Impozitul pe cladiri

Definitie: Impozitul pe caldiri este o taxa locala datorata de catre toate persoanele catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului in care este amplasata cladirea. In cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al sectorului in care este amplasata cladirea. Cine datoreaza impozit pe cladiri? Orice persoana care are in proprietate o cladire aflata in Romania trebuie sa plateasca, anual, impozit pe cladire. In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva. Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
Impozitul pe cladiri pentru persoanele fizice: Orice persoană care are in proprietate o clădire (sau mai multe) situata pe teritoriul Romaniei, indiferent de destinatia acesteia, datoreaza anual impozit pentru acea cladire; impozitul se datoreaza bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale unde este situata cladirea. Toate persoanele fizice, proprietare de cladiri datoreaza impozit pe cladiri, cu exceptia celor care sunt scutite de aceasta obligatie si a celor pentru care cladirile pe care le detin in proprietate sunt scutite de impozit, conform prevederilor art.284 din Codul fiscal. Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor fizice, se determina prin aplicarea unei cote de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespunzatoare din tabelul de la art.251 din Codul fiscal; pentru anul 2011 valorile impozabile sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr.340/17.12.2010. Valorile impozabile variaza in functie de: a) materialul din care este construita o cladire, b) de pozitia fata de corpul principal de cladire (cladiri-anexe), c) de nivelul la care este situata locuinta intr-o cladire cu mai multe niveluri (subsol, parter, mansarda), d) de existenta dotarii, cumulative, cu instalatii de apa, de canalizare, electrice si de incălzire.

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se detremina prin masurarea dimensiunilor pe cuantumul exterior al cladirii. In cazul in care nu se poate efectua această masuratoare, suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de 1,2. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de zona din cadrul localitatii unde este situata cladirea cu coeficientii de corectie, pentru municipiul Bucuresti, astfel: - zona A cu 2,60 - zona B cu 2,50

1

se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 m2 sau fractiune din acestia. pana la data de 31 martie a anului respectiv. determinata asa cum am aratat mai sus.M.340-17.07. persoana fizica.U. coeficientul de corectie din zona respectiva. Incepind cu data de 01. Ordinea cladirii se determina in functie de data inscrisa in actul de dobandire.10. dupa cum urmeaza: a) cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani impliniti la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. Impozitul anual pe cladiri datorat bugetului local al sectorului 6 de catre un contribuabil persoana fizica de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la data de 31 martie 2011. Prin plata cu anticipatie se intelege stingerea obligatiei de plata a impozitului pe cladiri datorat aceluiasi buget local in anul fiscal 2011 pana la 31 martie 2011. In cazul in care un contribuabil detine in proprietate mai multe cladiri pe raza sectorului.2010. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri. impliniti la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.252.zona D cu 2. necesara stabilirii majorarii impoyitului pe cladiri. c) cu 300% pentru a treia cladire si următoarele in afara celei de domiciliu. b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de domiciliu. nr. astfel: a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de domiciliu. suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat. Impozitul pe cladiri se plateste anual.G. nu poate fi efectuata pana cand vanzatorul nu are stinse toate creantele fiscale locale cu venite bugetului local al sectorului unde este situata cladirea sau daca are domiciliul pe raza sectorului 6. stabilita prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. in doua rate egale. determinata luand in calcul elementele de mai sus.inclusiv O. se acorda o bonificatie de pana la 10%.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen. Dacă o persoana fizică are in proprietate.40 .B. inclusiv. prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege.zona C cu 2. valoarea impozabila a cladirii respective. Nu intra sub incidenta prevederilor acestui articol persoanele care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala si pe care le invitam să depuna la sediul nostru declaratii rectificative in vederea scutirii de la plata majorarii de impozit.. b) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani. se reduce cu 0. pentru anul 2011 bonificatia este de 10% stabilita prin H.C. Clădirile dobandite prin succesiune legala se iau in calcul la determinarea ordinii de dobandire. Instrainarea unei cladiri. se reduce in functie de anul in care a fost terminata cladirea. Valoarea impozabila a cladirii.G.30 In cazul unui apartament situat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si de 8 apartamente. datorat pe intregul an de catre un contribuabil. in afara cladirii de la adresa de domiciliu. una sau mai multe cladiri impozitul pe cladiri se majoreaza in conditiile prevazute la art. calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepind cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stingerii sumei datorate. In cazul unei cladiri utilizate ca locuinta si a carei suprafata construita desfasurata depaseste 150 m2 . 39/2010.12. pana la datele de 31 martie si 30 septembrie. Atestarea 2 .

titularilor dreptului de administrare sau de folosinta. nr. Impozitul pe cladiri pentru personae juridice: In cazul persoanelor juridice. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. art 250.M.B. 1. dupa cum urmeaza (LG571/2003. c) cladirile care constituie lacasuri de cult. instalatiile de incalzire. In Bucuresti cota este de 1. Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare in patrimoniu. a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice. In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii.1.P. se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor . se stabileste taxa pe cladiri care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor. aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii.L.M. persoanelor juridice. In cazul cladirilor care fac obiectul contractelor de concesionare sau de inchiriere. cu incalcarea acestei prevederi legale sunt nule de drept. locatariilor. Sector 6 si se refera la obligatiile cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea cladirii. Impozitul pe cladiri este datorat de o persoana juridica atat pentru cladirile aflate in functiune. exceptand spatiile folosite pentru activitati economice. titularilor dreptului de administrare sau de folosinta .25% si 1. in conditii similare impozitului pe cladiri. In municipiul Bucuresti cota de impozit este de 10%. consolidare. Conform HCGMB 5/2007 1.B. iar valoarea care se ia in calcul la stabilirea impozitului pe cladiri este cea prevazuta in contract.405/2009 si se aplica la valoarea de inventar inregistrata in contabilitate pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.G. La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia. dupa caz.1. persoanelor juridice. alin (1)): Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru: a) cladirile proprietate a statului. instalatiile sanitare. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar. valoarea lucrarilor executate de locatar. date in administrare sau in folosinta.P.5% cf. ascensoarele. a locatarilor . H. stabilita prin H. concesionate. impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0. pct. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta. apartinand cultelor religioase recunoscute pe teritoriul Romaniei si componentele acestora.concesionate.G. pe toata durata contractului. In cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatiilor administrative teritoriale. date in administrare sau in folosinta.405/2009. inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii. nr. asa cum este inregistrata in evidentele contabile ale locatarului sau locatorului. este valoarea reala declarata a lucrarilor pentru regularizarea taxei de eliberare a autorizatiei de construire. cat si pentru cele aflate in functiune si a caror valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii.1 (5) contribuabilii datoreaza impozitul pe cladiri si in situatia in care cladirea este administrata sau folosita de alte persoane decat titularul dreptului de proprietate si pentru care locatarul sau concesionarul datoreaza chirie ori redeventa in baza unui contract de inchiriere .C. 3 . b) cladirile clasate ca monumente istorice. scarile. in rezerva sau in conservare. in conditii similare impozitului pe cladiri. valoarea impozabila se reduce cu 15%. Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit. locatiune sau concesiune dupa caz . instalatiile de iluminat. inchiriate.F. de arhitectura sau arheologice. prin efectul legii.C. I. In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar. dupa caz. sunt. In cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ari a unitatilor administrativ teritoriale. inchiriate. cum sunt: terasele. muzee ori case memoriale. dupa caz. de reconstruire. 2. instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea. dupa caz . cota de impozit pe cladiri este intre 5% si 10% aplicata la valoarea de inventar.50% inclusiv asupra valorii de inventar a cladirii.achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de S.

p) constructiile speciale din subteran.Fisa bunului imobil.2.2.V. republicata. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice.A. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice.Nota contabila prin care.). r) cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari. g) cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome A. nr.16 din Legea nr. solarii. statiilor si posturilor de transformare. e) cladirile unitatilor sanitare publice.V. fundatii si culte.1. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T.Proces verbal de receptie. . i) cladirile din parcurile industriale.2. precum si statiilor de conexiuni..Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a inregistrat nota contabila cu valoarea de achizitie ( costul de achizitie ) a imobilului. contract de schimb. art. autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate. .A. potrivit legii.Autorizatia de constructie.Fisa bunului imobil.Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale.(5) din O.. . 4 . in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T. potrivit hotararii consiliului local.G.constructie) : . . cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor.83/1999.(cu T.A. . silozuri pentru furaje. l) cladirile retrocedate in conf. fara T. m) cladirile restituite cf.210/2001. (cu T.A. precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice.2. j) cladirile restituite potrivit art.A. k) cladirile din patrimoniul Academiei Romane. I. inregistreaza in evidentele contabile valoarea de inventar ( costul de achizitie / valoarea actuala / sulta ) a imobilului. proces-verbal de adjudecare la licitatie a unui imobil. .V.Contract de vanzare -cumparare. Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unui imobil (cladire. f) cladirile afectate centralelor hidroelectrice.1 alin.1 alin. Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unei cladiri nou construite: . inregistreaza in evidentele contabile valoarea de achizitie (costul de achizitie ) a imobilului. act de donatie. Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unei cladiri cumparate din fondul de stat : . I. apeducte.G. n) cladirile afectate de activitati hidrotehnice.2.3. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice.P.83/2999. confesional sau particular. nr.) .A. hidrometeorologice. persoana juridica.P. etc.S.V.U. stiintifice si tehnologice.V. Acte necesare pentru declararea unui imobil I. oceanografice. cu art. cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati economice.V.d) cladirile din patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat. .Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a introdus nota contabila cu valoarea de inventar a imobilului.Certifcatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale. . silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor. persoana juridica. h) cladirile funerare din cimitire si crematorii. cu axceptia incaperilor folosite pentru activitati economice. o) cladirile care fac corp comun cu poduri. certificat de mostenitor.. I. .Contract de vanzare-cumparare. fara T. q) cladirile utilizate ca sere. rasadnite.U. hotarare judecatoresasca (definitiva si irevocabila). hidrometrice.(6) din O. s) cladiri utilizate pentru activitati social umanitare de catre asociatii. viaducte. termoelectrice si nuclearoelectrice. ciupercarii. baraje si tuneluri. diguri.Nota contabila prin care.

Demolare imobil Acte necesare (in copie): . procesul verbal de licitatie.nota contabila de scoatere din evidentele contabile .Balanta de verificare la luna in care a avut loc operatiunea Vanzare imobil Acte necesare: .A.V.).Procesul .hotararea judecatoreasca prin care se dispune incetarea dreptului de proprietate asupra bunului respectiv (hotararea trebuie sa fie definitiva si irevocabila. .declaratia tip a contribuabilului. procesul verbal de receptie in care se consemneaza stadiul lucrarilor. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T. dupa caz . .balanta de verificare la luna in care a avut loc operatiunea Declarare imobile reevaluate Acte necesare: .4.Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. in Cartea Funciara.Nota contabila prin care.Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale.V. actul de cesiune autentificat la notariat. I.verbal de demolare . pe propria raspundere .V.Certificatul de Inmatriculare al Societatii Comerciale.Fisa bunului imobil. (cu T. . actul de donatie autentificat si dupa caz. Pentru deschiderea rolului fiscal in cazul dobandirii unui imobil retrocedat : . acceptul de donatie autentificat la notariat . . pe propria raspundere . .hotarare AGA.A. pe propria raspundere.V.Nota contabila prin care.Proces verbal de receptie.A.Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a inregistrat nota contabila cu valoarea de inventar ( valoarea actuala ) a imobilului.. fara T. .declaratia contribuabilului. .balanta de verificare la luna in care a avut loc operatiunea Incetare imobile in urma unei hotarari judecatoresti Acte necesare: .Dispozitia Primarului General de punere in posesie.declaratia de incetare efectuata de contribuabil.A.(cu T. in cazul in care persoana juridica nu este platitoare de T. .V. .procesul verbal de reevaluare . . Proces verbal de aprobare a raportului de reevaluare si a inregistrarii in evidentele 5 .Fisa bunului imobil. de la caz la caz: contractul de vanzare cumparare. transcrisa in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni sau intabulata si sa aiba titlu executoriu .In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost finalizate la termenul prevazut in autorizatia de constructie si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei in conditiile legii. persoana juridica.A. .nota contabila de scoatere din evidentele contabile .act aditional la contractul de societate si / sau statutul societatii.). inregistreaza in evidentele contabile valoarea de inventar ( valoarea actuala) a imobilului. cu valoarea de inventar a imobilului .V. .Procesul verbal de receptie in cazul cladirilor executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatie.actul de incetare. persoana juridica.Balanta de verificare pentru luna calendaristica in care s-a inregistrat nota contabila cu valoarea de inventar ( costul de productie ) a imobilului.Schita cladirii.hotararrea AGA sau a unicului asociat prin care se aproba demolarea .Nota contabila de scoatere din evidentele contabile . fara T..A.2. inregistreaza in evidentele contabile valoarea de inventar ( costul de productie ) a imobilului.

6 .declaratia tip a contribuabilului.07. Impozitul pe cladiri se plateste anual. in termen de 30 de zile de la data aparitiei uneia dintre aceste situatii.B.1. Astfel de declaratii se depun. in cazul persoanelor fizice sau schimbarii privind denumirea. Impozitul anual pe cladiri . construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la comportamentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla fizic cladirea.G. In cazul cladirilor situate pe raza sectorului 6. inclusiv. incepind cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de scadenta si pina la data stingerii.1% pentru fiecare zi de intirziere incepind cu luna imediat urmatoare termenului de scadenta si pina la data stringerii sumei datorate.actul de proprietate asupra constructiei (contract de vanzare-cumparare. in acest sens. de natura sa conduca la recalcularea impozitului. pe propria raspundere. in rezerva sau in conservare. Giulesti nr. nr.1-3.C. in acelasi termen si pentru una din urmatoarele situatii: a) intervin schimbari privind domiciliul fiscal. Declaratiile se depun intr-un termen de 30 de zile de la dta dobandirii / construirii / instrainarii sau demolarii. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrative-teritoriale. privind constructia provizorie . in cazul persoanelor juridice Obligatia de a depune declaratie fiscala revine deopotriva si persoanelor care sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri. Sos. in doua rate: • 31 Martie • 30 Septembrie Pentru sumele achitate dupa expirarea termenelor de plata se calculeaza majorari de intirziere de 0. amenda este de la 960 lei la 2400 lei. Orice persoana care dobandeste. b) intervin modificari ce conduc la recalcularea impoyitului pe cladiri.copie contract leasing financiar . inclusiv Incepind cu data de 01. d) intrevin schimbari privind numele si prenumele. declaratiile se depun la sediile din Dr. Cl. Obligatia de a depune declaratie fiscala revine si contribuabililor care instraineaza cladiri. isi extinde.copie fisa bunului imobil (pt cladiri si terenuri) . are obligatia sa depuna declaratie. 405/2009 pct.documentul legal pentru amplasarea constructiei pe domeniul public sau in spatii special amenajate .M.datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili persoane juridice.contractul de proprietate sau inchiriere pentru terenuri apartinand unor persoane fizice sau juridice Declarare imobile leasing Acte necesare: . proces verbal de licitatie) . in suma de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna.Virtutii nr.certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului Impozitul pe cladirile detinute de persoane juridice se aplica pentru orice cladire aflata in functiune. -pentru nedeclarare.Taberei nr.2010 nivelul majorarilor de intirziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate la termen.125. demoleaza sau modifica o cladire existenta. c) intervin schimbari privind situatia juridica a contribuabilului.18. amenda este de la 240 lei la 960 lei.11. Nivelul amenzilor aplicate in cazul persoanelor juridice se regaseste in H.contabile a diferentelor din reevaluare . suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat. chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii.astfel: -pentru declararea peste termenul de 30 de zile. balanta aferenta Declarare constructii provizorii Acte necesare: .nota contabila de inregistrare in evidentele contabile a diferentelor din reevaluare. factura de la o persoana juridica. In cazul in care o persoana juridica dobandeste sau construieste o cladire.

impozitul pe cladiri se calculeaza pe baza cotei minimale (intre 0. respectiv valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu si care. instalatiile de iluminat. poate fi: • costul de achizitie. scarile. pentru cladirile obtinute cu titlu gratuit.R. • valoarea rezultata in urma reevaluarii. La determinarea valorii de inventar a cladirii se are in vedere insumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia.5% si 1% inclusiv. estimata la inscrierea lor in activ. • intre 5% si 10% inclusiv. Pentru cladirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar. cum sunt: terasele.5% si 1. cu exceptia cladirilor amortizate integral. Exemple: 1 Societatea comerciala NEW COME S. instalatiile de telecomunicatii prin fir si altele asemenea. • valoarea de aport pentru cladirile intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii/fuziunii. exclusiv taxa pe valoarea adaugata.000. impozitul pe cladiri se determina asupra valorii negociate intre parti. In cazul contractelor in care valoarea negociata este in valuta. precum si suprafata construita la sol a cladirii. Dupa efectuarea reevaluarii. tinandu-se seama de valoarea cladirilor cu caracteristici tehnice si economice similare sau apropiate. suma ce se regaseste in evidentele contabile ale societatii la 31 decembrie 2004.294 din Codul fiscal. in care una din parti este persoana juridica. inregistrate in contabilitate. • valoarea actuala. Incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care expira contractul de leasing. precum si in cazul cladirilor amortizate integral. din Bucuresti are in proprietate o cladire. in mod obligatoriu. Cota de impozit pe cladire majorata se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice. pentru cladirile procurate cu titlu oneros. daca proprietarul nu a efectuat nici o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta. daca proprietarul a efectuat cel putin o reevaluare a cladirilor in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta.000 lei. determinata prin expertiza. valoarea de achizitie a acesteia. • costul de productie. dupa caz.Nedepunerea sau depunerea peste termenul de 30 de zile a declaratiei se sanctioneaza cu amenda prevazuta la art. pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. plata impozitului pe cladiri se face in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data efectuarii platii. aparatele individuale de climatizare nu fac parte din categoria elementelor si instalatiilor functionale ale cladirii. pentru cladirile construite de unitatea patrimoniala. 7 . si inscrise in contract. achizitionata in anul 2000 cu suma de 350. valoarea impozabila se reduce cu 15%. se mentioneza.5% inclusiv). Daca sunteti persoana juridica. inregistrata in contabilitatea proprietarului imediat dupa reevaluare. pentru cladirile reevaluate in baza unei dispozitii legale In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii.L. Prin prima reevaluare se intelege reevaluarea cea mai apropiata de anul fiscal 2002. DECLARATIA DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe cladire-model ITL-010 Impozitul pe cladiri este anual si se determina prin aplicarea cotelor de impozit asupra valorilor impozabile ale cladirilor si constructiilor. impozitul pe cladiri se determina dupa cum beneficiarul contractului este persoana juridica sau fizica. In orice acte prin care se dobandeste/instraineaza dreptul de proprietate asupra unei cladiri. Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe cladiri apartinand persoanelorjuridice este stabilita de consiliile locale si poate fi cuprinsa: • intre 0. instalatiile de incalzire. instalatiile sanitare. calculati impozitul pe cladiri asupra valorii de inventar a cladirii. incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se efectueaza reevaluarea. ascensoarele.

6667 lei � rotunjit 416.000.25% � se determina valoarea impozabila pentru partea de cladire inchiriata: 3. impozitul datorat pentru aceasta cladire va fi in sarcina celor doi proprietari.666.291.741. agentul economic datoreaza impozit pe cladiri si va depune in cursul lunii ianuarie 2005 declaratia fiscala pentru partea de cladire inchiriata.225.625.167 lei x 2 luni = 3. stabilita prin hotararea consiliului local al localitatii respective.000.25% = 1.C. societatea vinde cladirea Fundatiei . iar valoarea reevaluata de 380.166.8% � cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile reevaluate. Impozitul pe cladiri datorat de agentul economic in anul 2005 se stabileste dupa cum urmeaza: � se determina cota procentuala din cladire ce a fost inchiriata: 250 mp/800 mp x 100 = 31.000 lei.12.000. In aceasta situatie.6 miliarde lei.667 lei x 3 luni = 5.000. unde: 5.RL. In anul 2005. din Bucuresti are in proprietate o cladire ce constituie sediul societatii achizitionata in luna decembrie 1996 cu suma de 180. incepand cu anul 2005.666.000 lei x 5.000 lei x 5.741.000. in ultimii 3 ani anteriori.600.In luna februarie 2005.000 lei x 31. in sarcina Fundatiei �Floare de Colt�: Baze de impozitare si L 13/004 Impozitele si taxele locale 500. unde: 0.000 lei x 0. In luna martie 2005 se receptioneaza si se inregistreaza in contabilitate lucrarile de modernizare efectuate la cladire in valoare de 120. Deoarece cladirea nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta.291.5% (1%) � cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile nereevaluate. 3 Inspectoratul judetean de cultura a inchiriat in luna iunie 2004 unui agent economic o suprafata de 250 mp dintr-o cladire de 800 m.125.604.000. in sarcina S.604. la care va anexa.667 lei � rotunjit 2. astfel: � pentru perioada ianuarie � martie 2005: 380.003 lei. unde: 5. in ultimii 3 ani anteriori.5%/12 luni = 1.5%/12 luni = 1.291. conform Hotararii Guvernului nr.001 lei � pentru perioada aprilie � decembrie 2005: (380.667 lei � rotunjit 1.000 lei + 120.: 350.167 lei 1.A. respectiv in perioada 2002-2004. respectiv reevaluate.000 lei. actul privind inchirierea cladirii si un certificat emis de institutia publica prin care se atesta suprafata inchiriata din totalul suprafetei construite desfasurate a cladirii.604. trebuie sa aveti in vedere urmatoarele: 8 .000. aflata in proprietate.p.667 lei 416. Pana in anul 2005.000. Valoarea reevaluata a cladirii inregistrata in contabilitatea institutiei publice la 31 decembrie 2004 este de 3. ATENTIE! Pentru a determina daca datorati cota de impozit majorata pentru cladirile din patrimoniul dvs.8% = 9.000 lei.741. societatea va datora impozitul pe cladiri cu cota majorata.667 lei 1.667 lei x 9 luni = 20. stabilita prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.000.Floare de Colt� pentru suma de 500. NEW COME S.000 lei x 1%/12 luni = 416.000 lei) x 5.667 lei 2.667 lei � rotunjit 1.208.334 lei � pentru perioada martie � decembrie 2005. cladirea a fost reevaluata o singura data.5%/12 luni = 2. 403/2000.670 lei. in foto copie confirmata pentru autenticitate sub semnatura acestuia.5% � cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori.000.667 lei x 10 luni = 4.2000.166.125.000 lei. stabilita prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.000.000.000. astfel: � pentru perioada ianuarie � februarie 2005.666.00 lei -se determina impozitul pe cladiri anual corespunzator suprafetei inchiriate: 1.000 lei a fost inregistrata in evidentele contabile ale societatii la 31. 2 Societatea comerciala BATISCAF S. valoarea de inventar a cladirii si data ultimei reevaluari. inclusiv pentru valoarea lucrarilor de modernizare.

inclusiv suprafetele balcoanelor. Valoarea impozabila a cladirilor apartinand persoanelor fizice se determina in functie de: • suprafata construita desfasurata. ATENTIE! • daca in cursul anului 2005 efectuati o reevaluare a cladirii. diminuati cu 0. planul cadastral. • cu 100% pentru cea de-a patra cladire si urmatoarele. nici in urma modernizarii. (15) din Codul fiscal. 2003 si 2004). datorati impozit prin aplicarea cotei de impozit micsorate numai daca se efectueaza si reevaluarea cladirii in urma lucrarilor de modernizare. datorati impozit pentru anul 2005 prin aplicarea cotei de impozit micsorate asupra valorii de intrare in patrimoniu a cladirii. In cazul persoanelor fizice care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta. • daca ati dobandit cladirea in ultimii trei ani fiscali anteriori (2002. in afara celei de la adresa de domiciliu. • cu 50% pentru cea de-a doua cladire. impozitul pe cladiri se majoreaza astfel: • cu 15% pentru prima cladire. in afara celei de la adresa de domiciliu. • pentru o cladire modernizata. In calcul nu se cuprind suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta. 2003 ori 2004). • materialele din care sunt construite cladirile. pe ranguri de localitati si zone in cadrul acestora. incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat reevaluarea in evidenta contabila. • 0. subsol. • coeficientii de corectie.1% pentru cladirile situate in mediul rural.20. constructii anexe. 24 alin. insa amortizarea diferentei de valoare rezultate in urma reevaluarii nu este deductibila la calculul profitului impozabil. exprimata in metri patrati. altele decat cele inchiriate. � fie prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu coeficientul de transformare de 1. conduc la aplicarea cotei micsorate de impozit pe cladiri. potrivit art. impozitul pe cladiri va este calculat de catre serviciile de specialitate ale consiliilor locale. efectuate si inregistrate in evidenta contabila incepand cu anul fiscal 2004.daca nu ati efectuat nici o reevaluare a cladirii in ultimii trei ani fiscali anteriori anului fiscal de referinta (adica in anii 2002. • cu 75% pentru cea de-a treia cladire. ale logiilor si ale celor situate la subsol. Referitor la impozitul pe cladiri majorat va rugam sa retineti. incalzire (conditii cumulative). in principal. ce nu a fost reevaluata nici in ultimii trei ani fiscali anteriori.). Suprafata construita desfasurata a unei cladiri rezulta din actul de proprietate. • daca modernizati o cladire. • anul realizarii constructiei. demisol sau mansarda etc. electrice. in afara celei de la adresa de domiciliu. stabilita: � fie prin masurarea efectiva a cladirii pe conturul exterior. veti recalcula impozitul pe cladire datorat prin aplicarea cotei de impozit micsorate asupra noii valori de inventar rezultate in urma reevaluarii. • tipul cladirii (corpuri principale.10 pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente. in afara celei de la adresa de domiciliu. urmatoarele: • 9 .2% pentru cladirile situate in mediul urban. determinati impozitul pe cladire datorat pentru anul 2005 prin aplicarea cotei de impozit majorate asupra valorii de inventar a cladirii respective. canalizare. • Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote de impozit asupra valorii impozabile a cladirii: • 0. inclusiv in cazul in care desfasurati activitati economice pe baza liberei initiative sau exercitati in mod autonom sau prin asociere orice profesie libera. • dotarea cu instalatii de apa. precum si cele ale scarilor sau teraselor neacoperite. impozitul se determina prin aplicarea cotei de impozit majorate asupra valorii rezultate din insumarea valorii de inventar a cladirii si a valorii lucrarilor de modernizare. Daca sunteti persoana fizica. schita/fisa cladirii sau alte documente asemanatoare si se determina prin impozabila insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale. intrata in patrimoniu inainte de anul 2002 si a carei valoare nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii. Nota: Operatiunile de reevaluare a cladirilor.

10 pentru un apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente 0. 2.965 lei x 0.000 lei pentru apartamentul de trei camere.15-0. Exemple: 1.000 / 12 = 625.25 = 1.10) = 6. in anul 2004 pentru anul 2005. stabilita pentru anul 2005 prin H. respectiv A si B.965 lei � impozitul pe cladiri anual: 491. iar in extravilan a patru zone.20 = 78 mp � valoarea impozabila pe m.15 � 0.95 = 491.366 lei x 1. sotie si copiii lor necasatoriti).667 lei 91. impozitul se datoreaza nemajorat: 91.000 lei � in perioada martie-decembrie 2005: • apartamentul de 2 camere fiind inchiriat.000/12 = 91. dupa caz.182.000 lei.313.000 lei x 1.000 lei � valoarea impozabila � lei/mp � pentru cladiri cu cadre din beton armat. Doamna Maria Hutanu va datora impozitul pe cladiri majorat.: 6. in intravilan a doua zone.500.95 � coeficientul de reducere pentru o cladire finalizata dupa 31 decembrie 1950 si inainte de 1 ianuarie 1978 (reducere de 5%) 0. camere situat in sectorul 1.in cazul cladirilor aflate in proprietate comuna. cladiri ➢ ordinea numerica a proprietatilor este reprezentata de data dobandirii acestora majorat sau este cea declarata de proprietar. .365.182. achizitionat in anul 2001. Doamna Maria Hutanu din Bucuresti detine urmatoarele proprietati: un apartament de 3.034. 1. Domnul Marius Stoian din orasul A (localitate de rangul III) are in proprietate un singur apartament de 65 mp situat in zona A din intravilanul orasului. unde: 1. astfel: � in perioada ianuarie-februarie 2005: apartamentul de 2 camere este prima cladire in afara celei de domiciliu si impozitul se majoreaza cu 15%: 1. daca este persoana fizica.2% = 982.667 lei x 10 luni = 916. precum si majorarea impozitului pe cladiri cu 25%.66667 lei rotunjit 91.034. Apartamentul de 2 camere este inchiriat in luna februarie 2005. dotate cu toate instalatiile. construita in anul 2002. stabilirea.G.875. intr-un bloc de 4 etaje si 20 de apartamente. respectiv zona I.366 lei � impozitul pe cladiri datorat: 982.000 lei pentru apartamentul de doua camere si de 7.93 lei.impozitul majorat se aplica proportional cu perioada pentru care cladirea nu este inchiriata.957.100.20 � coeficient de transformare 6. nu poate fi membru al familiei proprietarului impozit pe (sot.667 lei x 1. . zona a III-a si zona a IV-a. 783/2004 1.000 lei ➜ 625. unde si domiciliaza. zona a II-a. in cazul in care la aceeasi data se dobandesc mai multe cladiri cu destinatia de locuinta.100.50 lei. � chiriasul. Consiliul local al orasului a hotarat.000 lei pentru vila din Predeal. construit in anul 1972.50 x 2 luni = 1. nr.000 x (1.313.834 lei vila este a doua cladire in afara celei de domiciliu si impozitul se majoreaza cu 50%: 7. redus cu 0.700 lei � valoarea impozabila redusa a cladirii: 517.650 lei/mp � valoarea impozabila a cladirii: 78 mp x 6.228.650 lei/mp = 517.10 � coeficientul de corectie pentru zona A dintr-o localitate de rangul III.500.p.500. majorarea se aplica numai pentru partea de impozit ce revine coproprietarului care detine mai multe cladiri cu destinatia de locuinta.227.25 � coeficientul de majorare hotarat de consiliul local pentru anul 2005 (procentul de majorare fiind de 25%). Impozitul pe cladiri datorat de contribuabil in anul 2005 se stabileste astfel: � suprafata construita desfasurata: 65 mp x 1.670 lei 10 . si o vila in orasul Predeal. determinata pe baza cotelor-parti din proprietate sau prin impartirea la numarul de proprietari. rotunjit 982.666. rotunjit 1.2% � cota de impozit pentru cladirile din mediul urban 1.628.628.15 x 2 luni = 210. un apartament de 2 camere situat in sectorul 2.700 lei x 0. Impozitul pe cladiri nemajorat anual este de: 1.• nu se datoreaza impozit pe cladiri majorat daca: � cladirea (apartamentul) este inchiriata in baza unui contract de inchiriere incheiat in forma scrisa si inregistrat la organul fiscal competent in scopul stabilirii veniturilor din cedarea folosintei bunurilor.

daca se vor implini ”profetiile” celor care spun ca va creste euro la 5 lei. cu instalatii de apa. canalizare. va trebui sa platim mai mult pentru impozitul pe cladiri.500 lei.15 x 10 luni = 7. le gasiti in postul Noile cote de impozit in 2010 pentru imobile ) Sa luam si un exemplu: sa presupunem ca avem un apartament de 100 mp in centrul orasului (este necesara aplicarea unor coeficienti asa cum sunt prevazuti de Codul Fiscal). datorita modificarilor intervenite in regimul impozabil al cladirilor pe care le are in proprietate. Contribuabila va depune declaratia speciala de impunere � model ITL 002 atat in luna ianuarie 2005.000 lei x 1. Totusi. (valorile exacte stabilite prin Ordonanta 109. Cel mai ieftin este impozitul pe teren intravilan de la sat.6 – ceea ce duce la 2. etc impozitul va deveni 806 lei/metru patrat (de la 669 cat a fost anul trecut).6*80600 = 209650 lei  in cazul in care cladirea este mai veche de 50 de ani se reduce valoarea aceasta cu 20% – adica. cat si in luna februarie 2005. Impozitul pe cladire (pe apartament) va fi: valoarea de impozitare: 100 mp * 806lei/mp = 80600 lei.vila este prima cladire in afara celei de domiciliu si impozitul se majoreaza cu 15%: 625. • De la 1 ianuarie 2010.187. sa vedem care vor fi cresterile: La impozitul pe cladiri. care locuim in cladiri cu cadre de beton armat sau cu pereti din caramida. terenuri sau mijloace de transport. in termeni reali cresterea aceasta nu va fi foarte mare. Impozitul pe terenu intravilan. asa cum era de asteptat. Majorarea s-a facut cu 20% ceea ce duce clar la o marire a valorii pe care o avem de platit fata de bugetele locale. unde ajunge la 153 lei/hectar (fata de 127 lei/ha in 2009).  datorita pozitiei apartamentului (centrul municipiului) este necesara o corectie de 2. aflat in centrul unui municipiu resedinta de judet va ajunge la 8921 lei/hectar fata de 7404 cat a fost in 2009. pentru majoritatea celor dintre noi. E adevarat ca. 209650 * 80% = 167648 lei  11 .

de exemplu. Cladire cu peretii exteriori 219 din lemn. din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic C.(Calculele sunt aproximative. canalizare. Fireste.6 lei/euro (o crestere cu 1 euro doar). impozitul pentru acelasi apartament era de 139 lei. Mai jos sunt prezentate aceste cote: . Cladire-anexa cu cadre din 137 beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale Fara instalatii de apa. Daca in martie anul viitor cursul va fi de 5 lei/euro impozitul va fi de 33. adica 167. Cladire cu cadre din beton 806 armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic B. conteaza nivelul salariilor de anul viitor.  Spuneam ca aceasta majorare este relativa deoarece. rotunjit 168 lei pentru un an de zile (pentru 2010). etc n 2010 s-au marit cotele de impozitare pentru cladiri si terenuri. electricitate sau incalzire 478 137 123 12 . in martie 2009.28 lei/euro adica un impozit de 32.pentru persoanele fizice impozitul este de 0.1% din valoarea ultima determinata. daca nu e in centrul orasului.6 lei. canalizare. conteaza inflatia de anul viitor (care se leaga cu puterea de cumparare).pentru cladiri: (Lei/mp) Cu instalatii de apa. in ideea in care fiecare bloc are particularitatea lui: daca are mai mult de trei etaje sau nu.48 euro. din caramida nearsa. cursul leu/euro era de 4. electrice si incalzire (conditii cumulative) A. etc) Acest impozit se plateste in doua transe: 50% pina in 31 martie si 50% pina in 30 septembrie. In 2009. conteaza care va fi puterea de cumparare de anul viitor. din piatra naturala.

exprimata in lei/mp. cu valoarea impozabila corespunzatoare. 92/2010. Valoarea impozabila a cladirii. Cladire-anexa cu peretii 82 54 exteriori din lemn. A-D F. Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza un impozit anual pentru acea cladire. in oricare dintre tipurile de cladiri prev. la demisol si/sau la mansarda. in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D Impozitul pe cladiri este reglementat prin Legea nr. impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0. se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia. În cazul contribuabilului 50% din suma care s. asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de transformare de 1.20.75% din suma care care detine la aceeasi adresa ar aplica cladirii s-ar aplica cladirii incaperi amplasate la subsol. exprimata in lei. la demisol si/sau la mansarda. Impozitul pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in care este amplasata cladirea. 13 .rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic D. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile ulterioare. exprimate in metri patrati. utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta. În cazul contribuabilului 75% din suma care s. In cazul persoanelor fizice.la lit.50% din suma care care detine la aceeasi adresa ar aplica cladirii s-ar aplica cladirii incaperi amplasate la subsol. in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior. din caramida nearsa. din piatra naturala. Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate. utilizate ca locuinta.1% la valoarea impozabila a cladirii. stabilita anual prin Anexa 1 din HCLM nr. din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic E.

din piatra naturala.Criterii luate in calcul la stabilirea impozitului pe cladiri: 1. 1. constituit din conducte si radiatoare – calorifere. Instalatie de incalzire . microcentrala. 2. valoarea impozabila a acesteia se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestia. In cazul unei cladiri la care au fost executate lucrari de reconstruire. Instalatie electrica – dotata cu cablaje interioare racordate la: reteaua publica. cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 – 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. termoficare locala sau centrale termice proprii. 14 .   il transmit in sistemul de distributie in interiorul cladirii. 3. din punct de vedere fiscal anul terminarii se actualizeaza. precum si prin intermediul sobelor încalzite cu gaze/ convectoare. indiferent de combustibilul folosit – gaze. 4. instalatii eoliene sau microhidrocentrala. dupa cum urmeaza: cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.   1. 1. astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste ultime lucrari . fantana sau izvor – sistem propriu. din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.4 Suprafata cladirii In cazul cladirii utilizate ca locuinta. din caramida nearsa.1 Natura materialului din care sunt construiti peretii exteriori In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite. pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica materialul care are valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective: Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic. combustibil lichid. combustibil solid.daca se face prin intermediul agentului termic abur sau apa calda de la : centrale electrice. modernizare. de canalizare. modificare sau extindere. consolidare.         Instalatie de apa – alimentare cu apa: prin conducte – retele publice. 1. a carei suprafata construita desfasurata depaseste 150 de metri patrati. Instalatie de canalizare – dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate in reteaua publica.3 Anul constructiei Valoarea impozabila se reduce in functie de anul terminarii cladirii. la o sursa de energie electrica – grup electrogen. centrale termice de cartier.   Cladire cu peretii exteriori din lemn. electrice si de incalzire sunt impozitate diferentiat fata de cele la care lipseste una din aceste dotari (vezi coloana 2 sau 3 din tabel). direct – surse naturale – put.2 Existenta utilitatilor Pentru determinarea valorii impozabile a cladirilor se au in vedere instalatiile cu care este dotata cladirea – cladirile dotate cumulativ cu instalatii de apa.

1 % = Impozit cladire / an Legenda Su = suprafata utila K = coeficient de transformare = 1. cu 150% pentru a doua cladire. 1.10.40 2. a carei suprafata construita desfasurata depaseste 150 mp. asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar. majorat dupa cum urmeaza: o o cu 65% pentru prima cladire. C si D din intravilan sunt stabilite conform Hotararii Consiliului Local nr.In cazul cladirii utilizate ca locuinta. pentru care exista act de dezmembrare si un singur proprietar.C.30 2. Nu intra sub incidenta acestui alineat persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.M. 15 . Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente. impozitul se va calcula la intreaga suprafata a cladirii luata ca intreg. 5. Constanta este municipiu de rangul I. Exemplu de calcul : Su x K = Scd Scd x Vimp = Vi Vi x Cc x Cr x 0. prin inmultirea acesteia cu coeficientul de corectie corespunzator. prevazut in urmatorul tabel: RANGUL LOCALITATII ZONA IN CADRUL LOCALITATII CONSTANTA. o cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu. care sunt localitati componente ale municipiului Constanta. privind incadrarea pe zone a terenurilor din Municipiul Constanta.20 Scd = suprafata construita desfasurata Vimp = valoare impozabila / metru patrat Vi = valoare de impunere Cc = coeficient de corectie rang-zona Cr = coeficient reducere an constructie Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri.L. 236/2005. in afara celei de la adresa de domiciliu. 614/2002 modificata si completata prin H. nr. coeficientii de corectie mentionati la punctul 1 vor fi diminuati cu 0. B.5 Rangul localitatii si zona de amplasare a imobilului Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea. impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite.50 2. inclusiv Palazu Mare si Mamaia. in afara celei de la adresa de domiciliu. MAMAIARANGUL I A B C D 2. In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu. PALAZU MARE.20 Zonele A.

pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 16 . In cazul extinderii. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului. nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are stinse orice creante fiscale locale. demoleaza. demolata sau distrusa. Orice persoana care extinde. distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sens la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificari. In cazul unei cladiri care a fost instrainata. construieste sau instraineaza o cladire are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea. INSTRAINARE. Instrainarea unei cladiri. distrugerii partiale sau al altor modificari aduse unei cladiri existente. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ . In cazurile prevazute la alin. imbunatatirii.Persoanele fizice care au aceasta situatie au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul. Orice persoana care are in proprietate doua sau mai multe cladiri. in doua rate egale. impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane. Actele prin care se instraineaza cladiri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili. in termen de 30 de zile de la data dobandirii. se plateste integral pana la primul termen de plata. prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege. Orice persoană care dobandeste. DECLARARE. impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii următoare celei in care cladirea a fost instrainata. (1) sau (2). in cursul anului. cuvenite bugetului local al unitaţii administrativ-teritoriale unde este amplasata clădirea sau al celei unde isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cauza. cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii următoare celei in care are loc instrainarea. demolata sau distrusa. imbunatateste. in termen de 30 de zile de la data dobandirii/ oricarei modificari survenite pe parcurs. persoane fizice sau juridice. suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat. cu excepţia obligatiilor fiscale aflate in litigiu. dupa caz.teritoriale. instrainarii sau construirii. PLATA IMPOZITULUI Impozitul / taxa pe cladiri se plateste anual. precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale. impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei în care clădirea a fost dobandită sau construita. Impozitul anual pe cladiri. de pana la 50 lei inclusiv. MODIFICARE In cazul unei cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana in cursul anului. impozitul pe cladire se recalculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea. are obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul.

serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor. cu modificarile si completarile ulterioare. pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori. compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile. dupa caz. serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple. iar cele de la lit. refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor. precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora. executorii judecatoresti. nedepunerea declaratiilor fiscale. de la data comunicarii acestuia. a) şi a1) se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei. inclusiv posibilitatea achitarii. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. a anului respectiv. SANCTIUNI Constituie contraventii urmatoarele fapte: • • • • depunerea peste termen a declaratiilor fiscale. au obligatia furnizarii acestora fara plata. organele de politie. Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. organele vamale. serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a vehiculelor. iar notarii.Pentru plata cu anticipatie a tuturor obligatiilor catre bugetul local pana la data de 31 martie inclusiv. 17 . Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local. avocatii. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre persoane imputernicite din cadrul Serviciului Public de Impozite. a jumatate din minimul amenzii. ori la persoane care au calitatea de contribuabil. inregistrarea / radierea cladirilor. b) – d) cu amenda de la 240 lei la 600 lei. nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea. precum si orice altă entitate care deţine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile. se acorda o bonificatie de 10% la impozitul pe cladiri. precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate. 180/2002. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Contraventia prevazuta la lit. dupa caz. dupa caz.