PROGRAMA MEIGA 

GUÍA BÁSICA 

BIBLIOTECA ROSALÍA DE CASTRO! CPI DON AURELIO (CUNTIS)!

T e n  que  e star  o  ordenador  da  ventá  tamén acendido.    1.  PREMER  CO  RATO  N A   I C O N A   D O  PROGRAMA  MEIGA  S I T U A D O   N O  E S C R I T O R I O  D O  ORDENADOR 

2 .   E S C R I B I R   O  CÓDIGO  DE  USUARIO  E  O  CONTRASINAL:  b i b l i o  NO S  D O U S  CASOS,  E  PREMER  EN  Aceptar 

CONSULTAR O CATÁLOGO

ÁBRESE  O  CADRO  DE  D I Á L O G O   D O  P R O G R A M A   E  P R E M E M O S   N A  I C O N A  D A  L U P A  ( C O N S U L T A S  N O  CATÁLOGO) 

ÁBRESE  A  VENTÁ  DE  C O N S U L T A  O P A C ,  Q U E   P E R M I T E  B U S C A R   P O R  DISITINTOS VALORES.  R E C O M É N D A S E  B U S C A R   P O R  AUTORES  OU  POR  N Ú M E R O   D E  R E X I S T R O   S E   O  COÑECEMOS. 

C O M O  E X E M P L O ,  IMOS  BUSCAR  OS  LIBROS  DE  MANUEL  RIVAS  CATALOGADOS  N A   N O S A  BIBLIOTECA.  S E L E C C I O N A M O S  AUTORES.  ESCRIBIMOS  O  SEU  NOME  NA  BARRA  DE  ‘VALOR’.  P R E M E M O S   E N  BUSCAR. 

ÁBRESE  A  VENTÁ  COA  RELACIÓN  DE  LIBROS  D O   A U T O R  O R D E N A D O S  P O R  NÚMERO DE REXISTRO  ( O   D A T O   Q U E  NECESITAMOS  PARA  FACER  PRÉSTAMOS  E  DEVOLUCIÓNS).  NO EXEMPLO: ‘O LAPIS  DO  CARPINTEIRO  TEN  O  Nº  DE  REXISTRO  3848.    ABAIXO  APARECE  O  CDU E OUTROS DATOS  DO LIBRO QUE TEMOS  SELECCIONADO  NESE  MOMENTO. 

PARA REALIZAR PRÉSTAMOS

N O   C A D R O   D E  D I Á L O G O   D O  P R O G R A M A   P R E M E M O S   N A  I C O N A  D O  L I B R O  ( e m p r é s U t o s   e  devolucións) 

ÁBRESE  A  VENTÁ  DE  E M P R É S T I T O S  E  DEVOLUCIÓNS.  E S C R I B I M O S   O  NÚMERO  DE  LECTOR,  Q U E   P O D E M O S  C O N S U L T A R   N A  LISTAXE  IMPRESA,  E  PREMEMOS  A  TECLA  E   ‘ E N T E R ’   O U  RETORNO. 

APARECE O NOME DO  LECTOR  E  ABAIXO  A  L I S T A   D E  DOCUMENTOS  QUE  TEN PRESTADOS 

E S C R I B I M O S   O  N Ú M E R O   D E  REXISTRO  DO  LIBRO  OU  DOCUMENTO  A  P R E S T A R   E  PREMEMOS  ENTER,  A P A R E C E N D O  O  TÍTULO.  ADAPTAMOS  OS  DÍAS  DE  PRÉSTAMO  AO  DOCUMENTO  (POR  DEFECTO  APARECEN  15 DÍAS, QUE É O DOS  LIBROS).  P R E M E M O S   E  ACEPTAR  E,  DESPOIS,  A  L I M P A R  P A R A  SEGUIR  PRESTANDO,  VOLVENDO A REPETIR  O MESMO PROCESO. 

P R E M E M O S   E N  ‘ A C E P T A R ’ ,  A P A R E C E N D O  N A  LISTA  DE  ABAIXO  O  PRÉSTAMO.  DESPOIS  PREMEMOS  EN  ‘LIMPAR’  PARA  REXISTRAR  UN  NOVO  P R É S T A M O ,  VOLVENDO A REPETIR  O MESMO PROCESO. 

PARA DEVOLVER
MARCAMOS A OPERACIÓN ‘DEVOLUCIÓNS’. ESCRIBIMOS O NÚMERO DE REXISTRO DO DOCUMENTO. P R E M E M O S ‘ENTER’. PREMEMOS EN ‘ACEPTAR’ PARA Q U E O DOCUMENTO DESAPAREZA DA LISTA E, DESPOIS A ‘LIMPAR’.

PARA BUSCAR O NÚMERO DE LECTOR
1. PREMEMOS NA ICONA PRIMEIRA, NA CARA

2. ÁBRESE A VENTÁ DE ‘LECTORES’ E PREMEMOS NA PENÚLTIMA ICONA: LISTA.

3. ÁBRESE A LISTAXE DE LECTORES: NA PRIMEIRA COLUMNA O NÚMERO DE LECTOR (OCULTOS POLO RECTÁNGULO) E A RELACIÓN DE LECTORES EN ORDE ALFABÉTICA NA SEGUNDA COLUMNA. NA BARRA DE ARRIBA PODEMOS ESCRIBIR OS APELIDOS DO USAURIO E BÚSCAO AUTOMATICAMENTE

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.