DETERMINATE FINANCIARE ALE ACTUALEI CRIZE ECONOMICO FINANCIARE ÎN ROMÂNIA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SIBIU

Globalizarea pietelor financiare Prof.univ.dr.Dan Popescu

Studenta: Apavaloaei Andreea Master: Finante , An I , Id

1

Olanda precum i alte state i care a adus cu sine un nou val de omeri. care au afectat Asia i Rusia.renun ând în momentul în care au constatat c nu a avut efectul scontat. A urmat apoi între anii 1929-1933 o alt criz care avea s afecteze întreaga lume.care a afectat SUA. Inteven ia lor a constat în adoptarea a dou politici: defla ia i devalorizarea monedei. societ ile mondiale i economiile statelor lumii au cunoscut i fenomene precum criza economic i simptome ale acesteia: c derea pre urilor. elaborate de statul providenta. care a început din SUA i a cuprins treptat i alte ri. precum i cre terea speculativ a pie ei imobiliare din Germania i Austria. Defla ia este practicat în Germania i în Fran a pân în 1935. A determinat apari ia unor noi concentr ri industriale i financiare. sc derea veniturilor bugetare. criza avea s afecteze ora ele din întreaga lume. În plus pe lâng c derea indicilor industriali s-a înregistrat i prima criz energetic declan at de statele membre OPEC în încercarea lor de a ridica pre ul Äaurului negru´ pe pie ele mondiale. criza a distrus definitiv ideea conform c reia aplicarea principiilor liberalismului economic ar putea duce la bun starea i fericirea tuturor.Introducere De-a lungul timpului pe parcursul a dou secole de existen i dezvoltare.cunoscut de altfel sub denumirea de Marea criz economic sau ÄMarea depresiune´.unele s-au ref cut pe parcursul anilor ¶30.profunzime i for de distrugere. unde num rul omerilor ajunsese în 1933 la 30 de milioane din care 14 milioane numai din SUA. Conform datelor existente reiese c aceast criz se apropie de caracteristicile ÄMarii depresiuni ´ economice din 1929 prin amploare. Italia. i a înt rit na ionalismele economice. rile au ie it progresiv din criz . ner mânând indiferente în fa a crizei i a consecin elor sale periculoase intervin încercând s îi limiteze efectele. altele îns au resim it efectele negative pîn la începutul celui de al II-lea r zboi mondial . care a avut drept cauza boomul de creditare din America Latin .pr bu irea sistemelor bancare. Prima criza la nivel interna ional este criza din Austria i Germania din anul 1873. în luna mai. acesta a luat amploare devenind un fenomen de nivel interna ional. dar i o consolidare a organiza iilor sindicale.durat . acesta din urm încheindu-se cu pr bu irea pie ei financiare din Viena.încetinirea produc iei sau acumularea de m rfuri pe pia .Germania sau Rusia.Canada. urmat de cele din Zürich i Amsterdam. În mod deosebit au fost afectate ora ele puternic industrializate.nefiind ar care s nu se fi confruntat la un moment dat in timp cu momente dificile din punct de vedere economic. Fran a. Suedia. Astfel dac pân în secolul al XX-lea num rul rilor care au cunoscut fenomenul crizelor economice era unul destul de mic.Marea Britanie. în anul 1973 a izbucnit o nou criz economic .Început în SUA prin pr bu irea bursei de ac iuni de la New York i urmat de sc derea nivelului comer ului mondial . Mai pot fi deasemenea men ionate crizele care au avut loc în 1957.CAUZE I EFECTE ALE ACTUALEI CRIZE ÎN ROMÂNIA 1. Criza a fost înso it de generalizarea i aprofundarea politicilor sociale.Belgia. Global.a profiturilor din afaceri i a veniturilor personale. SUA. în timp ce devalorizarea monedei a fost aplicat de state precum Marea Britanie. Deloc neglijabile sunt crizele care au avut loc în anii 1997 i respectiv 1998. astfel criza din Asia a avut drept motiv c derea pie elor financiare în 2 .

întreg angrenajul financiar. Atena sau Bucure ti. Pia a reziden ial . derivative. dezastru care. Reac iile în lan au paralizat mediile economice private i fluxurile economice interna ionale. opera ii credit default swop. Anul 2009 poate fi considerat anul maximei intensit i i extinderi a crizei financiar-economice. Bruxelles. de unde s-a r spândit. unii dezvolt tori imobiliari dând faliment. pe de o parte. iar. la rândul lui. care nu au reu it s atrag cump r tori. În ceea ce prive tre criza economic din România pot fi identificate urm toarele cauze: 3 . din cele mai mari ri i pân în cele mai mici (precum Islanda sau emiratul Dubai). sistemul bancar a intrat în colaps i. ceea ce a adus la sistarea majorit ii lucr rilor de construc ii. alimentat de explozia împrumuturilor la b nci i de acordarea facil a creditelor. contribu ia factorilor de reglementare i a agen ilor de rating. Proiectele. Cauzele sunt multiple i ele in de regulile lumii de afaceri. ignorarea sau necunoa terea riscului p r ilor de valoare ± budge funds. de filosofia bancherilor i comportamentul creditorilor. guvernare neadecvat a corpora iilor i stimulente manageriale necorespunz toare. Cauzele crizei declan ate în octombrie 2008 în România Cauzele declan rii crizei economice sunt multiple astfel în continuare o sa fie enumerate câteva dintre acestea: Cauzele comune. 2. Totul a început din momentul în care b ncile americane nu au mai putut s . s-a blocat. la care s-a r spuns printr-un supraconsum. în timp ce b ncile au r mas cu creditele nerecuperate. a intoxicat întreaga economie i via social . în timp ce criza cu care s-a confruntat Rusia a fost cauzat de Äuria a datorie de stat´. care s-a afirmat ca un Ämotor´ al dezvolt rii social-economice. materiale etc 2. devenind îns un fenomen de amploare în cursul anul 2008 în SUA. Moscova. odat cu el. cre terea pre urilor activelor pe pia a imobiliar . dezvoltatorii din acest domeniu aflându-se în imposibilitatea. Primele semne ale actualei crize mondiale s-au înregistrat la sfâr itul anului 2007. care nu au putut fi achitate la termen.1.i rambursa împrumuturile la b nci. pe întreg globul p mântesc. criza financiar a înghe at majoritatea proiectelor economice. tradi ionale sunt: y y y boom-ul credit rii. De la Washington i pân la Londra. De aici i pân la dezastrul financiar drumul a fost scurt. Budapesta. din lips de cump r tori. Cauze specifice: y y y y y extinderea modelului de origine i distribu ie a riscului transferabil (origine-and-distribute model). ipoteci. de pre urile mici la materii prime i de piramida obliga iunilor de stat pe termen scurt. Inevitabil. nu au mai fost finan ate de b nci (din lips de lichidit i ori din pruden excesiv ).i deruleze opera iunile din cauza lipsei de numerar.urma retragerii capitalurilor str ine din Asia de Sud-Est ca un efect al devaloriz rii principalelor valute regionale i a unei puternice desincroniz ri a opera iunilor financiare. de limitele naturii umane i percep ia valorilor morale. apetit exagerat pentru profit care a alimentat cre terea cererii pentru active cu grad ridicat de risc. apoi. din America i pân în Europa ori în Asia. creditarea necontrolat a agen ilor economici insolvabili/pu in solvabili (debitori ipotecari subprime).i continua i valorifica proiectele începute. în mod rapid. Blocajul i pr bu irea sistemului de creditare bancar a generat paralizia afacerilor imobiliare.CAUZELE I EFECTELE ACTUALEI CRIZE ECONOMICE Actuala Criz Economic Mondial a ap rut tot ca rezultat al unei supraoferte. de a. pe de alt parte. de a.

Cum guvernul a ajuns s se împrumute de sute de milioane de euro cu scaden a la o s pt mâna. asigur ri).000 de persoane iar pentru 2011 erau preconizate s aib loc alte 15. Expansiunea sectorului imobiliar. Distorsiuni pe pia a muncii: brain drain. Transfer i impact extern (b nci. 4. Infla ie i curs valutar defavorabil. dobând i cre tere economic ).în încercarea disperat a acestuia de a face economii. doar 30% f ceau o asemenea apreciere. Cauza principal este consumul excesiv pe datorie.y y y y y y y Cre tere economic nesustenabil bazate pe dezechilibre economico-financiare interne i externe. Criza din România este în primul rând o criza intern . Se tie c . Cre terea costului creditului. penurie de for de munc în construc ii. Exacerbarea caracterului speculativ pe pia a capitalului (raport neadecvat între pia a primar i secundar a capitalului. în timp ce cu patru luni în urm . Lucru care s-a putut vedea în reducerea salariilor bugetarilor i deasemenea în concedierea unui num r foarte mare de persoane din institu iile statului. Desincronizare între economic real i nominal (necorelare între profit. În ianuarie 2009. singura concluzie logic este c nu mai sunt bani nici pentru cheltuieli curente. 5. circa 44% din popula ie declara c resimte aceast înr ut ire. Reducerea ocup rii. pentru cele bugetate deja pe anul în curs. dar poate fi pe viitor mai bine informat i cu siguran mai precaut privind a tept rile asupra veniturilor proprii. 2. În schimb. Popula ia nu poate fi blamat . Efecte ale crizei economice din România Printre efectele crizei pot fi men ionate urm toarele: 1. veniturile oamenilor scad i devin tot mai nesigure.director al Grupului de Economie Aplicat . Volatilitatea capitalului str in.000 de destituiri din func ie ale angaja ilor sistemul de stat. Astfel pân în 2009 au fost disponibiliza i 27. 3.000 de angaja i. declara ie din Ziarul Financiar 4 . o criza a unui model de dezvoltare. ponderea românilor care au apreciat c situa ia financiar a familiei lor este mai rea decât cu 12 luni în urm a continuat s creasc . Cre terea vulnerabilit ii nivelului de trai pentru omeri i persoane cu venituri mici. 6. pe timp de criz economic . prin diminuarea salariilor i prin reducerea de personal.´ Deficitul bugetar a crescut de la 1. 1 Liviu Voinea . Începând din luna octombrie a anului 2008. a consumat toat aceast cre tere i s-a mai i îndatorat suplimentar. Un efect major al crizei a putut fi sesizat asupra pie ei for ei de munc . Subcapitalizarea b ncilor. Ca urmare a acordurilor închiate cu FMI în ceea ce prive te îmrumuturile primite pentru rezolvarea situa iei din România ne-am v zut nevoi i s adopt m i o serie de m suri impuse de ace tia în vederea primirii tran elor de bani.´1 2. a remiten elor i exportului.6% anul trecut i probabil peste 3% anul acesta.3% din PIB în 2004 la 2. guvernul poate fi criticat pentru c a f cut o eroare strategic monumental : într-o perioad de cre tere economic .2. pân la sfâr itul lui 2010 urmau s fie concedia i alte 74. Contrac ia cererii i a produc iei i pie ei bursiere.

Programe sociale. astfel c aceasta nu se va aplica contractelor de credit în derulare. În concluzie românii ar trebui sa acceseze cât mai multe fonduri europene acestea fiind de un real folos întrucât benefiiciile aduse pot fi observate la nivelul întregii economii prin competitivitatea.TVA a crescut la 24% de la 19% cât era anterior i cota unic a crescut de la 16% la 20% . în contextul în care investi iile str ine directe sunt tot mai mici. UE (5mld ¼ ). îmbun t irii. ajutorul de omaj urma s fie redus cu 15%. cu excep ia comisioanelor de rambursare anticipat . Potrivit directorilor celor mai mari companii str ine statul ar trebui s înte easc controalele împotriva firmelor care prezint un risc ridicat de evaziune fiscal . iar consumul.3. BM(1 mld ¼ ). pruden ialit ii. În acest sens multina ionalele sunt dispuse s pl teasc firme de securitate care s -i ajute pe vame i la controalele de la grani . precum i o reducere a pensiilor cu 15%. scade din ce în ce mai mult´ sus ine Vasile Pu ca consultant special al B ncii Transilvania pe fonduri europene. Astfel ei au propus o serie de solu ii pentru 12 ramuri ale economiei i avem: y y y y Fiscalitate. O alt solu ie de ie ire din criz vine de la Consiliul Investitorilor Str ini (CIS) care s-a întrunit pentru a g si solu ii care s scoat România din criz .6% a PIB 5 . respectiv o cre tere de 0.4 miliarde de euro în urm torii cinci ani. Un Program Prima Cas 3 poate revitaliza sectorul imobiliar. iar refinan area creditelor se va renegocia între b nci i clien i. dar i t ierea drastic a unor subven ii. dezvoltarea si restructurarea pe care fondurile le produce. 2. Dac ar fi lansat înccepând cu anul viitor ar putea s genereze credite cumulate de 1. a fost nevoit pentru a se încadra în deficitul bugetar solicitat s reduc fondul de salarii cu 25% din administra ia central i local . Problema împrumuturilor de la FMI (13 mld ¼). Macroeconomie.Astfel ca un rezultat al acordului statul a fost practic obligat s creasc taxele i impozitele. Solu ii de ie ire din criz la nivelul României Pentru rezolvarea problemelor din România pot fi propuse o serie de solu ii printre acestea enumerându-se: y Problema cre terii transparen ei. reglement rii i supravegherii financiare. Creditarea IMM. de asemenea. ÄFondurile europene par a fi singura solu ie pentru ca economia României s ias din recesiune. Deasemenea a fost adoptat la finele lunii decembrie OUG 50/2010 privind creditele pentru consumatori fiind luate în calcul solicit rile FMI. Investi ii în infrastructura public . care în trecut a fost motorul de cre tere pentru economia româneasc . BERD (1 mld ¼). sustenabilitatea.

Ei cer Guvernului s r evin la vechea cot de 19%. astfel încât b ncile s nu opreasc creditarea. În plus s ar fi foarte mul umi i dac ar sc dea i impozitul pe profit. care s ajute la proiectarea de politici economice s n toase. ar face ca multe faliment s fie evitate.2 2 erban Toader. spune Jean Valvis. i anume ca acesta s fie de amploare. spune Steven van Groningen. CIS propune înfiin area unui consiliu Economic pentru Dezvoltare Eeconomic . Vrem TVA sa scad la loc. pre edinte Raiffeisen Bank. spune erban Toader. dar mare parte din banii aloca i nu sunt folosi i.Infrastructur . aceast m sur ar trebui înso it i de reducerea costului cu for a de munc . în 10 ani. De asemenea. dintre toate m surile propuse. Reprezentan ii multina ionalelor nu spun nimic despre construc ia de autostr zi În schimb consider c România împreun cu Bulgaria ar trebui s candideze pentru organizarea Campionatului European de Fotbal 2020. credem c TVA ar trebui s scad la nivelul anterior de 19%". crearea unui Registru al Crean elor ar putea fi aplicat în cel mai scurt termen. Sistemul juridic . E adev rat c s-au f cut ni te pa i. În acest sens. senior partner KPMG. De asemenea. În alt ordine de idei investitorii str ini ar fi dispu i s finan eze ini ierea unui proiect de infrastructur lansat de Guvern cu o singur condi ie. Guvernan . Dac vor fi i alese drept gazde aceasta ar genera o infuzie de 10 miliarde de euro direc ionat c tre infrastructura României. Agricultur . consider erban Toader.KPMG. prin reducerea i plafonarea contribu iilor sociale. Acest lucru. profesori i cercet tori i ar oferi expertiz pentru implementarea m surilor de reform . avem în vedere men inerea cotei unice sau chiar sc derea ei. lucru ce ar putea fi ob inut prin simplificarea procedurilor de angajare. Introducerea unui registru de crean e. Eventual i impozitul pe profit Investitorii str ini nu sunt mul umi i de TVA de 24%. Potrivit acestuia. dac este posibil. Companiile vor o mobilitate mai mare a for ei de munc . Prima m sur pe care o propunere CIS este ameliorarea rapid a absor iei fondurilor UE în agricultur .Ziarul Money 6 . dup doi ani de zile în care companiile au avut mult de suferit. CIS dorel te implementarea unui registru de crean e prin care statul s notifice transparent pl ile pe care le are de f cut.ajustarea legisla iei muncii. "M surile pe care le propunem au în vedere men inerea unui sistem competitiv. Totodat num rul de turi ti care ar vizita ara noastr ar cre te cu un milion în timpul Campionatului i cu jum tate de milion în perioada de dup . Organismul ar fi constituit din oameni din mediul privat. relocare sau concediere.

capital.3.dar i prin contractele de credit cu comisioane ascunse. unde pre urile au crescut atingând sume f r precedent pentru ca în timpul crizei s scad vertiginos de mult. cu multiple previziuni îns f r nimic cert.zf. nici o solu ie în urma c reia s ne putem redresa.money. În ceea ce prive te România.ro www.ziare. astfel în ceea ce prive te creditele b ncile au avut o vin major întrucât au acordat credite popula iei f r s se asigure c aceasta o s aib posibilit i de rambursare. criza care a debutat în 2008 a adus cu sine o serie de repercursiuni atât asupra popula iei cât i a societ ilor comerciale. CONCLUZII A a cum se poate observa din proiectul realizat termenul de criz î i g se te originile înc din timpuri str vechi i s-a manifestat în diferite moduri . care din dorin a de a aspira la un loc mai bun pentru sine a uitat c are de condus un stat.ro www. Criza a avut multiple cauze îns în principal r mâne defectuasa gestionare a resurselor de c tre putere.org 7 . În ceea ce prive te ie irea României din criz se prevede un viitor sumbru i incert.afectând diferite perioade diferite.wikipedia. i nu în ultimul rand trebuiesc men ionate tot ca o cauz a crizei creditarea popula iei i boomul imobiliar.com www. Iar pe de alt parte se reg se te pia a imobiliar . Solu iile ie irii din criz pot fi multiple dup cum s-a putu vedea trebuie îns s existe i persoane abilitate care s le pun în practic . ri în aceeasi perioad sau în Bibliografie : www. În ceea ce prive te efectele se poate observa c cea mai afetat este popula ia împotriva c reia s -au r sfrânt toate deciziile luate pentru rezolvare.ro www. unde investitorii au construit foarte multe imobile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful