สูตรเด็ด แก้เจ็บแก้จน

,..._~--...:..

--

............

--~-

...... - ~-~---

-.......

,

~r

1i~''i~1~ft1 "low!'H .••.•............•..••...•.....•.......... ~
t11j'~~1m:l1Jm1'~~lJ.,
~ . .0,1

~

a ••••

, • , •••••

t" •• b
.". " •• ~

~~i'n'~l11~iEl16"'~~"''''f1'~~'~'~'~ ~
;:il g.iJI' ~I

a a ~ ~ ~ ~ ~ .. ~ ~ ..

~! .. ~ s

~,~!

~ ~ ~ ~ ~ ..

~oJi ~ ~ ....

..,,,.,..,,.~

~ ~,~

~~~

,..~,'[go

,

> •• ,. " •••

,. , •••••••

, •• ,. ".,.,

~~nlh"WifttJ11;rlJn~tJ.,."",.,.,"',.,."....,." ,"..,., ,
~fil'rh4'~yttl1iFriJILUU
"!!II Iii!
.." «!. .M

,""

~o
l!l~. -

fl1:lfl'ti~1fllfn,f~'Hifn, ., , " "11ili'tt91'n'W~;1l1ft'U
~~~~1,,:jie'l:;bTlrll,;flalil'.,.,
~'

,., ,.,
,

, ,,.,
, ,

, ,.,..,.~

•.
..:ri..~.

,.' ,.,.,.".,.,.,
~

,
,., .,

,...................• mI
".. ., " "."""
,.'-f<:

~Ltl'n1'"lPl'VUJ1filW)~~ffltl'lfi.e.JIJ"w't!~.,., ... ,., ...... "."." .... , ,!!J{O}
~iM'i't1 ~liPI'il'1aJ1l'J\A .. '!lI . .. ,
.
,...

ro;

'~'

..

."

!;!',;>II

.

..
d.

"

..•..

,

.

, .. ls hi!
bl!1

t. ·lilifi1.tJ'iI '11"ilI~11±:G'I'n f11:..::i." ,,"'" ,
'l!I I" ,

,
' .., ,
, " ,

".,." ..

l~

m'
~

'li!t?lJ'-\ilWl'enfl1'fi1'UJ'tn
,... 1!;Ii
t.

.

'j>'

~

f<

>'1l1"l~lInn b"1JtJ'l.,., .,.,

.,Y

~ll'I'5'~..:)'fl'ifllJ\.UJ ,..,.,
'ill' 'iI

,.,., ., ,., ..,.. ,.. ,.,
,., •. ,." .. ".,

,..,. '." " " ".,." "g , ,,
,.• ,

!l\l:!'LiIiiU1i. ~'i1.~n1!U
~

i'\Ifiil':fW'l.,n@1.Jtrn,
\! .§!.
,rd Ii:l".ai ~

,.",
,.,.,

QI'

"

1h

ru

n~:tenl~ (~lflil).:jlli1~~).,.,.,.,
,
>,. ,.,
rt;li

.

,

,.win

,
,., .. ""

,., ,.,.,., .. ~a'1
, ,.,.,
<,

~~1n1~Vl,1Wl,~Vl1..;J·"1 ..

c •••. " •••••

.,Gil~·

,hrl'fZ"l1tl (~M"~~JJ)
..

.J£lQ'l

'I~ ~ "tl'1"'i~n"it: t", t:'fl:'1 Vi" 'i' (bLUnM'lli ~ '- ~'i~lr'll.:l'i~ tI c:l~;J3..1 ••••••••••••• 1I
I'
. I _

nnl ta'f} ~) ._
, """'" ,.,
,

,

1m i1t
..,.,
p ••

;J. ~L't':i'~1.'_' "lI'd.JU Uf;l :ftL~n
1,

'.

10'

1 .... ~11 ..
~

,•• ",.,
, " , ,.. ,

'••• ® kl
,>, .. ,."

~Fl1h'lj~L1J WlLft-m~U~-l.,.,., .. ,

~"'l.

"'.

."'1',

,',., ,.",

l£Ib

~.b:J

~lliln''U~iJ~1'[JUf:::il1TVI. ..,.,.,., .., ..""

,.,.,., ... ,.,' ... ".J~G:Jl

~ Wl1'fn~~"ll'fl~11'W,~11~.,., .. ,>,.,.,

Jj'

.'

'"',

"••••• "., .>.,., ••.•••••• ,., ••• , ......

~~1"L~J;J~'fI;1inJ~:B~tfii1j'L~'W, (~~lJ3J"'Jfl n:i:;lilll. n), ~

,......

e ••.•

,',.,.,

...

k:;),,",

....Ui~~'tl rwI ~ @ ~'fr"l'>3 1 ,'lI.U1I,.I,·~
'I." _._
""I

...

,
> ,., •• '" "" ", ,., ,,, •• " •• ,.,

"

"" ". "." .. "
", ,.,

,~&
~~

.

a~:,tl1~'.::Ji"J ~~r1
~1n7L"fUJI.~n·:~ ,., ~ttri~W'J,.Ju.~n·'lJLJIj1t1'J,..1
"!" d
~ I iii:!.

ft fijl1J1~'~~'1,
.~I

o

q . . . '~' Jl ,ro; ~ .r.iJ "'" a.,-'!S"j ~~I (fl~13J~Utl"'1~Ift j bt1'll'M2"I~~
'" .

I!U

.Ii

b~)
, .,.. ,.,.., .,

I:f!l~
mo

,.. , , ,
',.,., ..,
!

,..,.,.. ,
,.,., .., "" ,.,." ."
, ••.• ,.

~ WI~UnllJ1Mr.J1U .._...•... .'
'tJ.

~-:"

..

\q!

~
tr'

,., "
,.

,., .. ,~o

ttrq~~I.'l~'I..11JiJ
!!\II 'SJ
I:

,.,

,

,.., ,.."., ,

,.,.,.,
..,..;;

,." ",,'''"''', ', --..".,

,

,i!lIIl

iIAlI

t;;;) ~

"

, .•. , .•. "
> ,.• ', .,.,

,' ".•. "., .. mG)
, .• , •. , .,'" •.••••

.~11I1fd1,;rnlJ~ullFL. ,..•....".,

,",.,." """.,., .."'"~~

~.~f1 LI~~fflt.l~~ITJ.J,.,.,

,q

m~

m~J1mnJ!;l::rt'J ~lfl t ~~~lUa!;l~lY1m~a.J OJln fl1~.y{FlU1'YlEl ~ ~::~a.J~l~VlHOJl n mY11~ m m F! J 1 flUtl LFl~a~~lEl1~ mLY1~1~hl ml'VUldnlU1UU'Uft'U flla.JY1UflflflltJL{jU~~~ 1

ti;'lY1::Y1Ufl ~l~~a.Ji;'l~ (&i&iYi)Fr1U·W Fl1wvh~ m fl1~~mhtJ~::th;a.J tWtJ1~~lUfll~n~a~

uae

U

~\It:J1:il~~fl1'Jl~'UJ'JEl.y{l'n a.J::l~\1
'U
IZ-' .,
~

Lda\lan

...


Q,.o'

iJlGJ'Un"'W'l!f
..,....

6).

1JTJlilllfJ1&1W1

d

'iot

tJl'J ~1~
FlU)
bfl

Gl

fl1 a.J m btJtJ'J e
11.1
I

.;;.

d

a...o

,

c::I

Gl

rhala
ii '"

(rl1iJB'lJEloJI"IUflU

/ fj{wnflrrfu
'iJI.J'

Gl

;a.Jrl'UJ1~Un1:ilmUU
I

tJ1 'Jma.J ( G13,1 'VI3HII~hn'~enlj3.j fl n-a ~a1.HHI t 'U a.JlliJlfltJ1 (bbt:JUU"-1~UU) fll~tJ1·.m~~lumY11~ t:J\I!J~fl ~tJfl&in !'l1l11l~'U mm~ m;EJa.Jt:Ja..!(l'lJ"'7YnoJthn,

ihnJ b't11UU )
u

'iot

tl1 ~1;'l1 VlH ~

(f1 nfiu

nY)

1;flUl'lfl1U

1 fI::afrJ &i(1l~flrlU f.')/-Glc;:'

1U (flunUnU'lJ 7?rTJL1J)

YnoJdfu, ms

;h~::W~~oJtWNZtfrfmU)
mrrrs - L~rJfl1".iVlHL;11tJft::~a.J~(O]'U"-1::Yht;tJl(1lb~tlmdrJAl 1~~ u~~ tJtl'Um LOll FlJl t:Ja..!~111 U".il:: b~'Ub fl1~flUrJ1Y11".il1::b1;'l bbtlLb~\1
fl.'
I

~1\1UrJU~BtJ arJUb ~~tJ~ltJ

fl1".iflueJn t:J fl1a:.y{fl(1l meu bflUbVIm

'U

iJlGJ'ai1"W'l!f

6).

flt}&UPl

In

m;1\J Ulb{4(1l III ~il.l1ltu1tJ

(rtnu


V

fll".iflUJ 1"-11 11l~ flmn~l ;Jl bb;1Jl ~ n nm 1;'l1
'Lo
I

fl1'JU lJl 1tlu:: ;1 El ll a.J t
ILl

ZOO) a.J1'YilluUlm\l~l1l bbn\lfla..!;a.J~1 blfl~b~tJ~ "11;'l"1 (rr"7J.1eJl9JJ7a7U) bUll,
flUJ1'l1tJ-~tltJ

~al!:'f&i n /ba..!1;'ll ~u

(1~".irJu rl'UtJl1 a.Jl1flrJ1'1'l1".i".irJU1 ~1nUOJ::n at 'I'l 1~
q

J

I

1 'I'l~fll1n1U

Lfl!;l tl~VlbftJ'J::lJl'YlvJ rJ;a.Jl ~Uft::fla.J~a..!~ fll U~1~ fl1 tJ f a.J::".ia.Jl~'1M~~M~-nlu-l'U

m.

1UII:f-:fIl+;'U'J1/II'iJU

;a.J1il~1a..!rl'Ut'U'I'l ~em ~a.J;111ftl~VlH 1;&i
In.
g.,.... .... J 'lI11fi1l1&n1n

Ula.Jlfl'U 1

mrns LtJ::tJ:: t!;lmQ~l::

1u~h 1~'t mu bfll1l0".i11l1 'I'lfl;~m ~
G).
q

- LltJUVl1 'VIUla.Jl'l m1;'lltJ tJ11'1l1a~OJ11l1 a..!mtl~tlfl L{ju~n;Ub 'I'l[1ltJfl\la.J::L~~
q q

c:I

IU'_'~

....

.9

ltltJl1LOJl

"'''' ~
III

fl1U

,

irnn

..ct

I

...

Gl ~1U

ul1tJma.JbUu

~

iJlGJ'aa;"w'l!f
c;:'

.

ad'

u;eJntJ~uPloJ l;eJr::l;illmJ'l'l~rJeJntj~Lbl'l1l
Gl

(;1~ ......
~
I'

;11;a.J

flUrl'Un'U;11

(fj[;) "Jdl:J./mJ.Jl::n'ULmnLUi::-JCl

iu)

flnrf\J"J7nrf\J[;)"'l-M]::1l9J1ElSfls7jrt~m'7)
Jl[1l1al1~lmbl1l~ tlrJur;::

nltia

;a..!n'UJl flum~~rJrlU

COl

~(P]".ib&ia.J ru

(;3.jt'U'VI~fl~'U)

m/-Gl(f:'

a rPI"aifa13,1l'Hlt;;1\j.w~~1na1-an3.jar'UG11l1~i\l~Hiu~3.j1n{j ~
- nl -

-

1't1!J1;

w. yJ;"i1179V1 l;;Ull~~~
TIeJU 1 ~-~ ~eJU ~~nuJl ~ n"iig:LiJa{jtl"lii~tIL.n1JU) ~mil;l~~~

(~'mtJeJ~mU~bbn~i1l) ~~1

..b3-Jli:lU]',jU

(~aa;~bu~~a~u~~a~~~ rnf-(j)(f' 1U
FlU1 nt:J~rr qj'l'll;f)~ ~ n ....Ci;~",,:.,'l

m.

!U&'l.f3emV6l1'1.f:JJfJ

'!.blui,1~tlEJ~mUb'l'l~eJmJt'il'1'l}.JeJ (~}.Jln ~ ~~ ('I'l~flbbUULb~~ ~/lID ~}.Jttl;l~~'"

~13-JJ1!llm(;lU) ttl
(j)

m~ul~~~b~m'l

~!n) m).Jnu

1~11nub;1 hJL ~111nmf)~eJf) n 1'I'l
~l~n1tJ~~~a-Jbb~ eJ1'1'l11brll rht';L~a~b 1m~~f)u ihJ'Y'I'l1n~Ulh

~m (;~.:J;~bu~a.i'~6iU":t L.n1JU)

rnf-(j)(f'

lU
(1'~3nil) bni1lnli1l

~m.:r&ib'l'l(;l'I'ln(;la-J nn , , '"

fl1n1'j~mfteJ!nthl"tl,
tiJ.

uamErw

neJUfl1'1'll'J

~----------------~~--~

m tJ e.J a.J'I,I,1;lrU~1'1'l~8~~'li1'"~"""""ffltJ. ~
(f' - rnf

"

"

lU (;1eJtJ1 m m~m,tfi-Hlnl iOJ~~q.~,w. 'tJ:JJvif t" :!-j~i1lj) b1,;1 e.Ji,1:!-jttlarU~l'1'l~flbUtlta (

-r;i-

\9. b:W£9lbba..l~in lID

;eJ'i-btll th1n'U~1~'i-b
(OJ

(OJ

bbn1 «>Jb1v1Y'leN ~~ ~~)ihill"Jru~mll>J.yh

nml,UelU ("''i-b!?l11'14~t;dh'lbb~\l6fn nu1LoT'I'1nl'i-b--r'U1.htnu1~8'm1~11n
M.

.

;eJUL;t)

'I4~ml:dlU~1~nRl)eJ\ln~1tJ1; ~ ~::'tllm{jtJn
(OJ

"G1~n1~61~~ R~d\1' QJ
r;t

o

Q,I

CIro

cI

/i.I::'l/1:J.Jn'Wi'Y1~eJ:J.J::V1:J.Jt;1

(bln::l~~inbl;1) bfl~ElJU
(OJ

~l~m~1'l

'1 n'Uuru'l41mPiJl)t~nAl\l
~ q

iiFieJ ~£9la~"HI't1d1'a

'I4~El

~1U

...tlmi%>J~11~f)'n
q

/ ~lbbvlMi1~::batJ~

~1U /

~1U

'UlvFluriL~tJfl?llUbb'U'Uul1n 11't'I4~'I'11mu.:.;~b~tJ~::
eli1~
G'J. :J.J::'a::~'U

'111 "~G1~" LL~1~11~tb~tJnf)t hnEl~lbiil1

r..JG1a..Jlv1b;lnu "'''flA1tJr..J>Jtl::bEl~'I4~Elr..J\l,j'1tJ,rm{junElUn~~ 'WEl~Fh nU1::'UltJeJ~"iJl):: 1A~mn
q ~

'1 ?JUlin

lb~::~>J~1tJvrwYhJ~ltJth::~1'1'18nA1tJ
(OJ

l;~::l::~u
(OJ

(OJ

~fl ulmFl11u1;tJElflLb;'n:ru
(OJ

a:
q

\71~hJ1ik ...tl\ll~l
, q

~~a.ll;l\llv1~::El1t1l
(OJ

mnLvlbb;>J
,

r1'11;
,

'I4~eJ~hFfubmbl,~Jl

lA~~1~1~'I'11ltJ

;tJULM':: bnaeJ

;eJWt11 ~~)::

an ,j'i-blv1~::b8tJl'lbb;lF1~nn'U~1~>J
\llJU'l4~mt1JU'I'1ntlUI'l;1~\l11'lnu A1tJ~l ~\I~ltJJ f)\lnUb ~f)111;)

;f)ut;::

(;El\l~'Uf~~m1wVi 1'W1l:: fl11Fl~n

'I41l\l11i;'il~ It'-mJ t~>Jb;1:ij::'I41m~1tu
iilli1'a 1.9. ~
m~;fJ'HiJ/i.I&ln

lv1nuth::mru

It'-mJ1U

lIDo

Ulri b~f)ll"iJ::L;lhJ~1'l

,rUb UU~ nn~a.l '11~~b~"un'U 11' (n::'tlUll'l'W
Ell 'Y1~1::)

1ID ~

.. n (PJElUb~Unf)UeJ1'141'lUEln:Uln~1tJl
<U

.

en a.J i 1111 'I'lEJl lnun ;1tJ'I4f)~fll'llU~:: W v vlmf'Ut'{'UltJlb;1g\lhhhl'U":f)\l

b1 ~l"iJ::nufil vlUl a.ll1J\Hl'U~l;f)U

~ a.l~eJU

~t'{~LvI{fuq'l'1g-'n'U F1l'U
iilG1'a
Cl.

1;~~A1tJ n
mru)

b;l'YlnlUUf) mn n~1tJ:U::l::'UltJf)"iJ~11::~ n Al\l1Abb;1 ~>J~'JtJ~~ FIll a.J U ~
q ,

(b 'VIa..I 1:::611",-r'l..l ;

mt'W'HeJ:J.J~'U

(PJl~liil1l~ulv1Uln;1tJ'I4Ela.J~'U~\l bb;1~m{jmLlu fl'.i1'WFlru"iJ::~nilf1(PJ)
'"

i.'f\j B1t1<ti3hrru'VI1~d1:t.1 ~.... q
OWl

L9lUtHi ua:::-ir'l..l ~1t1
QJ

btJ~Elnmm~~n-!?lt1l';ltJ

(~lU1U(PJla.Jl~tlEltJ)

~1~U1MElI'l b~a.J~1(PJ1~'I'1'llmbl'l>Jnu1A:\llU

.

'1 Ma.llu
lID

b. £iwn'f1:J.J&'H6IU1F1

a

~

(OJ

tlm'l'11n'U

cv

(OJ

I'lEln Ul~1~1ml~Uln::'I'1
G 0

..

*n1~UB~n~~~~~1~~11j
Q

'i::W:U1') A')'m~lIt1~lIl-1.,),",n::
'n

..

Ji.:J

~

~a.J1r1W5nnU vlla.JnUbnU m I'lElm~l'lml'l!

(5U(PJ'.iltJ!)

LLAtllfnm3JL'ln111B~ 11at'l'l'li H

ll~~il~~::lhula.jti1Lii~~i1~m~ '11,)15 l;.jLiht3J::l5~H11a LW51::~:: lhuti1H11at'l'ltYui1~i1lihji1i,",

uae

m5~uri1U5::'1'111~l1a161cf-C'lI L3J~ lihLii'"tI~::9h-dLu*
G)O G)G) -

(j)
\,!f1S~~i\ ~n~~'IJ~';'1'1i>

ti1U'i:~~ti1ml1~
-~

iI[91~a1\1~~\J\Jf161'!f34 tu

dl

(!9

J.imh~(1a1~a~!hl~dln
~ULUU
d"-o

w.
....

'l1111J::R::nfJ
... ...

l;a..!::~::ntl~uu£lmu~Eln~l'lhi~::mln
6j':'rI:!'J

QI- - -

if161'1
Q.I

a;"l flaJU;' U R11ffi an
"I
Q.I

VULL'UuYrnb-Iiif VU l'Ia..! bUU1LlnfllnU1U Jl;au~1~a.nti'lflml1~U

GlO

wm

CIl..I.!"

l'Inmm.J::~::nmJU mil~tnl.\

Ul

Utu'Vl1~'ll[Jll'j~ n L~a'll Vlru'llfl\lFIU1'¥ltJnAa"a~'U'UlPllPl~a.I bat! <u
liIl nn1"anU!leh1~lPItle:I{j"'e:llPI,flarl.\

bnlPl
)

" d ~'sa'jatJllUb~Jil3.J 1"'::" "I d a ~::1Jiltf1:J.1~a~neJJi1:!.JbL'¥lUUl Jil'¥l'l'jaULL~::LtJU
In.

tilb~m'VI~Elti11uVl~au

~ l.\1t1

n

~a tJLflU1U!! (tNWl9jiJ'''/EJ

fv&fiic;J1.JIIJ6(£ilJ'./kIlJ::UTJ
I ...

Lmn{(;l':i~Gl':ia..!!I1Wi
'L'

Gl/l.§l
'i.I

tntJ

LVr'.il::JlaruYlti~1;~'mlVl~~::LUUJ:1arUU1;a..! ';;lwflJ'7a7u1ht'l":mJlli1li1t'11li1 Jld7utfuPJiufiwt'lfl&'YI1& Ln1:: L UUn11L 'VIum 1u~11;L~n ~~::fl1tJluJ:11~1~ fl~l'll~U

Ua..!~[91 Gl n~fl'l

1-b~\m~::Ula..!::U11[;l1a..!1~!IeJu
Gl~

J'

'L'

7tfPJ":W!?)

iii::

1U

11{11 ;e:I~1{1';mJ
;lilul'I thl\l~3.Ja\l,

U111

L¥I£I';~~u'¥1~;l 1 uLmn{lPI t[;lyJL~a..!~ ~ l'I'jd'

.

!I\l~~a..!lVlL'llln'j,j,

rij'{I

IU

..

..

rh1~~1\l
1(;ldluu

n1tJ~ Jil~3.JJl Llfl::~l'jmVll''.i 1(;l::~U~ LU'j~UVl~an'jJil-

a::~L 'j,j, LfltJ;a\l1 u~ lPl?1a..!~lUL;'j,j,L~eJln ml'¥lU a{j~ A t~LG1<t'h{l1U(VI'Un ~tl

I Ul~14m~::bI,~ fll ~El3.J
e,t

.

eJUL;l~::~ltJ ~ Jil 1Vl un J

1[;l1~14~l~a..![J;H;lU'¥llU,

...
+

il14lPlflU~ltJliI::L~3.JJ1Vlun ~~U'¥l~;W11~~ltJ~atJ,

1r11lP11 uu ~ u3.J~Jillr1

iiI'th~h.!.rd\'i~eJCn"a1IiHlileJ t uJi.Hfl1~ 1~!l11
tll1 b~a.I
q q

~j.JeJnqJ~bbU~Ult";nu 1~

;S{I,ru la.11;u;fi;ub~G1 tJ~mJ 1-i'U1U-JU lGlnlil~tae:la.l ;eJ{I hJ oWeJnlGl t UU lG111t1-Gl1t11 11ufiGflPl!
L~El'j::u'UJi1In~m~El
OJ

a: "'ii1nYtf1l1i11 ~

YtfJIIJ (;l ..!'jla..! a nunUbLmb

,

"

unn innm«

J

,:II

6IfJnaJ::ii

£ilflnnYtR1'U 9

61:: li1"'ii

1.1

nt'll

ilUJ1-Jl~::1~L;1

W11L 'jl

rh::u~~11::
n(1\lJ:1 ~
q

e:

'UfJ"'ii::~Wtil

U1UEl'j::LV7JilEJ11G) LiltJn* (Vl~El
• q

G)

A1J11El\lFtU

U EltJ

r111"'(1\lJl~;U L~lnu

.

r11LVll~a tJ1n~a..!J1

flU) ;a..!Jl~a..! ~lEl;1\l1~3Y14"t ,jl1\l(l\l.Jl~ ... Ul'j\l(1~U1W
o 0

'H]~l\ln1 Elm JilJ10"J:: 1Ugj\lJl~l

LnJilU1Jil141Luu1mmu
OJ

14£l'j,j,1~'VI~u~eJ1n1dJ1'lu'I'l1~
OJ

..

d

lUUVl'rW~EltJ L{lU[J~LLi; "tWl LLnnu1~;~u~u

••

~

o nUL;11 U nu 1~1Mn1 U nU[)~l\!~U
~

ii6l";ii.i1(1

Gl.

'lhUaaTJ:: ~lPIluFt\l1a..!51a\lEl6U1ElEl::ha..!ln il141[91
OJ

Ito'

cl"

....

Q.r

-

G)~

-

-

G)m

-

'U

stiJ,-a1",fiiJ'-1 iua11s

g,,!1.1

g"

n1'a~htfeJ·n1.'Uih l;nfh 'Yla..lEl n11T1"1"]1~~1) L ~EJ

1";~~uu~11l.tia.lL~E11~b~unu - (1l11+1

a[9l'ia1\11CfJarututaeJ~ cu
fOI ~ml?leJ fl ~'Yl~fl1tlaYll,l L~eJl?l EI1 nl'm« ntlfJ\!fOIll,nll,~ ~ ~ m ~ U ~\I a ~flt~bnl?lhfOlA11~t?lll, 'I111:U bU1'Yl'J;]ll,eJ~~qn'; eJa.l~ll?l"1~"1

g.,

bnl?lllllnn1')nUeJ1'Yl1~b bfiulll,~b~ll,'Yl~ml1'Yl1'j ~1 fiue.J~ 1~~~n\lEl~

'Yl~l?leJ1tJnU«'J~~\lrt'Jl u«l?l1'YlEJ'Yl~El ~'Jm~m~ ~~1 bnu1il

'Yl~ml\lU'Yl l?l#'J ~

'YlaYn'Yla.l~El~l U;El\lb ')1 ;1ll,bL~Y111 Lill?lbiEl111U~111;'11~i\l~U ~

1'J~~-:lm~~~EI16mn

tJ1;'I1 EJvrll,6a.J1~U~1 tJ

i Eii\! bn1?l~1 tJ
fJlYI'15

'1 11 WI'J b 11~A m ')abI?lEl'jfj~'N"'~fl1~?

..

1...,1 'tJ.j\1

~3j~n~1\1L~;\1 !iJ~ T(;J'n.l\1~a.l(;183.j'',ja.Jn~ (~ru5\}t:JIJ q q ~ q

la.;llfli7u~gf]lflF1 udJu

eJ1n1'a ~lU1n

U1lilb~El J~\!1U~\! (;]1 ~\lU1l?l~\lU1lil sn n ~l!:1Elllllll1,):: t

ulfl'nultJaJu! utfi€1lfl)
rm~ ~1tJaYUl b~al?l~\lY111~~ U

('l11tJU'JULb~\I) ~m.hJ'11~L;li'J

Uflfl11::,JEltJ eJEI1nnUbb~'lJeHI

'W:!1Ubbi1H~ r'tJ~Gi'Ubdmr(;1~a.l1 UUiihft1!j. Y11~l'1UflElUI"]3-J~Utf~ll, ru 1 1~1~ L~a.l~enm~bU1""J1ll,bYftJ~! LiEl,)11u~11~;11'lllmdjl?lfl1tJ1::~ll, Lnl?lvrll~l?l'Yl~m d'fl\lfl n bW::~fl1Ufl1:uvr~u1nmm,jll,a.l::l1\11~! VfUJfA€HJ "1M
'.::1"'
I

.

..

... ...""1'lJa.l'UUIiI~ .. \1 ...

Y111 ~

ci1blilriil\l
~nr'Yl~ hrl

'"

'"

btfu bU8 Ua.ll'lJ 'UiHl1b'Yia8..:1 b(;11't'j blil:::tlUa.l'Vi11UIPI1\1 (l"'\I~nu b ') ~:::'Vi11\11i11\'1L tfeJ~1) rru 'Vi1Pl bntnfil1n'WEJ1l:in (;1S\'I 11I1\1b tfeJ~1eJl n neJ'U f
'iI..l"
QJ oD.

I,

- 81'Yi1~'tJ~:::LllflTthGi'UnUtl8\1'Vi11'UflntfUtn
.... ..... I'"

~

U 1~1lil'lubb;

.lClt.a

Q,o

1V.l"

1

GffA'i6i;(J ~ m::L~C/ub~m1u~::
... ...

G).

unihiJeJn

1~fiu«n~dhJn

(j-(;JO

irn «nu\I lu~:1a.l ,

..

'1 'Y1n!rit[p]

5nntJ1~ «nu«\1 «m~C/\!

.

81'Vi1'aGleJ.:J'Yi1~~.;o.I'§"'M.tlR~ . lue.Ja1~alillll::~bb~Ei1I?l·~·..... ,-~ .....D
'I

"nas 11I~"A8tJ~l;R~!
~nH fi"1aimh;?vU'Ylu
....
I

b ~,)1::

b~U

bUbi;Hllil n~::'Y11 b'YlL,)lL;

'"

a

• 'I ..

b~aTULLI?lr;{b~tJ3.J 1u'j'J~nu1mru

d

en Ulbl?ll U1U 11U'Yl1i1~~::btl
19. ~: G'1-Ci:'

n~lm,juiblu.11?l

(ft,
IJ ~

~iJ
i.o


...

~~u em

u;i'Uti"U1\J

ul1utllUl\1m~1

'1 '1 FfWJl ~a.JElm\lUEltJ1u

lJ..luYlIJ U'liVU

........

It

1flf)1J'1.. ,rm /

W'jfilf{tflfl mruJ'ulJ nmt:Ju'JlfliJ) 81'Vi1~iifl1~n'U ~
... lII1mfu.fi~1;l\1'Yl~El~b~ElI?l1~fl:El1l?l
t;

urn
n.

n~eJ «1 ;11L'ViUEJ1 tl8"~8\1

i'U'MIIJ""tS!l+l'U~1u1\J 'Yl~Ellll:1!11U'Yla..l1UeJ8mt!~ '11
bGlmrlb~nUeJtJ FfUbb~,r1~\!11inA~q)::mnm,ju1u~b~tJ1

nU1UtllU1\l

..

.

Q.r

e.Jfla..I

~

SlfAii6i1(J
V I

G).

S d nii:t:&9fJtJ'W't1';i"1fi1'U q
I ~ ~

111m::blll JunU~'Yl'jl:UU t •
~

,!I

IL"

d

(YI~m'.fn5'1UYl\})

eJtJ1\la::b'Yl1nU m.Jnmblllm~eJlil

L~mbm~'Yl,)lmblil\l
»

b~nUElc/ bnulu~t.~u~a..Ihi'YlaltJ1u

..

1;'I1?l'jdueJnlll1nyhml~a::El1lil

..

- G)ct-

- G)tf -

\l1l:JElmrm
tv

d

'U

6fiii 'un

\J kJ. tn n V'Jr.t iii iJ nloh eJ €JtJ

nt

1~n n n e:11 t:JflU j;)EI nFl1 eJ VEJ
diu1u

'I.Id

al91~bbnb'\J1'M11IU
IIJ
'HSl1!l~\.IUn rn';i5~eJu~ L'S\.I'Hh'llf\.l11~!lnt'; ';\.It';~';itpln

Elm\l~:b'l'11nU ~L~u~~l~'VI~ltrJu

(1]~nu,_hiJ'j..u~Elj;) b~3.nrlm~'I'1'j1mbj;)\lb~n~ElI:J

~ ,j'''H U1'H'J1U
tn. fila.t~IiIa.tg:61g:niJ ct

(ct!d:')

~"il1\ltl ~11 tlt 'I'1'I!l-~1U~~1:J bU1'V1'J1u~dl~"il1nn'j'HJ Fl;1I:JflU nUFl'J1a.J~~~
CO';'cot'%

'U

6ffil'Hi1\J

'"

'"

1 ;3.J:~: n a ~utlElm

il~ an

1~ fl:EI1j;) ~Ub UUBUbbUUWn ;a.J rlu~1m\l'VI3.J'VI~El~1Fl'j\l1n "il:1ftn\l bb;\l ~
'tI

a

I.t

IV

I

oQ.I

9J

IQ.J

~'J I:Jn tl~\l'jfl1 'VI l'jElI:Jnu1j;)11\lU1 1~ E

uae bUEl
1;a.J:

.

;1\l

Yru~u: 1~~'VI'jtln 11~1bE1\l"il:J11:J

~bb~vHl~n'j'j~n1'jnun1'jtl~~

(t'W57::W'fJUa,;J.JCJ) ttu~:yhh4dll'1hFl1~fi\l

Yii!vm 1tl'VI1'V1a.J EI tj;)l:Jl~numFl'Ju !iI';i..:! ')
'"
iCI

'VI .JEln.w.,.nn'lY1~1~mU1'H'Jl'lUili;nll1l!i11il a

'U

6fm'Hi;\J cr. ;l'Jm"Ma.t::6i::niJ
~uruuBu1
h....

aen a MU~\l b tl~El n ;1\l
.1'EI~ElI:J flU

Fl~'j:~uJ1 •

m~l Ub~Ell'11 tl(1l~Elj;) 1~1j;)'1tlbbn'1~~;ub 'VI(1l q
a~
q,.I'.

l;fl:El1~

;a.JluJl"ilub~Ell'1
cfiJ

lao U1Yi ~na.J:~:nElii'\llft;1'J nUrlurlu;l'Jl

bun IilUb'YIG.!tlfl..:! bU1'H'J1UnFlflIilUflfl\.lti.'m~
.. q

d

fI1 b'j1

n;El\l'VI~El;11;Ela.J~El~\l1 tl;3.J"ilUbUU;1'J;3.J
CI I

$Uy.j~UelElUl ;bb~\lbb'j\l

1;1 'j\l\llUfll3.J1'j1.1 t:J (1]~U"l1~Ua.J1 u Fla.J'j:~U ~ m

11lj;)(1lElnu 'JU (~I1l";JU'VI13.J1~1.J11tJl'J) d
!IV!I.I

OJ

'II.Iw

Jl (1]1 1Ub~El(;l1;ll'l~ElUlMa.J LU1'H'J1Un'H1V'll1tpl! a m'VITS~~'JEJ$u~~Uelm-b ~tl~

fffil'i6i1\J BUb~n 1 ;a.lrlUJ1 6ffil'i6i;\J

cr. ,l1wmiitJ'J

I

tt' ~'J (tpi'fJ"RfJ"~'J"eJulYlu:u::

Wm~!'.l'JFl~i1~rn (tt'o ni3.J) ;1UbUU

LYlUI::n'Uff7I!1LRfJFI'lIm! 51) 1~bbn
GJ.

lIDbbn'J ~a.J;1i11~afu1~~
fJ'U&'l1!J

(Cinnamon)

FlUft1U1i'1~

Gii'o%

"il:~nnUElUb~1:J 1;

'U

b. 1Ug:(g:'1iI1 u1a.J1~1nl;an
1;tll (1]b~Elm i'J del

q

nU;1i11tJaru

1~Fl1'j

flUFl{\lG"l: G'1 bbFltl~G"I 'VI~\lEI1i'11'jb;1-b~U i'I~El"il:U1ElUb~I:Jt:J\la.J1~\lJ1~a.J
19. 1'UaJ~'iaJ
9 Ill.

flU'Ylfl1U b~'jl:"il::l'h q bUl~;1V

1iJ:nUfll'1'V1~mb;\ln1~ b~(1]1ua.J1nWYlfl1U 1 G"I:c9:-~ nlU q

aJ~tiif}'I1n~itM

(Em, 'J"'uU::!@fxnfOf) "il:~'nJ ~ l'1 hlafU
l"arUflUUell:J 1

7'UaJ8:!J1I 'i1n&91&

1Ub~Ell'11~~b~El3.J b~U 3.J:b~EI~l"] a.J:b~eJtJ11 a.J:b~mtll:

a:.

(aJu'llfh1[;("uWW"'1ml't!{i]iilu'7~!'U)

;a.J rlUJ1~ a.J UU b

tl'j:~1

s 116,J ,

.

t'l

116,J ,

.

.~

~'
G)'o:> -

~'~.dh- ,~. ~ ••
-

;;mbOLoa1.a'~1~LLa.~mia\l
G)~ -

g"

'6fGl1a1\1cKuuu
QJ

CU
,

i4u~U'Vl~Elm~~~ n Gi~ Gi3-J ~n~:Uln nl'~ri FlU~ "J1t1Eltl UEl1'Vl1"Jri n ~Gi1"Jyb~U~1] El~11]~~U L{1~ In iGl-J;] n't!n'Hut91 LfI~U\I buiGl-J inil . ~ ~ nau~u tJulPlin ''na.Jn\lfl::Ul bbGh'ln11 Ua::t1TJnGfU\I
q

,

a1 "Jyh ~U~~El~:U fltl Fl113,J F1~tJ 1U~l \l m tJ'iil ~ ~tl ~tJu~ Uun";jlPl a ~~ tJ~nREl ua ~1Un".i~~~m~El~ Gi::Gi3-JU1U1Ub;1 iilPln[;J::n un Rl EJ L uw~u'llu a ~ ~ ~ i4u~uii:u~ 1 tJ~n1~~n::n:: m3-JEl1EJ1:: ~1\l '1 yh 1~FlU~'jl ~Ell n1'jtJ1~;El tJ1c;JL~1~unRlmuuhFlb;l~ ~3-Jl[;JEltlr;l
bbGf::~;ltJ n~l,fuoHu'lh..!enlill 'llbnl::Glla.Jui'tJ1::thf'i'w ~ btfU ~

(Vodka)

i1

,"1blil idGl'lJ idlGl id'uur1l ;lunL'lJl~"'u-iulP'1'illtJn\ltJ1G1!l
J1f1m~f1fl l;Rm~eJtJ (0) fh~El to13,Jflmi'l (0) ~ ~ ~[;J"J~b U"U'Vl~tJUJ1;11 ~m%11]1~nL~3,JJ1;Elul 'Vl~~unl1~::lil11]1a ~3-J 1 m(Pl~Elflu~-(O)O 1U (mn~nLfoif]CJ!yj'ifl1zt1rJ.;fiI"f]vn'U LWT)::;1n'Uuo~'Jar'U :U! l t1~vr;)'JEnmfuan m"JfnY11Jt ra.;ZfiI"CJO)
fl61'rfl;" ~
10).

lt1'1u'jll]~(Pl (0)0 ltl l'U~[;JtJ sn (0)0 lu to13,JflUJlGl ~[;J'j ~3,JLL'YmJ1!'uutJd::~lm(Pl~eJflu GlO-(O)ct' 1U .mnl1q_)::i~mulM1
fl61'rfl;" ~ 19. 1'U'r1"~611'Uui1tJ

'" 'i:,,~tir,.-.~"

(t)
Glc:f -

l-i!l1h~L1~1Da~1~

aG1~n1~~WEJ16* <u
~~ ~ ~Ury'YIl ~~l.JJ'JEJLlU~n

o

Q.I

Q

U 1 u ilan L':i.l~'YI3-JEl ?Jlt~n(9l"J'J':i.l'YIl'VW15n'j,bL~;'J flar~ii'~
'1

'YI~1~ FlU FWil:;~'JEl

<U

aD1~ ms JP1 W fJ_1 D 617 U U U
Go'
.01 Q,i

o

Yl:u1..:1;11~\~FI ~~El\l'VW15!1:;nElU
1u1;5mmJ:;!

(WfJ15ti17mlPl, 'WfJ15iu
GJ.

IIJ.J)

~El'j,b'YIUfldj'j,bLl.Jl (d!uu:iuiun"i:nJ1)

£:URlinrn'YIe1l7 t ~nm3-J~(9Ivr nn El\lt'J'YI~m]

'\"ltJ15~~U\l~U'j,b lID n~3-I ~El fl~3-J~tl~L'j,b~11~ , , r11J'I"l!'J1Br;l'JtLl.JU [;In'll11't'i~a'lh

'Iht ";Gi'1~(11

..

~~'j,b 'I"lmBr;l'Jnfl3-J \11~1.!a1.!'U au 3l

~}J~(9I ~LOl~Elr1'j,blao
19.

1U (Yi5aannn';;7)
oK" ,,'

I

lIDo-Cl1o

L~a~1iI1\1 iJ1.!t.J~::~l

~a1.!L'W au

~'t1~~~lL~a1.!L

'lJ1\1R'lUl1li13laln1~

1mfel'i'\1
CI

fl1r11U'Wfl16t?1"JU'UU 'YIl !IEl1(91i]l3-Jil'j,b?Jl£J [

fll.JrlmEifl~}J'YltlW?l1}Jt:J'J'YI'j,b\l ,
Q...I' Q Q

d

..

CLJ'

~n'j,b rlEJ15(911':i.lLOl rlEJ1EiLOl1\1?J11

Cl-QJ,J1

;11 L~ ~ til fl1i;li1
• I

;'j,b~'J\l ;'JEJEl1 fl1"JrlU(9Il3-J eJ'J'YIU\I

'iot

tfeh,.nl~rlflUL ~1~~~!i1'WtJ15~YI ~"'1~ ~1

btiu

i\)1tlfl1Yl11,

lt1,

(lmMeJu, UlU;'fJ,
G).

uiIJ.J;,

*
thrms)
lID Ll.J &i~~Eln'j,b lID1'j,b LI.~'J'YI~l.Jfiu1'j,b~:;
GJ

L'Iltl 'lT~ 'I-1jtlL'i!~iUI:;LN 1~tl~f'luru~'lut!1lU~(1\~1 II ...... 'IJ ...

J'1 .....

'YInf'1N'YIn1"H;l~U'lfi, L'Iltljl ,
d

::".do...

~

~

r

cI

luv'1a'fJU i,WflfJifln
OJ ~

t~~'j,b!ltlEJn'j,b1U~:;

'4 'lJ~~1'Vi L~l Lfmvhm1 'Wtl;)~
'l1"1"1'IJ'W LL~:;~"I:;;11~tllt.l

l!:1.

';b~flEJElm'YI3-Jfl111'j,b1'Y1Ln~tl ..

'" an ':i.l'j,bml':i.l:;'YI1EJEl8'j,bL'I"l~(1

..

1~nUV~U1fl (L;tlTl, "

.

"lltlflYir1

.

L;{)1'lf~'I-11f1L'lI~~

l-J:;LT'I) ~'il~1'WM'l;1~L~1 "ll'il1~{) L'I-1~n1~l-J
1~lt.l Ln!t1 tul'Vinil~~'1~'W} 1

"

"

- 130-

- l!IG) -

&11:911\111\111\1 n1 tI qj--' q
U£J\n;t3j£J{J~utL~a::'W'J::eHI~arnlil::ihl1t11~i'ju

o

~1!:JbU Ubbt9l

mEl\l~ - ElU~1

~'Jla'JUL'W'lI::El::
a.. ,

h?

al'Yll'Jlh1~
fJ;iJ;'U1iJ1nel1n1~u'Ja.JGiaJ

l~lA!:J;I\1'Vl'\YeJEln b~t:J! b'W'lI::afuil n{] eJ~.Jl;11ro"j'jr\!tl1"il 'W~tJ-ilr 'Yl1Y~\!'\.h::'Vll'le1t9l!!

rill ;'W'J::a\l~~mu
Ul'l\!b~ll~
~

~;I;'m:;l1nt~afu

nUbrl\l

fi;a~'\.H'il

.

LbMalaft1!~UfJ~1\1b'l1 b~ a;I\!'Vl'\YflU 1tJ'WElall Fl1'lbb;1 b~ll"illmrln'J::'tflt1
fI' d
I

a 111 allU 1'W'le1U(9]'U'Ylit\!t1ail !:JEl~ ,
• 'i;ot IU I

.

fiCiilb1~1

trw ~
d

'W.Fl. U m"ill'lt:J~'YllHfla'Y11utJf'U~mL'Yllll
... b~

mb'l\!b 'l11"ilmlb~~

b,)lb'ltln

?J~hib~tJ~::
..,
~u::)

tJ'l
t
I

en nlj~ll'1u CaGlljL't'I34U
'IJ

.

fl'i::ill1L't1H'iN tJa~'WlltlaT'l'l.l,161
..,

!l
.a.

iJ~ Ula::ll'161

'I!I

~1U ihl.'I:i1a::lBU61 (n'l'lmfi'VIln
a.
00.0II

s

am

n'Hl'll'illfl"lfl'il'iln
!l
..,

0

fZ

l't13j'il'l.l,'Jln'l::1!1uijP1'll~~) I n'l::i1u~,

iJ61Lla::n'l::ilUll61'l
In

s iJ61 "r11LLlJULiimn'l.l, L'l1n"l::1iiulfl'l::ilU ...
ih(f'ilt~~dj'\.l.LnlJ111~'\.I.1'1.1, !l Liia'\.l.
v

11161In

~

LU'\.I.

a61~ifll1JiJ1n1':itJ"Ja.l6UJ

~\l fi ~Elbb~aVl'l.-}'JlnEJlillill'J::~n ;11'1 •
rn'-G}O

15L~1am'l Jlm::1!1Ull1H'il'l ~1l!. I Jln'l::JlfHlVl'l
CIL ~ ....

It ~1'\.1.I Jln'i::1!1U~1
In

!l

,.tUba\! l'YlltJ~~{;J'l;l\1!lljJliIl'l::lJln;l\'1~m;1

!l
1..1

~'Ju
q:..,

I Jl~'l

~1'\.1.(~::t~J'UJ::ll.11

't1'l'il'U1 tJa1~'il'l.l,a'l1tim u n1Vl)

.0

a61':iifl5liJ1n1':itJ"Ja.lU1 -- > v --

'"

'" '" 'P.J11 G1a.JeW n.b!i!J1
~Ub,jUS1m~1
'1.1 •

a '1'1'W
'l-bltJ
c::t

15th : Wm~t:J1;f\lbtJ~Eln
'IU .... ... III '"'

;I\l't;a::EI1~

.JJn"~~l1£1 (aGl~t~3-J)
~U'lI8mUUbb1U n18\1bEl1 rnnu a n

m:;t11m14~E)\'I

(0)

~rn ;l\1bl;1
(0)

1.?1~'W'JEla.JtlTJal'J 'Jun~lmUUtll11.?1a.J
,

nUfl'Ufl'U'll11't111tJ

nu1'u~::3-Ia

b~:!-IJ'l1ID ~1t:J JUL;~:;b~eJrn

f.Ja:!-lJ'lbtl~I'Jul;

~(W~

G11"il::fil.?1 fhlt9l1:!-Iii ;)8\'1 1''J ( n

..

(tnnmemo

la./f)'J'Jnul
- ~m-

nu'u-nwfln-n-:m;I-;m;,
b'l;U1U
G}

un"

ihnvnu £51) b~lfilil:; 1;'I11biE)Jln'j::~leJL~~\~l-hbn'U

b~E)U

(j)
~""~~i)

lioii~~'Il"iiq%

urn

~

=iB~~
CJ ffa,n;(m.J\I .... J'

Ull11 btmflm::'tf18~U
...
tJ

1~Fl~~bbn1
o:r ~

Lm3.Jl%lb ~15nFl~~ il
q

(ti'7n sem

U 1 a..I::\1,11 'VI~el'l,hjinlUbeH1 au aua fJ tJd\l'H'tma..l'tfElU h &~::~th:: f&tfU"nl'/vLi1mma.J fiI'Jra.JYI?lUL ;11 ttl Yltnfil rn ~m.Jn
l";filn~a.J~;;m
mm::;!:lu~,

UvtmvfJmtlunj::ml::"1
6J"i'Y'Wl"JfIJ 9

1)
,j
Ill,

611

U

G),

U~

bLf1::bbFl~b~!:.Ia..IV'Jt.I,jl'HI q Je:J\ltlUm.J"hWfl

ii'la..If]\I rilh';b~fJ

i?l1'VI~blfJU1 tJb~8\1ffa..lEl\l~lUnm\l~~U

fflFld-Uld\l

~.

( bb!JnGl13.tn~l1baeJGl)_
mn 'Wl::e:J1'V11'j~~~
(0)00%

ffW1 'UL~ fl

.

n Fie) nl';inu';11L;11

U

t.Ja..I~1\1 fJU1 tJ ~UvJ~b;uCJa..Il"; n iUa..Ili?1fl~lL UU'VIUa..Iii'll1Df"lFlfl1'V1it\l n ; Vl£1vruvJ~Ela..l1;~fl~1\1 ., 'VImfl1m JEl\ltlU1'Y1dEltJ!ilbUU~'I!f ~lfJ-UT~\ll11l'i1 '1 b~'U ~fla..l1'Y1dEHJ!il, ~Ela..llm"ffa..lEl\l~EJa..I

Vl\1 b1ii11'l1fl\l'Ul'Rfl1~1m 1£1 tJll?l~~l

(mJ - Cit' La..I\l~;l)
lb;1

UEJnlill fl';)::JEl\l tlUm,bl bbnne:Ju cJ\lJEJ\lnUhFlffa..l£l\lb~e:Ja..I'VI~e)

bUUb'Ul'V111'U 1;

er~1'l1La.JfJ; b~e:J'1 ~1 "1 ~1;:: bb~11 'j\l u b~ fJ(PI1'V1 1 1 il f1b EiU b1~1

1~mJ!.9Ib~tJa..I~fl;1jlJ

b~£1\ll111lil ~~u ti'J!JtJi''lJ 6f~ t91a~'Jl~lPi'ura-H(iI 'I 6f\i rh,!1rln";j::t11!J"'~ ...

rill";

fl ;lam:1tll11l'i1

bb~'Ul\lFlUnbeJ~fJ llil1 tJ ll;1
, , " .J<

il~ElfJ1 ";;e:J\I;e:J\I
' .J<'

Ie:JI?l tJ ell\l111~~

Ia

elU(iI";ll!J n~1L 'W";jlg:eJl~-!iem 1;~1!J

.

al"'~'lJ~u~ilu~'JlaJ&l'lA

\llUtJ\I

l;~'JlaJ&lwilg:tJnGi

~'J'lA"'U~~ilU"'11~&lU~1~g:

~d::'VIUfl bblFl F11dmd::'VIUfl bb~l~'Urilml L~fJ6I

•,

lFl~tJ!.9I! .,. EltJ1\1UhFlfld::b'Wl::"1

bbUUe:JU ... be:J1ii1::-EJt:l1

a..I'UtwtJW'JU! fh,!,tJlfJ:: hfi1~'VI1 a..Ilu'j\leJ1'V11'jnU€ltJ1\1

I
<>'

J1n";jg:t11!JnliJ~tJ~\J /

1 ;~3.J

lFIa'WeJ~

n;t1ta ~
• .:f
"

;1 bUUhFl fl'j::b 'Wl::..,
_<1

tJ

'tflfJ-Ul'j\lrPlU, • m::(Pln1~bbmmi.l'.i1::~ljlJ
~

1&1 l";bb~\lbbd\l
G.I

~1fJ-U1'~\lba"j,b5ul";bb~\lbL'j\l q / I?lbb~d::UUb'WF1 a..Il?l~n
I!u 1:&.1

UElmnnFltJ.Ilil::Ul ';EJtJ

JEJ\ltl'Ufld::i?lfl'WdUq ~e:Ja..I~fl'VIa..l1fl

mri ~;~:;

bUeJLUIFI, bUu'J'JVldElbUeJbb'Wg:

.:f.....

",.:f

kl FI.f\l (;lb {j'U~\l ii'l1f~ fi1 ";fiUJ1,"'lJii~'Y1
I I

Wlb'YlU)

f\l1~ m::b'Wl::,ri:1ffl1::

I?lbL~'VId!.91 'Wl::,r i:1fl11:: 1 m::L ";bb~\l u d\l / Vl£11JUJ: 1 F111tJ f11 ~l'V1fU

d;hl~n'aUU u:JannU~Ub
d ~
Q..I"

~
I

: nb'tf,",n~

fJtJ11tJ~ddv\lmEl:::ha·nffl~1
~ ....

&1fl"fiu
£1\l'lfl tJ
(J_J

.,..

~

"'"'

fflFl~'VIl1Fl ~Ell?l~ lOId I ti'J!JtJ~1.J a~!;J a UeJ-itaJ UL'WA 'Viqj\i i bLa~UeJ~r3.J,t.u 'Wfft11!J

(&fJa[91 "i& »u)
bb~;lil

f11?l1t1~u bWa..la..ll~flii11a.Jm€l5fll?lltJ
'II'J,I

~

't'lfl'U e:JJ '1 Ue:Jfllill fl nd:: b'Wl::El1'V11d'il:: bbtl\lu d\l bb~l t

~

~

~

(& 'fI6J[

niU91fJ

["iu)

~\l iJEJ~1 U ~1\l fl1 tJtI EJ\I'YJ FlU fl

on

~'VI~\l ;1 iJflEJ;ta..lUbEJGfLmWilummfiu1 ';e:J tJ LflU tJ fi'il:::buUa.J:: L 1\1tJl fla..ll?l fl ~

tJlil:: bUUa.J::b1\1 b;lUa.J

~l'V1-r'UFlUb~fJ~n';jULfJ'VI~EJndtJa'U

1

bbiDltJ'l1~mE'\.\, mJ ta..l~b;lbbG'l:::ne:JU'Ue:J,", VI~e:Jilun;1!Jm'IJ

..

~

.

t

'ILl'" .... '1 : 1V1fimJiiutruFlf\l~:: n"ag:b~tI'\..lb1i!1'J

111

"'~ln

LrPI JeJ\I n'lA3.Jg:b~\i~eJ~ an'Vi~1n 1; ...
- I!Jrt -

~'JU~t11!J~1~aJJln";l::t11!JbilutJ";jg:~lliJ::ti1!JJeJ\inu~eJ~an ...

...

- l!Jt1' -

• e:z d 6fB1~b WII b3-Jr;J ba a QJ
CIro

(;1 bbl91\1

-QJ

6fS1~?JCU'Wtl a1t1t1~~il1\1
QJ LUlt! GltU1Ui

g.,

ct b 'VlGl~ ~U\~~'t11 ";FI'Ub~il~';iltJ t t
~ ...

..

~€JC;luFluYlu'",~ .
'"

tJ1 n ~\ltm l~; eJ\l~\jtl1~1t13n
, ~f)'lll

;VI~eJ1~~1't.J6ilt!U"Sg:al't1 aru
~ q

w.

~v-len6

(i'¥l[ll&'W

B)
.

nl ~\l~::L~m.J (YI~en'I~~em ZtlUfi;?!)
~

i':I'~r'l .. !'~'l16ilt!tJ"Sg:al't1.fi~.fi

~Uln

m. m~~ nA\tVli\l1~~<h1

~tl:ff'liIn5::If!Wl1::)

oc. ~~~~l~~~n~l\l

(nltl5::ul&BBnN)

m

('[;1-

0;

iif61'1 'U
nUL

-

G).

-

'U161:J.I'lJ1 ~ ;wluJl

o

..,
Ultl16"fLil (9)-W
0

uee

mVlUl1ll:l-JbbU'JEJl1
Ll'YJI::f1"1

.;..

*e}'~ru 'dtlfil&tI'j::ffln£i1~€JiJ«ut?I1UU
(9)

U 'WTJL n'IJu

J1iutJ~~+ern tUbiitJ1
~(9J

iU'lJJI\}1J::1u'llil~fi)

~~1 t~tub[iJm.yja.JFl1la.J'V\eJa.! ~::1;Jl

~'JUtVl~~

lil::~Uti''U~~ v-lm'J" nu

; a.J~l~b~ mel mla.J~VIm.Ja::lJU ~lJ 1;yf\l;elUbba::b~U
.. q

~lil~\ll ir.Jfllublll:J'JeJ~l\l~\.Gii1;

(pm Zum?'FfiJ55EJ) nlil::~'Jm.yja.!L~LilL~flLilbblil\lbu:ieeJm'W~
~- U::';i
'(9)

vi11JfJnltlMrnil-Jlr1fl::El11il
(9)

tt

~ 61 '1 hJ • :J.Istn :J.I 'tV fJ (:J.I ::'lJ _1 :J.I fJJ) a.J::!lla.JbUtlfl ~ ~\ltf:: bela.JVI~e:nJ\l'U1EJ oUla.!::!l1a.JbUtJn (bbn::ba.J~l1lbLi1) a.Jlit-J~lL~tJll ~\ll'l~mJ1Jtv1 I"lan
~1U

n

IT

,

Luu!l_n

'J'l-bhJ
r.Jflf:J1:J1~

,j",!'~;m.Hlu_luL~m

~LileJlf1 tuu'Jun

r.JfliuQ1I:JCelery) meJ\ld 'lb~Jl

~lbb;\l!9ha::batlLil

(9)

~"J'I.-b

bfl~elJu

(9)

~1U

luT'V\":i::v-llr.Jfl~ tJl:Jfl (m;I\JLlilm;l\Jrt'ii,,)

ei'iltJ~1+ tU3U-:UTJ
":i1a.JflulUa.J::Ul1 ct'-mllu
"

ei'aI:JL.iltJ11 (9) ~U
J d

-co! '\'JelU YJu 'J ~a.J

bLv1-Jl~lflU~lbbv1\lbba::bn~elJu ! flU ~\ltf::Lela.m~fl ~\lU1EJ tflm::u
11.

JUb,junelUnaa.J
A''''

'J !lU1A~tJ~~1
IN

(€JEJI!ffUlntlil&'J'lI"')

lila.! wlh::~l VI~eJ tu

n inu 11 nUel":ieltl~ A~l A!

':1

tU3.J~UTJ+ tUbGltJ VI~eJ tUbGltJ+tb~U!JUU~
bGltJ+bbnud1d ;lJJ1~a.Jnb~~b~Ab~elA 1;~

.

- ~b-

"

~bj3J eJeJ~ r~Ub_eJ ijrG1~b~U

c1:

(t cWa.Ja.J1 a n~~':ln)
fleJ;hmbeJaTI?!WilU (Estrogen)
'WA
'
oa.I

a(91~u1~\1\111f\l cu
q t4'J1OJRub~1 ~\lbb,j\leJeJflhidhbml\l1OJ b~tJ- rfeJ\I~'JU

~,uqJ'Vnbbl?! fl

11~m1eJ;T~Ub'WF1l1qj\l ~OJ1i1~ al'V1-r'U;'VIru\lOJ::~'ml ~~'J ~~
q
0-

R'J13Hh Flrubb~::~1tiJuihHi'u...r\'l'Hl\n ~
, oK
ow ~

'W~'H).!rflPllrf lPleleJUfl1T1tJ m::lPlmb~\lbb ~\I ~'Ju~tl1tJnOJ::~'JtJ 1~ a:)~nl U'J~b'Wa.HIU m::~flbb~\lbb1\1 e.J~l1lfl[;h 1a.J'VI\leJfl~lU 1wnuOJ:: 1~ rf\lbrf1~1 'VInUe1eJ~ T~Ufl\lbml::'VI
I I

~u~
U9IiiU"lItl3..J OJ:bOJ'UOJ 'JClJ'VI'J lPl'U~b ~
.. ",:1 '" .... 'I

c:t'

't.I'.,.

tr

"i-'

OJ1fl6",j';j~tll&li\la.J1na.JltJ
n'Ju

mfi

'IiI.I.....
r

b'W,)I:: b11 a:)!jeJ\l ~
I •

'ii.atJ~1C1 bfttJ\lbu%liFllVl!;iI?!'iJ V!~at4'J1OJ'Jlmi'hJ'U'Wtru!
G).

U13..Jt'WiiTUJ£JU*
~ ~

3..Jt:N1\iHn
~

3.,J~3..J'J\i

t;nu~nalil

t:Jlill~alil 't'ln'nil61 (nfl"'JtJ ia.J tJuu 1
q

LUuCJfil~in

3.,J~t.weJ\'I G1d:j\'l'tJa\l

U5'liieJ'tl'lrunmteJ'tldhH~tI'J

1'VIVI T€Jfl1rfnu '1

UWiSL

fftJa.Jf!IJa.J1n) bbfl::bde:l'VI3.'j
;1'JtVlU!1'J

DeJEJ 'J bb~::'VI~UnuJl
0'

...

m::tll tJ1 thHu aa.Jl'.l~e1eJ;T~u l1t~1 ~b~tJ'VIl tJ! ~::m\lfl1U
'

, In. \l1Pl «1
"

tli.HllPIihl

LGi'1; b'W~l::~T'fJb~fJa.Jbtm::v::

U1a.J::aJ?\Jn7U 1~J1OJu~'Ja.J
.:f

G)/~

flfl. ~::~J1~nj!'.ln

~ ~lPl 1?!a.J

hJ";l~'

, ;1~bd'm111'iiJ
111 •. '

'Wa~::~'J\lmun'Ua.J::!jl

~ btltJn'~::m
'"

!'J'VIa.Jrnfil ~b~ ~J'11?!1fl

L9ItI

(;l~'\.h6i~
'li1~\I'I111'iiJ ~'Jm~a..Ibb3..jnit:bb:n~tJ;J3..j~~p~--

"

..

(';13.,JnULVI;1ti''U;1'JLVlUtl'JL~1iI'l11(ij!)
,

'"

'I'1~1tlbbrnil tla.J",j abtJ~!'J'J'VI11UI?l13..jtl€J'U~a.Jlrn'UeJ tJ 'J

ct.

in,lPI\'J

,.,

t.hnnGJa.JGJ::a\Jt1§\J 11fll'1'1arn 3 ~ ~ Jl~::Ul1 ro:' tlf)uI;:: / JltJ~l rn ;€JuI;:: / ern~~4'\l

il /

1?l::~\l11~\l

G)

~11l /

'W1ni'Vl'~a1U o o b~lPl /
'f..

lu / l'Ua.J::mlPl b Iu

..

/

~1

r;t

bb~U 'Wm~€JlPll~11~1'1'11:l\l111 1~

~"lIbGl!lJ-l \In nu'iiJ:: ~

J'

d

::ifh;1 :

"bl'Ua.J::mrnnu~l;~luJl

..

..

~e:J!'J uaul~Rf)EJ'VI
cp).

'U

£j\lL{JuhRb;m~eJrn~'U

EJa.J'Wqn'; ela.J'Wll1l

1?l~~\I'lJ~\l1?!1~111 b&la.JJ'1~~Ul1 Jl11~l
J'

¥l1ni'Yl'~ lb~:;ernTJ~4'i1
"

n~~al ~
~
,

t';nu~
• 1

tJ1'Jb'VIUtI'J tleJ ....Glfl\'l

L~1;1~b~El1a71

..

b'V'l~l::a:)T"lfl~tJ~

rf\l ~'JtJ'li1~\l b~eJ~ ~t4'J 1'iil
... .... ~ I ". I I ~

·l-It'r'lf1'lMl"l:l-ItJr:t~'i1Ul-I1nn'l1l.J:"I"In'lLtJ1

MUlUfil-lt"l"lf1'lLYi;J!]f1rtl-lUL'r'IF'l'i11EJ-1l-1l'l'lrnu

\0. \'IGlnU~nHliI t:Ji;ll~HGl d!€J'VI~ ~\I~TtJbbf1lrfl~tJ3..jrf\l 'iiJ:: 111";1;ltJ

..

..

~\1t\)~ l'l'lrnuJ1l-1:w;1'l'llt1.dhflU 1~

L~f1U

aG1~\J1~{j"'1 ~!J1 q
qJ

o

Q,I

aG1~~CW3J ~~3JnUb!JtllJ
qJ

lICIt.

d

d

eJ~11 'l.h~m;1 bfl'a:N1\JeJn11L b~'Ub~'U l~f1~eJ\l
Q..I
I

'il1 LLnU;·n~··H~1~'.'H~eJa"!

bb~;1

~ eJ1n1'ilb~\J\J'J:Nfi;m~1
.:f

t1'J1PIb~eJtJb d'm;J'J~eJ(J

"J

bb3.mihtitJa.J

b{l'Ubb ~fi1G1rA'J ~fiti'JtlLbA~

bihJ

a.J6i;1\l

rrsean I"1U
OJ

u~'J~~n

a

Q..o

1 'Ylm 1"1Le.HHl h'l~-lL~El h

~~\1 b~ElQm'lmlfll

~rh.j,lLAm~m..JEl~l\1~lAk\1

lPIeJ\l~eJ\l6iIPl'il'U ...

~m

n1'a'll11P1 bLa.J ih tiEJ a.JliJ~'):h ';'U1wm1i!J n b 'UeJ'Ul~'Yii\J n~1\li''Un

GI'il'J'U

n ~1\lfi'UGl1A1\l

i\J~'J\l'UeJ'U eJ1'Yi1'a 1~~ DEI ...,"'eJ\l8(j1 ,,"il\lb JeJ

3l
«'J

tn'Y'l11"l9l1a.1li'}'}~tll~~~bb~nUL~tJ3.HN bb(jl\l, n~'Yi~1t1a,
[WI UlP/\J'J15e)f)€w?JmludJun'€Ju"] 191:J.JnuJl ri,}CJWfJn _o-LO"" ~gfJli1WeJn Lfil fiI:J.Jn'U'Yfn"Jl~Un<i)::ri',}CJ~lPIFI€J'·UfLl11fJ"JfJt'lli)
I

w

ilh;LLrl n'il~b~t1mthJ'J,

eJnttJ3..J, b\J'Yi~8'U, b31(jl:N~~'J\l~a.J'W1'U~, n;'Jm11-i'1

tfG1~t tf3J a~_n~ij
~\ln:;~

lICIt.

Q,I

d

~

,

g,

(Zinc) ~[?!L,jmL~l51l1Jt1~mruUEltI
bb~~l\1 nlEl fi1~m ~l'}tltJl[?!

(Trace Minerals) bb~

- n~~~U'UL]jiJ1
~ ,do

C1) ....

~fl CLL'lilL]j'lLdhih~Lilmdll. .,)
ni

;u:;1~1~ffl'JEll'Y'l11'Y'l~n

1Jil\~ u
a

b'V'j1"1:;~1"111 ~

- El'HLijl-illl.'ltlfl W jf'illl.LGl~

~lrlqJ~Elnll'l'h\l1'j..j,lu,}:;UU~l\l1 81n11'l1eJ\lfl'UtJ1(j16i\ln~6i
CU'

mmn!'.l
4

- fl~'VI~l'lrniill.~'ilu
Q.jI

!)

O'lU
'l1flqfl'ilti'l'la~
!)/W

b(jlnliJ~GI'Jbbfl'a~bbn'a'U

a

- £jflLlI6J / tUl'lJ,j'illl.

O'liJ

~eJ'Ub'Watl~1(J l~ilLL'ii\l 'n'Uba(J\l~\lla.JL; fi;tJIIEl a n hJ'Y'll El1'Y'l11"b'Y'i ~l,:tnU 1~Lbn t1ft\l'n;;:b~ ilUb~~~\1n::~ J'1a.J~'W';1'JeJeJ'U, bb~~;1'J'Yi3..J1n -~bL1"\1'11UYl!)

- L~!7l;J~~,h{Jlh.J'W'lll.61 !) i'illl.LGl~

J1
(rrn
"

~n~1l1.Wa;J1'l~MiJ~t~~'lll.lLfi1tfia1U-il'l~

nsemu, 'YieJUU1\l13..J,
l'lmn01UlmtJff~U~ffVl'Y'l~El

'YieJtJUa.J ~\l.n, Tmil;li1

'"

- mo-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful