P. 1
Plan Operational CEAC 2010_2011

Plan Operational CEAC 2010_2011

|Views: 4,290|Likes:
Published by Maria Damaschin

More info:

Published by: Maria Damaschin on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
1


Coordonator Comisie
PROF. PANAIT ALINA
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
2


Documentele care fac parte din portofoliul Comisiei sunt:

 Legislaţie
 Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare
 Strategia de evaluare internă a calităţii
 Manualul de calitate
 Manualul de inspecţie
 Planul de acţiune al Comisiei (care cuprinde şi Planul operaţional al Comisiei)
 Registrul de procese-verbale de la întâlnirile membrilor Comisiei
 Dosar cu fişele de observare ale lecţiilor
 Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice
 Dosar cu rapoarte: Formulare de monitorizare, Raportul de autoevaluare, Planul
de îmbunătăţire, Raportul de inspecţie, Rapoarte ale membrilor Comisiei
 Dosar cu dovezi
 Dosar cu statistici

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
3


Validat în Consiliul de administraţie
din data de 23 sept. 2010


Director,
Prof. GHEORGHE ELENA
ARGUMENT


- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Şcolii „G. E. Palade” - Buzău este,
în esenţă, o procedură de lucru şi este conceput conform Ghidului Comisiei
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ
preuniversitar – partea a II-a, elaborat de Agenţia Română pentru Asigurarea
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
- Structura formală a acestui document cuprinde:
× Dispoziţii generale
× Obiectivele şi atribuţiile Comisiei
× Structura organizatorică şi organigrama Comisiei
× Documentele elaborate de CEAC
× Dispoziţii finale.

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
4

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale


Art.1 Prezentul Regulament respectă principiul nediscriminării etnice, confesionale şi de sex
între angajaţii Şcoala “G. E. Palade” - Buzău.

Art.2 Regulile prezentului Regulament se aplică embrilor CEAC din Şcoala “G. E. Palade” -
Buzău.

Art.3 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este organizată şi funcţionează în
conformitate cu legile, hotărârile de guvern şi a ordinelor de ministru privind calitatea
educaţiei şi în baza deciziei interne a Şcolii "G. E. Palade" - Buzău de constituire a acesteia.

Art.4 Comisia asigură aplicarea Strategiei de evaluare internă a calităţii, precum şi a
Planului de acţiune al şcolii din cadrul Şcolii "G. E. Palade" - Buzău.

Art.5 Comisia îşi raportează activitatea Consiliului de Administraţie al Şcolii "G. E. Palade" –
Buzău, Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău şi ARACIP, după caz.

Art.6 Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, membrii Comisiei – printr-un reprezentant al ei
- colaborează cu ISJ Buzău, cu Consiliul profesoral, precum şi cu toate celelalte cadre
didactice auxiliare sau nedidactice din cadrul Şcolii "G. E. Palade" – Buzău.

CAPITOLUL II – Obiectivele şi atribuţiile Comisiei
Art.1 Comisia are ca principal obiectiv evaluarea calităţii educaţiei oferite de către Şcoala
"G. E. Palade" - Buzău şi, prin activităţile desfăşurate şi măsurile propuse, urmăreşte să
asigure condiţiile optime pentru realizarea acesteia.

Art.2 Conform Legii nr. 87/2006, atribuţiile Comisiei sunt următoarele:
a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii în şcoală;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei din
şcoală. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau
publicare;
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

Art.3 Activitatea Comisiei este evaluată anual, de către Consiliul de administraţie al şcolii,
pe baza raportului de autoevaluare al activităţii pe care membrii Comisiei trebuie să-l
realizeze la fiecare sfârşit de an şcolar şi pe care să-l prezinte la începutul anului şcolar
următor (1septembrie). Modelul acestui raport, care cuprinde şi criteriile de
evaluare/autoevaluare este prezentat în Anexa 3.
Art.4 Pe parcursul anului şcolar, periodic, Consiliul de administraţie analizează şi apreciază
activitatea desfăşurată de membrii Comisiei, acordând recompense materiale şi/sau
sancţiuni acestora. Remunerarea membrilor se poate face din fondul de premiere de 2%,
din venituri extrabugetare sau din alte fonduri legale aflate la dispoziţia şcolii.

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
5

CAPITOLUL III – Structura organizatorică şi organigrama Comisiei

Art.1 Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul Şcolii "G. E. Palade" - Buzău, într-un
spaţiu special amenajat, dotat cu mobilierul, logistica (calculator, multifuncţională, conectare
Internet) şi materialele necesare.

Art.2 Membrii Comisiei au acces – în limitele legale - la documentele şcolii şi beneficiază
de sprijin nemijlocit din partea compartimentelor secretariat, contabilitate, administraţie în
culegerea şi prelucrarea datelor necesare procesului de evaluare şi asigurare a calităţii în
educaţie.

Art.3 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, art. 11, al (3), aprobată
prin Legea nr. 87/13.04.2006, conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea
educaţiei furnizate.

Art.4 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, art. 11, al (4), aprobată prin
Legea nr. 87/13.04.2006, componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din
unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinde:
- 1 – 3 cadre didactice
- 1 reprezentat al sindicatului
- 1 reprezentant al părinţilor
- 1 reprezentant al consiliului local
În funcţie de nevoile şcolii, numărul membrilor Comisiei poate fi mai mic sau
mai mare decât cel precizat mai sus.

Art.5 Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de directorul şcolii sau de un
membru al Comisiei desemnat de acesta.

Art.6 În cadrul CEAC funcţionează, cu caracter temporar, subcomisii de lucru care îşi
desfăşoară activitatea în spiritul şi litera prezentului Regulament, la cererea membrilor
Comisiei.

Art.7 Coordonatorul Comisiei, dacă este altul decât directorul unităţii, este desemnat de
acesta pe o durată de 4 ani.

Art.8 Membrii Comisiei sunt aleşi pe 4 ani, dar – la nevoie – componenţa Comisiei poate
suporta modificări. Decizia de numire a acestora se face de către conducerea şcolii.

Art.9 Membrii subcomisiilor sunt aleşi pe 1 an, la propunerea membrilor Comisiei, numirea
lor prin decizie făcându-se tot de către conducerea şcolii.

Art.10 Responsabilităţile membrilor Comisiei şi a subcomisiilor sunt prezentate în Anexa 2.

Art.11 Organigrama Comisiei este prezentată în Anexa 1.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
6
CAPITOLUL IV – Documentele elaborate de Comisie
Art.1 Membrii Comisiei elaborează şi transmit în termenele prevăzute toate documentele
solicitate de către ISJ şi/sau ARACIP : fişe de monitorizare internă, rapoarte de
autoevaluare anuale, planuri de îmbunătăţire etc.

Art.2 Coordonatorul Comisiei, de comun acord cu directorul unităţii şi cu membrii Comisiei,
stabileşte responsabilităţile membrilor subcomisiilor de lucru.

Art.3 Membrii Comisiei întocmesc Planul operaţional anual (derivat din strategia aprobată),
plan care va fi aprobat de către Consiliul de administraţie.

Art.4 Conform planului operaţional, membrii Comisiei elaborează formulare/fişe-tip de
monitorizare a calităţii în şcoală, procedurile necesare desfăşurării acestui proces,
chestionare, modele de portofolii, modele de raportare a activităţii curente şi alte documente
necesare.

Art.5 Toate materialele elaborate vor cuprinde denumirea unităţii, denumirea Comisiei,
precum şi numele şi calitatea persoanei/persoanelor care au întocmit/elaborat documentul.

CAPITOLUL V – Dispoziţii finale

Art.1 Prezentul Regulament înlocuieşte vechiul Regulament de funcţionare al CEAC din
cadrul CTE, intră în vigoare începând cu anul şcolar 2010 – 2011

Art.2 Modificările aduse prezentului Regulament se pot efectua anual, la propunerea
conducerii/ Consiliului de administraţie, prin acte adiţionale.

Art.3 Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.Director,
Prof. GHEORGHE ELENA


COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
7
Anexa 1

COORDONATOR
REPREZENTANT AL
CONSILIULUI LOCAL
REPREZENTANT AL
PĂRINŢILOR
MEMBRII COMISIEI
REPREZENTANT AL
ELEVILOR

DIRECTOR


SUBCOMISIILE
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
8


Anexa 1PANAIT ALINA

LAZĂR SORIN

NUŢULESCU
CARMEN
OPREA CĂTĂLINA
BALABAN DOINA
ZUGRAVU MIRELA
TOADER TATIANA
JALBĂ DOINA


POPIŞCĂ CARMEN

IORDACHE ANDREI

GHEORGHE ELENA

SUBCOMISIILE
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
9
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR
PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

ACTIVITATE FRECVENŢĂ
s
e
p
t
e
m
b
r
i
e

o
c
t
o
m
b
r
i
e

n
o
i
e
m
b
r
i
e

d
e
c
e
m
b
r
i
e

i
a
n
u
a
r
i
e

f
e
b
r
u
a
r
i
e

m
a
r
t
i
e

a
p
r
i
l
i
e

m
a
i

i
u
n
i
e

Numirea responsabilului si constituirea Comisiei Anual
Planul operaţional Anual
Aplicare de chestionare pentru cadre didactice Semestrial
Stabilire stiluri de învăţare pentru elevi Anual
Planificări pe programe de învăţare Semestrial
Evaluare iniţială Anual
Autoevaluare Anual
Portofolii cadre didactice (pe programe de învăţare
şi consiliere şi orientare şcolară)
Lunar

Portofolii elevi Lunar
Observarea lecţiilor şi completarea fişelor de
observare
Lunar

Monitorizarea frecvenţei participării la programele
de învăţare
La 2 luni

Monitorizarea completării cataloagelor şcolare Trimestrial
Monitorizarea progresului şcolar Semestrial
Completarea formularelor de monitorizare La 2 luni
Raport de autoevaluare final Anual
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
10
Plan de îmbunătăţire Anual
Raport de inspecţie Anual
Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi
dovezilor
Lunar

Rezolvarea contestaţiilor
Lunar (sau la
nevoie)

Verificarea documentelor oficiale Trimestrial
Monitorizare orar Trimestrial
Întocmirea şi prezentarea rapoartelor privind
activitatea Comisiei
Semestrial


ANEXA 2

ale membrilor Comisiei şi subcomisiilor

Componenta Comisiei pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii in educatie

Nr.
Crt.
Numele si prenumele membrului din Comisie Roluri specifice
1. PANAIT ALINA Profesor,Coordonator comisie
2. OPREA CĂTĂLINA Profesor, Membru
3. BALABAN DOINA Profesor, Membru
4. ZUGRAVU MIRELA Profesor, Membru
5. TOADER TATIANA Profesor, Membru
6. JALBĂ DOINA Profesor, Membru
7. STATE MARIA Reprezentantul sindicatului
8. NUŢULESCU CARMEN Reprezentantul parintilor
9. LAZĂR SORIN Reprezentantul Consiliului Local

Nr.
Crt.

Funcţia

Sarcini specifice şi activităţi corelate
1. Director
 Îndrumă activitatea Comisiilor din unităţile şcolare arondate
 Aprobă documentele Comisiei: planul de acţiune, planul de
îmbunătăţire, formularele de monitorizare, raportul de
autoevaluare
 Monitorizează şi supervizează activitatea Comisiei
 Propune componenţa Comisiei
 Întocmeşte şi prezintă Consiliului de administraţie, rapoarte
privind activitatea Comisiei
 Realizează observarea lecţiilor
2.
Coordonator
Panait Alina
 Coordonează întreaga activitate a Comisiei
 Monitorizează activitatea Comisiei
 Responsabil al subcomisiei de selectare, păstrare şi verificare a
materialelor şi dovezilor
 Elaborează fişa de evaluare a materialelor şi dovezilor
 Realizează observarea lecţiilor
 Completează fişele de observare a lecţiilor
 Elaborează şi tehnoredactează documente de lucru ale
Comisiei
 Elaborează şi tehnoredactează chestionare
 Gestionează întreaga documentaţie a Comisiei
 Realizează raportul de autoevaluare
 Monitorizează portofoliile cadrelor didactice
 Membru în subcomisia de verificare a documentelor oficiale şi
în subcomisia de elaborare, aplicare şi interpretare a
chestionarelor
COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
12
 Întocmeşte, în lipsa membrului desemnat, procesele-verbale
ale întâlnirilor Comisiei
3
Oprea Cătălina

 Contribuie la gestionarea dovezilor
 Realizeaza observarea lectiilor
 Elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei
 Membru in subcomisia de selectare, pastrare si verificare a
materialelor
 Membru in subcomisia de contestatii
 Monitorizează modul de completare al diplomelor şi
certificatelor
 Monitorizează completarea cataloagelor şcolare cu privire la
ritmicitatea notării
4 Balaban Doina
 Contribuie la gestionarea dovezilor
 Realizeaza observarea lectiilor
 Centralizeaza rezultatele chestionarelor
 Membru in subcomisia de elaborare, aplicare si interpretare a
chestionarelor
 Responsabil al subcomisiei de elaborare, aplicare si
interpretare a chestionarelor
 Membru in subcomisia de contestatii
 Monitorizează activitatea de evaluare iniţială
 Intocmeste procesele verbale ale sedintelor comisiei
5
Zugravu Mirela
State Maria
 Membru în subcomisii
 Verifică portofoliile cadrelor didactice din catedră
 Întocmeşte şi gestionează documentele catedrei privind
asigurarea calităţii
 Monitorizează frecvenţa participării la programe a elevilor
 Elaborează fişa de verificare a cataloagelor
 Realizează baza de date cu parcursul absolvenţilor
4.
Jalbă Doina
Toader Tatiana
 Participă la activităţile subcomisiei din care face parte,
elaborând documentele necesare
 Realizează observarea lecţiilor
 Completează fişele de observare a lecţiilor
 Întocmeşte şi prezintă membrilor CEAC rapoarte privind
activitatea subcomisiilor
 Contribuie la selectarea dovezilor
 Întocmeşte şi gestionează documentele catedrei privind
asigurarea calităţii

5. Nuţulescu Carmen o Monitorizeaza activitatea comisiei
6. Lazăr Sorin o Monitorizeaza activitatea comisiei

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
13


× SUBCOMISIA DE SELECTARE, PĂSTRARE ŞI VERIFICARE A
MATERIALELOR ŞI DOVEZILOR

· Panait Alina – responsabil
· Balaban Doina – membru
· State Maria - membru
· Anghel Maria – secretar şef – membru


× SUBCOMISIA DE CONTESTAŢII

· Oprea Cătălina – responsabil
· Ignătescu Aurelia – director adjunct – membru
· Toader Tatiana – membru
· Jalbă Doina – membru
· Zugravu Mirela – membru
· Nuţulescu Carmen - membru

× SUBCOMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR OFICIALE ( cataloage,
documente financiare, s.a.m.d. )

· Panait Alina – responsabil
· Oprea Cătălina - membru
· Balaban Doina – membru
· Zugravu Mirela - membru
· Jalbă Doina – membru
· Toader Tatiana – secretar şef


× SUBCOMISIA DE ELABORARE, APLICARE ŞI INTERPRETARE A
CHESTIONARELOR
· Nuţulescu Carmen (psiholog) – membru
· Panait Alina – membru
· Oprea Cătălina – membru
· Jalbă Doina – membru

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
14
× SUBCOMISIA DE ELABORARE, APLICARE ŞI VERIFICAREA ORARULUI

· Oprea Cătălina – responsabil
· Velniceru Cristina – membru
· Anghel Maria - secretar şef - membru


× SUBCOMISIA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII
· Gheorghe Elena – director - responsabil
· Ignătescu Aurelia – director – membru
· Panait Alina – coordonator CEAC - membru
· Moise Cristina – şef catedră ştiinţe – membru
· Burciu Nicolae – şef catedră matematică– membru
· Zugravu Mirela – şef catedră limba şi literatura română – membru
· Balaban Doina – şef arie curriculară Om şi societate – membru
NOTĂ: Directorul Şcolii „George Emil Palade” din Buzău, prof. Gheorghe Elena, face parte,
de drept, din oricare subcomisie de mai sus, supervizând activitatea acestora şi a Comisiei,
în ansamblul ei.


COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011
15

Anexa 3
- MODEL -
RAPORT DE AUTOEVALUARE ANUALĂ
către Consiliul de administraţie
privind activitatea Comisiei

Data prezentului raport

Perioada la care se referă raportarea

Data validării


Semnătura directoruluiNr.
Crt.
Criteriul
Calificativ
Observaţii
Autoevaluare
Evaluare
CA
1 Elaborarea documentelor de lucru

2
Realizarea – în termenele prevăzute – a
documentelor solicitate de terţi: profesori, părinţi,
comunitatea locală, ISJ, ARACIP, MECT

3
Realizarea activităţilor propuse conform
calendarului Comisiei

4
Comunicarea cu toţi factorii implicaţi în asigurarea
calităţii: elevi, părinţi, profesori, comunitatea locală,
compartimentele unităţii şcolare, managerii, alte
instituţii

5
Comunicarea dintre membrii CEAC în cadrul
acesteia

6
Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi
financiare alocate, în desfăşurarea activităţilor

7
Spirit creativ, novator, conştiinciozitate în
îndeplinirea atribuţiilor


Alte comentarii/recomandări ale membrilor Consiliului de administraţie:

P L AN DE AC Ţ I UN E
C o r e l a r e i n d i c a t o r i - d o v e z i
Anul scolar 2010-2011

Indicatorul de performanţă Dovezi concrete Modalităţi Cine răspunde
ÎNSCRIERE
1. Prezentare informaţii despre toate programele
de învăţare existente
 Prezentare plan cadru – diriginţi
 Prezentare programe şcolare – profesori
 Orarul şcolii – diriginte
 Materiale de marketing-ul şcolii (oferte
şcolare, pliante, ş.a.)
 Prezentare oferta CDŞ
 Tabele nominale pe
clase
 Mapă cu materialele
care promovează
unitatea şcolară
 Diriginţii
2. Informaţii conform nevoilor elevilor  Aviziere
 În mod direct de la diriginţi, profesori
 Mapă cu conţinutul
avizierului
 Realizatorii
avizierelor
3. Posibilitatea de înscriere la programe
educaţionale (de remediere, de performanţă
ş.a.)
 Selectare pe baza de test de selecţie –
diriginţi, profesori de specialitate
 Selectare pe bază de fişe de opţiuni –
diriginţi, directori
 Fişe pentru CDŞ
 Fişe de opţiuni
 Teste
 Direcţiune
 Diriginţii
 Profesorii
4. Alegerea altor programe de studiu preferenţial  Repartizare în funcţie de celelalte opţiuni

 Fişe de opţiuni  Direcţiune
5. Evaluare iniţială  Teste iniţiale individuale
 Fişe de lucru iniţiale pentru testarea
aptitudinilor (matematice, filologice, tehnice,
etc.)
 Teste pentru stabilirea stilului de învăţare
(chestionare)
 Teste, chestionare
 Teste de testarea
aptitudinilor
 Diriginţii
 Profesorii

6. Participare la programe de iniţiere în funcţie
de programul la care au fost admişi
 Iniţializare / reactualizare cunoştinţe
necesare în desfăşurarea ulterioară a
programului (fişe de sinteză) – cunoştinţe de
bază
 Planificări, curriculum
 Prezentare cunoştinţe iniţiale (fişe de lucru
teoretice iniţiale) – dacă este cazul
 Fişe de sinteză
 Prezentare
curriculum
 Tabele de luare la
cunoştinţă
 Profesorii
7. Programele răspund aspiraţiilor şi
potenţialului elevilor
 Fişe de sinteză iniţiale
 Teste iniţiale
 Rezultatele şcolare ale elevilor
 Cataloage  profesorii
SERVICII DE SPRIJIN
8. Drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt
clar definite
 Regulamentul pentru elevi (însoţite de
tabele de luare la cunoştinţă)
 Regulamentul de ordine interioară
 Tabele nominale de
luare la cunoştinţă
 Diriginţii
9. Accesul la sprijin eficace pentru rezolvarea
problemelor personale
 Cabinetul interşcolar de asistenţă psiho-
pedagogică – psihologul şcolii
 Sprijin iniţial prin diriginţi
 Dosare cabinet  Psihologul
şcolii
 Diriginţii
10. Perioade pentru reevaluarea nevoilor şi
urmărirea progresului pe parcursul
programului
 Teste de evaluare sumativă la sfârşit de
capitol
 Revizuirea repartizării în grupele de lucru
 Analiza fişei de activitate elev
 Teste curente  Profesorii
11. Informaţii, orientarea şi consilierea pentru
modalităţile de continuarea studiilor după
terminarea programului
 Diriginţii – prezentarea ofertelor pentru
învăţământul superior, postliceal, ş.a.
 Profesorii – îndrumarea după aptitudinile
particulare şi în funcţie de opţiunile
ulterioare ale elevilor
 Prezentare nomenclator calificări
 Dosare examene de diferenţă
 Fişe de opţiuni

 Diriginţii
 Profesorii
12. Înregistrări privind evoluţia ulterioară a
elevilor – continuare studii sau angajare
 Fişe completate de diriginţii absolvenţilor
 Situaţia absolvenţilor
 Chestionare absolvenţi
 Mape cu
chestionarele
absolvenţilor
 Fişe diriginţi
 Diriginţii
DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE PREDARE ÎNVĂŢARE
13. Măsuri eficace pentru promovarea egalităţii
şanselor pentru eliminării discriminării de
orice formă
 Asigurarea şanselor egale – alcătuirea
colectivelor de elevi se face fără nici o
discriminare (vezi “Frecvenţă redusă”)
 Chestionar
 Utilizarea Fişei de activitate elev
 Material de
prezentare a
măsurilor
 Chestionar
 Comisia
pentru
asigurarea
calităţii14. Relaţiile de lucru eficace cu ceilalţi profesori,
cu elevii, alţi membrii ai personalului şi
managerii
 Feed-back asigurat prin chestionare
aplicate pentru urmărirea inter-relaţionării
umane
 Procese verbale
 Elaborare fişe de lucru pe discipline în
colaborare
 Procese verbale ale lecţiilor deschise, ale
consiliilor profesorale, ale întâlnirilor
diverselor comisii
 Chestionare
 Procese verbale
 Toţi membrii
colectivului
15. Stabilirea de criterii individuale privind
rezultatele şi ţintele învăţării
 Repartizarea pe grupe de lucru (de nivel
superior, de nivel mediu) în funcţie de
standarde bine precizate şi având în vedere
stilurile de învăţare şi inteligenţele multiple
 Chestionare stiluri de
învăţare
 Teste iniţiale

 profesorii
16. Învăţarea prin paşi mici se regăseşte în
programele şi materialele de învăţare
 Componenta de bază (unitate de învăţare)
împărţită în subcomponente elementare
(lecţii)
 Fişe de lucru (de teorie, de exerciţii, ş.a) cu
paşi mici (etapizate) întocmite după
categoria de grupă din care fac parte elevii
 Planificări pe unităţi
de învăţare
 Profesorii
17. Programele şi materialele de învăţare au
criterii explicite cunoscute de elevi
 Materialele de învăţare sunt însoţite de
modalităţile de utilizare (ex: modul de
completare al fişelor de lucru)
 Materialele conţine
fişe de indicaţii cu
modul de utilizare ale
acestor materiale
 Profesorii
18. Gama variată de strategii de predare şi
învăţare
 Aplicare individualizat pe grupele de lucru
(de nivel superior, mediu, cu nevoi speciale)
 Utilizarea strategiilor pentru învăţarea
centrată pe elev, în grupe de lucru şi în
diferite contexte
 Proiecte de
tehnologie didactică
 Profesorii19. Gamă variată de resurse şi materiale  Utilizarea resurselor materiale / materiale
vizuale:
Resurse materiale – aparatură :
× Retroproiector
× Videoproiector
× Computer (PC)
× Flipchart
× Truse
× Diferite aparate
Materiale de învăţare:
+ Fişe de lucru
+ Cărţi, articole
+ Utilizare Internet – preluare materiale
+ Ş.a.
Modalităţi de lucru:
 Tradiţional (cu întreaga clasă)
 Activitate de proiect
 Lucrul în grupe
 Lucrul în perechi
 Activităţi practice
 Proiecte de
tehnologie didactică
 Fişă de evaluare a
activităţilor la lecţii –
pentru elevi şi
profesori
 Profesorii
20. Comunicare eficientă în funcţie de nevoile
elevilor
 Aplicarea comunicării formale şi nu a celei
informale
 Chestionare pentru evaluarea comunicării
 Chestionare  Profesorii
21. Planificarea şi structurarea activităţilor de
învăţare
 Alcătuirea planificărilor calendaristice şi a
celor pe unităţi de învăţare să aibă în vedere
participarea elevilor
 Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare,
performanţă)
 Planificări pe unităţi
de învăţare
 Orar
 Profesorii
22. Elevii primesc feed-back privind progresul
realizat
 Studiul fişei de activitate elev ori de câte ori
este necesar
 Discutarea situaţiei şcolare semestriale,
anuale
 Procese verbale  Diriginţii
23. Implicarea elevilor în evaluarea progresului ;
evaluarea formativă pentru planificarea
învăţării şi monitorizarea progresului
 Aplicarea autoevaluării prin prezentarea
unor bareme clare (auto-notarea activităţilor
proprii după barem)
 Evaluarea în pereche (elev-elev)
 Fişa de activitate elev
 Fişe de notare
paralelă
 Fişe de activitate
elevi
 Profesorii24. Evaluarea formativă – adecvată, riguroasă,
corectă, exactă şi aplicată în mod regulat
 Implicarea activă a elevilor în procesul de
evaluare
 Cataloagele şcolare
 Cataloagele personale ale profesorilor
 Cataloage
 Fişe de verificare
periodică a
cataloagelor
 Comisia
25. Sprijinirea elevilor pentru atingerea
obiectivelor programelor
 Asistarea elevilor la activităţi pe grupe de
lucru diferenţiate (acordarea de asistenţă şi
îndrumare) sau la învăţarea centrată pe elev
 Stabilirea punctelor tari/slabe
 Fişe de analiză a
punctelor tari/slabe
 Fişe de observare a
activităţilor
 Profesorii
26. Încurajarea elevilor pentru a-şi asuma
responsabilitatea pentru propriul proces de
învăţare
 Asumarea responsabilităţii atât în
autoevaluare cât şi în procesul de învăţare
 Chestionare  Profesorii
27. Experienţa elevilor în activităţi de evaluare
formativă şi sumativă
 Fişe de notare paralelă elev-profesor, elev-
elev
 Fişe de notare
paralelă
 Profesorii
28. Formele de evaluare formativă şi sumativă
sunt adecvate
 Se aplică tehnicile de evaluare după cerinţe:
oral, teste scrise, practică (evaluare a fişelor
de lucru), referate, proiecte, portofolii, ş.a.
 Păstrarea
înregistrărilor
 Teste, referate, ş.a.
 Portofolii ale elevilor
 Profesorii
29. Programele de învăţare se supun un proces
sistematic de păstrare a înregistrărilor
 Mapele de lucru ale elevilor – cuprind: teste
iniţiale, lucrări (teste) pe parcurs, fişe de
lucru, lucrări scrise semestriale, ş.a.
 Mape de lucru ale
elevilor
 profesoriiPROCEDURI ŞI SUBCOMISII


1. Elaborarea, aplicarea si interpretarea chestionarelor
 Se elaboreaza de catre membrii subcomisiei chestionare care se aplica
conform calendarului activitatilor; dupa aplicarea chestionarelor se
elaboreraza un material de interpretare a rezultatelor
 Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare si interpretare a chestionarelor:
 Instructiuni de lucru:
o Membrii subcomisiei elaboreaza chestionarele pe baza analizei de
nevoi
o Chestionarele se aplica conform nevoilor personalului caruia i se
solicita anumite raspunsuri
o Se colecteaza chestionarele si se analizeaza
o Pe baza analizei se elaboreaza de catre responsabilul subcomisiei
un raport final care sa cuprinda interpretarea rezultatelor
 Monitorizarea procedurii
o Se realizeaza de catre responsabilul comisiei de calitate
 Periodicitate
o Conform calendarului de activitati
 Analiza procedurii
o Se face in cazul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC
o Prezentarea activitatii se face si in Consiliul Profesoral

2. Observarea predarii si invatarii
 Membrii subcomisiei de observare a predarii si invatarii:
o Director Gheorghe Elena
o Membrii din comisia de calitate: Ignătescu Aurelia, Panait Alina,
Moise Cristina, Burciu Nicolae, Zugravu Mirela, Balaban Doina.
 Instructiuni de lucru:
o Membrii subcomisiei utilizeaza fisa de observare a lectiilor
o Se colecteaza fisele de observare in portofoliul comisiei
o Se analizeaza fisele si acolo unde este cazul se elaboreaza planuri
de imbunatatire
o Pe baza analizei se elaboreaza de catre responsabilul subcomisiei
un raport final care sa cuprinda interpretarea rezultatelor
 Monitorizarea procedurii
o Se realizeaza de catre responsabilul comisiei de calitate, care este si
responsabilul acestei subcomisii
 Periodicitate
o Conform calendarului de planificare a observarii lectiilor
 Analiza procedurii
o Se face in cadrul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC
o Prezentarea activitatii se face si in Consiliul Profesoral
In cadrul acestei proceduri se poate avea in vedere din Manualul de autoevaluare
urmatoarele elemente descriptive care ilustreaza aprecieri despre procesul de
invatare:


Punct tare Nivel mediu Punct slab
- Activitatile sunt foarte bine
pregatite, ceea ce nu
impiedica valorificarea unor
ocazii neanticipate dar
productive care apar in
timpul lectiilor / activitatilor
practice
- Entuziasmul si
angajamentul profesorilor
si invatatorilor ii inspira pe
elevi, care raspund bine la
provocarile prezentate
- Profesorii si invatatorii
demonstreaza autoritate si
o buna cunoastere a
colectivului
- In decursul unei anumite
perioade de timp, metodele
folosite variaza si elevii
utilizeaza modalitati de
lucru diferite
- Evaluarea este bine
organizata
- Profesorii si invatatorii
formuleaza comentarii
eficiente in ceea ce
priveste lucrarile scrise ale
elevilor, astfel incat acestia
sa poata sti cat de bine
invata si cum isi pot
imbunatati rezultatele
- In cadrul activitatii de
predare se promoveaza
cercetarea pe cont propriu
si utilizarea eficienta a
timpului elevilor
- Continutul cursului este
exact, planificat si
prezentat in mod clar si
eficace
- Metodele de lucru sunt
adecvate sarcinilor si le
ingaduie elevilor sa
inregistreze un progres
satisfacator
- Lectiile / activitatile practice
au obiective clare si elevii
stiu ceea ce fac
- Profesorii si invatatorii
ajuta elevii sa isi planifice
in mod eficient timpul
- Lucrarile sunt notate in
mod regulat si precis si
comentariile scrise ii ajuta
pe elevi sa inteleaga unde
au gresit si ce trebuie sa
faca pentru a remedia
acest lucru
- Elevii reactioneaza pozitiv
in timpul lectiil;or /
activitatilor practice,
raspund la intrebari si
participa la discutii
- Profesorii si invatatorii ii
incurajeaza pe elevi sa
lucreze eficient pe cont
propriu, dar anumiti elevi
raman prea dependenti de
profesor sau invatator
- Stapanirea de catre
profesor si invatator
a disciplinei este
inadecvata pentru
nivelul solicitat
- Metodele de
evaluare sunt
inadecvate pentru a
oferi elevilor o
imagine clara si
critica in ceea ce
priveste rezultatele
si progresul pe care
il realizeaza la
disciplina respective
- Elevii nu inteleg ce
trebuie sa faca
pentru a-si
imbunatati
performanta
- Se folosesc intr-o
masura prea mare
metode de predare
care solicita prea
putina initiativa
proprie a elevilor,
abilitatile lor
practice
- Prezenta elevilor la
lectii / activitati
practice este slaba

3. Selectarea, pastrarea si verificarea materialelor şi dovezilor
 Conform documentelor de calitate din scoala fiecare membru implicat in
asigurarea calitatii va primi un document care sa cuprinda lista materialelor
obligatorii in portofoliul personal
 Membrii subcomisiei de selectare, pastrare si verificare a materialelor:
Panait Alina, State Maria, Balaban Doina şi Anghel Maria.
 Instructiuni de lucru:
o Pe baza documentelor comisiei de calitate la inceputul anului scolar
si apoi pe parcursul intregului an scolar se urmareste selectarea
materialelor, mai ales a dovezilor aferente principiilor de calitate
o Se realizeaza pastrarea materialelor conform documentelor comisiei
de calitate
o Dupa selectarea materialelor si dovezilor se realizeaza evaluarea
prin fisa de evaluare completata de catre membrii subcomisiei Monitorizarea procedurii – se realizeaza de catre responsabilul comisiei AC
 Periodicitate – conform calendarului
 Analiza procedurii – se face prin raportul de autoevaluare

4. Contestatii
 Se constituie o subcomisie de contestatii referitoare la: acordarea
calificativelor la programele de invatare ( note ), la aplicarea sanctiunilor
pentru elevi si alte masuri care se pot contesta
 Membrii subcomisiei de contestatii: Oprea Cătălina, Ignătescu Aurelia,
Toader Tatiana, Jalbă Doina, Nuţulescu Carmen, Zugravu Mirela.
 Instructiuni de lucru:
o Completarea unui formular de contestatie
o Daca nu este justificata contestatia, este respinsa
o Daca este justificata urmeaza analiza formularului de contestatie si a
argumentelor contestatiei prin investigarea aspectelor semnalate
o Prin analiza si investigatiile aspectelor contestate se elaboreaza
documentul care cuprinde masurile de remediere si modalitatile de
aplicare ale acestora
 Monitorizarea procedurii – se realizeaza de catre director
 Periodicitate – permanent, conform calendarului de activitati
 Analiza procedurii – in subcomisie, in Comisia AC si in raportul de
autoevaluare

5. Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage,
documente financiare, s.a.m.d. )
 Avand in vedere importanta documentelor oficiale ( mai ales cataloagele ) se
urmareste modul in care acestea sunt completate si periodicitatea completarii
 Membrii subcomisiei de verificare a modului de completare a documentelor
oficiale: Panait Alina, Oprea Cătălina, Balaban Doina, Zugravu Mirela, Jalbă
Doina, State Maria.
 Instructiuni de lucru:
o Se completeaza fisa de verificare a cataloagelor de catre membrii
subcomisiei conform unei impartiri planificate a acestor documente
o Se extrag din fise aspectele constatate si urmeaza aplicarea
masurilor de corectare a erorilor constatate
 Monitorizarea procedurii – se face de catre director
 Periodicitate – conform calendarului de activitati
 Analiza procedurii – in cadrul Comisiei AC si in Consiliul Profesoral

6. Elaborare, aplicare si verificare a orarului
 Responsabilul subcomisiei elaboreaza orarul scolii conform reglementarilor
legale si cu respectarea planurilor cadru
 Membrii subcomisiei de elaborare, aplicare si verificare a orarului:
Oprea Cătălina, Velniceru Cristina, Anghel Maria.
 Instructiuni de lucru:
o Membrii subcomisiei urmaresc modul de indeplinire a programului
conform orarului aprobat in Consiliul de Administratie
o Planificarea verificarii orarului se va face conform repartizarii
o Pentru o eficienta monitorizare, fiecare sala de clasa va avea afisat
pe usa orarul cadrului didactic titular de sala cat si a cadrelor
didactice care mai desfasoara ore in sala respective
o Fiecare membru al subcomisiei va efectua pe parcursul unei luni cel
putin 2 monitorizari conform repartizarii si cu completarea fisei de
monitorizare a orarului
 Monitorizarea activitatii subcomisiei
o Se realizeaza de catre echipa manageriala – director si Consiliul de
Administratie
 Periodicitate
o Trimestrial
o Analiza procedurii
o Se face in cadrul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC
o Prezentarea activitatii se face si in Consiliul Profesoral si Consiliul de
AdministratieEVALUAREA ACTIVITATILOR

Avandu-se in vedere descriptorii de performanta din raportul de autoevaluare, in cadrul
managementului calitatii evaluarea activitatilor se face prin:
 Evaluari periodice – intruniri lunare ale membrilor comisiei si analiza
activitatilor comisiei in perioada anterioara desfasurarii acestor intruniri
 Evaluare finala prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfarsitul
anului
 Elaborarea planului de imbunatatire conform metodologiei si avandu-se in
vedere punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare
 Elaborarea si aplicarea periodica de chestionare care vizeaza activitatea
membrilor personalului prin asigurarea calitatii in invatamant
 S-a organizat in cadrul comisiei de calitate de la nivelul unitatii de invatamant
o subcomisie de analiza si solutionare a contestatiilor si plangerilor depuse
de factorii implicati in educatie ( elevi, parinti, profesori )
 Planul de imbunatatire elaborate este aplicat prin indeplinirea actiunilor
precizate referitoare la punctele slabe din planul de imbunatatire si
respectarea termenelor limita de desfasurare a actiunilor


MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONAREA DOVEZILOR

A. MODALITATI DE CLASIFICAREA DOVEZILOR

DOVEZI GENERALE
 PAS, PLAI, PRAI
 Materiale de marketing-ul scolii ( oferte scolare, pliante, s.a.m.d. )
 Orarul scolii
 Prezentare oferta CDS
 Regulamentul pentru elevi ( insotite de luare la cunostinta )
 Regulamentul de ordine interioara
 Aviziere
 Prezentare nomenclator calificari
 Baza de date cu situatia absolventilor
 Orarul activitatilor differentiate ( recuperare, performanta )
 Cataloagele scolare
 Mape de lucru

DOVEZI SPECIFICE

Dovezi ale comisiei AC
 Planuri ale comisiei
 Documente de lucru ale comisiei
 Dosare cu rapoarte de activitate
 Dosare cu chestionare
 Dosare cu fisele de observare ale lectiilor
 Dosare cu procese verbale
 Dosarele profesorilor ( personale si de dirigentie )
 Mapa de lucru ( cancelarie )

Dovezi serviciul administrative ( secretariat – contabilitate )
Documente contabile specifice
 Carti de munca si fise ale postului
 Procese verbale si note interne
 Cataloagele scolare
 Selectare pe baza de fise de optiuni – dirigintii
 Fise pentru CDS
 Dosare examene de corigenta
 Fise completate de dirigintii absolventilor
 Baza de date cu situatia absolventilor
 Chestionare absolventi
 Asigurarea sanselor egale - alcatuirea colectivelor de elevi se face fara nici o
discriminare
 Diverse fise de instructaj
 Documentele din arhiva scolii
DOVEZI CADRE DIDACTICE

× Programe şcolare
× Planificări calendaristice
× Planificări pe unităţi de învăţare
× Cel puţin un proiect didactic complet
× Modele de teste: iniţiale, formative, sumative
× Modele de fişe de lucru
× Catalog personal (dacă e cazul)
× Fişe de evaluare a câtorva lecţii
× Câteva fişe de notare paralelă (elev – profesor, elev - elev)
× Situaţii statistice
× Fişa de autoevaluare


× Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă asupra:
- R.O.I.
- Planuri cadru, programe şcolare, orar şcolar
- Norme de protecţie a muncii şi P.S.I.
× Planificări calendaristice a orei de consiliere
× Fişe pentru opţiuni CDS
× Fişe pentru opţiuni continuarea studiilor (unde e cazul)
× Chestionar pentru stabilirea stilului de învăţare (inclusiv răspunsurile
elevilor)

× Mapă promovare şcoală (programe de învăţare, CDS-uri, pliantul şcolii
ş.a.)
× Procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor Clasei (unde e
cazul)
× Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare şi disciplinare la
sfârşitul semestrului/anului şcolar, semnate şi de elevi

× Procese verbale de la lectoratele cu părinţii
B. MODALITATI DE GESTIONARE
Selectarea dovezilor

Se face in functie de categoria din care fac parte:
1. Dovezile generale – sunt selectate in functie de specificul lor de catre intregul personal
2. Dovezile specifice – sunt selectate de catre comisie, serviciul administrativ si de catre
cadrele didactice

Pastrarea dovezilor

Se face in functie de categoria din care fac parte:
1. Dovezile generale – sunt pastrate in functie de specificul lor de catre directiune, de serviciul
administrativ sau de catre comisia de calitate
2. Dovezile specifice – sunt pastrate de catre comisie ( la cabinetul comisiei ), serviciul
administrative ( secretariat, contabilitate, arhiva ), iar dosarele cadrelor didactice se pastreza
fie la cabinetul comisiei, fie de catre cadrele didactice.
Activitatea de selectare, pastrare si verificarea dovezilor este supervizata de subcomisia stabilita
in cadrul comisiei AC cu atributii in acest sens ( vezi procedura corespunzatoare ).


LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU PREGĂTIREA PROCESULUI DE AUTOEVALUARE

Această listă de verificare este pentru o perioadă de un an, de la până la
data dataAceastă listă de verificare a fost monitorizată de: Data:
Semnătura persoanei de conducere autorizată data finalizării
* Persoane cu responsabilităţi generale pentru realizarea acţiunii, nu persoanele care desfăşoară activitatea propriu-zisă.Planificarea autoevaluării şi îmbunătăţirii Da Nu Acţiune
Cine* Când*
Scop şi arie de
acoperire
 Scopul şi aria de acoperire a autoevaluării sunt definite, convenite
şi înţelese în mod clar de către membrii personalului şi de factorii
interesaţi?

 aceste scopuri sunt comunicate corespunzător şi înţelese de toţi
cei implicaţi?

 legătura dintre procesul de autoevaluare şi analiza comparativă
este comunicată şi înţeleasă în mod clar de către toţi cei
implicaţi?

 autoevaluarea este folosită ca mijloc pentru îmbunătăţire şi nu ca
scop în sine?

 legătura cu procesul de monitorizare internă şi externă este
comunicată şi înţeleasă în mod clar de către toţi cei implicaţi?

 ciclurile şi priorităţile procesului de autoevaluare au fost planificate
şi discutate cu factorii interesaţi relevanţi?

 ciclurile combină autoevaluarea, planificarea îmbunătăţirii şi
planificarea strategică? (ex. PAS)

 costurile şi beneficiile procesului sunt bine înţelese?
Pregătire
 sistemele de colectare, analizare şi raportare a performanţei în
variabile cheie au fost convenite?

 s-a stabilit modalitatea de raportare a rezultatelor, accesibilitatea
acestora şi cine ca primi raportul?

 s-a ţinut cont în totalitate de principiile calităţii şi de descriptorii de
performanţă?

 s-a stabilit cine va desfăşura autoevaluarea şi când vor fi realizate
etapele acesteia ?

 s-a ţinut cont de strategiile locale, regionale, şi naţionale (ex.
PRAI-uri şi PLAI-uri)?

 s-a ţinut cont de nevoile elevilor, angajatorilor, comunităţii şi
economiei?
Planificarea autoevaluării şi îmbunătăţirii Da Nu Acţiune
Cine* Când*
Responsabilităţi
 managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de
autoevaluare?

 sunt stabilite echipe pentru toate domeniile care urmează să fie
evaluate?


 au fost desemnaţi şefii echipelor care planifică şi gestionează
procesul de autoevaluare?

 a fost delegată autoritatea pentru coordonarea procesului?
 personalul este instruit în ceea ce priveşte metodele şi procedurile
de autoevaluare?

 membrii personalului au la dispoziţie o perioadă de timp
rezonabilă şi resurse suficiente pentru a efectua procesul de
autoevaluare?

 elevii sunt implicaţi în mod activ în procesul de autoevaluare?


 angajatorii şi alţi factori interesaţi sunt implicaţi în proces?
Termene
 a fost stabilit şi comunicat personalului ciclul anual de
autoevaluare?

 a fost alocat timp suficient pentru efectuarea procesului, inclusiv
pentru colectarea dovezilor?

Date privind
performanţa
 există date disponibile privind performanţa, pentru toate
programele de învăţare, toate serviciile, management şi toţi anii
de studiu şi toate grupurile de elevi?

 performanţa este măsurată în conformitate cu anumite ţinte
convenite?


 sunt măsurate tendinţele de performanţă (ex. îmbunătăţirea de la
an la an)?

 este performanţa comparată cu performanţa altor unităţi şi cu
datele la nivel naţional?

 datele sunt uşor accesibile?

Planificarea autoevaluării şi îmbunătăţirii Da Nu Acţiune
Cine* Când*
Analizarea datelor
 care este nivelul performanţei în raport cu ţintele?


 care sunt tendinţele performanţei?


 care este nivelul performanţei în raport cu performanţa altor unităţi
şi cu performanţa la nivel naţional?

 performanţa actuală este durabilă?


Dovezi

 există un sistem/modalităţi de colectare a dovezilor şi corelare a
surselor de dovezi pentru a minimiza efortul?

 sunt dovezile valide, fidele, suficiente, exacte, consecvente şi
actuale?

 există dovezi pentru oferta educaţională/ servicii/ management şi
toate grupurile de elevi?

 în afara celor confidenţiale, sunt dovezile uşor accesibile?
Aprecieri
 punctele tari precizate sunt într-adevăr puncte tari sau reflectă
numai ceea ce se aşteaptă în mod obişnuit?

 aceste puncte tari îmbunătăţesc procesul de învăţare şi
rezultatele acestui proces?

 există modalităţi stabilite pentru medierea şi validarea
aprecierilor?

 aprecierile din cadrul autoevaluării sunt mai degrabă evaluative
decât descriptive?

 aprecierile fac majoritatea dovezilor disponibile?
 factorii interesaţi relevanţi au fost implicaţi în aprecierile făcute şi
în decizia de notare?

 s-au luat măsuri pentru garantarea faptului că sistemul de notare
este aplicat în mod consecvent?
Planificarea autoevaluării şi îmbunătăţirii Da Nu Acţiune
Cine* Când*
Raport
 au fost luate în considerare nevoile elevilor, angajatorilor,
comunităţii şi ale sectorului economic?

 au fost luaţi în considerare descriptorii de performanţă stabiliţi în
cadrul de autoevaluare a unităţii de îpt?

 s-a ţinut cont de toate principiile calităţii?


 s-au avut în vedere strategiile şi procesele de revizuire de la nivel
local, regional şi naţional pentru îmbunătăţirea continuă?

Planuri de îmbunătăţire
 este planul clar, corelat cu rezultatele autoevaluării şi cu
priorităţile locale, regionale şi naţionale?

 au fost factorii relevanţi implicaţi în întocmirea planului de
îmbunătăţire?

 planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor punctelor slabe
identificate?

 planurile cuprind şi acele acţiuni care nu au fost realizate în ciclul
anterior?

 ţintele de îmbunătăţire sunt specifice, măsurabile, posibil de atins,
orientate pe rezultat şi încadrate în timp?

 planurile se adresează cauzelor care au provocat problemele
identificate?

 sunt definite cu claritate responsabilităţile individuale şi de echipă
în vederea îndeplinirii acţiunilor?

 au fost stabilite în mod corespunzător costurile şi resursele
planurilor de îmbunătăţire?

 există termene clare pentru îndeplinirea acţiunilor şi au fost
stabilite obiective intermediare?

 planurile sunt clar scrise şi documentate în întregime?


 planurile de îmbunătăţire sunt integrate în planurile strategice şi
operaţionale?
Planificarea autoevaluării şi îmbunătăţirii Da Nu Acţiune
Cine* Când*
Monitorizare
 implementarea planurilor de îmbunătăţire este monitorizată în
mod adecvat?

 acţiunile au fost realizate în conformitate cu planul de acţiune?


 acolo unde a fost cazul, au fost aduse modificări planului?


Evaluare
 care au fost rezultatele acţiunilor realizate conform planului?


 care este nivelul rezultatelor în comparaţie cu rezultatele
aşteptate / dorite?


 au existat rezultate care nu au fost intenţionate (pozitive şi/sau
negative)?


 beneficiile procesului sunt mai mari decât costurile pe care le
implică?
Comentarii
FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI

Loc: Data:

Profesor / Învăţător : Total Elevi:

Observator: Funcţie:

Disciplina: Nivel/an:

Lecţia: Număr de absenţi:


Note de observaţie şi comentarii generale
(asupra planificării, tipului grupului de elevi, dificultăţilor, disciplinei, mapelor de lucru ale elevilor etc.)
Egalitate şi diversitate
(bune practici în promovarea egalităţii şi diversităţii)Sănătate şi securitate
(ex. evaluarea riscului)
Obs: se va completa dacă este cazulNevoile individuale ale elevilor
(bune practici în satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor şi
adaptarea la stilurile de învăţare ale elevilor)Autoevaluare şi revizuire
(opinia profesorului/maistrului instructor cu privire la atingerea
obiectivelor, desfăşurarea sau modalităţile de îmbunătăţire a
lecţiei)Listă de verificare pentru strategii/materiale
Vă rugăm să faceţi o listă de exemple de materiale/strategii utilizate în timpul lecţiei/sesiunii.
E lista de prezentă completată E alte documente completate

Puncte tari

Aspecte care pot fi îmbunătăţite


NOTĂ:

__


5 = performanţă excelentă, cu un număr de activităţi inovative
4 = performanţă foarte bună şi peste nivelul aşteptat
3 = performanţă bună care îndeplineşte cerinţele, doar cu foarte puţine puncte slabe
2 = performanţă satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele doar cu câteva puncte slabe
1 = performanţă nesatisfăcătoare, fără rezultate valoroase

Plan de acţiune


Acţiune finalizată
Introduceţi data


Semnătura profesorului/maistrului instructor


Semnătura observatorului
Pe parcursul unei singure lecţii nu veţi putea observa toate criteriile. Întrebările de mai jos au caracter
orientativ. Ele vă vor ajuta să vă structuraţi observarea şi discuţiile în care oferiţi feedback. De asemenea, vă
pot fi de folos şi pentru argumentarea notei acordate.

Profesorul/Maistrul instructor

DA NU
1. a aranjat locul/sala/ în mod adecvat?
2. a aranjat şi pregătit toate echipamentele?
3. a aşezat la îndemână toate materialele ajutătoare/resursele adecvate?
4. a avut în vedere considerente/nevoi speciale?
5. a explicat în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei/sesiunii?
6. a explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost cazul?
7. a oferit informaţii pentru a evita lipsa de imparţialitate şi pentru a promova egalitatea
şanselor pentru elevi?

8. a identificat şi a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară?
9. a ţinut cont de alcătuirea /nevoile / capacităţile grupului / elevilor?
10. a adaptat lecţia/sesiunea pentru a răspunde nevoilor elevilor?
11. a stabilit ţinte individuale de învăţare când acest lucru fost necesar ?
12. a împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare?
13. a încurajat angajamentul, concentrarea şi eforturile elevilor?
14. a încurajat învăţarea autonomă, centrată pe elev, învăţarea în grup şi învăţarea în
diferite contexte?

15. a folosit strategii diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi
nevoilor elevilor?

16. a redus la minim, ori de câte ori a fost posibil, preocupările diferite şi întreruperile?
17. a comunicat eficient (ton, ritm, stil) cu elevii, răspunzând nevoilor lor diferite?
18. a prezentat informaţii, fapte şi idei clare, exacte şi semnificative?
19. a verificat înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările?
20. a asigurat existenţa unor materiale clare, lizibile şi care au sporit claritatea
informaţiilor?

21. a selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor?
22. a încurajat elevii să pună întrebări?
23. a încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei /sesiunii?
24. a răspuns întrebărilor suplimentare ale elevilor furnizând informaţii suplimentare
clare?

25. a explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor?
26. a oferit la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul?
27. a implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu propriul progres?
28. a asigurat o evaluare formativă regulată, adecvată, riguroasă, corectă şi exactă?
29. a furnizat elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare, care să răspundă nevoilor
lor?

30. a încurajat elevii să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare?
31. a alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte, îngrijorări sau nevoi
suplimentare?

32. a folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi extinde învăţarea?
33. a atins scopurile şi obiectivele lecţiei /sesiunii?
34. a demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate în
domeniu?

35. a obţinut feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării?
36. a completat şi semnat cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare?

RAPORT DE MONITORIZARE INTERNĂUnitatea şcolară


Adresa Data raportului

Numele


Semnătura Funcţia (ex. Director, Director adjunct)


Vă rugăm completaţi acest
raport şi reveniţi o dată la 3
luni.
Perioada
acestui raport:
De la (ziua/luna/anul)

la (ziua/luna/anul)1. Vă rugăm bifaţi cu (X):

= nu există modificări faţă de raportul anterior = există modificări, conform precizărilor de mai jos


2. Vă rugăm să precizaţi numărul de observări ale lecţiilor desfăşurate:

De la ultimul
raport:
în total de la
prima perioadă
Număr total de
observatori:3. Vă rugăm să precizaţi numărul de profesori/maiştri instructori observaţi de la prima perioadă:

Numărul total de
profesori/maiştri
instructori din instituţie:
Numărul total de
profesori/maiştri
instructori observaţi:4. Vă rugăm să prezentaţi pe scurt modificările pe care le-aţi adus planului dvs. de îmbunătăţire:

Realizări:
Noi puncte de acţiune:


5. Vă rugăm să precizaţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în colectarea dovezilor şi de eficientizare a
îmbunătăţirilor, precum şi eventualele soluţii pe care le-aţi identificat:


Bucureşti, Strada Spiru Haret, nr. 12, sector 1, cod 010176, tel: +4021 310 42 13; fax:
+4021 319 20 96
http://aracip.edu.ro, e-mail aracip@mec.edu.ro


Model de raport anual de evaluare internă a calităţii
Raport pentru anul şcolar……………………………………..,
finalizat la data de …………........
de către CEAC, având următoarea componenţă:

1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
5. …………………………………………
6. …………………………………………

PARTEA I. INFORMATII GENERALE

NOTA:
Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se referă direct la calitatea serviciilor
educaţionale, sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile
pentru o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită
specializare.

A) DATE DE IDENTIFICARE:

Denumirea unităţii de învăţământ :

Localitate / judeţ:

Adresa :

Cod poştal:Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă):

E - mail:

Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale autorizate să funcţioneze
provizoriu / acreditate :
(se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare /
calificare profesională )


B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar:

Nivel de
învăţământ
Număr de
clase/
grupe
Număr
de elevi /
copii /
adulţi:
Forma
de
învăţământ
Limba de
predare
Preşcolar
Primar,
din care
cl. I
cl. a –II-a
cl. a –III-a
cl. a –IV-a
Total
Secundar
inferior
Gimnaziu
din care
cl. a –V-a
cl. a –VI-a
cl. a –VII-a
cl. a –VIII-a
Total
Liceal,
(ciclul inferior)
din care
cl. a –IX-a
cl. a –X-a
Total
SAM cl. a –IX-a
cl. a –X-a
Total

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil /
domeniu, specializare / calificare profesională:

Nr.
Crt.
Nivel Filieră Profil /
Domeniu
Specializare /
Calificare
profesională
Număr clase Număr
elevi
1. Liceal Denumire
Specializare /
Calificare
profesională
a-IX-a
a-X-a
a-XI-a
a-XII-a
a-XIII-a
2. SAM Calificare
profesională
a-IX-a
a-X-a
Calificare
profesională

3. Postliceal Calificare
profesională
an I
an II
an III
Maiştri Calificare
profesională
an I
an II
an IIIC) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

C 1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE

Nume şi prenume director……………………………, grad didactic………………, vechime
în învăţământ…………………….., are / nu are norma de bază în unitatea de învăţământ,
modalitatea de numire în funcţie (delegaţie, concurs) ………………………………………,
fiind director din anul ……………………………………………………..

Nume şi prenume director adjunct ….........................……………………………, grad
didactic ………………, vechime în învăţământ…………………….., are / nu are norma de
bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în funcţie(delegaţie, concurs),
fiind director adjunct din anul……………………
C 2. PERSONAL DIDACTIC

Personal didactic
angajat:

Total Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Postliceal
- cadre didactice
titulare

- cadre didactice
suplinitoare cu norma
de bază în unitatea de
învăţământ


Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: Număr personal
didactic Necalificat
Cu doctorat Cu Gradul I Cu Gradul II Cu Definitivat Fără definitivatC 3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Total personal didactic auxiliar:......................... din care calificat pentru postul ocupat

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în
vigoare:...........%


C 4. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)
Total personal nedidactic angajat:......................... din care calificat pentru postul ocupat
.............
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în
vigoare:...........%D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

Nr.
crt.
Tipul de spaţiu Număr
spaţii
Suprafaţă (mp)
1. Săli de clasă /grupă
2. Cabinete*
3. Laboratoare*
4. Ateliere*
5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi
sport*

6. Spaţii de joacă *
7. Alte spaţii*
* DACĂ ESTE CAZUL
Unitatea funcţionează cu un număr de ……………… schimburi, durata orei de curs/
activităţilor didactice fiind de ………………minute, iar a pauzelor/ activităţilor
recreative fiind de……..minute.

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Nr.
crt.
Tipul de spaţiu Număr
spaţii
Suprafaţă (mp)
1. Bibliotecă şcolară / centru de informare
şi documentare

2. Sală pentru
servit masa*

3. Dormitor *
4. Bucătărie *
5. Spălătorie *
6. Spaţii sanitare*
7. Spaţii depozitare materiale didactice
7. Alte spaţii*
* DACĂ ESTE CAZUL

F) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Nr.
crt.
Tipul de spaţiu Număr
spaţii
Suprafaţă (mp)
1. Secretariat
2. Spaţiu destinat echipei manageriale
3. Contabilitate *
4. Casierie *
5. Birou administraţie*

G) CURRICULUM

Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ aprobat
prin ………… cu numărul…….. din data ……………………. (se va menţiona pentru fiecare
nivel, filieră*, profil / domeniu*, specializare / calificare profesională* în parte)
* DACĂ ESTE CAZULPARTEA A II-A

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Unităţile de ÎPT vor ataşa planul de îmbunătăţire elaborat în anul şcolar anterior
(realizat conform formatului din prezentul Manual de autoevaluare).

PARTEA A-III-A

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr.
21/18.01.200) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ - document supus dezbaterii publice
(se va bifa în dreptul nivelului de îndeplinire a indicatorului)

Cifrele evidenţiate cu aldine menţionate la indicatorul respectiv se referă la
descriptorii de performanţă din CNAC în ÎPT cu care indicatorul respectiv este corelat.

Nr. crt Indicatori de performanţă

Nesatis-
făcător
Satisfă-
cător
Bine Foarte
bine
Exce-lent
DOMENIUL: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale
1
Existenţa, structura şi conţinutul
documentelor proiective
(proiectul de dezvoltare şi
planul de implementare)
1.1 - 1.3

2
Organizarea internă a unităţii de
învăţământ
2.3, 2.8, 2.9, 2.19

3
Existenţa şi funcţionarea
sistemului de comunicare
internă şi externă
2.7, 2.11 - 2.13

4
Funcţionarea curentă a unităţii
de învăţământ
2.10, 2.12, 2.19

5
Existenţa şi funcţionarea
sistemului de gestionare a
informaţiei; înregistrarea,
prelucrarea şi utilizarea datelor
şi informaţiilor.
2.17 - 2.21, 5.9

6
Asigurarea serviciilor medicale
pentru elevi
2.15, 3.5

7
Asigurarea securităţii tuturor
celor implicaţi în activitatea
şcolară, în timpul desfăşurării
programului
3.1 - 3.5, 3.6

8
Asigurarea serviciilor de
orientare şi consiliere pentru
elevi.
5.1 - 5.8

b)baza materială
9
Existenţa şi caracteristicile
spaţiilor şcolare
3.7, 3.8, 3.11
Nr. crt Indicatori de performanţă

Nesatis-
făcător
Satisfă-
cător
Bine Foarte
bine
Exce-lent
10
Dotarea spaţiilor şcolare
3.7, 3.8, 3.11, 3.12

11
Accesibilitatea spaţiilor şcolare
3.9, 3.10

12
Utilizarea spaţiilor şcolare
3.9, 3.10

13
Existenţa, caracteristicile şi
funcţionalitatea spaţiilor
administrative
3.10, 3.11

14
Existenţa, caracteristicile şi
funcţionalitatea spaţiilor
auxiliare
3.10, 3.11

15
Accesibilitatea spaţiilor auxiliare
3.10

16
Utilizarea spaţiilor auxiliare
3.10, 3.11

17
Dotarea cu mijloacele de
învăţământ şi cu auxiliare
curriculare
3.7, 3.8, 3.11, 3.12

18
Existenţa şi dezvoltarea
fondului bibliotecii şcolare/
centrului de informare şi
documentare
3.7, 3.8, 3.11

19
Dotarea cu tehnologie
informatică şi de comunicare.
3.7, 3.8, 3.11

20
Accesibilitatea echipamentelor,
materialelor, mijloacelor de
învăţământ şi auxiliarelor
curriculare
3.9, 3.10

21
Procurarea şi utilizarea
documentelor şcolare şi a
actelor de studii
2.20, 2.22

c)resurse umane
22
Managementul personalului
didactic şi de conducere
3.13 - 3.18
Nr. crt Indicatori de performanţă

Nesatis-
făcător
Satisfă-
cător
Bine Foarte
bine
Exce-lent
23
Managementul personalului
didactic auxiliar şi personalului
nedidactic
3.14 - 3.18

DOMENIUL : B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
a)conţinutul programelor de studiu
24
Existenţa ofertei educaţionale
4.1 - 4.14

25
Existenţa parteneriatelor cu
reprezentanţi ai comunităţii
2.12 - 2.16

26
Proiectarea curriculumului
2.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.9,5.2,
5.13,5.18

27
Realizarea curriculumului
2.5, 5.2, 5.4, 5.10 - 5.21

b) rezultatele învăţării
28
Evaluarea rezultatelor şcolare
3.22, 5.9, 5.10, 5.15, 5.16, 5.20,
5.21, 6.1 - 6.8, 2.22

29
Evaluarea rezultatelor la
activităţile extracurriculare
(extra-clasă şi extra-şcolare)
5.5 – 5.7

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
30
Activitatea ştiinţifică
3.26

31
Activitatea metodică a cadrelor
didactice
3.27

d) activitatea financiară a organizaţiei
32
Constituirea bugetului şcolii
2.23 - 2.27

33
Execuţia bugetară
2.23 - 2.27

DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
34
Existenţa şi aplicarea
procedurilor de autoevaluare
instituţională
7.1 - 7.9

35
Existenţa şi aplicarea
procedurilor interne de
asigurare a calităţii
1.9 - 1.15

36
Dezvoltarea profesională a
personalului
3.16, 3.19 - 3.27, 4.13, 4.14
Nr. crt Indicatori de performanţă

Nesatis-
făcător
Satisfă-
cător
Bine Foarte
bine
Exce-lent
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor
desfăşurate
37
Revizuirea ofertei educaţionale
şi a proiectului de dezvoltare
4.9 - 4.14, 2.10

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
38
Existenţa şi aplicarea
procedurilor de optimizare a
evaluării învăţării
4.9 - 4.11, 4.13, 4.14

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
39
Evaluarea calităţii activităţii
corpului profesoral
2.6, 3.16, 4.13

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
40
Optimizarea accesului la
resursele educaţionale
3.9 – 3.11

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
41
Constituirea bazei de date a
unităţii de învăţământ
2.17 - 2.22

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz,
certificatele, diplomele şi calificările oferite
42
Asigurarea accesului la oferta
educaţională a şcolii
2.8, 2.10, 2.19 - 2.21

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
43
Constituirea si funcţionarea
structurilor responsabile cu
evaluarea internă a calităţii
1.4 -1.8, 7.10 - 7.18


Obs: Pentru fiecare indicator, scala de acordare a calificativelor va fi de la 1-
NESATISFĂCĂTOR la 5 – EXCELENT, utilizând următoarele criterii:
 îndeplinirea tuturor cerinţelor exprimate, pentru indicatorul respectiv, prin descriptorii
din cadrul standardelor de acreditare se consideră ca performanţă „satisfăcătoare”;
 îndeplinirea tuturor cerinţelor exprimate, pentru indicatorul respectiv, prin descriptorii
din cadrul standardelor de acreditare şi doar parţial a cerinţelor exprimate prin
descriptorii de performanţă din CNAC în ÎPT (conform tabelului de corelare) asociaţi
indicatorului respectiv este considerată ca performanţă „bună”;
 îndeplinirea tuturor cerinţelor exprimate, pentru indicatorul respectiv, prin descriptorii
din cadrul standardelor de acreditare şi a tuturor cerinţelor exprimate prin
descriptorii de performanţă din CNAC în ÎPT (conform tabelului de corelare) asociaţi
indicatorului respectiv este considerată ca performanţă „foarte bună”;
 depăşirea uneia, mai multor sau tuturor cerinţelor exprimate prin descriptorii de
performanţă din CNAC în ÎPT asociaţi indicatorului respectiv precum şi inovaţia asociată
acestora, este considerată ca performanţă „excelentă”.

Partea a IV-a. Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar
următor. Unităţile de ÎPT vor ataşa planul de îmbunătăţire elaborat pentru anul şcolar
următor (realizat conform formatului din prezentul Manual de autoevaluare)

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE


Numele şcolii ÎPT


Adresa şcolii ÎPT
telefon – fax – email


Perioada acestui plan

de la
zi/luna/an
până la
zi/luna/an
Numele Directorului


Semnătura Directorului


Data planului de
îmbunătăţireData validării


Numele inspectorului


Semnătura inspectoruluiMonitorizarea internă Prima perioadă
15 septembrie – 15decembrie
Perioada a 2-a
15 decembrie - 15 martie
Perioada a 3-a
15 martie - 15 iunie
Data la care s-au adus
modificări planului de
îmbunătăţire:


PRINCIPIUL CALITĂŢII:
Referitor la acelaşi punct slab: Pagina ____ din ____
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
(din raportul de autoevaluare)
Ţinte Acţiuni
necesare
Rezultate
măsurabile
Responsabil
pentru
îndeplinirea
acţiunilor
Prioritatea
acţiunii
Termene şi
obiective
intermediare
Monitorizare şi
evaluare
Costuri şi alte
resurse
necesare
ComentariiFisa de verificare periodica a cataloagelor scolare

Nr.
Crt
Clasa Mod de completare Medii/note Notare
ritmica
Absente Note la
purtare
Respecta
regulile de
completare
Observati
i
Profesori
(nume)
Discipline Date
personale
elevi
Nume
elevi
Greseli
de
calcul
Stersaturi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Scrieti DA sau NU in rubrica corespunzatoare in functie de situatia catalogului, sau se bifeaza cu “x” daca corespunde cerintelor de
completare.
Completat,
Profesor,______________________________
FISA DE EVALUARE DOSARE CADRE DIDACTICE
Nr.
Crt.
Numele cadrului
didactic
MATERIALE PENTRU PROFESORI MATERIALE
PENTRU
DIRIGINTI
P
l
a
n
i
f
i
c
a
r
e

c
a
l
e
n
d
a
r
i
s
t
i
c
a

P
r
o
g
r
a
m
e

s
c
o
l
a
r
e

P
l
a
n
i
f
i
c
a
r
i

p
e

u
n
i
t
a
t
i

d
e

i
n
v
a
t
a
r
e

P
l
a
n
u
r
i

d
e

l
e
c
t
i
i

M
o
d
e
l
e

d
e

t
e
s
t
e

M
o
d
e
l
e

d
e

f
i
s
e

d
e

l
u
c
r
u

C
h
e
s
t
i
o
n
a
r
e

e
v
a
l
u
a
r
e

C
h
e
s
t
i
o
n
a
r
e

c
o
m
u
n
i
c
a
r
e

F
i
s

e
d

e
a
v
a
l
u
a
r
e

F
i
s
e

d
e

a
n
a
l
i
z
a

p
u
n
c
t
e

t
a
r
i

/

s
l
a
b
e
e

F
i
s
e

d
e

o
b
s
e
v
a
r
e

a

l
e
c
r
t
i
i
l
o
r

M
a
p
a

d
i
r
i
g
i
n
t
e
l
u
i

P
r
o
c
e
s
e

v
e
r
b
a
l
e

s
i

a
l
t
e

d
o
c
u
m
e
n
t
e

C
h
e
s
t
i
o
n
a
r
e

s
t
i
l
u
r
i

d
e

i
n
v
a
t
a
r
e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Membru al Comisiei de Evaluare si Asigurarea Calitatii_____________________________________
Data_________________________________________
Lista de materiale necesare in dosarul personal al profesorului
(dovezi pe program de invatare si activitate educative)

MATERIALE PENTRU DIRIGINTI (activitate educativa):
 Mapa activitatii educative – caietul dirigintelui
 Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunostinta asupra:
· regulamentului scolar
· planuri cadru, programe scolare, orar scolar
 chestionar pentru stabilirea stilului de invatare la elevi (insotite de raspunsurile elevilor)
 fise pentru optiuni CDS
 procese verbale ale intrunirilor Consiliului Profesorilor clasei (dir. adj.)
 procese verbale ale sedintelor cu parintii
 statistici
 procese verbale pentru discutarea situatiei scolare la sfarsitul semestrului I – elevii au luat la
cunostinta de situatia scolara
 alte fise si materiale de lucru de la orele de consiliere si orientare

MATERIALE PENTRU PROFESORI (programe de invatare):
Dosarul personal (portofoliul personal / mapa profesorului) va cuprinde:
 programe scolare (curriculum)
 planificari calendaristice
 planificari pe unitati de invatare
 cel putin un plan de lectie complet
 modele de teste: initiale, pe parcurs,
 modele de fise de lucru
 catalog personal
 analiza punctelor tari / aspectelor de imbunatatit a catorva lectii*
*Observatie: pentru analiza punctelor tari / aspectelor de imbunatatit referitoare la o lectie puteti
avea in vedere:
● pregatirea de specialitate
● pregatirea metodica
● modul de realizare a planificarilor/ proiectarea didactica
● modul de organizare si utilizarea resurselor – materiale (sala, aparatura, materiale de
invatare), de timp (impartirea orei, atingerea obiectivelor), umane (organizarea
colectivului de elevi), financiare (daca este cazul)
 fise de evaluare (pentru elevi si pentru profesori) a catorva lectii
 cateva fise de notare paralela (elev-elev, elev-profesor)
 chestionare pentru managementul comunicarii
 alte chestionare si fise
 situatii statistice care sa cuprinda: media notelor la testul initial, media semestrului intai – pe
clase; idem pentru semestrul al II-lea (rubrica necompletata)
 diverse fise si chestionare aplicate de profesor in activitate
 alte documente


LISTA GENERALA A DOVEZILOR CORELATE LA PRINCIPIILE CALITATII

● Orarul scolii – diriginte
● Materiale de marketing-ul scolii (oferte scolare, pliante, s.a.)
● Prezentare oferta CDS
● Aviziere
● Teste de selectie
● Selectare pe baza de fise de optiuni – diriginti, directori
● Fise pentru CDS
● Teste initiale
● Fise de lucru initiale pentru testarea aptitudinilor (matematice, filologice, tehnice, etc.)
● Teste pentru stabilirea stilului de invatare (chestionare)
● Planificari, curriculum
● Fise de sinteza initiale
● Regulamentul pentru elevi (insotite de tabele de luare la cunostinta)
● Regulamente de ordine interioara
● Teste de evaluare sumativa la sfarsit de capitol
● Fise de activitate elev
● Prezentare nomenclator calificari
● Fise de optiuni clasele a VIII-a
● Dosare examene de corigenta
● Fise completate de dirigintii absolventilor
● Baza de date cu situatia absolventilor
● Chestionare absolventi
● Asigurarea sanselor egale – alcatuirea colectivelor de elevi se face fara nici o discriminare
● Procese verbale
● Elaborare fise de lucru pe discipline in colaborare
● Procese verbale ale lectiilor deschise, ale consiliilor profesorale, ale intalnirilor diverselor
comisii
● Realizarea unor planificari comune
● Repartizarea pe grupe de lucru ( de nivel superior, de nivel mediu, cu nevoi speciale ) in
functie de standarde bine precizate si avand in vedere stilurile de invatare si inteligentele
multiple
● Componenta de baza ( unitate de invatare ) impartita in subcomponente elementare ( lectii )
● Fise de lucru ( de teorie, de exercitii, s.a.m.d. ) cu pasi mici ( etapizate ) intocmite dupa
categoria de grupa din care fac parte elevii
● Materialele de invatare sunt insotite de modalitatile de utilizare ( ex: modul de completare al
fiselor de lucru )
● Aplicare individualizata pe grupe de lucru ( de nivel superior, de nivel mediu, cu nevoi
speciale )
● Utilizarea strategiilor pentru invatarea centrata pe elev, in grupe de lucru si in diferite contexte
● Utilizarea resurselor materiale / materiale vizuale:
Resurse materiale – aparatura:
- retroproiector
- videoproiector
- computer ( PC )
- flipchart
- truse- diferite aparate
Materiale de invatare:
- fise de lucru
- carti, articole
- utilizare internet – preluare materiale
- s.a.
Modalitati de lucru:
- traditional ( cu intreaga clasa )
- activitate de proiect
- lucrul in grupe
- lucrul in perechi
● Chestionare pentru evaluarea comunicarii
● Alcatuirea planificarilor calendaristice si a celor pe unitati de invatare sa aiba in vedere
participarea elevilor
● Orarul activitatilor differentiate ( recuperare, performanta )
● Aplicarea autoevaluarii prin prezentarea unor bareme clare ( auto-notarea activitatilor proprii
dupa barem )
● Evaluare paralela (elev-elev, elev-profesor)
● Cataloagele scolare
● Cataloagele personale ale profesorilor
● Fise de notare paralela elev-profesor, elev-elev
● Mapele de lucru ale elevilor – cuprind: teste initiale, lucrari (teste) pe parcurs, fise de lucru,
lucrari scrise semestriale, s.a

PLANIFICAREA OBSERVARII LECTIILOR

ANUL SCOLAR 2010-2011

Nr.
Crt.
Numele
observatorului
Functia
observatorului
Profesori
observati
Data
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.


FORMULAR DE CONTESTAŢII

RAPORT
al coordonatorului Comisiei
către Consiliul de administraţie

Data prezentului raport
Perioada la care se referă
raportarea
Aspecte urmărite:
× Elaborarea documentelor de lucru
× Realizarea – în termenele prevăzute – a documentelor solicitate de terţi:
profesori, părinţi, comunitatea locală, ISJ, ARACIP, MedC
× Realizarea activităţilor propuse conform calendaruluiComisiei
× Comunicarea cu toţi factorii implicaţi în asigurarea calităţii: elevi, părinţi,
profesori, comunitatea locală, compartimentele unităţii şcolare, managerii, alte
instituţii
× Comunicarea dintre membrii CEAC în cadrul acesteia
× Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare alocate, în desfăşurarea
activităţilor

Aspecte pozitive Aspecte negativeRecomandări:Semnătura

Prof. PANAIT ALINA
COORDONATOR COMISIE

RAPORT DE AUTOEVALUARE ANUALĂ
către Consiliul de administraţie
privind activitatea Comisiei

Data prezentului raport

Perioada la care se referă raportarea

Data validării


Semnătura directoruluiNr.
Crt.
Criteriul
Calificativ
Observaţii
Autoevaluare
Evaluare
CA
1 Elaborarea documentelor de lucru

2
Realizarea – în termenele prevăzute – a
documentelor solicitate de terţi: profesori, părinţi,
comunitatea locală, ISJ, ARACIP, MECT

3
Realizarea activităţilor propuse conform
calendarului Comisiei

4
Comunicarea cu toţi factorii implicaţi în asigurarea
calităţii: elevi, părinţi, profesori, comunitatea locală,
compartimentele unităţii şcolare, managerii, alte
instituţii

5
Comunicarea dintre membrii CEAC în cadrul
acesteia

6
Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi
financiare alocate, în desfăşurarea activităţilor

7
Spirit creativ, novator, conştiinciozitate în
îndeplinirea atribuţiilorSemnătura
Prof. PANAIT ALINA
COORDONATOR COMISIE
CHESTIONAR PENTRU ELEVI
de analiză a procesului de predare-învăţare

1. Cum sunteţi notaţi la oră?
a) după cunoştinţele dovedite;
b) în functie de notele de la alte materii;
c) după părerea deja formată a profesorului despre tine.
2. La oră eşti?
a) active;
b) pasiv;
c) indifferent.
3. Anumiţi profesori vă dau o stare de:
a) linişte;
b) frică/teamă;
c) altă stare. Exemplificaţi.
4) Numărul de ore este prea mare?
a) da;
b) nu.
5) Vă influenţează atitudinea profesorilor în decizia şi modul de a învăţa?
a) da;
b) nu.
6) Ce modalităţi ar trebui să abordeze profesorul de a vă apropia mai mult de materia pe care o
predă?
7) În cazul în care majoritatea elevilor sunt nemulţumiţi de felul în care se desfăşoară anumite ore,
consideraţi că profesorul ar trebui să aplice alte metode de predare şi evaluare?
a) da;
b) nu.
8) Ce metodă de evaluare vi se pare mai potrivită?
a) ascultatul;
b) lucrări;
c) referate;
d) portofoliul;
e) activitatea la clasă;
f) aducerea de argumente la o lecţie nouă;
9) Care metode de predare vi se par mai potrivite?
a) dictatul;
b) conspectul;
c) jocurile didactice;
d) AEL;
e) audiţii;
f) fişe de documentare;
g) lucrările practice.
10) În ce mod înţelegi mai uşor o lecţie nouă?
a) la clasă, cu profesorul;
b) acasă, citind lecţia predată;
c) în grup, cu alţi colegi.
11) Pentru a obţine rezultate cât mai bune, este nevoie de:
a) o pregătire în plus cu un alt profesor;
b) învăţarea la timp a fiecărei lecţii, singur, acasă;
c) înţelegerea lecţiilor din clasă.
12) Care dintre următoarele variante crezi că ar îmbunătăţi modul de predare-învăţare:
a) relaţia profesor-elev;
b) aducerea unor materiale didactice;
c) disciplina la oră.
13) Consideraţi că profesorii sunt bine pregătiţi?
a) da;
b) nu.14) Credeţi că profesorii voştri sunt buni pedagogi?
a) da;
b) nu.
15) Profesorii voştri sunt:
a) corecţi;
b) severi;
c) influenţabili;
d) indulgenţi.
16) Credeţi că profesorii se străduiesc să se facă înţeleşi?
a) da;
b) nu.
17) Există materie pe care o înveţi de dragul profesorului?
a) da;
b) nu.
18) Apreciaţi profesorii severi, dar care explică bine?
a) da;
b) nu.
19) Ti-ar plăcea să fii profesor pentru o zi?
a) da;
b) nu.
20) Vă simţiţi privilegiaţi că învăţaţi în acest liceu, sau credeţi că aţi fi putut beneficia de condiţii mai
bune în alte licee?
a) da;
b) nu;
c) îmi este indiferent.
21) Credeţi că materiile de specialitate predate în acest liceu va vor fi de folos în viitor?
a) da;
b) nu;
c) nu ştiu.
22) Atunci când spuneţi că nu aţi înţeles lecţia predată, profesorul vă explică a doua oară?
a) anumiţi profesori;
b) toţi profesorii;
c) nici un profesor.
23) Când nu întelegeţi lecţia predată îţi este teamă să îi spui profesorului?
a) da;
b) nu.
24) Care sunt motivele pentru care, atunci când nu ai înţeles lecţia, nu îi ceri profesorului să ţi-o
explice?
a) de teamă;
b) nepăsare;
c) de ruşine.
25) Consideraţi că profesorii au metode de predare învechite?
a) toţi;
b) majoritatea;
c) câţiva.
26) Cât timp acordaţi studiului individual?
a) 1 oră;
b) mai mult;
c) deloc.
27) Credeţi că programa şcolară este mult prea încărcată?
a) da;
b) nu.
28) Credeţi că statutul social al unui elev, influenţează modul de notare al profesorului?
a) da;
b) nu.
c) uneori.29) Exprimaţi-vă orice alte păreri, idei, cu privire la activitatea voastră şi a profesorului din timpul
orelor.
CHESTIONAR PENTRU ELEVI
aspecte pozitive/negative în activitatea curentă

1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi cele care corespund ca aspecte
pozitive referitoare la activitatea curentă din şcoală:
Ò Cadre didactice bine pregătite metodic
Ò Cadre didactice bine pregătite ştiinţific
Ò Utilizarea de metode didactice noi şi variate
Ò Nu există discriminări de nici un fel
Ò Este aplicată egalitatea şanselor
Ò Implicarea elevilor în evaluarea şcolară
Ò Personal auxiliar (laboranţi, informatician, bibiliotecar, secretariat, contabilitate,
administrator) amabil şi prompt
Ò Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ
Ò Laboratoare foarte bine dotate
Ò Sală de sport modernă
Ò Săli de clasă renovate
Ò Săli de clasă dotate cu mobilier nou şi modular
Ò Săli de clasă curate
Ò Bibliotecă dotată
Ò Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor – căldură, lumină etc.
Ò Existenţa unor activităţi extraşcolare pentru ocuparea timpului liber (balul bobocilor,
Ziua liceului, altele)
Ò Alte aspecte pozitive – precizaţi care:
2. Enumeraţi aspectele negative referitoare la activitatea curentă din şcoală:

CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI
aspecte pozitive/negative în activitatea curentă

1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi cele care corespund ca aspecte
pozitive referitoare la activitatea curentă din şcoală:
Ò Cadre didactice bine pregătite metodic
Ò Cadre didactice bine pregătite ştiinţific
Ò Utilizarea de metode didactice noi şi variate
Ò Nu există discriminări de nici un fel
Ò Este aplicată egalitatea şanselor
Ò Implicarea elevilor în evaluarea şcolară
Ò Personal auxiliar (laboranţi, informatician, bibiliotecar, secretariat, contabilitate,
administrator) amabil şi prompt
Ò Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ
Ò Laboratoare foarte bine dotate
Ò Sală de sport modernă
Ò Săli de clasă renovate
Ò Săli de clasă dotate cu mobilier nou şi modular
Ò Săli de clasă curate
Ò Bibliotecă dotată
Ò Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor – căldură, lumină etc.
Ò Existenţa unor activităţi extraşcolare pentru ocuparea timpului liber (balul bobocilor,
Ziua liceului, altele)
Ò Alte aspecte pozitive – precizaţi care:
2. Enumeraţi aspectele negative referitoare la activitatea curentă din şcoală:
CHESTIONAR
de analiză a activităţii Comisiei pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii1. Aveţi informaţii privind activitatea Comisiei?

DA  NU 

2. Cunoaşteţi cine este coordonatorul acestei Comisii?

DA  NU 

3. Cunoaşteţi care sunt membrii acestei Comisii?

DA  NU 

4. Aţi primit sarcini concrete (aţi înţeles întotdeauna ce aveţi de făcut)?

DA  NU 

5. Enumeraţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în îndeplinirea sarcinilor
(cel puţin 3):
 .
 .
 .
6. Documentele pe care le-aţi primit au fost clare şi concise?

DA  NU 

7. Enumeraţi dificultăţile pe care le-aţi avut în întocmirea documentelor
solicitate (cel puţin 3):
 .
 .
 .

8. Dacă aţi solicitat informaţii suplimentare, vi s-a răspuns la această solicitare?
DA  NU 

9. Cunoaşteţi pentru care principiu de calitate se realizează anul acesta evaluarea?
DA  NU 

10. Enumeraţi cel puţin 3 sugestii pentru activitatea Comisiei:
 .
 .
 .


Chestionarul a fost elaborat de prof. Marina Marinescu

CHESTIONAR
de nevoi pentru cadrele didactice


Bifaţi în lista de mai jos nevoile dumneavoastră pentru o bună desfăşurare a procesului
de predare – învăţare:

Ò Manuale
Ò Culegeri pentru munca suplimentară
Ò Planşe
Ò Truse speciale disciplinei
Ò Flipchart
Ò Computer
Ò Soft didactic
Ò Videoproiector
Ò Retroproiector
Ò Casete video/audio tematice
Ò Consumabile
Ò Hârtie
Ò Markere
Ò Imprimantă
Ò Toner imprimantă
Ò Documentaţie referitoare la asigurarea calităţii
Ò Documentaţie referitoare la metodele active
Ò Documentaţie referitoare la învăţarea centrată pe elev
Ò Documentaţie referitoare la egalitatea şanselor
Ò Alte nevoi – precizaţi care:
Sugeraţi care ar fi sursele de obţinere a mijloacelor financiare pentru rezolvarea
nevoilor enumerate:
CHESTIONAR
pentru stabilirea stilurilor de învăţare
Numele şi prenumele……………………………………………..clasa…………….
· Nu există răspunsuri corecte sau greşite
· Răspundeţi prin DA sau NU (prin bifare)
· Dacă nu sunteţi hotărâţi asupra răspunsului, gândiţivă dacă sunteţi mai mult de acord cu
observaţia respectivă sau mai mult dezacord
· Nu există limită de timp pentru a da răspunsurile, dar, în general, 20 - 30 minute sunt
suficiente
· Este obligatoriu să răspundeţi la toate întrebările
· La fiecare întrebare trebuie ales un singur răspuns
· Pentru o evaluare corectă trebuie să fiţi foarte sinceri la acest chestionar
Nr.
Crt.
Întrebarea DA NU
1. Când descrieţi o vacanţă / o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre
muzica/sunetele/zgomotele ascultate acolo?

2. Gesticulaţi cu mâinile atunci când vorbiţi?
3. Pentru a fi la curent cu ultimele ştiri preferaţi radioul sau televizorul în locul
ziarelor?

4. Când utilizaţi un calculator, imaginile vizuale (pictograme, imagini din bara de
meiuri, sublinieri colorate) sunt importante?

5. Când vă notaţi anumite informaţii, preferaţi să folosiţi diagrame sau imagini
reprezentative în loc să scrieţi?

6. Când jucaţi „X” şi „0” sau „dame” vă puteţi imagina semnele/piesele în diferite
poziţii?

7. Vă place să desfaceţi în părţi componente anumite lucruri şi să reparaţi diferite
obiecte? (de exemplu: pixul, bibicleta, motorul maşinii etc)

8. Când vreţi să vă amintiţi ortografia unui cuvânt aveţi tendinţa să scrieţi acel cuvânt
pe o bucată de hârtie până când găsiţi ortografia corectă?

9. Când învăţaţi ceva nou preferaţi instrucţiunile citite cu voce tare, discuţiile sau
cursurile orale?

10. Vă place să asamblaţi anumite lucruri? (ca în jocul „Lego”, de exemplu)
11. La utilizarea calculatorului credeţi că este util să fiţi avertizaţi sonor asupra
greşelilor făcute sau cănd este terminată o anumită operaţie?

12. Când recapitulaţi, studiaţi sau învăţaţi ceva nou utilizaţi diagrame şi imagini?
13. Aveţi rapiditate sau eficienţă atunci când copiaţi pe hârtie anumite informaţii?
14. Când vi se transmite o informaţie că amintiţi ceea ce vi s-a transmis fără a fi
necesară repetarea acelei informaţii?

15. Vă place să efectuaţi activităţi fizice în timpul liber? (sport, plimbări, grădinărit etc.)
16. Vă place să ascultaţi muzică în timpul liber?
17. Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor vă
place să priviţi singur, în linişte?

18. Vă amintiţi mai uşor numele oamenilor decât feţele lor?
19. Când ortografiaţi un cuvânt scrieţi cuvântul mai întâi pe hârtie, pentru verificare?
20. Vă place să vă puteţi mişca în voie când lucraţi?
21. Învăţaţi să ortografiaţi un cuvânt prin pronunţarea acestuia?
22. Când descrieţi o vacanţă / o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre cum
arătau oamenii, despre hainele lor şi despre culorile acestor haine?

23. Când aveţi o sarcină nouă de îndeplinit începeţi imediat şi rezolvaţi ceva atunci, pe
loc?

24. Învăţaţi mai uşor despre ceva dacă asistaţi la o demonstraţie practică a unei
abilităţi anume?

25. Vă amintiţi mai uşor feţele oamenilor decât numele lor?
26. Pronunţarea cu voce tare a unro cuvinte vă ajtă să învăţaţi mai bine?27. Vă place să demonstraţi şi să arătaţi altora anumite lucruri?
28. Vă plac discuţiile şi vă place să ascultaţi opiniile celorlaţi?
29. Pentru îndeplinirea unor sarcini folosiţi anumite diagrame?
30. Vă place să jucaţi anumite roluri?
31. Vă place să mergeţi „pe teren” pentru a afla informaţii decât să staţi într-o
bibliotecă?

32. Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor vă
place să vorbiţi cu ceilalţi despre ceea ce vedeţi şi să ascultaţi opiniile lor?

33. Urmăriţi uşor un drum pe o hartă?
34. Pentru a vă exprima o părere asupra unui exponat sau a unei sculpturi trebuie să
atingeţi obiectul respectiv?

35. Când citiţi o poveste sau un articol vă puteţi imagina scenele descrise?
36. Când îndepliniţi anumite sarcini aveţi tendinţa de a fredona în surdină un cântec
sau de a vorbi cu dumneavoastră înşivă?

37. Vă uitaţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a vă decide cu ce să vă îmbrăcaţi?
38. Când vă planificaţi o nouă călătorie vă sfătuiţi cu cineva în legătură cu locul
destinaţiei?

39. Preferaţi să fiţi activ tot timpul decât să staţi liniştit?

Scrieţi 1 în dreptul întrebărilor de mai jos unde aţi răspuns cu DA:

4 1 2
6 3 5
8 9 7
12 11 10
13 14 15
17 16 19
22 18 20
24 21 23
25 26 27
29 28 30
33 32 31
35 36 34
37 38 39
TOTAL TOTAL TOTAL

În tabelul de mai jos scrieţi punctajele totale obţinute pe cele 3 coloane colorate:

V A P

CHESTIONAR
pentru stabilirea punctelor forte de învăţare

Numele şi prenumele……………………………………………..clasa…………….
· Nu există răspunsuri corecte sau greşite
· Notaţi fiecare afirmaţie cu o cifră de la 1 – 5 în care: 1 = nu seamănă deloc cu mine, 2 = seamănă puţin cu
mine, 3 = aşa sunt eu uneori, 4 = seamănă foarte mult cu mine, 5 = exact ca mine.
· Nu există limită de timp pentru a da răspunsurile, dar, în general, 20 - 30 minute sunt
suficiente
· Este obligatoriu să răspundeţi la toate întrebările
· La fiecare întrebare trebuie ales un singur răspuns
· Pentru o evaluare corectă trebuie să fiţi foarte sinceri la acest chestionar
Cercetările arată că oamenii au cel puţin opt tipuri diferite de inteligenţă. În funcţie de formaţia şi vârsta dvs.
anumite tipuri de inteligenţă sunt mai dezvoltate decât altele. Această activitate vă va ajuta să descoperiţi care
sunt punctele dvs. forte. Ştiind acest lucru, puteţi face ceva pentru a vă consolida acele tipuri de inteligenţă pe
care nu le folosiţi aşa des.
Nr. Afirmaţia Notarea
1. Îmi place să povestesc întâmplări şi să spun glume
2. Mă împac foarte bine cu alţii
3. Prefer o hartă în locul îndrumărilor scrise
4. Sunt foarte conştient de ceea ce este şi se întâmplă în jurul meu
5. Am o memorie foarte bună pentru amănunte
6. Îmi place să lucrez singur, fără să mă bată nimeni la cap
7. Îmi place să ascult CD-uri şi radio
8. Îmi place cu adevărat ora de matematică
9. Visez foarte mult cu ochii deschişi
10. Materia mea preferată este educaţia fizică, pentru că îmi place sportul
11. Îmi place să mă plimb prin pădure, să mă uit la arbori şi flori
12. Am tendinţa să fredonez o melodie atunci când lucrez
13. Îmi place să fac parte din cluburi şi organizaţii
14. Îmi place să ţin un jurnal
15. Îmi plac jocurile matematice şi cele cu care trebui „să-mi sparg capul”
16. Mă plac pe mine (în cea mai mare parte a timpului)
17. Îmi plac jocurile cu cuvintele (de ex. Scrabble & cuvinte încrucişate)
18. Îmi place să cânt
19. Îmi place să lucrez în grădină
20. Îmi plac hobby-urile, cum ar fi fotografia
21. Îmi place să colecţionez lucruri (de ex., pietre, vederi, timbre etc.)
22. Îmi plac activităţi cum ar fi lucrul cu lemnul, cusutul şi executarea de machete
23. Am câţiva prieteni foarte apropiaţi
24. Nu-mi plac mulţimile
25. Citesc cărţi pentru plăcerea mea
26. Când privesc lucrurile, îmi place să le ating
27. Cânt foarte bine la un instrument muzical
28. Ca adult, cred că aş vrea să plec din oraş şi să mă bucur de natură
29. Îmi place să rezolv probleme de matematică
30. Îmi place să-i ajut pe colegi la învăţătură
31. Dacă trebuie să memorez ceva, am tendinţa să aşez evenimentele în ordine logică
32. Îmi place să descopăr cum funcţionează lucrurile
33. Dacă trebuie să memorez ceva, am tendinţa să organizez totul pe categorii
34. Îmi place să desenez şi să creez
35. Nu pot să stau liniştit(ă) prea mult timp
36. Îmi place să lucrez cu alţii în grupuri
37. Scriu corect gramatical (de cele mai multe ori)38. Îmi place să ascult muzică în timp ce îmi fac temele sau studiez
39. Ştiu la ce sunt bun(ă) şi la ce sunt slab(ă)
40. Prietenii îmi cer sfatul pentru că li se pare că sunt un lider firesc
41. Dacă trebuie să memorez ceva, desenez o diagramă ca să mă ajute să-mi amintesc
42. Îmi place să învăţ numele fiinţelor din jurul nostru, cum ar fi flori şi arbori
43. Îmi place calculatorul şi îmi plac toate jocurile matematice
44. Dacă trebuie să memorez ceva, încerc să creez ceva care să rimeze
45. Dacă trebuie să memorez ceva, rog pe cineva să mă întrebe, ca să văd dacă am
memorat

46. Folosesc foarte multe mişcări ale corpului atunci când vorbesc
47. Consider că am o voinţă puternică, sunt independent(ă) şi nu mă iau după mulţime
48. Într-o ceartă, am tendinţa de a striga, de a da cu pumnul în masă sau de a mă mişca
într-un anumit ritm

49. Dacă trebuie să memorez ceva, scriu acel lucru de mai multe ori, până îl învăţ
50. Într-o dispută, am tendinţa să-l compar pe oponentul meu cu cineva sau cu ceva despre
care am citit sau auzit şi reacţionez în consecinţă

51. Într-o dispută am tendinţa să pun oamenii la punct şi să recurg la sarcasm
52. Îmi place să joc şah, dame sau Monopoly
53. Dacă trebuie să memorez ceva, am tendinţa de a închide ochii pentru a simţi situaţia
54. Îmi place să mâzgălesc pe hârtie ori de câte ori pot
55. Pentru o prezentare în grup prefer să organizez şi să clasific informaţiile pe categorii, ca
să fie logic

56. Într-o revistă prefer să privesc imaginile în loc să citesc textele
57. Într-o dispută încerc să păstrez distanţa, să tac sau să vizualizez o soluţie
58. În clasă am tendinţa să bat darabana cu degetele sau să mă joc cu creionul
59. Într-o dispută, am tendinţa să cer ajutorul unui prieten sau a unei persoane cu autoritate
60. Îmi place să vorbesc şi să scriu despre ideile mele
61. Într-o dispută, îmi place să lovesc şi apoi să fug
62. În cazul unei certe, de regulă plec şi mă plimb până mă calmez
63. Îmi amintesc melodiile multor cântece
64. Într-o dispută, încerc să găsesc o soluţie corectă şi logică
65. Dacă trebuie să memorez ceva, creez un vers sau un proverb ca să mă ajute să-mi
amintesc

66. Dacă ceva se strică şi nu mai funcţionează, încerc să găsesc pe cineva să mă ajute
67. Dacă se strică ceva şi nu mai funcţionează, mai întâi citesc instrucţiunile
68. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, am tendinţa să bat cu degetele în masă într-un
anumit ritm în timp ce încerc să-mi dau seama ce este

69. Dacă se strică ceva, mă uit în jurul meu să văd ce pot să găsesc ca să repar obiectul
70. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, am tendinţa să studiez diagrama modului în
care funcţionează

71. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, mă întreb dacă merită să-l mai repar
72. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, mă uit la piesele componente şi încerc să
înţeleg cum funcţionează

73. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, am tendinţa să mă joc cu piesele şi să încerc să
le potrivesc împreună

74. Pentru o prezentare în grup prefer să creez schiţe şi grafice
75. Pentru o prezentare în grup prefer să pun cuvinte noi pe o melodie cunoscută sau să
folosesc muzica

76. Pentru o prezentare în grup prefer să scriu şi să studiez la bibliotecă
77. Pentru o prezentare în grup prefer să folosesc recuzită, să construiesc o machetă
78. Pentru o prezentare în grup prefer să ajut la organizarea efortului de grup
79. Pentru o prezentare în grup prefer să desenez toate imaginile
80. Pentru o prezentare în grup prefer să contribui cu ceva care este numai al meu, unic,
adesea pe baza a ceea ce simt
Consemnaţi-vă evaluările în tabelul de mai jos

Inteligenţă
verbală /
lingvistică
Inteligenţă
logică /
matematică
Inteligenţă
vizuală /
spaţială
Inteligenţa
trupului /
kinestetică
Inteligenţă
muzicală /
ritmică
Inteligenţă
inter-
personală
Inteligenţă
intra-
personală
Inteligenţă
naturalistă
1. 8. 3. 10. 7. 2. 6. 4.
5. 15. 9. 22. 12. 13. 14. 11.
17. 29. 20. 26. 18. 23. 16. 19.
25. 31. 34. 35. 27. 30. 24. 21.
37. 32. 41. 46. 38. 36. 39. 28.
51. 43. 54. 49. 44. 40. 47. 33.
60. 52. 56. 58. 48. 45. 53. 42.
65. 64. 57. 61. 63. 59. 62. 50.
67. 72. 70. 73. 68. 66. 71. 55.
76. 74. 79. 77. 75. 78. 80. 69.

Total Total Total Total Total Total Total Total

„Inteligenţele” mele:
1.:
2.:
3.:
4.:
5.:
6.:
7.:
8.:
CHESTIONAR AUTOEVALUARE

• Partea I
• 1. Ce modalităţi de comunicare cu parinţii adoptă şcoala ?
• □ Discuţii cu cadrele didactice (periodice)
• □ Discuţii cu cadrele didactice (ocazionale)
• □ Comunicare în scris
• □ Sedinţe cu părinţi
• □ Altele
• Întâlnirile periodice cu părinţii au ca scop :
• □ Amendamente la regulamentul şcolar
• □ Oferta educaţională
• □ Vericarea periodică a respectării ofertei educaţionale
• □ Criterii de evaluare
• □ Proiectele şcolii
• □ Activitatea din teritoriu
• □ Proiecte europene
• □ Reforma
• □ Portofoliile
• □ Orientarea şcolară
• □ Altele
• 3. Existenţa unei pagini speciale pentru informarea părinţilor, pe site-ul şcolii
• □ Da
• □ Nu
• 4. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:
• ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
• 5. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :
• ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Partea a II-a
• 6. Activităţile de formare ale părinţilor la care aţi participat/coparticipat în ultimii 5 ani
• □ Da
• □ Nu
• 7. La ce fel de activităţi de formare aţi participat :
• □ Psihologia copilului
• □ Comunicare - relaţionare
• □ Autonomie
• □ Reformă
• □ Altele
• Câţi participanţi au fost?
• □ Sub 20
• □ Între 20-40
• □ Peste 40
• 9. Ce fel de resurse s-au folosit :
• □ Profesorii proprii
• □ Profesorii asociaţi
• □ Experţi externi
• □ Altele• 10. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate :
• ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :
• ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• Partea a III-a
• 12. Realizează şcoala evaluarea periodică ?
• □ Da
• □ Nu
• 13. Indicaţi modalităţile :
• □ Chestionare anonime
• □ Interviuri
• □ Altele
• 14. Dacă DA, indicaţi parametri evaluaţi pentru a atinge obiectivele urmărite :
• □ Eficacitatea
• □ Eficienţa
• □ Calitatea
• □ Altele
• 15. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:
• ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• 16. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :
• ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

• Partea a IV-a
• 17. În organizarea şcolii, există servicii extraşcolare :
• □ Pregătire suplimentară
• □ Medic şcolar
• □ Autobuz şcolar
• □ Acces la biblioteca şcolii
• □ Altele
• 18. Şcoala oferă servicii de consultanţă şi/sau suport familial ?
• □ Da
• □ Nu
• 19. Dacă da, indicaţi care :
• □ Consiliere psihologică
• □ Pregătire supălimentară cu unii elevi
• □ Altele
• 20. Şcoala organizează activităţi culturale şi/sau de recreere :
• □ Da □ Nu
• 21. Dacă da, indicaţi care:
• □ Sport
• □ Cinema
• □ Teatru
• □ Muzicale
• □ Intercultural
• □ Altele• 22. Dintre activităţile de mai sus, specificati activitatea cu cel mai mare interes
• □ Sport
• □ Cinema
• □ Teatru
• □ Muzica
• □ Interculturale
• □ Altele
• 23. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:
• ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• 24. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :
• ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• Partea a V-a
• 25. Există un consilier pentru părinţi?
• □ Da
• □ Nu
• 26. Părinţii participă activ la :
• □ Lecţii
• □ Seminarii
• □ Teste
• □ Proiecte
• □ Altele
• 27. Există activităţi finanţate de minister
• □ Da
• □ Nu
• 28. Dacă da, indicaţi ce fel de activităţi sunt:
• □ Participări cu şcoala la activităţi extraşcolare
• □ Vizite culturale
• □ Activităţi recreative/culturale
• □ Altele
• 29. Elevii participă la completarea chestionarelor de evaluare a calităţii în proporţie
de:
• □ Sub 20%
• □ Între 20% şi 40%
• □ Între 40% şi 60%
• □ Peste 60%
• 30. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:
• ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• 31. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :
• ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Chestionar de autoevaluare
privind gradul de implementare a sistemului
calităţii
în instituţiile educative


Punctajele care se vor acorda răspunsurilor la întrebările evaluatoare:

0 – nu există nici o dovadă că sunt satisfăcute cerinţele;
1 – elemente prezente în câteva situaţii; documentaţie absentă, inadecvată sau incompletă;
2 – elemente şi documentaţie aproape completă, dar nu satisface toate cerinţele;
3 – documentaţia arată satisfacerea tuturor cerinţelor.


Punctaj maxim: 120 de puncte.

Nr.
crt.
Întrebare 0 1 2 3 Obs.
1. Instituţia educativă are o politică privind
calitatea, care specifică obiectivele calităţii?

2. Instituţia educativă are o politică privind
calitatea, care specifică angajamentul
pentru calitate?

3. Este politica în privinţa calităţii relevantă
pentru obiectivele instituţiei educative?

4. Este politica în privinţa calităţii relevantă
pentru necesităţile/ aşteptările clienţilor?

5. Este politica pentru calitate documentată ca
parte a manualului calităţii?

6. Este politica în privinţa calităţii publicată în
cadrul instituţiei educative?

7. Este politica pentru calitate cunoscută şi
înţeleasă de întregul personal?

8. Politica pentru calitate face parte din
instruirea personalului nou angajat?

9. Clienţii cunosc politica în domeniul calităţii?
10. Există un manual al calităţii?
11. Manualul calităţii defineşte structura
documentaţiei sistemului calităţii?

12. Sunt toate procedurile incluse sau se fac
referiri la ele în manualul calităţii?

13. Este manualul calităţii elaborat încât să
arate cum respectă instituţia cerinţele
importante din ISO 9000?

14. Instituţia educativă are definită o structură
de management care să precizeze care sunt
managerii cu autoritate pentru calitate?

15. Instituţia educativă are definită o structură
de management care să precizeze care sunt
managerii cu responsabilităţi pentru
calitate?

16. Structura de management este definită şidocumentată ca parte a sistemului calitaţii?
17. Structura de management arată cine este
responsabil pentru identificarea deficientelor
privind calitatea?

18. Structura de management arată cine este
responsabil pentru controlul şi păstrarea
sistemului calităţii?

19. Structura de management arată cine este
responsabil pentru controlul acţiunilor
corective?

20. Structura de management arată cine este
responsabil pentru eficacitatea acţiunilor
corective care au fost luate?

21. Instituţia educativă pune la dispoziţie
resurse şi personal instruit pentru
identificarea cerinţelor privitoare la calitate?

22. Instituţia educativă pune la dispoziţie
resurse şi personal instruit pentru
supravegherea calităţii serviciilor interne?

23. Existenţa acestor resurse poate fi verificată?
24. Este nominalizat un manager pentru a
reprezenta instituţia educativă în toate
problemele referitoare la calitate?

25. Acesta are desemnat un înlocuitor care să
acţioneze în absenţa lui?

26. Aceste persoane au responsabilitatea de a
se asigura că cerinţele ISO 9000 sunt
implementate şi menţinute?

27. Procedurile şi politicile analizate la intervale
definite de conducere sunt adecvate?

28. Procedurile şi politicile analizate la intervale
definite de conducere sunt eficace?

29. Rezultatele auditurilor interne sunt analizate
regulat de manageri la intervale de timp
definite şi în concordanţă cu proceduri
documentate?

30. Analizele şi deciziile luate sunt înregistrate?
31. Există proceduri documentate care să
acopere toate clauzele relevante ale
standardului?

32. Procedurile sunt compatibile cu politica
privind calitatea declarată a instituţiei
educative?

33. Gradul de documentare corespunde cu
metodele, aptitudinile şi nivelul de instruire
al instituţiei educative?

34. Documentaţia adecvată este disponibilă
pentru consultare, în funcţie de necesităţi,
de către întreg personalul?
35. Documentaţia adecvată este disponibilă
pentru consultare, în funcţie de necesităţi,
de către clienţi?

36. Sistemul calităţii defineşte modul în care vor
fi satisfăcute cerinţele privind calitatea?

37. Sistemul arată cum vor fi elaborate
procedurile referitoare la calitate?

38. Sistemul arată cum vor fi implementate
procedurile referitoare la calitate?

39. Există proceduri documentate pentru
analiza tuturor contractelor instituţiei
educative?

40. Sunt identificate persoanele responsabile
pentru analiza contractelor?Analiza şi prelucrarea datelor din chestionarul de evaluare privind gradul de
implementare a sistemului calităţii (Standardele ISO 9000)

Acest chestionar a fost construit pe un număr de 40 de întrebări, grupate în 9 dimensiuni:


Nr.
item
Întrebările vizate Elemente de management
vizate
1. de la întrebarea nr. 1 până la 9 Politica instituţiei privind
calitatea
2. de la întrebarea nr. 10 până la 13 Generalităţi privind sistemul
calităţii
3. de la întrebarea nr. 14 până la 20 Responsabilitatea şi
autoritatea managementului
calităţii
4. de la întrebarea nr. 21 până la 23 Resurse pentru organizarea
sistemului
5. de la întrebarea nr. 24 până la 26 Stabilirea reprezentantului
6. de la întrebarea nr. 27 până la 30 Elemente privind analiza ce
trebuie efectuată de manageri
7. de la întrebarea nr. 31 până la 35 Procedurile sistemului calităţii
8. de la întrebarea nr. 36 până la 38 Planificarea calităţii
9. de la întrebarea nr. 39 până la 40 Elemente care vizează
analiza contractelorFISA DE EVALUARE FINALA A LECTIEI
( PENTRU ELEVI )

Disciplina _______________ data ____________
Profesor _________________________________

Faceti aprecieri marcand optiunea dumneavoastra pentru urmatoarele:
1. Ma simt mai increzator in capacitatea mea de invatare si intelegere:
DA NU
2. Cu o mai buna realizare a timpului s-ar fi putut realize mai multe in aceasta lectie:
DA NU
3. Am avut deplina libertate de a ne manifesta in activitatile desfasurate:
DA NU
4. Relatia dintre obiectivele propuse si activitatile desfasurate a fost satisfacatoare:
DA NU
5. Materialele de invatare au fost adecvate in activitatea desfasurata:
DA NU
6. Lectia a fost bine organizata:
DA NU
7. A fost insufficient timpul:
DA NU
8. Am primit prea multe informatii:
DA NU
9. Am facut suficiente aplicatii la notiunile teoretice invatate:
DA NU
10. Sugestiile mele pentru viitoarele lectii sunt:

11. La sfarsitul acestei lectii starea mea este:


PROCEDURI GENERALE
PG 01 – CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR

PROCEDURI OPERATIONALE
PC 01 - PROCEDURA DE SELECTIE A REPREZENTANTILOR CADRELOR
DIDACTICE DIN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
PC 02 - PROCEDURĂ PRIVIND CONVOCAREA ŞEDINŢEI CU PĂRINŢII
PC 03 - PROCEDURĂ PRIVIND COMUNICAREA CU PERSONALUL DIDACTIC

PROCEDURI DE EVALUARE
PE 01 - PROCEDURĂ PRIVIND COLECTAREA FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA
ELEVILOR ŞI A ALTOR FACTORI INTERESAŢI (INTERNI SAU EXTERNI)
PE 02 - PROCEDURA DE AUTOEVALUARE INSTITUTIONALA

PROCEDURI OPERATIONALE
PO 01 - PROCEDURĂ DE ELABORARE A PLANIFICĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE
PO 02 - PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ
PO 03 - PROCEDURA DE OBSERVARE A PREDARII – INVATARII
PO 04 - PROCEDURA DE INSTRUIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI
DIDACTIC SI NEDIDACTIC
PO 05 - PROCEDURA DE PROMOVARE A PLANULUI DE MARKETING (OFERTEI
EDUCATIONALE)
PO 06 – PROCEDURA DE ASIGURARE A SERVICIILOR MEDICALE DE
URGENTA

 LISTA STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI EVALUARE PERIODICĂ
 LISTA STANDARDELOR DE REFERINŢĂ

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Documentele care fac parte din portofoliul Comisiei sunt:

           

Legislaţie Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare Strategia de evaluare internă a calităţii Manualul de calitate Manualul de inspecţie Planul de acţiune al Comisiei (care cuprinde şi Planul operaţional al Comisiei) Registrul de procese-verbale de la întâlnirile membrilor Comisiei Dosar cu fişele de observare ale lecţiilor Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice Dosar cu rapoarte: Formulare de monitorizare, Raportul de autoevaluare, Planul de îmbunătăţire, Raportul de inspecţie, Rapoarte ale membrilor Comisiei Dosar cu dovezi Dosar cu statistici

PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011

2

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Validat în Consiliul de administraţie din data de 23 sept. 2010

Director, Prof. GHEORGHE ELENA

ARGUMENT
 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Şcolii „G. E. Palade” - Buzău este, în esenţă, o procedură de lucru şi este conceput conform Ghidului Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar – partea a II-a, elaborat de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.  Structura formală a acestui document cuprinde:  Dispoziţii generale  Obiectivele şi atribuţiile Comisiei  Structura organizatorică şi organigrama Comisiei  Documentele elaborate de CEAC  Dispoziţii finale.

PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011

3

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale
Art.1 Prezentul Regulament respectă principiul nediscriminării etnice, confesionale şi de sex între angajaţii Şcoala “G. E. Palade” - Buzău. Art.2 Regulile prezentului Regulament se aplică embrilor CEAC din Şcoala “G. E. Palade” Buzău. Art.3 Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este organizată şi funcţionează în conformitate cu legile, hotărârile de guvern şi a ordinelor de ministru privind calitatea educaţiei şi în baza deciziei interne a Şcolii "G. E. Palade" - Buzău de constituire a acesteia. Art.4 Comisia asigură aplicarea Strategiei de evaluare internă a calităţii, precum şi a Planului de acţiune al şcolii din cadrul Şcolii "G. E. Palade" - Buzău. Art.5 Comisia îşi raportează activitatea Consiliului de Administraţie al Şcolii "G. E. Palade" – Buzău, Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău şi ARACIP, după caz. Art.6 Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, membrii Comisiei – printr-un reprezentant al ei - colaborează cu ISJ Buzău, cu Consiliul profesoral, precum şi cu toate celelalte cadre didactice auxiliare sau nedidactice din cadrul Şcolii "G. E. Palade" – Buzău.

CAPITOLUL II – Obiectivele şi atribuţiile Comisiei
Art.1 Comisia are ca principal obiectiv evaluarea calităţii educaţiei oferite de către Şcoala "G. E. Palade" - Buzău şi, prin activităţile desfăşurate şi măsurile propuse, urmăreşte să asigure condiţiile optime pentru realizarea acesteia. Art.2 Conform Legii nr. 87/2006, atribuţiile Comisiei sunt următoarele: a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii în şcoală; b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei din şcoală. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. Art.3 Activitatea Comisiei este evaluată anual, de către Consiliul de administraţie al şcolii, pe baza raportului de autoevaluare al activităţii pe care membrii Comisiei trebuie să-l realizeze la fiecare sfârşit de an şcolar şi pe care să-l prezinte la începutul anului şcolar următor (1septembrie). Modelul acestui raport, care cuprinde şi criteriile de evaluare/autoevaluare este prezentat în Anexa 3. Art.4 Pe parcursul anului şcolar, periodic, Consiliul de administraţie analizează şi apreciază activitatea desfăşurată de membrii Comisiei, acordând recompense materiale şi/sau sancţiuni acestora. Remunerarea membrilor se poate face din fondul de premiere de 2%, din venituri extrabugetare sau din alte fonduri legale aflate la dispoziţia şcolii.
PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011

4

Art.8 Membrii Comisiei sunt aleşi pe 4 ani.5 Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de directorul şcolii sau de un membru al Comisiei desemnat de acesta. la cererea membrilor Comisiei.11 Organigrama Comisiei este prezentată în Anexa 1. contabilitate.1 reprezentant al părinţilor . Art. dotat cu mobilierul. 87/13.la documentele şcolii şi beneficiază de sprijin nemijlocit din partea compartimentelor secretariat.04. logistica (calculator. cu caracter temporar.04. 75/2005.10 Responsabilităţile membrilor Comisiei şi a subcomisiilor sunt prezentate în Anexa 2. art.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII CAPITOLUL III – Structura organizatorică şi organigrama Comisiei Art.7 Coordonatorul Comisiei. dacă este altul decât directorul unităţii. numărul membrilor Comisiei poate fi mai mic sau mai mare decât cel precizat mai sus.1 – 3 cadre didactice . Art. este desemnat de acesta pe o durată de 4 ani. Art. Art. Palade" . dar – la nevoie – componenţa Comisiei poate suporta modificări. componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar cuprinde: .1 reprezentant al consiliului local În funcţie de nevoile şcolii. într-un spaţiu special amenajat.6 În cadrul CEAC funcţionează. numirea lor prin decizie făcându-se tot de către conducerea şcolii. PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011 5 . art. aprobată prin Legea nr. subcomisii de lucru care îşi desfăşoară activitatea în spiritul şi litera prezentului Regulament.2 Membrii Comisiei au acces – în limitele legale . 11. conectare Internet) şi materialele necesare. Art. 87/13. multifuncţională. Decizia de numire a acestora se face de către conducerea şcolii. Art. administraţie în culegerea şi prelucrarea datelor necesare procesului de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie. la propunerea membrilor Comisiei.4 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.Buzău. aprobată prin Legea nr.2006.2006.3 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. Art.1 reprezentat al sindicatului . Art. 11.9 Membrii subcomisiilor sunt aleşi pe 1 an. 75/2005. E.1 Comisia îşi desfăşoară activitatea în cadrul Şcolii "G. Art. al (4). al (3).

5 Toate materialele elaborate vor cuprinde denumirea unităţii.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII CAPITOLUL IV – Documentele elaborate de Comisie Art. anual. plan care va fi aprobat de către Consiliul de administraţie. CAPITOLUL V – Dispoziţii finale Art. modele de raportare a activităţii curente şi alte documente necesare. prin acte adiţionale.1 Prezentul Regulament înlocuieşte vechiul Regulament de funcţionare al CEAC din cadrul CTE.3 Anexele 1. membrii Comisiei elaborează formulare/fişe-tip de monitorizare a calităţii în şcoală. procedurile necesare desfăşurării acestui proces. planuri de îmbunătăţire etc.2 Modificările aduse prezentului Regulament se pot efectua conducerii/ Consiliului de administraţie.2 Coordonatorul Comisiei. modele de portofolii. la propunerea Art. rapoarte de autoevaluare anuale. Art.3 Membrii Comisiei întocmesc Planul operaţional anual (derivat din strategia aprobată). Art. Art. Prof.4 Conform planului operaţional. chestionare. denumirea Comisiei. GHEORGHE ELENA PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011 6 . Director. stabileşte responsabilităţile membrilor subcomisiilor de lucru. Art.1 Membrii Comisiei elaborează şi transmit în termenele prevăzute toate documentele solicitate de către ISJ şi/sau ARACIP : fişe de monitorizare internă. intră în vigoare începând cu anul şcolar 2010 – 2011 Art. de comun acord cu directorul unităţii şi cu membrii Comisiei. 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament. precum şi numele şi calitatea persoanei/persoanelor care au întocmit/elaborat documentul.

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Anexa 1 DIRECTOR COORDONATOR MEMBRII COMISIEI REPREZENTANT AL ELEVILOR REPREZENTANT AL PĂRINŢILOR REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL SUBCOMISIILE PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011 7 .

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII GHEORGHE ELENA PANAIT ALINA OPREA CĂTĂLINA BALABAN DOINA ZUGRAVU MIRELA TOADER TATIANA JALBĂ DOINA IORDACHE ANDREI NUŢULESCU CARMEN POPIŞCĂ CARMEN LAZĂR SORIN SUBCOMISIILE Anexa 1 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011 8 .

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII septembrie decembrie octombrie noiembrie februarie ianuarie martie aprilie ACTIVITATE Numirea responsabilului si constituirea Comisiei Planul operaţional Aplicare de chestionare pentru cadre didactice Stabilire stiluri de învăţare pentru elevi Planificări pe programe de învăţare Evaluare iniţială Autoevaluare Portofolii cadre didactice (pe programe de învăţare şi consiliere şi orientare şcolară) Portofolii elevi Observarea lecţiilor şi completarea fişelor de observare Monitorizarea frecvenţei participării la programele de învăţare Monitorizarea completării cataloagelor şcolare Monitorizarea progresului şcolar Completarea formularelor de monitorizare Raport de autoevaluare final PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011 Anual Anual Semestrial Anual Semestrial Anual Anual Lunar Lunar Lunar La 2 luni Trimestrial Semestrial La 2 luni Anual 9 mai FRECVENŢĂ iunie .

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Plan de îmbunătăţire Raport de inspecţie Selectarea. păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor Rezolvarea contestaţiilor Verificarea documentelor oficiale Monitorizare orar Întocmirea şi prezentarea rapoartelor privind activitatea Comisiei Anual Anual Lunar Lunar (sau la nevoie) Trimestrial Trimestrial Semestrial PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011 10 .

raportul de autoevaluare  Monitorizează şi supervizează activitatea Comisiei  Propune componenţa Comisiei  Întocmeşte şi prezintă Consiliului de administraţie. Membru Profesor. Coordonator Panait Alina . 4. aplicare şi interpretare a chestionarelor 1. 9. Membru Reprezentantul sindicatului Reprezentantul parintilor Reprezentantul Consiliului Local Funcţia Sarcini specifice şi activităţi corelate  Îndrumă activitatea Comisiilor din unităţile şcolare arondate  Aprobă documentele Comisiei: planul de acţiune.ANEXA 2 ale membrilor Comisiei şi subcomisiilor Componenta Comisiei pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii in educatie Nr. Nr. păstrare şi verificare a materialelor şi dovezilor  Elaborează fişa de evaluare a materialelor şi dovezilor  Realizează observarea lecţiilor  Completează fişele de observare a lecţiilor  Elaborează şi tehnoredactează documente de lucru ale Comisiei  Elaborează şi tehnoredactează chestionare  Gestionează întreaga documentaţie a Comisiei  Realizează raportul de autoevaluare  Monitorizează portofoliile cadrelor didactice  Membru în subcomisia de verificare a documentelor oficiale şi în subcomisia de elaborare. Membru Profesor. Numele si prenumele membrului din Comisie PANAIT ALINA OPREA CĂTĂLINA BALABAN DOINA ZUGRAVU MIRELA TOADER TATIANA JALBĂ DOINA STATE MARIA NUŢULESCU CARMEN LAZĂR SORIN Roluri specifice Profesor. Membru Profesor. 5. Membru Profesor. 6. rapoarte privind activitatea Comisiei  Realizează observarea lecţiilor  Coordonează întreaga activitate a Comisiei  Monitorizează activitatea Comisiei  Responsabil al subcomisiei de selectare.Coordonator comisie Profesor. 7. 3. Director 2. 1. planul de îmbunătăţire. 2. Crt. Crt. 8. formularele de monitorizare.

pastrare si verificare a materialelor  Membru in subcomisia de contestatii  Monitorizează modul de completare al diplomelor şi certificatelor  Monitorizează completarea cataloagelor şcolare cu privire la ritmicitatea notării  Contribuie la gestionarea dovezilor  Realizeaza observarea lectiilor  Centralizeaza rezultatele chestionarelor  Membru in subcomisia de elaborare. Nuţulescu Carmen Lazăr Sorin PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011 12 .COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 3 Oprea Cătălina 4 Balaban Doina 5 Zugravu Mirela State Maria 4. aplicare si interpretare a chestionarelor  Membru in subcomisia de contestatii  Monitorizează activitatea de evaluare iniţială  Intocmeste procesele verbale ale sedintelor comisiei  Membru în subcomisii  Verifică portofoliile cadrelor didactice din catedră  Întocmeşte şi gestionează documentele catedrei privind asigurarea calităţii  Monitorizează frecvenţa participării la programe a elevilor  Elaborează fişa de verificare a cataloagelor  Realizează baza de date cu parcursul absolvenţilor  Participă la activităţile subcomisiei din care face parte. aplicare si interpretare a chestionarelor  Responsabil al subcomisiei de elaborare. elaborând documentele necesare  Realizează observarea lecţiilor  Completează fişele de observare a lecţiilor  Întocmeşte şi prezintă membrilor CEAC rapoarte privind activitatea subcomisiilor  Contribuie la selectarea dovezilor  Întocmeşte şi gestionează documentele catedrei privind asigurarea calităţii o Monitorizeaza activitatea comisiei o Monitorizeaza activitatea comisiei 5. 6. procesele-verbale ale întâlnirilor Comisiei  Contribuie la gestionarea dovezilor  Realizeaza observarea lectiilor  Elaboreaza chestionare si fise de lucru ale comisiei  Membru in subcomisia de selectare. Jalbă Doina Toader Tatiana  Întocmeşte. în lipsa membrului desemnat.

PĂSTRARE ŞI VERIFICARE A MATERIALELOR ŞI DOVEZILOR     Panait Alina – responsabil Balaban Doina – membru State Maria .membru Jalbă Doina – membru Toader Tatiana – secretar şef  SUBCOMISIA DE ELABORARE. )       Panait Alina – responsabil Oprea Cătălina .membru  SUBCOMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR OFICIALE ( cataloage.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  SUBCOMISIA DE SELECTARE. s. APLICARE ŞI INTERPRETARE A CHESTIONARELOR     Nuţulescu Carmen (psiholog) – membru Panait Alina – membru Oprea Cătălina – membru Jalbă Doina – membru 13 PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011 .membru Balaban Doina – membru Zugravu Mirela .d. documente financiare.membru Anghel Maria – secretar şef – membru  SUBCOMISIA DE CONTESTAŢII       Oprea Cătălina – responsabil Ignătescu Aurelia – director adjunct – membru Toader Tatiana – membru Jalbă Doina – membru Zugravu Mirela – membru Nuţulescu Carmen .a.m.

membru  SUBCOMISIA DE OBSERVARE A PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII  Gheorghe Elena – director .responsabil  Ignătescu Aurelia – director – membru  Panait Alina – coordonator CEAC .COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  SUBCOMISIA DE ELABORARE. de drept. prof. în ansamblul ei. supervizând activitatea acestora şi a Comisiei. din oricare subcomisie de mai sus.membru  Moise Cristina – şef catedră ştiinţe – membru  Burciu Nicolae – şef catedră matematică– membru  Zugravu Mirela – şef catedră limba şi literatura română – membru  Balaban Doina – şef arie curriculară Om şi societate – membru NOTĂ: Directorul Şcolii „George Emil Palade” din Buzău. face parte. Gheorghe Elena.secretar şef . PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011 14 . APLICARE ŞI VERIFICAREA ORARULUI    Oprea Cătălina – responsabil Velniceru Cristina – membru Anghel Maria .

compartimentele unităţii şcolare. 1 2 3 Criteriul Elaborarea documentelor de lucru Realizarea – în termenele prevăzute – a documentelor solicitate de terţi: profesori.MODEL RAPORT DE AUTOEVALUARE ANUALĂ către Consiliul de administraţie privind activitatea Comisiei Data prezentului raport Perioada la care se referă raportarea Data validării Semnătura directorului Calificativ Evaluare Autoevaluare CA Nr. Crt. alte instituţii Comunicarea dintre membrii CEAC în cadrul acesteia Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare alocate. MECT Realizarea activităţilor propuse conform calendarului Comisiei Comunicarea cu toţi factorii implicaţi în asigurarea calităţii: elevi. părinţi. ARACIP. comunitatea locală. părinţi. comunitatea locală. managerii. profesori. conştiinciozitate în îndeplinirea atribuţiilor Observaţii 4 5 6 7 Alte comentarii/recomandări ale membrilor Consiliului de administraţie: PLANUL OPERAŢIONAL AL COMISIEI 2010-2011 15 . novator.COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII Anexa 3 . în desfăşurarea activităţilor Spirit creativ. ISJ.

) Teste pentru stabilirea stilului de învăţare (chestionare) Iniţializare / reactualizare cunoştinţe necesare în desfăşurarea ulterioară a programului (fişe de sinteză) – cunoştinţe de bază Planificări. de performanţă ş.) Prezentare oferta CDŞ Aviziere În mod direct de la diriginţi. Posibilitatea de înscriere la programe educaţionale (de remediere. tehnice. curriculum Prezentare cunoştinţe iniţiale (fişe de lucru teoretice iniţiale) – dacă este cazul   Modalităţi Tabele nominale pe clase Mapă cu materialele care promovează unitatea şcolară Mapă cu conţinutul avizierului Fişe de opţiuni Teste  Cine răspunde Diriginţii 2. Informaţii conform nevoilor elevilor 3. Participare la programe de iniţiere în funcţie de programul la care au fost admişi     Fişe de opţiuni Teste. Alegerea altor programe de studiu preferenţial  5. Prezentare informaţii despre toate programele de învăţare existente Dovezi concrete          Prezentare plan cadru – diriginţi Prezentare programe şcolare – profesori Orarul şcolii – diriginte Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare. chestionare Teste de testarea aptitudinilor      Fişe de sinteză Prezentare curriculum Tabele de luare la cunoştinţă  Profesorii . ş. Evaluare iniţială    6.)           Realizatorii avizierelor Direcţiune Diriginţii Profesorii Direcţiune Diriginţii Profesorii  4.a. profesori de specialitate Selectare pe bază de fişe de opţiuni – diriginţi. pliante.PLAN DE ACŢIUNE Corelare indicatori-dovezi Anul scolar 2010-2011 Indicatorul de performanţă ÎNSCRIERE 1. profesori Selectare pe baza de test de selecţie – diriginţi.a. etc. directori Fişe pentru CDŞ Repartizare în funcţie de celelalte opţiuni Teste iniţiale individuale Fişe de lucru iniţiale pentru testarea aptitudinilor (matematice. filologice.

Măsuri eficace pentru promovarea egalităţii  Asigurarea şanselor egale – alcătuirea şanselor pentru eliminării discriminării de colectivelor de elevi se face fără nici o orice formă discriminare (vezi “Frecvenţă redusă”)  Chestionar  Utilizarea Fişei de activitate elev  Comisia pentru asigurarea calităţii .7. Informaţii. Accesul la sprijin eficace pentru rezolvarea problemelor personale 10. orientarea şi consilierea pentru modalităţile de continuarea studiilor după terminarea programului                  Fişe de sinteză iniţiale Teste iniţiale Rezultatele şcolare ale elevilor Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă) Regulamentul de ordine interioară Cabinetul interşcolar de asistenţă psihopedagogică – psihologul şcolii Sprijin iniţial prin diriginţi Teste de evaluare sumativă la sfârşit de capitol Revizuirea repartizării în grupele de lucru Analiza fişei de activitate elev Diriginţii – prezentarea ofertelor pentru învăţământul superior. Profesorii – îndrumarea după aptitudinile particulare şi în funcţie de opţiunile ulterioare ale elevilor Prezentare nomenclator calificări Dosare examene de diferenţă Fişe completate de diriginţii absolvenţilor Situaţia absolvenţilor Chestionare absolvenţi  Cataloage  profesorii    Tabele nominale de luare la cunoştinţă Dosare cabinet     Diriginţii Teste curente Psihologul şcolii Diriginţii Profesorii  Fişe de opţiuni   Diriginţii Profesorii 12. Perioade pentru reevaluarea nevoilor şi urmărirea progresului pe parcursul programului 11. Programele răspund aspiraţiilor şi potenţialului elevilor SERVICII DE SPRIJIN 8. Drepturile şi responsabilităţile elevilor sunt clar definite 9. ş. postliceal.a. Înregistrări privind evoluţia ulterioară a elevilor – continuare studii sau angajare     Mape cu chestionarele absolvenţilor Fişe diriginţi Material de prezentare a măsurilor Chestionar  Diriginţii DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE PREDARE ÎNVĂŢARE 13.

ale întâlnirilor diverselor comisii Repartizarea pe grupe de lucru (de nivel superior. de nivel mediu) în funcţie de standarde bine precizate şi având în vedere stilurile de învăţare şi inteligenţele multiple Componenta de bază (unitate de învăţare) împărţită în subcomponente elementare (lecţii) Fişe de lucru (de teorie. cu nevoi speciale) Utilizarea strategiilor pentru învăţarea centrată pe elev. Programele şi materialele de învăţare au criterii explicite cunoscute de elevi 18. Gama variată de strategii de predare şi învăţare  Feed-back asigurat prin chestionare aplicate pentru urmărirea inter-relaţionării umane Procese verbale Elaborare fişe de lucru pe discipline în colaborare Procese verbale ale lecţiilor deschise. alţi membrii ai personalului şi managerii      15. Stabilirea de criterii individuale privind rezultatele şi ţintele învăţării 16. mediu. ş. în grupe de lucru şi în diferite contexte   Chestionare Procese verbale  Toţi membrii colectivului    Chestionare stiluri de învăţare Teste iniţiale Planificări pe unităţi de învăţare  profesorii  Profesorii     Materialele conţine fişe de indicaţii cu modul de utilizare ale acestor materiale Proiecte de tehnologie didactică  Profesorii  Profesorii . cu elevii. de exerciţii. ale consiliilor profesorale. Învăţarea prin paşi mici se regăseşte în programele şi materialele de învăţare   17.14. Relaţiile de lucru eficace cu ceilalţi profesori.a) cu paşi mici (etapizate) întocmite după categoria de grupă din care fac parte elevii Materialele de învăţare sunt însoţite de modalităţile de utilizare (ex: modul de completare al fişelor de lucru) Aplicare individualizat pe grupele de lucru (de nivel superior.

Gamă variată de resurse şi materiale  20. Comunicare eficientă în funcţie de nevoile elevilor 21. anuale Aplicarea autoevaluării prin prezentarea unor bareme clare (auto-notarea activităţilor proprii după barem) Evaluarea în pereche (elev-elev) Fişa de activitate elev   Proiecte de tehnologie didactică Fişă de evaluare a activităţilor la lecţii – pentru elevi şi profesori  Profesorii     Chestionare   Profesorii Planificări pe unităţi de învăţare Orar Profesorii Procese verbale  Diriginţii   Fişe de notare paralelă Fişe de activitate elevi  Profesorii . Implicarea elevilor în evaluarea progresului .a.19. Modalităţi de lucru:  Tradiţional (cu întreaga clasă)  Activitate de proiect  Lucrul în grupe  Lucrul în perechi  Activităţi practice Aplicarea comunicării formale şi nu a celei informale Chestionare pentru evaluarea comunicării Alcătuirea planificărilor calendaristice şi a celor pe unităţi de învăţare să aibă în vedere participarea elevilor Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare. articole  Utilizare Internet – preluare materiale  Ş. Elevii primesc feed-back privind progresul realizat   23. evaluarea formativă pentru planificarea învăţării şi monitorizarea progresului    Utilizarea resurselor materiale / materiale vizuale: Resurse materiale – aparatură :  Retroproiector  Videoproiector  Computer (PC)  Flipchart  Truse  Diferite aparate Materiale de învăţare:  Fişe de lucru  Cărţi. performanţă) Studiul fişei de activitate elev ori de câte ori este necesar Discutarea situaţiei şcolare semestriale. Planificarea şi structurarea activităţilor de învăţare     22.

Formele de evaluare formativă şi sumativă sunt adecvate Implicarea activă a elevilor în procesul de evaluare Cataloagele şcolare Cataloagele personale ale profesorilor Asistarea elevilor la activităţi pe grupe de lucru diferenţiate (acordarea de asistenţă şi îndrumare) sau la învăţarea centrată pe elev Stabilirea punctelor tari/slabe Asumarea responsabilităţii atât în autoevaluare cât şi în procesul de învăţare Fişe de notare paralelă elev-profesor.a. referate. Evaluarea formativă – adecvată. ş. proiecte. ş. lucrări scrise semestriale. practică (evaluare a fişelor de lucru). portofolii. Experienţa elevilor în activităţi de evaluare formativă şi sumativă 28. Portofolii ale elevilor Mape de lucru ale elevilor  Comisia  Profesorii    Profesorii Profesorii Profesorii 29.a. ş.24. fişe de lucru. corectă. referate. lucrări (teste) pe parcurs. Sprijinirea elevilor pentru atingerea obiectivelor programelor 26. exactă şi aplicată în mod regulat         25. Programele de învăţare se supun un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor   profesorii . teste scrise. Mapele de lucru ale elevilor – cuprind: teste iniţiale.a. riguroasă. Încurajarea elevilor pentru a-şi asuma responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare 27.           Cataloage Fişe de verificare periodică a cataloagelor Fişe de analiză a punctelor tari/slabe Fişe de observare a activităţilor Chestionare Fişe de notare paralelă Păstrarea înregistrărilor Teste. elevelev Se aplică tehnicile de evaluare după cerinţe: oral.

care este si responsabilul acestei subcomisii  Periodicitate o Conform calendarului de planificare a observarii lectiilor  Analiza procedurii o Se face in cadrul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC o Prezentarea activitatii se face si in Consiliul Profesoral In cadrul acestei proceduri se poate avea in vedere din Manualul de autoevaluare urmatoarele elemente descriptive care ilustreaza aprecieri despre procesul de invatare: . Zugravu Mirela. Observarea predarii si invatarii  Membrii subcomisiei de observare a predarii si invatarii: o Director Gheorghe Elena o Membrii din comisia de calitate: Ignătescu Aurelia.  Instructiuni de lucru: o Membrii subcomisiei utilizeaza fisa de observare a lectiilor o Se colecteaza fisele de observare in portofoliul comisiei o Se analizeaza fisele si acolo unde este cazul se elaboreaza planuri de imbunatatire o Pe baza analizei se elaboreaza de catre responsabilul subcomisiei un raport final care sa cuprinda interpretarea rezultatelor  Monitorizarea procedurii o Se realizeaza de catre responsabilul comisiei de calitate. Balaban Doina. aplicare si interpretare a chestionarelor:  Instructiuni de lucru: o Membrii subcomisiei elaboreaza chestionarele pe baza analizei de nevoi o Chestionarele se aplica conform nevoilor personalului caruia i se solicita anumite raspunsuri o Se colecteaza chestionarele si se analizeaza o Pe baza analizei se elaboreaza de catre responsabilul subcomisiei un raport final care sa cuprinda interpretarea rezultatelor  Monitorizarea procedurii o Se realizeaza de catre responsabilul comisiei de calitate  Periodicitate o Conform calendarului de activitati  Analiza procedurii o Se face in cazul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC o Prezentarea activitatii se face si in Consiliul Profesoral 2.PROCEDURI ŞI SUBCOMISII 1. aplicarea si interpretarea chestionarelor  Se elaboreaza de catre membrii subcomisiei chestionare care se aplica conform calendarului activitatilor. Elaborarea. Burciu Nicolae. Panait Alina. dupa aplicarea chestionarelor se elaboreraza un material de interpretare a rezultatelor  Membrii subcomisiei de elaborare. Moise Cristina.

or / activitatilor practice.Se folosesc intr-o masura prea mare metode de predare care solicita prea putina initiativa proprie a elevilor. care raspund bine la provocarile prezentate .Stapanirea de catre profesor si invatator a disciplinei este inadecvata pentru nivelul solicitat .Profesorii si invatatorii formuleaza comentarii eficiente in ceea ce priveste lucrarile scrise ale elevilor. Selectarea.Metodele de evaluare sunt inadecvate pentru a oferi elevilor o imagine clara si critica in ceea ce priveste rezultatele si progresul pe care il realizeaza la disciplina respective .Activitatile sunt foarte bine pregatite.Prezenta elevilor la lectii / activitati practice este slaba 3. astfel incat acestia sa poata sti cat de bine invata si cum isi pot imbunatati rezultatele . metodele folosite variaza si elevii utilizeaza modalitati de lucru diferite . dar anumiti elevi raman prea dependenti de profesor sau invatator Punct slab . mai ales a dovezilor aferente principiilor de calitate o Se realizeaza pastrarea materialelor conform documentelor comisiei de calitate o Dupa selectarea materialelor si dovezilor se realizeaza evaluarea prin fisa de evaluare completata de catre membrii subcomisiei .In cadrul activitatii de predare se promoveaza cercetarea pe cont propriu si utilizarea eficienta a timpului elevilor Nivel mediu . abilitatile lor practice . Balaban Doina şi Anghel Maria. pastrare si verificare a materialelor: Panait Alina.Continutul cursului este exact.Metodele de lucru sunt adecvate sarcinilor si le ingaduie elevilor sa inregistreze un progres satisfacator . pastrarea si verificarea materialelor şi dovezilor  Conform documentelor de calitate din scoala fiecare membru implicat in asigurarea calitatii va primi un document care sa cuprinda lista materialelor obligatorii in portofoliul personal  Membrii subcomisiei de selectare.Lectiile / activitatile practice au obiective clare si elevii stiu ceea ce fac .Entuziasmul si angajamentul profesorilor si invatatorilor ii inspira pe elevi.Profesorii si invatatorii ii incurajeaza pe elevi sa lucreze eficient pe cont propriu.Profesorii si invatatorii ajuta elevii sa isi planifice in mod eficient timpul . planificat si prezentat in mod clar si eficace .Elevii reactioneaza pozitiv in timpul lectiil. raspund la intrebari si participa la discutii .Evaluarea este bine organizata .Elevii nu inteleg ce trebuie sa faca pentru a-si imbunatati performanta .  Instructiuni de lucru: o Pe baza documentelor comisiei de calitate la inceputul anului scolar si apoi pe parcursul intregului an scolar se urmareste selectarea materialelor. ceea ce nu impiedica valorificarea unor ocazii neanticipate dar productive care apar in timpul lectiilor / activitatilor practice .Punct tare .Lucrarile sunt notate in mod regulat si precis si comentariile scrise ii ajuta pe elevi sa inteleaga unde au gresit si ce trebuie sa faca pentru a remedia acest lucru .In decursul unei anumite perioade de timp. State Maria.Profesorii si invatatorii demonstreaza autoritate si o buna cunoastere a colectivului .

este respinsa o Daca este justificata urmeaza analiza formularului de contestatie si a argumentelor contestatiei prin investigarea aspectelor semnalate o Prin analiza si investigatiile aspectelor contestate se elaboreaza documentul care cuprinde masurile de remediere si modalitatile de aplicare ale acestora  Monitorizarea procedurii – se realizeaza de catre director  Periodicitate – permanent. Zugravu Mirela. Toader Tatiana.   Monitorizarea procedurii – se realizeaza de catre responsabilul comisiei AC Periodicitate – conform calendarului Analiza procedurii – se face prin raportul de autoevaluare 4. aplicare si verificare a orarului  Responsabilul subcomisiei elaboreaza orarul scolii conform reglementarilor legale si cu respectarea planurilor cadru  Membrii subcomisiei de elaborare. Zugravu Mirela. Verificarea modului de completare a documentelor oficiale (cataloage. documente financiare. conform calendarului de activitati  Analiza procedurii – in subcomisie. Velniceru Cristina. la aplicarea sanctiunilor pentru elevi si alte masuri care se pot contesta  Membrii subcomisiei de contestatii: Oprea Cătălina. Balaban Doina. Jalbă Doina. in Comisia AC si in raportul de autoevaluare 5. Contestatii  Se constituie o subcomisie de contestatii referitoare la: acordarea calificativelor la programele de invatare ( note ). Nuţulescu Carmen. )  Avand in vedere importanta documentelor oficiale ( mai ales cataloagele ) se urmareste modul in care acestea sunt completate si periodicitatea completarii  Membrii subcomisiei de verificare a modului de completare a documentelor oficiale: Panait Alina.  Instructiuni de lucru: o Se completeaza fisa de verificare a cataloagelor de catre membrii subcomisiei conform unei impartiri planificate a acestor documente o Se extrag din fise aspectele constatate si urmeaza aplicarea masurilor de corectare a erorilor constatate  Monitorizarea procedurii – se face de catre director  Periodicitate – conform calendarului de activitati  Analiza procedurii – in cadrul Comisiei AC si in Consiliul Profesoral 6.a.  Instructiuni de lucru: o Completarea unui formular de contestatie o Daca nu este justificata contestatia. State Maria.m. Anghel Maria. s. Oprea Cătălina. Elaborare.d.  Instructiuni de lucru: o Membrii subcomisiei urmaresc modul de indeplinire a programului conform orarului aprobat in Consiliul de Administratie o Planificarea verificarii orarului se va face conform repartizarii . Ignătescu Aurelia. aplicare si verificare a orarului: Oprea Cătălina. Jalbă Doina.

parinti. fiecare sala de clasa va avea afisat pe usa orarul cadrului didactic titular de sala cat si a cadrelor didactice care mai desfasoara ore in sala respective o Fiecare membru al subcomisiei va efectua pe parcursul unei luni cel putin 2 monitorizari conform repartizarii si cu completarea fisei de monitorizare a orarului Monitorizarea activitatii subcomisiei o Se realizeaza de catre echipa manageriala – director si Consiliul de Administratie Periodicitate o Trimestrial o Analiza procedurii o Se face in cadrul subcomisiei si in cadrul Comisiei AC o Prezentarea activitatii se face si in Consiliul Profesoral si Consiliul de Administratie EVALUAREA ACTIVITATILOR Avandu-se in vedere descriptorii de performanta din raportul de autoevaluare. profesori )  Planul de imbunatatire elaborate este aplicat prin indeplinirea actiunilor precizate referitoare la punctele slabe din planul de imbunatatire si respectarea termenelor limita de desfasurare a actiunilor . in cadrul managementului calitatii evaluarea activitatilor se face prin:  Evaluari periodice – intruniri lunare ale membrilor comisiei si analiza activitatilor comisiei in perioada anterioara desfasurarii acestor intruniri  Evaluare finala prin elaborarea Raportului de autoevaluare de la sfarsitul anului  Elaborarea planului de imbunatatire conform metodologiei si avandu-se in vedere punctele slabe care reies din raportul de autoevaluare  Elaborarea si aplicarea periodica de chestionare care vizeaza activitatea membrilor personalului prin asigurarea calitatii in invatamant  S-a organizat in cadrul comisiei de calitate de la nivelul unitatii de invatamant o subcomisie de analiza si solutionare a contestatiilor si plangerilor depuse de factorii implicati in educatie ( elevi.  o Pentru o eficienta monitorizare.

pliante. PLAI. MODALITATI DE CLASIFICAREA DOVEZILOR DOVEZI GENERALE             PAS.alcatuirea colectivelor de elevi se face fara nici o discriminare  Diverse fise de instructaj  Documentele din arhiva scolii . PRAI Materiale de marketing-ul scolii ( oferte scolare. performanta ) Cataloagele scolare Mape de lucru DOVEZI SPECIFICE Dovezi ale comisiei AC  Planuri ale comisiei  Documente de lucru ale comisiei  Dosare cu rapoarte de activitate  Dosare cu chestionare  Dosare cu fisele de observare ale lectiilor  Dosare cu procese verbale  Dosarele profesorilor ( personale si de dirigentie )  Mapa de lucru ( cancelarie ) Dovezi serviciul administrative ( secretariat – contabilitate ) Documente contabile specifice  Carti de munca si fise ale postului  Procese verbale si note interne  Cataloagele scolare  Selectare pe baza de fise de optiuni – dirigintii  Fise pentru CDS  Dosare examene de corigenta  Fise completate de dirigintii absolventilor  Baza de date cu situatia absolventilor  Chestionare absolventi  Asigurarea sanselor egale . s.m. ) Orarul scolii Prezentare oferta CDS Regulamentul pentru elevi ( insotite de luare la cunostinta ) Regulamentul de ordine interioara Aviziere Prezentare nomenclator calificari Baza de date cu situatia absolventilor Orarul activitatilor differentiate ( recuperare.a.MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONAREA DOVEZILOR A.d.

CDS-uri. Planificări calendaristice a orei de consiliere Fişe pentru opţiuni CDS Fişe pentru opţiuni continuarea studiilor (unde e cazul) Chestionar pentru stabilirea stilului de învăţare (inclusiv răspunsurile elevilor) Mapă promovare şcoală (programe de învăţare.a.I. pliantul şcolii ş. elev .DOVEZI CADRE DIDACTICE  Programe şcolare  Planificări calendaristice  Planificări pe unităţi de învăţare  Cel puţin un proiect didactic complet  Modele de teste: iniţiale. semnate şi de elevi  Procese verbale de la lectoratele cu părinţii B. formative.O. sumative  Modele de fişe de lucru  Catalog personal (dacă e cazul)  Fişe de evaluare a câtorva lecţii  Câteva fişe de notare paralelă (elev – profesor.elev)  Situaţii statistice  Fişa de autoevaluare       Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă asupra: R. Planuri cadru. MODALITATI DE GESTIONARE . orar şcolar Norme de protecţie a muncii şi P.I. programe şcolare.S.)  Procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor Clasei (unde e cazul)  Procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare şi disciplinare la sfârşitul semestrului/anului şcolar.

Dovezile specifice – sunt pastrate de catre comisie ( la cabinetul comisiei ). de serviciul administrativ sau de catre comisia de calitate 2. Dovezile specifice – sunt selectate de catre comisie. contabilitate. fie de catre cadrele didactice.Selectarea dovezilor Se face in functie de categoria din care fac parte: 1. pastrare si verificarea dovezilor este supervizata de subcomisia stabilita in cadrul comisiei AC cu atributii in acest sens ( vezi procedura corespunzatoare ). serviciul administrativ si de catre cadrele didactice Pastrarea dovezilor Se face in functie de categoria din care fac parte: 1. Activitatea de selectare. . Dovezile generale – sunt pastrate in functie de specificul lor de catre directiune. Dovezile generale – sunt selectate in functie de specificul lor de catre intregul personal 2. arhiva ). serviciul administrative ( secretariat. iar dosarele cadrelor didactice se pastreza fie la cabinetul comisiei.

nu persoanele care desfăşoară activitatea propriu-zisă. analizare şi raportare a performanţei în variabile cheie au fost convenite? s-a stabilit modalitatea de raportare a rezultatelor. şi naţionale (ex. comunităţii şi economiei? Da Nu Cine* Acţiune Când* Scop şi arie de acoperire         Pregătire    . convenite şi înţelese în mod clar de către membrii personalului şi de factorii interesaţi? aceste scopuri sunt comunicate corespunzător şi înţelese de toţi cei implicaţi? legătura dintre procesul de autoevaluare şi analiza comparativă este comunicată şi înţeleasă în mod clar de către toţi cei implicaţi? autoevaluarea este folosită ca mijloc pentru îmbunătăţire şi nu ca scop în sine? legătura cu procesul de monitorizare internă şi externă este comunicată şi înţeleasă în mod clar de către toţi cei implicaţi? ciclurile şi priorităţile procesului de autoevaluare au fost planificate şi discutate cu factorii interesaţi relevanţi? ciclurile combină autoevaluarea. angajatorilor. regionale. accesibilitatea acestora şi cine ca primi raportul? s-a ţinut cont în totalitate de principiile calităţii şi de descriptorii de performanţă? s-a stabilit cine va desfăşura autoevaluarea şi când vor fi realizate etapele acesteia ? s-a ţinut cont de strategiile locale. de la data până la data Această listă de verificare a fost monitorizată de: Data: Semnătura persoanei de conducere autorizată data finalizării * Persoane cu responsabilităţi generale pentru realizarea acţiunii. planificarea îmbunătăţirii şi planificarea strategică? (ex. PRAI-uri şi PLAI-uri)? s-a ţinut cont de nevoile elevilor. Planificarea autoevaluării şi îmbunătăţirii    Scopul şi aria de acoperire a autoevaluării sunt definite. PAS) costurile şi beneficiile procesului sunt bine înţelese? sistemele de colectare.LISTĂ DE VERIFICARE PENTRU PREGĂTIREA PROCESULUI DE AUTOEVALUARE Această listă de verificare este pentru o perioadă de un an.

pentru toate programele de învăţare. îmbunătăţirea de la an la an)? este performanţa comparată cu performanţa altor unităţi şi cu datele la nivel naţional? datele sunt uşor accesibile? Da Nu Cine* Acţiune Când* Responsabilităţi       Termene    Date privind performanţa    . inclusiv pentru colectarea dovezilor? există date disponibile privind performanţa. management şi toţi anii de studiu şi toate grupurile de elevi? performanţa este măsurată în conformitate cu anumite ţinte convenite? sunt măsurate tendinţele de performanţă (ex.Planificarea autoevaluării şi îmbunătăţirii    managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de autoevaluare? sunt stabilite echipe pentru toate domeniile care urmează să fie evaluate? au fost desemnaţi şefii echipelor care planifică şi gestionează procesul de autoevaluare? a fost delegată autoritatea pentru coordonarea procesului? personalul este instruit în ceea ce priveşte metodele şi procedurile de autoevaluare? membrii personalului au la dispoziţie o perioadă de timp rezonabilă şi resurse suficiente pentru a efectua procesul de autoevaluare? elevii sunt implicaţi în mod activ în procesul de autoevaluare? angajatorii şi alţi factori interesaţi sunt implicaţi în proces? a fost stabilit şi comunicat personalului ciclul anual de autoevaluare? a fost alocat timp suficient pentru efectuarea procesului. toate serviciile.

fidele.Planificarea autoevaluării şi îmbunătăţirii   care este nivelul performanţei în raport cu ţintele? care sunt tendinţele performanţei? care este nivelul performanţei în raport cu performanţa altor unităţi şi cu performanţa la nivel naţional? performanţa actuală este durabilă? există un sistem/modalităţi de colectare a dovezilor şi corelare a surselor de dovezi pentru a minimiza efortul? sunt dovezile valide. suficiente. exacte. consecvente şi actuale? există dovezi pentru oferta educaţională/ servicii/ management şi toate grupurile de elevi? în afara celor confidenţiale. sunt dovezile uşor accesibile? punctele tari precizate sunt într-adevăr puncte tari sau reflectă numai ceea ce se aşteaptă în mod obişnuit? aceste puncte tari îmbunătăţesc procesul de învăţare şi rezultatele acestui proces? există modalităţi stabilite pentru medierea şi validarea aprecierilor? aprecierile din cadrul autoevaluării sunt mai degrabă evaluative decât descriptive? aprecierile fac majoritatea dovezilor disponibile? factorii interesaţi relevanţi au fost implicaţi în aprecierile făcute şi în decizia de notare? s-au luat măsuri pentru garantarea faptului că sistemul de notare este aplicat în mod consecvent? Da Nu Cine* Acţiune Când* Analizarea datelor    Dovezi       Aprecieri     .

angajatorilor. posibil de atins.Planificarea autoevaluării şi îmbunătăţirii   au fost luate în considerare nevoile elevilor. regionale şi naţionale? au fost factorii relevanţi implicaţi în întocmirea planului de îmbunătăţire? planurile de îmbunătăţire se adresează tuturor punctelor slabe identificate? planurile cuprind şi acele acţiuni care nu au fost realizate în ciclul anterior? ţintele de îmbunătăţire sunt specifice. comunităţii şi ale sectorului economic? au fost luaţi în considerare descriptorii de performanţă stabiliţi în cadrul de autoevaluare a unităţii de îpt? s-a ţinut cont de toate principiile calităţii? s-au avut în vedere strategiile şi procesele de revizuire de la nivel local. regional şi naţional pentru îmbunătăţirea continuă? este planul clar. corelat cu rezultatele autoevaluării şi cu priorităţile locale. orientate pe rezultat şi încadrate în timp? planurile se adresează cauzelor care au provocat problemele identificate? sunt definite cu claritate responsabilităţile individuale şi de echipă în vederea îndeplinirii acţiunilor? au fost stabilite în mod corespunzător costurile şi resursele planurilor de îmbunătăţire? există termene clare pentru îndeplinirea acţiunilor şi au fost stabilite obiective intermediare? planurile sunt clar scrise şi documentate în întregime? planurile de îmbunătăţire sunt integrate în planurile strategice şi operaţionale? Da Nu Cine* Acţiune Când* Raport        Planuri de îmbunătăţire       . măsurabile.

Planificarea autoevaluării şi îmbunătăţirii  implementarea planurilor de îmbunătăţire este monitorizată în mod adecvat? acţiunile au fost realizate în conformitate cu planul de acţiune? acolo unde a fost cazul. au fost aduse modificări planului? care au fost rezultatele acţiunilor realizate conform planului? care este nivelul rezultatelor în comparaţie cu rezultatele aşteptate / dorite? au existat rezultate care nu au fost intenţionate (pozitive şi/sau negative)? beneficiile procesului sunt mai mari decât costurile pe care le implică? Da Nu Cine* Acţiune Când* Monitorizare     Evaluare   Comentarii .

tipului grupului de elevi.FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI Loc: Profesor / Învăţător : Observator: Disciplina: Lecţia: Note de observaţie şi comentarii generale (asupra planificării. desfăşurarea sau modalităţile de îmbunătăţire a lecţiei) . evaluarea riscului) Obs: se va completa dacă este cazul Nevoile individuale ale elevilor (bune practici în satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor şi adaptarea la stilurile de învăţare ale elevilor) Autoevaluare şi revizuire (opinia profesorului/maistrului instructor cu privire la atingerea obiectivelor. dificultăţilor.) Data: Total Elevi: Funcţie: Nivel/an: Număr de absenţi: Egalitate şi diversitate (bune practici în promovarea egalităţii şi diversităţii) Sănătate şi securitate (ex. disciplinei. mapelor de lucru ale elevilor etc.

 lista de prezentă completată  alte documente completate Puncte tari Aspecte care pot fi îmbunătăţite NOTĂ: __ 5 = performanţă excelentă. fără rezultate valoroase Acţiune finalizată Introduceţi data Plan de acţiune Semnătura profesorului/maistrului instructor Semnătura observatorului . doar cu foarte puţine puncte slabe 2 = performanţă satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele doar cu câteva puncte slabe 1 = performanţă nesatisfăcătoare.Listă de verificare pentru strategii/materiale Vă rugăm să faceţi o listă de exemple de materiale/strategii utilizate în timpul lecţiei/sesiunii. cu un număr de activităţi inovative 4 = performanţă foarte bună şi peste nivelul aşteptat 3 = performanţă bună care îndeplineşte cerinţele.

concentrarea şi eforturile elevilor? a încurajat învăţarea autonomă. 18. 22. 13. lizibile şi care au sporit claritatea informaţiilor? a selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor? a încurajat elevii să pună întrebări? a încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei /sesiunii? a răspuns întrebărilor suplimentare ale elevilor furnizând informaţii suplimentare clare? a explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor? a oferit la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul? a implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu propriul progres? a asigurat o evaluare formativă regulată. 14. 30. riguroasă. ritm. 24. 33. fapte şi idei clare. răspunzând nevoilor lor diferite? a prezentat informaţii. stil) cu elevii. 6. 9. 3. 25. Ele vă vor ajuta să vă structuraţi observarea şi discuţiile în care oferiţi feedback. 7. 36. Profesorul/Maistrul instructor 1. 15. 2. 11. 28. corectă şi exactă? a furnizat elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare. 29. 5. 26. 19. 12. îngrijorări sau nevoi suplimentare? a folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi extinde învăţarea? a atins scopurile şi obiectivele lecţiei /sesiunii? a demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate în domeniu? a obţinut feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării? a completat şi semnat cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare? DA NU . 34. vă pot fi de folos şi pentru argumentarea notei acordate. centrată pe elev. ori de câte ori a fost posibil. 32. învăţarea în grup şi învăţarea în diferite contexte? a folosit strategii diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi nevoilor elevilor? a redus la minim. 27. 10. 23. 8. 21. exacte şi semnificative? a verificat înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările? a asigurat existenţa unor materiale clare.Pe parcursul unei singure lecţii nu veţi putea observa toate criteriile. 20. a aranjat locul/sala/ în mod adecvat? a aranjat şi pregătit toate echipamentele? a aşezat la îndemână toate materialele ajutătoare/resursele adecvate? a avut în vedere considerente/nevoi speciale? a explicat în mod clar scopul. metodele şi obiectivele lecţiei/sesiunii? a explicat procesul de evaluare cu exactitate. 16. 35. 17. unde a fost cazul? a oferit informaţii pentru a evita lipsa de imparţialitate şi pentru a promova egalitatea şanselor pentru elevi? a identificat şi a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară? a ţinut cont de alcătuirea /nevoile / capacităţile grupului / elevilor? a adaptat lecţia/sesiunea pentru a răspunde nevoilor elevilor? a stabilit ţinte individuale de învăţare când acest lucru fost necesar ? a împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare? a încurajat angajamentul. Întrebările de mai jos au caracter orientativ. adecvată. 4. care să răspundă nevoilor lor? a încurajat elevii să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare? a alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte. preocupările diferite şi întreruperile? a comunicat eficient (ton. 31. De asemenea.

Vă rugăm să precizaţi numărul de profesori/maiştri instructori observaţi de la prima perioadă: Numărul total de profesori/maiştri instructori observaţi: Numărul total de profesori/maiştri instructori din instituţie: 4. Vă rugăm bifaţi cu (X): = nu există modificări faţă de raportul anterior = există modificări. Vă rugăm să precizaţi numărul de observări ale lecţiilor desfăşurate: în total de la prima perioadă Număr total de observatori: De la ultimul raport: 3. Director. precum şi eventualele soluţii pe care le-aţi identificat: . Perioada acestui raport: De la (ziua/luna/anul) la (ziua/luna/anul) 1. Director adjunct) Numele Vă rugăm completaţi acest raport şi reveniţi o dată la 3 luni. conform precizărilor de mai jos 2. Vă rugăm să prezentaţi pe scurt modificările pe care le-aţi adus planului dvs. Vă rugăm să precizaţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în colectarea dovezilor şi de eficientizare a îmbunătăţirilor.RAPORT DE MONITORIZARE INTERNĂ Unitatea şcolară Adresa Semnătura Data raportului Funcţia (ex. de îmbunătăţire: Realizări: Noi puncte de acţiune: 5.

Bucureşti, Strada Spiru Haret, nr. 12, sector 1, cod 010176, tel: +4021 310 42 13; fax: +4021 319 20 96 http://aracip.edu.ro, e-mail aracip@mec.edu.ro Model de raport anual de evaluare internă a calităţii

Raport pentru anul şcolar…………………………………….., finalizat la data de …………........ de către CEAC, având următoarea componenţă: 1. ………………………………………… 2. ………………………………………… 3. ………………………………………… 4. ………………………………………… 5. ………………………………………… 6. …………………………………………

PARTEA I. INFORMATII GENERALE NOTA: Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se referă direct la calitatea serviciilor educaţionale, sunt relevante pentru beneficiarii direcţi şi indirecţi şi le pot orienta opţiunile pentru o unitate şcolară sau alta, pentru un profil de pregătire sau pentru o anumită specializare. A) DATE DE IDENTIFICARE: Denumirea unităţii de învăţământ : Localitate / judeţ: Adresa : Cod poştal:

Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă): E - mail: Niveluri de învăţământ / specializări /calificări profesionale autorizate să funcţioneze provizoriu / acreditate : (se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ / specializare / calificare profesională ) B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar: Nivel învăţământ Preşcolar Primar, din care de Număr de clase/ grupe Număr de elevi / copii / adulţi: Forma de învăţământ Limba de predare

Secundar inferior Gimnaziu din care Liceal, (ciclul inferior) din care SAM

cl. I cl. a –II-a cl. a –III-a cl. a –IV-a Total cl. a –V-a cl. a –VI-a cl. a –VII-a cl. a –VIII-a Total cl. a –IX-a cl. a –X-a Total cl. a –IX-a cl. a –X-a Total

Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională: Nr. Crt. 1. Nivel Filieră Profil / Domeniu Specializare / Calificare profesională Denumire Specializare / Calificare profesională Număr clase Număr elevi

Liceal

a-IX-a

2.

SAM

Calificare profesională Calificare profesională Calificare profesională

a-X-a a-XI-a a-XII-a a-XIII-a a-IX-a a-X-a

3.

Postliceal

an I an II an III an I an II an III

Maiştri

Calificare profesională

C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE C 1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE Nume şi prenume director……………………………, grad didactic………………, vechime în învăţământ…………………….., are / nu are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în funcţie (delegaţie, concurs) ………………………………………, fiind director din anul …………………………………………………….. Nume şi prenume director adjunct ….........................……………………………, grad didactic ………………, vechime în învăţământ…………………….., are / nu are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea de numire în funcţie(delegaţie, concurs), fiind director adjunct din anul……………………

C 2. PERSONAL DIDACTIC
Personal angajat: didactic

Total

Preşcolar

Primar

Gimnazial Liceal

Postliceal

- cadre didactice titulare - cadre didactice suplinitoare cu norma de bază în unitatea de învăţământ
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: Număr personal didactic calificat: Cu doctorat Cu Gradul I Cu Gradul II Cu Definitivat Fără definitivat Număr personal didactic Necalificat

C 3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
Total personal didactic auxiliar:......................... din care calificat pentru postul ocupat

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în vigoare:...........%

C 4. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)
Total personal nedidactic angajat:......................... din care calificat pentru postul ocupat ............. Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare:...........%

D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp)

Săli de clasă /grupă Cabinete* Laboratoare* Ateliere* Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport* 6. Spaţii de joacă * 7. Alte spaţii* * DACĂ ESTE CAZUL

4. profil / domeniu*. 1. . Spălătorie * 6. Dormitor * 4. 3. Sală pentru servit masa* 3. durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de ………………minute. E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. filieră*.. Alte spaţii* * DACĂ ESTE CAZUL F) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE Nr. 2. iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de……. Spaţii sanitare* 7.minute..Unitatea funcţionează cu un număr de ……………… schimburi. (se va menţiona pentru fiecare nivel. Bucătărie * 5. Spaţii depozitare materiale didactice 7. 1. crt. crt. din data ……………………. Tipul de spaţiu Secretariat Spaţiu destinat echipei manageriale Contabilitate * Casierie * Birou administraţie* Număr spaţii Suprafaţă (mp) G) CURRICULUM Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ aprobat prin ………… cu numărul……. 5. specializare / calificare profesională* în parte) * DACĂ ESTE CAZUL PARTEA A II-A DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Unităţile de ÎPT vor ataşa planul de îmbunătăţire elaborat în anul şcolar anterior (realizat conform formatului din prezentul Manual de autoevaluare). Tipul de spaţiu Număr spaţii Suprafaţă (mp) Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare 2.

7.3.17 .8 b)baza materială Existenţa şi caracteristicile 9 spaţiilor şcolare 3. nr.19 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare 3 internă şi externă 2. 2.1 .2. 5. 2.PARTEA A-III-A NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ.8. 2. 3.5. 2.9 Asigurarea serviciilor medicale 6 pentru elevi 2.1 .8. structura şi conţinutul documentelor proiective 1 (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) 1.5.3. crt Indicatori de performanţă NesatisSatisfăBine făcător cător DOMENIUL: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ Foarte bine Exce-lent a)structurile instituţionale.5 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea 7 şcolară. 2. administrative şi manageriale Existenţa. 2. 3. 5. CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H. 3.12. Nr.7.1 .6 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru 8 elevi.13 Funcţionarea curentă a unităţii 4 de învăţământ 2.9.document supus dezbaterii publice (se va bifa în dreptul nivelului de îndeplinire a indicatorului) Cifrele evidenţiate cu aldine menţionate la indicatorul respectiv se referă la descriptorii de performanţă din CNAC în ÎPT cu care indicatorul respectiv este corelat.200) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ .G.11 .01.21.2. 3. în timpul desfăşurării programului 3.3 Organizarea internă a unităţii de 2 învăţământ 2. 2. 5 prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. înregistrarea.10.11 .19 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei.15. 21/18.1.

10 Utilizarea spaţiilor şcolare 12 3.13 . caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor 13 administrative 3.22 c)resurse umane Managementul personalului 22 didactic şi de conducere 3.8.9. caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor 14 auxiliare 3.11 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare 15 3. 3.12 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ 18 centrului de informare şi documentare 3.10. 2.7.10. 3. 3.18 .7.9. 3. materialelor.11 Existenţa.10 Existenţa. 3.10. 3. 3. 3. crt 10 Indicatori de performanţă Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte bine Exce-lent Dotarea spaţiilor şcolare 3.10 Utilizarea spaţiilor auxiliare 16 3.11 Accesibilitatea echipamentelor.11. 3.20.8. 3.8. 3.12 Accesibilitatea spaţiilor şcolare 11 3.7. 3.7.9.11 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare 17 curriculare 3. 3.11. mijloacelor de 20 învăţământ şi auxiliarelor curriculare 3.Nr.11 Dotarea cu tehnologie 19 informatică şi de comunicare.10 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a 21 actelor de studii 2. 3.3. 3.8. 3. 3.

14 . după caz Activitatea ştiinţifică 30 3.1 . 5.23 . 5.19 . 5.22.3.26 Activitatea metodică a cadrelor 31 didactice 3. 2.5 – 5.5.10.21 b) rezultatele învăţării Evaluarea rezultatelor şcolare 28 3.1 .12 . 4.14 Existenţa parteneriatelor cu 25 reprezentanţi ai comunităţii 2.Nr.14 35 36 .6. 5.18 Realizarea curriculumului 27 2.15 Dezvoltarea profesională a personalului 3. 4.13.2.1. 3. 5.1 . 4.7. 4. 5.23 .27 d) activitatea financiară a organizaţiei Constituirea bugetului şcolii 32 2. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 24 a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională 7.16.9.8.16. 6. 4. 5.21.7 c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică.10 .15.9 .1.2. 5.2.5.4.9.13. 4.4.27 Execuţia bugetară 33 2.5.27 DOMENIUL: C.5.3.22 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare 29 (extra-clasă şi extra-şcolare) 5.18 DOMENIUL : B. crt Indicatori de performanţă Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte bine Exce-lent 23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic 3.2.27.4.4.20.16 Proiectarea curriculumului 26 2.2.2.9 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii 1. 5. 5. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ a)conţinutul programelor de studiu Existenţa ofertei educaţionale 4.

10 .  îndeplinirea tuturor cerinţelor exprimate.  depăşirea uneia.2. este considerată ca performanţă „excelentă”.8.19 .14. prin descriptorii din cadrul standardelor de acreditare şi a tuturor cerinţelor exprimate prin descriptorii de performanţă din CNAC în ÎPT (conform tabelului de corelare) asociaţi indicatorului respectiv este considerată ca performanţă „foarte bună”. diplomele şi calificările oferite Asigurarea accesului la oferta 42 educaţională a şcolii 2.9 – 3. Partea a IV-a. monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate Revizuirea ofertei educaţionale 37 şi a proiectului de dezvoltare 4. 4.9 . pentru indicatorul respectiv.13. 3. 2. 4. 7.8. scala de acordare a calificativelor va fi de la 1NESATISFĂCĂTOR la 5 – EXCELENT.22 g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi. Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar următor.4 -1. utilizând următoarele criterii:  îndeplinirea tuturor cerinţelor exprimate.16. pentru indicatorul respectiv.2.13 e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării Optimizarea accesului la 40 resursele educaţionale 3.18 Nr. crt Indicatori de performanţă Obs: Pentru fiecare indicator. 4.11 f) baza de date actualizată sistematic. Unităţile de ÎPT vor ataşa planul de îmbunătăţire elaborat pentru anul şcolar următor (realizat conform formatului din prezentul Manual de autoevaluare) .10. prin descriptorii din cadrul standardelor de acreditare şi doar parţial a cerinţelor exprimate prin descriptorii de performanţă din CNAC în ÎPT (conform tabelului de corelare) asociaţi indicatorului respectiv este considerată ca performanţă „bună”. după caz.21 h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei. conform legii Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu 43 evaluarea internă a calităţii 1.NesatisSatisfăBine Foarte Exce-lent făcător cător bine b) proceduri privind iniţierea.17 .6. referitoare la asigurarea internă a calităţii Constituirea bazei de date a 41 unităţii de învăţământ 2. 2. 2.4.9 . pentru indicatorul respectiv.  îndeplinirea tuturor cerinţelor exprimate. mai multor sau tuturor cerinţelor exprimate prin descriptorii de performanţă din CNAC în ÎPT asociaţi indicatorului respectiv precum şi inovaţia asociată acestora.14 d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral Evaluarea calităţii activităţii 39 corpului profesoral 2.4. prin descriptorii din cadrul standardelor de acreditare se consideră ca performanţă „satisfăcătoare”. certificatele.11.7.10 c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a 38 evaluării învăţării 4.

15 iunie .PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE Numele şcolii ÎPT Adresa şcolii ÎPT telefon – fax – email Perioada acestui plan Numele Directorului Semnătura Directorului Data planului de îmbunătăţire Data validării Numele inspectorului Semnătura inspectorului Prima perioadă 15 septembrie – 15decembrie de la zi/luna/an până la zi/luna/an Monitorizarea internă Data la care s-au adus modificări planului de îmbunătăţire: Perioada a 2-a 15 decembrie .15 martie Perioada a 3-a 15 martie .

PRINCIPIUL CALITĂŢII: Referitor la acelaşi punct slab: Pagina ____ din ____ Costuri şi alte resurse necesare PUNCTUL SLAB avut în vedere: (din raportul de autoevaluare) Ţinte Acţiuni necesare Rezultate măsurabile Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor Prioritatea acţiunii Termene şi obiective intermediare Monitorizare şi evaluare Comentarii .

.

9. 4. 6. 12.______________________________ . 2. 13. 5. Profesor. Scrieti DA sau NU in rubrica corespunzatoare in functie de situatia catalogului. Completat. 15.Fisa de verificare periodica a cataloagelor scolare Nr. 7. Crt Clasa Profesori (nume) Mod de completare Discipline Date personale elevi Nume elevi Medii/note Greseli Stersaturi de calcul Notare ritmica Absente Note la purtare Observati Respecta regulile de i completare 1. sau se bifeaza cu “x” daca corespunde cerintelor de completare. 8. 10. 14. 11. 3.

Crt. 4. 12. Numele cadrului didactic Planificare calendaristica Programe scolare Planificari pe unitati de invatare Planuri de lectii Modele de teste Modele de fise de lucru Chestionare evaluare Chestionare comunicare Fis ed eavaluare Fise de analiza puncte tari / slabee FISA DE EVALUARE DOSARE CADRE DIDACTICE MATERIALE PENTRU PROFESORI Fise de obsevare a lecrtiilor Mapa dirigintelui Procese verbale si alte documente Chestionare stiluri de invatare MATERIALE PENTRU DIRIGINTI Membru al Comisiei de Evaluare si Asigurarea Calitatii_____________________________________ Data_________________________________________ . 8. 18. 2. 11. 20. 5. 19. 13. 17. 10. 3. 9. 16. 1. 7. 14.Nr. 15. 6.

orar scolar chestionar pentru stabilirea stilului de invatare la elevi (insotite de raspunsurile elevilor) fise pentru optiuni CDS procese verbale ale intrunirilor Consiliului Profesorilor clasei (dir. elev-profesor)  chestionare pentru managementul comunicarii  alte chestionare si fise  situatii statistice care sa cuprinda: media notelor la testul initial. media semestrului intai – pe clase. programe scolare. idem pentru semestrul al II-lea (rubrica necompletata)  diverse fise si chestionare aplicate de profesor in activitate  alte documente . atingerea obiectivelor). materiale de invatare).Lista de materiale necesare in dosarul personal al profesorului (dovezi pe program de invatare si activitate educative) MATERIALE PENTRU DIRIGINTI (activitate educativa):          Mapa activitatii educative – caietul dirigintelui Tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunostinta asupra:  regulamentului scolar  planuri cadru. aparatura.) procese verbale ale sedintelor cu parintii statistici procese verbale pentru discutarea situatiei scolare la sfarsitul semestrului I – elevii au luat la cunostinta de situatia scolara alte fise si materiale de lucru de la orele de consiliere si orientare MATERIALE PENTRU PROFESORI (programe de invatare): Dosarul personal (portofoliul personal / mapa profesorului) va cuprinde:  programe scolare (curriculum)  planificari calendaristice  planificari pe unitati de invatare  cel putin un plan de lectie complet  modele de teste: initiale. de timp (impartirea orei. pe parcurs. financiare (daca este cazul)  fise de evaluare (pentru elevi si pentru profesori) a catorva lectii  cateva fise de notare paralela (elev-elev. umane (organizarea colectivului de elevi). adj.  modele de fise de lucru  catalog personal  analiza punctelor tari / aspectelor de imbunatatit a catorva lectii* *Observatie: pentru analiza punctelor tari / aspectelor de imbunatatit referitoare la o lectie puteti avea in vedere: ● pregatirea de specialitate ● pregatirea metodica ● modul de realizare a planificarilor/ proiectarea didactica ● modul de organizare si utilizarea resurselor – materiale (sala.

s. ale intalnirilor diverselor comisii Realizarea unor planificari comune Repartizarea pe grupe de lucru ( de nivel superior. s. curriculum Fise de sinteza initiale Regulamentul pentru elevi (insotite de tabele de luare la cunostinta) Regulamente de ordine interioara Teste de evaluare sumativa la sfarsit de capitol Fise de activitate elev Prezentare nomenclator calificari Fise de optiuni clasele a VIII-a Dosare examene de corigenta Fise completate de dirigintii absolventilor Baza de date cu situatia absolventilor Chestionare absolventi Asigurarea sanselor egale – alcatuirea colectivelor de elevi se face fara nici o discriminare Procese verbale Elaborare fise de lucru pe discipline in colaborare Procese verbale ale lectiilor deschise. ale consiliilor profesorale. filologice. tehnice. de nivel mediu.LISTA GENERALA A DOVEZILOR CORELATE LA PRINCIPIILE CALITATII ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Orarul scolii – diriginte Materiale de marketing-ul scolii (oferte scolare. in grupe de lucru si in diferite contexte Utilizarea resurselor materiale / materiale vizuale: Resurse materiale – aparatura: retroproiector videoproiector computer ( PC ) flipchart truse . cu nevoi speciale ) in functie de standarde bine precizate si avand in vedere stilurile de invatare si inteligentele multiple Componenta de baza ( unitate de invatare ) impartita in subcomponente elementare ( lectii ) Fise de lucru ( de teorie.a. cu nevoi speciale ) Utilizarea strategiilor pentru invatarea centrata pe elev. etc. de nivel mediu. directori Fise pentru CDS Teste initiale Fise de lucru initiale pentru testarea aptitudinilor (matematice.m.a.) Teste pentru stabilirea stilului de invatare (chestionare) Planificari.) Prezentare oferta CDS Aviziere Teste de selectie Selectare pe baza de fise de optiuni – diriginti. pliante.d. ) cu pasi mici ( etapizate ) intocmite dupa categoria de grupa din care fac parte elevii Materialele de invatare sunt insotite de modalitatile de utilizare ( ex: modul de completare al fiselor de lucru ) Aplicare individualizata pe grupe de lucru ( de nivel superior. de exercitii.

lucrari scrise semestriale. fise de lucru.a. elev-profesor) Cataloagele scolare Cataloagele personale ale profesorilor Fise de notare paralela elev-profesor.● ● ● ● ● ● ● ● ● diferite aparate Materiale de invatare: fise de lucru carti. Modalitati de lucru: traditional ( cu intreaga clasa ) activitate de proiect lucrul in grupe lucrul in perechi Chestionare pentru evaluarea comunicarii Alcatuirea planificarilor calendaristice si a celor pe unitati de invatare sa aiba in vedere participarea elevilor Orarul activitatilor differentiate ( recuperare. s. lucrari (teste) pe parcurs. elev-elev Mapele de lucru ale elevilor – cuprind: teste initiale. performanta ) Aplicarea autoevaluarii prin prezentarea unor bareme clare ( auto-notarea activitatilor proprii dupa barem ) Evaluare paralela (elev-elev.a . articole utilizare internet – preluare materiale s.

7.PLANIFICAREA OBSERVARII LECTIILOR ANUL SCOLAR 2010-2011 Nr. 20. 29. 8. 4. 11. 17. 19. 12. 3. 16. 14. Crt. 26. Numele observatorului Functia observatorului Profesori observati Data . 13. 2. 30. 21. 27. 25. 5. 1. 10. 6. 23. 9. 18. 22. 24. 15. 28.

comunitatea locală. ARACIP. comunitatea locală. părinţi. MedC  Realizarea activităţilor propuse conform calendaruluiComisiei  Comunicarea cu toţi factorii implicaţi în asigurarea calităţii: elevi. compartimentele unităţii şcolare. PANAIT ALINA COORDONATOR COMISIE . alte instituţii  Comunicarea dintre membrii CEAC în cadrul acesteia  Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare alocate. managerii. profesori.FORMULAR DE CONTESTAŢII RAPORT al coordonatorului Comisiei către Consiliul de administraţie Data prezentului raport Perioada la care se referă raportarea Aspecte urmărite:  Elaborarea documentelor de lucru  Realizarea – în termenele prevăzute – a documentelor solicitate de terţi: profesori. în desfăşurarea activităţilor Aspecte pozitive Aspecte negative Recomandări: Semnătura Prof. ISJ. părinţi.

1 2 3 Criteriul Elaborarea documentelor de lucru Realizarea – în termenele prevăzute – a documentelor solicitate de terţi: profesori. profesori. MECT Realizarea activităţilor propuse conform calendarului Comisiei Comunicarea cu toţi factorii implicaţi în asigurarea calităţii: elevi. comunitatea locală. părinţi. PANAIT ALINA COORDONATOR COMISIE . managerii. alte instituţii Comunicarea dintre membrii CEAC în cadrul acesteia Utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare alocate. părinţi. conştiinciozitate în îndeplinirea atribuţiilor Observaţii 4 5 6 7 Semnătura Prof.RAPORT DE AUTOEVALUARE ANUALĂ către Consiliul de administraţie privind activitatea Comisiei Data prezentului raport Perioada la care se referă raportarea Data validării Semnătura directorului Calificativ Evaluare Autoevaluare CA Nr. Crt. în desfăşurarea activităţilor Spirit creativ. ISJ. comunitatea locală. ARACIP. novator. compartimentele unităţii şcolare.

.

11) Pentru a obţine rezultate cât mai bune. citind lecţia predată. c) în grup. c) disciplina la oră. b) nu. f) fişe de documentare. singur. d) portofoliul. 13) Consideraţi că profesorii sunt bine pregătiţi? . b) în functie de notele de la alte materii. 10) În ce mod înţelegi mai uşor o lecţie nouă? a) la clasă. d) AEL. c) indifferent. 8) Ce metodă de evaluare vi se pare mai potrivită? a) ascultatul. 2. Cum sunteţi notaţi la oră? a) după cunoştinţele dovedite. 9) Care metode de predare vi se par mai potrivite? a) dictatul. e) activitatea la clasă. f) aducerea de argumente la o lecţie nouă. 6) Ce modalităţi ar trebui să abordeze profesorul de a vă apropia mai mult de materia pe care o predă? 7) În cazul în care majoritatea elevilor sunt nemulţumiţi de felul în care se desfăşoară anumite ore. La oră eşti? a) active. b) aducerea unor materiale didactice. b) pasiv. b) nu. Anumiţi profesori vă dau o stare de: a) linişte. b) frică/teamă.CHESTIONAR PENTRU ELEVI de analiză a procesului de predare-învăţare 1. c) jocurile didactice. consideraţi că profesorul ar trebui să aplice alte metode de predare şi evaluare? a) da. e) audiţii. cu profesorul. Exemplificaţi. c) referate. b) nu. a) da. c) înţelegerea lecţiilor din clasă. g) lucrările practice. 4) Numărul de ore este prea mare? a) da. c) după părerea deja formată a profesorului despre tine. b) nu. b) acasă. cu alţi colegi. 5) Vă influenţează atitudinea profesorilor în decizia şi modul de a învăţa? a) da. 3. 12) Care dintre următoarele variante crezi că ar îmbunătăţi modul de predare-învăţare: a) relaţia profesor-elev. c) altă stare. este nevoie de: a) o pregătire în plus cu un alt profesor. acasă. b) lucrări. b) conspectul. b) învăţarea la timp a fiecărei lecţii.

14) Credeţi că profesorii voştri sunt buni pedagogi? a) da. b) nu. 28) Credeţi că statutul social al unui elev. nu îi ceri profesorului să ţi-o explice? a) de teamă. c) uneori. 26) Cât timp acordaţi studiului individual? a) 1 oră. atunci când nu ai înţeles lecţia. 23) Când nu întelegeţi lecţia predată îţi este teamă să îi spui profesorului? a) da. 15) Profesorii voştri sunt: a) corecţi. 27) Credeţi că programa şcolară este mult prea încărcată? a) da. c) influenţabili. b) toţi profesorii. 24) Care sunt motivele pentru care. b) nu. c) deloc. b) mai mult. b) nu. 20) Vă simţiţi privilegiaţi că învăţaţi în acest liceu. . c) îmi este indiferent. a) da. dar care explică bine? 19) Ti-ar plăcea să fii profesor pentru o zi? a) da. b) nu. c) câţiva. c) de ruşine. 21) Credeţi că materiile de specialitate predate în acest liceu va vor fi de folos în viitor? 22) Atunci când spuneţi că nu aţi înţeles lecţia predată. b) nu. c) nu ştiu. 25) Consideraţi că profesorii au metode de predare învechite? a) toţi. 18) Apreciaţi profesorii severi. sau credeţi că aţi fi putut beneficia de condiţii mai bune în alte licee? a) da. d) indulgenţi. b) majoritatea. profesorul vă explică a doua oară? a) anumiţi profesori. influenţează modul de notare al profesorului? a) da. 17) Există materie pe care o înveţi de dragul profesorului? a) da. b) nu. a) da. b) nu. b) nu. b) nu. b) nu. b) severi. 16) Credeţi că profesorii se străduiesc să se facă înţeleşi? a) da. c) nici un profesor. b) nepăsare.

.29) Exprimaţi-vă orice alte păreri. idei. cu privire la activitatea voastră şi a profesorului din timpul orelor.

contabilitate. altele)  Alte aspecte pozitive – precizaţi care:  Cadre didactice bine pregătite metodic  Cadre didactice bine pregătite ştiinţific  Utilizarea de metode didactice noi şi variate  Nu există discriminări de nici un fel  Este aplicată egalitatea şanselor  Implicarea elevilor în evaluarea şcolară  Personal auxiliar (laboranţi. 2. administrator) amabil şi prompt  Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ  Laboratoare foarte bine dotate  Sală de sport modernă  Săli de clasă renovate  Săli de clasă dotate cu mobilier nou şi modular  Săli de clasă curate  Bibliotecă dotată  Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor – căldură. lumină etc. Enumeraţi aspectele negative referitoare la activitatea curentă din şcoală: . informatician. secretariat.  Existenţa unor activităţi extraşcolare pentru ocuparea timpului liber (balul bobocilor. Dintre aspectele enumerate mai jos. Ziua liceului. bifaţi cele care corespund ca aspecte pozitive referitoare la activitatea curentă din şcoală: bibiliotecar.CHESTIONAR PENTRU ELEVI aspecte pozitive/negative în activitatea curentă 1.

informatician. Ziua liceului. Dintre aspectele enumerate mai jos. secretariat. Enumeraţi aspectele negative referitoare la activitatea curentă din şcoală: . administrator) amabil şi prompt  Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ  Laboratoare foarte bine dotate  Sală de sport modernă  Săli de clasă renovate  Săli de clasă dotate cu mobilier nou şi modular  Săli de clasă curate  Bibliotecă dotată  Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor – căldură.  Existenţa unor activităţi extraşcolare pentru ocuparea timpului liber (balul bobocilor.CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI aspecte pozitive/negative în activitatea curentă 1. lumină etc. bifaţi cele care corespund ca aspecte pozitive referitoare la activitatea curentă din şcoală: bibiliotecar. contabilitate. 2. altele)  Alte aspecte pozitive – precizaţi care:  Cadre didactice bine pregătite metodic  Cadre didactice bine pregătite ştiinţific  Utilizarea de metode didactice noi şi variate  Nu există discriminări de nici un fel  Este aplicată egalitatea şanselor  Implicarea elevilor în evaluarea şcolară  Personal auxiliar (laboranţi.

Cunoaşteţi cine este coordonatorul acestei Comisii? DA  NU  3.  . Dacă aţi solicitat informaţii suplimentare.CHESTIONAR de analiză a activităţii Comisiei pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii 1. Aveţi informaţii privind activitatea Comisiei? DA  NU  2. Chestionarul a fost elaborat de prof. Aţi primit sarcini concrete (aţi înţeles întotdeauna ce aveţi de făcut)? DA  NU  5.  . 6. Enumeraţi cel puţin 3 sugestii pentru activitatea Comisiei:    . Enumeraţi dificultăţile pe care le-aţi avut în întocmirea documentelor solicitate (cel puţin 3):  . Documentele pe care le-aţi primit au fost clare şi concise? DA  NU  7. 8. Cunoaşteţi pentru care principiu de calitate se realizează anul acesta evaluarea? DA  NU  10. vi s-a răspuns la această solicitare? DA  NU  9. Cunoaşteţi care sunt membrii acestei Comisii? DA  NU  4.  . .  . Marina Marinescu . Enumeraţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în îndeplinirea sarcinilor (cel puţin 3):  . .

CHESTIONAR de nevoi pentru cadrele didactice Bifaţi în lista de mai jos nevoile dumneavoastră pentru o bună desfăşurare a procesului de predare – învăţare:  Manuale  Culegeri pentru munca suplimentară  Planşe  Truse speciale disciplinei  Flipchart  Computer  Soft didactic  Videoproiector  Retroproiector  Casete video/audio tematice  Consumabile  Hârtie  Markere  Imprimantă  Toner imprimantă  Documentaţie referitoare la asigurarea calităţii  Documentaţie referitoare la metodele active  Documentaţie referitoare la învăţarea centrată pe elev  Documentaţie referitoare la egalitatea şanselor  Alte nevoi – precizaţi care: Sugeraţi care ar fi sursele de obţinere a mijloacelor financiare pentru rezolvarea nevoilor enumerate: CHESTIONAR pentru stabilirea stilurilor de învăţare .

sublinieri colorate) sunt importante? 5. Vă amintiţi mai uşor numele oamenilor decât feţele lor? 19. Gesticulaţi cu mâinile atunci când vorbiţi? 3. bibicleta. Întrebarea Crt. Când recapitulaţi.        Nu există răspunsuri corecte sau greşite Răspundeţi prin DA sau NU (prin bifare) Dacă nu sunteţi hotărâţi asupra răspunsului.30 minute sunt suficiente Este obligatoriu să răspundeţi la toate întrebările La fiecare întrebare trebuie ales un singur răspuns Pentru o evaluare corectă trebuie să fiţi foarte sinceri la acest chestionar Nr. Învăţaţi mai uşor despre ceva dacă asistaţi la o demonstraţie practică a unei abilităţi anume? 25. Când vi se transmite o informaţie că amintiţi ceea ce vi s-a transmis fără a fi necesară repetarea acelei informaţii? 15.) 16. de exemplu) 11. Vă place să ascultaţi muzică în timpul liber? 17. Vă place să efectuaţi activităţi fizice în timpul liber? (sport. Învăţaţi să ortografiaţi un cuvânt prin pronunţarea acestuia? 22. Pronunţarea cu voce tare a unro cuvinte vă ajtă să învăţaţi mai bine? DA NU . Când descrieţi o vacanţă / o petrecere unui prieten. Când utilizaţi un calculator. pe loc? 24. Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor vă place să priviţi singur. Când vreţi să vă amintiţi ortografia unui cuvânt aveţi tendinţa să scrieţi acel cuvânt pe o bucată de hârtie până când găsiţi ortografia corectă? 9. Când ortografiaţi un cuvânt scrieţi cuvântul mai întâi pe hârtie. grădinărit etc. în linişte? 18. despre hainele lor şi despre culorile acestor haine? 23. preferaţi să folosiţi diagrame sau imagini reprezentative în loc să scrieţi? 6. Vă amintiţi mai uşor feţele oamenilor decât numele lor? 26. plimbări. imaginile vizuale (pictograme. studiaţi sau învăţaţi ceva nou utilizaţi diagrame şi imagini? 13. Pentru a fi la curent cu ultimele ştiri preferaţi radioul sau televizorul în locul ziarelor? 4. Când descrieţi o vacanţă / o petrecere unui prieten. Vă place să asamblaţi anumite lucruri? (ca în jocul „Lego”. 1.clasa…………….Numele şi prenumele……………………………………………. gândiţivă dacă sunteţi mai mult de acord cu observaţia respectivă sau mai mult dezacord Nu există limită de timp pentru a da răspunsurile. Vă place să vă puteţi mişca în voie când lucraţi? 21. Vă place să desfaceţi în părţi componente anumite lucruri şi să reparaţi diferite obiecte? (de exemplu: pixul.. discuţiile sau cursurile orale? 10. Când aveţi o sarcină nouă de îndeplinit începeţi imediat şi rezolvaţi ceva atunci. imagini din bara de meiuri. Aveţi rapiditate sau eficienţă atunci când copiaţi pe hârtie anumite informaţii? 14. Când jucaţi „X” şi „0” sau „dame” vă puteţi imagina semnele/piesele în diferite poziţii? 7. vorbiţi în detaliu despre cum arătau oamenii. motorul maşinii etc) 8. La utilizarea calculatorului credeţi că este util să fiţi avertizaţi sonor asupra greşelilor făcute sau cănd este terminată o anumită operaţie? 12. în general. Când învăţaţi ceva nou preferaţi instrucţiunile citite cu voce tare. dar. 20 . vorbiţi în detaliu despre muzica/sunetele/zgomotele ascultate acolo? 2. pentru verificare? 20. Când vă notaţi anumite informaţii.

27. 33. 30. 34. 38. 36. 37. 29. 31. Vă place să demonstraţi şi să arătaţi altora anumite lucruri? Vă plac discuţiile şi vă place să ascultaţi opiniile celorlaţi? Pentru îndeplinirea unor sarcini folosiţi anumite diagrame? Vă place să jucaţi anumite roluri? Vă place să mergeţi „pe teren” pentru a afla informaţii decât să staţi într-o bibliotecă? Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor vă place să vorbiţi cu ceilalţi despre ceea ce vedeţi şi să ascultaţi opiniile lor? Urmăriţi uşor un drum pe o hartă? Pentru a vă exprima o părere asupra unui exponat sau a unei sculpturi trebuie să atingeţi obiectul respectiv? Când citiţi o poveste sau un articol vă puteţi imagina scenele descrise? Când îndepliniţi anumite sarcini aveţi tendinţa de a fredona în surdină un cântec sau de a vorbi cu dumneavoastră înşivă? Vă uitaţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a vă decide cu ce să vă îmbrăcaţi? Când vă planificaţi o nouă călătorie vă sfătuiţi cu cineva în legătură cu locul destinaţiei? Preferaţi să fiţi activ tot timpul decât să staţi liniştit? Scrieţi 1 în dreptul întrebărilor de mai jos unde aţi răspuns cu DA: 4 6 8 12 13 17 22 24 25 29 33 35 37 TOTAL 1 3 9 11 14 16 18 21 26 28 32 36 38 TOTAL 2 5 7 10 15 19 20 23 27 30 31 34 39 TOTAL În tabelul de mai jos scrieţi punctajele totale obţinute pe cele 3 coloane colorate: V A P . 32. 28. 39. 35.

23. 24. 33. 5. 17.) Îmi plac activităţi cum ar fi lucrul cu lemnul. 20 . 28. 5 = exact ca mine. pietre.CHESTIONAR pentru stabilirea punctelor forte de învăţare Numele şi prenumele…………………………………………….       Nu există răspunsuri corecte sau greşite Notaţi fiecare afirmaţie cu o cifră de la 1 – 5 în care: 1 = nu seamănă deloc cu mine. cred că aş vrea să plec din oraş şi să mă bucur de natură Îmi place să rezolv probleme de matematică Îmi place să-i ajut pe colegi la învăţătură Dacă trebuie să memorez ceva. în general. 20. dar. să mă uit la arbori şi flori Am tendinţa să fredonez o melodie atunci când lucrez Îmi place să fac parte din cluburi şi organizaţii Îmi place să ţin un jurnal Îmi plac jocurile matematice şi cele cu care trebui „să-mi sparg capul” Mă plac pe mine (în cea mai mare parte a timpului) Îmi plac jocurile cu cuvintele (de ex. 15. 2 = seamănă puţin cu mine. 4 = seamănă foarte mult cu mine. fără să mă bată nimeni la cap Îmi place să ascult CD-uri şi radio Îmi place cu adevărat ora de matematică Visez foarte mult cu ochii deschişi Materia mea preferată este educaţia fizică. 26. În funcţie de formaţia şi vârsta dvs. 11. 32. Scrabble & cuvinte încrucişate) Îmi place să cânt Îmi place să lucrez în grădină Îmi plac hobby-urile.. puteţi face ceva pentru a vă consolida acele tipuri de inteligenţă pe care nu le folosiţi aşa des. 21. 14. 18. 29. 10. 1.30 minute sunt suficiente Este obligatoriu să răspundeţi la toate întrebările La fiecare întrebare trebuie ales un singur răspuns Pentru o evaluare corectă trebuie să fiţi foarte sinceri la acest chestionar Cercetările arată că oamenii au cel puţin opt tipuri diferite de inteligenţă. Ştiind acest lucru. 13. 22. vederi. 7. 35. cusutul şi executarea de machete Am câţiva prieteni foarte apropiaţi Nu-mi plac mulţimile Citesc cărţi pentru plăcerea mea Când privesc lucrurile. 4. 3 = aşa sunt eu uneori. 27. 34. 37. 9. Nu există limită de timp pentru a da răspunsurile. am tendinţa să aşez evenimentele în ordine logică Îmi place să descopăr cum funcţionează lucrurile Dacă trebuie să memorez ceva. Afirmaţia Îmi place să povestesc întâmplări şi să spun glume Mă împac foarte bine cu alţii Prefer o hartă în locul îndrumărilor scrise Sunt foarte conştient de ceea ce este şi se întâmplă în jurul meu Am o memorie foarte bună pentru amănunte Îmi place să lucrez singur. 6. timbre etc. anumite tipuri de inteligenţă sunt mai dezvoltate decât altele. 8. cum ar fi fotografia Îmi place să colecţionez lucruri (de ex. 31.clasa……………. am tendinţa să organizez totul pe categorii Îmi place să desenez şi să creez Nu pot să stau liniştit(ă) prea mult timp Îmi place să lucrez cu alţii în grupuri Scriu corect gramatical (de cele mai multe ori) Notarea . 19. Această activitate vă va ajuta să descoperiţi care sunt punctele dvs. îmi place să le ating Cânt foarte bine la un instrument muzical Ca adult. 25.. pentru că îmi place sportul Îmi place să mă plimb prin pădure. forte. 2. 30. 3. 36. 16. 12. Nr.

54. 61. 44. 68. 55. 59. 73. 56. 77. 69. am tendinţa de a închide ochii pentru a simţi situaţia Îmi place să mâzgălesc pe hârtie ori de câte ori pot Pentru o prezentare în grup prefer să organizez şi să clasific informaţiile pe categorii. 51. ca să văd dacă am memorat Folosesc foarte multe mişcări ale corpului atunci când vorbesc Consider că am o voinţă puternică. adesea pe baza a ceea ce simt . 64. unic. 50. 62. de regulă plec şi mă plimb până mă calmez Îmi amintesc melodiile multor cântece Într-o dispută. încerc să găsesc o soluţie corectă şi logică Dacă trebuie să memorez ceva. 80. să construiesc o machetă Pentru o prezentare în grup prefer să ajut la organizarea efortului de grup Pentru o prezentare în grup prefer să desenez toate imaginile Pentru o prezentare în grup prefer să contribui cu ceva care este numai al meu. 49. Îmi place să ascult muzică în timp ce îmi fac temele sau studiez Ştiu la ce sunt bun(ă) şi la ce sunt slab(ă) Prietenii îmi cer sfatul pentru că li se pare că sunt un lider firesc Dacă trebuie să memorez ceva. 72. 46. 75. 71. 79. mă uit în jurul meu să văd ce pot să găsesc ca să repar obiectul Dacă se strică ceva şi nu funcţionează. am tendinţa să mă joc cu piesele şi să încerc să le potrivesc împreună Pentru o prezentare în grup prefer să creez schiţe şi grafice Pentru o prezentare în grup prefer să pun cuvinte noi pe o melodie cunoscută sau să folosesc muzica Pentru o prezentare în grup prefer să scriu şi să studiez la bibliotecă Pentru o prezentare în grup prefer să folosesc recuzită. 78. cum ar fi flori şi arbori Îmi place calculatorul şi îmi plac toate jocurile matematice Dacă trebuie să memorez ceva. rog pe cineva să mă întrebe. scriu acel lucru de mai multe ori. desenez o diagramă ca să mă ajute să-mi amintesc Îmi place să învăţ numele fiinţelor din jurul nostru. 42. am tendinţa să cer ajutorul unui prieten sau a unei persoane cu autoritate Îmi place să vorbesc şi să scriu despre ideile mele Într-o dispută. 48. 41. 66. 43. 52. mă întreb dacă merită să-l mai repar Dacă se strică ceva şi nu funcţionează. 76. 60. 74. am tendinţa să studiez diagrama modului în care funcţionează Dacă se strică ceva şi nu funcţionează. de a da cu pumnul în masă sau de a mă mişca într-un anumit ritm Dacă trebuie să memorez ceva. 53. ca să fie logic Într-o revistă prefer să privesc imaginile în loc să citesc textele Într-o dispută încerc să păstrez distanţa.38. 39. îmi place să lovesc şi apoi să fug În cazul unei certe. mai întâi citesc instrucţiunile Dacă se strică ceva şi nu funcţionează. mă uit la piesele componente şi încerc să înţeleg cum funcţionează Dacă se strică ceva şi nu funcţionează. 45. încerc să creez ceva care să rimeze Dacă trebuie să memorez ceva. am tendinţa de a striga. 67. 40. să tac sau să vizualizez o soluţie În clasă am tendinţa să bat darabana cu degetele sau să mă joc cu creionul Într-o dispută. am tendinţa să bat cu degetele în masă într-un anumit ritm în timp ce încerc să-mi dau seama ce este Dacă se strică ceva. 70. 47. dame sau Monopoly Dacă trebuie să memorez ceva. 63. sunt independent(ă) şi nu mă iau după mulţime Într-o ceartă. încerc să găsesc pe cineva să mă ajute Dacă se strică ceva şi nu mai funcţionează. 57. am tendinţa să-l compar pe oponentul meu cu cineva sau cu ceva despre care am citit sau auzit şi reacţionez în consecinţă Într-o dispută am tendinţa să pun oamenii la punct şi să recurg la sarcasm Îmi place să joc şah. creez un vers sau un proverb ca să mă ajute să-mi amintesc Dacă ceva se strică şi nu mai funcţionează. până îl învăţ Într-o dispută. 58. 65.

34. 47. 15. 57. 50.: 4. 70. 45. 30. 72. Total Inteligenţă logică / matematică 8. 77. 5. 51. Total Inteligenţă naturalistă 4. 71. 80. 29. 74. 13. 37.: . 49. 16.: 5. 55. 68. 54. 69. 14. Total Inteligenţa trupului / kinestetică 10.: 7. 40.: 2. 43.Consemnaţi-vă evaluările în tabelul de mai jos Inteligenţă verbală / lingvistică 1. 26. Total Inteligenţă intrapersonală 6. 48. 79. 41. 42. 73. 9. Total „Inteligenţele” mele: 1. 67. Total Inteligenţă interpersonală 2. 11. 65. 22. 46. 62. 60. 52. 35. 44. 76. 66. 75. 36. 12. 18. 27. 39. 58. 19. 28. 24. Total Inteligenţă vizuală / spaţială 3. 59. Total Inteligenţă muzicală / ritmică 7.: 8. 25.: 6.: 3. 32. 53. 23. 33. 21. 64. 17. 56. 78. 61. 20. 31. 63. 38.

.CHESTIONAR AUTOEVALUARE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Partea I 1.......................................relaţionare □ Autonomie □ Reformă □ Altele Câţi participanţi au fost? □ Sub 20 □ Între 20-40 □ Peste 40 9............................................................................. ... pe site-ul şcolii □ Da □ Nu 4......... Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Partea a II-a 6........................... Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate: . Activităţile de formare ale părinţilor la care aţi participat/coparticipat în ultimii 5 ani □ Da □ Nu 7. Ce fel de resurse s-au folosit : □ Profesorii proprii □ Profesorii asociaţi □ Experţi externi □ Altele ....................... La ce fel de activităţi de formare aţi participat : □ Psihologia copilului □ Comunicare ...................... Ce modalităţi de comunicare cu parinţii adoptă şcoala ? □ Discuţii cu cadrele didactice (periodice) □ Discuţii cu cadrele didactice (ocazionale) □ Comunicare în scris □ Sedinţe cu părinţi □ Altele Întâlnirile periodice cu părinţii au ca scop : □ Amendamente la regulamentul şcolar □ Oferta educaţională □ Vericarea periodică a respectării ofertei educaţionale □ Criterii de evaluare □ Proiectele şcolii □ Activitatea din teritoriu □ Proiecte europene □ Reforma □ Portofoliile □ Orientarea şcolară □ Altele 3.................................................. 5..................... Existenţa unei pagini speciale pentru informarea părinţilor......................

Realizează şcoala evaluarea periodică ? □ Da □ Nu 13. Şcoala oferă servicii de consultanţă şi/sau suport familial ? □ Da □ Nu 19. indicaţi care: □ Sport □ Cinema □ Teatru □ Muzicale □ Intercultural □ Altele . În organizarea şcolii. indicaţi parametri evaluaţi pentru a atinge obiectivele urmărite : □ Eficacitatea □ Eficienţa □ Calitatea □ Altele 15. Dacă DA. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Partea a IV-a 17. Şcoala organizează activităţi culturale şi/sau de recreere : □ Da □ Nu 21. indicaţi care : □ Consiliere psihologică □ Pregătire supălimentară cu unii elevi □ Altele 20. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Partea a III-a 12. Indicaţi modalităţile : □ Chestionare anonime □ Interviuri □ Altele 14. Dacă da. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 16. Dacă da. există servicii extraşcolare : □ Pregătire suplimentară □ Medic şcolar □ Autobuz şcolar □ Acces la biblioteca şcolii □ Altele 18.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10.

Dintre activităţile de mai sus. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 31. Există un consilier pentru părinţi? □ Da □ Nu 26. Părinţii participă activ la : □ Lecţii □ Seminarii □ Teste □ Proiecte □ Altele 27. Dacă da. Există activităţi finanţate de minister □ Da □ Nu 28.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 24. Elevii participă la completarea chestionarelor de evaluare a calităţii în proporţie de: □ Sub 20% □ Între 20% şi 40% □ Între 40% şi 60% □ Peste 60% 30. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Partea a V-a 25. indicaţi ce fel de activităţi sunt: □ Participări cu şcoala la activităţi extraşcolare □ Vizite culturale □ Activităţi recreative/culturale □ Altele 29. specificati activitatea cu cel mai mare interes □ Sport □ Cinema □ Teatru □ Muzica □ Interculturale □ Altele 23. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… .

Chestionar de autoevaluare privind gradul de implementare a sistemului calităţii în instituţiile educative .

Punctaj maxim: 120 de puncte. Manualul calităţii defineşte structura documentaţiei sistemului calităţii? 12. 2 – elemente şi documentaţie aproape completă. Instituţia educativă are o politică privind calitatea. 3 – documentaţia arată satisfacerea tuturor cerinţelor. Instituţia educativă are o politică privind calitatea. Sunt toate procedurile incluse sau se fac referiri la ele în manualul calităţii? 13. Clienţii cunosc politica în domeniul calităţii? 10. . Există un manual al calităţii? 11. care specifică obiectivele calităţii? 2. inadecvată sau incompletă. 1. Instituţia educativă are definită o structură de management care să precizeze care sunt managerii cu autoritate pentru calitate? 15. dar nu satisface toate cerinţele. Este politica în privinţa calităţii relevantă pentru obiectivele instituţiei educative? 4. Este politica pentru calitate cunoscută şi înţeleasă de întregul personal? 8. Întrebare crt. Este politica pentru calitate documentată ca parte a manualului calităţii? 6. Structura de management este definită şi 0 1 2 3 Obs. Este politica în privinţa calităţii publicată în cadrul instituţiei educative? 7. Instituţia educativă are definită o structură de management care să precizeze care sunt managerii cu responsabilităţi pentru calitate? 16. Politica pentru calitate face parte din instruirea personalului nou angajat? 9. 1 – elemente prezente în câteva situaţii. Este politica în privinţa calităţii relevantă pentru necesităţile/ aşteptările clienţilor? 5. documentaţie absentă.Punctajele care se vor acorda răspunsurilor la întrebările evaluatoare: 0 – nu există nici o dovadă că sunt satisfăcute cerinţele. care specifică angajamentul pentru calitate? 3. Este manualul calităţii elaborat încât să arate cum respectă instituţia cerinţele importante din ISO 9000? 14. Nr.

24. 26. 30. 29. 23. . 22. 31. 27. 20. 19. 33. 28. 34. 25. 21. documentată ca parte a sistemului calitaţii? Structura de management arată cine este responsabil pentru identificarea deficientelor privind calitatea? Structura de management arată cine este responsabil pentru controlul şi păstrarea sistemului calităţii? Structura de management arată cine este responsabil pentru controlul acţiunilor corective? Structura de management arată cine este responsabil pentru eficacitatea acţiunilor corective care au fost luate? Instituţia educativă pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru identificarea cerinţelor privitoare la calitate? Instituţia educativă pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru supravegherea calităţii serviciilor interne? Existenţa acestor resurse poate fi verificată? Este nominalizat un manager pentru a reprezenta instituţia educativă în toate problemele referitoare la calitate? Acesta are desemnat un înlocuitor care să acţioneze în absenţa lui? Aceste persoane au responsabilitatea de a se asigura că cerinţele ISO 9000 sunt implementate şi menţinute? Procedurile şi politicile analizate la intervale definite de conducere sunt adecvate? Procedurile şi politicile analizate la intervale definite de conducere sunt eficace? Rezultatele auditurilor interne sunt analizate regulat de manageri la intervale de timp definite şi în concordanţă cu proceduri documentate? Analizele şi deciziile luate sunt înregistrate? Există proceduri documentate care să acopere toate clauzele relevante ale standardului? Procedurile sunt compatibile cu politica privind calitatea declarată a instituţiei educative? Gradul de documentare corespunde cu metodele. 32.17. 18. în funcţie de necesităţi. aptitudinile şi nivelul de instruire al instituţiei educative? Documentaţia adecvată este disponibilă pentru consultare.

6. 27 până la 30 de la întrebarea nr. 3. 36. 1 până la 9 de la întrebarea nr. item 1. 40. 7. de către întreg personalul? Documentaţia adecvată este disponibilă pentru consultare. 31 până la 35 de la întrebarea nr. 36 până la 38 de la întrebarea nr. 5. 14 până la 20 de la întrebarea nr. grupate în 9 dimensiuni: Nr. Elemente de management vizate Politica instituţiei privind calitatea Generalităţi privind sistemul calităţii Responsabilitatea şi autoritatea managementului calităţii Resurse pentru organizarea sistemului Stabilirea reprezentantului Elemente privind analiza ce trebuie efectuată de manageri Procedurile sistemului calităţii Planificarea calităţii Elemente care vizează analiza contractelor . 2. 24 până la 26 de la întrebarea nr. 8. 10 până la 13 de la întrebarea nr. de către clienţi? Sistemul calităţii defineşte modul în care vor fi satisfăcute cerinţele privind calitatea? Sistemul arată cum vor fi elaborate procedurile referitoare la calitate? Sistemul arată cum vor fi implementate procedurile referitoare la calitate? Există proceduri documentate pentru analiza tuturor contractelor instituţiei educative? Sunt identificate persoanele responsabile pentru analiza contractelor? Analiza şi prelucrarea datelor din chestionarul de evaluare privind gradul de implementare a sistemului calităţii (Standardele ISO 9000) Acest chestionar a fost construit pe un număr de 40 de întrebări. 39 până la 40 4. 39. 21 până la 23 de la întrebarea nr. 37. 9. în funcţie de necesităţi. Întrebările vizate de la întrebarea nr. 38.35.

Ma simt mai increzator in capacitatea mea de invatare si intelegere: DA NU 2. Am primit prea multe informatii: NU NU NU DA NU 9.FISA DE EVALUARE FINALA A LECTIEI ( PENTRU ELEVI ) Disciplina _______________ data ____________ Profesor _________________________________ Faceti aprecieri marcand optiunea dumneavoastra pentru urmatoarele: 1. Am facut suficiente aplicatii la notiunile teoretice invatate: DA NU 10. Materialele de invatare au fost adecvate in activitatea desfasurata: DA 6. Am avut deplina libertate de a ne manifesta in activitatile desfasurate: DA NU 4. La sfarsitul acestei lectii starea mea este:    . Lectia a fost bine organizata: DA 7. A fost insufficient timpul: DA 8. Sugestiile mele pentru viitoarele lectii sunt: 11. Cu o mai buna realizare a timpului s-ar fi putut realize mai multe in aceasta lectie: DA NU 3. Relatia dintre obiectivele propuse si activitatile desfasurate a fost satisfacatoare: DA NU 5.

PROCEDURĂ DE ELABORARE A PLANIFICĂRII ACTIVITĂŢII DIDACTICE PO 02 .PROCEDURA DE OBSERVARE A PREDARII – INVATARII PO 04 .PROCEDURA DE AUTOEVALUARE INSTITUTIONALA PROCEDURI OPERATIONALE PO 01 .PROCEDURĂ PRIVIND COLECTAREA FEED-BACK-ULUI DIN PARTEA ELEVILOR ŞI A ALTOR FACTORI INTERESAŢI (INTERNI SAU EXTERNI) PE 02 .PROCEDURA DE PROMOVARE A PLANULUI DE MARKETING (OFERTEI EDUCATIONALE) PO 06 – PROCEDURA DE ASIGURARE A SERVICIILOR MEDICALE DE URGENTA .PROCEDURĂ PRIVIND COMUNICAREA CU PERSONALUL DIDACTIC PROCEDURI DE EVALUARE PE 01 .PROCEDURA DE SELECTIE A REPREZENTANTILOR CADRELOR DIDACTICE DIN COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII PC 02 .PROCEDURA PRIVIND ACTIVITATEA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PO 03 .PROCEDURI GENERALE PG 01 – CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR PROCEDURI OPERATIONALE PC 01 .PROCEDURĂ PRIVIND CONVOCAREA ŞEDINŢEI CU PĂRINŢII PC 03 .PROCEDURA DE INSTRUIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI DIDACTIC SI NEDIDACTIC PO 05 .

.

 LISTA STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI EVALUARE PERIODICĂ  LISTA STANDARDELOR DE REFERINŢĂ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->