MĂSURĂRI ELECTRICE.

METODE ŞI MIJLOACE DE MĂSURARE A măsura o mărime înseamnă a o compara cu altă mărime, de aceeaşi natură, luată convenţional ca unitate de comparaţie şi denumită unitate de măsură. Rap dintre mărimea de măsurat A şi unitatea de măsură a reprez val numerică a mărimii α , adică: α= A/ a. Rezulta ca mărimea este egală cu produsul dintre unitatea de măsură şi valoarea sa. Masurarea reprez aprecierea cantitativa a propriet unor marimi fizice ca tens, curenţi, puteri, energ, rezistenţe care se caracteriz prin dimens fizice şi anumite raporturi între ele. O conditie esentiala pt măsurarea unei mărimi e stab unitatii de măsură a acelei mărimi şi existenta mijloacelor de măsurare, care să prezinte compararea mărimii cu unitatea ei, prin anumite met de măsurare. Unit de măsură tre să fie d aceeaşi natură ca si mărimea d măsurat şi să poata fi reprod fizic, pt a putea compara cu ea mărimile de măsurat. Unit de măsură sunt stab în fiecare ţară prin legi speciale, iar generalizarea lor mondială se asig prin acorduri internaţionale. Totalit unit de măsură folosite într-un domeniu oarecare de măsurare se num sist de unităţi. Unităţile fundamentale ale acestui sistem sunt: metrul (m) pentru lungime, kilogramul (kg) pentru masă, secunda (s) pentru timp şi amperul (A) pentru intensitatea curentului electric. Mijloacele de măsurare sunt mijloace tehnice cu ajut cărora se det cantitativ mărimea de măsurat. Exista două categ de mijloace de măsurare: a) măsuri- materializează unit de măsură sau valorile multiple ori submultiple ale acestora; b) aparate de măsurat- pt compararea directă sau indirectă a mărimii de măsurat cu unitatea de măsură. Mijloacele de măsurare se împart în: * mijloace de măsurare de lucru- utiliz la măsurările curente; la rândul lor pot fi mijl d măs d lab (cu o precizie mult mai mare) şi mijl de măs tehnice (cu o precizie mai mică); * mijloace de măsurare etalon- materializează unităţile de măsură cu precizie maximă, le păstrează şi le transmit mijloacelor de măsurare cu precizie inferioară. Metoda de măsurare e procedeul d comparare a mărimii d măsurat cu unit d măs. Met de măsurare diferă între ele după modul d obţ a val mărimii măsurate, forma d indicare a val măsurate sau precizia d măs.După modul d obţ a val mărimii măsurate se deosebesc: 1. met de măsurare directe- val mărimii de măsurat se obţ prin măsurarea nemijlocită a mărimii de măsurat, folosind aparate de măsurat sau măsuri; ex: măsurarea curentului electric cu ampermetrul sau a tensiunii cu voltmetrul; 2.met d măsurare indirecte- val mărimii d măsurat se obţ prin calc din val măsurate direct ale altor mărimi, d care e leg printr-o anumită rel fizică; ex: det rezist în c.c. se face prin calc astfel: se măs tens la borne şi curentul ce străbate rezistenţa, apoi folosim expresia legii lui Ohm.La fel şi măs impedanţei, în c.a. apelând la legea lui Ohm extinsă,Z=U/ I. 1. Metode de măsurare directă se impart in: -met de citire- val mărimii de măsurat se obţine prin citirea directă a indicaţiei unui aparat de măsurat etalonat în unităţi de mărimi;

1

-met de comparaţie- val mărimii de măsurat se obţ prin compararea directă a acesteia cu una sau mai multe măsuri. Met de comparaţie diferă între ele în fct de modul cum se compară mărimile de măsurat cu măsurile. Se deosebesc astfel: --Met de zero-mărimea d măsurat e comparată cu o măsură sau cu o mărime cunoscută de aceeaşi natura, care acţionând asupra aparatului d măs se variază până reduce la 0 efect mărimii de măsurat. Când efectele celor două mărimi asupra aparatului de măsurat se echilibrează, indicaţia acestuia este 0 şi cele două mărimi sunt egale; ex de met de zero este măsurarea maselor cu balanţa cu braţe sau măsurarea tens el prin compensare cu tens unui elem etalon cunoscut; met de zero este un caz particular al met diferenţiale în care diferenţa dintre val măsurandului şi val d referinţă e redusă la 0; în acest caz aparatul de măsurat este folosit doar ca indicator de zero iar eroarea sa nu intervine în măsurare; --Met diferenţială- comparaţia se realiz măsurând diferenţa dintre mărimea d măsurat şi măsura sau mărimea cunoscută, care acţion simultan asupra aparatului de măsurat; precizia acestei metode e cu atât mai mare cu cât diferenţa dintre cele două mărimi este mai mică; x = x0 +ξ x-valoarea măsurandului (mărimea de măsurat); x0 - valoarea de referinţă cunoscută; ξ - diferenţa măsurată direct. Eroarea aparatului de măsurat la eroarea totală a măsurării este neglijabilă, dacă valorile x şi x0 sunt suficient de apropiate. --Met de substituţie- mărimea d măsurat e substituita în montajul d măsurare cu măsura sau mărimea d comparaţie cunoscută, care se variază până se obţ acelaşi efect asupra aparat de măsurat ca şi în cazul mărimii de măsurat, situaţie în care cele două mărimi sunt egale. --Met permutării reprez o altă posibilitate de elimin a erorii comparatorului, în cazul unei comparaţii 1:1; raportul K al comparatorului trebuie să aibă o valoare apropiată de 1, dar nu trebuie cunoscută cu precizie. Met substituţiei şi met permutării sunt folos des pt măsurarea cu precizia cea mai mare a rezistenţei, inductivităţii si capacitatii. Atât met substituţiei, cât şi cea a permutării nu sunt comparaţii simultane.Ele sunt însă cu o comparaţie simultană, dacă în timpul celor două operaţii de măsurare toate mărimile care intervin (x, x0 şi xt) pot fi considerate constante. După forma de indicare a valorii măsurate, met de măsurare se împart în: 1. măsurări analogice- mărimea de măsurat se măsoară în mod continuu, val acesteia faţă de indicaţia aparatului de măsurat urmărind continuu variaţia mărimii de măsurat; 2. măsurări numerice (discrete)- mărimea de măsurat este descompusă în montajul de măsurare în mărimi discrete, care se măsoară numai la anumite intervale de tmp, val ei urmărind în mod discontinuu variaţia care e de obicei continuă a mărimii de măsurat.Valoarea indicata de aparatul de masurat este sub forma cifrica. După precizia de măsurare se deosebesc: 1.măsurări de laborator- se folos met şi mijl d măsurare d mare precizie şi se det erorile de măsurare; 2.măsurări industriale- se execută cu met şi mijloace de măsurare mai puţin precise şi fără a se ţine seama de erorile de măsurare.

2

APARATE DE MĂSURAT ELECTRICE Aparat d măsurat electrice sunt mijloace fizice d măsurare ce det cantit mărimii fizice măsurate prin transform acesteia, prin intermed unui semnal el, într-o mărime perceptibilă. Funcţion aparatelor d măsurat electr se bazează p utiliz fenom fizice leg d trecerea curent electr sau de formarea cp electromagn, ce prod: efecte măsurabile (sub formă d forţe sau d cupluri mecanice) sau anumite stări ale eleme electronice sau magnetice. Sub acţiunea acestora, folosind energ cp magn sau electric ori energ curentului el, se obţ o mărime perceptibilă si anume deplasarea unui sistem mecanic mobil sau un semnal numeric. Elemente componente ale aparatelor de măsurat electrice 1. Traductorul -are rolul d a transform mărimea fizică d măsurat într-un semnal electric intermediar, care e de obicei curentul sau tens electrică. Traduct electrice sunt diverse ca semnale de ieşire: cele analogice furniz un semnal continuu variabil cu mărimea măsurată (variaţia unei impedanţe, o tens, variaţia frecv sau fazei unei oscilaţii sinusoid, variaţia debitului sau duratei unor impulsuri etc.); cele numerice furniz un semnal discontinuu, o succesiune d impulsuri sau o combinaţie d tens ce reprez, dupa un anumit cod, val numerică a mărimii măsurate. La unele aparate de măsurat electrice traduct poate lipsi.De ex pt măsur temp se foloseşte un traduct electric (termorezistenţă sau termocuplu), iar pt măsurarea tensiunii sau curentului nu este necesar traductorul. 2. Dispozitivul de măsurat reprez partea activă a aparatului asupra căruia acţion semnalul electric preluat si care da naştere unei mărimi perceptibile, cu ajutorul căreia se det val mărimii măsurate. Mărimea perceptibilă poate fi deplas liniară sau unghiulară a unui sistem mecanic mobil sau un semnal codificat, d obicei electric, exprim sub forma numerică. Semnalele d ieşire ale aparatului pot fi adresate operatorului uman sau unui sistem tehnic (calculator) interconect cu aparatul (pt prelucrare ulterioară, înregistrare, comandă). În primul caz, semnalele d ieşire sunt de obicei vizuale şi mai rar auditive; semnalele vizuale au formă analogică (indicatori şi scară gradată) sau numerică. În al doilea caz, semnalele d ieşire sunt de obicei electr şi pot fi la rândul lor analogice (d cele mai multe ori tens continuă) sau digitale (tensiune în impulsuri pe baza unui anumit cod). -schema principala de funtion a unui parat electric:

T rad u cto r M ă r im e a d e ( co n v er to r ) m ă su r a t

X

D isp o z itiv u l d e M ărim ea M ă r i m e a e l e c t r i c ăm ă su r a t p e r c e p tib ilă in te r m e d ia r ă

Y

α

3

5 . 2. 5 ampermetre voltmetre wattmetre varmetre aparate de laborator (clasele 0.5. valoarea mărimii de măsurat fiind indicată sub forma unei deplasări unghiulare sau liniare a echipamentului (indicatorului) mobil în faţa unei scări gradate .determină mărimea de măsurat prin comparare directă una cu sau mai multe măsuri . valoarea mărimii de măsurat este afişată numeric Principiul de funcţionare aparate numerice Aparate de măsurat electrice Precizia de măsurare clasă de precizie 0.5 1.semnalul electric acţionează dispozitivul de măsurat în mod continuu.1 0.0.0 1.1 .semnalul electric este discretizat.5) Natura mărimii măsurate Utilizare 4 .Clasificarea aparatelor de masurat electrice: aparate indicatoare Metode de măsurare aparate comparatoare aparate analogice -furnizează valoarea mărimii măsurate direct sub forma unei indicaţii vizuale pe un dispozitiv de citire .2 0.5) aparate de tablou (clasele 0.5) aparate tehnice (clasele 1 . acţionând discontinuu anumite (la intervale de timp) dispozitivul de măsurat.5.

Dacă cifrele d orice rang iau toate val de la 0 la 9.Aparate analogice şi aparate digitale Rezultatul unei măsurări se exprimă tot timpul printr-un număr finit de cifre semnificative.d ieşire şi d influenţă. cu mediul ambiant şi cu operatorul uman. nr max ce poate fi afişat e 9999.precum şi la comenz aparatului. deci rezultatul măsurătorii variază discret. Rezoluţia afişării analogice e de regulă de ordinul a 10(la-2) ceea ce înseamnă 100 de puncte (trepte) de măsurare.fără a implica struct sa internă. după convertirea într-o mărime fizică convenabilă e cuantificat. În primul caz. exprim prin nr de poziţii care pot fi apreciate. Astfel procesul de măsurare cuprinde în mod obligatoriu etapa de discretizare.Intervalul de măsurare. rezoluţia este de 10(la-n). a cărei val este sesizabilă de om. iar în al doilea caz aparatul furnizează informaţie d măsurare direct sub forma unui număr care este citit de operatorul uman. Aparatul de măsurat digital are în struct sa şi elem caracteriz prin variaţie discontinuă a mărimilor. Aparatul de măsurat analogic are în struct sa numai elem analogice caracteriz prin variaţia continuă a mărimilor de intrare şi de ieşire.domeniul. Ele se exprim prin param funcţionali referitor la mărimile d intrare. El poate fi privit ca un instrument de simplă transformare a măsurandului într-o altă mărime fizică. Aparatele de măsurat tehnice au de regulă o singură gamă de măsurare. echiv cu 10(la n) pct d măsurare unde n este nr rangurilor d cifre zecimale afişate. a cărei val este uşor sesizabilă d operatorul uman. 5 . prima cifră a afiş (rangul zecimal cel mai înalt) poate avea un nr limitat de val. Afişarea digitală e caracteriz prin nr d cifre zecimale afiş care det rezoluţia afişării. e vorba de aparatele analogice. Această operaţie poate fi efectuată de operatorul uman sau d aparatul d măsurat. Afişarea analogică şi afişarea digitală Afişarea analogică e caracteriz prin lungimea scării gradate. A. Caracteristici metrologice ale aparatelor de măsurat Se ref la comportarea aparatelor d măsurat în raport cu obiectul supus măsurării. Măsurandul. aparatul d măsurat furnizează informaţia d măsurare sub forma unei mărimi fizice variabile continue. Acest aparat de măsurat se numeşte aparat digital (sau aparat numeric). spre deosebire de val măsurandului. e vorba d o afiş digit cu 4 cifre. iar rezoluţia e 10(la-4) adica 10000 pct d măsurare. Int de măsurare poate fi împărţit în game d măsurare (scări d măsurare). 2. Majorit aparatelor de măsurat de lab sunt aparate cu mai multe game d măsurare. fineţea divizării (nr d diviz) şi mobilitatea indicatorului. Toate aceste caracteristici det rezoluţia afişări(capacit ei). intervalul dintre val min şi val max măsurabile cu un aparat de măsurat. Nr treptelor dă val măsurandului. de ex numai 0 şi 1 sau 0. Această operaţie este denumită conversie analog-digitală. 3. 1. adică este dirijat în trepte de o anumită fineţe. Ex: dacă n=4. Deseori. Afişarea se num în acest caz cu n cifre sau cu 10(la n )pct d măsurare. care d cele mai multe ori variază continuu.

B. cp electrice şi magn. 6 . Justeţea e dată d eroarea d justeţe sau sistematică. 1. îmbătrânirii pieselor. D. fluctuaţiilor inerente ale compon electronice. -Fluctuaţiile datorită perturbaţiilor proprii şi exterioare ale aparatului. se expr prin rap dintre variaţia indicaţiei şi variaţia corespunzătoare a mărimii măsurate. Fidelitatea (sau repetabilitatea) e caracteriz d erorile instrumentelor. urmărind cât mai rapid variaţiile măsurate. aceste propriet depind de următ aspecte: -condiţiile în care se află aparatul. Este rap dintre variaţia mărimii de ieşire şi variaţia corespunzătoare a mărimii de intrare. poziţia aparatului. şi sunt influenţate d fact externi: temp. Precizia instrumentală e descrisă d eroarea instrumentală. calitate a aparatului d a da rezultate cât mai apropiate d val adevărată a măsurandului.propriet aparatului d a da indicaţii apropiate d val efectivă a mărimii măsurate.cea mai mică variaţie a măsurandului. Noţiunea d rezoluţie e leg d dispozitivul d afiş a rezultatelor. erorile de repetabilitate se dat imperfecţiunilor constructive. C. Cu cât influenţa acestor factori e mai mică. umiditate.Precizia instrumentală are două compon: justeţe şi fidelitate. -Sensibilit indicatorului de nul.calitatea aparatului d a percepe cele mai mici variaţii ale mărimii măsurate.Sensibilitatea. proporţ cu măsurandul. cu atât şi aparatul are caracteristici metrologice mai bune.cea mai mică variaţie a măsurandului ce poate fi pusă în evidenţă cu ajut aparatului d măsurat.propr aparatului d a avea o inserţie cât mai mică. *Eroarea d liniaritate. Eroarea de justeţe reprez abaterea val medii a unui nr mare d val indicate d aparat faţă d val reală a măsurandului. în cazul afiş analogice cu scară gradată şi indicator. deformaţia remanentă a elementelor elastice. *mobilitatea. *justeţea.propriet aparatului d a avea o variaţie cât mai mică a indicaţiilor la diferite măsurări ale aceleiaşi mărimi. Astfel. Pragul d sensibilitate. uzurii în timp şi cu temp etc. La aparatele analogice semnalul electric intermediar se exprimă în diviziuni. Acestea sunt: *precizia. care poate fi apreciată pe indicatorul aparat de măsurat. Eroarea d repetabilitate(fidelitate) e abaterea rezultatului unei măsurători individuale faţă d val medie a indicaţiilor. În cazul afişării numerice. perturbaţiilor exterioare. rezoluţia este egală cu o cifră a ultimului rang zecimal (un digit). Rezoluţia se exprimă de obicei în unităţi de mărimi măsurate sau unităţi relative. în unghi de rotaţie a sistemului mobil sau în deplasarea indicatorului. 2. Erorile d justeţe se datorează calibrării. e importantă deoarece det precizia max pe care o poate avea un aparat de măsurat şi val minimă nemăsurabilă a măsurandului. *fidelitatea. *Eroarea de histerezis. Sintetizând cele afirmate mai sus se pot scrie următ: -caracteristicile metrologice ale unui aparat sunt propriet care det calităţile acestuia. rezoluţia e consider d obicei o diviziune. Pragul d sensib e det d unul sau mai mulţi din următorii factori: -Rezoluţia aparatului d măsurat. *sensibilitatea. Tipuri d erori instrumentale: *Er de 0 (ct p tot interv d măsurare). care include eroarea sistematică şi eroare aleatoare proprie aparatului de măsurat. care dau cuplul rezistent etc.*Er d proporţionalit (multiplicativă). E. -cond în care se efect măsurătoarea.Precizia. Aparatul d măsurat e caracteriz prin precizia instrumentală. exprimă gradul d exactitate al rezultatelor în măsurători.Rezoluţia.

aceste aparate se subîmpart în apar cu cadru mobil şi apar cu magn mobil. Aparate feromagnetice (cu fier mobil)-conţin o piesă mobilă din Fe supusă acţiunii cp unei bobine fixe parcurs d curent sau a echipaj unei piese fixe din Fe magnetizată d curent. Aparate electrostatice. funcţionează sub acţiunea forţelor de tensiune (alungire) care iau naştere ca urmare a dilatării firelor încălzite de curentul de măsurat. Dispozit d măsurat ale aparatelor analogice se compun. Aparate de inducţie. p cale magn sau el. acesta s-ar deplas până la lim extremă. cu ajut unor elem elastice. det în primul rând d natura fenomenului fizic care stă la baza funcţionării lor. 2. a echipajului mobil. Dacă asupra echipajului mobil al dispoz d măsurat acţion numai cuplul activ. 7 . denumit cuplu activ care apare ca urmare a interacţ dintre mărimile fizice existente în cele două părţi. deci d mărimea d măsurat x şi d principiul de funcţion al dispozitivului d măsurat. doar că pentru întărirea câmpului magnetic folosesc nişte piese feromagnetice.. Pt ca fiecărei val a mărimii d măsurat să îi corespundă o anumită deplas. Astfel se deosebesc următoarele grupe de aparate analogice. Unghiul d rotire pt care se obţine echilibrul se num deviaţie permanentă. 4. Aparate termice cu fir cald. clasificate după principiul de funcţionare: 1. 5.Transform energ se realiz în conformit cu fenomenul fizic care stă la baza construcţiei şi funcţionării dispozitivului d măsurat. 7. Aparate electrodinamice. 6. Aparate ferodinamice. Cupl rezistent poate fi creat pe cale mecanică. energ care prod mărimea perceptibilă sub forma unei deplas unghiulare sau liniare a unui echipaj mobil. 3. folos interacţ dintre cp magnetice prod de una sau mai multe bob fixe parcurse de curenţi alternativi şi curenţi induşi de aceştia în piese conductoare mobile. Cuplul activ depinde d val energ cp magn sau electric prod de semnalul electric primit. care funcţionează sub acţiunea forţelor electrostatice care se exercită între piesele metalice fixe şi mobile între care există diferenţă de potenţial electric. indiferent de val mărimii de măsurat. proporţ cu unghiul de rotaţie α .APARATE DE MĂSURAT ANALOGICE Funcţion aparatelor d măsurat analogice se bazează pe transform energ el sau magn a mărimii d măsurat în energ mecanică. folosesc acţiunea forţelor electrodinamice care se manifestă între bobinele fixe şi mobile parcurse de curenţi. în general. funcţional sunt identice cu cele electrodinamice.Prin urmare echipajul mobil se roteşte sub acţiunea simultană a cupl activ şi a cupl rezistent. până când acesta din urmă. Clasificarea aparatelor de măsurat analogice Aparatele de măsurat analogice sunt d o mare diversitate constructivă. Partea mobilă se deplas sub acţiunea unui cuplu de forţe. egalează cupl activ. Aparate magnetoelectrice-folosesc interacţiunea dintre cp unui magn permanent şi una sau mai multe bobine parcurse de curenţi continui. denumit cuplu rezistent. după cum e mobilă bobina sau magn permanent. Poziţia de echilibru se caracteriz prin aceea că suma cuplurilor care acţionează asupra echipajului mobil este nulă. crescând cu unghiul de rotire. cuplul activ e echilibrat d un cuplu d sens contrar. dintr-o parte fixă şi o parte mobilă. Fiecărei val a mărimii demăsurat îi cores pt aparatul dat o val complet det a cuplului activ.

*tens d încercare dielectr. Principiul de funcţionare a dispozitivului de măsurat este indicat pe cadranul fiecărui aparat de măsurat prin diferite simboluri. asupra unor lamele metalice care intră în rezonanţă. fcţ d tipul aparatului. 5 1 3 7 0 3 2 V S T A S 1 9 9 2 1 5 0 P cadran se mai inscripţionează:*unit de măs. traduct şi accesorii. din una sau mai multe bobine (la aparatele feromagnetice. 5 0 1 0 0 0 2 . funcţion se bazează pe acţi unui electromagn d c. alc fiecare din elem active şi elem auxiliare.*cls d precizie. Aparate cu redresor. sunt formate dintr-un aparat de măsurat magnetoelectric asociat cu un dispozitiv redresor. Aparate cu termocuplu. *nat curentului. 8 . În general.Aparat analog se compun ca orice aparat electr de măsurat din: dispozit d măsurat. care diferă între ele doar constructiv. Dispozitivul de măsurat E form din ansamblul d organe din a căror interacţiune rezultă forţe mec care det mişc unui echipaj mobil. în care se folos deformarea unei lamele din bimetal datorită încălzirii directe sau indirecte de către curentul de măsurat.*poziţia normală d funcţion.8. combinat sau necombinat cu un magn. conductoare de curent (la aparatele termice cu fir cald). el se compun dintr-o parte fixă şi o parte mobilă. Constructiv diferă d la un tip d aparat la altul.a. electrodinamice şi ferodinamice). cu ajutorul cărora se măsoară curenţi sau tensiuni alternative. Echipajul fix produce câmpul magnetic sau electric ce determină mişcarea echipajului mobil. în care se măsoară cu ajutorul unui aparat magnetoelectric tensiunea electromotoare a unui termocuplu încălzit de curentul de măsurat. Părţile componente ale aparatelor de măsurat analogice Deşi sunt d o mare diversitate dpdv al construcţiei şi principiului de funcţion. un sistem de plăci conductoare (la aparatele electrostatice). 11. * elementele active ale dispozitivului de măsurat. 10. *marca fabricii.. Sunt acelea care în prezenţa mărimii electrice d măsurat interacţ producând deplas părţii mobile. liniare sau unghiul reprez val mărimii măs. 9. ale cărui deplas. Aparate cu lame vibrante. Se deosebesc ca elem active: echipajul fix şi echipajul mobil. Aparate bimetalice. dependent d principiul d funcţion. intrebuintarea lui şi condiţiile d exploatare. El poate fi alcătuit din unul sau mai mulţi magneţi permanenţi (la aparatele magnetoelectrice). *val nominale ale mărimii. aparatele d măsurat analogice au o serie de elem componente comune.

Amortizorul. Cuplul rezistent electric este produs în acelaşi mod ca şi cuplul activ de forţele electromagnetice. discuri nemagnetice (la aparatele de inducţie) sau pârghii mobile (la aparatele termice cu fir cald). ferodinamice). dintre care unul este cuplul activ. care se mişcă în faţa unei scări gradate. Cuplul rezistent magnetic este creat de interacţiunea dintre curenţii induşi de un magnet permanent într-un disc de aluminiu. c.Corectorul de zero.Echipajul mobil produce un câmp de aceeaşi natură cu cel produs de echipajul fix. prin răsucirea sau dezrăsucirea lor odată cu rotirea echipajului mobil. precum şi la fixarea şi consolidarea diverselor elemente componente. fixate pe acelaşi ax. El constă dintr-un şurub prevăzut cu o tijă excentrică faţă de axa de rotaţie. iar cu celălalt capăt de şasiul dispozitivului de măsurat sau de o piesă mobilă numită corector de zero.Dispozitivul de producere a cuplului rezistent. b. b. El este alcătuit dintr-un indicator. care poate deplasa prin intermediul unui antrenor punctul de fixare a unuia dintre arcurile spirale. Arcurile spirale ca şi benzile şi firele de suspensie servesc şi la revenirea echipajului mobil la zero după efectuarea măsurării. c. la indicarea valorii acesteia. la regalarea şi funcţionarea optimă a dispozitivului de măsurat. trasată pe un cadran.Dispozitivul de citire este alcătuit din ansamblul elementelor care indică valoarea mărimii măsurate.Dispozitivul de citire. Aceste elemente concură alături de cele active la obţinerea unei deplasări a echipajului mobil proporţională cu mărimea de măsurat. Arcurile spirale sunt fixate cu un capăt de axul echipajului mobil. d. asupra cărora acţionează cupluri orientate în sensuri contrare. electrică sau magnetică. * elementele auxiliare ale dispozitivului de măsurat. Dispozitivele de măsurat cu cuplul rezistent electric au echipajul mobil prevăzut cu două bobine încrucişate sub un anumit unghi. sau este suspendat pe benzi tensionate sau pe fire de torsiune.Dispozitivul de producere a cuplului rezistent se opune şi echilibrează forţele sau cuplul mecanic care apar între elementele active pe cale mecanică. Cuplul rezistent este creat la majoritatea aparatelor de arcuri spirale. cu care interacţionează şi dă naştere forţelor sau cuplului mecanic. Echipajul mobil poate fi construit din bobine mobile în formă de cadru (la aparatele magnetoelectrice. 9 . iar celălalt este cuplul rezistent. electrodinamice.Corectorul de zero serveşte la reglarea poziţiei de zero a dispozitivului de citire al aparatului. solidar cu echipajul mobil. a. Principalele elemente auxiliare sunt: a. Echipajul mobil este fixat pe un ax care se sprijină în lagăre. plăci metalice (feromagnetice şi electrostatice). iar la unele aparate la aducerea curentului la bobina mobilă. care se roteşte între polii săi şi câmpul magnetului. iar la aparatele cu echipaj mobil suspendat pe benzi sau fire de torsiune – chiar de benzile sau firele de suspensie.

reprezintă totalitatea reperelor şi cifrelor dispuse de-a lungul unei linii drepte sau curbe. cuprinzând (corespunzând) unui şir de valori ale mărimii de măsurat. Amortizoarele magnetice sunt alcătuite dintr-un disc (sau sector) din material nemagnetic. fixat pe axul echipajului mobil. d. Indicatorul arată deplasarea echipajului mobil.Scara gradată. Acestea constau dintr-o mică oglindă fixată pe echipajul mobil. Ca dispozitive de amortizare se folosesc cele cu aer şi amortizoarele magnetice. astfel încât să se evite oscilaţiile. Prin rezistenţa pe care o opune mişcării paletei se amortizează oscilaţiile echipajului mobil. Amortizoarele cu aer sunt alcătuite dintr-un tub închis la capete. cu vârful în formă de săgeată sau cuţit. El este în general un ac rigid de aluminiu.Amortizorul – temperează mişcarea indicatorului stabilindu-l în poziţia de echilibru. Scările pot fi gradate uniform sau neuniform. Cadranul este suprafaţa (de obicei metalică) pe care este trasată scara gradată şi sunt înscrise simbolurile şi caracteristicile dispozitivului de măsurat. La aparatele de mare sensibilitate se folosesc indicatoare cu spot luminos. care reflectă o rază de lumină primită de la o sursă aflată în interiorul sau în afara aparatului. trimiţând-o sub forma unui spot luminos pe o riglă gradată exterioară sau pe un cadran interior. în interiorul căruia se mişcă o paletă sau un piston soldar cu axul echipajului mobil. Forma cadranelor este diferită în funcţie de forma aparatului şi de unghiul maxim de deviaţie a echipajului mobil (între 90° şi 240°). care se mişcă între polii unui magnet permanent. 10 . fixat pe axul echipajului mobil şi echilibrat cu două contragreutăţi plasate în partea opusă. după cum intervalele dintre repere (diviziuni) sunt egale sau nu între ele.

magn permanent e fix şi dispus în exterior. sprijinindu-se pe două lagăre prin intermediul unor semiaxe. 2. bobină mobilă/ fixa. * cu bobina fixă şi magnet mobil solidar cu axul echipajului mobil.* Tipuri de aparate de măsurare analogice * I. Aparate magnetoelectrice Mod de funtinon: funcţion pe baza interacţiunii dintre cp magn prod de un magn permanent şi un curent el ce străbate o bobină mobilă(de regula) cuplată pe echipam mobil. Echipam activ al echipajului mobil este bobina mobilă care este dispusa in jurul miezul putând sa se rotesca în întrefierul cilindric dintre piesele polare şi miez. 11. 6. 8. Aliment cu energ electr a bobinei mobile se face prin resoartele spirale. Acul indicator cu contragreutăţile de echilibrare şi cele două arcuri spirale înfăşurate în sensuri opuse pt compensarea efectelor vibraţiilor de temp sunt fixate pe semiaxe. scală gradată În situatia cu magn permanent fix si bobina mobila. ax echipament mobil. 9. 3 2 1 0 4 12 1 3 2 5 6 N S 4 9 7 8 10 11 Elemente constructive: 1. 11 . lagăr. borne alimentare. 10. dispozitiv corector de zero. poli magnetici. ac indicator. arc spire. 4. contragreutăţi. 12. 5. 3.magnet fix/ mobil. 7.Sunt două variante d realiz a dispozitivului: * cu magnetul permanent fix si bobina mobilă. arcuri spirale. prevăzut cu două piese polare şi cu un miez de fier.

a.03 mm pe un cadru dreptunghiular din tablă de aluminiu.Magn permanent se confecţion din aliaj magnetic dur (alnico. fapt ce rezulta din caracteristica scalei care arată că la dispozitivele de măsurat magnetoelectrice deviaţia echipajului mobil este proporţională cu curentul de măsurat. Este importanta variaţia rezistenţei. Bobina mobilă se realiz prin înfăşurarea unui conductor subţire cu diametru minim de 0. 12 . variaţia elasticităţii arcurilor spirale.scara gradată a aparatului este uniformă. deoarece cp magn propriu al instrumentelor magnetoelectrice este foarte puternic. -aceste aparate se folos numai în c.2 – 0.5 T). deoarece in c. influenţa temp se manifestă prin variaţia rezistenţa bobinei. Caracteristici -consumul specific propriu e foarte redus (câţiva mW).temp şi de cp magn exterioare influenteaza aceste aparate.. care e egal cu 0 pt un curent sinusoidal. pt a produce în întrefier un cp magn puternic (0. influenţa cp magn exterioare este nesemnificativa. Cadrul reprez o spiră în scurtcircuit şi este folos la amortiz oscilaţiilor dispozitivului mobil. astfel deviaţia sa e det de cuplul activ mediu pt per curentului.c.Conductoarele folos ca material de confectionare cuprul sau aluminiul emailat. Bobina mobilă se roteşte până când cuplul rezistent dat de arcurile spirale egalează cuplul activ ( M r = M a ). adică a cuplului activ. . -prezinta dezavantaj pt că nu funcţion decât în curent continuu şi nu suportă supraîncărcări din cauza arcurilor spirale. magnico). Cuplul activ este proporţional cu inducţia magnetică în întrefier cu suprafaţa activă a bobinei. oscilatii care apar in urma interacţiunii dintre curenţii induşi de el în timpul mişcării şi inducţia magnetică din întrefier.Se caracteriz prin inducţie permanentă şi cp magn la care se anulează magnetizaţia corpului feromagn de valori relativ mari. a cuplului rezistent şi variaţia inducţiei în întrefier. Cuplul rezistent şi cel activ variază practic în aceeaşi măsură si din acest motiv efectele se compensează. pt compensarea ei se folosesc scheme speciale de compensare. echipaj mobil nu poa sa urmareasca variaţiile curentului din cauza momentului său de inerţie relativ mare. .

. Bobina este înconjurată de un ecran magnetic din oţel. simplitate şi preţ de cost scăzut. cuplul activ acţionează tot timpul în acelaşi sens. corectorul de zero. 1. Elemente constructive: ac indicator. amortizor cu paletă.a.rezistenta f buna la suprasarcini. amortizorul şi arcul spiral pt crearea cuplului rezistent. la schimbarea sensului curentului. deviaţia fiind dependentă de pătratul curentului care trece prin bobină. rezultă că dispozitivele de măsurat feromagn pot fi folosite atât în c. cât şi în c. Dispozitive de măsurat feromagnetice Aceste dispozitive funtion pe baza interacţ dintre cp magn al unei bobine fixe parcursă de curentul de măsurat şi unul sau mai multe miezuri magn mobile realiz dintr-un material feromagn. datorita acţiunii cp magn al curentului. de repulsie. miez magnetic. iar piesa mobilă împreună cu axul discului rotinduse cu un unghi oarecare. arcul spiral pt a creea cuplul rezistent legat cu celălalt capăt la corectorul de zero şi paleta amortizorului..c. Pe ax se mai fixeaza acul indicator cu contragreutăţi. Caracteristici . 2. şurubul de acţionare a corectorului.Dispozitivele de măsurat feromagn de atracţie au ca element constructiv de baza o bobină plată cu o fereastră îngustă în interiorul căreia poate pătrunde miezul din material magn moale care e fixat excentric pe axul echipajului mobil. una fixă şi una mobilă fixată pe ax..pe acelaşi ax mai sunt fix acul indicator. 2. contragreutăţi.in c. prin modificarea formei pieselor feromagn şi a poziţiei lor iniţiale faţă de bobină se obţine o uniformizare a scării gradate începând de la 15-20% din valoarea limită superioară a mărimii de măsurat.Principiu de function: cand curentul trece prin bobină.echipajul mobil e respins din cp magn al bobinei.a. Avand in vedere tipul de interacţiune a elementelor sale. de atracţie. bobină fixă. . să întărească cp magn al bobinei.echipajul mobil e atras de cp magn al bobinei.î. Cand trece curentul prin înfăşurarea bobinei miezul este atras în interiorul bobinei. Echipajul mobil tinde să se stabileasca a. . in acelasi timp se schimbă direcţia fluxului magn şi polaritatea pieselor feromagn. prin urmare deviaţia echipajului mobil este proporţională cu pătratul valorii efective a mărimii de măsurat. dispozitivele de măsură feromagnetice sunt de două tipuri: 1. scară gradată. cele două spirale se magnetizează la fel respingandu-se.Dispozitivele de măsurat feromagn de repulsie sunt mai des folosite. 13 .din cauza inertiei mari. echipajul mobil deviază sub acţiunea valorii medii a cuplului activ în cursul unei perioade.II. lagăre.Sunt compuse dintr-o bobină cilindrică în interiorul căreia sunt amplasate două piese din oţel magnetic moale.scara gradată a dispozitivului de măsurat feromagn este pătrată.

dispozitivele astatice sunt prevăzute cu două bobine identice conect în serie.5. iar celălalt scade. Cuplurile depind de unghiul de rotaţie.î. 14 .. în aceeaşi măsură se întăreşte celălalt in asa fel încât cp magn rezultant rămâne neschimbat.. unul dintre cupluri creşte. datorită fenomenului de histerezis al piesei feromagnetice mobile. odata cu cresterea unghiului. iar asupra fiecăruia dintre aceste elem acţion unul dintre curenţi. Dispozitive de măsurat logometrice Logometrele sunt dispozitive de măsurat care măsoară raportul dintre 2 curenţi sau două tensiuni. cp magn exterioare influenţează puternic dispozitivele..sensibilitate redusă. aparatele dau indicaţii diferite (mai mici cu 3-4% din lungimea scalei) la val crescătoare şi descrescătoare ale curentului. . dispuse 180° una faţă de cealaltă şi cu cp magn egale. III. identice şi fixate pe un ax comun. indicaţiile depind de câmpurile magn exterioare. La logom cu bobine mobile.. la function in c. din cauza curenţilor turbionari (caree au acţiune demagnetizantă) induşi în piesele feromagn. la funcţion în c. indicaţiile aparatelor sunt ceva mai mici decât în c.deoarece cp magn propriu al acestor aparate este f redus. Când echipajul mobil nu este parcurs de curent. curenţii sunt conduşi prin benzi flexibile de argint sau aur. cp exterior nu influenţează indicaţiile aparatului astatic. deoarece logom nu au cuplu rezistent mecanic. . Dpdv constructive logom conţin totdeauna 2 elemente mobile. pt ca în aceiasi măsura în care slăbeşte câmpul unei bobine. Sensul curenţilor se ia a. atunci deviaţia echipajului mobil al logom este funcţie de raportul curenţilor I1 şi I2 prin cele două bobine mobile.0.indicaţiile dispozitivelor de măsurat feromagnetice sunt influenţate de fenomenul de histerezis şi de curenţii turbionari ce intervin în piesele feromagn.a. Orice tip de dispozitive de măsurat poate fi realizat logometric dacă cuplul rezistent este creat identic cu cel activ. miezurile bobinelor sunt separate.consum propriu mare 0. asupra lui nu acţionează nici un cuplu şi acesta poate ocupa orice poziţie. dar de sensuri contrare. cuplurile create de fiecare curent să aiba sensuri contrare.7 VA.c. care nu creează cupluri rezistente. .c. Dacă dependenţa celor două cupluri fata de unghiul de rotaţie diferă. reducerea acestei influenţe se poate realiz prin construcţia astatică a dispozitivelor de măsurat sau prin ecranarea dispozitivelor de măsurat cu învelişuri feromagn.

Aliment cu energ electr a bobinei mobile se face prin resoartele spirale. prevăzut cu două piese polare şi cu un miez de fier. precizia lor mare se datorează absenţei oţelului în interiorul bobinelor. a cărui inducţie este proporţională cu curentul din bobina fixă. dispozitivele de măsurat electrodinamice se ecranează. adică fl celor două bobine să coincidă.a. fiind astfel înlătură influenţa histerezisului magn şi a curenţilor turbion asupra indicaţiilor. sprijinindu-se pe două lagăre prin intermediul unor semiaxe. Acest cuplu activ tinde să rotească bobina mobilă într-o poziţie încat prin bobină să treacă cât mai mult din fl bobinei fixe. La funcţion în c..a.c.a. Dispozitive de măsurat electrodinamice şi ferodinamice Sist acestor dispozitive e format din una sau mai multe bobine fixe care produc cp magn şi una sau mai multe bobine mobile care se mişcă în acest cp. Caracteristici . 15 . La trecerea curentului prin bobine. Bobina mobilă este alimentata cu curent prin două arcuri spirale. Echipam activ al echipajului mobil este bobina mobilă care este dispusa in jurul miezul putând sa se rotesca în întrefierul cilindric dintre piesele polare şi miez. Echipajul mobil nu poate urmări variaţiile cuplului activ instantaneu la trecerea c.Tot p axul echipam mobil mai sunt prinse acul indicator.indicaţiile sunt influenţate de cp magn exterioare. lucru ce permite obţinerea unui cp magn intens şi a unui cuplu magn mult mai mare. pt eliminarea influenţei câmpurilor exterioare. se creeaza un cuplu activ ca urmare a interacţiunii fluxurilor magn. cuplul activ este proporţional cu produsul curenţilor I1 si I2.. daca se schimba in acelasi timp sensurile curenţilor I 1 şi I 2 .. În întrefierul acestor aparate se creează un cp magn uniform şi variabil. care servesc şi la crearea cuplului rezistent. de variaţia frecvenţei curentului şi d temp mediului.prezinta precizie f ridicată. astfel dispozitivele de măsurat electrodinamice şi ferodinam pot funcţion şi în c. deviaţia lui fiind determinată de valoarea medie a cuplului activ într-o perioadă.IV.datorita inertiei sale. contragreutăţile şi paleta amortizorului. Constructia acestor dispositive este urmatoarea: electromagnetul e dispus în exterior.Energ cp magn a acestui sist este folos pt deplas sist mobil a dispozitivelor. Acul indicator cu contragreutăţile de echilibrare şi cele două arcuri spirale înfăşurate în sensuri opuse pt compensarea efectelor vibraţiilor de temp sunt fixate pe semiaxe. Dispozitivele de măsurat electrodinamice au ca parti constructive o bobină fixă cilindrică compusă din două jumătăţi identice care sunt legate în serie sau în paralel şi o bobină mobilă care se mişcă în interiorul bobinei fixe în cp produs de aceasta. Bobina mobilă este fixată pe axul echipamentului mobil. Dispozitivele ferodinamice se deosebesc de cele electrodinamice prin faptul că circuitul magn al bobinei fixe e alcătuit în cea mai mare parte din material feromagn. La funcţionarea în c. sensul cuplului activ nu se modifică. .

V.c. Aceste dispositive pot prezenta erori care pot proveni din: . care induce curenţii turbionari I*1 în disc. deviaţie maximă 270°.a.a. Fluxurile sunt decalate în timp şi în spaţiu.preţ de cost relativ ridicat şi scară neuniformă. Proprietăţi: rezistenţă la suprasarcini.aparatele electrodinamice sunt utilizate ca aparte de laborator (clasa 0.variaţiile de temp. Cuplul motor este prod de interacţ dintre Φ1 şi I*1. . modifică efectul curent-flux.consum specific ridicat (2 . Rezulta ca dispozitivele pot funcţiona în c. comportarea lor fiind identică în ambele situatii. .. câmp magnetic propriu puternic. dependenţa deviaţiei este proporţională cu pătratul valorii efective a curentului. Dispozitivele cu inducţie sunt folos la măsurarea curentului. modifică poziţia punctului de funcţionare.5) şi ca aparate etalon pentru circuitele de curent alternative. Se impune ca bobinele să se realiz cu rezistenţă ohmică cât mai mică pt a se reduce consumul propriu. si se bazeaza pe fenomenul de inducţie electromagn.. 16 . .În ambele situaţii de montaj a bobinelor.variaţiile de tens. şi c. cuplu motor mare. clasă de precizie redusă.2-0. .variaţiile de frecv. astfel ca pot produce un câmp magnetic rezultant învârtitor sau de fugă. Daca dispozitivul este cu mai multe fluxuri atunci se prod mai multe interacţiuni de tip flux-curenţi turbionari induşi care det cuplul motor rezultant. ambele fiind dependente de I1 si rezulta ca deviaţia instrumentului va depinde de I1. Dpdv constructiv dispozitivul de inducţie poate fi realiz cu un flux sau cu mai multe fluxuri. modifică rezistenţa disculu. Dispozitive de măsurat de inducţie Aceste dispozitive function pe baza principiului interacţiunii dintre fluxurile magn care sunt create de una sau mai multe bobine şi curenţii induşi de aceste fluxuri în sistemul mobil sau în anumite părţi metalice ale sale. iar bobinele în serie sau în paralel între ele. nr de fluxuri fiind dedus din nr intersecţiilor pe care îl asigură fl magn cu echipajul mobil. Principiul de function al dispozitivul cu un flux este urmatorul: curentul I1 produce fluxul Φ1. scală neuniformă.4 W) şi rezistenţă scăzută la suprasarcină. fiind montate în serie în circuit. .dispozitivele de măsurat electrodinamice şi ferodinamice pot fi utilizate în c.

ce permite obţinerea energ într-un anumit interval de timp. Astfel deci. initiale care provin d la: Contor de energie Activă Monofazat. * * 17 . Ca elemente constructive. In urma interacţiunii dintre fluxurile şi curenţii turbionari induşi în disc apar forţe Laplace ce produc un cuplu activ. Fluxurile magn ΦI şi ΦU străbat discul de aluminiu si induc în acesta tensiuni electromotoare (EI şi EU)care vor det apariţia în disc a unor curenţi turbionari induşi. Simbolul său este CAM .VI. Din interacţiunea dintre curenţii induşi prin mişcarea în disc şi fluxurile care i-au produs apar cupluri suplimentare care se opun mişcării. acestea imprimând discului o mişcare de rotaţie. Ca urmare în disc se induc tensiuni electromotoare prin mişcare EU şi E I . Al B2 A1 B1 A2 ~ Z sarcin ă Principiul de funtionare: Curenţii alternativi care străbat bobina de curent I şi pe cea de tensiune IU produc fluxuri variabile în timp ΦI şi ΦU. al cărui cuplu este proporţional cu puterea activă şi un mecanism integrator. Dispozitivul mai contine 2 electromagneţi de curent alternativ: A1 – de curent şi altul A2 – de tens şi un disc de aluminiu Al. discul începe să se rotească şi intersectează liniile de cp magn din întrefierul electromagneţilor de curent şi de * * tensiune. numite cupluri de autofranare. care vor produce curenţii I I şi IU .sub acţiunea cuplului activ. contorul d inducţie monofazat prezinta un dispozitiv wattmetric. Contorul monofazat de inducţie Contorul de inducţie monofazat s-a realiz pe baza dispozitivului de inducţie.

ale fl magn permanent şi ale rezistenţei bobinei de tensiune. amortizărilor suplimentare ale discului datorate armonicelor. Curentul I U este defazat în urmă cu un unghi β faţă de tens U datorită reactanţei inductive a circuitului de tensiune. reglajul unghiului β pt sarcina nominală se face cu ajutorul unei spire în scurtcircuit plasată pe circuitul magnetic de tensiune. . numit defazaj intern al contorului. variaţia rezistenţei bobinei de tensiune a contorului duce la modific unghiul β. la sarcini reduse. pt a micşora cuplul de frecare se utilizează paliere speciale cu bilă de oţel situată între două safire sintetice sau suspensia magnetică. variaţiile de temp produc variaţii ale rezistenţei discului. cuplul activ scade foarte mult astfel ca încep să conteze frecările. contorul trebuie prevăzut cu un dispozitiv de reglaj al unghiului intern care sa fie β=90. scăderea fl magn permanent odata cu creşterea temp produce erori pozitive care la unele se compensează prin utilizarea unor şunturi termomagnetice dispuse pe magnetul permanent.incorectitudine realizarii defazajului intern. . prezenţei armonicelor în fluxurile utile. deplasării caracteristicilor de funcţionare a circuitelor magnetice. fluxul Φ I este în fază cu curentul I iar fluxul ΦU în fază cu I U . influenţa câmpurilor magn exterioare se reduce prin inchiderea contorului într-o carcasă de tablă de aluminiu sau oţel.influenţe exterioare care se datoreaza temp şi câmpurilor magn. . 18 .Dacă neglijăm pierderile în fier. astfel apar erori care pot avea val diferite în funcţie de unghiul de defazaj al curentului de sarcină.frecările în paliere şi în mecanismul integrator. β ψ IU ϕ I Φ U I Φ U Factorii care influenţează funcţionarea contorului de inducţie: .regimului deformant afectează indicaţia contorului de inducţie datorită: dependenţei de frecvenţă a inducţiilor utile.

.iar capătul său superior e prins de şurubul corectorului de 0.MĂSURAREA CURENŢILOR ŞI A TENSIUNILOR Curenţii şi tensiunile măsurate în practica industrială sau laboratoare au val f diferite.iar elem cheie devenind precizia cu care tre făcută măsurăt. În efectuarea masurat de mare precizie se utiliz met d compensaţie.. Acest fir de suspensie este aşezat de regula într-un tub protector. dispozitivul de măsurare este alcatuit dintr-un magnet permanent a cărui inducţie în întrefier se poate regla cu ajutorul unui şunt magnetic între limite largi.a. Ieşirea curentului prin bobină se face printr-un conductor din aur sau argint care este f subţire şi buclat pt a nu influenţa mişcare echipajului mobil. si c. at când rezistenţa exterioară este mare. se închide sau deschide.10-6 A şi 10-8. cu frecv c variaza de la 0 (curent continuu) la sute de MHz. un miez cilindric şi o bobina mobilă suspendată de firul d torsiune p care e fixată oglinda.oscilatorie amortizată. Cu ajutorul galavanom d c. de la micro până la sute şi mii.. echipajul mobil al galvanometrului se opreşte la noua poziţie de echilibru. Măsurarea curenţilor şi tensiunilor foarte mici cu galvanometrul Galvanom sunt aparate d sensibilitate f mare(105. Principiul de funcţionare a galvanometrului magnetic cu bobină mobilă este det de val rezistenţei circuitului de măsurare în care este conectat. spot luminos şi riglă gradată exterioară Portabile: cadran luminos interior Spot luminos Cu ac indicator Curent continuu Cu bobină mobilă Curent alternativ Cu magnet mobil Curent alternativ Galvanometrul magnetoelectric cu bobină mobilă Constructiv vorbind..10-4 V). Curenţii şi tensiunile se măsoară de obicei prin metode de citire cu aparate indicatoare precum galvanometre.c. ampermetre şi voltmetre de diferite tipuri in functie de domeniul de măsurare.. 1. Se mai utilizează ca aparate de zero în metodele de comparaţie pt a indica lipsa curentului sau tensiunii într-un circuit. Metodele şi aparatele de măsurare diferă mult. Poziţia lor Modul de indicare Clasificare Galvanometre Principiul dispozitivului de măsurare magnetoelectric Fixe: indicator cu oglindă. Cand circuitul de masurare care e aliment d la o sursa d c. se măsoară şi se detectează curenţii şi tens f mici (10-11.In acelasi timp firul de suspensie ajuta la producerea cuplului rezistent şi la aducerea curentului la bobina mobilă. 19 .c.1011 mm/A). printr-o mişcare care poate fi: ..

Dependent d mărimea curenţilor şi respectiv tens.5 şi ca aparate portative şi de laborator de clasă 0.. se aleg diferite scheme de conexiuni ale bobinelor.a.2-0. Există o dif intre val mărimii de măsurat şi cea adevărată. in funcţie de mărimea curentului. schema interioară şi modul de legare la circuitul de măsurare. deosebirea facadu-se doar prin parametrii. cele ferodinamice sunt mai puţin precise. iar voltmetr în paralel în circuitele de măsurare. indiferent de modul de legare al bobinelor. iar rezist voltmetr nu e infinită.aperiodică. Măsurarea curenţilor şi tensiunilor cu ampermetre şi voltmetre Daca in circuitele de c. şi electrodinamice. introducând o eroare sistematică de met. datorită consumului propriu de putere.care sunt cele mai precise. la ampermetre. construite de obicei pt laborator. ceea ce prezinta un avantaj. Dif aceasta e cu atât mai mare cu cât consumul d putere al aparat de măsurat e mai mare in comparatie cu puterea circ în care se face măsurarea. se putem afirma urmat lucruri: * curenţii şi tens continue se măsoară cu aparate magnetoelectrice. numită critică. Ampermetrele şi voltmetrele folosesc dispozitivele de măsurat de aceeaşi construcţie..1.a. sunt folosite atât în c. RA A A R ~ ~ R ~ RV V R ~ RV V Ra R Amperm se leagă în serie. cât şi în c.5-1. existentă înainte de conect aparatelor de măsurat. se folos şunturi sau rezistenţe adiţionale.c. iar tens mai mari de val 10la-4 V cu voltmetre. * ampermetrele şi voltmetrele electrodinamice şi ferodinamice sunt aparate de mare precizie.. dar au avantajul ca sunt mai robuste. având clasele de precizie cuprinse între 1 şi 2. 2. indicatiile lor fiind idetice. Facand referire la tipurile de aparate de măsurare folos. det de faptul că rezistenţa amperm nu este egală cu 0. voltmetrele electrodinamice se construiesc cu mai multe domenii de măsură. * amperm şi voltmetrele feromagn sunt cele mai utilizate aparate de măsurare. curenţii depăşesc val de 10la-6 A se măsoară cu ampermetrul. şi c. din motivul simplităţii şi siguranţei lor în funcţionare.c. * curenţii şi tens alternative de val mici se măsoară cu aparate magnetoelectrice cu termocuplul sau cu redresor.5-2. Curenţii şi tens f mari se măsoară prin intermediul transformatoarelor de măsurat. indicaţiile ampermetrului sunt proporţionale cu pătratul curentului de măsurat.amperm si voltmetr modif reg de lucru al circuitelor şi ca urmare si val mărimii de măsurat. Prin conect lor în circuitele de măsurare.5. at când rezistenţa este sub o anumită valoare.2 şi 0. iar rezistenţa voltmet cât mai mare în comparaţ cu rezistenţa circuitului de măsurare pt ca influenţa consumului aparatelor de măsurat sa fie cat mai mica şi implicit si eroarea sistematică de metodă să fie cât mai mică. Rezist ampermetr tre să fie cât mai mică. 20 . avand clasă 0. ele se fabrică în general ca aparate de tablou de clasă 1.

Este folos pt extinderea limitei superioare de măsurare a intensităţii curentului electric alternativ. si asta pt ca aparatele din secundar au impedanţe foarte mici (sutimi.02. de regula este cuprinsă între 5-100 minute. zecimi de ohmi). iar pt protejarea la scurtcirc se folos siguranţe fuzibile. 0. Din motive de protecţie a muncii legarea la pământ a secundarului este obligatoriu.e.25-1)S2n. Măsurarea curenţilor şi tensiunilor cu transformatoare de măsurare La constructia transformatorul monofazat este folos un miez magnetic pe care sunt dispuse două înfăşurări: una primară (are nr de spire N1) şi cealalta secundară (prezinta N2 spire).epsilon indice u=(kn*U2-U1)*100/U1 2. Cele două impedanţe corespund rezistenţelor proprii R1şi R2 şi inductivităţilor de dispersie ale înfăşurărilor L1 şi L2. Transformatorul de tensiune Datele nominale ale acestuia sunt U1n cuprins între 1 şi 400 kV. Transformatorul de curent se realizează cu o înfăşurare primară şi una sau multe secundare. astfel încât regimul transformatorului se apropie de cel de mers în gol. e2=-N2*dΦ/ dt *.01. 3.5. Transformatoarele de tensiune prezintă două categorii de erori: 1. eroarea de raport. eroarea de unghi. impedanţa primarului. Din datele de catalog ale transformatorului de curent se poate calcula impedanţa 21 .3.005. 0. 1. rap nominal d transformare kn= I1n/ I2n.1. In secundarul transformatorului de curent sunt legate in serie ampermetrele. puterea aparentă nominală Sn=5 VA sau 90 VA. Clasa de precizie se defineşte ca fiind eroarea de raport maximă la valori de (1-1. iar pt laborator 0. kn. si Z2 impedanta înfăşurării secundare. 0. Cls de precizie normalizate sunt: 0. care reprez defazajul dintre tensiunea primară şi cea secundară rotită cu 180°. 0.2)I2n ale curentului secundar şi încărcate la puterea de (0. Între cele două înfăşurări există cuplajul mutual L12 căruia îi corespund tensiunile induse.2. Transformatorul de curent Date nominale: I1n=5000 A. U2n standardizat la 100 V şi clasa de precizie. Impedanţa secundară este foarte mare. Rap dintre cele două tens electromot în val efective este egal cu rap de transformare al transformatorului.m. In schema echivalentă a transformat apare impedanta Z1. În miezul magnetic apare un flux magn alternativ Φ variabil în timp care va induce în înfăşurarea primară tensiunea electromotoare e1= –N1* dΦ/ dt iar în cea secundară t. I2n=1 A sau 5 A. acest lucru este posibil deoarece în secundarul transformatorului de tensiune se conectează un voltmetru.05. eroarea d current sic ea d unghi. Daca înfăşurării primare i se aplica o tensiune alternativă cu val efectivă U1 ea va produce curentul I1. 0. Transformat de curent este proiectat şi realizat pt a funcţiona în regim apropiat de scurtcircuit. releele si elementele de automatizare.

secundară nominală Z2n=S2n/ (I2n)la puterea 2. El funcţionează cu erorile corespunzăt clasei de precizie.a. Pt a reduce eroarea transformatorului de curent trebuie redusă valoarea curentului de magnetizare. Sunturile fiind realiz din materiale (manganită) la care rezistenţa variază puţin cu temp. Instrumentele magnetoelectrice permit lărgirea domeniului de măsură prin şuntarea lor. fapt care se realiz cu ajut unor materiale magnetice performante. Pentru mărirea sensibilităţii dispozitivului magnetoelectric cu redresor se utilizează scheme ce realizează ambele alternanţe. Pt a folosi instrumentele magnetoelectrice în c. Măsurarea curenţilor mari În practică este necesara măsurarea curenţi mult mai mari ca domeniile pt care se realizează instrumentele (ordinul mA). construcţie compactă etc. pt a fi posibila măsurarea curenţilor c depăş val domeniilor instrumentelor. cu termoelemente sau elemente electronice. apare necesit folosirii unor scheme de compensare. 4. sutelor de A. curentul primar este impus de circuitul exterior de măsurat. curenţi are pot fi d ex de ordinul amperilor. 22 . dacă este respectă condiţia ca aparatele leg in serie în secundar să aibă consumul mai mic decât puterea nominală. Apare astfel necesitatea lărgirii domeniului de măsură al instrumentelor. Pt măsurarea tensiunilor mari se folosesc rezistenţe adiţionale în serie cu voltmetrul. legată în serie cu circuitul de măsură. e nevoie de scheme cu elem redresoare. Fiind transformator de măsură. uneori chiar mii de amperi. Şuntarea instrumentului constă în conectarea în paralel a lui pe o rezistenţă numită şunt.

pt a nu interveni şi reactanţele circuitelor. Prin rezistentele de izolatie pot aparea curenţii paraziţi ce pot fi de acelaşi ordin ca şi curenţii principali şi care nu pot fi neglijabili. Eroarea relativă sistematică e cu atât mai mică cu cât rezistenţa ampermetrului e mai mică decât rezistenţa R. de ex la măsurarea rezistenţelor cablurilor. Unul din procedeele ce elimină rezistenţele parazite e realizarea rezistenţelor mici cu patru borne. care insa măsoară corect. instrum având consum propriu de putere. măsurarea rezistenţelor se efectuează în c. fiind neglijabile. Erorile sunt de obicei de câteva procente. Rezistenţa necunoscută R se poate det daca se cunoaste corectia C’ egală cu eroarea absolută luată cu semn schimbat. cele peste 10la5 Ohm. Astfel.c. 23 . două borne de curent şi două borne de tensiune. rezistenţe mijloci. astfel fiind parcursă d acelaşi curent. În general. în fcţ d val lor: rezistenţe mici. astfel si la rezistentele rezistentele parazite nu conteaza. Se poate afirma că erorile sistematice sunt introduse de instrument. Făcând rap mărimilor cunoscute Uv şi I se determină rezistenţa R’. diferită de rezistenţa R. nu din cauza erorilor de indicaţie ale instrumentelor care se neglijeaza. Rezistenţa se defineşte între bornele de tensiune. In cazul in care nu sunt patru borne se fac patru legături distincte. 1. Trebuie eliminate din schemele de măsurare ale rezistenţelor mici şi foarte mici eventualele rezistenţe parazite ce pot aparea în serie cu ele. R se det cu rel: R= R’+C’. met bazată pe două măsurători directe. rezistenţele au fost clasific convenţional. măsurată d voltmetru este diferită de tens de la bornele rezistenţei R.Astfel. care induce o eroare num „eroarea sistematică de metodă”. ampermetrul fiind conect în serie cu aceasta. În schemele de măsurare curenţii paraziţi sunt eliminaţi prin ecranarea circuitelor unde pot aparea. adică cu cât consumul de putere în amperm este mai mic decât consumul din circuit. Aplicand legea lui Ohm (R=U/I) se poate determina valoarea rezistenţei necunoscute. Fiecare metodă este specifică unei game limitate de valori.Măsurarea rezistenţelor Rezistenţele folosite uzual în practica nu au o met unică de măsurare a lor din cauza limitelor mari in care se gasesc. în acest fel rezistenţele parazite ce apar pot fi legate în serie cu rezistenţe mult mai mari si in acest fel devin neglijabile. Măsurarea rezistenţelor prin metoda voltampermetrică Met voltampermetrică este o met d măsurare indirectă a rezistenţelor. Met este mai putin precisa deoarece in erorile de det a rezist necunoscut intervin şi erorile relative ale instrumentelor. Aceasta met necesită cunoaşterea mărimilor U şi I care însă nu sunt disponibile în acelaşi timp. când consumul propriu al instrumentului se neglijeaza şi eroarea sistematică este neglijabilă. diferenţa care provine din met de măs. în care măsurătorile se pot face cu suficientă precizie. Val rezistenţei se obţ măsurând tens la bornele rezistenţei şi curentul prin ea. După modul in care sunt leg instrumentele( voltmetrul şi ampermetrul) se pot realiz două scheme. cuprinse între limitele 1 – 10la5 Ohm şi rezistenţe mari. O schema(prez mai jos) permite det curentului I care trece prin rezistenţă. cele sub 1 Ohm. Tensiunea Uv.

adică cu cât rezistenta voltm este >> decat R. Dak facem rap mărimilor măsurate de instrumente obţinem rezistenta R” = U / I+Iv care este rezistenta echivalenta intre pct a si b. Avantajele met sunt ca nu necesită instrum speciale pt măsurarea rezistenţelor si este extrem de simplă. Cu ampermetrul se măs curentul Ia diferit d curentul I. Aceasta este o condiţie de baza pt alegerea schemelor. adică Uv=U. Aceasta înseamnă că consumul propriu al voltmetrului tre să fie mult mai mic decât consumul de putere din circuit. diferita de R. iar la val curentului intrând şi curentul absorbit de voltmetru. este necesar ca acestea să fie cât mai mici. Pt ca inexactitatile de det a curenţilor să nu influenţeze rezultatul măsurătorii. consumul propriu poate sa influenţ şi mai mult.A doua schemă de măsurare a rezistenţelor prin metoda voltampermetrică este cea prez in fig urmat. Din aceasta se observă că numai voltmetru indică corect. astfel ca la I se aduna si Iv. adică erorile sistematice tre să fie minime. 24 . În scheme d măsurare mai complexe. fiind o met recomandabilă pt det ordinului de mărime al rezistenţelor. Intervin eroarea sistemică absolută (de metodă) si cea relativă. Se observă că eroarea relativă este cu atat mai mica cu cat rap dintre rezistenta voltmetrului si R este mult mai mare decat 1.

I2*R2.rezistenţa exterioară galvanometrică văzută de la bornele sale. adica tensiunea de mers în gol între punctele c şi d. Deoarece asupra preciziei de det a rezistenţei Rx are f mare importanţă sensibilitatea metodei (a punţii). iar dacă se cunosc toate mărimile din expresia lui Ig. met având o aplicaţie restrânsă din cauza dezavantajelor pe care le prezintă. Astfel puntea va lucra în regim neechilibrat. Un dezavantaj imp il are precizia limitata din cauza erorii de măs a curentului. Rezulta ca Udc0= [R1*R4-R2*R3/ (R1+R3)(R2+R4)]. Daca se considera că sursa de aliment are rezistenţa interioară egală cu 0 schema punţii se va reduce la cea din fig d mai jos. Met puntii simple se utiliz insa ca met de nul.c. Cu ajut galvanom se poate măs curentul Ig. În general.2. R2. din cauza ca este complicată şi nu ofera posibilitatea obţinerii unor precizii prea mari. adica R1= Rx. inclusiv tens de aliment U tre menţinuţi ct. Pt calculul curentului Ig se aplică teorema generat echivalent (Thevenin) si rezulta ca Ig= Udc0/ Rg+ Rext. la care se conectează indicatorul de nul. permiţând obţinerea unor precizii foarte mari. Rext. iar pt mersul în gol I1=I3 si I2=I4. de ex un galvanom G. R3. Procedura se utiliz f rar. at acesta se poate etalona direct în unităţi ale rezistenţei Rx. Puntea este compusa din patru rezistenţe R1. num indicatoare. Toţi parametrii. Rezistenţa echivalentă Rext va fi: 25 . şi diagonala cd. adica anulam tens din circuit. in care: Udco. tensiunea Udc se poate scrie sub forma: Udc= I1*R1. Presupunem că rezistenţa R1 este necunoscută si tre măsurata. se va calc expr generală a curentului Ig din diagonala galvanometrului. Particularizând expresia pt Ig=0 se va obţine relaţia dintre rezistenţe ce caracteriz echilibrul. Mărimea necunoscută se det prin comparaţ. Puntea simplă (Wheatstone) Aceasta met face parte din categ met de nul. R4 legate în inel. Pt calcularea rezistenţei Rext pasivizăm circuitul. În cazul echilibrului punţii Ig=0. care e de alimentare la care se conect tensiunea U a sursei de c.tensiunea între pct d şi c când diagonala galvanometrică e întreruptă. La o punte simplă se deosebesc: diagonala ab.

5. măsurând rezistenţe mai mici. existente în braţele punţii.5.Rext = R1 ⋅ R3 R2 ⋅ R4 + R1 + R3 R2 + R4 R R R R4 R2 R4⋅ R1 ⋅( + ) + ( =1 3 2 ( R1 R3 R2 R+ + )( )4 R3 )+ Curentul prin galvanometru are expresia: Ig = U R1 ⋅ R4 − R2 ⋅ R3 Rg ( R1 + R3 )( R2 + R4 ) + R ⋅R3 ( R2 +R4 ) + 2 R ( R R ⋅4 1 1 R) +3 Pt măs cu o precizie mai scazuta se utiliz punţi simpl in care 2 rezist sunt realiz sub formă d fire calibrate (fig.24. Domeniul de măsurare a punţii simple nu poate fi coborât sub 1 – 10 ohm deoarece.). nu mai pot fi neglijate faţă de rezistenţele propriu-zise ale braţelor şi din acest motiv nu se mai poate asigura precizia cerută. 26 .24. Fig. rezistenţele parazite.

R3 şi R4 sunt realizate sub forma unor cutii d rezistenţe reglabile. iar RN este o rezistenţă etalon. R2. rezistenţe care se aleg suficient de mari (mai mari de ex ca 10 ohm)pt ca rezistenţele parazite ce sunt în serie cu ele să se neglij. Analog se intampla şi la borna de curent din dreapta a rezistenţei RN unde apare o rezistenţă parazită. şi o rezistenţă Rh pt reglarea valorilor dorite a curentului I . Ambele au câte patru borne. nu mai pot fi neglijate faţă de rezistenţele propriu-zise ale braţelor si nu se mai poate asigura precizia cerută. Rezistenţele R1. Schema cuprinde o sursă de tensiune U. una din schemele folos cel mai des. R3 şi R4 din braţele punţi. 27 . Ea se alege cât mai mică posibilă. rezistenţele parazite.dar se leagă în serie cu rezistenţele R1. La bornele de tens apar rezist parazite parcurse d curentii I1 si I3. Aceste rezistenţe parazite. parcurse de curentul I sunt însă exterioare punţii astfel ca nu pot modifica condiţiile de echilibru.3. La extremitatea din stânga a rezistenţei Rx în serie cu borna de curent apare o rezistenţă parazită parcursă de curentul total de alimentare I. Rx este rezistenţa de măsurat. Acesta e motivul pt care schemele de măsurare ale rezistenţelor mici elimină eventualele rezistenţe parazite ce pot aparea în serie cu acestea. Rezistenţele parazite (rezistenţa firelor d legăt a contactelor) apar la locul de legare a două sau mai multe elem de circuit. Puntea dublă (Thompson) Datorită preciziilor mari ce se pot obţine. Măsurarea rezistenţelor mici. Rezistenţa r este rezistenţa conductorului de legătură dintre bornele rezistenţelor RN şi Rx. existente în braţele punţii. Deoarece domeniul de măsurare a punţii simple nu poate fi coborât sub 1 – 10 ohm pt ca măsurând rezistenţe mai mici. Schema punţii duble mai cuprinde si rezistenţele mici Rx şi RN. R2. este cea a punţii duble (Thompson). un ampermetru A.

energie etc. 28 . rezistenţe ce se caracteriz prin dimens fizice şi anumite rap între ele. inconstanţei în care se efectuează măsurarea. Pentru obţinerea unor rezultate cât mai apropiate de valoarea adevărată a mărimii de măsurat. O tendinţă a progresului măsurărilor electrice este lărgirea intervalului de măsurare. inductanţă. Masurarea reprez aprecierea cantitativa a propriet unor marimi fizice precum tens.). tehnologia şi construcţia aparaturii de măsurat etc. evaluarea erorilor de măsurare etc. reactanta. curent). Între valoarea obţinută prin măsurare şi valoarea adevărată a mărimii măsurate există o diferenţă care se numeşte eroare de măsurare. lipsei de experienţă şi greşelilor aparatului etc. oricât de precise ar fi mijloacele de măsurare şi metodele de măsurare. adica de la interacţiunea aparat–obiect sau din cauza unor factori de influenţă exteriori. curenţi. Soft → reprez ansamblul tehnicilor. *mărimi de gradul doi (putere.O alta clasificare mult mai avantajoasă ar în mărimi de circuit. prin măs electrice se înţelege măsurarea mărimilor electromagn. a aparatelor şi circuitelor componente.). electrooptice etc. met şi procedeelor de măsurare. adică alegerea aparatelor corespunzătoare şi fixarea condiţiilor pt a elabora cea mai potrivită metodă. Măsurările electr în ştiinţa şi tehnologie sunt caracteriz prin precizie. umiditate. energ. este necesar ca influenţa acestor cauze să fie cât mai mult micşorată. Mai exista clasificarea mărimilor din punct de vedere al măsurărilor în: *mărimi de gradul zero (rezistenţă. aspect ce conditioneaza corectitudinea operatiei. Hard → reprez ansamblul mijloacelor de măsurare.etc. sau erorile să fie eliminate prin calcul. La fel ca şi în alte domenii şi în cel al măsurăt electr exista o alternanţa: metodă – aparat de măsurare sau soft – hard. Erori de măsurare Prin efectuarea unei măsurători.. repetate în puncte multiple şi în general măsurări în care timpul intervine de fiecare data. Aspectul urmărit în procesul de măs e reducerea erorilor de măsurare. mărimi de câmp şi mărimi de material.). Erorile se datoresc imperfecţiunii mijloacelor de măsurare sau metodelor de măsurare. în conceperea ei este mărimea c urmează să fie măsurată. prin orice mijloace: electromecanice. pragul de sensibilitate şi viteza de măs ajung cel mai aproape de limitele teoretice. impedanţă.astfel. sensibilitate.A măsura corect înseamnă în primul rand a realiz rational sinteza şi analiza procesului de măsurare. în special către valori mici şi f mici ale tensiunii şi curentului. iar în final se aleg aparatele d măsurare. puteri. *mărimi de gradul unu (tensiune. predominantă e clasific după natura mărimii măsurate. d la aceasta pornind şi apoi urmand met d măsurare. influenţei mediului exterior (temperatură. Cauzele care determină erorile şi caracterul lor sunt extrem de diferite.Erorile nu pot proveni doar d la aparatul d măsurat ci şi de la obiectul care urmeaza a fi măsurat. electrotermice. alegerea si utiliz a aparaturii. Măsurările electr reprez domeniul în care precizia. câmpuri electrice şi magnetice etc. nu se poate obţine niciodată valoarea adevărată a mărimii de măsurat. Esenţial într-o măsurătoare. necesit efectuarii de măsurători rapide. Măsurările pot fi clasific după mai multe criterii.

num ohmmetre simple şi ohmmetre la care indicaţia este independentă de tens de aliment. Instrumentul are implementat întrerupătorul K care are rolul de a scurtcircuita bornele rezistenţei de măsurat Rx. Astfel s-a apelat la metoda voltampermetrică. Ohmmetre Ohmmetrele sunt instrumente cu citire directă. instrument ce se poate etalona în unităţi de rezistenţă prin presupunerea că în timpul măsurătorii tens U este ct şi egală cu cea de la etalonare. funcţionabile numai în c. Ohmmetrele sunt de două categorii: ohmmetre la care deviaţia este funcţie de tens de aliment a circuitului. Schema de principiu: ra= ri+r.1 Ohmmetre serie La aceste ohmmetre instrumentul se leagă în serie cu rezistenţa de măsurat. r este rezistenţa adiţională necesară realiz domeniului potrivit şi ra este rezistenţa totală a ohmmetrului. După modul în care este legat instrumentul faţă de rezistenţa de măsurat. Construcţie lor este simplă datorita citirii directe. ri este rezistenţa dispozitivului de măsură.c. care sunt folosite pt măs rezistenţelor. curentul Ia din circuit are expresia: Ia= 29 . unul pt măsur tensiunii U.4. În cazul în care la bornele ohmmetrului este conectată o rezistenţă Rx. adica: precizie suficientă. 4. La construcţia ohmmetrelor se foloseşte dispozitivul magnetoelectric datorită calităţilor sale deosebite. ohmmetrele simple sunt de două categ: ohmmetre serie şi ohmmetre paralel. şi altul pt a curentului I. rel dintre cele 3 este urmat: ra= ri+ r. 4. In schema. Ohmmetrului i se separa unul din instrumente utilizându-se doar unul sg care măsoară curentul I al rezistenţei R.1 Ohmmetre simple Rezistenţa la aceste ohmmetre se determină pe baza legii lui Ohm: R= U/ I. care sunt logometrice.1. operaţie necesară pt verific instrumentului. Din aceasta se obs ca ar fi necesare două instrumente. sensibilitate mare şi consum propriu de putere foarte redus. însă prezinta precizie de măsurare în general scăzută. iar prin calcul rezultând R.

bateriile uşoare. astfel se poate face o etalonare a instrumentului direct în unităţi de rezistenţă daca e indeplin condiţia ca toţi param ce intră în expr deviaţiei să rămână ct şi egali cu cei de la etalonare. mai ales dacă se prevede posibilitatea reglării inducţiei. D fiind constructive. si nu reprez interes. se vor folos val limită ale rezistenţei Rx uşor realizabile practic.realiz resist r din manganină. Dacă I= Ia. măsurând o val cunoscută a rezist Rx. 30 . Condiţia U*B=ct. Pentru Rx=0 deviaţia instrumentului devine maximă: αp= αmax= U*B*S*n/ D*ra. In aceste cond măsurarea rezistenţei s-ar executa cu două instrum. la ca şi în cazul met voltampermetrice. rămân ct pt un instrument dat. astfel fiind necesare elem de regl a tens pt a o aduce la val dorită şi un eventual instrument pt a o măsura. Cele care nu îndeplin această condiţie sunt sursele folos. În caz contrar. deviaţia p a echipajului are expresia: p = B*S*n*I/ D unde I este curentul ce străbate bobina mobilă a instrumentului. at exista convingerea că prod U⋅ B e acelaşi cu cel de la etalonare. În cazul acesta condiţia de măsurare corectă este respectată dacă produsul dintre U si B este ct. La fel si rezistenţa ra rămâne ct. în scopul evitării celui de-al doilea instrum. Tens de aliment U ar treb să fie şi ea tot timpul ct. De regula este mai comodă reglarea val ind decât a tens de aliment. Dacă s-ar folosi Rx=infinit at curentul Ia va fi mereu egal cu cu „0” şi deviaţia echipamentului mobil al ohmmetrului va fi nulă oricât de mare ar fi produsul U⋅ B. De asemenea un parametru ce ar putea suferi variaţii este ind magn B. atunci expresia deviaţiei devine: Există o legătură între α α αp şi Rx.. se verifică. Param S. se va regla prod U⋅ B. αp =(U*B*S*n/ D)*(1/ ra+ Rx). astfel ca această valoare a lui Rx nu se poate folosi pentru verificarea condiţiei U*B=ct. Dacă ohmmetrul va indica corect.U/ ra+ Rx. n. cazul schemei de mai sus. Fiind un instrument magnetoelectr.

Daca aceasta rel se introduce în prima rel se obţ:  ra U = I 1 + a  Rx α p = U ⋅ B⋅  r  R⋅ a +  Deci curentul Ia va fi egal cu: Ia= U/ (ra+ R+ R*ra/Rx) şi deviaţia echipajului mobil a instrumentului: S ⋅n U ⋅ D r + R + ra ⋅ R a Rx Ca şi la ohmmetrul serie se etalonează scara instrumentului în valori ale rezistenţei Rx. iar pentru Rx = ∞. αp = p α S ⋅n 1 = ⋅U⋅ B ⋅ max D ra + R 31 .4. Pt circuitul format de rezistenţele R. Pentru Rx = 0 rezultă α = 0 deci prin instrument nu va trece curent.1. În serie cu sursa se află rezistenţa R ce limitează curentul la valorile dorite. ra şi sursa cu tens la borne U se poate scrie expr: U = ( aI +xI ) R⋅  I  I+ ar ⋅ aI x= 1  ⋅ a  Ia  +R a I ar + ⋅ ⋅ Rezistenţele Rx şi ra sunt în paralel. rezulta că au aceeaşi tensiune la borne: Ia*ra= Ix*Rx.2 Ohmmetre paralele Se utiliz pt măsurarea rezistenţelor mici fără încărcarea excesivă a surselor de tensiune.

4. In schema de principiu a ohmmetrului logom R1 şi R2 sunt rezistenţele celor două bobine ale logometrului. de aici provenind şi denum de ohmmetre logom. I2= U/ (R2+ Rx). Curenţii I1 şi I2 se pot scrie: I1= U/ (R1+RN). iar Rx este rezistenţa de măsurat. RN este o rezistenţă cunoscută.3 Ohmmetrele logometrice Logometrele sunt instrumente cu citire directă ce măsoare rapoarte de mărimi. Deviaţia logometrului este funcţie de raportul curenţilor alfa p= f( I1/ I2). Raportul lor va fi: I1/ I2= (R2+ Rx)/ (R1+ RN) Deci deviaţia va fi R +R  α p = f ⋅ 2 x   R1 + RN  32 . In acest caz se vor măsura rapoarte de rezistenţe.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful