113 El - Felek / Svitanje

1599 Rije~i Uzvi{enog: "...od zla onoga {to On stvara", zna~e: od zla svih Njegovih stvorenja, a rije~i: "...i od zla mrkle no}i kad razastre tmine", po Mud`ahidu zna~e: od no}ne tmine koja

OBJAVLJENA U MEKI*, IMA 5 AJETA

113 EL - FELEK / SVITANJE

Imam Ahmed od Zerr b. Hubej{a navodi da je rekao: "Ubej b. Kabu rekao sam da Ibn-Mes'ud u svome Mushafu ne pi{e poglavlja "pa mi je rekao: /719/ 'Svjedo~im da mi je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da mu je D`ibril, a.s., rekao: 'Reci: 'Utje~em se Gospodaru svitanja'', pa sam rekao. Onda mi je rekao: 'Reci: 'Reci: 'Tra`im za{titu Gospodara ljudi'', pa sam i to rekao. Mi izgovaramo ono {to je izgovarao i Vjerovjesnik, s.a.v.s." Ovo prenosi El-Buhari i En-Nesai. Vjerovatno ova dva poglavlja Ibn-Mes'ud nije bio ~uo od Vjerovjesnika, s.a.v.s., ni svojim u{ima ni sigurnim predanjem i vjerovatno je kasnije promjenio mi{ljenje i priklonio se mi{ljenju ve}ine (d`ema'a), jer su njihovo postojanje u mushafima potvrdili ashabi, r.a., i tako ih prenijeli u druge krajeve. Muslim u svome Sahihu od Ukbe b. Amira navodi da je rekao: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /720/ 'Zar ne vidi{ da su no}as objavljeni ajeti kakve nikada nije vidio: 'Reci: 'Utje~em se Gospodaru svitanja'' i 'Reci: 'Tra`im za{titu Gospodara ljudi.''" Od Ebu-Seida prenosi se: /721/ "Da je Poslanik, s.a.v.s., tra`io za{titu od o~iju d`ina i ljudi." Za ovo predanje Et-Tirmizi ka`e da je hasenun-sahihun.

"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" "Reci: 'Utje~em se Gospodaru svitanja, /1/ od zla onoga {to On stvara, /2/ i od zla mrkle no}i kad razastre tmina, /3/ i od zla smutljivca kad smutnje sije, /4/ i od zla zavidljivca kad zavist ne krije.'" /5/
O tome {ta zna~i rije~ dato je mnogo mi{ljenja. Ipak, najispravnije je ono koje ka`e da se pod njom misli na svitanje. Za ovakvo mi{ljenje opredjeljuje se i El-Buhari u svome Sahihu, neka mu se Uzvi{eni Allah smiluje.
*

Objavljena nakon sure "Slon".

obavije Zemlju kad za|e Sunce. Ovakvo mi{ljenje prenosi se i od El-Buharije i Ibn-Abbasa, kao i drugih. Neki ka`u da se pod ovim misli na Mjesec. Oni se u ovakvom tuma~enju oslanjaju na Imama Ahmeda koji od Harisa b. Ebi-Seleme prenosi da je Ai{a, r.a., rekla: /722/ "Poslanik me je uzeo za ruku i pokazao na Mjesec kad je iza{ao i rekao: 'Zatra`i od Allaha da te sa~uva od ovoga kad se pomoli.'" Ovaj hadis prenose Buhari i Nesai. Zastupnici prvog mi{ljenja ka`u da je to znak no}i kad iza|e. Ovo se ne kosi sa na{im mi{ljenjem, jer je Mjesec znak no}i i jer on samo u njoj dolazi do izra`aja. Takav je slu~aj i sa zvijezdama koje sijaju samo no}u. Radi se najvjerovatnije o onome {to smo ve} ranije rekli. Allah, opet najbolje zna! Rije~i Uzvi{enog: "...i od zla onih koji u ~vorove pu{u" zna~e one koji ~araju i u uzlove pu{u. Buhari u svome Sahihu u poglavlju o lije~enju od Ai{e, r.a., prenosi da je rekla: /723/ "Allahov Poslanik bio je op~aran do te mjere da mu se ~inilo da prilazi svojim `enama, a zapravo im nije prilazio." Sufjan ka`e: "Ovo je najte`i vid ~arolije, kad do nje do|e." Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: "Ai{a, zna{ li da mi je Allah dao rje{enje za ono {to sam Ga molio? Do{la su mi dva ~ovjeka, pa je jedan sjeo pored moje glave, a drugi pored nogu. Onaj koji je sjedio kod glave rekao je onom drugom: '[ta je ovom ~ovjeku?' 'Op~aran je', odgovorio je. 'A ko ga je op~arao?', upitao je. 'Lubejd b. Asam, ~ovjek iz plemena Beni-Zurejk, dvoli~njak i saveznik jevreja', odgovorio je. Ovaj je upitao: 'A ~ime?' '^e{ljom i dlakama', odgovorio je. 'Gdje?', upitao je. 'U kori mu{kog izdanka palme ispod jedne plo~e u bunaru Zervan.'" Ai{a je dalje rekla: "Oti{ao je tamo, izvadio ono {to je u njemu bilo i rekao: 'Ovo je taj bunar koji sam u snu vidio. Voda mu je bila ustajala baru{tina, a palme oko njega, oblika {ejtanskih glava.' Kad je to izvadio, upitala sam: 'Jesi li ozdravio?' pa je rekao: 'Tako mi Allaha, On me je izlije~io. Ne volim da ikome od ljudi nanosim bilo kakvo zlo.'" Ovaj hadis prenose Muslim i Ahmed. Komentator Kur’ana Es-Sa’lebi u svome tefsiru navodi da su Ibn-Abbas i Ai{a, r.a., pri~ali da je jedan jevrejski mladi} slu`io Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i da se jevreji nisu okanili dok mladi} nije uzeo ~e{ljanjem opale dlake od Poslanika, s.a.v.s., i nekoliko zubaca od ~e{lja Allahovog Poslanika koje je dao jevrejima da ga op~araju. Imam Ahmed od Zejda b. Erkama prenosi da je rekao: /724/ "Jedan jevrej op~arao je Allahovog Poslanika, s.a.v.s., pa ga je to mu~ilo nekoliko dana, kad je do{ao D`ibril i rekao: 'Jedan te je jevrej op~arao, spleo ti uzlove u tom i tom bunaru, pa po{alji nekoga da ti to donese.' Allahov je Poslanik poslao da mu se to donese, pa je kad mu je bilo doneseno uzeo i razvezao uzlove, ustao i ustao kao da je oslobo|en okova. Jevrejinu to nije spomenuo niti ga je vidio dok

113 El - Felek / Svitanje

1600

je bio `iv. Ibn-D`erir navodi: /725/ "...da je D`ibril do{ao Poslaniku, s.a.v.s., i upitao: 'Ne{to te mu~i Muhammede?', pa je odgovorio: 'Da!' D`ibril je tada rekao: 'U ime Allaha lije~im te od svake bolesti koja te mu~i, od zla zavidnika i oka pakosna. Neka te Allah izlije~i!'" Vjerovatno se na ovo `alio Poslanik kad je bio op~aran, nakon ~ega ga je Uzvi{eni Allah izlije~io, a spletke ~arolije i zavidnosti okrenuo protiv jevreja, osramotio ih i ponizio. Usprkos ovome Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije ukorio onoga ko mu je to u~inio, jer ga je Allah izlije~io i dao mu zdravlje.

Ovim se, zahvaljuju}i Allahu i uz njegovu pomo}, zavr{ava kratki komentar poglavlja "Svitanje".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful