P. 1
POETICA TEXTULUI

POETICA TEXTULUI

|Views: 941|Likes:
Published by Alexandra Ale

More info:

Published by: Alexandra Ale on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

Doina Constantinescu

Introducere în poetica textului: îndrumar de iniţiere în hermeneutica sensului

Tehnoredactor: Bogdan Constantinescu Coperta: Bogdan Constantinescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României CONSTANTINESCU, DOINA Introducere în poetica textului: îndrumar de iniţiere în hermeneutica sensului/ Doina Constantinescu.- Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2004 Bibliogr. ISBN 973-651-981-3 801.73

DOINA CONSTANTINESCU

Introducere în poetica textului: îndrumar de iniţiere în hermeneutica sensului
Suport de curs

Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu 2004

CUPRINS
ARGUMENT..............................................................................8 I. PRELIMINARII LA O TEORIE LINGVISTICĂ A TEXTULUI................................................................................12 I.1. PARADIGME ŞI TEORII............................................................14 I.2. DIFERITE CONCEPTE DE „TEXT.”..............................................20 I.3. REPERE ALE TIPOLOGIEI TEXTUALE..........................................23 I.3.a. Tipul textual şi normele vorbirii..............................26 I.3.b. Tipul textual şi cunoaşterea idiomatică...................26 I.3.c. Tipul textual şi planul sensului................................27 II. FUNDAMENTELE LINGVISTICII ŞI NIVELELE LIMBAJULUI...........................................................................29 II.1. CADRUL EPISTEMOLOGIC.......................................................29 II.2. DETERMINARE ŞI CADRU.......................................................32 II.3. UNIVERSUL DE DISCURS........................................................38 II.4. CELE TREI NIVELE ALE LIMBAJULUI.........................................41 II.5. DESEMNAREA, SEMNIFICAŢIA ŞI SENSUL TEXTULUI....................44 III. LINGVISTICA TEXTULUI CA LINGVISTICĂ A SENSULUI.................................................................................55 III.1. MODELUL INSTRUMENTAL AL LUI KARL BÜHLER ŞI RELAŢIILE FUNDAMENTALE ALE SENSULUI LINGVISTIC ......................................55 III.2. SEMNUL LINGVISTIC ÎN TEXT ŞI TIPURILE LUI DE RELAŢII...........76 III.3. RELAŢIA MATERIALĂ ŞI SEMANTICĂ CU ALTE SEMNE PARTICULARE ................................................................................................77

........... METAFORA BLAGIANĂ ŞI CREAŢIA POETICĂ.................................................5...1...............92 III....................4..125 IV..............166 VI..... DESPRE CREATIVITATE ÎN LIMBĂ .....134 V............. CREAŢIA METAFORICĂ ÎN TEORIA INTEGRALISTĂ....83 III.......1..142 V.......................................2............. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.173 VI.....4........ METAFORICA TEXTULUI..181 VII..... LINGVISTICA „SENSULUI”..........142 V.124 IV...... O COMBINARE A TUTUROR RELAŢIILOR SEMNICE..2....... LIMBAJ ŞI POEZIE.......144 V.. RELAŢIA CU SISTEME ÎNTREGI DE SEMNE........................................ METODE ADECVATE DE INTERPRETARE A TEXTELOR....................3........................................... DESPRE STILISTICA „INTEGRALĂ” A LUI LEO SPITZER........200 ANTOLOGII.....6..............207 . SPRE O SEMIOTICĂ LITERARĂ ŞI „CONOTAŢIA” GLOSEMATICII..............192 IX.....148 V........................................ RELAŢIA MATERIALĂ ŞI SEMANTICĂ CU SERII ŞI CLASE DE SEMNE.............................178 VII............. CIRCUMSTANŢIERILE.......................................................... ......... SUBIECTUL ABSOLUT ŞI DIMENSIUNEA ALTERITĂŢII.........................................189 VIII...2...III........... CONSIDERAŢII FINALE...............................................................................100 III.........109 IV..............8.................. DESPRE EVOCARE ŞI SENS............................... RELAŢIA CU EXPERIENŢA IMEDIATĂ LINGVISTICĂ SAU NON-LINGVISTICĂ....................80 III.. ....1...... TEMELE DESCRIPTIVE ŞI ISTORICE ÎN CADRUL LINGVISTICII TEXTULUI.7...............131 IV.............183 VII.......5..................2...........................................169 VI..... O LINGVISTICĂ A TEXTULUI AVANT LA LETTRE – STILISTICA LITERARĂ ŞI RETORICA.................3... RELAŢIILE CU SEMNELE ALTOR TEXTE........157 V................................. RELAŢII ÎNTRE SEMNE ŞI „LUCRURI”..........105 III.....................................9... CREAŢIE ŞI LIMBAJ .............................. DESPRE „STILISTICA DEVIANŢEI” ...................... RELAŢIA CU LUMEA EXTRALINGVISTICĂ ŞI „CUNOAŞTEREA LUCRURILOR”......1........................................... SENSUL......

.

.

Argument Cartea aceasta este concepută ca un îndrumar didactic pentru cursul de poetica textului şi ea vine în completarea orizontului tematic cu un sumar de teme fundamentale ale lingvisticii textului. din perspectiva unor teorii mai puţin frecventate. a textului şi a contextului. o aprofundare a lingvisticii limbii. a fuzionării semnului lingvistic cu textul. Coşeriu. Abordarea acestei dimensiuni îşi propune un supliment de informare asupra lingvisticii textuale ca o perspectivă succintă asupra fenomenelor de limbaj. Deşi teoriile textului abundă în câmpul investigaţional al spaţiului poetic actual. dar la fel de pline de sugestii şi promisiuni: perspectiva coşeriană a lingvisticii textului ca introducere la o hermeneutică a sensului. pentru ilustrarea unui orizont de investigaţii poetice şi . în această carte ne-am propus să abordăm doar registrul teoretic al textului. extrase din tezele integralismului promovate de E. Această articulare la teoria generală a textului a segmentelor fundamentale ale lingvisticii textului este o încercare de a extinde orizontul teoretic al abordării poetice şi la cuprinderea sugestiei coşeriene.

descoperite prin echivalarea metaforei ca spaţiu alveolar de sens. de cele mai multe ori. Din lipsa unei solide baze teoretice. care să permită o analiză din perspectiva comunicativă a . Se va reconstrui astfel. chiar şi pe cele care nu se recunosc ca aparţinând lingvisticii textului. chiar şi a raporturile cu alte componente ale limbii. sunt vizate doar ansamblul metodelor de abordare a diferitelor tipuri de analize şi ansamblul diferitelor tipuri de texte. toate caracteristicile textului vor fi prezentate în termeni de proprietate a structurării interne. Înţelegerea conceptului de text necesită ideea să avem în vedere o clasă de obiecte lingvistice. orizontul paradigmei coşeriene a lingvisticii textului ca hermeneutică a sensului în perspectiva reconstrucţiei poeticului. sociolingvistica şi chiar cu lingvistica antropologică.procedee alternative ale analizei potenţialului şi limitelor tipologiei textuale. Dacă am trece în revistă principalele teorii textuale. Pornind de la aceste consideraţii. Intenţia noastră este de a structura un sumar teoretic al principalelor teze coşeriene privitoare la lingvistica textului ca hermeneutică a sensului. de aceea. conform articulării teoriei metaforicului blagian la teoria coşeriană a creaţiei metaforice în limbaj. de texte. dar şi a principalelor mize ale creaţiei de sens şi cuvânt. în linii mari. terminologia actuală conţine o mare doză de imprecizie asupra spaţiului lingvisticii textului. în raporturile cu pragmatica lingvistică. şi în termeni de adecvare interactivă: în situaţiile contextuale. am avea o mulţime de definiţii ale textului.

este o componentă esenţială a concepţiei coşeriene ce vizează strategiile euristice şi conceptuale din unităţile minimale de sens. 206-207 2 Emma Tămâianu Fundamentele tipologiei textuale. Din perspectiva coşeriană. deoarece „limbajul structurează experienţa.179 . Este evident că fenomenele lingvistice (anaforice. Emma Tămâianu observa în „intuiţia articulării sensului” o justificare teoretică ce trimite la „o întemeiere hermeneutică a conceptului de unitate maximală a sensului. p. 1977. de recunoaştere a lor.” 1 Teoria articulării sensului. ci şi condiţiile producerii şi receptării lui ca semn verbal complex. nu sensul propriu-zis. precum şi a strategiilor semantice ale articulării în unităţi de rang superior. dar nu o interpretează şi nu creează lumi. textul se defineşte ca unitate comunicativă ce conţine în integralitatea sa o coeziune informaţională. Coşeriu. Clusium. Principios de semántica estructural. adecvat. paradigmele lingvisticii textului vizează potenţialul sensului în limbaj. Dar. p. cataforice şi conective) pot fi înţelese doar ca un recurs la unitatea analizei esenţiale a frazei. 2001.valorii sale de complex semnic verbal. o secvenţă a frazei îşi asumă statutul textelor doar dacă îşi asumă un scop comunicativ şi dacă rezultă interpretări asupra unui întreg coagulat şi coerent. Madrid.”2 Pentru că lingvistica textului din perspectiva integralismului este mai puţin frecventată şi pentru că multe dintre problemele ei specifice nu sunt abordate 1 E. O abordare în lumina lingvisticii integrale. fără a identifica un algoritm procedural. Gredos. Cluj-Napoca. Chiar dacă prin text nu trebuie înţeles doar produsul verbal.

ca atare, ne-am propus o simplă prezentare a principalelor concepte teoretice coşeriene pentru iniţierea şi familiarizarea studenţilor cu fundamentele lingvisticii textului în lumina acestei perspective novatoare. Desigur, acest excurs teoretic nu a reuşit să epuizeze imensa deschidere oferită de textul şi orizontul coşerian, de aceea ne propunem aprofundarea acestei abordări cu dezvoltări ulterioare şi cu o parte aplicată, oferind acest îndrumar, ca material didactic auxiliar, studenţilor Facultăţii de Litere şi Arte din Sibiu şi celor interesaţi de spaţiul disciplinar al lingvisticii şi poeticii textului.

I.

PRELIMINARII LA O TEORIE LINGVISTICĂ A TEXTULUI

Extinderea cercetărilor în domeniul lingvisticului au cunoscut, în ultimele decenii, o efervescenţă fără precedent, menită să evidenţieze nu doar modificările tectonice ale profilului disciplinar, ci chiar dimensiunea reconsiderărilor ce cuprind toate ştiinţele umane. Începând cu Ferdinand de Saussure, cel care proiectează limba în cadrul unor semiologii universale şi continuând apoi cu L. Bloomfield, cel care introduce opţiunea pentru deznodământul filozofic, lingvistica se va manifesta ca o disciplină autonomă aflată în plină transformare. După deceniul şapte al secolului trecut se conturează şi primele sinteze ale teoriei textului, şi implicit, ale teoriei limbajului. Studiate în retorică, atât ca ornamentaţie cât şi ca argumentaţie, sau în hermeneutică, poetică, stilistica literară şi studiul filologic, cu mijloacele adecvate fiecărei discipline, textele sunt considerate produse finite ale verbului. Abordarea teoriei textului vehiculează un nou concept, cu implicaţii serioase în sectorul fenomenelor

lingvistice, praxiologice, istorice şi culturale, pentru că lingvistica textuală se interesează de principiile constitutive ale textului numai dacă este vorba despre procesele de producere şi interpretare. Tendinţa de operare diferită, prin recurgerea la o strategie nouă care să inverseze datele unei analize clasice este remarcată şi prin depăşirea unor limite „tradiţionale”, în favoarea unor capacităţi de abordare a tuturor problemelor lingvistice care „trebuie reintroduse în cadrul textului: fonemul, monemul (morfem şi lexem), sintagma, vor fi studiate în interiorul textului.” 3 Eugeniu Coşeriu precizează că nu este vorba despre modul în care se scriu sonete, tragedii sau comedii; nici despre norme şi tipuri de texte prezente la nivelul limbajului în mod cu totul independent de chestiunea empirică, dacă, în general, există într-o anumită limbă tipurile de texte corespondente. El distinge trei tipuri de lingvistică a textului. Obiectul primei lingvistici a textului îl reprezintă textele care apar la un nivel autonom al sferei lingvistice, anterior oricărei distincţii între anumite limbi. Aceasta este considerată adevărata lingvistică a textului. A doua formă de lingvistică a textului identifică propriul obiect în textul înţeles ca plan al structurării idiolingvistice, numită şi „gramatica” textului sau „gramatica transfrastică”. Pe lângă aceste forme justificate de lingvistică a textului apare şi lingvistica textului ca o hermeneutică a sensului. Examinarea planului textual se desfăşoară astfel pe trei paliere ce
3

Vezi Harold Weinrich, Le temps. Le recit et le commentaire, Paris, Seuil, 1973, p. 13

se obiectivează în disciplinele textualităţii: teoria gramaticală/teoria textului; gramatica generală/lingvistica generală a textului şi gramatica descriptivă a unei limbi/lingvistica textului. I.1. Paradigme şi teorii

Hartmann (1968) insistă asupra caracterului textual al semnului lingvistic, iar Emil Benveniste (1971) pune la baza tuturor studiilor asupra enunţării lingvistice unitatea care indică întreg complexul operaţiilor observabile dinlăuntrul enunţării. Dacă E. Benveniste îşi îndreaptă atenţia asupra aspectului enunţiativ al enunţării ca proces, R. Jakobson se concentrează asupra aspectului comunicativ şi al categoriei comunicării textuale, prin analiza funcţiilor limbajului (referenţială, emotivă, conativă, fatică, metalingvistică şi poetică). Harweg (1968) şi Dressler (1974) au tratat problemele fundamentale ale unităţii gramaticii structurale şi ale perspectivei generativtransformaţionale şi îşi asumă o viziune asupra textului ca unitate lingvistică de referinţă teoretică şi ca dimensiune analitică. Încă din 1955, interesul pentru disciplina lingvisticii textuale este distribuit în două filoane paralele: unul european; altul american. Cea mai acreditată teorie este cea a lui Beaugrande şi Dressler, cea care încă din 1981 îşi propune o apropiere de ideea că textul este o acţiune, o sumă de operaţii care

Petöfi. Coveri (1984). (1974). Koch (1988). Avem în vedere şi teoriile care au configurat primele sinteze (T. Beaugrande şi W. Grice (1975). 5 În timpul parcurs s-au configurat orientări noi. . în procesele fundamentale ale textualităţii. ca instrumente utile pentru abordarea problematicii textuale. Werlich. Schmidt (1982). van Dijk. Rămân în atenţie tipologiile lui Berruto. J. dar şi cele ale lui Coşeriu (1955). (1980) teoriile lui Jakobson. confruntare ce are ca scop primordial să individualizeze strategiile comune de elaborare a parametrilor textualităţii în convergenţa unei viziuni coerente. coerenţă. 4 A doua teorie care circulă asupra textualităţii vizează respectul pentru aspectele standard: coeziune. aduce în prim plan confruntarea studiilor asupra lingvisticii textuale. să reconstruiască relaţiile de coerenţă semantică şi pragmatică. iar al doilea defineşte textul ca pe o ocurenţă comunicativă ce trebuie să respecte cele şase principii constitutive şi cele trei principii regulatoare. (1975). prin aportul teoretic al cercetărilor lui Brown-Yule (1986) din Statele Unite şi Beaugrande-Dressler (1994) din Europa.A. între orientarea europeană şi cea americană. ca cea fundamentată prin deschiderea spre o nouă viziune a limbajului. Lavinio (1990). intenţionalitate. (1960) Dressler. intertextualitate. situaţionalitate. informativitate. 4 Momentul important pentru lingvistica textuală apare abia după anii ’80. o paradigmă iniţiată de către Eugeniu Coşeriu şi susţinută apoi indirect de Harold Weinrich şi Emil Benveniste. 5 Tendinţa confirmată la Congresul din 1998 de la Copenhaga dedicat Lingvisticii comparative a textului. Umberto Eco. Primul insistă asupra importanţei procesului de conectivitate.consimte să producă şi să controleze comunicarea.S. cum este anafora şi catafora.

p. 62 .Dressler) dar şi detalierile ulterioare ce au determinat concepţii şi articulări greu de branşat la o teorie specifică şi coerentă. Le rôle du lecteur. Dacă structuralismul şi generativismul reprezintă cele două paradigme lingvistice cunoscute în ştiinţele limbajului. Paris. aristotelice. (2) schimbarea radicală a perspectivei de abordare şi constituirea lingvisticii. pentru că ea presupune cinci parametri cardinali care constituie adevăratul „pentalog" al integralismului lingvistic: 1. „Întemeierea întregii lingvistici pe un fundament epistemologic antipozitivist.” 6 Din cele trei direcţii recunoscute în momentul de faţă. prin sfera specificităţii sale stăpânită de sens. Termenul însuşi de text primeşte un conţinut semnificaţional diferit. „noua paradigmă" în orizontul lingvistic. (3) definirea obiectului noii lingvistici ca fiind reprezentat de "funcţia semnificativă"a creaţiei de 6 vezi Umberto Eco. fără îndoială. 1979/1985. atunci lingvistica integrală reprezintă. care „trebuie realizat la nivelul actualizării conţinutului. ale ştiinţei lingvistice. Mircea Borcilă crede că acest orizont trebuie înţeles în sensul întoarcerii la fundamentele teoretice humboldtiene şi. lingvistica integrală reprezintă doar cea de-a treia „forţă" pe plan mondial. „ne-spusul” fiind acel aspect nemanifestat la nivelul expresiei. în masiv progres. Edition Grasset. în ultimă instanţă. pe această bază. Textul este abordat ca o categorie verbală şi tratat diferit în raport cu unităţile limbii ca sistem. după „generativismul" în accentuată descreştere şi semantica cognitivă. Lector în fabula. ca ştiinţă integrală a vorbirii şi nu doar a limbilor.

în Limba română. nr. expresivă) şi straturi de conţinut (designaţie. La Nuova Italia Scientifica. 48-56 8 vezi Eugenio Coseriu. 2001. corespunzătoare celor trei planuri ale competenţei (elocuţională. pp. anul XI. sens). Roma. Linguistica del testo. idiomatică.semnificaţi şi/sau de "competenţa lingvistică". Coşeriu dezvoltă propria sa teorie. Chişinău. în acest cadru. Coşeriu ca metodologie pentru lingvistica textului este: „Dove compaiono contraddizioni concetuali si devono operare delle distinzioni. limbile. Introduzione a una ermeneutica del senso. semnificaţie. Textul conţine o structurare gramaticală şi asumă un plan autonom al 7 vezi Mircea Borcilă. (5) dezvoltarea. Edizione italiana a cura di Donatella Di cesare. Eugeniu Coşeriu. a investigaţiilor sistematice preponderent descriptive sau "empirice". textul). fondator al lingvisticii ca ştiinţă a culturii.” 8 O primă formă de abordare este cea care presupune o lingvistică bazată pe observarea tuturor fenomenelor lingvistice ale textului concret. 29 . fără a se identifica totuşi cu acesta. ea determină fuzionarea limbii. 4-8. (4) delimitarea subdomeniilor fundamentale ("vorbirea în general". 7 Încă din perioada cursurilor de la Tübingen. în care se prefigurează o lingvistică a textului ce reabilitează interpretarea textelor literare în orizontul unei hermeneutici a sensului. 1997. în baza textului. deşi lingvistica textului s-a dezvoltat în paralel cu acestea. pierzând legătura cu intimitatea globală a lingvisticii. p. în sensul coşerian al termenului. Analiza prioritară a textului pentru descrierea structurii unei limbi nefiind întotdeauna posibilă. Deviza de principiu folosită de E. E.

1997. Autonomia textului este provocată de specificitatea fuziunii textuale şi este validată de conexiunea ireductibilă a planului textului. Coşeriu încă din anii 1955-56 şi configurată în cărţile sale reprezentative: Textlinguistique. Această reflecţie se extinde asupra celor trei planuri ale limbajului şi ea reprezintă o abordare proprie pentru: o lingvistică a limbii. 1955-1956. 29-54. pp. în Romanistiches Jahrbuch. Roma. Lingvistica textului este o expresie introdusă de Eugenio Coşeriu încă din 1955 în Determinare şi cadru9 care vizează natura limbajului ca activitate universală a lingvisticului. 7. Linguistica del testo. 1980 şi ediţia italiană. parţial. Acest studiu a reprezentat un moment de referinţă în domeniul lingvisticii textului. În prezent. Eine Einführung. ca disciplină autonomă. Savantul de la Tübingen intenţionează să realizeze nu atât o lingvistică a textului cât o lingvistică a vorbirii. Introduzzione nell una hermeneutica del senso. se încearcă organizarea unei lingvistici a textului pornind de la teoria expusă de E. .limbajului. concentrată pe tehnica limbajului ca activitate universal umană. o lingvistică a vorbirii şi o lingvistică a textului. Eugeniu Coşeriu apreciază că în cercetarea actuală lingvistica textului este reprezentată. Determination y entorno. Dos problemas de una lingüistica del hablar. cărţi care constituie versiunea revăzută a cursului ţinut de Magistru între anii 1977/1978 la Universitatea din Tübingen şi care au stat şi la baza abordării noastre din acest îndrumar. de către disciplina numită „critică stilistică” sau 9 vezi Eugenio Coşeriu. Tübingen. a planului vorbirii în general şi a planului limbii.

atât în investigarea relaţiilor de „sens” cât şi în relaţia semnului lingvistic cu referentul. În acest context sensul devine „o dimensiune esenţială a textului”. Abordând în mod legitim cercetarea categoriei de text. interpretarea şi posibil prezentarea istoriei unui anumit tip de text. de redefinirea fundamentului epistemologic a unei noi perspective de abordare a . în opinia sa. în mod unitar. Lingvistica integrală nu este o simplă conciliere a direcţiilor divergente la o direcţie comună. Sensul profund al integralismului este reprezentat. Lingvistica textului urmăreşte descrierea. iar analiza textuală vizează descrierea şi interpretarea construcţiei sensului în textele privite în individualitatea lor şi nu ca instanţieri ale unei categorii. lingvistica textului concentrează studiile lingvistice asupra vorbirii în contradicţie cu cercetările post-structuraliste asupra limbii şi abordează textul ca o hermeneutică a sensului. Din perspectiva teoriei lui E. o nouă perspectivă în hermeneutica sensului ataşată teoriei integralismului. Problematica sensului revine în forţă.„stilistica vorbirii”. lingvistica ultimelor decenii îşi revendică această misiune odată cu dezvoltarea teoriei semiotice şi concomitent cu tendinţele determinate de înlocuire a perspectivei lui „langue” prin orizontul deschis de „parole”. Cunoaşterea mecanismelor textuale furnizează una din metodele necesare prin care poate fi observat şi aproximat punctul de incidenţă al lumii cu fiinţa. textul nefiind decât o reflectare prismatică a gândului care l-a produs. dacă el poate mobiliza o lume la un act de cunoaştere prin limbaj. Acest fapt aduce. Coşeriu.

Coşeriu lingvistica textului trebuie văzută ca o disciplină specifică în interiorul lingvisticii.obiectului şi subdomeniilor ştiinţei limbajului. Această perspectivă obligă la unele diferenţieri pentru că obiectul lingvisticii textului nu .2. iar Paul Ricoeur credea. în polemica lui anti-structuralistă. ca o lingvistică deschisă. E. în raport cu structuralismul. un termen cu aplicare absolută la opera lui E. I. că sarcina realizării unei lingvistici „integrale" îi revine doar filosofiei! Doctrina lui Chomsky. aşadar. capabilă să rezolve toate problemele pornind de la punctul de vedere al textelor. Diferite concepte de „text. a redus şi ea obiectul ştiinţei sale (competenţa) la planul universal al vorbirii şi numai din unghiul sintaxei.” În opinia lui E. Integralismul nu este. Doctrina structuralistă a redus obiectul la „limbă" (langue). Coşeriu. iar Roman Jakobson a dezvoltat întreaga sa operă sub semnul acestei devize. Chiar dacă termenul de lingvistică „integrală" nu reprezintă o inovaţie coşeriană. ci el ţine de o formă ideală de abordare şi înţelegere a lingvisticii moderne şi a limbajului. iar pe de altă parte. ştiut fiind faptul că Ferdinand de Saussure aspira şi el spre o lingvistică “integrală". Coşeriu a dat acestei viziuni concreteţea unei aplicaţii reale. ca perspectivă supraordonată. după ce reuşise o străpungere în adâncime. astfel încât investigaţia completă şi coerentă a întregului teritoriu devine astfel legitimată.

Aceste atitudini pot fi foarte diferite. istoric şi cel individual) au în vedere vorbirea.) şi nivelul actelor lingvistice individuale. acest acord este şi mai limitat având în vedere că fiecare autor poate introduce concepte noi şi că însuşi conceptul de text nu este identic la toţi autorii. fie că este vorba despre un simplu „Bună ziua” sau de Divina Comedie.este încă obiectivat cu precizie şi abordările în acest domeniu se referă la generalitatea iniţierii unor tipuri de cercetări foarte diferite în teritoriul a ceea ce numim generic „text”. Două probleme ale unei lingvistici a vorbirii. Orice act lingvistic sau complex de acte lingvistice interconexe ce aparţine nivelului individual poate fi considerat „un text”. În ceea ce priveşte intenţia lui E. sau limbajul în general. Coşeriu în studiul său Determination y entorno. germana. E. (Determinare şi cadru. În acest studiul. iar uneori nici măcar la acelaşi autor. şi în discipline complet distincte. Conceptul de „lingvistica textului” este introdus pentru prima dată de E. Dos problemas de una lingüistica del hablar. nivelul fiecărei limbi istorice (italiana. Coşeriu de a defini tipurile de lingvistică el sugerează . 1955) pentru a atrage atenţia asupra proprietăţilor limbajului ca activitate universal umană. franceza etc. activitate realizată individual şi exercitată de fiecare persoană care urmăreşte norme date istoric şi bazate pe anumite tradiţii comune. Coşeriu introduce în argumentarea sa ideea că cele trei nivele ale limbajului (nivelul universal. În privinţa categoriilor lingvisticii textului. ale unui anumit vorbitor.

va fi vorba de identificarea categoriilor gramaticale. dar şi extinderea proiectului general de lingvistică a textului ca disciplină autonomă. cel puţin implicit. Introduzione a una ermeneutica del senso. în cadrul gramaticii. op. Linguistica del testo. În acest sens E.. la nivelul general al vorbirii. doar în interiorul textului se poate decide dacă un element care apare trebuie să fie interpretat la primul sau la al doilea nivel. de multe ori. Coşeriu citează un exemplu mai vechi (din Forma y substancia en la sonidos del lenguaje. în conformitate cu cele trei niveluri ale limbajului. astfel încât. deoarece aceasta este importantă şi indispensabilă. Ideea aceasta vizează dezvoltarea bazelor unei lingvistici a vorbirii.individualizarea unei lingvistici a vorbirii. pentru că.33 . testăm posibilităţile universale ale vorbirii. a unei lingvistici a limbii şi a unei lingvistici a textului. Diferenţierea între nivelele limbajului trebuie operată în toate sectoarele lingvisticii. Montevideo. într-o anumită limbă schemele expresiei se suprapun parţial. 1954) în care prezintă următoarele segmente10: 10 Eugenio Coşeriu. La nivel mai general. p. la nivelul istoric stabilim identificarea categoriilor care funcţionează într-o anumită limbă. această diferenţiere. dar şi pentru faptul că orice disciplină lingvistică presupune.cit. iar în analiza gramaticală de la nivelul textului trebuiesc identificate funcţiile efective.

apoi la nivel istoric. . ambele posibilităţi sunt valabile. deoarece în spaniolă. mai întâi la nivel general.3. în care trebuie să identificăm categoriile.înţeleptul german? El sabio aleman germanul înţelept? El consideră că doar în interiorul unui anumit text se poate stabili dacă sabio este substantiv şi dacă alemán este adjectiv sau invers. pentru a putea decide şi la nivelul textelor cum trebuiesc înţelese categoriile de conţinut care apar. În linii mari. pe baza schemelor expresiei. pentru a stabili dacă sunt prezente şi cum funcţionează. Repere ale tipologiei textuale Interesul pentru tipologia textului este distinct faţă de cel manifestat în teoria literară (teoria estetică a genurilor şi speciilor literare). pentru că el se referă la diversitatea textelor pentru a putea stabili un număr limitat de tipuri fundamentale. I. aceste principii sunt valabile şi în semantică. deci în sfera conţinutului lingvistic. Analiza tipologiei textuale vizează un anume tip de categorie ce va orienta un anumit tip de coerenţă atât în producerea cât şi în receptarea sa.

1985. 1975 12 Vezi Edward L. expozitiv. Barbara Sanding.12 Conform teoriei lui Tuija Virtanen. descriptiv. 10. Dintre cele mai cunoscute modele teoretice menţionăm pe cele ale lui Edward L. Smith (1985). Tuija Virtanen. 12. Text type and discourse framework. Tuija Virtanen (1992). 5. descriptiv. într-o varietate de forme eterogene. Holistic linguistics as a perspective for the mineties. 1992. Quelle und Meyer. în Text. pentru care acest demers este însă echivalentul unei clasificări a textelor individuale. în funcţie de structură sau de funcţie. în funcţie de factorii situaţionali (externi sau interni). Werlich11. cel al tipurilor discursive şi cel al tipurilor textuale. instructiv. expozitiv. clasificarea textelor poate produce efecte diferite. Barbara Sanding (1990). în Text. cu o dominantă care le defineşte apartenenţa la un tip sau la altul. în Text. care nu se aplică decât unor categorii şi se completează 11 E. Rodica Zafiu consemnează că aceste tipologii recurg. Tipologie der Texte. Rachel Giora. Issues of text typologie: Narrative-a basic type of text?. Werlich. tipurile textuale sunt. În opinia sa.Investigaţia tipologiei textuale se conturează începând cu teoria lui E. 10. argumentativ şi instructiv. toate având intenţia de a constitui tipologia textelor într-o viziune integratoare. Rachel Giora (1990). Heidelberg. dar nu întotdeauna prin identificarea tipului discursiv cu cel textual. Prin separarea la doar două nivele. care propune cinci tipuri principale de text: narativ. în Text. în prototipurile ce se manifestă dincolo de orice rigoare. 1990. se pot realiza toate celelalte tipuri: narativ. . argumentativ. 1990. la „criterii neunitare. Smith Jr. în general. On the so-called evaluative material în informative text.

cu toate sub-categoriile lor. asemantic-asintactic. 13 Rodica Zafiu.reciproc: modalitatea reprezentării. pp. 49 14 vezi Mircea Borcilă. Types sémiotiques dans la poésie roumaines moderne. p.15 de aceea tipurile vizate sunt cele în raport cu normele vorbirii. semantico-sintactic. Bucureşti. 2000. 2001. (ed. 14 Se ştie că planul general al vorbirii are ca modalităţi elocuţionale dialogul/monologul. Naraţiune şi poezie. p. 3. în Miclău şi Marcus.) 1981. El porneşte de la aprecierea unui cod cultural semiotic şi propune o clasificare în patru tipuri: semantic. 19-35. 185-195 15 vezi Emma Tămâianu. actul de limbaj fundamental. nr. Editura All.” 13 Mircea Borcilă apreciază că majoritatea tipologiilor existente au o relevanţă redusă pentru caracteristicile textului poetic şi propune alte criterii şi categorii specifice care să reflecte mai pregnant diferenţierile codului poetic prin relevanţa expresă a proceselor metaforice. XXXVIII. Contribuţii la elaborarea unei tipologii a textelor. sintactic. vorbirea directă/vorbirea indirectă. Editura Clusium. cunoaşterea idiomatică şi planul sensului. natura referentului. efectul vizat. exemplificat de tipul textual (vezi tipologia textelor poetice la Mircea Borcilă) şi de tipul textual ca tip al Operei. iar planul individual al actelor discursive are o abordare funcţională pentru modurile discursive: poetic/prozaic şi pentru tipul textual. vezi şi Mircea Borcilă. p. în SCL. 1987. O abordare în lumina lingvisticii integrale. Cluj-Napoca. 100-113 . Sémiotique roumaine. Fundamentele tipologiei textuale.

cât despre o determinare externă suplimentară a lor în anumite utilizări în vorbire – şi restrângerea unor norme de constituire a textelor prin prisma posibilităţilor unei limbi. prin urmare. şi gradele de structurare ale textual tipologicului. O abordate în lumina lingvisticii integrale. Mecanismul subiacent care face accesibilă interpretarea secvenţelor textuale are ca punct esenţial înţelegerea viziunii integraliste bazată pe principiul care decurge din dimensiunea alterităţii şi care priveşte însuşi procesul de articulare a sensului: „În planul individual al vorbirii. Tipul textual şi normele vorbirii Emma Tămâianu analizează fundamentele tipologiei textuale din perspectiva lingvisticii integrale. parte a semnificantului textual. nu se confundă cu modurile discursive ca orientări sau finalităţi de bază ale creaţiei de sens.3. cadru în care Eugeniu Coşeriu identifică 16 Emma Tămâianu.” 16 I.. op. 46 .I.3. p. pe fundalul implicit al designării. şi. Fundamentele tipologiei textuale. Pentru Emma Tămâianu. panorama modelelor textual-tipologice de alte orientări prezintă similitudini cu cea a tipologiei limbilor.a.b. modalităţile elocuţionale devin parte a constituţiei textuale. Tipul textual şi cunoaşterea idiomatică Cunoaşterea idiomatică privitoare la structurarea textelor se manifestă în două categorii de fenomene: orientarea unor semnificate gramaticale sau lexicale ale limbii înspre realizarea unor funcţii textuale .şi nu este vorba atât despre semnificate.cit.

Dacă celelalte straturi ale structurării gramaticale sunt explicabile prin existenţa şi raporturile celor cinci tipuri de semnificat (lexical.3. pp. textul nu se confundă cu transfrasticul. Tipul textual şi planul sensului Emma Tămâianu defineşte tipul textual ca palier funcţional al principiilor care explică orientarea şi desfăşurarea construcţiei sensului. într-un mod semnificativ. ci trebuie descoperit prin analiza hermeneutică. separate la nivelul sistemului. Întrucât fiecare limbă este încadrată simultan în clase diferite. funcţii şi procedee.. unităţi. . I.57 . 18 Pentru că tipul textual nu este constatabil empiric.palier unde se identifică omogenitatea şi coerenţa funcţională subiacente diversităţii funcţiilor şi procedeelor textuale ca atare. cea care va duce la elementele fundamentale ale constituţiei textuale. iar intuiţia tipologică presupune regăsirea conexiunile superioare ce unifică. Eine Einführung. în măsura în care nu există un semnificat textual propriu-zis. sintactic. 116-117 18 vezi Emma Tămâianu. al categoriilor de funcţii şi procedee textuale. instrumental. O abordate în lumina lingvisticii integrale.c. Fundamentele tipologiei textuale. 17 Ca nivel de structurare idiomatică. p. la principiile 17 vezi Eugenio Coşeriu. op.cit. 1981. în momentul efectuării intersecţiei de criterii tipologice unitatea structurală a limbii este alterată. Tübingen.natura şi limitele tipologiilor de „procedeele lingvistice”. Textlinguistik. ontic) textul ca palier de structurare idiomatic nu reprezintă un strat de aceeaşi natură.

De aceea. în individualitatea lui. şi în această conformitate. semántica. nu ca pe o clasă de texte. p. Universaliile generice sunt cele care se referă la „propiedades muy generales.care explică unitar rolul lor în construcţia sensului. Universaliile esenţiale sunt cele care se deduc din conceptele de limbaj. text. sensul este un universal absolut. tipologia textelor nu poate fi o matrice tipologică. ci ea presupune stabilirea posibilităţilor tipologice prin identificarea tipurilor „reale”. 20 19 Eugenio Coşeriu. p. 156 20 vezi ibidem. 155-158 . universales. 1974. Madrid. fiecare tip textual identificat constituie un universal posibil. sin ninguna especifidad en cuanto a los hechos a que corresponden”. fiindcă orice text tinde să spună ceva despre „ceva” şi să poată distinge tema (topicul) de remă (comentariul). Distingerea tipurilor de universalii este la fel importantă în cercetarea textualităţii ca în lingvistica vorbirii sau în lingvistica idiomatică. paradigma coşeriană percepe tipul textual. limbă. întrucât principiile textual tipologice reprezintă un palier de structurare a textului însuşi. Estudios de linjuistica functional. Los universales del lenguaje (y los ortos). 19 În planul textual. în Gramática.

21 Coordonatele aceste orientări „revoluţionare” au în vedere dimensionarea raporturilor cu critica transcendentală. 5. dar şi realism şi „funcţionalism” în toate presupoziţiile filosofice care definesc integralismul. Eugenio Coşeriu şi orizonturile lingvisticii. energetismul humboldtian.1. în Echinox. FUNDAMENTELE LINGVISTICII ŞI NIVELELE LIMBAJULUI II.II. dialectica hegeliană. XX. 1988. nr. 1 . fenomenologia husserliană. dar şi sinteza noii capacităţi de relevare a perspectivei „aurorale” de înţelegere a întregului edificiu epistemologic al lingvisticii integrale şi implicit a lingvisticii textului. Autenticitatea ştiinţifică a lingvisticii se adevereşte doar în măsura în care aceasta vizează limbajul sub 21 vezi Mircea Borcilă. Cadrul epistemologic Cercetarea textului din perspectiva integralismului îşi asumă toate fundamentele epistemologice care înseamnă „raţionalism critic şi profund dialectic”. p.

ca discurs. În contrast cu ideologia pozitivistă. considerat ca produs al activităţii vorbirii individuale. Lingvistica integrală vizează cunoaşterea epistemică a limbajului în toate formele sale. el conţine energeia. Coşeriu textul reprezintă activitatea de vorbire în planul individual.toate aspectele lui. nici exterioară acestei activităţi. 71 . Grundzüge der Theorie des Sprechens. produsul vorbirii individuale. Identificarea şi descrierea normelor de adecvare a procedeelor textuale. a vorbi înseamnă. dimensiune care nu este nici abstractă. 1988. prin tehnicile de construcţie a sensului. cel care poate fi însemnat sau notat în scris. integralismul susţine necesitatea separării componentelor naturale ale activităţii de vorbire de cele culturale. ca operă sau ergon: „Astfel. iar lingvistica textului are în vedere distingerea formelor vorbirii în planul individual. – textul – este cel care rămâne în memorie. a vorbi o limbă. în constituirea semnificantului textual ca expresie pentru sens. ca o lingvistică a textului ce defineşte o lingvistică a sensului.”22 Eugeniu Coşeriu delimitează lingvistica vorbirii în plan particular. adică acea activitate creatoare capabilă să iniţieze o nouă cunoaştere lingvistică. Tübingen. a studia o limbă înseamnă a studia dimensiunea vorbirii. constituie operaţii de interpretare. În această perspectivă. Pentru E. p. adică al discursului. Ea este fundamentală şi pentru că activitatea vorbirii este întotdeauna determinată istoric. Discursul reprezintă o activitate de vorbire în planul individual. Sprachkompetenz. element care 22 Eugeniu Coşeriu.

bedeutet dementsprechend.justifică. zu zeigen. als die Sprachfunktionen festzustellen und ihre Existenz durch den Nachweis einer entspsprechenden Kategorie auf der Ebene des Ausdrucks zu rechtfertigen. daß dem signifié des Makrozeichens im Text ein spezifischer Ausdruck entpricht. o lingvistică a textului ca hermeneutică. Competenţa expresivă este o cunoaştere tehnică ce se evidenţiază 23 ibidem. lingvistica generală a textului identifică şi defineşte procedeele pentru construcţia sensului prin delimitarea lor de procedeele idiomatice. înainte de elaborarea unei lingvistici a textului. ar fi necesare nu numai o gramatică a vorbirii în general şi gramatici ale limbilor particulare. p. Obiectul lingvisticii textului se situează în planul individual al vorbirii şi tocmai de aceea este imposibil de formulat reguli imuabile în domeniul textualităţii. ci şi gramatici ale „utilizării limbilor în vorbire”. Viziunea integralistă are în vedere focalizarea competenţei lingvistice şi cercetarea locului ei în ansamblul competenţei lingvistice culturale. din această perspectivă. 23 Hermeneutik. 151 .” Opinia lui Eugeniu Coşeriu acreditează ideea că. În dieser Hinsicht ist also die hier behandelle Textlinguistik Interpretation. Den Sinn im Text zu rechtfertigen. Dacă teoria textului are misiunea de a stabili locul discursului în ansamblul vorbirii. „Beschreiben heißt (…) auch im Bereich der Einzelsprachen nichts anderes. den bereits verstandenen Inhalt auf einen bestimmten Ausdruck zurückzuführen.

Efortul de legitimare a lingvisticii textului are prioritar în vedere faptul că lingvistica integrală abordează problematica textului şi a tipologiei textuale prin prisma înţelegerii limbajului ca activitate creatoare de semnificaţii.P. 2001. E. Coşeriu exersează ideea unui studiu despre lingvistica discursului ce fundamentează ideea inversării dogmei saussuriene. Dincolo de potenţialul aflat la dispoziţia vorbitorului pentru construcţia sensului. E. Editions Peeters. p. Virginia. J. textes réunis par H. constitutive pentru sens şi identificabile întrun text. Determinare şi cadru În capitolul Détérmination et entours.” 24 24 Eugenio Coşeriu. II. il faut se placer des le début sur celui de l’activité de parler et faire de celle-ci la pierre de touche de tous les autres phénomènes langagiers (la langue y compris).2. Rastier. conform căreia lingvistica trebuie să formuleze toate întrebările sale începând cu limba. . L’homme et son langage. ca tehnică şi ca produs. Coşeriu menţionează necesitatea recunoaşterii priorităţii vorbirii şi în lingvistica discursului: „au lieu de se placer sur le terrain de la langue. ca activitate. Louvain-ParisSterling.în planul creaţiei de sens. este exclusă posibilitatea stabilirii tuturor variantelor de relaţii semnice. Durafour et F. 36. Dupuy-Engelhardt. din cartea L’homme et son langage.

pentru că se acceptă ideea că obiectul fundamental al lingvisticii este limba. 21-38 26 vezi detalii în Eugenio Coşeriu. . Coşeriu apreciază că activitatea limbajului poate fi studiată din trei puncte de vedere: universal. ca realizare în cadrul sistemului.Semnalând şi sugestiile lingvistului ceh. 1962. dincolo de ambiguităţile termenului de parole ce poate fi înlocuit cu cel de parler. în sensul unei lingvistici a vorbirii. pe care o consideră momentul subiectiv al limbii în orientarea particulară pe care funcţionalitatea sistemului o ia în actul prin care aceasta se realizează ca discurs. Cinco estudios. fiindcă distincţia saussuriană nu mai poate satisface nici propriile expectanţe şi. Coşeriu nu uită să amintească şi de sugestia lui Pagliaro despre interpretarea dihotomiei saussuriene. pe de altă parte. Această convingere întăreşte evidenţa necesităţii unei lingvistici a vorbirii. în Recueuil liguistique de Bratislava. pp. Bratislava. V. Madrid. Plecând de la ideea că limbajul nu există decât ca activitate a vorbirii. E. Coşeriu creditează necesitatea unei lingvistici a vorbirii. The need for a linguistiques of la parole. cu sensul de activitate lingvistică. Vorbirea este studiată în raport cu limba. 25 vezi V. Sistema. în afara activităţii vorbirii nu poate există nici o lingvistică reală. Montevideo. ca energeia şi ergon. E. Skalička. 1952 şi Teoria del lenguaje y linguïstica general. norma y habla. 1948. pe de o parte. Coşeriu aminteşte despre dificultatea creării unei lingvistici a vorbirii în situaţia acceptării distincţiei saussuriene.25 E.26 Argumentaţia lui E. pentru că. Skalička. asupra necesităţii unei lingvistici a vorbirii.

adică o lingvistică a activităţii vorbirii pe un plan particular studiat de discurs. Lingvistica vorbirii ar trebui să fie o adevărată gramatică a activităţii de vorbire. Coşeriu menţionează şi o lingvistică a textului. tot ceea ce se produce în limbă nu se produce decât prin activitatea vorbirii. o lingvistică a activităţii de vorbire este relevată ca lingvistică teoretică ce tratează toate problemele de limbaj. ca un ansamblu de circumstanţieri. cât şi analizei textelor.particular şi istoric.27 27 Coşeriu foloseşte cuvântul cadru (entorno în spaniolă şi „les entours” în franceză) cu sensul pe care Bühler l-a dat termenului de Umfeld. o gramatică indispensabilă atât interpretării sincronice şi diacronice a limbii. . iar din punct de vedere diacronic. Acestei tehnici generale a vorbirii îi aparţine şi determinarea. ci şi instrumentele de transformare ale cunoaşterii în activitate. Pentru că există deja o lingvistică a limbilor care vizează un plan istoric şi o lingvistică a vorbirii. ele sunt o modalitate istorică a activităţii de vorbire. supranumită şi „stilistica vorbirii”. Nici abordarea analizei de text nu se poate face cu exactitate fără o cunoaştere prealabilă a tehnicii şi activităţii vorbirii. Lingvistica limbilor sau lingvistica istorică este şi ea o activitate a vorbirii. aşa cum sistemul limbii nu este altceva decât sistematicitatea oricărei activităţi de vorbire istoric determinată. pentru că limbile sunt vorbite. În acest sens. pornind de la activitatea concretă a vorbirii. care vizează tehnica generală a acestei activităţi. limba nu oferă doar instrumentele şi schemele vorbirii. E. Din punct de vedere sincronic.

Coşeriu distinge diferite operaţii care vizează semnul lingvistic virtual: actualizarea. . putând merge până la determinarea adevărului enunţurilor. Aplecându-se asupra problemei determinării. pentru a distinge cele patru domenii principale ale acestor cadre. în primul rând. numite de E. denotaţia fiind atunci dirijată spre unele grupuri de stări particulare între care se disting trei sub-grupuri: cuantificare. determinate. selecţie şi situare. deseori substituindu-se determinărilor explicite. pe care E. delimitarea şi identificarea. discriminarea. astfel că întreaga comunicare de limbaj depinde de o serie întreagă de alte referinţe importante. În procesul de actualizare un semn virtual este îndreptat spre un obiect şi el operează un transfer de la o identitate (om) spre o ipseitate (omul). Diferitele operaţii de determinare servesc la orientarea semnelor lingvistice spre obiectele actuale. contextul şi universul de discurs. prin limbaj şi apoi prin persoana care vorbeşte. domeniul. E. Funcţionalitatea acestora orientează discursul şi contribuie la conferirea sensului. Karl Bühler determină de o manieră mai exactă această noţiune. Coşeriu o va clasifica apoi în detaliu. Coşeriu numeşte discriminare totalitatea operaţiilor care merg până dincolo de actualizare. Acestea sunt: situarea. E. pentru că nu există discurs fără împrejurări sau fără o pânză de fond şi pentru că ansamblul acestora intervine constant în determinarea semnelor. fiecare efectuând operaţiile ei corespunzătoare. Coşeriu „entorno” (cadru).Aceste „cadru” intervine în orice activitate de vorbire.

54 . Coşeriu distinge trei subdiviziuni: zonă. il convient d’entendre (…) uniquement les circonstances et les relations spatio-temporelles automatiquement crées par le fait même que quelqu’un parle (à quelqu’un. L’homme et son langage.Situarea sau poziţia.. ambianţa 28 Eugenio Coşeriu. mediu. dar E.cit. şi ambianţă. Coşeriu îi atribuie un sens mai restrâns: „Par situation.28 Domeniul se referă la spaţiile în interiorul cărora funcţionează un semn lingvistic în sisteme semantic determinate. op. este un termen utilizat de o manieră foarte puţin omogenă. Zona este spaţiul în care semnul este cunoscut (este vorba despre limitele lingvistice). Aici E. à propos de quelque chose) dans un certain point de l’espace et à un moment donné du temps”. mediul este spaţiul cultural în care obiectele desemnate sunt cunoscute. p.

este o „regiune” determinată social sau cultural de familie. Coşeriu distinge între ştiinţa particulară a locutorului şi cea universală a unei comunităţi culturale mai mari sau chiar cea a umanităţii întregi. organizaţii profesionale. faptele sau circumstanţele de care partenerii comunicării sunt conştienţi în momentul şi în locul unde ea se exprimă. Altfel spus. Contextul verbal corespunde în mare parte cu ceea ce numim prin co-text. E. şcoală. este la fel ca şi „ocazia” caracteristică a schimbului verbal. 5760 . un context verbal şi un context extraverbal.. 29 În cadrul contextului extra-verbal mai trebuie menţionat şi contextul istoric. apoi contextul natural constituit de totalitatea contextelor empirice posibile şi contextul practic sau ocazional. contextul elementelor provenite din situaţia de comunicare şi din relaţia dintre emiţătorul de text şi receptorul său. Contextul este delimitat sub forma a trei tipuri: un context idiomatic. Diferenţa între un context istoric 29 vezi Eugenio Coşeriu. Coşeriu divizează şi contextul extraverbal în patru: mai întâi contextul fizic prin care se înţeleg lucrurile care sunt vizibile pentru interlocutor sau care constituie suportul unui semn. op. L’homme et son langage. E. p. între contextul imediat sau cel mediat. care se referă la ceea ce am putea numi „caracteristicile pragmatice” ale unui text. deşi trebuie să distingem şi mai departe. apoi contextul empiric. Contextul idiomatic este constituit de către semnele unei limbi particulare în care un text este redat. adică între diferitele grade de depărtare ale segmentelor textuale. cit. adică obiectele. caste etc.

ştiinţele. Coşeriu înţelege sistemul universal de semnificaţii căruia îi aparţine un discurs sau un enunţ în care se determină validitatea şi sensul. atât ca „temă” sau „lumi de referinţă” a activităţii de vorbire. pentru că textele scrise îşi pot crea diferite situări prin intermediul mijloacelor lingvistice. II. Aspectele non-verbale. În cazul textelor scrise. numărul acestor „cadre” este destul de redus. în acest sens.3. Există însă şi un context cultural care înglobează tot ceea ce aparţine tradiţiei culturale a unei comunităţi. Distincţiile propuse sunt foarte fine pentru a putea fi aplicabile oricăror tipuri de texte. În plus. mitologia. . doi tineri matematicieni extrag rădăcinile pătrate ale arborilor. Literatura. Universul de discurs Prin univers de discurs. prezente în conversaţia orală. E.actual şi unul trecut este marcată prin analogie cu situarea în imediat sau într-o referinţă istorică inactuală. cadrele devin mult mai complexe atunci când li se integrează performanţa textelor scrise şi. Jocurile de spirit conţin însă amestecurile intenţionale a două universuri de discurs într-un enunţ comun. universul experienţei curente. 30 30 Şi E. constituie „universurile de discurs”. matematicile. Coşeriu citează în acest sens exemplele: Într-o pădure. este necesară distincţia dintre situaţia creată de text şi cea creată de actul de lectură. trebuie transpuse şi ele în semnele lingvistice ale textelor scrise.

aceste cadre non verbale intervin. unele modalităţi ale semnificaţiei nu pot fi definite decât prin referinţă la tipurile de ambient pentru care sunt destinate să funcţioneze – aşa cum este cazul pronumelor personale şi a deicticelor pronominale. în consecinţă. denotă sau desemnează). pentru teoria literară şi pentru teoria limbajului. în grade diferite. Coşeriu crede că nu este vorba despre alte „universuri”. cum sunt substantivele şi adjectivele.Noţiunea de univers de discurs a făcut deseori obiectul criticii logicienilor pozitivişti care gândeau că nu există nici o altă lume în afara lumii naturale şi empirice cunoscute. La nivel teoretic. . Dacă la nivelul descriptiv intervenţia lor se atenuează. în sensul curent al termenilor) şi categoreme (cuvintele care nu au decât un semnificat categorial şi care. eu văd pe cineva care este pe punctul de a coborî din maimuţă. adjectivale şi adverbiale – şi în definirea altor modalităţi de semnificaţie. în cele trei planuri: planul teoretic. planul descriptiv şi planul analitic. ci doar de alte „universuri de discurs” şi că este suficient pentru a evidenţia importanţa pe care o are identificarea diferitelor cadre. Această referire este indispensabilă şi atunci când este vorba de a distinge între lexeme (cuvinte care au concomitent o semnificaţie categorială şi lexicală. alte „lumi ale lucrurilor”. precum şi cunoaşterea funcţiilor care activează pentru gramatică. În ceea ce priveşte gramatica. pentru că aceleaşi scheme formale furnizate prin limbă pot să sau: Printr-o fereastră. E. atunci ea revine de o manieră indispensabilă în analiza gramaticală a textelor.

cum ar fi : ideea unei limbi perfecte logic şi ideea insuficienţei sau imperfecţiunii aşa zisului limbaj „natural”. identificarea exactă a funcţiunilor tuturor împrejurărilor ar putea să contribuie la eliminarea unor erori curente. aceasta este în funcţie de propria sa insuficienţă. Pe de o parte. contextele empiric şi practic) şi. în consecinţă. de aceea literatura se foloseşte de unele particularităţi istorice şi culturale care pun în dificultate cititorul nefamiliarizat cu contextul. faptul că limba consemnată în gramatici şi dicţionare nu este decât un instrument al activităţii de vorbire şi cadrul său istoric de posibilităţi. situaţia imediată. contextul fizic. cunoaşterea acestor circumstanţieri non-verbale este importantă în două sensuri fundamentale. pe de o parte. şi. . după aceste cadre. Astfel. dacă este aşa. În ceea ce priveşte teoria literară. un discurs poate să fie inadecvat. limba scrisă nu dispune decât parţial de unele situaţii cadru (cum ar fi ambianţa. La fel de nefericită este pentru E. dar. sau faptul de a crede că discursul este doar limba realizată ca atare. În ceea ce priveşte teoria limbajului. şi nu o insuficienţă universală care ar afecta limbajul ca atare. pe cât de vechi pe atât de pertinente.corespundă unor funcţii total diferite. teoria tehnicii şi interpretării literare. ignorând. ea trebuie să şi le creeze prin intermediul contextului verbal. pe de altă parte. că activitatea de a vorbi depăşeşte constant limba şi că ea sesizează de fapt particularul şi concretul. o insuficienţă particulară. Coşeriu şi eroarea referitoare la confuzia între activitatea concretă a vorbirii şi limba abstractă. De aceea observaţia lui E.

Coşeriu nu garantează corespondenţa unei tradiţii istorice unice.cit. Limbajul este în esenţă. într-o anumită limbă.Coşeriu este în concordanţă cu logica teoriei: „Dacă îmi propun să analizez un vers de Dante (Nel mezzo del camin di nostra vita) trebuie să ştiu că versul acesta nu este cel adevărat care figurează în divina Comedie. deoarece într-un text. E.4. energeia. Cele trei nivele ale limbajului Cele trei niveluri ale limbajului se disting. şi că el nu are sensul întreg decât în relaţiile pe care le întreţine cu poemul în integralitatea sa. în practica lor curentă. iar precizarea persoanei care vorbeşte pune în valoare nivelul individual al limbajului. Chiar dacă până la un punct aceste trei nivele sunt autonome. op. nivelul individual îl poate depăşi pe cel istoric sau alteori el poate fi mai limitat. Nivelul universal are în vedere capacitatea de a vorbi. pot apărea şi elementele altor tradiţii prezentate sau nu ca atare de către cel care vorbeşte sau scrie. Linguistica del testo. activitate care depăşeşte propria potenţialitate de tehnică învăţată prin explorarea dinamys-ul unei creaţii ca potenţialitate şi competenţă 31 vezi Eugenio Coşeriu. uneori. A vorbi o limbă x identifică nivelul istoric.” 31 II. Nici referitor la text. Limbajul ca activitate umană universală se realizează individual în conformitate cu tehnicile unor determinări istorice. conform tradiţiei humboldtiene de sorginte aristotelică. ele nu se pot delimita cu stricteţe deoarece. . mai mult sau mai puţin clar.. adică activitate creatoare.

limbajul poate fi examinat ca energeia. Competenţa limbii concrete este dată de competenţa idiomatică. Coşeriu înţelege prin limbă acest nivel al limbilor. ca produs. În consecinţă. dar E. ergon şi dynamis. capacitatea dinamys-ului devine o competenţă expresivă. adică energeia sau creaţie şi nu ergon sau produs care devine static. În vorbirea curentă se întrebuinţează de multe ori limbă şi pentru limbaj. energeia este reprezentată ca activitate generală în vorbire. la toate cele trei nivele ale sale. limba există numai în vorbire. ca dinamis în competenţa elocuţională şi ca produs în totalitatea „vorbitului”. nu limbajul în general. avem un „text. Se va face deosebirea între DISCURS = faptul însuşi şi TEXT = produsul discursului. ca produs. fiindcă limba nu se află niciodată în afara vorbirii. Ergon reprezintă produsul. activitatea este reprezentată de limba concretă. între noţiunile de energeia şi ergon există şi noţiunea de dynamis. Putem avea un produs al discursului care este înregistrarea acestui discurs. Coşeriu în ideea triadei: energeia. în măsura în care acesta se găseşte în afară şi este independent.” Limbajul ca act creator şi creativitate este perceput de E. iar ca ergon. La nivel istoric. La Humboldt limbajul este activitate (Tätigkeit) şi nu ceva imuabil (Werk). La Aristotel. care este . La acest nivel. La nivelul universal. limba nu este niciodată ergon. La nivel individual activitatea limbajului este concretizată în discurs. deci un text. ca o creaţie posibilă şi ca ergon. ca dimensiune a vorbirii. iar produsul este o limbă abstractă.suplimentară.

deşi mai există două planuri la fel de importante: lingvistica vorbirii şi lingvistica textului sau lingvistica discursului. Dacă atenţia lingviştilor s-a concretizat până acum asupra nivelului istoric al tehnicii lingvistice. lingvistica modernă şi cea tradiţională a fost esenţial o lingvistică a limbilor. chiar dacă energeia este o activitate anterioară propriului său dynamis. nu o învaţă de la altul. un act de invenţie. adică „mai întâi creezi şi apoi înveţi”. ea este expresia unui posibil al activităţii. Această energeia devine apoi dynamis. Lingvistica vorbirii este un obiectiv major al teoriei coşeriene care aduce în prim plan tehnica universală a vorbirii ca atare. un act creator. Inovaţia este întotdeauna individuală chiar dacă ea nu a fost realizată doar de un singur individ. Explicaţia lui E. potenţă. şi atunci tot ceea ce s-a creat devine tehnică ce se poate învăţa şi de către ceilalţi. Acest dynamis conţine abilitatea de a învăţa prin experienţă şi studiu. la fel cum şi un mare poet creează propriile sale poezii nu le învaţă de la altcineva. Un mare artist creează o tehnică a sa. Energeia este însă un poiein care se bazează pe dynamis. Coşeriu aprofundează ideea că energeia este un mod de a face. este un poiein originar care creează şi inventează. fără care definirea celorlalte concepte nu ar fi completă. pentru că atunci când vorbim nu utilizăm doar limba (competenţa . Vorbirea se desfăşoară în conformitate cu o anumită tehnică istorică şi în acord cu o tehnică universală. adică asupra limbilor.facultatea sau posibilitatea de a realiza o activitate. unde actul este înaintea tehnicii.

Desemnarea. Bedeutung (semnificaţia) şi Sinn (sensul) sunt conceptele esenţiale ale teoriei privitoare la conţinutul limbajului. semnificaţia şi sensul textului În concepţia teoriei lui E. Designaţia. Coşeriu distinge aici şi corespondenţa celor trei niveluri de funcţionalitate a celor trei tipuri de conţinut lingvistic ce se prezintă în texte simultan: desemnarea. semnificaţia şi sensul. Chişinău. pp. II. pentru care un semn sau o construcţie lingvistică se aplică în actul de vorbire şi reprezintă referinţa la realitate.5. numirea sau referinţa este o funcţiune generală şi comună tuturor limbilor. experimentată. 233-249. E. Desemnarea este 32 vezi detalii suplimentare în Lecţii de lingvistică generală. traducere Eugenia Bojoga. . semnificatul şi sensul realizează tot ceea ce este comunicat sau înţeles prin intermediul unui fapt de discurs sau act de vorbire. Coşeriu.. Desemnarea. ci şi anumite posibilităţi universale ale limbajului (intonaţia) precum şi o serie de modalităţi expresive non-lingvistice (mimica. 2000. 32 Distincţia celor trei niveluri ale limbajului este importantă şi necesară din punct de vedere raţional. Ea reprezintă o realitate extralingvistică. gesturile) sau anumite principii ale gândirii valabile pentru umanitate în general. Bezeichnung (desemnarea).idiomatică). imaginată sau gândită. prefaţă Mircea Borcilă.

dar toate acestea sunt unităţi de sens şi nu de semnificaţie pentru că numai spusul. Semnul numit sau desemnat nu este acelaşi cu cel pronunţat. este cel care se găseşte în limbă. pe care îl ştim pentru că ştim acea limbă şi pentru că ea cuprinde şi organizarea posibilităţilor de designare specifice. p. Sensul se construieşte doar în discurs. ca adjectiv. 1994-1995. adică ale unui text sau discurs. nu cuvântul sau elementul limbii ce poate fi doar destinat pentru utilizarea lui într-un text ironic. în Dacoromania. Coşeriu. 29. Principii de sintaxă funcţională. fiindcă noi nu putem vorbi decât cu substantive. Semnificaţia este valoarea conţinutului dat exclusiv prin limbă. . un ordin sau o rugăciune etc. Coşeriu dă ca exemplu propoziţia: „verde este un adjectiv” în care verde. I. Cluj-Napoca. el este numele celuilalt verde.33 Aceasta legătură este constituită de relaţia determinată dintre o expresie lingvistică şi o stare de lucruri reală între semn şi lucrul denotat. vorbirea. dar ea poate să corespundă şi unui semnificat de limbă aşa cum poate să fie şi metaforică. iar pentru text avem sensul care este conţinutul specific al unui act de vorbire sau al unui complex de acte de vorbire. poate fi ironic. poate fi o întrebare sau un răspuns. iar în exemplul „verde este un adjectiv” cuvântul verde este un substantiv. El poate fi serios sau ironic. traducere din franceză de Emma Tămâianu. serie nouă.reprezentată de „raportul dintre semnele sau construcţiile lingvistice şi realitatea extralingvistică <designată> în fiecare caz sau insăşi această realitate ca designată de semne şi construcţii semnice”. deşi 33 E. în alt text. E. Editura Academiei.

Desemnarea. Totuşi. Sensul este conţinutul specific al discursului şi el se manifestă numai în discurs. Toate acestea sunt funcţiunile fundamentale ale celor trei nivele ale limbajului. 1973. 34 Între semnele sau construcţiile unei limbi şi realitatea la care ele se aplică există un raport de desemnare. între semnificaţi. atunci când devine obiect de desemnare. Coşeriu. sensuri cu totul deosebite între ele pot fi exprimate prin aceeaşi semnificaţie sau aceeaşi desemnare. aceeaşi semnificaţie poate avea sensuri diferite şi. Până şi limbajul însuşi. Distincţia între realitatea desemnată şi cea semnificată este dată de semnele lexicale şi ea se 34 vezi exemple şi detalii suplimentare în E. în replică. Innsbruck. pentru că în limbă sunt date numai posibilităţile de sens ce se pot întrebuinţa şi altfel. Die Lage în der Linguistik. există un raport de semnificare. ca funcţiune generală a tuturor limbilor vizează raportarea la o realitate ce poate fi imaginată sau nu. Vorträge. ca referinţă. propriu. este exterior. . pentru unităţile de sens E. Semnificaţia este numai în limbă şi ea cuprinde toate posibilităţile de desemnare date într-o limbă. tipic. Semnificaţia este reprezentată de conţinutul specific. dar totdeauna în afară. al limbilor şi într-un text ea nu se prezintă ca atare.forma cea mai redusă a discursului este actul unitar ce poate fi reprezentat şi de un strigăt sau de o simplă interjecţie. Dacă pentru organizarea semnificaţiei avem cuvintele înseşi. Coşeriu precizează că avem cuvintele care se aplică numai pentru relevarea sensului. ci apare ca o semnificaţie deja determinată ca desemnare.

poate fi considerată ca gândire. ci este subsumată.realizează atât la nivelul construcţiilor lexicale cât şi la cel al funcţiilor gramaticale. avec inquiétude. pentru că niger înseamnă „negru strălucitor” şi el se poate opune în latină unui „negru opac”. ce ar putea să se exprime prin diferite funcţii semantice ale uneia şi aceleaşi limbi sau în . ca în exemplele: avec du sucre. Eugeniu Coşeriu citează exemplul: noir în franceză şi niger în latină. Astfel. stabilită după Humboldt de către H. en utilisant un couteau) şi. Funcţia instrumentală a construcţiei franceze avec x din exemplul: Je coupe le pain avec le couteau. Coşeriu vorbeşte despre „o materie a gândirii” în măsura în care este vorba despre o gândire prelingvistică sau un fapt de vorbire neorganizată. dimpotrivă. poate fi exprimată şi prin alte funcţii semantice (au moyen d’un couteau. E. Aceeaşi designaţie poate să corespundă mai multor funcţii semantice şi. Steinthal. unei funcţii mult mai generale. aceasta tot atât de bine într-o singură şi aceeaşi limbă ca şi în limbi diferite. în exemple ca: Je coupe le pain avec le couteau. aceeaşi funcţiune semantică poate să corespundă mai multor designaţii. construcţia avec x poate intra în alte raporturi de desemnare. din punct de vedere lingvistic. între conţinutul gândirii (Denkinhalt) şi forma interioară a limbajului (innere Sprachform). din contră. dar ea nu este exprimată printr-o funcţie semantică ce îi corespunde. dar nu şi acelaşi semnificat. pot să desemneze aceeaşi culoare. designaţia „instrumentală” din limba franceză. Distincţia între realitatea desemnată şi semnificat coincide cu distincţia. avec un ami.

are semnificaţie şi desemnează ceva în discurs şi un al doilea strat care este reprezentat de un semnificant şi un semnificat în limbă. Ideea de sens a fost descoperită încă din antichitate. Coşeriu atrage atenţia spre trimiterea la echivalenţii frazei. însă în combinare 35 E. cel puţin. este un sistem designativ care. E. Constatarea lui configurează ideea că unităţile de sens îşi păstrează această funcţiune a lor. În lingvistica textului. 35 În semantica particulară a limbajului. Din perspectiva limbajului. care se bazează pe ideea de sens. . un semnificant pentru acest conţinut care este sensul. un limbaj logic. se găseşte la acelaşi nivel cu realitatea desemnată. în măsura în care el se prezintă ca universal valabil şi face abstracţie de funcţiunile semantice ale limbilor „naturale”. Coşeriu se întreabă care sunt unităţile de sens care se combină unele cu altele şi care. reprezentată printr-o notaţie logică. la rândul său. fiindcă este vorba despre situaţii desemnate. Dar.limbi diferite. raportat la semnificatele lingvistice. este o imagine a acestei realităţi. La fel şi dacă realitatea desemnată este considerată ca o gândire post-lingvistică. E. dau mereu sensuri de ordin superior. în articularea lor. ce devine. Exemplificările lui vizează articularea sensului la mai multe niveluri în Don Quijote şi în opera lui Kafka. de fraze folosite ca texte întregi. pentru că perifrazele corespund echivalenţilor sinonimi cognitivi şi nu celor lingvistici. acestea sunt în realitate echivalenţi de texte sau. Simplul fapt că pentru stabilirea structurilor profunde se apelează la tehnica perifrazelor este revelator pentru punctul de vedere adoptat în această operaţie. Coşeriu distinge două straturi: unul care înseamnă ceva în limbă.

a cărui descifrare este indispensabilă pentru a înţelege conţinutul şi mesajul ei. De aceea.se naşte nu o sumă aritmetică a acestor unităţi. Un discurs este construit din unităţi de sens care se combină între ele pentru a construi un sens unitar şi superior. implicaţie etc. adică la ceea ce se înţelege prin ceea ce este desemnat în text. ci se naşte o nouă unitate. reprezintă semne care au sens şi care funcţionează ca şi cum ar fi semnificante în această a doua dimensiune semiotică. deoarece gluma constituie la rândul ei un alt „sens”. care este altceva decât combinarea acestor unităţi de sens. În ceea ce priveşte sensul se justifică şi importanţa specială pe care o are în lingvistica textului conexiunea intimă între teoria limbajului şi cea a literaturii.în acest plan. întrebarea fundamentală se referă întotdeauna la sens. Dacă semnificaţia este conţinutul unui semn sau al unei expresii date într-o anumită limbă şi exclusiv prin intermediul limbii înseşi. urmată de altă serie. pentru a putea afla care este sensul a ceea ce. Întrebarea acestor căutări se cantonează în intenţie. într-o analiză textuală. planul sensului este „dublu semiotic” deoarece. în conformitate cu regulile limbii şi cu normele vorbirii este deja înţeles. în care . Coşeriu. finalitate. Faptul că în texte se întrebuinţează anumite semnificaţii şi nu altele. un semnificant şi un semnificat de limbă constituie o primă serie de relaţii. În acest sens o glumă are şi un semnificat şi un sens particular. Pentru E. sensul este conţinutul propriu al unui text prin ceea ce el exprimă dincolo de sau prin desemnare şi semnificat. sub raport lingvistic.

informativ. un text literar. din punctul de vedere al textului. dar posibilităţi de exprimare diferite). pentru că acelaşi sens se poate exprima în limbi diferite şi uneori chiar prin mijloace expresive aflate în afară de limbă (un roman şi un film pot avea acelaşi sens.semnificatul de limbă prin care se desemnează devine la rândul lui „semnificant” pentru conţinutul textului sau pentru „sens”. adică a modului de desemnare. dar aşa cum semnificatul poate să coincidă cu desemnarea şi sensul poate să coincidă cu semnificatul. fiindcă limbile au această funcţiune şi acest conţinut propriu şi o lingvistică a textului care are în vedere şi o hermeneutică a sensului. Toate aceste conţinuturi justifică. sensul textului este numai „comunicativ”. Coşeriu. Există forme ale „literaturii” în care faptele semnificate şi cele desemnate sunt „vitale”(vezi romanul poliţist) prezentându-ne. în opinia lui E. În timp ce lingvistica funcţională a făcut eforturi pentru a preciza că limbile sunt diferite în raport cu o realitate identică pe care o desemnează. De aceea planul sensului este extrem de important pentru descifrarea lingvisticii textului. nu este. o bună parte a . Atunci. prin semnele lingvistice. empiric sau „vital”. o lingvistică a limbilor. Planul sensului şi cel al semnificatului sunt planuri diferite. Teoria coşeriană a lingvisticii textului se opune tuturor încercărilor de a reduce textul şi conţinutul textului la o anumită limbă şi la semnificaţia într-o anumită limbă. decât perceperea unui „semnificant”. nu artistic sau literar-simbolic. Deci. o lingvistică generală a vorbirii. tot ceea ce se înţelege în mod imediat într-o operă. până la un anumit punct.

s-ar putea manifesta prin mijlocul unui alt sistem expresiv (muzică. pentru că el nu este încă L1. …etc.. în fond. şi nu în planul R care este baza comună de referinţă în raport cu care se stabilesc atât analogiile cât şi diferenţele dintre limbi. diferite.. gândire universală) este prin definiţie exterior limbilor. L3. în acest 36 vezi schema în Eugenio Coşeriu. Mai mult decât atât. gesturi) şi. L3. L2. oricare ar fi modalitatea în care este conceput (ca gândire prelingvistică..etc. L3.. realitatea pe care ele o desemnează este aceeaşi. etc. realitate obiectivă. R L1 L2 L3. L2.lingvisticii actuale se străduieşte să dezvolte o tehnică pentru a putea demonstra că în ciuda diferenţelor dintre limbi. . Planul R. Se afirmă astfel că sistemele L1. L2. Analogiile pot fi constatate doar în planul L1.cit. 100 . acest plan este exterior limbajului propriu-zis. nu sunt. L’homme et son langage. op. pentru că ele sunt toate raportabile la planul R. p. pictură.36 Prin aceasta s-ar putea descoperi o bază universală a limbajului şi s-ar putea depăşi lingvistica funcţională care nu a ştiut să o descopere.

care apare mult mai importantă. 2. degetul întins înspre uşă şi cuvintele Ieşi! Pleacă! Afară! ar avea aceeaşi structură profundă. o implicare reciprocă între aceeaşi realitate desemnată şi o funcţie semantică determinată. adică să poţi vedea care sunt trăsăturile realităţii adaptate ca trăsături distinctive ale semnificaţilor săi. 3. În această privinţă se pot distinge trei posibilităţi: 1.sens. având în vedere că există o coincidenţă în desemnarea pentru mai multe funcţii luate împreună. atunci când spunem că latinescul ater-niger corespunde franţuzescului noir. în ciuda diferenţelor între funcţiile din interiorul fiecărei paradigme. În analiza semantică a unei limbi trebuie să te raportezi la realitatea desemnată pentru a putea constata în ce mod această limbă o analizează. Funcţiile coincid constant în desemnare. A descrie o limbă din punctul ei propriu de vedere nu înseamnă a ignora raporturile care se stabilesc între această limbă şi realitate. De exemplu. ele fiind de natură semantică diferită. În sens strict. Aceste funcţii sunt analoge şi în expresia lor materială. şi nu ca sistem designativ. universalul designaţiei ar fi corespondenţa constantă între realitatea desemnată şi funcţia semantică. înţelegem că ater şi niger luate împreună desemnează . ci doar a descrie această limbă din punct de vedere al analizei realităţii. adică din punct de vedere al analizei non-lingvistice a însăşi acestei realităţi. Între funcţiile în cauză există o identitate de natură semantică. pentru mai multe paradigme. adică. Există însă şi o altă posibilitate.

în . cum ar fi italianul fiume-ruscello cu franţuzescul fleuve-rivière-ruisseau. Paradigmele nivelelor superioare ale structurării gramaticale sunt alocate studiilor de sintaxă funcţională. Pentru că limbajul este logosul nediferenţiat. fapt pentru care. clase. numele culorilor în diferite limbi. este un universal pur uman a cărui justificare nu este lingvistică. Coşeriu. atunci când se compară unele câmpuri lexicale. La fel. deşi această coincidenţă nu există pentru fiecare din lexemele pe care le conţine. acele nume cu care ne referim la indivizi şi care sunt nume de clase. E.cu precizie realitatea desemnată de franţuzesul noir. coincid în desemnare. sau adjectivele desemnând temperatura. acest fapt ne face să determinăm ideea că logosul primar este anterior tuturor tipurilor de logos. admitem implicit că aceste câmpuri. în schimb. deoarece limbajul. doctrina gândirii este cea care poate primi importante oferte de cercetare asupra universalităţii limbajului. dar. Până şi entităţile particulare sunt desemnate în limbi cu ajutorul „universaliilor”. nu în afara lui. în întregimea sa. se deschid posibilităţi importante pentru cercetarea universaliilor desemnării. etc. ori concepte generale elaborate de raţiune. Universaliile lingvistice trebuie să fie cercetate în limbaj. Semnele lingvistice organizează formal cunoaşterea noastră asupra realităţii şi semnifică genuri. în ansamblul lor. menţionează că în gramatică există „câmpuri” cum ar fi sistemele deictice. sistemele de persoane. pentru că nu le poţi căuta într-o gândire concepută dinainte ca „universală”. iar universaliile trebuie căutate în manifestările limbajului şi nu în determinările sale.

aspecte care se pot interfera alternativ. .actele concrete de vorbire efectuăm o conexiune între limbaj şi cunoaştere. Valoarea actului lingvistic este aprofundată şi de Karl Vossler. pentru că individul vorbitor exprimă într-un mod inedit o intuiţie inedită. Trebuie să recunoaştem în limbaj un aspect logic şi un aspect psihic-afectiv. cum susţinea Saussure. Limbajul este considerat ca formă fundamentală a activităţii noastre cognitive. Individual. Coşeriu ca esenţială pentru teoria limbajului. Astfel actul lingvistic poate fi perceput şi ca act de relaţie între indivizi. exclusivă şi fapt social fiindcă individul nu îşi creează expresia sa. act care implică însă şi o intuiţie şi o expresie a individului. Se desluşeşte ideea că actul lingvistic nu poate aparţine exclusiv unui individ. Remarca lui Saussure că „nimic nu există în limbă care să nu fi existat înainte în vorbire”este receptată de E. ci că el este în mod simultan un fapt individual şi social. cel care sub influenţa lui Benedetto Croce a reacţionat împotriva pozitivismului lingvistic şi a reluat sugestiile lui Humboldt asupra creaţiei de limbaj şi prin efectul de energeia. fără a se putea exclude reciproc. ci mai curând o recreează în conformitate cu modele anterioare ale normei comunitare.

III. LINGVISTICA TEXTULUI CA LINGVISTICĂ A SENSULUI
III.1. Modelul instrumental al lui Karl Bühler şi relaţiile fundamentale ale sensului lingvistic

În abordarea teoriei asupra lingvisticii textului ca lingvistică a sensului, E. Coşeriu alege ca punct de plecare un model de succes în lingvistica modernă: „modelul limbajului ca organon” propus de Karl Bühler în cartea sa Sprachteorie. Die Dartstellungsfunktion der Sprache. (Teoria limbajului. Funcţiunea lingvistică de reprezentare, Jena, 1933) Acest model constituie doar un punct de plecare pentru apropierea de problematica şi mecanismele construirii sensului. Pentru K. Bühler semnul lingvistic este, înainte de toate, un fapt material ce are un raport triadic cu ceea ce îl înconjoară. El funcţionează ca semn propriu datorită acestui raport triadic: cu emiţătorul (cel care îl

exprimă), cu destinatarul (cel care îl primeşte) şi cu obiectele şi stările de lucruri, aflate în raport cu cel ce e reprezentat prin semn sau cu realitatea pe care acesta o desemnează şi despre care se vorbeşte37:
Obiecte şi stări de lucruri

Emiţător

Destinatar

Cu acest model al semnului, Karl Bühler îşi propune să reprezinte o frază a lui Platon din Cratylos despre cuvânt ca instrument, ca organon, de aceea el numeşte această schemă „Organon Model der Sprache”, adică modelul instrumental al limbajului, pentru că acesta este un instrument cu care vorbitorul comunică ascultătorului ceva cu privire la lucruri. În raportul triadic semnul ar fi de fiecare dată diferit
37

Schemă reprezentată în E. Coşeriu, Linguistica del testo. Introduzione a una ermeneutica del senso, op. cit. p. 81

pentru K. Bühler, ceea ce înseamnă că diferitele funcţii ar face de fiecare dată din „concretul fenomen acustic” un semn cu triplu aspect: trei dintre momentele variabile ale semnului sunt însărcinate să-l promoveze de trei ori, în mod diferit, la rangul de semn. Referitor la vorbitor, funcţia semnului ar consta în „a notifica” sau „a exprima” starea psihică sau starea lui generală. În prima formulare a teoriei, sale K. Bühler vorbeşte despre aceasta ca despre notificare, comunicare, înştiinţare (Kundgabe), iar mai târziu, E. Coşeriu apreciază că în mod mai puţin fericit, el vorbeşte de expresie (Ausdruck), Astfel, semnul ar fi comunicarea vorbitorului, care ar spune ceva despre el, de exemplu, dacă este un bărbat sau femeie, un bătrân sau un copil, o persoană cultă sau nu, dacă în momentul în care vorbeşte este într-o stare liniştită sau agitată şi multe altele. Referitor la ascultător funcţia semnului este aceea de a-i induce să facă ceva şi ea constă în primirea semnului şi interpretarea lui. În alte cazuri ea conţine şi ceva în plus. Prin starea indusă destinatarului, acesta poate fi determinat să acţioneze în moduri diferite: să stea calm, să închidă uşa, să-i aducă un scaun vorbitorului şi chiar să-l dispună să perceapă şi să interpreteze semnul. În prima formulare a teoriei sale, Bühler a ales pentru această funcţie termenul specific şi potrivit Auslösnug, susţinut mai târziu cu termenul cel mai puţin fericit de Appell. Referitor la obiecte şi stări de lucruri, funcţia semnului ar fi aceea de a le reprezenta. Reprezentarea (Darstellung) este pentru K. Bühler funcţia distinctivă a limbajului, aşa cum rezultă chiar din subtitlul operei

sale principale (Teoria limbajului. Funcţia reprezentativă a limbajului.) Semnul lingvistic este pentru K. Bühler un semn complex, el este un semnal cu triplu aspect. Fiecărei funcţii de semnalizare ce are relaţii cu semnalele îi corespunde un tip de semn specific. Astfel, semnul este simbol, prin forţa corelaţiei sale la obiecte şi stări de lucruri, este simptom prin forţa dependenţei faţa de emiţătorul a cărui interioritate o exprimă, şi este semnal prin forţa apelului pe care îl face către ascultător, căruia îi ghidează comportamentul extern şi intern. Dacă ideea lui K. Bühler asupra caracterului triadic al semnului lingvistic constituie o noutate, cel puţin prin ceea ce permite elaborarea sa detaliată, o analiză critică a acestui model va permite însă abordarea problematicii sensului şi înţelegerea prerogativelor lingvisticii textului. Cele trei funcţii nu se prezintă mereu combinate în semnal lingvistic, ci există şi alte tipuri de semne care posedă pe rând, una singură dintre acestea. Astfel, în comentariul lui E. Coşeriu despre teoria lui K. Bühler, se dă a exemplu îmbrăcămintea, care este exclusiv simptom, dar prin care se exprimă unele aspecte caracteristice ale celui care le poartă. În unele comunităţi este posibil să se recunoască doar după îmbrăcăminte dacă o femeie este căsătorită sau nu. Dacă în Germania un bărbat poartă o îmbrăcăminte de casă cu motive de culoare verde este probabil un bavarez, sau cel puţin vrea să lase această impresie. Sunt apoi semne care posedă doar funcţie apelativă, care sunt semnale pure, cum ar fi semnele de circulaţie şi semafoarele din intersecţii. Acestea nu

şi asta pentru că ele sunt exclusiv simboluri de obiecte şi stări de lucruri. dar cu o terminologie diferită. În lucrarea Lingvistică şi poetică. care. destinatar şi context (dar „context” – nu în accepţiunea comună a termenului. ci în aceea de „punct de referinţă al vorbitorului”. Contactul este mijlocul de transmitere a informaţiei ce . indiferent dacă ele sunt în formă scrisă sau tipărită şi indiferent cine le-a produs. o funcţie pur reprezentativă. Coşeriu. Jakobson pentru construcţia relaţiilor prezente în model sunt aceleaşi care apar şi la K. în schimb. pe care Roman Jakobson l-a luat direct din teoria comunicării. unica funcţie care nu poate lipsi este funcţia reprezentativă. Bühler. R. Simbolurile matematice au. în afara unor cazuri limită.sunt nici simptome nici simboluri a ceva. amplificând numărul funcţiilor lingvistice de la trei la şase. informaţia sau textul. Lângă elementele „clasice” ale modelului care la R. un alt termen nefericit. Jakobson extinde modelul lui K. Bühler. deci „obiecte şi stări de lucruri”). În centrul noii scheme apare . în terminologia lui Bühler este „faptul despre care se vorbeşte”. în concepţia lui E. El prezintă analiza acestei utilizări cu referire la extensia modelului bühlerian propusă de Roman Jakobson. doar ne determină exclusiv „la a face ceva sau la a ne abţine de la a face acel ceva”. publicată pentru prima dată în 1960. În construcţia teoretică a lui E. Elementele fundamentale de la care pleacă R. Jakobson sunt emiţător.şi aceasta este deja mai mult decât o diferenţă de terminologie – mesajul sau ceea ce trebuie comunicat. Coşeriu. Roman Jakobson pleacă direct de la mesaj.

Jakobson identifică o funcţie care. telefon sau altceva similar.permite emiţătorului şi destinatarului să intre în comunicare. Malinowski. Bühler. R. Jakobson. Jakobson funcţia conotivă şi ceea ce la K. independente una de alta. în opinia lui R. el numeşte acest element cod. dar într-o formă diferită. atunci E. Funcţiile deja identificate de K. atunci când nu are loc o comunicare directă. Dar şi celorlalţi factori absenţi în modelul lui K. În schema extinsă sunt astfel prezente nu trei. notificării (expresiei) lui K. sunt cele care constituie actul lingvistic cu cele şase funcţii ale limbajului. Jakobson o funcţia emotivă. Coşeriu apreciază că este întru totul legitim să vorbim despre o asemenea funcţie. mediată tehnic. ci toate cele şase relaţii care. este numită – fatică. cheia comună a emiţătorului şi destinatarului pentru cifrarea şi descifrarea mesajului. Jakobson apare ca funcţie referenţială. în schema lui R. (re)chemării (apelului) îi corespunde la R. îi corespunde la R. Acest contact este desigur foarte important. Bühler este reprezentare. Bühler le corespund funcţii specifice în schema lui R. El exemplifică acest lucru prin . Jakobson adaugă sistemului şi „limba”. Cu referire la contact. R. deci atunci când interlocutorii comunică în mod direct prin texte scrise. Inspirându-se tot din teoria comunicării. Jakobson. Este vorba aici de funcţia echivalentă cu simpla intrare în contact şi cu verificarea canalului în scopul stabilirii condiţiilor fizico-tehnice sau a dispoziţiei psihice necesare pentru comunicare. Dacă este vorba într-adevăr de o comunicare indirectă. cu un termen creat de antropologul polonez B. Bühler apar din nou.

op. deci accentul pus pe mesajul în sine. cit. Este vorba despre funcţia poetică despre care R. În conformitate cu o terminologie lingvistică uzuală. sau fraza aparent lipsită de sens: the quick brown fox jumps over the lazy dog (rapida vulpe cafenie sare peste câinele leneş). Linguistica del testo. toate literele alfabetului englez şi care este folosită şi pentru verificarea maşinilor de scris.faptul că în multe comunităţi lingvistice există formule care sunt utilizate doar pentru a verifica condiţiile intrării în contact. alo. Jakobson crede că „punerea la punct în legătură cu mesajul ca atare. p. Jakobson stabileşte o funcţie care implică şi codul în sine: vorbirea despre cod. Introduzione a una ermeneutica del senso. În acest cadru intră locuţiunile ca ich höre. Ultima funcţie menţionată de R. În mod schematic teoria aceasta poate fi reprezentată în felul următor38: 38 Schema este reprezentată în E. frază în care apar. constituie funcţia poetică a limbajului”. de fapt. pronto. Chiar pentru această funcţie el „s-a grăbit” să extindă modelul lui Bühler. această funcţie este numită metalingvistică. cu care în aria anglo-saxonă este verificată funcţionarea legăturii telegrafice. Jakobson este cea referitoare la mesaj. bueno. la structurarea şi organizarea internă a mesajului. R.86 . Coşeriu.

Menţionând că această tentativă de extindere a schemei lui K. Coşeriu crede că acest „model” trebuie revăzut. Coşeriu are o altă opinie. E. Bühler nu a fost discutată niciodată în mod serios. dacă se . Coşeriu pleacă de la ideea că scopul cercetării lui R. În demersul său temerar. În legătură cu un astfel de proiect.Despre această teorie. deoarece întreaga lui construcţie este inadecvată şi „discutabilă”. Coşeriu menţionează că suntem tentaţi să ne întrebăm dacă se pot face socoteli în mod atât de dezinvolt cu o „funcţie poetică” a limbajului. E. E. iar schema sa se bazează pe o serie de supoziţii contestabile. E. precum şi faptul că modelul lui a fost acceptat ca o contribuţie originală la semiotica literară. din cauza prestigiului de care se bucura Roman Jakobson. Jakobson constă în determinarea funcţiei poetice a limbajului.

Jakobson se poate deduce că elementul poetic pare să se regăsească într-o specifică acurateţe îndreptată spre structura mesajului textului. coincide cu ceea ce de obicei s-ar defini ca poetic. Între altele. vroia să redacteze un text. vroia să determine destinatarii să voteze pentru propriul candidat. Textul este analizat ca o construcţie progresivă constituită din elemente amplificate pe baza principiului arhitectonic ( I se găseşte în Ike. Fraza e considerată de R. nu poetic. Din întreaga concepţie a lui R. deci dacă textul este structurat armonios în baza unui plan determinat. ci să facă o propagandă electorală eficace. în interiorul cărora se pot încă stabili diferite regularităţi ca rima internă şi alternanţa regulată a fenomenelor (vocale şi consoane). ci „conativ”. ci „cum-ul” comunicării. fiindcă cel care a conceput sloganul nu vroia să scrie o poezie. şi aceasta la rândul său în like). Jakobson ca exemplu tipic de concentrare specială asupra construcţiei textului. Jakobson este prezentată ca funcţie poetică. Această formulă specială nu corespunde efectiv la ceea ce se înţelege prin text poetic.poate introduce în mod atât de simplist această funcţie „poetică” în interiorul unei serii unde sunt prezente şi alte funcţii ulterioare. care în schema lui R. Avem deci un text poetic. Jakobson. Această procedură nu are aproape nimic de-a face cu . este examinat sloganul electoral I like Ike (îmi place Ike) utilizat în campania electorală de la jumătatea anilor `50 de Dwight D. Pentru a exprima acest fapt. dacă în prim plan nu avem „ce-ul”. în terminologia lui R. Pentru a ilustra ceea ce se înţelege prin „funcţie poetică”. trebuie să ne întrebăm dacă această funcţie. Eisenhower.

Este vorba de o veche problemă referitoare . Pentru E. ci să pară perfect proporţionat” şi integrat în peisajul înconjurător. ci doar un fenomen mult mai general legat de diferitele activităţi umane. Coşeriu argumentează obiecţia sa prin faptul că există multe texte poetice care nu sunt rezultatul intenţiei prestabilite a autorului de a crea poezie şi că nu este deloc potrivit să se vorbească despre „proceduri” în legătură cu poezia. În acurateţea specială dedicată structurii unui text nu se poate individualiza elementul poetic. Este cazul acelei aspiraţii către perfecţiunea tehnică în tot ceea ce se „face”. în măsura în care se configurează ca o construire lingvistică. se are în vedere o funcţie secundară. în poezie avem de-a face cu conţinuturi specifice. pentru a căror exercitare e necesară o anumită capacitate artistică ce se poate învăţa. nu ţinteşte deloc spre elementul poetic. şi cu atât mai puţin ceea ce este constitutiv poeziei.elementul poetic şi E. În „clasica” perfecţiune a structurării. în sens estetic. prin concentrarea pe formele textului. Această perfecţiune a construcţiei. dar ea permite esteticii vieţii cotidiene să se regăsească în orice aspiraţie către perfecţiune în producerea creaţiilor umane. poezia nu se poate reduce la o uşoară structurare a „cum-ului” mesajului. Coşeriu. Este posibil să fie vorba şi de textele „bine scrise”. Dacă nu ar fi aşa. şi aceasta ar însemna că se pot comunica conţinuturi identice pentru uzul cotidian „în mod prozaic” şi pentru ocazii speciale „în mod poetic”. elementul poetic al unui text s-ar regăsi de fapt în perfecţiunea tehnică a structurării sale. dar şi de „un pod astfel construit încât să fie nu doar util.

la metrica pur şi simplu. destinatar. Chiar de la început este sugerată ideea că întreaga comunicare este fundamentul . ceea ce este scris aici. iar termeni precum cod. nu este altceva decât efortul de a delimita poezia de vorbirea practică. contact. Deja Aristotel (în Poetica. mesaj. Numerus-ul. ci rămâne filozofie”. la fel ca rama unui tablou. Pentru poezie însă. trădează provenienţa lor din ştiinţa comunicării. de a pune „împreună numele <compozitorului> sau al <poetului> cu numele metricii”. „accentul pus pe mesajul în sine”. Doar recurgerea exclusivă la o metrică fixă nu este suficientă pentru a putea caracteriza textul respectiv ca poezie. pe scurt toate fenomenele care în vechea retorică au fost grupate sub termenul de numerus. dat fiind că se pot redacta chiar pasaje din textele de medicină sau de muzică într-o metrică determinată. îmbracă în poezie aceeaşi funcţie. numerus-ul este lipsit de importanţă. 1447b) a simţit nevoia de a critica practica folosită în acele vremuri. de fapt. întrun mod foarte vizibil din exterior: „ceea ce se aude aici. este desigur un fenomen de care trebuie să se ţină cont în interpretarea textelor. dar acesta nu este reprezentat de funcţia poetică a limbajului. are pretenţia de a fi interpretat ca poezie”. Jakobson a ajuns la o astfel de concepţie nu poate fi acceptată. Metrica nu poate face poezia şi Aristotel precizează mai bine această idee atunci când spune că „în metrică un poem filozofic nu devine poezie. Suma teoretică prin care R. emiţător. ca şi alte proceduri de structurare proporţională în expresia materială a textului. Concentrarea asupra „cum-ului” a ceea ce se spune.

vorbirea nu ar deveni pentru aceasta non-vorbire. Chiar dacă ar lipsi acest tip de comunicare. chiar în textele poetice.limbajului. A doua formă de comunicare. Al doilea tip de comunicare aparţine însă limbajului în mod esenţial. Deşi problema aceasta este extrem de complexă şi E. că este un altul. un criteriu definitoriu pentru conceptul de limbaj. Nu ştim realmente niciodată dacă suntem înţeleşi. are loc tot o comunicare. o reprezintă. în care se manifestă dimensiunea de alteritate. Este exprimată ideea că subiectul vorbeşte pentru el însuşi ca şi când . chiar şi atunci când acesta nu înţelege ceea ce a fost exprimat. este admisă ideea că transmiterea conţinutului are în poezie un rol subordonat. iar în cazul „aşa-zisei funcţii poetice”. Chiar şi în activităţile cotidiene nu judecăm actele lingvistice în relaţie cu acest tip de comunicare. pentru simplul fapt că putem observa prin aceasta că nimic nu a fost comunicat nimănui. faptul că vorbirea este mereu adresată altcuiva. Primul tip de comunicare este sub aspect empiric atât de general încât pare a nu fi derivat din activitatea de a vorbi. nu-i contestăm unui discurs caracterul lingvistic. este comunicarea cu celălalt. în mod obiectiv nici nu putem şti. Limbajul este întotdeauna pentru un altul. Coşeriu sugerează că ea ar trebui tratată într-o operă de poetică şi estetică. el subliniază că ar fi necesar să începem prin a distinge în vorbire două tipuri de comunicare: „a comunica ceva” şi „a comunica cu cineva”. în definirea mai precisă a „funcţiei poetice”. Pe de altă parte. dar vorbind îi recunoaştem celuilalt facultatea lingvistică şi demonstrăm că ştim că şi el este un subiect. fără nici un dubiu.

şi asta pentru simplul fapt că în poezie este mereu în joc doar o dimensiune obiectivă. cum ar fi obligaţia de a fi înţeles. cum se poate uşor experimenta. că ceea ce este important pentru poet este mereu doar obiectivarea lui însuşi. Nici un poet nu o să scrie subit într-un alt mod descoperind că nimeni nu-l înţelege. în colocviul cu sine. ci el va scrie ca şi când ar fi unicul subiect. ci realizează vorbirea în mod absolut – nu în mod relativ. Şi dacă poezia este comunicare şi dacă în poezie altul este deja permanent prezent. nu dimensiunea „alterităţii”. Coşeriu este convins de faptul că poezia nu este adresată altuia. astfel încât. dacă şi poetul îşi face socotelile cu celălalt. . Eul se adresează lui însuşi. recunoscându-le un caracter uman. chiar în momentul în care scrie poezie. Un fenomen analog se verifică atunci când se vorbeşte cu lucrurile: se vorbeşte ca şi când lucrurile ar putea înţelege. În acest sens comunicarea este esenţială pentru limbaj. mai bine spus obiectivarea subiectului. în general. Dat fiind că deja poezia este activitatea unui subiect universal. poetul îşi asumă subiectivitatea universală. pentru determinarea poeziei acesta este cu totul neesenţial. Arta se realizează în conformitate cu modul său specific de a fi şi nu în conformitate cu un mod de a fi condiţionat de circumstanţe contingente. aceasta este o chestiune complet diferită şi care aici nu îşi poate găsi un răspuns. Poezia nu are finalitatea de a fi primită şi înţeleasă de altul. el nu mai este un vorbitor oarecare între ceilalţi.ar fi un altul. E. vorbindu-şi cu Tu. Atunci. Aceasta este valabil măcar pentru propria esenţă a poeziei şi pentru esenţa artei.

ci şi aspectul emotiv al limbajului ar putea să fie descrise în termeni de codificare şi decodificare. E. între big şi forma extinsă în mod emfatic büg. ceea ce totuşi. Exemplificarea se referă la diferenţa. nu prin big decât ca ironie. Jakobson. şi în primul caz emotivă. în engleză. În engleză big este corespondentul lui mare din limba română atunci când se referă la aceeaşi dimensiune. pe când o mărime spirituală sau de valoare este desemnată prin great. Pe de-o parte este şi în engleză o opoziţie fonologică între /i/ (realizată în mod normal ca (r) şi /i:/ de exemplu ship (ƒip) vs. prelungit în mod emfatic este realizat fonetic în mod sigur diferit. însă pot spune că în engleză semnificaţia e cu totul altfel. sheep (ƒi:p) o opoziţie mediată prin care sunt distinse semnificaţiile în limba engleză. ar fi într-un anumit mod comparabilă cu diferenţa din cehă.„el ştie”. Cea . Coşeriu aminteşte afirmaţia conform căreia nu doar aspectul cognitiv.Din formulările discutabile ale lui R. şi deci mai deschis decât „normalul” (i) lung din engleză. Ceea ce este important se referă la faptul că alungirea emfatică constituie o procedură mult mai generală decât posibilitatea de a forma opoziţii fonematice cu ajutorul unor trăsături distinctive. o extensie emfatică a lui [big] în [bi:g] trebuie să fie evaluată în mod complet diferit. pentru că ea se aplică numai la mărimea obiectivă. în acest ultim caz „informaţia diferită” ar fi fonologică. Acel /i/ scurt. chiar şi cele din interiorul unei coerente consideraţii teoretico-comunicativă. în contextul în care ne interesează nu este atât de important. Pe de altă parte. dintre (vi) „dumneavoastră” şi (vi:) . Ceea ce este de respins. materială.

„Aşa–zisa funcţie metalingvistică” este un caz special al funcţiei obiective de desemnare proprie limbajului. Jakobson. „Aşa-zisa funcţie fatică” nu este altceva decât forma minimă a funcţiei de apel. mai sunt necesare câteva scurte observaţii asupra celorlalte două relaţii care apar. Nici funcţia fatică nici cea metalingvistică nu sunt integrări necesare ca o concepţie în model. nu doar la comunicarea ce se realizează cu auxiliari. Roman Jakobson ar vrea să atribuie funcţia fatica la orice act lingvistic. se poate da o relevanţă specială culorii dintr-un tablou.din urmă e specific lingvistică. dat fiind că cele două funcţii nu sunt decât cazuri particulare ale funcţiei apelative şi a celei reprezentative. este vorba despre o procedură „analogică” aplicabilă în general tuturor mijloacelor de expresie. întrucât nu este decât un îndemn minim către destinatarul mesajului. pe lângă cea poetică. în modelul lui Bühler. Pentru a lămuri extensia propusă de R. nu există limbajul-obiect. Nu se poate vorbi cu limbaj despre limbaj. dar. Acelaşi lucru se poate spune şi pentru funcţia metalingvistică. aşa cum se prezintă ea. De exemplu. Jakobson. Într-o limbă se poate vorbi despre lucruri. Ea implică şi disponibilitatea de a primi secvenţa de semne şi de a o interpreta. în folosirea primară a limbajului. a funcţiei referenţiale în terminologia lui R. Alungirea emfatică este doar o întărire a expresiei materiale cu scopul de a produce un conţinut corespondent. cum ar fi mijloacele tehnice. elevând gradul său de saturaţie sau întărind puterea luminozităţii. despre materialitatea lui . prima nu.

ci mai degrabă se referă la diferenţa ce clasifică faptele în interiorul realităţii. Jakobson vrea să-i dea consistenţă rezidă mai degrabă în credinţa că vorbirea poetică este o vorbire . trebuie să facem diferenţa între limbaj primar şi metalimbaj pentru că ea nu vine din interiorul construcţiei limbajului pe baza diferitelor elemente care formează actul lingvistic. chiar şi în mod diferit. iar celelalte două. Aceste motive îl determină pe E. „Aşa-zisa funcţie poetică” nu se referă la ceea ce pare a se referi. Coşeriu să respingă extensia efectuată de Roman Jakobson modelului lui K. conţine şi două intuiţii importante. Intuiţia căreia R. Fie că se spune Baum (pom) – are 4 litere sau See (mare) este constituit din două foneme – de câte ori ne referim prin limbaj la o realitate care este în acelaşi timp limbaj. modelul extins propus de R.şi despre conţinuturile lui. pot fi reduse la două funcţii deja prezente în modelul lui K. Oricât de fundamentală şi indispensabilă ar fi diferenţa între limbajul primar şi metalimbaj pentru discuţia multor probleme. în funcţie de faptul dacă aparţin sau nu limbajului. funcţia fatica şi cea metalingvistică. ea nu este necesară ca şi criteriu pentru distingerea diferitelor funcţii lingvistice. Bühler. fiindcă nu este vorba de un interes special pentru structurarea lingvistică a unui conţinut care ar putea fi comunicat pentru alte scopuri şi în alte circumstanţe. Totuşi. Bühler prin funcţia de apel şi cea de reprezentare. Jakobson o adaugă la această intuiţie profundă este desigur falsă. Explicaţia pe care R. Jakobson. Prima intuiţie este că elementul poetic constă într-o referire la ceea ce este spus.

Revenind la discursul despre cele trei funcţii fundamentale ale modelului instrumental al lui K. K. un instrument cu care cineva spune ceva altcuiva referitor la anumite lucruri. ci şi funcţii ale actului lingvistic. În schema lui Bühler apar emiţătorul şi destinatarul între care se desfăşoară comunicarea. raportul între semnul material. lipseşte ceea ce este comunicat. cum ar face scolasticii amintind de stoici: Verba significant res mediantibus . o vorbire în sine. apar lucrurile despre care se comunică şi. Bühler justifică într-adevăr ceea ce vrea să reprezinte. conform căreia cuvântul – la Bühler „Semnul” – ar fi un Organon. Dacă analizăm cu precizie această formulare şi confruntăm rezultatul analizei noastre cu modelul lui K. Bühler va trebui să constatăm că schema lui Bühler nu este completă în raport cu ceea ce vrea să reprezinte. Bühler face referire şi la faptul că se spune „ceva despre lucruri”. Acesta se poate numi. ci de funcţiile semnului. A doua intuiţie importantă conţinută în modificarea adusă de R. ci unul mediat de acest „ceva”. o vorbire în care doar ceea ce se comunică are validitate. Bühler funcţiile nu sunt doar funcţii ale semnului lingvistic. dar nu se referă la faptul că „lucrurile în sine” ar fi comunicate. Bühler. Deci. de asemenea.absolută. ca purtător de „mesaj” lingvistic. Jakobson la modelul lui K. Efectiv nu este vorba de funcţiile semnului în limbă. savantul român se întreabă dacă schema lui K. Bühler este descoperirea faptului că la K. deci concepţia luată din Cratylos al lui Platon. semnificat şi lucruri nu este un raport direct. Lipseşte totuşi ceva. este prezent cuvântul sau semnul prin care aceasta are loc.

unele de-a dreptul contradictorii. în timp ce lucrul desemnat este numit thing meant (lucru înţeles). dar asupra acestui obiect putem să ne referim prin semnificate(ţii) complet diferite. Este ceea ce se întâmplă de exemplu în cartea lui Alan H. unde conţinutul semnelor lingvistice este numit meaning (semnificaţie. în ceea ce priveşte termenul scolastic – conceptus – nu este clar în ce măsură se crede că aparţine efectiv limbajului.conceptibus (cuvintele desemnează lucruri prin concepte). op. semnificaţie şi lucrul desemnat39: 39 Vezi schema reprezentată în E. Linguistica del testo. Napoleon. p.95 . această diferenţă este presupusă în mod tacit ca implicită. În filozofia limbajului s-a specificat mereu că semnificaţia semnului lingvistic nu poate fi acelaşi lucru cu ceea ce el desemnează. Obiectul desemnat este în ambele cazuri acelaşi. Gardiner – The Theory of Speech and Language (Teoria vorbirii şi a limbajului). Putem deci aduce o primă corecţie la schema lui Bühler care să ţină cont de relaţia mediată care există între semn (semn – care înseamnă în acest model aproximativ semn material. Foarte cunoscut este exemplul adus de Edmund Husserl în opera sa Cercetări logice: cu referirile la „învingătorul din Jena” sau “învinsul de la Waterloo”. doar rareori este introdusă şi motivată explicit. înţeles). Coşeriu. Totuşi. Introduzione a una ermeneutica del senso. purtător de semn. cit. în aşa fel încât se poate să ne referim la acelaşi lucru prin diferite semnificaţii. În lingvistică.

Bühler. reducând-o la tăcere şi la lacrimi cu ofense „necioplite” de genul “Sunteţi o alfa! Sunteţi o beta!. Pentru a ilustra funcţia de apel. că nu este vorba despre funcţii de acelaşi tip. acesta critică faptul că ele nu pot fi coordonate. Friedrich Kainz a văzut totuşi în mod just. chiar şi Bühler foloseşte anecdota cu studentul din Bonn care câştigă un pariu cu „cea mai abilă lansatoare de injurii”. E. acolo unde acesta din urmă poate fi constituit chiar şi dintr-un singur semn. în sens strict. S-ar putea merge mai departe zicând că nu este vorba de fapt de funcţii de semnal. Coşeriu aminteşte de o ulterioară obiecţie importantă ridicată de Friedrich Kainz în primul volum din Psychologie der Sprache. ci mai degrabă de funcţii ale actului lingvistic.” Este desigur mai mult decât evident faptul că acest rezultat nu este dat de funcţia de semnal care aderă la uzualele desemnări ale . Notifica (expresie) şi Auslösnug (apel) sunt de fapt în mod vădit funcţii ale semnului în uzul său concret. Referitor la funcţiile lui K..În continuarea obiecţiilor. deşi această operă nu este recomandabilă. în acest caz.

Kainz introduce . ceea ce oferă beneficiul reprezentativ al semnului în actul lingvistic concret. Notifica (expresie) şi Auslösnug (apel) sunt deci funcţii ale semnului în folosirea sa. semnificaţia. Pentru a distinge referitor la această funcţie internă a semnului. chiar şi doar gândit are semnificaţie şi deci „reprezentare”. de aceea apar în scheme ce urmează ca o funcţie internă a semnului. Cu referire la aceasta. aparţin deci cu adevărat semnului. funcţii ale actului lingvistic. Chiar şi atunci când discursul este incompresibil sau limba ne este de-a dreptul necunoscută. Reprezentarea este o funcţie a semnului virtual. înainte şi independent de o eventuală folosire a sa într-un enunţ. şi simboluri pe de altă parte. Martin Heidegger observă că ar fi necesară o atitudine foarte artificială şi complicată pentru a asculta în discursul celuilalt nu ceea ce este spus. Există astfel o diferenţă de nivel între simptome şi semnale pe de o parte. Femeia a interpretat corect intenţia actului lingvistic fără a înţelege deloc conţinuturile semnelor folosite pentru a o exprima. ca simplă imagine acustică. În general este foarte dificil să se perceapă semnul lingvistic exclusiv în materialitatea sa.literelor alfabetului grecesc. un cuvânt. ci (das Ausgesprochene der Vereantbarung) pura manifestare fonică a ceea ce este rostit. iar celelalte preced în mod ideal actul lingvistic. Reprezentarea. Primele funcţionează doar în actul lingvistic. auzim înainte de toate cuvinte şi nu doar o simplă serie de sunete.

40 Schemă este reprezentată în E. p. cit. Linguistica del testo. op.termenul „resocanto” înţeles ca funcţie pusă pe acelaşi plan cu expresia şi funcţia de apel40: Referire sau desemnare Notifica (expresie) Auflösung (appel) Şi Roman Jakobson susţine implicit aceeaşi concepţie prin modul în care foloseşte termenul mesaj. în ciuda tuturor inadecvărilor) este ideea că diferitele modalităţi de a fi util ale semnului lingvistic se configurează în forma unor relaţii determinate. al cărui centru este un semn lingvistic complet – cu expresie şi conţinut –principală în modul lui Bühler (şi în cel al lui Jakobson. Coşeriu. el fiind interesat exclusiv de funcţiile semnalului în actul lingvistic. În schema modificată. Introduzione a una ermeneutica del senso.96 .

1971/1977. relaţia materială şi semantică cu serii şi clase de semne. sensul descinde din relaţiile prin care semnul funcţionează în actul lingvistic. relaţia cu lumea extralingvistică: funcţionarea „iconică” sau „imitativă”. . relaţia cu experienţa lingvistică şi non-lingvistică (circumstanţierile). E. în El hombre y su lenguaje. relaţia cu alte texte. Coşeriu distinge şapte tipuri de relaţii ale semnului în text: relaţia materială şi semantică cu alte semne particulare. E.41 41 vezi. diferitele limbi funcţionale din interiorul unei limbi istorice). p. relaţia cu întregi sisteme de semne (de ex. Madrid. Estudios de teoria y metodologia lingüistica. Semnul lingvistic în text şi tipurile lui de relaţii Conform teoriilor expuse s-a putut constata că în conţinutul specific al textelor. Este vorba de o categorie destul de complexă de relaţii în interiorul cărora se pot opera ulterioare diferenţieri. Acest model nu este totuşi suficient pentru a răspunde în mod complet la întrebarea iniţială referitoare la cum se naşte sensul şi cum este el înţeles. în afara relaţiilor prezentate de modelul lui K.2. Semnul lingvistic funcţionează înainte de toate în actul lingvistic prin relaţiile care pot exista între semnul în sine şi alte semne lingvistice. Tesis sobre el tema „lenguaje y poesia. relaţia cu cunoaşterea empirică a lumii şi diferitele forme de interpretare a lumii (cultura). Coşeriu. Există o întreagă serie de relaţii ulterioare care constituie fenomenul de „sens”.III. Bühler. 202.

pp. Sub aspect material. Sub aspectul conţinutului. relaţii cu grupuri sau categorii de semne. Umfelder). relaţia cu secvenţe textuale celebre). Coşeriu. fie sub aspect material cât şi de conţinut. înainte de toate. 1981. p. la această descoperire. de relaţiile între semne şi „lucruri” (imitarea prin substanţa semnului. de relaţiile cu semne din alte texte (discursul repetat.Toate aceste relaţii sunt sistematizate în cele cinci mari categorii oferite ca posibilităţi ale sensului date de : Relaţiile cu alte semne (relaţii materiale şi semantice cu semne izolate. 68-101. aliteraţia şi altele similare. . A găsi o rimă înseamnă a descoperi o relaţie materială între două semne care. Madrid. prin conţinut. Textlinguistik. vezi şi E.42 III. Eine Einführung. Acerca del sentido de la enseñanza de la lengua y literatura. cuvintele care prezintă o structură transparentă. Coşeriu. Tübingen. imitarea prin forma semnului). 1987. 25-29. Relaţia materială şi semantică cu alte semne particulare Semnele lingvistice în text pot fi puse în relaţie cu alte semne lingvistice. de relaţiile între semne şi „cunoaşterea lucrurilor” (interpretarea lumii în fiecare cultură) şi de circumstanţieri sau cadru (entornos. sunt fundamental diferite şi a retrimite printr-o aranjare determinată în text. acest tip de relaţii este bine cunoscut: este vorba de fenomene precum rima. asonanţa. în acest context trebuie să fie amintite. relaţii cu întregi sisteme de semne). în Innovacion en la enseñanza de la lengua y literatura.3. 42 vezi E.

nu mai este interpretabil (cf.Lingvistul danez Otto Jespersen43 a confruntat diferitele desemnări ale cuvântului liliac în anumite limbi europene: acelaşi animal este numit în engleză bat. dar posibilele asociaţii care pot fi suscitate de aceste semne motivate diferit sunt complet diverse. pentru spaniolii lipsiţi de competenţe filologice. raton – şoarece). în latină vespertilio şi în daneză flagermus. germană şi daneză este relevată asemănarea exterioară a animalului cu un şoarece. span. în timp ce în latină are relevanţă momentul zilei în care acesta zboară (vesper-seară). muris – şoarece). daneza trimite la modul în care animalul se mişcă (o indicaţie care pentru majoritatea germanilor s-a pierdut pentru că aproape peste tot în comunitatea lingvistică germană. în spaniolă. Relaţia obiectuală este de fiecare dată aceeaşi. liliacul este denumit murciélago. London. El adaugă faptul că. Doar cuvântul englez este complet „abstract” şi nu sugerează nimic. în timp ce elementul mur (latinul mus. E. Coşeriu menţionează în analiza sa înţelegerea pentru poetul Tennyson. ci flattern (a da din aripi). 54 şi urm. 1961. În italiană lucrurile stau în 43 Otto Jespersen. care preferă în uzul poetic regionalismul flittermouse termenului literar bat. nu se mai spune fledern. În franceză este atrasă atenţia asupra aspectului animalului care apare lipsit de păr (chauve – chel). How to Teach a Foreogn Language. . în franceză chauve-souris. În franceză. murciégalo sau murciégano. p. Allen. Din toate aceste trei forme se poate extrage componenta ciego (orb). de aceea. în germană Fledermaus.

şi totuşi acest cuvânt – cel puţin potenţial – este într-o determinată relaţie cu alte cuvinte: în primul rând – ello vine interpretat ca un sufix diminutiv în ciuda faptului că un cuvânt de bază „pipistro” nu există. Naître. În ambele cazuri animalul este caracterizat ca o mică fiinţă vie doar pentru posibilitatea. pour tout. Claudel vede totuşi în elementul co. în Oeuvre poétique. este dificil să ni-l imaginăm ca pe o enormă bestie sălbatică. Un exemplu puţin diferit este cel introdus de Paul Claudel care. Cuvântul în sine sugerează ceva minuscul. Italianul pipistrello nu mai posedă aceeaşi transparenţă a formării precum latinescul vespertilio. pp. Traité de la co-naissance au monde et de soi-même. 149.mod complet diferit. Con-naître (a cunoaşte) este pentru el ca şi co-naître (con44 Paul Claudel. Toute nassaince est une connaisance”.un animal care se numeşte pipistrello. are corelate verbele franceze naître (a se naşte) şi connaître (a cunoaşte): „Nous ne naissons pas seuls. ceea ce efectiv se întâmplă în multe alte cuvinte. 1957. Acelaşi lucru se spune pentru cuvântul spaniol „ardilla” (veveriţă). Art Poétique. în Arta poetică. cel puţin parţială. de a le desemna numele clasei diminutivelor. Paris. comunicarea. între cele două verbe nu este nici o legătură.un prefix care exprimă apartenenţa. . chiar şi fără a cunoaşte exact semnificaţia cuvântului. În cuvântul italian pipistrello se adaugă şi silaba dublată pi . La PléiadeGallimard. pentru care în mod analog nu există o bază „arda”. Ed.44 Etimologic. ceva mobil. c`est connaître.

III. Relaţia materială şi semantică cu serii şi clase de semne. numai atunci când ceva se naşte împreună cu ceva. Dacă în germană. ci mai degrabă este un act condiţionat istoric. pentru că rolul lingvistului este mereu acela de a stabili cum funcţionează limba pentru vorbitori. De aceea. Ca şi lingviştii ştim că acest raport este cel puţin arbitrar. Cuvântul german Tisch (masă) este masculin. dar „limbajul funcţionează prin şi pentru vorbitori. dar este evident că acest fapt nu are nimic de-a face cu genul acestei mobile. putem să-l cunoaştem într-adevăr. Un prim exemplu ar putea fi constituit de raportul între genul gramatical al unui cuvânt şi genul natural. Aici avem de-a face cu o falsă etimologie. nu prin şi pentru lingvişti”. ci cu o categorie de semne – diminutivele. are relevanţă şi pentru lingvistică. Deci. ce face trimitere la un timp în care concepţia antropomorfică a obiectelor animate şi chiar neanimate era mult mai răspândită decât azi. un cuvânt ca Sache .naştere).4. toate relaţiile care pot exista pentru vorbitori între diverse elemente ale limbii lor. nu în relaţie cu un singur semn. sexul fiinţei vii care este desemnat. cu o „etimologie populară”. Exemplul cuvântului italian pipistrello are posibilitatea de a fi motivat. tot ceea ce are semnificaţie pentru vorbitori. Prin atenuarea acestei viziuni astăzi putem distinge între categoria de gen şi categoria de sex.

chiar dacă nu poate pune la îndoială genul fiinţei desemnate. referitor la acest fapt în poveştile popoarelor slave. în cehă slunce. iar Weib (femeie) este de gen „neutru”. dat fiind că şi cuvântul care indică „soarele” în limbile slave este de gen neutru. în timp ce la popoarele germanice este imaginată ca un bărbat. a figurii morţii din filmul Al şaptelea sigiliu. Coşeriu trimit la lumea imaginară a popoarelor (neo) latine în ale căror limbi cuvântul care indică „moartea” este feminin. şi la lune. în limbi ca italiana sau franceza cu le soleil. şi de către popoarele latine. Exemplele lui E. A existat deja ocazia de a trata în volumul despre semantica structurală un alt exemplu . Coşeriu şi ceea ce se întâmplă. de exemplu în rusă solnce. deşi cu greu ne putem imagina că soarele apare personificat. În poveştile popoarelor latine soarele apare în haine bărbăteşti şi luna în haine femeieşti. în timp ce în cele germane se întâmplă contrariul. nu obligatoriu şi celui al vorbitorilor. pe de o parte şi în germană cu die Sonne. în mod intuitiv. Vorbitorul face foarte rapid conexiunea gen-sex. moartea apare în hainele unei femei. pentru că moartea apare acolo în haine bărbăteşti. În acest sens a fost nevoie de toată arta lui Ingmar Bergman pentru a face inteligibilă. O separare netă între categoriile de gen şi sex este proprie punctului de vedere al lingviştilor. Nu s-a examinat de către E. asta nu înseamnă deloc că „lucrului” ar trebui să i se atribuie o caracteristică de gen.(lucru) este feminin. pe de altă parte. şi der Mond. Exemplul cel mai tradiţional pentru interpretarea asexuată a categoriei de gen este cel constituit de indicativele „soare” şi „lună”.

gelato. Temperaturile minime apar toate sub forma participiilor pasive. pentru că. În unele limbi latine marea parte a numelor . ca un lucru care face ceva. în italiană. şi anume cel despre diferitele modalităţi în care prind viaţă câmpurile semantice. să fie reprezentate şi ca lucruri cărora li s-a întâmplat ceva. ghiacciato (îngheţat) etc. Nu este însă indiferentă stabilirea structurilor secundare ale lexicului care au parte în întreaga construcţie de un asemenea câmp semantic. în mod contrar. ceea ce desigur nu înseamnă că această motivaţie trebuie să fie operabilă în orice folosire a cuvintelor respective. Numele culorilor într-o limbă reprezintă o structurare ideolingvistică a întregului spectru al luminii vizibile. un obiect foarte cald poate fi interpretat în sens activ. totuşi este posibil ca în textele din limba italiană. în timp ce. Termenii care folosesc la desemnarea temperaturii precum: cald. călduţ.care intră în categoria tratată aici.. Acestea acoperă o parte a realităţii extralingvistice care trebuie să fie formată. în timp ce în gama temperaturilor maxime apar participiile prezente bollente. rece etc. cald. călduţ. rovente. La fel se întâmplă cu numele culorilor în română. Această structurare specifică a desemnărilor în limba italiană pentru a indica temperaturi extreme are o motivaţie secundară a acestor expresii din partea vorbitorului. structurează lingvistic conţinutul gamelor de temperatură experimentate de om. scottante (fierbinte) etc. frapează faptul că doar gama intermediară de temperatură este reprezentată de adjective calificative: frig. rece. obiectele desemnate ca foarte reci.. care arde sau care mă arde.

III. două cuvinte. fie limba .5. sunt cele mai populare şi datorită acestora denumirea unei culori este potenţial relaţionată în text cu o clasă de obiecte. ele fiind puse în relaţie cu diferitele categorii de semne ale limbii respective. în limbi diferite. direct din nume de obiecte: arămiu (culoarea aramei). sângeriu (culoarea sângelui) etc. pot evoca în baza modului lor de formare sau al genului. În limba română. se poate întâlni şi în limba română procedura derivării unui număr nelimitat de denumiri de culori. Totuşi. Coşeriu spune că trebuie să înţelegem fie limba „istorică” (tradiţională). Într-un al doilea moment. verde. Chiar având o referinţă mai mult sau mai puţin suprapusă. fumuriu (culoarea fumului). există posibilitatea de a fixa un raport cu lucrurile determinate prin simpla adăugare a desemnării relative: verde bouteille. Prin „sistem de semne”. exact aceste denumiri ale culorilor derivate din substantive. cărămiziu (culoarea cărămizii). E. lucruri complet diferite. cireşiu (culoarea cireşii). galben etc. Relaţia cu sisteme întregi de semne Un alt subgrup din interiorul categoriei tratată aici este reprezentat de relaţiile ce subzistă între un semn lingvistic şi întregul sistem de semne. În toate aceste cazuri trebuie să distingem între simpla denumire şi „sensul denumirii”.de culori corespund unor simple adjective ca roşu. În română culorile de bază au un fel simplu de desemnări adjectivale care corespund unui mod destul de precis faţă de celelalte limbi latine.

pentru că semnele sunt folosite în interiorul sistemului lor de apartenenţă. „Limba istorică” indică ceea ce.„conotaţie”.). Primul aspect amintit despre funcţionarea unui semn lingvistic este numit de Louis Hjelmslev – „denotaţie” şi al doilea este numit . de obicei. dar şi de vorbitorii de alte limbi şi care posedă un nume propriu (limba italiană. conotaţia lui L. fie în semiotică. care este deja ceva mai clar. de care în mod normal nu suntem conştienţi. limba română etc. În sensul specific clarificat aici. La întrebarea: În ce măsură un singur semn lingvistic este în relaţie cu un întreg sistem de semne – în cazul aici examinat – în relaţie cu o „limbă istorică”. savantul de la Tübingen menţionează că nu este o alegere fericită. fie în logică. a obiectelor şi stărilor de lucruri desemnate şi în direcţia sistemului de semne căruia îi aparţine. Acesta pleacă de la presupunerea că fiecare semn lingvistic funcţionează sub două aspecte: în direcţia realităţii desemnate. dar situaţia se schimbă dacă un semn este . se înţelege printr-o limbă sau o tehnică a vorbirii deja identificată istoric şi recunoscută de către toţi vorbitorii ei. Despre termenul de conotaţie la Louis Hjelmslev. o explicaţie relativ extinsă a acestei chestiuni E. Coşeriu spune că se poate găsi în scrierile lingvistului danez Louis Hjelmslev. iar conotaţia fiecărui semn nu este actualizată. Hjelmslev permiţând doar o parte din ceea ce se vrea exprimat prin evocare. dat fiind că deja. În schimb. conotaţie înseamnă ceva diferit. conotaţia este un aspect al funcţiei de semnal. se preferă folosirea termenului de evocare.„funcţională”.

Nici atributele „aspru” şi „dur” pe de o parte. În acest caz. „dură” sau „guturală”. În mare parte este vorba de impresii care generează imagini difuze. Coşeriu aminteşte. şi care cunoaşte relativ bine patru limbi europene. despre o cunoscută poveste a împăratului Carol V care este mai potrivită pentru Carol I –deoarece el reprezintă desemnarea dinastică spaniolă pentru aceeaşi persoană şi face istoria mai plauzibilă. în interiorul lor. ceea ce nu modifică cu nimic faptul că imaginea pe care o au popoarele latine despre germană este operativă cultural şi poate să se manifeste. Membrii unei comunităţi lingvistice posedă deseori imagini relativ unitare ale altei limbi astfel încât nu rareori ne este dat să auzim între cei ce aparţin popoarelor latine că limba germană este „aspră”.utilizat în afara câmpului său „normal” de utilizare. ceva tipic. că el vorbea spaniolă cu Dumnezeu. nu este important dacă o asemenea impresie vagă se lasă sau nu obiectivată ştiinţific. nici cel pseudoştiinţific „gutural” pe de altă parte. italiană cu bărbaţii. noi nu o sesizăm deloc. Aceasta este o anecdotă născută probabil în Spania. imagini care la rândul lor pot aparţine tradiţiei culturale a unei comunităţi istorice. Acest suveran al unui regat european. franceză cu femeile şi germană cu caii. în acest context. ceva caracteristic pentru întreaga lor limbă – pe care. Pentru cine priveşte dinafară. elementele unei limbi străine au deseori. şi în formă lingvistică. eventual. iar germanilor poate să le . se pare că ar fi zis odată. în care „soarele nu apune niciodată”. nu au o semnificaţie care poate fi precizată. probabil.

Deci. probabil protestaski. nu se poate să nu dăm importanţă faptului că asemenea imagini sunt reale pentru vorbitori şi ca atare pot să contribuie la diferitele evocări pe care semnele lingvistice le suscită în texte. dat fiind faptul că bascii au. din punct de vedere ştiinţific se pot lichida asemenea atitudini colective. etski etc. Concluzia lui E.folosească drept consolare faptul că prin „germană” se înţelege poate flamanda. făcând o caricatură din mijloacele oferite de limba respectivă. „a vorbi slava” înseamnă a adăuga cuvintelor din limba ta această terminaţie şi atunci. din moment ce Carol V a fost crescut în Flandra şi cunoaştea mai bine această varietate germanică occidentală. care au pentru necunoscători terminaţia . similare în privinţa anumitor limbi – care se manifestă ca în anecdota citată şi în multe altele – şi care sunt considerate ca simple absurdităţi. Asemenea „imitaţii” au devenit deja momente comice în comunitatea lingvistică.atski.aşa ar putea să se numească un basc. În spaniolă sunt formate în acest mod şi numele proprii. Aceasta se manifestă şi în procesul de imitare a unei limbi prin mijloacele altei limbi. Experimentul poate fi extins şi la alte genuri de imitaţii. În aceste cazuri este vorba despre fraze insolite. imitaţie circumscrisă contextului fonic. Dar. Echa aqui agua y barre. dar construite în mod absolut normal din cuvintele obişnuite ale unei limbi cu intenţia exclusivă de a reda impresia fonetică generală a limbii avute în vedere. Coşeriu acreditează ideea că. Se exemplifică prin cuvintele slave. echa aqui arena . a protesta ar avea drept corespondent în poloneză sau în rusă. aşa cum este .

diferenţe social-culturale („diastratice) şi diferenţe condiţionate de situaţia vorbirii. De exemplu. deci dincolo de graniţele uşor de trecut între diferitele „limbi funcţionale” din care este compusă o „limbă istorică”. o „limbă funcţională” este o tehnică a vorbirii omogenă sub toate cele trei aspecte care nu demonstrează nici o variabilitate. Tradus în mod liber acest nume înseamnă în spaniolă aproximativ: „butta qui aegua. sub formă de „autocaricatură”. conotaţie care se referă la semnele lingvistice în baza apartenenţei la o „limbă istorică”. un ansamblu de dialecte. în comunitatea lingvistică avută în vedere. Asemenea imitaţii sunt posibile şi în interiorul unei limbi. se conectează cu acea limbă străină şi cu vorbitorii ei. („diafazice”). O limbă istorică trebuie concepută ca o conexiune complexă de idiomuri. în interiorul unei limbi istorice există diferenţe regionale („diatopice”). treci repede şi aruncă deasupra nisip”). nume îngrozitor de lungi şi care sună în mod ciudat. Semnele lingvistice ale unei limbi străine evocă întrun text acele imagini generale care.cunoscut. „niveluri” şi „stiluri de limbă”. Toate acestea privesc „conotaţia” în sensul lui L. adică diferenţe între diferite tipuri de modalităţi de expresie. va fi cu atât mai mult în interiorul unei limbi istorice. Hjelmslev. ci un diasistem. În consecinţă. . de mari forme şi „stiluri lingvistice” pentru că o limbă istorică nu este niciodată un singur sistem lingvistic. Dacă acest tip de „conotaţie” poate fi operantă dincolo de graniţele limbi istorice. Limbile istorice nu sunt niciodată complet omogene sub profil funcţional. passa rapidamente e spargi sopra sabbia” (aruncă aici apă.

o anumită lipsă de omogenitate se poate observa şi în texte extraordinar de omogene sub profil stilistic. în momentele succesive din producerea segmentului de text imediat următor. Dacă în . O formă regională a limbii comune poate evoca o anumită regiune. Şi totuşi limba funcţională nu este un construct artificial. în cazul transferului de semne lingvistice de la o limbă funcţională la alta complet diferită. poate opta pentru un „subsistem” structurat puţin diferit şi pentru că. mai precis. Un vorbitor trebuie să realizeze în fiecare punct al enunţului său. altfel nu poate fi capabil să vorbească. în linii mari. ceea ce este valabil pentru limbile istorice este. ci o realitate. valabil şi pentru limbile funcţionale: fiecare semn „conotează” sau „evocă” subsistemul căruia îi aparţine. unul şi doar unul dintre sistemele funcţionale pe care le cunoaşte. Descurajanta lipsă de omogenitate este dată doar de faptul că vorbitorul. Limba funcţională” este deci o idealizare concepută într-o perspectivă tehnico-descriptivă. locuitorii săi şi toate imaginile posibile pe care alţi membri ai comunităţii lingvistice le au despre ei.spontaneitatea stilului de comunicare al vorbitorului cult determinată de o varietate regională a unei limbi istorice. este foarte dificil să construieşti lungi segmente de text după o tehnică a vorbirii cu totul funcţional omogenă. în măsura în care ea „funcţionează” efectiv în orice punct al textului. În ceea ce priveşte „conotaţia”. Aceste evocări devin însă operante doar în cazul „amestecurilor lingvistice”. Nimeni nu vorbeşte mult timp o limbă funcţională. Hjelmslev. în sensul dat acestui concept de către L.

nu va evoca nimic. chiar şi atunci când naratorul abia cunoaşte acel dialect. Hjelmslev. „Conotaţia”. de exemplu. să determine naşterea . Se întâmplă deseori ca tradiţia folosirii dialectelor şi gradelor lingvistice. şi asta pentru simplul motiv că este greu să rezişti tentaţiei de a imita şi pentru că ceea ce vrea să nareze povestitorul nu este doar o simplă glumă. fondată pe lipsa omogenităţii caracteristică limbilor istorice. este în mod voit folosită în scopuri stilistice şi nu doar în literatură. Coşeriu se insistă pe varietate şi nuanţe. Situaţia prezentă în limba italiană este mai apropiată de cea din limba germană. doar „văzute din afară”. fraza finală este în mod cert spusă întotdeauna în dialect. femeile de serviciu vorbesc de obicei veneţiană. Acelaşi lucru se întâmplă cu gradul lingvistic aşa-zis „popular” sau cu stilul „familiar”. Faptul în sine că sunt „angajate în casă” le determină să vorbească veneţiana. cineva vorbeşte bavareză în mod coerent cu interlocutorii bavarezi. conotaţia. înţeleasă în acest sens. Relativele elemente lingvistice par a fi „populare” sau „familiare”. este desigur prezentă virtual. ci o glumă din Köln. în scopul evocării unui „colorit local” sau „social”. independent de faptul că ele sunt sau nu din regiunea Veneţia.Bavaria. În comediile italiene. În comunitatea lingvistică franceză acest lucru se întâmplă foarte rar şi în această funcţie evocativă sunt folosite „marile lingvistici” de exemplu aşa-zisa français populaire. nu în interiorul limbii funcţionale din care fac parte. dar nu este actualizată. În exemplele lui E. În multe glume germane. Berlin sau Dresda. în sensul dat de L.

Este citat scriitorul Carlo Emilio Gadda. lingvistic vorbind. stilizată. se fondează pe o „suprageneralizare” a unor determinante reguli fonetice ale „limbii toscane”. cel care imită aceste diversităţi fără să cadă niciodată întrun adevărat ideal de autenticitate. fiindcă nimeni nu vorbeşte aşa. idiomurile sale folosesc exclusiv la evocarea unei anumite clase sociale şi nu corespund în mod real varietăţilor existente. au formulat o simplă regulă de substituţie: /k/ devine /h/. În această „pseudo-toscană” se spune deci „la hasa” în loc de italianul „la casa” ca în toscana autentică. sunt imitaţi într-un mod specific care. Este faimos în „toscană” sunetul surd /K/ (în unele regiuni şi /p/e/t/) cum este transformat în [h] (deci [ Φ ] şi [ Θ]). toscanii. şi pentru a-i imita pe toscani. În Italia. Este vorba despre o „limbă de imitaţie”. Cei care nu sunt din Toscana. nu şi pentru cazurile în care din motive fono-sintactice apare o consoană lungă. în speţă florentinii. dar se spune şi „a hasa” o „il hane” (il cane) care în toscană însă ar suna ca [ak`kasa] prin întărire fono-sintatică şi [il`kane]. Imitaţia aproximativă a diferitelor dialecte poate să conducă chiar la naşterea unor forme literare specifice.unui anumit stil lingvistic care s-ar putea numi „limbă de imitaţie”. în realitate. de exemplu. ignorând condiţiile fonice exacte care provoacă această transformare. Acest stil lingvistic foloseşte doar la evocarea unei anumite clase sociale sau la . În literatura sudamericană există o limbă literară pentru a descrie viaţa oamenilor simpli care lucrează pământul. Acest fenomen se verifică doar pentru consoanele simple în poziţie intravocalică.

Există în Italia o tehnică literară care se bazează pe o folosire foarte discretă a elementelor dialectale. Prin această procedură stilistică. ca semne de apartenenţă la unele clase sociale. ci. în care. o folosire „deviantă” a unui singur cuvânt material din toată „italiana” şi altele. ceea ce nu trebuie să ne mire deoarece pentru a putea duce la bun sfârşit o asemenea cercetare nu ajunge cunoaşterea perfectă a limbii literare italiene. se ascunde dialectul napolitan. În această tehnică literară dialectul nu apare material. Este vorba despre un roman scris în limba italiană. apar anumite „mărci de recunoaştere”. o anumită secvenţă de cuvinte. care nu este uzuală. la lectura textului se naşte impresia că textul. Această tehnică este exemplificată de E. o tehnică supranumită– dialect travestit. ci trebuie să se cunoască şi dialectul care este „ascuns” în aceasta şi pe care merită să-l „dezgropăm”. Acest fenomen nu a fost încă cercetat. Coşeriu prin de exemplul dat de Elsa Morante în romanul său L`isola di Artur (Insula lui Artur). în mod original. nu a fost conceput în „varietatea standard” a limbii naţionale. din când în când. .reprezentarea anumitor personaje în operele literare. dacă se cunosc bine dialectele italiene se înţelege repede că în spatele unor fraze italiene puse în gura unor personaje ale romanului.

cel puţin cea originară. el se întâlneşte şi în cadrul sistemelor de scriere pe bază fonematică.6. de aceea. Începând cu secolul al XVIII-lea au fost individualizate diferite forme ale acestei funcţii semnice direct reprezentative. Limba.III. Limba scrisă. deşi. Relaţii între semne şi „lucruri” Este necesar să examinăm încă un tip de relaţii care poate fi foarte important pentru construcţia sensului în text. dar căruia în lingvistica modernă i s-a dat din păcate o atenţie foarte redusă. în cadrul sunetelor şi zgomotelor. considerată din nou în expresia sa. este prin contra-figură – desen. În acest context s-a obiectat . limba vorbită. Este vorba de funcţia “icastică” a semnului. de aceea. a aşa-zisei imagini fonice (onomatopeea). să fie dezbătut argumentul imitaţiei sonore. Este necesar ca. Se distinge între planul expresiei şi cel al semnificantului între substanţa şi forma semnului. înainte de toate. În interiorul categoriei de imitaţie prin substanţa semnului este necesar să identificăm ulterior trei sub-categorii: a) Imitaţia directă mediată de imaginea fonică (onomatopeea). Acest tip de imitaţie este chiar baza aşa-ziselor sisteme de scrieri ideografice. de imitaţia directă a lucrului desemnat prin semnificaţia unui singur semn sau prin semnificaţiile unui lanţ de semne şi de relaţia între semnul material sau vehiculele semnului şi lucrurile desemnate. este evident că o imitaţie directă de obiecte şi stări de lucruri prin semne lingvistice poate să aibă loc doar în cadrul acustic. ea poate imita forme şi figuri. este considerată şi în expresia sa de sunet structurat.

sub diverse forme că şi în aşa-zisele cuvinte “onomatopeice” principiul arbitrariului semnului lingvistic nu ar fi cu adevărat violat. dacă nu pentru a reproduce fidel prin substanţa lor sunetele naturale. Forma e sostanza nei suoni del linguaggio. de-a dreptul cu sunetul natural şi recunoscut după ascultarea lui. În lucrarea – Forma e sostanza nei suoni del linguaggio – Coşeriu a tratat funcţia evocativă pe care o posedă limbajul datorită substanţei sale fonice. fără nici un dubiu. Important pentru aceste elemente onomatopeice este faptul că ele semnifică ceva pentru vorbitor şi nu valorizarea obiectivă a „fidelităţii de restituire” de care este capabilă relaţia imitativă. cuvântul în chestiune sună onomatopeic şi el este identificat. atunci cel puţin pentru a le evoca. citând în acest sens un vers al poetului croat Nazor: I cvrči. smrče (Şi cântă. în franceză spun couin-couin. na čvoru crne. în germană quak-quak. nu este vorba în nici un caz de o imitaţie naturală. icastic sau de origine onomatopeică. Ceea ce este. cvrčak. Pentru vorbitor. indirect. dar. cvrči. toate raţele spun mereu acelaşi lucru. în schimb. Montevideo. 45 vezi E. Astfel există semne care sunt figurative prin finalitatea lor. în daneză raprap şi în româneşte mac-mac. adevărat. . Acelaşi lucru este valabil pentru multe alte cuvinte onomatopeice. până la un anumit grad. Acest gen de „pictură” este evident o manieră stilizantă datorită tradiţiei limbii istorice considerate. cântă greierul pe ramura pinului negru”)45 În acest vers nu este nimic direct figurativ.Coşeriu. semne care sunt date expres. În limba raţelor. 1954.

b) Imitaţia indirectă prin articulare. de aceea şi forma caligrafică a unei poezii are o valoare mai elevată faţă de sistemele de scriere concepute pe bază fonematică. Poezia chineză este foarte des receptată şi ca desen pentru sistemul de scriere puternic ideografic al chinezei. În acest caz avem de-a face – în termenii foneticii moderne – nu cu o impresie auditivă sau cu o imagine acustică. fiindcă nu se doreşte ca datorită puterii „motivaţiei articulatorii”. un mijloc expresiv direct. deci din forma şi mărimea literelor din divizarea şi lungimea rândurilor şi altele. În alte culturi un astfel de fenomen este folosit dintotdeauna. Articularea va trebui într-un mod oarecare să corespundă lucrurilor desemnate. Celelalte cuvinte čvor (noduri). în limbă nu sunt nici direct. crn (negru) e smrča (pin).verbul cvrčati (a cânta) şi substantivul cvrčak (greier) sunt deja complet gramaticalizate. contribuind graţie substanţei fonice. nici indirect figurative. evocării sunetului scos de greier. cuvintele să îşi poată asuma semnificaţii diferite de cele pe care le au în cadrul limbilor. ci cu articularea mişcărilor care sunt necesare pentru a produce anumite sunete sau anumite combinaţii de sunete. Un bun . în acest vers ele devin figurative. După acest principiu sunt găsite mereu noi tipuri de scriere care să reprezinte în mod direct cuvintele. Chiar şi semnele grafice pot fi folosite figurativ şi nu doar în interiorul sistemelor de scriere ideografică. Este totuşi posibil să se folosească într-un anumit text semne lingvistice în ideea conexiunii între ceea ce este spus în text şi mişcările articulatorii necesare. Futuriştii au încercat să facă din elementul tipografic. dar.

249. atunci când vrea să arate cu câtă dificultate au crescut Etruria şi chiar Roma.-Cosi giunse al pieno potere nel mondo la splendida Roma”. Se remarca ideea utilizării acestei consoane pentru evidenţierea unei dificultăţi. care într-o lucrare din 1532 (De ratione dicendi). de /r/-ul latin pronunţat încă şi astăzi apical. dezbate şi chestiuni de imitaţie prin substanţa semnelor şi trimite.46 Sunetul /r/ trebuie deci să poată exprima pentru Juan Luis Vives depăşirea unui obstacol. în toate limbile latine. ca şi cum ar trebui să se urce pe un teren înclinat şi plin de obstacole pentru care ar fi necesară o sforţare. Heidelberg. şi Virgiliu a folosit deseori sunetul /r/. „împodobeşte” verbul cu multe consoane /r/:„Cosi crebbero Remo e Romolo e i forti Etruschi. Este vorba despre imitaţia „sinestezică” fondată pe analogia între diferitele impresii senzoriale. Coşeriu. vrând probabil să arate cu ce dificultate au crescut Etrunia şi Roma.47 c) Chiar şi un al treilea tip de imitaţie realizat prin substanţa semnului. Coşeriu precizează că este vorba.exemplu îl putem găsi la umanistul spaniol Juan Luis Vives (1492-1540). în Aus der franzosischen Kültur-und Geistesgeschichte (Frestschrift Walter Mönich). 1971. Zur Sprachtheorie von Juan Luis Vives. pentru că articularea sa aminteşte de respiraţia celui care gâfâie. a fost cercetat în lingvistică doar parţial. Coşeriu îl citează şi pe poetul Virgiliu. . Winter. Legăturile sinestezice între sfera acustică şi cea vizuală sunt atât de larg răspândite că şi-au 46 Coşeriu exemplifică ideea cu un citat din Juan Luis Vives: „R face ceea ce este dificil. în afară de franceza standard. Vezi E. care. evident. un fel de tratat de retorică. a unui efort. 47 E. în acest context. la posibilităţile imitative ale sunetului /r/. p. de fapt are ceva ca respiraţia cuiva care face ceva obositor”.

Coşeriu.făcut acces şi în metaforele limbajului cotidian.) Această afirmaţie al lui Mallarmé nu este cu totul adecvată pentru că nu sunt făcute distincte. acolo luminoase. devant la perversité conférant à jour comme à nuit. “nuit” a b noapte nuit 48 Schema este reprezentată în E. op. contradictoirement. Este general valabil să se vorbească de /i/ ca de o vocală „deschisă” şi de /u/ ca de o vocală „inchisă”. aminteşte că Stéphane Mallarmé a acuzat „limba sa mamă de o dezamăgitoare maliţiozitate în a conferi zilei un timbru obscur şi nopţii unul clar”. des timbres obscur ici là clair”. (Ce decepţie în faţa anomaliei care conferă în mod contradictoriu zilei ca şi nopţii timbre aici obscure. Linguistica del testo. cit.115 . în lucrarea sa Lingvistică şi poetică. De fapt Mallarmé se exprimă în termeni destul de drastici: „(…) quelle déception. Roman Jakobson. cele două relaţii semiotice diferite: (a) relaţia între semnificant şi semnificat este relaţia între semnul complet şi (b) starea de lucruri desemnate 48. cu acurateţea necesară. p. Introduzione a una ermeneutica del senso.

şi o funcţie „figurativă” care eventual „să susţină” semnificatul? Această supoziţie nu poate fi categoric respinsă. Se pune întrebarea dacă semnul are o semnificaţie exclusivă pe baza substanţei sale fonice? Această viziune pare că pluteşte nu doar înaintea celor care sunt de acord cu supoziţia unei funcţii figurative a semnului. pe de altă parte. De fapt această evocare sinestezică nu redă semnificatul idiolingvistic transmis de semnele considerate pe rând. sau „pesantezza” şi „chiara” = „piccolezza”. dar mai ales în faţa celor care sunt împotrivă. aşa . în italiană piccolo. Semnul poate avea. în germană winzig. Semnele lingvistice nu trebuie să fie figurative. Semnul poate adopta în text o asemenea funcţie icastică? În legătură cu această ultimă supoziţie nu pot exista dubii. pentru că toată această relativă dezbatere porneşte de la premise greşite. dar ele pot să fie. pentru că aceasta este exact ceea ce se întâmplă atunci când se verifică. „legerezza”. ca adăugare la semnificatul istoric.Aceeaşi confuzie este prezentă şi în obiecţiile care sunt continuu ridicate împotriva eficacităţii principiului sinestezic în diferite limbi: în timp ce în franceză lourd sau în italiană grosso pe de o parte. întărirea comparaţiei vocale „scura” = „grandezza”. acelaşi lucru nu se întâmplă în cazuri ca germanul dick sau englezul big. aprecierile trebuie făcute fără discriminare între diferitele moduri de a pune problema. Dacă se examinează mai de aproape afirmaţiile şi contra-afirmaţiile ridicate în acest context. în engleză little o thin.

25. . în mod egal. cu. cu ». conjuncţia latină at. ci ea se extinde la o secvenţă de semne.cum s-a văzut în scurtelor fragmente care tratează despre Ennio. Gredos. tradusă de E. la fonemul /t/. 1950. În lucrarea deja amintită – Forma şi substanţa în sunetele limbajului –este citată o scurtă compunere a poetului persan Omar Khayyām. Unde este vorba despre imitaţia realizată de un semn cu puterea substanţei lui fonice – că este imitaţia directă prin imaginea fonică sau indirectă prin articularea sau imitaţia „sinestezică” – va fi necesară distincţia între funcţia icastică potenţială a limbii şi funcţia icastică actuală în text. singură nu ar avea în versul lui Ennio nici o funcţie figurativă dacă celelalte semne al aceluiaşi vers nu s-ar conecta toate. poate totuşi să fie stabilită o referire în text sub forma unui joc de cuvinte. Poesia Española Ensayo de métodos y limites estilisticos. pe 49 Vezi D. p. Virgilio şi Nazor. În ceea ce priveşte mai ales vocaţia „sinestezică” se poate cita faimosul vers al lui Luis de Góngora : infame turba de nocturnas aves (mulţimea insuportabilă a păsărilor de noapte) în care dubla apariţie a silabei /tur/ în turba şi în nocturunas suscită o impresie de obscuritate. Madrid. înseamnă. „Imitaţia în text” deseori nu este limitată la un singur semn. Alonso. Este obişnuita imitaţie onomatopeică a cântecului de cuc. Coşeriu în italiană: „Un cuculo chiama dal tetto di un alto palazzo [ku] cu.49 Imitaţia sinestezică are loc în virtutea contiguităţii unor semnificanţi diferiţi. Acolo unde semnificatul istoric al unui semn şi potenţiala sa funcţie figurativă par a nu avea nimic de-a face una cu alta. dar k.

52-65. deci acţiunea romanului – în măsura în care este legitim să vorbim de „acţiune” în Ulisse – se extinde pe 24 de ore şi 50 vezi L. p. Hjelmslev. Edizione la Nuova Italia Scientifica. locul sistematic care se cuvine fiecărui element semnic în complexul ansamblului de opoziţii existente în contextul expresiei unei limbi. pp.de altă parte. 1943. În acest text raportul între timpul narativ şi timpul narat este de cca. într-un anumit mod. 1997. Dincolo de toate aceasta. sau după terminologia glosematică. prin termenul „forma semnului” (referitor la planul expresiei) se înţeleg şi alte aspecte cum ar fi. extensia fiecărui semn sau a lanţurilor de semne şi acele relaţii pur cantitativ-numerice dintre semnele textului rezumate în retorica antică prin termenul de numerus. København. apud Eugenio Coşeriu Linguistica del testo. Roma. Prin „forma semnului” sau „forma expresiei” trebuie să se înţeleagă. 1:1.117. în sens glosematic. în persană şi „unde” astfel încât cântecul păsării poate fi în acelaşi timp interpretat şi în forma următoare: “Unde au rămas regii. introduzione a una ermeneutica del senso. Ulisse. Pentru a explica în ce măsură forma semnului sau a secvenţei de semne poate fi figurativă E. . Chiar în acest context se poate menţiona faptul că rapiditatea poate fi „imitată” printrun ritm specific în vers sau în proză. Munksgaard. Coşeriu dă un singur exemplu concret care. reprezintă un caz limită: romanul lui James Joyce. unde principii care trăiau aici odată”? Dacă până acum s-a cercetat doar contextul substanţei semnului. expresia semnului are totuşi încă o formă. dimensiunea. contextul substanţei expresiei50. Omkring sprogteoriens grundlaeggelse.

deci dimensiunea întregului text. obiecte fizice. Astfel. într-un asemenea caz. Relaţia cu lumea extralingvistică şi „cunoaşterea lucrurilor” Relaţiile între semne şi obiecte sau stări de lucruri desemnate de acestea nu constituie singurul tip de relaţii „obiective” sau extralingvistice. contribuie la naşterea sensului textual. sau a citi cu voce tare. Semnele funcţionează în text nu doar pe baza relaţiilor directe pe care le au cu „lucrurile”. pentru un ofiţer de cavalerie. pentru un obişnuit al curselor de cai sau pentru un copil dintr-un mare oraş ca Viena. care trebuie avute în vedere. forma semnului. care a putut să vadă calul doar din când în . sau a povesti romanul. Trebuie să menţionăm că „lucruri” nu înseamnă mereu şi oricum.7. Karl Vossler vorbeşte de diferitele „semnificaţii” pe care un cuvânt ca Pferd (cal) poate să le aibă pentru diferite grupuri în interiorul aceleiaşi comunităţi lingvistice. ci faptul că se vrea urmărirea până la capăt a problematicii naşterii sensului şi a construcţiei sensului în texte. Acest fapt poate fi interpretat simbolic şi este evident că. extratextuale.aproximativ 24 ore sunt necesare pentru a citi. III. ci şi prin relaţiile care există între semne şi cunoştinţele pe care le are despre ceea ce desemnează cel ce foloseşte semnele.

mai degrabă. Hueber.când în Prater. Gesammelte Aufsätze Sprachphilosophie. pentru că atunci ar fi imposibilă înţelegerea între diferite subgrupuri ale unei comunităţi lingvistice şi ar fi de prisos să facem chiar şi un minim efort pentru a utiliza „semnificante” unitare. un aspect din ceea ce aici s-a numit „evocare”. semnele lingvistice pot să evoce o cunoaştere specifică. în Determinación y entorno. de tradiţia vorbirii. Vorbitorii diferiţi. Ceea ce îl interesează pe Vossler este. Subdiviziunile ulterioare ale regiunii sunt zonă. Prin aceasta se înţelege spaţiul care include un semn funcţional în sisteme semantice determinate. zur . în anumite circumstanţe. 1923. p. de cunoaşterea pe care o au vorbitorii despre stările de lucruri semnificate. cadru şi mediu. „semnificatul” ca fenomen psihologic. semnificatul ca ceva pentru o persoană. dar ceea ce îl deranjează pe E. München. „zona” coincide deseori cu „limba istorică” uneori 51 vezi şi Karl Vossler. deşi nu poate fi vorba de „semnificat”. Limitele acestui spaţiu sunt date. îl cunosc în mod diferit şi. Coşeriu este folosirea cuvântului „semnificat”. pe de o parte. 1. pe de altă parte. Cu scopul de a determina şi clarifica acest fenomen. Coşeriu defineşte un „cadru” special. E. chiar cunoscând un „lucru”. care să desemneze aceleaşi obiecte sau aceleaşi stări de lucruri. acest cuvânt poate avea reprezentări diferite. în sens strict lingvistic. Cu „zona” se indică regiunea în care un semn este cunoscut şi folosit în mod normal. numindu-l „regiune”.51 Observaţia de la care pleacă Karl Vossler este justă.

indică regiunea în care desemnatul însuşi este un obiect familiar în lumea obişnuită a vorbitorilor. În relaţiile care se formează dacă un cuvânt este folosit în afara zonei sale. avem o formă specială de evocare. Atunci când în ţările occidentale europene se vorbeşte de taiga sau igloo. în orice caz depinde de graniţele lingvistice pentru a stabili preferinţa pentru termenul de „izoglosă”. . alborada sau torero avem un tip special de relaţii. Ambitul. şcoala. graniţele cadrului sunt deci culturale nu lingvistice. ca de exemplu familia. când în afara Spaniei şi a comunităţii lingvistice spaniole se vorbeşte de seguidilla. cadrul. unde se poate dispune de semne specifice pentru obiecte dintr-un cadru mai extins.chiar cu „limbile istorice” strâns înrudite cu însuşi grupul lingvistic. Mediul poate să aibă semne determinante pentru obiecte care aparţin doar acestuia şi în acest gen de cazuri el ar reprezenta ceva de genul unui „piccolo ambito”. comunitatea profesională sau casta. iar seguidilla este forma unei strofe populare reluată în ocazii festive. Mediul este o „regiune” determinată social şi cultural. în general. sau.52 52 alborada este serenada care se face dimineaţa devreme celui care este sărbătorit. cunoscut. ca şi atunci când un semn este folosit în afara arealului desemnatului său. Regiunea în interiorul căreia un obiect precum „casa” este. El reprezintă o ambianţă care este delimitată de alte cadre în care nu sunt cunoscute obiecte – eventual echivalente ca profil funcţional – cum este igloo sau wigwam.

ale cărei desemnări sunt absolut uzuale în cadrul ei propriu. dar nu se poate aprecia corect utilizarea lor dacă nu se cunoaşte japoneza şi tradiţia culturală a vieţii japoneze. Intră în „interpretarea lumii” şi posibilitatea amintită deja. ele au o cu totul altă funcţie evocativă în comparaţie cu cea avută în antichitate. ca „semne” în interiorul unui anumit spaţiu cultural care nu coincide în mod necesar cu limba. Semnele se găsesc în relaţie cu cunoaşterea lucrurilor pe care le desemnează şi deci cu întreaga cultură. părăsind această regiune primesc un aspect pur tehnic. Pe de altă parte. să fie expresii tehnice. în japoneză. Chiar dacă suntem europeni foarte culţi şi dispunem de o excelentă cunoaştere a mitologiei antice. Se înţelege prin aceasta binecunoscutul fenomen constituit din valoarea simbolică tradiţională şi . termeni tehnici pentru că se referă la ceva ce doar japonezii cunosc pe baza unei intuiţii imediate. semnele unei alte limbi istorice. la rândul lor. atunci când mitologia era o formă vie a interpretării lumii. Astfel. Astfel. în culturile noastre corespondenţii numelor mitologice funcţionează totuşi în mod complet diferit. În limbile europene aceste cuvinte reprezintă. ne putem referi cu un singur nume la un fenomen natural sau la un Dumnezeu şi aceasta este foarte important pentru interpretarea textelor greceşti. este mai mult decât improbabil ca unele cuvinte precum geisha sau samurai. că „lucrurile” funcţionează.Folosirea termenilor tehnici în limbajul cotidian reprezintă un model exemplar pentru depăşirea „cadrului”. Pentru a clarifica mai bine acest lucru se apelează la un exemplu din mitologie.

Teoriile –observă E. Acelaşi lucru se poate spune şi pentru obiectele în care culoarea – purtătoare de valoare simbolică – reprezintă o caracteristică foarte relevantă. În acest context se vorbeşte metaforic despre „limbi” despre „limba culorilor” sau „limba florilor” în care trandafirului i se cuvine o poziţie diferită de cea a crinului. Vossler. Şi acest raport semnic indirect poate contribui la sensul complex al textelor. Încă o dată relaţiile semiotice complexe care se pot ivi dintr-un asemenea fenomen sunt explicabile. Vossler ( K. pot avea o valoare simbolică. Se poate releva chiar o contradicţie sau o lipsă de sens în planul semnificatului ca şi în cel al desemnării. Goethe: „Grau.cit. Predicaţia contradictorie (pomul auriu este verde) şi cea lipsită de înţeles (teoria este gri) ar trebui luate ca exemple ale caracterului „ilogic” al limbajului. Numele culorilor sunt un exemplu în acest sens pentru că anumite culori.. Gesammelte Aufsätze. iar . dar aceste observaţii conţin împreună şi ceva just şi ceva greşit. În lucrarea sa. într-o anumită comunitate culturală. în Faust de J. ca în cazul „zăpadă pură. intactă” sau “corb funest”. Coşeriu – pot avea diferite calităţi. p.1) citează două cunoscute versuri rostite de Mefisto. teurer Freund. dar cu siguranţă nu sunt colorate. Este vorba despre o funcţie „mediată” ce vizează relaţia: semn-desemnare-simbolizare.colectivă a unui lucru în interiorul unei comunităţi culturale. op. K. W. ist alle Theorie / Und grün des Lebens goldner Baum” Vossler interpretează aceste versuri în sensul unei presupuse „lipse de logică” a limbajului.

Dacă se ţine cont însă de „cunoaşterea lucrurilor”. statutul unui semnificant pe planul textului şi un semnificant nu poate fi nici „nelalocul lui”. relaţia cu experienţa imediată lingvistică sau non-lingvistică Alte tipuri de relaţii între semne şi „cunoaşterea lucrurilor” sunt cunoscute de mult timp în lingvistică. şi aceasta trebuie făcut pentru că textele se pot interpreta doar în planul sensului – atunci în versurile lui Goethe nu va fi nimic „nelalocul lui” sau „contradictoriu”: teoriei îi sunt atribuite calităţile aferente culorii gri şi viaţa este legată generos de calităţile simbolizate de pom şi de culorile verde şi auriu. În multe manuale e bine-cunoscută trimiterea la faptul că orice act lingvistic este exprimat şi înţeles mai mult decât ceea ce este spus efectiv. Legat de aceasta se demonstrează că a vorbi presupune o anumită cunoaştere. chiar dacă doar în parte aceste relaţii au fost mereu obiect de consideraţie. nici „ilogic”. Circumstanţierile.8. III. Semnificatul şi desemnarea au. Se disting doi factori importanţi: contextul şi situaţia de vorbire. mai precis. dar şi a acelor obiecte şi stări de lucruri care.un pom în general nu este auriu şi nu este cu atât mai mult într-o frază în care este desemnat expres ca fiind verde. de ideile şi opiniile răspândite în jurul lucrurilor într-o comunitate determinată. . în clipa vorbirii determină într-o anumită formă actul lingvistic. nu doar a lucrurilor despre care se vorbeşte. în acest caz.

o să aflăm ceva despre leu. în această carte. p. nu obiectul „carte” este cel indicat cu semnul Leu. Anumiţi teoreticieni ai limbajului adaugă acestor doi factori un al treilea: universul discursului (universe of discourse). Prin „situaţia de vorbire” se înţelege mediul non lingvistic al semnului sau secvenţei de semne. în parte. probabil. 154. Fischer. pe frontispiciul unei cărţi apare semnul lingvistic Leul sau dacă pe un indicator stradal este scris Tübingen. Dacă. eventual şi anumite informaţii pe care vorbitorul le transmite tacit ascultătorului. sinfisico şi sinsemantico. Deoarece ştim ce este o carte. .Prin context se înţelege mediul pur lingvistic al semnului în text. Die Darkstellungsfunktion der Sprache. în cazul acesta. Locul în care se găseşte un indicator stradal precizează direcţia ce trebuie urmată pentru a se ajunge la 53 vezi. circumstanţele care însoţesc actul lingvistic. înţelegem imediat că. în timp ce „intorno simpatico” corespunde aproximativ „situaţiei” percepută în mod tradiţional şi nu „situaţiei” care va fi precizată în sensul abreviat. Jena. cu ceea ce aici este numit prin „context fizic”. 1934. Adevărata noutate este reprezentată de „intorno sinfisico” care va corespunde.53 Prin „intorno sinsemantico” trebuie să se înţeleagă doar contextul lingvistic. în sens uzual. Karl Bühler Sprachtheorie. asta deoarece la Bühler. ci faptul că. Karl Bühler introduce o distincţie între intorno simpratico. deci ceea ce a fost spus deja nu ceea ce urmează a fi spus. de exemplu. aceste semne vor funcţiona în relaţie cu „cunoaşterea lucrurilor” de către cel care interpretează semnele. ea apare într-un cadru cu totul diferit.

( Există un context fizic. ci obiectul „casa”..3.54 Iată o formă concisă a diferenţierilor motivate şi clarificate acolo.2. dar încă insuficiente.) Regiunea sau spaţiul nu este un context al vorbirii. „înainte” sau „după”. natural. faptul însuşi că se vorbeşte. În lucrarea Determinación y entorno.. şi ele sunt foarte importante. „acesta” sau „acela” ş. E. toate acestea sunt determinate în coordonatele vorbirii.1. contextele vorbirii. Pentru a examina în mod mai precis şi pentru a înţelege şi mai bine funcţionarea semnelor în texte este necesară o gamă mai diferită de diferenţieri.Tübingen. Situaţia este un cadru în care se înfăptuieşte actul vorbirii.. Contextul este cadrul în care limbajul este întrebuinţat efectiv şi care este foarte variat. Coordonatele spaţiale şi temporale care sunt create atunci când vorbeşti şi când imediat ceva devine „aici” şi „acum” şi altceva devine „atunci” şi „acolo”.d. în special 3.1. Coşeriu a întreprins deja o tentativă de a dezvolta un instrumentar teoretic adecvat pentru acest scop. empiric.cit.m. op.a. . regiune sau spaţiu şi univers al discursului. Spaţiul în care se cunoaşte nu cuvântul casa. Aceste punctări au menirea de a determina mai îndeaproape circumstanţele. context. istoric. În conceptul general de cadru trebuie avute în vedere cele patru tipuri desemnate de Coşeriu: situaţie. Pe baza cunoaşterii obiectului „indicator stradal” semnul lingvistic este interpretat în sensul „pe acolo se merge la Tübingen”.5. care 54 Vezi Eugenio Coşeriu Determinación y entorno. cultural. ci zona de valabilitate a unui semn în raport cu ceea ce poate numi semnul.

Universul discursului este deosebit de spaţiul real sau ontic ce reprezintă lumea în care sau despre care se vorbeşte. Linguistica del testo. În interiorul acestui concept trebuie făcute ulterioare diferenţieri prezentate aici în formă schematică 55: 55 Schemă este reprezentată în E. cit. mitologia sunt universuri de discurs. universul practic este un univers de discurs. Introduzione a una ermeneutica del senso. . literatura. Coşeriu. matematica.123. p.este deosebit de izbă sau de altele. Astfel. op.

cadru .zonă .I. CONTEXT c) context extralingvistic 1. practic sau ocazional 5. REGIUNE -directă -indirectă . cultural IV. Coşeriu menţionează . UNIVERSUL DISCURSULUI III.9. empiric 3. istoric particular universal actual trecut 6. fizic 2.mediu a) context idiolingvistic b) context de discurs direct indirect pozitiv negativ III. natural 4. SITUAŢIE II. Relaţiile cu semnele altor texte Despre relaţia cu alte texte în Tesis sobre el tema „lenguaje” y „poezia” E.

pe de altă parte.că: „el signo lingüistico concreto funciona (…) por su relación con otros textos”. neactualizate. Deci. ele sunt relaţii între semnele textului şi semnele din alte texte.56 La nivelul semnului lingvistic. combinaţii „gata făcute” de semne. Este vorba desigur. categorii sau sisteme de semne în absentia. relaţiile de acest tip nu sunt relaţii între un semn actualizat în text şi alte semne. avem textele memorabile. cum ar fi de exemplu un singur cuvânt care a fost folosit o singură dată. mai degrabă. 1981. iar în Textliguistik. 82. ci. deci simpla reproducere a ceea ce s-a spus deja şi numim aceasta discurs repetat. pe de o parte. . relaţia nu se stabileşte cu „alte texte”. deci moduri de a spune. Însă. care au atins în interiorul unei comunităţi lingvistice 56 „In all diesen Fällen handelt es sich um sehr bekannte Texte. Tübingen. sondern auf di man sich auch tatsächlich immer wieder bezieht. de regulă sunt secvenţe de semne. p. ci cu „semnele altor texte” prin intermediul unităţilor cunoscute deja de tradiţie. ca şi locuţiune fixă. Eine Einführung. Se pot distinge aici două sub-categorii. avem tot ceea ce este transmis într-o tradiţie lingvistică. proverbe şi altele similare. într-un anumit text. Precizarea face trimitere la discursul repetat şi la maxime şi sintagme celebre. care vin extrapolate în întregime. în limita textelor recunoscute de tradiţia lingvistică şi culturală a comunităţii.” Textliguistik. mod specific. iar. Cel mult poate fi vorba de semne singulare. Eine Einführung se face referire la o categorie de relaţii ale semnului cu semne din alte texte. spusele celebre. auf die mann sich nicht nur beziehen kann. nu de texte oarecare ci de texte care au o istorie ce aparţine tradiţiei lingvistice şi culturale a unei comunităţi.

a căror cunoaştere poate fi presupusă de mai mulţi membri ai comunităţii lingvistice. dar deja existentă. poate contribui la naşterea sensului în noi texte. cele mai multe aparţinând întregii comunităţii lingvistice. molto onore (mulţi duşmani. textele deja existente.un grad foarte înalt de notorietate. în texte noi. multă onoare) şi va fi interpretată în mod corespunzător. În italiană. Astfel. nimeni nu-şi va putea câştiga o înaltă consideraţie”. o sintagmă ca molti amici molto disonore (mulţi prieteni. însă aici este vorba de texte univoc identificabile. Dacă spun despre cineva că împreună cu el „se pot fura cel mult măgari ”. Acest tip de tehnică şi de recreare în interiorul unui mod de a spune. ci în sensul că „doar prin forţa unor susţineri exterioare care vin din mai multe părţi. ci de posibilitatea de a folosi mijloacele potrivite pentru a reface. nu în sensul că „este o dezonoare a avea mulţi prieteni”. de exemplu. aceasta înseamnă că persoana respectivă nu poate fi de prea mare încredere. Graniţele între discursul repetat şi expresiile proverbiale nu sunt rigid trasate. în parte literare. Discursul repetat este posibilitatea de a utiliza în texte semnele în aşa mod încât să trebuiască să fie înţelese ca aluzii la o secvenţă pre-confecţionată de semne. În termeni mai exacţi este din nou vorba nu de textele propriu-zise. il ritorno del pellegrino (întoarcerea pelegrinului) nu înseamnă nimic mai mult decât ceea ce această sintagmă înseamnă de obicei: un anumit pelegrin care . astfel încât se poate presupune o cunoaştere a acestor texte. multă dezonoare) va fi înţeleasă de regulă ca aluzie la locuţiunea italiană molti nemici.

utilizând în această sintagmă cuvântul regress şi nu return. al cărei nume vorbitorul nu are nici o intenţie să şi-l amintească. pentru a face legătura cu această referire. ci la care efectiv se face mereu referire. dar şi din diferitele relaţii ale segmentelor textului cu texte deja existente şi nu de puţine ori sensul complet al textelor. este vorba evident de o localitate într-o regiune germană. de cujo nombre no quiero acordarme”… . E suficientă chiar şi simpla frază relativă X. se deschide . este vorba de o aluzie la The Pilgrim`s Progress de John Bunyan. Dacă spunem în italiană: „În un luogo della Svevia. Dacă spunem de exemplu în engleză the pilgrim`s regress. Dacă formulăm acelaşi fragment în spaniolă şi îl enunţăm într-un cerc de vorbitori de spaniolă. acest fragment de frază – cel puţin printre nonhispanici – nu înseamnă altceva decât ceea ce a însemnat aici prima oară. de cuyo nombre no quiero acordarme. Acestea converg spre relevarea faptului că sensul nu derivă doar şi exclusiv din structura textului. În aceste cazuri este vorba de texte foarte cunoscute la care nu doar se poate face referire.se întoarce. „en un lugar de la Suabia. el va fi înţeles de către cei mai mulţi ca o referire la începutul romanului lui Don Quijote. il cui nome vaglia ricordore…” (”Într-un loc din Svevia al cărui nume nu vreau să mi-l amintesc”). atunci aceasta va fi înţeleasă de către mulţi englezi ca o aluzie la un text foarte cunoscut în comunitatea lor lingvistică. în special al textelor literare.

realitate care. Despre conceptul de regiune sau spaţiu se înţelege spaţiul care include un semn funcţional în sisteme semantice determinate. Limitele acestui spaţiu sunt date de tradiţia vorbirii şi de cunoaşterea pe care o au vorbitorii despre stările de lucruri semnificate. Prin situaţie trebuie să înţelegem ceva mult mai specific decât folosirea comună a termenului şi această îndepărtare de folosirea generală apare justificată şi necesară. continuumul spaţio-temporal care este edificat prin actul lingvistic în jurul vorbitorului şi prin care diferitele enunţuri spaţiale.Prin universul de discurs trebuie să înţelegem sistemul universal de semnificaţii din care face parte un text şi prin care ultimul primeşte validitate şi un sens specific. Situaţia directă este constituită din raporturile spaţiale şi temporale care se nasc prin actul lingvistic însuşi şi prin care se . dincolo de semnificaţia lor categorială. constă din „semne” sau în „non-semne” . acum şi atunci. aici şi acolo. Prin context trebuie să se înţeleagă realitatea complexă care înconjoară un semn.doar în contextul operelor unui autor sau în cea a complexei tradiţii literare şi culturale. Situaţia constă exclusiv în circumstanţe şi relaţii de spaţiu şi timp care se nasc odată cu vorbirea atunci când cineva vorbeşte cu altcineva despre ceva. În interiorul situaţiei trebuie să distingem între situaţie directă şi cea indirectă. la rândul său. Situaţia este determinată de cadrul prin care se nasc eu şi tu. într-un anumit loc din spaţiu şi într-un anumit moment în timp. temporale şi personale desemnează ceva concret.

Deseori se presupune că doar ceea ce s-a spus deja poate reprezenta contextul pentru semnul în text. dar eu este un Eu-narator. în locul şi în clipa vorbirii spun eu. 3. aici şi acum. Contextul extralingvistic este constituit din toate circumstanţele non lingvistice care sunt percepute direct de către vorbitori sau care le sunt cunoscute. dar şi din ceea ce îi urmează. Contextul de discurs sau textul însuşi ca „circumstanţiere sau cadru” pentru a fiecărei dintre părţile sale. Ultimele două tipuri de context sunt foarte importante pentru înţelegerea naşterii sensului în interiorul textelor. În situaţia indirectă acest punct de referinţă este mutat „în exterior”. chiar şi ceea ce trebuie spus aparţine . nu în mod necesar coincident cu „acum-ul” actului lingvistic concret. de aceea este necesar să facem unele consideraţii despre noţiunea de context de discurs. Eu nu sunt eu. În interiorul categoriei de context se pot distinge trei tipuri care pot fi articulabile ulterior: 1.reprezintă un punct de referinţă. O situaţie directă este dată atunci când eu-vorbitor. aici nu este aici.Contextul idiolingvistic sau limba însăşi cu care se vorbeşte: toate semnele unei limbi utilizate în actul lingvistic se găsesc într-o relaţie in absentia cu alte elemente semnice ale aceleiaşi limbi. În realitate. propriul acum. Este foarte important să punem în evidenţă faptul că acesta constă nu doar în ceea ce precede segmentul de text. 2. în mod egal. evenimente care pot avea. dar aici este „aici-ul” lucrurilor şi evenimentelor despre care se narează.

Textul. aşa cum se face distincţia între pozitiv şi negativ. Apare important ca şi „ne-spusul”. ceea ce mai trebuie spus poate să modifice radical înţelegerea unui semn. deci. o cunoaştere neclară. în ansamblul său. dar amintite în referirile contextuale. În plus. în mod obişnuit. Coşeriu se referă la un termen care apare în titlul unui tratat teoretic. „Direct” semnifică aici „în direct. Multe funcţii textuale sunt extrase din ceva „nespus”. pe de altă. într-un proces care se va închide poate doar la sfârşitul textului. şi „ceea ce rămâne deoparte” să fie luat în consideraţie ca text posibil. trebuie să distingem între contextul de discurs direct şi contextul de discurs indirect. iar pe parcurs aceasta va deveni tot mai precisă. La început este doar o intuiţie confuză. parte „după”. va fi probabil înţeles doar atunci când textul va fi citit până la sfârşit. că. este amintită doar existenţa primului. reprezintă astfel mereu contextul indirect pentru orice semn care apare în interiorul acestuia. Astfel. Acte lingvistice precum aluzia. ceea ce „se intenţiona” cu folosirea unui anumit semn într-un anumit loc din text. sugerarea („retrimiterea discretă”) funcţionează deseori datorită acestor „goluri lăsate” în text. Este clar că „sensul” folosirii acestui semn este modificat în mod constant în timpul lecturii. în imediata apropiere a semnului” şi. pe de-o parte „înainte” sau. „indirect” înseamnă „departe din text”. de aceea. . o pre-înţelegere a semnului. înainte de toate. Cât despre diferenţierea între contextul discursului pozitiv şi contextul discursului negativ trebuie remarcat. Exemplul citat de E. în mod corespunzător. insinuarea.contextului unui semn în text.

o carte este un context fizic pentru semnele care formează titlul. pe care le presupunem ca fiind cunoscute în vorbire. dau fără dubii impresia de a fi . Contextul extralingvistic fizic este constituit din lucruri la care semnul aderă direct. o femeie cu picioarele. mai îndeaproape folosirea semnelor. mai mult sau mai puţin. Acest tip de context corespunde. ca ceva care trebuie să se „umple” tacit. În contextul extralingvistic sunt cuprinse toate acele circumstanţe care. Chiar şi tăcerea poate fi simbolică. Este vorba despre tot ceea ce ştim despre natura înconjurătoare şi despre constituţia noastră corporală. ne-spusul poate avea un sens specific. se contrapun semnelor ca ceva „non-semnic”. până într-un anumit punct. Poate fi vorba de lucruri imediat vizibile sau de lucruri şi situaţii a căror prezenţă nu se poate pune la îndoială. Prin context extralingvistic „natural” se înţelege lumea cunoscută nouă prin contextul vorbirii. Prin context extralingvistic empiric se înţeleg obiectele şi stările de lucruri cunoscute interlocutorilor în momentul şi locul vorbirii. Acest context natural are repercursiuni şi asupra cadrului pur gramatical. deci prin totalitatea contextelor empirice. determinând. acelui „intorno sinfisico” al lui Bühler.recunoscute de cel care le interpretează ca presupoziţii a ceea ce este spus. la un prim nivel de analiză. un bărbat cu nasul. Astfel. De exemplu sintagmele – un copil cu ochii. Spunem „la un prim nivel al analizei” pentru a da importanţă faptului că „lucrurile” pot eventual juca rolul de simboluri şi cu aceasta cel de „semne de gradul al doilea”. particular.

ceea ce la prima vedere ar apărea acceptabil. în timp ce corespondentele lor modificate – un copil cu ochi albaştri. nu sunt exprimate explicit. dincolo de aceasta o „sintaxă a numelor părţilor corpului”.„deviante”. o pădure cu copacii rupţi de furtună sau un râu cu apa care iese din matcă. Unii lingvişti au ajuns la concluzia că trebuie să existe o „sintaxă a părţilor corpului”. Cum nu este obişnuit a vorbi de o femeie cu picioare aşa nu este obişnuit a se vorbi de o casă cu ferestre. un bărbat cu nas ascuţit. În acest sens şi „neregularităţile sintactice” deja relevate sunt cel puţin supra-idiolingvistice. sau de un râu cu apă. Aceasta se întâmplă datorită faptului că multe lucruri dintre cele care sunt considerate în general cunoscute în interiorul unei comunităţi umane. o femeie cu picioare frumoase. Există totuşi. În fenomenul observat se distinge însă ceva mult mai general: s-ar putea vorbi în acest sens de o „sintaxă a cunoscutului”. O astfel de supoziţie trebuie respinsă fie şi numai pentru omagiul adus condescendenţei general acceptate a „imaginilor deformate”. Dacă ar exista într-adevăr ceva ca o „sintaxă a părţilor corpului” în ea ar putea să fie vorba doar de mişcări coordonate pe care suntem capabili să le facem doar cu ajutorul membrelor noastre. se vorbeşte de o casă cu ferestre luminoase. o pădure cu copaci. vorbim de Soare şi de lună fără specificaţii ulteriore. pentru că aceste corpuri cereşti sunt unice în contextul . Pentru a ne întoarce la un exemplu deja citat. iar în parte sunt chiar universale sub profil empiric. sunt nu doar corecte din punct de vedere gramatical dar şi acceptabile din punct de vedere „pragmatic”. ci. în mod obişnuit.

atunci se poate înţelege nu doar despre ce este vorba. ci şi în povestirile fantastice ale antichităţii se întâlneşte o procedură narativă specifică: lumea noastră înconjurătoare este descrisă din punctul de vedere al unei lumi complet diferite. Prin context extralingvistic. dar subit devine clar faptul că aşa zisul nostru „context natural” nu mai este unicul posibil. Prin context istoric se înţelege totalitatea circumstanţelor „istorice” cunoscute cititorilor. Nu doar în literatura ştiinţifico-fantastică. Astfel. devine subit străin. de obiectul abia atins sau de temperatura aerului în acel moment. Mai precis este vorba de ceea ce alţi autori indică prin „situaţie” sau cel puţin de ceea ce în parte se indică printr-un asemenea concept. conjunctura specifică subiectivă sau obiectivă a actului de discurs. la ghişeul poştal putem cere „două de două mii” sau putem spune celui care este în faţa noastră doar “monstruos de rece” – el va rămâne încredinţat contextului extralingvistic practic sau ocazional. Determinanţi pentru acest tip de context sunt de exemplu interlocutorii şi precisele circumstanţe spaţiale şi temporale ale vorbirii care ne permit să ne exprimăm „eliptic”. acoperite cu fibre sau cu coarne şi prevăzute în partea anterioară cu mai multe deschideri care se mişcă diferit. o fiinţă cu extremităţile inferioare aproape sferice. Dacă într-o astfel de narare se vorbeşte de exemplu despre o fiinţă vie care provoacă groază. . astfel încât ceea ce este pentru noi normal.lor natural. practic sau ocazional se înţelege „ocazia” vorbirii. în care au valoare supoziţii „naturale” cu totul diferite de ale noastre. dacă este vorba de o băutură.

Dacă ar face-o în aula unei Universităţi aceasta ar avea drept consecinţă o izbucnire în hohote de râs. Prin contextul extralingvistic cultural se înţelege tot ceea ce aparţine tradiţiei culturale a unei comunităţi fie că este vorba de un grup restrâns. de exemplu. În ambele cazuri el contribuie la sensul folosirii semnelor în actul de discurs. prin extensia sa. o mamă poate întreba unde s-a ascuns Gianni din nou.Contextul istoric poate. sau poate fi reprezentat de forme istorice mult mai cuprinzătoare ca naţiuni. deci poate fi constituit dintr-o comunitate foarte mică. să fie particular sau general. pe de altă parte. faptul că trăim într-o republică parlamentară şi nu într-o monarhie sau că în epoca noastră există un Papă. nu toţi ştiu cine este autorul versului Wer reitet so spät durch . Oricum. precum o familie sau un sat. de exemplu. nu este necesar să fie universal cunoscut autorul unui „dat cultural”. nu în fiecare epocă a fost un singur Papă într-un singur loc. Contextului istoric general îi aparţin în schimb fapte ale căror cunoaştere este răspândită în mod eterogen. fie că este vorba de întreaga umanitate. comunităţi culturale sau întreaga umanitate. În aceasta intră. Dintr-un alt punct de vedere. nu prin cel trecut: pe de o parte în decursul istoriei au fost diferiţi Papi. trebuie făcută distincţia între contextul istoric actual şi cel trecut. şi. mitologia şi totalitatea faptelor cunoscute unei comunităţi plecând de la munca oamenilor de ştiinţă şi a scriitorilor. O expresie precum Papa este individualizată doar prin contextul istoric universal actual. În propriul apartament.

O expresie precum reducerea obiectului la subiect. literatura. cunosc totuşi acest fragment de text şi pot face referire la el. formularea „corectă” a stării de lucruri la care se face referire ar fi trebuit să fie mai degrabă: în această şi în acea epocă Grecii credeau în Zeus. Nu se spune Zeus era un Dumnezeu al grecilor. dar şi cei care nu ştiu. Mitologia. uneori. Sensul se naşte însă şi din combinarea intenţionată a diferitelor universuri ale discursului. Un astfel de sistem este constituit din orice formă de interpretare a lumii. are sens în interiorul filosofiei nu însă şi în sfera gramaticii. sau „subiectul transcedental apare exclusiv în conexiune cu obiectele formate” este o amestecare intenţionată a diferitelor universuri de discurs şi această confuzie se întrebuinţează. lumea vieţii practice constituie toate împreună.Nacht und Wind57 („Cine călăreşte aşa târziu în noapte şi în vânt”). Prin această „procedură de 57 vezi Goethe – Erlkönig (Regele Elfilor) . matematica. în literatură. La baza acestor fraze: „pe scară se văd doi oameni care coboară din maimuţă” sau „în pădure doi tineri matematicieni extrag din copaci rădăcinile pătrate”. ştiinţa. astfel de universuri de discurs în măsura în care pot fi „teme” şi „sisteme de referinţă” ale discursului nostru. Unii logicieni pozitivişti au criticat conceptul de „univers de discurs” aducând motivaţia că nu ar fi alt univers în afară de cel al experienţei noastre care poate deveni univers istoric.. Doar simplul fapt de a se referi la un anumit univers de discurs contribuie la naşterea sensului. din orice modalitate specifică de vorbire coerentă despre lume..

S-a spus deja că valoarea de adevăr a unei afirmaţii ca Ulisse era bărbatul Elenei este contrazisă pe baza Odiseei nu pe baza istoriei. această critică îi apare lui E. în ceea ce priveşte universurile de discurs.. din prima epocă a literaturii greceşti. sau la cea cognoscibilă empiric.traducere” s-ar putea converti toate enunţurile la universul experienţei noastre şi să le reducem astfel la unica lume „reală”. fraza abia citată este o aserţiune falsă care ar putea fi corectată cu Ulisse era bărbatul Penelopei. ci de sisteme semantice. Nu se pune la îndoială faptul că pentru anumite scopuri se pot face traduceri de acest gen. se povesteşte că. Chiar pretenţia de a traduce enunţuri inadmisibile (de genul: călătoria din Odiseea a durat zece ani. trebuie . pe de o parte. pe de altă parte.) demonstrează faptul că fraza citată anterior aparţine unui univers de discurs particular. În multitudinea relaţiilor existente între un semn şi o secvenţă de semne sau între un text complet. totuşi pare nelegitimă pretenţia ridicată plecând de aici. pentru că este natural să existe „doar o lume”. Totuşi. redat ca un poem epic atribuit lui Homer. dar. „visione del mondo”). acolo este vorba nu de „lumi”. de ceea ce cu acest termen amplu conotat s-ar putea numi viziuni de lumi posibile (orig. Şi astfel.. Coşeriu cu totul nemotivată. şi cunoştinţele şi experienţele de care dispun aceia care utilizează semnele ce privesc posibilele obiecte desemnate. Valorile de adevăr – şi aceasta interesează în primul rând pe logicienii pozitivişti – sunt stabilite în special în interiorul universului de discurs căruia îi aparţine un enunţ.

Limba scrisă nu dispune de toate aceste circumstanţe. se împiedică în mici obstacole şi se plâng . mari maeştri priceput de a face să se nască în interiorul textului ceea ce este absolut concret într-un context extralingvistic. el nu se mulţumeşte cu o didascalie ca – noapte profundă sau scena este situată în obscuritatea cea mai profundă. Contextul extralingvistic istoric sau cel natural este în schimb prezent şi în cadrul limbii scrise. fără a trebui să se recurgă pentru aceasta la facilul instrument al purei denominalizări. În literatură există mari maeştri capabili să creeze chiar acele contexte care nu sunt imediat la dispoziţia limbii scrise. Una dintre cele mai importante diferenţe care există între limba scrisă şi cea vorbită constă în faptul că prima. o face să se nască în text. Dacă Shakespeare are nevoie de noapte. apoi. chiar dacă ele se găsesc pe scenă unele lângă altele. acelaşi lucru este valabil – cel puţin în parte – pentru contextul empiric. Această conexiune de relaţii apare în completa lor desfăşurare doar în limba vorbită. Personajele se strigă unele pe altele. dar îşi poate însuşi o parte din aceste contexte doar prin intermediul contextului de discurs. ca şi în limba vorbită. nu poate să utilizeze toate contextele extra-lingvistice posibile. Contextele extralingvistice sunt produse parţial doar o singură dată în textul însuşi. sunt folosite doar pentru determinări ulterioare. contrar celei de-a doua. în mod nelimitat. .operată totuşi o restricţie. Unul dintre ei este Shakespeare. Un context extralingvistic fizic există efectiv doar pentru limba scrisă.ci mai degrabă „creează” noaptea.

Totuşi. . Avem o percepţie rapidă a caracterelor esenţiale şi a comportamentelor interlocutorilor fără ca acestea să fie descrise în mod expres. Un alt mare maestru în crearea de astfel de contexte extralingvistice este Platon. pentru că el nu avea la dispoziţie nici didascalii. se pot descoperi multe lucruri neexprimate direct. nici mijloace scenice. influenţează şi înţelegerea conţinutului propriu al dialogului. Pentru el acest fapt era şi mai dificil. deja în primele pagini ale Republicii.pentru că nu-şi pot vedea propria mână în faţa ochilor. Şi această „înţelegere a lucrurilor” care iese în evidenţă deja din lectura primelor pagini din circumstanţele vorbirii. în scrierea despre Stat.

Bühler nu distinge clar funcţiile semnului „în limbă”. ci în mod pozitiv. O COMBINARE A TUTUROR RELAŢIILOR SEMNICE După abordarea problematicii naşterii sensului pe baza modelului instrumental al limbajului elaborat de Bühler şi al extensiei date de R. În legătură cu aceasta s-a putut constata că funcţiile semnului în text pot fi multiple. Evocarea contribuie mult la îmbogăţirea limbii. Sursa acestei insuficienţe poate fi o discordanţă.IV. deci ale semnului actual. cu aceasta se naşte acea plurivocitate care nu trebuie să fie mereu interpretată negativ sau ca „aproximaţie” vagă. Numim „evocare” totalitatea acestor funcţii care nu permite reducerea lor la funcţia reprezentativă. deci ale semnului virtual şi cele ale semnului „în text”. care l-a contrariat şi pe Friedrich Kainz şi care se referă la faptul că K. E. ca îmbogăţire. SENSUL. Teoreticianul limbajului Urban a relevat această îmbogăţire într-un . Jakobson. Coşeriu sugerează că trebuie să constatăm faptul că acest singur model nu este suficient pentru a putea răspunde problemei originii sensului.

Referirea lui E. Cu limba denotativă (denotationssprog) Hjelmslev înţelege un sistem de semne în care nici expresia nici conţinutul – considerate izolat – nu au funcţie „semnică”.1. Sensul se naşte din combinaţia funcţiilor bühleriene (reprezentare.mod special incisiv. Coşeriu la glosematică şi în mod special la diferenţierea introdusă de Hjelmslev între denotaţie şi conotaţie este făcută cu o finalitate mai amplă. Această funcţia constă exclusiv în implicarea reciprocă a celor . apel) cu evocarea. aşa cum este ea înţeleasă aici. Prin conceptul de conotaţie din glosematică se face un pas înainte în direcţia unei semiotici literare. la o teorie de la care nu se aşteaptă decât să ia în considerare aspectele atât de marginale precum sunt acelea ale evocării. notificare. dar ea trimite în mod expres şi la posibilitatea de a interpreta o limbă ca un sistem de semne non-denotativ. Spre o semiotică literară şi „conotaţia” glosematicii La Hjelmslev limba este interpretată în primul rând ca sistem denotativ. adică. este tratată în mod similar în interiorul unui itinerar lingvistic – considerat foarte abstract şi formal – care tinde fără îndoială la o puternică idealizare a obiectului de tratat şi la o reducere a cadrului obiectelor. IV. ca pe o bogăţie fondată pe funcţia evocativă a limbajului şi pe posibilitatea sa de a se referi la ceva cu ajutorul limbajului fără rostire efectivă. Evocarea. deci în sensul funcţiei reprezentative.

(şi aici există tipuri mixte). Limbi în care planul expresiei capătă caracter semnic sau este în sine „limbă” sunt numite de Hjelmslev limbi conotative (konnotationssprog). Orice element semnic pe planul expresiei folosit exclusiv cu referire la apartenenţa la un sistem de semne este numit de Hjelmslev „conotaţie”. Expresia este expresia conţinutului. poezie şi proza. dintr-un anumit punct de vedere. considerate în sine şi pentru sine. limbi al căror plan de conţinut devine la rândul său limbă. . Hjelmslev a recunoscut posibilitatea existenţei acelei serii de relaţii. ele pot să devină independente. un text ar putea să fie neunitar sub următoarele aspecte: a) privitor la stil . legat sau nelegat. pot primi caracter semnic şi cu aceasta. Hjelmslev enumeră o listă de conotatori posibili. se numesc metalimbi (metasprog). ţinând cont şi de faptul că expresia şi conţinutul. fapt care totuşi nu înseamnă că cele două planuri sunt structurate izomorfic. În analiza unui text trebuie făcute socotelile cu conotatori complet diferiţi pentru că nimic nu justifică supoziţia că un text este omogen din punct de vedere structural sau că este redat pe baza unui sistem semnic complet unitar şi descriptibil în mod coerent. subliniind că acele cazuri dezbătute (aici) au o valoare pur demonstrativă şi că enumerarea nu îşi atribuie pretenţia exhaustivităţii. (împreună cu tipuri mixte). b) privitor la specia stilului.două planuri. specie simplu reproductivă. După teoria lui Hjelmslev. specie stilistică creativă. aşazisa specie stilistică normală.

gesturi. Toate acestea apar la Hjelmslev în formă extrem de comprimată. Prin „formă” se înţelege în ambele planuri. limbi specifice. d) privitor la genul de stil sau medium. stil mai elevat. deseori fiind necesare explicaţii ulterioare. ceea ce în mod obişnuit se numesc „limbi” sau limbi naţionale). o secvenţă de grafeme sau o anumită semnificaţie care se poate clarifica şi parafraza. mulţumită. furioasă. elaborată într-un nou tip de argumente literare ce poate fi considerat punctul de plecare pentru o teorie glosematică a literaturii. dihotomie caracteristică tratării glosematice a sistemelor semnice. varietăţi regionale ale acestor limbi naţionale şi infime „fizionomii” cu care e de presupus că sunt înţelese particularităţile specifice de expresie ale celui care produce un text. limbi tehnice. în care intră diferiţii membri ai clasei „limbă” (ca de exemplu limbi ale grupurilor. discurs. neutral.c) privitor la stilul de valoare. de exemplu un sunet structurat. Notă:Johansen pleacă de la dubla dihotomie: expresie – conţinut şi formă – substanţă. f) privitor la idiom. Prin „substanţă” se înţelege şi în planul expresiei şi în cel al conţinutului ceea ce semnul „este efectiv”. scriitură. ceea ce semnul „nu este”. deci locul . cod de semnalizări. mai bazal. Svend Johansen a reluat ideea unei semiotici conotative şi a introdus teoria lui Hjelmslev într-o formă. e) privitor la dispoziţie.

La notion du signe dans la glossématique et dans l’esthétique.58 expresie formă substanţă forma de expresie FE substanţa de expresie SE conţinut forma de conţinut FC substanţa de conţinut SC 59 Ideea fundamentală a lui Svend Johansen este deci că fiecare dintre cele patru componente care se pot distinge în semn. 60 ibidem.135 . faptul că pot şi că trebuie distinse diferenţele între expresie şi conţinut. p. Coşeriu. in Acta linguistica. p. 1949. pot „conota” sau evoca automat ceva60: SC FC FE SE simbol ? icastică imitaţie conotaţie 58 vezi Svend Johansen. cit. op. 288-303. în examinare şi în descriere.care i se cuvine în totalitatea relaţiilor prin care sunt constituite cele două planuri. Introduzione a una ermeneutica del senso. 5. Linguistica del testo. Traveaux du Cercle linguistique de Copenhagen. 59 Schemă reprezentată în E. pp. deci se implică reciproc. 135. nu înseamnă că cele două planuri ale obiectului examinat şi descris se pot separa. Aşa cum deja la Saussure cele două planuri sunt solidare.

Clarificarea aceastei idei se face folosindu-se de o strofă din opera lui Victor Hugo. Cu dezmembrarea semnului în patru „straturi” şi prezentarea diferitelor conotaţii Johansen ar vrea să propună un model al semnului estetic. În primul rând întrebarea despre sens este pusă doar plecând de la felurile semnelor considerate şi de la „conotaţia” pe care diferitele „straturi” ale acestor semne le pot avea şi nu plecând de la complexitatea relaţiilor în care semnul se poate găsi. Este vorba din nou de un semn de gradul al doilea: semnele lingvistice au la rândul lor rolul de purtător de semne pentru întregul complex al conotării şi acest complex este considerat de Johansen ca fiind adevăratul conţinut al artei. substanţa expresiei conotează pe planul expresiei prin imitaţia imediată. La Légende des Siècles: „Ruth songeait et Booz dormait.Substanţa conţinutului este deci conotativă în măsura în care obiectele şi stările de lucruri desemnate pot evoca ceva.” În această strofă. În al doilea rând totul este . Une immense bonté tombait du firmament. ci doar insuficientă prin modul de a pune problema. deci „mulţumire şi odihna forţelor naturii”. în timp ce forma expresiei conotează prin diferite relaţii numerice ca de exemplu ritmul. C’était l’heure tranquille où les lions vont boire. Această analiză nu este apreciată ca incorectă de E. Coşeriu. cele două fraze l’herbe était noire şi c’était l’heure tranquille où les lions vont boire ar fi expresii ale aceluiaşi „conotator”. Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. l’herbe était noire.

măcar din când în când. Obiecţia lui E. din strofa lui Hugo citată mai sus: „[leu]. chiar dacă Johansen nu identifică cu evocarea directă conotaţia estetică a unui text. Totuşi. Este posibil în aceeaşi măsură să se vadă în analiza sa tendinţa de a opera această diferenţiere. deci ceea ce în opinia sa constituie sensul textului sau al unei părţi din text.prospectat din punctul de vedere al conotaţiei. dar nobilă şi maiestuoasă”. în relaţie cu cuvintele lion şi herbe. cel puţin în parte. Astfel. pentru că diferitele conotaţii ale semnului descrise de Johansen sunt mereu prezente în mod potenţial şi în limbajul cotidian. ceva puternic vital care evocă sentimentul de forţă a naturii. într-un . a ţinut cont tacit de posibilitatea unei asemenea diferenţieri. concluzia maestrului este că. deci sensul pasajului interpretat. L’herbe. Este interesant faptul că aici apare în parafrazarea „conotatorului” verbul a evoca. dar se pare totuşi că. un fenomen care priveşte doar textele literare. de exemplu. Johansen nu distinge deci în mod explicit între evocare şi conotaţie. fiindcă Johansen consideră „conotaţia” un fenomen caracteristic semnului estetic. Johansen scrie. care e discutabil. în mod special o forţă feroce. O ulterioară obiecţie care s-ar putea ridica împotriva formulărilor lui Johansen trebuie retrasă. ci constituie doar combinarea diferitelor evocări ale acestei specii. Coşeriu priveşte principiul. astfel încât suntem tentanţi să concluzionăm că evocarea unei anumite specii de forţă a naturii nu ajunge să constituie singură propria „conotaţie”. este ceva cu un potenţial de vitalitate ce evocă sentimentul de forţă voluntară a naturii”.

ceea ce nu pot fi deoarece sunt potrivite în general pentru un unic tip de context.fel. este legitim să lăsăm un loc specific limbajului poetic şi să cercetăm diferitele forme ale fenomenului evocării. mai ales. deoarece doar prin acesta – fie că este un context lingvistic sau un context extralingvistic – textul îşi primeşte sensul său. Despre evocare şi sens Orice nume am vrea să dăm diferitelor relaţii care există între semnul actualizat şi mediul său. pe baza textelor literare. De aceea. IV.2. pentru orice text este esenţial contextul. deci pentru contextul lingvistic imediat. Aceste figuri au oricum o valoare limitată: sunt trecute drept o tehnică universală validă pentru orice text. dar niciodată să constituie sensul textului. acestea pot mereu doar să contribuie la sensul textului. Astfel figurile vechii retorici sunt înţelese ca proceduri textuale (proceduri productive şi/sau interpretative) în care rolul contextului este luat în considerare în mod sistematic. În ceea ce priveşte conotaţia este vorba ca şi pentru evocare de o funcţie semnică. „La fille de Minos et de Pasiphaé” sau într-un emistih poate mai puţin faimos. dar mult mai plin de . Acesta este cunoscut de-a lungul timpului cel puţin in nuce. sensul este totuşi o funcţie textuală. Sensul se naşte totuşi rareori prin intermediul contextului imediat prin intermediul unei singure evocări. ca de exemplu în faimosul vers al lui Racine pe care Mallarmé îl judecă drept unul dintre cele mai frumoase versuri ale poeziei franceze.

Toate acestea sunt cazuri excepţionale. am văzut păduri. monotoniei şi laconicităţii. am văzut un râu. într-un incomparabil vers al lui Dante.sens dintr-o odă de Saffo care nu ne-a fost transmisă altfel: μήτ έμοί μέλι μήτε μέλισσχ. am văzut animale. Este vorba despre exact aceleaşi expresii cu aceleaşi semnificaţii şi aceeaşi designaţie care acum primesc un sens cu totul diferit într-un context nou. totul însumându-se într-o unitate. (Pentru mine nu este nici miere. în sfârşit. am văzut păduri. am văzut animale. nici albină). am văzut persoane. Dacă relatarea lui va conţine o redactare de genul: Am văzut case. De obicei sensul se naşte prin intermediul contextului indirect şi combinaţiei diferitelor contexte lingvistice sau extralingvistice. un sens poetic. unul dintre cele mai frumoase care au fost scrise: Conobbi il tremolar della marina. În primul exemplu un şcolar are de făcut o temă despre: „Tot ceea ce am văzut în excursie”. totuşi la această enumerare se mai poate adăuga ceva şi cu aceasta conexiunea internă poate primi chiar un alt sens.profesorul său nu va fi deloc mulţumit di cauza uniformităţii. un vers pentru a cărui interpretare ar fi necesar un tratat aparte. Să urmărim două exemple extreme. am văzut moartea. am văzut un râu. aşa cum ar fi din exemplul: Am văzut case. două cazuri limită citate de Coşeriu. Obiectele . nu l-am văzut pe Dumnezeu. şi astfel tema este relativ săracă în idei. am văzut persoane. Sau. Sensul unei astfel de teme nu poate fi altul decât „o relatare despre ceea ce s-a văzut”. precum şi a lipsei unei legături interne.

134-138) a dedicat un scurt capitol acestei chestiuni. împreună cu alte sonete. ci de o punctare a ceea ce nu s-a văzut şi deci despre expresia unei conjuncturi în jurul căreia se dispune de ceea ce se vede. Coşeriu este luat din literatura italiană. se pot face chiar şi supoziţii despre persoana căreia îi erau adresate. Acum nu mai este vorba despre o trecere în revistă a ceea ce s-a văzut. sonetul este introdus în interiorul dialogului. deci într-un context complet diferit în care exprimă aspiraţia către cunoaştere „o aspiraţie eroică ce nu este reţinută de teama de a nu o ajunge sau de a fi ajunsă doar de cei aflaţi în pragul morţii”. întrucât mai multe elemente demonstrează că Giordano Bruno este cel care se ascunde în spatele măştii poetului napolitan. 1966. pp. întrucât sonetul a fost atribuit lui Giordano Bruno. sunt puse în faţa unei consideraţii despre lume. care la prima vedere pare pur filologică. ca poezie de dragoste. (Bari. şi modificându-l a dat textului un nou sens. Pentru mult timp acest pasaj a fost evaluat greşit în istoriografia literară italiană. Al doilea exemplu citat de E.enumerării. La G. Cine a operat această modificare în text a ieşti în afara temei. percepute anterior ca monotonie. Laterza. Croce crede că de când a fost descoperită . În realitate este vorba de o citare necunoscută. apare ca interlocutor şi recită unul dintre sonetele sale. Sonetul lui Tansillo a apărut în 1558. Bruno. În al treilea dialog al lui Giordano Bruno din Eroici furori. Benedetto Croce în cartea sa Problemi di estetica e contributi alla storia dell’estetica italiana. poetul Luigi Tansillo (1510-1568) provenit din locurile din jurul oraşului Napoli.

Coşeriu comunicarea comportă nişte distincţii clare —comunicarea cu cineva şi comunicarea despre ceva. în ciuda evidenţei faptului că textul celor două sonete este aproape identic. Croce are aici dreptate: sonetul lui Giordano Bruno este efectiv un sonet complet diferit de cel al lui Tansillo. În text sensul se naşte mai ales prin cooperarea între evocare sau mai bine spus între diferitele specii de evocare şi alte funcţii semnice. Sensul nu se lasă deci redus doar la evocare.autenticitatea citării avem de-a face cu două sonete. Limbaj şi poezie Întotdeauna limbajul este comunicare. Concluzia maestrului de la Tübingen este că B. Coşeriu apreciază că limbajul este poezie numai ca limbaj absolut. exact ca în poezie. comunicarea cu cineva este constitutivă pentru limbaj. din moment ce sensul s-a modificat complet prin contextul indirect.3. IV. Dacă din comunicarea despre ceva poate lipsi câtva. adică dacă îl separi cu totul de funcţia sa instrumentală de comunicare şi îl consideri numai în raportul dintre cuvânt şi lucru. însă pentru E. pentru că doar atunci el este o intuiţie. pentru că această dimensiune conţine şi alteritatea. Această obiectivare a cuvântului este fondată pe intersubiectivitate: „Adică singura obiectivitate pe care o avem noi în limbaj nu este această creaţie a . Tocmai de aceea E. o poezie de dragoste destul de mediocră a unui liric epigon şi o grandioasă poezie filozofică a unui mare poet-gânditor.

care zice aşa: limbajul poate avea. Interviu cu Eugenio Coşeriu. şi atunci le proiectăm. Iar Heidegger merge mai departe şi spune că prin limbaj ceva devine comun. filosoful american. ci este faptul că semnificaţiile sunt intersubiective. cu care se stabileşte o comunicare. dar prima lui referinţa este referinţa la alte subiecte. Editura Fundaţiei Culturale Române. se manifestă în limbaj. referinţa obiectivă devine obiectiva. op. pur şi simplu ea este o luare de contact pe un teren comun.cit. 1966. şi nu semnificaţia ca fapt intersubiectiv. care creează anumite obiecte. de Nicolae Saramandu. Si garanţia lor de obiectivitate este tocmai această intersubiectivitate. care se arată.”61 Limbajul absolut este identic cu poezia. de Nicolae Saramandu. Interviu cu Eugenio Coşeriu. creator. în sensul că exact chiar în momentul originar. ceea ce s-a văzut foarte târziu. ci numai pentru obiectivare. desemnate. fără îndoială. şi numai prin această referinţă la alte subiecte.poeziei. adică cei care vorbesc unii cu alţii au deja ceva în comun.. . iar în filosofie de John Dewey. a unei lumi. Creaţia artistică nu se adresează cuiva. Bucureşti.”62 61 Lingvistica integrală. numai că limbajul este relativ. Totdeauna s-a stabilit numai raportul între semnificaţie şi obiectele denumite. 62 Vezi Lingvistica integrală. pe când creaţia lingvistică se adresează totdeauna cuiva. cu care se stabileşte comunicarea. Diferenţa între formele artei şi limbaj este că arta nu se face niciodată pentru a lua contact cu cineva. nu sunt absolute. „Asta a fost foarte frumos exprimat deja de Humboldt. chiar dacă ele nu sunt deloc. o referinţă obiectivă. el este creaţia unui subiect între subiecte.

semnificaţie ce devine la rândul ei materie pentru a face un anumit sens. Poezia ca şi limbajul este „aprehensión de lo universal en lo individual. 1977. sino sólo como una modalidad superior de lo lingüïtico. 201. limbajul se poate face absolut doar în poezie. Şi atunci limbajul devine absolut şi el devine operă. 207 . pentru că limbajul este ca un fel de materie a poeziei.În teoria coşeriană. Pentru că textul literar este materia privilegiată a manifestării plenare a limbajului în construcţia sensului. poezia se întemeiază în planul textual pe limbaj şi constituie obiectul investigaţiei lingvisticii textului pentru conţinuturile lui superioare la nivelul sensului şi al expresiei. p. Madrid. vezi şi Coşeriu 1997:139-142 64 „Los textos no pueden tampoco interpretarse simplemente como manifestaciones del lenguaje como tal. adică o operă de artă superioară celorlalte arte. acolo unde limbajul nu mai este numai semnificaţie şi desemnare.”63 Ca absolutizare a limbajului.1977. problema relaţiei limbaj-poezie este prezentată în termeni de identitate şi identificare. Madrid. objectivación de los contenidos intuitivos de la conciencia. în El hombre y su lenguaje. en la que el lenguaje como tal se convierte en expresión para contenidos de otro nivel. Poezia se configurează ca absolutizare a limbajului în planul sensului textului care este doar evidenţiat în limbaj.64 63 Coşeriu. p. Tesis sobre el tema lenguaje y poesia. Gredos. ci are şi semnificaţie. adică nu e numai materialitate. în El hombre y su lenguaje. fiindcă materia însăşi a limbajului este vorbitoare. Gredos. ci el devine şi sens. Tesis sobre el tema lenguaje y posia.” Coşeriu.

Pentru E. Eugeniu Coşeriu a fondat integralismul care include în orizontul său disciplinar. Coşeriu „toate efectele unui text rezultă din textul însuşi (incluzând contextele sale). 1979. fie şi numai pentru faptului că textul literar este cel mai bogat şi mai complex tip de text. 1. îşi va găsi prin teoria sa o cheie de cod. de la semantica structurală. tipologia.”65 Valoarea textelor literare ca modele pentru lingvistica textului este incontestabilă. el este locul în care se fertilizează şi se actualizează toate relaţiile de sens ale discursului/textului poetic. I. 183 . în Linguistica españolo actual. prin relaţii semantice actualizate. Astfel. conform teoriei lui Hegel. din punct de vedere funcţional în raport cu toate celelalte tipuri textuale. legătura dintre limbaj şi poezie se justifică până la implementarea discursului poetic în serviciul teoriei lingvistice a textului. pentru că limbajul. pentru mult timp de acum înainte. în concepţia integralistă. într-un profil unitar. toate fenomenele lingvistice. Marele lingvist şi filozof al culturii. Pentru că textul este considerat ca modalitate superioară a lingvisticului. traducerea. p. Prin mijloacele analizei lingvistice textuale se evidenţiază sensuri şi semnificaţii poetice noi. sesizate anterior doar prin fineţea percepţiei intuitive. nu este 65 Eugenio Coşeriu. până la istoria lingvisticii sau lingvistica vorbirii. ce va pătrunde până în esenţa limbajului. filozofia limbajului sau sintaxă.Limbajul poetic este forma plenară şi absolută a limbajului în care se evidenţiază toate potenţialităţile sale creatoare. care va domina cu ştiinţa sa vizionară întreaga direcţie a ştiinţelor limbajului. Tesis sobre el tema <Lenguaje y poesia>.

Rastier. cette certitude a pour ceux qui ont su reconnaître à l’heure de sa naissance la justesse et la fécondité épistémologique. textes réunis par H. ci baza tuturor formelor culturii.doar o formă a culturii. În acest scop. Editions Peetiers.” 66 Prioritară aici este nevoia de a indica o cale pe care se poate ajunge la o înţelegere adecvată a limbajului în general şi la o evaluare realistă a posibilităţilor lingvistice ale textului. Aujourd’hui. de sa diversité et de son caractère novateur. il y a fort à parier que l’œuvre scientifique d’Eugenio Coseriu y prendra une bonne place en raison de son ampleur. le haut du pavé. E. on fera le bilan intellectuel de la linguistique de la deuxième moitie du XXe siècle. Virginia. de réconfortent. . théorique. Louvain-Paris-Sterling. bien que vacillantes. en un temps où d’autres conceptions encore « classiques » du langage et de l’activité scientifique dans les sciences humaines tiennent toujours. oferind o analiză şi o descriere pe cât posibil de completă a tuturor funcţiilor de semnalizare. (L’homme et son langage) apărută în Franţa abia în 2001. dans quelques dizaines d’années. El grupează aceste motivaţii după cum urmează: 66 Eugenio Coseriu.P. În prefaţa primei cărţi fundamentale din opera lui E. Coşeriu menţionează necesitatea determinării diferitelor funcţii de semnalizare printr-o nouă clarificare a esenţei limbajului şi a poeziei. 2001.Durafour et F. se menţionează: „Lorsque. méthodologique et pratique de cette œuvre quelque chose de rassurant. Coşeriu. Dupuy-Engelhardt. L’homme et son langage. J.

vespertilio etc. este depăşită în uzul lingvistic cotidian sau ştiinţific. Atât vorbitorul cât şi ascultătorul ţintesc direct către desemnare: un chauve-souris (liliac) este un anumit animal despre care se doreştă să se spună ceva. chauvesouris. ele nu constituie sub nici o formă specificul limbajului poetic. chiar şi corespondentele evocării. limbajul poetic nu poate fi o modalitate a uzului lingvistic între celelalte. el nu poate fi aliniat cu alte modalităţi precum acelea ale limbajului cotidian sau cele ale limbajului ştiinţific. Toate aceste evocări sunt. pentru că doar în acesta se pot împlini toate potenţialităţile lui lingvistice. că este un Handschuh [mănuşă: de la Hand – mână şi Schuhe – pantof] că este ceva de îmbrăcat şi nu „un pantof pentru mână”. mai ales pe baza folosirii semnice în poezie pentru că aici se găseşte desigur materialul cel mai bogat. Aceasta înseamnă că pentru a determina limbajul poetic nu este posibilă izolarea unei „funcţii . Toate relaţiile de semnalizare. O relaţie simplă precum „motivaţia internă” a semnului. ci el trebuie să fie văzut ca un limbaj prin excelenţă sau un limbaj absolut. discutată pe baza exemplelor: pipistrello. atunci când intenţionează să examineze „conotaţia”. Deci. totuşi. prezente în mod latent în diferite modalităţi ale uzului lingvistic. că nu este un „şoarece fără păr”. Johansen are deci dreptate din punct de vedere practic. dar nu sunt deci actualizate.Toate relaţiile dintre semnice examinate până acum şi toate evocările semnului aparţin vorbirii în general. apar în plin proces de actualizare a limbajului lor poetic. deci este dezactualizată.

Uzul lingvistic poetic nu este o deviere de la „norma” uzului lingvistic. folosită de Şcoala de la Praga trebuie înţeleasă în acest sens. Lucrurile stau invers: toate modalităţile limbajului. Tot aşa nu se poate vorbi nici de o extensie a unei funcţii specifice. Poezia – şi prin poezie trebuie înţeles nu doar poezia în sensul strict. chiar dacă la prima vedere s-ar putea presupune . deoarece doar în acestea sunt depăşite şi chiar „dezactualizate”. Se poate spune că în vorbirea orientată în sens practic ne îndreptăm „prin semn” direct către lucrul desemnat. faţă de limbajul ca atare. va rămâne ca mod de-a spune „neutilizat şi în aşteptarea de a fi utilizat”. nu se poate accepta reducerea esenţei limbajului poetic la o funcţie lingvistică între celelalte. Expresia „limbă deautomatizată”. cel puţin privitor la modul în care este pusă chestiunea. în alte modalităţi de uz lingvistic. ci literatura ca artă – este locul de desfăşurare a potenţialităţii funcţionale a limbajului. ca de exemplu limbajul cotidian sau cel ştiinţific (ar trebui să se spună mai corect „mod de vorbire ştiinţific” sau „mod practic de a vorbi” etc. Sub profil formal. reprezintă devieri faţă de limbajul în ansamblul său. totuşi în poezie se găseşte o desfăşurare mult mai amplă din ceea ce. aşa cum a făcut-o Jakobson.poetice” între celelalte funcţii lingvistice. multe funcţii lingvistice prezente complet în vorbirea poetică. Este legitim să vorbim despre reducere doar în cazul diferitelor moduri de uz lingvistic non-poetic. către care este îndreptată şi atenţia noastră.). În limbajul poetic nu este nimic de adăugat din ceea ce nu este deja prezent în limbajul ca atare.

. la o anumită reducere.contrariul. pentru care semnele nu sunt folosite doar ca instrumente pentru a desemna ceva diferit. diminuat în posibilităţile sale. în timp ce limbajul complet desfăşurat ar fi rezultatul unei anumite reparări. În acest sens formulările lui Jakobson despre „funcţia poetică” a limbajului trebuie precizate şi corectate. la o examinare mai atentă. Şi totuşi. ar fi cel „normal” de la care se pleacă. nu este. regăsirea completei funcţionări a limbajului. care după Jakobson constituie „funcţia poetică” a limbajului. ci ele apar aşa cum sunt în realitate. ca să spunem adevărul. o concentrare asupra cum-ulului a ceea ce va fi spus. ca şi cum limbajul „stricat”. deautomatizare poate însemna doar ceva pozitiv sau „depăşirea unei limitări”. Cu toate acestea deautomatizare este o expresie nefericită pentru că indică afirmarea limbajului în forma unui duplex negatio. Prefixul de. ar trebui să se înţeleagă ceva mult mai diferit: oprirea pe ceea ce este spus în limbajul însuşi. în deplina realizare a tuturor potenţialităţilor lor funcţionale.ne face să ne gândim la ceva negativ. ci mai degrabă. Atenţia îndreptată spre mesajul ca atare sau focalizarea pe mesaj pentru mesaj. nu este un rafinament particular a ceea ce va fi comunicat.

unde faptul creat este faptul originar.. Interviu cu Eugeniu Coşeriu realizat de Nicolae Saramandu.. e reluat şi repetat” spune el în interviul cu Nicolae 67 vezi Lingvistica integrală.V. ci „existenţa într-o istorie absolută a spiritului. repetat de mii de ori. op. la sugestia lui Croce.”67 Începând de la Croce acesta este înţelesul. fiindcă nu existenţa în istoria practică. apoi. actul originar de creaţie în artă este cel care contează: „Un cuvânt creat — să spunem — la anul 100 e. CREAŢIE ŞI LIMBAJ Despre creativitate în limbă Despre procesul de creativitate în limbă E.1. V.n. Coşeriu. Şi pentru E. acolo unde nu se poate deosebi limbajul de poezie. deci <când s-a făcut>. Coşeriu menţionează că momentul în care s-a creat un cuvânt acela este echivalentul actului de creaţie poetică şi concomitent actului „de <a face>. care rămâne definitiv”.cit. . Pe urmă îl putem întrebuinţa în mai multe feluri şi reproduce. este astfel înţeleasă. nu <când s-a întrebuinţat>. cronologică.

Acesta este singurul subiect care ia responsabilitatea tuturor subiecţilor posibili.” 68 Limbajul nu pierde însă posibilitatea de creaţie în această repetiţie. ci ea reprezintă un act de întrebuinţare a cuvântului creat. subiectul despre care vorbeşte Croce.” 69 68 Lingvistica integrală. Interviu cu Eugeniu Coşeriu realizat de Nicolae Saramandu.Saramandu. şi despre care vorbesc toţi cei care au identificat limbajul şi poezia. tot aşa şi cuvântul poate fi o creaţie cu o intuiţie inedită şi cu o valenţă liberă de sens. op. cit. fiindcă prin reproducere noi vedem actul originar de creaţie. şi creaţie. adică un alt „eu“ posibil. Chiar subiectul creator al limbajului este totdeauna subiect între subiecte. ci este un subiect între subiecte.. pentru că în artă – spune Coşeriu .. Aşa cum o copie poate fi. este un subiect universal sau absolut. 69 Lingvistica integrală. de care poezie vorbim? Nu de asta de aici. prin posibilitatea unei noi intuiţii nevalorificate. nu este un subiect absolut sau universal. când citim Divina Comedie şi spunem: ce frumoasă e poezia aceasta!. (…) Pe când subiectul limbajului este altfel de subiect. această repetare nu mai reprezintă un act de creaţie. cit. op. Este un subiect care se înţelege pe sine însuşi ca subiect cu alte subiecte. ca un „eu“ care recunoaşte un „tu“. Interviu cu Eugeniu Coşeriu realizat de Nicolae Saramandu. . Pentru Coşeriu. ci de aceea care a fost făcută de Dante şi care a fost reprodusă de mai multe ori. într-o anumită măsură. ci fiecare artist e subiect universal şi absolut şi un pictor adevărat nu va spune: „aşa pictez eu“.„nu e vorba de un subiect între subiecte. dar. ci va spune: „aşa se pictează“. „Tot aşa.

Atunci spun: subiectului absolut. Şi aici. că el este realizarea tuturor posibilităţilor limbajului ca 70 71 ibidem. este altfel de subiect.”70 V. nr. 181-186 . adică drept subiect care poate deveni obiect al altui subiect. adică recunoaşterea celuilalt ca subiect posibil. I. Subiectul absolut şi dimensiunea alterităţii Eugeniu Coşeriu abordează teoria textului poetic prin prisma instrumentelor teoriei verbale a textului. în Linguistica espagnola actual. acest individ. şi el poate asuma responsabilitatea unui <eu>. pp. Ideea că limbajul poetic este un limbaj absolut. ci şi pentru altcineva. chiar creaţia originară este creaţie nu pentru mine. presupus de Croce şi pentru limbaj. şi a avea un <tu> înseamnă a înţelege că eu pot fi obiect pentru el.1979. într-un sens. îi lipseşte această dimensiune a alterităţii pe care o are subiectul limbajului.Cum subiectul este totdeauna un individ şi subiectul celălalt este un individ din punct de vedere empiric. 1. el este un subiect care se recunoaşte ca subiect relativ. magistral formulate în Tesis sobre et tema <Lenguaje y Poesia>71. Tesis sobre et tema <Lenguaje y Poesia>. îi lipseşte o dimensiune. „Adică: eu sunt <eu>. în limbaj. Tocmai universalitatea acestui subiect este universalitatea dotată cu alteritate. eu pot fi <tu> pentru el. însă totdeauna am un <tu> în fata mea. E. ci înseamnă. Asta nu înseamnă mai puţin.2. Coşeriu. mai mult.

Disperarea universală poate fi surprinsă în disperarea unui poet. Om însemnând „modul de a fi uman”. adică acte practice nu acte de creaţie. avem într-un individ expresia universalului. un universal exprimat într-un individ luat ca semnificaţie individuală. într-o semnificaţie. pentru că actul creaţiei poetice şi actul creaţiei cuvântului sunt acte de acelaşi tip. cât şi în poezie. Actul originar de creaţie în artă este actul poetic.atare. a unui mod de a fi universal. Această intuiţie traduce ideea că atât în limbaj. Limbajul şi poezia nu sunt identice. ambele fiind anterioare distincţiei înseşi între existenţă şi inexistenţă. fiindcă poezia nu se confundă niciodată cu o realitate. Poezia este în afara adevărului sau falsităţii şi ea există în sine şi pentru sine. ci ea o construieşte. fiindcă limbajul nu se poate deosebi de poezie. şi care ia responsabilitatea tuturor subiecţilor posibili. ci este o realitate. Astfel. fiindcă avem de-a face doar cu întrebuinţarea cuvântului creat. Şi în poezie se întâmplă un proces similar. adică. care este singurul subiect. între adevăr şi neadevăr. chiar dacă această lume este făcută cu elemente din realitate. Subiectul de care vorbeşte Croce este un subiect universal sau absolut. justifică şi teoria necesităţii analizei discursului poetic în interiorul teoriei lingvistice a textului. În realitatea construită de poezie adevărul este cel afirmat în poezie. pentru Eugeniu Coşeriu. celelalte acte sunt reluări şi reproduceri. ea este intuiţia unei universalităţi într-un caz particular sau depăşirea ocazionalului în universalitate. Iliada nu vorbeşte de o realitate. În artă nu se vorbeşte decât de un . care este cuprins într-un cuvânt.

pentru că doar atunci el este o intuiţie. Coşeriu distinge între noţiunea de Subiect şi cea de Obiect. de aceea limbajul este poezie doar ca limbaj absolut. piatra. ci doar un subiect între subiecte ce poate recunoaşte şi un alt eu posibil. În schema ideală a artei. El distinge o activitate care este numai Subiect (interjecţia. dar universalitatea acestui subiect este una dotată cu alteritate prin recunoaşterea celuilalt ca subiect posibil. aşa cum sunt culorile. Subiectului absolut îi lipseşte dimensiunea alterităţii pe care o are subiectul limbajului. Acolo el devine materia operei de artă. un subiect exterior. fiindcă aici materia este vorbitoare şi ea are semnificaţie. pe când subiectul creator al limbajului este un altfel de subiect. E. exact ca în poezie.singur subiect. iar comunicarea cu cineva este constitutivă pentru limbaj. care devine la rândul ei materie pentru ceva de ordin superior numit sens. Limbajul care se obiectivează în cuvânt nu mai este un subiect absolut. Dacă subiectul este întotdeauna un individ. Limbajul ca limbaj nu este absolut. subiectul creator al limbajului nu este un subiect absolut sau universal. considerat numai în raportul între cuvânt şi lucru. Însăşi creaţia originară este pentru altcineva. acolo unde limbajul nu mai este semnificaţie şi desemnare. în limbaj el este un altfel de subiect. . subiectul îşi asumă responsabilitatea oricărui subiect spunând că „aşa se face”. dar într-un sens ameliorat. Totuşi. el este absolut doar în poezie. fiecare artist fiind un subiect universal şi absolut. ci este un subiect între subiecte. ci este şi sens. Nici atunci când este un subiect între subiecte.

Artistul prezintă toată subiectivitatea sa universală în arta sa (pictură. unde subiectul. Există apoi o activitate care pleacă de la schema subiectului între subiecte. ci este legat de alte subiecte. unde Subiectul nu se prezintă pe sine ci. ci ca subiect între subiecte dotat cu alteritate. unde subiectul se recunoaşte nu ca subiect ne-universal. veselia etc.) şi care este numai manifestarea subiectului şi nimic altceva. Aceasta însumează activitatea practică ce conţine şi activitatea politică. subiectul nu este singur. ci ca subiect între subiecte. în creaţia lui. Chiar dacă el se obiectivează. a unui subiect între subiecte. În activitatea limbajului. dar acest subiect se consideră subiect universal şi în acest sens gustul publicului nici nu mai contează. A identifica limbajul cu poezia înseamnă a considera subiectul ca subiect absolut. Activitatea artistică este întotdeauna a unui individ empiric. se prezintă în afară. adică se prezintă ca obiect. abia atunci ar fi acelaşi lucru cu poezia. de exemplu. întotdeauna ca subiect universal. ca în artă. sculptură. nu o va face ca subiect absolut. aici avem raporturile între subiecte. expresia durerii subiectului empiric. . doar Obiectul cercetării. cum este cea ştiinţifică.strigătul. de o altă activitate. poezie). Dar mai există o formă de activitate în care Subiectul devine Obiect şi aceasta este activitatea artistică. se transformă în obiect.

împreună cu Mircea Popescu îşi propune să traducă în limba italiană din opera marelui poet român. când. prelegeri şi seminarii la Universitatea „Lucian Blaga”din Sibiu. aşa cum o gândea Blaga însuşi. Formula blagiană a metaforei revelatoare este formula creaţiei de lumi. texte reunite de Doina Constantinescu.că tocmai prin filosofia culturii şi estetică se putea ajunge mai curând 72 vezi E. Editura Universităţii „Lucian Blaga”.3. Coşeriu din discursul oferit cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu: „Ce-i datorez eu lui Blaga în teoria limbajului sau în epistemologia culturii şi teoria ştiinţelor culturii?” răspunsul ilustrului ligvist şi filozof al limbajului a făcut trimitere la apropierea dintre teoria sa asupra creaţiei metaforice în limbaj şi la teoria blagiană a metaforei revelatoare. pentru a-l face cunoscut întregii lumi.V. „Ni se părea .72 Înrudirea sa spirituală cu Blaga a influenţat şi creativitatea construcţiilor sale conceptuale şi viziunea asupra creativităţii culturale şi poetice. şi începe cu Orizont şi stil şi Artă şi Valoare. . Sibiu. Pornind de la această formulă şi explicând-o cu instrumentele tehnice ale ştiinţei semantice actuale. Coşeriu.spune Coşeriu . se poate valorifica la dimensiuni universale tot ceea ce a produs spiritualitatea românească mai valoros. spre o poetică a culturii. Coşeriu este fascinat de Blaga încă din perioada studiilor sale în Italia. precizând că doctrina sa îi datorează lui Blaga deschiderea spre o teorie generală a creativităţii culturale. Metafora blagiană şi creaţia poetică La întrebarea lui E. 2004.

74 E.la o înţelegere sau la o receptare din partea italienilor. două motive centrale: orizontul misterului şi omul ca obiect şi subiect al culturii. în Eonul Blaga. şi în acelaşi timp. E. la o antropologie culturală şi la o filozofie a culturii. 21. „dat fiind că omul este definit în primul rând prin cultură”. op. Bucureşti. este ceea ce e creaţie specifică omului..cit. pp. În acest orizont omul are misiunea de a exista în univers cu menirea de a revela misterul: „Revelaţia misterului este tocmai cultura în diferitele ei forme. de care vorbea Blaga. în Eonul Blaga. Coşeriu găseşte la Blaga. Estetica lui Blaga în perspectiva europeană. în orizontul misterului. Întâiul veac. decât prin aspectele metafizice ale filozofiei lui Blaga. Coşeriu. . Teoria cunoaşterii. fiindcă omul continuă să existe în orizontul lumii concrete. în special în Metafizica. Gândirea filozofică blagiană este un fenomen singular în contextul estetic european care aprofundează misterul metafizic şi întregul univers uman aflat sub zodia acestui mister. Editura Albatros. p. dată prin spirit şi conştiinţa abisală. Estetica şi Trilogia valorilor. capabilă de cunoaşterea luciferică prin care se relevă misterul în diferitele forme ale culturii. conştiinţa paradisiacă. 17-33. ceea ce produce omul în univers. Şi conştiinţa umană stă sub zodia dualităţii.”73 Coşeriu intuieşte geniul gândirii blagiene şi faptul că metafizica sa se poate reduce la o antropologie filozofică. Întâiul veac. Coşeriu.”74 Omul păstrează totuşi toate caracteristicile speciei şi acest fapt îi conferă acel caracter „amfibiu” al conştiinţei umane. Categoriile abisale sunt 73 E. Estetica lui Blaga în perspectiva europeană. 1997.

cit.. Arta se prezintă ca o formă de cunoaştere luciferică. şi prin revelaţia omului cu privire la mister. este o creaţia a unei lumi. tot aşa ca şi toată filozofia lui Blaga. este reprezentată de Blaga prin cunoaşterea metaforică. 75 E. ea este o producere de opere. . În realitate misterul este negativitatea absolută.pentru E. Coşeriu semnala faptul că „misterul trebuie să-l interpretăm. sau ca obiect al unei cunoaşteri luciferice ori ca o cunoaştere metaforică. p. 26. noi „nu cunoaştem categoriile cunoaşterii intuitive. ca o cunoaştere luciferică. E. în afara cunoaşterii metaforice. Întâiul veac. o creaţie ex-nihilo a unei lumi proprii a omului.şi arta este prin energeia sa o creativitate infinită. pentru că fiinţa negativă refuză lumea care i se dă şi îşi face o altă lume a lui. prin mister. a unui „cosmoid”. în Eonul Blaga. Şi creaţia metaforică face trimitere la diversitatea infinită a lumii ca varietate a culturii. (…) Ceea ce înseamnă că. E.”75 În procesele de negare a lumii. cultura este creaţie ex nihilo şi că nu este nici un fel de creaţie despre ceva cu privire la ceva. ci că este o construcţie ex-nihilo. Estetica lui Blaga în perspectiva europeană. Coşeriu. op. în sens absolut. ca formă fundamentală a culturii. Coşeriu îl apropie pe Blaga de Hegel. prin muncă şi prin cultură spirituală.” Şi pentru că la Blaga misterul este negativitate absolută obiectul acestei cunoaşteri fiind un obiect infinit . Arta. se afirmă libertatea totală a creaţiei umane. a unei lumi noi. Coşeriu echivalentul categoriilor cunoaşterii intuitive dar. ca expresie. Creaţia este receptată ca o trecere dincolo de tradiţie şi acest lucru înseamnă că. dar această creaţie este o revelaţie metaforică.

Bucureşti. este o încercare de sinteză între marea tradiţie filozofică a hermeneuticii europene. ci pune accentul pe acea „izbucnire a specificului uman în toată amploarea sa”. plus teoria discursului 76 vezi Lucian Blaga. Fundaţia regală pentru literatură şi artă. Blaga nu propune doar o nouă definiţie sau o altă perspectivă. 1937/1944p. în general. mai precis a celei germane. pe de o parte. Dacă la Blaga omul este o „fiinţă metaforizantă”. în ipostaza ei de teorie poetică şi de teorie a creaţiei ce vizează sensurile în textele poetice şi nu de teorie a interpretării. Ceea ce s-a făcut în doctrina hermeneutică. Diferenţa constă în perceperea poziţiei omului în univers. Coşeriu pentru orizontul blagian este cea a filozofului Ernst Cassirer. pornind de la celebra carte a lui Ricoeur. care din anii ’80 domină lumea americană şi cea occidentală. 282-283 . în Trilogia culturii. Geneza metaforei şi sensul culturii. Metafora vie. şi doctrina cognitivistă. pe de altă parte.76 Argumentele acestei teorii trebuie să se confrunte cu cele două doctrine alternative actuale în domeniul poeticii. de o mutaţie. poziţia omului în univers se face numai din punct de vedere fenomenologic. la Blaga se vorbeşte de un salt ontologic. pe ivirea ei ca structură şi mod de existenţă în lume „ca un miraculos incendiu”. pe când la toţi filozofii.Aici proximitatea sugerată de E. şi filozofia analitică angloamericană. pentru că metafora este anterioară şi istoriei. pentru Cassirer omul este „o fiinţă simbolică” ce creează o lume simbolică. adică cele două teorii articulate ale creativităţii: pe de o parte doctrina hermeneutică a poeticii.

este metafora vie şi nu predicaţia teoretizată de Paul Ricoeur. În acest sens. Ca obiectivare a conţinuturilor intuitive ale conştiinţei. nediferenţiată. tradiţie care începe cu manuscrisele lui Schleiermacher. pentru care fiinţa are casa în limbaj. Replica lui Blaga din Geneza metaforei ne spune că această definiţie a omului este reductibilă la locuirea în lume şi nu duce la creaţia de lumi. A spune că cineva este o vulpe înseamnă a suspenda prima referinţă şi a desfăşura o a doua.perfecţionată de Emil Benveniste. dar Paul Ricoeur oscilează între o premisă adânc înrădăcinată în tradiţia filozofică a hermeneuticii europene. el dădea o referinţă indirectă. prin care se realizează o referinţă de gradul al doilea pentru că prima este blocată. adică la esenţa poeziei. Mircea Borcilă apreciază că teoria metaforei la Ricoeur nu distinge elementele cardinale ale diferenţei intre metafora lingvistică şi metafora poetică. dar prin aceasta suntem departe de poezie pentru că fenomenul de „vulpitate” nu echivalează cu creaţia de lumi. limbajul este cel care defineşte omul ca fiinţă şi prin modul de a intra în raport cu lumea îl face conştient de alteritatea lumii. Această stare embrionară. adică a considerării poeziei ca formă absolutizată a limbajului şi nimic altceva. şi continuă cu poetica filozofică a lui Heidegger. Mircea Borcilă este convins că orizontul deschiderii prefigurate de spaţiul nuclear al metaforei revelatorii iniţiază un nou şi cuprinzător spaţiu în care se va înscrie şi destinul poeticii actuale: „Cu alte . şi o construcţie echivalentă cu poezia. iar locuirea în semnificaţie. necunoscute de Dilthey. Când Blaga dădea ca exemplu „X este o vulpe”.

nu enunţul este baza semantică primară. şi asupra creativităţii cultural-poetice. trecerea dincolo de fenomenal şi extensiunea pe verticală a semnificatului atrage o mutaţie de fond şi a funcţionalităţii limbii. vol. IV. cu conştiinţa raţională a unei continuităţi specifice.cuvinte. Lucian Blaga şi integralismul sau despre destinul actual al poeticii. În ceea ce priveşte cognitivismul. . pe baza modelului metaforic din concepţia filozofului nostru. în ansamblul său. Capacitatea de a releva acest mister califică fiinţa umană ca fiinţă poetică şi. 77 vezi. Ea este cea care reflectă libertatea absolută a fiinţei de a întreba lumea fenomenală. Mircea Borcilă. 2003. ceea ce cred eu că datorează cu adevărat. limbajul poetic re-creează lumea în originalitatea ei prin scoaterea ei din timpul profan şi reintroducerea sa în timpul sacru. pp. în consecinţă. 9-12. El neagă radical teoria hermeneutică. non-predicaţionale. doctrina integralistă filozofiei blagiene este tocmai această perspectivă de extensiune a teoriei coşeriene a creativităţii semantice. Editura Universităţii „Lucian Blaga”. Sibiu. atracţia lui constă în faptul că postulează cu alte entităţi primare. între misterul fiinţei şi cel al lumii. deşi doar dimensiunea lui poetică poate crea starea de comunicare cu lumea prin poezie. de profunzime. În cazul metaforei revelatorii. susţinând că nu conţinutul propoziţional. în Caietele Lucian Blaga.”77 Metafora revelatoare are menirea de a dezvălui acel „ascuns” din misterul experienţei sensibile şi din spaţiul de manifestare a libertăţii şi creativităţii poetice. adică prin procesul de absolutizare a limbajului. prin forma elaborată de Paul Ricoeur. ci nişte entităţi pre-enunţiative.

Soluţia românească este mult mai simplă şi mai atractivă. pre-verbale. apoi în conceptele metaforice. Cognitiviştii încearcă să demonstreze că primul triunghi al imaginaţiei umane este reprezentat de aceste scheme imagistice. Prin urmare. în conceptele schematic umanistice. imaginaţia metaforică este determinată de aceste tipare ale modelului primar al interacţiunii noastre cu lumea şi nici un poet din lumea aceasta nu-l va scoate din acest model al marelui lanţ al fiinţei. Aceste entităţi sunt schemele imagistice. un fel de hibrid între imaginea primită şi imaginea construită şi că din acest prim moment se produce o proiecţie a acestor scheme la nivelele superioare în conceptele de nivel bazic.chiar pre-conceptuale. Este vorba de a imagina cu . Textele nu fac decât patru transformări fundamentale pentru ca să modifice ceva din schemele pe care ni le-a dat corpul în interacţiunea lui cu lumea. sunt nişte semnificaţii ante-verbale. precum schemele kantiene şi aceste modele cognitive sau scheme imagistice. lacrima domnului” în care întâlnim creaţia de lumi. în vorbirea obişnuită şi în textele literare. prin care exprimăm ceva ce se poate exprima în mod direct şi o metaforă diferită. Blaga recunoştea două tipuri radical diferite de procese metaforice: în cadrul limbajului. numită de el revelatorie. pe care ei îl văd construit tot prin scheme şi concepte metaforice. care se proiectează ulterior din experienţele primare fundamentale. ca cea din „Soarele. care sunt pre-conceptuale. în enunţuri metaforice. cu care trăim şi cu care construim întregul nostru univers imaginar.

semnificaţie. presupune semnificaţiile primare ale cuvintelor limbii. Coşeriu în Creaţia metaforică în limbaj. concepută distinct dar nu separat de cea lingvistică. în cartea sa Lumile metaforice. Doar Samuel Levin. ci cu adevărate lumi metaforice. pentru că nu avem de-a face doar cu metafore. a modelului coşerian. încă din 1952. a încercat să explice ideea că dacă poetul romantic spune „marea râdea” aceasta înseamnă că marea este o fiinţă care poate trăi bucuria şi că aşa trebuie înţeleasă poezia. şi „competenţă lingvistică” în sensul strict coşerian şi al „competenţei poetice”. se . în ansamblul ei. Acest parcurs este reprezentat de o revizuire complexă a ceea ce numim „competenţă metaforică”. având intuiţia că metaforicul în acest sens neextins dincolo de limitele creaţiei culturale. unde. pentru prima oară. la Creaţia metaforică în limbaj. nu numai pentru cea romantică. dar modificând însăşi semnificaţiile cu care lucrăm ca atare. Pornind de la modelul minimal al metaforei II. din teoria lui Blaga din Geneza metaforei. se construieşte o adevărată poetică a culturii. Această intuiţie apare teoretizată şi la E. Această performanţă este prefigurată de Blaga în sugestia de „generalizare a semnificaţiei metaforicului” care distinge un nivel general al metaforicului „din cadrul limbajului” şi întreaga arie a metaforicului „cu mijloace de limbaj”. şi acesta este modelul de la care se văd lumi şi de la care trebuie înţelese textele literare. dar nu presupune şi operaţiile fundamentale caracteristice discursivităţii vorbirii. Blaga a confirmat prin teoria sa valabilitatea acestei concluzii pentru toată poezia.

ci „ecvaţională”. dar în limbă. . Geneza metaforei şi sensul culturii. Metaforica poetică nu se poate constitui decât în cadrul unei operaţii nucleare ce nu mai este de natură discursiv lingvistică. Fundaţia regală pentru literatură şi artă. procese întemeiate pe analogie şi cadre de contextualitate a cunoaşterii noastre extralingvistice. în „casa fiinţei”. La nivelul semnificatelor lexicale. iar metaforica limbajului se va constitui în arealul vorbirii în determinări orientate designaţional. din perspectiva integralismului. în intuiţia originară. este chiar noema husserliană.78 Atât teoria hermeneutică a lui Ricoeur. cât şi cea lakoviană. nu în afara ei. în sensul larg. în planul prediscursiv al limbajului. un număr mare din reţeaua de semnificaţii a limbii va iniţia semne poetice. Credem şi noi că răspunsul se află în demersul reconstrucţiei. bazată pe semantica cognitivă. şi în care procesul creativ este orientat spre „schimbarea radicală a înseşi semnificaţiei obişnuite a faptelor”. Eugeniu Coşeriu a descoperit semnificatul în dimensiunea lui pozitivă. Bucureşti.abordează şi spaţiul de manifestare a creativităţii metaforice sau poetice. a teoriei blagiene a 78 Lucian Blaga. 1937/1944. în Trilogia culturii. care este cu totul altceva decât semnificatul negativ diferenţial saussurian. ca la Husserl. el este chiar intuiţia ontologică heideggeriană prinsă în limbaj. se dovedesc nepregătite să explice autonomia creativităţii metaforice în limbaj şi specificul metaforic al creativităţii poetice.

De la metaforica limbajului la o poetică a culturii. 1-2. pp. XLIV. nr. V. în Revista de filozofie. Coşeriu. în general. 184-198. Creaţia metaforică în limbaj. p. în Revista de lingvistică şi ştiinţă literară.dualităţii funcţional tipologice a proceselor metaforice. Creaţia metaforică în teoria integralistă Eugeniu Coşeriu abordează această zonă a metaforicului ca pe un modul central al „competenţei culturale” şi ca pe o aptitudine ireductibilă pentru că el înscrie universul metaforei în capacitatea omului de a crea fapte de cultură. nr.80 Această creaţie nu este în afara vorbirii ca atare şi nici nu poate exista în afara ei. . traducere de Eugenia Bojoga. demers în care teoria filozofică blagiană a creativităţii poetice se înscrie în efortul de reconstrucţie a spiritului semanticii coşeriene.79 Integralismul vizează asumarea lingvisticii integrale ca fundament al unei abordări coerente în studiul creativităţii. 14. de 79 vezi Mircea Borcilă. pentru că aceasta trebuie detectată şi analizată numai în activitatea creatoare de conţinuturi semantice. Întemeierea epistemologică a integralismului constă în orientarea lui Eugeniu Coşeriu spre investigarea creaţiei de semnificaţi. Între Blaga şi Coşeriu. ca dimensiune implicită a acesteia. având în vedere şi capacitatea metaforei de a funcţiona în activitatea lingvistică prin creaţia metaforică în limbaj. 1952.4. 147-163. 80 vezi E. 1999-2001.

diacronie şi istorie. E. 1958/1997. Creaţia metaforică în limbaj. în acea activitate primară a cărei ţintă este crearea unor conţinuturi de semnificaţie. Staib (Hrsg. pentru că nu există activitate conceptuală care să se manifeste anterior vorbirii şi care să poată situa fenomenul metaforic în afara spaţiului verbal. 202/203.81 Astfel.. 82 E. E. Festschrift für Wolf Dietrich zum 60. Sincronie. folosit şi de Humboldt în teoriile asupra esenţei creatoare a limbajului. Coşeriu.conţinuturi semantice. în teoria del lenguaje y lingüistica general. Gredos. în general. Editura Enciclopedică.Kabatek. atât în limba literară cât şi în limbajul curent. Geburstag. 15. Coşeriu.” 82 Marele lingvist român pune conceptul de energeia la temelia întregului eşafodaj al reconstrucţiei lingvisticii şi odată cu ea a orizontului ştiinţelor umane. Coşeriu. 2000 p. atât în limbajul enunţiativ. vezi şi Mircea Borcilă. Coşeriu „activitatea imaginativă. pp.). Tübingen. care nu sunt situate în afara limbajului sau într-un spaţiu mintal pre-verbal În viziunea lui Eugeniu Coşeriu. Pentru E.83 81 vezi şi J. Einheitlichkeit der Bedeutung. activitatea poetică a omului (în sensul etimologic al termenului) se observă la toţi indivizii vorbitori (nu numai la zei şi eroi) şi în orice act lingvistic. 83 vezi E. creaţia metaforică are loc în interiorul spaţiului vorbirii. 282-325.cit. Designat und Integrale Lingvistik. cât şi în limbajul emotiv. op. Lingvistica . Problema schimbării lingvistice. Determinatión y entorno. Madrid. 1955. Vico asupra naturii poetice a limbajului la un sens mult mai complex. Eugenio Coşeriu extinde ideea lui G.cit. Coşeriu. în spiritul conceptului aristotelic de energeia. op.. p. în B. Bucureşti. Lingvistica romanica et italiana. Creaţia metaforică în limbaj. traducere de Nicolae Saramandu.

.Astfel creaţia metaforică este o formă de creaţie imaginativă în limbaj. care nu poate fi concepută ca o abatere de la normă sau o devianţă în raport cu esenţa limbajului. ci ca o însumare a potenţialităţii lingvistice. 2002-2003. adică în vorbirea recepţionată ca dimensiune esenţială a limbajului. Elementos de la teoria del hablar. Creaţia metaforică în limbaj.85 integrală şi fundamentele metaforologiei. pornind de la principiul obiectivităţii. Gredos. în Dacoromania. 84 vezi E. Madrid. Ea este o componentă a epistemologiei integrale ce se referă la definirea specificului demersului ştiinţific umanist în metaforologie şi în disciplinele culturii. Coşeriu.84 Definirea vorbirii ca activitate de creaţie a unor conţinuturi semantice va delimita creaţia de semnificaţi ca dimensiune autonomă a vorbirii. VIIVIII. cit. p. Competencia lingüistica. care intră în creaţia de limbaj. op.15 . Creaţia metaforică nu are nevoie de explicaţii cauzale pentru că ea este receptată ca „o activitate liberă a imaginaţiei” ce nu are altă explicaţie decât în finalitatea însăşi a activităţii de creaţie. 85 E. Coşeriu. Schimbarea panoramei de investigaţie va ţine cont de noua definire a însuşi obiectului lingvisticii şi de implicarea conceptuală a viziunii integraliste în definirea proceselor metaforice. 1992. ca principiu prioritar în orice abordare ştiinţifică. Cluj-Napoca. Eugeniu Coşeriu defineşte competenţele metaforice în acord cu trăsăturile distinctive ale vorbirii şi formulează „caracterul fundamental de creaţie inerent esenţei cognitive a limbajului”.

dezaprobând limitarea interpretării lui Ernst Cassirer la acest prim moment.86 Astfel se justifică obiectivul preconizat de E.”87 Sfera formării de semnificaţi include şi operaţiile ce se instituie în vorbire şi E. Coşeriu va extinde sfera cunoaşterii în vorbire. E. p. În opinia sa limbajul „este formă de cunoaştere nu doar în momentul în care se produce un semn simbolic pentru prima dată în istorie”. Coşeriu demonstrează (1952 ş i1955) că în absenţa operaţiilor de natură cognitivă vorbirea nu ar putea realiza 86 87 ibidem.11 .” >”. p.11 Ibidem. o definire corectă a esenţei limbajului este cea care integrează vorbirea în arealul „activităţilor simbolice. Coşeriu are convingerea că „simbolurile se re-creează în fiecare act de vorbire” pentru că vorbirea umană comportă o dimensiune cognitivă „în orice moment al ei” şi critică teoria formelor simbolice pentru restrângerea ei în aproximarea esenţei cognitive a limbajului la „a indica natura elementelor sale şi a momentului în care se articulează acestea. dincolo de definirea simbolului cassirerian şi va surprinde sfera cunoaşterii în vorbire. dincolo de ivirea simbolului. E. Coşeriu („ca activitate de cunoaştere care se realizează prin simboluri”) pentru că. în viziunea sa.Considerarea limbajului ca activitate esenţial cognitivă este preluată de E. Coşeriu în privinţa „competenţei culturale” în nucleul bazic al activităţilor simbolice şi cel al creaţiei de semnificaţi.

op. Coşeriu. p. Gredos.”89 Cunoaşterea lingvistică devine astfel o cunoaştere metaforică. care este „inerent esenţei 88 Vezi E. nr. E.4. ci prin imagini şi în prezenţa unor analogii stabilite (…) între viziuni”.6-8 89 E. E. Coşeriu. ce se înscrie în proiectul limbajului de structurare a experienţei lumii şi se înfăptuieşte „nu prin intermediul unor categorii ale raţiunii. pp. Specificitatea cognitivă a vorbirii metaforice nu rezidă în natura intuitivă a imaginilor. în „Studia”. An XLVI. 2001. Psihologia. Gramatica semantica. Astfel. Acest spor de cunoaştere presupune înţelegerea caracterului fundamental de creaţie. pentru a o circumscrie spaţiului poetic de „expresie unitară. 88 Fenomenul metaforic este explicat de E. Estudios de lingüistica functional.. Coşeriu disociat de sfera şi funcţia expresivă a activităţii de vorbire. 15-16. ci în plusul de cunoaştere adus prin asocierea acestor „modele primare”. Creaţia metaforică în limbaj. Competentia lingüistica. Madrid. Coşeriu redefineşte metafora în afara spaţiului retoric şi dincolo de percepţia ei de „comparaţie prescurtată” sau simplă transpoziţie verbală.contactul omului cu lumea lui şi nu ar putea înfăptui procesul de cunoaştere. unde este menţinut de Karl Bühler şi Ernst Cassirer şi îl integrează în sfera şi funcţia cognitivă a limbajului.90 Aici este vorba pur şi simplu de „intuiţia unui obiect” şi a posibilităţilor sale infinite. 1988. 1992. universales. . 90 Ibidem. Elementos de la teoria del hablar. Vezi şi Mircea Borcilă Început de drum în studiile integraliste. Coşeriu.cit. Gredos. Madrid. spontană şi imediată a unei viziuni poetice.

ca în cazul denumirii metaforice a ursului în limbile slave. comun cu cel al poeziei. ci „implică actul primitiv care creează modelul”. E. Acelaşi principiu de gândire fundamentează şi creaţia conţinuturilor semantice primare în „creaţia metaforică în limbaj. „Hiperbolizarea unui aspect particular al obiectului”. Căutând misterul creativităţii. Prima formă acreativităţii metaforice este o operaţie de identificare ce trebuie înţeleasă ca un mod de manifestare a principiului cardinal al sintezei la nivelul specific al semanticii metaforice. (mâncător de 91 Ibidem. Coşeriu porneşte de la ideea fundamentală că imaginea lumii care se construieşte în limbaj – ca şi în mit. 10 . p. prin natura lor intuitivă. adevărata artă a vorbirii.cognitive a limbajului” şi care trebuie reperat în dimensiunea ireductibil metaforică. modelul creator al vorbirii trebuie înscris într-un gen proxim.” Cele trei forme primordiale ale creativităţii metaforice sunt fundamentate de teoria coşeriană în trei forme analizate aprofundat de Mircea Borcilă în Lingvistica integrală şi fundamentele metaforologiei. artă sau cunoaştere ştiinţifică – „nu reproduce o schemă deja dată în obiect”. în empirismul formelor simbolice care focalizează. Din această perspectivă. Raţionamentul este dat de poziţia nucleară a creaţiei metaforice în vorbirea spontană. Ea se referă la „o identificare momentană a unor obiecte diferite” ca în exemplul „cap-dovleac” 91 A doua formă a creativităţii metaforice se explică prin procesul de creaţie al semnificaţilor lexicali primari.

în Revista de filozofie. Cadrul disciplinar al metaforologiei actuale porneşte de la investigarea activităţii de vorbire adoptând trihotomia planurilor competenţei lingvistice coşeriene. Eugeniu Coşeriu însuşi şi-a revendicat această distincţie ca reprezentând aportul său de substanţă la „fundamentarea lingvisticii”. 92 92 Vezi E. . Creaţia metaforică în limbaj se înscrie astfel în actul de creativitate a vorbirii situat în proximitatea actului general de creaţie poetică. pp. creaţia metaforică în limbaj nu este deviantă. Laplace. XLIV. 147-163. traducere din spaniolă de Eugenia Bojoga. XXV-XXIX. 1-2. 1985. 2000. Théorie du langage et théorie de la traduction: les concepts-clefs de trois auteurs…. indispensabilă în desfăşurarea operaţiilor semantice. E. M. şi cu cea a cunoaşterii şi creaţiei umane. Strategia teoretică a paradigmei coşeriene are la bază ideea că deşi operează la un nivel secund. Chişinău. A treia formă a creaţiei metaforice apelează la „identificarea între contrarii. De la metaforica limbajului la o poetică a culturii. în general. în raport cu creativitatea vorbirii. Paris. Linguistic Competence: Wat is it Really ?. Didier. Borcilă. absurdă din punct de vedere logic” ca în exemplul „negru blond” în care anumite circumstanţe contextuale nu pot explica acţiunea spontană a actului de vorbire.miere) motivează procesul creaţiei de semnificaţi lexicali primari. Între Blaga şi Coşeriu. nr. 1997. 80. în special. Editura Arc. în The Modern Language Review. Coşeriu. Lecţii de lingvistică generală. Creaţia metaforică se exercită în temeiul unor entităţi semnificaţionale create deja în vorbire şi în afara cărora procesul metaforic nu ar avea nici natura intersubiectivă nici consistenţa conceptuală. C.1994. Coşeriu.

Pe această întemeiere se configurează arealul creaţiei metaforice care nu se mai întemeiază pe un singur palier al recuperării retorice. op. etnice sau culturale. dincolo de diferenţele lingvistice.cit. Vezi E. Cele trei planuri ale competenţei. 93 Aceasta reflectă „capacitatea creatoare” evidenţiată în „creaţia metaforică”. în centrul creaţiei de limbaj..sensul.15 . 293. încât ne face să ne gândim în mod serios la o anumită unitate universală a imaginaţiei umane. Metaforica vorbirii este teritoriul esenţial al metaforologiei lingvistice coşeriene pentru că acest teritoriu privilegiat permite observaţia creaţiei metaforice în act. în planul textului .Argumentând pertinent faptul că vorbirea este mai cuprinzătoare decât limba. sunt separate în trei straturi de conţinut ce corespund astfel: în planul vorbirii – designaţia. p. al competenţei elocuţionale şi al competenţei idiomatice.” 94 93 94 E. în planul idiomatic – semnificaţia (limbii). p. Coşeriu deschide orizontul lingvisticii integrale spre domeniul concret al vorbirii în plan universal. E. ci impune un cadru special al metaforologiei în lingvistică. op. Determinatión y entorno. că în procesul creaţiei metaforice în vorbire se asigură perspectiva unui câmp operaţional mult mai dezvoltat. Coşeriu. prin definirea naturii cognitive a fenomenului lingvistic şi prin explicarea competenţei metaforice ca formă exponenţială a competenţei lingvistice. ce se manifestă indiferent de cunoaşterea unei limbi şi care „se orientează atât de des în aceeaşi direcţie. Coşeriu. manifestate în cele trei domenii faptice.. Creaţia metaforică în limbaj.cit.

Studiul vorbirii este singurul care ne poate oferi posibilitatea investigării funcţionale şi structurale a semanticii metaforice, limba nu este suficientă pentru a ne exprima în fiecare caz particular, pentru că intuiţiile noastre nu sunt niciodată identice cu cele anterioare. E. Coşeriu propune şi o cuprindere de ansamblu a acestui câmp de investigaţii şi are în vedere un criteriu de structurare asemănător cu cel adoptat ulterior de modelul cognitiv global utilizat în semantica cognitivă. Seriile metaforice universale cuprind „marele lanţ al fiinţei” în serii metaforice care răspund global felurilor de fiinţă din modelul cognitivist. Se delimitează un prim palier al fenomenelor naturii care, în diferite limbi, reperează metafore ca cele remarcate de Vico( creasta dealului, ochi de apă etc.). La al doilea palier sunt situate plantele (barbă de ied, coada calului etc.) şi acest palier este reprezentativ în numeroase limbi. Al treilea palier este alocat faunei şi el conţine metafore pentru păsări şi animale, cum sunt cele pentru liliac (fr. chauve-souris, germ. Fledermaus). În cel de al patrulea palier sunt consemnate metaforele referitoare la fiinţa umană şi la viaţa omului cu „instrumentele pe care le fabrică pentru munca sa”, dar şi cu „bucuria, tristeţea, durerea şi frica omului.95 Coşeriu nu impune direcţiile de urmat în operaţiile analogice de la „fizic” spre „abstract”, ci subliniază că în aceste metafore se reflectă modalitatea omului de a aprecia lumea şi atitudinea sa faţă de această lume. Această funcţie fundamentală stă la baza
95

Ibidem, p. 23.

determinării şi încadrării din semantica vorbirii, în raport cu care definim şi procesul metaforic. În opinia lui Mircea Borcilă acesta este domeniul în care metaforica integrală a vorbirii îşi va putea dovedi însemnătatea şi eficacitatea, iar observaţiile lui J. Kabatek anticipează ideea că acesta este şi domeniul în care perspectiva integrală va putea „recepta şi încadra”, în perspectivă proprie, cele mai importante succese. V.5. Metaforica textului

Între metaforica limbii, metaforica vorbirii şi metaforica textului se instituie relaţii de complementaritate. E. Coşeriu subliniază ideea că nu toate metaforele care se produc în vorbire, „în actele lingvistice concrete, devin limbă, adică nu toate pătrund în tradiţia comunităţii”. Putem vorbi de un aspect convenţional al metaforicului unor semne care, în cadrul unei tradiţii, îşi pierd treptat „valoarea iniţială de imagini”. Studierea acestui aspect din perspectiva simţului comunităţii are în vedere semnificaţii lexical derivaţi ai limbilor şi dimensiunea asociativă a acestora. Relaţia asociativă a semnificaţilor metaforici nu intră în sistemul strict, ci doar în percepţia şi analiza uni limbi istorice date, în cadrul vorbirii obişnuite, curente şi „în acord cu tradiţia”. Aici se etalează, în timp, expresivitatea semnificaţilor metaforici, fenomen care generează criteriul semnalării actelor metaforice în norma limbii.

Lingvistica integrală acordă un spaţiu distinct teritoriului metaforicii textuale. Linia de demarcaţie se află între abordările cognitive şi cele stilistice la nivelul autonom al sensului. Delimitarea acestor alcătuiri de faptele situate la nivelul normei, se impune, în primul rând, din unghi funcţional. Aceste construcţii sunt considerate de E. Coşeriu ca texteme, în măsura în care conţinutul lor semantic specific se constituie dincolo de nivelul semnificaţiilor limbii şi al designaţiilor, care devin doar semnificante pentru sensul metaforic al expresiei. Studiul acestor texteme constituie cel dintâi filon care se impune investigării sistematice în vederea evaluării metaforicului textual. Al doilea filon este reprezentat de examinarea rolului funcţional al metaforelor în diverse tipuri de texte, mai întâi cele literare, care constituie domeniul faptic central al lingvisticii textului, datorită „plenitudinii lui funcţionale.” 96 Lingvistica integrală furnizează temeiurile teoretice şi practice care orientează direcţiile de cercetare ştiinţifică în sfera abordărilor antropologice din noul domeniu al metaforologiei.97 În acest orizont, perspectivele integralismului creează premisele necesare pentru fundamentarea riguros ştiinţifică a noului domeniu al metaforologiei, precum şi elementele indispensabile dezvoltării unor
96

E. Coşeriu,1980/1997 vezi şi Emma Tămâianu, Fundamentele tipologiei textuale. Oabordare în lumina lingvisticii integrale, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2001. 97 Vezi Mircea Borcilă, Lingvistica integrală şi fundamentele metaforologiei, op.cit.

abordări antropologice, în vederea unei reconstrucţii unitare a orizontului ştiinţelor culturii.

Temele descriptive şi istorice în cadrul lingvisticii textului 4. 1. fiindcă doar la acest nivel relaţiile semnelor pot fi actualizate. conform ideii că „lingvistica textului corespunde textului. Coşeriu sub forma unor teze referitoare la: 1. 1993. nr. Lingvistica: starea ei actuală. adică manifestate şi percepute.69. prin urmare. Chişinău. O lingvistică a textului şi stilistica „integrală” a lui Leo Spitzer 98 E. Despre „stilistica devianţei” 5. Metode adecvate de interpretare a textului 2. LINGVISTICA „SENSULUI” Coşeriu destinează termenul de sens exclusiv domeniului textual. p.VI. .” 98 Pentru că sensurile „nu apar decât în texte” specificul lor se configurează în text. Din ceea ce a fost spus până acum derivă o serie de consecinţe pentru primul gen de lingvistică a textului. sensului. iar acestea vor fi expuse de către E. 61. Despre descoperirea sensul obiectivat 3. Coşeriu. în Revista de lingvistică şi ştiinţă literară.

ca proceduri de producţie ce se prezintă cu pretenţia implicită de a oferi o metodă universal valabilă de producere şi de interpretare a textelor.Prima teză abordată de E. Chiar dacă mulţi lingvişti cred că obiectivul încercărilor de fondare a lingvisticii textului ar trebui să fie dezvoltarea unor proceduri de validare universală pentru interpretarea textelor. Chiar aici întâlnim unul dintre punctele slabe ale retoricii antice. Opina lui E. întrucât aceasta concepe textele ca produse ale unor proceduri de creaţie complet enumerabile. o listă ce va rămâne mereu deschisă. . În interpretarea unui text încă neexaminat ar trebui să întâlnim aceste posibilităţi neexplorate şi să le înţelegem. prin simpla aplicare în mod „ştiinţific corect” a preceptelor lingvistice încă nu pare posibilă. Este posibilă doar construirea unei liste de posibilităţi general disponibile pentru cine creează textul cu scopul de a produce sensul. dacă luăm textul în individualitatea sa. Coşeriu fundamentează ideea că: Nu există o tehnică universal valabilă pentru a interpreta un text. o „procedură de descoperire” care să furnizeze o interpretare „exactă” a oricărui text. nu suntem niciodată capabili să ştim anticipat ce relaţii semnice pot fi stabilite într-un anumit text. Nu există însă o procedură mecanică pentru „a enumera” sau „a prezice” toate posibilităţile imaginabile. Este vorba oricum despre o listă a tuturor posibilităţilor de a produce sensuri noi. Coşeriu despre orientarea lingvisticii textului confirmă ideea că.

poate fi „exactă”. nimeni nu ar trebui să se descurajeze în faţa oricărei încercări de a fonda o lingvistică a textului. ca şi textele. care împinge spre cercetarea a ceea ce nu va putea fi găsit niciodată. dar totuşi . În cadrul lingvisticii textului trebuie. în timp ce nu există o ştiinţă a individualului. atunci nu ar mai trebui să ne dedicăm nici cercetării limbilor. ci. atunci. În communis opinio există doar o ştiinţă a universalului. care vor fi desigur de ajutor în munca ulterioară. deoarece.Dacă ar fi convinsă de justeţea acestor teorii. O metodă care încearcă să-şi asigure caracterul ştiinţific. Chiar dacă se pot pune împreună liste de proceduri deja cunoscute şi ştiute. acestea nu se pot totuşi „enumera” sau „prevedea”. tratând indivizii ca specie. iar în cercetarea limbilor ne găsim exact în aceeaşi situaţie în care ne găsim în interpretarea textelor. să încercăm să ne eliberăm de acel concept familiar de „ştiinţă”. tot aşa nu sunt posibile nici procedurile de descoperire care operează orbeşte în analiza limbilor. pe baza unui inventar de „universalii” non-empirice şi nici nu vor reuşi să cuprindă toate funcţiile idiolingvistice imaginabile. ar trebui să se îndrepte spre obiectivele unei tratări realmente „ştiinţifice” a acestora. Aşa cum nu poate exista o procedură de producere şi interpretare a textelor cu validitate universală. ci individualităţi. Coşeriu extinde această idee apreciind că dacă s-ar dori tragerea acestei concluzii. E. înainte de toate. limbile istorice nu sunt specii diferite ale unui gen. mai degrabă. pentru imposibilitatea de a elabora o tehnică universal valabilă de interpretare a textelor.

Pe planul lingvisticii generale a textului acestă teorie nu implică altceva decât construirea listei procedurilor posibile şi delimitarea lor faţă de alte proceduri. un paralelism care se poate reprezenta schematic în modul următor 99: = Teoria textelor indică poziţia ce se cuvine textelor în interiorul sferei lingvistice. De aici nu decurge însă faptul că nu se poate face un studiu al indivizilor care să fie metodic şi condus de raţiune: indivizii pot fi descrişi şi interpretaţi. op. aşa cum gramatica generală adună posibilele proceduri idiolingvistice. le clarifică şi 99 Schemă reprezentată în E. dar aceste experienţe nu vor putea să ne scutească de efortul de a amplifica eventual inventarul nostru de categorii descriptive cu acele elemente pe care le cere un nou obiect de cercetare. cit. p. istoria acestora poate fi cercetată. Introduzione a una ermeneutica del senso. nu o ştiinţă. Linguistica del testo.144 . aşa cum teoria lingvistică furnizează o bază teoretică pentru delimitarea planurile particulare ale limbilor şi cadrul teoretic pentru gramatica generală. Există deci un paralelism între diferitele planuri de considerare a limbilor şi de considerare a textelor. Coşeriu.ineficace pentru că nu ajunge la obiectul căreia pare să-i fie adresată. Cu referire la indivizi există doar o cunoaştere.

În final. de la funcţia deja conţinută (înţeleasă) şi se stabileşte cum poate fi exprimată această funcţie în limbă şi cum se raportează diferitele funcţii una la cealaltă. Metoda dorită pe planul lingvisticii textului are în vedere aceeaşi formă de abordare aplicată la „lingvistica fără adjectiv”.1. conduce cu siguranţă la rezultatul aşteptat – sau cel mai de aşteptat – nu comportă totuşi şi absenţa unei metode de interpretare a textelor. Lingvistica textului. în folosirea sa efectivă. se aplică aşa zisa metodă comutativă în care se cercetează dacă se substituie părţi ale expresiei unui semn pentru a stabili dacă i se schimbă conţinutul. constă în descrierea. În orice analiză lingvistică. interpretarea şi eventual expunerea istoriei unui anumit text. „metodă” nu este sinonim cu „procedură automată aptă să rezolve problemele”. VI.eventual le retrimite la efectiva lor revenire în anumite limbi. în mod implicit sau explicit. din acest punct de vedere aceasta este „gramatica” textului. se pleacă. în măsura în care este explicit formulată. această metodă este folosită în mod reflex . conştient sau nu. Metode adecvate de interpretare a textelor Absenţa unei tehnici universal valabile de interpretare a textelor care. Metoda necesară pentru acest scop este valabilă pentru întregul cadru semnic. adică la lingvistica ce are ca obiectiv descrierea limbilor particulare. Astfel. De regulă.

lane. sau în corecturile făcute în reeditarea unei opere. cum este evident. Corecţii de acest tip sunt efectuate în planul textelor. de exemplu în pregătirea unui articol sau a unei cărţi pentru tipărire. situaţii în care aceasta aparţine vorbirii. Dacă am înţeles spontan un cuvânt precum cane nu ne vom gândi că înţelegerea noastră a fost favorizată de o confruntare empirică între forma de cunoaştere şi forme precum pane. de erori de text. În acest caz este vorba desigur de erori de ortografie sau de gramatică. La fel se întâmplă în planul limbilor. Faptul că această . Să ne gândim la neînţelegeri sau la lapsusuri care de obicei sunt descoperite şi eliminate printr-o procedură care corespunde metodei comutative. rane etc. Sunt totuşi situaţii în care proba comutativă apare şi pe planul obiectelor însuşi care sunt de descris. deci procedurii însăşi a textelor. Proba comutaţiei este mereu aplicată în mod conştient pe primul metaplan. chiar dacă această procedură. Înţelegem imediat o intenţie expresivă într-un text şi făcând aceasta nu avem impresia de a ne întreba asupra înţelegerii noastre. de segmente idiolingvistice de text absolut „corecte” care totuşi nu mai corespund sensului dorit şi de aceea trebuie să fie schimbate. dacă aceasta ar fi aceeaşi şi atunci când unul sau altul dintre elemente ar fi modificate în text. nu este aplicată în mod atât de consecvent şi sistematic precum în ştiinţă.fie în planul textelor. A puncta intenţiile expresive este o procedură care poate fi asemănată mult cu tehnicile folosite în lingvistică. deci pe planul vorbirii despre limbaj şi al ocupării în limbaj. fie în planul limbilor.

sensul operei nu constă în faptul transformării omului în gândac. Proba comutativă. dacă în locul lui Gregor Samsa. deoarece acest fapt. dar. Avem aici un exemplu de realitate construită. ci într-un cal pur-sânge arab? Ar mai avea el acelaşi sens. Coşeriu demonstrează această idee printr-o simplă operaţie logică. El se întreabă. Pentru a înţelege pe deplin naşterea sensului este necesar să considerăm încă o dată acel complex de relaţii care au fost numite „evocare”.corectură a textelor este o operaţie mai complexă decât corectarea eroilor lingvistice consemnează statusul semiotic al semnelor textuale. de obicei condusă intuitiv. că oamenii la Kafka se transformă mai degrabă în insecte decât în cai de rasă şi că aceasta se întâmplă doar oamenilor ca Gregor Samsa şi nu regelui Thailandei. semnificantul semnificatului „sens”. S-a văzut că semnificatul şi desemnarea semnelor lingvistice reprezintă. se înţelege de la sine. . trebuie să ţină cont pe planul textelor de un număr major de factori în comparaţie cu ceea ce se întâmplă pe planul limbilor. pe un plan semiotic mai înalt. o lume pe care o găsim şi în actul de creaţie poetică. regele Thailandei ar fi cel care s-ar transforma într-o insectă? Desigur că în ambele cazuri sensul s-ar schimba. de exemplu. pentru că. E. Chiar ceea ce într-o operă literară este desemnat. nu este decât un semn pentru o semnificaţie superioară pe care o numim sens. numit sau descris prin limbaj. ce s-ar schimba dacă în Metamorfoza lui Kafka produsul iniţial sau final al metamorfozei ar fi schimbat cu altceva: ce s-ar schimba dacă Gregor Samsa s-ar transforma nu într-o insectă.

este dat tot în mod obiectiv. în cea mai mare măsură. ci vorbeşte prin mijlocirea lui Gregor Samsa aşa cum Tolstoi nu vorbeşte despre Anna Karenina. . dar la semnul de ordin superior care este opera literară. sensul poate să nu fie înţeles pe deplin dacă un singur enunţ nu este complet înţeles. În Metamorfoza. Kafka nu vorbeşte despre Gregor Samsa. cele două personaje aparţin expresiei şi nu conţinutului operei literare. ci se foloseşte de ea ca instrument al sensului în roman. Deoarece nu există procedee universale pentru descoperirea sensului obiectiv. intuiţiei şi înzestrării speciale a unor critici lingvişti. dar realizările individuale de analiză cele mai importante se datorează. Este posibil să ştii tot ceea ce se întâmplă într-o operă literară şi să nu ştii absolut nimic despre înţelesul operei. Lingvistica poate contribui doar cu o metodă de analiză aplicând aceeaşi schemă a raporturilor dintre semnificant şi semnificat. fiindcă rămâi la nivelul semnelor şi nu te ridici la nivelul sensului. întrucât acesta este obiectivat în text prin proceduri relative. mai precis la raportul dintre expresie şi înţeles. În concluzie.această transformare este un semn care trebuie interpretat pentru că el are un înţeles. Astfel. Ca să poţi analiza corect semnificaţia lingvistică trebuie să cunoşti sensul operei literare pentru a –l putea interpreta. Lingvistica a dezvoltat o anumită tehnică filologică pentru a putea deduce semnificaţia şi prin context. chiar şi contextele la care acesta se referă. Coşeriu ne aminteşte că tot ceea ce s-a indicat ca „sens al textului”.

Ea nu este arbitrară şi nu poate ajunge la rezultate arbitrare. Există doar o singură „educaţie” a înţelegerii. Procedurile care funcţionează într-un text pot fi individualizate doar în interiorul acelui text. o adaptare la înţelegere în cadrul textelor ca şi în cadrul limbilor. derivată din lipsa unor metode „sigure” pentru descoperirea sensului. punctul final al unei secvenţe de determinări progresive. Aceasta nu schimbă cu nimic faptul că tot ceea ce s-a înţeles efectiv poate fi recondus obiectiv la relaţiile care constituie sensul. Diferenţa între planul limbilor şi cel al textelor constă doar în faptul că procedurile idiolingvistice la care poate fi recondusă înţelegerea pur lingvistică. în mod sigur.Este vorba totuşi de o limitare empirică. valorează pentru toate actele de discurs în care se foloseşte relativa tehnică istorică. . dar. nu pune în dubiu validitatea generală a acestui principiu. în timp ce textul reprezintă. şi din imposibilitatea unei tehnici a înţelegerii care să conducă la rezultatul dorit. trebuie să ţinem cont de faptul că a nu fi înţeles totul sau a fi înţeles mai puţin decât un altul. Analiza textuală constă în justificarea ce controlează tot ceea ce deja s-a înţeles în text.

Individualitatea textelor nu exclude în nici un mod posibilitatea existenţei unor asemănări între diferite texte. aşa cum individualismul limbilor nu exclude asemănările între acestea. Este evident că o specie textuală nu poate „explica” în mod complet nici unul dintre textele cuprinse în aceasta.VI. Temele descriptive şi istorice în cadrul lingvisticii textului. Pe această cale se ajunge la individualizarea speciilor textuale. nu poate „epuiza” nici conţinutul textului. ca tipul izolant. Cu atât mai puţin specia textuală creează ordine în multitudinea ce trebuie examinată şi determină economisirea direcţiilor întretăiate de false căi de interpretare. Este destul de evident că vorbim de o specie textuală. aglutinant sau flexibil (pentru a cita doar unii termeni tradiţionali) sunt pentru limbi ca şi speciile textuale pentru textele concrete.2. deoarece asemănările între exemplele concrete ale acestei specii de texte sunt mult mai numeroase decât în cadrul literaturii. De aici derivă o primă temă posibilă a lingvisticii textului: înregistrarea şi punerea în ordine a multitudinii infinite de texte concrete pe baza fragmentelor comune mai multor texte. Tipurile articulează multitudinea tehnicilor vorbirii transmise istoric. Tipurile lingvistice. Dar şi între textele literare există suficiente comuniuni pentru a se ajunge la o formulare potrivită şi formată din specii textuale. fără a caracteriza totuşi nici . Există între altele o activitate analoagă în cadrul limbilor: tipologia lingvistică. Să luăm de exemplu „articolul de ziar”.

Este subînţeles că în unele cazuri. se pot clarifica asemănări făcute genealogic: în limbi de exemplu. pe care Ferdinand de Saussure a pretins-o atât de insistent pentru descrierea limbilor. Cum un anume tip lingvistic nu coincide cu o familie lingvistică. genul literar. dimpotrivă în multe cazuri. tot aşa un gen literar nu coincide cu o specie textuală care poate apărea în sincronie dacă nu i se cunoaşte . Ca şi în cazul limbilor şi în texte pot fi constatate lucruri comune care se bazează pe o continuitate istorică. folosindu-ne de ipoteza că două limbi istorice s-ar fi dezvoltat pornind de la un prim stadiu comun prin intermediul unei diviziuni dialectale. La fel cum se întâmplă pentru limbi. Aşa cum se întâmplă pentru limbi. un mic text poate fi examinat istoric – de exemplu de la primele schiţe fragmentate. îşi găseşte analogia şi în cadrul analizei şi descrierii textelor. Aşa zisei „familii lingvistice” a gramaticii istorico-comparative îi corespund. Distincţia metodologică între consideraţia sincronică şi cea diacronică. în ştiinţa textului. în texte folosindu-ne de supoziţia potrivit căreia asemănările constatate ar fi derivate dintr-un model comun mai vechi. trecând prin diferitele versiuni aprobate de autor într-o anumită fază şi până la „versiunea finală”. textele pot fi grupate genealogic în „familii de texte” şi examinate istoric. Trebuie observat că până acum neam mişcat în cadrul sincroniei.una dintre acestea în mod exhaustiv. La un moment dat sunt stabilite asemănări care trebuie să furnizeze criteriile pentru o clasificare. precum definiţia „triunghiului echilateral” ce caracterizează obiectele care intră în acesta.

. Unele pasaje pot cu adevărat să rămână la fel. sub profil istoric. la rândul lor individualităţi (aşa cum o adevărată familie. ca de exemplu un anumit text care a devenit model pentru textele succesive care nu mai imită pur şi simplu textul original. Important pentru istoria genurilor este modul în care aceste pasaje s-au dezvoltat din altele. este de ajuns să facem trimitere la genul de nuvelă picarescă: ultimele opere pe care acest gen le-a produs în istoria sa mai au doar puţine lucruri în comun cu cele care erau la început. În acest sens. ci fac ceva diferit. ceva complet diferit raportat la ceea ce era iniţial. dar nu sunt în mod necesar cele uzual determinante pentru gen. ci doar o istorie a genurilor. De aceea nu poate exista o teorie „ştiinţifică” – în sensul precizat mai sus – al genurilor literare. de exemplu ceea a „Habsburgilor” este concepută istoric ca un individ). În descrierea şi istoriografia familiilor lingvistice şi familiilor de texte lucrurile nu sunt deci calitativ diferite de descrierea şi istoriografia fiecărei limbi în parte şi cea a fiecărui text în parte. Un gen literar poate deveni. la un moment dat.dezvoltarea sau dacă se face abstracţie în mod expres de aceasta. Familiile lingvistice şi „familiile textuale” sunt.

definite şi delimitate reciproc: gramatica. E. retorica şi dialectica.) şi tot ceea ce are . dat fiind că nici stilistica literară nu este decât o versiune modernă a vechii retorici. a genului etc. Dacă prin gramatică se înţelegea descrierea uzului lingvistic (formarea pluralului.VII. cât şi de alţi lingvişti din Germania sau din ţările neolatine. trebuie înţeleasă ca o specie a lingvisticii textului. a timpului. Coşeriu semnalase deja ideea unei lingvistici a textului în cadrul aşa zisei „stilistici literare” sau în cadrul a ceea ce s-a numit prin „stilistica discursului”. O LINGVISTICĂ A TEXTULUI AVANT LA LETTRE – STILISTICA LITERARĂ ŞI RETORICA În Determination y entorno E. El ne avertizează că stilistica practicată de vocaţia intuitivă a lui Leo Spitzer. Convins că în forma retoricii a existat întotdeauna o lingvistică a textului înţeleasă ca „o specie a „lingvisticii textului”. Coşeriu ne avertizează că aceasta a existat dintotdeauna. La vechii greci disciplinele retoricii antice erau discipline lingvistice.

critica literară. Aşa cum a fost codificată de tradiţie. pragmatica. Şi nu este o surpriză faptul că bibliografiile de lingvistica textului cuprind şi referinţe ale retoricii sau stilisticii. retorica se ocupă de textele literare şi exclusiv de arta vorbirii. Dialectica este concepută ca studiu al unui anumit uz al limbajului în ştiinţă. De exemplu.legătură cu validitatea vorbirii. prin retorică se analiza determinarea ulterioară a uzului lingvistic legat de situaţie. fie din neînţelegerea fenomenului fie din necunoaştere. ci de către fapte intim corelate cu o anumită limbă istorică pe care totuşi gramatica tradiţională nu este capabilă să o considere adecvat. În abordarea textelor literare. Există deci conştiinţa unei continuităţi ce recunoaşte în stilistica literară şi în retorică. pentru care şi-a construit propriile categorii configurate în retoricile normative. cum ar fi: ştiinţa comunicării. filologia înţeleasă ca ştiinţă a criticii şi reconstrucţiei textelor şi hermeneutica. tradiţia şi originile lingvisticii textului. problema . Acest tip de lingvistică reprezintă punctul de convergenţă spre care tind orientări în aparenţă cu totul diferite. ceva similar teoriei limbajului ştiinţific şi a discuţiei ştiinţifice. ca dat unic şi irepetabil. către text în individualitatea sa. semiotica generală. teoria actelor lingvistice. cât perspectiva respectării genurilor ideale şi a purităţii lor. Interesul scăzut al lingviştilor pentru acest gen de lingvistică a textului este sub aşteptări. Interesul lor nu este îndreptat către text. în mod special a modului în care pot fi formulate şi apărate tezele împotriva unor eventuale obiecţii. retorica are prioritar în vedere nu atât performanţa artei lor literare.

Observaţiile anterioare permit totuşi să înţelegem această ipoteză care nu este absurdă în sine. Un alt exemplu face referire la funcţionarea întrebărilor şi răspunsurilor. nici „plouă”. este o categorie textuală tipică funcţiilor textuale. Totuşi. Astfel. ci doar adevăruri parţiale. Despre „stilistica devianţei” Această problemă a aşa zisei „stilistici a devianţei”a fost asumată până acum destul de superficial. De exemplu.1.incompletitudinii textelor conduce la considerarea unui fenomen mai general: omisiunea. conceptul de „devianţă”. colocviului se referă de multe ori la o situaţie deja dată şi la prezent. o frază ca Plouă! rostită într-un loc închis este de obicei interpretată în sensul Acum afară plouă. Este clar că omisiunea elementelor deja spuse sau integrabile în orice moment. Erorile nu sunt negări totale ale adevărului. Pentru o interpretare adecvată nu trebuie însă menţionat nici „acum”. În funcţie de text sau de funcţia textuală elidarea poate lua forme diferite. Aici este vorba deseori de lacune care sunt completate în alte locuri ale textului: Când vii?/La cinci (vin). Din lucrările existente rezultă că ea ar trebui respinsă pentru că pleacă de la ipoteze „inadmisibile”. prin ceea ce permite pretenţia . în sensul că în cadrul faptelor nu există nimic care să poată să legitimeze formularea. Ipoteza aceasta vizează diferenţele semnificative între procedeele vorbirii poetice şi cele ale vorbirii cotidiene. aproximări incomplete ale adevărului. VII.

făcând abstracţie de dimensiunea alterităţii. În realitate. trebuie să ştie. este acceptabil doar sub un aspectul pur static şi nu în ceea ce priveşte esenţa limbajului. Chiar şi „lingvistică a devianţei” îşi îndreaptă atenţia nu către „devianţă” ca atare. În practică nu există nici o stilistică limitată doar să descopere şi să înregistreze „devianţele” în legătură cu un uz lingvistic stabilit şi normalizat. faţă de aceasta. nici măcar cei care se folosesc de subtilităţi şi depun mari eforturi intelectuale pentru a elabora modele tehnice care să facă operativitate argumentelor lor. dezactualizări şi automatisme. Un astfel de argument însă. ci asupra regularităţii din interiorul acestor pretinse „devianţe”. tehnicile vorbirii care din motive istorice au valoare în mod specific pentru anumite texte. ci doar „limbile” . „stilistica devianţei” se bazează pe argumentul că limbajul cotidian reprezintă un mod „normal” de a vorbi şi cel poetic reprezintă un mod „anormal”. În toate varietăţile ei. mai precis. În limbajul poetic. un uz ce poate caracteriza nu chiar textele. merge mult dincolo de constatarea simplă de „a fi altul”. nimeni nu consideră în mod serios această comparare. este realizată totalitatea funcţiilor vorbirii şi că alte forme ale uzului lingvistic conţin. şi care apar în texte specifice. Cine înţelege ca „devianţă” diferenţa între obiecte şi stări de lucruri comparabile.sa descriptivă. sau cel puţin trebuie să fie capabil să prezinte argumente pentru a demonstra care dintre cei doi termeni ai comparaţiei este cel „normal”. În lingvistica „devianţa” poate să devină la o tehnică a vorbirii. Aceste regularităţi nu sunt altceva decât elementele care atrag atenţia imediat în text. În acest .

În realitate este o falsă impresie. ci de o anumită „limbă a poeţilor”. În urmă cu câteva decenii. cu trăsăturile caracteristice ale unei „limbi funcţionale” din interiorul respectivei „limbi istorice” deschise de un determinat „stil lingvistic”. mai precis stilurile lingvistice ale unei limbi istorice. nu are origini în imediata receptare a textului. în fiecare expresie poetică s-ar pune în mişcare un fel de schimb. ci în inadmisibila reificare a unei metode a înţelegerii textelor dominată intuitiv: proba comutativă. Dacă Empedocle vorbeşte despre tramonto della vita (apusul vieţii). Ceea ce ni se prezintă aici ca „înlocuire” sau „devianţă”. avem impresia că suntem puşi în faţa unei „devianţe poetice” referitor la cuvântul care „s-ar aştepta în mod normal” şi anume bătrâneţe. . Aceste devieri nu sunt însă „devieri” propriuzise ale limbajului poetic. ci aspecte caracteristice ale unei „limbi funcţionale” în interiorul respectivei „limbi istorice”. Practic trebuie ţinut cont de aceste „devieri” care nu privesc doar planul textelor. Limbajul poetic ar trebui să fie conceput ca o formă de tehnică sistematică de substituţie. Este vorba despre un proiect care încearcă să pună bazele „stilisticii devianţei” într-o perspectivă teoretică. Această concepţie pare să corespundă unei impresii care efectiv se produce frecvent în practica textelor poetice. acolo unde ceva ca „spus aşa” ar fi înlocuit cu ceva ca „spus altfel”.sens restrictiv este ceva ca un „limbaj al poeziei”. ci şi planul limbilor. spaniolul Carlos Bonsoño. a dezvoltat „teoria expresiei poetice”. Dar este vorba nu de limbajul poeziei ca atare. de o „limbă poetică” în interiorul unei tradiţii specifice.

Concluzia lui E. Coşeriu este că într-un text poetic nu există „devieri”, în poezie totul este spus aşa cum trebuie spus. Dacă, împotriva acestui fapt, avem impresia că a fost făcută pe ici pe colo câte o înlocuire, această înlocuire nu este în realitate rodul a ceva ce aparţine textului, ci nouă înşine. În proba comutativă s-a văzut deja că este aplicată, inconştient, experienţa înţelegerii textului. La întrebarea: Ce s-ar întâmpla dacă un fragment de text ar fi înlocuit cu un altul ?, E. Coşeriu menţionează că această întrebare pusă textului, mai mult inconştient, este deja o parte din complexa operaţie a înţelegerii. Toate acestea nu legitimează în nici un fel recunoaşterea în segmentul de text în chestiune, a rezultatului acestei operaţii parţiale. Astfel, aşa-zisa „stilistică a devianţei” nu trebuie acceptată plecând de la pretenţiile sale teoretice, chiar dacă nu toate afirmaţiile care sunt susţinute în conexiune cu această metodă sunt false. Argumentul de bază pe care se sprijină „stilistica devianţei” corespunde unei intuiţii deformate a probei comutative. Se înţelege de ce rezultatele acestei stilistici pot avea un sens doar cu profil practic. Aceasta este valabil pentru orice text şi nu doar pentru textele poetice – ceva ne „impresionează imediat” şi între acest ceva şi sensul textului există o legătură esenţială. Ceea ce impresionează nu poate fi totuşi motivat, aşa cum vor să ne facă să credem „teoreticienii devianţei”, de aceea, convingerea lui E. Coşeriu este că sensul se naşte nu ca o consecinţă a unei devieri de la uzul lingvistic, ci pentru că ceva

care ne impresionează este o consecinţă a înţelegerii noastre. Întrebarea despre sens a fost ridicată de fapt mai mult în conexiune cu textele literare şi poetice, iar unica metodă relativ sistematică propusă de E. Coşeriu pentru a trata întreaga problematică este aceea a stilisticii devianţei. La baza acestui gen de stilistică se află implicit supoziţia greşită că sensul ar rezulta din respingerea unei norme care evită frecventarea faptelor comune. Pentru că orice text deţine un sens, nu doar textele poetice şi literare, o problematică ce face referinţă doar la textele literare şi care intenţionează să găsească sensul doar în aceste texte, este o problematică greşită ce favorizează – desigur mereu între anumite limite – postura devianţei textelor „normale”. În teoria coşeriană limbajul poetic nu poate fi o simplă deviere de la limbajul uzual, deoarece el este limbajul în plenitudinea sa funcţională, limbajul în care se actualizează tot ceea ce ţine deja de semn, limbajul absolut, şi, în acest context, limbajul de toate zilele şi limbajul ştiinţific nu sunt decât devieri, ci drastice reduceri funcţionale ale acestui limbaj. Pentru E. Coşeriu nici limbajul poetic, nici textul poetic nu sunt, în mod necesar, deviaţii de la limba „normală” şi de la textul „normal”. Nu degeaba Michael Riffaterre în cercetările sale despre stilistica literară a ajuns la o critică a conceptului de devianţă. Cine operează cu acest concept relaţional trebuie să ştie să indice şi câmpul său de aplicare şi trebuie să poată spune de la ce anume „deviază”. Dacă toate textele posedă sens,

atunci devierea de la o normă sigură, nu poate fi, în mod evident, purtătoare de sens. Roman Jakobson aminteşte cazul unui actor care trebuie să pronunţe în 40 de moduri diferite scurta frază în limba rusă „segodnja večerom” (această seară), în aşa fel, încât acest „text” (Jakobson nu vorbeşte aici de „text”, ci ceea ce intenţionează el să se înţeleagă corespunde cu ceea ce noi interpretăm ca text) să poată fi înţeles în 40 de moduri distincte. Diferitele realizări ale unui text şi corespondentele în care acesta este înţeles, pot doar cu dificultate să fie reconduse prin „devianţă” de la realizarea „normală” a acestei fraze. Fiecare dintre „devianţe” are propria sa funcţie; deci elementul funcţional nu se poate regăsi în distanţa care separă diferitele realizări ale frazei, de cele „uzuale”. Pentru ceea ce oferă funcţia textuală (nu norma statistică) folosirea ar putea să fie înţeleasă ca „devianţă a devianţei” şi viceversa. Impresionat de marea cantitate de nume mereu noi pe care Cervantes le atribuie aceleiaşi persoane, Leo Spitzer nu interpretează această stare de lucruri pe baza descoperirii unei devieri de la uzul lingvistic, fiindcă acest uz lingvistic nici nu există, ceea ce impresionează în text poate avea o concordanţă foarte strânsă cu uzul lingvistic cotidian. În acest caz sensul s-ar naşte atunci – pentru a ne exprima cu termenii „stilisticii devianţei” - prin intermediul unei renunţări la „devianţă.”

VII.2. Despre stilistica „integrală” a lui Leo Spitzer Deja E. Coşeriu iniţiază ideea că în stilistica lui Leo Spitzer trebuie descoperită o formă de lingvistică a textului ante litteram. Empirismul cercetărilor lui Leo Spitzer şi natura lor intuitivă l-au determinat destul de târziu să subscrie la cercetări ale unor principii generale. Ca mulţi alţi oameni creativi, Spitzer interpretează textele în planul sensului. Este de aceea cu totul legitim să vedem în stilistica sa un punct de plecare foarte promiţător spre o „lingvistică a textului”, ca formă a lingvisticii sensului. Pentru ceea ce permite stilistica lui Spitzer este vorba însă doar de un punct susceptibil dezvoltării, nu de o metodă matură. Pentru a deveni o adevărată lingvistică a textului în sensul înţeles de această stilistică ar trebui completată în trei perspective şi fondată pe baze mai sistematice. a. Ceea ce a fost prezentat în capitolul precedent doar ca exemplu şi anume compilarea unei ample liste de proceduri ce constituie sensul, pregătirea unui instrumentar descriptiv pentru interpretarea textelor, ar trebui să fie dezvoltat în mod mai extins şi mai sistematic. Până azi, în acest cadru, cercetarea şi teoria s-au realizat paralel; cine a practicat analiza textuală a fost în acelaşi timp nolens volens şi interpret al procedurilor descoperite de el însuşi. b. Stilistica lui Spitzer este lipsită de o componentă care s-ar putea numi „teoria articulării sensului”. Din cercetarea şi descrierea limbilor în parte, ştim că, conţinuturile lingvistice sunt legate de

dar că în unele cazuri este necesar ca dincolo de întreaga operă să luăm în considerare activitatea complexă a unui scriitor. Este de presupus că şi semnele textuale ale căror statut semiotic complex s-a amânat deja de multe ori. Este adevărat că Spitzer spune uneori că anumite fapte constatate într-un punct al textului sunt unite printr-o legătură esenţială cu alte fapte care apar . şi de la „paragraf” la „capitol”. De aici ar decurge probabil faptul că până şi textul finalizat nu încarnează încă marea majoritate a unităţilor de sens posibile. Astfel. după cum se vede.„straturi” în care. Coşeriu menţionează că termenii utilizaţi aici aparţin. „Articularea sensului” nu a fost examinată aproape deloc sub aspect pur practic. tradiţionalei idei pre-ştiinţifice a modului în care textele sunt articulate şi nu ar trebui deci să fie înţelese ca propuneri normative. de aceea trebuie să presupunem că lucrurile nu stau altfel nici în planul sensului. care încă trebuie definită. semnificaţia unei fraze nu poate fi reprezentată doar ca o simplă sumă de semnificaţii ale cuvintelor care se combină în aceasta. la „paragraf”. apar conţinuturi specifice pentru planurile structurării idiolingvistice. Făcând aceasta s-ar ajunge de la o unitate minimă. Nici stilistica lui Leo Spitzer. E. rând pe rând. nu se lasă „însumate” pur şi simplu în unităţi de sens mai mari. o unitate de sens pentru care există deja o expresie tradiţională: ŒUVRE. Ar trebui să se examineze odată amănunţit care sunt „pietrele de temelie” ale unei unităţi de sens mai complexe şi cum acestea se lasă conectate în unităţi de sens mai înalte. nu face excepţie. atât de promiţătoare iniţial. şi de la „capitol” la întreaga operă.

dar nu trebuie s-o facă în mod exclusiv. el a recunoscut că problema descoperirii sensului în texte nu este o problemă specific literară. De aceea.într-un punct cu totul diferit al textului. dar. în a cărui „critică semantică” trebuie să fie descoperită. o lingvistică a textului avant la lettre. este vorba doar de unele încercări. după mărturisirea lui magistrului. Coşeriu a încercat să corecteze una din faimoasele sale interpretări (Don Quijote). făcând abstracţie de aceasta. Antonio Pagliaro. sub acest aspect. că o dimensiune a sensului care apare în text. de a comenta în mod atât de larg un text astfel încât să devină evidente legăturile mai ample. Pagliaro se ocupă în mod special de textele literare. deşi. nu coincide în mod necesar cu sensul întregului text sau de-a dreptul cu întreaga operă a autorului. c. . dat fiind că există încă puţine cercetări despre problema articulării sensului pentru a putea avea pretenţia unei analize mai aprofundate. Nu i-a reuşit totuşi să parcurgă până la sfârşit această cale. religioase şi chiar celor juridice. A treia extensie care trebuie considerată indispensabilă: o lingvistică a textului ca „lingvistică a sensului” poate să se ocupe mai ales de textele literare. el a aplicat metoda sa şi textelor filozofice. Ar fi sfârşit prin a recunoaşte atunci. poate fi folosit. de asemenea. ca model. Pentru a conferi o formă mai plastică propunerii de a extinde stilistica lui Spitzer.

VIII. Lingvistica generală este considerată. Este foarte clar că lingvistica textului este o hermeneutică a limbajului şi nu una a limbii. o lingvistică a limbii. Dacă limba participă la construcţia sensului textelor. iar pentru disciplina lingvisticii textului ea constituie doar o disciplină auxiliară. ea nu este decât un sistem semiotic printre altele. CONSIDERAŢII FINALE Întrebarea fundamentală care se pune este în ce măsură lingvistica textului ca „hermeneutică a sensului” mai face parte din lingvistica generală ? În acest orizont. nu una a limbajului. în mod obişnuit. chiar dacă pentru unele cazuri izolate ea poate avea un rol hotărâtor. . din perspectiva articulării la teoria generală a textului a segmentelor fundamentale ale lingvisticii? Relaţiile celor două discipline sunt mai strânse decât ne putem imagina la prima vedere. lingvistica textului este o disciplină care prezintă doar relaţii marginale cu lingvistica tradiţională? Şi care ar fi spaţiul teoretic al abordării poetice. care ajută la construirea sensului şi care mediază interpretarea completă a textelor.

în care aceasta se justifică în mod intuitiv. în acest sens. critica lingvistică depăşeşte critica impresionistă. ea dă una din cheile posibile pentru fundamentarea judecăţii de valoare deja emise şi. pentru că ea se ocupă de semnele lingvistice. în accepţiunea veche a termenului. Retorica şi lingvistica textului nu fac decât să revitalizeze o nouă retorică. Analiza urmăreşte utilizarea procedeelor în individualitatea textului în acord cu o unitate de viziune determinată de text. ci la tehnica . Pe de altă parte. tot ceea ce un text sugerează se găseşte motivat undeva în acel text. pentru că altfel nu s-a putut ajunge la judecata de valoare. de aceea analiza obiectivă a textului are scopul de a justifica a posteriori judecata de valoare. Cunoaşterea procedeelor de tehnică literară ce pot avea o funcţie estetică nu ne asigură dinainte că ele îndeplinesc această funcţie într-un text dat. critica sa semantică poate fi astăzi considerată o lingvistică a textului avant la lettre. De aceea. la calitatea operei de artă. Critica textuală şi interpretarea lingvistică nu aparţin fazei în care se emite judecata de valoare.Lingvistica textului rămâne într-adevăr o disciplină parţial semiotică. ci unei faze ulterioare. deşi nu putem vorbi doar de lingvistică. În realitate. Astfel. în care este redată şi arta interpretării textelor. ci mai degrabă luăm în calcul bazele familiare filologiei. cel care a intuit corect atunci când a indicat în „critica semantică” o nouă formă de critică filologică. E. Chiar dacă analiza lingvistică nu dă soluţii pentru a putea emite judecăţi de valoare. Coşeriu îl menţionează pe Antonio Pagliaro. critica lingvistică nu se aplică la operă.

che si è indicato come senso del testo. ci prin posibilităţile sensului deschise de limbaj şi prin determinările sale interne. anche i contesti a cui il testo si riferisce. Linguistica del testo. inoltre. Coşeriu. 146. sau chiar cu neurofiziologicul.cit. pentru care semnificaţiile lingvistice sunt. tutto ciò. 92 . Coşeriu menţine încredinţarea că nu există un procedeu universal valabil pentru descoperirea lui obiectivă: „Il senso è un che di obiettivo. op.”100 Despre activitatea discursivă. la rândul lor. tehnica literară sau poetica nu este pur şi simplu o tehnică lingvistică. pornind de la o analiză a specificităţii individuale a acelui text. Analiza textuală constă în descoperirea relaţiilor care constituie sensul. nu prin determinările ulterioare ale factorilor externi. deşi E. Emma Tămâianu delimitează obiectul propriu al lingvisticii integrale a textului de orientările care „scurtcircuitează limbajul ca atare şi îl aplatizează cu psihologicul. cu acţionalul. Finalitatea proprie a activităţii lingvistice este 100 Eugenio Coşeriu.operei de artă. viene cioè obiettivato attraverso i relativi procedimenti nel testo. è dato obiettivamente. De aceea şi pentru E. Fundamentele tipologiei textuale.. în vederea exprimării unor concluzii în planul cercetării idiomatice. la poïetica ei. Introduzione a una hermeneutica del senso. semne pentru o semnificaţie superioară numită înţeles sau sens. Din perspectiva doctrinei coşeriene lingvistica textului este o hermeneutică a sensului care abordează palierul teoriei textelor din viziunea istoriei unui text particular. ci o tehnică de un alt nivel.. lingvistica textului poate explica posibilităţile sensului la nivelul funcţiei semnificative. p. op. p.” Emma Tămâianu.cit.

iar finalitatea poetică are în vedere „manifestarea maximală a funcţiei semnificative înseşi”. Orientarea apofantică. 1987. În cadrul acestora modalitatea poetică are sensul cu „salt maximal faţă de semnificatele şi designatele textuale”. iar celelalte moduri discursive se reduc. para establecer relaciones particulares con el interlocutor. (disociată de universul de discurs al ştiinţei şi care funcţionează ca unul dintre contextele.. la dezarticulări şi drastice reduceri de la forma absolută a limbajului. finalitatea practică este determinată de „valorile eficacităţii pragmatice”. tiene no sólo designatión y significado. Coşeriu. 94 . poetică sau practică a discursului încadrează intenţia subiectului vorbitor în acte determinate structural cu sens: „Todo discurso.finalitatea semnificativă şi aceasta constituie primul palier al formei textuale. în funcţionalitatea lor. Se dice algo. logică. p. în Innovacion en la enseñanza de la lengua y literatura. tiene también sentido. etc. Acerca del sentido de la enseñanza de la lengua y literatura. todo lo que se dice.102 Poeticul este reprezentarea plenitudinii funcţionale a limbajului. finalităţile de bază se realizează ca modalităţi ale sensului. 102 vezi Emma Tămâianu. iar sensul cu salt minimal este cel din vorbirea uzuală sau vorbirea „în modalitate ştiinţifică unde semnificatele unităţilor textuale constitutive tind să coincidă cu designaţia”. O abordare în lumina lingvisticii integrale. p. cadrele. cit. Madrid. Fundamentele tipologiei textuale. 22/23. discursului). op. para manifestar una atitud. Finalitatea modului poetic este însă 101 E.”101 Din perspectiva unghiului de articulare a sensului. Finalitatea ştiinţifică.

147-163. De la metaforica limbajului la o poetică a culturii. p. Între Blaga şi Coşeriu. 1-2. (De la Blaga la Coşeriu. Tesis sobre el tema „lenguaje y poesia. în El hombre y su lenguaje.” 104 Dacă avem în vedere teoria energetică humboldtiană şi cele două direcţii în care se desfăşoară activitatea lingvistică. Estudios de teoria y metodologia lingüistica. 92-113 . Madrid. Poeticul nu se limitează la manifestarea ca poetic literar. 1997.finalitatea semantică prin creaţia de sens de către subiectul creator absolut. 204. Coşeriu remarca modelul oferit pentru lingvistica textului de poeticul literar. XLIV. precisamente. nr. 1997) avem o imagine de ansamblu asupra modurilor discursive şi a tipurilor de ipostazieri ale limbajului. 104 E. 103 E. relaţiile semnice şi funcţiile evocative ce se realizează plenar: „Los textos literarios deben valer como modelos para la lingüistica del texto. p. foarte bine surprinse de Mircea Borcilă. efectuată de Emma Tămâianu. Coşeriu. 1971/1977. completat de sistematizarea fundamentelor tipologiei textuale din perspectiva integralismului. 105 vezi Emma Tămâianu.105 103 vezi Mircea Borcilă. Fundamentele tipologiei textuale. O abordare în lumina lingvisticii integrale. în Revista de filozofie. cit. puesto que reprezentan. ci se regăseşte în toată paleta manifestărilor creaţiei culturale. el tipo de textos funcionalmente más rico porque en los restantes tipos de textos hay que especificar las „automatizaciones” (desactualizaciones) que intervienen en cada caso. În acest sens tipologia textelor poetice elaborată de Mircea Borcilă este singurul punct de referinţă coerent şi sistematic al tipologiei textuale a acestui tip de viziune teoretică. op.

Combinarea funcţiilor bühleriene cu funcţiile evocative configurează liniile de forţă ale relaţiilor de sens în text. dar şi ceva ce trimite dincolo de acestea: sensul textului. Coşeriu pentru modul în care acesta a fost definit şi pentru felul în care s-a ilustrat încadrarea lui în texte. prin text se înţelege nu doar semnificaţia şi desemnarea elementelor lingvistice care îl construiesc. Pentru că textele literare corespund într-o mai mare măsură . Punctul de referinţă al lingvisticii textului îl reprezintă şi cele trei planuri din interiorul sferei lingvistice: planul vorbirii în general. planul limbii şi planul textului. Aceste planuri au corespondenţi în cele trei tipuri de conţinut: desemnarea. Problematica „lingvisticii sensului” este cea care va suscita interesul şi înţelegerea lui E. funcţiile evocative ale semnului în text şi formele de suspendare a incongruenţei şi incorectitudinii în text) în care se atestă că ele sunt „manifestări ale principiilor de construcţie a sensului”. semnificaţia şi sensul. Dacă prin intermediul semnelor lingvistice se construieşte sensul în texte. Specificitatea textului poetic derivă din interesul pentru convertirea lirismului în tensiunea esenţială a textului şi prin asocierea unui scenariu simbolic în jocul subiectiv al perspectivelor ambiguităţii lui fundamentale.Abordarea lingvisticii textului ca lingvistică a sensului vizează identificarea şi interpretarea funcţiilor de sens ( funcţiile textuale. Scopul lingvisticii textului este să redea motivarea sensului textelor în planul expresiei care tratează interpretarea sub aspect hermeneutic.

aceasta constă în identificarea procedurilor expresiei sensului întâlnit în text. lingvistica textului se va ocupa prioritar de textele literare. p. p. è ermeneutica. 107 vezi E. Ca orice hermeneutică şi lingvistica textului are nevoie de euristică. 1957/1962. lingvistica textului ca lingvistică a sensului trebuie să ia în considerare chiar şi textele nonliterare. Logicismo y antilogicismo en la gramática. 183. op. Madrid. Aceste unităţi de constituire a sensului pot fi localizate în planul conţinutului textual. chiar dacă funcţiile textuale pot fi stabilite numai în planul hermeneutic: „Sotto questo aspetto la linguistica del testo qui tratatta è interpretazione. Coşeriu. dar fiindcă toate textele posedă un sens. în Teoria del linguaje y lingüistica general. Linguistica del testo. Introduzione a una hermeneutica del senso. în funcţie de interpretare. ca avertisment pentru Xantipa sau ca un mic poem. Gredos.posibilităţilor de a dezvolta sensurile. textul este considerat ca una din componentele organizării limbii. Coşeriu. El poate fi analizat ca o concluzie la un silogism. Cinco estudios. nu numai cele literare. dar ştiinţa care şi-a asumat legitimitatea rolului 106 E. 247. de „persuasiune” şi „estetic”.cit. .”106 În raporturile de determinare ale limbajului au loc finalităţi discursive ce evidenţiază aspectele „logic”. 107 Demersul hermeneutic se bazează pe strategiile euristice menite să identifice unităţile sensului şi ale principiului lor de articulare. De câteva decenii. în calitate de determinări ale raportului între semnificant şi semnificat. În exemplul: Socrate este muritor enunţul poate avea trei linii diferite ale construcţiei de sens..

. dar ea trebuie să evolueze până dincolo de sfera lingvisticului. 62 . Linguistica del testo. p. 108 E.” 108 Lingvistica textului ca lingvistică a sensului nu poate avansa pentru sine pretenţia de generalitate a manifestărilor din sfera lingvistică. Introduzione a una ermeneutica del senso. Coşeriu. lingvistica textului coincide „con la filologia correttamente intesa ed anche con l’hermeneutica. în opinia marelui nostru savant. op.cit. Astfel.definirii sale ca o categorie lingvistică este cea desemnată de teoria lui Eugeniu Coşeriu.

Robert de. Quels types de textes ?. Text. Toward a Multidisciplinary Science of Texts. pp.IX. Editura Academiei. Roland. Editura Teora. Paris. Barthes. 1992. Jean-Michel. Adam.182. 39-43. 1976. J. H... R. Alain. 1990. vol. 2002. Paris. Introduction à l’analyse structurale des récits. 1980. and Process. Paris.et Andersen. Seuil. Après Perelman : quelles politiques pour les nouvelles rhétoriques. texte établi et traduit par Dufour.L. Des genres de discours aux textes. 513-523 Aristote. 1990. 84-89. Alain. Larousse. 2002a. Paris. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Adam. De la période à la séquence. L’Harmattan. Longman. Edition Klincksieck. A. Robert de. 1953. Eléments de linguistique textuelle: théorie et pratique de l’analyse textuelle. Émile. in Nalke. Henry. Anca Măgureanu. Rhétorique I. M.-M. J. Pragmatique et analyse des textes. Contribution à une (trans)linguistique textuelle comparative. Liége. R. Adam. studiu introductiv. Beaugrande. în Le Français dans le monde. Bucureşti.. 11. Aristote. 1998. Nathan. Berne. Le degré zéro de l’écriture. Ablex. Adams. Berrendonner. P. J. Peter Lang. Tricot. . Théorie et pratique des textes. R. De l’interprétation. Récit. 1999. Paris. Probleme de literatură şi estetică. 1981. Aristote. Mardaga. Eléments de pragmatique linguistique. Rhétorique II. La notion de texte chez Hjelmslev. & Parret. Pipidi. Berrendonner. Paris. Nathan... M.. Jean-Michel. Paris. Paris.. Bucureşti. Introduction to Text Linguistiques. – annoté par Wartelle. Albert.. M. Barthes. Adam. Métonymie et métaphore. Peter Lang. Roland. H. L’interaction communicative. (éd. 1981.. nr 6.. Norwood. 1982. London-New York. 1971. traducere de Lucia Magdalena Dumitru. Editura Univers. pp. Paris. 2000. Macro syntaxe et macro sémantique. Badir. Poetica. pp. . N. Vrin.M. Paris. Discourse. 1960. în SCL. Jean-Michel. A. et Wartelle. M. Adam. Aristotel . Beaugrande.-M. Jean-Michel.. 1966. in Amossy.1965. Aide mémoire. Adam. Goldenstein. Les Belles Lettres. explication et dialogue. 1965. Presses de l’Université de Tel-Aviv. et Koren. Bahtin. Linguistique et discours litteraire. argumentation. Paris. description. I-II. Paris. 1985. Rhétorique III. Minuit. texte établi et traduit par Dufour. Ce este o figură? Pe marginea clasificării figurilor. Probleme de lingvistică generală. in Communication. 2002b. Wolfgang. Hjelmslev et les raisons theoriques de distinguer l’analyse des textes de leur description. Amossy. Bucureşti. Les Belles Lettres. texte établi et traduit par Dufour. 1932. H. De la grammaticalisation de la rhétorique à la rhétorisation de la linguistique. 1973.. traducere şi comentarii de D. Les Belles Lettres.).-M. Benveniste.. nr. Aristote. 1989. Semir. Dressler. J. Paris. Linguistique textuelle. Jean-Pierre. Les textes: types et prototypes.J.

Linguistique textuelle. 185-196 Borcilă. Carlos. O introducere în filosofia culturii umane. Timişoara. pp. în Aspecte antropologice. Realism şi devenire poetică. Ciocârlie. Bucureşti.. Charaudeau. Mircea. pp. Editura Ştiinţa. La dimensione pragmatica e testuale del discorso riportato. 2002-2003. Paris. 6370 Borcilă. pp. Lucian. Contribuţii la elaborarea unei tipologii a textelor poetice.1-2. 2002. pp. Editura Facla. 29-46. Bucureşti. în Limbă şi literatură. Cluj-Napoca. în Langue française. vol. Cluj – Napoca. în SCL. 47-77. Calaresu. D. Borcilă. Mircea. Orientări actuale.147-163 Borcilă. in Langages. Cassirer. Captarea sensurilor. Lucian. 129. Poetica americană. jeux de langage et sémantique du genre.. Chişinău. Paradoxul funcţiilor metaforice în poetica lui Blaga. 1981. 28-39 Borcilă. pp. Introduction aux problèmes de la cohérence des textes.in. 1978. Hachette. Semantica textului şi perspectiva poeticii. 59 Borcilă. 1981. p. Bousoño. Editura Dacia. Editura Humanitas. Teoria blagiană a metaforicii „nucleare”. pp. 2001. 38 p. Eonul Blaga. Borcilă. 1976 Borcilă. Arhetipuri şi factori stilistici. pp. Seuil. 1998. Geneza metaforei şi sensul culturii. Editura Academiei Române „Sextil Puşcariu”. pp. Franco Angeli. in Studia. nr. în Un lingvist pentru secolul XXI. nr. anul XXXI. 1993. traducere de Constantin Coşman. Mircea. Philologia. nr. P. Borcilă. nr. Charaudeau. Început de drum în studiile integraliste. Eleanor. Borcilă. 1994. pp. nr. XX. Gaetano. Mircea. Mircea.. XLIV. 1997b. 8-9. Bouquet. 4. 1981. p. pp. Paris. & Maingueneau. 1975. XLIV. Berry. 1. Teoria expresiei poetice. 1987b. Editura Albatros.. S. Eseu despre om. Dictionnaire d'analyse du discours. 1992. 7-41. 3-14. 1997a. Editura Facla. 5. Mircea. în Limbă şi literatură. Ernst. 1996. Mircea. în Echinox. 2004. Maria. Bucureşti. Mircea. p. Grammaire du sens et de l’expression. fondator al lingvisticii ca ştiinţă a culturii. 1987c. in Miclău şi Marcus. Mircea. Livius. Timişoara. 2. an XLVI. 3. I. 19-35 Borcilă. Blaga. Probleme actuale ale analizei discursului. in Downing Lima & Noonan. nr. vol. Eugenio Coşeriu şi orizonturile lingvisticii. Mircea. Testuali parole. XXXVIII. n. în Revista de filozofie. E. în Steaua. în CL. De la metaforica limbajului la o poetică a culturii. Modern American poetry and modern American speech. 1994. în Tribuna. Borcilă. XXXII. Editura Univers. Dualitatea metaforicului şi principiul poetic. 47-67. II. 4-5. pp. nr. Editura Humanitas. Charolles M. Bucureşti. Carpov. p. Editura Eminescu. 31-48 Borcilă. 263-283. Tipologia dei testi e analisi degli eventi communicativi : tra sociolinguistica e «Tetxtheorie. Milano. XLI. 112-124. . p. 1987a. 1988. Lingvistica integrală şi fundamentele metaforologiei.1987. 2002. Mircea & McLain. Întâiul veac. 1981. Blaga. Mircea. P. Bucureşti. 1992. Mircea. Types sémiotiques dans la poésie roumaine moderne. Bazele metaforicii în gândirea lui Lucian Blaga. in Goldin» & Folena.Berruto. VII-VIII. 23.. 1974. Mircea. Între Blaga şi Coşeriu. 1994. în Dacoromania. 33-38 Borcilă. Eugenio Coşeriu.

Interviu cu Eugeniu Coşeriu realizat de Nicolae Saramandu. Eugeniu. Coşeriu. 2000. 1992-1993. 1977. Paideia Editrice. un filozof al limbii pentru secolul XXI. Corniţă. in Poétique. în Dacoromânia. 1977. nr. 1997.Codoban. Une introduction à la sémantique. Madrid. La creation metaforica en el lenguaje. Lingvistica integrală. de Emma Tămâianu. pp. Cornea. Paris. pp. Eugenio Coşeriu. Cohen. Coteanu. Gredos. nr. van. 5. 1988. Trei studii. Eugenio. Paris. tomul. 1994. în Cercetări de limbă şi literatură. Teun A. Limbă şi literatură. XXVIII. Baia Mare. Dijk. în L. Bucureşti. 29-68. Eugenio. serie nouă. 10-11-12.. Eugeniu. Strasbourg-Nancy. Coşeriu. Coşeriu. traducere din spaniolă de Eugenia Bojoga. Eugenio. 5-12 Coşeriu. Gredos. 2000. în Cercetări de limbă şi literatură. nr. Aurel. p. Lingvistica din perspectiva spaţială şi antropologică. Editura ARC. „Realismul lingvistic” sau doctrina ştiinţifică a lui Eugenio Coşeriu. p. 1969. formă de coeziunne semantică globală în textul poetic. Introduction à la sémiotique narrative et discursive. traducere din spaniolă de Eugenia Bojoga. Paris. 1. Coşeriu. tomul. Limbaj şi poezie în orizonturile coşeriene. La quête du sens. Constantinescu. 1969. 1966. 211-225. 1975. Dolezel. Madrid. 1981. Editura imprimeriei de Vest. 184-198. 1-2. Payot. 1958. Metafora poetică. traducere de Nicolae Saramandu. pp. Editura Enciclopedică. Paris. Tulio. 2000. Jean. . pp. nr. 1989. Coşeriu. 117-125. PUF. Metodologia istoriei şi a criticii literare. în Echinox. Georgeta. 1996. Bucureşti. Eugen. Editura Dosoftei. Creaţia metaforică în limbaj. Editura Facla. Coşeriu Eugeniu. Diaconescu Paula. Competencia lingüística. Dorcescu. Coşeriu. Cluj-Napoca. 2001. pp. J. Coerenţă. 12. Ion. diacronie şi istorie. Mihai Eminescu. De Mauro. Copceag. Amalgamarea sensurilor. 1999-2001. Cluj-Napoca. pp. 1981. Editura Umbria. 15-23.R. Prelegeri şi conferinţe. Oradea. XI. 1989. Metaforica în teoria blagiană. Daniel. 1976. Lubomir. Doina. 5-46. Sibiu. Brescia. Aurel. Paul. O perspectivă coşeriană. Dumitru. în Eugeniu Coşeriu. Constantinescu. 1990. nr. în Studia. prelegeri şi seminarii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Edition Flammarion. în CL. Chişinău. 235-253. I. Eugenio. Editura imprimeriei de Vest. Chişinău. 1994-1995. 1996. Doina. 301-304. Editura Univers. Editura Dacia. Constantinescu. XXVII. Semn şi interpretare. Poetica occidentală. texte consemnate şi anexă de Doina Constantinescu. Eugeniu. Delas.. e « parola ». Coşeriu. traducere în română. pp. 1969. 1997. Sincronie. Iaşi.-C. 4. în SCL. Elena. Structura textului şi ipoteze extratextuale. 3. Codoban. Lecţii de lingvistică generală. Problema schimbării lingvistice. Editura Academiei. Dominte. Simbolul.în El hombre y su lenguaje. 1979.. Oradea. traducere din spaniolă Eugenia Bojoga. „Dintre sute de catarge…”. 1995. Le texte poétique. XI. Text and Context. în Revista de lingvistică şi ştiinţă literară. serie nouă. serie nouă. Coşeriu. în SCL. 423-426 Courtès. pp. Eugeniu. Cuvânt înainte de Mircea Borcilă. Sistema. Structure du langage poétique. Puncte de vedere.. coeziune. Dragoş. Timişoara. în Echinox XX. figură. Editura Universităţii „Lucian Blaga”. Eugeniu. p. Hachette. 5. 30. 1997. Editura Fundaţiei Culturale Române. Manual de stilistică. Doina. Principes de syntaxe fonctionnelle. Constantin. 14-15 Coquet. în Travaux de linguistique et de philologie. nr. 1992. pp. XXXVII. 1994-1995. pp. Bucureşti. J. 1988.175-184. prefaţă se de Silviu Berejan şi un punct de vedere editorial de Stelian Dumistrăcel. 8-26. Coşeriu. Principii de sintaxă funcţională. 3. Editura Academiei. London. 1977. Bucureşti. nr. nr. Principiile lingvisticii ca ştiinţă a culturii. în Studi linguistici in onore di Vittore Pisani. norma. Longman. 2004. Eugeniu. Estudios de teoria y metodologia linguistica.

170210 [tr. Eco. 101. The University of Chicago Press.-A. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. Ducrot.. M. in Cahiers de lexicologie. Todorov. Gérard. Introducere în stilistică. 39. Jakobson.). Kimé. Tzvetan.. in Language. 1986. Lectură lineară. Les Facettes du dire. 1-40. Bucureşti. Duda. pp. Seuil. 1977. Oswald.. W. Retorica generală. 1974. Paris. 1966. 1969. A. Paris. Editura Facla. 83-91. Poétique du récit. Paris. 1972. Umberto. lectură tabulară. in Langue française. 1994.. Greimas. Sémantique structurale. Greimas. Sémiotique et sciences sociales. Lakoff . Epistémologue. Grupul μ. philosophe du langage et linguiste. Essais linguistiques. Editura Univers. Frege. 1977. 1997.P. 1996. Lakoff.. Umberto. Greimas. Paris. 1963. 1996. Dumitru. Umberto. Bucureşti. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Despre sens. M. nr. 1988. Les métaphores dans la vie quotidienne.. Katz. Irimia. Constanţa.L. Ducrot. 1975. 101. Minuit. Hommage à Oswald Ducrot. Tratat de semiotică generală.. Greimas. pp. R. Sémiotique et philosophie du langage. L. Hugo. fr. Larousse.U. pp. Polyphonie : de l’énoncé au texte. 1973. Editura Univers.. Iaşi. Eco. Duffrenne. Felicia. Bucureşti. 2000. 313-318. Paris. Fløttum. 1967. Larousse. Mark.. Genette. Le Signe. La sémantique génétique: une nouvelle pousse de la pensée cosérienne. 9 et 10. Oswald. J. Editura Babel. 1975. J. An Introduction to Cognitive Grammar. Editura E. Gabriela. Manual clasic pentru studiul tropilor sau elemente de tropologie. Bucureşti. et Courtès. Algirdas J. Oswald. in Langue française. 1985. Eco. Seuil. Jakobson. Despre coerenţa discursului poetic.le problème de la déviance. Gotlob. Paris. Paris. Durafour. Fontanier. (éd. 1976. ed. traducere şi note Antonia Constantinescu şi Ileana Littera. publié sous la direction de Tzvetan Todorov. Editura Pontica. J-P. Paris. 1977. 1971.. Langacker. préface de François Rastier. Paris. Paris. "Livre de Poche". Kleiber. Retorica poeziei. Paris. Seuil. Cluj-Napoca. Schaeffer. Questions de poétique. 2002. în Murguia. 1972. Rhétorique et pragmatique : les figures revisitées. Structure of a semantic theory. Editura Univers. Casa Cărţii de Ştiinţă. Tzvetan. PUF. & Norén. 1999. Bucureşti. 1980. Roman. Joseph. Hachette. X. Figurile limbajului.-J. M. A. Seuil. G. Giurgiu.1982. 1979. Scrieri logico-filosofice. XLI. Chicago. Poeticul. Le Dire et le dit. Limitele interpretării. Roman.. A. nr. Pierre. Edition de Minuit. Hjelmslev. 2002. Structura liricii moderne. Friedrich. & Fodor. 1. 33-70. Essais de sémiotique poétique. în SCL. C. Editura Univers. K. Introducere în pragmatică. 1984. Algirdas Julien. p. Motive şi structuri poetice. in Carel. in Cognitive Science. Kerbrat-Orecchioni. Bucureşti.. Edition de Minuit. 1963. J. Timişoara. Paris. G. Eco. Metaphors We Live By. traducere şi prefaţă de Marina Mureşanu Ionescu. 1994. 4. Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie du langage. George and Johnson. Bucureşti. J. Jean-Marie. 2002. Structure d’une théorie sémantique. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Grupul μ. Bucureşti. Minuit. Editura Univers.. Eseuri semiotice. 1988.. . introducere Silvian Iosifescu. 1966 et 1976]. Elena. Bucureşti. 1990. C. coll. Editura Polirom. J. & Johnson. Essais de linguistique générale. text tradus şi prezentat de Maria Carpov. Métaphore . Paris. pp. Bruxelles.Dragoş. nr. Greimas.. Todorov. Umberto. Ducrot.

1988. Bucureşti. 1987. Modele semiotice şi tipuri de text. Charles. Maingueneau. Editura Pygmalion. 2. nr. Editura Ştiinţifică. Editura didactică şi pedagogică. Paris. Emilia. Marin. Munteanu. pp. 1998. Paris. 1980. nr. Bucureşti. Moeschler. Peeters. Repere pentru situarea lingvisticii în perspectivă integralistă. Munteanu. Iaşi. Paris. 1998. Gallimard. Merleau-Ponty. p. Bucureşti. Limbajul poetic eminescian. Negrici. Maingueneau. Metaphoric Worlds. altfel. 1998. Mihaela. H. 6. Foundations of Cognitive Grammar. 1984. Note pentru o gramatică a poeziei. 1978. 1973. nr. Eugen. Timişoara. în Echinox.. Mariana. Larousse. Miclău. 3. Bucureşti. Mihaela. 1968. Editura Cartea Românească. Negrici. pp. Nølke. Mihaela. Oancea. în Limbă şi literatură. Dictionnaire de poétique et de rhétorique. Perspectivă teoretică şi modele generative. 33. Dominique. Figura. pp. 2004. R. 2. Poetica lui T. A. New Haven and London. Irina. 479-489 Neţ. Figura spiritului creator. Negrici. J. Piteşti. Samuel.L. 1975..Langacker. Mavrodin. 2000. W. 1984. nr. Editura Minerva.125-132. Eléments de linguistique pour le texte littéraire. Bucureşti. Writings on the General Theory of Signs. Dominique. Pragmatique pour le discours littéraire. Dominique. Textul Poetic. 2030 Mancaş. funcţie a textului poetic. . Paris.C. Practici ale interpretării de text.. Poietică şi poetică. Linguistique modulaire : de la forme au sens. 1983. 1. Configuraţia textului şi retorica. pp.. Seuil. Ecaterina. Dunod. în SCL. Paul. nr.. Morier. Editura Eminescu. Text şi figură. 431-438 Neţ. 1997. Mancaş. Conceptions of a Romantic Nature. în Analele Universităţii din Bucureşti. Bucureşti. 1994. Editura Univers.L. deuxième édition. Semiotica literară. 2000. 1981. Ileana. 1972. Editura Polirom. 5. Paris. Eugen. & Reboul. Lucian. Neţ. 223242. 297-305. in SCL. Maingueneau. M. Dunod. PUF. Mariana. Sémantique de la métaphore et de la métonymie. pp. 1999. Bucureşti. Editura Cartea Românească. Mancaş. Arghezi. în SCL. 267-275. Les écarts dans le langage poétique. 1987. Le discours littéraire.. Editura Excelsior. Imanenţa literaturii. Maingueneau Dominique. 1982. Louvain. J. S. Mariana. Armand Colin. Paratopie et scène d’énonciation. Coerenţa textului şi figura retorică. pp. 1995.C. Text şi figură în postumele lui Lucian Blaga. o perspectivă semiotică. Mouton. Paris. cinq points de vue touchant leur classification. Parpală. Mihăilă. Aspecte ale relaţiei text-figură în discursul poetic. 461-470. Editura Universalia. 1945. Eugen. Morris. Ioan. 1990. 525-533. Ştefan. 1996. Neţ. R. 1978. Paris. Signes poétiques. XL. Bucureşti. 10-11-12.. R. Introduction á une science du langage. Stil şi expresivitate poetică. 1987.. Editura Eminescu. 43-61. 1971. Yale University Press. pp. Bucureşti.L. Marcus. XXVIII. Mihăilă. Ştefan. 1989. pp. in Cognitive Science. Dunod. 5. Mariana. La Haye. Lazăr. pp.. Milner. Pânzaru. Mariana. Armand Colin. Mincu. Editura Minerva. 4. Figură şi artă poetică. Semiostilistica. 1983. Neţ. XXXIX. S. 18-22 Le Guern. 1983. Mihaela. Mancaş.-C. Pragmatique du discours. 1998. în SCL. 1995. Henri. Bucureşti. Levin. 1998. Michel.6. Ecaterina. Expresivitatea involuntară. pp. nr. nr. Solomon. 1993. Receptarea poetică. Studii de lingvistică şi stilistică.. Bucureşti. Paris. Analyser les textes de communication. XXXVI. nr. Eminescu. Paris.R. Editura Univers. Phénoménologie de la perception.

). pp. Sémantique pour l'analyse. François. in Langages. Paris. Rastier. 1993. Rastier.. François. 1993. Paul. Sémiotique de la poésie. Parpală. 3-20. Editura Humanitas Perelman. 1966. 1-27. Heinrich. cu o prefaţă a autorului şi o postfaţă de Monica Spiridon. Afana. Echinox. Ştiinţa textului şi analiza de text. Rastier. 7. Tropes et sémantique linguistique. Hachette. Anthropologie linguistique et sémiotique des cultures. 1968. prefaţă de Andrei Marga. François. 1890-1990 ». Ricœur. Une introduction aux sciences de la culture. Ecrits sur le signe. Ricœur. in Langue française. François. Lucie. Peirce. Editura „Austrom”. 1991. Paris. Sémantique et recherches cognitives. Semnificaţie şi acţiune. L'action et le sens. traducere şi postfaţă de Ion Pop. Sémantique interprétative. Cluj. Rastier. Pavel. 1994 Rossari. Emilia. in Communications. Rastier. 1993.Eléments d'histoire et d'épistémologie. N. François. Paris. in Nouveaux actes sémiotiques. PUF. pp. lingvistică. La triade sémiotique et le trivium. 1989. 1975-1984. Paris. XV. Editura Univers. in Nouveaux actes sémiotiques. La Production de texte. Echinox. Dunod. Piteşti. Paris. 153-187. 8. Sens et textualité. Roland Barthes. Seuil. 101. . Arts et sciences du texte. nr. pp. Fragmente despre cuvinte. Rastier. Editura pentru literatură. 2001. 1996. Paris. Limoges. Editura Paralela 45. Connecteurs et relations de discours: des liens entre cognition et signification. Pavel. Sémantique et recherches cognitives. Bucureşti.Parpală. Langage. 1979. Riffaterre. Presses Universitaire de France. 1983.retorică. Eseu asupra modernizării intelectuale. Piégay-Gros. in Brigitte Nehrlich. Ed. ClujNapoca. 496-501. Bucureşti. in Journal des Anthropologues. Bucureşti. Olbrechts-Tyteca. Entre herméneutique et sémiotique. 1978. François. Paris. La nouvelle rhétorique. PUF. F. prefaţă de Ion Pop. La sémantique cognitive -. (éds. 1990. François. 1998. Afana. ed. Emilia. semiotică. S. Editura Univers.. traducere şi postfaţă de Horia Lazăr. Charles. . 85-86. Ricoeur. in Rastier. François. François. Roland Barthes. O introducere. 1996. Rastier. 1. Introduction à l’analyse structurale des récits. 1994. Michael. Paul. Seuil. Epistémologie. 2000. 1999. Traité de l’argumentation. Paris. F. Peirce. et Bouquet. 183-219. 1983. 1979. 1998. Plett. Introducere în stilistică. François. 2001. Bucureşti. traducere din franceză de Irina Mavrodin. « Histoire de la sémantique. Paris. Charles Sanders. Masson. Corinne. François. Toma. Charles. 1990. traducere de Marian Papahagi. Pour une semantique des textes:questions d’epistemologie. Rastier. Nancy: Presses universitaires de Nancy. Michael. Conflictul interpretărilor (eseuri de hermeneutică I). De la text la acţiune (eseuri de hermeneutică II). Cluj. Bucureşti. 2002. Toma. Histoire. Craiova. Rastier. 129. Paul. François. 40. PUF. pp. pp. Ricoeur. Paul. éd. Rastier. 1987. Rastier. L’Intertextualité. Michael. Riffaterre. Mirajul lingvistic. Metafora vie. 1983. S.. 1999. 1990. 1998 Le problème épistémologique du contexte. Plăcerea textului. Paris. François. Editura Univers. Echinox. Seuil. traducere de Mioara Tapalagă. PUF. Rastier. PULIM. Poetica. La syllepse intertextuelle. Paris. 1991. Riffaterre. PUF. in Poétique.Pour une sémiotique des cultures. Rastier.

Cluj-Napoca. Teorii ale simbolului. Paris. Paris. Integralism vs . Bucureşti. 2001. Vianu.3. Bucureşti. Editura All. Paris. pp. Harald. Le langage : introduction á l’étude de la parole.. Cornel. Editura Tineretului. Carmen. Zafiu.Salanskis. Irène. Herméneutique: textes. Rodica. 1988. Schleiermacher. John R.56-63 Vlad. PUF. Vianu. Searle. 2000. Bucureşti. 2000. Estetica. Vianu. Cluj-Napoca. XXXIX. Paris. Poetica. (trad. Weinrich.117-127 Valéry. Artă şi ştiinţă. Szondi. Vîlcu. Editura Clusium. nr. 1990. Tamba-Mecz. Bucureşti. Tudor. Despre stil şi arta literară. F. Bucureşti. Poetică şi stilistică.P. Editura Polirom. dimensiune esenţială a textului. sciences. Bucureşti. Armand Collin. Sensul. Editura Univers. Tzvetan. Fundamentele tipologiei textuale. .1986. Naraţiune şi poezie. F. Cornel. Leo. XXXIV. Feltrinelli. trad. 1988. O (nouă) deschidere spre postmodernitate. Iaşi.113118. Paris. 1916/1998. Searle. 2. Vlad. in Revue roumaine de linguistique. Paris. E. Editura Univers. 1991. L’énonciation métaphorique. Editura Academiei Republicii Socialiste România. 4. 1972. 6. Edition du Seuil. 1968. Mariana. La sémantique. 10-11-12. Gramatica Decameronului. et al. normă şi efect de stil.E. Bucureşti. în Studia Universitatis. Tzvetan. Harald. p. 1997. 1980. Ital). Editura Dacia. 1996. Iaşi. Bucureşti. Tudor. Mariana. Lille. Seuil. Zafiu. E. Paris. Editura de Stat pentru Literatură şi Artă. Paul. Babeş Bolyai. Editura Univers. Dina. pp. 1994. în Un lingvist pentru secolul XXI. 1989. John R. Vâlcu.. Payot. XLVI.. Editura Polirom. traducere de I. 1988. Tarabac. Editura Universităţii. în Echinox. Rodica. Études de théories des actes de langage. Semantică. Rodica.4.. Bucureşti. 2001. Gallimard. Curs de lingvistică generală. Analiza de text şi judecata de valoare. Editura Junimea. Hermeneutica. 1953. Spitzer. 1973. Postmodernism vs. Carmen. Paris. Todorov. Ferdinand de. Vasiliu. 1983. Todorov. J.. Le récit et le commentaire. Elemente de teorie şi analiză. pp. 387-420. Editura Dacia. 1984. 1991. Tollis. Le texte de la linguistique à la littérature. Integralism-o confruntare de paradigme. în SCL. Saussure. 1988b. în SCL. Todorov..generativism (schiţa unei confruntări). Problemele metaforei şi alte studii de stilistică. Poétique de la prose. Les actes de langage. 1970.L. SCL.nr. Paris. Dialoguri. Emanuel. Wenrich. Sens et expression.. Chişinău.. Eugenio Coşeriu şi răsturnarea lingvistică. Hermann. nr. Marcus. 1957. Lingua e liguagio nei testi.. PU Lille. Solomon. 1982. Tămâianu. Tuţescu. 1983. Etudes de style. în RRL. Tudor. Poetica matematică. 307-316. Marcus. Poésies et poétiques de la modernité. La sémantique pragmatique. Herméneutique et philosophie du sens. (éds. Sapir. Editura Ştiinţifică.D. Emanuel. Tuţescu. Le temps. Zafiu. 1970. Tuţescu. Solomon. Éditions du Seuil. Milano. Introducere în teoria textului. Bucureşti. 461-465. 23-24 Vâlcu. 1965. XXXIX. O abordare în lumina lingvisticii integrale. pp. Textul aisberg.). XXXIV. 1989. Todorov. Paris. 1981. Mariana. 1975. PUF. J. Cluj-Napoca. p. Les genres du discours. Tzvetan. Bucureşti. in Salanskis. Figuri ale discursivităţii. note şi studiu introductiv de Nicolae Râmbu.-M. 2001. 2002. nr. XXVIII. 1971. La parole et le sens. P. Vasiliu.5. Emma. Tzvetan. 1978. Poezii.-M. nr.

Bucureşti. XLVI. Semantică şi semiotică. Bucureşti. Pentru o teorie a textului. 1966. ***Poetică şi stilistică. Editura Univers. 1972. 1976. 1980. 1980. Antologii ***Anthologie. 316-337. Paul. Lolita. 1973. Lucia. . Anthologie „Tel Quel”. 27. în Poétique. Timişoara. Bucureşti. 4. 1980. Antologie. ***Sub redacţia Coteanu. Ediţie îngrijită. Intertextualité et rhétorique. ***Studii de stilistică. Le carrefour des Rhétoriqueurs. poetică şi semiotică. prefaţă şi note de Mircea Frânculescu. pp.Zagaevschi. Orientări moderne. Cluj-Napoca. în Studia. Bucureşti. 1960-1971. Bucureşti. 76-88. Editura Minerva. Wald. Zumthor. Editura Univers. pp. ***Studii de poetică şi stilistică. 1981. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. ***Retorica românească. Despre statutul metaforei ca funcţie textuală în lingvistica textului. Philologia. Ion. Editura pentru Literatură. nr. ***Studii de limbă şi stil.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->