You are on page 1of 6

Giao th c SMTP ‡ Do Jon Postel thu c Tr s d ng ng i h c Nam California ãphát tri n vào tháng 8 n m 1982 ‡ c

truy n th tín i n t m t cách tin c y vàhi u qu . ‡ Ch y trên t ng TCP/IP vàs d ng i mail s d ng TCP/IP ng mail t i c th c hi n qua MTA (Message a ch ích theo úng yêu c u ± MTA xác nh n i c n g i t i ‡ SMTP cóvai

c ng 25 Mo hinh‡ Vi c trao

Transfer Agent) ± MTA ch u trách nhi m h

s d ng b n ghi MX (Mail Exchange) t máy ch DNS tròg n k t gi a các MTA ‡ Mô hình ho t o ng c a SMTP

Sender-SMTP thi t l p m t kênh truy n t i 2 chi u t i m t Receiver-SMTP. Receiver-SMTP ho c là o Các l nh SMTP o Receiver-SMTP tr l i các l nh g i t Sender-SMTP ‡ Th t c truy n trong SMTP Th t c truy n t i SMTP có3 b c: B c 1: S d ng l nh MAIL nh danh thông tin ng nh danh ng i nh n. B i g i. B c 2: c sinh ra b i Sender-SMTP và g i t i Receiver-SMTP. ích ho c là i m t m th i.

S d ng m t ho c nhi u l nh RCPT DATA xác

c 3: S d ng l nh

nh d li u th . Các l nh trên cócúpháp nh sau: MAIL <SP> FROM:<reversei g i

path> <CRLF>RCPT <SP> TO:<forward-path> <CRLF>DATA <CRLF>Víd ng hongdq g i th t i máy fis-kma.edu t i ng

i dùng thaith, toannq vàkhoanc trên máy fit-

kma.edu nh sau:S: MAIL FROM:<hongdq@fis-kma.edu>R: 250 OK S: RCPT TO:<thaith@fitkma.edu>R: 250 OK S: RCPT TO:<khoanc@fit-kma.edu>R: 550 No such user hereS: RCPT TO:<toannq@fit-kma.edu>R: 250 OK S: DATAR: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>S: Blah blah blah...S: ...etc. etc. etc.S: <CRLF>.<CRLF>R: 250 OK ‡ Th t c g i th :± Forward-path làthông tin ch n a ch ích t i c a th ± Trong m t s tr ng h p thì

551 User not local. - .251 User not local. tham s i nh n thì s d ng nhi u dòng l nh. please try <forward-path> o Các l nh SMTP c b n HELO HELO <SP> domain> <CRLF> <domain> th MAIL MAIL <SP> FROM:<reverse. ± Khi ós x y ra m t trong 2 l nh áp l i d v i ích i ây c s d ng cho phép ng i g i liên l c c cho là úng. will forward to <forward-path>Ho c. Tham s reverse-path nh danh ng i g i..path> CRLF> Kh i t o phiên giao d ch mail t i m t ho c nhi u mailbox và RCPT RCPT <SP> TO:<forward. Tham s reverse-path SOML SOML <SP> FROM:<reverse. SEND SEND <SP> FROM:<reverse.path> CRLF> Kh i t o phiên giao d ch d li u th phân ph i t i m t ho c nhi u terminal.path> <CRLF> tham s forward. Receiver-SMTP s nh n bi t ích úng khi <forwardpath> úng. nh danh Sender-SMTP i v i Receiver-SMTP. RSET RSET <CRLF>Ch ra phiên giao d ch th hi n t i s b lo i b .thông tin ích trong <forward-path> b sai. nh danh m t ng i nh n d li u mail thông qua ng th i nh danh ng i g i b ng tham s reverse-path ng làtên máy. nh danh ng i g i. n u nhi u ng DATA DATA <CRLF>Các dòng sau l nh này s là d li u th .path> <CRLF> Kh i t o phiên giao d ch d li u mail phân ph i t i m t ho c nhi u terminal ho c nhi u mailbox.

Giao th c POP3 ‡ Giao th c POP3 máy ch c s d ng truy nh p và l y các thông i p th i n t t mailbox trên th tín‡ POP3 c thi t k h tr x lýmail trong ch Offline ‡ Các thông báo mail c chuy n t i máy ch th tín vàm t ch ng trình th client trên m t máy tr m s d ng POP3 k t n i t i máy ch th tín óvàt i t t c các thông báo mail t i máy tr m ó ‡ Nguyên t t ho t ng vàcác l nh c a giao th c POP3 . sau ó óng phiên giao c l nh này t phía ng i g i.TURN TURN <CRLF>L nh này yêu c u ng i nh n ho c là ph i g i tín hi u OK vàsau ó óng vai trò i nh n g i tín hi u tr l i OK. ‡ Khi POP3 client mu n s d ng c c d ch v POP3. ‡ Khi k t n i TCP thi t l p.SAML SAML <SP> FROM:<reverse. nóthi t l p m t k t n i TCP t i máy server c ng 110. nh danh m t danh sách th .path> <CRLF> Kh i t o phiên giao d ch d li u mail phân ph i t i m t ho c nhi u terminal vànhi u mailbox. ‡ Phiên làm vi c gi a client và server . - làSender-SMTP. i nh n mail xác nh n m t ng i s d ng. Tham s reverse-path VRFY VRFY <SP> <string> <CRLF>Yêu c u ng EXPN EXPN <SP> <string> <CRLF>Yêu c u xác nh n tham s HELP HELP [<SP> <string>] <CRLF>Ng NOOP NOOP <CRLF>Nh n nh n tr l i OK. POP3 server s g i m t l i chào t i client.Ho t ây: -‡ M t POP3 Server c thi t l p ch ng c a giao th c POP3 i c th hi n hình d i c ng 110. nh danh ng i g i. thì ng i i nh n g i thông tin tr giúp t i ng i g i. QUIT QUIT <CRLF>L nh này yêu c u ng d ch. t c làkhông th c hi n gìkhác. ho c là ph i g i tín hi u t ch i vàtr v úng vai tròReceiver-SMTP.

c thi t i tên mailbox.. . TRANSACTION vàUPDATE . nh n th . bên client g i m t l nh. s a.Tr ng thái TRANSACTION: Trong tr ng thái này. d li u trên server.Tr ng thái UPDATE: Khi client g i l nh QUIT t i server t tr ng thái TRANSACTION.Server cóth g i m t .H tr truy nh p ng th i t i các mailbox dùng chung. T ng tác gi a IMAP client và IMAP server th c hi n d a vào các giao th c g i/nh n c a client/server ‡ Giao th c g i c a client và nh n c a server . H tr c 3 ch truy nh p: online.N u server nh n ra m t l i dòng l nh.Tr ng thái AUTHORIZATION: Trong tr ng thái này server s xác th c client.. thìnóg i thông tin tr l i là BAD hu b l nh và ch ng vi c g i thêm l nh t phía client .. Sau óclient g i các l nh t i server vàserver áp l i (response) các l nh ót i t n khi óng k t n i ho c k t n i b hu b các giao th c nh n th ‡ M t phiên POP3 có3 tr ng thái là: AUTHORIZATION. k t thúc phiên làm vi c Giao th c IMAP ‡ IMAP là m t giao th c cho phép client truy nh p email trên m t server.. và disconnected. kh i t o trên ng tác client/server ti p theo . ‡ IMAP ng ng i dùng cóth k trong môi tr ng nh p vào server (c ng 143/tcp) t các máy tr m khác ng thích y v i các chu n thông i p nhau ‡ S d ng IMAP v i các m c ích sau: . vàtr l i trên server.Cho phép truy nh p vàqu n lýthông i p t nhi u máy tính khác nhau. offline. M i th này nh danh c sinh (s p x p theo alphabel. . thì phiên vào tr ng thái UPDATE. vành ng t này bao g m: l nh t client. . ‡ Ho t ng c a IMAP .T Internet (ví d MIME).K t n i IMAP bao g m: k t n i m ng cho client/server. m i l nh có m t c g i làm t th . không ch t i thông i p th xoá.thi t l p. . client có th truy nh p t i mailbox c a mình trên server ki m tra. i n t v máy c a ng i s d ng (POP) màcóth th c hi n các công vi c nh : t o. ki m tra thông i p m i. víd : A00001. thi t l p vàxoác tr ng thái. A00002) t phía client cho t ng l nh khác nhau.Khi ho t ng..Nh ng t ng tác server hay g i là "hello message". Khi server xác th c client thành công thì phiên vào tr ng thái TRANSACTION. trong tr ng thái này server g i goodbye t i client và óng k t n i TCP. .Ph n m m bên client không c n thi t ph i bi t ki u l u tr file c a server.

thì client ph i g i các thông tin hoàn thành l nh tr t o l nh m i. ± Giao th c nh n bên server c dòng l nh t phía client g i sang. c 2 u cókh n ng nh n các mail ng m i. vàBAD c công nh n. ng h p khác khi yêu c u ti p t c g i l nh ang ch . ± Các giao th c ch gi i quy t v n c g i d a trên giao th c SMTP. ± H tr c p nh t vàtruy nh p ng th i t i các mailbox ãchia s . ± Mail th c r t rõràng vàchu n theo các RFC ã n cóth nh n t b t c n i nào trong m ng. ± D li u trên c g i t phía server màkhông c n c g i theo l nh t phía client. ho c cóth theo l nh t phía client ± Thông tin hoàn thành l nh t phía server s d ng m t trong 3 chu i sau: OK thông báo l nh ã th c hi n thành công. Trong t t c các tr ng h p. ± Cóth truy nh p d li u không ph i là mail: NetNews. . ± Giao th c g i c a server vành n c a client ± D li u ãtruy n t i sang client c thông tin tr ng thái thông báo ch a k t thúc l nh ( t tr server cóth c là d u "*". ± Mail c phân ph i t i m t Mail server ãchia s (luôn n cóth nh n t m t máy client có nhi u ki u platform khác nhau.‡ truy u i m c a POP ± Giao th c n gi n h n vàd th c hi n h n. ‡ u i m c a IMAP ± Cóth thao tác các c tr ng thái thông i p trên server. thông báo b l i khi s SO SÁNH POP3 VÀIMAP ‡ c i m chung v các công ngh POP vàIMAP ± H tr ch c kích ho t). ± Mail offline. NO d ng giao th c (l nh không thông báo l nh th c hi n l i. ± Cóth l u tr các thông i p t ng t nh khi l y chúng. ± S d ng hi u qu trên nhi u ph n m m mi n phí(có c source) Cho các client trên máy PC. ± Cóth truy nh p và qu n lýnhi u mailbox. Mac.thông tin tr l i cho nhi u l nh khác nhau cùng m t th i i m (trong tr ho c d li u không gán th ± Trong tr ng h p g i nhi u l nh). vàUnix. c thông tin tr l i khác t server c khi kh i thìclient th c hi n theo thông tin tr l i l nh t phía server và n. ± S d ng hi u qu trên nhi u ph n m m th nh p. ho c cúpháp l nh sai). ± Cónhi u ph n m m client s d ng h n. sau ótruy n t i d li u trên server và thông tin hoàn thành l nh sang client. phân tích l nh vàcác tham s . c g i làkhông gán th ). ± Các giao c công b trên m ng.

documents. ± Xây d ng t i u kh n ng "online". ± C ng có th s d ng l c offline t i thi u th i gian k t n i vàkhông gian a. c ± Cóc ph n giao th c qu n lý c u hình ng bi t cho các k t n i t c th p. i s d ng.. ...