You are on page 1of 31

DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG

SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026


Thn Thi Tu 06115038 1

Chuong 1: TONG QUT


1.Tng quan v ngun nuc dng d cp nuc
1.1. Nuc bin
Nuoc bin thuong co d mn rt cao. Ham luong mui trong nuoc bin thay di
tuy theo vi tri dia ly nhu: cua sng, gn hay xa bo. ngoai ra trong nuoc bin thuong co
nhiu cht lo lung, cang gn bo nng d cang tng, chu yu la cac phiu sinh dng
thuc vt.
1.2. Nuc mua
Nuoc mua co th duoc xem nhu nuoc ct tu nhin nhung khng hoan toan tinh
khit boi vi nuoc mua co th bi nhim boi khi, bui, va thm chi ca vi khun co trong
khng khi. Khi roi xung, nuoc mua tip tuc bi nhim do tip xuc voi cac vt th
khac nhau. Hoi nuoc gp khng khi chua nhiu oxit nito hay oxit luu huynh s tao nn
cac trn mua axit.
H thng thu gom nuoc mua dung cho muc dich sinh hoat gm h thng mai,
mang gom dn v b chua. Nuoc mua co th du tru trong cac b chua co mai che d
dung quanh nm.
1.3. Nuc mt
Thut ngu nuc mt dung d chi cac loai nuoc luu thng hoc chua trn b mt
luc dia, nuoc tip xuc voi khng khi: nuoc sng, sui, ao h, knh rach.
Vit Nam nm trong vung nhit doi gio mua nn co luong mua kha cao. Luong
mua trung binh trong nhiu nm trn toan lnh th Vit Nam vao khoang 1.960 mm.
Luong mua nay, ngoai phn bc hoi (trung binh nhiu nm khoang 953 mm/nm
chim khoang 48,6) s la ngun cung cp cho nuoc ngm va hinh thanh dong chay
b mt cua cac sng, sui.
Dc trung cua nuoc mt
Trong nuoc mt thuong xuyn co mt cac cht khi hoa tan, chu yu la oxy. Oxy
hoa tan trong ngun nuoc co y nghia quan trong di voi doi sng cua cac thuy sinh
vt.
Nuoc mt thuong chua ham luong cht lo lung dang k voi cac kich thuoc khac
nhau, mt s trong chung co kha nng lng tu nhin. Cht lo lung thuong gy ra d
duc cua nuoc sng h.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 2

Co mt cac cht huu co co ngun gc tu nhin o ngun nuoc duoc hinh thanh
tu thuc vt va dng vt phn huy sau khi cht. Cac cht huu co co trong ngun nuoc
mt con do xa cac loai nuoc thai chua xu ly lam cho ngun nuoc bi nhim huu co.
Sinh vt ni tri cng thuong co trong ngun nuoc mt, nht la rong tao va
dng vt ni.
Cht luong nuoc mt chiu anh huong va thay di theo mua, co khi bi nhim nng do
cac yu t tu nhin (mua, l.) va cac yu t nhn tao (xa nuoc thai sinh hoat, nuoc
thai cng nghip chua xu ly vao ngun nuoc, su c tran du trn sng.)
1.4. Nuc ngm
Nuoc ngm duoc hinh thanh do nuoc mua thm qua cac lop dt da trong long
dt va duoc giu lai o cac tng chua nuoc bn duoi b mt dt o cac d su khac nhau.
Tuy thuc vao vi tri, d su va ap sut ma nuoc ngm duoc phn loai thanh cac dang:
Nuc ngam tang nong. co d su tu 3 dn 10m, nm trong cac tng dt th
nhung va thuong la nuoc ngm khng co ap. Nuoc ngm tng nng thuong co
tru luong nho va co kha nng bi nhim bn lon boi cac cht nhim tu trn b
mt thm xung.
Nuc ngam tang sau. chua trong cac tng chua nuoc o d su trn 40m. Nuoc
ngm tng su thuong co cht luong tt hon, tru luong phong phu hon va it
chiu anh huong cua cac mua trong nm. Mt s dang nuoc ngm tng su la
nuoc ngm co ap, co th phun ln b mt khi su dung cac ging khoan.
1.4.1. Cc ion c th c trong nuc ngm
4n canxi Ca
2

Nuoc ngm co th chua Ca
2
voi nng d cao. Trong dt thuong chua nhiu
CO
2
do qua trinh trao di cht cua r cy va quy trinh thuy phn cac tap cht huu co
duoi tac dng cua vi sinh vt. Khi CO
2
hoa tan trong nuoc mua theo phan ung sau:
CO
2
H
2
O F H
2
CO
3

Axit yu s thm su xung dt va hoa tan canxi cacbonat tao ra ion Ca
2

2H
2
CO
3
2CaCO
3
F Ca(HCO
3
)
2
Ca
2
2HCO
3
-
4n magie Mg
2

Ngun gc cua cac ion Mg
2
trong nuoc ngm chu yu tu cac mui magie
silicat va CaMg(CO
3
)
2
, chung hoa tan chm trong nuoc chua khi CO
2
. Su co mt Ca
2

va Mg
2
tao nn d cung cua nuoc.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 3

4n natri Na


Su hinh thanh cua Na

trong nuoc chu yu theo phuong trinh phan ung sau:


2NaAlSi
3
O
3
10H
2
O F Al
2
Si
2
(OH)
4
2Na

4H
4
SiO
3

Na

cng co th co ngun gc tu NaCl, Na


2
SO
4
la nhung mui co d hoa tan
lon trong nuoc bin.
4n NH
4


Cac ion NH
4

co trong nuoc ngm co ngun gc tu cac cht thai rn va nuoc


sinh hoat, nuoc thai cng nghip, cht thai chn nui, phn bon hoa hoc va qua trinh
vn dng cua nito.
4n bicacb4nat HCO
3
-

Duoc tao ra trong nuoc nho qua trinh hoa tan da vi khi co mt khi CO
2

CaCO
3
CO
2
H
2
O F Ca
2
2HCO
3
-

4n sunfat SO
4
2-

Co ngun gc tu mui CaSO
4
.7H
2
O hoc do qua trinh oxy hoa FeS
2
trong diu
kin m voi su co mt cua O
2

2FeS
2
2H
2
O 7O
2
F 2Fe
2
4SO
4
2-
4H


4n Cl4rua Cl
-

Co ngun gc tu qua trinh phn ly mui NaCl hoc nuoc thai sinh hoat.
4n St
St trong nuoc ngm thuong tn tai duoi dang ion Fe
2
, kt hop voi gc
bicacbonat, sunIat, clorua; di khi tn tai duoi keo cua axit humic hoc keo silic. Cac
ion Fe
2
tu cac lop dt da duoc hoa tan trong nuoc trong diu kin ym khi sau:
4Fe(OH)
3
8H

F 4Fe
2
O
2
10H
2
O
Khi tip xuc voi oxy hoc cac tac nhn oxy hoa, ion Fe
2
bi oxy hoa thanh ion
Fe
3
va kt tua thanh cac bng cn Fe(OH)
3
co mau nu do.Vi vy, khi vua bom ra
khoi ging, nuoc thuong trong va khng mau, nhung sau mt thoi gian d lng trong
chu va cho tip xuc voi khng khi, nuoc tro nn duc dn va day chu xut hin cn
lng mau do hung.
Trong cac ngun nuoc mt st thuong tn tai thanh phn cua cac hop cht huu
co. Nuoc ngm trong cac ging su co th chua st o dang hoa tri II cua cac hop cht
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 4

sunIat va clorua. Nu trong nuoc tn tai dng thoi dihydrosunIua (H


2
S) va st thi s
tao ra cn hoa tan sunIua st FeS. Khi lam thoang khu khi CO
2
, hydrocacbonat st hoa
tri II s d dang bi thuy phn va bi oxy hoa d tao thanh hydroxit st hoa tri III.
4Fe
2
8HCO
3
-
O
2
2H
2
O F 4Fe(OH)
3
G 8CO
2

Trong quy trinh xu ly st trong nuoc ngm, diu quan trong la bit duoc diu
kin d chuyn st hoa tri II thanh st hoa tri III va hydroxit st (II) va hydroxit st
(III) duoc tao thanh tu trang thi hoa tan sang cn lng.
Voi ham luong st cao hon 0,5 mg/l, nuoc co mui tanh kho chiu, lam vang qun
ao khi git, lam hong san phm cua cac nganh dt may, giy, phim anh, d hp. Trn
dan lam ngui, trong cac b chua, st hoa tri II bi oxy hoa thanh st hoa tri III, tao
thanh bng cn, cac cn st kt tua co th lam tc hoc giam kha nng vn chuyn cua
cac ng dn nuoc. Dc bit la co th gy n nu nuoc duoc dung lam nuoc cp cho cac
ni hoi. Mt s nganh cng nghip co yu cu nghim ngt di voi ham luong st nhu
dt, giy, san xut phim anh..
Nuoc co chua ion st, khi tri s pH 7,5 la diu kin thun loi d vi khun st
phat trin trong cac duong ng dn, tao ra cn lng g gh bam vao thanh ng lam
giam kha nng vn chuyn va tng suc can thuy luc cua ng.
4n mangan
Mangan thuong tn tai song song voi st o dang ion hoa tri II trong nuoc ngm
va dang keo huu co trong nuoc mt. Do vy vic khu mangan thuong duoc tin hanh
dng thoi voi khu st. Cac ion mangan cng duoc hoa tan trong nuoc tu cac tng dt
da o diu kin ym khi nhu sau
6MnO
2
12H

F 6Mn
2
3O
2
6H
2
O
Mangan II hoa tan khi bi oxy hoa s chuyn dn thanh mangan IV o dang
hydroxit kt tua, qua trinh oxy hoa din ra nhu sau:
2Mn(HCO
3
)
2
O
2
6H
2
O F 2Mn(OH)
4
G 4H

4HCO
3
-

Khi nuoc ngm tip xuc voi khng khi trong nuoc xut hin cn hydroxit st
som hon vi st d bi oxy hoa hon mangan va phan ung oxy hoa st bng oxy hoa tan
trong nuoc xay ra o tri s pH thp hon so voi mangan. D oxy hoa mangan tri s pH
cn thit ~ 9,5. Cn mangan hoa tri cao la cht xuc tac rt tt trong qua trinh oxy hoa
khu mangan cng nhu khu st. Cn hydroxit mangan hoa tri IV Mn(OH)
4
co mau hung
den.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 5

Trong thuc t cn va cht lng dong trong duong ng, trn cac cng trinh la do
hop cht st va mangan tao nn, vi vy, tuy thuc vao ty s cua chung, cn co th co
mau tu hung do dn mau nu den. Qua trinh oxy hoa din ra ngay voi cac cht d oxy
hoa, do vy , d oxy hoa ham luong mangan xung dn 0,2 mg/l, pH cua nuoc phai co
gia tri xp xi bng 9.
Kt qua thuc nghim cho thy khi pH 8 va khng co cht xuc tac thi qua trinh
oxy hoa mangan (II) thanh (IV) din ra rt chm, d pH ti tuu thuong trong khoang
tu 8,5 dn 9,5.
Voi ham luong tuong di thp, it khi vuot qua 5 mg/l. Tuy nhin, voi ham
luong mangan trong nuoc lon hon 0,1 mg/l s gy nhiu nguy hai trong vic su dung
ging nhu truong hop nuoc chua st voi ham luong cao
1.4.2. Dc tnh cua nuc ngm
Nhung dc tinh co ban cua nuoc ngm thuong thy la pH thp, ham luong St,
ham luong Mangan va ham luong CO
2
cao. D khoang hoa, d duc, d mau it hoc
khng thay di. Mt s noi, nuoc ngm co d cung kha cao, di khi bi nhim nitrat,
nhim mn, silic, asen, E.coli, ColiIorm..
1.4.3. .u-nhuoc dim cua vic lua chon nuc ngm cho muc dch cp
nuc
u dim.
- Nuoc ngm la mt tai nguyn thuong xuyn, it chiu anh huong cua
nhung yu t khi hu nhu han han. Cht luong nuoc tuong di n dinh,
it bi bin dng theo mua nhu nuoc mt.
- Chu dng trong vn d cp nuoc cho cac vung heo lanh, dn cu thua vi
nuoc ngm co th khai thac voi nhiu cng sut khac nhau. Nuoc ngm
con co th khai thac tp trung nhu cac nha may nuoc ngm, cac xi
nghip, hoc khai thac phn tan o cac h dn cu. Dy chinh la uu dim
ni bt cua nuoc ngm trong vn d cp nuoc nng thn.
- Gia thanh xu ly nuoc ngm nhin chung re hon so voi xu ly nuoc mt.
Nhuoc dim.
- Khai thac nuoc ngm voi nhip d cao s lam cho muc nuoc ngm ha
thp xung, mt mt vic nay dn dn qua trinh xm nhp mn, mt
khac lam cho nn dt bi vng xung gy hu hai cho cac cng trinh xy
dung va do cng la mt trong nhung nguyn nhn cua hin tuong sut lun
dt.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 6

- Vic khai thac nuoc ngm voi quy m va nhip d qua cao s lam cho
ham luong mui trong nuoc tng ln va dn dn tng chi phi xu ly cho
vic xu ly nuoc truoc khi di vao su dung.
- Khai thac nuoc ngm mt cach bua bi cng dn dn tinh trang nhim
ngun nuoc ngm.
2.Cc chi tiu v cht luong nuc
2.1.Cc chi tiu l hoc
Nhit d: nhit d nuoc la mt dai luong phu thuc vao diu kin mi truong va
khi hu. Nhit d co anh huong khng nho dn cac qua trinh xu ly nuoc va nhu cu
tiu thu.
mau: d mau thuong la do cac cht bn trong nuoc tao nn. Cac hop cht
st, mangan khng hoa tan lam nuoc co mau nu do. Cac cht mun humic gy ra mau
vang. Con cac loai thuy sinh tao cho nuoc mau xanh la cy. Nuoc bi nhim bn boi
nuoc thai sinh hoat hay cng nghip thuong co mau xanh dm hoc den.
duc: Nuoc la mt mi truong truyn anh sang tt, khi trong nuoc co cac vt
la nhu cac cht huyn phu, cac hat cn dt cat, cac vi sinh vt.thi kha nng truyn
anh sang bi giam di. Nuoc co d duc lon chung to co chua nhiu cn bn. Ham luong
cht rn lo lung cng la mt dai luong tuong quan dn d duc cua nuoc.
Mui v: Mui trong nuoc thuong do cac hop cht hoa hoc, chu yu la cac hop
cht huu co hay cac san phm tu cac cac qua trinh phn huy vt cht gy nn. Nuoc
thin nhin co th co mui dt, mui tanh, mui hi. Nuoc sau khi khu trung voi cac hop
cht clo co th bi nhim mui clo hay clophenol.
Tuy theo thanh phn va ham luong cac mui khoang hoa tan nuoc co th co cac vi
mn, ngot, dng, chat.
nht: d nhot la dai luong biu thi luc ma sat ni, sinh ra trong qua trinh
dich chuyn giua cac lop cht long voi nhau. D nhot tng khi ham luong cac mui
hoa tan trong nuoc tng, giam khi nhit d tng.
dn din: d dn din cua nuoc tng theo ham luong cua cac cht khoang
hoa tan trong nuoc, va dao dng theo nhit d.
Tinh phong x: Tinh phong xa cua nuoc la do su phn huy cac cht phong xa co
trong nuoc tao nn. Nuoc ngm thuong nhim cac cht phong xa tu nhin, cac cht
nay co thoi gian ban phn huy rt ngn nn nuoc thuong v hai. Tuy nhin khi bi
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 7

nhim bn phong xa tu nuoc thai va khng khi thi tinh phong xa cua nuoc co th vuot
qua gioi han cho phep.
2.2.Cc chi tiu ha hoc
Thanh phan i4n cua nuc thin nhin: Trong dai da s cac truong hop thanh
phn ion cua nuoc thin nhin duoc xac dinh boi cac ion: Ca
2
, Mg
2,
K

, HCO
3
-
,
SO
4
2-
, Cl
-
. Cac ion con lai chim s luong rt be, tuy di khi chung co anh huong rt
lon dn cht luong nuoc.
Ham luong 4xi hoa tan(DO): oxi hoa tan trong nuoc phu thuc vao ap sut,
nhit d, thanh phn, tinh cht ngun nuoc. Ap sut tng, d hoa tan cua oxi cua nuoc
tng, nguoc lai khi nhit d tng d hoa tan cua oxi vao nuoc giam. Ham luong oxi
hoa tan trong nuoc tun theo dinh lut Henry. Thng thuong, nng d oxi hoa tan o
thoi dim toi han la 8mg/l.
pH: Dc trung boi nng d ion H

trong nuoc (pH -log(H

), phan anh tinh


cht cua nuoc la axit, trung tinh hay kim.
kim: dc trung boi cac mui cua axit huu co nhu bicacbonat, cacbonat,
hydrat. Nguoi ta cng phn bit d kim theo tn goi cua cac mui. D kim co anh
huong truc tip dn tc d va hiu qua xu ly nuoc. Trong mt s truong hop, khi d
kim thp, cn thit phai b sung hoa cht d kim hoa nuoc.
4xi hoa: (BOD) thuong tinh bng mg/l O
2
, dc trung boi nng d cac cht
huu co hoa tan va mt s cht v co d oxi hoa.
Ham luong St: nuoc ngm o nuoc ta thuong co ham luong st lon.
Ham luong Mangan: thuong gp trong nuoc ngm cung voi st o dang
bicacbonat Mn
2
.
Axit Silic: trong nuoc ngm thuong gp nng d silic cao, khi 6,5pH7,5 gy
kho khn cho vic khu st. Nng d axit silic lon can tro vic su dung nuoc cho ni
hoi ap luc cao.
Cac hop chat cua Nito : cac hop cht huu co co trong nuoc thuong tn tai duoi
dang amoniac, nitrit, nitrat va nito tu do. Tn tai nhung hop cht nay chung to ngun
nuoc bi nhim bn boi nuoc thai. Co NH
3
chung to nuoc dang bi nhim bn rt nguy
him dc bit cho ca; co HNO
2
, HNO
3
chung to nuoc nhim bn d lu, cac qua trinh
oxi hoa d kt thuc.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 8

Cl4rua va Sunfat: co trong nuoc thin nhin thuong duoi dang cac mui nitrit,
canxi va magie. Ion Cl
-
co trong nuoc tu do hoa tan cac mui khoang hoc do qua
trinh phn huy cac hop cht huu co. Nuoc chua ion Cl
-
co tinh xm thuc di voi
btng.
Cac hop chat pht phat: trong nuoc ham luong pht pho cao s thuc dy qua
trinh phu dung hoa.
4t va Fl4rua: co trong nuoc thin nhin duoi dang ion, chung co anh huong
truc tip dn suc khoe con nguoi. Florua cho phep toi 1mg/l. Thiu Ilorua sinh bnh
dau rng, thua gy hong men rng. Iot cho phep 0,0050,007 mg/l. Thiu luong iot
sinh bnh buoi c.
Cac chat khi hoa tan: cac cht khi O
2
, H
2
S, CO
2
, trong nuoc thin nhin dao
dng rt lon. Chung lam cho nuoc co mui va n mon kim loai.
2.3.Cc chi tiu vi sinh
'i trung va vi khun: trong nuoc co nhiu loai vi trung va siu vi trung gy
bnh va truyn bnh nguy him nhu kit li thuong han, dich ta.
Phu du r4ng ta4: trong cac ngun nuoc mt va nht la trong cac ao h thuong
co cac loai phu du rong tao. Chung o dang lo lung hay bam vao day h lam cho cht
luong nuoc ngun kem di va kho xu ly. Vi du: nhom tao dip luc va tao don bao
thuong di qua b lng va dong lai trn b mt vt liu loc lam tng tn tht ap luc.
Trong duong ng, tao co th lam tc duong ng, dng thoi lam cho nuoc co tinh n
mon do qua trinh quang hop h hp cua rong tao thai ra khi CO
2
. Tao con gy nn tinh
trang thua thiu oxi trong nuoc, tao ra cac hop cht co mui, tng nng d cac cht huu
co va tao ra cac cht dc hai trong nuoc
3.Mt s qu trnh co ban xu l nuc ngm
STT QUA TRINH XU LY MUC DICH
1 Lam thoang Khu khi CO
2
nng cao pH cua nuoc d dy nhanh
qua trinh oxy hoa va thuy phn St va Mangan trong
dy chuyn cng ngh khu St va Mangan.
Ly oxy tu khng khi d oxy hoa St va Mangan hoa
tri II hoa tan trong nuoc
Lam giau oxy d tng th oxy hoa khu cua nuoc, khu
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 9

cac cht bn o dang khi hoa tan trong nuoc.


2 Clo hoa so b Oxy hoa St va Mangan o cac dang phuc cht huu co
Loai tru rong, ru, tao phat trin trn cac thanh b
trn, tao bng cn va b lng, b loc.
Trung hoa luong Amoniac du, dit cac vi khun tit
ra cht nhy trn mt cac lop loc.
3 Qua trinh khuy trn
hoa cht
Phn tan nhanh, du phen va cac hoa cht khac vao
nuoc cn xu ly.
4 Qua trinh keo tu va
phan ung tao bng
cn
Tao diu kin va thuc hin qua trinh kt dinh cac hat
cn keo phn tan thanh bng cn co kha nng lng va
loc
5 Qua trinh lng Loai tru ra khoi nuoc cac hat cn va bng cn co kha
nng lng, lam giam vi trung va vi khun
6 Qua trinh loc Loai tru cac hat cn nho khng lng duoc trong b
lng nhung co kha nng kt dinh trn b mt vt liu
loc
7 Hp thu va hp phu
bng than hoat tinh
Khu mui, vi, mau cua nuoc sau khi dung phuong
phap xu ly truyn thng khng dat yu cu.
8 Khu trung nuoc Tiu dit vi khun va vi trung con sot lai trong nuoc
sau b loc.
9 On dinh nuoc Khu tinh xm thuc va tao ra mang bao v cach ly
khng cho nuoc tip xuc truc tip voi vt liu mt
trong thanh ng dn d bao v ng va phu tung trn
ng.
10 Lam mm nuoc Khu khoi nuoc cac ion Ca
2
va Mg
2
dn nng d
yu cu
11 Khu mui Khu ra khoi nuoc cac cation va anion cua cac mui
hoa tan dn nng d yu cu
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 10


Chuong 2: DE XUT QUY TRINH CNG NGHE
1.Tng quan v nuc ngm o huyn Nh B
Nha Be la huyn ngoai thanh nm v phia Dng Nam cua thanh ph H Chi
Minh. Phia Bc giap qun 7. Phia Nam giap huyn Cn Giuc, tinh Long An. Phia
Dng giap sng Nha Be, ngn cach voi huyn Nhon Trach, tinh Dng Nai; sng Soai
Rap, ngn cach voi huyn Cn Gio. Phia Ty giap huyn Binh Chanh.
Huyn Nha Be co mt h thng sng ngoi thun loi cho vic mo rng mang
luoi giao thng duong thuy di khp noi, co diu kin xy dung cac cang nuoc su du
suc tip nhn cac tau co trong tai lon cp cang. Voi diu kin tu nhin thun loi va
ngun nhn luc di dao, Nha Be dong mt vai tro quan trong v mt kinh t.
Tuy nhin, bn canh do, thin nhin cng dem lai cho Nha Be nhiu kho khn.
Do o gn cua sng, tip giap voi bin, nn ngun nuoc ngot danh cho sinh hoat va san
xut cua huyn rt kho khn, vao mua kh thuong xuyn thiu nuoc.
Ngun nuoc ngm thanh ph: Tp trung o phia bc Cu Chi, Hoc Mn, noi co
tng nuoc ngm di dao nht, phm cht cng tt nht, o d su 60 90 m. Ngoai ra
con co o cac qun: 3, 5, 11, Binh Thanh, Tn Binh, Tn Phu, Go Vp nhung phm
cht khng tt bng. Cang v phia Nam (Nha Be, Binh Chanh, Cn Gio ngun nuoc
ngm thuong bi nhim mn nng.
Khao sat cua Lin doan dia cht thuy vn va dia cht cng trinh min Nam cho
thy, h thng nuoc ngm TP HCM co 4 tng chua nuoc la Holocen, Pleistocen,
Pliocen trn va Pliocen duoi. Tng Holocen co b day lon, phn b o khu vuc huyn
Nha Be, Cn Gio, Binh Chanh va phn thung lng phia nam sng Sai Gon. Tng nay
nhim mn, vi th o cac khu vuc trn hu nhu khng th khoan ging duoc va dn cu
chu yu la mua nuoc ngot d su dung trong sinh hoat. (Nguon 'ietba4vn Th sau.
ngav 8 thang 4 nm 2005)
Tng Hologen nhim mn su va lan toa, tac dng dn cac tng khac theo
huong thu hep dn khi nuoc sach. 3 tng chua nuoc con lai hin cung cp chinh cho
thanh ph, trong do tng Pleistocen va Pliocen trn duoc khai thac nhiu nht do hai
tng nay co tru luong lon. Ring tng Pliocen duoi phn b o khu vuc Phu M Hung,
qun 8, Tn Quy Dng, Binh Hung, Phong Phu, Da Phuoc va Hoc Mn, co dc dim
d nhim phen, mn.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 11

Bn canh vn d cht luong nuoc bi nhim phen, nhim mn o Tp.HCM noi


chung va huyn Nha Be noi ring , con tn tai vn d nhim vi sinh trn dia ban 1 s
qun huyn.
Trung tm Nuoc sinh hoat va V sinh mi truong nng thn TPHCM cng co
mt khao sat khac tai cac qun 9, Thu Duc va 4 huyn Hoc Mn, Cu Chi, Nha Be,
Binh Chanh cho thy nuoc ngm tai mt s khu vuc trn dia ban cac qun huyn nay
bi nhim vi sinh nng.
Dc bit tai khu vuc cac x Hip Phuoc, Phuoc Kin, Long Thoi (Nha Be);
Phong Phu (Binh Chanh) co tn tai vi sinh nhu ColiIorm, E.coli... Trong khi theo quy
dinh Vit Nam thi cac thanh phn trn khng duoc co trong nuoc sinh hoat.
D bao v ngun nuoc nhm dap ung nhu cu hin tai va cho tuong lai,
cng cuc quan ly ngun nuoc ngoai su n luc cua cac co quan quan ly chuyn
nganh con la trach nhim cua toan th x hi. Nuoc la cuc sng d cuc sng
duoc trong xanh chung ta phai bao v ngun nuoc.
2.S liu thuc t
Dia dim: x Nhon Duc huyn Nha Be.
Ngay: 5/2009
STT Chi tiu Don vi Nng d TC 1329-2002 BYT
1 pH 6,1 6,5 8,5
2 D cung mg/l

114 300
3 Cl- mg/l 79 250
4 SO
4
2-
mg/l 7,2 250
5 NO
2
-
mg/l 0,05 3
6 NO
3
-
mg/l 0,05 50
7 PO
4
3-
mg/l KPH
8 NH
4

mg/l KPH 1,5
9 Fe tng mg/l 9,4 0,5
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 12

10 Kim tng

mg/l as CaCO
3
82 200
11 Cht huu co
(KmnO
4
)
KPH

Theo s liu cho thy ngun nuoc ngm o x Nhon Duc huyn Nha Be co nng d Fe
tng vuot TC 1329-2002 BYT v tiu chun v sinh nuoc n ung sinh hoat. Vi vy
phai xy dung quy trinh cng ngh khu st dn gia tri dat tiu chun (0,5 mg/L).
3.D xut quy trnh cng ngh


Thuyt minh so d cng ngh
Nuoc ngm B chua
Lam thoang
bng gian mua
B lng ngang
Bn loc ap luc
B chua nuoc
sach
H thng phn
phi
Lng nuoc
rua loc
Hoa cht
khu trung
B nen bun
Dem di
xu ly
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 13

Du tin, nuoc ngm duoc hut tu duoi dt ln dn vao b chua. Nuoc tu b


chua duoc dn vao cng trinh lam thoang, voi muc dich chinh la khu CO
2
, hoa tan oxi
tu khng khi vao nuoc d oxy hoa Fe
2
thanh Fe
3
, Mn
2
thanh Mn
4
(nu co) d d
dang kt tua, d dang lng dong d khu ra khoi nuoc nng cao nng sut cua cac cng
trinh lng va loc.
Sau khi lam thoang nuoc tip tuc s qua b lng ngang, b lng ngang duoc
thit k d loai tru ra khoi nuoc cac hat cn lo lung co kha nng lng xung duoi day
b bng trong luc. Nhim vu cua b lng la tao diu kin tt d lng cac hat co kich
thuoc lon (> 0,2mm) d loai tru hin tuong bao mon cac co cu chuyn dng co khi va
giam luong cn nng tu lai trong b.
Sau do nuoc duoc dua qua b loc ap luc. Tai dy, khng chi giu lai cac hat cn
lo lung trong nuoc co kich thuoc lon hon kich thuoc cac l rng tao ra giua cac hat loc
ma con giu lai keo st, keo huu co gy d duc, d mau.
Sau do nuoc duoc dn vao b khu trung, voi hoa cht khu trung la dung dich
Clo d loai tru vi sinh vt tn tai trong nuoc ngm.
Nuoc qua b khu trung duoc dua vao b chua. Sau do duoc bom phn phi cho
nguoi dn su dung.
4.Cc quy trnh don vi
4.1.Gin mua
Nhim vu cua gian mua la:
Hoa tan oxy tu khng khi vao nuoc d oxy hoa Fe
2
thanh Fe
3
, Mn
2
thanh
Mn
4
d d dang kt tua, d lng dong.
Khu khi CO
2
, H
2
S co trong nuoc, lam tng pH cua nuoc, tao diu kin thun
loi va dy nhanh qua trinh oxy hoa va thuy phn St va Mangan, nng cao nng sut
cua cac cng trinh lng va loc.
Tng luong oxy hoa tan trong nuoc, nng cao th oxy hoa khu cua nuoc d thuc
hin d dang cac qua trinh oxy hoa.
4.2.B lng ngang
Lng la khu quan trong trong dy chuyn cng ngh xu ly nuoc. Cac loai b
lng duoc thit k d loai tru ra khoi nuoc cac hat cn lo lung co kha nng lng xung
duoi day b bng trong luc. Nhim vu cua b lng la tao diu kin tt d lng cac hat
cat kich thuoc lon hon hoc bng 0,2 mm va ty trong lon hon hoc bng 2,6 d loai tru
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 14

hin tuong bao mon cac co cu chuyn dng co khi va giam luong cn nng tu lai
trong b lng.
4.3.Bn loc p luc
Loc la qua trinh khng chi giu lai cac hat cn lo lung trong nuoc co kich thuoc
lon hon kich thuoc cac l rng tao ra giua cac hat loc ma con giu lai keo st, keo huu
co gy d duc d mau. B loc thuong duoc dung d loc mt phn hay toan b cn bn
co trong nuoc tuy thuc vao yu cu di voi cht luong nuoc. B loc nay duoc thit k
gm hai lop: lop thach anh va lop cat soi.
Nuoc cp khi qua b lng hu ht cac cn lo lung du duoc giu lai, chi con
khoang 20 cn lo lung khng lng duoc o b lng ma tip tuc di vao b loc. B loc
co nhim vu loc tt ca cac cn khng th lng duoc.
4.4.B cha nuc sach
Nhim vu cua b chua la chua nuoc sach sau qua trinh loc. Dt canh b chua la
h thng bom cung phn phi nuoc ra mang tiu thu, bom nuoc rua loc.tram bom
phai dam bao vic phn phi nuoc theo yu cu v cng sut va d tin cy.
4.5.hu trng bng ha cht (Clo v cc hop cht cua Clo)
Clo la mt cht oxy hoa manh, o bt cu dang nao nguyn cht hay hop cht khi
tac dung voi nuoc du tao ra phn tu axit hypoclorit HOCl co tac dung khu trung rt
manh. Qua trinh dit vi sinh vt xay ra theo hai giai doan. Du tin cht khu trung
khuch tan xuyn qua vo t bao vi sinh, sau do phan ung voi men bn trong t bao va
pha hoai qua trinh trao di cht dn dn su dit vong cua t bao.

DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 15


CH..NG III: TINH TON CNG TRINH D.N VI
1.TINH TON BE LANG NGANG
1.1.Tinh toan kich thuoc b
Voi luu luong nuoc vao b Q 2000 m
3
/ngay.dm 83,333 m
3
/h 0,02315 m
3
/s.
Theo tai liu tham khao 'Tinh t4an thit k cac cong trinh tr4ng h thng cap
nuc sch cua TS Trinh Xun Lai trang 153 chi rng khi tinh toan b lng ma cn
khng keo tu thi chon cng thuc cua Lin X truoc dy.
Din tich b lng tinh theo cng thuc:
0
U
Q
F =
Trong do:
Q : luu luong nuoc vao b (m
3
/h)
U
0
: tai trong b mt hay tc d lng cua hat cn (m/h)
u : h s k dn anh huong cua dong chay ri trong vung lng

30
K
1
1

=
H s K phu thuc vao ti s L/H theo bang sau:
L/H 10 15 20 25
K 7,5 10 12 13,5
u 1,33 1,5 1,67 1,82

Chon U
0
0,7 mm/s 7-10
-4
m/s. (Ung voi hiu qua lng R 60)
Chon ti s L/H15, ta co u 1,5
m 6 , 49
10 7
0,02315
5 , 1
U
Q
F
4
0
=
-
- = =

. Lam tron F 50 m
2

Ti s 5m
B
L
> (theo 'Xu ly nuoc cp cho sinh hoat va cng nghip cua
TS.Trinh Xun Lai ).
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 16

Chon L 5B m 2 , 3
5
50
5
F
B = = = . Lam tron B 3 m

Chiu dai cua b lng la:
m 7 , 16
3
50
B
F
L = = = . Lam tron L 17m.
Chon chiu cao vung lng H 2,5 m (H 23,5m, theo 'Tinh toan thit k cac
cng trinh trong h thng cp nuoc sach cua TS.Trinh Xun Lai)
Vn tc nuoc chay trong b (V
0
):
mm/s 16,3 mm/s 3,09 m/s 10 09 , 3
5 , 2 3
02315 , 0
BH
Q
V
3
0
= - =
-
= =

(vn tc xoi cn)
Thoi gian luu (T)
(h) 5 , 1 (s) 5400
02315 , 0
50 5 , 2
Q
HF
T = =
-
= =

(T 1,53h, theo 'Xu ly nuoc cp cho
sinh hoat va cng nghip cua TS.Trinh Xun Lai).
1.2.Thit k ngn phn phi
D phn phi du trn toan b mt ct ngang cua b cn dt cac vach ngn o du
mi b, cach tuong 12m. Vn tc nuoc qua l vach ngn ly bng 0,5 m/s. Doan
duoi cua vach ngn trong pham vi chiu cao 0,30,5m k tu mt trn cua vung chua
cn nen khng cn phai khoan l. (Theo khoan 6.77 TCXD 33:2006).
Chon d cao lam vic thp nht cua vach ngn so voi mt trn cua vung lng cn
la 0,5 m. Khi do, din tich cng tac cua vach ngn phn phi nuoc vao b la:
2
n
m 6 ) 5 , 0 5 , 2 ( 3 ) 5 , 0 H ( B F = - = - =
Luu luong nuoc tinh toan qua b: 2000 Q q
n
= = m
3
/ngay dm 0,02315 m
3
/s
Din tich cn thit cua cac l o vach ngn phn phi nuoc vao la:

=
l
l
v
Q
F
Theo khoan 6.77 TCXDVN 33:2006, vn tc nuoc qua l vach ngn phn phi ly
bng 0,5m/s. Do do:
2
l
l
m 0463 , 0
5 , 0
02315 , 0
v
Q
F = = =


DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 17

Ly duong kinh l o vach ngn phn phi la d


1
0,05m (d
1
0,050,15 m theo trang 73-
Xu ly nuoc cp-TS.Nguyn Ngoc Dung)
din tich 1 l
2 3
2 2
1
l 1
m 10 9625 , 1
4
05 , 0
4
d
F

- =
- x
=
x
=
Tng s l o vach ngn phn phi la:
59 , 23
10 9625 , 1
0463 , 0
F
F
n
3
l 1
l
1
=
-
= =

l
Chon n
1
24 l
B tri: ta b tri 6 hang doc va 4 hang ngang, voi tng s l duc la 6 -424 l.
Khoang cach giua truc cac l theo hang doc la: (2,5 0,5)/40,5 m
Khoang cach giua truc cac l theo hang ngang la: 3/60,5m

1.3. Thit k ngn thu nuoc:
Thit k ngn thu nuoc tuong tu nhu ngn phn phi, thit k vach ngn thu
nuoc o cui b, trn vach ngn duoc duc l hinh tron cho nuoc di qua. Duong kinh l
trn vach ngn thu nuoc chon d
2
0,05 m.
Tc d nuoc chay qua l: 0,5 m/s (theo TCXD 33-2006)
Khoang cach toi tuong b 0,5m < x < 1,5m (TCXD 33-2006)
Chon d cao lam vic thp nht cua vach ngn thu nuoc so voi mt trn cua vung
lng cn la 1,5 m. Khi do, din tich cng tac cua vach ngn phn phi nuoc vao b la:
2
n
m 3 ) 5 , 1 5 , 2 ( 3 ) 5 , 1 H ( B F = - = - =
Din tich cn thit cua cac l o vach ngn thu nuoc o cui b
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 18

0463 , 0
5 , 0
02315 , 0
V
Q
F
thu
thu
= = =

(m
2
)
Din tich 1 l:
2 3
2 2
1
l 1
m 10 9625 , 1
4
05 , 0
4
d
F

- =
- x
=
x
=
Tng s l o vach ngn phn phi la:
59 , 23
10 9625 , 1
0463 , 0
F
F
n
3
l 1
l
2
=
-
= =

l
Chon n
2
24 l
Cach b tri: b tri 6 hang doc va 4 hang ngang voi tng s l duc la 6 -424 l.
Khoang cach giua truc cac l theo hang doc la: (2,5 1,5)/40,25 m
Khoang cach giua truc cac l theo hang ngang la: 3/60,5 m
1.4. Thit k vung xa cn:
Vic xa cn du kin tin hanh theo chu ky voi thoi gian giua hai ln xa cn T
24h (T 6h24h theo TCXD 33:2006)
Th tich phn chua cn cua b: (trang 36/TCXD33-2006)
9 -
- -
=
N
) m C ( Q T
V
C

Trong do:
T : thoi gian giua hai ln xa cn. Chon T 24h
Q : luu luong tinh toan. Q2000 m
3
/day 83,333 m
3
/h
N : s luong b lng ngang 1 b
o : nng d trung binh cua cn d nen cht (g/m
3
), o ly theo bang 6.8 trang 36
TCXD 33:2006 . Theo bang 6.8 thi o 15000 g/m
3

Trich bang 68 trang 36 TCXD 33.2006
Ham luong cn trong nuoc ngun Nng d trung binh cua cn d nen tinh
bng g/m
3
sau thoi gian
6h 12h 24h
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 19

Dn 50
Trn 50 dn 100
Trn 100 dn 400
Trn 400 dn 1000
Trn 1000 dn 1500
(Khi xu ly khng dung phen)
Khi lam mm nuoc (co d cung Magie
nho hon 25 d cung toan phn) bng
voi hoc vi voi sda
Nhu trn, nuoc co d cung Magie lon hon
75 d cung toan phn
9000
12000
20000
35000
80000
20000028000
12000
16000
32000
50000
100000
25000032000
15000
20000
40000
60000
120000
30000035000

C : ham luong cn trong nuoc dua vao b lng (mg/l)
46 , 17 104
56
4 , 9
M
56
C
C
3
) OH ( Fe
Fe
= - = - = mg/l
m : ham luong cn sau khi lng
Voi hiu qua lng 60, ta co m duoc tinh nhu sau:
mg/l 984 , 6 ) 6 , 0 46 , 17 46 , 17 ( m = - =

Tinh th tich phn chua cn:
397 , 1
15000
) 984 , 6 46 , 17 ( 333 , 83 24
V
C
=
- -
= m
3

Chiu cao trung binh cua vung chua nen cn:
mm 28 m 028 , 0
50
397 , 1
F
V
H
C
C
= = = =

%Jnh luong nuc dng cho vic xa cn b lng:
Luong nuoc dung cho vic xa cn b lng tinh bng phn trm luu luong nuoc
xu ly, duoc xac dinh theo cng thuc:

100
T Q
N V K
P
C P
-
-
- -
=

DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 20

Trong do:
K
p
: h s pha long cn, bng 1,21,5
105 , 0 100
24 33 , 83
1 397 , 1 5 , 1
100
T Q
N V K
P
C P
= -
-
- -
= -
-
- -
=

%Jnh ton mng thu cn:
H thng xa cn thuy luc bng mang hinh tam giac co dt ng thu doc theo truc
mang va xa cn theo ng thu do. Thoi gian xa cn quy dinh t 1020 phut, chon thoi
gian xa cn t 15 phut dt tinh toan. Tc d nuoc chay o cui mang khng nho hon
1m/s.
Luu luong cn khi xa la:
3 C
c
10 552 , 1
60 15
397 , 1
t
V
q

- =
-
= = m
3
/s
Chon chiu rng xy dung cua mi mang xa cn la B
m
1,4 m
Khoang cach giua 2 mep mang thu 0,1m
Tuong mang nghing 45
0
so voi phuong thng dung, suy ra chiu cao cua mang
la H
m
0,7 (m)
Chiu rng cua mang mep mang la: 1,5 (m)
Chiu dai mang xa cn bng chiu rng cua b: 3 (m)
Chiu dai b lng la: 17(m). Suy ra s b tri:

3 , 11
5 , 1
17
= chon bng 11 mang
thu.
11 x 1,5 16,5 (m). Vy s b tri khoang cach giua 2 mep mang thu la 0,1 m
con 2 mep mang thu giap tuong b s co khoang cach la 0,3 m.
Chon ng thu cn dt trong mang thu cn co duong kinh D 0,1 (m)
Din tich cua ng thu:
F
ng
2
2
ng 3
D
0,1
7,85 10
4 4

x
x-
= = = - (m
2
)
Tc d trung binh cua cn chay qua ng phai ly khng nho hon 1m/s. Chon
1m/s (theo muc 6.96 TCXD 33-2006)
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 21

Chon duong kinh l d thu cn vao ng la: D


l
25 (mm) (D
l
> 25 mm theo
TCXD 33:2006)
F
l
4
2
l
10 9 , 4
4
025 , 0
4
D

- =
- x
=
x
= m
2

S l cn duc trn ng thu cn:
16
10 9 , 4
10 85 , 7
F
F
n
4
3
l
ng
=
-
-
= =


l.
Voi s l cn duc la 16, ta duc trn ng thu cn hai hang l, mi hang 8 l, b
tri 2 hang l so le nhau 1 goc 45
0
.
ch thuc xy dung cua b:
Chiu cao xy dung b:
Chiu cao b co tinh dn chiu cao bao v la:
m 3 5 , 0 5 , 2 H H H
BV B
= + = + =

Day b duoc d b tng voi chiu day 120 mm, suy ra tng chiu cao xy dung
cua b lng (bao gm ca chiu cao mang xa cn) la:
XD BV M
H H H H 0,12 2,5 0,5 0,7 0,12 3,82 m = + + + = + + + =

Chiu dai xy dung b:
Xy dung b bng b tng, tuong day 200 mm, suy ra tng chiu dai b lng k
ca 2 ngn phn phi va thu nuoc:
m 4 , 19 2 17 ) 1 2 ( ) 2 , 0 2 ( L L
B
= + = - + - + =

Tng chiu dai cua toan b lng la:
m 8 , 19 4 , 0 4 , 19 ) 2 , 0 2 ( L L
B XD
= + = - + =

Chiu rng xy dung b:
m 4 , 3 4 , 0 3 ) 2 , 0 2 ( B B
XD
= + = - + =

DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 22


2.TINH TON BON LOC P LUC
Nhim vu:
Su dung cac vt liu loc than Anthracite va cat thach anh kt hop voi may nen
khi tao ap luc cho nuoc d giu lai cac cn con lai sau cac cng trinh truoc dam bao tiu
chun nuoc n ung va sinh hoat.
2.1. Tinh toan kich thuoc b
B loc ap luc ma nhom chon tinh toan thit k su dung hai lop vt liu loc la cat
thach anh va than antraxit co cac thng s ly theo bang cac chi tiu v vt liu loc va
tc d loc cua b loc ap luc sau dy: (trich tu bang 4.10 trang 153- Xu Ly Nuoc Cp-
TS.Nguyn Ngoc Dung)
Loai b
loc
Dc dim lop vt liu loc Tc d loc (m/h)
d
min

(mm)

d
max

(mm)
d
td
(mm) K L (mm) Binh
thuong
V

Tng
cuong
V
tc
Loc 1
lop
0,5
0,7
1,2
1,5
0,70,75
0,91,0
2,02,2
1,82,0
700800
12001300
10
15
15
20
Loc 2
lop

0,5

1,2

0,70,75

2
Cat thach
anh
4005001520
0,8

1,8

1,11,2

2
Than
antraxit
400500

Chon:
Chiu cao lop cat thach anh h
1
500 mm, duong kinh hiu qua d
td
0,7 mm,
h s dng nht K 2.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 23

Chiu cao lop than antraxit h


2
500 mm, duong kinh hiu qua d
td
1,1 mm, h
s dng nht K 2.
Tc d loc o ch d binh thuong V 15 m/h.
%#ng din tJch b mt b lc p lc:
Tng din tich b mt bn loc ap luc duoc tinh theo cng thuc:
V
Q
F =
Trong do:
Q : luu luong nuoc di vao cac b, Q 2000 m
3
/ngay.dm 83,333 m
3
/h
V : tc d loc tinh toan khi b loc lam vic binh thuong (m/h), chon V
tb
15
m/h


S b loc tinh theo cng thuc:
N 0,5 F 0,5 5, 556 1,18 = = - =
Chon N bng 2 b
Kim tra lai tc d loc tng cuong voi diu kin dong 1 b d rua:
tc tb
1
N 2
V V 15 30 m/h ~ 20 m/h
N N 2 1
= - = - =

(khng an toan). Vi vy, ta phai thit
k thm 1 b loc d du phong. Hai b vn hanh, 1 b du phong.
Din tich 1 b:
2
F 5, 556
I 2, 778 m
N 2
= = =
Duong kinh 1 b:

4I 4 2, 278
D 1,88 m
3,14
-
= = =
x

Chon D 1,9 m
Luu luong nuoc qua mi b :
3
Q 2000
q 11, 574 10
2 2 24 3600

= = = -
- -
m
3
/s
2
Q 2000
F 5, 556 m
V 24 15
= = =
-
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 24

Tnh chiu cao ton phn cua b loc p luc:


H H
d
H
v
H
n
H
ph
(m)
Trong do:
H
d
: chiu cao soi d (m), chon H
d
200 mm ( H
d
150200 mm theo TCXD
33:2006)
H
v
: chiu cao lop vt liu loc
Lop cat thach anh cao 400500 mm chon 500 mm
Lop than antraxit cao 400500 mm chon 500 mm
H
v
500 500 1000 mm 1 m
H
n
: chiu cao lop nuoc trn vt liu loc, chon H
n
0,5 m (H
n
0,40,6 theo tai
liu ' Xu ly nuoc cp cho sinh hoat va cng nghip cua TS.Trinh Xun Lai).
H
ph
: chiu cao phu k dn vic dng nuoc khi b rua, chon H
ph
0,5 m (H
ph
>
0,3m theo muc 6.106 TCXD 33:2006)
H 0,2 1 0,5 0,5 2,2 m
2.2. Tinh toan h thng dn nuoc va thu nuoc
Nuoc sau khi di qua h b lng ngang s vao bn loc ap luc thng qua phu
phn phi. Sau do nuoc duoc loc qua 2 lop vt liu loc va duoc thu lai vao cac chup
thu nuoc tai san thu duoi day bn loc.
ng dn nuc vo bn:
Chon vn tc nuoc chay trong ng dn V
n
2 m/s ( V
n
1 2 m/s theo diu
6.111 TCXD 33:2006)
Ta co luu luong nuoc qua 1 bn loc
3
q 11, 574 10

= - m
3
/s
Duong kinh ng dn nuoc vao 1 bn
3
n
4q 4 11, 574 10
D 0, 085 m 85 mm
V 3,14 2

- -
= = =
x -

Chon duong kinh ng dn nuoc vao bn loc D 90 mm
Vn tc thuc nuoc chay trong ng dn la:
3
n 2 2
4q 4 11, 574 10
V 1,8 m/s
D 3,14 0, 09

- -
= = =
x -
(V
n
1 2 m/s)
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 25

Phu phn phi v thu nuc rua c:


- Duong kinh day nho bng duong kinh ng dn nuoc vao bn loc : bng 90
mm
- Chiu cao phu 150 mm.
- Duong kinh day lon 300 mm.
ng thu nuc sau loc:
Chon vn tc nuoc chay trong ng thu nuoc sau loc bng vn tc nuoc chay
vao bn loc V
t
1,8 m/s
Ta co luu luong nuoc qua 1 b loc
3
q 11, 574 10

= - m
3
/s
Duong kinh ng thu nuoc:
3
t
4q 4 11, 574 10
D 0, 085 m 85 mm
V 3,14 1,8

- -
= = =
x -

Chon duong kinh ng thu nuoc D 90 mm
2.3. Tinh toan h thng phn phi nuoc rua loc
Rua loc bng gio nuoc phi hop. Suc gio tu duoi ln voi cuong d 1520 l/m
2
s
trong 12 phut. Sau do rua tip bng nuoc gio trong thoi gian 45 phut voi cuong d
gio 1520 l/m
2
s va nuoc 2,53 l/m
2
s sao cho cat khng bi tri vao mang thu nuoc rua.
Cui cung ngung rua gio va tip tuc rua nuoc thun tuy voi cuong d 58 l/m
2
s trong
khoang thoi gian 45 phut. (theo diu 6.123 TCXD 33- 2006)
Chon rua gio trong 1 phut voi cuong d 20 l/m
2
s
Rua nuoc gio trong 4 phut voi cuong d gio 20l/m
2
s va nuoc 3 l/m
2
s
Rua nuoc thun tuy trong 5 phut voi cuong d 8 l/m
2
s.
Phn phi nuoc rua loc bng chup loc, bn trn du chup loc co 1 lop soi d co duong
kinh 24 mm, day 20 cm d ngn ngua cat chui vao khe (theo TC 1520 cm).
Tinh toan san chup loc
Vt liu san chup loc la thep khng gi
San co khoan l d gn cac chup loc co duong kinh 30 mm
Chup loc duoc lam bng vt liu nhua ABS, loai chup loc chui ngn
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 26

Voi duong kinh bn loc la 1900 mm, b tri chup loc trn 6 duong tron dng tm, mi
duong tron cach nhau 150 mm.
Cac chup loc trn 1 duong tron b tri cach nhau 1 cung khoang 200 mm.
Nhu vy, s chup loc duoc b tri trn 1 duong tron duoc tinh theo cng thuc:
CV
n
200
=
Trong do:
CV : la chu vi cua tung duong tron
Cac duong tron Duong kinh cua
duong tron
Chu vi cua duong
tron
S chup loc b tri
Tai vi tri tm 1 cai
Duong tron 1 300 mm 942 mm 5 cai
Duong tron 2 600 mm 1884 mm 10 cai
Duong tron 3 900 mm 2826 mm 14 cai
Duong tron 4 1200 mm 3768 mm 19 cai
Duong tron 5 1500 mm 4710 mm 24 cai
Duong tron 6 1800 mm 5652 mm 28 cai
Tng cng 101 cai

S chup loc trn 1 m
2
din tich san 101/2,778 36 (cai) ( 3040 chup loc, theo muc
6.122 TCXD 33:2006)
S chup loc trong 1 bn loc la 101 cai.
Tnh ton tng luong kh cn cung cp d rua loc cho 1 bn loc:
Ta co cuong d gio W
k
20 l/m
2
s
Tng thoi gian rua gio cho 1 bn loc la 5 phut
Trong 1s , 1 m
2
din tich bn loc cn cung cp 20 lit khi
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 27

Nhu vy, trong 2,778 m


2
din tich bn loc, voi khoang thoi gian cn cp khi la 5 phut
thi th tich khi cn thit la:
2 2 3
k
V 2, 778(m ) 300(s) 20(l / m s) 16668 (lit) 16,668 m = - - =
Tnh ton tng luong nuc cn cung cp d rua loc cho 1 bn loc:
Tuong tu tinh toan cho luong nuoc:
2 2 2 3
n
V (240(s) 3(l / m s) 300(s) 8(l / m s)) 2, 778(m ) 8667 (lit) 8,667 m = - + - - =
ng dn nuc rua loc:
Chon vn tc nuoc chay trong ng dn va thoat nuoc rua loc la: v 1,8 m/s (v 1,52
m/s theo muc 6.120 TCXD 33:2006)
Duong kinh ng dn nuoc rua loc va thoat nuoc rua loc la:
3
4q 4 11, 574 10
D 0, 09 m
v 3,14 1,8

- -
= =
x -

2.4. Tn tht ap luc khi rua bn loc :Theo tai liu 'xu ly nuoc cp TS Nguyn
Ngoc Dung
Ton that ap lc tr4ng h thng phan phi co chup lc duoc tinh the4 cong thc.
2
2
2g
V
h
3
=
Trong do:
V: tc d chuyn dng cua nuoc hoc hn hop nuoc gio qua khe ho cua chup
loc (V khng nho hon 1,5 m/s)
Chon V 2 m/s
: h s luu cua chup loc 0,62
Di voi chup loc co xe khe : 0,5
Di voi chup loc co l : 0,62
53 , 0
62 , 0 81 , 9 2
2
2g
V
h
2
2
2
2
=
- -
=
3
= (m)
Tn tht p luc qua lp soi d:
h
d
0,22 L
s
W (m)
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 28

Trong do:
L
s
: chiu day lop soi d 0,2 (m)
W: cuong d rua loc. W 15 l/m
2
s theo bang sau (trich tu bang 6.13 TCXD)
Loai vt liu loc va
b loc
D no tuong di
cua vt liu loc ()
Cuong d rua b
loc (l/m
2
s)
Thoi gian rua b
loc (phut)
B loc nhanh 1 lop
vt liu loc:
d
eII
0,6-0,65
d
eII
0,75-0,8
d
eII
0,9-1,1
B loc nhanh 2 lop
vt liu loc45
30
25
50


12-14
14-16
16-18
14-166-5

7-6

h
d
0,22 L
s
W 0,22 x 0,2 x 15 0,66 (m)
Tn tht p luc trong lp vt liu loc:
h
vl
(a bW)Le (m)
Trong do:
a,b: h s phu thuc vao kich thuoc hat
Cat thach anh: d 0,51 ; a 0,76 ; b 0,017.
Than antraxit: d12 ; a 0,85 ; b 0,004.
L: chiu day lop vt liu loc
e: d gin no cua vt liu e 0,5
W: cuong d rua loc. W 15 l/m
2
s
Ton that ap lc tr4ng lp cat thch anh.
h
vl1
(0.76 0,017x15)x 0,5x0,5 0,254 (m)
Ton that ap lc tr4ng lp than antraxit.
h
vl2
(0,85 0,004x15)x0,5x0,5 0,2275 (m)
Tn tht p luc khi rua b loc:
H h h
d
h
vl1
h
vl2
0,530,660,2540,2275 1,6715 (m)
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 29

2.5. Tinh toan chu ki loc


B loc voi hai lop vt liu loc voi cac thng s duoc chon nhu sau:
Chiu cao lop cat thach anh h
1
500 mm, duong kinh hiu qua d
td
0,7 mm, h s
dng nht K 2.
Chiu cao lop than antraxit h
2
500 mm, duong kinh hiu qua d
td
1,1 mm, h
s dng nht K 2.
Tc d loc o ch d binh thuong V 15 m/h. Cn chua 1/4 th tich cac l
rng.
D rng e 50
Cn st d ngm nuoc 94, con 6 la cn.(theo tai liu 'Xu ly nuoc cp cho
sinh hoat va cng nghipcua TS. Trinh Xun Lai)
Chu ky loc cua lp than:
Th tich chua cn cua chiu cao lop than h
2
500 mm
V e x h
2
x I 0,5 x 0,5 x 2,778 0,6945 m
3

Th tich cn:
V
c
V/4 0,6945/4 0,1736 m
3

Trong luong cn lop than co th giu lai:
G
c
60 kg/m
3
x 0,1736 m
3
10,416 kg
Ham luong cn sau b lng C
c
6,984 mg/l
Luu luong nuoc qua b loc Q 41,667 m
3
/h
Luong cn lop than giu lai trong 1h :
m
c
C
c
x Q 6,984 g/m
3
x 41,667 m
3
/h 294 g/h 0,294 kg/h
Chu ki rua loc cua than antraxit la:
T
t
G
c
/m
c
10,416/0,294 35,794 h 1 ngay 11,76 h
Chon chu ki rua loc cua than la 1,5 ngay.
Tinh toan tuong tu cho chu ky loc cua lop cat h
1
500 mm ta duoc
T
c
G
c
/m
c
10,416/0,294 35,794 h 1 ngay 11,76 h
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 30

Vy chon chu ki rua loc cua bn loc la 1,5 ngay.


Chuong 4: DU TON CHI PHI
1. Phn xy dung
STT Cng trinh-thit bi S luong Don vi tinh Don gia Thanh tin
1 Gian mua 1 cai 45.000.000 45.000.000
2 B lng ngang 1 cai 150.000.000 150.000.000
3 Bn loc ap luc 3 Cai 100.000.000 300.000.000
4 B chua nuoc sach 1 cai 30.000.000 30.000.000
5 B nen bun 1 cai 30.000.000 30.000.000
Tng cng 555.000.000

2. Phn thit bi may moc
6 H thng duong
ng
1 B 40.000.000
7 May chm clo 1 cai 20.000.000 20.000.000
8 Chi phi phat sinh 20.000.000
9 Cng trinh phu tro 100.000.000
Tng cng 180.000.000

Tng chi phi du kin: 555.000.000 180.000.000 735.000.000 vnd
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyn Thanh Son 06115026
Thn Thi Tu 06115038 31