You are on page 1of 5

PERLEMBAGAAN

KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEKOLAH KEBANGSAAN ASYAKIRIN

1.

NAMA DAN ALAMAT a. b. Nama Kelab Alamat : : Kelab Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Asyakirin,

KM 5, Jalan Sultan Iskandar, 97000, Bintulu. 2. MATLAMAT Memberi peluang dan pendedahan kepada setiap murid sekolah ini untuk mengembangkan potensi mereka secara lebih seimbang dan menyeluruh dalam aspek rohani, emosi, jasmani dan intelek. 3. OBJEKTIF 3.1 Supaya ahli dapat meneroka ke dalam diri dengan lebih menyeluruh dalam mengenal kekuatan dan kelemahan diri masing-masing. 3.2 Supaya ahli dapat berkembang secara lebih efisen seterusnya dapat menyumbang kepada kemaslahatan masyarakat sekitar. 4. KEAHLIAN

1

Ahli-ahli bahagian mestilah dengan menerima cergas serta bersetuju untuk tujuan berpegang kepada perlembagaan dan akan mengambil bagi menjayakan penubuhan kelab ini. 5.2 Naib Pengerusi 6.4. Pemilihan ahli jawatankuasa adalah dibuat secara undian.1 6. Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.6. 6.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahliahli semasa aktiviti dijalankan. Guru Penasihat mempunyai kuasa mutlak dalam merancang atau membatalkan sesuatu aktiviti apabila difikirkan perlu. AHLI JAWATANKUASA 6.2 Dibuka kepada semua murid tahap 2 sekolah ini.5 sebab juga layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.1 5.6 Ahli Jawatankuasa Kelab hendaklah terdiri daripada :6.6.1 Pengerusi 6.1 4. 5.4 6.6.2 Dilantik semasa perjumpaan pertama kelab.2 Guru Penasihat adalah terdiri daripada Guru Bimbingan Dan Kaunseling sekolah ini. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk 6.3 Setiausaha 2 . 6.3 6. GURU PENASIHAT 5.

7 Ahli Jawatankuasa (bilangan bergantung kepada keperluan) 7. PERATURAN-PERATURAN 11.2 yang diarahkan oleh Ahli kelab dikehendaki menghadiri aktiviti yang dijalankan oleh kelab sepanjang tahun. 11.1 Semua adalah tugas di dan tanggungjawab bimbingan Ahli Jawatankuasa dan bawah Guru Penasihat menjalankan tugas-tugas berkaitan Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli seperti peraturan menutup aurat.1 9.6. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA 7. Kegagalan berbuat demikian sebanyak 3 kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Guru Penasihat boleh menagambil tindakan yang difikirkan sesuai bagi 10.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.6.5 Bendahari 6. KEHADIRAN / PENYERTAAN 9. menangani masalah kehadiran ini.6. 10.6 Naib Bendahari 6. 11.6.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan dari semasa ke semasa. 3 .6.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. AKTIVITI 10. 9.4 Naib Setiausaha 6.

1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. PEMBUBARAN KELAB 4 .2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut :12.1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis. PINDAAN PERLEMBAGAAN 13.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oelh ahli.2.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. 12. 13.11. 14.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dilampirkan dan disahkan oleh Guru Besar.2 Amaran lisan Amaran bertulis 12.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. 12. 13.1 12.2.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat kelab secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad. TINDAKAN DISIPLIN 12. 13. ahli jawatankuasa. 13.

15. 5 .1 Guru Besar diberi kuasa untuk membubarkankelab jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat. HAL-HAL LAIN 15.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan 15.14.