Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE Vlada Brčko Distrikta Odjeljenje – Odjel za stručne i administrativne poslove

Босна и Херцеговина БРЧКО DИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИ НЕ Вла да Б р чк о ди с т р и к т а Одјељење за стручне и а д ми ни с тр а ти в не по с л о в е

Bulevar mira 1, 76100 Brčko Distrikt BiH; Tel: 049/217-234, Faks: 217-234, Centrala: 240-600; e-mail: nikostoparic@bdcentral.net Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт БиХ; Тел: 049/217-234, Факс: 217-234, Централа: 240-600; e-mail: nikostoparic@bdcentral.net

Broj predmeta: Broj akta: Datum, Mjesto,

33-001904/11 02-0263NS-0003/11 7.6.2011. godine Brčko

Na osnovu člana 30. Zakona o državnoj službi u organima uprave Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH”, brojevi: 28/06, 29/06, 19/07, 2/08, 9/08, 44/08, 25/09 i 26/09), Odluke o realizaciji Plana zapošljavanja u upravi Brčko Distrikta BiH za 2011. godinu i Odluke o izmjeni Odluke o realizaciji Plana zapošljavanja u upravi Brčko Distrikta BiH za 2011. godinu od 3. 6. 2010. godine, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse Vlade Brčko Distrikta BiH r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos u I. ODJELjENjU ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE NA NEODREĐENO VRIJEME U Pododjeljenju za javno zdravstvo 1. Šef Pododjeljenja
Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Šef Epidemiološke službe, rukovodilac Odsjeka za hemijsku Podređeni Obim rukovodne odgovornosti laboratoriju Sa šefom Odjeljenja za zdravstvo, šefovima pododjeljenja za Saradnja PZZ i BZZ - izrada plana i programa rada pododjeljenja, - organizuje, rukovodi i koordinira rad pododjeljenja, Ovlaštenja - primjenjuje važeće propise u domenu javnog zdravstva, - organizuje seminare za zaposlene radnike (edukacija), - izrađuje finansijski plan budžeta za rad pododjeljenja. Svrha posla Osiguranje efikasnog funkcionisanja djelatnosti pododjeljenja - organizuje i vodi pododjeljenje javnog zdravstva, - dužan je da redovno analizira statističke izvještaje u zdravstvu i predlaže mjere promocije zdravlja, - odgovoran je za pravilnu primjenu zakona, stručno, efikasno i blagovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada pododjeljenja, - odgovoran je za pravilan utrošak finansijskih sredstava, - odgovoran je da kreira i aktivno provodi edukaciju stanovništva iz oblasti epidemiologije, - prati proučava i ocjenjuje higijensku ispravnost vode za piće, površinske i otpadne vode, stanje objekata za vodosnabdijevanje, zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće upotrebe, - odgovoran za uspješno provođenje imunizacije djece, za nadzor i sprečavanje pojava epidemije zaraznih bolesti, - odgovoran je za kreiranje, predlaganje i provođenje edukacije s ciljem prevencije zdravlja, - predlaže programe i planove s ciljem unapređenja javnog zdravstva – (organizacija koordinacija raka dojke, Nadređeni

Opis radnog mjesta i odgovornosti po područjima rada

HIV/AIDS, grlića materice itd.) - ostvaruje međusektorsku saradnju sa relevantnim odjeljenjima Vlade i unutar sistema zdravstvene zaštite Brčko Distrikta BiH, - obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada i po naređenju šefa Odjeljenja. VSS - medicinski fakultet – spec.epidemiolog Minimalni uslovi 5 (pet) godina radnog iskustva u struci Posebni uslovi Položen specijalistički ispit Broj izvršilaca 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 5 ( 2.994, 60 KM )

Pododjeljenju za primarnu zdravstvenu zaštitu Zdravstveni centar Brčko 2. Doktor specijalista pedijatar
Nadređeni Obim rukovodne odgovornosti Podređeni Saradnja sa Šef Konsultativno-specijalističke službe Direktno:Medicinske sestre/tehničari u smjeni, timu (3 - 6 izvršilaca) Šefom SKS, šefovima ZC drugim ljekarima specijalistima, ljekarima porodične medicine i medicinskim saradnicima - zakonito izvršenje poslova u procesu pružanja usluga pacijentima/korisnicima usluga, - saradnja sa nadređenim radi efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, - racionalno, stručno, kvalitetno i efikasno pružanje usluga korisnicima u okviru svoje specijalnosti. Osiguranje funkcionisanja i efikasnosti izvršavanja djelatnosti ambulantnog liječenja u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti pacijenata/korisnika usluga Ambulantna konsultativno-specijalistička primarna zdravstvena zaštita - izrada planova i programa zdravstvene zaštite s ciljem izvršavanja programa zdravstvene zaštite djece, osiguravanje prostornih, kadrovskih, koordinacijskih i organizacijskih uslova rada tima i što racionalnije korištenje svog kao i pacijentovog vremena, - odgovoran je za ispravno i propisano vođenje medicinskih evidencija, izvještaja i medicinske dokumentacije, interpretira nalaze, donosi zaključke kao i druge rehabilitacione tretmane, - primjenjuje propisane procedure, vodilje, dobru medicinsku praksu, obavlja određene dijagnostičke, kabinetske, terapeutske i druge medicinske procedure u skladu sa svojom osposobljenošću, - odgovoran je za pravilno i stručno obavljanje internih kontrola-audita u slučaju raspoređivanja ili imenovanja od strane ovlaštenog nadređenog lica, - odgovoran je za poštovanje radne i tehnološke discipline svoga tima, - brine o vlastitoj edukaciji i stručnom usavršavanju, - učestvuje u radu stručnog konzilija i ljekarskih komisija shodno svojoj specijalnosti, - saradnja sa patronažnom sestrom i socijalnim radnikom u skladu sa potrebama rješavanja socijalno-medicinskih problema na svom području djelovanja, - saradnja sa predstavnicima ustanova i organizacija u vezi sa zdravstvenim stanjem djece i ekoloških prilika u kojima djeca žive, - sudjelovanje u provođenju akcija na sprečavanju, otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji zaraznih i nezaraznih masovnih bolesti kod djece, - provođenje zdravstvenog prosvjećivanja i zdravstvenog odgoja kod djece,

Ovlaštenja

Svrha posla Područje rada

Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po područjima rada

2

- učestvovanje u pružanju apokliničkih – konzilijarnih usluga koristeći dispanzerski način rada, - upućivanje oboljelog na daljnje postupke pretrage uključujući i rehabilitaciju, - sarađuje sa timovima porodične medicine, - izrada planova i programa vakcinacija djece i omladine na području društvene zajednice i dosljedno provođenje iste, obavezan je i odgovoran za pridržavanje mjera sigurnosti i zaštite na propisani način, - obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, - za svoj rad neposredno odgovoran šefu Specijalističko-konsultativne službe. - VSS - medicinski fakultet i specijalizacija iz pedijatrije Minimalni uslovi - 3 godine radnog iskustva Položen specijalistički ispit odgovarajuće grane medicine Posebni uslovi Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet) Broj izvršilaca 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): V III 3 ( 2.622, 60 KM )

3. Doktor medicine
Nadređeni Obim rukovodne odgovornosti Podređeni Saradnja Šef Zdravstvenog centra/službe Direktno: medicinske sestre u Zdravstvenom centru/službi u timu/smjeni (3-6 izvršilaca) sa šefom Zdravstvenog centra/službe, sa doktorima specijalistima i medicinskim saradnicima - zakonito izvršavanje poslova u procesu pružanja usluga pacijentima, - saradnja sa nadređanim radi efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, - racionalno, stručno, kvalitetno i efikasno pružanje usluga korisnicima u okviru svoje nadležnosti. Obezbjeđenje funkcionisanja i efikasnosti izvršavanja djelatnosti primarnog liječenja pacijenata/korisnika usluga Primarna, ambulantna, dispanzerska zdravstvena zaštita - vrši klinički pregled oboljelih i povrijeđenih lica, utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih pretraga i konsultativnih specijalističkih pregleda s ciljem upućivanja na stacionarno liječenje po potrebi, - utvrđivanje konačne kliničke dijagnoze, odnosno kontrole liječenja, propisuje, ordinira i prati, i kontroliše tok njege i liječenje, - pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć povrijeđenima, vrši male hirurške intervencije, - prati zdravstveno stanje stanovništva i predlaže mjere za unapređenje zdravlja, - učestvuje u organizaciji i provođenju mjera kod prevencije i suzbijanja bolesti i povreda, a posebno zaraznih bolesti, - učestvuje u zdravstvenom prosvjećivanju građana, - vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, a neposredno upisuje podatke o posjeti bolesnika, dijagnozu i šifru konačne dijagnoze, - može vršiti pregled umrlih, utvrđuje vrijeme i uzrok smrti i izdaje propisani dokument, - može vršiti sudsko-medicinska vještačenja i daje mišljenje po zahtjevu, - upućuje na stacionarno liječenje po potrebi, - odgovoran je za ispravno i pravilno vođenje medicinskih evidencija, izvještaja i medicinske dokumentacije, neposredno upisuje podatke o posjeti bolesnika, dijagnozu i šifru konačne dijagnoze, - primjenjuje propisane procedure, vodilje i dobru medicinsku praksu, obavlja određene dijagnostičke i terapeutske procedure u skladu sa svojom osposobljenošću, - brine o vlastitoj edukaciji i stručnom usavršavanju, - odgovoran je za pravilno i stručno obavljanje internih

Ovlaštenja

Svrha posla Područje rada

Opis radnog mjesta i odgovornosti po područjima rada

3

kontrola-audita u slučaju imenovanja ili raspoređivanja od ovlaštenog nadređenog lica - odgovoran je za poštovanje radne i tehnološke discipline svog tima, obavezan je i odgovoran za pridržavanje mjera sigurnosti i zaštite na propisani način, - obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, - za svoj rad je odgovoran neposredno šefu Zdravstvenog centra/službe. Minimalni uslovi VSS - medicinski fakultet - položen stručni ispit Posebni uslovi - poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet) Broj izvršilaca 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 1 ( 2.250,60 KM)

4. Doktor specijalista porodične medicine
Šef Zdravstvenog centra Direktno: medicinske sestre-tehničari u smjeni/timu (2-6 Obim rukovodne Podređeni izvršilaca) odgovornosti Sa šefovima zdravstvenih centara i službi, drugim ljekarima Saradnja specijalistima i medicinskim saradnicima - zakonito izvršavanje poslova u procesu pružanja usluga pacijentima/korisnicima usluga, - saradnja sa nadređenim radi efikasnijeg obavljanja poslova Ovlaštenja iz svoje nadležnosti, - racionalno, stručno, kvalitetno i efikasno pružanje usluga korisnicima u okviru svoje specijalnosti. Obezbjeđenje funkcionisanja i efikasnosti izvršavanja Svrha posla djelatnosti korisnika usluga ambulantnog liječenja pacijenata Područje rada Primarna zdravstvena zaštita - vrši usluge liječenja u ordinaciji i u stanu bolesnika, - vrši dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju vodećih masovnih oboljenja, - kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja pacijenta uključujući i specijalističku obradu i upućivanje na bolničko liječenje, - propisuje esencijalne lijekove, primjenjuje propisane procedure, vodilje i dobru medicinsku praksu, obavlja određene dijagnostičke, kabinetske, terapeutske i druge medicinske procedure po rasporedu rada u skladu sa svojom osposobljenošću, - vrši manje i srednje hirurške obrade rana; provodi program imunizacije i provodi preventivno-promotivne mjere; provodi Opis posla radnog mjesta i ljekarske preglede i savjetodavni rad; provodi mjere odgovornosti po područjima rada zdravstvenog obrazovanja i prosvjećivanje stanovništva, - odgovoran je za vođenje medicinske i druge propisane dokumentacije, evidencija i izvještaja zakonom propisanih, - odgovoran je za pravilno i stručno obavljanje internih kontrola–audita u slučaju imenovanja ili raspoređivanja od ovlaštenog lica - brine o vlastitoj edukaciji i stručnom usavršavanju, - odgovoran je za poštovanje radne i tehnološke discipline svog tima, obavezan je i odgovoran za pridržavanje mjera sigurnosti i zaštite na propisani način, - obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, - za svoj rad odgovoran je šefu Zdravstvenog centra. VSS - medicinski fakultet i specijalizacija iz porodične medicine i doedukacija drugih specijalista iz spomenute grane Minimalni uslovi po PAT programu - 3 godine radnog iskustva u struci - položen specijalistički ispit odgovarajuće grane medicine ili Posebni uslovi doedukacija po PAT programu drugih specijalista - poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet) Broj izvršilaca 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 3 ( 2.622,60 KM ) Nadređeni

4

5. Doktor specijalista pneumoftiziolog
I. Obim rukovodne odgovornosti: Nadređeni: šef Zdravstvenog centra Brčko Podređeni: Direktno: Medicinske sestre i RTG tehničar koji su u smjeni-timu (3 - 6 izvršilaca) Saradnja sa: šefom ZC Brčko, šefom Grudnog odjeljenja, drugim ljekarima specijalistima u bolnici i PZZ, porodičnim ljekarima i medicinskim saradnicima. II. Ovlaštenja: - zakonito izvršavanje poslova u procesu pružanja usluga pacijentima/korisnicima; - saradnja sa nadređenim radi efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti; - racionalno, stručno, kvalitetno i efikasno pružanje usluga korisnicima u okviru svoje specijalnosti. III. Svrha posla: - obezbjeđenje funkcionisanja i efikasnosti izvršenja djelatnosti liječenja u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti pacijenata/korisnika usluga. IV. Područja rada: - Primarna zdravstvena zaštita ATD dispanzer i Grudno odjeljenje u Bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. V. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po područjima rada: - vrši kliničke preglede bolesnika i donosi odluke o hospitalizaciji, odnosno daljnjem medicinskom tretmanu; - vrši kontrolne preglede kontakata, jakih tuberkulin reaktora ugroženih lica, kontakata sa novoprimljenim licima, lica sa inaktivnom tuberkulozom, pregledi otkrivanja pneumokonioza i drugih hroničnih pneumopatija, ranu detekciju karcinoma; - odgovoran je za ispravno i propisano vođenje medicinskih evidencija, izvještaja i medicinske dokumentacije, interpletira nalaze, donosi zaključke kao i druge rehabilitacione tretmane; - učestvuje u radu stručnog konzilija i ljekarskih komisija shodno svojoj specijalnosti; - obavlja konsultativne preglede i vrši upućivanje na druge konsultativne preglede; - primjenjuje propisane procedure,vodilje i dobru medicinsku praksu i obavlja određene dijagnostičke, kabinetske, terapeutske i druge medicinske procedure u skladu sa svojom osposobljenošću; - odgovoran je za pravilno i stručno obavljanje internih kontrola-audita u slučaju imenovanja ili raspoređivanja od strane ovlaštenog nadređenog lica; - brine o vlastitoj edukaciji i stručnom usavršavanju; - odgovoran je za poštovanje radne i tehnološke discipline svog tima; - organizuje i koordinira patronažnu službu i socijalni rad; - organizuje i učestvuje u izvođenju BCG vakcinacije; - povremeno po potrebi vrši skopiranje pluća; - radi na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva; - obavezan je i odgovoran za pridržavanje mjera sigurnosti i zaštite na propisani način; - sarađuje sa timovima Porodične medicine; - obavlja i druge poslove po nalogu šefa Zdravstvenog centra Brčko kome je neposredno odgovoran. VI. Minimalni uslovi: Stručna sprema: VSS - medicinski fakultet i specijalizacija iz pneumoftiziologije Radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva u struci Posebni uslovi: položen specijalistički ispit odgovarajuće grane medicine poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet) Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 3 ( 2. 622, 60 KM)

Zdravstveni centar Maoča 6. Doktor specijalista porodične medicine
Nadređeni Obim rukovodne odgovornosti Podređeni Saradnja Šef Zdravstvenog centra Direktno: medicinske sestre-tehničari u smjeni/timu (2-6 izvršilaca) Sa šefovima zdravstvenih centara i službi, drugim ljekarima specijalistima i medicinskim saradnicima - zakonito izvršavanje poslova u procesu pružanja usluga pacijentima/korisnicima usluga, - saradnja sa nadređenim radi efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, - racionalno, stručno, kvalitetno i efikasno pružanje usluga korisnicima u okviru svoje specijalnosti. Obezbjeđenje funkcionisanja i efikasnosti izvršavanja djelatnosti korisnika usluga ambulantnog liječenja pacijenata Primarna zdravstvena zaštita

Ovlaštenja

Svrha posla Područje rada

5

- vrši usluge liječenja u ordinaciji i u stanu bolesnika, vrši dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju vodećih masovnih oboljenja, - kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja pacijenta, uključujući i specijalističku obradu, i upućivanje na bolničko liječenje, - propisuje esencijalne lijekove, primjenjuje propisane procedure, vodilje i dobru medicinsku praksu, obavlja određene dijagnostičke, kabinetske, terapeutske i druge medicinske procedure po rasporedu rada u skladu sa svojom osposobljenošću, - vrši manje i srednje hirurške obrade rana, - provodi program imunizacije i provodi preventivnopromotivne mjere, Opis posla radnog mjesta i - provodi ljekarske preglede i savjetodavni rad, odgovornosti po područjima rada - provodi mjere zdravstvenog obrazovanja i prosvjećivanje stanovništva, - odgovoran je za vođenje medicinske i druge propisane dokumentacije, evidencija i izvještaja zakonom propisanih, - odgovoran je za pravilno i stručno obavljanje internih kontrola-audita u slučaju imenovanja ili raspoređivanja od ovlaštenog lica - brine o vlastitoj edukaciji i stručnom usavršavanju, - odgovoran je za poštovanje radne i tehnološke discipline svog tima, - obavezan je i odgovoran za pridržavanje mjera sigurnosti i zaštite na propisani način, - obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, - za svoj rad odgovoran je šefu Zdravstvenog centra. VSS - medicinski fakultet i specijalizacija iz porodične medicine i doedukacija drugih specijalista iz spomenute grane Minimalni uslovi po PAT programu - 3 godine radnog iskustva u struci - položen specijalistički ispit odgovarajuće grane medicine ili Posebni uslovi doedukacija po PAT programu drugih specijalista - poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet) Broj izvršilaca 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 3 ( 2.622, 60 KM )

Općoj bolnic Brčko 7. Doktor specijalista neuropsihijatar/psihijatar
Obim rukovodne odgovornosti Nadređeni Podređeni Saradnja sa Šef bolničkog odjeljenja-službe-odsjeka Direktno: Med. sestre-tehničari u smjeni dežurstva (2 - 5 izvršilaca) Šefom bolničkog odjeljenja-službe, drugim ljekarima specijalistima, ljekarima porodične medicine, medicinskim saradnicima - zakonito izvršenje poslova u procesu pružanja usluga pacijentima/korisnicima, - saradnja sa nadređenim radi efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, - racionalno, stručno, kvalitetno i efikasno pružanje usluga korisnicima u okviru svoje specijalnosti. Osiguranje funkcionisanja i efikasnost izvršavanja djelatnosti bolničkog liječenja pacijenata/korisnika usluga Bolnička, poliklinička, sekundarna i djelimično tercijarna zdravstvena zaštita

Ovlaštenja

Svrha posla Područje rada

6

Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po područjima rada

- vrši pregled, obradu i liječenje bolesnika na bolničkom odjeljenjuodsjeku, specijalističkoj službi u okviru svoje specijalnosti, obavlja konsultativno-specijalističke preglede, - propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok ispitivanja, njege i liječenja bolesnika, uključujući i kontrolu aplikacije terapije i praćenje efekata iste, analizira nalaze i vodi historije bolesti; pruža hitnu medicinsku pomoć u akutnim neuropsihijatrijskim stanjima, kroz redovan rad, pripravnost i dežurstvo, - u okviru kontinuiranog procesa rada aktivno učestvuje u zbrinjavanju akutnih stanja bolesti u okviru svoje djelatnosti po pozivu nadležnog ljekara iz urgentne službe koju isti ne može sam riješiti, - pruža hitnu medicinsku pomoć u akutnim psihotičnim i neurološkim stanjima, - vrši ekspertize i vještačenja za ocjenu zdravstvenog stanja, - sarađuje sa stručnim organima i ustanovama, organima pravosuđa u vezi sa psihijatrijskom problematikom; - odgovoran je za ispravno i propisno vođenje medicinskih evidencija, izvještaja i medicinske dokumentacije, interpretira nalaze, donosi zaključke kao i druge rehabilitacione tretmane; - primjenjuje propisane procedure i vodilje i dobru medicinsku praksu i obavlja određene dijagnostičke, kabinetske i terapeutske i druge medicinske procedure po rasporedu rada u skladu sa svojom osposobljenošću, - učestvuje u radu stručnog neuropsihijatrijskog – neurološkog – psihij.konzilija i ljekarskih komisija shodno svojoj specijalnosti, - obavlja konsultativne preglede i vrši upućivanje bolesnika pacijenata na druge konsultativne preglede i stacionarno liječenje, - priprema pacijenta i dokumentaciju za prezentaciju onkološkom konziliju i aktivno učestvuje u radu konzilija u fazi prezentacije slučaja, ažurira i vodi bazu podataka za sve onkološke slučajeve iz oblasti rada odjeljenja, - interpretira nalaze, donosi zaključke i izvršava sve poslove opisane za ljekara specijalistu grane medicine kojoj organizaciono pripada, - aktivno učestvuje u poslovima zdravstvenog prosvjećivanja i radu u otvorenim neuropsihijatrijskim kabinetima i savjetovalištima (EEG, EMNG, alkoholizam, narkomanija i dr.), - brine o vlastitoj edukaciji i stručnom usavršavanju, - predlaže mjere iz oblasti interne kontrole za specijalnost koju obavlja, - odgovara za provođenje mjera interne kontrole u odjeljenjuodsjeku-službi na ličnu inicijativu i po nalogu pretpostavljenih organa i internih kontrolora, - izvršava poslove interne kontrole i poslove internog auditora shodno usvojenim planovima kontrole po nalogu neposrednog rukovodioca, - odgovoran je za primjenu propisanih mjera i postupaka koji su u vezi sa zaštitom na radu, - obavlja i druge dužnosti koje je naložio šef bolničkog odjeljenjaodsjeka-službe, - za obavljanje navedenih poslova potrebno je profesionalno rasuđivanje, stručnost, kreativnost, inicijativa i komunikativnost.

- VSS – medicinski fakultet i specijalizacija iz neuropsihijatrije ili psihijatrije - 3 godine radnog iskustva u struci - Položen specijalistički ispit odgovarajuće grane medicine Posebni uslovi - Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, internet) Broj izvršilaca 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 3 ( 2.622,60 KM ) Minimalni uslovi

7

8. Doktor specijalista radiolog
Obim rukovodne odgovornosti: Nadređeni: Šef bolničkog odjeljenja službe – odsjeka; Podređeni: Direktno: RTG i medicinski tehničari u smjeni-dežurstvu (2-4 izvršioca). Saradnja sa: Šefom bolničkog odjeljenja-službe, drugim ljekarima specijalistima, ljekarima porodične medicine, medicinskim saradnicima. II. Ovlaštenja - Zakonito izvršenje poslova u procesu pružanja usluga pacijentima-korisnicima, - Saradnja sa nadređenim radi efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, - Racionalno, stručno, kvalitetno i efikasno pružanje usluga korisnicima u okviru svoje specijalnosti. III. Svrha posla - Obezbjeđenje funkcionisanja i efikasnost izvršavanja dijagnostičkih procedura i zadovoljstvo pacijenata i korisnika usluga. IV. Područja rada - Bolnička, primarna, sekundarna i tercijalna dijagnostika. V. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po područjima rada - Vrši radiološku pripremu i pregled i obradu bolesnika u RTG kabinetima, kroz redovan rad, pripravnost i dežurstvo, - Provodi sve dijagnostičke pretrage iz programa rada, programira rengensku metodologiju obrade, vrši konsultacije i daje obavezne medicinske informacije, analizira istorije bolesti i druge podatke neophodne za opšti radiološki zaključak, - Kod hitnog nalaza preduzima mjere za hospitalizaciju, vrši kontrolu snimaka i označavanja filmova, provodi rtg obradu udruženo sa drugim granama medicine, označava polja na filmu ili bolesniku radi apliciranja terapije, - Vrši praćenje rada aparature, priprema pacijenta za pretrage sa kontrasnim sredstvima i aplicira kontrasna sredstva, pruža prvu pomoć kod alergijskih reakcija, vrši kontrolu pretrage sa kontrasnim sredstvima, očitava snimke, - Radi na digitalnim imidžing tehnologijama i vodi brigu o stalnoj medicinskoj edukaciji za unapređenje rada na istim (MR, CT i dr.), - Odgovoran je za vođenje propisane zdravstvene dokumentacije evidencija i izvještaja, - Interpletira nalaze, donosi zaključke kao i druge radiološke tretmane, - Asistira i pomaže drugim specijalistima pri izvođenju dijagnostičkih i terapeutskih procedura u RTG kabinetima uz pomoć aparata koje posjeduje, - Brine o vlastitoj kontinuiranoj edukaciji i obavlja određene dijagnostičke kabinetske i terapeutske procedure po rasporedu rada i osposobljenosti neophodne za rad odjeljenja-službe, - U okviru kontinuiranog procesa rada aktivno učestvuje u zbrinjavanju akutnih stanja bolesti u okviru svoje djelatnosti po pozivu nadležnog ljekara iz urgentnog centra koju isti ne može sam riješiti, - Učestvuje u radu stručnog konzilija i ljekarskih komisija shodno svojoj specijalnosti, - Daje stručna mišljenja na službene zahtjeve, vrši ekspertize i vještačenja za ocjenu zdravstvenog stanja i sarađuje sa organima saobraćajne i javne sigurnosti i drugih organa kod traumatiziranih i drugih bolesnika, - Učestvuje u pripremi dokumentacije za onkološki i druge konzilije i aktivno učestvuje u radu konzilija u fazi prezentacije slučaja, - Izvršava poslove interne kontrole i poslove internog auditora shodno usvojenim planovima kontrole po nalogu nepos. rukov., - Odgovoran je za primjenu propisanih mjera i postupaka vezanih za zaštitu na radu, - Obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta i po nalogu Šefa radiološke – dijagnostičke službe odsjeka, Za obavljanje navedenih poslova potrebno je profesionalno rasuđivanje, stručnost, kreativnost, inicijativa i komunikativnost. VI. Minimalni i posebni uslovi Stručna sprema: VSS – Medicinski fakultet i specijalizacija iz radiologije Radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva u struci Položen specijalistički ispit odgovarajuće grane medicine Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru, Word, Excel, Internet Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 3 ( 2.622, 60 KM ) I.

8

9. Doktor specijalista mikrobiolog
Šef dijagnostičkih službi, rukovodilac Mikrobiologije Med.tehničari-laboranti u smjeni i dežurstvu (2 - 6 izvršilaca) Obim rukovodne Spec. rukovodilac mikrobiologije, šef dijagnostičkih službi, strukovna odgovornosti Saradnja udruženja, usko specijalizovane službe, odsjeci, odjeljenja i klinike drugih zdravstvenih ustanova Saradnja sa nadređenim radi efikasnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti Ovlaštenja odsjeka, Osiguranje funkcionisanja i efikasnost izvršavanja djelatnosti Svrha posla mikrobiološkog odsjeka Područje rada Mikrobiološki odsjek - izvodi sve dijagnostičke pretrage iz programa rada tačno i blagovremeno, - kontroliše uzimanje uzoraka, obradu istih i dobijene rezultate, - programira mikrobiološku metodologiju obrade, vrši konsultacije i daje obavezne medicinske informacije, - kod hitnih nalaza preduzima mjere za izradu i kontrolu izrade istog, u okviru redovnog rada, pripravnosti i dežurstva, - vodi medicinske evidencije, izvještaje i medicinsku dokumentaciju, - primjena propisanih procedura i vodilja i dobre medicinske prakse, - uvodi nove metode rada, ispitivanja, priprema reagense i podloge, osigurava potrebne hemikalije, testove i ostali laboratorijski pribor, vrši održavanje manjih instrumenata i mikrobioloških aparata, - radi na digitalnim i drugim mikrobiološkim aparatima u okviru mikrobiološkog odsjeka, odgovara za pravilnu upotrebu i održavanje istih, Opis posla radnog mjesta i - asistira i pomaže drugim specijalistima pri tumačenju dijagnostičkih odgovornosti po područjima rada nalaza iz oblasti mikrobiologije i drugih analiza koje se rade u okviru mikrobiološkog odsjeka, - odgovoran je za poštovanje radne i tehnološke discipline, - član je aktivnosti tima za sprečavanje intrahospitalnih infekcija i aktivno radi na donošenju planova i programa za predupređenje i suzbijanje infekcija, - izvršava poslove interne kontrole i poslove internog auditora shodno usvojenim planovima kontrole po nalogu neposrednog rukovodioca, - odgovoran je za primjenu propisanih mjera i postupaka koji su u vezi sa zaštitom na radu, - obavlja i druge dužnosti koje je naložio šef dijagnostičke službe i rukovodilac mikrobiološkog odsjeka, - za obavljanje navedenih poslova potrebno je profesionalno rasuđivanje, stručnost, kreativnost, inicijativa i komunikativnost. - VSS – medicinski fakultet i specijalizacija iz mikrobiologije, Minimalni uslovi - 3 godine radnog iskustva u struci, - Položen specijalistički ispit iz mikrobiologije Posebni uslovi - Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet) Broj izvršilaca 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 3 ( 2.622, 60 KM ) Nadređeni Podređeni

10.Doktor medicine na bolničkom odjeljenju
I. II. III. IV. V. Obim rukovodne odgovornosti: Nadređeni: Rukovodilac bolničke službe/odsjeka Podređeni: Direktno: medicinske sestre/tehničari (1 - 3 izvršioca); Saradnja sa: šefom bolničkog odjeljenja/službe, drugim ljekarima specijalistima Ovlaštenja: saradnja sa nadređenim radi efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti; racionalno, stručno, kvalitetno i efikasno pružanje usluga korisnicima u okviru svoje specijalnosti. Svrha posla: Obezbjeđenje funkcionisanja i efikasnost izvršavanja djelatnosti bolničkog liječenja pacijenata/korisnika usluga. Područja rada: Bolnička, poliklinička, sekundarna zdravstvena zaštita. Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po područjima rada: vrši pregled, obradu i liječenje bolesnika na bolničkom odjeljenju, u specijalističkoj ambulanti, urgentnoj službi ili službi hemodijalize pod kontrolom i po uputstvima ljekara specijaliste;

9

-

VI.

pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć oboljelima shodno svojim znanjima i sposobnostima i asistira ljekaru specijalisti u fazi pružanja ljekarske pomoći i liječenja, kroz redovan rad, pripravnost i dežurstvo; vrši anamnestičku obradu pacijenta i vodi brigu o ispravnosti i urednom vođenju medicinske dokumentacije na odjeljenju-službi; učestvuje u zdravstvenom prosvjećivanju građana; vrši obradu i izradu medicinske dokumentacije kod prijema i otpusta bolesnika, odnosno izradu medicinske dokumentacije kod tretmana dijaliziranja pacijenata uz konsultacije ili nadzorom ljekara specijaliste; brine o vlastitoj kontinuiranoj edukaciji; odgovoran je za primjenu propisanih mjera i postupaka koji su u vezi sa zaštitom na radu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca bolničkog odjeljenja/službe ili direktora Bolnice; za svoj rad neposredno odgovara rukovodiocu bolničkog odjeljenja/odsjeka/službe ili direktoru Bolnice. Minimalni uslovi: Stručna sprema: VSS - medicinski fakultet Položen stručni ispit Posebni uslovi: Broj izvršilaca: 3 (tri) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 1 ( 2.250, 60 KM )

11. Specijalista medicinske biohemije
Obim rukovodne odgovornosti Nadređeni Podređeni Saradnja sa Rukovodilac odsjeka bolničke laboratorije Direktno: laboranti u smjeni – dežurstvu (1 - 12 izvršilaca) Rukovodiocem odsjeka bolničke laboratorije, drugim ljekarima specijalistima, ljekarima porodične medicine, medicinskim saradnicima - zakonito izvršenje poslova u procesu pružanja usluga pacijentima/korisnicima, - saradnja sa nadređenim radi efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, - racionalno, stručno, kvalitetno i efikasno pružanje usluga korisnicima u okviru svoje specijalnosti. Osiguranje funkcionisanja i efikasnost izvršavanja dijagnostičkih procedura na zadovoljstvo pacijenata/korisnika usluga Bolnička, primarna, sekundarna i tercijarna dijagnostika - vrši pripremu aparata, osoblja i drugih uslova za izvršavanje dijagnostičkih analiza iz oblasti rada odsjeka, - izvodi sve dijagnostičke pretrage iz programa rada tačno i blagovremeno; - kontroliše uzimanje uzoraka, obradu i dobijene rezultate; - programira biohemijsku metodologiju obrade, vrši konsultacije i daje obavezne medicinske informacije, - kod hitnog nalaza preduzima mjere za izradu i kontrolu izrade istog, kroz redovan rad, pripravnost i dežurstvo, - uvodi nove metode rada, ispitivanja, priprema reagense i standardne otopine, osigurava potrebne hemikalije, testove i ostali laboratorijski pribor, vrši održavanje manjih instrumenata i aparata, - radi na digitalnim i drugim biohemijskim aparatima u okviru biohemijske, hematološke i imunološke laboratorije, odgovara za pravilnu upotrebu i održavanje istih, - odgovoran je za vođenje propisane biohemijsko-hematološke i imunološke zdravstvene dokumentacije evidencija i izvještaja, - asistira i pomaže drugim specijalistima pri tumačenju dijagnostičkih nalaza iz oblasti biohemije – hematologije i imunologije i drugih analiza koje se rade u okviru centralne biohemijske laboratorije, - brine o vlastitoj kontinuiranoj edukaciji i obavlja određene dijagnostičke - kabinetske i terapeutske procedure po rasporedu rada i osposobljenosti neophodne za rad odsjeka, - u okviru kontinuiranog procesa rada aktivno učestvuje u zbrinjavanju akutnih stanja bolesti u okviru svoje djelatnosti po pozivu nadležnog ljekara iz urgentnog centra koju isti ne može sam riješiti; - učestvuje u radu stručnog konzilija i ljekarskih komisija shodno svojoj specijalnosti, - daje stručna mišljenja na službene zahtjeve, vrši ekspertize i vještačenja za ocjenu zdravstvenog stanja i sarađuje sa organima saobraćajne i javne sigurnosti i drugih organa, - učestvuje u pripremi dokumentacije za onkološki i druge konzilije,

Ovlaštenja

Svrha posla Područje rada

Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po područjima rada

10

-

izvršava poslove interne kontrole i poslove internog auditora shodno usvojenim planovima kontrole po nalogu neposrednog rukovodioca, odgovoran je za primjenu propisanih mjera i postupaka koji su u vezi sa zaštitom na radu, obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta i po nalogu rukovodioca odsjeka bolničke laboratorije, za obavljanje navedenih poslova potrebno je profesionalno rasuđivanje, stručnost, kreativnost, inicijativa i komunikativnost.

VSS – medicinski, farmaceutski ili prirodno-matematički fakultet i specijalizacija iz medicinske biohemije - 3 godine radnog iskustva u struci - Položen specijalistički ispit iz medicinske biohemije Posebni uslovi - Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet) Broj izvršilaca 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 3 ( 2.622, 60 KM ) Minimalni uslovi

NA ODREĐENO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA BOLOVANJA U Pododjeljenju za primarnu zdravstvenu zaštitu Zdravstveni centar Brčko 12. Doktor specijalista porodične medicine
Nadređeni Obim rukovodne odgovornosti Podređeni Saradnja Šef Zdravstvenog centra Direktno: medicinske sestre-tehničari u smjeni/timu (2-6 izvršilaca) Sa šefovima zdravstvenih centara i službi, drugim ljekarima specijalistima i medicinskim saradnicima - zakonito izvršavanje poslova u procesu pružanja usluga pacijentima/korisnicima usluga, - saradnja sa nadređenim radi efikasnijeg obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, - racionalno, stručno, kvalitetno i efikasno pružanje usluga korisnicima u okviru svoje specijalnosti. Obezbjeđenje funkcionisanja i efikasnosti izvršavanja djelatnosti korisnika usluga ambulantnog liječenja pacijenata Primarna zdravstvena zaštita - vrši usluge liječenja u ordinaciji i u stanu bolesnika, - vrši dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju vodećih masovnih oboljenja, - kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja pacijenta uključujući i specijalističku obradu i upućivanje na bolničko liječenje, - propisuje esencijalne lijekove, primjenjuje propisane procedure, vodilje i dobru medicinsku praksu, obavlja određene dijagnostičke, kabinetske, terapeutske i druge medicinske procedure po rasporedu rada u skladu sa svojom osposobljenošću, - vrši manje i srednje hirurške obrade rana; provodi program imunizacije i provodi preventivno-promotivne mjere; provodi ljekarske preglede i savjetodavni rad; provodi mjere zdravstvenog obrazovanja i prosvjećivanje stanovništva, - odgovoran je za vođenje medicinske i druge propisane dokumentacije, evidencija i izvještaja zakonom propisanih, - odgovoran je za pravilno i stručno obavljanje internih kontrola–audita u slučaju imenovanja ili raspoređivanja od ovlaštenog lica - brine o vlastitoj edukaciji i stručnom usavršavanju, - odgovoran je za poštovanje radne i tehnološke discipline svog tima, obavezan je i odgovoran za pridržavanje mjera sigurnosti i zaštite na propisani način, - obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenog, - za svoj rad odgovoran je šefu Zdravstvenog centra. VSS - medicinski fakultet i specijalizacija iz porodične medicine i doedukacija drugih specijalista iz spomenute grane

Ovlaštenja

Svrha posla Područje rada

Opis posla radnog mjesta i odgovornosti po područjima rada

Minimalni uslovi

11

po PAT programu - 3 godine radnog iskustva u struci - položen specijalistički ispit odgovarajuće grane medicine ili Posebni uslovi doedukacija po PAT programu drugih specijalista - poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet) Broj izvršilaca 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 3 ( 2.622, 60 KM )

NA NEODREĐENO VRIJEME U II. ODJELjENjE ZA JAVNU SIGURNOST Pododjeljenje za zaštitu i spašavanje Odsjek za zaštitu od požara i spašavanje Jedinica za spašavanje i suzbijanje akcidentnih situacija 1. Šef Jedinice za spašavanje i suzbijanje akcidentnih situacija
I. Obim rukovodne odgovornosti: - neposredno je odgovoran šefu Odsjeka i šefu Pododjeljenja; - u obavljanju svog posla odgovoran je za organizovanje, kontrolu i koordinaciju rada zaposlenih u jedinici za suzbijanje akcidentnih situacija i prati njihov rad; - sarađuje sa šefom PVJ i šefom Odsjeka u Pododjeljenju u vezi s poslovima suzbijanja akcidentnih situacija; - ostvaruje kontakte i sarađuje sa ostalim institucijama na nivou Brčko Distrikta BiH, sličnim jedinicama u okruženju i šire, u vezi s poslovima suzbijanja akcidentnih situacija; - odgovoran je za izvršenje plana i programa rada jedinice. II. Ovlaštenja: - zakonito obavljanje poslova iz oblasti rukovođenja jedinicom; - saradnja sa šefom PVJ i vođama smjena u PVJ radi efikasnijeg obavljanja posla iz nadležnosti Jedinice; - brzo, racionalno i efikasno rukovođenje poslovima s ciljem unapređenja rada Jedinice u oblasti suzbijanja akcidentnih situacija. III. Svrha posla: - Ostvarivanje, analiziranje ciljeva i unapređivanje oblasti spašavanja i suzbijanja akcidentnih situacija, praćenje naučnih, tehničkih i tehnoloških dostignuća, praćenje i primjena zakona i ostalih propisa. IV. Područje rada: - Provođenje preventivnog djelovanja u sprečavanju nastanka i spašavanje ugroženih u akcidentnim situacijama. V. Opis poslova i odgovornosti: - organizuje rad Jedinice za spašavanje i suzbijanje akcidentnih situacija; - neposredno prati izvršenje poslova u Jedinici i koordinira rad Jedinice; - rukovodi većim intervencijama u suzbijanju akcidentnih situacija i spašavanja; - pomaže šefu Odsjeka u pripremi izvještaja i akata iz nadležnosti Odsjeka; - vrši izradu i provođenje Plana stručnog osposobljavanja pripadnika Jedinice; - organizuje i izvodi akcije i praktične vježbe spašavanja u akcidentnim situacijama; - predlaže javne nabavke za potrebe Jedinice i prati realizaciju istih; - vrši godišnje ocjenjivanje zaposlenika u Jedinici; - vodi evidenciju o prisustvu na poslu; - vodi propisanu evidenciju o izlascima na intervencije; - po potrebi učestvuje u radu kolegija Pododjeljenja; - odgovoran je za pravilnu i pravovremenu primjenu zakona, primjenu taktičkih nastupa Jedinice u intervencijama, stručno, efikasno i blagovremeno izvršavanje poslova Jedinice; - obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i šefa Pododjeljenja. VI. Minimalni i posebni uslovi: Stručna sprema: VSS – tehnički ili tehnološki smjer Radno iskustvo: 5 (pet) godina radnog iskustva u struci Posebni uslovi: poznavanje rada na računaru, internet i elektronska pošta posjedovanje vozačke dozvole «B» kategorije Broj izvršilaca: 1 (jedan) Platni razred (mjesečna bruto plata): VIII 2 ( 2.436, 60 KM) Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji, pored navedenih posebnih uslova, moraju ispunjavati sljedeće opće uslove za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH (uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci); da je punoljetan; da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava BiH; da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu; da u posljednje 3 (tri) godine (počevši od dana

12

objavljivanja Konkursa) nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta i službe Distrikta, usljed pravosnažno izrečene disciplinske mjere; da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 3 mjeseca). Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do 17. 6. 2011. godine. Potpisane prijave treba slati na adresu: VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH – Odjeljenje za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenje za ljudske resurse – Bulevar mira br. 1 ili dostaviti lično u zgradu Vlade Brčko Distrikta BiH – Bulevar mira br. 1, šalter broj 6, najkasnije do 17. 6. 2011. godine do 15.00 sati. NAPOMENA: Odbor za zapošljavanje vršit će selekciju kandidata na osnovu podataka iz prijava i kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene Konkursom bit će pozvani na intervju (na broj telefona koji je naveden kao kontakt telefon). Za diplome koje su stečene u inostranstvu nakon 6. 4. 1992. godine, potrebna je nostrifikacija. Potpisana prijava koja se podnosi važi samo za navedeni konkurs. Kandidati koji budu imenovani na navedena radna mjesta dužni su donijeti originale ili ovjerene kopije dokumenata kako je navedeno u općim i posebnim uslovima Konkursa, kao i ljekarsko uvjerenje, ne starije od 3 (tri) mjeseca. Obrazac prijave može se preuzeti na infopultu u zgradi Vlade Brčko Distrikta BiH i na web stranici Vlade Brčko Distrikta BiH ( www.bdcentral.net). Neblagovremeno prispjele prijave neće biti razmatrane. Sve informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove – Pododjeljenju za ljudske resurse, tel. broj: 049/240-655. Konkurs je objavljen na web stranici Vlade Brčko Distrikta BiH (www.bdcentral.net). Pripremila: Viši stručni saradnik za zapošljavanje ________________________ Ljiljana Haseljić, dipl. ekonomista Šef Pododjeljenja za ljudske resurse ____________________________ Tatjana Mihajlović, dipl. ekonomista Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove ______________________________ Niko Stoparić, dipl. ekonomista

13