Θεματα Εξετάσεων Α ΄ Γυμνασίου

ΘΕΜΑ 1ο Να κάνετε τις πράξεις :
α)
β)

3g23 − ( 22 − 3) − 42 =
7

( 2 ⋅ 5)

2

+ 4 ( 3 + 2 ) − 10 2 =
2

ΘΕΜΑ 2ο α) ΄Εστω ένας αριθμός α . Να βρεθούν τα πιθανά
υπόλοιπα της
διαίρεσης α : 5 .
β) Ποιοί από τους παρακάτω αριθμούς είναι πρώτοι
και ποιοί
σύνθετοι : 2,4 5,18,19,23,26, 54,100,101
ΘΕΜΑ 3ο Χαρακτηρίστε Σωστό
προτασεις :

(Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω

α) Το 24 είναι πολλαπλάσιο του 3 και του 5
β) Η σχέση 136 = 3∙45+1

είναι Ευκλείδια διαίρεση .

γ) Αν το 3 διαιρεί τον αριθμό α
διαιρεί και τον
αριθμό 6∙α .
δ) α+α+α+α+α=α5

( α≠0) , τότε θα

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful