Planul strategic de vânz ri al S.C. CARREFOUR ROMÂNIA S.A.

1. Prezentarea societ ii Misiunea firmei: Misiunea noastr este s fim cea mai bun companie de vânzare din întreaga lume. Pentru a atinge acest scop, trebuie ca noi, în calitate de grup, precum moleculele, s ne unim energia, s ne concentr m i s ne angaj m s facem din aceast misiune cauza noastr comun . A fi cei mai buni implic respectarea valorilor noastre esen iale i confirmarea standardelor noastre ridicate. Cu to ii împ rt im un vis: s facem din Carrefour o companie recunoscut i iubit pentru c î i ajut clien ii i consumatorii s i s se bucure de o calitate mai bun a vie ii în fiecare zi. Pentru a ne îndeplini acest vis, ne facem meseria, fiind în fiecare zi: dedica i, responsabili i optimi ti. Aceste trei valori ne aduc pe to i mai aproape de clien ii i consumatorii no tri i reflect personalitatea noastr .C ut m i g sim pentru ace tia cele mai bune solu ii posibile în fiecare zi. Suntem dedica i.Suntem profesioni ti i cet teni dedica i.Ac ion m continuu pentru a dep i a tept rile tuturor. Suntem dedica i pentru a aduce valoare ad ugat i pentru a g si noi solu ii pentru o mai bun calitate a vie ii. Suntem responsabili.Atent i la clien ii i consumatorii no tri, în permanen receptivi la nevoile lor.Îi întâmpin m în magazinele noastre i le r spundem a tept rilor cu amabilitate, entuziasm i aten ie la detalii. Suntem optimi ti.Abord m toate provoc rile cu energie, entuziasm i idei noi. Contribuim la a încânta via a clien ilor i consumatorilor no tri. Pentru ei, pentru colaboratorii no tri, pentru planet , vrem totce este mai bun pentru ast zi i pentru mâine.

Obiective: y y integrarea la cel mai bun nivel a tuturor angaja ilor ; crearea spiritului propriu companiei reprezentat de conceptul "TO I SUB ACELA I ACOPERI ".

043 Profit brut 82.327 3.772.375 4.772 3.013 4.876.278.328 Total venituri 2.1.395. Caracteristici Nu necesit cartel (legitima ie)de intrare Ciclu de performan ridicat Servicii bancare la nivel ridicat Numero i i puternici Oportunit i Amabilitate cu clien ii Aprovizionarea cu noi apari ii Atragerea de produc tori de calitate superioar Tranfer de bani prin serviciul MoneyGram Amenin ri Personal redus Uneori produse de proast calitate Aprovizionarea cu noi apari ii Carduri de fidelitate .916. Analiza rezultatelor din ultimii 3 ani: Evolu ia cifrei de afaceri i profit * Valori exprimate in mii Lei.307.083 Profit net 3.829.359.043.181.285 Total cheltuieli 101.445.469. Micromediul a.425. Diagnosticul activit ii de vânz ri Analiza mediului de afaceri Analiza micromediului Componenta de mediu Clien i Furnizori Concuren i B nci 1.805 104.132 3.719 74.666.619 4.095. Indicatori din Contul de Profit si Pierdere ai 2007 2008 2009 CARREFOUR ROMANIA SA 2.594.2.565.138.640.352.696 88. Constituie cea mai important component a micromediului.883.604.)Clien ii alc tuiesc cercul agen ilor economici (firme i institu ii) i al persoanelor individuale c rora le sunt adresate produsele(serviciile) întreprinderii.800.394 138.014.422 Cifra de afaceri 2.

Metro Cash & Carry . servicii.Cora . ambalaje.b. utilaje.)Furnizorii sunt organiza iile i indivizii care ofer firmelor input-urile (materii i materiale. .Univers`All . informa ii etc) necesare fabric rii produselor proprii.Billa . etichete.Kaufland .)organisme publice În cadrul acestei categorii un rol important îl joac cei care fac publicitate. În Carrefour num rul de furnizori este impresionant de la cei de brânzeturi la cei de îmbr c minte i electrocasnice.Sellgros etc d. ace tia putând influen a pozitiv sau negativ clien ii respectiv furnizorii Carrefour.GMarket .)Concuren a de firme similare care urm resc s satisfac acelea i nevoi ale clien ilor. fiind percepute de consumatori ca alternative pentru satisfacerea nevoilor lor. Analiza pe baza modelului lui Porter Componen a celor 5 for e Puterea de negociere a clien ilor Puterea de negociere a furnizorilor Amenin area noilor intra i Amenin area produselor de substitu ie Nivelul rivalit ii(concuren a ridicat ) Analiza mediului de afaceri Analiza avantajului competitiv Concuren i direc i Metro Cash & Carry Sellgros Kaufland Billa Real Caracteristici Pozi ia firmei Cota absolut pe pia Caracteristici medie medie ridicat medie medie . echipament tehnologic. c. for a de munc .

m rimea i orientarea fondurilor destinate cercet rii-dezvolt rii. c. for ele politice i raporturile dintre ele. b. repartizarea teritorial i pe medii ( mediul urban. a. d.)Mediul economic reprezint ansamblul elementelor care compun spa iul economic în care ac ioneaz întreprinderea. Veniturile disponibile ale popula iei. asimilarea de produse noi i modernizarea celor tradi ionale etc. num rul de familii i dimensiunea medie a unei familii. cum sunt investi iile i inova iile. respectiv cel rural ) a popula iei. rata natalit ii etc. Ar trebui men ionat faptul c hypermarketul Carrefour se adreseaz în principal locuitorilor din Bucure ti. Se concretizeaz prin intermediul unor elemente specifice. dimensiune medie a familiei etc. cât i ca furnizor. Macromediul Macromediul firmei reprezint ansamblul factorilor(variabilelor) incorporabili ce constituie climatul general în care acesta îsi desfa oar activitatea.2. Analiza portofoliuluide produse Produs Rata de cre tere a pie ei (%) Cota relativ pe pia .intereseaz nu numai eventualii clien i dar i eventualii angaja i. tendin a spre economisire se num r printre principalele componente ale mediului economic în ceea ce prive te hypermarketul Carrefour. pre urile.)Mediul politic poate s influen eze activitatea întreprinderii prin componente ca: structura societ ii. rata infla iei.1. sex. în principal prin intermediul pie ei. structura acesteia pe sexe i grupe de vârsta. Printre indicatori specifici ai mediului demografic se num r : num rul popula iei.)Mediul demografic se refer la popula ia din mediul în care se afl plasat firma respectiv . În ceea ce prive te hypermarketul Carrefour acesta se adreseaz tuturor indiferent de vârst .)Mediul tehnologic implic firma atât ca beneficiar.

telefoane mobile decont ri) Posibilitatea de scolarizare a angajatilor Specializarea personalului prin plecari in Franta timp de un an y y y y y y y Uneori produse de proasta calitate Aglomerat Uneori greu accesibil cu masina Personal redus Uneori putine produse Program redus de munca in zilele de sarbatoare Inlocuirea unor produse .Rata de cre tere a produsului Produse vedet Produse vaci de muls Dilem Pietre de moar Analiza SWOT I N T E R N E PUNCTE TARI (strenghts) PUNCTE SLABE (weaknesses) Aspecte pozitive interne (care au un control Aspecte negative interne (care au un minor) pe care le pute i folosi în planificare. bonusuri din vânz ri. control minor) pe care le puteti modifica: y y y y y y y y y y y Promo ii imbatabile Este aproape de tine Nu necesit cartela de intrare Posibilitatea de a alege produsul dorit La îndemana oric rui client Amabilitate cu clien ii U or de cump rat Aprovizionarea cu noi apari ii Acordarea de facilit i angaja ilor (asigurare medical anual .

E X T E R N E OPORTUNIT (opportunities) I ÎN CARIER AMENIN RI ÎN CARIER (threats) Conditii externe negative pe care nu le Conditii externe pozitive pe care nu le puteti puteti controla si al caror efect va reduc controla dar pe care le puteti transforma în sansele în cariera: avantaje: y Respingerea unor noi producatori y Atragerea unor producatori de calitate din cauza contractelor de lunga superioara durata y Extinderea in mai multe zone y Pierderea clientilor prin infiintarea y Contracte cu producatorii de calitate de unor noi magazine alaturate o lunga durata y Pierderea personalului prin y Colaborarea cu celelalte centre infiintarea noilor magazine Carrefour alaturate Strategii de vânz ri Strategii de pia Dinamica pie ei Strategia cre terii Strategia men inerii Strategia restrângerii Pozi ia întreprinderii fa de: Structura pie ei Schimb rile Exigen ele pie ei pie ei Strategia Strategia Strategia nediferen ial activ exigen ei ridicate Strategia Strategia Strategia diferen ial adaptativ exigen ei medii Strategia Strategia Strategia concentrat pasiv exigen ei reduse Nivelul competi iei Strategia ofensiv Strategia defensiv Sa privim cunoscuta matrice Ansoff care ne permite sa clasificam riscul strategic .

Dezvoltarea de produse presupune asimilarea unor noi produse care sunt oferite acelorasi clienti. Prima optiune de dezvoltare a afacerii o constituie penetrarea pietei. Succesul sau este conditionat de lansarea in mediul publicului tinta a unor mesaje publicitare adecvate publicului si canalelor utilizate pentru difuzarea acestora. serviciul sau atractia pe care afacerea dumneavoastra o furnizeaza clientilor: vinul.Monotonia riscului scazut cand comerciantii vand clientilor produse traditionale este adeseori insotita de profituri mici care abia asigura supravietuirea afacerilor. experienta in industria vinului din tara dumneavoastra. procesul de vinificatie. Profesionistii afacerilor mari cunosc importanta mesajelor publicitare si de aceea acest tip de optiune de marketing este sustinuta de un plan solid de comunicare cu piata. Cea mai indrazneata strategie de marketing estediversificarea activitatii. Extinderea pietei se bazeaza pe acelasi produs care este lansat pe noi canale de distributie catre noi clienti. Odata cu cresterea riscului succesul depinde tot mai mult de publicitatea facuta produselor. Aceasta optiune presupune cel mai inalt grad de risc si din acest motiv necesita sa se bazeze pe un plan de comunicare atent intocmit. . Fundamentarea planului de comunicare pe rezultatele cercetarii de piata permite realizarea unor mesaje publicitare care sa puna accent pe calitatile produselor dorite de clienti si identificarea celor mai directe mijloace de comunicare. 2. incepeti prin analiza celor 4 P traditionali: Produs: produsul. Acceptarea unui risc mediu deschide calea spre alte doua strategii de marketing extinderea pietei si dezvoltarea de produse. Penetrarea pietei este o strategie de marketing care presupune cel mai mic risc. Aceasta presupune marirea cantitatilor vandute din acelasi produs unui numar cat mai mare de clienti. Aceasta strategie este in egala masura comuna celor care incep o afacere noua si firmelor puternice in plin avant de dezvoltare.2 Realizarea Planului de Activitati de Marketing (PAM): Mai intai. Adesea incepatorii nu stiu si nici nu-si pot permite sa investeasca in comunicare mesajele lor publicitare sunt slabe si neconcludente fapt care justifica multitudinea esecurilor.

) ´P´ Produs ACTIVITATI SARCINI INSTRUMENTE OFERITE Exemple de bune practici O selectare Imbunatatirea calitatii ³selective´ a strugurilor Pret Ghidul Planului de Marketing: Atingerea unei valori Oferirea de reduceri Analiza externa (analiza profilului financiare mai bune speciale competitorilor) ‡ Distributie / Locatie Intrarea pe o noua piata Intrarea pe piata SUA si a Japoniei.Pretul: pretul de vanzare pe unitate pe care clientii sunt dispusi sa-l plateasca pentru produsul dumneavoastra. Lista utilizarilor vinului. vanzari directe. Glosarul specific industriei vinului. promovarea prin viu grai etc. media si relatii cu publicul. Exemple relevante de etichete model de eticheta Evenimente special Exemple de bune practici dedicate femeilor Impachetare Inovatie Pastrarea activa a Programarea procesului de vinificatie Oamenii Educarea personalului Imbunatatirea calitatii implicat in vanzarile Lista cursurilor necesare serviciilor directe si la pivnita / beci / crama Colaborarea cu alte Efort comun in Lista serviciilor suport ale afacerii structuri din industria promovarea externa Parteneriatul . Lista adreselor oficiale de web pentru export ‡ Promovare Un brand mai puternic Editarea unei pagini Instrumente de editare a unei pagini web web. promovarea vanzarilor. reclama. Lista categoriilor de consumatori. Exemple de succes de pagini web . Lista presei locale Realizarea unui nou Model de eticheta. Promovarea: activitatile de marketing sau de comunicare cu scopul de a crea o constientizare a audientei (publicitate. (Place) Locatia de distributie: modalitatea prin care distribuiti produsul sau modalitatea in care clientul poate sa ajunga la produs. concentrarea pe clientela feminina Lista serviciilor de suport pentru IMM-uri .

vinului si cu parteneri sociali din regiune .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful