You are on page 1of 16

Česukų piramidės, kupolo ir kryţių paminklinis kompleksas

2012: PASAULIO PABAIGOS NEBUS!

Informaciją uţrašė: Povilas Ţėkas Informacijos šaltinis: Dieviškasis

2011

ko trokšta jų pačių sielos ir noriai tai vykdys. kad pranašaujami pokyčiai tikrai įvyks? Aš skelbdamas šią ţinią prisiimu atsakomybę uţ jos patikimumą. Vieni jas išgyvens. tačiau ją perkeis. Tačiau pasaulio pabaigos artimiausiu metu tikrai nebus. laidų per televiziją bei internetą skelbia apie nepaliaujamai artėjančią pasaulio pabaigą. Ţmonės. tiek ţuvusių ţmonių sielos. todėl norėčiau būti tikras. todėl turėtų ţmogui sukelti ne siaubą. Nors sielų indams – ţmonėms – permainų patirtis nebus lengva. kiti ţus. kurios netrukus prasidės. Tave pasiekia ţinios iš aukščiausiojo lygmens dvasinės informacijos šaltinio. Pastaruoju metu be galo daug filmų. tą jos ir patirs. Ţmonės privalo permąstyti savo gyvenimą. todėl išgyventi bus labai sunku. o teikti dţiaugsmo. Jie bus priversti priimti visus pasikeitusios aplinkos keliamus iššūkius. jog jos jau daugelį kartų neišsipildė? Kas gali garantuoti. Po permainų ţmonės pradės jausti. kokią ţmonės ją įsivaizduoja. Kas nutiks ţmonėms. permainos juos uţklups netikėtai: nepasiruošusius nei fiziškai. jeigu nebando įkvėpti ţmonių tikėti. bet ir kūnams. Aš taip pat iš aukščiau gaunu ţinių apie dideles permainas jau artimiausioje ateityje. Nei viena jų neįvyko. tačiau naudinga. Šiuo metu Ţemėje gyvenančių ţmonių sielos pasirinko šį įsikūnijimą ţinodamos apie jų čia laukiančią katarsio patirtį. Kas gali garantuoti. o ţmonių nepagrįstos baimės? Nebus tokios pasaulio pabaigos. Kodėl? Ar ţmonija neteisingai suprato Dievo ţinią bei ţenklus? Ar pasaulio pabaiga buvo nuolat „atidedama“? O gal klaidingas pranašystes lėmė ne Dievo ţenklai. Ţmonijos laukia ne pasaulio pabaiga. jog taip nenutiks ir šįkart! Jeigu ţmonės nekeis savo gyvenimo būdo jau dabar. todėl jos yra visapusiškai teisingos. kurie tiesiog atsisako tikėti pranašystėmis apie artėjančias permainas remdamiesi tuo.Ar įvyks pasaulio pabaiga 2012 metais? Per pastaruosius 2000 metų ţmonija tikėjosi daugiau. atnaujins. neperteikia jiems vidinio aiškumo apie neišvengiamai artėjančias permainas. atsinaujinti vertybiniu bei poţiūrio į juos supančią aplinką atţvilgiais. Be to. Šių ţmonių sielos neţino ką daro. nes tuo metu patirs vidinį aiškumo jausmą. todėl ir ţmogaus kūnas neturėtų patirti psichozės. atsispindinčios Ţemės energoinformaciniame lauke. Atsinaujinimas būtinas. nei 200 pasaulio pabaigų. siekiančių dvasiškai tobulėti ţmonių nepraţus. 1 . Sieloms reikalinga patirtis. kurios jos siekia atėję į Ţemę. sieloms reikalinga katarsio patirtis. Nebeliks nereikalingų ţodţių bei veiksmų. Permainos bus naudingos ne tik ţmonių sieloms. išraiška? Tai ne psichozė. o didţios permainos. Ar tai nėra tiesiog masinės ţmonijos psichozės. Permainos nesunaikins Ţemės. Ką patirti sielos atėjo į šią Ţemę. ją taip pat turėtų priimti. gaudami informaciją apie artėjantį virsmą. nei dvasiškai. Jos įgaus tiek išgyvenusių permainas. Tam dar neatėjo laikas. Daugybė tikinčiųjų. Didţiąsias permainas galima vadinti nebent maţąja pasaulio pabaiga: pabaiga neteisingiems ţmonių mąstymo modeliams bei ţalojančiai gimtąją planetą veiklai. Ţmonijos evoliucijos procese bus pasiekta branda. kad ţinios apie artėjančias permainas atitinka tikrąją tiesą. kylantį iš jų pačių sielų.

ţmonės daro nepagrįstas prielaidas apie pasaulio pabaigą jau artimiausiuoju metu. kurios įkvėpti ţmonės priims teisingus sprendimus. prasimaitinti bei vaikus uţauginti. 2012-ųjų Majų pasaulio pabaigos bei panašios pranašystės ţmonėms sukelia nepagrįstą baimę. Ţmonija privalo pasikeisti. Prasidės pokyčiai ir danguje. Teks pragyventi iš to. kas Ţemėje gyva. Pasaulio pabaiga – tai viso. Jau greitai ţmonija praras galimybę mėgautis Ţemės dovanojamų resursų pertekliumi. civilizaciją griaunantį gyvenimo modelį. Laimei. Baimė plinta tarsi virusas apimdama vis didesnes ţmonių mases. Po permainų daugelis ţmonėms mielų paslaugų. Svarbiausius išradimus atliks dvasinių interesų turintys ţmonės. kuriais būtų galima naudotis ir po permainų. Apie tai ţmoniją pasiekia ne tiek ţinios. kuria jie ţaibiškai uţkrečia vieni kitus. Verta įsigyti išgyvenimui būtinų resursų bei gamybos įrankių. Kodėl ţmonės gauna nevieningą ţinią apie pasaulio pabaigos datą? Vieni tai prognozuoja tuojau pat. Todėl subtiliuoju būdu gaunamos ţinios yra nevienodos ar netgi prieštaringos. kokių sunkumų jie atneš. Ţmonėms reiks kurti naujas išgyvenimą palengvinančias technologijas. nei ţmonijos rasės. kurie šiuo metu ypač eskaluojami ţiniasklaidoje? Baimindamiesi pasaulio pabaigos 2012-aisiais metais ţmonės gali imti elgtis neracionaliai bei suţlugdyti ekonomiką netgi anksčiau. tuo tarpu kiti – iš ţemesniojo lygmens šaltinių. pranašysčių apie pasaulio pabaigą? Daugelis apokaliptinių pranašysčių netikslios. kadangi informacijos apie jas šaltiniai nėra patikimi. Bent jau artimiausiuoju metu. Baimindamiesi pasaulio pabaigos ţmonės liaujasi aktyviai veikti ar netgi tobulėti dvasiškai. kokia išbandymų prigimtis. Aukščiausiasis šaltinis ţmonijai teikia bendrojo pobūdţio informacijos: su kokiais išbandymais susidursime. Tačiau permainos tikrai vyks. taps neprieinamos. Apie tolimą ateitį ţmogui sunkiau gauti informacijos. ar puoselės naująją. Povilas gauna aukščiausiojo lygmens informaciją. Artėjančios permainos nesunaikins nei planetos. kiti – po daugybės metų? Nevieningos ţinios ţmoniją pasiekia dėl informacijos šaltinio įtakos. kurios ţymiai maţiau nei dabartinės technologijos ţalos Ţemėje egzistuojančias ekosistemas. Ar apskritai ţmonija gali gauti tikslios informacijos apie jai gręsiančias katastrofas? Ţmonės turi galimybę suţinoti artimiausius įvykius. Dėl šios prieţasties nevalia atidėlioti ir dar šiemet pradėti ruoštis permainoms. pasaulio pabaigos nebus. kurie ištiks Ţemę bei palytės jos gyventojus. ką turėsime. dvasinės paţangos bei ţmonijos išsaugojimo kryptį. o ţmonėms reikės prisitaikyti: išgyventi. Juos išvys kiekvienas ţmogus bei turės pasirinkti: ar sieks išlaikyti dabartinį ydingąjį. darnaus vystymosi. Grįsdami savo tikėjimą Majų laiko skaičiavimo sistema.Kuo skiriasi 2012-ųjų Apokalipsės teorija nuo kitų nepasitvirtinusių nuogąstavimų. nei prasidės tikrosios permainos. kiek nuojautos. kuriomis šiuo metu jie net nesusimąstydami naudojasi. Kokią įtaką ţmonijai turės 2012-ųjų metų pasaulio pabaigos lūkesčiai (net jeigu neįvyktų išpranašauti įvykiai). ar bent jau ţmonijos ţūtis. 2012-ųjų Majų pranašystė taip pat netiksli. 2 . ir Ţemėje. Ţmonės turi apmąstyti kokių veiksmų jie imsis ir pradėti veikti. Neverta šios informacijos lyginti su kitų šaltinių informacija. Tai įvyks Aukščiausiojo valia. o šaltinis nepatikimas. todėl dieviškąjį ţinių šaltinį ţmonės vadina Paslaptinguoju. Siekiant neprarasti turimų santaupų jas reikia deramai investuoti. Dvasingumas skatins ţmonijos paţangą. Vieni ţmonės gauna ţinių iš aukščiausiojo.

Savųjų sielų veikiami ţmonės priims teisingus sprendimus ir jausis ramūs. Nuo šiol planeta visais būdais priešinsis išnaudojimui. ar Ţemėje vyksiančios permainos bei neprieštarauja Tavo paties – gerojo Dievo – valiai? ţmonijos laukiantys išbandymai Ţmonių pasaulis ignoruoja Dievo valią. todėl gauna ir atitinkamą atsaką. kuriuos jiems kels pasikeitusios aplinkos sąlygos. Didţiosios permainos Ką galiu ţinoti apie pastaruosius įvykius. kurie išbandymų metu sieks ryšio su Dievu. uraganų. Prasideda Ţemės polių pokytis. Dieve. Artimieji vėliau padėkos tiems. Ţmonija išliks ir visą amţių stebės gamtines katastrofas bei su jomis susijusius savo gyvenimo pokyčius. Neigiama energija kaupiasi Ţemės gelmėse bei vis intensyviau išsiverţia sukeldama kataklizmus. Ţmonės bus priversti keisti gyvenimo būdą. vykstančius Ţemėje? Turiu omenyje Ţemės drebėjimus. Dabartinė civilizacija pernelyg intensyviai vartoja Ţemės išteklius ir jau išnaudojo praktiškai visus resursus. Nei dėl savęs. nes ir mums gresia praţūtis. Siekiant įgyvendinti Dievo valią bus panaudotas išorinės (kosminės) spinduliuotės šaltinis. neįprastų reiškinių ir ţemėje. Kokiu būdu Ţemė reaguoja į netinkamą ţmonių veiklą jos atţvilgiu? Ţmonija mintimis bei veiksmais niokoja Ţemę.Kaip ruoštis permainoms ţmonės gali pajusti netgi savo vidumi. Jų sielos apšvies kūnus iš vidaus bei suteiks ţmonėms aiškumo. Tai vidinis procesas. Ne kartą Ţemės istorijoje ţmonės jau buvo susidūrę su išnykimo grėsme. Patirdami ryšį su savo sielomis ţmonės nesijaudins dėl permainų. Dvasingi ţmonės bus atsparesni iššūkiams. kurie jau netrukus pradės rūpintis saugia savo bei jų ateitimi. neturintis sąsajų su išoriniu Ţemės energoinformaciniu lauku. o šiems išsekus ţūdavo patys. o ţmonijos pastangos gyventi taip. saugūs. nes ir jais pasirūpinti galės patys ruošdamiesi. Šis procesas vyks šimtą metų. Būtina nuolatos stiprinti kūno ir sielos ryšį. kylantį iš Ţemės gelmių. reikalaus vis didesnių aukų. Ţmonės. tačiau nepasimokė: švaistydavo gamtinius išteklius bei energiją. Tai tęsis tol. Tačiau ţmonija taip pat prisideda prie šio pobūdţio reiškinių savo veikla. Ţemės ašies pasislinkimą. nei dėl savo artimųjų. kaip fizinės Ţemės paviršiumi vaikščiojančios būtybės. Daugės ţemės drebėjimų. kaip iki šiol. kurį išgirs savo širdyse per savo 3 . kuriuos Ţemė buvo pasiruošusi ţmonėms padovanoti. patys nustato bei išgyvena santykį su savo gimtąja planeta. Ţemės magnetinis laukas tampa nestabilus. bet ir širdimi. kad Ţemėje įvyktų esminės permainos. Šiuo metu pasaulis nepaiso Dievo valios. cunamių. kokių veiksmų verta imtis. Ţmonių veiksmai intensyvina šiuo metu Ţemėje vykstančius geologinius procesus. o priimant sprendimus pasikliauti ne vien protu. įvykius Japonijoje? Pastarieji įvykiai Japonijoje kilo natūraliai. kadangi išliks tie. ir danguje. Dievas mūsų civilizacijos atstovus skatina nepasiduoti šiai „beprotybės manijai“. patars. siekiant deramai pasirengti išbandymams. todėl yra būtina pasitelkti akivaizdţias išorines aplinkybes. tačiau po lemtingųjų įvykių ţmonės įsiklausys į Dievo ţodį. Didţiųjų permainų laikotarpį išgyvenę ţmonės toliau tęs savo dvasinę misiją bei klausys Dievo valios. Ţmonių veikla spartina pokyčius. kol mūsų planetos magnetiniai poliai persislinks.

Lemtingieji įvykiai Ţemėje Kokie įvykiai kosmose bei mūsų planetoje Ţemėje darys įtaką ţmonijai artimiausiu metu? Artimiausiu metu ţmonijos laukia dideli išbandymai. Neveiks bankų sistemos. Planeta apsivalys. Centralizuotos energijos tiekimo sistemos nebeliks. Permainų laikotarpiu tik natūriniais mainais pagrįsta ekonomika bus pajėgi išlikti. Ţmonės Ţemėje gyvens taip. todėl ţmonėms teks prisiminti natūrinių mainų sistemą. Dieve. Ţmonės bandys diegti vietinio pobūdţio energijos gamybos bei tiekimo sistemas. 4 . Teks pragyventi be išorinio energijos šaltinio. Juos neišvengiamai patirs visi Ţemės gyventojai. savo jėgomis ţmonės išlaikys savo namus bei šeimas. gerąjį planetos veidą. Spinduliuotė sutrikdys daugelį ţmogaus sukurtų sistemų. Ţmonių piniginės santaupos bus „įšaldytos“. Gyventi taps lengviau. išsivaduos nuo ţmonių. Tačiau jie sparčiai praras vertę. Tai neatšaukiama. Tokiu būdu bus išpildyta dieviškoji valia. Ateityje ţmonija negalės savanaudiškai išnaudoti planetos. Tokiu būdu bus atstatyta pusiausvyra. bus neprieinamos elektroninės paslaugos. kurį suţadins kosminė spinduliuotė. Arklas taps ţmogaus draugas. keliančių jai skausmą. o gal Tavo. Iškastinio kuro atsargos jau išseko. Jau greitai prasidės intensyvus Ţemės prasivalymo procesas. Prireiks ne vienerių metų paţeistoms energijos perdavimo linijoms atstatyti. Ar egzistuoja aplinkybės. Ţmonės nesirūpina Ţemės veidu. Ţemėje pokyčiai tęsis tol. išmoks gyventi darniai su gimtąja planeta. Beveik nebeliko ką siurbti iš Ţemės gelmių. Sutriks transporto veikla. Nustos veikę ryšio priemonės. valia. Po to ţmonės vėl išvys graţųjį. o ţmonija patirs didelius išbandymus. Šis ekonomikos modelis pamaţu įsivyraus visame pasaulyje. ir atsilieps savo mintimis. kol spinduliuotė bus intensyvi. Savo pačių darbu. Teks prisiminti jau uţmirštus ţemdirbystės metodus. Nebus įmanoma išgryninti nei cento. Uţ tą pačią pinigų sumą bus galima įsigyti vis maţesnį išteklių ar paslaugų kiekį. Grynieji pinigai dar kurį laiką galios. kad minėtoji spinduliuotė Ţemės nepasieks ir pranašaujami pokyčiai bei įvykiai neprasidės? Intensyvi kosminė spinduliuotė uţlies Ţemę bei paveiks visus planetos gyventojus. Intensyvių permainų laikotarpiu piniginių mainų apskritai nebeliks. Tačiau vis labiau įsigalint natūriniams mainams pinigų srautai išseks. todėl Ţemė nusigręš nuo ţmogaus dvejiems – trejiems metams. Netikėtai nutrūkus energijos tiekimui sutriks ţmonių gyvenimo ritmas. Ţmonės dalinsis tuo. tačiau visų pirma permainos palytės Šiaurės Ameriką. kaip ţmonija šimtus metų skaudino savo planetą. Intensyviųjų permainų laikotarpiu ţmonės neturės ir elektros energijos. Dings išorinis energijos šaltinis – elektra. Kokie tai veiksmai? Ţmonija piktnaudţiauja gamtos ištekliais bei niokoja gamtą. kaip jiems ir dera gyventi. Ţemė įskaudins ţmoniją taip. Ţlugs moderni bankininkystė. Atskiros gyvenvietės bei miestai ilgainiui įsirengs vietinius energijos perdavimo tinklus. kuriais vertėsi mūsų senelių karta. Uţ paslaugas vis dar bus atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Jau greitai Ţemę pasieks kosminės spinduliuotės pliūpsnis.sielas. Ţmonių veiksmai intensyvina šiuo metu Ţemėje vykstančius pokyčius. Ţmonės pasimokys ir daugiau savo veiksmais nebeniokos Ţemės. Ţmonės negalės susisiekti vienas su kitu bei pasidalinti informacija apie jų gyvenimo įvykius. ţodţiais bei darbais. kuris šiuo metu kaupiasi planetos gelmėse ir reguliariai išsiverţia stichijų šėlsmo pavidalu. ką turės. o arklys – pagalbininkas.

nes resursai priklausys visos Ţemės ţmonių populiacijai. Ši sistema galios netgi tuo atveju. Pereinamuoju laikotarpiu ţmonės maţai keliaus. Turto paveldėjimo pagal giminės liniją nebeliks. kiek konkrečiu metu jiems reikės. Ar esminiai pokyčiai vyks Ţemės gelmėse? O gal mūsų planetą labiau paveiks ţalinga spinduliuotė iš kosmoso? Pokyčius Ţemėje lems keletas faktorių. kiekviena bendruomenė rūpinsis savo išgyvenimu. Kurdami naujos kartos valiutą ţmonės įvertins šiuolaikines problemas bei siekdami jų išvengti įdiegs apsauginį mechanizmą. savo tautiečiams bei visiems planetos gyventojams. Kiekviena šeima. kurios pakankamai pasigaminti negalės dėl riboto išteklių kiekio. o natūrinius mainus keis nauja piniginė sistema. bus panaudota netgi jėga. kaip liepia jų Širdis. Ţmonės bus geranoriški Ţemei. jeigu savo gyvenamoje aplinkoje ţmonės tam tikrų resursų turės apsčiai. Ilgainiui Azijos valstybės įgaus supervalstybių statusą. Milijoninė ţmonių populiacija pati sunaikins šiuo metu veikiančią ydingąją ekonominę sistemą. Dar šiame dešimtmetyje Ţemę paveiks intensyvi kosminė spinduliuotė. JAV neteks supervalstybės statuso. praţus drauge su juo. Ţmogui bus suteikta teisė disponuoti resursais tam tikrą laiką. Pinigų srautai bus susieti su medţiagų srautais. keisis aplinkos sąlygos. Ţmonės gyvens taip. Įveikę didţiausią ţmonijos istorijoje ūkio krizę azijiečiai pirmieji pradės disponuoti pinigais ir atstatę ūkį savo šalyse pradės ekspansiją į Vakarų kraštus. Bus sutrikę transporto ryšiai. Ţmonės vėl galės imtis jiems įprastos veiklos. Ţlugs didţiųjų miestų infrastruktūra. Azijiečiai drauge su vaikais bei anūkais apgyvendins didţiąją Vakarų pasaulio dalį ir gyvens teisėtai. Tai patirs šiuo metu Ţemėje gyvenančios vidutinio bei jaunesniojo amţiaus ţmonių kartos. Ţmonių pastangos išsaugoti dabartinį sukauptą turtą praţudys juos pačius. Azijos rinkos pasaulyje ţlugs paskutinės. Tačiau ištekliai nebus ţmogaus nuosavybė. Vėliau prasidės nauji išbandymai.Šiaurės Amerikos gyventojai sunkiai pakels jų laukiančius išbandymus. o ne godţios akys ir gobšios rankos. Pokyčiai jau ne uţ kalnų. Afrikos ţemyno gyventojus didţiųjų permainų sukelta ekonominė krizė paveiks maţiau. Būtent dėl Ţemės gelmėse vykstančių procesų ţmonija susidurs su esminiais išgyvenimo sunkumais. atitinkantį ribotą išteklių kiekį. Jie suteiks ţmonijai ţymiai daugiau rūpesčių. Tačiau jau prasidėję geologiniai pokyčiai bus dar nuoţmesni. Ţmogus negalės pasisavinti resursų bei gauti iš jų asmeninės naudos. ţmonės turės įdėti daug energijos. Taip veiks naujoji ekonomika. nei kitų tautų atstovai. Norėdami keliauti. tačiau jie bus skirti jau kitų kartų atstovams. Nebelikus resurso nebeliks ir atitinkamo piniginio ekvivalento. dėl to nuolat kyla ekonominės krizės ir pinigai nuvertėja. deja. Ţmonės. kadangi paskirsčius išteklius visai ţmonijai sumaţės vienam individui tenkantis kiekis. o po to jie atiteks kitiems. 5 . Tačiau Azijos šalių gyventojai solidarizuosis bei išbandymus įveiks greičiau. o jeigu šių šalių gyventojai priešinsis. Dabartiniai Europos gyventojai siesis su Azijos tautų atstovais giminystės saitais. Geologiniai pokyčiai vyks visą šimtmetį. Ateityje ţmonės turės tik tiek. Šiuo metu pinigų ir medţiagų srautai yra atskirti. Išlikę gyvieji susivienys ir pradės kurti naują politinį bei ekonominį darinį. ar netgi šiek tiek maţiau. o ne kaip pavienių individų nuosavybę. ištiks panašus likimas. prasimaitinimu. Europos ekonomiką. Bus daug ţuvusiųjų. Tačiau jau 2015-aisiais klimatas taps švelnesnis. Jie gausiai investuos Vakarų šalyse. Sunkmetis tęsis 2-3 metus. Ţmonės turės ribotą pinigų kiekį. kurie apglėbę savo turtą bandys jį tokiu būdu išsaugoti. Gamtinius išteklius traktuosime kaip visos ţmonijos turtą. Tuomet jie patys geranoriškai pasidalins pertekliniais ištekliais su kitais Ţemės gyventojais. Atsiras realus pagrindas įgyvendinti ištekliais grindţiamos ekonomikos koncepciją. Kiekviena moneta bus pagrįsta ţmonių turimų išteklių kiekiu. Azijiečių apgyvendinti miestai suklestės.

Seisminių zonų gyventojai bus priversti išsikelti. kai spinduliuotė bus maksimaliai intensyvi. pridengti. magnetiniai planetos ašigaliai laipsniškai keis kryptį. Gausiai vyks ţemės drebėjimai. Pradţioje spinduliuotės šaltinis bus išties intensyvus. Debesys uţdengs ištisus regionus. vykstantys Ţemės gelmėse: intensyvės Ţemės branduolio bei mantijos veikla. Ţmonės privalės nuolat – tiek ţiemą. o taip pat ir Lietuvą. Maţosios tautos. Karščio ţidiniai atsivers ir trykš Ţemės syvai visur. Prasidės didysis tautų kraustymasis. Su artimaisiais bei visu ūkiu jie turės persikelti vis toliau nuo vandens. todėl kūnas ir siela išlaikys tvirtą ryšį. Jie migruos į ramesnius regionus ir čia apsigyvens. tačiau Ţemėje ypač suintensyvės geologiniai reiškiniai. Išnyks daug pirmuonių rūšių. todėl juos reikės apsaugoti. Migrantai uţplūs Europą. Spinduliuotės šaltinis bus aktyvus net keletą metų. Tačiau net ir tokiomis sąlygomis ţmonija išliks. Be to. vyks kalnodaros procesai. Kokią įtaką didţiųjų permainų metu vyksiantys geologiniai pokyčiai turės ţmonijos civilizacijai? Ţemės gelmėse bei paviršiuje netrukus prasidės išties galingi pokyčiai. todėl pakenks gamtoje egzistuojančioms ekosistemoms. jos taps netinkamos gyventi. Ţmonių kūnai taip pat bus neatsparūs kosminei spinduliuotei. kai ţmonių protai jau nepajėgs įveikti krizės padarinių. Galvą taip pat pridengti reikės. Ţemės gelmių karštis pasieks planetos paviršių. o ţmonių sielos tobulės dvasiškai. kol galiausiai pasiglemš visą jų turtą ar net gyvybes. Verta iš anksto pasirūpinti tam skirtais apdarais ir įvairiais apsauginiais kremais. Sunku bus apsaugoti veido odą bei akis: ypač tuo metu. neišliks. Ţmonės trauksis iš pragaištį ţadančių vietovių. Kokį poveikį kosminė spinduliuotė darys pasaulio ekonomikai? 6 . Šis procesas bus lydimas gausybės geologinių reiškinių. kada spinduliuotė išblės. Neįprastai aukštos bangos ţudys ţmones. Kokio tipo kosminė spinduliuotė pasieks Ţemę ir kiek laiko ji tęsis? Ţemę pasieks spinduliuotė. Šiose zonose ţmonių veikla nebevyks. Jos įgaus katarsio patirties suţadindamos ţmonių kūnuose ypatingus jausmus tuo metu. kur susisiekia tektoninės plokštės. Jie vėl mels Aukščiausiojo globos bei pagalbos savo kasdieniame gyvenime. Ţmonės savo kūnais šio pokyčio nejus. Intensyvi kosminė spinduliuotė Ţemę pasieks jau greitai. saugančius kūną nuo spinduliuotės ţalingojo poveikio. Keisis šiuo metu Europoje gyvenančių etninių grupių likimas. tiek vasarą – dėvėti drabuţius. tai atsitrauks. Amerikoje ţmonės migruos į kontinentinę ţemyno dalį – toliau nuo vandenynų pakrančių.Kokia eiga vyks Ţemės polių pokytis? Magnetiniai Ţemės poliai kryptį keis palaipsniui. Sustiprės ţmonių tikėjimas Dievu. Didţiausias pavojus ţmonių gyvybei grės būtent dėl šios prieţasties. Ţmonės migruos į Europą bei kitus ramesnį gyvenimą ţadančius regionus. kurią sudarys įvairios energijos formos. kurie sušvelnins odos paţeidimus. Spinduliuotė neţalos ţmogaus auros. Vandenynai uţlies vis didesnius ţemės plotus. bet ir jūrų lygis. Bangavimą suţadins procesai. Migracijos mastas bus milţiniškas. Intensyvi energija prasiskverbs į ląsteles ir jas paţeis. patirdamos didelį ateivių iš Azijos spaudimą. todėl migracija į ţemynų gilumą gelbės ţmonių gyvybes bei turtą. Pakrantėse gyvenančių ţmonių likimas bus sunkus. Vengiančius persikraustyti ţmones vanduo tai uţlies. ţmonės iš anksto neţinos tikslaus laiko. Kils ne tik vandenynų.

o išeiviai iš Azijos keis netgi didţiųjų tautų veidą. Tai paveiks visus Lietuvos gyventojus. lietuviams verta domėtis savo valstybės. 7 . Ţmonių gyvenimas pasikeis. kurie valdo dideles pinigines lėšas. kad ţmonės suvoktų. ypač tuos. Jeigu tai tęsis. asmeninę ţemės ūkio veiklą. Tuojau pat nukentės ekonomika. Jeigu ţmonės bandys atstatyti išorinius energijos generavimo bei tiekimo įrenginius. Ar bus ţenklų dar prieš prasidedant permainoms. Jos kils į aukštesnįjį dvasinį lygmenį. Todėl ateityje ţmonės privalės atrasti nuo išorinės spinduliuotės poveikio apsaugotas energijos gamybos bei perdavimo sistemas. Ţemėje. Koks Lietuvos likimas artėjančių permainų kontekste? Ar nukentės Lietuvos gyventojai? Šiuo metu Lietuva patiria ekonominę bei demografinę krizes. Pasiruošusieji permainoms turės suskubti pokyčiams. tačiau ţuvusiųjų sielos nepatirs tragedijos. jog jau laikas mesti pradėtus darbus ir keltis į saugias erdves. tokių kaip patekėjimas. jeigu bus tam jau pasiruošę. Ţmonės neţinos. ir uţ jos ribų. Ar verta domėtis. tad teks gyventi pasikliaujant savo rankų darbu bei ūkinių gyvulių pagalba. tautos nebeliks. tad artimiausi Ţemėje vyksiantys pokyčiai joms nebus staigmena. Prasidėjus permainoms Lietuvos ekonomika neišvengiamai ţlugs. Pereinamąjį laikotarpį teks gyventi be išorinio energijos šaltinio. Gyvieji taps naujos kartos pradininkais. jie vėl kaip mat suges. kuriose išnaudojami elektrinės prigimties reiškiniai. o nacionalinis pinigas nuvertės.Kosminė spinduliuotė uţlies Ţemę bei sunaikins ţmogaus sukurtas elektrinės prigimties sistemas. Tačiau neverta Lietuvos litų keisti į valiutą. Nutruks visa ţmonių veikla. kuriame jis pats tuo metu gyvens. Tačiau išlikusių ţmonių sielos dar sparčiau tobulės. jos praţus drauge su šiuolaikine pinigų sistema. saulės uţtemimas ar ypatingosios ţvaigţdės Tačiau lemtingųjų įvykių laikas bus žinomas. apsigyventi saugioje erdvėje dar iki prasidedant drauge su kitais nepasiruošusiais permainoms Kas nutiks didţiųjų permainų metu ţuvusių ţmonių sieloms? Ne visi ţmonės išgyvens permainas. šalia esančių valstybių bei Europos likimu. jo siela galės sklandţiai tęsti dvasinę kelionę čia. nes ţmonių gyvenime apstu veiklų. Būdamos ţmogaus kūne didţiųjų permainų metu jos įgaus ypatingos patirties. jau ţinojo apie esminius jų laukiančius išbandymus. į slėptuves? Akivaizdţių ţenklų. ateidamos į Ţemę. Netgi šiuo metu Ţemėje gyvenančiam ţmogui ţuvus permainų metu. Ţmonėms derėtų turimas lėšas investuoti į jų pačių išgyvenimui permainų metu būtinus reikmenis. Dalis turtingųjų neatlaikys šio likimo smūgio: praţudys save ar netgi kitus. nes ţlugus pasaulio ekonomikai ir valiuta praras vertę. iš anksto neverta tikėtis. Staiga ţlugs jų lūkesčiai uţdirbti dar daugiau. kiek laiko tęsis kosminė spinduliuotė. Ţmogui svarbus regionas. susijusi su elektros bei elektronikos panaudojimu. Jokios palūkanos neišgelbės ţmonių santaupų. Nuo energijos nepriklausomi ūkinės veiklos sektoriai ilgainiui taip pat nukentės. Sielos. kurie Ţemėje pradės Aukso amţių. Lietuviai asimiliuosis su lenkais arba rusais. Antraip jiems kils pavojus ţmonėmis. Pavyzdţiui. kas vyks pasaulyje kosminės spinduliuotės bei Ţemės magnetinių polių kaitos metu? Nebūtina ţinoti viso pasaulio likimo pereinamuoju laikotarpiu. Dalis jų ţus.

pievos. Jeigu ţmonės neišsaugos kultūrinių augalų sėklų. Praktiškai nebeliks pereinamųjų metų laikų: pavasario ir rudens. Ţmonės nepajėgs išgyventi versdamiesi tradicinėmis ţemdirbystės formomis. Taigi. dėl to sutriks įprasta ūkinė veikla. kur jie bus saugūs. Be to. turėtų pasirūpinti specialiomis ekipiruotėmis. ir drabuţių. kuriems gaisrų metu vis dėlto teks išeiti į lauką. gyvūnijai? Sumaţės gyvūnų rūšių įvairovė. Gaisrams pasibaigus ţalingi cheminiai junginiai – degimo produktai išsisklaidys ir ilgainiui vėl bus galima rengtis įprastai bei kvėpuoti natūraliai. išėję iš slėptuvių. todėl jos dauginsis bei visur įsigalės. artėjančių permainų metu išgyvenusių ţmonių sielos įgaus ir katarsio patirties. Degs miškai. Reikės imtis papildomos ţemės ūkio veiklos. Todėl verta pasirūpinti tų augalų sėklomis. Kūnui reikės ir maisto. kurias bus galima sodinti nuo permainų pradţios praėjus bent vieneriems metams ar net šiek tiek vėliau. Svarbiausius išteklius bei reikmenis verta perkelti į poţemines slėptuves. Ţmonių gyvybė bei sveikata gaisrų metu slėptuvėse taip pat bus apsaugota. galės kvėpuoti natūraliai. Kokį poveikį tai turės augmenijai. Tuo tarpu vasaros bus ganėtinai karštos ir saulėtos. Gaisrus gesinti bus išties sunku.Šią informaciją turi perskaityti visi tautiečiai. Kils gaisrų. Ţmonės. šiuo metu dar nepraktikuojamos mūsų regione. kitos degios medţiagos. Kaip keisis ţmonių gyvybiniai poreikiai per artimiausią dešimtmetį? Esminiai ţmonių poreikiai išliks tokie patys. atstatant ţemės ūkį jiems vėl teks adaptuoti laukines augalų rūšis. Kis sezoniškumas. paţinimo. Ar kosminės spinduliuotės metu nepakis oras? Ar bus įmanoma kvėpuoti? Intensyviajam permainų etapui pasibaigus ţmonės. Įsivyraus šaltos atšiaurios ţiemos. saugančiomis nuo ugnies bei palengvinančiomis kvėpavimą. Ţmonėms dera pasirūpinti. tuo tarpu augmeniją permainos paveiks maţiau. 8 . durpynai. Kaip intensyvios kosminės spinduliuotės laikotarpiu kis temperatūra? Galbūt kils gaisrų ar netgi pradės lydytis medţiagos? Vasara bus karšta ir sausa. Labiau nukentės kultūrinės augalų rūšys. Kaip keisis klimatas Lietuvoje bei Europoje artimiausio dešimtmečio metu? Lietuvos klimatas pasikeis. Kosminė spinduliuotė paveiks gamtines ekosistemas. artimiausiuoju metu reiks patenkinti kūno išgyvenimo bei sielos dvasinio tobulėjimo poreikius. kad gaisrai nesunaikintų jų sukurtos gerovės. o sielai – dvasinių ţinių. Pagalbinių kvėpavimo priemonių nereikės. kad gerai viską apmąstę priimtų tinkamus sprendimus ir kad bent iš dalies apsaugotų save bei savo šeimos narius nuo gresiančių fizinio ir ekonominio pobūdţio nelaimių. o laukinės bus atsparesnės.

Sielos padės ţmonėms apsispręsti teisingai. Jeigu tai nebus padaryta. kas gyva. tačiau evoliucija bus pristabdyta. Radiacinis fonas. Įtikinti juos. Ţmonėms nepavyks palaikyti jų funkcijos. Vieni nesiims jokių veiksmų. bus ţenkliai padidėjęs. Tuo tikslu galima įsigyti medţiagų. o jas sustabdyti taip pat bus sunku. Šiuo metu visas pasaulis sutelkęs dėmesį į japonų pastangas suvaldyti atominę krizę. bet ir lokalios spinduliuotės ţalingąjį poveikį. Pašvaistė gaubs Ţemę. Pereinamajam laikotarpiui pasibaigus ţmonija vartos energiją. gaunamą iš natūralių. o naujų nestatyti. tačiau gyvybės planetoje nesunaikins. Jeigu ţmonės neturi galimybės patys to padaryti. kaip pasielgti. Intensyviai vystysis tik atsparios spinduliuotei gyvybės rūšys. Būsimos radiacinės taršos kiekį gali sumaţinti tik išmintingi sprendimai. jog neverta vystyti šios nesaugos energetikos rūšies. nei šiuo metu. bent šiek tiek apsaugosiančių kūną nuo radiacijos poveikio. Na. Po to ţmonės dar ilgai patirs šalutinį spinduliuotės poveikį. jeigu pasaulyje staiga negrįţtamai dings elektra? Galbūt vietinės radiacijos ţala bus netgi didesnė. kad vėliau pavyktų išvengti plataus masto nelaimės. deja. kurie jaučia vidinį savųjų sielų vadovavimą. nei kosminės išorinės spinduliuotės poveikis? Ar ţmonija bus pajėgi išvengti branduolinės pasaulinės katastrofos? Išbandymams prasidėjus pasaulyje sutriks šio tipo elektrinių veikla. kurie jų gyvenimą pakreips teisinga linkme dar šiemet. Šie ţmonės priims sprendimus. Šiuo metu derėtų pristabdyti bent netoliese veikiančių atominių elektrinių veiklą. Visoje Ţemėje pasklis radioaktyvios medţiagos ir paveiks visą. Ateityje nebeliks nesaugių bei gamtą teršiančių energetikos rūšių. kas jų laukia artimiausioje ateityje. kuriose deginamas kuras. Tuo tarpu kiti nuspręs pasikeisti ir ţengs pirmuosius ţingsnius pokyčių link. ţmones. Kosminei spinduliuotei sutrikdţius atominių elektrinių veiklą. kuomet elektrinėje dingo elektros srovės tiekimas ir sutriko įkaitusių branduolinio kuro strypų aušinimo sistemos. todėl jiems bus lengviau keistis bei prisitaikyti prie naujų 9 . tuomet gali bandyti paveikti atsakinguosius asmenis. Ne tik atominės. kilusią po cunamio. atsinaujinančių energijos šaltinių. Dėl šios prieţasties po didţiųjų permainų ţmonija atsisakys šios nesaugos energetikos rūšies. jų gyvenimas vis dar tekės įprasta vaga. pereinamuoju laikotarpiu ţmonės patirs ne tik kosminės.Kuo skirsis diena nuo nakties temperatūros. nes gamtoje radioaktyviosios dalelės skyla lėtai. Kas nutiks tūkstančiams kitų atominių elektrinių. o šiuo metu ţmonėms verta pasirūpinti bent jau savo asmeniniu saugumu. Visų pirma sukrus tie ţmonės. Daug jėgainių suges ir ţmonės dar ilgai neatstatys jų veiklos. Gresia didelė katastrofa! Dar šiais metais visame pasaulyje reikėtų nutraukti atominių elektrinių veiklą. Ţenklaus temperatūros skirtumo dieną ir naktį ţmonės nejus. Naktys bus šviesesnės. Ţmonėms teks išgyventi pasikeitusiame radiaciniame fone. Pasiruošimas permainoms Kodėl svarbu permainoms ruoštis jau dabar? Dar šiais metais ţmonės pradės intensyviai domėtis. Jis paveiks Ţemėje egzistuojančias ekosistemas. ţmonija atsidurs ties branduolinės pasaulinės krizės slenksčiu. šviesos intensyvumo bei radiacijos atţvilgiu? Temperatūra kis natūraliai. bet ir daugelis kitų elektrinių. pereinamuoju laikotarpiu bus paveiktos kosminės spinduliuotės bei neatlaikys išbandymo karščiu. priimti artimiausiuoju metu. Antraip branduolinė katastrofa neišvengiama. bei spręs. Ţmonija bei daugelis kitų gyvybės rūšių išliks. kurios būdami slėptuvėse ţmonės nematys.

atsparias ekonomikos krizei ūkio šakas. Būtina įsigyti svarbiausių vaistų (nuo uţdegimo. tačiau įmanoma. pienas. bet ir savo vaikais bei anūkais. pasigamins. Jeigu vieno ţmogaus lėšų tam nepakanka.t. Neverta pinigų laikyti bankų sąskaitose.). ekonominę bei geopolitinę sistemą. skaičiuojant nuo 2012-ųjų pabaigos). kuris bus pradinis įnašas jų gamybiniame pajėgume formuojantis naujajai resursais pagrįstai ekonomikai. Jeigu pristigs maisto namų ūkyje. netgi įsako. Turimas lėšas verta investuoti į savo šaliai bei sau asmeniškai pragyventi būtinus reikmenis. Tačiau išbandymai tęsis dar ilgai. kurių gaminamų produktų ţmonijai nuolat reikėjo ir reikės. Ko permainų laikotarpiu prireiks ţmonėms siekiant išgyventi? Artėjantiems pokyčiams būtina ruoštis. o atėjus permainų metui dėvėti akinius. reikia burti iniciatyvines grupes. kuriuos ţmonės patys uţsiaugins. Tad jau dabar galima kaupti įnagius. Kokių apsaugos priemonių nuo kosminės spinduliuotės reikės ţmogaus kūnui? Bus sudėtinga apsaugoti akis. Taip pat dera pasirūpinti priemonėmis. Natūraliosios medicinos ţinios padės ţmonėms 10 .). apsirūpins reikiamais resursais ir įrankiais. kurie atėjus laikui suteiks kūnui jėgų bei padės pasveikti. teks naudotis natūralios prigimties preparatais. verta įsigyti išgyvenimui svarbių reikmenų apsirūpinti maisto produktais bei kitais gyvybiškai svarbiais ištekliais (bent dvejiems metams. Verta iš anksto pasirūpinti tepalais. Ţmonės turės savimi pasirūpinti patys. kuriomis sieksime pasiruošti nepaliaujamai artėjančioms permainoms. nei pabaigos. garantuosiančius sklandesnį perėjimą iš senosios į naująją ţmonių santykių. teks imtis medţioklės. bei sieks dvasinės patirties. saugančiais odą nuo intensyvios spinduliuotės poveikio. Dievo pagalba bei Jo ţodis taip pat bus svarbus. uţtikrinsiančius ūkinės veiklos tęstinumą. Jau šiemet jie atsisakys nebūtinųjų veiklų. Nepridengtus odos lopinėlius bus sunku apsaugoti. Verstis ţemdirbyste bus sunku. Todėl verta paţinti augalų gydomąsias savybes. apsaugos kūną nuo stiprių paţeidimų. Intensyvių permainų laikotarpiu negalios įstatymai. Dievas primygtinai ragina. kurios apkrauna gyvenimą bereikalingais rūpesčiais. Taip pat verta imtis gyvulinės ūkinės veikos: laikyti gyvulius bei išnaudoti juos savo maistinėms reikmėms (mėsa. Įveikę didţiuosius išbandymus ţmonės prisitaikys prie naujų gyvenimo aplinkybių ir vėl galės siekti gerovės. kad šių vėliau nestigtų. kuriose kiekvienas ţmogus rūpinsis jam pavesta uţduotimi. teks prisitaikyti prie aplinkos sąlygų ir gyventi be jų. žmonėms ruoštis artėjančioms permainoms. Laukinių gyvūnų medţioklė padės ţmonėms pramisti. kuri kis priklausomai nuo mūsų regione įsivyrausiančių aplinkos sąlygų. Dirbtinėms odos apsaugos priemonėms pasibaigus. Kai dirbtinių apsaugos priemonių nebeliks. Tačiau būtent dabar laikas atlikti veiksmus. saugančius nuo ultravioletinės spinduliuotės. Tačiau nebūtina tuojau pat tikėtis pritarimo ar padėkos. Mūsų veiksmus jie vėliau prisimins kaip išmintingus savo tėvų ar senelių sprendimus. Jie palies bent dar dvi kartas ateityje. Visą kūną reikės pridengti drabuţiais. Apsauginės priemonės bei vaistai sušvelnins aplinkos poveikį. kiaušiniai ir t. nuo skausmo ir pan. Būtiniausiais dalykais reikėtų pasirūpinti dar šiais metais nelaukiant 2012-ųjų nei pradţios. Rekomenduojama turėti. Artėjant didţiosioms permainoms derėtų investuoti į gamybinius pajėgumus. nes vieną lemtingą dieną jie taps nebeprieinami: dėl techninių kliūčių sąskaitos bus „įšaldytos“. Artimieji gali net pašiepti mūsų pastangas. Tad dabar turime galimybę pasirūpinti ne tik savimi.gyvenimo aplinkybių permainoms jau prasidėjus. išgyvens. padėsiančios įveikti permainų sukeltą stresą. o prasmingai investavę savo lėšas išsaugos netgi šiokį tokį likutį. kuriomis būtų galima patiems pasigaminti reikiamų resursų iš savo ūkinės veiklos. Apsirūpinę būtiniausiais resursais ţmonės lengviau ištvers išbandymus.

nes širdies ramybė visam kūnui suteiks jėgų. Taigi. susijusį su artėjančiais įvykiais. Svarbu reguliariai medituoti. Ar kils sunkumų palikuonių norintiems susilaukti ţmonėms didţiųjų permainų laikotarpiu bei joms pasibaigus? Radiacija paveiks ţmonių gametogenezės organus. sveiką kūdikį. kupolo bei kryţių paminklinio komplekso) lankytojams maldos metu rekomenduojama atsiklaupti. kadangi jie yra ypatingai jautrūs apšvitai. kurie ţadina su artėjančiomis permainomis susijusį nerimą. nes lauke radiacija bus pavojingai intensyvi. kokių veiksmų dera imtis. Kas šiuo metu rekomenduojama jaunoms šeimoms? 11 . Tokiu būdu mūsų pačių sielos mums padės apsispręsti. Moterims bus sunku pastoti. netekties bei skausmo baimę. tėvai pradėdami naują gyvybę permainų laikotarpiu arba per dešimt metų po jų tikrai rizikuos savo palikuonių sveikata. Čia ţmogus pajus Dievo atsaką savo širdimi. Todėl jeigu nėščiosios laiku pasitrauks į saugias erdves. Tikslinių meditacijų metu siekiama visiškai atsiduoti Dievo valiai bei įveikti įvairias baimes – ypač mirties. Dalis jų netgi taps sterilūs. Taip pat svarbu reguliariai organizuoti bendraminčių susitikimus bei jų metu aptarti naują iš Dievo bei kitų patikimų šaltinių gautą informaciją permainų tematika. Kaip ţmonės didţiosioms permainoms turi ruoštis dvasiškai? Permainoms reikia ruoštis ir fiziškai. Ypač rūpestingai teks priţiūrėti naujagimius. Pasiruošę permainoms ţmonės jų lauks su dţiaugsmu. Jie patirs rimtų sveikatos problemų. kreiptis patarimo bei pagalbos į patį Kūrėją bei atverti savo širdis Dievo ţodţiui. todėl jie taps neatsparūs įvairiems aplinkos veiksniams. Dievo Tėvo baţnyčios (Merkinės piramidės. Pats Dievas prabils į šioje erdvėje nuoširdţią dvasinę praktiką atliekančius ţmones bei suteiks subtilaus aiškumo. Bendrumo jausmas ţmonėms taip pat teiks stiprybės. Šeima ir vaikai Kaip kosminė bei vietinio pobūdţio spinduliuotė paveiks vaikų sveikatą? Tėvai privalės saugoti savo maţuosius. Bus sutrikdyta šių vaikų imuninės sistemos veikla. nes tiek savo kūnu. tiek siela jaus. jeigu nuturės palikuonių iki permainų. Permainų laikotarpiu bei per artimiausiąjį dešimtmetį joms pasibaigus gimusių vaikų likimai bus sunkūs. jų nešiojamiems kūdikiams didelio pavojaus nekils. Vaikai gyvens uţdarose patalpose. Ţmonės turi daug melstis bei maldoje patirti didesnį aiškumą. Tokių ţmonių šeimos liks nepatyrę tėvystės dţiaugsmo. Dievo ţodis – informacijos bei energijos srautas – uţlies bei sustiprins šios šventovės lankytojus. o pastojusioms išnešioti gyvybingą.išsaugoti sveikatą bei gyvybę. Ilgainiui bendraminčių būreliai virs bendruomenėmis. O Dievo ţodţiu bus stiprinamos ţmonių širdys. kurioms bus lengviau įveikti sunkumus bei išlikti. Tuo tarpu dar negimę kūdikiai motinos kūno audinių bus pakankamai apsaugoti permainoms prasidėjus. ir dvasiškai. Kasdieniame gyvenime reikia vengti minčių. Maldos metu ţmonės daţniau gauna intensyvių impulsų iš savųjų sielų. ţodţių bei veiksmų. kad artėjantys pokyčiai bus išties naudingi mūsų planetai Ţemei bei jos gyventojams ilgalaikėje perspektyvoje. Dėkingumas dar labiau pagilins dvasinio pobūdţio patyrimą. Tokią malonę patyrę ţmonės turėtų pasimelsti bei padėkoti Dievui.

Šiuo metu reikia statyti mūrinius didelės šiluminės varţos namus nedegiais stogais. rūsiuose) siekiant apsisaugoti nuo kosminės spinduliuotės bei vietinės radiacijos ţalingojo poveikio? Poţemines slėptuves įrengti verta. Slėptuvės ţmones turės apsaugoti tiek nuo kosminės. giminę. dėl to tam tikrą laikotarpį ţmonės turės praleisti savo įsirengtose slėptuvėse. energijos ir medţiagų siekiant atstatyti esamą gerovės lygį. o naujus verta statyti naudojant nedegias medţiagas. tačiau permainoms prasidėjus slėptuvės tikrai praverstų. Galima tai padaryti rūsiuose po gyvenamaisiais namais arba atskirai – tiesiog po ţeme. atitinkančiose civilinės saugos reikalavimus. Tačiau jeigu statybinėmis medţiagomis ţmonės apsirūpins iš anksto. Būstas ir slėptuvė Ar ţmonėms verta įrenginėti slėptuves po Ţeme (pvz. kuris laisva valia įsipareigoja savo širdies draugę ateityje vesti. Namai turi būti apsaugoti nuo kosminės bei vietinės kilmės ţalingosios spinduliuotės. privalo pagalvoti apie specialiai šiuo tikslu įrengtas slėptuves. tuomet šie ţmonės turi teisę pradėti gyvybę tuojau pat: nepriklausomai nuo dabartinės jų santykių raidos stadijos. 12 . Apskritai. – nes permainoms pasibaigus tik sveiko. Prireiks nemaţai laiko. Jeigu statyba planuojama ateityje. Tad jeigu moteris palaiko artimą ryšį su vyru. Kaip apsaugoti pastatus nuo gaisrų? Esamus pastatus galima padengti nedegiais junginiais. Atidėlioti nevalia. Ţmonės. Didţiosioms permainoms prasidėjus ţmogaus kūnas ypač jautriai reaguos į pasikeitusias aplinkos sąlygas. neturintys galimybės įsikurti saugiuose būstuose. Medţiagų stygius jų planų neįtakos. tiek nuo vietinio pobūdţio radiacijos. Kokios statybinės medţiagos geriausiai apsaugotų ţmones bei gyvūnus nuo kosminės spinduliuotės? Patys ţmonės turi apsispręsti. naujojo amţiaus atstovų. medţio. Sunkmečiui atėjus vyrai privalės ypatingai rūpintis savo moterimis bei vaikais: jų saugumu bei pragyvenimu. šeimas sukūrę moterys privalo gimdyti. Nedera naudoti stiklo. Medţiagas reikia parinkti atsiţvelgiant į jų barjerines savybes. verčiau pasirinkti betoną bei apsaugą nuo radiacinės apšvitos uţtikrinantį ţemės sluoksnį. išsaugoto kūno bei stiprios sielos moterys turės galimybę gimdyti ir tokiu būdu pratęsti ţmonių. tuomet galės ręsti pastatus tiek prieš prasidedant permainoms. Iš degių medţiagų pastatyti būstai kels pavojų ţmonių gyvybei. po permainų ţmonijos gerovė ţenkliai sumaţės. jau dabar verta įsigyti reikiamų medţiagų.Šiuo metu tikimybė išnešioti bei pagimdyti sveiką kūdikį yra didelė. kokias statybines medţiagas naudos kurdami naujus būstus bei slėptuves. tiek joms pasibaigus. Įrengiamos slėptuvės taip pat turėtų būti apsaugotos nuo ugnies ir karščio. kurių vėliau tikrai labai stigs. Ne santuokoje gyvenančioms vaisingo amţiaus moterims taip pat verta susimąstyti apie galimybę pagimdyti sveiką vaikelį jau artimiausiuoju metu. Todėl vaisingos. Vėliau kūnas iš dalies prisitaikys prie naujų aplinkybių.

Ar reikėtų pasirūpinti kitomis šviesą bei energiją išskiriančiomis medţiagomis? Verta turėti iš vaško arba parafino pagamintų ţvakių. Kita vertus. Tokiu būdu ţmonės gali įsirengti ne tik poţemines. nes dėl nepakankamo vėdinimo slėptuvėse gali susikaupti pernelyg daug toksinių degimo produktų.Daugybė ţmonių gyvena miestuose daugiabučiuose namuose. Todėl atviroje vietoje šių prietaisų bei kuro atsargų laikyti nevalia. Kuro atsargos turi būti pasiekiamos neišeinant uţ slėptuvės ribų. Deginti ţibalo ar aliejaus nerekomenduojama. Kitų išteklių kaupimas ir apsauga Ar tikslinga rūpintis lokaliais energijos šaltiniais? Juk jie taip pat gali nukentėti permainų metu. Ţemėje siautės įvairios ligos. vaistų bei kitų būtinųjų reikmenų. Netgi langai turėtų būti pridengti. Ar išorinė spinduliuotė nesugadins naftos produktų atsargų? Šalia gyvenamųjų nuo spinduliuotės apsaugotų patalpų reikės įsirengti naftos produktų rezervuarus. Po to ţmonės galės verstis dirbdami laukuose. kuriomis bus galima pasišviesti taupant naftos produktus. Be to. kurie prasidėjus permainoms turės pakankamai maisto. Verta pasirūpinti lokaliu energijos gamybos šaltiniu. Slėptuvės galės būti apšviestos uţdarose ţvakidėse deginamomis ţvakėmis. bet ir antţemines slėptuves uţtikrindami savo pačių bei šeimos narių saugumą. bet ir gyvybei. atviroje erdvėje nebus galima jo eksploatuoti. 13 . rekomenduojama burti iniciatyvines grupes bei drauge rūpintis išgyvenimu. Kas laukia ţmonių. kad nekiltų pavojaus ţmonių saugumui. slėptuvėse bus lengviau išsaugoti ir sukauptus resursus. Vykstant didţiosioms permainoms šiuolaikinius elektrinius bei elektroninius prietaisus reikės deramai apsaugoti. Elektros generatoriai veiks bei uţtikrins sklandţias ţmogiškąsias funkcijas ten. finansinės) galimybės. Ar blokiniai betoniniai namai bus apsaugoti nuo spinduliuotės? Jeigu ne. deramai apsaugoti išorinius pastatus yra sudėtinga. Tam prireiktų išties daug energijos bei medţiagų. kad nesugestų. tuomet kaip galima juos apsaugoti? Šio tipo namus įmanoma apsaugoti sutvirtinant jų karkasus papildomu betono sluoksniu. tačiau nebus įsirengę slėptuvių ir bandys išgyventi įprastai? Neįsirengę slėptuvių ţmonės didţiųjų permainų metu patirs daugiau kūno išorės bei vidaus organų paţeidimų. Skystąjį kurą rekomenduojama naudoti tik būtinaisiais atvejais: kai reikės įjungti generatorius. Tačiau kol kosminė spinduliuotė bus intensyvi. Jeigu to imtis neleidţia ţemiškosios (pvz. kuriuose laikomas kuras bus naudojamas vietinių energijos šaltinių – elektros generatorių darbui slėptuvėse palaikyti. Tai kels pavojų ne tik jų sveikatai. vandens. nuo kurių taip pat bus sunkiau apsisaugoti ne slėptuvėje gyvenantiems ţmonėms. o spinduliuotei atslūgus juos vėl bus galima naudoti. kur jų nepasieks kosminė spinduliuotė. miškuose. Todėl verta savo gyvenamajame būste arba netoli jo įsirengti patikimą slėptuvę sau bei savo šeimos nariams. Būtiniausiojo pobūdţio atsargų slėptuvėje verta turėti bent metams. drabuţių. darţuose.

Bus sustiprintos jų sielos. nes atviroje erdvėje arba įprastiniuose tvartuose jų laikyti kurį laiką bus tiesiog neįmanoma. Šio vandens nederės gerti. būtinos siekiant išgyventi fiziškai bei tobulėti dvasiškai. Kaip apsaugoti naminius gyvulius ir augintinius nuo intensyvios kosminės spinduliuotės bei vietinės kilmės radioaktyvaus uţterštumo? Ţmonės privalės apsaugoti naminius gyvūnus. tuo tarpu paviršinis bei šachtinių šulinių vanduo bus uţterštas radioaktyviomis dalelėmis. Be to. ţmogaus organizmas patirs neigiamą poveikį. Vartodamas šį sakramentą ţmogus sustiprins savąją sielą. Reikės išsaugoti tas gyvūnų rūšis. šienu arba šienainiu. o kūnas lengviau sveiks. Jau dabar verta įrengti gyvuliams skirtas slėptuves. Dievo Tėvo baţnyčios vaidmuo didţiųjų permainų laikotarpiu Kokias funkcijas didţiųjų permainų metu atliks Dievo Tėvo baţnyčia? Dievo Tėvo baţnyčia visuomet bus atvira lankytojams. Juo sklis ypatingos ţinios bei patirtys. Ryšio su Dievu kanalas čia taip pat bus atviras. palaikant gerą vandens kokybę. jeigu bus vartojamas šachtinių ar paviršinių vandens telkinių vanduo. Gyvūnus reiks laikyti specialiose slėptuvėse tol. Tai tęsis bent keletą savaičių. Sklandţiau funkcionuos šioje erdvėje reguliariai medituojančių ţmonių vidaus organai. kurios sklis tiesiogiai per jų rankas maldos metu. Šios šventovės lankytojai patirs didelių Dievo malonių. Paviršinius vandens telkinius reikės palikti nenaudojamus ir leisti jiems „uţţelti“. o permainoms besibaigiant išvalyti ir vėl eksploatuoti pagal paskirtį. tačiau jį bus galima naudoti ţemės ūkyje. nes į ją yra įskiepytas paties Tėvo Ţodis. Ar turės būti ruošiamas Dievo Tėvo sakramentas išbandymų metu? Dievo Tėvo baţnyčios lankytojai turės būti aprūpinti aukščiausiuoju sakramentu – paplotėliais. Augalams tai nepakenks. Ţmonės vartos Dievo Tėvo baţnyčioje pabuvojusį vandenį bei paplotėlius ir tokiu būdu pasisems energijos. Tačiau net ir po to bus nevalia gyvulių ginti į laukus. Permainų laikotarpiu ţmonės šią erdvę pasieks pėsčiomis bei kitais nemotorizuotais būdais. o sielai padedant bus išsaugota ir kūno gyvybė bei sveikata. Ţmonės juos šers iš anksto paruoštu pašaru. pabuvojusiais pačiame kupolo bei piramidės centre. šventovėje bei šalia jos susirinkę ţmonės įgaus savybę gydyti vienas kitą energijomis. Tokiu būdu naminių gyvūnų populiacijos ilgainiui bus atstatytos.Ar kosminė spinduliuotė nepaveiks vandens šuliniuose. Rūpindamiesi gyvulių saugumu ţmonės jų neleis į laukus bei patys ten ilgai neuţsibus. gręţiniuose? Ar reikės pasirūpinti vandens atsargomis? Giluminių gręţinių vandenį ţmonėms bus saugu vartoti. Tai Ţodţio duona. Deja. 14 . Pašaro atsargų turėtų pakakti metams laiko. kurios išbandymams pasibaigus bus veisiamos bei auginamos ţmogaus gyvenamoje erdvėje bei apylinkėse. pvz. kol kosminė bei vietinė spinduliuotė bus ypač intensyvi. Dėl šios prieţasties slėptuvėse reikės sukaupti geriamo vandens atsargas bei pasirūpinti galimybe jas nuolat atnaujinti iš giluminių gręţinių.

bus sustiprintas jų kūnas.. Čia atvykę ţmonės galės pasisemti jėgų.... kad jų laukia didelės permainos.. Būtina imtis prevencinių priemonių. tačiau tai neturėtų išgąsdinti dvasingųjų........... atstovais... Ţmonių populiacija sumaţės. didinti išlikimo galimybę? Melsdamiesi ir medituodami Dievo palytėtoje erdvėje – Merkinės piramidės. Kūno vidus bus apsaugotas tų ţmonių.... kurie palytės net keletą ţmonių kartų.. Jiems praėjus subtilioji energija ilgainiui išsisklaido. į permainų laikotarpį ţengs nepasiruošę... Kosminė spinduliuotė visiems ţmonėms sukels išorinių odos paţeidimų..... dėka susiformuos naujojo amţiaus – Aukso amţiaus – visuomenė.. tuomet padidės ir kūno atsparumas pasikeisiančios aplinkos keliamiems iššūkiams............. nei artėjančios permainos? Permainos ţmonijos istorijoje nuolat grėsė ir grės... nes tai padės pragyventi didţių pokyčių metą bei susilaukti palikuonių... …. kurie lankysis Šventovėje bei gers šioje erdvėje paruoštą vandenį. Po to išbandymai taps švelnesni..... Neverta liūdėti..... ţengiančios į Aukso amţių........ o vaikai uţaugę mylės Ţemę bei nesielgs taip neapgalvotai..... kurie lankosi bei meldţiasi Dievo Tėvo baţnyčioje? Pats Dievas. kurių sielos šiuo metu uţslopintos. kurie išliks Dievui padedant. Dvasiškai sąmoningų bei fiziškai aktyvių ţmonių. Sielos egzistuos amţinai... uţkirsiančių kelią ţmonijos veiklai. Pats metas pradėti joms ruoštis...... o Ţemės gyventojams juos teks išgyventi. Būkime aktyvūs! Daugiau informacijos apie didţiąsias permainas bus skelbiama internete adresu: www.. o ne ţmonės saugos šią sakraliąją erdvę bei jos lankytojus.permainos.. nuo neigiamų veiklų bei išsaugoti Ţemę kitoms ţmonių kartoms.... lūkesčius bei nuteikia išties slogiai! Ar šis poveikis nėra labiau ţalingas.... ţalojančiai Ţemę. tiek siela patirs maţesnį didţiųjų permainų poveikį. o išgirdę apie jas palankiai priims šią informaciją..... Jie bus atsparesni artėjančioms permainos.... kupolo bei kryţių komplekse – ţmonės tiek savo kūnu. Kosminė spinduliuotė suintensyvins procesus Ţemės gelmėse... tačiau šventovės lankytojų vidaus organai bus apsaugoti...... Jų sielos jau dabar pasirengę atremti visus sunkumus. tiek kūnu. kurie taps naujosios ţmonijos.. Procesai vyks toliau.... ţmonės.....lietuvoje.... Jiems būtina stiprinti savąsias sielas......Kaip bus apsaugoti ţmonės..... Tačiau ţmonijos tai neišgelbės. išgyvens... Deja..info 15 .. Artimiausių permainų tikslas yra apvalyti ţmoniją nuo neigiamos energijos........ o kūnai laikinai. tuomet išgyvenimo tikimybė bus išties didelė. dėl to labai nukentės ar netgi ţus.. Šių kartų atstovams bus svarbu išlikti dvasiškai tvirtiems... Tokio pobūdţio informacija ţlugdo įprastinį kai kurių ţmonių optimizmą.. Tačiau jeigu ţmonės deramai apsaugos savo kūnus bei išliks tvirti dvasiškai... Išbandymus įveikę ţmonės sustiprės tiek siela. Joje vyraus ištekliais grindţiama ekonomika...... todėl piligrimų organizmai išlaikys gyvybines funkcijas...... Dievo Tėvo baţnyčioje energetiškai sustiprintas vanduo savo ypatingąjį poveikį išlaiko vienerius metus... Kokie ţmonių veiksmai galėtų švelninti kataklizmų mąstą. siekti atviro kūno sąmonės ryšio su siela. Ţmonės jau ilgą laiką nujautė ar netgi ţinojo.. kaip jų tėvai ar seneliai....