Si Amomongo at si Iput-Iput

³Ang Gorilya at ang Alitaptap´
(Pabula ng Visayas)
Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang kaibigan. Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito: Hoy, Iput-Iput, bakit lagi kang may dala-dalang ilaw? Sumagot si Iput-Iput: Dahil natatakot ako sa mga lamok. Ah, duwag ka pala, ang pang-uuyam ng gorilya. Hindi ako duwag! ang nagagalit na sagot ng alitaptap. Kung hindi ka duwag, e bakit lagi kang may dala-dalang ilaw? ang pang-aasar ni Amomongo. Nagdadala ako ng ilaw para kapag nilapitan ako ng mga lamok at kakagatin ay makikita ko sila kaagad at nang sa gayo¶y maipagtanggol ko ang aking sarili, ang tugon ni Iput-Iput. Tumawa nang malakas si Amomongo. Kinabukasan, maaga itong gumising at ipinamalita sa lahat ng kapitbahay na kaya daw laging may dalang ilaw si Iput-Iput ay dahil duwag ito. Kaagad na kumalat sa buong bayan ang balita. Nang mabalitaan ito ng alitaptap, nagalit siya. Dali-dali siyang lumipad patungo sa bahay ni Amomongo. Gabi noon at natutulog na ang gorilya, ngunit itinapat niya ang kanyang ilaw sa mukha nito hanggang sa ito ay magising. Hoy, gorilya, bakit ipinamamalita mong duwag ako? Upang mapatunayan ko sa¶yong hindi ako duwag, hinahamon kita sa isang labanan. Magkita tayo sa sa plasa sa susunod na Linggo ng hapon. Pupunga-pungas na nagtanong ang gorilya. Mayroon ka bang mga kasama? Wala! ang sigaw ni Iput-Iput. Pupunta akong mag-isa. Nangiti si Amomongo sa tinuran ni Iput-Iput. Dili¶t isang maliit na insekto ang humahamon sa kanya ng away. Nagpatuloy ang alitaptap. Hihintayin kita sa plasa sa susunod na Linggo sa ganap na ikaanim ng hapon! Magsama ka ng mga kakampi mo dahil magsasama ako ng libu-libong gorilya na mas malalaki pa sa akin. Sinabi ito ni Amomongo upang takutin ang alitaptap, na sa pakiwari niya ay nasisiraan ng ulo. Ngunit sumagot si Iput-Iput: Hindi ko kailangan ng kakampi. Darating akong mag-isa! Paalam! Pagkaalis ng alitaptap, tinipon ng gorilya ang kanyang mga kasamahan at ipinaalam sa mga ito ang nakatakdang pagtutuos. Inutusan niya ang mga ito na kumuha ng tig-isang pamalo na may habang tatlong dangkal at pumunta sa plasa nang ika-anim ng gabi sa susunod na Linggo. Ikinabigla ito ng kanyang mga kasamahan, ngunit nasanay na silang sundin ang kanilang pinuno kaya ipinangako nilang pupunta sila sa itinakdang oras at lugar.

nagkaroon na ng malaking takot ang mga gorilya sa mga alitaptap. Muli. Pinatawad naman siya ni Iput-Iput. inilawan ni Iput-Iput ang ilong ng pangatlong gorilya. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari hanggang si Amomongo na lamang ang natirang buhay na gorilya na halos hindi makagulapay dahil sa tinamong sakit. kaya ang nahampas niya ay ang ilong ng pangalawa na ikinamatay nito. Pagkatapos magdasal. Dagling lumipad si Iput-Iput sa ilong ng gorilya at inilawan niya ito. Bago pa mag-ikaanim ng hapon ay nagtipon na ang mga dambuhalang gorilya sa plasa ngunit nadatnan na nila ang alitaptap na naghihintay sa kanila. Mayamaya.Dumating ang araw ng Linggo. Iminungkahi ng alitaptap sa mga gorilya na magdasal muna sila. Hinampas ng kasunod na gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakaalis kaya ang tinamaan ng gorilya ay ang ilong ni Amomongo na halos ikamatay nito. tumunog ang kampana ng simbahan bilang hudyat ng oras ng orasyon o pagdarasal. . agad sinabi ni Iput-Iput na nakahanda na siya. Hinampas ng ikaapat na gorilya si Iput-Iput na kaagad na kalipad. Muli. Inutusan ni Amomongo ang kanyang mga kasama na humanay. namatay ang pangatlong gorilya dahil sa lakas ng pagkakahampas ng ikaapat na unggoy sa ilong nito. Hinampas ng pangatlong gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakalipad. Dumapo si Iput-Iput sa ilong ng pangalawang gorilya. Nagmakaawa ito kay Iput-Iput na patawarin na siya. Pumuwesto siya sa una bilang pagpapakilalang siya ang pinuno ng mga ito. at huwag patayin. ngunit simula ng hapong iyon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful