E2

A  

E E E 2 E AIE.. UIE EIU 
A E 2 !UE2 IU1#E$...
“IU ... IU% ... IUAIEIU1#E... IU AIEUI 
EE1E...”
“E&IU '( IUU( ...” &IU% (EIU*UIE
“IU E... ....” . ..
“IUE ... +E EE%E ... %1EA E... ”
“,E( ... 2 IU EA-IU .IU2 ..”
“. . .. -IU E%UI2. .. IU ( -... 1... ”
“ # ... UE .2 .. ”
“A... ... IU...”
“ - ... ( A--IUEA ... E” &IU% EUI&IUE
AUI E(E...
'E2E E EIU A UAIUIUEE$... 'UI2 EIU2 
#IUE %2AI /E 0IU(%$... AI I-E IUIU2 
E%E... 'IU2 EE 2AIEEIU %* E & 
IU2
I1E 1 A! E IIEEE... GTC E 
E (EI(... IEAE 1( -... '(E 2 5 A0 E
I E6E2$... E&IUE # EEI&IUE 7 0IE...
AI &-UI$ ... E%(2E ... #E2 E( % +U0I ... '(E 2
+U0& 
IUE EAE&E(... - I- I % I .. E ... AI EE permit
EE( ##EE... 
E %E AI EIU > -IU E ... E  EE1 
E2 > IU -UIA%E( ... '( A% IUE2IU2 E...
(E @ - > -IU2 A0 EE 
U .. English 2 Maths ($... E -( -...) 
0 EE > IE E ... E#E 2 E 
E... E  U0 %E... .UI UIU &IU% 
E U!UE*% Taxi E EUI Taxi .U 
E (2 EE3 I20IUUI...

'% -(IU21#E ... EIU# ... E*E*$...
“...  E6 ... ” E! A!1 EA 2A!2$ ... 
EIU# 1#EUI$ ... 1E 0... EE 
1 %
 E%IU  0
(% ... -2E*E*UI2E1 IU 
% phone & IU2 %E... '(E 2 E 0 E
.%$...E*E*EIU IU1# 2 E&%* &IUIU
EE( -$...
#EE phone  phone IUE 
E I ... NEE phone
E E 2 ring (... '(E E0 E 2 phone ring 
IU( 1*- -$... (IU &UI &IU0IU!2E -E...
“hello ... ”
“hello ... ... ”
“A .. .U ( ... ” A!E EAE(...
“IU phone UIE E ... .. AU E%AE IUI. 

. ..”
“E% ... EEE0 (...” EI0 IE ..I.U . &IU2 
EIU !UE( -...
“A .. E% ... IUEE0 E...”
“IU E IU(E ... %*2 EA E (... 
A00 2-I%(... 1IU E%%*AE (... 
E IU(% ... IU2 E 0E(... % -1&&% IU2 
E (... E UI(EE... ”
&IUE%UI$... 0 E% IEA IU%*E(%... AUE%E 
E .UUI2E E I($ ... A!E IUEA%
A!1A E E$... E UUE% IU2% IUE ... phone 0 
I%EA!10E...
“E  UE%IUE0 E(... IU 
% U- 2 
0*IU2E%%(... E 
 UE E %1(% ...
U E  IU 1IU E% A& A0I!2 A
U IUE (... E  2 U IU %*UI 2 AOIA 
- IU -( ... U E0 IU - IU- E IU2&!U%*%( ..

AU IU#UEE %%(% ... -#!(... 'E E  2E3
& IE( -... E  #-1&&2 #E IU2 UE (...
EЯ-(...” . .. 
$IU2 Q%IU&IU1*-1... E 0 E IU Q1
%IUIU($... -IU2E %E% E E E1 E 
IU Q%IU(%$ ..
မနက္သာမိုးလင္းသြားတယ္…တေရးမွလA
ဲ ိပ္လို႔မရေတာ့ပါဘူးဗ်ာ…မနက္ေရာက္ေတာ့နန္းAိမ္ေရွ႕ကိုAေစာၾ
ကီးသြားလုိက္တယ္… ဒါေပမဲ့Aိမ္တံခါးကပိတ္ေနတုန္းပဲဗ်…
ေတာ္ေတာ္ၾကာေတာ့မွနန္းေဖေဖကကားနဲ႔ထြက္လာျပီးကြ်န္ေတာ့ကိုလေ
ဲ တြ႕ေရာ… ကားကိုခဏရပ္လိုက္ျပီး…
“ေမာင္ရင့္ကိုUီးေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္…မိန္းကေလးတစ္ေယာက္Aိမ္ေရွ႕မွာဒီလုိလာရပ္ေနေတာ့
ပတ္၀န္းက်င္ကဘယ္လိုျမင္မလဲ…ေမာင္ရင္သာနန္းကိုတကယ္ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ …
ဒီလိုမလုပ္သင့္ပါဘူး…မလုပ္ဘူးလို႔လU
ဲ ီးေမ်ွာ္လင့္ပါတယ္… ကဲUီးသြားမယ္…”တဲ…

ဘယ္လိုမ်ားျပန္ေျပာရမလဲဗ်ာ…
ကြ်န္ေတာ္လေ
ဲ တာ္ေတာ္စိတ္ေတြရွုပ္ေထြးသြားတယ္…ဒီတစ္ပတ္လံုးနန္းAိမ္ေရွ႕လည္းမသြားေတာ့ဘူး…
ေက်ာင္းမွာပဲ ဖဲရိုက္လိုက္ ထန္းေတာထဲသြားလုိက္နဲ႔ လုပ္ခ်င္ရာေတြေလ်ွာက္လုပ္ေနပလိုက္တယ္ဗ်ာ…
နန္းကေတာ့တစ္ရက္မွကုိ ေက်ာင္းမတက္ပါဘူး… ဘာေတြျဖစ္ေနျပီလဲမသိဘူး… phone
ဆက္ၾကည့္ေတာ့လA
ဲ ဖိုးၾကီးနဲ႔ပဲတုိးေနတယ္…
နန္းနဲ႔ဒီလုိတစ္ခါမွAၾကာၾကီးမခြဘ
ဲ ူးေတာ့Aရမ္းကိုလြမ္းတယ္ဗ်ာ… ဒီလုိနဲ႔ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိပဲျဖစ္ေနတုန္း…
“သားေရ… phone လာတယ္…ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္Aသံဟ…”
ဆိုတဲ့ေဖ့Aသံကိုၾကားလုိက္ရပါေတာ့တယ္…ကြ်န္ေတာ္လဲကမန္းကတန္းေကာက္ကုိင္လုိက္ေတာ့…
“ကိ…
ု ”
“နန္း… နန္းရယ္…ေနနိုင္လုိက္တာနန္းရယ္…”
“ကိ…
ု နန္းခဏေနၾကရင္ကိုတို႔လမ္းထိပ္ကိုလာခဲ့မယ္… ကိုထြက္လာခဲ့ေနာ္… ”
“Aင္း... လာမွာေပါ့…”
“ဒါဆို နန္းလာျပီေနာ္…”ဆိုျပီး phone ခ်သြားေတာ့ကြ်န္ေတာ့မွာ Aင္းက်ီေတာင္မလဲနိုင္ပဲ
လမ္းထိပ္ကိုAေျပးတစ္ပိုင္းထြက္လာမိေတာ့တာပဲ…
လမ္းထိပ္ေရာက္ေတာ့ နန္းကၾကိဳေရာက္ေနပါတယ္…
“ကိ…
ု နန္းကိုဘာမွမေမးနဲ႔Uီး… AခုကိုAိမ္ကို phone ဆက္ေျပာလုိက္ဒီေန႔Aိမ္ျပန္မAိပ္ဘူးလု…
ိ႔ ရလား…”
“Aင္း…ကုိAခုဆက္လုိက္မယ္… ”

ဆက္လည္္းျပီးေရာ နန္းက
“ကိ…
ု နန္းေနာက္လုိက္ခ…
ဲ့ ဘာမွမေမးနဲ႔Uီးေနာ္…” ဆိုျပီး Taxi
တစ္စီးတားလုိက္ျပီး…ကားေပၚAတင္းတက္ခိုင္းေတာ့တာပဲ… ကားေပၚေရာက္ေတာ့
ကြ်န္ေတာ္ကေမးမယ္လည္းလုပ္ေရာနန္းကAေမးမခံပ…

ကြ်န္ေတာ့ကိုAတင္းဖက္ထားေတာ့တာပဲ…ခါတိုင္းနည္းနည္းရွက္တက္တဲ့နန္းက ဒီေန႔က်ေတာ့
တမ်ိဳးပါလားလို႔ေတာင္ေတြးမိေသးတယ္… ကားသမားကဘယ္သြားမွာလဲဆိုေတာ့နန္းက
ဟိုတယ္လ္တစ္ခုနာမည္ေျပာလိုက္တယ္… ကြ်န္ေတာ္ နည္းနည္းေတာင္ေၾကာင္သြားတယ္…ဘာလဲေပါ့…
ဟိုေရာက္ေတာ့ နန္းကပဲ Aခန္းေတြငွား… စားစရာေတြမွာနဲ႔သူပU
ဲ ီးေဆာင္ေနေတာ့တာပဲ… ကြ်န္ေတာ္လဲ
ဒီAတိုင္းပဲ ၾကည့္ေနလုိက္တယ္…Aခန္းထဲေရာက္ေတာ့မ…

“ကိ…
ု နန္းကိုစိတ္ဆိုးေနလားဟင္…”
“ဟာ… နန္းကလဲကိုကစိတ္ဆိုးတဲ႔ပံုေပါက္ေနလို႔လား… ”
“နန္းကေဖေဖ့ေရွ႕မွာမို႔လုိ႔ ကို႔ကိုAဲ့လိုေျပာလိုက္ရတာပါ… ကို႔ကိုဒီလိုေျပာလိုက္ရလို႔နန္းတစ္ညလံုးငိုခဲ့ရတယ္
ကိုရယ္… ”ဆုိျပီးကြ်န္ေတာ့ပခံုးေပၚကိုသူ႔မ်က္နွာေလးက်လာပါတယ္…
“နန္းAခုAိမ္ကေနခိုးထြက္လာတာ … နန္းကိုနဲ႔ပေ
ဲ နမယ္ေနာ္… ကိုနန္းကိုလက္ခံပါ့မလားဟင္…”
“နန္းကလည္း… ကိုကေတာင္နန္းကိုခိုးေျပးမလားစU္းစားေနတဲ့ဟာ…နန္းစိတ္မပူနဲ႔ေနာ္… ကုိယ့္မွာ
Aရမ္းခင္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ေဘာ္ဒါတစ္ေယာက္ရွိတယ္…သူကေမွာ္ဘီဘက္မွာ Aိမ္တစ္လံုးရွိတယ္…
ကိုေျပာရင္ခ်က္ခ်င္းရတယ္…နန္းစိတ္မပူနဲ႔ေနာ္…”
“နန္းကုိ႔ကိုယံုပါတယ္…”
“နန္းကေလာေလာေလာေလာနဲ႔ထြက္လာေတာ့ကိုယ္ကဘာမွန္းမသိဘူး…
Aခုလက္ထက္စာခ်ဳပ္သြား၀ယ္လုိက္မယ္ေလ…”
“ရပါတယ္ကိုရယ္ …မနက္ျဖန္မ၀
ွ ယ္ပါ… နန္းAခုကုိနဲ႔ပေ
ဲ နခ်င္တယ္… ”
ဆိုျပီးဘယ္တုန္းကမွကြ်န္ေတာ့ကိုစျပီးမနမ္းတဲ႔ နန္းက ကြ်န္ေတာ့နွုတ္ခမ္းေတြကို
သူ႔ႏွုတ္ခမ္းေလးနဲ႔ကပ္လိုက္တယ္ဗ်ာ… မေတြ႕ရတာ တစ္ပတ္ေက်ာ္ျပီဆိုေတာ့ နန္းရဲ့
နွုတခ
္ မ္းေတြကကြ်န္ေတာ့Aတြက္ Aသစ္လိုပါပဲ… သတိထားမိတာက
နန္းကကြ်န္ေတာ့Aင္းက်ီေတြကိုAတင္းခြ်တ္ပစ္ေနတယ္ဗ်… ျပီးေတာ့ကြ်န္ေတာ့ကို
ကုတင္ေပၚကိုလခ
ွဲ ိုင္းလုိက္ျပီးကြ်န္ေတာ့ေဘာင္းဘီကိုပါ စျပီးခြ်တ္ေနတယ္…
ဒီတစ္ခါေတာ့နန္းကUီးေဆာင္ေတာ့မယ္ထင္တယ္ဗ်ာ… ေဘာင္းဘီကြ်တ္သြားေတာ့
နန္းကကြ်န္ေတာ့ႏွုတ္ခမ္းေတြကိုလာနမ္းျပီး သူ႔လက္ကေလးနဲ႔
ကြ်န္ေတာ့ဟာေလးကိုေAာက္ခံေဘာင္းဘီေပၚကေန ရြရြေလးပြတ္ေပးေနေတာ့တာပဲ…
ကြ်န္ေတာ္ကလည္းနန္းရဲ့Aင္းက်ီေလးကုိခြ်တ္ပစ္လုိက္ျပီး နုိ႔ေလးေတြကို
ဘရာေပၚကေနပြတ္သပ္ေပးေနေတာ့နန္းက ကြ်န္ေတာ့နွုတ္ခမ္းေတြကို ျပတ္ထြက္မတက္ကို နမ္းေနတယ္ဗ်ာ…

ခဏၾကာေတာ့ နန္းကနွုတ္ခမ္းခ်င္းခြာလုိက္ျပီး
နန္းရဲ့Aနမ္းေတြကကြ်န္ေတာ့ဗိုက္ေပၚေရာက္သြားတယ္…လက္ေတြကလည္း
ကြ်န္ေတာ့ေAာက္ခံေဘာင္းဘီကို ေလ်ွာခ်ေနတယ္… ျပီးေတာ့သူ႔လက္ကေလးေတြနဲ႔ကြ်န္ေတာ့ဟာေလးကို
ကစားေနလုိက္တာဗ်ာ…ကြ်န္ေတာ့မွာ ျဖစ္ထားသမ်ွျပသနာေတြကိုေတာင္ေမ့သြားတယ္…
နန္းကရပ္မေနပါဘူး… လက္နဲ႔လုပ္ရံုတင္မကပဲနွုတ္ခမ္းေလးနဲ႔ပါ ထိပ္ကေလးကို နမ္းလုိက္ေတာ့
ကြ်န္ေတာ့မွာတြန္႔ေတာင္တြန္႔သြားတယ္…နန္းက သူ႔နွုတ္ခမ္းေလးေတြကို တက္နိုင္သမွ်စုျပီး
ကြ်န္ေတာ့ဟာေလးကိုA၀င္Aထြက္လုပ္ေပးေနေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ျပီးေတာင္ျပီးခ်င္လာတယ္…
လက္ကေလးေတြကလည္းUေတြကိုAလိုက္တသိ ကစားေပးေနတယ္ေလ… ခဏၾကာေတာ့
နန္းကသူ႔Aာေခါင္ထA
ဲ ထိ၀င္ေAာင္A၀င္Aထြက္ လုပ္ေပးလိုက္ေတာ့
ကြ်န္ေတာ္လည္းမထိမ္းနုိင္ေတာ့ပါဘူး… နန္းပါးစပ္ထဲမွာပဲ ျပီးပစ္လုိက္တယ္…
ျပီးသြားေတာ့မွနန္းကေခါင္းေလးေမာ့လာျပီး…
“ကိ…
ု နန္းလုပ္ေပးတာ ေကာင္းလား…”တဲ့
“ေကာင္းတာေပါ့နန္းရယ္…နန္းကAရမ္းေတာ္တာပဲ…”
“နန္းကိုလဲမလုပ္ေပးခ်င္ဘူးလား…” ဆုိေတာ့ကြ်န္ေတာ့မွာ Aံ့ေၾသာသြားရေသးတယ္…
ၾကာၾကာေတာ့မAံ့ေၾသာနုိင္ပါဘူး…ဘာလို႔လဆ
ဲ ိုေတာ့ နန္းကသူ႔ဘရာေလးကိုခြ်တ္ပစ္လုိက္ျပီး
ကုတင္ေပၚလွA
ဲ ိပ္လုိက္တာကိုး…ကြ်န္ေတာ္လဲ နွုတ္ခမ္းေတြကုိ Aေျပးေလးနမ္းလုိက္ျပီး…
လက္ေတြကေတာ့ရင္သားနုနုေလးေတြဆီပေ
ဲ ပါ့… နန္းရဲ့တုန္႔ျပန္မွုေတြကေတာ့
ေတာ္ေတာ္ေလးျပင္းပါတယ္…နို႔သီးေခါင္းေလးေတြကိုေခ်ပစ္လုိက္ေတာ့
နန္းရင္ဘက္ေလးေကာ့ေကာ့ေပးလာတယ္… ျပီးေတာ့နန္းက သူ႔ေဘာင္းဘီကိုသူ႔ဟာသူ ခြ်တ္ပစ္လုိက္တယ္…
ကြ်န္ေတာ့လက္တစ္ဖက္ကိုလည္းAတင္းဆြဲယူျပီး သူပင္တီေလးေပၚတင္ေပးလုိက္တယ္ေလ…
နည္းနည္းေတာင္စိုေနပါျပီ…ကြ်န္ေတာ္လဲ သူAလိုရွိတဲ့Aတုိင္း လက္ေလးနွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔
Aကြေ
ဲ ၾကာင္းေလးကိုမွန္းျပီး Aထက္ေAာက္ဖိပြတ္ေပးေနလုိက္တယ္… ခဏၾကာေတာ့ ပင္တီေလး
ေတာ္ေတာ့္ကိုစိုလာတယ္… နန္းကပဲ
“ကိုရယ္ ခြ်တ္ပစ္လိုက္ပါေတာ့…”ဆိုျပီးေတာင္းဆုိလာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လဲ ခြ်တ္ေပးလိုက္ပါတယ္… Aဲ့ဒီ့ေတာ့မွ
သိတယ္ဗ်ာ …နန္းက Aေမႊးေလးေတြကိုပါ ရိတ္လာတာပဲ… Aေမႊးမွ်င္မရွိေတာ့တဲ့ နန္းရဲ့
Aကြေ
ဲ ၾကာင္းစိစိေလးက Aရမ္းကိုလွတယ္ဗ်ာ.. ခဏေတာင္Aသက္ရွဴဖုိ႔ေမ့သြားတယ္…
“ကိ.ု .. ... ဘာၾကည့္ေနတာလဲ…” ဆိုေတာ့မွ သတိရသြားျပီး…Aကြေ
ဲ ၾကာင္းေလးကို နည္းနည္းေလးျဖဲလုိက္ျပီး
Aစိေလးကို ကစားေပးေနလိုက္တယ္…နန္းကေတာ့ ညီးသံေလးေတြထြက္လ…
ုိ႔ သူ႔ ညီးသံေလးေတြက
ကြ်န္ေတာ့ကိုဖိတ္ေခၚေနသလိုပါပဲ…မေနနုိင္ေတာ့ပဲ လွ်ာကေလးနဲ႔ Aစိေလးကို သြားထိလုိက္မိတယ္…
ကြ်န္ေတာ္လွ်ာကလည္း Aျငိမ္မေနပါဘူး…နန္းရဲ့ နွုတ္ခမ္းသားေလးေတြကိုပါ လိုက္လ်က္ေနတယ္ေလ…
နန္းကေတာ့ဆံပင္ဖြတဲ့Aလုပ္ပဲလုပ္ေနေတာ့တာပဲ… တစ္ခါတစ္ခါ

လွ်ာေလးကိုေတာင့္ျပီး၀င္နုိင္သမွ်ထိုးထဲ့လုိက္ေတာ့ နန္းတင္ပါးေတြပါေကာ့ေကာ့တက္လာတယ္…
ခဏၾကာေတာ့နန္းတင္ပါးေတြပိုပိုေကာ့လာတယ္…
“I.U .. A... . . .. %E ... A .. shh... A... ” &UI%# %(E... 
%E E ##E (%... '(2 E E 
IUE 
# EE  E( E ...
“... IU2IU E (2... ”
“IU... ”
“ I IU EEIU2(... ”
“IU .. %*&IU 0 .I.U .. I -2E...” &IU% 
E*-EIU IU$... 
##1E E.E %0E(%... '(IU% E
“I.U .. IU2'E2 A 1 E... ”
“A ... ”
“IU % I % I EAIEE...”
“ U IU2. .. ” 
% E%*.. EIU IU... %EE.EIU 
-AE 
1 E EIUE E ...
“ EU... condom E -E... ” IU2E%UIE
“ E&E... IU2 .IU2 .. ”
“ ... I TIU ... IU condom ( E...” &IUE %!U% 
E.EE6IU %*#%*# 0IU UI... - -$.. !U 
... A !U!0
A 1E ...%E A &IU AE%EE A !!E
A0IAE32EIU 'E I -... AUE A IUE $... E2E2IUUI!!EE
0-%A0IAE2E ... ((A EE
##UI %*2! UE ... A IUE $ ... 'IU2 
%*#%*# 0IU IU0IUUEE E#A E EE%E 
UEE I... EIU#  EE&IU20UI... 
UI#!EE EAE A IUIE0E$... 
E# 2-... ,1E !U 
IU0UI UIE...
“IU ... E IU.. ”

“E , & E... ” &IU%IU & IU UI% E E EA 
IIU UI...
E%E0E*IUU%E '-EIUEIU IUE %#%#E1 
AE 
1 EE6(E... E AI& EE 
E.EIUE% *I UIE A 0E IUE$...
E E IU2IU20 ... A !!EU-EUI IU% . .. 
IIU0IE... '(E A((EE IU2 -... E  ...
'(2 IU
“ ... IU2IU E E0E(...” &IUE &IU 
E EE0EE E A!1E...
“IU'E2 IU IU2I1IU IU(EIU... ” . .. 
E (EIU IU% IU UI%... E6 AE 
1 EIU 
E.E0IE2 A0EA&E 
EUIE..
“IU ... IUIE... ” . .. 
E %... E.EIU A&!U0I0IU0#UIE ...
A##(UI2 I -.. & “A . ..” 2 A!EE 0... '!U!
EEUIA(UIU2E $... E A((2 E& E& % 
UUEEIUE...
“A.. IU ... A shh ... ” &IU A!EE #!E... 
,1E (E(!U32!U2%... %(E... %E E 
% % &E& UI... 1( -.. E#%(E... 
.E0 %A 2 - -$... E2E2E2 IUE$...
'IU2EIU2 #!U AI 1E( -... (%IU2% E  IE -.... 
IU (E E E 2 AIEE...
E1EA AI#E I -... IUE 
EE E6 IE( -... EIU 
IU2 
1#E E2 -... E... 'IU2 EU.. E 
6 
EE 0E2... E *1#IUE ... 

IU 

IUE UI(E ... IU!U 
IEIU0(% ... 
2 IU2 IU  E( IU 1 ... IU-&*IU2# 1I I( -... 
E*E*2IU E0 IU(E ... IU2IU E UI(% ...
E2# IU22A IU2IUEЯ- (... '(E E UI(%... 
IU#E IU(E ... IU0 -IUE2IU (...
AAEЯ- (... 
... 
$ ... E U E IE( -... E2#E 1!E... AU 
IE -... EIU IU #%0$... E%*U IU 
IE -... 
EIU #$... - -'IUEA 
- 
IUE&IU EE 0 E I -... 
I E E -&IU I2$... EIU  EIU(E...
AI #E .. E 0 .. - E2# A&A U&IUE 
!U 
IU  AAEE 1E -$ ... IU 2
0E0 EUE2E# E(% ... E 
E   
E1% * . A AU%*% #UUIE... EA (...
( .IU.'. A-A#E(E( ... ) ... 'UI2 2nd year A0I&%I TUIE B.Tech

(... 3rd year EA0I AE1 EIUE 2UI2 E( -...
'UI2E E2E ...
“' '( U...”
canteen 0IU E10IU !UE E#0UI EU 0IU A!IUIUEU
%*#
(E...
E 1#UIE E'(EA 0E% E 
(E*10 
!UE!UIU U E1 E3UI(...
“E UIU2. .. ”
“ 'IU .IU &IU -%  0EA 2 ( A% IUAEIIU2. .. “ &UI% 
IU E 
6 U UI(... 1#UIE... 0IIU  -3 O(!U2 

EAE% EO(!U$...

.. 
IU % %  E% UI2 I( ...
E% % IU % IU(E... E 0EE E ... UI % IU IU(... 
E E ... 2 % EEUI IU E %
E E 1# ... 
IU E E  AUI...
% % %(E ... % % %  E E  E EE%
E(I  ... 
IU 12
E E  
##E  ... % 
“' EIE I -... 1!1!**$... $IUE
% E % -2....”
“ 'IU E%2E .. E .U -... ”
“ $ $ ... '(EU .U ... E 'IU 
E E( -&UI .IU &UI 0UI E2-EIU IU % ... ”
“ ... .. !U E1E( ..” &UI% 0(E... EIIU(%
.UIE E&IU .. .IUE EO(!UIU A E 
E1 & 
IU AU I... IAE1 .U -... AUEE& !U2 2[2
E3E 0 $... 1( -... A%E E #1% !U
& E6(E ...
E AUE3EE U A IU 2 AE( AE*IU !U--E2
E 1IUE1E... E1 I0 IE UA IU A!U1 
EEIU$... 0 E11#UI2 .. E
EEIU -UI(.. E&!UE E AU E U !U(...
'(E -IU2IEEA 
!IE 0IUEUIE... A 
-IU2 E UUI2( ... - A IU!% 'IUUE 

IUO(!UIU0# ...E E  EEIU #0 
(...
E I - BE (6th year) ... Queen &IU .. - AU0I 
IU2 E --.2 .. 1 EA&IU E E&UI
EE'U_E&IU ... EE EI
( -... E '(EE
EE( ... 0IU E1&IU # &UIE ... E2IU E2EE ... 
E# EE ((E 1# IE( ... EEE $ ...
&! ##E2 !UE &UIEEIU !$ ... '(E  0 
IEU( ... E2E EIU2 E &IUEE&EEIU
EE EUI1 ... E IU2( ... EE
EE ... A 0 ##U  %*2E &UIE ... E 
( ... 
-##&IUE 0IU E1&IU E %* UI IU%*UI2 ... E2#E .IU &IU IU 
2AE( AE*IUE(EE... -IU2 A0 ... 
-IU2IUE 
3E E '(E E% EE ... -# A# E 
&IUE
E#E IE( -... 'UI2 -IU20IU E2
IU IU E (E...
“ @`($... 0IU %E ...” &UI%U#2 !U!U&-% -2 0IU UIE
“ U ... E IU2 ... ”
“... ... ”
“ E1 ... -... ”
“... ... ”
“ E -0 ...” 
U!E$ ..
IU % UI1 ... '(E E A%!U -2 IU 
IU1#EE - EE( -... 
EIUIU2 .. E .. E'(0EE( E( ... ,1E ...
“ ... E IU .IU &IU E 1#EEE ... ” IU2E%% %(..
' EE EIU EEIU 0IU 1#EUI$ ...
EE IUE E ( -... E&!UE-UI2 EIU E %2
A0I( ... E & (E AE2 0UI E EUI ... E 
I 2IUIU2 .. 1E# U1#E1#E1 ... 'UI2 E & E
EUI% E E6A0IIUUI ... E E 
E#$ ... %-E2 % IU2 - -0 ... 

!E &UIE I - .. E E6 -
&EE 
I ... E EIU E -0 % 
E E0IU !UE 0UI ... E  .. E 

0IU E( ... E &IUEE&!IU  $ ...
“ (IU UIEE%E ... AU (E *( ... 'U_ E E(... ”
'EE !UEIU IU1#IU% ...
“ .. UI ... E1#E!UE( ... !UEE A E 
E EIU E( - ... ”
“ AUE ... ”
“ok 1IU E ' 0UI E( - ... '(E 1# EEE( ... ”
“ %E ... . UU .. ”
“'(&IUE AE!UE IU1#EE E ... ” &IU% E!UEIUE% % 
IU!U 
IU 0IU 1#EIU ... 
E!U ... EE% IU .. #&UI% 
UIUIEE%E EE( - ...
'UI2 -& 2EEE EAE EIU % 
1#E ... EIUE ( - ... 
IU %*UI 
&U%U ... E 
E '(EI($ ...
EE2 EE IU$ ... E2E 2 
U EEUE%E ... AU E 0-E( - ... & Q E E($ ... 
@IU##  &UIE ...
EE2E E E IU E E EIU IU E3UI ... 
IU UI E% E &IU 1# 1#EIU ... &IU 
IU2E E6 A I 2IU ... E2 &IU (IU UI *
IU 
0IU E&IU E IEUI ... &IU IU IU1#E IIU2E I - ... 
EE$ ... EEE EE EE 
##((E%1#E( ... AE IUIU AE.!$ ... '(E 
EI#E #11  IU E( - ... 12A ## 
2E ... EE E E E2( % E2# E&IU I

U2 IU  

 -E( (
 E E (E ... IE0 0-0-%% 

b# IUA1UI$ ... EIU E E*E 
UI E% E( ... E II@UUI UE ... AIUIU 
IUE UEE1 2 IUIU% ( ... AU&IU # phone & E E% ...
'(E E IU AU0I # E%E - ... I0 
IU##EE(% ... '(2 * E%*IU2 @ E& (E ... E IU  

E phone &% (A'E2 E I( ... )
“ (A IUIU ... IUIU ... E 
6( ... ) E A-A#UE IU2 E
AUEE ... # -%*E ... A'( %IU . ... ”
“  ... ”
“  ( ... -#(E .. ”
“ IU % ...  ... ”
“ AI IU E E ... 0% %E( ... ”
“A ... E ( - .. ”
“'(&IU  center UIIU2 ... season IUE .. I .U ... ”
“A I ... ”
“'(&UIAU( ... EE E E E ... ”
“... ... ... ”
“-#( ... UIU( ... E ... ”
“A %E ...  ...
IU IUE  E .. ”
“A ( E ... E0% ... ” &IU% season IU0( ...
.UIEE EE( - ... &IU 0 -E ##I ... A E ( - ... 
E A1!2&IUE A !UE 0IU UI ... ,EE
E( ... T-shirt AE2 jean E2&IUE E(E(((2
EEE ( ... %% E EE E 
E*IU20E 
“ EE ( ( ... 2 ... ” IU2E%IU2 A EIUE ... 
E .%E E( ... I%EIU IIU .E& ##E 
E ...  I -0 IU2 EEIU %EE ... 
E %EEU !UEIUIU1#E I ... E A1# A1# &!UE
2E I 
E E1 % EIUE IU1#E IE ...

% % E( E !U(E ... 
E# A AEIU ! ...
“ EE IU A ... ”
“... ... ”
“ IUE E&IU I&IU% .UIEE2# ( ... ”
“... ... ”
“ EIU!UE(E ... ” &IU% !UEEIU IU1#EIU ...
“... ... ”
“ EIU !E( ... EE IU A ( ... ” &IU% 
!UE6 0 EIU IU % **E 
 UIE ... AUI ... &IU% 
1 
 ...
“ ... ” &IU%2 00(E ... '(2E# 
UI% ...
“ ... (2 ... IUIU2 I 0IIU IU2( ... I &IU(2E ... ”
“... ... ”
“ ... EE%E%(U ... ”
“ E%%% .. %EE ... IU0 UU ... ”
“EIU !E( ... ”
“ (UU E( ... ”
“AUUE .. ”
“ - ... AU%E ... IU2 IU2&IU (I&IU I E .. ”
“IE &IU(2 ... % ... ...
IUE A E ... A'(UE !UEE .. ”
“A ( !U( ... %EE .. ”
AI %E% # EE phone E( ... IU UIE # E% - ... 
,, ... 5(EE ... '( E &%E(&IU% phone IUIU UI% ...
“hello ... E%( ... ” ( EE!2 ... )
“E  IUE .. A ... ” .... UEE1 ... % ...
“ ... . ... ” &IUEphone ( ... E#  %E6% ...
“ ... EA E ... IU# A  ... ”

“ # E IU IU2 I( -E  ... ” ... 'IU2 
-EE%*1(%$ ... 
-E%*%EUI  EIU A @UIU$ ... -E%E E 
-2AU ... -( 0*- - ... 
E##E A!1 ... 'E IU2 # I E( ...
%E EIU A AIUUI ... -A 1IU b# 
IUE EE E2A- nest all EE ... E 1EE 
EIUI 1#1 - ... '(E @U UI( - ... EAE&E( ... 
EE2E A%  2IIU ... A'E2 A $ ...%E E
AIUI$ ... -2E AIU IEA E(E(((
A 
AE 
E ... A%*>E A #2 AUI$ ... 
EIUIU % % 0

IU E
E E EE IUE EE ... % 0 -I EE 
A--0IU %*1E ##EE ... EE%E1 
“ ... IUE *0 .. %U( .. ” &IUE EIUIU1#UI% ...
“A ... ” &IU%E( E#I % ... E # EIU U!UUUEEE6 
E%*E%* IUE E( E EU!UE6E ... 
EUE$ ... EEIIIU UE ... *0 
EE ##U ..
“ ... IU2'E EUE. .. ”
“E  IU*0IU ... ”
“. ... *0E 'E%*E   E .. ”
“E E ... ”
“ IU &UI  %U ... ”
“. A ... ”
“E A  &IU E ... ” 
##UIUUUI% ...
“% E( ... ” ... E A#EE ... '(2 2EUI
&IU% UU EIU **E 
 IU ... 
,E UI( ... 2 UIE 

E E !UE21#EE ... '(2 E6U EIU U UIE 
E E% E EA2U EIU EIU % $ ...
E6U EEAU EE% EE EIU U e10 
UIE A>!EEE % ... EIU 
EE11 %* ... EEIUE A% I EUI IU ... '(E 
EEEIU IU0 ... ##1E E E % 
IUE EIU
“ E E IU A .. ”&UI% EIU  E*0$ ... 
- 0*-E EE ... E ##E ... 
E -2IUI IU - A UI20 E ...
'IU2 EEE%UI A EEEUI2 ##1E % E ... 
E IU AI A0IIUIU2E &IUE 
“%-E% E( ... ” .. E
“ %-EIU @UIU ... E IU@UIU .. ” &IUE E  ... &IU% 
%U( ... AI E3#EE %!(1E0 ...
“ - I -0 .. ”
“'(&IU E AI 0 ,
0IU UE .. E*E%*UI( ... ”
AI E0
IUE EEE$ ... U#E &IUE
IU!UEE 
 ... AI E 2 E ... AI E3E 
6IU1#UI IE 
EE 0 ... *% ...
“E E IU2 IfIIU2 A% 0 #EE %E ... ”
“'(&IUE  ,EIU2E( .. E ... ”
“E E IU2 E % E ... ”
“A ( ... ”
“,EE E*E*IUU ... ” &I-%EE*I

U ( ... 
E 2 EIU% ... IU EE IIE *UIE 
“EA EE  .. 2UI ... ” &IU%' IU#IUE EE 
EEIU0IEE( ... E# EU% E.E
0E( ... EA!E  

01E EEE!UEE
E( EIUE 0I IEE ... '(IU IE % E( E !U3( ... 

EIEU(% ... 0IIU E IUA *% UI I ... # 
EIU%*0( ... IUUI # EUE(% ...   2 
EE E% EIU EEIUE A>EE % IU2 ...
'UI2 E E3&UI 1!%IU AE3 IU IU3UIE ...
“.. ” &IU .!IU 1UI(E ... A21 ...
“. .. E  .. 'U_ E*E*UI2%1%0 ... IUU . .. ”
&IU% IUE E2 EIUE (... 
U&UIE E UIU2U I - ... 
“E  ... A0 !UE ... E6  02E ... “ 
E .. “A A ”&IU% %AE0 E%
% A!(IU IUI(E ...
AE E$ ... EAIU EEEE6 A%UE 
AI %2%2E 0 ... %E 2 E ... 
E#A0 .UI.IU''IU1#EIU ... A% E 
E%!1EE ... ##1E 2
.IU.UI''E1#E E diary EIUE3( ... * E 
E - EE
E IE ... EE *%*UI( ... A'E 
EIU A ( E % -

IU2 IU IU 0IU 0 
&UIIUI ... %E E AU&UI E ... 
EIU E&IU diary IU*1#UI IUI$ ... 
EI E %* I .. EE -2E EE -E 
E2 IfEIU I2E EIU A EE ... E IU
A 0##IU$ ... ,EE
( ...
“E  ... E E #  %E 0 ... ”
“( ... E  IUE 1IUE .. ”
“E E .. ”
“AI IUE phone &E%U ... E1I-EU .. ”
“,E &UIE .. E .. ”
“A .. ”
“ A 
A UI 
 I - ... E IEE ”
“E IEE %* ... - .. ”

“. 1 ... E ' # 2E .. A I”U2
“A ( ... ” 
,1E 
“%% ... ”
“ A  .. A IU * E% .. ”
“E E ... AI &IU E 2U .. ”
“.U($ .. ”
“E I T( ... ,EUE E E 2. -UIU .. E $IUE% .. ”
“ IU- ... IU2 .. ”
“E*2 U2E-IU2( ... E $IUE% .U .. ”
“A EEEIUE% .. ”
“ -IU E .. ” 
,EE EE% ##1 IU2E%% %0 ( ... 
IU2 %E U I2 EEEIU E$ .. 
E - ... g 
E1E ...
%A!(IU lock IU( ...
“E  E% ... A &IU 'AIAIE I - .. '(E1 E E UI2 ! IEA 
##E%E .. ”
“( ... EIU% E E ... ” 
U E6 0UI E EE E 0UI ( .. E 
EIUIU UI%
“ sorry E .. E E diary EIU UI*IU I .. ” IU2E%UIE ( ..
“E  E - ... '(&UIE AUI%E( .. ”
“A ”
“ IU ... ”
“ I ... E IU .IU(&UI 0UI 0 E&IU... ”
“ E%2E  .. IU2 .. ”
“%E %E .. E%E - ... **0E ... E .. ” &IU% IU *IUE
“  &UI 
- ... ” &IU%EIU  E%*0(E ... 
E2E *0%EE1A0I E0 E%%*E( - ...
%E E EIU E IU%

“ ... E IU EA0I. .. ”
“E  ... 
U!UA0IE( ...”
“ ... ”&IU% U EEIU A  IUI(E ... 
IUIU2U2%( ... 
E 2 E E% EEIU( EEIUE EIU 
EEIU % 
EE$ ... E 2 IU U E6UI .. %E 
E%*E IU III UIE .. U EIU EE 
# EIU& % EAEEIU( UI UIE E
A!EEE 0( ... EEIUE EEIU 
IU IU 0UI ... 2U EIU A& %E3E  # EE 
EUI ... #2 A0EEIUEE E EEIU
A !U( ... E AE E U!U2 # EAE%EEEIU
E EEIUE EE%AE(E ... EU E 
#2EEIU EAI E E %#U( ... 
E EIU  UIU 0% #2EIU A UIE 
 EE E( ... ,1E U EIU 
 IU2EE6E% UI% UIUE #!E0E6( ... 
E UE*IUeEUI% #IU2EIU( A E6E
**E 
 #UIE ... E EIU A *0E ... E
A !EIU A 
0 t-shirt A%*>EIU  UIE
E EE6(E ... EE EE*!%*IU ...
 
010E UEIU ... E AI &E 
 EIU( 
 UI ... 'E E $ ... IU ... UE E%E 
IU2E( EE A IU$ ... IU1#UIE !UE I0% 
E*IU IU 0E... '(2E IU2E(EEIU 
E2UI% AE !UIUE “A ” &IUA!E0% 
 EE( .. EE2 IU2E( EI

U UI IUAI E 
E E&! EIU &UUI EE ... E*# 
EUI2EIU &UIU 0% UI2E( EIU AA##EEUI ... 
,1E U EIU #IU2EE&IE% IU EIU 

%*&IU2UI ... AEE*IU 
(EA0 
 UI% %#%#EEIU %*#EIU ... 
EU E% E #!EE# IUI( ... 
E#%*#%*# AIU(% IUIU % &( ... 'UI2%  .. % 2 
E IU!UE% EIU A  IU *IU$ ... 
EE( IU &E 
UI% EIU  *0E ...
%0 ...
“ ... %. .. ”
“ I -E  .. IU!UU ... E%(2E  ..
E IU*0 IU2( .. ” 
EEEA!E1 ... 'EEUE!U2 %&UIE ... '(E 
AIU% I % I E IU%*0UIE .. 

EE11IU!U
E% *0$ .. % 
“E  ... IU E (2E ...
E IUE A IE% ... ”
“ ... ” E'E1UIE 0 IU%*$ ... 
-2 A !UE2 EIU1#%E%EUI ... 
E EIU E - ... IU A &* UIE ... 
U eIU% A0IAE3E E UI2-#! UE ... AIU 
E EUUI$ ... AE3A1!UIIU2 I - ... -3E2 
EU EUIE U-EE ... E E 2UI 
AE3E E AE6U EIU 
-2(E0A0I
EA U-UI% -2E2 E
EAU EA0IEEA 0IU UIAI ... E 'UIUE
AIU EEE1IU$ ... '(IUIUI2 I - ...
A11UEEE ... EEE1E E %
2U UI1 ... E E E EAE%EIU
AE UIE E A#E0 ... 
##E 2E ... E( I EAE%EIU 
U U2 AU-% EE  EEIU

**E 
EEUI ... A>!EE
E1E EEA % &( ... ,EE EIUUI% 
 0 A 2 EIU !U 
EA UI ... E 
IE 0( ... E EA IU( UI% 
IU2EEIU  !UUI( ... E 'EEUE2IU EEE 
IE01E0 ... . ... . ... 2 #!EEE 0UI2 ... 
,EE EU EIU EA##& % $IUEE6 
E%eEUI ... 'UI E E 2 EA2
E  1EEEE E EIU0U%
E  
02EEE A0I UIE E 
(EE% EE( IU A *0E ...
'(E EE UI( - ... EEA& UI2 EE E0IU
0UIE eUI ... E-I E ... !U!U!E&UI
'EE 1E ... EE11E E2 EUIE 
EEAE(E ... 'EE AI& 
EE 
!U31IU E  EIU % % 
UIE 
“E  ... AUI .. U2E ... ” &IU% -2EE2 AE%AeE &E 
 
E( - ... AE EI

U 0 ... %*>

E( !EE2 AE E A IU IU*#$ ...
E*1IU2 EA*IU2E AI A% EE1
& &E E*E0IU
E*E%E%EE 0UIIU($ ... 
E  IUIU& E EIU 2AU0E ...
'(2E AU0 EEIU AE6EAUIU UI% 
EIU UI1#IUE EE EE3(E ... 
(%&UI E IEUI E -$ ... E 
EE*E &!UEIU E6E E%*E%*E 
EEUIE A#E( ... E EE 2 
EEE EIU AE 
1 EEIU %
A0EA*I&E 
IUE ... “. ... ” &UI A!#E0% 
EE2 AI EIU A &UE%EE ... E2 
!U EEEE EEEE E0 ... 

(EEE% ((&IU EE EIU
* .U - ... ##EUI %*UI2 EEIU 
IE0E(% ... E EEEIU IU ... '(2 E 
EIU & 
UI% U E2  UE ..
“E  ... AUI .. EUE ... E  UI U ... ” &IU% EE( IU
A &E 
E ...
“ .. E  E EA UE IU2( ... ”
“E  '(E U(2E ... E 2 U 
 ... 
E  UI  IUI UI2( .. E ... ”
“'(&IU EE .. ”
“ U IU2 E  .. ”
“E( .. E % .. ”
“E .. ” &IU% -2E0UIEE E EE  E6 
EUI ..
“E IU E  E ... ”
“A .. E  ... ” &IU% ( ...
“ E ... E AUI&IU  IU - ... ”
“E  ... IE &IUIU(2E ... ”
“... ... ”
“E .E .. IUIIU .. ”
E%E%&IU&IU2 EE  1EIU %*U% ЯEIU(& 
IU ...
“ E2 E .EIU EA!E  E6EEE ... ”
&IUE E( E#I % -2EE2 IU ( ... E IU
A E3*%  E2 AE1 EIU &E 
UIE 
E E.EIU %*#%*# %*#(E ...
ဒါမ်ိဳးနဲ႔ပက္သက္ျပီးAေတြ႕Aၾကံဳလံုး၀မရွိတဲ့ မ Aတြက္ေတာ့ AထိAေတြ႕တိုင္းဟာ
ရင္ခုန္စရာAတိျဖစ္ေနတယထင္တယ္... မ ရဲ့ရင္ဘတ္ေလးဆို Aသက္ကို ျပင္းျပင္းရွဴရလြန္းလို႔
ျမင့္ျမင့္ျပီးေတာ့ေတာင္တက္လာေနေသးတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့ လက္ခလယ္ေလးမွာလဲ ပစ္ခြ်ဲတဲ့
Aရည္ေလးေတြ ေပလို႔ ... မရဲ့လက္ကေလးကလည္း ကြ်န္ေတာ့ဟာေလးကို
ျဖည္းျဖည္းေလးျဖစ္ညွစ္ေပးရံုမကပဲ ..တစ္ခါတစ္ခါဆုိ Aားေတာင္နည္းနည္း
ပါလာတက္ေသးတယ္ ... ကြ်န္ေတာ္က လက္ခလယ္ေလးနဲ႔Aကြေ
ဲ ၾကာင္းေလးေAာက္ေျခကေန
Aထက္ကို Aဆုန္Aဆန္ ပြတ္ဆြေ
ဲ နရာကေန

Aစိေလးကိုစမ္းမိေတာ့မာထန္ထန္ေလးေတာင္ျဖစ္ေနျပီ ... ဒါနဲ႔ပဲ Aကြေ
ဲ ၾကာင္းေလးကို လက္ညိွး
လက္သူၾကြယ္နဲ႔Aသာျဖဲျပီး Aစိေလးကို လက္ခလယ္ေလးနဲ႔ ၀ိုင္း၀ိုင္းလိုက္ေတာ့
မ ခါးေတြAရမ္းကို ေကာ့ေကာ့တက္လာျပီး နမ္းေနတဲ့ၾကားထဲကေတာင္
ညီးသံေလးေတြထြကလာတယ္ေလ... မAတြက္ Aဲ့ဒီလိုလုပ္ေပးခံရတာဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို
စိတ္လွဳပ္ရွားစရာေကာင္းတယ္ထင္တယ္... ကြ်န္ေတာ့ကို နမ္းေတာင္မနမ္းနိုင္ေတာ့ပဲ ..
Aသံ၀ပ္၀ပ္ေလးနဲ႔ညီးပဲညီးနိုင္ေတာ့တယ္ ... မရဲ့လက္ေတြကလည္း Uီးတည္ရာမဲ့
ျဖစ္ေနသလိုပဲ ...ကြ်န္ေတာ့ဟာေလးကိုျဖစ္ညွစ္လုိက္ .. Aားမရေတာ့သလိုနဲ႔
သူ႔လက္ကေလးကိုေAာက္Aထိေရာက္ေAာင္ဆင္းသြားျပီး Uေလးေတြကို
ပြတ္ေျခလုိက္နဲ႔ေလ ...ျပီးေတာ့ မရဲ့နွာေခါင္းနဲ႔ မရူေတာ့တဲ့ Aသက္ရွဴသံေမာေမာေလးေတြကလည္း
ကြ်န္ေတာ့ကိုတAားဆြေ
ဲ ဆာင္ေနတယ္ဗ်ာ ... ကြ်န္ေတာ္မေနနိုင္ေတာ့ပဲ
Aားေနတဲ့လက္တစ္ဖက္နဲ႔ကြ်န္ေတာ့ေAာက္ခံေဘာင္းဘီေလးကို ခြ်တ္ပစ္လိုက္ေတာ့
ကြ်န္ေတာ့ဟာေလးကိုတင္းမာခက္ထန္စြာပဲ မ လက္ကေလးေတြကို သြားထိမိတယ္ေလ ... မ
ကေတာ့ဘာေတြလုပ္ေနမွန္းကိုမသိပါဘူး ... သူ႔Aတြက္တစ္ခါမွ
ထိေတြ႕ဘူးခ်င္းမရွိတဲ႔ကြ်န္ေတာ့ဟာေလးကို မရဲတရဲဆုပ္ကိုင္လုိက္ ...
Uေတြကိုသြားစမ္းလုိက္နဲ႔စူးစမ္းေနေလရဲ့ ... ကြ်န္ေတာ့ဟာေလထိပ္ပုိင္းကိုေရာက္သြားေတာ့
လက္ကေလးနဲ႔ဆုပ္ကိုင္လုိက္ျပီး သူ႕လက္မေလးနဲ႔ ထိပ္ကေလးကAသားနုနုေလးေတြကို
ဖိပြတ္ေနတယ္ေလ ...ကြ်န္ေတာ့မွာ Aသညး္ေတြကိုယားလို႔ ... မလုပ္တက္ပဲန႔လ
ဲ ုပ္ေနလုိက္တာ
ကြ်န္ေတာ့မွာAရည္ၾကည္ေလးေတြေတာင္ စိမ့္ထြက္လာေတာ့တဲ့Aထိပဲ ... ကြ်န္ေတာ္လဲ
မေနနိုင္ေတာ့ပါဘူး... မလက္ကေလးကိုကိုင္ျပီး Aရည္ျပားေလးကို ဆြခ
ဲ ်ျပလုိက္ေတာ့
မကAံ့ၾသသြားတဲ့မ်က္နွာနဲ႔ .. Aို ... ဆိုတဲ့ Aသံေလးေတာင္ထြက္သြားေသးတယ္ ...သူ႔စိတ္ထဲမွာ
Aဲ့လုိလုပ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္နာမယ္မ်ားထင္ေနလားမသိဘူး ... ကြ်န္ေတာ္ကသူ႕လက္ကေလးကို ကိုင္ျပီး
Aထက္ေAာက္ ကစားျပလိုက္ေတာ့မွ
မသေဘာေပါက္သြားပါေတာ့တယ္ ...သူ႔လက္ဖ၀ါးနုနုေလးေတြနဲ႔
Aထက္ေAာက္လုပ္ေပးေနလုိက္တာ ကြ်န္ေတာမွာ တစ္ကိုယ္လံုးေတာင္ပူထူလာတယ္ ...
ကြ်န္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ေလးကိုေညာင္းသြားပါျပီ ... ကြ်န္ေတာ္က ေဘးတစ္ေစာင္းလွရ
ဲ က္နဲ႔
ခါးကိုေျမွာက္ျပီး မကိုလဲ နမ္းေနေသးတာကိုး ... ဒါနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္လဲ မရဲ့ ကုိယ္ေပၚမွာ ေမွာက္လုိက္ျပီး
နုိ႔ေလးေတြကိုပဲ ငံု႔စို႔လုိက္ေတာ့တယ္ ... Aဲ့ဒီ့ေတာ့မွ မလက္ေတြက ပိုပိုျမန္ဆန္လာျပီး
မတစ္ကုိယ္လံုးလဲ တုန္ရီေနတယ္ေလ ... ဒါေပမဲ့ မက သူ႔ေပါင္ေတြကို Aခုထိ နည္းနည္း
စိထားတုန္းပါပဲ ... ေပါင္ေတြစိထားေတာ့ Aကြေ
ဲ ၾကာင္းေလးက ပိုစိေနျပီး လက္ကုိ
နည္းနည္းAားစိုက္ျပီးလုပ္ေနရတယ္ေလ ... ကြ်န္ေတာ့္လက္ေတြေညာင္းလာေတာ့ ...
“မ ... ေပါင္ေလးကို နည္းနည္းေလး ကားေပးပါလားဟင္ ... ”
“... ... ”  E% E( *IU E%*E%* EUI ... 'E 

E E.EIUUEE E&
IU *UI% 
U&UIIU EE( IU AE 
1 E&IU2UI ... 
A21U ...
“E  ... A .. U2 UI ... ... . ... shh.. ” 
EE &!UEA E%IU E( - ... E E2 AIEIU 
EUIIU ... E# EE( IUIU 0E 
*E * -E ... #!EE IU IUE % (E#
A IUEEE ... A!UUI2EE ... 
AE 
1 E# A 2$ ... #2!EE  - ... 
EE 
E UEIU A E( E 1I

U IU%
AE 
1 EIU E2 EE EUI ... E
% 

& U!U 
IU IE( - ... -2E( EIUE IUEIUE ... 

E AE 
1 EIU EU2 A%*% EIU
A0EA&U&UI ... AIEI

U UI UI2 UEUI E
“A... shh ... E  ... . ... ” 2 A! IU!UIU0EE ... ((&IU
A IU2 EE( IUE A *IEEE ... ##1E 
E % !A#12A- (EE IU!U2I %
%(E ... 
% ... E E 'U_EIUEUI2 ... E.E&IU
A &!UAE%AE E ... '(IUE3E ...
“E  ... E E %*IU %* -. ... ”
“. A ... ”
“'(&IU UIUE E  .. ”
“E UIU UE ... ” 
##UIUUIU% ... “A .. ” &IU%E( E#I %E E 
EUI ... AIEE 0IU UI%  E 
E.EIU %*#%*# IU EEE ... 0 E -
U I -0 ... EE E.E0IIU EIU E2 
IU2 ... %E E2 EEE ... E E#IUEIU 
( E% A
A0U%IUE E E((0 ... 
U EIU U% E.EE6IU *IUI ... E.EIU
%*#%*# *IIU% IUUEE EE# A% I E( - ...
E3% IU UIEE ... ##1E E % ...

E( EIU IU % % % EU%UIE -% IU E% % EUE( ... 
,EE E ! UA0A0IE% (E0 %E ...
A#EE0E ##A!1IU%*% IUUI ...
“E  ... E  %*IU%* .U ... ”
“A ... IU2 IUUI ... ! - ... ”
“E IUIU2E( ... I0 !IU2 E I( - E  ... ”
“ ... ... ”
“... ... ”
“AUI E E3&IU &UI ! ... ” 
E%*% &UIIU ...
“ E%% ... E UI  
!UA(IU2 ... ” ... $ ... EE IU
A ... E EE -E A IUEE( ... 
E&!U%*UI( ... '0IU&IU 2!0IU IU E - ...
“E  & UI( - ... AIU 
EIU E  -E( - ... ”
“E  .. IIU ... ” &IU% EE A 
IUI% EIU 
 IU*0E ... A'# 2 EEEE%%*IU1 ...
E1E I - ... 1#IUE g &IUE E
%*IU2UE ... U,E %* IU %*EUI .. % U 
##2EE ... A 0% 1# .. - IEE 
E UE UE 2 E ... %!
A0IUIIU2E% %( 
U&A EE EE ... E E6EE 
% IU E ... '(E TAXI IUEEE E ... 
!E IU2EE ... 
EE 
 % UI2 ...
A 'E2EIU % EE E( - ... A 0 IU%
@UUI ... EE E0UI EE ... '10 (E 
- EEE 2 U%*1E ... '(E 2 A & E ( - ... 
E EIIU 0IEE ... 'IU2 EA 0I EE 2
% I %*IUE E21E E
0IU
%*>%*>&IUA IU E
EE ... A 'E2E I ... E 
2 E &IU% 1!UEU E A E 
“E ... 'E2  2E E##EEI  ... 2 E3EU ... ” 
EEEI#( ... 2 IU2 1!U0 E (% ... '(E 
E E IUE -$ ... E IU 0 E1 ... E*E
EA E&( ...

'IU2 -% A I EEU ... %!0IU 
A !1UI ... E%!E 
U&!E %!0 &-#! ... -E IU2
'EE %*E I - ... ,1E ..
“E ... EA & (U ... ' E##EEEE ... ” 
E & UIE E#0 A IU 12 A IU1E
E EEEEE0IU EE3UI ... A IU 1 
EIU% E ...
“. UUE EE1E% ... ” (EA E #0 UU (( ... )
“A UI  E 'A E%IU ... E(U IUE 1#U ... 
-IU2IU I ... ”
EIU2 ( E % -IU I ... '(E A IU 1IUE
% -IU ...
“. A ... '(E A IUE % -IU ... ”
“EA  E ... '( % U A IU2E ... E UI2 % U EU
A -E IUE ... ”
“E ... A 'U EIEIU ...  I ... ”
“ I A U 0 ... '( A  .. '( UUI ... '(E -IU2 %*>%*> ... ”
“A IUE I(E ... ”
“. ... IUIU %*>%*>3IUE I - ... E E IUE IE(E ...” &IU% E E
0E3(EE ...
“  ... A 'UEE E.IU ...
%E U2 A UU %IU UIU I ... ”
“IUIU2IUE %*> % 2 I( ... ”
“E E*E ... (U 2 %.IU ... ” &IUE E E 
%*%*%*% ...
“.. ... IU2 ... E%1# ...”
“ E ... IUIU IU EE ... A IU UU  A I &IU 
A I !UIUUIE ... ”
“. .. . . ... ” A !U E E 2 EE%1E E I0 
E%% I % U E0 %E%0I %E2 IU2 -EIU2E ...
A 'E2EIU % E A UUE ... -IU2 'UIE% 1 ... %*>%*>3IU 
U E E UI2 ... %*>%*> EE ... 4D E ...
 E 1#E A E computer IU2 ... A UE GTC 
E E ... UE .. E EE 'U_ E ( 

IU2E E IE ... -IU2 ' E E% ... A I E E - ... A UE 
A  # A I E 2 A I E ... E2 E&IU ... 'IU2 A I *IU2 %*>%*>3IU 
EIUA E*IU2 ... ... 
EEA E6(EE ...
' weekend E 2E3IU2 E( -$ ... IU# phone &E%E ...
A U EUI2 .. #E( ...
sunday !U A ( - ... A I IUE ... -IU2 ' 
E ... E .. A IE&IU 
 ... **IUE E ... 'IU2 
!U!U ( ... E IE E 2 &!U%*% weekend E E
A UEUEE ... 'UI2 E1E E UIU A E1 %UIU2 
EIU22 + E %E -IU2A I 

%*( ... A I E% E 
E A UIUUE( ... A !UA E& 

A E( ... 'IU2 E2UI (
%*>3IUE3EE -2 EE ... '(E IUIU( ... A I E EA !U
E%*E E E ... 'A 0IE
 0-0-%% %*E( - ... E .. A IU2 IUA !U
A I UIE1% EIU %*>%*>IU (EE ...
“IUIU ... %*>3IU E E UI IU2 - ... ”
“ IU2 ... ”
“ IU2E%E( ... 'IUE%* 1% ...  EE - ...
E E UI2 UI IU21 ... ” &IUE A 
“E .. # IUUIIU2EUI( ... A IU2E A 1 
E (E2 ... ”
“.UE ... %*>%*>3IU IU2EUI( ... - E E( ...
%E 'E2A .U ... ” ... E E E (
E%E 
E IU % 

IU2 ...

“E* IE ... E*A 0IEE E( ... ”
“EA  E ... -I &UI ... A -E( ... 
UUE .. IUE%(U .. (IUEI EUIE ... ”
“ E ... -EE ... IU2 IU2&IU E E#EI  ... ”
'IU2 E -IU2&2oIU IU(EE ...
%*>%*>3IU A I %IU2E% -A 
A E EE ... E EE  
IU ... UA 
A E IU ... ##1E %*>%*>0E 
##E A 31 ... A ... A A E2&UIE %*>%*> 
-1EIUE %*E ...
“EA  ... -1E ... ”

“E - ... ”
“$ ... ... ”
“IUIU2IU UE%U ... %*>3IUE IU2 (UI22 E%(2 ... ”
“'(&IU IU E% U ... ”
“%*>3IU %*>UI2E 
6 %E IUIU IU2E 
% ... (UI2 E%2 ... E ... ”
“A ( ... A ( ...  ... .IU 1 .U ... A I %EEU .. ”
“IUIU ... %*>UI2E 
%(&UI ... ” &IU% 1IUU0IU ...
“sorry ... sorry ... ( .. A .. IUIUE 2UI2 ... E ... %*>E EA E ... ” &IUE 
-3 E%!U(E ... EE&UIE E ... ... ...
%*> EEE%UI $ ... !U E E%IU .. 
IU#E ... '(E A !EIUEEIU2 ... UI2 IU2&UI ...
.IUEE - E& EIU(UIIU (EE ... 
IUIUE 
-2E( IU E!UE6E 0E ... 'E E
A E 2 ... -E EUI2EIU A UI20 E%0 ($ ... 
%E ... .UI. '. &UIIU2 UIIU2E ...
%*>EEUI $ ... '(E 0-&U E$ 
 ... 
(IU II #E %*>2E #UI A U ... %*>
E&IU #E pE A I %E(E ... EE
A IU2I-E%0 ... A I %EE
“E1 ... UI2E %1% .. A IU2# E 0 IU2 ... ” ... ...
UI1U ... E*E EIU%!U%1#E ... '(E -3A %!U 
IUE%*EIU ... E I( - ... EIU%A IUIE ...
EE2 E IUEE (IU IU IUE E 
E EE E EE( .. (#%*%0 E 
A - %*E( - ... ) EE EIU E2(2
% E E& EE ... EEEE2 EUI .. E 
 I E1 E E 1E ... E E6-EE 
%!UII21#EE ... UI$ ... 1 ... I1 ... E I 
Phone &IU2E I - ... EE%0 ( ... E E &IU%E
EIUIUE &UI E EE% ... - ## E ... E 
UEE2 0IU %
“ ... -1%*%I E -E .. E  A IU2 phone &( ... ”
“ A  ... A E2 EIU ... .. ( IU UUU II  ... ”

A ... EIU%0 ( ... E  IU I - ...
“ .U - .. A '( ... ”
“  - ... (EE22 E ... ” &UI%EE2IUEIU (EE ...
“ ... %E0 ... .. . ... ” UIEUI$ ...
EE2EE-( ... %E EEE ... 

 ...  2  % E - ... -3IUUU U I 
A % &IU 00UI$ ... E 
'IU( %* - -E ...
EEIU ... 2 % UE EE E 12 
UI(EE ...
“E.E ... E%* ... E 1`E%. ... ”
“ ... .IU I IUI. ... ”
A E1 !U %UIE
“- IU
I . ... ”
“ ( I - ... '(E 'UIE U - ... -E10 .. ”
“ .. I1E ...  -E 
A -3IUE EIU UIU&UI I .. ”
“ %*%* ... (EE E ... (IU%IU2E ... ”
“ IU ... A I % IU2 ... ”
“ A E  .. A I %UI2 ... %*%* ... A UE  %E ... ”
“EA ( .. ... ”
'E IUEEEUI ( ... 'E EIUEEIU ...
'(E 'E A 1IU ... 
-2 A &IU E ... A U A &UI E 
 E%0 ( ...
0 A UI ... 'E E&IU  UIE ...
“ ... I#E (E 1IU A A 
UI ... ” &UI% A UI(EE ...
'E E  A &UI 
EUI I ... -EE0  ..
'E 2 IU UI2 I##2EIU2E ... A .UIE E1 
I( ... 2 I ... 
!UE% E2E &UI UI E( - ... - &IU UI 
EE #IUIU ... '(E IUEE %-IU2 EE
%*IUUIE ... E  2 E IUE 
E canteen 
E EUI ... E ##%E E .IUE E
.E  - ... E2U! class %*( - ... IU IU 
EE I - E2EE 
E E(EE ...

“E  ... IU%*E .. 0 .. 0 ” ... EA  E E E %%*( ...
“ ... ... ”
“E  .. IUI &UI(2E ... IIU2UIU I( ... 
- E E EE2 E IU% IU2E%E 
0--E( ... A U 1E%E ... ...
E E # UI2 IU IU2 E% ... A UE ... ”
“ IUE% IU2U ... A E% ! ... ” &UIE
“E  ... I &UI(2E ... E ...
EE-. ... %E A EE 
0 .U ... ” &UI% 
EEIUIU ( ...
“A U EE- ... UUE U%E ... ”
“ IU e(E ... E ... e .. ”
“. A ... ” &IUE E#I% ...
“E  ... IU I &IU(2E ... E EEA  UE . ... 
IU EE22 %E ... ” 
E !UEIU IU1#UI% ...
“ A UUI class & 2E ... ” &IU% IU&E 
6UI ... E% EE 
(IU E drawing E& IU( ... A ' A !U1%E ... 
2E ,,%*E ... 'EIU E  !UE 
-( ... % - 1 - ... !(*  -0 10 ... 
EE A E !(UIIE ...
A 0E 
E (IU 0IU E A  
0IU .. A  IU% 
!UEIU*UI ... E U UI2 1#EE ... E
A A I2 EUE IU I( - ... !UE IE 1 % 0IU UI% ...
“ ... E IU ... ” UI2E 
%IUE ... E1 % EIU1#E(E ... 

$UI2!*-E I - ... E3IU ... E&U %*E
A IU E 0-% A IUE ... EE 
##E
E
%*E1E  U!E% E ... 
EE1EE
EE E&IU % (E ... 
EEE E 
0IU IU% ...
“ E  ... &IU(2E E ... ” ...
A !E IU E $ ... 
 E IU IU1#IU% A 0 &! EIU 
-E2 EIU EIU ... A UI ... EE ..

%* E IIU - ... UE A E . 
EA E U E0 slow motion %EIU % E ... 
EE &! EIU 0I ... U %*#%*#E
.% E U IU ... '(EIU IU2 
EEE% E I( - ... 
EEE E3E ... I&IUEIU2 E3E E( UIE 
EIU2 EE1 E3%*1E -E ... '(E1 IU20 

...
A E EEEIU  %*EIU2! ... A EIU 
-UE& E ... EE EUUIU
% I %EE I ... EEE1E E 0 ... 
U UI% A UI % % >EE ...
“E  ... IU I &IU(2EE ... ”
“... ...” E( E#I %IUE A  A %!UEIUE3IUE ...
“ E  ... IU2EEA  ... ”
“ IU2 ... 1&&IU E ...”
“ E I - ... '(E E 2 A %  1%E ... ”
“'(&IU EEE1 ... ... ”
&IU%E .IUE IUIU ... E A E % 2 0UI ...
#EA % &IUE A E 
1E E - ... 
UI
.IU.UI''E EIU ... !U 
E!UE6E( E 0$ ... @E 20IU ... 'IU2
.IU.UI''E ... ('1 A EE EEUIUEE 
1EU0 

% IU0IU ... ' A E 
I$ ... 
-E I( - ... #%E ... !E E 'E 
EE   A %E(A % A E32A EIU( IU2 UIIU
role (E$ ... A !UIU ##!UEA IU% IU1#IUE 
E
E
E%1#EE ... '(2 E A E*IU
E% IU ... EIU  *0$ ... %E 
#EE ...
“. .. IU2 IUE ... ”
“E IU I& EA U IIU2E ... %E E IU EE2--12 
-E( IU I ... ”

“ IU e(E ... E ...”
“ ... ” 
EIU *0E -2EIU E E( 1IU IU ...
2U E E U IU A A % * EU&IU 
(!UIU %*#EE ... E I(% E% EIU 
EEIU ... E% U&IUUI ##.IU% E EE2 
E.EIU EA !E  E6E EE ... 
E.E EEIU  E% U0EE ... 
EE# E% IU EE E A 1EIU 
!U %*UE I ... EA !E  10IU IUIU%  E 
E.EIU &0UIUE ... %E E U EIUIU% 
U EE E.E&E(E ... 
0IEIU E2 A EIU2IUE E 2E 2 ... 
E( E !U2% E .EIU A (IU U-EE ... 
EE# A % I E - ... 0I A E(EIU IE ... 
E E%* I  (E E% E% A 0I ... '(E 
A A IE1 E I - % IE %* - ... ,1E
E( EIU &E 
IU% IU
“ ... E EU ... ” IU2E%IUE
“. ... E  %E -E ... ”
“. A E  % E - ... ” &IU% IU !U IU IU ... 
!UEIU EE % EIU E 0E EE .. 
EIU E - ... U, E.EIU 0 U EE
0-% A EUE IU I ... * E.EIU
A 0EA IUEEE ...  2 E .E A 10
EIU  IU ... %E E A IU % % 
IUE ... A A E IE UIU %*#%*# E 
A E IUIU ... # IU% % ... ((&IU 
EE % I % U%IIU ... A EIU2 EA 
UEEA 0I% EIU I0 I ... A E!U!2
A E EEIU -2IU2EE6 EIUE E -2A IU
# # &UEEIU ... ,1E  EIUIU% 

EE( IU -2IU2E& A IU2%EE ... E EEIU
.UI IU IU2UI ' IUIU2UI2 UEUI EE
#!EEE 0E% ... E EEA IU IU EE
E% IU A IUA 2 *0E ... -EEE
A &IEE(% ... ((&IU A IEE IU 
IA I UI!UE E IU!UE A 
A IE( - ... 
E E.E&EE% E E EE
.E& E ... U EE E( ... UI!U UE% 
EIE A &!UA A 0I E% ... E EE 
U IU% ...
“ ... E E ... A &!UA 0IIU % ... E ...”
“... ... ” % E% E( E #I % ...
“E  .. .UI.( - ... ”
“. '(&IU IUU ... ”
“ .IU.%% .. ”
“% 
IE ..”
“ '(&IU  %* - .. ”
“ ..”
“ E IU !U -E( ..”
“!U(E  .. !UIU2 'A 0IUIE IE( ... ”
“'(&IU ... A EUI IUE .. ” 
E E3 E-IU ... # U2 IU E-E ...
'(E E IIU2 ...
UI E 2 E%E0*IU IU% E3!UIU IU 0IU ... 
EE 10
IU% A E 
1 EIU !U2 IUE ...
“A ... E  ... ” 
UUE1 %*IU A !E2 #E A !EEE1 E
A &!UA A 0I IE0E% ... EE A IE IU IUEE 
U EE IUIUIU%E ... '(2 E EIUIU% IUIU E6IU
E IU ... %E E.EIU A E 
1 IIE EUI ...
“E  ... ... A  . ... ”
“##E E( ... E1EIU2 ... ”
“ I - ... IE IU1%*E ... ”

“IIUE0E ... '(&IUI .U - ... E ” 
E E.E 0IIU E2 A E 
1 EE A 0EA 
&E 
EIU ... ,1E A IUA %*2- ... I E
EEEEE ... '(2 E A E(
E E% 
##E 1#IUE ...
“A .. E  ... ”&IU% A E&UE ... E -IE% EA  
U EEIU U-IU% ,1E U A ##0#% *I IUE
“A ... ”&IU #!E2A - E.E 
E
 ...
'A EEIU ##E%0UUI IU2 UEEIUE ...
“. ... shh .. ” 2 #!E0(E ... E E IU
%*#0IU #E 0 0 ... I(E%&IUIE 
E# %*#%*# A !U% IU

IU EA UEIU ... 0-& 
.E UU!EIU %*E A IU $ ... E0 E 
A U0I A IU I - ... IU2 ##E UIU2E % IU%*EE ...
A &!UA 0I
%&IU2 E A ((2 E& E& % UE I ... E 
IU ... A !0%#UI EE% IU UUI2E ... ,1E
%0 ... (EE% EIU A *0E ... '(2 
E E.EIU 0U 0U 2 0UIUE ... 
% EIU2 ... E E2- ...
EE11EIU *0% ...
“E  ... IU E  (2E ...
E  I ... E(I  ... ”
“ ... EEE%E ... - E%IU2 ... ”
“E  ... ” .... 
,EE A 
A E% 
1% IU 1#IUE /E 0IU(E% ... 
E  E IU E E E E IE( - ... '(2.UIE IU 
IUIUE canteen E 0 0IU EE3IUE ...
“ # ... E E & % ...  E ... ”
“E& ... ( 1# IIU - ... A U (UI2IUUIIU2E ... ”
“EEE ... EA ( IUIU2( ...
EA .. IU20 (IUEЯ- E 212 ... ”
E IUE I - ... 1IUIU2 ... 
EE II E -$ ... - .IU E' E2&IUE ... A I %E%
E IUIU ,%E game UE %*>E(E ...

“IUIUE ... UE ... ”
“  U - ... A U E %E ... game IU2 ...”
“'(&IU %*>2 A - E ... %*> E .. ”
“ (A I0 ... -IUU ... ”
“IUIUE .. (UI2 E%(2&IU ...
%E -2E ... A 0 E& ...
 IUIU IUIU2A 0
 1IUIU2 ... ”
“ .U( -. ... ”
“'(&IU%E ... A E .. %*>IUIU2A 0 game E&IUU E ... ” ... E 
“EA  ... ” 
EE IU E% IU21#IUE E %!U%1#EE ... 
EE E1 ...
'IU2 A 0E 
E %*> !(E IIUE ... 'E E2E 
E(% ... EU .IUUI'UI2 ... %E -2IU !2E# EIU 
IEE ... E2# .UI E' E%*0I 'A I %0%E( ... 
IUIUIU# IEEE ... E.E I 0I ..
'( # EIU2 
E 0 ... #2 0IE ...
EE&IUE E ... 

,1E EA -E crash team racing IUIIU IU% silent hill IU
A IU (EE ... %E - EE %0IU E ... 
@I &IUE %*>E12- ... -E1A E1 .U - ... 
E E I @I I I - ...
A %A %EA !UE A EIEIU ... 
##2E A E &IU %*> EE%E0IU IU 0E ... 
U1#E( .. E IU %*E IU2 ... E2 A IU I U ... 
# UEE1 IU2IU22 'U_E E ... A U %*>( 
IE%E$ ... 
,1E E A E 0 &IU%E6( ... 'E E 
% IU E ...
0 
IU  A -E %*> EE  0IU % EIU
. E0#EIU ... ((E A IU2 EIU2 ... EE E*2 E E3 
E-E ... %*>E IIU ... E E %!U%1#E ...
E I( -$ ...

'IU2 E E %*> U ...
“A ... IUIU ... A .. %*> .. $IUA EA  .. A ...” E%*%
A EEA EE ... EIU2 A 21 U I %*EU ...
E* ...
“ ... ... E&!U ... % % U ... %*>3IU E6 ... E*E* 
0UIU ...”
“.U ... % % U ... %* I - ... E E A 
IU2& phone
&IU ... 
UI2 ... ”
'IU2 %*>IU E6 *IU2UE %*>E E E E( - ... $IUIU 
IU % A EA EE ... IU - ... 1 % E6 EEIU2 
E E3% E6 E ... A E0 %*>3 A EE 
-#!UI&IU% E IE ...
E* ' I private E&A 11UIU E 
IU ...
.IUEE %*>IU& 
E %2 
0(#IU2E ...
A -A E(IU2 ... %*> 
0
EA I A IU2EIU2 .. EA  E 
-2 E UU%*(%&IU% IU UIU2 # %E ...
A -A E 
((UI2 ... IUI I( -IU2 ...
'IU2 %*>E E&!U(EE ... A EE 
 ...
'(UI A 
IU2 U%E E0 ...
%*> IU20 .. & 
A IE&0IU% A IIU IU ... EIU
A IU2 %IU - ... '(2 -IU22 A - #!UE (EE ...
#UIU E %*>IU( ... IUUI ...
“IUIU ... IUIU ... ” &IU% EIU E (EE ... E 
I( #E( ...
“%*>3 EE ...  2E ...” ... EE ...
'!UA IU &IU EE2E( &E  E I$ ...
A 'E2 E A E A I( ... special &IUE
E E ( ... privacy IE( ... %*> IU# EIU IU 0% 
-E  0IU IU 0 ... EE A IU E-IU2 ... '(E 
A E EA E&$ ... -2 IU E2 I!U2 A E0 E 
A U*E ... %*>E E IU UI % EA 1E%EE ... 
-2- EA E1 UI2 ... E2E3A E1 IU2 E( ... EIU

A 1E ... .IU.IU''E( ... 'IU EE%E 2 ###E -2IU
A A IIU ( ... 0 E A  E% ... A I*IU2 ... %*> 
!U 
E0 - ... EE% 
E ...
%*>A IEE A  
EIU EЯ-A  ... %*>UI
'IU IUA E*UE*IU2 A -A #E ... 'IU2 E E g 
E(E$ ... IUE  phone &%E%E ... E E E E IU2
#2 ... 0 IU2 %* E EE EE ... 
I0 IE E - ... E2  A !U!UE ...
.- ... ( -$ ...
... ...
EE2 IU E %*> EIU -2A E E - ...
-E%E% - ... EE% E0 ... E&IU 
EUI E ... -U2 A 0 EUE $ ... 
E2!U EUI A 0% EE%E ... -2U E 0IU IU2
EEE E# $ ... 'E2#E %*>E*E* E ... EE 
UI E( ... 'IU2 EE% E% 2 # EE U %*>3U E 
1 %  *E % A I( ... EIUE %*>IU ,E EI*IU2 
UIUIEE%E ... -E IU2A A I  ... %*>E
A I !UE %E - ... E E E EEIU2
EEIUE# E% ... '(IU%*>I0 IE ...
“IUIU ... E# E% ... ”
“ E# ( - ... ”
“E# E( .. #(2 ... '(&IU %*>3E  E( UI %0IU E ... ”
“( ... %*> ... ”
“ - ... IUIU%*>3E%IU0UI ... E ”
“A ( ... ” 
E EEE# EE 11. E& IU - ... U E6%
E( IUE % 0IU IU ... %*>( E0IU IUUI0UI UIE
E U%*E( ... U!U 0I IE %*>EIU IU1#( ...
A 'A 1#IU EIUI$ ... EIUUI A 'A 1#IU I ...
%*> ...
“IUIU ... mp4 (. ... %*> E0 IU2 ... ”
“A ( ... ” 
E0 E %*> EIU * -* E0 IU ( ... %* E

* IU  How do i live %*EE ... A 2-#! !UEE ... 
EE EIU2EIU &E 
6 ... I
A I 
%*>3E( E EU!UE6 ... E U 
- ... %*IU2 I(2 
EA !UE I ... %*>3IU 1#IUE IE I0 ...
0-&
U A 'A IE E ... E ...
A %* EE ...EI0E E$ ... EIE
%*>3A >!((EE ... %*>3 U! EE ... %*>3IU ! &&EE 2
A UE0 E !UEE ... &IU IU IE ... 
E&!UE E!U % EEIU I ... %*> EIU
%!U%IU% -E*E*IU  !U21#( ... U E6E&IU -2E*E*IU % -E ...
1#%E
“E*E* A IEE% ... ” ... E!E2 IUIUEE% ... 
EIU2 EUE IE ... IUE1 IU 
U IE$ ...
'IU2 EEE0  EE1E EE % A IIU ( ...
'(E %*> EA I% A I &IUIU2 EA & % A A I%E ... E 
## EE % % A IEIU ... EIU UU0IEIU 
!IU IUE ... 1#IUE %*> U E6EE% 
EIU #IUE2 0IEE ... 1#IUE 5E 
IE ...
“%*> ... A E1IE ... IUE% ... ”
“ .U - ... %*>A IIU2IU ...
'(2 IUIUA IEEIU 0IU 1#E ... ”
“A I E %*> ... UI2 IU2&IU %*>0 % % %E  ... E ”
“'(&IU %*>A I ... IUUI %*>3 0IU E E ... ”
“A ( ... ”
“%*>IUA 0IE ... ”
“A (%*> ... E E( ..
A IUE%IU %*> EEIU IU 0% !UE IIUE ... 
,EE %*>A IE( ... %*>A IEE %*>3 EIU E1# I ...
EE*IU2E E ... 2E
IU .U - .U - ...
A EEE ... (EE EEEIUE* $ ... E E 10E 
I & 
 ... A E EE%*>E (EE( EE EE ... 
U EIU1# IIUE E EU ...  I
% 
IUE ... '(E E EIU ( - ... %1# I ... 
IUIU&IU &IU $ 
 ... '(1#IUE %*>3 IUIU&! E1 A E3&! E 

U ###% 2*-EE6E2&!U ... 
E %* E IIU -$ ... %E ( E&!UA #
%*>3A EIU *U 0IU -E ... EA E( EE E% ... '(2
EE &IU% ##U IUIE %*> U%*% EEIU
A %*#0 ... %*>A I  E%0 ... 'IU2 IU A 0I
E  UU( ... %*> ,EA I$ ... 7EE %*>IU ...
UE A IIU2E 0 ... UIE - ... %*> &IUIU2 
U

U (EEE E&EE ... 
,EE U phone !1% UIU( ... - %2 
U&% A I IUE%E ... IfIIU2 ... ,E 
A IUIU ... EEIU2 .U ... E (E( ...
U  
% IU2E ... '(E %*> 
-UIU2 2EE EE ... %*> EEE0 ( ... 
,EE A E ... E A I ,%%
A 
A E E IU2E%E %*> 2 E2
“IUIU ... % ... % E - ... ” ...
“% E( ... EE EIU% A E EIUU ...
E ... ”
“%E ... 'E2 ' EE ... ”
“A ( ... E %*>% E  E0 EE .. ” &IU% E mp4 EEIU ... 
E A I % E IUIU% ,E%2 %0IU ...
.IUEE %*> E-UE ...
“ %*IU2 %*> ... 1 ... ”
“IUIU 1IU ... %E A &UA E 0EIU # IU ... 
IUIUIU ... ”
“%*> ... EEE ... 
-IU2 E E IU2U( ... I &IU2E ...
E ... IUIU %*>3A A UU- ... ” &UI% E  E&
E1 UEEIUE %*>3 E%1# E ... 'IU2 EE 
#EEEE E A A # 
E IU2UE %*> 
EIU UIUIEE% ...
“IUIU ... %*>IUIU2IU%UI ... # % ... ”
“ .. A U%E ... ”
“. .. %( - ... #E ... ”

“%E%E ... ”
E I - ... %*>3 E IUE ... IUIU IUUI2 ... 
E A IU # 
E% E2 #EE 
!UEEE%1 ... .IU.'
IU 'E%EIU 
EE
A  .A IEE ... (A IE &UI% E2 UA IEE --
dreambed E% A I*IU2UE ... %*>
“IUIU ... A I2UE ... ”
“ A IE( - ... %*>% &IUIUE U E ... 
A U#E% ... %E ”
“.... - ... 0IU % ... ”
“ % IU2IU2 ... ”
“ %*%*E( ... ” &IU% 0E2 E%$ ... EA #EE% ... 
,EE A #A IE0 ... E.!EE 0 
IU2 ... 
EIU2 EE%EIU E IU0IU I - ... E 
IU1# IUI%
“%*> ... % %E A IE% ... ”
“.U( ... IUIU %*>3IU mp4 E,E-E( ... ”
“% &IU ... E0 U IU2 ... ”
“-IU( ... E 
6 I ... ” 
-%EIUE ... %*>
“E IUUI ... *1# ...” &IU% EIU %( ... E*1#IUE notes 0 
E%*E ...

I love you so much honey ...
This love start when we first meet ...
Please believe me ... !!!
Are you sure ?
me too KO KO ... 
% ... # UEU% ... A E IU2 IU% IU2E0 ... '(IU %*> 
-IUE&E 
U% A E%*E %E0% ... E g z2E
U I%* ... % ...
“%*> IUE3. ... ”
“ IU2 .UIE1#'E1#UEE3E( ... ”

“E3E ... ”
“IUIU# ... E0 E3 - ... ” 
E IUU0 $ ... A % E E EE 
(IU2E%EA E%A E A %* IU E( E%0 ... %E 
EIUIU # E I&IUE ...
“E3( ... '(E EIU2E ... ”
“. .. -#1 ... -E A  E%2 ... ”
“E% ... ”
“IUIU A E% %*>#E% ... ”
“%*>IU A  ... ” %*> %!UIU% 
“%*># UIUI2IU A  ... ” &IU% EIU &UIU ( ...
E%* E IE( ... &IU A IUEU I E% IE ...
A !1 I E(E %*>3IU A E1 
U#%E1 EIU( A IUIUE%0E I ... %*>E
1#2- E2 1#E% EIU IU1#EE ... ,EE E2IU 
E %*>3E E% %*>E( E# EU!UE6EE% ... E22 
-U E %*>3U!UEIU*0% %*>#E(EIU
*0E ... 'E2 EIU E2IU A --E0 %* ... 
EA EA EEIU E0 E %*> EU!U (E0 ... 
E EUIU ... how do i live IUEE %*> EIUE 1# ...
mp4 IU#IUE0IU%% -3IU-#IUE0IU%( ...
A 'A -A EIUEA  ... %E IUIUE&IUA -A 2 E EE (% 
EE %E ... %*>3U ..EE A E EA %*$ ...
dim light E*E*E10E U E IU% E EIU ... E 
IU E IU1#E I ... %*> E1 %IU1#EIU 
E IU EIU E - ... E EIU %*>3IUIU% ...  2 
UE %*>3U EIU E IU I ... 
EU E %*>3U E6EA I E %*>3 !UE I( ...
A # IU% 2-#! %*>3U ((EEIU # # E E I ...
A 'A I EA !UIUE I$ ... %E 2 -! U ...
A & ... 1#2-IU2E 
% I - ... EU% A EEE ...
E%% -$ ...
'(.%*>3 0 A &IUI( ... IU2& 
IUE E( IUE 

A IU E EIU2 E( 0IEE ... %E U EIU .E - ... 
E A E6U EIU E(E0EEA  U-UI% E2 
UIE 
3EIUE EIU*0 %*>3E* EA IU 
 E&UIU UIE ... E# %*>3EIU A UIU  A EIU 
& %& UI ... A E6U EIU (E0%0UIU%
%*>3EA U E& 1!IUE %*> A IU E0IUEE ... E 
-3A IU EE U %*>3U !U!UIU *I IU% EIU 
U e10 *IU21IUIUE IE %*>3U E ##.(E ...
'(2 E EIU
IU  IU% %*>3EIU E I ...
2-#! EU 0IE3I E E!U A E %*#%*# 
% 0%  &( ... %*>3E( E0 E-E2 E !EE 
IUUIIE ... %*>3E# IU2 E(IU 
 &UIU 0E ... EE A (2
%*>3 EE& UE I%0% %*>3U!UE&IU A IU2UI ... 
EA E '(.EE % - If( ... '(E %*>&IU A I2
A %A %E & % EIU I0 # IU$ ... EEE1E 
E!UE % U U*IU2I1 ... U EEIU1E 
EE E IE ... E%*>3A 1#E  -EIU %*>
A 0IA E3A E EE ... A 'A I A !1E EEA 
%*>3U EE EU &IU
% IU$ ... 
EU EIU EEEIU IU IUE %* IU% EIU
# # E*0$ ...
“IUIU ... %*>E ... EA UEI ... ”
“IUIU 
UE ... ”
“ ...

...”

“E( ... ”
“'(&IU %*>IUIU3 U!EEIU  ... ” E,EE1 ... % ...
“ E ... ” IU2E%IUE %*> 22%IU%IU%!UIU% -3E( EIU 
E EEA  !U3IU ... %E -3EEEE2 
E!UIEEIU UIE ... E EA 
A IU##IU 

EEEE %*>3E ... %E
E( EIUE IU% %*>3EE2 E0 EE ... IE 
E U!IU 'IUI 

 1!U -E E EA UEE( ... %*>
“A IU ... A 1E... ” IU2- -E -3U EIU E

2!UIEE A 11% E$ ... A ' 
A I %*! U
IUE%%E%% %#!U .U - ... %E E%*>3UI A $ ...
IU2 IE A !U0IU% A IU$ ...
EE1E %*> U EIUIU ... E %*>3IU 
 *0 I$ ... EA 0I&IU
A EA IIUE E ... %*>E E 0 
E( EIU
EE ... E# %*>3 &! EEIU EIUE( ... 
,1E%*> ...
“IUUI ... %*>3 U!EIUE  - ... . ... ”
“ E( ... %*> ...”
“'(&IU IUIU3EE ... ” 
E E0IUEIUE EIU-% -3 E6 EIU ...
“UE ... ”
“ I - ... ”
“'(&IUEA ##& E ... ” &IU% EEA 0I& EUIE 
%*>3 U!EEIUIE ...
“%*># EA UEE ... ”
“.U ... ” &IU% %*> U E( UI IU ... 
E !U!EIU (  -E IEUEE( ... %E 
E2 0IIU %*>3 EE IUIU%IUEA UEIU ... 
E E( EIU %*>3 A 0IIU% !UIEEIU
%*#%*#E*I IU ... A 2-#!A 0IA E3 EEIU
A &E 
6EIU$ 
 ... %E 'I'I!UE %*>3 U!E# 
EU EIU 0I ... E# IU EA %*$ ...
A 'A I %*>3A -!E A IU% % EIUUIU ... 
E IE0IIU2 E - ... -#! A 0IA E3E EIU
A &E 
6EIU %*>3
0% % E# EIEIU IU&E ... 
E IU 0IUIU  IE EU EUI UIU I ... 
U EIU .IU %IIU2 %*>3 EEIU*I E I ... %*#%*#2#
EA IUEE ... %*> A IU E( 2 >E (2>UI% #!IUIU
A >!IUIU E E .UI.UIA !E0I E E
IU 0IUIU2 E( - ... EIU %*>3UI2EE&IU2IU% EEIU 
(2 %*>3IU2E( EI E& % IU2 IE ... %*>E 
EEIU&*IU21IUE U%*IU( - ... 'A UI E*IU 

IU E%*E ... EA E( - ... '(2 *IU
%*>3EE&IU2IU A EA E00IU *IU21IUIUE ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful