TRẮC NGHIÊM AMINOAXIT–PEPTIT–PROTEIN Câu 1.

Amin RNH2 được điều chế theo phản ứng : NH3+RI  RNH2+HI → Trong RI , Iot chiếm 84,41%. Đốt 0,15 mol RNH2 cần bao nhiêu lít O2 (đktc)? A. 7,56 lít B. 12,6 lít C. 17,64 lít D. 15,96 lít Câu 2.Từ Canxi cacbua có thể điều chế anilin theo sơ đố phản ứng : HNO3 /H2SO4 H2O C,6000 C Fe+ HCl NaOH CaC2 → C2H2  C6H6  C6H5NO2 → C6H5NH3Cl → C6H5NH2 → → hs= 80% hs= 75% hs= 60% hs=80% hs= 95%

(hs=hiệu suất).Từ 1 tấn Canxi cacbua chứa 80% CaC2 có thể điều chế được bao nhiêu kg anilin theo sơ đồ
trên ? A. 106,02 kg B. 101,78 kg C.162,85 kg D. 130,28 kg Caâu 3: Cho 3,04g hoãn hôïp A goàm 2 amin no ñôn chöùc taùc duïng vöøa ñuû vôùi 400ml dd HCl 0,2M ñöôïc 5,96g muoái. Tìm theå tích N2 (ñktc) sinh ra khi ñoát heát hoãn hôïp A treân ? A.0,224 lít B.0,448 lít C.0,672 lít D.0,896 lít Câu 4 : Hỗn hợp X gồm hai amino axit X và Y. X chứa 2 nhóm axit và một nhóm amino, Y chứa một nhóm axit và một nhóm amino. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X hoặc 1 mol Y thì thu được số mol CO 2 nhỏ hơn 6. Biết tỉ lệ khối lượng phân tử M = 1,96 . Công thức cấu tạo của 2 amino axit là: Y A.H2NCH2CH(COOH)CH2COOH và H2NCH2COOH B.H2NCH2CH(COOH)CH2COOH và H2N(CH2)2COOH C.H2NCH(COOH)CH2COOH và H2N(CH2)2COOH D.H2NCH(COOH)CH2COOH và H2NCH2COOH Câu 5: Bradikinin có tác dụng làm giảm huyết áp, đó là một nanopeptit có công thức là : Arg – Pro – Pro – Gly–Phe–Ser–Pro–Phe–Arg. Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tri peptit mà thành phần có chứa phenyl alanin ( phe). A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 6: Có 4 dung dịch loãng không màu đựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt, không dán nhãn: Abumin, Glixerol, CH3COOH, NaOH. Chọn một trong các thuộc thử sau để phân biệt 4 chất trên: A. Quỳ tím B. Phenol phtalein. C. HNO3 đặc. D. CuSO4. Câu 7: 1 mol ∝–aminoaxit X tác dụng vứa hết với 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. CTCT của X là : A. CH3 – CH(NH2) – COOH. B. H2N – CH2 – CH2 –COOH. C. H2N – CH2 – COOH. D. H2N – CH2 – CH(NH2) –COOH. Câu 8 : Một hợp chất X có công thức phân tử C3H7O2N. X không phản ứng với dung dịch brom, không tham gia phản ứng trùng ngưng. X có công thức cấu tạo nào sau đây? A. H2N–CH2–CH2–COOH B. CH2=CH–COONH4 C. H2N–CH(CH3)–COOH D. CH3CH2CH2NO2 +Y +Z Câu 9. Có quá trình chuyển hoá sau:C6H12O3N2  X  C3H6NO2K X, Y, Z là những chất nào sau → → đây? A. – amino butanoic, NaOH, HCl. B. – amino propanoic, HCl, KOH. C. – amino axetic, KOH, HCl. D. Cả A, B, C đều sai. Câu 10: Một hợp chất hữu cơ X mạch thẳng có Công thức phân tử là C 3H10O2N2. X tác dụng với dung dịch kiềm tạo chất khí làm quỳ tím ẩm hoá xanh, mặt khác X tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối amin bậc một. X có Công thức phân tử nào sau đây? A. H2NCH2CH2COONH4 B. CH3CH(NH2)COONH4 C. CH3CH2CH(NH2)COONH4. D. A và B đúng Câu 11: Để nhận biết các chất lỏng dầu hoả, dầu mè, giấm ăn và lòng trắng trứng ta có thể tiến hành theo thứ tự nào sau đây: A. Dùng quỳ tím, dùng vài giọt HNO3 đặc, dùng dung dịch NaOH. B. Dùng dung dịch Na2CO3, dùng dung dịch HCl, dùng dung dịch NaOH. C. Dùng dung dịch Na2CO3, dùng dung dịch iot, dùng Cu(OH)2. D. Dùng phenolphtalein, dùng HNO3 đặc, dùng H2SO4 đặc. Câu 12 : khi thủy phân các pentapeptit dưới đây : (1) : Ala–Gli–Ala–Glu–Val (2) : Glu–Gli–Val–Ala–Glu (3) : Ala–Gli–Val–Val–Glu(4) : Gli–Gli–Val–Ala– Ala pentapeptit nào dưới đây có thể tạo ra đipeptit có khối lượng phân tử bằng 188? A. (1), (3) B. (2),(3) C. (1),(4) D. (2),(4) Câu 13 : tripeptit X tạo thành từ 3 α –amino axit no đơn chức mạch hở và có phân tử khối nhỏ nhất. Thủy phân 55,44 gam X bằng 200 ml dung dịch NaOH 4,8M đun nóng, sau đó cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 89,520 gam B. 92,096 gam C. 93,618 gam D. 73,14 gam Câu 14 : Cho 1 đipeptit phản ứng với NaOH đặc, đun nóng. H2N–CH2–CO–NH–CH2–COOH + 2NaOH Y+ H2O Y là hợp chất hữu cơ gì? A. Natri aminoaxetat B. Natri axetat C. Metylamin D. Amoniac Câu 15 : Cho 1ml anbumin (lòng trắng trứng) vào một ống nghiệm, thêm vào đó 0,5ml HNO3 đặc. Hiện tượng quan sát được là: Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 1
MX

A. dung dịch chuyển từ không màu thành màu vàng. B. dung dịch chuyển từ không màu thành màu da cam. C. dung dịch chuyển từ không màu thành màu xanh tím. D. dung dịch chuyển từ không màu thành màu đen. Câu 16 : Thủy phân 73,8 gam một peptit chỉ thu được 90 gam glixin (axit aminoaxetic). Peptit ban đầu là : A. đipeptit B. tripeptit C. tetrapeptit D. pentapeptit Câu 17 : Một poli peptit được tạo ra từ glyxin và alanin có phân tử khối 587 đvC. Hỏi có bao nhiêu mắt xích tạo ra từ glyxin và alanin trong chuỗi peptit trên? A. 5 và 4 B. 2 và 6 C. 4 và 5 D. 4 và 4 Câu 18 : Cho 12,55 gam muối CH3CH(NH3Cl)COOH tác dụng với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là : A. 15,65 B. 26,05 C. 34,6 D. 35,5 Câu 19 : Thủy phân hoàn toàn 14,6g một đipeptit thiên nhiên X bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm trong đó có 11,1g một muối chứa 20,72% Na về khối lượng. Công thức của X là : A. H2N – CH2 – CO – NH – CH2 – COOH. B. H2N – CH(CH3) – CO – NH – CH(CH3) – COOH. C. H2N – CH(CH3) – CO – NH – CH2 – COOH hoặc H2N – CH2 – CO – NH – CH(CH3) – COOH. D. H2N – CH(C2H5) – CO – NH – CH2 – COOH hoặc H2N – CH2 – CO – NH – CH(C2H5) – COOH. Câu 20 : Khi thuỷ phân một chất protein (A) ta thu được một hỗn hợp 3 amino axit kế tiếp trong dãy đồng đẳng. Mỗi amino axit chứa một nhóm amino, một nhóm cacboxyl. Nếu đốt cháy 0,2 mol hỗn hợp 3 amino axit trên rồi cho sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH đặc, khối lượng bình tăng 32,8 g, biết rằng sản phẩm cháy có khí N2. Các amino axit đó là A.CH5O2N, C2H5O2N, C2H7O2N B.CH3O2N, C2H5O2N, C3H7O2N C.C2H5O2N, C3H7O2N, C4H9O2N D.C2H7O2N, C3H9O2N, C4H11O2N Câu 21 : (X) là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N. Đun X với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y), cho hơi (Y) qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của (X) là: A.CH3(CH2)4NO2 B. H2N – CH2COO – CH2 – CH2 – CH3 C. H2N – CH2 – COO – CH(CH3)2 D.H2N – CH2 – CH2 – COOC2H5 Câu 22 : X có công thức phân tử là C4H12O2N2. Cho 0,1 mol X tác dụng với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 11,1 gam chất rắn. X là: A. H2NC3H6COONH4 B. H2NCH2COONH3CH2CH3 C. H2NC2H4COONH3CH3 D. (H2N)2C3H7COOH Câu 23 : X,Y,Z là 3 amino axit no đơn chức mạch hở. *Đốt cháy X thu được hỗn hợp sản phẩm CO2, hơi H2O và N2 trong đó VCO2 : VH2O = 8 : 9 . *MY=1,1537MX *Trong Z phần trăm khối lượng C là 54,96%. Peptit nào dưới đây có phân tử khối là 273? A.X–X–X–Y B. X–Z–X C. X–X–Y D.X–Z–Y Câu 24 : X là tetrapeptit , Y tripeptit đều tạo nên từ 1 loại α –aminoaxit (Z) có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 và MX =1,3114× MY. Cho 0,12 mol pentapeptit tạo thành từ Z tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ sau đó cô cạn thu được bao nhiêu chất rắn khan? A. 75,0 gam B. 58,2 gam C. 66,6 gam D. 83,4 gam Câu 25 : X và Y là 2 tetrapeptit, khi thủy phân trong môi trường axit đều thu được 2 loại amino axit no đơn chức mạch hở là A và B. Phần trăm khối lượng oxi trong X là 23,256% và trong Y là 24,24%.A và B lần lượt là : A. alanin và valin B. glyxin và alanin C. glyxin và axit α –aminobutiric D. alanin và axit α – aminobutiric Câu 26 : X và Y lần lượt là tripeptit và tetrapeptit tạo thành từ 1 loại aminoaxit no mạch hở có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH. Đốt cháy 0,1 mol Y thu được CO2, H2O và N2 trong đó tổng khối lượng CO2 và H2O là 47,8 gam. Nếu đốt 0,1 mol X cần bao nhiêu mol O2? A. 0,560 mol B. 0,896 mol C. 0,675 mol D. 0,375 mol Câu 27 : X là hexapeptit Ala–Gly–Ala–Val–Gly–Val; Y là tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Glu Thủy phân m gam hỗn hợp gốm X và Y trong môi trường axit thu được 4 loại aminoaxit trong đó có 30 gam glixin và 28,48 gam alanin. m có giá trị là :A. 87,4 gam B. 73,4 gam C. 77,6 gam D. 83,2 gam Câu 28 : Chất hữu cơ A có 1 nhóm amino và 1 chức este. Hàm lượng nitơ trong A là 15,73%.Xà phòng hóa m gam chất A, hơi ancol bay ra cho đi qua CuO nung nóng được anđehit B. Cho B thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có 16,2 gam Ag kết tủa. Giá trị của m là : A. 7,725 gam B. 3,375 gam C.6,675 gam D. 5,625 gam Câu 29 : X là 1 pentapeptit cấu tạo từ 1 amino axit no mạch hở có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 (A), A có tổng phần trăm khối lượng oxi và nitơ là 51,685%. Khi thủy phân hết m gam X trong môi trường axit thu được 30,2 gam tetrapeptit; 30,03 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và 88,11 gam A. m có giá trị là : A. 149,2 gam B. 167,85 gam C. 156,66 gam D. 141,74 gam Trang 2 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1

Câu 30 : Thủy phân hết 1 lượng pentapeptit trong môi trường axit thu được 32,88 gam Ala–Gly–Ala–Gly; 10,85 gam Ala–Gly–Ala; 16,24 gam Ala–Gly–Gly; 26,28 gam Ala–Gly; 8,9 gam Alanin còn lại là Gly–Gly và Glyxin. Tỉ lệ số mol Gly–Gly:Gly là 5:4. Tổng khối lượng Gly–Gly và Glyxin trong hỗn hợp sản phẩm là : A. 43,2 gam B. 32,4 gam C. 19,44 gam D. 28,8 gam Câu 31 : Một peptit X tạo thành từ 1 aminoaxit no mạch hở có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 trong đó phần trăm khối lượng oxi là 19,324%. X là : A. đipeptit B. tripeptit C. tetrapeptit D. pentapeptit BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AMIN Câu 1.Tính bazơ của etylamin mạnh hơn amoniac được giải thích là do: A.Nguyên tử N còn cặp electron chưa tham gia liên kết B.Nguyên tử N ở trạng thái lai hoá sp3 C.Etylamin làm quỳ tím tẩm nước hoá xanh, amoniac không có tính chất này D.Do gốc C2H5 – có tính đẩy electron Câu 2. Phát biểu nào sau đây luôn đúng với amin: A.Khối lượng phân tử của amin đơn chức luôn là số lẻ B.Khối lượng phân tử của amin đơn chức luôn là số chẵn C.Khi đốt cháy hoàn toàn a mol amin X luôn thu được a/2 mol N2 D A và C đều đúng Câu 3 Phát biểu nào sau đây không đúng: A.Các amin đều có tính bazơ B.Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3 C.Phenylamin có tính bazơ yếu hơn NH3 D.Tất cả các amin đơn chức đều chứa số lẻ nguyên tử H trong phân tử Câu 4. Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: (1) anilin; (2) etylamin; (3) đietylamin; (4) natri hiđroxit; (5) amoniac. A. (1) < (5) < (2) < (3) < (4) B. (1) < (2) < (5) < (3) < (4) C. (2) < (1) < (3) < (4) < (5) D. (2) < (5) < (4) < (3) < (1) Câu 5. Hãy sắp xếp các chất sau đây theo thưe tự tăng dần tính bazơ: (1) metylamin; (2) amoniac; (3) etylamin; (4) anilin; (5) propylamin. A. (4) < (5) < (2) < (3) < (1) B. (4) < (2) < (1) < (3) < (5) C. (2) < (1) < (3) < (4) < (5) D. (2) < (5) < (4) < (3) < (1) Câu 6.Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức mạch hở thu được 28,6 gam CO2 và 18,45 gam H2O. m có giá trị là : A. 13,35 gam B. 12,65 gam C. 13 gam D. 11,95 gam Câu 7.Đốt cháy hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếpthu được N2, CO2 và hơi H2O V H O 251 2 = có tỉ lệ . % khối lượng các amin trong hỗn hợp lần lượt là : VCO 176
2

A. 42,73% và 57,27% B. 44,70% và 55,30% C. 43,27% và 56,73% D. 41,32% và 58,68% Câu 8. Đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp thu được CO2 và hơi H2O có V CO 7 2 = .Nếu cho 24,9 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được bao nhiêu gam tỉ lệ VH O 13
2

muối? A. 39,5 gam B. 43,15 gam C. 46,8 gam D. 52,275 gam Câu 9.13,35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 22,475 gam muối . Nếu đốt 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm V CO 2 cháy có bằng : A. 8/13 B. 5/8 C. 11/17 D. 26/41 VH O
2

Câu 10.X và Y là 2 amin đơn chức mạch hở lần lượt có phần trăm khối lượng Nitơ là 31,11% và 23,73%. Cho m gam hỗn hợp gồm X và Y có tỉ lệ số mol nX:nY=1:3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 44,16 gam muối . m có giá trị là : A. 22,2 g B. 22,14 g C. 33,3 g D. 17,76 g Câu 11.Cho 26 gam hỗn hợp 2 amin no đơn chức mạch hở bậc một có số mol bằng nhau tác dụng hết với axit nitrơ ở nhiệt độ thường thu được 11,2 lít N2 (đktc). Kết luận nào sau đây là sai? A. 2 amin trên là 2 đồng đẳng kế tiếp. B. Nếu đốt cháy hoàn toàn 26 gam hỗn hợp X thu được 55 gam CO2. C. Tổng khối lượng 2 ancol sinh ra là 26,5 gam D. Cho amin có phân tử khối nhỏ tác dụng với CH3I theo tỉ lệ mol 1:1 thu được amin bậc hai có phần trăm khối lượng nitơ là 19,178%. Câu 12.Hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp có phần trăm khối lượng nitơ là 20,144%. Phần trăm số mol các amin trong X theo chiều tăng dần phân tử khối là : A. 50% và 50% B. 25% và 75% C. 20% và 80% D. 30 và 70% Câu 13.X là dung dịch anilin trong benzen. Đốt cháy hoàn toàn 12,97 gam X cần 151,76 lít O2(đktc). Phần trăm số mol anilin trong X là : A. 20% B. 22,22% C. 30% D.11,11% Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 3

7 gam. 40.47% và 26. 29 gam D.88 Câu 23.Có bao nhiêu đồng phân amin có 1 vòng benzen và có công thức phân tử là C8H11N? A. 40.94 gam Câu 28. Cho hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối? A.44 lít O2(đktc) thu được hỗn hợp khí và hơi V CO 10 2 = trong đó và VN2 = 5.4 gam kết tủa.68 gam hỗn hợp muối. 9 C. rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31. –Trung hòa hỗn hợp gồm a mol X và b mol Y cần dung dịch chứa 0. Sau đó cô cạn dung dịch thu được 13. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol 1 : 20 : 5 theo thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là ở đáp án nào sau đây? A.99 gam CO2 và 336 ml N2(đktc). CH5N( 18. 320ml Câu 29.9. 43. 5.9 gam C.08 gam CO2.C3H7 NH2.89%) B. 11 Câu 21.72 gam hỗn hợp 2 muối .14 mol một amin dơn chức tác dụng với dung dịch chứa 0.4.. 38 gam C.36%.67%) và C2H7N (81. Khối lượng anilin tham gia phản ứng là : A.25? A. 10 D. 48.3 gam muối.41.7 gam Câu 15.86%) C. 7 C. C3H7NH2 B. 9 C.94% D.6–tribromanilin.33%) D.45.Cho m gam amin đơn chức bậc một X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được m+7.16 C. 35.C2H7N.có cùng số cacbon.200ml D. C2H5NH2 C. 9 Câu 18. 11 Câu 22. C2H5 NH2.Câu 14.35% và 32. C4H11N.10% C.88%) Câu 19. 32. CH5N( 31.832 D.4 mol HCl và tạo ra p gam hỗn hợp muối.C3H7N. 8 B. 21. Đốt hoàn toàn m gam X bằng lượng oxi vừa đủ thu được hỗn hợp gồm CO2.14%) và C3H9N (63.Cho nước brom vào dung dịch anilin thu được 16. C3H5NH2 Câu 27. hơi H2O và N2 có khối lượng là 26. C3H5NH2 và C4H7NH2 C. 20. C4H11N C.X là 1 amin no mạch hở 2 lần amin (cả 2 chức amin đều bậc 1) có khối lượng phân tử bằng khối lượng phân tử của 1 este đơn chức có phần trăm khối lượng oxi là 36. C2H7N( 36.95 gam D. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. 6 B.9 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch FeCl3 dư thu được 21.Để kết tủa hết 400ml dung dịch hỗn hợp HCl 0.Hỗn hợp X gồm metylamin. 165 D.75 gam D. 11. –Trung hòa hỗn hợp gồm b mol X và a mol Y cần dung dịch chứa 0. Phân tử khối của X là : A. C2H5NH2 và C3H7NH2 B. 25. Khối lượng của hỗn hợp amin ban đầu là : VH O 13 2 A.5 mol HCl và tạo ra 43. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức. 32 gam Câu 16. 26. C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 30. 34 gam C.C3H9N. C2H7N. Công thức phân tử của các amin là ở đáp án A. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. 44. C2H7N( 27. Không đủ điều kiện để tính.100ml B. 20.15 gam hỗn hợp muối.06% và 46. Có tổng số bao nhiêu đồng phân amin bậc hai ? A.52 lít O2(đktc). X có thể là : A.90% và 55.9 gam B.X là amin no đơn chức mạch hở và Y là amin no 2 lần amin mạch hở. C4H11N và C5H13N. C2H3 NH2.5 gam kết tủa 2. Biết phân tử khối của các amin đều < 80. Giá trị V là : A.50ml C.Hỗn hợp khí X gồm NH3 và metylamin có tỉ khối so với CO2 là 0.Cho 0.Đốt cháy một amin thơm X thu được 3.68 gam hỗn hợp muối. C5H11N D.02 gam C.9 gam B.8M cần bao nhiêu gam hộn hợp gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17. 8 D.Cho 3 amin mạch hở lần lượt có công thức phân tử là C3H9N. C5H11N Trang 4 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . rồi cô cạn dung dịch thì thu được 15.6 gam là và tỉ lệ về số mol là 1:2:1. Công thức và % khối lượng của 2 amin là : A.536 B. 179 Câu 25. C3H7NH2 và C4H9NH2 D.1 mol H2SO4. 0.88 gam B. A.12 gam C. CH3NH2 B.5 gam D. 10 D.12%) và C2H7N (68. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 amin no đơn chức mạch hở X và 1 amin không no đơn chức mạch hở Y có 1 nối đôi C=C có cùng số nguyên tử C với X cần 55.84 gam hỗn hợp muối. 19.C3H7NH2 C.2 gam B. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là bao nhiêu mililit? A. 28. 137 C. Mặt khác 0. 51. Đốt m gam X cần 23. 8 B.Đốt cháy một hỗn hợp amin A cần V lít O2(đktc) thu được N2 và 31. p có giá trị là : A. 36 gam D. 40.11%) và C3H9N (72. Cho 10 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức.36.8 gam B.67. 30 gam B.151 B.525 gam Câu 26. Câu 20.6lit (đktc). 53.9 gam C.65% B.53% Câu 24. C4H9N. C hay D? A.5M và FeCl3 0.Cho 24.Phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp muối là : A. 39. rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31. CH5N. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. 73.58 gam Câu 17.56 gam H2O.68 gam CO2 và 7.1 mol X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch HCl 1M. C3H9N. etylamin và propylamin có tổng khối lượng 21.4 gam B. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo? A.CH3 NH2. B.

anilin. BiÕt A lµ ®ång ®¼ng cña anilin.632 lÝt khÝ (®ktc) duy nhÊt tho¸t ra khái b×nh. Gäi tªn vµ chØ râ bËc cña chóng. b.Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau Fe+HCl 3 Benzen  Nitrobenzen→ Anilin → 0 H SO ñaë c 2 4 t + HNO ñaë c Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. NH3. NH3 < CH3NH2 < (CH3)2 NH c. anilin. anilin ph¶n øng víi dung dÞch HCl. CH 3NH2 vµ HCl. C6H5NH2 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 5 . ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña A.62 gam CO2 vµ 1. biÕt ®èt ch¸y hçn hîp A cho 4. axit axetic ph¶n øng víi dung dÞch NaOH. C2H5NH2. C¸c amin ®Òu lµ xanh qïy tÝm c.0 gam B. b.215 gam H2O vµ 168 Cm3 N2 (®ltc). Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là A. C©u 2: ViÕt ph¶n øng gi÷a c¸c cÆp hîp chÊt sau. CH3NH2 < (CH3)2 NH < NH3 b. T×m c«ng thøc ph©n tö cña B b. NH3 < (CH3)2 NH < CH3NH2 d. C©u 6: Hçn hîp A gåm 4 hîp chÊt h÷u c¬ no. CH3NH2 vµ H2SO4 (tØ lÖ mol lµ 2:1). ®îc 6 gam kÕt tña vµ cã 9. NH3. a.6 gam C. C©u 3: So s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c chÊt sau: NaOH. phenol. styren b. C6H5NH2 C©u 4: NhËn biÕt c¸c chÊt ®ùng trong c¸c b×nh mÊt nh·n sau: a. BiÕt 3. metyl amin. TÝnh thµnh phÇn % c¸c nguyªn tè. C4H11N. C2H5NH2. a.Câu 31.8 gam D.7% vÒ khèi lîng).21 gam hîp chÊt A ph¶n øng hÕt 30 ml dung dÞch HCl 1M. DÉn toµn bé hçn hîp khÝ sau ph¶n øng vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 d. C©u 1: ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña c¸c amin cã c«ng thøc ph©n tö C3H9N. 111. NH3 a.18 gam amin ®¬n chøc B b»ng mét lîng kh«ng khÝ võa ®ñ. H. (CH3)2 NH. benzen.0 gam Bµi tËp tù luËn.48 lit N2 (®ktc).93. axit axetic. CH3NH2 vµ H2SO4 (tØ lÖ mol lµ 1:1). amin lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ ®îc cÊu thµnh b»ng c¸ch thay thÕ mét hay nhiÒu nguyªn tö hi®ro trong ph©n tö amoniac bëi mét hay nhiÒu gèc hy®rocacbon. N (chiÕm 23. C¸c amin cã tÝnh baz¬ b. lÊy muèi võa t¹o ra cho t¸c dông ví dung dÞch HCl l¹i thu ®îc phenol. C©u 9: ( §¹i häc khèi A-2007) Ph¸t biÓu kh«ng ®óng lµ. C©u 8: Cho c¸c c©u sau c©u nµo sai. a.605 gam hîp chÊt A ®· thu ®îc 4. an®ehit axetic C©u 5: §èt ch¸y hoµn toµn 1. dung dÞch natri phenolat ph¶n øng víi khÝ CO 2. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña 4 hîp chÊt ®ã vµ tÝnh khèi lîng hçn hîp A. lÊy kÕt tña võa t¹o ®îc cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH l¹i thu ®îc natri phenolat. Ph©n tö mçi chÊt ®Òu chøa c¸c nguyªn tè C. 55. (CH3)2 NH < CH3NH2 < NH3 C©u 11: So s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c chÊt sau: CH3NH2. bËc cña amin lµ sè nguyªn tö H trong amoni¨c bÞ thay thÕ bëi gèc hy®rocacbon. lÊy muèi võa t¹o ra cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH lµ thu ®îc anilin. lÊy dung dÞch muèi võa t¹o ra cho t¸c dông víi khÝ CO2 l¹i thu ®îc axit axetic. CH3NH2 vµ CH3COOH. §èt ch¸y hoµn toµn 1. C©u 10: So s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c chÊt sau: CH3NH2. d. a. 186. C©u 7: (§¹i häc khèi A-2006). c. CH3NH2. Bèn hîp chÊt ®ã ®Òu dÔ ph¶n øng víi dung dÞch HCl. ®¬n chøc lµ ®ång ph©n cña nhau. ViÕt c¸c c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña B vµ gäi tªn. (biÕt kh«ng khÝ cã 20% O 2 vµ 80% N2 vÒ thÓ tÝch) Bµi tËp tr¾c nghiÖm. Phenol ph¶n øng víi dung dÞch NaOH. d.

metyl amin. c. natri hi®roxit c. C©u 22: Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: A + HNO3. amoniac. 4 b. c. 3 b. d. 4 d. C6H5NH3Cl c. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2< C©u 12: (§¹i häc khèi B-2007) D·y gåm c¸c chÊt ®Òu lµm giÊy qïy tÝm Èm chuyÓn sang mµu xanh lµ: a. 3 c. metyl amin. TÊt c¶ c¸c amin ®¬n chøc ®Òu chøa mét sè lÎ nguyªn tö H trong ph©n tö. 5 C©u 14: (§Ò thi tèt nghiÖp. 5. anilin. 2 C©u 15: Mét amin cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H11N. amoni clorua. vµ qïy tÝm b. 3 c. C6H6 b. natri hi®roxit d. 10 C©u 16: Mét amin cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H11N. 4 c. thu ®îc muèi ®iazoni. C©u 24: (§¹i häc khèi B-2007) Trang 6 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . 5 d. Benzen lµm mÊt mµu níc brom ë nhiÖt ®é thêng. sè ®ång ph©n cña amin ®ã lµ: a. natri axetat b. d. C¸c ancol ®a chøc ®Òu ph¶n øng víi Cu(OH)2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam. C6H5NH2. Anilin cã tÝnh baz¬ yÕu h¬n NH3. Nhãm NH2 cã t¸c dông ®Èy electron vÒ phÝa bßng benzen lµm gi¶m mËt ®é electron cña nguyªn tö N. Etylamin ph¶n øng víi axit nitr¬ ë nhiÖt ®é thêng. 3. 5 d. 5. 7 b. CH3NH2 < C2H5NH2 < NH3 < C6H5NH2 C2H5NH2 c. d. sè ®ång ph©n amin bËc I lµ: a. b. b. TÝnh baz¬ cña tÊt c¶ c¸c amin ®Òu m¹nh h¬n NH3. Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña X lµ a. 7. C©u 13: Mét amin cã c«ng thøc ph©n tö lµ C3H9N sè ®ång ph©n cña amin ®ã lµ: a. Gèc phªnyl cã ¶nh hëng lµm gi¶m mËt ®é electron cña nguyªn tö N. d. Nhãm NH2 cßn mét cÆp electron cha liªn kÕt. c. a. amoniac. C©u 21b: (§¹i häc khèi A-2009) Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? a. CH3COOH trong c¸c b×nh mÊt nh·n ngêi ta dïng. d. b. dung dÞch NaOH vµ dung dÞch Br2 d. → B + H  xt H2SO4 dac → C6H5NH2 vËy c«ng thøc ph©n tö cña A lµ: a. 4. TÊt c¶ ®Òu ®óng. C©u 19: Cho c¸c c©u sau c©u nµo kh«ng ®óng: a. ph©n tö khèi cña anilin lín h¬n NH2. tÊt c¶ ®Òu sai C©u 23: §Ó nhËn biÕt c¸c chÊt: CH3NH2. 9 d. amoniac. 8 c. sinh ra bät khÝ. metyl amin.2007) Sè ®ång ph©n amin bËc 1 øng víi c«ng thøc ph©n tö lµ C3H9N lµ. 2. b.a. C6H5OH. NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < d. 2 b. qïy tÝm vµ dung dÞch Br2 c. dung dÞch HCl. c. thu ®îc 15 gam muèi. 8. C©u 21: Së dÜ anilin cã tÝnh baz¬ yÕu h¬n NH3 lµ do: a. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2 CH3NH2 b. 4. b. C6H5CH3 d. Anilin t¸c dông víi axit nitr¬ khi ®un nãng. C¸c amin ®Òu cã tÝnh baz¬. 6 C©u 17: (Cao ®¼ng khèi A-2009) Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña amin bËc mét cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H11N lµ a. c. anilin. C©u 18: (§¹i häc khèi A-2009) Cho 10 gam amin ®¬n chøc X ph¶n øng hoµn toµn víi HCl (d). a.

CH5N C©u 33: (§¹i häc khèi A-2007) Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc X. C3H9N c.24 lit khÝ CO2 (®ktc) vµ 3. dung dÞch NaOH b. a. 20. trong ®ã oxi chiÕm 20% thÓ tÝch kh«ng khÝ .125 gam H2O vµ 8. C2H7N C©u 34: (Cao ®¼ng khèi A-2007) §Ó trung hßa 25 gam dung dÞch mét amin ®¬n chøc X nång ®é 12. etanol. a. 8. VËy X cã c«ng thøc lµ. anilin. C«ng thøc ph©n tö cña 2 amin lµ: a. C2H5NH2 vµ C3H7NH2 b. 3 b. C3H9N d. giÊy qïy c.10 gam d. natri aluminat. Hai amin cã c«ng thøc ph©n tö lÇn lît lµ a. C4H9N d. a. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ. 0.15 gam C©u 31: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin X b»ng mét lîng kh«ng khÝ võa ®ñ thu ®îc 17. Khèi lîng muèi thu ®îc lµ.5 gam etylamin (C2H5NH2) t¸c dông võa ®ñ víi axit HCl. C3H5N C©u 35: (Cao ®¼ng khèi A-2008) Cho d·y c¸c chÊt: Phenol. no. C2H7N c. 8. 7. ®¬n chøc. C4H9NH2 vµ C5H11NH2 C©u 27: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 amin no ®¬n chøc.4 lit khÝ CO2 vµ 1.85 gam c. níc brom phenolphtalein C©u 25: (§¹i häc khèi A-2009) Cã ba dung dÞch: amoni hi®rocacbonat.Cã 3 chÊt láng benzen. 19. C3H9N d.44 lit N2 (®ktc). C«ng thøc ph©n tö cña X lµ. C3H7NH2 vµ C4H9NH2 d. 3. 4 c. 5.4 lit N2 (®ktc). ®îc 6 gam kÕt tña vµ cã 9. a. C2H7N c. Thuèc thö ®Ó ph©n biÖt 3 chÊt láng trªn lµ.632 lit khÝ (dktc) duy nhÊt tho¸t ra khái b×nh.9 b. natri phenolat. C3H7NH2 vµ C4H9NH2 d. C3H7N b. C2H7N c.4 % cÇn dïng 100 ml dung dÞch HCl 1M. 2 C©u 36: (Cao ®¼ng khèi A-2008) Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 7 . CH5N C©u 32: §èt ch¸y hoµn toµn 1.95 gam anilin t¸c dông hoµn toµn víi 0. C2H5NH2 vµ C3H7NH2 c. thu ®îc 8. C3H7N d. Sè chÊt trong d·y ph¶n øng ®îc víi dung dÞch NaOH lµ. CH5N b. CH3NH2 vµ C2H5NH2 c.4 lit khÝ CO2. CH3NH2 vµ C2H5NH2 b. 6. 27.6 gam H2O vµ 69. 1.6 gam CO2 vµ 12.15 C©u 30: (§Ò thi tèt nghiÖp -2007) Cho 4. dung dÞch d. phenylamoni clorua. c. a. anilin.25 c.125 gam H2O. 1 d. TÊt c¶ ®Òu sai. dÉn toµn bé hçn hîp khÝ sau ph¶n øng vµo b×nh Ca(OH) 2 d. benzen. NÕu chØ dïng mét thuèc thö duy nhÊt lµ dung dÞch HCl th× nhËn biÕt ®îc tèi ®a bao nhiªu èng nghiÖm? a. 25.6 gam H2O. a. stiren ®ùng riªng biÕt trong 3 lä mÊt nh·n.65 gam b. C«ng thøc ph©n tö cña amin ®ã lµ: a. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¨ng thu ®îc CO2 vµ H2O víi tØ lÖ sè mol nCO2:nH2O = 1: 2.425 d. C4H11N b.18 gam amin ®¬n chøc B b»ng mét lîng kh«ng khÝ võa ®ñ. lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®îc 2. C5H13N C©u 29: Khi cho 13. C©u 26: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai amin bËc mét m¹ch hë. 4. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña B a. ngêi ta thu ®îc 10. C4H11N b. Gi¶ thiªt kh«ng khÝ chØ gåm N2 vµ O2. C2H7N c. natri phenolat vµ ba chÊt láng: ancol etylic.2 lit dung dÞch HCl 1M th× khèi lîng cña muèi phenylamoniclorua thu ®îc lµ a. C3H9N d. anilin ®ùng trong s¸u èng nghiÖm riªng biÖt. C4H11N b. d. C©u 28: Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc X. b.4 lit khÝ N2 (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn) vµ 10.

đimetyl amin. Có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C5H13N A. a. 4 B. Sè c«ng thøc cÊu t¹o t¬ng øng víi ph©n tö cña X lµ.đimetyl butan-1-amin C. CnH2n + 3N (n ≥ 1) C. BiÕt hiÖu suÊt giai ®o¹n t¹o thµnh nitrobenzen ®¹t 60% vµ hiÖu suÊt giai ®o¹n t¹o thµnh anilin ®¹t 50%. CH3-CHNH2CH3 C. Metyl etyl amin B. izo-propyl metyl amin Câu 10. 5 Câu 13. Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng ctpt C4H11N là A. Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N A.9 gam amin ®¬n chøc X t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch HCl.55 gam muèi khan. dễ tan trong nước B. 7 Câu 4. Có bao nhiêu chất đồng phân amin có cùng công thức phân tử C4H11N? A.N. CH3COOCH3 C©u 38: (®¹i häc khèi B-2009) Ngêi ta ®iÒu chÕ anilin b»ng s¬ ®å sau: H SO dac . Đimetyl etyl amin C. Chương 3 AMIN. Etyl metyl amin C. Amin nào dưới đây có 4 đống phân cấu tạo? A. N-Metyl propan -2 –amin Câu 8. N-Metyl izo-propan amin D. Lµm bay h¬i dung dÞch Y thu ®îc 9. 4. CnH2n + 1NH2 (n≥6) C. CH3 – NH – CH3 3. b. Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amin là không đúng? A.N. (CH3)2CH(CH3)(C2H5)N C. 4 C. Amin có CTCT: (CH3)2CHNH2 có tên gọi là A. 6 Câu 5. (CH3)(C2H5)NH 5. Amin có CTCT: (CH3)2(C2H5)N có tên goại là A. 2 B. (CH3)(C2H5)2N 4. Có bao nhiêu chất đồng phân amin có cùng công thức phân tử C3H9N ? A. 3. 5 C.0 gam.Etyl metyl propan-1-amin có CTCT là A. PROTIT I. Công thức chung của amin thơm ( chứa 1 vòng bezen) đơn chức bậc nhất là A. AMINOAXIT. CH3NH2 B. Amin có CTCT: CH3(CH2)3N(CH3)2 có tên gọi là A.propan amin Câu 7. 4 Câu 3. 2 C©u 37: (®¹i häc khèi B-2008) ChÊt ph¶n øng ®îc víi dung dÞch FeCl3 cho kÕt tña lµ. (C2H5)(CH3)NH Câu 11. CnH2n – 7NH2 (n ≥ 6) B. (CH3)2NCH2CH3 Câu 14. CxHyN (x ≥ 1) B. 4. 5 Câu 2. 5 D.(CH3)2CHNH2 A. 3 d. 4 D. sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®îc dung dÞch Y. (CH3)2CHNH2 C. C2H2n .đimetyl propan amin B. 93.N. Các amin khí có mùi tương tự aminiac.8 gam. 5 C. Izo – propyl amin D. 186. HNO Benzen dac → nitrobenzen  2 4 3 Fe + HCl→ . 4 B. N-Metyl propan amin B. Etyl đimetyl amin B. a. Amin tên gọi: Etyl izo-propyl amin có CTCT là A. (CH3)2CH(C2H5)NH C. N.N butyl metyl metan amin C. C5H13N Câu 17. Etyl metyl amin C. CH3(CH2)2(C2H5)NH B. c. 6 D. d. Anilin là chất lỏng khó tan trong nước. CH3NHCH3 D. N. đơn chức. 1 B. Trong các chất dưới đây chất nào là amin bậc 2? 1. 4 c. 2 B. CH3 – NH2 2. Amin có CTCT: (CH3)2CH – NH – CH3 có tên gọi là A. Metyl amin. izo.Cho 5. AMIN Câu 1. N-izo-propyl metan amin C. Khèi lîng anilin thu ®îc khi ®iÒu chÕ tõ 156 gam benzen lµ a. C4H11N D. CnH2n +1 N (n ≥ 1) D. CH3COOH c. (CH3)2(C2H5)N D. 3 C.N đimetyl butan-2-amin Câu 9. (CH3)(C2H5)(CH3)2CHN Câu 12. N. Amin no. 1. CnH2n – 3NH2 (n≥6) Câu 16. 5 D. Amin nào dưới đây là amin bậc 2? A. etyl amin là chất khí. 3 B. 7 Câu 6. 55. 6 D.5N Câu 15. 4 C. 3 D. CH3OH d. CH3NH2 b.t O anilin. mạch hở có công thức chung là A.6 gam. (CH3)(C2H5)(CH3CH2CH2)N B. 5 b. N. C6H5NHCnH2n+1 (n≥6) D. C2H7N B. độc C. 2 C.0 gam. C3H9N C. N. 111. màu đen Trang 8 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 .

3 < 1 < 2 < 2 Câu 34. Quỳ tím C. Xếp các chất trên theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi. dd Br2. dd AgNO3/NH3. dd phenol làm đỏ quỳ tím C. NaOH (4) A. bezen. Các amin đều có tính bazơ B. C Câu 28. Thứ tự thuốc thử nào sau đây nhận biết được 4 dd trên? A. anilin. m. nên sử dụng dd nào sau đây? A. phenol có tính axit B. người ta dùng A. Amin tác dụng được với axit tạo ra muối D. Để nhận biết các chất: CH3NH2. 4 < 3 < 2 < 1 D. (1) < (2) < (3) B. 4 < 3 < 1 < 2 Câu 33. (3) > (1) > (2) > (4) D. C6H5CHOHCH3 & C6H5NHCH3 D. C6H5NH2 < NH3 B. dd nước đường Câu 24. anilin đựng trong 6 ống nghiệm riêng biệt. 4. Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất: metanol. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A. Anilin pư với dd HCl. Phản ứng giữa khí metyl amin và khí HCl xuất hiện khói trắng C. anilin. dd NaOH và dd Br2 D. (3) < (2) < (1) D. dd HCl. NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2 C. Nhỏ vài giọt dd Br2 và dd anilin thấy xuát hiện kết tủa trắng D. CH3NH2 (2). Có 4 dd riêng biệt mất nhãn: anilin. phenylamoni clorua. dd NaOH C. metyl amin 4. C6H5OH. (CH3)3COH & (CH3)3CNH2 C.5 Câu 35. Xếp các chất sau theo chiều giảm dần tính bazơ: C2H5NH2 (1). Có 3 chất lỏng bezen. (3) < (1) < (2) C. Nước Br2 Câu 31. styren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. C6H5CH2OH & (C6H5)2NH Câu 22. etyl amin 3. p. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 C. NH3 (3) A. Cho các chất: 1. glyxerol. 3 B. benzen. dd HCl và quỳ tím B.Quỳ tím. ancol etylic 2. lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dd NaOH thu được anilin Câu 36. Anilin thường bám vào ống nghiệm. Na kim loại 3. anilin. natri phenolat và 3 chất lỏng ancol etylic. Có 4 chất đựng trong 4 lọ mất nhãn: phenol. C6H5NHCH3 4. 2. 1 < 2 < 4 < 3 B. dd Br2 B. Có thể dùng 2 chất nào trong số các chất sau để nhận biết các chất trên? 1. Cho dãy các chất: Phenol. (CH3)2CHOH & (CH3)2CHNH2 B. 5 B. lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với CO2 thu được axit axetic C. dd axit mạnh B.CH3C6H4NH2 2. CH3COOH trong các bình mất nhãn riêng biệt. Trật tự tăng dần lực bazơ của dãy nào sau đây là không đúng? A. styren. Cho các chất sau: 1. Câu 26. Dd natri phenolat pư với khí CO2. Axit axetíc pư với dd NaOH. dd Rượu Câu 23. natriphenolat. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd etyl amin thấy xuất hiện màu xanh Câu 21. Nhúng quỳ tím vào metyl amin thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh B. NH3 (3).CH3C6H4NH2 3. Quỳ tím và dd Br2 C. So sánh tính bazơ của các chất sau: CH3NH2 (1). Dd anilin làm xanh quỳ tím. 1. lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dd HCl lại tạo ra phenol B. Phát biểu không đúng là A. dd bazơ mạnh C. 4 C. dd Br2 B.4 D. Quỳ tím. Tất cả đúng Câu 30. dd Br2 D. etanol. Để khử mùi tanh của cá.4 C. C Câu 29. anilin. B. p – CH3C6H4NH2 < p – O2NC6H4NH2 Câu 27. (2) > (4) > (1) > (3) C. axit axetic. dd glucozơ. dd HCl D. dd Br2. Cu(OH)2 4. (CH3)2NH (2). lấy kết tủa vừa tạo được cho tác dụng với dd NaOH lại thu được natriphenolat D. Thứ tự nhóm thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết 4 chất trên? A. (4) > (1) > (2) > (3) B.tOC C. tOC A. Độ tan trong nước của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng Câu 18. Nước đường B. 6 Câu 32. Nhận xét nào sau đây không đúng? A. C6H5NH2 Xếp các chất sau theo chiều tăng dần tính bazơ A. metyl amin. (3). Có 3 dd amoni hyđrocacbonat. 4 < 2 < 1 < 3 C. Phenol pư vối dd NaOH. (2) < (1) < (3) Câu 25. Hiện tượng nào sau đây không đúng? A. (4) > (2) > (1) . 1 < 3 < 2 < 4 D. CH3CH2NH2 < (CH3)3NH D. axit axetic. anđhyt axetic (axetanđhyt). dd giấm D. 2 < 3 < 4 < 1 B.D. dd muối ăn D. Số các chất pư được với dd NaOH là Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 9 . Nếu chỉ dùng một thuốc thử duy nhất là dd HCl thì nhận biết được tối đa bao nhiêu ống nghiệm? A. Nhận xét nào dưới đây không đúng? A Anilin có tính bazơ. dd KOH 2. Nước muối C. Dd phenolphtalein D. Anilin và phenol đều dễ tham gia phản ứng thế với dd Br2 tạo kết tủa trắng D. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính Câu 20. B. Quỳ tím. Để rữa sạch anilin người ta thường dùng dd nào sau đây trước khi rữa lại bằng nước? A. 5 D. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? A. 3 < 2 < 1 < 4 C. dd NaOH B. C6H5NH2. 3. A. Natri aluminat. dd AgNO3/NH3. dd Br2 5. Anilin và phenol đều tham gia phản ứng cộng H2 vào nhân thơm Câu 19.

Khối lượng muối thu được là Trang 10 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . Đốt cháy hoàn toàn 6. thấy khối lượng bình tăng 3. C6H5Ona C. metyl amin.2g và 0. C2H7N C. C6H5NH2 B.9g H2O. C2H5NH2 và C3H7NH2 B. H2SO4 loãng.4g CO2 và 3. C2H7N B.336 lit N2. C3H9N C. C3H7NH2 Câu 46. C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 45. CH5N Câu 50. C6H4(NH2)2 D. mạch hở bậc 1 kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được CO2 và nước với tỉ lệ số mol n(CO2) : n(H2O) = 1 : 2. Etyl metyl amin và đimetyl amin Câu 43. 3 D. C3H7N D.24 lit CO2 (đktc) và 3. được 6g kết tủa và có 9. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no. 0. amoniclorua. đơn chức. quỳ tím D. Biết các khí đo ở đktc.5g metyl amin tác dụng vừa đủ với dd HCl. C2H5NH2 và C3H7NH2 B. 0. metyl amin. FeCl3. C3H7N C. C5H13N Câu 44. 1. Ctpt của X là A. 18. Tìm thể tích N2 (đktc) sinh ra khi đốt cháy hết hỗn hợp A ở trên A. natrihyđroxit B. C2H5NH2 B. 0. Giá trị m là A. dẫn toàn bộ lượng hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình đựng Ca(OH)2 dư.672 lit D. C Câu 52. 8. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X thu được 10. đơn chức. Ctpt của 2 amin lần lượt là A. CH3NH2 và C2H5NH2 D. propyl amin và butyl amin D. Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm bậc một X thu được 3. Z bằng 1 lượng không khí vừa đủ 1/5 thể tích là oxi. 12.02 mol một amin bậc một X với lượng oxi vừa đủ. Ctpt của 2 amin là A.80 lit N2 ( các khí đo đktc) và 20. rồi đưa hỗn hợp thu được về điều kiện ban đầu. CH3COOH. C3H9N Câu 41. 1 B. Ctpt của amin là A. C4H11N B. Ctpt của amin là A.99g H2O và 336 ml khí N2 (đktc). C4H9NH2 D. C2H5NH2 và C3H7NH2 C. FeCl3. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. CH5N Câu 49. C4H11N B. Bật tia lữa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no. mạch hở đồng đẳng kế tiếp thu được 4. Tìm ctpt của X A. A. 25% là O2.2M thu được a gam muối. Đốt cháy hoàn toàn 1. Dãy gồm các chất làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là A. H2SO4 loãng.448 lit C. 12g B. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no. C2H7N C. C2H7N B. C3H5N Câu 55. 2. Dung dịch metyl amin có thể tác dụng với chất nào sau đây: Na2CO3. Để trung hoà 0. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng 1 lượng không khí vừa đủ thu được 17.08g CO2. Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm bậc 1 A.448 lit một chất khí (đktc) không bị hấp thụ.80 lit CO2. CH3NHCH3 B. Lọc dd thu được 4. đơn chức phải dùng hết 10.75M. C2H6N2 Câu 55. Để trung hoà 0. CH3C6H2(NH2)3 B.16 lit N2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 3 amin X.72g Câu 51. Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2. CH5N B.632 lít khí (đktc) duy nhất thoát ra khỏi bình. thu được 1. thu được 16. 16g D. C6H5oNa. natri hyđroxit D. CH3NH2 C. C7H11N3 Câu 53. đồng đẳng kế tiếp thu được 2. Công thức của 2 amin là A. C4H9N B. Etyl amin và propyl amin C. Trong bình kín chứa 35 ml hỗn hợp gồm H2. đơn chức. CH3NH2 và C2H5NH2 B.A.5M.5g C. Tất cả đều sai Câu 48.6g H2O. C3H6N D. Na2CO3. amoniac. 0. một amin đơn chức và 40 ml O2. CH3NHC6H3(NH2)2 C. ctpt của X là A.05 mon A cần 200 ml dd HCl 0. quỳ tím A. 2 C.6g H2O. C3H9N D. FeCl3. Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức thu được VH2O = 1. Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím? A. natri axetat Câu 40. Thể tích các chất tạo thành bằng 20 ml gồm 50% là CO2. C2H8N2 D.224 lit B. quỳ tím B. C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 47.04g hỗn hợp A gồm 2 amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với 400 ml dd HCl 0.1 mol X cần 600ml dd HCl 0. Cho 3. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. còn lại là nitơ) thu được 26.4g CO2. đơn chức đồng đẳng liên tiếp. Ctpt của A là A. metyl amin.6g H2O và 69. CH3NH2 và C2H5NH2 C. C4H11N D.4 lit CO2 và 1. FeCl3.6g CO2.2g một amin no.568 lit CO2. quỳ tím Câu 39. X có ctct là A.0g kết tủa. NH3 CH3NH2 D. NH3 B.08 lit khí oxi (đktc). Metyl amin và etyl amin B. Ctpt của amin là A. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X. H2SO4 loãng.896 lit Câu 54.4 lit N2 (các khí đo ở đktc). Cho toàn bộ sản phẩm qua bình đựng nước vôi trong dư. H2NCH2C6H3(NH2)2 D. C3H7NH2 và C4H9NH2 C. C6H5NH2 Câu 38. H2SO4loãng. C2H5N B. thu được hỗn hợp sản phẩm và hơi nước với tỉ lệ V(CO2) : V(H2O) = 8 : 17. trong đó O2 chiếm 20% thể tích không khí. C5H13N Câu 42. 4 Câu 37. Ctpt của X là A. Ctpt của X là A. C3H9N C. Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no. 25% là N2.25g H2O.232 lit hơi H2O và 0. 13. Y.5 VCO2. CH3COOH. C2H7N C. C2H7N D. (C6H5)2NH C. Na2CO3.18g amin đơn chức X bằng 1 lượng không khí vừa đủ. 104. C4H11N D. anilin. amoniac. anilin. 0.125g H2O. C2H7N C. 14.44 lit N2 (đktc). Ctpt của 2 amin là A. Cho 4. Đốt cháy hoàn toàn 0.

5g muối. Thể tích dd HCl đã dùng là A. Cho 29. Số mol mỗi chất là 0. etanamin C. 0.1g một amin đơn chức X cấn 100 ml dd HCl 1M. 0. C3H7NH2 C. 0. metylamin. propanamin D. X là A. C3H7NH2. 0.2M. Trung hoà 3. Số mol 2 amin trong hỗn hợp bằng nhau. 4 D. Ctpt của X là A. Làm bay hơi dd Y thu được 9.52g hỗn hợp 2 amin no. C2H7N C. C3H6N D. C2H5N B.4. đơn chức. 4. C2H7N và C3H9N C. thu được 2. CH5N C. Gäi tªn chóng theo danh ph¸p IUPAC. Cô cạn dd sau pư thu được 31. CTCT của (A).425g D. Cho 3 amin no.2M B.21g (A) thu được 336 ml N2 (đktc). sau khi pư xảy ra hoàn toàn thu được dd Y.68g hỗn hợp muối khan.65g B. trong đó N chiếm 23.7g muối khan. 25.7M D. Cho hỗn hợp M gồm 2 amin no. C4H9NH2.9g B. N).9g amin đơn chức (X) tác dụng vừa đủ với dd HCl.Có 2 amin bậc 1:(A) là đồng đẳng của anilin. C3H7N D.95g anilin tác dụng hoàn toàn với 0.25g C.73% về khối lượng. nồng độ mol/lit của dd HCl và tên gọi của 2 amin lần lượt là A. mạch hở đồng đẳng liên tiếp. metylamin. C6H5CH2NH2 và CH3(CH2)4NH2 D. H. ChØ râ c¸c ®ång ph©n ho¹t ®éng quang häc vµ biÓu diÔn tõng cÆp ®èi quang b»ng c«ng thøc chiÕu Fischer. Lấy 2. Ctpt của amin là A.98g muối.2 lit dd HCl 1M. một amin đơn chức và 40 ml O2.Đốt cháy hoàn toàn 3. Tên gọi 2 amin là metylamin và etylamin Câu 65. 0. 32 ml C. 4.8M Câu 62.2M. bậc 1: (X) và (Y). Amin đơn chức bậc 1 X tác dụng vừa đủ với lượng HCl có trong 120 ml dd HCl 0. Hai ®ång ph©n A vµ B cã c«ng thøc ph©n tö C9H11O2N. etylamin C.1g B. Số ctct của (X) là A. C6H5CH2NH2 và CH3CH2CH2NH2 B. C3H7N Câu 64. C2H7N C.47g muối.5M B. kế tiếp trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với dd HCl.8g hỗn hợp 2 amin đơn chức. Khối lượng muối thu được là A. đơn chức. Biết X tác dụng với HCl yheo tỉ lệ mol 1:1. benzenamin Câu 59. 100 ml D. 20. thể tích các chất tạo thành bằng 29 ml gồm 50% CO2. propylamin D. 16 ml B.2g C.15g Câu 57. Ctpt của X là A. Sinh ra 8.1M thu được 0. Dùa trªn ph¬ng ph¸p nµy. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 11 COOH H2N H CH2OH L-(-)-serin COOH H2N H CH3 L-(+ )-alanin . propylamin Câu 68. C4H9NH2 D. C3H5N Ch¬ng IV: Aminoaxit–protein 4.85g C. CH5N B.(B) là A. CH5N và C2H7N B. Hỗn hợp 2 amin no. etylamin B.1g D. Cô cạn dd thu được 31. Trong bình kín chứa 35 ml hỗn hợp H2.05 mol H2SO4 loãng.68g hỗn hợp muối. Dd H2SO4 có đồng độ mol/lit là A. C3H5N Câu 66. C2H5NH2 B. A và B đúng Câu 63. C3H7N C. etylamin.55g muối khan. 0. 14. 0. (B) là đồng đẳng của metylamin.81g muối. 7. h·y tæng hîp axit β – aminovaleric. CH3NH2. C6H5(CH2)2NH2 và CH3CH2CH2NH2 C.3. 8.10g D.6g etylamin tác dụng vừ đủ với 100 ml dd H2SO4. Hợp chất hữu cơ X mạch hở (chứa C. 25% N2. Cô cạn dd sau pư thu được 51. Cho lượng dư anilin pư hoàn toàn với 0. Cho 20g hỗn hợp tác dụng vừa đủ với dd HCl. C3H9N D. Khi đốt cháy hoàn toàn (B) cho hỗn hợp khí.03M. C3H7N và C4H9N Câu 69. Để trung hoà 25g dd một amin đơn chức (X) 12. LËp s¬ ®å tæng hîp L–(+)–alanin tõ L–(–)–serin: 4. đơn chức (có số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ vơi0 ml d HCl. Ctpt của X là A. 27. trong đó V(CO2) : V(H2O) = 2 : 3. 2 B. 5 Câu 67. Kết luận nào sau đây không chính xác? A.1. Cho 1. chóng ®Òu tan ®îc trong axit vµ kiÒm. Cho 5. Khi A vµ B t¸c dông víi NaNO2 trong HCl thu ®îc 2 chÊt t¬ng øng A. 320 ml Câu 60. 3 C. mạch hở đồng đẳng liên tiếp tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M. §Ó tæng hîp c¸c β –aminoaxit. CH5N B. Ctpt hai amin là A. C3H9N và C4H11N D. 19. 8. đơn chức. dd HCl có CM = 0. C2H7N B. ctpt 2 amin là CH5N và C2H7N C. 0. C2H5NH2.4g Câu 58. 0. T×m c¸c ®ång ph©n aminoaxit cã c«ng thøc ph©n tö C 4H9O2N (chØ viÕt víi nhãm amin bËc nhÊt). C3H9N D. C5H11NH2 Câu 61. 25% O2. Ctpt 2 amin là A. 7. vµ B. khối lượng muối thu được là A. ngêi ta chän mét an®ehit t¸c dông víi axit malonic trong dung dÞch amoniac–rîu.4% cần dùng 100 ml dd HCl 1M. 19.06M.6M C.A. mêtanamin B.02 mol D. etylamin. Cho 3. Bật tia lữa điện để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp rồi đưa hỗn hợp thu được về điều kiện ban đầu. 28.15g Câu 56.2.28g hỗn hợp trên tác dụng với 300 ml dd HCl thì thu được 4. C4H11N Câu 70. Khi cho 13.

Peptit ®Çu ®îc xö lý víi phenylisothioxianat C6H5–N=C=S. 4. ngêi ta t¸ch ra ®îc mét chÊt Y cã c«ng thøc ph©n tö C5H10O3N2. §Ó tæng hîp aminoaxit.10. Tõ c¸c d÷ kiÖn trªn. Khi ph¶n øng víi HNO2 t¸ch ra nit¬. 4. Hoµn thµnh c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau: NH3 A HCl A PCl5 A (CH3CO)2O A a/ CH3 CH CHO HCN A 1 2 3 4 5 lo· ng CH3 NH un b/ CH2 CH CH2 COOH HBr B12 3 B2 HCl B3 ® nãng B4 Trang 12 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 (CH3CO)2O + H2N CH COOH R CH3COONa N C O O .6. h·y viÕt c¸c ph¶n øng ®Ó t¹o thµnh phenylalanin. Theo c¸ch trªn. Tõ c¸c chÊt protein thùc vËt. Khi t¸c dông víi etanol t¹o thµnh hîp chÊt C5H11O2N. Axit–3–aminopropanoic tõ axetilen 4.8. 4. Khi ®un nãng Y víi dung dÞch kiÒm thÊy gi¶i phãng NH3 vµ t¹o thµnh muèi cña axitamino®icacboxylic cã c«ng thøc ph©n tö C3H5(NH2)(COOH)2.9. ®Òu thu ®îc mét chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C9H8O2. vµ B. 4. Gly–Lys–Phe–Cys–Ala–NH2.13. hay suy ra c«ng thøc cÊu t¹o cña Y vµ viÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹. LÊy vÝ dô minh ho¹ cho mçi giai ®o¹n. tríc hÕt cã thÓ cho glyxin t¸c dông víi anhi®rit axetic thu ®îc 5–oxazolon hay azlacton (C4H5O2N). Khi ®un nãng nã t¹o thµnh hîp chÊt C6H10O2N2. 4. 4.5. Khi oxi hãa tiÕp chÊt nµy th× thu ®îc axit terephtalic vµ CO2. B vµ viÕt c«ng thøc Fischer cña cÆp ®èi quang. Valin tõ isobutanol b. Khi ®un nãng A.14. H·y viÕt c¸c giai ®o¹n cô thÓ cña ph¬ng ph¸p nµy. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C 5H11O2N vµ c¸c d÷ kiÖn sau: Cã tÝnh chÊt lìng tÝnh.11. H·y viÕt c¸c giai ®o¹n c¬ b¶n ®Ó tæng hîp peptit tõ aminoaxit.γ –®iaminobutyric. S¶n phÈm ngng tô nµy ph¶n øng víi an®ehit trong m«i trêng baz¬ cho mét dÉn xuÊt dÔ bÞ thuû ph©n hãa. 4.®Òu cã c«ng thøc C9H10O3. cã tÝnh quang ho¹t.7. TiÕn hµnh N–axetyl hãa c¸c α –aminoaxit cã thÓ dÉn ®Õn s¶n phÈm vßng gäi lµ 5–oxazolon hay azlacton theo ph¶n øng sau: R H ®iÒu kiÖn ®ã. trong ®ã chØ cã B. LËp s¬ ®å ®iÒu chÕ: a. sau ®ã axit axetic ®îc t¹o ra). Khi tiÕn hµnh ph¶n øng tho¸i ph©n Hoffman dÉn xuÊt axetyl cña Y råi thuû ph©n sÏ t¹o ra axit α . H·y viÕt c¬ chÕ cho sù h×nh thµnh azlacton trong3C 4. Tre–Ile–Met–Leu–NH2. KÕt qu¶ nghiªn cøu chøng tá r»ng Y cã chøa 1 nhãm amino. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C3H7O2N vµ c¸c d÷ kiÖn sau: Cã tÝnh ch¸t lìng tÝnh. T¸c dông víi etanol t¹o thµnh hîp chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C7H15O2N. b. Alanin tõ etilen c. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A. 4. tiÕp theo cho ph¶n øng víi axit ®Ó t¹o phenylthiohi®antoin vµ mét peptit víi phÇn cßn l¹i Ýt h¬n mét aminoaxit. Khi ®ung nãng sÏ t¸ch ra NH3 vµ chuyÓn thµnh hîp chÊt mµ khi oxi hãa nã sÏ t¹o thµnh axeton vµ axit oxalic.12. hi®ro hãa vµ thuû ph©n thu ®îc mét aminoaxit RCH2CH(NH2)COOH tõ an®ehit lµ RCHO (Sù thuû ph©n chØ ®¬n thuÇn lµ céng níc. Sù tho¸i ph©n peptit theo Edman lµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch cho aminoaxit cã liªn kÕt cuèi mµ kh«ng ph¸ huû m¹ch peptit cßn l¹i. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c peptit sau: a.

7. H2NCH2COOH. Giá trị m là A. H2N–CH2–COOH : Axit amino axetic. Để tác dụng hết với các chất trong Z cần 210 ml dung dịch KOH 2M. 26. Quì tím. H2NC2H4COOH C. (4). axit α . H2NC4H8COOH Câu 14: Cho 0. 2 B. áp suất .506 g muối Y.56 gam N2 ở cùng điều kiện nhiệt độ.5 g muối khan. H2NCH2COOH. CH3 – CH(NH2) – COOH (2) D.06 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH sẽ thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối? A.4 Câu 3:1 thuốc thử có thể nhận biết 3 chất hữu cơ : axit aminoaxetic. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 13 . Mặt khác. Quỳ tím B.5 Câu 2: Cho các câu sau đây: (1). Dung dịch của các amino axit đều có khả năng làm quỳ tím chuyển màu.73%.6 % phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 0. Giá trị của m là : A. AgNO3/NH3 B. D. C. Cho m gam X tác dụng với 600ml dung dịch KOH 1M (dư) sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 60. 3 D. C.1g. Khi cho amino axit tác dụng với hỗn hợp NaNO2 và CH3COOH khí thoát ra là N2. 1 B. B và C đúng. NaOH. Cho 17. Glyxin. (5).HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH.7 g D. Phân tử các amino axit chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. 2. NaOH.H2N–CH2–CH2–COOH.2 g B. H2N – CH2 – CH2 – COOH (1) B. Các mino axit đều là chất rắn ở nhiệt độ thường. CH3CH(NH2)COOH C.427%. Câu 4 Thuốc thử thích hợp để nhận biết 3 dung dịch sau đây: Axit fomic.24 gam M tác dụng hết với 110 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch Z. Quỳ tím.48g.65 g C. C2H5 – CH(NH2) – COOH (3) C. Số nhận định đúng là: A. δ diaminobutyric. Câu 11: Tỉ lệ thể tích CO2: H2O (hơi) sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn một đồng đẳng (X) của glixin là 6:7 (phản ứng cháy sinh ra khí N2). mì chính.375 g C. Câu 7: Este X được điều chế từ aminoaxit A và ancol etylic. Công thức cấu tạo của X là: A. D. (2). 10. B. (3). D. Hàm lượng nitơ trong A là 15. 2 C. (5). H2NCH2COOH B. A. CH3OH/HCl.6. H2NCH2COOH. hơi ancol bay ra cho đi qua CuO nung nóng được anđehit B. 2. Glixerol. Câu 6:Khi trùng ngưng m g axit ε –aminocaproic với hiệu suất 80%. Nếu cho 2. CH3CH(NH2)COOH C. Chọn một trong các thuộc thử sau để phân biệt 4 chất trên: A.44g nước.48 g D. CH3COONH4 Câu 10: Khi đốt cháy hoàn toàn một đồng đẳng của glixin thu được nH 2O : nCO2 = 7 : 6 (phản ứng cháy sinh ra khí N2). HNO3 đặc. HCl. 13.06 gam X hóa hơi hoàn toàn chiếm thể tích bằng thể tích của 0.94 g C.02g. 9. D. Câu 5:Có 4 dung dịch loãng không màu đựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt. (1) và (2) đúng Câu 12:Hỗn hợp X gồm hai α –aminoaxit mạch hở no đơn chức đồng đẳng kế tiếp có phần trăm khối lượng oxi là 37. lấy 100g dung dịch aminoaxit trên có nồng độ 20. 4 D. B. 3 C. Phenol phtalein.96 g Câu 8 : Chất hữu cơ A có 1 nhóm amino và 1 chức este. Cu(OH)2 C.2.625 g Câu 9: Đun nóng 100ml dung dịch một aminoaxit 0. Khi cho axit glutamic tác dụng với NaOH dư thì tạo sản phẩm là bột ngọt. ngoài aminoaxit còn dư người ta thu được p gam polime và 1. H2N–[CH2]5–COOH : axit ω – amino caproic.38. C. Công thức cấu tạo của X và Y là : A. (X) tác dụng với glixin cho sản phẩm là một đipeptit (X) là: A. H2NC3H6COOH B.2 g B. Sau phản ứng người ta cô cạn dung dịch thu được 2. không dán nhãn: Abumin. D.2 M tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch NaOH 0. 11. Na2CO3 D. H2N–CH2–COOH. axit propionic. CH3COOH. HOOC–[CH2]2–CH(NH2)–COOH : Axit α – amino glutaric. H2N–[CH2]4–CH (NH2)–COOH : Axit α . Công thức phân tử của aminoaxit là: A. A. H2NC3H6COOH D. H2NC2H4COOH.Xà phòng hóa m gam chất A. B.5 M. (4).H2NCH2–CH(NH2)–COOH. D.725 g B. NH2CH2CH2COOH. CH3CH2CH(NH2)COOH. CuSO4. H2NCH2COOH B. 34.04g. 5. X có công thức cấu tạo là: A.8 g Câu 13 : Hỗn hợp M gồm hai amino axit X và Y đều chứa 1 nhóm–COOH và 1 nhóm –NH2 (tỉ lệ mol nX:nY= 3:2). Cho B thực hiện phản ứng tráng bạc thấy có 16. etylamin là A.n c/ CH2 CH2HOCl C1 KCN C2HBr C3 NH3 C4thuû ph© C5 d/ CH CH CH COOH HBr D KCN D 4[H] D 3 1 2 3 TRẮC NGHIÊM AMINOAXIT Câu 1 : Có bao nhiêu tên gọi phù hợp với công thức cấu tạo: (1).2 gam Ag kết tủa. H2N–[CH2]6–COOH : axit ε – amino enantoic. (3).675 g D.ε – điamino caproic. m có giá trị là :A. (2).6gam chất rắn khan. 37. 0.25M. 1. C. 3.012 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1.

2mol.24 gam C. H2N–CH2–CH(COOH)2 D. H. lấy cùng khối lượng m gam (X) phản ứng với NaOH tạo ra 2 muối có tổng khối lượng bằng m + 3. vừa tác dụng với HCl.528 lít O2 (đktc) thu được m gam CO2. Biết X có tính lưỡng tính và tham gia phản ứng trùng ngưng. 0. H2NCH2CH2COOH B.125 gam muối. p gam H2O và 3. 42.36 lít N2(đktc). C3H7NHCOOH D. O. H2O và N2 có tổng khối lượng là 109. cô cạn dung dịch sau phản ứng được 16.38.16 gam Trang 14 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . H2N – CH2COO – CH2 – CH2 – CH3 C. Công thức cấu tạo của (X) là: A.1 gam chất rắn.1 mol X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 9.HOOC–CH(NH2)–CH(NH2)COOH B. Biết X có mạch cacbon không phân nhánh. CH3CH2CH2CH(NH2)COOH.O. 18. A có trong tự nhiên.N) có phân tử khối là 89.H.5% và 72. CH3CH(NH2)COOH D. Tất cả đều sai Câu 18 : Một hỗn hợp (X) gồm 2 aminoaxit có cùng số mol. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X lần lượt là : A. một aminoaxit trung tính. (H2N)2CH–COOH Câu 16 : Hợp chất hữu cơ A có M = 89 chứa C.5M cần 100 gam dung dịch Na0H 8%. CH3–CH(NH2)–COOH B. Hai aminoaxit này thuộc loại aminoaxit trung tính. H2NCH2COOH. 52. H2NC3H6COONH4 B. Hợp chất A vừa tác dụng với NaOH. Đun X với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y).3 gam muối khan. H2N – CH2 – COO – CH(CH3)2 D. (H2N)2C3H7COOH Câu 23 : Hỗn hợp A gồm 2 amino axit no mạch hở đồng đẳng kế tiếp .94 gam hỗn hợp X cần 24. không có nhóm chức khác) cần 380 ml dung dịch KOH 1M. C.67 g muối.54 gam B.67% C.80% B.5 g kết tủa.CH3–CH(NH2)–CH2–COOH Câu 22 : X có công thức phân tử là C4H12O2N2. X tác dụng với cả HCl và NaOH. Khi cho 0.2 mol aminoaxit là axit C. 18. Công thức cấu tạo thu gọn của A là: A. một chứa axit. Cho 66.60 gam B. Mặt khác 4.05 mol aminoaxit là axit B.80 gam D.39. 59.CH3–CH2–CH(NH2)–COOH D. 0.2mol.52% và 64.72 gam C. H2N–(CH2)2–COOH .5% Câu 27 : Để tác dụng vừa đủ với 29.CH3–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH Câu 26 : Hỗn hợp A gồm hai aminoaxit no chứa một chức amin.9 gam hỗn hợp A cho tác dụng với 100 ml dung dịch HCl 3. CH3CH2CH2CH2CH(NH2)COOH Câu 24 : Chất hữu cơ X (chứa C.27.H2N – CH2 – CH2 – COOC2H5 Câu 21 : X là 1 amino axit chỉ có 1 nhóm amino –NH2 và 1 nhóm cacboxyl –COOH. M có công thức cấu tạo: A. X là : A. cho hơi (Y) qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.47% và 60. CH2 = C(NH2) – COOH D.H2N–CH=CH–COOH C.1mol cả hai là aminoaxit trung tính D. H2N–CH2– COOH B. 0.5% và 37. Lấy 23.8g. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 11.48% Câu 20: (X) là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N. Mặt khác đốt cháy 29. Mặt khác. 62.9551%. Xác định số mol của mỗi aminoaxit.1 gam hỗn hợp X gồm CH3CH(NH2)COOH và CH3COONH3CH3 thu được CO2.5% C. 0. Cho B qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 9. 39. Vậy công thức cấu tạo của X là: A.125M thì tạo ra 3. Cho 0. H2NC2H4COONH3CH3 D.44 gam D.HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH C. HCOO H3NCH3 Câu 17 : Hợp chất hữu cơ X có công thức tổng quát CxHyOzNt có % N = 15.H2N–CH(CH3)–COOH D. Dùng không khí dư để đốt cháy hoàn toàn 3. Axit β –amino propionic B Axit α –amino propionic. H2NCH2COONH3CH2CH3 C. H2N–CH(COOH)2 C.53% D. CH3CH2CH(NH2)COOH.21 g hỗn hợp A. Lấy m gam (X) cho phản ứng với H2SO4 thì thu được 2 muối có khối lượng bằng m + 9.CH3(CH2)4NO2 B. CH3CH2CH(NH2)COOH B. H2N – CH = CH – COOH . CH3CH2CH2CH(NH2)COOH C.3g.20% và 40. X là: A. 20. Phần trăm số mol các amino axit trong hỗn hợp A lần lượt là : A. có chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm chức axit trong phân tử. CH3CH(NH2)COOH.73g muối khan. Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem làm khô được hỗn hợp khí B. a)m có giá trị là : A.H2N–CH2–COOH B. một aminoaxit trung tính.7303% .72 gam b)p có giá trị là : A. 19. 50% và 50% B. 0. có tham gia phản ứng trùng ngưng.05mol. H2N – (CH2)3 – COOH . một aminoaxit là axit Câu 19 : Đốt cháy hoàn toàn 45.75 gam X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 94. 35.1 mol X tác dụng với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Vậy công thức cấu tạo của X là : A. liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. một aminoaxit bazơ. Để tác dụng hết các chất trong dung dịch D cần dùng 650 ml dung dịch NaOH 1M. bazơ hay axit? A. Vậy CTCT của X là: A. CH3CH(NH2)COOH C.9 gam. %O = 35. CH3 – CH2 – CH(NH)2 – COOH C. Công thức hai chất trong hỗn hợp A là : A. Biết X tác dụng HCl tạo muối có dạng R(Oz) – NH3Cl.Câu 15: Để trung hoà 200 ml dung dịch aminoaxit M 0. 40% và 60 D.4 gam muối.5M (có dư).41 gam X khi phản ứng với 1 lượng NaOH vừa đủ thì tạo ra 5. 49.94 gam hỗn hợp X gồm 1 số amino axit (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 .02 mol chất X (X là một α – amino axit) phản ứng vừa hết với 160 ml dd HCl 0. 0. Metyl aminoaxetat D. N. amoni acrylat Câu 25 : Cho 0.33% và 50.

có thể phân biệt thành amin thành amin no. D.84 gam C.36 gam BÀI TẬP AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN I. màu đen. 4 C. gốc R hút electron làm tăng độ mạnh của tính bazơ và ngược lại. 66 gam B. Propan-2-amin C. Prop-1-ylamin B. Nhóm NH2. Nếu công thức X là CxHyNz thì z = 1 D. H. Hexylamin D. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dd brom.776 lít O2 (đktc) thu được m gam CO2. 2 Câu 3: Cho amin có cấu tạo: CH3-CH(CH3)-NH2 . D. C4H11N D. CH3-CHNH2-CH3 C. C6H5NH2 D.9 gam hỗn hợp X cần 41. Mặt khác đốt cháy 39. Metyl-. B. Chọn câu phát biểu sai? A.B.9 gam hỗn hợp X cần 380 ml dung dịch HCl 1M. CH3-NH-CH3 đimetylamin B. (CH3)2NH C. B. X tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1:1. (CH3)3N Câu 2: Công thức phân tử C3H9N ứng với bao nhiêu đồng phân?A.Câu 28 Hỗn hợp X gồm 1 số amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 .đẩy e nên anilin dễ tham gia vào phản ứng thể vào nhân thơm hơn và ưu tiên vị trí o. CnH2n-3NHCnH2n-4 Câu 9: Tên gọi các amin nào sau đây là không đúng? A. Nhóm NH2. Để tác dụng vừa đủ với 39. 5 B. Câu 14: Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do yếu tố nào? A. Câu 7: Amin nào dưới đây là amin bậc 2? A. C. C. Anilin Câu 5: Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa các nguyên tố C. 63. CnH2n+1NH2 C. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin. CH3-NH-CH3 D.60 gam D. C.còn 1 cặp electron tự do chưa tham gia liên kết. N trong đó có 23. Phenol là axit còn anilin là bazơ.y = 45 Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. m có giá trị là : A. Tùy thuộc vào gốc H-C. CH3-CH2-CH2NH2 n-propylamin C. B. Do nhóm NH2. D. đơn chức C. đimetyl-. B. D. Gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N. Anilin là chất lỏng. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi cộng với hiđro. CH3-CH2NH2 B.05% khối lượng nitơ là công thức nào sau? A. C2H7N B. độc. Phenyl amoni C. tính chất nào sau đây không hợp lí? A. C6H5NHCnH2n+1 D. Cấu tạo của X là amin no. Amin được cấu tạo bằng cách thay thế H của amoniac bằng 1 hay nhiều gốc H-C. Phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3 Câu 15: Hãy chỉ ra điều sai trong các điều sau? Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 15 . Nếu công thức X là CxHyNz thì : 12x . CH3-NCH3-CH2CH3 Câu 8: Công thức nào dưới đây là công thức chung của dãy đồng đẳng amin thơm (chứa 1 vòng bezen) đơn chức bậc nhất? A.có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của N. 59.D. trimetylamin là những chất khí. CH3CH(CH3)-NH2 isopropylamin D. 3 D. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện đồng phân. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng. Prop-2-ylamin Câu 4: Tên gọi đúng C6H5NH2 đúng? A. CnH2n-7NH2 B. Với amin R-NH2. Câu 13: Nhận xét nào dưới đây không đúng? A. khó tan trong nước. isoproylamin D. không có nhóm chức khác) có tỉ lệ khối lượng mO:mN=48:19. Dd phenol làm quì tím hóa đỏ còn dd anilin làm quì tím hóa xanh. B. C6H5NH2 alanin Câu 10: Amin nào dưới đây có 4 đồng phân cấu tạo?A. C2H5NH2 B. C3H9N C. chưa no và thơm. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ. Trắc nghiệm lí thuyết: Câu 1: 1: Công thức của amin chứa 15. 61. X là hợp chất amin.và pC.72% khối lượng N. Chọn tên gọi không đúng? A. etyl-. dễ tan trong nước. Các amin khí có mùi tương tự amoniac. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật độ electron trên nguyên tử N càng lớn. Câu 12: Các giải thích về quan hệ cấu trúc. C5H13N Câu 11: Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của amin là không đúng? A. Benzyl amoni B. C.

Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính Câu 16: Dd etylamin tác dụng với dd nước của chất nào sau đây? A. Amin tác dụng với axit cho ra muối D. Anilin và benzen. 6>4>3>5>1>2 C. NH3 B. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân lên nhóm NH2. Anilin không làm đổi màu giấy quì tím. dehalogen hóa thu được anilin. Hòa tan NaOH dư và chiết lấy phần tan và thổi CO2 vào sau đó đến dư thu được anilin tinh khiết. sau đó dùng brôm để tách anilin ra khỏi benzen Câu 31: Không thể dùng thuốc thử trong dãy nào sau đây để phân biệt chất lỏng: phenol. dd HCl và dd NaOH C. dd NaOH và dd brôm Câu 29: Để tinh chế anilin từ hỗn hợp: phenol. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 B. Thêm NaOH dư và chiết lấy anilin tinh khiết.4. dd HCl và dd brôm D. C6H5NO2 + 3Fe +7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O Câu 23: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl 3+ + C. anilin. NH3 C. D.5-Br2-C6H3NH2 + 2HBr D. D. CH3CH2NH2 Câu 19: Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần? (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A. dehalogen hóa thu được anilin.A. lọc lấy kết tủa. B. CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O Câu 21: Dd nào dưới đây không làm quì tím đổi màu? A. Cu(OH)2 Câu 25: Phát biểu nào sai? A. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 C. Câu 30: Để tinh chế anilin từ hỗn hợp: phenol. Hòa tan NaOH dư và chiết lấy phần tan và thổi CO2 vào sau đó đến dư thu được anilin tinh khiết.kị nước. Dùng NaOH để tách phenol. chiết lấy phần tan. 1>3>5>4>2>6 B. NH3 C. anilin tác dụng với dd Brom. CH3NH2 + H2O → CH3NH3+ + OHB. benzen? A. CH3CH2CH2OH D. C. CH3CH2NH2 D.bằng hiệu ứng liên hợp. lọc lấy kết tủa. B. dd HCl và dd NaOH C.6-Br3C6H2NH3Br + 2HBr D. dd CuCl2 C. C. D. Hòa tan dd Brôm dư. chiết lấy phần tan. CH3CONH2 C. 5>4>2>1>3>6 D. anilin. anilin. Các amin đều có tính bazơ B. Anilin và phenol D. dd NaOH và dd brôm Câu 32: Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác? Trang 16 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . anilin. B. CH3NH2 + O2 → CO2 + N2 + H2O C. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 B. Nhỏ vài giọt nước brôm vào ống nghiệm đựng dd anilin thấy có kểt tủa trắng. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh. D. Anilin B. dd HNO3 D. Câu 28: Không thể dùng thuốc thử trong dãy nào sau đây để phân biệt chất lỏng: phenol. 5>4>2>6>1>3 Câu 20: Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin? A. NaCl D. Amoniac D. C6H5NO2 + 3Fe +6HCl → C6H5NH2 + 3FeCl2 + 2H2O Câu 24: Dd etylamin không tác dụng với chất nào sau đây? A. Hòa tan dd HCl dư. C. Hòa tan dd HCl dư. Anilin và xiclohexylamin C. benzen cách thực hiện nào sau đây là đúng? A. Dd Brôm B. Nhúng quì tím vào dd etylamin thấy quì tím chuyển sang xanh. C6H5NH2 + 2Br2 → 3. NaOH B. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng. Đimetylamin Câu 18: Chất nào dưới đây có tính bazơ mạnh nhất? A. dd HCl và dd brôm D. Fe + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3 D. benzen cách thực hiện nào sau đây là đúng? A. C6H5NH2 B. Nhờ tính bazơ. Câu 26: Dùng nước brôm không phân biệt được 2 chất trong các cặp nào sau đây? A. C6H5NH2 + 3Br2 → 2. FeCl3 + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl C. CH3NHCH2CH3 Câu 22: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A. sau đó dùng brôm để tách anilin ra khỏi benzen. Metylamin C. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5. Dùng NaOH để tách phenol. Câu 27: Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác? A. B. axit HCl B. FeCl3 và H2SO4 Câu 17: Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất? A. Thêm NaOH dư và chiết lấy anilin tinh khiết. Hòa tan dd Brôm dư. benzen? A. dd anilin và dd NH3 B. C. Dd Brôm B.

Tất cả đều tan tốt trong nước. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng. C2H2. HONH2 Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng: X  C6H6  Y  anilin. 0. D. (2). B.X4 C. 0. X1. dd NaOH và brom C. H2N-CH2-COOH (glixerin) B. Hợp chất H2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất. axit nitric D. (1). C6H5-NO2 c. C. 4 Câu 43: Khẳng định nào sau đây không đúng về tính chất vật lí của aminoaxit? A. C6H5-CH3 b. X5 B. dd HCl và quì tím Câu 36: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? a. CTCT của A là: A. Dd nào làm quỳ tím hóa xanh? A. (5) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH A. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa D. X2. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa Câu 46: Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh. Aminoaxit là HCHC tạp phức. H2NCH2COOCH(CH3)2 D. Tất cả đều chất rắn. 3 D. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2 c. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric) Câu 42: C3H7O2N có mấy đồng phân aminoaxit (Với nhóm amin bậc nhất)?A. (2) Cl-NH3+-CH2COOH . Anilin và benzen. CH3I b. Câu 34: Phát biểu nào sai? A. C. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin) C. CH3(CH2)4NO2 B. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân lên nhóm NH2. 1<K<1. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2 b. Anilin và phenol D. Anilin không làm đổi màu giấy quì tím. màu trắng. X1. Nhờ tính bazơ. X là: a. brôm và quì tím D. 0. (4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH. C6H5-CH3 Câu 39: Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin thu được CO2 và H2O thì tỉ lệ về thể tích K=VCO2:VH2O biến đổi như thế nào theo số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử: a. (4) Câu 48: A là HCHC có công thức phân tử C5H11O2N.5 B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH Câu 37: Cho dung dịch etylamin (có mùi khai) tác dụng vừa đủ với chất X thấy có khí bay ra và dung dịch sau phản ứng có mùi thơm của rượu. C2H2.bằng hiệu ứng liên hợp. Nhỏ vài giọt nước brôm vào ống nghiệm đựng dd anilin thấy có kểt tủa trắng.5 Câu 40: Phát biểu nào dưới đây về aminoaxit là không đúng? A. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-) D. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa C. CH4. Cho hơi của B qua CuO/t0 thu được chất C bền trong dd hỗn hợp của AgNO3 và NH3. dd anilin và dd NH3 B. brôm B. HNO2 d.75<K<1 d. Câu 41: Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng? A.25<K<1 c.kị nước. Câu 35: Để phân biệt phenol. X3. CH3OH c. Đều là ClH3NCH2COONa B. benzen. H2NCH2COOCH2CH2CH3 C. X2. X và Y tương ứng là: a. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3 d. B. Câu 44: Aminoaxetic không thể phản ứng với: A. Cu(OH)2 C. (2) C. (X4) OOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. + (3) H3N CH2COO . H2NCH2CH2COOC2H5 + Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 17 . D. Ba(OH)2 Câu 45: Cho các dãy chuyển hóa : +NaOH +HCl +HCl NaOH Glixin A X.A. X2. C. C6H5-NO2 d. Anilin và xiclohexylamin C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin) D. (5) D. Ancol B. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit trong dung dịch. (X3) H2NCH2COOH. X5 D. (3) B. C. D. xiclohexan. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao. anilin tác dụng với dd Brom. X4 Câu 47: Dd nào dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ? (1) NH2CH2COOH .4<K<1 b. Quì tím. Tất cả đều là tinh thể. stiren người ta sử dụng lần lượt các thuốc thử nào sau? A. Nhúng quì tím vào dd etylamin thấy quì tím chuyển sang xanh. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5. Câu 33: Dùng nước brôm không phân biệt được 2 chất trong các cặp nào sau đây? A. (X2)CH3NH2 . phân tử chức đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. Glixin B Y X và Y lần lượt là chất nào? A. Đun A với dd NaOH thu được một hh chất có CTPT C2H4O2NNa và chất hữu cơ B. X5. anilin. 2 C. B. B.

dd iốt. NaOH. HCl. Chất polieste.ClH3N(CH2)6COOH C. các phân tử alanin (axit α -aminopropionic) có thể tác dụng với nhau tạo ra các sản [-NH-CH. Câu 55: Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng? A. HCl. H2NCH2COOH. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng. Chất polime ngưng tụ (trùng ngưng). 3. Axitaminophenyl propionic. C2H5OH có mặt HCl. Gly-gly-ala C. CH3OH có mặt HCl. Cu(OH)2. NaOH. Protein bền đối với nhiệt. B. Thuốc thử để phân biệt ra mỗi dd là?A. 1. C. Câu 51: Câu nào sau đây không đúng? A. Axit aminoaxxetic tác dụng được với nhứng chất nào? A. HCl. 2 B. C. X. Chất polime đồng trùng hợp. CH2=CHCOONH4 D. 4 Câu 63: Axit α -aminopropionic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy A. H2N(CH2)5COONa D. Câu 59: Cho dd quỳ tím vào 2 dd sau: (X) H2N-CH2-COOH. Chất polime trùng hợp.. 3 C. D. NaOH. CTCT của hợp chất? A.C) B.CH2-]n A. [-NH-CH2. D. CH3OH/ khí HCl D. Na2SO3. xà phòng. dd iốt. Cu. 4. Cu C. Na2SO3. KOH. X làm quỳ chuyển xanh. D. Na2SO3. Ala-gly-gly D. NH2 COOH Câu 62: Có các phát biểu sau về protein. Phát biểu nào đúng. H2SO4 và làm mất màu dd brom. HCl. Protein chỉ có trong cơ thể người và động vật.CO-]n [ -CH2-CH. H2NCH2(NH2)COOH D. B. KOH. Câu 52: Trong các chất sau Cu. H2N(CH2)5COOH B. Gly-ala-gly B. CH3OH/ khí HCl. Protein là những polipeptit cao phân tử (phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đv. H2N(CH2)6COOH Câu 54: Protein (protein) có thể được mô tả như thế nào? A. H2NCH2COOH D. (Y) HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH. B. Quỳ tím. NaCl Câu 64: Phát biểu nào sau đây là không đúng về enzim? A. Phân tử các protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên. NaOH. Y hóa đỏ. HCl. Y làm quỳ hóa đỏ. 2. HCl.CO-]n B. HCl. B. 3. 1. C. Cu(OH)2 C. NaOH. Khi cho Cu(OH)2 và lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh. CH3OH có mặt HCl. Protein có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống. 3 D. C2H5OH. dd làm quỳ tím hóa xanh là? A. Hầu hết các enzim có bản chất protêin Trang 18 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . 2. H2NCH2COOH B. HCl. đối với axit và với kiềm.. C. H2N(CH2)5COOH D.Câu 49: Tên gọi nào sau đây là của peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH? A. ClH3N(CH2)5COOH B. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. gluxit. K2SO4. Cu(OH)2. X không làm quỳ đổi màu. Phenylalanin D.. CH3OH/ khí HCl. C. H2NCH2COOH. CH2=CHCH2COONH4 Câu 57: Cho quỳ tím vào mỗi dd dưới đây. CH3COOH B. H2N(CH2)6COONa C. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α và β -aminoaxit. H2NCH2COOH C. Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp. B. tinh bột. KOH. CH3OH/ khí HCl. Axit α -amino-3-phenyl propionic. CH3OH có mặt HCl.CO-]n phẩm nào dưới đây: [-CH2-CH. HCl. axitnucleic. H2NCH2CH2COOH C. Cơ thể người và đồng vật không thể tổng hợp được protein từ những chất vô cơ mà chỉ tổng hợp được từ các aminoaxit. Quỳ tím. D. KOH. C. H2N(CH2)6COOH Câu 61: Khi đun nóng. 1. Tất cả các chất. C. Ala-gly-ala Câu 50: Trong bốn ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng dd: glyxin. Câu 53: Khi thủy phân hoàn toàn policapromit (policaproic) trong dd NaOH nóng dư thu được sản phẩm nào dưới đây? A. X và Y không đổi màu quỳ tím. dd iốt. NaOH. Câu 56: Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH. Hiện tượng xảy ra? A. D. A. Y làm quỳ hóa đỏ Câu 60: Sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn tơ enang trong dd HCl dư là: A. Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản và lipit. CH3CH(NH2)COOH B. B. Axit 2-amino-3-phenyl propanoic. lòng trắng trứng. CH3 D. C2H5OH. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)COOH Câu58: Tên gọi của hợp chất C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH như thế nào? A.

f b. c. Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim thường nhanh hơn đến 109. 3 nhóm -CO-NH. D. Dùng dd iot..8:1:6. B. e.4 : 0.8 D. aminoaxit C. b. Đun nóng dd lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại. Muối đinatriglutamat là gia vị cho thức ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính) C. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ 2 hay nhiều α -aminoaxit được gọi là peptit. 7. tách ra khỏi dd. dùng Cu(OH)2.B.2 : 1. dd NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng . b và c đúng Câu 75: Một hchc X có công thức C3H7O2N. thuỷ phân các liên kết peptit c. b. C. Trộn lẫn lòng trắng trứng. dùng quỳ tím. ta tiến hành theo trình tự: a. CH2 = CH – COONH4 c. H2N – CH = CH – COOH b. b.) là nguyên liệu sản xuất tơ nilon. Các aminoaxit B. D. f d.. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng mỗi giai đoạn là 78%. Các aminoaxit (nhóm NH2 ở vị số 6. Protein có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dd lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng. D. Nếu phân tích định lượng m gam chất X thì tỉ lệ khối lượng các nguyên tố C:H:O: N là bao nhiêu? A. 1. 80%. nH2N(CH2)6COOH  (-HN(CH2)6CO-)n + n H2O D. Câu 70: Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng? A. dùng dd iot b..2 : 1. c. Protein là những polipeptit cao phân tử (phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đv.4 C. khử các cầu nối đisunfua Câu 73: Để nhận bíêt dung dịch các chất: Glixin. Câu 67: Tên gọi của Sản phẩm và chất phản ứng trong phản ứng polime hóa nào sau đây là đúng? A.6 : 0. Enzim có khả năng làm xúc tác cho quá trình hóa học C. CH3-COO-H3NCH3 d. dùng dd HNO3 Câu 74: HCHC X có công thức C3H9O2N. a.6 : 2.được gọi là tri peptit C. C. thuỷ phân các liên kết este d. B. thuỷ phân các liên kết glucozit b.7 Câu 2: Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500 g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. d. Chất hữu cơ X có công thức cấu tạo: a. Câu 69: Phát biểu nào sau đây không đúng: A. D.2 : 1 : 1. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 19 .được gọi là đi peptit. 4 : 1 : 6 : 2 B. NH2 – CH2 – CH2 – COOH d. Câu 71: Các chất nào sau đây lưỡng tính? a) Metylaxetat b) amoni axetat c) glixin d) metyl amoni fomiat e) metyl amoni nitrat f) axit glutamic g) natriaxetat a. Trong mỗi phân tử peptit. lòng trắng trứng.5 : 3. d. nH2N(CH2)5COOH  (-HN(CH2)6CO-)n + n H2O Axit ω -aminocaproic tơ nilon-6 Axit ω -aminoenantoic tơ enang C. C2H5-COO-NH4 b. Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản và lipit. Mỗi enzim xúc tác cho rất nhiều chuyển hóa khác nhau D.8. Phân tử có 2 nhóm -CO-NH. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy. dùng dd HNO3 c. 2. đun nhẹ thu được muối Y và khí Z làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Hỗn hợp các aminoaxit D.5 : 1. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α và β -aminoaxit. d.5%. dùng quỳ tím. dùng dd HNO3 d. đun nóng được CH4. axitnucleic. f c. CH3-COO-NH4 c. nH2N(CH2)5COOH  (-HN(CH2)5CO-)n + n H2O B.. Các chuỗi polipeptit Câu 66: Mô tả hiện tượng nào dưới đây là không chính xác? A. a và b đúng. Aminoaxit thiên nhiên (hầu hết là α -aminoaxit) là cơ sở kiến tạo protein trong cơ thể sống.C) B. C đúng Axit 7-aminoheptanoic tơ nilon-7 Câu 68: Ứng dụng nào sau đây của aminoaxit là không đúng? A. 97. tinh bột. B. X tác dụng với dd NaOH và HCl. B. II. 1.15 gam hợp chất hữu cơ X thấy tỉ lệ khối lượng các nguyên tố C:H:O:N = 4. các aminoaxit được sắp xếp theo một thứ tự xác định.1011 lần Câu 65: Thủy phân đến cùng protein đến cùng ta thu được các chất nào? A. Trắc nghiệm tính toán: Câu 1: Phân tích định lượng 0. methionin là thuốc bổ gan. X có công thức cấu tạo nào sau đây? a. Axitglutanic là thuốc bổ thần kinh. gluxit. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị aminoaxit cấu thành được gọi là polipeptit. g Câu 72: Để tiêu hoá casein (protein có trong sữa) trước hết phải: a.. Cho X phản ứng với dd NaOH. X phản ứng với dung dịch brom. c. Cho Y tác dụng với NaOH rắn.4:2. f.

35%O. lại lấy 100g dung dịch aminoaxit nói trên có nồng độ 20. H2NCH2COOH b.10-5 C. CH2=CH-COONH4 C.75: 8: 3. Công thức cấu tạo của X là: A. cho hơi (Y) qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. C3H5O2N.2M.2 gam CO2. a và b đúng Câu 12: Hợp chất X là một α .CH3. 463. Số mol của hai amin trong hh bằng nhau.85.4g hỗn hợp cho vào 250ml dung dịch FeCl3 (có dư) thu được một kết tủa có khối lượng bằng khối lượng hỗn hợp trên. 189đvC Câu 13: Đun 100ml dung dịch một aminoaxit 0. O. còn lại là O.7 g Câu 3: Một HCHC X có tỉ lệ khối lượng C:H:O:N = 9: 1. a và c đúng Câu 14: Cho hh M gồm 2 amin no đơn chức bậc 1 X và Y. CH≡ C-COONH4 Câu 4: Este A được điều chế từ amino axit B(chỉ chứa C. Công thức phân tử của 2 amin trên là: a. 149đvC c. CH3-CH(NH2)-COOH B.66%. 6. CH3C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2 b. H2N(CH2)3COOH d. H2N-(CH2)3-COOH Câu 6: Chất A có phần trăm các nguyên tố C.10-5 D. Tỷ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3.H. 9. 145đvC b. C2H5C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2 c.CH(NH2). 1.5g muối khan. Phân tử khối của X bằng bao nhiêu ? a. Khi đốt cháy hoàn toàn amin B cho VCO2:VH2O = 2: 3. 358.44 lít N2. Amin X có công thức phân tử là: a.2M tác dụng vừa đủ với 80ml dd NaOH 0.CH(CH3). Nồng độ mol của dung dịch HCl và tên của X.5M. C3H7NH2 c. H2N-CH2-COOH D. C3H7NH2 và C4H9NH2 d. etylamin b. 7. hơi nước và 336cm3 khí nitơ (đktc). NH2 . H2N-CH2-CH2-COOC2H5 Câu 8: Dung dịch NH3 1M có α = 0. Đốt cháy hoàn toàn 8. CH3NH2 d. Công thức phân tử của X và công thức cấu tạo của X. H2NCH2CH2COOHc. Biết CTPT của A trùng với CTĐGN.3 gam H2O và 1. 0. Công thức phân tử của 2 amin đó là: a. còn lại là N. Hằng số KB của dung dịch NH3 là: A. Đốt cháy hoàn toàn 3. C4H9NH2 Câu 11: Có 2 amin bậc 1: A (đồng đẳng của anilin) và B ( đồng đẳng của metylamin). etylamin Trang 20 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . CH3-CH(NH2)-COOH B.00%. Một đồng phân Y của X cũng tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 nhưng đồng phân này có khả năng làm mất màu dd Br2. lấy 2. NH-CH2-COO=CH(CH2)3 D.835g muới.aminoaxit. C2H5NH2 và C3H7NH2 c.CH(NH2) . CH3NH2 và C2H5NH2 b. 18. Loại bỏ kết tủe rồu thêm từ từ dung dịch AgNO3 và cho đến khi phản ứng kết thúc thì phải dùng 1lít dd agNO3 1. 15. O.10-5 B. Sau phản ứng người ta chưng khô dung dịch thu được 2. 346. H. CTCT của A là: A.7 g B. 147đvC d.28g hh trên tác dụng với 300ml dung dịch HCl thì thu được 4. tất cả đều sai Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m g một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17. 362. H2N-(CH2)2-COOH C.86%. Lây 21. N) và rượu metylic. CH3(CH2)4NO2 B.25M.6% phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 0.7 g C.9. CH3C6H4NH2 và CH3(CH2)4NH2 d. H2N-C2H4-COOH.67%.A. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và oxi trong đó oxi chiếm 80% thể tích. H2N-C2H4-COOH.12 lít N2(đo ở đktc). 1. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. NH2.18%C.5M.10 Câu 9: Một hỗn hợp gồm 2 amin đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác. H2N-CH2-COOH D. CTCT của A là: A. CH3-CH2-NO2 D.21g amin A sinh ra khí CO2.4 g D. H2N-CH2-COOH.01 mol X tác dụng với 80ml dung dịch HCl 0. Các thể tích đo ở đktc. C3H7O2N. C2H5O2N. Khi đun nóng với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y). A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl.67%. H2N-C2H2-COOH. N. Công thức cấu tạo của A là: A. 27. Y lần lượt là: A.COOCH3 Câu 5: Chất A có phần trăm khối lượng các nguyên tố C. NH2.6g CO2 và 12.47g muối. Y lần lượt là: a.73%. H2N-(CH2)2-COOH C.6g hơi nước và 69. C3H7O2N. 42.43% . metylamin.COOCH3 D. -6 1.125M. 1. Cho 0. Sau đó đem cô cạn đã thu được 1. N lần lượt là 32.5 tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 và mỗi trường hợp chỉ tạo một muối duy nhất.COOCH3 C.9 gam este A thu được 13. C2H5NH2 b.45%. 6. O lần lượt là 40.H. H2N-(CH2)3-COOH Câu 7: (X) là HCHC có thành phần về khối lượng phân tử là 52.40%H.75.CH2 -COOCH3 B.06M. Khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn 100g/mol. có nguồn gốc từ thiên nhiên. CTPT của aminoaxit: a. 0. H2N-CH2-COO-CH3 B.6. metylamin. NH2-CH2COO-CH2-CH2-CH3 C.

Cô cạn dd sau phản ứng thu được phần hơi và chất rắn. Y . 0. N. CH3 – CH2 – CH2 – NH2. Giá trị của m? a. y.03M. Thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng: a. (2n+3)/2 b. CH3CH2C(NH2)(COOH)2 d. 18.96.069. 0. Công thức phân tử của Y là: a. một nhóm amino.9g H2O và 104. C©u 1: ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña c¸c amin cã c«ng thøc ph©n tö C 3H9N. 14. an®ehit axetic Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 21 .31g muối khan. benzen. 15. CH2-CH(NH2)-COOH d. Thành phần phần trăm khối lượng của N trong phân tử X. H2N – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2N – [CH2]2 – COOH Câu 20: Đốt cháy 1mol amino axit H2N – [CH2]n – COOH phải cần số mol oxi là: a. Bíêt X có mạch cacbon không phân nhánh và nhóm NH2 ở vị trí alpha. C7H11N b. 0.3M phản ứng vừa đủ với 48ml dd NaOH 1. một nhóm amino. CTCT của X: a. CH3C(NH2)(COOH)2 c. Y chứa 2 nhóm axit. H2NCH2 – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2NCH2 – COOH b. styren b. 0.1mol X cần 600ml dd HCl 0. H2N(CH2)3-COOH Câu 23: Đốt cháy hết a mol một amino axit X đơn chức bằng oxi vừa đủ rồi ngưng tụ hết hơi nước được 2. C7H10N c. CH3 – NH2. anilin. 23. Y (mạch thẳng). H2NCH2 – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2N – [CH2]2 – COOH c.72g Câu 17: Cho 3 hchc X. C7H11N3 d. Sau đó đem cô cạn dung dịch thu được được 5. C6H5 – NH2 d. C2H5NH2 b. H2N-CH2-CH2-COOH c. Z chứa một nhóm axit. C6H5 – NH2 c. (6n+3)/2 c. Z lần lượt là: 45. C7H10N2 Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn mg hh 3 amin X. CH3 – CH2 – CH2 – NH2. Trong phần hơi có một chất hữu cơ Y (bậc 1). 0.25M.5ª mol hh CO2 và N2.3 lít d. axit axetic. C3H7NO2 d. NH3. CH3CH(NH2)COOH b. Z bằng một lượng không khí vừa đủ (chứa 1/5 thể tích là oxi. Biết cả X. Gäi tªn vµ chØ râ bËc cña chóng.4 lít Amin va anilin Bµi tËp tù luËn.64g X cho phản ứng hết với 120ml dung dịch KOH 1M. z đều chứa các nguyên tố C. CH3NH2. (6n+3)/4 d. Cho 100ml dung dịch X 0. propylamin d. 12g b. C3H7NH2 d. CH3NH2 Câu 19: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no bậc 1 Y và Z. còn lại là nitơ) thu được 26. C4H11N. Công thức X. anilin. H2N-CH2-COOH b. Công thức cấu tạo của hai amino axit là: a. 13. C3H7N2O4 c. Để trung hoà 0. CH3NH2 vµ CH3COOH. C3H7OH c. 0.5M. CH3NH2 vµ H2SO4 (tØ lÖ mol lµ 2:1). MY/MZ = 1. H2N – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2NCH2 – COOH d. Công thức phân tử của X là công thức nào? a. metyl amin. Y. C6H5 – NH2 b. lấy 14. Z khi tác dụng với axit clohiđric đều cho muối amoni có dạng công thức R – NH3Cl. C2H5NO2 Câu 24: Lấy 14. CH3 – NH2.4g CO2. C©u 2: ViÕt ph¶n øng gi÷a c¸c cÆp hîp chÊt sau. C5H11NO2 b. C©u 3: So s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c chÊt sau: NaOH.1 lit b. H. 16g d. etylamin.2M. Đốt cháy 1mol Y hoặc 1 mol Z thí số mol CO 2 thu được nhỏ hơn 6.16 lít N2 (đktc). 0. phenol. etylamin. CH3NH2 vµ HCl. C6H5 –CH2 – NH2 Câu 18: Một muối X có công thức C3H10O3N2. C2H5 – NH2. CTCT của X: a. CTPT của X: a.99g H2O và 336ml N2 (đktc).05%. Z lần lượt là: a. Trong phần rắn chỉ là một chất vô cơ. CH3 – NH2. CH3NH2 vµ H2SO4 (tØ lÖ mol lµ 1:1).6g một đipeptit tạo ra từ glixin và alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. C2H5 – NH2. propylamin Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3. C6H5NH2 C©u 4: NhËn biÕt c¸c chÊt ®ùng trong c¸c b×nh mÊt nh·n sau: a.2 lít c. (2n+3)/4 Câu 21: Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa hai loại nhóm chức amino và cacboxyl.c.73%. C2H5NH2.5g c. Y.16%.08g CO 2. CH3 – CH2 – CH2 – NH2. CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 22: Thực hiện phản ứng este giữa amino axit X và ancol CH3OH thu được este Y có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3.

a. d. lÊy dung dÞch muèi võa t¹o ra cho t¸c dông víi khÝ CO2 l¹i thu ®îc axit axetic. 5 C©u 14: (§Ò thi tèt nghiÖp. bËc cña amin lµ sè nguyªn tö H trong amoni¨c bÞ thay thÕ bëi gèc hy®rocacbon.48 lit N2 (®ktc). anilin ph¶n øng víi dung dÞch HCl. ®¬n chøc lµ ®ång ph©n cña nhau. axit axetic ph¶n øng víi dung dÞch NaOH. NH3 < CH3NH2 < (CH3)2 NH c. sè ®ång ph©n cña amin ®ã lµ: a. Bèn hîp chÊt ®ã ®Òu dÔ ph¶n øng víi dung dÞch HCl. H. dung dÞch natri phenolat ph¶n øng víi khÝ CO2. C©u 8: Cho c¸c c©u sau c©u nµo sai. a. C6H5NH2 a. ®îc 6 gam kÕt tña vµ cã 9. BiÕt 3. C©u 7: (§¹i häc khèi A-2006). C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2< CH3NH2 C©u 12: (§¹i häc khèi B-2007) D·y gåm c¸c chÊt ®Òu lµm giÊy qïy tÝm Èm chuyÓn sang mµu xanh lµ: a. C©u 6: Hçn hîp A gåm 4 hîp chÊt h÷u c¬ no. 2 b. T×m c«ng thøc ph©n tö cña B b. lÊy muèi võa t¹o ra cho t¸c dông ví dung dÞch HCl l¹i thu ®îc phenol. amoniac. NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < C2H5NH2 c. 3 c. 3 c. a. natri hi®roxit c.62 gam CO2 vµ 1.2007) Sè ®ång ph©n amin bËc 1 øng víi c«ng thøc ph©n tö lµ C3H9N lµ. Phenol ph¶n øng víi dung dÞch NaOH. CH3NH2 < C2H5NH2 < NH3 < C6H5NH2 b. 4 b. 4 d.7% vÒ khèi lîng). Ph©n tö mçi chÊt ®Òu chøa c¸c nguyªn tè C. a. amoniac.18 gam amin ®¬n chøc B b»ng mét lîng kh«ng khÝ võa ®ñ. 7 b. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < C2H5NH2 d. metyl amin. NH3 < (CH3)2 NH < CH3NH2 d.C©u 5: §èt ch¸y hoµn toµn 1. b. a.21 gam hîp chÊt A ph¶n øng hÕt 30 ml dung dÞch HCl 1M. natri axetat b. §èt ch¸y hoµn toµn 1. metyl amin. anilin. C2H5NH2. NH3 a. 8 c. d.605 gam hîp chÊt A ®· thu ®îc 4. C©u 9: ( §¹i häc khèi A-2007) Ph¸t biÓu kh«ng ®óng lµ. TÝnh thµnh phÇn % c¸c nguyªn tè. biÕt ®èt ch¸y hçn hîp A cho 4. C©u 13: Mét amin cã c«ng thøc ph©n tö lµ C3H9N sè ®ång ph©n cña amin ®ã lµ: a. amoniac. c. BiÕt A lµ ®ång ®¼ng cña anilin. lÊy muèi võa t¹o ra cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH lµ thu ®îc anilin C©u 10: So s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c chÊt sau: CH3NH2. ViÕt c¸c c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña B vµ gäi tªn. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña 4 hîp chÊt ®ã vµ tÝnh khèi lîng hçn hîp A. 5 d. amin lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ ®îc cÊu thµnh b»ng c¸ch thay thÕ mét hay nhiÒu nguyªn tö hi®ro trong ph©n tö amoniac bëi mét hay nhiÒu gèc hy®rocacbon. (CH3)2 NH < CH3NH2 < NH3 C©u 11: So s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c chÊt sau: CH3NH2. 9 d. lÊy kÕt tña võa t¹o ®îc cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH l¹i thu ®îc natri phenolat. amoni clorua. natri hi®roxit d. N (chiÕm 23. NH3. CH3NH2 < (CH3)2 NH < NH3 b. 2 C©u 15: Mét amin cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H11N. anilin. DÉn toµn bé hçn hîp khÝ sau ph¶n øng vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 d. b. sè ®ång ph©n amin bËc I lµ: Trang 22 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . C¸c amin cã tÝnh baz¬ b.215 gam H2O vµ 168 Cm3 N2 (®ltc). 10 C©u 16: Mét amin cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H11N. (CH3)2 NH. metyl amin.632 lÝt khÝ (®ktc) duy nhÊt tho¸t ra khái b×nh. (biÕt kh«ng khÝ cã 20% O 2 vµ 80% N2 vÒ thÓ tÝch) Bµi tËp tr¾c nghiÖm. C¸c amin ®Òu lµ xanh qïy tÝm c. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña A.

4. tÊt c¶ ®Òu sai C©u 23: §Ó nhËn biÕt c¸c chÊt: CH3NH2. ®¬n chøc. Anilin cã tÝnh baz¬ yÕu h¬n NH3. Benzen lµm mÊt mµu níc brom ë nhiÖt ®é thêng.24 lit khÝ CO2 (®ktc) vµ 3. 8. C©u 24: (§¹i häc khèi B-2007) Cã 3 chÊt láng benzen. 4 c. Hai amin cã c«ng thøc ph©n tö lÇn lît lµ a. thu ®îc muèi ®iazoni. c. CH3COOH trong c¸c b×nh mÊt nh·n ngêi ta dïng. C4H11N b. a. b. C2H5NH2 vµ C3H7NH2 c. dung dÞch HCl. dung dÞch NaOH vµ dung dÞch Br2 d. C©u 19: Cho c¸c c©u sau c©u nµo kh«ng ®óng: a. giÊy qïy c. CH3NH2 vµ C2H5NH2 c. 5 d. Nhãm NH2 cã t¸c dông ®Èy electron vÒ phÝa bßng benzen lµm gi¶m mËt ®é electron cña nguyªn tö N. thu ®îc 15 gam muèi. d. sinh ra bät khÝ. benzen. 5. dung dÞch NaOH b. C6H5NH2. C2H7N c. 4 b. C6H5OH. C©u 21b: (§¹i häc khèi A-2009) Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? a. 5. C5H13N Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 23 . C6H5CH3 d. C3H7NH2 vµ C4H9NH2 d. Thuèc thö ®Ó ph©n biÖt 3 chÊt láng trªn lµ.125 gam H2O vµ 8. d. qïy tÝm vµ dung dÞch Br2 c. b.a. natri aluminat. TÝnh baz¬ cña tÊt c¶ c¸c amin ®Òu m¹nh h¬n NH3. Nhãm NH2 cßn mét cÆp electron cha liªn kÕt.6 gam H2O. 5. vµ qïy tÝm b. lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp thu ®îc 2. no. C3H9N d. c. dung dÞch d. d. C2H5NH2 vµ C3H7NH2 b. stiren ®ùng riªng biÕt trong 3 lä mÊt nh·n. TÊt c¶ ®Òu sai. d. Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña X lµ a.4 lit khÝ CO2 vµ 1. 6. 4. 2 d. C©u 21: Së dÜ anilin cã tÝnh baz¬ yÕu h¬n NH3 lµ do: a. ph©n tö khèi cña anilin lín h¬n NH2. Etylamin ph¶n øng víi axit nitr¬ ë nhiÖt ®é thêng. Anilin t¸c dông víi axit nitr¬ khi ®un nãng. C6H5NH3Cl c. C¸c amin ®Òu cã tÝnh baz¬. c. C©u 26: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp hai amin bËc mét m¹ch hë. anilin. 7. níc brom phenolphtalein C©u 25: (§¹i häc khèi A-2009) Cã ba dung dÞch: amoni hi®rocacbonat. TÊt c¶ c¸c amin ®¬n chøc ®Òu chøa mét sè lÎ nguyªn tö H trong ph©n tö. 3. CH3NH2 vµ C2H5NH2 b. natri phenolat vµ ba chÊt láng: ancol etylic. b. Gèc phªnyl cã ¶nh hëng lµm gi¶m mËt ®é electron cña nguyªn tö N. 3 b. → B + H  xt H2SO4 dac → C6H5NH2 vËy c«ng thøc ph©n tö cña A lµ: a. b. C¸c ancol ®a chøc ®Òu ph¶n øng víi Cu(OH)2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam. C«ng thøc ph©n tö cña amin ®ã lµ: a.4 lit N2 (®ktc). C6H6 b. TÊt c¶ ®Òu ®óng. ngêi ta thu ®îc 10. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¨ng thu ®îc CO2 vµ H2O víi tØ lÖ sè mol nCO2:nH2O = 1: 2. c. 6 C©u 17: (Cao ®¼ng khèi A-2009) Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña amin bËc mét cã cïng c«ng thøc ph©n tö C4H11N lµ a. anilin ®ùng trong s¸u èng nghiÖm riªng biÖt. a. C3H7NH2 vµ C4H9NH2 d. C«ng thøc ph©n tö cña 2 amin lµ: a. C©u 28: Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc X. b. C4H9NH2 vµ C5H11NH2 C©u 27: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 amin no ®¬n chøc. d. 3. c. c. C©u 22: Cho s¬ ®å ph¶n øng sau: A + HNO3. NÕu chØ dïng mét thuèc thö duy nhÊt lµ dung dÞch HCl th× nhËn biÕt ®îc tèi ®a bao nhiªu èng nghiÖm? a. C©u 18: (§¹i häc khèi A-2009) Cho 10 gam amin ®¬n chøc X ph¶n øng hoµn toµn víi HCl (d).

CH3COOCH3 C©u 38: (®¹i häc khèi B-2009) Ngêi ta ®iÒu chÕ anilin b»ng s¬ ®å sau: H 2 SO4dac .125 gam H2O.5 gam etylamin (C2H5NH2) t¸c dông võa ®ñ víi axit HCl. N trong đó có 23. 2 C©u 36: (Cao ®¼ng khèi A-2008) Cho 5. X tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1:1. d.4 lit khÝ N2 (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn) vµ 10.10 gam d. C3H7N d. C4H11N b. 2 C©u 37: (®¹i häc khèi B-2008) ChÊt ph¶n øng ®îc víi dung dÞch FeCl3 cho kÕt tña lµ. C3H9N d. CH5N C©u 33: (§¹i häc khèi A-2007) Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc X.0 gam.9 gam amin ®¬n chøc X t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch HCl. 20. 111. B.t O BiÕt hiÖu suÊt giai ®o¹n t¹o thµnh nitrobenzen ®¹t 60% vµ hiÖu suÊt giai ®o¹n t¹o thµnh anilin ®¹t 50%.95 gam anilin t¸c dông hoµn toµn víi 0. phenylamoni clorua. a. 5 b. 3 d. C4H9N d. dÉn toµn bé hçn hîp khÝ sau ph¶n øng vµo b×nh Ca(OH)2 d. 3 D. CH3NH2 b. CH5N b. C2H5NH2 B. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ. 4 C.4 % cÇn dïng 100 ml dung dÞch HCl 1M. 55.6 gam. anilin. natri phenolat. Chọn câu phát biểu sai? A. Benzyl amoni B. b. Prop-2-ylamin Câu 4: Tên gọi đúng C6H5NH2 đúng? A.15 C©u 30: (§Ò thi tèt nghiÖp -2007) Cho 4.44 lit N2 (®ktc). isoproylamin D. c. C2H7N c. 1. a.9 b. Phenyl amoni C. Sè c«ng thøc cÊu t¹o t¬ng øng víi ph©n tö cña X lµ. 25. 4 c.6 gam H2O vµ 69. Propan-2-amin C. C2H7N c.15 gam C©u 31: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin X b»ng mét lîng kh«ng khÝ võa ®ñ thu ®îc 17. CH3COOH c. C6H5NH2 D.05% khối lượng nitơ là công thức nào sau? A.8 gam. sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®îc dung dÞch Y. Khèi lîng muèi thu ®îc lµ. 7. C2H7N C©u 34: (Cao ®¼ng khèi A-2007) §Ó trung hßa 25 gam dung dÞch mét amin ®¬n chøc X nång ®é 12.0 gam. Sè chÊt trong d·y ph¶n øng ®îc víi dung dÞch NaOH lµ. 93.6 gam CO2 vµ 12.2 lit dung dÞch HCl 1M th× khèi lîng cña muèi phenylamoniclorua thu ®îc lµ a. Cấu tạo của X là amin no. a. Trắc nghiệm lí thuyết: Câu 1: 1: Công thức của amin chứa 15. 2 Câu 3: Cho amin có cấu tạo: CH3-CH(CH3)-NH2 . (CH3)2NH C. Nếu công thức X là CxHyNz thì z = 1 Trang 24 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . H.85 gam c. C3H7N b. Chọn tên gọi không đúng? A. 8. a. (CH3)3N Câu 2: Công thức phân tử C3H9N ứng với bao nhiêu đồng phân? A. X là hợp chất amin. Lµm bay h¬i dung dÞch Y thu ®îc 9. HNO 3 Fe + Benzen dac → nitrobenzen HCl→ anilin. 8. Prop-1-ylamin B. CH5N C©u 32: §èt ch¸y hoµn toµn 1. a.25 c. Hexylamin D. 5 B. C3H5N C©u 35: (Cao ®¼ng khèi A-2008) Cho d·y c¸c chÊt: Phenol. trong ®ã oxi chiÕm 20% thÓ tÝch kh«ng khÝ . 186.65 gam b. C4H11N b. ®îc 6 gam kÕt tña vµ cã 9. 0.18 gam amin ®¬n chøc B b»ng mét lîng kh«ng khÝ võa ®ñ. 1 d. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña B a. etanol. C3H9N c. VËy X cã c«ng thøc lµ.72% khối lượng N. C3H9N d.4 lit khÝ CO2. đơn chức C. a. Anilin Câu 5: Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa các nguyên tố C.632 lit khÝ (dktc) duy nhÊt tho¸t ra khái b×nh. 19. 4 c.  . 27. Khèi lîng anilin thu ®îc khi ®iÒu chÕ tõ 156 gam benzen lµ a.C©u 29: Khi cho 13. thu ®îc 8.425 d. 3 b.55 gam muèi khan. CH3OH d. Gi¶ thiªt kh«ng khÝ chØ gåm N 2 vµ O2. I. a. C2H7N c.

có thể phân biệt thành amin thành amin no. Đimetylamin Câu 18: Chất nào dưới đây có tính bazơ mạnh nhất? A. 5>4>2>1>3>6 D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng. NaOH B. Nếu công thức X là CxHyNz thì : 12x . D. tính chất nào sau đây không hợp lí? A. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dd brom. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính Câu 16: Dd etylamin tác dụng với dd nước của chất nào sau đây? A. CnH2n-7NH2 B. Câu 12: Các giải thích về quan hệ cấu trúc. C. C5H13N Câu 11: Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của amin là không đúng? A. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin. Amin tác dụng với axit cho ra muối D. CH3CONH2 C. B.và pC. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ. C3H9N C. C6H5NHCnH2n+1 D. dễ tan trong nước. 6>4>3>5>1>2 C. Amin được cấu tạo bằng cách thay thế H của amoniac bằng 1 hay nhiều gốc H-C. D. gốc R hút electron làm tăng độ mạnh của tính bazơ và ngược lại. CH3CH2CH2OH D. Câu 14: Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do yếu tố nào? A. CH3CH(CH3)-NH2 isopropylamin D. Câu 13: Nhận xét nào dưới đây không đúng? A. CH3-NH-CH3 D. Fe3+ + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3+ D. khó tan trong nước. màu đen. 1>3>5>4>2>6 B. chưa no và thơm. CH3NH2 + H2O → CH3NH3+ + OHB. C2H7N B. CH3CH2NH2 Câu 19: Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần? (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl C. B. D. C.D. B. CH3-CHNH2-CH3 C.có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của N. CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O Câu 21: Dd nào dưới đây không làm quì tím đổi màu? A. C6H5NH2 alanin Câu 10: Amin nào dưới đây có 4 đồng phân cấu tạo?A. Metyl-. Các amin khí có mùi tương tự amoniac. NaCl D. B. Do nhóm NH2. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi cộng với hiđro. C4H11N D. đimetyl-. Câu 7: Amin nào dưới đây là amin bậc 2? A. trimetylamin là những chất khí. Tùy thuộc vào gốc H-C.y = 45 Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện đồng phân. Anilin là chất lỏng. etyl-. D. Metylamin C.đẩy e nên anilin dễ tham gia vào phản ứng thể vào nhân thơm hơn và ưu tiên vị trí o. CH3-NH-CH3 đimetylamin B. C. Amoniac D. 5>4>2>6>1>3 Câu 20: Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin? A. CH3-CH2-CH2NH2 n-propylamin C. CH3-CH2NH2 B. Dd phenol làm quì tím hóa đỏ còn dd anilin làm quì tím hóa xanh. Với amin R-NH2. CH3-NCH3-CH2CH3 Câu 8: Công thức nào dưới đây là công thức chung của dãy đồng đẳng amin thơm (chứa 1 vòng bezen) đơn chức bậc nhất? A. CnH2n-3NHCnH2n-4 Câu 9: Tên gọi các amin nào sau đây là không đúng? A. CnH2n+1NH2 C. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật độ electron trên nguyên tử N càng lớn.còn 1 cặp electron tự do chưa tham gia liên kết. C6H5NH2 B. Phenol là axit còn anilin là bazơ. Nhóm NH2. NH3 B. độc. FeCl3 và H2SO4 Câu 17: Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất? A. Gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N. Anilin B. Phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3 Câu 15: Hãy chỉ ra điều sai trong các điều sau? A. C. Nhóm NH2. NH3 C. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 C. D. CH3CH2NH2 D. NH3 C. Các amin đều có tính bazơ B. CH3NHCH2CH3 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 25 . B.

benzen cách thực hiện nào sau đây là đúng? A. Câu 33: Dùng nước brôm không phân biệt được 2 chất trong các cặp nào sau đây? A. Nhỏ vài giọt nước brôm vào ống nghiệm đựng dd anilin thấy có kểt tủa trắng. anilin. C6H5NH2 + 3Br2 → 2.kị nước. Câu 26: Dùng nước brôm không phân biệt được 2 chất trong các cặp nào sau đây? A. D. C. dehalogen hóa thu được anilin. Anilin và benzen.4. D. Câu 35: Để phân biệt phenol. C. dd HNO3 Câu 25: Phát biểu nào sai? A. benzen cách thực hiện nào sau đây là đúng? A. lọc lấy kết tủa. dd NaOH và brom C. Dùng NaOH để tách phenol. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH Trang 26 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . brôm B. anilin tác dụng với dd Brom. lọc lấy kết tủa. Hòa tan dd Brôm dư. FeCl3 + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl C. Hòa tan NaOH dư và chiết lấy phần tan và thổi CO2 vào sau đó đến dư thu được anilin tinh khiết. dehalogen hóa thu được anilin. Hòa tan dd HCl dư. Dùng NaOH để tách phenol. Anilin và phenol D. Câu 28: Không thể dùng thuốc thử trong dãy nào sau đây để phân biệt chất lỏng: phenol. D. B. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân lên nhóm NH2. anilin. Anilin và benzen. B. D. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2 c. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 B. D. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng. chiết lấy phần tan. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh. C. dd HCl và dd brôm D. C6H5NH2 + 2Br2 → 3. Thêm NaOH dư và chiết lấy anilin tinh khiết. Nhỏ vài giọt nước brôm vào ống nghiệm đựng dd anilin thấy có kểt tủa trắng. B. axit HCl B. anilin tác dụng với dd Brom. brôm và quì tím D.bằng hiệu ứng liên hợp. Dd Brôm B. C6H5NO2 + 3Fe +6HCl → C6H5NH2 + 3FeCl2 + 2H2O Câu 24: Dd etylamin không tác dụng với chất nào sau đây? A. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5. Cu(OH)2 s C.6-Br3C6H2NH3Br + 2HBr D. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng. Hòa tan NaOH dư và chiết lấy phần tan và thổi CO2 vào sau đó đến dư thu được anilin tinh khiết. Câu 34: Phát biểu nào sai? A. Nhúng quì tím vào dd etylamin thấy quì tím chuyển sang xanh.5-Br2-C6H3NH2 + 2HBr D.kị nước. Dd Brôm B. Thêm NaOH dư và chiết lấy anilin tinh khiết. Nhúng quì tím vào dd etylamin thấy quì tím chuyển sang xanh. D.Câu 22: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A. Câu 27: Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác? A. dd HCl và dd NaOH C. C. C. Anilin và phenol D.Anilin và xiclohexylamin C. dd anilin và dd NH3 B. dd HCl và dd NaOH C. B. CH3NH2 + O2 → CO2 + N2 + H2O C. anilin.bằng hiệu ứng liên hợp. benzen? A. Anilin và xiclohexylamin C. Câu 30: Để tinh chế anilin từ hỗn hợp: phenol. Quì tím. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5. benzen. dd NaOH và dd brôm Câu 29: Để tinh chế anilin từ hỗn hợp: phenol. benzen? A. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3 d. Nhờ tính bazơ. Anilin không làm đổi màu giấy quì tím. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh. anilin. sau đó dùng brôm để tách anilin ra khỏi benzen. anilin. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2 b. C6H5NO2 + 3Fe +7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O Câu 23: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 B. B. Nhờ tính bazơ. stiren người ta sử dụng lần lượt các thuốc thử nào sau? A. dd HCl và dd brôm D. sau đó dùng brôm để tách anilin ra khỏi benzen Câu 31: Không thể dùng thuốc thử trong dãy nào sau đây để phân biệt chất lỏng: phenol. dd NaOH và dd brôm Câu 32: Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác? A. B. Hòa tan dd HCl dư. dd HCl và quì tím Câu 36: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc? a. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân lên nhóm NH2. Anilin không làm đổi màu giấy quì tím. chiết lấy phần tan. C. Hòa tan dd Brôm dư. dd anilin và dd NH3 B. dd CuCl2 D.

X2. Tất cả đều chất rắn. H2NCH2CH2COOC2H5 Câu 49: Tên gọi nào sau đây là của peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH? A. Cu(OH)2. B. H2NCH2COOCH(CH3)2 D. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa Câu 46: Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2. Câu 44: Aminoaxetic không thể phản ứng với: A. D. Ancol B. Gly-gly-ala C.Câu 37: Cho dung dịch etylamin (có mùi khai) tác dụng vừa đủ với chất X thấy có khí bay ra và dung dịch sau phản ứng có mùi thơm của rượu. HNO2 d. dd iốt. B. CH3OH c. (X4) OOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Quỳ tím. C6H5-CH3 b. D. phân tử chức đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. axit nitric D. C2H2. NaOH.25<K<1 c. Tất cả đều tan tốt trong nước. (2). C6H5-NO2 d. CH3(CH2)4NO2 B. xà phòng. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric) Câu 42: C3H7O2N có mấy đồng phân aminoaxit (Với nhóm amin bậc nhất)? A. dd iốt. (1). X là: a. H2NCH2COOCH2CH2CH3 C. Cu(OH)2. Cu(OH)2 C. X2. Dd nào làm quỳ tím hóa xanh? A. HONH2 Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng: X  C6H6  Y  anilin. lòng trắng trứng. X5 D. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin) D. (X2)CH3NH2 . D. CTCT của A là: A. X1.4<K<1 b. X4 Câu 47: Dd nào dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ? (1) NH2CH2COOH . Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. H2N-CH2-COOH (glixerin) B. C6H5-NO2 c. Aminoaxit là HCHC tạp phức. C2H2. Đều là ClH3NCH2COONa B. Ala-gly-ala Câu 50: Trong bốn ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng dd: glyxin. X5. (4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH. 0. Khi cho Cu(OH)2 và lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh. xiclohexan. 0. 0. B. (5) D. Gly-ala-gly B. màu trắng. X5 B. Đun A với dd NaOH thu được một hh chất có CTPT C 2H4O2NNa và chất hữu cơ B. 2 C. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-) D. (3) B. NaOH.5 B. Ala-gly-gly D. Ba(OH)2 Câu 45: Cho các dãy chuyển hóa : +NaOH +HCl +HCl NaOH Glixin A X.5 Câu 40: Phát biểu nào dưới đây về aminoaxit là không đúng? A. C6H5-CH3 Câu 39: Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin thu được CO 2 và H2O thì tỉ lệ về thể tích K=VCO2:VH2O biến đổi như thế nào theo số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử: a. B. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng. X1. C. Cu(OH)2 C. Glixin B Y X và Y lần lượt là chất nào? A. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa C. CH3I b. (X3) H2NCH2COOH. dd iốt. Thuốc thử để phân biệt ra mỗi dd là? A. X3. (2) Cl-NH3+-CH2COOH .75<K<1 d. X và Y tương ứng là: a. + Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 27 . Tất cả đều là tinh thể. 3 D. X2. (4) Câu 48: A là HCHC có công thức phân tử C5H11O2N. 4 Câu 43: Khẳng định nào sau đây không đúng về tính chất vật lí của aminoaxit? A. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin) C. Câu 51: Câu nào sau đây không đúng? A. CH4. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit trong dung dịch.X4 C. Hợp chất H2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất. Quỳ tím. HCl. tinh bột. 1<K<1. Phân tử các protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên. Câu 41: Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng? A. C. + (3) H3N CH2COO . ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa D. Cho hơi của B qua CuO/t0 thu được chất C bền trong dd hỗn hợp của AgNO3 và NH3. (5) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH A. (2) C. HCl. C.

dd NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng . C2H5OH có mặt HCl. X. Chất polime đồng trùng hợp. D. C. K2SO4. CH3OH/ khí HCl. C. C. HCl. Câu 53: Khi thủy phân hoàn toàn policapromit (policaproic) trong dd NaOH nóng dư thu được sản phẩm nào dưới đây? A. Các aminoaxit B.CH2=CH-CH2COONH4 Câu 57: Cho quỳ tím vào mỗi dd dưới đây. CH2=CHCOONH4 D.ClH3N(CH2)6COOH C. Y làm quỳ hóa đỏ Câu 60: Sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn tơ enang trong dd HCl dư là: A. Trộn lẫn lòng trắng trứng. H2SO4 và làm mất màu dd brom. C2H5OH. HCl. Các chuỗi polipeptit Câu 66: Mô tả hiện tượng nào dưới đây là không chính xác? A. Hỗn hợp các aminoaxit D. NaOH. Chất polieste. aminoaxit C. HCl. CH3OH/ khí HCl. H2NCH2COOH D. 3 D. (Y) HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH. Axit aminoaxxetic tác dụng được với nhứng chất nào? A. Mỗi enzim xúc tác cho rất nhiều chuyển hóa khác nhau D. NaCl Câu 64: Phát biểu nào sau đây là không đúng về enzim? A. HCl. dd làm quỳ tím hóa xanh là? A. H2N(CH2)6COONa C. 2 B. H2N(CH2)6COOH Câu 54: Protein (protein) có thể được mô tả như thế nào? A. Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp. gluxit. Cu C. Axit α -amino-3-phenyl propionic. 1. Chất polime ngưng tụ (trùng ngưng). Tất cả các chất. A. 2. Enzim có khả năng làm xúc tác cho quá trình hóa học C. X làm quỳ chuyển xanh.. CH3COOH B. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH Câu58: Tên gọi của hợp chất C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH như thế nào? A. HCl. Na2SO3. Hiện tượng xảy ra? A. B. Trang 28 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . KOH. 3. HCl.. CTCT của hợp chất? A.. CH3OH có mặt HCl. 4 Câu 63: Axit α -aminopropionic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy A. H2N(CH2)5COOH B. 3. X không làm quỳ đổi màu. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α và β -aminoaxit. Câu 55: Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng? A. Chất polime trùng hợp. H2NCH2COOH B. Protein có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống. axitnucleic. H2NCH2(NH2)COOH D. D. CH3CH(NH2)COOH B. 2. 3 C. B. B. Na2SO3.Câu 52: Trong các chất sau Cu. Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim thường nhanh hơn đến 109. CH3OH có mặt HCl. Câu 59: Cho dd quỳ tím vào 2 dd sau: (X) H2N-CH2-COOH. H2N(CH2)5COOH D. 1. NaOH. KOH. Cơ thể người và đồng vật không thể tổng hợp được protein từ những chất vô cơ mà chỉ tổng hợp được từ các aminoaxit. CH3OH/ khí HCl D. ClH3N(CH2)5COOH B. Phenylalanin D. H2NCH2COOH.1011 lần Câu 65: Thủy phân đến cùng protein đến cùng ta thu được các chất nào? A. Y hóa đỏ. Hầu hết các enzim có bản chất protêin B. H2N(CH2)5COONa D. H2NCH2COOH C. C2H5OH.C) B. H2NCH2CH2COOH C. Protein bền đối với nhiệt. Cu. C. Y làm quỳ hóa đỏ. X và Y không đổi màu quỳ tím. B. C. D. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dd lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng. CH3OH có mặt HCl. Axit 2-amino-3-phenyl propanoic. đối với axit và với kiềm. Protein chỉ có trong cơ thể người và động vật. Câu 56: Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH. H2N(CH2)6COOH Câu 62: Có các phát biểu sau về protein. Na2SO3. NaOH. Axitaminophenyl propionic. B. NaOH. Phát biểu nào đúng. Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản và lipit. 4. HCl. H2NCH2COOH. 1. KOH. Protein là những polipeptit cao phân tử (phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đv. CH3OH/ khí HCl. KOH.

g Câu 72: Để tiêu hoá casein (protein có trong sữa) trước hết phải: a. 3 nhóm -CO-NH. Axitglutanic là thuốc bổ thần kinh. Muối đinatriglutamat là gia vị cho thức ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính) C.5%.5 tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 và mỗi trường hợp chỉ tạo một muối duy nhất. f B.9 gam este A thu được 13. C3H5O2N. đun nóng được CH4. B.7 g C.COOCH3 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 29 . Trắc nghiệm tính toán: Câu 1: Phân tích định lượng 0. Câu 69: Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Một đồng phân Y của X cũng tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 nhưng đồng phân này có khả năng làm mất màu dd Br2. c.C) B. D. đun nhẹ thu được muối Y và khí Z làm xanh giấy quỳ tím ẩm.75: 8: 3. khử các cầu nối đisunfua Câu 73: Để nhận bíêt dung dịch các chất: Glixin.được gọi là tri peptit C.12 lít N2(đo ở đktc). 97. Nếu phân tích định lượng m gam chất X thì tỉ lệ khối lượng các nguyên tố C:H:O: N là bao nhiêu? A. Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản và lipit. N) và rượu metylic. Dùng dd iot. 80%. thuỷ phân các liên kết glucozit b.8. axitnucleic..2 : 1 : 1. NH2 – CH2 – CH2 – COOH d. CTCT của A là: A.. nH2N(CH2)6COOH  (-HN(CH2)6CO-)n + n H2O Axit 7-aminoheptanoic tơ nilon-7 D. methionin là thuốc bổ gan. H2N-CH2-COOH. ta tiến hành theo trình tự: a. NH2 . a và b đúng. C2H5-COO-NH4 b. dùng Cu(OH)2. a. Phân tử có 2 nhóm -CO-NH.5 : 1. 362. Cho X phản ứng với dd NaOH. b. 1. d. Câu 70: Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng? A.8 D. Cho Y tác dụng với NaOH rắn. 346. dùng dd HNO3 Câu 74: HCHC X có công thức C3H9O2N. tinh bột. 6. thuỷ phân các liên kết este d.6 : 2. H2N-C2H2-COOH. O. II. Công thức phân tử của X và công thức cấu tạo của X. A.6 : 0. C2H5O2N. NH2. 4 : 1 : 6 : 2 B. CH2 = CH – COONH4 c. dùng dd HNO3 d.4 : 0.CH2 -COOCH3 B.được gọi là đi peptit. Protein là những polipeptit cao phân tử (phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đv.7 g B. gluxit. C3H7O2N. B. CH3-COO-NH4 c. Câu 67: Tên gọi của Sản phẩm và chất phản ứng trong phản ứng polime hóa nào sau đây là đúng? A. H2N – CH = CH – COOH b. dùng quỳ tím. Trong mỗi phân tử peptit.CH(NH2)-COOCH3 D. B.. Y lần lượt là: A. Đốt cháy hoàn toàn 8. CH≡ C-COONH4 Câu 4: Este A được điều chế từ amino axit B(chỉ chứa C. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng mỗi giai đoạn là 78%. thuỷ phân các liên kết peptit c.) là nguyên liệu sản xuất tơ nilon. H2N-C2H4-COOH. X tác dụng với dd NaOH và HCl.4 C. C đúng Câu 68: Ứng dụng nào sau đây của aminoaxit là không đúng? A. Protein có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống. f D. c. H.15 gam hợp chất hữu cơ X thấy tỉ lệ khối lượng các nguyên tố C:H:O:N = 4. D.CH(CH3).4:2. 463. C3H7O2N. 2. d. dùng dd iot b.CH3. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α và β -aminoaxit. 7. Các aminoaxit (nhóm NH2 ở vị số 6.NH2-CH(NH2) . dùng dd HNO3 c. H2N-CH2-COO-CH3 B. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ 2 hay nhiều α -aminoaxit được gọi là peptit. X phản ứng với dung dịch brom. 1.4 g D. b. Biết CTPT của A trùng với CTĐGN. f. D. Aminoaxit thiên nhiên (hầu hết là α -aminoaxit) là cơ sở kiến tạo protein trong cơ thể sống. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy. X có công thức cấu tạo nào sau đây? a.C.5 : 3.3 gam H2O và 1. dùng quỳ tím.COOCH3 C.7 Câu 2: Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500 g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. 358. D. Câu 71: Các chất nào sau đây lưỡng tính? a) Metylaxetat b) amoni axetat c) glixin d) metyl amoni fomiat e) metyl amoni nitrat f) axit glutamic g) natriaxetat A.7 g Câu 3: Một HCHC X có tỉ lệ khối lượng C:H:O:N = 9: 1. b và c đúng Câu 75: Một hchc X có công thức C3H7O2N.2 : 1. nH2N(CH2)5COOH  (-HN(CH2)5CO-)n + n H2O Axit ω -aminocaproic tơ nilon-6 B. nH2N(CH2)5COOH  (-HN(CH2)6CO-)n + n H2O Axit ω -aminoenantoic tơ enang C. H2N-C2H4-COOH.2 gam CO2.. e. b. CH3-CH2-NO2 D. các aminoaxit được sắp xếp theo một thứ tự xác định. CH3-COO-H3NCH3 d. CH2=CH-COONH4 C.8:1:6. tách ra khỏi dd. C. f C. Chất hữu cơ X có công thức cấu tạo: a. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị aminoaxit cấu thành được gọi là polipeptit. d.2 : 1. c. lòng trắng trứng.. Đun nóng dd lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại.

Khi đun nóng với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y). CH3(CH2)4NO2 B.6% phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 0. 189đvC Câu 13: Đun 100ml dung dịch một aminoaxit 0. Giá trị của m? a. C4H9NH2 Câu 11: Có 2 amin bậc 1: A (đồng đẳng của anilin) và B ( đồng đẳng của metylamin). CH3 – NH2.H2N-CH2-CH2-OOC2H5 Câu 8: Dung dịch NH3 1M có α = 0. H2N-(CH2)2-COOH C. Z chứa một nhóm axit. 1. H. Y lần lượt là: a. 0. 0. Z khi tác dụng với axit clohiđric đều cho muối amoni có dạng công thức R – NH3Cl. C3H7NH2 c.03M. Y. N. Mặt khác.6.5g muối khan. 6. lấy 2. Amin X có công thức phân tử là: a. CH3-CH(NH2)-COOH B. O. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. O lần lượt là 40. C2H5NH2 và C3H7NH2 c. Sau phản ứng người ta chưng khô dung dịch thu được 2. C6H5 – NH2 b. H2N-(CH2)3-COOH Câu 7: (X) là HCHC có thành phần về khối lượng phân tử là 52. 0. H2NCH2COOH b.06M.10-5 B. 9. C6H5 –CH2 – NH2 Câu 18: Một muối X có công thức C3H10O3N2. Đốt cháy hoàn toàn 3.1mol X cần 600ml dd HCl 0. có nguồn gốc từ thiên nhiên. 1.86%. Phân tử khối của X bằng bao nhiêu ? a.2M.08g CO2. C3H7OH c.6g CO 2 và 12. Thành phần phần trăm khối lượng của N trong phân tử X. 23. propylamin d. C3H7NH2 và C4H9NH2 d.2M tác dụng vừa đủ với 80ml dd NaOH 0.125M. Khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn 100g/mol. etylamin b. Trong phần hơi có một chất hữu cơ Y (bậc 1). tất cả đều sai Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m g một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17. Công thức phân tử của X là công thức nào? a. Biết cả X.47g muối. C6H5 – NH2 c. C2H5C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2 c. lại lấy 100g dung dịch aminoaxit nói trên có nồng độ 20. Z lần lượt là: 45. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và oxi trong đó oxi chiếm 80% thể tích.43 % .67%. 1. 18. Y . Y.67%. 149đvC c. Y chứa 2 nhóm axit.5M.9.10-5 C. Khi đốt cháy hoàn toàn amin B cho VCO 2:VH2O = 2: 3.28g hh trên tác dụng với 300ml dung dịch HCl thì thu được 4. propylamin Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3. C2H5NH2 b. hơi nước và 336cm3 khí nitơ (đktc). 1.05%. Nồng độ mol của dung dịch HCl và tên của X. z đều chứa các nguyên tố C. Hằng số KB của dung dịch NH3 là: A. Cho 0. etylamin. C7H10N2 Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn mg hh 3 amin X. CH3-CH(NH2)-COOH B. Z bằng một lượng không khí vừa đủ (chứa 1/5 thể tích là oxi. Công thức cấu tạo của X là: A.40%H. CH3 – CH2 – CH2 – NH2. CH3C6H4NH2 và CH3(CH2)4NH2 d.H. C2H5 – NH2.00%. Sau đó đem cô cạn đã thu được 1. Cô cạn dd sau phản ứng thu được phần hơi và chất rắn. cho hơi (Y) qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.45%. NH-CH2-COO=CH(CH2)3 D. H2N-CH2-COOH D. CH3NH2 Câu 19: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no bậc 1 Y và Z. NH2-CH2COO-CH2-CH2-CH3 C. N. N lần lượt là 32. y. C2H5 – NH2.16 lít N2 (đktc). Lây 21.73%. CH3 – NH2. CH3 – CH2 – CH2 – NH2.10-5 D.5M. 14.72g Câu 17: Cho 3 hchc X.75.H.25M. Các thể tích đo ở đktc.18%C. còn lại là nitơ) thu được 26.01 mol X tác dụng với 80ml dung dịch HCl 0. CH3C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2 b. H2N-(CH2)2-COOH C.Câu 5: Chất A có phần trăm khối lượng các nguyên tố C.4g hỗn hợp cho vào 250ml dung dịch FeCl3 (có dư) thu được một kết tủa có khối lượng bằng khối lượng hỗn hợp trên. 15. 42.21g amin A sinh ra khí CO2.99g H2O và 336ml N2 (đktc). metylamin. etylamin. C2H5NH2 b. C7H11N b. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. MY/MZ = 1. C7H11N3 d.16%. CH3 – NH2. Trong phần rắn chỉ là một chất vô cơ. Công thức phân tử của 2 amin đó là: a. 18. CH3NH2 và C2H5NH2 b.85. lấy 14. 27.aminoaxit. Số mol của hai amin trong hh bằng nhau. metylamin.4g CO2.9g H2O và 104. CTPT của aminoaxit: a. a và c đúng Câu 14: Cho hh M gồm 2 amin no đơn chức bậc 1 X và Y.35%O. 12g b.96.6g hơi nước và 69. 0.5M.64g X cho phản ứng hết với 120ml dung dịch KOH 1M. Đốt cháy 1mol Y hoặc 1 mol Z thí số mol CO2 thu được nhỏ hơn 6. C3H7NH2 d.835g muới. 15. Công thức X.66%. Công thức cấu tạo của A là: A. Công thức phân tử của Y là: a. H2N-(CH2)3-COOH Câu 6: Chất A có phần trăm các nguyên tố C. 0. 13. Loại bỏ kết tủe rồu thêm từ từ dung dịch AgNO3 và cho đến khi phản ứng kết thúc thì phải dùng 1lít dd agNO 3 1. Z lần lượt là: a. một nhóm amino. H2NCH2CH2COOH c. CTCT của A là: A. một nhóm amino. còn lại là O. C7H10N c. Tỷ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3. còn lại là N. a và b đúng Câu 12: Hợp chất X là một α .2M.44 lít N2.10-6 Câu 9: Một hỗn hợp gồm 2 amin đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. etylamin c.73%. 145đvC b. CH3NH2 d.5g c. 7. H2N(CH2)3COOH d. H2N-CH2-COOH D. C6H5 – NH2 d. Để trung hoà 0. 147đvC d. CH3 – CH2 – CH2 – NH2. Y (mạch thẳng). Công thức cấu tạo của hai amino axit là: Trang 30 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . 16g d. Công thức phân tử của 2 amin trên là: a.

(b) xác định công thức cấu tạo của hai amin. sau phản ứng tách ra được 1. để trung hòa 1 lit dung dịch A cần 100ml dung dịch HCl 1M.3 lít d. 0. Nếu chỉ dùng dung dịch HCl thì có thể nhận biết được chất nào trong số 6 chất trên. (6n+3)/2 c. Bài 2: So sánh và giải thích tính chất vật lí của hai cặp chất cho dưới đây: Chất C2H5OH C2H5NH2 Chất C6H5OH C6H5NH2 Ts 78.1 lit b. phenol và anilin. (b) C2H7N. (6n+3)/4 d. 0.1 g/ml).3oC 16. CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 22: Thực hiện phản ứng este giữa amino axit X và ancol CH 3OH thu được este Y có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3. H2N-(CH2)3-COOH Câu 23: Đốt cháy hết a mol một amino axit X đơn chức bằng oxi vừa đủ rồi ngưng tụ hết hơi nước được 2. b) Viết PTHH của phản ứng xảy ra khi cho glyxin lần lượt tác dụng với: i) dung dịch HCl. 0. đơn chức.54 gam H2O và 2. biết rằng hỗn hợp hai amin được trộn với số mol bằng nhau. (b) khử mùi tanh của cá trước khi nấu.069. rồi chia dung dịch thành 4 phần bằng nhau. thu được 0. để trung hòa phần 3 cần 18. anilin (dung dịch A) và một lượng không đáng kể các chất khác. biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. thu được 2. CTPT của X: a. Bài 4: Đốt cháy amin A bằng lượng không khí vừa đủ (chứa 80% N 2 và 20% O2 về thể tích). Bài 12: Tại sao ở nhiệt độ thường các amino axit đều là chất rắn và đều tan tốt trong nước? So sánh và giải thích nhiệt độ nóng chảy của các hợp chất hữu cơ H2NCH2COOH. (a) tính nồng độ mol của dung dịch HCl. CTCT của X: a. (e) C6H7N (amin thơm). phenol và anilin có trong dung dịch A.98 gam muối. Bài 13: a) cho nhận xét chung về tính chất hóa học của amino axit. CTCT của X: a. C3H7N2O4 c. giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.6oC tnc 43oC -6. và ba chất lỏng C2H5OH. biết B là đồng phân para-.31g muối khan.3M phản ứng vừa đủ với 48ml dd NaOH 1. Bài 9: Cho chuyển hóa sau: C7H16 A H H 2S N3 4O O C B 2 . Đó là dung dịch loãng của amoniac. C2H5NO2 Câu 24: Lấy 14. NaAlO2. Bài 10: Có ba dung dịch NH4HCO3.2oC độ tan tan tốt tan tốt ít tan ít tan Bài 3: Sắp xếp các hợp chất đồng phân etylđimetylamin (A). H2NCH2 – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2NCH2 – COOH b. Bài 6: Cho 1. 0. Phần thứ nhất tác dụng với dung dịch brom dư cho 9. Bài 5: đề nghị phương pháp hóa học (có viết các PTHH minh họa) để (a) rửa lọ đựng anilin. CH3CH2C(NH2)(COOH)2 d. CH2-CH(NH2)-COOH d. và đietylamin (C) theo trật tự giảm dần của nhiệt độ sôi và giải thích. C6H5NH2 đựng trong 6 lọ mất nhãn. Bài 8: Hòa tan hỗn hợp gồm anilin. Thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng: a.81 gam kết tủa.52 gam hỗn hợp hai amin no. C6H6. n-butylamin (B). phenol.5ml NaOH 11% (d=1. axit axetic và ancol etylic trong n-hexan. H2N-CH2-COOH b. H2N – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2N – [CH2]2 – COOH Câu 20: Đốt cháy 1mol amino axit H2N – [CH2]n – COOH phải cần số mol oxi là: a.5ª mol hh CO2 và N2.6g một đipeptit tạo ra từ glixin và alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Sau đó đem cô cạn dung dịch thu được được 5. Viết phản ứng và xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. 0. (2n+3)/4 Câu 21: Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa hai loại nhóm chức amino và cacboxyl. phenol. có một phần chất lỏng bị tách ra. n-C4H9OH. (b) So sánh độ mạnh tính bazơ của các nhóm chức trong F. (b) Trình bày phương pháp tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp gồm benzen. Một lit dung dịch A cũng bị trung hòa bởi 10 ml dung dịch NaOH 1M. (2n+3)/2 b. anilin và phenol.4 lít BÀI TẬP AMIN-AMINO AXIT-PROTEIN Phần I : Tự luận Bài 1: Viết công thức cấu tạo và gọi tên các amin có công thức phân tử dưới đây bằng danh pháp gốc-chức và danh pháp thay thế: (a) CH5N. n-C4H9NH2. iii) CH 3OH có mặt HCl đậm đặc.25M. Xác định công thức cấu tạo và viết phản ứng thể hiện tính bazơ của A. Cho 100ml dung dịch X 0. CH3CH(NH2)COOH b. Biết rằng mùi tanh của các amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số tạp chất khác.91 gam kết tủa. CH3C(NH2)(COOH)2 c. Hãy xác định nồng độ mol của amoniac. C2H5COOH. C6H5ONa. la s : 1 1 C N 3 H D F e / H E C N l a O F H d d 2 B G r (a) Viết phương trình và hoàn thành dãy chuyển hóa trên. (d) C4H11N. (c) C3H9N. mạch hở tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl.a. Bíêt X có mạch cacbon không phân nhánh và nhóm NH2 ở vị trí alpha. C3H7NO2 d. H2N – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2NCH2 – COOH d. Mặt khác lấy 1 lit dung dịch A phản ứng với dung dịch Br2 dư thì thu được 19. Thổi khí hiđro clorua qua phần thứ tư.2 lít c. C5H11NO2 b.5536 lit N2 (đktc). Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 31 . ii) dung dịch NaOH. Bài 11: (a) Trình bày phương pháp phân biệt các chất lỏng đựng trong các bình mất nhãn chứa benzen. Bài 7: Khi chưng cất than đá. H2N-CH2-CH2-COOH c. H2NCH2 – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2N – [CH2]2 – COOH c.072 gam muối.528 gam CO 2 . iv) NaNO2 trong dung dịch HCl.

tơ tằm bằng xà phàng có độ kiềm cao? b) Phân biệt các khái niệm (a) protein. MX =75 .8 gam. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi cho A tác dụng với H 2SO4. Xác định công thức cấu tạo. (b) Khi thuỷ phân 500 gam protein A thu được 170 gam alanin. B. Cho 0.5M. len. gọi tên A và hoàn thành dãy chuyển hóa: NaO H A t0 → B t → C (poliamit)  +  → D  H C→l E  Bài 20: Cho ma gam hỗn hợp 2 amino axit no chứa một chức axit và một chức amin tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M. Để tác dụng hết các chất trong A cần dùng 140ml dung dịch KOH 3M.125M. Cũng lượng A trên khi tác dụng với dung dịch naOH dư thấy tạo thành 2. Bài 21: Trình bày phương pháp phân biệt các dung dịch mất nhãn chứa alanin. đốt cháy m gam hỗn hợp 2 amino axit trên cho sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH dư thì khối lượng bình này tăng thêm 32. lysin. phân tử nào có hình sợi.94 gam A bằng dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được 3. dẫn xuất nào thường được dùng trong cuộc sống hằng ngày ? Viết phương trình hóa học của A với NaNO2 trong sự có mặt của axit clohiđric. 6. o N H COOH prolin Bài 22: (a) Liên kết peptit là gì ? (b) peptit là gì ? (c) Phân biệt khái niệm oligopeptit và polipeptit.000 u thì số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu? Phần 2: Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. thu được dung dịch A. Cho ví dụ minh họa.2M. Ba(OH)2. (b) protein đơn giản và (c) protein phức tạp. M Y=89.5125 gam muối.85 gam muối. 2. NaNO2 trong HCl. Tuỳ thuộc vào cấu trúc của gốc hiđrocacbon có thể phân biệt amin thành amin no. miozin. viết phương trình minh họa tính chất đó. 7. c) Xét các phân tử protein: keratin. biết khối lượng phân tử của chúng là 1. Bài 17: Cho 0. A có công thức cấu tạo mạch không phân nhánh. sau đó thu được 1. P (D1) l + H + H C (D2) H l (A) (NH-(CH2)5-CO)n (D3) (D4) Bài 26: a) Tại sao không giặt quần áo làm từ tơ nilon.4% Fe (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử Fe).87%H và 15. (b) Tính số mol mỗi amino axit trong hỗn hợp ban đầu. Mặt khác.335 gam α -amino axit Y có 40.3M thu được 2. Hãy xác định trình tự các α -amino axit trong A. Nếu phân tử khối của A là 50. thơm N a O Trang 32 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . phân tử nào có dạng hình cầu? Phân tử nào tan trong nước? và phân tử nào không tan trong nước? Bài 27: Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (hồng cầu của máu) chứa 0. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên thường dùng của A. Gly-ala và tripeptit Gly-Gly-Val. Khi thuỷ phân không hoàn toàn A thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly. Dung dịch G1 phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 3. Amin được cấu tàhnh bằng cách thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro của NH 3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon. hãy gọi tên thường dùng của A. biết A là hợp chất lưỡng tính.67%N về khối lượng. fibroin. O. chưa no. (a) Xác định công thức phân tử của 2 amino axit. C2H5OH trong HCl. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thu được 3 mol CO2 và 0. N và có M = 89u. (b)A có làm mất màu nước brom hay không? Nếu có. Dung dịch này phản ứng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 0. alanin và phenylalanin (C 6H5CH2CH(NH2)COOH viết tắt là Phe). Viết các PTHH của phản ứng xảy ra và tính phần trăm theo khối lượng của mỗi amino axit có trong hỗn hợp G. khi trung hòa 2. Trong các phân tử này. 1 mol alanin và 1 mol valin. H. Bài 15: Cho 26. Bài 25: Viết các phương trình hóa hoc theo sơ đồ phản ứng dưới đây : + N + H a O C x t .965 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo ra 2.01 mol A tác dụng vừa hết với 80ml dung dịch HCl 0.25 gam amino axit X có 32%C.835 gam muối. 1. (b) Tính thể tích dung dịch HCl 0.045 gam A. Biết rằng A là một loại amino axit thiết yếu mạch cacbon không phân nhánh có chứa nhóm amin ở cuối mạch. Bài 18: Cho biết cấu tạo sản phẩm tạo thành khi đun nóng: (a) α -amino axit. Cho 1. thu được dung dịch G 1.01 mol một amino axit A tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 0.45%C.82 gam muối.295 gam muối. (b) β-amino axit. Bài 19: A là một ω -amino axit mạch không phân nhánhcó khối lượng phân tử bằng 131. thu được dung dịch B. Bài 23: Thủy phân tripeptit A người ta thu được 2. Biết rằng khi đốt cháy tạo nitơ ở dạng đơn chất. Bài 16: Hợp chất A là một α -amino axit.73%N về khối lượng.Bài 14: Hợp chất hữu cơ A chứa cá nguyên tố C. anbumin và hemolobin. (a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo mạch hở của A.1 gam hỗn hợp G gồm axit glutamic và glyxin vào 175 ml dung dịch HCl 2M. Mặt khác. hãy viết phương trình hóa học của phản ứng.67%H và 18. Dung dịch A trong nước có môi trường gì? Tại sao? 3. (c) γ -amino axit. (d) δ -amino axit và (e) ε -amino axit.5 mol N2. (d) Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin. Bài 24: (a) Khi thuỷ phân từng phần tetrapeptit Ala-Met-Gly-Val thì có thể thu được bao nhiêu loại peptit mới ? (b) Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit A thì thu được 3 mol glyxin. (a) Viết các công thức cấu tạo có thể có của A. t ° .37.5M cần dùng để thuỷ phân hoàn toàn 3. 1. axit glutamic và prolin (công thức cho dưới đây).

02 mol NaOH hoặc 0. đimetyl. benzenamin Câu 17: Cho một hỗn hợp A chứa NH3. Metyl. C6H5NH2 + HCl  → C6H5NH3Cl + C. CH3CH2NH2<CH3NHCH3 D. 1 B. CH3NH2 + HNO2  → CH3OH + N2 + H2O Câu 14: Dung dịch nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím? A. C2H5NH2 D.1gam B. trimetylamin D. Anilin nguyên chất là chất lỏng. Tính bazơ của amin càbg mạnh khi nguyên tử nitơ cà giàu electron C. CH3Cl C. pCâu 12: Trật tự tăng dần độ mạnh của tính bazơ của dãy nào sau đây là không đúng? A.tính chất nào sau đây không hợp lí? A. 14. Z D. C2H5OH. CnH2n-7NH2 B. độc. 7. Y C. butan-3amin D.4 gam Câu 16: Amin bậc nhất đơn chức X tác dụng vừa đủ với lượng HCl có trong 120ml dung dịch HCl 0. anilin (C6H5NH2). CH3COOH Câu 10: Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác về tính chất vật lí của amin? A.2 gam C. 28. (Y) isopropylamin. Giá trị x. X B. C2H5OH B. đơn chức bậc nhất ? A. ancol propylic C. C2H5NH2 D. trimetyl amin là những chất khí dễ tan trong nước Câu 11: Các giải thích quan hệ cấu trúc. Chất có nhiệt độ sối cao thứ 2 trong dãy trên là A. HCHO và CH3NH2 thì chất khí dễ hóa lỏng nhất là : A.1 gam D. A cũng phản ứng vừa đủ với 0. số chất tồn tại ở trạng thái lỏng là A. có x đồng phân amin bậc nhất. tạo kết tủa trắng. Bậc amin được định nghĩa theo bậc của nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nhóm chức amin Câu 2: Xét các amin: (X) etylamin. Trong bốn chất này.1M thu được 0. Do NH2 đẩy electron nên anilin dễ tham gia phản ứng thế vào nhân thơm hơn và ưu tiên thế vào các vị trí o-. CH3Cl. CH3NH2 Câu 7: Trong các chất dưới đây. axit propionic Câu 8: Xét các chất: benzen (C6H6).C. etyl. 3 và 0 C.01 mol HCl. chất nào là chất khí? A. Lượng chất NH3. 3. NH3<CH3NH2<CH3CH2NH2 C. chứa một vòng bezen. 3 và 1 B. gốc R hút electron làm tăng độ mạnh tính bazơ và ngược lại D. 2 C. phenol (C6H5OH) và axit benzoic (C6H5COOH). 4 Câu 9: Cho bốn hợp chất hữu cơ là C2H5Cl. C6H5NH2 B. CH4 B. z lần lượt bằng: A. 4.075 mol Br2. 3 D. A min có từ hai nguyên tử cacbon trở lên trong phân tử bắt đầu xuất hiện hiện tượng đồng phân D. 4. 3. B. (Z) đimetylamin và (T) etylđimetylamin. CH3COOH và CH3CH2NH2. p-CH3C6H4NH2<p-O2NC6H4NH2 Câu 13: Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin? + A. Với amin RNH2. HCHO D.81 gam muối X là: A. lượng muối thu được bằng: A. CH3NH2 + H2O  → CH3NH 3 + OH − B. khó tan trong nước. A được trung hòa bởi 0. C2H5Cl C. CnH2n-3NHCnH2n-4 Câu 4: Ứng với công thức phân tử C4H11N. NH3 C. N. 2-etylpropan-1-amin B. C6H5NH2 và C6H5OH lần lượt bằng: Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 33 . Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ B. 19. Độ tan của amin giảm khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng D.05 mol H2SO4 loãng. 2 và 1 D. y. propanamin D. C6H5NHCnH2n+1 D. thì ở cùng điều kiện thường. C6H5NH2<NH3 B. màu đen C. CH3NHC2H5 Câu 15: Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0. T Câu 3: Công thức nào dưới đây là công thức của dãy đồng dẳng amin thơm. 2 và 1 Câu 5: Tên gọi nào sau đây đúng? A. C6H5NH2 và C6H5OH. Etanamin C. metanamin B. ancol metylic B. N-propyletanamin C. Các amin khí có mùi tương tự amoniac. Fe3+ + 3CH3NH2 + 3H2O  → Fe(OH)3 + 3CH3NH 3 D. N-đimetylpropan-2-amin Câu 6: Xét các khí CH4. CnH2n+1NH2 C. y đồng phân amin bậc 3. Amin bậc 2 là : A.

005 mol 0. C2H8N2 D. lần lượt là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa C. 0. nước rượu Câu 19: Để rửa sạch ống nghiệm còn dính anilin. 0.t Câu 26: Cho dãy chuyển hóa: Benzen  HNO3 / H→ X  F e/H C→ Y  NH3 → Z  l   2 SO4  Chất Y là A. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch metylamin dung dịch không đổi màu Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no. axit 2-aminobutanđioic C. ancol B. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của amino axit Câu 28: Amino axit không thể phản ứng với loại chất nào dưới đây? A. Val Câu 31: Cho α -amino axit mạch không phân nhánh A có công thức dạng H2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0. CH3NO2 Câu 21: Phản ứng nào dưới đây là đúng? −5 C A. Gly B.02 mol C. người ta nên rửa ống nghiệm bằng dung dịch nào dưới đây.1 mol NaOH tạo 9. nước muối C. dung dịch brom C. bậc nhất. axit 2-aminopentanđioic o o o Trang 34 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . C6H5NH2 + HNO2 → C6H5OH + N2 + H2O Câu 22: Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác? A.6 gam CO2. CH3I + NH3  → CH3NH2 + HI B.44 lit N2 (đktc). CH5N B. 0. B.1 mol α -amino axit A (dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo ra 11. C6H6 + NH3  → C6H5NH2 + H2 D.005 mol 0. axit (H+) và axit nitrơ D.005 mol 0.NH3 C6H5NH2 C6H5OH A. Phe D. Ala C. C2H7N C. 12. p-nitroanilin Câu 27: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. CH3NH2 và C2H5NH2 B. dung dịch muối ăn D. CH3OH D. C2H5NH2 và C3H7NH2 C.005 mol D. phân tử có đồng thời nhóm COOH và NH2 C. C3H7NH2 và C4H9NH2 D.6 gam H2O. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức. dung dịch axit mạnh B. D. A. Nhỏ vài giọt dung dịch brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng.6 gam H2O và 69. C2H7N2 Câu 25: Phản ứng điều chế amin nào sau đây không hợp lí? A.01 mol 0. nước giấm D. anilin B. CH3NH3Cl B. Phenylamoniclorua C.C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng một lượng không khí (giả thiết không khi có 20% thể tích khí O 2) vừa đủ thu được 17.24 lit khí CO 2 (đktc) và 3.02 mol Câu 18: Để khử mùi tanh của các. CH3N2Cl C. Amino axit có thể tồn tại ở dạng H2NRCOOH hoặc H3N+RCOOD. dung dịch đường ăn Câu 20: Cho CH3NH2 tác dụng với dung dịch hỗn hợp NaNO2 và HCl thì thu được sản phẩm hữu cơ nào sau đây:A. NaOH Câu 29: Xét các dãy chuyển hóa: Glyxin  N aO H→ A  H C→ X  l Glyxin  H C→ B  N aH→ Y l O X và Y là (biết NaOH va HCl lấy dư trong các giai đoạn phản ứng) A. Công thức phân tử của hai amin là: A. 0.005 mol 0. C6H5NH2 + HNO2 + HCl 0→ C6H5N2Cl + 2H2O 0− 5 C C. nên sử dụng loại nước nào dưới đây? A. Phản ứng giữa metylamin và hiđro clorua tạo ra khói trắng C. Nhúng mẫu quỳ tím vào dung dịch etylamin thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh B. P-aminoanilin D. dung dịch HCl. dung dịch bazơ mạnh C. trước khi rửa lại bằng nước? A. axit 2-aminopropanđioic B.02 mol 0.001 mol 0. lần lượt là ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa D. C6H5CN + 2H2  N → C6H5CH2NH2 i. Hợp chất H2NCOOH là amino axit đơn giản nhất. A là A. C6H5NH2 + HNO2 + HCl  → C6H5N2Cl + 2H2O D.02 mol B. đều là ClH3NCH2COONa B. nước đường B. lần lượt là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa Câu 30: Cho 0. đơn chức.55 gam muối. 2C2H5I + NH3  → (C2H5)2NH + 2HI C. A là A. Công thức phân tử của X là A. là đồng đẳng liên tiếp thu được 2.005 mol 0. C2H5NH2 + HNO2 + HCl  → C2H5N2Cl + 2H2O B.15 gam muối.

15 gam muối hữu cơ Z. Để phản ứng với các chất có trong Y cần dùng 300 mol dung dịch NaOH 1M. dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch Br2. H2N(CH2)4CH(NH2)COOH Câu 35: Cho 0.78. Từ X có thể trực tiếp điều chế A. C6H5ONa. thu được dung dịch B. CH3CH(NH2)COOH B. FeCl3. Hỏi dung dịch glyxin (trong nước) có Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 35 . Công thức phân tử của Y là A. quỳ tím D. thu được 2. lysin và axit glutamic. CH3COOH. 21. 1 B. Công thức của X là A. C5H12N2O2 C. C4H6N2O2 D. CH2=CHCOONH4 C. CH3CH(NH2)COOH B. axit 2-aminohexanđioic Câu 32: X là một aminoaxit tự nhiên. H2SO4 loãng.1 mol chất X (C2H8O3N) tác dụng với dung dịch chứa 0. Dung dịch này tác dụng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 0. Cho 1 mol X tác dụng hết với dung dịch HCl và cô cạn thì thu được 169. H2SO4 loãng.85 gam muối. Giá trị đúng của m là A.01 mol X tác dụng vừa đủ với 0. nilon-8 nilon-6.015 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo ra 2. (CH3)2C(NH2)COOH C. vừa tác dụng với dung dịch NaOH bằng A.6 Câu 34: X là một ω -amino axit mạch không nhánh. Cũng lượng X trên khi tác dụng với dung dịch NaOH lấy dư thấy tạo thành 2. (H2N)2CH(CH2)3COOH D. Cho 0.D. Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn khan. Kim loại Al D.2M. nilon-7 C.8 g Câu 44: Cho biết glyxin có pK1 = 2. mạch không nhánh. C5H10N2O2 Câu 41: Amino axit X chứa a nhóm COOH và b nhóm NH2. H2SO4 loãng. FeCl3. mỗi lọ chứa một trong các amino axit sau: glyxin. 5. 3 D. Cho 8. axit β-aminopropionic C. C6H5ONa C.5 g C. quỳ tím Câu 43: Cho 0. H2(CH2)3CH(NH2)COOH B. quỳ tím B. Lượng Y sinh ra tác dụng vừa đủ với 0. axit aminoaxetic B. 2 C. H2NCH2CH2COOH D. C4H7NO4 C. nilon-6 B. 15 g D.7 g B. Cho X tác dụng với NaOH thu được 177 gam muối. HCOONH3CH=CH2 Câu 38: Có ba lọ mất nhãn. axit α − aminopropionic D.5125 gam muối. H2N(CH2)3CH(NH2)COOH C. pK2 = 9. 0. Na2CO3. Cho 0. (H2N)2CH(CH2)4COOH Câu 36: Số đồng phân vừa tác dụng với dung dịch HCl. H2N(CH2)5COOH B. C3H7NO2 B. Cho 1 mol Y tác dụng hết với dung dịch HCl và cô cạn thì thu được 205 gam muối khan. A. Thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được cả ba dung dịch trên? A. H2SO4 loãng. axit α − aminoglutaric Câu 33: X là một ω -aminoaxit mạch không nhánh chứa một nhóm amin (NH2) và một nhóm axit (COOH). X là: A. Na2CO3. 12.295 gam muối. H2N(CH2)6COOH D.01 mol một aminoaxit A (một amino axit thiết yếu. Công thức cấu tạo của X là: A. FeCl3. C4H10N2O2 B. có chứa nhóm amin cuối mạch) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 0.5 gam muối khan. quỳ tím. không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư.3M. 4 Câu 37: Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C3H7O2N. Cho toàn bộ lượng Y này tác dụng với HCl thu được 18. Công thức đúng của X là: A. C6H14N2O2 D.01 mol HCl tạo muối Y. CH3CH2CH(NH2)COOH D. Công thức phân tử của X là A.1 mol X tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra muối hữu cơ Y. A là A. H2N(CH2)4CH(NH2)COOH C. FeCl3. dung dịch NaHCO3 B. quỳ tím B.11 gam muối hữu cơ Z. (CH3)2CHCH(NH2)COOH Câu 40: Amino axit Y chứa một nhóm COOH và 2 nhóm NH2. CH3COOH. C5H7NO2 Câu 42: Dung dịch metylamin có thể tác dụng với chất nào sau đây: Na2CO3.02 mol NaOH tạo 1. X tác dụng với dung dịch NaOH.35.9 gam X tác dụng với 200ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y.2 mol naOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ tím tẩm ướt và dung dịch Y. dung dịch NaNO2/HCl Câu 39: X là một α -amino axit chứa một nhóm COOH và một nhóm NH2.

Giá trị của m là A. D. D. pH >7 B.4. B. metyl amin. C. 16. dung dịch HCl.A.48 lít hoãn hôïp Z (ôû ñktc) goàm hai khí (ñeàu laøm xanh giaáy. đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. C. (Trích đề thi ĐH khối A 2009) Câu 52: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là A. giấy quì tím. H2NCH2CH2COOH C. natri axetat. Không xác định.75. T. Cho 10. CH3CH(NH2)COOH (Trích đề thi ĐH khối A 2007) Câu 46: Cho hoãn hôïp X goàm hai chaát höõu cô coù cuøng coâng thöùc phaân töû C2H7NO2 taùc duïng vöøa ñuû vôùi dung dòch NaOH vaø ñun noùng.2. anilin. D. Z. Y. B. D. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Z. natri hiđroxit.73%. D. H2NC2H4COOH. quyø aåm). vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. CH2=CHCOONH4. amoniac. B. amoni clorua. H2NCH2COO-CH3 (Trích đề thi CĐ 2007) Câu 51: Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư). (Trích đề thi ĐH khối B 2007) Câu 49: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là: A. (Trích đề thi ĐH khối A 2009) Câu 53: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. Tæ khoái hôi cuûa Z ñoái vôùi H2 baèng 13. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư). Trong phân tử X. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường. nước brom. làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. C4H8O4N2. X. H2NCH2COOH B. C5H11O2N. tuỳ nồng độ Câu 45: α-aminoaxit X chöùa moät nhoùm -NH2. thu được m2 gam muối Z. 9. (Trích đề thi ĐH khối B 2007) Câu 50: Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. (Trích đề thi ĐH khối B 2007) Câu 48: Có 3 chất lỏng benzen. 7.5 gam B. Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Y.45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. thu ñöôïc 13. X. metyl amin.3 gam X taùc duïng vôùi axit HCl (dö). Cl = 35. Y. pH < 7 D. muối amoni của axit cacboxylic (Y). 8. dung dịch NaOH. Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là A. thu được m1 gam muối Y. 15. 8. natri hiđroxit. 10. D. CH3CH2CH(NH2)COOH D. pH = 7 C. Anilin tác dụng với axit nitrơ khi đun nóng. B. dung dịch NaCl.m1 = 7. Cho 10. 9. Z. C = 12. thu ñöôïc dung dòch Y vaø 4. thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C. 14. C4H10O2N2. Biết m2 . Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là A.6. Coâ caïn dung dòch Y thu ñöôïc khoái löôïng muoái khan laø (cho H = 1. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Trang 36 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . N lần lượt bằng 40.85 gam muối khan. O = 16.3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. B. dung dịch NaOH. C. dung dịch phenolphtalein. amin (Z). amoniac. stiren. C. sinh ra bọt khí. metyl amin. C. thu được muối điazoni. (Trích đề thi ĐH khối A 2009) Câu 54: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. este của aminoaxit (T).865% và 15.95 gam muoái khan. H2NCOO-CH2CH3.3 gam C. amoniac. Coâng thöùc caáu taïo thu goïn cuûa X laø (cho H = 1.8. anilin. Khi cho 4.449%. Công thức phân tử của X là A.5) A.. N = 14. C. O = 16. C5H9O4N. B. C. B. T. Y. H. X.9 gam D. N = 14.5. C. T. còn lại là oxi. B. C = 12. D. Khí Y nặng hơn không khí.7 gam (Trích đề thi ĐH khối A 2007) Câu 47: Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X). Na = 23) A. anilin.

D. C. (Trích đề thi ĐH khối B 2008) Câu 64: Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z. axit α-aminopropionic. (Trích đề thi ĐH khối B 2008) Câu 63: Muối C6H5N2+Cl. 2. CH3NH2 và NH3. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là A. 8. Để điều chế được 14. C. H2N-CH2-COONa.1 mol và 0. 0.5M. CH2=CHCOONH4. 5. H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N +-CH2-COO − B. metyl aminoaxetat. C. C2H2. C6H5OH (phenol). Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức. B. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. 0. CH3OH và NH3. H3N-CH2-COOHCl-. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. C. (Trích đề thi ĐH khối B 2009) Câu 57: Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau: Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%.1 mol. C.D. D. phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.02 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0. Aminoaxit là những chất rắn. H2NCH2COOCH3. (H2N)2C3H5COOH. D. cô cạn dung dịch thu được 11. Khi phản ứng với dung dịch NaOH. D. kết tinh.3 mol. (Trích đề thi CĐ khối 2009) Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 37 . D. H2N-CH2-COOH.0 gam. ClH3N-CH2-COOH. (Trích đề thi ĐH khối A 2009) Câu 55: Cho hai hợp chất hữu cơ X. (Trích đề thi ĐH khối B 2009) Câu 56: Cho 0. Trong dung dịch. CH3OH và CH3NH2. H3N+-CH(CH3)-COOHCl-. C.02 mol X tác dụng vừa đủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. 4. C2H4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. CH2=CH-COOH. 186. H2N-CH(CH3)-COOH. (Trích đề thi ĐH khối B 2008) Câu 61: Cho 8. B. H2NC3H6COOH. 4. 2. C2H5OH. 3. Các chất Z và T lần lượt là A. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. 0.8 gam. H2N-CH2-COOH. 5. lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là A.05 gam C6H5N2+Cl. H2NCH2CH2COOH. C. 6.(với hiệu suất 100%). Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là A. 7.0 gam. D. Công thức của X là A. 93. C. B.(phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). C6H5NH2 (anilin). Mặt khác 0. H2NC3H5(COOH)2. B. 55. C6H6 (benzen). (Trích đề thi ĐH khối B 2009) Câu 58: Phát biểu không đúng là: A. D. B.7 gam chất rắn. 3. H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. (Trích đề thi ĐH khối B 2008) Câu 62: Cho dãy các chất: CH4.6 gam. D.1M thu được 3. D. 111. amoni acrylat. Tên gọi của X là A.9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1. B. sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là: A. B. 0. D. HCOOH3NCH=CH2. B. (Trích đề thi ĐH khối B 2008) Câu 60: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư). tan tốt trong nước và có vị ngọt. C. axit β-aminopropionic. B. (Trích đề thi CĐ khối 2009) Câu 65: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là A. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C. H3N+-CH2-CH2-COOHCl-. còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. D. C2H5OH và N2.1 mol và 0. 5. H2N-CH2-CH2-COOH. (Trích đề thi ĐH khối A 2008) Câu 59: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua). H2NC2H3(COOH)2.2 mol.4 mol.1 mol và 0. B. C.1 mol và 0. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin).67 gam muối khan. H3N+-CH2-COOHCl-.

Cô cạn Z thu được 1. 2. (Trích đề thi CĐ khối 2008) Câu 73: Chất nào sau đây vừa lưỡng tính. B. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là A. nóng. CH3CH2COOCH2NH3Cl B. glixerol. B. 2. quỳ tím và dung dịch BaCl2 D. axit glutamic. C6H5NH2 (anilin). D. CH3COONH3CH3. CH3-CH2-CH2-NO2 Câu 74: Có 4 dung dịch không màu: glucozơ. (Trích đề thi CĐ khối 2009) Câu 69: Cho từng chất H2N−CH2−COOH. 6.82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức. H2N-CH2-COONa và ancol Y. H2N-CH2CH2-COOH C. 4. 3. B. 5.55 gam muối khan. B. HCOONH2(CH3)2. Làm bay hơi dung dịch Y được 9. D. Số phản ứng xảy ra là A. đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. 479. CH3CH2COOH. D. HCl và BaCl2 C. hỏi có thể thu được tối đa bao nhiêu đipeptit? A. HCl và AgNO3 trong NH3 B. (Trích đề thi CĐ khối 2008) Câu 71: Cho 5. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là A. 3. Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH. D. 3 Trang 38 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . A. CH3CH(NH2)COOCH2Cl Câu 77: Tiến hành phản ứng từ hỗn hợp glyxin và alanin. Hãy chọn cặp thuốc thử thích hợp để nhận biết cả 5 chất. quỳ tím và AgNO3/NH3 Câu 76: Chất X có công thức phân tử là C4H10O2NCl. 453. I2 C. C. C.0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. H2NC4H8COOH. natri iođua.64 gam muối khan. Công thức của X là A. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH. 328. B. H2NCH2COOH. CH3−COOH. 5. CH3CH2OOCCH2NH3Cl C. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH. Công thức cấu tạo của Y là A. B. HCOONH3CH2CH3. 4. D. 382. to Câu 75: Có 5 dung dịch không màu: axit fomic.Câu 66: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N Biết: Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là A. (Trích đề thi CĐ khối 2008) Câu 72: Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol). vừa tác dụng với H2? A. D. (Trích đề thi CĐ khối 2009) Câu 68: Cho 1. to B. C. CH3CH(NH2)COOH D. C. Cho 15. 2 B.9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. HNO3 đặc. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được sản phẩm NaCl. lysin. B. B. CH3COOCH2CH2NH3Cl D. Ag2O trong dung dịch NH3 D. CH3CH2CH2NH2. 3. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH. 4. H2NCH2COOH.4 gam muối khan. hồ tinh bột và lòng trắng trứng. glyxin. CH3CH2COONH4. 5. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19. C. (Trích đề thi CĐ khối 2009) Câu 70: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. C. mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. H2NC3H6COOH. (Trích đề thi CĐ khối 2009) Câu 67: Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Hãy chọn chất nào trong số các chất cho dưới đây để nhận biết được cả bốn chất? A. Nếu phân tử khối của X bằng 100. H2NC2H4COOH. CH3−COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (to) và với dung dịch HCl (to). C. CH2=CH-COONH4 B. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là A.

C. CH− 3 (3) < (2) < (1) < (4) . Do nh©n th¬m benzen hót electron. D. CH 3 −CH− CH2− CH CH CH3 − − | | | OH NH 2 CHO metylamim (3). Cho c¸c chÊt sau : CH3CH2NHCH3(1). 6 C. B. CH3CH2CH2NH2(2). B. metyletyl amino butan D.Cho c¸c chÊt sau: Ancol etylic (1). D-C-B-E-A C. 3 C.Cã bao nhiªu ®ång ph©n amin øng víi CTPT C4H11N ? A.NH2 ®Èy electron lµm t¨ng mËt ®é electron ë c¸c vÞ trÝ o. C. Khi ®èt nãng mét ®ång ®¼ng cña metylamin ngêi ta thÊy tØ lÖ thÓ tÝch c¸c khÝ vµ h¬i VCO2 : VH2O = 2 : 3 . A-D. 7 D. etylmetyl amino butan C. D. 3-amino-5-hi®roxi-2-metylhexanal. (2) < (3) < (1) C. (CH3)3N (3). Do nh©n th¬m benzen ®Èy electron. (4). axit axetic D·y s¾p sÕp theo chiÒu cã nhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn lµ d·y nµo ? B. 4-amino-5-oxohexanol. E là kí hiệu các gốc α -amino axit khác nhau). Do nh©n th¬m benzen cã hÖ thèng liªn kÕt π bÒn v÷ng. C. 5 Câu 79: Thuỷ phân từng phần một pentapeptit thu được các đipeptit và tripeptit gồm C-B. Nguyªn nh©n nµo sau ®©y lµm anilin t¸c dông ®îc víi níc brom? A. C«ng thøc ph©n tö cña amin lµ Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 39 .TÝnh baz¬ t¨ng dÇn theo d·y nµo ? A. etylamim (2). A-B-C-D-E B. C. 4 D.Hîp chÊt cã CTCT nh sau ph¸p IUPAC lµ: A. 5 6 Câu2. (2) < (3) < (4) < (1) CH3 − CH2 − CH2 − 2 N CH − | CH3 CH2 − C. 5 Câu 3. 4 D. Câu 8. C-B-E-A-D D. 2 B. Trình tự các amino axit trong peptit trên là A. metyletylbutylamin . 5 Câu 78: Thuỷ phân hoàn toàn polipeptit sau thu được bao nhiêu amino axit? H2N CH2 CO NH CH CO NH CH CONH CH2 COOH H2C COOH H 2C A. (1) < (2) < (3) (3) < (1) < (2) B. A. (1) < (3) < (2) < (4) Câu 6. 8 B. (3) < (2) < (1) D. 5-hi®roxi-2-metyl-3- D. D-C. B-E và D-C-B (A.vµ p- Câu 4. Câu 5. B. Amin cã CTPT C4H11N cã mÊy ®ång ph©n m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh ? A.Hîp chÊt cã CTCT nh sau: thêng lµ A. 2 D. 5-oxo-4-aminohexanol-2.Tªn theo danh ph¸p th«ng B. aminohexanal. Tªn hîp chÊt theo danh B. 3 C. (2) < (3) < (4) < (1) D. A-D-C-B-E CHƯƠNG 3: AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN Câu1. Do nhãm . butyletylmetylamin Câu 7.

30 và 70% Câu 19.1 mol C. CTCT cña A lµ A. Khi thủy phân hoàn toàn 55.15 mol D.A. CH2 = CH . H2N.58 % vµ 46. Một hemoglobin (hồng cầu của máu) chứa 0.C2H5 B.41% B.CH2 .42 % Câu 14 . C4H11N D.45%. X là A. 7.2 mol Câu 11. tetrapeptit C.53 % vµ 41. H2N − (CH2)3 − COOH Câu 21. 0. CH3NH2 vaø C4H9NH2.COONH3 . Khối lượng mol phân tử của A <100 g/mol.H2NCH2CH2COOH C. Cho m gam hỗn hợp X gồm glixin và alanin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được m+11 gam muối. §un A víi dung dÞch NaOH thu ®îc mét hîp chÊt cã CTPT C2H4O2NNa vµ chÊt h÷u c¬ B. Phân tử khối gần đúng của hemoglobin trên là : Trang 40 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . C3H9N và C4H11N D. 15.95 gam một peptit X thu được 66.CH2 . 100 ml D. Đipeptit Câu 18.6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 7.73% còn lại là oxi.CH2COO . 40. C2H7N vµ C3H9N C.7 gam D. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thì cần 35.58g hoãn hôïp 2 amin no ñôn chöùc baäc 1 (coù soá ngtöû C nhoû hôn hoaëc baèng 4) phaûi duøng 1 lít dd X.17 % D. C3H7NH2 vaø C4H9NH2.4% Fe (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử Fe).75 gam alanin (amino axit duy nhất). B. m có giá trị là : A. A có CTCT như thế nào. CTPT cña hai amin lµ A. Y t¸c dông võa ®ñ víi 450 ml dung dÞch NaOH 1M.47 % C.CH3 Câu 15. Ñeå trung hoaø hoaøn toaøn 0.COOC2H5 D. Aminoaxit trên có công thức cấu tạo là: A. etylmetylamin. Coâng thöùc cuûa 2 amin coù theå laø A. §èt ch¸y hoµn toµn a mol hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc thu ®îc 5.15 g hçn hîp X gåm (CH2NH2COOH vµ CH3CHNH2COOH) t¸c dông víi 200 ml dung dÞch HCl 1M thu ®îc dung dÞch Y. H2NCH(COOH)2 Câu 16 . Phần trăm số mol các amin trong X theo chiều tăng dần phân tử khối là : A. Gi¸ trÞ cña V lµ A. KÕt qu¶ kh¸c Câu 10.1 gam B.05 mol B. C3H9N C. H. Gi¸ trÞ cña V: A. N lần lượt là 40.pentapeptit D. Hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp có phần trăm khối lượng nitơ là 20.CH2 . 25% và 75% C.28 lít O2 (đktc).3 gam C. C. 150 ml C.144%. D.83 % vµ 44. Caû A vaø B.A lµ mét hîp chÊt h÷u c¬ cã CTPT C5H11O2N.§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng.H2NCH2CH2CH2COOH D.Cho 9 g hçn hîp X gåm 3 amin: propylamin. 41. KÕt qu¶ Câu 9. 200 ml D. CH3 − CH(NH2) − COOH B. Đốt chấy hết a mol aminoaxit X được 2a mol CO2 và a/2 mol N2. 200 ml Câu 13. Cho 13. Cho h¬i B qua CuO/t0 thu ®îc chÊt h÷u c¬ D cã kh¶ n¨ng cho ph¶n øng tr¸ng g¬ng. 53. 20% và 80% D.9 gam Câu 17.4 g H2O. A tác dụng được với NaOH và với HCl. thu ®îc 22 g CO2 vµ 14. H2N − (CH2)2 − COOH C. PhÇn tr¨m khèi lîng cña mçi chÊt trong X lµ A. CH3(CH2)4NO2 C. 100ml B. CH3NH2 vµ C2H7N và C5H13N B. 38.Cho 20. C2H7N kh¸c B. BiÕt dung dÞch Y t¸c dông võa ®ñ víi 250 ml dung dÞch HCl 1M. 0.CH2 . Chất A có thành phân % các nguyên tố C. DD X goàm HCl vaø H2SO4 coù pH=2. Câu 20 . 58. 0.2 g H2O. tripeptit B. Gi¸ trÞ cña a lµ A.86%. 0. 55.H2NCH2COOH B. A.35 g hçn hîp X gåm CH2NH2CH2COOH vµ CH3CHNH2COOH t¸c dông víi V ml dung dÞch NaOH 1M thu ®îc dung dÞch Y. 250 ml B. trimetylamin X t¸c dông võa ®ñ víi V ml dung dÞch HCl 1M. C2H5NH2 vaø C4H9NH2. 43. NH2 .52. 150 ml C. có nguồn gốc từ thiên nhiên. 50% và 50% B. H2N − CH2 − COOH D.59%vµ 7. C4H11N Câu 12.

X là amin no đơn chức mạch hở và Y là amin no 2 lần amin mạch hở.1020. 6. 0. §Ò thi m«n hoa 12 kiem tra bai 2 ( 25 cau ) (M· ®Ò 126) C©u α-aminoaxit X chøa 1 nhãm -NH2. 18000 Câu 22. 15000 D. H2NCH2CH2CO B. Câu 23.1 B. Cho 10. 465 g B. C©u Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là 7: A. H2NCH2COOH . –Trung hòa hỗn hợp gồm b mol X và a mol Y cần dung dịch chứa 0.2 mol. 40. C.525 gam + Câu 25. 0. 32. 4 B. natri axetat C©u Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc). 0. 3 . 48.02.4 mol HCl và tạo ra p gam hỗn hợp muối.1 mol và 0. B.3 . Do metylamin cã liªn kÕt H liªn ph©n tö. C. 1 .1 mol và 0. . 0.3 mol. (C2H5)2NH (2). 2 3 . C©u Trong số các loại tơ sau: 9 : [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là A.4 gam B.02 gam C. Số mắt xích -CH2-CHCl. 6.25gam vinylclorua được m gam PVC. dung dịch KOH và CuO.41. Quú tÝm C. B.1 mol và 0. 564 g 546 g .3 gam X t¸c dông víi axit HCl (d).8M cần bao nhiêu gam hộn hợp gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17. Do ph©n tö metylamin t¹o ®îc liªn kÕt H víi H2O Câu 24. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ: .2 B.3 C. C©u Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ 4: D A. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . CH3CH(NH2)CO C. D. C2H5-NH2.02. D CH3CH2CH(NH2 A. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 41 .4 mol. 1 : thu ®îc 13. C. amoniac. B. C.A. D. 1 . 38 gam C.75 gam D.(với hiệu suất 100%). Để kết tủa hết 400ml dung dịch hỗn hợp HCl 0.1 1 . Metylamin dÔ tan trong H2O do nguyªn nh©n nµo sau ®©y ? A. –Trung hòa hỗn hợp gồm a mol X và b mol Y cần dung dịch chứa 0. 2 .9 gam B.1022. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. p có giá trị là : A. 12000 B. C©u Ph©n biÖt 3 dung dÞch H2N-CH2-COOH.95 gam D. Muối C6H5N2 Cl (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). anilin. D. D. sản phẩm thu được đem 8 : khử thành anilin. )COOH OH OH C©u Câu 2: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này 2 : lần lượt với A. .có 6 : trong m gam PVC trên là A.1 mol. Để điều chế được 14.25? A.95 gam muèi khan. D·y c¸c chÊt 3 : s¾p xÕp theo chiÒu gi¶m dÇn tÝnh baz¬ lµ: D A.1 mol và 0.1021. 2 . 6. B. C6H5NH2 (3). D. natri hiđroxit B. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là D A. 14000 C.02. CH3COOH . Không đủ điều kiện để tính. C©u Trùng hợp hòan tòan 6.05 gam C6H5N2+Cl. dung dịch KOH và dung dịch HCl.15 gam hỗn hợp muối. chØ cÇn 5 : mét thuèc thö Dung dÞch D A. 6. .5 mol HCl và tạo ra 43. 456 g C. 51. Do ph©n tö metylamin ph©n cùc m¹nh.có cùng số cacbon.02. Do nguyªn tö N cßn cÆp electron tù do dÔ nhËn H+ cña H2O. 5 C. C. . [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). 2 . C©u Cho c¸c chÊt sau ®©y : C2H5-NH2 (1). 3 .5M và FeCl3 0. natri kim loaÞ Dd HCl NaOH. 40.

CH2. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. . dung dịch Br2. C©u CTCT cña alanin lµ : 12 : H2N-CH2-CH2CH3-CH(NH2)A. nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng 14 : cụ. 6. . C3H5NO3 D. Tơ thuộc loại poliamit là C©u 20 : A. C3H9N C3H6O B. 11 : A. 3 C©u 18 : A.6 lít C2H4 (đktc).68 gam muèi. 2 3 4 H3 C©u Câu 21 : Thủy tinh hữu cơ được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây :. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là CH2=CHCl. CH3. c« c¹n dd thu ®îc 21.1g H2O.CH=C=CH2. NH3. CH3. 2 .5 M.CH2-)n. 320ml 32ml . NH3. D.9 gam mét hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö C3H7O2N ph¶n 16 : øng víi 100 ml dd NaOH 1. X¸c ®Þnh CTCT cña A ? . C. dung dịch NaOH. dung dịch NaOH. C.CH2-)n. 2 B. Etan C©u Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen. propan D. HCOONH3CH2C C. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ: CH2=CHHCOOH3NCH= H2NCH2COOCH D H2NCH2CH2CO A.12 lít N2 (đktc) và 8. Nung B víi NaOH r¾n thu ®îc 1 hidrocacbon ®¬n gi¶n nhÊt. khí CO2 D. khí B. khí CO2 CO2.CH=CH. OH 3 C©u Câu 1: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là 17 : NaOH.3 . 4. anilin.3 gam. H2N. ®èt cháy hoàn toàn 5.3 gam.CH2. CH2=CH2. vinyl clorua B. CH3COONH3CH CH3CH2COONH D HCOONH2(CH3) A. khí CO2 C©u Cho chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö C2H8O3N2 t¸c dông víi dd NaOH. B. (.CH3. H2N. C©u Cho biÕt c«ng thøc nµo díi ®©y lµ thµnh phÇn chÝnh cña m× chÝnh ? 22 : Trang 42 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . 15 : thu ®îc chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc Y vµ c¸c chÊt v« c¬. 1 . dung dịch HCl. NH3. C©u 19 : A. C. COOH. Metyl metacrilat D. B.COOH Trùng hợp 5. dung dịch NaCl. ®¬n chøc lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông võa ®ñ víi dd HCl 1M. COOH C©u Chất tham gia phản ứng trùng hợp là 13 : A. CH3-NH2. CH2=CH2. CH3. Propilen.CH2.CH2.3 gam. COONH4 CH2 .D 1. C3H7NO2 Cho 10 gam hçn hîp gåm 3 amin no. Vinyl clorua C. dung dịch NaOH. C6H5NH2. C©u Hîp chÊt h÷u c¬ A cã c«ng thøc C3H9O2N. 85 B. 16ml C. 5. Cho A ph¶n øng víi dd NaOH. 68 45 .COOH.CH(NH2). điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là A.3 gam. B. 10 : ®un nhÑ thu ®îc muèi B vµ khÝ C lµm xanh giÊy quú Èm.9g một hợp chất hữu cơ đơn chưc X thu được 6. Khèi lîng ph©n tö theo ®vC cña Y lµ: D A. CH3. D.CH=CH. ThÓ tÝch dd HCl ®· dïng: D 160ml B. C.CH2.NH-CH2-CO-)n. B. anilin C. Công thức của X là : C. 1 . D. A. . H2N-CH2-COOH D.CH= CH2. B. H2N. C©u 21 : A. c« c¹n dd ®îc 11. (.72 lít CO2. B.3 C. dung dịch Br2. C. Cho các polime sau: (-CH2. 46 C.7 gam chÊt r¾n. C©u Cho 8. NaOH.CH=CH-CH3. C. CH3-NH2 B. Styren. A. toluen.COOH CH2=CH2. dung dịch HCl. 7. 1. CH2=CH.COOH. 2 .

Aminoaxit naøo sau ñaây coù hai nhoùm amino. Ngöûi muøi B. Thöù töï taêng daàn löïc bazô laø : A. Khi thay H trong phaân töû NH3 baèng goác hiñrocacbon ta thu ñöôïc amin. 5 D. D. (CH3)3N AMINO AXIT VAØ PROTEIN. 4 C. HCl.A. Quì tím D.Khi thay H trong phaân töû H2O baèng goác hiñrocacbon ta thu ñöôïc ancol. C2H2.Nñimetyletanamin Caâu 4 : Hôïp chaát CH3 – NH – CH2CH3 coù teân ñuùng laø A. Na2CO3. NaOH. A. Coù bao nhieâu teân goïi phuø hôïp vôùi coâng thöùc caáu taïo: (1) H2N− 2− CH COOH : axit amino axetic. AMIN Caâu 1: Coù 4 hoùa chaát: metylamin (1). 4 3 . N-etylmetanamin D. HCl C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH D. (4) HOOC− [CH2]2− CH(NH2)− COOH : Axit α . NH3 Caâu 15. CH3COOH D.96% clo về khối lượng. (CH3)2NH – CH3 D. Caâu 5 : Coù theå nhaän bieát loï ñöïng dung dòch CH3NH2 baèng caùch A. C6H5-CH3 C©u Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63. (CH3)2NH – CH3 D. C6H5-CH3. C. 2 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 43 . C©u 23 : A. (CH3)2NH – CH3 D. H2NCH2COONa HOOCCH2CH2CH(NH2)COONa (b) D. (CH3)2CH – NH2 C. 6 B. 3 B. (CH3)2CH – NH2 C. 5 D. (5) H2N− [CH2]4− CH (NH2)− COOH : Axit α . 5 D. ñimetylmetanamin. CH3NH2 B. C6H12(xiclohexan). axit 2–amino–3–metyl butanoicC. nước Br2 D. protein luôn là chất hữu cơ no C©u Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin.amino enantoic. 4 C. Câu 14: Để chứng minh tính lưỡng tính của NH2 − CH2 − COOH (X). H2N – [CH2] – NH2 B.ε . Ñimetyletanamin C. dd HCl B. ta cho X tác dụng với: A. C¶ b vµ c ®Òu ®óng Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn B. Valin Caâu 16 : Aminoaxit coù coâng thöùc caáu taïo sau ñaây. trung bình 1 phân tử clo 25 : phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. 5 D.dd NaCl Caâu 11 : Chaát naøo laø amin baäc 2 ? A.amino caporic.6 Caâu 8 : ÖÙng vôùi coâng thöùc C5H13N coù soá ñoàng phaân amin baäc 3 laø A. Amino axit laø hôïp chaát höõu cô ña chöùc coù 2 nhoùm NH2 vaø COOH C.6 Caâu 7 : ÖÙng vôùi coâng thöùc C4H11N coù soá ñoàng phaân amin baäc 2 laø A. 3 B. 4 C. Axit amino Glutaric D. (2) < (3) < (1) < (4) D. C. N. NaOOCCH2CH2CH(NH2)COONa (c) B. ñiphenylamin (3). 3 B.(3) < (2) < (1) < (4) Caâu 2 : Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng : A.ñiamino caporic. HNO3. C. teân goïi naøo khoâng ñuùng : CH 3 − CH − CH − COOH CH3 NH 2 A. 5 D. Axit Glutamit B. dd NaOHC. N-Ñimetyletanamin D. C6H5-NO2 D. (2) H2N− [CH2]5− COOH : axit ω . Khi thay H trong hiñrocacbon baèng nhoùm NH2 ta thu ñöôïc amin B. A. CH3NH2 B. Trimetylmetanamin B. (3) H2N− [CH2]6− COOH : axit ε . (4) < (1) < (2) < (3) B. Lysin C. Theâm vaøi gioït H2SO4 C. phenylamin (2). C6H5-NO2 B. (CH3)3N Caâu 12 : Chaát naøo coù löïc bazô maïnh nhaát ? A. Caâu 3 : Hôïp chaát CH 3 − N(CH 3 ) − CH 2CH 3 coù teân laø: A. 4 C. (CH3)2CH – NH2 C.Theâm vaøi gioït NaOH Caâu 6 : ÖÙng vôùi coâng thöùc C3H9N coù soá ñoàng phaân amin laø A.amino Glutaric. C2H2. CH4. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ.6 Caâu 9 : ÖÙng vôùi coâng thöùc C7H9N coù soá ñoàng phaân amin chöùa voøng benzen laø A. ñimetylamin (4). Valin B. Axit α–amino isovaleric Caâu 17. etylmetylamin C. ñimetylamin B. NaOH B. Alanin D. 3 B. (CH3)3N Caâu 13 : Chaát naøo coù löïc bazô yeáu nhaát ? A. Giá trị của k là D A. 3 B. 5 C. 4 C. (2) < (3) < (1) < (4) C. X và Y tương ứng là 24 : A.6 Câu 10: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A.

H2N− CHOH− 2 NO Caâu 24 : Cho caùc caâu sau: (1) Peptit laø hôïp chaát ñöôïc hình thaønh töø 2 ñeán 50 goác α amino axit. Ala-Val-Phe-Gly C. Ala-Phe. (2) ñuùng D. (4) Coù 3 α -amino axit khaùc nhau.Ala vaø 1 tripeptit Gly-Gly-Val. Ala− Ala− Val B. Soá nhaän ñònh ñuùng laø: A. Soá nhaän xeùt ñuùng laø: A. (2) ñuùng C. Keát hôïp I2 vaø Cu(OH)2 C. NaOH B. H2N–CH2–CH2–COOH B. A. Soá nhaän ñònh ñuùng laø: A. amino axit ñoù. ngoaøi thu ñöôïc caùc amino axit thì coøn thu ñöôïc 2 ñi peptit: Ala-Gly. HCl C. D. ngoaøi caùc α -amino axit coøn thu ñöôïc caùc ñi petit: Gly-Ala. (2) sai B. Chæ duøng Cu(OH)2 D. (1) sai. 4 C.Caâu 18. Ala-Gly-Gly-Gly-Val B. Cho caùc caâu sau ñaây: (1) Khi cho axit Glutamic taùc duïng vôùi NaOH dö thì taïo saûn phaåm laø boät ngoït. HONHCOONH4. (2) Axit Glutamic laøm quyø tím hoùa ñoû. saûn phaåm seõ coù phaûn öùng maøu biure. CH − CH − COOH D.amino axit chỉ coù theå taïo ra 3 tripeptit khaùc nhau. 3 B. (3) Soá lkeát peptit trong ptöû peptit maïch hôû coù n goác α . H2N – COO – NH3OH B. Gly-Ala-Phe-Val Caâu 29 : Cho caùc nhaän ñònh sau: (1) Peptit laø nhöõng hôïp chaát chöùa caùc goác α -amino axit lieân keát vôùi nhau baèng nhöõng lieân keát peptit . A. (5) Khi cho amino axit taùc duïng vôùi hoãn hôïp NaNO2 vaø CH3COOH khí thoaùt ra laø N2. coù theå taïo ra 6 peptit khaùc nhau coù ñaày ñuû caùc goác α Soá nhaän ñònh ñuùng laø: A.amino axit laø: 3 mol Glyxin . 1 mol Alanin. A taùc duïng ñöôïc vôùi KOH taïo ra moät bazô vaø caùc chaát voâ cô. Oligo peptit goàm caùc peptit coù töø 2 ñeán 10 goác α -amino axit mol Valin. (1) sai. A. Phe-Va. 5 D.Gly− Val− Ala Caâu 26 : Cho caùc phaùt bieåu sau: (1) Phaân töû ñipeptit coù hai lieân keát peptit. 1 B. 1 B.CH − CH − CH 3 2 2 OH OH OH NH 2 Caâu 23 : Hôïp chaát A coù coâng thöùc phaân töû CH6N2O3. (2) Protein ñôn giaûn ñöôïc taïo thaønh chæ töø caùc α -amino axit.2 Caâu 21 : 1 thuoác thöû coù theå nhaän bieát 3 chaát höõu cô : axit aminoaxetic. 1 B. 4 Caâu 27 : Coâng thöùc naøo sau ñaây cuûa pentapeptit (A) thoûa ñieàu kieän sau: + Thuûy phaân hoaøn toaøn 1 mol A thì thu ñöôïc caùc α . Gly-Gly-Ala-Gly-Val C. axit propionic.CH3OH/HCl Caâu 22 : Coâng thöùc caáu taïo cuûa glyxin laø: A. (2) Taát caû caùc peptit ñeàu phaûn öùng maøu biure.4 Caâu 20. H2N – CH2 – COOH C. Soá ñoàng phaân amino axit laø A. Gly-Ala-Val-Phe D.amino axit laø n -1. etylamin laø A. Gly-Ala-Gly-Gly-Val D. Gly – Ala – Gly D. (4) Caùc mino axit ñeàu laø chaát raén ôû nhieät ñoä thöôøng.4 Caâu 25 : Peptit coù coâng thöùc caáu taïo nhö sau: H 2 N − CH − CO − NH − CH 2 − CO − NH − CH − COOH CH3 CH(CH3 )2 Teân goïi ñuùng cuûa peptit treân laø: A. loøng traéng tröùng ta seõ duøng thuoác thöû naøo sau ñaây: A. Chæ duøng I2 B. 3 D. 3 D. (3) Töø 3 α .Gly-Ala-Gly-Val-Gly Caâu 28 : Thuyû phaân khoâng hoaøn toaøn tetra peptit (X). A. 3 D. 2 C. Trang 44 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . Ala− Gly− Val C. Val-Phe-Gly-Ala B. mì chính. (3) Dung dòch cuûa caùc amino axit ñeàu coù khaû naêng laøm quyø tím chuyeån maøu. (3) Lysin laøm quyø tím hoùa xanh. Caáu taïo naøo laø ñuùng cuûa X. 2 C. 3 D. tìm nhaän ñònh khoâng ñuùng. Cho caùc nhaän ñònh sau: (1) Alanin laøm quyø tím hoùa xanh. Protein phöùc taïp taïo thaønh töø caùc protein ñôn giaûn coäng vôùi thaønh thaønh phaân phiprotein. (2) Phaân töû caùc amino axit chæ coù moät nhoùm NH2 vaø moät nhoùm COOH. Gly. Keát hôïp I2 vaø AgNO3/NH3 Caâu 31 : Cho caùc nhaän ñònh sau. (1) ñuùng. 2 C. Quì tím D. (4) Axit ε -amino caporic laø nguyeân lieäu ñeå saûn xuaát nilon–6. 1 + Thuûy phaân khoâng hoaøn toaøn A. protein laø nhöõng poli peptit cao phaân töû. (2) Phaân töû tripeptit coù 3 lieân keát peptit. hoà tinh boät. (1) ñuùng. Moät amino axit coù coâng thöùc phaân töû laø C4H9NO2. (4) Khi ñun noùng nung dòch peptit vôùi dung dòch kieàm. C. 1 B.4 Caâu 19. Coâng thöùc caáu taïo cuûa A laø: + − A. (2) sai Caâu 30 : Ñeå phaân bieät xaø phoøng. CH3NH 3 NO 3 . 2 C.

CH3-CH(NH2)-COONa B. loøng traéng tröùng (anbumin). Coù 1 lí do ôû treân B. 5 D. 3 D.4 Caâu 46: Cho caùc nhaän ñònh sau ñaây: (1) Coù theå taïo ñöôïc 2 ñipeptit töø hai aminoaxit laø Alanin vaø Glyxin. H2N − CH2 − COOH B. phaûn öùng vôùi ancol. CH3COONH4. A. Ñun noùng nheï B. A.2) B. CH3H(NH3Cl)COONa Caâu 45: Cho caùc nhaän ñònh sau: (1) Thuûy phaân protein baèng axit hoaëc kieàm khi ñun noùng seõ cho hoãn hôïp caùc aminoaxit. alanin Caâu 40 : H2N − CH2 − COOH phaûn öùng ñöôïc vôùi: (1) NaOH. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 45 . Coù 3 lí do ôû treân D.4 Caâu 33 : Cho caùc dung dòch sau ñaây: CH3NH2.6 + NaOH + HCl Caâu 44: Cho sô ñoà bieán hoùa sau: Alanin → X  Y → Chaát Y laø chaát naøo sau ñaây: A. 7 B. (3) HOOC. 3 D. H2SO4. HOOC − CH2(NH2) − CH2 − COOH Caâu 38: Cho caùc coâng thöùc sau: Soá CTCT öùng vôùi teân goïi ñuùng (1) H2N – CH2-COOH : Glyxin (2) CH3 − CHNH2 − COOH : Alanin.2 Caâu 42: Amino axit coù bao nhieâu phaûn öùng cho sau ñaây: phaûn öùng vôùi axit.3) Caâu 41 : Cho caùc chaát sau ñaây: (1) Metyl axetat. phaûn öùng vôùi kim loaïi kieàm. CH3-CH(NH3Cl)COOH D. H2N − CH2 − COOH. phaûn öùng traùng baïc. Poli Amit laø teân goïi chung cuûa Oligo peptit vaø poli pepit D.Laø do söï toûa nhieät cuûa axit. (2. NaOH Caâu 34 : Bradikinin coù taùc duïng laøm giaûm huyeát aùp. (2) Do axit. A.Protein laø nhöõng polipeptit cao phaân töû coù phaân töû khoái lôùn Caâu 32 : Cho caùc caâu sau: (1) Amin laø loaïi hôïp chaát coù chöùa nhoùm –NH2 trong phaân töû. Coù bao nhieâu nhaän ñònh khoâng ñuùng: A. (5) Metyl amoni nitrat (6) Axit Glutamic. (4) H2N – (CH2)4 − CH(NH2)COOH : lizin.3) D. Glyxin C. A. HNO3 D. (1. 1 B.4 Caâu 39: Polipeptit (− NH − CH2 − CO − n laø saûn phaåm cuûa phaûn öùng truøng ngöng: ) A. (2) Phaân töû khoái cuûa moät aminoaxit ( goàm moät chöùc NH2 vaø moät chöùc COOH ) luoân luoân laø soá leû. 4 C.3) C. (2) Hai nhoùm chöùc –COOH vaø –NH2 trong amino axit töông taùc vôùi nhau thaønh ion löôõng cöïc. axit β -amino propionic D. C2H5OH. CH3NH2. Poli peptit goàm caùc peptit coù töø 11 ñeán 50 goác α -amino axit C. (3) Caùc aminoaxit ñeàu tan ñöôïc trong nöôùc. 3 B. 3 B. (3) Glyxin. CH3OH. H2N-CH2-CH2-COOH C. (2) CH3COOH (3) C2H5OH A. 4 C. (4) Metyl amoni fomiat. Laø do protein taïi vuøng da ñoù bò ñoâng tuï maøu vaøng döôùi taùc duïng cuûa axit HNO3 D. 2 C.2. 3 B. Cu(OH)2 C. Laø do phaûn öùng cuûa protein ôû vuøng da ñoù coù chöùa goác hidrocacbon thôm vôùi axit taïo ra saûn phaåm theá maøu vaøng C. Ñeå nhaän bieát ra abumin ta khoâng theå duøng caùch naøo sau ñaây: A. caùc lieân keát peptit. 4 C. 1 B.6 Caâu 43: Alanin coù theå phaûn öùng ñöôïc vôùi bao nhieâu chaát trong caùc chaát cho sau ñaây: Ba(OH)2. phaûn öùng vôùi bazô. Laø do protein ôû vuøng da ñoù coù phaûn öùng maøu biureâ taïo maøu vaøng B. Coù 4 lí do ôû treân Caâu 37: Hôïp chaát naøo khoâng phaûi laø amino axit. A. (2) Khaùc vôùi axit axetic. (1.CH2-CH2-CH(NH2)-COOH: Axit Glutamic. Coù 2 lí do ôû treân C.6 Caâu 35 : Khi bò daây axit HNO3 leân da thì choã da ñoù maøu vaøng: Ñieàu giaûi thích naøo sau ñaây ñuùng. 4 C. 5 D. (3) Poli peptit laø polime maø phaân töû goàm 11 ñeán 50 maéc xích α -amino axit noái vôùi nhau bôûi (4) Protein laø polime maø phaân töû chæ goàm caùc polipeptit noái vôùi nhau baèng lieân keát peptit. (2) Amoni axetat. (3) Do Bazô. CH3 − NH − CH2 − COOH C. Na2SO4. nhieät toûa ra laøm ñoâng tuï protein taïi vuøng da ñoù Caâu 36 : Lyù do naøo sau ñaây laøm cho protein bò ñoâng tuï: (1) Do nhieät.(1. NH2-CH2-COOH. 2 C. 3 D. Cu. 2 C. 5 D. CH3 – CH2 − CO − NH2 D. axit amino axetic coù theå tham gia phaûn öùng vôùi axit HCl hoaëc phaûn öùng truøng ngöng. Coù bao nhieâu nhaän ñònh ñuùng trong caùc nhaän ñònh treân: A. A. axit glutamic B. phaûn öùng truøng hôïp. HCl. ñoù laø moät nonapeptit coù coâng thöùc laø: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg Khi thuûy phaân khoâng hoaøn toaøn peptit naøy coù theå thu ñöôïc bao nhieâu tri peptit maø thaønh phaàn coù chöùa phenyl alanin (phe).B. (4) Do Muoái cuûa KL naëng. phaûn öùng truøng ngöng. 1 B. A. Coù bao nhieâu chaát löôõng tính trong caùc chaát cho ôû treân: A. 5 D. (4) Dung dòch aminoaxit khoâng laøm quyø tím ñoåi maøu.

C4H5N B. 0. loøng traéng traéng ta theå theå tieán haønh theo trình töï naøo sau ñaây: A. glixin D.7g moät ankylamin taùc duïng vôùi dung dòch FeCl 3 dö thu ñöôïc 10.3g/ml) caàn duøng ñeå ñieàu cheá 4. khoâng daùn nhaõn: Abumin. axit glutamic B. ngoaøi aminoaxit coøn dö ngöôøi ta thu ñöôïc m gam polime vaø 1. chỉ có tính axit B.7g keát tuûa.có tính oxi hóa và tính khử Caâu 52: Ñieåm khaùc nhau giöõa protein vôùi cabohiñrat vaø lipit laø A. maø moãi phaân töû coù 3 lieân keát peptit B.(3) Gioáng vôùi axit axetic. Quyø tím B. Dd Iot Caâu 50: Ñeå nhaän bieát dung dòch caùc chaát : Glixin. Dd AgNO3/NH3 C.448 lít C.43g Caâu 62: Moät amin ñôn chöùc chöùa 19. 10.02g D.224 lít B. hoà tinh boät. 6 chaát Caâu 55 : Hôïp chaát naøo sau ñaây thuoäc loaïi ñipeptit ? A. alanin Caâu 60: 1 mol ∝-aminoaxit X taùc duïng vöùa heát vôùi 1 mol HCl taïo ra muoái Y coù haøm löôïng clo laø 28. 11. Protein luoân laø chaát höõu cô no.8.ñun noùng B. Quyø tím Caâu 48: Coù 4 dung dòch loaõng khoâng maøu ñöïng trong boán oáng nghieäm rieâng bieät. Coâng thöùc phaân töû cuûa amin laø A. H2N – CH2 – CH2 – COOH C.81g Câu 59: Một α.4g tribormanilin laø A. 8. C4H9N D. C3H9N C. coù 3 goác aminoaxit gioáng nhau C. dung dòch Iot B. có tính chất lưỡng tính C. Protein coù khoái löôïng phaân töû lôùn B.AMINO AXIT VAØ PROTEIN Trang 46 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . CH3COOH.85 g C. 5 chaát D. Phenol phtalein C. Duøng quyø tím.287%. A. H2N – CH2CONH – CH(CH3) – COOH C.04g C.6g keát tuûa traéng laø A. 146.96g muoái. A. 164. aminoaxit coù theå tduïng vôùi bazo taïo muoái vaø nöôùc. 49.amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. axit α .1ml B.HNO3 ñaëcD. Cu(OH)2/OH.41g B. NH2 – CH2 – COOH D. Tìm theå tích N2 (ñktc) sinh ra khi ñoát heát hoãn hôïp A treân ? A.896 lít Caâu 65: Cho 17. δ diaminobutyric. 8.6g C. 0. 0. 2 C. Na2CO3 D.68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15.86g B. duøng dung dòch HNO3 Câu 51: Cho các phản ứng : H2N–CH2–COOH + HCl → Cl–H3N+–CH2–COOH. Cu(OH)2 C. C2H7N B. A.44g nöôùc. dung dòch HNO3 D. H2N – CH2CONH – CH2CONH – CH2COOH B. 0.10 g Caâu 57: Theå tích nöôùc brom 3% (d = 1. glucozô. 3 D. Coâng thöùc caáu taïo cuûa X laø A.5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. 1 B. 1.15 g B. C4H11N D. H2N – CH2CH2CONH – CH2COOH Câu 56: Cho 4. Cho 10.6. H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O.C4H11N Caâu 63: Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät amin no ñôn chöùc thu ñöôïc V H2 O = 1. Dd HNO3 ñaëc D.61g D.1g axit ε -aminocaproic vôùi hieäu suaát 80%. 9.06 gam muối. coù 3 goác aminoaxit khaùc nhau D. C2H7N B. CuSO4 Caâu 49 : Thuoác thöû naøo döôùi ñaây ñeå nhaän bieát ñöôïc taát caû caùc dung dòch cac chaùt trong daõy sau: Loøng traéng tröùng. X có thể l à : A. 0.672 lítD. Glyxin.C5H13N Caâu 64: Cho 3. Dung dòch Iot. duøng dung dòch HNO3 C. A. H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH Caâu 61: Khi truøng ngöng 13.04g hoãn hôïp A goàm 2 amin no ñôn chöùc taùc duïng vöøa ñuû vôùi 400ml dd HCl 0. AgNO3/NH3 B.5V CO2 . Coâng thöùc phaân töû cuûa ankylamin laø A.4 Caâu 47: Thuoác thöû thích hôïp ñeå nhaän bieát 3 dung dòch sau ñaây: Axit fomic.23ml C.CH5N Traéc nghieäm baøi taäp AMIN . NaOH. valin C. Coâng thöùc phaân töû cuûa amin laø A. coù 3 goác aminoaxit Caâu 54: Coù bao nhieâu peptit maø phaân töû coù 3 goác aminoaxit khaùc nhau ? A.65 g D. Coù bao nhieâu nhaän ñònh ñuùng. Duøng quyø tím. 4 chaát C. Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic.Duøng Cu(OH)2.1ml D. CH3 – CH(NH2) – COOH B. 18.chỉ có tính bazơ D. Khối lượng muối thu được là A. C4H11N D. Caâu 53 : Tripeptit laø hôïp chaát A. 3 chaát B. Protein luoân coù nhoùm chöùc OH D. Glixerol.718% nitô veà khoái löôïng. (4) Axit axetic vaø amino axetic coù theå ñieàu cheá töø muoái Natri töông öùng cuûa chuùng baèng 1 phaûn öùng hoùa hoïc. H2N – CH2CH2CONH – CH2CH2COOH D.2M ñöôïc 5. Giaù trò m laø A. C4H7N C.41ml Caâu 58: Khoái löôïng anilin caàn duøng ñeå taùc duïng vôùi nöôùc brom thu ñöôïc 6. Choïn moät trong caùc thuoäc thöû sau ñeå phaân bieät 4 chaát treân: A. Protein luoân coù chöùa nguyeân töû nitô C. C3H9N C. 7. 8. Glixerol vaø hoà tinh boät. 16.

68 gam hỗn hợp muối.1gam nước và 1. 7. 50ml C. rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31. 60% và 20% Câu 80.02mol B. H2N − CH2 CH(CH3) − COOHD. C2H3 NH2. Cho 15. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu. CH3 − CH(NH2) − CH2 − COOH D. C2H7N.02mol C. Đốt cháy hoàn toàn 10. Biết phân tử khối của các amin đều < 80. CH3NH2. 25%. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. C5H11N D. rất độc. 320ml Câu 67. Thành phần % thể tích của ba chất trong hỗn hợp theo độ tăng phân tử khối lần lượt bằng bao nhiêu? A. Công thức của amin đó là công thức nào sau đây? A. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam? A.7g Câu 77.84 gam hỗn hợp muối. C3H9N. CH3 NH2. 14. C3H7CH(NH2)CH2COOH Câu 83. Cho 10 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức.02 mol NaOH hoặc 0. C2H5NH2 D. C3H7N Câu 75. C2H7N B. 19. 0. 20%. Đốt cháy hoàn toàn 6. 0. 20% và 60% B. C3H7 − CH(NH2) − COOH Câu 82.1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18.C3H7N.1g D. Nồng độ mol của dung dịch HCl bằng 0. C4H11N C. 30%. Công thức cấu tạo thu gọn của X là công thức nào? A. CH5N C.05mol D. C4H12N2 Câu 71.52 gam hỗn hợp hai amin no đơn chức (được trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl. C6H5 − CH(NH2) − COOH B. X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm . C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 68.4 g Câu 78. Công thức của hai amin là ở đáp án nào? A.12 lít nitơ (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng là bao nhiêu mililit? A.68 gam hỗn hợp muối. C3H5NH2 và C4H7NH2 C. Hợp chất hữu cơ tạo bởi các nguyên tố C. Lượng các chất NH3.89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo r a 1. C4H11N. C3H7NH2 Câu 70.05 mol.01 mol. rồi cô cạn dung dịch thì thu được 15.075 mol Br2 tạo kết tủa.4 gam X tác dụng với HCl dư thu được 30. CH3 − CH(NH2) − COOH B. 30% và 40% D. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0. Cho 1. 0. Số mol của mỗi chất là 0. thu được 2. CH3 − CH(NH2) − CH2 − COOH D. HNO2 và có thể tác dụng với nước brom tạo kết tủa.08 lít khí oxi (đktc).6gam khí CO2 và 8. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. 20%. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây? A. H2N − CH2CH2 − COOH D.Câu 66. Hợp chất đo có công thức phân tử như thế nào? A. H2N − CH(CH3) − COO C.005mol và 0. C2H5NH2 và C3H7NH2 B. H2N − CH2 − COOH B. 463. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là ở đáp án nào? A.98g muối. Công thức phân tử của các amin là ở đáp án A. C2H6 và C3H8 Câu 72. Tỉ khối hơi của X so với hiđro 5. C6H5NH3 và C6H5OH lần lượt bằng bao nhiêu? A. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức. C2H5 NH2. Tên gọi hai amin là metylamin và etylamin Câu 76.005mol và 0.01 mol.2 gam một amin no. 0.1 gam một amin đơn chức X cần 100ml dung dịch HCl 1M. C6H5NH2 và C6H5OH.75 gam muối. C4H8N D.2g C. Công thức thức của hai amin là CH5N và C2H7N D. C3H6N B.05mol H2SO4 loãng. Công thức cấu tạo thu gọn của X là công thức nào sau đây? − A. 0. C6H13N C. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M.15 . N là chất lỏng. H2N − (CH2)2 − COO − C2H5 B.7g B. C3H7NH2 B. C3H7NH2 B. C4H9N C. ta thu được hỗn hợp sản phẩm khí với tỉ lệ thể tích nCO2: nH2O = 8 : 17.7 gam muối. CH3 − CH(NH2) − COOH C.02mol Câu 79. CH5N.3 gam X thu được 17. X là một α− amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm − NH2 và 1 nhóm − COOH. C2H7N. Cho 0. Cho một hỗn hợp A chứa NH3. C2H4 và C3H6 B. H. C hay D? A.255 gam muối. biết hiệu suất mỗi giai đoạn 78% ? A. C2H5NH2 B.02mol C. 200ml D. Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140ml CO2 và 250ml hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). H2N − CH2 − COO − CH3 Câu 81. B. C4H9NH2 C. Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140ml CO2 và 250ml hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). C3H7 NH2. C5H11NH2 Câu 74. C6H7N D. 358. Este X được điều chế từ aminoaxit và rượu etylic. A. C3H7N Câu 73. dễ tác dụng với các axit HCl.C4H9NH2. C2H5NH2. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol 1 : 20 : 5 theo thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là ở đáp án nào sau đây? A.7g C. Công thức cấu tạo của X là công thức nào? A. Kết luận nào sau đây không chính xác. Vậy công thức phân tử của amin là công thức nào? A. C2H2 và C3H4 C.05 mol. X là một α− amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm − NH2 và 1 nhóm − COOH.NH2 và 1 nhóm COOH.01 mol HCl. C2H5N B. A cũng phản ứng với đủ với 0.4g D. A được trung hòa bởi 0. C4H9N. C3H9N D.1g B. H2N − CH2 − COOH C. CH3 − CH(NH2) − COOH C. C5H11N Câu 69. Cho 23. rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31.CH3NH2 C. C4H9NH2 D. CH4 và C2H6 D. 346. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no có một liên kết đôi ở mạch cacbon ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol = 8:9. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp.002mol và 0.2M B. Công thức phân tử của X là ở đáp án nào? A. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. C3H9N. 0. 28. ít tan trong nước. 100ml B. 25% và 50% C. 0. 362. CH2 = C(CH3)CH(NH2)COOH Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 47 . C3H7NH2. Trung hòa 3.005mol và 0. 0. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. không màu. đơn chức phải dùng hết 10.

1 B.67%. HCl C. Br2 D. O. C3H7NH2 vaø C4H9NH2 D. H2NCH2CH2COOH B. NH3 < C2H5NH2 < C6H5NH2 B. Chất A có % khối lượng các nguyên tố C. A có CTCT như thế nào. valin Câu 98:Từ glyxin và alanin có thể tạo ra mấy đipeptit ? A. 6. Tỉ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3. N lần lượt là 40. độ tan trong nước tăng dần C.Câu 84. H2N[CH2]4COOH D. C6H5NH2 < C2H5NH2 < NH3 Câu 92:Cho các chất H2NCH2COOH. NaOH B. Nhiệt độ sôi giảm dần. Theo chiều tăng dần phân tử khối Nhận xét nào sau đây đúng? A. độ tan trong nước giảm dần Câu 100:Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm hóa xanh? A. H2N – CH2 – CH(NH2) – COOCH3 D. CH3[CH2]3CH(NH2)COOH .H2NCH(COOH)2 Caâu 90: Cho 0. A. Nhiệt độ sôi tăng dần. H2N − (CH2)2 − COOH C. Nhiệt độ sôi tăng dần. N lần lượt là 32%. H2N – CH2CH2CONH – CH2COOH D. CH3 – CH(NH2) – COOCH3 Caâu 87. 5 Câu 102: Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là: A. Nhiệt độ sôi giảm dần. Do nguyên tử N còn cặp eletron tự do nên phân tử amin có thể nhận proton Câu 103: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ? A. C2H5NH2. etylmetylamin C. H.(dụng cụ thí nghiệm xem như đủ) A.67% 42. sau ñoù coâ caïn dd thu ñöôïc 1. HCl B. isopropylamin D. 4 D. phenol D. H2N − CH2 − COOH D. O. Khối lượng mol phân tử của A <100 g/mol. CH3COOH. (CH3)3N C. axit 2 –aminopropanoic B. Cu(OH)2 D. A tác dụng được với NaOH và với HCl. metyletylamin B. Do nguyên tử N có độ âm điện lớn nên cặp electron chung của nguyên tử N và H bị hút về phía N D. C2H5NH2 < NH3 < C6H5NH2 C.86%. Coâng thöùc cuûa 2 amin coù theå laø A. 18. độ tan trong nước giảm dần D. (NH3)3C6H3 D. Tæ khoái hôi cuûa A so vôùi H2 laø 44.835g muoái. 187 Câu 91: Sắp xếp tính bazơ các chất sau theo thứ tự tăng dần. Phaân töû khoái cuûa X laø A. H2N – CH2 – COOCH3 C. AgNO3/NH3 C.01 mol aminoaxit X taùc duïng vöøa ñuû vôùi 80ml dd HCl 0. NaOH C. anilin C. A vừa tác dụng NaOH vừa tác dụng dd HCl. thu ñöôïc tæ leä soá mol CO2 : H2O laø 6 : 7. CH3NH3Cl Câu 96: Amin có công thức CH3 – CH(NH2) – CH3 tên là: A. CH3CH(NH2)COOH . CTCT cuûa A laø A. tên gọi nào không đúng với chất CH3 – CH(NH2) – COOH? A. H2N[CH2]3COOH D. 4 Câu 99: Cho các chất CH3NH2.45%. lòng trắng trứng. A. HNO2 Câu 95:Chất nào sau đây là amin bậc 3? A.58g hoãn hôïp 2 amin no ñôn chöùc baäc 1 (coù soá ngtöû C nhoû hôn hoaëc baèng 4) phaûi duøng 1 lít dd X.66%. H. Quỳ tím Câu 93:Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt các dung dịch bị mất nhãn gồm: glucozơ.5. Do amin tan nhiều trong H2O B. H2N − CH2 − COOH D.CH3CH2CH(NH2)COOH. Chất A có thành phân % các nguyên tố C.73% còn lại là oxi. lysin Câu 101: Chất hữu cơ C3H9N có số đồng phân amin là : A. có nguồn gốc từ thiên nhiên. Dung dòch X goàm HCl vaø H2SO4 coù pH = 2. 3 C. H2NCH2CH2CH2COOH C. 2 B. độ tan trong nước tăng dần B. H2NCH2COOH B. 147 C. CH3CH2CH2CH(NH2)COOH . H2N[CH2]2COOH C. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên? A. CH3CH2CH2NH2. Ñeå trung hoaø hoaøn toaøn 0. glyxin B. glixerol. Alanin C. H2N − (CH2)2 − COOH C. 197 D. Caû A vaø B Caâu 88: Ñoát chaùy hoaøn toaøn ñoàng ñaúng X cuûa axit aminoaxetic. 2 C. H2N − (CH2)3 − COOH Câu 85. CH3NH2. CH3 − CH(NH2) − COOH B.125M. C2H5NH2 vaø C4H9NH2 C. H2N – CH2CONH – CH2CH2COOH Câu 104: Một peptit có công thức: Tên của peptit trên là H 2 N − CH − CO − NH − CH 2 − CO − NH − CH − COOH CH3 CH(CH3 )2 Trang 48 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . CH3OH/HCl D. H2N – CH2CONH – CH(CH3) – COOH C. H2N − (CH2)3 − COOH Caâu 86 : Este A ñöôïc ñieàu cheá töø aminoaxit B (chæ chöùa C. CH3 − CH(NH2) − COOH B. H2N – CH2CONH – CH2CONH – CH2COOH B. propylamin Câu 97:Trong các tên gọi sau đây. H2N – CH2 – CH2 – COOCH3 B. 7. etanol. H2N[CH2]5COOH Caâu 89: Ñoát chaùy hoaøn toaøn a mol aminoaxit A thu ñöôïc 2a mol CO 2 vaø a/2 mol N2. 174 B. 3 D. CH3NH2 vaø C4H9NH2 B. Aminoaxit A laø A. H. A có công thức cấu tạo như thế nào? A. Do phân tử amin bị phân cực mạnh C. 15. C6H5NH2 < NH3 < C2H5NH2 D. N) vaø ancol metylic. Caùc coâng thuùc caáu taïo coù theå coù cuûa X laø: A. (CH3)3C – NH2 B. NaOH B. HNO3 Câu 94: Anilin không phản ứng với chất nào sau đây? A. axit α–aminopropionic D.

Cloropren C. Khi thủy phân không hoàn toàn Y thì thu được các đipeptit Ala–Val. C2H5COOCH2 NH2 D. C2H5NH2 B. cao su clopren Câu 124:Khi trùng ngưng phênol với fomanđehit trong điều kiện: phênol lấy dư. Công thức phân tử của hai amin là : A. vinyl axetat D. Ala – Val – Ala – Ala – Gly B. X2. vừa dạng ion lưỡng cực vừa dạng phân tử với số mol như nhau C. mạch thẳng Câu 126:Tên nào sau đây sai khi gọi polime ( HN − [CH 2 ] − CO )n A. Axit C. Gucozơ B. poli(metylpropionat) Câu 118: Để thu được poli(vinyl ancol) ta thực hiện A. Câu 123: Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp? A. thủy phân poli(vinylaxetat) trong môi trường kiềm D. 5 D. nhựa rezit C. ClH3N − CH2 − COOH Câu 115: Cho phản ứng: C4H11O2N + NaOH → A + CH3NH2 + H2O Vậy công thức cấu tạo của C4H11O2N là : A. không thấm khí và nước C. KCl C. tơ capron D. 6 Câu 121: Tính chất nào dưới đây không phải tính chất của cao su tự nhiên? A. mạng không gian D. Gly – Ala – Ala – Ala – Val Câu 110: Khi bị axit nitric dây vào da thì chổ da đó có màu A. H2SO4 loãng Câu 112: Khi thủy phân đến cùng protit thu được các chất A. C2H5COONH3CH3 C.X2 C. hồng Câu 111:Axit amino axetic không tác dụng với chất : A. C3H7NH2 Câu 109: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit Y thì thu được 3 mol alanin. tơ tổng hợp D. Glyxylalanylvalyl C. C6H5NH2 C.96% clo về khối lượng. B.4 g H2O.5M. CH3 – CH(NH2) – COOH B. CH3NH2 và C2H7N B. môi trường H+ thì thu được A. trùng hợp vinyl ancol Câu 119: Tơ nilon-7 thuộc loại A.X3 Câu 114: Khi cho axit amino axetic tác dụng với ancol etylic có mặt dung dịch HCl thì sản phẩm hữu cơ thu được là A. glyxinalaninvalin B. ClNH3 − CH2 − COOC2H5 D. poli(metyl metacrylat) được dùng kính ôtô. PE được dùng làm màng mỏng. poli(metylmetacrylat) C. không phân nhánh B. không dẫn nhiệt Câu 122: Ứng dụng của polime nào dưới đây không đúng ? A. Giá trị của k là A. chỉ dạng ion lưỡng cực B. cao su isopren C. tơ caprolactam Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 49 . H2N−CH2 −COOC2H5 C. Trình tự các α–amino axit trong Y là: A. nhựa bakelit Câu 125: Cao su lưu hóa có dạng cấu trúc mạch polime A. C. Xác định công thức cấu tạo của X (X là α− amino axit) A. trùng hợp CH2 = CH – OH B. nhựa rezol B. mạch phân nhánh C. dạng ion lưỡng cực và một phần nhỏ dạng phân tử Câu 106: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. glyxylalanyllysin Câu 105: Trong dung dịch các amino axit thường tồn tại: A. tơ thiên nhiên C. poli(metylacrylat) B. C3H5NH2 D.X2. CH3 – CH2 – CH(NH2) – COOH C. glyxylalanylvalin D.A. Sau khi clo hóa thu được một polime chứa 63. Val – Ala – Ala – Gly – Ala C. chỉ dạng phân tử D. vỏ máy. X1.X3 B. policaproamit B. cao su BuNa B.X4 D. C3H9N và C4H11N D. X1. vàng B. D. Gly – Ala – Ala – Val – Ala D. axit − aminocaproic Câu 117: Polime sau có tên là: ( CH 2 − CH )n COOCH3 A. Tím C. nhựa novolac được dùng làm vật liệu cách điện. tính đàn hồi B. C2H5COOCH2CH2NH2 Câu 116:Chất không tham gia phản ứng trùng hợp là: A. Xác định công thức của X? A. xanh lam D. CH3COOCH2CH2NH2 B. không tan trong xăng và benzen D. CaCO3 B. X1. CH3OH D. tơ este Câu 120: Khi clo hóa PVC.55 gam muối. isopren B. Amin D. Sau phản ứng thu được 9. Val–Ala và tri peptit Gly–Ala–Ala. thu được 22 g CO2 và 14. 1 mol valin và 1 mol glyxin. 3 B. ClH3N −CH2− COOH B. nhựa novolac D. trùng ngưng CH2 = CH – OH C. poli(vinylaxetat) D. 4 C. C4H11N và C5H13 N Câu 107: Khi đốt cháy hoàn toàn chất X là đồng đẳng của axit aminoaxetic thì tỉ lệ thể tích CO 2: H2O (hơi) là 6 : 7. tơ nhân tạo B. vải che mưa. răng giả. cao su BuNa-N D. túi đựng. C2H7N và C3H9N C. CH3 – CH(NH2) – CH2 – COOH D. PVC được dùng làm ống dẫn nước. H2NCH2 – CH2 – COOH Câu 108: Một dung dịch amin đơn chức X tác dung vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0. trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với 1 phân tử clo. nilon – 6 C. Aminoaxit Câu 113:Trong các chất sau : X1: H2N – CH2 – COOH X2: CH3 – NH2 X3: C2H5OH X4: C6H5OH Những chất có khả năng thể hiện tính bazơ là : A.

glixerol. Cl – C6H4 – NH2 Câu 144. đun nhẹ thu được muối Y và khí Z làm giấy quý tẩm nước hoá xanh. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH Câu 135. CH2=CH–CH2–OH Câu 132. CH3NHCH3 và CH3CH(OH)CH3 D. Do gốc C2H5 – có tính đẩy electron Câu 136. 1 B. Tất cả các dung dịch aminoaxit đều làm đổi màu quỳ tím Câu 141. Khối lượng phân tử của amin đơn chức luôn là số lẻ B. 4 Trang 50 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . Để nhận biết các chất metanol. dung dịch anilin ta có thể tiến hành theo trình tự noà sau đây? − A. 3 D. Dùng Cu(OH)2 và dung dịch HNO3 Câu 146. B. CH3 – O – C6H4 – NH2 D. Dung dịch iot Câu 140. Các aminoaxit đều tan trong nước D. Phenylamin có tính bazơ yếu hơn NH3 D. Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N. anbumin ta dùng thuốc thử nào sau đây: A. C2H5 – COO – NH4 C.Câu 127: Hợp chất hữu cơ H2N – CO – NH – CH2OH có tên: A. t0 cao) thu được CH4. Nguyên tử N còn cặp electron chưa tham gia liên kết B. (2) etylamin. metylolure Câu 128: Vinyl xianua còn có tên gọi A. Metyl – n – propylamin D. Nguyên tử N ở trạng thái lai hoá sp3 C. Tert butylamin C. Khi đốt cháy hoàn toàn a mol amin X luôn thu được a/2 mol N2 D. (4)<(5)<(2)<(3)<(1) B. Cu(OH)2/OH D. Cho X phản ứng với dung dịch NaOH. CH2=CH–COOC2H5 D. (4) natri hiđroxit. (4)<(2)<(1)<(3)<(5) C. − A. Dùng dung dịch iot và dung dịch HNO3 đặc C. A và C đều đúng Câu 137. Dùng dung dịch NaOH. Công thức của amin no đơn chức. hồ tinh bột. (1)<(5)<(2)<(3)<(4) B. Dung dịch AgNO3/NH3. Dùng dung dịch HNO3 và quỳ tím D. Đimetyl etylamin Câu 145 . (CH3)3COH và (CH3)3CNH2 B. Dung dịch AgNO3/NH3 B. glucozơ. O2N – C6H4 – NH2 C. Hợp chất nào sau đay có nhiệt độ sôi cao nhất: A. (2) amoniac. HOOC–C6H4–CH2OH và HOOC–C6H10–CH2OH C. (5) amoniac. Etylamin làm quỳ tím tẩm nước hoá xanh. Khối lượng phân tử của một aminoaxit chứa một nhóm . dùng dung dịch brom − C. CH 2 = C − CH − CH 2 CH 2 −C = C = CH 2 CH CH 3 C. 2 C. Một hợp chất hữu cơ có CTPT C3H7O2N có bao nhiêu đồng phân aminoaxit? A. Ancol và amin nào sau đây cùng bậc: A. A. B. CH2=CH–COO–CH3 B. acrilicnitrin C. Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: (1) anilin. HOOC–C6H4–COOH và HOCH2–C6H10–CH2OH B. Hãy chỉ ra câu không đúng trong các câu sau: A. dùng dung dịch HCl Câu 133. (2)<(1)<(3)<(4)<(5) D. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3 C. Monometylicure D. Dùng Na kim loại. (1)<(2)<(5)<(3)<(4) C. (2)<(5)<(4)<(3)<(1) Câu 139. A. (2)<(5)<(4)<(3)<(1) Câu 134. Dùng quỳ tím và dung dịch iot B. Các amin đều có tính bazơ B. Phát biểu nào sau đây không đúng: A. (2)<(1)<(3)<(4)<(5) D. Chất rắn Y tác dụng với NaOH rắn (CaO. A và C đều đúng Câu 143. Tất cả các amin đơn chức đều chứa số lẻ nguyên tử H trong phân tử Câu 138. acrilonitric D. CH 3 − CH 3 − C = CH D. mạch hở là CnH2n + 3N D. Metylamin có tính bazơ mạnh hơn amoniac Câu 142. Dùng Cu(OH)2/OH . Thuốc thử nào dưới đây dùng để nhận biết đựoc tất cả các chất chứa trong các dung dịch riêng biệt: lòng trắng trứng. CH2=CH–CH2–CH2–CH3 2 Câu 131: Từ monome nào su đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol): A. acrilonitrơ Câu 129: Polime có công thức: ( CO − C6 H4 − COO − CH 2 − C 6 H10 − CH 2 − O ) n Polime này được điều chế từ monome A. Tất cả các amin đều có khả năng nhận proton. CH2=CH–OCOCH3 C. Thuỷ phân protein bằng axit hoặc kiềm khi đun nóng sản phẩm thu được là hỗn hợp các aminoaxit. CH3 – C6H4 – NH2 B. glixerol và hồ tinh bột. Phát biểu nào sau đây luôn đúng với amin: A. dung dịch glucozơ. (3) etylamin. monometylure C. Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ mạnh nhất: A. CH3 – COO – NH4 B. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2 C. n – butylamin B. Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Tính bazơ của etylamin mạnh hơn amoniac được giải thích là do: A. X có công tức cấu tạo : A. HOOC–C6H4–CH2OH và HOCH2–C6H10–COOH Câu 130: Chất có khả năng trùng hợp thành cao su là: A. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3 C. (3) đietylamin.NH2 và một nhóm – COOH luôn là số lẻ C. HOOC–C6H4–COOH và HOCH2–C6H10–COOH D. dung dịch HNO3 đặc C. CH3 – COO – H3NCH3 D. dùng Cu(OH)2/OH B. monometylolure B. Để nhận biết các chất trong các dung dịch: glixin. acrilonitrin B. dùng dung dịch brom D. Hãy sắp xếp các chất sau đây theo thưe tự tăng dần tính bazơ: (1) metylamin. (4) anilin. amoniac không có tính chất này D. Khối lượng phân tử của amin đơn chức luôn là số chẵn C. (5) n – propylamin. B.

99 gam H2O và 336ml N2 (đktc). Cho 1. C3H7NH2 và C4H9NH2 B. Lấy 21. C2H5NH2 Câu 156. Hỗn hợp X gồm hai amin no bậc một X và Y. Biết tỉ lệ khối MX = 1.01 mol aminoaxit X phản ứng hết với 40ml dung dịch HCl 0. Hợp chất hữu cơ X mạch hở. CH3CH(NH2)COONH4 C.335g A phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl tạo ra 1. C2H5NH2 và C3H7NH2 D. Có hai amin bậc một: A (đồng đẳng của anilin) và B (đồng đẳng của metylamin). X chứa 2 nhóm axit và một nhóm amino. C2H5OH Câu 154. Hãy chỉ ra những giải htích sai trong các hiện tượng sau: A. Biết tỉ lệ mol của các amin theo thứ tự từ amin nhỏ đến amin lớn là 1:10:5 thì ba amin có Công thức phân tử là: A. C2H5N Câu 148. C4H9NH2 D. H2NCH2CH(NH2)COOH Câu 160. C5H11NH2 D. Tên của amin X là: A. Y chứa một nhóm axit và một nhóm amino. Đốt cháy hoàn toàn 3. sau đó cô cạn dung dịch thu được 31.44 lít N2. 0. Đốt chấy hết a mol aminaxit X được 2a mol CO2 và a/2 mol N2. X tác dụng với axit nitrơ giải phóng khí N2. Công thức phân tử của amin đó là: A.6 mol CO 2. Tất cả đầu sai Câu 152.6 gam H2O và 69. CH3CH(NH2)COOH D.25M tạo thành 1. H2NCH2COOH B. Kết quả khác Câu 161. CH3NH2 và C2H5NH2 C.875g muối. Cho 0. Một hợp chất hữu cơ X mạch thẳng có Công thức phân tử là C3H10O2N2. C2H5C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2 C. H2NCH(COOH)CH2COOH và H2NCH2COOH Câu 159. H2NCH2COOH B.21g amin A sinh ra 336ml khí N2 (đktc). X tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1:1. C7H9N2 Câu 157. H2NCH2CH2CH2COOH D. C3H7NH2. Cho 0. 151 đvC C. 149 đvC Câu 162. Trong phần hơi có chứa chất hữu cơ Y (bậc 1). H. A và B đúng Câu 164. C4H11N C. Metyletylamin D. CH3CH2CH(NH2)COONH4 D. X có Công thức phân tử: A. Metylamin B. Khối lượng phân tử X bằng bao nhiêu ? A. CH3NH2 và C2H5NH2 C. Biết trong không khí chỉ chứa N2 và O2 (80%).01 mol X tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0. Amin X có Công thức phân tử: A. 0. Công thức phân tử của hai amin đó là: A. H2NCH2CH(COOH)CH2COOH và H2NCH2COOH B. Hợp chất X là một α− aminoaxit.4 gam hỗn hợp cho vào dung dịch FeCl3 có dư thu được một kết tủa có khối lượng bằng khối lượng của hỗn hợp trên. Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức X thu được n H2 O : n CO2 = 3 : 2 . Công thức phân tử của Y là: A. C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 149. Khi đốt cháy hoàn toàn amin B cho n H2 O : n CO2 = 3 : 2 .5 mol H2O và 0. C7H11N3 D. X có công thức cấu tạo là: A. Trong chất rắn chỉ chứa một hợp chất vô cơ.5M. Một hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. H2NCH2CH(COOH)CH2COOH và H2N(CH2)2COOH C. C3H7NH2 B. C2H5NH2. H2NCH2COOH D. Trimetylamin Câu 153. Cô cận dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi và chất rắn. X có công thức cấu tạo là: A. H2NCH2CH2COOH hoặc CH3CH(NH2)COOH B.1 mol N2. Khi làm sạch nước đường người ta thường cho lòng trắng trứng gà vào và đun lên đó là hiện tượng vật lý Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 51 .29 gam CO 2. Công thức cấu tạo của 2 amino axit là: lượng phân tử MY A. C4H9NH2 D. N. Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3. C3H7NH2 B. đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với dung dịch HCl 1M vừa đủ. Lấy 14. Trong đó %N chiếm 23. CH3NH2 C. H2NCH = CHCOOH hoặc CH2 = C(NH2)COOH C. Cho 20 hỗn hợp 3 amin đơn chức no. CH3C6H4NH2 và CH3CH2CH2CH2NH2 D. CH3CH(NH2)COOH C. H2NCH(COOH)2 Câu 155. C3H7NH2. CH3NH2 C. CH3CH2CH(NH2)COOH D. C4H9NH2. C4H9N B. Đốt cháy hoàn toàn một amin không no đơn chức trong phân tử có một liên kết đôi ở gốc hiđrocacbon thu được n H2 O : n CO2 = 9 : 8 . A có công thức cấu tạo là: A.8825g muối. Aminoaxit trên có công thức cấu tạo là: A. H2NCH2CH2COONH4 B. H2NCH2COOH B. mặt khác X tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối amin bậc một.115g muối khan. C3H7NH2 B. Một muối X có công thức C3H10O3N2. Sau đó cô cạn dung dịch thu được 1. Công thức phân tử của hai amin là: A. 145 đvC B.7% (theo khối lượng). thành phần phân tử gồm C. C3H7N D. C4H9NH2 D. C4H9NH2 C.6 gam CO2.4 gam amino axit X (axit đơn chức) thì thu được 0. C2H5NH2. CH3C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2 B. Để trung hoà 0.Câu 147. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được n H2 O : n CO2 = 2 :1 . C3H7NH2 B. 12. A là một aminoaxit chứa một nhóm amino và một nhóm axit. Công thức phân tử của X: A.96 . X có Công thức phân tử nào sau đây? A. CH3NH2. Đốt cháy hoàn toàn 17. Etylamin C. H2NCH(COOH)CH2COOH và H2N(CH2)2COOH D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X hoặc 1 mol Y thì thu được số mol CO2 nhỏ hơn 6.125M. H2NCH2CH2COOH C. C2H5C6H4NH2 và CH3CH2CH2CH2NH2 Câu 158. C7H11N B. C7H7NH2 C. C2H5NH2 Câu 151.1 mol X cần 600ml dung dịch HCl 0.64 gam X cho phản ứng hết với 150 ml dung dịch KOH 1M. X tác dụng với dung dịch kiềm tạo chất khí làm quỳ tím ẩm hoá xanh. Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17. Công thức phân tử của hai amin là: A. C2H5NH2 và C3H7NH2 D. Các thể tích khí đo ở đktc. CH3CH2CH(NH2)COOH C. C3H7NH2 và C4H9NH2 B. C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 250. 189 đvC D. CH3COONH4 Câu 163.68 gam hỗn hợp muối. CH3OH C.

CH3CH(NH2)COOH C. CH3OC2H5. X phản ứng với dung dịch brom. C2H5OH. 3 D. dùng Na kim loại. X có công thức cấu tạo là: A. Dùng dung dịch HCl. Để nhận biết dung dịch các chất: glucozơ. Một hợp chất hữu cơ X có Công thức phân tử C 2H7NO2. dùng Cu(OH)2. 1 B. CH2 = CH – COONH4 C. Dùng dung dịch NaOH. lắc nhẹ. dùng nước brom B. Dùng quỳ tím. Dd NaOH. Cho quỳ tím vào dung dịch phenylalanin. Để nhận biết các chất lỏng dầu hoả. dd HCl. dùng dung dịch NaOH B. Dùng phnolphtalein. Hai amin có Công thức phân tử là: A. Hoá xanh C. H2N – CH = CH–COOH B. hồ tinh bột ta có thể tiến hành theo trình tự sau: A. Đun nóng 100ml dung dịch một aminoaxit 0. chiết. CH3COONH4 C. NH2CH2CH2COOH D. Sữa tươi để lâu ngoài không khí cho mùi chua đó là hiện tượng vật lý D. dd HCl. dd thuốc tím D. C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 180. Ta thấy hiện tượng quỳ tím. X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. H2NCH2COOH B. H2NCH2COOH B. Không đổi màu D. dùng Cu(OH)2 lắc nhẹ C. Những công thức cấu tạo nào dưới đây tương ứng với Công thức phân tử C2H5O2N. Amin có Công thức phân tử C3H7N có tất cả bao nhiêu đồng phân? A. CH3OH/HCl B. Dd H2SO4. Ancol để lâu ngoài không khí cho mùi chua đó là hiện tượng hoá học Câu 165. Một hợp chất hữu cơ X có Công thức phân tử C 3H7O2N.08 lít khí oxi (đktc). xuất hiện gạch cua nổi lên đó là hiện tượng hoá học C. Aminoaxit X chứa một nhóm amin bậc một trong phân tử. 4 Câu 175. Khi nấu canh cua. Dùng dung dịch Na2CO3. C4H9NH2 Câu 176. 2 C. H2NCH2COOH B. C3H7NH2 và C4H9NH2 B. C2H5NH2 B. A. C6H5OH và C6H5NH2 người ta có thể tiến hành theo trình tự sau: A. dd HNO3. C3H7NH2 D. dùng nước brom D. N lần lượt là 32%. chiết. Chất X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C. đùng dung dịch iot C. Hoá vàng Câu 172. 42. glixerol. CH3CH(NH2)COOH C. A và B đúng Câu 174. H2NCH2COOH B. glixẻol. X vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH.2 M tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch NaOH 0. dùng dung dịch iot. chiết. lắc. Dùng phenolphtalein. dd brom C. dùng Na kim loại. CH3COONH4 Câu 177.67%. Đun nóng.25M. ta có thể tiến hành theo trình tự nào dưới đây? A. giấm ăn và lòng trắng trứng ta có thể tiến hành theo thứ tự noà sau đây: A. dùng dung dịch iot Câu 166. NH2CH2CH2COOH D. C2H5OH. chiết. X tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. H2NCH2COOH B. dùng HNO3 đặc.5 g muối khan. chỉ cần cho phản ứng với: A. H2NCH(OH)CHO C. Dùng dung dịch NaOH. NH2CH2CH2COOH D. Metylmetacrylat B. Axit acrylic C. dùng dung dịch HCl. dùng quỳ tím. dd HCl.B. dùng dung dịch NaOH C. đun nóng. Dd NaOH và ddịch HCl Câu 171. D. sục khí CO2 B. Dùng dung dịch AgNO3/NH3. B và C đúng Câu 178. Tất cả đều đúng Câu 173. dùng vài giọt HNO3 đặc. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được CO 2 và N2 tỉ lệ thể tích là 4:1 . CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 182. Mặt khác. Hoá đỏ B. dùng Cu(OH)2 B. CH3CH(NH2)COOH C. CH3NH2 C. CH3CH2CH(NH2)COOH D. HCOOH3NCH3 D. dùng H2SO4 đặc Câu 167. etylamin.5 M. anilin. Để nhận biất dung dịch các chất lòng trắng trứng. sục khí CO2. Dùng vài giọt HNO3 đặc.67%. Dd NaOH. C2H5NH2 và C3H7NH2 D. xà phòng. lấy 100g dung dịch aminoaxit trên có nồng độ 20. CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 179. Axit metacrylic D. Dùng vài giọt HNO3 đặc. dùng dung dịch NaOH C. H2NCH2COOH D. CH3CH(NH2)COOH C. C2H5COOH Câu 168. CH3OH. dùng Cu(OH)2 lắc nhẹ Câu 170. Sau phản ứng người ta cô cạn dung dịch thu được 2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp nhau. Dùng dung dịch brom. khí CO2 Câu 169. Công thức phân tử của aminoaxit là: A. B và C đúng Câu 181. dùng Cu(OH)2 D. Tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. dầu mè. A. Dung dịch HCl D. Etilen Câu 183. Một số polime được điều chế từ các monome sau: (1) CH2 = CHCl+ CH2 = CH – OCOCH3 (2) CH2 = CH – CH3 (3) CH2 = CH – CH = CH2 +C6H5 – CH = CH2 Trang 52 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . CH3NH2 và C2H5N C. Dùng dung dịch Na2CO3. H2N – CH2– CH2–COOH D. C2H5COOH B. Thủy tinh hữu cơ có thể điều chế được bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp monome nào sau đây: A. dùng Cu(OH)2 D. Các amino axit no có thể phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây: A. Đốt cháy hoàn toàn 6. Chất hữu cơ X có công thức cấu tạo: A. Dùng dung dịch AgNO3/NH3. lắc nhẹ. X có thể có công thức cấu tạo: A. Để chứng minh alanin là một aminoaxit.66% và 18. Dùng quỳ tím. O. X có công thức cấu tạo là: A. chiết. dùng dung dịch NaOH. lắc nhẹ. Dd NaOH C.6 % phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 0. thu được n H2 O : n CO2 = 2 :1 . Công thức phân tử của amin đó là: A. Công thức cấu tạo của X: A. Để tách riêng hỗn hợp gồm ba chất lỏng: C 6H6. H. 6. CH3CH2NO2 B. Khi đốt cháy hoàn toàn một đồng đẳng của glixin thu được n H2 O : n CO2 = 7 : 6 (phản ứng cháy sinh ra khí N2). Dùng dung dịch iot.2g một amin no đơn chức cần dùng 10. dung dung dịch HCl.

tơ enang. tơ visco.6 và tơ capron Câu 201. Tơ nilon-6. sự polime hóa C. len rất bền vững với nhiệt Câu 189. đọan mạch C. 12. Dạng tơ nilon phổ biến nhất là nilon – 6. thủy phân Câu 202. tơ axetat B. C6NH11O D. Tơ nilon. sự tổng hợp B. (3) C. Sự kết hợp các phân tử nhỏ( monome) thành các phân tử lớn (polime) đòng thời loại ra các phân tử nhỏ như H2O . tơ visco D. Công thức thực nghiệm của nilon – 6 là: A. Chất nào sau đây có khả năng trùng hợp thành cao su. Phân tử polime bao gồm sự lặp đi lặp lại của rất nhiều các A. Đốt da thật cho mùi khét và da nhân tạo không cho mùi khét C. Đồng trùng hợp D. Công thức khác Câu 192. Tơ được tổng hợp từ xenlulozơ có tên là A. Nilon – 6. simili không có mùi khét D. Poliphênolfomandehit Câu 194. Trùng hợp B. CH2=C(CH3)-CH=CH2 D. Công thức nào sai với tên gọi? Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 53 . Da thật là protit động vật. Đốt tơ nhân tạo không cháy. simili là polime tổng hợp B. Nilon – 6. tơ thiên nhiên cháy D. protit C. (1) và (2) B. tơ visco Câu 203.6 là: A. Trùng ngưng C. mắt xích cấu trúc Câu 197. Đốt da thật cháy. trùng hợp C. Quần áo nilon. tơ capron Câu 205. Nilon-6. NH3 . Tơ nilon – 6.38% N. tơ thiên nhiên không cháy Câu 187. Tinh bột (C6H10O5)n B. Qúa trình polime hóa có kèm theo sự tạo thành các phân tử đơn giản gọi là A. đime hóa B. Làm thế nào để phân biệt lụa sản xuất từ tơ nhân tạo (tơ visco. HCl…được gọi là A. sự trùng hợp D. tơ nilon-6. (4) Câu 185. tơ tằm. (2) và (3) D. bông . Tơ tằm và tơ enan B. polieste C. Polime nào được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? A. trùng ngưng D. (2) và (3) D. tơ tằm . (4) Câu 184. Tơ Capron B. Polieste của axit adipic và etylenglycol Câu 191. CH2=CH-COOH và CH3OH Câu 188. len.6 có 63. C đều đúng Câu 190. Làm thế nào để phân biệt được các dồ dùng làm bằng da thật và bằng da nhân tạo ( P. tơ xenluloaxêtat) và tơ thiên nhiên (tơ tằm. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm. Hexaclo xiclohexan B. da thật có mùi khét. da nhân tạo không cháy Câu 186. CH2=C(CH3)COOH và C2H5OH B. tơ visco.6 C. da nhân tạo cháy D. tơ axetat. Biết rằng khi hiđrô hóa chất đó thu được isopentan? A. đề polime hóa C. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protit B. Điều nào sau đây không đúng ? A. Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin C.aminocaproic D. Đốt tơ nhân tạo không cho mùi khét. CH2=CH-COOH và C2H5OH C. Tơ visco và tơ nilon-6. Monome B. Chỉ ra phát biểu nào sau đây là sai? A. nguyên tố D. tơ tằm B. CH3-C(CH3)=CH=CH2 B. tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao D. Đốt tơ nhân tạo cháy. 9. polime hóa D.C) được ứng dụng rộng rãi trong đời sống. C6NH11O2 Câu 193.4% O. polime hóa D. Cao su ( C5H8)n D. C5NH9O B.6. đốt da nhân tạo cho mùi khét B.4) H2N – (CH2)10 – COOH Các phản ứng thuộc loại phản ứng là trùng ngưng? A. tơ thiên nhiên không cho mùi khét B. CH3-CH2-C≡CH C. tơ axetat là tơ tổng hợp C. thủy phân Câu 200. tơ thiên nhiên cho mùi khét C.V. tơ poliamit D. để tổng hợp ta dùng phản ứng ? A.8%H.68% C. Đốt da thật không cháy. (3) C. Poliamit của ε . sự trùngngưng Câu 196.Đồng trùng ngưng Câu 195.V. trùng hợp C. Nhựa polivinylclorua (P. tơ capron. những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? A.6 và tơ capron là poliamit D. len) A. Đốt da thật không cho mùi khét. Đốt hai mẫu. len là polime thiên nhiên B. Một số polime được điều chế từ các monome sau: (1) CH2 = CHCl+ CH2 = CH – OCOCH3 (2) CH2 = CH – CH3 (3) CH2 = CH – CH = CH2 +C6H5 – CH = CH2 (4) H2N – (CH2)10 – COOH Các phản ứng thuộc loại phản ứng đồng trùng hợp A. trùng ngưng B. 14. trùng ngưng B. Tất cả đều sai Câu 199. Đốt tơ nhân tạo cho mùi khét.6 D. C6N2H10O C. Chỉ ra điều đúng khi nói về da thật và simili (PVC) A. Polime thiên nhiên nào sau đây là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng? A. Phân tử protit có thể xem là một polime tự nhiên nhờ sự ……từ các monome là các α -aminoaxi A. Chất nào trong phân tử không có nitơ ? A. Metyl acrylat được điều chế từ axit và rượu nào? A. (1) và (3) B. đồng trùng hợp Câu 198. Tơ visco và tơ axetat D. simili là protit thực vật C. Xenlulozơtrinitrat C. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit C. B. Da thật là protit.C )? A.6 là polime được điều chế bằng phản ứng? A. CH2=C(CH3) COOH và CH3OH D. Chất dẻo không có nhiệt độ nóng chảy cố định Câu 204. Tơ tằm C.

CH=CH. tơ tằm Câu 313. (-NH-CH2-CO-)n. 162 C. thủy tinh hữu cơ [-CH2-CH(COOCH3)-]n C.CH2. là sản phẩm của sự trùng ngưng Câu 300. [-NH-(CH2)5-CO-]n B. 2 B. poli isopren B. Protêin có thể mô tả như A. có thể xác định một cách chính xác C. chất polime B.H2N. từ B có thể điều chế được tơ nilon-6. Amilopectin của tinh bột D. metan C. Hệ số trùng hợp là số lượng đơn vị mắt xích monome trong phân tử monome.000 đvC và hệ số trùng hợp n =10.000. 2-metyl-3-phenyl B. Tất cả đều đúng Câu 209.CH2-)n. X là A. (2). 178 Câu 315. 10000 Câu 316. 3 D. cao su buna – s D. 4 Câu 305. Do phân tử lớn hoặc rất lớn nên nhiều polime không tan hoặc khó tan trong dung môi thông thường D. phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch D. PVC C. B. 1600 B. CH2=CH-COOCH3 B. nG → polivinyl axetat A là chất nào ? A. CH2=CH2. Tất cả đều sai Câu 207. Cho sơ đồ phản ứng sau: A → B+H2. Có bao nhiêu đồng phân X thỏa mãn? (X) + NaOH  → không phản ứng. tơ capron Câu 311. 2-metyl-3-phenylbutan C. (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n. 100 B. tơ capron B. Polietilen có khối lượng phân tử 500 đvCcó hệ số trùng hợp n là: A. Cả A và B D. Cho hợp chất sau: [-CO-(CH4)4-CO-NH-(CH2)6-NH]n. (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ thuộc loại sợi poliamit là: A. CH3.CH2-)n. Cho các polime sau: (-CH2. CH2=C(C2H5)-CH2-CH=CH2 Câu 307.6 C. (1). tơ enăng [-NH-(CH2)6-CO-]n Câu 206.CH3.CH(NH2). Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là A.CH=CH-CH3. 300 Trang 54 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . Biết A tác dụng đựơc với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ B mạch thẳng và 2 rượu là etanol và propan-2-ol. poli isopren C. CH3OCO-CH=CH2 Câu 301. Hợp chất A có công thức phân tử là C11H22O4 . Trùng hợp etilen được polietilen. (2) C. (3) B. trùng hợp 1. 500 C. nitron(-CH2-CHCN-)n D.(3) Câu 309. Phát biểu nào không đúng ? A. Nilon-6. Polime có dạng mạng lưới không gian là dạng polime chịu nhiệt kém nhất Câu 308. (3) D. E+O2 → F. [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n C. Polime[-CH2-CH(CH3)-CH2-C(CH3)=CH-CH2-]n được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome A.CH=C=CH2.CH3. Polime nào có khả năng lưu hóa ? A.3-butadien ta được cao su buna là sản phẩm duy nhất C. CH2=CH2. Thủy tinh hữu cơ là polime có dạng mạch thẳng. Polisaccarit ( C6H10O5)n có khối lượng phân tử là 162000 đvC có hệ số trùng hợp là : A. Tìm câu sai. tên gọi của A là etyl isopropyl adipat Câu 304. 1 B. tơ visco D. là sản phẩm của sư trùng hợp C.CH=CH. CH2=CH-CH3 B. chất dẻo B. cao su buna B. phản ứng trùng hợp khác với phản ứng trùng ngưng. 3 C. 200 D.COOH D. CH2=CH2. B. F+ B → G . CH2=CHCl. Trong số các dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H10O. CH2=C(CH3)-CH=CH2 C. CH2=CH-OCOCH3 C. − H 2O xt X  Y  polime → → A.CH3. CH2=CH-COOC2H5 D. 150 C.CH= CH2. PE B. ancol etylic B. Từ aminoaxit có công thức phân tử C3H7O2N có thể tạo thành bao nhiêu loại poliamit khác nhau? A.H2N-CH2-COOH B. Polime X có phân tử khối M=280.H2N-CH2-CH2-COOH C. PE Câu 208. (-CF2-CF2-)n D. A. tạo thành từ monome caprolactam D.6 có công thức cấu tạo là A. Trong số các loại tơ sau: (1) [-NH–(CH2)6 – NH –OC – (CH2)4 –CO-]n . Hệ số trùng hợp của quá trình là A. 5 Câu 302. Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ là phản ứng một chiều Câu 303. PVC C. tơ nilon-6. chất polieste C. Điều nào sau đây không đúng về tơ capron ? A. tơ nilon D. là HCOO-(CH2)4-COOH (axit glutamic) D. cao su C. Nếu đốt cháy toàn bộ lượng polime đó sẽ thu được 8800g CO 2. (-CH2. Polime [-CH2-CH(CH3)-CH2-CH(C6H5)-]nđược tạo từ: A. tất cả đúng Câu 312. propilen vàstiren D. [-NH-(CH2)6-CO-]n D. 50 B. Polipropilen Câu 317. Chọn phát biểu sai A. 1000 D.(2). 4 D. Polivinyl ancol là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ monome sau đây ? A. B+D → E. (1). Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là : A.A. Hợp chất này thuốc loại polime nào A. andehit axetic D. isopren và toluen Câu 306.COOH Câu 314.CH3. 2 C. Polime nào có cấu trúc mạch phân nhánh ? A. polime đồng trùng hợp D. teflon (-CF2-CF2-)n B. 1700 D. (1). polime trùng ngưng Câu 310.6 C. thuộc loại tơ tổng hợp B.CH2=CH. là dieste B.

25 g Câu 325. Do amin tan nhiÒu trong H2O. C. 4.67% (có khối lượng riêng 1. 3 C.7% C. C«ng nghÖ tæng hîp h÷u c¬. 66. 400 B. CH3 . NH2 D. ngoài amino axit dư người ta còn thu được m gam polime và 1. (7). Trung bình một phân tử Clo tác dụng với bao nhiêu mắc xích PVC? A. (1).NH2. 113 B. 1 B. 3 B. Tính số mắt xích trong công thức phân tử của lọai tơ này A. Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63.2 2. B. 36.96% clo về khối lượng. 3 D. Ứng dông nµo sau ®©y kh«ng ph¶i cña amin ? A. Giá trị của k là A. 6 C. 73. Gía trị của m là A.25 g B.5g axit amino axetic với hiệu suất là 80%. 4 D. Do nguyªn tö N cã ®é ©m ®iÖn lín nªn cÆp e chung cña ng tö N vµ H bÞ hót vÒ phÝa N. Nguyªn nh©n nµo g©y nªn tÝnh baz¬ cña amin ? A. Tính thể tích axit nitric 99. Cho dÉn xuÊt halogen t¸c dông víi NH3 . Clo hoá PVC được một loại tơ Clorin chứa 66. 550 C. 8 . (CH3)2CHOH vµ (CH3)2CHNH2 B.3 3.56 g C.6% Clo.52g/ml) cần để sản xuất 59. B. (5). Phần trăm khối lượng clo trong tơ clorin là A. (3) CH3 . (4) NH2 .5 lít D.6 5.9 7. C«ng nghiÖp dîc C. Rîu vµ amin nµo sau ®©y cïng bËc ? . (3). Trùng hợp hòan tòan 6. (7) C6H5NH3Cl.NH2 (5) NH2 .1021 B. (8) C6H5 . 6 C. 27. (2).72 lít Câu 322. C6H5NHCH3 vµ C6H5CHOHCH3 D.CO . (6) C6H5 .CH3.86 lít C.CH2 . Khi trùng ngưng 7. 2941m3 D. 118 D. Do ph©n tö amin bÞ ph©n cùc m¹nh. 5 Câu 321.4 kg xenlulozơ trinitrat . Ph¬ng ph¸p nµo thêng dïng ®Ó ®iÒu chÕ amin ? A.000) bằng A. Polivinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đọan như sau 15% 95% 90% CH4 → C2H2  C2H3Cl  PVC  → → Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ( đktc) ? A.NH . 5. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 55 . 4 D.02.25gam vinylclorua được m gam PVC.CH3. . Cứ 2 mắt xích của PVC phản ứng với 1 phân tử clo tạo thành tơ clorin . (6). (1). . 5 D.8% B. 150 Câu 323. (9) CH2 = CH NH2. Hi®ro ho¸ hîp chÊt nitrin D. 6.NH . A.) A. (2) CH3 . (9). (1). ChÊt nµo sau ®©y lµ amin bËc 2 ? A. .CH2 – COOH. 6 . 2 C. ChÊt nµo lµ amin ? A. C«ng nghÖ giÊy B. (8) B.02. 7. (CH3)2CHOH vµ (CH3)2CHCH2NH2. . trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. 5 B.5 A. H2N .NH. (5) D.7% ---------------------------Hết---------------------------. Cho c¸c chÊt cã cÊu t¹o nh sau: (1) CH3 .2% D. 5880m3 Câu 324. Cho rîu td víi NH3 C. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. 56.28 lít B. . Khö hîp chÊt nitro b»ng hi®ro ngtö . 800 Câu 319. (CH3)3COH vµ (CH3)3CNH2 C. Amin th¬m cã c«ng thøc ph©n tö C7H9N cã mÊy ®ång ph©n ?A.02.1023 Câu 326.1020 D. (3).CH2-NH2 C B. 6.NH2.56 g D. Số mắt xích -CH2-CHCl.có trong m gam PVC trên là A. (6). 6. D.10 8.02. C«ng nghÖ nhuém. (8). 11. Hệ số polime hóa trong mẫu cao su buna (M ≈ 40.44g nước.7 6. 7 B.1 1.1022 C.NH2 . (2). Khối lượng phân tử của tơ capron là 15000 đvC. 79. 4.8 B. 740 D. 5. 4 Câu 320. Cã bao nhiªu ®ång ph©n amin øng víi CTPT C4H11N ? A.4 4.C2H5 CH3 − CH − CH3 | C. 5883m3 C.CH2 . (4).Câu 318. 6. (9) C. (4).CO . (6). 133 C. ( H= 90%. 5589m3 B.

D. (6) Dung dÞch CH3COOC2H5. C4H11N ®ñ víi V ml dd HCl 1M. 200 . Cã 3 chÊt khÝ : ®imetylamin. (2) FeCl2. (1). (3)CH3COOH. etylamim (2).15 . X + Y cã thÓ lµ Y B. FeCl3 vµ FeCl2 D. .2 g H2O. (3) < (2) < (1) < (4) (3) < (2) < (4) . §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. Amin nµo sau ®©y cã tÝnh baz¬ lín nhÊt ? A. ChÊt nµo sau ®©y cã tÝnh baz¬ m¹nh nhÊt ? B. Gi¸ trÞ cña a lµ mol D. (5) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2) D. C6H5NH2 + Cl2.24 1. (2). D. D.17 15. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) B. (1) < (2) C2H5NH2.16 14. C p/biÖt c¸c khÝ A. B. KÕt qu¶ kh¸c B. (5) > (6) > (2) > (1) > (2) > (4) C. (3) Dd NaOH. metylamin.1 mol C.23 21. KÕt qu¶ kh¸c vµ 7. 0. (5) NaOH. 150 C. Dung dÞch FeCl3 C. CH3C≡ C-NH2 C.19 17. metylamim (3). Dung dÞch HNO2 D.4 g H2O. CH3-CH(CH3)-NH2 . (3). Dung dÞch etylamin cã t¸c dông víi dung dÞch cña muèi nµo díi ®©y ? B. (3). axit axetic (4). Cã c¸c dung dÞch:(1) Dd HCl. (4). (4) chÊt Trang 56 B. (CH3)3N (3). (2) < (3) < (1) C.OH.12 10. CaCl2 øng → C6H5NH3Cl. (3) C. Cã c¸c chÊt: CH3CH2NHCH3(1). (1). CH3CH2NH2 D.13 11. 0. Anilin t¸c dông ®îc víi nh÷ng dd nµo? A. Gi¸ trÞ cña V lµ D. trimetylamin. (2). (3) < (2) < (1) D.14 12. Khi ®èt nãng mét ®ång ®¼ng cña metylamin ngêi ta thÊy tØ lÖ thÓ tÝch c¸c khÝ vµ h¬i VCO2 : VH2O = 2 : 3 . (C6H5)2NH + HCl. 0. (1). thu ®îc 22 g CO2 vµ 14.2 mol A. (2) < (3) < (4) < (1) C. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) A. §èt ch¸y hoµn toµn a mol hh X gåm 2 amin no ®¬n chøc thu ®îc 5. Cho ph¶n øng : X + . Cho 9 g hh X gåm 3 amin: propylamin. (2) < (3) < (4) < (1) B. (3) B. C6H5NH2 + HCl C. C2H7N B. CH3NH2 vµ C2H7N B. Cho c¸c dd: (1) HNO2. CH3CH2CH2NH2 D. (5) Dd CH3 . C3H9N và C4H11N C5H13N . 0.Cã thÓ dïng dd nµo ®Ó B. NaCl C. NH3 B. (4). .18 16. Dung dÞch HCl vµ C A. (4) Br2 C¸c dd t¸c dông ®îc víi anilin Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 .6 lÝt CO2 (®ktc) A. (5) D. etylmetylamin. D. CH3CH=CH-NH2 A.AMIN lµ A. C6H5NH2 C.22 20.CH2. (6) C.21 19. Cho c¸c chÊt : (1) C6H5NH2. Do nguyªn tö N cßn cÆp eletron tù do nªn ph©n tö amin cã thÓ nhËn proton. CH3-CH2-CH2-NH2 . (5). TÊt c¶ ®Òu ph¶n . trimetylamin X t¸c dông võa . CH3CH2CH2NH2(2). (6) NH3.05 mol B. (4) ®Ò h÷u c¬ sè 14 . (4) Dung dÞch brom. (3) < (1) < . C¶ B . C¶ A. (3) (C6H5)2NH. C¶ 4 . D·y s¾p sÕp theo chiÒu cã nhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn lµ d·y nµo ? A. (4) (C2H5)2NH.20 18. C«ng thøc ph©n tö cña amin lµ A. C4H11N và (2) Dd H2SO4. C3H9N C. C2H7N vµ C3H9N C. (4) D.15 13. CTPT cña hai amin lµ A. (1). 100 D. Cho c¸c chÊt sau: Ancol etylic (1).11 9. D·y s¾p xÕp ®óng theo thø tù gi¶m dÇn tÝnh baz¬ lµ d·y nµo A.TÝnh baz¬ t¨ng dÇn theo d·y nµo A. (1). (1) < (2) < (3) (2) B.

.25 2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai ?

A. Anilin lµ baz¬ yÕu h¬n NH3 v× ¶nh hëng hót el cña nh©n benzen lªn nhãm - NH2 b»ng hiÖu øng liªn hîp. B. Anilin kh«ng lµm thay ®æi mµu giÊy quú tÝm Èm. C. Anilin Ýt tan trong H2O v× gèc C6H5 - kÞ níc. D. Nhê cã tÝnh baz¬ , anilin t¸c dông ®îc víi dung dÞch brom.
.26 3. Cho c¸c chÊt :C2H6 ; C2H5Cl ; C2H5NH2 ; CH3COOC2H5 ; CH3COOH ; CH3CHO ; CH3OCH3.

ChÊt nµo t¹o ®îc liªn kÕt H liªn ph©n tö ? A. C2H6 B. CH3COOCH3 C. CH3CHO ; C2H5Cl

D. CH3COOH ; C2H5NH2

.27 4. Nguyªn nh©n nµo sau ®©y lµm anilin t¸c dông ®îc víi níc brom?

A. Do nh©n th¬m benzen cã hÖ thèng liªn kÕt π bÒn v÷ng. B. Do nh©n th¬m benzen hót electron. C. Do nh©n th¬m benzen ®Èy electron. D. Do nhãm - NH2 ®Èy electron lµm t¨ng mËt ®é electron ë c¸c vÞ trÝ o- vµ p.28 5. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai ?

A. C¸ch tÝnh bËc cña amin kh¸c víi cña rîu. B. Nguyªn nh©n g©y ra tÝnh baz¬ cña c¸c amin lµ do trªn nguyªn tö N cßn mét cÆp e cha tham gia liªn kÕt cã thÓ nhêng cho proton H+ C. Anilin lµm quú tÝm Èm hãa xanh. D. Gèc phenyl (-C6H5) vµ nhãm chøc amino (-NH2) trong ph©n tö anilin cã ¶nh hëng qua l¹i víi nhau. A. Phenol trong níc lµm quú tÝm hãa ®á. B. Anilin trong níc lµm quú tÝm hãa xanh. C. Etylamin trong níc lµm cho quú tÝm chuyÓn thµnh mµu xanh. D. Dung dÞch natriphenolat kh«ng lµm quú tÝm ®æi mµu.

.29 6. C©u nµo ®óng khi nãi vÒ sù ®æi mµu cña c¸c chÊt khi gÆp quú tÝm ?

.30 7. Cho s¬ ®å :

trªn lµ ? A. X (C6H6), Y (C6H5NO2), Z (C6H5NH2) B. X (C6H5CH(CH3)2), Y (C6H5OH), Z (C6H5NH2) C. X (C6H5NO2), Y (C6H5NH2), Z (C6H5OH) D. C¶ A vµ C
.31 8. Cã 4 èng nghiÖm chøa c¸c hçn hîp sau: (1) Anilin + níc. (2) Anilin + dung dÞch HCl

(X) → (Y) → (Z) → M ↓(tr¾ng). C¸c chÊt X, Y, Z phï hîp s¬ ®å

d, (3) Anilin + C2H5OH ,(4) Anilin + benzen. Trong èng nghiÖm nµo cã sù t¸ch líp ?
.32 A. ChØ cã (1)

B. (3), (4 )

C. (1), (3), (4)

D. C¶ 4

èng
.33 9. Thuèc thö thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt 3 chÊt láng : phenol, anilin, benzen lµ

A. Dung dÞch HNO2 sau ®©y A. Dung dÞch HCl C¶ A, B, C A. CH3 - CH2 - CH2 - NH2 CH3 - NH - CH3

B. Dung dÞch FeCl3

C. A vµ D

D. Níc Br2

.34 10. §Ó t¸i t¹o l¹i anilin tõ dung dÞch phenyl amoniclorua ph¶i dïng dung dÞch chÊt nµo

B. Dung dÞch NaOH

C. Dung dÞch Br2

D.

.35 11. A + HCl → RNH3Cl. Trong ®ã A (CxHyNt) cã %N = 31,11%. CTCT cña A lµ

B. CH3 - NH - CH3

C. C2H5NH2

D.

C2H5NH2

.36 12. NhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt C4H10 (1), C2H5NH2 (2), C2H5OH (3) t¨ng dÇn theo thø tù

nµo ? A. (1) < (2) < (3) B. (1) < (3) < (2) C. (2) < ( 3) < (1) 2) < ( 1) < (3) 12. Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với A.dd HCl B.dd NaOH C. nước Br2 D. dd NaCl 13. Coù theå nhaän bieát loï ñöïng dung dòch CH3NH2 baèng caùch A.Ngöûi muøi B.Theâm vaøi gioït H2SO4 C. Quì tím D.Theâm vaøi NaOH 14: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là A.8,15 g B.0,85 g C.7,65 g D. 8,10 g Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1

D. (

gioït

Trang 57

15: Theå tích nöôùc brom 3% (d = 1,3g/ml) caàn duøng ñeå ñieàu cheá 4,4g tribormanilin laø A.164,1ml B. 49,23ml C.146,1ml D. 16,41ml 17: Moät amin ñôn chöùc chöùa 19,718% nitô veà khoái löôïng. Coâng thöùc phaân töû cuûa amin laø A.C4H5N B.C4H7N C.C4H9N D. C4H11N 18: Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät amin no ñôn chöùc thu ñöôïc V H O = 1,5V CO . Ctptû cuûa amin laø A.C2H7N B.C3H9N C.C4H11N D. C5H13N 19: Cho 3,04g hoãn hôïp A goàm 2 amin no ñôn chöùc taùc duïng vöøa ñuû vôùi 400ml dd HCl 0,2M ñöôïc 5,96g muoái. Tìm theå tích N 2 (ñktc) sinh ra khi ñoát heát hoãn hôïp A treân ? A.0,224 lít B. 0,448 lít C.0,672 lít D. 0,896 lít 20: Cho 17,7g moät ankylamin taùc duïng vôùi dung dòch FeCl3 dö thu ñöôïc 10,7g keát tuûa. Ctpt cuûa ankylamin laø. A. C2H7NB. C3H9NC. C4H11N D. CH5N Câu 66. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là bao nhiêu mililit? A.100ml B.50ml C.200ml D. 320ml 16: Khoái löôïng anilin caàn duøng ñeå taùc duïng vôùi nöôùc brom thu ñöôïc 6,6g keát tuûa traéng laø A.1,86g B.18,6g C.8,61g D. 6,81g
2 2

Cho các amin: NH3, CH3NH2, CH3-NH-CH3, C6H5NH2. Độ mạnh của tính bazơ được sắp theo thứ tự tăng dần như sau: A. NH3 < C6H5NH2 < CH3-NH-CH3 < CH3NH2 B. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < CH3-NH-CH3 C. CH3-NH-CH3 < NH3 < CH3NH2 < C6H5NH2 D. C6H5NH2 < CH3NH2 < NH3 < CH3-NH-CH3 Phát biểu nào sau đây là sai: A. Anilin là một bazơ có khả năng làm quỳ tím hóa xanh. B. Anilin cho được kết tủa trắng với nước brom. C. Anlilin có tính bazơ yếu hơn amoniac. D. Anilin được điều chế trực tiếp từ nitrobenzen. Nguyên nhân anilin có tính bazơ là: A. Phản ứng được với dung dịch axit. B. Xuất phát từ amoniac. C. Có khả năng nhường proton. D. Trên N còn một đôi electron tự do có khả năng nhận H+ . Tiến hành thí nghiệm trên hai chất phenol và anilin, hãy cho biết hiện tượng nào sau đây sai: A. Cho nước brom vào thì cả hai đều cho kết tủa trắng. B. Cho dung dịch HCl vào thì phenol cho dung dịch đồng nhất, còn anilin tách làm hai lớp. C. Cho dung dịch NaOH vào thì phenol cho dung dịch đồng nhất, còn anilin tách làm hai lớp. D. Cho hai chất vào nước, với phenol tạo dung dịch đục, với anilin hỗn hợp phân làm hai lớp. Một amin đơn chức trong phân tử có chứa15,05% N. Amin này có công thức phân tử là: A. CH5N B. C2H5N C. C6H7N

Trang 58

Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1

D. C4H9N Cho chuỗi biến đổi sau:dd NaOH Benzen I. C6H5NO2 III. C6H5NH3Cl X, Y lần lượt là: A. I, II B. II, IV C. II, III D. I, III Andehit là hợp chất hữu cơ trong phân tử có mang nhóm chức: X Y Anilin II. C6H4(NO2)2 IV. C6H5OSO2H

B1: Phát biểu nào dưới đây về aminoaxit là không đúng? A. Aminoaxit là HCHC tạp phức, phân tử chức đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. B. Hợp chất H2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất. C. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-) D. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit trong dung dịch. B2: Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng? A. H2N-CH2-COOH (glixerin) B. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin) C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin) D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric) B3: C3H7O2N có mấy đồng phân aminoaxit (Với nhóm amin bậc nhất)?A.5 B. 2 C. 3 D. 4 B4: Khẳng định nào sau đây không đúng về tính chất vật lí của aminoaxit? A. Tất cả đều chất rắn. B. Tất cả đều là tinh thể, màu trắng. C. Tất cả đều tan tốt trong nước. D. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao. B5: Aminoaxetic không thể phản ứng với: A. Ancol B. Cu(OH)2 C. axit nitric D. Ba(OH)2 B6: 0,01 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của A có dạng: A. H2NRCOOH B. (H2N)2RCOOH C. H2NR(COOH)2 D. (H2N)2R(COOH)2 B7: Cho 0,1 mol A (α - aminoaxit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15g muối. A là? A. Glixin B. Alanin C. Phenylalanin D. Valin B8: Cho α - aminoaxit mạch thẳng A có công thức dạng H2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0,1 mol NaOH tạo 9,55 g muối. A là chất nào sau đây? A. Axit 2-aminopropanđionic B. Axit 2-aminobutanđioic C. Axit 2-aminopentađioic D. Axit 2- aminohexanđioic B9: Cho các dãy chuyển hóa : +HCl +HCl NaOH Glixin +NaOH A X; Glixin B Y X và Y lần lượt là chất nào? A. Đều là ClH3NCH2COONa B. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa C. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa D. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa B10: Cho glixin (X) phản ứng với các chất đưới đây, trường hợp nào PTHH được viết không chính xác? A. X + HCl → ClH3NCH2COOH B. X + NaOH → H2NCH2COONa + H2O C. X + CH3OH + HCl  ClH3NCH2COOCH3 + H2O HCl(khÝ ) D. X + CH3OH  NH2CH2COOCH3 + H2O → B11: Một HCHC X có tỉ lệ khối lượng C:H:O:N = 9: 1,75: 8: 3,5 tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 và mỗi trường hợp chỉ tạo một muối duy nhất. Một đồng phân Y của X cũng tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 nhưng đồng phân này có khả năng làm mất màu dd Br2. Công thức phân tử của X và công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là: A. C3H7O2N; H2N-C2H4-COOH; H2N-CH2-COO-CH3 B. C3H7O2N; H2N-C2H4COOH; CH2=CH-COONH4
+

Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1

Trang 59

Cho 10. C2H5OH. CH3(CH2)4NO2 B. C2H5O2N. B24: X là một aminoaxit no chỉ chứa một nhóm NH2. X4 B15: Dd nào dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ? (1) NH2CH2COOH .CHNH2-COOH C.aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. cho hơi (Y) qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. KOH. X1. H2N-(CH2)2-COO-C2H5 B. CTCT của X là? A.NH . H2N-CH2-COOH B. H2NCH2CH2COOH D.1 g H2O và 1.3g X thu được 8. O. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất thu được 3 mol CO2 0. X5.5O B21: Thủy phân hợp chất: CH2-COOH CH2. H2N-CH(CH3)-COOC2H5 B18: HCHC X có chứa 15. X2. CTCT thu gọn của X là: A. H2N-CH2-CH2-COOC2H5 B13: X là α . (2) C. (4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH . HCl. (4) B16: A là HCHC có công thức phân tử C5H11O2N.255 gam muối.C2 .. Đun A với dd NaOH thu được một hh chất có CTPT C2H4O2NNa và chất hữu cơ B. C. CH3CH2CH(NH2)COOH B14: Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2. Khi đun nóng với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y). CTCT thu gọn của X là: A.C. CH3CH(NH2)COOH B.aminoaxit là aminoaxit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy? Trang 60 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . CH3CH(H2N)CH2COOH D. H2N-C2H2-COOH.40%H. (1). C2H5OH.35%O. CH3 . Công thức cấu tạo của X là: A.CO . (2) Cl-NH3+-CH2COOH . Cho hơi của B qua CuO/t0 thu được chất C bền trong dd hỗn hợp của AgNO3 và NH3. CH3OH/ khí HCl. H2NCOOCH2CH3 B. CH3-CH2-NO2 D. X2. X5 B. X2.aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. 35. KOH. Dd nào làm quỳ tím hóa xanh? A.7303% nguyên tố N. (5) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH A. C. H2N-CH2-COO-C2H5 C. CH3 -CHNH2 -CH2-COOH D. Na2SO3. C4H9O2N C. H2NCH2CH2COOH D.95g muối clohiđrat của X. X5 D.C6H5 Thu được aninoaxit nào sau đây: A. 27. H2NCH2CH(CH3)COOH C. H2NCH2CH2COOC2H5 B17: Este X được điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic.CH . KOH. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 51. CH3CH(H2N)COOH C. Đốt cháy hoàn toàn 10. X1. CH≡ C-COONH4 B12: (X) là HCHC có thành phần về khối lượng phân tử là 52. (3) H3N+CH2COO. (2). NH2-CH2COO-CH2-CH2-CH3 C. NH-CH2-COO=CH(CH2)3 D.và một nhóm -COOH. (3) B. C3H7-CHNH2-COOH B25: X là α . X3.12 lít N2(đktc).5. CH3OH/ khí HCl D. CH3(CH2)4NO2 B.CH NO D. Gly-ala-gly B. C3H5O2N. X có thể là chất nào sau: A. Biết X có tính lưỡng tính và khi dd X tác dụng với dd HCl chỉ xảy ra một phản ứng duy nhất. H2N-CH2-COOH. C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH D. Ala-gly-gly D.89 gam X tác dụng với dd HCl vừa đủ tạo ra 1. H2NCH2COOCH2CH2CH3 C. H.9551% nguyên tố O về khối lượng và còn có các nguyên tố C và H.18%C. (X2)CH3NH2 . HCl. CTCT thu gọn của X là: A. còn lại là N. B. KOH. Na2SO3.CH2 .X4 C.75g muối của X. H2NCH2COOCH3 B19: Tên gọi nào sau đây là của peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH? A. H2NCH2COOH C.COOHC3H5NO2 . Cho 15. (X3) H2NCH2COOH. H2N-CH(CH3)COOH D. H2NCH2COOCH(CH3)2 D. Tất cả các chất. Gly-gly-ala C. Axit aminoaxxetic tác dụng được với nhứng chất nào? A. B.3g X tác dụng với dd HCl dư thu được 13. CTPT của hợp chất đó là? A. Cho 0. B23: Trong các chất sau Cu. Hỗn hợp A. CH3OH/ khí HCl. C3H7CH(NH2)COOH B26: α .1 gam X tác dụng với dd HCl dư thu được 18. CTCT của A là: A. (5) D. (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Na2SO3. H2N-CH2-COOH B. CH3OH/ khí HCl. Ala-gly-ala B20: Một hợp chất chứa các nguyên tố C. H2NB.C.NH C3H7. 9. . HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH C.CO2 . HCl. N có phân tử khối bằng 89 đc.5 mol N2 và a mol hơi nước.CH2HCO2NNH . Cu. C6H5CH(NH2)COOH B.

CH3CH2CH(NH2)COOH C. kÕt tinh. thu ®îc 8. Cho 10. B2 t/d NaOH tạo B1. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. HCOOH3NCH=CH2 C. 6 C.4 lit khÝ CO2. H2N-CH2-COOH B.D. A tác dụng với axit vô cơ cho muối của amin bậc một . CH3NH2 B. Aminoaxit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ t¹p chøc. 02). A tác dụng với bazơ kiềm cho khí NH3 .B t/d Hiđro mới sinh t o B1. C2H5OH. 4 C. B1 t/d H2SO4 tạo B2 . Sè lîng c¸c dd cã pH < 7 lµ: A. H2N-CH2-COONa.Viết công thức cấu tạo thu gọn của các chất thu được sau khi thuỷ phân từng chất sau trong môi trương axit và m i trường kiềm riêng rẽ.3 gam X t¸c dông víi axit C©u 8: HCl (d).4 lÝt khÝ N2 (C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc) 10. H2N-CH2-COOH. ClH3N-CH2-COOH. C3H7N C. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. H2NCH2COOCH3 B. c« c¹n dung dÞch thu ®îc 11.amino hexanoic ). CH2=CH-COOH. 03). 2 C©u 3: (2008-B) ChÊt ph¶n øng víi dung dÞch FeCl3 cho kÕt tña lµ: A. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. A mạch thẳng có công thức phân tử C3H10O2N2 . H2N-CH2-CH2-CH(NH2)COOH. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.7gam chÊt r¾n. C3H9N α -aminoaxit X chøa mét nhãm –NH2. H2N-CH2-COOH.B . + ) CH3-CH(NH2)-CO-NH-CH(CH2C OOH)-CO-NH-CH(CH2C6H5)-CO-NH-CH2-COOH PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM C©u 1 : (®Ò 2008-A) Ph¸t biÎu kh«ng ®óng lµ : A. C4H9N B. Hîp chÊt H2N-CH2-COOH3N-CH3 lµ este cña glyxin C©u 2:Cã c¸c dd riªng biÖt sau: Phenylamoni clorua.A. . CH3CH(NH2)COOH Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 61 . H3N+-CH(CH3)-COOHCl. Trong dd. B .B. 3 D. 2 C. H2NCH2CH2COOH D. C2H4.6 ). ph©n tö chøa ®ång thêi nhãm amino vµ nhãm cacboxyl C. anilin. H2N-CH2-COOH cßn tån t¹i ë d¹ng ion lìng cùc H3N+-CH2-COOD. Viết phản ứng trùng ngưng một số chất quan trọng thường gặp sau : a) Axit -amino caproic tạo tơ capron ( là axit 6.125gam níc. sau khi c¸c ph¶n øng kÕt thóc thu ®îc s¶n phÈm lµ: A. Viết phản ứng của A với Ba(OH)2 và H2SO4. CH2=CHCOONH4 C©u 6: Cho d·y c¸c chÊt: CH4. C2H2. phenol.9 gam mét hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö C3H7O2N p víi 100ml NaOH 1. H3N+-CH2-COOHCl-. tan tèt trong níc vµ cã vÞ ngät B. 3 B. 1 B. 04). Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc X. Sè chÊt trong d·y ph¶n øng ®îc víi níc Br2 lµ: A.H3N+-CH2-COOHCl-. benzen.95 gam muèi khan. 5 D. H3N+-CH2-CH2-COOHCl. .1. -Viết phản ứng tạo đipeptit và tripeptit từ Glyxin’ . Tìm công thức cấu tạo của A.C cùng công thức phân tử C4H9O2N : -A t/dụng với HCl v à Na2O . thu ®îc 13. 8 B. H2NCH(CH3) -COOH C©u 5: Cho 8. H2NCH2CH2COOH D. CH3COOCH3 C©u 4: §un nãng chÊt H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dd HCl (d). b) Axit -amino enantoic tạo tơ enang ( là axit 7-ammino heptanoic ). Aminoaxit lµ nh÷ng chÊt r¾n. 7 C©u 7:(2007-A). + ) H2N-CH2-CO-NH –CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.5M. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. CH3COOH C. 5 D. CH3OH D. Xác định công thức cấu tạo của A . 1. 4 01).C t/d ụng NaOH tạo Mu ối + NH3. Có 3 đồng phân A. c) Axit a đipic + hexametylen điamin tạo tơ nilon-6. H2N-CH2CH2-COOH C. C2H7N D.6 ( là axit hexađioic. C và viết các phản ứng minh hoạ.

sè chÊt t¸c dông ®îc víi dd NaOH lµ : A. H2N-CH2-COOC2H5 C©u 11: (2007-B) Cho c¸c lo¹i hîp chÊt: aminoaxit(X).1 mol HCl. amoniac. amoniac. Y. este cña aminoaxit(T). Protit lu«n chøa Nit¬ C©u 15 : D·y gåm c¸c chÊt ®Òu lµm quú tÝm Èm chuyÓn sang mµu xanh lµ : A. D·y gåm c¸c lo¹i hîp chÊt ®Òu t¸c dông ®îc víi dd NaOH vµ ®Òu t¸c dông ®îc víi dung dÞch HCl lµ: A. BiÕt hiÖu suÊt 2 giai ®o¹n trªn lÇn lît b»ng 78% vµ 80%. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A.9g D. GiÊy quú tÝm C©u 14 : Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau cña protit so víi lipit vµ glucoz¬ lµ A. 15.5 g B. 476. 6 B.3 mol NaOH. phenylamoni clorua. 0. Khi X t¸c dông víi dung dÞch NaOH thu ®îc s¶n phÈm cã muèi H2N-CH2-COONa.15gam H2O.3 g C. ®ùng riªng biÖt trong 3 lä mÊt nh·n. Thuèc thö ®Ó ph©n biÖt 3 chÊt láng trªn lµ :A. C« c¹n dd Y thu ®îc khèi lîng muèi khan lµ A. 14. Amoni clorua. 1 nhãm -NH2 vµ 1 nhãm –COOH B. Y. X. natri axetat A.C©u 9: Cho hçn hîp X gåm 2 chÊt h÷u c¬ cã cïng CTPT C2H7NO2 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch NaOH vµ ®un nãng. T B.75. Trong c¸c chÊt nµy. natri hi®roxit D. KÕt qu¶ kh¸c C©u 20:Cho 2 c«ng thøc ph©n tö C4H10O vµ C4H11N. Protit cã khèi lîng ph©n tö lín h¬n D.56 lit khÝ N2 (®ktc) vµ 3. X. p-crezol. ancol etylic. CH3-CH(NH2)-COO-CH3 C. Z D. Y. axit acrylic. 3 C©u 13 : Cã 3 chÊt láng benzen. thu ®îc dung dÞch Y vµ 4. 6 D. TØ khèi h¬i cña Z ®èi víi H2 b»ng 13. CH3-CH2-CH(NH2)-COO-CH3 C©u 19: Ngêi ta ®iÒu chÕ anilin b»ng c¸ch nitro ho¸ 500g benzen råi khö hîp chÊt nitro sinh ra.36 lÝt khÝ CO2. 50% vµ 50% C. Metyl amin. 4 B. anilin.7g C©u 10: §èt ch¸y hoµn toµn mét lîng chÊt h÷u c¬ X thu ®îc 3. phenol. metyl amin. natri hi®roxit C. 8. 25% vµ 75% B. Protit lu«n chøa chøc hi®r«xyl C. Z. Toµn bé s¶n phÈm thu ®îc t¸c dông võa ®ñ víi 0. metyl amin. stiren. 43. 596.1 mol amino axit X t¸c dông võa ®ñ víi 0. 5 D.92 gam C. Níc Br2 D. H2N-CH2-COO-CH3 C. X lµ amino axit cã A. ancol benzylic. 5 C©u 18: X lµ este cña mét α -aminoaxit víi ancol metylic. muèi amoni cña axit cacboxylic(Y). 1 nhãm –NH2 vµ 2 nhãm –COOH C©u 17: Khi ®un nãng hçn hîp glixin vµ alanin sÏ thu ®îc tèi ®a bao nhiªu lo¹i ph©n tö tri peptit chøa ®ång thêi c¶ 2 lo¹i amino axit trong ph©n tö? A. 16. H2N-CH2-COO-C3H7 D. amin(Z). T C. 8 C. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ: A.KÕt qu¶ kh¸c C©u 16: Cho 0. 1 nhãm –NH2 vµ 3 nhãm –COOH D. Khèi lîng anilin thu ®îc lµ A. anilin. Z. H2N-CH2-CH2-COO-CH3 B.4% D. H2N-CH2COO-CH3 D.6% vµ 56. Sè ®ång ph©n ancol bËc 2 vµ amin bËc 2 t¬ng øng lµ: Trang 62 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . 327 gam B. 2 nhãm –NH2 vµ 1 nhãm –COOH C. Anilin.15 gam D. dd phenolphtalein B. amoni¨c B. dd NaOH C. Protit lu«n lµ chÊt h÷u c¬ no B.48lit hçn hîp khÝ Z(®ktc) gåm 2 khÝ ®Òu lµm xanh giÊy quú Èm. Y.75g X th× thu ®îc thÓ tÝch h¬i b»ng thÓ tÝch cña 8g khÝ O2 ë cïng ®iÒu kiÖn. Anilin. Ho¸ h¬i 25. H2N-CH2-CH2-COOH B. T C©u 12 : Cho c¸c chÊt etyl axetat. X. 4 C.

A. 1,1 B. 4,8 C. 4,1 C. 1,3 C©u 21: Hîp chÊt h÷u c¬ X lµ este ®îc t¹o bëi axit glutamic vµ mét ancol bËc nhÊt. §Ó ph¶n øng võa hÕt 37,8 gam X cÇn 400ml dung dÞch NaOH 1M. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X A. C3H5(NH2)(COOH)(COOCH2-CH2-CH3 B. C3H5(NH2)(COOCH2-CH2CH3)2 C. C2H3(NH2)(COOCH2CH3)2 D. C2H3(NH2)(COOH)(COOCH2-CH2CH2-CH3) C©u 22: H·y chän c«ng thøc sai trong sè c¸c c«ng thøc cho díi ®©y cña aminoaxit? A. C5H12O2N2 B. C3H7O2N C. C4H9O2N D. C4H8O2N Câu 23. X là một amino axit no chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 1,31g X tác dụng với HCl dư thu được 1,675 g muối clorua của X. Công thức cấu tạo thu gọn X là. A. H2N-(CH2 )6-COOH B. H2N-(CH2 )3-COOH C. H2N-(CH2 )4-COOH D. H2N-(CH2 )5-COOH CHƯƠNG 3: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN A. BÀI TẬP LÍ THUYẾT TRẮC NGHIỆM 1. Khẳng định nào sau đây luôn đúng? A. Tính bazơ của amin tăng dần theo thứ tự : bậc I < bậc II < bậc III. B. Tính bazơ của anilin là do nhóm –NH2 ảnh hưởng lên gốc –C6H5. C. Vì có tính bazơ nên anilin làm đổi màu chất chỉ thị màu. D. Do ảnh hưởng của nhóm –C6H5 làm giảm mật độ e trên nitơ nên anilin có tính bazơ yếu. 2. Bậc của amin phụ thuộc vào A. Bậc của nguyên tử cacbon mang nhóm -NH2. B. Hóa trị của nitơ . C. Số nguyên tử H trong NH3 đã được thay bằng gốc hidro cacbon. D. Số nhóm –NH2 . 3. Nhận định nào sau đây không đúng về anilin? A. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 do gốc–C6H5 hút e nên làm giảm mật độ e trên nguyên tử nitơ. B. Nhờ có tính bazơ, anilin tác dụng được với dung dịch Brom. C. Anilin không tác dụng được với dung dịch NaOH. D. Anilin ít tan trong nước và rất độc. 4. Số đồng phân amin bậc II của C4H11N là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. Với các chất amoniac (1), metylamin (2), etylamin (3), anilin (4). Tính bazơ tăng dần theo trình tự A. (4) < (1) <(2) < (3) B. (4) < (1) < (3) < (2) C. (3) < (2) < (1) <(4) D. (3) < (2) < (4) < (1) 6. Cho vài giọt anilin vào nước, sau đó thêm dung dịch HCl (dư) vào, rồi lại nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào, sẽ xảy ra hiện tượng: A. Lúc đầu dung dịch bị vẩn đục, sau đó trong suốt và cuối cùng bị vẩn đục lại. B. Lúc đầu dung dịch trong suốt, sau đó bị vẩn đục và cuối cùng trở lại trong suốt. C. Dung dịch trong suốt. D. Dung dịch bị vẫn đục hoàn toàn. 7. Để phân biệt anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt, ta dùng thuốc thử nào sâu đây? A. Dung dịch Br2 B. Dung dịch HCl C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch AgNO3 8. Với sơ đồ phản ứng ở bên dưới thì chất B là chất nào? HNO3,(1 mol) Fe, HCl (dö) NaOH C6H6------------------->A--------------->B ------------->C H2SO4, ñaë c A. Nitro benzen B. anilin C. Natri phenolat D. Một loại muối clorua 9. Theo sơ đồ phản ứng sau: t0 HNO 3, H 2 SO 4 t0 Fe , HCl , du → → CH4  A  B  C  D. A, B, C, D lần lượt là → → C 1:1 A. C2H2, C6H6, C6H5NO2, C6H5NH2 B. C2H2, C6H6, C6H5NO2, C6H5NH3Cl C. C2H4, C6H6, C6H5NH2, C6H5NH3Cl D. C6H6, C6H5NO2, C6H5NH2, C6H5NH3Cl 10. Để phân biệt phenol, anilin, benzen bằng phương pháp hóa học, ta cần dùng các hóa chất là: A. Dung dịch Brôm, Na B. Quì tím C. Kim loại Na D. Quì tím, Na. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 63

11. Có 3 chất hữu cơ : H2N-CH2-COOH; CH3-CH2-COOH và CH3-CH2-CH2-NH2. Để nhận ra dung dịch của các hợp chất trên, người ta chỉ cần thử với một chất nào trong các chất sau đây? A. NaOH B. HCl C. CH3OH/HCl D. Quỳ tím 12. Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một amino axit, chỉ cần cho phản ứng với A. HCl B. NaOH C. CH3OH/HCl D. Hai phản ứng A và B 13. Cho các chất sau đây: 1. H2N-CH2-CH2-COOH 2. CH2 = CH-COOH 3. CH2O và C6H5OH 4. HO-CH2-COOH Các trường hợp nào có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng ? A. 1,2,3 B.1,2,4 C. 1,3,4 D. 2,3,4 14. Điều khẳng định nào sau đây không đúng? A. Khối lượng phân tử của một amino axit (gồm một chức –NH2 và một chức –COOH) luôn là số lẻ B. Hợp chất amino axit phải có tính lưỡng tính C. Dung dịch amino axit không làm giấy quì tím đổi màu D. Thuỷ phân protit bằng axit hoặc kiềm sẽ cho một hỗn hợp các amino axit 15. Cho dung dịch chứa các chất sau: C6H5 – NH2 (X1); CH3NH2 (X2); H2N - CH2 - COOH (X3); HOOC - CH2- CH2- CH(NH2)- COOH (X4); H2N - (CH2)4- CH(NH2)- COOH (X5) C. X2 ; X5. D. X3 ; X4 ; X5. 16. Khi thủy phân H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-COOH sẽ tạo ra ‫׀‬ CH3 A. H2N-CH2-COOH ; CH3-CH-COOH và H2N-CH2-CH2-COOH ‫׀‬ NH2 B. H2N-CH2-COOH và CH3-CH-COOH ‫׀‬ NH2 C. CH3-CH-COOH D. CH3-CH2-CH-COOH ‫׀‬ ‫׀‬ NH2 NH2 17. Một hợp chất hữu cơ X có công thức C3H7O2N. X phản ứng với dung dịch brom, X tác dụng với dung dịch NaOH và HCl. Chất hữu cơ X có công thức cấu tạo là A. H2N-CH=CH-COOH B. CH2=CH-COONH4 C. H2N-CH2-CH2-COOH D. A và B đúng 18. Trong các chất sau, chất nào làm quì tím chuyển sang màu hồng? A. H2N-CH2-COOH B. H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH C. CH3-CH2-NH2 D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH 19. Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit ? A. H2N-CH2-COOH B. CH3-CH(NH2)-COOH C. CH3-CH2-CO-NH2 D. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH 20. Dùng nước brôm không phân biệt được 2 chất trong các cặp nào sau đây? A. dd anilin và dd NH3 B. Anilin và xiclohexylamin C. Anilin và phenol D. Anilin và benzen. 21. Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác? A. Nhúng quì tím vào dd etylamin thấy quì tím chuyển sang xanh. B. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng. C. Nhỏ vài giọt nước brôm vào ống nghiệm đựng dd anilin thấy có kểt tủa trắng. D. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh. 22. Tên gọi của amino axit nào dưới đây là đúng? A. H2N-CH2-COOH (glixerin) B. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin) C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin) D. HOOC.(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric) 23. Khẳng định nào sau đây không đúng về tính chất vật lí của amino axit? A. Tất cả đều chất rắn. B. Tất cả đều là tinh thể, màu trắng. C. Tất cả đều tan trong nước. D. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao. 24. Cho glixin (X) phản ứng với các chất đưới đây, trường hợp nào PTHH được viết không đúng? A. X + HCl → ClH3NCH2COOH B. X + NaOH → H2NCH2COONa C. X + CH3OH + HCl  ClH3NCH2COOCH3 + H2O D. X + HNO2 → OHCH2COOH + N2 + H2O 25. Tên gọi nào sau đây là của peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH? Trang 64 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Những dung dịch làm giấy quỳ tím hoá xanh là A. X1 ; X2 ; X5. B. X2 ; X3 ; X4.

A. Glixinalaninglyxin B. Glixylalanylglyxin C. Alaningyxylalanin D. Alanylglyxylglyxyl 26. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. B. Phân tử các protit gồm các mạch dài polipeptit tạo nên. C. Protit rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng. D. Khi cho Cu(OH)2 và lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh. 27. Trong các chất sau Cu, HCl, C2H5OH, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. Axit aminoaxetic tác dụng được với những chất nào? A. Tất cả các chất. B. HCl, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. C. Cu, C2H5OH, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl D. Cu, HCl, HNO2, KOH, Na2SO3, CH3OH/ khí HCl. 28. α - amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 29. Cho các chất H2N-CH2-COOH (X); H3C-NH-CH2-CH3 (Y); CH3-CH2-COOH (Z); C6H5-CH(NH2)COOH (T); HOOC.CH2-CH(NH2)-COOH (G); H2N-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (P). Amino axit là A. X, Z, T, P B. X, Y, Z, T C. X, Z, G, P D. X, Y, G, P. 30. Cho quỳ tím vào mỗi dd dưới đây, dd làm quỳ tím hóa xanh là? A. CH3COOH B. H2NCH2COOH C. H2NCH2(NH2)COOH D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH 31. Cho dd quỳ tím vào 2 dd sau: (X) H2N-CH2-COOH; (Y) HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH. Hiện tượng xảy ra? A. X và Y không đổi màu quỳ tím. B. X làm quỳ chuyển xanh, Y hóa đỏ. C. X không đổi màu, Y hóa đỏ. D. X, Y làm quỳ hóa đỏ 32. Khi đun nóng, các phân tử α -alanin (axit α -aminopropionic ) có thể tác dụng với nhau tạo ra các sản [-NH-CH- CO-]n [-CH2-CH- CO-]n [ -CH2-CH- CH2-]n phẩm nào dưới đây: COOH A. [-NH-CH2- CO-]n B. C. D. NH2 CH3 33. Axit α -aminopropionic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy A. HCl, NaOH, C2H5OH có mặt HCl, K2SO4, H2NCH2COOH B. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2NCH2COOH, Cu C. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2NCH2COOH D. HCl, NaOH, CH3OH có mặt HCl, H2NCH2COOH, NaCl 34. Một amino axit có một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH và có công thức phân tử là C4H9O2N. Amino axit này có bao nhiêu công thức cấu tạo của các đồng phân? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 35. Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ 2 hay nhiều α -amino axit được gọi là peptit. B. Phân tử có 2 nhóm -CO-NH- được gọi là đipeptit, 3 nhóm -CO-NH- được gọi là tripeptit C. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành được gọi là polipeptit. D. Trong mỗi phân tử peptit, các amino axit được sắp xếp theo một thứ tự xác định. 36. Alanin không tác dụng với A. CaCO3 B. C2H5OH C. H2SO4 loãng D. NaCl 37. Có sơ đồ phản ứng sau C3H7O2N + NaOH CH3-OH + (X) Công thức cấu tạo của (X) là A. H2N-CH2-COOCH3 B. CH3- CH2-COONa C. H2N-CH2-COONa D. H2N-CH2-CH2-COOH 38. Hợp chất nào không lưỡng tính? A. Amoni axetat B. Alanin C. Etyl amin D. Amino axetat metyl 39. Cho sơ dồ phản ứng sau:
axit

Amino axit (Y) + CH3OH
o

C3H7O2N + H2O

Amino axit (Y) là

t A. H2N-CH2-CH2-COOH B. H2N-CH2-COOCH3 C. CH3-CH(NH2)-COOH C. H2N-CH2-COOH 40. Cho các chất: (1)amoniac. (2)metylamin. (3)anilin. (4)dimetylamin. Tính bazơ tăng dần theo thứ tự nào sau đây? A. (1) < (3) < (2) < (4). B. (3) < (1) < (2) < (4). C. (1) < (2) < (3) < (4). D. (3) < (1) < (4) < (2) 41. Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, CH3COOH. Chất nào làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh? Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 65

quì tím B. C6H5OH. dùng dd NaOH B. Để nhận biết các dung dịch: glixin. 4. (7) CH3-CO-NH2. (4) NH2-(CH3)2-NH2. C2H5OH B. (1) < (2) < (3) B. glucozơ. Dùng dd HNO3. benzen là A. D. CH3CH2CH2NH2(2). CH3OH C. 3. Để nhận biết hai khí CH3NH2 và NH3. dd HNO3. Nguyên tử N còn cặp e tự do có thể nhận proton D. (3) < (1) < (2) 55. 5. dùng Cu(OH)2. (CH3)3N (3). Phân tử khối của một amino axit (gồm một chứC. axit β-amino propionic D. 8 D. dùng nước brom. Quì tím ẩm C. HNO3 đặc D. 7 C. Amin có tính bazơ do: A. dung dịch HCl B. Đốt rồi cho sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2. dd HNO3 đặc D. X có công thức cấu tạo nào sau đây? A. (8) CH3-C6H4-NH2 A. Amin có tính bazơ do N có cặp electron tự do. lòng trắng trứng người ta dùng A. axit glutamic B. (5) (CH3)2NC6H5. ddBrom. Chất hữu cơ nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường? A. CH3COOH 42. C. dd H2SO4. Cho X phản ứng dung dịch NaOH. (CH3)2NH và Anbumin. Chỉ chứa 1 nguyên tử D. Dùng phenolphtalein. đun nóng được CH4 .A. dd thuốc tím 47. B. CH3-COO-H3NCH3 D. 1. 5 B. 2. Dùng nước Brom. Chất nào là amin? (1) CH3-NH2. protein luôn có khối lượng phân tử lớn B. CH3-COO-NH4 C. protein luôn có nhóm chức –OH trong phân tử. (2) CH3-NH-CH2-CH3. dùng dd NaOH. Dùng dd Ca(OH)2 . stiren. Hợp chất C4H11N có bao nhiêu đồng phân amin? A. C. dd AgNO3/NH3 C. B. CH3OCH3 D. dùng HNO3 đặc C. Dùng dd CuSO4. Các amino axit đều tan tốt trong nước D. Cu(OH)2/OH và đun nóng B. Dùng dd H2SO4. Cho các chất sau: CH3CH2NHCH3(1). CH3NH2 C. Để nhận biết các chất: glixerol. Để nhận biết bốn dung dịch không nhãn gồm: albumin. 54. dung dịch H2SO4. CuSO4. B và C đúng 48. CH3CH(NH2)COOH. 5. Ảnh hưởng đẩy e của nhóm –C2H5. 6. Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là A. 50. 2.NH2 và một chức –COOH) luôn là số lẽ C. (6) NH2-CO-NH2. CH3NH2. 1. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. dd HCl. 1. dùng quỳ tím Trang 66 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . CH3NH2 D. Phân tử amin có liên kết hiđro với H2O 46. Dùng dd NaOH. axit amino axetic C. protein luôn có nguyên tố N trong phân tử D. Thuốc thử duy nhất để nhận biết các chất lỏng anilin. Dung dịch amino axit không làm giấy quì đổi màu. 56. CH3NH2 B. Nguyên tử N còn đôi e chưa liên kết B. đun nhẹ thu được muối Y và khí Z làm xanh giấy quỳ tím ướt. Dùng Cu(OH)2 lắc và đun nhẹ. 57. CH3OH C. CH3Cl B. Mùi của khí B. Ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: A. alanin 49. albumin người ta tiến hành theo trình tự sau: A. Amin tan nhiều trong nước B. 7 43. Thử bằng HCl đặc 59. CH3COOH. Để nhận biết dung dịch các chất C6H5NH2. Phát biểu nào sau đây sai? A. dùng H2SO4 đặc B. dùng CuSO4. Anilin có tính bazơ rất yếu. Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng A. NaOH. dung dịch brom C. Nguyên tử N có độ âm điện lớn hơn C. glixerol người ta dùng A. dd iot 53. 8 D. D. D. 51. Dùng quỳ tím. C2H5-COO-NH4 B. 6 B. dùng dd iot C. Có nguyên tử N trong nhóm chức C. 44. Tính bazơ của etylamin mạnh hơn amoniac được giải thích là do: A. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3. Dãy chất được xếp theo chiều tăng dần tính bazơ là A. Dùng dd NaOH. Thủy phân protein bằng axit hoặc kiềm khi nung nóng sẽ cho một hỗn hợp các amino axit. hồ tinh bột. protein luôn là chất hữu cơ no. dd HCl. 52. C2H5OH D. phenolphtalein C. anilin. C6H5OH. Dùng dd AgNO3/NH3. dùng dd H2SO4. 9 45. dùng dd H2SO4. (3) < (2) < (1) D. Các amin đều có tính bazơ. dung dịch NaOH D. (2) < (3) < (1) C. (3) CH3-NH-CO-CH3. Các amino axit no có thể phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây? A. dùng H2SO4 đặc. dùng dd CuSO4. CH3OC2H5. Một hợp chất hữu cơ X có công thức C3H9O2N. 8 C. C2H5COOH. người ta dùng cách nào sau đây? A. Cho Y tác dụng với NaOH rắn. dd thuốc tím. 58. C6H5NH2.

C6H5-CH3 B. C6H5-CH3. Phenol và anilin đều làm mất màu nước brom còn toluen thì không. Hòa tan hỗn hợp vào xăng. h. CH3CH(NH2)COOH D. tiếp tục chiết để tách phenol không tan. D. 63. Thực hiện phản ứng trùng ngưng 2 amino axit glixin và alanin thu được tối đa bao nhiêu đipeptit A. A. Dùng dd AgNO3/NH3. a. dd anilin. dùng nước brom B. HOOC CH(NH2)CH2COOH C. C. j) etylamino axetat.D. Hãy sắp xếp các chất sau theo thứ tự tăng dần tính bazơ: (1) C6H5NH2. C. dùng Cu(OH)2. 74. Dùng dd AgNO3/NH3. C6H12 (xiclohexan). d. Hợp chất nào sau đây không phải là amino axit? A. k 75. Axit aminoaxetic không tác dụng với A. E. C. (1)<(2)<(5)<(3)<(4) C. (2)<(1)<(3)<(5)<(4) 61. dùng dd AgNO3/NH3 D. Chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là A. (1)<(5)<(2)<(3)<(4) B. H2SO4 loãng C. Hòa tan hỗn hợp vào dd NaOH dư. dùng quỳ tím 60. axit α-amino caproic (C). axit α -amino ađipic C. a. benzen và anilin. axit ađipic (E). Để rửa sạch chai lọ đựng anilin. H2NCH(CH3)COOH và H2NCH(NH2)COOH D. k D. B B. CH4. H2NCH2COOH và CH3CH(NH2)COOH B. dùng HNO3 đặc. C. Dùng Na kim loại. Dung dịch NaOH C. Cho sơ đồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. (4)NaOH. CH3OH D. Rửa bằng dd HCl sau đó rửa lại bằng nước 72. Anilin và phenol đều có phản ứng với A. hexa metylen diamin (B). axit α -amino isovaleric. e. chiết lấy phenol 73. k C. B. 71. A. sau đó chiết tách lấy phần muối tan rồi cho phản ứng với CO2 dư. Rửa bằng dd NaOH sau đó rửa lại bằng nước D. Dung dịch HCl D. khả năng đẩy e của nhóm –OH>-CH3>-NH2 D. i) glicocol. Rửa bằng nước C. Rửa bằng xà phòng B. C6H5-NO2. Dung dịch làm quì tím hóa đỏ là A. Người ta có thể làm theo cách: A. Để nhận các chất trên biết người ta thực hiện: A. axit glutamic B. C. Hòa tan hỗn hợp vào nước dư. C2H5COOCH2CH2NH2 70. Có 3 ống nghiệm không nhãn chứa 3 dung dịch sau: NH2 (CH2)2CH(NH2)COOH . glixerol. E D. nên dùng cách nào sau đây? A. c) etylenglicol. sau đó chiết tách lấy phenol D. 1 B. nhóm –OH và –NH2 đẩy e mạnh hơn nhóm –CH3 B. C2H5COONH3CH3 B. b)glixerol. axit phenic 76. KCl 66. g) axit glutamic. tiếp tục chiết tách lấy phần phenol không tan. X và Y tương ứng là: A. a. dd NaOH B. sau đó chiết tách lấy phần tan rồi cho phản ứng với NaOH dư. d. dùng nước brom 62. Dung dịch không làm đổi màu quì tím là A. j. CaCO3 B. axit acrylic (D). h) axit lactic. axit lactic D.3-điamino butiric D. CH3CONH2 B. 69. điều này chứng tỏ A. e) anilin. C2H2. dd glucozơ. Cho các chất sau: etilen glicol (A). axit 2-amino pentanđioic B. Trường hợp nào sau đây đúng? A. g. CH3COOCH2CH2NH2 D. Dùng Na kim loại. (1)<(5)<(3)<(2)<(4) D. Cho C4H11O2N + NaOH → A + CH3NH2 + H2O CTCT của C4H11O2N là A. A. f. 3 D. Có các chất: metanol. E C. nhóm –OH và –NH2 đẩy e yếu hơn nhóm –CH3. c. (3) (C2H5)2NH2. d) alanin. dd HCl C. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 67 . Để tách phenol ra khỏi hỗn hợp lỏng gồm: phenol. C2H5COOCH2 NH2 B. C2H2. i. CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH 64. axit 2. Dung dịch Br2 65. A. dd NaCl D. (2) C2H5NH2. k B. g. Dùng nước Brom. 4 67. nhóm –CH3 hút e mạnh hơn nhóm –OH và –NH2. f) amoni axetat. Có thể nhận ra được 3 dung dịch bằng: A. nước Br2. dùng nước brom C. H2NCH2CH(CH3)COOH và H2NCH2COOH C. B. HOOCCH2CH2CH2CH(NH2)COOH. CH3CH(NH2)CH2COOH và H2NCH2COOH 68. Giấy quì B. Khi thủy phân tripeptit H2N –CH(CH3)CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH sẽ tạo ra các amino axit A. C6H5-NO2 D. Các chất nào sau đây là amino axit? a) glixin. g. i. NH2CH2COOH . (5) NH3. 2 C. axit α -amino propionic C. k) axit ε -aminocaproic. Hòa tan hỗn hợp vào dd HCl dư.

H2N-CH2CH2CH2CH2-CH(NH2)-COOH D. HOOC. Dung dịch HCl. CH3COONH4. Saccarozơ. 88. C. glucozơ. Fe +3RNH 2 + 3H 2O  Fe(OH) 3 ↓ + 3RNH 3 . anbumin. C6H5ONa. Na2SO4 D. C6H5NH2 + HCl  C6H5NH3Cl . C2H5OH B.d. dd HCl.COOH. AgNO3/NH3. b. Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư). CH3OCH3. C2H5OH. D. CH3OH. 5 B. C. 92. Hai chất Y và Z lần lượt là A. mạch hở là CnH2n+2+kNk. B. Chất lưỡng tính là: a). CH3-CHOH-COOH 83. +  → D. CH3 .CH(NH2)COOH. D. B. dd brom. CH3OH. D. Dung dịch Br2. CH3OH.f B. C. H2NCH2COOH.c. H2N .NH2). Bộ thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được các dung dịch mất nhãn sau: C2H5NH2. b. CH3CHO. Qùi tím. C.d. B. sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là A. B. C. H2NCH2COOH.c. Công thức tổng quát của amin no. 84. 86. D.f D. Một chất khi thủy phân trong môi trường axit. H2N . B. Các amin đều có khả năng nhận proton.f C.CH2-CH2CH(NH2)COOH B. C. 1 C. B. e) metyl amoni nitrat. Nhận định nào sau đây không đúng? A. dd NaOH. Chọn phương án tốt nhất để phân biệt dung dịch các chất mất nhãn riêng biệt sau: CH3NH2. Dung dịch FeCl3. 3 87. D. dung dịch chất nào không làm chuyển màu quỳ tím? A. HCHO. 78. Cu. C. Anilin và stiren. HCHO.B. c) glixin. dd HCl. A. B. H2O. Dung dịch chất nào sau đây không làm chuyển màu quì tím? A. a. C. Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin? → A. D. d) metyl amoni fomiat. Xenlulozơ. C2H5COOH. D. H3N+-CH(CH3)-COOHCl-.77. Tinh bột. D. 90. D. đun nóng không tạo ra glucozơ. H2N-CH2-COOH. C. 93. f) axit glutamic. b) amoni axetat. Dung dịch NaOH. Anilin và amoniac. → C.b. H2N-CH2-CH2-COOH. dung dịch Br2. Phenolphtalein. Alanin có thể phản ứng với các chất trong dãy chất A. Hợp chất không làm đổi màu giấy quì ẩm là A. CH3-CH=O. C đều đúng. B. Cu(OH)2. C2H5OH. Tổng số đồng phân amin của chất có công thức phân tử C3H9N là A. FeCl2. metyl axetat. Protit. g) natri axetat. 89. Cho sơ đồ phản ứng: NH3  X  Y  Z . Dung dịch metylamin không tác dụng với chất nào sau đây? A. dd H2SO4. CH3NH2. Cả A. Dung dịch NaCl. dd NaOH. H2SO4. Metyl amin có tính bazơ mạnh hơn anilin. Anilin và alylamin (CH2 = CH . H3N+-CH2-COOHCl-. 81. HCl. Anilin và phenol đều có phản ứng với: A. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3. CH2NH2-COOH B. H3N+-CH2-COOHCl-. 79. dd thuốc tím 80. B. (1 :1) t0 CH I HNO Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Dung dịch HCl. RNH 2 +HNO2  ROH + N 2 ↑ + H 2O .e.f.  CuO 3 2 → → → 91. Anilin và phenol. dd thuốc tím.CH2 . dd Ca(OH)2. C2H5OH.CH2 . H2N(CH2)2CH(NH2)COOH.CH2 . dung dịch Br2. Các amino axit có thể phản ứng tất cả các chất trong dãy A. Trang 68 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . Dùng nước Br2 không phân biệt được 2 chất trong cặp nào sau đây? A. Dung dịch Br2. Ba(OH)2. 4 D. H2N-CH2-COOH C. CH3NH2 C. RNH2 +H 2O ← RNH 3 +OH − . qùi tím. C6H5NH2.g. dd HNO3. D. c. HCOOH. 85. CH3OH C.d. 82. C. H2N-CH(CH3)-COOH. C2H5OH D.COOH. glixerol? A. C6H5NH3Cl. B. 3+ + → B. HNO2. dd H2SO4. H2N-CH2-COOH. Chất đó là A. H3N+-CH2-CH2-COOHCl-. Trong các chất sau.CHOH .

Fe + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3 D. X là chất hữu cơ có công thức phân tử C5H11O2N. Dung dịch nào dưới đây không làm quì tím đổi màu? A. dd Ca(OH)2 D. CH3(CH2)4NO2. nên rửa ống nghiệm bằng dung dịch A. CnH2n-3NHCnH2n-4 103. Đimetylamin 104. X và Y lần lượt là → → → A. Cho dãy chuyển hoá sau: + NaOH + HCl + HCl + NaOH Glyxin  Z  X . CH3NHCH2CH3 107. B. Cho hơi Y qua CuO. D. Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin? A. Thủy phân hoàn toàn polipeptit sau thu được bao nhiêu amino axit? H2N .CH . CnH2n-7NH2 B.A. Số đipeptit tạo thành từ glyxin và alanin là A. C6H5NHCnH2n+1 D. C. D. 3. dd NaCl 99. A. Khi làm thí nghiệm xong với anilin. CH3CH2NH2 D. CH3-NCH3-CH2-CH3 102. mỗi enzim chỉ xúc tác cho một sự chuyển hoá. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl 3+ + C. dung dịch NaOH. 100.NH . Đun X với dung dịch NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ Y. 1. Qùi tím. lấy muối thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin. 1>3>5>4>2>6 B. Amino axit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực H3N+RCOO-. 98. C6H5NH2 B. Enzim là những chất hầu hết có bản chất protein. Anilin phản ứng với dung dịch HCl. 5>4>2>6>1>3 105. 2. t0 được chất Z có khả năng tráng gương. B. 4. Glyxin  T → Y . 2. Nhận định nào sau đây chưa chính xác? A. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa. lấy kết tủa thu được tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat. B. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa. CH3-NH-CH3 D. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH. C. H2NCH2CH2COOC2H5. D. Đều là ClH3NCH2COONa. Amoniac D. CH3-CHNH2-CH3 C. Các amino axit là những chất rắn.COOH CH2COOH CH2. Peptit là những hợp chất được hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều phân tử α -amino axit.CH . CnH2n+1NH2 C.NH . dung dịch I2. dd HCl B.CH2. NH3 C. lấy muối thu được cho tác dụng với CO2 lại thu được axit axetic. có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực. Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần? (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A. D. Dung dịch AgNO3/NH3. 3. C. D. 94. 6>4>3>5>1>2 C. B. 96. D. đặc biệt trong cơ thể sinh vật. CH3NH2 + H2O → CH3NH3+ + OHB. 101. Phát biểu không đúng là A. 5>4>2>1>3>6 D. Nhận định nào sau đây không đúng? A. Anilin B. Amin nào dưới đây là amin bậc 2? A. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 69 . Công thức cấu tạo của X là A. 4. B. Dung dịch Br2. Metylamin C. dd NH3 C. đung dịch Br2.NH . dung dịch HNO3 đặc. CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O 106. có khả năng xúc tác cho các quá trình hoá học.C6H 5 . Nhiệt độ nóng chảy của H2NCH2COOH > CH3(CH2)3NH2 > CH3CH2COOH. qùy tím. Protein là những polipeptit cao phân tử có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống.CO . B. 97. Cu(OH)2. dung dịch HNO3 đặc. Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim rất chậm. Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất? A. B.CH2. dung dịch Br2. 95. D. CH3-CH2NH2 B. C. dung dịch HNO3 đặc. C. Axit axetic phản ứng với NaOH. lấy muối thu được cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol.CO . 5. B. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa. Công thức nào dưới đây là công thức chung của dãy đồng đẳng amin thơm (chứa 1 vòng bezen) đơn chức bậc nhất? A. Amino axit là hợp chất tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm cacboxyl và nhóm amino. C. trước khi tráng lại bằng nước. C.CO . Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2.

(1). Cho 4. B. 1 B. (2). D.E.E . C. Cho các phản ứng: H2NCH2COOH + HCl  Cl H3N CH2COOH .1 gam H2O. X . C. C4H9NH2. (3). Nhận định nào sau đây không đúng? A. 112. chỉ có tính bazơ. HCl. amoniac. D.115 gam muối khan. C. đơn chức X thu được 13. natri hiđroxit.069. este của amino axit (T). C6H5NH2. 108. CH3-CH2-COONH4 + NaOH → CH3-CH2-COONa + NH3 + H2O B. NH3. Y. (5). D. (3). Khối lượng muối thu được là A. vừa có tính khử.5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. H2NCH2COOCH2CH2CH3. Anilin có tính bazơ nên làm mất màu nước brom.F. 2 B. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch metyl amoni propionat. C2H7N C. D.Y . Anilin. 3 C. C6H5NH2. Y. H2N-(CH2)2-COOH C. Z. chỉ có tính axit. D. muối amoni của axit cacboxylic (Y). C. Cho các chất sau: C6H5NH2 (1).F. Y. alanin. D. CH3-CH(NH2)-COOH D. C. H2N-(CH2)3-COOH 4. 109.Y . Z. D. D. C2H5NH2 (2). ZY.2 gam một amin no đơn chức thì phải dùng 10. B. Z. CH3OH/HCl. Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit? A. NaOH.+ H2O C. B.10 gam C. axit. Anilin. C.15 gam D. B. B.Z . có tính lưỡng tính. Axit glutamic (HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH) là chất có tính A. Dãy gồm các chất đều làm giấy qùi tím ẩm chuyển sang màu xanh là A. (2). C. BÀI TẬP TOÁN TRẮC NGHIỆM 1.và tripeptit XE. H2N-CH2-CH2-COOH C.khí N2 và 8. chỉ cần cho phản ứng với A. NH3. Y. amoniac. Metylamin. (1). (1). − + → 118. B. (3). EZ. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái qua phải là A. (2). Dãy gồm các hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng với dung dịch HCl là A. 111. Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một amino axit. 116.C. NH3. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin no. (3). H2N-CH2-COOH B. T. 113.65 gam B. Công thức cấu tạo của X là A. (4). (2). 115. X . B. C6H5NH2. CH3COONH4 D. X. T. X . (5). 119. CH3-CH2-COO-NH3-C2H5 + NaOH → CH3-CH2-COONa + C2H5NH2+ H2O 120. F.Y . YF. D. C4H9N Trang 70 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . 110. trung tính. B. Amoniclorua. 0. Z. 114. Đốt cháy hoàn toàn 6. CH3NH2. H2N-CH2-COOH B. Trình tự các amino axit trong polipeptit trên là A. Từ hai amino axit là alanin và glixin có thể tạo thành bao nhiêu đipeptit? A. Este. Công thức của amin là A. B. NH3 (5) Trật tự tăng dần tính bazơ (từ trái qua phải) là A.E . Glucozơ. Trong phân tử anilin có ảnh hưởng qua lại giữa nhóm amino và gốc phenyl. Anilin không làm đổi màu quì tím. B. α − amino axit.F . CH3-COO-CH3NH2 + NaOH → CH3COONa + CH3NH2. C2H5NH2 B. natri axetat. CH3-CH2-COO-NH3CH3 + NaOH → CH3-CH2-COONa + CH3NH2. Y. CH3NH2. amoniac. H2NCH2COOH + NaOH  H2NCH2COONa +H2O .2 gam khí CO2 . (5). metylamin.Y . Protein. B. C. C3H7N B. C. (1). 4 D. amin (Z).Z . Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân các protein đơn giản nhờ xúc tác thích hợp là. CH3NH2. 8. Amin có tính bazơ vì trên nguyên tử N có đôi electron tự do nên có khả năng nhận proton. E.Z . C.01 mol amino axit X phản ứng hết với 40ml dd HCl 0. D. H2NCH2COOCH(CH3)2. 117.F.Z . T. (4). X. D. β − amino axit. 8. Khi thủy phân hoàn toàn một polipeptit ta thu được các amino axit X. CH3NH2. Cho 0. C3H7NH2 D. CH3NH2 C. Xenlulozơ. Cho các loại hợp chất: amino axit (X). Còn khi thuỷ phân từng phần thì thu được các đi. X có công thức cấu tạo là A.85 gam 2. C6H5NH2. 7. (5).25M tạo thành 1. X. natri hiđroxit. (4). Axit cacboxylic. Thực hiện phản ứng este hóa giữa amino axit X và ancol CH3OH thu được este Y có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3. Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic → A. EZY. X . Công thức phân tử của X là A. (4). vừa có tính oxi hoá. NH3.E . D. H2N-CH2-CH2-CH2-COOH 5. NaOH (4). lưỡng tính. C3H9N D. A. D. bazơ. (C2H5)2NH2 (3). Phản ứng nào sau đây tương ứng với thí nghiệm này? A. C. 3.08 lít O2(đktc). metylamin. NaOH và HCl.

5% và 75.3g 12. 33. A là hợp chất hữu cơ chứa C.4g và 9. C5H25NO3 D. 9.2g. phenol. C5H9NO4 B. CH5N và C2H7N B.4g. 20.5% và 59.3g. 39 gam 7. Công thức phân tử của A là A. A là A. 147 đvC 9.87 g hỗn hợp anilin và phenol tác dụng vừa đủ với 20g dung dịch Brom 48%.6g. 260. Có bao nhiêu đơn vị mắt xích trong phân tử polyme này? 290. Khối lượng kết tủa thu được là A. 186g B.5g D. 120 B. Một hỗn hợp gồm ancol etylic. Cho 1. 9.2). A có khối lượng mol phân tử là A. C4H11N và C5H13N 13.9g hỗn hợp gồm axit aminoaxetic và axit α-aminopropionic vào 0.3 gam. 33 gam C. được điều chế từ monome (chất đơn phân) là Caprolactam ( ) Một loại tơ Capron có khối lượng phân tử là 14 916 đvC. Cho 9. A có phân tử khối là A. 103 đvC C.6 g và 9.6 là một loại tơ sợi tổng hợp được tạo ra do: Sự trùng ngưng giữa axit ađipic với hexametylenđiamin Sự trùng ngưng giữa axit tereptalic với etylenglicol Sự trùng ngưng của axit ω-aminoenantoic Sự Clo hóa PVC C O NH Capron là một tơ sợi tổng hợp.305 g D. 0. 0.3g C. 16. nó được tạo ra do sự trùng ngưng (đồng trùng ngưng) giữa axit Tereptalic (axit 1. 117 đvC D. Khoái löôïng keát tuûa laø A.835g muối. 4.6g nước. 89 đvC B. 11. 148.24 lít khí (đkc). C8H5NO2 a) b) c) d) 289. N. 24. A có CTPT A. 6. C2H7NO2 C. 4. 6. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 71 . 1. C4H7N2O4 C. thấy thoát ra 2.1 mol amino axit A phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl 2M. 80 17. Nếu cho hỗn hợp tác dụng với Na dư.24 lít CO 2 (đkc) và 3.3% và 79. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 1.17%. A có công thức phân tử A.4g. 60 D. C4H7N2O4 C. Hàm lượng nitơ trong amin đơn chức A là 19.5% B. C5H9NO4 B. A là một amino axit có khối lượng phân tử là 147. 9.8g C.3 gam anilin taùc duïng vôùi dung dòch brom. C2H5NO2 B. thu ñöôïc m gam chaát keát tuûa maøu traéng. C4H9NO 10. Biết 1 mol A tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl.75g 15. C2H7N C. 0.01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 0. O.5M. H. Polyeste là một loại tơ sợi tổng hợp. CH5N B.7% 11.6. Đốt cháy A được hỗn hợp CO2. 4. C3H9N và C4H11N C.745 g C. 90 C.7% C. C4H7NO2 D. Hai amin có CTPT là A.6 lít dung dịch NaOH 0. C3H7N D C4H11N 14. C8H5NO2 D. nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH thấy cần vừa đúng 100 ml dung dịch NaOH 1M.61g B. Nylon-6. Đốt cháy 2 amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp nhau thu được 2. 3. hơi nước. Khối lượng anilin thu được khi khử 246g nitrobenzen ( hiệu suất H=80%) là A. anilin có khối lượng 23. Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là A. Số đơn vị mắt xích có trong phân tử loại tơ sợi này là: a) 200 b) 150 c) 66 d) 132 331. 93 gam B.3g B. 330 gam D.5 mol tác dụng vừa đủ với 1mol NaOH.5% C. Một loại tơ Polyeste có khối lượng phân tử là 153600. C7H6N2O4 8.1g và 8 g D. đồng trùng hợp là: a) Phản ứng cộng b) Phản ứng oxi hóa khử c) Phản ứng thế d) Phản ứng phân hủy 333.4-Bezenđicacboxilic) với Etylenglicol (Etanđiol-1. Biết thể tích CO2 = thể tích hơi nước và số mol O2 đã dùng bằng nữa tổng số mol CO2.2M. C2H7N và C3H9N D. Mặt khác 18g A cũng phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl trên. Phần trăm về số mol của 2 axit lần lượt là A. H2O đã tạo ra. N2 có tỉ khối so với hidro là 13. Cũng lượng hỗn hợp đó. Cho 23. Phản ứng trùng hợp. 40.5 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 1mol NaOH.6g và 9. 232.3% và 66. 9.75. 1 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 1mol HCl 0.

B. lipit. D. C©u 25. lu huúnh. amino axit. màu trắng. kÏm. brom. Khối lượng polistiren thu được khi đem trùng hợp 10 mol stiren. XuÊt hiÖn mµu vµng. Glicocol. B. insulin. Amino axit. chuçi polipeptit. Trong tÊt c¶ c¸c c¬ thÓ ®éng vËt. (4). C©u 34. A. (4). C©u 27. XuÊt hiÖn mµu n©u. C. glucoz¬. Trong hemoglobin cña m¸u cã nguyªn tè: A. tơ axetat là: a) Thuộc loại tơ tổng hợp b) Thuộc loại tơ polieste c) Thuộc loại tơ amit (amid) d) Thuộc loại tơ nhân tạo 345. XuÊt hiÖn mµu tr¾ng. A. C. B. Sù ®«ng tô. Khi thuû ph©n protein ®Õn cïng. HiÖn tîng riªu cua næi lªn khi nÊu canh cua lµ do : B. hiệu suất quá trình trùng hợp 80%. D. sù ®«ng ®Æc. 10 D. D. C. protein. Khi thuû ph©n protein ®Õn cïng thu ®îc A. sù ®«ng kÕt. B. kÏm. Dung dÞch lßng tr¾ng trøng gäi lµ dung dÞch B. D. D. C. Polistiren (nhựa PS) là một polime dạng rắn. s¾t. ch×. s¾t. XuÊt hiÖn mµu tÝm. Cho polipeptit: NH D. thùc vËt ®Òu cã: A. C. D. không dẫn điện. D. Sù ®«ng kÕt. (5). XuÊt hiÖn mµu ®á. ®ång. Axit aminocaproic. C. Lipit. là: a) 650 gam b) 798 gam c) 832 gam d) 900 gam (C = 12. ®ång. HiÖn tîng x¶y ra khi cho axit nitric ®Ëm ®Æc vµo dung dÞch lßng tr¾ng trøng vµ A. (7) b) (1). Trong hemoglobin cña m¸u cã nguyªn tè: D. C. amin. Khối lượng phân tử của một loại tơ capron bằng 14 916 đvC. C. XuÊt hiÖn mµu xanh. Gluxit.a) 808 đơn vị mắt xích b) 800 đơn vị mắt xích c) 768 đơn vị mắt xích d) 960 đơn vị mắt xích 38. B. B. C. C©u 33. C©u 31. C©u 36. (7) d) Tất cả các chất trên C©u 24. (3). A . sù ®«ng r¾n. Số đơn vị mắt xích có trong phân tử tơ capron là bao nhiêu? a) 117 b) 150 c) 210 d) 132 341. B. Sù ®«ng r¾n. không dẫn nhiệt. 30 Trang 72 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 B. CH C NH CH C CH3 O CH3 O §©y lµ s¶n phÈm cña ph¶n øng trïng ngng chÊt nµo? A. 20 C. Sù kÕt tña protein b»ng nhiÖt ®îc gäi lµ: A. sù ®«ng tô. HiÖn tîng x¶y ra khi cho ®ång (II) hi®roxit vµo dung dÞch lßng tr¾ng trøng: A. cazein. C â u 32. B¶n chÊt cña c¸c men xóc t¸c lµ: D. ®un nãng: B. (4). thu ®îc bao nhiªu amino axit kh¸c nhau? A. hemoglobin. C©u 38. Alanin. Nhựa PS được tạo ra do sự trùng hợp của stiren. s¾t. Sù ®«ng ®Æc. silic. C©u 35. (7). Glixin. Protein. (3). B. C. glucoz¬. (8) c) (1). D. H = 1) 39. C©u 26. Tơ visco. XuÊt hiÖn mµu vµng. saccaroz¬. B. D. C©u 29. A. Protein trong lßng tr¾ng trøng cã chøa nguyªn tè: A. anbumin. XuÊt hiÖn mµu tÝm ®Æc trng. C©u28. ch×.22 . Chất nào cho được phản ứng trùng hợp? (1): Isopren (2): Isopentan (3): Axetilen (4): Vinylaxetilen (5): Etylenglicol (6): Axit propionic (7): Vinyl axetat (8): Axit oxalic a) (1). C. C.

5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. ngoaøi aminoaxit coøn dö ngöôøi ta thu ñöôïc m gam polime vaø 1. dd NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng . 18. Câu 1 : Cho 4. D. B. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dd lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng. 8. C. aminoaxit C. 49.287%. XuÊt hiÖn mµu tÝm ®Æc trng.1ml.CO-]n nào dưới đây: A.CH2-]n [-NH-CH. Các aminoaxit B. NH2 – CH2 – COOH.15 gam B.amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. D. nH2N(CH2)6COOH  (-HN(CH2)6CO-)n + n H2O D. 3 nhóm -CO-NH. Câu 5 : 1 mol ∝-aminoaxit X taùc duïng vöùa heát vôùi 1 mol HCl taïo ra muoái Y coù haøm löôïng clo laø 28. C.được gọi là đi peptit. 8. Giaù trò m laø A. Câu 7 : Moät amin ñôn chöùc chöùa 19.4g tribormanilin laø A. C. 0. 8.CO-]n [ -CH2-CH. D. B.85 gam C. XuÊt hiÖn mµu n©u.1ml. C4H5N. XuÊt hiÖn mµu vµng. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy. 44: Khi đun nóng. X có thể l à : A. CTPT cuûa amin laø A. axit glutamic. CH3 – CH(NH2) – COOH. 50: Tên gọi của Sản phẩm và chất phản ứng trong phản ứng polime hóa nào sau đây là đúng? A. B. B.3g/ml) caàn duøng ñeå ñieàu cheá 4. XuÊt hiÖn mµu tr¾ng. 11. XuÊt hiÖn mµu vµng. Câu 3 : Khoái löôïng anilin caàn duøng ñeå taùc duïng vôùi nöôùc brom thu ñöôïc 6.41g. 8.65 gam D. H2N – CH2 – CH(NH2) –COOH. alanin.CO-]n B. C đúng Axit 7-aminoheptanoic tơ nilon-7 52: Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Trộn lẫn lòng trắng trứng.61g. C4H11N. B. Câu 4 : Một α.6g keát tuûa traéng laø A. các phân tử alanin (axit α -aminopropionic) có thể tác dụng với nhau tạo ra các sản phẩm [-CH2-CH. nH2N(CH2)5COOH  (-HN(CH2)5CO-)n + n H2O B. C. Khối lượng muối thu được là A. B. 6. NH2 COOH 48: Thủy phân đến cùng protein đến cùng ta thu được các chất nào? A.718% nitô veà khoái löôïng.AMINO AXIT VAØ PROTEIN. B. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị aminoaxit cấu thành được gọi là polipeptit. C©u 38. 1.1g axit ε -aminocaproic vôùi hieäu suaát 80%. C. glixin D. nH2N(CH2)5COOH  (-HN(CH2)6CO-)n + n H2O Axit ω -aminocaproic tơ nilon-6 Axit ω -aminoenantoic tơ enang C. D. [-NH-CH2. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 73 .được gọi là tri peptit C.02g. 164. D.6g.C©u 37. TRAÉC NGHIEÄM BAØI TAÄP AMIN . C4H9N. Đun nóng dd lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại.41ml. Trong mỗi phân tử peptit. C 146. B. D. HiÖn tîng x¶y ra khi cho ®ång (II) hi®roxit vµo dung dÞch lßng tr¾ng trøng: C. C. Phân tử có 2 nhóm -CO-NH.68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15.86g. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ 2 hay nhiều α -aminoaxit được gọi là peptit. HiÖn tîng x¶y ra khi cho axit nitric ®Ëm ®Æc vµo dung dÞch lßng tr¾ng trøng vµ ®un nãng: C. CTCT cuûa X laø A. XuÊt hiÖn mµu xanh. Câu 6 : Khi truøng ngöng 13. C. Các chuỗi polipeptit 49: Mô tả hiện tượng nào dưới đây là không chính xác? A. C. Cho 10.04g. D.10 gam Câu 2 : Theå tích nöôùc brom 3% (d = 1. 10.81g. 9. 16. D.44g nöôùc. H2N – CH2 – CH2 –COOH. C4H7N. D. D. XuÊt hiÖn mµu tÝm.23ml. valin.43g. các aminoaxit được sắp xếp theo một thứ tự xác định. Hỗn hợp các aminoaxit D.06 gam muối. XuÊt hiÖn mµu ®á. CH3 D. D. B. tách ra khỏi dd. 7. C.

D. C3H7NH2 và C4H9NH2 D. Câu 10 : Cho 17. C2H6 và C3H8 Câu 17 . Biết phân tử khối của các amin đều < 80. C. C3H7 NH2.Câu 8 : Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät amin no ñôn chöùc thu ñöôïc VH2O = 1. thu được 2. C3H7NH2.448 lít. C3H9N. C3H7N Câu 20 . C2H5NH2. A. 0. CH4 và C2H6 D. C3H9N. không màu. CH3NH2 C. C2H7N. Công thức phân tử của X là ở đáp án nào? A.02mol C. C.4gam D. C4H9N. C4H11N C. C6H13N C. C2H7N. C2H5N B.7gam B. Vậy công thức phân tử của amin là công thức nào? A. Tên gọi hai amin là metylamin và etylamin Câu 21 . B.2 gam một amin no. C4H12N2 Câu 16 . D. C3H9N.52 gam hỗn hợp hai amin no đơn chức (được trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl. 50ml C. 320ml Câu 12 . C2H3 NH2. N là chất lỏng. Trung hòa 3. dễ tác dụng với các axit HCl. 200ml D. D. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M.7g keát tuûa. rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31. C4H9NH2. đơn chức phải dùng hết 10. Công thức thức của hai amin là CH5N và C2H7N D. 463. Công thức của amin đó là công thức nào sau đây? A.896 lít. C2H5 NH2. C3H7N Câu 18 . C4H9NH2 D. C4H8N D.7 gam Trang 74 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . C2H5NH2 D. CH3NH2. C4H11N. Câu 11 . B. CH3 NH2. Số mol của mỗi chất là 0. biết hiệu suất mỗi giai đoạn 78%? A. C4H11N. C hay D? A. C5H13N. C3H7N.2M. C3H7NH2 Câu 15 . HNO2 và có thể tác dụng với nước brom tạo kết tủa.68 gam hỗn hợp muối. C6H7N D. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là bao nhiêu mililit? A.5VCO2. rồi cô cạn dung dịch thì thu được 15. Công thức phân tử của các amin là ở đáp án A. Kết luận nào sau đây không chính xác.68 gam hỗn hợp muối. C5H11N D. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140ml CO2 và 250ml hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Câu 9 : Cho 3. C5H11N Câu 14 . C5H11NH2 Câu 19 . 0. Đốt cháy hoàn toàn 6. C. C3H9N D. H. ta thu được hỗn hợp sản phẩm khí với tỉ lệ thể tích nCO2: nH2O = 8 : 17. Hợp chất hữu cơ tạo bởi các nguyên tố C. C4H9NH2 C. 346. Nồng độ mol của dung dịch HCl bằng 0. C3H9N.1 gam một amin đơn chức X cần 100ml dung dịch HCl 1M. C2H4 và C3H6 B.224 lít. C2H7N B. 0. Công thức của hai amin là ở đáp án nào? A.84 gam hỗn hợp muối. B. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức. CH5N C. Cho 1. CH5N.98g muối. rất độc.7g moät ankylamin taùc duïng vôùi dd FeCl 3 dö thu ñöôïc 10. C2H7N. C2H5NH2 B. Nếu trộn 3 amin trên theo tỉ lệ mol 1 : 20 : 5 theo thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của 3 amin là ở đáp án nào sau đây? A. B. C4H9N C. CTPT cuûa ankylamin laø A. C4H11N. 100ml B. CTPT cuûa amin laø A. C3H5NH2 và C4H7NH2 C. C2H7N.7gam C. 0. C3H7NH2 B. C2H5NH2 và C3H7NH2 B. Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra.08 lít khí oxi (đktc). 362.672 lít.04g hoãn hôïp A goàm 2 amin no ñôn chöùc taùc duïng vöøa ñuû vôùi 400ml dd HCl 0. Tìm theå tích N2 (ñktc) sinh ra khi ñoát heát hoãn hôïp A treân ? A. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức chưa no có một liên kết đôi ở mạch cacbon ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol = 8:9. Cho 10 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức. CH5N. C3H7NH2 B.96g muoái. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là ở đáp án nào? A. 358. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no đơn chức đồng đẳng liên tiếp. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Hợp chất đo có công thức phân tử như thế nào? A. C4H9NH2 và C5H11NH2 Câu 13 . C2H2 và C3H4 C. C3H6N B. rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31. ít tan trong nước.2M ñöôïc 5. B.

CH(NH2)-COOH C. 0. C6H5. 0. O. 15.67%. A.CH(NH2)-COOH B. Đốt cháy hoàn toàn 10.73% còn lại là oxi. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây? A. N lần lượt là 32%. B. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH D. B. 14. Cho 15.02mol Câu 24 .1 gam X tác Câu 27 . 28.86%. A tác dụng được với NaOH và với HCl.NH 2 và 1 nhóm COOH.4 gam Câu 23 . Ñeå trung hoaø hoaøn toaøn 0. Lượng các chất NH3. D.05 mol. Caùc CTCT coù theå coù cuûa X laø A.CH3CH(NH2)COOH. có nguồn gốc từ thiên nhiên.(CH2)2 . 30% và 40% D.05 mol. A cũng phản ứng với đủ với 0. Tæ khoái hôi cuûa A so vôùi H2 laø 44. C3H7-CH(NH2)-COOH α . Tỉ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3. CH3. CH3-CH(NH2)-COOH B.89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo r a 1. CH3 – CH(NH2) – COOCH3.05mol H2SO4 loãng. C3H7NH2 vaø C4H9NH2. Chất A có thành phân % các nguyên tố C. Khối lượng mol phân tử của A <100 g/mol. Coâng thöùc cuûa 2 amin coù theå laø A. Công thức cấu tạo thu gọn của X là công thức nào sau đây? A.CH3CH2CH(NH2)COOH. C3H7CH(NH2)CH2COOH Câu 28 . H2N-(CH2)2-COOH C. 18.4 gam X tác dụng với HCl dư thu được 30.12 lít nitơ (đktc). H2N-CH2-COOH D. C6H5NH2 và C6H5OH. 25%.CH(NH2)-COOH.075 mol Br2 tạo kết tủa. H2N-(CH2)3-COOH Câu 31 : Este A ñöôïc ñieàu cheá töø aminoaxit B (chæ chöùa C. C2H5NH2 vaø C4H9NH2. 60% và 20% Câu 25 . C. D. 6. Thành phần % thể tích của ba chất trong hỗn hợp theo độ tăng phân tử khối lần lượt bằng bao nhiêu? A. Chất A có % khối lượng các nguyên tố C. B. H.02mol C. H2N – CH2 – CH2 – COOCH3. thu ñöôïc tæ leä soá mol CO2 : H2O laø 6 : 7. 8. 30%.01 mol HCl.3 gam X thu được 17.7 gam muối. H2N-(CH2)3-COOH Câu 30 . 0. H2N.5. A có CTCT như thế nào. H. 25% và 50% C. Công thức cấu tạo của X là công thức nào? A. Este X được điều chế từ aminoaxit và rượu etylic. 20%.002mol và 0.02 mol NaOH hoặc 0.01 mol. Câu 33 : Ñoát chaùy hoaøn toaøn ñoàng ñaúng X cuûa axit aminoaxetic.CH2=C(CH3)CH(NH2)COOH Câu 29 . Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0. 20%. X là một dụng với HCl dư thu được 18. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.255 gam muối. Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin và 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140ml CO2 và 250ml hơi nước (các thể tích đo ở cùng điều kiện). CTCT cuûa A laø A.CH2-COOH B. H2N – CH2 – CH(NH2) – COOCH3.15 . H2N-CH2 -COO-CH3 Câu 26 . H2N-CH2-COOH C. CH3-CH(NH2)-COOH B. 0. H2N-(CH2)2-COOH C. 0. H2N-CH2-COOH D.amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. 19.67% 42. Công thức cấu tạo thu gọn của X là công thức nào? A. CH3NH2 vaø C4H9NH2. Caû A vaø B. N) vaø ancol metylic.01 mol. N lần lượt là 40. H2N – CH2 – COOCH3. 20% và 60% B.COOH D. 0.H2NCH2CH2COOH.amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm . A được trung hòa bởi 0.1gam B. X là một α . H2N-CH2CH2 -COOH D. 0. 0.COOC. 7. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 75 .05mol. C6H5NH3 và C6H5OH lần lượt bằng bao nhiêu? A. H2N.CH2 CH(CH3) .CH(CH3) . D.75 gam muối. CH3-CH(NH2)-COOH B.005mol và 0.Câu 22 . A vừa tác dụng NaOH vừa tác dụng dd HCl.1gam nước và 1. Khối lượng muối thu được bằng bao nhiêu gam? A. H.2gam C. A có công thức cấu tạo như thế nào? A.45%.1gam D. Câu 32 : DD X goàm HCl vaø H2SO4 coù pH=2.COO-C2H5.6gam khí CO2. C. D. Tỉ khối hơi của X so với hiđro 5.58g hoãn hôïp 2 amin no ñôn chöùc baäc 1 (coù soá ngtöû C nhoû hôn hoaëc baèng 4) phaûi duøng 1 lít dd X. O.005mol và 0. 7. Cho một hỗn hợp A chứa NH3. B. Cho 23. CH3. H2N. Cho 0.005mol và 0.66%. H2N.02mol B. H2NCH2CH2CH2COOH. C.

Cho c¸c chÊt sau: Ancol etylic (1). 174. aminohexanal. Tªn hîp chÊt theo danh B. D. Khi ®èt nãng mét ®ång ®¼ng cña metylamin ngêi ta thÊy tØ lÖ thÓ tÝch c¸c khÝ vµ h¬i VCO2 : VH2O = 2 : 3 . (2) < (3) < (4) < (1) CH3 − CH2 − CH2 − 2 N CH − | CH3 CH2 − C. 147. axit axetic D·y s¾p sÕp theo chiÒu cã nhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn lµ d·y nµo ? B. (1) < (3) < (2) < (4) Câu 6. 7 D. H2NCH2COOH. Câu 34 : Ñoát chaùy hoaøn toaøn a mol aminoaxit A thu ñöôïc 2a mol CO2 vaø a/2 mol N2. H2N[CH2]4COOH. (CH3)3N (3). metyletyl amino butan D. C. 6 C.NH2 ®Èy electron lµm t¨ng mËt ®é electron ë c¸c vÞ trÝ o. Câu 5. 5 Câu 3. etylamim (2). (2) < (3) < (1) C.vµ p- Câu 4. CH− 3 (3) < (2) < (1) < (4) . Do nh©n th¬m benzen cã hÖ thèng liªn kÕt π bÒn v÷ng. 3-amino-5-hi®roxi-2-metylhexanal.Hîp chÊt cã CTCT nh sau ph¸p IUPAC lµ: A. A. (2) < (3) < (4) < (1) D. Do nh©n th¬m benzen hót electron. etylmetyl amino butan C. sau ñoù coâ caïn dd thu ñöôïc 1. CH3CH2CH2NH2(2).Hîp chÊt cã CTCT nh sau: thêng lµ A. butyletylmetylamin Câu 7. metyletylbutylamin . Amin cã CTPT C4H11N cã mÊy ®ång ph©n m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh ? A. H2N[CH2]2COOH. D. 5-hi®roxi-2-metyl-3- D. CHƯƠNG 3: AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN Câu1. C. (3) < (2) < (1) D. 5-oxo-4-aminohexanol-2. CH3CH2CH2CH(NH2)COOH . Câu 35 : Cho 0. Do nhãm . 187. B. Cho c¸c chÊt sau : CH3CH2NHCH3(1). C«ng thøc ph©n tö cña amin lµ Trang 76 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . B. Phaân töû khoái cuûa X laø A. 2 D. 3 C. (4).835g muoái. 4-amino-5-oxohexanol. Do nh©n th¬m benzen ®Èy electron. Câu 8. H2NCH(COOH)2. C. CH 3 −CH− CH 2− CH CH CH 3 − − | | | OH NH 2 CHO metylamim (3). 197. CH3[CH2]3CH(NH2)COOH .Tªn theo danh ph¸p th«ng B. B. H2N[CH2]3COOH.125M. (1) < (2) < (3) (3) < (1) < (2) B. H2N[CH2]5COOH. Aminoaxit A laø A. D.01 mol aminoaxit X taùc duïng vöøa ñuû vôùi 80ml dd HCl 0. B. Nguyªn nh©n nµo sau ®©y lµm anilin t¸c dông ®îc víi níc brom? A. D.TÝnh baz¬ t¨ng dÇn theo d·y nµo ? A.C. 5 6 Câu2.Cã bao nhiªu ®ång ph©n amin øng víi CTPT C4H11N ? A. C. 8 B.

tetrapeptit C. D.pentapeptit D.Cho 9 g hçn hîp X gåm 3 amin: propylamin.17 % D. 0.58 % vµ 46. A có CTCT như thế nào.52.58g hoãn hôïp 2 amin no ñôn chöùc baäc 1 (coù soá ngtöû C nhoû hôn hoaëc baèng 4) phaûi duøng 1 lít dd X. Khi thủy phân hoàn toàn 55.H2NCH2CH2CH2COOH D. B. m có giá trị là : A. NH2 .4 g H2O.35 g hçn hîp X gåm CH2NH2CH2COOH vµ CH3CHNH2COOH t¸c dông víi V ml dung dÞch NaOH 1M thu ®îc dung dÞch Y.41% B. C. KÕt qu¶ kh¸c Câu 10. 150 ml C. CH2 = CH . 43. 100ml B. H2N − (CH2)2 − COOH C. Gi¸ trÞ cña V lµ A. A. §èt ch¸y hoµn toµn a mol hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc thu ®îc 5. Hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp có phần trăm khối lượng nitơ là 20. C3H9N và C4H11N D.H2NCH2CH2COOH C. Y t¸c dông võa ®ñ víi 450 ml dung dÞch NaOH 1M. 200 ml Câu 13. Gi¸ trÞ cña a lµ A. Ñeå trung hoaø hoaøn toaøn 0. Câu 20 . trimetylamin X t¸c dông võa ®ñ víi V ml dung dÞch HCl 1M. DD X goàm HCl vaø H2SO4 coù pH=2. 25% và 75% C. Đốt chấy hết a mol aminoaxit X được 2a mol CO2 và a/2 mol N2. C2H5NH2 vaø C4H9NH2. 7.73% còn lại là oxi. 38.144%. 100 ml D.CH2 . có nguồn gốc từ thiên nhiên. H2NCH(COOH)2 Câu 16 . CTPT cña hai amin lµ A.Cho 20. H2N − (CH2)3 − COOH Trang 77 . tripeptit B. C3H9N C.9 gam Câu 17. 150 ml C.A lµ mét hîp chÊt h÷u c¬ cã CTPT C5H11O2N. 58. Caû A vaø B.83 % vµ 44. 250 ml B. Coâng thöùc cuûa 2 amin coù theå laø A. Phần trăm số mol các amin trong X theo chiều tăng dần phân tử khối là : A. 15. H2N − CH2 − COOH Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 D.47 % C.C2H5 B. 40. 200 ml D.CH2 .75 gam alanin (amino axit duy nhất). A tác dụng được với NaOH và với HCl. BiÕt dung dÞch Y t¸c dông võa ®ñ víi 250 ml dung dÞch HCl 1M.1 gam B. C3H7NH2 vaø C4H9NH2.05 mol B.CH2 .86%. 0.COONH3 .59 % vµ 47.15 mol D. 0. PhÇn tr¨m khèi lîng cña mçi chÊt trong X lµ A. Gi¸ trÞ cña V: A. KÕt qu¶ Câu 9. Khối lượng mol phân tử của A <100 g/mol. H2N. 50% và 50% B. Cho m gam hỗn hợp X gồm glixin và alanin tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu được m+11 gam muối.7 gam D. thu ®îc 22 g CO2 vµ 14. C4H11N D.H2NCH2COOH B. C2H7N vµ C3H9N C.CH2COO .CH3 Câu 15. CTCT cña A lµ A. 0. C2H7N kh¸c B. H. Đipeptit Câu 18. 55.28 lít O2 (đktc). 20% và 80% D. etylmetylamin. Chất A có thành phân % các nguyên tố C. 30 và 70% Câu 19.95 gam một peptit X thu được 66. CH3 − CH(NH2) − COOH B. C4H11N Câu 12.53 % vµ 41. CH3NH2 vaø C4H9NH2. CH3NH2 vµ C2H7N và C5H13N B.42 % Câu 14 .CH2 .3 gam C.§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng. CH3(CH2)4NO2 C. §un A víi dung dÞch NaOH thu ®îc mét hîp chÊt cã CTPT C2H4O2NNa vµ chÊt h÷u c¬ B. 41.2 g H2O.45%.15 g hçn hîp X gåm (CH2NH2COOH vµ CH3CHNH2COOH) t¸c dông víi 200 ml dung dÞch HCl 1M thu ®îc dung dÞch Y. Aminoaxit trên có công thức cấu tạo là: A.COOC2H5 D.6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 7. Cho 13. X là A. 53. Cho h¬i B qua CuO/t0 thu ®îc chÊt h÷u c¬ D cã kh¶ n¨ng cho ph¶n øng tr¸ng g¬ng.A.1 mol C. N lần lượt là 40. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thì cần 35.2 mol Câu 11.

75 gam D. điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là: A. 50 ml C. Hóa chất nào có thể sử dụng để nhận biết các dung dịch đó (Nếu giả thiết rằng chúng được đặt trong các bình mất nhãn). 5 Câu 8. Cho chất X có công thức phân tử là C3H7O2N. 3 B.9 gam B. C. anilin. phenol B. D. 6 Câu 6. thu được dung dịch đồng nhất B.3 mol. thu được kết tủa trắng C. rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31. B. 0.2 mol. D. 0. dung dịch HCl và dung dịch NaOH Trang 78 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . Thể tích dung dịch HCl đã dùng là bao nhiêu mililit? A. 200 ml D. dung dịch Br2 và khí CO2 . dung dịch NaOH. A. dd Br2. anilin và phenol ta chỉ cần dùng các hoá chất (dụng cụ. Hãy cho biết kết luận nào sau đây đúng nhất? A. dung dịch HCl. Chất X có chứa vòng benzen và có công thức phân tử là C 7H9N. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo ? A. % khối lượng của N là 11. Câu 23.4 mol HCl và tạo ra p gam hỗn hợp muối.(với hiệu suất 100%). 320 ml Câu 7. phenol.8M cần bao nhiêu gam hộn hợp gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17. phenyl amoni clorua B.68 gam hỗn hợp muối. 40. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. dung dịch NaCl và khí CO2 . quỳ tím B. Khi cho X tác dụng với HCl thu được muối Y có công thức dạng RNH2Cl. Do nguyªn tö N cßn cÆp electron tù do dÔ nhËn H+ cña H2O. p-Metylanilin. Để điều chế được 14.95 gam D. 5 D. dd NaOH.1 mol và 0.05 gam C6H5N2+Cl. Do amin có tạo liên kết hiđro với nước và với các axit.525 gam + Câu 25. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo ? A. Do nguyên tử Nitơ trong amin còn cặp electron chưa liên kết linh động có thể tạo liên kết cho nhận với H+.5M và FeCl3 0. 32. Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch phenyl amoni clorua. 15000 D.4 mol. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn. Câu 4. dung dịch HCl và khí CO2 B.1 mol và 0. Một hemoglobin (hồng cầu của máu) chứa 0. p có giá trị là : A. 1 B. dung dịch NaOH. 0. 4 D. Các dụng cụ và thiết bị có đủ.57%. X là amin no đơn chức mạch hở và Y là amin no 2 lần amin mạch hở. ban đầu thu được dung dịch đồng nhất sau đó tách thành 2 lớp. dung dịch Br2 và khí CO2 . 2 C. 51. 48. 2 B. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. phenyl amoni clorua. Hợp chất X có vòng benzen và có CTPT là CxHyN.41. Muối C6H5N2 Cl (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). anilin D. 2 B.15 gam hỗn hợp muối.Câu 21. Có các dung dịch : natriphenolat. Chất nào sau đây không có kết tủa trắng khi cho dung dịch Br2 vào dung dịch chất đó ? A. quỳ tím. 0. 12000 B. 40. dung dịch NaOH. Câu 3. 38 gam C. 4 Câu 5. 5 Câu 10. Do ph©n tö metylamin ph©n cùc m¹nh.có cùng số cacbon. Không đủ điều kiện để tính. 3 D. B. Metylamin dÔ tan trong H2O do nguyªn nh©n nµo sau ®©y ? A. 3 C.4 gam B. lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là A. Câu 2. Khi cho X tác dụng với brom (dd) thu được kết tủa Y có công thức phân tử khối là C7H6NBr3. B. hãy cho biết hiện tượng nào sẽ xảy ra? A. Phân tử khối gần đúng của hemoglobin trên là : A. Để kết tủa hết 400ml dung dịch hỗn hợp HCl 0. D. tách luôn thành 2 lớp. C. Do metylamin cã liªn kÕt H liªn ph©n tö. Chất X có công thức phân tử là C7H9N.5 mol HCl và tạo ra 43. A. 100 ml B. CHUYÊN ĐỀ AMIN-AMINOAXIT Câu 1. 18000 Câu 22.25? A. C. 14000 C. –Trung hòa hỗn hợp gồm a mol X và b mol Y cần dung dịch chứa 0. H2O và chát hữu cơ Y. 4 C.02 gam C. Trong các phân tử X. Đun nóng X với NaOH thu được muối cacboxylat.1 mol và 0. Do amin có nguyên tử Nitơ liên kết với các gốc hiđrocacbon. Do ph©n tö metylamin t¹o ®îc liªn kÕt H víi H2O Câu 24. D.1 mol và 0.1 mol. Nguyên nhân gây ra tính chất bazơ của amin là do phân tử có chứa N có độ âm điện lớn. 3 C. D. C. Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức. Để tách riêng từng chất từ hh benzen. Câu 9. 4 D. Khi cho X tác dụng với dung dịch Br2 thu được kết tủa trắng.4% Fe (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử Fe). –Trung hòa hỗn hợp gồm b mol X và a mol Y cần dung dịch chứa 0.

thực hiện biến hóa sau: C8H15O4N + dung dịch NaOH dư . CH3CH(NH2)-COOCH3 C. CH3-CH(NH3Cl)-COOH C. Cho sơ đồ sau: C4H9O2N   → C3H6O2NNa  → X. CH3-CH(NH2)-COOH B. C3H7O2N B. D.t0 Natri glutamat + CH4O + C2H6O Hãy cho biết. H2N-CH2-CH2COONa. 1 B. Cho các chất sau: Glyxin (I). H2NCH2-CH(NH2)-COOH (IV) Sắp xếp các chất trên theo thứ tự tăng dần về pH (giả sử chúng có cùng nồng độ mol/l). ClH3N-CH2COOH. khi thực hiện PƯ este hóa giữa glyxin với rượu metylic. Một hỗn hợp gồm alanin và glixin. axit glutamic. Trường hợp nào sau đây làm hồng quỳ tím tẩm H2O: A. H3N+-CH2-COOH. A. dd NaOH. 3 D. C. 4 Câu 21.ClH3N-CH2-CH2-COOH Câu 14.OOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COO Câu 23. glyxin. trong các dạng tồn tại sau. dd AgNO3. Hãy cho biết dùng quỳ tím có thể phân biệt được dãy các dung dịch nào sau đây ? A. Chất nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? A. NaOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COONa (5). X có thể có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. CH3COOCH2CH2NH2 Câu 20. H2N-CH2COONa (2). H2N-CH2-COOCH3 B. 2 C. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 79 . (I) < (II) < (III) < (IV) B.t 0 Câu 17.t 0 + HCl du . HOOC-CH2-CH2-CH(NH+3)-COOH D. H2N-CH2-COONH4 Câu 24. Câu 11. sản phẩm hữu cơ cuối cùng thu được là: A. D. (1) (3) (5) D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH3Cl)-COOH (III) . (2) (3) (4) (5) Câu 16. A. HOOC-CH2-CH2-CH(NH+3)-COOB. ClH3N-CH2COOH D. Hãy cho biết từ hỗn hợp dó có thể tạo nên bao nhiêu loại đipeptit mạch hở. C. CH3-CH(NH2)-COONH4 B. H2N-CH2COOCH3 . 7 D. H2N-CH2-COONa . 5 B.OOC-CH2-CH2-CH(NH+3)-COOH C. Câu 13. dd HCl Câu 12. Một lọ hóa chất đã mờ được nghi là phenyl amoni clorua. Hãy cho biết X có công thức  phân tử là gì? A. 4 + NaOH . dd NaOH. 2 C. Trong môi trường HCl khan. H2N-CH2COONa . dd HCl B. X2 t0 CH3-CH-COOC2H5 -H2O NH3HSO4 Hãy cho biết chất X là A. ClH3NCH(CH3)COOCH3 Câu 22. . Cho axit glutamic tác dụng với hỗn hợp rượu etylic và metylic trong môi trường HCl khan. ClH3N-CH2-COOCH3 C. glyxin . H3N+-CH2-COO -. Câu 18. B. (III)<(IV) < (I) <(II) Câu 15. axit glutamic (II) . H2N-CH2COONa. 8 Câu 19. D. C3H9O2NCl. glyxin . dung dịch HCl và dung dịch Br2. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (4) . C3H7O2NaCl C. (1) (2) (4) (5) B.C. axit glutamic. quỳ tím. (III) < (I) < (II) < (IV) C. t0 X -NH3. -H2O X1 H2SO4 -Na2SO4 C2H5OH/ H2SO4 đặc. CH3-CH(NH2)-COONH2 D. dạng tồn tại nào là chủ yếu của axit glutamic trong dung dịch của nó ? A. dd NH3 D. Hãy cho biết. 6 C. 3 D. dung dịch HCl và dung dịch NaOH. dd NaOH . Từ X. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. glyxin . . (III) < (II) < (I) < (IV) D. phenolphtalein. Cho dung dịch phenolphtalein vào các dung dịch sau: H2N-CH2-CH(NH2)-COOH (1). H2N-CH2-COO-. H2N-CH2-COONa C. D. H2N-CH2-COOH B. C3H8O2NCl D. Cho sơ đồ sau: dd NaOH. dd AgNO3 C. Hóa chất nào có thể sử dụng để kiểm tra lọ hóa chất đó. Hãy cho biết dung dịch nào chuyển sang màu hồng? A. A. hãy cho biết có thể thu được bao nhiêu loại este? A. (1) (2) (5) C. CH3CH2CH(NH2)-COOH B. H2N-CH2-COOC2H5 D. 1 B. ClH3N-CH2COOH (3) . Chất X có công thức phân tử C8H15O4N. Dạng tồn tại chủ yếu của glyxin là dạng nào sau đây: A.

Dung dịch chất X có môi trường axit. A. CH3-CH(NH2)-COOH C. X là chất hữu cơ có dạng: ROOC-(CH2)n-CH(NH2)-COOR. cho 26. Chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím: H2N-CH2-CH(NH2)-COOH (I) . 2 C. glutamic D. cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 5.1 mol α -amino axit X tác dụng vừa đủ với 0. thu được chất rắn G có khối lượng là: A. CH3OH B. ClH3N-CH2-COOCH3 (VI) và H2N-CH2COONa (VII). Một aminoaxit no X tồn tại trong tự nhiên (chỉ chứa một nhóm .45M Trang 80 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . alanin C. 0. C7H13O2N C.96 gam CO2.5M. H2N-CH2-COOCH3 B. Chất X có công thức phân tử là C4H9O2N. 27. 1 B. H2O và chất hữu cơ Z. Chất X có công thức phân tử là C3H9O2N. ClH3N-CH(CH3)-COOCH3 C. HOOC-(CH2)3-CH(NH2)-COOH b/ Nếu cho 3. sau đó cô cạn cẩn thận thu được 37. (I) (II) (V) (VI) và (VII) B.7 gam muối.1 mol HCl. (I) và (II) Câu 32. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH D. D.05 gam C.COOH).2 gam D. CH2=CH-CH2OH b/ Cô cạn dung dịch Y thu được chất rắn Z có khối lượng là 23. Câu 33. H2NCH(CH3)-COOCH3 B. A. HOOC-CH(NH2)-COOH B. CH3CH2CH2OH D. a/ X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.89g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1. Mặt khác. C9H17O4N D.9 gam B. X tác dụng với NaOH và HCl. 32. B. A. sau đó đem cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn E có khối lượng là: A. (I) (II) và (VII) D.39 gam muối Y tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH (lấy dư) .66 gam X tác dụng với HCl (vừa đủ) cho 3. 48. Hãy cho biết tên gọi của X. cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 9.9 gam Câu 30.25 gam B. 1.4 gam C. n = 1 C. 42. H2N-CH2-CH2-COOCH3 C. Cho 0. Câu 29. metyl amoni acrylat C. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 0. HOOC-CH(NH2)-CH2COOH (II) . ClH3NCH2COOCH3 Câu 34. 3 D. 4 Câu 26. Cho 0.35 gam. Thực hiện phản ứng este hóa giữa alanin với rượu metylic trong môi trường HCl khan. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH C. n = 2 D.255g muối. Hãy cho biết công thức cấu tạo của X. n = 0 B. ClH3N-CH2COOH (V).65 gam muối khan. Câu 31. thu được chất hữu cơ X. 23.53gam nước và 112 ml N2 (đktc).3 gam. C2H5OH C. 35.2 mol NaOH thu được 17. H2N-CH2-COOH. Công thức cấu tạo của X là: A.91 gam chất rắn khan.55 gam D. A. Chất X có CTPT là C4H9O2N.03 gam chất X thu được 3. sau đó đem cô cạn cẩn thận thu được bao nhiêu gam chất rắn khan. a/ Vậy X là: A. Tỷ khối của Z đối với H2 > 15. 54. Khi cho X tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối X1 có công thức là C2H4O2NNa.1 gam C. Đun nóng X trong NaOH thu được muối cacboxylat Y. sau phản ứng hoàn toàn.4M D. metyl amoni axetat B.39 gam muối Y. Hãy cho biết có bao nhiêu chất hữu cơ X thỏa mãn. α -amino butiric. Trong một thí nghiệm khác. amoni metacrrylat D.2 gam rượu và dung dịch Y. H2N-CH2-CH2-COOH. glixin B. Đun nóng 0. đem cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn 2.1 mol X trong 200 ml dung dịch NaOH 1. A. A. 30. C10H17O4N b/ Đun nóng 0. (I) (II) (III) (IV) và (VII) C. C đều đúng. Câu 27.1 mol α -amino axit X (X có mạch cacbon không phân nhánh) tác dụng vừa đủ với 0. Xác định n. 0. H2NCH2COOCH3 D. Vậy X là: A.NH2 và một nhóm . 0.1 mol X với 200 ml NaOH 1. Công thức phân tử của X là: A. 18. H2N-CH2-COOH (III) .5M.7 gam D.3M B. C5H11O2N B. n = 3 c/ Cho toàn bộ chất rắn Z vào dung dịch HCl dư. CH3-CH(NH2)-COOCH3 Câu 28. X không tác dụng với Na.35M C. Este X được điều chế từ aminoaxit X1 và rượu etylic. c/ Cho toàn bộ chất rắn G vào dd HCl dư. Vậy X là: A. 2.Câu 25. CH3CH(NH2)COOH (IV). 24.1 gam B. 35. mety amoni propionat. Xác định nồng độ mol/l của dung dịch NaOH? A. H2N-CH2-COOCH2-CH3 D.7 gam X vào dung dịch HCl dư. 19. sau khi phản ứng hoàn toàn. Đun nóng X trong NaOH thu được muối X1 có công thức là C3H3O2Na.1 gam. B. a/ Công thức của rượu là : A. Cho 0.

sao đó đem cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là: A. H2N – CH2 – COOH.2M B. cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 10. Cho sơ đồ sau: X(C3H7O2N) → X1(C3H8O2NCl) → X2 (C2H4O2NNa) → X3 (C2H6O2NCl) a/ Hãy cho biết chất nào trong số các chất trong sơ đồ có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. CH3-CH(NH2)-COOH C.448 lít N2 (đktc). người ta thực hiện dãy biến hóa sau: X + NaOH dư. 1 B.1 mol X1 tác dụng tối đa bao nhiêu mol HCl. cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 1. Khi cho 0. chất X1 C. A. Công thức cấu tạo của X là: A. Mặt khác. 7. 0. C đều đúng. 0. a/ Xác định CTPT của X. Hãy cho biết có bao nhiêu chất hoặc ion có tính chất lưỡng tính. chất X3 b/ Hãy cho biết có bao nhiêu chất có khả năng đổi màu quỳ tím? A. 3 D.04 gam D. A.2%. 0. B. 11. đun nóng để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. H2N-CH2-CH(NH2)-COONa. CnH2n-1(NH2)2COOH (n≥ 2) C.19 gam D. A. 4 Câu 36. 1 B. Hợp chất X. 4 c/ Hãy cho biết 0. 1 B. O. 8. 2 C. (H2N)2C3H5 COOH Câu 41.255g muối.18 gam C. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với NaOH.CnH2n(NH2)2COOH(n≥ 3) b/ Cho 1. Công thức cấu tạo của X là: A. Xác định nồng độ mol/l của dung dịch KOH. dung dịch HCl và dung dịch NaOH D. Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được 13.1 mol B.125M và thu được 1.COOH). HOOC-CH2-CH2CH(NH2)-COOH. CnH2n(NH2)2COOH (n ≥ 2) B. C6H7O4N C. Mặt khác. X là α -aminoaxit có mạch cacbon no không phân nhánh chứa 2 nhóm amino ở 2 cacbon không cạnh nhau và 1 nhóm cacboxyl. Đốt cháy hoàn toàn 6.15 mol hỗn hợp G gồm X. C2H4(NH2)COOH C. Một aminoaxit no X tồn tại trong tự nhiên (chỉ chứa một nhóm . 3 D.04 gam hỗn hợp muối Z.18 gam X vào dung dịch HCl dư. H. chất X B. 0.825 gam C. 8. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được 3. H2N-CH2COOH. 2 C. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo ? A. CH3COOH3NCH2CH3 và CH3CH2COOH3NCH3 D. C3H6(NH2)-COOH B. 4. C6H7O2N B. Y là đồng phân của nhau có công thức phân tử là C4H11O2N.125 gam c/ Để chứng minh tính lưỡng tính của X hoặc Y cần cho X hoặc Y tác dụng với chất nào sau đây? A. chất X2 D.16 gam b/ Xác định số công thức cấu tạo có thể có của X.3M D. 4 Câu 38. Cho các chất và ion nào sau: H3N+-CH2COOH. a/ Công thức cấu tạo của X. cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư.8 gam chất rắn khan. 0.7 gam hỗn hợp muối natri của 2 axit cacboxylic đơn chức và hỗn hợp hơi gồm 2 amin là đồng đẳng kế tiếp nhau.Câu 35.4 mol. C6H13O2N D. 2 C. B. 0. 10. 12.88 gam muối Y. thu được 8. Cho 0.835g muối khan.89g X phản ứng vừa đủ với HCl tạo ra 1. Khi cho 0. A. A. C6H13O4N o b/ Từ X. dung dịch NH4Cl và dung dịch NH3 Câu 39.18 gam chất rắn E vào 200 ml dung dịch KOH (dư) . Câu 42.NH2 và một nhóm .52 gam chất X (chứa C.35M Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 81 . CnH2n-1(NH2)2COOH (n≥ 3) D. 0. biết nó trùng với công thức đơn giản.56 gam CO 2.68 gam H2O và 0. A. a/ Công thức chung của dãy đồng đẳng chứa X là: A. H2N-CH2-CH2-COOH. Cho aminoaxit X (chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). 0. H2N-C3H5(COOH)2 D. dung dịch NaOH và dung dịch NH4Cl B. 1 B.12 gam B.CH3COOH2N(CH3)2 và HCOOHN(CH3)3 b/ Hấp thụ hoàn toàn lượng amin thu được bởi dung dịch HCl.91 gam chất rắn E.CH3COOH3NCH2CH3vàHCOOH3NCH2CH2CH3 B. a/ Xác định m.2 mol C. 7. N) thu được 10. A.3 mol D. cho 1.CH3COOH2N(CH3)2vàHCOOH2N(CH3)CH2CH3 C.và X1 có mạch cacbon không phân nhánh.01mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25gam dd NaOH 3.25M C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. dung dịch HCl và dung dịch NH3 C. Còn khi cho 0. Y là: A. 3 D. t → X1 + CH4O + C2H6O Biết rằng X1 có nhóm –NH2 ở vị trí α . Cho X là một aminoaxit. 2 C.01mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80ml dd HCl 0. Câu 40. 4 Câu 37.675 gam B. 10. 3 D. CH2=CH-COONH3CH3.

glixerol. E-3 . axit axetic. E < F C.2 gam. 2 C. natri axetat.5 . C. CH2Cl-CHCl-CH2Cl C. 300 ml C.8 gam. mantozơ. C. D. glixerol. A. F nếu chúng có cùng nồng độ mol/l ? A.1 mol X tác dụng vừa đủ với 0. glixerol. 400 ml D. F -2 B. C3H6O3. D.4 gam. H2N-CH2-COOH B. E . C3H5(OH)3 . Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−. người ta thu được chất X có công thức là: ClH3N-CH2-COOCH3. glucozơ. Ba(OH)2 gluxit . C. Câu 44.1 mol X tác dụng vừa đủ với 0.aminoaxit PhÇn 1 : Bµi tËp vµ lý thuyÕt Câu 1: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm A. Thực hiện phản ứng của glixin với CH3OH trong môi trường HCl khan. Hãy cho biết có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X. D. B. CH3COOH. B. B. Cho 0. mantozơ. C5H10O5. anđehit fomic. C2H4(OH)2. C©u 4: Mét cacbonhi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. C6H12O6. Hãy cho biết công thức chung nào đúng với axit X. A. 1 B. E = F D. glucozơ. glucozơ. A. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. Đun nóng các chất đó với NaOH đều thu được muối cacboxylat và amin. glixerol. Cho sơ đồ sau: X(C3H7O2N) → X1(C3H8O2NCl) → X2 (C2H4O2NNa) → X3 (C2H6O2NCl) → X4 (C2H6O5N2) a/ Hãy cho biết chất nào trong số các chất trong sơ đồ có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất. R(NH2)(COOH)2 D. 200 ml B. 3 D. F -3 b/ Sự sắp xếp nào sau đây đúng với chiều tăng dần về pH của 2 dung dịch E. Hãy cho biết có thể chế hóa X với chất nào sau đây để có thể thu được chất Y có công thức H2N-CH2COOCH3 với hiệu suất cao nhất: A. 250 ml b/ Cô cạn cẩn thận dung dịch F thu được 15. C3H5(OH)3. E .1 g/ml) thu được dung dịch G. chất X1 C.5M thu được dung dịch F. F cùng tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thì từ E thu được muối E1 có công thức phân tử C4H8O2NNa còn F thu được muối F1 có công thức phân tử là C3H6O2NNa.(CH3)2C(NH2)-COOH Câu 45. glucozơ. R(NH2)2COOH C.1 mol NaOH.Câu 43. C2H3COOH. E. không xác định. C6H6 Câu 47. C3H7OH. 4 Câu 46. F -2 D. 32. a/ Xác định số lượng đồng phân của E và của F. H2N-CH2-COOH . C. AgNO3 C.6 gam b¹c. ®un nãng) thu ®−îc 21.6 gam. R(NH2)2(COOH)2 Câu 48. E > F B. mantozơ. C12H22O11 (saccarozơ). A.5 . Câu 3: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A. B. C3H5(OH)3. natri axetat. X là amino axit no chỉ chứa một nhóm -COOH và một nhóm -NH2 ở vị trí α -. CH3CHO. chất Câu 49. Cho X tác dụng vừa đủ với 16. Chất hữu cơ X công thức phân tử là C3H9O2N. B. a/ Xác định V. Cho dung dịch G tác dụng hoàn toàn và vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0. 16. NaOH B. Khi cho E. Cả E1 và F1 đều có nhóm –NH2.6 ml dung dịch HCl 20% ( d = 1. D. NH3 D. Chất nào sau đây là chất rắn : A. chất X B.55 gam muối khan. CH3CH2CH(NH2)COOH D. ancol etylic. F -3 C. Câu 2: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là A. R(NH2)COOH B. D. 0. 21. chất X2 D.1 mol axit H2SO4. A. chất X3 b/ Những chất nào làm quỳ tím đổi sang màu đỏ? A. Công thức của X là: A. E -4 . F là đồng phân của nhau và có công thức phân tử là C4H9O2N. Trang 82 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . C2H4O2. H2N-CH(CH3)-COOH C. 10.

Na D.8 g/ml. Cu(OH)2 B.NaOH D. CH3CHO C. Glucozơ B.76g Câu 9: Cho 2. Glucozơ.08 kg C. đường kính . Na2CO3 B. saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng chất nào trong số các chất sau làm thuốc thử? A. Glucozơ. 8. D.Đường saccarozơ là đường mía. Hãy giải thích và viết ptpứ. (II) Glucozơ và rượu etylic. Trong quá trình chế biến. A.Đồng phân của saccarozơ là mantozơ.NaOH C.Nước brom C. 1124 ml D. C2H2 . (II) Saccarozơ và mantozơ. AgNO3/NH3 Câu 11: Khối lượng glucozơ tạo thành khi thuỷ phân 10 kg gạo có 80% tinh bột là? A.Khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0.Hiệu suất quá trình là 90 %. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 dư tạo ra 25 gam kết tủa. A.Phân tử saccarozơ có nhiều nhóm hiđroxyl nhưng không có nhóm cacbonyl. Câu 18: 2. Na B. C2H6 D. hãy phân biệt 3 dd : rượu n . Câu17: Dung dịch saccarozơ không cho phản ứng tráng gương nhưng khi đung nóng với vài giọt axit H2SO4 thì dd thu được lại cho phảnt ứng tráng gương. Quỳ tím Câu 14: Cho 3 nhóm chất hữu cơ sau: (I) Saccarozơ và dd glucozơ. HNO3 D. Phản ứng với H2(Ni.5 kg glucozơ (chứa 20% tạp chất) lên men thành rượu etylic.AgNO3?NH3 E. C.Hợp chất saccarozơ thuộc loại đisaccarit. đường phèn. 2875 ml B. 7. Câu 16: Chỉ dùng một thuốc thử. Phản ứng với Na C.125g C. 925g Câu 10 Để phân biệt glucozơ. B.79 kg B. X và Y lần lượt là A. (III)Saccarozơ.25 g B. ancol etylic.4g D. glucozơ. C3H5(OH)3. Cu(OH)2 D. glucozơ. H2SO4 Câu 15: Phát biều nào sau đây không đúng. Phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng B. mantozơ và anđehit axetic thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết tất cả các chất trong mỗi nhóm cho ở trên? A. đường thốt nốt. t0) Câu 7: Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết được tất cả các dd: Glucozơ. 4325 ml C. CH3CHO Câu 6: Phản ứng nào sau đây chuyển Gluczơ và Fructozơ thành một sản phẩm duy nhất? A. B. glixerin. Câu 13: Cho 5 nhóm chất hữu cơ sau: (I) Glucozơ và anđehit axetic .AgNO3?NH3 E.Câu 5: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng được với dd AgNO3/NH3 là A. C2H2 .31.78 kg D. fomanđehit. (V)Glucozơ và anđehitfomic. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. Phản ứng với dd AgNO3 trng NH3 D. Glyxerol. mantozơ.920g D. . A. C2H5OH. C2H2 . A.Na kim loại B.8. rượu bị hao hụt 10%. phân tử này được cấu tạo bởi 2 gốc glucozơ.5 kg glucozơ có 20 % tạp chất trơ cho lên men thành rượu etylic. 8.Dung dịch AgNO3/NH3 Câu 8: Cho Glucozơ lên men thành rượu etylic. Cu(OH)2/NaOH C. ancol etylic. Tìm thể tích rượu etylic 400 thu được? Biết : . 23.30. Glucozơ đựng trong 3 lọ mất nhãn.propylic. Khối lượng rượu thu được là? A. glucozơ. (IV) Glucozơ và axit nitric .28. C. etyl axetat. Cu(OH)2/NaOH C.889 kg Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. C2H4 . anđehit axetic. rượu etylic. đường củ cải. Thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết được tất cả các chất trong mỗi nhóm trên? A. D. (III) Glucozơ và glixerin. Khối lượng glucozơ đã dùng là?biết hiệu suất quá trình lên men là 80%. 800g B. 4434 ml Câu 19: Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 83 . 870g C.

D. C©u 5: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH.xenluloz¬ . natri kim lo¹i. Aminopectin của tinh bột D. a. C. GØa thiÕt c¸c pø x¶y ra hoµn toµn . Quỳ tím. C2H4. tinh bét. Câu 20: Viết phương trình hoá học của các phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá sau đây: Saccarozơ Glucozơ rượu etylic axit axetic vinyl axetat Câu 21: §Ó tr¸ng mét sè g¬ng soi. vậy thuốc thử đó là: A.83g vµ 256. CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ A. HCl C. mµu víi ièt. qu× tÝm. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 . dung dịch NaOH và dung dịch NH3. 1kg bét g¹o cã 80 % tinh bét . B. Glucozơ đựng trong 3 lọ riêng biệt.83g vµ 126. dung dịch KOH và CuO. 1kg saccaroz¬ . Poli isopren B. ngêi ta ph¶i ®un nãng dd chøa 36 gam glucoz¬ víi lîng võa ®ñ dd AgNO3 trong NH3 . CH4. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit. benzen.7g C. bµi tËp vÒ tinh bét . víi dung dÞch NaCl. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. dung dÞch HCl.3 g vµ 86 g B. CH3-COO-CH3.3g B. Câu 3: Polime nào có cấu trúc dạng mạch phân nhánh? A. PVC C. D. NaOH B.2 g vµ 68 g C. CH3 -CH2 -COOH và NH2 -CH2-CH(NH2)-COOH Đê nhận ra dd của các hợp chất trên. Khèi lîng AgNO3 cÇn dïng vµ khèi lîng Ag t¹o ra lµ ?. C©u 2: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ A. ghi râ ®kpø nÕu cã : Sobitol Quang hîp C©y xanh Glucoz¬ Rîu etylic Axit gluconic . Glyxerol. D. H·y viÕt c¸c pt ho¸ häc cña ph¶n øng x¶y ra. C.3g C©u 24: TÝnh khèi lîng glucoz¬ t¹o thµnh khi thuû ph©n . C©u 23: §Ó tr¸ng mét sè ruét phÝch.2 g vµ 68g C©u 22: Hoµn thµnh ptpø theo s¬ ®å pø sau . Khèi lîng b¹c ®· sinh ra b¸m vµo mÆt kÝnh cña g¬ng vµ khèi lîng bạc nitrat cÇn dïng lÇn lît lµ? ( biÕt pø x¶y ra hoµn toµn ) A. 43. C. CH3COOCH3. b. A. axit axetic . C2H2. C2H2. người ta chỉ cần dùng một thuốc thử duy nhất. CH3OH/HCl D. C2H6. B. 198.4g vµ 126. C2H4. Câu 7: Trang 84 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . Câu 6: Có 3 chất hữu cơ : NH2 -CH2 -COOH. Tất cả đều đúng. ngêi ta ph¶i dïng 100 gam saccaroz¬ . 198. dung dịch KOH và dung dịch HCl. tr¸ng g−¬ng. C.Trình bày phương pháp hoá học nhận biết 3 dd : fructơzơ . B. B.amino axit C©u 1: Mantoz¬. 34. 43. dung dÞch NaOH. 42. Câu 4: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này với A.2 g vµ 78 g D. Tinh bét. GØa thiÕt c¸c pø x¶y ra hoµn toµn . D. Saccaroz¬. 223. xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng A.

945. Alanin D. 619.25M. NH2. 6. biết hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%.amino axit no. 1000 gam Câu 14: Trong một nhà máy rượu. HOOC . H2NC3H5(COOH)2 Câu 13: Thuỷ phân m gam tinh bột. Nếu hiệu suất mỗi quá trình là 80% thì giá trị m là A. 27.COOCH3 C. H2N-CH2 -COOH C.567.COOH B.CH(NH2) . O. NH2 .2 kg và 723 kg D.COOCH3 Câu 8: chất nào sau đây đều tác dụng được với: NaOH. 950. 5031 kg Câu 15: Este A được điều chế từ amino axit B(chỉ chứa C.COOCH3 Câu 16: A là một α . H2NCH(COOH)2 Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn m gam amino axit X ( X chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH) thì thu được 0. Amino axit trên có CTCT là: A.12 lít khí N2 (đktc).8 kg và 820 kg C.CH2 . A.CH(CH3). NH2 .52 g/ml ) cần để sản xuất 59.8 kg và 723 kg B. H2NC2H3 (COOH)2 C. 5051 kg C.2 gam B.amino axit no.2 gam CO2. Biết 1 mol A phản ứng vừa đủ với 2 mol NaOH nhưng chỉ phản ứng vừa đủ với 1 mol HCl.COOCH3 D.3 mol CO2 . H2N -C2H4 -COOH D.12 lít N2(đo ở đktc). Xác định công thức cấu tạo của A. biết sự hao hụt trong sản xuất là 12%.CH3. CTCT của A là: A.CH2 -COOCH3 B.4 kg xenlulozơ trinitrat với hiệu suất phản ứng là 90% A.9 gam este A thu được 13.CH2 -COOCH3 B. Để sản xuất một tấn rượu etylic thì khối lượng mùn cưa cần dùng là: A. 723 kg và 546kg Câu 19: Thể tích dd HNO3 99.CH(NH2) . Biết CTPT của A trùng với CTĐGN. 6000 kg D. O. 42. CH3 . NH2.CH(NH2).CH(NH2). sản phẩm thu được đem lên men để sản xuất rượu etylic.CH(NH2) .Este A được điều chế từ amino axit B(chỉ chứa C. CaCO3 .67 % ( D = 1.12 lít N2(đo ở đktc).0 gam C.7 lít B. 0.COOH C. 26. (H2N)2C2H2 (COOH)2 D. Mg.2 gam CO2. N) và rượu metylic. NH2. Cho 8.CH3. Xác định CTCT của A.9 gam A tác dụng với dd HCl dư thu được 12. có mạch cacbon không phân nhánh. H2N(CH2)3COOH D.3 gam H2O và 1.3 lít Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 85 . toàn bộ khí CO2 sinh ra cho qua dd Ca(OH)2 dư. Câu 18: Khối lượng xenlulozơ và khối lượng HNO3 cần để sản xuất 1 tấn xelulozơ trinitrat. Biết A có tỉ khối hơi so với H2 bằng 52. H. Công thức của X là A.72 lít C. chỉ chứa một nhóm -NH2 và hai nhóm COOH. CTCT của A là: A. (H2N)2C2H3 COOH B. CTPT của A là: A.CH2 .CH(CH3). Biết CTPT của A trùng với CTĐGN. H2N-C ≡ C -COOH Câu 11: Một amino axit A có 3 nguyên tử C trong phân tử. 949. 33. 6.25 mol H2O và 1.2 M tác dụng vừa đủ với 80 ml dd NaOH 0.9 gam este A thu được 13.5 M.5 mol < nCO2 < 6 mol. người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50 % xenlulozơ để sản xuất rượu etylic. HOOC . H. H2N-C2H2 -COOH B. chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm . CaO. N) và rượu metylic.CH(NH2) .2 lít D. H2NCH2COOH B.H2N . CH3OH/HCl. Axit axetic B. Đốt cháy hoàn toàn 8. A.CH(NH2) . Câu 17: A là một α . Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol A thì thu được hỗn hợp khí trong đó 4. Glixin C.COOCH3 C.5 gam D.CH2 .3 gam H2O và 1.COOH C.COOH Câu 12: Cho 100 ml dd amino axit A 0. HCl.COOH. CTCT của A là: A.COOCH3 D.55 gam muối. B hoặc C đúng Câu 9: Đốt cháy hết a mol một amino axit được 2a mol CO2 và a/2 mol N2.619. H2N(CH2)2COOH C. 500 kg B. Đốt cháy hoàn toàn 8. NH2. Mặt khác 100 ml dd amino axit trên tác dụng vừa đủ với 80 ml dd HCl 0. thu được 750 gam kết tủa.

55 lÝt. 0. D. 373. Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn một amin no đơn chức.7 kg xenluloz¬ trinitrat. 425. D.6 tÊn C. 320 ml Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 30 gam một aminoaxit no. 5.NH.0 lÝt C.5% (khèi lîng riªng lµ 1. Một kết quả khác. Cho NaOH đến dư vào dd B thu được dd C. B.1 kg xenluloz¬ vµ 420 kg HNO3 nguyªn chÊt cã thÓ thu ®îc bao nhiªu tÊn zenluloz¬ trinitrat. 0. 80%. 30kg B. B. 75%. 280. Cho AgNO3 trong NH3 vµo dung dÞch M vµ ®un nhÑ. 6.1% trong m«i trêng axit (võa®ñ) ta thu ®îc dung dÞch M. 5. D.68 gam muối khan. 160 ml D.73.75 tÊn B. biÕt sù hao hôt trong qóa tr×nh s¶n xuÊt lµ 20%? A.5g dung dÞch saccaroz¬ 17. 149. B. a) Xác định CTCT của A. Gi¸ trÞ cña m lµ: A.0 kg. 16 ml B. B.C2H5 Câu 22: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 aminno đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M. bậc 2. 81 lÝt. 21 kg C. CH3 . A.CH3 B. 77 lít D.0 lÝt C©u 8: Thuû ph©n hoµn toµn 62.1 kg xenluloz¬ trinitrat lµ (biÕt lîng HNO3 bÞ hao hôt lµ 20%) A. mạch hở X thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. A.8 g/ml) A.0 kg. C. 6.24 lít C. Viết các phương trình hoá học xảy ra và xác định có trong dd B và dd C.46.5 g/ml) cÇn dïng ®Ó t¸c dông víi xenluloz¬ t¹o thµnh 89. C. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 55 lÝt.20 tÊn xenluloz¬ ngêi ta s¶n xuÊt ®îc m tÊn xenluloz¬ trinitrat (biÕt hiÖu suÊt ph¶n øng tÝnh theo xenluloz¬ lµ 90%). 49 lÝt. C. b) Cho A vào dd HCl dư thu được dd B. A. 42kg D. mạch hở (A) có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl cần 20. D.8 gam/ml.16 lít khí O2 (ở đktc). 81 lÝt. Sau phản ứng đem cô cạn dd thu được 31. 4. PhÇn 2 : Bµi tËp b¾t buéc C©u 1: Xenluloz¬ trinitrat ®îc ®iÒu chÕ tõ xenluloz¬ vµ axit nitric ®Æc cã xóc t¸c axit sunfuric ®Æc.92 lít B. 70 lÝt. C2H5 . 32 ml C. CTCT của X là A.5 tÊn D.25g B.5 g/ml) cÇn dïng ®Ó t¸c dông víi xenluloz¬ t¹o thµnh 89. 10kg C©u 2: Khèi lîng cña tinh bét cÇn dïng trong qu¸ tr×nh lªn men ®Ó t¹o thµnh 5 lÝt rîu (ancol) etylic 46º lµ (biÕt hiÖu suÊt cña c¶ qu¸ tr×nh lµ 72% vµ khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0. 25. khèi lîng b¹c thu ®îc lµ: A. 29. 6.5 kg. C©u 4: Tõ 16.70. C©u 3: ThÓ tÝch dung dÞch HNO3 67.75g D.Thể tích của dd HCl đã dùng là. 0.5g C. 33.1 kg xenluloz¬ trinitrat lµ (biÕt lîng HNO3 bÞ hao hôt lµ 20%) A. 26.NH .CH2 . C.NH2 D. C©u 5: Dïng 340.5% (khèi lîng riªng lµ 1. 70 lÝt.00. nãng. 112.CH2 . CH3 . 49 lÝt.85 tÊn C©u 6: ThÓ tÝch dung dÞch HNO3 67. §Ó cã 29.3 lÝt B. CH3 . 8g Trang 86 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 .NH . 0. 645. 6.3 lÝt D.C2H5 C. Nếu dùng một tấn mùn cưa trên có thể điều chế được bao nhiêu lít rượu 700 ? Biết hiệu suất của quá trình là 70%. TÝnh thÓ tÝch CO2 sinh ra kÌm theo sù t¹o thµnh rîu etylic nÕu CO2 lóc ®Çu dïng lµ 1120 lÝt (®ktc) vµ hiÖu suÊt cña mçi qu¸n tr×nh lÇn lît lµ 50%. khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0. C©u 7: Cã thÓ tæng hîp rîu etylic tõ CO2 theo s¬ ®å sau: CO2 → tinh bét → glucoz¬ → rîu etylic. 533.4 kg. cÇn dung dÞch chøa m kg axit nitric (hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 90%).Câu 20: Từ một loại mùn cưa chứa 60% xenlulozơ được dùng làm nguyên liệu sản xuất rượu etylic.

35% D.5130 gam mét cacbonhi®rat (X) thu ®îc 0. Gi¸ trÞ cña m lµ: A.4032 lÝt CO2 (®ktc) vµ 2.2g mÉu saccaroz¬ cã lÉn mantoz¬ ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 0. 6. 110kg D. 7. 21. A.16 gam B. 6. C©u 1: TÝnh khèi lîng kÕt tña Ag h×nh thµnh khi tiÕn hµnh tr¸ng g¬ng hoµn toµn dung dÞch chøa 18 gam glucoz¬? A.80 gam C©u 4: Xenluloz¬ trinitrat ®îc ®iÒu chÕ tõ xenluloz¬ vµ axit nitric ®Æc cã xóc t¸c axit sunfuric ®Æc.82 gam C. 10kg C©u 5: §Ó tr¸ng mét tÊn g¬ng. VËy tªn gäi cña X lµ g×? A.20 gam Br2 trong dung dÞch.5% D.216g Ag. 6. Sè m¾t xÝch C6H10O5 gÇn ®óng cã trong c¸c sîi trªn lÇn lît lµ: A. 48. 97. BiÕt hiÖu suÊt cña mçi qu¸ tr×nh thuû ph©n xenluloz¬ vµ lªn men glucoz¬ ®Òu ®¹t 70%. §Ó cã 29.25 gam B. 99% C. TÝnh khèi lîng gç cÇn thiÕt ®Ó ®iÒu chÕ ®îc 1000 lÝt cån 920 (biÕt ancol nguyªn chÊt cã D = 0. C©u 3: Lîng glucoz¬ cÇn dïng ®Ó t¹o ra 1. 6. 283. PhÇn tr¨m khèi lîng cña saccaroz¬ trong hçn hîp lµ: A. 6. 12. 1% B. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc ancol etylic víi hiÖu suÊt 81%.80 gam D. 10803 vµ 36419 C©u 10: Cho m gam hçn hîp gåm glucoz¬ vµ fructoz¬ t¸c dông víi lîng d Ag2O trong dung dÞch NH3 t¹o ra 6.35g C. 42kg D. biÕt hiÖu suÊt cña ph¶n øng ®¹t 95%.02 gam hçn hîp X trong m«i trêng axit thµnh dung dÞch Y. nãng. 3810kg D. 10.5 C©u 14: Tõ nguyªn liÖu gç chøa 50% xenluloz¬.97 gam níc. Fructoz¬ C. 13. 1. Khèi lîng b¹c b¸m trªn tÊm g¬ng lµ: A.1% trong m«i trêng axit (võa ®ñ) ®îc dung dÞch X. 30kg B. 5. 108024 vµ 364197 D.156g B. Saccaroz¬ D. 124kg C©u 7: Cho 34.8 g/ml). Cho biÕt hiÖu suÊt thu håi saccaroz¬ ®¹t 80%.13 B. PhÇn tr¨m sè mol cña glucoz¬ trong hçn hîp lµ: A. A. Còng m gam hçn hîp nµy t¸c dông hÕt víi 1.82 gam sobitol víi hiÖu suÊt 80% lµ: A.64g Ag. 1. 1080 vµ 3642 C. 198. PhÇn tù luyÖn. Thuû ph©n hÕt 7. 10. Fructoz¬ D. 90% D.71% C.75 B. råi cho s¶n phÈm thu ®îc t¸c dông víi lîng d AgNO3/NH3 t¹o thµnh 108 gam Ag kÕt tña. Saccaroz¬ C. 2.60 gam C©u 2: §èt ch¸y hoµn toµn 0.76 C. A. 240.5 gam dung dÞch saccaroz¬ 17.C©u 9: Ph©n tö khèi trung b×nh cña xenluloz¬ trong b«ng lµ 1750000 ®vC vµ trong sîi gai lµ 5900000 ®vC. ngêi ta ph¶i dïng 5. Cho dung dÞch AgNO3/NH3 vµo X vµ ®un nhÑ ®îc m gam Ag.7 kg xenluloz¬ trinitrat.8 D.15g C©u 6: Tõ mét tÊn níc mÝa chøa 13% saccaroz¬ cã thÓ thu ®îc bao nhiªu kg saccaroz¬ (trong c¸c sè cho díi ®©y).14% B. 40% C©u 11: Cho 85. Mantoz¬. 10802 vµ 36420 B. Trung hoµ hÕt axit trong dung dÞch Y råi cho t¸c dông víi lîng d dung dÞch AgNO3/NH3 th× thu ®îc 8.17% II.5 C©u 13: Tõ 1 tÊn mïn ca chøa 50% xenluloz¬ cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc bao nhiªu kg etanol. 3200kg C.5 C. 21 kg C. X cã ph©n tö khèi < 400 ®vC vµ cã kh¶ n¨ng dù ph¶n øng tr¸ng g¬ng. 50% C. Glucoz¬ B. 10% C©u 8: NÕu dïng 1 tÊn khoai chøa 20% tinh bét th× khèi lîng glucoz¬ sÏ thu ®îc bao nhiªu (trong c¸c sè cho díi ®©y) biÕt hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 70%? Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 87 .25g D. 12. VËy A lµ chÊt nµo trong c¸c chÊt sau ®©y? A.48gam Ag. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 3115kg B. 104kg B. 1.94 D.40 gam C.44 gam D. cÇn dung dÞch chøa m kg axit nitric (hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 90%). 4000kg C©u 15: Hçn hîp X gåm glucoz¬ vµ saccaroz¬. 25% B.5 gam cabohi®rat A t¸c dông víi dung dÞch HCl. 139. 24. 2.4g glucoz¬. Glucoz¬ B. TÝnh ®é tinh khiÕt cña mÉu saccaroz¬ trªn? A. Xenluloz¬ C©u 12: Thuû ph©n hoµn toµn 62. 105kg C.

xenluloz¬ B. nãng. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 10 gam kÕt tña n÷a. 28. 83. 0. 5. 3510 C©u 22: Khö glucoz¬ b»ng hi®ro ®Ó t¹o sobitol.1 tÊn C©u 10: §Ó s¶n xuÊt mét tÊn thuèc næ piroxilin (xem nh lµ xenluloz¬ trinitrat nguyªn chÊt) th× cÇn dïng mét lîng xenluloz¬ lµ: A.45kg B. 43. fructoz¬ D. Khèi lîng glucoz¬ dïng ®Ó t¹o ra 1. Gi¸ trÞ cña m lµ: A.4gam xenluloz¬ trinitrat. 12.82 gam socbitol víi hiÖu suÊt 80% lµ bao nhiªu gam? Trang 88 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . 14390ml D. VËy X cã thÓ lµ: A.08gam C©u 12: Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol etylic víi hiÖu suÊt 81%. 129. 1000kg C.64kg C. Thuû ph©n hoµn toµn 1 mol tinh bét th× sè mol glucoz¬ thu ®îc lµ: A.8 gam/ml vµ hao phÝ 10% lîng ®êng. §Ó cã 59. 55 B. glucoz¬ C.00ml C. 2. s¶n phÈm sinh ra cho t¸c dông víi lîng d ®ång (II) hio®roxit trong dung dÞch xót nãng. 4200 C. 0.52 g/ml) cÇn dïng ®Ó t¸c dông víi lîng d xenluloz¬ t¹o 297 gam xenluloz¬ trinitrat lµ: A. 2. 0. 11. C18H30O15 D.40gam D. 84 B. C©u 11: Thuû ph©n hoµn toµn 17. 3086 D.10 ®vC. 8700. 160. 42 C©u 14: Cho 5kg glucoz¬ (chøa 20% t¹p chÊt) lªn men.296 gam Ag kÕt tña. 860. 20 C. 81 C. 865kg D.50 lÝt C©u 15: ThÓ tÝch dung dÞch HNO3 96% (D = 1. 8607.048 D.8 (g/ml). C12H24O12 C. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ: A. C12H22O11 B.260 gam cacbohi®rat X víi lîng nhá HCl. Gi¸ trÞ cña m lµ: A. 2.75 lÝt C.84 tÊn B. saccaroz¬ C©u 18: Tõ m kg nho chÝn chøa 40% ®êng nho. BiÕt r»ng khèi lîng ancol bÞ hao hôt lµ 10% vµ khèi lîng riªng cña ancol nguyªn chÊt lµ 0. 150.5 tÊn B.00kg C. 165.815 5 C©u 21: Mét mÉu tinh bét cã M = 5. hoµ tan X trong níc vµ thuû ph©n hoµn toµn X (xóc t¸c axit v« c¬). 12.55kg D. Dung dÞch thu ®îc cho t¸c dông víi lîng d Ag2O trong dung dÞch NH3 t¹o ra 64.5kg B.67 tÊn C. 9259 C. ThÓ tÝch dung dÞch rîu 400 thu ®îc lµ: A.33 D.30 lÝt B. ®Ó s¶n xuÊt ®îc 1000lit rîu vang 200. 1135kg.5 kg D. cÇn dïng dung dÞch chøa m kg axit nitric (hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 90%). Gi¸ trÞ cña m lµ: A.52ml C©u 16: LÊy 51. Khèi lîng kÕt tña ®ång (I) oxit thu ®îc khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn lµ: A.6kg C©u 9: Tõ 1 tÊn tinh bét cã thÓ ®×ªu chÕ mét lîng cao su Buna (víi hiÖu suÊt chung lµ 30%) lµ: A.3 tÊn C.1gam saccaroz¬. Toµn bé lîng CO2 sinh ra hÊp thô hÕt vµo dung dÞch Ca(OH)2.88 lÝt D. 1.000 u (®vC).8 gam Ag kÕt tña.2 tÊn D. 36. BiÕt khèi lîng riªng cña C2H5OH lµ 0. 0. Hái thuû ph©n hoµn toµn 1 mol xenluloz¬ thu ®îc bao nhiªu mol glucoz¬? A.500.2 tÊn D. 3. 60 D. 150. 8690. 2778 B. 63.88gam B. 1.A. C18H32O16 C©u 17: §un nãng dung dÞch cã 10. 155. 8627 B.17 ml B. 14. 545.11 C©u 13: Xenluloz¬ trinitrat ®îc ®iÒu chÕ tõ xenluloz¬ vµ axit nitric ®Æc cã xóc t¸c axit sunfuric ®Æc.75kg B.20gam C. Cho s¶n phÈm thu ®îc t¸c dông víi lîng d AgNO3/NH3 h×nh thµnh 1. 7. thu ®îc 55gam kÕt tña vµ dung dÞch X.3 gam mét gluxit X.1 tÊn C©u 20: Mét lo¹i xenluloz¬ cã khèi lîng ph©n tö 1.56kg C©u 19: Tõ axit nitric d vµ 2 tÊn xenluloz¬ cã thÓ s¶n xuÊt ®îc bao nhiªu tÊn thuèc sóng kh«ng khãi xenluloz¬ trinitrat víi hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 60%? A.

0.439 lÝt D.7 kg xenluloz¬ trinitrat tõ xenluloz¬ vµ axit nitric víi hiÖu suÊt 90% th× thÓ tÝch HNO3 96% (D = 1. H·y chän ®¸p sè ®óng? A.39 lÝt B.4 D. 9259 C. [C6H7O2(OOCCH3)3]n vµ [C6H7O2(OOCCH3)OH]n C©u 32: Thuû ph©n 324 gam tinh bét víi hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 75% khèi lîng glucoz¬ thu ®îc lµ: A. Khèi lîng cña glucoz¬ ®· dïng lµ: A.05 g/ml) thu ®îc dung dÞch chøa hai muèi víi tæng nång ®é 12.4 C.33 C©u 31: Xenluloz¬ t¸c dông víi (CH3CO)2O (xóc t¸c H2SO4 ®Æc) t¹o ra 9.27%.7 gam xeluloz¬ trinitrat. Muèn t¹o ra 500 gam tinh bét th× cÇn bao nhiªu m3 kh«ng khÝ ®Ó cung cÊp CO2 cho ph¶n øng quang hîp? A. Hái thuû ph©n hoµn toµn 1 mol xenluloz¬ thu ®îc bao nhiªu mol glucoz¬? A. 22.12 D. Gi¸ trÞ cña m lµ: A.05 mol C. 75% D.439 lÝt C©u 26: Cho 360 gam glucoz¬ lªn men thµnh rîu etylic (gi¶ sö chØ x¶y ra ph¶n øng t¹o thµnh rîu etylic)vµ tÊt c¶ khÝ cacbonic tho¸t ra hÊp thô vµo dung dÞch NaOH d th× thu ®îc 318 gam Na2CO3.4 gam C©u 23: Xenluloz¬ trinitrat lµ chÊt dÔ ch¸y. [C6H7O2(OOCCH3)(OH)2]n D. 250 gam C©u 33: Cho m gam glucoz¬ lªn men thµnh etanol víi hiÖu suÊt 80%.01mol vµ 0. 2. 22.8g/ml.29 gam C. 24. 8627 B. 43. 14. næ m¹nh.84 gam hçn hîp saccaroz¬ vµ mantoz¬ t¸c dông víi lîng d dung dÞch AgNO3/NH3 ®îc 1. 192. 14.chương 3 Thời gian làm bài: 90 phút. 1.5% C.8 gam CH3COOH. A. 1382. BiÕt hiÖu suÊt ®iÒu chÕ lµ 75% vµ ancol etylic nguyªn chÊt cã D = 0. TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng lªn men rîu. 300 gam B.A. 15.68 gam B. 140.52 g.92 gam C©u 25: TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HNO3 96% (D = 1.390 lÝt B. 270 gam C. 62. 185.75 C. Sè mol saccaroz¬ vµ mantoz¬ trong hçn hîp lÇn lît lµ: A. Gi¸ trÞ cña V lµ: A.000 u (®vC). 12815 C©u 28: Cho 6.03% thÓ tÝch kh«ng khÝ. C«ng thøc cña este axetat ®ã lµ: A.01 mol B.5 gam D.52 g/ml) cÇn dïng lµ bao nhiªu lÝt? A.125 C©u 30: KhÝ CO2 chiÕm thÓ tÝch 0.ml) cÇn dïng ®Ó t¸c dông víi lîng d xenluloz¬ t¹o 29.5M (D = 1. 1382. 50.27 D. 0. 100 B. 15. 12048 D.02 mol C©u 29: Tõ 100kg g¹o chøa 81% tinh bét cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc V lÝt ancol etylic 46%.390 lÝt C©u 24: Cho glucoz¬ lªn men víi hiÖu suÊt 70% hÊp thô toµn bé s¶n phÈm khÝ ch¸y tho¸t ra vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. 1. [C6H7O2(OOCCH3)3]n B. [C6H7O2(OOCCH3)2OH]n C.08 gam Ag.00 lÝt C. 14.7 B.84 gam este axetat vµ 4.015mol vµ 0.86 gam D. 24.000 lÝt C.39 lÝt D. 11. 0. 168. 0. 93. 14.05mol vµ 0.25 ****************** HÕt ****************** BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN Hoá . 45 B. 129. 80% C©u 27: Mét lo¹i xenluloz¬ cã khèi lîng ph©n tö 1. 1. 50% B. 691.01mol vµ 0.5 C. (50 câu trắc nghiệm) Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 89 .44 gam C. HÊp thô hoµn toµn khÝ CO2 sinh ra vµo dung dÞch níc v«i trong d thu ®îc 20 gam kÕt tña.005 mol D. 360 gam D. Muèn ®iÒu chÕ 29.500.25 gam B.

... CnH2n-3NHCnH2n-4 Câu 6: : Lấy 14. CH3NH2 + H2O → CH3NH3+ + OHB.... CH3C(NH2)(COOH)2 c.. Cho 100ml dung dịch X 0. CTPT của X: a. Chọn tên gọi không đúng? A. isoproylamin D..... CTCT của X: a..... C5H11NO2 b.. Nhóm NH2..3M phản ứng vừa đủ với 48ml dd NaOH 1.... C3H7N2O4 c.2 lít c.. 2 Câu 3: Cho amin có cấu tạo: CH3-CH(CH3)-NH2 . 0.. C6H5NH2 D. (2n+3)/2 b..31g muối khan... CH3CH2CH(NH2)COOH Câu 13: Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần? (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A.. tên thí sinh:. CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O Câu 15: Đốt cháy 1mol amino axit H2N – [CH2]n – COOH phải cần số mol oxi là: a.. C6H5NHCnH2n+1 D. Bíêt X có mạch cacbon không phân nhánh và nhóm NH2 ở vị trí alpha.... NH3 C. H2N-(CH2)3-COOH Câu 10: Dd etylamin tác dụng với dd nước của chất nào sau đây? A....3 lít d....... 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 B.. B. CH3CH(NH2)COOH b. (CH3)2NH C...05% khối lượng nitơ là công thức nào sau? A. (CH3)3N Câu 2: Công thức phân tử C3H9N ứng với bao nhiêu đồng phân? A.... Sau đó đem cô cạn dung dịch thu được được 5..... 0. Đimetylamin Câu 12: Hợp chất hữu cơ X chỉ chứa hai loại nhóm chức amino và cacboxyl. 0.. 3 D.... Thể tích dung dịch HCl tham gia phản ứng: a. Prop-1-ylamin B.. C..25M... CH3CH2C(NH2)(COOH)2 d..còn 1 cặp electron tự do chưa tham gia liên kết. 1>3>5>4>2>6 B.... C2H5NO2 Câu 8: Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do yếu tố nào? A..4 lít Câu 7: Đốt cháy hết a mol một amino axit X đơn chức bằng oxi vừa đủ rồi ngưng tụ hết hơi nước được 2. Lớp :.. 4 C.. Metylamin C.Mã đề thi HOÁ Họ..... CH2-CH(NH2)-COOH d... C3H7NO2 d. CnH2n+1NH2 C.... 5 B... Fe + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3 D.. D.. Propan-2-amin C. 0..... (2n+3)/4 Câu 16: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A... H2N-CH2-COOH b.... C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl 3+ + C... FeCl3 và H2SO4 Câu 11: Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất? A. (6n+3)/2 c.... Nhóm NH2.... Anilin B..069. CTCT của X: a.......... CH3-NH-CH3 D.có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của N...... Amoniac D. CH3NH2 + O2 → CO2 + N2 + H2O Trang 90 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 ..5a mol hh CO2 và N2....6g một đipeptit tạo ra từ glixin và alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M.. CnH2n-7NH2 B.... C2H5NH2 B. Gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N... Phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3 Câu 9: Thực hiện phản ứng este giữa amino axit X và ancol CH3OH thu được este Y có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3....... CH3-CHNH2-CH3 C... 5>4>2>1>3>6 D...... NaOH B. (6n+3)/4 d..... 6>4>3>5>1>2 C. Prop-2-ylamin Câu 4: Amin nào dưới đây là amin bậc 2? A...... CH3-CH2NH2 B. CH3-NCH3-CH2CH3 Câu 5: Công thức nào dưới đây là công thức chung của dãy đồng đẳng amin thơm (chứa 1 vòng bezen) đơn chức bậc nhất? A.. H2N-CH2-CH2-COOH c...1 lit b.. 5>4>2>6>1>3 Câu 14: Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin? A....... NaCl D. Câu 1: Công thức của amin chứa 15.

Câu 27: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no bậc 1 Y và Z. Na2SO3. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric) Câu 20: C3H7O2N có mấy đồng phân aminoaxit (Với nhóm amin bậc nhất)? A. Gly-ala-gly B.X4 C. lòng trắng trứng. Cu(OH)2 C. C2H2. HCl. CH3OH có mặt HCl. CH3OH có mặt HCl. D. Y chứa 2 nhóm axit.25<K<1 c. X1. HCl. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin) D. (X3) H2NCH2COOH. CH3(CH2)4NO2 B. C6H5-CH3 Câu 18: Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin thu được CO2 và H2O thì tỉ lệ về thể tích K=VCO2:VH2O biến đổi như thế nào theo số lượng nguyên tử cacbon trong phân tử: a. C2H5OH. CH3OH/ khí HCl. B. HCl. NaOH. C3H7OH c.64g X cho phản ứng hết với 120ml dung dịch KOH 1M. C6H5NO2 + 3Fe +6HCl → C6H5NH2 + 3FeCl2 + 2H2O Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng: X  C6H6  Y  anilin. C.96. 0. một nhóm amino. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin) C. Công thức cấu tạo của hai amino axit là: a. NaOH. X và Y tương ứng là: a. (4) Câu 24: A là HCHC có công thức phân tử C5H11O2N. H2N-CH2-COOH (glixerin) B. (3) H3N+CH2COO.. (2) Cl-NH3+-CH2COOH . H2NCH2CH2COOC2H5 Câu 25: Tên gọi nào sau đây là của peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH? A. C6H5NH2 + 3Br2 → 2. dd iốt. CH3OH có mặt HCl. NaOH.4<K<1 b. Câu 29: Axit α -aminopropionic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy A. (1). nH2N(CH2)5COOH  (-HN(CH2)6CO-)n + n H2O Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 91 .C. (5) D. (5) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH A. Na2SO3. Cu(OH)2 C. Tất cả các chất. NaOH. NaCl Câu 30: Một muối X có công thức C3H10O3N2. Ba(OH)2 Câu 22: Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2. C2H2. C6H5-NO2 c. lấy 14. Dd nào làm quỳ tím hóa xanh? A. X2. 0. (2). C6H5-NO2 d. Axit aminoaxxetic tác dụng được với nhứng chất nào? A. Trong phần rắn chỉ là một chất vô cơ. axit nitric D. 2 C. C6H5-CH3 b. H2NCH2COOH. Đun A với dd NaOH thu được một hh chất có CTPT C2H4O2NNa và chất hữu cơ B. Ancol B. (4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH. H2N – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2NCH2 – COOH d. B. H2NCH2COOH B. H2N – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2N – [CH2]2 – COOH Câu 28: Trong các chất sau Cu. H2NCH2COOCH2CH2CH3 C. xà phòng. Quỳ tím. KOH. X2. (X4) OOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. KOH. CH3OH/ khí HCl. nH2N(CH2)5COOH  (-HN(CH2)5CO-)n + n H2O B. X1. Ala-gly-gly D. Trong phần hơi có một chất hữu cơ Y (bậc 1). CTCT của A là: A. Cu(OH)2. H2NCH2COOH. CH4. Thuốc thử để phân biệt ra mỗi dd là? A. xiclohexan. Cu. (3) B. CH3OH/ khí HCl D. X3. tinh bột. HCl. Na2SO3. (X2)CH3NH2 . HCl.5 Câu 19: Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng? A. Ala-gly-ala Câu 26: Trong bốn ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng dd: Glu. dd iốt. HCl. X2. Cô cạn dd sau phản ứng thu được phần hơi và chất rắn. MY/MZ = 1. KOH. H2NCH2COOCH(CH3)2 D. C2H5OH có mặt HCl. CH3OH/ khí HCl.75<K<1 d. K2SO4. dd iốt. Z chứa một nhóm axit. NaOH. HCl. HCl. Gly-gly-ala C. Đốt cháy 1mol Y hoặc 1 mol Z thí số mol CO 2 thu được nhỏ hơn 6. HCl. Cu(OH)2. X5 D. 4 Câu 21: Aminoaxetic không thể phản ứng với: A. CH3NH2 Câu 31: Tên gọi của Sản phẩm và chất phản ứng trong phản ứng polime hóa nào sau đây là đúng? A. C2H5OH. X5 B. Cu C. Quỳ tím. H2NCH2COOH D. NaOH. 0. KOH. 3 D. X4 Câu 23: Dd nào dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ? (1) NH2CH2COOH . một nhóm amino. C2H5NH2 b. (2) C. X5.5 B. 1<K<1. C3H7NH2 d. Công thức phân tử của Y là: a.6-Br3C6H2NH3Br + 2HBr D.4. H2NCH2 – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2NCH2 – COOH b. H2NCH2 – CH(COOH) – CH2 – COOH và H2N – [CH2]2 – COOH c. Cho hơi của B qua CuO/t0 thu được chất C bền trong dd hỗn hợp của AgNO3 và NH3.

Lây 21. B. 1. 463. 18. Chất hữu cơ X có công thức cấu tạo: a. 7. Công thức cấu tạo của A là: A. NH2 – CH2 – CH2 – COOH d.6. NH-CH2-COO=CH(CH2)3 D. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. a và b đúng. CH3-COO-H3NCH3 d. D. Công thức cấu tạo của X là: A. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và oxi trong đó oxi chiếm 80% thể tích.75: 8: 3.10-5 B. đun nhẹ thu được muối Y và khí Z làm xanh giấy quỳ tím ẩm.4 g D. CH3-CH(NH2)-COOH B.CH2 -COOCH3 B. CTCT của A là: A. H2N-C2H4-COOH. C đúng Axit 7-aminoheptanoic tơ nilon-7 Câu 32: Ứng dụng nào sau đây của aminoaxit là không đúng? A. C3H7O2N. C2H5NH2 và C3H7NH2 c. methionin là thuốc bổ gan. X có công thức cấu tạo nào sau đây? a.5%. H2N-CH2-COOH D.12 lít N2(đo ở đktc). O.3 gam H2O và 1. Cho X phản ứng với dd NaOH.86%. CH3-CH(NH2)-COOH B.00%. C3H5O2N. Cho Y tác dụng với NaOH rắn.43 % . Câu 35: Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500 g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. H2N-CH2-COOH.85. N) và rượu metylic. NH2. 42. O lần lượt là 40. có nguồn gốc từ thiên nhiên. cho hơi (Y) qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.40%H. nH2N(CH2)6COOH  (-HN(CH2)6CO-)n + n H2O D. CTCT của A là: A. B. tất cả đều sai Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn m g một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17.) là nguyên liệu sản xuất tơ nilon. X tác dụng với dd NaOH và HCl.10-5 C. đun nóng được CH4.18%C. H2N-C2H2-COOH. H. 15.2 gam CO2. H2N – CH = CH – COOH b.CH3.6g CO2 và 12. Biết CTPT của A trùng với CTĐGN.10 Câu 42: Một hỗn hợp gồm 2 amin đơn chức no kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. CH2=CH-COONH4 C. b và c đúng Câu 34: Một hchc X có công thức C3H7O2N. Các thể tích đo ở đktc.5 tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 và mỗi trường hợp chỉ tạo một muối duy nhất.5M. CH3-CH2-NO2 D. 27. Aminoaxit thiên nhiên (hầu hết là α -aminoaxit) là cơ sở kiến tạo protein trong cơ thể sống. Khi đun nóng với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y). 358. 1.75. NH2.COOCH3 Câu 38: Chất A có phần trăm khối lượng các nguyên tố C. Các aminoaxit (nhóm NH2 ở vị số 6. C2H5O2N. Câu 33: HCHC X có công thức C3H9O2N.9.. Muối đinatriglutamat là gia vị cho thức ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính) C.73%. Công thức phân tử của 2 amin trên là: a. CH≡ C-COONH4 Câu 37: Este A được điều chế từ amino axit B(chỉ chứa C. N lần lượt là 32. NH2-CH2COO-CH2-CH2-CH3 C. Amin X có công thức phân tử là: Trang 92 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . Công thức phân tử của X và công thức cấu tạo của X. H2N-(CH2)3-COOH Câu 40: (X) là HCHC có thành phần về khối lượng phân tử là 52. CH3(CH2)4NO2 B. Khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn 100g/mol. H2N-(CH2)3-COOH Câu 39:Chất A có phần trăm các nguyên tố C. 97.7 g Câu 36: Một HCHC X có tỉ lệ khối lượng C:H:O:N = 9: 1. Loại bỏ kết tủe rồu thêm từ từ dung dịch AgNO3 và cho đến khi phản ứng kết thúc thì phải dùng 1lít dd agNO3 1. C3H7NH2 và C4H9NH2 d.67%.CH(NH2) . NH2 . 6. CH3-COO-NH4 c. H2N-C2H4-COOH. Tỷ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3. Một đồng phân Y của X cũng tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 nhưng đồng phân này có khả năng làm mất màu dd Br2. Hằng số KB của dung dịch NH3 là: Câu 41: Dung dịch NH3 1M có A.44 lít N2.4g hỗn hợp cho vào 250ml dung dịch FeCl3 (có dư) thu được một kết tủa có khối lượng bằng khối lượng hỗn hợp trên. C3H7O2N.CH(NH2). -6 1. Axitglutanic là thuốc bổ thần kinh.CH(CH3).7 g B.67%.10-5 D. 7. H2N-(CH2)2-COOH C.H. 9.45%.35%O. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng mỗi giai đoạn là 78%. H2N-CH2-COOH D. CH2 = CH – COONH4 c. H2N-(CH2)2-COOH C. 80%. CH3NH2 và C2H5NH2 b. còn lại là N.9 gam este A thu được 13.H.COOCH3 C. X phản ứng với dung dịch brom. 346. H2N-CH2-CH2-COOC2H5 α = 0. Đốt cháy hoàn toàn 8. 6. 1.6g hơi nước và 69. H2N-CH2-COO-CH3 B.7 g C.COOCH3 D. 362. Y lần lượt là: A. A. O. N.Axit ω -aminocaproic tơ nilon-6 Axit ω -aminoenantoic tơ enang C. C2H5-COO-NH4 b.. còn lại là O.66%.

Công thức phân tử của X là công thức nào? a. 14.5g muối khan. C7H11N3 d. (9). C6H5 – NH2 d. Y lần lượt là: a.2M tác dụng vừa đủ với 80ml dd NaOH 0. CTPT của aminoaxit: a. CH3 – CH2 – CH2 – NH2. etylamin. Khi đốt cháy hoàn toàn amin B cho VCO2:VH2O = 2: 3. Z khi tác dụng với axit clohiđric đều cho muối amoni có dạng công thức R – NH3Cl. 0. CH3 – NH2. 23. Thành phần phần trăm khối lượng của N trong phân tử X. (1) . C4H9NH2 Câu 44: Có 2 amin bậc 1: A (đồng đẳng của anilin) và B ( đồng đẳng của metylamin). (4) . 0.47g muối. 0. Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 93 . Nồng độ mol của dung dịch HCl và tên của X. ChÊt nµo lµ amin? A.5M.73%.1mol X cần 600ml dd HCl 0. 15. 2 A. C6H5 –CH2 – NH2 1 – Amin øng víi c«ng thøc ph©n tö C4H11N cã mÊy ®ång ph©n? A. Phân tử khối của X bằng bao nhiêu ? a. 5 *C. 13. a và c đúng Câu 47: Cho hh M gồm 2 amin no đơn chức bậc 1 X và Y. (8) B. hơi nước và 336cm3 khí nitơ (đktc).21g amin A sinh ra khí CO2. còn lại là nitơ) thu được 26.6% phản ứng vừa đủ với 400ml dung dịch HCl 0.28g hh trên tác dụng với 300ml dung dịch HCl thì thu được 4. 16g d. C2H5 – NH2. (2) . (3) .99g H2O và 336ml N2 (đktc).72g Câu 50: Cho 3 hchc X. CH3C6H4NH2 và CH3(CH2)4NH2 d. H2NCH2CH2COOHc.16%. 6.06M. Sau Câu 45: Hợp chất X là một đó đem cô cạn đã thu được 1. Z bằng một lượng không khí vừa đủ (chứa 1/5 thể tích là oxi. Y (mạch thẳng).4g CO2.01 mol X tác dụng với 80ml dung dịch HCl 0. H. CH3NH2 d.5M. C2H5NH2 b. lấy 2. Để trung hoà 0. (6) . metylamin.3 B. (6) . lại lấy 100g dung dịch aminoaxit nói trên có nồng độ 20.25M. (2) . 189đvC Câu 46: Đun 100ml dung dịch một aminoaxit 0. N. CH3C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2 b.03M. CH3 – NH2. Biết cả X. Z lần lượt là: 45. a và b đúng α . 149đvC c. Z đều chứa các nguyên tố C. (4) . 5 D.08g CO 2.9g H2O và 104.16 lít N2 (đktc). C7H10N2 Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn mg hh 3 amin X. (6) .05%. (1) . y.2M. (8) . C6H5 – NH2 b. metylamin. etylamin c. Giá trị của m? a. Z lần lượt là: a.a. CH3 – CH2 – CH2 – NH2. (3) . H2NCH2COOH b. C2H5 – NH2. Y . CH3 – CH2 – CH2 – NH2. 147đvC d. 4 *C. 0. (5) O (6) C6H5 – NH2 (8) C6H5 – NH – CH3 *D. (1) .125M. 3 B. 2 – Amin th¬m øng víi c«ng thøc ph©n tö C7H9N cã mÊy ®ång ph©n? 3 – Cho c¸c chÊt cã cÊu t¹o nh sau: (1) CH3 – CH2 – NH2 (3) CH3 – C – NH2 (2) CH3 – NH – CH3 (4) NH2 – C – NH2 O (5) NH2 – CH2 – COOH (7) C6H5NH3Cl (9) CH2 = CH – NH2. etylamin b. C6H5 – NH2 c. Đốt cháy hoàn toàn 3. Mặt khác. H2N(CH2)3COOH d. Cho 0. 18. Công thức phân tử của 2 amin đó là: a. CH3 – NH2. (5) .5g c. propylamin Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn một amin thơm X thu được 3. Công thức X. Số mol của hai amin trong hh bằng nhau.835g muới. Sau phản ứng người ta chưng khô dung dịch thu được 2. (9) C. 6 D. C3H7NH2 c.2M.aminoaxit. 0. (7) . etylamin. 145đvC b. propylamin d. Y. C2H5C6H4NH2 và CH3CH2CH2NH2 c. 12g b. C7H10N c. Y. C7H11N b.

4 < K < 1 C.øng dông nµo sau ®©y kh«ng ph¶i cña amin? A. tØ lÖ thÓ tÝch K = VCO2 / VH 2O(hoi) biÕn ®æi nh thÕ nµo theo sè lîng nguyªn tö cacbon trong ph©n tö ? *A.T×m ph¸t biÓu sai trong c¸c ph¸t biÓu sau ? A. (1) . 6 -Khi ®èt ch¸y ®ång ®¼ng cña metylamin. Cho dÉn xuÊt halogen t¸c dông víi NH3 B. 9.Rîu vµ amin nµo sau ®©y cïng bËc? A. 8. (3) C.5. B. Cho rîu t¸c dông víi NH C. . *D. t¬ng tù nh amoniac.75 < K < 1 B. *D. 0. (6) *D. NhiÖt ®é s«i cña rîu cao h¬n so víi hi®rocacbon cã ph©n tö khèi t¬ng ®¬ng do cã liªn kÕt H gi÷a c¸c ph©n tö rîu. Trang 94 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 B. Metylamin lµ chÊt láng cã mïi khai. (1) . 0. Anilin kh«ng lµm thay ®æi mµu giÊy quú tÝm Èm. Anilin Ýt tan trong H2O v× gèc C6H5 – kÞ níc . C«ng nghÖ nhuém. Nhê cã tÝnh baz¬ . Hi®ro ho¸ hîp chÊt nitril *D. (5) .C«ng nghÖ giÊy. 7 . C.25 < K < 1 D. anilin t¸c dông ®îc víi dd brom. B. 0. Anilin lµ baz¬ yÕu h¬n NH3 v× ¶nh hëng hót electron cña nh©n benzen lªn nhãm – NH2 b»ng hiÖu øng liªn hîp. C. Etylamin dÔ tan trong H2O do cã t¹o liªn kÕt H víi níc . (4). (4) . (4) . C. (CH3)3COH vµ (CH3)3CNH2 *B. Phenol tan trong H2O v× cã t¹o liªn kÕt H víi níc . (3) .Ph¬ng ph¸p nµo thêng dïng ®Ó ®iÒu chÕ amin ? A. C6H5NHCH3 vµ C6H5CHOHCH3 C.C«ng nghÖ tæng hîp h÷u c¬. (2) . (CH3)2CHOH vµ (CH3)2CHCH2NH2. (2) .4 – Anilin t¸c dông ®îc víi nh÷ng chÊt nµo sau ®©y? (1) dd HCl (3) dd NaOH (5) dd CH3 – CH2 – OH A. (2) dd H2SO4 (4) dd brom (6) dd CH3COOC2H5 B.C«ng nghiÖp dîc *D. Khö hîp chÊt nitro b»ng hi®ro nguyªn tö . 10 . (CH3)2CHOH vµ (CH3)2CHNH2 D. (5) 5 – Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai ? A. 1 < K < 1.

*D. CH3COOCH3 *D.Metylamin dÔ tan trong H2O do nguyªn nh©n nµo sau ®©y ? A.Trong thµnh phÇn chÊt protein ngoµi c¸c nguyªn tè C. O th× nhÊt thiÕt ph¶i cã nguyªn tè nµo díi ®©y? Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 95 . 14 – Nguyªn nh©n g©y nªn tÝnh baz¬ cña amin lµ: A. CH3CHO . C3H6N B. C2H6 C. Do nh©n th¬m benzen cã hÖ thèng liªn kÕt π bÒn v÷ng.Nguyªn nh©n nµo sau ®©y lµm anilin t¸c dông ®îc víi dung dÞch níc brom ? A. C3H5N. 13 . C2H5Cl B. B. mét amin ®¬n chøc vµ 40 ml O2. CH3COOH . 25% lµ N2 vµ 25% lµ O2. BËt tia löa ®iÖn ®Ó ph¶n øng ch¸y x¶y ra hoµn toµn råi ®a hçn hîp vÒ ®iÒu kiÖn ban ®Çu. (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6). C2H5Cl . C.11. C2H5NH2 . (5) > (4) > (3) > (5) > (1) > (2). C. CH3COOC2H5 . 16 – Trong b×nh kÝn chøa 35 ml hçn hîp gåm H2. Do nh©n th¬m benzen hót electron. B. CH3CHO . Do amin tan nhiÒu trong H2O. *D. B. A. Do nguyªn tö N cßn cÆp eletron tù do nªn ph©n tö amin cã thÓ nhËn proton. *D. (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3). Do nguyªn tö N cßn cÆp electron tù do dÔ nhËn H+ cña H2O. Do ph©n tö amin bÞ ph©n cùc m¹nh. 15 – D·y s¾p xÕp ®óng theo thø tù gi¶m dÇn tÝnh baz¬ lµ d·y nµo? (1) C6H5NH2 (3) (C6H5)2NH (5) NaOH (2) C2H5NH2 (4) (C2H5)2NH (6) NH3. Do ph©n tö metylamin t¹o ®îc liªn kÕt H víi H2O. CH3OCH3 chÊt nµo t¹o ®îc liªn kÕt H liªn ph©n tö? A. Do ph©n tö metylamin ph©n cùc m¹nh. CTPT nµo sau ®©y lµ cña amin ®· cho? *A. (5) > (6) > (2) > (1) > (2) > (4). *D. C. Do nguyªn tö N cã ®é ©m ®iÖn lín nªn cÆp e chung cña nguyªn tö N vµ H bÞ hót vÒ phÝa N. C2H7N D. C2H5NH2. H. 12.Trong sè c¸c chÊt sau: C2H6 . C. CH3COOH . Do nh©n th¬m benzen ®Èy electron. CH5N C. Do metylamin cã liªn kÕt H liªn ph©n tö. B.vµ p-. 17. Do nhãm – NH2 ®Èy electron lµm t¨ng mËt ®é electron ë c¸c vÞ trÝ o. thÓ tÝch c¸c chÊt t¹o thµnh b»ng 20 ml gåm 50% lµ CO2.

§un nãng dung dÞch saccaroz¬ víi xóc t¸c lµ …..§Ëu xanh chøa kho¶ng 30% protein. Chän c¸ch ®¬n gi¶n ®Ó ph©n biÖt chóng trong c¸c c¸ch Muèi natri cña axit nµy lµ m× chÝnh ( bét ngät): NaOOC CH2 CH2 CH NH2 COOH ( mono natri glutamat) Sè gam m× chÝnh cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc tõ 1 kg ®Ëu xanh lµ: Trang 96 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . 3.§Ó giÆt ¸o b»ng len l«ng cõu cÇn dïng lo¹i xµ phßng cã tÝnh chÊt nµo díi ®©y? A – Xµ phßng cã tÝnh baz¬ *C – Xµ phßng trung tÝnh 19häc thÝch hîp.A – Ph«t pho B – Lu huúnh *C – Nit¬ D – S¾t 18.OH cña nhãm – COOH vµ . ®îc dung dÞch…… vµ …….. §un nãng protein trong dung dÞch ………lo·ng hoÆc dung dÞch…….. D – Kh«ng thÓ ph©n biÖt ®îc. 1. ph©n tö chøa 3 nguyªn tö C lµ: A–1 22sau: A. protein cña ®Ëu xanh chøa kho¶ng 40% axit glutamic: HOOC CH2 CH2 CH NH2 COOH *B – 2 C–3 D–4 Cã 2 m¶nh lôa bÒ ngoµi gièng nhau. m¶nh nµo mau kh« h¬n m¶nh ®ã lµm b»ng t¬ t»m.§èt mét mÈu.NH2 ®Ó t¹o ra chÊt polime (gäi lµ ph¶n øng trïng ngng) . 2..HN – CH2 – CH2 – COO – HN – CH2 – CH2 – COO – M«nome t¹o ra polime trªn lµ: A – H2N – CH2 – COOH C – H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH *B – H2N – CH2 – CH2COOH D – Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc B – Xµ phßng cã tÝnh axit D – Lo¹i nµo còng ®îc §iÒn vµo chç trèng trong nh÷ng c©u sau b»ng nh÷ng côm tõ. Polime cã cÊu t¹o m¹ch: ... mét m¶nh lµm b»ng t¬ t»m vµ mét m¶nh ®îc chÕ t¹o tõ gç b¹ch ®µn.. 23. B – GiÆt råi ph¬i.H cña nhãm . chóng cã c«ng thøc ph©n tö lµ……. protein bÞ ……… thµnh c¸c ph©n tö nhá lµ. tõ ho¸ 21. *C . §un nãng tinh bét víi xóc t¸c lµ…………..Ng©m vµo níc xem m¶nh nµo ngÊm níc nhanh h¬n lµ lµm tõ gç.lo·ng. tinh bét bÞ ………thµnh…….Sè ®ång ph©n cña amino axit.NhiÒu ph©n tö amino axit kÕt hîp ®îc víi nhau b»ng c¸ch t¸ch . cã mïi khÐt lµ lµm b»ng t¬ t»m.. 20.. c«ng thøc.cã c«ng thøc ph©n tö lµ………….

Cho quú tÝm vµo mçi dung dÞch hçn hîp díi ®©y.CH2 – COOH (3) NH2 – CH2 – COONa (4) H2N – CH2 – CH2 – CH – COOH  NH2 (5) HOOC – CH2 – CH2 – CH – COOH  NH2 A. X4 D. X3 .69g D – 138. X5 *C. . (1) (5) X1: C6H5 – NH2 X3 : NH2 – CH2 – COOH X4: HOOC – CH2 – CH2 – CH – COOH  NH2 X5 : H2N – CH2 – CH2 – CH2 – CH – COOH  NH2 Dung dÞch nµo lµm quú tÝm hãa xanh? A.Hîp chÊt C3H7O2N t¸c dông ®îc víi NaOH. HOOC – CH2 – CH – COOH  NH2 C. B. CH2 = CH – COONH4 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 97 B. 25.Thñy ph©n hîp chÊt sau th× thu ®îc hîp chÊt nµo trong sè c¸c chÊt sau? H2N – CH2 – NH – CH – CO – NH – CH – CO – NH – CH2 – COOH  CH2 – COOHCH2 – C6H15 A. X2 . X1 . X5 CTCT cña nã lµ: A. X1 . C6H5 – CH2 – CH – COOH  NH2 *D.95g 24. X2 . X5. B. X2: CH3 – NH2 26. H2SO4 vµ lµm mÊt mµu dung dÞch brom. X3 .96g B – 173.*A – 137. dung dÞch nµo lµm quú tÝm hãa ®á? (1) H2N – CH2 – COOH (2) Cl – NH3+ . CH2 – CH2 – COOH  NH2 *C.C¶ A. X2 . (2) (4) C. C.96g C – 137. (2) (5). NH2 – CH2 – COOH B. (3) (1) *D. CH3 – CH – COOH  NH2 B.Cho dung dÞch chøa c¸c chÊt sau: 27.

Lu ý: theo quy t¾c cña IUPAC møc ®é u tiªn cña c¸c nhãm chøc gi¶m theo d·y sau: -COOH >-SO3H>-COOR>-COCl>-CONH2>-CHO>-CO->-OH>-NH2>-OR>-R.Etylmetyl amino butan. 5-hidroxi-2-metyl-3-aminohexanal.Kªt qu¶ kh¸c 31.D. Khi cho 0. C.NH2-CH2-CH2-COOH D.CH2CH3 A.Gäi tªn hîp chÊt cã CTCT nh sau theo danh ph¸p th«ng thêng: NH2 CH3 A.oxo -4-aminohexanol-2 B.89 gam X ph¶n øng võa ®ñ víi HCl t¹o ra 1. B.NH2-CH2-COOH *C.Gäi tªn hîp chÊt cã CTCT nh sau theo danh ph¸p th«ng thêng. C¶ B.1-amino-3 -metyl benzen. 32.N(CH3) .125 M vµ thu ®îc 1.ChÊt nµo sau ®©y lµ amin bËc 2.X lµ mét amino axit. A vµ B ®óng. D.C3H7-CH(NH2)-COOH 29.C7H12-(NH2)-COOH *C.C3H6-(NH2)-COOH D. C. .C.Gäi tªn hîp chÊt cã CTCT nh sau theo danh ph¸p IUPAC: CH3 .m-metylanilin.CH3-CH-(NH2)-COOH C.Etyl metylbutylamin.H2N -CH2-CH2-NH2.X lµ mét amino axit no chØ chøa mét nhãm NH2 vµ mét nhãm –COOH.5-oxohexanol.CH .CH3-CH(NH2)CH2-COOH B-CH3-CH(NH2) -COOH D.CH3. 34.CH .C2H5. 33.4-amino .C¶ B. X t¸c dông víi glixin cho s¶n phÈm lµ ®ipeptit. Cho 0.CH .TØ lÖ VCO2: VH2O (h¬i) sinh ra khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét ®ång ®¼ng X cña glixin lµ 6:7 ( ph¶n øng sinh ra khÝ N2). B. D.835 g muèi khan. CH3 .Metyletyl amino butan.NH.C2H5-CH-(NH2)-COOH *B.CH3 OH NH2 CHO *A. CH3 .01 mol X t¸c dông víi dd NaOH th× cÇn 25 gam dd NaOH 3. CTCT cña X lµ: A.CH2 . *C. * D.01 mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml dung dÞch HCl 0.5.CH . NH2 Trang 98 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 *C. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ cña X ? A. 28. CH3CH2CH2CH2 . A. B. lµ: A. Cßn khi cho 0.25 gam muèi.C.(NH2)2-C3H5-COOH X 30.m-toludin.2%. D.metyletylbutylamin.NH2-C3H5-(COOH) B. 3-amino-5-hidroxi-2-metyl hexanal.

C¸ch tÝnh bËc cña amin kh¸c víi cña rîu.CH3CH=CH-NH2.(2)<(1)<(3).(1)<(2)<(3). *C. m-CH3C6H5NH2 (2). B.(4)<(2)<(1)<(3). •Amin bËc 3 khã kÕt hîp víi proton H+do sù ¸n ng÷ kh«ng gian cña nhiÒu nhãm R ®· c¶n trë sù tÊn c«ng cña H+ vµonguyªn tö N.CH3CH2CH2NH2.(1)<(3)<(2).Amin nµo sau ®©y cã tÝnh baz¬ lín nhÊt: A.CH3CH2NH2. TÝnh baz¬ t¨ng dÇn theo d·y: A.Cho c¸c chÊt sau: p. B. (CH3)3N (3). D.Nguyªn nh©n g©y ra tÝnh baz¬ cña c¸c amin lµ do trªn nguyªn tö N cßn mét cÆp e cha chia cã thÓ nhõ¬ng cho proton H+.CH3C6H5NH2(1).(1)<(2)<(4)<(3). TÝnh baz¬ t¨ng dÇn theo d·y: A. ⇒Mäi yÕu tè lµm t¨ng ®é linh ®éng cña cÆp e tù do sÏ lµm cho tÝnh baz¬ t¨ng vµ ngîc l¹i. B. . 40. ♦NÕu R lµ gèc ®Èy e sÏ lµm t¨ng mËt ®é e trªn N → tÝnh baz¬ t¨ng.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y SAI? A. D. D. 39. *C. C.CH3C≡ C-NH2. 36. D. Lu ý:-Nguyªn nh©n g©y ra tÝnh baz¬ cña c¸c amin lµ do trªn nguyªn tö N cßn mét cÆp e tù do cã thÓ nhõ¬ng cho proton H+.Gèc phennyl (-C6H5) vµ nhãm chøc amino (-NH2) trong ph©n tö anilin cã ¶nh hëng qual¹i víi nhau.(3)<(1)<(2).Cã bao nhiªu ®ång ph©n amin øng víi CTPT C4H11N? Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 99 B. TÝnh baz¬ t¨ng dÇn theo d·y: *A.C6H5NHCH3 (3). p-ClC6H5NH2 (2).Cho c¸c chÊt sau: CH3CH2NHCH3(1) .(2)<(3)<(1).p-CH3C6H5NH2 (3).Cho c¸c chÊt sau: p-NO2C6H4NH2 (1). 37. D.35.(4)<(3)<(1)<(2). *B.CH3CH2CH2NH2(2). *C.(4)<(3)<(2)<(1).C6H5NH2 (4). ♦NÕu R lµ gèc hót e sÏ lµm gi¶m mËt ®é e trªn N → tÝnh baz¬ t¨ng.(1)<(2)<(3). B. 38.Anilin lµm quú tÝm Èm hãa xanh. (3)<(2)<(1).(3)<(2)<(1).

Cã 4 èng nghiÖm chøa c¸c hçn hîp sau: 1)Anilin + níc.6.Cho s¬ ®å: (X) (Y) (Z) ↓ B.(4 ).dung dÞch Natriphenolat kh«ng lµm quú tÝm ®æi mµu.5. 43.8. B. 2)FeCl2. *B. C¸c chÊt X.Z phï hîp s¬ ®å trªn lµ: A.(3). B.(3). *A. 41.Chän c©u ®óng khi nãi vÒ sù ®æi mµu cña c¸c chÊt khi gÆp quú tÝm: A.Phenol trong níc lµm quú tÝm hãa ®á. C. Cho biÕt trong èng nghiÖm nµo cã sù t¸ch líp: *A.Cho c¸c chÊt sau: Rîu etylic (1) .Do cÆp electron gi÷a N vµ H bÞ hót m¹nh vÒ phÝa N. 42.Anilin cã thÓ ph¶n øng víi dung dÞch chÊt nµo sau ®©y: 1)HNO2. D.Etylamin trong níc lµm cho quú tÝm chuyÓn thµnh mµu xanh. 4)Br2.(4). (C6H5 )2NH + HCl. 3)Anilin + C2H5OH. C. *C. Trang 100 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . B.(1). 47. D. *D.C6H5NH2 + HCl .7. 45. *C. D. C. D.(2)<(3)<(4)<(1).B.axit axetic (4). D.Anilin trong níc lµm quú tÝm hãa xanh.etylamim (2).(1)<(3)<(2)<(4).(4).(1). B.Y(C6H5NO2).ChØ cã (1). 46.C.C¶ 4 chÊt.(1).A. 3)CH3COOH C.C6H5NH2 + Cl2.Z(C6H5NH2).Nguyªn nh©n nµo sau ®©y g©y ra tÝnh baz¬ cña c¸c amin: A. 2)Anilin + dung dÞch HCl d. *C. S¾p sÕp theo chiÒu cã nhiÖt ®é s«i t¨ng dÇn: A.(1). D. metylamim (3).(2)<(3)<(4)<(1).(3).Cho ph¶n øng: C6H5NH3Cl VÕ tr¸i cña ph¶n øng lµ ph¬ng ¸n nµo sau ®©y? A.Do anilin cã thÓ t¸c dông ®îc víi dung dÞch axit.Y.C¶ 4 (tr¾ng).(3).C¶ A.Do nguyªn tö N cßn cÆp electron tù do cã kh¶ n¨ng nhêng cho proton H+.X(C6H6).(3)<(2)<(1)<(4). 4)Anilin + benzen. B. 44.Do ph©n tö anilin bÞ ph©n cùc.(4). èng.

benzen A. 51.(C2H5)2NH.0 .Dung dÞch HNO2 D.0.Y(C6H5OH). B.KÕt qu¶ kh¸c.0.etylmetylamin. A.§èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng . 55. B.200 ml. C.Z(C6H5NH2). B.CTPT cña hai amin lµ: Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 101 . D. 100ml.C.§èt ch¸y mét amin no ®¬n chøc m¹ch th¼ng ta thu ®îc CO2 vµ H2O cã tû lÖ mol n CO2 .C¶ 3.2 mol. trimetyl amin.150 ml.CH3NHCH2CH2CH3 D.Dung dÞch HNO2. (1)(2)(4).1 mol.2 g H2O. nH2O = 8:11. *B. *B. *C.Ph¶n øng nµo sau ®©y sai: C6H5NH2 + H2O ( CH3 )2NH + HNO2 C6H5NO2 NH2 + 3 HNOH2SO4 ® 3 + 3 Fe + 7 HCl C6H5NH3OH 2CH3OH + N2 ↑ (1) (2) C6H5NH3Cl + 3 FeCl2 + 2 H2O.Dung dÞch NaOH D.CH3 (CH2)2NH2. 49.(2)(4) D.H·y chän thuèc thö thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt 3 chÊt láng sau: Phenol. 52.B.Dung dÞch HCl.H·y chän thuèc thö thÝch hîp ®Ó ph©n biÖt 3 chÊt khÝ sau: §imetyl amin.Dung dÞch H2SO4.Z( C6H5OH).trimetyl amin. *D.B. A. (3) NH2 O2N NO2 + 3H2O (4) NO2 *A.C¶ B vµ 50. thu ®îc 22 g CO2 vµ 14. C. anilin. C.05 mol.Níc Br2.C¶ A vµ C.X(C6H5NO2).§Ó t¸i t¹o l¹i anilin tõ dung dÞch phenyl amoniclorua ph¶i dïng dung dÞch chÊt nµo sau ®©y: A.Cho 9 g hçn hîp X gåm 3 amin:n-propyl amin. C. metylamin. 53. *D.6 (l) CO2(®ktc) vµ 7. 48. 54. C.Y(C6H5NH2).Dung dÞch Br2. D. *C. *B. Gi¸ trÞ cña V lµ: A.X¸c ®Þnh CTCT cña X.Dung dÞch HCl. C. C.(2)(3)(4).X(C6H5CH(CH3)2).4 g H2O.15 mol. B.C¶ A.Dung dÞch FeCl3.T¸c dông võa ®ñ víi V ml dung dÞch HCl 1M.(1)(3).0. Gi¸ trÞ cña a lµ: A.§èt ch¸y hoµn toµn a mol hçn hîp X gåm 2 amin no ®¬n chøc thu ®îc 5.Dung dÞch FeCl3.

Y(CH2NH2COOH).2 -hidroxi 59.C2H7N vµ C3H9N.Y1’ t¸c dông víi H2SO4 t¹o ra muèi Y2 . Y2 t¸c dông víi NaOH t¸i t¹o l¹i Y.CH3CHNH2COOH.Z t¸c dông víi NaOH t¹o ra mét muèi vµ khÝ NH3.Natriphenolat. 57.Dung dÞch cña chÊt nµo sau ®©y kh«ng lµm ®æi mµu quú tÝm : *A.X(CH2NH2COOH).CH .C3H9N vµ C4H11N. B.Axit 2-amino .C4H11N vµ C5H13 N.C¸c chÊt X.amino-3-metylcaproic.C2H3COOC2H5.CH3COONH4. *B. Cho biÕt CTCT phï hîp cña X? Trang 102 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . C. D.X t¸c dông ®îc c¶ víi HCl vµ Na2O. 61.(C6H5ONa).c¸c nhãm cßn l¹i ®îc gäi tªn díi d¹ng tiÕp ®Çu ng÷ theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i.Y.CH2 .Y t¸c dông ®îc víi H míi sinh t¹o ra Y1.X(CH3COONH4).B.Lizin(H2NCH2-(CH2)3-CH(NH2)-COOH).X (HCOOCH2NH2).1-aminocaproic.Y (HCOOCH2NH2).1-cacboxi.Cho biÕt CTCT ®óng cña X. *D. *D. *B.X(CH3COONH4).CH .ChÊt nµo sau ®©y ®ång thêi t¸c dông ®îc víi dung dÞch HCl vµ dung dÞch NaOH. 58. Z(CH3COONH4). B.Cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH ®un nhÑ .COOH C2H5 NH2 C. Axit .Y(CH3CH2NO2).thu ®îc muèi Y vµ khÝ lµm xanh giÊy quú tÈm ít.2-hidroxi -1 -amino butanoic.COOH OH NH2 A.Axit glutamic (HOOCCH2CHNH2COOH). *D. C. D. D.Nung Y víi v«i t«i xót thu ®îc khÝ metan.Axit1. 60.Y.Z (CH2NH2COOH). A.Axit 1-amino .Y (CH3COONH4).Z(HCOOCH2NH2). B. A.CH .A.Z ? A. 56.Z cã cïng CTPT C2H5O2N .3 -hidroxi butanoic.3-metyl-pentylamin.C¶ A. CH3.Gäi tªn hîp chÊt cã CTCT nh sau: CH3 . Axit 3-hiddroxi-2-amino butanoic C. Z(CH2NH2COOH).Mét chÊt h÷u c¬ X cã CTPT C3H9O2N. Lu ý: khi trong ph©n tö cã chøa ®ång thêi mét sè nhãm chøc thuéc c¸c lo¹i kh¸c nhau(hîp chÊt t¹p chøc )th× nhãm cã ®é h¬n cÊp cao nhÊt ®îc chän lµm nhãm chøc chøc chÝnh vµ ®îc goÞ tªn nh tiÕp vÞ ng÷ . butanoic. 3-metyl-1-cacboxipentyl amin.CH3NH2 vµ C2H7N.Glixin (CH2NH2-COOH).Gäi tªn hîp chÊt cã CTCT nh sau: C. Axit 3-metyl . B . C.C.CH .

CH3COONH4. B.CTCT phï hîp cña X lµ: A.C.Mét hîp chÊt h÷u c¬ X cã CTPT C2H7O2N .C¶ B vµ C.CH2=CHCOONH4.C¶ A.C.xt Trang 103 .Mét hîp chÊt h÷u c¬ X cã CTPT C3H7O2N .18 0 0 (D) t0.C¶ A.CH3COOCH2NH2.HCOONH3CH3.CH2NH2CH2COONH3CH3. 67. *A. B. 66.xt P.Cho s¬ ®å: B. CH2= C(NH2)COOH.p. *C. B.C¶ A. A) Caosu buna V«i t«i -Xót (C) HNO2 (D) Xt:Al2O3.450 0 (E) Nanc C4H12O2N2 (X) (B) HNO2 (F) CuO. B. C. C.A.CH3CH(NH2)COONH3CH3.X ph¶n øng ®îc víi dung dÞch Br2.15. C. 3. (A) HNO2 (C) H2SO4®.xt:Ni.X t¸c dông ®îc víi NaOH vµ HCl .p.B.12.T¬ng øng víi CTPT C2H5O2N cã bao nhiªu ®ång ph©n cã chøa 3 nhãm chøc: A. C4H11O2N Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 HNO2 C2H2 t0.3. *D. 64.t0 (G) Xt:Ca(OH)2 (H) H2.CH3COONH3CH3 D.T¬ng øng víi CTPT C3H9O2N cã bao nhiªu ®ång ph©n cÊu t¹o võa t¸c dông ®îc víi dung dÞch NaOH võa t¸c dông víi dung dÞch HCl. D. 63.CH(NH2)=CHCOOH.CH2NH2COOH.E.CTCT ®óng cña X lµ: A. D. 62. 65.2.CH2(NH2)COONH3C2H5.B.t0 Etylenglicol CTCT ®óng cña X lµ: A.9.C2H5COONH4 .C.X dÔ dµng ph¶n øng víi dung dÞch NaOH vµ dung dÞch HCl . *D. 1.Cho s¬ ®å: C.4. *C. *B. D.

C2H5COONH3CH3.HCOOCH2CH2CH2NH2. A.Dung dÞch Y t¸c dông võa ®ñ víi 450 ml dung dÞch NaOH. C. D.Sau ph¶n øng c« c¹n dung dÞch th× lîng chÊt r¾n thu ®îc lµ: *A.CH2NH2CH2COOH.KÕt qu¶ kh¸c. 68. 72.150ml. D. 73.BiÕt dung dÞch Y t¸c dông võa ®ñ víi 250 ml dung dÞch HCl 1M.Cho 22.58.83% vµ 44. Trang 104 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . C.CH3COOCH2CH2NH2. Gi¸ trÞ cña m lµ : A.200ml.§èt ch¸y hoµn toµn a mol X thu ®îc 6.41%.100ml.58% vµ 46.Cho 4.42%. D.Cho 13.41g mét aminoaxit X t¸c dông víi dung dÞch NaOH d cho ra 5.C¶ B vµ C. B.CH3CH(NH2)COOH.65g. X¸c ®Þnh CTCT cña X.CH3COONH3CH2CH3. D.05g. 74.Cho 12.45. B.72 9(l) CO2 (®ktc) vµ 6.46g. CH3CH(OH)COOH. (B) (E) (F) P.75 g H2O.CH2NH2COOH. D.Gi¸ trÞ cña V lµ: *A.CTCT cña X lµ: *A. C.HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH.(X) axetat).53.55 g muèi CH3CH(NH3Cl)COOH t¸c dông víi 150 ml dung dÞch Ba(OH)2 1M .Mét amino axit (X) cã c«ng thøc tæng qu¸t NH2RCOOH .PhÇn tr¨m khèi lîng cña mçi chÊt trong X lµ: *A.250ml.15 g muèi gåm CH2NH2COONa vµ CH2NH2CH2COONa t¸c dông võa ®ñ víi 250 ml dung dÞch H2SO4 1M.HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH.73 g muèi .35 g hçn hîp X gåm (CH2NH2CH2COOH vµ CH3CHNH2COOH) t¸c dông víi V ml dung dÞch NaOH 1 M thu ®îc dung dÞch Y.Cho 20.KÕt qu¶ kh¸c. 69.CH3CH(NH2)COOH.15 g hçn hîp X gåm (CH2NH2COOH vµ CH3CHNH2COOH) t¸c dông víi 200ml dung dÞch HCl 1M thu ®îc dung dÞch Y.CH3CH(NH2)COOH.C« c¹n dung dÞch thu ®îc sau ph¶n øng thu ®îc m g chÊt r¾n.A(polivinyl CTCT phï hîp cña X lµ: A.34.6g. *D. HOCH2-CH2OH.26. *C.55.C¶ A vµ B.MÆt kh¸c còng lîng X nh trªn nÕu cho t¸c dông víi dung dÞch HCl d thu ®îc 5.65g. C. 71.53% vµ 41. D.15. 70. B.47%.17%. B.505 g muèi clorua.ChÊt nµo sau ®©y kh«ng kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng ngng: A. C.C2H5COOCH2NH2.52. C. B.46. *C.66g.65. B.59% vµ 47. B. B.V. *D.

BiÕt s¶n phÈm ch¸y ®îc hÊp thô hÕt vµo b×nh ®ùng dung dÞch NaOH th× khèi lîng b×nh t¨ng 85.75.655g. C.11% A + HCl → RNH3Cl.128. C2H5OH (3) t¨ng dÇn theo thø tù: *A) (1)< (2) < (3) C) (2) < ( 3) < (1) B) (1) < (3) < (2) D) ( 2) < ( 1) < (3) 82.C¶ A. B.455g hçn hîp X gåm (CH3CH(NH2) COOH vµ CH3COOCNH3CH3) .NhiÖt ®é s«i cña C4H10 (1). C.Mét amino axit no X chØ chøa mét nhãm –NH2 vµ mét nhãm –COOH. ®Òu ®óng.4g C) 358.X¸c ®Þnh thÓ tÝch O2 (®ktc) cÇn ®Ó ®èt ch¸y hÕt 22.4825(l).44.24 (l). C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ: A) H2N–CH2–COOH *B) CH3–CH. B) CH3 – NH – CH3 D) C2H5NH2 vµ CH3 – NH – CH3 78.255g muèi. D. C 81.CH2–COOH NH2 C) H2N–CH2–CH2–COOH A) CH3 – CH2 – CH2 – NH2 *C) C2H5NH2 D) B. CTCT cña A lµ: 79.KÕt qu¶ kh¸c. *A) 362.7g 83.ChÊt nµo sau ®©y cã tÝnh baz¬ m¹nh nhÊt? A) NH3 B) C6H5NH2 C) CH3–CH2–CH2–NH2 *D) CH3–CH–NH2 CH3 77.H·y chØ râ chÊt nµo lµ amin: Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 105 . *A. C2H5NH2 (2).8275(l).7g D) 346. 76. Cho 0. Khèi lîng anilin thu ®îc lµ bao nhiªu biÕt r»ng hiÖu suÊt mçi giai ®o¹n ®Òu ®¹t 78%.42.89g X ph¶n øng võa ®ñ víi HCl t¹o ra 1.( A) ( CxHyNt) cã % N = 31.LÝ do nµo sau ®©y gi¶i thÝch tÝnh baz¬ cña monoetylamin m¹nh h¬n amoniac: A) Nguyªn tö N cßn ®«i electron cha t¹o liªn kÕt *B) ¶nh hëng ®Èy electron cña nhãm – C2H5 C) Nguyªn tö N cã ®é ©m ®iÖn lín D) Nguyªn tö nit¬ ë tr¹ng th¸i lai ho¸ 80.Ngêi ta ®iÒu chÕ anilin b»ng c¸ch nitro ho¸ 500g benzen råi khö hîp chÊt nitro sinh ra. B.Nh÷ng chÊt nµo sau ®©y lìng tÝnh: A) NaHCO3 C) CH3COONH4 B) H2N – CH2 – COOH *D.7g B) 463.

§un (A) víi dung dÞch NaOH thu ®îc mét hîp chÊt cã CTPT C2H4O2NNa vµ chÊt h÷u c¬ (B). (5).CH2COOH (5) HOOC(CH2)2CH(NH2) – COOH B) C3H7NH2 *D) CH3NH2 86. (5) C) (1).Ph¶n øng nµo sau ®©y lµ ph¶n øng axit – baz¬: B) CH3NH2+ H2O vµ C6H5OH + H2O C) C2H5O + H2O *D) CH3NH2 + H2O. (5) B) (1).9. tØ lÖ thÓ tÝch k = VCO2 : VH2O biÕn ®æi nh thÕ nµo theo sè lîng nguyªn tö cacbon trong ph©n tö? A) 0.25 < k < 1 C) KÕt qu¶ kh¸c A) FeCl3 *C) Hai muèi FeCl3 vµ NaCl 90. (8) A) C6H5OH + H2O (2) CH3 – NH – CH2CH3 (6) NH2 – CO – NH2 (8) CH3 – C6H4 – NH2 B) (1).Dung dÞch etylamin cã t¸c dông víi dung dÞch cña muèi nµo díi ®©y: . Cho h¬i qua CuO/t 0 thu ®îc chÊt h÷u c¬ (D) cã kh¶ n¨ng cho ph¶n øng tr¸ng g¬ng. (8) D) TÊt c¶ ®Òu lµ amin (3) CH3 – NH – CO – CH3 (4) NH2(CH2)2 – NH2 84.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y SAI ? A) Anilin Ýt tan trong níc v× gèc C6H5 kÞ níc. (2). dung dÞch nµo sÏ lµm quú tÝm 87. (5) *C) (1). CTCT lµ: A) C2H5NH2 C) C4H9NH2 ho¸ ®á: (1) H2N – CH2 – COOH (3) H2N – CH2 – COONa *A) (2). Trang 106 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 B) 0.75 < k < 1 *D) 0. CTCT cña A lµ: A) CH2 = CH – COONH3 – C2H5 B) CH3(CH2)4NO2 *C) H2N – CH2 – CH2 – COOC2H5 D) NH2 – CH2COO – CH2 – CH2 – CH3 88. (5). (2).7g kÕt tña.(A) lµ mét hîp chÊt h÷u c¬ cã CTPT C5H11O2N.Khi ®èt ch¸y ®ång ®¼ng cña metylamin.(1) CH3 – NH2 (5) (CH3)2NC6H5 (7) CH3CO – NH2 A) (1). C6H5OH + H2O vµ C2H5O + H2O 85. (4) D (2) (4) H2N(CH2)2CH(NH2) – COOH (2) Cl-NH3+ .Cho qu× tÝm vµo dung dÞch mçi hîp chÊt díi ®©y.3 g mét ankyl amin cho t¸c dông víi dd FeCl3 d thu ®îc 10. (4).4 < k < 1 B) NaCl D) AgNO3 89.

TØ lÖ thÓ tÝch CO2: H2O ( h¬i) sinh ra khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét ®ång ®¼ng (X) cña glixerol lµ 6: 7 ( ph¶n øng ch¸y sinh ra khÝ N 2). Prop-2-ylamin 4: Tên gọi đúng C6H5NH2 đúng? A.y = 45 6: Phát biểu nào sau đây không đúng? Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 107 .§un hçn hîp brometan vµ dung dÞch amoniac trong etanol ë 100 0C (ph¬ng ph¸p Hoffman) ngêi ta thu ®îc phÈm vËt g×? A) C¸c lo¹i muèi clorua C) §ietylamin 95. Phenyl amoni C.B) Anilin lµ baz¬ yÕu h¬n NH3 v× ¶nh hëng hót electron cña nh©n lªn nhãm NH2 b»ng hiÖu øng liªn hîp. (3) *B) (1). (5) NaOH (6) NH3 A) (5) > (4) > (2) > (1) > ( 3) > (6)B) (1) > (3) > (5) > (4) > (2) > (6) C) (4) > (5) > ( 2) > (6) > ( 1) > (3)*D) (5) > (4) > (2) > (6) > (1) > (3) 93. Hexylamin D. 5 B. (CH3)3N 2: Công thức phân tử C3H9N ứng với bao nhiêu đồng phân?A. (3) C) (1). X là hợp chất amin. *C) Nhê cã tÝnh baz¬ anilin t¸c dông ®îc víi dung dÞch níc Br2 D) Anilin t¸c dông ®îc víi dung dÞch HBr v× trªn N cã ®«i e tù do 91. X tác dụng với HCl theo tỷ lệ mol 1:1. N trong đó có 23. ®èi víi axit vµ baz¬ kiÒm A) (2).Khi ®èt nãng mét ®ång ®¼ng cña metylamin ngêi ta thÊy tØ lÖ thÓ tÝch c¸c khÝ vµ h¬i VCO2 : VH2O sinh ra b»ng 2:3 . (2) C2H5NH2. (4) B) TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm trªn *D) Trietyllamin AMIN 1: Công thức của amin chứa 15. mµ chØ tæng hîp tõ c¸c aminoaxit (4) Protein bÒn ®èi nhiÖt. Nếu công thức X là CxHyNz thì z = 1 D.05% khối lượng nitơ là công thức nào sau? A. Anilin 5: Hợp chất hữu cơ X mạch hở chứa các nguyên tố C. C6H5NH2 D.Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng? (1) Protein lµ lo¹i hîp chÊt cao ph©n tö thiªn nhiªn cã cÊu tróc phøc t¹p (2) Protein chØ cã trong c¬ thÓ ngêi vµ ®éng vËt (3) C¬ thÓ ngêi vµ ®éng vËt kh«ng thÓ tæng hîp ®îc protein tõ nh÷ng chÊt v« c¬. (4) (C2H5)2NH 92. (CH3)2NH C. isoproylamin D. 2 3: Cho amin có cấu tạo: CH3-CH(CH3)-NH2 . B. (X) lµ: A) NH2 – CH2 – CH2 – COOH C) CH3 – CH( NH2) – COOH B) C2H5 – CH(NH2) – COOH *D) KÕt qu¶ kh¸c 94. C«ng thøc ph©n tö cña anilin lµ: A) C2H7N C) C4H11N *B) C3H9N D) KÕt qu¶ kh¸c (3) (C6H5)2NH. Propan-2-amin C. H. Prop-1-ylamin B. (X) t¸c dông víi glixerol cho s¶n phÈm lµ mét ®ipeptit. (3) D) (3). 3 D.72% khối lượng N.S¾p xÕp c¸c hîp chÊt sau ®©y theo thø tù gi¶m dÇn tÝnh baz¬: (1) C6H5NH2. đơn chức C. C2H5NH2 B. 4 C. Chọn tên gọi không đúng? A. Benzyl amoni B. Cấu tạo của X là amin no. Nếu công thức X là CxHyNz thì : 12x . Chọn câu phát biểu sai? A.

Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng. C2H7N B. Các amin khí có mùi tương tự amoniac. đimetyl-. NH3 C. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiđroclorua làm xuất hiện khói trắng. D. Anilin ít tan trong nước vì gốc C6H5. dd HCl và dd brôm D. axit HCl B. C4H11N D. dd AgNO3 C. CH3-CH2NH2 B. NH3 C. FeCl3 + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl C. Cu(OH)2 25: Dd etylamin tác dụng được với chất nào sau đây?A. Thêm NaOH dư và chiết lấy anilin tinh khiết. dd HNO3 D. Tính bazơ của anilin yếu hơn NH3 C. dd NaOH và dd brôm 30: Để tinh chế anilin từ hỗn hợp: phenol. Đimetylamin 18: Chất nào dưới đây có tính bazơ mạnh nhất?A. Anilin không làm đổi màu giấy quì tím. trimetylamin là những chất khí. 12: Các giải thích về quan hệ cấu trúc. FeCl3 và H2SO4 17: Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất?A. CH3NH2 + O2 → CO2 + N2 + H2O C. C6H5NO2 + 3Fe +7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O 23: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A. C. Hòa tan dd Brôm dư. C. CH3CONH2 C. C6H5NH2 alanin 10: Amin nào dưới đây có 4 đồng phân cấu tạo?A. C6H5NH2 + 3Br2 → 2. Phenol là axit còn anilin là bazơ. 29: Không thể dùng thuốc thử trong dãy nào sau đây để phân biệt chất lỏng: phenol. dd anilin và dd NH3 B. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dd đimetylamin thấy xuất hiện màu xanh. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 B.có tác dụng đẩy electron về phía vòng benzen làm giảm mật độ electron của N. CH3CH(CH3)-NH2 isopropylamin D. Phenol và anilin đều dễ tham gia phản ứng thế và đều tạo kết tủa trắng với dd brom. Anilin là chất lỏng. NaCl D. 14: Sở dĩ anilin có tính bazơ yếu hơn NH3 là do yếu tố nào? A. NaOH B. anilin. Hòa tan NaOH dư và chiết lấy phần tan và thổi CO2 vào sau đó đến dư thu được anilin tinh khiết. Amin có từ 2 nguyên tử cacbon trong phân tử bắt đầu xuất hiện đồng phân. D.A. etyl-. 7: Amin nào dưới đây là amin bậc 2?A. độc. CH3-NCH3-CH2-CH3 8: Công thức nào dưới đây là công thức chung của dãy đồng đẳng amin thơm (chứa 1 vòng bezen) đơn chức bậc nhất? A.B. Hòa tan dd HCl dư. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật độ electron trên nguyên tử N càng lớn. C5H13N 11: Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lí của amin là không đúng? A. B. dehalogen hóa thu được anilin. CH3CH2NH2 D. 5>4>2>6>1>3 20: Phản ứng nào dưới đây không thể hiện tính bazơ của amin? A. C. tính chất nào sau đây không hợp lí? A. Amin là hợp chất hữu cơ có tính chất lưỡng tính 16: Dd etylamin tác dụng với dd nước của chất nào sau đây?A. D. 13: Nhận xét nào dưới đây không đúng? A. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ. Dùng NaOH để tách phenol. Do nhóm NH2. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4 B. CH3-CHNH2-CH3 C.kị nước.6-Br3C6H2NH3Br + 2HBr D. anilin. Phenol và anilin đều khó tham gia phản ứng cộng và đều tạo hợp chất vòng no khi cộng với hiđro. Anilin B. Giấy pH B. chiết lấy phần tan.4. Cu(OH)2 26: Phát biểu nào sai? A. Gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N. Nhỏ vài giọt nước brôm vào ống nghiệm đựng dd anilin thấy có kểt tủa trắng. chưa no và thơm. Amin tác dụng với axit cho ra muối D. benzen cách thực hiện nào sau đây là đúng? A. khó tan trong nước. Fe3+ + 3CH3NH2 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3+ D. CH3-NH-CH3 D. C6H5NH2 + 2Br2 → 3. Anilin và xiclohexylamin C.5-Br2-C6H3NH2 + 2HBr D. C. C. Với amin R-NH2. Phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH3 15: Hãy chỉ ra điều sai trong các điều sau? A. dd HCl và dd NaOH C. D. B. CnH2n-7NH2 B. CH3-NH-CH3 đimetylamin B. C. CnH2n+1NH2 C. dễ tan trong nước.D. CH3NH2 + HNO2 → CH3OH + N2 + H2O 21: Dd nào dưới đây không làm quì tím đổi màu? A. CH3NH2 + H2O → CH3NH3+ + OHB. Nhóm NH2. 5>4>2>1>3>6 D. CnH2n-3NHCnH2n-4 9: Tên gọi các amin nào sau đây là không đúng? A. C. CH3NHCH2CH3 22: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? A.đẩy e nên anilin dễ tham gia vào phản ứng thể vào nhân thơm hơn và ưu tiên vị trí o. D. Amin được cấu tạo bằng cách thay thế H của amoniac bằng 1 hay nhiều gốc H-C. anilin tác dụng với dd Brom. D. Dd phenol làm quì tím hóa đỏ còn dd anilin làm quì tím hóa xanh. Amoniac D. NH3 B. CH3CH2NH2 19: Sắp xếp các chất sau đây theo tính bazơ giảm dần? (1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH (4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3 A. Anilin và benzen. có thể phân biệt thành amin thành amin no. B. Nhúng quì tím vào dd etylamin thấy quì tím chuyển sang xanh. C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl C. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm amin. C6H5NO2 + 3Fe +6HCl → C6H5NH2 + 3FeCl2 + 2H2O 24: Dd etylamin không tác dụng với chất nào sau đây?A.bằng hiệu ứng liên hợp. Dd Brôm B. Anilin là bazơ yếu hơn NH3 vì ảnh hưởng hút electron của nhân lên nhóm NH2. 27: Dùng nước brôm không phân biệt được 2 chất trong các cặp nào sau đây? A. sau đó dùng brôm để tách anilin ra khỏi benzen. Metylamin C. C3H9N C. gốc R hút electron làm tăng độ mạnh của tính bazơ và ngược lại. Tùy thuộc vào gốc H-C. màu đen. C6H5NH2 B. B. B. benzen? A. C6H5NHCnH2n+1 D. B. lọc lấy kết tủa. dd CuCl2 C. Trang 108 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 .còn 1 cặp electron tự do chưa tham gia liên kết. Anilin và phenol D. ddNaCl D.và p-. 28: Các hiện tượng nào sau đây mô tả không chính xác? A. CH3CH2CH2OH D. Các amin đều có tính bazơ B. D. Metyl-. C. B. Nhờ tính bazơ. CH3-CH2-CH2NH2 n-propylamin C. 1>3>5>4>2>6 B. Nhóm NH2. 6>4>3>5>1>2 C.

0. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M.5 : 1. 80%. C2H7N. 320ml 37: Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin no.2 : 1. 28. 1. thu được CO2 và hơi nước tỷ lệ thể tích CO2 : H2O = 8 : 9. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin) D. 2.4 : 0. C2H5NH2. C3H7NH2. là chất lỏng. 463. CH3NH2. brôm và quì tím D. C2H3NH2. Số mol của mỗi chất 0. CTPT X là? A. dd NaOH và brom C. CTPT của amin? A. isopropylamin D. C2H5N B. 4 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 109 .005 mol và 0. 1. rất độc. C6H5NH2 và C6H5OH lần lượt bằng? A.005 mol. N.8. Lượng các chất NH3.2M B. C2H4 và C3H6 B. C3H5NH2 và C4H7NH2 C. Amin đó có tên gọi là gì? A. đơn chức. mạch hở. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-) D. thu được 2.02 mol C. 4 : 1 : 6 : 2 B. Quì tím.PROTEIN 1: Phát biểu nào dưới đây về aminoaxit là không đúng? A.6 : 2.7 g AMINOAXIT .5%. Ankylamin đó CTPT? A. 0. C4H9N và C5H11N 39: Đốt cháy hoàn toàn 6.5 B. C4H9NH2 D.005 mol và 0.15 gam hợp chất hữu cơ X thấy tỉ lệ khối lượng các nguyên tố C:H:O:N = 4. C3H9N D. 0. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của aminoaxit trong dung dịch. C6H5NH2 và C6H5OH.6 : 0.005 mol.4 C.01 mol HCl. 50ml C. 2: Tên gọi của aminoaxit nào dưới đây là đúng? A. A cũng phản ứng vừa đủ với 0. CH4 và C2H6 D. C3H7NH2 D. anilin. C6H7N D. C3H7NH2 40: Một HCHC tạo bởi C. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric) 3: C3H7O2N có mấy đồng phân aminoaxit (Với nhóm amin bậc nhất)?A. C4H11N 36: Cho 20 gam hỗn hợp 3 amin đơn chức. 97.3 gam một ankylamin tác dụng với dd FeCl3 dư thu được 10. Aminoaxit là HCHC tạp phức.8:1:6. C4H8N D.68 gam hỗn hợp muối. CTPT của HCHC có thể là?A. C4H11N và C5H11N D. A được trung hòa bởi 0. C. cô cạn dd thu được 31.4 g 33: Để phân biệt phenol.8 D. Thể tích của dd HCl 1M đã dùng?A. C2H7N D. C4H9NH2 và C5H11NH2 44: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức. phân tử chức đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. 358. CH5N C.4 g D. brôm B. Nồng độ mol/l dd HCl 0.1 g D. mạch hở. C2H7N B. C4H9NH2 và C5H11NH2 38: Cho 10 gam hỗn hợp 3 amin no. 0.02 mol và 0. C3H7NH2 và C4H9NH2 C. C6H13N C.01 mol.5 : 3. 100ml B. C2H6 và C3H8 42: Trung hòa 3. 19. CTPT của amin?A. ít tan trong nước. CTPT của 2 amin? A.005 mol và 0. Công thức của 2 amin CH5N và C2H7N D. chưa no. Nếu 3 amin trên có tỷ lệ mol 1:10:5 theo thứ tự phân tử khối tăng dần thì công thức phân tử của các amin? A. có một liên kết đôi ở mạch cacbon.2 gam một amin no.2 g C. CTPT của amin? A. C3H7N 45: Cho 9. C2H5NH2 C. CTPT của các amin? A. đơn chức. B. Nếu phân tích định lượng m gam chất X thì tỉ lệ khối lượng các nguyên tố C:H:O: N là bao nhiêu? A. Biết khối lượng phân tử các amin đều nhỏ hơn 80.1 gam một amin đơn chức X cần vừa đủ 100ml dd HCl 1M.01 mol.52 gam hỗn hợp 2 amin no đơn chức (trộn với số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với 200ml dd HCl. 14. C2H5NH2 và C3H7NH2 B.84 gam hỗn hợp muối. Hợp chất H2NCOOH là aminoaxit đơn giản nhất. C3H7N 43: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. C3H6N B. 0.1 g B.2 : 1 : 1. Phenylamin C. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin) C. Propylamin B. đơn chức phải dùng hết 10. đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dd HCl 1M.4:2. bậc một thu được CO2 và nước theo tỷ lệ mol 6:7. 0. CH5N. C2H2 và C3H4 C. C2H5NH2 và C3H7NH2 B. Kết luận nào sau đây không chính xác? A.7 g C.7 g B. CH3NH2 và C2H5NH2 D. C3H9N. CH3NH2 B. C4H9N C.08 lít khí O2 ở đktc. Propenylamin 35: Đốt cháy hoàn toàn một đồng đẳng metylamin người ta thấy tỏ lệ thể tích các khí và hơi của các sản phẩm sinh ra là V 2 : V 2O = CO H 2:3.31: Cho một hỗn hợp A chứa NH3. stiren người ta sử dụng lần lượt các thuốc thử nào sau? A. mạch hở. 362. C3H9N và C4H11N C. H2N-CH2-COOH (glixerin) B. 200ml D.2 : 1. 3 D.7 48: Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 500 g benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. CH3NH2 C. thu được CO2 và hơi nước tỷ lệ thể tích CO2 : H2O = 8 : 17. C2H5NH2 B. C4H12N2 41: Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp gồm đimetylamin và 2 H-C là đồng đẳng kế tiếp thu được 140ml CO2 và 250ml hơi nước (các khí đo ở cùng điều kiện). C2H7N và C3H7NH2 B.02 mol NaOH hoặc 0.02 mol C. 0. Khối lượng anilin thu được là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng mỗi giai đoạn là 78%. H. C4H9NH2 46: Cho 1.68 gam hỗn hợp muối.7 gam kết tủa. dd HCl và quì tím 34: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức.075 mol Br2 tạo kết tủa. Tên gọi của 2 amin metylamin và etylamin 47: Phân tích định lượng 0. benzen. 0. CTPT của 2 hiđrocacbon?A. C3H7N.98 gam muối. 346. 2 C. cô cạn dd thu được 31. dễ tác dụng với dd HCl và có thể tác dụng với dd brôm tạo kết tủa trắng.02 mol B. 7. không màu.005 mol 32: Cho một lượng anilin dư phản ứng hoàn toàn với dd chứa 0. A. Khối lượng muối thu được? A. C3H7NH2 và C4H9NH2 D.005 mol D. C3H9N B. CH5N C. cô cạn dd thu được 15.05 mol H2SO4 loãng.

H2N-CH2-COOH B. Khi nhỏ axit HNO3 đặc vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. Na2SO3. Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 51. O. X1. C3H7O2N. Y lần lượt là: A.C6H5 23: Thủy phân hợp chất: Thu được aninoaxit nào sau đây: A. H2NCH2CH2COOH D.7303% nguyên tố N. (3) H3N+CH2COO. (4) 16: A là HCHC có công thức phân tử C5H11O2N. CH3OH/ khí HCl. Đun A với dd NaOH thu được một hh chất có CTPT C2H4O2NNa và chất hữu cơ B. Công thức của A có dạng: A. D. Cu(OH)2. X2. (X3) H2NCH2COOH. 24: Trong các chất sau Cu. B. Cu(OH)2 . (3) B.75: 8: 3. màu trắng.và một nhóm -COOH. Cho 10. H2N-CH(CH3)-COOC2H5 18: HCHC X có chứa 15.CO . Dd nào làm quỳ tím hóa xanh? A. X5 B.9551% nguyên tố O về khối lượng và còn có các nguyên tố C và H. H2N-CH2-COO-CH3 B. 35.aminoaxit mạch thẳng A có công thức dạng H2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0. C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH D. H2N-C2H4-COOH. H2NCH2COOH C. D. C4H9O2N B. H2NRCOOH B. H2N-C2H4-COOH. lòng trắng trứng. Khi cho Cu(OH)2 và lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím xanh. X1. (1). C2H5O2N C. Cho hơi của B qua CuO/t0 thu được chất C bền trong dd hỗn hợp của AgNO3 và NH3. 9. CTCT thu gọn của X là: A. Khi đun nóng với dd NaOH thu được một hỗn hợp chất có công thức phân tử C2H4O2NNa và chất hữu cơ (Y). H2NCOOCH2CH3 B.aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. KOH. Thuốc thử để phân biệt ra mỗi dd là?A. trường hợp nào PTHH được viết không chính xác? A.5.18%C.C. H2N-CH2-CH2-COOC2H5 13: X là α . Cu(OH)2 C. NH2-CH2COO-CH2-CH2-CH3 C. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa C. X5 D.89 gam X tác dụng với dd HCl vừa đủ tạo ra 1. N có phân tử khối bằng 89 đc. cho hơi (Y) qua CuO/t0 thu được chất hữu cơ (Z) có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.CH2 . B. HCl. H2NCH2COOCH3 19: Tên gọi nào sau đây là của peptit H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH? A. C. Quỳ tím. A là? A.CO . X2. C3H7O2N.255 gam muối. Alanin C.aminohexanđioic 9: Cho các dãy chuyển hóa : +HCl + +NaOH +HCl NaOH Glixin A X.01 mol aminoaxit A phản ứng vừa đủ với 0. Glixin B. NaOH. (X2)CH3NH2 .40%H. CH3CH(NH2)COOH B. Axit 2-aminopropanđionic B. H2NCH2COOCH(CH3)2 D. X + CH3OH  NH2CH2COOCH3 + H2O → 11: Một HCHC X có tỉ lệ khối lượng C:H:O:N = 9: 1. 25: X là một aminoaxit no chỉ chứa một nhóm NH2.1 mol A (α . X2. CH3(CH2)4NO2 B.3g X tác dụng với dd HCl dư thu được 13. (4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH . Na2SO3. NH-CH2-COO=CH(CH2)3 D. dd iốt. B. Valin 8: Cho α .55 g muối. Ala-gly-gly D. Cu(OH)2. dd iốt. H2NCH2CH2COOC2H5 17: Este X được điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic. (2).X4 C. xà phòng. H2N-CH(CH3)-COOH D. Protein rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng.NH .CO . C. X3.1 g H2O và 1. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất thu được 3 mol H2N . HCl. CTCT thu gọn của X là: A. H2N-C2H2-COOH. CH≡ C-COONH4 12: (X) là HCHC có thành phần về khối lượng phân tử là 52.4: Khẳng định nào sau đây không đúng về tính chất vật lí của aminoaxit? A. (5) D.CH2 . X4 15: Dd nào dưới đây làm quỳ tím hóa đỏ? (1) NH2CH2COOH . X + NaOH → H2NCH2COONa + H2O HCl(khÝ ) C. Một đồng phân Y của X cũng tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 nhưng đồng phân này có khả năng làm mất màu dd Br2. còn lại là N. B. 27.1 mol NaOH tạo 9. CTPT của hợp chất đó là? A. Quỳ tím.CH . C3H5O2N. Tất cả đều tan tốt trong nước. Axit 2.3g X thu được 8. axit nitric D. C2H5OH. C.aminoaxit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11. Ala-gly-ala 20: Trong bốn ống nghiệm mất nhãn chứa riêng biệt từng dd: glyxin.. Tất cả đều chất rắn. (H2N)2R(COOH)2 7: Cho 0. Phenylalanin D. CH3OH/ khí HCl. Công thức phân tử của X và công thức cấu tạo của X. Axit 2-aminobutanđioic C. Na2SO3. H2N-(CH2)2-COO-C2H5 B. X + CH3OH + HCl  ClH3NCH2COOCH3 + H2O D. KOH. 22: Một hợp chất chứa các nguyên tố C. Axit 2-aminopentađioic D. CH3CH2CH(NH2)COOH 14: Cho các chất sau: (X1) C6H5NH2. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa D.35%O.15g muối. C2H5O2N. H. Ba(OH)2 6: 0. H2NCH2COOCH2CH2CH3 C. A là chất nào sau đây? A.COOH CO2 0. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH C. Gly-ala-gly B. CTCT thu gọn của X là: A. CH3(CH2)4NO2 B. 5: Aminoaxetic không thể phản ứng với: A. C3H5NO2 CH2-COOH CH2.5 mol N2 và a mol hơi nước. H2N-CH2-COO-C2H5 C. Biết X có tính lưỡng tính và khi dd X tác dụng với dd HCl chỉ xảy ra một phản ứng duy nhất.12 lít N2(đktc). Đốt cháy hoàn toàn 10. D. C. Công thức cấu tạo của X là: A. H2NCH2CH2COOH D. H2N-CH2-COOH. Axit aminoaxxetic tác dụng được với nhứng chất nào? A. dd iốt. CH2=CH-COONH4 C. X + HCl → ClH3NCH2COOH B. Tất cả đều có nhiệt độ nóng chảy cao.CH . HCl.NH .02 mol HCl hoặc 0.NH .01 mol NaOH. H2NR(COOH)2 D. Hỗn hợp A.C. (H2N)2RCOOH C.5 tác dụng với dd NaOH và dd HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 và mỗi trường hợp chỉ tạo một muối duy nhất. C3H7NO2 D. Tất cả các chất. Glixin B Y X và Y lần lượt là chất nào? A. KOH. 21: Câu nào sau đây không đúng? A. Cu. HCl. Phân tử các protein gồm các mạch dài polipeptit tạo nên. CH3OH/ khí HCl. CTCT của X là? Trang 110 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . tinh bột. (2) C. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa 10: Cho glixin (X) phản ứng với các chất đưới đây. C2H5OH. X5. Cho 0. Gly-gly-ala C. NaOH. Tất cả đều là tinh thể. (X4) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH (X5) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. CH3-CH2-NO2 D. (2) Cl-NH3+-CH2COOH . HCl. CH3OH/ khí HCl D. (5) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH A. CTCT của A là: A. KOH.95g muối clohiđrat của X. B. H2NCH2CH(CH3)COOH C. Đều là ClH3NCH2COONa B. Ancol B.

CO-]n C. HCl. X. CH3COOH B. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH (G). Mỗi enzim xúc tác cho rất nhiều chuyển hóa khác nhau D. X làm quỳ chuyển xanh. H2N-(CH2)3-COOH 42: Chất A có phần trăm các nguyên tố C. C.aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. H2NCH2CH2COOH C.CO-]n NH2 CH3 COOH 45: Có các phát biểu sau về protein. B. NaOH. Chất polime đồng trùng hợp. H2N-(CH2)3-COOH 43: Công thức tổng quát của các amino axit là: A. 2 C. P D. Y làm quỳ hóa đỏ 39: Sản phẩm thu được khi thủy phân hoàn toàn tơ enang trong dd HCl dư là: A. H2N(CH2)5COOH D. 3. B. H2N-CxHy-COOH 44: Khi đun nóng. (Y) HOOC-CH(NH2)-CH2-COOH. đối với axit và với kiềm. CTCT của hợp chất? A.86%. 2 C. H2N-CH(CH3)-COCl B. H3C-CH(NH2)-COCl. Protein có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống. 42. C3H7CH(NH2)COOH 28: Protein (protein) có thể được mô tả như thế nào? A. 4 36: Cho quỳ tím vào mỗi dd dưới đây. Cu C. Tỷ khối hơi của A so với không khí nhỏ hơn 3.aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH 37: Tên gọi của hợp chất C6H5-CH2-CH(NH2)-COOH như thế nào? A. 2 B.H. CH3CH(H2N)CH2COOH D. O lần lượt là 40. N. A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. CH3-CH(NH2)-COOH B.CO-]n B. NaOH. 6. CH2=CH-CH2COONH4 32: Aminoaxit là hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa: A. T. Axitaminophenyl propionic. Z. G. H2N(CH2)6COOH 40: Phản ứng giữa alanin với axit HCl tạo ra chất nào sau đây? A. H2SO4 và làm mất màu dd brom. Các chuỗi polipeptit 49: Mô tả hiện tượng nào dưới đây là không chính xác? Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 111 . CH3CH(NH2)COOH B. Tốc độ phản ứng nhờ xúc tác enzim thường nhanh hơn đến 109. Cho 15.C6H5-CH(NH2)COOH (T). Aminoaxit là chất: A. H2N(CH2)6COONa C. Cơ thể người và đồng vật không thể tổng hợp được protein từ những chất vô cơ mà chỉ tổng hợp được từ các aminoaxit. 1.75g muối của X. Chất polime ngưng tụ (trùng ngưng). CH2=CHCOONH4 D. X. H2N-CH2-COOH B. 3 D. H2NCH2COOH D. C. 18. Một hoặc nhiều nhóm amino và một hoặc nhiều nhóm cacboxyl 33: α . Hiện tượng xảy ra? A. O. X. Protein là những polipeptit cao phân tử (phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đv. Phát biểu nào đúng. X không làm quỳ đổi màu. H3C-NH-CH2-CH3 (Y). 1 B. Chất polime trùng hợp. HOOC-CH(CH3)NH3Cl D. 30: X là α . CH3OH có mặt HCl.67%. HCl. C2H5OH có mặt HCl. axitnucleic. X. 2. Chất polieste. gluxit. 1. còn lại là O.73%. H2NCH2(NH2)COOH D.1011 lần 48: Thủy phân đến cùng protein đến cùng ta thu được các chất nào? A.45%. D. 1. P B. P. N lần lượt là 32. Enzim có khả năng làm xúc tác cho quá trình hóa học C. NaCl 47: Phát biểu nào sau đây là không đúng về enzim? A. H2N-(CH2)2-COOH C. ClH3N(CH2)5COOH B. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α và β -aminoaxit.5 B. H2N-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH (P). A vừa tác dụng với dd NaOH vừa tác dụng với dd HCl. D. D. CH3CH(H2N)COOH C. 3. H2NCH2COOH C. CTCT của A là: A. X có thể là chất nào sau: A. Y. Y làm quỳ hóa đỏ. H2NCH2COOH B. H2N(CH2)5COONa D. C. CH3-CH2-COOH (Z). 2.CH2-]n [-NH-CH.aminoaxit là aminoaxit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy?A. 7. B. CH3 . H2NCH2COOH C. Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản và lipit.4 gam X tác dụng với dd HCl dư thu được 30.H.. CH3OH có mặt HCl.00%. Z. 4 46: Axit α -aminopropionic tác dụng được với tất cả các chất trong dãy A. H2N-(CH2)2-COOH C. Protein chỉ có trong cơ thể người và động vật. HCl. RNH2COOH B. H2N(CH2)5COOH B. Hầu hết các enzim có bản chất protêin B. 4 34: Cho các chất H2N-CH2-COOH (X). Axit 2-amino-3-phenyl propanoic. Các aminoaxit B.CHNH2-COOH C. H2N-CH2-COOH D. Protein là hợp chất cao phân tử thiên nhiên có cấu trúc phức tạp. dd làm quỳ tím hóa xanh là? A.7g muối của X.A. H2NCH2COOH. C. B. có nguồn gốc từ thiên nhiên. 29: Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng? A.67%. CH3CH(NH2)COOH B. 3 C. [-NH-CH2. C6H5CH(NH2)COOH B. 3 D. Axit α -amino-3-phenyl propionic. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH 31: Hợp chất C3H7O2N tác dụng được với NaOH. H2NCH2COOH.66%. C3H7-CHNH2-COOH 26: Khi thủy phân hoàn toàn policapromit (policaproic) trong dd NaOH nóng dư thu được sản phẩm nào dưới đây? A. HOOC-CH(CH2Cl)NH2 41: Chất A có phần trăm khối lượng các nguyên tố C. Y hóa đỏ. NaOH. CTCT thu gọn của X có thể là: A. A. T. CH3-CH(NH2)-COOH B. Một nhóm amino và một nhóm cacboxyl.. H2N-CH2-COOH D. C. Y. 38: Cho dd quỳ tím vào 2 dd sau: (X) H2N-CH2-COOH. CH3OH có mặt HCl. 3 D. X và Y không đổi màu quỳ tím. C.[ -CH2-CH. G. Phenylalanin D. 4.C) B.1 gam X tác dụng với dd HCl dư thu được 18. Chứa nhóm amino. Khối lượng mol phân tử của A nhỏ hơn 100g/mol. D. Công thức cấu tạo của A là: A. R(NH2)x(COOH)y D. aminoaxit C. H2NCH2CH2COOH D.. Hỗn hợp các aminoaxit D. 35: C4H9O2N có mấy đồng phân aminoaxit (Với nhóm amin bậc nhất)?A.[-CH2-CH. X. CH3 -CHNH2 -CH2-COOH D. Protein bền đối với nhiệt. H2N(CH2)6COOH 27: X là α . HCl. 15.ClH3N(CH2)6COOH C. NaOH. K2SO4. các phân tử alanin (axit α -aminopropionic) có thể tác dụng với nhau tạo ra các sản phẩm nào dưới đây: A. Cho 23. Chứa nhóm cacboxyl. (NH2)x(COOH)y C. D. T C.

Aminoaxit thiên nhiên (hầu hết là α -aminoaxit) là cơ sở kiến tạo protein trong cơ thể sống. BAØI TAÄP VEÀ AMIN 1. Trộn lẫn lòng trắng trứng.C) B. gluxit. Protein có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống. tách ra khỏi dd.được gọi là đi peptit. Đun nóng dd lòng trắng trứng thấy hiện tượng đông tụ lại. 52: Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị aminoaxit cấu thành được gọi là polipeptit.A. Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản và lipit. 50: Tên gọi của Sản phẩm và chất phản ứng trong phản ứng polime hóa nào sau đây là đúng? A. D. B. Protein là những polipeptit cao phân tử (phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu đv.. 1500 C 2CH 4  C2 H 2 + 3H 2 → làm lanh nhanh o 600 C 3C2 H 2  C6 H 6 → C H 2 SO4 (d ) C6 H 6 + HONO2  C6 H 5 NO2 + H 2O → o C6 H 5 NO2 + 6 [ H ]  C6 H 5 NH 2 +2 H 2O → Hay Hay o C6 H 5 NO2 + 3 Fe + 6 HCl  C6 H 5 NH 2 + 3FeCl2 + 2 H 2O → t 4C6 H 5 NO2 + 9 Fe + 4 H 2 O  4C6 H5 NH2 + 3Fe3 O4 → 5. axitnucleic.. C6 H 5 NH 2 + HCl  C6 H5 NH3 Cl → C6 H 5 NH 3Cl + NaOH  C 6 H 5 NH 2 + NaCl + H 2O → Trang 112 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . C6 H 5 NH 2 + CH 3COOH  CH 3COO N H 3C 6H 5 → + 6. 8. 53: Phát biểu nào dưới đây về protein là không đúng? A. nH2N(CH2)5COOH  (-HN(CH2)5CO-)n + n H2O B. D. Trong mỗi phân tử peptit. 4. 3 nhóm -CO-NH. Phân tử có 2 nhóm -CO-NH. Đốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ 2 hay nhiều α -aminoaxit được gọi là peptit. 3. D. B. Axitglutanic là thuốc bổ thần kinh. B. Muối đinatriglutamat là gia vị cho thức ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính) C. 7... C. Các aminoaxit (nhóm NH2 ở vị số 6. các aminoaxit được sắp xếp theo một thứ tự xác định.. B.được gọi là tri peptit C. 7. dd NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng . nH2N(CH2)5COOH  (-HN(CH2)6CO-)n + n H2O Axit ω -aminocaproic tơ nilon-6 Axit ω -aminoenantoic tơ enang C. Nhỏ vài giọt axit nitric đặc vào dd lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng.) là nguyên liệu sản xuất tơ nilon. C. methionin là thuốc bổ gan. Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc α và β -aminoaxit. nH2N(CH2)6COOH  (-HN(CH2)6CO-)n + n H2O D. C đúng Axit 7-aminoheptanoic tơ nilon-7 51: Ứng dụng nào sau đây của aminoaxit là không đúng? A. 2. D.

1.6 ( là axit hexađioic. e) Axit -amino enantoic tạo tơ enang ( là axit 7-ammino heptanoic ). 18. 21.6 ). 22. 14. 600 C 3C2 H 2  C6 H6 → C o bot Fe C6 H 6 + Cl 2  C 6H 5Cl + HCl → C6 H 5Cl + 2NaOH  C6 H5ONa + NaCl + H 2 O → C6 H 5ONa + CO2 + H 2O  C 6H 5OH + NaHCO 3 → H 2 SO4 ( d ) C6 H 6 + HONO2  C 6H 5NO 2+ H 2O → Fe / HCl C6 H 5 NO2 + 6 [ H]  → C6 H5 NH2 +2 H2 O 15.amino hexanoic ). 13. p 2C2 H 2  C4 H 4 → o CaC 2 + 2HCl  CaCl2 + C2 H 2 → C4 H 4 + 3H 2  C4 H10 → Cracking C4 H10  CH 4 + C3H 6 → á s' CH 4 + Cl2  CH3Cl + HCl → t o . 12. Có 3 đồng phân A. Ni C2 H 5OH CH 3Cl + NH 3  CH 3 NH 2 + HCl → 100o C Hoaëc 24. xt . 10.9. 23. 16. 02). Viết phản ứng trùng ngưng một số chất quan trọng thường gặp sau : d) Axit -amino caproic tạo tơ capron ( là axit 6. 11. 20. 19.C cùng công thức phân tử C4H9O2N : -A t/dụng với HCl v à Na2O Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 113 + . f) Axit a đipic + hexametylen điamin tạo tơ nilon-6. xt CH 3Cl + NaNH 2  CH 3NH 2 + NaCl → +   2CH 3 NH 2 + H 2SO4  CH 3 NH 3  SO 4 →  2 CH 3 NH 2 + H 2SO4  CH 3N H 3 HSO 4 → 01). B . 900 C CaCO3  CaO + CO2 → 2000 C CaO + 3C  CaC 2+ CO → o o CaC2 + 2 H 2 O  C 2 H 2 + Ca( OH) 2 → t . 17.

A tác dụng với bazơ kiềm cho khí NH3 .56 lit khÝ N2 (®ktc) vµ 3. ph©n tö chøa ®ång thêi nhãm amino vµ nhãm cacboxyl C. H2NCH2CH2COOH D. 5 D.48lit hçn hîp khÝ Z(®ktc) gåm 2 khÝ ®Òu lµm xanh giÊy quú Èm.9g D.Viết công thức cấu tạo thu gọn của các chất thu được sau khi thuỷ phân từng chất sau trong môi trương axit và m i trường kiềm riêng rẽ. H2NCH2CH2COOH D. Viết phản ứng của A với Ba(OH)2 và H2SO4. C2H7N D. Xác định công thức cấu tạo của A . C2H5OH.B .15gam H2O.. TØ khèi h¬i cña Z ®èi víi H2 b»ng 13. 5 D. C4H9N B. Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét amin ®¬n chøc X. A tác dụng với axit vô cơ cho muối của amin bậc một . 7 C©u 7:(2007-A). 4 C. CH2=CH-COOH. A mạch thẳng có công thức phân tử C3H10O2N2 . + ) H2N-CH2-CO-NH –CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH. C2H4. . + ) CH3-CH(NH2)-CO-NH-CH(CH2C OOH)-CO-NH-CH(CH2C6H5)-CO-NH-CH2-COOH PHẦN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM C©u 1 : (®Ò 2008-A) Ph¸t biÎu kh«ng ®óng lµ : A. H2NCH2COOCH3 B. CH3NH2 B. benzen. H2N-CH2-COOH B. 1. HCOOH3NCH=CH2 C. CH3OH D.H3N+-CH2-COOHCl-.3 g C. Tìm công thức cấu tạo của A. 2 C©u 3: (2008-B) ChÊt ph¶n øng víi dung dÞch FeCl3 cho kÕt tña lµ: A. CH3CH2CH(NH2)COOH C. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH. Aminoaxit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ t¹p chøc. Cho 10. C« c¹n dd Y thu ®îc khèi lîng muèi khan lµ A. thu ®îc 13. Trong dd. CH3COOH C. C3H7N C. C2H2. 14. Hîp chÊt H2N-CH2-COOH3N-CH3 lµ este cña glyxin C©u 2:Cã c¸c dd riªng biÖt sau: Phenylamoni clorua.5M. Aminoaxit lµ nh÷ng chÊt r¾n. H3N+-CH(CH3)-COOHCl. Sè lîng c¸c dd cã pH < 7 lµ: A. C3H9N C©u 8: α -aminoaxit X chøa mét nhãm –NH2.7gam chÊt r¾n. ClH3N-CH2-COOH.5 g B. H2NCH(CH3) -COOH C©u 5: Cho 8. 15.B.36 lÝt khÝ CO2. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ A. 0. 8 B. sau khi c¸c ph¶n øng kÕt thóc thu ®îc s¶n phÈm lµ: A.4 lit khÝ CO2. Khi X t¸c dông víi dung dÞch NaOH thu Trang 114 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . phenol. 04). H3N+-CH2-CH2-COOHCl. 8. tan tèt trong níc vµ cã vÞ ngät B. H2N-CH2-COOH cßn tån t¹i ë d¹ng ion lìng cùc H3N+-CH2-COOD.4 lÝt khÝ N2 (C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc) 10. H2N-CH2-CH2-CH(NH2)COOH.3 gam X t¸c dông víi axit HCl (d). c« c¹n dung dÞch thu ®îc 11.D. 16. Sè chÊt trong d·y ph¶n øng ®îc víi níc Br2 lµ: A.95 gam muèi khan. H2N-CH2-COOH.9 gam mét hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö C3H7O2N p víi 100ml NaOH 1. H2N-CH2CH2-COOH C. anilin. .B t/d Hiđro mới sinh t o B1. CH3CH(NH2)COOH C©u 9: Cho hçn hîp X gåm 2 chÊt h÷u c¬ cã cïng CTPT C2H7NO2 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch NaOH vµ ®un nãng. thu ®îc dung dÞch Y vµ 4. Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. H2N-CH2-COOH.75. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. 3 B. -Viết phản ứng tạo đipeptit và tripeptit từ Glyxin’ . CH3COOCH3 C©u 4: §un nãng chÊt H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dd HCl (d). 6 C. B1 t/d H2SO4 tạo B2 .C t/d ụng NaOH tạo Mu ối + NH3. H3N+-CH2-COOHCl-. 03). thu ®îc 8. H2N-CH2-COONa.7g C©u 10: §èt ch¸y hoµn toµn mét lîng chÊt h÷u c¬ X thu ®îc 3. C và viết các phản ứng minh hoạ.125gam níc. kÕt tinh. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. B2 t/d NaOH tạo B1. CH2=CHCOONH4 C©u 6: Cho d·y c¸c chÊt: CH4.

43.8 gam X cÇn 400ml dung dÞch NaOH 1M. anilin. dd phenolphtalein B. H2N-CH2-COO-C3H7 D. H2N-CH2-CH2-COO-CH3 B. amoni¨c B. Y.6% vµ 56. 5 D. GiÊy quú tÝm C©u 14 : Mét trong nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau cña protit so víi lipit vµ glucoz¬ lµ A. natri hi®roxit C. Sè ®ång ph©n ancol bËc 2 vµ amin bËc 2 t¬ng øng lµ: A. Amoni clorua. Z. axit acrylic. 327 gam B. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. stiren. Y. 476. D·y gåm c¸c lo¹i hîp chÊt ®Òu t¸c dông ®îc víi dd NaOH vµ ®Òu t¸c dông ®îc víi dung dÞch HCl lµ: A. 2 nhãm –NH2 vµ 1 nhãm –COOH C.®îc s¶n phÈm cã muèi H2N-CH2-COONa.75g X th× thu ®îc thÓ tÝch h¬i b»ng thÓ tÝch cña 8g khÝ O2 ë cïng ®iÒu kiÖn. Protit lu«n lµ chÊt h÷u c¬ no B.1 mol amino axit X t¸c dông võa ®ñ víi 0. 1. dd NaOH C.KÕt qu¶ kh¸c C©u 16: Cho 0. 25% vµ 75% B. 50% vµ 50% C. C2H3(NH2)(COOCH2CH3)2 D. este cña aminoaxit(T). Toµn bé s¶n phÈm thu ®îc t¸c dông võa ®ñ víi 0.92 gam C. Khèi lîng anilin thu ®îc lµ A. C3H5(NH2)(COOCH2-CH2CH3)2 C. 1. Z D. Anilin. Z. amin(Z). X. ancol benzylic. T C. phenylamoni clorua. Protit lu«n chøa chøc hi®r«xyl C. T B. anilin. 1 nhãm –NH2 vµ 3 nhãm –COOH D. Anilin. 4 B. T C©u 12 : Cho c¸c chÊt etyl axetat. ancol etylic. 6 D. Trong c¸c chÊt nµy. C3H5(NH2)(COOH)(COOCH2-CH2-CH3 B. §Ó ph¶n øng võa hÕt 37.1 mol HCl. Ho¸ h¬i 25. metyl amin. Y.8 C. BiÕt hiÖu suÊt 2 giai ®o¹n trªn lÇn lît b»ng 78% vµ 80%. X. phenol. 596. 4. Metyl amin. CH3-CH(NH2)-COO-CH3 C. 4.3 C©u 21: Hîp chÊt h÷u c¬ X lµ este ®îc t¹o bëi axit glutamic vµ mét ancol bËc nhÊt. CH3-CH2-CH(NH2)-COO-CH3 C©u 19: Ngêi ta ®iÒu chÕ anilin b»ng c¸ch nitro ho¸ 500g benzen råi khö hîp chÊt nitro sinh ra. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ: A. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X A. H2N-CH2-COO-CH3 C. 8 C. muèi amoni cña axit cacboxylic(Y). Y. Protit lu«n chøa Nit¬ C©u 15 : D·y gåm c¸c chÊt ®Òu lµm quú tÝm Èm chuyÓn sang mµu xanh lµ : A. 5 C©u 18: X lµ este cña mét α -aminoaxit víi ancol metylic. Protit cã khèi lîng ph©n tö lín h¬n D. p-crezol. Thuèc thö ®Ó ph©n biÖt 3 chÊt láng trªn lµ :A. Níc Br2 D. 6 B. X lµ amino axit cã A.1 C. amoniac. 3 C©u 13 : Cã 3 chÊt láng benzen.4% D. H2N-CH2COO-CH3 D. natri axetat A. natri hi®roxit D. C2H3(NH2)(COOH)(COOCH2-CH2CH2-CH3) Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 Trang 115 . H2N-CH2-COOC2H5 C©u 11: (2007-B) Cho c¸c lo¹i hîp chÊt: aminoaxit(X). ®ùng riªng biÖt trong 3 lä mÊt nh·n. 1 nhãm –NH2 vµ 2 nhãm –COOH C©u 17: Khi ®un nãng hçn hîp glixin vµ alanin sÏ thu ®îc tèi ®a bao nhiªu lo¹i ph©n tö tri peptit chøa ®ång thêi c¶ 2 lo¹i amino axit trong ph©n tö? A. X.1 B. H2N-CH2-CH2-COOH B. 4 C. KÕt qu¶ kh¸c C©u 20:Cho 2 c«ng thøc ph©n tö C4H10O vµ C4H11N. 1 nhãm -NH2 vµ 1 nhãm –COOH B. sè chÊt t¸c dông ®îc víi dd NaOH lµ : A. amoniac.3 mol NaOH. metyl amin.15 gam D.

C©u 22: H·y chän c«ng thøc sai trong sè c¸c c«ng thøc cho díi ®©y cña aminoaxit? A. X là một amino axit no chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. C4H9O2N D. C3H7O2N C. A. H2N-(CH2 )6-COOH B. H2N-(CH2 )3-COOH C. C4H8O2N Câu 23. H2N-(CH2 )5-COOH Trang 116 Nguyễn Trung Kiên – Lớp 12A1 . H2N-(CH2 )4-COOH D.675 g muối clorua của X.31g X tác dụng với HCl dư thu được 1. Cho 1. C5H12O2N2 B. Công thức cấu tạo thu gọn X là.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful