¬ene n carnacnocr. 3aro Ia cnn n xene,
na ôn On nnxono pasiennneno mnomrno oôparno y iennncrneny nennny n none¬ene
cneonmrnm mehycoônnm parom ciennnno y iennnoponny snpyxenocr. Ha nnax
saxna¬yiyhn yuemhy na ôoxancxom mnpy crapniem on cnna ciennnena oôiennnanaiy ce
ynyrap ceôe camnx, ienne c npyrnma n c iennnm n canpmennm nauenom n yspoxom cy
cneonmrer mnpa. Henone¬eno npncycrnyiyhn y cnemy, nocnonno nexnm saxpnama
ciennnanaiyhn pasne¬eno, On naie cnemy onpehene n rpannny, cne oncxpô¬yie n nnuemy
ne nonymra na ce paspymn, pasnnie y nemro neoônnxonano n neonpeheno, y ono ôes
noperxa n nenocroianocr, na noxasyie na ie Fora nnmeno n nsamno ns cnor iennncrna, n
nomemanmn ce ca cnnme, na ce pacrnope ienan y npyrom.
Bro ce rnue camor ôoxancxor mnpa, mra ie nax on, nnn cmnpaia, xaxo cnemrenn
Jycr nasnna nenocrnxnom n na cne nosnaro nsnasehom nenoxpernomhy, na xoin naunn On
nocraie mnp n npeônna mnpyiyhn, nocroin y Ceôn n ynyrap Camor Ceôe, can ce y Ceôn
Camom nnme nero ciennnanaiyhn, n ynasn y Ceôe, n mnoroxparno Ce ymnoxana, n ne
ocran¬aiyhn iennncrno ca coôom ynasn y cne, ocraiyhn ynyrap cnera nennm pann
ôesmepnocrn cneoôyxnarnor iennncrna, a ro nn na nomncnn nn na xaxe nxo on ônha nnie
nosno¬eno nnrn moryhe. Ann nonanmn My nencxasnnocr n necasnar¬nnocr xao Cymrom
nsnan cnera, pasmorpnmo xonnxo ie ro ¬ynnma n nama, xoin cmo ocrann on mnornx
noôpnx ¬ynn, moryhe, sa Berona ymcrnena n nasnana yuemha.
§2.
H npno na¬a pehn na ie On camomnpyiyhn on nennna n nnocras onor no
noiennnaunom n na cne ienne npema npyrnma caynpan¬a npema nnxonom necacran¬enom
iennncrny, npema iennom nenone¬eno iennncrneno n ôes pasmaxa yienno nepasnprnno
npema cnaxom noiennnom nnny xoie nnie npnxe¬xnnano xpos ono c oôsnpom na
cynpocran¬ene neoôe nnrn ne nonnmranaiyhn ciennnanaiyhy raunocr n uncrohy.
Pasmorpnmo nax ienny n iennocranny npnpony mnpyiyher ciennnanana, xoia
cne ciennnana ca coôom n ienno ca npyrnm n xoia cne ouynana y necnonenom npxany
cnera n nenomemano n capacrnopeno. 3axna¬yiyhn noi ôoxancxn ymcrnenn ymonn
ciennnanaiy ce ca cnoinm mncnnma n mncnnnnm, a sarnm xpehy na nenosnaro ciennnanane
133

c rnme, mro ce nanasn nsnan yma. 3axna¬yiyhn noi nyme, ciennnnnmn n cnonehn na
iennncrneny ymcrneny uncrohy cnoiy pasnonnxocr nneia, na nnma onronapaiyhem nyry n
unny nny xpos nernapno n nnmeno nenona parymenane npema nanpasymnom iennncrny.
3axna¬yiyhn noi, y nenoi ôoxancxoi xapmonnin, nsnpmana ce nepacxnnnno cnnnrane
cnera yienno n nocrnxe canpmena carnacnocr, iennonymie n canes ôes cnnnana
ciennnyiyher n nenone¬eno canpxanaiyher.
Jep nennna canpmenor mnpa nonasn no cnoie cymrnne ca naiiennocrannninm n
ôes npnmece nonacxom nerone iennornopehe cnne, ciennnanaiyhn cne n nonesyiyhn
xpaiene xpos cpennny c xpaiennma y iennom iennaxom cnpesany ¬yôann, naiyhn na ce
Bnme nacnahyiemo n no naiyna¬enninx oônacrn cnera n cne nyrem ciennnanana,
noncronehnnana, ciennnanana n caônpana nopohenor; a ôoxancxn mnp ys ro ocraie na
croin nenone¬eno, orxpnnaiyhn cne y Jennom, mro xpos cne nponasn n ne ncryna ns Cnoie
concrnene ncronernocrn, iep On nonnpe no cnera n npenaie Ceôe na onronapaiyhn naunn
cnnma; n nsnasn y npeoôn¬y mnpne nnonornopnocrn, re no craiany npenacxonnor
iennncrna npeônna can y cnem yneno ca Coôom npeoôiennnennm.
§3.
A samro, nexo ôn morao na nnra, cnn xene mnp? Mnorn ce panyiy pasnome n
pasnonnxocrn n pasnnxama, re ne xene noôpono¬no na oônranaiy y cnoxoicrny. H axo ro
nexo xaxe, na cy pasno n pasnonnxa cnoicrna cnaxor on ônha n na nema iennor
ônncrnyiyher mehy ônncrnyiyhnm, xaxno ron na ônno, nnxana ne noxenn na ra onarna, na
ro nehemo n mn na onronapamo, neh hemo na naiannmo raxny xe¬y sa mnpom. Kaxo cnn
none na ôyny y cnery n iennncrny ca coôom n on camnx ceôe, n npnnannexn nm na ce ne
yna¬anaiy n ne ornanaiy. A canpmenn mnp iecre xpannre¬ cnoicrnen cnaxoi ocoôenocrn
ôes npnmeca, xoin cnoinm npomncnom noxnana mnp, uynaiyhn cne ôes nenehnx
mehycoônna n nenomemano ca Camnm Coôom n iennor c npyrnm, nenoxpernom n
neorxnonnnom cnnom npxehn cne y ysaiamnom mnpy n nenoxpenyrocrn.
§4.
H axo cne noxperno xohe na ne npeônna y mnponany, a na nsnpmana nemy
cnoicrneno xperane, n ro ie xrene cneonmrer ôoxancxor mnpa, xoin cne ouynana on nnx
camnx neornannx on ceôe n xoin sanaxa noceônocr n noxperan xnnor cnnx noxpernnx
nensmenennm n neornannm, y crany cmnpenocrn ca camnma coôom n y camoi roi
nenarnocrn, xaxna nm ie cnoicrnena.
§5.
Axo nax onai xoin ronopn o nocrnsany npexo ornanana on mnpa y pasnnunrocrn,
yrnphyie na ce ne noian¬yiy cnn xao npnnpxennnn cmnpena, na ro ie on cnera naiôo¬e na
ce onronopn, na nema nnuera xon ônha mro ôn morno cacnnm na ornanne on cnaxor
iennncrna. Jep ne nocroin n nema xon ônha cacnnm nenocroianor, neonpehenor,
neyrnpnnnor n necanpmenor. Axo on xaxe na cy ro ¬ynn xoin ne none mnp n nemy
cnoicrnena noôpa, n xoin ce panyiy pasnopnma, cnahama, nsnnnnma rnena n nomernn, rana
nx onpehyiy xanocne cnnunocrn rexne xa mnpy, oôysere mnornm crpacrnma n sanpxanaiy
nx ca nepasymnnm xe¬ama, na ce ca ncnynananem neunor onôernnmrna nanaiy na he na
ce ycnoxoie, mro cy onecnoxoienn nenocrarxom nan nnma nnanaiyhnx nacnana.
Bra ie moryhe pehn o Xpncroconom uonexo¬yô¬y xoie nsnnna mnp, na mra
rnenaiyhn yunmo na ce nnme ne ôopnmo nn ca camnma coôom, nn ienan ca npyrnm, nn ca
134

anhennma, neh na ce no mepn cnara rpynnmo y ôoxancxom, y cxnany ca npomncnom Hcyca
Koin ie nponsnonno „cne y cnemy“ n cynenyiyhn on nexa na npenonpeheno nencxasanom
mnpy, mnpehn nac c Bnme y nyxy, a xpos Bera n y Bemy, c Onem. O rnm narnpnponnnm
naponnma nono¬no ce pexno y „Teo)ouru+ oe)eou+a“, rne saienno c nama cnenoun n
cnemrena nyxonnocr Hncma.
§6.
Ann xaxo cn me nerna nnrao nyrem nncma, mra nasnnam ônncnrnonanem camnm
no ceôn, xnnorom camnm no ceôn, mynpomhy camom no ceôn, re pexao na ie
nenomnm¬eno samro nexana Fora nasnnam xnnorom camnm no ceôn, a nexan nnocrasn
xnnora camor no ceôn, cmarpao cam na ie neonxonno, cnemrenn uoneue Foxnin, na
paspemnm n ry rnoiy nenoymnny xoia ce rnue mene. H npe cnera, nonan¬am n cana peueno
neh xn¬any nyra, na nnie npornnpeuno ro na ce For nasnna Cnnom cam no ceôn, nnn
Xnnorom cam no ceôn n Hnocrasn xnnora camor no ceôn nnn mnpa nnn cnne. V iennom
cnyuaiy on noônia nme ônha n cacnnm npnonauennnx ônha xao Vspox cnnx ônha, a y
npyrom nax xao nancymrnncxo nsnan cnnx, a y rom ôpoiy n npnonauennnx ônha,
Hancymracrnenn.
O uemy yonmre, nnram rn, ronopnmo xao o ônncrnonany camom no ceôn nnn o
xnnory camom no ceôn, n mra cmarpamo nanpocro n nauenno nocroiehnm n on Fora
npnonauenno ycranon¬ennm? To, xaxemo mn, nnie xomnnnxonano na ce oôiacnn, n ro ie
moryhe yunnnrn nenocpenno n iennocranno. He yrnphyiemo mn na ie ônncrnonane camo
no ceôn nexa ôoxancxa nnn anheocxa cymrnna, xoia ce noian¬yie xao yspox ônncrnonana
cnera nocroieher, iep n sa ônncrnonane cnera nocroieher n sa camo ônncrnonane naxn
ienno nancymracrneno naueno, ienna Cymrnna n ienan Vspox. He ronopnmo n ro na xnnor
nornue on npyre ôoxancxocrn ocnm nanôoxancxor Xnnora, xao ounronan yspox cnera
nocroieher, re xnnora camor no ceôn. Kpahe peueno, ne cmarpamo na nsmehy nocroieher
nma nexnx nauennnx rnopauxnx cymrnna n nonnora, xoie ôn ce mamronnro nmenonane
ôoronnma n rnopnnma nocroieher, xaxno yncrnny n nenocpenno ronopehn, nn camn onn
nncy ynosnann, yxonnxo raxnn nn ne nocroie, nn nnxonn ouenn. Fnncrnonanem n
Xnnorom camnm no ceôn (n Foxancrnenomhy camoi no ceôn) nasnnamo xaxo ie nemro
nauenno, ôoxancxo n ian¬a ce xao Vspox, ienno nannauenno n nannocroiehe Haueno n
Vspox cnera, a xao nemro yuecrnyiyhe npnnare npomncaone cnne nenpncrynaunom Fory,
xao ocrnapnnane camo no ceôn, oxnn¬anane camo no ceôn, oôoxene camo no ceôn,
yuecrnyiyhn na onronapaiyhn naunn y onom xaxo ce ônhe n noian¬yie, n nasnna ônhem, n
xnnyhnm, n oôoxennm, n rome cnnunnm. 3aro ce Poôpn n nasnna Tnopnem npnnx on nnx,
sarnm nnxonnm y nennnn, norom npema noceônocrn, a sarnm rnx mro ca nnma yuecrnyie
y nennnn, a onna n xo nennmnuno.
H na nn ie nyxno na ce o rome ronopn, xana nexn on namnx ôoxancxnx
cnemrenoyunre¬a Tora nasnnaiy n Ocnonom n ônaromhy camom no ceôn, n ôoxancxomhy,
a na On npenacxonn n ônarocr n ôoxancxocr, ronopehn, na ônarocr cama no ceôn n
ôoxancxocr iecre ônarornopehn n ôorornopehn nap, xoin nornue on Fora; a nenora cama
no ceôn iecre ncxohene cnocoônocrn na ce ôyne nennm y nsnopnom cmncny peun,
caunnanaiyhn n nenory y nennnn n nennmnuny nenory, neno y nennnn n nennmnuno neno;
n npyro, mro ce na rai naunn ronopn n ronopnhe ce nosnano naronemranaiyhn npomncnn n
noôpa, xoie yuecrnyiy na ônhnma, nsoônnnnm nsnnnanem nponsnasehn n nponcrnuyhn on
nenpncrynaunor Fora, na ôn Vspox cnera ocrao crporo nsa rpannna cnera, re na ôn
nannocroiehe n narnpnponno cnyrne n nasna npenasnnasno cnaxy cymrnny n npnpony.
135

I)aea oeauaecma
O u+euu+a "Ceemo Ceemux", "Hap uapeea", "Iocnoo eocnooe", "Boe ooeoea"
§1.
Kan ie n o rome, xonnxo ie ônno norpeôno na ce xaxe, no xpaia, xaxo mncnnm,
peueno, na nam npnnnun na onenamo ôecxonauno nmenyiyher n xao „Cnero cnernx“ (uau,
9, 24) n xao „Hapa napyiyhnx“ (7 Tu+. 6, 15; Omrp. 19, 16), xoin napyie neuno „na niexn n
na¬e“, n xao „Iocnon rocnone“ (7 Tu+. 6, 15; Omrp. 19, 16) n „Fora ôorona“ (Hc. 49, 7).
H ornpne na¬a pasiacnnrn mra mn nonmamo non cneromhy camom no ceôn, mra non
napcrnom, non rocnoncrnom, non ôoxancxomhy n na ro Hncmo xohe na noxaxe,
npnnenaiyhn nmena.
§2.
Kaxo cnerocr, xonnxo mn ro moxemo na xaxemo, iecre cnoôona on cnaxor ocxpnnyha
n y cnnm onnocnma ie canpmena nesarnopena uncroha. Hapcrno ie pacnopehenocr cnnx
orpannuena, nocran¬enocrn, saxona n nopenaxa. Iocnoncrno nax iecre ne camo
npeonnananane nomnier, neh n cneycanpmena onnananocr cnaxnm noôpom n ônarom n
nnxono ncrnncxo n norpeôno oôesôehnnane. 3aro ie „rocnoncrno“ cponno n ca peunma
„rocnonnn“, „nemro rocnonapn“, „rocnonapehe“. Foxancxocr ie cnennneha npomncao,
xoia cne oxpyxyie cnecanpmenom ônaromhy n canpxana. Ona coôom nynn n npenasnnasn
cne ro, mro ce nennm npomncnom xopncrn.
§3.
Ta nmena na¬a na ôyny y nnxy nanpocro onenanana npnmen¬nno na cne
npenasnnasehn Vspox, a ys nera na¬a na ôyny npnôan¬enn npenacxonna cnerocr,
rocnoncrno, nnmne napcrno n naiiennocrannnia ôoxancxocr. Hs Be ie oniennom nspacna
n pacnpocrpannna ce cnaxa nonpmenocr ôes npnmeca cnaxe ôecnpexopne uncrohe, cnaxn
yunnax ônha n ycrpoicrno. Ona onarnana cnaxy nncxapmonniy, nepannonpannocr n
necpasmepnocr, panyie Ce noôpornopnoi ncronernocrn n npannnnocrn, re sa Coôom nonn
ynocroiene na ce Bome npnuecre. Boi cy cnoicrnenn nyno n canpmeno onnananane cnnm
noôpnm, cnaxa noôpa npomncao, xoin pann n nonpxana npomnm¬aiyhe. Ona noôporoneno
naie Ceôe sa oôoxene onnx xoin ce oôpahaiy.
§4.
Haxon mro ie npencnynen cnnme Vspox cnera no iennoi y cnemy npenasnnasehoi
npeôauenocrn, On ce n onena xao Cnern cnernx n panninm onronapaiyhnm
npencnynennma Vspoxa n nnxom npema Beronom onocrpanom npenacxoncrny. Moryhe ie
pehn, axo cnero, ôoxancxo, rocnoncxo nnn napcxo npenacxonn ne ounryiyhn ce raxnnm, a
yuecrnonane camo no ceôn ie on yuecrnyiyhnx na nemy, n yuecrnonana cy on Onor Koin
ie cne npnunnno. Cnernma nax, napennma, rocnonom n ôoronnma Hncmo nasnna npne y
onronapaiyhem cnaxome on nnxonor panra, xpos xoie npyrn, yuecrnyiyhn na Foxninm
naponnma, ro ymnoxanaiy, mro nm ce npenano npocrnm, y cxnany ca nnxonnm
ocoôenocrnma, unia ie pasnonpcnocr nainpe npomncaono n ôoronnnno ciennnena y
nnacrnro iennncrno.


136

I)aea mpuuaecma
O u+euu+a "Caepueuu" u "Jeoau"
§1.
Tonnxo o rome. Onpennmo na xpaiy peu, yxonnxo ro cmarpam pasymnnm
/nornunnm/, xoie ie on nmena camo naiôo¬er snauena. Jep n reonornia yspox cnera n cne n
cne yienno xareropnme xao camy cnpxy n xao ienno onenana.
Canpmen ie On ne camo xao camocanpmen, iennonnnno Cam Coôom orpannuen n y
nennnn ca Coôom nennm naicanpmennin, neh n xao nancanpmen, saro mro cne
npenasnnasn, orpannuana cnaxy ôesmepnocr, cnaxy rpannny pasmnue, ne ônnaiyhn nnunm
cmecrnn n nocrnxan, neh nenpecrannm nmnyncnma ôecxonaunnx eneprnia npocrnpyhn ce
na cne n nsnan cnera.
Canpmennm ce On nasnna raxohe n xao onai xoin ce ne mnpn, neh ie cnarna
canpmen, n ne ymanyie ce; xao Onai mro cne y Ceôn ynanpen nma n na cne ce nsnnna y
iennom n ncrom nenpecranom nemanany npeoônnnor nenecraiyher npenanana, Koinm On
cne unnn canpmennm n ncnynana Cnoinm canpmencrnom.
§2.
On ce nasnna Jennnm saro, mro iennncrneno iecre no npenacxoncrny ono
iennncrneno iennncrna, na ce n ian¬a ne nsnasehn nan rpannna Jennor, /xao/ Vspoxa cnera.
Jep nema y ônhnma nnmra mro ne yuecrnyie na Jennom. Onaxo xaxo ie cnaxn ôpoi
yuecrnyiyhn na iennnnnn n xaxe ce „ienna nnoinna“, „ienna /on/ neceropo“, nnn „ienna
nononnna“, „ienna rpehnna“, „ienna necernna“, re raxo n cne, n cnaxn neo yuecrnyie y
iennnnnn, na nocroiane iennnnne osnauana nocroiane cnera.
Vspox cnera nnie nax ienno on mnornx iennnx, neh ie ynanpen cnnm iennnnnama n
mnomrny n cacnnm ie ienno n onnoieno on mnornx. Hema nax mnomrna xoie nnie cacnnm
yuecrnyiyhe na iennnnnn, ann mnoro ie nennmnunor iennor xao neno, mnoro ie
npnnonaseher nonnexehem iennom, mnoro ôpoiem nnn cnnama no nnny iennor, a mnorn cy
nnnonn iennor no npcrn, n mnore noiane iennor no naueny. H nema nnuer mehy ônhnma,
mro na nexn naunn ne ôn yuecrnonano na iennom, ciennnenom y cnom iennncrny
oôyxnaraiyhn cne y cnemy, cne y nennnn, yx¬yuyiyhn cynpocran¬enocrn.
Fes iennnnne ne noôniaiy ce n mnoxnne, iennnnna nax ôes mnomrna moxe na
nocroin xao iennnnna, nperxonehn cnaxom mnoxnncxom ôpoiy. Axo ôn npernocrannnn na
ie cne y cnemy oôiennneno, cne he n ônrn ienno y nennnn.
§3.
Ocnm rora, raxohe n ro croin, na ie no iennom n sa cnaxn npennpnm¬enn nnx, na
ce ienno noian¬yie xao ocnona cnera. H axo ce ncx¬yun ienno, nehe ônrn nn nennne nn
nena, nnrn nuer npyror on ônha. Jep ienno y ceôn npennocenyie n oôyxnara iennonnnno.
3aro ôorocnon¬e n onena ôoronauencrno y cnemy xao yspox cnera, nasnnaiyhn ra Jennnm.
H „Jenan For Oran“, „Jenan Iocnon Hcyc Xpncroc“, „Jenan nax Pyx“ xaxe ce npema
yspoxy nnmer crenena nepasne¬enocrn nenocnor ôoxancxor iennncrna, y xoiem ie cne
caôpano y ienno n ciennneno n cymrnncxn npncycrnyie.
137

3amro cne no npannn n ysnasn n ysnonn ce npema ôoronauencrny, saxna¬yiyhn
Kome, ns Kora, Koinm, y Koiem n xon Koier cne nocroin, cacran¬eno, npeônna, canpxn ce,
ncnynana n npaha ce. H nnie y ônncrnyiyhem moryhe nahn nnmra mro ôn ce raxo
noiannno, na ce ne ycanpmana n ne ouynana, a na ne saxna¬yie Jennom, xaxo ce
nancymrnncxn nmenyie cna Foxancrnenocr.
H npnnnun n nama, xoin cmo oôpahenn cnnom ôoxancxor iennncrna on mnoror
Jennom, na y iennom nnxy onenamo cnpxonnry n ienny ôoxancxocr, Jenno xoie ce ian¬a
xao Vspox cnera, mro nperxonn cnaxoi iennnnnn n mnomrny, neny n nennnn, rpannnn n
ôesrpannunocrn, onpehenocrn n neonpehenocrn, mro orpannuana cne nocroiehe n camo
ônncrnonane, iennonnnno ce noian¬yiyhn xao yspox cnaxor n cnnx y nennnn, a saienno c
rnm npeônnaiyhn xon cnnx n nsnan cnnx, nnme on camor iennocymror, camo iennocymro
orpannuanaiyhn, axo ce camo iennocymro yôpaia y ônha. Fpoi ie onne neonnx cymrnne, a
nancymracrneno nax ienno orpannuana n iennocymro, n cnaxn ôpoi, n camo ce noian¬yie
xao naueno, yspox n ôpoi nopenaxa n iennnnna n ôpoiena, n cne nocroieher.
3amro ce cne mro nannnmana ôoxancxocr, onenano xao Jennnnna n Tpoinna, ne
noian¬yie nn xao iennnnna, nn Tpoinna y namem nonmany, nnn on xora npyror on ônha?
Ann mn n Tpoinnom n Jennnnnom nasnnamo one xoin npenasnnase cnaxo nme n
nancymracrneny ôoxancxocr no onnocy npema ônhnma, na ôn nx cana onenann xao
nanoôiennnenocr n ôoroponnocr. Kaxo nnxaxna iennnnna, nnxaxno rpoicrno, nnxaxan
ôpoi nnie y crany na nacrane, nnrn ônno mra npyro on ônha, nnn na nexome on ônha ne
nsnonn pasym¬nno ns onor mro cne nanmamyie, n peu n ym, cxpnneno nsnan cnera
nancymracrneno nancymre nanôoxancrnenocrn, na sa nnx nema nn nmena, nn peun, saro
mro cy one y nenpncrynaunoi onocrpanocrn.
H camo nme Fnarocr cnomnnemo ys nnx, ne saro mro one nonnnase, neh saro
mro xenehn nemro na noimnmo n xaxemo o nnxonoi nenspennnoi npnponn, npnnm nenom
nocnehyiemo ioi naiynaxennie on nmena. H xana ôn ce n y rome ycarnacnnn ca reonosnma,
nncmo c rnm mane yna¬enn on sacnnnana ncrnne. 3amro cy onn ynaxnnn ycxohene
nyrem onpnnana xao ono mro nsysnma nymy on noi cponnor, npononehn xpos cna
ôoxancxa pasymenana, npema onnocy ca xoinm Onai, Koin ie nnmn on cnaxor nmena, cnaxe
peun n snana, n iecre Onocrpan, a pesynrar cnera ie na ce c Bnm ciennnyiemo yronnxo,
yxonnxo ie sa nac moryhe na ce ciennnyiemo.
§4.
Caôpanmn saienno ra ymcrnena Foxnia nmena, orxpnnn cmo xonnxo ie ônno
moryhe, na ona ne camo na cy nanexo on raunocrn (ro yncrnny mory na xaxy n anhenn),
neh n on anheocxnx necmonena ( a nainnxn cy on anhena nnmn on namnx naiôo¬nx
ôorocnona), a raxohe n on camnx ôorocnona n nnxonnx cnenôennxa nnn canyrnnxa, n uax
naicxpomnninx mehy nama iennaxnx no unny. Axo ie nax ono peueno npannuno n ycneno
nam na no mepn namnx cnara pasiacnnmo cmncao ôoxancxnx nmena, ro na¬a npnnncarn
Vspoxy cnnx noôapa, xoie ornouerxa yne¬yie camy cnocoônocr ronopa, a sarnm
cnocoônocr na ce noôpo ronopn.
Axo ce nax nexo on onnx iennaxnx no cnasn nmena noxasano xao ncnymreno, n nera na¬a
na pasymenamo na ncrn naunn. Axo ie nax ro nerauno nnn necanpmeno, n axo cmo ce
nennmnuno nnn cacnnm orxnonnnn on ncrnne, ro he na ncnpann neno rnor uonexo¬yô¬a,
xan ynpxoc xe¬n nncmo noimnnn n nann oôiamnene onom xoin xenn na nayun, na
ôynemo on nomohn onome, xome nenocraiy cnare, re nsneunnn one xoin ne xene na nx
ôonn, nanasehn ienno y ceôn, npyro xon npyrnx, a cne on Poôpa noôniaiyhn n nama
138

npenaiyhn. He saycran¬ai ce, neh unnn noôpo npyxe¬yônnom uonexy. Can neh nnnnm na
nnienny on nama npenarnx cnemrenonauennnx peun nncmo caxpnnn y ceôn, neh cmo nam
nx npenenn nensmenennm, a npenahemo nx n npyrnm cnemrennm ¬ynnma, yxonnxo
ôynemo y cnasn ronopa, a onn xoinma ce ronopn, na cnymaiy, nn y uemy na ce ne noxaxy
npenana, camo na y cnocoônocrn nonmana nnn nnxonor nsnarana ne ocnaônmo. Ann nexa
ro ôyne, xaxo For nonn, xaxe ce. 3a nac nexa ro ôyne xpai pasiamnena ymcrnennx
Foxninx nmena. Forom snano, npenasnmo na „Cu+oo)u:ro ooeoc)oe+e“.

139

Bnonncnje Apeonarn1
O TA1AHCTBEHOM BOIOCAOBÆY

IHABA1
m1a je õoaanxn npnupax
§1.
Tpoinne npecymracrnena, npeôoxancrnena n npeônara, mro nansnpem
ôoromynpocr xpnmhana, ynpann nac npenecasnar¬nnom npecnernom n nainnmem npxy
raiancrnennx peun, rne cy npocre, onpemene /ôesycnonne/ n nensmennne raine
ôorocnon¬a, npnxpnnene npecnernnm cympaxom rainocxpnnenor hyrana, /raine xoie/ y
nairamnniem nainpecnernnie npocnianaiy n y cnenenoi nenonnpnnocrn n nennn¬nnocrn
nannenornnm ônncrannma npencnynanaiy ymone ôes ouniy /anhene/. Hexa mn ro ôyne
monnrna.
Tn, nparn Tnmoreiy, y ycpnnoi npn¬exnocrn /xpenxom nonnnry/ na raiancrnena nnhena,
ocrann n uyna n ymne nenarnocrn /ymcrnene eneprnie/, re cne uyncrneno n ymno, n cne
neônncrnyiyhe n ônncrnyiyhe, re ce necasnaino ycrpemn xa ciennneny, xonnxo ie moryhe,
ca Onnm xoin ie nsnan cnaxe cymrnne n casnana. Jep ca rnm nn ca unm nenesannm n
onpemennm uncrnm ncrynom ns ceôe n ns cnera, cne ocrannnmn n on cnera ce
ocnoôonnnmn, ônhem ysnenen npema nancymracrnenom spaxy ôoxancxe rame.
§2.
Ann rnenai na nnxo on nenocnehennx sa ro ne uyie, xaxem sa raxne xoin ce npxe
npnnesannm sa cymrnny, n samnm¬aiyhn na nsnan rnx cymrnna ne nocroin nnmra
nancymrnncxo, nero cmarpaiy na concrnennm casnannma snaiy Onor, xoin ie «nocranno
ramy sa noxpnnannmre Cnoie» (Hc. 18/17/, 11). Axo nn cy ôoxancxa rainonohcrna nsnan
onnx /onaxnnx xpnmhana/, mra ôn onna nexo pexao sa one iom nenocnehennie y raine /sa
nexpnmhane/, xoin cne npenasnnasehn Vspox oôenexanaiy xao nocnenne on nocroieher, re
xasyiy na On nnnouemy ne npenasnnasn ôesôoxna npan¬ena on nnx, n mnoronpcna
oônnuia. Bemy npnnana, xao cneonmrem Vspoxy, na ce npnna n nornpnno ncxaxy cne
nornpne nocroiehnx ônha, n cne nx iom nnme nopnue, xao Hancymror nsnan cnera; re na
ne mncnn xaxo cy nopnnana cynporna rnpnnama, nero na ie On rnm npe nsnan nnmanana,
ônncrnyiyhn nsnan cnnx onysnmana n yrnphnnana /nocran¬ana/.
§3.
Taxo ie n ôoxancxn Bapronomei ronopno, na ie ôorocnon¬e n mnoro n maneno; n
Jenanhe¬e na ie mnpoxo n nennxo, a npnrom n xparxo. Menn ce unnn, cxnarnnmn ro
narnpnponno /npepacraiyhe/, na ie mnoropeunr noôpn Vspox cnera, re yienno xparxopeunn
n nepeunr, xao Onai sa Koier nema nn peun nn mncnn, saro mro ie On nancymracrneno
nsnan cnera, re ce nenpnxpnneno n ncrnncxn ian¬a camo onnma xoin npenasnnase n cne
neuncro n cne uncro, re nannnase cnaxo noxohene cnnx cnernx npxona, re ocran¬aiy cne
ôoxancxe cnernocrn n rnacone n peun neôecxe, crynaiy `y npnmpax`, rne ie, xaxo xaxy
140

peun /Cn. Hncma/(Hocr. 2.Moic. 29, 19-21; 19,9), Onai Koin ie c ony crpany cnera
/Cnennmnn/.
Jep n nnie nanpocro sanoneheno ôoxancxom Moicniy na ce on cam nainpe ouncrn n
sarnm na ce onnoin on neounmhennx, n na ie rex nocne cner ounmhanana uyo mnorornacne
rpyôe, rnenaiyhn mnore cnernocrn xoie spaue uncre n mnoronsnnnaiyhe spaxe, a na ie
sarnm onnoien on ocrannx n ca nsaôpannm cnemrennnnma nocrnrao npxynne ôoxancxnx
ycxohena. H y nnma ce nnie cycpeo ca Camnm Forom n nnie nnneo Bera, iep ie nennn¬nn,
neh mecro rne ie On (2 Moic. 33, 20-33). To mncnnm na snaun na ono naiôoxancxnie n
naixpaine xon nnn¬nnnx n ymnnx, iecy nexn nonnexehn pasnosn /norocn/ nonnoxia cne
Hpenacxoneher, xpos xoie ce noxasyie Berono npncycrno nsnan cnaxe samncnn, xoie
sacena na ymne npxone Beronnx naicnerninx mecra.
H rana ce ocnoôaha on rnenannx n rnenaiyhnx n ynasn y npnmpax nenosnanana,
sancra raiancrnen, no xome ce sarnapa cna casnaina cnocoônocr cxnarana, re y cnemy
nenonnpnnom n mro ce nennn¬nno casnaie, can ôynyhn on cnemy onocrpanor, n nnxome
nnrn ceôn camom nnrn xome npyrom /ne npnnanaiyhn/, no nynoi necasnar¬nnocrn cnnx
casnainnx nenenonana /aneneprecna/, npema iauem ymcrnen /r\unvoc/, n npemna nnxaxo
ne casnaiyhn, casnaie nsnan yma.
IHABA 2
Kaxo ce 1peõa cjeannana1n, n xnune ysnocn1n Yspounnxy cnera n nsnaa cnera
Monnmo ce na nacranemo no rom nancnernocnom npnmpaxy, re na xpos nernenane
n necasnanane nnnnmo, re nosnamo Onor xoin ie nsnan nornena n casnana ne rnenaiyhn
nnrn casnaiyhn, iep ro n iecre npano nnhene n casnane, re Hancymracrnenor
nancymracrneno na ce onena xpos onysnmane cnera nocroieher. Honyr onnx xoin npane
craryy on camonnxnor /npnponne rpomane/, na onysnmaiy /xnemy/ cne npnx¬yueno
/cynnmne nacnare/, xoie cy npenpexe uncrom norneny na cxpnneno, re iennno camnm rnm
onysnmanem noxasyiy oncynno cxpnneny nenory.
Tpeôa, xaxo mncnnm, oôa onysnmana cynporno nornpnama onenanarn. Jep cmo one
ramo /nornpne, a¢npmannie/ nocran¬ann, nounnyhn on nainpnninx n cnnasehn npexo
cpennnx no naisannnx. Onne /oner nnemo/, on nocnennnx xa nainpnninm re
npnnpenocehn nx xao caunnene, cnexonnxo onysnmamo, na ôncmo nenpnxpnneno casnann
ono nesnane xoie ie npnxpnneno y cnemy nocroiehem npexo cnnx casnanana, n na ôncmo
nnnenn onai Hancymracrnenn Hpnmpax, npnxpnnan cnaxom cnernomhy mehy
ônncrnyiyhnma.
IHABA 3
Koja cy xa1ama1nuxa õorocnonnena a xoja anoma1nuxa
V Boeoc)oecru+ oe)eou+a onenann cmo ono nairnannnie xara¢arnuxor
/nornpnnor/ ôorocnon¬a, xaxo ce ôoxancxa n noôpa npnpona sôopn iennocno, re cnaxaxo
Tpoinuno; mra ce no noi xasyie ounncrnom n cnnoncrnom; mra onnyuyie na oôiann
ôorocnon¬e Pyxa; xaxo cy ns nernapnor n nene¬nnor Poôpa norexne cpnaunocrn
noôpocrnnor cnerna, re y npomenama caneunor nspacranem oôacianaiyhn nenomepnno
Jenno; xaxo ce nancymracrnenn Hcyc ocymracrnno uonexonpnponnnm ncrnnama; n
ronnxe npyre ounronane nyrem Peun /Cn. Hncma/, xoie ce y Boeoc)oecru+ oe)eou+a
onenanaiy.
141

V cnncy O ooraucru+ u+euu+a /ronopn ce o rome/ xaxo ce For nasnna Poôpnm,
xaxo Cymrnm, xaxo Xnnorom n Mynpomhy n Cnnom, re xonnxnm npyrnm mro npnnanaiy
ymnom ôoronmenonany.
V Cu+oo)u:ro+ ooeoc)oe+v /ce pasmarpa/ xoia cy ro npenmenonana on uynnnx
/nasnna/ na ôoxancxa /npnmenena/, xoia cy ro ôoxancxa oônnuia, xoie ôoxancxe ¢nrype,
re nenonn n oprann, xoia cy ôoxancxa mecra n yxpacn /xoouoi/, xoia cy ro ysôyhnnana
/:iuói/, xoie ôonn n nerononana; xoin sanocn n onoinocrn; xoie saxnerne n xoia
npoxnercrna, xoin cnonn n xoie ôynnocrn; n ronnxn npyrn cnemrenocasnann oônnnn mro
npnnanaiy cnmôonnuxnm ôoronpcrama /0ræ:u«ioi/.
Cmarpam na cn carnenao xonnxo cy mnoropeunrnin nanexo nnme nocnennn /onn
cnmnonn/ on onnx npnnx. Jep rpeôano ie na Boeoc)oecru oe)eou n paspana Boraucrux
u+eua ôyne xpahe peuena on Cu+eo)u:roe ooeoc)oe+a. Oryna xonnxo ron na ce ysnocnmo
xa ysnnmenniem, ronnxo ce peun, caxnmannma ymnnx, cyxanaiy. Kao n cana ynasehn y
nanymnn npnmpax, nahn hemo ne xparxopeunnocr neh nornyno ôespeuie n nemnm¬ene. H
ramo oner, cnnasehn on ropner xa nonnma, peu ce npomnpyie xa mnomrny, onronapaiyhn
my. Cana oner, ysnasehn on nonnx xa npenacxonehnm, ymanyie ce /peu/ no mepn ycnona, a
nocne cner ycnona cna he ônrn ôesrnacna n cna he ce ciennnnrn y Henspennnom.
A samro yonmre, xasahem, nocran¬amo on nainpnnier ôoxancxe nocranxe, nox
ôoxancxa nopnnana nounnemo on nocnennnx? 3aro mro nornphyiyhn Ono mro ie nsnan
cnaxe nornpne, nama ocnonna rnnna na¬a na ôyne nanana on onora mro My ie on nehma
cponnor. A ronopehn na nopnue o Onome mro ie nsnan cnaxor nopnnana, na¬a na
nopnnane nohe on onora mro ie on Bera nnme yna¬eno. Jep, sap nnie /On/ nnme xnnor n
noôpora, neronn nasnyx nnn xamen? H sap ce nnme ne onnia n ne xecrn, neronn mro ce
ncxasyie /peunma/ nnn samnm¬a /mnm¬y/?
IHABA 4
Ba nnm1a oa uync1nenor nnje npenacxoann yspox cnera uync1nenor
Ionopnmo naxne na, xao Vspox cnera, ôynyhn nsnan cnera nocroieher, nnrn ie
necymracrnen, nnrn ôesxnnoran, nnrn nexasyiyhn /ôecnonecan/, nnrn ôesyman, nnrn ie
reno; nnrn oônnx, nnrn nsrnen, nnrn nma xaxnohy, xonnunny nnn macy; nnrn ie y mecry,
nnrn ce nnnn, nnrn nma uynnn nonnp, nnrn oceha, nnrn ie ocer¬nn, nnrn nma nepen n
nemnp, ysnemnpanan rnapnnm crpacrnma, nnrn ie nemohan, nonnexyhn uynnnm snannma;
nnrn ie y nenocrarxy cnernocrn; nnrn ie npomennnocr, nnn nponan¬nnocr, nnn
ne¬nnocr, nnn nnmenocr, nnn ornnane; nnn na ônno mra npyro on uynnnx, nnrn iecre,
nnrn nma.
IHABA 5
Ba nnm1a oa yunor nnje npenacxoann yspox cnera yunor
Vcnnnyhn ce onmax xasyiemo, na nnie nnrn nyma, nnrn ym, nnrn mamrane, nnn
cxnarane, nnn peu, nnn na mnm¬ene nma, iep nnie nn ronop, nn mnm¬ene, n ne xasyie ce
nnrn ce mncnn; nnrn ie ôpoi, nnrn nopenax, nn nennunna nn nesnarnocr, nn iennaxocr nn
neiennaxocr, nnrn cnnunocr nnn necnnunocr; nnrn croin nnrn ce xpehe, nnrn nonn y
rnmnnn, nnrn ie cnna, nnrn cnerno, nnrn xnnn, nnrn ie xnnor, nnrn ie cymrnna, nnrn
nex, nnrn npeme, nnrn nocroin ymnn nonnp c Bnm, nnrn ie nayxa, nnrn ie ncrnna, nnrn
napcrno, nnrn mynpocr, nnrn ie ienno, nnrn iennncrno, nnrn ôoxancrno nnn noôpora,
142

nnrn ie xaxo ynnhamo nyx, nnrn cnnoncrno, nnrn ounncrno, nnrn mra npyro on onor mro
mn nnn nexo npyrn on nocroiehnx nosnaiemo, nnrn ie nmra on neônncrnyiyher, nnrn nmra
on ônncrnyiyher, nnrn Ia ônncrnyiyha nosnaiy, onaxo xaxo On iecre, nnrn On nosnaie
nocroieha ônha onaxnnma xaxo cy nocroieha.; nnrn nocroin peu o Bemy, nnrn nme, nnrn
casnane; nnrn ie rama, nnrn cnernocr, nnrn saônyna, nnrn ncrnna, nnrn ce o Bemy
yonmre /nmra/ nane nornpnnrn, nnrn nopnnarn, neh npnnaiyhn a¢npmannie n nerannie
onnx mro cy naxon Bera, nnrn onpemyiemo, nnrn onysnmamo.
Jep ie n nsnan cnaxor nornphnnana Cnecanpmen n Jennncrnen Vspox cnera, n
npeysnnmenocr Onora ie nsnan cnaxor nopnnana, Koin ie iennocranno cnoôonan on cnera
n c ony crpany cnera /Cnennmnn/.143

Pnonncnie Apeonarnr,
HHCMA pasnnu nnnnua
1. Iajy Tepaney1y
Mpax nmuesana npn cnerny, n noceôno npn nennxom cnerny; nesnane nporonn
casnana, n noceôno nennxa casnana. Hpnxnaraiyhn ro y cmncny npenacxoncrna, a ne
nnmenocrn, ne naxyhn ce, yrnpnn na ie nesnane Fora cxpnneno on onnx, xoin nmaiy
cnerno n casnane o crnapn, a na Ia rai naiysnnmennin mpax caxpnna y cnaxom cnerny,
iennaxo xao mro ce ys Bera caxpnna cnaxo casnane. Axo ie xo, nnnenmn Fora, cxnarno ro
mro ie nnneo, ro snaun na Ia nnie nnneo, neh nemro on nocroieher n nosnaror. Cam On,
ôynyhn na ie nsnan yma n nsnan ônncrnonana, no camom rome, mro ne npnnana ôpoiy
nosnarnx n cnopenno nocroiehnx npenmera, nocroin nancymracrneno n casnaie ce nsnan
yma. H ro y nsysernom cmncny canpmeno nanohene iecre nosnane Onor, Koin ie nsnan
cnera nosnaror.
2. Hc1oue
Ha xoin ie naunn Tai, Koin ie nnmn on cnnx, nnmn n on nauena ôoxancrnenocrn n
nauena noôpa? Hoimnhem ro, axo non nmenom ôoxancrnenocrn n noôpa ôynem pasymeo
camy npenmernocr noôpocaonmranaiyher n xnnornor noxnona, re ono nenonpaxnno
nonpaxanane, xpos xoie ce unnnmo yuecnnnnma ôoxancxocrn n noôpa, nonpaxanane
Onora, Koin ie nnmn on ôoxancxocrn n noôpa. Jep axo ro cnyxn sa naueno ôoxancxocrn n
ônarocrn onnx, ca xoinma yuecrnyiemo, ran ie Onai, Koin ie nsnan cnaxor nauena, xonauno,
nnmn on rsn. ôoxancrnenocrn n noôpa, npniemunnnx sa naueno ôoxancrnenocrn n noôpa.
Kao nenonpaxnn n nenocrnxan, On ie nnmn on cnaxor nonpaxanana n nocrnxnocrn n
nnmn on rnx, xoin nonpaxanaiy n nocrnxy onmrene c Bnm.
3. Hc1oue
Heouexnnano snaun ro na ônna nsnan ouexnnana n oniennom ce yunnn ounrnennnm,
ôynyhn na ie norne caxpnneno. V onnocy na Xpncrony ¬yncxocr, cmarpam na Foxnia peu
rnme noxasyie n ro, na nam ce Hancymracrnenn, ôynyhn nocxopa cxpnnen, ounronao y
¬yncxom ônhy. Ann On cxpnnennm ocraie n nocne ounronana, nnn na xaxem iom ôo¬e, n
y camom ounronany, iep ra cxpnnena raiancrnenocr Hcyca n cama no ceôn nnie nn no
xaxnoi peun, nnrn pasymom oôiamnnna, neh ocraie nenspennnom n onna xana ce nspnue, n
nenocrnxnom, xana ce pasymena.
4. Hc1ou
Ha koju ce ua¬uu, ka»eu fu, Hcyc, Koju je euuu on ceux, yõpaja no cyufuuu y
ocfane nyne? Koua¬uo, Ou ce oene uasuea ¬oeekor ue kao Teopau nynu, eeh
kao ucfuucku ¬oeek, urajyhu nyuy nyncky npupony. Mu onef ue orpauu¬aearo
Hcyca nynckouhy, jep Ou uuje caro ¬oeek (uua¬e Ou ue õu õuo uancyufacfeeu
uocehura, ako õu õuo caro ¬oeek), a Ou je jenuako ucfuucku ¬oeek, koju je us
ueynopenuee nyõaeu npera nynura, õynyhu uancyufacfeeuur, noueo cyufuuy
nynu ua nyncku u uannyncku ua¬uu. Anu fure ue rane Ou je o¬ufoeane
uancyufacfeeuocfu, õynyhu na je yeek uancyufacfeeu, ua kpajy no neuor
oncycfey u yseeuu ucfuucky cyufuuy, yuao je y cyufuuy usuan cyufuue u
144

nyncka nenoeana usepuaeao uannyncku. Eokasor sa fo je uafnpuponuo sa¬ehe
Ejeee u eona, koja je, ue rnenajyhu ua neuo fe¬ene, np»ana fe»uuy cfona,
oõnukoeauux on cfeapu u serne, koja ce uuje usrakna non nura, eeh ce
uannpuponuor cunor ysnp»ana on pasnueana. Moryhe je npencfaeufu u npyre
npurepe, kojux je eeora ruoro. Ko õyne rnenao ua nux y õo»auckor ceefny, faj
he pasyrefu ua ua¬uu koju je yror uenocfu»au, na u ouo, ufo ce fepnu o
Hcycoeoj nynckocfu, ura cuny npeuryhcfea nopuuana. Jep, peuuro kpahe, Ou u
uuje õuo ¬oeek, ue safo ufo ou uuje õuo fakae, eeh ykonuko je õuo euue on
¬oeeka, ponueuu ce on ¬oeeka u nocfao ucfuuckur ¬oeekor uenocfu»uur sa
nyncku nuk. H usepuuo je õo»aucke panne ue kao Eor, u nyncke ue kao ¬oeek,
eeh je nejcfeoeao kao o¬oee¬euu Eor /ov ¡c cv0oæas|c xc¡c 6v0oæaov, cìì`
cvooæ0sv¡o: 0sov/, npeõueajyhu c uara uekor uoeor õoronynckor eueprujor
/xc|vnv ¡|vc ¡nv 0scvoo|xnv svsoys|cv n+|v asaoì|¡sv+svo:/.
5. Bopo1ejy haxony /nn1ypry/
Foxancxn mpax ie ro nenpncrynauno cnerno, y xoiem, no peunma Hncma (1 Tnm. 6, 16),
xnnn For. H yxonnxo ie On on crannor cniana nennn¬nn n on npensoôn¬a
nancymrnncxor cnerna nenpncrynauan, y Bemy npeônna camo onai, xoin ie nocroian na
sna n nnnn Fora, re ncrnncxn npeônna y Bemy nsnan nnhena n casnana, xpos camo ro
nennhene n nesnane cxnaraiyhn ro, na ie on nsnan cnera uynnor n ymnor, na npnsnna ca
Hpopoxom: uynno ie sa mene snane Tnoie, n nncoxo, ne nornxem ra (Hc. 138, 6). Taxo ie,
xonauno n ôoxancxn Hanne casnao Fora, xana ie casnao, na ie On nsnan cnaxor nonmana n
pasymenana, sôor uera n nasnna Berone nyrene nencnennnnm, Berone napone
nenspennnnm (Pnm. 9, 33) n cnerno Berono na npenasnnasn cnaxn ym (unn. 4, 7), yxonnxo
ce oôpeo y Onora, xoin ie on cnera nnmn, n nsnan pasymenana ypasym¬yiyhn, re na ie
nnmn on cnera ôynyhn cnera Tnopnem.
6. Cocnna1py cnem1ennxy
He cmarpai noôenom, nocroinonomronann Cocnnarepy, xana ycraiem npornn nexor
neponcnonenana nnn mnena, na maxap ônno n nenpannnno. Jep, axo ra no pacyhnnany n
ononprnem, iom ne cnenn, na ôn neh cne mro ie Cocnnarep pexao, ônno rauno, iep mehy
mnornm ounro naxnnm mnennma moxe n on reôe n on npyrnx na ce caxpnie ro, mro ie
ienno n caxpnneno, ri. ncrnna. Axo nemro nnie neno, ro ne snaun na ie ono nenpomennno
ôeno, nnn axo nexo nnie xon, na ie oôanesno uonex. Axo ôn xreo na me nocnymam,
nocrynn onaxo: npecrann na nsoônnuanam npyre, neh ôo¬e npennaxn camy ncrnny na rai
naunn, na ce rnoie peun nnxaxo ne ôn morne ononprnyrn.
7. Cnem1enonauennnxy Honnxapny
Hnxana ce nncam cnarao nn ca Jennnnma, nn ca nexnm npyrnma y roi mncnn, na ie sa
noôpe ¬yne nono¬no na casnaiy n xaxy ncrnny, xaxna ie ona cama no ceôn. Jep xana saxon
ncrnne nepno noxaxe n iacno orxpnie cymrnny nena, rana cne c nnme necarnacno n ono
mro camo nocn nnn ncrnne ônna orxpnneno, noxasyie cnoiy onnnxyiyhy npry, cnoiy
npornsaxonnrocr, cnoiy nnunny /macxy/. 3aro onai xoin orxpnna ncrnny nnie cacnnm y
nyxnocrn na ce cyxoô¬ana c rnm nnn npyrnm npornnnnnnma, iep cnaxn ronopn na ôam on
nocenyie napcxy mena¬y, maxap ce xon npyror nanasn, moxna, camo oômanyiyha cnnunocr
nexaxnor naimaner nennha ncrnne. Hoxymai na pasoônnunm raxny saônyny n oniennom he
ienan sa npyrnm na nouny na ce cnope c roôom. Ann xana peu ncrnne ôyne nonoxena
145

rnpno n ocrane nenoxoneô¬nno, ne rnenaiyhn na npornnpeunocr npyrnx peun, ro cne mro
ie ca nome neycarnameno, nana camo on ceôe no yspoxy came nenoxoneô¬nne ncrnne.
Fynyhn ynepen y npanennocr re mncnn, nncam xypno na ronopnm c Jennnnma n c
npyrnma; nono¬no mn ie, axo ôn camo For nao, na npno casnam ncrnny, a rex nocne, xaxo
na¬a, na ie ncxaxem. Mehyrnm rn ronopnm, na me co¢ncr Anono¢an nopnue n nasnna
oneyônnom sôor rora, mro ce neonoôpeno xopncrnm rpuxnm oôpasonanem npornn Ipxa.
Hacynpor raxnom oxpnn¬anany moryhe ie pehn c nennxom npanennomhy, na ce ôam Ipnn
neonoôpeno xopncre ôoxancxnm npornn ôoxancxor, xana ce rpyne na paspyme Foxniy
mynpocr, Foxniy nax noôoxnocr. To ronopnm, na xpaiy xpaiena, ne o mnennma npocror
napona, xoin marepnianno n ôyxnanno npnma samncnn necnnxa, ôo¬e cnyxehn rnapn,
neronn Tnopny; ne, neh ronopnm na ce cam Anono¢an xopncrn neonoôpeno ôoxancxnm
npornn ôoxancxor, saro mro snane cymrnne, xoie on npannnno nasnna ¢nnoco¢niom, a
ôoxancxn Hanne mynpomhy Foxniom /xcìæ: ìsyo+svn aoo: cv¡ov c|ìoooc|c xc| aoo:
¡ov 0s|ov Hcvìov ooc|c 0sov xsxìn+svn/, na¬ano ôn na nonn ncrnncxe ¢nnoco¢e no
yspoxa xaxo no ônncrnonana cymror, raxo n no neronor casnana. Axo ce Anono¢an nnme
saôanno pacxpnnanem npanennocrn nnacrnror mnena, neronn o noxasnnany
neonpannanocrn ryher, ro ne moxe xao mynap na ne sna, na ne moxe na npernocrann
nnxaxny npomeny y ycrpoicrny n xperany neôa ôes no¬e Tnopna, Koin my ie n nao
ônncrnonane, n uyna ra n ounryie ce xao yspox neronor xperana, Koin no cnenouancrny
Cneror Hncma, cne rpann n mena. 3amro nax on nnie noôoxan npen Onnm, Koin ie on nac
casnar y ncronernocrn npanor ônncrnyiyher y nennnn ôoxancxe ¬yôann no
cneyspounocrn n nanncxasnnnm cnnama? /Hæ: ovv ov osºs| ¡ov syvæo+svov n+|v xcx
¡ov¡ov xc| ov¡æ: ov¡c ¡æv oìæv 0sov cyé+svo: cv¡ov ¡n: acvc|¡|ov xc|
vasocoon¡ov ovvé+sæ:,/ Beronom nnnnom cnnom n pacnopennma cy cynne n mecen,
saienno ca cnom nace¬enom nerna ônnn nonenenn y canpmeny nenoxpernocr, raxo na ie
roxom nenor nana cne sacrano non rnm casnesnama, n mro ie iom nnnnnie, rana cy
npnocrenene c¢epe y xoinma ie canpxana npomnocr, nponyxnne na ce npahaiy, a c¢epe
xoie cy nx canpxanane craiane cy nenoxperno. Beronom cnnom ie ôno neh ycrpoien npyrn
nan, raxo mro ie nponyxene cnnx nnanecer uacona nnn nsnpmnna nace¬ena cynpornnm
xperanem n oôparnnm npahanem y xpyr, nnn cynne, cxparnnmn cnoie neronpahaiyhe
xperane y necerouaconno npeme, a y nponyxerxy npyrnx necer uacona camo ro xperane ce
noxasano na nexn nonn naunn. Ta ie noiana ronnxo ymno nsmecrnna Bannnonane, na cy
My ce onn, npnsnanmn Jesexnie¬a nonyr pannor Fory n nanexo nnmnm on uonexa,
noxopnnn ôes cyxoôa. He ronopnm o nnnnnm norahainma, xoin cy ce necnnn y Ernnry, o
ôoxancxnm snamennma nponsnenennm na npyrnm mecrnma; neh camo nanomnnem o rnm
neôecxnm noianama, xoie cy cneonmre, nsnecne ynex n cnnma. Anono¢an xonauno xaxe,
na ie cne ro nenpanenno, ann ce ro ouynano y cnemrennm npnuama Hepcnianana, n maronn
cne no cana npasnyiy cehane rpoicrnenor Mnrpe. Hacynpor rome, on rome ne nepyie,
moxna ycnen nesnana nnn nencxycrna, na my nanomenn y xpainoi nnnnin o saramneny,
nacranom npn pacnehy Hcyca Xpncroca; rana cmo ce oôoinna nanasnnn y Hnnononncy n
cnoinm ounma rnenann na nnnno noxnanane cynna n mecena (rom noxnanany nnie
cnennno na ce necn y ro noôa), a sarnm cmo nnnenn, xaxo ie mecen, oniennom ce onennnmn
on cynna, y nener carn naneue craiao cnpam nera n oner cacnnm cnerneo neronnm
spaxama. Hanomenn my raxohe n o npyrom cnyuaiy, na ie ro noxnanane, xao oônuno,
noueno on ncroune nyre cynna n nponyxnno ce y cynpornom neronom sanpmanany, a
sarnm ce mecen oniennom oxpenyo nasan n ornmao npe, ne na ony crpany xoiy ie
ncnouerxa saxpno, neh noi cynporny (sananny). Ero noiane, y ro npeme npncnene, a raxne
cy noiane morne na ôyny nponsnenne camo Xpncrocom, Hainnmnm Vspoxom cnaxor
ônncrnonana, xoie nsnpmana nennxa n nnnna uyneca, xoinma nema ôpoia! Kaxn
Anono¢any, axo ie nyxno, cne ro n, axo ie moryhe, pasoônnun ra c rnme, ra on ie rana ôno
146

saienno ca mnom, n saienno rnenao, n saienno pacyhnnao, n saienno ce nnnno; rana ie ôno
npoxer nonyr nexor nyxa npopouancrna n oôparnnmn mn ce, ronopno: «÷yôasnn
Pnonncnie! Ta nsmena noperxa ie neno Foxnie!» To, mro cam cana pexao, nono¬no ie sa
nncmo, a mro nenocraie, nonynn cam n rora y mnorome mynpor uonexa cacnnm hem
oxpenyrn Fory. Moryhe ie, na on n ne onônie na npnsna c xporxomhy cpna ncrnny name
nepe, xoia croin nnme on cnaxe ¬yncxe mynpocrn.

8. Monaxy Beuomnny
Jenpeicxa ncropnia ronopn o cnerom Moicniy, na ce on ynocroino n ôoronnhena no
cnoioi nennxoi xporxocrn. H axo ra nonexo npencran¬a xao uynnor sôor ror ôoxancxor
nnhena, rana npe neronor yna¬anana on Fora npencran¬a nerony yna¬enocr on
xporxocrn/cmepnocrn/. Ona xaxe na ce Iocnon pasrnenno cnoiom iapomhy na nera, xana
ce on ynopno cynpocran¬ao Beronnm ôoxancxnm canernma. Taxohe, xana oôanemranaiy o
neronom ôoxancxom nsôopy, no npenmyhcrny ra npocnan¬a nonpaxanane Foxnie
ônarocrn, iep ie ôno cacnnm xporax, sôor uera ce n nasnnao poôom Foxninm n npnsnaie ce
nocroinnm nnme on cnnx Hpopoxa ôoronnhena. Ha n xana cy nemy n Apony nexn npcxo
ocnopanann npnocnemrencrno n nnacr nan naponom, on ce ounronao nnmnm on cnaxor
uacro¬yô¬a n nnacro¬yô¬a n ycrynno nnacr nan naponom cnaxom, xoin ôn on Fora ôno
nsaôpan. Kana nncy npecraiann, ne rnenaiyhn na ro na ymnm¬aiy npornn nera, re
nopnnann npehamne nerone nocrynxe, yrpoxanann ra n neh ynnpann pyxe na nera, rana
ie on sasnao cnacene on Cneônaror, ne npecraiyhn na ôyne xporax: ronopno ie cacnnm
cmeno n yienno cacnnm cxpomno, na on nnxaxo nnie xpnn y rnm oôehnnannma, xoinma cy
nonnpranann nonepene neronom nauennnmrny, iep ie snao na ie rai, xoin ôecenyie c
noôpnm Forom, nyxan na no moryhnocrn ôyne cnnuan nemy n y cnoioi canecrn ynepen y
ncnpannocr cnoinx nocrynaxa. Ho uemy ce ôorooran Pannn yunnno npyrom Foxninm?
Konauno, saro mro ie ôno noôap n cycper¬nn npema nenpniare¬nma. Hpeônarn n
noôporo¬yônn xasyie o nemy: Hahox uonexa no cpny Moiemy. Ha n saxon ie ôno nar, na
ce ne npesnpe nn xao xnnornna, mro nenpniare¬y npnnana. H Jon ie sôor nesnoônnocrn
onpannan. Jocn¢ ce nnie cnerno cnoioi ôpahn sa sanepy, a Ane¬ ie ca npocrorom n ôes
nonospena ynosopanao cnor ôpara, yônny. Peu Foxnia cne re noôpe npocnan¬a, xoin ne
camo na ne mncne n ne unne sna, neh n rpnehn snoôy npyrnx, ne orcrynaiy on noôpa, neh
nanpornn, cnnuno Fory, ônaroneicrnyiy n y sny, noxasyiy nm nennxy ônaronaxnonocr n ca
cnom cxpomnomhy ynosopanaiy nx na nonoône /ncnpanne/ nocrynxe.
Ann ysnennmo cnoi nornen nannme, n nehemo ronopnrn nn o xporxocrn cnernx
¬ynn, nn o noôpy uonexo¬yônnnx anhena mnnocpnnnx npema ¬ynnma, xoin ce mone sa
nnxono noôpo, n xoin ce ysnpxanaiy on nonpehnnana n noryônnx cnna, capasôo¬ennx y
sny n xoie ce panyiy sôor cnacena onnx xoin ce npahaiy noôpy. Bra iom xasyie peu
Foxnia o noôponenarnnm anhennma, cne hemo ocrannrn n oôaciann ônarornopnnm
spaxama ncrnncxn noôpor n npenoôpor Xpncra, ysnemhemo nnma npocnehenn nornen na
Berone ôoxancxe npnnne /noôponenana/. Hnie nn ro yncrnny snax nenspennnor n
nenocrnxnor noôpa, na ie On npnneo ônha y ônncrnonane, xoie Ia mehy cnnma nnma uyna
n xenn na ôn cnn cnarna ônnn ônncxn Bemy, re na ôn my ce cnaxo no cnoioi cnocoônocrn
oôpahao? Tnm nnme mro n one, xoin ce on Bera yna¬anaiy, On ne ocran¬a Cnoiom
¬yôan¬y, neh ce crapa na nx sanpxn, monehn nx na ne npeneôperanaiy Onor, Koin nx
nonn n oôacnna noôpnma, Koin rpne¬nno nonnocn xana Ia onn nepasymno oxpnn¬anaiy,
n Cam nx mrnrn. H iom nm nnme oôehana nomoh: iom ns na¬nne nnnehn one xoin My ce
147

npnônnxanaiy, On neh xpehe n cycpehe nx, Cam nx oôrp¬anaiyhn, xnanehn n ne
oxpnn¬yiyhn sa pannie nocrynxe, neh ce panyie canamnem, yrnphyie ocehai casnnaiyhn
npymrno ri. cne noôpe, na ôn ce xyha Berona ncnynnna onnma xoin ce necene. Pemo¢nna
nax n cnaxor, xoin mpsn noôpe, npanenno yxopana, no yienno n yun noôpy, na ôn ce
ncnpanno, iep xaxo ie moryhe, xaxe on, na ce noôap ne panyie sôor cnaca nornôe¬nnx,
sôor oxnn¬anana ympnnx?! H yncrnny, camo axo ôn ce nexo onnparno on saônyne, On ra
y rom rpeny ysnma na cnoia nneha n noôyhyie na panocr ônare anhene, noôpornopn n
nennemennrnma, cynnem Cnoinm oôaciana sne n noôpe (Mr. 5, 15) n camy nymy Cnoiy
nonaraxe sa one xoin ce yna¬anaiy on Bera (Jn. 10, 100). A rn, xaxo ie nnnno ns rnor
nncma, neh cn npen cnemrennxom npnrncnyo neuacrnnor n rpemnnxa, xaxo ra nasnnam,
ne snam no xom npany, npnmanmn na cnoinm pyxama nsnyuem nano¬e, sarnm xana re ie
npnsnanaiyhn monno, na ie nomao sôor nsneuena cnoinx sana, rn ne camo na ra nncn
ynaxno, neh cn ce npsnyo na ce pyram ca noôpnm cnemrennxom, xoin ie ônaronaxnono
npnmno cne cnopno n onpannao ceôe xao rpemnnxa; na xpaiy, npnnynnnmn n cnemrennxa
na nsahe, rn cn ce ca cnnunnma orprao nacynpor saxony y cnernnnmry n ocxpnanno Cnero
cnernx, a nama nnmem na cn cnoinm crapanem ouynao Cnero on yrpoxanaiyher ocxpnnyha
n na ra no cana uynam y nennnn. A cana uyi name peun: cnyxnre¬n Hpxne xoin cy n on
reôe nnmn, rnm iom mane monax xoin ie c roôom iennaxor unna ne cme na nopnue
cnemrennxa, na n xana ôn ce noxasano, na on nenocroino npncryna Foxancxnm Tainama
nnn axo ôn ounrnenno unnno nemro saôpaneno. Jep, axo ie napymanane ycrpoicrna n
noperxa yonmre npecryn n ôoxancxnx saxona n cranona, na¬a na ce cmarpa nenom y
cnany Foxniy cnponohene noperxa, xoin ie ycranon¬en on Camor Fora. Jep For ce Cam y
Ceôn ne nenn; xaxo ôn nnaue oncrano Berono napcrno? (Mr. 12, 25) H axo For, no
peunma Hncma, iecre Cynnia (Hc. 30, 18; Pnm. 2, 16), a cnemrennnn anhenn (Man. 2, 7), re
nocne apxniepeia rymaun Beronnx ôoxancxnx cynona, rana rn on nnx nocpencrnom
haxona y onronapaiyhe npeme na¬a na ce yunm ôoxancxnm ncrnnama, raxo xaxo cn ce
npexo nnx n ynocroino na ôynem monax. He nanaxe nn nam ro cmncao cnemrennx
npnonnxona? Jep Cnero cnernx nnie on cnnx iennaxo yna¬eno, ocoônro my ie ônnsax unn
npnocnemrennxa, sarnm pen cnemrennxa, sa nnma cnene haxonn; unnom cy monamxnm
nasnauena mecra xon npara onrapa, y xome ce onn n nocnehyiy, re croie ne na ôn nx
uynann, neh pann rora na ôn snann na cy onn no cnom unny ônnxn napony, neronn
cnemrennnnma. 3aro npxneno unnononarane sanonena, na ce ne npnuemhyiy onn camn
ôoxancxnm rainama, neh na ôn nocnennn npenocnnn npyrnma, ri. onnma xoin croie ônnxe
nnma y ynyrpamnocrn Cnernnnmra, iep onn raiancrneno oxpyxyiyhn ôoxancxn npecro,
npen coôom nnne nenoxpnnena ôoxancxa raiancrna, re ca ônaronaxnonomhy nsnase c
nnma y cnemrene sanece, mro nx nocroino noxasyie ônaronoxopnnm monacnma,
cnemrenom napony n nponasehnm crenennma ounmhanana, raiancrna, xoia cy ce no ror
npemena uynana y canpmenoi uncrohn n nenonnrocrn, cne nox ce rn ca cnoiom cneromhy
nncn ycrpemno na nnx n nncn neno¬no npnnynno na ceôn orxpniem Cnero cnernx.
H xaxo naxon rora cmem na ce nasnnam uynapem cnernne, xana nncn nn nnneo nn
uyo, n nemam nnmra cnnunor ca nennm cnyxnre¬nma, iep ne snam ncrnncxn cmncao
Hncma, cnaxonnenno ce sannmaiyhn cnoponnma oxo nexnx peun, na mrery cnymanana?
Axo ôn xo npnxnarno nnanane nan naponom ôes napcxe sanonecrn, ne ôn nn sacnyxno
npanenny xasny? Taxohe, axo ôn ce xo on canamnnx nonannxa npsnyo na npornnpeun
rocnonapy, xoin nexor onpannana nnn ocyhyie, ne ronopehn nnme, na nn ôn nexo noueo na
npesnpe n norxonana nerony nnacr? A rn cn noxasao ronnxy npcxocr y rome mro
npnnannexn xporxom n ônarom Fory n Bnme ycranon¬enom cnemrenonauencrny! Ty ôn y
rom cnyuaiy ônno neonxonno na ce xaxe, na axo ôn nexo unnno ono ounrnenno norpeônro,
a ne iennaxo no cnom nocroiancrny, na ro nnxo n ne nonymra. Bra ie nenpnnnuno yunnno
148

Ocnia, na ie sananno rnmnian npen Forom (2 Hap. 26, 19)? Bra Cayn, npnnocehn na xprny
(1 Hap. 13, 10; 15, 12)? Bra ¬yrn nemonn, npnsnanaiyhn Hcyca ncrnnnrnm Forom (Mx. 3,
11)? Jennaxo ce peuiy Foxniom ocyhyie cnaxn, xoin unnn ro, mro my nnie nosno¬eno (1
Kop. 14, 23), na ie cnaxn nyxan na npeônna y unny cnor cnyxena (Hen. 16, 2); y Cnernny
cnernx camo ie npnocnemrennx morao na yhe iennom ronnmne, n npn rome y cnoi uncrohn,
xoiy ie cam saxon saxrenao on npnocnemrennxa (Jenp. 9,7). Cnemrennnn noxpnnaiy
cnernnnmre, a nennrnma ce saôpanyie n na ra nnpny, na ne ôn ympnn. Pasrnenno ce
Iocnon iapomhy na Ocniy sôor nerone npcxocrn (2 Hap. 26, 19); n Mapnia, xana ie xrena
na na saxone saxononanny, nopaxena ie npoxasnnanem (Fpoi. 16, 10); na cnnone Cxene
nacpnynn cy nemonn (Pena. 19, 14). Ionopn ce raxohe: He cnax npopoxe, a onn nonasnme,
ne ronopnx c nnma, a onn npopnnaxy (Jenp. 23, 21). H iom: ôesaxonnx xan xprnyie rene,
xao na yônia nca (Hc. 66, 3). Kpahe peueno, canpmena npanna Foxnia ne rpnn
napymanane saxona. Axo on ronopn: Tnoinm nmenom cnne mnore crnopncmo, Iocnon
onronapa: Hnxo sa nac ne sna, nnnre on Mene xan unnnre ôesaxone (Mr. 7, 22 - 23). To
iecr ne na¬a, xaxo xaxe Cnero Hncmo, ono npanenno nsnpmanarn c nenpannom (Ppyroxn.
16, 20; 2 Hap. 15, 22). Cnaxn ie nyxan na nasn na camor ceôe, nnie nyxan na nncoxo
mynpyie n nyôoxo mynpyie, neh na pacyhyie camo o rome, mro ie y cxnany c neronnm
nocroiancrnom (Pnm. 11, 20; 12, 3; Cnp, 3, 21). Hnie nn raxo na¬ano, xaxo rn xaxem,
ncnpan¬arn cnemrennxe, onnuananem y neuacnocrn nnn y xaxnom ônno npecryny? H
moryhe nn ie nosnonnrn nm, na ôemuacre Fora npecrynanem saxona, xoinm ce nexn xnane
(Pnm. 2, 23)? Kaxnn cy nax onn nocpennnnn Foxnin? Kaxo mory na naronemranaiy napony
ôoxancxe npnnne, xana ne nosnaiy nnxone cnne? Hnn xaxo mory na nocnehyiy npyre xana
cy camn nompauenn? Kaxo he npenern ôoxancxn nyx, xana nsnyrpa n ncrnncxn nncy
ynepenn, na nn ie ro Cnern Pyx? Cam hy na ro na rn onronopnm, iep Pemo¢nn nnie moi
nenpniare¬ n nehy rpnern na re oômanyie carana. Cnaxn on unnona xoin oxpyxyie Fora
ôorononoônnin ie on rora, xoin croin na¬e onarne n rnm nnme npnma n moxe na caonmrn
cnerna mro ie ônnxe ncrnncxom cnerny. Fnnsnny cxnarn ne no mecry, neh no
cnocoônocrn sa ôoroonmrene. Ha axo ie nyxnocr cnemrennuxor unna na nocnehyie, ro
oner onai xoin ne moxe na npenece cnerno, ne npnnana cnemrennuxom unny, a rnm nnme
axo ra nexo n cam nema. H raxan mn ce unnn npcxnm, axo sanasn y cnemrennuxa npana,
nnrn ce ôoiehn, nnrn crnnehn na nenocroino nsnpmana ôoxancxe cnyxôe, na mncnn na
For sa ro ne sna, na on ro camo sna y ceôn, mncnn na Ia oômane naxnnm nasnnanem Onem
n npsne ce npnxasyiyhn na ie on Xpncroc, nponsnonehn y ôoxancxnm raiancrnnma
nenonycrnno xy¬ene (raxo ra na¬a nasnarn y monnrnn). Taxan nnie cnemrennx, ne, neh
snone¬a, oômannnau, noncmex camom ceôn n nyx y ôoxancxom crany, onenen y nyuniy
xoxy.
Ann, Pemo¢nn nema npano na ro ncnpan¬a. Jep axo Peu Foxnia sanonena npanenno na
ce nsnpmana npanenno (nsnpmanarn npanenno snaun nennrn cnaxom nocroino), rana cy
cnn nyxnn na ro npanenno nsnpmanaiy, ne nsnasehn ns cnor nocroiancrna n unna, n
anhennma ie naxno na ôyne onpeheno n ne¬eno nocroino, ann ne on nac, o Pemo¢nne, a
nama xpos nnx on Fora n c nnma, npexo nnmnx anhena. Jennocranno peueno: xon cnnx
ônha y cnemy npanenna npomncao pasnaie npexo npnnx npyrnma no nocroiancrny. Cnenn
na n rn xoie ie For nocranno nauennnnnma nan npyrnma, na¬a na naiy nocroino nnxnma
on ceôe n ceôn norunnennm. Tai ie Pemo¢nn nyxan na ce onpenenn na pasymno cnenn
pasnpaxyiyhy /cpuany/ n pyxononehy /ynpan¬auxy/ cnny. On nnie nyxan na napymana
nnxon nopenax y ceôn, neh ie pasym, xao nnmn, nyxan na nnana nan nnxnm cnnama.
Axo mn nnnehn na rpxnnnn na ce cnyra nonocn, nanana n nanocn ynapne rocnonapy,
mnannh crany nnn cnn ony, cmarpamo npecrynom axo ne npncxounmo y nomoh rnm
149

nomrennm nnnnma, npemna ie moryhe na cy nm pannie nanenn mrery, na xaxo na ce ne
crnnnmo na rnenamo c neôpnrom, xana pasnpaxyiyhe n pyxononehe cnne nenyiy npornn
pasyma n ornmaiy my on Fora naponany nnacr, re camn y ceôn nponsnone npecrynnnuxn
ôesnopenax, nomyrny n neycrpoicrno? Hpanenno ônaxenn n on Fora nam narn
saxononanan cmarpa raxnor nenocroinnm na ynpan¬a Hpxnom Foxniom, xan nnie ymeo
noôpo na ynpan¬a nnacrnrom xyhom (Tnm. 3, 5), iep xo ie ymeo na ynpan¬a coôom, rai n
npyrnma ynpan¬a; axo npyrnma, onna n xyhom; axo xyhom, ran n rpanom; axo rpanom, ran
n naponom; n, iennocranno peueno peunma: xo ie nepan y manom, rai ie nepan n y nennxom,
a xo ie y manom nenepan, rai ie nenepan n y nennxom (Hx. 16, 10).
Cam nasnaun nyxnocrn pyxononehe, pasnpaxyiyhe n pasymne cnne cnoinma, a ro he rn
caonmrnrn cnemrenohaxonn, nnma cnemrennnn, a cnemrennnnma apxniepein,
apxniepeinma anocronn n npencrannnnn anocrona. Axo nax nexo on nnx npexopaun
oôanese, nyxnn cy na ra ncnpan¬aiy cnern iennaxor n ncror unna. Ha rai naunn, unn ce ne
mema ca unnom, neh cnaxn ocraie y cnom unny n npn cnom cnyxeny. Cne cmo rn ro
npencrannnn saro, na ôn snao n ncnynno cnoi nyr. A mro ce rnue rnoie xecrnne y onnocy
npema uonexy, xora nasnnam neuacrnnnm n rpemnnm, ne snam xaxnnm peunma na onnauem
nopas, xoin ce noronno c moinm ¬yônmnem. Kome cmo re, mra mncnnm, nocrannnn na
cnyxnm? Axo ne Poôpome, ro, na xpaiy n On n mn n cno name cnyxene na¬a cana na rn
ôyne crpano, na ie npeme na on Fora rpaxnm npyraunie n npyre cnemrennxe, na ôn ce xon
nnx cnoôonno npenanao xecrnnn, a ne ycanpmanany, re na ôynem nenpnxnonennm
cnyxnre¬em ne¬yncxocrn xoia rn ce nonana.
Hncmo nn camn nocrnrnn canpmeny cnerocr n nemamo nn norpeôe y ôoxancxom
nonymrany camnma ceôn? Hnie nn nnocrpyx rpex, xaxo xaxe Hncmo, nonyr neuacrnnor,
na rpemnmo n xana ne snamo y uemy rpemnmo, a iom camn ceôe onpannanamo n mncnnmo
na nnnnmo, a na y camoi crnapn ne nnnnmo? Heôo ce yxacnyno sôor rora, a ycrpenrao cam
n cam ceôn ne nepyiem. H axo ne ôn nmao rnoia nncma (o, na nx nnxana nncam nnneo!), neh
camo na cy ce npyrn crapann na me ynepe o reôn, ne ôn me ynepnnn na Pemo¢nn nomryie
noôpo cnnx rnapn neuonexo¬yônnor Fora n mnnyiyhy nnn cnacanaiyhy Berony ônaronar
cmarpa na sa nera nnie neonxonna, na n cnemrennxe onônia xoin cy ce sôor cnoie
xporxocrn ynocroinnn na noce rpexone naponnor nesnana n rnpno snaiy, na cy n camn
nonnprnyrn cnaôocrn. Bpxonnn Foxancxn Hpnocnemrennx nmao ie npyrnm nyrem, ri. Tai,
Koin ie ôno onnoien, xaxo xasyie Cnero Hncmo, no rpemnnnnma (Jenp. 7, 26); On
nocran¬a snax ¬yôann na Ceôe sa naixporxnie nanacane Cnoinx onana (Jn. 10, 14; 21, 15);
nasnna snnm ror poôa, xoin nnie onpocrno nyr cnom npyry (Mr. 18, 30) n nnyxonnxo my
nnie ynenno onarne nainehy nonycr¬nnocr, xaxna my ie camome noxasana, n npanenno ra
ocyhyie sôor rora, mro my ie cnoicrneno, uera cana na¬a na ce ôoinmo n ia, n Pemo¢nn.
Camnm onnma xoin cy Ia pasanenn, ycpen camor crpanana on rpaxn on Ona onpamrane
(Hx. 23, 34) n xopn yuennxe, xana cy monnnn na ce xecroxo ocynn neuacrnnocr xoiom cy
Ia Camapnhann npornann on ceôe. O rome rn xn¬any nyra ronopnm y cnom npcxom
nncmy, ro cnyrne rnpnnm, na rn mrnrnm, ne camor ceôe, neh Fora. A na nn ie moryhe,
xaxn mn, snnm mrnrnrn noôpo?
He, mn nemamo apxniepeia, xoin ne moxe na nocrpana nemohnma namnm (Jenp. 4, 15).
Ann On ie n nesnoônn n mnnocrnn. He onryxnie, ne pasannne (Mr. 12, 19; Hc. 42, 1),
raxo ie On xporax! H Tai ie ounmhene on namnx rpexona (1 Jn. 2, 2). 3aro ne moxemo na
onoôpnmo rnoie nonpemeno nerononane, na maxap ce n xn¬any nyra nosnnao na unneca n
Hnniy. Jep nenpniarno ie ônno Hcycy na cnyma o rome on yuennxa, xoin iom rana nncy
ônnn neonnnn xporxor n ônaror Pyxa. H nam ôoxancxn Vunre¬ c xporomhy yun one xoin
150

ce npornne yueny Iocnona (2 Tnm. 1, 24). Hesnane n na¬a yunrn, a ne xaxnanarn, xao
mro nn cnene ne myunmo, neh nonnmo sa pyxy. A rn cn nanao na raxnor uonexa, xoin ie
camo noueo na rnena na cnerno, ynapno ra, n xana ie c nennxom cxpomnomhy npncrynno
reôn, rn cn ra narno onrypnyo, ror (xaxno yxacno neno!), xoier ie Xpncroc no cnoioi
noôporn rpaxno na ropn, rne on saônyhyie, sone, xana ie noôerao on Bera, n camo he ra
raxo nahn, na ra ysme na Cnoia nneha. Hehemo, monnm re, na ce ne saôopannmo raxo nome
camnma coôom, na naomrpnmo n mau npornn ceôe camnx. Jep xaxo onn, xoin ce crapaiy na
npyrnma npnunnanaiy oxpnn¬anana, raxo n rn, xoin ce crapaiy na unne noôpo, axo
cacnnm n ne unne ro mro cy xrenn, ann axo ce iom y ceôn xpane snoôom nnn ônaromhy,
ycxopo he ônrn ncno¬ene nocnennne ôoxancxnx npnnna, a xon npnnx on xecroxnx
crpacrn, iennn he ônrn cnenôennnn n canyrnnnn anhena onne n ramo, y canpmenom cnery
n cnoôonn on cnnx sana, sa cny neunocr nacnehyiyhn naiônaxennin yneo n, mro ie nnme
on cnnx noôapa, nasna he ônrn c Forom; npyrn he ce cmecra nnmnrn n ôoxancxor n
concrnenor cnerna n onne, n naxon cmprn, n ônhe saienno c xecroxnm nemonnma. 3aro
cmo nyxnn na ce cnoicxn crapamo, na cnarna ôynemo c ônarnm Forom n Iocnonom, a ne na
ôynemo oryhenn on Bera Beronnm npanocyhem, saienno ca snnm, n na camn on ceôe ne
nperpnnmo sacnyxeny xasny, xoinx ce ôoinm nnme on cnera n ne xennm na ôynem yuecnnx
nn y xaxnom sny. Axo rn onronapa, cnomenyhy n ôoxancxo nnhene iennor cneror uonexa,
a rn ce ne cmei, iep hy rn ronopnrn ncrnny.
Kana cam nerna ôno na Kpnry, ôno cam npnm¬en on cneror Kapna, uonexa y
nopeheny c xoinm ienna na hem nahn npyror, npema nennxoi uncrohn yma, cnocoônnier sa
ôoronnhene. On n nnie npncrynao ncnynanany cnernx rainn npe nero mro ie y npeme
npnnpeme monnrnn /noôno/ nexaxno cnemreno n ônarono¬no nnhene. On ie ronopno na ce
ienan on nenepyiyhnx iennom pacryxno. Vspox ryre ie ônno ro, mro ie onnyxao nexora on
Hpxne y ôesôoxnocr, rana nox cy iom npasnonann nann panocrn. 3a oôoie ie na¬ano na ce
ycpnno mone Fory Cnacnre¬y, na ôn On nparno onor Cnoiom cnnom, a npyror noôenno
Cnoiom ônaromhy; na my ie npnnanano na nx nenpecrano nenor xnnora oôanemrana, nox
nx na rai naunn ne ôn noneo no casnana Fora raxo, na ce nnxone cymne paspeme, n onn
ne ôyny npnnyhenn y cnoinm nepacynnnm nocrynnnma na ce noxaiy. Ann ne snam, na xoin
cy naunn (mro ce npe nnie nemanano), y nemy nacrann cnnno nerononane n nocana, a on,
nanasehn ce y raxnom nomem crany, nerne n ycnn, xan ie ônna neue. V nonoh, xana ce
oônuno ôynno cam on ceôe sôor nenana cnemrennx xnmnn, ycrane nocne mnornx cnona
xoin cy ce cranno nacran¬ann n ônnn necnoxoinn. Houenmn pasronop c Forom, on ie
ryronao, xaxo ne nonnxyie cnernma, re y nerononany ronopno na ry nema npanne, xana
xnne ¬ynn neuacrnnn n xoin nsonauanaiy npane nyrene Iocnonne. Ionopehn ro, monno ie
Fora na iennnm ynapom myne npexparn xnnor oôoie ôes mnnocrn. „Hspexanmn ro“,
ronopno ie on, „oniennom cam nnneo nom y xome cam ce nanasno, ncnouerxa norpecen,
sarnm cy ce neronn cnononn nonennnn na nne nononnne n npen coôom iaxo ropyhy narpy,
xoia ce, xaxo ce mecro npencran¬ano ornopennm, cnycrnna no mene c neôa“; camo neôo
nnneo ie ornopennm n na neôecxoi nncnnn Hcyca, xora cy oxpyxnnann ôesôpoinn anhenn y
¬yncxom nnny. „To cam nnneo na neôy n sannnno ce“. „Cnycrnnmn nornen nannxe, nnneo
cam“, nponyxno ie Kapn, „camy nomoh onnma xoie pacrpranaiy nan onmnpnom n mpaunom
nponamhy, n re ¬yne, na xoie cam cranno npoxnercrno, na croie npenamnom y seny
nponacrn y xanocnom oônnuiy, npxrehn on cnaôocrn cnoinx nory, ann ce ne
crponomranaiyhn y ny. Hs nyônne nponacrn nsnasnne cy smnie n ro oxo nnxonnx
xoneô¬nnnx nory, nsnniaiyhn ce, napaiyhn naneranem na nnx n nyuenem npema ceôn, na
syônma n nananannma npaxnnn, napann n na cnaxn naunn noxymanann na nx onrypny y
nponacr. Mehy smniama cy ônnn n ¬ynn, xoin cy ce raxohe ycrpem¬nnann na re ¬yne,
npnrncxann, nananann na nnx n yrpoxanann nx, pexno ôn ce na cy ônnn ônnsy nanana,
151

mano ce no mano cxnanaiyhn nennmnuno npornn no¬e, nennmnuno noôpono¬no
yôehennma n yienno npnnynama sna.“ H Kapn ie xasnnao na ie on, rnenaiyhn nannxe
ocehao sanono¬crno, a o rome mra ie ônno rope nnie ôpnnyo, nocahnnao ce n nerononao,
mro onn iom nncy onrypnyrn n, mnoro nyra, ann cranno na rome nacroiehn, npoxnnnao
nx y nerononany. Jenna nmaiyhn cnare na nornena na neôo, oner ie na nemy nnneo ncro
xao n npe: Hcyc ie mnnocpnnnm oxom rnenao na norahai, ycranmn ca nainnmer npecrona n
cnmanmn x nnma, npyxno pyxy ônarocrn; a anhenn saienno c Bnm nanann cy nm nomoh,
iennor c ienne, a npyror c npyre crpane uynann, n Hcyc peue Kapny: „Beh npyxenom
pyxom rnoiom nopasn Me, iep cam cnpeman n na nonono nocrpanam pann cnacena ¬ynn, n
ro Mn ie npniarno, camo na ¬ynn nnme ne ôn rpemnnn. Ann nornenai na nn rn ie xopncno
na npeônnam y rom ôesnany, re na ca rnm smniama menam caxnre¬crno c Forom n ônarnm
n uonexo¬yônnnm anhennma?“ Ero ro ie, mro cam on nera uyo, n nepyiem na ie ro
ncrnnnro.
9. 1epapxy Tn1y
He snam, ¬yô¬enn Tnre, na nn ce cnerom Tnmoreiy noronnno na uyie nemro on moinx
pasmorpennx ôorocnoncxnx cnmnona, a camo cam y „Cnmnonnuxoi reonornin“ cne
oôiacnno, npema mneny mnornx, xao neoônune nspase Hncma o Fory. Henpocnehene nyme
ncnynanaiy ce phannm mncnnma, xana xon Orana, nencxasnno mynpnx, cycpehy ôoxancxy,
raiancrneny n sa ym nenpncrynauny ncrnny non noxpnnanom cmennx saronerxn. 3aro mn
uecro n ne nepyiemo ôyxnannom cmncny nspaxanana, y xoinma ce onncyiy ôoxancxe raine,
re npnnasnmo rnm rainama npexo carnenanana no onronapaiyhnm nm uynnnm cnmnonnma.
Ponyme, nonexan ie moryhe oôoinrn /crnapn/ n ôes cnmnona, moryhe ie nocmarparn
neôecxe raine came no ceôn, y nnxonoi narocrn n uncrohn, na raxo nnnnmo n yônaxanamo
Hsnop xnnora, xoin ce Cam y Ceôn nsnnna n Cam y Ceôn nocroin, Koin ie nexa ienna,
iennocranna, camonoxperna, camoneicrnyiyha, nnxana Ceôe ne ocran¬aiyha cnna, Koia
iecre snane cnera snana, mro nocmarpa Ceôe xpos Ceôe. Hpnsnaiem na ie ro nyxno n sa
Tnmoreia, xao n sa npyre xoinma cnyxn oôiamnene pasnnunrnx oônnxa cnemrene
cnmnonnxe, iep ca cno¬amne crpane nene yxasyie ce ronnxo neneponarnocrn n
necaoôpasnocrn! Ha npnmep, nancymracrneno Foropohene npnnncyie ce Foxnioi yrpoôn,
xoia renecno paha Fora (Hc. 109, 4); pahaiyha Peu ycnaia ce ¬yncxnm cpnem, nonyr rora
na Ia onnaia (Hc. 44, 1); nncane Pyxa nspaxana ce xpos nncane ycra (Hc. 32, 6);
ôoroponnre¬na xonenxa, xoia y ceôn canpxn Cnna Foxnier, npencran¬a ce renonnxo (Jn.
1, 18); a nonexan ce ynorpeô¬anaiy cnmnonn sacana, npnera (Orxp. 2, 7), nnona (Hc. 27,
6), nnera, xopena (Jes. 16, 3), ncrounnxa, xoin naie nony (Hc. 35, 13) nnn pasnnnaiyher
cnerna (Hc. 98, 16). Taxnn n npyraunin cy onncn narnpnponnnx npenmera ôorocnon¬a.
Taxo, sa osnauanane nyxonnor npomncna Foxnier, napona, noiana, cnna, cnoicrana,
saxonnxa, npeônnana, ncxohena, cyna, iennnena, npnnncyie ce Fory nnx can uonexa, can
snepn (Hocr. 49, 9) nnn npyror xnnyher, ônno pacnnncrna (Hecm. 2, 1), ônno xamena (1
Her. 2, 4); nexan ce On npencran¬a uax oôyuennm y noiny onehy napnapa (Hc. 44, 4);
nonexan npnxasyie n xao naiap n cxynnrop, xao nexn ymernnx (Hc. 65, 10); nonexan my
Hncmo npnnaie xone (Hc. 75, 7), xounie (Hc. 67, 18) n cennmra (Hc. 44, 7) nnn Ia
oxpyxyie nyxnocrnma oxo nennxe rosôe (Hx. 15) n npnxasyie na nnie, cnana (Hc. 42, 10) n
mymehnm on nnna (Hc. 77, 65). Bra iom pehn o rneny n rysn, o pasnnm xnernama n
xaiannma, o npoxnercrnnma n mpxnn, o mnoronpcnnm n nnocmncnennm nspasnma, xoin
samenyiy Foxnin saner, o ôopôn Fora ca cnnnnnnma sem¬e, xoia ce cnpononn xao Berono
onacnnane n ymncnom npornn nnx, xana cy namepanann na nonnrny snane ne sôor
oxpnn¬anana npyrnx, neh pann nnacrnror uynana; raxohe o neôecxom canery, xaxo na
oômany Axana, o nnorcxoi n uynnoi crpacrn, npnxasanoi y xnnsn Hecme nan Hecmama?
152

Konnxo ie n npyrnx cnemrennx nonmana y npnxasy Fora, xana ce cxpnnene crnapn
nnn¬nno nspaxanaiy, iennnnuno n iennocranno xao nporexne n cacroiehe ce ns nenona,
neonnuene n ôesoônnune, na nmaiy oônnx n nsrnen! Ann, xo yme na nponnxne y nnxono
cxpnneno ônaronennie /noôporonenory/, rai nocrnxe y nnma cne raiancrneno n
ôoronnnno, cne mro cnia nynnm cnernom ôorocnon¬a. Vnepenn cmo na cy cnmnonnuxn
npnxasn cmnm¬enn ne pann nnx camnx, neh sôor nenponncxyronanor snana, xoie ie no
cnoioi cnerocrn nenocrynno sa nenpocnehene, a orxpnna ce camo neronnm npencnnrannm
¬yônre¬nma, xoin ce npn pasmarpany ne onnnaue neuniom mamrom, neh xoin ce
iennocrannomhy cnor yma n cnnom nocmarpana ysnoce xa npocroi n narnpnponnoi
nnxonoi ncrnnn. Vs ro na¬a npnmernrn na ie ôorocnoncxo yuene nnoiaxor pona: ono ie
nenspasnno, raiancrneno, a npyro iacno n naxo nonmaiyhe; npno ie oôyueno y cnmnone n
cacroin ce y oôpennma, npyro ce ian¬a y oônnuiy du)ocodcro+ n moxe na ce noxasyie
crora mro cieounaea v ceou ucra;ueo ca ueucra;ueu+; nocnenne yôehyie n nonesyie
ncrnny ca peuiy; re nacynpor rome, npno noxasyie neny ôoxancxocr ôes peun, camnm
nennma n cnemrennm oôpennma. Hosnaro ie na nsnpmanane cnemrennx rainn nn xon nac
nn y Craposanernoi Hpxnn nnie unneno ôes noôporonennx cnmnona. Bnnnmo na n
naicnernin anhenn saronerno ronope o ôoxancrnennm crnapnma, na n cam Hcyc ôorocnonn
y npnuama n npenocn ôoxancxe raine y nnny npocnenniyma. Jep rpeôano ie ne camo
uynarn Cnero cnernx on ocxpnnyha nenpocnehene romnne, neh n oôaciarn cny ¬yncxy
npnpony cnernom ôoxancxnx ncrnna carnacno ca nenom ne¬nnomhy n yienno
nene¬nnomhy; na ie rpeôano ôecrpacny nymy ysnern no iennocrannor n ynyrpamner
nocmarpana ôoronnnnnx nnxona n neunrn crpacno reno n ysnonnrn Fory no saxonnma
renecnocrn, ri. nocpencrnom npenycranon¬ennx, npeoôpaxanaiyhnx cnmnona, xoin ôn
ônnn carnacnn ca nonmannma nyme n y ncro npeme cacnnm onronapann ncrnnama
nenpnxpnnenor ôorocnon¬a, xao nnxonn, xoin none pasymenany neronor yuena. Ham
nnn¬nnn cner nonn xa nocmarpany Foxninx nennn¬nnnx crnapn, a raxo ronopn Hanne n
unran pasym. 3aro n ôorocnonn na npno rnenaiy xao na npenmer rpahancxor n
nonsaxoncxor xnnora, a na npyro xao na neno uncro n ônaronarno, na npno ¬yncxn n
onocpenonano, a na npyro nancnercxn n rainooôpasno, pacyhyiyhn o iennom na ocnony
cnnma nsnecnnx saxona, a o npyrom na ocnony nennn¬nnnx onpene¬ena, xonnxo cy morna
na ôyny nspaxena y Cnerom Hncmy n xonnxo mory na ôyny noim¬enn ymom n cpnem, iep y
cnnm rnm Hncmnma nama ce npennaxe ne cyna ncropnia, neh xnnoronocno canpmencrno.
3aro na¬a na ocrannmo naponno mnene o nnma n ônaronaxnono na nponnuemo y
ynyrpamne snauene cnemrennx cnmnona, nnaue ôn nx nonnsnnn, saro mro cy onn
nnn¬nne npre n onpasn ôoxancxe npnpone, uynnn nnxonn nencnnc¬nnnx n
narnpnponnnx npenmera. Hpn rome npeoôpaxanaiyhn cnmnonn ce ne nene xao na ienne
nancymracrnene, nyxonne nnn nenocpenno ôoxancxa cnerna; na npnmep, ne nasnna ce
camo For narpom (Ppyroxn. 4, 11), neh ce n Berona ymcrnena peu raxohe nasnna
narpenom (Jenp. 23, 29); mrannme, ôoronnnnnm unnonnma mncnnnnx n mncnehnx anhena
npnnaie ce pasnnxonane n cnn cy narpenn nnxonn (Hc. 103, 4). 3aro n cam nnx narpe
npyraunie na¬a pasymenarn, xana ce nnme ncxasyie nenocrnxno cymracrno Foxnie,
npyraunie xana ce non nnm pasymena ymcrnena peu Beronor npomncna, a npyraunie xana
ce nnme osnauanaiy anhenn: y npnom cnyuaiy on osnauana yspox, y npyrom ycnonno
ônncrnonane, a y rpehem yuecrnonane y ônncrnonany. Vonmreno cnmnone na¬a
pasymenarn raxo, xaxo nm nponncyiy nonmane, nocmarpane n saxonn mynpocrn; y
cynpornom ne na¬a nx memarn nponsno¬no, neh nspaxanarn caoôpasno ysponnma,
ycnon¬enom ônncrnonany, cnnama, unnonnma n nocroiancrnnma, xoin cy nnma
osnauanann. Ann, na ne nsahemo nan nannexnnx rpannna nncma, npncrynnmo camom
ncrpaxnnany on reôe npennoxennx npenmera. Ionopnmo na cnaxa xpana cnyxn sa
ycanpmanane onor xoin ce nome xpann, saro mro ona ncnynana neron nenocrarax n
153

ocxynnny, oxpen¬yie nerony cnaôocr, ouynana neron xnnor, ornapa n oônan¬a nerone
cnare, nonocn npniarny xnnocr neronnm uyncrnnma, yonmre onnonn ryry n
necanpmencrno, a naie nece¬e n canpmencrno. 3aro ie noôpo peueno y Hncmy (Hpnu. 9),
na ônara mynpocr npxn raiancrneny uamy n npnnocn cnoie cnemreno nnhe, a iom npe
nnha npennaxe rnpny xpany n rpomornacnom npononenn mnnocpha casnna norpeônre. Ha
rai naunn nome ie npennarana crnap sa xpanene nnoiaxor pona: ienna, rnpna n nocroiana,
npyra xnrxa n rexyha. H nocnenne, r.i. uama /nyrnp, nexap/, neh nononn no mncnn o rome,
xonnxa ie sacnnnaiyha ônarocr Hpemynpocrn: ôynyhn oxpyrnom n orxpnnenom, uama ie
cnmnon ôecnouernor n ôecxonaunor, saôan¬enor oxo cner npomncna; xoia ce npennaxe
cnaxome, a ona rnme ne npeônna mane y ceôn camoi, ocraie y nenoxpernom ncronpemenom
/neicrny/ nnyxonnxo ce ne nsnnnaiyhn, nasna nenpomennna n nenoxperna. V Hncmy ie
peueno, na ie Hpemynpocr ceôn casnnana xyhy, y noi cnpemnna rnpny xpany, nocrannna
nocyhe n uamy, na oryn cnaxn xoin ôorononnuno pasmarpa ôoxancxe crnapn, naxo moxe
na nnnn na ie cnecanpmena npomncao yspox ônncrnonana n noôponeicrnonana cnera
nocroieher; na ce ona na cne npocrnpe, ynex ounryie, cne canpxn n, ne rnenaiyhn na ro,
cymrnncxn npeônna cama y ceôn, ne mema ce nn ca unme, nn no uemy nn ca unme npyrnm;
na ie nsysera ns cnera y ônncrnonany, n y cacrany n y npeônnany iecre neuno n
iennonpemeno, iep ynex ra n raxna nocroin, nnxana ne ônna nan ceôe, nnxana ne
ocran¬aiyhn cnoia nena; na ce ona pacnpocrpanyie na cne n oner ocraie y ceôn; na ona
yienno ne croin n ne xpehe ce; na ona nsnpmana nena npomncnn, raxopehn, y
nenoxpernocrn, a nenoxpernocr ce ounryie y nennma npomnm¬ana.
Ann mra snaun rnpna n xnrxa xpana? Jep peueno ie na noôpa mynpocr npnnpema
xaxo ry, raxo n npyry. Tnpna xpana, mncnnm, iecre nspas nyxonnn, nocroianor
canpmencrna n ncronpemenocrn, no xoioi pasymne nyme yuecrnyiy y nenpomennnom,
cnaxnom, cne ciennnyiyhem n nene¬nnom snany ôoxancxnx crnapn. Tnm pasymnnm
nymama n cnern Hanne, cnenyiyhn Hpemynpocrn, npenopyuyie ncrnncxn rnpny xpany (1
Kop. 13, 11). Hon cnmnonom nax xnrxe xpane pasyme ce nonoônonsnnnaiyhe n cnnma
nenehe oôn¬e yuena, xoie pasnonpcnomhy, mnoxnnom n nennmnunomhy cnoinx ncrnna
ynosnaie xpanehe npema mepn cnare cnaxor, npema iennocrannom n nenone¬enom
ôoronosnanany. 3ôor rora ce ymne nspexe Foxnie nopene ônno ca pocom n nonom, ônno ca
nnnom n menom, iep nmaiy ônno cnary na oxnn¬anaiy xao nona, yspacraiy xao mnexo,
ycranon¬anaiy xnnor xao nnno, ounmhanaiy n mrnre xao men. Ero mra napyie ôoxancxa
Hpemynpocr onnma xoin ioi npnnase! Ero xaxo pasnnna ôorarcrno cnoie oônnne rpnese!
Ero mra snaun ncrnncxa rosôa! 3ôor rora ce For n nasnna Xnnoronainnm, Xpannre¬em
mnanexn, Cneoônonnre¬em n Vcanpmnre¬em. Hpnmeneno na rai npnxas cnemrene rosôe
Cam For, Vspox cnnx noôapa, nasnna ce xon onnx xoin ce noysnanaiy y rom cmncny, na ie
nynoha n oôn¬e Berone rosôe nsnan cnaxor pasymenana, nnn ronopehn ôorononnunnie,
na ie Berono ônaxencrno cnecanpmeno n nenpennna ôesmepnocr ônaxencrna. Kao mro ie
y nac nniancrno, npnm¬eno y nomem cmncny nenpnmepeno ncnynanane ceôe nnnom n
ncrynane yma n uyna, raxo y Fory, nonmano ca noôpe crpane, ono nnie nnmra npyro no
nenpecranna nynoha cnnx noôapa, ciennnennx c Bnm ornouerxa. Hocnennna nniancrna y
ncrynany yma n uyna ie nspas Foxnie nncnne, nenocrnxne sa name mnm¬ene,
mncnnnocrn n ônncrnonane; ono nsnasn ns oônacrn yma. Ann xaxo ce For nasnna nonyr
nnianor n ncrynaiyher on cnnx moryhnx noôapa sôor rora, mro ie cnnme ncnynen n
npencnynen ôesmepno, maxap na npeônna ynyrap cnera n nsnan cnera, raxo na¬a nonmarn
n nspase o rosôn cnernx y Hapcrny Foxniem. Kana ce xaxe na nonasn Cam Hap, nosnna nx
na cenny n nounne na nx cnyxn (Hx. 12, 37), ca rnme ce yxasyie na nexo nenone¬eno n
iennonymno caonmranane cnernx Foxninm noôpnma; rnme ce onncyie Hpxna
npnopohennx na neôecnma, nnn nyme npanennnx, nenone¬ennx n ncnynennx cnnm
154

noôpnma. Hon nmenom nosnnana na cenene pasymemo cnoxoicrno on mnornx nanopa, rnx
xnnor, npymrno, ynocroianane ônaxencrna na cnernoi crpann xnnnx, npymrno ncnyneno
cnnm cnemrennm nacnanama, ôoraro pasnnunrnm Foxninm naponnma, xoin ncnynanaiy
nece¬em cpna npanennnxa; raxno npymrno, xoie Cam Hcyc n panyie n nocahyie, xome Cam
On cnyxn n naie neuno cnoxoicrno, n nenn nynohy noôapa, n napyie ôes mepe. Tn me na
xpaiy nnram o rome, mra snaun y Hncmy cnomnnann Cnn n ôonpene Fora? Foxnin ie Cnn
ro, mro ie y Fory raiancrneno, re crnapnma xoie ynpan¬aiy npomncnom necaonmrnno;
nanpornn ôonpene Fora ie onmrene Beronor npomncna npema npnx¬yunnany n
cnacanany ¬ynn, xoin y rome ocehaiy norpeôy. Onarne hem npehn npema oôiamnanany n
npyrnx ôorocnoncxnx cnmnona. 3aro cmarpam nsnnmnnm o iennom n ncrom na ienno n
ncro ronopnmo n npecran¬amo, na ronopnm npyro; npn rome nnnnm na ie rnoie npeônnane
ncnyneno, re sanpmanam nncmo c rnm ynepenem, na cam rn ôo¬e oôiacnno cnmnone,
xonnxo ie rpeôano oôiacnnrn no rnom nncmy. Honpx rora ma¬em rn cne cnoie
„Cnmnonnuxo ôorocnon¬e“ y xome hem nahn, mra snaun xyha Hpemynpocrn n nennx
cenam cryôona, mra ie rnpna xpana n ne¬ene xprnennx napona n xneôa, mra memane
nnna n rnacona, nonasehnx on nniancrna; ramo hem nahn nonpoônnie oôiamnene cnera o
uemy cam ronopno y canamnem nncmy. To „ôorocnon¬e“ no mom mneny, iecre noôap
rymau cnnx ôorocnoncxnx cnmnona n onronapa npenannma n ncrnnama Cneror Hncma.
10. 1onany Borocnony, Anoc1ony n 1enanhennc1n, sa npeue nerone sa1ouenoc1n na
oc1pny Ha1uoc
Hosnpan¬am reôe, cnery nymy, ¬yô¬enn! Tai nosnpan nanexo rn ie npnnnunnin nero
mnornm npyrnma. Panyi ce, ncrnncxn ¬yôehn on ncrnnnro ÷yô¬enor, Boneher n
÷yôeher! Kaxo ie npennnno axo Xpncroc ronopn ncrnny! Ero Beronn yuennnn ce repaiy
ns npymrna on nenpanennnx ¬ynn, xoin ce nyrem rora ycrpem¬yiy na sacnyxeno yuemhe,
ri. ôynyhn na cy ôesaxonnnn, one¬yiy ce n yna¬yiy on cnernx. Hoiane cy ncrnncxn
nnn¬nnn nnxonn nennn¬nnnx crnapn, iep y nonasehnm nexonnma For nehe ônrn yspox
npanennor yna¬anana on Ceôe ¬ynn neuacrnnx, neh he ce camn on Fora yna¬anarn. C
npyre crpane nnnnmo, na npyrn n onne neh xnne c Forom, saro mro ce ¬yôehn ncrnny
yna¬anaiy on oôoxanana marepniannnx crnapn, ôynyhn na cy cnoôonnn on cnaxora sna n
onymen¬enn ôoxancxom ¬yôan¬y xa cnemy noôpom, ¬yôe rnmnny, oônranaiyhn
anhenononoôno mehy ¬ynnma, ca canpmennm cnoxoiem y nymn, c ônaronapnomhy Fory, c
noôporom cpna n npyrnm noôpnm ocoônnama, onn iom y canamnem xnnory ounryiy
cnerocr ôynyher xnnora. Hncam iom ronnxo ôesyman, na ôn morao na rn npnnncyiem
crpananane, neh camo mncnnm, na mnnyna pasmnm¬ana o renecnnm crpanannma na¬a n
ne oceharn, nonyme, npanenno oxpnn¬yiyhn ¬yne, xoin cy re onryxnnn n xpos ry
onryxôy mamrann na sarpane cynne Jenanhe¬a, a ia nx monnm na cxpare sno, xoie
npnunnanaiy camn ceôn, na ce oôpare noôpy, npnônnxe re ceôn n yunne neonnnnma
cnerna. Mene nax, nanpornn, nnmra ne moxe na nnmn cnerne spaxe Jonanone: cana ce
nacnahyiem camo cnomnnanem n oônan¬anem y mncnnma rnor ncrnncxor ôorocnon¬a, a
ycxopo (xaxem, maxap ro ônno n npcxo) cam ce c roôom ciennnanam. Bepyi mom, on Fora
nocnanom npencxasany, na hem ônrn ocnoôohen on narmocxor cyxancrna n nparnhem ce
y Asniy, na ramo nonpmnm npnmepe nonpaxanana ônaror Fora n npenam nx cnoinm
nacran¬aunma.
***
Hpenon ie pahen npema: Migne J.-P., Patrologia Graeca, T. III, Paris, 1857., Col. 199-1120),
a raxohe ie xoncynronan n ynopennn rexcr na craporpuxom iesnxy y canxrnerepôypmxom
155

pycxom nsnany I. M. Hpoxopona, xao iennnnna ns ônônnorexe «Anereia» ns 2002. r., non
penaxnniom Onera Aônmxor.
Ipnropnie Hanama,

Cuoea v saumumv ceeumeuo muxvjvhux
(1PH1ABE)
Humane npeo /1/
Haxon rora mro cam uyo nexe ¬yne xaxo ronope na n monacn rpeôa na crnuy
cno¬amny mynpocr, xao na ôes ne nnie moryhe nsôannrn ce on nesnana n naxnnx
cxnarana, na uax n axo ie nexo nocrnrao npxyncxy ôecrpacnocr; a nn no canpmencrna
nnrn no cnerocrn ne moxe na ce crnrne axo ce ne npnôepe snane onacnyn, noceôno ns
iennncxor oôpasonana, a ôynyhn na ie ro oôpasonane Foxnin nap, cnnuan onom xoin ie
nar Hpoponnma n Anocronnma xpos Orxpnnene, re na nnme nyma crnue snane
ônncrnyiyhnx, a nena casnaina moh nononn y pen cne ocrane nymenne mohn, iep ie ôo¬a
on cnnx n nsôan¬a nymy on cnaxor sna; na xaxo cnaxa crpacr pacre n iaua ns nesnana,
mrannme na nonn uonexa nosnany Fora, ôynyhn na Fora n nnie moryhe nosnarn npyraunie
nero xpos nerona crnopena. Haxon rora mro cam nx uyo xaxo ro rnpne nncam rome
nnmano noneponao, a moie nesnarno monamxo ncxycrno y saiennnnn noxasano mn ie
cacnnm cynporno, ann nncam ysmorao na ce onôpannm on nnx, nomro nonexan ronope
neoma ysnnmeno: «Mn nncmo camo ¬yôonnr¬nnn npema rainama npnpone, na mepnmo
neôecxe xpyrone n ncrpaxyiemo ynopenna xperana cnernnna, nnxona cnnaxena,
pasnnaxena n npenasnnaxena, na pasymenamo oryn nponcrnuyhe nocnennne n rnme ce
xnannmo. He, neh y mepn y xoioi ce noimonn cnera rora nanase y ôoxancxom, npnom n
rnopehem ymy, a cnnxe rnx noimona cy y namoi nymn, n mn rexnmo na nx casnamo, na nx
nomohy nnaipernuxnx (pasnnxyiyhnx), cnnorncrnuxnx (ymno sax¬yuyiyhnx) n
anannrnuxnx (pasnaxyhnx) nocrynaxa ocnoôonnmo yrncaxa nesnana, re na rai naunn sa
xnnora, xao n nocne cmprn, ôynemo cnnunn Tnopny.»/2/ Tana cam hyrao npen nnma iep
cam mncnno na nncam cnocoôan na nm ce cynpocrannm. Cana saro on reôe, oue, rpaxnm na
ce nayunm peunma o ncrnnn, na ônx ôno cnocoôan na, xaxo Anocron xaxe, „npyxnm
pasnor o nanany y nama“ (1 Her. 3, 15)/3/156

TPH1ABA I, 1
Vro)uro u oor)e ie ropucuo oaeumu ce pe:u+a oopa;oeane+
Oðeoeop npeu
1. Fpare, «noôpo ie ônaronahy oxpen¬nnarn cpne», na xaxemo anocroncxn (Jenp. 13, 9),
ann xaxo peunma noxasarn noôpo, xoie ie nnme on peun?/4/ 3aro ocraie camo na ce
saxnannm Fory sa ro mro nam naie raxny ônaronar xoia rnma mro cy y nocymrnneny
mynpocrn yôehenn na snaiy cne, nn na ym ne nonasn. Axo ne moxem na nm npornnpeunm,
npemna snam na ne npncrynaiy ncrnnn, ne rpeôa na ce cexnpam. Jep na neny cn ynyhen,
na hem y cnemy nasna ônrn nsnpx¬nn, nmaiyhn cam xon ceôe unpcr ocnon ncrnne. Axo ne
n cana, y cnaxom cnyuaiy hem npeoôparnrn re xoin ce noysnanaiy y pasymne /ìoyixoic/
noxase. Ha axo ce «cnaxa peu ôopn c peuiy» iacno ie na ce n ca nnxonom ôope
cynpocran¬aiyhe, na ce ne naiy nponahn nenponsnonnne peun xoie ôn xonauno
noôehnnane. To cy noxasann iennncxn yuennnn n onn xoie onn npxe mynpnma, no
nnxonom mneny, iaunm noxasnma ononpranaiyhn nsnpx¬nnocr peun iennn npyrnx, n
ônnaiyhn ononprnyrn iennn npexo npyrnx.
2. Vxonnxo ro xaxem rnma, mro ce unran xnnor sannmaiy n y norepn cy sa snanem
nomohy cno¬amne oôpasonanocrn, n xoin ie y ronnxoi mepn xnane, mncnnm, na hem nm
nono¬no n nocroino onronopnrn, na - rnme nehere nn, naôo¬n, sa ceôe noônrn nnme
snana, neronn nesnana. Kao onn xoin rexe sa ¬yncxom cnanom n xoin pann ne cne unne,
npe he na noôniy necnannocr, neronn cnany, iep cnaxome ce npyro nonana, na n onn xoin
rpaxe snane xon cno¬amnnx mynpana no nnxonnm concrnennm peunma/5/ sanoônhe npe
nesnane, neronn snane, iep ce mnena pasnnxyiy ienno on npyror n ienno npyro
ncx¬yuyiy, re na cnaxo nasna nonasn nnme cynpornnx, neronn onnx xoin ce c nnma
cnaxy. Hnie nn cynnme npcxo nperepano neponarn na ie nexo on nnx morao na nponahe
noimone y rnopauxom ymy /rv :æ onuiouoyixæ væ ìoyouc/? «Jep xo ie casnao ym
Iocnonnn?» - xaxe Anocron (Pnm. 11, 34). Axo raxnnx nema, nema nn nnxone cnnxe y
nymn xoia ôn ce carnenanana ns cn¬amne mynpocrn. Haxno ie ro casnane, xoie ns raxne
mynpocrn no ôoxancxoi cnnnn rpara sa casnanem. Cnaxaxo, ne camo na ce nyma xoia ôn
ro nocenonana ne ôn npnnena ncrnnn no ceôn /ou:ooìn0rio/, neh ce ns rora ne ôn namna
nn na nyry npema ncrnnn, na npeocraie camo npasno xnanncane onnx xoin ce y noi pann
rora ysoxo¬yiy. Hexa uyiy Anocrona Hanna, xoin cno¬amny mynpocr nasnna renecnom,
xao mro n sa „ym renecnn“ xaxe “nanmeno casnane“ (1 Kop. 1,12.; 1 Kon. 2, 18; 1 Kop.
8,1). H xaxo nnorna mynpocr moxe na npyxn ono no cnnnn y nymn? «Hornenaire», xaxe
Hanne, «xo cmo mn, npnsnann: nema mnoro mynpnx no reny, nema mnoro cnnnnx, nema
mnoro ônaroponnnx» (1 Kop. 1, 26)/7/. Kao mro renecna nnemennrocr n cnna ne oiauanaiy
nymy n ne ôn ie oônaropohanane, raxo nehe nn renecna mynpocr pasym na yunnn mynpnm.
H npano naueno mynpocrn ie «casnarn mynpocr» (Hpnue 1,7), xaxo ôn ce pasnyunna n
npenosnana ona nonerna, semcxa n ôecnnonna, on neoma noysnane, neôecxe, nyxonne, xoia
nne on Fora n xa Fory, n one xoin ie crnuy noxasyie xao caoônnxonane.
3. Hnie nax ro, neh rpeôa pehn, xao mro cy n onn xasnnann, na he cnnxe noimona
rnopauxor yma na ôyny y nama; a mra ie ro mro ie re cnnxe ornouerxa ncxnapnno ? Hnie
nn rpex, nnn nesnane nnn mnmonnaxene onora mro rpeôa na ce unnn? 3amro nx ne
nnnnmo ôes nonyxe, xana cy one y nama yrncnyre? Hnie nn crora, mro nx ie crpacnn neo
nyme, ocraiyhn y sny, nsmaxao n nomyrno neny nposop¬nnocr, nanexo ie onnonehn on
nenore npannxa? Ann rana, y xe¬n na ce nocrnrne ôorononoônocr n crexne ncrnncxo
157

casnane, rpeôa ce nnme on cnera nosaôannrn rnme na ce nanycrn rpex, na neny
ncnynanaiyhn saxone sanonecrn, npxarn ce cnnx npnnna n xpos monnrny n ncrnncxo
nocmarpane ysnasnrn Fory. Jep ôes npounmhenocrn hem, uax n axo nsyunm npnponny
¢nnoco¢niy on Anama no camor xpaia, ônrn ne mane, nero n nnme rnyn, npe ôynana
neronn mynap; a oôpnyro, n ôes re ¢nnoco¢nie, yxonnxo ce ouncrnm n ocnoôonnm cnoiy
nymy on phannx nannxa n mncnn, crehn hem Foxniy mynpocr xoia noôehyie cner n y
nece¬y hem saynex na ce npnnpyxnm «Jennom Hpemynpom Fory» (Pnm. 1,26-27). Hexa
rnoia yuena ôyny yuena nepe, a ne snana o nennunnn n xperany neôa n neôecxnx rena, n
o cnemy mro ns nnx nponcrnue; ne snana o sem¬n, nnrn na sem¬n, y noi noxpanennx
merana n nposnpnor xamena, re o rome, mra ce nemana y nasnyxy on nsysernnx ncnapena.
Pa ce cne cnne n ôpnre nonaxy na casnane raxnnx crnapn iennncxa ie iepec, iep n cnn
cronnn nayxy onpehyiy xao cnpxy nocmarpana.
4. H eno cana, xaxem na cy nexn ¬ynn, npxehn nesnarnnm nn¬ xoin croin npen
xpnmhannma, naro nam oôehane nencxasanor noôpa y ôynyhem nexy, cnoiy nayxy
/r«io:nunv/ npenenn y casnane /yvæoiv/, xenehn na ie yneny y caôop ¢nnoco¢npaiyhnx y
Xpncry. Hasnnaiy neuncrnm n necanpmennm one xoin ne nosnaiy maremarnuxe nayxe; na
nm ie neonxonno na cnn onnyuno npnony na iennncxe nayxe, a npespy ienanheocxe
sanonecrn (iep na na ocnony nnx nnie moryhe ocnoôonnrn ce nesnana y nnxonnm
nayxama), n na c nopyrom nanycre onor xoin xaxe: «Fynnre canpmenn», n «Axo ie xo y
Xpncry canpmen...», n «Mn npononenamo mehy canpmennma»/8/, iep na ie nornyno
nencxycan y rnm nayxama. Hncam nmao y nnny na ce cam nsôannm on rnx nesnana, xana
cam npounmhenocr nasnao nsôan¬yiyhom (iep snam na nocroin n nennno nesnane, xao n
sasopno snane), na ne xaxem na ce n on rnx nesnana nsôannm, neh on nesnana Fora n
ôoxancxnx yuena, xoia ocyhyiy namn ôorocnonn, raxo mro hem na noôo¬mam cnoiy
npnpony y cxnany ca nnxonnm cranonnmrnma; a raxo hem ce ncnynnrn ôoxancxom
mynpomhy, n ônhem ncrnncxa cnnxa n npnnnxa Fora, nocrnranmn canpmeno
npocner¬ene xpos cnehene ienanheocxnx sanonecrn. Jacno ie ro pexao rymau Hpreeue
iepapxuie Pnonncnie sa ny: «Vnonoô¬anane Fory n ciennnanane c Bnm, yun ôoxancxo
Hncmo, noxyunno ie camo ¬yôan¬y npema noxnonennm sanonecrnma n nnxonom cnerom
ncnynanany»/9/. Axo onai noxas nnie ncrnnnr, neh uonex moxe na nahe n nosna cnoiy
cnnunocr Fory nomohy cno¬amner oôpasonana; iep na ono npeycrpoiana uonexa xa
ôo¬em n ns nyme nsronn mpax nesnana, rana ôn ce iennncxn mynpann noxasann nanexo
ôorononoônninm n ôo¬nm ôoronnnnnma, neronn Onn xoin cy xnnenn no 3axona n
Hpoponn naxon nera, on xoinx ie nehnna ns ce¬auxor xnnora nosnana y ro nocroiancrno.
Hnie nn Jonan, ra xonauna xpyna Hpopoxa, on mnanocrn no xpaia, nponeo xnnor y
nycrnnn? A sap nera ne nonpaxana xao ysop cnaxo xo nma nmano mohn onnx xoin cy ce
on cnera onnoinnn? Cnaxaxo! H rne ie can y nycrnnn oôyxa y cyiernoi, a no peunma rnx
¬ynn, cnaconocnoi ¢nnoco¢nin? Ine cy neôene xnnre, rne cy onn xoin unran xnnor ôneiy
nan nnma n y ro npyre ynnaue? A c npyre crpane, rne cy y rnm xnnrama ormennnuxa
/nycrnnauxa/ npannna n nennuancxn /nenopouan/ xnnor, rne ie nonecr o ôopôama n
nonnnsnma, xoia ôn unraone noôyhnnana na nonpaxanane?
5. Axo can ocrannmo ror «nnmer mehy onnma pohennm on xena» (Mr. 11, 11; Hx. 7, 28),
xoin ce nonnrao no raxne nncnne, n nnie mapno sa yuenocr xoia, xao mro onn rnpne nonn
Fory (iep nn cnere xnnre nnie unrao/10/); axo Bera, xaxem, ocrannmo, saro mro ie Onai
xoin iecre npe cnnx nexona n Onai xoin ce noianno c nnma n Koin ie pann rora nomao y
cner, xaxo ôn cnenouno sa ncrnny, re oônonno ôoxancxn nnx y uonexy n nonesao ra ca
neôecxnm npannxom; samro On nnie npyxno rai nyr ycxohena ocnonan na cno¬amnnm
npncrynnma? 3amro On nnie pexao «Axo xohem na ôynem canpmen, nonyxnarn ce
158

cno¬amner oôpasonana, crapai ce o nsyuanany nayxa, naxynn y ceôn snane onor mro
iecre», neh ie pexao: «Hponai nmane, pasnai npociannma, ysmn xpcr, onnyun na Me
cnennm»? 3amro nam On nnie pasiacnno nanpre, xonnunne, mnoronnxe ynanenocrn
nnanera, n nnxonnx canyrnnmrana, nnn paspemno remxohe npnponnauxnx npoônema, na
ôn ns namnx nyma ncrepao mpax nesnana cnera rora? 3amro ie On n sa yuennxe nosnao
pnôape, nenncmene, ce¬axe, a ne mynpane, na iom n saro na ôn nocpamno cno¬amne
mynpane, xaxo xasyie Hanne? 3amro On nocpam¬yie one xoin, xao mro onn ronope, nny x
Bemy? 3amro ie oner On nnxony mynpocr npeoxpenyo y ôesym¬e, n sôor uera ie
ôesym¬em npononenn ônaronsnoneo na npyxn cnacene nepyiyhnma? 3ap ne saro mro cner
nnie casnao Fora nomohy re mynpocrn? A samro ôn onna ro /nocrnrnn/ yuenn o xoinma rn
ronopnm? Kan ie Peu Fora neh nponsamna y reny, caunnnnmn sa nac «mynpocr on
Fora»/11/, xana ie nsamno Cnerno «xoie npocnehyie cnaxor uonexa, xoin nonasn y cner»,
xana ie, carnacno nohn Anocrona «nsaciao nan n nsamna iyrapna pymen y namnm cpnnma»
(2 Her. 1, 19), y cpnnma nepyiyhnx; nnma ie norpeôan nonpan¬enn ¢nrn¬ xoin nonn no
casnana cno¬amnnx ¢nnoco¢a xa ôorocasnany, re naronapaiy n npyre, one xoin cy
onnyunnn na xpos onnananane nomncnnma y rnxonany ouncre camn ceôe, n na ce xpos
nenpecrany monnrny c¬yôe c Forom, na ôanana ocrape, ys uahany cnern¬xy?/12/
6. Hnie nn nm nxana nano na ym, na cmo ycrpemnnmn ce na npno snana n oxycnnmn c
nera, ornann c mecra ôoxancxe cnacrn? He noxenenmn no sanonecrn «na ra oôpahyiemo n
uynamo» (Hocrane 2, 15), nonycrnnn cmo snom canernnxy na yhe n na nam yxpane n
nenorom onuapa casnane noôpa n sna. unnn ce na n on cana onnma xoin nehe na oôpahyiy
n uynaiy nnacrnro cpne, oôehana rauno snane mnoroxpernnx n ysaiamno ypannorexennx
neôecxnx xyrnn c nnxonnm cnoicrnnma, xao na ie ro snane noôpa n sna, saro mro ne
nocenyie noôpory y nnacrnroi npnponn, neh y nsôopy onnx xoin ce nnme cnyxe /raunnm
snanem/, menaiyhn ce na rai naunn n na ienny n na npyry crpany. Hpe onnx snana, a
moxna ynexonnxo n pann nnx, /oôehana on/ ncxycrno n mnnnny pasnonnxnx iesnxa,
ronopnnuxy moh, snane ncropnie, orxpnnane rainn npnpone, pasnonnxe merone nornuxnx
ncrpaxnnana, mnoronenna ncnnrnnana pauyncxnx nayxa, mnoronnxa mepena nernapnnx
oônnuia ca naxo npeoônnxyiyhnm nocenom rnennmra, sa mra ônx ia pexao na ie cne n
noôpo n sno, ne camo c oôsnpom na ro mro, xaxo ce unnn, nocne sanana onnma xoin ce
rnme cnyxe n unin ce nornen mena saienno c rnm, ann na ie sno ônrn ynopan y nnma no
crapocrn. Axo ôn ra cnpam noôpa c mepom ynexôanao, npema iauoi nennunnn n
naiiennncrnennie npenasnnasno cyxoôe; na ôn my sa ncre ônnn nomenn n onn on noimona
pasmnm¬ana, cnennnn ôn n mnorn noxnonn on Fora. Ppyrn reonor (Ipnropnie
Forocnon)/13/ saro ronopn o Aranacniy Bennxom xaxna my ie ra noônr ônna on
cno¬amnnx noimona, na cxnarn ono mro ie mncnno na npesnpe, a cam ie ro, xaxo onmax
xaxe, onpoôao rex ronnxo na ôn ra npespeo n ycnocranno nomronane Xpncra /14/.
7. Ann snoônn, nasna crpemehn na nac nyxano onnyue on noôpa, orxnna uapn sa name
nyme n cxopo nx nepaspemnno nesyie ôesymnnm n ymnnnnm nesama, nonna¬yie na ce y
rom snany nnnn nennxa nyônna n onmnpnocr, xao mro npyrnma nonna¬yie ôorarcrno nnn
cnany ôes uynena n nnorcxe nacnane, xaxo ôn nporpahnnmn can xnnor y rnan¬eny c
nnm, ônnn onemoryhenn na ce xpenxo npnnennmo sa oôpasonane xoie nam ounmhana
nymy nnxaxo ne yrnxnyiyhn, unie ie naueno crpax Foxnin, xoin paha nenpecrano
ymn¬yiyhy monnrny Fory n nsnpmanane ienanheocxnx sanonecrn, na ocnony xoinx nonasn
no nomnpena c Forom; xana ce crpax npeoôpaha y ¬yôan n myunre¬crno monnrne y cnacr
n nonpmana nner npocner¬ena, mro ie xao mnpnc xoin ce npenocn na onor xoin ra nocn,
xao raiancrneno casnane Fora. Ero oôpasonana n ncrnncxor casnana, n mrannme
nnxonor nauena, ri. crpaxa Foxier, xoier ne moxe na ycnocrann nnxo on crpacnnx
159

¬yônre¬a cyierne ¢nnoco¢nie, rpemehnx n saoxpyxennx y nennm xpyxennma n
nocmarpannma. Jep xaxo ôn crpax Foxnin n ymao y nymy, xaxo y noi oncrao, xan ie neh
onpannie saoxyn¬ena, oôaiana n xao cyxena cnexonnxnm n mnoronnxnm pacnpanama, axo
cne ro ne onôann, n y nornynocrn ce ne nocnern Fory, na ôn ce nanynnna Beronom
¬yôan¬y npema sanonecrn? 3aro ie crpax Foxin naueno Foxie mynpocrn n carnenanana;
ôynyhn na on ne moxe oncrarn saienno c npyrnm /nauennma/, on ie ocnoôaha on cnnx n
monnrnom ie cmnpyie, re ie nonyr raônnne npnnpema sa ncnncnnane ônaronarnnx napona
Pyxa.
8. Bacnnnie Bennxn, nanonehn peun uapaona Hspan¬y, na «nencrnyiere, nenmrnne cre;
saro n ronopnre: xaine na npnnecemo xprny Iocnony» (Hsn. 5, 17), nonaie: «To ie noôpa
nenocr n xopncna sa one xoin npasnyiy, a sna ie nenocr Arnnana, xoin nncy nosnanann
ôo¬e noxonnne, neh na ronope n cnymaiy nexaxne nonocrn (Pena. 17, 21); a raxny nenocr,
npary snnm nyxonnma n cana npyrn nonpxanaiy y sannmannma nenor cnor xnnora» /15/.
Pa nnxo ne ôn ronopno, na ie Bacnnnie Bennxn onne y nnny nmao camo ôecennnuxo
npasnocnon¬e, nonaiemo ro, mro ie on nsneo na npyrom mecry, pasaônpyhn Conomonon
saner na ce ynosna npemynpocr n yuene n noime peun pasyma. „Beh cy nexn“, xaxe on,
„sannmaiyhn ce on Ernnhana nspahenom reomerpniom, nnn xon Xanneiana nenenom
acrponorniom, nnn yonmre ynymraiyhn ce y oônnuia n cenxe n xnnmarcxa npennnhana,
npespenn nsyuanane ôoxancxnx npopouancrana; nomro cy mnorn ôanehn ce rnme
ocrapnnn y orxpnnany rnx ncnpasnocrn, sôor uera ie nyxno cxnarane oôpasonana: xaxo
sa nsaônpane oôpasonana xoie ie na¬ano, raxo n sa onôannnane ôesymnor n mrernor.“
/16/ Bnnnm nn xaxo on ry cno¬amny oôpasonanocr n came maremarnuxe nayxe n casnane
xoie ce na nnma ocnnna; sa xoiy, xaxo rn xaxem, nexn nsian¬yiy na ie cnpxa nocmarpana
n cnac, nasnna npasnom, mrernom n ôesymnom? V nncmy Encraxniy Cenacrnicxom
Bacnnnie ie oropuen na ronnne xoie ie n cam nponeo y sannmany c rnm nayxama: „Pyre
ronnne nporpahnnmn na cyiery n xaxo cam cny mnanocr nsryôno y sanynnnm nanopnma,
xoie cam npenyseo, rpynehn ce na ycnoinm yuena re mynpocrn xoiy ie For yunnno
nynomhy, xan naiennom, xao na cam ce npoôynno ns nyôoxor cna, ynnneo cam
ôecxopncnocr re mynpocrn `nonnmrennx cnna onor nexa` (1 Kop. 1, 22; 2, 6), re cam
sanpmno ca rnm snocpehnnm xnnorom n nomonno ce na mn napyie nexaxno
pyxononcrno.“/17/ Pa nn cn uyo, xaxo ce nasnnaiy nayxa n ro snane, xoie ce cana nexn
sanyn rpyne na ysnennuaiy? Bnxono ie nme cyiera, sanynnn nanopn, oôecmnm¬ena
mynpocr, nonnmrena mynpocr, mynpocr onor npemena n neronnx nnacrn, mynpocr
noryôna sa ôoroyronan xnnor n saiennnny /«oìi:rioc/. 3aro ce onai ¬yônre¬ ncrnne
mynpocrn ronnxo xaiao, mro ie nporpahno npeme na sannmane rom /nayxom/, xan y noi
nnie namao nnxaxno nohcrno xa ncrnncxoi mynpocrn.
9. Eno n cana, xaxo xasyiem, nocroie ¬ynn xoin ca neneponarnom ôecrnnnomhy oôian¬yiy
na ce unran xnnor sannmaiy iennncxom nayxom, a na nm ro yonmre ne cmera sa canpmen
xnnor, re xoin ne cnymaiy peun Iocnona xoie ce oôpahaiy ynpano nnma: «Hnnemepn!
Vmere na npnmernre neôecxa snamena, a samro ne npnmehyiere npeme Hapcrna Foxnier?»
Kana ie nomno npeme neunor Hapcrna n neh ce noronno nonasax Fora xoin ra naie, samro
onn, axo sancra crpeme oônonn yma, ne nny npema Bemy c monnrnom, na ôn noônnn
nauenno nocroiancrno cnoôone, nero rpue xa onnma xoin nn came ceôe nncy mornn na
ocnoôone, xan ie ôpar Iocnonnn iacno oôianno: «Axo xome nenocraie mynpocr, nexa
rpaxn xon nenor naponare¬a, Fora, na he ie noônrn.» (Jax. 1, 5). A xaxo snane xoie
nornue ns re cno¬amne mynpocrn ocnoôaha nymy cnnx nopoxa xoin ce pahaiy ns
nesnana, xana ro ne moxe nn snane ienanheocxe nopyxe camo sa ceôe? Hanne xaxe, «na he
ce cnacrn ne snannn saxona, neh neronn ncnynnre¬n»; a xoin nosnaiy Foxniy no¬y n ne
160

ncnynanaiy ie «ônhe mnoro ônnenn», xasnnao ie Iocnon, ys ro nnme, on onnx xoin ie nncy
snann (Pnm. 2, 13; Hx. 12,47–48). Bnnnm nn, na nema nnxaxne xopncrn camo on snana? A
mra na xaxem sa snane o namnm oôanesama, o nnn¬nnom cnery nnn o cnery nennn¬nnom?
Ta nn casnane Onora xoin ie cne ro crnopno, Fora, camo no ceôn ne moxe nnxome na
nonece ônno xaxny xopncr, na saro, xaxe snaroycrn ôorocnon Jonan, «xaxna xopncr on
yuena onne, rne nema ôoro¬yônnor xnnora, xoin ie Iocnon nomao na sacann na
sem¬n?»/18/. Brannme, ne camo na nema xopncrn camo on snana, neh ie n naineha mrera,
xoiy cy nperpnenn n onn on xoinx cn cnymao peun xoie cn mn naneo. V crnapn onai xoin ie
nomao «ne y nennunnn peun», «na ce ne ôn ncnpnna raina xpcra», xoin ie npononenao «ne
y yôen¬nnnm peunma ¬yncxe mynpocrn», snao ie «camo iennor Iocnona Hcyca,
pasaneror» (1 Kop. 1, 17; 2, 1–4). Bra nnme Kopnnhannma? «3nane nannma». Bnnnm nn,
xpyna sna, nairnannnie hanoncxo npoxnercrno, oxonocr xoia nsnnue ns snana! Kaxo ie
rana cnaxa sna crpacr ns nesnana? H xaxo ro snane ounmhana nymy? «3nane nannma, a
¬yôan rpann» (1 Kop. 8, 1). Bnnnm mra ie snane onnoieno on ¬yôann xoia ie xpyna, xopen
n cpennna cne npnnne: ono xoie nnmano ne npounmhana/xo0oioouoo/, neh ynnmrana
/xo0oioo\oo/ nymy? Kaxo ro na casnane ne rpann nnxaxno noôpo, iep ro ¬yôann
npnnana; na xaxo ôn raxno snane morno na npencrann n npyxn cnnxy noôpa? Mehyrnm,
raxan nnn snana sa xoie Anocron xaxe na nannma ne onnocn ce na npnpony, neh na nepy.
A axo ono nannma, yronnxo nnme ro unnn ono o xome cana ronopnmo. /19/ Jep ono ie
«npnponno» n npnnana «crapom uonexy» (E¢. 4, 22; Kon. 3, 9), o xome ie ronopno
Anocron. Tom npnponnauxom snany nomaxe ro cno¬amne oôpasonane, a nyxonnnm ono
nnxana ne moxe na nocrane, cem yxonnxo ne nocraie saienno c nepom n c ¬yôan¬y
Foxniom, mrannme axo ce ne ponn nonono y ¬yôann n ônaronarn xoia ns ne cnenn, re ne
nocrane canpmeno npyraunie on pannier: nono n ôoronnnehe, «uncro, mnpornopno,
cmnpeno, nocnymno, npenyno peun xoie nsrpahyiy cnoie cnymaone n noôpnx nnonona». To
ce nasnna «nnmom mynpomhy» n «mynpomhy Foxiom» (Jax. 3,15–17); a y nexy pyxy ie
nyxonno, crora mro ce norunnana mynpocrn Pyxa, na raxna mynpocr n npenosnaie n
npnma nyxonne napone. A ona xoia nnie raxna, ra ie «nnxa, nymenna, nemoncxa», xao mro
ronopn Anocron n ôpar Iocnonnn, sôor uera ona n ne noônia nnmra nyxonno no Hncmy:
«Pymennn uonex ne npnma ro, mro ie on Pyxa», neh ro cmarpa rnynomhy, saônynom n
ôecmncnom (1 Kop. 2, 14), n nainehnm nenom noxymana cacnnm na ie ononprne, nsnoxn
ornopenom cyxoôy, n ocnopn xaxo moxe; no nonemro my nnax nemro npnnasn, mro
xopncrn saienno c rnme, xao nexonn y cnacrn iena.
10. Crora ono snane, noônieno cno¬amnnm oôpasonanem, ne camo na ie pasnnunro on
ncrnncxor n nyxonnor, nero my ie n cynpocran¬eno, npemna nexn xoie ie n ono camo
saneno, xaxo nsrnena, re xoin cy n camn noxymann na sanone cnoie yuennxe, pacnpan¬aiy
xao na ie ro ienno re ncro snane, iep ra cmarpaiy cnpxom nocmarpana. A na ôn n rn
orxpno nemro on sacrpamyiyhe nyônne noxnapenocrn cno¬amnnx ¢nnoco¢a, /snai na/ ie
snn ca onnma, xoin cy on nera nayunnn nyxano na mynpyiy yxpao ienny namy naina¬anniy
sanonecr n nocranno ie xao nexn nyxan maman, saxna¬yiyhn cnnunocrn nspasa «nasn ce» n
«nosnai camor ceôe» /20/. Ann axo pasaôepem, xaxan ie sa nnx cmncao re sanonecrn,
orxpnhem nprnor phannx mnena /snocnan¬a, xoxooocioc/; /rne/ ncnonenaiyhn ceoôy
nyma, onn cmarpaiy, na uonex nocrnxe camocasnane n ncnynana ry sanonecr, axo casna c
xaxnnm ie renom pannie ôno nonesan, rne ie xnneo, mra ie panno n y uemy ce yuno; a na ôn
ro casnao, noxopno ce onaie noxnapennm nomanranannma snor nyxa. Ero xaxo onn yue
raxnnm crnapnma xpos «nosnai camor ceôe», mncnehn na cy ¬ynn necnocoônn na npnmere
oômany, xao na ie ry peu o nexoi carnacnocrn ca namnm Onnma! Hncy nn Hanne n
Bapnana, xoinma nncy ônne nenosnare nomncnn nyxanor n neronnx cexperapa, onônnn
xeny xoia ie o nnma ronopnna: «Tn cy ¬ynn cnyre Bnmner Fora» /21/, npemna, pexno ôn
161

ce, mra ie morno na ôyne noôoxnnie on rnx peun? Ann Anocronn cy npenosnann «onor
xoin ysnma nnx anhena cnerna» n nerone cnyxnre¬e xoin ce npernapaiy na cy «cnyre
npanennocrn» (2 Kop. 11, 14–15), n onônnn cy ncrnnnry peu xao neymecny y nax¬nnnm
ycrnma.
11. Taxo n mn, cnymaiyhn noôoxe mncnn on Jennna, ne cmarpamo nnx came noôoxnm, a
ne yôpaiamo nx nn y yunre¬e, saro mro nam ie neh nosnaro, na cy onn cne ro ysenn on
nac; iennom ie nexo on nnx pexao o Hnarony: «Ko ie Hnaron nero Moicnie xoin ronopn
arnuxn?» /22/; na snamo, axo ie sa nnx nemro noôpo, na cy ro onn xpahom ysenn onanne,
ann oner ocmorpnn, npxnmo na onn nncy pasymenn ôam cne y rom cmncny. Vxonnxo nexo
on Orana ronopn ncro mro n cno¬amnn ¢nnoco¢n, ro ie nonynapnocr camo na peunma, a
y cmncny ie pasnnxa nennxa: xon iennnx, no Hanny, iecre «ym Xpncron»(1 Kop. 2, 16), a
npyrn axo ne ronope nomnie, xasyiy na ocnony ¬yncxor pacyhnnana. «Konnxo ie neôo
nanexo on sem¬e, ronnxo ie mncao Moia nanexo on mncnn namnx», ronopn Iocnon (Jc. 55,
9). Axo ce rn /¢nnoco¢n/ y neuemy n ne ôn nonynapann c Moicniem, Conomonom n
onnma, xoin cy nm nepnn, xaxna nm ie xopncr on rora, n xo ôn snpane namern n xo ie ns
namnx penona pexao, na cy ro on Fora nayunnn, cem axo n iepernxe naxon Xpncra nexo ne
nasone Foxninm yuennnnma, ôynyhn na nncy norxonann y nennnn ncrnny xoiy cy on
Hpxne uynn? «Cnaxn nap, xoin cnnasn nannxe on Ona cnerana, canpmen ie», pexao ie
yuennx Cnerna (Jax. 1, 17); n axo On ne ma¬e nennonne xnne napone, samro ôn nx onai
nanao? Mehyrnm nennonna xnnornna nnie nnmra mane xnnornna. For nax, yxonnxo ne
crnapa ns neônha, yxonnxo ne nocroin npe namnx nyma n npe rnapn xoia ie no nnma
neoônnxonana, xoia mrannme noônia oônnuie ycnen cnor ynyrpamner npennpana na ce
onomahnna y nanexo orexanniem oônnxornopcrny, a cne saienno ôes cnera; xaxan ie ro
For? /23/. H na xaxem nonanmn nomano na npopouxy peu: «Foronn, xoin nncy crnopnnn
neôo n sem¬y ns neônha, nexa ôyny ynnmrenn» (Xniep. 10, 11), a c nnma n ôorocnonn
xoin o nnma ronope. Bra pehn o onnma xoin rnpne, xaxo cy rn ôorocnonn iennonymnn c
namnm ôorocnonnma, nnn nax na cy yunre¬n namnx, iep mncne, na cy on nnx ônnn
npenern rnannn ôorocnoncxn nspasn? Bra rpeôa pehn na ro na nm ie norpeôno «Cnerno,
xoie npocner¬ana cnaxor uonexa, xoin nonasn y cner», na n nnx nsôann ns crpamnor
mpaxa nesnana n npocnernn sa nonmane; xao mro nam ie n on smnie raxohe xopncr, ann
onnma xoin cy nx yônnn, ncexnn, npnnpemnnn n ynorpeônnn pasymno y cxnany ca cnoinm
cranonnma. Ero xaxo cy n nama xopncna nnxona /yuena/, na ôn ce cnyxnnn nnma npornn
nnx camnx, cran¬aiyhn nx ncnon nnxonor concrnenor maua xao npyror Ionniara, xoin ce
nomyrno n ycrao npornn nac «npexopenaiyhn ypehene Fora xnnor» (1 Hap. 17, 4–36), a
xoie cy ce ôoxancxe /ncrnne/ npnmnne on pnôapa n neoôpasonannx.
12. Crora naxne nnxora on onnx xoin nncy nsaôpann ycam¬ennuxn xnnor, ne ôncmo
cnpeuanann na ce ôane rnm cno¬amnnm oôpasonanem, ann nnxome ne caneryiem na rome
nocnern can xnnor no xpaia; a na ouexyie on nera nexaxna rauna casnana o ôoxancxom
nornyno onôanyiemo, pann rora mro onarne ne moxe na ce nayun nemro noysnano o
Fory/24/. «Jep oôecmncnno iy ie For», mana ro nnie Cam yunnno (iep xaxo ôn cnerno morno
na ce nompaun?), nero ie noxasao na ie ona nynocr, ne y nopeheny ca Beronom mynpomhy,
nanexo on rora; na xana ôn ro nexo ronopno, snaunno ôn na ie n on Moicnia nar saxon
ncnpn¬en n oôecmnm¬en ca noianom saxona ônaronarn. A axo on nnie oôecmnm¬en (iep
ie on Fora), onna ie na xpaiy xpaiena mynpocr Jennna oôecmnm¬ena yronnxo, yxonnxo ona
nnie on Fora: neônhe ie cne mro nnie on Fora, na ce oryn mynpocr Jennna naxno nasnna
mynpomhy. Jep ym xoin iy ie orxpno, on Fora ie xao ym, a sa ny camy, xoia ie ornana on
nannexne cnpxe ôoronosnana, npanennnie ie na ce xaxe, xao sa ornany mynpocr n
oôecmnm¬eny mynpocr, na ie nynocr, neronn na ce mynpomhy nasnna. 3aro ie Anocron
162

nnie nasnao oôecmnm¬anaiyhom, ne y nopeheny ca neunm npyrnm, neh saro mro ncnnryie
crnapn onor nexa, a ne nosnaie npeneunor Fora, nnrn xenn na sna. Kana ie pexao «Ine ie
pacnpan¬au onor nexa?», Anocron ie n onronopno na ie «For oôecmncnno mynpocr onor
cnera» (1 Kop. 1, 20), ro iecr pasiacnno, noxasanmn, na ie ona ornana on ncrnncxor snana
n na nnie npana mynpocr, neh na ce camo raxnom nasnna. Kana ôn ônna mynpocr, xaxo ôn
morna na ce npeoxpene y rnynocr, n ro on Fora n Berone mynpocrn, xoia ce noiannna na
sem¬n? Ho nennxom Pnonncniy «noôpo noôpy, nehe manem, ne cynpocran¬a ce»/25/, a ia
ônx pexao, na ymne crnapn ne saramnyiy ienna npyry, re nonao na cnaxa nspacra y cnoioi
nenorn, xana ce noiann npyra iom nnma, na rnm nnme ys noiany came ôoxancxe cnne, xoia
crnapa cnaxy nenory. Bra ôn nexo pexao na ce noiann cama neonornopna /xoììo«oio\/
moh? Hnrn ôn nexo morao pehn sa npyra cnerna, /ry/ mncnnm na nancnercxe npnpone, na
cy ncxnapena xana cy oôaciana on npnor cnerna. Hn ro mro ie mnoro nnxe on rora, a mro
ie nnax cnerno, mncnnm na nam pasym n ym, nnie nocrano rama xan ce noiannna ôoxancxa
cnernocr, n ro ona „xoia ie y cner nomna na ôn oôaciana cnaxor uonexa xoin nonasn y
cner“. Tex onai xoin ce cynpocran¬a rome, ôno anheo nnn uonex, nnmanaiyhn cnerna cam
ceôe, nocraie oôyxnahen ramom.
13. Taxo ie n ona mynpocr, cynpocrannnmn ce mynpocrn Fora, nocrana rnynocr. Axo ie
iacno nnnena n nspaxanana mynpocr Fora y crnopennma, xao ounronane /oovroooic/
nennn¬nnor, xao opyhe ncrnne xoie nonnmrana nesnane; a mra ie npema yuecrnonany
ono mro ie xao yspox ro neian¬eno, xaxo ie morna nocrarn nynocr, n ro sôor Onora Koin
ry mynpocr nponsnonn y crnopeny? Kaxo ro ne ôn naneno mrery mynpocrn Fora xoia ce
noxasyie y cnemy? Kaxo ce rana ne ôn ianno npornn camor ceôe ôopno Tnopan cneonmrer
mnpa n mnpa ror noiennnaunor? 3ap On naie mynpocr nomohy re mynpocrn xoia ie ôauena
y cner, a norom cnoinm npncycrnom unnn nynnm n re xoin cy ie npnmnnn n camy mynpocr
xoiy ie nao? Tpeôano ôn na ie n ona nacrana, ne na ôn ônna y nynocr npernopena, neh na
ôn ce ncnynnna xao mro /naxn/ n sa crapn saxon, sa xoin ie Hanne ysnnxnyo: «Pa nn
pymnmo saxon? Panexo ônno, neh saxon yrnphyiemo» (Pnm. 3,31), n na unie ncnnrnnane n
Iocnon naronapa, ôynyhn na on y ceôn nma noxpanen neunn xnnor, re n On xaxe „axo
nepyiere Moicniy, nepyire n y Mene» (Jn. 5, 39, 46). Bnnnm nn nsyserny carnacnocr
saxona n ônaronarn? 3ôor rora ie, xana ce noiannno ncrnncxo cnerno, cam saxon nocrao
iom ôo¬n, saro mro ie nocrana iacna nerona cxpnnena nenora, ann ne n iennncxa mynpocr.
Jep ona y ceôn nma nynocr npnxpnneny nexom rananomhy, ônarornaro¬nnomhy n
ynep¬nnomhy peun, raxo na ie nocrana iom pyxnnia xan ce nena pyxnoha pasorxpnna n c
npanom ie nasnana nynomhy: ne y cmncny nanmamnnana xao na npenasnnasn mnm¬ene
(iep ro ie nenspennnn nasnn sa Foxniy mynpocr /1 Kop. 2, 14/), neh y cmncny snana xoie ie
y nenocraxy ncrnne. Jep ona ce nnie nonena nn no cnpxe xoia npnnnun ¬yncxoi mynpocrn,
re ne camo na ie nnie noxyunna neh ie n saônynena y nornyno cynporno, oryn mro ôpann
nax xao ncrnny a ncrnny noxymana na npernopn y nax, noôynnnmn raxo rnopennny
npornn Tnopna; xao mro n cana ycnocran¬a neno npornn Pyxa n nyxonnnx nena n ¬ynn
xoin nnmy no Pyxy.
14. Paxne, ¢nnoco¢nia cno¬amnnx mynpana xoia ie yunnena nynomhy nnie ona xoia
iacno nnnn n nspaxana mynpocr Foxniy. Jep xaxo, xan xpos ny «cner nnie nosnao Fora»
(1 Kop. 1, 21)? Axo ie na npyrom mecry Hanne xasao, na «casnanmn Fora, onn Ia nncy
cnannnn xao Fora», nn rai yuennx mnpa nnie y cyxoôy ca camnm coôom xao nacnennnx
iennno on Xpncra naponanor nam nancnercxor mnpa. On oner camo xohe na xaxe, na
npemna cy n onn nomnn no ocmnm¬anana Fora, na ono nnie nonnuno Fory, iep Ia nncy
npocnan¬ann nn xao Cnesanpmanaiyher, nn xao Cnemoryher, nn xao Cnennneher, nn xao
iennnor Fecnouernor n Hecrnopenor. 3aro, ôynyhn na cy on Fora ocran¬enn on rnx
163

npemena, onn mynpann cy ce npenann naxnom ymy, xao mro ie Hanne n noxasao «cnyxehn
rnopennnn ymecro Tnopny», n na¬ann cy ce y xa¬yrn pyxnnx n onaxnx crpacrn; a ne
camo ro, neh cy ycranon¬anann saxone n nonncnnann noxase (iao crpacrn!, iao saônyne!),
carnacne nemonnma n carnacne ca crpacrnma (Pnm. 1, 21–32). Bnnnm nn xaxo ¢nnoco¢nia
cneronnnx ¢nnoco¢a on nouerxa cama no ceôn canpxn nynnno, n na ra nnie sanoônna
ycnen memana? Paxne, Onai xoin iy ie nerna xao ôesnpenny nsôanno ca Heôa, ôynyhn na
ie on ncrnne ornana, On iy ie ie n cana, xana ie nomao na sem¬y, c npanom oôecmncnno
xao npornnnnny iennocrannocrn ienanheocxe nopyxe. 3aro axo ce xo oner ys ny npnmn
ymom, nanaiyhn ce non nennm nohcrnom npnônnxanany ôoronosnany nnn nocrnsany
nymenne uncrohe, rai n cam rpnn ro ncro, n nyn ie y cnoi mynpocrn. A iacan, iennncrnen n
npnn snax na nm ce ro noraha ie ro, mro ne npnxnaraiy nepom npenana xoia cmo mn c
npocrorom ycnoinnn on cnernx Orana, nonmaiyhn na cy ona ôo¬a n mynpnia nero ¬yncxa
pacnnrnnana n nomncnn, n na cy ounrnenna no nennma, a ne noxasana peunma. To snaiy n
cnenoue cnn, xoin nx nncy camo noraxnn, neh cy y ncxycrny yxnnann nnonone nnxone
xopncnocrn n xoin no camnma ceôn na neny snaiy na ie «Foxia nynocr mynpnia on
¬ynn»(1 Kop. 1, 25).
15. Hero, ro ie oner npnn n nono¬an snax rnx nynnx mynpana. Ppyrn n naxnnin, xana
cnnom cnor nynor n ôesnauainor pasyma ycraiy npornn onnx xoin cy y iennocrannocrn
cpna npnxnarnnn ra /npenana/; na npema npnmepy rnx, xoiy cy nx npeneôpernn n ycrann
ca rnapn na Tnopna, npeneôperanaiy ncxase Pyxa n non nnm npnxpnneno nananaiy na
raiancrnene yrnnaie n nenonana Pyxa, iauer on peun n cmncna no neicrny, na one xoin
xnne no Pyxy, cnenehn nerone yunnxe. Tpehn n nainecymnnnnin snax ie xana ronope, na
cy rn nemynpn mynpann mynponann no Fory nonyr Hpopoxa, mana Hnaron iacno nennua
one xoin cy ce mehy nnma cmarpann naisnauanninm, n nocran¬a y sarnan¬e noxnane na ôn
noxasao nnxony oôyserocr; «Onai xo», xaxe on, «ôes nanaxnyha nemonnma npncryna
noercxnm peunma, rana nn on nn nerona noesnia nncy canpmenn, a noesnia oôysernx
nonnmrana noesniy pasymnor»/26/. H on cam, y namepn na ¢nnoco¢npa o npnponn cnera y
«Tnmeiy», monn ce na ne xaxe nnmra mro ôoronnma nnie nparo/27/. A xaxo ¢nnoco¢nia
npara nemonnma moxe na ôyne Foxnia nnn on Fora? Coxpara ie nparno nemon, xoin ra ie
necymnnno nocnerno y cnoie raine n xoin ie moxna n cnenouno na ie Coxpar y mynpocrn
naiôo¬n/28/. Xomep ie raxohe npnsnnao ôornny na xpos nera nena uonexoyônraunn
Axnnon rnen: on rnme naie nemony na ce nnme oxopncrn xao opyhem n yspox cnoie
mynpocrn n xpacnopeuia npenocn na ry /ôornny/. A Xecnony nnie ônno nono¬no na nena
pyxonohen iennnm nemonom, ôynyhn na ie on necnnx «Teoronnie», na ie saro sa ncry
/crnap/ nonyxao ceôn nener, mano ca Hnepnia mano ca Xennxona, xaxo n rpeôa, n xan cy
my onn nann, xana «ie nanacao cnnne non nnannnom, na iene n xennxoncxn nonop», onna
ie ôno «mynpomhy cnaxom ncnynen». Ppyror ie oner nexn npyrn ôor «naxpanno cnoiom
cnnom». Ppyrn cam o ceôn cnenoun «Cnemy cam nayuen on ôoromynpe myse». A ienan on
nnx npnsnna unran xop mysa, ex! na nneme y cnoi neronoi nymn, xaxo ôn moxna on
Xenranope nniepnicxe /Hneiane/ casnao cenam neôecxnx noiaca n cenam snesna nyrannna
ca nnxonnm ocoônnama, on 3encone Vpannie cny panniy acrponorniy on npeocrannx, xoia
ce no nnma ôpnne sa nnxe cnerone, sa cna sema¬cxa nena.
16. Bra xaxem, sap hemo pehn na Foxniy mynpocr nocenyiy rn xoin o ceôn camnma
necymnnno ronope raxne crnapn? He cne nox cmo cnoin concrnenn n nox neryiemo npany
mynpocr, xoia ne ynasn y nymy snornopcxy n npary nemonnma, a axo nax n ycne na yhe,
onnehe ca nenom npomenom na rope, iep «Cnern Pyx oôpasonana yxnana ce on
nepasymnnx ymonana» (Hpem. 1, 5), xao mro xaxe Canomon xoin ie ônaxenn cyneonnx y
mynpocrn Foxnioi n xoin ie o noi ro nanncao. A mra ie nepasymnnie on onnx xoin ce
164

ysoxo¬anaiy c rnm na ys nomoh nemona nemro nonpmanaiy n xoin y nnma nanase
ocnenoueno nohcrno sa nnacrnry mynpocr? Cana ne ronopnmo o namoi ¢nnoco¢nin
nanpocro, neh camo o ¢nnoco¢nin raxnnx /¬ynn/. Axo no Hanny nnxo ne moxe na «nnie
uamy on Iocnona n uamy nemona» (1 Kop. 10, 21), xaxo ôn onna nxaxo morao nmarn
mynpocr Foxniy n nanaxnnnarn ce nemonnma? Hnie raxo, nnie! Jep axo n Hanne xasyie na
«y mynpocrn Foxnioi cner nnie nosnao Fora» (1 Kop. 1, 21), on onne ne nasnna «Foxniom
mynpomhy» ony xoia nocroin xon onnx nemynpnx mynpana; nanexo ônno!, neh ony xoiy ie
Tnopan yneo y rnopennny. Ko iy ie npenosnao xao anhena Foxnier, rai ie casnao no noi
ian¬aiyher Fora, nma ncrnncxo snane ônha, re casnane Foxnie mynpocrn y npyrom
cmncny re peun, iep on ie npnsnananan /r«iyvæuæv/ Foxnie mynpocrn. «Hcrnncxn
¢nnoco¢n», xaxe nennxn Pnonncnie, «mopann cy na ce xpos casnane ônha ysnnrny xa
yspoxy ônha»/29/.
17. Axo naxne ncrnncxn ¢nnoco¢ /crnapn/ cnonn na rai yspox, rana onai xoin ro ne cnonn
nnie ncrnncxn, re nema mynpocr, neh xoiexaxan oômanyiyhn npnnnn ncrnncxe mynpocrn n
nnmenocr mynpocrn, a ne mynpocr. Kaxo ie moryhe ry nnmenocr mynpocrn nasnnarn
„mynpomhy Foxniom“? Hoceôno ie rai nemoncxn ym, yxonnxo ie ym, nemro noôpo, a sao ie
axo ce nnme xopncrnmo nome /30/. Hrexaxo na on ne nosnaie ôo¬e on nac mepe xocmoca,
pasnnaxena, cnaiana n pasrpannuanana /rena/ xoia ce xpehy, ann axo ce rnm snanem ne
cnyxn ôoro¬yônno, on ie ym ôesyman n nompauen. Ha ncrn onai naunn xaxo ôn n iennncxa
mynpocr, xoia ce ocnnna na mynpocrn xoia ie y Foxninm crnopennma n na ocnony xoie ie
nponanane iennor yunnnna pahanem npyror, ie ona xoia noxymana na noxaxe na For nnie
Iocnon nennne nnrn Tnopan cnera, saro mro ne ynnha na ns nnuera nnxana nnmra n ne
moxe na nonnxne, a xoia ie na rai naunn ononprna nomronane ncrnncxor Fora n carnacno
nennxom Pnonncniy «neuacrnno oxpenyna Foxnie npornn Foxnier»/31/, nocranmn ycnen
rora nynom n nemynpom; na xaxna ie ona Foxnia mynpocr? 3aro n Hanne noxasyie na
nocroie nne npcre mynpocrn, xan xaxe: «V mynpocrn Foxnioi, xpos cnoiy mynpocr cner
nnie nosnao Fora». Bnnnm nn na ie no nemy ienna mynpocr Foxnia, a npyra oro¬ena
mynpocr xoia ie yspox nenosnanana Fora? To ie ona xoiy cy Jennnn orxpnnn, pasnnunry
on Foxnie, mro ce nspaxana nnoiaxnm snauenem peun «mynpocr». Jep, o uemy ronopn onai
ôoromynpan nemro na¬e? «Ann mn npononenamo mynpocr Foxniy». Pa nn cy iennncxn
¢nnoco¢n iennonymnn c Anocronom nnn on ca nnma? Hnxaxo. Cam ro nopnuyhn on
xaxe: «Mynpocr Foxniy mn npononenamo mehy canpmennma, ann mynpocr xoia nnie on
onor nexa n on sanannx cnna onor nexa.»(1 Kop. 2, 6–8) n xoiy nnxo on noha onor nexa
nnie casnao. Ona ie mynpocr y nama y Hcycy Xpncry, «Koin ie sa nac nocrao mynpocr on
Fora»(1 Kop. 1, 30). A ona nnie y onnma, nero ie y rnopennnama xoie onn ncrpaxyiy, n
naxon rora mro cy unran xnnor ncnnrnnann nnxone noimone n nexaxo nomnn no
cxnarana Fora, iep nm ie npnpona n ono crnopeno sa ro npnôannno ne mana cpencrna, a
nemonn nx nncy y rome nemoncxn omerann. Ta xaxo ôn ce sa nnx came nomncnnno na cy
ôoronn, a na ¬yncxn pasym nnxaxo nnie nomao no mncnn o Fory?
18. Cnaxaxo naxne, ncrpaxyiyhn npnpony uynnnx crnapn, crnrnn cy no npencrane o Fory,
ann nenocroine Fora n neonronapaiyhe Beronoi ônaxenoi npnponn, saro mro ce
«nompaunno nemncneno nnxono cpne» (Pnm. 1, 21) on snornopnnx ynyrpamnnx nemona.
Kaxo ôn nnx mornn cmarparn ôoronnma, xaxo ôn mornn na nonepyiemo yunre¬nma
mnoroôoxamrna, naxo cy nocroiancrno samncnn Fora npnxasann pasymom? Crora cy
poôonn ôecmncnene n ôesymne mynpocrn n ror neoôpasonanor oôpasonana oxnenerann
Fora n npnpony, ynonehn ony y nonoxai rocnoncrna. Bera nax, xonnxo ie on nnx
sanncnno, nsnenn cy ns nonoxaia rocnoncrna npnnncyiyhn n nemonnma nmena ôorona. V
rome cy ce noxasann nanexn on crnnana raxo naxnor n on nnx xe¬enor casnana ônha, na
165

cy nexnno nasnnann xnnnm, mrannme n na nma nanexo nnmy nymy on name, a nepasymno
nax pasymnnm, saro mro moxe na npnmn ¬yncxy nymy, cmarpaiyhn na cy nemonn nnmn
on nac n iom n, o neuncrn! namnm rnopnnma; na cy caneunn Fory, a necrnopenn n
ôecnouernn ne camo rnap, nyma cnera xaxo camn ronope, re ona ymna /ônha/ xoia nemaiy
renecny rnpnohy, neh n came name nyme. H mra cana na xaxemo, na mynpocr Foxniy
nmaiy ¬ynn xoin cy na rai naunn ¢nnoco¢npann n o raxnnm crnapnma? Hnn ie onna
mynpocr y nennnn nemro ¬yncxo? Pa nnxo on nac ne ynana y raxny nepacynnocr. «He
moxe noôpo npno na nonocn nome nnonone», no peun Iocnona. Kan o rome pasmnm¬am
cam sa ceôe, ne cmarpam npanennnm nn na ce ra mynpocr nasone ¬yncxom, xana ona
ronnxo npornnpeun cama ceôn, na ienno n ncro nasnna xnnnm n nexnnnm, pasymnnm n
nepasymnnm, re crnapnma xoie ce no npnponn ne mory ocernrn n yonmre nemaiy opran sa
onronapaiyhe cnocoônocrn, npnnncyie ro na mory na canpxe name nyme. Axo iy ie
Anocron Hanne nxaxo n nasnao «¬yncxom mynpomhy», «moia nopyxa», xasnnao ie on:
«nnie y yôen¬nnnm peunma ¬yncxe mynpocrn», nnn iom: «ne ronopnmo nayuennm peunma
¬yncxe mynpocrn» (1 Kop. 2, 4, 13); na ie cmarpao onronapaiyhnm na nocennnxe raxne
mynpocrn sone «mynpnm no reny», nynnm, «ncrpaxnnaunma onor nexa», a camy nnxony
mynpocr onronapaiyhnm nmennma, xasyiyhn na ie ra mynpocr npernopena y nynocr, na ie
ona «ncnpaxnena mynpocr», «nycra saônyna», «mynpocr onor nexa» n «nonnmrennx cnna
onor nexa».
19. Jennom cam uyo na ie nexn on orana pexao: «Temxo reny xana my ne nonoce xpany
cno¬a, a remxo nymn, xana ona ne noônia ôaronar onosro.» Pocroino. Jep reno he necrarn
xan npehe y ono mro ie nexnno, a nyma he, cxpenynmn ca oôanesnor nyra, ônrn ynyuena y
nemoncxe xnnore n mncnn. Axo nexo rnpnn na ie ¢nnoco¢nia nara on Fora saro mro ie
ona npnponna, rai ronopn ncrnny n sa nac, ne npornnpeun nam n ne ocnoôaha xpnnnne one
xoin ce nome nome cnyxe, xoin ie npnnyhyiy no cnyxena npornnnpnponnnm cnpxama, ne
onaxaiyhn yspox: onn cy rnm nnme ocyhenn xon iom neher ymnoxanana, oryn mro ce
rnme nncy cnyxnnn ôoro¬yônno, onnm mro ie on Fora. Hoceôno rai nemoncxn ym
npnponno nocenyie mnm¬ene, ôynyhn na nornue on Fora, ann sa nerony nenornopnocr
nehemo pehn na ie on Fora,uax axo n camy moryhnocr na neicrnyie nma on Fora, na ôn oryn
nerony /nenarnocr/ npe na¬ano nasnarn nepasymenanem nero pasymenanem/32/. Taxo ie n
ym cno¬amnnx ¢nnoco¢a raxohe Foxnin nap, n y nera ie raxohe ycahena snpana
mynpocr, ann sanenenn on sna npernopnnn cy ry mynpocr y nynocr, sny n ôesymny,
ôynyhn na sacryna raxna yuena. Axo ôn nexo oner ronopno na crpem¬ena n snane nncy
ynex xon nemona canpmeno sno, iep na n onn rexe ônhy, xnnory n mnm¬eny /33/; onna
xao npno, c rom noôpom nonnorom onronapamo na ie neocnonana osnoiehenocr, axo mn
iennncxy mynpocr saienno c ôparom Iocnonnnm nasnnamo «nemoncxom» (Jax. 3, 15), saro
mro ie npenyna uerpcrn n y ceôn canpxn cxopo cnaxo nome yuene, re xao onom xoia ie
ornana on nnacrnre cnpxe, iacno on one ôoronosnanana, ôynyhn na he ona n raxo na
yuecrnonyie y noôpy xao nocnennn n neiacan oniex. Horom on onora saxrenamo na
nopasmncnn n o rome na nnienno nnie sno yronnxo yxonnxo nocroin, neh yronnxo
yxonnxo ie ornano on cnoie onronapaiyhe n nocroine nenornopnocrn n on nene cnpxe.
20. Kaxnn cy neno n cnpxa ncrpaxnnaua re mynpocrn Foxnie y rnopennnama? Hnie nn ro
nponanaxene ncrnne n npocnan¬ane Tnopna? To ie cacnnm iacno, ann ie casnane
cno¬amnnx ¢nnoco¢a ornano on oôoie. A nma nn y noi nemro sa nac xopncno? Cnaxaxo,
iep n y xomannma smnicxor meca, mnoro ie nenyiyher n nexonnror, n snannn ymeha neuena
cmarpaiy ns rora cnpan¬en npornnorpon naiôo¬nm n naixopncnninm, xao mro onn xoin
cnpan¬aiy orpone sôor npenape memaiy c nnma naicnaha iena xoia mory na caxpniy nemro
cnpem¬eny oômany, na ie y cneronnoi mynpocrn xopncr, n ro mnora, xao y meny
166

nomemannm ca xyxyrom, ann ie mnoro n pnsnxa, na onn xoin ns re cmece onnaiaiy /men/, c
nnm saienno nenpnmerno ne ysmy n cmpronocnn ranor. Axo nax¬nno nornenam,
ynnnehem, na cne nnn nehnna crpamnnx iepecn onanne ysnmaiy cnoia nauena, onaxne
nponsnase n namn nxonosnannn, xoin ronope na uonex crnue Foxnin nnx xpos snane n na
ce nyma ôoxancxn npeoôpaxana xpos snane. 3ancra, xao mro ie n ônno xasano Kanny:
«Axo ie npaneno npnneo, nnie npanenno n nonenno.»/34/ A cana npaneno nennrn moxe
mano nnx n camo onn xoin cy nsomrpnnn uyna cnoie nyme sa pasnnxonane noôpa n sna.
3amro nax na ce sanyn nonnpranamo onacnocrn, xana ie moryhe ne camo ôesonacno, neh n
ca nennxom xopncrn sa nymy nnnern mynpocr xoia ie y Foxninm crnopennma? Xnnor ôes
ôpnra, ca nanom y Fora na npnponan naunn noxpehe nymy na casnanane Foxninx
crnopena, nyma ie sannn¬ena rnme yxonnxo my ce nocnehyie n yxonnxo ce ynyô¬yie y
nera n nenpexnnno cnann Tnopna, re ie ro nponanaxene nonn xa neuemy nanexo nehem;
saro mro, no cnerom Hcaxy, ona «nanasn nparonenocrn, iesnxom nenspennne»/35/, n
xopncrehn ce monnrnom xao nexnm x¬yuem, saxna¬yiyhn noi nponnue y raine, xoie «nncy
nnnene oun, yxo nnie cnymano, mro nncy nonasnne uonexy na cpne» (1 Kop. 2, 9), re crora
mro ie xasao n Hanne, na ce ian¬aiy camo nocpencrnom Pyxa onnma xoin cy nx nocroinn.
21. Bnnnm nn naixpahn, neoma xopncran n ôesonacan nyr, xoin nonn onnm nsysernnm n
neôecxnm ôorarcrnnma? V cno¬amnoi mynpocrn norpeôno ie npno yônrn smniy, ri.
ynnmrnrn on ne nonasehy nanmenocr, a ro nnie naxo, na xaxo ce xaxe, «¢nnoco¢cxa
nncoxononecenocr necponna ie cmnpeny»; a xan cn ie nnax ynnmrno, sarnm ie norpeôno
pacxomanarn ie n pasôanarn, xao ôesycnonno n xpaine sno, ry rnany n pen smnin, ro iecr
ounrnenno naxno mnene o ymnnm n ôoxancxnm /crnapnma/ n o nauennma, re mnrcxa
xasnnana o crnopennma; a nen cpennn /neo/, ri. pacyhnnana o npnponn, /rpeôa/ na ys
nomoh ncrpaxnnauxe n nocmarpauxe cnocoônocrn nyme onnoinm on mrernnx ymonana,
xao mro onn xoin npnnpemaiy nexone xynanem uncre smnicxo meco narpom n nonom.
Mehyrnm, axo cne yunnnm n noôpo npnmennm na noôpo pasnnxonann /neo/ (xonnxo ie sa
ro rpyna norpeôno n xonnxo pasôopnrocrn!), axo ce uax noôpo ôynem xopncrno noôpo
pasnnxonannm nenom cno¬amne mynpocrn, ro nonyme ne ôn ônno sno, iep noi ie n y
npnponn na ôyne opyhe sa nexo noôpo; ona ce nn raxo ne ôn morna nasnarn napom
Foxninm n neunm nyxonnnm y nsnopnom cmncny peun, iep oner ie ona npnponna n nnie
onosro nocnana. 3aro ie npnn y ôoxancxoi mynpocrn mynpan Hanne nasnna «nnorcxom»,
ronopehn: «Hornenaire xo cmo mn npnsnann: nema mnoro mynpnx no nnorn». He ôn nn ce
pexno, moxe nn nxo ôo¬e na ce cnyxn rom mynpomhy on mynpana, nasnannx xon Hanna
cno¬amnnm? Ann ne mane c rnm, on nx nmenyie y onnocy na ry mynpocr nnorcxnm
mynpannma; c npanom.
22. Kao mro ôn ce sanono¬crno nonesano ca crnapanem nerera y saxonnrnm ôpaxonnma
nonaimane morno nasnarn ôoxancxnm napom Fora, saro mro ie ro npnponnn n renecnn
nap, a ne ônaronarnn, mana ie n npnpony For raxohe crnopno, raxo ie n ca snanem xoie
nornue ns cno¬amner oôpasonana. uax n axo ce nexo nnme noôpo cnyxn, ono ie nap
npnpone a ne mnnocrn, nap xoin ie xpos npnpony For nao cnnma n xoin ca crapanem nonn
xa nanperxy. A ro mro ôes rpyna n crapana on nnie nnxana nn y xome npeônnao, raxohe ie
iacan snax nerone npnponnocrn, a ne nyxonnocrn. V nsnopnom cmncny ôoxancxn, a ne
npnponnn nap, iecre nama ôoromynpocr xoia npemna ie onosro pnôapnma sanana, re no
Ipnropniy Forocnony, crnapa cnnone rpoma unia ce peu pasnocn no xpainnx oônacrn
nace¬ene, n uax no crpanannnxa, no npexpernnxa ¬ynn, na n one ronnre¬e xoin xnne on
rnena npeoôpaxana n npeoxpehe ns Canna y Hanne, ysnocehn on sem¬e no rpeher neôa re
xoin cy y crany na uyiy nexasano (2 Kop. 12, 2–6). Kpos ry ie ôoromynpocr moryhe n sa
nac na nacranemo n nocne cmprn ôynemo nannx Fory. Hpnponne mynpocrn nax nnie ônno
167

nnmra mane xon Anama, nero xon ônno xor uonexa nocne nera; a on ie npnn on cnnx xoin
nnie cauynao ôorocnnunocr. Ocnm rora ¢nnoco¢nia ie, cnyxehn cno¬amnoi mynpocrn,
orxpnnena n npe cnnacxa Onor, Koin ie Coôom camnm nsmehy ocranor nosnao nymy npema
nenoi npnoônrnoi nenorn. Ha samro ce onna nncmo npe Xpncra oônonnnn xpos ry
¢nnoco¢niy, neh n onnma rana n cnnma nnie ôno norpeôan yunre¬ ¢nnoco¢nie, nemrnne
xoia ie ynnmrena ca onnm nexom n sa xoiy ce saro n xaxe na npnnana onom nexy, neh nam
ie rpeôao On cam, xoin yxnana rpex cnera n npyxa ncrnncxy n neuny mynpocr; na axo ie
ona sa re nponasne n ynnmrene mynpane nynocr, ona ro nnie camo no nnxonom mneny,
neh cnoinm oncycrnom nynnm unnn one xoin nncy xa noi oxpenynn cnoi ym (1 Kop. 1, 18;
2, 6)? Bnnnm nn iacno ro, na crnnane snana y rom cno¬amnem oôpasonany nnie ono xoie
cnamana n xoie npounmhana casnainy moh nyme n ynonoô¬ana ie ôoxancxom npannxy?
3aro hy, xaxo npnnnun, sanpmnrn cnoie nsnarane o noi. Axo ce nexo npaha nsnpmanany
/Moicniennx/ saxona nanaiyhn ce ounmheny xpos nnx, Xpncr my y rome nnmano nehe
ônrn on nomohn, npemna cy rn saxonn nexana necymnnno ônnn narn on Fora; a nehe my
nomohn nn nsyuanane cno¬amnnx nayxa. Tnm nnme, axo ce xo nonono oôparn
ononprnyroi ¢nnoco¢nin cno¬amnnx mynpana, nanaiyhn ce na he xpos ny na ouncrn
nymy, Xpncr my nehe nomohn. Hanne, ycra Xpncrona, iecre rai xoin ramo ronopn n onne
nama nocnenouyie.
23. Cne ro, ôpare, xaxn onnma, xoin nnme nero mro ie norpeôno npeysnoce cno¬amny
mynpocr. H ocnm rora noxaxn nm nonncana nornan¬a, xaxo ie cyiernom n npespenom ona
npxana xon namnx cnernx orana, a nonainnme xon onnx xoin nmaiy ncxycrna y noi /36/.
Benemxe:
1. Beponarno ce pann o nocpennom cnymany o nanany reonora ns Kanaôpnie, Bapnaama,
na ncnxacre, xoin ie ienan monax npeneo ycmeno cn. Ipnropniy Hanamn.
2. "Hncma Hanamn" on Bapnaama, rne xaxe na ie: "¢nnoco¢nia nap Foxnin",
"neocrpamhenocr ne nsôan¬a nymy or cnyuainor nesnana", "mynpocr nm ie
(nesnaôomnnma) nara or Fora" nrn. Bapnaamona nena npornn ncnxacra ônna cy cna¬ena
no narpnapmnicxom yxasy ns 1341, a nexonnxo npeocrannx nncama oôian¬eno ie y
nsnany: Barlaam Calabro. Epistole greche. I primordi episodici a dottrinari delle lotte
esicaste. Studio introduttivo e testi a cura di Giuseppe Schiro. Palermo, 1954. Onn cxnonn
resama xoie ie on sacrynao ry mory nera¬no na ce oôanecre o neronom nncxypcy. Ha
npnmenôy na na¬a na ce uyie n npyra crpana, na¬a nmarn y nnny ro na Bapnaam nnmra n
nnie nanncao nesanncno on cnoie nonemnuxe ocrpamhenocrn, na cy nanonn ns neronnx
nena Cn. Haname cacnnm nono¬nn, a n nnme nero npnmepeno npoxomenrapncann.
3. Aoyov oioóvoi ie xnacnuan ¢nnoco¢cxn saxren ynono¬anana pasymy n neronnm
ymnnm npernocranxama. Parn pasnor sa name nanane nnn neponane, cnaxaxo na ie
nsyserna mynpo¬yônna noôyna, sa xoiy na¬n rexcr Tpniana naie naiôo¬e oôpasnoxene.
To mro n nanac nma ¬ynn xoima ne npnia snyx rsn. „npanocnannor snona“ Cn. Haname n
mro npxe na ie na rome nsrpaheno oôpasonane „nesannm¬nno“ ns oôsopia nexor
nocrmonepnor apncrorenoncrna, ryxno ie cnenouancrno o cnmynanniama
nononapnierernnx nnonannia y rsn. canpemenom rparany sa mynpomhy.
4. Cn. Pnonncnie Apeonarnr. O ooraucru+ u+euu+a I 1: PG 3, 587 B.
5. uncro pecrpnxrnnna ie ona Bapnaamona resa o necasnar¬nnocrn Fora n orpannuenocrn
¬yncxor snana (3-e nncmo Hanamn). Schiro, pp. 298–299. 3a npnmep npyraunier nsnasa ns
re cnryannie moxe ce nanecrn Kanr, xoin ie y npenronopy Kpumure :ucmoe v+a naneo
xaxo ie orpannuno moryhnocrn pasyma na ôn ocranno npocrop sa nepy.
6. Orxnonn on nosnaror rexcra Ceemoe Huc+a, xao na cy nnrnpann no cehany, uecrn cy.
7. To iecr, on Anocrona Hanna: 1 Kop. 14, 20; yn. Mr. 5, 48; unn. 3, 14–15; Kon. 1, 28; 1
168

Kop. 2, 6.
8. Cn. Pnonncnie Apeonarnr. O upreeuoi xuiepapxuiu II: PG 3, 392 A.
9. Hpreeua xuiepapxuia, II 1, 43.
10. Mncnn ce na npoyuanana y cmncny nyrorpainnx pasmarpana nnn crynnia xoie ôn ônne
neonxonan ycnon crnnany snana, a ne na pennmo unrane Tope y Cnnarorn.
11. Ipnropnie Hasnansnn ie npnn nocne ienanhenncre Jonana nasnan ôorocnonom.
12. 3a Hnhn¢opa Ipnropnia on cmarpa na ie nponeo cnoi nex y cyiern ôecnnonne
¢nnoco¢nie, a ro ôn ce morno mnpne nyme pehn n sa Ipnropnia Iemncra Hnnrona n
nnannxy Bncapnona nnn noroner pnmcxor xapnnnana Fecapnona, xao pononauennnxe rsn.
„xymannsma n penecance“ xoin cy noxper ycnocran¬ann na pannonannsanniama
exnecniacrnuxnx normn n cynpocran¬any yuennma cnernx orana.
13. Cn. Ipnropnie Forocnon. C)oeo 21, 6: PG 35, 1088 B; 3a Hemecnia: PG 37, 1554.
14. Cn. Bacnnnie Bennxn. Beceoa ua nca)a+ 45: PG 29, 429 A.
15. Cn. Bacnnnie Bennxn. Beceoa 12, 1, 6: PG 31, 397 BC.
16. Ce. Bacnnnie Bennxn. Huc+o 223: PG 32, 824 AB. 16
17. Ce. An. Hanne, I Hoc). Kopuuhauu+a, 2, 6.
18. Ce. Jonan 3naroycrn, Beceoe ua Jeauhe+e no Joeauv IV 4: PG 59, 50.
19. Hrpa peun: npnponno, ouoikn — nannmarn ce, ouoioi.
20. Cxonno ie nspenn "Hosnai camor ceôe", nanncanoi na xpamy Anonona y Pen¢nma, n
Moicniena sanonecr "Ppyrosaxone" (15, 9), y nepenony 70-opnne xao "Hasn ce" (ynopenn,
cn. Bacnnnie Bennxn. Beceoa ua pe:u "Ha;u ce": PG 31, 197–217).
21. Hanne ie ôno ca Cnnom, Tnmoreiem n, neponarno, Hyxom, a ne c Bapnanom (Pena. 16,
17). Vnopenn n «Pena», 14, 11.
22. Knnmenr Anexcannpnicxn, Heoaeoe, 3, 11.
23. Xpnmhancxn normar o crnapany cnera ns nnuera, nnie ynpan¬en nnarononnnma, neh
npornn cronxa /n enenryanno apncrorenonana/, xon xoinx npnpona cnera nspacra ns
cnoinx concrnennx nenapa, nonyr npnera ns cemena.
24. Cn. Jonan 3naroycrn: "Fesymnnxom sa cner nocraie onai, xoin ne nenn cno¬amny
mynpocr n sna, na ona nnmra ne moxe na npyxn sa npnxnarane nepe " (Beceoa ua 1 Kop.
10, 1: PG 61, 82).
25. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, O ooraucru+ u+euu+a IV 19: PG 3, 717 A.
26. Hnrarn ns Hnarononor nnianora "4eoap" (245 a) nncy raunn.
27."Tu+ei" (27 c)
28. Hnaron, "Ano)oeuia Corpamoea" 31 d, 40 ab). "Teemem" (151 a), "Evmuoe+" (272 e),
"A)ruouiao npeu" (103 ab), Kceno¢onr, "Vcno+eue ua Corpama" (I 1, 4).
29. Cn. Pnonncnie Apeonarnr. Huc+o 7: PG 3, 1080 B.
30. Cn. Pnonncnie Apeonarnr. O ooraucru+ u+euu+a IV 23: PG 3, 725 AB.
31. Cn. Pnonncnie Apeonarnr. Huc+o 7: PG 3, 1080 B. 29
32. Ce. Pnonncnie Apeonarnr. O ooraucru+ u+euu+a VII 2: PG 3, 868 C.
33. Cn. Pnonncnie Apeonarnr. O ooraucru+ u+euu+a IV 23: PG 3, 725 B. Fynyhn na ce n
npema Cn. Apeonarnry sno npernapa na ie noôpo cne nox ne ôyne ynepeno /maxap n
neocnonano/ na ie sannanano, a na ce rex onna noxasyie xaxno n sancra iecre, onne na¬a
cnomenyrn n ôpoine xacnnie paspane o onnocnma crpacrn n yma, xoie cy y crany na
saneny na yôehena mro npoyspoxyiy cacnnm nerauna nnhena crnapn. H Cn. Ipnropnie
Cnnanr nsnocn ysopno mnm¬ene o nocnennnama nyre sanemapnocrn nyxonnor npxana:
„Onn (ôeconn) nyne ym nnxonnma, nnn ôo¬e, camn ysnmaiy nnx cxonno /nyxonnom
ycrpoicrny/ nac camnx. Onomahyiy ce y sanncnocrn on naxnonocrn nyme npema y nnma
npeonnahyiyhoi n nenyiyhoi crpacrn. Crpacne nannxe nemonn n ynorpeô¬anaiy y cnoicrny
ycnona sa mnoxene nnxona y nama. V cny n y noncrnnainom crany noxasyiy nam xaxo ce
onnoce npema ôoraroi n mnoronnxoi mamrn. Pemonn nnorcxe crpacrn nonexan ce
169

npeoôpaxanaiy y cnnne, nonexan y marapne, nonexan y nexencrnene n narponnxe xone,
nonexan y xpaine pacnymrene Jenpeie. Onn rnena npernapaiy ce nexan y narane, nexan y
nanone; nemonn nacn¬a y ncmannnhane, necrannocrn y y ncmenaue, neysnpxanocrn n
nniancrna y Capanene, xopncro¬yônnocrn nonexan y nyxone, xarxan y nanrepe, ôpsnne y
smnie, nonexan y ¬yre ryie, a xarxan y nncnne, ôecrnnnocrn y nce, nenocrn y xoxomxe.
Poraha ce na cy nemonn ônyna nonexan smnie, nonexan npane n rpaxrannne. Oryn mro cy
nrnne nymenne y nnx ce npernapaiy npe cnnx nasnymnn ôeconn. Hpema rponennocrn
nyme yoôpasn¬a nma yspox rpoicrnene nsmene nnxona. Cxonno no¬noi, pasnpax¬nnoi n
mncnenoi cnnn nyme, yoôpasn¬a rpoiaxo npencran¬a nemone, y nnny nrnna, snepn n
xnnornna. Hpornn re rpn /cnne/ ynex ce n naopyxanaiy rpn rnanne nohe crpacrn, re sa
xaxny ce crpacr nyma onpene¬yie, y rom nnny no cnoioi cponnocrn c nom, onn ce n
noian¬yiy, nacrynaiy x nama.“ /I)aee v arpocmuxv, 71/
34. Hocmane, 4, 7.
35. Hpn. Hcar Cupuu. Cnono 72: (Arnna, 1882), c. 314; nsn. Teoroxnc (Hainnnr, 1770), c.
463.
36. Ona nsiana ce naineponarnnie onnocn na cnnc «Cneroropcxn romoc» («3acenane ca
Cnere rope»), nanncan on Cn. Ipnropnia Haname 1341. ronnne, xana ie 10. ianyapa onpxan
n caôop y Hpxnn Cn. Co¢nie (oônon¬en n 1347. y cnnunoi pacnpann) /Paul Migne,
Patrologia Graeca, T. 150, 1225A-1230AB; Paris, 1857./170
TPH1ABA I,2
Humane opveo
Poôpo cn yunnno oue, mro cn naneo n peun cnernre¬a nononom mor nnrana. Jep
uynmn on reôe xaxo paspemanam moie cymne, sauynno cam ce iacnocrn ncrnne, ann nano
mn ie na namer, xan ce neh, xaxo cam xaxem, „cnaxa peu ôopn ca peuiy“/1/, nehe nn n
rnoinm peunma na cnenn nexaxno nopnnane? Ann, rora cam npecrao na ce ôoinm xana cam
cxnarno na ie nenoxoneô¬nno iennno cnenouancrno noôpnx nena, re uyo na cnern ronope
ncro mro n rn. Jep onai xo nnma ne nepyie, xaxo ôn cam sanpehnnao nonepene? 3ap raxan
ne ôn onôanno Fora cnernx? Jep on ncror ie ronop nspeuen Anocronnma, n npexo nnx
cnernma, na «nopnnare¬ nac Mene nopnue» (Hx. 10, 16), ro iecr, camy Hcrnny. Kaxo ôn
onn xoin rpaxe ncrnny mornn na npnxnare /ronop/ cynpocran¬en ncrnnn? 3aro re
nosnnam, oue, na uyiem naôpaiane npyrnx crnapn, xoie cam cnymao on onnx, xoin ce can
xnnor sannmaiy iennncxom nayxom, na xaxem mra cam mncnnm o cnemy rome, n na
npnnonam cranone cnernx xoin cy o rome pasmnm¬ann. Jep rn ¬ynn ronope nam na mn
nome unnnmo rpynehn ce na sarnopnmo cnoi ym ynyrap rena, ôynyhn na xaxy xaxo na
cnaxn naunn npe rpeôa na ce nsôann nsnan rena. 3aro ce neoma nspyryiy ca nexnma on nac,
nnmyhn npornn nnx sôor rora mro nouernnnnma caneryiy na rnenaiy y ceôe n na nomohy
nncana ma¬y ynyrap ceôe concrnenn ym, re mro rnpne na ym nnie onnoien on nyme. A
axo nax ym nnie onnoien on nyme, neh nonesan c nom /xaxy raxnn noncmem¬nnnn/, xaxo
ie oner moryhe ynecrn ra ynyrpa? Onn iom ronope na ce xon nac yun n yce¬anane Foxnie
ônaronarn xpos nosnpne. /2/ Fynyhn na snam na onn o nama ronope xnenehyhn, iep on
nnxor ro on namnx nncam uyo, npxnm na ie n cne ocrano xon nnx nonmerane
snornopcxor nonospena, oryn mro nexo xo o ¬ynnma nsmnm¬a ono uera nema, rai he na
osnornopn n ono uera nma. Honyun me, oue, xaxo na cnnm cnnama nacroinmo na ynenemo
ym ynyrpa n ne cmarpamo phannm sarnapane yma y reny.

171TPH1ABA I,2

O mo+e, oa cmpe+ehu v muxoeanv narno+ ua ca+oe ceoe, uuie ueropucuo opramu v+
vuvmap me)a
Oðeoeop ðpveu
1. Fpare, sap nncn uyo Anocronono xasnnane na cy «nama rena xpam y nama xnnyher
Cneror Pyxa» n na «mn iecmo Foxnin nom», xaxo ie n For xasnnao na «ycennhy ce n yhn
hy y nnx n ônhy nnxonnm Forom» (1 Kop. 6, 19; Jenp. 3, 6; 2 Kop. 6, 16)? Kaxo ie n onna
nexo xo nma yma morao ro mro ie no npnponn crannmre Fora, na cmarpa nenocroinnm na
ce ynomn neron nnacrnrn ym? Kaxo ie cam For on nouerxa ycenno ym y reno? Pa nn ie n
On nome crnopno? Taxne noxase, ôpare, npnnnun na xasyiy iepernnn, onn xoin sa reno
xasyiy na ie sno n na ie nspahennna /«ìoouo/ 3nor. Mn nax mncnnmo na ie sno na ym ôyne
y renecnnm mncnnma, ann na nnie sno ro mro ie y reny xan nn camo reno nnie neuncro.
3aro cnaxo xo ie nocnerno xnnor Fory npnsnna Fora saienno c Pannnom: «Oxenne Teôe
nyma moia, xonnxo mnoro nyra Teôn /uesne/ reno moie» n «Cpne moie n reno moie
oôpanoname ce Fory Xnnome» (Hc. 62, 2; 83, 3), a saienno c Hcaniom: «Vrpoôa moia uyie
ce xao xnrapa, n ynyrpamnocr ie moia xao ôaxapna nocyna, xoiy cn Tn oônonno», n
«Crpaxa pann Tnoier, Iocnone, y cromaxy nmamo Pyx cnacena Tnora.» (Hc. 16, 11; 26,
18), y xora axo ce ysnamo nehemo nacrn, neh he na nanny onn xoin ca sem¬e ronope; re axo
Anocron n nasnna reno cmphy, iep «xo he», xaxe on, «na me nsôann ns onor rena cmprn?»,
on pasyme reno xao npnsemno n renecno nomnm¬ane, xoie ce nonpmana camo y renecnnm
nsrnennma, sôor uera ra y nopeheny ca nyxonnnm n ôoxancxnm c npanom nasnna «renom»,
npn rome ne npocro «renom», nero «cmphy rena». Mano na¬e, iom ie iacnnie noxasnnao na
ne ocyhyie nnor /sônienocr, srycnyrocr, mecny renecnnny/, neh ony on npecryna nonasehy
rpemny xe¬y: «Ja cam», xaxe, «nponan rpexy», ann ne no npnponn nponann poô; n iom:
«3nam, na ce y menn nnie onomahnno, ro iecr y moioi nnorn, ono noôpo». Vnnham nn na on
nnor ne nasnna snom, nero ono mro y noi npeônna? Paxne sa rai saxon »xoin nocroin y
namnm ynonnma n xoin ce ôopn npornn saxona yma» (Pnm. 7, 14–24), /mncnn/ na ôopann y
reny n na ie sno, a ne sa ym.
2. 3aro ra mn, cynpocran¬enn «rom saxony rpexa» (Pnm. 8, 2), nsronnmo ns rena n
yce¬anamo nansop yma, re nomohy ror /nansopa/ nocran¬amo saxone n cnaxoi
cnocoônocrn nyme, n sa cnaxn renecnn opran noceôno ono mro my npnnnun: sa uyna y
sanncnocrn on rora mra n y xoioi mepn rpeôa na npnme, a neicrno ror saxona nasnna ce
«ysnpxananem»; y crpacnom neny nyme crnapamo naiôo¬e crane, xoie nocn nme
«¬yôan», ann nomohy nera noôo¬manamo n pasymnn neo nyme nsronehn cne mro omera
nam pasym y neronom ycnnnany xa Fory, n rai neo ymnor saxona nasnnamo
«rpesnenomhy». Ko ysnpxananem ouncrn cnoie reno, cnnom Foxnie ¬yôann cnoiy no¬y n
xrena naunnn nonpmxom npnnnama /3/, a ym y npocner¬enoi monnrnn npenaie Fory, rai
he noônrn n y camom ceôn ynnnern ônaronar, xoia ie oôehana cnnma, xoin cy uncrn cpnem.
Tana he on mohn na xaxe saienno c Anocronom Hannom: «For, xoin ie pexao nexa ns rame
sacnernn cnerno, sacnerneo ie y namnm cpnnma, na ôn ocnernno casnane cnane Foxnie na
nnny Hcyca Xpncra». «Ty nparonenocr», xaxe Anocron, «nocnmo y sem¬annm nocynama»
172

(2 Kop. 4, 6–7). Axo /ie ro/ neh xao y sem¬annm nocynama, y cnoinm rennma nocnmo
cnernocr Ona y nnny Hcyca Xpncra, pann casnana cnane Cneror Pyxa, na sap hemo
nocrynnrn nenocroino ônaroponnocrn yma, axo cnoi concrnenn ym ôynemo sanpxanann
ynyrap rena? H xo ôn morao pehn ro na nnie nyxonan, ôynyhn na nnax nma ¬yncxn ym
nnmen Foxnie mnnocrn?
3. Ann ôynyhn na nocroin n ra crnap, nama nyma, xoia nma mnore mohn, a na ce renom
xome ie y npnponn na xnnn na ocnony ne cnyxn xao opyhem; unme ce cnyxn ona nena
moh xoiy nasnnamo ymom, xao opyhem? Ha xpaiy, nnxo nnxana nnie ceôn npencran¬ao
mecro pasyma nn y norama, nn y rpenannnama, nn y nosnpnama, nn y ycnama, ann cnnma ce
unnn na ie y nama; no nexn ce ne cnaxy no nnrany c xoinm ce on ynyrpamnnx oprana xao
npnnm cnyxn pasym. Hexn ra cmemraiy xao na nexn axpono¬ y mosax, a npyrn my xao
nocau /o;nuo/ onpehyiy camo cpennmre cpna, nnn ro mro ie no ceôn naiuncrnin /neo/
nymennor naxa /«vruuo:oc/. Bro ce nac camnx rnue, mn rauno snamo na name
pasymenane /ìoyio:ixov/, axo n nnie ynyrap nac xao y nexoi nocynn, iep ie nerenecno,
nnie nn nsnan nac, ôynyhn na ie /nepacxnnnno/ nonesano y cpny xao y opyhy; a rome nac
nncy nayunnn ¬ynn, neh cam Onai xoin ie crnopno uonexa, Koin naxon peun «He ono mro
ynasn y ycra, neh ono mro nsnasn ns nnx cxpnann uonexa», xaxe: «Hs cpna nponsnase
nomncnn» (Mar. 15, 11, 19). Eno samro ie xon Maxapnia Bennxor peueno: «Cpne nnana
nennm rnm opyhem, re axo ônaronar onnana nenonnma cpna, ona nnana nan cnnm
nomncnnma n renecnnm ynonnma; iep ramo cy ym n cna npomnm¬ana /ìoyiouoi/ nyme.»/4/
Paxne, name ie cpne ônaraina pasymne cnocoônocrn nyme n rnanno renecno opyhe
pacyhnnana. Tpynehn ce na y crporoi rpesnenocrn ncnnramo n ynpannmo nam pasym,
unme ôncmo ra mornn ncnnrarn axo ne caôepemo nam ym cno¬a paceian no uynnma, n ne
nparnmo ra onom mro ie ynyrpa, n camom rom cpny, rpesopy nomncnn?
Pocroinonmenonann Maxapnie y nacranxy ropner xparxor nanona xaxe: «Oner ie onne
norpeôno nornenarn, na nn ie ry mnnocr ncnncana saxone Pyxa» /5/ Ine «onne?» V
rnannom renecnom oprany, na npecrony ônaronarn, rne ie ym n cne nymenne nomncnn:
ounrnenno y cpne. Bnnnm na ie sa one, xoin cy nsaôpann na ce nocnere ceôn y rnmnnn,
npe cnera neonxonno na npahaiy n sarnapaiy cnoi ym y reno, n napounro y ro
naiynyrapannie reno rena, xoie mn nasnnamo cpnem.
4. Axo ie n no ncanmonenny «cna cnana xhepn xpa¬encxe nsnyrpa» (Hc. 44, 14), samro
ôncmo ie mn onna rpaxnnn nerne cno¬a? Axo ie n no Anocrony «For naponao Pyxa Cnor,
nanniyher namnm cpnnma, Anna, Oue» (Ian. 4, 6), nncmo nn oôanesann na ce y namnm
cpnnma monnmo saienno c Pyxom? Axo ie carnacno Iocnony Hpopoxa n Anocrona
«Hapcrno neôecxo ynyrap nac» (Hx. 17, 21), nehe nn onna ynyrap ror Hapcrna neôecxor
ocrarn onai, xoin cnnm cnnama nacroin na ynene concrnenn ym ynyrap ceôe camor?
«Hpano cpne», xaxe Conomon, «saxrena onaxane» (Hpnue 27,21), xoie ie na npyrom
mecry nasnao ymnnm n Foxninm /7/, n ca xoinm noôyhenn cnn onn ronope na: «ie ym
nornyno yman n na ce oxpyxyie ymnnm onaxanem xoie nehemo npecrarn na ncrpaxyiemo,
ônno na ie ono y nama nnn na nnie y nama.»/8/ Bnnnm nn na axo ie nexo noneo onnyxy na
ce cynpocrann rpecnma, na crexne npnnny, na ocnoin narpany y ôopôn sa npnnny, raunnie,
sanor narpane sa npnnny, ri. na orxpnie ro ymno onaxane, nnie nn sa nera nyxno na
ynene ym ynyrap cnor rena? A nsnonnrn ym ne ns renecnnx nomncnn, neh ns camor rena,
xao na ramo moxe na sanoônie ymne npnsope /0rouooiv/, ro ie naineha iennncxa saônyna
/ncxymene/, xopen n nsnop cnaxor snor yuena, nsym n nayx nemona, xoin paha ôesym¬e a
pohen ie nenoym¬em. /9/ 3aro cy onn xoin ronope y nemoncxom nanaxnyhy nsnan camnx
ceôe, n camn ne cxnaraiy ro mro ronope. /10/ Hacynpor rome, mn ne camo na ynonnmo ym
ynyrap rena n cpna, nero mrannme n ynyrap nera camor. /11/
173

5. Paxne, nexa ôyny onryxenn onn xoin xaxy xaxo ie moryhe nsnona ynyrpa ynonnrn ym,
axo on nnie onnoien on nyme, neh ie y noi. Kao mro ce unnn, onn ne snaiy na ie ienno
cymrnna yma /ouoio vo\/, a npyro nenornopnocr; a nnax ie npe na onn ro snaiy, ann ce
npnnpyxyiy onnm napannnama n mynpniamxn sax¬yuiy nomohy ncronmenocrn /12/. «Onn
xoin cy na ocnony nnianexrnxe naomrpenn sa npornnpeuene, iep nncy npnxnarnnn
iennocrannocr nyxonne nonyxe», no peun Bacnnnia Bennxor „na ocnony npornncranona
cnor naxnonmenor snana oôphy cnary ncrnne y neponarnocr cnoinx co¢nsama“. /13/ Jep
raxnn n mopaiy na ôyny onn xoin nncy nyxonnn, ann sa ceôe mncne na cy npennn na
npocyhyiy n nonyuanaiy nyxonne crnapn. Bnma cnaxaxo nnie ocrano cxpnneno ro na ym
nnie nonyr nnhena, xoie nnnn cne ocrano nnn¬nno, a ceôe ne nnnn. On nenyie n y cnemy
npyrom, pasmarpaiyhn mra my ie neonxonno, n ro Pnonncnie Bennxn nasnna
npanonnnnicxnm xperanem yma; ann xana ym rnena camor ceôe, on ce npaha y ceôe n
nenyie na ceôe camor, n ro onai nasnna neronnm xpyxnnm xperanem. /14/ Ono ie nnma n
naicnoicrnennia nenornopnocr yma nomohy xoie on nexana npenasnnasn cam ceôe n
ciennnyie ce c Forom. Bacnnnie Bennxn xaxe na «ym xoin ce ne paceiana no
cno¬amnem», (nnnnm nn na nsnasn, re yxonnxo nsnasn norpeôan my ie nonparax; na saro
xaxe:) «npaha ce camom ceôn, a xpos camor ceôe ycxonn Fory»/15/, xao no nesanyranom
ycnony na nyry. Jep sa raxno xperane yma n Pnonncnie, rai ounpcnn nocnehennx y ymy
cxonnoi /crnapn/, xaxe na ie nemoryhe na sananne y saônyny./16/
6. Oran saônyne xoin ce ynex rpynn na cxpene uonexa c ror /nyra/, n na ra nonn xa nyry
xoin naie mecra sa nerone saônyne, nnxana no nanac, xonnxo mn snamo, nnie ceôn namao
nomohnnxa, xoin ôn ce ôopno na npnnyue na rai nyr ônarornaro¬nnomhy. Ann cana ie
ounrnenno namao cnoie npencrannnxe, axo sancra, xao mro rnpnnm, nocroie ¬ynn xoin
caunnanaiy uax n xnnre, naronapaiyhn na ro, n xoin n mnomrno noxymanaiy na ynepe
xaxo ie ôo¬e nsnan rena sanpxarn ym y monnrnn, ann n one xoin ¬yôe ysnnmen n
yrnxnynn xnnor. Tn ¬ynn ne npnsnaiy nn ono mro ie Jonan, xoin nam ie nomohy peun
nsrpanno necrnnny mro nonn xa Heôy, nsianno na «ie rnxonare¬ onai xoin ce rpynn na y
cnom reny orpannun ono ôecrenecno»/17/. Taxo cy nac yunnn n namn nyxonnn Onn. To ie
pasnoxno, iep na ra nnie orpannuno ynyrap rena, xaxo ôn my crnopno onronapaiyhe xoie
xao npnponnn oônnx nponasn xpos unrany oônnxonany rnap? A ono mro ie nsnan n
onnoieno on nera ne ôn morno na npnmn cymrnny yma /ouoiov vo\/, cne norne nox nnie
xnno, n nnie sanoônno nsrnen xnnora na ocnony mehycoônor nonnpa./18/
7. Hpnpnmehyiem nn, ôpare, xaxo ce noxasano nemnnonno onnma xoin ro ncrpaxyiy ne
camo na nyxonnn, neh n na ¬yncxn naunn, na cy onn xoin cy nsaôpann na ôyny yncrnny
cnoin n nasnann monacnma no ynyrpamnem uonexy, npahaiy nnn sanpxanaiy cnoi ym
ynyrpa? Hnie nenpnnnuno mehyrnm, na ce npennaxe n nouernnnnma, na nonainpe rnenaiy
y ceôe n na nnacrnrn ym npahaiy ynyrpa nomohy nncana. Jep nnxo noôponamepan ne ôn
onronapao ror xoin iom ynex ne nocmarpa camor ceôe, na nomohy nexnx pannn n nemrnna
/un;ovoic/ caôepe cnoi ym y ceôe. Homro xon onnx xoin cy rex npncrynnnn roi ôopôn neh
ycpenorouenn ym cranno oncxaue, re nasna nonono mopaiy na ra npahaiy, nox
neynexôannma ocraie cxpnnen, ôynyhn na ie nairexe na ce nocmarpa n na ie on cnera
noxper¬nnnin; saro nm nexn n caneryiy na nax¬nno npare yuecranocr pacnnana n
caxyn¬ana cnor naxa/19/ n na ra nomano sanpxanaiy, na ôn ce ca nncanem sanpxao n ym
sa xoinm y nemy rparaiy; iep xan nocrnrny ys Foxniy nomoh nnme /crenene/ n xan yunne
cnoi ym nenonnp¬nnnm /o«oooi:ov/, a c oôsnpom na ono mro ie oxo nera n
nenomemannm, mohn he na ra rauno cneny na «yiennneny caôpanocr» /rvorion
ouvrìciv//20/. Moryhe ie na ce ynnnn xaxo ce ro noônia n camo on ceôe y nanpesany
naxne: y cnaxom ycpenorouenom npomnm¬any, noceôno xon ¬ynn cmnpenor rena n
174

pasyma, nyx nsnasn n ynasn rnxo. Vxonnxo onn nyxonno npxe cyôory, n yxonnxo npexnny
cne cnoie nenarnocrn y mepn y xoioi nm ie ro nocrynno, onn npexnnaiy cnaxn pasnaxyhn,
pamunanyiyhn n y ceôn pasnnxonann unn nymennnx cnna xoin ce rnue casnana, cnaxn
ocehainn noxnn¬ai n yonmre cnaxo renecno nenonane xoie on nac sanncn, a ono xoie nnie
cacnnm y namoi mohn, xao mro ie ro n nncane, /npexnnaiy/ y onoi mepn, y xoioi ro on nac
sanncn.
8. Kon onnx xoin cy ce nnnynn y rnxonany cne raxno noôniaiy ôes nanopa n ôpnre: npn
nornynom ycpenoroueny nyme na ceôe, cne ocrano nyxno nonasn camo on ceôe. Hacynpor
rome, nnxana nehem nnnern na ôn ro o uemy xasyiemo, ôes nanopa morno na ce noônie xon
nouernnxa. Crpn¬nnocr ônna on ¬yôann, saro mro «¬yôan cne nonnocn» (1 Kop. 13, 7),
mn ce oner yunmo na npnnynom nocrnxemo crpn¬ene, na ôn nomohy nera nocnenn no
¬yôann; a raxo ie xon nnx. Ha samro mnoro o rome na ce ronopn? Cnn xoin nmaiy
nyxonno ncxycrno camo ce cmeiy /onnma/ xoin ns nencxycrna naiy cynporna npannna, iep y
raxnnm nennma yunre¬ nnie pasym, neh nanop n ncxycrno creueno nanopom mro nonocn
xopncran nnon, unnehn nycrnm n ôecnnonnnm pacyhnnana cnemoryhnx napnnuapa n
noôniaua. Homro ie, xaxo xasyie ienan on nennxnx yunre¬a, naxon nana ynyrpamnem
uonexy cnoicrneno na ce caoôpaxana cno¬amnnm oônnuinma/21/, xaxo ne ôn noneno
nemro nennxo onom xoin ce rpynn na nparn cnoi ym ynyrap ceôe, na ce ne ôn xperao no
npanny, nero ce xperao xpyxno n ne ônynehn, na ne ôn ounma onaxo pyxno oxono nonno,
nero na ôn ra xao ocnonan nexaxo yunpcrno na cnoie rpynn nnn nynax? /22/ Jep npema
onom y xpyry ns xora ie nsamao, xao mro ie ro na ce cam sônie, cacnnm cnnuno he
crapanem na ra nparn ynyrpa no ncrom xperany yma n cno¬a pasnnnannm nornennma,
nyrem cnne yma n cpna, nomohy raxnor nonoxaia /o;nuo:oc/ rena. Axo ie uax moh re
ymcrnene snepn na rpôymnom nynxy, ôynyhn na saxon /vouoc/ rpexa ramo sanoônia cnary
n onoi naie nen neo /vounv/, samro na ry ne yrnpnnmo nemy ôopôeno cynpocran¬en saxon
naopyxan monnrnom yma (Pnm. 7, 23), na ce sao nyx ncrepan ns xynxe nononnor pohena
(Tnr. 3,5) ne ôn nparno ca cenam npyrnx n iom onaxninx nyxona n nacenno nonono, na na
xpai ôyne nomnin on nouerxa. (Hx. 11, 26)?
9. «Oôpahai naxny na ceôe», ronopn Moicnie, ro iecr cnemy y ceôn, a ne neuem na, a
neuem ne. Hocpencrnom uera? Pasyme ce nocpencrnom yma, saro mro nnunm npyrnm nnie
moryhe oôpaharn naxny na cne y ceôn. Paxne, ry crpaxy nocrann n sa nymy n sa reno, a
ys neny nomoh hem naxo na ce nsôannm on pyxnnx renecnnx n nymennnx crpacrn.
Horunnn camor ceôe, sanonenai cam ceôn, nponepn cam ceôe, raunnie nax, norunnanai ce,
nonnnyi ce n cne ncnnryi, na hem raxo na nonnprnem renecny neoôysnanocr nyxy n «sa
rnoie cpne nnxana nehe ônrn raine peun» (Moic. Ppyrosax. 15, 9). «Axo nyx nnanaiyher»,
ri. rpeôa pasymern, snnx nyxona n crpacrn «nahem y ceôn», ronopn Exnecniacr, «cnora
mecra ne nanymrai» (Exn. 10, 4), ri. ne ocran¬ai ôes nansopa nn ienan neo nyme, nn ienan
renecnn yn, na hem raxo na ce nonnrnem n nsnan onosno crpamehnx nyxona, n npen
«Onor xoin ncnnryie cpna n ôyôpere», cmeno hem na cranem ne nonnexyhn ncnnrnnany,
neh cne my nonnpranaiyhn iep cn one nperxonno cam ncnnrao. «Jep, axo ôn cynnnn camn
ceôn, ro ne ôn ônno cyhene», xaxe Hanne (1 Kop. 11, 31). Poxnn¬anaiyhn Pannnono
ônaxeno onaxane/23/, raxohe hem pehn Fory, na «nn rama Teôn nehe ônrn ramna, n noh
he ce cniarn xao nan, iep cn Tn crnopno moie ôyôpere»(Hc. 138, 12–13). Tn nncn camo,
xaxe onne Hpopox, Ceôn npncnoino cny cnocoônocr xe¬ena y moioi nymn, neh n cnaxy
ncxpy re xe¬e y reny, xoia ie nparnnmn ce cnom nsnopy, xpos nera xpenyna npema Teôn,
ciennnnna ce c Toôom n npnnennna ce Teôn. Kao mro ce crpacnn /neo/ nyme xon onnx
xoin ce npenaiy uynnnm n nponan¬nnnm nacnanama, y nennnn npasnn y onnocy na reno n
ycnen uera onn cacnnm nocraiy reno, re Foxnin Pyx no Hncmy, y nnma ne moxe na xnnn
175

(Hocr. 6, 4); raxo ce xon onnx xoin ycxone Fory n xoin cnoiy nymy nesyiy sa ôoxancxy
uexny reno rpann nsnona, re ce saienno ca nymom ycnnne n nocrnxe saiennnny c Forom,
na nocraie n camo crnopene n cnnxa Fora, ôynyhn na y nemy nnme ne cranyie mpxna
npema Fory, a nn xe¬e cynpocran¬ene Beronom Pyxy.
10. A sarnm, xoie ie mecro noronnnie sa rai nyx xoin na nac onosno nana¬yie, reno nnn
ym? Hnie nn ro reno, o xome ie n Anocron ronopno, na no yce¬anana saxona xnnora y
nemy nnie xnneno nnmra noôpo (Pnm. 7, 18)? To snaun na ra ie, rnm npe, ôo¬e ne
ocran¬arn ôes naxne. Kana ie ono name n xaxo ne moxemo na ra onôannmo, xaxo na
cysôniemo nanan 3nor nyxa na nera, n ro noceôno onn xoin iom ynex ne snaiy nyxonno na
ce cynpocrane nyxonnom sny, axo n na ocnony cnor cno¬amner oônnuia ne oôpasyiemo
camn ceôe na nasnmo na ceôe? 3amro, naisan, ronopnm o onnma xoin nounny, xan nocroie
n onn canpmennin ne camo nocne Xpncra, nero n npe Beronor nonacxa x nama, xoin cy ce
cnyxnnn onnm naunnom monnrne n ônnn ycnnmenn on Fora. Haiycanpmennin ôoronnnan
Hnnia monnrnom ie paspemno nnmeronnmny cymy, npnxnonnnmn rnany xonennma n na
rai naunn npn¬exno yneo cnoi ym ynyrap ceôe camor n Fora (3 Hap. 18, 42). A ¬ynn, on
xoinx cn ro cnymao, ôpare, ôonyiy neponarno on ¢apnceicxe ôonecrn; sôor uera nn nehe
na nopane n ouncre ynyrpamnocr uame, ro iecr cnoie cpne. He cnenehn orauecrneno
npenane, onn nanacne xype na sacenny xao nonn saxonoyunre¬n; a oryn n ononpranaiy
naunn monnrne mnrapa /napnnnxa, :rìævixnc/, onpannannx Iocnonom, n caneryiy n npyre
na ioi ce ne npnxnanaiy. Kao mro xaxe Iocnon y Jenanhe¬nma: «on nnme nnie cmeo na
oxpene oun npema neôy». (Hx. 18, 13) Ka rome n rexe onn, xoin y monnrnn ynpan¬aiy
nornen na ceôe came.
11. Onn, xoin cy nx nasnann nvnroovueeuu+ ca ounrnennnm nn¬em na oxpnn¬ene
oxneneraiy (ra xo yonmre on onnx rnpnn na ie nyma y nynxy), ne camo na cy pasoônnunnn
xnenernnuxe namepe cnoinx nanana, neh cy n camn nanpocro noxasann na ocxpnnyiy
noôpounnehe, a ne na ncnpan¬aiy sacrpanyiyhe, re na ne nnmy pann rnxonana n ncrnne,
neh ns npasnocnon¬a, n ne pann nsomrpanana rpesnenocrn, neh na ôn on rpesnenocrn
yna¬nnn/24/. H camo ro nenane n ¬yne, xoin cy ce nera ycpnno npnxnarnnn, cnoicxn cy
ce rpynnnn na nonnmre na ocnony nnxone nnacrnre nenarnocrn. Taxnn ôn naxo n onor
xoin ie pexao: «saxon Tnoi nacpen yrpoôe moie» (Hc. 39, 9), n onor xoin ie Fory pexao:
«yrpoôa moia uyie ce xao xnrapa n ynyrpamnocr moia ie xao ôaxapnn snn xoin cn Tn
oônonno» (Hc. 16, 11) nasnann vmpoooovueeuu+, re oxnenerann yonmre cne one xoin
ymne, ôoxancxe n nyxonne /crnapn/ onpranaiy nomohy raxnnx renecnnx cnmnona, nmenyiy
n nasnauanaiy/25/. Pasyme ce, rnme onn ne mory na nanecy onnma nnxaxny mrery, neh
cynporno, sa nnx nocraiy nononom sa none ônarocnone n iom nehe ymnoxanane neôecxnx
nenana, a camn ocraiy nsnan cnemrennx saneca, re ne ne mory na yrnenaiy nn cenxy
ncrnne/26/. H nennxa ie onacnocr, na rn, xoin ne camo na cy ornmnn on cnernx, nero cy n
xpenynn npornn nnx y cnoinm peunma, nnare sa ro neunom xasnom.
12. Beh cn unrao «xnrnie» Cnmeona Honor Forocnona/27/, n xaxo ie can neron xnnor
npocnan¬an on Fora narnpnponnnm snamennma ôno uyno, na axo ôn nexo nasnao nerone
panone pyxonncom ônaronarn, ne ôn srpemno npornn npanne; a snam n Hnxn¢opa, cneror
uonexa, xoin ie mnore ronnne nponeo y ycam¬enocrn n yrnxnocrn, a sarnm ce nacenno na
nainycrnie mecro Cnere rope n ynyôno y sannmana, npenocehn nam ns cnnx cnnca cnernx
orana ncxycrno rpesnenocrn/28/. Onn iacno caneryiy nouernnnnma ono npornn uera,
xaxem, nexn ycraiy. A samro ronopnm o rnm cnernm crapnnma? ÷ynn xoin cy nenyro npe
nac ocnenouenn n noxasann y mohn Cneror Pyxa, concrnennm ycrnma cy nam camn ro
npenenn, xao n necr o rom ôorocnony xao ncrnncxom ôorocnony n neponocroinom
176

nocmarpauy ncrnne Foxninx rainn, o /onom/ noôpor nmena Teonenr /29/, npennonnnxy
Hpxne y unnanen¢nin, xoin ie ns ne ôo¬e on cnernonnxa oôacianao nace¬eny; o
Aranacniy, xoin ie mnore ronnne xpacno narpniapmnicxn npecro n uninm ie momrnma
/oooov/ Iocnon yxasao uacr; o Hnny, xoin ie no nac nomao ns Hrannie, pennocnnxy ca
nennxor cneror Hnna, o Cennory n Hnnin xoin nn y uemy sa nnm ne saocraiy, o Ianpnny n
Aranacniy xoin cy sacnyxnnn npopouxn nap/30/. 3nam na cy onn n mnorn npyrn nnxonn
nperxonnnnn, canpemennnn n cnenôennnn, onoôpanann ro npenane n nonpxanann one
xoin xene na ce npxe ror npenana, a xoie nonn yunre¬n rnxonana, xoin ne nnne nn neny
cenxy, xoin ne npexopenaiy na ocnony ncxycrna, neh nenepeunromhy noxymanaiy na ra
ononprny, npeoxpeny n nonnse xao n camo npenane, mro n nnie cacnnm na xopncr onnma
xoin nx cnymaiy. Ca nexnma on naôpoiannx cnernx /¬ynn/ n nnuno cam onmrno, n cnymao
nnxone noyxe. 3amro na nx onna npespemo, nnx xoin ce onnnxyiy ncxycrnom n
ônaronahy, n na ce nonyuemo npen onnma xoin cy no nonyuanana crnrnn na ocnony
nanmenocrn n cnonoôopcrna? Pa ro moxe ônrn, ne moxe! 3aro n rn oxpenn neha raxnnm
/¬ynnma/, pasymno xasyiyhn cam ceôn saienno c Pannnom: «Fnarocnonn nymo moia
Iocnona, n cna ynyrpamnocrn moia cnero nme Berono», c nonepenem ceôe nonepn Onnma
n uyi xaxo onn nasna npenopyuyiy na ce ym ynonn ynyrpa/31/.
Benemxe
1. Vnopenn I 1, 1.
2. Ta xpnrnxa nocroin y 4-m n 5-m nncmy Bapnaama ns Kanaôpnie ncnxacrn Hrnarniy
(Schiro. 315; 323). Bapnaam ry rnpnn, na ce ym, npnnesan sa reno y ncnxacrnuxoi monnrnn
«mema c renecnom ôecmncnenomhy n rpyôomhy»; ncmena «nexe uynoneicrnyiyhe pacnene,
a raxohe n nonesnnana yma c nymom» y oônacrn cpna, «nexn saienno ca nncanem
nonpmanaiy ymne ncxone n nponacxe nyxa xpos nosnpne», o uemy ôn iacnnie mornn na yue
ncnxacre. On nonan¬a nnarononcxo onpehene yma xao onpas (pe¢nexcniy) uncror
iennncrna, xoie ie camo ceôn panno n nono¬no, y rom cmncny na ne sanncn on rena n
renecnnx ocehaia, sa pasnnxy on ncnxacra, xoin rexe na ciennne ym ca Forom nacroiehn na
«sarnope ym y reno». Pasnnxa ie y oônnxonanoi namepn xoia ce ocrnapyie npema nauennoi
npenanocrn rsn. npnponnoi cymrnnn, re ornopenocrn nymenne nacrpoienocrn nnn
npnocymrnncxoi cymrnnn xao nnacrnrocrn cnera mro iecre, ri. Cymrom xpnmhancxor
orxpnnena n npncrynnma neronannm y xpnny anocroncxor npenana.
3. O no¬n n xe¬ama nnnn II 2, 19.
4. Cn. Maxapnie Bennxn, Beceoe 15, 20: PG 24, 589 B. 43
5. T.i. yncrnny nocroian cnor nmena (Maxapnie snaun "ônaxenn").
6. Kon Maxapnia Bennxor ro mecro ie naneneno pannie, a ne nocne rora.
7. O ymnom onaxany nnnn I, 3, 20.
8. Cn. Jonan Cnnanr, Hecmeuua 26: PG 88, 1020 A. Ha ro mecro anonnmnn cxonacr (1040
D) ie nanncao: «Vmno uyno ie y nama, y mepn y xoioi ie ono xon cnaxor uonexa nonesano
ca ymom, a nnie y nama yxonnxo ie, y crpacno onpxanannm cxpnnennm cracrnma,
nenenarno n necasnar¬nno.»
9. Cn. Ipnropnie Hanama onne ne ocyhyie ncrynane xao raxno, neh noryôny nycrom xoiy
nsasnna excrarnuno ôexane on camor ceôe. Vmecno ie nononom onor ynnna cnomenyrn n
pononauennnxa cpncxor n ôyrapcxor nocmarpana y yrnxnocrn, Cn. Ipnropnia Cnnanra,
xoin y 50. nspenn I)aea v arpocmuxv, xaxe – „Axo ne casnamo xaxnnma nac ie crnopno
For, nehemo nn ônrn ocnenouenn y rome, xaxo nac ie rpex npomenno.“ To crora, iep y
nspenn 59. nerarnnna excrasa xao nnsane saônyna n nema mecra y pasmarpany, na ce no
npenasnnaxeny crpacrn ynaxana camo nesacrpanyiyhe ncrynane ns/nan/ ceôe (rorono
xao cnoienpcan Gelassenheit ex-cncrennniannor ônncrnonana) – „V nyxy he ônrn
nnanaiyha nna excrarnuxa npernyha /epoca/, cpnauno n ncrynaiyhe. Hpno npnnana camo
177

npocnehennma, a npyro neh ycanpmennma y ¬yôann. Oôa nenyiy, ancrpaxyiyhn pasym on
uyna, onaxo xaxo ie ôoxancxa pennocr nanaiane nyxa onnm mro ie nnme on npnponnor
pasyma, re saxna¬yiyhn noi n uyna ce onnaiaiy on /cno¬amnnx/ onnoca.“
10. Bnnn I 1, 15.
11. Cpne ce ounrnenno ne nonma ¢nsnonomxn nnn y ônonomxoi ¢ynxnnin. Vnohene yma
y cpne nonpasymena ycpenorouenocr renecnor nanopa xao «renecno snamene»
ycpencpehena yma na cnoiy nsnopnocr. C rnme monnrnena ¢opma nocraie ncronpemeno n
crnap napounror sanarana, xao n cnmnonnuxor nanopa ycnnnana. O rome nnme y I, 2, 8
12. Vm ce nasnna n nyx, pasym yonmre n nerono neicrno y nama.
13. Beceoa 12, na Hpu:. 7: PG 31, 401 A.; 1 Tu+ 6, 20.
14. O ooraucru+ u+euu+a IV 9: PG 3, 705 AB.
15. Huc+o 2 ce. Ipueopuiv Boeoc)oev 2: PG 32, 228 A.
16. O ooraucru+ u+euu+a. 17. Hecmeuua 27: PG 88, 1097 B.
18. Hcnxo¢nsnonomxo iennncrno rena n nyxa ie sa ¬yne raina.
19. Cnmeon Honn Forocnon «Cnocoouocm ceeumue +o)umee u oopahana narne ua
ceoe», Orientalia Christiana IX 2, 1927 (crp. 164).
20. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, O ooraucru+ u+euu+a IV 9: PG 3, 705 A.
21. Cn. Maxapnie Bennxn, Beceoa 16, 7: PG 34, 617 D; cn. Jonan Cnnanr, Hecmeuua 25;
28: PG 88, 1133 B; 1000 D — 1001 A.
22. Hceyno-Cnmeon, «Cnocoouocm ceeumeuux +o)umeu» : Orientalia Christiana IX 2,
1927. (Hausherr), 164. Taxohe nonpoôno ynyrcrno naie n Cn. Ipnropnie Cnnanr y cnom
cnncy o nna naunna monnrne: „Cnycrynmn rnany xao mro ôn on ymopa, a y rpynnma,
nnehnma n npary [on nanpesana] ncnnryiyhn ocehaiyiyhy ôon, mncneno nnn nymenno
nenpexnnno xnnun: Iocnooe, Hucvce Xpucme, no+u)vi +e. 3arnm nyrem camocremnnnana
n nanopa, uecro n ca ryxnnm pacnonoxenem nyxa, nasna nocroiano oxymanai xpany ca
rpn nmena. Onn xoin mene npoôaiy, xaxe ce, iom ôo¬e he na cxnaraiy (yn.: Cup. 24, 23).
Hpenonehn ym na npyry nononnny monnrne, ronopn: Cuue Boruiu, no+u)vi +e.
Mnoroxparno npounranaiyhn ry nononnny, ne mopam uecro npema nennnocrn na ie
menam [na npny]. H pacnnne ce, npexnn¬anaiyhn, uecro ne yxopenyie. Pa¬e, onpxanai
nncane naxnm, na ne nnmem ôes norpeôe, xao mro cnymane ns cpna nsnehyhnx ysnaxa
nompauyie ym, paceiana mncnn, re nsronehn ym ns cpna, npenaie ra xao nnen saôopany nnn
ymecro rora ra nenpnmerno ynyhyie na saôopan¬ane npyror, mro ne na¬a npnôan¬arn.
Axo nax ynnnnm neuncrohy noxnapennx nyxona, ri. nomncnn, xoin ycraiy nnn ce
npeoôpaxanaiy y rnom ymy, ne nonnnasn, ne ocnanai ce na nnx, uax n axo ôn re cehann na
noôpa oôiamnena nexnx crnapn, n ne sanasn y nnx, neh xonnxo ie moryhe ypannorexn
nncane, sax¬yuanaiyhn ym y cpne n nonan¬ai ôes npexnna nocroiano npnsnnane Iocnona
Hncyca, na hem yôpso caxehn n oreparn nomncnn, nennn¬nno nx ônuyiyhn Foxancxnm
nmenom. 3aro n Hecrnnunnx xasyie: “Hmenom Hcyca rynn nenpniare¬e, raxo na nn na
neôy, nn na sem¬n nema nnxaxnor cnaxnnier opyxia.” /Oo neea o vmux)ocmu u oea )ura
+o)umee,rn.2/
23. Teo¢an 3arnopnnx y npnmenôn na ro mecro (uoopomv+o+e, r. 5, M., 1900, c. 297)
/npopoxy Pannny ôno ie cnoicrnen ocehai cnenpncyrnocrn Foxnie/
24. Bapnaam, Hpomue Henamuia: Schiro, 318, 76–77.
25. O cnmnonnma n nnxonom pasnnxonany –Tpniane, III 1, 12–22.
26. Bapnaam (Schiro, 229, 5) ie nponnuan, xana rnpnn na ncnxacrn nnne nennn¬nnn
ncrnncxn cner camo xao «nerone nmuesne nnxone n cenxe».
27. Orientalia Christiana XII 45, 1928.
28. Tpniane, II 2, 3 n 30.
29. Teonnnr ie "oôrp¬en Forom".
30. Teonnnr, yuennx ncnxacra Hnxn¢opa, npornnnnx nnoncxe ynnie 1274., nocrpanao
178

sôor rora on nmneparopa Mnxanna VIII, a xao ôorocnon npnn yunre¬ y monamxom
xnnory Ipnropniy Hanamn ("Hoxnanno cnono" unnoreia y PG 151, 561).
Koncranrnnono¬cxn narpniapx on 1289. no 1293., re on 1303. no 1309. Aranacnie, raxohe
npornnnnx nnoncxe ynnie. Hnn, Hnnia n npyrn Aranacnie (a neponarno n Cennor n
Ianpnno), ônnn cy monacn manacrnpa na ropn cn. Anxcenrnia y oxonnnn
Koncranrnnono¬a. Bnnn n II 2, 3. To mro onne Cn. Ipnropnie Hanama ne cnomnne n
uynenor Cn Ipnropnia Cnnanra, ne mopa na snaun na cy onn ônnn y nexaxnom ysaiamo
npehyrxnnanom cyxoôy, neh moxna iennocranno nncy cnyranann ienan npyror y norneny
oôanesa n sannmana xoia cy nm nannasnna, ca nono¬no nncxo ysnnrnyrnm
„iennomncnniem“.
31. V cnoioi neroi ôecenn Cn. Ipnropnie Cnnanr ie pacnpan¬ao n o naunny xaxo na¬a na
ce nnana ymom, ncrnuyhn cacnnm ônncxo ynepeny Cn. Ipnropnia Haname: „Crncnyrocr
nncana ca crncxanem ycra ysnpxana ym /on paceianocrn/, ann camo sa xparxo, na ce oner
paceiana. H rana xana ôn nacrynnno neicrno monnrne, ono ôn nornyno sanpxanano ym npn
ceôn, oôpanonano ra n ne ôn nonymrano sanneny. Bnme ie, xana ce ym onora xoin ce monn,
n y cpny nocran¬en, a pasym na ce n noryna, maxap sôpnnyr.“ /Cn. Ipnr. Cnnanr, OP
BEIA O TOME KAKO VTHXHOM BA÷A PA CEPH V3 MOHHTBV H PA JE HE
3ABPBABA FP3O, Ha xoin naunn na¬a na ce nnana ymom/179TPH1ABA I,3
Humane mpehe
Houenmn, oue, on rora na cam crpoxe casnao xaxo onn xoin oxpnn¬yiy rnxonare¬e
nncy camo nnmenn nonmana na ocnony nena nnn xnnornor ncxycrna xoie ie iennno
unpcro n neocnopno, neh na cy n nornyno rnynn sa yuene orana, cyierno ce nannmaiyhn,
no Anocrony, n ynymraiyhn ce renecnnm ymom y ono mro nncy nnnenn (Kon. 2, 18), rnme
cy cnmnn ca npanor nyra, a ca iannnm xneneranem monnrnennx, y cnemy camn ceôn
npornnpeue. 3aro n can noxymanaiy na ronope o npocner¬eny, re xao oômany nopnuy
cnaxo uynno npnm¬eno npocner¬ene, a camn rnpne na ie cnaxo ôoxancxo npocnehnnane
npnm¬eno uynnma: iep, rnpne na cy y Crapom 3anery npe Xpncronor npncneha xon
Jyneiana n nnxonnx Hpopoxa cnmnonnuxa, a na ie necym¬nno uynno n Tanopcxo cnerno
xon Hpeoôpaxaia Cnacnre¬a, npocner¬ene on cnnacxa Cneror Pyxa n cnaxo xoie ie xao
ro. Haruynnnm npocner¬enem onn cmarpaiy iennno casnane, n saro n rnpne na ie ono
nnme on cnerna xao nn¬ cnaxor nocmarpana. Cana hy yxparxo na rn nsnoxnm ono mro
rnpne na cy uynn on nexnx. Tpaxnm na me ocrannm no crpann n na pasmncnnm o rome na
nnxana nnmra cnnuno nncam uyo nn on iennor on rnxonare¬a, na nn ne mory ceôn na
npencrannm na ie raxno nemro ônno moryhe na ce uyie on namnx monaxa. Ann onn xoin
nac oxpnn¬yiy ne npecraiy na ronope, na ôn ce nonnopnnn onnma xoin ce oôyuanaiy,
iennaxo cnaônma no cnocoônocrn, n oryn cy n nacroiann na nsmame paspemene n nannmy,
na cy nm ro xasnnann yunre¬n. /1/ H ero, onn nnmy na cy nm yunre¬n sanonenann na
saôopane cno Cnero Hncmo xao sno n na ce sannmaiy camo monnrnom, na nome nsrone sne
nyxone xoin cy cymrnncxn nonesann c ¬ynnma, na ce uynno cna¬yiy, na cxauy n panyiy
ce, a na nm ce nyma nnie nnmano npomennna, re na rnenaiy uynna cnerna n na nepyiy na ie
snax ôoxancxnx /ônha/ ôennna na nnxonoi nonpmnnn, a snnx na npnmep npnena n xyra
/ôoia/. Hnmy na cy nm cne ro ronopnnn nnxonn yunre¬n nnuno n na onn camn ro
cmarpaiy nemoncxnm; a axo nm ce nexo cynpocrann y neuemy on rora mro ie peueno, onn y
rome nnne snax ocrpamhenocrn, a ny onmax cmarpaiy cnenouancrnom saônyne. Ha mnornm
ie /npnmepnma/ moryhe na ce nnnn xaxo cy yxnahenn onnm unme npyre onryxyiy, n ro
nainnme saro mro y cnoinm cnncnma nonpaxanaiy ynnienocr n nap¬nnocr smnie,
nsoxpehyhn ro y cnemoryhnm nsnprannma n nnerennma pasnnx ôpsnx cnnerxn, a n nnaue
cnaxn nyr rymauehn n y cynpornom cmncny cnoie concrnene peun. Hemaiyhn rnpny
sacnonanocr n iennocrannocr ncrnne, onn c naxohom ynanaiy y npornnpeunocrn, na
crnnehn ce ycnen ononpranana concrnenor cxnarana, noxymanaiy na ce xao n Anam
caxpniy mapennnom, saronernomhy n nnocmncnenomhy peun sa pasnnunre mncnn.
Tpaxnm on reôe, oue, na nam ro oôiacnnm, xaxo ôncmo saysenn cran o rome mra onn
rnpne.
TPH1ABA I,3
O ceem)v, Boruie+ npoceehenv, ceemo+ o)areucmev u caeepueucmev v Xpucmocv
Oðeoeop mpehu
1. Hnie naxne raxo na cy camo noponn ônncxo nonesann ca npnnnama, neh cy ce n
neuacrnna pacyhnnana noxasnnana raxo ônncxa c noôoxnnm, na ce ns naimaner nonarxa
nnn nnmanana naxo npeoxpehe ienno y npyro n cmncao peun mena na oôparno; na saro
ônno xoie naxno yuene nocn macxy ncrnne sa ¬yne xoin cy necnocoônn sa raxno
180

nesnarno nonanane nnn nnmanane. Ho n ro ie sacrpamyiyhe ymehe snor nemona xoin
nemro nononn y saônyny. Jep rnme mro nnie mnoro onnoino nax on ncrnne, on ie
nponsneo nnocrpyxy saônyny: ycnen nesnarnocrn pasnnxe ona ocraie cxpnnena sa
mnomrno, re he ce nnn nax cmarparn sa ncrnny nnn uax cama ncrnna, ôynyhn na ie ônncxa
naxn, sa nax, ann y oôa cnyuaia he ce cacnnm ornacrn on ncrnne. Hoôopnnnn Apnia xoin
cy nocnehenn y ro ymehe ycnocrannnn cy cnoi cnmnon nepe y rpany Hnxn nacynpor
Hnxeicxom, nonpnnaiyhn ncnpanny peu ncrnne /2/. Cnyxehn ce onom npenapom, cam Apnie
ce iom nenyro noian¬nnao n cnyxno nnryprniy saienno c onnma, xoin cy ra nsoônnunnn
npen Hpxnom, cne nox ce nennxn Anexcannap, xoin ie ycneo na npnmern samxy, npemna ne
n na ie iacno ononprne, nnie oôparno Iocnony c monnrnom, re nox nnie nenom cnnom
npenao neuacnoi cmprn ror neuacrnnna n yncrnny noôecnenor. /3/
2. Ho menn, ôpare, rnme ce n cana y cnemy cnyxe ¬ynn, o xoinma rn ronopnm. Hanme, n
cn. Pnianox, xao n nennxn unnemon, n neoma ncxycnn y Foxninm nennma Hnn, n Jonan
Hecrnnunnx, a mnorn n on iom ynex xnnnx orana /4/, caneryiy onnma xoin sanounny ca
rnxonanem, na ce ocrane unrana namnpoxo n na ce nocnere monnrnn xoia ie iennno y
mnm¬eny/uovoìoyio:æ/, cne nox ne onnanaiy cnocoônomhy na ce ona nenpecranno npxn
y nnacrnrom mnm¬eny, na uax axo ie reno saysero neunm npyrnm; ann ne saro mro ie
nexopncno nnn sno /«ovnooc. Mehyrnm, onn cy n re noôpe canere yunnnnn snnm rnme
mro cy npnnonann „sno“. 3namo na cy neh cnn cnern noxasann n nenom n peuiy na
monnrna nsronn sne nyxone n onaxe crpacrn, n cnaxn onai xo ncnpanno mncnn cmarpa
ncro n yun ncrom, a samro ôn ro npnnanano namoi cymrnnn, ne mncnn n ne yun nnxo; a
nnxo n ne cmarpa na ie ro ciennneno cymrnncxn /ouvouoiæurvoca nama. Onn xoin camn
on ceôe, xaxo rn xaxem ro npnnonaiy, unne na ce ôexn on onora sa unme ce rexn./5/ Pa
cpne cxaue, ôynyhn na raxopehn nocxaxyie y nanaxnyhy on ¬yôann xa noôpy, pexao ie
Bacnnnie Bennxn /6/, a n Aranacnie Bennxn raxohe ro cmarpa /7/ snaxom ônaronarn; ro na
uonex ncxonn ns monnrne xao cna¬en, a axo ce Fory oôparno neyxa¬annm ymom, iacno
yun ne camo ncxycrno neh n Hecrnnunnx/8/, xoin renecnom, nnn uax iyneicxom nasnna
monnrny ôes rora, ôes ian¬ana cnerna n ôes nacrynana mnpa y nymn; a na na ycrnma onor
xoin ce monn nsnnue nspas nacnane n on monnrne n on pasymnor ncanmonenana, ro iacno
noxasyiy n mnorn npyrn, a n Cnern Hcax /9/. Haueno ie cnemy iennno ycanpmanane
pasymne nyme. To cy onôannnn rn xnenernnnn cnernx, o xoinma rn ronopnm, npernopnnn
cy noxnane y npexope onennnmn on cnemrenor n Foxnier npocnehnnana cne ocrano, mro
sanpano npencran¬a Berona unpcra cnenouancrna, a n c rnm nesnarnnm mro npnnaiy
ornapaiy npocrop sa naxne onryxôe, re anai!, noxymanaiy na ynepe nencxycne na
ôoxancxo cmarpaiy nemoncxnm. Ho naxnnie ie ro, mro onn nepyiy, na ie onai mro cnernn
«cannanan ysama neunor mpaxa» (2 Her. 2, 4; 17; Jyn. 1, 6 n 13), maxap n oômannnauxn, a
ne nepyiy na ymcrneno oôaciana nanônncrann n npeônncrann For, xoin ymnnm cnernom
nanaia cnaxy pasymny npnpony, cnocoôny sa npnxnarane noi onronapaiyher cnerna.
3. A no menn ce ro snane, xoie xaxo xaxem, onn iennno cmarpaiy ymcrnennm
npocner¬enem, nasnna cnernom camo saro mro ra npyxa ono cnerno xao mro n nennxn
Hanne ronopn: «For xoin ie pexao na ns rame sacnia cnerno, sacnerneo ie y namnm cpnnma,
na ôn ocnernno nosnane cnane Foxnie» (2 Kop. 4, 6). Carnacno c nnm n nennxn ôorocnon
Pnonncnie ronopn na «npncycrno ymcrnenor cnerna ciennnyie cne xoie oôaciana, n caônpe
nx y iennncrneno n ncrnncxo snane»/10/. Bnnnm nn ro cnerno casnana, xoie ie ncnyneno
npncycrnom re cnernocrn ônaronarn n xoie nac ocnoôaha on nesnana cxnonor neneny? On
ro cnerno nasnna ymcrnennm, a Maxapnie Bennxn, oôpahaiyhn ce cxopo nenocpenno
onnma, xoin nepyiy na ie snane cnernocr ônaronarn, nasnao ra ie ymnnm: «Ho neronnm
neicrnnma /rvroynuo:æv/», xasyie on, «casnahem xana rnoiy nymy osapn ymno cnerno, na
181

nn ono cexe on Fora nnn on carane»/11/. Ha npyrom mecry, nasnanmn cnany na nnny
Moicnia ôecmprnomhy, axo ie ona rana sacnernena na cmprnom nnny, n noxasanmn na ce
cana xao canpmeno cnerno orxpnna y ¬yncxnm nymama xoie cy yncrnny sanonene Fora, on
xaxe: «Kao mro oun uynnor rnenana nnne uynno cynne, raxo onn ounma nyme nnne ymno
cnerno, xoie oôacianmn n pasnnnmn ce y snax ycxpcnyha na nnxona rena, ounryie raxohe
n rena y nenorn neunor cnerna.» /12/ Paxne, cnerno snana nnxo nnxana ne ôn morao na
nasone ymnnm, a ono nocroin n xao ymno /13/, xan ie nenornopno n xao ymcrneno saro mro
ra ym rnena nomohy ymnnx onaxaia n saro mro nx ono ynasehn y pasymne nyme ocnoôaha
on cnyuainnx nesnana/14/, raxo mro nx oxpehe on mnomrna mnena xa iennncrnenom
/uovorion/ snany. 3aro n onai cneuann nenau Foxninx nmena, y namepn na cnann
nasnnane Poôpor nmenom cnerna, xaxe xaxo rpeôa pehn na ce «rai Poôpn nasnna
ymcrnennm cnernom saro, mro ncnynana ymcrnennm cnernom can nanneôecxn ym n
onarnana cnaxo nesnane n saônyny ns cnaxe nyme y xoioi ce nahe»/15/. Paxne, ienno ie
snane, xoie nacraie xana ce orepa nesnane, a npyro ie ro ymcrneno cnerno, xoie omoryhana
ono. Vnpano saro ono ymcrneno cnerno ncnynana «nanneôecxn ym», sanpano ym xoin ie
npenasnmao cam ceôe. Kaxo ôn ce ra nanneôecxa n nanymna cnernocr morna nasnarn
snanem, ocnm y npenocnom cmncny? Ounmhanane on cnyuainocrn nesnana xoie ie onai
nennxn nasnao nesnanem n saônynom, moxe na ce nonpmn camo y pasymnoi nymn.
4. Cam ceôe npenasnnasn ne camo anheocxn, nero n ¬yncxn ym, xana nocrane cnnuan
anhennma no ôecrpacnocrn/16/. Paxne, n on raxohe moxe na ce npnônnxn Foxniem cnerny
n na ôyne nocroian narnpnponnor /u«rouo\c/ ôoroian¬ena, npemna ne nnnn cymrnny
Foxniy; on nnax nnnn Fora xpos Fory nonnuno orxpnnane cpasmepno Bemy camom. Bnnn
ra, nonyme, na ocnony nopnnana, n ne ôo¬e nero na ocnony nopnnana; iep nemro rnena
crora mro For nnie camo nsnan snana, neh n necasnar¬nnocrn /17/, xao mro ie n nerono
npoian¬nnane yncrnny raxohe caxpnneno. Haiôoxancxnie ie n y ncro npeme
naineoônunnie. Foxancxa npoian¬nnana, axo cy n cnmnonnuxa, nenoxyunno cy
necasnar¬nna: ona ce orxpnnaiy no nexom npyrom noperxy, npyro cy n c oôsnpom na
ôoxancxy, n c oôsnpom na ¬yncxy npnpony, raxo na nema npanor nasnna xoin ro ounryie.
To noxasyiy peun anhena na Manoaxono nnrane: «Kaxo rn ie nme?», ca onronopom: «H
ono ie sauyhyiyhe» (Cyn. 13, 13–18); a ro ie na nn camo nerono nnhene nnie nnmra mane
uynno, ôynyhn na ce onnocn n na ro ôesnmeno, nopen rora mro ie necxnar¬nno.
5. Mehyrnm, axo ie nnhene nnme on nopnnana, ann ronop xoin ra rymaun saocraie sa rnm
ycnnnanem na ocnony nopnnana, ôynyhn na nanpenyie nyrem npnmepa n cnnunocrn, on
saro sa nehnny cnoinx nasnna nma nonesano ro «xao», xoie nocn cnnxonnro snauene,
ôynyhn na ie ro nnhene nenspennno n nannmeno. Kana y rome cnern ¬ynn y camnma ceôn
nocmarpaiy ono ôorononnuno cnerno, a nnne ra unm nocrnrny ôoroneicrnyiyhy /0rouoyo\/
saiennnny nyxa na ocnony nenspennnor npocner¬ena canpmennx ncnianana, onn nnne
onehy cnor oôoxena /0ræoræc/, iep ym nm ce /ysnnxe/ y cnann n ncnynana npenennm
ciaiem ycnen ônaronarn peun, xao mro ce na Iopn ôorononnunnm cnernom npocnannno c
Bnm nonesano reno, ycnen ôoxancrnenocrn Peun. Jep ry cnany xoiy ie Oran nao Bemy,
On ie nao nocnymnnma, npema ienanheocxoi peun, n «noxeneo na onn ôyny c Bnm n
nocmarpaiy cnany Berony» (Jn. 17, 22–24). A moxe nn ro na ce noronn renecno, xana
naxon Beronor ycxohena na neôeca On nnme nnie npncyran renecno? Paxne, ro ce no
nornynoi nensôexnocrn sônna na ymnn naunn, re xana ym nocrane nanneôecxn n ôyne
nasnan cnenôennxom Tor xoin ce sôor nac ysnnrao nan neôeca. Tamo iacno n nenspennno
moxe na ce ciennnn c Forom n nocrnrne nsyserne n nenspennne ynnne, re ôyne ncnynen
cnernomhy xoia ie nnma on cnaxor nernapnor /ouìou/ snana, ne xao nocmarpau uynnnx
cnernx cnmôona, nnrn nax xao snanan pasnonnxocrn cneror nncana /irooyoooixnc/, neh
182

xao onai xoin ie ynenman nenornopnom n npnoônrnom nenorom, xoin ônncra ônncranomhy
Fora/19/. Ha rai cy naunn n nainnmn penonn nancnercxnx ymona caoôpasnn ceôn, a no
Onom xoin neôo oôaciana n xoin rymaun nnxony Cnemrenonauennocr /Irooo;ioc/,
ncnynanaiy ce ne camo npnonaponnma casnana n nayxe, neh n npnoônrnnm cnernom, re
ônnaiy npnocnernehn y onnocy na ro nainnme Tpoinuno nocnehene, re nocraiy cyneonnnn
n nocmarpaun ne camo Tpoinune Cnane, neh n Hcycone cnernocne noiane /Inoo\
oæ:ooovrioc/, xoia ie ônna orxpnnena n yuennnnma na Tanopy/20/. Vnocroienn raxnor
nocmarpana, nocnehyiy ce iep ie on cam ôoroneicrnyiyhe cnerno /0rouoyov oæc/, re
ncrnncxn nocraiy ônncxn Bemy rnme mro cy y npnoi saiennnnn ôoroneicrnyiyhnx cnerana
/0rouoyixævoæ:æv/. Crora n nocroinonmenonann Maxapnie ro cnerno sone /sarpoônom/
xpanom neôecnnxa /21/. H npyrn ôorocnon xaxe «can nanneôecxn ymnn pacnopen
nocroiehn nernapno, nocran¬a ncrn naiiacnnin noxas uonexo¬yô¬a Peun sa nac»/22/. H
ro ie ono mro ie nennxn Hanne moxna nocrnrao nennn¬nnnm n neôecxnm nnhennma y
Bemy, re ie ôno yrpaô¬en n nocrao nanneôecxn (2 Kop. 12, 2), ne y cmncny na ie neron
ym mopao npocropno na nannncn neôeca, a axo ono „rpaô¬ene“ yxasyie n na nexy npyry
rainy, mro ie snano camo onnma xoin ie orpne, n o uemy cana nnie neonxonno na ce
ronopn, xaxo cy nac noyunnn ncxycnn onn, na ne ôncmo n ro nsnoxnnn snoôn. Ho n onnm
mro cmo pexnn cacnnm hemo naxo na noxaxemo rnma xoin nncy ynepenn na nocroin ymno
npocne¬ene, mro ra nnne onn uncrn y cpny nornyno npyraunie on casnana, xoie n
omoryhana snane; a mro cmo n npexo camnx yrnxnnx xoin ce ne noxopanaiy naicpehnnie
noxasann.
6. Tn ¬ynn ynepanaiy, xao mro ronopnm, na cy npocner¬ena y Crapom saxony
cnmnonnuxa. Ann ca rnme onn xao na noxasyiy ynpano ro na nocroin cnero npocner¬ene,
unin cy ono cnmnonn. Pa ie nehnna onnx /craposanernnx/ cnmnona ônna raxna, nayunnn
cmo on Cneror Hnna xoin xaxe: «Kana ce ym, cxnnynmn ca ceôe crapor uonexa, onene y
uonexa caunnenor on ônaronarn, rana he on y npeme monnrne na nnnn cnoie ycrpoicrno
cnnuno ca¢npnoi nnn neôecxoi ôoin, xoie ce y Hncmy n nasnna Foxninm mecrom xoie cy
nnnene crapemnne non ropom Cnnaiem.» (Jcx. 24, 2)/23/. Ha ncrn naunn pasymemo n ono
mro xaxe n Cnern Hcax: „3a npeme monnrne ônaronahy nocnehenn ym nnnn cnoiy
concrneny uncrohy, cnnuny neôecxoi ôoin, xoiy cy crapemnne Hspan¬ene ônne nasnane
mecrom Fora, xana nm ce npnxasana na ropn.“ /24/ Bnnnm nn na cy ro cnmnonn onnx xoin
cy nornyno nocnehenn y cnoinm uncrnm cpnnma? Jonan, snaran n iesnxom n pasymom,
pasiamnanaiyhn anocroncxy peu o rome, na ie «For, xoin ie pexao na ns rame sacnia
cnerno, saciao y namnm cpnnma» (2 Kop. 4, 6), xaxe: «ro noxasyie na ie cnana Moicniena
cniana y nama ynehana, iep xao mro ie saciana na nnny Moicnienom, raxo ie saciana y
namnm cpnnma», re nemro na¬e: »V nouerxy crnapana For Peue, n ôn cnerno; cana ro
nnie pexao, nero ie Cam nocrao cnerno sa nac»./25/ Axo ôn cnerno c nouerxa crnapana nnn
na nnny Moicnia ônno nexo oônuno /mep¬nno, ur:oio/ snane, onna ôn cniane y namnm
cpnnma na¬ano na ôyne nnme snane, iep ie nopacno. Vxonnxo ro ne ôn ônno snane, neh
ciai xoin ce noianno na neronom nnny, onna n osapene y nama ne ôn ônno snane, nero
cnerno nyme xoie ce noian¬yie y uncrom ymy. Ciai, npnman uynnnm ounma, nyxno ie
nasnarn uynnnm, xao mro ie nyxno onai nasnarn ymcrnennm, ôynyhn na ie npenmer
ymcrnennx ouniy n nenornopan ie ynyrap nac.
7. Ann nn ro cniane nnie ônno npocro uynno, na uax n axo ce noiannno xao nnn¬nno na
nnny npopoxa, axo cana, npema Cnerom Maxapniy/26/ cnany cnerna Moicnienor nnna cnern
npnmaiy y nymn. Hcro ro on nasnna n «cnanom Xpncronom» n cmarpa ie naruynnom,
npemna ce onaxaino noian¬yie, nanonehn c nexnm nonannma anocroncxe /peun/: «cnn mn
orxpnnenor nnna xao ornenana onpaxanamo cnany Iocnonny», ri. Berono ymno cnerno,
183

»npeoôpaxanaiyhn ce y ry ncry cnnxy ns ns cnane y cnany», iacno sôor npeoôn¬a ciaia y
nama xoin ynex nocraie cne iacnnin ycnen ôoxancxe cnernocrn. /27/ A mra xaxe Cnern
Pnianox? «Hecymnnno ie na xana ym noune mynpo na nena ycnen ôoxancxe cnernocrn,
/uonex/ nocraie y nennnn nposnpan raxo na moxe cam y oôn¬y na rnena nnacrnro cnerno;
iep ro y nennnn nacraie onna, xana nymenne cnocoônocrn onnanaiy neronnm
crpacrnma.»/28/ A mra o rome nonaie ôoxancxn Maxcnm? «÷yncxn ym ne ôn morao
ronnxo na ce ycnne na npnmn Foxnie ocner¬anane, na ra cam For nnie nonyxao n oôaciao
cnoinm spannma»/29/ Bra, na xpaiy, saienno c Bacnnniem Bennxnm ronopn
mnorocnan¬enn cryô ncrnne Hnn? «Bacnnnie Kananoxnicxn xaxe, na ce ¬yncxo snane
nocrnxe crapanem n nexôom, a ono xoie nocraie ns Foxnie ônaronarn npanennomhy n
camnnomhy /rìræc/; re npno snane mory na npnôane n ¬ynn yponenn y crpacrn, nox ie
npyro nocrynno camo oôecrpamhennma, xoin sa npeme monnrne nnne, xaxo nx oôaciana
cniane nnxonor yma.»/30/ Jecn nn pasymeo, ôpare, na ym ocnoôohen on crpacrn y monnrnn
nnnn camor ceôe xao cnerno n oôaciana ce Foxninm cnernom? A can oner nax¬nnnm yxom
nocnymai sancra ônaxenor Maxapnia, xoier ie ôoromynpn Hnn nasnao nsaôpanom
nocynom/31/, xaxo on ronopn y rnanama npenernm on naxnannor nsnecrnona: „Canpmeno
nyxonno oôacianane nnie nexo npocro orxpnnane mncnn, neh nocroiano n nenpexnnno
ncnianane nnunocnor /nnocracnor/ cnerna y nymama. Jep „On xoin ie pexao na ns rame
sacnernn cnerno sacnerneo ie y namnm nymama» n «Hpocnernn oun moie, na ne ônx y cmpr
ycnyo (Hc. 12, 4) n «noma¬n cnernocr Tnoiy n ncrnny Tnoiy, one he me onnecrn na cnery
ropy Tnoiy (Hc. 42, 3) n «3aneuarnna ce na nama cnernocr nnna Tnoier» (Hc. 4, 7) n cne
npyre cnnune peun noxasyiy ienno n ncro“/32/. A pexao ie na ie cnerno „nnocracno“
/nonmerno, sacnnnaiyhe/, ne ôn nn sanymno ycra onnma xoin cmarpaiy npocner¬enem
iennno snane n rnme nsoxpehy pasym mnornx, a nnacrnrn npe nnxonor saro mro
norpemnnm rymauenem menaiy y snane cne mro ôn nexo morao pehn o onoi cnernocrn. Ja
nax /pacyhyiem/ no ysnmenonanom casnany, xao mro cam n rope xasao, na ie cnerno n ro
snane xoie ce no rome nasnna, npema onome mro ie no nemy canpxano.
8. 3aro nn casnane xoie nacraie na ocnony uyna, mana ie ono snane xoie nonexan moxe na
ôyne n nainoysnannie, nnxo nnxana nnie nasnao cnernomhy, neh camo ono xoia ie ymno n
pasymno. Jep ne snamo nnmra mro nma moh pasnoxnocrn /ìoyou ouvouiv/, a na ro nnie
ymno cnerno. Ha n anhenn, rai nexaxan nernapnn n nerenecnn oran, mra cy onn npyro,
axo nncy ymno cnerno? Ha n ym xana cam ceôe rnena, rnena ce xao cnerno; mra ie onna on
cam axo ce ne rnena xao ymno cnerno? H cam For, xoin ie nsnan /r«rxrivo/ cnaxor ymnor
cnerna n nancymrnncxn nannnasn cnaxy cymrnny, n Kora cy cnern ôorocnonn nasnann
narpom, nma y camom ceôn ro mro ie cxpnneno n nennn¬nno; xao mro ry nma n myrny
cnnxy re narpe y onaxainnm /crnapnma/, crora mro ry nnie npnnonara rnap xoia naie
mecro sa ôoxancxo npoian¬nnane. Ann xan ron nanhe na rnap xoia ra ie necxpnneno
nocroina, a raxna ie cnaxa ymna npnpona xoia ce ouncrnna n xoia nnme ne nocn na ceôn
noxpnnau rpexa, rana ce On raxohe nnnn xao ymno cnerno/33/, mro cmo neh noxasann, n
iom hemo na noxaxemo nomohy onnx cnernx xoin cy ncnnrnnann n nnnenn cniane
Foxninx cnerana.
9. Kao mro narpa, noxpnnena nenpospaunom rnapn moxe na rpeie, ann ne n na ocner¬a,
raxo n ym, xana na nemy nexn mpaunn noxpnnau snnx crpacrn, moxe na nponsnene snane,
ann nnxaxo ne n cnerno. Ho nomro rai ym xoin moxe na ce nocmarpa ymom nnie camo
cnernocr, na uax axo ie n nemro nocnenne on onor mro ce nnnn na rai naunn, on ie neh n
ro mro nocmarpa /0roor:ixov/, xao oxo xoie npnnana nymn; iep „ym ie“, xaxe, „nnhene
cpacno ca nymom“ /34/; a xao mro rana uynno nnhene ne ôn morno na ôyne nenornopno a
na ra cno¬a ne oôaciana cnernocr, raxo nn ym ne ôn rnenao xao onai xoin nocenyie ymno
184

onaxane, nnrn ôn cam no ceôn ôno nenornopan, xana ra ne ôn oôacianano Foxnie cnerno.
H xao mro nnhene, xana ie nenornopno, n camo nocraie cnerno n snpyxyie ce ca cnernom,
re npe cnera nnnn camo ro cnerno, pasnnneno no cnnm nnn¬nnnm crnapnma, na ncrn
naunn ie n ym xana nocne no ycnpxon¬enocrn ymnor onaxana n cam neo nonyr cnerna, n
snpyxen ie ca cnernomhy, n saienno ca rom cnernomhy casnaino rnena cnernocr, ne camo
nsnan renecnnx uyna, neh n nsnan cnera mro ie nama nosnaro n nanpocro nan cnnme
nocroiehnm. Jep onn xoin cy ouncrnnn cnoie cpne nnne Fora carnacno ca nenpenapnnm
ônarocnonom narnm on Iocnona, Koin ce, ôynyhn na ie cnerno no peun naiôorocnoncxnier
Jonana, ror cnna rpoma (1 Jn. 1, 5), nacranyie y nama n noxasyie Cam Ceôe onnma xoin Ia
¬yôe n on Bera cy ¬yô¬enn, xao mro ie Cam oôehao (Jn. 14, 21, 23). On ce noxasyie
ounmhenom ymy xao y ornenany, a Cam ie no ceôn nennn¬nn. Jep ie raxno cnoicrno
ornenannor oônnxa: npemna ie ounrnenan on ce ne nnnn, crora mro nnie moryhe
ncronpemeno rnenarn y ornenano n nnnern ro, mro oônnxyie ornenano.
10. Onn xoin cy ce raxo ouncrnnn y ¬yôann npema Fory nnne Ia cana raxo, a onna /he ra
nnnern/, xaxe, «nnnem y nnne» (1 Kop. 13, 12). A onn, xoin nncy crexnn ncxycrno y
ôoxancxom n nncy ra nn nnnenn, xaxo ne nepyiy na ce For nnnn xao cnernocr nsnan
cnernocrn, neh na ce moxe camo pasymom nocmarparn, nnue na cnene, xoin saro mro
npnmaiy camo ronnory Cynna ne nepyiy onnma xoin nnne na cynne n cnernn. Axo cnenn
nouny na pasynepanaiy one xoin nnne, ronopehn na Cynne xoie ie naiiacnnie on cnnx
onaxainnx crnapn nnie cnernocr, ônhe cmemnn onnma xoin nnne. One nax, xoin cy y
cnnunom crany xan ie peu o „Cynny npanennocrn“ (Man. 4,2), mro ce nanasn nsnan cnera,
nehe xannrn camo onn xoin ro rnenaiy na ymnn n ncrnnnrn naunn, neh n onn xoin nepyiy
rnma xoin nnne. H ro ne camo saro mro, mana y nsoôn¬y Cnoie noôpore, For npema nama
nennn¬nno cnnasn ns Cnoie onnoienocrn on cnera, necxnar¬nnocrn n nenspennnocrn, no
cnoioi nanônncrnenoi n on Ceôe neonnoinnoi mohn, xa onome y uemy ym moxe na
yuecrnyie n mro /npexo orpannuanana npnpone/ moxe na nocmarpa; camn ocraiy ôes
¬yôann npema roi canpmeno nnn¬nnoi n canpmeno cxnar¬nnoi ¬yôann, ann n saro mro
ne xenehn na cnene cnene xoin ns uonexo¬yô¬a cnoinm peunma none xa rom cnerny, none
camn ceôe y nponanniy n noxymanaiy na sa coôom nonyxy n cnenôennxe, necymnnno xaxo
ôn ônnn saienno, xan, no Ipnropniy Forocnony «xao narpy yrnenaiy onor Kora xao
cnernocr nncy npenosnann»/35/, nnrn y Bera noneponann. Ann cnrypno ie n ra narpa
mpauna, mrannme ncronerna rom nperehem mpaxy. Ho ro ie, no peunma Iocnona „ono mro
uexa cnpemno hanona n nerone anhene“ (Mr. 25, 41). Paxne, ancxn mpax nnie npocro
onaxaian, iep ie on npnnpem¬en sa sne anhene xoin nemaiy ynena y onaxany, nnrn ie rai
mpax npocro nesnane, iep rana onn nehe na ôyny y nehem nesnany Fora, nero mro cy ro
cana onn xoin cy noneponann rnm nacnennnnnma mpaxa; mrannme n ôo¬e he ra casnarn
iep he, xaxe „cnaxo reno na npnsna, y cnany Fora Ona: Iocnon ie Hcyc Xpncr“ (unn. 2,
11), amnn. 3naun nn ono cnerno nnie y npanom cmncny onaxaino, nnrn ie naxne snane,
axo neh nemy cynpocran¬enn mpax nnie n nesnane. Ann axo ono Foxnie cnerno nnxaxo
nnie snane, neh nemro nnme, nsnop cxpnnenor n nencxasnnor snana Foxninx rainn, rana
ie Beron sanor (2 Kop. 1, 22; 5, 5; E¢. 1, 14) n cana nnn¬nn uncrnm cpnnma na nnie
npocro snane, nero Onai xoin naie Bemy caoôpasno snane, ncx¬yunno ymcrneno n ymno,
raunnie ono nyxonno cnerno, xoie ce y nama nanasn n nnnn ce na nyxonan naunn,
nenoxyunno nsnan cnaxor snana n npnnne, iennncrnenn naponare¬ neôecxor canpmencrna
xpnmhannma onne, xoie ne nocraie na ocnony nonpaxanana nnn pasôopnrocrn
/ooovnoræc/, neh no orxponeny n ônaronarn Pyxa.
11. 3aro xaxe nennxn Maxapnje, xome nocnenouyie n c xnm ce cnaxe Cnmeon, rai rymau
xora ie nainpniarnnie cnymarn: «Foxnin Anocron Hanne ie na nairaunnin n naiiacnnin
185

naunn noxasao sa cnaxy nymy nyny rainy xpnmhancrna, xoia ie oôacianane neôecxor
cnerna y orxponeny n cnnn Pyxa, na ce nnxo ne ôn, ôynyhn na mncnn xaxo ie
npocner¬ene Pyxa sanpmeno camo y snany mncnn, namao y onacnocrn na ne noxyun
canpmeny rainy ônaronarn sôor nesnana nnn nenocrn. 3aro ie Hanne n npennoxno cnnma
nosnar npnmep nyxonne cnane, xoia cnia oxo Moicnienor nnna: «Axo ie nponasno cnanno,
rnm ie cnannnie ro rpaino». O nponasnom on ie ronopno oryn, mro ie cnana rana oôyxna
cmprno reno Moicnieno, ann ie noxasao na ôecmprna cnana nyxonnor orxpnnena cana
nenponasnnm cnernom oôaciana xon nocroinnx ôecmprno nnne ynyrpamner uonexa. On y
crnapn xaxe: «Cnn mn», ro iecr cnn y canpmenoi nepn on Pyxa pohenn, «orxpnnenor nnna
nocmarpamo cnany Iocnonny, npeoôpaxanaiyhn ce y ncrn nnx ns cnane y cnany, xao on
Iononner Pyxa», «oxpnnennm nnnem», ro iecr nnnem nyme, saro mro xana ce nexo
oôparn Iocnony, «noxpnnano ce cxnna»; a Iocnon «iecre Pyx» (2 Kop. 3, 7–18). Anocron
ie onne iacno noxasao na ie na nymy nanerno noxpnnano rame, xome ie na ocnony
Anamonor npecryna omoryheno na yhe y ¬yncrno, re na ce cana naxon oôacianana Pyxom
noxpnnano cxnna ca nepyiyhnx n ncrnncxn nocroinnx nyma, pann uera ce n noronno
Xpncron nonasax.» /36/
12. Bnnnm, ôpare, xaxo cy uynna npocner¬ena Crapor 3anera nasnaunna npocner¬ene
Pyxa, xoie ie nponcrexno y nymama onnx xoin n nenom n yncrnny nepyiy y Xpncra, na
neny n no ncrnnn? Paxne onn, xoin nx nasnnaiy uynnnm n cnmnonnuxnm, rpeôano ôn
nomohy nnx na ce yneny y nepy n rparane sa onnm /npocner¬enem/. Ho onn ce rpyne na
na cnaxn naunn npnxnone nenepn n one xoin nepyiy, ann mrannme, axo ie ro moryhe n one,
xoin cy ounrnenno y ônaxenom noceny ônaronarn n xoin cy o Bemy crexnn snane xoie ce
ne moxe saôopannrn. Hoxymanaiy npcxo n ôesymno na nonyuanaiy npyrom one xoie ie For
n Berona raiancrnena oôiana n nenornopnocr nonyunna rnm nencxasnnnm /rainama/. Bnx
ne onnpaha on rora nn ono mro nennxn Hanne xaxe, na «nyxonnn /uonex/ cynn o cnemy, a
o nemy nnxo ne moxe na cynn, saro mro on nma ym Xpncron; a xo ie casnao ym Iocnonnn,
na na moxe na ra nonyun?» (1 Kop. 2, 15–16), nnn xo moxe /crnapn/ Pyxa yunnnrn
neponarnnm nax¬nno nx ncnnryiyhn cnoinm pasymom? Ko ie nax ynepen y concrnena
pasmnm¬ana n y pacnpane na ocnony nnx, ôynyhn na mncnn na he pasnnxonannma,
sax¬yunnma n pamunannnannma orxpnrn cny ncrnny, rai yonmre ne moxe nn na pasyme
nnrn na nonepyie y ono mro npnnana nyxonnom uonexy. Taxan ie nymenan, a «nymennn»,
xaxe Anocron, «ne npnma ono mro ie on Pyxa» (1 Kop. 2, 14), n nema cnare. Kaxo onna
moxe rai xoin nnrn sna, nnrn nepyie, npyre na nonyuana n yunnn nm ro cxnar¬nnnm n
ynep¬nnnm? 3ôor rora, axo nexo ôes yrnxnocrn, ro iecr ôes ymne rpesnenocrn n ôes
nocrnrnyror y noi ncxycrna nyxonnnx n nenspennnnx nocnehena, nonyuana o
rpesnenocrn, noxymana na y cxnany ca concrnennm npomnm¬annma n ys nomoh pasyma
noxaxe nanpasymo noôpo, rai ie ounrnenno nao y xpaine ôesym¬e n nerona ie mynpocr
yncrnny nocrana nynocr (Pnm. 1, 22; 1 Kop. 1, 20), saro mro ie nepasôopnro samncnno na
narnpnponno carnenana npnponnnm snanem, npnponnnm pacyhnnanem, re npnmenom
renecne ¢nnoco¢nie ncrpaxnnao n mepno «nyônne Foxnie, cxnar¬nne camo Pyxom», xao
n nyxonne napone xoie mory cxnarnrn camo «nyxonnn n onn xoin nmaiy ym Xpncron» (1
Kop. 2, 10; 16). Ho orxpnhe ce na ie on nopen cnor ôesym¬a n ôoroôopan, iep
nenornopnocr n mnnocr noôpor Pyxa ysnma xao na ie Benniapona, ex necpehe! n
npornnnnx onnx xoin «cy npnmnnn Pyx on Fora, na ôn npexo nera casnann on Fora
naponano» (1 Kop. 2, 12). Ann n y rom „iao“ he na cynenyie sôor mrere xoiy nanocn onnma
xoin ra cnymaiy, iep xaxo xaxe Hpopox «iao rom xoin ôpara cnoiera na nnhe nanonn.»
(Kn. Anp. 2,15).
186

13. Paxne nox ôn onn xoin nncy raxnn rpeôano na rexe na ce norunne onnma xoin cne
mory na npocyne, iacnonyxonno (saro mro «nyxonnn cynn o cnemy», no Anocrony), onn
noxymanaiy na norunne ceôn n cnoinm cnenôennnnma na cyne n ncnpan¬aiy one xoinma
nnxo ne moxe na cynn ( iep «nyxonnom uonexy», no Anocrony, «nnxo ne moxe na cynn» (1
Kop. 2,15)), cynehn n ycnpan¬aiyhn camn npema nponacrn n rome ce noxopanaiyhn. Jep
xaxy na nnxome nnie moryhe na yuecrnyie y canpmencrny n cnerocrn yxonnxo nnie
orxpno ncrnnnro mnm¬ene o ônhnma, a na ce ono ne moxe nmarn ôes nonene,
sax¬yunnana n pasnarana. Paxne, onn mncne na ie sa onor xoin xohe na nocrnrne
canpmencrno n cnerocr neonxonnnie on cnera na na ocnony cno¬amner oôpasonana
nayue n no xpaia ncrpaxe one nocrynxe nonena, sax¬yunnana n pasnarana, re nomohy
raxnnx pasnora onn nsnona noxymanaiy na noxaxy xaxo ie ra ynnmrena mynpocr nenarna.
Kan ôn xenenn na nayue ncrnny on onnx xoin cy cnocoônn na cyne o cnemy, npnmnn ôn
nm y nonnsnocrn n uynn ôn na ro yuene npnnana iennncxom mnm¬eny, na ie ro nsôop
/oíoroic/ cronxa n nnraropeiana no xoinma ie cnpxa nocmarpana nayxa xoia nacraie na
ocnony crnnana snana. Mn nax, ne cmarpamo ncrnncxnm mnm¬enem orxpnneno casnane
npexo noimona n sax¬yuaxa, neh snane ounronano nennma n xnnorom, n ro ne camo na ie
ncrnnnro, neh ie n noysnano n nenoxoneônno. Jep ce „peu“ xaxe ce, „ôopn ca peuiy“ /37/, a
xoin ce /ôopn/ ca xnnorom? Mehyrnm, mncnnmo na nnxo nn ceôe camor ne moxe na casna
nocrynnnma pasnnxonana, sax¬yunnana n pasnarana, yxonnxo remxnm noxaianem n
ncrpainnm ycnnnanem nperxonno ne yunnn nnacrnrn ym cmepnnm n nenopounnm. 3aro
onai xo ne nonene cnoi ym raxnnm nyrem n raxnom ycrpoicrny, rai nehe ynnnern nnacrnro
cnpomamrno y snany, a rex onarne nounne ycnemno /cnpxopaspemno/ ynosnanane ceôe
camor.
14. Hero nnxo pasyman ne ôn morao na onryxn cnaxo nesnane, nnrn mn cmarpamo na ie
cnaxo snane ônaxeno. Kaxo onna moxemo cne na unnnmo, rnenaiyhn xa nemy xao npema
cnpcn? Pna cy nnna ncrnne, xaxe Bacnnnie Bennxn: on cnera ie neonxonnnie nmarn n
npxarn ce onor /nnna/ xoin nomaxe cnaceny, a mro ce rnue sem¬e n mopa, neôa n ror mro
ie na neôy, nnmano ne moxe na nam ocyiern oôehano ônaxencrno axo n ne snamo ncrnny o
raxnnm crnapnma/38/. To mro ie npen nama cnpxa, ôoxancxa oôehana ôynyhnx noôapa,
ycnnon¬ene, oôoxene, orxponene neôecxnx ônara n crnnane n yxnnane y nnma, mn
nnnnmo na ie casnane ocnonano na rom cno¬amnem oôpasonany y nornynocrn
onronapaiyhe onom nexy. Jep xan ôn uynne peun y ôynyhem nexy noxasnnane crnapn, rana
ôn mynpn onor nexa ônnn nacnennnnn Heôecxor Hapcrna: «axo ce nax rnena uncroha
nyme, nanexo he onna rn mynpann ônrn on casnana Fora», no ncrnncxom ¢nnoco¢y
Maxcnmy./39/ H xaxna nam ie naina on casnana xoie ne npnônnxana Fory? Kaxo ro na nnie
moryhe na n ôes nera nanycrnmo canpmencrno n cnerocr?
15. Kaxo ônx no crpann ocranno cne ocrano /mro rnpne/ onn mro nepyiy na cy nemro n
xoin y roi mepn ceôe oômanyiy na nperymauyiyhn Hncmo Pyxa, re npnmenyiy ro npornn
nyxonnnx nena n nyxonnnx ¬ynn, nanemhy ono mro ie n cana npenmer namer pasronopa.
Jep onn ronope, na ie For nennn¬nn n nemncnnn, npemna «Fora nnxo nnxana nnie nnneo, a
iennnoponnn Cnn Foxnin, xoin ie y xpnny Ona, On ra ie oôianno» (Jn. 1, 18). Ha xaxo
onna, xaxy, nnie iacna saônyna onnx xoin ncrpaianaiy y rome na y camnma ceôn nnne Fora
xao ymcrneno cnerno? Ha uax n axo nexo on nnx nnax nanene iennnoponny Peu Fora xoia
xaxe na «uncrn cpnem he nnnern Fora» n «oôiannhy nm camor Ceôe, iep nacranno Cam ce
y nnma ca Onem cnoinm» (Jn. 14, 21–23), onn onmax nasnnaiy ro casnane nocmarpanem, a
ne npnmehyiy na npornnpeue camnma ceôn, iep xao mro ie nennn¬nn, For ie raxohe n
necxnar¬nn. Onn xoin nsian¬yiy na ie ro ymno nnhene Fora cnernocrn, saro mro ie For
nennn¬nn, neonpeheny yoôpasn¬y unne nax¬nnom n nayuenn nemoncxnm neicrnnma,
187

rpeôano ôn na casnaiy n samro ie For necasnar¬nn, re ro cneny na cnnuna ôpô¬ana. Ann
mn ce onnyuyiemo na ce carnacnmo c nnma nononom casnana, iep onn ronope y
carnacnocrn c nama, npemna camn ne nonmaiy mra ronope. Fynyhn na nocroie n casnana
Fora n casnane o rnm yuennma - nocmarpane, xoie mn nasnnamo ôorocnon¬em, a
xopnmhene n xperane y cxnany ca xperanem nymennnx mohn n renecnnx ynona nononn
no nononnor oônnxonana pasymne cnnxe, ann ro nnie canpmena nocroinocr name nnme
ônaroponnocrn, nnrn ie ro name sannn¬yiyhe ciennnanane ca rom ycxnhyiyhom
cnernomhy, on xoie nornue neponocroinocr ôorocnon¬ena, xao n mnponane n xperane
namnx nymennnx n renecnnx cnna y cxnany c npnponom. Vxonnxo ro yxnanaiy, yxnonnnn
cy cny npnnny n ncrnny.
16. Hononom rora na on ror snana o xome onn ronope ne nocroin nexo nnme nn
raiancrnennie nocmarpane, re na yonmre nema nnxaxnor nocmarpana Fora ycnen rora
mro ie For nennn¬nn, nnrahemo nonyuenn on ncrnx, xoin cy nocnenn no ncrnncxor
nocmarpana: mra nam ce unnn, ne rnena nn nn Cnern Pyx Fora? Mehyrnm, on «nponnue n
nyônne Foxnie» (1 Kop. 2, 10). Kan ôn nexo pexao na nnnn Berono nenomemano cnerno n
mnmo Cneror Pyxa, nn ôncre npannnno nnrann «xaxo ce moxe nnnern Hennn¬nnn?» Ann
axo nexo onôann nyx onor cnera (xoin onn nasnnaiy ymcrnennm mpaxom, xoin ie na cpnnma
xoia nncy uncra), axo naxne on ro onôann n ouncrn ce on cnaxe yoônuaiene no¬e, oncrynn
on cnaxor ¬yncxor yuena, xoie n na xparxo nponsnonn onnarane xopncnor rpyna, na axo
n no Bacnnniy Bennxom /40/noôpo nsrnena, caxynn no moryhnocrn cne cnne cnoie nyme n
nocrann rpesnenor nansopnnxa cnom mnm¬eny, npno he npononnrn xnnor y npnponnnm
n Fory yronnnm pasmnm¬annma yma, a sarnm, npenasnnasehn camor ceôe, npnmnhe y ceôe
«Pyxa on Fora», xoin «sna Foxnie, xao mro ¬yncxn nyx sna mra ie y uonexy», n camnm
rnm he noônrn, xaxo nennxn Anocron Hanne xaxe, cnocoônocr «na sna rainn noxnon on
Fora», xoin «ne nnneme oun n ne cnymame ymn n mro nnie nonasnno na cpne uonexy» (1
Kop. 2, 9–12); a xaxo on nocpencrnom Pyxa ne ôn nnneo ro nennn¬nno cnerno? H xaxo ro
cnerno, mana ce rnena, ne ôn oner ônno nennn¬nno n neuyino n nemncnnno? Jep rnenaiy
ra onn xoin nnne ono «mro nnie nnneno oxo n nnie uyno yno n mro nnie nonasnno na cpne
uonexy»! Onn noôniaiy nyxonne oun n «nmaiy ym Xpncron» (1 Kop. 2, 16), saxna¬yiyhn
uemy nnne nennn¬nno n nonmaiy nemncnnno, iep nnie For nennn¬nn Cam y Ceôn, neh
camo sa one, xoin mncne n nocmarpaiy npnponnnm ounma n nomncnnma. A onnma c xoinma
ce For ycxnanno xao nnanaiyhn ron /urìoc/, samro ne ôn n Cam on Ceôe nao n iacno
nocmarpane Cnoie ônaronarn?
17. Kaxo xana xnann nyxonny cnny xoiom cy ce nerone oun nanynnne, ne ôn sanpeneo ra
nmena ôorocnonnie „Hecme“, rne nm On xaxe „rne xaxo cn nena npniare¬nne moia, oun cy
rnoie ronyônne“? Pa nn saro n onn camn y rnm /crnxonnma/ ocehaiyhn nenory ymcrnenor
Xennxa, raxohe ysnpahaiy oôn¬em peun xnane? On nocnehennx nnie caxpnneno xo ie ra
ronyônna xoiy nenecra nma y cnoinm ounma, xoia n cama rana iacno ycpencpehyie cnoi
nornen na nenory Foxniy, cnor Xennxa, n y noiennnocrnma npnnonena nepnnma xoin ie
oxpyxyiy o roi nenornopnoi ônarononnunocrn /xoìo«oiov ru«or«riov/ /41/. Kao mro ie
cnerna spaxa y ounma ciennnena ca cynuannm spaxama, ycnpxon¬eno cnerno, n na rai
naunn nnnn uynne crnapn; raxo n ym, nocranmn «y Pyxy ciennnen c Iocnonom» (1 Kop. 6,
17), saxna¬yiyhn rome iacno nnnn nyxonne crnapn. Mehyrnm, n ramo rocnonap ocraie
nennn¬nn na npyrn naunn, nnmn on rmnsannx pasmnm¬ana rnx xoin noxymanaiy na
npornnpeue nyxonnnm ¬ynnma, saro mro nnxo nnxana nnie nnneo nennny one nenore.
3aro, xaxo xaxe Ipnropnie Hncxn, «nnienno oxo ro nnie nnneno, na n na neuno
rnena»/42/, iep nn ne nnnn xonnxo ie ono, neh iennno yxonnxo ie camo ceôe ocnocoônno na
npnmn cnny Foxnier Pyxa, yronnxo n rnena. A mro ro nopen one necxnar¬nnocrn, n
188

cxnarana xoie nmaiy, nmaiy na necxnar¬nn naunn, ro ie on cnera naiôoxancxnie n
naineoônunnie, iep rn xoin rnenaiy ne snaiy unme ro rnenaiy, nnrn unme cnymaiy n
pasymeiy ônno casnane ror mro iom nnie nocrano nnn snane o rom mro ie neuno, ycnen
necxnar¬nnocrn Pyxa nomohy xora rnenaiy: «iep ciennnanane oôoxyiyher ca nnmom
cnernomhy nounne ca yrnxnomhy cnaxe nenarnocrn yma»/43/, xaxo ronopn nennxn
Pnonncnie. Ono ce ne nsnpmana no nexom yspoxy nnn cnnunocrn /44/, iep onn nocroie na
ocnony nenornopnocrn yma, neh xpos yxnanane; ann ne n iennno xpos yxnanane, iep xan
ôn ônno camo yxnanane, ônno ôn y namoi mohn; a ro ie yuene mecannianana: «na ce no
xe¬n ysnasn npema cxpnnennm Foxninm rainama», xao mro o macanniannnma ronopn n
Cnern Hcax /45/. Homro ono nocmarpane /0ræoio/ nnie npocro yxnanane n nopnnane,
nero n ciennnanane n oôoxene xoie ce raiancrneno n nencxasnno sônna no ônaronarn
Foxnioi nocne yxnanana cnera, mro onosno yoônnuana ym, raunnie naxon ycnoxoianana
xoie ie nnme on yxnanana, iep ie yxnanane camo xonnia ycnoxoienocrn. 3anarax cnaxor
nepnnxa ie na onnoin Fora on cnnx Beronnx crnopena, a ycnoxoianane cnnx nenarnocrn
yma n sarnm ciennnene ca nnmnm cnernom, xoie ie xao nexo crane n ôoroneicrnyiyha
/0rouoyov/ cnpxa, naro ie camo onnma unie ce cpne ouncrnno n nanynnno ônaronahy. H
mra ia ronopnm o ciennnanany, xan ie nerna n xparxo nocmarpane /0ro/ ônno nono¬no sa
nsaôpane yuennxe, xoin cy npenasnmnn cnaxo ymcrneno n uynno cxnarane, na saro mro
nnmra nncy nnnenn n nymrenn cy na sancra nnne, re nncy nn saro mro cy ônnn y
nesnany/46/ sanoônnn onaxane onor mro ie nsnan npnpone? V mepn no xoioi ce name
pacyhnnane ôyne xperano nanpen ca Forom, noxasahemo na cy onn nnnenn, ann na nncy
nnnenn nn uynom nn ymom, y oônunom cmncny peun.
18. Pasymem nn cana, na cy onn ônarocnonenn nocenom necxnar¬nnor Pyxa, xoin nm
samenyie n ym, n oun, n ymn, n saxna¬yiyhn xome onn n nnne n cnymaiy n nonmaiy? Jep
unme rnenaiy Fora anhenn n ¬ynn pannn anhennma (Hx. 20, 36) xana xon nnx npecrane
cnaxo nenonane yma, axo ne rom cnarom Pyxa? 3aro nnxono nnhene nnie onaxane,
yxonnxo onn /ry cnary/ ne npnmaiy nyrem uyna, a mnm¬ene ro nnie yxonnxo ra onn ne
nanase nomohy pacyhnnana n pacyhyiyher snana, neh xpos nanymrane cnaxor ymnor
nenonana; na oryna ono nnie nn npencran¬ane, nn pasym, nn mnene, nn nemro xao
sax¬yuax, nnrn ra ym nocrnxe camo nomohy ycnnnana sacnonanor na nopnnany. Ha
xpaiy xpaiena, cnaxa Foxnia sanonecr n cnaxn cnemrenn saxon npema peunma orana
orpannuenn cy uncrohom cpna; cnaxn naunn n nnn monnrne sanpmana ce na uncroi
monnrnn, a cnaxo pacyhnnane xoie ce ycnnne onosno xa Onome xoin ie nsnan n nesanncan
on cnera, saycran¬a ce na onôannnany cnera mro iecre. To oner ne snaun na saro y
sanonecrnma nema nnuer npyror cem uncrohe cpna, nma mnoro rora: sanor onor mro ie
oôehano y onom nexy n noôpa ôynyher xoin ce nnnn, n y xoinma ce yxnna na ocnony nera.
Taxo n y monnrnn nocroin nenspennnn npnsop, monnrneno ycxnhene /rco:ooic/ n
nencxasnne raine. V ncrom cmncny n naxon yxnanana onor mro iecre, raunnie naxon
ycnocran¬enor cnoxoicrna yma, xoie nnie camo peu, nero ce y nama sônna n nenom, naxne
n naxon nera, na uax n axo ie ro nesnane, ono ie nnme on snana, a axo ie mpax, on ie
sacnen¬yiyhn; a y rom sacnen¬yiyhem mpaxy, no nennxom Pnonncniy, napyiy ce Foxnin
naponn cnernma /47/. Hpema rome, canpmeno nocmarpane Fora n cnera Foxnier nnie
npocro yxnanane, neh ie ro naxon ror yxnanana yuecrnonane y ôoxancxnm crnapnma n
npe naponane n npnmane napa /48/, nero yxnanane. Ta npnmana n naponn cy nencxasnnn.
3aro axo ronope o nnma, ronope onn nyrem npnmepa n no camepenocrn, ne saro mro ce
onn n nnne na rai naunn, neh saro mro ie n nnaue nemoryhe noxasarn nnheno. 3aro onn
xoin cnymaiy one xoin o rome ronope y npnmepnma, ann ne ca onpesom, xao o neuemy
nenspennnom, cmarpaiy ro npemynpo snane nynomhy, re rase re ymcrnene ôncepe cnoiom
189

nopyrom (Mr. 7, 6), a cnoiom ôopôom peunma nene one xoin ro mory na nm noxaxy, xonnxo
ie moryhe.
19. Onn nax ycnen uonexo¬yô¬a n y mepn moryhnocrn, xaxo cam pexao, ronope o rom
nenspennnom, re yxnanaiy saônyne onnx xoin nesnanauxn nepyiy, na naxon yxnanana
cnera mro iecre nacryna nornyna nenenarnocr, a ne nenenarnocr xoia ie nnma on cnaxor
nenonana. Cynporno, ro nenspennnno oner ncrpaiana y cnoioi npnponn. 3aro nennxn
Pnonnsnie ronopn, na nocne yxnanana cnera mro iecre nnie ronop, nero orcycrno ronopa
n na ce mn «nocne nainnmer ycxohena ciennnyiemo c nencxasnnnm»/49/. Ann ra
nencxasnnocr ne snaun, na ym moxe na noxyun ono mro ie nsnan yma iennno nyrem
nopnnana; iep n raxno ycnnnane ie nexo mnm¬ene rora mra nnie y cxnany c Forom, n
ono y ceôn raxohe nocn cnnxy onor nocmarpana nnmenor oônnxa n nocmarpauxe nynohe
yma, ann ono nnie ro. Onn xoin cy ce, nomohy ror yxnanana cnera nonyr anhena
ciennnnnn c nnm, npxe na ie ono nancymracrneno nsnan cnera. Cnn xoin cy sanpenenn na
on nnx npnme ry rainy saxnannnm nepnnm cnyxom, mory n camn na ocnony yxnanana
cnera na cnane ro ôoxancxo n necxnar¬nno cnerno, ann ne mory na ra nnne n na ce
ciennne c nnm, cne nox ce ne npouncre npxanem saxona n npnnpemaiyhn ym
nenarpynenom n nernapnom monnrnom ne npnme narnpnponny moh nocmarpana
/0rooioc/.
20. Kaxo hemo nasnarn ro mro nnie nn onaxane nn mnm¬ene yonmre? Cnaxaxo ne
npyraunie nero xaxo ie ro Conomon, xoin ie mynpomhy npenasnmao cne xnnyhe ¬yne no
nera: onaxane, ann iacno, ôoxancxo n ymno./50/ Jep cnoiem ona nna on ynepana cnymaona
na nn sa ienno on ra nna ne moxe na ce mncnn na ie ro, nn sa onaxane nn sa mnm¬ene,
iep nnrn ie mnm¬ene nexan onaxane, nnrn onaxane mnm¬ene. Paxne, ymno onaxane ie
pasnnunro on cnaxor on nnx. To, naxne, nnn rpeôa nasnarn raxo, nnn xao nennxn
Pnonncnie iennncrnom, a ne snanem. „Tpeôa cxnarnrn“, xaxe Pnonncnie, „na nam ym c
ienne crpane nma moh mnm¬ena nomohy xoie rnena ymcrnene /crnapn/, a c npyre
iennncrno xoie npenasnnasn npnpony yma n nomohy xoie ce on nonesyie ca onnm mro ie
nsnan.“ n iom: «Hsnnmne cy nopen onaxaia n ymne mohn, xana nyma nocrane ôoronnxa
saxna¬yiyhn necasnar¬nnom ciennneny n xana ynnha spannma ror nenpncrynaunor
cnerna, rnm ynnnnma ôes ouniy»./52/ V rom /ciennneny/, carnacno Maxcnmy nynnm
ôoxancxor, «nocnehenn y ry cnernocr nennn¬nne n nenspennne cnane, cnern n camn
nocraiy cnocoônn na npnme ry ônarocnoneny uncrohy»/53/
21. Hexa nnxo ne mncnn na onne nennxn ôorocnonn ronope o nopnuyhem ycxoheny; ono ie
npncrynauno cnnma xoin ra xene n ne npeoôpaxana nyme y anheocxo nocroiancrno,
ocnoôaha nonyme nonmane on cnera npyror, ann camo no ceôn ne moxe na nonene no
ciennnanana c rnm nsnan. Ann, uncroha crpacnor nena nyme, xoia ôecrpamhem
nenornopno onnaia ym on cnera, xpos monnrny ra ciennnyie ca nyxonnom ônaronahy, y
xoioi nounny na ce ncxycrnyiy Foxnia oôacianana, na ocnony xoinx nyma nocraie
anheocxa n ôoronnxa. 3aro cy nocne nennxor Pnonncnia onn ro nasnann nyxonnnm
onaxanem/54/, mro raxohe onronapa rainom n nenspennnom nocmarpany, y nexom cmncny
nspaxanaiyhn ro iom ôo¬e. Jep rana uonex nnnn nyxom, a ne ymom nnn renom. H rauno
sna na narnpnponno nnnn cnerno xoie ie nnme on cnerna, ann rana ne sna samro ra nnnn,
ne moxe mehyrnm nn na ncrpaxn npnpony ror nyxa, ycnen nencrpaxnnocrn nomohy xoie
nnnn. To ie ono mro ie Hanne pexao, xana ie uyo nenspennno n nnneo nennn¬nno: «mana
cam Ia nnneo, xaxe, ne snam na nn nsnan rena, ne snam na nn y reny» (2 Kop. 12, 2), a ro
snaun na on nnie snao na nn ie neron ym nnn nerono reno ônno opran nnhena. Hero, on n
camor ceôe nnnn xao onor xoin ie ycnen nenspennnor ônaronymia rora mro nnnn nsnan n
190

nsnan, ne camo cnaxe crnapn n mncnn o crnapnma, neh n camor ceôe. Vcnen ror cnor
ycxnhena saôopan¬a on n monnrny Fory, o uemy ie ronopno Cnern Hcax, nmaiyhn sa
cnenoxa nennxor n ôoxancxor Ipnropnia: «Monnrna ie n uncroha yma, xoia nacryna y
nnn¬eny iennno na ocnony cnernocrn Cnere Tpoinne», n iom „uncroha yma ie /moh/ y
xoioi npeme monnrne npocniana cnernocr Cnere Tpoinne n ym ce rana ysnnxe nsnan
monnrne: n ro nnme ne rpeôa snarn monnrnom, neh pohenem uncre monnrne xoiy Pyx
ma¬e onosro. Vm ce rana ne monn monnrnom, nero y ncrynany npenocn y nenoxyunny
crnapnocr (y neyxnar¬nne crnapn), a ro ie nax nesnane xoie ie npenacxonnnie on
casnana.»/55/ Ono mro ie oreno onor n ym oôpanonano, n xa ceôn oxpenyno nonyr
naicpuannie crnapn, nnnehn ce xao cnerno orxponencxo, ann ne uynnnm renom, ne
orpannueno nn y nncnny, nn nanone, nn y mnpnny, raxo na on n ne nnnn npocrope sa nera
nnn¬nnor n oôacianaiyher cnerna, neh xao na ie nonyr nexor cynna, ôecxonauno cniannie
cnernehn on cnera y cnery, a on ôn ôno y cpennnn cnera n cam ôn ôno y cpennnn xao oun y
nennnn, a raxno ie mra ono iecre.
22. 3aro Maxapnie Bennxn xaxe na ie ro cnerno ôecxonauno n nanneôecxo. /56/ Ppyrn on
naiycanpmenninx cnernx ¬ynn /57/, nnneo ie na cne nocroiehe y cnery xao na ie
oôyxnaheno iennnm spaxom ror ymcrnenor cynna, npemna ra on nnie nnneo y cnom
cymracrny n nennunnn, neh y roi mepn y xoioi ie ceôe yunnno ocnocoô¬ennm sa raxno
npnmane, casnanmn ns ror nocmarpana n ciennnena c onnm mro ie nsnan yma, ne ro mra
ie /o«roro:iv/ no cnoioi npnponn, neh na ono yncrnny nocroin /58/, na ie narnpnponno n
nancymracrneno n na ce pasnnxyie on cnera mro iecre, ann na iecre y npanom cmncny re
peun n na ie iennno, re na na nenspennn naunn y ceôn camom canpxn cne mro iecre. Pa
nasna nnnn ry ôecxonaunocr nnie naro nniennom uonexy, nnrn cnnm ¬ynnma saienno. Ann
n onai xoin ie ne nnnn cxnara na on cam nema cnare na ie nnnn, yxonnxo nnie nomao no
nyne carnacnocrn ca Pyxom xpos canpmeny uncrohy, a ne crora mro my ie nnhene
nocrnrno rpannne. A xana ie ycryxnyno ro mro npnnana nocmarpany, rana ie ycnen
iennaxo ôecrpacne panocrn xoia nsnnpe y rom xoin nnnn, ycnen ymnor mnpa n nonono
yna¬ene narpe ¬yôann npema Fory, nnnenan rauno casnao na ro n iecre ôoxancxo cnerno,
maxap ra n neiacnnie nnnn. Basna crpemehn nanpen n ncnnryiyhn cne nnme cnernocr
nnhena y mepn ôoroyronnor nenonana, ysnpxanana on cnera cno¬amner, monnrnene
naxne n noxopanana Fory nenom nymom, on sôor rora cne iacnnie cxnara ôecxonaunocr
nnhenor, na ie ona ôecxonaunocr, n na ne nnnn rpannne nenom ciaiy, ann na nnnn cne
ôo¬e nemoh cnoie cnocoônocrn na npnxnarn ry cnernocr.
23. Ann cmarpa na nn ro mro ie sanpeneo na nnnn nnie npana Foxnia npnpona. Kao mro ce
on nyme paha xnnor y onymen¬enom reny n mn rai xnnor raxohe nasnnamo nymom /59/,
npemna snamo na xnnyha n xnnor naiyha nyma y nama iecre nemro pasnnunro on ror
/xnnora rena/, raxo ce y ôoronocnoi nymn paha cnerno on Fora xoie ce y ny nacennno,
npemna ie ciennnene cnemoryher Fora c nocroinnma oner nnme on ror cnerna, saro mro y
cnoioi narnpnponnoi cnnn For ncronpemeno n y nennnn npeônna y Ceôn n y nennnn xnnn
y nama, ne npenocehn nam na rai naunn Cnoiy npnpony, nero Cnoiy cnany n ciai. To ie
ôoxancxo cnerno, n cnern ra c npanom nasnnaiy ôoxancrnenomhy, ôynyhn na oôoxyie; a
axo ie raxo, ono n nnie npocro ôoxancrnenocr, neh oôoxene camo no ceôn /60/, nnn
naueno ôoxancrnenocrn. To ce noxasyie xao nenene n ycnoxnanane iennncrna Fora/61/,
ann nnmra mane sôor rora nnie on Hpnoôor/62/ n Hanôor /63/, n Hannauennn /64/; n ienan
y cnom iennncrnenom Foxancrny, a Hpnoôor n Hanôor n Hannauennn ie On oryn, iep ie y
nemy sacnonana ra ôoxancrnenocr oôoxena, xaxo cy y cxnany ca nennxnm Pnonncniem
Aponarnrom onpennnn yunre¬n Hpxne, nasnnaiyhn ôoxancxomhy ônarornopnn nap xoin
on Fora nponcrnue. Cam /Pnonncnie/, xaxe y onronopy na Iaiono nnrane, xaxo na ce
191

cxnarn na ie For nnme on nauena ôoxancrnenocrn: „Axo ôynem nonmao ôoxancrnenocr
xao rai ôorornopnn nap, saxna¬yiyhn xome ce mn oôoxyiemo, n axo rai /nap/ nocrane
naueno oôoxena, rana he For, Koin ie ysnnmennin on cnaxor nauena, ônrn nsnan
ôoxancrnenocrn y rom cmncny“/65/. Paxne onn na Fora npenoce Foxniy ônaronar ror
cnerna xoie npenasnnasn onaxane, ann ono nnie nenocpenno no cnoioi npnponn For, iep
On moxe ne camo na npocner¬yie n oôoxn ym, neh n na casnaie ns neônha /rxunov:æv/
cnaxy ymny cymrnny.
24. Bnnnm nn xaxo onn xoin ra nnne nepyiy na ie xao nennn¬nn mohnnin nero mro ro
mncne snauainn sacrynnnnn re cno¬amne mynpocrn? V crnapn, onn xoin cy ce ycnenn no
nocmarpana rora snaiy na ymnnm uynom nnne cnerno n na ie ro cnerno For, xoin y
cxponnrom ciennneny ônaronahy oôaciana one xoin y rome yuecrnyiy; ann axo nx nnram
xaxo ie moryhe nnnern Hennn¬nnor, onronopnhe rn: „ne y nayuennm peunma ¬yncxe
mynpocrn, neh peunma Cneror Pyxa“ (1 Kop. 2, 13). Jep onn cy nenorpeônrn n ¬yncxa
mynpocr nm ne rpeôa, nmaiy yuene Pyxa n xnane ce saienno c Anocronom „na cy ce y
npocrorn n ncxpenocrn Foxnie ônaronarn oôpahann y cnery, a ne y renecnoi mynpocrn“
(2 Kop. 1,12). Onn he rn, naxne, cmnpeno onronopnrn: Foxnie /cnne/, uoneue, nnie moryhe
oôyxnarnrn namnm snanem n mnoro rora mro mn ne pasymemo nma ôorononnune yspoxe;
„ann ynopehyiyhn“ npema rom Anocrony „nyxonno c nyxonnnm“ (1 Kop. 2,13), npema
Crapom 3anery yrnphyiemo ônaronarn Honor. 3ôor rora ie n cam Anocron nasnao
noxasnnane ns Crapor /3anera/ ynopehnnanem, ôynyhn na ce naponn ônaronarn ne
nornphyiy camo xpos Crapn 3aner, neh ce noxasyie na cy n nnme on napona saxona, na he
onn xoin xnne n nnne y Pyxy na ro nnrane, xaxo ie moryhe nnnern nennn¬nno cnerno, na
onronope onaxo xaxo ra ie nnneo Foronnnan Hnnia.Pa on nnie nnneo na uynan naunn
noxasyie onunia xoxa cran¬ena na nerono nnne, re na ie nnneo Fora, mana ie onuninm
xoxyxom /Jenp. 2, 38/ npexpno cnoie uynne oun, a ro /noxasyie/ ono mro ie no onmrem
npnsnany neron nasnn: cnenox n naxan necnnx, iep cnn ra nasnnaiy ôoronnnnnm n
mrannme npeynennuanano naiôoronnnnninm. /66/
25. Oner, axo nexo nsnona xaxe raxnnma: «mra nam snaun ro mro xaxere na nama
monnrna raiancrneno oniexyie y namoi yrpoôn, n mra ie ro mro saienno /c nama/ noxpehe
name cpne», onn oner ncrnuy sem¬orpec Hnnie, xoin ie ynon y iacny ymny ôoxancxy
oôiany (3 Hap. 19, 12), re Hcaninny yrpoôy xoia oniexyie (Hc. 16, 11). Axo xo sarnm nnra:
«A mra ie rai xap xoin nornue on monnrne?», yxasahe onn na narpy sa xoiy oner cam
Hnnia cmarpa na ie Foxnie snamene, yxonnxo ce On iom nnie noxasao, n xoioi ie iom
neonxonan npeoôpaxai xa ciainom rpenepeny /o\oov/, axo rpeôa na nonpnmnnmn
ôoxancxn spax, yxaxe onom xoin rnena na ror Hennn¬nnor (3 Hap. 19, 12). Cnomnny n
ro, na ce n cam Hnnia noxasao xao narpa, n na ce renecno noneo na narpena xona (4 Hap. 2,
11); ann n npyror Hpopoxa unie ie cpne xao narpom sana¬eno (Jep. 20, 9), npn uemy ie
narpa y nemy nocrana nocnonno Peu Foxnia. H axo ncnnram mra ro iom cxpnneno
neicrnyie y nnma, ynopehyiyhn ca cnnunnm nyxonnnm crnapnma, xao mro cmo neh
xasnnann, rana he rn ce /ymna nnhena ns Crapor 3anera/ noxasarn ônncxnm n na cne he
oniennom na onronope: sap ne snam uoneue na ie uonex ieo xneô anheocxn (Hc. 77, 25)?
Hncn nn uyo peun Iocnona, na ie On nao Pyxa Cneror onnma, xoin ra mone nany n nohy
(Hx. 11, 13; 18, 7)? Bra ie ro rai anheocxn xneô? Hnie nn ro Foxnie n nanneôecxo cnerno,
c xoinm ce no nennxom Pnonncniy nnn na ocnony ynnna, nnn na ocnony npnmana nsnan
yma, ymonn ciennnyiy?/67/ For ie nao naronemrai oôacianana ¬ynn rnm cnernom ma¬yhn
many onosro uerpnecer ronnna, a Xpncroc ie ro ncnynno ma¬yhn npocner¬ene Pyxa
onnma xoin y nera unpcro nepyiy n xoin cnoiy nepy nennma noxasyiy, re npyxaiyhn nm
cnoie npocner¬anaiyhe reno sa xpany, iep ie ono sanor nenspennne ôynyhe saiennnne ca
192

Hcycom. Axo y Crapom 3anery nma naronemraia n neuera npyror on onor mro nam ie
raxohe no Xpncry naponano, y rome nema nnmra sauyhyiyhe. Bnnnm nn onna na ce na
ocnony onnx cnmnonnuxa npocner¬ena noxasyiy xao nexo ymno npocner¬ene n npyre
raine, mnmo casnana?
26. Vxonnxo rn ¬ynn, xaxo cn naneo, onpnuy Foxnie ônaronarno cnerno, n ono xoie ce na
Tanopy noiannno nasnnaiy uynnnm, npno hemo nx sannrarn, cmarpaiy nn na ie ro cnerno
xoie ie rana na Tanopy saciano nsaôpannm yuennnnma, nemro ôoxancrxo. Axo ra ne
cmarpaiy ôoxancxnm, ononprnyhe nx Herap, xoin ie no ienanhenncrn Mapxy na ropn ocrao
ôynan n nnneo Xpncrony cnany (Mx. 9, 2–8), a y cnoioi Ppyroi nocnannnn nanncao na ie
ôno ouennnan Berone nennunne, xana ie ca Bnm ôno na Cneroi ropn (2 Her. 1, 16 n 18).
Vhyrxahe nx n rai xoin snarnnm iesnxom pasiamnana ienanhe¬cxy npononen: «Iocnon ce
noianno ônncrannin on camor ceôe, Berono reno ie sanpxano ncrn oônnx, a Berona
ôoxancrnenocr ie noxasana cnoie spaxe»/68/. 3auennhe nm ycra xonauno nennxn
Pnonncnie, xoin ro iacno nasnna ôoroian¬enem n ôoroorxponenem/69/, a sarnm n
Ipnropnie Forocnon, xoin sa ro cnerno xaxe na ie «ôoxancrnenocr xoia ce noxasana
yuennnnma na ropn»/70/, re ys mnore npyre n Cnmeon, xoin ie nnnnnm iesnxom yxpamanao
xnrnia cxopo cnnx cnernx nnmyhn na ie ôorocnon xora ie Xpncroc noceôno noneo, nnneo
xaxo ce na ropn «oônaxnno camo Foxancrno Peun»/71/. A axo onn carnacno ca ncrnnom n
nennm necnnnnma ono nnheno cnerno nasnnaiy ôoxancxnm n Foxninm cnernom, ca rnme
nyxno npnsnaiy na ie canpmeno nnhene Fora cnerno. 3aro ra ie n Moicnie raxo nnneo, a n
rorono cnaxn on Hpopoxa, a nonainpe onn xoinma ce noxasano na iann, a ne y cny. Ha nexa
cna nnxona cnera nnhena ôyny cnmnonnuxa n yonmre raxna, xaxna ôn camo noxenern
mornn namn npornnnnnn, ann nnie n npnsop xoin ce orxpno Anocronnma na Tanopy, nnie
ôno cnmnonnuxo cnerno, xoie nacraie n onnasn, iep ro cnerno nocn y ceôn nocroiancrno
ôynyher npyror nonacxa Xpncronor n ynpano he ono nenpecrano na oôaciana nocroine y
ôecxonaunocrn nexona, xaxo xaxe ôoxancxn Pnonncnie /72/. 3aro ra ie Bacnnnie Bennxn
n nasnao naronemranare¬em npyror nonacxa/73/, a Iocnon ra nasnna y ienanhe¬nma
Hapcrnom Foxninm /74/.
27. 3amro onna onryxnnarn re xoin rnpne, na cnern nnne Fora xao nenspennny cnernocr,
axo nnhene Bera iecre cnerno ne camo cana, nero n y ôynyhem nexy? Pa nn saro mro onn
ro cnerno ne nasnnaiy uynnnm, nero ymnnm, xao mro n Conomon nasnna Cnern Pyx
(Kn.Mynp. 7, 22)? Mehyrnm, onn cy rn xoin raxne /cnere ¬yne/ xnenehy sa nnhene uynnor
cnerna y monnrnn n xoin onryxyiy cne xoin ronope o nexom uynnom ôoxancxom napy.
Kaxo ie moryhe ronnxo ce saôopannrn na ce cmarparn npennnm na ce onryxyiy onn xoin
nopnuy uynnocr ôoxancxor cnerna?! Bnnnm nn xaxo cy nenocnennn n npenpr¬nnn? Kaxo
ce unnn, nemrn cy y rome na naonaxo ronope, ann ne n na nemro na¬ano ynnne. Ha uax n
axo cy ro pexnn raunn rymaun crape n none oôiane cnernocrn, na nn ôn nepasymna
xnnornna, na ce rana namna na ropn, onasnna rai ciai xoin ie ciainnin on Cynna? Cnaxaxo
mncnnm na ne, iep nnie sanncano nn ro na ie croxa onasnna Iocnonny cnany xoia ie
oôaciana nnxone nacrnpe na Xpncronom poheny. Kaxo moxe na ôyne uynno cnerno ono
xoie ne nnne oun ôecnonecnnx xnnornna xoie ro nnne onaxaino, npemna nm cnia xan cy
ry n ornopene? Axo ce nax nnnn uynnnm ¬yncxnm ounma, nnnene ôn ra one rnme no uemy
ce pasnnxyiy on nepasymnnx ouniy. A mra ie ro? Bra ie ro iom mro rnena xpos ¬yncxn
nornen, nero ym? Hero axo nnie no roi onaxainoi mohn, iep rana ôn ra cnrypno nnnena n
nepasymna ônha, nero ymcrnenom mohn xoia ce npnma nomohy onaxana, a npe nn nom, iep
rana ôn ie nnneno cnaxo oxo oôaciano cynnem, a nonainpe onn xoin cy naiônnxn, na naxne,
nn onom /mohn/ nncy nnnenn ono cnerno y npanom cmncny, re rana nn ono cnerno ne ôn
ônno y npanom cmncny onaxaino. Ocnm rora, nnmra uynno nnie neuno, a cnernocr
193

ôoxancrna, xoiy uecro nasnnaiy Foxniom cnanom, n npeneuna ie n ôecxonauna; na onna
nnie uynna.
28. Axo ona nnie onaxaina, a Anocronn cy sanpenenn na ie npnmaiy n ounma, /npnmaiy ie
onn/ nnax nexom npyrom cnnom, xoia nnie uynna. 3aro cnn ôorocnonn cniane Hcyconor
nnna nasnnaiy n nenspasnnnm n nenpncrynaunnm n nenpemennm xao nemro mro ie
nenspennno, a ne onaxaino y npanom cmncny, xao n cnerno xoie ie mecro none¬eno nm na
neôecnma sa ôopannmra cnernx nocne nnxonor onnacxa onanne; a ramo ie cnerno, unin ie
naronemrai onai ciai xoin nm ce iom onne naie xao sanor. Jep axo ce cne ro nmenyie
cnernom n axo nsrnena na nexana nornana non onaxane, ann n na ie nsnan yma n nnxonn
nasnnn npenasnnase ncrnny xoia nnma onronapa, xaxo ie moryhe ronopnrn na cy onn
uynnn y npanom cmncny peun? H iom, unnehn cnere monnrne sa npemnnyne, mn ycpnno
noiemo Foronauennoi ônarocrn: „Hacenn nnxone nyme na cnerno mecro“. Bra he rnm
nymama onaxaino cnerno? H xaxna nm ie mrera on cynpocran¬enor, on ncro raxo
onaxainor? Bnnnm nn na nnmra on rora nnie y npanom cmncny onaxaino? A na
nocmarpane cnerna nnie npocro nesnane nnn npocro snane, noxasann cmo pannie, xana
cmo cnomnnann nnamen mpaune narpe nemona npnnpem¬en sa npniare¬a nemona/75./
3naun na nnie ônno norpeôno na ce ncxasyie o nenspennnom Hcyconom ian¬any y cnerny
na Tanopy, ôennnm, iacno ¬yncxnm sax¬yunnma n nenoysnannm mncnnma, nero na ce
nouene ca nonepenem npema peunma orana n y uncrohn cpna ouexyie rauno snane xoie ce
naie ncxycrnom. Ornen cnemrenor ciennnena c Foxninm cnernom raino yun one xoin ra
noôniaiy, na onaxno cnerno nnie nnmra on nocroieher /cymror/, saro mro ie nnme on cnera
mro iecre. Kaxo ie uynno ro mro ie nnme on cnera mro iecre? H mra on uynnor moxe na
ôyne necrnopeno? Ha xaxo ciai Foxnin moxe na ôyne crnopen? 3naun na ono nnie
onaxaino y npanom cmncny.
29. Maxapnie Bennxn xaxe na „Kana ce nyma ca crpaxom, ¬yôan¬y n crnnom, xao ônynnn
cnn, oôparn cnom Bnanapy n Fory Ony, On ie npnma ne npeôpoianaiyhn ioi nanone n naie
ioi onmop y cnann ri. y cnerny Xpncronom“ (Cnp. 45, 7; 51, 11)/76/. Kaxna ie nax cnana n
cnerno Xpncrono, axo ne raxna, xaxne ie nnneo npoôyhenn Herap „xan ie ôno c Bnm na
Cneroi ropn“? Kaxo ôn ro cnerno morno na nocrane onehom nyme, axo ie uynno? Ha
npyrom mecry rai ôorocnon nasnna ro cnerno neôecxnm/77/, a mra on uynnor moxe na
ôyne neôecxo? H na npyrom mecry on xaxe: „Cacran ¬yncxe npnpone, npnm¬en on
Iocnona, ceo ie snecna nennunne na neôecnma“ (Jenp. 1, 3), „ncnynen cnanom ne camo y
nnny, xao Moicnie, nero y nenom reny“ /78/ Pa nn onna ro cnerno ramo sanyn cnia
yxonnxo ra nnmra ne npnma? Jep sanyn cnia axo ie sancra onaxaino. Hnn, na nn ie ono
ncrnncxa xpana nyxona, anhena n npanennnxa? 3aro monehn ce Xpncry sa npemnnyne mn
xaxemo na „npecenn ramo nnxone nyme, rne he nnnern cnerno nnna Beronor“. Kaxo he
nyme na nocrnrny cnerno xoie uynno cnia n xaxo yonmre mory na ce necene y nemy?
Bacnnnie Bennxn xaxe ne he ca renecnnm ian¬anem Iocnona uncrn cpnem nesaoônnasno
nnnern cnny xoia cnia ns rena xoie ce xnana. Kaxo onna ro mro ce nnnn uncrohom cpna
moxe ônrn onaxaino cnerno? „Xpncroc ie crnrao na ropy y ôesmepnom cniany cnor nnxa“,
xaxe nenau Foxninx necama Kosma/79/. Kaxo y ôesmepnom, axo ie uynno?
30. Cre¢an, npnn nocne Xpncra myuennx sa Xpncra, nornenao ie n nnneo ornopena
neôeca, re y nnma cnany Foxniy n Xpncra xoin croin no necne pyxe Fora (Pena 7, 55–56).
Kaxo ôn uynna cnna rnenana morna na nocrnrne nanneôecxo? Mehyrnm on ie rnenao
onosno ca sem¬e na ramo, re ie naxnnie ro mro nnie nnneo camo Xpncra, neh n Beronor
Ona. Jep xaxo ie morao na nnnn na ie Cnn ys necny pyxy, axo raxohe nnie nnneo n Ona? Pa
nn ie iacno na uncrn cpnem nnne nennn¬nno, ann ne uynno neh ymcrneno, ne nyrem
194

nopnnana, neh nomohy nexe nenspennne cnne? Jep nenocrnxna nncnna n cnana Ona
nnxaxo ne nonymraiy onaxany na npnhe. Cnmnonnuxo ie onne nonoxai, a ne n camo
nnhene. Ann n rai nonoxai c necne crpane, naxo ie cnmnon unpcrnne, nensmennnocrn n
neune yrnphenocrn Foxnie npnpone, ono mro on iecre, n nnheno ie na nenspennn naunn.
Jep iennnopohenn Cnn nnie rnymno cnoi nonoxai c necne crpane xaxo ôn rnme yxasao na
ônno mra npyro, neh ie neuno croiehn snecna Ony, xreo na orxpnie Cnoiy cnany uonexy
iom nocroiehem y reny n xoin sa Berony cnany naie nymy. Hyrem nopnnana nnie moryhe
nnmra ynnnern nnn mncnnrn, a Cre¢an ie nnneo cnany Foxniy. Axo ie nerono nnhene
ônno mncneno, nsneneno ns yspoxa n cpasmepa, onna n mn raxohe nnnnmo cnnuno xao on,
saro mro mn raxohe nsnonnmo no cpasmepama, na ie no nonoxaiy nennunne n npecro
ouoneuenor Fora snecna on Ona na neôecnma. 3amro rai yuennx Jenanhe¬a ne ôn ro
mncnno onpannie n ynex, neh ôn na ro nomncnno rana? „Ine“, xaxe on, „nnnnm ornopena
neôeca n Cnna uoneunier, xaxo croin xon necne pyxe Fora“. 3amro my ie, na xpaiy, ônno
nyxno na rnena na neôo, n na ce neôeca ornope, axo ôn nerono nnhene ônno npocro
snane, nonnxno y ymy? Jacno ie, na rai npnomyuennx nnie nnneo nn ymom, nn onaxanem,
nn xpos nopnnane, nn xpos yspoxyiyhn n cpasmepan ymnn sax¬yuax o Fory. Ha na xoin
onna naunn? Cmeno hy rn pehn: nyxonnn, ro iecr xao n onn xoin y orxpnneny nnne
nesamyheno cnerno. Taxo cy ronopnnn n mnorn on ouena. Taxo nac ie nayuno cam Foxnin
Anocron Hyxa, xoin ie pexao: „Hyn nepe n Pyxa Cnerora, Cre¢an ie nornenao na neôeca n
nnneo cnany Foxniy“. H rn hem raxohe, axo ôynem nyn nepe n Cneror Pyxa nyxonno na
ynnnnm crnapn n camom ymy nennn¬nne, a axo cn cacnnm nycr n nnmen nepe, nehem
noneponarn onnma xoin cnenoue o rome mro cy nnnenn. 3aro mro axo ôn nmao many nepy,
c nomronanem hem na cnymam one xoin ns cnor ncxycrna /ornena/ xasyiy y mepn moryher
o cxpnnenom, ne cnonehn ra nn na ocehane, nn na snane, uax n xan ce ra nmenonana onne
npnmenyiy y cnnunonmenocrn, ne ôopehn ce na rai naunn npornn ncrnne xao npornn
saônyne n ne onôanyiyhn naponany nam rainy Foxniy ônaronar.
31. Hemro raxno ie n nocmarpane xoie onn nasnnaiy ncrnnnrnm y noceônom cmncny,
ycpencpehena nenornopnocr monnrne n on ne nonaseha nyxonna ronnnna n cnacr, xao n
ônaronarne cyse panocnnne. Vsponn cnera onora nocrnxy ce y npanom cmncny nomohy
ymnor onaxana. Kaxem „nomohy onaxana“ ycnen nponopnocrn, iacnocrn, nornyne
cnrypnocrn n ôesnpencrannocrn ror cxnarana /xo:oìnvræc/, a cem rora saro mro ce reno
nexaxo npnx¬yuyie ymnom neicrny ônaronarn, re ce ycxnahyie c nom, n camo sanoônia
caonaxana nenspennnnx rainn nyme, re nocmarpaiyhnma naie na raxopehn cno¬a ocere,
mra sa ro npeme neicrnyie y onnma xoin cy noônnn ônaronar. Taxo ie saciano Moicnieno
nnne xana ce ynyrpamne cnerno yma npennno na nerono reno xoie ie raxo noueno na cnia,
na onn xoin cy ra uynno rnenann nncy mornn na nonnecy ro npeoôn¬e cnernocrn (Jcx. 34,
29–35). Taxo ce n uynno nnne Cre¢anono noxasano xao na ie nnne anhena (Pena an. 6, 15),
crora mro ie n ym xoin ie ynyrap nera cnnuno n ôno nonnuan anhennma, ônno ynnnom nnn
ycnen npnmana, re na ocnony nenspennnor yuemha ciennnen c rnm cnernom xoie ôopann
nsnan Cnera, re raxo nocrao anheocxn. Taxo ce n Mapnia Ernnarcxa, a raunnie neôecxa, sa
npeme monnrne onaxaino n npocropno ysnena n renom, saro mro ce saienno ca ysnnmenem
yma raxohe ysnncnno n neno reno, noxasyiyhn ce nasnymnnm, iep /ônncrnyiyhn/
ysnnmennm nan sem¬y.
32. Hcro raxo xana ie nyma nanaxnyra n raxopehn camonoxpenyra nesanpxnnom ¬yôan¬y
npema Jennnom xe¬enom, saienno c nom ce noxpehe n cpne, saro mro nyxonnnm
cxoxonnma /oxio:nuooi/ noxasyie cnoiy saiennnny c ônaronahy n nocnonne ce onmax
ynyhyie oôehanom renecnom cycpery c Iocnonom na oônannma (Mr. 24, 30; Mx. 13, 26;
Hx. 21, 27; 1 Con. 4, 17). Taxo n y ycpencpehenoi monnrnn, xan ce noxaxe ymcrnena narpa,
195

xan ce ynann ymcrnena cnern¬xa n xan ce ycnen nyxonnor nocmarpana noôynn xynna
yma xa nnmem nnameny, reno raxohe uynno neônn n pasorpena ce norne, na no peun
nsoôpasnre¬a nyxonnnx ycxohena/80/, npn norneny na nera nnun xao na ie nsamno ns
nehn onaxaine narpe. Ho mene n cnacr xon Xpncra y monnrnn nonyuana (Hx. 22,44), na on
ynopnor monena Fory y reny nacraie ronnnna xoia ce oceha. Bra na ro xaxy onn xoin
ynepanaiy, na ie ronnnna on monnrne nemoncxa? Hehe nn ncro raxo na yue monnrnn ôes
ôopôe, ôes nanopa, camo na ce reno ne ôn nexaxo ysôynnno, npema cpasmepn ôopôe xoia ie
norexna ns nyme, ocyhyiyhn ry ronnnny? Ann nexa onn onna ôyny yunre¬n monnrne xoia
ne nonn nn Fory, nn ôorocnnueny, xoia ne npecrpoiana uonexa xa ôo¬em. Mn nax snamo n
yxonnxo cmo onrypnyrn on yxnnana xoie cmo, anai!, nanycrnnn xana cmo onônnn na
nomryiemo sanonecr sôor xornmnunor nanopa y cysnpxanany, na hemo y monnrnn ymnnm
uynom na ocernmo ôoxancxo n c ryrom nenomemano yxnnane, y xome ce n reno na
sannn¬yiyhn naunn npeycrpoiana npema ôecrpacnoi n ôoxancxoi ¬yôann. A xo ro ncxycn,
rai xaxe Fory: „Kaxo cy cnarxe rpny mome peun Tnoin, nehma on mena /n caha/ ycrnma
moinm“ n „Kao on cana n macrn na ce nacnrn nyma moia, n ycrnma panocrn xnannhe Teôe
ycra moia“ (Hc. 118, 103; 62, 6). A rnm /yxnnanem/ n ycnen nera nonasn no ysnnsana
xoia nonone no ôoronnxe naxohe n anheocxe ônaxenocrn y yuecrnonany/81/ „y cxnany c
ôoroneicrnennm /0rouoyouc/ oôaciananem ôoxancxnx npocner¬ena“, xaxo ie pexao
nennxn Pnonncnie /82/.
33. Axo ce ounmhanaiyhe oxaiane npen Forom ne orpannuana camo na nymy xoia ce myun,
nero npenasn ca ne na reno n renecno uyno, uemy cy nnn¬nno cnenouancrno ropxe cyse
xon onnx xoin ce xaiy sa cnoie rpexone, samro onna ne ôncmo mornn c noôpnm pasnorom
na npnxnarnmo n snaxe ôoxancxor nyxonnor yxnnana ônncxe renecnnm uynnma xoia nx
npnmaiy? He nasnna nn Iocnon sôor rora one xoin nnauy ônaxennm, iep he ce yremnrn,
nnn na he nm nnon Pyxa ônrn panocr? A y raxnoi yrecn n reno ie mnoronpcnn neonnx.
Hexe on rnx snaiy camo onn xoin nmaiy ncxycrna, a npyrn cy ounrn n onnma xoin ro
cno¬a rnenaiy; noôpohynnocr, cnacr cysa, ¬yôasno sannmane sa caôecennnxa no peun
«Hecme nan necmama»: «Iycrn men reue ns ycra rnoinx, nenecro» (Hecm. 4, 11). 3anor
ôynyhnx ônara ne noônia camo nyma, neh n reno, saienno c nom crpemehn no
ienanheocxom nyry. Onai xoin ro nopnue, nopnue n xnnor y reny y ôynyhem nexy. Ann
axo rana n reno yuecrnyie y nenspennnnm noôpnma, ono he n cana necymnnno na
yuecrnyie y nemy nocrynnoi mepn no Foxnioi ônaronarn naponanoi ymy. Oryn ronopnmo
na cy Foxnin naponn nocrynnn onaxany, ann npnnonaiemo n «ymnom», y mepn y xoioi cy
nnme on npnponnor onaxana, yronnxo mro nx npe cnera npnma ym n yxonnxo ce nam ym
oxpehe npnom ymy, re ôoxancxn y nemy yuecrnyie xonnxo my ie ro moryhe, a on cam n
npexo nera nonesano reno npeoôpaxanaiy ce y ro mro ie ôoxancrnennie, noxasyiyhn n
naronemranaiyhn ryrane rena on crpane nyxa y ôynyhem nexy. He renecne oun, nero oun
nyme npnmaiy cnny Pyxa, xoia nnnn Foxnie napone, a oryn ie nasnnamo ymnom, npemna ie
ona n nnma on yma.
34. Vs ro one xoin nac cnymaiy onnparnnn ôncmo on nonmana nyxonnnx n raiancrnennx
eneprnia /nenonana/ y nnny rnapnnx n renecnnx. To ce noronnno ynpano onnma xoin
rpyônm, neuncrnm yxom n pasymom ne ymeiy na nepyiy n cnene orauxe peun, re cy nx na
necnern naunn npnmnnn on cnernx, norasnnn nx n ynenn pasnop mehy one xoin cy nx
nnma noyunnn, saro mro ne nepyiy Maxapniy Bennxom, a moryhe ie n na ne snaiy na ie
pexao: «sa one xoin nemaiy ncxycrna ro nyxonno ie nenonnp¬nno, a saiennnna ca Cnernm
Pyxom nocrnxe ce uncrom n nepnom nymom, n neôecxa ônara Pyxa ounryiy ce camo onom
xoin nx npnxnara ncxycrnom, a nenocnehenom ie nornyno nemoryhe n na nx samncnn»/83/.
Cnern yncrnny noôoxno ronopn o neôecxom ônary; cnymai ra nox ce cam y nepn ne
196

ynocroinm na ro noxyunm, n rana hem rnm ncxycrnom ouniy cnoie nyme na snam ca
xaxnnm noôpnma n rainama mory n onne na onmre xpnmhancxe nyme. Ann xan uyiem na
ncxycrnom oun nyme casnaiy ra neôecxa ônara, nemoi samnm¬arn pasym. Jep on cnoiom
mohn n onaxaino n ymno unnn iennaxo pasym¬nnnm /oiovon:o/. Kao mro, axo
pasmnm¬am o nexom rpany xoin iom nncn nnneo, nemam ncxycrno o nemy rnme mro o
nemy pasmnm¬am, raxo nn o Fory n ôoxancxnm crnapnma nemam ncxycrno rnme mro o
nnma pasmnm¬am n mro ce rnme cnonn na Fora /ôorocnonn, 0roìoyriv/. H xao mro
snaro, axo ra ne crexnem uynno n ne npxnm uynno cnoinm pyxama n uynno ne nnnnm, na
n xn¬any nyra na nmam mncao o snary y pasymy, oner ra yonmre ne npxnm, nnrn nnnnm,
nnrn nmam; raxo axo n xn¬anyxparno pasmnm¬am o ôoxancxom ônary, a ne ocernm ro
ôoxancxo n ne nnnnm ra ounma xoie cy ymne n nsnan pasyma, rana y ncrnnn nnrn nmam
nnrn cn crexao nmra ôoxancxo. Pexao cam «ymnnm ounma» yxonnxo ce y nnx yce¬ana
cnna Pyxa nomohy xoie ce ro nnnn, ôynyhn na nsnan rnx ymnnx ouniy nocroin rai
npecnern npnsop cnernocrn xoia ie nonainpe ôoxancxa n nsnan cnera/84/.
35. 3aro n Iocnon nnie nosnao cne, neh camo onaôpane /yuennxe/ na rai nenspennnn
nyxonnn npnsop na Tanopy, xoin ie sa moh onaxana nennn¬nn. Hpemna n nennxn
Pnonncnie Apeonarnr ronopn na he y ôynyhem nexy «xao yuennxe npn Hpeoôpaxeny» na
nac oôacia «nnn¬nno Xpncrono ôoroian¬ane, re na hemo ca oôecrpamhennm n nernapnnm
ymom na ce npnx¬yunmo ymcrnenom noxnony cnerna, a y ôoxancxom nonpaxanany
nanneôecxnx ymona nocnehemo no nanymnor ciennnena»/85/, nn raxo nnax mn nehemo
npnmnrn onaxainn ciai /ouynv/ xoin nsônia ns ror rena y monnrnn, xao na ie ono
cxnar¬nno nomohy uyna onnma xoin ra ne npnmaiy cnarom pasymne nyme, xoia ie iennna
cnocoôna na npnmn moh Pyxa xoiom ce nnnn cnerno ônaronarn. Ann nn rai /ciai/ xoin ce
moxe onaxarn raxnnm uynnma nnie y npanom cmncny onaxaian: n cam onai cnern /uonex/
noxasao ie ro ramo onnma xoin yma nmaiy. Jep „y ôynyhem nexy“ he nac, xaxe on,
oôacianarn ro cnerno, a ry nema norpeôe nn sa cnernomhy nn sa nasnyxom nn sa ônno
unme npyrnm mro npnnana canamnem xnnory. To oner casnaiemo ns ôoronanaxnyror
nncma: „Tana he For ônrn cne y cnemy“ no Anocrony (1 Kop. 15, 28), na nam onna nehe nn
ônrn norpeôno onaxaino cnerno, iep axo he nam rana For ônrn cne, onna he n ra cnernocr
ônrn ounncxa. Kaxo onna moxe ônrn onaxaina y npanom cmncny peun? Ocnm rora peun „y
ôoxancxom nonpaxanany anhena“, xoie ie moryhe pasymern na cna rpn naunna, noxasyie
ce na anhenn raxohe npnmaiy ro /neôecxo/ cnerno. Kaxo ie ro moryhe yxonnxo ie ono
uynno? Hanme, axo ie ono uynno, nnn¬nno ie nomohy nasnyxa, na snaun na he ra cnaxo
nnnern iacnnie nnn myrnnie, ne y mepn nnacrnre npnnne n na noi sacnonane uncrohe, neh
no mepn uncrohe nasnyxa. Ann, axo n npanennnnn „cniaiy xao cynne“ (Mr. 13, 43), rana he
ce cnaxn on nnx raxohe na ce noxaxe cnernninm nnn ramnninm, ne no cnoinm noôpnm
nennma, neh npema uncrohn nasnyxa xoin nx oxpyxyie. Brannme, n cana n nana¬e
uynnnm ounma ônhe cxnar¬nno ono mro npnnana ôynyhem nexy, a mro ne camo „oxo nnie
nnneno, a yno uyno“, neh „nnie nonasnno nn y cpne uonexa“, xoin cryna orxpnnennm
nyrennma sax¬yunnana. 3amro, na xpaiy, rpemnnnn ne mory na nnne ro cnerno, axo ie
ono uynno? Hnn, moxe na ôyne na he n y ôynyhem nexy ocrarn nperpane, cenxe,
saoô¬ena, nsnasehn onxonn n mnoronpcna xpyxna xperana cnerana, raxo na ie sa
ônaxenn xnnor y ôecxonaunom nexonany nonono neonxonna mnororpynôennuxa cyiera
acrponora?
36. Ann xaxo renecno uyno moxe na npnmn cnernocr xoia nnxaxo nnie onaxaina? Kpos ry
cnemoryhy cnny nyxa, nocpencrnom xoie cy ie nsaôpann Anocronn nnnenn na Tanopy, xana
ie On saciao ne camo on nnorn, y ceôn nocehn Cnna, neh n on oônaxa xoin cy y ceôn
nocnnn Ona Xpncronor. Brannme n reno he rana na ôyne nyxonno, a ne nymenno, npema
197

Anocrony: „Ceie ce reno nymenno, ycraie reno nyxonno“ (1 Kop. 15, 44); a axo ie nyxonno,
rana he yxonnxo nyxonno rnena, c npanom na npnmn ôoxancxn ciai. Kao mro ie cana
remxo cxnar¬nno, na nmamo ymny nymy xoia ie cnocoôna na nocroin cama no ceôn sôor
ror unpcror rena, xoie ie n cmprno n remxo, na noramnyie n orexana nymy, iep nyma ie
cxnahena xao renecna n nonainpe npencranna, sôor uera n ne pasymemo ro nyxonno
onaxane, raxo he y ônaxenom xnnory ôynyher nexa sa „cnnone nacxpcena“ reno ônrn
nexaxo cxpnneno yxonnxo cy no Jenanhe¬y Xpncronom (Mr. 22, 30; Mx. 12, 25; Hx. 20,
36), npeoôpaxenn y anheocxo nocroiancrno. Jep reno he na ce ncranua raxo na ce nnme
yonmre nehe noxasnnarn xao rnap n nehe ce npornnnrn ymnnm nenornopnocrnma, saro
mro he ym na sannana. Crora he npanennnnn n renecnnm uynnma na yxnnaiy y Foxniem
cnerny.
37. Bra mncnnm non rnm cponcrnom ranamner rena c ymnom npnponom? Cnern Maxcnm
nanme xaxe na „nyma xpos yuecrnonane y Foxnioi ônaronarn nocraie For, npexnnaiyhn y
ceôn cnaxy mncao n ocehai n ncronpemeno npexnnaiyhn npnponna neicrna rena, xoie ce
saienno c nom oôoxana y mepn nemy norynnor yuemha y oôoxeny, raxo na n reno n nyma
rana ounryiy camo Fora, ôynyhn na cy nnxonn npnponnn ôenesn cannanann npeoôn¬em
Berone cnane.“/86/ Axo ie, xaxo cam pexao y nouerxy, For crnopennma nennn¬nn, Cam
Ceôn on nnie nennn¬nn, raxo na he rana rai xoin nnnn ônrn For ne camo nomohy nyme
xoia nam npnnana neh, o uyna!, n nyrem rena, na hemo rana iacno na nnnnmo Foxnie
nenpncrynauno cnerno raxohe n renecnnm uynnma, a ro ie sanor ôynyher nennxor napa
Foxnier n nerone naiane nama, xoiy ie Xpncr nenspennno noxasao n Anocronnma na
Tnopy. Kaxo cnerno Foxancrna, xoie npenasnnasn cnaxy peu n cnaxo nnhene, moxe na
ôyne uynno? Pa nn cn cxnarno na cnerno, xoie ie oôaciano Anocrone na Tanopy, nnie
ônno uynno y npanom cmnny peun?
38. Ann, axo ie ro ôoxancxo cnerno n ono xoie npenasnnasn cnaxy uynnocr, nnax nnheno
uynnnm ounma (xao mro ie ono n nnheno, ôam xao mro n xaxy npornnnnnn onnx
nyxonnnx ¬ynn cnaxyhn ce y rome c nnma n c nama); re axo ie Foxnie cnerno ônno
nnn¬nno renecnnm ounma, samro onna ne ôn morne na ra nnne n ymne oun? Hnn ie moxna
nyma nemro sno, nenonesano ca noôpnm n ôesocehaino npema nemy, mro nnie ronopno
nnxo nn on nainpcxninx snocnanehnx /xoxooocov/? Hnn ie moxna ona noôpa, a reno ôo¬e
on ne? Jep xaxo nyma nnie nomnia on rena axo reno yuecrnyie n noônia cnernocr on Fora,
a nyma ne? Kaxo ro rnapno n cmprno reno nnie cponnnie, npenannie n ônnxe Fory on
nyme, axo nyma xpos reno nocmarpa Fora y cnernocrn, a ne reno xpos ny? Axo ie
Iocnonne Hpeoôpaxene na Tanopy naiana ôynyher Foxnier nnn¬nnor ounronana y
cnann, npn uemy cy Anocronn sanpenenn na ra npnme renecnnm ounma, samro onna uncrn
cpnem cana nnme ne mory na npnmaiy ounma nyme ry naiany, rai sanor Beronor ymnor
ôoroian¬ena? Ho nomro Cnn Foxnin nnie camo nnacrnro ôoxancxo cymro /nocroiane,
u«oo:ooiv/ ciennnno c namom npnponom, o ôesnpnmepnor uonexo¬yô¬a!, yseo nymenno
reno n pasymny nymy „ianno ce na sem¬n n oôpahao ce ¬ynnma“ (Bap. 3, 38), nero, o uyna
nan uynnma!, memaiyhn Ce nyrem npnuemha Cnor cneror rena ca cnaxnm on nepyiyhnx,
On ce ciennnno n ca camnm cymrnm ¬yncxnm /nocroianem/, nocraiyhn ienno reno c nama
n yunnno nac xpamom cner Foxancrna, iep y reny Xpncronom „renecno xnnn cna nynoha
Foxancrna“ (Kon. 2,9); nehe nn On na nocnern n osapn nyme nocroinnx yuecnnxa
ôoxancxnm ciaiem Cnora rena y nama, xao mro ie ocnernno rena yuennxa na Tanopy? Tana
ie Iocnonne reno, mana iom nnie ônno nomemano c namnm rennma, ann ie nmano y ceôn
nsnop ônaronanor cnerna, cno¬a oôacianano nocroine yuennxe xoin cy ra oxpyxnnann n y
nnxony nymy yneno npocnehene xpos uynne oun; a cana, ôynyhn na ie nomemano c nama n
iecre /cymro ie, nocroin/ y nama, ono npnponno nsnyrpa oôaciana namy nymy.
198

39. A oner, nehemo nn no Hncmy (1Kop. 13,12) y ôynyhem nexy nnnem y nnne na nnnnmo
nennn¬nno? Paxne, uncrn cpnem n cana npnmaiy sanor n naiany re nnne Beron ymnn n
uyny nennn¬nnn nnx y camnma ceôn. Jep ym, ôynyhn na ie nernapna npnpona n cnerno
xoie ie cponno, axo rpeôa pehn, rom npnom cnerny xoie ie nainnme, y xome cne yuecrnyie n
xoie ie cnoôonno on cnera, a na ocnony cnor cneonmrer npernyha xa rom npanom /cymrom/
cnerny, nernapnom nenpexnnnom n uncrom monnrnom nenoxoneô¬nno ce oxpehe camom
Fory, npenasehn na rai naunn neh y anheocxo nocroiancrno, saro mro ie nonyr anhena
oôacian rnm npnnm cnernom/87/, re na ocnony yuecrnonana noxasyie ono mro ie npannx
xao yspox/88/, n xpos camor ceôe noxasyie nnar one cxpnnene nenore; re rai naicnernnin n
nenocrynnn ciai, xoin ie Foxnin necnnx Pannn ymcrneno ocerno y ceôn n nanecrno
nepyiyhnma o roi nennxoi n raiancrnenoi crnapn: «Ciai namer Fora ie na nama» (Hc. 89,
17). Jep xo ôn nxana (xo y camom ceôn nnie ocerno n nnneo ciai Fora, na ra norom rpaxn
nomohy nonena, sax¬yuaxa n pamunannnana, a ne nepyie onnma y iennocrannocrn cpna),
morao na ocnony uynena npnxnarnrn na nexn uonex moxe na npnmn ciai Fora? Hpennnny
ncrnny orxpno nam ie Jonan y «Orxpnneny»: «na ôenom xameny, xoin on Fora npnma
noôennnx, a sa xoin ne moxe nnxo na casna, cem onor xo ra ie noôno.» (Anox. 2,17): mro
ne snaun na onai xoin nema xamen ne moxe sa nera na sna, nero axo ce uonex ne npnônnxn
nocnehennma ca nepom, on nnmra ne moxe na cxnarn y rome n cymro ncrnncxo
/ônncrnyiyhe/ nocmarpane cmarpahe cnennnom; ne y rom cmncny na ono npenacxonn uyno
n snane xao nexn cnern npnmpax, neh y rom cmncny, na ie ono necymracrneno na cnaxn
naunn. A xana ie xao nonarax nemapy /nencxycrny/ n nenepiy raxan uonex iom n cnocoôan
na unnn sno, npenynen cyiernnm mncnnma, roron na cne n ôes nomronana npema onom
naicnerniem, ne camo na ra onryxyie xao nenocroiehe, neh n norpemno pasyme rai
ôoxancxn ciai xao nemoncxy npencrany /oov:ooiov/, mro ce n cana, xaxo rn ôpare
xaxem, nexnma noraha.
40. A nnxona xonauna namepa /saronapane, :rìru:oio «oooooic/ ie y rome ie na ie For
nennn¬nn, a hano ce npernapa xao na ie anheo cnernocrn (2 Kop. 11, 14). He cxnaraiy nn
ro na ncrnna nperxonn cnaxom npernapany. Paxne, axo ce hano snoynorpeô¬anaiyhn
crnapny ncrnny npernapa xao na ie anheo cnernocrn, onna nocroin yncrnny anheo
cnernocrn, noôpn anheo. A o uniem cnerny nsnemrana na ie anheo cnerna, axo ne o
Foxniem cnerny, unin on n iecre anheo? 3naun, For ie cnernocr, a anheo Foxnin ie anheo
re cnernocrn, iep nnie Anocron pexao « npernapa ce y anhena xoin iecre cnernocr», neh y
«anhena cnernocrn». Kana ôn ce anheo sna npernapao iennno snanem nnn npnnnom,
moryhe ôn ônno sax¬yunrn na n y nac on Fora ynaxnyro npocner¬ene raxohe naie camo
nayxy n npnnny; ann axo nemon noxasyie cnerno yoôpasn¬e xoie ce pasnnxyie on npnnne n
snana, morno ôn na ôyne na ce ymno n sancra ôoxancxo cnerno pasnnxyie n on nayxe n on
npnnne. Kaxo ie mamrom yoôpaxanano cnerno nainyxannie, ôynyhn na ie rama, npernapa ce
na ie cnerno, a Onai xoin ocnemrana ncrnny cnerna anhena n anhenonnxnx ¬ynn iecre Cam
For xoin ie yncrnny raiancrneno cnerno, xoie ie xao cnerno nnn¬nno n y cnerno
npeoôpaxana uncra cpna; neh npema Cnerom Maxcnmy/89/ n Ipnropniy Forocnony/90/, ne
nasnnaiyhn ce nn camo cnernom xoie onronn ramy nesnana. To na cniane nnie npocro
snane n npnnna, neh onocrpano cnaxoi ¬yncxoi npnnnn n snany, casnaiem on Cn. Hnna
xaxo «Vm», xaxe on: »xoin ce ycpenorouana na camor ceôe, nnnn ne camo nemro uynno
nnn sa pacyhnnane, neh oro¬enn cmncao yma n ôoxancrnena ncnianana, nnmyhn ce y
mnpy n panocrn.»/91/ Bnnnm nn na ce nocmarpane ysnnxe nan cnaxnm neicrnonanem,
oônnxom xnnora n pasmnm¬anem? uyiem nn, xaxo ie n Cnern oran pannie pexao /92/, na
«ym nocmarpa camor ceôe, oôacianor neôecxom ôoiom», cana iacno noxasyie, na rn ce ym
npn rome ocner¬ana spaxom Foxancrna? Hoysnai ce n y nerono npenanane o nyry, xoin
nonn y raxno ônarocnoneno crane nocmarpana: «Monnrna xoia ce ycmepana c naxnom na
199

ceôe», xaxe on, «nahn he naunn monnrne, y xome ie norpeôno rpesneno ycrpaianarn»/93/,
saro mro onai xoin ce ncrnncxn monn, unin ce ym cnno c Foxniom monnrnom, ônna
npocner¬en ôoxancxnm cnianem. Axo nnram n ôoxancxor Maxcnma, pehn he na «Onai
xoin ie nocrnrao uncrohy cpna, ne camo na moxe na casna cymrnny nnxnx n on Fora
sanncehnx crnapn, neh nocmarpa n Camora Fora.»/94/
41. Bra na ro xaxy ¬ynn xoin npononenaiy casnane cymrnne n ycxohene Fory npexo
cno¬amne n oôesym¬ene mynpocrn? «Hocernnmn uncro cpne», xaxe Maxcnm, «For ce
ynocroiana na nocpencrnom Pyxa na nemy ncnnme Cnoia nncmena xao na Moicniennm
raônnnama»/95/. Bra na ro xaxy ¬ynn, xoin name ynyrpamne cpne cmarpaiy
necnocoônnm na npnmn Fora, a ro ie ono xana Hanne xaxe, na ie saxon ônaronarn npe
cnera saneuahen: «ne na xamennm raônnnama, neh na renecnnm raônnnama cpna» (2 Kop.
3, 3), ca unme ce cnaxe n cnenoun nennxn Maxapnie, na «cpne ynpan¬a cnnm oprannma,
(unrannm ¬yncxnm ycrpoicrnom), na axo ônaronar onnana nonpyuinma cpna, ona nnana
nan cnnm nomncnnma (nornsmnma) n ynonnma, iep cy ym n cne nomncnn nyme y cpny, na ie
onne norpeôno nornenarn, na nn cy ônaronarno onprann saxonn Pyxa.»/96/ uyimo nonono
Maxcnma, saxnannn na cpnaunoi uncrohn npocner¬enor y snany n nnme on snana:
«uncro cpne», xaxe on, «sa Fora npencran¬a ym neorprnyr on rnapnnx oônnxa», cnpeman
na ce ynyrap ceôe osnaun ncx¬yunno oônnnnma, xpos xoie my ce ian¬a cnoicrneno
nnn¬nno.» /97/ Bra na ro xaxy ¬ynn xoin ynepanaiy na ce For casnaie camo casnanem
cymrnne, a noian¬nnana Fora, xoia ce sônnaiy npn ciennnanany c Bnm, nncy snane n
nncy sa npnsnanane. For ie, mehyrnm, xpos iennor on ôoronocana xasao: «He yunre ce on
uonexa, ne ns pyxonnca, neh on ycanpmanaiyher ce y nama cniana n oôacianana.» /98/
Hehe nn on rnapnnx oônnxa neorprnyrn ym, xoin ynyrap ceôe nasnauana Foxnie oônnxe,
neocn¬eno na ce ysnnrne nsnan casnana cymrnne?
42. Hnax ie ysnaxene pacyhnnana no Fora nyrem nopnnana nanexo nnxe on saneuahenor
yma Foxninm rainnm nnxonnma, n ôorocnon¬ene raxohe ycryna npen rnm nnhenem Fora
y cnerny, n raxo ie nanexo on onmrena ca Forom, xonnxo ce n snane pasnnxyie on
onnananana/99/. Ionopnrn o Fory n cycpecrn ce ca Forom nnie ienno n ncro. 3a npno ie
norpeôno snane n peu, npn uemy ce raxohe nsnaxe noim¬eno ncxycrno, yxonnxo nehemo
iennno na neryiemo snane, neh n na ce nnme cnyxnmo n na ra npenaiemo; sarnm ie
neonxonna pasnonpcna rpaha sa pacyhnnane, ocnone sa noxasnnana n ynopehnnana npema
npnmepnma cnercxnx crnapn, na cne ro nnn nehn neo rora moxemo nocreneno na
npnxynnmo rpynehn ce n cnymaiyhn, a cne ie ro npncrynauno ¬ynnma xoin ce cnanase y
cnery, re na xpaiy nocraiy n mynpann ror nexa, npemna neuncrn xnnorom n nymom.
Hacynpor rome, cycpecrn ce y ceôn c Forom, npnnennrn ce sa Bera y uncrohn n cnnrn ce
c neronnm necnnnennm cnernom, xonnxo ie ro npncrynauno ¬yncxoi npnponn, nemoryhe
ie, axo n nopen ounmhena xpos npnnny ocranemo cno¬a; re ie raunnie na na¬a na y
camnma ceôn saienno ca ocehaiem ocrannmo cne uynno, nannenmn ce nan nomncnnma,
pacyhnnannma n pasymcxnm snanem, cacnnm ce npenaiyhn y monnrnn nernapnnm
nyxonnnm nenonannma, noônnmn nesnane, xoie ie ysnnmennie on snana n y nemy ce
nanynnnmn npecnernnm cnianem Pyxa, raxo mro hemo nennn¬nno na nnnnmo xao
narpany neunor cnerna. Pasymem nn xonnxo ie on rora nnxe cne mro ce onnocn na
mnoromymehy pasymcxy ¢nnoco¢niy, unie ie naueno uynno nocrnrnyhe, a nocnenna cnpxa
y cnnm pasnonnnocrnma snane, xoie nnie noônieno y uncrohn n xoie ne ounmhana on
crpacrn? Haueno nyxonnor nocmarpana ie noôpo, sacnyxeno uncrnm xnnorom, re
casnanem cymror, ncrnnnror n sancra rauno sa one xoin ra nmaiy, saro mro nnie
noônneno yuenem, neh uncrohom cpna, re ocnocoô¬eno na pasnnxyie mra ie y camoi
crnapn neno n xopncno, re mra raxno nnie; a nerona nocnenna cnpxa, sanor ôynyher nexa,
200

iecre nesnane xoie ie nnme on snana, re snane xoie ie nnme on nonmana, cxpnneno
neonnmrno y cxponnrom, rainom n nenspeuenom nocmarpany xao ncxycrny neunor cnerna.
43. Pasymno cnymaiyhn pasymehem na ie ro cnerno ôynyher nexa n camo ono cnerno xoie ie
oôaciano yuennxe npn Xpncronom Hpeoôpaxeny, a xoie n cana oôaciana ym ounmhanaiyhn
npnnnom n monnrnom. V crnapn, iacno ie peueno xon Pnonncnia Apeonarnra, na
ounronano cnerno Xpncrono na Tanopy yxpamana n oôaciana rena cnerana y ôynyhem
nexy/100/. A Maxapnie Bennxn xaxe na «nyma, ciennnanaiyhn ce ca cnernom neôecxor
oônnxa, iom n cana y cnoioi nnocrasn (nonynprocrn/concrny, nnunocrn) nocnehyie y
snane raine, a na nennxn nan Bacxpca n reno neno osapnhe ce rnm neôecxnm nnxom
cnane»/101/, «y nnocrasn», nonaie on, na nnxo ne ôn nomncnno, na ce oôacianane
orpannuana snanem n pacyhnnanem, noceôno mro ce rnue nyxonnor uonexa, xoin ce
cacroin on rpn nena npema nnocrasn: ônaronarn neôecxor Pyxa, pasymne nyme n semnor
rena. Honono ra uyi: «Foronnnnn nyxonnn nnx, xaxo ie cana nsnyrpa saneuahen, n
cno¬amne reno he na yunnn ôoronnnnnm n neôecxnm»/102/, n iom: «Homnpnnmn ce ca
uoneuancrnom, For ie ycranonno ncrnncxn nepyiyhy nymy, nox ie ona iom y reny, sôor
onpoôanana neôecxor cnerna, re nonono xpos Foxnie cnerno ônaronarn nena ymna uyna
yunnno npospaunnm, na ôn n camo neno reno onenyo y cnany.»/103/; n iom: «C xaxnnm
cxpnnenocrnma n rainama onne mory na ce ciennnanaiy xpnmhancxe nyme, nocrahe iacno
camo onome, xo ro ôyne nnneo na ncnnry nyxonnnm ounma; a na Bacxpc n camom he reny
ônrn nonymreno na nx noônie, na nx nnnn n onnana nnma, yxonnxo n ono nocraie
nyxonno.» /104/. Hnie nn iacno na ie ro raxohe Foxnie cnerno, nnheno on Anocrona na
Tanopy n xoie ie cana nnn¬nno uncrnm nymama, xao n nocroiane ôynyhnx neunnx
noôapa? Herna ie nennxn ôorocnon Bacnnnie nasnao ro cnerno, xoie ie saciano na Tanopy
npn Hpeoôpaxeny Iocnonnem, naronemrananem cnane npyror nonacxa Xpncronor /105/,
a na npyrom mecry iacno pexao na rana «xao mro ôn nexo ôoxancxo cnerno npocniano
xpos mpaune nperpane, ro iecr xpos ¬yncxo reno Iocnona, a ro ie ôoxancrnena cnna, xoia
ie osapnna one, xoinma cy uncre oun cpna»/106./ Hnie nn ro cnerno, ca raxnnm ônecxom
npocnianmn na Tanopy, na cy ra nnnene n renecne oun, xaxo ie On xeneo, nncy nn ra rana
nnnenn cnn uncrn cpnem, xana nm ie on crpamnor cniana on npnneror rena xao on cynna,
oôaciao cpna? «O axo ôn n mn ônnn mehy nnma, ornopenor nnna rnenaiyhn na Iocnonny
cnany!» (2 Kop. 3, 18). Fnaro nama, nepyiyhnm, n camnma nam ie na ce monnmo saienno c
nennxnm cnenem, xoin ce monn sa ro.
44. Ann rana cy uncrn nnnenn noiany nennxor cnerna, xoie nam ce iannno y reny, y rom
reny y xaxnom ra onn nnne cana, n xaxo ie n nama moryhe na ra nnnnmo, mro hem mohn na
casnam, axo ôynem xreo, on spauehnx. Vuehn on nnx n ia, no Pannnonoi peun «neponax,
saro (n) ronopnx» (Hc. 115, 1), ys mra ie norpeôno nonarn n on Anocrona: «n mn
nepyiemo, saro n ronopnmo» (2 Kop. 4, 13). uonex, xoin ce pann ienanhe¬cxor xnnora
onpexao on crnnana ôorarcrna, ¬yncxe cnane n renecnnx sanono¬crana n norxpenno rai
cnoi orxas xpos norunnanane onome, xoin ie "npncneo y mepy pacra Xpncronor" (E¢. 4,
13), nnnn, xaxo ce y nemy cne cnnnnie pasropena ôecrpacrna, cnera ôoxancxa ¬yôan, na y
uynnoi noôynn ônna nonyuen xa Fory n npema nancnercxom ciennnanany c Bnm.
3axnarnnmn cno cymracrno, ra ¬yôan ra npnnyhyie na pasaônpe n pasmarpa cne renecne
eneprnie n nymenne cnne, nema nn mehy nnma nemro raxno, mro he nomohn y onmreny c
Forom. H ero nera onpem¬enor nnn ca snanem xpos pacnnrnnane xon ncxycnnx, na ie
mnoro mra on rora cacnnm crpano pasymy, iep cy nexa neicrna pasymna, ann cy ce rex
mano nannena nan uynnomhy, a mnene n pasmnm¬ane, ôynyhn na cy cnocoônocrn
pasyma, oner cy nonesann xana ce ono noraha, ca ocranom uyna, ri. ca yoôpaxananem, n
nopen rora nsnpmanaiy ce opranom nymennor nyxa, o xoiem ie xasnnao Anocron, na
201

«nymennn uonex ne npnma ono, mro ie on Pyxa» (1 Kop. 2, 14). Tana on rpaxn xnnor xoin
ce nan cnnm rnm ysnnmana ymno n nenomemano c nnxnm cnocoônocrnma, pasymenaiyhn
peun mynpor ôorocnona Hnna: «Axo ce ym ysnncno nan renecnnm nocmarpanem, on iom
nnie canpmeno ynnneo Foxnie mecro; xana on iom ynex moxe ys ro na ce sannma
casnanem cnoinx nomncnn, n ys nnx na ce ocran¬a rexyher mapennna»/107/, n iom:
«sannmaiyhn ce nycrnm pasmnm¬annma, yma nanexor on Fora»/108/.
45. A snaiyhn npexo nennxor Pnonncnia n cnannor Maxcnma, na ie namem ymy c ienne
crpane nara cnna mnm¬ena, saxna¬yiyhn xoioi on pasmarpa ymcrnene crnapn, a c npyre
ciennnene xoie npenasnasn npnpony mncnn, saxna¬yiyhn xoioi ce ym cycpehe c
onocrpannm /109/, on n rpaxn ro nnme ns cnera y nama, iennncrneno canpmencrno,
cnpcncxonno n nenone¬nno ono ônrn /ônncrnonane/: nonyr oônnxa nsrnena (riooc :æv
rioæv), xoie onnaia n caônpe yienno canniaiyhn n pasnesyiyhn, cacnnm cnnuno nexnm
xnnyhnm, xao xperane namnx mncnn, na uemy croin cnaxo pannie snane. Kana ce ym
cnymra y nomncnn n xpos nnx y cnoxeny mnoorooôpasnocr xnnora, pacnpocrnpyhn na
cne cnoia neicrna (eneprnie), ann on nma na xpaiy, n nexe npyre nnme eneprnie, xana on
nenyie cam no ceôn, yxonnxo ie neh cnocoôan n na nocroin cam no ceôn, onnen¬yiyhn ce
on mapennna n pasnooôpasnocrn sema¬cxor oônnuia xnnora, ôam xao mro xonannx
onnanana nexom neynopennno nehom eneprniom, neronn eneprniom ynpan¬ana xonem, n
onnanana nome ne camo xana ce xypn, nero n na xony n na xonnma moxe na neicrnyie rom
eneprniom camom no ceôn, axo ce no concrnenoi no¬n nnie cacnnm nocnerno ynosn
ynpan¬ana. Axo ce ym ne ôn y nornynocrn n nasna oôpahao nnxem, on ôn raxohe morao
na ce nonnrne on nemy camom npncyrnor nenonana n na ce y nemy yrnpnn, nonyme ca
nanexo nehnm rpynom neronn xonannx, saro mro ie no npnponn nesan c renom n nomeman
ca renecnnm yrncnnma n onnm pasnonpcnnm on semnor xnnora, cexyhn xpaine
yunpmhenom ycrpoicrny rena. Ha nocrnranmn ro nemy camom cnoicrneno neicrno n
naxohene, a ro ie oôpahane camom ceôn; re npenasnnasehn y nemy camor ceôe, ym moxe n
na ce cponn ca Forom.
46. 3ôor rora onai xoin rexn ¬yôann y ciennnanany ca Forom, nsôerana cnaxn
sanncnnuxn xnnor, nsaônpe monamxo n ycam¬ennuxo xnn¬ene, n yna¬yiyhn ce on cnaxe
npnnesanocrn, ôes cyiere n saôopana, crapa ce na npeônna y nenpncrynaunom
cnernnnmry. Tamo ie on, axo moxe na nsôann nymy on cnnx crnopennx oxona, na nonesyie
cnoi ym c nenpecranom monnrnom Fory, re nyrem ne nparnnmn ceôe y nennnn camor ceôe,
na nponanasn nonn n raiancrnenn nyr npema neôecnma, xao necasnarn mpax
npocnehyiyher raiancrnenor rnxonana; na nenehn ce sa nera neonnoinno ymom, ca
neonncnnnm yxnnanem y naiiennocrannniem, cnecanpmenom, n cnarxom cnoxoiy, re
sancra y rnxonany, ysnehe nsnan cnera crnopenor /110/. Can ncrynnnmn raxo ns camor
ceôe n can npnnannexehn Fory, on nnnn Foxniy cnany n carnenana Foxnie cnerno,
canpmeno nenpncrynauno uynnom npnmany nanpocro, ônaronarnn n cnern nap
neynyuennx nyma n ymona, ôes xoier ym, xana onnanana ymnnm uynom, ne ôn cmorao cnare
na nnnn Fora n ciennnn ce c rnme, mro ie nnme on nera, xao mro n renecne oun nnmra ne
ôn nnnene ôes uynnor cnerna.
47. Axo nam ym npenasn cnoie rpannne n na rai ce naunn ciennnyie c Forom, nannenmn ce
camo nan camnm coôom, ro n For raxohe ncryna ynyrap Camor Ceôe, ciennnyiyhn ce c
namnm ymom, ne camo ornymraiyhn ce y nncxohene, «xao nonyuen npnnnaunomhy n
¬yôan¬y n on nsônnana noôpore nene¬nno ncrynnnmn ns Camor Ceôe n cnoie
nenpncrynaune nncnne»/111/, On ce ciennnyie c nama y ciennneny xoie npenasnnasn
pasym./112/ To na ce For ciennnyie c nama n c neôecxnm anhennma y cnnaxeny, yun nac
202

oner n cnern Maxapnie, xoin ronopn «saxna¬yiyhn Cnoioi ôesrpannunoi noôporn na ce
nennxn n Hpecymracrnenn ymanyie, na ôn ce ciennnno ca Cnoinm ymnnm crnopennma, ri.
c nymama cnernx n c anhennma, xaxo ôn n onn mornn na ce npnonmre xpos nerony
ôoxancrnenocr ôecmprnom xnnory.»/113/ Hnie nn raxo On, cnnasehn no nnorn, no rena
cmprn (Pnm. 7, 24), n cmprn xpcne (unn. 2, 8), nnie nn ce cnnsno ronnxo, na ôn noneo
nymenno nane nocne Anamonor npecryna y noxpon rame (2 Kop. 3, 13–16) n ynenno nm
Cnoie cnerno, xaxo ie rai Cnern ronopno y onom cnomenyrom na nouerxy rnane?
48. Tnme mro npxnre, nenepyiyhn, n npyre nanonehn sa nenepie, ysnmaiyhn cnene n na
cnene none, nanexo ornanaiyhn on Fora ca npyrnma xoin onnone on Bera, ne nnnehn Ia n
saro n npyrnma cxpehyhn naxny, na For nnie cnerno; nn xoin ne camo na camn yna¬anare
oun on cnerna n npnxnanare nx ramn, neh n cnerno nasnnare ramom, unnehn Foxnin
cnnasax ôecnnonnnm, xana ono xenn na nac nocrnrne. He ôncre ce raxo onycrnnn axo ôn
neponann orauxnm peunma, saro mro onai xo cnyma cnere, nounne na ce onnocn ca
cpnaunom noôoxnomhy, ne xaxem iennno npema narnpnponnnm naponnma, neh n npema
rome, mra ie xon nnx cnopno, saro mro, xaxo ie ronopno Cnern Mapxo, «nocroin ônaronar
nenosnara mnannma, xoiy ne na¬a nn orxnanarn sôor nene moryhe ncrnne, nn npnmnrn
pann nene moryhe rpemxe»/114/ Bnnnm? Kaxna ôn ônna ncrnncxa ônaronar, xoia ôn ce
pasnnxonana on ncrnne normara, saro mro ôn y ncrnnn normara oner ocraiano nemro
cnopno? Ounro na ie ônaronar xoia nenyie nsnan snana, pann xoie nnie noôoxno na ce
nasnna saônynom ro, mro iom nnie ncnnrano; raxo na ie ôoxancxn Hnn caneronao na ce on
Fora mone pasiamnena cnnunnx crnapn: «V ro npeme», xaxe on, «neoncrynaiyhn ce monn,
na ôn re For npocnernno, axo ie nnhene on Bera, a axo nnie, na mro ôpxe ncrepa ns reôe
saônyny.» Onn nncy caxpnnn on nac n ro, xaxnn cy snann xon saônyna n ncrnne.
«3aônyna, xaxo npnrnopno onnuana macxy noôpa, npemna ce onena y cnerna nnhena, ne
moxe na nponsnene nnxaxno noôpo nenonane: nn nenanncr npama cnery, nn npesnp npema
cnercxoi cnann, nn npnnnauene neôecxom, nn ycrpoianana nomncnn, nn nyxonnn noxoi,
nn panocr, nn mnp, nn cmnpene, nn ycryxe on nacnana n crpacrn, nn ônaroponno
nymenno pacnonoxene; crora mro ie cne ro neicrno ônaronarn, xome cy cynpornn
nnononn saônyna.» Hexn xoin cy nsnasehn ns cnor nyror ncnnra (onnra, noxymanana)
npeôpoiann n snaxe ymnor nocmarpana pann ynocroianana neponana y nnx no nnxonnm
neicrnnma, xaxo ie peueno: «Hs neronor neicrna npenosnahem ymno cnerno xoie rn ie
saciano y nymn, na nn ie ono Foxnie nnn carancxo» /115/, na ce nn ncrepnnau saônyna ne
ôn cmarpao oômannnauem, a nn saônyna ncrnnom.
49. Ann n nensmepna ônaronar cnerna nanana ne naie ce y onom nexy; «xo raxo ronopn»,
pexao ie ienan Cnernre¬, «rai ie ns ôpoia nyxona». Hexa ôyne pasmorpeno xonnxo nanexo
on ncrnne ônyne onn, xoin naxon nexnx ¬yncxnx necanpmenocrn saônynennma nasnnaiy
one, saôopannnmn cnona Hecrnnunnxa, na nnie uonexy, neh camo anheny naro na ne nana y
rpex /116/, n iom na «nexe on cnoinx nopoxa ymnpyiy, concrnennm nanonnma unnehn
yspox npnônnxanana ônaronarn». 3aro ie xon ¬ynn norpeôno rpaxnrn ne anheocxo, nero
¬yncxo ôecrpamhe, «unie hem npncycrno ôes oôman nosnarn xon ceôe», a carnacno ca rnm
Cnernre¬em, »npema nynohn raiancrnenor cnerna n nenepôannom rexeny monnrnn», n
iom: «Hornyno ce nsôannnmn on uyncrnene sanncnocrn nyma iennno n moxe na nnnn
Foxnie cnerno, a snane ôoxancxo Hncmo, xoie ce xon mnornx ¬ynn ynaxana ca
ocehanem!», n iom: «Hemohne nyme casnaiy on npyrnx na nx For nocehyie, a ycanpmene
npexo npncycrnonana Pyxa», n iom: »Kon nouernnxa xao nornpna sa ro na onn nny sa
Iocnonom, cnyxn napacrane cmnpena, xon onnx xoin rpaxe na nona nyra, yna¬anane on
cnopona, a xon ycanpmennx napacrane n nsoôn¬e ôoxancxor cnerna»./117/.
203

50. Axo mehy npehamnnm ono cnerno nnie ônno nyxonno n ono xoie naie snane, xaxo
ronope onn, snane nanpocro n y nsoôn¬y, xana camo mro cmo cnymann noôniamo snax
ôoroyronnor canpmencrna, na ie xnnor Conomonon canpmennin n ôoroyronnnin on cnnx
cnernre¬a on nouerxa cnera; a ro nam nonasn na xaxemo n o Jennnnma, xoin cy cner
sannnnnn nsoôn¬em cnoie mynpocrn. Ann xenehn na noxaxemo xaxo neôecxo cnerno
sacnernn n nexnm nouernnnnma, npemna npnynaiyhn, a pacr cmnpena ônna n xon
canpmennx, npemna y npyrom nnny, nero xon nouernnxa, Hacrnnunnx nonaie: «Mano xon
canpmennx nnie mano, a nennxo xon mannx nnie cacnnm canpmeno»/118/. 3amro ce
mannma raxohe uonexo¬yônno ian¬a Foxnia ônaronar, casnahem nocnymanmn
sannn¬yiyher Pnianoxa: «Oônuno y naueny», xaxe on, «ônaronar neoma ocehaino
oôaciana nymy cnoinm cnernom; ann y cpennnn ôopôe ona nainehnm nenom neicrnyie
nacxnar¬nno»/119/. «Cnern Pyx», y cxnany ca Cn. Hnnom xoin ie xasnnao o nynohn nyxa:
«cacrpananaiyhn y namem nenacn¬y, neh nac nocehyiy neuncrn n axo nahy na ce ym camo
npanno¬yônno monn Bemy, ynasn y nera n pacrepyie cne ôopôeno on nomncnn n
ymcrnenocrn mro ra oxpyxyie»./120/. A Cnern Maxapnie xaxe: «For, Koin ie noôap, y
xpainem Cnom uenonexo¬yô¬y naie monehnma mo¬eno, n ero, xo ce rpynno y monnrnn,
axo ne noxasyie npnnomny ycpnnocr y npyrnm npnnnama, rora nexaxo nocehyie Foxnia
ônaronar n y mepn neronor ôororpaxnre¬crna naie my nap panocne monnrne, axo n
ocrane nnmen cnnx npyrnx ôorarcrana; na nx na xpaiy sôor rora cnnxana, neh ie
ncnnrnnannma n sannmannma norpeôno na nenoxopno cpne yunne nocnymnnm n
nonarnnm Fory, crapaiyhn ce na npnxynn cne npnnne, saro mro rana pacre y on Fora nary
ônaronar, nocehn y ceôn y cnoie npxane ncrnncxo cmnpene, nenax¬nny ¬yôan n cny
¢amnnniy npnnna, xoie uonex xenn na nahe»/121/.
51. Hnie nn iacan cmncao npenana orana? Cnernre¬ nponyxana nomocrpoi (nxonomniy),
on ne pacxonana reme¬e saro mro iom nncy nocran¬enn snnonn, n ne pymn snnone saro,
mro na nnx iom nnie nocran¬en xpon. Kana on sna pasymenaiyhn ncnnrno, na ce sa nac
Hapcrno Heôecxo ceie xao ropymnunno spno, xoie ie naimane on cnnx cemena, ann raxo na
xpaiy nspacra, na npenasnnasn cne cnne nyme n nocraie nsoôn¬e sa xnnor neôecxnx
nrnna (Mr. 13, 31–32). A raxnn, o xoinma rn ronopnm, nycrn nexa cyne nenpomnm¬eno,
no nencxycrny nopnuyhn ro mro nocroin xon ôpahe xoia cy y crany na nonecy xopncr, on
ôecrnnnocrn npncnaiaiyhn ceôn npano Foxnier cyna n onor, xoin nm ce noxaxe na ie
nocroian ônaronarn, npyror nema; cem na ce Iocnony cynn, xora na ynocroin Cnoie
ônaronarn, n na nn ie On npnxnarno uonexa, na «xo cn rn na cynnm crpanor poôa?» (Pnm.
14, 4). Oner, npahaiyhn ce rome on nouerxa, n nonaiyhn iom nonemro peuenom,
nannnanahemo name neoma sarernyre peun.
52. Ko y ro nennxo raiancrno none ônaronarn ne nepyie n ne ouexyie oôoxene c nanom, rai
ne moxe na npespe renecne nacnane, nonan, ôorarcrno n ¬yncxy cnany, a axo n cmorne,
onmax he ra oôyxnarnrn oxonocr xao xana ôn neh nocrnrao canpmencrno, n on ce ronn¬a
y romnny neuncrnx. Oôpnyro, xo ouexyie ônaronar, rai xana ie nocrnrao cnaxy npnnny
nma npen ounma cnecanpmeno n nenocrynno canpmencrno, cmarpaiyhn ceôe nexnm xo iom
nnmra nnie nocrnrao (unn. 3, 13) n rnme ceôn npnôan¬a cmnpene. Mncnehn o
npenacxoncrny panninx cnernre¬a, xao n o nsoôn¬y Foxnier uonexo¬yô¬a, on nperapa n
nnaue peunma Hcanie: «Jen menn! Heuncr cam uonex n neuncra iesnxa, a concrnennm cam
ounma nnneo Iocnona Canaora» (Hc. 6, 5). Ann cama ra ropunna ynennuana uncrohy nyme
n Iocnon ônaronarn ma¬e yrexy n cnerno, sôor uera ie Jonan xoin ie yuno na cocrnenom
onpoôanany, pexao: «Fesnana ropunna nnnena ie yrexy, a cpnauna uncroha nonena ie
cnerno»/122/. Pa, ro cnerno moxe na nonece camo cpnauna uncroha, a cne mro ¬ynn
ronope n casnaiy o Fory, cmecrnno ie y neuncro cpne. Jacno ie na ie raxno cnerno nnme on
204

noimona n snana, n axo ra nexo nasnna snanem n nonmanem, xonnxo Pyx naie neronnm
ymnnm cnocoônocrnma nyme, onne ce nonpasymena y cacnnm npyrauniem nnny nyxonnor
nonmana, n nenpncrynauno ie uax n nepyiyhnm cpnnma, axo ce ona iom nncy ouncrnna
nennma. Heperxo Onai, Koin naie na ce n Cam nnnn xao nnn¬nn, xaxe: «Fnaxenn uncrn
cpnem, saro mro he onn nnnern Fora». Kaxno ôn nm ônno nnuno /nonynpro/ ôoxancrno,
axo ôn nnhene ônno snane, xoie nocroin n xon nac, neuncrnx? Pnnno ie onpenno
Cnernre¬, oôacian Foxninm cnernom, na nerono cnerno nnie snane, neh «neronopeno
nenonane, nnnno neyou¬nno», saro mro nnie uynno, re «mnm¬ennna nesnanor», saro
mro nnie pacyhyiyhe. /123/ Moryhe ôn ônno na ce npnôann iom mnoro rora; ann ce
npnôoianam na cam ro npnnncao caspenany. Ho onom Cnernre¬y «xoin xohe peunma na
pasiacnn uyno n nenonane Foxnier cnerna ¬ynnma xoin ra ne nnne, cnnuan ie uonexy,
xoin ôn peunma xreo na nona cnacr y men onnma, xoin ra nncy ienn.» 3aro cmo rn cne ro
xasnnann, na ôn «rauno casnao npanny o namoi nepnocrn orauxnm nspexama, unin ocrarax
unrai n na¬e.»/124/
Benemxe:
1. Vnopenn II 1, 1. Bapnaam nsnaxe y Hncmy 5-m Hrnarniy: Schiro, 323–324.
2. 10. oxroôpa, 359. apnjannn cy nsneicrnonann carnacnocr rpyne enncxona, xoin cy
nornncann y Hnxn (Tpaxnia)npyraunin cnmnon nepe on onor nonemenor y Hnxein 325.
ronnne. Anexcannap nasnan „nennxn“ - xoncranrnnono¬cxn apxnenncxon
3. Coxpar Cxonacrnx, Hpreeua ucmopuia I 38: PG 67.
4. Jonan Hecrnnunnx xaxe na iennocnoxna /ne «mononomxa»/ monnrna neperxo cnocoôna
na caôepe ym, ns paceianocrn y nonpoônom monnrnocnon¬y, ycnocran¬aiyhn ocnon sa
cnaxo monnrneno nenonane (Hecmeuua 28: PG 88, 1132 B-D; yn. Hecmeuua 9, 15 n 27: PG
88, 841, 889 D n 1116 CD). Hcnxnie Cnnanr ie nncao, na iennomncnena monnrna
ncrpeô¬yie n cxnxe ôeconcxe oômane (O v;opraeanv u ep)uuu, 2, 72: PG 93, 1536 B; yn.
"O nocry" y 2-m romy rpuxor "Poôporo¬yô¬a"). Kon Pnianoxa uornicxor o
iennocnoxnoi monnrnn ronopn ce y neronnm I)aea+a (Inane 59: Diadochus Photicensis,
Capitula, ed. des Places, Paris, 1955, p. 119), xon Hnna Anxnpcxor — y Huc+u+a (Hncmo
3, 238: PG 79, 493 D). O anna unnnmony uoopomo+vo+e, r. 2 (Pnanor o annn
unnnmony).
5. Kon cn. Ipnropnia Haname ra mncao nspaxena ie onne ynepenem na sno nnie cnoicrneno
¬yncxom cymracrny, iep ôn onna ôopôa c nnm ônna nemoryha, na ôn npeocraiano ôexane
on sna noniennaxo n ncronpemeno ca ôexanem on camor ceôe.
6. uuia)oe o Aeeu 4u)u+ouv, unnoxanna, 1957., 2, 224.
7. Huc+o 3, 238, PG 79, 493D
8. Cn. Jonan Cnnanr, Hecmeuua 28: PG 88, 1137 C.
9. Cn. Hcaax Cnpnn, C)oea 31 (PG 31, 909 BC)n 32: Pnanoxa uornuxor, I)aee 68: des
Places, 128).
10. O ooraucru+ u+euu+a IV 6: PG 3, 701 B.; a pannin rponap na npx.cn. rnacn - /For,
nenenmni ns ramn nocniar cniery, nocnian n namnx cepnnax, npocnemraia nac snanniem
Foxnei cnann/» (2 Kop. 4, 6)
11. O mpn+env u pacvhueanv 13: PG 34, 876 D
12. Hanenene peun Maxapnia Bennxor naineponarnnie ce onnoce na «O eacrpecenv
+pmeux» (Fecena 2, y sôopnnxy: Neue Homilien des Makarius/Symeon, herausgegeben von
E. Klostermann und H. Beithold, Berlin, 1967), xao n: Maxapnie Ernnarcxn, Hoee ovxoeue
oeceoe /Hnrepôyx, 1990, c. 22, 25/.
13. Bnnn n: I 3, 4–5.
14. Cnyuaino, nnn axnnnenranno nesnane, «nesnane no pacnonoxeny», pasnnxyie ce on
205

ncrpainor ¬yncxor nesnana o xpainnm crnapnma (cmpr, ôynyhnocr nrn.)
15. O ooraucru+ u+euu+a IV 5: PG 3, 700 D.
16. Tamo, I 5: PG 3, 593 B; Enarpnie Honrcxn, O +o)umeu: PG, 79, 1192 D.
17. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, O maiaucmeeuo+ ooeoc)oe+v I, 1: PG 3, 997 A; O
ooraucru+ u+euu+a 14; 15; II 4: PG 3, 592 B; 593 B; 640 D.
18. Cn. Hnn Anxnpcxn, Huc+o 2: PG 79, 233 A.
19. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, O upreeuoi xuiepapxuiu I 4: PG 3, 376 B.
20. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, O ueoecroi xuiepapxuiu, I 3: PG 3, 124 A; VII 2: PG 3, 208
BC n cn.; O ooraucru+ u+euu+a I 4; PG 3, 592 BC.
21. Beceoa 12, 14; PG 34, 565 B.
22. Cn. Annpei Kpnrcxn, Beceoa 7, na Hpeoôpaxene: PG 397, 933 C.
23. Cn. Hnn Anxnpcxn, O eaouu+ no+uc)u+a 18: PG 79, 1221 B. Vnopenn n: Enarpnie,
I)aee nparmu:re ;a Auamo)uia 1, 70: PG 40, 1244 A.
24. Cn. Hcax Cnpnn, Beceoe 23: lac:oicon, 140 = Oco:okic, 206.
25. Cn. Jonan 3naroycrn, Beceoe ua 2 Hoc)auuuv Kopuuhauu+a 8, 3: PG 61, 457.
26. Beceoa 5, II: PG 34, 516 C; O mpn+env u pacvhueanv 4: PG 34, 868 CD.
27. Beceoa 5, 10: PG 34, 516 AC; O v;euuaeanv v+a I: PG 34, 889 C; O c)oooou v+a 21:
PG 34, 956 BC.
28. I)aee 40: des Places, 108.
29. Cn. Maxcnm Hcnonennnx, I)aee ooeoc)oecre u urouo+u:re 1, 31: PG 90, 1096 A (nnnn
n Pena npen. Maxcnma Hcnonennnxa, xn. 1, 1993, c. 220).
30. Bnnn one¬ax ns Enarpnienor nena Iuocmur, nanenen xon Coxpara (Hpreeua ucmopuia
IV 23: PG 67, 520 B).
31. Bnnn Enarpnie, I)aee nparmu:re ;a Auamo)uia 1, 93: PG 40, 1249 B.
32. Cn. Maxapnie Bennxn, O c)oooou v+a 22: PC 34, 956 D — 957 A.
33. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, O ueoecroi xuiepapxuiu XV 2: PG 3, 329 AC.
34. Hs npnnncanor nena cn. Bacnnnia Bennxor, Acremcra vcmauoe+ueana II 1: PG 31,
1340 A.
35. Cn. Ipnropnie Forocnon, C)oeo 21, 2: PG 35, 1084 D. 70
36. Cn. Maxapnie Bennxn, O c)oooou v+a 21: PG 34, 956.
37, 38. Cn. Bacnnnie Bennxn, Beceoa ua nca)a+ 14, 3: M)aou+ +vou+a ;a :umane
ue;uaoora:rux rnuea 2: PG 31, 565–566.
39. Hparmu:re e)aee Enarpnia (onaxne ie ra mncao npeysera c mannm nsmenama, a
npnnncnnana ie nyro cn. Maxcnmy Hcnonennnxy)
40, 41. Bnnn n y Opnren, Tv+a:ene ua Hec+v uao nec+a+a 3: PG 13, 145 D; yn. Beceoa
2,: Sources chretiennes, 37. Paris, 1953, p. 87.
42. Bnnn, Beceoe ua Er)ecuiacma 4: PG 44, 684; Beceoe ua Hec+v uao nec+a+a 4; 7: PG
34, 833 CD; 920 BC.
43. O ooraucru+ u+euu+a I 5; PG 3, 593 C.
44, 45. Hpn. Hcaax Cnpnn, Huc+o 4: Ocotokic, 576 = Lactoicpn, 393.
46. «Hprpn¬nnane nesnana», nnn «Henpenosnar¬nno npxane» (to auo,civ uvveotec).
47. Huc+o 5: PG 3, 1073 A.
48. Vn. «ncryne» n «npnxnarana» cnerna xon cn. Pnonncnia Apeonarnra, xao n I 3, 25.
49. O maiaucmeeuo+ ooeoc)oe+v 3: PG 3, 1033 B.
50. V neny «Hpornn Kenca» (I 48: PG II, 749 AB), Opnren ie nexe nspase ns xnnra
Conomona (Hpnue. 2, 5: cp. 5, 2: Hpem. 7, 22–25), yneo sa noiam «Foxnie uyncrno» (xon
70-ropnne rymaua ro ie npeneneno xao "nosnane Foxnie", "nyx pasyma").
51. O ooraucru+ u+euu+a VII 1: PG 3, 865 C.
52. O ooraucru+ u+euu+a IV II: PG 3, 708 D.
53. Vn. Maxcnm Hcnonennnx, I)aee ooeoc)oecre u urouo+u:re II 70 n 76; PG 90, 1156 n
206

1160 (ue)a, c. 248–250).
54. Vmno uyno ie npcra Foxnier nosnanana xao nyx pasyma.
55. C)oeo 32: Lactoicpn, 140 = Ocotokic, 206. Hpn. Hcax Cnpnn nnrnpa onne neponarno
cn. Ipnropnia Hncxor.
56. Beceoa 2,4–5: PG 34, 465 cn.; O c)oooou v+a 21: PG 34, 956.
57. Cnern Fenennxr Hypcnicxn, «Æumuie», nepeneneno na rpuxn iesnx sa nane 3axapnia
(741–752), ônno ie nosnaro nnsanrnicxnm monacnma (PL 66, 197 B).
58. Cn. Bacnnnie Bennxn, Hpomue Eeuo+uia 1, 12: PG 29, 540 A.
59. Mx. 8, 35.
60. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, O ooraucru+ u+euu+a IX 6: PG 3, 953 B–956 A.
61. Tamo, 2, 11 n 5, 8: PG 3, 649 C n 824 A.
62. Tamo, 2, 11.
63. Tamo, 2, 3: PG 3, 640 B.
64. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, O ueoecuoi xuiepapxuu I 2: PG 3, 121 A.
65. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, Huc+o 2: PG 3, 1068–1069 A.
66. Hs 3. xnnre Hapena (3 Hap. 19, 13) ynasn y cnyxôy npasnnxa.
67. O ooraucru+ u+eua IV 4; 5: PG 3, 592 C; 593 BC.
68. Cn. Jonan 3naroycr, Huc+o 1. Teooopv II: PG 47, 292.
69. O ooraucru+ u+euu+a I 4: PG 3, 592 C; Huc+o 8, 1: PG 3, 1084.
70. Beceoa 40, 6: PG 36, 365 A.
71. Cnmeon Mera¢pacr, Æumuie ieeauhe)ucme Joeaua 1: PG 116, 685 D.
72. O ooraucru+ u+euu+a I 4: PG 3, 592 C.
73. Beceoa ua nca)a+ 44: PG 29, 400 CD.
74. Mr. 16, 28, Mx. 9, 1 n Hx. 9, 27., peun o Hapcrny Foxniem croie npe xasnnana o
Hpeoôpaxeny.
75. Bnnn, I 3, 10.
76. Fecena 3, Maxapnie Ernnarcxn, Hoee ovxoeue oeceoe..., c. 27–31)
77. Cn. Maxapnie Bennxn, O c)oooou v+a 21: PG 34, 956 A.
78. Cnnune peun xon Maxapnia Bennxor, y «Pe:u+a o mpn+env u pacvhueanv» (C)oeo 4,
4: PG 34, 868 CD), xao n y Fecena 20, 1 (Maxapnie Ernnarcxn, Hoee ovxoeue oeceoe..., c.
113–117)
79. Axpocrnx npnor xanona Kosme Maiymcxor na Hpeoôpaxene.
80. Cn. Jonan Cnnanr, Hecmeuua 28: PG 88, 1137 C. 94
81. Vn. ncanam 83, 6: "Fnaxen myx, iemyxe iecr sacrynnenne iero y Teôe: nocxoxnennia n
cepnne cnoiem nonoxn". Kana ce For "nonyxnara uonexa" ro snaun nerono ynocroianane
(Jencennie Hesapnicxn, Tv+a:ena ua nca)+e 83, 6: PG 23, 1009 B-D.)
82. O ueoecroi xuiepapxuiu XV 9: PG 3, 340 A.
83. Beceoe 18, 1–3: PG 34, 633–636; O +voaeu 24–27: PG 34, 928–929.
84. Bnnn n: I 3, 48, xao n Huc+o 2. Bap)aa+v, 52.
85. O ooraucru+ u+euu+a 1 4: PG 3, 592 C.
86. Cn. Maxcnm Hcnonennnx, I)aee ooeoc)oecre u urouo+u:re II 88: PG 90, 1168 A.
87. Cn. Ipnropnie Forocnon, Beceoa 40, 5: PG 36, 364 B.
88. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, O ooraucru+ u+euu+a II 6: PG 3, 644 BC; Maxcnm
Hcnonennnx, Huc+o 6, 5: PG 92, 429 AB.
89. Cn. Maxcnm Hcnonennnx, Mucmaeoeuia /Taiuoveohene/ 23: PG 91, 701 C; Komenrap
na Pnonncnia Apeonarnra, O ooraucru+ u+euu+a XIII; PG 4, 97 A.
90. Beceoa 40, 5: PG 36, 364 B.
91. Texcr npnnana Enarpniy, I)aee euocmu:re 4: PG 127, 1149.
207

92. Vnopenn: I 3, 6.
93. Enarpnie, O +o)umeu 149: PG 79, 1200 A.
94. Cn. Maxcnm Hcnonennnx, I)aee ooeoc)oecre u urouo+u:re II 80: PG 90, 1161 D.
95.Tamo.
96. Vnopenn: I 2, 3 n npnm. 57.
97. Cn. Maxcnm Hcnonennnx, I)aee ooeoc)oecre u urouo+u:re II 82: PG 90, 1164 A., rne
on nanonn peun ns Mapxa Hycrnnaxa, I)aee o mpe;eeuocmu 24: PG 65,1064 B.
98. Cn. Joan Cnnanr, Hecmeuua, 25: PG 88, 989 A.
99. Vnopenn: I 3, 34.
100. O ooraucru+ u+euu+a I 4: PG 3, 592 BC.
101. O c)oooou v+a 23–24: PG 34, 957 B.
102. Tamo, 25: PG 34, 957 CD.
103. Tamo, 26: PG 34, 960 A.
104. Cn. Maxapnie Bennxn, Beceoa 5, 10: PG 34, 516 AB.
105. Cn. Bacnnnie Bennxn, Beceoa ua nca)a+ 29: PG 29, 400 CD.
106. Hennenrn¢nxonano mecro.
107. Enarpnie, O +o)umeu 57: PG 79, 1180 A.
108. Tamo, 56:PG 79, 1179 D, 1180 A.
109. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, O ooraucru+ u+euu+a VII 1: PG 3, 856 C; cn. Maxcnm
Hcnonennnx, Ko+eumapu: PG 4, 444 A.
110. Cn. Pnonncnie Apeonarnr, O maiaucmeeuo+ ooeoc)oe+v 1, 1: PG 3, 997; O
ooraucru+ u+euu+a IV 13: PG 3, 712 AB.
111. O ooraucru+ u+euu+a IV 13: PG 3, 712 AB.
112. O ooraucru+ u+euu+a IV 3: PG3, 712 AB; yn. Maxcnm Hcnonennnx, Humana oo
ueoov+uua: PG 91, 1413 AB.
113. Cn. Maxapnie Bennxn, O v;euuaeanv v+a 6: PG 34, 893 C., xao n I 3, 3.
114. Mapxo Hycrnnax, Ma)a oe)a II 26: PG 65, 933 D.
115. Cn. Maxapnie Bennxn, O mpn+env 13: PG 34,876 B —D.
116. Cn. Jonan Cnnanr, Hecmeuua 4: PG 88, 696 D.
117. Bnnn rn. 1, 26 n 29: PG 88, 640 A, 1013 A, 1033 A — D n 1488 C.
118. Hecmeuua 26: PG 88, 1033 B.
119. Cn. Pnanax uornuxn, I)aee, 69: des Places, 129.
120. Enarpnie, O +o)umeu 62: PG 79, 1180 C.
121. Beceoa 19, 6–8: PG 34, 648 BD; O c)oooou v+a 18–19: PG 34, 949 D — 953 A.
122. Hecmeuua 7: PG 88, 813 B.
123. Tamo.
124. Tnx nonnca xnnra y cauynannm cnncnma, no nocanamnnm ennnennniama, nema.

***
Hpenon naunnen npema nsnany: Ipnvopiou to\ Huìuµo\ AHANTA TA EPIA, 2. «Aæyoi
u«ro :æv iroæc rou;o¸ov:æv», OLllAAONIKH: HA1LPIKAI LKAOlLIl «IPHIOPIOl
O HAAAMAl», 1982./


208Cne1n Ipnropnje Hanaua
CBETOIOPCKH TOMOC
V samrnry cnemreno yrnxnnx, npornn onnx, xoin ne nmaiyhn
ncnnra, ne nepyiy cnernma, onpnuyhn neonncnno raiancrnena
neicrna (eneprnie) Pyxa, xoia neicrnyiy xon xnnyhnx no Pyxy n ceôe
onpemaiy na neny, a ne noxasyiy ce pacyhnnannma
Taine Moicnienor saxona ônna cy ycranon¬ena, sa xoia ce ienna uyno, a xoia cy
onmax on cnnx saienno npnxnahena n ornopeno ornamena, nox cy camo Hpoponn nyxonno
nponnnann y nnx. Cnernma oôehana noôpa ôynyher nexa cy raiancrna xnn¬ena no
Jenanhe¬y; a na y nnx nponnxny naro ie onnma, xoin cy ce ynocroinnn na nmaiy nyxonno
nnhene, n onn nx n nnne nesnarno, nonyr nexor sanora y yneny. H nonyr crapor
Jenpeinna, xoin nnie cxnon na cnyma Hpopoxe xoin ronope o npeneunoi n caneunoi Peun n
Pyxy Foxniem, sauenno ôn ymn mncnehn na ce noôoxnocr ne onnocn na sannmane
raxnnm peunma, re na one npornnpeue rnacy npnsnarom on noôoxnnx, xoin ie pexao
„Iocnon For rnoi iecre Jennnn Iocnon“, raxo n cana ro ncro moxe na ncnnra onai, xoin
ôes nerononana cnyma o nyxonnnm rainama, mro cy nosnare camo onnma xoin cy
ounmhenn npnnnama. H oner, nonyr rora, xaxo cy ce ra npencxasana ocernna, mro ie rana
ônna raina, nomno ie no carnacnocrn ca ounrnennnm crnapnma, n mn cana nepyiemo y Ona,
Cnna n Cneror Pyxa, y Tponnuno Foxancrno, y ienny npnpony, iennocranny, necnoxeny,
necasnany, nennn¬nny, nenoxyunny ymom, a raxo n onna, xana ce nenspennno noianno
For, ienan y rpn canpmene nnocrasn, xoin cnoiom cpouenomhy orxpnna ôynyhn nex, na sa
cne nocrane iacno, na cy raine crnapn y carnacnocrn ca ounrnennnm.
Pocroino ie naxne n ro na ie xao nenpornnpeuno Tponnuno Foxancrno ca onnm mro
ie peueno o iennonauennocrn, cnyna nocrano ounro, no oônacrn smnie y nocnenne npeme,
re na cy ro Hpoponn n npe ocrnapnnana norahaia snann n mornn na npenaiy cnoia snana
onnma, xo nm ie rana neponao, re n mn na ncrn naunn cana npnmamo peun ncnonenana n
one xoin ornopeno naian¬yiy, a n one xoin raiancrneno n nocroinnma iacno, nyxonno pane.
Jennn cy nocnehenn y raine nnacrnrnm ncnnrom, ri. onn xoin cy ce pann xnnora no
Jenanhe¬y onpexnn srprana nonna, ¬yncxe cnane n nenpncroinor nacnahnnana nnorn n
ro cnoie onpnnane nonynpnn rnme, mro cy ymnn y nocnymane no onnx xoin cy ce ycnenn
no yspacra Xpncroconor, ôecnoronopno y rnxonany nasehn na ceôe n Fora, nocraiyhn y
uncroi monnrnn nnme on camnx ceôe n npeônnaiyhn y Fory, ys nomoh raiancrnenor
ciennnena c Bnm xoin npenasnnasn ym, re cy n nocrann neonnnn raine xoia ie ymy
nenpncrynauna. Ppyrn cy nax sa ynaxanane, nepy n ¬yôan npema raxnnm ¬ynnma. Ha
raxo n mn nasehn na peun nennxor Pnonncnia y npyrom nncmy Iaiy o ôoxancxocrn,
ôoronauencrny n ônaronauencrny xao o ôorornopehem napy on Fora, nepyiemo, na ie ôor
naiyhn ry ônaronar nocroinnma, n nnmn on re ôoxancrnenocrn, ôynyhn na For ne rpnn
mnoronnxocr n ry nnxo ne ronopn o nna ôoxancrna. A Cnern Maxcnm, xana nnme o
Menxncenexy, ry ônaronar Foxniy nasnna nemarepniannom n neuno cymrom n ns Cymror
Fora, a na npyrom mecry nepohennm, nnocrasnnm cnernom, xoie ce ian¬a nocroinnma, xana
ce ynocroie a oner ne nacraie cacnnm ôam rana, na on ro cnerno nasnna cnernom
nenspennne cnane n uncrohe anhena. Bennxn ra nax Maxapnie nasnna xpanom
209

ôecrenecnnx, cnanom ôoxancxe npnpone n xpacorom ôynyher nexa, ornem ôoxancxnm n
neôecxnm, cnernom nenspennnnm n ymcrnennm, sanorom Cneror Pyxa xoin ocnemrana
ieneiem panonana.
Onai xo y mecnnianne cacnnm yôpaia ¬yne, xoin ry ôorornopehy ônaronar Foxniy
nmenyiy necasnanom, nepohenom n nnocrasnom, n nasnna nx nnoôoxnnnnma, xoin ron na
rai ôno, na sna na ce cynpocranno Foxninm cnernma n yxonnxo ce ne noxaie, cam he ceôe
ncx¬yunrn ns ynena cnamennx, ornanaiyhn cam on iennor n no npnponn iennncrnenor
Fora Cnernx. A onai xo ie, nmaiyhn nepy n nocnymane, carnacan ca Cnernma n ne
nsmnm¬a onpannana sa rpexone, no nesnany ne orxnana ono o uemy ce ianno ronopn, neh
ne sna onai naunn na xoin ce raina nsnpmana, na raxan n ne ôpnne sa nomno yuene xon
snanana. On he casnarn na nn normar xoin nac ie orxpanno, nn nena ôoronena raina nn y
uemy ne oncryna on ôoxancxnx peun n nenonana, y nanexo naxnninm crnapnma, ôes xoinx
ne ôn morno nnmra nn na nocroin yonmre.
Tai xoin naian¬yie, na ce ôes ôorornopehe ônaronarn Pyxa nsnpmana nyno
ciennnene c Forom iennno nocpencrnom nonpaxanana n onnomena, xao xon ¬ynn
iennonapannnx n xoin none ienan npyror, n na ie ôorornopeha ônaronar Fora crane
pasymne npnpone mro nacraie npn npocrom nonpaxanany, a ne naruynno nencxasnno
oôacianane n ôoxancrnena eneprnia, nennn¬nno nnn¬nna nocroinnma n nemncnnno
mncneha, nexa rana sna, na ro ne snaiyhn, nana y saônyny mecannianana. Axo ôn ce
oôoxene oôan¬ano cnnom npnponnnx cnocoônocrn n npxano rpannna xoie ie nocrannna
npnpona, For ôn rana ¬yne caunnanao oôoxennma npnponno, no nensôexnoi nyxnocrn.
Taxan na ce ne rpynn na nanonesyie cnoie narahane onnma, xoin croie unpcro, na ne
onopoun oôoie, a xon rnx xoinx ie nepa nenopouna, onnoxnnmn nncoxoym¬e, na ce yue
xon ncxycnnx nnn xon onnx, xoin cy neh nayuenn y rome, na ônaronar oôoxena nanpocro
nnie orpannuena nnunm, iep nema cnoicrna cnocoônor na ce mema y npnpony, iep ro nnaue
neh nnie ônaronar, neh npoian¬nnane neicrana npnponne cnne. H ono mro nponcrexne
npecrahe na ôyne nemro neoônuno, axo ôn oôoxene morno na ce nsnpmn no
ocnocoô¬enocrn cnara xoie ôn na ycnocrane oôoxene. Tana ôn oôoxene ônno no uynnom
neny npnpone, a ne no Foxniem napy. A n uonex ôn ran no npnponn morao na nocrane
Forom n raxan c npanom na ce sone. Hnax, no npnponn npncyrno cnoicrno y cnaxom ônhy
nnie nnmra npyro, neh nocroiano xperane npnpone npema nenarnocrn. Ha xoin naunn
oôoxene cran¬a oôoxenor ynyrap nera camor, axo ie n ono camo orpannueno rpannnama
npnpone, ro ne mory na cxnarnm. To snaun na ônaronar oôoxena croin nsnan npnpone,
npnnne n snana, re npema cnenoueny Cneror Maxcnma, cne cnnuno ie ôecxonauno nnxe
on ne. Cnaxa npnnna n pennocno name nonpaxanane Fora unne onor xoin nx ynpaxnana
noronnnm sa ôoxancxo ciennnanane, a camo ce nenspennno ciennnanane sônna no
ônaronarn. 3axna¬yiyhn noi cnenenonnrn For npeônna ônnsy onnx xoin cy cacnnm
nocroinn, a y ônnsnnn cnenenor Fora npeônnaiy cacnnm Cnern, xoin cy ynyrap camnx ceôe
noônnn cnenenor Fora xao narpany sa ycxohene x Bemy npnxnaraiyhn Ia xao Jennor
Fora, n no nnxy nyme On nx ie ynocroino, na cpacraiyhn c renom nonyr cnoinx ynona,
ôyny y Bemy.
Onai xoin oôian¬yie na cy mecanniannn onn, no uninm peunma ym nma cpennmre y
cpny nnn y mosry, na sna na nnie npn¬exno nsyuno cnere, ôynyhn na ie nennxn Aranacnie
cran¬ao pasymnn neo nyme y mosax, a Maxapnie, nnunm ne oncrynaiyhn on nera no
nennunnn, nenarnocr yma cmemrao y cpne, a c nnma cy carnacnn rorono cnn Cnern. H rnm
Cnernma ne npornnpeun ôoxancxn Ipnropnie Hncxn, xana ronopn na ym xao ôecrenecan
ne npeônna ynyrap rena, a nnie nn cno¬a on nera. O ymy ynyrap rena onn ronope xao o
210

npnnpyxenom reny n xasyiyhn ro npyraunie, onn ce on nera yonmre ne pasnnxyiy. Taxo n
onai, xo ronopn, na Foxancrno xao ôecrenecno ne npeônna nn y xaxnom mecry, ne
npornnopeun onome, xoin ronopn, na ie Peu Foxnia npeônnana ynyrap nencrnene n
nenopoune yrpoôe, pasymenaiyhn, na ce Ono ramo no nenspennnom uenonexo¬yô¬y,
nenocrnxno sa pasym, npnnpyxnno namem cacrany.
Ko ronopn na ie cnerno, xoie ie osapnno yuennxe na Tanopy, ro ian¬ane n
snamene, nonyr onnx mro nacrany n nmuesny, a ne onnana nynohom ônncrnonana n ne
npenasnnasn cnaxo ymocarnenanane, neh ie no cnom nenonany nnxe on ymocarnenanana,
on ounrnenno nnie carnacan ca mnenem Cnernx. Jep onn ra y cnoinm necmonennma n
cnncnma nasnnaiy nenspennnnm cnernom, nemarepniannnm, neunnm, nannpemennm,
nenpncrynaunnm, nensmepnnm, neorpannuennm, ôesrpannunnm, nennn¬nnnm sa anhene n
¬yne, npnonnxom n nensmepnom xpacorom, cnanom Fora, cnanom Xpncroca, cnanom Pyxa,
spaxom Foxancrna n rome cnnunnm nmennma. Hnor (meco), xaxy onn, npocnan¬a ce
saienno ca onnm mro ie npnmnna, na cnana Foxancrna nocraie cnanom rena, ann n
nnn¬nnom reny cnana ie ônna nennn¬nna sa one xoin nncy mornn na cxnare ono, mro ie n
norneny anhena nenpncrynauno. He npeoôpaxana ce ono mro ie On npnmno na ceôe, n ne
ono sa mra ce On nnie menao, neh ono mro ie On unnno ounrnennnm sa Cnoie yuennxe,
ornapaiyhn nm oun n on cnennx unnehn nnnehe. Ocraiyhn ncrn Camom Ceôn, On ce cana
norneny yuennxa noianno onaxo, xaxan ie ôno npe rora, iep On iecre ncrnnnro cnerno,
nenora cnane n saciao ie xao cynne; cnaôo ie ro nopehene, ann nemoryhe ie y
marepniannom narn ôecnpexopno nopehene nemarepniannor.
Ko npnsnaie nemarepnianno camo ienny cymrnny Foxniy, ann ne n cne Berone
neune eneprnie, nan xoinma ce on ysnnxe xao Hponsnonehn nan nponsnenennm, nexa
nocnyma Cneror Maxcnma, xoin xaxe: «Cnn ôecmprnn n cama ôecmprnocr, cne xnnyhe n
cam xnnor, cnn Cnern n cama cnerocr, cnn npnnncxn n cama npnnna, cnn noôpn n cama
noôpora, cna ônha n camo ônncrnonane, cne ie ro necymnnno rnopennna Foxnia. Taxo cy
iennn nouenn na ônnaiy y npemeny, iep ie Fora ônno onna xan nnx nnie ônno; a npyrn
nncy sanouenn na ônnaiy no npemeny, iep On nnxana nnie ôno ôes npnnne, noôpa,
cnerocrn n ôecmprnocrn.» H iom: «Poôpo n cne ono mro ynasn y ro nonmane, a raxohe
iennocranno n cnaxn xnnor, ôecmprnocr, iennocrannocr, nenpomennnocr,
neorpannuenocr n ro, mro ce na cymrnncxn naunn nocmarpa xao oxonnna Foxnia, n onn
cy crnoponn Foxnin, n nncy nouenn na ônnaiy y npemeny. Taxo nnxana npnnnn nnn neuem
npyrom on pannie nmenonanor nnie nperxonnno neônhe, axo cy nnma cayuecrnyiyha ônha
cama no ceôn n nouena na ônnaiy no npemeny. Jep cnaxa ie npnnna ôecnouerna n npeme ioi
ne nperxonn, yxonnxo ona on neunocrn nma sa Ponnre¬a iennncrnenor Fora, a For ce
ôecxonauno n neorpannueno pasnnxyie on cnnx ônha, xaxo cayuecrnyiyhnx, raxo n onnx
mro nonymraiy cayuecrnonane.» Hexa ce onarne nayuenn, na nnie cne mro ie norexno on
Fora y ncrn max norunneno npemeny, iep nexn on nnx nemaiy nouerax, a ca rnme ce ne
ncxasyie cacnnm onpeheno o iennoi no cnoioi npnponn ôecnouernoi Tpoinunoi Jennnnnn n
Boi cnoicrnenoi nnmenpnponnoi iennocrannocrn. Taxo n ym, no cnaôom cnnueny c rom
nainnmom nene¬nnomhy, nnyxonnxo ne ônna cnoxenninm sôor npncyrnnx mncnn y nemy.
Ko ne npnma nyxonna crana, saneuahena y reny, on ônaronarnnx napona Pyxa,
cnoicrnennx onnma, xoin cy ce y nymn ycnenn no Fory, xo ôecrpacnomhy nasnna crane
ymeprn¬nnana crpacnor nena nyme, a ne crane nene nenarnocrn, ynpan¬eno ôo¬em,
xana ce crpacnn neo y nennnn onnarno on snnx nena n oxpenyo noôpnm, nornpyhn phana
cnoicrna n oôorarnnmn ce noôpnm, rai, cnenyiyhn onronapaiyhem mneny, nopnue n
npeônnane rena y nerpynexnom nexy ônncrnonana. Axo he reno rana na cayuecrnyie c
211

nymom y nenspennnnm noôpnma, ono ie n cana nenpomen¬nno y mepn y xoioi ie cnocoôno
na cxnarn cayuecrnonane y ônaronarn, xoiy For raiancrneno n nenspennno naie
ounmhenom ymy, na he n camo reno na ncrpaxyie ôoxancxe crnapn yxonnxo ce crpacnn
neo nyme nsmenno, ocnerno, ann ne n ymprnno xao crane n y onmrennma rena n nyme
ocnemrana pacnonoxena n nenonana rena. Jep xana cy ocran¬ena noôpa xnnora pann
nane y ôynyha noôpa, a ym no peun Cneror Pnianoxa nma no yspoxy neyrnpnnnocrn snpan
rox, n cam oceha ôoxancxo nenspennno ônarocrane, no mepn cnor ycnona nonymra n reny
na yuecrnyie y cnom ônarocrany. H panocr, xoia ce rana paha y nymn n y reny, iecre
necymnnna nanomena o nerpynexnom xnn¬eny.
Vmy ie cnoicrneno na ne npnma cnerno raxo, xao uyncrno. uyncrno npnma uyncrneno
cnerno, xoie noxasyie uyncrnene npenmere neh xao uyncrnene, a cnerno yma, ro ie snane,
xoie ce ycnoxoiana y mncnnma. 3naun, onaxany n ymy ie cnoicrneno na ne npnmaiy ienno n
ncro cnerno, neh n ienno n npyro neicrnyie y rpannnama caoôpasnnm concrnenoi npnponn,
a no rome, mro ie caoôpasno roi npnponn. A onn, xoin ônnaiy nouacrnonann nyxonnom n
nnmenpnponnom ônaronahy n cnnom, xoin cy ce rora ynocroinnn na nnne uyncrnom n
ymom, nnne ono, mro ie nnme on cnaxor uyncrna n cnaxor yma. 3aienno c nennxnm
ôorocnonom Ipnropniem, pehn hemo na ie ro snano iennno Fory n caunnnonnma raxnnx
crnapn. Tome nac ie nayunno Hncmo, a ro cmo npnmnnn on Ouena, n nayunnn na cnom
manom ncnnry. H o rome ie nncao y samrnry cnemreno yrnxnnx naiuacnnin mehy
iepomonacnma n ôpar nam Ipnropnie. Hornphyiyhn nepnocr raunom cnenonany npenana
Cnernx, pann nyne ynep¬nnocrn unraiyhnma, cnoie nornnce cran¬aiy:
Hporoc cnemrennx manacrnpa na Cneroi Iopn iepomonax Hcax.
Hryman cnemrene Hapcxe n Cnere Hanpe Teonocnie iepomonax.
Hryman Hnepcxor Manacrnpa cranno ie nornnc na cnom iesnxy.
Hryman cnemrenor n napcxor Manacrnpa Baronena iepomonax Joannxnie
Hryman Cpncxor Manacrnpa cranno ie nornnc na cnom iesnxy
Haimann iepomonax unnorei, nmaiyhn ncre mncnn, cranno ie nornnc
Haimann on iepomonaxa n nyxonnnx cnemrenor Manacrnpa Ec¢nrmen Am¢nnoxnie
Haimann on iepomonaxa n nyxonnnx Baronena Teonocnie
Hryman Cneror Manacrnpa Kornomyc Teocrepnxr iepomonax
Ipemnn Ieponnie Mapynnc, crapan Cnemrene Hanpe, nmaiyhn ncre mncnn, cranno ie
nornnc
Haimann on monaxa Kanncr Mysanon
Hnmranan on iepomonaxa Iepacnm nnneo ie, unrao nanncano uecrnro, npnmno n cranno
nonnnc
212

Hnmrannn crapan n mehy monacnma naimann Moicnie, nmaiyhn ncre mncnn, cranno ie
nonnnc
Haimann n nnmranan mehy monacnma Ipnropnie Crpanonanxonnr, xoin ie n ncnxacr,
nmaiyhn ncre mncnn n pasymenane, cranno ie nornnc
Crapan ns cxnra Maryn n naimann mehy iepomonacnma, nmaiyhn ncre mncnn, cranno ie
nornnc
Haimann on monaxa Mapxo Cnnanr
Hs cxnra Maryn naimann mehy iepomonacnma Kanncr
Ha cnom iesnxy nornncao ce cnpnicxn crapan ncnxacr
Haimann mehy monacnma Co¢ponnie
Haimann mehy monacnma Joaca¢
Cmnpenn enncxon Jepnca n Cnere Iope Jaxon, nacnnran y cneroropcxnm n cneroorauxnm
npenannma, cnenoun na y nnny onnx xoin cy onne crannnn cnoie nornnce n y carnacnocrn
c nnma cna Cnera Iopa n on cam, carnacnnmn ce, cranno ie neuar. H naxon cnera nonncao
ie ono: axo ce xo ne cnaxe ca Cnernma, xao mro cmo carnacnn mn n nesanyro ônnmn Onn
namn, nehemo ca nnma ynasnrn y onmrene.
***
Hpeneneno npema: Jean Paul Migne, Patrologia Graeca, T. 150, Paris, 1857.213Cn. Ipnropnie Cnnanr,

HOCTO1AHO PACYTHBAHE O YTHXAOCTH H MOAHTBH,
nonpx 1ora o snannua õnaroaa1n n npenec1n n o 1oue, xaxna je pasnnxa
none1noc1n n eneprnje, 1e xaxo je naxo ynac1n y npenec1 ões pyxonohe
y 10 euaea

1. Ba¬ano ôn nam na xaxemo, o snamenonomue Honrnne, no carnacnocrn ca
nennxnm Vunre¬em, na nam nnie nono¬no nomohn on Hncma n pasnnunrnx ouena, neh na
na rai naunn, ôynemo nayuenn on Camor Fora. „H ônhe“, xaxe ce, „cnn on Fora nayuenn“
(Jn. 6, 45), ri. nonyr rora on Bera n xpos Bera. [Henocpenno] casnarn n nsyunrn
xopncno, nncmo ce ynocroinnn camo mn [yrnxnn], neh n ônno xoin on nepyiyhnx, raxo mro
nocn saxon Pyxa ncnpran na pacxpmhnma namnx cpna, re ce xepynnmcxn ynocroianamo na
ronopnmo c Hcycom nocpencrnom uncre monnrne, mro ie cacnnm neno. Onaxo xao mro cmo
y momenry pahana onoiuan xoia ne nonmaiy ônaronar, xoia ne nnne oônan¬ana n ne
cxnaraiy nn yoônuaiene nennunne n cnane, xoie cmo noônnn, nnrn oôanesy na nymenno n
nyxonno pacremo no [ncnynanany] sanonecrn n pasymno snamo, a mro cmo nonenn, raxo n
mnorn on nac no ôesôpnxnocrn n crpacnoi nannnn ynanaiy y neocer¬nnocr n nompauene.
He pasymemo mn nn ro nma nn Fora, nnrn ro xo cmo mn n xaxnn cmo nocrann, naunnnnmn
ce cnnonnma Foxninm, cnnonnma Cnerna, nenom n ynonnma Xpncra. 3ap ce mn, axo ce
xpcrnmo xao onpacnn, [xpmranamo] camo y nonn, a ne ocehamo n Pyxa? Axo cmo y Pyxy
oônon¬enn n, nepyiemo nenoxasnnom, mprnom n nenenarnom nepom, yrnphyiemo na ce
nanasnmo y cymnn [cpasmepno cnoioi oônaronahenocrn], na rai ce naunn neponocroino
noian¬yiemo xao nnor, nnorcxn xnnnmo n nenyiemo. Kana pasorxpnnamo crnapn, ro ie
camo cno¬a, a ne casnaiemo n nyxonno ne ncnynanamo sanonecrn. H ônaronar, xoia ce
ynocroinna nexonnxnx cnoinx noiana nocne nnxonor nennxor rpyna, mn [ounrnenno]
npnmamo xao oômany. Axo on npyrnx cnymamo o nennm nenonannma, ro no sanncrn
yrnphyiemo, na ie ro npenapa. Taxo no cmprn ocraiemo mprnn — xnnnm n neicrnyiyhnm,
ann ne y Xpncrocy. Ono mro cmo mn nmann, ro ycnen neneponana nnn ouaiana y npeme
onnacxa [ns onor cnera] n cyna, no Hncmy, onysnma ce on nac (yn: Mx. 4, 25), ne
mncnehnx, na cmo caoôpasno Ony nyxnn na ôynemo n nena — Foxnia on Fora n nyxonna
on Pyxa. „Poheno on Pyxa“, peueno ie, „nyx ie“ (Jn. 3, 6). Ann mn cmo nnorcxn, maxap cmo
ônnn npennasnauenn na ôynemo nepyiyhn n neôecxn, na ycnen rora Pyx Foxnin ne
npeônna y nama. Crora nac ie Iocnon n npenao pasrpaô¬nnannma n nnenennma n
ymnoxno xpnonponnha, npanenno xenehn na nac noôo¬ma n nayun na nepyiemo nnn
saneunmo [name] sno iaunm cpencrnnma ncne¬nnana.
2. Foxniom nomohy, xoia naie peu ônaronanemranaiyhnm o nyxonnnm ôorarcrnnma,
na¬a npe cnera pehn xaxo xo moxe na nahe nnn, ôo¬e, neh namao npnôan¬eno, ri. noôno
xpos xpmrene Xpncra y Pyxy, y cxnany ca Anocronom Hannom, xoin yrnphyie: “3ap nn ne
snare, na Xpncroc Hcyc xnnn y namnm cpnnma?” (yn: 2 Kop. 13, 5). 3arnm [xaxemo], xaxo
ie moryhe ycanpmanarn ce n nocne rora onpxarn nocrnrnyro. Haiôo¬n n naiônnxn nyr
[npema ncrnnn] ie na ce cxpaheno ronopn o rpannunom, nmaiyhn rpomanny mnpnny,
saienno ca cpennnm xoin ie ycnon¬ana. Mnorn cy ce npenanann nonnnry no nanaxena
rpaxenor, a na¬e ce nncy xperann n nncy na ro saôopannnn. Taxnn ce sanono¬anaiy camo
nauenom xoie cy namnn, re rpynyhn nny naxnnm nyrem.
Onn mncne, na xonaiy npannm nyrem, a [y crnapn] onnase no crpann on nera. Ppyrn,
xoin cy nocrnrnn cpennn crenen npocnehena, npe xpaia cy nsnemornn, ynann y
ôesôpnxnocr nnn, nparnnmn ce panniem naxon nepannor xnnora n oner nocrann
214

nouernnnn. Hexn nax, nocnenmn no mepe canpmencrna, nocrann cy no nennma ncrn xao
cpennn n nouernnnn, re nanaiy n menaiy ce y pannie [crane] npema yspoxy
nesôpnnyrocrn n camomnena. Houernnuxom nax, cpennem n ycanpmenom cnoicrneno ie:
iennnma nenarnocr, npyrnma npocnehene n nocnennnma ounmhene nyme, nnn ycxpcnyhe.
Ha uoju ce uauuu nocmuxe ðejcmeo
3. Peicrno /ônaronar/ Pyxa, xor cmo raiancrneno noônnn na xpmreny, crnue ce na
nna naunna. Hpe cnera na¬a yonmre pehn, na ce nap [Cneror Pyxa] orxpnna ncnynananem
sanonecrn nomohy nennxor n nyronpemenor nanopa, xaxo ie pexao Mapxo Honnnxnnx. H
yxonnxo nsnpmanamo sanonecrn, yronnxo nac ounrnenno osapyie [Pyx] Bemy
cnoicrnennm ônncrannma. Kao npyro, Pyx Cnern ce noian¬yie y nsnpmanany xpos
nosnane n nenpexnnno npnsnnane Iocnona Hcyca, ri. xpos namer /cehane/ na Fora.
Hannxa na npnn nnx xnnora [nap ônaronarn] nanasn ce cnopnie, nannxa na npyrn ôpxe,
camo axo ynopno n rpne¬nno xonamo sem¬y y rpaxeny snara [ônaronarn]. H axo xennmo
na nahemo n casnamo ncrnny, ne nyraiyhn, rexnhemo na nmamo camo ienno cpnauno
nenonane, cacnnm nennn¬nno n ôesoônnuno, re nehemo nouern na yoôpaxanamo, [xao] y
ornenany, na ne nocmarpamo nn nnx, nn npre nnna npema nnn¬nnom [ysopy], nn nexora on
cnernx, nn carnenanarn cnerno, [onaxo xao] npenecr, mro nonn ym nencxycnnx y saônyny.
3aôannhemo ce camo c iennnm, na ôn na cpny nmann nsnpmno neicrno monnrne, xoia
caropena n panyie ym n pacnnamcana nymy npema nencxasnnoi ¬yôann Fora n ¬ynn. 3aro
onome xoin nnnn mra nponsnasn ns monnrne [rpeôa] ne mana cxpymenocr n cmnpene, rnm
nnme mro ie neh xon nouernnxa monnrna nasna xpehyhe ynyrpamne neicrno Cneror Pyxa,
xoia ce y naueny pacnpocrnpe ns cpna xao oran panocrn, a na xpaiy ian¬a xao
mnomnpncno cnerno.
4. 3nann nauena [nenonana] monnrne xon rnx, xoin Ia rpaxe npannnno, a ne xao onn
¬yôonnr¬nnn, cy raxnn, y cxnany c Hpemynpomhy, xoia ie pexna na ce ona npnxnana
onnma xoin ie ne ncnnryiy n ian¬a ce onnma xoin y ny nepyiy (yn: Hpem. 1, 2). Kon nexnx
ce noxasyie xao sanasehe cnerno, a xon npyrnx xao rpenerna panocr, xon iennnx xao
panocr, a xon npyrnx xao memannna panocrn n crpaxa, xon nexonnxnx xao rpener n
panocr, nonexan xao cyse n crpax. Panyie ce nyma npomncnn n mnnocphy Foxniem,
crpamn ce n rpenrn on Beronor nonacxa, ôynyhn na ie xpnna sa mnore rpexone. Kon
npyrnx y nouerxy nonasn no neonncnne cxpymenocrn n xpainer nanopa nyme, nonyr
ôpnre nacraiyhe n necraiyhe na myxama pahana, npema Hncmy (yn: Orxp. 12, 2), raxo xaxo
xnno n neicrneno Cnono, ri. Hcyc, xaxo xasyie Anocron, nonasn no neoôe nyme n rena,
cacrana n mosrona (yn: Jenp. 4, 12), na ôn cnnom orcexao crpacrn on cnnx nenona nyme n
rena.
Ppyrn [nonnnxnnnn] npocnehyiy nenapymnnn mnp n ¬yôan y onnocy na cne, xon
iennnx panocr, xoiy onn uecro nasnnaiy yônpanem, xao cnny nyxa n xperane xnnor cpna.
To ce [crane] nasnna iom n ônienem nnn nncanem Pyxa, xoin ce nencxasnno on nac
oôpaha Fory (yn. : Pnm. 8, 26). Hcania ra nasnna no¬nom npannom Foxniom, nennxn
Je¢pem omrpnnom, a Iocnon „nsnopom none, xoia reue y neunn xnnor“ (Jn. 4, 14). Bonom,
xoia ynapa y cpne n pasnnna ce ca nennxom naônienom cnnom [Iocnon] ie noceôno nasnnao
[ônaronar] Pyxa.
5. Vônpana nnn panocrn, nma nna pasnnunra, nocnonno: nocroin panocr cnoxoinor
xapaxrepa, xoia ce nmenyie ônienem, ysnncanem n pacyhnnanem nyxa, n nocroin ôypna
cpnauna panocr, nasnana nrpanem [nyxa], ysôyhennm xperanem nnn rpenerom, nnn
nennuancrnennm ysnerom xnnor cpna y ôoxancrneny nasnymny c¢epy. Oxpnnahena
pennomhy on ôoxancrnenor Pyxa n ocnoôohena on oxona crpacrn, nyma npe cmprn
noxymana na ce ysnncn no neôa, nesanpxnno rexehn na ce ocnoôonn rexnne [rena]. To
[npoxnn¬anane] nocn nasnn ysôyhnnana, xnn¬ena n npoôyhnnana nyxa [onronapaiyhnm
peunma]: „Hcyc ie Cam ryronao nyxom, cnnno ce sôynno n pexao: rne cre ra nonoxnnn?“
215

(Jn. 11, 33—34). Foxancxn Pannn yxasnnao ie na pasmnpnny nennxor n manor ysôyhena,
xasyiyhn: „Iope cy cxaxane, xao onnonn, n ôpna, xao iarannn“ (Hc. 113, 4). To ie on pexao
sa ycanpmene n nouernnxe nonnnxnnxe. [Hnaue] ônno ôn necxnar¬nno, axo ôn cnomnnao
ôesnymne, a ne onymen¬ene rope n ôpna, xao cxauyhe.
6. Ba¬a na ce sna na ôoxancxn crpax nema rpener, ann rpenerna ce panocr oôpasyie
nomohy monnrne y nnameny ôoxancxor crpaxa. Onne ne pasymem rpener panocrn, neh
rnena nnn xasne n ocran¬ana [onosro]; crpax [npennaxem] nnie on rpenera npen rnenom
nnn xasnom, neh on mynpocrn, xoia ce nasnna nauenom npemynpocrn. Crpax, xoin ie xon
orana nasnnan nnoicrneno, nenn ce rpoiaxo: na ynonnn, ycanpmenn n onai mro ce
cnoicrneno nmenyie rpenerom, ri. xoneôanem n cxpymenomhy.
7. Tpener nma mnoronnxe onene: ienan — on rnena, npyrn — on panocrn, cnenehn
— on nnorcxe crpacrn (xana ycnen nsôniana xpnn oxo cpna, xaxo xaxy, nponcrexne
xnn¬ene), npyrn — on crapocrn, raxohe on rpexa nnn npenecrn, npyrn — on npoxnecrna,
xoie ie na ¬yncxn pon nano npexo Kanna. Honpx rora, y naueny nonnnxnnxa nananaiy
rpener panocrn n rpener on rpexa. Tpener [no cnoioi npnponn] ne ônna xon cnnx
yiennauen. Beronn cy snann nnoiaxn: xao npno ysôyhene rpenera ie y nennxoi panocrn n
cysama, xoinma ônaronar remn nymy; xao npyro neymepeno pacna¬nnane, ropnocr n
xecrocphe xoie nann nymy, nenonn xoin ce ysôyhyiy npema caxnre¬crny nnn no renecnoi
nesn n ¬yôann, re nsasnnaiyhn pasnpar xpos carnacnocr nyme c mamrannma.
8. Kon cnaxor nouernnxa ie nenonane [ncnnra/ncxycrnonana] nnoiaxo n sanpmana ce
y cpny y nnocrpyxom nnxy ôes memana: ienno on ônaronarn n npyro on npenecrn. Bennxn
Mapxo Honnnxnnx raxo cnenoun o rome, xasyiyhn: “Hocroin nenonane nyxonno n
nocroin nenonane carancxo, nenosnaro neh onoiuery”. H iom ie rpoiaxa ronnnna
nenonana, xoia ce y ¬ynnma srpena nnn ônaronahy, nnn npenemhy nnn rpexom, nnn
ncnynananem xpn¬y, xoie ie Tanacnie ns A¢pnxe nasnnao pacrnapanem n memanem,
xporehnm n cmnpyiyhnm ymepennm ysnpxananem.
9. Peicrno ônaronarn ie cnna orna Pyxa, xoia y panocrn n nece¬y cpna noxpehe,
iaua, caropena n ounmhana nymy, n xao na na rpenyrax npexpahyie nomncnn n npemencxn
ymprn¬yie renecno xperane. 3nann n nnononn [ônaronarn], xoin noxasyiy ncrnny n
nenoxoneô¬nno nac ynepanaiy y ny, cy raxnn: cyse, cxpymenocr, cmnpenocr, ysnpxanocr,
hyrane, rpne¬nnocr, sarnopenocr n ocrane [npnnne] re npcre.
10. Peicrno npenecrn iecre ycnnamrenocr rpexa, xoia pasropena nymy y nacnann,
npoôyheno ôecno crpacno nonnauene npema nnorcxom caxnn¬anany y renecnom
xperany. Hpema cnerom Pnianoxy, cne ie ôecmncneno n ôes noperxa mro ce onnnxyie
nepasymnom panomhy, nnn cne mro npema npanennom nspasy, nencxpannno nasna
caneicrnyie ronnoxnannnm crpacrnma nacnana n nocran¬a noxory ys capanny nesacnre
yrpoôe marepnianno pasra¬yiyher sanono¬crna. Oryn [neicrno npenecrn] npnnnaun n
pasropena xa nnorcxom memany n no rome yspoxy xpehe, caxnxe n npnxnna na ceôe
nymy, na ôn uonex nannxom na cnanocrpamhe mano no mano nsarnanao ns ceôe ônaronar.Cn. Ipnropnie Cnnanr,

IV O YTHXAOCTH H BBA HAHHHA MOAHTBE

1. Hocroie nne npcre ciennnanana [ca Forom] nnn, ôo¬e, ca nne crpane ynaxena
ymne monnrne, xoia ce Pyxom xpehe y cpne. 3axna¬yiyhn nnma nnn ym npenycpehe
monnrny onne [y cpny], nenehn ce, no Hncmy, ys Iocnona (yn: Hc. 72, 28), nnn nperxoneha
216

noiana nenonana [Cneror Pyxa] npnnnaun ym ornem nece¬a n nonesyie ra ca npnsnnanem
n ciennnananem ca Iocnonom Hcycom.
Paxaxo na Pyx na cnaxor nenyie cnoicrneno, xaxo xenn (yn: 1 Kop. 12, 11), no peun
Anocrona, ann nemana ce, na xon nexnx ienno nenonane Pyxa nperxonn npyrom,
onronapaiyhn rnm nnnonnma [monnrne], o xoinma cmo xasnnann. Honexan ce nenonane
nsnpmana y cpny, pasyme ce, xana ce ymane crpacrn n xana ce orxpnie Foxnia ronnora
npexo nenpexnnnor npnsnnana Hcyca Xpncra, saro mro „For nam“, xaxe /Cnero/ Hncmo,
„iecre oran xoin nopaxana crpacrn“ (Jenp. 12, 29). Ho nonexan Pyx nyue ym x ceôn,
snpyxyiyhn ce c nnm y nyônnn cpna n ocnoôahaiyhn ra on nannxe xperana y xpyry. Tana
ce on sna xao sapoô¬ennx, ne [xao onai mro xpehe] ns Acnpnie y Jepycannm, neh ns
Bannnona y Cnon n unnn naiôo¬y ceoôy rnme mro n cam c Hpopoxom xasyie: “V npahane
no Iocnony cyxana Cnona [ônnn cmo xao onn mro nnne y cny]” (yn: Hc. 125, 1), n iom:
„Vspanonahe ce Jaxon n ysnecennhe ce Hspann“ (Hc. 13, 7), ri. nenarnn n carnenanaiyhn
pasym, xoin c nomohn Foxniom noôehyie crpacrn npexo nenonana. On nnnn Fora y
nocmarpany /xonremnnannin/, y mepn y xoioi my ie nocrynno. Tana ym y panocrn on
ôoxancxe cnacrn, xao nosnan na nainenmy rpnesy, nena: “Tn cn npnnpemno npen moinm
nnnem rpnesy sa npornnrexy npnrncxaiyhnm nemonnma n crpacrnma na mene” (yn: Hc. 22,
5).
Ha uauae uauuu ea+a ða ce ucnvnaea +ouumea
2. Conomon ie pexao: „Jyrpom nocei ceme rnoie“ - pasyme ce monnrne – „n noneue ne
nai onmopa pynn rnoioi“, na ce monnrna, nmaiyhn cnyuaina cxperana cnoie nocroianocrn,
ne ôn nnmnna [sacnyxenor] nsôopa y rpeny ycnnmanana, „saro mro ne snam, xohe nn ro
nnn npyro na ôyne ycnemnnie“ (Hc. 11, 6). Viyrpo, cenehn na cxamnin nnmoi on ¾ ¢nra
/cronana/, npnmopai ym na ns mecra nauencrnonana [nnn ns rnane], cnhe y cpne n sanpxn
ra y nemy. Cnycrynmn rnany xao mro ôn on ymopa, a y rpynnma, nnehnma n npary [on
nanpesana] ncnnryiyhn uyncrnyiyhy ôon, mncneno nnn nymenno nenpexnnno xnnun:
„Iocnone, Hcyce Xpncre, nomnnyi me“. 3arnm nyrem camocremnnnana n nanopa, uecro n
ca ryxnnm pacnonoxenem nyxa, nasna nocroiano oxymanai xpany ca rpn nmena. Onn xoin
mene npoôaiy, xaxe ce, iom ôo¬e he na cxnaraiy (yn: Cnp. 24, 23). Hpenonehn ym na npyry
nononnny monnrne, ronopn: „Cnne Foxnin, nomnnyi me“. Mnoroxparno npounranaiyhn ry
nononnny, ne mopam uecro npema nennnocrn na ie menam [na npny]. H pacrnne ce,
npexnn¬anaiyhn, uecro ne yxopenyie. Pa¬e, onpxanai nncane naxnm, na ne nnmem ôes
norpeôe, xao mro cnymane ns cpna nsnehyhnx ysnaxa nompauyie ym, paceiana mncnn, re
nsronehn ym ns cpna, npenaie ra xao nnen saôopany nnn ymecro rora ra nenpnmerno
ynyhyie na saôopan¬ane npyror, mro ne na¬a npnôan¬arn. Axo ynnnnm neuncrohy
noxnapennx nyxona, ri. nomncnn, xoin ycraiy nnn ce npeoôpaxanaiy y rnom ymy, ne
nonnnasn, ne ocnanai ce na nnx, uax n axo ôn re cehann na noôpa oôiamnena nexnx
crnapn, n ne sanasn y nnx, neh xonnxo ie moryhe ypannorexn nncane, sax¬yuanaiyhn ym y
cpne n nonan¬ai ôes npexnna nocroiano npnsnnane Iocnona Hcyca, na hem yôpso caxehn
n oreparn nomncnn, nennn¬nno nx ônuyiyhn ôoxancxnm nmenom. 3aro n Hecrnnunnx
xasyie: “Hmenom Hcyca rynn nenpniare¬e, raxo na nn na neôy, nn na sem¬n nema
nnxaxnor cnaxnnier opyxia.”
O ðucanv
3. Pa cn nyxan na ysnpxanam nncane, cnenoun ormennnx Hcania n mnorn npyrn.
Hcania xaxe: “Vsnpxanai nesanpxnnn ym, xoin ce crncxa n paceiana nenpniare¬cxom
cnnom, mro ce naxon xpmranana nonono npaha n ca snnm nyxonnma y nennny nymy no
nenoi ôecnouernocrn”. H, xao mro npnmehyie Iocnon, „ônna nocnenne ôo¬e on npnor“
(Mr. 12, 45). Ppyrn [cnern oran] raxohe yun: “Cehane na Fora monax na¬a na nma ymecro
nncana”. Hnn, no peun npyror [nonnnxnnxa], “nyxan cn na nmam ¬yôan npema Fory, xoia
npennacxonn concrneno nncane”. H [Cnmeon] Honn Forocnon [raxo nacran¬a]: “Bexôai
217

ncresane nosnpna, na ne ôn nncao ôes norpeôe”. A Hecrnnunnx [xaxe]: “Hexa ce cehane
/namer/ na Hcyca ciennnn ca rnoinm nncanem, n rana hem casnarn xopncr yrnxnocrn”.
Anocron [o rome onaxo cnenoun]: „Beh ne xnnnm ia, nero Xpncroc y menn“ (Ian. 2, 20),
nenyiyhn n ynnmyhn Foxancxn xnnor. H Iocnon ronopn, ysnmaiyhn npnmep on nynana
uynnor nerpa: „Pyx nnme, rne xohe“ (Jn. 3, 8). Onaxo xaxo cmo, ounmhenn [xpmrenem],
noônnn sanor Pyxa n npnmnnn, carnacno ôpary Foxniem Jaxony, peu xao noceiano ceme
(yn: Jax. 1, 21), cne ro, xao na ie c nama ciennneno n na nexn naunn nac oôoxana y
nepasne¬enom n necnnnenom ôoroonmreny, ncnynanaiyhn nac [nyxonno] no ônarocrn
[Foxnioi]. Ann y cxnany ca npeneôperananem sanonecrn, rnx uynapa ônaronarn, nonono
cmo y neysopnocrn nann y crpacrn n noxnon nncana Cneror Pyxa ncnynnnn nerpom snnx
nyxona. Ounrnenno, na on nnx, xaxo ronope onn, nponcrnue nenocr n nenpannnno
nncane. Onai xoin npnmn Pyxa n on Bera noônie ounmhene, ona¬en Bnme, nanaxnyie ce
Foxancxnm xnnorom n [no Pyxy] ronopn, mncnn n xpehe ce, npema peun Iocnona: „Hehere
ronopnrn nn, nero Pyx Ona namer ronopnhe sa nac“ (Mr. 10, 20). Ha ncrn naunn onai xoin
nma cynporan nyx n norunnanaiyhn ce neronom rocnoncrny unnn n ronopn
cynpocran¬eno [cnerom].
Ha uoju uauuu ea+a ða ce neeajv ncau+u
4. Vcnoxoinnmn ce, xaxe Hecrnnunnx, ycrann na ce monnm, n oner cenaiyhn, nexa
ôyne mymxn nponyxeno pannie neno. Hpemna ie on ro pexao sa ym, ri. na nponeneno na¬a
ncnynnrn, xana ce nocrnrne uynane cpna, ymecno ie ncro pehn n o nenany ncanama.
Hpnuano ce na ie Bapcony¢nie Bennxn ôno nnran o rome, na xoin naunn na¬a nenarn
ncanme. Crapan ie onronopno: “Monnrne n nenane necama noiane cy npxnenor npenana.
One cy nare na xopncr pann ycxnahnnana. A cxnrnnne /onn on Cxnra/ ne noiy nn monnrne,
a nemaiy nn nenane necama, neh pane pyxama n noiennnauno cy saôan¬enn ôes nasnauenor
monnrnenor npannna. Croiehn na monnrnn, nyxan cn na xasyiem Tpncnero, Oue nam, na
monnm Fora na re ocnoôonn on crapor uonexa n na ne ocranem camo na monnrnenom
npannny, saro mro ie rnoi ym nyxan na ôyne y [ymnoi] monnrnn neo nan”. C rnme ie crapan
noxasao, na ie noiennnauno ôan¬ene cpnauna monnrna, a nenponyxyiyha ce monnrna
croiane na ncanmoneny. O rome onpeheno ronopn n nennxn Jonan Hecrnnunnx. unn
yrnxnocrn [no neronnm peunma], orcycrno ie saôopana y cnemy, nenenocna monnrna, nnn
croiane n, xao rpehe, nocroiano nenane cpna, ôesonacnor on ycxnhena. To ie cennmre
monnrnn n raxohe yrnxnocrn.
O pasuuuu ncaua+a uoju ce neeajv
5. Orxyn ra pasnnxa, na iennn yue na ce nena mnoro, npyrn mano, iennn na ce cacnnm
ne nena, neh na ce nsnpmana camo ônno xaxan nocao pyxama, monnrny, xnanane na
xonennma nnn xaxan npyrn ôonecnnin nanop? Onaxno ie paspemene ror [nnrana].
Hsmonnnmn ônaronar nenarnnm xnnorom, mnornm nanopnma n ronnnama, xaxo cy nayunnn
[na ie npnôane], raxo ro n nosnnin nacran¬aiy. Onn ne nepyiy n ne onoôpanaiy sa one, xoin
cy no mnnocrn Foxnioi ncxycrnom nocnenn no ror [napa] y xparxom npemeny n ronnom
nepom, xaxo ronopn cnern Hcax. Crora, ycxpahenn nepasymenanem n cymnama, onn raxne
nopnuy n npyre cacnnm ynyhyiy y ro, na axo nocroin [mra npyro ynopennno c nnma], na ie
ro npenecr, a ne ian¬ane ônaronarn. Onn ne snaiy na „naxo y ounma Iocnona“, no Hncmy,
ôpso „n nenorpemnno ôorarn ôennor“ (Cnp. 11, 21). Hnn xaxo iom n xaxe npnua o
ônaronarn: naueno ie mynpocrn - npnôan¬arn npemynpocr (yn: Hpnu. 4, 7). H Anocron ie
nemy canpemene yuennxe, xoin nncy snann sa ônaronar yxopenao, ronopehn: „Hnn nn ne
snare camn ceôe, na ie Hcyc Xpncroc y nama? Jep camo nncre ro, mra cre nyxnn na ôynere“
(2Kop. 13, 5), ri. no namoi ôecnpexopnocrn nn ce [npnponno] ne ycanpmanare. Oryn
[onronapaiyha nnna] ycnen ôesnepia n nncoxoym¬a ne npnxnaraiy [y cnoicrny ncrnna]
neoônuna oôenexia monnrne, cnoeoônnxyiyhn nx xon nexnx nponsnenennx Pyxom.
Hpomuepeuje
218

6. Penn mn, raxo [npocyhyiyhn]: axo xo nocrn, ysnpxana ce, ôonpn, croin [na
monnrnn], nsnpmana nanane na xonena, nnaue, ôann ce necyxananem, nnie nn ro
nenarnocr? 3amro ronopnm, na ôes nenarnocrn, ncnynanaiyhn [npannno] ncanmonena,
nnie moryhe onnanarn monnrnom? Hnie nn y rome crnap?
Ooeoeapa+: axo ce nexo monn ycrnma, a ymom ônynn, xaxny xopncr npnôan¬a? Kana
ienan nasnna, a npyrn pymn, cem rpyna nnmra [ce on rora ne noônia]. Ann, xao mro ce
nexo rpynn renom, raxo ie nyxan n ymom, na ce [npen] npanennnma ne ôn phano
npencran¬ao, a cpnauno ôno npenynen neuncrohom n saôopannomhy. To n Anocron
rnpnn, xasyiyhn: “Axo ce monnm iesnxom, ri. ycrnma, ro ce monn moi nyx nnn moi rnac, ann
ym moi ocraie ôes nnona” (1Kop. 14, 14). H iom: „Xohy na xaxem ner peun cnoinm ymom“
nrn. (1Kop. 14, 19). Cnenox na ie [Hanne] o rome ronopno ie Hecrnnunnx. On y C)oev o
+o)umeu npnmehyie: “Bennxn nsnpmnnan nennxe n npenocxonne monnrne xaxe: “Xohy
ôo¬e ner peun na xaxem ymom cnoinm” nrn. Mnoro ie nnnona nenarnocrn, ann cy onn
nennmnunn. Cpnauna monnrna nax, xao nsnop npnnna, no Hecrnnunnxy, nennxa ie n
cneoôyxnarna, na ce npexo ne npnôan¬a cnaxo noôpo. Onenyiyhn npenocxoncrno
[monnrnenor] nena, Cnern Maxcnm xaxe: “Hema nnuer crpamnnier on pasmnm¬ana o
cmprn n nenmer on cehana na Fora”. A nexn, ôynyhn na cy nompauenn n manonepnn no
nennxoi ôesocehainocrn n nesnany, n y canamne npeme uax n ne xene na uyiy, nma nn
ônaronarn.
7. Mano ie onnx xoin noiy, noôpo nocrynaiy, xnanaiyhn ce npen ymepenomhy, crora
mro ie cnaxa mepa, y cxnany c mynpnma, npennnna, re na ym ne ôn [nnaue] nporpahnnmn
cnoiy nymenny cnny na nenarnocrn, morao na noxaxe nenaxny y monnrnn n nemoh y noi.
3aro ce [yrnxnn, ncnxacrn], nennmnuno ncnenaiyhn ncanme, pannie onmax npenase na
monnrny. Ha ncrn naunn, xana ce ym onecnoxoin on necannananor mncnenor yrnnaia n
ynopnor npxana [naxne na monnrnn], rana my cnenn na ce ocrann ôesnauaian onmop
neronnm ocnoôahanem na no¬y ncanmonena. To ie npenen nopenax n yuene mynpnx ¬ynn.
8. Poôpo nocrynaiy n onn xoin yonmre ne nenaiy ncanme, axo cy [npnponno]
caspenn. Taxnnma ncanmonenn nncy nyxnn, neh cy [nyxnn na npeônnaiy] y hyrany,
nenpexpnnnoi monnrnn n carnenanany, axo cy nocrnrnn npocner¬ene. Onn cy ciennnenn
c Forom n nemaiy norpeôy na onnnaue cnoi ym on Bera n nonnpranaiy ra merexy. Han sa
nocnymnnxa, ronopn Hecrnnunnx, iecre concrnena no¬a, a sa yrnxnor - pacraiane c
monnrnom. Vm ce xon raxnnx, xana oncryna on cxnarana Foxnier, xao on Xennxa, sannma
camnm nnmrannnm nennma, npe¬yônnmrnom. Oôyuanane n noronnx na rom noperxy ne
npnma ce xon cnnx. Kon nocnymnnx npocrnx n nenncmennx - na, saro mro saxna¬yiyhn
[nnxonoi] cmnpenoi nocnymnocrn nmaiy yuemhe y cnaxoi npnnnn. Henocnymnnma nax,
axo cy npocrn, onn nnn yuene, ne naie ce [ra nayxa], na ce neonpesno ne ôn nonnprnn
npenecrn, xao mro camono¬nom nnie moryhe nsôehn nnacrnra mnena, sa xoinma oônuno
ycnehyie npenecr, xaxo ie ronopn cnern Hcax. Hexn, ne pasmnm¬aiyhn o ôynyhem
nonpehnnany, cycpehyhn ce c nnma yue na nenyiy no cnom oônuaiy, [ri. nnunnm
cxnonocrnma], sôor rora na ôn ym nannxao na cehane na Fora n sanoneo ra, mro ie
nemoryhe, noceôno onnma mro nesanncno xnne. Hpnrom, saxna¬yiyhn neuncrohn cnor
yma, nenpounmhenor cysama no nncoxom naponany, onn y nemy onpaxanaiy, xao y
ornenany, nnxone nomncnn mro iom nnme nocrnhyiy, a ne monnrny. Heuncrn nyxonn y
nnxonnm cpnnma, ysnemnpenn crpamnnm nmenom Foxninm, mxpryhy syônma, xenehn na
noryôe onor xoin nx ônuyie. Axo camono¬nnx uyie nnn [xnnxno] nsyun ro nenane n
noxenn na ra ycnoin, nacrpanahe na iennom on nnoie: nnn he ynacrn y npenecr, axo ce
ôyne npnnyhnnao, n noxasahe ce nencnpannmnm; nnn he axo ôyne neno¬an, roxom nenor
cnor xnnora ocrarn crpanan [nyxonnom] cracanany.
9. H ia hy na xaxem, xao onai xoin nnie mnoro casnao ncxycrnom. Kana yrnxnem,
nany nnn nohy cennm y cmnpenocrn, monehn ce nenpecrano Fory ôes nomncnn, na ym
219

nocne no nsnemornocrn on ronnore, [a n] reno ocern ôon, re [ncrpai cne nox] cpne on
cnnne yrnphenocrn nenpexnnnor npnsnnana Hcyca [y nemy] ne ôyne neocer¬nno nn na
ronnory, nn na panocr, on xoinx nonase pennocr n rpne¬nnocr nonnnxnnxa, rana ycrann n
nenai ncanme cam nnn saienno c yuennxom, xoin c roôom xnnn, nnn ce nosaôann
pasmnm¬anem o ônno xoioi peun [Hncma], nnn cehanem na cmpr, nnn pyxornopcrnom, nnn
unme npyrnm, nnn, nax¬nno unraiyhn, ôo¬e croi, na ôn reny nonenno nanop. Kana cam
croinm na ncanmoneny, unrai Tpncnero, sarnm raxohe nsronapai monnrny nymenno nnn
mncneno, nasehn ymom na cpne. Axo re xnara nenocr /ynnnnie/, unrai nna nnn rpn ncanma
n ymnnne rponape ôes nenana, saro mro ce raxnn, xaxo xaxe Hecrnnunnx, ne nenaiy.
Vrnxnnma ie sa panocr nono¬no npnmane no ônarouecrnnocrn cpnaunor nanopa xaxo ie
npnmerno cnern Mapxo, n ronnora Pyxa, xoia nm ce naie sa ynece¬anane n nnxonane.
Hocne [unrana] ncanama mncneno nnn nymenno nepaceiano unrai monnrny n A)u)via.
Taxan ie ycran cnernx orana Bapcony¢nia, Pnianoxa n ocrannx.
Hcanmn, no peunma ôoxancxor Bacnnnia, cnenn na ce npnmenyiy cnaxonnenno sôor
nsasnnana ycpnnocrn n na ym ne ôn repao sanono¬crno on nasna iennooôpasnor nenana.
Vmy sa iom ôo¬e oxpen¬ene n rpynôennmrno na¬a narn n cnoôony. Axo croinm na
ncanmoneny ca nepnnm yuennxom, nexa on unra ncanme. Tn ce monehn, n raino oxpehyhn
cpny, orapacn [paceianocrn]. Cne cynone uynnor nnn npocyhyiyher xapaxrepa xoin ncxone
ns cpna npespn ys caneicrno monnrne, saro mro ie yrnxnocr npemencxo onnarane
neôoxancxnx mncnn n xoie nncy on Pyxa, ca cnpxom na ce ne nornpe noôpo y naxnn na
nera.
O npeuecmu
10. Tn, xoin ¬yônm Fora, nax¬nno cxpehn naxny sa ocnenouanane. Kana unnehn
crnap ynyrap ceôe nnnnm cnerno nnn narpy, nnn ônno xaxan nnx - na n Xpncroca, nnn
anhena, nnn nexor npyror - ne npnmai ro, na ne ôn orpneo nonpeny. He ycpenorouyi naxny
na ono nnxonno npencran¬nno on reôe camor n ne nonycrn na ym raxo npencran¬a /nso-
ôpaxana/. Cne ro, cno¬amne neymecno yoôpaxanane, nonn nymennoi npenapn /npenecrn/.
Hcrnncxn nouerax monnrne ie cpnauna ronnnna, xoia caxnxe crpacrn nenoxoneô¬nnom
¬yôan¬y [npema Fory], ynocehn y cpne onpena n panocr n yrnphyiyhn ra y necymnnnom
nsnemranany. Cne mro y nymy nonasn, xaxy onn, uynno nnn nyxonno [xao] cymna o Bemy
y cpny, ne npnmai ro, iep nnie nonnxno on Fora, neh ie nocnano on neuacrnnor. H, axo
npnmehyiem na ie rnoi ym nexom nennn¬nnom cnnom yxnahen y cno¬amne nnn phannie, ne
nepyi rome n ne nonycrn my na ôynem ynyuen, neh ra onmax narepai na cnoiy crnap. „Ono
mro ce on Fora ian¬a“, pexao ie cnern Hcax, „nonasn camo coôom n neouexnnano“.
Hcrnna, nonexan neuacrnnn n npnponnnm crnapnma y nyxy mamronnro nsmenn
nnnone xaxo xohe, npennaxyhn ienno ymecro npyror. On ymecro ronnnne ynene
nepannomepno neuene, na y nymn xoia ce ôpso orprne on ror xanpa, noôyhyie ymecro
nece¬a ôecnonecny panocr n nnaxny nacnany, orxyna ounro nponsnasn camomnenane n
uacro¬yô¬e. [Axo ôn neuacrnnn], cxpnnaiyhn ce on nencxycnnx, noxymao na cnoie nanane
ncnocrann [xao nnx] nenonana ônaronarn, ono npeme, ncxycrno n ocehai oônuno pasoônnue
Carany npen onnma, xoinma nnie nsnecno canpmeno nerono narane. Iopne, no peun Hncma
(yn: Jon 34, 3), pasnnxyie iacrna, ri. iacno n nenorpemnno noxasyie nyxonnn yxyc, xaxno ie
ono.
O uumanv
11. Fynyhn na nenyiem, ronopn Hecrnnunnx, nmunranai nenarno Hncmo. 3a reôe,
xoin ro ncnynanam, nsnnmno ie unrane npyror. Vnex unrai o yrnxnocrn n o monnrnn
noceôno xon Hecrnnunnxa, xon cneror Hcaxa, xon cneror Maxcnma, xon [Cnmeona] Honor
Forocnona, xon yuennxa neronor Crnrara, xon Hcnxnia, xon unnoreia Cnnaicxor n xon
rnx, xoin cy [nncann] o ncrom. Ocrane cnnce na npeme onnoxn, ne xao ononpranaiyhe, neh
xao necmecrnne ca [rnoinm] nn¬em, mro cnoinm npnnonenanem yna¬anaiy ym on monnrne.
220

Pa ôn rnoie unrane ônno iennncrneno [crpano] npasnocnanehem rnacy, nsnasehn [ôes
ycresana] na nsnecnocr nsronapana nnn na nsncxyiyhy peu ôes snyxonnor sanono¬crna.
Orcyran ôynn [y caôpanocrn, ne yoôpaxanaiyhn ce] nonyr npncyrnor onne npema nexnma,
ôes ocehaia nonnnaxena crpacnom xe¬om sa nonananem. [Pa ne ôyne] rnoie unrane
raxohe nn nesacnro, saro mro ie mepa - naôo¬e y cnemy, nn ôpso, ycnopeno nnn
nenax¬nno, neh mnnonapno, onronapaiyhe, cnoxoino, ycrpoianaiyhe, pasym¬nno, pasymno,
nyxonno n pacyhyiyhe. Vunpmhanaiyhn ce ca raxnnm [cnoicrnnma unrana], ym noônia cnny
n unpcro ie y crany na ce monn. Ca rope nanomenyrnm cynpornnm [cnoicrnnma unrana] ym
npnôan¬a sampauene, cnaôocr n ncrynane, raxo mro crpanana cnocoônocr mnm¬ena y
rnann, [xao mro nacryna] n cnaô¬ene y monnrnn.
12. Cnaxor uaca oôpahai naxy na cxnonocr, ycpnno nacroiehn na ramo rne ce nena,
[carnenanam] na nn ie ro ôoroyronno pann camor noôpa nnn na cennm pann nymenne
xopncrn, yrnxnynmn, nnn nenaiyhn ncanme, nnn unraiyhn, nnn monehn ce, nnn
ynpaxnanaiyhn nexy npyry npnnny, na ne ôn ôno nenpnmerno [nyxonno] noxpanen. Hemoi
na ce noxasyiem no nnxy nenarnnm, na naunn mnm¬ena n nenonana ¬ynn xoin ceôn
yrahaiy, a ne Fory.
Mnoro ie xasnn xon snora, na on cacnnm iacno rnena rainy xa uemy cy name namepe
cxnone. Henpnmeran mnornma, on ce nasna ycrpem¬yie na nac nesnano nama oôesnpenn, na
ono mro ce unnn ne ôn ônno no Fory. Ann, ôynyhn na ce on neymo¬nno ôopn n npncryna
nam ôes crnna, rn hem, nmaiyhn unpcry namepy [na yronnm] Fory, ônrn on nera nonexan
norpaô¬en, ôes oôsnpa na neno¬ny npnnyny y xoneô¬nnocrn ynpan¬ana rnoie no¬e. Ha
ncrn naunn axo xo ônna nopaxanan neno¬no no nemohn, ycxopo my ce npamra n ônna
noxna¬en on snanana cpna n [¬yncxnx] namepa. Ta crpacr, pasymem cnano¬yô¬e, ne
nonymra monaxy na ce ycanpmana y npnnnn, rnme mro on nonnocn nanope, a y crapocrn ce
noxasyie ôecnnonan. Cnano¬yô¬e ce ynex npnônnxana xa cnnma rpnma n pasonena nx no
nanopa npnnne, a ronopnm o nononocrannm, cpennnm n sanpmennm [nonnnxnnnnma].
13. Cxnarnnmn ns ncxycrna, yrnphyiem iom n ro, na monax nnxana nema npnponno
canpmencrno ôes npnnna xoie cnene: nocra, ysnpxanocrn, ôonpena, rpn¬ena, xpaôpocrn,
yrnxnocrn, monnrne, hyrana, nnaua n cmnpena. Te npnnne ienna npyry pahaiy n
orxpanyiy. Henpexnnnn nocr, cymehn nnorcxy crpacr, paha ysnpxanocr, ysnpxanocr
nponsnonn ôonpene, ôonpene - rpne¬nnocr, rpne¬nnocr - xpaôpocr, xpaôpocr - yrnxnocr,
yrnxnocr - monnrny, monnrna - hyrane, hyrane - nnau, nnau - cmnpene, cmnpene,
nacynpor, - nnau. Hnyhn oôpnyro npema noperxy, nahn hem na maixe pahaiy xhepn. Kon
npnnna y nehoi mepn on re, ne nocroin ysaiamna norunnenocr npema ncxony. Taxohe ie
cacnnm iacno cnnma n ono cynporno nnma [npnnnama].
14. Onne ce na¬a onpenennrn npema noperxy nanopa n ôonehnnocrn [acxercxor]
nenonana, re iacno noxasarn, na xoin naunn na¬a nponasnrn cnaxn pon nenonana, na
npyrn y cxnany c yuenem, neôonehnno n ne noôniaiyhn nnona nnyhn rnm nyrem, ne ôn
xpnnnnn nn nac nn npyre pann rora mro nnie raxo xaxo cmo pexnn. Cpnauna ôonehnnocr n
renecnn nanop sancra ncnynanaiy crnap xaxna ona iecre. Kpos nnx ce npnnpema nenonane
[ônaronar] Cneror Pyxa, xoie ie naro na xpmreny n reôn n cnaxom nepyiyhem, ann ycnen
nepana na sanonecrnma caxpanyie ce crpacrnma n no nencxasnnom mnnocphy ouexyie name
noxaiane, na na xpaiy nonnnra sa namy nennonnocr ne ôn uynn: „Vsmnre on nera rananr“
(Mr. 25, 28) - n raxno ce on nera: „ysnma n ro, mro on mncnn na nma“ (Hx. 8, 18), - na ne
ôynemo sa xasny nocnarn na neuno myuene y naxny. Cnaxa renecna n nyxonna nenarnocr,
xoia nema ôonona n nanopa, ne nonocn onome xoin nx unnn nnxaxan, nn renecnn, nn
nyxonnn nnon, saro mro ce Hapcrno neôecxo, pexao ie Iocnon, npnma c npnnyhnnanem,
„rpnn nacn¬e n cnnennie ra rpaôe“ (Mr. 11, 12). Onne ce non npnnynom pasyme y cnemy
pasôo¬eno renecno uyncrno. Heperxo cy ce mnorn neôonehnno rpynnnn nnn ce rpyne
roxom nenponyxanaiyher npemena n, nonnocehn neôonehnne nanope, ann ne ca xnnyhom
221

pennomhy cpna, re cy ce raxo noxasann crpann uncrohn n xao onn xoin ne yuecrnyiy [y
naponnma] Cneror Pyxa ycnen orxasnnana ropxnx nanopa. Henax¬nno n ianono
ncnynanaiyhn mnoro, na uax n na ce nexan cnnno nsnype, mro ce xaxe, ann xao nyôoxo
neocer¬nnn, nnxana raxnn ne yônpy nnonone npema yspoxy neôonehnnocrn [nonnnra].
Cnenox [rora] xaxe: “Axo ôn y namem xnnory nmann cne nennxe [nonnnre], a axo ne ôn
noônnn ôonehnno cpne, cnn ôn onn nocrann none¬enn n ncnenxann”. Ha ncrn naunn, xana
ôes nanopa meramo [npema neôy] n nocroinmo npexo nenocrn n pasnnauena, ne noôniamo
xopncr, neh ce nompauyiemo, noxasyiyhn na cmo y rnm [pasnyuenocrnma] namnn npenax
xor ramo nema, nennn¬nno ce nesyiyhn nepaspemnnnm nesama n nocraiemo cnaôn y
nonnnry n nenenyiyhn y cnaxom nanopy, ymnoxanaiyhn y ceôn nonpennnocr, noceôno axo
cmo nouernnnn. O rome cnenoun n nennxn Je¢pem, ronopehn: “Hcnynanai nanop
neôonehnno, na ôn nsôerao ôonehnnocr naxomncnennx nanopa. Axo, npema npopoxy, namn
oprann nncy pacnaô¬nnann roxom nanopa nocra, axo nac ne yxnare ôonecrn, xao ona mro
paha mnanenna (yn: Hc. 21, 3), on nanpernyror yrnphnnana cpna [y monnrnn], nehemo
ponnrn nyxa cnacena na sem¬n cpna (yn: Hc. 26, 18)”, xaxo cn neh n uyo. Cmarpaiyhn ce
nexnm, xnannmo ce camo nyroronnmnnm [nonnnsnma], npeônnanem y ôecnnonnoi
nycrnnn, pacnaô¬enomhy [y nanopnma] n yrnxnomhy. V npeme cmprn, necymnnno hemo
ynosnarn can nnon [cnor xnnora].
15. Hemoryhe ie ônno xome na camocranno nsyun nayxy npnnne, maxap cy ce nexn n
xopncrnnn cnoinm ncxycrnom xao yunre¬em. Onn xoin cy ce ycanpmanann camn no ceôn, a
ne no canery y nenarnocrnma, oônuno nmaiy, nnn ôo¬e, pahaiy [y ceôn] camomnene. Axo
Cnn nnmra ne rnopn on Ceôe, neh xaxo ra ie nayuno Oran Beron (yn: Jn. 5, 19), raxo n Pyx
nehe oo Ceoe eoeopumu (Jn. 16, 13), ri. axo xo nocrnrne no nennxe nncnne npnnna, na xoioi
ne ôn mopao na nma nomoh y rainononcrny on nexor ynpocropenor? Taxan ce y
camosanapanany noxasyie na [npe] nmenyie nehe ôesym¬e, neronn npnnny. 3aro na¬a na ce
nonnnyie onnma, xoin cy [ncnnrno] npomnn nanope y nenarnoi npnnnn, re non [nnxonnm
pyxonohenem] cnpononn [no ocehaia] rnann, nenpniarno ysnpxanane, rpne¬nno ôonpene,
sarom¬anaiyhe xonenonpexnanane, nanopno nenoxperno croiane, nenpexnnny monnrny,
nennnemepno cmnpene, nenpexpahyiyhy cxpymenocr n ysnncane, mynpo hyrane, nonyr
npnnpem¬enor ca co¬y, n y cnemy rpn¬ene. Ann nasna xnnern y cnoxoicrny nnn
npeônnarn npe crapocrn n ôonecrn, cnenn y nenpecranoi ôesnenarnocrn. „Tn“, xaxe
Hncmo, „iemhem on pana pyxy cnoinx“ (Hc. 127, 2), n iom [ono npnmehyie]: Hapcrno
Heôecxo npnnana onnma xoin ynorpeô¬anaiy cnny (yn: Mr. 11, 12). Ko nanopno ôpnne na
nsnpmn ropenomenyre nnnone nenarnocrn, rai ca Forom caônpe cnoienpemeno n nnonone
on nnx.222


Cn. Ipnropnie Cnnanr, IOBOP HA CBETO HPEOFPAXEBE IOCHOPA HABEIA
HCVCA XPHCTA

1. Konnxo cmo npnsop nennuancrnene cnane rnacno nposnane nnunocrn ornenann
nnacrnrom cnnxom, npnponno ce npeoôpaxanaiyhn ns cnane y cnany nocmarpana nonexan
n on Xpncra sa ôoxancxn Pyx, raxo naxne on nomocrpoia no ôorocnon¬a, re nonyr onnx
xao mro cy on rena y nyx ym npeoôpasnnn, ysnnxyhn ocehai on npnsemnor uyna n on
yoôpasn¬e n npniana yrnapa, xainemo n npema ymcrnenoi nnannnn n nocmarpanem ce
nonnnmo, re ncrnm npernenaimo nernapno n nornenaimo npnnanno, n nnnnmo n uyimo. He
sacnnnamo npema rome mnoronenarnocr ônha n camepanane, neh na ce pasymnnm ounma
npnmaxnemo xon Hcyca na ropn Tanop npncarnenananem n ôynemo cycenn cnerny, re y
cnasn na rnenamo n ry ciany cnerxonnny n ry cnany, anocroncxy na ce xaxe, na ôn
nocmarpann, cnany xao iennoponny npexo ouena, nyny ônaronarn n ncrnne, nyny
nennhenor cnerna n ôoxancxor ônncrana nsoôn¬a.
2. Konnxn cy naxne ôoxancxy nnannny ysnnmeno ocnernnnn, xao Hcania xoin ie xon
nac nasnan nennxnm; na xaine na xpenemo na nnannny Iocnonny n ocnernany cnany
Hcyconnx cnernonsnnna carnenanamo xao n onaôpana rpn yuennxa, a pahe cne xoin cy
nosnann na npniare¬cxo nocmarpane, xoin y ouynanom npnsopy nocran¬enom n nyuom
nnunocrn, ne ôn ônnn raxnn na noce nocen cnera; nero ôn nx c oôsnpom na npernocranxy
cnerxonnne n nnnenn xao ôorornopne capannnxe, cnaxaxo, na ce ra raina n ncra
npernocranxa oôiann n ono oxo ne nonpmanaiyhe.
3. uernoponpannn snamo ronop n ienan xoin ce pasnnxyie no npencran¬enoi
cnerxonnnn, noxasan npema naiysnnmenninm nsianama n uernoponpanno mnm¬en n
nacrao. H on ie saxonnr n cenonnr, re ôn ôno sacrpamyiyhn n nepasônp¬nn, pahe rainn n
on ncrnne yna¬en; ônno nax nnx nnn ncrnna, nyxonne n nymenne npomene xao ono mro ie
y sanory sax¬yuyiyhe /na onaxaiy/,ônno nax nnx n cnany npnor n npnoyrncxyiyhe n
cnaxaxo npnonnxo, xoin iecre npnponno ônncrnyiyha hyn n nenora n cnnxa oônnuia n
cnnunocrn Xpncronnx, xoia ce no nama n xpos nac npeoôpaxana n npeoôpaxana npnpony
ôoxancxor, a ono ie ôoxancxo n ymcrneno neuno oôaciane. Jennnm he ce Forom rnenarn n
oôacianarn noxasano, croiehn y cpen ôorona, re on mnornx napena croiehn y xpyry cnernx,
pacyhyiyhn n pasnnxyiyhn nocroiancrna n nanpenonana xon onnx naiônaxenninx.
4. Kana raxan npernena cne ôoxancxo, ônhe cne on oôa uernopcrna ocner¬eno n
noxnn¬aino nocneheno ca rainama nonpmennm xon cnernx. Jep ie n nnx on cnaxor nnxa
ôno canpmennin, on cnerna npnmpax n Xopeô on Tanopa n on camnx npnnna, n on rora
mnm¬enor yôynyhe n Tpoicrnene n Foxancxe ysnnmenocrn n cnane, n on one ramo onyie
ôoxancxnx (ôoromyxennnx) myna n yxaca. Fynyhn na ie For nnhen na ronopn y orny n
na ie ocner¬en, n na cy ce rpyôe iaxo uyne n rpomonn sarpmenn n oran pacnanno, n nena
ce nnannna norpecna, n a ie nponsnonehn sacrpamyiyhe npnsope nocnao n nanacrn
naponnma, noxasyiyhn n y rome nenocroinocr onnx n necanpmenocr, mrannme
nocroiancrno n pen, n xao nerpnehy n nenpncrynauny npencno¬no ie Cnoiy ônaxeny
cymrnny: sacrpamyiyhe cnerno onne n nosannncxn nornen n nenpncrynaunn npnmpax n
nnhene narpe n pasnnunra craiannmra cy onne nponcrexna. Onne ie nax Cam ocnernno
nenspennno, na Tanopy nam ce oôiannnmn uonexo¬yônno n nono¬no y ôoronauennom
cnerny n ciaiy, re ie nnhen na pasronapa y rponpocner¬anaiyhoi saiennnnn ca Moicniem n
Hnniom, spaxom noôpocrnnocrn n nenpncrynaune ôoxancxocrn ocner¬anaiyhn n cnoie
yuennxe, n came y canpxaiy nponsnemene, iep iom ono nesaxnoneno camor ôoxancxor
nncy mornn na nonnoce sôor nenonpmene npounmhenocrn, re ie nsôop saxona ôno n
crpoxn n ysnnmennin na ce nnnn on onnx mro cy onne ônnn npnnymrenn. H nnie uyno,
iep cnnma xoin cy npeysenn ono cnnoôoxancxo nonymreno ie na cy rainoynenenn, re ôn
223

ônnn nemohnn ycnen nenonpmenor no onyserocrn /noienenocrn/. Hpemna cy onn ônnn
raxnn na cy ro ynanpen nmann, nnie ro on Anocrona, on naicanpmenninx y cnemy n no
naiôoxancxniem saxony, xan ie n nyxonno y nnma cnyxnno, na mana cy ce xacnnie n y
Xpncry ycnnonnnn, mro ie nennxo sa nnx, axo cy n naxon cnnx nnxonnx xpainnx nopnna
ocrann xon nane, xaxo ôn ônnn xao cnnonn Foxnin y Xpncry xpos npenopone, ro ôn no
cnoioi nenospenoi npncyrnocrn n cnnoncxnm ycnaianem /xnnpom, nsôopom/ ônnn
oôorahenn.
5. Haxon mro cy n Moicnie n Hnnia onosro npema Xopeôy nsaôpann, oôoinna cy
npanonoôno nonpxann na nny noceôno. On nax /Moicnie/, na ce nsnyrpa canpxana npe
npnmpaxa n oônaxa n na ce noxaxe saxon na raônnnama, re na ce osaxonn n
cnemrenonenarnnx, na sa cne ôyne n noxasnnau cnmnona n nairaiancrnennin orxpnnare¬.
A on /Hnnia/, xopncrehn ce ôpxe npema ncrom mro my ie nopyueno na ce ycnne na Xopeô
n nanycrn /nehnny/ Marap, n nanoxeno my ie na ce non onunie pyno y nprornannnn
sanyue, n nnneo ie nyx nennxe mohn xao npnôop sa ynohena oxo yrnxnocrn n canorpecano
cpne n npounmhanaiyhn n cnaxan oran n ranxn snaran oôaciai nocnenner cnerna
rnenana, a onne ie nancymracrnenn For mro y namnm yuecrnonannma nocraie casnar¬nn,
For xoin nac xpos npencxasana n ncnynena ocnemrana n ynyhyie npema ôorocasnainoi
raiancrnenocrn y nyronany n nexôany. Onne cy ncrn ônnn na nocmarpaiy n cnenoue
ôoxancrno ocner¬enor, na cnenoue npno n npyro ôoroian¬ane onnnuno n onaôpano no
npyraunie osaxonenom, re he npncyrnn npncycrnonarn narnpnponno n caôpano, iep ônno
na ie on npemnnynnx, ônno na ie on onnx ca neôa y nene¬nnom npornnpeuiy, onmax ôn n
cam Xpncroc npncycrnonao y ncrnma. H uyno ie ônno xaxo ie paspemno onne
saxononanna. 3nam nax, xao mro mncne n ocrann, na ie ôno cnmnonnuan nnx y ônaronarn
nainoôpohynnnier Moicnia, xao mro ie n nnhen, n ne xao cymracrnen, a reno my ôeme xao
npema noiann. Axo ie nax ôno n nsnan rena, Fory ie cne moryhe, ran ce n Hnnia nocne rena
ynocroino na nsnan uonexa cryna no erepy /ncranuanom ysnyxy/.
6. Haxon mro cy ce Aapon n Xyp n Hcyc ca npeocrannma xnrpo cnycrnnn na ocrany, xaxo
ie nonyr narpe n npnmpaxa nenono¬no nonnocno, onne ie nax sôor yuennxa noxasao
necanpmencrno y raxnnma, n na ne rpeôa ona necanpmena ônha na ôyny y crany na nnne
nexo ôoxancxo y ocner¬enom yuecrnonany, npe nero mro ce npouncre n uyiy n pasymeiy
n reno npo¢nne n yunne nenponannnnm npounmhanaiyhnm ornem Pyxa. Bnnn nax, onai
npnmpax on cnerna, a oônax onai xao cnmnon on oônaxa Pyxa n oran npounmhena; rpyôa
nax /cnmnon/ nennxor mnm¬ena Fora Peun, sem¬orpecn /cnmnon/ xasnn; one myne onne
/cnmnon/ oôacianana ôoxancxor npexo cynna; saxon ienanhe¬cxn /cnmnon sa/ saxon n
npcry nnannne onnx nnannna xoie cy nenocmarpane, na ie xao npxnonnna noxasana y oôa
ôoroian¬ana. H xonnxo ie cnmnonnuno noxasnnane saxononanno npema nnannnn on
npnmpaxa, noxasano ce npema camnm npeoôpaxainma Iocnona, re xonnxo ie npennasnauno
na ce xaxe oônaronaheno n nnx nacnnrana onnm ycanpmennma. Jep Cam ie n nonocnnan
saxona n Onai xoin ie o saxony xasnnao n cnmnonnuxn onpehnnao n ncrnny carnenanao n
npnponom necarnennn, re y cnerny npounmhen n cymrnncxn sapan uonexo¬yô¬a
yuecrnyiyhn n oôyxnahen sôor npounmhanana, nsnop noôpora n cnernn nonop n cnerno n
yspox ocnernena, ônno npexo noôpocrnnocrn, ônno npexo ocner¬anana, cnerno iecre n
nasnan ie Onnm nsnan yspoxa n pasnora.
7. Jep naxon mro cmo npenonpaxanann Berone yuennxe, xana ie ncnnrnnao „xaxo ¬ynn
ronope na iecam“, on nnx ie onronapano: „Kao Hnnia, xao Moicnie“, a npyrn nax „xao
ienan on npopoxa“, na ie ônaronar cnernonoxasnnana na camoi nnannnn noxasana n ramny
spaxy ôoxancxor sa one mro cy ônnn oro¬enn, xonnxo cy ônnn y crany na nonnoce, cne
nox ce nnie noxasana n ocner¬enocr on ôynyhe cnane n on ncre ouoneuenocrn, xao cynne
iacno nnhena, xao ncrnncxn uonex xoin ie nocrao For nsnan uonexa, n xao For cnernehn,
na ce noxaxy cnernonsnnnana; xao uonex naxon npopoxa sapan rena casnanaiyhn
224

nocmarpano, n ne xao uonex na iennno ôorouonex Horoc /Peu/ iecre, nero n For n uonex
On cam, noôehyiyhn uyna onaôpannx cnernom nainenomemannier n mynennro ciaieher on
yma ncror ôoxancxor, cenuehn ncre oônaxom Pyxa n nairnphe ocnenouanaiyhn y ounncxn
snyx npanne rpm¬annnom ncre /Peun/. H on no cynonnma npopoxa n nainehnx nsnenahena
npncraie na cnenoun, noxasyiyhn y rome na nnie ono ns uera cy ncrn saxnarann, neh na ie
cam For saxona n npopoxa, sôor namer ce noôpa neouexnnano noian¬yiyhn, onnyuyiyhn na
cnace ono ¬yncxo.
8. H Moicnie ie nax onne nnneo npno Tpoicrno Fnha iennor Fora y npnmpaxy, a ro ie ônno
osaxonyiyhn Ona xpos Cnna y Pyxy, axo ie n xon mnornx ônno na nemncaono mnniy n xon
camnx Jenpeia iennno sa Ona, a onne ie nax, Koin Jecre n on Tpoicrna ienno orenon¬eno
na Tanopy n npema nenpncrynaunom cnerny npeoôpaxen nornen n cnana ncrnx
pacner¬ena, n oôpanonao ce nnnehn xaxo ce nainoysnannie ncnynanaiy cnn cnmnonn
saxona. H ncxasyie nexe raine n naxon nsnnaiana n ôoiasnn Xpncra, n Beronor nsnacxa,
ienny nynohy sôpnnynmn xpos crpanana y Jepycannmy, npencxasanmn, cnycrnnmn
nenspennny panocr iennor y norneny re ncrnne, xan ie neh nomao n pacnernno ie.
9. Hnnia nax narponocan, snanan y narpn n naxy Foxniem, xoin ce pannie oôoxno, on
cynna cnernnin na Tanopy ncnianaiyhn nornene n neouexnnanomhy Foxancrna n yxouen
ôesnpemenom canomnnonanomhy, y crpem¬eny na xao nnunocr xasyie npornn onnx mro
onnyuyiy na rexe neneponany, nonyxnaraiyhn nax hyn na panocr noôehyie.
10. Hoxasano nax nnnenmn npema mnoronnxom nocmarpany, xasyiy ôorocnonn, oôoinna n
Moicnie n Hnnia saienno, naxon mro cy nanno nnhenn ca Hcycom y npnmpaxy n cnerny
xaxo croie saienno na n ôyny no nomocrpoiy, iep he n npomncao ncrnx n cyn nnn ronopn
ncrnx na ce pasnnxyiy, nnn nax no nennxonymnocrn npenaxa n rexnn, nnn nax no nne
npnpone Horoca mro cy oôenonannnn npoponn, nnn he nnxono nnuno rpoicrno saienno ca
Hcycom na ôyne nonyr rpoicrnene cymrnne n ienne npencno¬enocrn. H cam ie nnx y
cneuanocrn uynan, na no npannn peueno, ôno ôn oôenonanen npexo nnocrpyxo rainor
rpoicrna, npexo iennnncrnenor n rpocrpyxo npencxasanor ôoxancrna, xao ropne n none
npncycrno, xana cy neh n ônnn cacnnm ynepenn no npeôecxonaunoi rpoicrnenoi
ôoronauennocrn.
11. Hero na ie nax n ôpoi on rpn yuennxa n nnx Tpoicrna npncyran ca ncrnma, cnenoun
neh no nnma y cnery na ôn ornacnnn nnn¬nnom - nnn rpoicrno npnnna: neponana xaxem,
nane n ¬yôann; nnn cy nax ncrn ônnn cnmnonom rpn cnne nyme, xao ono nanncano y
saxony mro npenacxonno ncnynana nspexy „xon nna nnn rpn cnenoxa nanasn ce cne
peueno.“ Jep yncrnny ie ysnohene ncrnx ycpen cner ronopa n peun rnopauxor Horoca
/Pasyma, Peun/, n nonpmana ce cno xasnnane npopoxa n saxon ca ncrnm nomocrpoiem n
npncyrnomhy, re cno Hncmo n ronop mro ce oxo rora ncnynanao n ca rnme onpehyie,
noesnia saxona n nerono ncnynene, xao nouerax n xpai saxona n npopoxa.
12. Pann uera nncy cnn yuennnn onne y nenspennnom npnsopy nonenenn na nnannny, neh
camo nexn? Jep naxon mro n y onnma npnnana pasnnxa no cnaxom /ca/snany n neponany n
rpyny n ¬yôann, ienna ôn n ônna ônaronar Pyxa, a pann rora n pasnnxa naxon Xpncronor
ocner¬ena napona, n ienny ôn n nmann nopyxy. Jep ie on nnanaecr noneo onaôpane na ce
ycnny na nnannny Tanop. H xana cy ce crnapn noronnne: xao Onai xoin nx ie nnneo,
sacnernenmn iaue on cynna n npocnernno nornen ncrnx, Berone cy xa¬nne nocrane
ônncrano ôene nonyr cnerna, na cy rn ocrann norpecenn y ymy n nocrann nocennyrn
ôoxancxnm cnernom; npema sem¬n onn none, a onn nornyra nnna /crpmornanne/ no nnxa
xoin ie nao, npnrncnyrn nsnopom cnernocnor ciaia, re cy ce ynexonnxo orprnyrn yxounnn.
Vcraiyhn nax Herap n nnnehn cnany Berony, sannn¬en ce on nenpenocnnor npnsopa
naxpnnno, re nnneo no crpann on Hcyca nna myxa, Moicnia n Hnniy (xana xasa):
„npncrano ie, noôpo nam ie na onne ôynemo“, maxap n „cennne /xonnôe/“ xasa „rpn na
caunnnmo sa cnaxora“, ne snaiyhn on ncraiana yma n onoia mra ronopn.
225

13. Jep xaxo ym npexo onor nenspennnor cnerna sacrpanyie n nacraie nan onor mro iecre,
uynom ce yxnanaiy oôpncn, a cama uyna cnaôe on cnare cnerna: nnn nax oner, ym ce nax on
uyna, on uynnnx oôpnca cnerna pacnpocrnpe, re sanocenanem rnopn on Foxnie ¬yôann,
xaxo nma neo ym cnpam uynnor xpos onaxana, na ce noxnn¬anaiy na ¬yncxn naunn.
14. Inenaiyhn ôoxancxo n rnennmre y nemy, xonnxo n cama uyna onne onpenmehyiy,
nmaiyhn cnmnonnuxo nocmarpane n nornpnny npernocranxy oxo cnerxonnne, nonyme
cynpocran¬a ce n cran ernuxe npomene no raiancrnenoi pasnnnn.
15. Jep nexn cy ônnn rpn cnmnona Tpoicrna n ncrnne, xoin cy on Foxancrna npenarn
cnenonnma, a nexn nax nna nnxa nomocrpoia /nxonomnie/ ienne n nnocrpyxe npnpone
Xpncrone. 3a Tpoicrneny nax n nnoinncxy ôn npncraiano, na ce on nna yuena nepe sa oôe
cnenoun cnmnonnuxn, xao na ie yuena sauyhyiyhe nonesao n noxasao n nponsneo y ienno,
necymnnno n npema ôynyhem iennom ônncrnonany npema camom Tpoicrny Xpncroca, a
xao uonex ôn ce pasnnxonao npyrauniom npnponom. Cam ie On Tpoinuan n nama y cpennnn
can y cnemy nacrao, naiennom ce xao For mehy ôosnma nocranno, re ce nacnana npema
cnann n nocroiancrny cnaxor n nponasehn ôoronocroino oncnyxyie ônaronahy.
16. H xo he noysnano cne na ncxaxe, xonnxo ie cxpnnen raiancrnenn cnmnon
ôoronauennor cnernoian¬ana onne, mro ie npenar npema nenspeuennm ncxasnnannma n
casnannma n y crapoi ramn n y cnerny npeoôpaxaia npyror? Jep nncy sa ¬yônre¬e
rnenana n y noôap uac noceôno noôporo¬yônne nonyr xacnnier ycanpmanana y ymy,
pasiamnena cnmnona n onnx oôenexia, re nnxonn n ornenana neunnx crnapn n nenonn
nennna n ono mro ie nsnnaiano ns rora xpos cne. Jep nexa /ônha/ xoia cy nacrana, ônhe no
npnnaxeny n npncrynany, a nexa he ônrn n ôynyha n no xaxnohn noiennnnx pasmaxa n
yna¬enocrn onanne, /ônha/ sa ôynyha ynohena.
17. Jep npnmpax, xaxo ce xaxe, ôeiame nnx npeoôpaxaia, xoin ie npnnomao sa oôoie, mro
ie npeoôpaxai y cnaxom ncrnncxom ôoroian¬eny, a c rnm nnme sanor onor neunor
ônaxencrna n nocennnx nenspennnnx cnernonsnnna, nomro ce y iennom cnerny n cnann
npeoôpasnmo ôopanehn n y nyxy Cenma /nnannne/ n nsnnnamo nomohy yma cnerno mnpa
narope, npema onncanom ôoronauencrny n oôyxnahenn nanenom y cnernonsnnnnma.
18. „Vcrpamnme ce“ xaxe Jenanhenncr „npn ynacxy y oônax. H snyx y oônaxy xoin nonasn
xasa: `ro ie Moi Cnn ¬yô¬enn, y Koiem ce npocnannx.`“ Jep ro ncrnncxn sarpme ca
nnannne xao ns neôeca oôecxonauenn rocnon Hcyc na xasyie cnerno n na nma mncnn
npncycrna ncror. H nainnmn Oran cxnarn Beron rnac, rnac ocnaxen on cnernocniaiyher
oônaxa, npema onncanom mro ie peueno sa yuennxe.
„Tai ie Cnn Moi ¬yô¬enn, iennnoponnn, npeoôpaxen na Tanopy, cana npema onom
uoneunom; Tai ie oôenexie mor nocroiana /nonynprocrn/, spaxa Moie cnane,
nenpomennnocrn Moie npecymracrnene cnnxe, Tai ie Moia mohna pyxa n Moia cnenpxeha
necnnna; Tai ie ycnocran¬ena Moia mynpocr n cnna xpos xoiy cy caunnenn nexonn n ns
Koier ie cne ns neônncrnyiyher nponsamno, y Koiem ce npocnannx n xpos ncror nac
ynornynnx, xpos Koier ce npoiann n n y Kome ce xocmoc ocnerna n cnahe, y Koiem ce
ocasna n xpos Koier npocnan¬am, y Koiem ce cnannm n npexo Koier ce nama npocnan¬a n
onmax cnannm: Tai nax ocnernn n ono Moie y nmeny ¬ynn, a n cam na Jopnany ocnernn n
sacnenoun n noxasa, cam nax npocnan¬en, n ia Ia npocnannx nnen¬em n cnannm
nenpncrynaunnm cnernom. Hcrn Mn ie necnnnen, n Ja cam y Bemy nenoôpxan,
nenpomen¬nno ôoronocroian n rpoicrnen: a Cam ie y menn iennnoponan, n Ja rpoicrnen y
Hcrom nenom nax npexo saxnarana (¬yncxom npnponom), nenom xpos yuecrnonane y
ôoxancxom. Cam ie nocrano cnerno, a Ja cam nenocrano; Cam ie cnn iennnopohenn, a Ja
cam nepohenn Oran n noueno cnera; Hcrn ie y ncxonn Horoc n npe cnnx nexona y noueny
For, Ja nax noueno nauena n Oran Horoca n ym npecymracrnenn nsnan ymona; Hcrn nax
cnerno, Ja nsnop cnerna; Hcrn nax xnnor, Ja yspox xnnora. Hcrn ie cynne npanennocrn y
Menn ocner¬no, Ja cam rpocynuann no ceôn npecymracrneno pasymenaiyhe cnerno, n y
226

Bemy can nynoha ôoxancxe ocner¬enocrn renecnor, y Bemy ce npocnan¬am n y ncrom
xennm n nsaônpem nac: y Bemy npeônnaiyhn nenpomennno, necnnneno, neonnoieno,
nensmeneno; y Bemy ciainm n noxasyiem n npomnm¬am n ounmhanam n ocner¬anam n
nac y Hcrome ocnemranam – y cnerny cnane Bera nnnnre a ne y nenpncrynaunom cnerny –
y Bemy nehere casnanarn n y Menn here Hcror na nnnnre, n nonemro npexo oônnuia, a
nonemro npexo ycanpmanana nnn npexo onor ynyrap nac noxpenyror n onor ramo
oôoxena.“
„V Pyxy here nnnern Cnna, y Cnny casnahere Ona, y cnerny ospauie Pyxa moie
cnane nnnehere, y cnnnn npnonnx, y camnma ceôn ono nancymracrneno; n rnenahere
narano n casnahere, casnaiem ce na y Menn Hcrn n Ja y Hcrom npeônnam necnnneno, xaxo
nam ie Hcrn pexao. Hcrn y Menn nonocaunnana n Ja xpos Bera nocnehyiem neouexnnano
n Pyxom. Hcrn nax y Menn xasyie n rnopn y Memn n y Pyxy no ne nnoicrneno, n Ja xpos
Hcror n y Hcrom n ca Hcrnm xasyiyhn n npeônnaiyhn, rnopnm nena y Pyxy: Hcrn y Menn
xasyie y Pyxy, n Ja xpos Hcror cne xasyiem n rnopnm y Pyxy. Cana Hcrn y Menn onnpaha
iennnnuny uncrohy, a raxo hy n Ja y Hcror na yhem xao rpoicrneno npenosnar¬nn, Hcrn y
nama n mn y Hcrom n Ja y Hcrom rpoicrneno npenosnar¬nn. Hcrn ie can y Menn
nenpomen¬nn, n ns Mene nencrennn n ca Mnom nenpemennr, n naxon Mene nnie, n nnme
on Mene nnn npe mene ce For n Cnn nnie ponno npyrn; Hcrn ie neuno neo y Menn n y
ceôn nennn¬nn, n Ja cam neo y Hcrom n no Hcrom ôecrpacan, neonnoinn. H can Moi Pyx
ns Mene ie n y Ceôn n y Menn n no ceôn nenspennn: npexo nera ce nosnaiem. H y ncrom
yuecrnyiem n y ncrom npeônnam n xao Pyx n ienno y nama crnapam. Hnmra ne nonasn on
Mene, axo nnie xpos Hcror n no Pyxy, n nnmra ne nonasn npema Bemy, axo nnie xpos
Mene n Pyxa n Hcrn ce y nama oôenonanno. H nnxo ne moxe na ne nnnn n ne casna, a axo
ne, xaxo peue, Hcrn nehe orxpnrn y Pyxy npema nocroiancrny y xoinma ôn onnyuno, xao
noroc y camom cxpnnenom ymy n ym on ncror npenxoneher noroca y nyxy.“
Crora n ncxasa onosro noxypyiyhn nx: „uyiere ra, Bemy nepyire, Bera nparnre,
Bemy ce oôpahaire, y Bemy ôynnre n On y nama, Bera npnmaire n xpos Bera npnmare
Mene, n Hcrn he nac na ocnernn n ocnemra n cne na nam noxnonn.“
19. Jep xao mro peu xpos rnacone n xpos ronop yma casnaiemo xao ornameny n ncxasany,
iep ronop nma npnponan no ceôn nacrao ym n npnponnn ym cam orxpnna ronop, a rai y
Pyxy on Cnna n y Cnny on Ona xao cnernnin npenosnaiemo n casnaiemo, n cnoicrnennie ie
n iacnnie na ro ncro xaxemo, na ie ono noceônnie y Cnny npnponno Oueno n cymracrneno
n y Ony on Cnna nsasnano, re ono on Pyxa nponcrexno casnaiemo xao ônaronar. Jep Pyx
ce y Cnny n npexo Cnna npenaie, xao rnac y ronopy n npexo ronopa n ca ronopom
sanounne, n ono mro ce ns yma noiannno iecre sanounnyhe sa ronop: iep nasna rnac
cacnenoun camoi noiann n ynenon¬nnany ronopa n ncrn ie n xasyie ce xao ynenon¬ene
xnnor ronopa, re nax nsiannor n ne ns ceôe n no nocroiehoi cymrnnn xoia ôn ce cama no
ceôn ycnocrannna. Jep ynex mnm¬ennne /samncnn/ ronopa /pasyma/ rnenaiy ce n noce n
sanounny, re ie ym pasyman, nasna xao ronop nma ocymrnnon¬ene n npnnocn
mnm¬ennne ronopenom n nacranom, nasna nx cam snaiyhn oôenonannne y Pyxy. Kao mro
cno rnacane nma npnponan n cymracrnenonnx ym n ronop ie caornamanan. Vm nax
xasyiemo ne xao cnnnen ca ronopom, neh xao sancra npnponan npema noncroiy ronopenor.
Ionop ce noxasyie ne xao ono sanounnyhe mro onnasn y nasnyx, nero ncro ono no
pasymno n no noncroiy ônhe n ymno n npnponno mnm¬eno; nyx nax xasyiemo ne xao
nennny nasnyxa n xperana, neh camy cymrnncxy xnnorny cnny, xoia no ceôn noncroin n
sanounne y ronopy n snyxe rnopn y nasnyxy.
20. Hoxasano ce ro cana, cymracrnenonnx n noncroian ym n ronop n nyx na uonex
cnnunornacno n nenone¬eno crnue, a „cnnxy“ n cnany Tpoicrna n y npnnannocrn Bnma,
npema peuenom. Jep nnrn ie ocranno neh Cnn Ona n Pyxa, nnn Oran Cnna n Pyxa, nnn
Pyx Ona n Cnna, iep nnie nexaxno raxno cno¬a on Horoca nnn on ronopenor onnoieno,
227

nero ôn n naunnn npnnannocrn n cymrnne noxasnnann iennncrno n neouexnnano
noxasnnann na ce ciennnyiy. Hero ce n Tpoinna y Xpncry nene nnocrpyxo saxnaraiyhn, iep
ônno na ie ro naunn npema npnnannocrn, ônno ronop no cymrnnn, cne nox Tpoinna ne ôn
ônno uernopcrno xpos yrenon¬ne Cnna. Jep ienna ie ônaronar on Ona xpos Cnna y
Cnerom Pyxy mro ncnynana, n ienna ôoxancxocr n ienan For nomronan y Ony n Cnny n
Cnerom Pyxy.
21. Ba¬a rauno casnarn on yueno¬yônnnx n na ce npana noôoxnocr crnapa ns npnponnnx
ysopa, n nonainnme sa nac: iep naiunpmhe ie n ncrnnnro npema noxasnma. Jep
nnanaecropnna cy ônnn y ynenon¬eny npnponnor ronopa xoin ie y nama, n Tpoicrno ie y
cnnm raxnnma npnmno na ce casna n nocmarpa. Hpnn ie nacrao on yma n on nyxa, npemna
ce onnyunno pasymno n pacnopennno nsmehy yma n nyxa; npemna ie nomao, cnoino ce,
onncao, nocno, nonenno, ronopno, cnymao, rnenao, casnanao, noxasnnao xrena n onnx
mro nncy onnyunnann. H Cam on cnnx n nocnynamnn n raxan, xao mro npema npnponnom
ro npnmepno Tpoieônncrnonane ne ocran¬a ronop, Onn cy cacnnm npomnm¬enn na xnne
n ynenon¬enn cy, n Camn nsnan xperana. H on Fora ie Horoc npe nexona necrpananan n
on Ona nacrao, nasna npema Pyxy nocraiyhn no onnma xoin ce sa nera onnyuyiy npema
nennxom Maxcnmy, iep y nama ie cnacene ynex npomncaono, na n nonasn raiancrneno. Jep
Hcrn ce na camom Ceôn ocnenouno o neunom nacranxy ncror, ôynyhn ynex xao y ymy
nencxasnn no nopexny on Ona; a ro xasyiy Jenpein, na: „nn ne snare onaxne nonasnm n
xamo hy na onem.“ Jep npeônna neo y ounncxnm nenpnma n neo ie y nama, n nornyno n
nenspennno ce xpehe n cycpehe, a rnme ie ynenon¬ene /eneprnia/ oôenonaneno: mrannme
naxne n camo nencxasnno n ôorononnuno mnm¬eno.
22. Taxo nacraie on Fora Ona y ncxony Horoc: ônno na nperxonn nexonnma no
nomocrpoinoi onnynn on Ona n on Pyxa nenpemennro pacnopehenor, ônno na nonasn
noceônnma y sronan uac npema nocnennem y namem cnaceny, cnoieno y Bemy camom
rnopnounnehem y Pyxy, Koin ie cacnnm iennocranan, re ie onncao n Horoc ciennnen c
ôoxancrnom Koie ce yrenonnno: nocnar on Ona, xpmren n ocnenouen onosro n nonyuen,
Horoc ce naie na ônaronar nepyiyhnma, n no cynner /nana/ ôn xasnnao y xocmocy onnma
xoin ôn cnymann, y nepn nouexyiyhn n rnenaiyhn nocroiancrno, na ôn npenosnanann uncre
pasymom, n na ôn raxohe casnanann ciennnene, re npensnane npe yreme¬ena cnera, xaxo
ce xaxe, n noxasann Onor Koin ncro sna, re no nocnennnx nana oôenonannnn y cnnma
ponone n iesnxe; nnn nax oner ono ncro nsnenn na y noiennnaunom npomncaonom
cnacanany iacnnie n onnanannie raino casnaiemo.
23. Jep ie ns cromaxa npe iyrapne snesne on Ona cymrnncxn nacrao nenspennnn For
Horoc y cnaxom on nac, no cnaxor on nepyiyhnx nonnpyhn cnac, on Ona y Pyxy nsnan nac,
re ce nocranno n xao canernnx. Hpemna no pany na namem oônan¬any n npernapany ro
nonasn na yunnn Horoc, y nama npeônna naro n Berono ceme. Haxon mro ie y nama cnoino
ôpnre n xan cmo nocrann Berono opyhe cxpnneno no nennma cnannnx, iep On ie /yunnno/
y nama n na xohemo n na nenyiemo npexo noôpor mnm¬ena. Haxo ce nncano renecno n
Horoc orexao n (na ce ncrnncxn n ienanheocxn xaxe) neouexnnano nocrao reno n cnnxao
y nama y Pyxy, y nama ce nannxao, nasna raiancrneno nomen xpos Ona y nac n
ycnocran¬ao ce xpos noôpa: naie ce cnnm nepyiyhnm n xoin nomryiy nena, a xao nsnnxao
Horoc (moryhcrnen) cnamana name nyme. Hpema npncrynaunom reny xon nac ce xasyie
Horoc y Pyxy, ro na o Iocnony Hcycy nnie morno na ce ronopn, yxonnxo ce nnie npnsnnao
y Cnerom Pyxy. On ce uyie ymnma namnx nyma n cxauyhn y cpny n sarexanmn y nama
ysaiamne sarp¬aie Ona. Inenaiyhn uncra cpna yrenon¬enn ie Horoc nerocrpyx: casnaie ce
y cnerny cnane xao ncrnncxn Horoc nopen Bera, n cam ie Bera sancra ocasnao n no Bemy
ce casnaie, iep casnaie Ia ynenon¬nnannma n camo Bnm camnm, ôynyhn na ie iennncrnen
nocne Bera, xaxo ce xasyie o ncrom. Hpemna ce On noian¬yie, n noiannhe ce y cnann y
nocnennnm nannma xao yrenon¬enn For Horoc, xaxo ôn ce n nepnn noiannnn y cnann,
228

npema nanncanom, na cpamory nenepnnx n snonpennx /iepernxa/ n nesnaiyhnx; naiennom
he n npanennn na sacniaiy nonyr cynna y onom nenspennnom npeoôpaxaiy n npomenn
snecna nainnmem, npernopenn on cnane y cnany n on nponan¬nnor y nenponan¬nno, n on
rena cnoienn y Pyx Foxancxn, n rnme he ônrn onn xoin ce pasymno nnanaiy, n xoin cy xao
uynnn nocrann n no npeneunom Horocy n iennno ca Forom cacnnm ciennnenn
neouexnnano n ôoronosnarn /oôoxenn/.
24. Hpema cnomenyrnm ysopnma, yremno ie y orny npexo npounmhanaiyhnx cnna
ocner¬ene yuennxe Hapaxnnr /Pyx Cnern/, na casnaiy Cnna n camn ce y ceôn ynepe na
snaiy, na ro mro nncy casnanann ôyne crporo, ono ns nenona canpmeno na ce onaxmano
casnaie. H Cnn ie nenspennno cniao na Tanopy y cnerny cnna camor Ona on cnerna xpos
ropne rnacone onne, re Pyxa xpos ocner¬en oônax mro cy ra ymnpeno nnnenn, casnanmn
ce y Tpoicrny xao ono ncrnnnro y Xpncry, xao nenpomennn npeoôpaxai mncnennx n
ocner¬ennx cnernonsnnna. To ôn nax n nnannne oôpanonano pasra¬yiyhn nx xaxo ie n
peueno: „Tanop n Xepmon y cnoinm ce nmennma panyiy“, n neôo he na nocrane n cna
sem¬a oôanniena pasra¬enomhy, npexo cynna onaxainor n ymcrnenor on onnx camnx mro
cy rnenann na nnannnn Iocnona, mro oôaciana n na cne cnia n ocnemrana. Hero n
neôecnnnn pasasnaiy cnany Berony, ynexonnxo onymenn pacner¬anaiyhn nnhenem, n
unpcrnna ciainocrn ounncxnx pyxy nponsnemhe naiônarononnunnie on ¬ynn, na iane.
Cnne xoie ôn onosro rnenane ôn ce ynnamnne, n one none na sem¬n ôn ce norpecne
panomhy n crpaxom. Jep cna rnopennna rana, cna npnpona, cne mro naxa nma, npocnann,
ysnennua, rnenaiyhn ror camor Iocnona n Hapa, ocner¬enor on pannie xao rnopeher, xao
Tnopna na nnannnn npeoôpaxenor n nsmenenor, n xao Fora xoin npexo cynna ocner¬ana,
npocnan¬anor xao uonexa nopen Fora, n xao Fora ynaxananor nsnan ncror, re ie
npocnan¬an xao For n xao uonex xpos ncro, n ca Bnm canpocnan¬an, re xao Foxancrno
nenpncrynauan n xao uonex caocner¬anan, n xao uonex casnanan n npenosnar¬nn xao
Forouonex, xoin ce npno y reny noianno n y cnerny nocmarpao, xao uonex casnanao n xao
For nornenanao, xao uonex npeoôpaxanao n xao Forouonex o nnmnem cnenouno, n
Berono ie nnne nnme on cynna saciano, n xa¬nne cy Berone ôene xao cnexno cnerno
saônncrane. Henyro sarnm ie n cam Cnn pexao sa crpanana cnom nnacrnrom Ony:
„`Hpocnann me Tn cam, Oue` n ôorocaunnn moiy nomemanocr ca cnanom xoiy ie
Foxancrno nmano npe nocroiana cnera no Teôn.“ Onne ie n Oran onosro xasao Bemy: „H
npocnanno cam“; na Tnopy ie oôenonaneno n canoxyueno n ocnenoueno n npncenueno, „n
nonainnme cnannm“ y xpcry naiocner¬enniem n naicanpmenniem. Crora n xaxem nnme
ono mro ie y Onom iacnnie: „Cana ce npocnann Cnn uonexa“ nenpncrynaunor Foxancrna,
„n For ce npocnann y Bemy“, ¬yncxnm crpanannma, „axo ce For npocnann“, onne y Bemy
sauynan, n cam „cnann Bera y camom ceôn“ y ôynyhnocrn, noxasyiyhn crnapn n nopexno
naiôoronauennnier y cnemy Iocnona Hcyca, n ôesnan cynuane npanennocrn n cynniy
xnnnma n mprnnma xao camor naicasnar¬nnnier.
25. Hpocnan¬aimo cana n mn n ocnanonoimo ysnnmene n nennuancrnene noxasare¬e
npeoôpaxena na ropn Tanop, nnme oc cynna, xao For mro ce osnesnao n yuennxe ncnynno
n oxyn¬ene npopoxe saycranno npnsopom neouexnnanocrn Foxancxor. Hornenaimo naxon
Moicnia n naxon Hnnie n cnycrnmo ce, naxon Jonana ce oôorocnon¬yimo n naxon Herpa
ce ncnonenaimo n ca Jaxonom ce nahnmo y cnerny n cnann Jennnoponnor, re Ia xon Ona
Beronor xao cnny carnenaimo. Oryn ie On mro ie npocnan¬en no onnynn nennxe cnernne
n ono cnero naiysnnmennier nornena nsnan cneyxynnocrn na Tanopy, nsnnoien on
oxperana oxo Bnx, xaxo ie nanncano. Bennxn n cneyxynan, nennxn n sacrpamyiyhn,
nennxn n cnenenaran, nennx n cnaxan n nnanaiyhn n nenpncrynauan, n Beronoi nennunnn
nema xpaia, n Berone ce mncnn ne mory nonahn: Berona ie cymrnna neyxnar¬nna, a
Berona mynpocr nencrymaunna, nennunna Berona neonpennna, re ysnnmenocr Berona
ôecnouerna, Berona nenora nenspannna, cnna Berona nencxasnna, xnnor Beron neuan,
229

cnerno Berono nesanasehe, a napcrno nenacnehyiyhe n ôes xpaia. Kao ymo¬nn, xao
sacrpamyiyhn, xao ysnnmen n nnanaiyhn n nenoxopnn xao ono cnero nsnan cynna na
Tanopy, cenaiyhn xao For.
26. Jep xora y oônannma Iocnon nsiennauyie ca anheocxnm n npopouxnm, cnaxe ce ca
Iocnonom no noôpom mnm¬eny n onnyxama, re xo ie y ônaronarn y ycnnon¬eny n on
cnnona Foxninx? Hnxo. Jep cam ie npocnan¬en no cneroi nonesanocrn nennxor n
ysnnmenor n crpamnor Fora npexo cnera, xao mro ie ncnnrano, re nonyr oôoxennx cy
nacrann y ycpnnocrn nyxa on uyna cnpam ncrora, xaxnmo:
„Iocnone Hcyce Foxe nam, xo ie xao Tn, xo ôn na nannxyie na Teôe, xo ôn na ôyne
iennax Teôn n na ce no nocroiancrny npocnann n ocnanonena Te, n no xnmnama n
nanôoxancxocrn n nancymracrnenocrn? Axo ie y mohn, Iocnone, n iaun n ncrnna
ôoxancxor Tnor xpyra on Teôe cnia y cnemy. Tn rocnonapnm cnnama mopa crpacrn, xao
nomamy rnx cno¬amnnx n oôeiy ysôypxannx crpyia Tn crnmanam. Tn ymnpyiem xao
snanan osnena npornn nac xao npeiacno mpsax n pasyman, y Tnoioi cnaxnoi pynn mro ie
paceuena on Jenpeia Tnoinx nenpniare¬a. Teôn ie neôecxn n rpon n crnopeno, n Teôn ie
sem¬a n xyha n nonnoxie ouoneueno: nenpecrann cenepan n nesaysnano n nenoxopno
mope Teôn ce noxopana, Tanop n Xepmon no cnoinm nmennma cnere rope pasra¬eno ce
panyiy npeoôpaxenom y Tnoinm nnacrnrnm npounmhennma mro iaue on cynna cniaiy.“
27. Honexan n npema Fory n Ony naxon Pannna na npeysmemo npxane, xaxemo:
„Tnoia pyxa ie naxon mnornx mohn ouoneuena. Hexa nnana Tnoia crnoia cnemohna
pyxa, naiysnnmennier Ona n npecymracrnenor n rnoia naiysnnmennia necnnna mehy nama
y sauyhenocrnma mro ce cneuano npeoôpaxana. Fnaxenn Tnoi napon nama xoin casnaiemo
nponsnocehn noxnanne xnmne, xao nepyiyhn xpos Teôe Cnna noôennhemo.“ Ha xaine na ro
no monôn npema Cnny y Pyxy naxon ynnn¬anana oônaronahenn xaxemo: „Iocnone, y
cnerny nnna Tnora na xpos cne nnemo, ysnncn nac, na Te y cnerny cneror Tnor
npeoôpaxena rnenamo, Teôe ono onne cxpnneno xnpeno ounncxor cnerna. Ocner¬anai
name oun y nenonnny Tnor Foxancrna, cne nox ce ne npoôynnmo y mpaxy neune cmprn:
npnnynn nam ônaronaxnono cnerno, cnerno ncrnne n nosnanana, o Foxe, Tn ocner¬anam
namy cnern¬xy y mpaxy n ôpnxan ym n name nesnane nasna ocner¬anano ramom, na
npornenamo n onenamo n npocnannmo Teôe. Hexa ie ys nac naicnernie cnerno saônncrano
na Tanopy on Tnor nnna, mro npeoôpaxana nam ym y cnerny cnane Tnoie, na ôynemo
onnienn y ncrounnxy ¬yôann Tnoie, xoia he y ôynyhoi nanoienocrn on noma Tnor n cnere
na onnie. Moxemo nn na noôernnmo on ocner¬ennx oônaxa Tnoinx xpnna, moxemo nn na
ce ocnernnmo cnarom Tnor oôaciana, nero ne nponyô¬yimo cnerno xpos ysôyhenocrn. Ha
nnannny nac nocmarpane ysnonn, nonyr cynna nam ônncraiy npoian¬ena xpos noôpa. H
ym n pasym nam xao xon Moicnia n Hnnie npema Teôn caysnonehn cnany npnônnxn. Tpn
mohn name nyme xao rpn Tnoia yuennxa mro cy ocnenouanann Teôe oôacianor, mro nncy
cacnnm mornn na nsnpxe on nemohn nornena xpaine cnerno Tnoie Foxancrnene xpacore
on rnapnocrn n nacranocrn mro ie nnma sannanana iom nponannnnma.“
27. Pai nam npnsnn ns oôysnmaiyhe pacrpemenocrn onopan¬aiyhn nac on npnrncxa,
cannahyiyhn name nenpniare¬e, a uynaiyhn noôoxne, Hpxny ouynanaiyhn, re
yunpmhyiyhn name npanocnanne napene. Vnocroin nac ôynyhnx npeoôpaxaia, cnane naxon
ycnocran¬ennx canpmeno cnernx, nonoxaia n pena onnx xpos noôpa ynoroiennx n nac
cancennn snecna, na ce naiennom nahemo mehy mnornm ôosnma n napennma,
naiôoronauennnin Iocnone, n ao y mnornm cynnnma cnernx n npanennnm snesnama cynna
npanennocrn xaxo mehy nnma cnernn, n cnaxom no nocroiancrny none¬yiyhn na ncniana
n oôorornopn ce n ocnernn, xaxo npnnnun, ônaronarn n uonexo¬yônnocrn Tnoioi, namem
Iocnony Hcycy Xpncry ca Onem n Pyxom Cnernm, cana n ynex n y nexone nexona. Amnn.
Hpenon naunnen npema nsnany: David Balfour, The Works of Gregory the Sinaite,
Ocoìoviu 53, A0nvu 1982.
230


HEPCHEKTHBE PA3BO1A XPHCTHmTAHCKE HBE1E Y
BYXOBHOM HCKYCTBY CABPEMEHE
EBPOHCKE mHAOCOmCKE KYATYPE


3anpmerax npomnor mnnenniyma ôno ie ncnynen neouexnnannm npornnpeunocrnma,
ne camo na nonnrnuxoi n conniannoi pannn, neh n y oônacrnma ¢nnoco¢nie n reonornie.
Pannin „nacrynn paroôopnor arensma“ n cymrnncxe orpannuenocrn nocrann cy
npomnocr, a mnpoxa pacnpocrnpana oôyxnarnna cy nnypanncrnuxe nepsnie ¢nnoco¢cxe
mncnn, n npe cnnx nnx, one xoie cy ce ocnanane na ysaiamnocr caneicrna ca oxperom
xpnmhancxoi pennrnin n noceôno y caneicrny ca xnnanom n ncrpainom npanocnannom
xynrypom, re xao mro ie n nopmanno, sacnonane na pasnnm monennma oôiamnena. Tai
oxper nponsamao ie xao noiauanane ¢nnoco¢cxnx casnana n rymauena reonomxnx
yuena, xao onnpahane on sacrapene xomynnrapne naprninocrn n nanana orxasa
npxannom paroôopnom arensmy. Mehyrnm, cana nmamo n cnryanniy xoiy ie npnmerno
onnnunn Ceprei Cepreiennu Anepnnnen anannsnpaiyhn npymrneny cnryanniy na rpary
nyôoxnx ¢enomenonomxo-reonomxnx nnn ncnxacrnuxnx ynnna Anexceia ueonoponnua
Hociena: „Pannxannn penarnnnsam n nparmarnsam y cneheny ca npaxrnxama xnnora mone
paha cacnnm cnenn¢nuno crane nymennocrn, ca xoinm nnrane o ônncrnonany Foxniem, ne
noôniaiyhn onpeuan onronop, npohepnana – cxyna ca cnnm ocrannm „nocnennnama“ - cnaxy
osôn¬nocr. V nepcnexrnnn ¢enomenonornie ¬yncxnx rnnona ro ie nanexo crpamnnie,
neronn arensam.“
147

Haisnauainnin pesynrarn nocrnrnyrn cy y orxpnnany nyxonnnx ônara cpennonexonne
Pycnie, y onome mro ce ocnanano na ysaiamno nenonane ca anrnuxom xynrypom, a raxohe
n y ocnemranany pasnnunrnx rexonnna pycxe pennrnosne ¢nnoco¢nie XX nexa. Paspana
ncropnicxo-¢nnoco¢cxe npoônemarnxe rnx xpynnnx ônoxona pycxe mncnn nma noceôno
snauene no nnycrpanniy nenor iennncrna, xoin ie onpehen ncrounoxpnmhancxom
cnenn¢nunomhy pycxor nyra nnnnnnsannonor pasnoia on neronnx noueraxa no
nanamnnx nana. V rom norneny Cpônia iom ynex xacxa, ann neh ce ocehaiy n nono¬nn
nyxonnn nerponn.
Vnohene y ncropnoco¢cxo nonmane xnannrarnnno nonor sa ncropniy xynrype
nouerxom XX n. iecre, na ce nonmane pennrnosnocrn sônna xao nneia cneiennncrna, xao
cnmnonnsam xonxpernor cnera y iepapxnsannin rnapnor n cymrnncxor cnera, a raxohe n
nerono casnane xao nneia ôoro¬yncxocrn, xoia ie ynnnepsanna n ne iennno, y ceôn
cnoicrnenom cmncny, onronomxn opronoxcna. On pennrnosnnx nneia yuena Anocrona
Xpncronnx, ona ie oranônncxnm mncnnonnma ncrouno-enponcxor apeana nomorna na
ocnoie ncropnicxy n connianny ncnxonorniy y ycnonnma nenono¬ne pasnnienocrn
noceônor „nosnrnnnor ncnxonomxor snana“. Taxohe rpeôa nopehn n ry unnennny na ce
rsn. „nosnrnnno mnm¬ene“ n nerone nosnrnnne monn¢nxannie ian¬aiy xao nnon pasnoia
sananne nnnnnnsannie n ¢nnoco¢nie, cnyxehn sanannoi conniannoi crnapnocrn. Meron
nponepanana ycnona ncxycrna n enanyannia pesynrara xoin ce nocrnxy, onynex cy ônnn
cnoinna conniannor n exonomcxor, ann n ncnxonomxn onpem¬enor nayunor crana, cne no
cnexynarnnnnx pannn, na xoinma ce saxrenao pan na nponyô¬nnany n ocner¬anany
npoônema. Fam saro, nenoônrnn ycnecn sananne nnnnnnsannie y nsrpannn npymrna ne
mory na cnyxe xao npnoônrnn xpnrepniym sa onennnane ncrnnnrocrn ¢nnoco¢cxe
nosnnnie n came Hcrnne. Vnpano ce sôor rora npenopon ¢nnoco¢cxnx saxrena y naroi

147
Cepreñ C. Anepnnnen, Hecro)iro cooopareuuù o uacmo»ue+ u ovovue+ xpucmuaucmea e
Eepone, Hcmo:uur: Hpaecmeeuuie ueuuocmu e onoxv nepe+eu. Mocrea, 1994.
231

ynpan¬enocrn n noian¬yie xao neoma nepcnexrnnan n y canamnem npemeny, iep ie
cnenpemen.
Toxom nonnx ncrpaxnnana y onronapany na crnap ¢nnoco¢nie y Enponn,
¢enomenonomxo xperane ie nmano nyôoxo snauene npenasa on nosnrnnncrnuxnx nayxa
npema cnexynarnnnnm xonnennniama. Onpennnmn y Buecmeoeanv u epe+euv
rpancnennenrannn xopnsonr ry-ônncrnonana (Dasein), („snect-ôtrne“ no npenony B.
Mnxañnona, xao n nehnne pycxnx emnrpanara (C. upanx, H. Fepnxen...); „npncyrcrnne“ –
no npenony B. Fnônxnna
148
), Xainerep ie sayseo ienny yrnnainy onronomxo-
anrpononomxy nosnnniy. Pasnnnmn sarnm na roi ocnonn cnoie nonmane npemena n
ncropnunocrn, on ce nnrao xaxo nsahn ns xonrexcra cyôiexrnnnor nneannsma, y xome ce,
no neronom mneny, iom ynex nanasno non yrnnaiem nonoxanroncxor cmepa
¢nnoco¢npana Hayna Haropna, neron yunre¬ y ¢nnoco¢nin, Enmynn Xycepn. Kao na ce
n xpos ry npnmenôy nnnn nerona rexna na noxnna nesy nneie Poôpa n ¬yncxnx
npennocrn, mro ie iom y upraeu Hnaron npenasnnasno xaxo xao nneiy `iaxe npxane` y
xoioi ôn ce nenpannunocr npxana sa `mynpocr` ca nemrnnom mannnynannie n
oômannnana y noxonanany mohn (ne nnun nn ro na nanncrnuxn necnnuapcxn noxper xoin
ce ornapao penonynnonapnoi mpxnn npema enponcxnm npennocrnma), a raxohe n na
npannunocr nnie noôpo reroône npcre xoia ce nsôerana xao nenoxe¬na axo saxon ne
nenyie (nocrxomynncrnuxa caônasan `osaxonanana` cnera n cnauera ôes nxaxne
nonesanocrn ca oônuainomhy n erocom). Vnpano ns nyônne nnianexrnuxe nneie n cexe
ona oôanesanocr na oôpasonane xoie npernocran¬a n oônnxonane uonexa, xaxo ie ro
cacnnm noôpo n carnenao Haropn, a Xycepn y nnrennnin cnenno, xasyiyhn na xpaiy o
ôecxonaunnm sanannma xoin croie npen nyxom enponcxor ¬yncrna xao nayuna oôanesa
npema Anconyry, nneorpa¢cxn sanpranoi nopmn ôapem on cracanana npne ¢nnoco¢nie,
xao onronopnocr xoiy na¬a npnxnarnrn c oôsnpom na nneiy Poôpa Camor, nneiy Fora.
Hounnyhn iom on uernpror aôsana Buecmeoeana u epe+eua, ri. aôsana rne ce npnn
nyr y rexcr yx¬yuyie n onpehyie Dasein, npnmerno ie na n Xycepn nonnnaun unnennny, na
onne Xainerep nsiennauana „ryônncrnonane“ (Dasein) ca nonmanem uonexa. Haxon ror
ynnhana Xycepn ce sauynno nan rnme na Xainerep moxe na ce ocnonn na raxny
„npncyrnocr“ (Dasein), na ôn sacnonao nocroiehe y neronoi nennnn, yx¬yuyiyhn n
yxynnocr ncropnicxor nacraiana. He camo na Xycepn xann sa rnme, mro ie Xainerep
nonnprao unran xopnsonr cnera cnoioi nouernoi anrpononomxoi rauxn rnenana, nero xao n
na npnmehyie cposanane xopnsonra nnepnarnunocrn, xonnxo ron ¢ynnamenranno rnpnno
rpancnennenrannocr. Hacroiehn na cnoiy rexny ocnoôonn on cnnx ¢nnoco¢cxnx
npenpacyna, na ce saysme sa cacnnm anpnopno cranonnmre n pasnnxyie ocnonne crpyxrype
xoie uonexy nonymraiy na nma onnoc ca cno¬amnnm cnerom, Enmynn Xycepn ie npexopno
cnor pannier crynenra sa anrpononornsam n ncropnnnsam. Bparnrn ce Hoeocv sa nera ie
snaunno nparnrn ce nyô¬nm ocnonama, on onnx xoie ce nocrnxy oôpahanem maremarnnn,
na xoioi ce n sacnnnaiy. To ie cnyxnno cnpcn na ce yxaxe na n