com . 232 22547. GWSSB Jalseva Bhavan. Sector – 10/A Gandhinagar – 382010 Tel (079) 232 22263.382010 SCHEDULE OF RATES ( Civil ) YEAR : 2008-2009 Technical Cell.GUJARAT WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD ( A Government of Gujarat Undertaking ) Gandhinagar . Fax (079) 232 22684 E Mail – jalseva@gujaratgov.in gwssb@vsnl.

Intake Well.GUJARAT WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD Gandhinagar . Water & Drainage Pumping Station Water & Waste Water Treatment Plant Miscellaneous Completed Items Wells & Galleries Maintenance & Repairs Other Details Page No. . HGLR.382010. GSR [U/G & Partial U/G Sump]. SCHEDULE OF RATES ( Civil ) YEAR : 2008-2009 I N D E X Subject Section Member of the SOR Committee Abbreviations Board Agenda “A” “B” “C” “D” “E” “F” “G” “H” “I” Material Labour Manholes and Valve Chambers RCC ESR.

Chief Engineer and Additional Secretary Chief Engineer (Monitoring & Planning) Chief Engineer (Material Cell) Chief Engineer.GUJARAT WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD Gandhinagar .R.R. Committee are as under: 1.O. 7. Members of the S. 4. (Civil) Year : 2008-09 The committee for formulation and finalization of the schedule of rates for the Gujarat Water Supply and Sewerage Board is constituted vide letter No. 8.382010. 5. Zone – II Financial Controller Retired Member Secretary Retired Chief Engineer Superintending Engineer (Technical Cell) Chairman Member Member Member Member Member Member Convener . 6.Moni. 2. 3.Cell/General/SOR/136 Dated 17/01/2008.O. S.

2. WASMO.382010. Chief Engineer (Monitoring & Planning) Gujarat Water Supply & Sewerage Baord. Zone – II Gujarat Water Supply & Sewerage Baord. Ahmedabad Financial Controller Gujarat Water Supply & Sewerage Baord. Water Supply & Kalpsar Department. Members of the S. 3. 5. Gandhinagar Chief Engineer (Material Cell) Gujarat Water Supply & Sewerage Baord. 6. Sachivalaya.V. 8. Gandhinagar Chief Engineer. Water Resources. Gandhinagar Chairman Member Member Member Member Member Member Convener . Gandhinagar Superintending Engineer (Technical Cell) Gujarat Water Supply & Sewerage Baord. Chief Engineer and Additional Secretary Narmada.O. 4.Ahuja. Gandhinagar. Committee are as under: 1.C. Gandhinagar Shri L. GUDM Gandhinagar Retired Chief Engineer Shri S. 7. The Schedule of Rates is hereby approved for the Year 2008 – 09. Retired Member Secretary Chief Technical Manager.Kanani.R.GUJARAT WATER SUPPLY AND SEWERAGE BOARD Gandhinagar .

W. = Elevated Service Reservoir M. or Cu. = Metric Tonne Qtl. = Reinforced Cement Concrete C.M.D. = Glass Fiber Reinforced Plastic Pipe B. = High Density Polyethylene C.S. = Running Meter K.S. = Diameter m.V.M.T.D. = Manhole O.M. = Number M. = Air Valve E. = Kilogram Mld or mld = Million liter per day A. = Outer Diameter I.E.m.M. = Inner Diameter .V.C.R. or Km = Kilo Meter No.M. = Ground Level S.C.S.m.C.C. = Liter KG or Kg.C.V.m. = Cubic Meter Sq. = Mild Steel G. = Cast Iron P. or R.M.I.C. = Mili Meter Cm = Centi Meter Lit or Lit.H. or SQM or Sq.D. = Square Meter R.ABBREVIATIONS C. = Bar Wrapped Steel Cylindrical P. = Polyvinyl Chloride H.P. = Prestressed Concrete G.S. = Sluice Valve A.Mt. = Quintal Dia. = Asbestos Cement R. or cu. = Lime Mortar M.L. = Cement Mortar L.P.M.R.

Ãë_ÔíÞÃßÞë Õhë Þ_. çíÜõLË. ØßQÝëÞ VËíá. IÝëßÚëØ ±IÝëß çðÔí ±_Øë½õ ÚÞëääë ÜëËõ ±ë ÛëäçñðìÇÞù µÕÝùà ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. ÝùÉÞë±ùÞë ±_ØëÉ ÕhëÀ ÜëËõ ÕëÝëÞí ÉwßíÝëÖ ±õäí ÛëäçñìÇ (åíÍÝðá ±ùÎ ßõ³Ëç) Éõ Öõ ìäÛëÃ/ÚùÍó ÀëõÕùýßõåÞ ¦ëßë ÖöÝëß ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. ÕëHëí ÕðßäÌë ÚëõÍó ¦ëßë ÕëHëí ÕðßäÌëÞð_ äèÞ ÀßÖí Õë³Õáë³Þ. ÃðÉßëÖ ÕëHëí ÕðßäÌë ±Þõ ÃËß TÝäV×ë ÚùÍó ¦ëßë ÈõSáõ äWëý 2007-08 ØßQÝëÞ ÛëäçñìÇ ÖöÝëß ÀßäëÜë_ ±ëäõá. ÜëÃý ±Þõ ÜÀëÞ ìäÛëà ÖõÜÉ ßëÉÝ çßÀëßÞë ÚùÍó ÀùÕùýßõåÞ Éõäë Àõ ÃðÉßëÖ ÕëHëí ÕðßäÌë ±Þõ ÃËß TÝäV×ë ÚùÍó./ÜùÞí. 17/1/2008 ×í ±ìÔÀ çìÇä ±Þõ ÜðAÝ ³ÉÞõßlí. ÕëHëí ÕðßäÌë ìäÛëÃ. ÖëßíÂ Ñ / 4 /2008 ìäWëÝÑ. µÕßù@Ö ç_ØÛõý äWëý 2008-2009 ÜëËõÞí ÛëäçñìÇ ÖöÝëß Àßäë ÚëÚÖõ çPÝ çìÇälí. Éâç_Õìkë.±ù.±õç. . ±õÜ. ÉõÜë_ ÞíÇõ ÉHëëäõá çPÝlí±ëõÞù çÜëäõå ÀßäëÜë_ ±ëäõá. Íí{á.)äWëý ß008-09 Ü_É^ß Àßäë ÚëÚÖ.±ëß. ÃðÉßëÖ ÕëHëí ÕðßäÌë ±Þõ ÃËß TÝäV×ë ÚùÍó. ÕëHëí ÕðßäÌë ±Þõ ÀSÕçß ìäÛëÃÞí ±KÝZëÖëÜë_ ±õÀ çìÜìÖÞí ìÞÜb_À ÀßäëÜë_ ±ëäõá. äëõËß ËÿíËÜõLË MáëLË. ÞÜýØë ìäÛëÃ. áõÚß äÃõßõÜë_ ÂðÚÉ äÔëßù ×Öë_ ±_ØëÉ ±Þõ ±ëäõá ÛëäùÞí çßÂëÜHëí ÀßäëÜë_ çßâÖë ßèõ ±Þõ ±_Øë½õ äëVÖìäÀ ÚÞõ Öõ ÜëËõ ±ëÜ ±IÝëßÞë Ú½ß Ûëäù KÝëÞõ ßëÂí Þäí ÛëäçðìÇ ÖöÝëß ÀßäëÞí ÉwßíÝëÖ ÉHëëÝõá. äëõËß çMáëÝ ±Þõ çõÞíËõåÞ ÀëõQÕëõÞLË ÜëËõÞë Úõì{À ÜËíßíÝá äÃõßõÞí ÛëäçñìÇ ÖöÝëß ÀßäëÞí ÉwßíÝëÖ ßèõ Èõ. ÞÜýØë.ÃðÉßëÖ ÕëHëí ÕðßäÌë ±Þõ ÃËß TÝäV×ë ÚëõÍó.ÛëäçñìÇ (±õç. ÃðÉßëÖ ÃþëÜ B²è ìÞÜëýHë ÚëõÍó äÃõßõ ¦ëßë Úë_ÔÀëÜÞí ÕþT²ìkë èë× ÔßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. Ãë_ÔíÞÃß ÚëõÍó ÚõÌÀ ¿Üë_ÀÑ 224 ÚùÍó ±õÉLÍë Þ_. -VÖëäÞëÑßëÉÝÜë_ É\Øë É\Øë çßÀëßí ìäÛëÃù Éõäë Àõ Éâç_Õìkë. ±_Íß ÃþëµLÍ ±Þõ ±ëõäß èõÍ Ëë_Àë.çõá/ÉÞßá/ÛëäçñìÇ/136/ Öë.

³. Öõ×í 2007-08Þë ±õç. ÚëõÍó lí ±õç. ±õÎ. ÚëõÍó lí ±õç. ìåèëõßí Þë. äí. ÃÃý lí ±õç.Úë_. ±õÜ.çð. . äÍëõØßë.lí. 215/.lí.Üë_ Ú½ß ÛëäÞõ KÝëÞÜë_ á³ wë.415..±ëß. 210/-áõäëÜë_ ±ëäõá.±õÜ.Àë.±õLÍ Úí.³.³.±ëß.ìä.³.325/.Àë.±õÜ. ±õÀ É èëõ³ çðßÖ. ÇëöÔßí ÜðAÝ ³ÉÞõßlí (ÜËíßíÝá) ÃðÉßëÖ ÕëHëí ÕðßäÌë ±Þõ ÃËß TÝ. VËíáÞë Ûëä ±Þð¿Üõ wë. ìhëäõØí ÞëÝÚ ÞëHëë ìÞÝ_hëÀlí ÃðÉßëÖ ÕëHëí ÕðßäÌë ±Þõ ÃËß TÝ. çí.lí. ìèßëHëí lí ±õ.Ëí.±ëõ.650/.-500)Þë Ûëä ±Þð¿Üõ wë. ËõÀÞíÀá çõá.±ë.³. 43. 35.³. 43. 38. ÕËõá ÜðAÝ ³ÉÞõßlí. ÞÜýØë. ±õÎ. ÉÝëßõ çñìÇÖ ±õç.800 ±Þõ wë.691/. Éâç_Õìkë.lí.³-415. (±õÎ. Àõ.ÖõÜÉ çí.Ëí.±ëõ. ÀëÞëHëí çPÝ çìÇälí (ìÞT²kë) ÃðÉßëÖ ÕëHëí ÕðßäÌë ±Þõ ÃËß TÝ.±Þõ wë. ÖßäëÍí lí ØíÕÀ ßëÜÇ_ØëHëí lí ±õ.603/.±Þõ wë. ±õç.¿Ü ÞëÜ 1Ñ lí Íí. ±õÞ. ÚëõÍó ÀÇõßí Þë. 47. äí.lí. VËíá Ëí.±ëõ. ½. ÍíÕëËóÜõLËÞë ±õç.±ë. ±õÜ. ±ÜØëäëØ lí Íí.±õç.çí±õܱõçÝð-äëVÜëõ.±õë.175 /. ÛëÍõåíÝë ±.±ëß.Üë_ áõäëÜë_ ±ëäõá.³-500 )Þë Ûëä ±Þð¿Üõ wë.±ëß.Àë. 37. ÚëõÍó lí ±ëß. åëèð 4Ñ 5Ñ 6Ñ 7Ñ Àë. ½. çíäíá ÀëÜëõÜë_ ÉõÞë ÜðAÝ ÔËÀ ÖßíÀõ çíÜõLËÞëõ µÕÝëõà ×ëÝ Èõ.³.Üë_ VËíá Ëí.lí. ÚëõÍóÞëõ ±õç. ±ëèð½ ÜðAÝ ³ÉÞõßlí (ìÞT²kë) ÃðÉßëÖ ÕëHëí ÕðßäÌë ±Þõ ÃËß TÝ. ±ëß.Þë ÛëäÜë_ áõäëÜë_ ±ëäõá Èõ. ÚëõÍó ÀÇõßí ±KÝZëlí 2Ñ 3Ñ çPÝlí çPÝlí 9Ñ 10Ñ 11Ñ 12Ñ 13Ñ 14Ñ 15Ñ lí Ýð.Àë.äWëý 2007-08Þë ±õç. {ëõÞ-ß.³. ÉÝëßõ çñìÇÖ ±õç. 46. Éí. ÕËõá. ÜËíßíÝá çõá. lí ±õÜ. ½. ÚëõÍó lí ±õÞ.ìä. ÚëõÍó ÀÇõßí À. ±õÎ.ÖõÜÉ çí. À<_ÛëHëí lí Úí. ßëÉÀëõË Þë.±ëõ.lí. ÜèõÖë 8Ñ èëõ¼ëõ ±ìÔÀ çìÇälí ±Þõ ÜðAÝ ³ÉÞõßlí.Þë ÜËíßíÝáÞë Úõì{À ßõË Éõ Öõ °Sáë ÜëËõ áõäëÞð_ ÜëÃýØåýÞ Èõ. ÔßÜÕðß Þë.lí. VËíáÞë Ûëä ±Þð¿Üõ wë. Õí.³.³.951/. (±õÎ.038/±Þõ wë. ËõÀÞíÀá çõá. Àõ. Ôë_ÃÔþë çPÝlí çPÝlí çPÝlí çPÝlí ÀLäíÞßlí çPÝlí çPÝlí çPÝlí çPÝlí çPÝlí çPÝlí çPÝlí çßÀëßlíÞë ÜëÃýØåýÞ ÜðÉÚ ±ëß.ÕþìÖ ÜõìËÿÀ ËÞ áõäëÜë_ ±ëäõá Èõ.±ëß.±ëß. çëäÔìßÝë ÜðAÝ ³ÉÞõßlí (ìÞT²kë) ÃðÉßëÖ ÕëHëí ÕðßäÌë ±Þõ ÃËß TÝ. ±ÜØëäëØ Ö×ë ßëÉÀëõË °SáëÞë ÛëäëõÞõ ±ëÔëßõ ÜËíßíÝáÞë Úõì{À ßõË ÖöÝëß Àßõá Èõ.±ëß.ë.±ë.Úë_. çðßÖ Àë.ìä.±õç. ÕëHëí ÕðßäÌë ±Þõ ÀSÕçß ìäÛëà lí ±õÞ.Üë_ Úõì{À ßõË wë. {ëõÞ-3. ÚëõÍó lí ±õá. 34.±ëß.±ëõ.Õõ.±ëß.

±ù.ÕëHëí ÕðßäÌëÞë ÀëÜÜë$ Âëç ÕþÀëßÞí ÀëÜÃíßíÞë À<åâ ÀëßíÃßëõ.±ëß. ßíÎíáÙÃ.±ù.Þë ±õç. ±ëäõ äÂÖõ ÚLÞõ -ÀëßÞë ÛëäùÞí ÉwßíÝëÖ ßèõ. åèõßí . Éõäë Àõ ÎíËß. ±ë×í ±ë äÂÖõ ±õç.±õLÍÚí. (1) ÀõLÄ çßÀëßÞë ±ëÚÀëßí ÉÀëÖ (Central Excise) ìäÛëÃÞë 9/2002Þë ÞùËíÎíÀõåÞ ±Þðçëß ÕíäëÞë_ ÕëHëíÞë_ -ùÉõÀËùÜë_ µÕÝùÃÜë_ áõäëÖë_ Õë³Õù Ö×ë ÎíSËÿõåÞ MáëLËÞë ÜëáçëÜëÞÜë_ çùçý×í çQÕ çðÔíÞë ÉJ×ëÞõ ±õÀçë³{Üë_×í Üðã@Ö ±ëÕäëÜë_ ±ëäí Èõ.±ëß.±ëõ. äõSÍß. (4) Õë³Õáë³Þ Õë×ßäë ÜëËõÞí ËÿõLÇ ÜëËõÞð_ ÂùØëHë. ÀìÜËíÞë çPÝëõ ¦ëßë ×Ýõá ÇÇëý-ìäÇëßHëë ØßQÝëÞ ÞíÇõ ÜðÉÚÞí ÀëÝýäëèí ÀßäëÜë_ ±ëäõá Èõ. (ß) ÜËíßíËá ±ë³ËÜùÞë Ûëäù ÕöÀí ÚùÍó ¦ëßë Éõ ÜíËíßíÝáÞë Ûëäù ßõ³Ë ÀùLËÿëÀË ¦ëßë ÞÀÀí ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ Öõ ÜðÉÚ áõäëÜë_ ±ëäõá Èõ.±ëß. MáQÚß / Õë³Õ ÀËÙÃÞë Âëç èõSÕßëõ Éõäë Àõ áõÚßÞë ØöìÞÀ Øßëõ ÕëHëí ÕðßäÌëÞë ÀëÜëõÞë ÕþäÖýÜëÞ Ú½ß ÛëäÞõ KÝëÞÜë_ ßëÂíÞõ áõäëÜë_ ±ëäõá Èõ Ö×ë Öõ ±Þðçëß (Ûëä M²J×ÀßHë ) ±ëÔëìßÖ ÛëäçñìÇ ÖöÝëß ÀßäëÜ_ë ±ëäõá Èõ. (3) áõÚß ÀëÜÞë Ûëäù ßõ³Ë ±õÞëáíçíç ¦ëßë ÖöÝëß ÀßíÞõ áõäëÜë_ ±ëäõá Èõ. ±ëÜ ÈÖë_ ÃëÜÞí ±_ØßÞë ÀëÜù ÕHë VäÉáÔëßë ÀëÝý¿Ü ±×äë ±LÝ ìäÛëÃù ¦ëßë ±LÝ ÀëÝý¿ÜùÜë_ ×Öù èù³. ÚùÍó ¦ëßë ÜðAÝIäõ ±ë -ÀëßÞë_ ÀëÜù ×ëÝ Èõ. ZëõìhëÝ ±ìÔÀëßí±ëõ Õëçõ×í Üâõá ±ìÛÕþëÝëõ ±Þõ ±õç. ±LÝ ÜËíßíÝáÞë Ûëäù µIÕëØÀ Õëçõ×í Üõâäí ÛëäçñìÇÜë_ µÜõßäëÜë_ ±ëäõá Èõ. çìÜìÖ ¦ëßë ÀßäëÜë_ ±ëäõá ÇÇëý ìäÇëßHëë ±Þõ ZëõìhëÝ ÀÇõßí±ëõ ÖßÎ×í Üâõá ±ìÛÕþëÝëõÞõ KÝëÞÜë_ ßëÂíÞõ ÞíÇõ ÜðÉÚ ÀëÝýäëèí ÀßäëÜë_ ±ëäí. ÚõÍÙà äÃõßõ ±ë³ËÜ ±ëß. ÚÞëääë ÜëËõÞë VËëLÍóÍ Íù@ÝðÜõLË ÜðÉÚ ±õÞëáíçíç ÀßäëÜë_ ±ëäõá.Üë_ ±õÀçë³{ ÍuðËí çë×õÞë Ö×ë -ùÉõÀË ±ù×ùßíËí çìËóÎíÀõË çë×õÞë ±õÜ Úõ -ÀëßÞë Ûëäù ÞÀÀí ÀßíÞõ ØåëýääëÜë_ ±ëTÝë_ Èõ.

³áõÀËÿíË ÀõÚá.±õç. èëá ±õÜ. 456-2000 Þð_ ÜëÃýØýÞ KÝëÞõ á³ ªíÇí Ëë_ÀíÞë çíVÜíÀ {ëõÞ-3-4 ±Þõ Õ Þë ±áà ±áà {ëõÞ ÎõÀËß KÝëÞõ á³ áíËß Úõ³{ Ûëäëõ ÃþëÎíÀ ÕþëõÉõÀåÞ Üõ×Í×í Üõâäõáë Èõ.Íí. ÛñÀoÕÞë ±ë³. Ãõç Õë³Õáë³Þ.±õç.±õÜ. (Õ) ÀìÜËí ¦ëßë ÞíÇõ ÜðÉÚÞí Þäí ±ë³ËÜù ±õç. (ÍíäëõËßÙà ÀßäëÞð_ ßèõ Èõ ) ÂëõØëHëÀëÜ Ôb_ äÔëßõ µíÍ<_ èëõÝ Öëõ ÖõÞõ áíÔõ ×Öë ±ÀVÜëÖëõ ÜëËõ ÜëÞä Ö×ë ÕþëHëí±ëõÞë äíÜëÞí ßÀÜÞõ KÝëÞõ áõäëÞí ßèõ Èõ. ÂëâÀñäë±ëõ.Þë ÜëÃýØåýÞ ÜðÉÚ IS 1893-2002 PART-2(DRAFT CODE) Seismic force for liquid storage structure ÃHëÖßí ÀßÖë_ ÛñÀoÕÞë ÀëßHëõ ±ÃëµÞë IS 1893-1984 çßÂëÜHëíÞõ Úõ ×í hëHë ÃHëë seismic forces ÃHëÖßíÜë_ ±ëäÖë èëõäë×í ªÇí Ëë_ÀíÞë VËõ°_à ±Þõ ÎëµLÍåÞÜë_ ÂëVçëõ äÔëßëõ ×ëÝ Èõ Éõ ÀëßHëõ Àëõî¿íË ±Þõ VËíá ßõ³ÞÎëõçýÜõLË (çâíÝë)Þë ÉJ×ëÜë_ ÂëVçëõ äÔëßëõ ×ëÝ Èõ. äâí. ÂëõØëHëÞí ÜëËí åèõßëõÜë_ á³ ÉäëÜë_ ±ëäÖí èëõÝ Èõ. ªÇí Ëë_Àí/ÎíSËß/ ç_Õ äÃõßõÞí Íí{ë³ÞùÞõ °.MáëLË  É\× ÝëõÉÞë±ëõÞí ÜßëÜÖ ±Þõ ìÞÛëäHëí (6) ÕëHëí ÕðßäÌë ÚùÍó ¦ëßë èëáÜë_ ÇëáÖë_ ÀëÜù Éõäë_ Àõ. ÉõÜ Àõ ËõáíÎëõÞ áë³Þ.±õ.±ëß. ÉÜíÞÖâÞë ÛñÃÛý ÕëHëí ½õ µÕáOÔ ×ëÝ Öëõ ÖõÞõ µáõÇäð_ ÕÍõ.ßÕ ÃþõÍ ±Þõ äÔëßõ ßíÇ Àëõî¿íË äëõËß ßíËõ³ÞÙà VËÿÀÇßÜë_ äëÕßäëÞð_ ±ë³. ÖõÞëõ ±Üá ÀßäëÞëõ ×ëÝ IÝëßõ Ûëäëõ Öõ ÕþÜëHëõ ±õÜ.ìäVÖëßëõÜë_ çë_ÀÍí åõßí±ëõ èëõäëÞõ ÀëßHëõ Ö×ë VÝð±ß áë³Þ ÔHëí µÙÍí ÞëÂäëÞí ×Öí èëõÝ Èõ Öëõ ÖõÞë ÂëõØëHëÜë_ Éõ Ào³ Úë_ÔÀëÜëõ Üâõ.  äëõËß ÜíËß  ±ëß.±ëõ.±õç. ±ë³. ÂëõØëHëÜë_ ßõÖëâ Àõ Ôçí ÕÍõ Öõäë V×âëõ èëõÝ Öëõ ÀëÜ Àßäð$ ÜðUÀõá ÕÍõ Èõ. ÕëHëíÞë ½õÍëHëëõ äÃõßõÞõ KÝëÞõ áõäëÜë_ ±ëäõá Èõ. ÉõÜë_ ±õÜ-30 Àëõî¿íË ßõË ÜíÞíÜÜ ÃþõÍ çñÇäõá Èõ.±ù.Üë_ çÜëäõå Àßäë çñÇäõá Èõ. 3370 ÛëÃ-ß ÍÿëÎË ÀëõÍ ÖöÝëß Èõ.30 Þí . ÔHëíäëß åèõßëõÜë_ ÜÀëÞÞë Úë_ÔÀëÜ ÞÚâë èëõÝ Èõ. ±ëäë ÜÀëÞëõõÞë ßZëHë ÖõÜÉ äâÖßÞí ÕHë ½õÃäë³ ÀßäëÞí ßèõ. ÜðÉÚÞí Íí{ë³Þëõ ÂñÚ É ×ëõÍí ç_AÝëÜë_ ÖöÝëß ×Ýõá Èõ.±õç. Éõ KÝëÞõ áõäëÞí ßèõÖí èëõäë×í Öõ ÜðÉÚ ±áÃ×í ±õÞëáíçíç Àßí Ûëäëõ çñÇäõá Èõ.

ßõLÎëõçýÜõLË.Õë³Õ ( Üë{ë Õþëõçõç) Ûëä äÔëßëõ áíÔõá Þ×í. çí. Õë³ÕëõÜë_ çßõßëå 26.±õç.Íí. ±õLÃá ÇõÞá. Õë³ÕÜë ±ëß.Íí.áõÍß. ±õÜ. Õë³ÕÜë_ çßõßëå 11. (9) äëõËß èõÜß ÀLËÿëõá Ííäë³ç. ±õÜ.çí. ±ëÔëìßÖ É\Øí É\Øí ZëÜÖëÞí ÛëäçñìÇ ÖöÝëß ÀßäëÜë_ ±ëäõá Èõ.±õá.31 ËÀëÞëõ Ûëä äÔëßëõ.±ë³. (1) Íí.±ë³. Úëõá äëSä.16 ×í 65.çí.49 ËÀëÞëõ Ûëä äÔëßëõ.Þí ±ë³ËÜëõÞë ßõË ±õÞëáíçíç Àßí ÛëäçñìÇ ÖöÝëß ÀßäëÜë_ ±ëäõá Èõ.äëõËß ÜíËß (èõáíÀá Ëë³Õ). (3) ±õ.(Bar Wrapped steel cylinder) Õë³ÕÜë_ çßõßëå 31 ËÀëÞëõ Ûëä äÔëßëõ (6) Õí. ÜðÉÚ ÛñÀoÕÞë ØÚëHëÞð_ äÔëßëõ ÖõÜÉ çíÜõLË ±Þõ VËíáÞë ÛëäÜë_ ×Ýõá ÖëÉõÖßÞëõ äÔëßëõ KÝëÞÜë_ áõäëÜë_ ±ëäõá Èõ. .90 ×í 11. (8) °.ìÕþÀëVË.çí.±ë³.çí. çí.±ë³.12 ËÀëÞëõ Ûëä äÔëßëõ.çí.ÍÚSÝð_.Õí. ÜðÉÚ çßõßëå 7. Õë³ÕùÜë_ ÛëäçñìÇÜë_ çßõßëå 26 ×í 39 ËÀë äÔëßëõ (ß) °. (7) äëõËß ËÿíËÜõLË MáëLËÞí èë³ÍÿëõáíÀ ±Þõ Õþëõçõç Íí{ë³Þ 22 ÀáëÀÞë äÀíýÃÜë_ ±ëÂë ìØäçÞí ÉwßíÝëÖÞë ÕëHëíÞë ÉJ×ëÞõ åðìKÔÀßHë ÀßäëÞí ÀëÜÃíßí ÃHëÖßíÜë_ á³Þõ ±õÜ.40 ËÀë Ûëä äÔëßëõ.çí. ÜõÞèëõá ÁõÜ ±Þõ Àäß.çí.±ë³ËÜÞëõ çÜëäõå ÀßäëÜë_ ±ëäõá Èõ ±Þõ VËíáÞë ÛëääÔëßëÞë KÝëÞõ á³ ±ëß. (7) ±õÇ. Õë³ÕÜë_ ±ëß.±õç.±õç. çí. ±ëß.±ëß.±ë³. ÜðÉÚ çßõßëå 8.Íí. (4) Õí.Õí.±õç. ±ë³.çí.ÎëÝß èë³ÍÿLË.³. MáõËç.çí. (Õ) Úí. ÛëäçñìÇ 2008-09Üë_ çñÇäõá ÀõËáíÀ ÜðAÝ ±ë³ËÜùÞù Ûëä äÔëßù ÛëäçñìÇ-2007 -08 ÀßÖë ÞíÇõ ÜðÉÚ Èõ.äí. ½õ³LËç.73 ×í 10.±õç.±õÜ.Àëµá Ëë³Õ äõLËíáõËß.±õç. Õë³Õëõ çßõßëå 31 ËÀëÞëõ äÔëßëõ.çí. VËëõÕ ÀëõÀ. ÀËÙà ±õÉ.

Õë³Õ ÜëËõ ±õç.Þí çëÎ çÎë³Üë_ 10 ×í 40 ËÀë ÉõËáëõ ÔËëÍëõ Àßõá Èõ.çí.çí.çíõ.±ë³. ÀìÜËí ¦ëßë ÖöÝëß ÀßäëÜë_ ±ëäõá ÚùÍó±õç. (18) ±ëõÀçíÍõåÞ ÕëõLÍÞí Ö×ë VÝð±õÉ ËÿíËÜõLË MáëLËÞí ±ë³ËÜÜë_ 20 ËÀë ÉõËáëõ Ûëä äÔëßëõ çñÇäõá Èõ. ÚËß ÎáëÝ äëSä. ÀëõáßÞí ÛëäçñìÇÜë_ 31 ËÀëÞëõ Ûëä äÔëßëõ. (14) Õí. ±õç.±ù.Þõ ÚùÍó ÀìÜËí çÜZë ÜñÀäëÜë_ ±ëäõ Èõ Ö×ë ±õç.±ë³. ßíÎáõÀç äëSä.±ëß. (13) ±ëß.±ëß.Õí.çí.±ù.çí. (16) ±ëß. (1ß) ±ëß. ÉÝëßõ çQÕ ±Þõ ÃþëµLÍ áõäá çìäýç ßí{äýÝß ÜëËõ 3 ËÀë ×í Õ ËÀë çðÔíÞëõ Ûëä äÔëßëõ çñÇäõá Èõ.±ëß. (17) ÎíSËß MáëLËÞí ±ë³ËÜëõÜë_ çßõßëå 2 ×í 5 ËÀë ÉõËáëõ Ûëä äÔëßëõ.VËõ5 (ÚÔë É ÕþÀëßÜë_ ÚÔí É çë³{Üë_). ìÕþÀëVË ÇõQÚßÞí ÛëäçñìÇÜë_ çßõßëå 31 ËÀëÞëõ Ûëä äÔëßëõ.±õÜ. ±õ. çí.Þí ±ëÂßí Àßõá ÛëäçñìÇ ÚëõÍó çÜZë ßÉ\ Àßäë ØßÂëVÖ Èõ. ±Þõ ³.±ëß.ªíÇí Ëë_ÀíÞë ÛëäëõÜë_ É\Øí É\Øí ZëÜÖë Ö×ë ªÇë³Þí Ö×ë É\Øë É\Øë ÛñÀoÕ {ëõÞÜë_ ÀëÜÃíßíÜë_ çßõßëå 4 ×í Õ ËÀë çðÔíÞëõ Ûëä äÔëßëõ. ÜõÞèëõá ÁõÜ ±Þõ Àäß. VÕõUÝSç.±ë³. ßÚß ßÙà Ö×ë ÜíçõáõÞíÝçý ÎíËÙÃÞí ÛëäçñìÇÜë_ çßõßëå 15 ×í 31 ËÀëÞëõ Ûëä äÔëßëõ (10) VSÝðç äëSä. çßÎõç ÚëõZë äí× Àäß çë×õÞí ÛëäçñìÇÜë_ çßõßëå 19 ËÀëÞëõ Ûëä äÔëßëõ.Õí.ßÚß ßÙÃ).çí.Íí. VÕõUÝá.çí.Úí.±ë³.ÀMáÙà (³.çí. ±õÜ. ±õ.±õç.±õç. çí.±ëß.±ëõ. .çí.çí.çí.çí. Õë³Õ ÜëËõÞë ±ëß.±õÜ. VËëõßõÉ ËõLÀÞí ÛëäçñìÇÜë_ çßõßëå 8 ËÀëÞëõ äÔëßëõ (15) çQÕ Ö×ë ³.Íí. ±õß äëSäÜë_ 6 ×í 18 ËÀëÞëõ Ûëä äÔëßëõ (11) çí.äí.

(1) äWëý 2008-09Þí ÛëäçðìÇ Ü_Éñß Àßäë ÛáëÜHë ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ.±ëß.. (3) ±LÝ ìäÛëÃù Éõäë Àõ ±ëß. Õë. TÝ. ÜðAÝ ³ÉÞõß. ±Þõ Ã. (ÜëõÞíËßÙà ±õLÍ MáëìÞ_Ã) Ãð.Íí.±ëß. . 2008-09 ÜëËõ ) ½ÜÞÃß °SáëÞë ±ëõÂë Ü_Íâ ÖëáðÀÞë ÚõË ìäVÖëß Ö×ë Íë_à ±Þõ ÖõÞë Éõäë ËÿëÝÚá ìäVÖëß ±Þõ åèõßí ìäVÖëß ÜëËõ ±õç. ±õLÍ Úí.±ëõ.Üë_ ±ëäÖë ÖëáðÀë±ëõ ÖõÜÉ ÀEÈ °SáëÜë_ À>äëÞí ÀëÜÃíßí ÜëËõ ±Þõ åèõßí ìäVÖëß ÜëËõ ±õç. ±LÝ ËÿëÝÚá ìäVÖëß.ØßÂëVÖѵÕßùÀÖ -VÖëäÞëÞõ KÝëÞÜë_ ßëÂí ±õç. Íë_à °Sáë Ö×ë äáçëÍ °SáëÞë ÔßÜÕðß Ö×ë ÀÕßëÍë ÖëáðÀë ìäVÖëß.Þë Øß µÕßë_Ö çë×õ ßëÂõá ÕìßìåWË ÜðÉÚ äÔëßëÞë Øß µÜõßíÞõ ÃHëäëÞí ÛáëÜHë Èõ.Þë Øß µÕßë_Ö ÞíÇõ ÜðÉÚÞë äÔëßëÞë Øß µÜõßíÞõ ÃHëäëÞë ßèõåõ. (ß) ÛëäçñìÇ ÚÞëääë ÜëËõÞë ßõ³Ë ±õÞëáíçíç ÜëËõÞð_ VËëLÍóÍ Íù@ÝðÜõLË Ü_É\ß Àßäë ÛáëÜHë ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. ÀìÜËíÞí ÞíÇõ ÜðÉÚ ØßÂëVÖ Èõ.±ëß. Õð. ÃðÉßëÖ Üõßí Ëë³Ü ÚëõÍó ìäÃõßõ ¦ëßë ±õç. Íí. ÚëõÍó Ãë_ÔíÞÃß 5ìßìåWË (±õç.Õí.±ù.±ù.Üë_ ±ë³ËõÜ èùÝ Öõäë ØßõÀ ìÀVçëÜë_ Éõ Öõ °Sáë -ÜëHëõ ±áà ±áà Éõ Öõ °SáëÞë Éõ Öõ ±ë³ËÜÞëõ ±_ØëÉ ÚÞëääë ÜëËõ Öõ ìÉSáëÞí ÛëäçñìÇ ÜðÉÚ Ûëäù áõäë µÕÝùà Àßäë ÛáëÜHë ÀßäëÜë_ ±ëäõ Èõ. ±ë äÔëßëõ çõÀåÞ -±õ ÜËíßíÝá ÜëËõ ÃHëäëÞëõ ßèõåõ ÞèÙ.±ëõ. (4) ½ÜÞÃß °SáëÞë ±ëõÂë Ü_Íâ ÖëáðÀëÞë ÚõË ìäVÖëß. ìç_Çë³.±ëß.±ëß.±ëõ.

Üë_ ±ëäÖë ÖëáðÀë±ëõ ÜëËõ 2.±.5 ËÀë 7 ÀEÈ °SáëÞë À<äëÞí ÀëÜÃíßí ÜëËõ 5 ËÀë ÞëõîÔ Ñ çõÀåÞ ±õ ÜËíßíÝá ìçäëÝÞë çõÀåÞëõÞë ±ë³ËÜëõ ÜëËõ áëÃð ßèõåõ.Íí.Þ_. .Õí. ìäVÖëß äÔëßëÞëõ Øß 1 ÚõË ìäVÖëß ÉÝ_ë ÉõËí Üâí ßèõ Öõ ìäVÖëß 50 ËÀë 2 ÚõË ìäVÖëß ÉÝë_ ÉõËí Üâí åÀõ ÖõÜ Þ×í Öõ 65 ËÀë ìäVÖëß 3 åèõßí ìäVÖëß 15 ËÀë 4 Íë_à °Sáë Ö×ë äáçëÍ °SáëÞë ÔßÜÕðß Ö×ë 10 ËÀë ÀÕßëÍë ÖëáðÀë ìäVÖëß 5 ±LÝ ËÿëÝÚá ìäVÖëß Õ ËÀë 6 Íí.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful