You are on page 1of 1

Druk nr 4310

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja


SPRAWOZDANIE
KOMISJI SPRAWIEDLIWOCI I PRAW CZOWIEKA

o rzdowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wiadczeniu przez prawnikw zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 4254)
Marszaek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po zasigniciu opinii Prezydium Sejmu - skierowa w dniu 27 maja 2011 r. powyszy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwoci i Praw Czowieka do pierwszego czytania. Komisja Sprawiedliwoci i Praw Czowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2011 r. wnosi: W y s o k i S e j m uchwali raczy projekt ustawy z druku nr 4254 bez poprawek. Warszawa, dnia 9 czerwca 2011 r. Sprawozdawca /-/ Witold Pahl Zastpca Przewodniczcego Komisji /-/ Wojciech Wilk