You are on page 1of 2

Ht nhn

234
92

U phng x . Ngay sau khi c sinh ra ht bay vo trong mt

t trng u c cm ng t B= 0.5T theo phng vung gc vi cc ng sc


t. Xc nh qu o chuyn ng ca ht.
Cho bit mU=233,9004u; mTh=229,8837u; m =4,00151u
Gii:
Bi ny cng tng i l kh, nu khng nh c kin thc ca lp 11 chc s
khng gii c bi ny.
Mnh gii chi tit bi ny nh sau:
1. Phng trnh phn r:

234
92

230
U 42 He + 90
Th

2. Tnh nng lng to ra di dng ng nng ca cc ht:


Bc 1: p dng nh lut bo ton ng lng, ta c:

P U = P + P Th 0 = P + P Th , biu din cc vc t ng lng nh hnh v, ta


c:

P = PTh

P2 = PTh2

(1)

PTh

Bc 2: p dng nh lut bo ton nng lng ton phn, ta c:

KU + mU c2 = K + K th +( m + m Th) c 2

(2)

Bc 3: Gii h phng trnh (1) v (2), thay P 2 = 2Km , ta c:


P2 PTh2 = 0

2
K + KTh ( mo m) c = 0

2 K m 2 KTh mTh = 0
2
K + KTh ( mU m mTh ) c = 0

K 4, 00151 KTh 229,8837 = 0

2
K
+
K

(133,9004

4,
00151

229,8837)
uc
=
0

Th
K 4,00151 K Th 229,8837 = 0

K + K Th 14,142 = 0

KTh = 0, 242(Mev )
K = 13,900(Mev )

Vn tc ca cc ht sinh ra:

2 K
2.13,900.106.1, 6.1019
v =
=
= 2, 58.107 ( m / s)
27
m
4, 00151.1, 66055.10

vTh =

2 KTh
2.0, 242.106 .1, 6.1019
=
=3, 4.106 ( m/ s)
27
mTh
229,8837.1, 66055.10

V ht mang in tch nn khi chuyn ng vo trong vng t trng n s chu tc


dng ca lc lorenxo. Lc tc dng ny l khng i do qu o ca ht s l
hnh trn.
Khi lc lorenxo ng vai tr l lc hng tm:

mv 2
mv
4, 00151.1, 66055.1027.2,58.107
=| 2e | v B R =
=
=1, 07m
R
| 2e | B
2.1, 6.1019.0,5
Vy ht chuyn ng trn ng trn bn knh 1,07m