µ\$moQ>mo µ\$sMa

~m§g H$s ì`Wm H$Wm
n`m©daU H$m Jham {_Ì ~m§g {H$gmZ Ho$ {bE {OVZm Cn`moJr h¡, CVZm
hr Cggo Xya ^rŸ h¡& BgHo$ ~mdOyX bmoH$-{eën H$m EH$ ~‹S>m {hñgm ~m§g
na {Z^©a h¡Ÿ& µ\$moQ>mo µ\$sMa Ho$ gmW a§OrV H$s [anmoQ>©

g{~Å>r `mZr ~m§gm| H$m O§JbŸ& {~hma
Ho$ gwnm¡b {Obo _| ~wOwJ© ~VmVo h¢ {H$
H$^r `hm§ ~m§g Ho$ KZo O§Jb Wo,
Bg{bE Jm§d H$m Zm_ ~§g{~Å>r aIm J`mŸ&
AmO ~§g{~Å>r _| ~m§g Ho$ no‹S> ImoOZo na ^r
Zht {_bVooŸ& {~hma Ho$ hr Aa[a`m Am¡a
{H$eZJ§O {Obm| _| Zonmb go gQ>o gr_mB©
BbmHo$ AmO ^r ~§gdZm (~m§g Ho$ dZ) Zm_
go OmZo OmVo h¢, bo{H$Z A~ Bg joÌ _| ~m§g
Ho$ no‹S>m| Ho$ {ZemZ ^r Zht ~Mo h¢Ÿ& VñH$a, dZ
_m{\$`m Am¡a ^«îQ> A{YH$m[a`m| Ho$ J§R>Omo‹S> Zo
~§gdZm Ho$ "^yQ>' (~m§g H$s O‹S>)$VH$ ~oM
S>mboŸ& `h XmñVmZ {g\©$ ~§g{~Å>r `m
Aa[a`m-{H$eZJ§O H$s Zht, ~pëH$ g_yMo
nydm}Îma Am¡a _Ü` ^maV H$r h¡Ÿ& Jm¡aVb~ h¡
{H$ nydm}Îma Am¡a _¿` ^maV ~m§g Ho$ dZ, ~m§g
H$s Xogr àOm{V Am¡a BgH$s IoVr Ho$ {bE
Xw{Z`m ^a _| à{gÕ aho h¢Ÿ&
hmbm§{H$ ~m§g H$mo boH$a H$moB© {gb{gbodma
gd}jU Zht hþAm h¡, bo{H$Z ~m§g Ho$ no‹S>
bJmVma KQ>Vo Om aho h¢Ÿ& gaH$ma ^r Bggo
AZOmZ Zht h¡Ÿ& {nN>bo Xmo-VrZ XeH$m| go
gaH$ma| ~m§g Ho$ g§ajU Ho$ {bE `moOZmn[a`moOZm MbmVr Am ahr h¡§Ÿ& gZ² 2006 _|
H|$Ð gaH$ma Zo ~m§g H$s IoVr H$mo ~‹T>mdm Am¡a
g§ajU XoZo Ho$ {bE _hËdmH$m§jr amîQ´>r` ~m§g
{_eZ (EZ~rE_) `moOZm H$s ewéAmV H$s
WrŸ& ~rVo Aà¡b _| `moOZm Ho$ nm§M gmb nyao hmo
J`o, bo{H$Z H$B© amÁ`m| _| A^r VH$ BgH$s
ewéAmV ^r Zht hmo gH$s h¡Ÿ& N>ÎmrgJ‹T>
Am¡a _Ü`àXoe H$mo N>mo‹S>H$a
A{YH$Va amÁ`m| _|

X npãbH$ EO|S>m

~

40

`h `moOZm H$mJO na hr X_ Vmo‹S> ahr h¡&
{~hma _| àI§S> Am¡a {Obo Ho$ A{YH$Va
A{YH$m[a`m| H$mo ^r Zht _mby_ {H$ Eogr H$moB©
`moOZm ApñVËd _| h¡Ÿ& {nN>bo {XZm| {~hma
gaH$ma Zo Bg ~m~V AI~mam| _| {dkmnZ
àH$m{eV {H$`o Vmo H$m`m©b`m| _| {H$gmZm| Ho$
AmdoXZ AmZo bJoŸ, bo{H$Z EH$ nIdm‹S>o nhbo
VH$ EH$ ^r {H$gmZ H$mo `moOZm H$m bm^ Zht
{_b gH$m WmŸ&
H|$Ð gaH$ma Zo gZ² 2006 _| dZ A{YH$ma
H$mZyZ Ho$ O[a`o ~m§g H$mo bKw dZmoËnmX
(_mBZa \$m°aoñQ> àmoS>ŠQ>) H$s loUr _| S>mb
{X`m WmŸ& BgHo$ ~mdOyX AmO ^r A{YH$Va
amÁ`m| H$s gaH$ma| Bg H$mZyZ H$mo A_b _| bmZo
go H$Vam ahr h¢Ÿ& hmb _| hr _hmamîQ´> gaH$ma
Zo Bg {Xem _| Oê$a EH$ nhb H$s h¡Ÿ& A~
_hmamîQ´> Ho$ Am{Xdmgr {H$gmZ ~m§g H$mo
Am¡Úmo{JH$ Am¡a dm{UpÁ`H$ BñVo_mb _| bm
gH$Vo h¢Ÿ&
Bgo AmíM`© hr H$hm Om`oJm {H$ {Ogo
dZñn{V {dkmZ ñnîQ> ê$n go Kmg _mZVm h¡,
Cgo ^maV gaH$ma ñdV§ÌVm Ho$ N>h XeH$ ~mX
VH$ bH$‹S>r-no‹S> hr _mZVr ahr Am¡a Bg
_mÝ`Vm Ho$ H$maU ~m§g H$s IoVr Mm¡nQ> hmoVr
Mbr J`r& b§~o g_` go `h ~hg ahr h¡ {H$
~m§g bH$‹S>r h¡ `m KmgŸ& ^maVr` dZ
A{Y{Z`_ ~m§g H$mo bH$‹S>r _mZVm h¡, {OgHo$
H$maU Bg na dZ {d^mJ H$m A{YH$ma h¡& Omo
bmoJ ~m§g H$s IoVr H$aVo h¢, do ^r Cgo V~
VH$ H$mQ> Zht gH$Vo, O~ VH$ {H$ dZ {d^mJ
go BOmOV Zht {_bVr&
{H$gmZm| H$mo ~m§g
H$mQ>Zo H$s
BOmOV boZo go nhbo
H$mJOr ImZmny{V© H$s O{Q>b O§J
b‹SZr n‹S>Vr h¡Ÿ&> Á`mXmVa amÁ`m| _| ~m§g H$mo
H$mQ>Zo Ho$ {bE Q´>m§{OQ> nmg H$s Oê$aV hmoVr
h¡Ÿ& BgHo$ {bE ~m§g Ho$ _m{bH$ H$mo amOñd

[aH$m°S©> ^aZm hmoVm h¡ Am¡a {\$a dZ {d^mJ go
no‹S> H$mQ>Zo H$s AZw_{V boZr n‹S>Vr h¡Ÿ& bo{H$Z
hmb _| hr H|$Ðr` n`m©daU Am¡a dZ _§Ìr
O`am_ a_oe Zo g^r amÁ`m| Ho$ _w»`_§{Ì`m| H$mo
nÌ {bIH$a H$hm h¡ {H$ ~m§g Kmg h¡, bH$‹S>r
Zht& _w»`_§{Ì`m| go H$hm J`m h¡ {H$ do
AnZo-AnZo dZ àemgZ H$mo ~Vm X| {H$ ~m§g
no‹S> Zht h¡ Am¡a Cg na {H$gmZm| H$m nyam
A{YH$ma h¡&
^maVr` g§ñH¥${V _| ^r ~m§g H$m {deof
_hËd ahm h¡Ÿ& nd©-Ë`mohma, ar{V-[admOm| _|
~m§g H$m BñVo_mb {H$gr Z {H$gr ê$n _| hmoVm
h¡Ÿ& bmoH$-{eën Ho$ {dH$mg _| ~m§g H$m
AVwbZr` `moJXmZ h¡Ÿ& ~m§g go ~Zr H$bmË_H$
gm_J«r go boH$a ~m§g Ho$ Kam| VH$ H$s MMm©
{dXoe _| ^r hmoVr h¡Ÿ& `h ~mV Am¡a h¡ {H$
~m§g-AmYm[aV {eën, H$bm Am¡a CgH$s

~hþV H$m_ H$m ~m§g… Ag_ _| Q>moH$[a`m| H$s ~wZmB©

VH$ZrH$ AmO VoOr go Jw_ hmo ahr h¡Ÿ& ñ_aU
Am¡a AZwH$aU Ho$ ghmao qOXm ahZo dmbr
g{X`m| nwamZr ~m§g H$s H$VmB©-H$‹T>mB©
XñVmdoOrH$aU Ho$ A^md _| A~ bwáàm` hmo
Mbr h¡Ÿ& ßbmpñQ>H$ H«$m§{V Ho$ H$maU ~m§g Am¡a
OyQ>-AmYm[aV Hw$Q>ra Am¡a bKw CÚmoJ ^r X_
Vmo‹S> aho h¡§Ÿ& Bg g~Ho$ ~mdOyX AmO ^r ^maV
H$s J«m_rU Am~mXr ~m§g go Kaoby Cn`moJ H$s
~hþV-gr MrO| ~ZmVr h¡Ÿ&
g~go ~‹S>r ~mV `h {H$ ~m§g n`m©daU H$m
Jham {_Ì h¡ŸŸ& n`m©daU{dX² Bgo "ham gmoZm'
^r H$hVo h¢ & ~m§g Cƒ _mÌm _| OrdZXm`r
Am°ŠgrOZ J¡g H$m CËgO©Z H$aVm h¡ Am¡a
H$m~©Z S>mBAm°ŠgmBS> H$mo gmoIVm h¡Ÿ& ~m§g> _|
Cƒ Vrd«Vm Ho$ {d{H$aU (ao{S>EeZ) H$mo
gmoIZo H$s AX²^wV j_Vm h¡Ÿ, Bg{bE `h
_mo~mBb Q>md° am| Ho$ Xwîà^md H$mo amoH$Zo _| H$m\$s
_XXJma gm{~V hmo gH$Vm h¡& ~m§g H$s O‹S>
O_rZ H$mo BVZr _O~yVr go nH$‹S>Vr h¡ {H$ VoO
Am§Yr ^r Bgo CIm‹S> Zht nmVrŸ& ~m§g H$s O‹S>
{_Å>r H$mo H$Q>md go ~MmVr h¡ Am¡a Bg Iy~r Ho$

µ\$moQ>mo µ\$sMa

~m§g H$m dZ … Amg_mZ H$mo Ny>Vr D$§MmB`m§

~m§g Ho$ VZo Am¡a nÎmo … àH¥${V H$s gw§Xa {MÌH¥${V

X npãbH$ EO|S>m

{JaZo-{JaZo H$mo _moVr … nÎmm| H$s ZmoH$ na dfm©

42

Oê$ar VËd d§ebmoMZ ~m§g Ho$ VZo go
hr àmßV hmoVm h¡& MrZ _| ~m§g H$s
H$monb| bmoJm| H$s ng§XrXm gãOr h¡
Am¡a dhm§ Ho$ e_ubo new nm§S>m H$m
{à` ^moOZ ^r `hr h¡Ÿ& EH$
AÜ``Z Ho$ _wVm{~H$, ~m§g
Xoe Ho$ nm§M H$amo‹S> J«m_rUm| H$mo
amoOJma Xo gH$Vm h¡Ÿ& Xoe _|
~m§g H$s bJ^J 66 à{VeV
n¡Xmdma nydm}Îma Ho$ amÁ`m|
_| hmoVr h¡, bo{H$Z BZ
amÁ`m| _| ~m§g _| H$^rH$^r Aew^ \y$b (~m¡a) CJ
H$maU hr `h ~m‹T> dmbo
AmVo h¢Ÿ, Omo AH$mb Ho$ gmW-gmW Myhm| Ho$
BbmHo$ Ho$ {bE daXmZ h¡Ÿ& ~m§g àXyfUa{hV CnÐd H$s J§^ra g_ñ`m CËnÞ H$aVo h¢Ÿ&
BªYZ ^r h¡ Š`m|{H$ `h ObZo na ~hþV H$_ bo{H$Z gaH$ma BgH$m g_mYmZ ImoOZo _|
H$m~©Z S>mBAm°ŠgmBS> J¡g H$m CËgO©Z H$aVm Ag\$b h¡Ÿ& {_Omoa_ _| {_Omo {dÐmoh H$s
h¡Ÿ&
ewéAmV Bgr g_ñ`m Ho$ J^© go hþB© WrŸ& ~m§g
~m§g H$s Cn`mo{JVm H$m A§XmOm Bg ~mV H$s XwXe
© m na ~m~m ZmJmOwZ© H$s M{M©V H${dVm
go bJm`m Om gH$Vm h¡ {H$ BgH$m BñVo_mb "gM Z ~mobZm' H$s `o n§pŠV`m§ gQ>rH$ ~¡R>Vr
bJ^J 1500 VarH$m| go {H$`m Om gH$Vm h¡Ÿ& h¢… "O§Jb _| OmH$a XoIm, Zht EH$ ^r ~m§g
nydm}Îma _| Bggo H$B© Vah H$s Kaoby XdmE§ {XIm/ g^r H$Q> J`o gwZm, Xoe H$mo nw{bg 

~Zm`r OmVr h¢Ÿ& À`dZàme ~ZmZo Ho$ {bE g~H$ ahr {gImŸŸ&'

H$s ~y§X|

AH$mb Ho$ \y$b … Aew^ _mZm OmVm h¡ ~m§g H$m \y$bZm

µ\$moQ>mo µ\$sMa

nydm}Îma amÁ`m| _| nmZr H$mo ~MmVm ~m§g
gmB{H$b _| ^r H$m_ AmVm ~m§g

_hmamîQ>´ H$s EH$ H$bmË_H$ Hw$gu

g\$a _| h¡ Ka … Ho$ab _| ~m§g H$m EH$ Zmd Ka
~m§g Ûma Ho$ nma EH$ em§V g§gma

\$moQ>mo … AemoH$ H$U©

(D$na) l_ Am¡a g§VwbZ … npíM_ ~§Jmb _| ~m§g H$m nwb ; Ka H$s eŠb _| {Z»maVr H$bm
àH¥${V H$s JmoX _| ~m§g H$m Pamo»mm … n`m©daU Ho$ AZwHy$b

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful