Glossary of legal terms

Multilingual Glossary in 13 languages
VITS
LanguageLink
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Glossary of legal terms
VITS LanguageLink 2004
ISBN
The information contained in this Glossary was, to the best of our
knowledge, accurate at the time of publication.
3
Preface
Interpreting is a highly complex profession, one that requires skill, expertise and a flair for
language. The process of transferring information from one language to another is not a mere
transfer of words or phrases, but a transfer of meaning, of context and intent. The common
misguided theory that bilingualism equates to the basic skills an interpreter needs is best
demonstrated within our legal environment. Words on their own can be meaningless and dry,
but it is the contextual knowledge of their use that the interpreter needs to understand.
Many people who speak only one language tend to imagine that the different languages are
essentially different sets of labels to be attached to the objects spoken about, similar to a
bilingual dictionary, where words of one language are matched, simply and neatly, with those
of another: substituting one word for another.
However, to be done well, interpreting requires not only linguistic sophistication, but also
knowledge of the cultures associated with the language in question, and the world-views and
cultural life styles reflected in the linguistic structure.
The Glossary published by the Legal Interpreting Service in 1985 proved to be much sought
after and successful. In response to requests from interpreters and legal practitioners, this
updated, revised and enhanced Glossary has been developed and translated into 13
languages and published as a multilingual glossary. This Glossary is by no means a substitute
for the training, experience, and expertise of interpreters working in the legal area, it is
intended as a professional resource, which will assist interpreters in their often complex and
responsible tasks.
To this end, the Glossary lists legal terminology used by people concerned with the
development of our laws and their application to the community in a variety of contexts. The
terms and definitions contained in this Glossary have been developed in consultation with
representatives from various legal and quasi-legal sectors.
We wish to thank everyone who contributed so generously of their time and expertise and in
particular the teams of professional translators who undertook the complex task of rendering
the terminology into selected target languages.
This project has been successfully completed due to the tireless efforts of management and
staff of VITS LanguageLink whose commitment to the language services industry is a
testament to their high quality service and strong focus on continuing professional
development of the industry.
This Glossary has been fully funded by VITS LanguageLink Good Corporate Citizen Program.
VITS LanguageLink is the only language service provider in Australia that has a Good
Corporate Citizen Program, directing valuable resources, both financial and non-financial,
making a positive contribution to our linguistically and culturally diverse community, by
ensuring that language services are an integral part of our service to the community, both in
the public and private sectors.
We hope the Glossary will provide an invaluable aid to understanding common legal terms
and concepts and will facilitate clear and precise communication in situations where an
understanding of legal terminology is essential.
Senada Softic
General Manager
VITS LanguageLink
Languages colour coding
ARABIC
BOSNIAN
CHINESE
CROATIAN
GREEK
ITALIAN
MACEDONIAN
RUSSIAN
SERBIAN
SOMALI
SPANISH
TURKISH
VIETNAMESE
4
Contents
Preface _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
Witness’ Oath _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Witness’ Affirmation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Index of Terms _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Specific Sections:
Legal Officials _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _143
Police Personnel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _151
Police Special Terminology _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _156
Most Common Indictable Offences _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _162
Most Common Summary Offences _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _194
Most Common Drugs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _218
Most Common Explosives _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _227
Most Common Firearms _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _229
Most Common Weapons _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _233
Most Common Tools used for Breaking and Entering _ _ _ _ _ _ _ _ _236
5
ZAKLETVA SVJEDOKA “Kunem se Svemoguçim Bogom da çe iskaz koji çu dati u ovom sluãaju biti istina, cijela
istina i ni‰ta osim istine.”
––– –––
ZAKLETVA SVJEDOKA “Kunem se Svemoguçim Bogom da je iskaz koji dajem u ovom sluãaju, istina, potpuna
istina i ni‰ta drugo nego istina.”
OPúO™ MAPπ∫PøN “OÚΛ˙ÔÌ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ £ÂÔ‡ fiÙÈ Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ı· ‰ÒÛˆ ÛÙËÓ
˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ·.”
PFRKTNDF YF CDTLJRJN `Ct rjkyfv dj C†dbiybjn <ju ltrf vjtnj cdtljxt¥t dj jdff celcrf hfcghfdf √t
,blt dbcnbyf> cfvj dbcnbyf b ybinj lheuj jcdty dbcnbyf.$
èêàëüÉÄ ëÇàÑÖíÖãü «äÎflÌÛÒ¸ ÇÒÂÏÓ„Û˘ËÏ ÅÓ„ÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ fl ‰‡˛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ,
fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡‚‰ÓÈ, ˜ËÒÚÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ Ë Ì˘ÂÏ, ÍÓÏ Ô‡‚‰˚»
áÄäãÖíÇÄ ëÇÖÑéäÄ “á‡ÍÎËøÂÏ Ò ҂‚˯øËÏ ÅÓ„ÓÏ ‰‡ àËÒ͇Á ÍÓ¿Ë ÃÛ ‰‡ÚË ·ËÚË ËÒÚË̇, ˆÂ· ËÒÚË̇
Ë Ì˯ڇ ÓÒËÏ ËÒÚËÌÂ.”
DHAARTA MARKHAATIGA “Waxaan ugu dhaartay illaaha weyn in cadaynta aan bixin doono ahaan doonto runta,
runtii oo dhan, wax kale aanay ahayn runtii mooyaane.”
JURAMENTO DEL TESTIGO “Juro por Dios Todopoderoso que el testimonio que prestaré en esta causa será la
verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.”
TANIK YEM¥N¥ “Bu davada verece©im ifadenin do©ru, tamamen do©ru ve do©rudan baßka bir ßey
olmayaca©ına Tanrı huzurunda yemin ederim.”
LÔØI TUYEÂN THEÄ CUÛA NHAÂN "Toâi xin theà tröôùc ñaáng Thöôïng Ñeá Toaøn Naêng raèng baèng chöùng toâi ñöa ra trong vuï
CHÖÙNG naøy seõ laø söï thaät, hoaøn toaøn laø söï thaät, vaø khoâng coù ñieàu gì khaùc ngoaøi söï thaät."
WITNESS’ OATH “I swear by Almighty God that the evidence I shall give in this case shall be the truth,
the whole truth, and nothing but the truth.”
GIURAMENTO DEL TESTIMONE “Giuro davanti a Dio Onnipotente che la testimonianza che darò in questo
procedimento sarà la verità, tutta la verità, e nient’altro che la verità.”
6
WITNESS’ AFFIRMATION (Used where the witness objects to taking the Oath because he/she does not have any religious
belief or because his/her religious beliefs do not permit him/her to take the Oath.)
“I, (name), do solemnly, sincerely, and truly declare and affirm that the evidence I shall
give in this case shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth.”
IZJAVA SVJEDOKA “Ja (ime), sveãano, iskreno i istinski izjavljujem i potvr∂ujem da çe iskaz koji çu dati u
ovom sluãaju biti istina, cijela istina i ni‰ta osim istine.”
IZJAVA SVJEDOKA “Ja, (ime i prezime) iskreno i istinito, izjavljujem da je iskaz koji dajem u ovom sluãaju,
istina, potpuna istina i ni‰ta drugo nego istina.”
∫¶E∫£∫NH ¢H§ø™H “EÁÒ, (Ô/Ë...), ‰ËÏÒÓˆ Î·È ‚‚·ÈÒÓˆ Â›ÛËÌ·, Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ì ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë
MAPπ∫PøN Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ı· ‰ÒÛˆ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ù›ÔÙÂ
¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ·.”
DICHIARAZIONE SOLENNE “Io, (nome e cognome), dichiaro e affermo in verità, solennità e sincerità che la
DEL TESTIMONE testimonianza che darò in questo procedimento sarà la verità, tutta la verità, e
nient’altro che la verità.”
BPÅFDF GJL PFRKTNDF `Åfc !bvt b ghtpbvt@> cdtxtyj> bcrhtyj b dthjljcnjåyj bpåfdedfv ltrf vjtnj
cdtljxt¥t dj jdff celcrf hfcghfdf √t ,blt dbcnbyf> cfvj dbcnbyf b ybinj lheuj
jcdty dbcnbyf.$
íéêÜÖëíÇÖççéÖ «ü, (ËÏfl), ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ËÒÍÂÌÌÓ Ë Ô‡‚‰Ë‚Ó Á‡fl‚Îfl˛ Ë ÛÚ‚Âʉ‡˛, ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl,
áÄüÇãÖçàÖ ëÇàÑÖíÖãü ÍÓÚÓ˚ fl ‰‡˛ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ, fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡‚‰ÓÈ,˜ËÒÚÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ Ë Ì˘ÂÏ,ÍÓÏ Ô‡‚‰˚»
àá∑ÄÇÄ ëÇÖÑéäÄ “∑‡, (ËÏÂ Ë ÔÂÁËÏÂ) ËÒÍÂÌÓ Ë ËÒÚËÌËÚÓ ËÁ¿‡‚ΩÛ¿ÂÏ ‰‡ àËÒ͇Á ÍÓ¿Ë ÃÛ ‰‡ÚË Û Ó‚ÓÏ
ÒÎÛ˜‡¿Û ·ËÚË ËÒÚË̇, ˆÂ· ËÒÚË̇ Ë Ì˯ڇ ÓÒËÏ ËÒÚËÌÂ.”
PROMESA SOLEMNE DEL “Yo, (nombre y apellido), prometo solemnemente que el testimonio que prestaré en
TESTIGO esta causa será la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad.”
TANIK BEYANI “Ben, (isim), bu davada verece©im ifadenin do©ru, tamamen do©ru ve do©rudan baßka bir
ßey olmayaca©ını samimi olarak beyan ederim.”
LÔØI XAÙC NHAÄN CUÛA NHAÂN "Toâi (teân, hoï) xin traân troïng, thaønh thaät vaø trung thöïc tuyeân theä vaø xaùc nhaän raèng baèng
CHÖÙNG chöùng toâi ñöa ra trong vuï naøy seõ laø söï thaät, hoaøn toaøn laø söï thaät vaø khoâng coù ñieàu gì
khaùc ngoaøi söï thaät."
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
“Anigoo magacayga la yiraahdo (magaca) waxaan si dhab ah, daacadnimo ah, u
rumaynayaa/ta’kiidinayaa in cadaynta aan ku bixin doono dacwadaan tahay run, runtii
oo dhan, wax kale aanay ahayn runtii mooyaane.”
DHAARTA MARKHAATIGA OO
AAN MAGACA ALLE LAGU
DHAARANAYN
––– –––
7
Index of terms
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Pomagaã
Pomagaã, sukrivac
HıÈÎfi˜ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜, Û˘ÓÂÚÁfi˜,
Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜
Concorrente al reato
Cjextcybr
ëÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ
ë‡Û˜ÂÒÌËÍ (Û ÁÎÓ˜ËÌÛ, ÔÂÍ¯‡¿Û.
ËÚ‰.)
Aan joogin dembiga, laakiin
dembigaas si masuul uga ahaa
Cómplice. Before the fact: instigador.
After the fact: encubridor
Suça yardımcı olan
Toøng phaïm
Sauãesnik
Suuãesnik, sukrivac
™˘Ó¤ÓÔ¯Ô˜, Û˘ÓÂÚÁfi˜
Complice
Cjextcybr dj pkjcnjhcndjnj
ëÓÓ·˘ÌËÍ, ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ
ë‡Û˜ÂÒÌËÍ
Dambiile kalkaal
Cómplice
Suç orta©ı
Ñoàng loõa
Pobjeçi od zakona
Pobjeçi od zakona
º˘ÁÔ‰ÈÎÒ
Darsi alla latitanza
Jl,tuyedf¥t celt¥t
ëÍ˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl
èÓ·ÂÃË Ó‰ Á‡ÍÓ̇
Fakad
Fugarse
Firar etmek
Ñaøo taåu
8
ACCESSORY
Not present at the actual crime, but
responsible in some way for it.
Before the fact: Any person who
helped in any way for another to
commit a crime.
After the fact: A person who aids or
helps another who has already
committed a crime.
A
ABSCOND
To go away and evade the jurisdiction
of the Court.
ACCOMPLICE
A person who did not personally
commit the offence, but assisted the
offender by acting in concert,
counselling or procuring or aiding and
abetting the principal offender.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
1. OptuÏba 2. OptuÏnica
OptuÏnica, optuÏba
ú·ÙËÁÔÚ›·
Imputazione/Accusa
J,dbytybt
é·‚ËÌÂÌËÂ
éÔÚÛÊ·‡
1. Eedaynta dembi 2. Dembiga lagu
soo eedeeyey
1. Acusación, denuncia 2. Cargo
Suçlama
Söï toá caùo/söï buoäc toäi
OptuÏeni
OptuÏenik
ú·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜
Imputato/Accusato
J,dbytn
é·‚ËÌflÂÏ˚È
éÔÚÛÊÂÌËÍ, ÓÔÚÛÊÂÌË
Eedaysane
El acusado
Sanık
Bò caùo
Osloboditi optuÏbe
Osloboditi (tereta optuÏbe)
ÅıˆÒÓˆ, ··ÏÏ¿ÛÛˆ
Assolvere/Prosciogliere
Jckj,jledf
éÔ‡‚‰˚‚‡Ú¸
éÒÎÓ·Ó‰ËÚË (Ó‰ Í˂ˈÂ)
Dembi ku waayid
Absolver
Beraat etmek
Traéng aùn
A
9
ACQUIT
To find an accused “not guilty” after
trial; to discharge that person.
ACCUSATION
1. A verbal or written statement by one
person that another person has
committed a crime.
2. The crime with which a person has
been charged.
ACCUSED
A person whom the State has charged
with having committed a crime.
10
A
ACQUITTAL
To discharge from prosecution after a
finding of not guilty.
ACT
A law made by Parliament.
ACTION
A term used to describe most types of
civil law proceedings.
Oslobo∂enje optuÏbe
Oslobo∂enje (od optuÏbe)
Å·ÏÏ·Á‹, ·ıÒˆÛË
Assoluzione/Proscioglimento
Jckj,jledf¥t
éÔ‡‚‰‡ÌËÂ
éÒÎÓ·‡¨‡ø Ӊ Í˂ˈÂ,
ÓÒÎÓ·‡¨‡¿ÛÇ ÔÂÒÛ‰‡
Siidaynta/dembi ku waayid
Absolución
Beraat
Söï traéng aùn
Postupak
TuÏba, zakonski postupak
ÅÁˆÁ‹
Causa/Azione
Ghfdyf gjcnfgrf
àÒÍ, Òۉ·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ
íÛÊ·‡
Eray lagu sharxo dacwadaha
madaniga ah
Acción, demanda
Dava/yasal ißlem
Daân söï toá tuïng
Skup‰tinski zakon
Zakon
∞fiÌÔ˜, £¤ÛÈÛÌ· úÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘
Legge Parlamentare
Pfrjy !ljytcty dj Gfhkfvtynjn@
èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, Á‡ÍÓÌ
á‡ÍÓÌ
Xeerka (kan baarlamaanku sameeyo)
Ley
Yasa/kanun
Ñaïo luaät
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
A
11
ADDUCED EVIDENCE
Evidence brought forward in argument.
ADJOURN
To postpone a court hearing to a future
specified day or a date to be fixed in
the future (“sine die”).
ADJUDICATION
To decide in a judicial manner to listen
to the evidence, determine the facts
and apply the appropriate law, and to
hand down a decision.
Rje‰enje
Su∂enje, presuda
áΉ›Î·ÛË, ÂȉÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË
Giudizio
Ljytcedf¥t ghtcelf
Ç˚ÌÂÒÂÌË ¯ÂÌËfl
ëÛ‰Ò͇ Ó‰ÎÛ͇
Si sharci ah go’aan uga gaarida
dhegaysiga ka dib
Sentencia, laudo
Mahkeme kararı
Söï xeùt xöû, Söï tuyeân aùn, quyeát ñònh
cuûa quan toøa
PruÏeni dokazi
Dokazi iznijeti u raspravi
¶ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÏfiÁÔÈ,
ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·ԉ›ÍÂȘ
Prova addotta o presentata
Yfdtltyb> bpytctyb ljrfpb
è‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó,
ÔËÓ·˘ÂÌÌÓÂ Í ‰ÂÎÛ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó
燂‰ÂÌË ‰Ó͇Á, ˆËÚË‡ÌË ‰Ó͇Á
Caddaynta ka soo baxda doodda
Prueba(s) presentada(s)
Delil/kanıt
Daãn chöùng
Odgoda
Odgoditi raspravu
ÅÓ·‚¿Ïψ
Rinviare
Jlkj;edf
éÚÍ·‰˚‚‡Ú¸
é‰ÎÓÊËÚË
Dib-u-dhigid
Suspender, diferir
Ertelemek
Ñình hoaõn
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Komisija za uslovno pu‰tanje odraslih
zatvorenika
Komisija za uvjetno pu‰tanje odraslih
osoba na slobodu
™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÅÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ áÓËϛΈÓ
(·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È
οÔÈÔ˜ Û ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ˘fi fiÚÔ˘˜)
Commissione per la concessione
della libertà condizionale
Cjdtn pf eckjdyj jckj,jledf¥t
äÓÏËÒÒËfl ÔÓ ÛÒÎÓ‚ÌÓ-‰ÓÒÓ˜ÌÓÏÛ
ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ˲ ‚ÁÓÒÎ˚ı
Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı
äÓÏËÒË¿‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡øÂ
Ó‰‡ÒÎËı ÓÒÓ·‡ ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û
Guddiga go’aanka ka gaara xabsi ku
qaadashada banaanka
Junta de libertad condicional para
adultos
Íartlı tahliye kurulu
UÛy ban cöùu xeùt phoùng thích ngöôøi
lôùn tröôùc thôøi haïn coù ñieàu kieän
Obostrano izno‰enje dokaza
Naãelo obostranog saslu‰anja
stranaka
™‡ÛÙËÌ· ÅÓÙȉÈΛ·˜
Sistema avversatorio
Cbcntv yf cjckeiedf¥t yf
cghjnbcnfdtyb cnhfyb
ëËÒÚÂχ ÒÓÒÚflÁ‡ÚÂθÌÓÒÚË ‚ ÒÛ‰Â
燘ÂÎÓ Ó·ÓÒÚ‡ÌÓ„ Ò‡ÒÎÛ¯‡ø‡
ÒÚ‡Ì‡
Hab sharciyeed oo qaybaha is hayaa
qadimaan dacwadooda si xaakim
go’aan uga gaaro
Sistema procesal basado en la
contradicción de las partes
¥ki taraflı hukuk sistemi
Heä thoáng ñoái tuïng
Prihvatljivi dokazi
Pravno valjani dokazi
(ÅÔ)‰ÂÎÙ‹ ·fi‰ÂÈÍË, ·Ô‰ÂÎÙ¿
ÛÙÔȯ›·, ÂÈÛÙ‹ÚÈ·
Prova ammissibile
Ghbafnkbd ljrfpty vfnthbåfk
ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl,
‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡
èËı‚‡ÚΩË‚ ‰Ó͇Á, ÓÒÌÓ‚‡Ì ‰Ó͇Á
Caddayn la aqbali karo
Prueba(s) admisible(s)
Geçerli delil
Baèng chöùng khaû chaáp
12
A
ADULT PAROLE BOARD
The body which decides on parole.
ADVERSARY SYSTEM
The legal process in which the
contesting parties present evidence in
support of their claims to an
independent judge for decision, and
any penalty/remedy.
ADMISSIBLE EVIDENCE
Information which a court will permit to
enter the hearing to determine a fact or
issue.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Izjava pod zakletvom
Izjava pod zakletvom
`EÁÁÚ·ÊË Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ηٿıÂÛË
Dichiarazione giurata
Gbcvtyf bpåfdf gjl pfrktndf
èËÒ¸ÏÂÌÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ
èËÒÏÂ̇ ËÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ
Dhaar-qoraal (afadayfit)
Declaración jurada
Yeminli ifade
Tôø khai höõu theä
Sudski nalog o plaçanju alimentacije
Sudski postupak o alimentaciji
¢ÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·ÙÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜
Procedimento di riconoscimento di paternità con obbligo di mantenimento
dei figli
Htitybt pf bplhirf
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ÓÚˆÓ‚ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÛÔ·Ú˚ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚
ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Á‡ ÛÚ‚¨Ë‚‡ø ӘËÌÒÚ‚‡ ‡‰Ë ËÁ‰ʇ‚‡ø‡
Amarka Xaakimka ee Dayactirka ilmaha
Proceso de filiación y alimentos
Nafaka ödeme emri
Thuû tuïc xaùc ñònh phuï heä ñeå caáp döôõng
A
13
AFFIDAVIT
A written document sworn on Oath or
affirmed before a person with authority
to administer the Oath or Affirmation.
The person in whose name the
document is sworn or affirmed is called
the deponent.
AFFILIATION PROCEEDINGS REGARDING MAINTENANCE
A Magistrate’s order which requires the person it believes to be the father of a child to
pay maintenance to the mother for the support of the child until he or she reaches the
age of 16.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Predumi‰ljaj
Unaprijed smi‰ljen
ú·Îfi‚Ô˘ÏË ÚfiıÂÛË
Premeditato
Ghtlevbckf
è‰ÛÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È, Ô‰̇ÏÂÂÌËÂ
è‰ÛÏ˯Ω‡¿
Ku talagal
Premeditación
Önceden tasarlanmıß
Chuû taâm
Poznat kao
Alias, pod laÏnim imenom
梉ÒÓ˘ÌÔ
Nome fittizio
Kf;yj bvt
Ç˚Ï˚¯ÎÂÌÌÓ ËÏfl
ã‡ÊÌÓ ËÏÂ
Magac been ah
Alias, sobrenombre
Takma isim
Bieät danh
Izjava
Potvrditi
¢ËÏÒÓˆ ˘¢ı‡Óˆ˜, ˘‡ı˘ÓË
‰È·‚‚·›ˆÛË ·ÓÙ› fiÚÎÔ˘
Dichiarare solennemente
Gjndhledf
íÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡fl‚ÎflÚ¸ ·ÂÁ ÔËÒfl„Ë
èÓÚ‚‰ËÚË
Rumayn/ta’kiidin
Prometer solemnemente, prestar
promesa solemne
Söz vermek
Xaùc nhaän
14
A
AFFIRM
To be allowed to give evidence without
taking the oath, either on the ground
that taking the oath is contrary to a
person’s religious belief or the person
has no religious belief.
AFORETHOUGHT
See malice aforethought.
ALIAS
A false name.
A
15
ALIBI
A defence where an accused alleges
that at the time when the offence was
committed, he was elsewhere.
ALLEGATION
A verbal or written statement regarding
an event or events. Generally refers to
the substance of the charge laid against
an individual or corporation.
AMENDMENT
(Amending Act) An Act of Parliament
altering or changing (amending)
another Act.
Amandman
Amandman, dopuna ili izmjena zakona
πÚÔÔÔ›ËÛË (ÓfiÌÔ˘)
Emendamento
Ljgjkyedf¥t yf pfrjyjn
èÓÔ‡‚͇
Äχ̉χÌ
Dib-u-habaynta xeerka
(Ley de) reforma
De©ißiklik
Tu chính/Söûa ñoåi
Alibi
Alibi
`ÅÏÏÔıÈ
Alibi
Dj dhtvt yf ghtrhijrjn kbwtnj
,bkj yf lheuj vtcnj
ÄÎË·Ë
ÄÎË·Ë
La dacweeyaha oo sheegta in aanu
meesha joogin
Coartada
Suç ißlendi©inde baßka bir yerde oldu©u
iddiası
Chöùng cöù ngoaïi phaïm
Navod
Navod, tvrdnja
òÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜
Imputazione
Ndhlt¥t
á‡fl‚ÎÂÌËÂ, ÛÚ‚ÂʉÂÌËÂ
燂Ӊ, Ú‚‰ø‡
Eedayn qoran
Alegación, alegato
¥ddia
Söï caùo buoäc
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
16
A
ANCILLARY RELIEF
Subsidiary; supplementary or extra, eg.
ancillary relief in family law relates to
custody, maintenance, access and
property between the parties as
opposed to “principal relief”.
ANNUL
To put an end to, cancel, render void
in law.
ANTECEDENT REPORT
Formal police document for recording
the history, method of committing the
crime, associates and places
frequented by people charged with
offences.
Dopunska odluka
Dopunska odluka
™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ̤ÙÚ· ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·
Decisione giudiziaria accessoria
Vfnthbåfkyf b ghfdyf cgjujl,f vtüe
cjghe;ybwbnt ghb hfpdjl yf ,hfrjn
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Òۉ·ÌÓÈ
Á‡˘ËÚ˚
ëÂÍÛ̉‡‡Ì (ÒÔÓ‰‡Ì) Ô‡‚ÌË ÎÂÍ
Kabid; ku darid ama siyaado iwm.
Resolución de la demanda accesoria
Ek/ikinci derecede
AÙn leänh phuï
Prethodni izvje‰taj
Prethodni izvje‰taj
òÛÙÔÚÈÎfi áÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜
Relazione sui precedenti
Ljrevtynfwbåf pf ckexfåjn
ghbujndtyf jl gjkbwbåfnf
чÌÌ˚Â Ó Ô‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË
èÂÚıÓ‰ÌË ËÁ‚¯ڇ¿
Warbixinta dhacdada ugu horaysa
Informe de antecedentes
Sanık sicil raporu
Baûng keâ tieàn söï
Poni‰titi
Staviti izvan snage, poni‰titi
Å΢ÚÒÓˆ
Annullare
Gjybinedf
ÄÌÌÛÎËÓ‚‡Ú¸
èÓÌ˯ÚËÚË
Nasakhid/burin
Anular, revocar
¥ptal etmek
Huûy boû
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Îalba
Îalba
`áÊÂÛË, ·›ÙËÛË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘
Appello
:fk,f lj gjdbcjr cel
ÄÔÂÎÎËÓ‚‡Ú¸, ‡ÔÂÎÎflˆËfl
܇η‡
Rafcaan
Recurso de apelación
¥tiraz/temyiz
Khaùng caùo
Podnosilac Ïalbe
Podnositelj Ïalbe, apelant
áÊÂÛÈ‚¿ÏψÓ
Appellante
:fkbntk
ëÚÓÓ̇ ÔÓ‰‡˛˘‡fl ‡ÔÂÎÎflˆË˛
èÓ‰ÌÓÒË·ˆ ʇηÂ, ‡Ô·ÌÚ
Rafcaanle
Recurrente, apelante
¥tiraz/temyiz eden
Ngöôøi khaùng caùo
Podnosilac tuÏbe
Predlagatelj, tuÏitelj
áÓ¿ÁˆÓ, ·ÈÙÒÓ
1. Attore 2. Richiedente
Ne;bntk
á‡fl‚ËÚÂθ, ÔÓ‰‡‚‡ÚÂθ ËÒ͇
íÛÊË·ˆ, Ô‰·„‡˜
Dalbade
Demandante, actor
Davacı
Nguyeân ñôn
A
17
APPELLANT
A person who appeals against a court’s
decision.
APPLICANT
A person who applies to a court or
tribunal for an order, decision or
finding.
APPEAL
A formal request by a person
dissatisfied with a court’s decision, to a
higher court to review the original
decision or rehear the case; the actual
hearing of the appeal.
18
A
APPREHENSION
The act of arresting or having a fear.
APPROPRIATION
Making a thing the property of a
person.
ARBITRAL DECISION
An award made by an arbitrator after
hearing both sides of a case. The
decision is binding, usually in building
cases.
Hap‰enje
Uhiçenje, hap‰enje
™‡ÏÏË„Ë
Arresto/Cattura
Ghbdtledf¥t> pfndjhf¥t
ᇉÂʇÌËÂ, ‡ÂÒÚ, ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÒÚ‡ı‡
ï‡Ô¯ÂøÂ, ÔË‚Ó¨ÂøÂ
Qabashada/xirida
Detención, captura; aprensión, temor
Yakalama/tutuklama
Baét giöõ
ArbitraÏna odluka
ArbitraÏna odluka
¢È·ÈÙËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË
Decisione o sentenza arbitrale
Htitybt yf yflkt;yj kbwt
Ä·ËÚ‡ÊÌÓ ¯ÂÌËÂ
Ä·ËÚ‡Ê̇ Ó‰ÎÛ͇
Go’aanka dhexdhexaadinta
Resolución arbitral
Hakem kararı
Quyeát ñònh phaân xöû
Prisvajanje
Prisvajanje
ò‰ÈÔÔ›ËÛË
Appropriazione
Ghbcdjåedf¥t
èËÒ‚ÓÂÌËÂ, ÍÓÌÙËÒ͇ˆËfl
èËÒ‚‡¿‡øÂ
Yeelashada
Apropiación, asignación
Zimmetine geçirmek
Chieám höõu
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
A
19
ARRAIGN
To call a defendant, read the charges
(presentment) and ask them to plead
(i.e., guilty or not guilty).
ATTACHMENT OF EARNINGS
An order by a court requiring a
defendant’s employer to pay an
amount of the defendant’s wages
regularly to the complainant in
repayment of a debt owed by the
defendant to the complainant.
ATTEMPTING A CRIME
Doing an act with intent to commit a
crime and forming part of a series of
acts which would constitute its actual
commission if it were not interrupted.
Poku‰aj kriviãnog djela
Poku‰aj kriviãnog djela
ÅfiÂÈÚ· ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜/·‰È΋̷ÙÔ˜
Tentato reato
J,bl pf dhit¥t pkjcnjhcndj
èÓÔ˚Ú͇ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ
èÓÍÛ¯‡¿ Í˂˘ÌÓ„ ‰Â·
Isku-deyida fal dembi
Tentativa de delito
Suça teßebbüs
Möu toan phaïm phaùp
Izvesti pred sud
OptuÏiti, proãitati optuÏbu u sudu
¢È·Ù˘ÒÓˆ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Î·ÏÒ ÛÂ
·ÔÏÔÁ›·, ÚÔÛ¿Áˆ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
Contestare l’atto di accusa
Gjlytcedf j,dbybntkty frn
èË‚ÎÂ͇ڸ Í ÒÛ‰Û ÔÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ
‰ÂÎÛ
àÁˈ‡ø ÓÔÚÛÊ·Â
Dhiibashada Bareeraha
Acusar formalmente ante el juez
Suçu kabul edip etmedi©ini sormak
Ñoïc caùo traïng
Obustava na primanja
Obustava na primanja
ú·Ù¿Û¯ÂÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ
Ingiunzione di pignoramento salariale
Celcrf pf,hfyf yf gkfnfnf
ì‰ÂʇÌË ËÁ Á‡‡·ÓÚ͇ ‚ Ò˜ÂÚ
‰Ó΄‡, ̇ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ‰ÓıÓ‰˚
ᇷ‡Ì‡ ̇ Ô·ÚÛ
Lifaaqa dakhliga
Embargo de salarios, sueldos y
retribuciones
Gelirin haciz edilmesi
AÙn leänh trích tieàn löông
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
20
A
ATTESTATION CLAUSE
A statement in a deed or will that it has
been signed in front of witnesses.
AUTOPSY
A medical examination performed on a
deceased person to determine the
cause of death.
AWARD
The finding or decision of an arbitrator.
Potvr∂ena izjava
Izjava o vjerodostojnosti potpisa
áÈÎ˘ÚˆÙÈ΋ Ú‹ÙÚ·
Attestazione di autenticità delle firme
Ljrevtyn yfgbify dj ghbcecndj yf
cdtljwb
á‡ÔËÒ¸ Ó Á‡Ò‚ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó‚‡ÌËË
ÓÙÓÏÎÂÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡
ä·ÛÁÛ· Ó Ó‚ÂË, ÔÓÚ‚¨Û¿ÛÇ
Í·ÛÁÛ·
Qoraal lagu saxiixay markhaatil
hortiis
Cláusula testifical/testimonial
Tasdik maddesi
Ñieàu khoaûn xaùc nhaän
Odluka arbitra
Odluka arbitraÏe
ÅfiÊ·ÛË ‰È·ÈÙËÙ‹
Decisione o sentenza arbitrale
Celcrf jlkerf
Ç˚ÌÂÒÂÌË ¯ÂÌËfl, ÔËÒÛʉÂÌËÂ
é‰ÎÛ͇ (‡·ËÚ‡ÊÌÓ„ ÒÛ‰‡)
Go’aanka dhexdhexaadiyaha
Laudo arbitral
Hakim kararı
(Toøa) Chaáp thuaän
Autopsija
Autopsija
Å˘ÙÔ„›·, ÓÂÎÚÔ„›·
Autopsia
Bcgbnedf¥t yf nheg pf lf ct endhlb
ghbxbyfnf pf cvhnnf
ÇÒÍ˚ÚËÂ ÚÛÔ‡
ÄÛÚÓÔÒË¿‡
Baarida maydka
Autopsia
Otopsi
Khaùm nghieäm töû thi
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
B
21
BAIL
The release by police or a court of a
person held in custody awaiting a court
hearing. The person is released on
condition that he/she appears at a
specified time and place for a hearing
of the charge against him/her, with or
without payment of sureties. As from 1
September 1990, Bail Justices may also
release on bail persons charged with
most offences, in certain circumstances.
BAILEE
A person to whom the possession of
goods is entrusted by the owner but
not with the intention of transferring
the ownership.
BAILIFF
An officer of the County Court who
serves summonses or other documents
and executes judgments.
Sudski nadstojnik
Sudski izvr‰itelj (okruÏni sud)
¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜
Ufficiale giudiziario
Celcrb bpdhibntk
ÅÂÈÎËÙ, Òۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ¯ÂËÙ‡
ëÛ‰ÒÍË ËÁ‚¯ËÚÂΩ, ÌÓÚ‡
Qofka dadka waca si ay maxkamada
u yimaadaan
Oficial de justicia
¥cra memuru
Thöøa phaùt laïi
Kaucija
Jamstvo, kaucija
AÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ‹ ·fiÏ˘ÛË ˘fi fiÚÔ˘˜
Ì ‹ ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘
Libertà provvisoria condizionale
Ufhfywbåf> rfewbåf
éÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ÔÓ‰ Á‡ÎÓ„ ËÎË
ÔÓÛ˜ËÚÂθÒÚ‚Ó
ä‡ÛˆË¿‡
Damiin
(Puesta en) libertad condicional
Kefalet
Taïi ngoaïi haàu tra
Depozitar
âuvar povjerene robe
£ÂÌ·ÙÔʇϷη˜
1. Consegnatario 2. Comodatario
Celcrb ljdthtybr
èÓÎÛ˜‡ÚÂθ Á‡ÎÓ„‡
éÒÚ‡‚ÓÔËχ·ˆ, ‰ÂÔÓÁËÚ‡
Wakiil alaab lagu aaminay inuu hayo
laguse wareejin lahaanshaheeda
Depositario
Emaneti muhafaza eden kißi
Ngöôøi thuï thaùc
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
1. Prostor u sudu 2. Advokatska komora
1. U sudu, prostor pred sucem 2. Odvjetniãka (advokatska) komora
1. ƤÚÔ˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ Û ·›ıÔ˘Û· ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
2. ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜, ÛÒÌ· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Barra che divide la corte dal pubblico/Avvocatura
1. Pfvbcktyf uhfybwf vtüe celbåfnf> fldjrfnbnt b jcnfyfnbjn ltk jl
celybwfnf 2. Plhe;tybt yf fldjrfnb
1. Ň¸Â ÓÚ‰ÂÎfl˛˘ËÈ ÒÛ‰ÂÈ ‚ Á‡Î ÒÛ‰‡ 2. äÓÎ΄Ëfl
‡‰‚Ó͇ÚÓ‚/·‡ËÒÚÂÓ‚
ĉ‚Ó͇ÚÒ͇ ÍÓÏÓ‡
Khad qiyaaseed/Jimciyada garyaqaanada
1. Lugar de la sala reservado para el tribunal y los abogados 2. Colegio de
abogados litigantes (Am.)/procuradores de los tribunales (Es.)
Baro
Baøn traïng sö
Princip vjerovatnoçe
Naãelo vjerojatnosti
Åfi‰ÂÈÍË ‚¿ÛÂÈ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ (·ÛÙÈÎfi
‰›Î·ÈÔ)
Valutazione delle probabilità
Cntgty yf dthjåfnyjcn
Ň·ÌÒ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË
燘ÂÎÓ ‚ÂÓ‚‡ÚÌÓÃÂ
Sida dacwadaha madaniga ahi u
dhacaan
(Valoración de la) verosimilitud
relativa (de las alegaciones y pruebas)
Do©ru olma olasılı©ı
Khaû dó ñaõ phaïm toäi
22
B
BALANCE OF PROBABILITIES
The standard of proof required in civil
cases, i.e., it is more probable than not
that what the person says happened is
true. (In criminal cases the standard is
proof beyond reasonable doubt).
BAR
1. The imaginary line which divides the bench and the seats where solicitors and
barristers take their place in a court from the rest of the courtroom.
2. The entire membership of barristers’ hence to be a member of or to practise at the
Bar is to be a barrister.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Advokat (s pravom zastupanja na
sudu)
Odvjetnik, advokat (zastupa klijenta
na sudu)
¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙ·
‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·
Avvocato abilitato a discutere le
cause in tribunale
Fldjrfn rjå pfcnfgedf yf cel
ŇËÒÚÂ, ‡‰‚Ó͇Ú, Ëϲ˘ËÈ
Ô‡‚Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ ÒÛ‰Â
ĉ‚ÓÍ‡Ú (ÍÓ¿Ë Ëχ Ô‡‚Ó Á‡ÒÚÛÔ‡ø‡
̇ ÒÛ‰Û)
Garyaqaanka maxkamadda uga
dooda dacweysanaha ama
eedaysanaha
Abogado litigante (Am.)/procurador
de los tribunales (Es.)
Durußma avukatı
Traïng sö
1. Sudijska stolica 2. Sudstvo
Sudaãka klupa, zbor sudaca
`á‰Ú·
Seggio del Giudice/Collegio dei
Magistrati
Celcrf ajntkåf> celbb
åÂÒÚÓ ÒÛ‰ÂÈ ‚ Á‡Î ÒÛ‰‡
ëۉ˿Ò͇ ÍÎÛÔ‡, ‚ÂàÒۉ˿‡
Kursiga xaakimka ama magaca guud
ee xaakimada iyo qaadiyada
Judicatura
Hakim kürsüsü
Gheá quan toøa
Nasljednik
Nasljednik, korisnik
úÏËÚÔÓfiÌÔ˜
Beneficiario/Legatario
Kbwt inj √t hfcgjkfuf cj bvjnjn>
gfhbnt
ãˈÓ, ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÍÓÚÓÓ„Ó
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‰Ó‚ÂËÚÂθ̇fl
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ·ÂÌÂÙˈˇËÈ
äÓËÒÌËÍ, ̇ÒΉÌËÍ
Qofka dhaxalka lacagta ama hantida
leh
Beneficiario
Mirasçı/lehdar
Ngöôøi thöøa höôûng
B
23
BARRISTER
A lawyer (a member of the Bar) who
specialises in representing clients in
court. A lawyer engaged by a solicitor
to advise him/her or to represent
his/her client in court. In courts higher
than a Magistrates’ Court, a barrister
usually wears a wig and gown.
BENCH
The seat on which the judge or
magistrate used to sit in court. The
term is now used to describe the
collective profession of judges and
magistrates.
BENEFICIARY
Usually used in wills. A person who
receives benefit, i.e., money/property
from a person’s will.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Predrasuda
Pristranost
ÆÂÚÔÏË„›·, ÚÔηٿÏË„Ë
Pregiudizio
Ghbcnhfcyjcn
è‰۷ÂʉÂÌËÂ, ÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸
èËÒÚ‡ÒÌÓÒÚ
Eex
Parcialidad, prejuicio
Önyargı
Thieân vò
Bez osnovane sumnje
U kriviãnom postupku - bez ikakve sumnje
¶¤Ú·Ó ÏÔÁÈ΋˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜
Senza nessuna possibilità di dubbio
Dbyfnf t endhltyf b ytvf cjvytdf¥f
ÇÌÂ ÒÓÏÌÂÌËÈ, ·ÂÒÒÔÓÌÓ
Ç‡Ì Ò‚‡Í ÒÛÏø (Û Í˂˘ÌÓÏ ÔÓÒÚÛÔÍÛ)
Aan shaki ka taagnayn
Sin dejar lugar a ninguna duda razonable (principio de que el hecho se dará
por probado cuando no quepa ninguna duda razonable respecto de su verdad)
(procedimiento penal)
Íüphesiz/kußkusuz (suç olaylarında)
Khoâng coøn nghi ngôø ôû möùc ñoä hôïp lyù (hình söï)
24
B
BIAS
Prejudice, to reach a decision on the
basis of pre-conceived ideas before
listening to both sides’ evidence.
BEYOND REASONABLE DOUBT (IN CRIME)
The Crown (Prosecution) must prove its case against the defendant beyond reasonable
doubt. The case must carry a high degree of probability. If there is a reasonable
argument open on the evidence which would raise a doubt about a person’s guilt then
the jury would return a finding of not guilty.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Bigamija
Bigamija
¢ÈÁ·Ì›·
Bigamia
Ldj,hfxyjcn
Ñ‚Û·‡˜ËÂ
ÅË„‡ÏË¿‡
Dib u guursiga adoo weli qaba qof
kale
Bigamia
¥ki kißi ile aynı anda evli olma
Song hoân
Prijedlog zakona
Prijedlog zakona, nacrt zakona
∞ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ
Disegno di legge
Ghtlkju-pfrjy
á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ
è‰ÎÓ„ Á‡ÍÓ̇
Xeer aan baarlamaanku weli ansixin
Proyecto de ley
Yasa tasarısı
Döï luaät
Bona Fide
Bona Fide, dobra vjera
ú·Ï‹ ÙË ›ÛÙÂÈ, ηϋ ›ÛÙË, ·ÍÈÔÈÛÙ›·
In buona fede
Cj lj,hf> xtcyf yfvthf
ÑÓ·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È, ÔÓ‰ÎËÌÌ˚È
ì ‰Ó·Ó¿ ̇ÏÂË
Mukhlisnimo/daacadnimo
De buena fe
¥yi niyetle
Thaät/Ñuùng
B
25
BIGAMY
To re-marry whilst a person is still
legally married and not divorced or
widowed.
BILL
A legislative proposal which becomes
law and is called an Act once passed by
both Houses of parliament.
BONA FIDE
In good faith; honestly.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Garancija
Jamstvo sudu
¶ÚÔÛˆÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ‹ ˘fiÛ¯ÂÛË
(ηϋ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜)
Vincolo di buona condotta
Ufhfywbåf
é·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó
ä‡ÛˆË¿‡, ¿ÂÏÒÚ‚Ó
Ballanqaad in qofkaasi raacayo
amarka maxkamaddu bixsay
Caución (judicial)
¥yi hal sözleßmesi
Cam keát
Alko-test stanica
Alko-test stanica
πÚÔ¯ÔÊfiÚÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ
Unità mobile per sottoporre gli
automobilisti all’alcoltest
Djpbkj cj gthcjyfk b jghtvf pf
vtht¥t fkrj[jk dj rhdnf yf djpfxbnt
Ä‚ÚÓ·ÛÒ, Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ˚È ‰Îfl
ÔÓ‚ÂÍË ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡ ÒÓ‰ÂʇÌËÂ
‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë
ÄÎÍÓ-ÚÂÒÚ ÒÚ‡Ìˈ‡
Baska booliisku adeegsado si khamra
dareewalada looga baaro
Unidad móvil de control de
alcoholemia
Alkol test aracı
Traïm thöû röôïu löu ñoäng
Sigurnosni depozit
Jamstvo, garancija
ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË (ÂÓÔÈΛԢ)
Deposito cauzionale per le locazioni
Ufhfywbåf> cbuehyjcty ltgjpbn
á‡ÎÓ„
ä‡ÛˆË¿‡, „‡‡ÌˆË¿‡, ¿ÂÏÒÚ‚Ó (Á‡
Á‡ÍÛÔ Òڇ̇ ËÎË ÍÛÃÂ)
Rahaamad/Curaar
Depósito de garantía (inquilinatos)
Güvence parası/depozito
Tieàn theá chaân (thueâ nhaø)
26
B
BOND (TENANCY)
A bond is a guarantee (money is
usually paid) to a landlord by a tenant
which ensures that the tenant will not
damage the landlord’s rental property
while in occupancy.
BOND
A formal acknowledgement, made by a
person to a Court, which binds that
person in refraining from actions or
activities for the period of the bond
(known as recognizance of good
behaviour). It may require the
performance of actions or activities.
BOOZE BUS
A mobile station with personnel and
equipment specific to the testing of
drivers to determine whether they are
under the influence of alcohol.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Kr‰enje
Prekr‰aj
Åı¤ÙËÛË, ·Ú¿‚·ÛË
Infrazione/Violazione
Ghfdty ghtrhijr
ç‡Û¯ÂÌËÂ
èÂÍ¯‡‚‡ø ̇‰·Â
Jebinta waajibaadka sharciga ah
Infracción, incumplimiento, violación
¥hlal etmek/uymamak
Vi phaïm
Naru‰avanje javnog reda i mira
Naru‰avanje javnog reda i mira,
pobuna
¢È·Ù¿Ú·ÍË ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜
Ù¿Í˘
Turbamento dell’ordine pubblico
Yfheiedf¥t yf åfdybjn vbh
ç‡Û¯ÂÌË ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡
êÂÏÂÃÂø ¿‡‚ÌÓ„ ÏË‡
Jebinta xasiloonida iyo nabada
dadweynaha dhexdooda ah
Alteración del orden público
Asayißi bozmak
Phaù roái traät töï coâng coäng
Aparat za alko-test
Alko-test aparat
`µÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜
·ÏÎÔfiÏ ÛÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹
Etilometro
Bycnhevtyn pf ledf¥t pf lf ct
jlhtlb rjkbxbyf yf fkrj[jk dj rhdnf
èË·Ó ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰˚ı‡ÌËfl
ÄÎÍÓ-ÚÂÒÚ ‡Ô‡‡Ú
Aallada khamrada dareewalada looga
baaro
Alcoholímetro
Alkol test cihazı
Maùy ño ñoä röôïu
B
27
BREACH
The breaking of a legal duty. Similar to
“Breach of Peace”.
BREACH OF THE PEACE
There is a breach of the peace
whenever harm is actually done or
likely to be done to a person or, in his
presence, his property, or a person is in
fear of being harmed through an
assault, affray or riot.
BREATHALYSER
Instrument used to analyse a sample of
breath in order to determine a person’s
blood alcohol content.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Teret dokaza
Teret dokazivanja
Ç¿ÚÔ˜ / ¢ı‡ÓË ·fi‰ÂÈ͢
Onere della prova
Ljrf;edf¥t yf ndhlt¥fnf
ÅÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl
íÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡
Masuuliyada daliilinta xaqiiqada
Carga de la prueba
Kanıtlama yükümlülü©ü
Traùch nhieäm daãn chöùng
Mjesni propisi
Mjesni propisi i uredbe
ú·ÓÔÓÈÛÌÔ›
Ordinanze o Leggi delle
Amministrazioni Locali
Jginbycrb ghjgbcb
ê‡ÒÔÓflÊÂÌË ÏÂÒÚÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚
‚·ÒÚË
ãÓ͇ÎÌË ÔÓÔËÒË, Û‰·Â
Xeer hoosaad
Ordenanzas municipales
Belediye yasaları
Luaät ñòa phöông
SaÏetak
Dosje, pismeni saÏetak predmeta
parnice za odvjetnika
¢ÈÎÔÁÚ·Ê›·
Documentazione processuale
Cevbhf¥t yf afrnb
àÁÎÓÊÂÌË ‰Â·
ëÛ‰ÒÍË ‰ÓÒË¿Â, ËÌÒÚÛ͈˿Â
‡‰‚Ó͇ÚÛ
Warbixinta ka hadlaysa dhinacyada is
haya
Expediente e informe (relativos a
pleito o causa)
Dava dosyası/iddianame
Hoà sô chöùng cöù
28
B
BRIEF
This refers to the prepared combination
of statements, charge sheets, records
of interview etc., which ultimately form
the basis of evidence to be presented
at court by either party.
BURDEN OF PROOF
The responsibility or onus of proving a
fact.
BY-LAWS
Laws made by local government.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Upozorenje
Upozorenje
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË
Avvertimento ufficiale
Ghtleghtledf¥t
è‰ÛÔÂʉÂÌËÂ
ìÔÓÁÓÂøÂ
U digid
Advertencia
Tutuklanan kißinin hakları
Khuyeán caùo
Kartica upozorenja
Kartica na kojoj je sluÏbeno policijsko
upozorenje
ú›ÌÂÓÔ ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘
Scheda di avvertimento dei diritti
civili usata dalla polizia
Rfhnbxrf pf ghtleghtledf¥t
è‰ÛÔ‰ËÚÂθ̇fl ͇ÚӘ͇
ä‡Úˈ‡ Ò‡ ÒÎÛÊ·ÂÌËÏ ÔÓÎˈ˿ÒÍËÏ
ÛÔÓÁÓÂøÂÏ
Kaarka digniinta ee booliiska
Tarjeta con el texto de la advertencia
Tutuklanan kißinin haklarını içeren kart
Phieáu ghi lôøi khuyeán caùo
Protest
Odbiti (svjedoka, porotnika)
ÅÌÊÈÛ‚ËÙÒ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ (Ì¿ÚÙ˘Ú·,
ÂÓfiÚΈÓ), ¤ÓÛÙ·ÛË
Ricusazione di giurati/Negazione
della validità di documenti
Jl,bdf¥t yf gjhjnybr
éÚ‚Ó‰ ÔËÒflÊÌÓ„Ó Á‡Ò‰‡ÚÂÎfl,
ÓÒÔ‡Ë‚‡Ú¸
ëÚ‡‚Ω‡ø ÔË„Ó‚Ó‡, ÓÒÔÓ‡‚‡øÂ
Diidmo xeerbeeg
Recusar, impugnar
Tanık veya jüri üyelerini reddetme hakkı
Phaûn ñoái
C
29
CAUTION
Words used to formally advise criminal
suspects of their civil right to speak or
remain silent.
CAUTION CARD
The card used by police to give
caution.
CHALLENGE
The accused has the right to object to
a person being a juror in a civil or
criminal proceeding. He is entitled to
challenge 8 potential jurors before
having to show cause.
30
CHARGE
1. The formal accusation that a person has committed a crime.
2. An explanation of the law by a judge to a jury after the jury
has heard the evidence and before it has decided which
evidence to accept.
CHILDREN’S COURT
A special Magistrates’ Court, the Children’s Court hears criminal
offences committed by young people under the age of 17. It
does not hear homicide cases (murder, manslaughter and
attempted murder). These cases are heard in the Supreme
Court. (NB) The Children’s Court has the power to hear
attempted murder cases, but usually refrains because of the
seriousness of the case. It also hears proceedings for
wardship, guardianship etc., concerning the welfare of the child
in its upbringing.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
OptuÏba
1. Formalna optuÏba da je osoba poãinila kriviãno dijelo
2. Pouka suca poroti o konaãnoj odluci
1. ú·ÙËÁÔÚ›· 2. ∞ÔÌÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‰ÈηÛÙ‹ ÚÔ˜ ÂÓfiÚÎÔ˘˜
Djeãji sud
Sud za maloljetnike
¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÅÓËϛΈÓ
Capo d’accusa/Imputazione
J,dbytybt
é·‚ËÌÂÌËÂ
éÔÚÛÊ·‡, ÛÔÛÚÒÚ‚Ó Òۉ˿ ÔÓÓÚË
Dacweyn/hawlgelinta xeerbeegta 1. Dacweyn
2. Sharaxaada xaakimka ee xeerbeegta cadaynta ka dib
1. Cargo, acusación 2. Instrucciones del juez al jurado
Suçlama
1. Caùo buoäc toäi 2. Luaän toäi
Tribunale dei Minorenni
Cel pf vfkjktnybwb
ëÛ‰ ‰Îfl ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı (‰Ó 17 ÎÂÚ)
ëÛ‰ Á‡ χÎÓÎÂÚÌËÍÂ
Maxkamada Carruurta, marka laga saaro dacwadaha dilka
Juzgado de menores, tribunal de menores
Çocuk mahkemesi
Toøa thieáu nhi
C
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Okolnosti (oteÏavajuçe/olak‰avajuçe/opravdavajuçe)
Okolnosti (oteÏavajuçe, ublaÏavajuçe, olakotne)
¶ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ (ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜, ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈΤ˜)
Circostanze (aggravanti/attenuanti/giustificanti)
Jrjkyjcnb !jnt;yedfxrb#jktcyedfxrb#jghfdledfxrb@
é·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ (ÓÚfl„˜‡˛˘ËÂ/ÒÏfl„˜‡˛˘ËÂ/ÓÔ‡‚‰˚‚‡˛˘ËÂ)
éÍÓÎÌÓÒÚË (ÓÚÂʇ‚‡¿ÛÃÂ/۷·ʇ‚‡¿ÛÃÂ/Ó·ͯ‡‚‡¿ÛÃÂ)
Xaalladaha ka (sii darida/khafiifinta/sababaynta dabeecadaha gafaha)
Circunstancias agravantes/atenuantes/justificativas o explicativas
Durum (a©ırlaßtırıcı/hafifletici/açıklayıcı)
Hoaøn caûnh (laøm naëng hôn/laøm nheï/giaûm toäi)
Indirektni iskaz
Indicija, posredni dokazni materijal
ÅÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó¿ÁÔÓÙ·È
·fi ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ô‰ÂÈÎÙÈο
ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ÂӉ›ÍˆÓ
Prove indiziarie
Gjchtlyb ljrfpb
äÓÒ‚ÂÌÌ˚ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡
èÓÒ‰‡Ì ‰Ó͇Á, Ë̉ËÂÍÚ‡Ì ‰Ó͇Á
Caddayn aan ahayn mid toos uga
markhaati kacaysa dacwada
Pruebas circunstanciales, indirectas
Dolaylı delil
Baèng chöùng giaùn tieáp
C
31
CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE
Evidence which is not the direct
testimony of a person who witnessed
an event, but which is relevant and
enables the event to be inferred from
the circumstances.
CIRCUMSTANCES (AGGRAVATING/MITIGATING/EXTENUATING)
Aggravating – acts which increase the severity of an offence.
Mitigating – acts which lessen the severity of an offence.
Extenuating – acts which seek to explain or justify the conduct of an offender.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Gra∂ansko pravo
Gra∂ansko pravo
ÅÛÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ
Diritto civile
Uhfüfycrj ghfdj
É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó
É‡¨‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó
Sharciga madaniga ah
Derecho civil
Medeni hukuk
Daân luaät
Zahtjev
TuÏbeni zahtjev, traÏiti pravo
Å·›ÙËÛË, ·Í›ˆÛË, ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜
Rivendicazione
Asserzione
<fhf¥t> ghfdj yf...
í·ӂ‡ÌËÂ, ÔÂÚÂÌÁËfl, ËÒÍ
èÓ‰ÌÂÚË ÚÛÊ·Û, Ó‰¯ÚÂÚÌË Á‡ıÚ‚,
Ô‡‚Ó
Ashtako/dacwad
1. Demanda, reclamación,
reinvindicación 2. Alegato, afirmación
Hak talep etme
Ñoøi
Citat
Citat, navod
¶·Ú·ÔÌ‹
Citazione
Riferimento giurisprudenziale
Yfdtledf¥t yf ghtn[jlty ckexfå pf
rjå bvf gjlfnjwb dj celcrbnt pfgbcb
ëÒ˚Î͇ ̇ Ôˆ‰ÂÌÚ
燂Ӊ, ˆËÚ‡Ú
Tixraacida dacwad horay u dhacday
Cita jurisprudencial
Eski bir karara atıfta bulunma
Trích daãn
32
C
CITATION
The reference to a reported case, gives
the year, the volume of the law reports
and page number.
CIVIL LAW
Those laws which regulate the conduct
of individuals with each other by giving
individuals rights and responsibilities
which the law recognises and enforces.
If an individual’s rights are found by a
court to have been broken, that person
is entitled to some remedy from the
individual who breached the right. In
this way, the law provides relief, not
punishment.
CLAIM
The assertion of a right; an allegation.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Sistematska komisija
Komisija za klasificiranje zatvorenika
áÈÙÚÔ‹ ηٿٷ͢
Comitato di classificazione penitenziaria
Jl,jh pf uhegbhf¥t yf pfndjhtybwbnt
äÓÏËÒÒËfl ÔÓ Í·ÒÒËÙË͇ˆËË (Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı)
äÓÏËÒË¿‡ Á‡ Í·ÒËÙË͇ˆË¿Û
Guddiga kala-qorsheeya maxaabiista xabsiga
Comité de clasificación de presos
Hapishane güvenlik kurulu
UÛy ban xeáp loaïi
Sudski sluÏbenik
Sudski sluÏbenik
°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Cancelliere
Ita yf celcrfnf flvbybcnhfwbåf
ëÂÍÂÚ‡¸ ÒÛ‰‡
ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡
Shaqaalaha Maxkamada
Karaaniyada maxkamaddu waa saraakiisha maxkamadda
Secretario judicial, del juzgado / tribunal
Mahkeme müdürü
Thö kyù toøa aùn
C
33
CLASSIFICATION COMMITTEE
A committee within each prison that is responsible for making
decisions about security rating and placement of prisoners
within the prison system.
CLERK OF COURTS
Clerks of Court are officers of the Court. For a Clerk of Courts
to be appointed a Magistrate, he/she must first become a
qualified Barrister or Solicitor. The officer in charge of a
Magistrates’ Court or Children’s Court is (since 1 September
1990), referred to as the Registrar of the Magistrates’ Court.
Other officers may be appointed Deputy Registrars of the
Court.
Kolacionarska istraga
Istraga osobe koja prikuplja i uspore∂uje informacije
¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Inchiesta da parte del funzionario che collaziona le
informazioni
Bcnhfuf pf lf ct endhlfn gjlfnjwb pf rhbdbxyj ltkj b
cjvybntkyb kbwf
á‡ÔÓÒ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎfl
àÒÚ‡„‡ ÓÒÓ·Â ÍÓ¿‡ ÛÔÓ¨ۿ ÔÂÔËÒ ҇ ÓË„Ë̇ÎÓÏ
Xogta uu soo ururiyo. Xog-ururshuhu
Investigación realizada por el analista de tendencias e
indicios delictivos
¥statistikçinin yürüttü©ü inceleme
Truy taàm phoái kieåm tin
Kolacionar
Onaj koji prikuplja i uspore∂uje informacije
¶ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘
Funzionario che collaziona le informazioni all’interno della
polizia
Cgjhtledfx
ëÓÚËÓ‚˘ËÍ, ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂθ ËÌÙÓχˆËË
éÒÓ·‡ ÍÓ¿‡ ÛÔÓ¨ۿ ÔÂÔËÒ ҇ ÓË„Ë̇ÎÓÏ
Xog-ururshe
Analista de tendencias e indicios delictivos
Suç olayları istatistikçisi
Ngöôøi phoái kieåm tin
34
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
C
COLLATOR
A person receiving information from police members in the
street, in relation to crime trends, suspects or people in certain
locations. This information is processed by the collator and is
made available to all members of the police force.
COLLATOR’S INQUIRY
Inquiry by the collator in order to gather information with
regard to crime trends, suspects, etc.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Dosluh
Tajni sporazum, dosluh
™˘Ì·ÈÁÓ›·, Û˘ÓˆÌÔÛ›·
Collusione
Accordo fraudolento
Ljujdjh vtüe ldt kbwf lf ct yfintnb yf nhtnj bkb lf ct
bpvfvb celjn
í‡ÈÌ˚È Ò„Ó‚Ó
퇿ÌË ÒÔÓ‡ÁÛÏ
Mu’aamirad
Colusión, connivencia
Gizli anlaßma
Thoâng ñoàng
Preliminarni postupak
IstraÏni sudski postupak
¢È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ Û ‰›ÎË
Istruttoria
Procedimento preliminare
Gjxtnyf celcrf hfcghfdf
è‰‚‡ËÚÂθÌ˚ ÒÎÛ¯‡ÌËfl
èÂÎËÏË̇ÌÓ Ò‡ÒÎÛ¯‡øÂ
Qaadida Dacwada si go’aan looga gaaro
Vista preliminar de causa penal
Ön durußma
Thuû tuïc tieàn thaåm
C
35
COLLUSION
Arrangement by two people to do some act to injure another
person or deceive a court.
COMMITTAL PROCEEDINGS
Where a Magistrates’ Court hears evidence on an indictable
charge and decides whether the accused should be sent for
trial (also called a preliminary examination).
Nalog o dru‰tveno korisnom radu
Sudski nalog za izdrÏavanje kazne u zajednici
áÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ¤ÎÙÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ıËÙ›·˜
Sentenza di prestazioni comunitarie in libertà vigilata
Yfhtl,f pf hf,jnf dj pftlybwfnf
èË͇Á, Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛˘ËÈ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ·Î‡„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡
ê¯ÂøÂ Ó ·ÂÒÔ·ÚÌÓÏ ‰Û¯Ú‚ÂÌÓÏ ‡‰Û (Û ÓÔ¯ÚËÌË)
Amar ku salaysan bulshada oo maxkamadu goáamisay
Auto ordenando el cumplimiento de la sanción en la
comunidad
Íartlı serbest bırakma
AÙn leänh laøm coâng taùc coäng ñoàng
Obiãajno pravo
Obiãajno pravo (temelji se na pojedinaãnim sluãajevima)
áıÈÌÈÎfi ¢›Î·ÈÔ (∞ÔÌÔÏÔÁ›·)
Diritto comune (basato su precedenti)
Diritto consuetudinario
Jginj ghfdj
鷢 Ô‡‚Ó (Ô‡‚Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ̇ Ôˆ‰ÂÌÚ‡ı)
é·Ë˜‡¿ÌÓ Ô‡‚Ó (è‡‚Ó ÒÛ‰ÒÍËı Ôˆ‰Â̇ڇ)
Qaanuun Guud
Derecho consuetudinario inglés (derecho jurisprudencial,
formado por los precedentes judiciales)
Örf ve adetlere dayalı hukuk sistemi
Thoâng luaät (Luaät aùn leä)
36
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
C
COMMON LAW (CASE LAW)
The system of law originating in England as distinct from the
civil or Roman law and the canon or ecclesiastical law. The law
developed by the courts when deciding disputes between
people. It is not written down in a code, but is handed from
generation to generation through the record of judges’
decisions on particular cases. After white settlement of
Australia, this law became part of the Australian law and
developed its character within the framework of Australia’s own
legal system.
COMMUNITY BASED ORDER
An order made by a court pursuant to the Penalties And
Sentences Act 1985 whereby a person is released subject to
the supervision of the Office of Corrections. The order allows
flexibility in the type of service which may be asked of a
convicted person. A court may avail itself of any of these
options when sentencing.
1. Supervision.
2. Educational programmes.
3. Community based work.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
NadleÏnost i prinuda
Mjerodavnost i prisila
òηÓfiÙËÙ· Î·È ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜
Capacità e coercibilità a testimoniare
Lj,hjdjkyj b ghbyelyj cdtljxt¥t
è‡‚ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·flÁ‡Ú¸ ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ͇Á‡ÌËfl
燉ÎÂÊÌÓÒÚ Ë ÔËÒË·
Kabixi kara khasabna ku ah
Competencia testifical y obligación de declarar
Tanıklık yapma yükümlülü©ü
Naêng löïc vaø cöôõng cheá
Podnosilac tuÏbe
TuÏitelj
ÆËÓ˘Ù‹˜, ÂÓ¿ÁˆÓ
Querelante/Attore
Ne;bntk
àÒÚˆ
íÛÊË·ˆ
Dacwoode
Demandante
Davacı/ßikayetçi
Ngöôøi khieáu naïi
C
37
COMPLAINANT
A person who brings a claim against
another in the Magistrates’ court.
COMPETENCE AND COMPELLABILITY
All persons are, as a general rule, competent as witnesses and may be compelled
to give evidence and their attendance at court may be enforced by witness
summonses or subpoenas. An accused, however, cannot be compelled to give
evidence against himself, and husbands and wives are not compelled to give evidence
against each other.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Istovremeni kriviãni procesi
Sudski postupak u kojem se istovremeno saslu‰ava vi‰e kriviãnih djela
™˘ÓÂΉ›Î·Û˘ ÔÈÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ
Procedure penali concorrenti
Celcrb ghtnhtc yf gjdt√t j,dbytybåf pf ldt bkb gjdt√t kbwf
ÇÁ‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏ˚Â, Ô‡‡ÎÎÂθÌ˚ Òۉ·Ì˚ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡
ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Û ÍÓ¿ÂÏ Ò ËÒÚÓ‚ÂÏÂÌÓ Ò‡ÒÎÛ¯‡‚‡ ‚˯ Í˂˘ÌËı ‰Â·
Qaadis Dacwad dembiyeed oo isku mar dhacaysa
Procesos acumulados
¥ki veya daha fazla suçlunun aynı anda yargılanması
Phieân xöû hình söï cuøng löôït
Pregovaranje
Pomirenje
™˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜
Conciliazione
Gjvbhedf¥t ldt cnhfyb ghtl
ghfdyj ntkj
ëӄ·ÒËÚÂθÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ
åËÂøÂ, ÔÓÏËÂøÂ
Dhexdhexaadinta
Conciliación
Uzlaßtırma
Hoøa giaûi
38
C
CONCILIATION
Process where two parties in dispute
go to a third party to decide the matter.
The decision is not binding.
CONCURRENT CRIMINAL PROCEEDINGS
More than one criminal charge against 2 or more accused heard in the court.
CONCURRENT SENTENCES
The sentences for each individual offence are served at the
same time in prison or on a community based order.
CONTACT ORDER
An order by the Family Court (including a Magistrate) which
enables a parent without custody of a child of the marriage to
see the child at specified times or times agreed by the parents.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
C
39
Istovremene kazne
Istovremeno izdrÏavanje kazne
™˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÔÈÓ¤˜
Condanne concorrenti
Bcnjdhtvtyj bplh;edf¥t yf rfpyb
ê‡Á΢Ì˚ ڲÂÏÌ˚ ÔË„Ó‚Ó˚, ÓÚ·˚‚‡ÂÏ˚Â
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
á·Ë ÔÂÒÛ‰‡
Laba xukun oo isku mar la qaadanayo
Penas concurrentes
Birden fazla cezanın aynı anda infazı
AÙn cuøng löôït
Nalog o vi∂anju djece
Nalog o vi∂anju djeteta
áÓÙÔÏ‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ÁÔÓ¤· Ó· ‚ϤÂÈ ‹ Ó·
ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘
Ordine con cui si concede al genitore il diritto di visita ai figli
Celcrj htitybt pf ghbcnfg rjy ltwfnf
ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡ Ó ‰ÓÒÚÛÔ (Í ·ÂÌÍÛ)
ç‡ÎÓ„ Ó ‚˨‡øÛ ‰ÂÚÂÚ‡
Amarka la xiriirida ama arkida ilmaha ee waalidka
Orden judicial de derecho de visita
Çocukla görüß kararı
AÙn leänh thaêm con
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Kontradiktorno
Sporno
ÅÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌÔ˜/Ë/Ô, ·ÓÙÈ·Ú·ıÂÙÈÎfi˜
Contenzioso
Cgjhty
ëÔÓÌ˚È
ëÔÓÌÓ
Lagu muransan yahay
Contencioso
Hasımlı
Tranh tuïng
Zavisnost
Eventualnost, moguçnost doga∂anja
áÍ¿ÚÙËÛË, Û˘Ó¿ÊÂÈ· (ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ)
Contingenza
Dj ckexfå lf ...
çÂÔ‰‚ˉÂÌÌÓ ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó
ëÎÛ˜‡¿ÌÓÒÚ, ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓÒÚ
U-tooghaynta
Contingencia, eventualidad
Duruma ba©lı/ihtimal
Söï tuøy thuoäc
Nepo‰tovanje suda
Nepo‰tivanje suda
Å›ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ,
ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Oltraggio alla corte
Ytgjxbnedf¥t yf celjn
çÂÛ‚‡ÊÂÌËÂ Í ÒÛ‰Û
çÂÔÓ¯ÚÓ‚‡ø ÒÛ‰‡
Quursiga ama dhayalsiga amarka
maxkamadda
Desacato al tribunal
Mahkemeye hakaret
Khinh toøa
40
C
CONTEMPT OF COURT
The failure to obey a court order, or an
act which shows a disregard for the
authority of the court or judge. A
person held in contempt may face
imprisonment.
CONTENTIOUS
Controversy, in a struggle with each
other.
CONTINGENCY
That which awaits or depends on the
happening of an event.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Ugovor
Ugovor
™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ
Contratto
Ljujdjh
ÑÓ„Ó‚Ó
ì„Ó‚Ó
Caqdiga
Contrato
Kontrat/sözleßme
Hôïp ñoàng
Osuda
Progla‰enje krivim, osuda
ú·Ù·‰›ÎË, ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË
Condanna
Endhledf¥t yf dbyfnf> jceledf¥t
éÒÛʉÂÌËÂ, ÔËÁ̇ÌË ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË,
ÒÛ‰ËÏÓÒÚ¸
éÒÛ‰‡, Ôӄ·¯Âø Í˂ˈÂ
Dembi ku helid
Condena
Mahkumiyet/sabıka sicili
Tuyeân boá coù toäi
Sudski vje‰tak
Mrtvozorniãki sudac
¢ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ‚›·ÈÔ˘˜ ‹
‡ÔÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜, È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜
Coroner/Magistrato inquirente
Celbåf-bcktlybr !pf cvhnyb ckexfb@
äÓÓÌÂ, ÒΉӂ‡ÚÂθ, ‡Á·Ë‡˛˘ËÈ
ÒÎÛ˜‡Ë ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË
àÒÚ‡ÊÌË Òۉ˿‡ (Û ÒÎÛ˜‡¿Â‚Ëχ
ÌÂÔËӉ̠ÒÏÚË)
Qaaliga ama qaadiga baara sababta
dhimashada
Juez investigador de las causas de
muerte
Ölüm olaylarını sorußturan hakim
Quan toøa nghieäm thi (Toøa ñieàu tra
nguyeân nhaân töû vong baát thöôøng)
C
41
CONTRACT
An agreement enforceable at law. An
essential feature of a contract is an
exchange of promises between parties
to do or forbid from doing certain
specified acts. Generally, a contract
does not have to be in writing to be
enforceable. However, certain
contracts, eg., for the sale of land, must
be in writing to be enforceable.
CONVICTION
In a criminal matter, a person has been
found guilty of a charge if he/she has
been convicted and that notation is a
conviction.
CORONER
The Magistrate who conducts the
coronial inquiry, or inquest, into the
cause of a death. The Coroner may
commit a person for trial for causing a
death.
42
CORONER’S COURT
A special Magistrates’ Court which investigates sudden,
unexpected and/or violent death, eg., where there has been a
suspected murder, death in fires, plane crashes etc.,
conducting an inquest or inquiry into the cause of death to
determine whether any other person has contributed in some
way to the person’s death.
CORPUS DELICTI
The facts that constitute a criminal offence. The wrongful acts
that constitute the crime.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
C
Sud za vje‰taãenje
Sud suca istraÏitelja – mrtvozornika
ò·ÙÚÔ‰ÈΛÔ
Corpus Delicti
Corpus delicti
πÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜
Tribunale del coroner
Bcnhf;ty cel pf cvhnyb ckexfb
ëÛ‰ ÍÓÓÌÂ‡
àÒÚ‡ÊÌË ÒÛ‰
Maxkamadda Qaadiga ee baarta sababta dhimashada
Juzgado destinado a la investigación de las causas de
muerte
Ölüm olaylarını sorußturan mahkeme
Toøa ñieàu tra nguyeân nhaân töû vong baát thöôøng
Corpo del reato
Afrnb b jrjkyjcnb pf ghtrhijrjn bkb pkjcnjhcndj
ëÓÒÚ‡‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl
äÓÔÛÒ ‰ÂÎËÍÚË (‰Ó͇ÁÌË Ô‰ÏÂÚ)
Dhabta
Hechos constitutivos de delito
Suç olußturan hususların tümü
Yeáu toá caáu toäi danh
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Potkrepljujuçi dokazi
Potkrepljujuçi dokazni materijal
áȂ‚·›ˆÛË Ì Ӥ· ÛÙÔȯ›·
Conferma di prova testimoniale
Gjnrhtgf yf ukfdyjnj cdtljxt¥t
èÓ‰Ú‚ÂʉÂÌËÂ
èÓÚÍÂÔΩÛ¿ÛÃË ‰Ó͇Á
Caddayn madax banaan oo taageeraysa cadaynta
asaasiga ah
Corroboración
Do©rulayıcı delil
Baèng chöùng xaùc tín
Protuzahtjev
Protuzahtjev
ÅÓÙ··›ÙËÛË
Controquerela
Ghjnbd,fhf¥t !yf j,dbytnbjn rjy ne;bntkjn@
ÇÒÚ˜ÌÓ Ú·ӂ‡ÌËÂ
èÓÚË‚ÚÛÊ·‡
Mindimindi ku taaga (xuja-xuja ka horkeenid)
Reconvención, contrademanda
Karßı dava
Phaûn toá
C
43
CORROBORATION
Independent evidence which supports the main evidence. This
may be required when an affiliation order is sought (i.e.,
corroborative evidence to indicate that the defendant is the father
of the child), or when a decree of dissolution of marriage is
sought where the parties have continued to live under the same
roof. It is also required when a person under the age of 14 years
gives evidence to a Court in a criminal proceeding.
COUNTERCLAIM
A cross-action made by a defendant who alleges that he/she
has a claim or is entitle to relief or remedy against the plaintiff,
instead of being a separate action.
44
COUNTY COURT
The County Court is an intermediate court. It has jurisdiction to
hear civil proceedings where the claim does not exceed
$100,000 and all other claims – up to a limit of $50,000 e.g.,
damage of property, breach of contract, etc. It has jurisdiction
to hear and determine most indictable offences except:-
murder, attempted murder, treason, concealing treason and
offences specified to be tried only in the Supreme Court. It has
criminal jurisdiction to hear most indictable offences, with a
Judge sitting with a Jury of twelve. A single judge also has
jurisdiction to hear appeals from a Magistrates’ Court and the
Children’s Court.
COURIER OF DRUGS (CRIME)
A person either knowingly or unknowingly transports illegal
drugs usually from one country to another.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
C
OkruÏni sud
OkruÏni sud
ú¿Ô˘ÓÙ˘ úfiÚÙ
Prenosilac droge
Prenosilac droga
¢È·ÎÈÓËÙ‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ
Tribunale di secondo grado
Jrhe;ty cel
é·Î‡ÒÚÌÓÈ ÒÛ‰
éÍÛÊÌË ÒÛ‰
Maxkamada county Court-ka
Tribunal de jurisdicción intermedia
Bölge mahkemesi
Toøa trung caáp
Corriere di droghe/Stupefacenti
Ghtytcedfx yf lhjub
èÂ‚ÓÁ˜ËÍ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚
èÂÌÓÒË·ˆ ‰Ó„‡
Qaadaha daroogada
Persona que transporta drogas ilícitas
Uyußturucu madde kaçakçısı
Keû vaän chuyeån ma tuùy (toäi phaïm)
COURT
1. The place where disputes between people are decided by
applying the law.
2. The person (judge or magistrate) or persons (more than one
judge; a judge and jury) who decide disputes between people
by:
(a) accepting or rejecting evidence;
(b) applying the law;
(c) deciding upon a penalty or remedy.
COVENANT (CIVIL)
An agreement usually used in land law eg. agree not to put up
a dividing fence etc.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
C
45
1. Sud 2. Sudsko vijeçe
1. Sud 2. Sudsko vijeçe
¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
Corte/Tribunale
Cel
ëÛ‰, Á‡Ò‰‡ÌË ÒÛ‰‡
ëÛ‰
Maxkamad
Órgano jurisdiccional: tribunal, juzgado, corte
Mahkeme
Toøa aùn
Dogovor
Ugovor, klauzula ugovora, sporazum
™˘ÌʈÓËÙÈÎfi, Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ (¶ÔÏÈÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ)
Clausola contrattuale
Cgjujl,f
ëӄ·¯ÂÌË („‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ), Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÒÍÂÔÎÂÌÌÓÂ
Ô˜‡Ú¸˛
ì„Ó‚Ó, ÒÔÓ‡ÁÛÏ, Ó‰‰·‡ ÔÓ Û„Ó‚ÓÛ
Heshiiska badanaa loo isticmaalo sharciga dhulka
Pacto, convenio
Anlaßma/açıklama (tapu üzerinde)
Thoûa öôùc (daân söï)
46
CRIME REPORT
Report for police to use to record and distribute details of a
reported crime.
CRIMINAL LAW
Laws which regulate the conduct of individuals towards the
whole of society, the breach of which will be investigated by
the State (the police). The alleged offender is prosecuted in a
court on behalf of the State and, if the court decides that the
law has been broken, the offender is liable to punishment.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
C
Izvje‰taj o kriviãnom djelu
Izvje‰taj o kriviãnom djelu
ÅÓ·ÊÔÚ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜
Kriviãno pravo
Kriviãno (kazneno) pravo
¶ÔÈÓÈÎfi ¢›Î·ÈÔ
Rapporto di reato
Bpdtinfå pf rhbdbxyj ltkj
éÚ˜ÂÚ Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË
àÁ‚¯ڇ¿ Ó Í˂˘ÌÓÏ ‰ÂÎÛ
Warbixinta la xiriirta dembiga oo booliisku diiwaangeliyo
Informe sobre un delito
Suç raporu
Bieân baûn toäi phaïm
Diritto penale
Rhbdbxyj ghfdj
ì„ÓÎÓ‚ÌÓ Ô‡‚Ó
ä˂˘ÌÓ (͇ÁÌÂÌÓ) Ô‡‚Ó
Sharciga dembiga
Derecho penal
Ceza hukuku
Hình luaät
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
CROSS-EXAMINATION
When the prosecutor or the barrister for the accused asks
questions of a witness called to give evidence for the other
party. After the witness swears or affirms to tell the truth, he/she
is examined by the prosecutor or the barrister representing the
party who calls him/her to give evidence. The examination is
called examination-in-chief. He/she is then cross-examined by
the prosecutor or the barrister representing the other party in an
attempt to challenge the accuracy of his/her evidence. The first
prosecutor or the barrister may then re-examine the witness to
clarify any points raised during cross-examination.
CROWN
The position or office of the sovereign (King or Queen) as
distinct from the current occupant of that position. In Australia,
the Crown is represented by the Governor-General at the
Commonwealth level and by the Governor at the State level.
C
47
Unakrsno ispitivanje
Unakrsno ispitivanje
ÅÓÙÂͤٷÛË
Controinterrogatorio
Drhcntyj bcgbnedf¥t
èÂÂÍÂÒÚÌ˚È ‰ÓÔÓÒ
ì̇ÍÒÌÓ ËÒÔËÚË‚‡øÂ
Ka-kor-ka-wareeg
Repreguntas / contrainterrogatorio (Puerto Rico)
Tanı©ın durußmada sorgulanması
Chaát vaán baèng cöù
DrÏava
DrÏava
™Ù¤ÌÌ·, ¢ËÌfiÛÈÔ
Rheyf> rhfkcrf dkfcn> lh;fdyf dkfcn
ÇÂıӂ̇fl ‚·ÒÚ¸, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó
Ñʇ‚‡
Dawlada
El Estado, la Corona
Devlet/hazine
Vöông quyeàn
Autorità che rappresenta la corona
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Kumulativne kazne
Kumulativne kazne
ÅıÚÔÈÛÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ‹ ηٷ‰›Î˜
Condanne cumulative/Pene
cumulative
Tlyjgjlheuj bplh;edf¥t yf rfpyb
ëÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÔË„Ó‚ÓÓ‚, ͇̇Á‡ÌËÈ
äÛÏÛ·ÚË‚Ì ÔÂÒÛ‰Â
Kala-qaadida xukuma ku salaysan
xabsi ama bulsho
Penas acumulativas, acumuladas,
consecutivas
Birden fazla cezanın ardarda infazı
AÙn toång hôïp
Nadzor
Skrbni‰tvo
úÚ¿ÙËÛË, ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË
Affidamento/Detenzione
Cnfhfntkcndj
燉ÁÓ, Óı‡Ì‡, ‚ÁflÚË ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ
á‡Ú‚Ó, ˜Û‚‡ø ‰ÂˆÂ
Custodia, protección judicial,
detención, cárcel
Velayet/koruma/gözaltı
Giaùm hoä
DrÏavni tuÏilac
Javni tuÏilac
¢ËÌfiÛÈÔ˜ ηًÁÔÚÔ˜
Pubblico Ministero
Pubblica accusa
Lh;fdty j,dbybntk
èÓÍÛÓ ÔÓ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Ï ‰Â·Ï
äÛÌÒÍË ¿‡‚ÌË ÚÛÊË·ˆ
Matalaha dawlada
Fiscal
Baßsavcılık
Coâng toá vieân chính phuû
48
C
CROWN PROSECUTOR
A barrister who is engaged to
prosecute criminal cases on behalf of
the Crown.
CUMULATIVE SENTENCES
The sentences served one after the
other in prison or on a community
based order.
CUSTODY
Used generally to denote the right of
control or possession of a person or
thing: guardianship of a child or
imprisonment of a criminal. (NB)
Custody is not the same as
Guardianship.
Masuuliyada
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Od‰teta
Od‰teta
1. á·ÓfiÚıˆÛË ˙ËÌÈ¿˜ ‹ ·ÒÏÂÈ·˜
2. ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË
Risarcimento danni
Intnf
ì·˚ÚÍË, Û˘Â·
鉯ÚÂÚ‡
Dhibta dhibanaha/magdhowga
Indemnización por daños y perjuicios
Tazminat
Khoaûn boài thöôøng thieät haïi
De Facto
De facto
1. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
2. ∞ÙÂ Ê¿ÎÙÔ
Convivenza
Dceiyjcn !lt afrnj@
1. î‡ÍÚ˘ÂÒÍË 2. É‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ ·‡Í
Ñ هÍÚÓ (‚‡Ì·‡˜ÌÓ)
Guur aan sharciga waafaqsanayn
1. De hecho 2. Pareja de hecho
Nikahsız birlikte olma
Vôï choàng khoâng hoân thuù
Presuda
Presuda
¢ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË
Ordine/Sentenza di divorzio
Celcrf jlkerf
èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ, ¯ÂÌË ÒÛ‰‡
é‰ÎÛ͇, ¯ÂøÂ, ÔÂÒÛ‰‡, ‰ÂÍÂÚ
Go’aanka maxkamadda ee xiriira
furiinka
Sentencia, fallo, auto, declaración
Karar
Phaùn quyeát
D
49
DAMAGES
1. The money claimed as relief from
the cause of action litigated by a person
who alleges that he/she has suffered a
loss as the result of the unlawful
action(s) of another person.
2. The money awarded to a plaintiff or
complainant by a court to compensate
for the loss suffered as the result of the
unlawful action(s) of another person.
DE FACTO
1. In fact; in reality. For example, a
marriage relationship not recognised or
established according to law.
2. A partner in such a marriage.
DECREE
An order of a court pronounced after
the hearing of a suit, usually referring
to a divorce.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
i konaãna
i konaãna presuda
πÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË Â› ‰È·˙˘Á›Ô˘
Sentenza definitiva di divorzio
Htitybtnj pf hfpdjl yf ,hfrjn
cnfyedf ghfdjcbkyj
éÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ ¯ÂÌËÂ Ó ‡Á‚Ó‰Â,
ÔÓÒΠÍÓÚÓÓ„Ó ÒÚÓÓÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ÒÌÓ‚‡
ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸Òfl ·‡ÍÓÏ
Ë Ô‡‚ÓÒ̇Ê̇
Isfurid rasmi ah
Sentencia firme (o definitiva) de
divorcio
Kesinleßmiß karar
vaø vónh vieãn
Dokument
Isprava, dokument
™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Ú¿ÍË, Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ
Atto legale
Bpdhity ljrevtyn
ÑÓÍÛÏÂÌÚ ÒÍÂÔÎÂÌÌ˚È Ô˜‡Ú¸˛
∑‡‚̇ ËÒÔ‡‚‡, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Û„Ó‚Ó
Dukuminti qoran, saxiixan, xiran oo
la gaarsiiyo cidda ay khusayso
Escritura
Senet/resmi belge
Chöùng thö
Uslovna presuda
Uvjetna presuda u brakorazvodnoj
parnici
¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Â› ‰È·˙˘Á›Ô˘
Sentenza provvisoria di scioglimento
di matrimonio
Htitybt pf eckjdty hfpdjl yf
,hfrjn
èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ó ‡Á‚Ó‰Â, ÛÒÎÓ‚ÌÓÂ
¯ÂÌË ÒÛ‰‡
ìÒÎӂ̇ ÔÂÒÛ‰‡ Û ·‡ÍÓ‡Á‚Ó‰ÌÓ¿
Ô‡ÌˈË
Go’aanka burinta guurka
Sentencia provisional de divorcio
Geçici karar
Quyeát ñònh ly hoân taïm thôøi
50
D
DECREE NISI
A conditional order by the Family Court
that the marriage of 2 parties is
dissolved.
AND ABSOLUTE
The order becomes final and parties
can marry after 1 month and 1 day.
DEED
A written document which is signed,
sealed and delivered.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Jednostrani pismeni ugovor
Dokument o promjeni imena
ÆÔÓÔÌÂÚ‹˜ Ú¿ÍË (·ÏÏ·Á‹˜
ÔÓfiÌ·ÙÔ˜)
Atto unilaterale
Ljrevtyn ltrf kbwtnj uj
ghjvtybkj bvtnj
é‰ÌÓÒÚÓÓÌÌËÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ,
ÒÍÂÔÎÂÌÌ˚È Ô˜‡Ú¸˛
ÑÓÍÛÏÂÌÚ Ó ÔÓÏÂÌË ËÏÂ̇
Dukuminti sheegaya in qof qaatay
magac kale
Escritura acreditativa de cambio de
nombre por declaración unilateral de
voluntad
¥sim de©ißtirme belgesi
Chöùng töø ñoåi teân
Navod o neplaçenom dugu
Zahtjev za plaçanje duga
úÏ‹ÛË ÁÈ· ÌË ÂÎÏ‹ÚˆÛË
˘Ô¯ÚÂÒÛˆ˜
Citazione per inadempienza
Celcrf gjrfyf pfhflb ytdhfnty ljku
ëۉ·̇fl ÔÓ‚ÂÒÚ͇ Á‡ Ì‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚, ÔÓ‚ÚÓÌ˚È ‚˚ÁÓ‚ ‚ ÒÛ‰
èÓÁË‚ Á‡ ÔÓ‚‡Ã‡¿ ‰Û„‡
U yeerid ka dib marka qof fulin
waayo amar ahaa inuu lacag bixiyo
Notificación de demanda por impago
de deuda
Borç davası celbi
Leänh toøa yeâu caàu traû nôï
Advokat odbrane
Odvjetnik (Advokat) obrane
™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘
Avvocato difensore
<hfybntk
ᇢËÚÌËÍ, ‡‰‚ÓÍ‡Ú ÓÚ‚ÂÚ˜Ë͇
ĉ‚ÓÍ‡Ú Ó‰·‡ÌÂ
Qofka ama qolada difaacaysa garta
Abogado defensor
Savunma avukatı
Traïng sö beân bò
D
51
DEED POLL
A document which shows that a person
has assumed a new name.
DEFAULT SUMMONS
A summons which alleges that the
debtor/defendant has failed to pay
money due and owing for certain
causes of action.
DEFENCE COUNSEL
Also called defendant’s barrister,
solicitor or legal representative. He/she
conducts the defendant’s case in court.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Zakleti svjedok
Izjavitelj
Æ¿ÚÙ˘Ú·˜ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ ÂÓfiÚΈ˜
Chi fa una deposizione/Teste
Bpåfdbntk !gjl pfrktndf@
ë‚ˉÂÚÂθ, ‰‡˛˘ËÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Â
ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ
ч‚‡Î‡ˆ ËÁ¿‡‚ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ
Qofka saxiixa afadayfitka
Declarante, deponente
Yeminli beyanda bulunan kißi
Ngöôøi laäp tôø khai höõu theä
Deportacija
Deportacija
Å¤Ï·ÛË
Deportazione
Ghjnthedf¥t jl ptvåfnf
Ç˚Ò˚Î͇
ÑÂÔÓÚ‡ˆË¿‡, ÔÓÚÂË‚‡øÂ
Ka saarid ama ka dhoofin wadan
Expulsión del país, deportación
Sınırdıßı etmek
Truïc xuaát
OptuÏeni
TuÏenik, optuÏenik, okrivljeni (u
gra∂anskoj parnici)
ú·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜
Accusato/Imputato
J,dbytn
èÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚È, ÓÚ‚ÂÚ˜ËÍ
éÔÚÛÊÂÌË, ÓÔÚÛÊÂ̇ ÒÚ‡Ì‡
Is-difaacaha/dacwaysanaha
Qofka dacwadda loo haysto
Demandado, acusado
Davalı
Bò caùo/Bò ñôn
52
D
DEFENDANT
A person against whom an action,
information or other civil proceeding is
brought; also a person being charged
with an offence.
DEPONENT
The person who swears or affirms an
affidavit.
DEPORTATION
To expel someone from a country.
D
53
DEPOSITION
A statement on oath of a witness in a
judicial proceeding which is taken
down in writing.
DETERRENCE
A factor taken into account by a Court
when sentencing an offender to
discourage the repetition of similar acts
either by the offender or by others.
DISCRETION
A court’s right to exercise personal
judgment.
Naho∂enje
Slobodna volja
¢È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·
Discrezione
Celjn htifdf cgjhtl cdjt
cjuktledf¥t
ìÒÏÓÚÂÌËÂ
ëÎӷӉ̇ ÓˆÂ̇
Awood gaar-ahaneed
Discrecionalidad, discreción
Mahkemenin takdir hakkı
Tuøy yù
Pismeni iskaz pod zakletvom
Pismeni iskaz pod prisegom
(zakletvom)
`áÓÔÚÎË Î·Ù¿ıÂÛË
Deposizione/Testimonianza
Bpåfdf gjl pfrktndf
èËÒ¸ÏÂÌÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ
àÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ
Qoraalka lagu dhaariyo markhaantiga
Declaración jurada y por escrito
Yeminli ifade
Cung töø höõu theä
Odvraçanje
Odvraçanje
ÅÔÙÚÂÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ, ·ÔÙÚÔ‹
ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ
Fattore deterrente
Pfgkfiedf¥t> jldhf√f¥t
ë‰ÂÊË‚‡˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚Ó
ä‡Êø‡‚‡ø Á‡ ÔËÏÂ ‰Û„Ëχ
Ka hortegid
Disuasión, efecto disuasivo
Caydırıcı olma özelli©i
Raên ñe
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
OptuÏeniãka klupa
OptuÏeniãka klupa
á‰ÒÏÈÔ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘
Banco degli imputati
J,dbytntkyf rkegf
ë͇ϸfl ‰Îfl ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚ı
éÔÚÛÊÂÌ˘͇ ÍÎÛÔ‡
Barta dacweysanaha ee maxkamada
Banquillo de los acusados
Sanık yeri
Vaønh moùng ngöïa
Zabrana voÏnje nekoj osobi
Oduzimanje vozaãke dozvole
ÅÊ·›ÚÂÛË ·‰Â›·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘
Sospensione della patente di guida
Interdizione dalla guida
Pf,hfyf pf djpt¥t
ã˯ÂÌË Ô‡‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ
é‰ÛÁËχø ‚ÓÁ‡˜Í ‰ÓÁ‚ÓÎÂ
Laysan ka qaadid
Inhabilitación para conducir
Sürücü belgesinin iptal edilmesi
Töôùc quyeàn laùi xe
Darovnica
Darovnica, dispozicija
¢È¿ıÂÛË (‰È· ‰È·ı‹Î˘)
Disposizione testamentaria
Hfcgjkfuf¥t cj bvjn jcnfdty cj
ntcnfvtyn
ê‡ÒÔÓflÊÂÌË (ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ)
ê‡ÒÔÓ·„‡øÂ, ÓÚۨ˂‡øÂ
Nadaamin
Traspaso, enajenación, transferencia,
disposición testamentaria
Mirastan sa©lanan yarar
Caùch giaûi quyeát
54
D
DOCK
The enclosure in court in which the
accused is placed during his trial.
DISPOSITION
Bestowal by deed or will.
DISQUALIFICATION OF A
PERSON TO DRIVE
Where a person does not have a
licence or their previous licence has
been cancelled, that person is
disqualified from driving for a period
of time.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Prebivali‰te
Prebivali‰te
πfiÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜
Domicilio
Gjcnjåfyj vtcnj yf ;bdtt¥t
èÓÒÚÓflÌÌÓ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂθÒÚ‚‡
è·˂‡Î˯ÚÂ
Meesha qofku degan yahay
Domicilio
Sürekli oturdu©u yer
Nôi cö nguï
Dvostruki rizik
ÅÚ¯‹ ‘‰ÈÏ‹˜ ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢Û˘’, ÙÔ ·Î·Ù·‰›ˆÎÙÔ ÁÈ· ·‰›ÎËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ó·
ÚfiÛˆÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÈηÛÙ›
Principio che vieta il doppio processo per lo stesso reato
Gjdnjhyj celt¥t pf bcnj ltkj
êËÒÍ ‰‚‡Ê‰˚ ÔÓÌÂÒÚË Û„ÓÎÓ‚ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ ÊÂ
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ
燘ÂÎÓ Í˂˘ÌÓ„ Á‡ÍÓ̇ ÔÓ ÍÓ¿ÂÏ Ò ÓÒÓ·Ë Ì ÏÓÊ ÒÛ‰ËÚË Á‡ ËÒÚÓ ‰ÂÎÓ Á‡
ÍÓ¿Â ¿Â ÔÂÚıÓ‰ÌÓ Ôӄ·¯Â̇ Ì‚ËÌÓÏ ËÎË ÍË‚ÓÏ
Dib looguma noqdaan
Excepción de cosa juzgada
Aynı suçtan tekrar yargılanamamak
Chæ bò xöû toäi moät laàn
D
55
DOMICILE
The place where a person has his or
her legal home – therefore the place
which determines the legal system
relevant to that person; usually the
place of permanent residence.
DOUBLE JEOPARDY
Principle that a person cannot be tried for a crime for which they have already been
acquitted or convicted.
Naãelo neosu∂ivanja dvaput za isto djelo ili za koje je osoba bila oslobo∂ena
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Prinuda
Prisila
áÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜, ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ‚›·˜
Coercizione
Gjl ghbyelf
èËÌÛʉÂÌËÂ
èËÌÛ‰‡, ÔËÒË·
Ku-sandulayn
Coacción
Zor kullanma
Cöôõng baùch
DeÏurni advokati
Odvjetnik na duÏnosti
¢ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜
Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ∞ÔÌÈ΋˜ ÇÔËı›·˜
Servizi legali gratuiti da parte di
avvocati d’ufficio
Eckeub jl fldjrfnjn yf ljk;yjcn
ìÒÎÛ„Ë ‰ÂÊÛÌÓ„Ó ‡‰‚Ó͇ڇ
ÑÂÊÛÌË ‡‰‚Ó͇Ú
Adeegyada garyaqaanka shaqada ku
jira
Asistencia jurídica gratuita prestada
por el abogado en turno de oficio
Nöbetçi avukat hizmeti
Dòch vuï luaät sö tröïc
VoÏnja pod uticajem alkohola
VoÏnja pod utjecajem alkohola
µ‰‹ÁËÛË ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ·
·ÏÎÔfiÏ/Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ
Guida in stato di ubriachezza
Djpt¥t gjl dkbåfybt yf fkrj[jk
ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ÔÓ‰
‚ÎËflÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl
ÇÓÊø‡ ÔÓ‰ ÛÚˈ‡¿ÂÏ ‡ÎÍÓıÓ·
Gaari wadid adoo cabsan
Conducir bajo los efectos del alcohol
Alkollü araç kullanmak
Uoáng röôïu laùi xe
56
D
DRINK AND DRIVE
To drive under the influence of
intoxicating liquor or of a drug.
DURESS
To compel a person to perform an act
against their own will – either by
physical assault on their person, or
someone else.
DUTY LAWYER SERVICES
Usually provided by the Legal Aid
Commission of Victoria. A lawyer is
present at court to represent and
advise people (usually in criminal
matters) free of charge in pleas of guilty
and bail applications.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Pravo kori‰tenja
Pravo kori‰tenja tu∂eg posjeda
¢Ô˘Ï›·
Servitù/Diritto d’uso
Ghfdj yf rjhbcnt¥t neüf ptvåf
ëÂ‚ËÚÛÚ, Ô‡‚Ó Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ˜ÛÊËÏ ÁÂÏÂθÌ˚Ï
Û˜‡ÒÚÍÓÏ
è‡‚Ó ÍÓ˯ÃÂø‡ Úۨ„ ÔÓÒ‰‡
Xuquuq dhul kale lagu leeyahay
Servidumbre (de uso)
Arsa üzerinde boß bırakılması gereken
bölüm
Quyeàn vaøo ñaát ngöôøi khaùc laøm chuû
Proces protjerivanja
DeloÏacija, izgon
AÁˆÁ‹ ¤ÍˆÛ˘
Causa o procedura di esproprio/
sfratto
Bcnthedf¥t jl bvjn
àÒÍ Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‚·‰ÂÌËfl
̉‚ËÊËÏÓÒÚ¸˛
àÒÚÂË‚‡øÂ, ÔÓÚÂË‚‡øÂ
Bilaabida fal sharci/maxkamadeed si
loo hello yeelashada kantaroolida
guri/dhul
Acción posesoria, diligencias de
lanzamiento/desahucio/desalojo
Tahliye davası
Thuû tuïc truïc xuaát
Pronevjera
Utaja, pronevjera
™ÊÂÙÂÚÈÛÌfi˜, ηٿ¯ÚËÛË Í¤Ó˘
ÂÚÈÔ˘Û›·˜
Appropriazione indebita
Ghjytdthf
èËÒ‚ÓÂÌË ËÎË ‡ÒÚ‡Ú‡ ˜ÛÊÓ„Ó
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡
èÓÌ‚Â‡, ÛÚ‡¿‡
Xatooyo xoola dadweyne
Desfalco, malversación de fondos
Zimmete geçirme
Bieån thuû
E
57
EASEMENT
A right over land belonging to another.
Eg., sewerage pipes on land –
easement prevents construction.
EJECTMENT PROCEEDINGS
To commence court/legal action to gain
control of property/land. Usually starts
by getting person/company out of
property.
EMBEZZLEMENT
When a worker receives
property/money for their employer and
converts it for their own use.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Ulazna dozvola
Ulazna dozvola
`A‰ÂÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘ (Û ¯ÒÚ·)
Permesso di entrata nel paese
Jlj,htybt pf dktp
ê‡Á¯ÂÌË ̇ ‚˙ÂÁ‰
ì·Á̇ ‰ÓÁ‚Ó·
Ogolaanshaha wadan gelida
Permiso de entrada
Giriß izni
Giaáy nhaäp caûnh
DuÏniãka garancija
Jamstvo za dug
¢›Î·È˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ
Privilegi o garanzie immobiliari
Ufhfywbåf pf ljku pf rjå yt t
pfkj;ty bvjn
ÑÓ΄ӂÓ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÂ
̇ Ô‡‚ ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË
ì„Ó‚Ó̇ Á‡ÎÓ„‡
Rahmad u dhiganta
Afectación (de bienes) en garantía de
pago
Borç garantisi
Theá chaáp coâng baèng baûo ñaûm nôï
Sastavljanje porote
Imenovanje porote
™˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓfiÚΈÓ, ÔÚ›˙ˆ
ÂÓfiÚÎÔ˘˜
Comporre una giuria
Cjcnfdedf¥t gjhjnf
ÇÍβ˜ÂÌË ‚ ÒÔËÒÍË ÔËÒflÊÌ˚ı
Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ
àÏÂÌÓ‚‡ø ÔÓÓÚÂ
Hawlgelinta xeerbeegta
Constitución del jurado
Jüri heyetini seçme ißlemi
Tuyeån choïn boài thaåm ñoaøn
58
E
EMPANELLING OF JURY
The process of selecting a jury where
the judge’s associate selects a card
from a box containing names from the
jury pool, reads the name of the
potential juror, and if not challenged by
the accused or asked to stand aside by
the Crown, the juror then takes his seat
in the jury box.
ENTRY PERMIT
Permission to enter into the country.
(Usually Migration Act). Permission to
enter into land.
EQUITABLE CHARGES
A security for a debt where the lender
does not get the legal estate.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Jednakopravnost
Praviãnost i nepristranost
™‡ÛÙËÌ· ‰Èη›Ô˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡
ÙÔ˘ ÂıÈÌÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘
Principio della Parità
Ghfdbxyjcn> ytghbcnhfcyjcn
è‡‚Ó ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË
è‡‚˘ÌÓÒÚ Ë ÌÂÔËÒÚ‡ÒÌÓÒÚ
Xaq u sinaanta
Derecho de equidad, basado en la
justicia natural
Eßit/adil
Söï coâng baèng theo luaät coâng baèng
DeloÏacija
Protjerivanje s posjeda putem suda
`E͈ÛË
Sfratto
Bcnthedf¥t rbhf∑bb
Ç˚ÒÂÎÂÌËÂ
àÁ·‡ˆË‚‡øÂ
Ka saarid
Desahucio, desalojo, lanzamiento
Tahliye/çıkarma
Ñuoåi nhaø
Dokazi
Iskaz, dokazni materijal
Afi‰ÂÈÍË, ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›·
Testimonianza/prova/deposizione
Ljrfp> cdtljxt¥t> ljrfpty
vfnthbåfk
ÑÓ͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÔÓ͇Á‡ÌËÂ, ÛÎË͇
ÑÓ͇Á, ËÒ͇Á
Caddayn
Pruebas, medios de prueba, pruebas
documentales, testimonio
Delil/kanıt
Baèng chöùng
E
59
EQUITY FAIRNESS
A system of legal rules developed from
about the Middle Ages in England to
modify the harshness of the Common
Law. Refers mainly to civil
proceedings.
EVICTION
Action to have persons/company to
leave rented premises.
EVIDENCE
Anything which is allowed by a court to
be presented to it by one of the parties
involved in the case before the court to
prove a fact upon which their case
relies. It may be verbal or written and it
may or may not be accepted by the
court as proof. Admission of evidence
is controlled by the laws of evidence
and rules of court.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Ex gratia
Ex gratia, besplatno
áÎ ¯¿ÚÈÙÔ˜
Senza obbligo/Per favore
Jl ,kfujlfhyjcn
ÅÂÒÔ·ÚÌÓ, ·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ
ÅÂÁ Ô‡‚Ì ÔËÒËÎÂ, ·ÂÒÔ·ÚÌÓ
Asxaan fal
A título gratuito
Zorunlu olmaksızın yapılan yardım
Vì thieän yù
Ex Parte
Ex parte, jednostrano
MÔÓÔÌÂÚÒ˜
Processo unilaterale/Processo In
contumacia
Dj jncecndj yf lheufnf cnhfyf
é‰ÌÓÒÚÓÓÌÌËÈ, Á‡fl‚ÎÂÌËÂ
҉·ÌÌÓ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË Ó‰ÌÓÈ
ÒÚÓÓÌ˚
ì ËÌÚÂÂÒÛ ¿Â‰Ì ÒÚ‡ÌÂ,
¿Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÓ
Cid dana ku leh
En ausencia de la parte demandada,
o a instancias de terceros
Tek taraflı dava (di©erinin gıyabında)
Ñôn phöông
Prvi iskaz
Iskaz svjedoka
EͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú·
Testimonianza preliminare prima del
controinterrogatorio
Cdtljxt¥t ghtl lf gjxyt drhcntyj
bcgbnedf¥t
àÁ̇˜‡Î¸Ì˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl, ‰‡ÌÌ˚ ‰Ó
ÔÂÂÍÂÒÚÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ Ë Ú.‰.
É·‚ÌË ‰Ó͇Á, „·‚ÌË Ò‚Â‰ÓÍ
Caddaynta ugu horaysa
Testimonio prestado durante el
primer interrogatorio directo
Tanı©ın ilk ifadesi
Baèng chöùng chuû yeáu
60
E
EVIDENCE IN CHIEF
Initial evidence given by a witness
before any cross-examination etc.
EX GRATIA
As a matter of favour. An act done
when there is no obligation. Usually in
the form of a payment of money to
remedy some act or omission which
may have resulted in hardship had the
payment not been made.
EX PARTE
Of the one part. An application made
ex parte is made by one party only (i.e.,
in the absence of the other party) or
may be made by an interested person
who is not a party.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Ex Nuptial
Ex nuptial, vanbraãno
áÍÒÁ·ÌÔ, ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘
Extraconiugale
Djy,hfxty
ÇÌ ·‡Í‡
LJ̷‡˜ÌÓ
Ka baxsan guurka
Fuera del matrimonio,
extramatrimonial
Evlilik dıßı
Ngoaïi hoân
Ispitivanje (prvo, unakrsno, dodatno)
Ispitivanje (prvo, unakrsno, dodatno)
áͤٷÛË 1. EͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· 2. AÓÙÂͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· (·fi ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘
·ÓÙ›‰ÈÎÔ˘) 3. E·ÓÂͤٷÛË
Interrogatorio di un teste/Interrogatorio in contradditorio/Riesame del teste
dopo il controinterrogatorio
Bcgbnedf¥t> djdtlyj bcgbnedf¥t> drhcntyj bcgbnedf¥t> gjdnjhyj
bcgbnedf¥t
ÑÓÔÓÒ (҂ˉÂÚÂÎfl/ÔÂÂÍÂÒÚÌ˚È/ÔÓ‚ÚÓÌ˚È)
àÒÔËÚË‚‡ø (҂‰Ó͇ Ó‰ ÒÚ‡Ì ÍÓ¿‡ ¿Â ÔÓÁ‚‡Î‡ ҂‰Ó͇/ Û̇ÍÒÌÓ
ËÒÔËÚË‚‡øÂ/ ÔÓÌÓ‚Ó ËÒÔËÚË‚‡øÂ)
Interrogatorio directo/repreguntas, contrainterrogatorio/segundo interrogatorio
directo
Sorgulama
Thaåm vaán (chuû yeáu/chaát vaán/thaåm vaán laïi)
E
61
EX NUPTIAL
Out of marriage.
EXAMINATION (IN CHIEF/CROSS/RE-)
In chief: When a solicitor/barrister asks questions of a witness called to give evidence
for their own client.
Cross: When a solicitor/barrister asks questions of a witness called to give evidence
for the other party.
Re: Examination (Questions) after cross examination of a witness by a party for whom
they were called related to matters arising out of cross examination.
Waxweydiinta iyo ka-kor-ka-wareega
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Dokazni materijal
Dokazni materijal
πÂÎÌ‹ÚÈÔ, ÂÈÛÙ‹ÚÈÔ
Documento o oggetto esposto in
giudizio
Ljrfpty vfnthbåfk
Ç¢ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó
ÑÓ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î
Soo bandhigid
Documento u objeto presentados y
admitidos como medio de prueba,
pieza de convicción
Delil, kanıt
Tang vaät
Struãni svjedok
Struãni svjedok-vje‰tak
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒ̈Ó, ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜
Perito legale
Dtinfr
ë‚ˉÂÚÂθ-˝ÍÒÔÂÚ
ǯڇÍ
Khabiirka maxkamadda
Perito (llamado a emitir dictamen
ante un tribunal)
Bilirkißi tanık
Nhaân chöùng chuyeân moân
Izuzeçe
Izuzetak
áÍ·›ÚÂÛË, ··ÏÏ·Á‹
Esonero
Bcrkexedf¥t
àÒÍβ˜ÂÌËÂ, θ„ÓÚ‡, ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂ
àÁÛÁËχøÂ, ÓÒÎÓ·‡¨‡øÂ
Laga saaray
Exención
Muafiyet/ayrı tutma
Ñaëc mieãn
62
E
EXEMPTION
Excluding.
EXHIBIT
A document or thing produced for the
inspection of the court or shown to a
witness.
EXPERT WITNESS
A person called to give expert evidence
during a court case, eg., a doctor,
surgeon, handwriting expert.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Pokajanje
Pokajanje i namirenje
áÍÈϤˆÛË, ÂÍÈÏ·ÛÌfi˜
Espiazione
Gjghfdrf
àÒÍÛÔÎÂÌËÂ, Á‡„·ÊË‚‡ÌË (‚ËÌ˚)
䇿‡øÂ
Wax ka bedelid
Expiación
Suçunu affettirme
Söûa ñoåi
Iznu∂ivanje
Ucjena, iznu∂ivanje
E΂ȷÛÙÈ΋ ·fiÛ·ÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ
Estorsione
Bpyeledf¥t bvjn bkb gfhb
Ç˚ÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚Ó
àÁÌۨ˂‡øÂ
Baad
Extorsión, concusión
Haraç alma
Toáng tieàn
Izruãenje
Izruãenje
`EΉÔÛË (ÂÁÎÏËÌ·Ù›· ‹
ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û ¿ÏÏË ¶ÔÏÈÙ›·)
Estradizione
Ghtlfdf¥t yf ghtcnfgybr yf lheub
yflkt;yb jhufyb
Ç˚‰‡˜‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û
Îˈ‡, ̇ۯ˂¯Â„Ó Á‡ÍÓÌ˚ ˝ÚÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡
àÁۘ˂‡øÂ, ÂÍÒÚ‡‰ËˆË¿‡
Dib u celin
Extradición
Suçlunun iadesi
Daãn ñoä
E
63
EXPIATION
To make amends.
EXTORTION
Anyone who uses his/her position to
take property/money which is not due
from another.
EXTRADITION
Legal Process, where a person accused
of a criminal offence in one jurisdiction
(eg., State) and who has come into
another jurisdiction (State) is
surrendered by authorities from the
second jurisdiction to authorities where
the criminal offence occurred.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Punomoçnik
Povjerenik
£ÂÌ·ÙÔʇϷη˜, ηٷÈÛÙÂ˘Ì·ÙÔ‰fi¯Ô˜
Fiduciario
Ljdthtybr
ÑÓ‚ÂÂÌÌÓ ÎˈÓ
èÓ‚ÂÂÌËÍ
Waajibaadka qof ku leeyahay qofka kale
Fiduciario
Güvenilen kimse/vekil
Ngöôøi thuï thaùc taøi saûn
Te‰ko kriviãno djelo
Te‰ko kriviãno djelo
ú·ÎÔ‡ÚÁËÌ·
Crimine/Delitto/Reato grave
Pkjcnjhcndj
ì„ÓÎÓ‚ÌÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË (ÚflÊÍÓÂ)
í¯ÍÓ Í˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ
Dembi weyn oo khatara
Delito grave, crimen
A©ır suç
Troïng toäi
64
F
FELONY
Traditionally, the most serious offences such as murder,
manslaughter, rape and treason were called felonies. Less
serious offences were called misdemeanours. The introduction
of the Crime (Classifications of Offences) At 1981 abolished
these terms. The most serious offences are now known as
Serious Indictable Offences and the lesser offences are known
as Indictable Offences and Summary Offences. Although the
term has been abolished by statute, lawyers are sometimes in
the habit of referring to serious indictable offences as felonies.
FIDUCIARY
The relationship of one person to another, where the first
person is bound to exercise rights and powers in good faith for
the benefit of the other. A person who holds a position of trust
– banker, solicitor, etc.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Otisci prstiju
Otisci prstiju
¢·ÎÙ˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·
Impronte digitali
Jngtxfnjwb yf ghcnbnt
éÚÔ˜‡ÚÍË Ô‡Î¸ˆÂ‚
éÚËÒ‡Í ÔÒÚË¿Û
Fara-qaadis
Huellas dactilares o digitales
Parmak izi
Daáu tay
Forensiãki dokazi
Dokazi sudske medicine
AÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ‰ÈηÓÈ΋˜
‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜
Prove di perizia legale
Ljrfpyb vfnthbåfkb jl celcrf
vtlbwbyf
ëۉ·ÌÓ-ωˈËÌÒ͇fl ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡
ÑÓ͇ÁË ÒÛ‰Ò͠ωˈËÌÂ
Aqoonta cilmiyeed oo lagu baro farta
ama raadka
Dictamen emitido por médico
forense
Adli tıp delilleri
Baèng chöùng phaùp y
Sudska medicina
Sudska medicina
I·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË
Medicina legale
Celcrf vtlbwbyf
ëۉ·ÌÓ-ωˈËÌÒ͇fl ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡
ëÛ‰Ò͇ ωˈË̇
Cilmiga daawada ee wax baarista
Medicina forense
Adli tıp
Phaùp y
F
65
FINGERPRINTS
Fingerprints are the characteristic
patterns of a person’s fingers, which
are used as a means of identification.
FORENSIC EVIDENCE
Expert evidence given based on
applying medical knowledge to the
purposes of law, eg., fingerprints,
identification of drugs.
FORENSIC MEDICINE
Science of applying medical knowledge
to the purposes of law.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Prevara
Prijevara i podvala
A¿ÙË, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿ¯ÚËÛË
Frode/Inganno/Truffa
Bpvfvf
èÓ‰ÎÓ„, ӷχÌ
è‚‡‡
Khayaano
Fraude, estafa
Dolandırıcılık/hile
Löôøng gaït
Kockanje
Kockanje
π˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È·
Gioco d’azzardo
Rjwrf¥t
ÄÁ‡Ú̇fl Ë„‡
äӈ͇øÂ
Ku khamaarida cayaar
Práctica de juegos de azar
Íans oyunları
Côø baïc
Oduzimanje prava
Konfiskacija, oduzimanje prava po
kazni
ú·Ù¿Û¯Â¯Ë
Confisca di beni/Perdita del diritto di
proprietà
Ue,t¥t bvjn> ghfdj bkb ghbdtktubb
rfrj pfrjycrf rfpyf
äÓÌÙËÒ͇ˆËfl
äÓÌÙËÒ͇ˆË¿‡, Î˯‡‚‡ø Ô‡‚‡
Baylihin
Pérdida legal del derecho de
propiedad o de otro bien
Hak kaybetme/el konulma
Truaát quyeàn
66
F
G
FORFEITURE
Legal process where a person loses a
legal entitlement, eg., property.
FRAUD
Any dishonest/deceptive conduct. Can
be either civil (fraudulent
misrepresentation) or criminal (obtain
property by deception).
GAMING
To play any game of chance.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Bjekstvo iz zatvora
Bijeg iz zatvora
¢Ú·¤Ù¢ÛË
Evasione
<tucndj jl pfndjh bkb gjkbwbcrf
√tkbåf
èӷ„ ËÁ Á‡Íβ˜ÂÌËfl
ÅÂʇø ËÁ Á‡Ú‚Ó‡
Xabsi ka baxsasho
Fuga de la cárcel
Firar
Vöôït nguïc
Zapljena
Sudski postupak o isplati duga treçoj
osobi, a ne kreditoru
Mandato di pignoramento presso
terzi
Lfdf¥t ghfdj yf nhtnj kbwt pf
yfgkfnf yf ljkujn
ç‡ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó
‰ÓÎÊÌË͇ Û ÚÂÚ¸Â„Ó Îˈ‡
ëÛ‰Ò͇ Á‡·‡Ì‡ ̇ Ô·ÚÛ
Qaadida dacwadda la xiriirta qof
saddexaad
Embargo de dinero o créditos en
posesión de terceros
Borçlunun üçüncü bir ßahıstaki malına
haciz
Gaùn nôï
Uslovno pu‰tanje na slobodu
Uvjetno pu‰tanje na slobodu
¶ÚÔÛˆÈ΋ ˘fiÛ¯ÂÛË Î·Ï‹˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
Obbligo di buona condotta
Dtnedf¥t pf lj,hj jlytcedf¥t
ÑÓÒÓ˜ÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ÔÓ‰
Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó ıÓÓ¯Â„Ó Ôӂ‰ÂÌËfl
ìÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡ø ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û
Shuruud ah raacida wadada saxsan
oo qofka lagu sii daayo
Libertad provisional bajo caución
juratoria
¥yi hal sözü/sözleßmesi
Cam keát giöõ haïnh kieåm toát
G
67
GAOLBREAK
Escape prison/police lock up with or
without violence (criminal offence).
GARNISHMENT
Proceedings for the attachment of
debts in the hands of a third party. The
person in whose hands the debt is
attached is called “garnishee”.
GOOD BEHAVIOUR BOND
In criminal cases, as a sentence, a court
can release an offender on the
condition that they promise to be of
good behaviour for a period of time.
¢ÈηÛÙÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË
¯Ú¤ˆÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÚ›ÙÔ˘
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Zatvorski sud
Zatvorska komisija
EÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·ÙËÁÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ÌÈÎÚÔ·Ú·‚¿ÛÂȘ
Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ӈÓ
Tribunale carcerario
Cel pf ghtrhijwb dj pfndjh
ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ÒÛ‰ ̇˜‡Î¸ÒÚ‚‡ Ú˛¸Ï˚
á‡Ú‚ÓÒ͇ ÍÓÏËÒË¿‡
Maxkamadda Ka dhisan Xabsiga
Junta de disciplina penitenciaria
Cezaevi mahkemesi
Toøa aùn taïi traïi giam
Na temelju
Na temelju
§fiÁÔÈ....
Basato su
Dhp jcyjdf yf
ç‡ ÓÒÌÓ‚Â
ç‡ ÚÂÏÂΩÛ
Lyadoo sal u ah
Por motivos de, por razones de
Gerekçeler/sebepler
Caên cöù vaøo
Reputacija
Reputacija, dobar glas
A¤Ú·˜ (Âȯ›ÚËÛ˘)
Avviamento di un’azienda
commerciale
Euktljn b gjcnjtxrbnt rkbtynb yf
tlty ,bpybc
êÂÔÛÚ‡ˆËfl, ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË
êÂÔÛÚ‡ˆË¿‡
Sumcada (ganacsiga)
Fondo de comercio (prestigio, clientela
etc., como activos intangibles)
Hava parası
Thieän yù tín nhieäm
68
G
GOODWILL
The benefit of advantage which a
business had in connection with its
customer. Probability that all
customers will continue to come to the
business.
GOVERNOR’S COURT
An internal panel constituted to hear
charges relating to minor offences
committed whilst in prison.
GROUNDS OF
On the basis of.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Garant
Jamac
áÁÁ˘ËÙ‹˜
Garante
:bhfyn
èÓÛ˜ËÚÂθ
ɇ‡ÌÚ, ¿Âχˆ
Ballanqaade
Garante, avalista, fiador
Kefil
Ngöôøi baûo ñaûm
Starateljstvo
Skrbni‰tvo
úˉÂÌÔÓ›·, ÂÈ̤ÏÂÈ·
Tutela
Xedf¥t> pfinbnf
éÔÂ͇
ëÚ‡‡ÚÂΩÒÚ‚Ó
Masuul
Tutela
Vasilik
Quyeàn giaùm hoä
Kriv
Kriv
`EÓÔ¯Ô˜
Colpevole
Dbyjdty
ÇËÌÓ‚Ì˚È
äË‚
Dembiile/Dembi
Culpable
Suçlu
Nhaän toäi/Coù toäi
G
69
GUARANTOR
A person who promises to meet the
debts of another if they default in
payment, eg., guarantor for a loan.
GUARDIANSHIP
The appointment of a person who
stands in the place of another person
who is unable to make decisions, eg.,
pay bills, medication, legal actions
because of disability, illness, etc.
GUILTY
A person who pleads guilty to a
criminal offence indicates that they
have committed the crime they are
accused of. Also, the finding by a jury
after an accused person’s trial that they
committed the crime with which they
are charged.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Glasine
Svjedoãenje po ãuvenju, glasine
¢È·‰fiÛÂȘ, ʋ̘, ¤ÌÌÂÛË Ì·ÚÙ˘Ú›·
Dichiarazione o testimonianza basata
su sentito dire
Ukfcjdb> jp,jhedf¥t
èÓ͇Á‡ÌËfl Ò ˜ÛÊËı ÒÎÓ‚
èÂÔ˘‡Ì ‰Ó͇Á, „·ÒËÌÂ
Ku-tiri-ku-teen
Testimonio indirecto, «de oídas»
Baßkalarından duyulan bilgi
Chöùng cöù thuaät laïi
Vi‰i sud
Vrhovni sud Australije
πÔ AÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ A˘ÛÙÚ·Ï›·˜
Alta corte
Dh[jdty cel !yf atlthfkyj ybdj@
ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰
ÇıÓ‚ÌË ÒÛ‰
Maxkamadda Sarre ee Qaranka
Alto Tribunal de Justicia de la Nación
Yüksek mahkeme
Toøa aùn toái cao
Habeas Corpus
Habeas corpus, nalog za privo∂enje
sudu
EÓÙÔÏ‹ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘
ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Ingiunzione per la presentazione di
un detenuto in tribunale
Yfkju pf ghbdtledf¥t yf cel
ëۉ·Ì˚È ÔË͇Á Ó ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ‚
ÒÛ‰ Îˈ‡, ÒÓ‰Âʇ˘Â„ÓÒfl ÔÓ‰
ÒÚ‡ÊÂÈ
ç‡ÎÓ„ Á‡ ÔË‚Ó¨Âø ÒÛ‰Û (ÍÓ¿Ë ¯‡‚‡
ÓÔ‡‚‰‡ÌÓÒÚ Î˯‡‚‡ø‡ ÒÎÓ·Ó‰Â)
Keenida qofka
Recurso de “Habeas Corpus”
Suçluyu mahkemeye getirme emri
Leänh giaûi ngöôøi bò giam ra toøa
70
H
HABEAS CORPUS
“To have the body”. A court document
(a prerogative writ) directed to a person
who holds someone in custody
commanding him to produce that
person before a court.
HEARSAY
A statement of fact made by one
person to another and repeated by that
other person in an attempt to prove
that fact. As a general rule, a court will
not allow a hearsay statement to be
used as proof of fact. (“Hearsay
evidence is not admissible”.)
HIGH COURT
The High Court of Australia is the
highest Australian Court in the court
hierarchy. It is the only court
competent to resolve constitutional
issues. It has original jurisdiction to try
certain cases under Commonwealth
statutes and appellate jurisdiction to
hear appeals from State Supreme
Courts.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Bjeg s mjesta udesa
Pobjeçi s mjesta nesreçe
AÙ‡¯ËÌ· Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ηÈ
ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ı‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÎËÓ‹˜
ÙÚÔ¯·›Ô˘
Omissione di assistenza in un caso di
incidente stradale
Extcybr dj celbh rjå ghbxbyedf intnf
b gj,tuyedf jl vtcnjnj yf yfcnfyjn
ÑÓÓÊÌÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ÔÓÒÎÂ
ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ËÌÓ‚Ì˚È ÒÍ˚‚‡ÂÚÒfl Ò
ÏÂÒÚ‡ ‡‚‡ËË
èÓ·ÂÃË Ò‡ ÏÂÒÚ‡ Ò‡Ó·‡Ã‡¿ÌÂ
ÌÂÒÂÃÂ
Ku-dhifo-oo-ka-dhaqaaq
Accidente vial con fuga del
conductor responsable
Çarpıp kaçmak
Ñuïng vaø boû chaïy
Ubistvo
Ubojstvo, umorstvo
AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·
Omicidio
E,bcndj
ì·ËÈÒÚ‚Ó
ì·ËÒÚ‚Ó
Dad dilid
Homicidio
Cinayet
Gieát ngöôøi
Neprijateljski raspoloÏen svjedok
Neprijateljski raspoloÏen svjedok
E¯ıÚÈο ‰È·Î›ÌÂÓÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜
Teste avverso
Ytghbåfntkcrb hfcgjkj;ty cdtljr
ë‚ˉÂÚÂθ, ‰‡˛˘ËÈ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ‚
ÔÓθÁÛ ÔÓÚË‚ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚
çÂÔË¿‡ÚÂΩÒÍË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ò‚Â‰ÓÍ
Markhaati cadaawe
Testigo desfavorable a la parte que
ofrece su testimonio como prueba
Taraflı tanık
Nhaân chöùng baát lôïi
H
71
HIT AND RUN
Motor vehicle accident – usually where
a person is injured or killed and the
driver of the car does not stop to
render assistance or give name/
address, etc.
HOMICIDE
Killing of a person by another.
Manslaughter, murder, infanticide are all
a category of homicide.
HOSTILE WITNESS
A witness whose mind discloses a bias
adverse to the party examining them,
and who may, with the leave of the
court, be cross-examined by the
Counsel calling them.
72
I.D. PARADES
The conduct of a formal identification parade.
IMMUNITY FROM PROSECUTION
Usually an agreement by the Crown not to prosecute a person
for a criminal offence in return for giving evidence.
Smotra za identifikaciju
Smotra radi utvr∂ivanja identiteta osumnjiãenih osoba
“¶·Ú¤Ï·ÛË” ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ˘fiÙÔ˘
Imunitet od kriviãnog gonjenja
Imunitet od optuÏbe za kriviãno djelo
A·ÏÏ·Á‹ ·fi ‰›ˆÍË (ÙÔ ·Î·Ù·‰›ˆÎÙÔÓ)
Sfilate d’identificazione
Cvjnhf pf ghtgjpyfdf¥t yf cjvybntkyj kbwt
èÓˆÂÒÒ ‡ÒÔÓÁ̇‚‡ÌËfl
ëÏÓÚ‡ ‡‰Ë ÛÚ‚¨Ë‚‡ø‡ ˉÂÌÚËÚÂÚ‡ ÓÒÛÏø˘ÂÌËı ÓÒÓ·‡
Carwo
Samaynta bandhig aqoonsi oo rasmi ah
Rueda de reconocimiento, rueda de identificación
Sanık teßhis sırası
Xeáp haøng nhaän dieän
Immunità da azione penale
Pfinbnf jl rhbdbxyj ujyt¥t
ì„ÓÎӂ̇fl ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ‰‡‚‡Âχfl ‚ Ó·ÏÂÌ Ì‡
‰‡˜Û ÔÓ͇Á‡ÌËÈ
àÏÛÌËÚÂÚ ÔÓÚË‚ Í˂˘ÌÓ„ „ÓøÂø‡
Aan la ciqaabi karin
Inmunidad procesal
Yargılanmaktan muaf tutma
Mieãn truy toá
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
I
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Implicirati
Uplesti, navoditi, implicirati
áÈο˙ˆ ÂÎ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, ÂÓÔ¯ÔÔÈÒ ‹
·Ô‰›‰ˆ Û˘ÓÂÓÔ¯‹
Presumere
Dvtiedf
èÓ‰‡ÁÛÏ‚‡Ú¸, ‚Ó‚ÎÂ͇ڸ
ìϯ‡ÚË
La xiriirin dahsoon
Implicar, suponer, entrañar, conllevar
¥ma etmek
Laøm lieân luïy
Inkriminirajuçi
Okriviti, optuÏiti
áÓÔ¯ÔÔÈÒ, ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈÎfi˜
Incriminare/Incolpare
Djdktredf¥t dj pkjcnjhcndj
ì΢‡˛˘ËÈ
éÍË‚ΩÛ¿ÛÃË
Dembi u saarid
Incriminatorio, inculpatorio
Suç yüklemek
Quy toäi
TeÏe kriviãno djelo
Te‰ko kriviãno djelo
¶ÏË̤ÏÏËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó·
·Ú·ÂÌÊ› Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÓfiÚΈÓ
Reato processabile
Rhbdbxyj ltkj> ghtrhijr> ghtcnfg
ì„ÓÎÓ‚ÌÓ ‰ÂÎÓ, Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËÂ
ä‡ÊøË‚Ó ‰ÂÎÓ
Dembi weyn oo xaakim iyo xeer
beeg u baahan
Delito grave o muy grave
A©ır suç
Troïng toäi
I
73
IMPLICATE
The inference from acts done or facts
ascertained of the existence or state of
things which may or may not exist in
fact, but may be presumed by law to
exist.
INCRIMINATING
To involve oneself or another in
responsibility for a criminal offence.
INDICTABLE OFFENCE
A serious crime which is triable before
a judge and jury.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Informator
TuÏitelj
A˘Ùfi˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·
Chi denuncia il reato/Querelante
Ne;bntk
é҂‰ÓÏËÚÂθ
ÑÓÛ¯ÌËÍ
Qofka booliiska wax u soo sheega
Persona que formula denuncia o
acusación
Sanı©ı mahkemeye sevk eden polis
memuru
Ngöôøi caùo toá
Prekr‰aj
Prekr‰aj
¶·Ú¿‚·ÛË
Infrazione/Violazione
Ghtrhijr
ç‡Û¯ÂÌËÂ, ÌÂÒӷβ‰ÂÌËÂ
ä¯ÂøÂ, ÔÓ‚‰‡
Xadgudub
Faragelinta ama ku xad-gudubka
xuquuqda kuwa kale
Violación, infracción, conculcación
¥hlal/bozmak
Vi phaïm
OptuÏnica
OptuÏba
ú·Ù·ÁÁÂÏÙ‹ÚÈÔ (¤ÁÁÚ·ÊÔ),
ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ
Accusa/Documento che contiene
l’atto di accusa
J,dbybntkty frn
é·‚ËÌËÚÂθÌ˚È ‡ÍÚ
éÔÚÛÊÌˈ‡
Dacwada la qadimay
Acta de acusación
Savcılık iddianamesi
Caùo traïng
74
I
INDICTMENT
A document listing the charges in
criminal proceedings which becomes a
record of the court.
INFORMANT
The person who lays a criminal charge
requiring court action.
INFRINGEMENT
Interference with or violation of the
right of another.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Sudski nalog
Sudska odredba, zabrana
EÓÙÔÏ‹ Ï‹„˘ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ
Ingiunzione/Ordine
Celcrb yfkju
ëۉ·Ì˚È Á‡ÔÂÚ
ëÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„, Á‡·‡Ì‡
Amar qaadi oo diidmo ama
ogolaansho
Mandato judicial, interdicto
Mahkeme emri
AÙn leänh caám
Inkvizitorski sistem (proces)
IstraÏni sudski postupak
AÓ·ÎÚÈÙÈÎfi NÔÌÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·
Sistema inquisitorio
Bcnhf;ty cbcntv
ëΉÒÚ‚ÂÌ̇fl ÒËÒÚÂχ
àÒÚ‡ÊÌË ÒÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í
Nadaam qaadigu raadiyo xaqiiqada
Sistema procesal inquisitivo
Sorgulamayı hakimin yaptı©ı hukuk sistemi
Heä thoáng thaåm tra (thuû tuïc)
I
75
INJUNCTION
A court order which either directs
someone to do something or refrain
from doing a particular thing. An
injunction may be interim (operative
until further order) or perpetual.
INQUISITORIAL SYSTEM (PROCESS)
A legal system based on the court taking an active and positive role in the conduct of
the case to be presented to it, or already before it, including the obtaining of evidence,
by questioning by the judge. The system operates in such countries as France and
Germany, where all or most of the law is contained in a written document, or a number
of them, called a code. The inquisitorial system is contrasted to the Common Law
system in which the court plays a much more passive role and the development and
presentation of the case is left mainly to the parties involved in it.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Insolventan
Insolventan, pao pod steãaj
AÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô˜, ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ˜
Insolvente
Ljk;ybr
çÂÔ·ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·Ì˚È
çÂÒÓ΂ÂÌÚ‡Ì, Ô·ÚÂÊÌÓ ÌÂÒÔÓÒÓ·‡Ì
Kicid
Insolvente
Borçlarını ödeyemez hale gelme
Vôõ nôï
Nalog o otplati na rate
Odredba o otplati u ratama
EÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÌÂ
‰fiÛÂȘ
Ordine di pagamento rateale
Yfhtl,f pf jngkf√f¥t
ê‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ Ó ‚˚Ô·Ú ‚ ‡ÒÒÓ˜ÍÛ
é‰‰·‡ Ó ÓÚÔ·ÚË Û ‡Ú‡Ï‡
Amarka si yaryar u bixinta lacagta
Auto ordenando el pago a plazos de
una deuda
Taksitle ödeme emri
Leänh traû goùp
Sudska istraga
Mrtvozorniãka istraga
I·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ
Inchiesta
Bcnhfuf
ê‡ÒÒΉӂ‡ÌËÂ
ëÛ‰ÒÍÓ-ωˈËÌÒ͇ ËÒÚ‡„‡
Baaritaanka dhimashada
Investigación judicial para conocer
las causas de una muerte
Ölum olayı sorußturması
Thaåm tra
76
I
INQUEST
An inquiry held by a coroner into the
death of a person to determine the
cause of death.
INSOLVENT
Unable to pay debts in full.
INSTALMENT ORDER
In civil proceedings, an instalment order
is an order to repay an amount of
money at intervals until the total
amount is paid. In criminal proceedings
a fine/restitution can be paid off at
intervals and at a particular rate.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Privremeni nalog
Privremeni sudski nalog
¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ‹ ÂÓÙÔÏ‹
Ordine cautelare provvisorio
Ghbdhtvtyf celcrf yfhtl,f
ÇÂÏÂÌÌ˚È ÔË͇Á
èË‚ÂÏÂÌË ÒÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„
Amar ku meel gaara
Orden cautelar
Geçici mahkeme kararı
AÙn leänh taïm thôøi
Nepotpuni nalog
Privremeni sudski nalog
¶ÚÔ‰ÈηÛÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·, ÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË
Ordine cautelare temporaneo
Ghbdhtvtyf jlkerf ljltrf cnhfyrbnt lf pfdhifn
ljgjkybntkyb hf,jnb
ÇÂÏÂÌÌÓ ‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ, ‚˚ÌÂÒÂÌÌÓ ‚ ıӉ ÒÛ‰‡
èË‚ÂÏÂÌË ÒÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„
Amarka Doorka Dhinacyada
Auto interlocutorio
Ara karar
AÙn leänh sô boä
I
77
INTERIM ORDER
A temporary order by the court pending further argument in
court at a later date.
INTERLOCUTORY ORDER
An interlocutory order leaves something further to be done by
parties to determine the final outcome.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Zastra‰ivanje
Zastra‰ivanje
áÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜
Intimidazione
Pfgkfiedf¥t> pfrfyedf¥t
á‡ÔÛ„Ë‚‡ÌËÂ
á‡ÒÚ‡¯Ë‚‡øÂ
Caga-juglayn
Intimidación
Korkutma
Huø doïa
NevaÏeçi
NevaÏeçi
`A΢ÚÔ˜
Nullo/Non valido
Ytdf;txrb
ç‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚È
炇ÊÂÃË
Dhacay/aan qiima lahayn
Inválido, nulo
Geçersiz
Khoâng coù giaù trò
1. Pismena pitanja 2. Ispitivanje
Pismeni upiti
1. áÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰›ÓÂÙÂ
¤ÓÔÚÎÔ˜ ·¿ÓÙËÛË 2. AÓ·ÎÚÈÙÈο
ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·
Ajhvfkyj bcgbnedf¥t
1. ÇÓÔÓÒ˚ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ
2. ÇÓÔÓÒ˚, Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ ÎˈÛ
‚˚‡Ê‡˛˘ÂÏÛ ÌÂÛ‚‡ÊÂÌËÂ Í ÒÛ‰Û
èËÒÏÂÌÓ ËÒÔËÚË‚‡øÂ
Su’aallo 1. Su’aallaha qaybaha
2. Suáallaha qofka quursaday
maxkamada
Interrogatorio por escrito
Yazılı sorular
Baûng caâu hoûi (vuï kieän daân söï)
78
I
INTERROGATORIES
1. Questions in writing administered
between parties in a civil action on
points material to the action.
2. Questions administered to a person
suspected of, or charged with,
contempt of court.
INTIMIDATION
Can be the use of violence or threats to
a person to compel them to do or not
to do something.
INVALID
Not valid.
1.Interrogatorio per iscritto
2.Interrogatorio per oltraggio alla corte
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Istraga
Istraga, ispitivanje
`EÚ¢ӷ, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·Ó·ÎÚ›ÛˆÓ
Indagine
Bcnhfuf
ê‡ÒÒΉӂ‡ÌËÂ
àÒÚ‡„‡
Baaritaan
Investigación, indagación, pesquisa
Sorußturma
Ñieàu tra
Nepomirljive razlike
Nepomirljive razlike
MË Û˘Ì‚È‚¿ÛÈ̘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ (OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ¢›Î·ÈÔ)
Incompatibilità di carattere
Ytgjvbhkbdb hfpkbrb vtüe cjghe;ybwbnt !ctvtåyj ghfdj@
çÂÔËÏËËÏ˚ ‡ÒıÓʉÂÌËfl (ëÂÏÂÈÌÓ Ô‡‚Ó)
çÂÔÂÏÓÒÚË‚Â ‡ÁÎËÍÂ
Kala-duwanaansho aan laga heshiin karin
Diferencias irreconciliables
Uzlaßtırılması mümkün olmayan geçimsizlik (aile hukuku)
Khaùc bieät khoâng theå hoøa giaûi (Luaät Gia ñình)
I
79
INVESTIGATION
Inquiry; to search into or examine into
the particulars of a crime.
IRRECONCILABLE DIFFERENCES (FAMILY LAW)
Where circumstances between husband and wife have broken down so completely
that there is no prospect of getting back together.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
1. Presuda 2. ObrazloÏenje
1. Presuda, sudska odluka
2. ObrazloÏenje presude
1. AfiÊ·ÛË ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ 2. úÚ›ÛË
‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Giudizio/Sentenza
Ghtcelf> celcrj htitybt
j,hfpkj;tybt
ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡
1. èÂÒÛ‰‡ 2. é·‡ÁÎÓÊÂøÂ
1. Go’aanka maxkamadda
2. sababahay goáanka ku bixisay
1. Sentencia, fallo, resolución,
decisión judicial 2. Motivación de la
sentencia (fallo, etc.)
Mahkeme Kararı/hüküm
Phaùn quyeát
Presuda bez odbrane
Presuda u odsutnosti tuÏenog
AfiÊ·ÛË ÂÚ‹ÌËÓ, ÂÚËÌÔ‰ÈΛ·
Sentenza in contumacia
Ghtcelf dj jncecndj yf j,dbytnfnf
cnhfyf
á‡Ó˜ÌÓ ¯ÂÌË ÒÛ‰‡
èÂÒÛ‰‡ Á·Ó„ ËÁÓÒÚ‡Ì͇
Xukunka qofka maqan
Sentencia en rebeldía
Gıyabında verilen mahkeme kararı
Phaùn quyeát töï nhieân
Sudija
Sudac
¢ÈηÛÙ‹˜
Giudice
Celbåf
ëÛ‰¸fl
ëۉ˿‡
Xaakim
Juez
Hakim/yargıç
Quan toøa
80
J
JUDGE
The person who presides during a
court case in all courts except the
Magistrates’ and Children’s Court. A
judge must be impartial. The judge has
a number of functions, depending upon
the nature of the court case. However,
in every case, he/she must ensure that
the case is conducted according to the
law, particularly the laws of evidence.
All judges are lawyers.
JUDGMENT
1. The actual decision or decisions of a
court, eg., that there was a contract
between A and B.
2. The reasons (which may or may not
be in writing) given by a court for
reaching its decision.
JUDGMENT IN DEFAULT
Where the plaintiff is able to enter
judgment in the absence of a defence
(to a specially endorsed writ).
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Jurisdikcija
NadleÏnost, jurisdikcija
AÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ‹ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·
‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Giurisdizione
Celcrf yflkt;yjcn
ûËÒ‰Ë͈Ëfl, ÔÓ‰ÒÛ‰ÌÓÒÚ¸
ëÛ‰Ò͇ ̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ, ¿ÛËÒ‰Ë͈˿‡
Awooda maxkamadda
Jurisdicción, competencia, fuero
Yargılama yetkisi
Quyeàn löïc tö phaùp
Nauka o pravu
Pravna znanost
NÔÌÔÏÔÁ›·
Giurisprudenza
Ghfdj> ghfdyb yferb
ûËÒÔÛ‰Â̈Ëfl, Ô‡‚ӂ‰ÂÌËÂ
è‡‚̇ ̇Û͇
Daraasada sharciga, aragtida sharciga
Ciencia jurídica, teoría del derecho,
filosofía del derecho
Hukuk
Phaùp luaät hoïc
Porota
Porota
™ÒÌ· ÂÓfiÚΈÓ, ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ
Giuria
Gjhjnf
èËÒflÊÌ˚ Á‡Ò‰‡ÚÂÎË
èÓÓÚ‡
Xeerbeeg
Jurado
Jüri
Boài thaåm ñoaøn
J
81
JURISDICTION
The authority of a court to decide
matters brought before it.
JURISPRUDENCE
The study of Law, theory of Law.
JURY
A body of people selected from the
community to listen to the evidence in
a court case and decide which of the
facts in the case have been proved by
the evidence and give a verdict on
those facts.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Mirovni sudija
Mirovni sudac
`AÙÔÌÔ Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹
ÂÁÁڿʈÓ
Giudice di pace
Kbwt jdkfcntyj lf gjcdtljxedf
jhbubyfkyjcn yf ljrevtynb b bpåfdb
åËÓ‚ÓÈ ÒÛ‰¸fl
åËÓ‚ÌË Òۉ˿‡
Ansixiyaha qoraal mucayina
Juez de paz
Fahri noter
Coâng chöùng vieân
Opravdanost
Opravdanost
¢ÈηÈÔÏÔÁ›·, ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·
Giustificazione
Jghfdledf¥t
éÔ‡‚‰˚‚‡˛˘Â ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó
éÔ‡‚‰‡øÂ
Sababaynta dhacdada
Justificación
Haklı gerekçe/mazaret
Bieän minh
Porotnici
Porotnici
OÌ¿‰· ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›·
ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ
Gruppo dei giurati
Uhegf keüt jl rjb ct bp,bhf gjhjnf
óËÒÎÓ ÔËÒflÊÌ˚ı Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ,
‚˚·‡ÌÌ˚ı ‰Îfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ‰Â·
èÓÓÚÌˈË
Xeerbeegta guud
Grupo de personas del que se
seleccionarán los miembros del jurado
Jüri heyeti adayları
Nhoùm boài thaåm vieân
82
J
JURY POOL
A number of people selected at random
from the community, 12 of whom are
selected to hear evidence of a
particular case in criminal proceedings
(usually 6 in civil proceedings).
JUSTICE OF THE PEACE
A Justice of the Peace is appointed in
an honorary capacity. Has power, since
1.9.90, to witness documents. He/she
can no longer issue any warrant.
JUSTIFICATION
The plea in defence of an action which
admits the allegations of the plaintiff
but pleads that they were justifiable or
lawful.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Kleptomanija
Kleptomanija
úÏÂÙÔÌ·Ó›·
Cleptomania
<jktcn - yfujy pf rhflt¥t
äÎÂÔÚÓχÌËfl
äÎÂÔÚÓχÌË¿‡
Tuuga-balwadeed
Cleptomanía
Çalma hastalı©ı
Taät aên caép vaët
Zakon nasljedstva
Zakon o naslje∂ivanju
úÏËÚÔÓÔÌÈÎfi˜ NfiÌÔ˜
Diritto di successione
Yfcktledf¥t gj cvhn yf lheuj kbwt
ç‡ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô‡‚Ó
ç‡ÒΉÌÓ Ô‡‚Ó
Dhaxlid
Marka hantida loo gudbiyo qof kale
geeri darteed
Derecho de sucesiones, derecho
sucesorio
Gayrimenkulun ölüm halinde baßkasına
geçmesi
Luaät thöøa keá
Pravnik
Diplomirani pravnik
¢ÈÎËÁfiÚÔ˜
Avvocato
Fldjrfn
ĉ‚Ó͇Ú, ˛ËÒÚ
è‡‚ÌËÍ, ‡‰‚Ó͇Ú
Garyaqaan
Abogado, letrado
Avukat
Luaät sö
83
L
K
KLEPTOMANIA
The obsession to steal.
LAW OF SUCCESSION
Where the property passes upon death
to another person.
LAWYER
A person who has graduated from a
university having studied law. Before a
lawyer may act for or advise clients
(“practice”), he/she must be admitted to
practice as a barrister and solicitor by
the Supreme Court.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Sugestivno pitanje
Pitanje koje navodi na odgovor koji
treba dati
¶·Ú·ÂÈÛÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË
Domanda che direttamente o
indirettamente suggerisce la risposta
Ghfif¥t - yfdtledf¥t rjy
jlujdjhjn
燂Ӊfl˘ËÈ ‚ÓÔÓÒ
ëÛ„ÂÒÚË‚ÌÓ ÔËÚ‡øÂ
Su’aal jihaysan
Pregunta capciosa o sugestiva
Tanı©ı yönlendiren soru
Caâu hoûi gôïi yù
Pravni postupak
Sudski postupak
¢ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ·ÁˆÁ‹, ‰›ˆÍË
Azione o procedimento legale
Pfrjycrf> celcrf gjcnfgrf
ëۉ·Ì˚ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡
ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í
Dacwad sharciyeed
Procedimiento judicial
Dava açmak
Vuï kieän tuïng
Navodeçi dokazi
Iskazni materijal koji prethodi
saslu‰anju
¶ÚˆÙ·Ú¯Èο ÛÙÔȯ›· ‹ ÂӉ›ÍÂȘ Ô˘
Ô‰ËÁÔ‡Ó Î¿Ô˘
Indizi
Ljrfpb jl djdtlyj cjckeiedf¥t
è‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡
àÒ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î ÍÓ¿Ë ÔÂÚıÓ‰Ë
Ò‡ÒÎÛ¯‡øÛ
Raad-raac tuhun
Pruebas recabadas con anterioridad
al primer interrogatorio policial del
sospechoso
Sorgu öncesi deliller
Baèng chöùng daãn daét
84
L
LEAD-UP EVIDENCE
Relating to events prior to the interview
of the suspect.
LEADING QUESTION
A question which directly or indirectly
suggests to a witness the answer they
are to give. Generally, leading questions
are allowed in cross-examination, but
not in examination-in-chief.
LEGAL PROCEEDINGS
The actions taken to have a court
enforce the law or a right protected by
the law. The proceedings begin when
the party seeking to enforce the law has
the necessary documents issued by the
relevant court and end when a
judgment (including an appeal) is given
by the appropriate court.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Pravni sistem
Pravni sistem
NÔÌÈÎfi ™‡ÛÙËÌ·
Ordinamento giudiziario
Ghfdty cbcntv
á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó, ÒËÒÚÂχ Ô‡‚‡
è‡‚ÌË ÒËÒÚÂÏ
Nadaam sharciyeed
Sistema jurídico
Hukuk sistemi
Heä thoáng phaùp luaät
Zakonodavstvo
Zakonodavstvo
NÔÌÔıÂÛ›·
Legislazione
Pfrjyjlfdcndj
á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÌ˚È ‡ÍÚ,
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó
á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó
Sharci la ansixiyey
Legislación
Yasalar
Ñaïo luaät
Blagost
Blagost u presudi
áÈ›ÎÈ·
Clemenza
<kfujcn
ëÌËÒıÓ‰ËÚÂθÌÓÒÚ¸ (Í ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏÓÏÛ)
Å·„ÓÒÚ Û ÔÂÒÛ‰Ë
Indulgencia, lenidad, clemencia
Merhamet (ceza hukuku)
Khoan hoàng (toäi phaïm)
L
85
LEGAL SYSTEM
The machinery of the law that makes
the law operate and apply. The system
includes the courts and the people who
work in them and the bodies that train
and regulate them – anything or
anybody who has a say in the
development of our laws and their
application to the community.
LEGISLATION
Laws, being Acts which have been
passed (or made) by Parliament.
LENIENCY (CRIME)
Mild, clement, merciful usually relating
to request to Judge re treatment of a
person who has been found guilty of a
crime.
Fududaynta ciqaabta
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Kleveta
Pismena javna kleveta
§È‚ÂÏÏÔÁÚ¿ÊËÌ·, Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋
‰˘ÛÊ‹ÌËÛË
Diffamazione
Åfdyf rktdtnf
ä΂ÂÚ‡
èËÒÏÂ̇ ¿‡‚̇ Í΂ÂÚ‡
Meel ka dhac
Difamación por cualquier medio de
comunicación visual o publicación
permanente
Yazılı iftira
Phæ baùng
Sloboda
Sloboda
áÏ¢ıÂÚ›·
Libertà
Ckj,jlf
ë‚Ó·Ó‰‡
ëÎÓ·Ó‰‡
Xoriyad; xaq
Libertad, facultad
Özgürlük
Quyeàn töï do
Odgovornost
Odgovornost
NÔÌÈ΋ ¢ı‡ÓË
Responsabilità legale
Pfrjycrf jlujdjhyjcn> j,dhcrf
éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
鉄ӂÓÌÓÒÚ, ÌÓ‚˜‡Ì‡ Ó·‡‚ÂÁ‡
Masuuliyad sharciyeed
Responsabilidad (civil o penal)
Sorumluluk
Traùch nhieäm phaùp lyù
86
L
LIABILITY
Legal responsibility, eg., for breaking a
contract, committing a crime. It may
be civil or criminal, according to
whether it is enforced by the civil or
criminal court.
LIBEL
The publication of defamatory material
in permanent form, usually in writing.
LIBERTY
A right or freedom.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Retenciono pravo
Pravo zapljene
áÌÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ‰Èη›ˆÌ·
Â›Û¯ÂÛ˘
Diritto di ritenzione di proprietà
Pfkju
è‡‚Ó Ì‡ÎÓÊÂÌËfl ‡ÂÒÚ‡ ̇
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌË͇
è‡‚Ó Á‡ÔÎÂÌÂ, Á‡ÎÓÊÌÓ Ô‡‚Ó
Haynta hanti cid kale si loo fuliyo
waajibaad
Derecho de retención
Emanet
Giöõ taøi saûn laïi ñeå gaây aùp löïc
DoÏivotna kazna
Osuda na doÏivotni zatvor
IÛfi‚È· οıÂÈÚÍË
Ergastolo
Lj;bdjnyf rfpyf cj pfndjh
èÓÊËÁÌÂÌÌÓ Á‡Íβ˜ÂÌËÂ
ä‡Á̇ ‰ÓÊË‚ÓÚÌÓ„ Á‡Ú‚Ó‡
Xabsi daa’in
Cadena perpetua
Müebbet hapis
AÙn chung thaân
Parnica
Sudski spor, parnica
¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ‰›ÎË
Vertenza giudiziaria/Causa
Celcrb cgjh> gfhybwf
ëۉ·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ
è‡Ìˈ‡, ÒÛ‰ÒÍË ÔÓˆÂÒ
Qaadida dacwad madani ah
Litigio, pleito
Dava (Íahıslar arası hukuk)
Daân söï toá tuïng
L
87
LIEN
The right to hold property of another as
security for the performance of an
obligation.
LIFE SENTENCE
Restraint of a person’s liberty for life.
LITIGATION
A civil proceeding.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
ObrazloÏenje postupaka
Popis tuÏbenih zahtjeva
¢ÈÂΉ‹ÎËÛË ‹ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜, ÙÚfiÔ˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
Lista dei procedimenti in corso
<fhf¥t lf ct ghtptvfn gjcnfgrb
ëÔËÒÓÍ Ú·ӂ‡ÌËÈ
èÓÔËÒ ÚÛÊ·ÂÌËı Á‡ıÚ‚‡
Xaqiiqada sida dacwadu u socoto
Pliego de demandas
Mahkemede taleplerin listesi
Danh saùch nhöõng ñieàu ñoøi hoûi
Jednokratna isplata
Jednokratna isplata ukupnog iznosa
¶ÏËڈ̋ ÂÊ¿·Í
Pagamento in soluzione unica
Tlyjrhfnyf bcgkfnf yf gfhb
Ö‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌ̇fl ‚˚Ô·ڇ
∑‰ÌÓÍ‡Ú̇ ËÒÔ·ڇ
Duuduub u bixinta
Pago único o global, pago a tanto
alzado
Toplu para ödemesi
Traû goäp
Locus Standi
Locus standi
¢Èη›ˆÌ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ
‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Diritto di deporre in giudizio
Ghfdj yf celcrj cjckeiedf¥t
è‡‚Ó ·˚Ú¸ ‚˚ÒÎÛ¯‡ÌÌ˚Ï ‚ ÒÛ‰Â
è‡‚Ó Îˈ‡ ‰‡ ·Û‰Â Ò‡ÒÎÛ¯‡ÌÓ
Xaqa dhegaysiga
Derecho de audiencia
Mahkemede savunma hakkı
Quyeàn ñöôïc xeùt xöû tröôùc toøa
88
L
LOCUS STANDI
The right to be heard in a court.
LOG OF CLAIMS
The assertion of a course of action.
LUMP SUM PAYMENT
Payment of monies into court (usually)
to settle a civil claim.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Sudija za prekr‰aje
Sudac za prekr‰aje, sudac opçinskog
suda
¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰›Î˘, ‰ÈηÛÙ‹˜ ηÙÒÙÂÚÔ˘
‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Magistrato
Celbåf pf ghtrhijwb
åËÓ‚ÓÈ ÒÛ‰¸fl, χ„ËÒÚ‡Ú
ëۉ˿‡ Á‡ ÔÂÍ¯‡¿Â, Òۉ˿‡
ÓÒÌÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡
Qaadi, Qaali
Juez de distrito (de primera instancia
e instrucción)
Yerel mahkeme hakimi/yargıç
Thaåm phaùn
Sud za prekr‰aje
Opçinski sud, sud za prekr‰aje
ú·ÙÒÙÂÚÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛÔ, EÈÚËÓÔ‰ÈΛÔ
Tribunale di primo grado
Jginbycrb cel pf ghtrhijwb
凄ËÒÚ‡ÚÒÍËÈ ÒÛ‰
éÒÌÓ‚ÌË ÒÛ‰, ÒÛ‰ Á‡ ÔÂÍ¯‡¿Â
Maxkamada qaadigu joogo
Juzgado de distrito (de primera instancia e instrucción)
Yerel mahkeme
Toøa sô caáp
89
M
MAGISTRATE
A person appointed to hear a case in
the Magistrates’ Court. A magistrate
has similar responsibilities to a judge.
MAGISTRATES’ COURT
The lowest court in the court hierarch exercising criminal and civil jurisdiction. The
Court hears three types of criminal cases:
1. Summary offences.
2. Indictable offences triable summarily where the value of property stolen etc. does
not exceed $25,000.
3. Committal hearings. The Court also hears and determines minor civil actions,
where relief sought does not exceed eg., damage to motor vehicles up to $10,000,
contract disputes up to $5,000, injuries resulting from a motor vehicle accident up to
$5,000, maintenance and custody disputes.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Zlonamjernost
Zlonamjernost
ú·ÎÔ‚Ô˘Ï›·, ‰fiÏÔ˜
Intenzione criminosa
Pkjyfvthyjcn
èÂÒÚÛÔÌ˚ ̇ÏÂÂÌËfl
áÎÓ̇ÏÂÌÓÒÚ
Dhagar
Dolo, mala fe, intención dolosa
Kötü niyet
AÙc yù
Zlonamjeran predumi‰ljaj
Zlonamjernost s predumi‰ljajem
ú·Îfi‚Ô˘ÏË ‹ ‰fiÏÈ· ÚfiıÂÛË
Intenzione criminosa premeditata
Jl pkj,f cj ghtlevbckf
á‡‡Ì ÔÓ‰ÛχÌÌÓ ÔÂÒÚÛÔÌÓÂ
̇ÏÂÂÌËÂ
è‰ÛÏ˯Ω‡¿
Dhagar sabab laáaneed
Premeditación dolosa
Önceden tasarlanmıß kötü eylem
Coù aùc yù
Alimentacija
IzdrÏavanje, alimentacija
¢È·ÙÚÔÊ‹
Pagamento degli alimenti
Bplhirf
ÄÎËÏÂÌÚ˚
àÁ‰ʇ‚‡øÂ
Dayactirka
Alimentos / obligación y prestación
alimentarias
Nafaka
Tieàn baûo döôõng
90
M
MAINTENANCE
A provision ordered by way of
periodical payments or a lump sum, as
for a spouse after a divorce, or for
children where the parents are
separated or divorced.
MALICE
Ill-will or evil motive act is malicious if it
is done intentionally without just cause
or excuse.
MALICE AFORETHOUGHT
The element of mens rea (q.v.) in the
crime of murder. It includes an
intention to kill a person and it is
immaterial whether there was in mind
either no particular person or a different
person from the one killed. It also
includes an intention to do an act likely
to kill from which death results.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Simuliranje
Pretvaranje, simuliranje
¶ÚÔÛÔÈÔ‡Ì·È (·Ûı¤ÓÂÈ· ‹
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi)
Simulazione di malattia
Ct ghfdb ,jkty
ëËÏÛÎflˆËfl
ëËÏÛÎË‡øÂ
Isjiraysiin
Simulación de enfermedad
¥ße gitmemek için yalandan hastalık
Giaû vôø ñau
Nesavjesnost
Zloupotreba sluÏbe
A̤ÏÂÈ· ‹ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Î·ıËÎfiÓÙˆÓ
(ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜)
Negligenza professionale
Ytcjdtcyf gjcnfgrf
ç‰ӷÓÒÓ‚ÂÒÚ̇fl Ô‡ÍÚË͇,
ÔÓÚË‚ÓÁ‡ÍÓÌÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
èÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË ÌÂı‡Ú,
ÔÓÚË‚Á‡ÍÓÌËÚÓ ÔÓ̇¯‡øÂ
Ku-takrifal mihnadeed
Fal mihnadeed aan haboonayn
Conducta abusiva o negligente en el
ejercicio de la profesión
Usulsüz davranıß
Taéc traùch ngheà nghieäp
Ubistvo iz nehata
Ubojstvo iz nehata
AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜
Omicidio colposo
E,bcndj ,tp ghtlevbckf
çÂÔ‰ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ۷ËÈÒÚ‚Ó
ì·ËÒÚ‚Ó ·ÂÁ Ô‰ÛÏ˯Ω‡¿‡ (Û·ËÒÚ‚Ó
ËÁ ÌÂı‡Ú‡)
Dil aan ula kac ahayn
Homicidio involuntario, homicidio
culposo
Kasıtsız adam öldürme
Ngoä saùt
M
91
MALINGERING
To feign sickness or injury in order to
avoid work.
MALPRACTICE
Improper professional action.
MANSLAUGHTER
A crime committed when a person kills
another unintentionally (with the
intention to inflict bodily injury only, by
accident in the course of a dangerous
and unlawful act, by gross negligence
or by failure to perform a legal duty).
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Zlonamjerno
Zlonamjerno
ú·Î‹ ÚfiıÂÛË, ηΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ
Intenzioni malvage
Pkjyfvthyj
ÇË̇, ÔÂÒÚÛÔÌ˚ ̇ÏÂÂÌËfl
áÎÓ̇ÏÂÌÓ
Gardaro; dhagar; ogaanta in falku
khaldan yahay
Dolo, intención dolosa
Kötü niyet
Coá yù phaïm toäi
Preliminarni sud
Preliminarni sud (sud za prekr‰aje)
¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô fiÔ˘ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘
˘fiıÂÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÔÙÈ΋˜
‰È·‰Èηۛ·˜
Tribunale di citazione
Djdtlyj cjckeiedf¥t
ëÛ‰, „‰Â ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ÒÚÓÓÌ
ÌÂÓ·flÁ‡ÚÂθÌÓ
èÂÎËÏË̇ÌË ÒÛ‰ (ÒÛ‰ Á‡
ÔÂÍ¯‡¿Â)
Qaadista dacwada laáanta markhaati
ama qirasho
Juzgado donde se abre la instrucción
de las causas penales por delito grave
Yerel mahkeme
Toøa ghi nhaän phieân xöû
Posredovanje
Posredni‰tvo, izmirenje
MÂÛÔÏ¿‚ËÛË
Mediazione
Gjchtledf¥t
èÓÒ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó
èÓÒ‰ӂ‡øÂ, ÏËÂøÂ
Dhexdhexaadin
Mediación
Arabuluculuk
Hoøa giaûi
92
M
MEDIATION
A process where two parties discuss
their differences with the help of a third
party who is independent.
MENS REA
A guilty mind; evil intention;
knowledge that an act is wrong.
MENTION COURT
Magistrates court usually. Where
criminal matters are heard if pleading
guilty and witnesses are not required.
Also to determine length of cases to
allocate time. Both hearings usually
heard in court.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Protivpravno prisvajanje
Protupravno prisvajanje, pronevjera
ú·Ù¿¯ÚËÛË (ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ¿ÏÏÔ˘)
Appropriazione indebita
Ytpfrjycrj ghbcdjåedf¥t
çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÔËÒ‚ÓÂÌËÂ, ‡ÒÚ‡Ú‡
èÓÚË‚Ô‡‚ÌÓ ÔËÒ‚‡¿‡øÂ,
ÔÓÌ‚Â‡
Xatooyo xoolla dadweyne
Malversación, apropiación indebida
Zimmetine para geçirme
Chieám ñoaït traùi pheùp
Kriviãni prekr‰aj
Prekr‰aj
¶ÏËÌ̤ÏËÌ·, Ù·›ÛÌ·
Infrazione/Violazione
Ghtrhijr> pkjcnjhcndj
åÂÎÍÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ
èÂÍ¯‡¿, ‰ÂÎËÍÚ
Dembi yar
Falta, delito menor
Hafif suç
Khinh toäi
Zavaravajuça izjava
Izjava koja moÏe zavarati
¶·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË
Deposizione fuorviante
Bpåfdf cj kf;yb ndhlt¥f
Ç‚Ó‰fl˘Â ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌËÂ
‚˚Ò͇Á˚‚‡ÌËÂ
ᇂ‡‡‚‡¿ÛÇ ËÁ¿‡‚‡
Hadal marin habaabin ah
Afirmación o declaración engañosas
Yanıltıcı ifade
Lôøi khai vôùi gian yù
M
93
MISAPPROPRIATION
To deal as an agent, employee or a
person in trust fraudulently or wrongly
with another’s property; i.e., stealing.
MISDEMEANOUR
A crime for which punishment is
imprisonment, a fine, or both.
MISLEADING STATEMENT
Statement or conduct which conveys a
false or wrong impression.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Krivo predstavljanje
Krivo predstavljanje
¢È·ÛÙÚ¤‚ψÛË, ·Ú·Ï¿ÓËÛË
Falsa deposizione dei fatti
Gjuhtiyj ghtncnfdedf¥t
ǂ‰ÂÌË ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌËÂ
ã‡ÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ω‡øÂ
Si qalad ah u matalid
Falseamiento, tergiversación
Yalan beyan
Xuyeân taïc
Zlostavljati
Dosa∂ivati, zlostavljati, uznemiravati
¶·ÚÂÓÔ¯ÏÒ, ‚È¿˙ˆ
Molestare/Tormentare
Djpytvbhedf¥t
èËÒÚ‡‚‡Ú¸, ‰Ó҇ʉ‡Ú¸
áÎÓÒÚ‡‚Ω‡ÚË, ÛÁÌÂÏË‡‚‡ÚË
Aflagaado ama shanta la gelid qof,
dhibaatayn, ama qoryaqoryayn
1. Cometer abusos deshonestos
(contra un menor) 2. Molestar
Taciz/sarkıntılık
Saùch nhieãu
Utaja te‰kog kriviãnog djela
Propust prijave zloãina
MË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜
Omissione di denuncia di reato
Yfvthyj ghbrhbdf¥t
ìÍ˚‚‡ÌË ËÌÙÓχˆËË Ó
ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË
ëÍË‚‡øÂ, ÌÂÔË¿‡‚ΩË‚‡øÂ
ÁÎÓ˜Ë̇
Qarinta jiritaanka cida jariimada
gashay
Ocultación de un delito grave
A©ır bir suçu saklamak
Che daáu troïng toäi
94
M
MISPRISION OF FELONY
Concealing knowledge of the
Commission of a felony (Serious
Crime).
MISREPRESENTATION
Statement or conduct which conveys a
false or wrong impression.
MOLEST
To abuse or interfere with a person,
harass, pester, etc.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Pranje novca
Pranje novca
™˘ÁοÏË„Ë ·Ú¿ÓÔÌ· ·ÔÎÙË̤ÓÔ˘
¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, “ÓÔÌÈÌÔÔÈÒ” ·Ú¿ÓÔÌ·
ΤډË
Riciclaggio di denaro sporco
Gtht¥t gfhb
éÚÏ˚‚‡ÌË ‰ÂÌ„
è‡ø ÌÓ‚ˆ‡
Qarinta ama gudbinta lacag ama hanti
Lavado/blanqueo de dinero
Kara para aklama
Röûa tieàn
Mrtvaãnica
Mrtvaãnica
NÂÎÚÔı¿Ï·ÌÔ˜, ÓÂÎÚÔÙÔÌ›Ô
Obitorio
Vhnjdtxybwf
åÓ„
åÚ‚‡˜Ìˈ‡
Rugta maydbariga
Depósito de cadáveres
Morg
Nhaø xaùc
Prirodno pravo
Prirodna pravda
º˘ÛÈÎfi ¢›Î·ÈÔ
Diritto naturale
Ghbhjlyf ghfdlf
è‡‚ÓÒۉˠ̇ ÓÒÌÓ‚Â ÔË̈ËÔÓ‚
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡
èËÓ‰ÌÓ Ô‡‚Ó
Cadaalada dabiiciga ah
Justicia natural
Adil yargılama ilkesi
Coâng lyù töï nhieân
95
M
N
MONEY LAUNDERING
Engaging directly or indirectly in a
transaction that involves money or
other property or receiving, possessing,
concealing, disposing of or bringing
into a jurisdiction any money or other
property that is derived or realised by
any person as the result of the
commission of an offence.
MORTUARY
A building where bodies are placed
before burial.
NATURAL JUSTICE
Certain rules and procedures to be
followed by a person or body with the
power to make decisions. Examples of
natural justice are to act fairly, without
bias, the right of all parties directly
affected by dispute to be heard.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Unovãiti
Unovãiti, pustiti u opticaj, pregovarati
¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÌ·È
Negoziare
Ghtujdfhf> ghtndjhf
ÇÂÒÚË ÔÂ„ӂÓ˚
ìÌÓ‚˜ËÚË
Waanwaan samayn
Negociar
Tedavüle çıkarmak/görüßmek
Thöông löôïng/ñieàu ñình
Nolle Prosequi
Nolle prosequi
AÓ·ÛÙÔÏ‹ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘
Ordine di sospensione di azione
legale
Ghtrbyedf¥t yf celcrfnf gjcnfgrf!jl
cnhfyf yf ne;bntkjn bkb j,dbybntkjn@
éÚ͇Á ËÒÚˆ‡ ÓÚ ËÒ͇
é·ÛÒÚ‡‚ËÚË ÔÓÒÚÛÔ‡Í
Ka noqoshada dacwadii iyadoo aan
wax lagu waayin
Abandono del procesamiento,
desistimiento de la acusación
Takipsizlik kararı
Ñình cöùu
Nemar
Nemar
A̤ÏÂÈ·
Negligenza
Ytdybvfybt> ytvfhyjcn
èÂÒÚÛÔ̇fl ı‡Î‡ÚÌÓÒÚ¸
çÂı‡Ú, ÌÂÔ‡Êø‡
Dayacaad
Negligencia
¥hmal/kusur
Sô suaát
96
N
NEGLIGENCE
A tort committed by a person who
owes a duty of care to another, fails to
exercise the standard of care required
of him and thereby breaches that duty
and injures the other person or
damages that person’s property.
NEGOTIATE
To transfer for value by delivery of
cheques for cash.
NOLLE PROSEQUI
In criminal prosecutions in the Supreme
and County Courts the prosecution may
discontinue proceedings by entering a
nolle prosequi. This serves to
withdraw existing proceedings, but is
not an acquittal.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Non-Suit
Non suit
AfiÚÚÈ„Ë ·ÁˆÁ‹˜ (ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ
·ÛÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘)
Non luogo a procedere
Ghtrbyedf¥t yf gjcnfgrfnf jl
cnhfyf yf celbåfnf pfhflb ytljcnbu
yf ljrfpb
çÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ˛ˉ˘ÂÒÍÓ„Ó
ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ËÒ͇
é·ÛÒÚ‡‚‡ ÒÛ‰ÒÍÓ„ ÔÓÒÚÛÔ͇
Arrin sharciyeed oo madani ah oo
aan la hor keenin maxkamadda
Caducidad de la instancia
Davanın reddi
Ñình chæ vuï kieän
Non est Factum
Non est factum, to nije njegovo djelo
™ÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ Ô˘Û›·˜
ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘
Atto non intenzionale
Yt t ytujdj ltkj
éÚˈ‡ÌË ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡,
ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ̇ ÌÂÁ̇ÌËË Â„Ó ÒÛÚË
鉷‡Ì‡ ‰‡ ¿Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÔÓÚÔËÒ‡Ì
ËÁ ÌÂÒÔÓ‡ÁÛχ
Uma jeedin
Desconocimiento no culposo del
contenido de un contrato
Anlamadan sözleßme imzalamak
Khoâng phaûi laø chöùng töø
Nalog o zabrani uznemiravanja
Odredba kojom se zabranjuje
dosa∂ivati drugoj osobi
áÓÙÔÏ‹ ÌË ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘
Diffida di atti di molestia
Pf,hfyf pf djpytvbhedf¥t
èË͇Á Ó ÔÂÍ‡˘ÂÌËË ‰Ó҇ʉÂÌËfl
ËÎË ÔËÒÚ‡‚‡ÌËfl
ê¯Âø ÔÓÚË‚ ÁÎÓÒÚ‡‚Ω‡ø‡
Amar ka joojinaya qofka inuu qof kale
aflagaadeeyo
Mandato judicial exigiendo el cese
de acosos o vejaciones
Sarkıntılı©ı/tacizi durdurma emri
Leänh caám saùch nhieãu
N
97
NON-SUIT
A legal matter of a civil kind not
brought before a court.
NON EST FACTUM
“It is not his deed”. A defence raised
where a person has completed a deed
in ignorance of its character. This rule
operates in the framework of law of
contract.
NON MOLESTATION ORDER
An order restraining a person from
molesting another.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Uznemiravanje
Neugodnost, neprilika
¢È·Ù¿Ú·ÍË, ÂÓfi¯ÏËÛË
Fastidio
Ythtl> ljltdf¥t
ç‡Û¯ÂÌË ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡
éÏÂÚ‡øÂ, ÒÏÂÚ‡øÂ
Fal buuq ah
Hecho o conducta perjudiciales para
el uso o goce de un inmueble, o para
otros derechos
Huzuru bozan haraket
Söï phieàn haø
Pravno nevaÏeçi
Koji nema nikakve valjanosti,
nevaÏeçi
`A΢ÚÔ˜, ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜, ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˜
ÓÔÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜
Nullo/Senza valore legale
Ytdf;txrb
ç Ëϲ˘ËÈ Á‡ÍÓÌÌÓÈ ÒËÎ˚
ç˯ڇ‚‡Ì Ë Ì‚‡ÊÂÃË
Wax aan sharciga saamayn
Nulo de pleno derecho, nulo y sin
efecto
Geçersiz/hükümsüz
Voâ hieäu
Nisam kriv
Nisam kriv, nije kriv
AÚÓÔ‡Ì·È ÂÓÔ¯‹
Non colpevole/Innocente
Ytdby
ç ‚ËÌÓ‚ÂÌ
çËÒ‡Ï ÍË‚, ÌË¿Â ÍË‚
Diidmo eedayneed
Inocente, no culpable
Suçlu de©il
Khoâng nhaän toäi
98
N
NOT GUILTY
The plea made by a defendant, where
they wish to deny everything and to let
the prosecution prove their case
beyond reasonable doubt – if not, they
will be acquitted.
NUISANCE
An act which interferes with the
enjoyment of a right to which all
members of the community are
entitled.
NULL AND VOID
Of no legal effect.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Prigovor (Odbijen/Usvojen)
Prigovor (odbijen-usvojen)
`EÓÛÙ·ÛË (·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È/Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹)
Obiezione respinta/accolta
Ghbujdjh !ct jl,bdf # ct ghbaf√f@
ÇÓÁ‡ÊÂÌË (ÓÚÍÎÓÌÂÌÌÓÂ/ÔËÌflÚÓÂ)
èË„Ó‚Ó (Ó‰·Ë¿ÂÌ/ÛÒ‚Ó¿ÂÌ)
Waa diiday diidmada/waa ogolaaday diidmada
Protesta, objeción (rechazada / aceptada, admitida)
¥tiraz
Phaûn ñoái (Baùc boû/chaáp thuaän)
Nepristojan ãin
Bestidan ãin
AÚÂ›˜ Ú¿ÍÂȘ
Atti osceni
Ytghbcnjåyj jlytcedf¥t
çÂÔËÒÚÓÈÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
ÅÂÒÚˉ‡Ì ˜ËÌ
Fal fuxshi ah
Actos obscenos
Uygunsuz hareketler
Haønh vi ñoài truïy
99
O
OBJECTION (OVERRULED/SUSTAINED)
A barrister is entitled to object to a question put to a witness by the opposing barrister.
The presiding judge or magistrate may agree with the objection and disallow the
question (objection sustained) or disagree with the objection and allow the question to
be asked (objection overruled).
OBSCENE ACTS
That which is offensive to the currently
accepted standards of decency.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
100
O
Prekr‰aji / Prestupnik
Prekr‰aji / Prekr‰itelj, prijestupnik
¶·Ú·‚¿ÛÂȘ, Ù·›ÛÌ·Ù·, ·‰È΋̷ٷ / ¶·Ú·‚¿Ù˘
Kazneno-popravna sluÏba
DrÏavna kazneno-popravna sluÏba
°Ú·ÊÂ›Ô ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ∫ËÚÂÛÈÒÓ
Reati / Trasgressore/Reo
Ghtrhijwb / Ghtcnfgybr
è‡‚Ó̇Û¯ÂÌËfl, ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl / è‡‚Ó̇Û¯ËÚÂθ
èÂÍ¯‡¿Ë / èÂÒÚÛÔÌËÍ, ËÁ‚¯Ë·ˆ Í˂˘ÌÓ„ ‰Â·
Gafaf / Gafsameeye
Delitos, infracciones / Delincuente, infractor
Suç / Suç ißleyen/zanlı
Nhöõng söï phaïm phaùp / Can phaïm
Ufficio dei servizi correzionali
Gjghfdyf ecnfyjdf
àÒÔ‡‚ËÚÂθÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ
Ñʇ‚̇ ͇ÁÌÂÌÓ-ÔÓÔ‡‚̇ ÒÎÛÊ·‡
Xafiiska Adeega Dhaqancelinta
Departamento de Servicios Correccionales
Islah dairesi
Vaên phoøng dòch vuï caûi huaán
OFFENCES / OFFENDER
Actions in the nature of crimes which are contrary to a
statutory provision or the common law.
The person charged with or responsible for the commission of
a criminal offence.
OFFICE OF CORRECTIONAL SERVICES
The State Government agency responsible for the delivery of
all adult correctional programmes in Victoria, comprising
community-based and custodial programmes for convicted
offenders and remandees.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Ombudsman
Ombudsman
Difensore civico
Ghfdj,hfybntk
é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ËÌÓ‚ÌËÍ,
‡ÒÒχÚË‚‡˛˘ËÈ Ê‡ÎÓ·˚ „‡Ê‰‡Ì
éÏ·Û‰ÒχÌ
Ombudismaan
Defensor del Pueblo, Ombudsman
Ombudsman
Giaùm saùt vieân
Teret dokaza
Teret dokazivanja
B¿ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈ͢
Onere della prova
Ljk;yjcn lf ljrf;t
ÅÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl
íÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡
Masuuliyadda daliilinta
Carga de la prueba, obligación de
probar
Kanıtlama yükümlülü©ü
Traùch nhieäm daãn chöùng
Uredba
Uredba
¢È¿Ù·ÍË
Decreto
Yfhtl,f> ghjgbc
ì͇Á, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
ÏÛÌˈËԇθÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡
éÔ¯ÚËÌÒÍË ÔÓÔËÒ
Qaab-sharciyeed
Ordenanza, decreto
Kararname
Qui ñònh
°Ú·ÊÂ›Ô ¶·Ú·fiÓˆÓ Î·Ù¿ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ
∫ËÚÂÛÈÒÓ
O
101
OMBUDSMAN
A public official appointed to
investigate citizens’ complaints against
the administrative agencies of
government.
ONUS OF PROOF
Also called the “burden of proof” and
sometimes confused with “the standard
of proof”. The obligation/responsibility
(the onus) to prove what is alleged or
claimed.
ORDINANCE
A form of legislation.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Paritet kazne
Jadnakost kaÏnjavanja
IÛÔÙÈÌ›· ÔÈÓ‹˜
Parità di giudizio
Ckbxyjcn yf rfpybnt
ꇂÂÌÒÚ‚Ó ÔË„Ó‚ÓÓ‚
∑‰̇ÍÓÒÚ Í‡Êø‡‚‡ø‡
Xukun siman
Igualdad de las penas
Cezada eßitlik
Tính caùch ñoàng nhaát cuûa baûn aùn
Uslovno pu‰tanje
Uvjetno pu‰tanje na slobodu
AÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ˘fi fiÚÔ˘˜
Libertà condizionale
Eckjdyj geinf¥t yf ckj,jlf
ìÒÎÓ‚ÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂ
Á‡Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó
ìÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡ø ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û
Sii dayn shardi leh
Libertad condicional
Íartlı tahliye
Traû töï do tröôùc thôøi haïn coù ñieàu kieän
Pomilovanje
Pomilovanje
AÔÓÔÌ‹ ¯¿ÚÈÙÔ˜
Grazia/Indulto
Ghjcnedf¥t
èÓÏËÎÓ‚‡ÌËÂ
èÓÏËÎÓ‚‡øÂ
Masaabax
Indulto, medida de gracia; perdón
Özel af
AÂn xaù
102
P
PARDON
Where the Crown forgives a defendant
and does not prosecute permanently or
wipes out the sentence of the court,
varies the sentence.
PARITY OF SENTENCE
The court, when sentencing an
offender, may consider the sentence
previously imposed on a co-offender
with a view to imposing a similar
sentence.
PAROLE
Is a form of conditional release for
offenders sentenced to custodial terms.
After an initial period of detention, the
prisoner is allowed to be at large for the
unexpired portion of the sentence.
During this time, his liberty depends
upon satisfactory compliance with the
terms imposed by the paroling
authority. This inevitably includes some
form of supervision by a parole officer.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Stranka
Stranka
™˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜, ‰È¿‰ÈÎÔ˜
Parte in causa
Cnhfyrf
ãˈÓ, Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘Â ‚
‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Â
ëÚ‡Ì‡
Koox; dhinac ka mid ah dhinacyada
is haya
Parte
Taraf
Moät beân (trong vuï kieän v..v.)
Kazna
Kazna
¶ÔÈÓ‹, ·ڈÛË, ÚfiÛÙÈÌÔ
Pena
Rfpyf
åÂ‡ ͇̇Á‡ÌËfl
ä‡Á̇
Ciqaab
Pena, sanción, castigo, multa
Ceza
Hình phaït
Krivokletstvo
LaÏni iskaz (krivokletstvo)
梉ÔÚΛ·, „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú›·
Spergiuro/Falsa testimonianza
Rhbdjrktncndj> kf;yj cdtljxt¥t>
njdfht¥t
ãÓÊÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ
ч‚‡ø ·ÊÌÓ„ ËÒ͇Á‡
Been-ku-dhaarasho (shahaada suur)
Falso testimonio, perjurio
Yalancı ßahitlik
Toäi man khai
P
103
PARTY
1. A person who takes part in a legal
transaction or negotiation with another.
2. A person who is formally involved in
bringing or defending any legal
proceedings, but does not include
witnesses or court officials.
PENALTY
The punishment imposed by a court
upon a person who has been convicted
of committing a crime. It may take the
form of imprisonment or the payment
of money (a fine).
PERJURY
Lying under oath when questioned in
court proceedings. A person found
guilty of perjury may face
imprisonment. Includes deposing to
facts in a document knowing these
facts to be untrue.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Podnosilac tuÏbe
TuÏitelj
EÓ¿ÁˆÓ, ÌËÓ˘Ù‹˜
Attore/Querelante
Ne;bntk
àÒÚˆ
íÛÊË·ˆ
Ka dacwoodaha maxkamada sare
Demandante, actor, parte actora
Davacı
Nguyeân ñôn
Ometanje provo∂enja pravde
Iskrivljavanje pravde
¶·Ú·Ï¿ÓËÛË ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘
Deviare il corso della giustizia
Cghtxedf¥t yf ghfdlfnf
àÒ͇ÊÂÌË ıÓ‰‡ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl
áÎÓÛÔÓÚ·ËÚË Ô‡‚‰Û
Marin habaabinta cadaalada
Cometer delito contra la administración de justicia
Adaletin yerine gelmesini engelleme
Caûn trôû guoàng maùy coâng lyù
104
P
PERVERTING THE COURSE OF JUSTICE
Acting in a way to pervert the administration of justice.
PLAINTIFF
The person who begins civil
proceedings in certain courts, eg., the
Supreme Court. In the Magistrates’
Court that person is called “the
Complainant”, and “the Applicant” in
the Family Court.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Izja‰njavanje
1. ¶ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ 2. AÔÏÔÁ›· ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ‰‹ÏˆÛË ·Ô‰Ô¯‹˜
‹ ·fiÚÚȄ˘ ÙÔ˘ ηÙËÚÔÚËÙ‹ÚÈÔ˘ 3. IÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘, ·ÔÏÔÁ›·
Dichiarazione
Jlujdjh yf j,dbytybt
éÙˈˇθÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌË ‚ ÒÛ‰Â Ó ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË
鉷‡Ì‡, ÔË„Ó‚Ó, ÏÓη‡
Jawaab ah waxbaa ka jira ama waxba kama jiraan eedaynta uu bixiyey
sarkaalka maxkamaddu bilawgii
1. Contestación a la demanda 2. Declaración del acusado respecto de la
acusación 3. Petición de reducción de la pena
Karßı tarafın iddiasına cevap verme
1. Bieän minh traïng 2. Lôøi phaùt bieåu “nhaän toäi” hay “khoâng nhaän toäi” 3. Lôøi
thænh caàu (cuûa traïng sö tröôùc khi toøa tuyeân aùn)
Izjasniti se
Tvrditi, navoditi, braniti se
IÛ¯˘Ú›˙ÔÌ·È, ÂÈηÏԇ̷È
Dichiararsi colpevole o innocente
Jlujdjh yf j,dbytybt
Ñ·ڸ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ
Å‡ÌËÚ Ò ̇ ÒÛ‰Û, ËÁ¿‡ÒÌËÚË Ò Ó
ÍË‚ËˆË (ÍË‚, ÌË¿Â ÍË‚)
Bareeraha ama ta’kiidinta, si loo
sameeyo qirasho
Presentar defensas o alegaciones,
declararse (culpable o inocente)
¥ddianameye cevap vermek/hafifletici
sebepleri göstermek
Bieän hoä
P
105
PLEAD
Allege or assert; to make a plea.
PLEA
1. The answer given by the plaintiff or defendant in a civil proceeding to the other
party’s statements of fact.
2. The answer “guilty” or “not guilty” to a criminal charge or charges given by or on
behalf of the accused at the beginning of a criminal trial in response to a question from
a court official.
3. The term is also used to describe the information, material or arguments made to a
court by or on behalf of an accused who has either made a plea of guilty to a crime or
been found guilty of a crime. This information is presented to the court prior to the
imposition of the penalty and is intended to assist the court to decide the appropriate
penalty in all the circumstances.
1. Gra∂ansko pravo: Odgovor na navode tuÏitelja i branitelja 2. Kriviãno pravo:
odgovor na navode optuÏbe - “kriv sam”/nisam kriv” 3. Molba sudu prije
dono‰enja presude
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
5 promila
0.05
¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· .05% ·ÏÎÔfiÏ ÛÙÔ ·›Ì·
Tasso alcolico di 0,5
Rjywtynhfwbåf yf fkrj[jk dj rhdnf
.05fi
å‡ÍÒËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È ÔÓˆÂÌÚ
ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë
0.05 ÔÓÏË·
Heerka aalkolada ku jirta dhiiga qofka
oo gaarta 0.05%
Tasa/concentración de alcohol en
sangre de 0.05 (o 0,05)
Nokta 05
Chaám 05
Autopsija
Post mortem, pregled tijela nakon
smrti
NÂÎÚÔ„›·
Autopsia
Fenjgcbåf
ÇÒÍ˚ÚËÂ ÚÛÔ‡
èÓÒΠÒÏÚË, ‡ÛÚÓÔÒË¿‡
Meyd baarid
Autopsia
Otopsi
Khaùm nghieäm töû thi
Parniãni dokumenti
Dokumenti u parnici izneseni pred
sud
AÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰ÈÎÔÁڿʈÓ, ¤ÁÁڷʘ
ÚÔÙ¿ÛÂȘ
Scambio delle difese scritte delle
parti in causa
Ljrevtynb bpytctyb dj gjnrhtgf yf
j,dbytybtnj
ÅÛχ„Ë, ÍÓÚÓ˚ÏË Ó·ÏÂÌË‚‡˛ÚÒfl
ÒÚÓÓÌ˚ ̇ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ
ÒÚ‡‰ËË Òۉ·ÌÓ„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡
ÑÓ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î
Dukuminti sheegaya barreeraha
labada dhinac
Escritos en los que se formulan las
pretensiones y defensas de las partes
Tarafların birbirlerine verdi©i belgeler
Vaên baûn tranh tuïng
106
P
PLEADINGS
The documents exchanged between
the parties during legal proceedings in
most courts which contain the
allegations or facts upon which the
parties base their cases. The
documents have particular names, eg.,
Statement of Claim, Defence, Reply.
POINT 05
To have a blood alcohol content
of 0.05%.
POST MORTEM
A medical examination of a corpse in
order to discover the cause of death.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
POWER OF ATTORNEY (AND ENDURING POWER OF)
An instrument in writing by which one person (the principal)
appoints another (the agent) authorising the agent to do certain
acts on the principal’s behalf.
PRE-RELEASE
One of the “post-custodial programmes” of the “Office of
Corrections”. It is often served in an attendance centre
programme and aimed at increasing the personal and
employment skills at the prison.
107
¶ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ (¢È·ÚΤ˜ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ)
Gjkyjvjiyj
èÛÌÓÏÓÃ, ӂ·¯ÃÂø (Ë Ú‡¿Ì‡ ÔÛÌÓÏÓÃ)
Wakiilasho qof kale
Poder de representación (por tiempo indefinido)
Vekaletname (süresiz – )
Giaáy uûy quyeàn (vaø uûy quyeàn tröôøng kyø veà)
Ranije pu‰tanje na slobodu
Pu‰tanje na slobodu prije isteka kazne
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘
Programma educativo ed istruttivo prima dell’uscita dal
carcere
Jcgjcj,edf¥t yf pfndjhtybwbnt ghb jngeinf¥t
èÓ„‡Ïχ ÔÂ‰ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂÏ Á‡Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó
èÛ¯Ú‡ø ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û Ô ËÒÚÂ͇ ͇ÁÌÂ
Xirfad siinta qofka siidaynta ka hor
Programa de readaptación social previo a la puesta en
libertad
Tahliye öncesi
Tröôùc khi ñöôïc traû töï do
Punomoç
Punomoç
Procura/Procura permanente
ÑÓ‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸
P
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Preliminarni alko-test
Preliminarni alko test
¶ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi Ù¤ÛÙ ·Ó·ÓÔ‹˜
(Û¯ÂÙÈο Ì ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ)
Esame preliminare dell’alito
Ledf¥t> ghj,yj ghjdthedf¥t yf
fkrj[jk dj rhdnf
è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÔÓ‚Â͇
‰˚ı‡ÌËfl ̇ ÒÓ‰ÂʇÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎfl
èÂÎËÏË̇ÌË ‡ÎÍÓ-ÚÂÒÚ
Baaritaanka ugu horreeya ee lagu
baaro aalkolada jirka
Prueba preliminar de detección
alcohólica por aire espirado
¥lk alkol testi
Thöû hôi röôïu sô khôûi
Preliminarna istraga
Preliminarna istraga
¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË
Indagini preliminari
Djdtlyf bcnhfuf
è‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÒΉÒÚ‚ËÂ
èÂÎËÏË̇̇ ËÒÚ‡„‡
Baaritaanka asaasiga ah
Investigación preliminar,
averiguación previa
Ön sorußturma
Ñieàu tra sô khôûi
Presedan
Presedan
¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ
Principio del “precedente”
Ghtn[jlty ckexfå
èˆ‰ÂÌÚ
èÂÒ‰‡Ì
Raadraac ama tixraac
Precedente, decisión judicial que
crea doctrina legal
¥çtihat/Benzer eski davalar
Tieàn leä
108
P
PRECEDENT
The Common Law principle by which
lower courts in the hierarchy of courts
must follow the issues of law decided
by higher courts, eg., a decision on a
particular aspect of the law by the High
Court must be followed by the
Supreme Court.
PRELIMINARY BREATH TEST
The first test to be conducted to
determine whether there is alcohol
present in the blood of a driver, via
breathing into a mechanism. In certain
circumstances if the result is positive, a
more extensive test using a
breathalyser would be required.
PRELIMINARY INVESTIGATION
The initial investigation, such as
searches of suspect premises, interview
of witnesses, identification of stolen
property, etc.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Preventivno pritvaranje
Pritvor
¶ÚÔÏËÙÈ΋ ÎÚ¿ÙËÛË
Detenzione preventiva
Pfndjhf¥t pf lf ct jl,tuyfn
yfnfvjiyb ghtrhijwb
è‰‚‡ËÚÂθÌÓÂ, Ô‚ÂÌÚË‚ÌÓÂ
Á‡‰ÂʇÌËÂ
è‚ÂÌÚË‚ÌË ÔËÚ‚Ó
Biritaanka bilaaya xijaabka ah
Detención preventiva
Tedbir olarak tutuklama
Giam giöõ ñeå ngaên ngöøa
Prima Facie
Prima facie, na prvi pogled
EÎ ÚÒÙ˘ fi„˘
A prima vista
Yf ghd gjuktl
ë ÔÂ‚Ó„Ó ‚Á„Îfl‰‡, Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ
ç‡ Ô‚Ë ÔӄΉ
Siday u muuqato
A primera vista; que es razonable
pero no concluyente
Dıß görünüßü ile
Coù cô sôû hieån nhieân
Primarni dokazi
Glavni dokaz
¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·fi‰ÂÈÍË
Prova principale
Ghbvfhyb ljrfpb
èÂ‚˘ÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó,
ÓË„Ë̇Π‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡
éÒÌÓ‚ÌË ‰Ó͇Á
Caddaynta asaasiga ah
Prueba directa
Asıl deliller
Baèng chöùng chính
P
109
PRIMARY EVIDENCE
Primary evidence of a document is the
document itself, or duplicate original.
PREVENTIVE DETENTION
Where an offender’s prior criminal
behaviour is taken into account and he
is detained to protect the public from
him committing further offences.
PRIMA FACIE
On the face of it.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Prija‰nje osude
Prija‰nje osude
¶ÚfiÙÂÚË Î·Ù·‰›ÎË, ÔÈÓÈÎfi ÌËÙÚÒÔ, ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜
Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ‹ ηٷ‰›Î˜
Precedenti penali
Ghtn[jlyf jceledfyjcn
è‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ÒÛ‰ËÏÓÒÚË
ê‡ÌË¿Â ÓÒÛ‰Â
Dembi ku helid hore
Antecedentes penales
Sabıka kayıtları
Tieàn aùn
Osnovna odluka
Rastava braka
¶ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ̤ÙÚ·
Scioglimento di matrimonio
Endhledf¥t lfkb ,hfrjn gjcnjb> bkb t yfheity b nht,f
lf ct hfphtib
ê‡ÒÚÓÊÂÌË ·‡Í‡ (‚ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÒÛ‰ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â)
ê‰ӂÌË Ô‡‚ÌË ÎÂÍ
Is-furida
Resolución de la demanda principal
Boßanma kararı
Tuyeân phaùn ly hoân
110
PRIOR CONVICTIONS (PRIORS)
A record of previous offences to which an offender has either
pleaded guilty or of which he or she has been found guilty by a
Court.
P
PRINCIPAL RELIEF
In a divorce action, the dissolution of marriage itself, rather
than the ancillary relief.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Privilegija
Privilegij neizno‰enja informacija radi
izbjegavanja samoinkriminacije
AÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·, ÚÔÓfiÌÈÔ
Esonero/Immunità/Privilegio
Ghfdj
èË‚Ë΄Ëfl Ì Óڂ˜‡Ú¸ ‚ ÒÛ‰Â
èË‚Ë΄˿‡, Á‡¯ÚËÃÂÌ Ó‰ ‰ÛÊÌÓÒÚË
ËÁ‰‡‚‡ø‡
Mudnaan
Derecho a no contestar
Cevap verme vakkı
Ñaëc quyeàn
Povjerljivost ugovora
Povjerljivost ugovora
™˘Ì‚·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË
Rapporto tra i due contraenti
Cfvj cnhfyrbnt yf ljujdjhjn ct
j,dhpedffn b bvffn ghfdj yf ytujdj
cghjdtledf¥t
ÑÓ„Ó‚ÓÌ˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl
èÓ‚ÂΩË‚ÓÒÚ Û„Ó‚Ó‡
Xiriirka caqdiga iyo dhinacyada is-
haya
Relación contractual entre las partes
contratantes
Sözleßme tarafları arasındaki ba©
Quan heä hôïp ñoàng
ZaduÏnica
Priznanica
°Ú·ÌÌ¿ÙÈÔ, ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹
Cambiale
Gbcvtyf ghbpyfybwf pf ljku
ÑÓ΄ӂ‡fl ‡ÒÔËÒ͇
åÂÌˈ‡, Á‡‰ÛÊÌˈ‡
Ballanqaad aan shardi ku xirnayn
Pagaré, vale
Senet
Giaáy heïn traû tieàn
P
111
PRIVILEGE
In certain circumstances a party or
witness in court may refuse to answer a
question and cannot be forced to
answer. This right is called “privilege”.
PRIVITY OF CONTRACT
The relationship that exists between
parties to a contract. Only those who
were a party to a contract can sue or be
sued on it.
PROMISSORY NOTE
A written unconditional promise to pay
on demand or at a fixed date a
specified amount of money.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Sklonost
Sklonost
PÔ‹ (ÚÔ˜), ÚԉȿıÂÛË
Propensione
Crkjyjcn
ç‡ÍÎÓÌÌÓÒÚ¸
ëÍÎÓÌÓÒÚ
U janjeedhida
Propensión
E©ilim
Khuynh höôùng
Osnovan dokaz
Dokaz koji ne ostavlja mjesta ni za kakvu sumnju
Afi‰ÂÈÍË ¤Ú· ·fi οı ÏÔÁÈ΋ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·
Prova al di sopra di ogni dubbio ragionevole
Edthtyjcn ltrf pkjcnjhcndjnj bkb ghtrhijrjn t bpdhity
çÂÓÒÔÓËÏÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó
ÑÓ͇Á ‚‡Ì Ò‚‡Í ÒÛÏøÂ
Daliil aan wax shaki ah ku jirin
Prueba o pruebas que no dejan lugar a ninguna duda razonable
Kußkusuz kanıtlama
Söï chöùng minh khoâng coøn nghi ngôø ôû möùc hôïp lyù
112
P
PROOF BEYOND REASONABLE DOUBT
The standard of proof in a criminal trial is proof beyond reasonable doubt.
PROPENSITY
Habitual inclination or tendency.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
TuÏilac
TuÏilac
ú·Ù‹ÁÔÚÔ˜
Pubblico ministero
J,dbybntk
èÓÍÛÓ
íÛÊË·ˆ
Fuliyaha ciqaabta
Fiscal, acusador público
Savcı
Coâng toá vieân
Video sistem za za‰tiçene svjedoke
Video sistem u sudu radi za‰tite svjedoka
™‡ÛÙËÌ· ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜ ÁÈ· Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ô˘ Ù˘¯·›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÙ·Û›·˜
Procedimento con video a scopo protezione di un testimone
Pfinbnedf¥t yf cdtljrjn cj dbltj cbcntv – cdtljrjn uj cktlb celt¥tnj dj
lheuf ghjcnjhbåf
ëËÒÚÂχ Á‡˘ËÚ˚ ҂ˉÂÚÂÎfl, ÓÒÌÓ‚‡Ì̇fl ̇ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ
ÇˉÂÓ ÒËÒÚÂÏ Û ÒÛ‰Û ‡‰Ë Á‡¯ÚËÚ ҂‰Ó͇
Waraysiga markhaatiga la xafiday
Sistema de video para testigos protegidos
Korunan tanıklar için videolu sistem
Heä thoáng viñeâoâ daønh cho nhaân chöùng ñöôïc baûo veä
P
113
PROTECTED WITNESS VIDEO SYSTEM
The use of video conferencing technology between a court room and a room
containing a protected witness in proceedings in which a young person or a person
with some sort of disability is giving evidence.
PROSECUTOR
The person who has the responsibility
of presenting and conducting the
prosecution at court.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Glavni sluÏbenik vrhovnog suda
Glavni sluÏbenik vrhovnog suda
∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È
¶ÈӷΛˆÓ
Capocancelliere della corte suprema
Ita yf celcrf flvbybcnhfwbåf dj
dh[jdybjn cel
É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡
É·‚ÌË ÒÎÛÊ·ÂÌËÍ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡
Ansixiyaha asaasiga ah ee
maxkamadda u saraysa
Protonotario, secretario y oficial mayor
de la Corte Suprema de Justicia
Mahkeme baßkatibi
Chaùnh luïc söï (Toøa Thöôïng Thaåm)
Klauzula
Izuzetak, uvjet
A›ÚÂÛË, ÂÈʇϷÍË
Clausola condizionale
Bcrkexjr
é„Ó‚Ó͇
ìÒÎÓ‚
Qodob ka baxsan
Condición, restricción
Koßulu ile
Vôùi ñieàu kieän
Za‰titni nalog
Odluka o za‰titi maloljetnika
EÓÙÔÏ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜
Ordine di tutela di minore
Yfhtl,f pf pfinbnf yf vfkjktnybwb
èË͇Á Ó ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚË
ç‡ÎÓ„ Ó Á‡¯ÚËÚË Ï‡ÎÓÎÂÚÌË͇
Amarka xafidida
Orden de protección
Koruma kararı (çocuklar için)
AÙn leänh baûo veä
114
P
PROTHONOTARY
A principal notary, chief clerk or
registrar of the Supreme Court.
PROVISO
An exception.
PROTECTION ORDER
Action now taken by the Human
Services of Victoria to bring a
child/young person to Children’s Court
if their physical, emotional or
psychological being is in danger. A
court will then place the child in the
care of the State of Victoria.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Provokacija
Izazov, provokacija
¶ÚfiÎÏËÛË
Provocazione
Ghtlbpdbredf¥t
èÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó, ÔÓ‚Ó͇ˆËfl
èÓ‚Ó͇ˆË¿‡
Daandaansi
Provocación
Tahrik
Söï khieâu khích
Zastupnik
Opunomoçeni zastupnik
¶ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜
Per procura
Pfvtybr !ghb ukfcf¥t@
èÂ‰‡˜‡ „ÓÎÓÒ‡ ËÎË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ
éÔÛÌÓÏÓÃÂÌËÍ
Qof cidi dirsatay
Apoderado, mandatario,
representante
Vekil
Ñaïi dieän ñöôïc ñeà cöû
DrÏavni zastupnik
DrÏavni zagovornik
¢ËÌfiÛÈÔ˜ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜
Patrocinatore pubblico
Åfdty pfcnfgybr
é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡˘ËÚÌËÍ,
ÔËÁ‚‡ÌÌ˚È Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒ˚
̉ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı „‡Ê‰‡Ì
Ñʇ‚ÌË Á‡ÒÚÛÔÌËÍ
Qofka dawlada u dooda
Defensor de las Personas con
Discapacidad
Özürlü kißilerin sözcüsü
Ngöôøi beânh vöïc daân
P
115
PROVOCATION
Acts which are sufficient to prevent the
exercise of reason and to deprive a
reasonable man of his self control, thus
reducing murder to manslaughter.
PROXY
A person lawfully deputised to vote in
the place of another.
PUBLIC ADVOCATE
A person appointed under the
Guardianship and Administration Board
Act 1986 to look after the interests of
persons with a disability.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Kazna
Kazna
¶ÔÈÓ‹, ÙÈ̈ڛ·
Pena
Rfpyf
ç‡Í‡Á‡ÌËÂ
ä‡Á̇
Ciqaab
Pena, castigo, sanción
Ceza
Hình phaït
Navodni otac
Pretpostavljeni otac
∫ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜
Padre putativo
Kbwt pf rjt inj ct vbckb ltrf t
nfnrj
è‰ÔÓ·„‡ÂÏ˚È ÓÚˆ
燂ӉÌË, ÔÛÚ‡ÚË‚ÌË ÓÚ‡ˆ
Qofka loo haysto inuu yahay
aabbaha dacwadu ku socoto
Padre putativo
Çocu©un babası kabul edilen kißi
Ngöôøi vaãn ñöôïc coi laø cha
Javni povjerenik
Javni izvr‰itelj oporuka i zaklada
¢ËÌfiÛÈÔ˜ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜
Amministratore fiduciario pubblico
Åfdty ljdthtybr
é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰Ó‚ÂËÚÂθÌ˚È
Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ
∑‡‚ÌË ÔÓ‚ÂÂÌËÍ, ËÁ‚¯ËÚÂΩ
ÓÔÓÛÍÂ
Qofka lagu aamino hanti dadweyne
Fidecomisario Público
Kayyum
UÛy thaùc vieân chính phuû
116
P
PUBLIC TRUSTEE
An official who is responsible for
administering the estates of those
unable to do so.
PUNISHMENT
A criminal penalty.
PUTATIVE FATHER
The person held to be the father of the
complainant’s child in affiliation
proceedings.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Kvazi
Kvazi,toboÏnji
I‰ÈfiÙ˘Ô
“Come se fosse”
Rfrj lf t
ä‡Í ·Û‰ÚÓ, flÍÓ·˚
䂇ÁË
Wax sidaas oo kale ah sida
Cuasi
Benzeri
Ñöôïc xem nhö laø
Gra∂anski postupak
Gra∂anski postupak u sudu
¶ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹
Querela
Celt¥t
É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Ó ‚ ÒÛ‰Â
É‡¨‡ÌÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Û ÒÛ‰Û
Dacwada madaniga ah ee
maxkamadaha
Acción, demanda
Medeni hukuk davası
Thuû tuïc daân söï toá tuïng
Kviprokvo
Quid pro quo, usluga za uslugu
AÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, “οÙÈ ÁÈ· οÙÈ”
Una cosa in cambio di un’altra
Ytinj pf ytinj lheuj
ìÒÎÛ„‡ Á‡ ÛÒÎÛ„Û
èÓÚË‚ÛÒÎÛ„‡
Wax loogu talagalay wax
Quid pro quo, una cosa a cambio de
otra
Bir ßeye karßılık bir ßey
Söï buø tröø
Q
117
QUASI
As if it were eg., quasi judicial – as if it
were to judge.
QUERELA
A civil proceeding in any court.
QUID PRO QUO
Something for something.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Otkupnina
Otkupnina
§‡ÙÚ·, ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·
fiÌËÚÔ˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ χÙÚˆÓ
Riscatto
Jnreg
Ç˚ÍÛÔ
éÚÍÛÔ
Madax furasho
Rescate
Fidye
Tieàn chuoäc
Recidivizam
Recidivizam, ponavljanje zloãinaãkog
pona‰anja
∫ÔÙÚÔ‹ (ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·)
Recidività
Gjdnjhedf¥t yf pkjcnjhcndfnf
êˆˉ˂ËÁÏ
èÓ̇‚Ω‡ø Í˂˘ÌÓ„ ‰Â·
Dabeecada si joogta ah ugu
noqoshada dambigii
Reincidencia habitual o reiterada
Yeniden suç ißleme
Tính caùch taùi phaïm
Rasna mrÏnja
Rasno poniÏavanje
º˘ÏÂÙÈ΋ ‰È·‚ÔÏ‹
Vilipendio razziale
Hfcyf ytnhgtkbdjcn
ê‡ÒÓ‚‡fl ÌÂ̇‚ËÒÚ¸
ê‡ÒÌÓ ÔÓÌËʇ‚‡øÂ
Xumayn iyo dhibaatayn jinsi la xiriirta
Vilipendio por motivos de raza
Irkçılı©a tahrik
Phæ baùng chuûng toäc
118
R
R
RACIAL VILIFICATION
To incite hatred or violence against a
race.
RANSOM
The action of procuring the release of
someone held captive by paying a
price.
RECIDIVISM
The habit of continually relapsing into
crime.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Reciproãni sud
Reciproãni sud, odgovarajuçi sud u
drugoj drÏavi
IÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Û ¿ÏÏË
ÔÏÈÙ›· ‹ ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ
ÂΉ›Î·ÛË ˘fiıÂÛ˘
Tribunale equivalente
Cjjldtnty cel
ꇂÌÓÁ̇˜Ì˚È ÒÛ‰ ‚ ‰Û„ÓÏ ¯Ú‡ÚÂ
ËÎË ÒÚ‡ÌÂ
êˆËÔÓ˜ÌË ÒÛ‰ (Û ‰Û„Ó¿ ‰ʇ‚Ë)
Maxkamad u dhiganta maxkamada
meel kale ka jirta
Órgano jurisdiccional recíproco
Denk mahkeme (baßka bir ülkede/
eyalette)
Toøa töông hoã
Obveznica
Pismena obveza
EÁÁ‡ËÛË, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÔÈÓÈ΋ Ú‹ÙÚ·
Impegno o obbligo assunto
Ufhfywbåf lfltyf ghtl cel pf
bcgjkyedf¥t jlhtltyb eckjdb
é·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó Ò‚flÁ‡ÌÌÓ Ò
ÔÓÛ˜ËÚÂθÒÚ‚ÓÏ
èËÒÏÂ̇ Ó·‡‚ÂÁ‡, ÔËÁ̇Ìˈ‡ (‰Û„‡)
Ballangelid/aqoonsi
Caución judicial
Yazılı söz/teminat
Söï cam keát tröôùc toøa
Formalni razgovor
Zapisnik o ispitivanju okrivljenika
ú·Ù¿ıÂÛË, ηٷÁÚ·Ê‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘
Verbale di interrogatorio
Pfgbcybr jl cjckeiedf¥t
èÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÔÓÒ‡
á‡ÔËÒÌËÍ Ó ËÒÔËÚË‚‡øÛ
Koobiga duuban ee waraysiga
Acta de interrogatorio policial (registro
sonoro o audiovisual, o transcripción)
Sorgu tutana©ı
Bieân baûn phoûng vaán
R
119
RECIPROCATING COURT
An equivalent court, usually in another
state or country, in which related
proceedings may be taken pursuant to
an arrangement between the states or
countries.
RECOGNIZANCE
A promise or undertaking by an
accused person to forfeit or pay a
specified sum if he/she does not
perform certain actions, eg., appear in
court.
RECORD OF INTERVIEW
Formal interview of a person suspected
of committing an offence.
1. Dib ugu dhigida qaadida dacwada
2. Qaybta xabsiga ee lagu hayo dadka
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
1. Odgoda 2. IstraÏni zatvor
1. Pritvor u istraÏnom zatvoru
2. IstraÏni zatvor
1. ¶·Ú·ÔÌ‹ Û ¿ÏÏË ‰ÈοÛÈÌÔ
2. AÓ·ÌÔÚʈًÚÈÔ
RInviare a giudizio/Centro di
detenzione temporanea
Ghbndjh
1. éÚÍ·‰˚‚‡ÌË ÒÎÛ¯‡ÌËfl ‰Â· 2.
åÂÒÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Á‡Íβ˜ÂÌËfl
àÒÚ‡ÊÌË Á‡Ú‚Ó
Ertelemek/göz altına almak
Taïm giam/nhaø taïm giam
Pravni lijek
Pravni lijek
`EÓ‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‚Ï¿‚˘,
ÎÙÏ., ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÛÙÈÎÒÓ ˙ËÌ›ˆÓ
Rimedio giuridico
Ghfdty ktr
ë‰ÒÚ‚Ó Òۉ·ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚
è‡‚ÌË ÎÂÍ
Cawil Celin
Satisfacción o reparación jurídicas
Tazmin hakkı
Boài thöôøng thieät haïi
Protokolist
Sudski sluÏbenik (u opçinskom sudu)
∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ
(ÚÒËÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘)
Cancelliere
Flvbybcnhfnbdty celcrb cke;,tybr
ëÂÍÂÚ‡¸ ÒÛ‰‡
ëÎÛÊ·ÂÌËÍ Û ÒÛ‰Û
Sarkaalka Maxkamada Magistrate-ka
Secretario judicial
Mahkeme müdürü
Luïc söï
120
R
REGISTRAR
An officer of a Magistrates’ Court
(previously known as Clerk of Court),
who prepares the list of cases to be
heard by a magistrate, keeps records of
his decisions and assists him in court.
The registrar also has a number of
other duties, eg., receiving fines,
collecting statistics, etc. After a course
of training, a registrar may be
appointed Magistrate.
REMAND
1. To adjourn judicial proceedings (eg.,
criminal trial) to a future date. The
court may order the defendant to be
admitted to bail or held in custody.
2. The Division within a gaol into which
persons who have been remanded are
placed.
REMEDY
The relief given by the law to rectify the
harm suffered by a person as a result of
his/her legal rights having been
breached.
1. Suspensión de procedimiento
judicial 2. Centro o módulo de
detención preventiva
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Smanjenje kazne
Smanjenje kazne
`AÊÂÛË, ··ÏÏ·Á‹
Condono della pena
Cvfkedf¥t yf rfpyfnf
ëÓÍ‡˘ÂÌË ÒÓ͇ Á‡Íβ˜ÂÌËfl
ëχøÂø ͇ÁÌÂ
Ka yaraynta inta xabsiga uga hartay
Reducción de la pena
Cezanın azaltılması
Giaûm thôøi gian thi haønh baûn aùn
Poni‰tavanje
Raskid, opoziv
§‡ÛË Û‡Ì‚·Û˘
Rescissione
Erbyedf¥t
ê‡ÒÚÓÊÂÌËÂ
éÔÓÁË‚, ÔÓÌ˯ڇ‚‡øÂ
Burburinta caqdigii ama heshiiskii
Rescisión, resolución (de contrato)
Sözleßmenin iptal edilmesi
Huûy boû hôïp ñoàng
SuzdrÏljiva presuda
Odgo∂ena presuda
EÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂÓË ÎÚ›ÛË
Riserva di giudizio
Jlkj;tyf ghtcelf !jlkj;tyj
ljytcedf¥t yf ghtcelf@
éÚÎÓÊÂÌÌÓ ¯ÂÌË ÒÛ‰‡
é‰ÎÓÊÂ̇ Ó‰ÎÛ͇ ÒÛ‰‡
Ka fiirsasho go’aan
Sentencia pendiente de
pronunciamiento
Hakimin düßünmekte oldu©u karar
Hoaõn phaùn quyeát
R
121
REMISSION
A reduction of the remaining prison
sentence. A prisoner’s term of
imprisonment may be remitted by
reason of his/her good behaviour.
RESCISSION
Process where a contract is brought to
an end and its legal affects on the
parties are cancelled.
RESERVED JUDGMENT
A ruling by a Magistrate or Judge that
is under consideration.
122
RESIDENCE ORDER
Care and control. A parent with custody of children has the
legal right to care for them and the duty and responsibility to
control their way of life, education and general upbringing.
The Family Law Act provides that custody may be awarded to
both parents jointly, or to one parent, or to a third person. (NB)
Guardianship of a child may be awarded to a person appointed
by a Court, however, it is possible that custody may be granted
to another so that the child lives apart from the person legally
appointed as guardian of that child.
RESPONDENT
The party against whom certain proceedings are lodged,
(including family, tribunal and appeal proceedings).
R
Briga o djeci
Skrbni‰tvo nad djecom
EÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ı· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ·È‰›, ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ηÈ
ÙËÓ ÁÔÓÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡
OptuÏeni
TuÏena stranka
áÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜
Ordine che stabilisce il genitore presso cui devono
risiedere i figli
Yfhtl,f cj rjå hjlbntk √t ;bdtt ltntnj
ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡ Ó ÔÓÔ˜ËÚÂθÒڂ ̇‰ ·ÂÌÍÓÏ
ç‡ÎÓ„ Ó ÒÚ‡‡øÛ Ó ‰ÂÚÂÚÛ
Amarka Degaanka
Patria potestad, custodia de menores
Çocu©un kalaca©ı yer kararı
Quyeàn nuoâi con
Convenuto
J,dbytn !dj ,hfrjhfpdjlyf gjcnfgrf@
éÚ‚ÂÚ˜ËÍ
íÛÊÂ̇ ÒÚ‡Ì‡
Qofka dacwada lagu soo oogay
Demandado, apelado
Davalı
Bò ñôn
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Nadoknada
Vraçanje ili naknada
á·ÓfiÚıˆÛË ˙ËÌÈ¿˜, ÎÙÏ.
Restituzione/Risarcimento
Dhf√f¥t
ÇÓÁÏ¢ÂÌË ۷˚ÚÍÓ‚
êÂÒÚËÚۈ˿‡, ÔÓ‚‡Ã‡¿
Hanti-celin
Restitución, devolución, reintegración
Zararın tazmin edilmesi kararı
Leänh boài thöôøng thieät haïi
Sudska zabrana
Sudska zabrana
A·ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹
Provvedimento giudiziario con il
quale si ordina di doversi astenere da
specifiche azioni
Pf,hfyf pf djpytvbhedf¥t bkb
yfgfüf¥t
ê‡ÒÔÓflÊÂÌË ӷ Ó„‡Ì˘ÂÌËË
‰ÓÒÚÛÔ‡
ëÛ‰Ò͇ Á‡·‡Ì‡
Amarka Xeerka Qoyska oo joojinaya
cabsida labada isqaba
Orden de protección
Koruma kararı
Leänh caám vi phaïm
Povlaãenje
Povlaãenje
AÓ¿ÎÏËÛË, ·Ó·›ÚÂÛË
Revoca
Gjdktredf¥t> jnrf;edf¥t
éÚ͇Á ÓÚ ÒÎÓ‚‡
èÓˈ‡ø ÔËÁ̇ø‡, Ôӂ·˜ÂøÂ
Ka noqosho, laalid, baabi’in, diidid in
la raaco
Retractación
Geri almak/vazgeçmek
Thu hoài
R
123
RESTITUTION
An order made by a Court that stolen
goods or their value be restored to the
owner by the person convicted of the
offence.
RESTRAINING ORDER
In Family Law an order intended to
prevent or stop one spouse from
assaulting or threatening the other
spouse.
RETRACTION
Withdraw, revoke, cancel, refuse to
abide by, acknowledge falsity or error
of, expressly abandon (statement,
promise, opinion).
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Povratni teret dokaza
Obrnut teret dokazivanja krivnje
AÓ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢
Onere della prova trasferito
all’accusato
Cghjnbdyj njdfht¥t yf ljrfpbnt
é·‡ÚÌÓ ·ÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl
é·ÌÛÚ ÚÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡
Ku soo celinta masuuliyada caddaynta
Inversión de la carga de la prueba
Suçsuz oldu©unu kanıtlama
sorumlulu©u
Ñaûo ngöôïc traùch nhieäm chöùng minh
Poni‰tenje vozaãke dozvole
Oduzimanje vozaãke dozvole
AÓ¿ÎÏËÛË ¿‰ÂÈ·˜
Revoca della patente di guida
Gjybinedf¥t ljpdjkf
ÄÌÌÛÎËÓ‚‡ÌË Ô‡‚ ̇ ‚ÓʉÂÌËÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
é‰ÛÁËχø ‚ÓÁ‡˜Í ‰ÓÁ‚ÓÎÂ
Ka qaadida shatiga gaariga
Revocación de licencia
Sürücü belgesinin iptali
Thaâu hoài baèng laùi
Poziv na odre∂eni dan
Poziv na sudsko roãi‰te
úÏ‹ÛË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·
·ÎÚfi·Û˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘
Citazione in giudizio in data specifica
Celcrf gjrfyf
ÑÂ̸ ̇Á̇˜ÂÌÌ˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ
èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰
Dacwad loo qabtay in la dhegaysto
maalin gaara
Citación; citatorio (Méx.)
Belirli bir tarihte görülmesi gereken
celpname
Traùt toøa coù theå hoaøn laïi
124
R
RETURNABLE (SUMMONS)
A summons specified to be heard on a
particular day.
REVERSED ONUS OF PROOF
In prosecutions for certain offences,
once the prosecution has presented
certain matters of proof to establish a
prima facie case, the onus of proof
changes to the accused who must prove
innocence, by disproving the
prosecution’s allegations or by providing
a legal defence to those allegations.
REVOCATION OF LICENCE
See: Disqualification of a person.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
DrÏavna komisija
DrÏavna komisija
PfiÁÈ·Ï úÔÌ›ÛÈÔÓ
Commissione reale d’inchiesta
Rhfkcrf bcnhf;yf rjvbcbåf
äÓÓ΂Ò͇fl ÍÓÏËÒÒËfl
Ñʇ‚̇ ÍÓÏËÒË¿‡
Guddi uu magacaabay Governor-
General-ku ama Governor-ku
Comisión de investigación
constituida por autorización del
representante de la Corona
Genel vali tarafından görevlendirilen
sorußturma komisyonu
UÛy Ban Ñieàu Tra Hoaøng Gia
Sankcija
Sankcija
ú‡ÚˆÛË, ÔÈÓ‹
Sanzione
Rfpyf
ë‡Ì͈Ëfl, ÏÂ‡ ͇̇Á‡ÌËfl
ë‡Ì͈˿‡
Ganaaxa ama ciqaab
Sanción, pena
Yaptırım/ceza
Tröøng phaït
Nalog za pretres
Nalog za pretres
`áÓÙ·ÏÌ· ¤Ú¢ӷ˜
Mandato di perquisizione
Yfkju pf ghtnhtc
é‰Â ̇ Ó·˚ÒÍ
ç‡ÎÓ„ Á‡ ÔÂÚÂÒ
Ruqsad baaritaan
Orden de registro, orden de
allanamiento
Arama emri
Leänh khaùm xeùt
125
R
S
ROYAL COMMISSION
A commission of inquiry authorised by
the Governor-General or, the case of a
State, by the Governor.
SANCTION
The penalty or punishment provided
as a means of enforcing obedience to
the law.
SEARCH WARRANT
An order authorising police to enter
and search a specified place to either
arrest a person believed to have
committed an offence or to seize
certain objects.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Sudska zapljena
Sekvestracija, sudska zapljena
πÔÔı¤ÙËÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·Ú¿ ÙÚ›ÙÔ˘,
‰¤ÛÌ¢ÛË ‹ (ÚÔÛˆÚÈÓ‹) ηٿۯÂÛË
Sequestro
Pfgktyedf¥t bvjn
ç‡ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó
ëÂÍ‚ÂÒÚ‡ˆË¿‡, Á‡ÔÎÂ̇
Amar maxkamadeed oo qof hantidiis
lagu ilaalinayo
Embargo de bienes
Geçici el koyma
Tòch bieân taøi saûn
Polna diskriminacija
Diskriminacija na bazi spola
™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË
Discriminazione sessuale
Ytnhgtybt rjy lheuj kbwt pfhflb
gjkjn
ÑËÒÍËÏË̇ˆËfl ÔÓ ÔÓÎÓ‚ÓÏÛ
ÔËÁ̇ÍÛ
èÓÎ̇ ‰ËÒÍËÏË̇ˆË¿‡
Ku waayid xaq lab ama dhadig
midkaad tahay darteed
Discriminación sexual, discriminación
por motivos de sexo
Cinsel ayrımcılık
Phaân bieät ñoái xöû vì phaùi tính
Osuda
Kazna, osuda
ú·Ù·‰›ÎË, ÔÈÓ‹
Condanna
Ghtcelf> rfpyf
èË„Ó‚Ó
ä‡Á̇, ÓÒÛ‰‡
Xukun
Condena, sentencia
Ceza
Baûn aùn
126
S
SENTENCE
A judicial judgment or decree, esp. the
judicial determination of the
punishment to be inflicted on a
convicted criminal, including
imprisonment, fine, probation.
SEQUESTRATION
A court order that a person’s property
be set aside and held by an
independent person until the end of
proceedings.
SEX DISCRIMINATION
To place a person at a disadvantage by
reason of their sex.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Seksualno napastovanje
Seksualno napastovanje
™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË
Molestia sessuale
Ctrcefkyj djpytvbhedf¥t
ëÂÍÒۇθÌ˚ ‰ÓÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚‡
ëÂÍÒÛ‡ÎÌÓ ÛÁÌÂÏË‡‚‡øÂ
Shukaansi qaldan
Acoso sexual
Cinsel taciz
Saùch nhieãu tình duïc
Sine Die
Sine Die, odgoda rasprave bez roka
AÓ·‚ÔÏ‹ Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ
Rinvio a data indeterminata
Jlkj;edf¥t yf celt¥tnj yf
ytjlhtltyj dhtvt
ç‡ ÌÂÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ
ç‡ ÌÂÓ‰¨ÂÌÓ ‚ÂÏÂ
Dib-u-dhigida aan la cayimin
(Suspender, etc.) hasta nueva fecha,
indefinidamente
Davanın ertelenmesi
Hoaõn voâ thôøi gian
Kleveta
Kleveta
™˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË
Calunnia
Rktdtnf
ìÒÚ̇fl Í΂ÂÚ‡
ä΂ÂÚ‡ (ÛÒÏÂ̇)
Qadaf qof loo geysto oo badanaa
afka ah
Difamación oral o mediante gestos
Sözlü hakaret, iftira
Vu khoáng
S
127
SEXUAL HARASSMENT
To harass a person (usually of the
opposite sex) by sexual innuendo,
jokes, touching, etc.
SINE DIE
“Without a day”. Adjourning court
proceedings being appointed for
resuming, for a date to be fixed.
SLANDER
Defamatory material published in non-
permanent form, usually the spoken
word.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Advokat (bez prava zastupanja na
sudu)
Odvjetnik (nema pravo zastupanja
klijenta pred sudom)
¢ÈÎËÁfiÚÔ˜
Avvocato che tratta con i clienti ma
non discute cause in tribunale
Fldjrfn rjå uj pfcnfgedf rkbtynjn>
yj yt uj ,hfyb dj cel pf dhtvt yf
celt¥tnj
ĉ‚Ó͇Ú
ĉ‚Ó͇Ú
Garyaqaanka garta diyaariya
Abogado
Avukat (dava dosyasını hazırlayan
avukat)
Luaät sö
Snaga dokaza
Stupanj dokaza
B¿ÛË ·fi‰ÂÈ͢
Entità delle prove
Cntgty yf ljrfpb
äËÚÂËÈ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡
ëÚÂÔÂÌ ‰Ó͇Á‡
Heerka daliilka
Criterio objetivo para determinar si
un hecho en disputa ha quedado
probado o no
Kanıt standartı
Möùc ñoä chöùng minh phaûi ñaït
Salijetati
Mamiti, salijetati
¶ÏËÛÈ¿˙ˆ Ì ·Ó‹ıÈÎÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜
Sollecitare a scopo di prostituzione
Yfdfkedf> ,fhf
ÑÓÏÓ„‡Ú¸Òfl, ÔËÒÚ‡‚‡Ú¸ Í
ÏÛʘËÌ‡Ï (Ó ÔÓÒÚËÚÛˆËË)
燄ӂ‡‡ÚË, ÔÓ‰‚Ó‰ËÚË
Ku shukaamin
Ofrecerse para la prostitución,
abordando a posibles clientes
Fuhuß amacıyla müßteri çekmek
Gaï gaãm/xuùi giuïc
128
S
SOLICIT
As used in a criminal context, generally
involves a woman accosting or
importuning men for the purpose of
prostitution.
SOLICITOR
A lawyer permitted by the Supreme
Court to practise law and who chooses
to do so by acting for and advising
clients, but not by appearing for them
as an advocate in a court case.
STANDARD OF PROOF
The extent or degree to which a fact
must be proved. In a criminal case, the
standard is “beyond reasonable doubt”.
In a civil case, it is “on the balance of
probabilities”.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Zakon
Zakon
£¤ÛÈÛÌ·, ÓÔÌÔı¤ÙËÌ·
Legge parlamentare
Cnfnen !pfrjy> lh;fdty bkb
atlthfkty@
á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÌ˚È ‡ÍÚ
ëÚ‡ÚÛÚ, Á‡ÍÓÌ
Sharciga baarlamaanka
Ley creada por el parlamento (por
oposición a la emanada del derecho
jurisprudencial)
Parlementonun çıkardı©ı yasa
Luaät thaønh vaên
Statutarna deklaracija
Zakonska izjava, deklaracija
∫‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË
Dichiarazione giurata
Gbcvtyf bpåfdf
ëÚ‡ÚÛÚÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ
á‡ÍÓÌÒ͇ ËÁ¿‡‚‡
Hadal Xaqiiqa ah oo qoran
Declaración jurada o prestada bajo
promesa solemne
Yeminli beyan
Tôø khai danh döï
Zaustavljanje procesa
Zaustavljanje postupka
¢È·ÎÔ‹, ·Ó·‚ÔÏ‹ ‰›Î˘
Sospensione di un procedimento
giudiziario
Jlkfuf¥t yf gjcnfgrf
èËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË Òۉ·ÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÒ‡
é‰Î‡„‡ø ÔÓÒÚÛÔ͇
Hakinta dacwada
Suspensión o sobreseimiento del
procedimiento
Davanın durdurulması
Ñình chæ toá tuïng
S
129
STATUTE
A law made by Parliament (State or
Federal).
STATUTORY DECLARATION
A written statement of facts which the
person making it signs and declares to
be true before a person with the power
to take an oath or affirmation.
STAY OF PROCEEDINGS
Suspension of proceedings either
temporarily until something is done, or
permanently where to proceed would
be improper, for example, if the
proceedings are vexatious or frivolous.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Parnica
Parnica, tuÏba
AÁˆÁ‹, ‰›ÎË
Azione legale
Ne;,f> celcrb ghjwtc> gjcnfgrf
àÒÍ
íÛÊ·‡, Ô‡Ìˈ‡
Dacwo maxkamadeed
Demanda, pleito, acción civil
Dava
Vuï kieän
Prekr‰aj
Prekr‰aj
¶Ù·›ÛÌ· Ë ÂΉ›Î·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘ÓÔÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·
Reato minore
Ghtrhijr
èÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ, ÔÂÒΉÛÂÏÓ ‚
ÔÓfl‰Í ÒÛÏχÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
å‡øË ÔÂÍ¯‡¿
Gaf sahlan
Falta, delito menor
Hafif suç
Toäi vi caûnh
Sudski poziv
Poziv na sud
úÏ‹ÛË Ì¿ÚÙ˘Ú·, ÎÏ‹Ù¢ÛË (Ì¿ÚÙ˘Ú·)
Citazione a giudizio
Celcrf gjrfyf
èÓ‚ÂÒÚ͇, ‚˚ÁÓ‚ ‚ ÒÛ‰
èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰
Khasab kaga dhigid in qof markhaati
furo
Orden de comparecencia para
prestar testimonio, presentar
documentación, o ambas cosas
Celpname/mahkeme davetiyesi
Traùt haàu toøa
130
S
SUBPOENA
A summons which commands the
appearance of a person as a witness at
a hearing and for the production of
specified documents.
SUIT
An action.
SUMMARY OFFENCE
A minor offence heard and decided in a
Magistrates’ Court.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Rezimiranje
Sudac - predsjednik rezimira sluãaj za
porotu
™˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ˘Ôı¤Ûˆ˜
·fi ‰ÈηÛÙ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓfiÚÎÔ˘˜
Riepilogo
Pfjrhe;edf¥t yf ckexfåjn
á‡Íβ˜ËÚÂθ̇fl ˜¸ ÒÛ‰¸Ë
ᇂ¯Ì‡ ˜ Òۉ˿Â
Isku soo duubida dacwada
Resumen de actuaciones y
formulación de instrucciones al jurado
Hakimin davayı özetlemesi
Toùm löôïc noäi vuï
Sudski poziv
Poziv na sudsko roãi‰te
úÏ‹ÛË
Mandato di comparizione
Celcrf gjrfyf
ëۉ·̇fl ÔÓ‚ÂÒÚ͇
èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰
Ugu yeerida maxkamada
Citación a juicio
Celp/ça©rı
Traùt môøi ra toøa
Nalog o nadzoru
Sudska odluka o nadzoru nad
maloljetnikom
EÓÙÔÏ‹ ÂÔÙ›·˜
Ordine di supervisione
Yfhtl,f pf yflpjh
èË͇Á Ó· ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ì‡‰ÁÓ‡
ê¯ÂøÂ Ó Ì‡‰ÁÓÛ Ì‡‰ ‰ÂÚÂÚÓÏ
Amar kormeer
Orden de supervisión de menores
Koruma kararı (çocuklar için)
AÙn leänh giaùm saùt
S
131
SUMMING UP
In a criminal trial after the Crown
Prosecutor and Counsel for the defence
have completed their closing
addresses, the presiding judge sums up
the case for the jury.
SUMMONS
Legal document calling on a party to
appear at court on a certain date for
determination of an alleged offence or
civil wrong.
SUPERVISION ORDER
A protection order made by the
Children’s Court for a specified period
where the court considers the child
needs protecting and gives the
Director-General of human services
responsibility for the supervision of
the child.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Garant
Jamac
ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘
Garanzia
Ufhfywbåf
èÓÛ˜ÂÌËÂ
∑Âχˆ
Wax qofka laga hayo
Fiador, garante
Kefil
Tieàn theá chaáp
Ngöôøi ñoùng tieàn theá chaáp
Uslovna kazna
Uvjetna osuda
¶ÔÈÓ‹ ÌÂ ·Ó·ÛÙÔÏ‹
Sospensione della condanna
Eckjdyf rfpyf
èË„Ó‚Ó Ò ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl
ìÒÎӂ̇ ͇Á̇
Xukun laalan
Condena de ejecución condicional
Cezanın ertelenmesi
AÙn treo
Vrhovni sud
Vrhovni sud drÏave (npr. Viktorije)
AÓÒÙ·ÙÔ ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
Corte suprema
Dh[jdty cel !pfct,ty pf ctrjåf
lh;fdf dj Fdcnhfkbåf@
ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰
ÇıÓ‚ÌË ÒÛ‰ (̇ ‰ʇ‚ÌÓÏ ÌË‚ÓÛ –
ÇËÍÚÓË¿Â, çÓ‚Ó„ ∑ÛÊÌÓ„ ÇÂÎÒ‡, ËÚ‰)
Maxkamadda sare
Tribunal Supremo de Justicia
(Estados y Territorios)
Eyalet yüksek mahkemesi
Toøa cao caáp
132
S
SURETY
A person who guarantees the
obligations of another by undertaking
to pay money on that person’s default.
For example, a surety may undertake to
pay the amount of bail if the accused
does not appear before the court to
stand trial.
SUSPENDED SENTENCE
If for an offence a Court passes a
sentence of imprisonment for a term of
not more than a year, the court may
suspend the whole or part of that
sentence. The part suspended is not
served by the offender unless he
commits another crime within that
period.
SUPREME COURT
The highest State court, with unlimited
jurisdiction to grant relief in civil
proceedings.
It has original and appellate jurisdictions
in civil and criminal matters. In its
original jurisdiction it hears only serious
matters, such as murder trials, and
injury cases exceeding $100,000
depending on the question of law
involved. It also hears appeals from
both the Magistrates’ and County Courts.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Oduzimanje dozvole
Oduzimanje vozaãke dozvole
¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ·‰Â›·˜
Sospensione della patente di guida
Ghbdhtvtyj erbyedf¥t yf
ljpdjkfnf
ÇÂÏÂÌÌÓ Î˯ÂÌË ÎˈÂÌÁËË
èË‚ÂÏÂÌÓ Ó‰ÛÁËχø ‰ÓÁ‚ÓÎÂ
Ka qaadida ama laalida laysanka
Suspensión de licencia
Sürücü belgesinin geçici iptali
Treo baèng laùi
Obustava
Prestanak
§‹ÍË (ÏËÚˆÌÒÓ)
Termine dei pagamenti
Ghtrbyedf¥t bcgkfnb
ᇂÂ¯ÂÌËÂ, ÔÂÍ‡˘ÂÌËÂ
ê‡ÒÍˉ, ÔÂÒڇ̇Í
Burin ama joojin
Cese de prestaciones
Durdurmak/kesmek (ödene©i)
Chaám döùt
Svjedoãenje
Iskaz svjedoka, svjedoãenje
M·ÚÙ˘Ú›·
Testimonianza
Bcrfp> cdtljxt¥t
èÓ͇Á‡ÌË ҂ˉÂÚÂÎfl
낉ӘÂøÂ
Caddaynta afeed
Testimonio, prueba testimonial /
testifical
Tanık ifadesi
Lôøi khai cuûa nhaân chöùng tröôùc toøa
133
S
T
SUSPENSION OF LICENCE
A person’s licence is taken away from
them for a specific period and at the
end of that period is returned to them.
TERMINATION
Ceasing of payment of benefits.
TESTIMONY
The evidence of a witness given orally
in court.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Rasturanje droge
Trgovina drogama (definicija ovisi o teÏini)
¢È·Î›ÓËÛË Î·È ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰È·Î›ÓËÛË (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜)
Traffico o presunto traffico di stupefacenti
Nhujdbåf cj lhjuf> cjvytdf¥t pf nhuedf¥t cj lhjuf
ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚËÍÓ‚/Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÂÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚
à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ ‰Ó„‡Ï‡ Ë ÒχÚ‡ø ‰‡ Ò Ë΄‡ÎÌÓ Ú„Û¿Â ‰Ó„‡Ï‡
Qaadida ama ku jirada hawsha qaadida
Tráfico de drogas y tenencia/posesión de drogas constitutiva del delito de traficar
Uyußturucu satmak veya satıyor saymak
Buoân baùn vaø ñöôïc xem nhö laø buoân baùn
Kazneno djelo
Nepravda, delikt
A‰ÈÎÔÚ·Í›·, ·ÛÙÈÎfi ·‰›ÎËÌ·
Torto
Ghtcnfg !dj uhfüfycrj ghfdj@>
ghtxtrjhedf¥t yf j,dhcrf
É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËÂ,
‰ÂÎËÍÚ
ÑÂÎËÍÚ
Qalad madani ah ama dhaawac ka
yimid wax la falay ama laga tegay
Acto ilícito civil
Tazmin edilebilir haksız eylem
Phaïm loãi/vi phaïm daân söï
134
T
TORT
A civil wrong or injury arising out of an
act or omission for which an action for
damages may be brought.
TRAFFICKING AND DEEMED TO BE TRAFFICKING
Trafficking includes preparing, manufacturing or selling a drug of dependence. Where
a person is found in possession of a drug of dependence, if the amount is more than
the quantity specified in the schedule to the Drugs, Poisons & Controlled Substances
Act 1981, then he is deemed to be trafficking in that drug.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Izdaja
Izdaja
¶ÚÔ‰ÔÛ›·
Tradimento
Ghtlfdcndj
àÁÏÂ̇
àÁ‰‡¿‡
Khaa’inimo qaran
Traición
Vatana ihanet
Phaûn quoác
Bespravni prelazak (zemlji‰ta,
prostora)
Neovla‰teno ometanje tu∂e imovine
ú·Ù·¿ÙËÛË Í¤Ó˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ‹
¯ÒÚÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ‹ ·Ú·Ófï˜)
Violazione di domicilio
<tcghfdyj dktuedf¥t dj neü bvjn
ç‡Û¯ÂÌË Ô‡‚ ˜ÛÊÓÈ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
ëÏÂÚ‡ø ÔÓÒ‰‡
Xad-gudub ama faragelin toos ah
Violación de derechos de posesión
de bienes muebles o inmuebles
Baßkasının arazisine izinsiz girmek
Xaâm nhaäp traùi pheùp
Su∂enje
Sudski postupak, su∂enje
¢›ÎË
Processo
Bcnhfuf> ghtnhtc> celt¥t
ëÎÛ¯‡ÌË ‰Â·, Òۉ·ÌÓÂ
‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Ó
ëÛ¨ÂøÂ
Qaadida dacwad sharciyeed
Juicio, proceso
Durußma/yargılama
Phieân xöû
T
135
TRESPASS
A tort involving the direct and unlawful
interference with the possession of land
or other property, regardless of the
intention of the trespasser.
TRIAL
The hearing of legal proceedings in the
Supreme Court and County Court. It
refers to both civil and criminal
proceedings. In other courts it is called
a “hearing”.
TREASON
A person commits treason if he kills or
wounds the sovereign or heir, levies
war, assists an enemy at war with the
Commonwealth of Australia or
instigates a foreigner to make an armed
invasion of the Commonwealth.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Ultra Vires
Ultra Vires
Postupanje preko ovlasti
¶¤Ú·Ó Ù˘ ‰Ôı›۷˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ηı’
˘¤Ú‚·ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜
Atto invalido per eccesso di potere
Yfldjh jl jdkfcnedf¥fnf
ÇÌ ÍÓÏÔÂÚÂ̈ËË
Ç‡Ì Ó‚Î‡¯ÃÂø‡
Ka baxsan awooda
(Acto realizado con) extralimitación
competencial
Yetkisizlik
Vöôït quyeàn
Tribunal
Tribunal
(EȉÈÎfi) ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
Tribunale
Cel> nhb,eyfk
íË·Û̇Î
íË·Û̇Î
Dacwadaha madaniga ah ee yaryar
Tribunal adminstrativo, laboral, o de lo social
Kurul/mahkeme (sınırlı davalara bakar)
Toøa ñaëc traùch/taøi phaùn
136
T
U
TRIBUNAL
A legal body established to decide certain classes of claims. The term “Tribunal” is
sometimes used in legal texts to describe a court of law, but it is more commonly used
to distinguish particular bodies which have the following features:
1. Jurisdiction limited to particular claims (eg., Social Security Tribunal, Victorian Civil
and Administrative Tribunal).
2. Less formal than courts of law (eg., lawyers are sometimes not admitted and, when
admitted, do not wear wigs and robes; the rules of evidence are applied less strictly.)
Tribunals are sometimes described as administrative rather than judicial bodies, i.e., to
determine questions of fact rather than law. The decision of a Tribunal is subject to
appeal to a court of law.
ULTRA VIRES
“Beyond the Power”. An act which is in
excess of the authority or jurisdiction
conferred by law, and therefore invalid.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Obavezati se
Obvezati se
AÓ·Ï·Ì‚¿Óˆ, ˘fiÛ¯ÔÌ·È
Promettere
Ct j,dhpedf
êÛ˜‡Ú¸Òfl, ·‡Ú¸ ̇ Ò·fl
Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡
é·‡‚ÂÁ‡ÚË ÒÂ
Fullin/Ballanqaad
Prometer, comprometerse a
Taahhüt etmek/söz vermek
Cam keát
Nesposoban za su∂enje
Nije sposoban za su∂enje zbog svog
du‰evnog stanja
¢ÂÓ Â›Ó·È ÂȘ ı¤ÛË Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ
ÂÓÔ¯‹ ‹ fi¯È
Incapace di dichiararsi colpevole o
innocente
Ytcgjcj,ty lf ct bpåfcyb
ç‰ÂÂÒÔÓÒÓ·ÂÌ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚
ÒÛ‰Â
è‡Ì˘ÌÓ ÌÂÒÔÓÒÓ·‡Ì
Qof aan ehel u ahayn in wax la
weydiiyo
Incapaz de defenderse en juicio
Akli dengesinin yargılamaya yeterli
olmaması
Khoâng ñuû söùc ra toøa
Du‰evno bolestan
Du‰evno bolestan
úÏÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÓÔ˘˜
Infermità mentale
Leitdyj hfcnhjty
óÂÎÓ‚ÂÍ Ò ‡ÒÒÚÓÂÌÌÓÈ ÔÒËıËÍÓÈ
Ñۯ‚ÌÓ ·ÓÎÂÒÚ‡Ì
Qof waalan
Qof aan xis la’aan darteed, awoodin
maaraynta arrimihiisa
Demencia, debilidad mental
Kendisi için karar veremeyen
Thaàn trí roái loaïn
U
137
UNDERTAKE
To promise, in the course of legal
proceedings, to do or refrain from
doing an act.
UNFIT TO PLEAD
If, at the time he is to stand trial, it is
alleged the accused is insane, a jury is
specially empanelled to find on the
question of his fitness to stand trial.
The jury may find that the accused is
unfit to plead.
UNSOUND MIND
A person who, because of a mental
disorder, is incapable of managing their
own affairs.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Dosadan parniãar
Iritantan parniãar koji uporno pokreçe
neosnovane pravne postupke protiv
druge strane
EÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜ ‰È¿‰ÈÎÔ˜
Attore eccessivamente litigioso
Ne;t¥t ,tp dbcnbycrb ghbxbyb
óÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÍÎÓÌÌ˚È Í
·ÂÁÓÒÌÓ‚‡ÚÂθÌ˚Ï Òۉ·Ì˚Ï ÚflÊ·‡Ï
è‡Ì˘‡ ÍÓ¿Ë ¯Ë͇ÌË‡
Bella abuur
Litigante malicioso
Gereksiz davalar açan kißi
Ngöôøi kieän tuïng voâ côù
Odgovornost zbog drugih
Odgovornost nastala zbog nekog
drugog
E˘ı‡ÓË ¿ÏÏÔ˘
Responsabilità indiretta
Jlujdjhyjcn gjhflb ltåcndf yf
lheuj kbwt
éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ˜ÛÊÓÈ ÔÓÒÚÛÔÓÍ
鉄ӂÓÌÓÒÚ Á‡ ‰Û„Ó„‡
Waajibaad fuullay shakhis qof kale fal
uu galay darteed
Responsabilidad subsidiaria
Baßkasının yüzünden kaynaklanan
sorumluluk
Traùch nhieäm daân söï
Presuda
Presuda
EÙ˘ÌËÁÔÚ›· (ÂÓfiÚΈÓ)
Verdetto
Ghtcelf
ê¯ÂÌË ÔËÒflÊÌ˚ı Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ
é‰ÎÛ͇ (ÔÓÓÚÂ)
Go’aanka maxkamada
Veredicto, fallo del jurado
Hüküm/son karar
Phaùn quyeát (cuûa boài thaåm ñoaøn)
138
V
VERDICT
The final decision (eg., guilty/not guilty;
the contract has been broken) made by
a jury on the basis of facts it has
accepted as being proved by the
evidence in a court case.
VEXATIOUS LITIGANT
A person who habitually and
persistently institutes legal proceedings
against persons without a reasonable
ground.
VICARIOUS LIABILITY
Liability which falls on one person as a
result of an action of another.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Voire Dire
Voire dire, sudska istraga o pravovaljanosti dokaznog materijala koja prethodi
utvr∂ivanju ãinjeniãnog stanja
¢›ÎË ÂÓ ‰›ÎË
Esame preliminare di un testimone o di un giurato
Djdtlyj bcgbnedf¥t yf cdtljr b ljrfpb pf lf ct endhlb ybdyfnf
ghbafnkbdjcn yf cel
ÑÓÔÓÒ ÒÛ‰ÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl ËÎË ÔËÒflÊÌÓ„Ó Ì‡ Ô‰ÏÂÚ ‚˚flÒÌÂÌËfl „Ó
·ÂÒÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚË Ë ÌÂÔ‰۷ÂʉÂÌÌÓÒÚË
ëÛ‰Ò͇ ËÒÚ‡„‡ Ó ‚ÂÓ‰ÓÒÚÓ¿ÌÓÒÚË ‰Ó͇ÁÌÓ„ χÚÂË¿‡Î‡ ÍÓ¿‡ ÔÂÚıÓ‰Ë
ÛÚ‚¨Ë‚‡øÛ ˜ËøÂÌ˘ÌÓ„ ÒÚ‡ø‡
Dacwad dacwad kale ku dhex jirta
Vista preliminar destinada a determinar la admisibilidad de las pruebas
testificales, materiales o de confesión
Kanıtların geçerlili©ini inceleme
Thuû tuïc toøa xeùt xem coù cho pheùp trình baèng chöùng naøo ñoù tröôùc boài thaåm ñoaøn
Odricanje
Odreçi se zakonskog prava na tuÏbu
¶·Ú·ÈÙÔ‡Ì·È (··›ÙËÛ˘ ‹
‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜)
Rinunciare
Jnrf;edf¥t
éÚ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ËÒ͇ ËÎË Á‡ÍÓÌÌÓ„Ó
Ô‡‚‡
é‰ÂÃË ÒÂ
Ka-tegid
Renunciar a
Hakkından vazgeçme/muaf tutma
Khöôùc töø
V
139
W
VOIRE DIRE
A voire dire is also called the trial within a trial. It is an enquiry by the presiding judicial
officer into the admissibility or otherwise of evidence. (Confessional or physical). The
presiding judicial officer has a discretion as to whether or not evidence is admitted and
thereby placed before the finder of fact which in most cases is the judicial officer
conducting the voire dire as a hearing within the main hearing of the charges involved.
It is normally conducted in the trial of indictable offences before a judge and jury, but
may also be conducted in a Magistrates’ Court.
WAIVE
To give up a legal right or claim.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
TeÏina dokaza
TeÏina dokaza
B¿ÚÔ˜/ú‡ÚÔ˜ ·ԉ›Íˆ˜
Entità delle prove
Cbkf yf ljrfpbnt
ëÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÓ ‰ÂÎÛ
íÂÊË̇ ‰Ó͇Á‡
Miisaanka cadaynta
Preponderancia/fuerza de convicción
de las pruebas
Kanıtın a©ırlı©ı
Taàm quan troïng cuûa baèng chöùng
Oporuka
Oporuka
¢È·ı‹ÎË
Testamento
Ntcnfvtyn> jcnfdbyf
ᇂ¢‡ÌËÂ
íÂÒÚ‡ÏÂÌÚ
Dardaaran
Testamento
Vasiyetname
Di chuùc
Nalog
Nalog
`EÓÙ·ÏÌ·
Mandato
Yfkju pf fgct¥t> ghtnhtcedf¥t
é‰Â
ëÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„
Ogolaanshaha fulinta sharciyeed
Orden judicial, auto judicial
Yetki/emir
Leänh
140
W
WARRANT
A legal document which authorises
specific acts to be undertaken, eg.,
search, arrest, detain etc.
WEIGHT OF EVIDENCE
Where evidence given at a hearing
inclines in favour of one party, and the
jury find in favour of the other party, the
verdict is said to be against the weight
of the evidence.
WILL
A disposition or declaration by which
the person making it provides for the
distribution or administration of
property after his death.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Sudska naredba
Pismeni nalog suda
¢ÈηÛÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË
Mandato/Ordine
Celcrb yfkju
àÒÍÓ‚Ó Á‡fl‚ÎÂÌËÂ
ëÛ‰Ò͇ ËÒÔ‡‚‡
Qoraal amar siinaya qof
Mandamiento, auto, decreto judiciales
Mahkeme emri
Leänh toøa
Nezakonito zatvaranje
Nezakonito utamniãenje
¶·Ú¿ÓÔÌË ÎÚ¿ÙËÛË ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ·ÙfiÌÔ˘
Reclusione illegale
Ytktufkyj !ghjnbdghfdyj@ pfndjhf¥t
çÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ Î˯ÂÌË ҂ӷӉ˚
èÓÚË‚Á‡ÍÓÌËÚÓ Á‡Ú‚‡‡øÂ
Xirid aan sharciga waafaqsanayn
Detención ilegal
Hürriyetini kısıtlama/alıkoyma
Giam caàm traùi pheùp
W
141
WRIT
A document under the seal of the
Crown which commands the person to
whom it is addressed to do or refrain
from doing some act; used to initiate
proceedings in the Supreme Court.
WRONGFUL (FALSE) IMPRISONMENT
An offence at common law where a person is assaulted and detained against his will.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
Kazneno - popravni centar za mlade
Kazneno - popravni centar za mladeÏ
™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ú¤ÓÙÚÔ N¤ˆÓ
Riformatorio minorile
Gjghfdty ljv pf vfkjktnybwb
ÇÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌ˚È ˆÂÌÚ ‰Îfl ÏÓÎÓ‰ÂÊË
ä‡ÁÌÂÌÓ-ÔÓÔ‡‚ÌË ˆÂÌÚ‡ Á‡ Ï·‰Â
Xarunta Tababarka Dhalinyarada
Centro correccional de menores
Gençler için ıslah merkezi
Trung taâm caûi huaán thanh thieáu nieân
142
Y
YOUTH TRAINING CENTRE
Offenders under the age of 21 may be detained in a Youth
Training Centre rather than a prison.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
143
Sudski nadstojnik
Sudski izvr‰itelj
¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜
Ufficiale giudiziario
Cynckn nsepmnfen
ÅÂÈÎËÙ, Òۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ
ëÛ‰ÒÍË ËÁ‚¯ËÚÂΩ
Hubiyaha hanaanka sharciga
Oficial de justicia
Mübaßir/icra memuru
Thöøa phaùt laïi
DrÏavni tuÏilac
DrÏavni tuÏilac
∫Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘
Ministro della Giustizia
Bpxoeeu oôenunfen
Ç˚Ò¯ËÈ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ Ó„‡ÌÓ‚ ˛ÒÚˈËË
Ñʇ‚ÌË ÚÛÊË·ˆ
Xeer ilaaliyaha guud
Fiscal General del Estado;
Procurador General de Justicia
Adalet bakanı
Boä tröôûng Boä tö phaùp
LEGAL OFFICIALS
ATTORNEY GENERAL BAILIFF
Legal Officials hierarchy
Attorney General
Director of Public Prosecutions
(D.P.P.)
Judge
Magistrate
Coroner
Barrister
Solicitor/Lawyer
Master of the Supreme Court
Prothonotary (Supreme Court)
Registrar of the County Court
(Equivalent of Prothonotary)
Registrar of Magistrates’ Court
(Previously known as Clerk of
Court)
Sheriff
Bailiff
Judge’s Associate
Tipstaff
L
e
g
a
l
O
f
f
i
c
i
a
l
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
144
Advokat (s pravom zastupanja na sudu)
Odvjetnik (koji zastupa na sudu)
¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿Ù·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·
Sudski vje‰tak
Mrtvozorniãki sudac
¢ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ‚›·ÈÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜
Avvocato/Patrocinatore Legale
Aneokaf koI sacfanyea ua cyn
ŇËÒÚÂ
ĉ‚ÓÍ‡Ú (Ëχ Ô‡‚Ó Á‡ÒÚÛÔ‡ø‡ ̇ ÒÛ‰Û)
Garyaqaanka ka dooda Maxkamada
Abogado litigante (Am.); procurador de los tribunales (Es.)
Durußma avukatı
Traïng sö
“Coroner”
CynnIa - ncnenunk (sa cupfun cnyuan)
ëΉӂ‡ÚÂθ, ÔÓËÁ‚Ó‰fl˘ËÈ ‰ÓÁ̇ÌËfl ‚ ÒÎÛ˜‡flı
̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË, ÍÓÓÌÂ
àÒÚ‡ÊÌË Òۉ˿‡ (Û ÒÎÛ˜‡¿Â‚Ëχ ÌÂÔËӉ̠ÒÏÚË)
Baaraha sababta dhimashada
Juez investigador de las causas de muerte
Ölüm olaylarını sorußturan hakim
Quan toøa nghieäm thi
BARRISTER CORONER
L
e
g
a
l
O
f
f
i
c
i
a
l
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
145
Sudija
Sudac
¢ÈηÛÙ‹˜
Giudice
CynnIa
ëÛ‰¸fl
ëۉ˿‡
Xaakim
Juez (de los tribunales superiores)
Hakim/yargıç
Quan toøa
Direktor javnog tuÏila‰tva
Direktor javnog tuÏila‰tva
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ EÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ / ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ·Ú¯‹˜
Direttore della Pubblica Accusa
Bnpekfop ua Iaeuofo oôenunfencfeo
ÑËÂÍÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ÔÂÒΉӂ‡ÌËÈ
ÑËÂÍÚÓ ¿‡‚ÌÓ„ ÚÛÊË·¯Ú‚‡
Agaasimaha Ciqaabmarinta Dadweynaha
Director General del Ministerio Público / Ministerio Fiscal
Baßsavcı
Giaùm Ñoác Coâng toá vieän
DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS (D.P.P.) JUDGE
L
e
g
a
l
O
f
f
i
c
i
a
l
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
146
Pomoçnik sudije
Pomoçnik suca
¶¿Ú‰ÚÔ˜ (¶ÚˆÙÔ‰›ÎˆÓ)
Sudija za prekr‰aje
Sudac opçinskog suda
¢ÈηÛÙ‹˜ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛԢ/EÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ
Segretario del giudice
Rouomunk cynnIa
èÓÏÓ˘ÌËÍ ÒÛ‰¸Ë
ëۉ˿ËÌ Ò‡‡‰ÌËÍ
Dadka Xaakimka la shaqeeya
Secretario del Juez (Tribunal Supremo)
Hakim yardımcısı
Trôï lyù quan toøa
Magistrato
CynnIa eo cyn sa npekpmoun
ëÛ‰¸fl, χ„ËÒÚ‡Ú
ëۉ˿‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡
Qaadi/qaali
Juez (de juzgado de distrito)
Yerel mahkeme hakimi
Thaåm phaùn
JUDGE’S ASSOCIATE MAGISTRATE
L
e
g
a
l
O
f
f
i
c
i
a
l
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
147
Upravnik Vrhovnog suda
Ravnatelj Vrhovnog suda
¶ÚÔØÈØÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘
AÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Commissario della Corte Suprema
Cny»ôeunk ua epxoeunof cyn co onpeneun oenacfyeaua
ëۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡
è‰Ò‰‡‚‡¿ÛÃË Òۉ˿‡ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡
Madaxa Maxkamadda sare
Auxiliar de los jueces del Tribunal Supremo
Eyalet yüksek mahkeme Müdürü
Chaùnh vaên phoøng toøa cao caáp
Glavni sluÏbenik Vrhovnog suda
Zapisniãar Vrhovnog suda
°Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘
AÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Cancelliere della Corte Suprema
Ued ua cyncka anununcfpaunIa (epxoeeu cyn)
É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡
á‡ÔËÒÌ˘‡ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡
Qofka madaxda u ah shaqaalaha maxkamadda sare
Protonotario (Tribunal Supremo)
Baßkatip noter (yüksek mahkeme)
Chaùnh luïc söï (toøa cao caáp)
MASTER OF THE SUPREME COURT PROTHONOTARY (SUPREME COURT)
L
e
g
a
l
O
f
f
i
c
i
a
l
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
148
Protokolist suda za prekr‰aje
Glavni sluÏbenik opçinskog suda
∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛԢ/EÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ
Cancelliere del Tribunale di primo grado
Ued ua anununcfpaunIa eo cyn sa npekpmoun
É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ χ„ËÒÚ‡ÚÌÓ„Ó ÒÛ‰‡
ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡
Diiwaanhayaha Maxkamada Magistrate-ka
Secretario de juzgado de distrito
Yerel mahkeme müdürü
Luïc söï (toøa sô caáp)
REGISTRAR OF MAGISTRATES’ COURT (PREVIOUSLY KNOWN AS CLERK OF COURT)
L
e
g
a
l
O
f
f
i
c
i
a
l
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
149
Protokolist okruÏnog suda
Glavni sluÏbenik okruÏnog suda
∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ ú¿Ô˘ÓÙ˘ úfiÚÙ
Cancelliere del Tribunale di grado superiore
Ued ua anununcfpaunIa eo okpy»eu cyn
É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ӷ·ÒÚÌÓ„Ó ÒÛ‰‡
ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡ ÓÍÛÊÌÓ„ ÒÛ‰‡
Diiwaanhayaha Maxkamadda County Court-ka
Secretario del tribunal de jurisdicción intermedia
Bölge mahkemesi müdürü
Luïc söï toøa trung caáp (töông ñöông luïc söï toøa cao caáp)
REGISTRAR OF THE COUNTY COURT (EQUIVALENT OF PROTHONOTARY)
L
e
g
a
l
O
f
f
i
c
i
a
l
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
150
Advokat/pravnik
Odvjetnik/pravnik
¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ (‰ÂÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÂ
‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·)
Rpaeunk / aneokaf
ĉ‚Ó͇Ú/ûËÒÚ
ĉ‚Ó͇Ú/Ô‡‚ÌËÍ
Garyaqaanka garta diyaarsha/
Garyaqaanka Maxkamada ka dooda
Abogado
Avukat
Luaät sö
Sudski podvornik
Sudski podvornik
£˘ÚÔʇϷη˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Usciere
Hnue koe onp»yea pen eo cynunuafa
èËÒÚ‡‚ (‚ ÒÛ‰Â)
èÓÒÎÛÊËÚÂΩ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡
Qof la shaqeeya shaqaale
maxkamadeed
Oficial de los tribunales superiores
encargado de mantener el orden en
la sala
Mahkeme memuru
Nhaân vieân toøa aùn (toøa trung caáp)
OkruÏni naãelnik
OkruÏni naãelnik
¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜
Pubblico ufficiale del tribunale con
funzioni amministrative
Hsepmeu cynckn cny»ôeunk
òÂËÙ
êÛÍӂӉ˷ˆ ËÁ‚¯ÌÓ„ ÒÛ‰ÒÍÓ„
Ó‰ÂΩÂø‡
Sarkaalka qaabilsan qumaati u
socodka hawsha maxkamada
Alguacil
Íerif/icra memuru
Nhaân vieân toøa aùn (toøa cao caáp)
SOLICITOR/LAWYER SHERIFF TIPSTAFF
L
e
g
a
l
O
f
f
i
c
i
a
l
s
Avvocato che tratta con i clienti ma
non discute cause in tribunale
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
151
Naãelnik
Glavni policijski povjerenik
AÚ¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
Capo della Polizia
Ued ua nonnunIa
É·‚Ì˚È ÍÓÏËÒÒ‡
É·‚ÌË ÔÓÎˈ˿ÒÍË ÍÓÏÂÒ‡
Madaxa Booliiska
Jefe de Policía
Emniyet genel müdürü
Tö leänh caûnh saùt
Pomoçnik naãelnika
Pomoçnik policijskog povjerenika
BÔËıfi˜ AÚ¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
Assistente del capo della polizia
Rouomunk ua med ua nonnunIa
èÓÏÓ˘ÌËÍ ÍÓÏËÒÒ‡‡
èÓÏÓÃÌËÍ ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ„ ÍÓÏÂÒ‡‡
Kaaliyaha Madaxa Booliiska
Subjefe de Policía
Emniyet genel müdürü yardımcısı
Phuï taù tö leänh
P
o
l
i
c
e
P
e
r
s
o
n
n
e
l
POLICE
Personnel
ASSISTANT COMMISSIONER CHIEF COMMISSIONER
Police Personnel hierarchy
Chief Commissioner
Assistant Commissioner
Deputy Commissioner
Commander
Chief Superintendent
Superintendent
Chief Inspector
Inspector
Senior Sergeant
Sergeant
Senior Constable
Reservist
Constable (with no insignia)
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
152
Glavni inspektor
Glavni inspektor
°ÂÓÈÎfi˜ EÈıˆÚËÙ‹˜
Ispettore Capo di Polizia
Fnaeeu nucnekfop
É·‚Ì˚È ËÌÒÔÂÍÚÓ
É·‚ÌË ËÌÒÔÂÍÚÓ
Madaxa Baarida Dacwooyinka
Inspector Jefe
Baß dedektif
Thanh tra tröôûng
Komandir
Zapovjednik
AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜
Comandante
Ued ua nonnunckn pernou
äÓχ̉Ë, ̇˜‡Î¸ÌËÍ
äÓχ̉‡ÌÚ
Taliyaha qaabilsan dhowr xarumood
oo booliis
Comandante
Komutan
Chæ huy tröôûng
Glavni nadzornik
Glavni nadzornik
°ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜
Sovrintendente Capo
Fnaeeu uauanunk
É·‚Ì˚È ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ
òÂÙ ÔÓÎˈ˿Â
Madaxa maamulida
Superintendente Jefe
Polis müdürü
Giaùm saùt tröôûng
P
o
l
i
c
e
P
e
r
s
o
n
n
e
l CHIEF INSPECTOR CHIEF SUPERINTENDENT COMMANDER
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
P
o
l
i
c
e
P
e
r
s
o
n
n
e
l
153
Policajac
Policajac
`OÚÁ·ÓÔ Ù¿Í˘, AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜
Agente di Polizia
Ronnuaeu ôes suauka
äÓÌÒÚ·θ (·ÂÁ Á̇ÍÓ‚ ÓÚ΢Ëfl)
èÓÎˈ‡¿‡ˆ
Askariga aan garaadaha lahayn
Agente de policía
Polis memuru
Caûnh saùt vieân
Zamjenik naãelnika
Zamjenik povjerenika
∫·Ú¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
Vice Capo della Polizia
3aueunk ua med ua nonnunIa
á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ÍÓÏËÒÒ‡‡
á‡ÏÂÌËÍ ÍÓÏÂÒ‡‡
Ku-xigeenka Madaxa Booliiska
Subcomisario de Policía
¥kinci amir
Tö leänh phoù
CONSTABLE (WITH NO INSIGNIA) DEPUTY COMMISSIONER
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
154
Inspektor
Inspektor
EÈıˆÚËÙ‹˜
Ispettore
Hucnekfop
àÌÒÔÂÍÚÓ
àÌÒÔÂÍÚÓ
Kormeere
Inspector
Dedektif
Thanh tra
Stariji policajac
Vi‰i policajac
AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ì Á·ÏfiÓÈ
Agente “senior”
Ronnuaeu co noencok unu
ëÚ‡¯ËÈ ÍÓÌÒÚ·θ
ÇË¯Ë ÔÓÎˈ‡¿‡ˆ
Askari aan garaada lahayn oo muda
shaqaynayey
Cabo
Kıdemli polis memuru
Caûnh saùt thaâm nieân
Rezervist
Rezervist
`EʉÚÔ˜
Agente di riserva
Ronnuaeu koI ce noenekon on
akfneua non»uocf n epmn
cny»ôeunukn paôofn
ëÓÒÚÓfl˘ËÈ ‚ Á‡Ô‡ÒÂ, ÂÁÂ‚ËÒÚ
êÂÁÂ‚ËÒÚ‡
Askari kayd ah
Reservista
Yedek
Caûnh saùt tröø bò
INSPECTOR RESERVIST SENIOR CONSTABLE
P
o
l
i
c
e
P
e
r
s
o
n
n
e
l
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
155
Nadzornik
Nadzornik
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜
Sovrintendente
Hauanunk
ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ
ÇË¯Ë ÔÓÎˈ˿ÒÍË ËÌÒÔÂÍÚÓ,
̇‰ÁÓÌËÍ
Madaxa booliiska qaybta
Superintendente
Müdür yardımcısı
Giaùm saùt
Stariji narednik
Vi‰i narednik
AÓÒÙÂÚÔ˜ ∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜
Sergente “senior”
Hapenunk co noencok unu
ëÚ‡¯ËÈ ÒÂʇÌÚ
ÇË¯Ë Ì‡‰ÌËÍ
Saddex-xarigle muda shaqaynayey
Sargento Primero
Baßkomiser
Senior sergeant
Narednik
Narednik
∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
Sergente
Hapenunk, med ua rpyna nonnuaIun
ëÂʇÌÚ
ç‡‰ÌËÍ
Saddex-xarigle
Sargento
Komiser
Sergeant
SERGEANT SUPERINTENDENT SENIOR SERGEANT
P
o
l
i
c
e
P
e
r
s
o
n
n
e
l
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
156
DeÏurni
SluÏba deÏurna 24 sata
EÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ú¤ÓÙÚÔ BÈÎÙˆÚÈ·Ó‹˜
AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
D. 24 centro di Comunicazione della
Polizia
Ueufpana sa panno epcka co
nafponun eosnna
éÚ‰ÂÎ ÍÓÏÏÛÌË͇ˆËË
ÑÂÊÛ̇ ÒÎÛÊ·‡ - 24 Ò‡Ú‡
Isgaarsiinta roondada
Centro de comunicaciones de la
policía
Polis iletißim merkezi
Truyeàn tin D.24
Policijski kombi
Policijski kombi
¶ÂÚÈÔÏÈÎfi
Cellulare
Ronnuncko eosnno sa koufpona ua
Iaeunof pen
Ä‚ÚÓ·ÛÒ ‰Îfl ·Ó¸·˚ Ò ·ÂÒÔÓfl‰Í‡ÏË
èÓÎˈ˿ÒÍË ÍÓÏ·Ë
Gaari booliis oo si cad u calaamadsan
Furgoneta de policía (destinada al
control de tumultos)
Polis ekip minibüsü
Xe thuøng cuûa caûnh saùt
POLICE
Special Terminology
BRAWLER VAN
Large marked police van, usually
crewed by 4 to 5 personnel under the
control of a Sergeant and which
specifically targets hotels and areas of
large public gatherings.
D.24
Victoria Police Communications
Section, from which tasks are
transmitted to vehicles on patrol.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
157
Divizijski kombi
Kombi za patroliranje i prijevoz zatvorenika
AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi fi¯ËÌ·, ÂÚÈÔÏÈÎfi ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
Cellulare Divisionale
Ronnuncko eosnno sa npeeos ua yanceun nnua
Ä‚ÚÓ·ÛÒ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl
äÓÏ·Ë Á‡ Ô‡ÚÓÎË‡øÂ Ë Ô‚ÓÁ Á‡Ú‚ÓÂÌË͇
Baabuurta booliiska oo lagu qaado dadka xiran
Furgoneta divisional
Arkası kapalı polis ekip otosu
Xe thuøng cuûa caûnh saùt
DeÏurni vi‰i policajac
Policijski sluÏbenik na duÏnosti
AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜
Funzionario responsabile
Bnm nonnunckn cny»ôeunk koI epmn uansop ua
nonnuncknfe cfaunun
ÑÂÊÛÌ˚È ÓÙˈÂ
ÑÂÊÛÌË ÔÓÎˈ˿ÒÍË ÒÎÛÊ·ÂÌËÍ
Sarkaalka kaltanka
Supervisor Distrital de servicio
Nöbetçi memur
Caûnh saùt tröïc caáp khu
DIVI VAN OR DIVISIONAL VAN
Marked police panel van used on patrol and for conveying
persons arrested or in custody. Usually one on issue to each
Division (police geographical area).
DUTY OFFICER
Supervisor of senior rank, usually Inspector or Senior Sergeant,
who supervises a District and may be called to a police station
to investigate a complaint made by a member of the public
about police action.
P
o
l
i
c
e

S
p
e
c
i
a
l
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
158
Policijski pratilac
Policijski pratilac u vozilu
¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜
Osservatore
Haô˚ynyeau eo nonnuncka kona koI
uy nouara ua eosauof
燷≇ÚÂθ
èÓÎˈ˿ÒÍË Ô‡ÚË·ˆ Û ‚ÓÁËÎÛ
Kaalmeyaha dareewalka gaariga
Observador
Ekip otosunda yardımcı polis memuru
Caûnh saùt vieân coäng söï
Policajac na duÏnosti
Policajac na duÏnosti
AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜,
ÂÚÈÔϿگ˘
Agente di pattuglia
Bnm nonnunckn cny»ôeunk
è‡ÚÛθÌ˚È ÓÙˈÂ (‰ÂÊÛÌ˚È
ÓÙˈÂ)
è‡ÚÓÎÌË ÔÓÎˈ‡¿‡ˆ
Sarkaalka wareegaalaysta
Jefe de Patrulla (ver Duty Officer)
Nöbetçi memur
Caûnh saùt vieân tuaàn tieåu
NadleÏni policajac
NadleÏni policajac
¶ÚÔØÈØÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡
Agente in comando di un posto di
polizia o di personale di polizia
Onroeopeu ua nonnuncka cfaunua,
onneneune, rpyna nonnuaIun, eo
uoueuf
É·‚Ì˚È, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÙˈÂ
äÓχ̉Ë ÔÓÎˈ˿Â
Sarkaalka masuulka ah
Oficial responsable (o a cargo)
Polis komiseri
Tröôûng ñoàn/toaùn
OBSERVER
Passenger in police vehicle who keeps
a log of events, operates radio,
navigates and generally assists driver.
O/C OR OFFICER IN CHARGE
Member of the police force in charge of
a police station, premises, or group of
personnel.
PATROL OFFICER
See Duty Officer.
P
o
l
i
c
e

S
p
e
c
i
a
l
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
159
NiÏi policajac
NiÏi policijski duÏnosnik
∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
Sottufficiale
Ronnuaeu - pakoeonnfen nnn
nonnuaeu co noencok unu
èÓÎˈÂÈÒÍËÈ ‚ Á‚‡ÌËË ÒÂʇÌÚ‡
ËÎË ÒÚ‡¯Â„Ó ÒÂʇÌÚ‡
èÓÎˈ‡¿‡ˆ Ò‡ ÌËÊËÏ ˜ËÌÓÏ
Sarkaalka hoose
Suboficial
Polis amiri
Caûnh saùt vieân
Rutinska kontrola
Rutinski pregled
™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜
Controllo di ordinaria
amministrazione
Rpoeepka ua nneufnfef
ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ̇fl ÔÓ‚Â͇
êÛÚËÌÒ͇ ÔÓ‚Â‡
Baarida joogtada ah
Control de rutina
Ola©an denetim
Kieåm soaùt thöôøng leä
Narednik smjene
Smjenski narednik
AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ‚¿Ú‰È·˜
Sergente di turno
Pakoeonnfen ua rpyna nonnuaIun eo
cueua
ëÂʇÌÚ ÔÓ ˜‡ÒÚË
ç‡‰ÌËÍ Ó‰ÂΩÂø‡
Saddex-xariglaha qaybta
Sargento de Sección (a cargo del
turno)
Vardiya sorumlusu komiser
Sergeant tröôûng toaùn
ROUTINE CHECK
Questioning of a person in the street or
persons in motor cars to establish
identity and bona fides.
SECTION SERGEANT
Sergeant in charge of personnel on a
shift.
SUB-OFFICER
Member of the police force of Sergeant
or Senior Sergeant rank.
P
o
l
i
c
e

S
p
e
c
i
a
l
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
160
Nadzornik
Nadzornik
AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜
Sovrintendente
Hansopunk
燉ÁË‡ÚÂθ
燉ÁÓÌËÍ
Horjooge
Supervisor
Amir
Caûnh saùt vieân giaùm saùt
Saobraçajna patrola
Prometna policija
πÌ‹Ì· πÚÔ¯·›·˜
Polizia Stradale
Cooôpa√aIua nonnunIa
ÉÛÔÔ‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ̇fl Á‡ ‰ÓÓÊÌÓ ‰‚ËÊÂÌËÂ
ë‡Ó·‡Ã‡¿Ì‡ ÔÓÎˈ˿‡
Kooxda hawlaha gaadiidka
Policía de Tránsito (o de Tráfico)
Trafik polisi
Toaùn caûnh saùt coâng loä
P
o
l
i
c
e

S
p
e
c
i
a
l
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
SUPERVISOR
A member of the police force of any
rank who supervises other personnel.
T.O.G OR TRAFFIC OPERATIONS GROUP
Police personnel assigned to traffic and highway patrol duties.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
161
Prijemno odjeljenje
Pritvor u policijskoj stanici
úÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ
Celle di sicurezza
Rpneuuo uecfo n √ennn eo nonnuncka cfaunua
ä‡‡ÛθÌÓ ÔÓÏ¢ÂÌËÂ
èËÚ‚Ó Û ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ¿ ÒÚ‡ÌˈË
Meesha dadka lagu hayo ama laga waardiyeeyo
Celdas de comisaría, calabozo, separos
Nezarethane
Phoøng giam (taïi ñoàn)
StraÏar prijemnog odjeljenja
Zatvorski ãuvar u policijskoj stanici
¢ÂÛÌÔʇϷη˜
Responsabile delle celle di sicurezza
Hnue onroeopuo sa npneuuo uecfo n √ennn eo
nonnunckafa cfaunua
ëÏÓÚËÚÂθ ͇‡ÛθÌÓ„Ó ÔÓÏ¢ÂÌËfl
á‡Ú‚ÓÒÍË ˜Û‚‡ Û ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ¿ ÒÚ‡ÌˈË
Qofka jooga meesha dadka lagu hayo
Guardia de las celdas, calabozo, separos
Nezarethane nöbetçisi
Caûnh saùt phuï traùch phoøng giam
WATCH HOUSE
Receiving area and cells in a police station where persons
arrested are processed.
WATCH HOUSE KEEPER
Police member responsible for security of prisoners, property,
and watch house duties.
P
o
l
i
c
e

S
p
e
c
i
a
l
T
e
r
m
i
n
o
l
o
g
y
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
162
ABDUCTION OF PERSON UNDER 18 WITH INTENT TO HAVE
SEXUAL INTERCOURSE
MOST COMMON
INDICTABLE OFFENCES
Some of these may be heard
in a Magistrates’ Court
Otmica osobe mla∂e od 18 godina radi polnog iskori‰tavanja
Otmica osobe mla∂e od 18 godina radi spolnog odnosa
A·ÁˆÁ‹ ·ÙfiÌÔ˘ οو ÙˆÓ 18 Ì ÛÎÔfi ÙË Û‡Ó·„Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Ú¿Í˘
Sequestro di persona sotto i 18 anni a scopo congiungimento carnale
Fpaôuyeaue uanonefuo nnue sa na ce nua cekcyaneu onuoc
èÓıˢÂÌË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂ„Ó Ò ˆÂθ˛ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl Ò ÌËÏ ÔÓÎÓ‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡
éÚÏˈ‡ ÓÒÓ·Â Ï·¨Â Ó‰ 18 „Ó‰Ë̇ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ËÁ‚¯Ë ÔÓÎÌË Ó‰ÌÓÒ
Afduubida qof ka yar 18 sanadood si loo naagaysto
Rapto/secuestro de persona menor de 18 años con la intención de tener
acceso carnal con ella
Cinsel ilißki niyetiyle 18 yaßından küçük birini kaçırma
Baét coùc vò thaønh nieân döôùi 18 tuoåi vôùi yù ñònh giao hôïp
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
163
Davanje droge radi polnog iskori‰tavanja
Drogiranje radi spolnog odnosa
ΩÔÚ‹ÁËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ú¿ÍË
Somministrazione di sostanze stupefacenti a scopo violenza carnale
Baeaue npora ua enuo nnue sa na ce nua cekcyanun onuocn co uero
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ÍÓÚËÍÓ‚ Ò ˆÂθ˛ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl ÔÓÎÓ‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡
ÑÓ„Ë‡ø ‰‡ ·Ë Ò ËÁ‚¯ËÓ ÔÓÎÌË Ó‰ÌÓÒ
Siinta daroogo si loo naagaysto
Administración de drogas con la finalidad de realizar penetración sexual
Cinsel ilißki amacıyla uyußturucu vermek
Phuïc thuoác vôùi muïc ñích giao hôïp
Abortus
Pobaãaj, abortus
`EÎÙÚˆÛË
Aborto
Rpeknuyeaue ua ôpeueuocfa
Ä·ÓÚ
èÓ·‡˜‡¿ (‡·ÓÚÛÒ)
Ilma caloosha ku jira oo soo dhaca
ama la soo rido
Aborto
Çocuk aldırma
Phaù thai
A
ABORTION ADMINISTERING DRUGS FOR PURPOSES OF SEXUAL
PENETRATION
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
164
Tuãa
Tuãnjava
¢ËÌfiÛÈ· Û˘ÌÏÔ΋
Rissa
Hepen
Ñ‡Í‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÏÂÒÚÂ
∑‡‚̇ ÚÛ˜‡
Bajin
Provocación de riña, o amenazas de
provocar riña
Kavga
AÅu ñaû
A
AFFRAY AIDING AND ABETTING OFFENCES WITHIN OR OUTSIDE VICTORIA
Pomaganje prekr‰aja u ili izvan Viktorije
Pomoç u izvo∂enju prekr‰aja u Viktoriji i izvan Viktorije
∫Ô‚Ô‹ıËÛË Î·È ˘ÔΛÓËÛË ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ BÈÎÙˆÚ›·˜
Concorso e complicità di reato entro o oltre i confini del Victoria
Rouaraue n noffnkuyeaue npekpmoun eo nnn uaneop on BnkfopnIa
èÓÏÓ˘¸ Ë ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ Ô‰Â·ı ËÎË Á‡
Ô‰Â·ÏË ¯Ú‡Ú‡ ÇËÍÚÓËfl
èÓχ„‡øÂ Ë ÔÓ‰ÒÚˈ‡ø Í˂˘ÌÓ„ ‰Â· Û Ë ‚‡Ì ÇËÍÚÓË¿Â
Caawin iyo gargaarid gafaf ka Fiktooriya ama dibadeeda ka dhaca
Colaboración en la comisión de delitos dentro o fuera del Estado de Victoria
Victoria içinde veya dıßında suçluya yardım ve yataklık etmek
Tieáp tay vaø a toøng trong caùc vuï phaïm phaùp trong vaø ngoaøi Victoria
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
165
OruÏana pljaãka
OruÏana pljaãka
`EÓÔÏË ÏËÛÙ›·
Rapina a mano armata
Boopy»eu rpaôe»
ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚È „‡·ÂÊ
éÛʇ̇ ÔΩ‡˜Í‡
Dhicid hubaysan
Robo a mano armada
Silahlı soygun/gasp
Cöôùp coù vuõ khí
A
ARREST (ASSAULT WITH INTENT TO RESIST OR PREVENT) ARMED ROBBERY
Hap‰enje
Uhiçenje, hap‰enje (napad s namjerom odupiranja ili sprjeãavanja)
™‡ÏÏË„Ë (‚È·ÈÔÚ·Á›· Ì ÚfiıÂÛË Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ‹ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›Ûˆ ÙË Û‡ÏÏË„Ë)
Colluttazione per sottrarsi o per resistere all’arresto
Anceue (uanan sa na ce cnpeun)
ᇉÂʇÌË (̇ԇ‰ÂÌËÂ Ò ˆÂθ˛ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl)
ï‡Ô¯Âø (̇ԇ‰ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ Ó‰ÛÔË‡ø‡ ËÎË ÒÔ˜‡‚‡ø‡)
Xirid (Weerar ujeedadiisu tahay in laga hortago)
Detención (resistencia a la autoridad con objeto de impedir la ~)
Tutuklamayı önlemek için saldırmak
Baét giöõ (haønh hung vôùi yù ñònh khaùng cöï hoaëc ngaên caûn)
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
166
A
Hap‰enje
Uhiçenje, hap‰enje (kori‰tenje vatrenog oruÏja radi odupiranja ili spreãavanja)
™‡ÏÏË„Ë (¯Ú‹ÛË fiÏÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ‹ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›Ûˆ ÙË Û‡ÏÏË„Ë)
Resistenza all’arresto o tentativo di sottrarsi all’arresto con uso di armi da fuoco
Anceue (kopncfeue orueuo opy»Ie sa na ce cnpeun ofnop)
ᇉÂʇÌË (Ò ˆÂθ˛ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Ò
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ó„ÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl)
ï‡Ô¯Âø (ÛÔÓÚ·‡ ‚‡ÚÂÌÓ„ ÓÛÊ¿‡ ‡‰Ë Ó‰ÛÔË‡ø‡ ËÎË ÒÔ˜‡‚‡ø‡)
Xirid (isticmaalida hub si loo diido ama looga hortago)
Detención (resistencia a la autoridad, con uso de arma de fuego, a fin de
impedir la ~)
Tutuklamayı önlemek için silah kullanmak
Baét giöõ (söû duïng suùng ñeå khaùng cöï hoaëc ngaên caûn)
Napad
Napad
E›ıÂÛË, ‚È·ÈÔÚ·Á›·
Aggressione
Hanan
ç‡Ô‡‰ÂÌËÂ, ÒÎÓ‚ÂÒÌÓ ÓÒÍÓ·ÎÂÌËÂ
ËÎË Û„ÓÁ‡ ÙËÁ˘ÂÒÍËÏ Ì‡ÒËÎËÂÏ
ç‡Ô‡‰
Weerar
Uso o amenaza de usar violencia
ilegítima contra una persona
Saldırı/taciz
Haønh hung
ASSAULT ARREST (USING FIREARM TO RESIST OR PREVENT)
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
167
Bestijalnost
Brutalnost, bestijalnost
úÙËÓˆ‰›·
Bestialità
Cekcyaneu onuoc co »neofuo
ëÍÓÚÓÎÓÊÒÚ‚Ó
ÅÂÒÚË¿‡ÎÌÓÒÚ (ÒÂÍÒÛ‡ÎÌË ÓÌÓÒ
ËÁÏÂ¨Û ˜Ó‚Â͇ Ë ÊË‚ÓÚËøÂ)
Naagaysiga xayawaanka
Bestialismo, penetración sexual por o
con un animal
Hayvanlarla cinsel ilißki kurmak
Giao hôïp vôùi thuù vaät
A
B
BESTIALITY ATTEMPT TO COMMIT AN INDICTABLE OFFENCE
Poku‰aj kriviãnog djela
Poku‰a izvr‰enja kriviãnog djela
AfiÂÈÚ· ‰È¿ڷ͢ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·¤Ì„ÈÌÔ˘ Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÓfiÚΈÓ
Attentato a commettere un reato processabile
Oônn na ce uanpaen kpnenueu npekpmok
èÓÔ˚Ú͇ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl Û„ÓÎÓ‚ÌÓ Ì‡Í‡ÁÛÂÏÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl
èÓÍÛ¯‡¿ ‰‡ Ò ËÁ‚¯Ë Í˂˯ÌÓ ‰ÂÎÓ
Isku deyid gelida dembi weyn oo xeerbeeg u baahan
Tentativa de delito grave
A©ır bir suç ißlemeye teßebbüs
Möu toan phaïm troïng toäi
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
168
Ucjena
Ucjena
E΂ȷÛÌfi˜
Ricatto
Yueua
ò‡ÌÚ‡Ê
ìˆÂ̇
Handadaad/hanjabaad
Extorsión, chantaje
Íantaj
Toáng tieàn
No‰enje vatrenog oruÏja
No‰enje vatrenog oruÏja
OÏÔÊÔÚ›·
Possesso di armi da fuoco
Hoceue orueuo opy»Ie
çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÌÓ¯ÂÌËÂ
Ó„ÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl
çÓ¯Âø ‚‡ÚÂÌÓ„ ÓÛÊ¿‡
Qaadashada hubka
Portación de arma de fuego
Ateßli silah taßımak
Mang suùng
Provala
Provala
¢È¿ÚÚËÍË
Furto con scasso
Rpoeanua kpa»ôa
ä‡Ê‡ ÒÓ ‚ÁÎÓÏÓÏ
èÓ‚‡Î‡
Gurya-u-dhicida
Robo con violación de domicilio
Hırsızlık
Troäm
B
C
BLACKMAIL BURGLARY CARRYING FIREARM
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
169
C
CAUSING EXPLOSION (LIKELY TO ENDANGER LIFE OR INJURE PROPERTY)
Izazivanje eksplozije
Izazivanje eksplozije (koja moÏe ugroziti Ïivote ili o‰tetiti imovinu)
¶ÚfiÎÏËÛË ¤ÎÚË͢ (Èı·ÓfiÓ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ˙ˆ‹ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌÈ¿ Û ȉÈÔÎÙËÛ›·)
Causare un’esplosione (che potrebbe danneggiare persone o cose)
Rpennsenkyeaue ekcnnosnIa (onacua no »neof nnn sapann yunmfyeaue nuof)
èÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ ‚Á˚‚‡ (Ò ˆÂθ˛ Û„ÓÁ˚ ‰Îfl ÊËÁÌË ËÎË Ô˘ËÌÂÌËfl Û˘Â·‡)
àÁ‡ÁË‚‡ø ÂÍÒÔÎÓÁË¿Â (ÍÓ¿‡ ÏÓÊ ‰‡ Û„ÓÁË ÊË‚ÓÚ ËÎË Ó¯ÚÂÚË ËÏÓ‚ËÌÛ)
Sababida qarax ( u badan inuu khatar geliyo nafta ama burburiyo hantida)
Provocación de explosión (que suponga un peligro para la vida o la propiedad)
¥nsanlara/mala zarar verebilecek bir patlamaya neden olmak
Gaây noå (raát coù theå gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng hoaëc thieät haïi taøi saûn)
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
170
Uni‰tenje ploda nakon 28 sedmica
trudnoçe
Uni‰tenje ploda nakon 28 tjedna
trudnoçe
ú·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‚Ú¤ÊÔ˘˜
Aborto dopo 28 settimane dal
concepimento
Yôneaue nefe npen na ce ponn
ì·ËÈÒÚ‚Ó ·ÂÌ͇ (ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó,
ÌÓ Ì ÓÚ‰ÂÎË‚¯Â„ÓÒfl ÓÚ Ú· χÚÂË)
ë‡ÏÓÔÓ·‡ˆË‚‡øÂ, ‰ÂÚÂÛ·ËÒÚ‚Ó
Kharibida ilmaha
Destrucción de feto capaz de nacer
vivo
28 haftadan küçük bir bebe©i öldürme
Huûy hoaïi thai nhi
C
CHILD DESTRUCTION CAUSING INJURY INTENTIONALLY OR RECKLESSLY
Namjerno ili nenamjerno izazivanje povrede
Izazivanje ozljede namjerno ili nemarom
¶ÚfiÎÏËÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜ ‹ ÂÍ ·ÂÚÈÛ΄›·˜
Causare lesioni intenzionalmente o per incuria
Roepenn uaueceun uauepuo nnn nopann ueuapuocf
èÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ Ú‡‚Ï˚ ËÎË Û‚Â˜¸fl (Ô‰̇ÏÂÂÌÌÓ ËÎË ÔÓ ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ
ı‡Î‡ÚÌÓÒÚË)
àÁ‡ÁË‚‡ø ÔÓ‚‰ ̇ÏÂÌÓ ËÎË ÌÂÔ‡ÊøÓÏ
Sababida dhaawac si ula kac ah ama taxadar la’aana
Causar lesiones con dolo o por imprudencia grave
Kasıtlı veya dikkatsizlik sonucu birinin yaralanmasına neden olmak
Gaây thöông tích coá yù hoaëc baát keå haäu quaû
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
171
Kra∂a djeteta
Otmica djeteta
A·ÁˆÁ‹ ·È‰ÈÔ‡
Sequestro di minore
Kpaneue neua
ä‡Ê‡ ·ÂÌ͇
ä‡¨‡ ‰ÂÚÂÚ‡
Xadida ilmaha
Secuestro de menores
Çocuk çalmak
Baét coùc treû em
Prikrivanje kriviãnog djela zbog koristi
Prikrivanje kriviãnog djela iz koristi
AfiÎÚ˘„Ë ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ Û˘ÌʤڈÓ
Occultazione di reato a scopo beneficio
Rpnkpneaue npekpmoun sapann kopncf
ëÓÍ˚ÚË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl Ò ˆÂθ˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‚˚„Ó‰˚
ëÍË‚‡ø ÔÂÍ¯‡¿‡ ‡‰Ë ÍÓËÒÚË
Qarinta dembiyo dheef darteed
Encubrimiento para obtener un beneficio propio
Çıkar amacıyla bir suçu gizlemek
Che daáu toäi phaïm ñeå höôûng lôïi
CHILD STEALING CONCEALING OFFENCES FOR BENEFIT
C
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
172
Pona‰anje
Pona‰anje (nesmotreno, opasno po Ïivot)
¢È·ÁˆÁ‹ (·ÂÚ›ÛÎÂÙË, Ô˘ ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ)
Zavjera
Urota (u obiãajnom pravu)
™˘ÓˆÌÔÛ›· (ηٿ ÙÔ ÂıÈÌÈÎfi ‰›Î·ÈÔ)
Comportamento incauto; che mette in pericolo la vita
Onuecyeaue (ueuapuo, onacuo no »neof)
èӂ‰ÂÌËÂ, ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó (·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ,
Û„Óʇ˛˘Â ÊËÁÌË)
èÓ̇¯‡ø (ÌÂÔ‡ÊΩË‚Ó; Û„Óʇ‚‡ø ÊË‚ÓÚ‡)
Fal (taxadar la’aan; khatar gelin nololeed)
Conducta (temeraria; que pone en peligro la vida)
Tehlikeli veya zarara yol açabilecek dikkatsiz davranıß
Haønh vi (baát keå haäu quaû, gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng)
Complotto/Cospirazione
3aeepa (cnopen kpnenuunof sakou)
ᇄӂÓ (Òӄ·ÒÌÓ Ó·˘ÂÏÛ Ô‡‚Û)
ᇂÂ‡ (Û Ó·Ë˜‡¿ÌÓÏ Ô‡‚Û)
Mu’aamiraad (common Law)
Conspiración, confabulación (delito tipificado por el
derecho jurisprudencial/consuetudinario)
Gizli ittifak
Thoâng ñoàng (theo thoâng luaät)
CONDUCT (RECKLESS; ENDANGERING LIFE) CONSPIRACY (AT COMMON LAW)
C
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
173
Zavjera
Urota (u kriviãnom zakonu)
™˘ÓˆÌÔÛ›· (ηٿ ÙÔÓ ¶ÔÈÓÈÎfi úÒ‰Èη)
Associazione a delinquere
3aeepa (cnopen kpnenuuo npaeo)
ᇄӂÓ (Òӄ·ÒÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ÍÓ‰ÂÍÒÛ)
ᇂÂ‡ (ÍÓ‰ËÙËÍÓ‚‡Ì‡ Û Í˂˘ÌÓÏ Á‡ÍÓÌÛ)
Mu’aamiraad (lagu xusay Xeerka Dembiga)
Conspiración, confabulación (delito tipificado por la Ley de
delitos - Crimes Act)
Suç amacıyla gizli anlaßma yapmak
Thoâng ñoàng (qui ñònh trong Ñaïo luaät Hình söï)
KaÏnjiva voÏnja
KaÏnjiva voÏnja
AÍÈfiÔÈÓË Ô‰‹ÁËÛË
Guida colposa
Boseue mfo noenekyea kasua
èÂÒÚÛÔÌÓ ‚ÓʉÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
ä‡ÊøË‚‡ ‚ÓÊø‡
Wadid dembi ah
Conducción temeraria o negligente
Tehlikeli araç sürmek
Toäi laùi xe gaây thöông vong
CONSPIRACY (CODIFIED IN CRIMES ACT) CULPABLE DRIVING
C
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
174
Uzgoj narkotiãne biljke
Uzgajanje biljke od koje se pravi droga
ú·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ Ê˘ÙÔ‡
O‰tetiti ili uni‰titi imovinu
O‰tetiti ili uni‰titi imovinu (prijetnja)
(AÂÈÏÒ Ó·) ÚÔηϤۈ ˙ËÌÈ¿ ‹ ‚Ï¿‚Ë Û ȉÈÔÎÙËÛ›·
Coltivazione di pianta narcotica
Onrnenyeaue onoIun pacfeunIa
Ç˚‡˘Ë‚‡ÌË ‡ÒÚÂÌËÈ, ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËÂ
‚¢ÂÒÚ‚‡
äÛÎÚË‚‡ˆË¿‡ ·ËΩ‡Í‡ Á‡ ÓÔÓ¿Ì ‰Ó„Â
Beerida dhirta daroogada
Cultivo de plantas narcóticas
Uyußturucu bitkiler yetißtirmek
Troàng caây ma tuùy
Minaccia di danno o distruzione di proprietà
Omfefyeaue nnn yunmfyeaue nuof (sakaua sa)
ì˘Â· ËÎË ÛÌ˘ÚÓÊÂÌË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ (Û„ÓÁ‡ ̇ÌÂÒÂÌËfl
Û˘Â·‡)
é¯ÚÂÚËÚË ËÎË ÛÌ˯ÚËÚË ËÏÓ‚ËÌÛ (ÔÂÚø‡)
Khasaare ama burburin hanti (loogu hanjabay)
Dañar o destruir la propiedad ajena (amenazar con)
Mala hasar vermek veya tahrip etmek tehdidinde bulunmak
Gaây thieät haïi hoaëc tieâu huûy taøi saûn (haêm doïa)
CULTIVATION OF A NARCOTIC PLANT DAMAGE OR DESTROY PROPERTY (THREAT TO)
C
D
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
175
Prevara
Prijevara (radi financijske koristi)
EÍ·¿ÙËÛË (·ÔÎÙÒ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˆÊ¤ÏË ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜)
Ottenere vantaggio pecuniario con inganno/Frode
Hsuaua (sa na ce nua dnuaucncka kopncf)
é·Ï‡Ì (Ò ˆÂθ˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÈ ‚˚„Ó‰˚)
è‚‡‡ (‡‰Ë ÙË̇ÌÒË¿ÒÍ ÍÓËÒÚË)
Khaa’inimo (Hellitaan faaiido dhaqaale iyadoo)
Engaño (obtención de un beneficio económico mediante)
Sahtekarlık (yolu ile maddi çıkar sa©lamak)
Löôøng gaït (ñeå höôûng lôïi tieàn baïc)
Zahtjev
Zahtjev (uruãenje; uz prijetnju ubojstvom)
A·›ÙËÛË (ÂÁ›ڈ, ÌÂÙ’ ·ÂÈÏ‹˜ ÊfiÓÔ˘ ÎÙÏ.)
Richiesta o pretesa sotto minaccia di morte
Bapaue (nocfaeyeaue; co sakaua sa yôncfeo n cn.)
í·ӂ‡ÌË (ÔËÌÛʉÂÌËÂ Ò Û„ÓÁÓÈ Ì‡ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÏÂÚË)
á‡ıÚ‚ (ÔÓÒÚ‡‚Ω‡øÂ; ÛÁ ÔÂÚøÛ Û·ËÒÚ‚‡)
Dalbasho (loogu hanjabayo delitaan iwm)
Exigencia (realizar, mediante amenazas de muerte, etc.)
Talepte bulunmak; öldürme tehdidiyle talepte bulunmak
Ñoøi hoûi (vôùi söï haêm doïa gieát v.v.)
DECEPTION (OBTAINING FINANCIAL
ADVANTAGE BY)
DEMAND (MAKING; WITH A THREAT TO KILL
ETC.)
D
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
176
Bjekstvo
Bijeg
Afi‰Ú·ÛË, ‰Ú·¤Ù¢ÛË
Evasione
Bercfeo
èӷ„
ÅÂÍÒÚ‚Ó, ÔÓ·ÂÃË
Baxsasho
Fuga, fugarse, darse a la fuga
Firar/kaçmak
Ñaøo thoaùt
D
E
ESCAPE DESTROYING OR DAMAGING PROPERTY
Uni‰tenje ili o‰teçenje imovine
Uni‰tenje ili o‰teçenje imovine
ú·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‹ ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌÈ¿˜ Û ȉÈÔÎÙËÛ›·
Distruzione o danno di proprietà
Yunmfyeaue nnn omfefyeaue nuof
ìÌ˘ÚÓÊÂÌË ËÎË Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ Û˘Â·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
ìÌ˯ÚÂø ËÎË Ó¯ÚÂÃÂø ËÏÓ‚ËÌÂ
Burburinta ama khasaare u geysashada hantida
Destruir o causar daños a la propiedad ajena
Mala hasar vermek veya tahrip etmek
Phaù huûy hoaëc laøm hö haïi taøi saûn
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
E
177
EXPLOSION (CAUSING; LIKELY TO ENDANGER LIFE OR INJURY PROPERTY)
Eksplozija
Eksplozija (izazivanje; moÏe ugroziti Ïivote ili o‰tetiti imovinu)
`EÎÚËÍË (ÚÔηÏÒ, Èı·ÓfiÓ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌ›· Û ȉÈÔÎÙËÛ›·)
Causare un’esplosione (che potrebbe danneggiare persone o cose)
EkcnnosnIa (npennsenkyeaue, onacua no »neof nnn sapann omfefyeaue nuof)
ÇÁ˚‚ (ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ ‚Á˚‚‡ Ò ˆÂθ˛ Û„ÓÁ˚ ‰Îfl ÊËÁÌË ËÎË Û˘Â·‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û)
ÖÍÒÔÎÓÁË¿‡ (ËÁ‡ÁË‚‡øÂ; ÏÓÊ ‰‡ Û„ÓÁË ÊË‚ÓÚ ËÎË Ó¯ÚÂÚË ËÏÓ‚ËÌÛ)
Qarax (kaas oo u badan in uu naf khatar geliyo naf ama kharibo hanti)
Explosión (provocación de; con peligro para la vida o la propiedad ajenas)
Patlama (neden olmak; mal ve can güvenli©ini tehdit edebilecek)
Noå (gaây; raát coù theå gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng hoaëc thieät haïi taøi saûn)
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
178
Protivzakonito zatvaranje
Protuzakonito utamniãenje
¶·Ú¿ÓÔÌË ÎÚ¿ÙËÛË ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ·ÙfiÌÔ˘
LaÏne informacije
LaÏna obavijest (dostava)
梉‹˜ ηٷÁÁÂÏ›· (οӈ...)
Detenzione arbitraria
Rpofnenpaeuo npnfeopaue
çÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ Î˯ÂÌË ҂ӷӉ˚
èÓÚË‚Ô‡‚ÌÓ Î˯Âø ÒÎÓ·Ó‰Â
Xarig aan sharciga ku salaysnayn
Detención ilegal
Alıkoyma/hürriyetini sınırlama
Giam giöõ traùi pheùp
Dare informazioni false
Ha»ua nudopuaunIa (nofypaue)
ãÓÊ̇fl ËÌÙÓχˆËfl (Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ)
ã‡ÊÌ ËÌÙÓχˆË¿Â (‰ÓÒÚ‡‚Ω‡øÂ)
Bixinta macluumaad beena
Información falsa (suministro de)
Yanlıß bilgi (vermek)
Cho tin giaû
FALSE IMPRISONMENT FALSE INFORMATION (FURNISHING)
F
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
179
Krivotvorenje i pu‰tanje u opticaj
Krivotvorenje i stavljanje u opticaj
¶Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·
(Λ‚‰ËÏˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ)
Contraffazione e spaccio (di assegni,
moneta, documenti ecc.)
Rpaeeue na»un nokyueufn n napn
àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
هθ¯Ë‚˚ı ‰ÂÌ„
î‡ÎÒËÙËÍÓ‚‡øÂ Ë ‡ÒÚÛ‡øÂ
Been-abuur iyo dhamaystirid
Falsificación de moneda o
documentos y puesta en circulación
de lo falsificado
Sahtecilik/sahte belge düzenlemek
Giaû maïo hoaëc löu haønh ñoà giaû maïo
F
FORGERY AND UTTERING FALSE STATEMENT AS TO THREAT TO PROPERTY (PERSONS)
LaÏna izjava u smislu prijetnje imovini (osobama)
LaÏna izjava u smislu prijetnje imovini (osobama)
梉‹ ‰‹ÏˆÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ·ÂÈÏ‹ Û ȉÈÔÎÙËÛ›· (¿ÙÔÌ·)
Minaccia infondata di danni a proprietà o (persone)
Ha»ua nsIaea - sakaua sa nuof (nnua)
ãÓÊÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ, ‚ÎÂÍÛ˘Â Á‡ ÒÓ·ÓÈ Û„ÓÁÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û ËÎË Î˛‰flÏ
ã‡Ê̇ ËÁ¿‡‚‡ ÍÓ¿‡ Ò ӉÌÓÒË Ì‡ Û„Óʇ‚‡ø ËÏÓ‚ËÌ (ÓÒÓ·‡)
Hadal been abuur ah oo loogu hanjabo hanti (shakhsiyaad)
Declaración falsa respecto de amenazas contra la propiedad (o las personas)
Mal ve can güvenli©i konusunda yalan beyanda bulunmak
Man khai ñeå ñe doïa taøi saûn (tính maïng)
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
G
180
GROSS INDECENCY
Krajnja nepristojnost
Krajnja nepristojnost
AÓ¿ÚÌÔÛÙË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜
·È‰Ô‡˜
Atti osceni
Muory uenpncfoIuo onuecyeaue
Ç˚Á˚‚‡˛˘‡fl ÌÂÔËÒÚÓÈÌÓÒÚ¸
èÓÚË‚ÔËÓ‰ÌË ·ÎÛ‰
Xushma daro weyn
Abuso sexual (sin violencia ni
intimidación)
Ciddi ahlaksız/uygunsuz hareket
Coâng xuùc tu sæ
GOING EQUIPPED FOR BURGLARY/THEFT/CHEAT
Krenuti opremljen u provalu/kra∂u/prevaru
Biti opremljen za provalu/kra∂u/prijevaru
ú·ıÔ‰fiÓ ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ‰È¿ÚÚËÍË/ÎÏÔ‹/·¿ÙË
Essere attrezzato a scopo furto/Scasso/Frode
Onpeueu sa npoeana/kpa»ôa/nsuaua
èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í Ó„‡·ÎÂÌ˲/‚ÓÓ‚ÒÚ‚Û/ÔÓ‰ÎÓ„Û
ÅËÚË ÓÔÂÏΩÂÌ Á‡ ÔÓ‚‡ÎÛ/Í‡¨Û/Ô‚‡Û
Isu qalabaynta guri u dhicid/tuug/khaaimid
Portación de objetos destinados a la comisión de un robo con violación de
domicilio/hurto/estafa
Hırsızlık/dolandırıcılık amacıyla hazırlıklı olmak
Ñi aên troäm/caép/löøa gaït coù ñoà ngheà
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
181
Poticanje
Nagonjenje, poticanje
∫ÔΛÓËÛË
Istigazione
Roffnkuyeaue
èÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó
èÓ‰ÒÚˈ‡øÂ
Rabshad abuurid
Incitación, instigación, inducción,
provocación
Suça teßvik
Xuùi giuïc
Manipulisanje ukradenom robom
Manipuliranje ukradenom robom
ΩÂÈÚÈÛÌfi˜ ÎÏÂÌÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ
Ricettazione
Rponaeaue ykpaneua cfoka
Ç·‰ÂÌË ‚ÓÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‚¢‡ÏË
èËχø ÛÍ‡‰ÂÌ Ó·Â
Haynta alaab la xaday
Receptación
Çalıntı mal almak
Giao dòch ñoà aên caép
Incest
Rodoskrvnuçe, incest
AÈÌÔÌÈÍ›·
Incesto
Ponockeepuyeaue
äÓ‚ÓÒϯÂÌËÂ
à̈ÂÒÚ
Ka dhilaysiga ma geyaanka
Incesto
Aile bireyleri arasında cinsel ilißki
Loaïn luaân
H
I
HANDLING STOLEN GOODS INCEST INCITEMENT
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
182
Nedoliãno nasrtanje
Nasilno bludno pona‰anje
AÓ¿ÚÌÔÛÙË Â›ıÂÛË
âedomorstvo
âedomorstvo
BÚÂÊÔÎÙÔÓ›·
Atti violenti di libidine
HenpncfoIuo onuecyeaue, uanan
çÂÔËÒÚÓÈÌÓ ̇ԇ‰ÂÌËÂ
ÅÎۉ̇ ‡‰ø‡, Í˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓÚË‚ ΢ÌÓÒÚË Ë ÏÓ‡Î‡
Xadgudub edeb daran ama anshax xuma ah
Abuso sexual, abusos deshonestos
Cinsel taciz/sarkıntılık
Xaâm phaïm tieát haïnh
Infanticidio
Yôncfeo ua ôeôe
ì·ËÈÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂ¸˛ ÌÓ‚ÓÓʉÂÌÌÓ„Ó
ó‰ÓÏÓÒÚ‚Ó
Carruur dilida
Infanticidio, infanticida
Bebek öldürmek
Gieát haïi treû sô sinh
INDECENT ASSAULT INFANTICIDE
I
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
183
I
INTERFERENCE WITH RAILWAY EQUIPMENT WITH INTENT TO DAMAGE ENGINE ETC.
Sabotiranje na Ïeljeznici s namjerom o‰teçenja lokomotive itd.
Sabotiranje na Ïeljeznici s namjerom o‰teçenja lokomotive, itd.
¶ÂÈÚ¿˙ˆ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌ›·˜ ÛÙË Ì˯·Ó‹, ÎÙÏ.
Manomissione di attrezzature ferroviarie con l’intento di danneggiare la locomotrice
Pacnnyeaue onpeua ua »enesunua sa na ce pacnne eneuunof norou
å‡ÌËÔÛÎËÓ‚‡ÌË ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Ò ˆÂθ˛ Â„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl
뇷ÓÚË‡ø ÊÂÎÂÁÌ˘Í ÓÔÂÏ ҇ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ӯÚÂÚË ÎÓÍÓÏÓÚË‚‡
Faragelinta qalabka tareenka si loo kharibo matoorka tareenka iwm
Manipulación no autorizada de equipos de ferrocarril con objeto de dañar una locomotora, etc.
Demiryolu malzemelerini hasar niyetiyle bozmak
Phaù hoaïi ñöôøng raày vôùi yù ñònh gaây hö haïi ñaàu maùy v.v.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
M
K
184
Kidnapovanje
Kidnapiranje, otmica
A·ÁˆÁ‹ (·ÙfiÌÔ˘)
Ubistvo iz nehata
Ubojstvo iz nehata
AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜
Sequestro di persona
Kpaneue nefe, eospaceu uoeek oneeneu ua cnna
èÓıˢÂÌËÂ
äˉ̇ÔÓ‚‡øÂ, ÓÚÏˈ‡
Afduubida
Secuestro, rapto
Adam kaçırma
Baét coùc
Omicidio colposo
CnyuaIuo, ueeonuo yôncfeo ua uoeek
çÂÔ‰̇ÏÂÂÌÌÓ ۷ËÈÒÚ‚Ó
ì·ËÒÚ‚Ó ËÁ ÌÂı‡Ú‡
Dilka aan ula kaca ahayn
Homicidio involuntario (involuntary mansl., por oposición
a voluntary mansl.: homicidio atenuado)
Kasıtsız adam öldürme
Ngoä saùt
MANSLAUGHTER KIDNAPPING
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
M
O
185
Ubistvo
Umorstvo
ºfiÓÔ˜, ‰ÔÏÔÊÔÓ›·
Omicidio volontario
Hauepuo yôncfeo
ì·ËÈÒÚ‚Ó
ì·ËÒÚ‚Ó
Dilka
Homicidio doloso, asesinato
Adam öldürme/cinayet
Gieát ngöôøi
MURDER OBTAINING PROPERTY BY DECEPTION
Sticanje imovine prevarom
Dobivanje imovine prijevarom
AfiÎÙËÛË È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ì ·¿ÙË
Ottenere proprietà con l’inganno
Cfekuyeaue nuof co nsuaua
é‚·‰ÂÌË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛, ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÛÚÂÏ Ó·Ï‡Ì‡
ëÚÂÃË ËÏÓ‚ËÌÛ Ô‚‡ÓÏ
Ku helida hanti si khaa’inimo ah
Obtención de bienes mediante engaño
Sahtekarlık yolu ile mal edinmek
Löôøng gaït ñeå sang ñoaït taøi vaät
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
P
186
Krivokletstvo
Krivokletstvo
梉ÔÚΛ·, „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú›·
Falsa testimonianza/Spergiuro
Hsuaua
ãÊÂ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó
ч‚‡ø ·ÊÌÓ„ ËÒ͇Á‡
Markhaanti beeneed
Falso testimonio, perjurio
Yalancı ßahitlik
Man khai
PERJURY PERVERTING THE COURSE OF PUBLIC JUSTICE
Ometanje provo∂enja pravde
Iskrivljavanje pravde
¶·Ú·Ï·ÓÒ ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË
Svisare il corso della giustizia
Cepfyeaue ua npaenafa
àÒ͇ÊÂÌË ıÓ‰‡ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl
ä˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓÚË‚ Ô‡‚ÓÒÛ¨‡
Weecinta habka garsoorka dadweynaha
Cometer delito contra la administración de justicia
Kamu adaletinin gerçekleßmesini önlemek
Caûn trôû guoàng maùy coâng lyù
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
187
P
POSSESSING ANYTHING WITH THE PURPOSE OF DESTROYING OR DAMAGING PROPERTY
Posjedovanje neãega s namjerom uni‰tenja ili o‰teçenja imovine
Posjedovanje neãega s namjerom uni‰tenja ili o‰teçenja imovine
`E¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌ›· Û ȉÈÔÎÙËÛ›·
Possesso di attrezzature con l’intento di distruggere o danneggiare cose
Rocenyeaue npenuefn sa na ce yunmfyea nnn omfefyea nuof
Ç·‰ÂÌË ˜ÂÏ-ÎË·Ó Ò ˆÂθ˛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ˝ÚÓ„Ó ‰Îfl ÛÌ˘ÚÓÊÂÌËfl ËÎË Ô˘ËÌÂÌËfl Û˘Â·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
èÓÒ‰ӂ‡ø Ì˜„‡ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ÛÌ˯ÚË ËÎË Ó¯ÚÂÚË ËÏÓ‚Ë̇
Haysashada wax kasta oo ujeedadeedu tahay burburinta ama kharibida hanti
Tenencia/posesión de objeto o cosa destinados a destruir o dañar bienes ajenos
Mala hasar vermek/tahrip etmek amacıyla her hangi bir ßeye sahip olmak
Sôû höõu baát cöù vaät gì vôùi muïc ñích phaù huûy hoaëc gaây thieät haïi cho taøi saûn
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
188
Posjedovanje droge
Posjedovanje droga
ú·ÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘
Podvo∂enje na prostituciju
Podvo∂enje radi prostitucije
¶ÚÔÌËı‡ˆ ÁÈ· ÔÚÓ›·, ۈ̷ÙÂÌÔÚ›·
Possesso di droghe di tossicodipendenza
Rocenyeaue nporn mfo cosnaeaaf saencuocf
Ç·‰ÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË
èÓÒ‰ӂ‡ø ‰Ó„‡ ÍÓ¿Â ËÁ‡ÁË‚‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ
Haysashada daroogada la qabatimo
Tenencia/posesión de una droga adictiva
Uyußturucu madde bulundurmak
Sôû höõu döôïc lieäu gaây nghieän (ma tuùy)
Sfruttamento di prostituzione
Haeenyeaue ua npocfnfyunIa
ë‚Ó‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó Ò ˆÂθ˛ ÔÓÒÚËÚÛˆËË
èÓ‰‚Ó¨Âø ‡‰Ë ÔÓÒÚËÚۈ˿Â
Ka shaqaynta dhilanimada
Proxenetismo, alcahuetería
Fuhuß için teßvik
Duï laøm ngheà maõi daâm
POSSESSION OF A DRUG OF DEPENDENCE PROCURING FOR PROSTITUTION
P
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
189
Silovanje
Silovanje
BÈ·ÛÌfi˜
Stupro
Cnnyeaue
àÁ̇ÒËÎÓ‚‡ÌËÂ
ëËÎÓ‚‡øÂ
Kufsiga
Violación
Tecavüz/ırza geçmek
Hieáp daâm
Silovanje (poku‰aj)
Silovanje (poku‰aj)
BÈ·ÛÌfi˜ (·fiÂÈÚ·)
Attentato di stupro
Oônn sa cnnyeaue
èÓÔ˚Ú͇ Í ËÁ̇ÒËÎÓ‚‡Ì˲
ëËÎÓ‚‡ø (ÔÓÍÛ¯‡¿)
Kufsi isku deyida
(Tentativa de) violación; violación (en grado de tentativa)
Tecavüze teßebbüs
Hieáp daâm (toan)
RAPE RAPE (ATTEMPTED)
R
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
190
Pobuna
Pobuna
™Ù¿ÛË, ÍÂۋΈ̷, ‰È·Û¿Ï¢ÛË Ù˘
‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘
Sommossa
Hepen
ÅÛÌÚ
èÓ·Û̇
Kacdoon rabshad wata
Motín, tumulto, disturbio
Ayaklanma
Gaây naùo loaïn
R
RIOT REMOVAL OF ARTICLES FROM PLACE OPEN TO PUBLIC
Uklanjanje stvari sa javnog mjesta
Uklanjanje stvari s javnog mjesta
AÊ·›ÚÂÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ¯ÒÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi
Sottrazione di oggetti da un luogo pubblico
3euaue npenuefn on Iaeun uecfa
쉇ÎÂÌË ‚¢ÂÈ ËÁ ÏÂÒÚ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÁÂÌËfl
ìÍ·ø‡ø ÒÚ‚‡Ë Ò‡ ¿‡‚ÌÓ„ ÏÂÒÚ‡
Ka qaadida sheyaal meel u furan dadweynaha
Sustracción de objetos de lugares abiertos al público
Kamuya ait bir yerden eßya çalmak
Thaùo gôõ cuûa coâng
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
191
Ozbiljna povreda
Te‰ka ozljeda (izazvana namjerno)
™Ô‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· (ÚÔηÏÒ ÂÛÎÂÌ̤ӷ....)
Causare intenzionalmente gravi lesioni
Cepnosua noepena (npennsenkaua uauepuo)
ëÂ¸ÂÁ̇fl Ú‡‚χ (ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚)
éÁ·ËΩ̇ ÔÓ‚‰‡ (ËÁ‡Á‚‡Ì‡ ̇ÏÂÌÓ)
Dhawaac helis ah (ula kac loo sameeyo)
Lesiones graves (causación dolosa/intencionada de)
Kasten ciddi yaralama
Thöông tích traàm troïng (coá yù gaây)
Postavljanje klopke ili neke sprave da se nanese ozbiljna
povreda
Postavljanje klopke ili naprave radi izazivanja te‰ke ozlijede
™Ù‹Óˆ ·Á›‰· ‹ Û˘Û΢‹ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤۈ ÛÔ‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë
‹ ÙÚ·‡Ì·
Installare trappole o dispositivi con l’intento di causare
gravi lesioni
Rocfaeyeaue knonka sa na ce npennsenka cepnosua
noepena
ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÎÓ‚Û¯ÍË ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ˆÂθ˛ ̇ÌÂÒÂÌËfl
ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚
èÓÒÚ‡‚Ω‡ø ÍÎÓÔÍ ËÎË Ì‡Ô‡‚ ‡‰Ë ËÁ‡ÁË‚‡ø‡
ÓÁ·ËΩÌ ÔÓ‚‰Â
Dhigida debin ama qalab si loo sababo dhaawac
Tender trampas o emplear otro tipo de dispositivo con
objeto de causar lesiones graves
Ciddi yaralama amacıyla tuzak veya cihaz kurmak
Gaøi baãy hoaëc ñeå gaây thöông tích traàm troïng
SERIOUS INJURY (INTENTIONALLY CAUSING) SETTING TRAP OR DEVICE TO CAUSE SERIOUS
INJURY
S
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
192
Samoubistvo
Samoubojstvo
A˘ÙÔÎÙÔÓ›· (˘ÔÎÈÓÒ...)
Incitamento al suicidio
Cauoyôncfeo (noffnkuyeaue,
uaeenyeaue)
ë‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Ó (ÔÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó Í)
ë‡ÏÓÛ·ËÒÚ‚Ó (ÔÓ‰ÒÚˈ‡øÂ)
Isdil (rabshad abuurid)
Suicidio (inducción al)
¥ntihara teßvik
Töï töû (xuùi giuïc)
Prijetnja nano‰enjem ozbiljnih
povreda
Prijetnja nano‰enjem te‰kih ozljeda
AÂÈÏ‹ ÚfiÎÏËÛ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡
Minaccia di causare gravi lesioni
3akaua na ce uauece cepnosua
noepena
ì„ÓÁ‡ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚
èÂÚø‡ ̇ÌÓ¯ÂøÂÏ Ú¯ÍËı ÔÓ‚‰‡
Ku cabsigelin in lagu sameeyo
dhaawac khatar ah
Amenaza de causar lesión grave
Viddi yaralama tehdidinde bulunmak
Haêm doïa gaây thöông tích traàm troïng
Kra∂a
Kra∂a
úÏÔ‹
Furto
Kpa»ôa
ÇÓÓ‚ÒÚ‚Ó
ä‡¨‡
Xadid
Hurto, sustracción
Hırsızlık
AÊn caép
S
T
SUICIDE (INCITING) THEFT THREAT TO INFLICT SERIOUS
INJURY
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
193
Prijetnja ubistvom
Prijetnja ubojstvom
AÂÈÏ‹ (οÔÈÔ˘) Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ
Minaccia di morte
3akaua sa yôncfeo
ì„ÓÁ‡ ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË
èÂÚø‡ Û·ËÒÚÓÏ
Dil ugu hanjabid
Amenaza de muerte
Öldürme tehdidi
Haêm doïa gieát
T
THREAT TO KILL TRAFFICKING IN DRUGS OF DEPENDENCE
Trgovina drogom
Trgovina drogama
¢È·ÎÈÓÒ Ó·ÚΈÙÈο ÂÍ¿ÚÙËÛ˘
Traffico di droghe di tossicodipendenza
TproenIa co nporn mfo npennsenkyeaaf saencuocf
ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı Ò‰ÒÚ‚
à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ ‰Ó„‡Ï‡ ÍÓ¿Â ÒÚ‚‡‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ
Qaadida daroogada la qabatimo
Tráfico de drogas adictivas
Uyußturucu ba©ımlılı©ı yapan madde kaçakçılı©ı/satmak
Buoân baùn döôïc lieäu gaây nghieän (ma tuùy)
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
194
Te‰ka provala
Te‰ka provala
¢È¿ÚÚËÍË Î·È ÎÏÔ‹ ÌÂÙ¿ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎÒÓ
ÛÙÔȯ›ˆÓ, ‚›·ÈË ‰È¿ÚÚËÍË
Furto aggravato con scasso
Temka kpa»ôa
é„‡·ÎÂÌËÂ Ò ÓÚfl„˜‡˛˘ËÏË ‚ËÌÛ
Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ÏË
í¯͇ ÔÓ‚‡Î‡
Gurixadid siyaada ah
Robo con violación de domicilio y a
mano armada
Silahlı soygun/gasp
Troäm vôùi tröôøng hôïp gia troïng
MOST COMMON SUMMARY OFFENCES AND MOST
COMMON INDICTABLE OFFENCES WHICH MAY BE
TRIED SUMMARILY
AGGRAVATED BURGLARY
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
195
A
AIDING AND ABETTING A PERSON TO DRIVE A MOTOR CAR WHILST DISQUALIFIED
Poticanje nekoga da vozi dok je pod zabranom
Pomaganje i nagovaranje osobe da vozi bez dozvole
∫Ô‚ÔËıÒ Î·È ·Ú·ÎÈÓÒ ¿ÙÔÌÔ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·Ó Î·È ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı› Ë ¿‰ÂÈ·
Favorire e istigare una persona a guidare un veicolo durante il periodo di sospensione della patente di guida
Gjvfuf¥t b gjnbryedf¥t kbwt lf djpb rjuf ve t erbyfnf ljpdjkfnf
èÓÏÓ˘¸ Ë ÔÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇, Î˯ÂÌÌÓ„Ó ‚Ó‰ËÚÂθÒÍËı Ô‡‚, Í ÛÔ‡‚ÎÂÌ˲ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ
èÓχ„‡øÂ Ë ÔÓ‰ÒÚˈ‡ø ÓÒÓ·Â ‰‡ ‚ÓÁË ‰ÓÍ ¿Ó¿ ¿Â ‰ÓÁ‚Ó· ÒÛÒÔẨӂ‡Ì‡
Gargaarida ama u sahlida qof inuu wado gaari ogolaansho laáan
Colaboración para que conduzca una persona inhabilitada
Sürücü belgesi iptal edilen bir kißinin araç sürmesine yardım ve yataklık etmek
Tieáp tay vaø a toøng moät ngöôøi khaùc laùi xe khi ngöôøi ñoù ñaõ bò töôùc quyeàn laùi xe
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
196
NaoruÏan za napad
NaoruÏan oruÏjem za napad
OÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÂÈıÂÙÈÎfi fiÏÔ
Napad s namjerom da
Napad s namjerom da...
E›ıÂÛË ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ...
A mano armata
Djjhe;ty
Å˚Ú¸ ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï ÓÛ‰ËÂÏ Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl
ç‡ÓÛÊ‡Ì Ì‡Ô‡‰‡˜ÍËÏ ÓÛÊ¿ÂÏ
Ku hubaysan hubka wax lagu weerari karo
Armado con arma ofensiva
Saldırı amaçlı silah bulundurmak
Trang bò vôùi vuõ khí taán coâng
Aggressione a scopo di...
Yfgfl cj yfvthf lf ct ...
ç‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ò ˆÂθ˛...
ç‡Ô‡‰ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ
Weerar looga jeedo
Uso o amenaza de violencia con intención de ...
...niyetiyle saldırı
Haønh hung vôùi yù ñònh...
ARMED WITH OFFENSIVE WEAPON
Being armed with an offensive weapon.
ASSAULT WITH INTENT TO …
Adding the intended offence.
A
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
A
197
NepaÏljiva voÏnja
NepaÏljiva voÏnja
AÌÂÏ‹˜ Ô‰‹ÁËÛË
Guida pericolosa
Ytdybvfntkyj djpt¥t
ÅÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓʉÂÌËÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
çÂÔ‡ÊΩË‚‡ ‚ÓÊø‡
Gaari wadid aan laga taxadarin
Conducción negligente/imprudente
Dikkatsiz araç sürmek
Laùi xe baát caån
Poku‰ani...
Poku‰ani
AfiÂÈÚ·...
Attentato di…
J,bl pf...
èÓÔ˚Ú͇ Í...
èÓÍÛ¯‡¿
Isku deyid
Tentativa de...; ...en grado de tentativa
...girißimi/teßebbüsü
Toan (aâm möu)
Provala
Provala
¢È¿ÚÚËÍË
Furto con scasso
Ghjdfkyf rhf;,f
ä‡Ê‡ ÒÓ ‚ÁÎÓÏÓÏ
èÓ‚‡Î‡
Guri-u dhicida
Robo con violación de domicilio
Hırsızlık
Troäm
ATTEMPTED …
Adding offence attempted.
BURGLARY CARELESS DRIVING
B
C
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
198
Namjerno izazivanje povreda
Namjerno izazivanje ozljeda
¶ÚÔηÏÒ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜
NepaÏljivo izazivanje povreda
Nesmotreno izazivanje ozljeda
¶ÚÔηÏÒ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· ÂÍ ·ÂÚÈÛ΄›·˜
Causare intenzionalmente lesioni
Yfvthyj ghtlbpdbredf¥t gjdhtlf
ìÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚
ç‡ÏÂÌÓ ËÁ‡ÁË‚‡ø ÔÓ‚‰Â
Sababida dhaawac ula kac ah
Cometer delito de lesiones dolosas
Kasten yaralamaya neden olmak
Coá yù gaây thöông tích
Causare lesioni per negligenza
Gjdhtlf ghtlbpdbrfyf jl ytvfhyjcn
çÂÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚
çÂÒÏÓÚÂÌÓ ÔÓÛÁÓÍÓ‚‡ø ÔÓ‚‰Â
Si taxadar la’aana dhaawac u sababid
Causar lesiones por imprudencia grave
Dikkatsizlik sonucu yaralamaya neden olmak
Gaây thöông tích baát keå haäu quaû
CAUSING INJURY INTENTIONALLY CAUSING INJURY RECKLESSLY
C
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
199
VoÏnja pod zabranom
Voziti za vrijeme suspenzije vozaãke
dozvole
O‰ËÁÒ ·ÚfiÙÈ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı› Ë
¿‰ÂÈ·
Guida durante il periodo di squalifica
dalla guida
Djpt¥t rjuf ljpdjkfnf t erbyfnf
ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ, ·Û‰Û˜Ë
Î˯ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ˝ÚÓ Ô‡‚
ÇÓÊø‡ Á‡ ‚ÂÏ ÒÛÒÔÂÌÁË¿Â ‚ÓÁ‡˜ÍÂ
‰ÓÁ‚ÓÎÂ
Wadida gaari laysanka laáan
Conducir cuando se está inhabilitado
Sürücü belgesi iptal oldu©u halde araç
kullanmak
Laùi xe khi bò maát baèng
Kriviãno izazvana ‰teta vatrom
Kriviãno izazvana ‰teta vatrom
¶ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌÈ¿˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ʈÙÈ¿
Incendio doloso
Rhbdbxyj ltkj - intnf
ghtlbpdbrfyf jl gj;fh
èÂÒÚÛÔÌ˚È Û˘Â·, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚È Ó„ÌÂÏ
ËÎË ‚ ÂÁÛθڇÚ ÔÓʇ‡
ä˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ Ô˘Ëø‡‚‡ø‡ ¯ÚÂÚÂ
‚‡ÚÓÏ
Si dembi ah dab wax ku gubid
Daño en propiedad ajena por medio
de incendio
Yakarak mala zarar vermek
Gaây hoûa hoaïn laøm thieät haïi hình söï
O‰teçenje imovine
O‰teçenje imovine
¶ÚÔηÏÒ ˙ËÌ›· Û ȉÈÔÎÙËÛ›·
Danno di proprietà
Jintnedf¥t bvjn
ç‡ÌÂÒÂÌËÂ Û˘Â·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
é¯ÚÂÃÂø ËÏÓ‚ËÌÂ
Burburinta hanti
Causar daños en propiedad ajena
Mala zarar vermek
Phaù hoaïi taøi saûn
C
D
CRIMINAL DAMAGE BY FIRE DAMAGING PROPERTY DRIVINGWHILST DISQUALIFIED
Driving a motor car whilst disqualified.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
200
VoÏnja u pijanom stanju
Voziti u pijanom stanju
O‰ËÁÒ ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ·ÏÎÔfiÏ
Pijana osoba zaduÏena za motorno vozilo
Pijan upravljati motornim vozilom
`E¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔÙ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·Ó Î·È ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜
Guida in stato di ubriachezza
Djpt¥t dj gbåfyf cjcnjå,f
ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË
ÇÓÊø‡ Û ÔË¿‡ÌÓÏ ÒÚ‡øÛ
Cabsanaan gaari ku wadid
Conducción bajo los efectos del alcohol
Alkollü araç kullanmak
Say röôïu laùi xe
Essere alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza
Gbåfyj kbwt jlujdjhyj pf djpbkj
ç‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË, ·Û‰Û˜Ë
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ
ìÔ‡‚ΩÂø ÏÓÚÓÌËÏ ‚ÓÁËÎÓÏ Û ÔË¿‡ÌÓÏ ÒÚ‡øÛ
Qof cabsan oo wada gaari
Al mando de un automóvil mientras se está bajo los
efectos del alcohol
Alkollü bir halde bir aracın idaresinde olmak
Ñieàu khieån xe hôi khi say röôïu
DRUNK DRIVING
Under the influence of intoxicating liquor or of a drug.
DRUNK IN CHARGE OF A MOTOR CAR
D
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
201
LaÏni afidavit
LaÏna prisega
梉‹˜ ¤ÓÔÚÎË ‰‹ÏˆÛË
Dichiarazione giurata falsa
Lfdf¥t kf;yf gbcvtyf bpåfdf
î‡Î¸¯Ë‚Ó ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌËÂ
ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ
ã‡Ê̇ ÔËÒÏÂ̇ ËÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ
Been ugu dhaarashada Afadayfitka ah
Declaración jurada falsa
Yalan beyan
Khai gian tôø khai höõu theä
Bijeg
Bijeg
¢Ú·¤Ù¢ÛË
Evasione
<tucndj
èӷ„
ÅÂÍÒÚ‚Ó
Ka cararida sharciga (baxsasho)
Fuga, fugarse, darse a la fuga
Firar/kaçmak
Ñaøo thoaùt
Preko 5 promila
Prema‰iti dozvoljenu granicu alkohola
u krvi od 0.05%
∫ÂÚ‚·›Óˆ ÙÔ fiÚÈÔ 0.05%
Superare il limite di 0,05% di alcol
nel sangue
Yfl 0.05fi
è‚˚¯ÂÌË χÍÒËχθÌÓ
‰ÓÔÛÒÚËÏÓ„Ó ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‡ÎÍÓ„ÓÎfl
‚ ÍÓ‚Ë ‚ 0,05%
èÂÍÓ‡˜ËÚË ‰ÓÁ‚ÓΩÂÌÛ „‡ÌˈÛ
‡ÎÍÓıÓ· Û Í‚Ë Ó‰ 0.05%
Khamrada ku jirta dhiiga qofka oo ka
badan 0.05%.
Tener una tasa de alcohol en sangre
superior al 0.05 (o 0,05) por ciento
%0.05 alkol sınırını aßmak
Vöôït möùc 0.05%
E
F
ESCAPE
Escaping from legal custody.
EXCEED 0.05%
Driving a motor car whilst having a
blood alcohol content exceeding
0.05%.
FALSE AFFIDAVIT
Swearing a false affidavit.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
202
LaÏni izvje‰taj policiji
Dati laÏni iskaz policiji
梉‹˜ ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·
Fare una deposizione falsa alla polizia
Lfdf¥t kf;ty bpdtinfå yf
gjkbwbåfnf
ãÓÊÌÓ ‰ÓÌÂÒÂÌË ‚ ÔÓÎËˆË˛
чÚË Î‡ÊÌË ËÒ͇Á ÔÓÎˈ˿Ë
U tebinta booliiska warbixin been ah
(Presentación de) denuncia falsa a la
policía
Polise yalan ihbar/ßikayette bulunmak
Laøm lôøi khai giaû vôùi caûnh saùt
Krajnje nedoliãno pona‰anje
Krajnje nepristojno pona‰anje
AÓ¿ÚÌÔÛÙË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜
·È‰Ô‡
Atti osceni
Vyjue ytghbcnjåyj jlytcedf¥t
Ç˚Á˚‚‡˛˘‡fl ÌÂÔËÒÚÓÈÌÓÒÚ¸
èÓÚË‚ÔËÓ‰ÌË ·ÎÛ‰
Gelida fal aad u anshax xun
Abuso sexual (sin violencia ni
intimidación)
A©ız ahlaksız/uygunsuz hareket
Coâng xuùc tu sæ
Zaplijenjena dobra
Zaplijenjene stvari
ú·ÙÔ¯‹ ·Á·ıÒÓ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È
ÎÏÂÌ̤ӷ
Custodia di merci di origine sospetta
Xedf¥t erhfltyf cnjrf
ÄÂÒÚ Ì‡ ‚¢Ë, ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰ÓÁÂÌËfl
‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ÛÍ‡‰ÂÌ˚
á‡ÔÎÂøÂ̇ Ó·‡
Haynta alaab xadid looga shakisan
yahay
Posesión de bienes robados o
malhabidos
Çalıntı mal bulundurmak
Löu giöõ haøng
F
G
FALSE REPORT TO POLICE
Making a false report to police.
GOODS IN CUSTODY
Having goods in custody suspected of
having been stolen.
GROSS INDECENCY
Committing an act of gross indecency.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
203
Primanje odbjeglog zatvorenika
PruÏiti utoãi‰te odbjeglom zatvoreniku
AfiÎÚ˘„Ë ‰Ú·¤ÙË Ê˘Ï·ÎÒÓ
Dare asilo a un evaso
Ghbvf¥t b ghbrhbdf¥t bp,tufy pfndjhtybr
ìÍ˚‚‡ÌË ҷÂʇ‚¯Â„Ó ËÁ Ú˛¸Ï˚
èÛÊËÚË ÛÚӘ˯Ú Ӊ·Â„ÎÓÏ Á‡Ú‚ÓÂÌËÍÛ
Heynta qof ka cararay xabsiga
Cobijar a un prófugo/fugado de la cárcel
Firari mahkuma yataklık yapmak
Chöùa chaáp tuø vöôït nguïc
Primanje ili sakrivanje djeteta
PruÏiti utoãi‰te ili skrivati dijete
AfiÎÚ˘„Ë ‹ Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë ·È‰ÈÔ‡
Dare asilo o nascondere un minore
Xedf¥t bkb rhbt¥t ltnt
ìÍ˚‚‡ÌË ·ÂÌ͇
èÛÊËÚË ÛÚӘ˯Ú ËÎË ÒÍË‚‡ÚË ‰ÂÚÂ
Haynta ama qarinta ilmo
Cobijar u ocultar a un menor (sustraído a su familia)
Bir çocu©a yataklık yapmak veya gizlemek
Chöùa chaáp hoaëc daáu ñöùa treû
HARBOURING A GAOL ESCAPEE HARBOURING OR CONCEALING A CHILD
H
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
204
Otmica
Otmica
EÓÂÚÁÒ (·ÂÚÔ)ÂÈÚ·Ù›·
Dirottamento illegale
Uhf,yedf¥t
ì„ÓÌ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Ò‰ÒÚ‚‡
éÚÏˈ‡
Afduubid
Apoderarse ilícitamente de una
aeronave en vuelo
Bir ulaßım aracını kaçırmak (uçak, gemi
vs.)
Cöôùp ñoaït (xe, taøu, maùy bay)
H
HIJACK
Unlawfully exercising control of an
aircraft (motor, vessel etc.
HOUSE BREAKING IMPLEMENTS
Being in possession of house breaking implements without lawful excuse.
Oprema za provalu u kuçu
Alat za obijanje kuça
EÚÁ·Ï›· ‰È¿ÚÚË͢
Arnesi per scasso
Fkfnb pf yfcbkyj dktuedf¥t dj re√f
çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‚·‰ÂÌË ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËflÏË ‰Îfl ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‚ ‰ÓÏ
èË·Ó Á‡ ÍÛÃÌ ÔÓ‚‡ÎÂ
Haysashada qalabka guryha lagu jebiyo sabab laáan
Herramientas utilizadas en la violación de domicilios
Evlere hırsızlık amacıyla girme aletleri
Duïng cuï ñoät nhaäp gia cö
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
205
Nedoliãno nasrtanje
Nasilno bludno pona‰anje
AÓ¿ÚÌÔÛÙË Â›ıÂÛË
Aggressione sessuale
Ytghbcnjty yfgfl
çÂÔËÒÚÓÈÌÓ ̇ԇ‰ÂÌËÂ,
ÓÒÍÓ·ÎÂÌËÂ
ÅÎۉ̇ ‡‰ø‡
Waxyeelayn anshax xuma ah
Abuso sexual, abusos deshonestos
Cinsel taciz/saldırı
Xaâm phaïm tieát haïnh
I
INDECENT ASSAULT
Indecent assault on a female (or male)
person – add “under the age of sixteen
years” if applicable.
INCITING A PERSON TO RESIST ARREST
Inciting a person to resist a member of the police force in the lawful execution of his
duty.
Nagovaranje nekoga da se odupre hap‰enju
Nagovaranje nekoga da se odupre uhiçenju
¶·ÚÔÙÚ‡Óˆ ÚfiÛˆÔ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘
Istigazione a resistere all’arresto
Gjnnbryedf¥t ytrjt kbwt lf ct cghjnbcnfdedf yf fgct¥t
èÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ Í ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌ˲ ‡ÂÒÚÛ
èÓ‰ÒÚˈ‡ø ÓÒÓ·Â ‰‡ Ò ӉÛÔ ı‡Ô¯ÂøÛ
Ku dhiirigelinta in qof ka dhega-adaygu qabashada
Instigar a una persona a oponer resistencia a su detención
Tutuklamaya karßı gelmeye teßvik
Xuùi giuïc ngöôøi khaùc khaùng cöï söï bò baét
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
206
Nedoliãno pona‰anje
Nepristojno pona‰anje
AÓ¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
Oltraggio al pudore
Ytghbcnjåyj jlytcedf¥t
çÂÔËÒÚÓÈÌÓ Ôӂ‰ÂÌËÂ
çÂÔËÒÚÓ¿ÌÓ ÔÓ̇¯‡øÂ
U dhaqmida si anshax xuma ah
Conducta obscena, conducta
indecente
Uygunsuz Hareket
Haønh vi thoâ bæ
Tumarati s namjerom
Motanje oko neãeg s namjerom
úÔÓÙÔÛÙ¤ÎÔÌ·È Ì ÛÎÔfi Ó· ...
Vagabondaggio con intenzioni
criminali
Ltyue,t¥t
ëÎÓÌflÚ¸Òfl ·ÂÁ ‰Â· Ò Ì‡ÏÂÂÌËÂÏ
ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ
ç‡ÏÂÌÓ ‰‡Ì„Û·ΩÂø ҇ ̇ÏÂÓÏ
(‰‡ ËÁ‚¯Ë ÌÂÍÓ ‰ÂÎÓ)
Qashin daadin dhib looga jeedo
Merodear con fines delictivos
Kötü niyetle bir yerde bulunmak
Lai vaõng vôùi yù ñònh
Nedoliãan jezik
Nepristojan jezik
ΩÚ‹ÛË ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˘ ÁÏÒÛÛ·˜
Turpiloquio
Ytghbcnjåyb p,jhjdb
çÂÔËÒÚÓÈ̇fl ÎÂÍÒË͇
çÂÔËÒÚÓ¿‡Ì ¿ÂÁËÍ
Hadal xishoodka ka maran
Lenguaje obsceno, lenguaje
indecente
Uygunsuz sözler
Ngoân ngöõ thoâ tuïc
I
L
INDECENT BEHAVIOUR
Behaving in an indecent manner in a
public place.
INDECENT LANGUAGE
Using indecent language in a public
place.
LOITER WITH INTENT
Loitering with intent to commit a felony.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
207
Sticanje novãane koristi prevarom
Stjecanje novãane koristi prijevarom
EˆÊÂÏÔ‡Ì·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜ οÔÈÔÓ
Ottenere vantaggi finanziari con l’inganno
Lj,bdf¥t abyfycbcrb gjdkfcnbwb ghtre bpvfvf
èÓÎÛ˜ÂÌË ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÈ ‚˚„Ó‰˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ӷχ̇
ëÚˈ‡ø χÚÂË¿‡ÎÌ ÍÓËÒÚË Ô‚‡ÓÏ
Ku helida lacag si khaa’inimo ah
Obtención de ventajas económicas mediante el engaño
Sahtekarlık yolu ile maddi çıkar sa©lamak
Löôøng gaït ñeå höôûng lôïi taøi chaùnh
Sticanje imovine prevarom
Stjecanje imovine prijevarom
AÔÎÙÒ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜ οÔÈÔÓ
Appopriazione di beni con l’inganno
Cntryedf¥t bvjn ghtre bpvfvf
é‚·‰ÂÌË ˜ÛÊÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ӷχ̇
ëÚˈ‡ø ËÏÓ‚ËÌ Ô‚‡ÓÏ
Ku helida hanti si khaa’inimo ah
Obtención de bienes mediante el engaño
Sahtekarlık yolu ¥le mal kazanmak
Löôøng gaït ñeå sang ñoaït taøi vaät
OBTAINING A FINANCIAL ADVANTAGE BY
DECEPTION
OBTAINING PROPERTY BY DECEPTION
O
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
P
208
Posjedovanje droge
Posjedovanje droge
`E¯ˆ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÂıÈÛÙÈ΋ ‰ÚÔÁ‹
Posjedovanje pi‰tolja bez dozvole
Posjedovanje pi‰tolja bez dozvole
`E¯ˆ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÈÛÙfiÏÈ ‰›¯ˆ˜ ¿‰ÂÈ·
Possesso di droghe di tossicodipendenza
Gjctledf¥t lhjuf inj cjplfdf pfdbcyjcn
é·Î‡‰‡ÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË
èÓÒ‰ӂ‡ø ‰Ó„‡ ÍÓ¿Â ÒÚ‚‡‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ
Haysashada daroogada la qabatimo
Tener (tenencia de) drogas adictivas
Uyußturucu madde bulundurmak
Sôû höõu döôïc lieäu gaây nghieän
Possesso di pistola senza porto d’armi
Gjctledf gbinjk ,tp ljpdjkf
Ç·‰ÂÌË ÔËÒÚÓÎÂÚÓÏ ·ÂÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÎˈÂÌÁËË
èÓÒ‰ӂ‡ø Ô˯ÚÓΩ‡ ·ÂÁ ‰ÓÁ‚ÓÎÂ
Haysashada bastoolad shati la’aan
Tener (tenencia de) pistola sin licencia
Ruhsatsız silah bulundurmak
Caát giöõ suùng luïc khoâng coù giaáy pheùp
POSSESS DRUG OF ADDICTION
Being in possession of a drug of addiction.
POSSESS PISTOL WITHOUT A LICENCE
Being in possession of a pistol without a licence.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
209
Odupiranje hap‰enju
Opiranje uhiçenju, hap‰enju
¶ÚÔ‚¿Ïψ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û ۇÏÏË„Ë
·fi fiÚÁ·ÓÔ Ù¿Í˘
Resistere all’arresto
Cghjnbcnfdedf¥t yf fgct¥t
ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌË ‡ÂÒÚÛ
é‰ÛÔË‡ø ı‡Ô¯ÂøÛ
Diidida in booliisku ku qabto
Resistencia a la detención
Tutuklamaya karßı gelmek
Khaùng cöï khoâng cho baét giöõ
Nesmotrena voÏnja
Nesmotrena voÏnja
EÈ·Ӊ˘ÓË Ô‰‹ÁËÛË
Guida spericolata
Ytvfhyj djpt¥t
ÅÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓʉÂÌËÂ
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
çÂÒÏÓÚÂ̇ ‚ÓÊø‡
U wadid gaari si taxadar la’aana
Conducción temeraria
Dikkatsiz araç sürmek
Laùi xe baát keå haäu quaû
Odbiti alko-test
Odbiti alko-test (puhanjem)
AÚÓÔ‡Ì·È Ó· ˘Ô‚ÏËıÒ Û ٤ÛÙ
·Ó·ÓÔ‹˜
Rifiutare di sottoporsi al test dell’alito
Jl,bdf¥t ghjdthrf yf plbdjn
éÚ͇Á ÓÚ ÔÓıÓʉÂÌËfl ÔÓ‚ÂÍË
‰˚ı‡ÌËfl ̇ ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚
ÍÓ‚Ë
鉷ËÚË ‡ÎÍÓ-ÚÂÒÚ
Diidida khamra baarida sharciga ah
Negarse a someterse a una prueba de
detección alcohólica por aire espirado
Alkol testini reddetmek
Töø choái thöû ñoä röôïu
R
RECKLESS DRIVING
Driving a motor car in a reckless
manner.
REFUSE BREATH TEST
Refusing a lawful breath test. Refusing
a preliminary breath test.
RESISTING ARREST
Resisting a member of the police force
in the lawful execution of his/her duty.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
210
Pljaãka
Pljaãka
§ËÛÙ›·
Opasna brzina
Opasna brzina
EÈΛӉ˘ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·
Rapina
Uhf,t;
ä‡Ê‡, „‡·ÂÊ
èΩ‡˜Í‡
Dhicid
Robo
Soygun/gasp
Cöôùp
Velocità pericolosa
Jgfcyj ,hpj djpt¥t
éÔ‡ÒÌÓ Ô‚˚¯ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË
éÔ‡Ò̇ ·ÁË̇
Ku socodka xawaare khatara
Velocidad peligrosa
Tehlikeli sürat
Laùi xe quaù toác ñoä coù tính caùch nguy hieåm
ROBBERY SPEED DANGEROUS
Driving a motor car in a manner dangerous to the public.
R
S
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
211
Samostalno uzimanje droge
Uzimanje droge
A˘ÙÔ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂıÈÛÙÈÎÔ‡ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡
Autosomministrazione di droga di tossicodipendenza
Rjuf kbwtnj cfvj cb cnfdf lhjuf
ç‡Á̇˜ÂÌË ҇ÏÓÏÛ Ò· ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı ‚¢ÂÒÚ‚
ìÁËχø ‰Ó„Â ÍÓ¿‡ ÒÚ‚‡‡ Á‡‚ËÒÌÓÒÚ
Isku durid daroogo la qabatimo
Autoadministración de una droga adictiva
Ba©ımlılık yapan madde kullanmak
Töï söû duïng döôïc lieäu gaây nghieän
Prodaja droge
Prodaja droge
¶Ô˘ÏÒ ÂıÈÛÙÈÎfi Ó·ÚΈÙÈÎfi
Vendita di droghe di tossicodipendenza
Ghjlfdf¥t lhjuf
íÓ„Ó‚Îfl ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË
èÓ‰‡¿‡ ‰Ó„‡ ÍÓ¿Â ÒÚ‚‡‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ
Iibinta daroogada la qabatimo
Vender una droga adictiva
Uyußturucu madde satmak
Baùn döôïc lieäu gaây nghieän
SELF ADMINISTERING A DRUG OF ADDICTION SELL DRUG OF ADDICTION
Selling a drug of addiction.
S
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
212
Polni odnos 16-18 godina
Spolni odnos s osobom u dobi od 16 -18 godina
™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ú¿ÍË Ì ¿ÙÔÌÔ ËÏÈΛ·˜ 16-18
Pu‰enje indijske konoplje
Pu‰iti “Indian hemph” - (Indijsku konoplju)
ú·Ó›˙ˆ ÈÓ‰È΋ οÓÓ·‚È
Congiungimento carnale con minore di 16-18 anni di età
Ctrcefkty jlyjc cj kbwt jl 16-18 ujlbyb
èÓÎÓ‚Ó ÒÌÓ¯ÂÌËÂ Ò 16-18-ÎÂÚÌËÏË
èÓÎÌË Ó‰ÌÓÒ Ò‡ ÓÒÓ·ÓÏ ËÁÏÂ¨Û 16-18 „Ó‰Ë̇ ÒÚ‡ÓÒÚË
U tegida qof u dhexeeya 16-18 sano
Penetración sexual de una persona de edad comprendida
entre los 16 y 18 años
Cinsel ilißki- 16-18 yaß arasında bir kißiyle
Giao hôïp vôùi vò thaønh nieân 16-18 tuoåi
Fumare canapa indiana
Geit¥t bylbcrb rjyjg !rfyf,bc@
äÛÂÌË Ë̉ËÈÒÍÓÈ ÍÓÌÓÔÎË
èÛ¯ËÚË Ï‡ËıÛ‡ÌÛ
Cabida Indian Hemp
Fumar cannabis / cáñamo índico
Kenevir içmek
Huùt “Indian Hemp”
SEXUAL PENETRATION 16-18 YEARS
With a person aged between sixteen and eighteen.
SMOKE INDIAN HEMP
Smoking Indian hemp.
S
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
213
Prijeteçe rijeãi
Prijeteçe rijeãi
AÂÈÏËÙÈο ÏfiÁÈ·
Linguaggio minaccioso
Pfrfyedfxrb p,jhjdb
ëÎÓ‚ÂÒ̇fl Û„ÓÁ‡
èÂÚÂà˜Ë
Isticmaalida erayo hanjabaad ah
Palabras amenazantes
Tehdit edici sözler
Lôøi leõ haêm doïa
Kra∂a
Kra∂a
úÏÔ‹
Furto
Rhf;,f
ÇÓÓ‚ÒÚ‚Ó
ä‡¨‡
Xadid
Hurto
Hırsızlık/çalmak
AÊn caép
Kra∂a motornog vozila
Kra∂a motornog vozila
úÏÔ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘
Furto di autoveicolo
Rhf;,f yf vjnjhyj djpbkj
ì„ÓÌ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl
ä‡¨‡ ÏÓÚÓÌÓ„ ‚ÓÁË·
Xadida gaari
Robo de automóvil
Motorlu araç çalmak
AÊn caép xe hôi
T
THEFT THEFT OF A MOTOR CAR THREATENING WORDS
Using threatening words.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
214
Trgovina indijskom konopljom
Trgovina Indijskom konopljom
¢È·Î›ÓËÛË ÈÓ‰È΋˜ ηÓÓ¿‚ˆ˜
Traffico di canapa indiana
Ghjlfdf¥t bylbcrb rjyjg !rfyf,bc@
ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ë̉ËÈÒÍÓÈ ÍÓÌÓÔÎË
à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ χËıÛ‡ÌÓÏ
Qaadida ama qaadida Indian Hemp
Tráfico de cannabis / cáñamo índico
Kenevir otu kaçakçısı
Buoân baùn Indian Hemp
T
TRAFFICKING INDIAN HEMP THROWING A MISSILE (STONE) TO DANGER OF PERSONS
Bacanje projektila (kamena) zbog ugroÏavanja osoba
Bacanje projektila (kamena) u svrhu ugroÏavanja osobe
¶ÂÙÒ ‚Ï‹Ì· (¤ÙÚ·) Û ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ¿ÙÔÌÔ
Lancio di oggetti contundenti con pericolo a persone
Ahkf¥t ghtlvtn !rfvty@ lf ct gjdhtlb ytrjt kbwt
ÅÓÒ‡ÌË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË (͇ÏÌflÏË) Ò Û„ÓÁÓÈ Ì‡ÌÂÒÂÌËfl Ú‡‚Ï˚
Ňˆ‡ø ÔÓ¿ÂÍÚË· (͇ÏÂ̇) ‰‡ ·Ë Ò ۄÓÁË· ‰Û„‡ ÓÒÓ·‡
Tuurida gantaal si khatar loo geliyo shakhsiyaad
Lanzamiento de proyectil (piedra) con peligro para las personas
Zarar verme amacıyla bir cisim (taß) fırlatmak
Neùm ñoà vaät (ñaù) gaây nguy hieåm cho ngöôøi khaùc
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
215
Nezakonit napad
Nezakonit napad
¶·Ú¿ÓÔÌË/·ı¤ÌÈÙË Â›ıÂÛË
Aggressione illecita
Yfgfl> ytljpdjktyj bkb
ytghbcnjåyj jlytcedf¥t
çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ̇ԇ‰ÂÌËÂ, ÓÒÍÓ·ÎÂÌËÂ
çÂÁ‡ÍÓÌËÚ Ì‡Ô‡‰
Xadgudub sharci daro ah
Amenaza o acto de violencia contra
personas
Yasalara aykırı olarak kuvvet ve ßiddet
kullanmak
Haønh hung traùi pheùp
U
UNLAWFUL ASSAULT UNAUTHORISED SELLING OF AN HALLUCINOGENIC DRUG
Neovla‰teno prodavanje halucinantnih droga
Neovla‰tena prodaja halucinogenih droga
¶ÒÏËÛË ‰›¯ˆ˜ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓÔ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡
Vendita illegale di sostanze allucinogene
Ytljpdjktyj ghjlfdf¥t lhjub rjb ghtlbpdbredffn [fkewbyfwbb
çÂÒ‡Ì͈ËÓÌËÓ‚‡Ì̇fl ÚÓ„Ó‚Îfl „‡ÎβˆËÌÓ„ÂÌÌ˚ÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË
çÂӂ·¯ÃÂ̇ ÔÓ‰‡¿‡ ı‡ÎÛˆËÌÓ„ÂÌËı ‰Ó„‡
Gadida darooga aan sharciyeysnayn
Venta no autorizada de una droga alucinógena
Hayal görmeye neden olan maddeleri ruhsatsız satmak
Baùn baát hôïp phaùp ma tuùy gaây aûo giaùc
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
216
Nezakonito na posjedu
Nezakonit ulazak u prostorije
(BÚ›ÛÎÔÌ·È) ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÂ ÎÙ‹ÚÈÔ
Violazione di proprietà
Ytljpdjktyj ghtcnjåedf¥t dj re√f #
puhflf
çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ̇ıÓʉÂÌË ̇
ÚÂËÚÓËË ˜ÛÊÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
çÂÁ‡ÍÓÌËÚ Û·Á‡Í Û ÔÓÒÚÓË¿Â
Si sharci daro ah u joogid rug/goob
Invasión de terreno o inmueble
Yasalara aykırı bir mekanda bulunmak
Coù maët traùi pheùp treân baát ñoäng saûn
Neregistrovano motorno vozilo
Neregistrirano motorno vozilo
A˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜
Autoveicolo privo di bollo di
registrazione
Ythtubcnhbhfyj vjnjhyj djpbkj
çÂÁ‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó
çÂ„ËÒÚÓ‚‡ÌÓ ÏÓÚÓÌÓ ‚ÓÁËÎÓ
Baabuur aan diiwaangashanayn
Automóvil no matriculado
Araç kaydı olmayan motorlu araç
Xe khoâng coù ñaêng boä
Nezakonito posjedovanje
Nezakonito posjedovanje
¶·Ú¿ÓÔÌË Î·ÙÔ¯‹
Possesso illecito
Ytpfrjycrj gjctledf¥t
çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‚·‰ÂÌËÂ
çÂÁ‡ÍÓÌËÚÓ ÔÓÒ‰ӂ‡øÂ
Haysashada hanti si sharci daro ah
Tenencia ilícita
Yasalara aykırı bir madde bulundurmak
Sôû höõu traùi pheùp
U
UNLAWFULLY ON PREMISES
Being found on premises without lawful
excuse.
UNLAWFUL POSSESSION
Being in the possession of property
suspected of being stolen or unlawfully
obtained.
UNREGISTERED MOTOR CAR
Driving an unregistered motor car.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
217
Namjerno o‰teçivanje
Namjerno o‰teçivanje
EÎÔ‡ÛÈ· ˙ËÌÈ¿
Danno doloso
Yfvthyj ghtlbpdbrfyf intnf
ìÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌËÂ Û˘Â·‡
ç‡ÏÂÌÓ Û˜ËøÂ̇ ¯ÚÂÚ‡
Sababida khasaare ula kac ah
Daños intencionales a bienes ajenos
Kasıtlı olarak hasar vermek
Coá yù gaây thieät haïi
Spreãavanje hap‰enja vatrenim
oruÏjem
Kori‰tenje vatrenog oruÏja radi
sprjeãavanja uhiçenja
ΩÚËÛÈÌÔÔÈÒ fiÏÔ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹
Û‡ÏÏ˄˘
Uso di armi da fuoco per prevenire
l’arresto
Jhe;tyj cghjnbcnfdedf¥t yf
fgct¥t
àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ӄÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó
ÓÛÊËfl Ò ˆÂθ˛ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl
‡ÂÒÚÛ
ìÔÓÚ·‡ ‚‡ÚÂÌÓ„ ÓÛÊ¿‡ ‡‰Ë
ÒÔ˜‡‚‡ø‡ ı‡Ô¯Âø‡
Isticmaalida hub si looga hortago
xirid
Usar armas de fuego para impedir la
detención
Tutuklanmaya karßı gelmek için ateßli
silah kullanmak
Söû duïng vuõ khí ñeå caûn trôû söï baét giöõ
Skitnja
Skitnja, potucanje
AÛˆÙ›·, Ï¿Ó˘ ‚›Ô˜
Vagabondaggio
<tcre√ybindj
ÅÓ‰flÊÌ˘ÂÒÚ‚Ó
ëÍËÚ‡øÂ, ÔÓÚÛˆ‡øÂ
Qof aan haysan kaalmo sharci ah oo
ku filan
Vagancia
Serserilik
Du thuû du thöïc
V
W
U
USE FIREARM TO PREVENT
ARREST
Using a firearm to prevent lawful
apprehension.
VAGRANCY
Having insufficient lawful means of
support.
WILFUL DAMAGE
Causing wilful damage.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
218
Barbiturati
Barbiturati
B·Ú‚ÈÙÔ˘ÚÈο
Barbiturici
<fh,bnehfnb
Ň·ËÚÛ‡Ú
Ň·ËÚÛ‡ÚË
Kiniini sida Mandrax
Barbitúricos
Uyußturucu haplar
Barbiturates
Amfetamin
Amfetamini
AÌÊÂÙ·Ì›ÓË
Amfetamine
Fvatnfvby
ÄÏÙÂÚ‡ÏËÌ
ÄÏÙÂÚ‡ÏËÌË
Amfatamiin
Anfetamina
Amfitamin
Amphetamine
MOST COMMON DRUGS
AMPHETAMINE
Drug of addiction, commonly
prescribed but under strict control,
used illegally when not prescribed.
Slang: speed, Fast, Quick.
BARBITURATES
Tablets such as, Mandrax, Nembutal,
Tuinal, Amytal.
Slang: Barbs, Mandies.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
219
Benzedrin
Benzedrin
BÂÓ˙‰ڛÓË
Benzedrina
<typtlhby
ÅÂÌÁ‰ËÌ
ÅÂÌÁ‰ËÌ
Bensadariin
Bencedrina
Beyaz haplar
Benzedrine
A
B
C
BENZEDRINE
White tablet.
CANNABIS
(Cannabis Sativa. L.) Indian Hemp plant, fresh or dried parts of plant. A “Drug of
Dependence”.
See also: Hashish, Marijuana, Narcotic Plant, Tetrahydrocannabinol.
Slang: Grass, Weed, M.J., Mary Jane, Marihuana, leaf, smoke, dope.
Joint-smoke – a deal-small saleable amount. Roll a “number-roll a smoke.
Number-a smoke. Heads-flowering top of cannabis plant.
Blow a number-to smoke Indian Hemp. Buddha Stick-dried cannabis plant matter
compressed into stick.
Konoplja
Kanabis, marihuana, indijska konoplja
ú¿ÓÓ·‚Ș
Canapa indiana
Bylbcrb rjyjg> rfyf,bc
äÓÌÓÔÎfl
ä‡Ì‡·ËÒ, χËıۇ̇
Kanaabis
Cannabis
Esrar
Caàn sa
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
220
Udisanje ljepila
Udisanje tzv. “snifanje” isparenja
kemijskih inhalanata
EÈÛÓÔ‹ Ô˘Û›ˆÓ
Fiutare solventi volatili
Dlbiedf¥t [tvbrfkbb
àÌ„‡ÎflˆËfl ‡Á΢Ì˚ı ÒÛ·Òڇ̈ËÈ,
‚ÎËfl˛˘Ëı ̇ ÔÒËıËÍÛ
ì‰ËÒ‡øÂ, “ÒÌËÙÓ‚‡ø”,
ËÒÔ‡ΩË‚Ëı ‡ÒÚ‚‡‡˜‡
Koola san ka jiidida
Abuso de inhalantes, inhalación de
solventes por vía nasal
Tinercilik
Hít hôi sôn xòt
Kodein
Kodein
úˆ‰ÂØ›ØÓË, ÌÂı˘ÏÔÌÔÚÊ›ÓË
Codeina
Rjltby
äÓ‰ÂËÌ
äÓ‰ÂËÌ
Koodaiin
Codeína
Kodein
Codein
Kokain
Kokain
úÔη؛ØÓË
Cocaina
Rjrfby
äÓ͇ËÌ
äÓ͇ËÌ
Kookayn
Cocaína
Kokain
Cocain
C
CHROMING
Inhaling plastic solvent, adhesive
cement, cleaning agent, glue, dope,
nail polish remover, lighter fluid, petrol
sniffing, or other volatile product
derived from petroleum, paint thinner,
lacquer thinner, aerosol propellant,
anaesthetic gas etc.
COCAINE
Colourless or white, odourless, fluffy
white crystals, similar to snow. Usually
sniffed (snorted).
Slang: Coke, Snow, White Lady.
CODEINE
Odourless white crystals, as crystalline
white powder, or in the form of white
tablets.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
221
Ekstaza
Ecstasy
“`EÎÛÙ·ÛË” (·Ú¿ÁˆÁÔ ·ÌÊÂÙ·ÌÈÓÒÓ)
“Ecstasy”
Trcnfpf
ùÍÒÚ‡ÁË
ÖÍÒÚ‡ÁË
Darooga ektasi
Éxtasis
Ekstasi hapı
Ecstasy
Crack
“Crack”
úÚ¿Î
“Crack”
Rhtr
ä˝Í
äÂÍ
Kooka-iin lagu daray waxyaalla kale
Crack
Amonyakla karıßtırılmıß kokain
Crack
Uzgajati
Uzgajati
ú·ÏÏÈÂÚÁÒ
Coltivare
Jluktledf¥t
Ç˚‡˘Ë‚‡Ú¸
äÛÎÚË‚‡ˆË¿‡
Beerida dhirta daroogada
Cultivar
Uyußturucu yetißtirmek
Troàng
E
C
CRACK
Cocaine with baking soda or ammonia
and water added, then filtered to
obtain crystals. Usually smoked.
CULTIVATE
Includes, sow a seed of a narcotic
plant, plant, grow, tend, nurture,
harvest of a narcotic plant.
ECSTASY
The “Love” drug! derivative of
amphetamines. Sold in tablet form.
Slang: X
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
222
Halucinantan
Halucinogen
¶·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓÔ
Allucinogeno
Chtlcndj inj ghtlbpdbredf
[fkewbyfwbb
ɇÎβˆËÌÓ„ÂÌÌ˚È
ï‡ÎÛˆËÌÓ„ÂÌ
Daroogada abuurta khiyaaliga
Alucinógeno
Hayal gördüren madde
Chaát gaây aûo giaùc
Ha‰i‰ovo ulje
Ulje od ha‰i‰a
Ω·ÛÈۤϷÈÔ
Olio di hascisc
{fibi vfckj
ɇ¯Ë¯ÌÓ χÒÎÓ
ìΩ Ӊ ı‡¯Ë¯‡
Saliida xashiishka
Aceite de hachís
Esrar sakızı
Daàu Hashish (Moät loaïi caàn sa)
Ha‰i‰
Ha‰i‰
Ω·Û›˜
Hascisc
{fibi
ɇ¯Ë¯
˯
Xashiish
Hachís
Haßiß
Hashish (Moät loaïi caàn sa)
H
HALLUCINOGENIC
Psychedelic or mind-expanding drug
causing sedative or stimulant effects.
Eg., L.S.D. (Lysergic Acid
Diethylamide).
HASHISH
Derivative of cannabis plant. Appears
as hard, brown cakes of various sizes.
Slang: Hash, Lebanese Gold.
HASHISH OIL
Resin from cannabis plant. A thick
dark brown to black substance. Drops
of liquid placed on tobacco of rolled
cigarettes.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
223
Marihuana
Marihuana
M·ÚÈ¯Ô˘¿Ó·
Marijuana
Vfhb[efyf
å‡Ëıۇ̇
å‡Ëıۇ̇
Murujuwaana
Marihuana
Esrar
Caàn sa (daïng caây)
Heroin
Heroin
HÚˆ›ÓË
Eroina
{thjby
ÉÂÓËÌ
ïÂÓËÌ
Herooiin
Heroína
Eroin
Baïch phieán
L.S.D.
L.S.D.
EÏ-E˜- NÙÈ (ÌÔÚÊ‹ ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓÔ˘)
L.S.D.
Tktclb
ã.ë.Ñ.
ãëÑ
Nooc dareere ah oo daroogada ka
mid ah
LSD
L.S.D
L.S.D
L
M
H
HEROIN
White or off-white or light brown
crystalline powder – usually injected.
Slang: smack, skag, rocks (brown/
grey), hammer, hammerhead, slow.
Gram-a measure used.
Cap-a capsule.
Bag-usually a one ounce bag.
Use-hit, inject.
Snort-sniff.
L.S.D.
In liquid form is impregnated in sugar
cubes or on blotting paper. In tablet
form is known as, Purple Haze,
Strawberry Cheer, Blue Cheer,
Californian Sunshine, Orange Wedges,
White Lightning, Clear Light, Hawaiian
Cheer, Micro Dots, Moons. Also
known as “Acid”.
Slang: trips, tickets, moons, half moons,
clear light. Use-to trip, freak out.
MARIJUANA
Cannabis plant, usually from 4’ to 6’
tall, numerous branches, deep green
to light green. Leaflets are serrated
and veined. Usually smoked in rolled
cigarettes or “joints”.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
224
Metedrin
Metedrin
MÂı‰ڛÓË
Metedrina
Vtntlhby
åÂÚ‰ËÌ
åÂÚ‰ËÌ
Metadariin
Metilanfetamina
Uyußturucu hap
Methedrin
Narkotiãna biljka
Narkotiãna biljka
N·ÚΈÙÈÎfi Ê˘Ùfi
Piante narcotiche
Yfhrjnbxyj hfcntybt
ê‡ÒÚÂÌËÂ, ÒÓ‰Âʇ˘ËÂ
̇ÍÓÚ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡
ç‡ÍÓÚ˘̇ ·ËΩ͇
Dhurta narkootikiska
Planta narcótica
Uyußturucu bitki
Caây ma tuùy
Morfij
Morfij
MÔÚÊ›ÓË
Morfina
Vjhabev
åÓÙËÈ
åÓÙËÌ
Moorfiin
Morfina
Morfin
Moùcphin
M
N
METHEDRINE
Small white tablet, also known as “Pep
Pills”, “Starters”, “Meths”.
In liquid form is injectable and known
as “L.M.” and “Speed”.
MORPHINE
Principal derivative of opium, white
crystalline powder, usually injected.
NARCOTIC PLANT
Plant of a genus specified in Schedule
11 of Drugs, Poisons and Controlled
Substances Act.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
225
Kori‰tenje
Uzimanje, kori‰tenje
ΩÚ‹ÛË
Uso
Rjhbcnt¥t
ìÔÓÚ·ÎÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı
‚¢ÂÒÚ‚
ìÁËχøÂ, ÍÓ˯ÃÂøÂ
Cabid, jiidida qaaca, gelinta jirka qofka
Usar
Uyußturucu kullanmak
Söû duïng
Tetrahidrokanabinol
Tetrahidrokanabinol
πÂÙÚ·Ø˘Ø‰ÚÔηÓÓ·‚ÈÓfiÏË
Tetraidrocannabinolo
Ntnhf[blhjrfyf,byjk
íÂÚ‡„ˉÓ͇Ì̇·ËÌÓÎ
íÂÚ‡ıˉÓ͇̇·ËÌÓÎ
Darooga ku jirta kanaanbiska
Tetrahidrocannabinol
Esrar içindeki uyußturucu madde
TetraHydrocannabinol
Trgovina
Trgovina
EÌÔÚ›·, ‰È·Î›ÓËÛË, Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ
Traffico
Ghjlfdf¥t> ytljpdjktyf nhujdbåf
ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı
‚¢ÂÒÚ‚
à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇
Qaadida ama iibinta daroogada
Traficar, tráfico
Uyußturucu kaçakçılı©ı/satmak
Buoân baùn
U
T
TETRAHYDROCANNABINOL
Active chemical ingredient in cannabis.
TRAFFIC
(Generally) sell, exchange, agree to
sell, offer for sale or have in
possession for sale. Possession of
specified amounts of some drugs is
prima facie “trafficking”.
USE
Smoke, inhale the fumes, introduce to
the body of a person.
Miscellaneous Slang
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
226
Racija
Racija
`EÊÔ‰Ô˜
Irruzione
Jnrhbdf¥t> fgct¥t
é·Î‡‚‡
ꇈ˿‡
Weerarka booliiska
Someter a redada (inmueble);
agarrar, trincar (persona)
Basılmak/yakayı ele vermek
Ñoät kích
Kupiti
Naçi “hit”
¶ÚÂ˙¿Úˆ
Acquisto di droga
Regedf¥t lhjuf
äÛÔËÚ¸, ‰ÓÒÚ‡Ú¸ ̇ÍÓÚËÍ
äÛÔËÚË, ̇·‡‚ËÚË (‰Ó„Û)
Gadashada daroogada
Conseguir droga
Uyußturucu bulmak
Huùt ma tuùy
Visiti
TraÏiti “hit”
¢˘Ó·Ù‹ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ...
Tossicodipendente in crisi per
mancanza di droga
<fhf¥t lhjuf
ëÎÓÌflÚ¸Òfl ‚ ÔÓËÒ͇ı ̇ÍÓÚËÍÓ‚
í‡ÊËÚË, ËÌÒËÒÚË‡ÚË
Daroogiiste
Tener ansias (de droga, etc.), morirse
por conseguir (otra dosis, etc.)
Canının uyußturucu istemesi/ihtiyaç
hissetmesi
Tôùi cöõ
M
i
s
c
e
l
l
a
n
e
o
u
s
S
l
a
n
g
BUST
Raid by police, arrest for drug offence.
HANGING OUT
Heroin addict in need of another dose
of the drug.
SCORE
To buy drugs.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
227
Detonator
Detonator
¶˘ÚÔÎÚÔÙËÙ‹˜ (η„Ô‡ÏÈ)
Detonatore
Ltnjyfnjh
ÑÂÚÓ̇ÚÓ
ÑÂÚÓ̇ÚÓ
Qarxiye
Detonador
Fünye
Ngoøi noå
Napu‰en
Napljugan, napu‰en
M·ÛÙÔ˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜
Essere sotto l’influenza di marijuana
Jgbty> lhjubhfy
ç‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ
̇ÍÓÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚¢ÂÒÚ‚‡
ìÒÚÓ̉Ë‡Ì (ÒÚ‡øÂ Û ÚÓÍÛ ‰Â¿ÒÚ‚‡
‰Ó„Â)
Mid ay markaas hayso
Colocado, fumado
Esrarla kafayı bulmuß
Pheâ
STONED
In a state of marijuana intoxication.
DETONATOR (DET)
Device for triggering the explosion.
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
E
x
p
l
o
s
i
v
e
s
MOST COMMON
EXPLOSIVES
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
228
Dinamit
Dinamit
¢˘Ó·Ì›Ù˘
Dinamite
Lbyfvbn
ÑË̇ÏËÚ
ÑË̇ÏËÚ
Waxyaallaha Qarxa
Dinamita
Dinamit
Thuoác noå
Nittroglicerinski eksploziv
Plastiãni eksploziv
ZÂÏ·ÙÈÓÔ‰˘Ó·Ì›Ù˘
Nitrogelatina
„tkbuyfån !;tkfnby@
ÉÂÎË„ÌËÚ (ÜÂÎÂ)
çËÚÓ„ÎˈÂËÌÒÍË ÂÍÒÔÎÓÁË‚
Waxyaallaha qarxa
Gelignita
Dinamit
Thuoác noå Gelignite
·tapin
Fitilj
ºÈÙ›ÏÈ
Miccia
Abnbk
á‡Ô‡Î
îËÚËΩ
Qarxiye
Mecha; espoleta
Fitil
Daây chaâm ngoøi noå
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
E
x
p
l
o
s
i
v
e
s DYNAMITE
Explosive substance.
FUSE
Length of cord which burns to the
explosive device and triggers the
explosion.
GELIGNITE (JELLY)
Explosive substance.
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
229
Zraãna pu‰ka/pi‰tolj
Zraãna pu‰ka
AÂÚÔ‚fiÏÔ / fiÏÔ
Fucile/pistola ad aria compressa
Djpleiyf geirf # gbinjk
ÑÛıÓ‚ÓÂ, ÔÌ‚χÚ˘ÂÒÍÓÂ
ÛʸÂ/ÔËÒÚÓÎÂÚ
LJÁ‰Û¯Ì‡ Ôۯ͇
Buntukh
Rifle / pistola de aire comprimido
Hava tüfe©i / tabancası
Suùng tröôøng baén baèng hôi
Plastiãni eksploziv
Plastiãni eksploziv
¶Ï·ÛÙÈÎfi ÂÎÚËÎÙÈÎfi
Esplosivo al plastico
Gkfcnbxty trcgkjpbd
ÇÁ˚‚˜‡ÚÓ ‚¢ÂÒÚ‚Ó
è·ÒÚ˘ÌË ÂÍÒÔÎÓÁË‚
Waxyaallaha qarxa
Explosivo plástico, goma dos
Plastik patlayıcı
Thuoác noå plastic
PLASTIC EXPLOSIVE
Explosive substance.
AIR RIFLE / GUN
Rifle or gun from which a pellet or dart
is propelled by compressed air.
MOST COMMON
FIREARMS
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
F
i
r
e
a
r
m
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
230
Automatsko vatreno oruÏje
Automatsko oruÏje
A˘ÙfiÌ·ÙÔ fiÏÔ
Arma da fuoco automatica
Fdnjvfncrj juytyj jhe;åt
Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ӄÌÂÒÚÂθÌÓÂ
ÓÛÊËÂ
ÄÛÚÓχÚÒÍÓ ÓÛÊ¿Â
Hubka qumaatiga u dhaca
Arma automática
Otomatik silah
Suùng töï ñoäng
Ma‰inka
Strojnica
¶ÔÏ˘‚fiÏÔ
Mitragliatrice
Vbnhjktp
èÛÎÂÏÂÚ
åËÚ‡ΩÂÁ
Qoryaha darandooriga u dhaca
Ametralladora
Makinalı tüfek
Suùng lieân thanh
LeÏi‰te metka
LeÏi‰te metka
O˘Ú·›Ô fiÏÔ˘
Culatta
Kt;bint
ä‡ÁÂÌ̇fl ˜‡ÒÚ¸ ÓÛÊËfl
á‡Ú‚‡‡˜ ÔÛ¯ÍÂ
Shakada ama khasnada
Recámara
Namlu
Phaàn leân ñaïn
AUTOMATIC FIREARM
One which reloads automatically as
part of the firing action.
BREECH
Part of the firearm which holds the
round for firing.
MACHINE GUN
Firearm which fires all ammunition
automatically when the trigger is
depressed.
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
F
i
r
e
a
r
m
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
231
Skraçena saãmarica/pu‰ka
Skraçena pu‰ka/saãmarica
úÔÓÙÔÙÔ‡ÊÂÎÔ, ÎÔÓÙfiηÓÓË
ηڷÌ›Ó·
Fucile a canna mozza
Gjnrhfntyf geirf
é·ÂÁ
ëÍ‡ÃÂ̇ Ôۯ͇/Ò‡˜Ï‡ˈ‡
Qori si sahlan loo qarin karo
Escopeta recortada (o de cañones
recortados) / rifle recortado
Namlusu kısaltılmıß av tüfe©i/yivli tüfek
Suùng cöa noøng/suùng tröôøng cöa noøng
Pi‰tolj
Pi‰tolj
¶ÈÛÙfiÏÈ
Pistola
Gbinjk
èËÒÚÓÎÂÚ
è˯ÚÓΩ
Bastoolad
Pistola
Tabanca
Suùng luïc
Pu‰ka
Pu‰ka
πÔ˘Ê¤ÎÈ
Fucile
Geirf
ÇËÌÚӂ͇
èۯ͇
Buntukh
Rifle
Tüfek
Suùng tröôøng
PISTOL
Small firearm, able to be easily
concealed about the person.
RIFLE
Bolt-action, semi-automatic or
automatic. Has grooved rifling in the
barrel.
SAWN-OFF SHOTGUN/RIFLE
Firearm with the barrel and/or butt
shortened so as to make it easier to
conceal about the person.
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
F
i
r
e
a
r
m
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
232
Dogled
Dalekozor na pu‰ci
¢ÈÔÙÚÔÊfiÚÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ
Mirino telescopico
Ntktcrjgcrb ybify yf geirf
éÔÚ˘ÂÒÍËÈ ÔˈÂÎ
ÑӄΉ ̇ ÔÛ¯ˆË
Qalabka meelaha fog wax lagaga
fiirsho
Mira telescópica
Dürbün
OÁng nhaém
Ni‰ani
Ni‰anske sprave
™Ùfi¯·ÛÙÚÔ, ÛËÌ·‰Â˘Ù‹ÚÈ
Mirino
Ybify
èˈÂÎ/˚
ç˯‡Ì
Yool sameeye
Mira y alza
Nißangah
Boä phaän nhaém
Saãmarica
Saãmarica
ú˘ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ
Fucile da caccia
Cfxvfhrf
ÑÓ·Ó‚ËÍ, ÌÂ̇ÂÁÌÓ ÛʸÂ
뇘χ‡
Qoriga baaruudu ama rashku ka
dhaco
Escopeta
Av tüfe©i
Shotgun
SCOPE
Telescopic sight affixed to a rifle.
SHOTGUN
Firearm with no furling in the barrel.
Fires a large cartridge, usually filled
with shot of varying sizes. Lever
action and pump action describe the
loading mechanisms.
SIGHT/S
Parts of a firearm which, when aligned
by the shooter, direct the firearm to the
target.
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
F
i
r
e
a
r
m
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
233
Balistiãki noÏ
Balistiãki noÏ
™ÙÈϤÙÔ
Coltello balistico
Yj; inj ct bcahkf jl geirf
çÓÊ-ÔËÒÚÓÎÂÚ, ÌÓÊ Ò
‚˚Ò͇ÍË‚‡˛˘ËÏ ÎÂÁ‚ËÂÏ
ŇÎËÒÚ˘ÍË ÌÓÊ
Mindi meel ka soo booda
Cuchillo balístico, navaja balística
Bıçak fırlatan alet
Dao phoùng
Prigu‰ivaã
Prigu‰ivaã
™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜
Silenziatore
Ghbleiedfx
ÉÎÛ¯ËÚÂθ
è˄ۯ˂‡˜
Aallada codka xabida qarisa
Silenciador
Susturucu
OÁng haõm thanh
SILENCER
Device placed on the barrel of a
firearm to muffle or deaden the sound
of the report.
BALLISTIC KNIFE
A device or instrument designed or
adapted to fire or discharge a knife,
dagger or similar instrument by
mechanical, percussive or explosive
means.
MOST COMMON
WEAPONS
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
W
e
a
p
o
n
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
234
Puhaljka
Pu‰kalica
™Î·ÛÙ¤ÚÈ
Cerbottana
Ledfkrf pf cnhtkbxrb bkb phyf jl
abitr
ÇÓÁ‰Û¯Ì‡fl Ú۷͇ ‰Îfl ÒÚÂÎflÌËfl
‡Á΢Ì˚ÏË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË
èÛÃ͇Îˈ‡
Aallad ay ka soo baxdo mindi oo
hawo soo saarto
Cerbatana
Üfleyince sivri madde atan silah
OÁng thoåi
BodeÏ
BodeÏ
EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
Pugnale
Rfvf
äËÌʇÎ
ÅÓ‰ÂÊ
Toorey
Puñal, daga
Kama
Dao gaêm
Leptir noÏ
Leptir noÏ
™Ô˘ÁÈ¿˜ Ù˘ ÙÛ¤˘
Coltello a doppio manico
Yj; yf hfcrkjgedf¥t
çÓÊ-·‡·Ó˜Í‡
ãÂÔÚË ÌÓÊ
Mindi isku laabanta
Cuchillo mariposa
Kelebek tabir edilen bıçak
Dao xeáp hai löôõi
BLOW GUN
Which means a blow pipe or similar
device or instrument designed to
propel an arrow, dart or similar
projectile by air expelled from the
mouth.
BUTTERFLY KNIFE
A knife with a two piece handle which
folds together to cover both edges of
the blade (where the blade exceeds
7cm in length).
DAGGER
A sharp pointed stabbing instrument,
ordinarily capable of being concealed
on the person.
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
W
e
a
p
o
n
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
235
Bokser
Bokser
MÂÙ·ÏÏÈ΋/ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÁÚÔıÈ¿
Pugno di ferro
<jrcbhfx - j,dbdrf pf hfxybnt
pukj,jdb
ä‡ÒÚÂÚ
ÅÓÍÒÂ
Mindida feerka
Nudilleras de metal, manopla
Mußta
Bao loùng tay
Patent noÏ
Patent noÏ, skakavac
™Ô˘ÁÈ¿˜ ÂÎÙÈÓ·ÛÛfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜
Coltello a serramanico
Yj; `crfrektw$
Ç˚ÍˉÌÓÈ ÌÓÊ
ë͇͇‚‡ˆ
Mindida booda
Navaja automática, navaja de
resorte/de muelle
Sustalı bıçak
Dao baám
Bokser noÏ
NoÏ navuãen na prste
‘°ÚÔÓıÔÌ¿¯·ÈÚÔ’
Pugno di ferro munito di lama
Yj; cj legrb yf hfxrfnf pf lf ct
ghjnyfn ghcnbnt
çÓÊ-͇ÒÚÂÚ
çÓÊ Ì‡‚Û˜ÂÌ Ì‡ ÔÒÚÂ
Mindi faraha dhexdooda lagu qabto
Navaja cuya asa está hecha para
introducir en ella los cuatro dedos
últimos de la mano
Mußtalı bıçak
Dao gaén vaøo loùng tay
FLICK KNIFE
A knife designed or adapted so that
the blade is concealed when folded or
recessed into the handle and which
opens by gravity or centrifugal force,
or by any pressure applied to a button,
spring or device in or attached to the
handle of the knife.
KNUCKLE KNIFE
An open or exposed blade or similar
instrument attached to a handle that is
designed or adapted to be held
between the knuckles (including the
device commonly known as the
“Urban Pal Knife”.
KNUCKLE DUSTER
A device or instrument designed or
adapted to be worn across the
knuckles of a hand so as to:
1. Increase the force or impact of a
punch or blow when striking another
with that hand; and
2. protect the knuckles from injury.
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
W
e
a
p
o
n
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
236
Nunãake
Nunãake
N·ÓÙÛԇη
Nunchaku
Yfyxfrf
çÓ̘‡ÍË
çÛ̘‡ÍÂ
Mindida indhayarta
Nunchaku
Zincirli çubuk
Xích coân
Korice maãa
·tap - maã
M·ÛÙÔ‡ÓÈ Ì ÎÚ˘Ê‹ ÏÂ›‰·
Bastone da stocco o animato
Cnfg cj crhbty yj;
íÓÒÚ¸ Ò Û·Ë‡˛˘ËÏÒfl ‚Ó‚ÌÛÚ¸
ÎÂÁ‚ËÂÏ
òÚ‡Ô-χ˜
Galka seefta
Bastón-espada, bastón de estoque
Ucunda bıçak saklı baston
Gaäy nguïy trang kieám/dao
NUNCHAKU
A device used in martial arts.
Comprises two sticks or batons joined
by a length of chain or cord.
SWORDSTICK
A cane, stick or similar article designed
or adapted to hold the blade of a
sword so that it is concealed from
view until withdrawn from the cane,
stick or article.
MOST COMMON TOOLS
USED FOR BREAKING AND
ENTERING
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
W
e
a
p
o
n
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
237
Papagajke
Klije‰ta za savijanje Ïice
π·Ó¿ÏÈ·, ¤ÓÛ·
Pinze a becco lungo
Rktinf
èÎÓÒÍÓ„Û·ˆ˚ Ò ‰ÎËÌÌ˚ÏË „Û·‡ÏË
‰Îfl ÔÂÂÍÛÒ˚‚‡ÌËfl ÔÓ‚ÓÎÓÍË
äίڇ Á‡ ˆÂ‚Ë
Biinsooyin
Alicates de gasista
Pense
Keàm ga
Armiraãka klije‰ta
Klije‰ta za rezanje ‰ipke
úÔÙ‹Ú·˜ (ÁÈ· ÌÔ˘ÏfiÓÈ·, ·Ì¿Ú˜,
ÎÙÏ)
Tronchese
Yj;bwb pf ctxt¥t vtnfk
äÛÒ‡˜ÍË
äίڇ Á‡ ÂÁ‡ø ¯ËÔÍÂ
Qalab lagu gooyo fiilooyinka, qafilada
iyo boolasha
Cortapernos
Demir makası
Ñoà caét then, khoùa
Vje‰alica
Vje‰alica
úÚÂÌ¿ÛÙÚ·
Gruccia di fil di ferro
Pfrfxfkrf
åÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÈ Í˛˜ÓÍ, ‚¯‡Î͇
‰Îfl Ó‰Âʉ˚
ǯ‡Îˈ‡ (ÓÙËÌ„Â)
Jilaab
Percha, gancho
Elbise askısı
Moùc aùo
BOLT-CUTTER
Large cutting device used to cut wire,
padlocks, bolts etc.
COAT-HANGER
Curved piece of metal, with a hook
attached.
GAS PLIERS
Small pincers with long jaws, for
bending wire, holding small objects,
etc.
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
T
o
o
l
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
238
Montiraã
Îeljezna poluga, pajser
§ÔÛÙfi˜
Bastone a leva /piede di porco
Ibgrf pf yfcbkyj jndjhf¥t
îÓÏ͇
èÓÎÛ„‡
Bir xagal leh oo wax lagu furo ama
qaado
Palanqueta
Levye demiri
Ñoà naäy cöûa, then caøi
Kalauz
Otpiraã, poseban kljuã kojim se moÏe
otkljuãati svaka brava, kalauz
¢È·ÚÚËÎÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ú·‚›·Û˘
ÎÏÂȉ·ÚÈÒÓ
Grimaldello
Chtlcndj pf jndjhf¥t ,hfdb> rfkfep
éÚÏ˚˜Í‡
ä‡Î‡ÛÁ
Wax wax lagu kala furo
Ganzúa
Maymuncuk
Ñoà môû oå khoùa
Papagajke
Klije‰ta za vi‰enamjensku uporabu
π·Ó¿ÏÈ·
Pinze a serraggio multiplo
Rktinf
ä΢Ë
äίڇ Á‡ ‚˯Â̇ÏÂÌÒÍÛ ÛÔÓÚ·Û
Biinsooyin
Alicates de gasista
Ayarlı pense
Keàm ña duïng
JEMMY OR JEMMY-BAR
Angled steel bar for levering windows,
doors or bolts.
MULTI GRIPS
Same as for Gas Pliers.
PICKLOCK
Small device inserted in locks and
manipulated so as to spring the lock.
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
T
o
o
l
s
ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese
239
Francuski kljuã
Zavrtaã cijevi
°·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ›, ο‚Ô˘Ú·˜
Chiave inglese
Ibgrf pf yfcbkyj jndjhf¥t ,hfdb
bkb pf jldjåedf¥t yf dhfnfnf jl
ifhrb
ê‡Á‚Ó‰ÌÓÈ Íβ˜
äΩÛ˜ Á‡ ˆÂ‚Ë
Kiyaawe
Llave inglesa
Mengene
Moû leát Stilson ña duïng
Montiraã
Îeljezna poluga, pajser
§ÔÛÙfi˜
Piede di porco/Bastone a leva
Ibgrf
ê˚˜‡„, ÎÓÏ
èÓÎÛ„‡ Á‡ ‚‡¨Âø ÂÍÒÂ‡
Arag Jemmy bar
Palanqueta
Levye demiri
Ñoà naäy cöûa, then caøi
Odvijaã
Odvijaã
ú·ÙÛ·‚›‰È
Cacciavite/Giravite
Inhfawbuth
éÚ‚ÂÚ͇
ò‡ÙˆË„Â, Ó‰‚Ú‡˜
Kaashawiito
Destornillador; desarmador
Torna vida
Caùi tua-vít
PINCH BAR
Same as for Jemmy Bar.
SCREWDRIVER
A tool fitted into the slotted head of a
screw for driving in or withdrawing it
by turning.
STILSON
Large wrench used to turn door
handles.
M
o
s
t
C
o
m
m
o
n
T
o
o
l
s
Design and art direction – Gabriela Rovski, design a la art (03) 9830 0240
Bibliography
VITS LanguageLink Interpreter Orientation Course Lecture Notes.
Marantelli, S. E. The Australian Legal Dictionary. Edward Arnold, Melbourne, 1984.
Marantelli, Tikotin. The Australian Legal Dictionary. 2nd Edition by Edward Arnold, Australia
O’Hare, C. and Sonnemann, J. A. Australian Legal Terms. Longman Cheshire, Melbourne, 1980.
Osborne’s Concise Law Dictionary, Seventh Edition by Roger Bird, Published by Sweet & Maxwell.
240
VITS
LanguageLink
1st floor
371 Spencer Street
Melbourne 3000
Australia
Tel (03) 9280 1941
+61 3 9280 1941
Fax (03) 9280 1970
email vits@vits.com.au
www.vits.com.au

Glossary of legal terms

VITS LanguageLink 2004 ISBN The information contained in this Glossary was, to the best of our knowledge, accurate at the time of publication.

Preface
Interpreting is a highly complex profession, one that requires skill, expertise and a flair for language. The process of transferring information from one language to another is not a mere transfer of words or phrases, but a transfer of meaning, of context and intent. The common misguided theory that bilingualism equates to the basic skills an interpreter needs is best demonstrated within our legal environment. Words on their own can be meaningless and dry, but it is the contextual knowledge of their use that the interpreter needs to understand. Many people who speak only one language tend to imagine that the different languages are essentially different sets of labels to be attached to the objects spoken about, similar to a bilingual dictionary, where words of one language are matched, simply and neatly, with those of another: substituting one word for another. However, to be done well, interpreting requires not only linguistic sophistication, but also knowledge of the cultures associated with the language in question, and the world-views and cultural life styles reflected in the linguistic structure. The Glossary published by the Legal Interpreting Service in 1985 proved to be much sought after and successful. In response to requests from interpreters and legal practitioners, this updated, revised and enhanced Glossary has been developed and translated into 13 languages and published as a multilingual glossary. This Glossary is by no means a substitute for the training, experience, and expertise of interpreters working in the legal area, it is intended as a professional resource, which will assist interpreters in their often complex and responsible tasks. To this end, the Glossary lists legal terminology used by people concerned with the development of our laws and their application to the community in a variety of contexts. The terms and definitions contained in this Glossary have been developed in consultation with representatives from various legal and quasi-legal sectors. We wish to thank everyone who contributed so generously of their time and expertise and in particular the teams of professional translators who undertook the complex task of rendering the terminology into selected target languages. This project has been successfully completed due to the tireless efforts of management and staff of VITS LanguageLink whose commitment to the language services industry is a testament to their high quality service and strong focus on continuing professional development of the industry. This Glossary has been fully funded by VITS LanguageLink Good Corporate Citizen Program. VITS LanguageLink is the only language service provider in Australia that has a Good Corporate Citizen Program, directing valuable resources, both financial and non-financial, making a positive contribution to our linguistically and culturally diverse community, by ensuring that language services are an integral part of our service to the community, both in the public and private sectors. We hope the Glossary will provide an invaluable aid to understanding common legal terms and concepts and will facilitate clear and precise communication in situations where an understanding of legal terminology is essential. Senada Softic General Manager VITS LanguageLink

3

Contents

Languages colour coding

Preface _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Witness’ Oath _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Witness’ Affirmation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Index of Terms _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Specific Sections:

3 5

ARABIC BOSNIAN

6

CHINESE
7

CROATIAN GREEK ITALIAN MACEDONIAN RUSSIAN

Legal Officials _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _143 Police Personnel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _151 Police Special Terminology _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _156 Most Common Indictable Offences _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _162 Most Common Summary Offences _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _194

SERBIAN
Most Common Drugs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _218

SOMALI
Most Common Explosives _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _227

Most Common Firearms _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _229 Most Common Weapons _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _233 Most Common Tools used for Breaking and Entering _ _ _ _ _ _ _ _ _236

SPANISH TURKISH VIETNAMESE

4

tutta la verità. istina. and nothing but the truth.” PFRKTNDF YF CDTLJRJN `Ct rjkyfv dj C†dbiybjn <ju ltrf vjtnj cdtljxt¥t dj jdff celcrf hfcghfdf √t .” “OÚΛ˙ÔÌ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ £ÂÔ‡ fiÙÈ Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ı· ‰ÒÛˆ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·. fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ·. fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡‚‰ÓÈ. vaø khoâng coù ñieàu gì khaùc ngoaøi söï thaät.” “Waxaan ugu dhaartay illaaha weyn in cadaynta aan bixin doono ahaan doonto runta. ˜ËÒÚÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ Ë Ì˘ÂÏ. wax kale aanay ahayn runtii mooyaane. toda la verdad. runtii oo dhan.$ «äÎflÌÛÒ¸ ÇÒÂÏÓ„Û˘ËÏ ÅÓ„ÓÏ. potpuna istina i ni‰ta drugo nego istina. e nient’altro che la verità. the whole truth." èêàëüÉÄ ëÇàÑÖíÖãü áÄäãÖíÇÄ ëÇÖÑéäÄ DHAARTA MARKHAATIGA JURAMENTO DEL TESTIGO TANIK YEM¥N¥ LÔØI TUYEÂN THEÄ CUÛA NHAÂN CHÖÙNG 5 . hoaøn toaøn laø söï thaät. y nada más que la verdad.” “Juro por Dios Todopoderoso que el testimonio que prestaré en esta causa será la verdad. ÍÓÏ Ô‡‚‰˚» “á‡ÍÎËøÂÏ Ò ҂‚˯øËÏ ÅÓ„ÓÏ ‰‡ àËÒ͇Á ÍÓ¿Ë ÃÛ ‰‡ÚË ·ËÚË ËÒÚË̇.blt dbcnbyf> cfvj dbcnbyf b ybinj lheuj jcdty dbcnbyf. tamamen do©ru ve do©rudan baßka bir ßey olmayaca©ına Tanrı huzurunda yemin ederim.” “Bu davada verece©im ifadenin do©ru.” ZAKLETVA SVJEDOKA “Kunem se Svemoguçim Bogom da çe iskaz koji çu dati u ovom sluãaju biti istina.” ––– ZAKLETVA SVJEDOKA OPúO™ MAPπ∫PøN GIURAMENTO DEL TESTIMONE “Giuro davanti a Dio Onnipotente che la testimonianza che darò in questo procedimento sarà la verità. ˆÂ· ËÒÚË̇ Ë Ì˯ڇ ÓÒËÏ ËÒÚËÌÂ.” "Toâi xin theà tröôùc ñaáng Thöôïng Ñeá Toaøn Naêng raèng baèng chöùng toâi ñöa ra trong vuï naøy seõ laø söï thaät. ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl. ÍÓÚÓ˚ fl ‰‡˛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ.” ––– “Kunem se Svemoguçim Bogom da je iskaz koji dajem u ovom sluãaju. cijela istina i ni‰ta osim istine.WITNESS’ OATH “I swear by Almighty God that the evidence I shall give in this case shall be the truth.

e nient’altro che la verità. y nada más que la verdad. wax kale aanay ahayn runtii mooyaane. prometo solemnemente que el testimonio que prestaré en esta causa será la verdad. bu davada verece©im ifadenin do©ru. tamamen do©ru ve do©rudan baßka bir ßey olmayaca©ını samimi olarak beyan ederim. (ËÏÂ Ë ÔÂÁËÏÂ) ËÒÍÂÌÓ Ë ËÒÚËÌËÚÓ ËÁ¿‡‚ΩÛ¿ÂÏ ‰‡ àËÒ͇Á ÍÓ¿Ë ÃÛ ‰‡ÚË Û Ó‚ÓÏ ÒÎÛ˜‡¿Û ·ËÚË ËÒÚË̇. izjavljujem da je iskaz koji dajem u ovom sluãaju." ––– IZJAVA SVJEDOKA ∫¶E∫£∫NH ¢H§ø™H MAPπ∫PøN DICHIARAZIONE SOLENNE DEL TESTIMONE BPÅFDF GJL PFRKTNDF íéêÜÖëíÇÖççéÖ áÄüÇãÖçàÖ ëÇàÑÖíÖãü àá∑ÄÇÄ ëÇÖÑéäÄ DHAARTA MARKHAATIGA OO AAN MAGACA ALLE LAGU DHAARANAYN PROMESA SOLEMNE DEL TESTIGO TANIK BEYANI LÔØI XAÙC NHAÄN CUÛA NHAÂN CHÖÙNG 6 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .” “EÁÒ. sveãano. istina. Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È Ì ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ı· ‰ÒÛˆ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·.˜ËÒÚÓÈ Ô‡‚‰ÓÈ Ë Ì˘ÂÏ. (ËÏfl).” “Yo. ˜ÚÓ ÔÓ͇Á‡ÌËfl.blt dbcnbyf> cfvj dbcnbyf b ybinj lheuj jcdty dbcnbyf.).” “Io. ËÒÍÂÌÌÓ Ë Ô‡‚‰Ë‚Ó Á‡fl‚Îfl˛ Ë ÛÚ‚Âʉ‡˛. hoï) xin traân troïng..$ «ü. dichiaro e affermo in verità. runtii oo dhan.” IZJAVA SVJEDOKA “Ja (ime).) “I. toda la verdad.” "Toâi (teân. ‰ËÏÒÓˆ Î·È ‚‚·ÈÒÓˆ Â›ÛËÌ·. potpuna istina i ni‰ta drugo nego istina.” ––– “Ja. solennità e sincerità che la testimonianza che darò in questo procedimento sarà la verità. iskreno i istinski izjavljujem i potvr∂ujem da çe iskaz koji çu dati u ovom sluãaju biti istina. (nombre y apellido). and truly declare and affirm that the evidence I shall give in this case shall be the truth. sincerely. (Ô/Ë.WITNESS’ AFFIRMATION (Used where the witness objects to taking the Oath because he/she does not have any religious belief or because his/her religious beliefs do not permit him/her to take the Oath. (name). (ime i prezime) iskreno i istinito.. tutta la verità. the whole truth and nothing but the truth. fiÏË Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ·. daacadnimo ah. cijela istina i ni‰ta osim istine. ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ. hoaøn toaøn laø söï thaät vaø khoâng coù ñieàu gì khaùc ngoaøi söï thaät. (isim).ÍÓÏ Ô‡‚‰˚» “∑‡. ÍÓÚÓ˚ fl ‰‡˛ ÔÓ ˝ÚÓÏÛ ‰ÂÎÛ.” “Anigoo magacayga la yiraahdo (magaca) waxaan si dhab ah. u rumaynayaa/ta’kiidinayaa in cadaynta aan ku bixin doono dacwadaan tahay run. thaønh thaät vaø trung thöïc tuyeân theä vaø xaùc nhaän raèng baèng chöùng toâi ñöa ra trong vuï naøy seõ laø söï thaät.” “Ben. ˆÂ· ËÒÚË̇ Ë Ì˯ڇ ÓÒËÏ ËÒÚËÌÂ. do solemnly. fl‚Îfl˛ÚÒfl Ô‡‚‰ÓÈ. (nome e cognome).” `Åfc !bvt b ghtpbvt@> cdtxtyj> bcrhtyj b dthjljcnjåyj bpåfdedfv ltrf vjtnj cdtljxt¥t dj jdff celcrf hfcghfdf √t .

Index of terms 7 .

Before the fact: Any person who helped in any way for another to commit a crime.A ABSCOND To go away and evade the jurisdiction of the Court. ACCESSORY Not present at the actual crime. Pobjeçi od zakona Pomagaã Sauãesnik Pobjeçi od zakona º˘ÁÔ‰ÈÎÒ Darsi alla latitanza Jl. Û˘ÓÂÚÁfi˜ Complice Cjextcybr dj pkjcnjhcndjnj ëÓÓ·˘ÌËÍ. Before the fact: instigador. After the fact: encubridor Suça yardımcı olan Toøng phaïm Suuãesnik. Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜ Concorrente al reato Cjextcybr ëÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ ë‡Û˜ÂÒÌËÍ (Û ÁÎÓ˜ËÌÛ. laakiin dembigaas si masuul uga ahaa Cómplice. ËÚ‰. sukrivac ™˘Ó¤ÓÔ¯Ô˜. sukrivac HıÈÎfi˜ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁfi˜. but responsible in some way for it. Û˘ÓÂÚÁfi˜.) Aan joogin dembiga. After the fact: A person who aids or helps another who has already committed a crime. ACCOMPLICE A person who did not personally commit the offence. ÒÓÛ˜‡ÒÚÌËÍ ë‡Û˜ÂÒÌËÍ Dambiile kalkaal Cómplice Suç orta©ı Ñoàng loõa 8 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . ÔÂÍ¯‡¿Û. but assisted the offender by acting in concert.tuyedf¥t celt¥t ëÍ˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl èÓ·ÂÃË Ó‰ Á‡ÍÓ̇ Fakad Fugarse Firar etmek Ñaøo taåu Pomagaã. counselling or procuring or aiding and abetting the principal offender.

Eedaynta dembi 2. ÓÔÚÛÊÂÌË Eedaysane El acusado Sanık Bò caùo Osloboditi (tereta optuÏbe) ÅıˆÒÓˆ. ACQUIT To find an accused “not guilty” after trial. to discharge that person. ··ÏÏ¿ÛÛˆ Assolvere/Prosciogliere Jckj. OptuÏnica OptuÏeni Osloboditi optuÏbe OptuÏnica. optuÏba ú·ÙËÁÔÚ›· Imputazione/Accusa J.ACCUSATION 1. denuncia 2. A 1.dbytybt é·‚ËÌÂÌË éÔÚÛÊ·‡ 1.dbytn é·‚ËÌflÂÏ˚È éÔÚÛÊÂÌËÍ. 2.jledf éÔ‡‚‰˚‚‡Ú¸ éÒÎÓ·Ó‰ËÚË (Ó‰ Í˂ˈÂ) Dembi ku waayid Absolver Beraat etmek Traéng aùn ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 9 . Dembiga lagu soo eedeeyey 1. OptuÏba 2. The crime with which a person has been charged. ACCUSED A person whom the State has charged with having committed a crime. Cargo Suçlama Söï toá caùo/söï buoäc toäi OptuÏenik ú·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Imputato/Accusato J. A verbal or written statement by one person that another person has committed a crime. Acusación.

·ıÒˆÛË Assoluzione/Proscioglimento Jckj. £¤ÛÈÛÌ· úÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Legge Parlamentare Pfrjy !ljytcty dj Gfhkfvtynjn@ èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ. ACT A law made by Parliament. ACTION A term used to describe most types of civil law proceedings. Òۉ·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ íÛÊ·‡ Eray lagu sharxo dacwadaha madaniga ah Acción. Á‡ÍÓÌ á‡ÍÓÌ Xeerka (kan baarlamaanku sameeyo) Ley Yasa/kanun Ñaïo luaät TuÏba. Oslobo∂enje optuÏbe Skup‰tinski zakon Postupak Oslobo∂enje (od optuÏbe) Å·ÏÏ·Á‹.A ACQUITTAL To discharge from prosecution after a finding of not guilty.jledf¥t éÔ‡‚‰‡ÌË éÒÎÓ·‡¨‡ø Ӊ Í˂ˈÂ. demanda Dava/yasal ißlem Daân söï toá tuïng 10 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . zakonski postupak ÅÁˆÁ‹ Causa/Azione Ghfdyf gjcnfgrf àÒÍ. ÓÒÎÓ·‡¨‡¿ÛÇ ÔÂÒÛ‰‡ Siidaynta/dembi ku waayid Absolución Beraat Söï traéng aùn Zakon ∞fiÌÔ˜.

ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓ˜ ·ԉ›ÍÂȘ Prova addotta o presentata Yfdtltyb> bpytctyb ljrfpb è‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó. A PruÏeni dokazi Odgoda Rje‰enje Dokazi iznijeti u raspravi ¶ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÏfiÁÔÈ. quyeát ñònh cuûa quan toøa ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 11 .edf éÚÍ·‰˚‚‡Ú¸ é‰ÎÓÊËÚË Dib-u-dhigid Suspender. Söï tuyeân aùn.ADDUCED EVIDENCE Evidence brought forward in argument. determine the facts and apply the appropriate law. laudo Mahkeme kararı Söï xeùt xöû. diferir Ertelemek Ñình hoaõn Su∂enje. and to hand down a decision. ˆËÚË‡ÌË ‰Ó͇Á Caddaynta ka soo baxda doodda Prueba(s) presentada(s) Delil/kanıt Daãn chöùng Odgoditi raspravu ÅÓ·‚¿Ïψ Rinviare Jlkj. ADJOURN To postpone a court hearing to a future specified day or a date to be fixed in the future (“sine die”). ÂȉÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Giudizio Ljytcedf¥t ghtcelf Ç˚ÌÂÒÂÌË ¯ÂÌËfl ëÛ‰Ò͇ Ó‰ÎÛ͇ Si sharci ah go’aan uga gaarida dhegaysiga ka dib Sentencia. presuda áΉ›Î·ÛË. ADJUDICATION To decide in a judicial manner to listen to the evidence. ÔËÓ·˘ÂÌÌÓÂ Í ‰ÂÎÛ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó ç‡‚Â‰ÂÌË ‰Ó͇Á.

·Ô‰ÂÎÙ¿ ÛÙÔȯ›·. ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡ èËı‚‡ÚΩË‚ ‰Ó͇Á.jledf¥t äÓÏËÒÒËfl ÔÓ ÛÒÎÓ‚ÌÓ-‰ÓÒÓ˜ÌÓÏÛ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌ˲ ‚ÁÓÒÎ˚ı Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı äÓÏËÒË¿‡ Á‡ ÛÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡ø Ӊ‡ÒÎËı ÓÒÓ·‡ ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û Guddiga go’aanka ka gaara xabsi ku qaadashada banaanka Junta de libertad condicional para adultos Íartlı tahliye kurulu UÛy ban cöùu xeùt phoùng thích ngöôøi lôùn tröôùc thôøi haïn coù ñieàu kieän Naãelo obostranog saslu‰anja stranaka ™‡ÛÙËÌ· ÅÓÙȉÈΛ·˜ Sistema avversatorio Cbcntv yf cjckeiedf¥t yf cghjnbcnfdtyb cnhfyb ëËÒÚÂχ ÒÓÒÚflÁ‡ÚÂθÌÓÒÚË ‚ Òۉ 燘ÂÎÓ Ó·ÓÒÚ‡ÌÓ„ Ò‡ÒÎÛ¯‡ø‡ ÒÚ‡Ì‡ Hab sharciyeed oo qaybaha is hayaa qadimaan dacwadooda si xaakim go’aan uga gaaro Sistema procesal basado en la contradicción de las partes ¥ki taraflı hukuk sistemi Heä thoáng ñoái tuïng 12 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . ÂÈÛÙ‹ÚÈ· Prova ammissibile Ghbafnkbd ljrfpty vfnthbåfk ÑÓÔÛÒ͇ÂÏ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl. ADVERSARY SYSTEM The legal process in which the contesting parties present evidence in support of their claims to an independent judge for decision. and any penalty/remedy. ÓÒÌÓ‚‡Ì ‰Ó͇Á Caddayn la aqbali karo Prueba(s) admisible(s) Geçerli delil Baèng chöùng khaû chaáp Komisija za uvjetno pu‰tanje odraslih osoba na slobodu ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÅÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ áÓËÏ›ÎˆÓ (·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ Û ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ˘fi fiÚÔ˘˜) Commissione per la concessione della libertà condizionale Cjdtn pf eckjdyj jckj. Prihvatljivi dokazi Komisija za uslovno pu‰tanje odraslih zatvorenika Obostrano izno‰enje dokaza Pravno valjani dokazi (ÅÔ)‰ÂÎÙ‹ ·fi‰ÂÈÍË.A ADMISSIBLE EVIDENCE Information which a court will permit to enter the hearing to determine a fact or issue. ADULT PAROLE BOARD The body which decides on parole.

The person in whose name the document is sworn or affirmed is called the deponent. AFFILIATION PROCEEDINGS REGARDING MAINTENANCE A Magistrate’s order which requires the person it believes to be the father of a child to pay maintenance to the mother for the support of the child until he or she reaches the age of 16.AFFIDAVIT A written document sworn on Oath or affirmed before a person with authority to administer the Oath or Affirmation. A Izjava pod zakletvom Sudski nalog o plaçanju alimentacije Izjava pod zakletvom `EÁÁÚ·ÊË Ì·ÚÙ˘ÚÈ΋ ηٿıÂÛË Dichiarazione giurata Gbcvtyf bpåfdf gjl pfrktndf èËÒ¸ÏÂÌÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ èËÒÏÂ̇ ËÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ Dhaar-qoraal (afadayfit) Declaración jurada Yeminli ifade Tôø khai höõu theä Sudski postupak o alimentaciji ¢ÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ·ÙÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Procedimento di riconoscimento di paternità con obbligo di mantenimento dei figli Htitybt pf bplhirf ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ÓÚˆÓ‚ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÛÔ·Ú˚ ‡ÎËÏÂÌÚÓ‚ ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Á‡ ÛÚ‚¨Ë‚‡ø ӘËÌÒÚ‚‡ ‡‰Ë ËÁ‰ʇ‚‡ø‡ Amarka Xaakimka ee Dayactirka ilmaha Proceso de filiación y alimentos Nafaka ödeme emri Thuû tuïc xaùc ñònh phuï heä ñeå caáp döôõng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 13 .

˘‡ı˘ÓË ‰È·‚‚·›ˆÛË ·ÓÙ› fiÚÎÔ˘ Dichiarare solennemente Gjndhledf íÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡fl‚ÎflÚ¸ ·ÂÁ ÔËÒfl„Ë èÓÚ‚‰ËÚË Rumayn/ta’kiidin Prometer solemnemente. prestar promesa solemne Söz vermek Xaùc nhaän Unaprijed smi‰ljen ú·Îfi‚Ô˘ÏË ÚfiıÂÛË Premeditato Ghtlevbckf è‰ÛÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È.yj bvt Ç˚Ï˚¯ÎÂÌÌÓ ËÏfl ã‡ÊÌÓ ËÏ Magac been ah Alias. pod laÏnim imenom 梉ÒÓ˘ÌÔ Nome fittizio Kf.A AFFIRM To be allowed to give evidence without taking the oath. Ô‰̇ÏÂÂÌË è‰ÛÏ˯Ω‡¿ Ku talagal Premeditación Önceden tasarlanmıß Chuû taâm Alias. either on the ground that taking the oath is contrary to a person’s religious belief or the person has no religious belief. ALIAS A false name. AFORETHOUGHT See malice aforethought. sobrenombre Takma isim Bieät danh 14 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Izjava Predumi‰ljaj Poznat kao Potvrditi ¢ËÏÒÓˆ ˘¢ı‡Óˆ˜.

A Alibi Navod Amandman Alibi `ÅÏÏÔıÈ Alibi Dj dhtvt yf ghtrhijrjn kbwtnj . ÛÚ‚ÂʉÂÌË 燂Ӊ.ALIBI A defence where an accused alleges that at the time when the offence was committed. Ú‚‰ø‡ Eedayn qoran Alegación. tvrdnja òÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Imputazione Ndhlt¥t á‡fl‚ÎÂÌËÂ. Generally refers to the substance of the charge laid against an individual or corporation. alegato ¥ddia Söï caùo buoäc Amandman. he was elsewhere. dopuna ili izmjena zakona πÚÔÔÔ›ËÛË (ÓfiÌÔ˘) Emendamento Ljgjkyedf¥t yf pfrjyjn èÓÔ‡‚͇ ÄÏ‡Ì‰Ï‡Ì Dib-u-habaynta xeerka (Ley de) reforma De©ißiklik Tu chính/Söûa ñoåi ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 15 .bkj yf lheuj vtcnj ÄÎË·Ë ÄÎË·Ë La dacweeyaha oo sheegta in aanu meesha joogin Coartada Suç ißlendi©inde baßka bir yerde oldu©u iddiası Chöùng cöù ngoaïi phaïm Navod. ALLEGATION A verbal or written statement regarding an event or events. AMENDMENT (Amending Act) An Act of Parliament altering or changing (amending) another Act.

render void in law.f vtüe cjghe. associates and places frequented by people charged with offences. method of committing the crime. supplementary or extra. Resolución de la demanda accesoria Ek/ikinci derecede AÙn leänh phuï Staviti izvan snage. ku darid ama siyaado iwm. ANNUL To put an end to.A ANCILLARY RELIEF Subsidiary. access and property between the parties as opposed to “principal relief”. eg. maintenance.hfrjn ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó Òۉ·ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ ëÂÍÛ̉‡‡Ì (ÒÔÓ‰‡Ì) Ô‡‚ÌË ÎÂÍ Kabid. cancel.ybwbnt ghb hfpdjl yf . ANTECEDENT REPORT Formal police document for recording the history. ancillary relief in family law relates to custody. Dopunska odluka Poni‰titi Prethodni izvje‰taj Dopunska odluka ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ̤ÙÚ· ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· Decisione giudiziaria accessoria Vfnthbåfkyf b ghfdyf cgjujl. revocar ¥ptal etmek Huûy boû Prethodni izvje‰taj òÛÙÔÚÈÎfi áÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Relazione sui precedenti Ljrevtynfwbåf pf ckexfåjn ghbujndtyf jl gjkbwbåfnf чÌÌ˚Â Ó Ô‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË èÂÚıÓ‰ÌË ËÁ‚¯ڇ¿ Warbixinta dhacdada ugu horaysa Informe de antecedentes Sanık sicil raporu Baûng keâ tieàn söï 16 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . poni‰titi Å΢ÚÒÓˆ Annullare Gjybinedf ÄÌÌÛÎËÓ‚‡Ú¸ èÓÌ˯ÚËÚË Nasakhid/burin Anular.

·ÈÙÒÓ 1. the actual hearing of the appeal. APPLICANT A person who applies to a court or tribunal for an order. ÔÓ‰‡‚‡ÚÂθ ËÒ͇ íÛÊË·ˆ.bntk á‡fl‚ËÚÂθ. actor Davacı Nguyeân ñôn ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 17 . Attore 2. tuÏitelj áÓ¿ÁˆÓ. to a higher court to review the original decision or rehear the case. ·›ÙËÛË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Appello :fk. apelant áÊÂÛÈ‚¿ÏÏˆÓ Appellante :fkbntk ëÚÓÓ̇ ÔÓ‰‡˛˘‡fl ‡ÔÂÎÎflˆË˛ èÓ‰ÌÓÒË·ˆ ʇηÂ. APPELLANT A person who appeals against a court’s decision.APPEAL A formal request by a person dissatisfied with a court’s decision. Richiedente Ne. Ô‰·„‡˜ Dalbade Demandante. ‡Ô·ÌÚ Rafcaanle Recurrente.f lj gjdbcjr cel ÄÔÂÎÎËÓ‚‡Ú¸. apelante ¥tiraz/temyiz eden Ngöôøi khaùng caùo Predlagatelj. A Îalba Podnosilac Ïalbe Podnosilac tuÏbe Îalba `áÊÂÛË. ‡ÔÂÎÎflˆËfl ܇η‡ Rafcaan Recurso de apelación ¥tiraz/temyiz Khaùng caùo Podnositelj Ïalbe. decision or finding.

APPROPRIATION Making a thing the property of a person.yj kbwt Ä·ËÚ‡ÊÌÓ ¯ÂÌË Ä·ËÚ‡Ê̇ Ó‰ÎÛ͇ Go’aanka dhexdhexaadinta Resolución arbitral Hakem kararı Quyeát ñònh phaân xöû 18 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Hap‰enje Prisvajanje ArbitraÏna odluka Uhiçenje. ARBITRAL DECISION An award made by an arbitrator after hearing both sides of a case. ÔË‚Ó¨Âø Qabashada/xirida Detención.A APPREHENSION The act of arresting or having a fear. ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÒÚ‡ı‡ ï‡Ô¯ÂøÂ. aprensión. temor Yakalama/tutuklama Baét giöõ Prisvajanje ò‰ÈÔÔ›ËÛË Appropriazione Ghbcdjåedf¥t èËÒ‚ÓÂÌËÂ. The decision is binding. ÍÓÌÙËÒ͇ˆËfl èËÒ‚‡¿‡ø Yeelashada Apropiación. asignación Zimmetine geçirmek Chieám höõu ArbitraÏna odluka ¢È·ÈÙËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Decisione o sentenza arbitrale Htitybt yf yflkt. ‡ÂÒÚ. usually in building cases. hap‰enje ™‡ÏÏË„Ë Arresto/Cattura Ghbdtledf¥t> pfndjhf¥t ᇉÂʇÌËÂ. captura.

ATTACHMENT OF EARNINGS An order by a court requiring a defendant’s employer to pay an amount of the defendant’s wages regularly to the complainant in repayment of a debt owed by the defendant to the complainant.ARRAIGN To call a defendant. sueldos y retribuciones Gelirin haciz edilmesi AÙn leänh trích tieàn löông Poku‰aj kriviãnog djela ÅfiÂÈÚ· ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜/·‰È΋̷ÙÔ˜ Tentato reato J. ̇ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ‰ÓıÓ‰˚ ᇷ‡Ì‡ ̇ Ô·ÚÛ Lifaaqa dakhliga Embargo de salarios.dbybntkty frn èË‚ÎÂ͇ڸ Í ÒÛ‰Û ÔÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ‰ÂÎÛ àÁˈ‡ø ÓÔÚÛÊ·Â Dhiibashada Bareeraha Acusar formalmente ante el juez Suçu kabul edip etmedi©ini sormak Ñoïc caùo traïng Obustava na primanja ú·Ù¿Û¯ÂÛË ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ingiunzione di pignoramento salariale Celcrf pf. guilty or not guilty). ÚÔÛ¿Áˆ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Contestare l’atto di accusa Gjlytcedf j.e. proãitati optuÏbu u sudu ¢È·Ù˘ÒÓˆ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Î·ÏÒ Û ·ÔÏÔÁ›·.bl pf dhit¥t pkjcnjhcndj èÓÔ˚Ú͇ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË èÓÍÛ¯‡¿ Í˂˘ÌÓ„ ‰Â· Isku-deyida fal dembi Tentativa de delito Suça teßebbüs Möu toan phaïm phaùp ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 19 . A Izvesti pred sud Obustava na primanja Poku‰aj kriviãnog djela OptuÏiti. ATTEMPTING A CRIME Doing an act with intent to commit a crime and forming part of a series of acts which would constitute its actual commission if it were not interrupted..hfyf yf gkfnfnf ì‰ÂʇÌË ËÁ Á‡‡·ÓÚ͇ ‚ Ò˜ÂÚ ‰Ó΄‡. read the charges (presentment) and ask them to plead (i.

A ATTESTATION CLAUSE A statement in a deed or will that it has been signed in front of witnesses. ÔÓÚ‚¨Û¿ÛÇ Í·ÛÁÛ· Qoraal lagu saxiixay markhaatil hortiis Cláusula testifical/testimonial Tasdik maddesi Ñieàu khoaûn xaùc nhaän Autopsija Å˘ÙÔ„›·. ÓÂÎÚÔ„›· Autopsia Bcgbnedf¥t yf nheg pf lf ct endhlb ghbxbyfnf pf cvhnnf ÇÒÍ˚ÚË ÚÛÔ‡ ÄÛÚÓÔÒË¿‡ Baarida maydka Autopsia Otopsi Khaùm nghieäm töû thi Odluka arbitraÏe ÅfiÊ·ÛË ‰È·ÈÙËÙ‹ Decisione o sentenza arbitrale Celcrf jlkerf Ç˚ÌÂÒÂÌË ¯ÂÌËfl. ÔËÒÛʉÂÌË é‰ÎÛ͇ (‡·ËÚ‡ÊÌÓ„ ÒÛ‰‡) Go’aanka dhexdhexaadiyaha Laudo arbitral Hakim kararı (Toøa) Chaáp thuaän 20 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Potvr∂ena izjava Autopsija Odluka arbitra Izjava o vjerodostojnosti potpisa áÈÎ˘ÚˆÙÈ΋ Ú‹ÙÚ· Attestazione di autenticità delle firme Ljrevtyn yfgbify dj ghbcecndj yf cdtljwb á‡ÔËÒ¸ Ó Á‡Ò‚ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó‚‡ÌËË ÓÙÓÏÎÂÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ä·ÛÁÛ· Ó Ó‚ÂË. AUTOPSY A medical examination performed on a deceased person to determine the cause of death. AWARD The finding or decision of an arbitrator.

BAILIFF An officer of the County Court who serves summonses or other documents and executes judgments. kaucija AÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ‹ ·fiÏ˘ÛË ˘fi fiÚÔ˘˜ Ì ‹ ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÁÁ‡ËÛ˘ Libertà provvisoria condizionale Ufhfywbåf> rfewbåf éÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ÔÓ‰ Á‡ÎÓ„ ËÎË ÔÓÛ˜ËÚÂθÒÚ‚Ó ä‡ÛˆË¿‡ Damiin (Puesta en) libertad condicional Kefalet Taïi ngoaïi haàu tra âuvar povjerene robe £ÂÌ·ÙÔʇϷη˜ 1. The person is released on condition that he/she appears at a specified time and place for a hearing of the charge against him/her. Á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ¯ÂËÙ‡ ëÛ‰ÒÍË ËÁ‚¯ËÚÂΩ. ÌÓÚ‡ Qofka dadka waca si ay maxkamada u yimaadaan Oficial de justicia ¥cra memuru Thöøa phaùt laïi ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 21 . BAILEE A person to whom the possession of goods is entrusted by the owner but not with the intention of transferring the ownership. Consegnatario 2. in certain circumstances. ‰ÂÔÓÁËÚ‡ Wakiil alaab lagu aaminay inuu hayo laguse wareejin lahaanshaheeda Depositario Emaneti muhafaza eden kißi Ngöôøi thuï thaùc Sudski izvr‰itelj (okruÏni sud) ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜ Ufficiale giudiziario Celcrb bpdhibntk ÅÂÈÎËÙ. Òۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ. Comodatario Celcrb ljdthtybr èÓÎÛ˜‡ÚÂθ Á‡ÎÓ„‡ éÒÚ‡‚ÓÔËχ·ˆ. Bail Justices may also release on bail persons charged with most offences. B Kaucija Depozitar Sudski nadstojnik Jamstvo. with or without payment of sureties. As from 1 September 1990.BAIL The release by police or a court of a person held in custody awaiting a court hearing.

Lugar de la sala reservado para el tribunal y los abogados 2. Prostor u sudu 2. 2.tybt yf fldjrfnb 1. The imaginary line which divides the bench and the seats where solicitors and barristers take their place in a court from the rest of the courtroom. Princip vjerovatnoçe 1. ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜.) Baro Baøn traïng sö 22 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . i. U sudu.)/procuradores de los tribunales (Es. Odvjetniãka (advokatska) komora 1. Ň¸Â ÓÚ‰ÂÎfl˛˘ËÈ ÒÛ‰ÂÈ ‚ Á‡Î ÒÛ‰‡ 2. äÓÎ΄Ëfl ‡‰‚Ó͇ÚÓ‚/·‡ËÒÚÂÓ‚ ĉ‚Ó͇ÚÒ͇ ÍÓÏÓ‡ Khad qiyaaseed/Jimciyada garyaqaanada 1. it is more probable than not that what the person says happened is true.e. prostor pred sucem 2. Pfvbcktyf uhfybwf vtüe celbåfnf> fldjrfnbnt b jcnfyfnbjn ltk jl celybwfnf 2. Advokatska komora Naãelo vjerojatnosti Åfi‰ÂÈÍË ‚¿ÛÂÈ Èı·ÓÔÙ‹ÙˆÓ (·ÛÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ) Valutazione delle probabilità Cntgty yf dthjåfnyjcn Ň·ÌÒ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË ç‡˜ÂÎÓ ‚ÂÓ‚‡ÚÌÓàSida dacwadaha madaniga ahi u dhacaan (Valoración de la) verosimilitud relativa (de las alegaciones y pruebas) Do©ru olma olasılı©ı Khaû dó ñaõ phaïm toäi 1. The entire membership of barristers’ hence to be a member of or to practise at the Bar is to be a barrister. (In criminal cases the standard is proof beyond reasonable doubt).. ƤÚÔ˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ÛÒÌ· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Barra che divide la corte dal pubblico/Avvocatura 1. BAR 1. ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ Û ·›ıÔ˘Û· ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ 2. Plhe. Colegio de abogados litigantes (Am.B BALANCE OF PROBABILITIES The standard of proof required in civil cases.

Sudijska stolica 2. The term is now used to describe the collective profession of judges and magistrates. Ëϲ˘ËÈ Ô‡‚Ó ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ Òۉ ĉ‚ÓÍ‡Ú (ÍÓ¿Ë Ëχ Ô‡‚Ó Á‡ÒÚÛÔ‡ø‡ ̇ ÒÛ‰Û) Garyaqaanka maxkamadda uga dooda dacweysanaha ama eedaysanaha Abogado litigante (Am. Sudstvo Nasljednik Odvjetnik.. i. money/property from a person’s will. ‚ÂàÒۉ˿‡ Kursiga xaakimka ama magaca guud ee xaakimada iyo qaadiyada Judicatura Hakim kürsüsü Gheá quan toøa Nasljednik. ‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÍÓÚÓÓ„Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‰Ó‚ÂËÚÂθ̇fl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸.)/procurador de los tribunales (Es.) Durußma avukatı Traïng sö Sudaãka klupa. zbor sudaca `á‰Ú· Seggio del Giudice/Collegio dei Magistrati Celcrf ajntkåf> celbb åÂÒÚÓ ÒÛ‰ÂÈ ‚ Á‡Î ÒÛ‰‡ ëۉ˿Ò͇ ÍÎÛÔ‡. a barrister usually wears a wig and gown.e. ̇ÒΉÌËÍ Qofka dhaxalka lacagta ama hantida leh Beneficiario Mirasçı/lehdar Ngöôøi thöøa höôûng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 23 . korisnik úÏËÚÔÓfiÌÔ˜ Beneficiario/Legatario Kbwt inj √t hfcgjkfuf cj bvjnjn> gfhbnt ãˈÓ. B Advokat (s pravom zastupanja na sudu) 1. BENCH The seat on which the judge or magistrate used to sit in court.BARRISTER A lawyer (a member of the Bar) who specialises in representing clients in court. A lawyer engaged by a solicitor to advise him/her or to represent his/her client in court. In courts higher than a Magistrates’ Court. A person who receives benefit. ‡‰‚Ó͇Ú. ·ÂÌÂÙˈˇËÈ äÓËÒÌËÍ. BENEFICIARY Usually used in wills. advokat (zastupa klijenta na sudu) ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Avvocato abilitato a discutere le cause in tribunale Fldjrfn rjå pfcnfgedf yf cel ŇËÒÚÂ.

prejuicio Önyargı Thieân vò 24 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . ÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚ¸ èËÒÚ‡ÒÌÓÒÚ Eex Parcialidad. Bez osnovane sumnje Predrasuda U kriviãnom postupku .B BEYOND REASONABLE DOUBT (IN CRIME) The Crown (Prosecution) must prove its case against the defendant beyond reasonable doubt. The case must carry a high degree of probability. If there is a reasonable argument open on the evidence which would raise a doubt about a person’s guilt then the jury would return a finding of not guilty. ÚÔηٿÏË„Ë Pregiudizio Ghbcnhfcyjcn è‰۷ÂʉÂÌËÂ.bez ikakve sumnje ¶¤Ú·Ó ÏÔÁÈ΋˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ Senza nessuna possibilità di dubbio Dbyfnf t endhltyf b ytvf cjvytdf¥f ÇÌ ÒÓÏÌÂÌËÈ. to reach a decision on the basis of pre-conceived ideas before listening to both sides’ evidence. BIAS Prejudice. ·ÂÒÒÔÓÌÓ Ç‡Ì Ò‚‡Í ÒÛÏø (Û Í˂˘ÌÓÏ ÔÓÒÚÛÔÍÛ) Aan shaki ka taagnayn Sin dejar lugar a ninguna duda razonable (principio de que el hecho se dará por probado cuando no quepa ninguna duda razonable respecto de su verdad) (procedimiento penal) Íüphesiz/kußkusuz (suç olaylarında) Khoâng coøn nghi ngôø ôû möùc ñoä hôïp lyù (hình söï) Pristranost ÆÂÚÔÏË„›·.

BONA FIDE In good faith. dobra vjera ú·Ï‹ ÙË ›ÛÙÂÈ. honestly. ÔÓ‰ÎËÌÌ˚È ì ‰Ó·Ó¿ ̇ÏÂË Mukhlisnimo/daacadnimo De buena fe ¥yi niyetle Thaät/Ñuùng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 25 .BIGAMY To re-marry whilst a person is still legally married and not divorced or widowed. B Bigamija Prijedlog zakona Bona Fide Bigamija ¢ÈÁ·Ì›· Bigamia Ldj. ·ÍÈÔÈÛÙ›· In buona fede Cj lj.hf> xtcyf yfvthf ÑÓ·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌ˚È. ηϋ ›ÛÙË. BILL A legislative proposal which becomes law and is called an Act once passed by both Houses of parliament. nacrt zakona ∞ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Disegno di legge Ghtlkju-pfrjy á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ è‰ÎÓ„ Á‡ÍÓ̇ Xeer aan baarlamaanku weli ansixin Proyecto de ley Yasa tasarısı Döï luaät Bona Fide.hfxyjcn Ñ‚Û·‡˜Ë ÅË„‡ÏË¿‡ Dib u guursiga adoo weli qaba qof kale Bigamia ¥ki kißi ile aynı anda evli olma Song hoân Prijedlog zakona.

BOND A formal acknowledgement. „‡‡ÌˆË¿‡. It may require the performance of actions or activities. ¿ÂÏÒÚ‚Ó Ballanqaad in qofkaasi raacayo amarka maxkamaddu bixsay Caución (judicial) ¥yi hal sözleßmesi Cam keát Alko-test stanica πÚÔ¯ÔÊfiÚÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ Unità mobile per sottoporre gli automobilisti all’alcoltest Djpbkj cj gthcjyfk b jghtvf pf vtht¥t fkrj[jk dj rhdnf yf djpfxbnt Ä‚ÚÓ·ÛÒ. ¿ÂÏÒÚ‚Ó (Á‡ Á‡ÍÛÔ Òڇ̇ ËÎË ÍÛÃÂ) Rahaamad/Curaar Depósito de garantía (inquilinatos) Güvence parası/depozito Tieàn theá chaân (thueâ nhaø) Jamstvo sudu ¶ÚÔÛˆÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ‹ ˘fiÛ¯ÂÛË (ηϋ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜) Vincolo di buona condotta Ufhfywbåf é·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó ä‡ÛˆË¿‡.B BOND (TENANCY) A bond is a guarantee (money is usually paid) to a landlord by a tenant which ensures that the tenant will not damage the landlord’s rental property while in occupancy. which binds that person in refraining from actions or activities for the period of the bond (known as recognizance of good behaviour). BOOZE BUS A mobile station with personnel and equipment specific to the testing of drivers to determine whether they are under the influence of alcohol. Sigurnosni depozit Garancija Alko-test stanica Jamstvo. made by a person to a Court. Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ˚È ‰Îfl ÔÓ‚ÂÍË ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ì‡ ÒÓ‰ÂʇÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë ÄÎÍÓ-ÚÂÒÚ ÒÚ‡Ìˈ‡ Baska booliisku adeegsado si khamra dareewalada looga baaro Unidad móvil de control de alcoholemia Alkol test aracı Traïm thöû röôïu löu ñoäng 26 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . garancija ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË (ÂÓÔÈΛԢ) Deposito cauzionale per le locazioni Ufhfywbåf> cbuehyjcty ltgjpbn á‡ÎÓ„ ä‡ÛˆË¿‡.

BREATHALYSER Instrument used to analyse a sample of breath in order to determine a person’s blood alcohol content. B Kr‰enje Naru‰avanje javnog reda i mira Aparat za alko-test Prekr‰aj Åı¤ÙËÛË. affray or riot.BREACH The breaking of a legal duty. his property. Similar to “Breach of Peace”. in his presence. incumplimiento. pobuna ¢È·Ù¿Ú·ÍË ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘ Turbamento dell’ordine pubblico Yfheiedf¥t yf åfdybjn vbh ç‡Û¯ÂÌË ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ êÂÏÂÃÂø ¿‡‚ÌÓ„ ÏË‡ Jebinta xasiloonida iyo nabada dadweynaha dhexdooda ah Alteración del orden público Asayißi bozmak Phaù roái traät töï coâng coäng Alko-test aparat `µÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÎÔfiÏ ÛÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ Etilometro Bycnhevtyn pf ledf¥t pf lf ct jlhtlb rjkbxbyf yf fkrj[jk dj rhdnf èË·Ó ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‰˚ı‡ÌËfl ÄÎÍÓ-ÚÂÒÚ ‡Ô‡‡Ú Aallada khamrada dareewalada looga baaro Alcoholímetro Alkol test cihazı Maùy ño ñoä röôïu ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 27 . violación ¥hlal etmek/uymamak Vi phaïm Naru‰avanje javnog reda i mira. or a person is in fear of being harmed through an assault. BREACH OF THE PEACE There is a breach of the peace whenever harm is actually done or likely to be done to a person or. ·Ú¿‚·ÛË Infrazione/Violazione Ghfdty ghtrhijr ç‡Û¯ÂÌË èÂÍ¯‡‚‡ø ̇‰·Â Jebinta waajibaadka sharciga ah Infracción.

charge sheets..edf¥t yf ndhlt¥fnf ÅÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl íÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡ Masuuliyada daliilinta xaqiiqada Carga de la prueba Kanıtlama yükümlülü©ü Traùch nhieäm daãn chöùng Mjesni propisi i uredbe ú·ÓÔÓÈÛÌÔ› Ordinanze o Leggi delle Amministrazioni Locali Jginbycrb ghjgbcb ê‡ÒÔÓflÊÂÌË ÏÂÒÚÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ‚·ÒÚË ãÓ͇ÎÌË ÔÓÔËÒË.B BRIEF This refers to the prepared combination of statements. Û‰·Â Xeer hoosaad Ordenanzas municipales Belediye yasaları Luaät ñòa phöông 28 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . BY-LAWS Laws made by local government. pismeni saÏetak predmeta parnice za odvjetnika ¢ÈÎÔÁÚ·Ê›· Documentazione processuale Cevbhf¥t yf afrnb àÁÎÓÊÂÌË ‰Â· ëÛ‰ÒÍË ‰ÓÒË¿Â. ËÌÒÚÛ͈˿ ‡‰‚Ó͇ÚÛ Warbixinta ka hadlaysa dhinacyada is haya Expediente e informe (relativos a pleito o causa) Dava dosyası/iddianame Hoà sô chöùng cöù Teret dokazivanja Ç¿ÚÔ˜ / ¢ı‡ÓË ·fi‰ÂÈ͢ Onere della prova Ljrf. which ultimately form the basis of evidence to be presented at court by either party. SaÏetak Teret dokaza Mjesni propisi Dosje. BURDEN OF PROOF The responsibility or onus of proving a fact. records of interview etc.

bdf¥t yf gjhjnybr éÚ‚Ó‰ ÔËÒflÊÌÓ„Ó Á‡Ò‰‡ÚÂÎfl. C Upozorenje Kartica upozorenja Protest Upozorenje ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Avvertimento ufficiale Ghtleghtledf¥t è‰ÛÔÂʉÂÌË ìÔÓÁÓÂø U digid Advertencia Tutuklanan kißinin hakları Khuyeán caùo Kartica na kojoj je sluÏbeno policijsko upozorenje ú›ÌÂÓÔ ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ Scheda di avvertimento dei diritti civili usata dalla polizia Rfhnbxrf pf ghtleghtledf¥t è‰ÛÔ‰ËÚÂθ̇fl ͇ÚӘ͇ ä‡Úˈ‡ Ò‡ ÒÎÛÊ·ÂÌËÏ ÔÓÎˈ˿ÒÍËÏ ÛÔÓÁÓÂøÂÏ Kaarka digniinta ee booliiska Tarjeta con el texto de la advertencia Tutuklanan kißinin haklarını içeren kart Phieáu ghi lôøi khuyeán caùo Odbiti (svjedoka. impugnar Tanık veya jüri üyelerini reddetme hakkı Phaûn ñoái ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 29 . porotnika) ÅÌÊÈÛ‚ËÙÒ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ (Ì¿ÚÙ˘Ú·.CAUTION Words used to formally advise criminal suspects of their civil right to speak or remain silent. He is entitled to challenge 8 potential jurors before having to show cause. ÓÒÔ‡Ë‚‡Ú¸ ëÚ‡‚Ω‡ø ÔË„Ó‚Ó‡. ¤ÓÛÙ·ÛË Ricusazione di giurati/Negazione della validità di documenti Jl. CHALLENGE The accused has the right to object to a person being a juror in a civil or criminal proceeding. CAUTION CARD The card used by police to give caution. ÂÓfiÚΈÓ). ÓÒÔÓ‡‚‡ø Diidmo xeerbeeg Recusar.

It also hears proceedings for wardship.C CHARGE 1. ∞ÔÌÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‰ÈηÛÙ‹ ÚÔ˜ ÂÓfiÚÎÔ˘˜ Capo d’accusa/Imputazione J. 2. Pouka suca poroti o konaãnoj odluci 1. manslaughter and attempted murder). CHILDREN’S COURT A special Magistrates’ Court. These cases are heard in the Supreme Court. Cargo.. guardianship etc. acusación 2. Sharaxaada xaakimka ee xeerbeegta cadaynta ka dib 1. ÛÔÛÚÒÚ‚Ó Òۉ˿ ÔÓÓÚË Dacweyn/hawlgelinta xeerbeegta 1. concerning the welfare of the child in its upbringing. marka laga saaro dacwadaha dilka Juzgado de menores. An explanation of the law by a judge to a jury after the jury has heard the evidence and before it has decided which evidence to accept. OptuÏba Djeãji sud 1. tribunal de menores Çocuk mahkemesi Toøa thieáu nhi 30 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . the Children’s Court hears criminal offences committed by young people under the age of 17. (NB) The Children’s Court has the power to hear attempted murder cases.dbytybt é·‚ËÌÂÌË éÔÚÛÊ·‡. Instrucciones del juez al jurado Suçlama 1. Caùo buoäc toäi 2. Luaän toäi Sud za maloljetnike ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÅÓËÏ›ÎˆÓ Tribunale dei Minorenni Cel pf vfkjktnybwb ëÛ‰ ‰Îfl ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌËı (‰Ó 17 ÎÂÚ) ëÛ‰ Á‡ χÎÓÎÂÚÌËÍ Maxkamada Carruurta. It does not hear homicide cases (murder. but usually refrains because of the seriousness of the case. The formal accusation that a person has committed a crime. Dacweyn 2. ú·ÙËÁÔÚ›· 2. Formalna optuÏba da je osoba poãinila kriviãno dijelo 2.

posredni dokazni materijal ÅÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. but which is relevant and enables the event to be inferred from the circumstances. Ë̉ËÂÍÚ‡Ì ‰Ó͇Á Caddayn aan ahayn mid toos uga markhaati kacaysa dacwada Pruebas circunstanciales. indirectas Dolaylı delil Baèng chöùng giaùn tieáp ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 31 . olakotne) ¶ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ (ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜. C Okolnosti (oteÏavajuçe/olak‰avajuçe/opravdavajuçe) Indirektni iskaz Okolnosti (oteÏavajuçe. ublaÏavajuçe.CIRCUMSTANCES (AGGRAVATING/MITIGATING/EXTENUATING) Aggravating – acts which increase the severity of an offence. CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE Evidence which is not the direct testimony of a person who witnessed an event.yedfxrb#jktcyedfxrb#jghfdledfxrb@ é·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ (ÓÚfl„˜‡˛˘ËÂ/ÒÏfl„˜‡˛˘ËÂ/ÓÔ‡‚‰˚‚‡˛˘ËÂ) éÍÓÎÌÓÒÚË (ÓÚÂʇ‚‡¿ÛÃÂ/۷·ʇ‚‡¿ÛÃÂ/Ó·ͯ‡‚‡¿ÛÃÂ) Xaalladaha ka (sii darida/khafiifinta/sababaynta dabeecadaha gafaha) Circunstancias agravantes/atenuantes/justificativas o explicativas Durum (a©ırlaßtırıcı/hafifletici/açıklayıcı) Hoaøn caûnh (laøm naëng hôn/laøm nheï/giaûm toäi) Indicija. ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈΤ˜) Circostanze (aggravanti/attenuanti/giustificanti) Jrjkyjcnb !jnt. Extenuating – acts which seek to explain or justify the conduct of an offender. Mitigating – acts which lessen the severity of an offence. ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ÂӉ›ÍÂˆÓ Prove indiziarie Gjchtlyb ljrfpb äÓÒ‚ÂÌÌ˚ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡ èÓÒ‰‡Ì ‰Ó͇Á.

that person is entitled to some remedy from the individual who breached the right. Ô‡‚Ó Ashtako/dacwad 1. traÏiti pravo Å·›ÙËÛË. Alegato. the volume of the law reports and page number. an allegation. ·Í›ˆÛË. ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Rivendicazione Asserzione <fhf¥t> ghfdj yf. í·ӂ‡ÌËÂ. Citat Gra∂ansko pravo Zahtjev Citat. CIVIL LAW Those laws which regulate the conduct of individuals with each other by giving individuals rights and responsibilities which the law recognises and enforces.. ËÒÍ èÓ‰ÌÂÚË ÚÛÊ·Û. gives the year. afirmación Hak talep etme Ñoøi 32 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . If an individual’s rights are found by a court to have been broken. the law provides relief. CLAIM The assertion of a right. reclamación. reinvindicación 2. Ó‰¯ÚÂÚÌË Á‡ıÚ‚. ÔÂÚÂÌÁËfl.C CITATION The reference to a reported case. ˆËÚ‡Ú Tixraacida dacwad horay u dhacday Cita jurisprudencial Eski bir karara atıfta bulunma Trích daãn Gra∂ansko pravo ÅÛÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Diritto civile Uhfüfycrj ghfdj É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó É‡¨‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó Sharciga madaniga ah Derecho civil Medeni hukuk Daân luaät TuÏbeni zahtjev. Demanda. not punishment. In this way. navod ¶·Ú·ÔÌ‹ Citazione Riferimento giurisprudenziale Yfdtledf¥t yf ghtn[jlty ckexfå pf rjå bvf gjlfnjwb dj celcrbnt pfgbcb ëÒ˚Î͇ ̇ Ôˆ‰ÂÌÚ ç‡‚Ó‰..

CLERK OF COURTS Clerks of Court are officers of the Court.CLASSIFICATION COMMITTEE A committee within each prison that is responsible for making decisions about security rating and placement of prisoners within the prison system.jh pf uhegbhf¥t yf pfndjhtybwbnt äÓÏËÒÒËfl ÔÓ Í·ÒÒËÙË͇ˆËË (Á‡Íβ˜ÂÌÌ˚ı) äÓÏËÒË¿‡ Á‡ Í·ÒËÙË͇ˆË¿Û Guddiga kala-qorsheeya maxaabiista xabsiga Comité de clasificación de presos Hapishane güvenlik kurulu UÛy ban xeáp loaïi Sudski sluÏbenik °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Cancelliere Ita yf celcrfnf flvbybcnhfwbåf ëÂÍÂÚ‡¸ ÒÛ‰‡ ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡ Shaqaalaha Maxkamada Karaaniyada maxkamaddu waa saraakiisha maxkamadda Secretario judicial. he/she must first become a qualified Barrister or Solicitor. Other officers may be appointed Deputy Registrars of the Court. referred to as the Registrar of the Magistrates’ Court. C Sistematska komisija Sudski sluÏbenik Komisija za klasificiranje zatvorenika áÈÙÚÔ‹ ηٿٷ͢ Comitato di classificazione penitenziaria Jl. For a Clerk of Courts to be appointed a Magistrate. del juzgado / tribunal Mahkeme müdürü Thö kyù toøa aùn ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 33 . The officer in charge of a Magistrates’ Court or Children’s Court is (since 1 September 1990).

Kolacionar Kolacionarska istraga Onaj koji prikuplja i uspore∂uje informacije ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘ Funzionario che collaziona le informazioni all’interno della polizia Cgjhtledfx ëÓÚËÓ‚˘ËÍ. suspects. ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂθ ËÌÙÓχˆËË éÒÓ·‡ ÍÓ¿‡ ÛÔÓ¨ۿ ÔÂÔËÒ ҇ ÓË„Ë̇ÎÓÏ Xog-ururshe Analista de tendencias e indicios delictivos Suç olayları istatistikçisi Ngöôøi phoái kieåm tin Istraga osobe koja prikuplja i uspore∂uje informacije ¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Inchiesta da parte del funzionario che collaziona le informazioni Bcnhfuf pf lf ct endhlfn gjlfnjwb pf rhbdbxyj ltkj b cjvybntkyb kbwf á‡ÔÓÒ ÒÓÒÚ‡‚ËÚÂÎfl àÒÚ‡„‡ ÓÒÓ·Â ÍÓ¿‡ ÛÔÓ¨ۿ ÔÂÔËÒ ҇ ÓË„Ë̇ÎÓÏ Xogta uu soo ururiyo. suspects or people in certain locations. This information is processed by the collator and is made available to all members of the police force. etc. Xog-ururshuhu Investigación realizada por el analista de tendencias e indicios delictivos ¥statistikçinin yürüttü©ü inceleme Truy taàm phoái kieåm tin 34 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . COLLATOR’S INQUIRY Inquiry by the collator in order to gather information with regard to crime trends.C COLLATOR A person receiving information from police members in the street. in relation to crime trends.

COLLUSION
Arrangement by two people to do some act to injure another person or deceive a court.

COMMITTAL PROCEEDINGS
Where a Magistrates’ Court hears evidence on an indictable charge and decides whether the accused should be sent for trial (also called a preliminary examination).

C

Dosluh

Preliminarni postupak

Tajni sporazum, dosluh ™˘Ì·ÈÁÓ›·, Û˘ÓˆÌÔÛ›· Collusione Accordo fraudolento Ljujdjh vtüe ldt kbwf lf ct yfintnb yf nhtnj bkb lf ct bpvfvb celjn í‡ÈÌ˚È Ò„Ó‚Ó 퇿ÌË ÒÔÓ‡ÁÛÏ Mu’aamirad Colusión, connivencia Gizli anlaßma Thoâng ñoàng

IstraÏni sudski postupak ¢È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ Û ‰›ÎË Istruttoria Procedimento preliminare Gjxtnyf celcrf hfcghfdf è‰‚‡ËÚÂθÌ˚ ÒÎÛ¯‡ÌËfl èÂÎËÏË̇ÌÓ Ò‡ÒÎÛ¯‡ø Qaadida Dacwada si go’aan looga gaaro Vista preliminar de causa penal Ön durußma Thuû tuïc tieàn thaåm

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

35

C

COMMON LAW (CASE LAW)
The system of law originating in England as distinct from the civil or Roman law and the canon or ecclesiastical law. The law developed by the courts when deciding disputes between people. It is not written down in a code, but is handed from generation to generation through the record of judges’ decisions on particular cases. After white settlement of Australia, this law became part of the Australian law and developed its character within the framework of Australia’s own legal system.

COMMUNITY BASED ORDER
An order made by a court pursuant to the Penalties And Sentences Act 1985 whereby a person is released subject to the supervision of the Office of Corrections. The order allows flexibility in the type of service which may be asked of a convicted person. A court may avail itself of any of these options when sentencing. 1. Supervision. 2. Educational programmes. 3. Community based work.

Obiãajno pravo

Nalog o dru‰tveno korisnom radu

Obiãajno pravo (temelji se na pojedinaãnim sluãajevima) áıÈÌÈÎfi ¢›Î·ÈÔ (∞ÔÌÔÏÔÁ›·) Diritto comune (basato su precedenti) Diritto consuetudinario Jginj ghfdj 鷢 Ô‡‚Ó (Ô‡‚Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ̇ Ôˆ‰ÂÌÚ‡ı) é·Ë˜‡¿ÌÓ Ô‡‚Ó (è‡‚Ó ÒÛ‰ÒÍËı Ôˆ‰Â̇ڇ) Qaanuun Guud Derecho consuetudinario inglés (derecho jurisprudencial, formado por los precedentes judiciales) Örf ve adetlere dayalı hukuk sistemi Thoâng luaät (Luaät aùn leä)

Sudski nalog za izdrÏavanje kazne u zajednici áÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ¤ÎÙÈÛË ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ıËÙ›·˜ Sentenza di prestazioni comunitarie in libertà vigilata Yfhtl,f pf hf,jnf dj pftlybwfnf èË͇Á, Ô‰ÛÒχÚË‚‡˛˘ËÈ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ·Î‡„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ê¯ÂøÂ Ó ·ÂÒÔ·ÚÌÓÏ ‰Û¯Ú‚ÂÌÓÏ ‡‰Û (Û ÓÔ¯ÚËÌË) Amar ku salaysan bulshada oo maxkamadu goáamisay Auto ordenando el cumplimiento de la sanción en la comunidad Íartlı serbest bırakma AÙn leänh laøm coâng taùc coäng ñoàng

36

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

COMPETENCE AND COMPELLABILITY
All persons are, as a general rule, competent as witnesses and may be compelled to give evidence and their attendance at court may be enforced by witness summonses or subpoenas. An accused, however, cannot be compelled to give evidence against himself, and husbands and wives are not compelled to give evidence against each other.

COMPLAINANT
A person who brings a claim against another in the Magistrates’ court.

C

NadleÏnost i prinuda

Podnosilac tuÏbe

Mjerodavnost i prisila òηÓfiÙËÙ· Î·È ÂÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜ Capacità e coercibilità a testimoniare Lj,hjdjkyj b ghbyelyj cdtljxt¥t è‡‚ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ó·flÁ‡Ú¸ ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ͇Á‡ÌËfl 燉ÎÂÊÌÓÒÚ Ë ÔËÒË· Kabixi kara khasabna ku ah Competencia testifical y obligación de declarar Tanıklık yapma yükümlülü©ü Naêng löïc vaø cöôõng cheá

TuÏitelj ÆËÓ˘Ù‹˜, ÂÓ¿ÁˆÓ Querelante/Attore Ne;bntk àÒÚˆ íÛÊË·ˆ Dacwoode Demandante Davacı/ßikayetçi Ngöôøi khieáu naïi

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

37

C

CONCILIATION
Process where two parties in dispute go to a third party to decide the matter. The decision is not binding.

CONCURRENT CRIMINAL PROCEEDINGS
More than one criminal charge against 2 or more accused heard in the court.

Pregovaranje

Istovremeni kriviãni procesi

Pomirenje ™˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Conciliazione Gjvbhedf¥t ldt cnhfyb ghtl ghfdyj ntkj ëӄ·ÒËÚÂθÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ åËÂøÂ, ÔÓÏËÂø Dhexdhexaadinta Conciliación Uzlaßtırma Hoøa giaûi

Sudski postupak u kojem se istovremeno saslu‰ava vi‰e kriviãnih djela ™˘ÓÂΉ›Î·Û˘ ÔÈÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Procedure penali concorrenti Celcrb ghtnhtc yf gjdt√t j,dbytybåf pf ldt bkb gjdt√t kbwf ÇÁ‡ËÏÓÁ‡‚ËÒËÏ˚Â, Ô‡‡ÎÎÂθÌ˚ Òۉ·Ì˚ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡ ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Û ÍÓ¿ÂÏ Ò ËÒÚÓ‚ÂÏÂÌÓ Ò‡ÒÎÛ¯‡‚‡ ‚˯ Í˂˘ÌËı ‰Â· Qaadis Dacwad dembiyeed oo isku mar dhacaysa Procesos acumulados ¥ki veya daha fazla suçlunun aynı anda yargılanması Phieân xöû hình söï cuøng löôït

38

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

CONCURRENT SENTENCES The sentences for each individual offence are served at the same time in prison or on a community based order. C Istovremene kazne Nalog o vi∂anju djece Istovremeno izdrÏavanje kazne ™˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÔÈÓ¤˜ Condanne concorrenti Bcnjdhtvtyj bplh. ÓÚ·˚‚‡ÂÏ˚ ӉÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ á·Ë ÔÂÒÛ‰‡ Laba xukun oo isku mar la qaadanayo Penas concurrentes Birden fazla cezanın aynı anda infazı AÙn cuøng löôït Nalog o vi∂anju djeteta áÓÙÔÏ‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ÁÔÓ¤· Ó· ‚ϤÂÈ ‹ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Ordine con cui si concede al genitore il diritto di visita ai figli Celcrj htitybt pf ghbcnfg rjy ltwfnf ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡ Ó ‰ÓÒÚÛÔ (Í ·ÂÌÍÛ) ç‡ÎÓ„ Ó ‚˨‡øÛ ‰ÂÚÂÚ‡ Amarka la xiriirida ama arkida ilmaha ee waalidka Orden judicial de derecho de visita Çocukla görüß kararı AÙn leänh thaêm con ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 39 .edf¥t yf rfpyb ê‡Á΢Ì˚ ڲÂÏÌ˚ ÔË„Ó‚Ó˚. CONTACT ORDER An order by the Family Court (including a Magistrate) which enables a parent without custody of a child of the marriage to see the child at specified times or times agreed by the parents.

C CONTEMPT OF COURT The failure to obey a court order. ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Oltraggio alla corte Ytgjxbnedf¥t yf celjn çÂÛ‚‡ÊÂÌËÂ Í ÒÛ‰Û çÂÔÓ¯ÚÓ‚‡ø ÒÛ‰‡ Quursiga ama dhayalsiga amarka maxkamadda Desacato al tribunal Mahkemeye hakaret Khinh toøa Sporno ÅÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌÔ˜/Ë/Ô. in a struggle with each other. A person held in contempt may face imprisonment. eventualidad Duruma ba©lı/ihtimal Söï tuøy thuoäc 40 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .. moguçnost doga∂anja áÍ¿ÚÙËÛË. Û˘Ó¿ÊÂÈ· (ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ) Contingenza Dj ckexfå lf .. CONTINGENCY That which awaits or depends on the happening of an event. ·ÓÙÈ·Ú·ıÂÙÈÎfi˜ Contenzioso Cgjhty ëÔÓÌ˚È ëÔÓÌÓ Lagu muransan yahay Contencioso Hasımlı Tranh tuïng Eventualnost. Nepo‰tovanje suda Kontradiktorno Zavisnost Nepo‰tivanje suda Å›ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. çÂÔ‰‚ˉÂÌÌÓ ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó ëÎÛ˜‡¿ÌÓÒÚ. or an act which shows a disregard for the authority of the court or judge. ‚ÂÌÚÛ‡ÎÌÓÒÚ U-tooghaynta Contingencia. CONTENTIOUS Controversy.

must be in writing to be enforceable. CORONER The Magistrate who conducts the coronial inquiry.. eg. C Ugovor Osuda Sudski vje‰tak Ugovor ™˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Contratto Ljujdjh ÑÓ„Ó‚Ó ì„Ó‚Ó Caqdiga Contrato Kontrat/sözleßme Hôïp ñoàng Progla‰enje krivim. certain contracts. However. or inquest. ÔËÁ̇ÌË ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË. ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Condanna Endhledf¥t yf dbyfnf> jceledf¥t éÒÛʉÂÌËÂ. Ôӄ·¯Âø Í˂ˈ Dembi ku helid Condena Mahkumiyet/sabıka sicili Tuyeân boá coù toäi Mrtvozorniãki sudac ¢ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ‚›·ÈÔ˘˜ ‹ ‡ÔÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜. into the cause of a death. for the sale of land. ÒÛ‰ËÏÓÒÚ¸ éÒÛ‰‡. CONVICTION In a criminal matter. a contract does not have to be in writing to be enforceable. An essential feature of a contract is an exchange of promises between parties to do or forbid from doing certain specified acts. The Coroner may commit a person for trial for causing a death. Generally. ÒΉӂ‡ÚÂθ. ‡Á·Ë‡˛˘ËÈ ÒÎÛ˜‡Ë ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË àÒÚ‡ÊÌË Òۉ˿‡ (Û ÒÎÛ˜‡¿Â‚Ëχ ÌÂÔËӉ̠ÒÏÚË) Qaaliga ama qaadiga baara sababta dhimashada Juez investigador de las causas de muerte Ölüm olaylarını sorußturan hakim Quan toøa nghieäm thi (Toøa ñieàu tra nguyeân nhaân töû vong baát thöôøng) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 41 .CONTRACT An agreement enforceable at law. a person has been found guilty of a charge if he/she has been convicted and that notation is a conviction. È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ Coroner/Magistrato inquirente Celbåf-bcktlybr !pf cvhnyb ckexfb@ äÓÓÌÂ. osuda ú·Ù·‰›ÎË.

eg. CORPUS DELICTI The facts that constitute a criminal offence.C CORONER’S COURT A special Magistrates’ Court which investigates sudden.ty cel pf cvhnyb ckexfb ëÛ‰ ÍÓÓÌÂ‡ àÒÚ‡ÊÌË ÒÛ‰ Maxkamadda Qaadiga ee baarta sababta dhimashada Juzgado destinado a la investigación de las causas de muerte Ölüm olaylarını sorußturan mahkeme Toøa ñieàu tra nguyeân nhaân töû vong baát thöôøng Corpus delicti πÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Corpo del reato Afrnb b jrjkyjcnb pf ghtrhijrjn bkb pkjcnjhcndj ëÓÒÚ‡‚ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl äÓÔÛÒ ‰ÂÎËÍÚË (‰Ó͇ÁÌË Ô‰ÏÂÚ) Dhabta Hechos constitutivos de delito Suç olußturan hususların tümü Yeáu toá caáu toäi danh 42 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . unexpected and/or violent death. where there has been a suspected murder. death in fires.. Sud za vje‰taãenje Corpus Delicti Sud suca istraÏitelja – mrtvozornika ò·ÙÚÔ‰ÈÎÂ›Ô Tribunale del coroner Bcnhf. conducting an inquest or inquiry into the cause of death to determine whether any other person has contributed in some way to the person’s death. The wrongful acts that constitute the crime.. plane crashes etc.

bntkjn@ ÇÒÚ˜ÌÓ Ú·ӂ‡ÌË èÓÚË‚ÚÛÊ·‡ Mindimindi ku taaga (xuja-xuja ka horkeenid) Reconvención.fhf¥t !yf j. COUNTERCLAIM A cross-action made by a defendant who alleges that he/she has a claim or is entitle to relief or remedy against the plaintiff. or when a decree of dissolution of marriage is sought where the parties have continued to live under the same roof. C Potkrepljujuçi dokazi Protuzahtjev Potkrepljujuçi dokazni materijal áȂ‚·›ˆÛË Ì Ӥ· ÛÙÔȯ›· Conferma di prova testimoniale Gjnrhtgf yf ukfdyjnj cdtljxt¥t èÓ‰Ú‚ÂʉÂÌË èÓÚÍÂÔΩÛ¿ÛÃË ‰Ó͇Á Caddayn madax banaan oo taageeraysa cadaynta asaasiga ah Corroboración Do©rulayıcı delil Baèng chöùng xaùc tín Protuzahtjev ÅÓÙ··›ÙËÛË Controquerela Ghjnbd..e. It is also required when a person under the age of 14 years gives evidence to a Court in a criminal proceeding. contrademanda Karßı dava Phaûn toá ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 43 .dbytnbjn rjy ne. instead of being a separate action. This may be required when an affiliation order is sought (i.CORROBORATION Independent evidence which supports the main evidence. corroborative evidence to indicate that the defendant is the father of the child).

concealing treason and offences specified to be tried only in the Supreme Court. etc. with a Judge sitting with a Jury of twelve. It has jurisdiction to hear and determine most indictable offences except:murder. It has criminal jurisdiction to hear most indictable offences. damage of property. treason. A single judge also has jurisdiction to hear appeals from a Magistrates’ Court and the Children’s Court.g. OkruÏni sud Prenosilac droge OkruÏni sud ú¿Ô˘ÓÙ˘ úfiÚÙ Tribunale di secondo grado Jrhe. COURIER OF DRUGS (CRIME) A person either knowingly or unknowingly transports illegal drugs usually from one country to another.ty cel é·Î‡ÒÚÌÓÈ ÒÛ‰ éÍÛÊÌË ÒÛ‰ Maxkamada county Court-ka Tribunal de jurisdicción intermedia Bölge mahkemesi Toøa trung caáp Prenosilac droga ¢È·ÎÈÓËÙ‹˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Corriere di droghe/Stupefacenti Ghtytcedfx yf lhjub èÂ‚ÓÁ˜ËÍ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚ èÂÌÓÒË·ˆ ‰Ó„‡ Qaadaha daroogada Persona que transporta drogas ilícitas Uyußturucu madde kaçakçısı Keû vaän chuyeån ma tuùy (toäi phaïm) 44 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . breach of contract.. attempted murder.C COUNTY COURT The County Court is an intermediate court. It has jurisdiction to hear civil proceedings where the claim does not exceed $100.000 and all other claims – up to a limit of $50.000 e.

Á‡Ò‰‡ÌË ÒÛ‰‡ ëÛ‰ Maxkamad Órgano jurisdiccional: tribunal. juzgado. Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó. corte Mahkeme Toøa aùn Ugovor. COVENANT (CIVIL) An agreement usually used in land law eg. (c) deciding upon a penalty or remedy. The person (judge or magistrate) or persons (more than one judge. convenio Anlaßma/açıklama (tapu üzerinde) Thoûa öôùc (daân söï) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 45 . a judge and jury) who decide disputes between people by: (a) accepting or rejecting evidence. Ó‰‰·‡ ÔÓ Û„Ó‚ÓÛ Heshiiska badanaa loo isticmaalo sharciga dhulka Pacto. C 1. 2. Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ (¶ÔÏÈÙÈÎfi ¢›Î·ÈÔ) Clausola contrattuale Cgjujl. klauzula ugovora. agree not to put up a dividing fence etc.f ëӄ·¯ÂÌË („‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ). sporazum ™˘ÌʈÓËÙÈÎfi. Sud 2. Sudsko vijeçe ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Corte/Tribunale Cel ëÛ‰. (b) applying the law. ÒÍÂÔÎÂÌÌÓ Ô˜‡Ú¸˛ ì„Ó‚Ó. ÒÔÓ‡ÁÛÏ. The place where disputes between people are decided by applying the law.COURT 1. Sud 2. Sudsko vijeçe Dogovor 1.

CRIMINAL LAW Laws which regulate the conduct of individuals towards the whole of society. if the court decides that the law has been broken. the offender is liable to punishment. Izvje‰taj o kriviãnom djelu Kriviãno pravo Izvje‰taj o kriviãnom djelu ÅÓ·ÊÔÚ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Rapporto di reato Bpdtinfå pf rhbdbxyj ltkj éÚ˜ÂÚ Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË àÁ‚¯ڇ¿ Ó Í˂˘ÌÓÏ ‰ÂÎÛ Warbixinta la xiriirta dembiga oo booliisku diiwaangeliyo Informe sobre un delito Suç raporu Bieân baûn toäi phaïm Kriviãno (kazneno) pravo ¶ÔÈÓÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Diritto penale Rhbdbxyj ghfdj ì„ÓÎÓ‚ÌÓ Ô‡‚Ó ä˂˘ÌÓ (͇ÁÌÂÌÓ) Ô‡‚Ó Sharciga dembiga Derecho penal Ceza hukuku Hình luaät 46 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . the breach of which will be investigated by the State (the police). The alleged offender is prosecuted in a court on behalf of the State and.C CRIME REPORT Report for police to use to record and distribute details of a reported crime.

CROWN The position or office of the sovereign (King or Queen) as distinct from the current occupant of that position. He/she is then cross-examined by the prosecutor or the barrister representing the other party in an attempt to challenge the accuracy of his/her evidence. The examination is called examination-in-chief.CROSS-EXAMINATION When the prosecutor or the barrister for the accused asks questions of a witness called to give evidence for the other party. the Crown is represented by the Governor-General at the Commonwealth level and by the Governor at the State level.fdyf dkfcn ÇÂıӂ̇fl ‚·ÒÚ¸. „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ñʇ‚‡ Dawlada El Estado. ¢ËÌfiÛÈÔ Autorità che rappresenta la corona Rheyf> rhfkcrf dkfcn> lh. he/she is examined by the prosecutor or the barrister representing the party who calls him/her to give evidence. The first prosecutor or the barrister may then re-examine the witness to clarify any points raised during cross-examination. la Corona Devlet/hazine Vöông quyeàn ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 47 . C Unakrsno ispitivanje DrÏava Unakrsno ispitivanje ÅÓÙÂͤٷÛË Controinterrogatorio Drhcntyj bcgbnedf¥t èÂÂÍÂÒÚÌ˚È ‰ÓÔÓÒ ì̇ÍÒÌÓ ËÒÔËÚË‚‡ø Ka-kor-ka-wareeg Repreguntas / contrainterrogatorio (Puerto Rico) Tanı©ın durußmada sorgulanması Chaát vaán baèng cöù DrÏava ™Ù¤ÌÌ·. After the witness swears or affirms to tell the truth. In Australia.

Óı‡Ì‡.edf¥t yf rfpyb ëÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÔË„Ó‚ÓÓ‚. (NB) Custody is not the same as Guardianship. ͇̇Á‡ÌËÈ äÛÏÛ·ÚË‚Ì ÔÂÒۉ Kala-qaadida xukuma ku salaysan xabsi ama bulsho Penas acumulativas. consecutivas Birden fazla cezanın ardarda infazı AÙn toång hôïp Skrbni‰tvo úÚ¿ÙËÛË. cárcel Velayet/koruma/gözaltı Giaùm hoä 48 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .C CROWN PROSECUTOR A barrister who is engaged to prosecute criminal cases on behalf of the Crown.dbybntk èÓÍÛÓ ÔÓ Û„ÓÎÓ‚Ì˚Ï ‰ÂÎ‡Ï äÛÌÒÍË ¿‡‚ÌË ÚÛÊË·ˆ Matalaha dawlada Fiscal Baßsavcılık Coâng toá vieân chính phuû Kumulativne kazne ÅıÚÔÈÛÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ‹ ηٷ‰›Î˜ Condanne cumulative/Pene cumulative Tlyjgjlheuj bplh. protección judicial. DrÏavni tuÏilac Kumulativne kazne Nadzor Javni tuÏilac ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ηًÁÔÚÔ˜ Pubblico Ministero Pubblica accusa Lh. ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË Affidamento/Detenzione Cnfhfntkcndj 燉ÁÓ. ˜Û‚‡ø ‰ÂˆÂ Masuuliyada Custodia. detención. acumuladas. CUSTODY Used generally to denote the right of control or possession of a person or thing: guardianship of a child or imprisonment of a criminal. CUMULATIVE SENTENCES The sentences served one after the other in prison or on a community based order. ‚ÁflÚË ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÛ á‡Ú‚Ó.fdty j.

The money awarded to a plaintiff or complainant by a court to compensate for the loss suffered as the result of the unlawful action(s) of another person. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· 2. ÔÂÒÛ‰‡. ¯ÂøÂ. 2.DAMAGES 1. î‡ÍÚ˘ÂÒÍË 2. D Od‰teta De Facto Presuda Od‰teta 1. DECREE An order of a court pronounced after the hearing of a suit. De hecho 2. ¯ÂÌË ÒÛ‰‡ é‰ÎÛ͇. Pareja de hecho Nikahsız birlikte olma Vôï choàng khoâng hoân thuù Presuda ¢ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ordine/Sentenza di divorzio Celcrf jlkerf èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ. 2. fallo. in reality. auto. É‡Ê‰‡ÌÒÍËÈ ·‡Í Ñ هÍÚÓ (‚‡Ì·‡˜ÌÓ) Guur aan sharciga waafaqsanayn 1. A partner in such a marriage. ∞Ù ʿÎÙÔ Convivenza Dceiyjcn !lt afrnj@ 1. ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Risarcimento danni Intnf ì·˚ÚÍË. In fact. á·ÓfiÚıˆÛË ˙ËÌÈ¿˜ ‹ ·ÒÏÂÈ·˜ 2. DE FACTO 1. Û˘Â· 鉯ÚÂÚ‡ Dhibta dhibanaha/magdhowga Indemnización por daños y perjuicios Tazminat Khoaûn boài thöôøng thieät haïi De facto 1. declaración Karar Phaùn quyeát ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 49 . ‰ÂÍÂÚ Go’aanka maxkamadda ee xiriira furiinka Sentencia. usually referring to a divorce. The money claimed as relief from the cause of action litigated by a person who alleges that he/she has suffered a loss as the result of the unlawful action(s) of another person. a marriage relationship not recognised or established according to law. For example.

Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Atto legale Bpdhity ljrevtyn ÑÓÍÛÏÂÌÚ ÒÍÂÔÎÂÌÌ˚È Ô˜‡Ú¸˛ ∑‡‚̇ ËÒÔ‡‚‡. Uslovna presuda i konaãna Dokument Uvjetna presuda u brakorazvodnoj parnici ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË Â› ‰È·˙˘Á›Ô˘ Sentenza provvisoria di scioglimento di matrimonio Htitybt pf eckjdty hfpdjl yf . dokument ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Ú¿ÍË. xiran oo la gaarsiiyo cidda ay khusayso Escritura Senet/resmi belge Chöùng thö 50 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . ‰ÓÍÛÏÂÌÚ. saxiixan. ÔÓÒΠÍÓÚÓÓ„Ó ÒÚÓÓÌ˚ ÏÓ„ÛÚ ÒÌÓ‚‡ ÒÓ˜ÂÚ‡Ú¸Òfl ·‡ÍÓÏ Ë Ô‡‚ÓÒ̇Ê̇ Isfurid rasmi ah Sentencia firme (o definitiva) de divorcio Kesinleßmiß karar vaø vónh vieãn Isprava.hfrjn èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ó ‡Á‚Ó‰Â. sealed and delivered. ÛÒÎÓ‚ÌÓ ¯ÂÌË ÒÛ‰‡ ìÒÎӂ̇ ÔÂÒÛ‰‡ Û ·‡ÍÓ‡Á‚Ó‰ÌÓ¿ Ô‡ÌËˆË Go’aanka burinta guurka Sentencia provisional de divorcio Geçici karar Quyeát ñònh ly hoân taïm thôøi i konaãna presuda πÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË Â› ‰È·˙˘Á›Ô˘ Sentenza definitiva di divorzio Htitybtnj pf hfpdjl yf . DEED A written document which is signed. AND ABSOLUTE The order becomes final and parties can marry after 1 month and 1 day. Û„Ó‚Ó Dukuminti qoran.D DECREE NISI A conditional order by the Family Court that the marriage of 2 parties is dissolved.hfrjn cnfyedf ghfdjcbkyj éÍÓ̘‡ÚÂθÌÓ ¯ÂÌËÂ Ó ‡Á‚Ó‰Â.

ÒÍÂÔÎÂÌÌ˚È Ô˜‡Ú¸˛ ÑÓÍÛÏÂÌÚ Ó ÔÓÏÂÌË ËÏÂ̇ Dukuminti sheegaya in qof qaatay magac kale Escritura acreditativa de cambio de nombre por declaración unilateral de voluntad ¥sim de©ißtirme belgesi Chöùng töø ñoåi teân Zahtjev za plaçanje duga úÏ‹ÛË ÁÈ· ÌË ÂÎÏ‹ÚˆÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛˆ˜ Citazione per inadempienza Celcrf gjrfyf pfhflb ytdhfnty ljku ëۉ·̇fl ÔÓ‚ÂÒÚ͇ Á‡ Ì‚˚ÔÓÎÌÂÌË ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚. ‡‰‚ÓÍ‡Ú ÓÚ‚ÂÚ˜Ë͇ ĉ‚ÓÍ‡Ú Ó‰·‡Ì Qofka ama qolada difaacaysa garta Abogado defensor Savunma avukatı Traïng sö beân bò ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 51 . DEFAULT SUMMONS A summons which alleges that the debtor/defendant has failed to pay money due and owing for certain causes of action. solicitor or legal representative. DEFENCE COUNSEL Also called defendant’s barrister. He/she conducts the defendant’s case in court.DEED POLL A document which shows that a person has assumed a new name. D Jednostrani pismeni ugovor Navod o neplaçenom dugu Advokat odbrane Dokument o promjeni imena ÆÔÓÔÌÂÚ‹˜ Ú¿ÍË (·ÏÏ·Á‹˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜) Atto unilaterale Ljrevtyn ltrf kbwtnj uj ghjvtybkj bvtnj é‰ÌÓÒÚÓÓÌÌËÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ. ÔÓ‚ÚÓÌ˚È ‚˚ÁÓ‚ ‚ ÒÛ‰ èÓÁË‚ Á‡ ÔÓ‚‡Ã‡¿ ‰Û„‡ U yeerid ka dib marka qof fulin waayo amar ahaa inuu lacag bixiyo Notificación de demanda por impago de deuda Borç davası celbi Leänh toøa yeâu caàu traû nôï Odvjetnik (Advokat) obrane ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Avvocato difensore <hfybntk ᇢËÚÌËÍ.

okrivljeni (u gra∂anskoj parnici) ú·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. ÓÚ‚ÂÚ˜ËÍ éÔÚÛÊÂÌË. deponente Yeminli beyanda bulunan kißi Ngöôøi laäp tôø khai höõu theä Deportacija Å¤Ï·ÛË Deportazione Ghjnthedf¥t jl ptvåfnf Ç˚Ò˚Î͇ ÑÂÔÓÚ‡ˆË¿‡. acusado Davalı Bò caùo/Bò ñôn Izjavitelj Æ¿ÚÙ˘Ú·˜ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ ÂÓfiÚΈ˜ Chi fa una deposizione/Teste Bpåfdbntk !gjl pfrktndf@ ë‚ˉÂÚÂθ. also a person being charged with an offence. optuÏenik. ‰‡˛˘ËÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ Ñ‡‚‡Î‡ˆ ËÁ¿‡‚ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ Qofka saxiixa afadayfitka Declarante. DEPORTATION To expel someone from a country. deportación Sınırdıßı etmek Truïc xuaát 52 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . OptuÏeni Zakleti svjedok Deportacija TuÏenik. information or other civil proceeding is brought.D DEFENDANT A person against whom an action. ÂÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜ Accusato/Imputato J. ÔÓÚÂË‚‡ø Ka saarid ama ka dhoofin wadan Expulsión del país. DEPONENT The person who swears or affirms an affidavit. ÓÔÚÛÊÂ̇ ÒÚ‡Ì‡ Is-difaacaha/dacwaysanaha Qofka dacwadda loo haysto Demandado.dbytn èÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚È.

D Pismeni iskaz pod zakletvom Odvraçanje Naho∂enje Pismeni iskaz pod prisegom (zakletvom) `áÓÔÚÎË Î·Ù¿ıÂÛË Deposizione/Testimonianza Bpåfdf gjl pfrktndf èËÒ¸ÏÂÌÌ˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ àÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ Qoraalka lagu dhaariyo markhaantiga Declaración jurada y por escrito Yeminli ifade Cung töø höõu theä Odvraçanje ÅÔÙÚÂÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁˆÓ.DEPOSITION A statement on oath of a witness in a judicial proceeding which is taken down in writing. efecto disuasivo Caydırıcı olma özelli©i Raên ñe Slobodna volja ¢È·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. discreción Mahkemenin takdir hakkı Tuøy yù ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 53 . ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Discrezione Celjn htifdf cgjhtl cdjt cjuktledf¥t ìÒÏÓÚÂÌË ëÎӷӉ̇ ÓˆÂ̇ Awood gaar-ahaneed Discrecionalidad. DETERRENCE A factor taken into account by a Court when sentencing an offender to discourage the repetition of similar acts either by the offender or by others. DISCRETION A court’s right to exercise personal judgment. ·ÔÙÚÔ‹ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Fattore deterrente Pfgkfiedf¥t> jldhf√f¥t ë‰ÂÊË‚‡˛˘Ë Ò‰ÒÚ‚Ó ä‡Êø‡‚‡ø Á‡ ÔËÏÂ ‰Û„Ëχ Ka hortegid Disuasión.

D DISPOSITION Bestowal by deed or will.hfyf pf djpt¥t ã˯ÂÌË Ô‡‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ é‰ÛÁËχø ‚ÓÁ‡˜Í ‰ÓÁ‚ÓΠLaysan ka qaadid Inhabilitación para conducir Sürücü belgesinin iptal edilmesi Töôùc quyeàn laùi xe OptuÏeniãka klupa á‰ÒÏÈÔ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Banco degli imputati J. that person is disqualified from driving for a period of time. Darovnica Zabrana voÏnje nekoj osobi OptuÏeniãka klupa Darovnica. DOCK The enclosure in court in which the accused is placed during his trial. DISQUALIFICATION OF A PERSON TO DRIVE Where a person does not have a licence or their previous licence has been cancelled. dispozicija ¢È¿ıÂÛË (‰È· ‰È·ı‹Î˘) Disposizione testamentaria Hfcgjkfuf¥t cj bvjn jcnfdty cj ntcnfvtyn ê‡ÒÔÓflÊÂÌË (ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ) ê‡ÒÔÓ·„‡øÂ. disposición testamentaria Mirastan sa©lanan yarar Caùch giaûi quyeát Oduzimanje vozaãke dozvole ÅÊ·›ÚÂÛË ·‰Â›·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ Sospensione della patente di guida Interdizione dalla guida Pf. transferencia.dbytntkyf rkegf ë͇ϸfl ‰Îfl ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏ˚ı éÔÚÛÊÂÌ˘͇ ÍÎÛÔ‡ Barta dacweysanaha ee maxkamada Banquillo de los acusados Sanık yeri Vaønh moùng ngöïa 54 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . enajenación. ÓÚۨ˂‡ø Nadaamin Traspaso.

DOMICILE The place where a person has his or her legal home – therefore the place which determines the legal system relevant to that person.bdtt¥t èÓÒÚÓflÌÌÓ ÏÂÒÚÓ ÊËÚÂθÒÚ‚‡ è·˂‡Î˯Ú Meesha qofku degan yahay Domicilio Sürekli oturdu©u yer Nôi cö nguï Naãelo neosu∂ivanja dvaput za isto djelo ili za koje je osoba bila oslobo∂ena ÅÚ¯‹ ‘‰ÈÏ‹˜ ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢Û˘’. usually the place of permanent residence. D Prebivali‰te Dvostruki rizik Prebivali‰te πfiÔ˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Domicilio Gjcnjåfyj vtcnj yf . DOUBLE JEOPARDY Principle that a person cannot be tried for a crime for which they have already been acquitted or convicted. ÙÔ ·Î·Ù·‰›ˆÎÙÔ ÁÈ· ·‰›ÎËÌ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÈηÛÙ› Principio che vieta il doppio processo per lo stesso reato Gjdnjhyj celt¥t pf bcnj ltkj êËÒÍ ‰‚‡Ê‰˚ ÔÓÌÂÒÚË Û„ÓÎÓ‚ÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ Ó‰ÌÓ Ë ÚÓ Ê ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË 燘ÂÎÓ Í˂˘ÌÓ„ Á‡ÍÓ̇ ÔÓ ÍÓ¿ÂÏ Ò ÓÒÓ·Ë Ì ÏÓÊ ÒÛ‰ËÚË Á‡ ËÒÚÓ ‰ÂÎÓ Á‡ ÍÓ¿Â ¿Â ÔÂÚıÓ‰ÌÓ Ôӄ·¯Â̇ Ì‚ËÌÓÏ ËÎË ÍË‚ÓÏ Dib looguma noqdaan Excepción de cosa juzgada Aynı suçtan tekrar yargılanamamak Chæ bò xöû toäi moät laàn ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 55 .

ÔËÒË· Ku-sandulayn Coacción Zor kullanma Cöôõng baùch Odvjetnik na duÏnosti ¢ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ∞ÔÌÈ΋˜ ÇÔËı›·˜ Servizi legali gratuiti da parte di avvocati d’ufficio Eckeub jl fldjrfnjn yf ljk. or someone else.D DRINK AND DRIVE To drive under the influence of intoxicating liquor or of a drug.yjcn ìÒÎÛ„Ë ‰ÂÊÛÌÓ„Ó ‡‰‚Ó͇ڇ ÑÂÊÛÌË ‡‰‚ÓÍ‡Ú Adeegyada garyaqaanka shaqada ku jira Asistencia jurídica gratuita prestada por el abogado en turno de oficio Nöbetçi avukat hizmeti Dòch vuï luaät sö tröïc 56 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . A lawyer is present at court to represent and advise people (usually in criminal matters) free of charge in pleas of guilty and bail applications. ˘fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ‚›·˜ Coercizione Gjl ghbyelf èËÌÛʉÂÌË èËÌÛ‰‡. DUTY LAWYER SERVICES Usually provided by the Legal Aid Commission of Victoria. DURESS To compel a person to perform an act against their own will – either by physical assault on their person. VoÏnja pod uticajem alkohola Prinuda DeÏurni advokati VoÏnja pod utjecajem alkohola µ‰‹ÁËÛË ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ·ÏÎÔfiÏ/Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Guida in stato di ubriachezza Djpt¥t gjl dkbåfybt yf fkrj[jk ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ÔÓ‰ ‚ÎËflÌËÂÏ ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ÇÓÊø‡ ÔÓ‰ ÛÚˈ‡¿ÂÏ ‡ÎÍÓıÓ· Gaari wadid adoo cabsan Conducir bajo los efectos del alcohol Alkollü araç kullanmak Uoáng röôïu laùi xe Prisila áÍ·Ó·ÁηÛÌfi˜.

ÔÓÚÂË‚‡ø Bilaabida fal sharci/maxkamadeed si loo hello yeelashada kantaroolida guri/dhul Acción posesoria. ÛÚ‡¿‡ Xatooyo xoola dadweyne Desfalco. diligencias de lanzamiento/desahucio/desalojo Tahliye davası Thuû tuïc truïc xuaát Utaja.. sewerage pipes on land – easement prevents construction. malversación de fondos Zimmete geçirme Bieån thuû ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 57 . pronevjera ™ÊÂÙÂÚÈÛÌfi˜. ηٿ¯ÚËÛË Í¤Ó˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Appropriazione indebita Ghjytdthf èËÒ‚ÓÂÌË ËÎË ‡ÒÚ‡Ú‡ ˜ÛÊÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ èÓÌ‚Â‡. Eg. EMBEZZLEMENT When a worker receives property/money for their employer and converts it for their own use. izgon AÁˆÁ‹ ¤ÍˆÛ˘ Causa o procedura di esproprio/ sfratto Bcnthedf¥t jl bvjn àÒÍ Ó ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‚·‰ÂÌËfl ̉‚ËÊËÏÓÒÚ¸˛ àÒÚÂË‚‡øÂ. EJECTMENT PROCEEDINGS To commence court/legal action to gain control of property/land. E Pravo kori‰tenja Proces protjerivanja Pronevjera Pravo kori‰tenja tu∂eg posjeda ¢Ô˘Ï›· Servitù/Diritto d’uso Ghfdj yf rjhbcnt¥t neüf ptvåf ëÂ‚ËÚÛÚ. Ô‡‚Ó Ó„‡Ì˘ÂÌÌÓ„Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ˜ÛÊËÏ ÁÂÏÂθÌ˚Ï Û˜‡ÒÚÍÓÏ è‡‚Ó ÍÓ˯ÃÂø‡ Úۨ„ ÔÓÒ‰‡ Xuquuq dhul kale lagu leeyahay Servidumbre (de uso) Arsa üzerinde boß bırakılması gereken bölüm Quyeàn vaøo ñaát ngöôøi khaùc laøm chuû DeloÏacija.EASEMENT A right over land belonging to another. Usually starts by getting person/company out of property.

ty bvjn ÑÓ΄ӂÓ ӷflÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó. EQUITABLE CHARGES A security for a debt where the lender does not get the legal estate. Sastavljanje porote Ulazna dozvola DuÏniãka garancija Imenovanje porote ™˘ÁÎÚfiÙËÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓfiÚΈÓ. (Usually Migration Act). reads the name of the potential juror. Permission to enter into land. ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ̇ Ô‡‚ ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË ì„Ó‚Ó̇ Á‡ÎÓ„‡ Rahmad u dhiganta Afectación (de bienes) en garantía de pago Borç garantisi Theá chaáp coâng baèng baûo ñaûm nôï 58 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . ENTRY PERMIT Permission to enter into the country. ÔÚ›˙ˆ ÂÓfiÚÎÔ˘˜ Comporre una giuria Cjcnfdedf¥t gjhjnf ÇÍβ˜ÂÌË ‚ ÒÔËÒÍË ÔËÒflÊÌ˚ı Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ àÏÂÌÓ‚‡ø ÔÓÓÚ Hawlgelinta xeerbeegta Constitución del jurado Jüri heyetini seçme ißlemi Tuyeån choïn boài thaåm ñoaøn Ulazna dozvola `A‰ÂÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘ (Û ¯ÒÚ·) Permesso di entrata nel paese Jlj. and if not challenged by the accused or asked to stand aside by the Crown.htybt pf dktp ê‡Á¯ÂÌË ̇ ‚˙ÂÁ‰ ì·Á̇ ‰ÓÁ‚Ó· Ogolaanshaha wadan gelida Permiso de entrada Giriß izni Giaáy nhaäp caûnh Jamstvo za dug ¢›Î·È˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Privilegi o garanzie immobiliari Ufhfywbåf pf ljku pf rjå yt t pfkj.E EMPANELLING OF JURY The process of selecting a jury where the judge’s associate selects a card from a box containing names from the jury pool. the juror then takes his seat in the jury box.

ËÒ͇Á Caddayn Pruebas. ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· Testimonianza/prova/deposizione Ljrfp> cdtljxt¥t> ljrfpty vfnthbåfk ÑÓ͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó. E Jednakopravnost DeloÏacija Dokazi Praviãnost i nepristranost ™‡ÛÙËÌ· ‰Èη›Ô˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÂıÈÌÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Principio della Parità Ghfdbxyjcn> ytghbcnhfcyjcn è‡‚Ó ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚË è‡‚˘ÌÓÒÚ Ë ÌÂÔËÒÚ‡ÒÌÓÒÚ Xaq u sinaanta Derecho de equidad. ÔÓ͇Á‡ÌËÂ. Refers mainly to civil proceedings.EQUITY FAIRNESS A system of legal rules developed from about the Middle Ages in England to modify the harshness of the Common Law. lanzamiento Tahliye/çıkarma Ñuoåi nhaø Iskaz. dokazni materijal Afi‰ÂÈÍË. Admission of evidence is controlled by the laws of evidence and rules of court. desalojo. testimonio Delil/kanıt Baèng chöùng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 59 . EVICTION Action to have persons/company to leave rented premises. basado en la justicia natural Eßit/adil Söï coâng baèng theo luaät coâng baèng Protjerivanje s posjeda putem suda `E͈ÛË Sfratto Bcnthedf¥t rbhf∑bb Ç˚ÒÂÎÂÌË àÁ·‡ˆË‚‡ø Ka saarid Desahucio. ÛÎË͇ ÑÓ͇Á. It may be verbal or written and it may or may not be accepted by the court as proof. pruebas documentales. EVIDENCE Anything which is allowed by a court to be presented to it by one of the parties involved in the case before the court to prove a fact upon which their case relies. medios de prueba.

besplatno áÎ ¯¿ÚÈÙÔ˜ Senza obbligo/Per favore Jl . ·ÂÒÔ·ÚÌÓ Asxaan fal A título gratuito Zorunlu olmaksızın yapılan yardım Vì thieän yù Ex parte. ·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ ÅÂÁ Ô‡‚Ì ÔËÒËÎÂ. Usually in the form of a payment of money to remedy some act or omission which may have resulted in hardship had the payment not been made.E EVIDENCE IN CHIEF Initial evidence given by a witness before any cross-examination etc. jednostrano MÔÓÔÌÂÚÒ˜ Processo unilaterale/Processo In contumacia Dj jncecndj yf lheufnf cnhfyf é‰ÌÓÒÚÓÓÌÌËÈ. ‰‡ÌÌ˚ ‰Ó ÔÂÂÍÂÒÚÌÓ„Ó ‰ÓÔÓÒ‡ Ë Ú. „·‚ÌË Ò‚Â‰ÓÍ Caddaynta ugu horaysa Testimonio prestado durante el primer interrogatorio directo Tanı©ın ilk ifadesi Baèng chöùng chuû yeáu Ex gratia. EX GRATIA As a matter of favour. Á‡fl‚ÎÂÌË ҉·ÌÌÓ ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ì ËÌÚÂÂÒÛ ¿Â‰Ì ÒÚ‡ÌÂ. Prvi iskaz Ex gratia Ex Parte Iskaz svjedoka EͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· Testimonianza preliminare prima del controinterrogatorio Cdtljxt¥t ghtl lf gjxyt drhcntyj bcgbnedf¥t àÁ̇˜‡Î¸Ì˚ ÔÓ͇Á‡ÌËfl. An act done when there is no obligation.‰. ¿Â‰ÌÓÒÚ‡ÌÓ Cid dana ku leh En ausencia de la parte demandada. É·‚ÌË ‰Ó͇Á. in the absence of the other party) or may be made by an interested person who is not a party.e.kfujlfhyjcn ÅÂÒÔ·ÚÌÓ. EX PARTE Of the one part.. o a instancias de terceros Tek taraflı dava (di©erinin gıyabında) Ñôn phöông 60 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . An application made ex parte is made by one party only (i.

dodatno) Ex nuptial. Re: Examination (Questions) after cross examination of a witness by a party for whom they were called related to matters arising out of cross examination. unakrsno. EXAMINATION (IN CHIEF/CROSS/RE-) In chief: When a solicitor/barrister asks questions of a witness called to give evidence for their own client. AÓÙÂͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· (·fi ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ›‰ÈÎÔ˘) 3. ÂÎÙfi˜ Á¿ÌÔ˘ Extraconiugale Djy. E·ÓÂͤٷÛË Interrogatorio di un teste/Interrogatorio in contradditorio/Riesame del teste dopo il controinterrogatorio Bcgbnedf¥t> djdtlyj bcgbnedf¥t> drhcntyj bcgbnedf¥t> gjdnjhyj bcgbnedf¥t ÑÓÔÓÒ (҂ˉÂÚÂÎfl/ÔÂÂÍÂÒÚÌ˚È/ÔÓ‚ÚÓÌ˚È) àÒÔËÚË‚‡ø (҂‰Ó͇ Ó‰ ÒÚ‡Ì ÍÓ¿‡ ¿Â ÔÓÁ‚‡Î‡ ҂‰Ó͇/ Û̇ÍÒÌÓ ËÒÔËÚË‚‡øÂ/ ÔÓÌÓ‚Ó ËÒÔËÚË‚‡øÂ) Waxweydiinta iyo ka-kor-ka-wareega Interrogatorio directo/repreguntas. contrainterrogatorio/segundo interrogatorio directo Sorgulama Thaåm vaán (chuû yeáu/chaát vaán/thaåm vaán laïi) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 61 .hfxty ÇÌ ·‡Í‡ LJ̷‡˜ÌÓ Ka baxsan guurka Fuera del matrimonio. dodatno) áͤٷÛË 1. EͤٷÛË Ì¿ÚÙ˘Ú· 2. E Ex Nuptial Ispitivanje (prvo. Cross: When a solicitor/barrister asks questions of a witness called to give evidence for the other party. unakrsno. extramatrimonial Evlilik dıßı Ngoaïi hoân Ispitivanje (prvo. vanbraãno áÍÒÁ·ÌÔ.EX NUPTIAL Out of marriage.

kanıt Tang vaät Struãni svjedok-vje‰tak ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓÒ̈Ó. pieza de convicción Delil. a doctor. ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË àÁÛÁËχøÂ. ÂÈÛÙ‹ÚÈÔ Documento o oggetto esposto in giudizio Ljrfpty vfnthbåfk Ç¢ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó ÑÓ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î Soo bandhigid Documento u objeto presentados y admitidos como medio de prueba. surgeon. handwriting expert.E EXEMPTION Excluding. eg. EXPERT WITNESS A person called to give expert evidence during a court case.. ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜ Perito legale Dtinfr ë‚ˉÂÚÂθ-˝ÍÒÔÂÚ ÇÂ¯Ú‡Í Khabiirka maxkamadda Perito (llamado a emitir dictamen ante un tribunal) Bilirkißi tanık Nhaân chöùng chuyeân moân 62 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . θ„ÓÚ‡. ÓÒÎÓ·‡¨‡ø Laga saaray Exención Muafiyet/ayrı tutma Ñaëc mieãn Dokazni materijal πÂÎÌ‹ÚÈÔ. ··ÏÏ·Á‹ Esonero Bcrkexedf¥t àÒÍβ˜ÂÌËÂ. EXHIBIT A document or thing produced for the inspection of the court or shown to a witness. Izuzeçe Dokazni materijal Struãni svjedok Izuzetak áÍ·›ÚÂÛË.

ÂÍÒÚ‡‰ËˆË¿‡ Dib u celin Extradición Suçlunun iadesi Daãn ñoä ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 63 . State) and who has come into another jurisdiction (State) is surrendered by authorities from the second jurisdiction to authorities where the criminal offence occurred. ̇ۯ˂¯Â„Ó Á‡ÍÓÌ˚ ˝ÚÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ àÁۘ˂‡øÂ. concusión Haraç alma Toáng tieàn Izruãenje `EΉÔÛË (ÂÁÎÏËÌ·Ù›· ‹ ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û ¿ÏÏË ¶ÔÏÈÙ›·) Estradizione Ghtlfdf¥t yf ghtcnfgybr yf lheub yflkt.EXPIATION To make amends.yb jhufyb Ç˚‰‡˜‡ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓÏÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û Îˈ‡.. EXTRADITION Legal Process. where a person accused of a criminal offence in one jurisdiction (eg. EXTORTION Anyone who uses his/her position to take property/money which is not due from another. E Pokajanje Iznu∂ivanje Izruãenje Pokajanje i namirenje áÍÈϤˆÛË. Á‡„·ÊË‚‡ÌË (‚ËÌ˚) 䇿‡ø Wax ka bedelid Expiación Suçunu affettirme Söûa ñoåi Ucjena. ÂÍÈÏ·ÛÌfi˜ Espiazione Gjghfdrf àÒÍÛÔÎÂÌËÂ. iznu∂ivanje E΂ȷÛÙÈ΋ ·fiÛ·ÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Estorsione Bpyeledf¥t bvjn bkb gfhb Ç˚ÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚Ó àÁÌۨ˂‡ø Baad Extorsión.

ηٷÈÛÙÂ˘Ì·ÙÔ‰fi¯Ô˜ Fiduciario Ljdthtybr ÑÓ‚ÂÂÌÌÓ ÎËˆÓ èÓ‚ÂÂÌËÍ Waajibaadka qof ku leeyahay qofka kale Fiduciario Güvenilen kimse/vekil Ngöôøi thuï thaùc taøi saûn 64 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . solicitor. The introduction of the Crime (Classifications of Offences) At 1981 abolished these terms. the most serious offences such as murder. where the first person is bound to exercise rights and powers in good faith for the benefit of the other.F FELONY Traditionally. manslaughter. Te‰ko kriviãno djelo Punomoçnik Te‰ko kriviãno djelo ú·ÎÔ‡ÚÁËÌ· Crimine/Delitto/Reato grave Pkjcnjhcndj ì„ÓÎÓ‚ÌÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË (ÚflÊÍÓÂ) í¯ÍÓ Í˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ Dembi weyn oo khatara Delito grave. Although the term has been abolished by statute. lawyers are sometimes in the habit of referring to serious indictable offences as felonies. The most serious offences are now known as Serious Indictable Offences and the lesser offences are known as Indictable Offences and Summary Offences. rape and treason were called felonies. FIDUCIARY The relationship of one person to another. crimen A©ır suç Troïng toäi Povjerenik £ÂÌ·ÙÔʇϷη˜. A person who holds a position of trust – banker. etc. Less serious offences were called misdemeanours.

eg. F Otisci prstiju Forensiãki dokazi Sudska medicina Otisci prstiju ¢·ÎÙ˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Impronte digitali Jngtxfnjwb yf ghcnbnt éÚÔ˜‡ÚÍË Ô‡Î¸ˆÂ‚ éÚËÒ‡Í ÔÒÚË¿Û Fara-qaadis Huellas dactilares o digitales Parmak izi Daáu tay Dokazi sudske medicine AÔ‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ‰ÈηÓÈ΋˜ ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Prove di perizia legale Ljrfpyb vfnthbåfkb jl celcrf vtlbwbyf ëۉ·ÌÓ-ωˈËÌÒ͇fl ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡ ÑÓ͇ÁË ÒÛ‰Ò͠ωˈËÌ Aqoonta cilmiyeed oo lagu baro farta ama raadka Dictamen emitido por médico forense Adli tıp delilleri Baèng chöùng phaùp y Sudska medicina I·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Medicina legale Celcrf vtlbwbyf ëۉ·ÌÓ-ωˈËÌÒ͇fl ˝ÍÒÔÂÚËÁ‡ ëÛ‰Ò͇ ωˈË̇ Cilmiga daawada ee wax baarista Medicina forense Adli tıp Phaùp y ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 65 . fingerprints. FORENSIC EVIDENCE Expert evidence given based on applying medical knowledge to the purposes of law.. which are used as a means of identification. FORENSIC MEDICINE Science of applying medical knowledge to the purposes of law. identification of drugs.FINGERPRINTS Fingerprints are the characteristic patterns of a person’s fingers.

eg. FRAUD Any dishonest/deceptive conduct. Î˯‡‚‡ø Ô‡‚‡ Baylihin Pérdida legal del derecho de propiedad o de otro bien Hak kaybetme/el konulma Truaát quyeàn Prijevara i podvala A¿ÙË. Can be either civil (fraudulent misrepresentation) or criminal (obtain property by deception).. Ó·Ï‡Ì è‚‡‡ Khayaano Fraude.t¥t bvjn> ghfdj bkb ghbdtktubb rfrj pfrjycrf rfpyf äÓÌÙËÒ͇ˆËfl äÓÌÙËÒ͇ˆË¿‡. Oduzimanje prava Prevara Kockanje Konfiskacija. oduzimanje prava po kazni ú·Ù¿Û¯Â¯Ë Confisca di beni/Perdita del diritto di proprietà Ue. estafa Dolandırıcılık/hile Löôøng gaït Kockanje π˘¯ÂÚ¿ ·È¯Ó›‰È· Gioco d’azzardo Rjwrf¥t ÄÁ‡Ú̇fl Ë„‡ äӈ͇ø Ku khamaarida cayaar Práctica de juegos de azar Íans oyunları Côø baïc 66 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . property.F G FORFEITURE Legal process where a person loses a legal entitlement. ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿ¯ÚËÛË Frode/Inganno/Truffa Bpvfvf èÓ‰ÎÓ„. GAMING To play any game of chance.

hj jlytcedf¥t ÑÓÒÓ˜ÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË ÔÓ‰ Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó ıÓÓ¯Â„Ó Ôӂ‰ÂÌËfl ìÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡ø ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û Shuruud ah raacida wadada saxsan oo qofka lagu sii daayo Libertad provisional bajo caución juratoria ¥yi hal sözü/sözleßmesi Cam keát giöõ haïnh kieåm toát ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 67 . G Bjekstvo iz zatvora Zapljena Uslovno pu‰tanje na slobodu Bijeg iz zatvora ¢Ú·¤Ù¢ÛË Evasione <tucndj jl pfndjh bkb gjkbwbcrf √tkbåf èӷ„ ËÁ Á‡Íβ˜ÂÌËfl ÅÂʇø ËÁ Á‡Ú‚Ó‡ Xabsi ka baxsasho Fuga de la cárcel Firar Vöôït nguïc Sudski postupak o isplati duga treçoj osobi.GAOLBREAK Escape prison/police lock up with or without violence (criminal offence). GOOD BEHAVIOUR BOND In criminal cases. as a sentence. a ne kreditoru ¢ÈηÛÙÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·fiıÂÛË ¯Ú¤ˆÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÚ›ÙÔ˘ Mandato di pignoramento presso terzi Lfdf¥t ghfdj yf nhtnj kbwt pf yfgkfnf yf ljkujn ç‡ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌË͇ Û ÚÂÚ¸Â„Ó Îˈ‡ ëÛ‰Ò͇ Á‡·‡Ì‡ ̇ Ô·ÚÛ Qaadida dacwadda la xiriirta qof saddexaad Embargo de dinero o créditos en posesión de terceros Borçlunun üçüncü bir ßahıstaki malına haciz Gaùn nôï Uvjetno pu‰tanje na slobodu ¶ÚÔÛˆÈ΋ ˘fiÛ¯ÂÛË Î·Ï‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Obbligo di buona condotta Dtnedf¥t pf lj. a court can release an offender on the condition that they promise to be of good behaviour for a period of time. The person in whose hands the debt is attached is called “garnishee”. GARNISHMENT Proceedings for the attachment of debts in the hands of a third party.

Probability that all customers will continue to come to the business. como activos intangibles) Hava parası Thieän yù tín nhieäm Zatvorska komisija EÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·ÙËÁÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÌÈÎÚÔ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Tribunale carcerario Cel pf ghtrhijwb dj pfndjh ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ÒÛ‰ ̇˜‡Î¸ÒÚ‚‡ Ú˛¸Ï˚ á‡Ú‚ÓÒ͇ ÍÓÏËÒË¿‡ Maxkamadda Ka dhisan Xabsiga Junta de disciplina penitenciaria Cezaevi mahkemesi Toøa aùn taïi traïi giam Na temelju §fiÁÔÈ.G GOODWILL The benefit of advantage which a business had in connection with its customer..bpybc êÂÔÛÚ‡ˆËfl. dobar glas A¤Ú·˜ (Âȯ›ÚËÛ˘) Avviamento di un’azienda commerciale Euktljn b gjcnjtxrbnt rkbtynb yf tlty . clientela etc. Reputacija Zatvorski sud Na temelju Reputacija. Basato su Dhp jcyjdf yf ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ç‡ ÚÂÏÂΩÛ Lyadoo sal u ah Por motivos de. por razones de Gerekçeler/sebepler Caên cöù vaøo 68 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË êÂÔÛÚ‡ˆË¿‡ Sumcada (ganacsiga) Fondo de comercio (prestigio... GOVERNOR’S COURT An internal panel constituted to hear charges relating to minor offences committed whilst in prison.. GROUNDS OF On the basis of.

GUILTY A person who pleads guilty to a criminal offence indicates that they have committed the crime they are accused of. guarantor for a loan. avalista. pay bills. ÂÈ̤ÏÂÈ· Tutela Xedf¥t> pfinbnf éÔÂ͇ ëÚ‡‡ÚÂΩÒÚ‚Ó Masuul Tutela Vasilik Quyeàn giaùm hoä Kriv `EÓÔ¯Ô˜ Colpevole Dbyjdty ÇËÌÓ‚Ì˚È äË‚ Dembiile/Dembi Culpable Suçlu Nhaän toäi/Coù toäi ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 69 . the finding by a jury after an accused person’s trial that they committed the crime with which they are charged.GUARANTOR A person who promises to meet the debts of another if they default in payment.. eg. eg. Also. fiador Kefil Ngöôøi baûo ñaûm Skrbni‰tvo úˉÂÌÔÓ›·. medication. etc. G Garant Starateljstvo Kriv Jamac áÁÁ˘ËÙ‹˜ Garante :bhfyn èÓÛ˜ËÚÂθ ɇ‡ÌÚ.. GUARDIANSHIP The appointment of a person who stands in the place of another person who is unable to make decisions. illness. legal actions because of disability. ¿Âχˆ Ballanqaade Garante.

It is the only court competent to resolve constitutional issues. As a general rule. ʋ̘. It has original jurisdiction to try certain cases under Commonwealth statutes and appellate jurisdiction to hear appeals from State Supreme Courts. ¤ÌÌÂÛË Ì·ÚÙ˘Ú›· Dichiarazione o testimonianza basata su sentito dire Ukfcjdb> jp. ÒÓ‰Âʇ˘Â„ÓÒfl ÔÓ‰ ÒÚ‡ÊÂÈ Svjedoãenje po ãuvenju. A court document (a prerogative writ) directed to a person who holds someone in custody commanding him to produce that person before a court.) HIGH COURT The High Court of Australia is the highest Australian Court in the court hierarchy. „·ÒËÌ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓÒÚ Î˯‡‚‡ø‡ ÒÎÓ·Ó‰Â) Keenida qofka Recurso de “Habeas Corpus” Suçluyu mahkemeye getirme emri Leänh giaûi ngöôøi bò giam ra toøa Ku-tiri-ku-teen Testimonio indirecto. Habeas Corpus Glasine Vi‰i sud Habeas corpus.jhedf¥t èÓ͇Á‡ÌËfl Ò ˜ÛÊËı ÒÎÓ‚ Vrhovni sud Australije πÔ AÓÒÙ·ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ A˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Alta corte Dh[jdty cel !yf atlthfkyj ybdj@ ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ ÇıÓ‚ÌË ÒÛ‰ Maxkamadda Sarre ee Qaranka Alto Tribunal de Justicia de la Nación Yüksek mahkeme Toøa aùn toái cao ç‡ÎÓ„ Á‡ ÔË‚Ó¨Âø ÒÛ‰Û (ÍÓ¿Ë ¯‡‚‡ èÂÔ˘‡Ì ‰Ó͇Á. a court will not allow a hearsay statement to be used as proof of fact. «de oídas» Baßkalarından duyulan bilgi Chöùng cöù thuaät laïi 70 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . glasine ¢È·‰fiÛÂȘ. nalog za privo∂enje sudu EÓÙÔÏ‹ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ingiunzione per la presentazione di un detenuto in tribunale Yfkju pf ghbdtledf¥t yf cel ëۉ·Ì˚È ÔË͇Á Ó ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ‚ ÒÛ‰ Îˈ‡. (“Hearsay evidence is not admissible”.H HABEAS CORPUS “To have the body”. HEARSAY A statement of fact made by one person to another and repeated by that other person in an attempt to prove that fact.

etc. H Bjeg s mjesta udesa Ubistvo Neprijateljski raspoloÏen svjedok Pobjeçi s mjesta nesreçe AÙ‡¯ËÌ· Ì ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Î·È ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ı‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÛÎËÓ‹˜ ÙÚÔ¯·›Ô˘ Omissione di assistenza in un caso di incidente stradale Extcybr dj celbh rjå ghbxbyedf intnf b gj. ‰‡˛˘ËÈ ÔÓ͇Á‡ÌËfl ‚ ÔÓθÁÛ ÔÓÚË‚ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ çÂÔË¿‡ÚÂΩÒÍË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ò‚Â‰ÓÍ Markhaati cadaawe Testigo desfavorable a la parte que ofrece su testimonio como prueba Taraflı tanık Nhaân chöùng baát lôïi ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 71 . ÔÓÒΠÍÓÚÓÓ„Ó ‚ËÌÓ‚Ì˚È ÒÍ˚‚‡ÂÚÒfl Ò ÏÂÒÚ‡ ‡‚‡ËË èÓ·ÂÃË Ò‡ ÏÂÒÚ‡ Ò‡Ó·‡Ã‡¿Ì ÌÂÒÂàKu-dhifo-oo-ka-dhaqaaq Accidente vial con fuga del conductor responsable Çarpıp kaçmak Ñuïng vaø boû chaïy Ubojstvo. infanticide are all a category of homicide.ty cdtljr ë‚ˉÂÚÂθ. be cross-examined by the Counsel calling them.tuyedf jl vtcnjnj yf yfcnfyjn ÑÓÓÊÌÓ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËÂ. murder. with the leave of the court.HIT AND RUN Motor vehicle accident – usually where a person is injured or killed and the driver of the car does not stop to render assistance or give name/ address. umorstvo AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· Omicidio E.bcndj ì·ËÈÒÚ‚Ó ì·ËÒÚ‚Ó Dad dilid Homicidio Cinayet Gieát ngöôøi Neprijateljski raspoloÏen svjedok E¯ıÚÈο ‰È·Î›ÌÂÓÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Teste avverso Ytghbåfntkcrb hfcgjkj. Manslaughter. HOSTILE WITNESS A witness whose mind discloses a bias adverse to the party examining them. HOMICIDE Killing of a person by another. and who may.

PARADES The conduct of a formal identification parade. ‰‡‚‡Âχfl ‚ Ó·ÏÂÌ Ì‡ ‰‡˜Û ÔÓ͇Á‡ÌËÈ àÏÛÌËÚÂÚ ÔÓÚË‚ Í˂˘ÌÓ„ „ÓøÂø‡ Aan la ciqaabi karin Inmunidad procesal Yargılanmaktan muaf tutma Mieãn truy toá 72 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .D. Smotra za identifikaciju Imunitet od kriviãnog gonjenja Smotra radi utvr∂ivanja identiteta osumnjiãenih osoba “¶·Ú¤Ï·ÛË” ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ˘fiÙÔ˘ Sfilate d’identificazione Cvjnhf pf ghtgjpyfdf¥t yf cjvybntkyj kbwt èÓˆÂÒÒ ‡ÒÔÓÁ̇‚‡ÌËfl ëÏÓÚ‡ ‡‰Ë ÛÚ‚¨Ë‚‡ø‡ ˉÂÌÚËÚÂÚ‡ ÓÒÛÏø˘ÂÌËı ÓÒÓ·‡ Carwo Samaynta bandhig aqoonsi oo rasmi ah Rueda de reconocimiento. rueda de identificación Sanık teßhis sırası Xeáp haøng nhaän dieän Imunitet od optuÏbe za kriviãno djelo A·ÏÏ·Á‹ ·fi ‰›ˆÍË (ÙÔ ·Î·Ù·‰›ˆÎÙÔÓ) Immunità da azione penale Pfinbnf jl rhbdbxyj ujyt¥t ì„ÓÎӂ̇fl ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚ¸.I I. IMMUNITY FROM PROSECUTION Usually an agreement by the Crown not to prosecute a person for a criminal offence in return for giving evidence.

navoditi. Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌË ä‡ÊøË‚Ó ‰ÂÎÓ Dembi weyn oo xaakim iyo xeer beeg u baahan Delito grave o muy grave A©ır suç Troïng toäi ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 73 . ÂÓÔ¯ÔÔÈËÙÈÎfi˜ Incriminare/Incolpare Djdktredf¥t dj pkjcnjhcndj ì΢‡˛˘ËÈ éÍË‚ΩÛ¿ÛÃË Dembi u saarid Incriminatorio. INDICTABLE OFFENCE A serious crime which is triable before a judge and jury. suponer. implicirati áÈο˙ˆ ÂÎ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. entrañar.IMPLICATE The inference from acts done or facts ascertained of the existence or state of things which may or may not exist in fact. I Implicirati Inkriminirajuçi TeÏe kriviãno djelo Uplesti. optuÏiti áÓÔ¯ÔÔÈÒ. inculpatorio Suç yüklemek Quy toäi Te‰ko kriviãno djelo ¶ÏË̤ÏÏËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÂÌÊ› Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÓfiÚÎˆÓ Reato processabile Rhbdbxyj ltkj> ghtrhijr> ghtcnfg ì„ÓÎÓ‚ÌÓ ‰ÂÎÓ. ‚Ó‚ÎÂ͇ڸ ìϯ‡ÚË La xiriirin dahsoon Implicar. but may be presumed by law to exist. INCRIMINATING To involve oneself or another in responsibility for a criminal offence. conllevar ¥ma etmek Laøm lieân luïy Okriviti. ÂÓÔ¯ÔÔÈÒ ‹ ·Ô‰›‰ˆ Û˘ÓÂÓÔ¯‹ Presumere Dvtiedf èÓ‰‡ÁÛÏ‚‡Ú¸.

INFORMANT The person who lays a criminal charge requiring court action. infracción.I INDICTMENT A document listing the charges in criminal proceedings which becomes a record of the court. INFRINGEMENT Interference with or violation of the right of another. OptuÏnica Informator Prekr‰aj OptuÏba ú·Ù·ÁÁÂÏÙ‹ÚÈÔ (¤ÁÁÚ·ÊÔ). ÔÓ‚‰‡ Xadgudub Faragelinta ama ku xad-gudubka xuquuqda kuwa kale Violación. ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Accusa/Documento che contiene l’atto di accusa J. ÌÂÒӷβ‰ÂÌË ä¯ÂøÂ.dbybntkty frn é·‚ËÌËÚÂθÌ˚È ‡ÍÚ éÔÚÛÊÌˈ‡ Dacwada la qadimay Acta de acusación Savcılık iddianamesi Caùo traïng TuÏitelj A˘Ùfi˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Chi denuncia il reato/Querelante Ne. conculcación ¥hlal/bozmak Vi phaïm 74 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .bntk é҂‰ÓÏËÚÂθ ÑÓÛ¯ÌËÍ Qofka booliiska wax u soo sheega Persona que formula denuncia o acusación Sanı©ı mahkemeye sevk eden polis memuru Ngöôøi caùo toá Prekr‰aj ¶·Ú¿‚·ÛË Infrazione/Violazione Ghtrhijr ç‡Û¯ÂÌËÂ.

or a number of them. The inquisitorial system is contrasted to the Common Law system in which the court plays a much more passive role and the development and presentation of the case is left mainly to the parties involved in it. I Sudski nalog Inkvizitorski sistem (proces) Sudska odredba. called a code. The system operates in such countries as France and Germany. where all or most of the law is contained in a written document.INJUNCTION A court order which either directs someone to do something or refrain from doing a particular thing.ty cbcntv ëΉÒÚ‚ÂÌ̇fl ÒËÒÚÂχ àÒÚ‡ÊÌË ÒÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Nadaam qaadigu raadiyo xaqiiqada Sistema procesal inquisitivo Sorgulamayı hakimin yaptı©ı hukuk sistemi Heä thoáng thaåm tra (thuû tuïc) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 75 . An injunction may be interim (operative until further order) or perpetual. zabrana EÓÙÔÏ‹ Ï‹„˘ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ingiunzione/Ordine Celcrb yfkju ëۉ·Ì˚È Á‡ÔÂÚ ëÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„. interdicto Mahkeme emri AÙn leänh caám IstraÏni sudski postupak AÓ·ÎÚÈÙÈÎfi NÔÌÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· Sistema inquisitorio Bcnhf. Á‡·‡Ì‡ Amar qaadi oo diidmo ama ogolaansho Mandato judicial. INQUISITORIAL SYSTEM (PROCESS) A legal system based on the court taking an active and positive role in the conduct of the case to be presented to it. or already before it. including the obtaining of evidence. by questioning by the judge.

INSOLVENT Unable to pay debts in full. Sudska istraga Insolventan Nalog o otplati na rate Mrtvozorniãka istraga I·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Inchiesta Bcnhfuf ê‡ÒÒΉӂ‡ÌË ëÛ‰ÒÍÓ-ωˈËÌÒ͇ ËÒÚ‡„‡ Baaritaanka dhimashada Investigación judicial para conocer las causas de una muerte Ölum olayı sorußturması Thaåm tra Insolventan. Ô·ÚÂÊÌÓ ÌÂÒÔÓÒÓ·‡Ì Kicid Insolvente Borçlarını ödeyemez hale gelme Vôõ nôï Odredba o otplati u ratama EÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÂÍfiÊÏËÛË ¯Ú¤Ô˘˜ Ì ‰fiÛÂȘ Ordine di pagamento rateale Yfhtl.f pf jngkf√f¥t ê‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ Ó ‚˚Ô·Ú ‚ ‡ÒÒÓ˜ÍÛ é‰‰·‡ Ó ÓÚÔ·ÚË Û ‡Ú‡Ï‡ Amarka si yaryar u bixinta lacagta Auto ordenando el pago a plazos de una deuda Taksitle ödeme emri Leänh traû goùp 76 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .I INQUEST An inquiry held by a coroner into the death of a person to determine the cause of death. an instalment order is an order to repay an amount of money at intervals until the total amount is paid. pao pod steãaj AÊÂÚ¤ÁÁ˘Ô˜. ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔ˜ Insolvente Ljk.ybr çÂÔ·ÚÂÊÂÒÔÓÒÓ·Ì˚È çÂÒÓ΂ÂÌÚ‡Ì. INSTALMENT ORDER In civil proceedings. In criminal proceedings a fine/restitution can be paid off at intervals and at a particular rate.

INTERLOCUTORY ORDER An interlocutory order leaves something further to be done by parties to determine the final outcome. ÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ordine cautelare temporaneo Ghbdhtvtyf jlkerf ljltrf cnhfyrbnt lf pfdhifn ljgjkybntkyb hf. ‚˚ÌÂÒÂÌÌÓ ‚ ıӉ ÒÛ‰‡ èË‚ÂÏÂÌË ÒÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„ Amarka Doorka Dhinacyada Auto interlocutorio Ara karar AÙn leänh sô boä ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 77 . I Privremeni nalog Nepotpuni nalog Privremeni sudski nalog ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ‹ ÂÓÙÔÏ‹ Ordine cautelare provvisorio Ghbdhtvtyf celcrf yfhtl.f ÇÂÏÂÌÌ˚È ÔË͇Á èË‚ÂÏÂÌË ÒÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„ Amar ku meel gaara Orden cautelar Geçici mahkeme kararı AÙn leänh taïm thôøi Privremeni sudski nalog ¶ÚÔ‰ÈηÛÙÈÎfi ‚Ô‡ÏÂ˘Ì·.INTERIM ORDER A temporary order by the court pending further argument in court at a later date.jnb ÇÂÏÂÌÌÓ ‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ.

Interrogatorio per oltraggio alla corte Ajhvfkyj bcgbnedf¥t 1. áÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰›ÓÂÙ ¤ÓÔÚÎÔ˜ ·¿ÓÙËÛË 2. nulo Geçersiz Khoâng coù giaù trò 78 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . contempt of court. Suáallaha qofka quursaday maxkamada Interrogatorio por escrito Yazılı sorular Baûng caâu hoûi (vuï kieän daân söï) Zastra‰ivanje áÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ Intimidazione Pfgkfiedf¥t> pfrfyedf¥t á‡ÔÛ„Ë‚‡ÌË á‡ÒÚ‡¯Ë‚‡ø Caga-juglayn Intimidación Korkutma Huø doïa NevaÏeçi `A΢ÚÔ˜ Nullo/Non valido Ytdf. Ispitivanje Zastra‰ivanje NevaÏeçi Pismeni upiti 1.txrb ç‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂθÌ˚È ç‚‡ÊÂÃË Dhacay/aan qiima lahayn Inválido. 2. Pismena pitanja 2.Interrogatorio per iscritto 2.I INTERROGATORIES 1. Questions administered to a person suspected of. or charged with. Su’aallaha qaybaha 2. ÇÓÔÓÒ˚. AÓ·ÎÚÈÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· 1. ÇÓÔÓÒ˚ ‚ ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ ÙÓÏ 2. INTIMIDATION Can be the use of violence or threats to a person to compel them to do or not to do something. Á‡‰‡‚‡ÂÏ˚ ÎËˆÛ ‚˚‡Ê‡˛˘ÂÏÛ ÌÂÛ‚‡ÊÂÌËÂ Í ÒÛ‰Û èËÒÏÂÌÓ ËÒÔËÚË‚‡ø Su’aallo 1. INVALID Not valid. 1. Questions in writing administered between parties in a civil action on points material to the action.

pesquisa Sorußturma Ñieàu tra Nepomirljive razlike MË Û˘Ì‚È‚¿ÛÈ̘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ (OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ¢›Î·ÈÔ) Incompatibilità di carattere Ytgjvbhkbdb hfpkbrb vtüe cjghe. ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·Ó·ÎÚ›ÛÂˆÓ Indagine Bcnhfuf ê‡ÒÒΉӂ‡ÌË àÒÚ‡„‡ Baaritaan Investigación. IRRECONCILABLE DIFFERENCES (FAMILY LAW) Where circumstances between husband and wife have broken down so completely that there is no prospect of getting back together. I Istraga Nepomirljive razlike Istraga. indagación.INVESTIGATION Inquiry. ispitivanje `EÚ¢ӷ.ybwbnt !ctvtåyj ghfdj@ çÂÔËÏËËÏ˚ ‡ÒıÓʉÂÌËfl (ëÂÏÂÈÌÓ Ô‡‚Ó) çÂÔÂÏÓÒÚË‚Â ‡ÁÎËÍ Kala-duwanaansho aan laga heshiin karin Diferencias irreconciliables Uzlaßtırılması mümkün olmayan geçimsizlik (aile hukuku) Khaùc bieät khoâng theå hoøa giaûi (Luaät Gia ñình) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 79 . to search into or examine into the particulars of a crime.

é·‡ÁÎÓÊÂø 1. 2. èÂÒÛ‰‡ 2.hfpkj.dbytnfnf cnhfyf á‡Ó˜ÌÓ ¯ÂÌË ÒÛ‰‡ èÂÒÛ‰‡ Á·Ó„ ËÁÓÒÚ‡Ì͇ Xukunka qofka maqan Sentencia en rebeldía Gıyabında verilen mahkeme kararı Phaùn quyeát töï nhieân 80 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .tybt ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡ 1. sudska odluka 2.. ObrazloÏenje Presuda bez odbrane Sudac ¢ÈηÛÙ‹˜ Giudice Celbåf ëÛ‰¸fl ëۉ˿‡ Xaakim Juez Hakim/yargıç Quan toøa 1. particularly the laws of evidence. A judge must be impartial. The reasons (which may or may not be in writing) given by a court for reaching its decision. However.) Mahkeme Kararı/hüküm Phaùn quyeát Presuda u odsutnosti tuÏenog AfiÊ·ÛË ÂÚ‹ÌËÓ. etc. resolución. ÂÚËÌÔ‰ÈΛ· Sentenza in contumacia Ghtcelf dj jncecndj yf j. Go’aanka maxkamadda 2. Sentencia. that there was a contract between A and B.J JUDGE The person who presides during a court case in all courts except the Magistrates’ and Children’s Court. fallo. ObrazloÏenje presude 1. decisión judicial 2. sababahay goáanka ku bixisay 1. in every case. Motivación de la sentencia (fallo. The judge has a number of functions. JUDGMENT IN DEFAULT Where the plaintiff is able to enter judgment in the absence of a defence (to a specially endorsed writ). The actual decision or decisions of a court. he/she must ensure that the case is conducted according to the law. Presuda 2. úÚ›ÛË ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Giudizio/Sentenza Ghtcelf> celcrj htitybt j. Sudija 1. JUDGMENT 1. eg. AfiÊ·ÛË ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ 2. depending upon the nature of the court case. All judges are lawyers. Presuda.

fuero Yargılama yetkisi Quyeàn löïc tö phaùp Pravna znanost NÔÌÔÏÔÁ›· Giurisprudenza Ghfdj> ghfdyb yferb ûËÒÔÛ‰Â̈Ëfl. JURY A body of people selected from the community to listen to the evidence in a court case and decide which of the facts in the case have been proved by the evidence and give a verdict on those facts. jurisdikcija AÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ‹ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Giurisdizione Celcrf yflkt. J Jurisdikcija Nauka o pravu Porota NadleÏnost. aragtida sharciga Ciencia jurídica. ¿ÛËÒ‰Ë͈˿‡ Awooda maxkamadda Jurisdicción. competencia.yjcn ûËÒ‰Ë͈Ëfl. Ô‡‚ӂ‰ÂÌË è‡‚̇ ̇Û͇ Daraasada sharciga.JURISDICTION The authority of a court to decide matters brought before it. teoría del derecho. filosofía del derecho Hukuk Phaùp luaät hoïc Porota ™ÒÌ· ÂÓfiÚΈÓ. ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ Giuria Gjhjnf èËÒflÊÌ˚ Á‡Ò‰‡ÚÂÎË èÓÓÚ‡ Xeerbeeg Jurado Jüri Boài thaåm ñoaøn ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 81 . theory of Law. JURISPRUDENCE The study of Law. ÔÓ‰ÒÛ‰ÌÓÒÚ¸ ëÛ‰Ò͇ ̇‰ÎÂÊÌÓÒÚ.

12 of whom are selected to hear evidence of a particular case in criminal proceedings (usually 6 in civil proceedings). JUSTIFICATION The plea in defence of an action which admits the allegations of the plaintiff but pleads that they were justifiable or lawful. He/she can no longer issue any warrant. JUSTICE OF THE PEACE A Justice of the Peace is appointed in an honorary capacity.90. Porotnici Mirovni sudija Opravdanost Porotnici OÌ¿‰· ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÓÔÚÎÔÈ Gruppo dei giurati Uhegf keüt jl rjb ct bp. ‚˚·‡ÌÌ˚ı ‰Îfl ÔÓÒÎۯ˂‡ÌËfl ‰Â· èÓÓÚÌËˆË Xeerbeegta guud Grupo de personas del que se seleccionarán los miembros del jurado Jüri heyeti adayları Nhoùm boài thaåm vieân Mirovni sudac `AÙÔÌÔ Ô˘ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Giudice di pace Kbwt jdkfcntyj lf gjcdtljxedf jhbubyfkyjcn yf ljrevtynb b bpåfdb åËÓ‚ÓÈ ÒÛ‰¸fl åËÓ‚ÌË Òۉ˿‡ Ansixiyaha qoraal mucayina Juez de paz Fahri noter Coâng chöùng vieân Opravdanost ¢ÈηÈÔÏÔÁ›·. since 1.J JURY POOL A number of people selected at random from the community. to witness documents.9.bhf gjhjnf óËÒÎÓ ÔËÒflÊÌ˚ı Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ. ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· Giustificazione Jghfdledf¥t éÔ‡‚‰˚‚‡˛˘Â ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚Ó éÔ‡‚‰‡ø Sababaynta dhacdada Justificación Haklı gerekçe/mazaret Bieän minh 82 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Has power.

letrado Avukat Luaät sö ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 83 . ‡‰‚ÓÍ‡Ú Garyaqaan Abogado. derecho sucesorio Gayrimenkulun ölüm halinde baßkasına geçmesi Luaät thöøa keá Diplomirani pravnik ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Avvocato Fldjrfn ĉ‚Ó͇Ú. K L Kleptomanija Zakon nasljedstva Pravnik Kleptomanija úÏÂÙÔÌ·Ó›· Cleptomania <jktcn .yfujy pf rhflt¥t äÎÂÔÚÓχÌËfl äÎÂÔÚÓχÌË¿‡ Tuuga-balwadeed Cleptomanía Çalma hastalı©ı Taät aên caép vaët Zakon o naslje∂ivanju úÏËÚÔÓÔÌÈÎfi˜ NfiÌÔ˜ Diritto di successione Yfcktledf¥t gj cvhn yf lheuj kbwt ç‡ÒΉÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô‡‚Ó ç‡ÒΉÌÓ Ô‡‚Ó Dhaxlid Marka hantida loo gudbiyo qof kale geeri darteed Derecho de sucesiones. ˛ËÒÚ è‡‚ÌËÍ. LAWYER A person who has graduated from a university having studied law. LAW OF SUCCESSION Where the property passes upon death to another person.KLEPTOMANIA The obsession to steal. Before a lawyer may act for or advise clients (“practice”). he/she must be admitted to practice as a barrister and solicitor by the Supreme Court.

yfdtledf¥t rjy jlujdjhjn 燂Ӊfl˘ËÈ ‚ÓÔÓÒ ëÛ„ÂÒÚË‚ÌÓ ÔËÚ‡ø Su’aal jihaysan Pregunta capciosa o sugestiva Tanı©ı yönlendiren soru Caâu hoûi gôïi yù Sudski postupak ¢ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. The proceedings begin when the party seeking to enforce the law has the necessary documents issued by the relevant court and end when a judgment (including an appeal) is given by the appropriate court. ·ÁˆÁ‹. LEADING QUESTION A question which directly or indirectly suggests to a witness the answer they are to give. Generally. ‰›ˆÍË Azione o procedimento legale Pfrjycrf> celcrf gjcnfgrf ëۉ·Ì˚ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡ ëÛ‰ÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Dacwad sharciyeed Procedimiento judicial Dava açmak Vuï kieän tuïng 84 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Navodeçi dokazi Sugestivno pitanje Pravni postupak Iskazni materijal koji prethodi saslu‰anju ¶ÚˆÙ·Ú¯Èο ÛÙÔȯ›· ‹ ÂӉ›ÍÂȘ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Î¿Ô˘ Indizi Ljrfpb jl djdtlyj cjckeiedf¥t è‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ӷÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ àÒ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î ÍÓ¿Ë ÔÂÚıÓ‰Ë Ò‡ÒÎÛ¯‡øÛ Raad-raac tuhun Pruebas recabadas con anterioridad al primer interrogatorio policial del sospechoso Sorgu öncesi deliller Baèng chöùng daãn daét Pitanje koje navodi na odgovor koji treba dati ¶·Ú·ÂÈÛÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Domanda che direttamente o indirettamente suggerisce la risposta Ghfif¥t . LEGAL PROCEEDINGS The actions taken to have a court enforce the law or a right protected by the law. but not in examination-in-chief. leading questions are allowed in cross-examination.L LEAD-UP EVIDENCE Relating to events prior to the interview of the suspect.

clemencia Merhamet (ceza hukuku) Khoan hoàng (toäi phaïm) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 85 . clement. LENIENCY (CRIME) Mild. The system includes the courts and the people who work in them and the bodies that train and regulate them – anything or anybody who has a say in the development of our laws and their application to the community. merciful usually relating to request to Judge re treatment of a person who has been found guilty of a crime. Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó Sharci la ansixiyey Legislación Yasalar Ñaïo luaät Blagost u presudi áÈ›ÎÈ· Clemenza <kfujcn ëÌËÒıÓ‰ËÚÂθÌÓÒÚ¸ (Í ÔÓ‰ÒÛ‰ËÏÓÏÛ) Å·„ÓÒÚ Û ÔÂÒÛ‰Ë Fududaynta ciqaabta Indulgencia. LEGISLATION Laws. lenidad. ÒËÒÚÂχ Ô‡‚‡ è‡‚ÌË ÒËÒÚÂÏ Nadaam sharciyeed Sistema jurídico Hukuk sistemi Heä thoáng phaùp luaät Zakonodavstvo NÔÌÔıÂÛ›· Legislazione Pfrjyjlfdcndj á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÌ˚È ‡ÍÚ.LEGAL SYSTEM The machinery of the law that makes the law operate and apply. L Pravni sistem Zakonodavstvo Blagost Pravni sistem NÔÌÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· Ordinamento giudiziario Ghfdty cbcntv á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚Ó. being Acts which have been passed (or made) by Parliament.

eg. according to whether it is enforced by the civil or criminal court. xaq Libertad..jlf ë‚Ó·Ó‰‡ ëÎÓ·Ó‰‡ Xoriyad. Odgovornost Kleveta Sloboda Odgovornost NÔÌÈ΋ ¢ı‡ÓË Responsabilità legale Pfrjycrf jlujdjhyjcn> j.dhcrf éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ 鉄ӂÓÌÓÒÚ. LIBERTY A right or freedom. It may be civil or criminal. LIBEL The publication of defamatory material in permanent form. facultad Özgürlük Quyeàn töï do 86 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . ÌÓ‚˜‡Ì‡ Ó·‡‚ÂÁ‡ Masuuliyad sharciyeed Responsabilidad (civil o penal) Sorumluluk Traùch nhieäm phaùp lyù Pismena javna kleveta §È‚ÂÏÏÔÁÚ¿ÊËÌ·. Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË Diffamazione Åfdyf rktdtnf ä΂ÂÚ‡ èËÒÏÂ̇ ¿‡‚̇ Í΂ÂÚ‡ Meel ka dhac Difamación por cualquier medio de comunicación visual o publicación permanente Yazılı iftira Phæ baùng Sloboda áÏ¢ıÂÚ›· Libertà Ckj. committing a crime. usually in writing.L LIABILITY Legal responsibility. for breaking a contract.

LITIGATION A civil proceeding. LIFE SENTENCE Restraint of a person’s liberty for life. ÒÛ‰ÒÍË ÔÓˆÂÒ Qaadida dacwad madani ah Litigio.LIEN The right to hold property of another as security for the performance of an obligation.bdjnyf rfpyf cj pfndjh èÓÊËÁÌÂÌÌÓ Á‡Íβ˜ÂÌË ä‡Á̇ ‰ÓÊË‚ÓÚÌÓ„ Á‡Ú‚Ó‡ Xabsi daa’in Cadena perpetua Müebbet hapis AÙn chung thaân Sudski spor. L Retenciono pravo DoÏivotna kazna Parnica Pravo zapljene áÌÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ‰Èη›ˆÌ· Â›Û¯ÂÛ˘ Diritto di ritenzione di proprietà Pfkju è‡‚Ó Ì‡ÎÓÊÂÌËfl ‡ÂÒÚ‡ ̇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌË͇ è‡‚Ó Á‡ÔÎÂÌÂ. pleito Dava (Íahıslar arası hukuk) Daân söï toá tuïng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 87 . parnica ¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. Á‡ÎÓÊÌÓ Ô‡‚Ó Haynta hanti cid kale si loo fuliyo waajibaad Derecho de retención Emanet Giöõ taøi saûn laïi ñeå gaây aùp löïc Osuda na doÏivotni zatvor IÛfi‚È· οıÂÈÚÍË Ergastolo Lj. ‰›ÎË Vertenza giudiziaria/Causa Celcrb cgjh> gfhybwf ëۉ·Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ è‡Ìˈ‡.

Locus Standi ObrazloÏenje postupaka Jednokratna isplata Locus standi ¢Èη›ˆÌ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂÓÒÈÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Diritto di deporre in giudizio Ghfdj yf celcrj cjckeiedf¥t è‡‚Ó ·˚Ú¸ ‚˚ÒÎÛ¯‡ÌÌ˚Ï ‚ Òۉ è‡‚Ó Îˈ‡ ‰‡ ·Û‰Â Ò‡ÒÎÛ¯‡ÌÓ Xaqa dhegaysiga Derecho de audiencia Mahkemede savunma hakkı Quyeàn ñöôïc xeùt xöû tröôùc toøa Popis tuÏbenih zahtjeva ¢ÈÂΉ‹ÎËÛË ‹ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜. pago a tanto alzado Toplu para ödemesi Traû goäp 88 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . LOG OF CLAIMS The assertion of a course of action. LUMP SUM PAYMENT Payment of monies into court (usually) to settle a civil claim. ÙÚfiÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Lista dei procedimenti in corso <fhf¥t lf ct ghtptvfn gjcnfgrb ëÔËÒÓÍ Ú·ӂ‡ÌËÈ èÓÔËÒ ÚÛÊ·ÂÌËı Á‡ıÚ‚‡ Xaqiiqada sida dacwadu u socoto Pliego de demandas Mahkemede taleplerin listesi Danh saùch nhöõng ñieàu ñoøi hoûi Jednokratna isplata ukupnog iznosa ¶ÏËڈ̋ ÂÊ¿·Í Pagamento in soluzione unica Tlyjrhfnyf bcgkfnf yf gfhb Ö‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌ̇fl ‚˚Ô·ڇ ∑‰ÌÓÍ‡Ú̇ ËÒÔ·ڇ Duuduub u bixinta Pago único o global.L LOCUS STANDI The right to be heard in a court.

Qaali Juez de distrito (de primera instancia e instrucción) Yerel mahkeme hakimi/yargıç Thaåm phaùn Opçinski sud. Summary offences. ÒÛ‰ Á‡ ÔÂÍ¯‡¿Â Maxkamada qaadigu joogo Juzgado de distrito (de primera instancia e instrucción) Yerel mahkeme Toøa sô caáp ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 89 . EÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô Tribunale di primo grado Jginbycrb cel pf ghtrhijwb 凄ËÒÚ‡ÚÒÍËÈ ÒÛ‰ éÒÌÓ‚ÌË ÒÛ‰. Committal hearings. M Sudija za prekr‰aje Sud za prekr‰aje Sudac za prekr‰aje. sudac opçinskog suda ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰›Î˘.000. 2.MAGISTRATE A person appointed to hear a case in the Magistrates’ Court.000. sud za prekr‰aje ú·ÙÒÙÂÚÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ.000. ‰ÈηÛÙ‹˜ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Magistrato Celbåf pf ghtrhijwb åËÓ‚ÓÈ ÒÛ‰¸fl. injuries resulting from a motor vehicle accident up to $5. MAGISTRATES’ COURT The lowest court in the court hierarch exercising criminal and civil jurisdiction. where relief sought does not exceed eg.000. 3.. χ„ËÒÚ‡Ú ëۉ˿‡ Á‡ ÔÂÍ¯‡¿Â. maintenance and custody disputes. does not exceed $25. contract disputes up to $5. The Court also hears and determines minor civil actions. A magistrate has similar responsibilities to a judge. Indictable offences triable summarily where the value of property stolen etc. Òۉ˿‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡ Qaadi. damage to motor vehicles up to $10. ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛÔ. The Court hears three types of criminal cases: 1.

mala fe. intención dolosa Kötü niyet AÙc yù Zlonamjernost s predumi‰ljajem ú·Îfi‚Ô˘ÏË ‹ ‰fiÏÈ· ÚfiıÂÛË Intenzione criminosa premeditata Jl pkj. as for a spouse after a divorce. or for children where the parents are separated or divorced.M MAINTENANCE A provision ordered by way of periodical payments or a lump sum. MALICE AFORETHOUGHT The element of mens rea (q. It includes an intention to kill a person and it is immaterial whether there was in mind either no particular person or a different person from the one killed.f cj ghtlevbckf á‡‡Ì ÔÓ‰ÛχÌÌÓ ÔÂÒÚÛÔÌÓ ̇ÏÂÂÌË è‰ÛÏ˯Ω‡¿ Dhagar sabab laáaneed Premeditación dolosa Önceden tasarlanmıß kötü eylem Coù aùc yù 90 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Alimentacija Zlonamjernost Zlonamjeran predumi‰ljaj IzdrÏavanje.v. ‰fiÏÔ˜ Intenzione criminosa Pkjyfvthyjcn èÂÒÚÛÔÌ˚ ̇ÏÂÂÌËfl áÎÓ̇ÏÂÌÓÒÚ Dhagar Dolo. alimentacija ¢È·ÙÚÔÊ‹ Pagamento degli alimenti Bplhirf ÄÎËÏÂÌÚ˚ àÁ‰ʇ‚‡ø Dayactirka Alimentos / obligación y prestación alimentarias Nafaka Tieàn baûo döôõng Zlonamjernost ú·ÎÔ‚Ô˘Ï›·.) in the crime of murder. It also includes an intention to do an act likely to kill from which death results. MALICE Ill-will or evil motive act is malicious if it is done intentionally without just cause or excuse.

jkty ëËÏÛÎflˆËfl ëËÏÛÎË‡ø Isjiraysiin Simulación de enfermedad ¥ße gitmemek için yalandan hastalık Giaû vôø ñau Zloupotreba sluÏbe A̤ÏÂÈ· ‹ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Î·ıËÎfiÓÙˆÓ (ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜) Negligenza professionale Ytcjdtcyf gjcnfgrf ç‰ӷÓÒÓ‚ÂÒÚ̇fl Ô‡ÍÚË͇. ÔÓÚË‚Á‡ÍÓÌËÚÓ ÔÓ̇¯‡ø Ku-takrifal mihnadeed Fal mihnadeed aan haboonayn Conducta abusiva o negligente en el ejercicio de la profesión Usulsüz davranıß Taéc traùch ngheà nghieäp Ubojstvo iz nehata AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜ Omicidio colposo E.tp ghtlevbckf çÂÔ‰ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ۷ËÈÒÚ‚Ó ì·ËÒÚ‚Ó ·ÂÁ Ô‰ÛÏ˯Ω‡¿‡ (Û·ËÒÚ‚Ó ËÁ ÌÂı‡Ú‡) Dil aan ula kac ahayn Homicidio involuntario. ÔÓÚË‚ÓÁ‡ÍÓÌÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl èÓÙÂÒËÓ̇ÎÌË ÌÂı‡Ú. by accident in the course of a dangerous and unlawful act. simuliranje ¶ÚÔÛÔÈÔ‡Ì·È (·Ûı¤ÓÂÈ· ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi) Simulazione di malattia Ct ghfdb . MANSLAUGHTER A crime committed when a person kills another unintentionally (with the intention to inflict bodily injury only. MALPRACTICE Improper professional action.MALINGERING To feign sickness or injury in order to avoid work. by gross negligence or by failure to perform a legal duty). homicidio culposo Kasıtsız adam öldürme Ngoä saùt ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 91 .bcndj . M Simuliranje Nesavjesnost Ubistvo iz nehata Pretvaranje.

MENTION COURT Magistrates court usually. ÔÂÒÚÛÔÌ˚ ̇ÏÂÂÌËfl áÎÓ̇ÏÂÌÓ Gardaro. Also to determine length of cases to allocate time. ogaanta in falku khaldan yahay Dolo. dhagar. intención dolosa Kötü niyet Coá yù phaïm toäi Preliminarni sud (sud za prekr‰aje) ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô fiÔ˘ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ Û˘ÓÔÔÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Tribunale di citazione Djdtlyj cjckeiedf¥t ëÛ‰.M MEDIATION A process where two parties discuss their differences with the help of a third party who is independent. izmirenje MÂÛÔÏ¿‚ËÛË Mediazione Gjchtledf¥t èÓÒ‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó èÓÒ‰ӂ‡øÂ. MENS REA A guilty mind. Posredovanje Zlonamjerno Preliminarni sud Posredni‰tvo. „‰Â ÔËÒÛÚÒÚ‚Ë ÒÚÓÓÌ ÌÂÓ·flÁ‡ÚÂθÌÓ èÂÎËÏË̇ÌË ÒÛ‰ (ÒÛ‰ Á‡ ÔÂÍ¯‡¿Â) Qaadista dacwada laáanta markhaati ama qirasho Juzgado donde se abre la instrucción de las causas penales por delito grave Yerel mahkeme Toøa ghi nhaän phieân xöû 92 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Where criminal matters are heard if pleading guilty and witnesses are not required. ÏËÂø Dhexdhexaadin Mediación Arabuluculuk Hoøa giaûi Zlonamjerno ú·Î‹ ÚfiıÂÛË. knowledge that an act is wrong. evil intention. ηΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ Intenzioni malvage Pkjyfvthyj ÇË̇. Both hearings usually heard in court.

a fine. ÔÓÌ‚Â‡ Xatooyo xoolla dadweyne Malversación. or both. ‡ÒÚ‡Ú‡ èÓÚË‚Ô‡‚ÌÓ ÔËÒ‚‡¿‡øÂ. ‰ÂÎËÍÚ Dembi yar Falta. delito menor Hafif suç Khinh toäi Izjava koja moÏe zavarati ¶·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Deposizione fuorviante Bpåfdf cj kf. Ù·›ÛÌ· Infrazione/Violazione Ghtrhijr> pkjcnjhcndj åÂÎÍÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË èÂÍ¯‡¿. employee or a person in trust fraudulently or wrongly with another’s property.MISAPPROPRIATION To deal as an agent..yb ndhlt¥f Ç‚Ó‰fl˘Â ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌË ‚˚Ò͇Á˚‚‡ÌË ᇂ‡‡‚‡¿ÛÇ ËÁ¿‡‚‡ Hadal marin habaabin ah Afirmación o declaración engañosas Yanıltıcı ifade Lôøi khai vôùi gian yù ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 93 . MISDEMEANOUR A crime for which punishment is imprisonment. apropiación indebida Zimmetine para geçirme Chieám ñoaït traùi pheùp Prekr‰aj ¶ÏËÌ̤ÏËÌ·. pronevjera ú·Ù¿¯ÚËÛË (ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ¿ÏÏÔ˘) Appropriazione indebita Ytpfrjycrj ghbcdjåedf¥t çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÔËÒ‚ÓÂÌËÂ.e. stealing. M Protivpravno prisvajanje Kriviãni prekr‰aj Zavaravajuça izjava Protupravno prisvajanje. MISLEADING STATEMENT Statement or conduct which conveys a false or wrong impression. i.

M MISPRISION OF FELONY Concealing knowledge of the Commission of a felony (Serious Crime). dhibaatayn. tergiversación Yalan beyan Xuyeân taïc Dosa∂ivati. MISREPRESENTATION Statement or conduct which conveys a false or wrong impression. etc. ama qoryaqoryayn 1. Utaja te‰kog kriviãnog djela Krivo predstavljanje Zlostavljati Propust prijave zloãina MË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Omissione di denuncia di reato Yfvthyj ghbrhbdf¥t ìÍ˚‚‡ÌË ËÌÙÓχˆËË Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËË ëÍË‚‡øÂ. ÌÂÔË¿‡‚ΩË‚‡ø ÁÎÓ˜Ë̇ Qarinta jiritaanka cida jariimada gashay Ocultación de un delito grave A©ır bir suçu saklamak Che daáu troïng toäi Krivo predstavljanje ¢È·ÛÙÚ¤‚ψÛË. zlostavljati. Molestar Taciz/sarkıntılık Saùch nhieãu 94 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Cometer abusos deshonestos (contra un menor) 2. ÛÁÌÂÏË‡‚‡ÚË Aflagaado ama shanta la gelid qof. uznemiravati ¶·ÚÂÓÔ¯ÏÒ. ·Ú·Ï¿ÓËÛË Falsa deposizione dei fatti Gjuhtiyj ghtncnfdedf¥t ǂ‰ÂÌË ‚ Á‡·ÎÛʉÂÌË ã‡ÊÌÓ Ô‰ÒÚ‡‚Ω‡ø Si qalad ah u matalid Falseamiento. harass. MOLEST To abuse or interfere with a person. ‰Ó҇ʉ‡Ú¸ áÎÓÒÚ‡‚Ω‡ÚË. pester. ‚È¿˙ˆ Molestare/Tormentare Djpytvbhedf¥t èËÒÚ‡‚‡Ú¸.

MONEY LAUNDERING
Engaging directly or indirectly in a transaction that involves money or other property or receiving, possessing, concealing, disposing of or bringing into a jurisdiction any money or other property that is derived or realised by any person as the result of the commission of an offence.

MORTUARY
A building where bodies are placed before burial.

NATURAL JUSTICE
Certain rules and procedures to be followed by a person or body with the power to make decisions. Examples of natural justice are to act fairly, without bias, the right of all parties directly affected by dispute to be heard.

M N

Pranje novca

Mrtvaãnica

Prirodno pravo

Pranje novca ™˘ÁοÏË„Ë ·Ú¿ÓÔÌ· ·ÔÎÙË̤ÓÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, “ÓÔÌÈÌÔÔÈÒ” ·Ú¿ÓÔÌ· Î¤Ú‰Ë Riciclaggio di denaro sporco Gtht¥t gfhb éÚÏ˚‚‡ÌË ‰ÂÌ„ è‡ø ÌÓ‚ˆ‡ Qarinta ama gudbinta lacag ama hanti Lavado/blanqueo de dinero Kara para aklama Röûa tieàn

Mrtvaãnica NÂÎÚÔı¿Ï·ÌÔ˜, ÓÂÎÚÔÙÔÌÂ›Ô Obitorio Vhnjdtxybwf åÓ„ åÚ‚‡˜Ìˈ‡ Rugta maydbariga Depósito de cadáveres Morg Nhaø xaùc

Prirodna pravda º˘ÛÈÎfi ¢›Î·ÈÔ Diritto naturale Ghbhjlyf ghfdlf è‡‚ÓÒۉˠ̇ ÓÒÌÓ‚Â ÔË̈ËÔÓ‚ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡ èËÓ‰ÌÓ Ô‡‚Ó Cadaalada dabiiciga ah Justicia natural Adil yargılama ilkesi Coâng lyù töï nhieân

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

95

N

NEGLIGENCE
A tort committed by a person who owes a duty of care to another, fails to exercise the standard of care required of him and thereby breaches that duty and injures the other person or damages that person’s property.

NEGOTIATE
To transfer for value by delivery of cheques for cash.

NOLLE PROSEQUI
In criminal prosecutions in the Supreme and County Courts the prosecution may discontinue proceedings by entering a nolle prosequi. This serves to withdraw existing proceedings, but is not an acquittal.

Nemar

Unovãiti

Nolle Prosequi

Nemar A̤ÏÂÈ· Negligenza Ytdybvfybt> ytvfhyjcn èÂÒÚÛÔ̇fl ı‡Î‡ÚÌÓÒÚ¸ çÂı‡Ú, ÌÂÔ‡Êø‡ Dayacaad Negligencia ¥hmal/kusur Sô suaát

Unovãiti, pustiti u opticaj, pregovarati ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÌ·È Negoziare Ghtujdfhf> ghtndjhf ÇÂÒÚË ÔÂ„ӂÓ˚ ìÌÓ‚˜ËÚË Waanwaan samayn Negociar Tedavüle çıkarmak/görüßmek Thöông löôïng/ñieàu ñình

Nolle prosequi AÓ·ÛÙÔÏ‹ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘ Ordine di sospensione di azione legale Ghtrbyedf¥t yf celcrfnf gjcnfgrf !jl cnhfyf yf ne;bntkjn bkb j,dbybntkjn@ éÚ͇Á ËÒÚˆ‡ ÓÚ ËÒ͇ é·ÛÒÚ‡‚ËÚË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Ka noqoshada dacwadii iyadoo aan wax lagu waayin Abandono del procesamiento, desistimiento de la acusación Takipsizlik kararı Ñình cöùu

96

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

NON-SUIT
A legal matter of a civil kind not brought before a court.

NON EST FACTUM
“It is not his deed”. A defence raised where a person has completed a deed in ignorance of its character. This rule operates in the framework of law of contract.

NON MOLESTATION ORDER
An order restraining a person from molesting another.

N

Non-Suit

Non est Factum

Nalog o zabrani uznemiravanja

Non suit AfiÚÚÈ„Ë ·ÁˆÁ‹˜ (ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘) Non luogo a procedere Ghtrbyedf¥t yf gjcnfgrfnf jl cnhfyf yf celbåfnf pfhflb ytljcnbu yf ljrfpb çÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ˛ˉ˘ÂÒÍÓ„Ó ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ËÒ͇ é·ÛÒÚ‡‚‡ ÒÛ‰ÒÍÓ„ ÔÓÒÚÛÔ͇ Arrin sharciyeed oo madani ah oo aan la hor keenin maxkamadda Caducidad de la instancia Davanın reddi Ñình chæ vuï kieän

Non est factum, to nije njegovo djelo ™ÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Atto non intenzionale Yt t ytujdj ltkj éÚˈ‡ÌË ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ̇ ÌÂÁ̇ÌËË Â„Ó ÒÛÚË é‰·‡Ì‡ ‰‡ ¿Â ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÔÓÚÔËÒ‡Ì ËÁ ÌÂÒÔÓ‡ÁÛχ Uma jeedin Desconocimiento no culposo del contenido de un contrato Anlamadan sözleßme imzalamak Khoâng phaûi laø chöùng töø

Odredba kojom se zabranjuje dosa∂ivati drugoj osobi áÓÙÔÏ‹ ÌË ·ÚÂÓfi¯ÏËÛ˘ Diffida di atti di molestia Pf,hfyf pf djpytvbhedf¥t èË͇Á Ó ÔÂÍ‡˘ÂÌËË ‰Ó҇ʉÂÌËfl ËÎË ÔËÒÚ‡‚‡ÌËfl ê¯Âø ÔÓÚË‚ ÁÎÓÒÚ‡‚Ω‡ø‡ Amar ka joojinaya qofka inuu qof kale aflagaadeeyo Mandato judicial exigiendo el cese de acosos o vejaciones Sarkıntılı©ı/tacizi durdurma emri Leänh caám saùch nhieãu

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

97

N

NOT GUILTY
The plea made by a defendant, where they wish to deny everything and to let the prosecution prove their case beyond reasonable doubt – if not, they will be acquitted.

NUISANCE
An act which interferes with the enjoyment of a right to which all members of the community are entitled.

NULL AND VOID
Of no legal effect.

Nisam kriv

Uznemiravanje

Pravno nevaÏeçi

Nisam kriv, nije kriv AÚÓÔ‡Ì·È ÂÓÔ¯‹ Non colpevole/Innocente Ytdby ç ‚ËÌÓ‚ÂÌ çËÒ‡Ï ÍË‚, ÌË¿Â ÍË‚ Diidmo eedayneed Inocente, no culpable Suçlu de©il Khoâng nhaän toäi

Neugodnost, neprilika ¢È·Ù¿Ú·ÍË, ÂÓfi¯ÏËÛË Fastidio Ythtl> ljltdf¥t ç‡Û¯ÂÌË ӷ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓfl‰Í‡ éÏÂÚ‡øÂ, ÒÏÂÚ‡ø Fal buuq ah Hecho o conducta perjudiciales para el uso o goce de un inmueble, o para otros derechos Huzuru bozan haraket Söï phieàn haø

Koji nema nikakve valjanosti, nevaÏeçi `A΢ÚÔ˜, ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜, ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÓÔÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Nullo/Senza valore legale Ytdf;txrb ç Ëϲ˘ËÈ Á‡ÍÓÌÌÓÈ ÒËÎ˚ ç˯ڇ‚‡Ì Ë Ì‚‡ÊÂÃË Wax aan sharciga saamayn Nulo de pleno derecho, nulo y sin efecto Geçersiz/hükümsüz Voâ hieäu

98

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

admitida) ¥tiraz Phaûn ñoái (Baùc boû/chaáp thuaän) Bestidan ãin AÚÂ›˜ Ú¿ÍÂȘ Atti osceni Ytghbcnjåyj jlytcedf¥t çÂÔËÒÚÓÈÌ˚ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÅÂÒÚˉ‡Ì ˜ËÌ Fal fuxshi ah Actos obscenos Uygunsuz hareketler Haønh vi ñoài truïy ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 99 .bdf # ct ghbaf√f@ ÇÓÁ‡ÊÂÌË (ÓÚÍÎÓÌÂÌÌÓÂ/ÔËÌflÚÓÂ) èË„Ó‚Ó (Ó‰·Ë¿ÂÌ/ÛÒ‚Ó¿ÂÌ) Waa diiday diidmada/waa ogolaaday diidmada Protesta. O Prigovor (Odbijen/Usvojen) Nepristojan ãin Prigovor (odbijen-usvojen) `EÓÛÙ·ÛË (·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È/Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹) Obiezione respinta/accolta Ghbujdjh !ct jl. OBSCENE ACTS That which is offensive to the currently accepted standards of decency. The presiding judge or magistrate may agree with the objection and disallow the question (objection sustained) or disagree with the objection and allow the question to be asked (objection overruled).OBJECTION (OVERRULED/SUSTAINED) A barrister is entitled to object to a question put to a witness by the opposing barrister. objeción (rechazada / aceptada.

Prekr‰aji / Prestupnik Kazneno-popravna sluÏba Prekr‰aji / Prekr‰itelj. prijestupnik ¶·Ú·‚¿ÛÂȘ. Ù·›ÛÌ·Ù·. OFFICE OF CORRECTIONAL SERVICES The State Government agency responsible for the delivery of all adult correctional programmes in Victoria. ·‰È΋̷ٷ / ¶·Ú·‚¿Ù˘ Reati / Trasgressore/Reo Ghtrhijwb / Ghtcnfgybr è‡‚Ó̇Û¯ÂÌËfl. ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl / è‡‚Ó̇Û¯ËÚÂθ èÂÍ¯‡¿Ë / èÂÒÚÛÔÌËÍ. infracciones / Delincuente.O OFFENCES / OFFENDER Actions in the nature of crimes which are contrary to a statutory provision or the common law. infractor Suç / Suç ißleyen/zanlı Nhöõng söï phaïm phaùp / Can phaïm DrÏavna kazneno-popravna sluÏba °Ú·ÊÂ›Ô ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ∫ËÚÂÛÈÒÓ Ufficio dei servizi correzionali Gjghfdyf ecnfyjdf àÒÔ‡‚ËÚÂθÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ Ñʇ‚̇ ͇ÁÌÂÌÓ-ÔÓÔ‡‚̇ ÒÎÛÊ·‡ Xafiiska Adeega Dhaqancelinta Departamento de Servicios Correccionales Islah dairesi Vaên phoøng dòch vuï caûi huaán 100 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . comprising community-based and custodial programmes for convicted offenders and remandees. The person charged with or responsible for the commission of a criminal offence. ËÁ‚¯Ë·ˆ Í˂˘ÌÓ„ ‰Â· Gafaf / Gafsameeye Delitos.

The obligation/responsibility (the onus) to prove what is alleged or claimed. obligación de probar Kanıtlama yükümlülü©ü Traùch nhieäm daãn chöùng Uredba ¢È¿Ù·ÍË Decreto Yfhtl.t ÅÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl íÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡ Masuuliyadda daliilinta Carga de la prueba. decreto Kararname Qui ñònh ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 101 .OMBUDSMAN A public official appointed to investigate citizens’ complaints against the administrative agencies of government. Ombudsman Ombudsman Giaùm saùt vieân Teret dokazivanja B¿ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈ͢ Onere della prova Ljk.yjcn lf ljrf.f> ghjgbc ì͇Á.hfybntk é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˜ËÌÓ‚ÌËÍ. ONUS OF PROOF Also called the “burden of proof” and sometimes confused with “the standard of proof”. ‡ÒÒχÚË‚‡˛˘ËÈ Ê‡ÎÓ·˚ „‡Ê‰‡Ì éÏ·Û‰ÒÏ‡Ì Ombudismaan Defensor del Pueblo. O Ombudsman Teret dokaza Uredba Ombudsman °Ú·ÊÂ›Ô ¶·Ú·fiÓˆÓ Î·Ù¿ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∫ËÚÂÛÈÒÓ Difensore civico Ghfdj. ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË ÏÛÌˈËԇθÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ éÔ¯ÚËÌÒÍË ÔÓÔËÒ Qaab-sharciyeed Ordenanza. ORDINANCE A form of legislation.

After an initial period of detention. varies the sentence. perdón Özel af AÂn xaù Jadnakost kaÏnjavanja IÛÔÙÈÌ›· ÔÈÓ‹˜ Parità di giudizio Ckbxyjcn yf rfpybnt ꇂÂÌÒÚ‚Ó ÔË„Ó‚ÓÓ‚ ∑‰̇ÍÓÒÚ Í‡Êø‡‚‡ø‡ Xukun siman Igualdad de las penas Cezada eßitlik Tính caùch ñoàng nhaát cuûa baûn aùn Uvjetno pu‰tanje na slobodu AÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ˘fi fiÚÔ˘˜ Libertà condizionale Eckjdyj geinf¥t yf ckj. During this time. This inevitably includes some form of supervision by a parole officer. the prisoner is allowed to be at large for the unexpired portion of the sentence. when sentencing an offender. may consider the sentence previously imposed on a co-offender with a view to imposing a similar sentence. PAROLE Is a form of conditional release for offenders sentenced to custodial terms.jlf ìÒÎÓ‚ÌÓ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌË Á‡Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó ìÒÎÓ‚ÌÓ ÔÛ¯Ú‡ø ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û Sii dayn shardi leh Libertad condicional Íartlı tahliye Traû töï do tröôùc thôøi haïn coù ñieàu kieän 102 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . his liberty depends upon satisfactory compliance with the terms imposed by the paroling authority.P PARDON Where the Crown forgives a defendant and does not prosecute permanently or wipes out the sentence of the court. medida de gracia. PARITY OF SENTENCE The court. Pomilovanje Paritet kazne Uslovno pu‰tanje Pomilovanje AÔÓÔÌ‹ ¯¿ÚÈÙÔ˜ Grazia/Indulto Ghjcnedf¥t èÓÏËÎÓ‚‡ÌË èÓÏËÎÓ‚‡ø Masaabax Indulto.

but does not include witnesses or court officials. ÚfiÛÙÈÌÔ Pena Rfpyf åÂ‡ ͇̇Á‡ÌËfl ä‡Á̇ Ciqaab Pena. PERJURY Lying under oath when questioned in court proceedings. dhinac ka mid ah dhinacyada is haya Parte Taraf Moät beân (trong vuï kieän v. multa Ceza Hình phaït LaÏni iskaz (krivokletstvo) 梉ÔÚΛ·. Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘Â ‚ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Â ëÚ‡Ì‡ Koox. 2. P Stranka Kazna Krivokletstvo Stranka ™˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÔ˜. A person found guilty of perjury may face imprisonment. It may take the form of imprisonment or the payment of money (a fine). Includes deposing to facts in a document knowing these facts to be untrue. A person who takes part in a legal transaction or negotiation with another. sanción. ·ڈÛË. A person who is formally involved in bringing or defending any legal proceedings.) Kazna ¶ÔÈÓ‹. ‰È¿‰ÈÎÔ˜ Parte in causa Cnhfyrf ãˈÓ. perjurio Yalancı ßahitlik Toäi man khai ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 103 . PENALTY The punishment imposed by a court upon a person who has been convicted of committing a crime.. castigo.yj cdtljxt¥t> njdfht¥t ãÓÊÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ Ñ‡‚‡ø ·ÊÌÓ„ ËÒ͇Á‡ Been-ku-dhaarasho (shahaada suur) Falso testimonio.PARTY 1. „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú›· Spergiuro/Falsa testimonianza Rhbdjrktncndj> kf.v.

eg. parte actora Davacı Nguyeân ñôn 104 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . the Supreme Court.bntk àÒÚˆ íÛÊË·ˆ Ka dacwoodaha maxkamada sare Demandante. actor. Ometanje provo∂enja pravde Podnosilac tuÏbe Iskrivljavanje pravde ¶·Ú·Ï¿ÓËÛË ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Deviare il corso della giustizia Cghtxedf¥t yf ghfdlfnf àÒ͇ÊÂÌË ıÓ‰‡ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl áÎÓÛÔÓÚ·ËÚË Ô‡‚‰Û Marin habaabinta cadaalada Cometer delito contra la administración de justicia Adaletin yerine gelmesini engelleme Caûn trôû guoàng maùy coâng lyù TuÏitelj EÓ¿ÁˆÓ. and “the Applicant” in the Family Court. In the Magistrates’ Court that person is called “the Complainant”.P PERVERTING THE COURSE OF JUSTICE Acting in a way to pervert the administration of justice.. ÌËÓ˘Ù‹˜ Attore/Querelante Ne. PLAINTIFF The person who begins civil proceedings in certain courts.

Petición de reducción de la pena Karßı tarafın iddiasına cevap verme 1. IÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘. 3. braniti se IÛ¯˘Ú›˙ÔÌ·È. The term is also used to describe the information. navoditi. 2. Kriviãno pravo: odgovor na navode optuÏbe .dbytybt Ñ·ڸ Á‡fl‚ÎÂÌË Å‡ÌËÚ Ò ̇ ÒÛ‰Û. ÔË„Ó‚Ó. Contestación a la demanda 2. Gra∂ansko pravo: Odgovor na navode tuÏitelja i branitelja 2. PLEAD Allege or assert. ·ÔÏÔÁ›· Dichiarazione Jlujdjh yf j. Bieän minh traïng 2. P Izja‰njavanje Izjasniti se 1. ÌË¿Â ÍË‚) Bareeraha ama ta’kiidinta. AÔÏÔÁ›· ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. Lôøi thænh caàu (cuûa traïng sö tröôùc khi toøa tuyeân aùn) Tvrditi. Declaración del acusado respecto de la acusación 3.PLEA 1.dbytybt éÙˈˇθÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌË ‚ ÒÛ‰Â Ó ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË é‰·‡Ì‡. ËÁ¿‡ÒÌËÚË ÒÂ Ó ÍË‚ËˆË (ÍË‚. to make a plea. ¶ÚÔ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ 2.“kriv sam”/nisam kriv” 3. The answer “guilty” or “not guilty” to a criminal charge or charges given by or on behalf of the accused at the beginning of a criminal trial in response to a question from a court official. The answer given by the plaintiff or defendant in a civil proceeding to the other party’s statements of fact. Molba sudu prije dono‰enja presude 1. material or arguments made to a court by or on behalf of an accused who has either made a plea of guilty to a crime or been found guilty of a crime. declararse (culpable o inocente) ¥ddianameye cevap vermek/hafifletici sebepleri göstermek Bieän hoä ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 105 . This information is presented to the court prior to the imposition of the penalty and is intended to assist the court to decide the appropriate penalty in all the circumstances. ÏÓη‡ Jawaab ah waxbaa ka jira ama waxba kama jiraan eedaynta uu bixiyey sarkaalka maxkamaddu bilawgii 1. si loo sameeyo qirasho Presentar defensas o alegaciones. Lôøi phaùt bieåu “nhaän toäi” hay “khoâng nhaän toäi” 3. ÂÈηÏÔ‡Ì·È Dichiararsi colpevole o innocente Jlujdjh yf j. ‰‹ÏˆÛË ·Ô‰Ô¯‹˜ ‹ ·fiÚÚȄ˘ ÙÔ˘ ηÙËÚÔÚËÙ‹ÚÈÔ˘ 3.

Parniãni dokumenti 5 promila Autopsija Dokumenti u parnici izneseni pred sud AÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰ÈÎÔÁڿʈÓ.05fi å‡ÍÒËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏ˚È ÔÓˆÂÌÚ ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë 0. POINT 05 To have a blood alcohol content of 0. pregled tijela nakon smrti NÂÎÚÔ„›· Autopsia Fenjgcbåf ÇÒÍ˚ÚË ÚÛÔ‡ èÓÒΠÒÏÚË. ¤ÁÁڷʘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Scambio delle difese scritte delle parti in causa Ljrevtynb bpytctyb dj gjnrhtgf yf j. The documents have particular names.05 ÔÓÏË· Heerka aalkolada ku jirta dhiiga qofka oo gaarta 0.05) Nokta 05 Chaám 05 Post mortem. Defence.. Reply.05 ¶ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· .5 Rjywtynhfwbåf yf fkrj[jk dj rhdnf . ‡ÛÚÓÔÒË¿‡ Meyd baarid Autopsia Otopsi Khaùm nghieäm töû thi 106 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Statement of Claim.dbytybtnj ÅÛχ„Ë.05% ·ÏÎÔfiÏ ÛÙÔ ·›Ì· Tasso alcolico di 0. POST MORTEM A medical examination of a corpse in order to discover the cause of death. eg.P PLEADINGS The documents exchanged between the parties during legal proceedings in most courts which contain the allegations or facts upon which the parties base their cases.05 (o 0.05%.05% Tasa/concentración de alcohol en sangre de 0. ÍÓÚÓ˚ÏË Ó·ÏÂÌË‚‡˛ÚÒfl ÒÚÓÓÌ˚ ̇ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË Òۉ·ÌÓ„Ó ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚‡ ÑÓ͇ÁÌË Ï‡ÚÂË¿‡Î Dukuminti sheegaya barreeraha labada dhinac Escritos en los que se formulan las pretensiones y defensas de las partes Tarafların birbirlerine verdi©i belgeler Vaên baûn tranh tuïng 0.

POWER OF ATTORNEY (AND ENDURING POWER OF) An instrument in writing by which one person (the principal) appoints another (the agent) authorising the agent to do certain acts on the principal’s behalf. ӂ·¯ÃÂø (Ë Ú‡¿Ì‡ ÔÛÌÓÏÓÃ) Wakiilasho qof kale Poder de representación (por tiempo indefinido) Vekaletname (süresiz – ) Giaáy uûy quyeàn (vaø uûy quyeàn tröôøng kyø veà) Pu‰tanje na slobodu prije isteka kazne ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ Programma educativo ed istruttivo prima dell’uscita dal carcere Jcgjcj.edf¥t yf pfndjhtybwbnt ghb jngeinf¥t èÓ„‡Ïχ ÔÂ‰ ÓÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂÏ Á‡Íβ˜ÂÌÌÓ„Ó èÛ¯Ú‡ø ̇ ÒÎÓ·Ó‰Û Ô ËÒÚÂ͇ ͇ÁÌ Xirfad siinta qofka siidaynta ka hor Programa de readaptación social previo a la puesta en libertad Tahliye öncesi Tröôùc khi ñöôïc traû töï do ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 107 . It is often served in an attendance centre programme and aimed at increasing the personal and employment skills at the prison. PRE-RELEASE One of the “post-custodial programmes” of the “Office of Corrections”. P Punomoç Ranije pu‰tanje na slobodu Punomoç ¶ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ (¢È·ÚΤ˜ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ) Procura/Procura permanente Gjkyjvjiyj ÑÓ‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ èÛÌÓÏÓÃ.

eg. averiguación previa Ön sorußturma Ñieàu tra sô khôûi 108 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . etc. a more extensive test using a breathalyser would be required. interview of witnesses. ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË Indagini preliminari Djdtlyf bcnhfuf è‰‚‡ËÚÂθÌÓ ÒΉÒÚ‚Ë èÂÎËÏË̇̇ ËÒÚ‡„‡ Baaritaanka asaasiga ah Investigación preliminar. Presedan Preliminarni alko-test Preliminarna istraga Presedan ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. PRELIMINARY INVESTIGATION The initial investigation. PRELIMINARY BREATH TEST The first test to be conducted to determine whether there is alcohol present in the blood of a driver.yj ghjdthedf¥t yf fkrj[jk dj rhdnf è‰‚‡ËÚÂθ̇fl ÔÓ‚Â͇ ‰˚ı‡ÌËfl ̇ ÒÓ‰ÂʇÌË ‡ÎÍÓ„ÓÎfl èÂÎËÏË̇ÌË ‡ÎÍÓ-ÚÂÒÚ Baaritaanka ugu horreeya ee lagu baaro aalkolada jirka Prueba preliminar de detección alcohólica por aire espirado ¥lk alkol testi Thöû hôi röôïu sô khôûi Preliminarna istraga ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ. a decision on a particular aspect of the law by the High Court must be followed by the Supreme Court. such as searches of suspect premises. In certain circumstances if the result is positive. ‰Â‰ÈηṲ̂ÓÔ Principio del “precedente” Ghtn[jlty ckexfå èˆ‰ÂÌÚ èÂÒ‰‡Ì Raadraac ama tixraac Precedente. decisión judicial que crea doctrina legal ¥çtihat/Benzer eski davalar Tieàn leä Preliminarni alko test ¶ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi Ù¤ÛÙ ·Ó·ÓÔ‹˜ (Û¯ÂÙÈο Ì ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ) Esame preliminare dell’alito Ledf¥t> ghj.P PRECEDENT The Common Law principle by which lower courts in the hierarchy of courts must follow the issues of law decided by higher courts.. via breathing into a mechanism. identification of stolen property.

que es razonable pero no concluyente Dıß görünüßü ile Coù cô sôû hieån nhieân Glavni dokaz ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·fi‰ÂÈÍË Prova principale Ghbvfhyb ljrfpb èÂ‚˘ÌÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó. Ô‚ÂÌÚË‚ÌÓ Á‡‰ÂʇÌË è‚ÂÌÚË‚ÌË ÔËÚ‚Ó Biritaanka bilaaya xijaabka ah Detención preventiva Tedbir olarak tutuklama Giam giöõ ñeå ngaên ngöøa Prima facie. ÓË„Ë̇Π‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ éÒÌÓ‚ÌË ‰Ó͇Á Caddaynta asaasiga ah Prueba directa Asıl deliller Baèng chöùng chính ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 109 . PRIMA FACIE On the face of it.PREVENTIVE DETENTION Where an offender’s prior criminal behaviour is taken into account and he is detained to protect the public from him committing further offences. PRIMARY EVIDENCE Primary evidence of a document is the document itself. P Preventivno pritvaranje Prima Facie Primarni dokazi Pritvor ¶ÚÔÏËÙÈ΋ ÎÚ¿ÙËÛË Detenzione preventiva Pfndjhf¥t pf lf ct jl. or duplicate original. na prvi pogled EÎ ÚÒÙ˘ fi„˘ A prima vista Yf ghd gjuktl ë ÔÂ‚Ó„Ó ‚Á„Îfl‰‡. Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ç‡ Ô‚Ë ÔӄΉ Siday u muuqato A primera vista.tuyfn yfnfvjiyb ghtrhijwb è‰‚‡ËÚÂθÌÓÂ.

the dissolution of marriage itself. PRIOR CONVICTIONS (PRIORS) A record of previous offences to which an offender has either pleaded guilty or of which he or she has been found guilty by a Court.hfrjn gjcnjb> bkb t yfheity b nht. Osnovna odluka Prija‰nje osude Rastava braka ¶ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ̤ÙÚ· Scioglimento di matrimonio Endhledf¥t lfkb .f lf ct hfphtib ê‡ÒÚÓÊÂÌË ·‡Í‡ (‚ ÒÂÏÂÈÌÓÏ ÒÛ‰ÓÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â) ê‰ӂÌË Ô‡‚ÌË ÎÂÍ Is-furida Resolución de la demanda principal Boßanma kararı Tuyeân phaùn ly hoân Prija‰nje osude ¶ÚfiÙÂÚË Î·Ù·‰›ÎË. ÔÈÓÈÎfi ÌËÙÚÒÔ. rather than the ancillary relief.P PRINCIPAL RELIEF In a divorce action. ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ‹ ηٷ‰›Î˜ Precedenti penali Ghtn[jlyf jceledfyjcn è‰¯ÂÒÚ‚Û˛˘Ë ÒÛ‰ËÏÓÒÚË ê‡ÌË¿Â ÓÒۉ Dembi ku helid hore Antecedentes penales Sabıka kayıtları Tieàn aùn 110 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

Á‡¯ÚËÃÂÌ Ó‰ ‰ÛÊÌÓÒÚË ËÁ‰‡‚‡ø‡ Mudnaan Derecho a no contestar Cevap verme vakkı Ñaëc quyeàn Povjerljivost ugovora ™˘Ì‚·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Rapporto tra i due contraenti Cfvj cnhfyrbnt yf ljujdjhjn ct j. Only those who were a party to a contract can sue or be sued on it. PROMISSORY NOTE A written unconditional promise to pay on demand or at a fixed date a specified amount of money. ˘ÔÛ¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Cambiale Gbcvtyf ghbpyfybwf pf ljku ÑÓ΄ӂ‡fl ‡ÒÔËÒ͇ åÂÌˈ‡.dhpedffn b bvffn ghfdj yf ytujdj cghjdtledf¥t ÑÓ„Ó‚ÓÌ˚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl èÓ‚ÂΩË‚ÓÒÚ Û„Ó‚Ó‡ Xiriirka caqdiga iyo dhinacyada ishaya Relación contractual entre las partes contratantes Sözleßme tarafları arasındaki ba© Quan heä hôïp ñoàng Priznanica °Ú·ÌÌ¿ÙÈÔ. P Privilegija Povjerljivost ugovora ZaduÏnica Privilegij neizno‰enja informacija radi izbjegavanja samoinkriminacije AÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·. PRIVITY OF CONTRACT The relationship that exists between parties to a contract. This right is called “privilege”. ÚÔÓfiÌÈÔ Esonero/Immunità/Privilegio Ghfdj èË‚Ë΄Ëfl Ì Óڂ˜‡Ú¸ ‚ Òۉ èË‚Ë΄˿‡. Á‡‰ÛÊÌˈ‡ Ballanqaad aan shardi ku xirnayn Pagaré.PRIVILEGE In certain circumstances a party or witness in court may refuse to answer a question and cannot be forced to answer. vale Senet Giaáy heïn traû tieàn ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 111 .

P PROOF BEYOND REASONABLE DOUBT The standard of proof in a criminal trial is proof beyond reasonable doubt. PROPENSITY Habitual inclination or tendency. Osnovan dokaz Sklonost Dokaz koji ne ostavlja mjesta ni za kakvu sumnju Afi‰ÂÈÍË ¤Ú· ·fi οı ÏÔÁÈ΋ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Prova al di sopra di ogni dubbio ragionevole Edthtyjcn ltrf pkjcnjhcndjnj bkb ghtrhijrjn t bpdhity çÂÓÒÔÓËÏÓ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚Ó ÑÓ͇Á ‚‡Ì Ò‚‡Í ÒÛÏø Daliil aan wax shaki ah ku jirin Prueba o pruebas que no dejan lugar a ninguna duda razonable Kußkusuz kanıtlama Söï chöùng minh khoâng coøn nghi ngôø ôû möùc hôïp lyù Sklonost PÔ‹ (ÚÔ˜). ÚԉȿıÂÛË Propensione Crkjyjcn ç‡ÍÎÓÌÌÓÒÚ¸ ëÍÎÓÌÓÒÚ U janjeedhida Propensión E©ilim Khuynh höôùng 112 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

PROTECTED WITNESS VIDEO SYSTEM The use of video conferencing technology between a court room and a room containing a protected witness in proceedings in which a young person or a person with some sort of disability is giving evidence. P TuÏilac Video sistem za za‰tiçene svjedoke TuÏilac ú·Ù‹ÁÔÚÔ˜ Pubblico ministero J. ÓÒÌÓ‚‡Ì̇fl ̇ ‚ˉÂÓÁ‡ÔËÒË ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÇˉÂÓ ÒËÒÚÂÏ Û ÒÛ‰Û ‡‰Ë Á‡¯ÚËÚ ҂‰Ó͇ Waraysiga markhaatiga la xafiday Sistema de video para testigos protegidos Korunan tanıklar için videolu sistem Heä thoáng viñeâoâ daønh cho nhaân chöùng ñöôïc baûo veä ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 113 .PROSECUTOR The person who has the responsibility of presenting and conducting the prosecution at court. acusador público Savcı Coâng toá vieân Video sistem u sudu radi za‰tite svjedoka ™‡ÛÙËÌ· ‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ·˜ ÁÈ· Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ô˘ Ù˘¯·›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÙ·Û›·˜ Procedimento con video a scopo protezione di un testimone Pfinbnedf¥t yf cdtljrjn cj dbltj cbcntv – cdtljrjn uj cktlb celt¥tnj dj lheuf ghjcnjhbåf ëËÒÚÂχ Á‡˘ËÚ˚ ҂ˉÂÚÂÎfl.dbybntk èÓÍÛÓ íÛÊË·ˆ Fuliyaha ciqaabta Fiscal.

PROVISO An exception. uvjet A›ÚÂÛË.P PROTECTION ORDER Action now taken by the Human Services of Victoria to bring a child/young person to Children’s Court if their physical. chief clerk or registrar of the Supreme Court. PROTHONOTARY A principal notary. restricción Koßulu ile Vôùi ñieàu kieän 114 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . ÂÈʇϷÍË Clausola condizionale Bcrkexjr é„Ó‚Ó͇ ìÒÎÓ‚ Qodob ka baxsan Condición. Za‰titni nalog Glavni sluÏbenik vrhovnog suda Klauzula Odluka o za‰titi maloljetnika EÓÙÔÏ‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ordine di tutela di minore Yfhtl. emotional or psychological being is in danger.f pf pfinbnf yf vfkjktnybwb èË͇Á Ó ÌÂÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌÌÓÒÚË ç‡ÎÓ„ Ó Á‡¯ÚËÚË Ï‡ÎÓÎÂÚÌË͇ Amarka xafidida Orden de protección Koruma kararı (çocuklar için) AÙn leänh baûo veä Glavni sluÏbenik vrhovnog suda ∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ Capocancelliere della corte suprema Ita yf celcrf flvbybcnhfwbåf dj dh[jdybjn cel É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ É·‚ÌË ÒÎÛÊ·ÂÌËÍ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡ Ansixiyaha asaasiga ah ee maxkamadda u saraysa Protonotario. A court will then place the child in the care of the State of Victoria. secretario y oficial mayor de la Corte Suprema de Justicia Mahkeme baßkatibi Chaùnh luïc söï (Toøa Thöôïng Thaåm) Izuzetak.

ÔÓ‚Ó͇ˆËfl èÓ‚Ó͇ˆË¿‡ Daandaansi Provocación Tahrik Söï khieâu khích Opunomoçeni zastupnik ¶ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ Per procura Pfvtybr !ghb ukfcf¥t@ èÂ‰‡˜‡ „ÓÎÓÒ‡ ËÎË ÔÓÎÌÓÏÓ˜ËÈ éÔÛÌÓÏÓÃÂÌËÍ Qof cidi dirsatay Apoderado. PROXY A person lawfully deputised to vote in the place of another. ÔËÁ‚‡ÌÌ˚È Á‡˘Ë˘‡Ú¸ ËÌÚÂÂÒ˚ ̉ÂÂÒÔÓÒÓ·Ì˚ı „‡Ê‰‡Ì Ñʇ‚ÌË Á‡ÒÚÛÔÌËÍ Qofka dawlada u dooda Defensor de las Personas con Discapacidad Özürlü kißilerin sözcüsü Ngöôøi beânh vöïc daân ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 115 . P Provokacija Zastupnik DrÏavni zastupnik Izazov.PROVOCATION Acts which are sufficient to prevent the exercise of reason and to deprive a reasonable man of his self control. thus reducing murder to manslaughter. provokacija ¶ÚfiÎÏËÛË Provocazione Ghtlbpdbredf¥t èÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó. PUBLIC ADVOCATE A person appointed under the Guardianship and Administration Board Act 1986 to look after the interests of persons with a disability. mandatario. representante Vekil Ñaïi dieän ñöôïc ñeà cöû DrÏavni zagovornik ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ Patrocinatore pubblico Åfdty pfcnfgybr é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡˘ËÚÌËÍ.

ÔÛÚ‡ÚË‚ÌË ÓÚ‡ˆ Qofka loo haysto inuu yahay aabbaha dacwadu ku socoto Padre putativo Çocu©un babası kabul edilen kißi Ngöôøi vaãn ñöôïc coi laø cha 116 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . sanción Ceza Hình phaït Pretpostavljeni otac ∫ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ Padre putativo Kbwt pf rjt inj ct vbckb ltrf t nfnrj è‰ÔÓ·„‡ÂÏ˚È ÓÚˆ 燂ӉÌË. PUTATIVE FATHER The person held to be the father of the complainant’s child in affiliation proceedings.P PUBLIC TRUSTEE An official who is responsible for administering the estates of those unable to do so. ÙÈ̈ڛ· Pena Rfpyf ç‡Í‡Á‡ÌË ä‡Á̇ Ciqaab Pena. Javni povjerenik Kazna Navodni otac Javni izvr‰itelj oporuka i zaklada ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ Amministratore fiduciario pubblico Åfdty ljdthtybr é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰Ó‚ÂËÚÂθÌ˚È Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ∑‡‚ÌË ÔÓ‚ÂÂÌËÍ. PUNISHMENT A criminal penalty. castigo. ËÁ‚¯ËÚÂΩ ÓÔÓÛÍ Qofka lagu aamino hanti dadweyne Fidecomisario Público Kayyum UÛy thaùc vieân chính phuû Kazna ¶ÔÈÓ‹.

QUASI As if it were eg. “οÙÈ ÁÈ· οÙÈ” Una cosa in cambio di un’altra Ytinj pf ytinj lheuj ìÒÎÛ„‡ Á‡ ÛÒÎÛ„Û èÓÚË‚ÛÒÎÛ„‡ Wax loogu talagalay wax Quid pro quo. QUERELA A civil proceeding in any court. usluga za uslugu AÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·.. quasi judicial – as if it were to judge. Q Kvazi Gra∂anski postupak Kviprokvo Kvazi. flÍÓ·˚ 䂇ÁË Wax sidaas oo kale ah sida Cuasi Benzeri Ñöôïc xem nhö laø Gra∂anski postupak u sudu ¶ÔÏÈÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Querela Celt¥t É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Ó ‚ Òۉ É‡¨‡ÌÒÍË ÔÓÒÚÛÔ‡Í Û ÒÛ‰Û Dacwada madaniga ah ee maxkamadaha Acción. QUID PRO QUO Something for something. demanda Medeni hukuk davası Thuû tuïc daân söï toá tuïng Quid pro quo. una cosa a cambio de otra Bir ßeye karßılık bir ßey Söï buø tröø ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 117 .toboÏnji I‰ÈfiÙ˘Ô “Come se fosse” Rfrj lf t ä‡Í ·Û‰ÚÓ.

ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ˆ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· fiÌËÚÔ˘ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ χÙÚˆÓ Riscatto Jnreg Ç˚ÍÛÔ éÚÍÛÔ Madax furasho Rescate Fidye Tieàn chuoäc Recidivizam. Rasna mrÏnja Otkupnina Recidivizam Rasno poniÏavanje º˘ÏÂÙÈ΋ ‰È·‚ÔÏ‹ Vilipendio razziale Hfcyf ytnhgtkbdjcn ê‡ÒÓ‚‡fl ÌÂ̇‚ËÒÚ¸ ê‡ÒÌÓ ÔÓÌËʇ‚‡ø Xumayn iyo dhibaatayn jinsi la xiriirta Vilipendio por motivos de raza Irkçılı©a tahrik Phæ baùng chuûng toäc Otkupnina §‡ÙÚ·. ponavljanje zloãinaãkog pona‰anja ∫ÔÙÚÔ‹ (ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·) Recidività Gjdnjhedf¥t yf pkjcnjhcndfnf êˆˉ˂ËÁÏ èÓ̇‚Ω‡ø Í˂˘ÌÓ„ ‰Â· Dabeecada si joogta ah ugu noqoshada dambigii Reincidencia habitual o reiterada Yeniden suç ißleme Tính caùch taùi phaïm 118 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .R R RACIAL VILIFICATION To incite hatred or violence against a race. RECIDIVISM The habit of continually relapsing into crime. RANSOM The action of procuring the release of someone held captive by paying a price.

.RECIPROCATING COURT An equivalent court. eg. in which related proceedings may be taken pursuant to an arrangement between the states or countries. odgovarajuçi sud u drugoj drÏavi IÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Û ¿ÏÏË ÔÏÈÙ›· ‹ ¯ÒÚ· Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ˘fiıÂÛ˘ Tribunale equivalente Cjjldtnty cel ꇂÌÓÁ̇˜Ì˚È ÒÛ‰ ‚ ‰Û„ÓÏ ¯Ú‡Ú ËÎË ÒÚ‡Ì êˆËÔÓ˜ÌË ÒÛ‰ (Û ‰Û„Ó¿ ‰ʇ‚Ë) Maxkamad u dhiganta maxkamada meel kale ka jirta Órgano jurisdiccional recíproco Denk mahkeme (baßka bir ülkede/ eyalette) Toøa töông hoã Pismena obveza EÁÁ‡ËÛË. appear in court. usually in another state or country. RECOGNIZANCE A promise or undertaking by an accused person to forfeit or pay a specified sum if he/she does not perform certain actions. R Reciproãni sud Obveznica Formalni razgovor Reciproãni sud. RECORD OF INTERVIEW Formal interview of a person suspected of committing an offence. ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÔÈÓÈ΋ Ú‹ÙÚ· Impegno o obbligo assunto Ufhfywbåf lfltyf ghtl cel pf bcgjkyedf¥t jlhtltyb eckjdb é·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚Ó Ò‚flÁ‡ÌÌÓÂ Ò ÔÓÛ˜ËÚÂθÒÚ‚ÓÏ èËÒÏÂ̇ Ó·‡‚ÂÁ‡. o transcripción) Sorgu tutana©ı Bieân baûn phoûng vaán ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 119 . ÔËÁ̇Ìˈ‡ (‰Û„‡) Ballangelid/aqoonsi Caución judicial Yazılı söz/teminat Söï cam keát tröôùc toøa Zapisnik o ispitivanju okrivljenika ú·Ù¿ıÂÛË. ηٷÁÚ·Ê‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Verbale di interrogatorio Pfgbcybr jl cjckeiedf¥t èÓÚÓÍÓÎ ‰ÓÔÓÒ‡ á‡ÔËÒÌËÍ Ó ËÒÔËÚË‚‡øÛ Koobiga duuban ee waraysiga Acta de interrogatorio policial (registro sonoro o audiovisual.

a registrar may be appointed Magistrate.. IstraÏni zatvor Pravni lijek Sudski sluÏbenik (u opçinskom sudu) ∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ (ÚÒËÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘) Cancelliere Flvbybcnhfnbdty celcrb cke. REMAND 1.. 2. AÓ·ÌÔÚʈًÚÈÔ RInviare a giudizio/Centro di detenzione temporanea Ghbndjh 1. keeps records of his decisions and assists him in court. The Division within a gaol into which persons who have been remanded are placed. Odgoda 2. ¶·Ú·ÔÌ‹ Û ¿ÏÏË ‰ÈοÛÈÌÔ 2. IstraÏni zatvor 1. criminal trial) to a future date. etc. collecting statistics. Protokolist 1.R REGISTRAR An officer of a Magistrates’ Court (previously known as Clerk of Court). ·ÔηٿÛÙ·ÛË ·ÛÙÈÎÒÓ ˙ËÌ›ˆÓ Rimedio giuridico Ghfdty ktr ë‰ÒÚ‚Ó Òۉ·ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ è‡‚ÌË ÎÂÍ Cawil Celin Satisfacción o reparación jurídicas Tazmin hakkı Boài thöôøng thieät haïi 120 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . who prepares the list of cases to be heard by a magistrate. To adjourn judicial proceedings (eg. åÂÒÚÓ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Á‡Íβ˜ÂÌËfl àÒÚ‡ÊÌË Á‡Ú‚Ó 1. The court may order the defendant to be admitted to bail or held in custody.. eg. Qaybta xabsiga ee lagu hayo dadka 1. éÚÍ·‰˚‚‡ÌË ÒÎÛ¯‡ÌËfl ‰Â· 2. The registrar also has a number of other duties. REMEDY The relief given by the law to rectify the harm suffered by a person as a result of his/her legal rights having been breached. Pritvor u istraÏnom zatvoru 2. Dib ugu dhigida qaadida dacwada 2. receiving fines. After a course of training.tybr ëÂÍÂÚ‡¸ ÒÛ‰‡ ëÎÛÊ·ÂÌËÍ Û ÒÛ‰Û Sarkaalka Maxkamada Magistrate-ka Secretario judicial Mahkeme müdürü Luïc söï 1. Centro o módulo de detención preventiva Ertelemek/göz altına almak Taïm giam/nhaø taïm giam Pravni lijek `EÓ‰ÈÎÔ Ì¤ÛÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‚Ï¿‚˘. ÎÙÏ. Suspensión de procedimiento judicial 2..

resolución (de contrato) Sözleßmenin iptal edilmesi Huûy boû hôïp ñoàng Odgo∂ena presuda EÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂÓË ÎÚ›ÛË Riserva di giudizio Jlkj.REMISSION A reduction of the remaining prison sentence. RESCISSION Process where a contract is brought to an end and its legal affects on the parties are cancelled. opoziv §‡ÛË Û‡Ì‚·Û˘ Rescissione Erbyedf¥t ê‡ÒÚÓÊÂÌË éÔÓÁË‚. ··ÏÏ·Á‹ Condono della pena Cvfkedf¥t yf rfpyfnf ëÓÍ‡˘ÂÌË ÒÓ͇ Á‡Íβ˜ÂÌËfl ëχøÂø ͇ÁÌ Ka yaraynta inta xabsiga uga hartay Reducción de la pena Cezanın azaltılması Giaûm thôøi gian thi haønh baûn aùn Raskid. A prisoner’s term of imprisonment may be remitted by reason of his/her good behaviour. RESERVED JUDGMENT A ruling by a Magistrate or Judge that is under consideration. ÔÓÌ˯ڇ‚‡ø Burburinta caqdigii ama heshiiskii Rescisión.tyj ljytcedf¥t yf ghtcelf@ éÚÎÓÊÂÌÌÓ ¯ÂÌË ÒÛ‰‡ é‰ÎÓÊÂ̇ Ó‰ÎÛ͇ ÒÛ‰‡ Ka fiirsasho go’aan Sentencia pendiente de pronunciamiento Hakimin düßünmekte oldu©u karar Hoaõn phaùn quyeát ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 121 . R Smanjenje kazne Poni‰tavanje SuzdrÏljiva presuda Smanjenje kazne `AÊÂÛË.tyf ghtcelf !jlkj.

apelado Davalı Bò ñôn 122 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . or to a third person. however. A parent with custody of children has the legal right to care for them and the duty and responsibility to control their way of life. The Family Law Act provides that custody may be awarded to both parents jointly. education and general upbringing. custodia de menores Çocu©un kalaca©ı yer kararı Quyeàn nuoâi con TuÏena stranka áÓ·ÁfiÌÂÓÔ˜ Convenuto J. (NB) Guardianship of a child may be awarded to a person appointed by a Court. or to one parent.bdtt ltntnj ê¯ÂÌË ÒÛ‰‡ Ó ÔÓÔ˜ËÚÂθÒڂ ̇‰ ·ÂÌÍÓÏ ç‡ÎÓ„ Ó ÒÚ‡‡øÛ Ó ‰ÂÚÂÚÛ Amarka Degaanka Patria potestad. Briga o djeci OptuÏeni Skrbni‰tvo nad djecom EÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ı· ‰È·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ·È‰›.f cj rjå hjlbntk √t . (including family.R RESIDENCE ORDER Care and control.dbytn !dj . it is possible that custody may be granted to another so that the child lives apart from the person legally appointed as guardian of that child. ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÁÔÓÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Ordine che stabilisce il genitore presso cui devono risiedere i figli Yfhtl. RESPONDENT The party against whom certain proceedings are lodged. tribunal and appeal proceedings).hfrjhfpdjlyf gjcnfgrf@ éÚ‚ÂÚ˜ËÍ íÛÊÂ̇ ÒÚ‡Ì‡ Qofka dacwada lagu soo oogay Demandado.

RESTITUTION An order made by a Court that stolen goods or their value be restored to the owner by the person convicted of the offence. baabi’in. ÔÓ‚‡Ã‡¿ Hanti-celin Restitución. ÎÙÏ. R Nadoknada Sudska zabrana Povlaãenje Vraçanje ili naknada á·ÓfiÚıˆÛË ˙ËÌÈ¿˜. expressly abandon (statement. Restituzione/Risarcimento Dhf√f¥t ÇÓÁÏ¢ÂÌË ۷˚ÚÍÓ‚ êÂÒÚËÚۈ˿‡. acknowledge falsity or error of. promise. RESTRAINING ORDER In Family Law an order intended to prevent or stop one spouse from assaulting or threatening the other spouse. refuse to abide by. reintegración Zararın tazmin edilmesi kararı Leänh boài thöôøng thieät haïi Sudska zabrana A·ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ Provvedimento giudiziario con il quale si ordina di doversi astenere da specifiche azioni Pf. diidid in la raaco Retractación Geri almak/vazgeçmek Thu hoài ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 123 .edf¥t éÚ͇Á ÓÚ ÒÎÓ‚‡ èÓˈ‡ø ÔËÁ̇ø‡. ·Ó·›ÚÂÛË Revoca Gjdktredf¥t> jnrf. RETRACTION Withdraw. opinion). devolución.hfyf pf djpytvbhedf¥t bkb yfgfüf¥t ê‡ÒÔÓflÊÂÌË ӷ Ó„‡Ì˘ÂÌËË ‰ÓÒÚÛÔ‡ ëÛ‰Ò͇ Á‡·‡Ì‡ Amarka Xeerka Qoyska oo joojinaya cabsida labada isqaba Orden de protección Koruma kararı Leänh caám vi phaïm Povlaãenje AÓ¿ÎÏËÛË. Ôӂ·˜Âø Ka noqosho. laalid. cancel. revoke.

R RETURNABLE (SUMMONS) A summons specified to be heard on a particular day. citatorio (Méx. once the prosecution has presented certain matters of proof to establish a prima facie case. REVERSED ONUS OF PROOF In prosecutions for certain offences. REVOCATION OF LICENCE See: Disqualification of a person.) Belirli bir tarihte görülmesi gereken celpname Traùt toøa coù theå hoaøn laïi Obrnut teret dokazivanja krivnje AÓ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢ Onere della prova trasferito all’accusato Cghjnbdyj njdfht¥t yf ljrfpbnt é·‡ÚÌÓ ·ÂÏfl ‰Ó͇Á˚‚‡ÌËfl é·ÌÛÚ ÚÂÂÚ ‰Ó͇ÁË‚‡ø‡ Ku soo celinta masuuliyada caddaynta Inversión de la carga de la prueba Suçsuz oldu©unu kanıtlama sorumlulu©u Ñaûo ngöôïc traùch nhieäm chöùng minh Oduzimanje vozaãke dozvole AÓ¿ÎÏËÛË ¿‰ÂÈ·˜ Revoca della patente di guida Gjybinedf¥t ljpdjkf ÄÌÌÛÎËÓ‚‡ÌË Ô‡‚ ̇ ‚ÓʉÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl é‰ÛÁËχø ‚ÓÁ‡˜Í ‰ÓÁ‚ÓΠKa qaadida shatiga gaariga Revocación de licencia Sürücü belgesinin iptali Thaâu hoài baèng laùi 124 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . by disproving the prosecution’s allegations or by providing a legal defence to those allegations. the onus of proof changes to the accused who must prove innocence. Poziv na odre∂eni dan Povratni teret dokaza Poni‰tenje vozaãke dozvole Poziv na sudsko roãi‰te úÏ‹ÛË ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÎÚfi·Û˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Citazione in giudizio in data specifica Celcrf gjrfyf ÑÂ̸ ̇Á̇˜ÂÌÌ˚ı ÒÎÛ¯‡ÌËÈ èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰ Dacwad loo qabtay in la dhegaysto maalin gaara Citación.

pena Yaptırım/ceza Tröøng phaït Nalog za pretres `áÓÙ·ÏÌ· ¤Ú¢ӷ˜ Mandato di perquisizione Yfkju pf ghtnhtc é‰Â ̇ Ó·˚ÒÍ ç‡ÎÓ„ Á‡ ÔÂÚÂÒ Ruqsad baaritaan Orden de registro. R S DrÏavna komisija Sankcija Nalog za pretres DrÏavna komisija PfiÁÈ·Ï úÔÌ›ÛÈÔÓ Commissione reale d’inchiesta Rhfkcrf bcnhf. SEARCH WARRANT An order authorising police to enter and search a specified place to either arrest a person believed to have committed an offence or to seize certain objects. ÏÂ‡ ͇̇Á‡ÌËfl ë‡Ì͈˿‡ Ganaaxa ama ciqaab Sanción. ÔÈÓ‹ Sanzione Rfpyf ë‡Ì͈Ëfl. the case of a State.yf rjvbcbåf äÓÓ΂Ò͇fl ÍÓÏËÒÒËfl Ñʇ‚̇ ÍÓÏËÒË¿‡ Guddi uu magacaabay GovernorGeneral-ku ama Governor-ku Comisión de investigación constituida por autorización del representante de la Corona Genel vali tarafından görevlendirilen sorußturma komisyonu UÛy Ban Ñieàu Tra Hoaøng Gia Sankcija ú‡ÚˆÛË. SANCTION The penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to the law. by the Governor. orden de allanamiento Arama emri Leänh khaùm xeùt ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 125 .ROYAL COMMISSION A commission of inquiry authorised by the Governor-General or.

including imprisonment. the judicial determination of the punishment to be inflicted on a convicted criminal. esp.S SENTENCE A judicial judgment or decree. SEQUESTRATION A court order that a person’s property be set aside and held by an independent person until the end of proceedings. ÔÈÓ‹ Condanna Ghtcelf> rfpyf èË„Ó‚Ó ä‡Á̇. discriminación por motivos de sexo Cinsel ayrımcılık Phaân bieät ñoái xöû vì phaùi tính 126 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . osuda ú·Ù·‰›ÎË. SEX DISCRIMINATION To place a person at a disadvantage by reason of their sex. Osuda Sudska zapljena Polna diskriminacija Kazna. Á‡ÔÎÂ̇ Amar maxkamadeed oo qof hantidiis lagu ilaalinayo Embargo de bienes Geçici el koyma Tòch bieân taøi saûn Diskriminacija na bazi spola ™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË Discriminazione sessuale Ytnhgtybt rjy lheuj kbwt pfhflb gjkjn ÑËÒÍËÏË̇ˆËfl ÔÓ ÔÓÎÓ‚ÓÏÛ ÔËÁ̇ÍÛ èÓÎ̇ ‰ËÒÍËÏË̇ˆË¿‡ Ku waayid xaq lab ama dhadig midkaad tahay darteed Discriminación sexual. fine. ‰¤ÛÌ¢ÛË ‹ (ÚÔÛˆÚÈÓ‹) ηٿۯÂÛË Sequestro Pfgktyedf¥t bvjn ç‡ÎÓÊÂÌË ‡ÂÒÚ‡ ̇ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ëÂÍ‚ÂÒÚ‡ˆË¿‡. sudska zapljena πÔÔı¤ÙËÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ·Ú¿ ÙÚ›ÙÔ˘. sentencia Ceza Baûn aùn Sekvestracija. ÓÒÛ‰‡ Xukun Condena. probation.

) hasta nueva fecha. SINE DIE “Without a day”. etc. S Seksualno napastovanje Sine Die Kleveta Seksualno napastovanje ™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË Molestia sessuale Ctrcefkyj djpytvbhedf¥t ëÂÍÒۇθÌ˚ ‰ÓÏÓ„‡ÚÂθÒÚ‚‡ ëÂÍÒÛ‡ÎÌÓ ÛÁÌÂÏË‡‚‡ø Shukaansi qaldan Acoso sexual Cinsel taciz Saùch nhieãu tình duïc Sine Die. Adjourning court proceedings being appointed for resuming.edf¥t yf celt¥tnj yf ytjlhtltyj dhtvt ç‡ ÌÂÓÔ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÓÍ ç‡ ÌÂÓ‰¨ÂÌÓ ‚ÂÏ Dib-u-dhigida aan la cayimin (Suspender. jokes. indefinidamente Davanın ertelenmesi Hoaõn voâ thôøi gian Kleveta ™˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË Calunnia Rktdtnf ìÒÚ̇fl Í΂ÂÚ‡ ä΂ÂÚ‡ (ÛÒÏÂ̇) Qadaf qof loo geysto oo badanaa afka ah Difamación oral o mediante gestos Sözlü hakaret. for a date to be fixed. iftira Vu khoáng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 127 . touching. SLANDER Defamatory material published in nonpermanent form.SEXUAL HARASSMENT To harass a person (usually of the opposite sex) by sexual innuendo. usually the spoken word. odgoda rasprave bez roka AÓ·‚ÔÏ‹ Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Rinvio a data indeterminata Jlkj. etc.

In a criminal case. generally involves a woman accosting or importuning men for the purpose of prostitution.hfyb dj cel pf dhtvt yf celt¥tnj ĉ‚ÓÍ‡Ú Ä‰‚ÓÍ‡Ú Garyaqaanka garta diyaariya Abogado Avukat (dava dosyasını hazırlayan avukat) Luaät sö Stupanj dokaza B¿ÛË ·fi‰ÂÈ͢ Entità delle prove Cntgty yf ljrfpb äËÚÂËÈ ‰Ó͇Á‡ÚÂθÒÚ‚‡ ëÚÂÔÂÌ ‰Ó͇Á‡ Heerka daliilka Criterio objetivo para determinar si un hecho en disputa ha quedado probado o no Kanıt standartı Möùc ñoä chöùng minh phaûi ñaït 128 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .fhf ÑÓÏÓ„‡Ú¸Òfl.S SOLICIT As used in a criminal context. abordando a posibles clientes Fuhuß amacıyla müßteri çekmek Gaï gaãm/xuùi giuïc Odvjetnik (nema pravo zastupanja klijenta pred sudom) ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Avvocato che tratta con i clienti ma non discute cause in tribunale Fldjrfn rjå uj pfcnfgedf rkbtynjn> yj yt uj . In a civil case. ÔÓ‰‚Ó‰ËÚË Ku shukaamin Ofrecerse para la prostitución. it is “on the balance of probabilities”. but not by appearing for them as an advocate in a court case. SOLICITOR A lawyer permitted by the Supreme Court to practise law and who chooses to do so by acting for and advising clients. Salijetati Advokat (bez prava zastupanja na sudu) Snaga dokaza Mamiti. ÔËÒÚ‡‚‡Ú¸ Í ÏÛʘËÌ‡Ï (Ó ÔÓÒÚËÚÛˆËË) 燄ӂ‡‡ÚË. salijetati ¶ÏËÛÈ¿˙ˆ Ì ·Ó‹ıÈÎÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Sollecitare a scopo di prostituzione Yfdfkedf> . STANDARD OF PROOF The extent or degree to which a fact must be proved. the standard is “beyond reasonable doubt”.

Á‡ÍÓÌ Sharciga baarlamaanka Ley creada por el parlamento (por oposición a la emanada del derecho jurisprudencial) Parlementonun çıkardı©ı yasa Luaät thaønh vaên Zakonska izjava. STATUTORY DECLARATION A written statement of facts which the person making it signs and declares to be true before a person with the power to take an oath or affirmation. or permanently where to proceed would be improper. ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· Legge parlamentare Cnfnen !pfrjy> lh. ·Ó·‚ÔÏ‹ ‰›Î˘ Sospensione di un procedimento giudiziario Jlkfuf¥t yf gjcnfgrf èËÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË Òۉ·ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ é‰Î‡„‡ø ÔÓÒÚÛÔ͇ Hakinta dacwada Suspensión o sobreseimiento del procedimiento Davanın durdurulması Ñình chæ toá tuïng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 129 .STATUTE A law made by Parliament (State or Federal). STAY OF PROCEEDINGS Suspension of proceedings either temporarily until something is done. deklaracija ∫‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË Dichiarazione giurata Gbcvtyf bpåfdf ëÚ‡ÚÛÚÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌË á‡ÍÓÌÒ͇ ËÁ¿‡‚‡ Hadal Xaqiiqa ah oo qoran Declaración jurada o prestada bajo promesa solemne Yeminli beyan Tôø khai danh döï Zaustavljanje postupka ¢È·ÎÔ‹. S Zakon Statutarna deklaracija Zaustavljanje procesa Zakon £¤ÛÈÛÌ·. for example. if the proceedings are vexatious or frivolous.fdty bkb atlthfkty@ á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÌ˚È ‡ÍÚ ëÚ‡ÚÛÚ.

ÎÏ‹Ù¢ÛË (Ì¿ÚÙ˘Ú·) Citazione a giudizio Celcrf gjrfyf èÓ‚ÂÒÚ͇. ÔÂÒΉÛÂÏÓ ‚ ÔÓfl‰Í ÒÛÏχÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ å‡øË ÔÂÍ¯‡¿ Gaf sahlan Falta. presentar documentación.f> celcrb ghjwtc> gjcnfgrf àÒÍ íÛÊ·‡.S SUBPOENA A summons which commands the appearance of a person as a witness at a hearing and for the production of specified documents. pleito. Ô‡Ìˈ‡ Dacwo maxkamadeed Demanda. tuÏba AÁˆÁ‹. SUIT An action. acción civil Dava Vuï kieän Prekr‰aj ¶Ù·›ÛÌ· Ë ÂΉ›Î·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û˘ÓÔÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Reato minore Ghtrhijr èÂÒÚÛÔÎÂÌËÂ. delito menor Hafif suç Toäi vi caûnh 130 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . ‚˚ÁÓ‚ ‚ ÒÛ‰ èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰ Khasab kaga dhigid in qof markhaati furo Orden de comparecencia para prestar testimonio.. o ambas cosas Celpname/mahkeme davetiyesi Traùt haàu toøa Parnica. Sudski poziv Parnica Prekr‰aj Poziv na sud úÏ‹ÛË Ì¿ÚÙ˘Ú·. ‰›ÎË Azione legale Ne. SUMMARY OFFENCE A minor offence heard and decided in a Magistrates’ Court.

S Rezimiranje Sudski poziv Nalog o nadzoru Sudac .SUMMING UP In a criminal trial after the Crown Prosecutor and Counsel for the defence have completed their closing addresses.edf¥t yf ckexfåjn á‡Íβ˜ËÚÂθ̇fl ˜¸ ÒÛ‰¸Ë ᇂ¯Ì‡ ˜ Òۉ˿ Isku soo duubida dacwada Resumen de actuaciones y formulación de instrucciones al jurado Hakimin davayı özetlemesi Toùm löôïc noäi vuï Poziv na sudsko roãi‰te úÏ‹ÛË Mandato di comparizione Celcrf gjrfyf ëۉ·̇fl ÔÓ‚ÂÒÚ͇ èÓÁË‚ ̇ ÒÛ‰ Ugu yeerida maxkamada Citación a juicio Celp/ça©rı Traùt môøi ra toøa Sudska odluka o nadzoru nad maloljetnikom EÓÙÔÏ‹ ÂÔÙ›·˜ Ordine di supervisione Yfhtl. SUPERVISION ORDER A protection order made by the Children’s Court for a specified period where the court considers the child needs protecting and gives the Director-General of human services responsibility for the supervision of the child. SUMMONS Legal document calling on a party to appear at court on a certain date for determination of an alleged offence or civil wrong.predsjednik rezimira sluãaj za porotu ™˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ˘Ôı¤Ûˆ˜ ·fi ‰ÈηÛÙ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓfiÚÎÔ˘˜ Riepilogo Pfjrhe.f pf yflpjh èË͇Á Ó· ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË Ì‡‰ÁÓ‡ ê¯ÂøÂ Ó Ì‡‰ÁÓÛ Ì‡‰ ‰ÂÚÂÚÓÏ Amar kormeer Orden de supervisión de menores Koruma kararı (çocuklar için) AÙn leänh giaùm saùt ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 131 . the presiding judge sums up the case for the jury.

SUSPENDED SENTENCE If for an offence a Court passes a sentence of imprisonment for a term of not more than a year. and injury cases exceeding $100. çÓ‚Ó„ ∑ÛÊÌÓ„ ÇÂÎÒ‡. with unlimited jurisdiction to grant relief in civil proceedings.ty pf ctrjåf lh. a surety may undertake to pay the amount of bail if the accused does not appear before the court to stand trial.fdf dj Fdcnhfkbåf@ ÇÂıÓ‚Ì˚È ÒÛ‰ ÇıÓ‚ÌË ÒÛ‰ (̇ ‰ʇ‚ÌÓÏ ÌË‚ÓÛ – ÇËÍÚÓË¿Â. ËÚ‰) Maxkamadda sare Tribunal Supremo de Justicia (Estados y Territorios) Eyalet yüksek mahkemesi Toøa cao caáp Jamac ΩÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Garanzia Ufhfywbåf èÓÛ˜ÂÌË ∑Âχˆ Wax qofka laga hayo Fiador.S SUPREME COURT The highest State court. such as murder trials. Vrhovni sud Garant Uslovna kazna Vrhovni sud drÏave (npr. the court may suspend the whole or part of that sentence. For example. It has original and appellate jurisdictions in civil and criminal matters. SURETY A person who guarantees the obligations of another by undertaking to pay money on that person’s default. The part suspended is not served by the offender unless he commits another crime within that period.000 depending on the question of law involved. In its original jurisdiction it hears only serious matters. Viktorije) AÓÒÙ·ÙÔ ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Corte suprema Dh[jdty cel !pfct. garante Kefil Tieàn theá chaáp Ngöôøi ñoùng tieàn theá chaáp Uvjetna osuda ¶ÔÈÓ‹ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Sospensione della condanna Eckjdyf rfpyf èË„Ó‚Ó Ò ÓÚÒÓ˜ÍÓÈ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ìÒÎӂ̇ ͇Á̇ Xukun laalan Condena de ejecución condicional Cezanın ertelenmesi AÙn treo 132 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . It also hears appeals from both the Magistrates’ and County Courts.

TESTIMONY The evidence of a witness given orally in court. S T Oduzimanje dozvole Obustava Svjedoãenje Oduzimanje vozaãke dozvole ¶ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ·‰Â›·˜ Sospensione della patente di guida Ghbdhtvtyj erbyedf¥t yf ljpdjkfnf ÇÂÏÂÌÌÓ Î˯ÂÌË ÎˈÂÌÁËË èË‚ÂÏÂÌÓ Ó‰ÛÁËχø ‰ÓÁ‚ÓΠKa qaadida ama laalida laysanka Suspensión de licencia Sürücü belgesinin geçici iptali Treo baèng laùi Prestanak §‹ÍË (ÏËÚˆÌÒÓ) Termine dei pagamenti Ghtrbyedf¥t bcgkfnb ᇂÂ¯ÂÌËÂ. prueba testimonial / testifical Tanık ifadesi Lôøi khai cuûa nhaân chöùng tröôùc toøa ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 133 . ÔÂÒÚ‡Ì‡Í Burin ama joojin Cese de prestaciones Durdurmak/kesmek (ödene©i) Chaám döùt Iskaz svjedoka. TERMINATION Ceasing of payment of benefits. ÔÂÍ‡˘ÂÌË ê‡ÒÍˉ.SUSPENSION OF LICENCE A person’s licence is taken away from them for a specific period and at the end of that period is returned to them. svjedoãenje M·ÚÙ˘Ú›· Testimonianza Bcrfp> cdtljxt¥t èÓ͇Á‡ÌË ҂ˉÂÚÂÎfl 낉ӘÂø Caddaynta afeed Testimonio.

delikt A‰ÈÎÔÚ·Í›·. Where a person is found in possession of a drug of dependence.dhcrf É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ Ô‡‚Ó̇Û¯ÂÌËÂ. ·ÛÙÈÎfi ·‰›ÎËÌ· Torto Ghtcnfg !dj uhfüfycrj ghfdj@> ghtxtrjhedf¥t yf j. if the amount is more than the quantity specified in the schedule to the Drugs. then he is deemed to be trafficking in that drug. ‰ÂÎËÍÚ ÑÂÎËÍÚ Qalad madani ah ama dhaawac ka yimid wax la falay ama laga tegay Acto ilícito civil Tazmin edilebilir haksız eylem Phaïm loãi/vi phaïm daân söï Trgovina drogama (definicija ovisi o teÏini) ¢È·Î›ÓËÛË Î·È ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ‰È·Î›ÓËÛË (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜) Traffico o presunto traffico di stupefacenti Nhujdbåf cj lhjuf> cjvytdf¥t pf nhuedf¥t cj lhjuf ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚËÍÓ‚/Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÂÏ Ì‡ÍÓÚËÍÓ‚ à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ ‰Ó„‡Ï‡ Ë ÒχÚ‡ø ‰‡ Ò Ë΄‡ÎÌÓ Ú„Û¿Â ‰Ó„‡Ï‡ Qaadida ama ku jirada hawsha qaadida Tráfico de drogas y tenencia/posesión de drogas constitutiva del delito de traficar Uyußturucu satmak veya satıyor saymak Buoân baùn vaø ñöôïc xem nhö laø buoân baùn 134 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Kazneno djelo Rasturanje droge Nepravda. Poisons & Controlled Substances Act 1981. manufacturing or selling a drug of dependence. TRAFFICKING AND DEEMED TO BE TRAFFICKING Trafficking includes preparing.T TORT A civil wrong or injury arising out of an act or omission for which an action for damages may be brought.

TRIAL The hearing of legal proceedings in the Supreme Court and County Court. assists an enemy at war with the Commonwealth of Australia or instigates a foreigner to make an armed invasion of the Commonwealth. proceso Durußma/yargılama Phieân xöû ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 135 . TRESPASS A tort involving the direct and unlawful interference with the possession of land or other property. levies war. It refers to both civil and criminal proceedings. In other courts it is called a “hearing”. Òۉ·ÌÓ ‡Á·Ë‡ÚÂθÒÚ‚Ó ëÛ¨Âø Qaadida dacwad sharciyeed Juicio. prostora) Su∂enje Izdaja ¶ÚÔ‰ÔÛ›· Tradimento Ghtlfdcndj àÁÏÂ̇ àÁ‰‡¿‡ Khaa’inimo qaran Traición Vatana ihanet Phaûn quoác Neovla‰teno ometanje tu∂e imovine ú·Ù·¿ÙËÛË Í¤Ó˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ‹ ¯ÒÚÔ˘ (¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ‹ ·Ú·Ófï˜) Violazione di domicilio <tcghfdyj dktuedf¥t dj neü bvjn ç‡Û¯ÂÌË Ô‡‚ ˜ÛÊÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ëÏÂÚ‡ø ÔÓÒ‰‡ Xad-gudub ama faragelin toos ah Violación de derechos de posesión de bienes muebles o inmuebles Baßkasının arazisine izinsiz girmek Xaâm nhaäp traùi pheùp Sudski postupak.TREASON A person commits treason if he kills or wounds the sovereign or heir. su∂enje ¢›ÎË Processo Bcnhfuf> ghtnhtc> celt¥t ëÎÛ¯‡ÌË ‰Â·. T Izdaja Bespravni prelazak (zemlji‰ta. regardless of the intention of the trespasser.

eyfk íË·Û̇ΠíË·Û̇ΠDacwadaha madaniga ah ee yaryar Tribunal adminstrativo. The term “Tribunal” is sometimes used in legal texts to describe a court of law. An act which is in excess of the authority or jurisdiction conferred by law. Victorian Civil and Administrative Tribunal).) Tribunals are sometimes described as administrative rather than judicial bodies.. Less formal than courts of law (eg. 2. the rules of evidence are applied less strictly.. and therefore invalid. do not wear wigs and robes. The decision of a Tribunal is subject to appeal to a court of law. i.e. lawyers are sometimes not admitted and. Jurisdiction limited to particular claims (eg. ULTRA VIRES “Beyond the Power”.T U TRIBUNAL A legal body established to decide certain classes of claims. Social Security Tribunal. o de lo social Kurul/mahkeme (sınırlı davalara bakar) Toøa ñaëc traùch/taøi phaùn Ultra Vires Postupanje preko ovlasti ¶¤Ú·Ó Ù˘ ‰Ôı›۷˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. when admitted. Tribunal Ultra Vires Tribunal (EȉÈÎfi) ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Tribunale Cel> nhb.. to determine questions of fact rather than law. but it is more commonly used to distinguish particular bodies which have the following features: 1. laboral. ηı’ ˘¤Ú‚·ÛË ÂÍÔ˘Û›·˜ Atto invalido per eccesso di potere Yfldjh jl jdkfcnedf¥fnf ÇÌ ÍÓÏÔÂÚÂ̈ËË Ç‡Ì Ó‚Î‡¯ÃÂø‡ Ka baxsan awooda (Acto realizado con) extralimitación competencial Yetkisizlik Vöôït quyeàn 136 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

·‡Ú¸ ̇ Ò·fl Ó·flÁ‡ÚÂθÒÚ‚‡ é·‡‚ÂÁ‡ÚË Ò Fullin/Ballanqaad Prometer. in the course of legal proceedings. UNSOUND MIND A person who.UNDERTAKE To promise. U Obavezati se Nesposoban za su∂enje Du‰evno bolestan Obvezati se AÓ·Ï·Ì‚¿Óˆ. to do or refrain from doing an act. UNFIT TO PLEAD If. debilidad mental Kendisi için karar veremeyen Thaàn trí roái loaïn ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 137 .ty lf ct bpåfcyb ç‰ÂÂÒÔÓÒÓ·ÂÌ. ˜ÚÓ·˚ ‚˚ÒÚÛÔ‡Ú¸ ‚ Òۉ è‡Ì˘ÌÓ ÌÂÒÔÓÒÓ·‡Ì Qof aan ehel u ahayn in wax la weydiiyo Incapaz de defenderse en juicio Akli dengesinin yargılamaya yeterli olmaması Khoâng ñuû söùc ra toøa Du‰evno bolestan úÏÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ÓÔ˘˜ Infermità mentale Leitdyj hfcnhjty óÂÎÓ‚ÂÍ Ò ‡ÒÒÚÓÂÌÌÓÈ ÔÒËıËÍÓÈ Ñۯ‚ÌÓ ·ÓÎÂÒÚ‡Ì Qof waalan Qof aan xis la’aan darteed. is incapable of managing their own affairs.dhpedf êÛ˜‡Ú¸Òfl. a jury is specially empanelled to find on the question of his fitness to stand trial. The jury may find that the accused is unfit to plead. ˘fiÛ¯ÔÌ·È Promettere Ct j. it is alleged the accused is insane. comprometerse a Taahhüt etmek/söz vermek Cam keát Nije sposoban za su∂enje zbog svog du‰evnog stanja ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂȘ ı¤ÛË Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÂÓÔ¯‹ ‹ fi¯È Incapace di dichiararsi colpevole o innocente Ytcgjcj. because of a mental disorder. awoodin maaraynta arrimihiisa Demencia. at the time he is to stand trial.

t¥t . the contract has been broken) made by a jury on the basis of facts it has accepted as being proved by the evidence in a court case.. fallo del jurado Hüküm/son karar Phaùn quyeát (cuûa boài thaåm ñoaøn) Iritantan parniãar koji uporno pokreçe neosnovane pravne postupke protiv druge strane EÓÔ¯ÏËÙÈÎfi˜ ‰È¿‰ÈÎÔ˜ Attore eccessivamente litigioso Ne.V VERDICT The final decision (eg. VICARIOUS LIABILITY Liability which falls on one person as a result of an action of another. ÒÍÎÓÌÌ˚È Í ·ÂÁÓÒÌÓ‚‡ÚÂθÌ˚Ï Òۉ·Ì˚Ï ÚflÊ·‡Ï è‡Ì˘‡ ÍÓ¿Ë ¯Ë͇ÌË‡ Bella abuur Litigante malicioso Gereksiz davalar açan kißi Ngöôøi kieän tuïng voâ côù Odgovornost nastala zbog nekog drugog E˘ı‡ÓË ¿ÏÏÔ˘ Responsabilità indiretta Jlujdjhyjcn gjhflb ltåcndf yf lheuj kbwt éÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ˜ÛÊÓÈ ÔÓÒÚÛÔÓÍ é‰„Ó‚ÓÌÓÒÚ Á‡ ‰Û„Ó„‡ Waajibaad fuullay shakhis qof kale fal uu galay darteed Responsabilidad subsidiaria Baßkasının yüzünden kaynaklanan sorumluluk Traùch nhieäm daân söï 138 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Presuda Dosadan parniãar Odgovornost zbog drugih Presuda EÙ˘ÌËÁÔÚ›· (ÂÓfiÚΈÓ) Verdetto Ghtcelf ê¯ÂÌË ÔËÒflÊÌ˚ı Á‡Ò‰‡ÚÂÎÂÈ é‰ÎÛ͇ (ÔÓÓÚÂ) Go’aanka maxkamada Veredicto.tp dbcnbycrb ghbxbyb óÂÎÓ‚ÂÍ. VEXATIOUS LITIGANT A person who habitually and persistently institutes legal proceedings against persons without a reasonable ground. guilty/not guilty.

but may also be conducted in a Magistrates’ Court. WAIVE To give up a legal right or claim. It is an enquiry by the presiding judicial officer into the admissibility or otherwise of evidence. The presiding judicial officer has a discretion as to whether or not evidence is admitted and thereby placed before the finder of fact which in most cases is the judicial officer conducting the voire dire as a hearing within the main hearing of the charges involved.edf¥t éÚ͇Á˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ËÒ͇ ËÎË Á‡ÍÓÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡ é‰ÂÃË Ò Ka-tegid Renunciar a Hakkından vazgeçme/muaf tutma Khöôùc töø ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 139 . materiales o de confesión Kanıtların geçerlili©ini inceleme Thuû tuïc toøa xeùt xem coù cho pheùp trình baèng chöùng naøo ñoù tröôùc boài thaåm ñoaøn Odreçi se zakonskog prava na tuÏbu ¶·Ú·ÈÙÔ‡Ì·È (··›ÙËÛ˘ ‹ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜) Rinunciare Jnrf. It is normally conducted in the trial of indictable offences before a judge and jury. (Confessional or physical). sudska istraga o pravovaljanosti dokaznog materijala koja prethodi utvr∂ivanju ãinjeniãnog stanja ¢›ÎË ÂÓ ‰›ÎË Esame preliminare di un testimone o di un giurato Djdtlyj bcgbnedf¥t yf cdtljr b ljrfpb pf lf ct endhlb ybdyfnf ghbafnkbdjcn yf cel ÑÓÔÓÒ ÒÛ‰ÓÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎfl ËÎË ÔËÒflÊÌÓ„Ó Ì‡ Ô‰ÏÂÚ ‚˚flÒÌÂÌËfl Â„Ó ·ÂÒÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÒÚË Ë ÌÂÔ‰۷ÂʉÂÌÌÓÒÚË ëÛ‰Ò͇ ËÒÚ‡„‡ Ó ‚ÂÓ‰ÓÒÚÓ¿ÌÓÒÚË ‰Ó͇ÁÌÓ„ χÚÂË¿‡Î‡ ÍÓ¿‡ ÔÂÚıÓ‰Ë ÛÚ‚¨Ë‚‡øÛ ˜ËøÂÌ˘ÌÓ„ ÒÚ‡ø‡ Dacwad dacwad kale ku dhex jirta Vista preliminar destinada a determinar la admisibilidad de las pruebas testificales. V W Voire Dire Odricanje Voire dire.VOIRE DIRE A voire dire is also called the trial within a trial.

Nalog TeÏina dokaza Oporuka Nalog `EÓÙ·ÏÌ· Mandato Yfkju pf fgct¥t> ghtnhtcedf¥t é‰Â ëÛ‰ÒÍË Ì‡ÎÓ„ Ogolaanshaha fulinta sharciyeed Orden judicial. eg. the verdict is said to be against the weight of the evidence. arrest. detain etc. search. WEIGHT OF EVIDENCE Where evidence given at a hearing inclines in favour of one party.. and the jury find in favour of the other party. WILL A disposition or declaration by which the person making it provides for the distribution or administration of property after his death. auto judicial Yetki/emir Leänh TeÏina dokaza B¿ÚÔ˜/ú‡ÚÔ˜ ·ԉ›Íˆ˜ Entità delle prove Cbkf yf ljrfpbnt ëÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ÔÓ͇Á‡ÌËÈ ÔÓ ‰ÂÎÛ íÂÊË̇ ‰Ó͇Á‡ Miisaanka cadaynta Preponderancia/fuerza de convicción de las pruebas Kanıtın a©ırlı©ı Taàm quan troïng cuûa baèng chöùng Oporuka ¢È·ı‹ÎË Testamento Ntcnfvtyn> jcnfdbyf ᇂ¢‡ÌË íÂÒÚ‡ÏÂÌÚ Dardaaran Testamento Vasiyetname Di chuùc 140 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .W WARRANT A legal document which authorises specific acts to be undertaken.

WRONGFUL (FALSE) IMPRISONMENT An offence at common law where a person is assaulted and detained against his will. used to initiate proceedings in the Supreme Court. decreto judiciales Mahkeme emri Leänh toøa Nezakonito utamniãenje ¶·Ú¿ÓÔÌË ÎÚ¿ÙËÛË ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ·ÙfiÌÔ˘ Reclusione illegale Ytktufkyj !ghjnbdghfdyj@ pfndjhf¥t çÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ Î˯ÂÌË ҂ӷӉ˚ èÓÚË‚Á‡ÍÓÌËÚÓ Á‡Ú‚‡‡ø Xirid aan sharciga waafaqsanayn Detención ilegal Hürriyetini kısıtlama/alıkoyma Giam caàm traùi pheùp ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 141 . W Sudska naredba Nezakonito zatvaranje Pismeni nalog suda ¢ÈηÛÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË Mandato/Ordine Celcrb yfkju àÒÍÓ‚Ó Á‡fl‚ÎÂÌË ëÛ‰Ò͇ ËÒÔ‡‚‡ Qoraal amar siinaya qof Mandamiento.WRIT A document under the seal of the Crown which commands the person to whom it is addressed to do or refrain from doing some act. auto.

Y YOUTH TRAINING CENTRE Offenders under the age of 21 may be detained in a Youth Training Centre rather than a prison.popravni centar za mlade Kazneno . Kazneno .popravni centar za mladeÏ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi ú¤ÓÙÚÔ N¤ˆÓ Riformatorio minorile Gjghfdty ljv pf vfkjktnybwb ÇÓÒÔËÚ‡ÚÂθÌ˚È ˆÂÌÚ ‰Îfl ÏÓÎÓ‰ÂÊË ä‡ÁÌÂÌÓ-ÔÓÔ‡‚ÌË ˆÂÌÚ‡ Á‡ Ï·‰Â Xarunta Tababarka Dhalinyarada Centro correccional de menores Gençler için ıslah merkezi Trung taâm caûi huaán thanh thieáu nieân 142 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

Procurador General de Justicia Adalet bakanı Celcrb bpdhibntk ÅÂÈÎËÙ.P . Òۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ ëÛ‰ÒÍË ËÁ‚¯ËÚÂΩ Hubiyaha hanaanka sharciga Oficial de justicia Mübaßir/icra memuru DrÏavni tuÏilac ∫Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ministro della Giustizia Sudski izvr‰itelj ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÏËÙ‹Ú·˜ Ufficiale giudiziario DrÏavni tuÏilac Sudski nadstojnik ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 143 .dbybntk Registrar of the County Court (Equivalent of Prothonotary) Registrar of Magistrates’ Court (Previously known as Clerk of Court) Sheriff Bailiff Judge’s Associate Tipstaff Boä tröôûng Boä tö phaùp Thöøa phaùt laïi Ç˚Ò¯ËÈ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ Ó„‡ÌÓ‚ ˛ÒÚˈËË Ñʇ‚ÌË ÚÛÊË·ˆ Xeer ilaaliyaha guud Fiscal General del Estado.P Judge Magistrate Coroner Barrister Solicitor/Lawyer Master of the Supreme Court Prothonotary (Supreme Court) Dh[jdty j.) .ATTORNEY GENERAL BAILIFF Legal Officials LEGAL OFFICIALS Legal Officials hierarchy Attorney General Director of Public Prosecutions (D.

). procurador de los tribunales (Es. ÔÓËÁ‚Ó‰fl˘ËÈ ‰ÓÁ̇ÌËfl ‚ ÒÎÛ˜‡flı ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË.) Durußma avukatı Traïng sö Mrtvozorniãki sudac ¢ÈηÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ‚›·ÈÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ “Coroner” Celbåf .Legal Officials BARRISTER CORONER Advokat (s pravom zastupanja na sudu) Sudski vje‰tak Odvjetnik (koji zastupa na sudu) ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿Ù·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Avvocato/Patrocinatore Legale Fldjrfn rjå pfcnfgedf yf cel ŇËÒÚÂ ĉ‚ÓÍ‡Ú (Ëχ Ô‡‚Ó Á‡ÒÚÛÔ‡ø‡ ̇ ÒÛ‰Û) Garyaqaanka ka dooda Maxkamada Abogado litigante (Am.bcktlybr !pf cvhnyb ckexfb@ ëΉӂ‡ÚÂθ. ÍÓÓÌÂ àÒÚ‡ÊÌË Òۉ˿‡ (Û ÒÎÛ˜‡¿Â‚Ëχ ÌÂÔËӉ̠ÒÏÚË) Baaraha sababta dhimashada Juez investigador de las causas de muerte Ölüm olaylarını sorußturan hakim Quan toøa nghieäm thi 144 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS (D.P JUDGE Legal Officials Direktor javnog tuÏila‰tva Sudija Direktor javnog tuÏila‰tva ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ EÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ / ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Direttore della Pubblica Accusa Lbhtrnjh yf åfdyjnj j.) .P .dbybntkcndj ÑËÂÍÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Û„ÓÎÓ‚Ì˚ı ÔÂÒΉӂ‡ÌËÈ ÑËÂÍÚÓ ¿‡‚ÌÓ„ ÚÛÊË·¯Ú‚‡ Agaasimaha Ciqaabmarinta Dadweynaha Director General del Ministerio Público / Ministerio Fiscal Baßsavcı Giaùm Ñoác Coâng toá vieän Sudac ¢ÈηÛÙ‹˜ Giudice Celbåf ëÛ‰¸fl ëۉ˿‡ Xaakim Juez (de los tribunales superiores) Hakim/yargıç Quan toøa ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 145 .

χ„ËÒÚ‡Ú ëۉ˿‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡ Qaadi/qaali Juez (de juzgado de distrito) Yerel mahkeme hakimi Thaåm phaùn 146 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .Legal Officials JUDGE’S ASSOCIATE MAGISTRATE Pomoçnik sudije Sudija za prekr‰aje Pomoçnik suca ¶¿Ú‰ÚÔ˜ (¶ÚˆÙÔ‰›ÎˆÓ) Segretario del giudice Gjvjiybr celbåf èÓÏÓ˘ÌËÍ ÒÛ‰¸Ë ëۉ˿ËÌ Ò‡‡‰ÌËÍ Dadka Xaakimka la shaqeeya Secretario del Juez (Tribunal Supremo) Hakim yardımcısı Trôï lyù quan toøa Sudac opçinskog suda ¢ÈηÛÙ‹˜ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛԢ/EÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ Magistrato Celbåf dj cel pf ghtrhijwb ëÛ‰¸fl.

MASTER OF THE SUPREME COURT PROTHONOTARY (SUPREME COURT) Legal Officials Upravnik Vrhovnog suda Glavni sluÏbenik Vrhovnog suda Ravnatelj Vrhovnog suda ¶ÚÔØÈØÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ AÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Commissario della Corte Suprema Cke.tybr yf dh[jdybjn cel cj jlhtltyb jdkfcnedf¥f ëۉ·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂθ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ è‰Ò‰‡‚‡¿ÛÃË Òۉ˿‡ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡ Madaxa Maxkamadda sare Auxiliar de los jueces del Tribunal Supremo Eyalet yüksek mahkeme Müdürü Chaùnh vaên phoøng toøa cao caáp Zapisniãar Vrhovnog suda °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ AÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Cancelliere della Corte Suprema Ita yf celcrf flvbybcnhfwbåf !dh[jdty cel@ É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ÇÂıÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ á‡ÔËÒÌ˘‡ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡ Qofka madaxda u ah shaqaalaha maxkamadda sare Protonotario (Tribunal Supremo) Baßkatip noter (yüksek mahkeme) Chaùnh luïc söï (toøa cao caáp) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 147 ..

Legal Officials REGISTRAR OF MAGISTRATES’ COURT (PREVIOUSLY KNOWN AS CLERK OF COURT) Protokolist suda za prekr‰aje Glavni sluÏbenik opçinskog suda ∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰ÈΛԢ/EÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ Cancelliere del Tribunale di primo grado Ita yf flvbybcnhfwbåf dj cel pf ghtrhijwb É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ χ„ËÒÚ‡ÚÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡ Diiwaanhayaha Maxkamada Magistrate-ka Secretario de juzgado de distrito Yerel mahkeme müdürü Luïc söï (toøa sô caáp) 148 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

REGISTRAR OF THE COUNTY COURT (EQUIVALENT OF PROTHONOTARY)

Legal Officials

Protokolist okruÏnog suda

Glavni sluÏbenik okruÏnog suda ∫‡ı˘ÓÔ˜ π‹ÚËÛ˘ MËÙÚÒˆÓ Î·È ¶ÈӷΛˆÓ ÙÔ˘ ú¿Ô˘ÓÙ˘ úfiÚÙ Cancelliere del Tribunale di grado superiore Ita yf flvbybcnhfwbåf dj jrhe;ty cel É·‚Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ ӷ·ÒÚÌÓ„Ó ÒÛ‰‡ ëÛ‰ÒÍË ÔËÒ‡ ÓÍÛÊÌÓ„ ÒÛ‰‡ Diiwaanhayaha Maxkamadda County Court-ka Secretario del tribunal de jurisdicción intermedia Bölge mahkemesi müdürü Luïc söï toøa trung caáp (töông ñöông luïc söï toøa cao caáp)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

149

Legal Officials

SOLICITOR/LAWYER

SHERIFF

TIPSTAFF

Advokat/pravnik

OkruÏni naãelnik

Sudski podvornik

Odvjetnik/pravnik ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ (‰ÂÓ ·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·) Avvocato che tratta con i clienti ma non discute cause in tribunale Ghfdybr # fldjrfn ĉ‚Ó͇Ú/ûËÒÚ Ä‰‚Ó͇Ú/Ô‡‚ÌËÍ Garyaqaanka garta diyaarsha/ Garyaqaanka Maxkamada ka dooda Abogado Avukat Luaät sö

OkruÏni naãelnik ¢ÈηÛÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Pubblico ufficiale del tribunale con funzioni amministrative Bpdhity celcrb cke;,tybr òÂËÙ êÛÍӂӉ˷ˆ ËÁ‚¯ÌÓ„ ÒÛ‰ÒÍÓ„ Ó‰ÂΩÂø‡ Sarkaalka qaabilsan qumaati u socodka hawsha maxkamada Alguacil Íerif/icra memuru Nhaân vieân toøa aùn (toøa cao caáp)

Sudski podvornik £˘ÚÔʇϷη˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Usciere Kbwt rjt jlh;edf htl dj celybwfnf èËÒÚ‡‚ (‚ ÒÛ‰Â) èÓÒÎÛÊËÚÂΩ ‚ıÓ‚ÌÓ„ ÒÛ‰‡ Qof la shaqeeya shaqaale maxkamadeed Oficial de los tribunales superiores encargado de mantener el orden en la sala Mahkeme memuru Nhaân vieân toøa aùn (toøa trung caáp)

150

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

ASSISTANT COMMISSIONER

CHIEF COMMISSIONER

Police Personnel

POLICE Personnel

Police Personnel hierarchy
Chief Commissioner Assistant Commissioner Deputy Commissioner Commander Chief Superintendent Superintendent Chief Inspector Inspector Senior Sergeant Gjvjiybr yf ita yf gjkbwbåf Sergeant Senior Constable Reservist Constable (with no insignia) èÓÏÓ˘ÌËÍ ÍÓÏËÒÒ‡‡ èÓÏÓÃÌËÍ ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ„ ÍÓÏÂÒ‡‡ Kaaliyaha Madaxa Booliiska Subjefe de Policía Emniyet genel müdürü yardımcısı Phuï taù tö leänh É·‚Ì˚È ÍÓÏËÒÒ‡ É·‚ÌË ÔÓÎˈ˿ÒÍË ÍÓÏÂÒ‡ Madaxa Booliiska Jefe de Policía Emniyet genel müdürü Tö leänh caûnh saùt Ita yf gjkbwbåf Pomoçnik policijskog povjerenika BÔËıfi˜ AÚ¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Assistente del capo della polizia Glavni policijski povjerenik AÚ¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Capo della Polizia Pomoçnik naãelnika Naãelnik

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

151

Police Personnel

CHIEF INSPECTOR

CHIEF SUPERINTENDENT

COMMANDER

Glavni inspektor

Glavni nadzornik

Komandir

Glavni inspektor °ÂÓÈÎfi˜ EÈıˆÚËÙ‹˜ Ispettore Capo di Polizia Ukfdty bycgtrnjh É·‚Ì˚È ËÌÒÔÂÍÚÓ É·‚ÌË ËÌÒÔÂÍÚÓ Madaxa Baarida Dacwooyinka Inspector Jefe Baß dedektif Thanh tra tröôûng

Glavni nadzornik °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Sovrintendente Capo Ukfdty yfxfkybr É·‚Ì˚È ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ òÂÙ ÔÓÎˈ˿ Madaxa maamulida Superintendente Jefe Polis müdürü Giaùm saùt tröôûng

Zapovjednik AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Comandante Ita yf gjkbwbcrb htubjy äÓχ̉Ë, ̇˜‡Î¸ÌËÍ äÓχ̉‡ÌÚ Taliyaha qaabilsan dhowr xarumood oo booliis Comandante Komutan Chæ huy tröôûng

152

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Agente di Polizia Gjkbwftw .CONSTABLE (WITH NO INSIGNIA) DEPUTY COMMISSIONER Police Personnel Policajac Zamjenik naãelnika Policajac `OÚÁ·ÓÔ Ù¿Í˘.tp pyfxrf äÓÌÒÚ·θ (·ÂÁ Á̇ÍÓ‚ ÓÚ΢Ëfl) èÓÎˈ‡¿‡ˆ Askariga aan garaadaha lahayn Agente de policía Polis memuru Caûnh saùt vieân Zamjenik povjerenika ∫·Ú¯ËÁfi˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Vice Capo della Polizia Pfvtybr yf ita yf gjkbwbåf á‡ÏÂÒÚËÚÂθ ÍÓÏËÒÒ‡‡ á‡ÏÂÌËÍ ÍÓÏÂÒ‡‡ Ku-xigeenka Madaxa Booliiska Subcomisario de Policía ¥kinci amir Tö leänh phoù ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 153 .

ÂÁÂ‚ËÒÚ êÂÁÂ‚ËÒÚ‡ Askari kayd ah Reservista Yedek Caûnh saùt tröø bò Vi‰i policajac AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ì Á·ÏfiÓÈ Agente “senior” Gjkbwftw cj gjdbcjr xby ëÚ‡¯ËÈ ÍÓÌÒÚ·θ ÇË¯Ë ÔÓÎˈ‡¿‡ˆ Askari aan garaada lahayn oo muda shaqaynayey Cabo Kıdemli polis memuru Caûnh saùt thaâm nieân 154 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese ..tybxrb hf.jnb ëÓÒÚÓfl˘ËÈ ‚ Á‡Ô‡ÒÂ.Police Personnel INSPECTOR RESERVIST SENIOR CONSTABLE Inspektor Rezervist Stariji policajac Inspektor EÈıˆÚËÙ‹˜ Ispettore Bycgtrnjh àÌÒÔÂÍÚÓ àÌÒÔÂÍÚÓ Kormeere Inspector Dedektif Thanh tra Rezervist `EʉÚÔ˜ Agente di riserva Gjkbwftw rjå ct gjdktrjk jl frnbdyf ljk.yjcn b dhib cke.

̇‰ÁÓÌËÍ Madaxa booliiska qaybta Superintendente Müdür yardımcısı Giaùm saùt ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 155 .SENIOR SERGEANT SERGEANT SUPERINTENDENT Police Personnel Stariji narednik Narednik Nadzornik Vi‰i narednik AÓÒÙÂÚÔ˜ ∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Sergente “senior” Yfhtlybr cj gjdbcjr xby ëÚ‡¯ËÈ ÒÂʇÌÚ ÇË¯Ë Ì‡‰ÌËÍ Saddex-xarigle muda shaqaynayey Sargento Primero Baßkomiser Senior sergeant Narednik ∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Sergente Yfhtlybr> ita yf uhegf gjkbwfåwb ëÂʇÌÚ ç‡‰ÌËÍ Saddex-xarigle Sargento Komiser Sergeant Nadzornik ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Sovrintendente Yfxfkybr ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÈ ÇË¯Ë ÔÓÎˈ˿ÒÍË ËÌÒÔÂÍÚÓ.

24 156 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . POLICE Special Terminology Large marked police van. Policijski kombi DeÏurni Policijski kombi ¶ÂÚÈÔÏÈÎfi Cellulare Gjkbwbcrj djpbkj pf rjynhjkf yf åfdybjn htl Ä‚ÚÓ·ÛÒ ‰Îfl ·Ó¸·˚ Ò ·ÂÒÔÓfl‰Í‡ÏË èÓÎˈ˿ÒÍË ÍÓÏ·Ë Gaari booliis oo si cad u calaamadsan Furgoneta de policía (destinada al control de tumultos) Polis ekip minibüsü Xe thuøng cuûa caûnh saùt SluÏba deÏurna 24 sata EÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ú¤ÓÙÚÔ BÈÎÙˆÚÈ·Ó‹˜ AÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ D. usually crewed by 4 to 5 personnel under the control of a Sergeant and which specifically targets hotels and areas of large public gatherings. from which tasks are transmitted to vehicles on patrol.24 Victoria Police Communications Section.BRAWLER VAN D.24 Ò‡Ú‡ Isgaarsiinta roondada Centro de comunicaciones de la policía Polis iletißim merkezi Truyeàn tin D. 24 centro di Comunicazione della Polizia Wtynhfkf pf hflbj dhcrf cj gfnhjkyb djpbkf éÚ‰ÂÎ ÍÓÏÏÛÌË͇ˆËË ÑÂÊÛ̇ ÒÎÛÊ·‡ .

Divizijski kombi DeÏurni vi‰i policajac Kombi za patroliranje i prijevoz zatvorenika AÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi fi¯ËÌ·. ÂÚÈÔÏÈÎfi ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Cellulare Divisionale Gjkbwbcrj djpbkj pf ghtdjp yf efgctyb kbwf Ä‚ÚÓ·ÛÒ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl äÓÏ·Ë Á‡ Ô‡ÚÓÎË‡øÂ Ë Ô‚ÓÁ Á‡Ú‚ÓÂÌË͇ Baabuurta booliiska oo lagu qaado dadka xiran Furgoneta divisional Arkası kapalı polis ekip otosu Xe thuøng cuûa caûnh saùt Policijski sluÏbenik na duÏnosti AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Funzionario responsabile Dbi gjkbwbcrb cke. Usually one on issue to each Division (police geographical area).Police Special Terminology DIVI VAN OR DIVISIONAL VAN Marked police panel van used on patrol and for conveying persons arrested or in custody. usually Inspector or Senior Sergeant. who supervises a District and may be called to a police station to investigate a complaint made by a member of the public about police action.tybr rjå dhib yflpjh yf gjkbwbcrbnt cnfybwb ÑÂÊÛÌ˚È ÓÙˈÂ ÑÂÊÛÌË ÔÓÎˈ˿ÒÍË ÒÎÛÊ·ÂÌËÍ Sarkaalka kaltanka Supervisor Distrital de servicio Nöbetçi memur Caûnh saùt tröïc caáp khu ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 157 . DUTY OFFICER Supervisor of senior rank..

ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÓÙˈÂ äÓχ̉Ë ÔÓÎˈ˿ Sarkaalka masuulka ah Oficial responsable (o a cargo) Polis komiseri Tröôûng ñoàn/toaùn Policajac na duÏnosti AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ÂÚÈÔϿگ˘ Agente di pattuglia Dbi gjkbwbcrb cke. Policijski pratilac NadleÏni policajac Policajac na duÏnosti Policijski pratilac u vozilu ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Osservatore Yf. PATROL OFFICER See Duty Officer. or group of personnel. navigates and generally assists driver.˚eledfx dj gjkbwbcrf rjkf rjå ve gjvfuf yf djpfxjn 燷≇ÚÂθ èÓÎˈ˿ÒÍË Ô‡ÚË·ˆ Û ‚ÓÁËÎÛ Kaalmeyaha dareewalka gaariga Observador Ekip otosunda yardımcı polis memuru Caûnh saùt vieân coäng söï NadleÏni policajac ¶ÚÔØÈØÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Agente in comando di un posto di polizia o di personale di polizia Jlujdjhty yf gjkbwbcrf cnfybwf> jlltktybt> uhegf gjkbwfåwb> dj vjvtyn É·‚Ì˚È. operates radio.tybr è‡ÚÛθÌ˚È ÓÙˈÂ (‰ÂÊÛÌ˚È ÓÙˈÂ) è‡ÚÓÎÌË ÔÓÎˈ‡¿‡ˆ Sarkaalka wareegaalaysta Jefe de Patrulla (ver Duty Officer) Nöbetçi memur Caûnh saùt vieân tuaàn tieåu 158 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . O/C OR OFFICER IN CHARGE Member of the police force in charge of a police station. premises..Police Special Terminology OBSERVER Passenger in police vehicle who keeps a log of events.

SUB-OFFICER Member of the police force of Sergeant or Senior Sergeant rank.hfrjdjlbntk bkb gjkbwftw cj gjdbcjr xby èÓÎˈÂÈÒÍËÈ ‚ Á‚‡ÌËË ÒÂʇÌÚ‡ ËÎË ÒÚ‡¯Â„Ó ÒÂʇÌÚ‡ èÓÎˈ‡¿‡ˆ Ò‡ ÌËÊËÏ ˜ËÌÓÏ Sarkaalka hoose Suboficial Polis amiri Caûnh saùt vieân ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 159 . SECTION SERGEANT Sergeant in charge of personnel on a shift. Rutinska kontrola Narednik smjene NiÏi policajac Rutinski pregled ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Controllo di ordinaria amministrazione Ghjdthrf yf bltynbntn ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ̇fl ÔÓ‚Â͇ êÛÚËÌÒ͇ ÔÓ‚Â‡ Baarida joogtada ah Control de rutina Ola©an denetim Kieåm soaùt thöôøng leä Smjenski narednik AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ‚¿Ú‰È·˜ Sergente di turno Hfrjdjlbntk yf uhegf gjkbwfåwb dj cvtyf ëÂʇÌÚ ÔÓ ˜‡ÒÚË ç‡‰ÌËÍ Ó‰ÂΩÂø‡ Saddex-xariglaha qaybta Sargento de Sección (a cargo del turno) Vardiya sorumlusu komiser Sergeant tröôûng toaùn NiÏi policijski duÏnosnik ∫·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Sottufficiale Gjkbwftw .Police Special Terminology ROUTINE CHECK Questioning of a person in the street or persons in motor cars to establish identity and bona fides.

hf√fåyf gjkbwbåf ÉÛÔÔ‡ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ̇fl Á‡ ‰ÓÓÊÌÓ ‰‚ËÊÂÌË ë‡Ó·‡Ã‡¿Ì‡ ÔÓÎˈ˿‡ Kooxda hawlaha gaadiidka Policía de Tránsito (o de Tráfico) Trafik polisi Toaùn caûnh saùt coâng loä 160 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Nadzornik Saobraçajna patrola Nadzornik AÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Sovrintendente Yflpjhybr 燉ÁË‡ÚÂθ 燉ÁÓÌËÍ Horjooge Supervisor Amir Caûnh saùt vieân giaùm saùt Prometna policija πÌ‹Ì· πÚÔ¯·›·˜ Polizia Stradale Cjj.O.Police Special Terminology SUPERVISOR A member of the police force of any rank who supervises other personnel. T.G OR TRAFFIC OPERATIONS GROUP Police personnel assigned to traffic and highway patrol duties.

and watch house duties. WATCH HOUSE KEEPER Police member responsible for security of prisoners. separos Nezarethane Phoøng giam (taïi ñoàn) Zatvorski ãuvar u policijskoj stanici ¢ÂÛÌÔʇϷη˜ Responsabile delle celle di sicurezza Kbwt jlujdjhyj pf ghbtvyj vtcnj b √tkbb dj gjkbwbcrfnf cnfybwf ëÏÓÚËÚÂθ ͇‡ÛθÌÓ„Ó ÔÓÏ¢ÂÌËfl á‡Ú‚ÓÒÍË ˜Û‚‡ Û ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ¿ ÒÚ‡ÌËˆË Qofka jooga meesha dadka lagu hayo Guardia de las celdas.Police Special Terminology WATCH HOUSE Receiving area and cells in a police station where persons arrested are processed. property. calabozo. separos Nezarethane nöbetçisi Caûnh saùt phuï traùch phoøng giam ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 161 . Prijemno odjeljenje StraÏar prijemnog odjeljenja Pritvor u policijskoj stanici úÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ Celle di sicurezza Ghbtvyj vtcnj b √tkbb dj gjkbwbcrf cnfybwf ä‡‡ÛθÌÓ ÔÓÏ¢ÂÌË èËÚ‚Ó Û ÔÓÎˈ˿ÒÍÓ¿ ÒÚ‡ÌËˆË Meesha dadka lagu hayo ama laga waardiyeeyo Celdas de comisaría. calabozo.

yedf¥t vfkjktnyj kbwt pf lf ct bvf ctrcefkty jlyjc èÓıˢÂÌË ÌÂÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÎÂÚÌÂ„Ó Ò ˆÂθ˛ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl Ò ÌËÏ ÔÓÎÓ‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡ éÚÏˈ‡ ÓÒÓ·Â Ï·¨Â Ó‰ 18 „Ó‰Ë̇ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ËÁ‚¯Ë ÔÓÎÌË Ó‰ÌÓÒ Afduubida qof ka yar 18 sanadood si loo naagaysto Rapto/secuestro de persona menor de 18 años con la intención de tener acceso carnal con ella Cinsel ilißki niyetiyle 18 yaßından küçük birini kaçırma Baét coùc vò thaønh nieân döôùi 18 tuoåi vôùi yù ñònh giao hôïp 162 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .MOST COMMON INDICTABLE OFFENCES Some of these may be heard in a Magistrates’ Court ABDUCTION OF PERSON UNDER 18 WITH INTENT TO HAVE SEXUAL INTERCOURSE Otmica osobe mla∂e od 18 godina radi polnog iskori‰tavanja Otmica osobe mla∂e od 18 godina radi spolnog odnosa A·ÁˆÁ‹ ·ÙfiÌÔ˘ οو ÙˆÓ 18 Ì ÛÎÔfi ÙË Û‡Ó·„Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ Ú¿Í˘ Sequestro di persona sotto i 18 anni a scopo congiungimento carnale Uhf.

ABORTION ADMINISTERING DRUGS FOR PURPOSES OF SEXUAL PENETRATION A Abortus Davanje droge radi polnog iskori‰tavanja Pobaãaj.htvtyjcnf Ä·ÓÚ èÓ·‡˜‡¿ (‡·ÓÚÛÒ) Ilma caloosha ku jira oo soo dhaca ama la soo rido Aborto Çocuk aldırma Phaù thai Drogiranje radi spolnog odnosa ΩÔÚ‹ÁËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ì ÛÎÔfi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ú¿ÍË Somministrazione di sostanze stupefacenti a scopo violenza carnale Lfdf¥t lhjuf yf tlyj kbwt pf lf ct bvf ctrcefkyb jlyjcb cj ytuj àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ̇ÍÓÚËÍÓ‚ Ò ˆÂθ˛ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl ÔÓÎÓ‚Ó„Ó ‡ÍÚ‡ ÑÓ„Ë‡ø ‰‡ ·Ë Ò ËÁ‚¯ËÓ ÔÓÎÌË Ó‰ÌÓÒ Siinta daroogo si loo naagaysto Administración de drogas con la finalidad de realizar penetración sexual Cinsel ilißki amacıyla uyußturucu vermek Phuïc thuoác vôùi muïc ñích giao hôïp ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 163 . abortus `EÎÙÚˆÛË Aborto Ghtrbyedf¥t yf .

o amenazas de provocar riña Kavga AÅu ñaû Pomoç u izvo∂enju prekr‰aja u Viktoriji i izvan Viktorije ∫Ô‚Ô‹ıËÛË Î·È ˘ÔΛÓËÛË ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ BÈÎÙˆÚ›·˜ Concorso e complicità di reato entro o oltre i confini del Victoria Gjvfuf¥t b gjnnbryedf¥t ghtrhijwb dj bkb yfldjh jl Dbrnjhbåf èÓÏÓ˘¸ Ë ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ Ô‰Â·ı ËÎË Á‡ Ô‰Â·ÏË ¯Ú‡Ú‡ ÇËÍÚÓËfl èÓχ„‡øÂ Ë ÔÓ‰ÒÚˈ‡ø Í˂˘ÌÓ„ ‰Â· Û Ë ‚‡Ì ÇËÍÚÓË¿Â Caawin iyo gargaarid gafaf ka Fiktooriya ama dibadeeda ka dhaca Colaboración en la comisión de delitos dentro o fuera del Estado de Victoria Victoria içinde veya dıßında suçluya yardım ve yataklık etmek Tieáp tay vaø a toøng trong caùc vuï phaïm phaùp trong vaø ngoaøi Victoria 164 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .A AFFRAY AIDING AND ABETTING OFFENCES WITHIN OR OUTSIDE VICTORIA Tuãa Pomaganje prekr‰aja u ili izvan Viktorije Tuãnjava ¢ËÌfiÛÈ· Û˘ÌÏÔ΋ Rissa Ythtl Ñ‡Í‡ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÏÂÒÚ ∑‡‚̇ ÚÛ˜‡ Bajin Provocación de riña.

ÇÓÓÛÊÂÌÌ˚È „‡·ÂÊ éÛʇ̇ ÔΩ‡˜Í‡ Dhicid hubaysan Robo a mano armada Silahlı soygun/gasp Cöôùp coù vuõ khí Uhiçenje.t. hap‰enje (napad s namjerom odupiranja ili sprjeãavanja) ™‡ÏÏË„Ë (‚È·ÈÔÚ·Á›· Ì ÚfiıÂÛË Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ‹ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›Ûˆ ÙË Û‡ÏÏË„Ë) Colluttazione per sottrarsi o per resistere all’arresto Fgct¥t !yfgfl pf lf ct cghtxb@ ᇉÂʇÌË (̇ԇ‰ÂÌËÂ Ò ˆÂθ˛ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl) ï‡Ô¯Âø (̇ԇ‰ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ Ó‰ÛÔË‡ø‡ ËÎË ÒÔ˜‡‚‡ø‡) Xirid (Weerar ujeedadiisu tahay in laga hortago) Detención (resistencia a la autoridad con objeto de impedir la ~) Tutuklamayı önlemek için saldırmak Baét giöõ (haønh hung vôùi yù ñònh khaùng cöï hoaëc ngaên caûn) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 165 .ty uhf.ARMED ROBBERY ARREST (ASSAULT WITH INTENT TO RESIST OR PREVENT) A OruÏana pljaãka Hap‰enje OruÏana pljaãka `EÓÔÏË ÏËÛÙ›· Rapina a mano armata Djjhe.

a fin de impedir la ~) Tutuklamayı önlemek için silah kullanmak Baét giöõ (söû duïng suùng ñeå khaùng cöï hoaëc ngaên caûn) Napad E›ıÂÛË.åt pf lf ct cghtxb jngjh@ ᇉÂʇÌË (Ò ˆÂθ˛ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ËÎË Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl Ò ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ Ó„ÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl) ï‡Ô¯Âø (ÛÔÓÚ·‡ ‚‡ÚÂÌÓ„ ÓÛÊ¿‡ ‡‰Ë Ó‰ÛÔË‡ø‡ ËÎË ÒÔ˜‡‚‡ø‡) Xirid (isticmaalida hub si loo diido ama looga hortago) Detención (resistencia a la autoridad. ÒÎÓ‚ÂÒÌÓ ÓÒÍÓ·ÎÂÌË ËÎË Û„ÓÁ‡ ÙËÁ˘ÂÒÍËÏ Ì‡ÒËÎËÂÏ ç‡Ô‡‰ Weerar Uso o amenaza de usar violencia ilegítima contra una persona Saldırı/taciz Haønh hung 166 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .A ARREST (USING FIREARM TO RESIST OR PREVENT) ASSAULT Hap‰enje Napad Uhiçenje. hap‰enje (kori‰tenje vatrenog oruÏja radi odupiranja ili spreãavanja) ™‡ÏÏË„Ë (¯Ú‹ÛË fiÏÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÒ ‹ Ó· ·ÚÂÌÔ‰›Ûˆ ÙË Û‡ÏÏË„Ë) Resistenza all’arresto o tentativo di sottrarsi all’arresto con uso di armi da fuoco Fgct¥t !rjhbcnt¥t juytyj jhe. con uso de arma de fuego. ‚È·ÈÔÚ·Á›· Aggressione Yfgfl ç‡Ô‡‰ÂÌËÂ.

bdjnyj ëÍÓÚÓÎÓÊÒÚ‚Ó ÅÂÒÚË¿‡ÎÌÓÒÚ (ÒÂÍÒÛ‡ÎÌË ÓÌÓÒ ËÁÏÂ¨Û ˜Ó‚Â͇ Ë ÊË‚ÓÚËøÂ) Naagaysiga xayawaanka Bestialismo. bestijalnost úÙËÓˆ‰›· Bestialità Ctrcefkty jlyjc cj . penetración sexual por o con un animal Hayvanlarla cinsel ilißki kurmak Giao hôïp vôùi thuù vaät ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 167 .ATTEMPT TO COMMIT AN INDICTABLE OFFENCE BESTIALITY A B Poku‰aj kriviãnog djela Bestijalnost Poku‰a izvr‰enja kriviãnog djela AfiÂÈÚ· ‰È¿ڷ͢ ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·Ú·¤Ì„ÈÌÔ˘ Û ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÓfiÚÎˆÓ Attentato a commettere un reato processabile J.bl lf ct yfghfdb rhbdbxty ghtrhijr èÓÔ˚Ú͇ ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl Û„ÓÎÓ‚ÌÓ Ì‡Í‡ÁÛÂÏÓ„Ó ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl èÓÍÛ¯‡¿ ‰‡ Ò ËÁ‚¯Ë Í˂˯ÌÓ ‰ÂÎÓ Isku deyid gelida dembi weyn oo xeerbeeg u baahan Tentativa de delito grave A©ır bir suç ißlemeye teßebbüs Möu toan phaïm troïng toäi Brutalnost.

chantaje Íantaj Toáng tieàn Provala ¢È¿ÚÚËÍË Furto con scasso Ghjdfkyf rhf.åt çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ÌÓ¯ÂÌË ӄÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl çÓ¯Âø ‚‡ÚÂÌÓ„ ÓÛÊ¿‡ Qaadashada hubka Portación de arma de fuego Ateßli silah taßımak Mang suùng 168 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese ..B C BLACKMAIL BURGLARY CARRYING FIREARM Ucjena Provala No‰enje vatrenog oruÏja Ucjena E΂ȷÛÌfi˜ Ricatto Ewtyf ò‡ÌÚ‡Ê ìˆÂ̇ Handadaad/hanjabaad Extorsión.f ä‡Ê‡ ÒÓ ‚ÁÎÓÏÓÏ èÓ‚‡Î‡ Gurya-u-dhicida Robo con violación de domicilio Hırsızlık Troäm No‰enje vatrenog oruÏja OÏÔÊÔÚ›· Possesso di armi da fuoco Yjct¥t juytyj jhe.

bdjn bkb pfhflb eybinedf¥t bvjn@ èÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ ‚Á˚‚‡ (Ò ˆÂθ˛ Û„ÓÁ˚ ‰Îfl ÊËÁÌË ËÎË Ô˘ËÌÂÌËfl Û˘Â·‡) àÁ‡ÁË‚‡ø ÂÍÒÔÎÓÁË¿Â (ÍÓ¿‡ ÏÓÊ ‰‡ Û„ÓÁË ÊË‚ÓÚ ËÎË Ó¯ÚÂÚË ËÏÓ‚ËÌÛ) Sababida qarax ( u badan inuu khatar geliyo nafta ama burburiyo hantida) Provocación de explosión (que suponga un peligro para la vida o la propiedad) ¥nsanlara/mala zarar verebilecek bir patlamaya neden olmak Gaây noå (raát coù theå gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng hoaëc thieät haïi taøi saûn) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 169 .CAUSING EXPLOSION (LIKELY TO ENDANGER LIFE OR INJURE PROPERTY) C Izazivanje eksplozije Izazivanje eksplozije (koja moÏe ugroziti Ïivote ili o‰tetiti imovinu) ¶ÚfiÎÏËÛË ¤ÎÚË͢ (Èı·ÓfiÓ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ˙ˆ‹ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌÈ¿ Û ȉÈÔÎÙËÛ›·) Causare un’esplosione (che potrebbe danneggiare persone o cose) Ghtlbpdbredf¥t trcgkjpbåf !jgfcyf gj .

ÌÓ Ì ÓÚ‰ÂÎË‚¯Â„ÓÒfl ÓÚ Ú· χÚÂË) ë‡ÏÓÔÓ·‡ˆË‚‡øÂ.bdf¥t ltnt ghtl lf ct hjlb ì·ËÈÒÚ‚Ó ·ÂÌ͇ (ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó. ‰ÂÚÂÛ·ËÒÚ‚Ó Kharibida ilmaha Destrucción de feto capaz de nacer vivo 28 haftadan küçük bir bebe©i öldürme Huûy hoaïi thai nhi 170 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .C CAUSING INJURY INTENTIONALLY OR RECKLESSLY CHILD DESTRUCTION Namjerno ili nenamjerno izazivanje povrede Uni‰tenje ploda nakon 28 sedmica trudnoçe Izazivanje ozljede namjerno ili nemarom ¶ÚfiÎÏËÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜ ‹ ÂÍ ·ÂÚÈÛ΄›·˜ Causare lesioni intenzionalmente o per incuria Gjdhtlb yfytctyb yfvthyj bkb gjhflb ytvfhyjcn èÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ Ú‡‚Ï˚ ËÎË Û‚Â˜¸fl (Ô‰̇ÏÂÂÌÌÓ ËÎË ÔÓ ÔÂÒÚÛÔÌÓÈ ı‡Î‡ÚÌÓÒÚË) àÁ‡ÁË‚‡ø ÔÓ‚‰ ̇ÏÂÌÓ ËÎË ÌÂÔ‡ÊøÓÏ Sababida dhaawac si ula kac ah ama taxadar la’aana Causar lesiones con dolo o por imprudencia grave Kasıtlı veya dikkatsizlik sonucu birinin yaralanmasına neden olmak Gaây thöông tích coá yù hoaëc baát keå haäu quaû Uni‰tenje ploda nakon 28 tjedna trudnoçe ú·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ Aborto dopo 28 settimane dal concepimento E.

CHILD STEALING CONCEALING OFFENCES FOR BENEFIT C Kra∂a djeteta Prikrivanje kriviãnog djela zbog koristi Otmica djeteta A·ÁˆÁ‹ ·È‰ÈÔ‡ Sequestro di minore Rhflt¥t ltwf ä‡Ê‡ ·ÂÌ͇ ä‡¨‡ ‰ÂÚÂÚ‡ Xadida ilmaha Secuestro de menores Çocuk çalmak Baét coùc treû em Prikrivanje kriviãnog djela iz koristi AfiÎÚ˘„Ë ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ Û˘ÌÊ¤ÚˆÓ Occultazione di reato a scopo beneficio Ghbrhbdf¥t ghtrhijwb pfhflb rjhbcn ëÓÍ˚ÚË ÔÂÒÚÛÔÎÂÌËfl Ò ˆÂθ˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‚˚„Ó‰˚ ëÍË‚‡ø ÔÂÍ¯‡¿‡ ‡‰Ë ÍÓËÒÚË Qarinta dembiyo dheef darteed Encubrimiento para obtener un beneficio propio Çıkar amacıyla bir suçu gizlemek Che daáu toäi phaïm ñeå höôûng lôïi ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 171 .

ENDANGERING LIFE) CONSPIRACY (AT COMMON LAW) Pona‰anje Zavjera Pona‰anje (nesmotreno.bdjn@ èӂ‰ÂÌËÂ. confabulación (delito tipificado por el derecho jurisprudencial/consuetudinario) Gizli ittifak Thoâng ñoàng (theo thoâng luaät) 172 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . que pone en peligro la vida) Tehlikeli veya zarara yol açabilecek dikkatsiz davranıß Haønh vi (baát keå haäu quaû.C CONDUCT (RECKLESS. gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng) Urota (u obiãajnom pravu) ™˘ÓˆÌÔÛ›· (ηٿ ÙÔ ÂıÈÌÈÎfi ‰›Î·ÈÔ) Complotto/Cospirazione Pfdthf !cgjhtl rhbdbxybjn pfrjy@ ᇄӂÓ (Òӄ·ÒÌÓ Ó·˘ÂÏÛ Ô‡‚Û) ᇂÂ‡ (Û Ó·Ë˜‡¿ÌÓÏ Ô‡‚Û) Mu’aamiraad (common Law) Conspiración. khatar gelin nololeed) Conducta (temeraria. Ô˘ ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ) Comportamento incauto. opasno po Ïivot) ¢È·ÁˆÁ‹ (·ÂÚ›ÛÎÂÙË. Û„Óʇ˛˘Â ÊËÁÌË) èÓ̇¯‡ø (ÌÂÔ‡ÊΩË‚Ó. che mette in pericolo la vita Jlytcedf¥t !ytvfhyj> jgfcyj gj . Û„Óʇ‚‡ø ÊË‚ÓÚ‡) Fal (taxadar la’aan. ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó (·ÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÂ.

CONSPIRACY (CODIFIED IN CRIMES ACT) CULPABLE DRIVING C Zavjera KaÏnjiva voÏnja Urota (u kriviãnom zakonu) ™˘ÓˆÌÔÛ›· (ηٿ ÙÔÓ ¶ÔÈÓÈÎfi úÒ‰Èη) Associazione a delinquere Pfdthf !cgjhtl rhbdbxyj ghfdj@ ᇄӂÓ (Òӄ·ÒÌÓ Û„ÓÎÓ‚ÌÓÏÛ ÍÓ‰ÂÍÒÛ) ᇂÂ‡ (ÍÓ‰ËÙËÍÓ‚‡Ì‡ Û Í˂˘ÌÓÏ Á‡ÍÓÌÛ) Mu’aamiraad (lagu xusay Xeerka Dembiga) Conspiración.Crimes Act) Suç amacıyla gizli anlaßma yapmak Thoâng ñoàng (qui ñònh trong Ñaïo luaät Hình söï) KaÏnjiva voÏnja AÍÈfiÔÈÓË Ô‰‹ÁËÛË Guida colposa Djpt¥t inj gjdktredf rfpyf èÂÒÚÛÔÌÓ ‚ÓʉÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ä‡ÊøË‚‡ ‚ÓÊø‡ Wadid dembi ah Conducción temeraria o negligente Tehlikeli araç sürmek Toäi laùi xe gaây thöông vong ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 173 . confabulación (delito tipificado por la Ley de delitos .

ÒÓ‰Âʇ˘Ëı ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡ äÛÎÚË‚‡ˆË¿‡ ·ËΩ‡Í‡ Á‡ ÓÔÓ¿Ì ‰Ó„Â Beerida dhirta daroogada Cultivo de plantas narcóticas Uyußturucu bitkiler yetißtirmek Troàng caây ma tuùy O‰tetiti ili uni‰titi imovinu (prijetnja) (AÂÈÏÒ Ó·) ÚÔηϤۈ ˙ËÌÈ¿ ‹ ‚Ï¿‚Ë Û ȉÈÔÎÙËÛ›· Minaccia di danno o distruzione di proprietà Jintnedf¥t bkb eybinedf¥t bvjn !pfrfyf pf@ ì˘Â· ËÎË ÛÌ˘ÚÓÊÂÌË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ (Û„ÓÁ‡ ̇ÌÂÒÂÌËfl Û˘Â·‡) é¯ÚÂÚËÚË ËÎË ÛÌ˯ÚËÚË ËÏÓ‚ËÌÛ (ÔÂÚø‡) Khasaare ama burburin hanti (loogu hanjabay) Dañar o destruir la propiedad ajena (amenazar con) Mala hasar vermek veya tahrip etmek tehdidinde bulunmak Gaây thieät haïi hoaëc tieâu huûy taøi saûn (haêm doïa) 174 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .C D CULTIVATION OF A NARCOTIC PLANT DAMAGE OR DESTROY PROPERTY (THREAT TO) Uzgoj narkotiãne biljke O‰tetiti ili uni‰titi imovinu Uzgajanje biljke od koje se pravi droga ú·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ Ê˘ÙÔ‡ Coltivazione di pianta narcotica Jluktledf¥t jgjåyb hfcntybåf Ç˚‡˘Ë‚‡ÌË ‡ÒÚÂÌËÈ.

) Richiesta o pretesa sotto minaccia di morte <fhf¥t !gjcnfdedf¥t& cj pfrfyf pf e. uz prijetnju ubojstvom) A·›ÙËÛË (ÂÁ›ڈ. etc. mediante amenazas de muerte.) Talepte bulunmak. WITH A THREAT TO KILL ETC. ÌÂÙ’ ·ÂÈÏ‹˜ ÊfiÓÔ˘ ÎÙÏ.) D Prevara Zahtjev Prijevara (radi financijske koristi) EÍ·¿ÙËÛË (·ÔÎÙÒ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˆÊ¤ÏË ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜) Ottenere vantaggio pecuniario con inganno/Frode Bpvfvf !pf lf ct bvf abyfycbcrf rjhbcn@ é·Ï‡Ì (Ò ˆÂθ˛ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÈ ‚˚„Ó‰˚) è‚‡‡ (‡‰Ë ÙË̇ÌÒË¿ÒÍ ÍÓËÒÚË) Khaa’inimo (Hellitaan faaiido dhaqaale iyadoo) Engaño (obtención de un beneficio económico mediante) Sahtekarlık (yolu ile maddi çıkar sa©lamak) Löôøng gaït (ñeå höôûng lôïi tieàn baïc) Zahtjev (uruãenje.DECEPTION (OBTAINING FINANCIAL ADVANTAGE BY) DEMAND (MAKING. ÛÁ ÔÂÚøÛ Û·ËÒÚ‚‡) Dalbasho (loogu hanjabayo delitaan iwm) Exigencia (realizar.@ í·ӂ‡ÌË (ÔËÌÛʉÂÌËÂ Ò Û„ÓÁÓÈ Ì‡ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË) á‡ıÚ‚ (ÔÓÒÚ‡‚Ω‡øÂ.v. öldürme tehdidiyle talepte bulunmak Ñoøi hoûi (vôùi söï haêm doïa gieát v.) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 175 .bcndj b ck.

ÔÓ·ÂÃË Baxsasho Fuga.D E DESTROYING OR DAMAGING PROPERTY ESCAPE Uni‰tenje ili o‰teçenje imovine Bjekstvo Uni‰tenje ili o‰teçenje imovine ú·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ‹ ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌÈ¿˜ Û ȉÈÔÎÙËÛ›· Distruzione o danno di proprietà Eybinedf¥t bkb jintnedf¥t bvjn ìÌ˘ÚÓÊÂÌË ËÎË Ì‡ÌÂÒÂÌËÂ Û˘Â·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ìÌ˯ÚÂø ËÎË Ó¯ÚÂÃÂø ËÏÓ‚ËÌ Burburinta ama khasaare u geysashada hantida Destruir o causar daños a la propiedad ajena Mala hasar vermek veya tahrip etmek Phaù huûy hoaëc laøm hö haïi taøi saûn Bijeg Afi‰Ú·ÛË. darse a la fuga Firar/kaçmak Ñaøo thoaùt 176 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . ‰Ú·¤Ù¢ÛË Evasione <tucndj èӷ„ ÅÂÍÒÚ‚Ó. fugarse.

EXPLOSION (CAUSING; LIKELY TO ENDANGER LIFE OR INJURY PROPERTY)

E

Eksplozija

Eksplozija (izazivanje; moÏe ugroziti Ïivote ili o‰tetiti imovinu) `EÎÚËÍË (ÚÔηÏÒ, Èı·ÓfiÓ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌ›· Û ȉÈÔÎÙËÛ›·) Causare un’esplosione (che potrebbe danneggiare persone o cose) Trcgkjpbåf !ghtlbpdbredf¥t> jgfcyf gj ;bdjn bkb pfhflb jintnedf¥t bvjn@ ÇÁ˚‚ (ÔÓÒÎÛÊËÚ¸ Ô˘ËÌÓÈ ‚Á˚‚‡ Ò ˆÂθ˛ Û„ÓÁ˚ ‰Îfl ÊËÁÌË ËÎË Û˘Â·‡ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û) ÖÍÒÔÎÓÁË¿‡ (ËÁ‡ÁË‚‡øÂ; ÏÓÊ ‰‡ Û„ÓÁË ÊË‚ÓÚ ËÎË Ó¯ÚÂÚË ËÏÓ‚ËÌÛ) Qarax (kaas oo u badan in uu naf khatar geliyo naf ama kharibo hanti) Explosión (provocación de; con peligro para la vida o la propiedad ajenas) Patlama (neden olmak; mal ve can güvenli©ini tehdit edebilecek) Noå (gaây; raát coù theå gaây nguy hieåm ñeán sinh maïng hoaëc thieät haïi taøi saûn)

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

177

F

FALSE IMPRISONMENT

FALSE INFORMATION (FURNISHING)

Protivzakonito zatvaranje

LaÏne informacije

Protuzakonito utamniãenje ¶·Ú¿ÓÔÌË ÎÚ¿ÙËÛË ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ·ÙfiÌÔ˘ Detenzione arbitraria Ghjnbdghfdyj ghbndjhf¥t çÂÔ‡‚ÓÏÂÌÓ Î˯ÂÌË ҂ӷӉ˚ èÓÚË‚Ô‡‚ÌÓ Î˯Âø ÒÎӷӉ Xarig aan sharciga ku salaysnayn Detención ilegal Alıkoyma/hürriyetini sınırlama Giam giöõ traùi pheùp

LaÏna obavijest (dostava) 梉‹˜ ηٷÁÁÂÏ›· (οӈ...) Dare informazioni false Kf;yf byajhvfwbåf !gjnehf¥t@ ãÓÊ̇fl ËÌÙÓχˆËfl (Ô‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ) ã‡ÊÌ ËÌÙÓχˆË¿Â (‰ÓÒÚ‡‚Ω‡øÂ) Bixinta macluumaad beena Información falsa (suministro de) Yanlıß bilgi (vermek) Cho tin giaû

178

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

FALSE STATEMENT AS TO THREAT TO PROPERTY (PERSONS)

FORGERY AND UTTERING

F

LaÏna izjava u smislu prijetnje imovini (osobama)

Krivotvorenje i pu‰tanje u opticaj

LaÏna izjava u smislu prijetnje imovini (osobama) 梉‹ ‰‹ÏˆÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ·ÂÈÏ‹ Û ȉÈÔÎÙËÛ›· (¿ÙÔÌ·) Minaccia infondata di danni a proprietà o (persone) Kf;yf bpåfdf - pfrfyf pf bvjn !kbwf@ ãÓÊÌÓ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ, ‚ÎÂÍÛ˘Â Á‡ ÒÓ·ÓÈ Û„ÓÁÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Û ËÎË Î˛‰flÏ ã‡Ê̇ ËÁ¿‡‚‡ ÍÓ¿‡ Ò ӉÌÓÒË Ì‡ Û„Óʇ‚‡ø ËÏÓ‚ËÌ (ÓÒÓ·‡) Hadal been abuur ah oo loogu hanjabo hanti (shakhsiyaad) Declaración falsa respecto de amenazas contra la propiedad (o las personas) Mal ve can güvenli©i konusunda yalan beyanda bulunmak Man khai ñeå ñe doïa taøi saûn (tính maïng)

Krivotvorenje i stavljanje u opticaj ¶Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· (Λ‚‰ËÏˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ) Contraffazione e spaccio (di assegni, moneta, documenti ecc.) Ghfdt¥t kf;yb ljrevtynb b gfhb àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË هθ¯Ë‚˚ı ‰ÂÌ„ î‡ÎÒËÙËÍÓ‚‡øÂ Ë ‡ÒÚÛ‡ø Been-abuur iyo dhamaystirid Falsificación de moneda o documentos y puesta en circulación de lo falsificado Sahtecilik/sahte belge düzenlemek Giaû maïo hoaëc löu haønh ñoà giaû maïo

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

179

G

GOING EQUIPPED FOR BURGLARY/THEFT/CHEAT

GROSS INDECENCY

Krenuti opremljen u provalu/kra∂u/prevaru

Krajnja nepristojnost

Biti opremljen za provalu/kra∂u/prijevaru ú·ıÔ‰fiÓ ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ˜ Ì ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ‰È¿ÚÚËÍË/ÎÏÔ‹/·¿ÙË Essere attrezzato a scopo furto/Scasso/Frode Jghtvty pf ghjdfkf#rhf;,f#bpvfvf èÓ‰„ÓÚӂ͇ Í Ó„‡·ÎÂÌ˲/‚ÓÓ‚ÒÚ‚Û/ÔÓ‰ÎÓ„Û ÅËÚË ÓÔÂÏΩÂÌ Á‡ ÔÓ‚‡ÎÛ/Í‡¨Û/Ô‚‡Û Isu qalabaynta guri u dhicid/tuug/khaaimid Portación de objetos destinados a la comisión de un robo con violación de domicilio/hurto/estafa Hırsızlık/dolandırıcılık amacıyla hazırlıklı olmak Ñi aên troäm/caép/löøa gaït coù ñoà ngheà

Krajnja nepristojnost AÓ¿ÚÌÔÛÙË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·È‰Ô‡˜ Atti osceni Vyjue ytghbcnjåyj jlytcedf¥t Ç˚Á˚‚‡˛˘‡fl ÌÂÔËÒÚÓÈÌÓÒÚ¸ èÓÚË‚ÔËÓ‰ÌË ·ÎÛ‰ Xushma daro weyn Abuso sexual (sin violencia ni intimidación) Ciddi ahlaksız/uygunsuz hareket Coâng xuùc tu sæ

180

ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese

HANDLING STOLEN GOODS INCEST INCITEMENT H I Manipulisanje ukradenom robom Incest Poticanje Manipuliranje ukradenom robom ΩÂÈÚÈÛÌfi˜ ÎÏÂÌÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ricettazione Ghjlfdf¥t erhfltyf cnjrf Ç·‰ÂÌË ‚ÓÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ‚¢‡ÏË èËχø ÛÍ‡‰ÂÌ Ó·Â Haynta alaab la xaday Receptación Çalıntı mal almak Giao dòch ñoà aên caép Rodoskrvnuçe. incest AÈÌÔÌÈÍ›· Incesto Hjljcrdthyedf¥t äÓ‚ÓÒϯÂÌË à̈ÂÒÚ Ka dhilaysiga ma geyaanka Incesto Aile bireyleri arasında cinsel ilißki Loaïn luaân Nagonjenje. poticanje ∫ÔΛÓËÛË Istigazione Gjnnbryedf¥t èÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó èÓ‰ÒÚˈ‡ø Rabshad abuurid Incitación. provocación Suça teßvik Xuùi giuïc ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 181 . instigación. inducción.

abusos deshonestos Cinsel taciz/sarkıntılık Xaâm phaïm tieát haïnh âedomorstvo BÚÂÊÔÎÙÔÓ›· Infanticidio E.t.I INDECENT ASSAULT INFANTICIDE Nedoliãno nasrtanje âedomorstvo Nasilno bludno pona‰anje AÓ¿ÚÌÔÛÙË Â›ıÂÛË Atti violenti di libidine Ytghbcnjåyj jlytcedf¥t> yfgfl çÂÔËÒÚÓÈÌÓ ̇ԇ‰ÂÌË ÅÎۉ̇ ‡‰ø‡. infanticida Bebek öldürmek Gieát haïi treû sô sinh 182 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Í˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓÚË‚ ΢ÌÓÒÚË Ë ÏÓ‡Î‡ Xadgudub edeb daran ama anshax xuma ah Abuso sexual.bcndj yf .t ì·ËÈÒÚ‚Ó Ï‡ÚÂ¸˛ ÌÓ‚ÓÓʉÂÌÌÓ„Ó ó‰ÓÏÓÒÚ‚Ó Carruur dilida Infanticidio.

I Sabotiranje na Ïeljeznici s namjerom o‰teçenja lokomotive itd. ÎÙÏ. itd.tktpybwf pf lf ct hfcbgt dktxybjn gjujy å‡ÌËÔÛÎËÓ‚‡ÌË ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Ò ˆÂθ˛ Â„Ó ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl 뇷ÓÚË‡ø ÊÂÎÂÁÌ˘Í ÓÔÂÏ ҇ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ӯÚÂÚË ÎÓÍÓÏÓÚË‚‡ Faragelinta qalabka tareenka si loo kharibo matoorka tareenka iwm Manipulación no autorizada de equipos de ferrocarril con objeto de dañar una locomotora. Manomissione di attrezzature ferroviarie con l’intento di danneggiare la locomotrice Hfcbgedf¥t jghtvf yf . ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 183 .INTERFERENCE WITH RAILWAY EQUIPMENT WITH INTENT TO DAMAGE ENGINE ETC. Demiryolu malzemelerini hasar niyetiyle bozmak Phaù hoaïi ñöôøng raày vôùi yù ñònh gaây hö haïi ñaàu maùy v. etc. ¶ÂÈÚ¿˙ˆ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌ›·˜ ÛÙË Ì˯·Ó‹. Sabotiranje na Ïeljeznici s namjerom o‰teçenja lokomotive.v.

por oposición a voluntary mansl.: homicidio atenuado) Kasıtsız adam öldürme Ngoä saùt 184 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . otmica A·ÁˆÁ‹ (·ÙfiÌÔ˘) Sequestro di persona Rhflt¥t ltnt> djphfcty xjdtr jldtlty yf cbkf èÓıˢÂÌË äˉ̇ÔÓ‚‡øÂ.K M KIDNAPPING MANSLAUGHTER Kidnapovanje Ubistvo iz nehata Kidnapiranje. rapto Adam kaçırma Baét coùc Ubojstvo iz nehata AÓıÚˆÔÎÙÔÓ›· ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜ Omicidio colposo Ckexfåyj> ytdjkyj e.bcndj yf xjdtr çÂÔ‰̇ÏÂÂÌÌÓ ۷ËÈÒÚ‚Ó ì·ËÒÚ‚Ó ËÁ ÌÂı‡Ú‡ Dilka aan ula kaca ahayn Homicidio involuntario (involuntary mansl.. ÓÚÏˈ‡ Afduubida Secuestro.

asesinato Adam öldürme/cinayet Gieát ngöôøi Dobivanje imovine prijevarom AfiÎÙËÛË È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ Ì ·¿ÙË Ottenere proprietà con l’inganno Cntryedf¥t bvjn cj bpvfvf é‚·‰ÂÌË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛.bcndj ì·ËÈÒÚ‚Ó ì·ËÒÚ‚Ó Dilka Homicidio doloso.MURDER OBTAINING PROPERTY BY DECEPTION M O Ubistvo Sticanje imovine prevarom Umorstvo ºfiÓÔ˜. ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÛÚÂÏ Ó·Ï‡Ì‡ ëÚÂÃË ËÏÓ‚ËÌÛ Ô‚‡ÓÏ Ku helida hanti si khaa’inimo ah Obtención de bienes mediante engaño Sahtekarlık yolu ile mal edinmek Löôøng gaït ñeå sang ñoaït taøi vaät ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 185 . ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Omicidio volontario Yfvthyj e.

P PERJURY PERVERTING THE COURSE OF PUBLIC JUSTICE Krivokletstvo Ometanje provo∂enja pravde Krivokletstvo 梉ÔÚΛ·. perjurio Yalancı ßahitlik Man khai Iskrivljavanje pravde ¶·Ú·Ï·ÓÒ ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Svisare il corso della giustizia Cdhnedf¥t yf ghfdlfnf àÒ͇ÊÂÌË ıÓ‰‡ Ô‡‚ÓÒÛ‰Ëfl ä˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ ÔÓÚË‚ Ô‡‚ÓÒÛ¨‡ Weecinta habka garsoorka dadweynaha Cometer delito contra la administración de justicia Kamu adaletinin gerçekleßmesini önlemek Caûn trôû guoàng maùy coâng lyù 186 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . „¢‰ÔÌ·ÚÙ˘Ú›· Falsa testimonianza/Spergiuro Bpvfvf ãÊÂ҂ˉÂÚÂθÒÚ‚Ó Ñ‡‚‡ø ·ÊÌÓ„ ËÒ͇Á‡ Markhaanti beeneed Falso testimonio.

POSSESSING ANYTHING WITH THE PURPOSE OF DESTROYING OR DAMAGING PROPERTY P Posjedovanje neãega s namjerom uni‰tenja ili o‰teçenja imovine Posjedovanje neãega s namjerom uni‰tenja ili o‰teçenja imovine `E¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ˙ËÌ›· Û ȉÈÔÎÙËÛ›· Possesso di attrezzature con l’intento di distruggere o danneggiare cose Gjctledf¥t ghtlvtnb pf lf ct eybinedf bkb jintnedf bvjn Ç·‰ÂÌË ˜ÂÏ-ÎË·Ó Ò ˆÂθ˛ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ˝ÚÓ„Ó ‰Îfl ÛÌ˘ÚÓÊÂÌËfl ËÎË Ô˘ËÌÂÌËfl Û˘Â·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË èÓÒ‰ӂ‡ø Ì˜„‡ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ ‰‡ Ò ÛÌ˯ÚË ËÎË Ó¯ÚÂÚË ËÏÓ‚Ë̇ Haysashada wax kasta oo ujeedadeedu tahay burburinta ama kharibida hanti Tenencia/posesión de objeto o cosa destinados a destruir o dañar bienes ajenos Mala hasar vermek/tahrip etmek amacıyla her hangi bir ßeye sahip olmak Sôû höõu baát cöù vaät gì vôùi muïc ñích phaù huûy hoaëc gaây thieät haïi cho taøi saûn ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 187 .

ۈ̷ÙÂÌÔÚ›· Sfruttamento di prostituzione Yfdtledf¥t yf ghjcnbnewbåf ë‚Ó‰Ì˘ÂÒÚ‚Ó Ò ˆÂθ˛ ÔÓÒÚËÚÛˆËË èÓ‰‚Ó¨Âø ‡‰Ë ÔÓÒÚËÚۈ˿ Ka shaqaynta dhilanimada Proxenetismo.P POSSESSION OF A DRUG OF DEPENDENCE PROCURING FOR PROSTITUTION Posjedovanje droge Podvo∂enje na prostituciju Posjedovanje droga ú·ÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Possesso di droghe di tossicodipendenza Gjctledf¥t lhjub inj cjplfdffn pfdbcyjcn Ç·‰ÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËÏË Ò‰ÒÚ‚‡ÏË èÓÒ‰ӂ‡ø ‰Ó„‡ ÍÓ¿Â ËÁ‡ÁË‚‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ Haysashada daroogada la qabatimo Tenencia/posesión de una droga adictiva Uyußturucu madde bulundurmak Sôû höõu döôïc lieäu gaây nghieän (ma tuùy) Podvo∂enje radi prostitucije ¶ÚÔÌËı‡ˆ ÁÈ· ÔÚÓ›·. alcahuetería Fuhuß için teßvik Duï laøm ngheà maõi daâm 188 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

bl pf cbkedf¥t èÓÔ˚Ú͇ Í ËÁ̇ÒËÎÓ‚‡Ì˲ ëËÎÓ‚‡ø (ÔÓÍÛ¯‡¿) Kufsi isku deyida (Tentativa de) violación. violación (en grado de tentativa) Tecavüze teßebbüs Hieáp daâm (toan) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 189 .RAPE RAPE (ATTEMPTED) R Silovanje Silovanje (poku‰aj) Silovanje BÈ·ÛÌfi˜ Stupro Cbkedf¥t àÁ̇ÒËÎÓ‚‡ÌË ëËÎÓ‚‡ø Kufsiga Violación Tecavüz/ırza geçmek Hieáp daâm Silovanje (poku‰aj) BÈ·ÛÌfi˜ (·fiÂÈÚ·) Attentato di stupro J.

R REMOVAL OF ARTICLES FROM PLACE OPEN TO PUBLIC RIOT Uklanjanje stvari sa javnog mjesta Pobuna Uklanjanje stvari s javnog mjesta AÊ·›ÚÂÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ¯ÒÚÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Sottrazione di oggetti da un luogo pubblico Ptvf¥t ghtlvtnb jl åfdyb vtcnf 쉇ÎÂÌË ‚¢ÂÈ ËÁ ÏÂÒÚ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÁÂÌËfl ìÍ·ø‡ø ÒÚ‚‡Ë Ò‡ ¿‡‚ÌÓ„ ÏÂÒÚ‡ Ka qaadida sheyaal meel u furan dadweynaha Sustracción de objetos de lugares abiertos al público Kamuya ait bir yerden eßya çalmak Thaùo gôõ cuûa coâng Pobuna ™Ù¿ÛË. tumulto. ‰È·Û¿Ï¢ÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘ Sommossa Ythtl ÅÛÌÚ èÓ·Û̇ Kacdoon rabshad wata Motín. ÍÂۋΈ̷. disturbio Ayaklanma Gaây naùo loaïn 190 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

.) Causare intenzionalmente gravi lesioni Cthbjpyf gjdhtlf !ghtlbpdbrfyf yfvthyj@ ëÂ¸ÂÁ̇fl Ú‡‚χ (ÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚) éÁ·ËΩ̇ ÔÓ‚‰‡ (ËÁ‡Á‚‡Ì‡ ̇ÏÂÌÓ) Dhawaac helis ah (ula kac loo sameeyo) Lesiones graves (causación dolosa/intencionada de) Kasten ciddi yaralama Thöông tích traàm troïng (coá yù gaây) Postavljanje klopke ili naprave radi izazivanja te‰ke ozlijede ™Ù‹Óˆ ·Á›‰· ‹ Û˘Û΢‹ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤۈ ÛÔ‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· Installare trappole o dispositivi con l’intento di causare gravi lesioni Gjcnfdedf¥t rkjgrf pf lf ct ghtlbpdbrf cthbjpyf gjdhtlf ìÒÚ‡Ìӂ͇ ÎÓ‚Û¯ÍË ËÎË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò ˆÂθ˛ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚ èÓÒÚ‡‚Ω‡ø ÍÎÓÔÍ ËÎË Ì‡Ô‡‚ ‡‰Ë ËÁ‡ÁË‚‡ø‡ ÓÁ·ËΩÌ ÔÓ‚‰ Dhigida debin ama qalab si loo sababo dhaawac Tender trampas o emplear otro tipo de dispositivo con objeto de causar lesiones graves Ciddi yaralama amacıyla tuzak veya cihaz kurmak Gaøi baãy hoaëc ñeå gaây thöông tích traàm troïng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 191 ..SERIOUS INJURY (INTENTIONALLY CAUSING) SETTING TRAP OR DEVICE TO CAUSE SERIOUS INJURY S Ozbiljna povreda Postavljanje klopke ili neke sprave da se nanese ozbiljna povreda Te‰ka ozljeda (izazvana namjerno) ™Ô‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· (ÚÔηÏÒ ÂÛÎÂÌ̤ӷ..

S T SUICIDE (INCITING) THEFT THREAT TO INFLICT SERIOUS INJURY Samoubistvo Kra∂a Prijetnja nano‰enjem ozbiljnih povreda Samoubojstvo A˘ÙÔÎÙÔÓ›· (˘ÔÎÈÓÒ..bcndj !gjnnbryedf¥t> yfdtledf¥t@ ë‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚Ó (ÔÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó Í) ë‡ÏÓÛ·ËÒÚ‚Ó (ÔÓ‰ÒÚˈ‡øÂ) Isdil (rabshad abuurid) Suicidio (inducción al) ¥ntihara teßvik Töï töû (xuùi giuïc) Kra∂a úÏÔ‹ Furto Rhf... sustracción Hırsızlık AÊn caép Prijetnja nano‰enjem te‰kih ozljeda AÂÈÏ‹ ÚfiÎÏËÛ˘ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Minaccia di causare gravi lesioni Pfrfyf lf ct yfytct cthbjpyf gjdhtlf ì„ÓÁ‡ ̇ÌÂÒÂÌËfl ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ Ú‡‚Ï˚ èÂÚø‡ ̇ÌÓ¯ÂøÂÏ Ú¯ÍËı ÔÓ‚‰‡ Ku cabsigelin in lagu sameeyo dhaawac khatar ah Amenaza de causar lesión grave Viddi yaralama tehdidinde bulunmak Haêm doïa gaây thöông tích traàm troïng 192 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .f ÇÓÓ‚ÒÚ‚Ó ä‡¨‡ Xadid Hurto.) Incitamento al suicidio Cfvje.

bcndj ì„ÓÁ‡ ̇ÒËθÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÏÂÚË èÂÚø‡ Û·ËÒÚÓÏ Dil ugu hanjabid Amenaza de muerte Öldürme tehdidi Haêm doïa gieát Trgovina drogama ¢È·ÎÈÓÒ Ó·ÚΈÙÈο ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Traffico di droghe di tossicodipendenza Nhujdbåf cj lhjub inj ghtlbpdbredffn pfdbcyjcn ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı Ò‰ÒÚ‚ à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ ‰Ó„‡Ï‡ ÍÓ¿Â ÒÚ‚‡‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ Qaadida daroogada la qabatimo Tráfico de drogas adictivas Uyußturucu ba©ımlılı©ı yapan madde kaçakçılı©ı/satmak Buoân baùn döôïc lieäu gaây nghieän (ma tuùy) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 193 .THREAT TO KILL TRAFFICKING IN DRUGS OF DEPENDENCE T Prijetnja ubistvom Trgovina drogom Prijetnja ubojstvom AÂÈÏ‹ (οÔÈÔ˘) Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ Minaccia di morte Pfrfyf pf e.

‚›·ÈË ‰È¿ÚÚËÍË Furto aggravato con scasso Ntirf rhf.f é„‡·ÎÂÌËÂ Ò ÓÚfl„˜‡˛˘ËÏË ‚ËÌÛ Ó·ÒÚÓflÚÂθÒÚ‚‡ÏË í¯͇ ÔÓ‚‡Î‡ Gurixadid siyaada ah Robo con violación de domicilio y a mano armada Silahlı soygun/gasp Troäm vôùi tröôøng hôïp gia troïng 194 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese ..AGGRAVATED BURGLARY MOST COMMON SUMMARY OFFENCES AND MOST COMMON INDICTABLE OFFENCES WHICH MAY BE TRIED SUMMARILY Te‰ka provala Te‰ka provala ¢È¿ÚÚËÍË Î·È ÎÏÔ‹ ÌÂÙ¿ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.

AIDING AND ABETTING A PERSON TO DRIVE A MOTOR CAR WHILST DISQUALIFIED A Poticanje nekoga da vozi dok je pod zabranom Pomaganje i nagovaranje osobe da vozi bez dozvole ∫Ô‚ÔËıÒ Î·È ·Ú·ÎÈÓÒ ¿ÙÔÌÔ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·Ó Î·È ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı› Ë ¿‰ÂÈ· Favorire e istigare una persona a guidare un veicolo durante il periodo di sospensione della patente di guida Gjvfuf¥t b gjnbryedf¥t kbwt lf djpb rjuf ve t erbyfnf ljpdjkfnf èÓÏÓ˘¸ Ë ÔÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇. Í ÛÔ‡‚ÎÂÌ˲ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ èÓχ„‡øÂ Ë ÔÓ‰ÒÚˈ‡ø ÓÒÓ·Â ‰‡ ‚ÓÁË ‰ÓÍ ¿Ó¿ ¿Â ‰ÓÁ‚Ó· ÒÛÒÔẨӂ‡Ì‡ Gargaarida ama u sahlida qof inuu wado gaari ogolaansho laáan Colaboración para que conduzca una persona inhabilitada Sürücü belgesi iptal edilen bir kißinin araç sürmesine yardım ve yataklık etmek Tieáp tay vaø a toøng moät ngöôøi khaùc laùi xe khi ngöôøi ñoù ñaõ bò töôùc quyeàn laùi xe ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 195 . Î˯ÂÌÌÓ„Ó ‚Ó‰ËÚÂθÒÍËı Ô‡‚.

..niyetiyle saldırı Haønh hung vôùi yù ñònh.A ARMED WITH OFFENSIVE WEAPON Being armed with an offensive weapon... ç‡Ô‡‰ Ò‡ ̇ÏÂÓÏ Weerar looga jeedo Uso o amenaza de violencia con intención de . Aggressione a scopo di. . ASSAULT WITH INTENT TO … Adding the intended offence. ç‡Ô‡‰ÂÌËÂ Ò ˆÂθ˛. Yfgfl cj yfvthf lf ct ..... E›ıÂÛË Ì ÛÎÔfi Ó· ..... NaoruÏan za napad Napad s namjerom da NaoruÏan oruÏjem za napad OÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÂÈıÂÙÈÎfi fiÏÔ A mano armata Djjhe... 196 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese ...ty Å˚Ú¸ ‚ÓÓÛÊÂÌÌ˚Ï ÓÛ‰ËÂÏ Ì‡Ô‡‰ÂÌËfl ç‡ÓÛÊ‡Ì Ì‡Ô‡‰‡˜ÍËÏ ÓÛÊ¿ÂÏ Ku hubaysan hubka wax lagu weerari karo Armado con arma ofensiva Saldırı amaçlı silah bulundurmak Trang bò vôùi vuõ khí taán coâng Napad s namjerom da.

... èÓÍÛ¯‡¿ Isku deyid Tentativa de....bl pf.girißimi/teßebbüsü Toan (aâm möu) Provala ¢È¿ÚÚËÍË Furto con scasso Ghjdfkyf rhf....... . Attentato di… J. èÓÔ˚Ú͇ Í.en grado de tentativa ...f ä‡Ê‡ ÒÓ ‚ÁÎÓÏÓÏ èÓ‚‡Î‡ Guri-u dhicida Robo con violación de domicilio Hırsızlık Troäm NepaÏljiva voÏnja AÌÂÏ‹˜ Ô‰‹ÁËÛË Guida pericolosa Ytdybvfntkyj djpt¥t ÅÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓʉÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl çÂÔ‡ÊΩË‚‡ ‚ÓÊø‡ Gaari wadid aan laga taxadarin Conducción negligente/imprudente Dikkatsiz araç sürmek Laùi xe baát caån ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 197 .. BURGLARY CARELESS DRIVING A B C Poku‰ani. Provala NepaÏljiva voÏnja Poku‰ani AfiÂÈÚ·..ATTEMPTED … Adding offence attempted.

C CAUSING INJURY INTENTIONALLY CAUSING INJURY RECKLESSLY Namjerno izazivanje povreda NepaÏljivo izazivanje povreda Namjerno izazivanje ozljeda ¶ÚÔηÏÒ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· ÂÎ ÚÔı¤Ûˆ˜ Causare intenzionalmente lesioni Yfvthyj ghtlbpdbredf¥t gjdhtlf ìÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚ ç‡ÏÂÌÓ ËÁ‡ÁË‚‡ø ÔÓ‚‰ Sababida dhaawac ula kac ah Cometer delito de lesiones dolosas Kasten yaralamaya neden olmak Coá yù gaây thöông tích Nesmotreno izazivanje ozljeda ¶ÚÔηÏÒ ‚Ï¿‚Ë ‹ ÙÚ·‡Ì· ÂÍ ·ÂÚÈÛ΄›·˜ Causare lesioni per negligenza Gjdhtlf ghtlbpdbrfyf jl ytvfhyjcn çÂÛÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌË Ú‡‚Ï˚ çÂÒÏÓÚÂÌÓ ÔÓÛÁÓÍÓ‚‡ø ÔÓ‚‰ Si taxadar la’aana dhaawac u sababid Causar lesiones por imprudencia grave Dikkatsizlik sonucu yaralamaya neden olmak Gaây thöông tích baát keå haäu quaû 198 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

CRIMINAL DAMAGE BY FIRE DAMAGING PROPERTY DRIVING WHILST DISQUALIFIED Driving a motor car whilst disqualified. ·Û‰Û˜Ë Î˯ÂÌÌ˚Ï Ì‡ ˝ÚÓ Ô‡‚ ÇÓÊø‡ Á‡ ‚ÂÏ ÒÛÒÔÂÌÁË¿Â ‚ÓÁ‡˜Í ‰ÓÁ‚ÓΠWadida gaari laysanka laáan Conducir cuando se está inhabilitado Sürücü belgesi iptal oldu©u halde araç kullanmak Laùi xe khi bò maát baèng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 199 .intnf ghtlbpdbrfyf jl gj. C D Kriviãno izazvana ‰teta vatrom O‰teçenje imovine VoÏnja pod zabranom Kriviãno izazvana ‰teta vatrom ¶ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌÈ¿˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ʈÙÈ¿ Incendio doloso Rhbdbxyj ltkj .fh èÂÒÚÛÔÌ˚È Û˘Â·. ‚˚Á‚‡ÌÌ˚È Ó„ÌÂÏ ËÎË ‚ ÂÁÛθڇÚ ÔÓʇ‡ ä˂˘ÌÓ ‰ÂÎÓ Ô˘Ëø‡‚‡ø‡ ¯ÚÂÚ ‚‡ÚÓÏ Si dembi ah dab wax ku gubid Daño en propiedad ajena por medio de incendio Yakarak mala zarar vermek Gaây hoûa hoaïn laøm thieät haïi hình söï O‰teçenje imovine ¶ÚÔηÏÒ ˙ËÌ›· Û ȉÈÔÎÙËÛ›· Danno di proprietà Jintnedf¥t bvjn ç‡ÌÂÒÂÌËÂ Û˘Â·‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË é¯ÚÂÃÂø ËÏÓ‚ËÌ Burburinta hanti Causar daños en propiedad ajena Mala zarar vermek Phaù hoaïi taøi saûn Voziti za vrijeme suspenzije vozaãke dozvole O‰ËÁÒ ·ÚfiÙÈ ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ê·ÈÚÂı› Ë ¿‰ÂÈ· Guida durante il periodo di squalifica dalla guida Djpt¥t rjuf ljpdjkfnf t erbyfnf ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ.

·Û‰Û˜Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ìÔ‡‚ΩÂø ÏÓÚÓÌËÏ ‚ÓÁËÎÓÏ Û ÔË¿‡ÌÓÏ ÒÚ‡øÛ Qof cabsan oo wada gaari Al mando de un automóvil mientras se está bajo los efectos del alcohol Alkollü bir halde bir aracın idaresinde olmak Ñieàu khieån xe hôi khi say röôïu 200 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .f ìÔ‡‚ÎÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎÂÏ ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË ÇÓÊø‡ Û ÔË¿‡ÌÓÏ ÒÚ‡øÛ Cabsanaan gaari ku wadid Conducción bajo los efectos del alcohol Alkollü araç kullanmak Say röôïu laùi xe Pijan upravljati motornim vozilom `E¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔÙ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·Ó Î·È ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ Essere alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza Gbåfyj kbwt jlujdjhyj pf djpbkj ç‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÌÂÚÂÁ‚ÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË. DRUNK IN CHARGE OF A MOTOR CAR VoÏnja u pijanom stanju Pijana osoba zaduÏena za motorno vozilo Voziti u pijanom stanju O‰ËÁÒ ˘fi ÙËÓ Â‹ÚÂÈ· ·ÏÎÔfiÏ Guida in stato di ubriachezza Djpt¥t dj gbåfyf cjcnjå.D DRUNK DRIVING Under the influence of intoxicating liquor or of a drug.

05% di alcol nel sangue Yfl 0. E F Bijeg Preko 5 promila LaÏni afidavit Bijeg ¢Ú·¤Ù¢ÛË Evasione <tucndj èӷ„ ÅÂÍÒÚ‚Ó Ka cararida sharciga (baxsasho) Fuga. FALSE AFFIDAVIT Swearing a false affidavit.ESCAPE Escaping from legal custody. EXCEED 0.05% Driving a motor car whilst having a blood alcohol content exceeding 0.05) por ciento %0.05fi è‚˚¯ÂÌË χÍÒËχθÌÓ ‰ÓÔÛÒÚËÏÓ„Ó ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë ‚ 0.05% LaÏna prisega 梉‹˜ ¤ÓÔÚÎË ‰‹ÏˆÛË Dichiarazione giurata falsa Lfdf¥t kf.05% Superare il limite di 0.05 alkol sınırını aßmak Vöôït möùc 0.05% ∫ÂÚ‚·›Óˆ ÙÔ fiÚÈÔ 0. darse a la fuga Firar/kaçmak Ñaøo thoaùt Prema‰iti dozvoljenu granicu alkohola u krvi od 0.05%. Tener una tasa de alcohol en sangre superior al 0.05%.yf gbcvtyf bpåfdf î‡Î¸¯Ë‚Ó ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ ÔÓ͇Á‡ÌË ÔÓ‰ ÔËÒfl„ÓÈ ã‡Ê̇ ÔËÒÏÂ̇ ËÁ¿‡‚‡ ÔÓ‰ Á‡ÍÎÂÚ‚ÓÏ Been ugu dhaarashada Afadayfitka ah Declaración jurada falsa Yalan beyan Khai gian tôø khai höõu theä ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 201 .05 (o 0.05% Khamrada ku jirta dhiiga qofka oo ka badan 0.05% èÂÍÓ‡˜ËÚË ‰ÓÁ‚ÓΩÂÌÛ „‡ÌËˆÛ ‡ÎÍÓıÓ· Û Í‚Ë Ó‰ 0. fugarse.

GOODS IN CUSTODY Having goods in custody suspected of having been stolen. GROSS INDECENCY Committing an act of gross indecency.F G FALSE REPORT TO POLICE Making a false report to police. ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰ÓÁÂÌËfl ‚ ÚÓÏ.ty bpdtinfå yf gjkbwbåfnf ãÓÊÌÓ ‰ÓÌÂÒÂÌË ‚ ÔÓÎËˆË˛ чÚË Î‡ÊÌË ËÒ͇Á ÔÓÎËˆË¿Ë U tebinta booliiska warbixin been ah (Presentación de) denuncia falsa a la policía Polise yalan ihbar/ßikayette bulunmak Laøm lôøi khai giaû vôùi caûnh saùt Zaplijenjene stvari ú·ÙÔ¯‹ ·Á·ıÒÓ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È ÎÏÂÌ̤ӷ Custodia di merci di origine sospetta Xedf¥t erhfltyf cnjrf ÄÂÒÚ Ì‡ ‚¢Ë. ˜ÚÓ ÓÌË ·˚ÎË ÛÍ‡‰ÂÌ˚ á‡ÔÎÂøÂ̇ Ó·‡ Haynta alaab xadid looga shakisan yahay Posesión de bienes robados o malhabidos Çalıntı mal bulundurmak Löu giöõ haøng Krajnje nepristojno pona‰anje AÓ¿ÚÌÔÛÙË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·È‰Ô‡ Atti osceni Vyjue ytghbcnjåyj jlytcedf¥t Ç˚Á˚‚‡˛˘‡fl ÌÂÔËÒÚÓÈÌÓÒÚ¸ èÓÚË‚ÔËÓ‰ÌË ·ÎÛ‰ Gelida fal aad u anshax xun Abuso sexual (sin violencia ni intimidación) A©ız ahlaksız/uygunsuz hareket Coâng xuùc tu sæ 202 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . LaÏni izvje‰taj policiji Zaplijenjena dobra Krajnje nedoliãno pona‰anje Dati laÏni iskaz policiji 梉‹˜ ηٷÁÁÂÏ›· ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Fare una deposizione falsa alla polizia Lfdf¥t kf.

HARBOURING A GAOL ESCAPEE HARBOURING OR CONCEALING A CHILD H Primanje odbjeglog zatvorenika Primanje ili sakrivanje djeteta PruÏiti utoãi‰te odbjeglom zatvoreniku AfiÎÚ˘„Ë ‰Ú·¤ÙË Ê˘Ï·ÎÒÓ Dare asilo a un evaso Ghbvf¥t b ghbrhbdf¥t bp.tufy pfndjhtybr ìÍ˚‚‡ÌË ҷÂʇ‚¯Â„Ó ËÁ Ú˛¸Ï˚ èÛÊËÚË ÛÚӘ˯Ú Ӊ·Â„ÎÓÏ Á‡Ú‚ÓÂÌËÍÛ Heynta qof ka cararay xabsiga Cobijar a un prófugo/fugado de la cárcel Firari mahkuma yataklık yapmak Chöùa chaáp tuø vöôït nguïc PruÏiti utoãi‰te ili skrivati dijete AfiÎÚ˘„Ë ‹ Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë ·È‰ÈÔ‡ Dare asilo o nascondere un minore Xedf¥t bkb rhbt¥t ltnt ìÍ˚‚‡ÌË ·ÂÌ͇ èÛÊËÚË ÛÚӘ˯Ú ËÎË ÒÍË‚‡ÚË ‰ÂÚ Haynta ama qarinta ilmo Cobijar u ocultar a un menor (sustraído a su familia) Bir çocu©a yataklık yapmak veya gizlemek Chöùa chaáp hoaëc daáu ñöùa treû ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 203 .

Otmica Oprema za provalu u kuçu Otmica EÓÂÚÁÒ (·ÂÚÔ)ÂÈÚ·Ù›· Dirottamento illegale Uhf. vessel etc.) Cöôùp ñoaït (xe. taøu. gemi vs. HOUSE BREAKING IMPLEMENTS Being in possession of house breaking implements without lawful excuse. maùy bay) Alat za obijanje kuça EÚÁ·Ï›· ‰È¿ÚÚË͢ Arnesi per scasso Fkfnb pf yfcbkyj dktuedf¥t dj re√f çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‚·‰ÂÌË ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËflÏË ‰Îfl ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‚ ‰ÓÏ èË·Ó Á‡ ÍÛÃÌ ÔÓ‚‡Î Haysashada qalabka guryha lagu jebiyo sabab laáan Herramientas utilizadas en la violación de domicilios Evlere hırsızlık amacıyla girme aletleri Duïng cuï ñoät nhaäp gia cö 204 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .yedf¥t ì„ÓÌ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó Ò‰ÒÚ‚‡ éÚÏˈ‡ Afduubid Apoderarse ilícitamente de una aeronave en vuelo Bir ulaßım aracını kaçırmak (uçak.H HIJACK Unlawfully exercising control of an aircraft (motor.

I Nagovaranje nekoga da se odupre hap‰enju Nedoliãno nasrtanje Nagovaranje nekoga da se odupre uhiçenju ¶·ÚÔÙÚ‡Óˆ ÚfiÛˆÔ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ Istigazione a resistere all’arresto Gjnnbryedf¥t ytrjt kbwt lf ct cghjnbcnfdedf yf fgct¥t èÓ‰ÒÚÂ͇ÚÂθÒÚ‚Ó ˜ÂÎÓ‚Â͇ Í ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌ˲ ‡ÂÒÚÛ èÓ‰ÒÚˈ‡ø ÓÒÓ·Â ‰‡ Ò ӉÛÔ ı‡Ô¯ÂøÛ Ku dhiirigelinta in qof ka dhega-adaygu qabashada Instigar a una persona a oponer resistencia a su detención Tutuklamaya karßı gelmeye teßvik Xuùi giuïc ngöôøi khaùc khaùng cöï söï bò baét Nasilno bludno pona‰anje AÓ¿ÚÌÔÛÙË Â›ıÂÛË Aggressione sessuale Ytghbcnjty yfgfl çÂÔËÒÚÓÈÌÓ ̇ԇ‰ÂÌËÂ. INDECENT ASSAULT Indecent assault on a female (or male) person – add “under the age of sixteen years” if applicable. abusos deshonestos Cinsel taciz/saldırı Xaâm phaïm tieát haïnh ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 205 . ÓÒÍÓ·ÎÂÌË ÅÎۉ̇ ‡‰ø‡ Waxyeelayn anshax xuma ah Abuso sexual.INCITING A PERSON TO RESIST ARREST Inciting a person to resist a member of the police force in the lawful execution of his duty.

I L INDECENT BEHAVIOUR Behaving in an indecent manner in a public place. Nedoliãno pona‰anje Nedoliãan jezik Tumarati s namjerom Nepristojno pona‰anje AÓ¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Oltraggio al pudore Ytghbcnjåyj jlytcedf¥t çÂÔËÒÚÓÈÌÓ Ôӂ‰ÂÌË çÂÔËÒÚÓ¿ÌÓ ÔÓ̇¯‡ø U dhaqmida si anshax xuma ah Conducta obscena. conducta indecente Uygunsuz Hareket Haønh vi thoâ bæ Nepristojan jezik ΩÚ‹ÛË ·Ó¿ÚÌÔÛÙ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Turpiloquio Ytghbcnjåyb p.. lenguaje indecente Uygunsuz sözler Ngoân ngöõ thoâ tuïc Motanje oko neãeg s namjerom úÔÓÙÔÛÙ¤ÎÔÌ·È Ì ÛÎÔfi Ó· . INDECENT LANGUAGE Using indecent language in a public place. LOITER WITH INTENT Loitering with intent to commit a felony.t¥t ëÎÓÌflÚ¸Òfl ·ÂÁ ‰Â· Ò Ì‡ÏÂÂÌËÂÏ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ ÔÂÒÚÛÔÎÂÌË ç‡ÏÂÌÓ ‰‡Ì„Û·ΩÂø ҇ ̇ÏÂÓÏ (‰‡ ËÁ‚¯Ë ÌÂÍÓ ‰ÂÎÓ) Qashin daadin dhib looga jeedo Merodear con fines delictivos Kötü niyetle bir yerde bulunmak Lai vaõng vôùi yù ñònh 206 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .. Vagabondaggio con intenzioni criminali Ltyue.jhjdb çÂÔËÒÚÓÈ̇fl ÎÂÍÒË͇ çÂÔËÒÚÓ¿‡Ì ¿ÂÁËÍ Hadal xishoodka ka maran Lenguaje obsceno.

bdf¥t abyfycbcrb gjdkfcnbwb ghtre bpvfvf èÓÎÛ˜ÂÌË ÙË̇ÌÒÓ‚ÓÈ ‚˚„Ó‰˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ӷχ̇ ëÚˈ‡ø χÚÂË¿‡ÎÌ ÍÓËÒÚË Ô‚‡ÓÏ Ku helida lacag si khaa’inimo ah Obtención de ventajas económicas mediante el engaño Sahtekarlık yolu ile maddi çıkar sa©lamak Löôøng gaït ñeå höôûng lôïi taøi chaùnh Stjecanje imovine prijevarom AÔÎÙÒ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜ οÔÈÔÓ Appopriazione di beni con l’inganno Cntryedf¥t bvjn ghtre bpvfvf é‚·‰ÂÌË ˜ÛÊÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ӷχ̇ ëÚˈ‡ø ËÏÓ‚ËÌ Ô‚‡ÓÏ Ku helida hanti si khaa’inimo ah Obtención de bienes mediante el engaño Sahtekarlık yolu ¥le mal kazanmak Löôøng gaït ñeå sang ñoaït taøi vaät ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 207 .OBTAINING A FINANCIAL ADVANTAGE BY DECEPTION OBTAINING PROPERTY BY DECEPTION O Sticanje novãane koristi prevarom Sticanje imovine prevarom Stjecanje novãane koristi prijevarom EˆÊÂÏÔ‡Ì·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÍ··ÙÒÓÙ·˜ οÔÈÔÓ Ottenere vantaggi finanziari con l’inganno Lj.

Posjedovanje droge Posjedovanje pi‰tolja bez dozvole Posjedovanje droge `E¯ˆ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÂıÈÛÙÈ΋ ‰ÚÔÁ‹ Possesso di droghe di tossicodipendenza Gjctledf¥t lhjuf inj cjplfdf pfdbcyjcn é·Î‡‰‡ÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË èÓÒ‰ӂ‡ø ‰Ó„‡ ÍÓ¿Â ÒÚ‚‡‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ Haysashada daroogada la qabatimo Tener (tenencia de) drogas adictivas Uyußturucu madde bulundurmak Sôû höõu döôïc lieäu gaây nghieän Posjedovanje pi‰tolja bez dozvole `E¯ˆ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÌÔ˘ ÈÛÙfiÏÈ ‰›¯ˆ˜ ¿‰ÂÈ· Possesso di pistola senza porto d’armi Gjctledf gbinjk .P POSSESS DRUG OF ADDICTION Being in possession of a drug of addiction. POSSESS PISTOL WITHOUT A LICENCE Being in possession of a pistol without a licence.tp ljpdjkf Ç·‰ÂÌË ÔËÒÚÓÎÂÚÓÏ ·ÂÁ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ÎˈÂÌÁËË èÓÒ‰ӂ‡ø Ô˯ÚÓΩ‡ ·ÂÁ ‰ÓÁ‚ÓΠHaysashada bastoolad shati la’aan Tener (tenencia de) pistola sin licencia Ruhsatsız silah bulundurmak Caát giöõ suùng luïc khoâng coù giaáy pheùp 208 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

bdf¥t ghjdthrf yf plbdjn éÚ͇Á ÓÚ ÔÓıÓʉÂÌËfl ÔÓ‚ÂÍË ‰˚ı‡ÌËfl ̇ ÒÓ‰ÂʇÌËfl ‡ÎÍÓ„ÓÎfl ‚ ÍÓ‚Ë é‰·ËÚË ‡ÎÍÓ-ÚÂÒÚ Diidida khamra baarida sharciga ah Negarse a someterse a una prueba de detección alcohólica por aire espirado Alkol testini reddetmek Töø choái thöû ñoä röôïu Opiranje uhiçenju.RECKLESS DRIVING Driving a motor car in a reckless manner. R Nesmotrena voÏnja Odbiti alko-test Odupiranje hap‰enju Nesmotrena voÏnja EÈ·Ӊ˘ÓË Ô‰‹ÁËÛË Guida spericolata Ytvfhyj djpt¥t ÅÂÁÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÓʉÂÌË ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl çÂÒÏÓÚÂ̇ ‚ÓÊø‡ U wadid gaari si taxadar la’aana Conducción temeraria Dikkatsiz araç sürmek Laùi xe baát keå haäu quaû Odbiti alko-test (puhanjem) AÚÓÔ‡Ì·È Ó· ˘Ô‚ÏËıÒ Û ٤ÛÙ ·Ó·ÓÔ‹˜ Rifiutare di sottoporsi al test dell’alito Jl. RESISTING ARREST Resisting a member of the police force in the lawful execution of his/her duty. Refusing a preliminary breath test. hap‰enju ¶ÚÔ‚¿Ïψ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û ۇÏÏË„Ë ·fi fiÚÁ·ÓÔ Ù¿Í˘ Resistere all’arresto Cghjnbcnfdedf¥t yf fgct¥t ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌË ‡ÂÒÚÛ é‰ÛÔË‡ø ı‡Ô¯ÂøÛ Diidida in booliisku ku qabto Resistencia a la detención Tutuklamaya karßı gelmek Khaùng cöï khoâng cho baét giöõ ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 209 . REFUSE BREATH TEST Refusing a lawful breath test.

R S ROBBERY SPEED DANGEROUS Driving a motor car in a manner dangerous to the public.hpj djpt¥t éÔ‡ÒÌÓ Ô‚˚¯ÂÌË ÒÍÓÓÒÚË éÔ‡Ò̇ ·ÁË̇ Ku socodka xawaare khatara Velocidad peligrosa Tehlikeli sürat Laùi xe quaù toác ñoä coù tính caùch nguy hieåm 210 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . ä‡Ê‡. „‡·ÂÊ èΩ‡˜Í‡ Dhicid Robo Soygun/gasp Cöôùp Opasna brzina EÈΛӉ˘ÓË Ù·¯‡ÙËÙ· Velocità pericolosa Jgfcyj . Pljaãka Opasna brzina Pljaãka §ËÛÙ›· Rapina Uhf.t.

SELF ADMINISTERING A DRUG OF ADDICTION SELL DRUG OF ADDICTION Selling a drug of addiction. S Samostalno uzimanje droge Prodaja droge Uzimanje droge A˘ÙÔ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂıÈÛÙÈÎÔ‡ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ Autosomministrazione di droga di tossicodipendenza Rjuf kbwtnj cfvj cb cnfdf lhjuf ç‡Á̇˜ÂÌË ҇ÏÓÏÛ Ò· ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı ‚¢ÂÒÚ‚ ìÁËχø ‰Ó„Â ÍÓ¿‡ ÒÚ‚‡‡ Á‡‚ËÒÌÓÒÚ Isku durid daroogo la qabatimo Autoadministración de una droga adictiva Ba©ımlılık yapan madde kullanmak Töï söû duïng döôïc lieäu gaây nghieän Prodaja droge ¶Ô˘ÏÒ ÂıÈÛÙÈÎfi Ó·ÚΈÙÈÎfi Vendita di droghe di tossicodipendenza Ghjlfdf¥t lhjuf íÓ„Ó‚Îfl ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË èÓ‰‡¿‡ ‰Ó„‡ ÍÓ¿Â ÒÚ‚‡‡¿Û Á‡‚ËÒÌÓÒÚ Iibinta daroogada la qabatimo Vender una droga adictiva Uyußturucu madde satmak Baùn döôïc lieäu gaây nghieän ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 211 .

Polni odnos 16-18 godina Pu‰enje indijske konoplje Spolni odnos s osobom u dobi od 16 -18 godina ™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Ú¿ÍË Ì ¿ÙÔÌÔ ËÏÈΛ·˜ 16-18 Congiungimento carnale con minore di 16-18 anni di età Ctrcefkty jlyjc cj kbwt jl 16-18 ujlbyb èÓÎÓ‚Ó ÒÌÓ¯ÂÌËÂ Ò 16-18-ÎÂÚÌËÏË èÓÎÌË Ó‰ÌÓÒ Ò‡ ÓÒÓ·ÓÏ ËÁÏÂ¨Û 16-18 „Ó‰Ë̇ ÒÚ‡ÓÒÚË U tegida qof u dhexeeya 16-18 sano Penetración sexual de una persona de edad comprendida entre los 16 y 18 años Cinsel ilißki. SMOKE INDIAN HEMP Smoking Indian hemp.16-18 yaß arasında bir kißiyle Giao hôïp vôùi vò thaønh nieân 16-18 tuoåi Pu‰iti “Indian hemph” .S SEXUAL PENETRATION 16-18 YEARS With a person aged between sixteen and eighteen.(Indijsku konoplju) ú·Ó›˙ˆ ÈÓ‰È΋ οÓÓ·‚È Fumare canapa indiana Geit¥t bylbcrb rjyjg !rfyf.bc@ äÛÂÌË Ë̉ËÈÒÍÓÈ ÍÓÌÓÔÎË èÛ¯ËÚË Ï‡ËıÛ‡ÌÛ Cabida Indian Hemp Fumar cannabis / cáñamo índico Kenevir içmek Huùt “Indian Hemp” 212 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

THEFT THEFT OF A MOTOR CAR THREATENING WORDS Using threatening words.f yf vjnjhyj djpbkj ì„ÓÌ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ä‡¨‡ ÏÓÚÓÌÓ„ ‚ÓÁË· Xadida gaari Robo de automóvil Motorlu araç çalmak AÊn caép xe hôi Prijeteçe rijeãi AÂÈÏËÙÈο ÏfiÁÈ· Linguaggio minaccioso Pfrfyedfxrb p. T Kra∂a Kra∂a motornog vozila Prijeteçe rijeãi Kra∂a úÏÔ‹ Furto Rhf..f ÇÓÓ‚ÒÚ‚Ó ä‡¨‡ Xadid Hurto Hırsızlık/çalmak AÊn caép Kra∂a motornog vozila úÏÔ‹ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Furto di autoveicolo Rhf.jhjdb ëÎÓ‚ÂÒ̇fl Û„ÓÁ‡ èÂÚÂàÂ˜Ë Isticmaalida erayo hanjabaad ah Palabras amenazantes Tehdit edici sözler Lôøi leõ haêm doïa ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 213 ..

bc@ ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË Ë̉ËÈÒÍÓÈ ÍÓÌÓÔÎË à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ χËıÛ‡ÌÓÏ Qaadida ama qaadida Indian Hemp Tráfico de cannabis / cáñamo índico Kenevir otu kaçakçısı Buoân baùn Indian Hemp 214 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .T THROWING A MISSILE (STONE) TO DANGER OF PERSONS TRAFFICKING INDIAN HEMP Bacanje projektila (kamena) zbog ugroÏavanja osoba Trgovina indijskom konopljom Bacanje projektila (kamena) u svrhu ugroÏavanja osobe ¶ÂÙÒ ‚Ï‹Ì· (¤ÙÚ·) Û ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ¿ÙÔÌÔ Lancio di oggetti contundenti con pericolo a persone Ahkf¥t ghtlvtn !rfvty@ lf ct gjdhtlb ytrjt kbwt ÅÓÒ‡ÌË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË (͇ÏÌflÏË) Ò Û„ÓÁÓÈ Ì‡ÌÂÒÂÌËfl Ú‡‚Ï˚ Ňˆ‡ø ÔÓ¿ÂÍÚË· (͇ÏÂ̇) ‰‡ ·Ë Ò ۄÓÁË· ‰Û„‡ ÓÒÓ·‡ Tuurida gantaal si khatar loo geliyo shakhsiyaad Lanzamiento de proyectil (piedra) con peligro para las personas Zarar verme amacıyla bir cisim (taß) fırlatmak Neùm ñoà vaät (ñaù) gaây nguy hieåm cho ngöôøi khaùc Trgovina Indijskom konopljom ¢È·Î›ÓËÛË ÈÓ‰È΋˜ ηÓÓ¿‚ˆ˜ Traffico di canapa indiana Ghjlfdf¥t bylbcrb rjyjg !rfyf.

ÓÒÍÓ·ÎÂÌË çÂÁ‡ÍÓÌËÚ Ì‡Ô‡‰ Xadgudub sharci daro ah Amenaza o acto de violencia contra personas Yasalara aykırı olarak kuvvet ve ßiddet kullanmak Haønh hung traùi pheùp ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 215 .UNAUTHORISED SELLING OF AN HALLUCINOGENIC DRUG UNLAWFUL ASSAULT U Neovla‰teno prodavanje halucinantnih droga Nezakonit napad Neovla‰tena prodaja halucinogenih droga ¶ÒÏËÛË ‰›¯ˆ˜ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓÔ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÔ‡ Vendita illegale di sostanze allucinogene Ytljpdjktyj ghjlfdf¥t lhjub rjb ghtlbpdbredffn [fkewbyfwbb çÂÒ‡Ì͈ËÓÌËÓ‚‡Ì̇fl ÚÓ„Ó‚Îfl „‡ÎβˆËÌÓ„ÂÌÌ˚ÏË ‚¢ÂÒÚ‚‡ÏË çÂӂ·¯ÃÂ̇ ÔÓ‰‡¿‡ ı‡ÎÛˆËÌÓ„ÂÌËı ‰Ó„‡ Gadida darooga aan sharciyeysnayn Venta no autorizada de una droga alucinógena Hayal görmeye neden olan maddeleri ruhsatsız satmak Baùn baát hôïp phaùp ma tuùy gaây aûo giaùc Nezakonit napad ¶·Ú¿ÓÔÌË/·ı¤ÌÈÙË Â›ıÂÛË Aggressione illecita Yfgfl> ytljpdjktyj bkb ytghbcnjåyj jlytcedf¥t çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ̇ԇ‰ÂÌËÂ.

UNLAWFUL POSSESSION Being in the possession of property suspected of being stolen or unlawfully obtained.U UNLAWFULLY ON PREMISES Being found on premises without lawful excuse. UNREGISTERED MOTOR CAR Driving an unregistered motor car. Nezakonito na posjedu Nezakonito posjedovanje Neregistrovano motorno vozilo Nezakonit ulazak u prostorije (BÚ›ÛÎÔÌ·È) ·Ú¿ÓÔÌ· Û ÎÙ‹ÚÈÔ Violazione di proprietà Ytljpdjktyj ghtcnjåedf¥t dj re√f # puhflf çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ̇ıÓʉÂÌË ̇ ÚÂËÚÓËË ˜ÛÊÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË çÂÁ‡ÍÓÌËÚ Û·Á‡Í Û ÔÓÒÚÓË¿Â Si sharci daro ah u joogid rug/goob Invasión de terreno o inmueble Yasalara aykırı bir mekanda bulunmak Coù maët traùi pheùp treân baát ñoäng saûn Nezakonito posjedovanje ¶·Ú¿ÓÔÌË Î·ÙÔ¯‹ Possesso illecito Ytpfrjycrj gjctledf¥t çÂÁ‡ÍÓÌÌÓ ‚·‰ÂÌË çÂÁ‡ÍÓÌËÚÓ ÔÓÒ‰ӂ‡ø Haysashada hanti si sharci daro ah Tenencia ilícita Yasalara aykırı bir madde bulundurmak Sôû höõu traùi pheùp Neregistrirano motorno vozilo A˘ÙÔΛÓËÙÔ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Autoveicolo privo di bollo di registrazione Ythtubcnhbhfyj vjnjhyj djpbkj çÂÁ‡„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌÓ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ Ò‰ÒÚ‚Ó çÂ„ËÒÚÓ‚‡ÌÓ ÏÓÚÓÌÓ ‚ÓÁËÎÓ Baabuur aan diiwaangashanayn Automóvil no matriculado Araç kaydı olmayan motorlu araç Xe khoâng coù ñaêng boä 216 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

U V W Spreãavanje hap‰enja vatrenim oruÏjem Skitnja Namjerno o‰teçivanje Kori‰tenje vatrenog oruÏja radi sprjeãavanja uhiçenja ΩÚËÛÈÌÔÔÈÒ fiÏÔ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ Û‡ÏÏ˄˘ Uso di armi da fuoco per prevenire l’arresto Jhe.tyj cghjnbcnfdedf¥t yf fgct¥t àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ӄÌÂÒÚÂθÌÓ„Ó ÓÛÊËfl Ò ˆÂθ˛ ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËfl ‡ÂÒÚÛ ìÔÓÚ·‡ ‚‡ÚÂÌÓ„ ÓÛÊ¿‡ ‡‰Ë ÒÔ˜‡‚‡ø‡ ı‡Ô¯Âø‡ Isticmaalida hub si looga hortago xirid Usar armas de fuego para impedir la detención Tutuklanmaya karßı gelmek için ateßli silah kullanmak Söû duïng vuõ khí ñeå caûn trôû söï baét giöõ Skitnja.USE FIREARM TO PREVENT ARREST Using a firearm to prevent lawful apprehension. VAGRANCY Having insufficient lawful means of support. Ï¿Ó˘ ‚›Ô˜ Vagabondaggio <tcre√ybindj ÅÓ‰flÊÌ˘ÂÒÚ‚Ó ëÍËÚ‡øÂ. WILFUL DAMAGE Causing wilful damage. ÔÓÚÛˆ‡ø Qof aan haysan kaalmo sharci ah oo ku filan Vagancia Serserilik Du thuû du thöïc Namjerno o‰teçivanje EÎÔ‡ÛÈ· ˙ËÌÈ¿ Danno doloso Yfvthyj ghtlbpdbrfyf intnf ìÏ˚¯ÎÂÌÌÓ ̇ÌÂÒÂÌËÂ Û˘Â·‡ ç‡ÏÂÌÓ Û˜ËøÂ̇ ¯ÚÂÚ‡ Sababida khasaare ula kac ah Daños intencionales a bienes ajenos Kasıtlı olarak hasar vermek Coá yù gaây thieät haïi ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 217 . potucanje AÛˆÙ›·.

Quick. Amytal. commonly prescribed but under strict control. Mandrax. Mandies.AMPHETAMINE BARBITURATES Tablets such as. used illegally when not prescribed. Slang: Barbs.bnehfnb Ň·ËÚÛ‡Ú Ň·ËÚÛ‡ÚË Kiniini sida Mandrax Barbitúricos Uyußturucu haplar Barbiturates 218 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Amfetamin Barbiturati Amfetamini AÌÊÂÙ·Ì›ÓË Amfetamine Fvatnfvby ÄÏÙÂÚ‡ÏËÌ ÄÏÙÂÚ‡ÏËÌË Amfatamiin Anfetamina Amfitamin Amphetamine Barbiturati B·Ú‚ÈÙÔ˘ÚÈο Barbiturici <fh. Slang: speed. Nembutal. Fast. Tuinal. MOST COMMON DRUGS Drug of addiction.

dope. Blow a number-to smoke Indian Hemp.) Indian Hemp plant. Buddha Stick-dried cannabis plant matter compressed into stick. smoke. Narcotic Plant. indijska konoplja ú¿ÓÓ·‚Ș Canapa indiana Bylbcrb rjyjg> rfyf. fresh or dried parts of plant.BENZEDRINE White tablet. χËıۇ̇ Kanaabis Cannabis Esrar Caàn sa ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 219 . Mary Jane. A B C Benzedrin Konoplja Benzedrin BÂÓ˙‰ڛÓË Benzedrina <typtlhby ÅÂÌÁ‰ËÌ ÅÂÌÁ‰ËÌ Bensadariin Bencedrina Beyaz haplar Benzedrine Kanabis. Slang: Grass. Number-a smoke. See also: Hashish.. M.J. L. A “Drug of Dependence”. Tetrahydrocannabinol. marihuana. Roll a “number-roll a smoke. CANNABIS (Cannabis Sativa. Joint-smoke – a deal-small saleable amount. Weed. leaf.bc äÓÌÓÔÎfl ä‡Ì‡·ËÒ. Marihuana. Marijuana. Heads-flowering top of cannabis plant.

paint thinner. CODEINE Odourless white crystals. White Lady. glue. ÌÂı˘ÏÔÌÔÚÊ›ÓË Codeina Rjltby äÓ‰ÂËÌ äÓ‰ÂËÌ Koodaiin Codeína Kodein Codein 220 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . COCAINE Colourless or white. ËÒÔ‡ΩË‚Ëı ‡ÒÚ‚‡‡˜‡ Koola san ka jiidida Abuso de inhalantes. lighter fluid. “ÒÌËÙÓ‚‡ø”.C CHROMING Inhaling plastic solvent. lacquer thinner. or in the form of white tablets. Usually sniffed (snorted). ‚ÎËfl˛˘Ëı ̇ ÔÒËıËÍÛ ì‰ËÒ‡øÂ. dope. Udisanje ljepila Kokain Kodein Udisanje tzv. similar to snow. Slang: Coke. anaesthetic gas etc. fluffy white crystals. petrol sniffing. cleaning agent. inhalación de solventes por vía nasal Tinercilik Hít hôi sôn xòt Kokain úÔη؛ØÓË Cocaina Rjrfby äÓ͇ËÌ äÓ͇ËÌ Kookayn Cocaína Kokain Cocain Kodein úˆ‰ÂØ›ØÓË. “snifanje” isparenja kemijskih inhalanata EÈÛÓÔ‹ Ô˘Û›ˆÓ Fiutare solventi volatili Dlbiedf¥t [tvbrfkbb àÌ„‡ÎflˆËfl ‡Á΢Ì˚ı ÒÛ·Òڇ̈ËÈ. as crystalline white powder. or other volatile product derived from petroleum. Snow. nail polish remover. odourless. adhesive cement. aerosol propellant.

harvest of a narcotic plant. grow. CULTIVATE Includes. ECSTASY The “Love” drug! derivative of amphetamines. plant. Sold in tablet form. Usually smoked. nurture.CRACK Cocaine with baking soda or ammonia and water added. tend. then filtered to obtain crystals. sow a seed of a narcotic plant. Slang: X C E Crack Uzgajati Ekstaza “Crack” úÚ¿Î “Crack” Rhtr ä˝Í äÂÍ Kooka-iin lagu daray waxyaalla kale Crack Amonyakla karıßtırılmıß kokain Crack Uzgajati ú·ÏÏÈÂÚÁÒ Coltivare Jluktledf¥t Ç˚‡˘Ë‚‡Ú¸ äÛÎÚË‚‡ˆË¿‡ Beerida dhirta daroogada Cultivar Uyußturucu yetißtirmek Troàng Ecstasy “`EÎÛÙ·ÛË” (·Ú¿ÁˆÁÔ ·ÌÊÂÙ·ÌÈÓÒÓ) “Ecstasy” Trcnfpf ùÍÒÚ‡ÁË ÖÍÒÚ‡ÁË Darooga ektasi Éxtasis Ekstasi hapı Ecstasy ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 221 .

HASHISH Derivative of cannabis plant. HASHISH OIL Resin from cannabis plant. L. A thick dark brown to black substance. Eg. Halucinantan Ha‰i‰ Ha‰i‰ovo ulje Halucinogen ¶·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓÔ Allucinogeno Chtlcndj inj ghtlbpdbredf [fkewbyfwbb ɇÎβˆËÌÓ„ÂÌÌ˚È ï‡ÎÛˆËÌÓ„ÂÌ Daroogada abuurta khiyaaliga Alucinógeno Hayal gördüren madde Chaát gaây aûo giaùc Ha‰i‰ Ω·Û›˜ Hascisc {fibi ɇ¯Ë¯ ˯ Xashiish Hachís Haßiß Hashish (Moät loaïi caàn sa) Ulje od ha‰i‰a Ω·ÛÈۤϷÈÔ Olio di hascisc {fibi vfckj ɇ¯Ë¯ÌÓ χÒÎÓ ìΩ Ӊ ı‡¯Ë¯‡ Saliida xashiishka Aceite de hachís Esrar sakızı Daàu Hashish (Moät loaïi caàn sa) 222 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .H HALLUCINOGENIC Psychedelic or mind-expanding drug causing sedative or stimulant effects. (Lysergic Acid Diethylamide).S. Appears as hard. Lebanese Gold. Drops of liquid placed on tobacco of rolled cigarettes. brown cakes of various sizes..D. Slang: Hash.

L.ë. Orange Wedges.Ñ. tickets. Clear Light. Marihuana Heroin HÚˆ›ÓË Eroina {thjby ÉÂÓËÌ ïÂÓËÌ Herooiin Heroína Eroin Baïch phieán L. hammerhead. Slang: smack.D. clear light. In tablet form is known as. freak out.D L. skag.D. usually from 4’ to 6’ tall. Snort-sniff.S.D. In liquid form is impregnated in sugar cubes or on blotting paper.D Marihuana M·ÚÈ¯Ô˘¿Ó· Marijuana Vfhb[efyf å‡Ëıۇ̇ å‡Ëıۇ̇ Murujuwaana Marihuana Esrar Caàn sa (daïng caây) ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 223 .S. slow. Strawberry Cheer. Blue Cheer. moons.D.S.S. rocks (brown/ grey). Micro Dots. Tktclb ã. Bag-usually a one ounce bag. Also known as “Acid”.S. Californian Sunshine.HEROIN White or off-white or light brown crystalline powder – usually injected. MARIJUANA Cannabis plant. Moons. half moons. Use-to trip. Use-hit. Cap-a capsule. Purple Haze. H L M Heroin L. Slang: trips. hammer. numerous branches. Leaflets are serrated and veined. Hawaiian Cheer. Gram-a measure used. White Lightning.NÙÈ (ÌÔÚÊ‹ ·Ú·ÈÛıËÛÈÔÁfiÓÔ˘) L. deep green to light green. Usually smoked in rolled cigarettes or “joints”. ãëÑ Nooc dareere ah oo daroogada ka mid ah LSD L. EÏ-E˜.S. inject.

also known as “Pep Pills”.” and “Speed”.M N METHEDRINE Small white tablet. ÒÓ‰Âʇ˘Ë ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍË ‚¢ÂÒÚ‚‡ ç‡ÍÓÚ˘̇ ·ËΩ͇ Dhurta narkootikiska Planta narcótica Uyußturucu bitki Caây ma tuùy 224 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . usually injected. “Starters”.M. NARCOTIC PLANT Plant of a genus specified in Schedule 11 of Drugs. Poisons and Controlled Substances Act. Metedrin Morfij Narkotiãna biljka Metedrin MÂı‰ڛÓË Metedrina Vtntlhby åÂÚ‰ËÌ åÂÚ‰ËÌ Metadariin Metilanfetamina Uyußturucu hap Methedrin Morfij MÔÚÊ›ÓË Morfina Vjhabev åÓÙËÈ åÓÙËÌ Moorfiin Morfina Morfin Moùcphin Narkotiãna biljka N·ÚΈÙÈÎfi Ê˘Ùfi Piante narcotiche Yfhrjnbxyj hfcntybt ê‡ÒÚÂÌËÂ. white crystalline powder. In liquid form is injectable and known as “L. MORPHINE Principal derivative of opium. “Meths”.

TETRAHYDROCANNABINOL Active chemical ingredient in cannabis. kori‰tenje ΩÚ‹ÛË Uso Rjhbcnt¥t ìÔÓÚ·ÎÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı ‚¢ÂÒÚ‚ ìÁËχøÂ. Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Traffico Ghjlfdf¥t> ytljpdjktyf nhujdbåf ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ̇ÍÓÚ˘ÂÒÍËı ‚¢ÂÒÚ‚ à΄‡Î̇ Ú„Ó‚Ë̇ Qaadida ama iibinta daroogada Traficar. ‰È·Î›ÓËÛË. USE Smoke. agree to sell. TRAFFIC (Generally) sell. jiidida qaaca. ÍÓ˯ÃÂø Cabid. introduce to the body of a person. tráfico Uyußturucu kaçakçılı©ı/satmak Buoân baùn Uzimanje. offer for sale or have in possession for sale. Possession of specified amounts of some drugs is prima facie “trafficking”. T U Miscellaneous Slang Tetrahidrokanabinol Trgovina Kori‰tenje Tetrahidrokanabinol πÂÙÚ·Ø˘Ø‰ÚÔηÓÓ·‚ÈÓfiÏË Tetraidrocannabinolo Ntnhf[blhjrfyf. exchange. gelinta jirka qofka Usar Uyußturucu kullanmak Söû duïng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 225 . inhale the fumes.byjk íÂÚ‡„ˉÓ͇Ì̇·ËÌÓÎ íÂÚ‡ıˉÓ͇̇·ËÌÓÎ Darooga ku jirta kanaanbiska Tetrahidrocannabinol Esrar içindeki uyußturucu madde TetraHydrocannabinol Trgovina EÌÔÚ›·.

arrest for drug offence. morirse por conseguir (otra dosis. ‰ÓÒÚ‡Ú¸ ̇ÍÓÚËÍ äÛÔËÚË. SCORE To buy drugs. trincar (persona) Basılmak/yakayı ele vermek Ñoät kích TraÏiti “hit” ¢˘Ó·Ù‹ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· . ̇·‡‚ËÚË (‰Ó„Û) Gadashada daroogada Conseguir droga Uyußturucu bulmak Huùt ma tuùy 226 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Racija Visiti Kupiti Racija `EÊÔ‰Ô˜ Irruzione Jnrhbdf¥t> fgct¥t é·Î‡‚‡ ꇈ˿‡ Weerarka booliiska Someter a redada (inmueble). agarrar. ËÌÒËÒÚË‡ÚË Daroogiiste Tener ansias (de droga. etc. etc.. HANGING OUT Heroin addict in need of another dose of the drug. Tossicodipendente in crisi per mancanza di droga <fhf¥t lhjuf ëÎÓÌflÚ¸Òfl ‚ ÔÓËÒ͇ı ̇ÍÓÚËÍÓ‚ í‡ÊËÚË.) Canının uyußturucu istemesi/ihtiyaç hissetmesi Tôùi cöõ Naçi “hit” ¶ÚÂ˙¿Úˆ Acquisto di droga Regedf¥t lhjuf äÛÔËÚ¸.).Miscellaneous Slang BUST Raid by police..

DETONATOR (DET) MOST COMMON EXPLOSIVES Device for triggering the explosion.Most Common Explosives STONED In a state of marijuana intoxication. Napu‰en Detonator Napljugan. fumado Esrarla kafayı bulmuß Pheâ Detonator ¶˘ÚÔÎÚÔÙËÙ‹˜ (η„Ô‡ÏÈ) Detonatore Ltnjyfnjh ÑÂÚÓ̇ÚÓ ÑÂÚÓ̇ÚÓ Qarxiye Detonador Fünye Ngoøi noå ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 227 . napu‰en M·ÛÙÔ˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ Essere sotto l’influenza di marijuana Jgbty> lhjubhfy ç‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ Ì‡ÍÓÚ˘ÂÒÍÓ„Ó ‚¢ÂÒÚ‚‡ ìÒÚÓ̉Ë‡Ì (ÒÚ‡øÂ Û ÚÓÍÛ ‰Â¿ÒÚ‚‡ ‰Ó„Â) Mid ay markaas hayso Colocado.

tkfnby@ ÉÂÎË„ÌËÚ (ÜÂÎÂ) çËÚÓ„ÎˈÂËÌÒÍË ÂÍÒÔÎÓÁË‚ Waxyaallaha qarxa Gelignita Dinamit Thuoác noå Gelignite 228 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . espoleta Fitil Daây chaâm ngoøi noå Plastiãni eksploziv ZÂÏ·ÙÈÓÔ‰˘Ó·Ì›Ù˘ Nitrogelatina „tkbuyfån !. Dinamit ·tapin Nittroglicerinski eksploziv Dinamit ¢˘Ó·Ì›Ù˘ Dinamite Lbyfvbn ÑË̇ÏËÚ ÑË̇ÏËÚ Waxyaallaha Qarxa Dinamita Dinamit Thuoác noå Fitilj ºÈÙ›ÏÈ Miccia Abnbk á‡Ô‡Î îËÚËΩ Qarxiye Mecha. GELIGNITE (JELLY) Explosive substance. FUSE Length of cord which burns to the explosive device and triggers the explosion.Most Common Explosives DYNAMITE Explosive substance.

AIR RIFLE / GUN MOST COMMON FIREARMS Rifle or gun from which a pellet or dart is propelled by compressed air. ÔÌ‚χÚ˘ÂÒÍÓ ÛʸÂ/ÔËÒÚÓÎÂÚ Ç‡Á‰Û¯Ì‡ Ôۯ͇ Buntukh Rifle / pistola de aire comprimido Hava tüfe©i / tabancası Suùng tröôøng baén baèng hôi ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 229 .Most Common Firearms PLASTIC EXPLOSIVE Explosive substance. goma dos Plastik patlayıcı Thuoác noå plastic Zraãna pu‰ka AÂÚÔ‚fiÏÔ / fiÏÔ Fucile/pistola ad aria compressa Djpleiyf geirf # gbinjk ÑÛıÓ‚ÓÂ. Plastiãni eksploziv Zraãna pu‰ka/pi‰tolj Plastiãni eksploziv ¶Ï·ÛÙÈÎfi ÂÎÚËÎÙÈÎfi Esplosivo al plastico Gkfcnbxty trcgkjpbd ÇÁ˚‚˜‡ÚÓ ‚¢ÂÒÚ‚Ó è·ÒÚ˘ÌË ÂÍÒÔÎÓÁË‚ Waxyaallaha qarxa Explosivo plástico.

Automatsko vatreno oruÏje LeÏi‰te metka Ma‰inka Automatsko oruÏje A˘ÙfiÌ·ÙÔ fiÏÔ Arma da fuoco automatica Fdnjvfncrj juytyj jhe.bint ä‡ÁÂÌ̇fl ˜‡ÒÚ¸ ÓÛÊËfl á‡Ú‚‡‡˜ Ôۯ͠Shakada ama khasnada Recámara Namlu Phaàn leân ñaïn Strojnica ¶ÔÏ˘‚fiÏÔ Mitragliatrice Vbnhjktp èÛÎÂÏÂÚ åËÚ‡ΩÂÁ Qoryaha darandooriga u dhaca Ametralladora Makinalı tüfek Suùng lieân thanh 230 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . MACHINE GUN Firearm which fires all ammunition automatically when the trigger is depressed.Most Common Firearms AUTOMATIC FIREARM One which reloads automatically as part of the firing action. BREECH Part of the firearm which holds the round for firing.åt Ä‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍÓ ӄÌÂÒÚÂθÌÓ ÓÛÊË ÄÛÚÓχÚÒÍÓ ÓÛÊ¿Â Hubka qumaatiga u dhaca Arma automática Otomatik silah Suùng töï ñoäng LeÏi‰te metka O˘Ú·›Ô fiÏÔ˘ Culatta Kt.

able to be easily concealed about the person. Pi‰tolj Pu‰ka Skraçena saãmarica/pu‰ka Pi‰tolj ¶ÈÛÙfiÏÈ Pistola Gbinjk èËÒÚÓÎÂÚ è˯ÚÓΩ Bastoolad Pistola Tabanca Suùng luïc Pu‰ka πÔ˘Ê¤ÎÈ Fucile Geirf ÇËÌÚӂ͇ èۯ͇ Buntukh Rifle Tüfek Suùng tröôøng Skraçena pu‰ka/saãmarica úÔÓÙÔÙÔ‡ÊÂÎÔ. ÎÔÓÙfiηÓÓË Î·Ú·Ì›Ó· Fucile a canna mozza Gjnrhfntyf geirf é·ÂÁ ëÍ‡ÃÂ̇ Ôۯ͇/Ò‡˜Ï‡ˈ‡ Qori si sahlan loo qarin karo Escopeta recortada (o de cañones recortados) / rifle recortado Namlusu kısaltılmıß av tüfe©i/yivli tüfek Suùng cöa noøng/suùng tröôøng cöa noøng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 231 .Most Common Firearms PISTOL Small firearm. Has grooved rifling in the barrel. SAWN-OFF SHOTGUN/RIFLE Firearm with the barrel and/or butt shortened so as to make it easier to conceal about the person. semi-automatic or automatic. RIFLE Bolt-action.

Fires a large cartridge. ÌÂ̇ÂÁÌÓ Ûʸ 뇘χ‡ Qoriga baaruudu ama rashku ka dhaco Escopeta Av tüfe©i Shotgun Ni‰anske sprave ™Ùfi¯·ÛÙÚÔ. Dogled Saãmarica Ni‰ani Dalekozor na pu‰ci ¢ÈÔÙÚÔÊfiÚÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ Mirino telescopico Ntktcrjgcrb ybify yf geirf éÔÚ˘ÂÒÍËÈ ÔˈÂÎ ÑӄΉ ̇ ÔÛ¯ˆË Qalabka meelaha fog wax lagaga fiirsho Mira telescópica Dürbün OÁng nhaém Saãmarica ú˘ÓËÁÂÙÈÎfi fiÏÔ Fucile da caccia Cfxvfhrf ÑÓ·Ó‚ËÍ. ÛËÌ·‰Â˘Ù‹ÚÈ Mirino Ybify èˈÂÎ/˚ ç˯‡Ì Yool sameeye Mira y alza Nißangah Boä phaän nhaém 232 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Lever action and pump action describe the loading mechanisms. when aligned by the shooter. usually filled with shot of varying sizes. direct the firearm to the target. SIGHT/S Parts of a firearm which. SHOTGUN Firearm with no furling in the barrel.Most Common Firearms SCOPE Telescopic sight affixed to a rifle.

navaja balística Bıçak fırlatan alet Dao phoùng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 233 . dagger or similar instrument by mechanical.Most Common Weapons SILENCER Device placed on the barrel of a firearm to muffle or deaden the sound of the report. inj ct bcahkf jl geirf çÓÊ-ÔËÒÚÓÎÂÚ. BALLISTIC KNIFE MOST COMMON WEAPONS A device or instrument designed or adapted to fire or discharge a knife. percussive or explosive means. ÌÓÊ Ò ‚˚Ò͇ÍË‚‡˛˘ËÏ ÎÂÁ‚ËÂÏ Å‡ÎËÒÚ˘ÍË ÌÓÊ Mindi meel ka soo booda Cuchillo balístico. Prigu‰ivaã Balistiãki noÏ Prigu‰ivaã ™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ Silenziatore Ghbleiedfx ÉÎÛ¯ËÚÂθ è˄ۯ˂‡˜ Aallada codka xabida qarisa Silenciador Susturucu OÁng haõm thanh Balistiãki noÏ ™ÙÈϤÙÔ Coltello balistico Yj.

BUTTERFLY KNIFE A knife with a two piece handle which folds together to cover both edges of the blade (where the blade exceeds 7cm in length).Most Common Weapons BLOW GUN Which means a blow pipe or similar device or instrument designed to propel an arrow. ordinarily capable of being concealed on the person. Puhaljka Leptir noÏ BodeÏ Pu‰kalica ™Î·ÛÙ¤ÚÈ Cerbottana Ledfkrf pf cnhtkbxrb bkb phyf jl abitr ÇÓÁ‰Û¯Ì‡fl Ú۷͇ ‰Îfl ÒÚÂÎflÌËfl ‡Á΢Ì˚ÏË Ô‰ÏÂÚ‡ÏË èÛÃ͇Îˈ‡ Aallad ay ka soo baxdo mindi oo hawo soo saarto Cerbatana Üfleyince sivri madde atan silah OÁng thoåi Leptir noÏ ™Ô˘ÁÈ¿˜ Ù˘ ÙÛ¤˘ Coltello a doppio manico Yj. yf hfcrkjgedf¥t çÓÊ-·‡·Ó˜Í‡ ãÂÔÚË ÌÓÊ Mindi isku laabanta Cuchillo mariposa Kelebek tabir edilen bıçak Dao xeáp hai löôõi BodeÏ EÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Pugnale Rfvf äËÌʇΠÅÓ‰ÂÊ Toorey Puñal. dart or similar projectile by air expelled from the mouth. DAGGER A sharp pointed stabbing instrument. daga Kama Dao gaêm 234 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese .

or by any pressure applied to a button. Patent noÏ Bokser noÏ Bokser Patent noÏ.dbdrf pf hfxybnt pukj.j.Most Common Weapons FLICK KNIFE A knife designed or adapted so that the blade is concealed when folded or recessed into the handle and which opens by gravity or centrifugal force. and 2. protect the knuckles from injury. manopla Mußta Bao loùng tay ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 235 . KNUCKLE DUSTER A device or instrument designed or adapted to be worn across the knuckles of a hand so as to: 1. `crfrektw$ Ç˚ÍˉÌÓÈ ÌÓÊ ë͇͇‚‡ˆ Mindida booda Navaja automática. spring or device in or attached to the handle of the knife. KNUCKLE KNIFE An open or exposed blade or similar instrument attached to a handle that is designed or adapted to be held between the knuckles (including the device commonly known as the “Urban Pal Knife”. skakavac ™Ô˘ÁÈ¿˜ ÂÎÙÈÓ·ÛÛfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ Coltello a serramanico Yj. cj legrb yf hfxrfnf pf lf ct ghjnyfn ghcnbnt çÓÊ-͇ÒÚÂÚ çÓÊ Ì‡‚Û˜ÂÌ Ì‡ ÔÒÚ Mindi faraha dhexdooda lagu qabto Navaja cuya asa está hecha para introducir en ella los cuatro dedos últimos de la mano Mußtalı bıçak Dao gaén vaøo loùng tay Bokser MÂÙ·ÏÏÈ΋/ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÁÚÔıÈ¿ Pugno di ferro <jrcbhfx . navaja de resorte/de muelle Sustalı bıçak Dao baám NoÏ navuãen na prste ‘°ÚÔÓıÔÌ¿¯·ÈÚÔ’ Pugno di ferro munito di lama Yj.jdb ä‡ÒÚÂÚ ÅÓÍÒÂ Mindida feerka Nudilleras de metal. Increase the force or impact of a punch or blow when striking another with that hand.

Comprises two sticks or batons joined by a length of chain or cord.Most Common Weapons NUNCHAKU A device used in martial arts. SWORDSTICK A cane.maã M·ÛÙÔ‡ÓÈ Ì ÎÚ˘Ê‹ ÏÂ›‰· Bastone da stocco o animato Cnfg cj crhbty yj. íÓÒÚ¸ Ò Û·Ë‡˛˘ËÏÒfl ‚Ó‚ÌÛÚ¸ ÎÂÁ‚ËÂÏ òÚ‡Ô-χ˜ Galka seefta Bastón-espada. bastón de estoque Ucunda bıçak saklı baston Gaäy nguïy trang kieám/dao 236 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . stick or similar article designed or adapted to hold the blade of a sword so that it is concealed from view until withdrawn from the cane. stick or article. MOST COMMON TOOLS USED FOR BREAKING AND ENTERING Nunãake Korice maãa Nunãake N·ÓÙÛԇη Nunchaku Yfyxfrf çÓ̘‡ÍË çÛ̘‡Í Mindida indhayarta Nunchaku Zincirli çubuk Xích coân ·tap .

Most Common Tools BOLT-CUTTER Large cutting device used to cut wire. etc. ‚¯‡Î͇ ‰Îfl Ó‰Âʉ˚ ǯ‡Îˈ‡ (ÓÙËÌ„Â) Jilaab Percha. gancho Elbise askısı Moùc aùo Klije‰ta za savijanje Ïice π·Ó¿ÏÈ·. for bending wire. qafilada iyo boolasha Cortapernos Demir makası Ñoà caét then. padlocks. COAT-HANGER Curved piece of metal. GAS PLIERS Small pincers with long jaws. with a hook attached. ÎÙÏ) Tronchese Yj. ¤ÓÛ· Pinze a becco lungo Rktinf èÎÓÒÍÓ„Û·ˆ˚ Ò ‰ÎËÌÌ˚ÏË „Û·‡ÏË ‰Îfl ÔÂÂÍÛÒ˚‚‡ÌËfl ÔÓ‚ÓÎÓÍË äίڇ Á‡ ˆÂ‚Ë Biinsooyin Alicates de gasista Pense Keàm ga ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 237 . holding small objects. Armiraãka klije‰ta Vje‰alica Papagajke Klije‰ta za rezanje ‰ipke úÔÙ‹Ú·˜ (ÁÈ· ÌÔ˘ÏfiÓÈ·. bolts etc. khoùa Vje‰alica úÚÂÌ¿ÛÙÚ· Gruccia di fil di ferro Pfrfxfkrf åÂÚ‡Î΢ÂÒÍËÈ Í˛˜ÓÍ.bwb pf ctxt¥t vtnfk äÛÒ‡˜ÍË äίڇ Á‡ ÂÁ‡ø ¯ËÔÍ Qalab lagu gooyo fiilooyinka. ·Ì¿Ú˜.

kalauz ¢È·ÚÚËÎÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ú·‚›·Û˘ ÎÏÂȉ·ÚÈÒÓ Grimaldello Chtlcndj pf jndjhf¥t . doors or bolts.Most Common Tools JEMMY OR JEMMY-BAR Angled steel bar for levering windows. poseban kljuã kojim se moÏe otkljuãati svaka brava. pajser §ÔÛÙfi˜ Bastone a leva /piede di porco Ibgrf pf yfcbkyj jndjhf¥t îÓÏ͇ èÓÎÛ„‡ Bir xagal leh oo wax lagu furo ama qaado Palanqueta Levye demiri Ñoà naäy cöûa. PICKLOCK Small device inserted in locks and manipulated so as to spring the lock. then caøi Klije‰ta za vi‰enamjensku uporabu π·Ó¿ÏÈ· Pinze a serraggio multiplo Rktinf äÎÂ˘Ë äίڇ Á‡ ‚˯Â̇ÏÂÌÒÍÛ ÛÔÓÚÂ·Û Biinsooyin Alicates de gasista Ayarlı pense Keàm ña duïng Otpiraã.hfdb> rfkfep éÚÏ˚˜Í‡ ä‡Î‡ÛÁ Wax wax lagu kala furo Ganzúa Maymuncuk Ñoà môû oå khoùa 238 ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese . Montiraã Papagajke Kalauz Îeljezna poluga. MULTI GRIPS Same as for Gas Pliers.

desarmador Torna vida Caùi tua-vít Zavrtaã cijevi °·ÏÏÈÎfi ÎÏÂȉ›. Montiraã Odvijaã Francuski kljuã Îeljezna poluga. then caøi Odvijaã ú·ÙÛ·‚›‰È Cacciavite/Giravite Inhfawbuth éÚ‚ÂÚ͇ ò‡ÙˆË„Â. ο‚Ô˘Ú·˜ Chiave inglese Ibgrf pf yfcbkyj jndjhf¥t .Most Common Tools PINCH BAR Same as for Jemmy Bar. SCREWDRIVER A tool fitted into the slotted head of a screw for driving in or withdrawing it by turning. ÎÓÏ èÓÎÛ„‡ Á‡ ‚‡¨Âø ÂÍÒÂ‡ Arag Jemmy bar Palanqueta Levye demiri Ñoà naäy cöûa. pajser §ÔÛÙfi˜ Piede di porco/Bastone a leva Ibgrf ê˚˜‡„. Ó‰‚Ú‡˜ Kaashawiito Destornillador. STILSON Large wrench used to turn door handles.hfdb bkb pf jldjåedf¥t yf dhfnfnf jl ifhrb ê‡Á‚Ó‰ÌÓÈ Íβ˜ äΩÛ˜ Á‡ ˆÂ‚Ë Kiyaawe Llave inglesa Mengene Moû leát Stilson ña duïng ArabicBosnianChineseCroatianGreekItalianMacedonianRussianSerbianSomaliSpanishTurkishVietnamese 239 .

Edward Arnold. Australian Legal Terms. The Australian Legal Dictionary. 240 Design and art direction – Gabriela Rovski. Seventh Edition by Roger Bird. 1984. Published by Sweet & Maxwell. A. Osborne’s Concise Law Dictionary. 1980. Melbourne. S. C. design a la art (03) 9830 0240 . Australia O’Hare. Tikotin. Melbourne. E. 2nd Edition by Edward Arnold. The Australian Legal Dictionary. Marantelli. J. Marantelli. Longman Cheshire.Bibliography VITS LanguageLink Interpreter Orientation Course Lecture Notes. and Sonnemann.

com.com.VITS LanguageLink 1st floor 371 Spencer Street Melbourne 3000 Australia Tel (03) 9280 1941 +61 3 9280 1941 Fax (03) 9280 1970 email vits@vits.au www.au .vits.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful