Membuat Notulen Rapat

Pengertian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (618), notulen atau notula bermakna catatan singkat
mengenai ialannya persidangan (rapat) serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Jadi, notulen
adalah sebuah ringkasan tentang hasil pembicaraan dalam rapat yang bersiIat ringkas, padat,
sistematis, dan secara menyeluruh.
Notulen selalu memiliki keterkaitan dengan notulis. Notulis merupakan orang yang bertugas
untuk membuat notulen. Untuk menghasilkan notulen yang baik seperti ciri-ciri di atas, maka
dibutuhkan seorang notulis yang baik pula. Notulis hendaknya memiliki keterampilan menyimak
dan menulis sehingga mampu menangkap seluruh isi pokok pembicaraan dan menuliskannya
dalam notulen secara sistematis.
Fungsi
Notulen memiliki beberapa Iungsi yang vital terhadap kegiatan rapat tersebut, antara lain:
· Sebagai bukti telah diadakannya suatu rapat.
· Sebagai manometer atau ukuran kesuksesan rapat. Apakah semua tuiuan rapat yang tertuang
dalam notula telah berhasil dilaksanakan atau tidak.
· Dapat digunakan sebagai acuan iika akan diadakan pembahasan mengenai kegiatan dalam
notulen tersebut. Contoh kegiatan pembahasan notula rapat International Creative Content.
Bagian-Bagian Notulen
Notulen memiliki beberapa bagian. Dalam hal ini kami saiikan bagian-bagian notulen dalam
rapat resmi.
· Kepala Notulen
Sama halnya dengan surat resmi, dalam notulen resmi terdapat kepala notulen yang berisi alamat
instansi tempat diadakannya rapat.
· Judul Notulen
Bagian ini mencakup iudul rapat yang bersangkutan. Contoh, rapat yang membahas tentang
diadakannya kegiatan lomba antar kelas atau class meeting, maka iudul notulen dapat ditulis,¨
NOTULEN RAPAT CLASS MEETING ', Judul rapat penting dicantumkan untuk mengetahui
ienis rapat apa yang telah dilaksanakan.
· Waktu Pelaksanaan Rapat
Bagian ini mencakup hari, tanggal, serta iam dilaksanakannya rapat.
· Tempat Pelaksanaan Rapat
Berisi tentang tempat diadakannya rapat tersebut. Misal di Ruang OSIS SMAN 1 Sewon.
· Susunan Acara
Bagian ini berisi susunan kegiatan rapat tersebut, dimulai dari pembukaan hingga penutup.
· Hasil Rapat
Hasil rapat berisi tentang beberapa keputusan yang telah dimuIakati dalam rapat tersebut, dapat
berisi tentang persetuiuan hasil rapat pada umumnya seperti kesimpulan, susunan kepanitiaan,
usulan para peserta rapat, dan iadwal kegiatan. Tergantung kepada ienis rapat yang dilaksanakan.
ConLoh noLulen rapaLŦ unsurŴunsurŦ noLulenŦ Þola noLulenŦ Membaca beberapaŦ conLoh noLulen dua
noLulen rapaL aLauŦ leblhŦ Menemukan polaŦ penullsan noLulen

Ŧ unsurŴunsur noLulenŦOConLoh noLulen rapaLŦ Ŧ Þola noLulen kemudlan buaL laporan LenLana hasll
observasl lLuŦ 1uaasO lndlvlduţ 1ransporLasl

MencaLaL perbedaan dan persamaanO8apaL unsurŴunsur noLulen rapaL aLauConLoh noLulen rapaL
-OanLara dua unsurŴunsur noLulen - pola noLulen - - - Membaca beberapa conLoh noLulen
MenaldenLlflkasl dua noLulen rapaL aLau leblh MencaLaL perbedaan danMampu menemukan pola
penullsan noLulen rapaL vana lenakap Mampu menulls noLulen rapaL Mampu mendlskuslkan noLulen
rapaL vana Lelah dlbuaL ConLoh noLulen rapaL unsurŴunsur noLulenConLoh noLulen rapaL - - unsurŴunsur
noLulen pola noLulen - Membaca beberapa conLoh noLulen MenaldenLlflkasl dua noLulen rapaL aLau
leblh MencaLaL perbedaan dan persamaanConLoh noLulen rapaL - unsurŴunsur noLulen - pola noLulen -
- - - - - Membaca beberapa conLoh noLulen MenaldenLlflkasl dua noLulen rapaL aLau leblh MencaLaL
perbedaanConLoh Cerpen uan unsur lnLrlnslk LksLrlnslk ÞulCueen ÞulŦ C MA1L8l ÞLM8LLA!A8An
ConLoh noLulen 8apaL unsurunsur noLulen MenaldenLlflkasl unsurunsur lnLrlnslk ualam Cerpen
?anaConLoh noLulen rapaL - unsurŴunsur noLulen - Þola noLulen - Membaca beberapa conLoh noLulen -
MenaldenLlflkasl dua noLulen rapaL aLau leblhbenLuk ranakuman/rlnakasanţ noLulen rapaL vana LerkalL
12Ŧ2 unsurŴunsur noLulen noLulen rapaLOMenulls noLulen

beberapa - MenaldenLlflkasl dua !enls 1aalhanť 4 SuraLŴ rapaL sesual - unsurŴunsur conLoh noLulen
noLulen rapaLul bawah blmblnaan Curuţ Slswa merumuskan sLrukLur dan unsurŴunsur pokok noLulen
berdasarkan 8ubrlk Þenllalan noLulen rapaL/dlskusl/semlnarŦ (Lerlamplr dl bawah) 8anLaenaţ 01
!unlConLoh noLulen rapaL - unsurŴunsur noLulen - Þola noLulen - Membaca buku nonflksl - MendafLar
pokokŴpokok plklran buku vana sudah - MendafLar pokokŴpokok dlbaca plklranCŦ MA1L8l
ÞLM8LLA!A8An ť ConLoh noLulen rapaL ť - unsurŴunsur noLulen Ŧ MenaldenLlflkasl unsurŴunsur lnLrlnslk
dalam cerpen vana dldenaar Ŧ Membandlnakan unsur lnLrlnslk dankeduaţ kallan dla[ak unLuk dapaL
menulls noLulen rapaL sesual noLulen adalah hasll pencaLaLan sebuah rapaL vana dllakukan oleh
noLulls/sekreLarlsŦ unsurŴunsur dalam noLulen dlskusl

Menulls Menulls resenslO8Ŧ2Menaapllkaslkan unsurŴunsur O!enls 1aalhanť 4 PaLlkahţ Menaunakapkan
noLulen rapaL rapaLnC1uLLn ÞL81LMuAn MLLALul vluLC CCnlL8LnCL LlÞ4 un1uk 3
Þ8CvlnSlParl/1anaaal !am 1empaL Acara Þlmplnan rapaL ÞeserLa 8apaLť Senln 6 !ull 2009 vana mellpuLl
ťunsur uLama dan unsur

suraL dlnas (undanaan rapaL) - MenenLukan komponenŴkomponen suraL undanaan rapaL 3Menulls
laporan ConLoh laporan dlskusl denaan dlskusl melamplrkan -unsurŴunsur laporan noLulen8ÞÞ kLLAS xll
8evlsl 8ahasa lndoneslasllabuku bloarafl Lokoh Ŵ unsur novelţ krlLlkţ dan esal denaan dedukLlfţ laporan
dlskuslţ noLulen rapaL

.

¯ fnf f½f n°° ° f ° °f½fff  .°° °f½f D°¾ °¾ ° ° 9f° ° . ° ¯f°½f ½ °¾f°° ° D°¾ °¾° ° O.

°nff½ ff° f°½ ¾f¯ff°Of½fD°¾ D°¾° °f½fff.°° °f½f 9f° ° ¯ f° ff½f° °f°–f¾ ¾ f¾ @–f¾O°  @f°¾½f¾ .

°– °€f¾ f° °f½fff .f¯½¯ ° ¾¾f°° ° f½ff°– f f. ¯ fnf f½fn°° ° .°° °f½f %Of°ff f°¾ °¾° °%½f° °%%%.f¯½¯ °¾° °f½f.f¯½¯ ° ¯f°½f ½ °¾f°° °f½ff°– °–f½. °nff½ ff° f°.

°° °f½fD°¾ °¾° °.

°° °f½f%%°¾ °¾ ° °½f° °%. °nff½ ff° f°½ ¾f¯ff°. ¯ fnf f½fn°° °. °– °€f¾ f° °f½fff .

°° °f½f%°¾ °¾° °%½f° °% %%%%%. °– °€f¾ f° °f½fff . °nff ½ ff°. ¯ fnf f½fn°° °.

°.

 °9 . ½ °f°D°¾°°¾¾°¾9.

@9. - ..

°- °f½fD°¾°¾- °. °– °€f¾D°¾°¾°°¾ff¯.

½ ° f°–.

°– °€f¾ f° °f½fff °f°–¯f°$°–f¾f° ° °f½ff°– f °¾ °¾° °° °f½fO. ¯ fnf f½fn°° °% . °– °€f¾ f °¾@f–f° f f½f¾ ¾f%D°¾ °¾n°° ° ° °f½f ff ¯ °–f° ¾f¯ ¯¾f°¾ f°°¾ °¾½° ° f¾ff° 9 °ff°° °f½f$ ¾¾$¾ ¯°f % f¯½ ff% f°f °– °.°° °f½f%D°¾ °¾° °%9f° °%. °¾° ° f½f%.

° f€f½ ½ fnf½f°. ¯ fnf °°€¾%. ° f€f ½ ½½f° f°–¾ f%.°° °f½f%D°¾ °¾° °%9f° °%.

@ 9. - . .

¯ f° °–f°°¾°°¾ f° f ff° f©f° f½f ¯ °¾° °f½f¾ ¾f- °f fff¾½ °nfff°¾ ff½ff°– ff° °¾$¾ f¾ D°¾ °¾ ff¯° ° ¾¾ . °–°–f½f° ° °f½ff½f-@D-9@. °¾. °–f½f¾f°D°¾ °¾O °¾@f–f° ff .°° °f½f %°¾ °¾° ° . °– °€f¾°¾ °¾°°¾ ff¯n ½ °f°– °–f .DI. °¾ ¾ °¾O .D-.

--.

9D-@D 9I-f$@f°––ff¯@ ¯½fnff9¯½°f°f½f9 ¾ ff½f °°f°–¯ ½ °¾f¯f f°°¾ ¾f °f¾%° f°–f°f½f%%. °¾ f½f°. ° °f°¯½° ° ¯½° °¾f° f°–f°f½f.

°f½f° ¾¾ °–f° ¾¾¯ f¯½f°%°¾ °¾f½f°° °99O ¾ ff¾f° ° ¾f¾f –f€ °¾°  f° ¾f °–f° € f½f° ¾¾ ° °f½f .