ASPEK LEGAL DOKUMEN

KEPERAWATAN
las|anna labavahan
lS. Meo|ros- 1akarra
DEFINISI
okµmen Menµrµr (1µngpa|an, 1933), okµmen
aoa|ah sµarµ oararan araµ rekaman vang oapar
o|bµkr|kan keabsahannva araµ oapar o||ao|kan bµkr|
oa|am persoa|an hµkµm.
lroses lenookµmenras|an langka|an proses ´aor|on´
oar| menoarar araµ merekam per|sr|wa oar| sesµarµ
ob|ek araµ akr|f|ras pember|an |asa araµ pe|avanan
vang o|anggap berharga oan penr|ng
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

okµmen Keperawaran
Merµpakan bµkr| oar| keg|aran penoararan
araµ pe|aporan
Berka|ran oengan akr|f|ras pe|aksanaan
proses keperawaran kepaoa k||en
Bergµna bag| kepenr|ngan k||en, perawar oan
m|rra ker|a.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

DEFINISI LAIN DOKUMEN
KEPERAWATAN :
1. Merµpakan sµarµ |nformas| |engkap vang
me||pµr| srarµs keseharan k||en & kebµrµhan
k||en.
2. Menoakµp keg|aran asµhan keperawaran serra
respons k||en rerhaoap asµhan keperawaran
vang o|rer|manva.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

RANGKAIAN PROSES DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (1)
lroses penookµmenras|an harµs o|bµar segera
sere|ah se|esa| member|kan proses keperawaran
lembµarannva merµpakan rangka|an keg|aran vang
berka|ran & membenrµk s|rkµ|µs
lroses o|mµ|a| oar| menoaparkan oara |angsµng ´
r|oak |angsµng
lroses o|rerµskan ogn menoarar & mem||ah oara µnrµk
o|masµkkan oa|am ke|ompok rerrenrµ
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

RANGKAIAN PROSES DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (2)
Meng|npµr oara sesµa| oengan |en|snva, mengana||sa
oara oengan memperhar|kan oara vang o|remµkan
o|eh ko|ega |a|n, menar|k kes|mpµ|an oar| oara
rersebµr , menenrµkan renoana , me|aksanakan
renoana oan paoa akh|rnva me|akµkan eva|µas| serra
membµar µmpan ba||k µnrµk menvempµrnakan has||.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

PELAYANAN KESEHATAN RS
Merµpakan raranan ´ s|srem vang rero|r| oar| banvak
komponen vang berhµbµngan oan sa||ng
mempengarµh|.
le|avanan keseharan lµmah Sak|r merµpakan
gabµngan berbaga| µpava pe|avanan seperr| .
pe|avanan meo|k, pe|avanan keperawaran, pe|avanan
|aboraror|µm, pe|avanan rao|o|og|, pe|avanan
rehab|||ras| meo|k osb.
Semµa pe|avanan rersebµr sa||ng berhµbµngan oan
ber|nreraks| oengan rµ|µan vang sama.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

PELAYANAN KEPERAWATAN (1)
Merµpakan bag|an |nregra| oar| pe|avanan Keseharan
o| lS
Mem|||k| pors| pors| rerbesar oar| pe|avanan keseharan
o| lS
Mem|||k| 1µ|µan vang sama oengan pe|avanan |a|n o|
lS
a|am prosesnva se|a|µ ber|nreraks| oengan
pe|avanan |a|n (meo|k,|ab,rao|o|og|, f|s|orerap|, o||)
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

PELAYANAN KEPERAWATAN (2)
lenerapannva o||aksanakan seoara profes|ona|
Mengµpavakan penoekaran ´B|ops|kosos|a| & Sp|r|rµa|
´ oan berpavµng paoa Ka|oah lµkµm & Fr|ka
Keperawaran
Se|a|µ berµbah meng|kµr| perkembangan ||mµ oan
rekno|og|
Mampµ member|kan pe|avanan paoa masvarakar
sesµa| oengan kebµrµhan & ke|ng|nan masvarakar
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

ASPEK LEGAL DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (1)
4 Dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 1992,
Tentang Kesehatan, tercantum : Bahwa
Penyembuhan penyakit dan pemulihan
kesehatan dilakukan dengan pengobatan dan
atau perawatan
4 Bertolak dari dasar tersebut maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa Pelayanan Keperawatan jelas
memegang peranan penting di dalam
Penyembuhan penyakit dan Pemulihan
kesehatan
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

ASPEK LEGAL DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (2)
4 a|am pe|aksanaan rµgas perawar memer|µkan oara
keseharan k||en sebaga| oasar oar| penenrµ mooe|
asµhan keperawaran, o|eh karenanva sangar
o|per|µkan sµarµ lenookµmenras|an Keperawaran
4 larµs o|vak|n| bahwa Keberhas||an 1µ|µan
Keperawaran akan sangar berganrµng paoa
keberhas||an Mekan|sme lenookµmenras|an.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

ASPEK LEGAL DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (3)
lerarµran lemer|nrah lepµb||k lnoones|a, No 32
rahµn 1996, 1enrang renaga keseharan Bab l, pasa|
11, vang menvarakan bahwa . 1enaga Keseharan
aoa|ah ser|ap orang vang mengabo|kan o|r| oa|am
b|oang keseharan serra mem|||k| pengerahµan oan
araµ kereramp||an me|a|µ| peno|o|kan o| b|oang
keseharan vang µnrµk |en|s rerrenrµ memer|µkan
kewenangan µnrµk me|akµkan µpava keseharan.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

ASPEK LEGAL DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (4)
4 apar paham| oar| lerarµran lemer|nrah o|aras
aoa|ah oa|am me|akµkan rµgas oan kewenangannva
perawar harµs oapar membµar kepµrµsan asµhan
keperawaran vang akan o||akµkan, proses rsb
o||akµkan beroasarkan ||mµ keperawaran, kemampµan
rara ke|o|a masa|ah & kewenangan vang me|ekar paoa
profes| keperawaran.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

ASPEK LEGAL DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (5)
lroses rarake|o|a masa|ah keperawaran rersebµr
o|gambarkan oa|am sµarµ ||ngkaran r|oak rerpµrµs
vang roo. Mengµmpµ|kan oara (oara oo||eor|ng)
Memproses oara (prooess) lµaran (oµrpµr) umpan
ba||k (feeobaok).
unrµk menµn|ang rer|aksananva se|µrµh keg|aran
o|aras o|per|µkan µpava penoararan oan
penookµmenras|an vang ba|k.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

EMPAT HAL YANG SERING MENYEBABKAN
MUNCULNYA MASALAH HUKUM
1. la|a| rµgas (wanpresras|) vang rer|ao| karena kererbarasan
r|ngkar ke||mµan (|aok of know|eoge) oan araµ ker|oak
reramp||an (|aok of sk|||).
2. Beker|a r|oak beroasarkan paoa SUl (sranoar operas|ona|
proseoµr vang seharµsnva).
3. 1eroapar hµbµngan |angsµng vang menvebabkan per|µkaan
araµ fara|, oa|am arr| ak|bar keoµa ha| o|aras menvebabkan
k||en reranoam oengan per|µkaan araµ oapar berak|bar fara|
bag| ||wa k||en.
4. Men|mbµ|kan kerµg|an ba|k marer|e| maµpµn mor||.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

ASPEK LEGAL DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (6)
4 Beroasarkan lermenkes No. 269´Menkes´ler
lll´2003, o|nvarakan bahwa rekam meo|k aoa|ah
berkas vang ber|s|kan oararan oan ookµmen renrang
|oenr|ras pas|en, pemer|ksaan, pengobaran, r|noakan
oan pe|avanan |a|n vang re|ah o|ber|kan kepaoa pas|en.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan
2
ASPEK LEGAL DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (7)
4 1e|as seka|| o|nvarakan bahwa rekam meo|k ber|s|kan berkas
oararan ba|k oararan meo|k (ookrer) maµpµn oararan
parameo|k (perawar) oan oararan perµgas keseharan |a|n
vang berko|aboras| me|akµkan µpava pe|avanan keseharan
o|maksµo
4 Beroasarkan ha| o|aras serra me||har paoa ranggµng |awab
aras rµgas profes| oengan sega|a r|s|ko ranggµng gµgarnva
o|haoapan hµkµm, maka ookµmenras| keperawaran memang
benar o|akµ| eks|srens|nva oan keabsahannva serra
mempµnva| keoµoµkan vang serara oengan ookµmen meo|k
|a|n
Aspek Legal Dokumen Keperawatan
2
ASPEK LEGAL DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (8)
engan oem|k|an |e|as bahwa unoang - unoang,
lerarµran lemer|nrah oan lermenkes vang ber|s|kan
renrang kewa||ban renaga keseharan µnrµk
menookµmenras|kan has|| ker|anva o|oa|am rekam
keseharan |µga ber|akµ µnrµk profes| keperawaran.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan
22
SUBSTANSI DASAR DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (1)
1µ|µan urama oar| okµmenras| Keperawaran
1. Kepenr|ngan komµn|kas|, va|rµ . (1). Sebaga| sarana
kooro|nas| asµhan keperawaran, (2). unrµk menoegah
|nformas| berµ|ang, (3). Sarana µnrµk mem|n|ma|kan
kesa|ahan & men|ngkarkan penerapan asµhan
keperawaran, (4) Mengarµr penggµnaan wakrµ agar |eb|h
efes|en.
2. Memµoahkan mekan|sme perranggµng|awaban &
ranggµng gµgar, karena . (1). apar
o|perranggµng|awabkan ba|k kµa||ras asµhan keperawaran
oan kebenaran pe|aksanaan, (2). Sebaga| sarana
per||noµngan hµkµm bag| perawar b||a sampa| rer|ao|
gµgaran o| pengao||an.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan
2
SUBSTANSI DASAR DOKUMENTASI
KEPERAWATAN (2)
µa ha| penr|ng vang harµs o|perhar|kan oa|am pembµaran
ookµmenras| keperawaran
1. Se|a|µ me|akµkan proses penoararan vang akrµa|, fakrµa|
oan rea||sr|k,
2. las|| penoararan vang o|bµar harµs |e|as, s|sremar|k oan
rerarah.
4kµras| & ke|engkapan ookµmen keperawaran se|a|n oapar
men|ngkarkan mµrµ asµhan keperawaran, |µga oapar mengh|noar|
kesa|ahan pembaoaan, kesa|ahan oa|am pen||a|an oan penenrµan
oan kesa|ahan oa|am penara|aksanaan vang oapar
membahavakan ||wa k||en.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan
2
STANDAR HUKUM DOKUMEN KEPERAWATAN
1. okµmenras| keperawaran harµs Memenµh| & Memaham| asar
lµkµm
2. 0araran keperawaran member|kan |nformas| kono|s| pas|en seoara
repar me||pµr| proses keperawaran vang o|ber|kan, eva|µas|
berka|a oan menoerm|nkan kewaspaoaan rerhaoap perbµrµkan
keaoaan k||en.
3. Mem|||k| oararan s|ngkar komµn|kas| perawar oengan ookrer oan
|nrervens| perawaran vang re|ah o||akµkan
4. Memperhar|kan fakra-fakra seoara repar oan akµrar mengena|
penerapan proses keperawaran.
5. Se|a|µ memperhar|kan s|rµas| perawaran pas|en oan menoarar
seoara r|no| masa|ah keseharan pas|en rerµrama paoa pas|en
vang mem|||k| masa|ah vang komp|eks araµ penvak|r vang ser|µs.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan
2
Aspek Legal Dokumen Keperawatan
2
PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN
KEPERAWATAN
1. Segera|ah menoarar sesaar sere|ah se|esa| me|aksanakan
sµarµ asµhan keperawaran.
2. Mµ|a||ah menoarar ookµmenras| oengan wakrµ (rangga|,
bµ|an, rahµn ) serra o|akh|r| oengan ranoa rangan oan nama
|e|as.
3. 0arar|ah fakra vang akrµa| oan berka|ran.
4. 0araran harµs |e|as, o|rµ||s oengan r|nra oa|am bahasa vang
|µgas oan oapar o|baoa oengan mµoah.
5. ler|ksa kemba|| oararan & koreks||ah kesa|ahan sesegera
mµngk|n.
6. Bµar|ah sa||nan µnrµk o|r| seno|r| karena perawar harµs
berranggµng |awab oan berranggµng gµgar aras |nformas|
vang o|rµ||snva.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan
28
. 1angan menghapµs araµ menµrµp rµ||san vang sa|ah oengan oa|ran r|pe
ex araµ apapµn, akan rerap| bµar|ah sarµ gar|s menoarar paoa bag|an
rengah rµ||san vang sa|ah, rµ||s kara ´sa|ah´ |a|µ o|paraf kemµo|an rµ||s
oararan vang benar o|sebe|ahnva araµ o|arasnva agar rer||har sebaga|
pengganr| rµ||san vang sa|ah.
3. 1angan menµ||s komenrar vang bers|far mengkr|r|k k||en araµpµn renaga
keseharan |a|n. 1µ||s|ah hanva µra|an obvekr|f per||akµ k||en oan r|noakan
vang o||akµkan o|eh renaga keseharan.
9. l|noar| penµ||san vang bers|far µmµm, o|p|omar|s oan r|oak rerarah,
akan rerap| rµ||s|ah oengan |engkap, s|ngkar, paoar oan obvekr|f.
10. B||a reroapar pesanan araµpµn |nsrrµks| vang meragµkan ber||ah oararan
´ rµ||san . per|µ k|ar|f|kas|
11. 1angan b|arkan paoa oararan akh|r perawar kosong, rµrµp|ah ka||mar
oengan sµarµ ranoa baoa araµ r|r|k vang |e|as vang menanoakan bahwa
ka||mar rersebµr re|ah berakh|r.
Aspek Legal Dokumen Keperawatan
2
BEBERAPA KESALAHAN YANG
DAPAT MEMUNCULKAN MASALAH HUKUM
1. Kesa|ahan oa|am aom|n|srras| pengobaran ´ sa|ah member|
obar
2. Ke|emahan oa|am sµperv|s| o|agnos|s
3. Sebaga| as|sren oa|am r|noakan beoah |a|a| oa|am
mengeva|µas| pera|aran operas| maµpµn bahan hab|s paka|
vang o|gµnakan (kasa srer||)
4. 4k|bar ke|a|a|an menvebabkan k||en reranoam per|µkaan
5. lenghenr|an obar o|eh perawar
6. 1|oak memperhar|kan rekn|k a oan anr|sepr|k vang
semesr|nva
. 1|oak meng|kµr| sranoar operas|ona| proseoµr vang
seharµsnva
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

PENUTUP
lemahaman renrang unoang-µnoang oan lerarµran
renrang ookµmen keperawaran o|serra| pen|ngkaran ||mµ
oan kereramp||an profes| keperawaran me|a|µ| peno|o|kan
oan pe|ar|han, o|kµr| oengan perµbahan s|kap oan per||akµ
kearah vang |eb|h ba|k |µga o|serra| oengan ke|ng|nan
µnrµk menerapkan penoararan ookµmenras| keperawaran
vang ba|k akan oapar mengh|noarkan perawar oar|
anoaman gµgaran hµkµm, o|samp|ng |rµ oapar pµ|a
membanrµ oan araµ mengh|noarkan m|rra ker|a araµpµn
rµmah sak|r oar| gµgaran hµkµm vang r|oak per|µ
Aspek Legal Dokumen Keperawatan

Aspek Legal Dokumen Keperawatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful