You are on page 1of 4

HILDA RITER-STUDNIKA

NALAZITE PAPRATI ADIANTUM CAPILLUS VENERIS L. U GORNJEM EHERU KOD BANJE LUKE
Vodena paprat A d i a n t u m c a p i l l u s V e n e r i s rairena je u tropskom i suptrop skom pojasu starog i novog svijeta, gdje naselja va sjenovita i stalno vlana mjesta. Na takvim stanitima pojavljuje se i na podruju mediteran ske flore, te je susreemo i u Makedoniji, Dalma ciji, kao i u toplim predjelima Hercegovine pored sjenovitih obala rijeka, kraj vodenih basena, u sedrenim peinama nad izvorima itd. Sa ovog sloenog, junog areala rasprostranje nosti prodire ova vrsta na pogodnim, toplim po drujima prema sjeveru, kao u junim dolinama Alpa, a tako i obalom Atlanskog Okeana do ostrva Man, gdje, zahvaljujui uticaju golfske struje, uspijevaju i palme. Izvan ove zone otre zime spreavaju opstanak ove vrste, poto hladne temperature daleko vie ograniavaju seobu biljaka iz toplih predjela pre ma sjeveru, nego to bi to inilo pomanjkanje visokih temperatura ljeti, koje bi im ovdje nedo stajale. Ve odavno je ustanovljeno da se termina gra nica za uspijevanje mediteranskih sastojina na lazi u predjelima, u kojima srednja mjesena temperatura najhladnijeg mjeseca u godini, to jest januara iznosi + 3 C. Tako kontinentalni predjeli nepogoduju uspijevanju vodene paprati. U tim podrujima je nalazimo na vrlo malome broju nalazita, i to iskljuivo u neposrednoj bli zini termalnih izvora, koji svojom toplinom zati uju zimi ovu osjetljivu biljku od smrzavanja. Ova nalazita su izrazito reliktnog karaktera te su, naravno, od naroitog interesa, a do danas ih je poznato nekoliko na Balkanskom Poluostrvu a jedno na Apeninskom. Na uvenom nalazitu Bormio u Italiji popela se ova vrsta do na 1500

Sl. 1. Gornji eher kod Ba nja Luke. Vodena paprat u neposrednoj blizini vode iz nad plitkog, prirodnog basena. Das Venushaar wchst unmittelbar ber dem Wasserspiegel des natrlichen Bassains

Sl. 2. Adiantum capillus Veneris pokriva u gustome sagu zidove pojedinih peina u Gornjem eheru kod Banje Luke. Adiantum capillus Veneris berzieht als dichter Teppich die Wnde einiger Felsnischen im Tuffgestein. Gornji eher bei Banja Luka

m. nadmorske visine, gdje obrasta stalno zagri jane sedrene stijene velikih termalnih izvora kod Bagni vecchi. Na Balkanskom Poluostrvu je takvo jedno na lazite ustanovljeno u Rodopskom masivu u Bu garskoj, a u Jugoslaviji kod Spodnje Pirnie ne daleko od Ljubljane, kod termalnog izvora u Podsusedu kraj Zagreba, odakle je ova paprat, naalost, nestala, i to nepanjom ovjeka, jer je na samome njenome stanitu sagraena betonska pregrada, i kod sumpornih izvora u Gornjem e heru kod Banje Luke. Staro naselje Gornji eher lei na desnoj, str moj obali Vrbasa, u ijim sedrenim stijenama iz vire splet sumpornih izvora, od kojih se najvei dio nalazi u privatnom vlasnitvu. Sumporna vrela su kaptirana i uvedena u kue, te slue kao pri rodne, tople banje, koje se izdaju na upotrebu posjetiocima. Oko jednog izvora sagraena je vea, javna banja dok voda sa cijelog spleta vrela otie u Vrbas. Na tome putu prolaze kraj manjih udu bina i veih peina, na ijim zidovima se mjesti mino nalazi vodena paprat, a naroito mnogo je ima na teko pristupanim mjestima iznad Vrbasa. Ovo interesantno nalazite otkrio je 1878. go dine botaniar F. H o f m a n n, koji je s austriskim okupacionim trupama preko Stare Gradike do spio u Banja Luku. On je na ovu paprat naiao u decembru mjesecu, te je o ovome kao i o drugim nalazima bosanskog bilja izvjetavao u bekom botanikom asopisu Oesterreichische Botanische Zeitschrift (2 i 3). Za nalazite je tano oznaio da je na desnoj obali Vrbasa odmah kod mosta na stijenama, dok je naziv mjesta iz nepoznava nja jezika zabiljeio kao Gornisher.

Zanimljivim okolnostima ekoloke sredine ovog nalazita nije obratio panju, jer to nije bilo uobiajeno kod botaniara onog doba, kojima je sama vrsta bila cilj njihovih istraivanja, niti je mogao biti toga svjestan da je otkrio neto po sebno, jer je tada flora Bosne i Hercegovine bila odve slabo poznata, da se ovo moglo pretpo staviti. 39 godina kasnije, 1917 godine, kada je uveni botaniar G. B e c k - M a n n a g e t t a poeo s objavljivanjem flore Bosne i Hercegovine (1), spo menuo je i H o f m a n n - o v o nalazite vodene pa prati kod Gornjeg ehera, iako se sumnjalo u njegovu vjerodostojnost. Kao odlini poznavalac klimatskih i floristikih prilika naeg podruja, B e c k je znao da pojava ove paprati nije mo gua pod normalnim okolnostima, a pogotovo ne u decembru mjesecu, kada je H o f m a n n na vodno naiao na ovu vrstu. Njemu nije bilo po znato da se tamo nalaze topli, sumporni izvori, i tako se ovo nalazite dugo vremena smatralo nesigurnim. 1937 godine, 20 godina kasnije, potvrdio je ovo rijetko nalazite akademik prof. Dr. V. V o u k , (4), koji je u okviru svojih radova oko biologije termalnih vrela posjetio i ovo mjesto. Tom prili kom objanjene su i posebne okolnosti pod kojim se ova njena paprat mogla odravati daleko od svog prirodnog areala. Ovaj autor je opisao samo jedno nalazite ove paprati, i to na stijenama sedrene pilje iznad vrela Ilide, koje se nalazi 1 m. iznad ljetnog vo dostaja rijeke, a osim toga je jo spomenuo ne koliko busenova paprati na kanalu, kojim otie voda sa gornjih vrela.

288

Ova biljka raste, meutim, na veem broju mjesta pored odliva toplih vrela. Veina njih je teko pristupana, poto se nalaze na okomitim stijenama kao i u peinama na strmoj obali Vr basa, a pri veem vodostaju su neka od ovih na lazita potopljena. Za vrijeme nieg vodostaja mogu se lijepo promatrati s druge obale Vrbasa, kada se prelazi most koji vodi banjalukom ce stom do Gornjeg ehera. Koja je od ovih nalazita ispitivao V o u k pri likom svoje posjete, danas se vie ne moe utvr diti, poto se nije mogao pronai ni jedan lokalitet koji bi odgovarao detaljnom opisu autora. Vjerovatno se mijenja tok odliva vode pa i sama vrela, to se lako moe desiti zahvaljujui prirodi ove vode kao i upljikavosti sedre, a s tim u vezi se mijenja i mjesto naseljavanja ili nestajanja paprati na pojedinim njenim skloniti ma to bi tano moglo ustanoviti samo lice koje iz godine u godinu prati eventualno nastale pro mjene na ovom zanimljivom lokalitetu. Po svoj prilici se radilo o nalazitu, koje je pri kazano na naoj slici br. 1. Na njoj se jasno moe primijetiti da paprat raste na zidovima peine samo do izvjesne visine iznad razine vode, do koje, bez sumnje, dopire uticaj njezine toplote, Temperatura vode u malome basenu, koji dobiva svoje vode samo iz jednog termalnog izvora, iz nosi 29 C, a u neposrednoj blizini izvora 30 C. Kao svi topli izvori ovog lokaliteta, i ovaj se zove Ilida, a pored toga ima jo svoj posebni naziv: Mosti. Samo se po sebi razumije da se ovo intere santno nalazite kod Gornjeg ehera mora staviti pod zatitu, i to ne samo zbog jedinstvenosti ove pojave, ve i zbog opasnosti koja prijeti lokalite tima ove naravi, gdje se u vezi s izgradnjom ba nje ili njenim preureivanjem, kao i kaptiranjem pojedinih izvora moe dovesti u pitanje opstanak ove biljke. Zato se na vrijeme moraju poduzeti

Sl. 3. Gornji eher kod Banje Luke. Bujno razvijena divlja smokva Ficus carica pod uticajem ter malne vode. Ueppig entwickelte wilde Feigen unter dem Einfluss der Thermalquellen in Gornji eher bei Banja Luka

mjere predostronosti da se ne bi ponovio sluaj kao kod Podsuseda kraj Zagreba. Zatitu je ovdje lako provesti, te bi se sa malo dobre volje mogao osigurati opstanak ove njene paprati i za budua vremena kao ivi svjedok jedne prole geoloke epohe i za ukras i posebnu atrakciju ovog rijetko ivopisnog predjela.

LITERATURA 1) Beck-Mannagetta G. Flora Bosne, Hercego vine i Novopazarskog Sandaka, Glasnik Zemaljskog Muzeja, Sarajevo, 1917. 2) Hofmann F. Correspondenzen, Oesterr. Bot. Zeitschrist, p. 169 Wien 1879. 3) Hofmann F. Beitrag zur Kenntnis der Flora von Bosnien. Oesterr. Bot. Zeitschrift, p. 76 i 256. Wien 1882. 4) Vouk V. Prilog morfologiji, ekologiji i horologiji paprati Adiantum capillus Veneris u Jugoslaviji. Rad Jugosl. akad. zn. i umjetnosti, knjiga 267. 1940. g.

19

Nae starine IV

289

ZUSAMMENFASSUNG

DER FUNDORT DES VENUSHAARES-ADIANTUM CAPILLUS VENERIS L. IN GORNJI BANJA LUKA

SEHER

BEI

Das Venushaar ist bekanntlich ein Bewohner der tropischen wie subtropischen Zone der alten und neuen Welt, wo es an schattigen und feuchten Standorten auftritt. An entsprechenden Orten dringt es auch weiter gegen Norden vor, wie z. B. in manche sdlich exponierte Alpentler und lngs der Kste des atlantischen Oceans bis zur Insel Man. lm kontinentalen Binnenlande vermag diese Pflanze nicht die starken Frosttemperaturen zu berdauern, und ist sie daher nur an wenigen Fundorten festgestellt worden, wo sie interessanterweise an Thermalquellen gebunden ist. Einer derselben befindet sich in 1500 m Hhe bei den grossen Thermen der Bagni vecchi von Bormio in Italien, wo die standig durchwrmten Tuffgesteine das Vorkommen des Venushaares ermglichen. Einige andere Fundorte sind auch auf der Balkanhalbinsel bekannt geworden, wo dieses Farnkraut ebenso im Schutze von Thermalquellen im Rhodopegebirge in Bulgarien, sowie in Jugoslawien bei Ljubljana, Zagreb und Bania Luka wchst. Aus Podsused bei Zagreb ist diese Pflanze leider verschwunden, da sein unmittelbarer Standort durch eine Betoneinfassung vernichtet wurde. Der Fundort in Gornji Seher bei Banja Luka wurde bereits im Jahre 1878 von dem Botaniker F. Hofmann entdeckt, welcher mit den sterreichischen Okkupationstruppen nach Bosnien gelangte, doch wurde diesem Funde keine besondere Bedeutung beigelegt, da zu jener Zeit die Flora von Bosnien und der Hercegovina noch nicht gengend bekannt war und demnach das hiesige Vorkommen des Venushaares auch nicht mit dem warmenden Einfluss der Schwefelquellen in Zusammenhang gebracht wurde. Daher ist dieser Fundort von Beek in seiner Flora Bosne (1) angezweifelt worden, jedoch von Prof. Dr. V. Vouk im Jahre 1937 bestatigt und untersucht. Derselbe fand das Venushaar an den Wanden einer kleinen Hhle an deren Grund die Schwefelquelle Ilidza entspringt, welche eine Temperatur von 28-38' C aufweist. Diese Hhle befindet sich 1 m ber dem

sommerlichen Wasserstand des Vrbas. Ferner wurde es noch stellenweise lngs des Abflusskanales der hher liegenden Quellen festgestellt. In den Tuffelsen von Gornji Seher befindet sich namlich ein ganzes Netz von Quellen, welche die erfinderische Bevlkerung in ihre Huser leitete und sich auf diese Art mit einer natrlichen Warmwasserleitung versorgte, und sind diese Privatbader gegen Entgelt bentzbar. Nur ein grsseres Bassin, welches sich unter stdtischer Leitung befindet, ist als Bad eingerichtet. Der Ausfluss samtlicher Quellen erfolgt in den Vrbas, und bietet derselbe auf seinem Wege dem Venushaar stellenweise gunstige Standorte. Dieselben sind meist schwer zugnglich, da sie sich an senkrecht abfallenden Stellen sowie in Felsnischen des steilen Ufers befinden, doch sind sie vom gegenberliegenden Ufer gut sichtbar. Manche dieser Standorte sind bei hherem Wasserstand berflutet. Abb. 1 zeigt einen Standort des Venushaares, an welenen es die Wnde einer Felsnische bis zu einer bestimmten Hhe berzieht, bis zu welcher jedenfalls der wrmende Schutz des darunterliegenden Wasserbassins reicht. Dasselbe wird von einer Thermalquelle gespeist. welche Ilidza oder Mostic genannt wird. Ob dieser Standort mit jenem identisch ist, weichen Vouk 1937 besichrieb, ist heute nicht mehr festzustellen, da die detaillierten Angaben des Fundortes dem heutigen Zustand nicht mehr entsprechen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Schwefelquellen welche die eigenen Gange durch Mineralabsonderungen leicht verstopfen, im porsen Tuffgestein neue Wege finden und damit im Zusammenhang das Venushaar an neuen Standorten auftaucht oder verschwindet. Zum Schluss wird vorgeschlagen, den interessanten Fundort dieses Farnkrautes bei Gornji Seher unter Naturschutz zu stellen, um das Bestehen dieses lebenden Zeugen vergangener Erdepochen fr die Zukunft zu sichern.

290