KEMENTERÌAN PENDÌDÌKAN MALAYSÌA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN
MUZIK
2002

iii
HALAMAN
1. KANDUNGAN ii i
2. RUKUNEGARA
v
3. FALSAFAH vii
4. KATA PENGANTAR ix
5. PENDAHULUAN 1
6. PENDIDIKAN MUZIK KBSR
x Mat lamat
x Objektif
7. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
x Penyampaian
x Elemen
x Pentaksiran
8. TAHAP 1
Kandungan Tahun 1
7
9
x Tahun 1
Kandungan Tahun 2
10-17
19
x Tahun 2
Kandungan Tahun 3
20-29
31
x Tahun 3
TAHAP 2
Kandungan Tahun 4
32-42
43
45 - 46
x Tahun 4
Kandungan Tahun 5
47 - 61
63-64
x Tahun 5
Kandungan Tahun 6
65 - 81
83 - 84
x Tahun 6 85 - 99
9. Pemetaan Kandungan 101 - 108

KANDUNGAN

iv
v
RUKUN NEGARA
Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan
yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara hidup yang
liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak ; membina
satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :
Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan
vii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”
ix
Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia
negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada
generasi masa kini dan akan datang. Penyemakan kurikulum
memenuhi Falsaf ah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat
menyediakan peluang pendidikan berterusan yang
memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.
Penggubalan ini bertujuan untuk menyediakan warga Malaysia
yang mampu menghadapi cabaran pendidikan masa kini selaras
dengan perubahan globalisasi yang pesat.
Program pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendah
memberikan penekanan pada pemerolehan ilmu pengetahuan
tentang muzik dan membina kemahiran muzikal secara amali
melalui akt iviti muzik vokal dan instrument al. Melalui program ini
juga, murid akan mendapat pendedahan tentang seni muzik
secara lebih sistematik. Oleh itu proses pengajaran dan
pembelajaran hendaklah berf okus pada bentuk amali agar aktivit i
yang dijalankan menarik dan berkesan.
Adalah diharapkan dengan adanya Huraian Sukatan Pelajaran ini,
guru-guru akan dapat memainkan peranan yang lebih berkesan.
Dalam usaha memperkembang potensi murid melalui akt iviti
pemikiran, penerokaan, penyataan idea, ekspresi diri dan
penghasilan muzik. Guru-guru hendaklah menghayati aspirasi
dokumen ini dan memperkembang lagi cadangan-cadangan akt iviti
yang disedia dengan idea-idea yang kreat if .
Kepada semua pihak yang telah member ikan sumbangan
kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan t erima kasih.
(Dr. Sharifah Maimunah bt. Syed Zin)
Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendididkan Malaysia.
KATA PENGANTAR
1

Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah adalah untuk semua
murid di sekolah rendah. Program pembelajaran yang disediakan
direka bentuk untuk memberi peluang murid menikmati unsur
estetik dalam muzik dan pada masa yang sama, memperoleh
pengetahuan dan kef ahaman konsep muzik yang element ary. Di
samping itu murid juga mendapat pengalaman muzik yang
memadai bagi mencetus dan memperkembang minat dan bakat
mereka dalam seni muzik.
Bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran di bilik dar jah, maka disediakan Huraian Sukatan
Pelajaran (HSP) sebagai dokumen sokongan kepada Sukatan
Pelajaran (SP) KBSR. Dokumen ini menggariskan skop
pembelajaran tahun demi tahun dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ia
mendetilkan aras pencapaian bagi item pembelajaran yang
dikenal pasti, disertai dengan contoh aktivit i dan catatan am. Di
samping it u dokumen ini menggar iskan peranan guru dan murid
dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik.
Pada bahagian akhir dokumen ini dilampir kan satu pemetaan
yang memaparkan taburan isi pelajaran untuk enam tahun
program pembelajaran.
Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran ini disusun mengikut aspek
seperti betikut :
x Persepsi Estetik
x Penglaman muzikal
x Ekspresi Kreatif , dan
x Penghargaan Estet ik.
Kandungan setiap aspek tersebut dibentangkan dalam lajur-lajur
utama iaitu lajur “ ITEM”, lajur “ HASIL PEMBELAJARAN” (HP), dan
lajur “CADANGAN AKTIVITI / CATATAN”.
(a) Lajur ITEM
Lajur ini menyenaraikan konsep muzik dan kemahiran muzikal
yang perlu dikuasai murid.
(b) Lajur HP
Pada asasnya pernyataan HP mengandungi but iran berikut:
Per lakuan;
Fakt or;
Kualiti / standard; dan
Situasi / syarat.
Contoh: Menulis not muzik dengan jelas pada baluk.
ORGANISASI KANDUNGAN PENDAHULUAN
2
Bagi setiap item disediakan HP yang harus dicapai murid. Dalam
pada itu, terdapat item yang dilengkapkan dengan dua atau tiga
aras pencapaian. Majorit i item disediakan dengan tiga aras
pencapaian. Walau bagaimanapun, bagi item yang merupakan
konsep asas atau kemahiran muzik yang f undamental kepada
amalan yang berterusan dalam bidang muzik, hanya aras umum
sahaja disediakan. Demikian juga, bagi item yang dif ikirkan
pencapaiannya adalah pada tahap maksimum untuk sesuatu
peringkat pembelajaran, maka hanya satu aras disediakan.
Penjelasan tentang aras pencapaian adalah seperti berikut:
Rajah 1.
Bagi tujuan pentaksiran, semua murid hendaklah mencapai
ARAS 1.
(b) Lajur CATATAN
Lajur ini mengandungi maklumat dan panduan am yang
merangkumi contoh akt iviti dan peringat an am.
Keempat-empat aspek dalam program pembelajaran Pendidikan
Muzik KBSR hendaklah dilihat secara menyeluruh sebagai
perkara-perkara yang saling berkaitan. Susunan aspek dan item
dalam dokumen ini hanyalah bagi kemudahan merujuk dan
mengesan item dan bukanlah sebagai satu sekuen yang mesti
dipatuhi. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan pada
mana-mana aspek atau unit item yang dif ikirkan sesuai oleh guru
dengan mengambil kira konteks, latar belakang murid, kesediaan
dan aptitud mereka.
PENDIDIKAN MUZIK KBSR
Matlamat
Pendidikan Muzik bertujuan melahirkan murid yang mempunyai
pengetahuan dan kef ahaman yang asas tentang muzik,
mempunyai kemahiran minimun dalam penghasilan muzik,
berpotensi dalam aspek kreativit i dan inovasi, dapat menghargai
dan menikmati estetika muzik dan dapat mengamalkan nilai
murni.
Aras
Pencapaian
Penj elasan
Aras I Tahap umum yang di sasarkan untuk di capai
oleh semua murid.
Aras II Tahap yang l ebih maj u daripada pencapai an
umum yang di tetapkan.
Aras III Tahap pencapaian yang lebi h tinggi menuju ke
arah pencapai an maksi mum murid.
3
Objektif
Setelah mengikuti pelajaran Pendidikan Muzik KBSR, mur id
dapat:
1. Mengetahui dan memahami konsep unsur-unsur asas
muzik dan ter minologi muzik.
2. Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik.
3. Membaca dan menulis notasi muzik.
4. Mengetahui dan memahami teknik menyanyi.
5. Memperkembang kemahiran menyanyi dengan
mengamalkan teknik yang betul.
6. Mengetahui dan memahami teknik ber main alat muzik.
7. Memperkembang kemahiran ber main alat muzik dengan
teknik yang betul.
8. Memperkembang ekspresi diri dan daya kreat if .
9. Memperkembang daya penghargaan estetik t erhadap
karya dan persembahan muzik.
10. Menghargai pelbagai jenis muzik Malaysia serta budaya
yang berkaitan dengannya.
11. Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan, sikap
positif dan ingin mencuba.
Elemen
Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR berf okus
kepada elemen pengetahuan dan kemahiran muzik. Di samping
itu, elemen nilai turut diterapkan dalam pengajaran dan
pembelajaran sama ada secara eksplisit atau secara implisit .
(a) Pengetahuan
Elemen ini memberi tumpuan kepada kebolehan murid
mengetahui dan memahami konsep muzik yang berasaskan
komponen berikut:
i. Irama
ii. Melodi
iii. Ekspresi
(b) Kemahiran Muzik
Elemen ini memberi tumpuan kepada pembinaan
kemahiran murid dalam perkara berikut:
i. Mendengar muzik
ii. Mengapresiasi muzik
iii. Kreativiti
iv. Membaca dan menulis muzik
v. Menyanyi
vi. Menghasilkan muzik instrumental
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
4
(c) Nilai
Antara nilai yang diterap adalah seperti berikut:
i. Nilai murni
ii. Nilai budaya
iii. Patriotisme
Penyampaian
Oleh kerana muzik merupakan medium bagi meluahkan
perasaan, f ikiran dan imaginasi, mata pelajaran ini sangat
berperanan dalam usaha membina kreativit i murid. Ke arah it u,
sukatan pelajaran yang disediakan mengambil kira peluang mur id
melibat kan diri dalam aktivit i penerokaan dan penemuan,
improvisasi, dan mereka cipta. Oleh yang demikian, usaha
hendaklah ditumpukan ke arah memberi peluang mur id
melibat kan diri dalam aktivit i-akt iviti pembelajaran yang
menggembirakan serta memberi pengetahuan dan pengalaman
dengan berkesan. Murid melibat kan diri dengan cara mendengar,
memerhati, melakukan, mencipta dan membuat ref leksi sama
ada secara individu atau berkumpulan. Dalam hal yang demikian,
guru sangat berperanan dalam menentukan tahap keber kesanan
pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan.
Guru adalah pemudah cara , penggalak dan pembimbing dalam
proses pembelajaran Pendidikan Muzik. Peranan ini dapat
dilaksanakan dengan ber kesan oleh guru yang mempunyai
pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam bidang muzik
tetapi juga mempunyai pengetahuan, kemahiran, dedikasi dan
inovasi dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Muzik. Adalah menjadi keperluan bagi guru
Pendidikan Muzik mempertingkat kan prof esionalisme mereka
dalam pengetahuan muzik dan metodologi mata pelajaran ini dari
semasa ke semasa.
Komunikasi berkesan adalah antara f aktor penting dalam
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendah.
Murid digalakkan berinteraksi sesama mereka, dengan guru dan
bahan pembelajaran. Hal ini memerlukan pengurusan
interaksi di bilik darjah yang terancang, teratur dan terkawal.
Selain itu, murid diberi tugasan dan latihan yang mencukupi
dan terdiri daripada jenis bercapah dan mencabar. Bagi
memperolehi kesan penyampaian yang opt imum, guru harus
mempelbagaikan teknik penyampaian mereka. Bagi mencapai
tujuan itu guru harus meneroka pot ensi perkakasan pengajaran
dan pembelajaran seperti Kemahiran Berf ikir Secara Kritis dan
Kreatif , Teori Pelbagai Kecerdasan, Pembelajaran Masteri,
Belajar Untuk Belajar, Kajian Masa Depan, Pembelajaran
Kontekstual, Pembelajaran Akses Kendiri, Konstruktivisme dalam
Pengajaran dan Pembelajaran, dan penggunaan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi dalam pembelajaran.
5

Di peringkat sekolah rendah, pendedahan kepada sif at dan tabii bunyi perlu
lebih banyak dilakukan melalui aktivit i amali berbanding dengan
pendedahan secara f ormal. Sungguhpun demikian, ini tidak ber makna
penyampaian pengetahuan dan kef ahaman tentang konsep dan idea asas
muzik di abaikan. Pengetahuan ini adalah penting unt uk mengolah dan
membina gubahan bunyi secara kreatif , bermakna dan berseni.
Pengetahuan konsep muzik, kemahiran teknik dan nilai estetik
diperkembangkan melalui pengalaman muzikal yang terdiri dar ipada aktivit i
menyanyi, ber main alat muzik dan bergerak. Ket iga-tiga bidang aktivit i ini
merupakan arena untuk murid memahami konsep muzik dan membina
kemahiran muzikal dalam kont eks yang aut entik. Dengan cara yang
demikian, ilmu pengetahuan dapat diperkenalkan dan kef ahaman
diperkukuhkan dalam suasana yang tidak f ormal. Aktiviti pengajaran dan
pembelajaran boleh dipelbagaikan dalam sesuatu penyampaian dengan
cara menggabungjalinkan aktivit i menyanyi, bermain alat muzik dan
gerakan. Penggabung jalinan ini dapat dilihat seperti kombinasi yang
digambarkan dalam Rajah 2 :
Petunjuk:
N = Nyanyian
A = Per mainan
Alat Muzik
G = Gerakan
Rajah 2.
N
G
N, A
N, A,G
N, G
A, G
A
6
Pentaksiran
Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR, pentaksiran
adalah berf aedah untuk mengesan tahap pencapaian murid. Hasil
pentaksiran dapat membantu guru merancang pengajarannya serta
menentukan jenis tindakan susulan yang sesuai untuk mempertingkatkan
pencapaian murid. Di samping itu, murid dapat menyedari kemampuan
mereka dan berpeluang menyusun tindakan untuk mencapai sasaran
mereka sendiri. Pentaksiran Pendidikan Muzik secara f ormatif dan juga
sumatif hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa. Pentaksiran boleh
dilakukan melalui aktivit i lisan, amali dan bertulis, sama ada secara
inklusif semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung atau pada
masa- masa yang ditetapkan seperti waktu ujian bulanan, ujian semester
dan peperiksaan hujung tahun. Pentaksiran kemahiran secara amali boleh
dilaksanakan sebagai ker ja kursus.
Antara instrumen pentaksiran yang prakt ikal digunakan adalah pemerhatian,
temu bual, tunjuk cara, melengkapkan, menyenaraikan, kuiz, padanan,
aneka pilihan, senarai semak, perbincangan, f olio, ref leksi dan laporan.
7
TAHAP I
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR - Tahun 1
9
Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum
Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 1 perlu
mempelajari dan menguasai:
1. KONSEP MUZIK
(a) Irama
x Detik
x Tempo lambat ; tempo cepat
x Tekanan dalam Meter 2an ; 4an
x Nilai not dan tanda rehat - Not panjang dan
not pendek dengan nilai
S J
x Corak Irama - Rentak Mac
(b) Melodi
x Pic tinggi, pic rendah dan solfa - so ; mi
x Warna Ton - Suara atau Bunyi manusia
(lelaki/ perempuan/ kanak- kanak) ; haiwan ;
alam sekitar ; alat per kusi
(c) Ekspresi
x Dinami k - Lembut ; Kuat
x Mud – Riang ; sedih ; bersemangat
2. KEMAHIRAN
(a) Nyanyian
x Tekni k menyanyi – Postur ; Sebutan
x Menyanyi secara muzikal dari segi irama,
melodi dan ekspresi
(b) Permainan Alat Muzik
x Tekni k Ber main Per kusi - Tekni k memegang
dan memainkan alat per kusi seperti loceng,
kastanet, kayu ti k-tok, kerincing, tamborin.
x Bermain per kusi secara muzikal dari segi
irama dan ekspresi
(c) Kriteria Persembahan
x Keseimbangan
3. KREATIVITI
Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka
cipta dengan bunyi.
4. APRESI ASI
Memberi respon terhadap kar ya muzi k dan
persembahan secara lisan, pergerakan dan catatan.
KANDUNGAN TAHUN 1
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
10
TAHUN 1
ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETI K
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1 IRAMA
1.1.1 Deti k
ARAS 1
(a) Mengenal pasti deti k
lagu yang diperdengar
dengan betul.
1

Membuat gerakan atau
perkusi badan untuk
merasa deti k l agu yang
diperdengar.
1.1.2 Tempo
x Tempo lambat ;
Tempo cepat
ARAS 1
(a) Mengenal pasti tempo
lagu yang diperdengar
dengan betul.
1

Mendengar dan
menyanyi lagu-l agu
dal am berlai nan tempo.
Mengecam tempo l ambat
dan tempo cepat.
Menyatakan tempo l agu-
l agu yang diperdengar
atau di nyanyi kan.
1.1.3 Corak Irama
x Nil ai not –
Not panjang ; Not
pendek
ARAS 1
(a) Mengecam nilai not
yang di mainkan
secara terasi ng,
dengan betul .
1

Mendengar contoh not
panjang dan not pendek.
Memai nkan corak i rama
menggunakan al at
perkusi ri ngan
berdasarkan skor.
Menyatakan nil ai not
yang di perdengar.
1 : Bagi i tem yang fundamental dan tekal , tahap pencapai an aras satu sahaja di sedi akan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
11
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
x Rentak Mac ARAS 1
(a) Mengenal pasti rentak
Mac dalam lagu yang
di perdengar dengan
betul .

Mendengar, menyanyi kan,
memai nkan lagu-lagu
berentak Mac.
Membuat gerakan mengi kut
deti k berdasarkan l agu
berentak Mac.
1.2 MELODI
1.2.1 Pi c
x Aras pi c – Pi c
tinggi; Pi c rendah
ARAS 1
(a) Mengenal pasti aras
pi c ti nggi dan rendah
pada bunyi yang
di perdengar secara
terasing dengan betul.

Mendengar, membunyi kan,
memai nkan pi c ti nggi /
rendah.
Membuat gerakan
berdasarkan aras pi c yang
dimainkan.
Mengecam aras pi c yang
dimainkan.
1.2.2 Warna Ton
x Suara
x Bunyi –
Hai wan ; Al am
seki tar
ARAS 1
(a) Mengenal pasti jeni s
suara yang terdapat
dal am muzi k nyanyi an
yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 2
Menyatakan dengan
j el as si fat suara yang
terdapat dalam muzi k
nyanyian yang
diperdengarkan.

Mendengar pelbagai bunyi
daripada berl ai nan sumber.
Contoh si fat suara:
- nyaring
- garau
- hal us
- l embut
- ti nggi , rendah
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
12
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
(b) Mengenal pasti warna
ton empat j eni s bunyi
yang diperdengar dengan
betul .
Mengenal pasti warna
ton enam jeni s bunyi
yang di perdengarkan,
dengan betul .
Mengenal pasti warna
ton lapan j eni s bunyi
yang di perdengar
dengan betul .
Mengajuk bunyi yang
diperdengar.
1.3 EKSPRESI
1.3.1 Di nami k
x Lembut (R) ;
x Kuat ( H )
ARAS 1
(a) Memberi respon
terhadap di nami k pada
lagu yang di perdengar
dengan betul .

Mendengar dan
menyanyi kan lagu yang
mempunyai contoh di nami k
l embut dan kuat.
Memai nkan al at perkusi
dengan dinami k lembut dan
kuat.
Memberi respon mel alui
gerakan terhadap di nami k
l embut dan kuat.
1.3.2 Mud
x Ri ang ; sedih ;
bersemangat
ARAS 1
(a) Memberi respon yang
sesuai terhadap mud
lagu yang di perdengar.
Mendengarkan dan
menyanyi kan lagu-l agu
mud riang, sedi h dan
bersemangat.
Memi lih warna yang sesuai
untuk mewakil i mud.
Contohnya:
Riang – Kuni ng
Sedi h – Hi tam
Bersemangat –
Merah
Memberi respon mel alui
gerakan terhadap mud
ri ang, sedi h dan
bersemangat.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
13
ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZI KAL
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
ARAS 1
(a) Menyanyi dengan
postur yang betul .2.1 NYANYIAN
2.1.1 Tekni k Menyanyi
x Postur
x Sebutan
(b) Menyanyi dengan
sebutan li ri k yang j el as.
Lati han postur duduk
dan berdi ri .
Menyanyi pelbagai
j eni s lagu.
Lati han sebutan
beri rama.
Membuat lati han
sebutan perkataan.
2.1.2 Menyanyi Secara
Muzi kal
x Tempo
x Mel odi
x Ekspresi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan l agu
dengan betul mengi kut
tempo, melodi dan
ekspresi .
Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu secara solo
atau kumpul an.
Menyanyi secara
hafalan mengi kut
tempo, pi c, di nami k dan
mud.
x Pi c - sol fa so ; mi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan dengan
betul pi c “so” dan “mi ”
secara berpandu
2
.
ARAS 2
Menyanyi kan dengan
betul melodi mudah yang
mengandungi pi c “so”
dan “mi ” secara
berpandu.
ARAS 3
Menyanyi kan dengan
betul melodi mudah yang
mengandungi pi c “so”
dan “mi ”.
Membuat lati han sol fa
dengan pi c “so” dan
“mi ”.
Membuat lati han sol fa
dengan i syarat tangan
Curwen.
Menyanyi kan lagu yang
mengandungi pi c “so”
dan “mi ”.
2 : Guru memberi petunj uk dan mengi ngatkan muri d dari semasa ke semasa.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
14
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.2 PERMAINAN ALAT
PERKUSI
2.2.1 Tekni k
x Memegang /
mengendali kan
ARAS 1
(a) Memegang al at
perkusi
3
dengan tekni k
yang betul .


Meneroka al at muzi k
secara bebas dari segi
cara memegang dan
membunyi kannya.
Memegang dan
membunyi kan alat
perkusi secara
konvensi onal .
x Memai nkan (b) Memainkan al at
perkusi mengi kut tekni k
yang betul .

Memai nkan al at perkusi
sambil menyanyi ,
membuat gerakan
kreati f dan mendengar
muzi k.
2.2.2 Bermai n Alat Perkusi
Secara Muzi kal
x Deti k
ARAS 1
(a) Memainkan deti k
dengan betul mengi kut
tempo yang di tetapkan.


Memai nkan al at perkusi
untuk mengi ri ngi
nyanyian dan muzi k
i nstrumental .
x Tekanan 2an ; 4an (b) Memainkan tekanan
dengan betul dalam
lagu bermeter 2 4
4 4


3: Senarai alat perkusi seperti yang terdapat dalam pemetaan kandungan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
15
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.3 KRITERIA
PERSEMBAHAN
2.3.1 Keseimbangan
ARAS 1
(a) Mengekal kan
kesei mbangan suara
dengan bai k keti ka
menyanyi dalam
kumpulan secara
berpandu.
Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu secara
berkumpulan.

(b) Mengekal kan
keseimbangan bunyi
dengan bai k keti ka
memainkan alat perkusi
dal am kumpulan secara
berpandu.
Memai nkan pelbagai
j eni s lagu secara
berkumpulan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
16
ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.1 PENEROKAAN BUNYI
3.1.1 Bunyi hai wan, bunyi
alam seki tar dan
suara manusi a
ARAS 1
(a) Mengajuk satu
contohan bunyi
hai wan, bunyi al am
seki tar dan suara
manusia, dengan
betul .
ARAS 2
Mengajuk dua contohan
bunyi hai wan, bunyi
alam seki tar dan suara
manusi a, dengan betul .

ARAS 3
Mengajuk l ebih daripada
dua contoh bunyi hai wan,
bunyi al am seki tar dan
suara manusi a, dengan
betul.
Mendengar bunyi
daripada pel bagai
sumber bunyi .
Mengecam dan
mengenal pasti bunyi.
Mengajuk bunyi dengan
menggunakan suara.
Meneroka bunyi
daripada pel bagai
sumber.
3.2 IMPROVISASI
3.2.1 Corak Irama
ARAS 1
(a) Memberi jawapan
yang sesuai dengan
membal as satu corak
i rama yang
di perdengar.
ARAS 2
Memberi jawapan yang
sesuai dengan membal as
dua corak i rama yang
diperdengar.
ARAS 3
Memberi jawapan yang
sesuai dengan membal as
ti ga corak i rama yang
diperdengar.
Mendengar contoh
corak i rama.
Mengecam kad
i mbasan i kon corak
i rama yang dimai nkan
atau di perdengar.
Membalas corak i rama
menggunakan perkusi
badan dan alat perkusi
ri ngan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
17
ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETI K
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
4.1 MUZIK NYANYIAN
Menghayati konsep
muzi k:
x Warna Ton
x Tempo
x Ekspresi
ARAS 1
(a) Memberi respon
yang sesuai terhadap
sebuah l agu yang
di perdengar
berpandukan konsep
muzi k yang dipel ajari .
Membuat catatan,
l akaran dan refleksi
terhadap l agu/muzi k
yang di dengar.
Memberi reaksi
terhadap l agu/muzi k
secara li san atau
gerakan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
19
Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kuri kulum
Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 2 perlu mempelajari dan
menguasai:
1. KONSEP MUZIK
(a) Irama
x Detik
x Tempo lambat ; tempo cepat
x Tekanan dalam meter 2an ; 4an
x Nilai not dan tanda rehat - not panjang dan not
pendek dengan nilai
S J
x Corak Irama - Rentak Mac dan Masri
(b) Melodi
x Pic tinggi, pic rendah dan solfa - la ; so ; mi
x Warna Ton - Suara atau Bunyi manusia (lelaki/
perempuan/ kanak- kanak, haiwan, alam sekitar,
perkusi badan, alat perkusi Tekstur dalam muzik
solo ; muzik kumpulan
x Bentuk - Struktur A B
- Frasa
(c) Ekspresi
x Dinami k - Lembut ; kuat
x Mud - Riang ; sedih ; bersemangat
2. KEMAHIRAN
(a) Nyanyian
x Tekni k menyanyi – Postur ; sebutan ; pernafasan
(b) Permainan Alat Muzik
x Tekni k ber main per kusi – Cara memegang dan
memainkan alat per kusi seperti loceng, kastanet,
kayu ti k-tok, kerincing, tamborin.
(c) Kriteria Persembahan
x Keseimbangan ; Eti ka
3. KREATIVITI
Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta
dengan bunyi.
4. APRESI ASI
Memberi respon terhadap kar ya dan persembahan muzik
secara lisan, pergerakan dan catatan.
KANDUNGAN TAHUN 2
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
20
TAHUN 2
ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETI K
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1 IRAMA
1.1.1 Deti k
ARAS 1
(a) Menyatakan
perbezaan tempo lagu
yang di perdengar
dengan betul .


Memai nkan permai nan
deti k seperti
mel ambung bol a atau
pundi kacang.
1.1.2 Deti k
x Tempo l ambat ;
Tempo cepat
(a) Menyatakan
perbezaan tempo l agu
yang diperdengar
dengan betul .
Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu yang
berlai nan tempo.
Memai nkan al at muzi k
dal am pel bagai jeni s
l agu yang berlainan
tempo.
Menyanyi kan lagu
dal am pel bagai tempo.
Contoh :
Rangkap 1- cepat
Rangkap 2 - lambat
Rangkap 3 - cepat
Rangkap 4 – l ambat
1.1.3 Corak Irama
x Not panj ang ; Not
pendek
ARAS 1
(a) Mengecam not
panjang dan not
pendek dengan betul
dal am sekumpul an
bunyi yang
di pererdengar.

Mendengar contoh not
panjang dan not
pendek.
Memai nkan corak
i rama menggunakan
alat perkusi ri ngan
berdasarkan i kon yang
dibaca.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
21
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
x Rentak - Mac ;
Masri
ARAS 1
(a) Mengecam rentak Mac
dan Masri dalam lagu
yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 2
Menyatakan ci ri -ci ri
rentak Mac dan Masri
dengan respon yang
sesuai secara
berpandu.
ARAS 3
Membanding beza corak
i rama rentak Mac dan
Masri pada l agu yang
diperdengar dengan
betul.
Mendengar dan
menyanyi kan lagu-l agu
berentak Mac dan
Masri .
Membuat gerakan
berdasarkan lagu
berentak Mac dan
Masri .
1.2 MELODI
1.2.1 Pi c
x Aras Pi c – Pi c
tinggi ; Pi c rendah
ARAS 1
(a) Mengenal pasti aras
pi c ti nggi dan rendah
dengan betul secara
grafi k.
Mendengar,
membunyi kan,
memai nkan pi c ti nggi
atau rendah.
Membuat gerakan
berdasarkan aras pi c
yang di mai nkan.
Membuat lakaran grafi k
menunjukkan pi c tinggi
dan rendah.
1.2.2 Warna Ton (Timbre)
x Alat perkusi
ARAS 1
(a) Menyatakan dengan
sesuai perbezaan
bunyi dua alat perkusi
yang dimai nkan secara
terasi ng.
ARAS 2
Menyatakan dengan
sesuai perbezaan bunyi
ti ga alat perkusi yang
dimainkan secara
terasi ng.
ARAS 3
Menyatakan dengan
sesuai perbezaan bunyi
empat al at perkusi yang
dimainkan secara
terasi ng.
Mendengar bunyi
daripada al at perkusi
yang berl ainan.
Mengecam dan
mengenal pasti bunyi
alat perkusi .
Meneroka bunyi
dengan menggunakan
alat perkusi .
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
22
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.2.3 Bentuk
x Frasa l agu
ARAS 1
(a) Mengenal pasti frasa
dal am lagu dengan
betul secara berpandu.
Mendengar dan
menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu.
x Struktur AB (b) Mengenal pasti
seksyen ‘A’ dan ‘B’
dalam sesebuah lagu
dengan betul secara
berpandu.
Mendengar dan
menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu.
Membuat gerakan
kreati f mengi kut
seksyen.
Contoh l agu AB:
Bunyi Bi natang
Bergal op
Geylang Si Paku
Geylang.
1.3 EKSPRESI
1.3.1 Di nami k
x Lembut
x Kuat
ARAS 1
(a) Memberi respon
terhadap di nami k
dengan betul pada
lagu yang
di perdengar.


Mendengar dan
menyanyi kan lagu-l agu
yang mempamerkan
dinami k l embut dan
kuat.
Membanding beza
dinami k dalam l agu-
l agu yang didengari
atau di nyanyi kan.
Membuat gerakan
mengi kut di nami k
l embut dan kuat.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
23
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.3.2 Mud
- Riang ; Sedih ;
Bersemangat
ARAS 1
(a) Memberi respon yang
sesuai terhadap mud
lagu yang
di perdengar.

Mendengar dan
menyanyi kan lagu-l agu
pel bagai mud.
Membuat gerakan
kreati f untuk
menunjukkan mud.
Memi lih dan
memai nkan al at perkusi
yang sesuai untuk
menunjukkan mud.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
24
ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZI KAL
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.1 PENGETAHUAN TEKNIK
2.1.1 Tekni k Nyanyian
x Postur
x Sebutan
x Pernafasan
ARAS 1
(a) Memprakti kkan postur,
sebutan dan
pernafasan yang betul
keti ka menyanyi
secara
berpandu.

Lati han persedi aan di ri
sebelum menyanyi .
Lati han vokal atau
menyebut li ri k lagu
secara beri rama.
Lati han pernafasan dan
kawal an nafas.
2.1.2 Tekni k dal am
permainan perkusi
x Memegang dan
mengendali
x Memainkan
ARAS 1
(a) Memegang al at
perkusi
4
dengan tekni k
yang betul

Meneroka al at secara
bebas dari segi cara
memegang dan
membunyi kan.
Memperakti kkan tekni k
memegang dan
memai nkan al at perkusi
sambil menyanyi ,
membuat gerakan
kreati f dan mendengar
muzi k.
4 : Senarai alat perkusi seperti dalam pemetaan kandungan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
25
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.2 KRITERIA
PERSEMBAHAN
x Keseimbangan
- Nyanyian
- Permainan
muzi k
i nstrumental
ARAS 1
(a) Mengekal kan
kesei mbangan suara
dengan bai k keti ka
menyanyi dan bermain
al at muzi k secara
berkumpulan.

Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu.
Memai nakan alat
perkusi dal am
kumpul an.
Eti ka (a) Dapat menunj ukkan
di si pl in dal am
persembahan
nyanyian dan
permai nan muzi k
instrumental .

Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu.
Memai nkan al at-alat
perkusi dal am pel bagai
j eni s lagu.
2.2 PENGALAMAN MUZIK
2.2.1 Menyanyi
x Mel odi
x Tempo
x Ekspresi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan lagu
mengi kut i rama, melodi
dan ekspresi dengan
betul.

Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu secara solo
atau kumpul an.
Menyanyi secara
hafalan mengi kut
tempo, pi c dinami k dan
mud.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
26
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
x Pi c – Sol fa La ;
So ; Mi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan sol fa la,
so, mi dengan betull
secara berpandu.
ARAS 2
Menyanyi kan melodi
5
mudah yang
mengandungi pi c l a, so,
dan mi dengan betul
secara berpandu.
ARAS 3
Menyanyiak dengan
betul melodi mudah
yang mengandungi pi c
l a, so dan mi.
Membuat lati han sol fa
dengan pi c la, so dan
mi.
Membuat lati han sol fa
dengan i syarat tangan
Curwen.
Menyanyi kan lagu atau
keratan l agu yang
mengandungi pi c l a, so
dan mi .
2.2.2 Memai nkan al at
perkusi
Deti k
ARAS 1
(a) Memai nkan deti k
mengi kut tempo yang
di tetapkan dengan
betul .


Pass pundi kacang
kepada rakan di
sebelah mengi kut deti k
atau tekanan
Mel akukan perkusi
badan mengi kut deti k
atau tekanan dengan
atau tanpa i ringan
muzi k.
Memai nkan al at perkusi
mengi ringi nyanyian
dan muzi k instrumental .
5 : Tidak semestinya keti ga-tiga pi c terkandung dal am sesebuah l agu atau keratan lagu yang sama.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
27
ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
Tekanan 2an ; 4an (b) Memai nkan tekanan
dal am lagu meter 2
4
dan 4 dengan betul .
4

Memai nkan al at perkusi
mengi ringi nyanyian
dan muzi k instrumental
dal am meter 2 dan 4
4 4.
Corak Irama ARAS 1
(c) Memai nkan corak
i rama sepanjang dua
bar dengan betul .
ARAS 2
Memai nkan corak i rama
sepanj ang empat bar
dengan betul .
ARAS 3
Memai nkan corak i rama
dengan betul dal am
tempo dan dengan
dinami k yang di tetapkan
menggunakan al at
perkusi .
Memai nkan al at perkusi
mengi ringi nyanyian
dan al at perkusi .
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
28
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.1 PENEROKAAN
Pengalaman
menemui –
Meneroka
pel bagai bunyi ;
perkusi badan
ARAS 1
(a) Menghasi l kan dua
bunyi menggunakan
bahagian anggota
badan.
ARAS 2
Menghasi l kan ti ga
bunyi menggunakan
bahagi an anggota
badan.
ARAS 3
Menghasi l kan melebi hi
ti ga bunyi menggunakan
bahagi an anggota
badan.
Menghasi l kan bunyi
dengan j ari , tangan,
kaki dan mul ut.
Meneroka dan merasai
pel bagai kesan bunyi
dengan anggota badan.
3.2 IMPROVISASI
Pengalaman
kreatif - Corak
Irama
ARAS 1
(a) Membalas corak
i rama yang
di perdengar dengan
memberi satu j awapan
yang sesuai .
ARAS 2
Membalas corak i rama
yang di perdengar
dengan memberi dua
j awapan yang sesuai .
ARAS 3
Membalas corak i rama
yang di perdengar
dengan memberi l ebi h
daripada dua j awapan
yang sesuai .
Mendengar contoh
corak i rama.
Mengecam corak i rama
yang di perdengar.
Membalas corak i rama
menggunakan perkusi
perkusi badan dan alat
perkusi ri ngan.
3.3 REKA CIPTA
Pengalaman
kreati f - Corak
Irama
ARAS 1
(a) Membi na corak i rama
yang sesuai sepanj ang
satu bar dengan meter
2 atau 4 secara
4 4
berpandu.
ARAS 2
Membi na corak i rama
yang sesuai sepanjang
dua bar dengan meter
2 atau 4
4 4
secara berpandu.
ARAS 3
Membi na corak i rama
yang sesuai dengan
panjang mel ebihi dua
bar dengan meter 2
atau 4 4
4
secara berpandu.
Menggunakan i kon
untuk mencipta corak
i rama.
Contoh i kon untuk
mewakili perkusi
badan:
Tepuk pi pi
, Tepuk tangan
& Peti k jari
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
29
ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETI K
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
4.1 NYANYIAN
Memberi respon
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Ekspresi
ARAS 1
(a) Memberi respon yang
sesuai kepada l agu
yang diperdengar.
ARAS 2
Menyatakan tentang
konsep muzi k yang
terdapat dalam lagu
yang di perdengarkan,
dengan betul .
Memberi reaksi secara
li san, bertuli s dan
gerakan kreati f
terhadap l agu yang
diperdengarkan.
Contoh akti vi ti bertuli s:
Mewarna, menanda
pada senarai semak,
mel uki s menuli s dan
mencatat.
4.2 MUZIK INSTRUMENTAL
Memberi respon
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Ekspresi
ARAS 1
(a) Memberi respon yang
sesuai kepada l agu
yang diperdengarkan
secara berpandu.
ARAS 2
Menyatakan tentang
konsep muzi k yang
terdapat dalam lagu
yang di perdengar
dengan betul secara
berpandu.
Mendengar muzi k
nyanyian yang sesuai .
Menonton vi deo
persembahan muzi k
i nstrumental .
Membuat catatan,
l akaran dan refleksi .
Memberi reaksi
terhadap l agu dengan
cara l i san atau
gerakan.
Soal j awab dengan
rakan dan guru.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
. 31
Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum
Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 3 perlu mempelajari dan
menguasai:
1. KONSEP MUZIK
(a) Irama
x Detik
x Meter 2 3 4
4 4 4
x Tempo lambat ; tempo cepat ; perubahan tempo
x Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an
x Nilai not dan tanda rehat - nilai dan notasi not
panjang, not pendek dan tanda rehat
S J
x Corak Irama - Rentak Mac, Masri dan Waltz
- Ostinato irama
(b) Melodi
x Pic tinggi, pic rendah dan solfa - la ; so ; mi ;
re ; do
x Warna Ton - Suara atau Bunyi manusia
(lelaki/perempuan/ kanak- kanak) ; haiwan ; alam
sekita r; per kusi badan ; alat; alat muzik
x Tekstur dalam muzik solo ; muzi k kumpulan
x Bentuk - Struktur A B ; A B A
- Frasa
(c) Ekspresi
x Dinami k – Lembut ; kuat
x Mud – Riang ; sedih ; bersemangat
2. KEMAHIRAN
(a) Nyanyian
x Tekni k menyanyi – Postur ; sebutan ; pernafasan
(b) Permainan Alat Muzik
x Tekni k ber maian per kusi – cara memegang dan
memainkan alat per kusi seperti kerincing, kastenet,
loceng, tik-tok, tamborin dan dram getar.
(c) Kriteria Persembahan
x Keseimbangan ; eti ka
3. KREATIVITI
Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka
cipta dengan bunyi.
4. APRESI ASI
Memberi respon terhadap kar ya Ddan persembahan
muzi k secara lisan, pergerakan dan catatan.
KANDUNGAN TAHUN 3
I
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
32
TAHUN 3
ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETI K
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1 IRAMA
1.1.1 Meter
2 ; 3 ; 4
4 4 4
ARAS 1
(a) Mengenal pasti meter
lagu yang di perdengar
dengan betul .
Mendengar dan menyanyi kan
pel bagai jeni s l agu dal am
meter
2 , 3 dan 4.
4 4 4
Menghi tung bi t mengi kut
tekanan deti k pertama dal am
seti ap bar.
1.1.2 Tempo
x Perubahan tempo
- Ansur lambat ;
Ansur cepat
ARAS 1
(a) Mengecam kehadi ran
perubahan tempo
dalam lagu yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Mengenal pasti jeni s
perubahan tempo yang
diperdengar dengan
betul.
Menyanyi kan dan memai nkan
l agu dal am pel bagai tempo.
Membuat gerakan kreati f
mengi kut perubahan tempo.

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
33
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1.3 Corak Irama ARAS 1
(a) Mengecam nil ai not
dan tanda rehat yang
di mai nkan secara
terasing dengan betul.
ARAS 2
Mengecam not
panjang, not pendek
dan tanda rehat
daripada sekumpul an
bunyi yang diperdengar
dengan betul .
ARAS 3
Mengenal pasti ni lai not
dan tanda rehat dal am
corak i rama yang
diperdengar dengan
betul.
Mendengar contoh not panjang,
not pendek dan tanda rehat.
Memai nkan not panj ang dan
not pendek menggunakan al at
perkusi ri ngan berdasarkan not
yang di baca.
Menyatakan nil ai not dan tanda
rehat yang diperdengar.
1.1.4 Corak i rama
Rentak - Mac ;
Masri ; Waltz
ARAS 1
(a) Mengecam rentak
Mac, Masri dan Wal tz
dalam lagu yang
di perdengar dengan
betul .
Mendengar dan menyanyi kan
l agu-l agu berentak Mac, Masri
dan Waltz.
Membuat gerakan berdasarkan
l agu berentak Mac, Masri dan
Wal tz.
Kai tkan rentak dengan akti viti
harian.
SJI
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
34

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
x Osti nato Irama ARAS 1
(a) Mengajuk osti nato
i rama dalam l agu
yang diperdengar
dengan betul .

Mendengar pelbagai j eni s
osti nato i rama
Memai nkan osti nato i rama
menggunakan al at perkusi .
1.2 MELODI
Pi c
- Aras pi c : Pi c ti nggi ;
Pi c rendah
ARAS 1
(a) Mengenal pasti aras
pi c dua not dalam jul at
dua oktaf yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Mengenal pasti aras pi c
dua not dal am j ul at
satu oktaf yang
diperdengar dengan
betul.
ARAS 3
Mengenal pasti aras pi c
dua not dal am j ul at ke
li ma yang di perdengar
dengan betul .
Mendengar, membunyi kan pi c
ti nggi dan rendah.
Membuat gerakan berdasarkan
aras pi c yang dimai nkan.
Mengecam aras pi c dal am si ri
bunyi yang dimai nkan.
x Menyanyi Sol fa – l a ;
so ; mi ; re ; do
ARAS 1
(a) Menyanyi kan dengan
betul pi c la ; so ; mi ;
re ; do secara
berpandu.
ARAS 2
Menyanyi kan dengan
betul melodi mudah
yang mengandungi pi c
l a, so, mi , re, do secara
berpandu.
ARAS 3
Menyanyi ka dengan
betul melodi mudah
yang mengandungi pi c
l a, so, mi , re, do.
Menyanyi kan dengan betul
mel odi mudah yang
mengandungi pi c l a, so, mi , re,
do.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
35


Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.2.2 Warna ton
x Alat Perkusi
ARAS 1
(a) Memberi perbezaan
bunyi dua alat
perkusi dengan
respon yang sesuai .
ARAS 2
Memberi perbezaan bunyi
ti ga alat perkusi dengan
respon yang sesuai .
ARAS 3
Memberi perbezaan
bunyi empat al at perkusi
dengan respon yang
sesuai .
Mengecam dan mengenal pasti
bunyi al at perkusi yang
mengi ringi l agu.
Mengecam dan mengenal pasti
bunyi al at perkusi yang
dimainkan dalam kumpulan.
1.2.3 Bentuk
Struktur – AB ;
ABA
ARAS 1
(a) Mengenal pasti
seksyen dal am lagu
yang dipel ajari
dengan betul secara
berpandu.

Mendengar dan menyanyi
pel bagai lagu berbentuk AB
dan ABA.
Membuat gerakan kreati f
berdasarkan lagu-lagu
berbentuk AB dan ABA.
Contoh l agu:
Struktur AB – Lenggang
Kangkung ; Aku Burung
Tiung.
Struktur ABA - Menampi
Padi ; Sang Kancil dengan
Buaya.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
36


Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.3 EKSPRESI
1.3.1 Di nami k
x Lembut ; Kuat
ARAS 1
(a) Menyatakan dengan
betul di nami k l agu
yang di perdengar.
Mendengar dan menyanyi kan
pel bagai jeni s l agu.
Membuat gerakan kreati f bagi
menunjukkan di nami k dalam lagu
yang di dengari dan dinyanyi kan.
x Ri ang ; sedih ;
bersemangat

Mengecam mud lagu yang
didengari , di nyanyi kan dan
dimainkan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
37

ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZI KAL
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
ARAS 1
(a) Memprakti kkan
kawal an pernafasan
yang betul secara
berpandu.
Membuat lati han persediaan sebelum
menyanyi .
Lati han bernafas dan mengawal
nafas.
2.1 PENGETAHUAN TEKNIK
2.1.1 Tekni k dalam
nyanyi an
x Postur
x Sebutan
x Pernafasan (a) Memprakti kkan postur,
sebutan, pernafasan dan
penghasi lan ton yang
betul keti ka menyanyi
secara berpandu.
Lati han penghasil an ton.
2.1.2 Tekni k dalam
permainan perkusi
ARAS 1
(a) Memegang al at perkusi
6
dengan tekni k yang betul .

Meneroka al at secara bebeas dari
segi cara memegang dan
membunyi kan.
6 : Senarai alat perkusi dicatat dalam pemetaan
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
38

Bil. Item Hasil Pembelajaran
Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.1.3 Kri teri a Persembahan
Kesei mbagan
ARAS 1
(a) Mengimbangkan suara
dan bunyi al at muzi k
dengan bai k secara
berpandu dalam
persembahan nyanyi an
dan muzi k
instrumental .
Menyanyi kan pel bagai jeni s
l agu secara kumpulan
Eti ka
Persembahan
- Menghormati
rakan, pemimpi n,
penonton
- Tataterti b pentas
ARAS 1
(a) Memprakti kkan
di si pli n persembahan
dalam nyanyi an dan
permai nan muzi k
instrumental secara
tekal.
Memai nkan al at muzi k
mengi ringi pel bagai jeni s l agu
secara kumpul an.
Menyanyi kan dan memai nkan
alat muzi k dal am pel bagai jeni s
l agu secara kumpulan.
2.2 PENGALAMAN MUZIK
2.2.1 Menyanyi
x Irama
x Melodi
x Ekspresi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan l agu
dengan tekni k yang
betul mengi kut i rama,
melodi dan ekspresi .
Menyanyi kan pel bagi j eni s l agu
secara sol o dan berkumpul an
dengan tumpusn kepada tekni k
nyanyian dan konsep muzi k.

(b) Menyanyi kan sol fa l a,
so, mi , re, do dengan
betul .

Lati han sol fa dengan pi c l a, so,
mi, re, do.

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
39

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.2.1 Memai nkan al at
perkusi
Tekanan 2an ; 3
an ; 4 an
ARAS 1
(a) Memai nkan tekanan
dengan betul dal am
lagu meter 2 ; 3 ; 4
4 4 4
Membuat gerakan kreati f untuk
menunjukkan tekanan.
Mel akukan perkusi badan
mengi kut tekanan dengan atau
tanpa i ringan muzi k.
Di nami k ARAS 1
(a) Memai nkan corak
i rama mengi kut
di nami k yang
di tetapkan dengan
betul .


Memai nkan pelbagai j eni s
corak i rama secara solo dan
berkumpulan dengan tumpuan
kepada di nami k mengi ringi
l agu.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
40

ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.1 PENEROKAAN
Pengal aman
menemui –
meneroka pelbagai
bunyi : perkusi
badan
ARAS 1
(a) Menghasi l kan kesan
bunyi yang sesuai
secara terasi ng
dari pada anggota
badan di tetapkan.
ARAS 2
Menghasi l kan kesan
bunyi yang muzi kal
daripada gabungan
bunyi anggota badan
yang di tetapkan.
ARAS 3
Menghasi l kan gabungan
kesan-kesan bunyi untuk
mengambarkan si tuasi .
Menghubung kai tkan bunyi
yang di terokai dengan bunyi
alam seki tar.
Contoh; kesan bunyi
Drum bes – guruh
Kayu ti k tok – bunyi jam
Kastanat – bunyi kuda
bergelop.
- meneroka
pelbagai bunyi :
al at perkusi
ARAS 1
(a) Menghasi l kan kesan
bunyi yang sesuai
secara terasi ng
dari pada alat muzi k
yang ditetapkan.
ARAS 2
Menghasi l kan kesan
bunyi yang sesuai
secara gabungan alat
perkusi yang di tetapkan.
ARAS 3
Menghasi l kan gabungan
kesan-kesan bunyi untuk
mengambarkan si tuasi .
Contoh si tuasi
Bangun Pagi
Hari Huj an
Kemal angan Jalanraya
Perayaan
3.2 IMPROVISASI
Pengalaman kreati f
- li ri k
ARAS 1
(a) Mengganti kan
perkataan yang
di tetapkan dal am
dengan perkataan
yang sesuai secara
berpandu.
ARAS 2
Mengubahsuai sebari s
li ri k l agu dengan
perkataan-perkataan
yang sesuai , secara
berpandu.
ARAS 3
Mengubahsuai li ri k
dengan bai k
berdasarkan lagu pili han
sendi ri .
Mendengar dan menyanyi kan
pel bagai jeni s l agu.
Berbi ncang dan memil ih
perkataan / kosa kata yang
berpadanan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
41

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.3 REKA CIPTA
Pengal aman kreati f
- Corak Irama
ARAS 1
(a) Membi na satu corak
i rama menggunakan
nil ai not dan tanda
rehat yang di tetapkan.
ARAS 2
Membi na dua corak
i rama menggunakan
nil ai not dan tanda
rehat yang di tetapkan.
ARAS 3
Membi na tiga corak
i rama menggunakan
nil ai not dan tanda rehat
yang di tetapkan.
Menyusun i kon bagi nilai not
krocet, mi nim dan tanda rehat
krocet.
Membi na corak i rama dengan
kad nombor.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
42
ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK
Bil. Item Hasil Pembelaj aran Cadangan
Aktiviti / Catatan
4.1 NYANYIAN
Memberi respon :
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Rentak
- Mud
ARAS 1
(a) Membi cara tentang
konsep muzi k yang
berkai tan dalam lagu
yang diperdengar
dengan betul secara
berpandu.
ARAS 2
Membanding beza
konsep yang berkai tan
di antara 2 buah l agu
yang di perdengar
dengan betul secara
berpandu.
ARAS 3
Membanding beza
konsep yang berkai tan
di antara 2 buah atau
l ebih l agu yang
diperdengar dengan
betul secara berpandu.
Memberi reaksi secara li san,
bertuli s dan gerakan kreati f
terhadap l agu yang
diperdengar.
Contoh akti vi ti bertuli s seperti
menanda senarai semak,
menjawab soalan, menuli s dan
mencatat..
4.2 MUZIK INSTRUMENTAL
Memberi respon :
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Rentak
- Mud
ARAS 1
(a) Membi cara dengan
betul tentang konsep
yang berkai tan dal am
muzi k instrumental
yang diperdengar
secara berpandu.
ARAS 2
Membanding beza
dengan betul konsep
yang berkaitan di
antara 2 muzi k
i nstrumental yang
diperdengar secara
berpandu.
ARAS 3
Membanding beza
dengan betul konsep
yang berkaitan di antara
2 atau lebi h muzi k
i nstrumental yang
diperdengar secara
berpandu.
Mengi ntepretasi muzi k yang
didengari dengan gerakan yang
sesuai .
Mendengar lagu berentak mac,
masri dan waltz.
Mendengar pelbagai muzi k
vokal dan instrumental solo dan
kumpul an.
4.3 Muzi k masyarakat
Mal aysia
- Fungsi
ARAS 1
(a) Mengenal pasti ci ri -ci ri
3 buah l agu masyarakat
Malaysi a dengan betul .
ARAS 2
(a) Mengenalpasti ci ri -
ci ri 4 buah lagu
masyarakat
Malaysi a dengan
betul .
ARAS 3
(a) Mengenalpasti ci ri -
ci ri 5 buah lagu
masyarakat
Malaysi a dengan
betul .
Mendengar, menyanyi kan dan
mamai nkan pelbagai l agu
masyarakat Malaysi a.
43
TAHAP II
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 44
Dalam usaha mencapai mat lamat dan objekt if kurikulum Pendidikan
Muzik KBSR, murid Tahun 4 perlu mempelajari dan menguasai :
1. KONSEP MUZI K
(a) Irama
x Det ik
x Meter 2 ; 3 ; 4
4 4 4
x Tempo lambat ; Tempo cepat ; Perubahan tempo;
Tempo sederhana
x Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an
x Nilai not dan tanda rehat - Nilai dan notasi not
panjang, not pendek dan t anda rehat
x Corak Irama - Rentak Mac, Masri, Waltz dan Inang
x Ostinato - Ostinato irama
(b) Melodi
x Pic tinggi / rendah / tengah / tertinggi / t erendah/ menaik /
menurun dan Solf a la ; so ; f a ; mi ; re ; do
Warna ton suara atau bunyi manusia (lelaki/
perempuan / kanak-kanak) ; Haiwan ; Alam sekitar ;
Perkusi badan ; Alat perkusi ; Alat muzik ; Bahan
improvisasi.
Tekstur dalam muzik solo ; muzik ber kumpulan
Bentuk - Struktur A B ; A B A
- Frasa
(c) Ekspresi
Dinamik - Lembut ; Kuat ; Beransur lembut ;
Beransur kuat.
Mud - Riang ; Sedih ; Bersemangat ; Cemas ; Takut ;
Tenang.
(d) Bahasa Muzik
Istilah dan Tanda Isyarat:
- Istilah : Piano ; Forte ; Andante ; Allegro
- Tanda isyarat :
Baluk
Garis bar
Garis tamat
Tanda ulangan
Klef trebel
p
f
KANDUNGAN TAHUN 4
G SSJJ I

Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 45
2. KEMAHI RAN
(a) Nyanyian
x Teknik Menyanyi: Postur ; Sebutan ; Pernaf asan ;
Ekspresi
(b) Per mainan Alat Muzik
x Per kusi - Memegang/ mengendali dan
memainkan alat perkusi ter masuk semua perkusi
ringan yang dipelajari (loceng, kastanet, kayu tik-
tok, kerincing, tamborin, dram getar, dram tenor,
simbal, rekoder, sound-block, wood-block) dram
getar dan dram tenor.
x Rekoder - Teknik ber main rekoder
- Postur ;
- Penjarian not G, A , B, C’, D’
- Pernaf asan
- Embouchure
- Penglidahan
- Penghasilan Ton
(c) Kriteria Persembahan
x Keseimbangan ; Kesepaduan ; Etika persembahan
3. KREATIVITI
Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta
dengan bunyi.
4. APRESIASI
Memberi respon terhadap karya dan persembahan muzik
secara lisan, perbuatan, lukisan dan tulisan.
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 46
TAHUN 4
ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETI K
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1 IRAMA
1.1.1 Deti k
x Deti k berkala
ARAS 1
(a) Mengecam deti k berkal a
pada lagu yang
di perdengar dengan
betul .
Mengesan deti k berkala pada
l agu.
Memai nkan deti k berkal a
dengan perkusi badan atau alat
perkusi .
1.1.2 Tekanan
x 2an ; 4an ; 3an
(a) Mengecam tekanan
deti k pertama dal am
lagu yang diperdengar
dengan betul.

Mendengar dan mengesan
deti k pertama dalam lagu yang
diperdengarkan.
Memai nkan deti k pertama
dengan alat perkusi .
1.1.3 Meter
2 ; 4 ; 3
4 4 4
ARAS 1
(a) Mengenal pasti meter
lagu-l agu yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Menyatakan perbezaan
meter 2 , 3 dan 4
4 4 4
dengan betul .

ARAS 2
Menyatakan ci ri -ci ri
meter 2 , 3 dan 4
4 4 4
dengan betul .

Mendengar dan menyanyi kan
l agu dal am meter 2 , 4 , 3.
4 4 4
Menghi tung dan memainkan bi t
mengi kut tekanan deti k
pertama dalam seti ap bar.
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 47

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1.2 Tempo
x Lambat ; Cepat ;
x Perubahan tempo
(ansur cepat dan
ansur l ambat)
ARAS 1
(a) Mengenal pasti tempo
lagu-l agu yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Menyatakan j eni s
perubahan tempo dalam
l agu yang diperdengar
dengan betul .
ARAS 2
Menyatakan ci ri -ci ri
tempo dalam lagu yang
diperdengar dengan
betul.
Mendengar dan menyanyi kan
l agu dal am pel bagai tempo.
Membanding beza l agu-lagu
berlai nan tempo.
Membuat gerakan kreati f
untuk menunj ukkan
perbezaan dan perubahan
tempo.
1.1.2 Ni lai not dan tanda
rehat
Nil ai not dan
tanda rehat

ARAS 1
(a) Mengecam nil ai not dan
tanda rehat yang
di mainkan, dengan
betul .
ARAS 2
Mengenal pasti ni lai not
dan tanda rehat dal am
corak i rama yang
diperdengar dengan
betul.
ARAS 3
Menuli s corak i rama
yang di perdengar
dengan betul .
Memadankan nil ai not yang
diperdengar dengan memili h
kad imbasan yang
di sedi akan.
Memadankan corak i rama
yang di perdengar dengan
memi lih kad i mbasan yang
di sedi akan.
Aras 3 hanya meli batkan not
mini m, krocet dan kuaver.
Guru mengekal kan deti k
sepanj ang akti viti.
GSS JJ I
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 48

Bil. Item Hasi l Pembelajaran Cadangan
Akti vi ti / Catatan
1.1.4 Corak i rama
x Rentak inang
ARAS 1
(a) Mengenal pasti pelbagai
rentak yang di perdengar
dengan betul.
ARAS 2
Mengecam rentak i nang
daripada sekumpul an
l agu yang diperdengar
dengan betul .
ARAS 3
Menyatakan ci ri -ci ri
rentak inang dengan
betul.
Mendengar dan menyanyi kan
l agu-l agu berentak Inang.
Membuat gerakan
berdasarkan lagu Inang.
Menyatakan ci ri rentak Inang
berdasarkan deti k, meter dan
tekanan.
x Osti nato Irama (a) Mengenal pasti osti nato
i rama dal am lagu yang
diperdengar dengan
betul .


Mendengar, menyebut dan
memai nkan pelbagai j eni s
osti nato i rama.
Memai nkan osti nato i rama
menggunakan al at perkusi .
1.2 MELODI
1.2.1 Pi c
x Aras pi c – Tertinggi ;
Terendah
ARAS 1
(a) Mengenal pasti aras pi c
terti nggi dan terendah
dengan betul
berdasarkan 3 not yang
di perdengar.
ARAS 2
Mengenal pasti aras pi c
tertinggi dan terendah
dengan betul
berdasarkan 4 not yang
diperdengar.
ARAS 3
Mengenal pasti aras pi c
tertinggi dan terendah
dengan betul
berdasarkan 5 not yang
diperdengar.
Membuat gerakan
berdasarkan aras pi c yang
dimainkan.
Mengecam aras pi c dal am si ri
bunyi yang dimai nkan.
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 49
Bil. Item Hasil Pembelajaran
Cadangan
Aktiviti / Catatan
Pergerakan pi c -
Pi c menai k ; Pi c
menurun
ARAS 1
(b) Mengecam pergerakan
pi c menai k dan menurun
dengan betul
berdasarkan not-not
yang diperdengar.
ARAS 2
Mengecam pergerakan
pi c dengan betul ,
berdasarkan keratan lagu
yang di perdengar.
ARAS 3
Menyatakan perbezaan
pergerakan pi c dalam
kumpulan-kumpul an
bunyi yang di perdengar
dengan betul .
Mendengar,
membunyi kan, memainkan
pi c menurun dan menai k
Membuat gerakan
menunjukkan pergerakan pi c
yang di mai nkan.
Mengecam pi c menai k dan
menurun dalam l agu yang
diperdengar.
1.2.6 Bentuk
x Frasa ARAS 1
(a) Mengenal pasti frasa
dal am lagu yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Menyatakan perbezaan
frasa-frasa l agu yang
diperdengar dengan
pernyataan yang sesuai .
ARAS 3
Membanding beza frasa
l agu-l agu yang
diperdengar dengan
pernyataan yang sesuai .
Mendengar dan menyanyi kan
pel bagai jeni s l agu.
Meniup rekoder mengi kut
frasa l agu.
Membuat gerakan kreati f
berdasarkan unit-uni t frasa
dal am l agu yang di perdengar.
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 50


Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
x Struktur – AB ; ABA ARAS 1
(a) Mengenal pasti
seksyen A dan B
dalam lagu dengan
betul.
ARAS 2
Menyatakan bahagi an-
bahagi an l agu dengan
betul berdasarkan l agu
yang di pelaj ari .
ARAS 3
Menunjukkan bahagi an-
bahagi an pada l agu,
dengan betul dengan
cara l akaran / l uki san /
gerakan.
Mendengar dan menyanyi kan
pel bagai lagu berbentuk AB
dan ABA.
Contoh l agu ABA
- Maj ukan Di ri
Contoh l agu AB
- Melawat Ibu Kota
Membuat gerakan kreati f
berdasarkan lagu-lagu
berbentuk AB dan ABA.
1.3 EKSPRESI
1.3.1 Di nami k;

Beransur lembut;

Beransur kuat.
ARAS 1
(a) Mengenal pasti j eni s
di nami k lagu yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Mel etakkan tanda
dinami k pada skor l agu
dengan betul seperti
yang di perdengar.
ARAS 3
Membuat intepretasi
yang sesuai dengan
cara seperti l akaran /
l uki san grafi k / gerakan
terhadap l agu yang
diperdengar.
Menandakan di nami k yang
diperdengarkan pada skor
atau l i ri k l agu.
Membuat lakuan kreati f bagi
menunjukkan di nami k dalam
l agu yang didengari ,
dinyanyi kan dan dimai nkan.
Memai nkan di nami k dengan
alat perkusi dan rekoder.
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 51
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.3.2 Mud – ri ang, sedih,
Bersemangat,
Cemas, Takut,
Tenang.
ARAS 1
(a) Menyatakan mud l agu
yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 2
Membandi ng beza mud
pada l agu-l agu yang
diperdengar dengan
pernyataan yang
sesuai .
ARAS 3
Membuat interpretasi
mud l agu dengan
sesuai , dengan cara
l akaran / l uki san grafi k /
tuli san / gerakan.
Mendengar dan menyanyi kan
l agu-l agu pel bagai jeni s mud.
Membuat lakuan kreati f bagi
menunjukkan si fat mud dal am
l agu yang didengari ,
dinyanyi kan dan dimai nkan.
1.4 SISTEM NOTASI
1.4.1 Simbol
x Not kuaver, krocet,
krocet berti ti k,
mini m, minim
berti ti k, tanda
rehat krocet.
ARAS 1
(a) Mengenal pasti
lambang not muzi k
mengi kut nil ai dengan
betul tanpa skor.
ARAS 2
Mengenal pasti
l ambang not muzi k
dal am skor l agu,
dengan betul .
ARAS 3
Mel engkapkan skor l agu
dengan not muzi k yang
di kehendaki dengan
betul.
Membaca dan menul i s notasi
muzi k.
Membaca, menyanyi dan
memai nkan melodi mudah.
x Kedudukan not
pada bal uk G, A , B,
C’ , D’
(b) Menyatakan nama pi c
dengan betul mengi kut
kedudukan not pada
baluk.
Menuli s not pada bal uk
dengan betul mengi kut
nama pi c yang diberi .
Menuli s not dal am skor
l agu dengan betul
mengi kut nama pi c yang
di kehendaki .
Membaca dan menul i s notasi
muzi k pada bal uk.
Memai nkan rekoder
berdasarkan skor.
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 52

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.4. 2 Tanda Isyarat dan
Istilah
x Bal uk ; Gari s bar ;
Gari s tamat ; Klef
trebel ; Tanda
ulangan ; Piano ;
forte ; andante;
allegro.
ARAS 1
(a) Mengenal pasti tanda
i syarat dan i stil ah
yang di paparkan
secara terasi ng
dengan betul .
ARAS 2
Mengenal pasti tanda
i syarat dan i stil ah dal am
skor dengan betul.
ARAS 3
Menceraki n skor muzi k
dengan betul secara
berpandu.
Mengecam, menyali n, lati han
menuli s tanda-tanda i syarat.
Menyebut i stil ah yang di beri .
Menyatakan maksud i stil ah.
Memadankan i stilah dengan
maksud yang di beri.
Menganali si s skor dengan
memberi fokus kepada
bil angan bar, frasa, jeni s not,
dinami k, tempo dan tanda
i syarat.
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 53
ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.1 PENGETAHUAN TEKNIK
2.1.1 Tekni k dalam
Nyanyi an
x Apli kasi tekni k -
Postur ; Sebutan ;
Pernafasan ;
Ekspresi
ARAS 1
(a) Mengamal kan dua
tekni k nyayian dengan
bai k keti ka menyanyi .
ARAS 2
Mengamal kan tiga tekni k
nyanyian dengan bai k
keti ka menyanyi.
ARAS 3
Mengamal kan lebi h
daripada tiga tekni k
nyanyian dengan bai k
keti ka menyanyi.
Membuat lati han-l ati han
nyanyian.
Lati han postur, sebutan,
pernafasan, penghasil an ton.
2.2 PENGALAMAN MUZIK
2.1.2 Menyanyi Secara
Muzi kal
x Kemahi ran
menyanyi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan dua buah
lagu berl ainan meter,
tempo dan ekspresi
dengan bai k dari segi
pi c, tempo dan
ekspresi .
ARAS 2
Menyanyi kan tiga buah
l agu berl ai nan meter,
tempo dan ekspresi
dengan bai k dari segi
pi c, tempo dan ekspresi .
ARAS 3
Menyanyi kan lebi h
daripada tiga buah lagu
berlai nan meter, tempo
dan ekspresi dengan
bai k dari segi pi c, tempo
dan ekspresi .
Menyanyi kan pel bagai jeni s
l agu dal am meter
2 , 4 , 3
4 4 4
secara sol o dan berkumpul an
dengan tumpuan kepada
tempo, pi c dan di nami k.
2.1.3 Menyanyi Sol fa
x Sol fa – la ; so ; fa ;
mi ; re ; do
ARAS 1
(a) Menyanyi kan pi c l a ;
so ; fa ; mi ; re ; do
dengan betul secara
berpandu.
ARAS 2
Menyanyi kan melodi
mudah yang
mengandungi pi c l a, so,
fa, mi , re, do dengan
betul secara berpandu.
ARAS 3
Menyanyi kan melodi
mudah yang
mengandungi pi c l a, so,
fa, mi , re, do dengan
betul.
Membuat lati han sol fa dengan
pi c la ; so ; fa ;
mi ; re ; do.
Membuat lati han sol fa dengan
i syarat tangan Curwen.
Lati han melodi mudah dengan
menggunakan sol fa.
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 54
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.1.1 Tekni k dalam
permainan perkusi
Tekni k bermai n
dram
- Apli kasi tekni k :
Postur,
penghasil an ton,
cara mengendali
dan memainkan
dram getar dan
dram tenor
ARAS 1
(a) Menunj uk cara tekni k
yang betul bermain
dram getar dan dram
tenor berdasarkan
tekni k konvensi onal.
ARAS 2
Memai nkan dram getar
dan dram tenor dengan
tekni k yang betul
berdasarkan tekni k
konvensi onal .
ARAS 3
Mengamal kan tekni k
bermain dram getar dan
dram tenor dengan bai k
bagi mengi ri ngi muzi k
nyanyian dan
i nstrumental .
Memai nkan al at muzi k
mengi ringi nyanyian dan
muzi k i nstrumental .
Lati han memegang dan
memai nkan dram getar,
dram tenor dan al at perkusi
l ai n.
Petunj uk:
DG – Dram getar
DT – Dram tenor
R - Tangan kanan
L - Tangan ki ri
2.2.2 Memainkan Alat
Perkusi
x Kemahi ran bermai n
alat perkusi
- Perkusi ri ngan ;
Dram getar ;
Dram tenor.
ARAS 1
(a) Memainkan corak
i rama yang
menggunakan
nil ai not krocet, minim,
kuaver dan rehat
krocet dengan betul
dari segi deti k,
tekanan, tempo dan
di nami k.
ARAS 2
Memai nkan corak
i rama yang mengguna-
kan nilai not krocet,
mini m, kuaver, mi nim
berti ti k dan rehat krocet
dengan betul dari segi
deti k, tekanan, tempo
dan di nami k.
AR AS 3
Mengi ringi muzi k
nyanyian dan
i nstrumental dengan
corak i rama yang
menggunakan nil ai not
krocet, mi nim, kuaver,
mini m berti ti k dan rehat
krocet dengan betul dari
segi deti k, tekanan,
tempo dan dinami k.
Menyanyi kan pel bagai jeni s
l agu dal am meter
2 , 4 , 3
4 4 4
secara sol o dan
berkumpulan.
Mengi ringi nyanyian dan
muzi k i nstrumental .
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 55
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
x Kemahi ran
bermain dan
membaca notasi .
- Corak Irama
ARAS 1
(a) Memainkan corak
i rama dengan betul
mengi kut skor
berdasarkan nil ai not
krocet,mini m, kuaver
dan rehat krocet.
ARAS 2
Memai nkan corak
i rama dengan betul
mengi kut skor berdasar-
kan nilai not krocet,
mini m, kuaver, mi nim
berti ti k dan rehat krocet.
ARAS 3
Mengi ringi muzi k nyanyian
dan instrumental dengan
cekap mengi kut skor.
Membaca dan memai nkan
pel bagai lati han corak i rama.
Lati han permai nan perkusi
secara ensembel .
2.1.3 Tekni k dal am
permainan rekoder
x Apli kasi tekni k
Postur penj ari an ;
Pengli dahan ;
Pernaafasan ;
Emboucher ;
Penghasi lan ton
ARAS 1
(a) Menunjuk cara
tekni k yang betul
bermai n rekoder.
ARAS 2
Memai nkan rekoder
dengan memprakti kkan
tekni k yang betul secara
berpandu.
ARAS 3
Sentiasa mengamal kan
tekni k yang betul semasa
bermain rekoder
Lati han tekni k bermai n
rekoder.
Memai nkan lagu-lagu yang
mudah.
2.2.3 Bermai n Rekoder
Secara Muzi kal
x Kemahi ran
bermain dan
membaca notasi
ARAS 1
(a) Membunyi kan tiga pi c
yang dipel aj ari dengan
tepat mengi kut notasi
menggunakan
penjarian
yang di tetapkan.
ARAS 2
Membunyi kan empat pi c
yang di pelaj ari dengan
tepat mengi kut notasi
menggunakan penj ari an
yang di tetapkan.
ARAS 3
Membunyi kan li ma pi c
yang di pelaj ari dengan
tepat mengi kut notasi
menggunakan penj ari an
yang di tetapkan.
Lati han penj arian tanpa
ti upan.
Membaca notasi dan
membuat lati han penjarian
not B, A, G, C’, D’.
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 56

Bil. Item Hasil Pembelajaran
Cadangan
Aktiviti / Catatan
x (b) Memainkan
rekoder bagi
mengi ri ngi
nyanyi an atau
muzi k
i nstrumental
- Melodi : pi c
- pi c
- Irama: meter
ARAS 1
(b) Memainkan mel odi
sepanj ang empat bar
dengan betul dari pada
lagu-l agu dalam meter
ARAS 2
Memai nkan melodi
sepanj ang empat bar
dengan betul dari pada
l agu-l agu dal am meter
ARAS 3
Memai nkan melodi
sepanj ang empat bar
dengan betul dari pada
l agu-l agu dal am meter
Membaca notasi dan
memai nkan pelbagai j eni s lagu
dal am meter
2 , 4 , 3
4 4 4
secara sol o dan berkumpul an.
Memai nkan lagu atau keratan
l agu mengi kut skor.
- Harmoni :
mel odi
kaunter
ARAS 1
(c) Memai nkan melodi
kaunter dengan betul
mengi kut skor secara
ensembel .
Memai nkan rekoder mengi kut
frasa.
Memai nkan rekoder untuk
mengi ringi nyanyian atau muzi k
i nstrumental .
2 , 4 , 3 .
4 4 4
2 , 4 , 3 .
4 4 4
2 , 4 , 3 .
4 4 4
2 , 4 , 3 .
4 4 4
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 57
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.1.3 Kri teri a
persembahan
x Keseimbangan ;
Kesepaduan
ARAS 1
(a) Mengawal kesei mbangan
dan menjaga
kesepaduan,
suara dan muzi k dengan
bai k keti ka menyanyi dan
bermai n al at muzi k secara
berpandu.
Menyanyi pelbagai j eni s lagu
secara berkumpul an.
Memai nkan al at muzi k dengan
pel bagai jeni s l agu secara
berkumpulan.
x Eti ka (b) Mengamal kan di si pli n
yang bai k dan tata cara
persembahan yang
di tetapkan semasa
persembahan.
Lati han di si pl in dan tata cara
persembahan.
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 58
ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.1 PENEROKAAN
Pengalaman
menemui
- meneroka
pelbagai bunyi :
bahan
improvi sasi
ARAS 1
(a) Meni ru bunyi alam
seki tar menggunakan
bahan i mprovi sasi
dengan ketepatan yang
terhampi r.
ARAS 2
Menghasil kan gabungan
kesan bunyi yang sesuai
daripada tiga jeni s bahan
i mprovi sasi .
ARAS 3
Menghasi l kan gabungan
kesan bunyi yang sesuai
menggunakan l ebih
daripada tiga jeni s bahan
i mprovi sasi .
Contoh kesan bunyi
daripada bahan improvi sasi :
Beg pl asti k – bunyi
huj an
Ai r dal am botol –
ombak atau sungai
Tong kosong – guruh
- meneroka
pelbagai bunyi :
rekoder
ARAS 1
(a) Meni ru bunyi alam
seki tar menggunakan
al at ti up rekoder dengan
ketepatan yang
terhampi r.
ARAS 2

Menghasi l kan gabungan
bunyi yang sesuai
daripada dua j eni s kesan
bunyi dari pada al at ti up
rekoder.
ARAS 3

Menghasi l kan gabungan
bunyi yang sesuai
daripada tiga jeni s kesan
bunyi atau l ebi h daripada
alat tiup rekoder.
Rekorder – bunyi si ren,
Burung, wi sel
3.2 IMPROVISASI
Pengalaman
kreati f
- Improvi sasi l i ri k
ARAS 1
(a) Melengkapkan li ri k
lagu yang diberi dengan
perkataan yang sesuai .
Memadankan perkataan
bagi melengkapkan li ri k lagu
yang di beri .
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 59
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
- mengimprovi sasi
corak i rama
ARAS 1
(a) Memil ih corak i rama
yang sesuai untuk
menj awab corak i rama
yang diperdengar.
ARAS 2
Membi na satu corak
i rama bal as sepanjang
yang sesuai , sebagai
j awaapan kepada corak
i rama yang di perdengar.
ARAS 3
Membi na l ebi h
daari pada satu corak
i rama bal as sepanjang
yang sesuai , sebagai
j aawapan kepada corak
i rama yang
diperdengar.
Membalas corak i rama dengan
sebutan beri rama.
Contoh sebutan beri rama:
3.3 REKA CIPTA
Pengl aman kreatif
- mereka ci pta
corak i rama
ARAS 1
(a) Menci pta satu corak
i rama sepanjang dua bar
mengi kut meter
7
yang
di tetapkan.
ARAS 2
Mencipta dua corak
i rama sepanj ang dua bar
mengi kut meter yang
di tetapkan.
ARAS 3
Mencipta lebih daripada
dua corak i rama
sepanj ang dua bar
mengi kut meter yang
di tetapkan.
Permainan menjawab corak
i rama yang di beri.
Mencipta corak i rama dengan
menggunakan perkusi badan
dan al at perkusi .
Menyusun kad-kad untuk
mencipta i rama.
Contoh kad:
7 : Guru menetapkan meter, nil ai not dan tanda rehat yang di gunakan berdasarkan pemetaan kandungan sukatan pelajaran.
3
4
S G J
Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4
Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 60
ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
4.1 NYANYIAN
Memberi respon
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Mud
ARAS 1
(a) Mengenal pasti warna
ton, tekstur, tempo dan
mud dengan betul
berdasarkan l agu-l agu
yang diperdengar.
ARAS 2
Menyatakan perbezaan
warna ton, tekstur,
tempo dan mud
daripada 2 buah l agu
yang di perdengar
dengan pernyataan yang
sesuai .
ARAS 3
Membanding beza
konsep muzi k dal am 3
atau l ebih l agu yang
diperdengar dengan
betul.
Memberi reaksi secara li san,
bertuli s dan gerakan kreati f
terhadap l agu yang
diperdengar.
Mendengar pelbagai muzi k
vokal dan instrumental solo dan
kumpul an.
4.2 MUZIK INSTRUMENTAL
Memberi respon
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Rentak
- Dinami k
ARAS 1
(a) Mengenal pasti warna
ton, tekstur, tempo dan
mud dengan betul
berdasarkan muzi k
instrumental yang yang
di perdengar.
ARAS 2
Menyatakan perbezaan
warna ton, tekstur,
tempo dan mud
daripada 2 buah muzi k
i nstrumental yang
diperdengar dengan
pernyataan yang sesuai .
ARAS 3
Membanding beza
konsep muzi k dal am 3
atau l ebih muzi k
i nstrumental yang
diperdengarkan secara
berpandu dengan betul .
Mel uki s, melakar, menuli s
refleksi , pantun, catatan rasa
dan fi ki ran.
Mengi nterpretasi muzi k yang
didengari dal am bentuk grafi k.
Menyediakan foli o tentang
akti vi ti muzi k instrumental .
4.3 MUZIK MASYARAKAT
MALAYSIA
Meneli ti
- Fungsi
ARAS 1
(a) Menyatakan fungsi
l agu-l agu masyarakat
Mal aysia yang
dipel ajari dengan betul.
ARAS 2
Menyatakan perbezaan
fungsi lagu-lagu
masyarakat Malaysi a
yang di perdengar
dengan pernyataan yang
sesuai .
ARS 3
Membanding beza
fungsi ti ga atau lebi h
muzi k maasyarakat
Mal aysia yang
diperdengar dengan
pernyataan yang sesuai .
Mendengar dan menyanyi kan
l agu-l agu masyarakat
Mel aysia.
Menyediakan foli o tentang
muzi k masyarakat Mal aysi a.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
.
61
Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum
Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 5 perlu mempelajari dan
mengusai:
1. KONSEP MUZIK
(a) Irama
x Detik
x Meter

x Tempo lambat ; tempo cepat ; perubahan tempo ;
tempo sederhana
x Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an
x Nilai not dan tanda rehat - Nilai dan notasi not
panjang, not pendek dan tanda rehat


x Corak Irama - Rentak Mac, Masri, Waltz,
Inang dan Zapin
- Ostinato irama
(b) Melodi
x Pic tinggi / rendah / tengah / tertinggi / terendah /
menaik / menurun / melompat / mendatar /
bertangga dan Solfa - do ; re ; mi ; fa ; so ;
la ; ti ; do’
x Warna Ton suara atau bunyi manusia
(lelaki/perempuan/kanak-kanak) ; haiwan ; alam
sekitar ; perkusi badan ; alat perkusi; alat
muzik ; bahan improvisasi
x Harmoni - Lapisan suara dalam bentuk melodi
kaunter, dron dan ostinato melodi
x Tekstur dalam muzik solo ; muzik berkumpulan
x Bentuk - Struktur A B ; A B A
- Frasa
(c) Ekspresi
x Dinamik - lembut ; kuat ; beransur lembut ;
beransur kuat
x Mud - riang ; sedih ; bersemangat ; cemas ; takut ;
tenang
(d) Bahasa Muzik
x Istilah dan tanda isyarat
- Istilah : Piano ; Forte ; Andante ; Allegro ;
Legato ; Staccato
x Tanda isyarat
Frasa
Staccato
KANDUNGAN TAHUN 5
GSSJJY
2 3 4
4 4 4
3
.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
.
62
Kaitan
Harkat
Fermata
Tanda Kromat
p dan f
2. KEMAHIRAN
(a) Nyanyian
x Teknik Menyanyi: Postur ; sebutan ; pernafasan ;
penghasilan ton ; ekspresi
(b) Permainan Alat Muzik
x Teknik Perkusi : Cara memegang dan memainkan
alat perkusi seperti loceng, kastanet, kayu tik-tok,
kerincing, tamborin, dram getar, dram tenor, simbal,
rekoder, sound-block, wood-block, cowbell, dram bes,
dram tenor dan dram getar.
x Teknik Rekoder:
- Postur
- Penjarian not G, A, B, C’, D’, C tengah, D, E, F, F#,
Bb,
- Pernafasan
- Embouchure
- Penglidahan
- Penghasilan Ton
(c) Kriteria Persembahan
x Keseimbangan ; koordinasi ; kesepaduan ; etika
persembahan
3. KREATIVITI
Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta
dengan bunyi.
4. APRESIASI
Memberi respon terhadap karya persembahan muzik dengan
pelbagai cara seperti lisan , perbuatan, lukisan dan tulisan.
7
#DP
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
63
TAHUN 5
ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETIK
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1 IRAMA
1.1.1 Detik
x Detik berkala
ARAS 1
(a) Memainkan detik
secara konsisten
sepanjang enam bar
dalam meter 3 dan 4.
4 4
ARAS 2
Memainkan detik secara
konsisten sepanjang
lapan bar dalam meter 3
dan 4. 4
4
ARAS 3
Memainkan detik
secara konsisten
sepanjang dua belas bar
dalam meter 3 dan 4.
4 4
Mengesan detik berkala
pada lagu.
Memainkan detik berkala
dengan perkusi badan atau
alat perkusi.
1.1.2 Meter
2 ; 3 ; 4
4 4 4
ARAS 1
(a) Mengenal pasti jenis
meter pada lagu-lagu
yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 2
Menyatakan ciri-ciri meter
2 , 3 , 4 dengan jelas.
4 4 4
ARAS 3
Membanding beza meter
2 , 3 , 4 dengan jelas.
4 4 4
Mendengar dan
menyanyikan lagu dalam
meter 2 , 4 , 3.
4 4 4
1.1.3 Tempo
x Lambat ; cepat ;
sederhana
x Perubahan tempo –
Ansur cepat ; Ansur
lambat
ARAS 1
(a) Mengenal pasti jenis
tempo pada lagu-lagu
yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 2
Menyatakan perbezaan
dan perubahan tempo
lagu yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 3
Menyatakan ciri-ciri
perubahan tempo pada
lagu yang diperdengar
dengan jelas.

Mendengar dan
menyanyikan lagu dalam
pelbagai tempo.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
64
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1.4 Nilai not dan tanda
rehat


ARAS 1
(a) Mengecam nilai not
dan tanda rehat yang
dimainkan dengan betul.
ARAS 2
Mengenal pasti not dan
tanda rehat dalam corak
irama yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 3
Menulis corak irama yang
diperdengar dengan betul
menggunakan not dan
tanda yang telah
dipelajari.
Memadankan nilai not yang
diperdengar dengan notasi
yang dipaparkan.
Memadankan corak irama
yang diperdengar dengan
memilih kad imbasan yang
disediakan.
1.1.5 Corak irama

x Rentak
- Zapin
ARAS 1
(a) Mengecam lagu
berentak zapin daripada
sekumpulan lagu yang
diperdengar dengan
betul.
ARAS 2
Mengenal pasti corak
irama rentak zapin
dengan betul.
ARAS 3
Menyatakan ciri-ciri
rentak zapin dengan
betul.
Mendengar dan
menyanyikan lagu-lagu
berentak Mac, Masri, Waltz,
Inang dan Zapin.
Membanding beza pelbagai
rentak yang diperdengar.
Membuat gerakan
berdasarkan lagu berentak
Mac, Masri, Waltz, Inang
dan Zapin.
x Ostinato Irama ARAS 1
(a) Mengenal pasti corak
irama ostinato dalam
lagu yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 2
Mengajuk semula corak
irama ostinato yang
didengari dengan betul.
ARAS 3
Memainkan semula corak
irama ostinato yang
didengari dengan betul.
Mendengar, menyebut dan
memainkan pelbagai
ostinato irama.
Memainkan ostinato irama
menggunakan alat perkusi.
GSSJJY
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
65
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.2 MELODI
1.2.1 Pic
x Aras pic - Tinggi ;
Rendah ; Tengah ;
Tertinggi ; Terendah
ARAS 1
(a) Mengenal pasti pic
tinggi, rendah, tengah,
tertinggi dan terendah
daripada sekumpulan
bunyi yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 2
Mengenal pasti dengan
betul pic tertinggi dan
terendah dalam keratan
lagu.
ARAS 3
Menganalisis lagu dari
segi pic dengan tepat.
Mendengar, membunyikan
dan memainkan pic tinggi,
rendah, tengah, tertinggi dan
terendah.
Membuat gerakan
berdasarkan aras pic yang
dimainkan.
Mengecam aras pic dalam siri
bunyi yang dimainkan.
Membaca dan mengecam pic
tertinggi dan terendah dalam
lagu yang dinyanyikan.
x Pergerakan pic -
Melompat ; Mendatar ;
Bertangga
ARAS 1
(b) Mengecam pergerakan
pic dengan betul
berdasar-kan not-not
yang diperdengar.
ARAS 2
Mengecam pergerakan
pic dengan betul
berdasarkan keratan
lagu yang diperdengar.
ARAS 3
Menyatakan perbezaan
pergerakan pic dalam
kumpulan-kumpulan
bunyi yang diperdengar
dengan betul.
Mendengar, mengecam,
membunyikan, memainkan
pic menurun menaik,
melompat, mendatar dan
bertangga.
Membuat gerakan
menunjukkan pergerakan pic
yang dimainkan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
66
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.2.2 Harmoni
x Lapisan suara -
Melodi kaunter ;
Dron ; Ostinato
melodi
ARAS 1
(a) Mengenal pasti
kehadiran lapisan suara
dalam muzik nyanyian
dengan betul.
ARAS 2
Mengecam jenis-jenis
lapisan suara dalam
muzik nyanyian dengan
betul.
ARAS 3
Membanding beza
jenis-jenis lapisan
suara dalam muzik
nyanyian dengan
pernyataan yang
sesuai.
Mendengar, menyanyikan
dan memainkan pelbagai
muzik nyanyian dan
instrumental secara solo dan
berkumpulan.
Mendengar dan
menyanyikan dron dan lagu
secara berkumpulan.
Menyanyikan lagu dan
memainkan ostinato melodi
berasaskan skel pentatonik
dengan alat muzik seperti
glockenspiel atau rekoder.
Contoh lagu:
- Jambatan Tamparuli
- Inang Cina
1.2.3 Tekstur
x Deskripsi tekstur -
Tebal ; Nipis
ARAS 1
(a) Mengenal pasti tekstur
muzik nyanyian dan
muzik instrumental yang
diperdengar dengan
betul.
ARAS 2
Menyatakan dengan betul
jenis tekstur muzik
nyanyian dan muzik
instrumental yang
diperdengar.
ARAS 3
Menyatakan perbezaan
tekstur dalam muzik
nyanyian dan muzik
instrumental dengan
deskripsi yang betul.
Mendengar, menyanyikan
dan memainkan pelbagai
muzik nyanyian dan
instrumental secara solo dan
berkumpulan.
Memberi deskripsi tekstur
lagu yang diperdengar.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
67
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.2.4 Bentuk
x Frasa
ARAS 1
(a) Mengenal pasti frasa
dalam lagu yang
diperdengar dengan betul.
ARAS 2
Membanding beza frasa-
frasa dalam lagu yang
diperdengar dengan
betul.
ARAS 3
Menyatakan ciri-ciri
frasa lagu yang
diperdengar dengan
pernyataan yang sesuai.
Mendengar dan
menyanyikan pelbagai jenis
lagu.
Memainkan rekoder
mengikut frasa.
Membuat gerakan kreatif
berdasarkan unit-unit frasa
dalam lagu yang
dinyanyikan, dimainkan atau
diperdengar.
Ciri-ciri frasa:
- bilangan bar
- melodi yang berulang
- corak yang berulang
- kontur
x Struktur – AB ; ABA ARAS 1
(a) Mengecam jenis
struktur lagu dengan
betul berdasarkan tiga
buah lagu yang
diperdengar.
ARAS 2
Mengecam jenis struktur
lagu dengan betul
berdasarkan empat
buah lagu yang
diperdengar.
ARAS 3
Mengecam jenis struktur
lagu dengan betul
berdasarkan enam buah
lagu yang diperdengar.
Mendengar , menyanyi dan
memainkan lagu-lagu
berbentuk AB dan ABA.
Membanding beza seksyen-
seksyen dalam lagu.
Menandakan seksyen-
seksyen dalam lagu.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
68
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.3 EKSPRESI
1.3.1 Dinamik
x Lembut ; Kuat ;
Beransur lembut ;
Beransur kuat

ARAS 1
(a) Menyatakan jenis
dinamik pada lagu-lagu
yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 2
Menandakan dinamik
dengan betul pada skor
lagu seperti yang
diperdengar.
ARAS 3
Menyatakan perbezaan
dinamik dalam lagu-
lagu yang diperdengar
dengan pernyataan
yang sesuai.
Membuat lakuan kreatif bagi
menunjukkan dinamik dalam
lagu yang didengari,
dinyanyikan dan dimainkan.
Memainkan dinamik dengan
alat perkusi dan rekoder.
Mendengar lagu dan
menuliskan lambang dinamik
pada senikata dan skor lagu
yang mudah secara
berpandu.
1.3.2 Mud
x Riang ; Sedih ;
Bersemangat ;
Cemas ; Takut ;
Tenang
ARAS 1
(a) Menyatakan jenis
mud empat buah lagu
yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 2
Menyatakan jenis mud
enam buah lagu yang
diperdengar dengan
betul.
ARAS 3
Menyatakan jenis mud
lapan buah lagu yang
diperdengar
dengan betul.
Mendengar dan menyanyikan
pelbagai jenis lagu.
Membuat lakuan kreatif bagi
menunjukkan mud dalam
lagu yang didengari,
dinyanyikan dan dimainkan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
69
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
NOTASI
1.4.1 Simbol
GSSJJYҏ ҏ ҏ ҏ ҏ ҏ ҏ ҏ
ARAS 1
(a) Mengenal pasti simbol
notasi muzik tanpa
baluk dengan betul.
ARAS 2
Mengenal pasti simbol
notasi muzik dalam skor
lagu yang diberi dengan
betul.
ARAS 3
Membaca notasi muzik
dengan betul
menggunakan alat
muzik.
Membaca dan menulis notasi
muzik.
Membaca notasi, menyanyi
dan memainkan melodi
mudah.
1.4
x Kedudukan not
pada baluk
(b) Mengecam pic pada
baluk dengan betul.
Mengecam 6-8 pic pada
baluk dengan betul dan
pantas.
Mengecam semua pic
pada baluk dengan
betul dan pantas.
Membaca dan menulis notasi
muzik pada baluk.
Memainkan rekoder mengikut
skor yang disediakan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
70
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.4.2 Tanda Isyarat dan
Istilah
x piano ; forte ;
andante ; allegro ;
legato ; staccato ;
Frasa ; Kaitan/
slur ; Harkat ;
Tanda kromat ;
fermata / pause ;
Baluk ; Garis bar ;
Garis tamat ; Klef
trebel
ARAS 1
(a) Menyebut tanda
isyarat dan istilah
muzik dengan betul.
ARAS 2
Mengenal pasti tanda
isyarat dan istilah dalam
skor muzik dengan betul.
ARAS 3
Menganalisis skor muzik
dengan betul secara
berpandu.
Mengecam, menyalin,
membuat latihan menulis
tanda-tanda isyarat.
Menyebut istilah yang diberi.
Menyatakan maksud istilah.
Memadankan istilah dengan
maksud yang diberi.
Menganalisis skor dengan
memberi fokus kepada:
- bilangan bar
- frasa
- jenis not
- dinamik
- tempo
- tanda isyarat
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
71
ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.1 NYANYIAN
2.1.1 Teknik Nyanyian
x Aplikasi teknik -
postur ; sebutan ;
pernafasan ;
penghasilan ton ;
ekspresi
ARAS 1
(a) Mempraktikkan teknik
nyanyian yang betul
ketika menyanyi.
ARAS 2
Mengamalkan tiga teknik
nyanyian dengan baik
ketika menyanyi.
ARAS 3
Mengamalkan lebih
daripada tiga teknik
nyanyian dengan baik
ketika menyanyi.
Membuat latihan-latihan
nyanyian dengan memberi
tumpuan kepada teknik-
teknik yang dipelajari.
2.1.2 Menyanyi Secara
Muzikal
x Kemahiran
menyanyi – pic ;
tempo ; dinamik ;
mud.
ARAS 1
(a) Menyanyikan pelbagai
jenis lagu dengan baik
dari segi pic, tempo dan
dinamik dengan
bimbingan.
ARAS 2
Menyanyikan pelbagai
jenis lagu dengan baik
dari segi pic, tempo,
dinamik dan mud
dengan bimbingan.
ARAS 3
Menyanyikan pelbagai
jenis lagu dengan
intepretasi yang baik.
Menyanyikan pelbagai
jenis lagu dalam meter
2 , 4 , 3
4 4 4
secara solo dan
berkumpulan dengan
tumpuan kepada pic,
tempo, dinamik dan mud.
2.1.3 Menyanyi Solfa
x Solfa – do ; re ;
mi ; fa ; so ; la ; ti ;
do’.
ARAS 1
(a) Menyanyikan pic do ;
re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ;
do’ secara berpandu
dengan tepat.
ARAS 2
Menyanyikan pic do ;
re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ;
do’ dalam keratan lagu
yang diberi dengan
tepat.
ARAS 3
Menyanyikan dengan
tepat pic do ; re ; mi ; fa ;
so ; la ; ti ; do’ dalam lagu
yang diberi dengan tepat.
Membuat latihan solfa
dengan pic do ; re ; mi ;
fa ; so ; la ; ti ; do’.
Menyanyikan lagu atau
keratan lagu yang
mengandungi pic do ; re;
mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
72
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.2 PERMAINAN ALAT
PERKUSI
2.2.1 Aplikasi teknik

x Memegang /
mengendalikan
x Memainkan
(b) Memainkan dram
getar, dram tenor
dan alat perkusi
lain dengan betul
mengikut notasi
sepanjang dua bar.
Memainkan dram
getar, dram tenor
dan alat perkusi
lain dengan betul
mengikut notasi
sepanjang empat bar.
Memainkan dram
getar, dram tenor
dan alat perkusi
lain dengan betul
mengikut skor
lengkap secara
berpandu.
Latihan memegang dan
memainkan dram getar,
dram tenor dan alat
perkusi lain.
Skor lengkap:
- dua alat perkusi
- tiga alat perkusi
- empat alat perkusi
Memainkan alat perkusi
mengiringi nyanyian dan
muzik instrumental secara
ensembel.
2.2.2 Bermain Alat
Perkusi Secara
Muzikal
x Kemahiran
bermain alat
perkusi
ARAS 1
(a) Memainkan corak irama
dengan betul dari segi
detik, tekanan, tempo dan
dinamik.
Menyanyi dan memainkan
pelbagai lagu dalam
meter
2 , 4 , 3
4 4 4
secara solo dan
berkumpulan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
73
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
x Kemahiran
bermain sambil
membaca notasi
ARAS 1
(b) Memainkan corak irama
sepanjang dua bar
dengan betul mengikut
notasi.
ARAS 2
Memainkan corak irama
sepanjang empat bar
dengan lancar dan betul
mengikut notasi.
ARAS 3
Memainkan corak irama
sepanjang lapan bar
atau lebih dengan lancar
dan betul mengikut
notasi.
Membaca dan memainkan
corak irama dan ostinato.
Aplikasi teknik –
Postur ;
Penjarian ;
Pernafasan ;
Embouchure ;
Penglidahan ;
Penghasilan ton
ARAS 1
(a) Menunjukkan teknik
yang betul semasa
bermain rekoder.
ARAS 2
Mempraktikkan teknik
bermain rekoder yang
dipelajari dengan betul
semasa bermain rekoder
dengan bimbingan guru.
ARAS 3
Mengamalkan teknik
bermain rekoder yang
dipelajari dengan betul
semasa bermain rekoder
tanpa bimbingan guru.
Tunjuk cara dan latihan
teknik.
2.2.3 Bermain Rekoder
Secara Muzikal
x Kemahiran
bermain dan
membaca notasi
ARAS 1
(a) Memainkan not-not
berkaitan dengan
penjarian yang betul.
Latihan penjarian tanpa dan
dengan tiupan.
Latihan meniup dengan
tumpuan kepada teknik
pernafasan dan
penglidahan.
Membaca notasi - Not C
tengah, D, E, F, F#, B
b
, G,
A, B, C’, D’
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
74
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
(c) Memainkan rekoder
bagi mengiringi
nyanyian atau muzik
instrumental
Melodi yang
mengandungi pic C
tengah, D, E, F, F#,
G, A, B, C’, D
x Irama
- meter 2 , 3 , 4
4 4 4

- corak irama
x Ekspresi
- dinamik
ARAS 1
(b) Memainkan lagu
sepanjang lapan bar yang
pelbagai corak irama
dalam pelbagai meter
dengan betul.
ARAS 2
Memainkan lagu
sepanjang lapan bar
yang pelbagai corak
irama dalam pelbagai
meter dengan lancar dan
betul.
ARAS 3
Memainkan lagu
melebihi lapan bar yang
pelbagai corak irama
dalam pelbagai meter
dengan lancar, betul dan
berekspresi.
Membaca dan memainkan
pelbagai jenis lagu dalam
meter

2 4 3
4 , 4 , 4
secara solo dan
berkumpulan.
Memainkan lagu atau
keratan lagu mengikut skor.
x Harmoni
- kaunter melodi
ARAS 1
(c) Mengiringi lagu dengan
kaunter melodi yang
pendek dengan betul
mengikut skor dengan
bimbingan guru.
ARAS 2
Mengiringi lagu dengan
kaunter melodi yang
pendek dengan lancar
dan betul mengikut skor.
ARAS 3
Mengiringi lagu dengan
kaunter melodi dengan
lancar dan betul mengikut
skor atau tanpa skor.
Latihan memainkan
kaunter melodi frasa demi
frasa.
Menggabungkan
permainan kaunter melodi
dengan melodi.
Memainkan rekoder untuk
mengiringi nyanyian atau
muzik instrumental.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
75
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.4 KRITERIA
PERSEMBAHAN
x Kesepaduan ;
Keseimbangan ;
Koordinasi ;
ARAS 1
(a) Mengawal kesepaduan,
keseimbangan dan
koordinasi suara serta
bunyi dengan baik
semasa persembahan
muzik nyanyian dan
instrumental dengan
bimbingan guru.
ARAS 2
Mengawal kesepaduan,
keseimbangan dan
koordinasi suara serta
bunyi dengan baik ketika
persembahan muzik
nyanyian dan instrumen-
tal.
ARAS 3
Mengawal kesepaduan,
keseimbangan dan
koordinasi suara serta
bunyi dengan baik dan
konsisten ketika persem-
bahan muzik nyanyian
dan instrumental.
Menyanyikan pelbagai jenis
lagu secara berkumpulan.
Memainkan alat muzik
dengan pelbagai jenis lagu
secara berkumpulan.
x Etika
persembahan
(b) Mengamalkan disiplin
dan tata cara
persembahan
dengan baik mengikut
ingatan dan pesanan
guru.
(b) Mengamalkan
disiplin dan tata cara
persembahan
dengan baik.
(b) Sentiasa mengamal-
kan disiplin dan tata
cara persembahan
dengan baik.
Latihan disiplin dan tata cara
persembahan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
76
ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF
Bil. Item Hasil Pembelajaran
Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.1 PENEROKAAN
Pengalaman
menemui
- Meneroka
pelbagai bunyi ;
Perkusi badan ;
Bahan
improvisasi

ARAS 1
(a) Menyusun pelbagai
kesan bunyi secara
kreatif menggunakan
sumber bunyi yang
ditetapkan.
ARAS 2
Menghasilkan satu
gubahan kreatif daripada
pelbagai kesan bunyi
menggunakan sumber
bunyi yang ditetapkan
dengan bimbingan guru.
ARAS 3
Menghasilkan lebih
daripada satu gubahan
kreatif daripada pelbagai
kesan bunyi
menggunakan sumber
bunyi yang ditetapkan
secara berkumpulan atau
bersendirian.
Meneroka dan menemui
pelbagai kesan bunyi secara
tidak konvensional daripada
sumber bunyi seperti suara,
alat muzik, alat improvisasi
dan perkusi badan.
Memainkan alat muzik
secara tidak konvensional.
3.2 IMPROVISASI
Pengalaman
kreatif
- Mengimprovisasi
corak irama
ARAS 1
(a) Mengimprovisasi
corak irama sepanjang
dua bar yang betul dari
segi nilai not dan meter.
ARAS 2
Mengimprovisasi
corak irama sepanjang
empat bar yang betul
dari segi nilai not dan
meter.
ARAS 3
Mengimprovisasi
corak irama sepanjang
melebihi empat bar yang
betul dari segi nilai not
dan meter.
Membalas corak irama yang
diberi dengan menggunakan
alat perkusi.
- Melodi ARAS 1
(a) Mengimprovisasi satu
melodi yang muzikal
menggunakan pic yang
ditetapkan dengan
bimbingan guru.
ARAS 2
Mengimprovisasi dua
melodi yang muzikal
menggunakan pic yang
ditetapkan dengan
bimbingan guru.
ARAS 3
Mengimprovisasi lebih
daripada dua melodi
yang muzikal
menggunakan pic yang
ditetapkan dengan
bimbingan guru.
Nyanyian solfa mengikut
urutan Kodaly:
- la, so, mi
- la, so, mi, re
- la, so, mi, re, do
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
77
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.3 REKA CIPTA
x Pengalaman
kreatif
- Mereka cipta
ostinato irama
ARAS 1
(a) Membina satu ostinato
irama yang sesuai
untuk mengiringi
sebuah lagu
menggunakan nilai not
dan tanda rehat yang
ditetapkan.
ARAS 2
Membina dua ostinato
irama untuk mengiringi
dua buah lagu yang
berlainan meter dan
tempo menggunakan
nilai not dan tanda rehat
yang ditetapkan.
ARAS 3
Membina lebih daripada
dua ostinato irama untuk
mengiringi lagu-lagu
yang berlainan meter
dan berlainan tempo
menggunakan nilai not
dan tanda rehat yang
ditetapkan.
Memainkan ostinato irama
dengan alat perkusi untuk
mengiringi lagu.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
78
ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
4.1 NYANYIAN
Memberi respon
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Mud
- Bentuk
ARAS 1
(a) Membanding beza
konsep muzik dengan
betul bagi dua buah
lagu yang diperdengar.
ARAS 2
Membanding beza
konsep muzik dengan
betul bagi tiga buah lagu
yang diperdengar
ARAS 3
Membanding beza
konsep muzik dengan
betul bagi empat buah
lagu atau lebih buah
lagu yang diperdengar.
Mengecam lagu AB dan ABA.
Menyatakan ciri-ciri bentuk
lagu yang diperdengar.
Memberi respon secara
gerakan, bertulis dan lakaran
grafik.
Membuat refleksi tentang lagu-
lagu yang didengari.
4.2 MUZIK INSTRUMENTAL
Memberi respon
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Mud
- Bentuk
ARAS 1
(a) Membanding beza
konsep muzik dengan
betul bagi dua buah
lagu yang diperdengar.
ARAS 2
Membanding beza
konsep muzik dengan
betul bagi tiga buah lagu
yang diperdengar.
ARAS 3
Membanding beza
konsep muzik dengan
betul bagi empat buah
lagu atau lebih buah
lagu yang diperdengar.
Melukis, melakar, menulis
refleksi, pantun, catatan rasa
dan fikiran.
Menginterpretasi muzik yang
didengari dalam bentuk grafik.
Mengklasifikasikan warna ton
alat muzik.
Menyediakan folio tentang
aktiviti muzik instrumental.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5
79
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
4.3 MUZIK MASYARAKAT
MALAYSIA
Meneliti
- Fungsi
ARAS 1
(b) Membanding beza
konsep muzik dengan
betul bagi dua karya
muzik instrumental
yang diperdengar.
ARAS 2
Membanding beza
fungsi dankonsep muzik
dengan betul bagi dua
buah lagumasyarakat
Malaysia yang
diperdengar.
ARAS 3
Membanding beza
fungsi muzik dan konsep
muzik dengan betul bagi
tiga buah atau lebih lagu
masyarakat Malaysia
yang diperdengar.
Fungsi lagu seperti
- Perayaan
- Upacara
- Tarian
Membuat refleksi tentang
muzik masyarakat Malaysia.
Menyediakan folio tentang
aktiviti muzik masyarakat
Malaysia.
- jenis lagu
- pakaian
- alat muzik
Contoh lagu
Muzik Kuda Kepang
Muzik Dikir Barat
Muzik Dondang Sayang
Muzik Caklempong
Muzik Tarian Singa
Muzik Nobat
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
81
Dalam usaha mencapai mat lamat dan objekt if Pendidikan Muzik
KBSR, murid Tahun 6 perlu mempelajari, mengalami dan
menguasai:
1. KONSEP MUZI K
(a) Irama
x Det ik
x Meter 2 3 4 6
4 4 4 8
x Tempo lambat ; tempo cepat ; perubahan tempo ; tempo
sederhana ;
x Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an
x Nilai Not dan Tanda Rehat - Nilai dan notasi not panjang,
not pendek dan tanda rehat

x Corak Irama - Rentak Mac, Masri, Waltz, Inang,
Zapin, Joget dan Sumazau
- Ostinato irama
(b) Melodi
x Pic tinggi /rendah / tengah / tertinggi / terendah / menaik /
menurun / melompat / mendatar / bertangga dan Solf a -
do ; re ; mi ; f a ; so ; la ;
t i ; do’
x Skel major ; Minor har monik
x Warna Ton suara atau bunyi manusia ( lelaki/ perempuan/
kanak- kanak) ; Haiwan ; Alam sekitar ; Perkusi badan;
Alat perkusi ; Alat muzik ; Bahan improvisasi
x Har moni - Lapisan suara dalam bentuk melodi
kaunter, dron dan ostinato melodi
x Tekstur dalam muzik solo dan muzik kumpulan
x Bentuk - Struktur A B ; A B A
- Frasa
(c) Ekspresi
x Dinamik - Lembut ; Kuat ; Beransur lembut ;
Beransur kuat
x Mud - Riang ; Sedih ; Bersemangat ; Cemas ; Takut ;
Tenang
(d) Bahasa Muzik
x Istilah dan Tanda Isyarat
- Istilah : Piano ; Forte ; Andante ; Allegro ; Legato ;
Staccato
- Tanda isyarat
Frasa
Staccato
KANDUNGAN TAHUN 6
GSS JJ
3
.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
82
Kaitan
Harkat
Fermata
Tekanan
Tanda Kromat
2. KEMAHI RAN
(a) Nyanyian
x Teknik menyanyi: Postur ; Sebutan ; Pernaf asan ;
x Penghasilan ton ; Ekspresi
(b) Per mainan Alat Muzik
x Teknik perkusi: Cara mengendalikan dan memainkan
alat perkusi seperti (loceng, kastanet, kayu tik-tok,
kerincing, tamborin, simbal, rekoder, tone block, claves,
cowbell) dram getar, dram tenor dram bes.
x Teknik ber main rekoder
- Postur ;
- Penjarian not G, A, B, C’ , D’, C t engah, D, E,
F, F# , Bb, C# ‘, E’, F’, F# ’, G’
- Pernaf asan
- Embouchure
- Penglidahan
- Penghasilan Ton
(c) Kriteria Persembahan
x Keseimbangan ; Koordinasi ; Kesepaduan ; Etika
persembahan
3. KREATIVITI
Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta
dengan bunyi.
4. APRESIASI
Memberi respon terhadap karya persembahan muzik dengan
pelbagai cara seperti lisan , perbuatan, lukisan dan t ulisan.
7
#DP

@

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
83
TAHUN 6
ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETIK
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1 IRAMA
1.1.1 Deti k
Deti k berkala
ARAS 1
(a) Memainkan deti k
secara konsi sten
untuk sepanj ang
empat frasa l agu
dalam pelbagai
meter.
ARAS 2
Memai nkan deti k secara
konsi sten untuk
sepanj ang l apan frasa
l agu dal am pel bagai
meter.
ARAS 3
Memai nkan deti k secara
konsi sten untuk
sepanj ang dua belas
frasa atau l ebih dalam
pel bagai meter.
Mengesan deti k berkala pada
l agu.
Memai nkan deti k berkal a
dengan perkusi badan atau
alat perkusi .
1.1.2 Meter
- 2 ; 4 ; 3 ; 6
4 4 4 8
ARAS 1
(a) Menyatakan
meter lagu-l agu yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Membanding beza meter
2 , 3 , 4 , dan 6
4 4 4 8
dengan j el as.
ARAS 3
Memasukkan gari s bar
dengan betul pada skor
l agu yang diberi
berdasarkan meter yang
di tetapkan.
Mendengar dan
menyanyi kan lagu bermeter
2 , 4 , 3 , 6.
4 4 4 8
Memai nkan deti k
berdasarkan meter 2 dan 6 .
4 8

1.1.3 Tempo
Lambat ; Cepat ;
Sederhana
Perubahan tempo
ARAS 1
(a) Mengenal pasti
perubahan tempo
pada lagu yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Menyatakan perbezaan
dan perubahan tempo
pada l agu yang
diperdengar dengan betul .
ARAS 3
Mengi nterpretasi
perbezaan dan
perubahan tempo
dengan j el as secara
grafi k.
Mendengar dan
menyanyi kan lagu dalam
pel bagai tempo.
Mel uki s grafi k untuk mewakili
perbezaan dan perubahan
tempo.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
84
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
ARAS 1
(a) Mengecam nilai not
dan tanda rehat yang
dimainkan, dengan betul .
ARAS 2
Mengenal pasti ni lai not
dan tanda rehat dal am
corak i rama yang
diperdengar dengan betul .
ARAS 3
Menuli s dengan betul
corak i rama yang
diperdengar
menggunakan not dan
tanda rehat dipel aj ari .
Memadankan nil ai not yang
diperdengar dengan memili h
kad imbasan yang di sedi akan.
Memadankan corak i rama
yang di perdengar dengan
memi lih kad i mbasan yang
di sedi akan.
Nil ai not dan nil ai
tanda rehat

1.1.4 Corak Irama
Rentak - Joget ;
Sumazau

ARAS 1
(b) Mengecam l agu
berentak j oget
dan sumazau
dari pada sekumpul an
l agu yang
diperdengar dengan
betul .
ARAS 2
Mengenal pasti corak
i rama Joget dan Sumazau
dengan betul .
ARAS 3
Menyatakan ci ri -ci ri
rentak Joget dan
Sumazau dengan betul .
Mendengar dan menyanyi kan
l agu-l agu berentak Mac ;
Masri ; Wal tz ; Inang ; Zapin ;
Joget ; Sumazau
Membanding beza pel bagai
rentak yang diperdengar.
Membuat gerakan
berdasarkan lagu berentak
Mac ; Masri ; Wal tz ; Inang ;
Zapi n ; Joget ; Sumazau.
ZGSS JJ Y
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
85
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
Osti nato Irama ARAS 1
(a) Mengenal pasti corak
i rama ostinato dal am
lagu yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Mengajuk dan
memai nkan osti nato
i rama dari pada lagu yang
didengari dengan betul .
ARAS 3
Menotasi kan osti nato
i rama dal am l agu-l agu
yang di perdengar
dengan betul .
Mendengar, menyebut dan
memai nkan pelbagai j eni s
osti nato i rama.
Memai nkan osti nato i rama
menggunakan al at perkusi .
1.2 MELODI
1.2.1 Pi c
x Aras pi c – Ti nggi ;
Rendah ; Tengah;
Terti nggi ;
Terendah
ARAS 1
(a) Mengenal pasti aras
pi c yang di perdengar
dengan betul .
ARAS 2
Mengenal pasti pi c
tertinggi dan terendah
dal am keratan l agu yang
diperdengar dengan
betul.
ARAS 3
Menganali si s aras pi c
dal am skor l agu yang
diberi dengan betul .
Mendengar, membunyi kan, pi c
ti nggi ; rendah ; tengah ;
tertinggi ; terendah dalam l agu
yang di nyanyi kan.
Mengecam aras pi c dal am si ri
bunyi yang dimainkan.
x Pergerakan pi c –
Melompat ;
Mendatar ;
Bertangga
(b) Mengecam j eni s
pergerakan pi c
dengan betul
berdasarkan
kumpulan-kumpul an
not yang di perdengar.
Menyatakan j eni s
pergerakan pi c pada
keratan l agu yang
diperdengar dengan
betul.
Membanding beza
pergerakan pi c dal am
l agu-l agu yang
diperdengar dengan
pernyataan yang betul .
Mendengar, membunyi kan,
memai nkan pi c menai k,
menurun, mel ompat, mendatar,
bertangga.
Membuat gerakan
menunjukkan pergerakan pi c
yang di mai nkan.
Mengecam pi c menai k dan
menurun dalam l agu yang
diperdengar dinyanyi kan dan
dimainkan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
86
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.2.2 Skel dan nada
Skel dan nada
Major ; minor
harmoni k
ARAS 1
(a) Mengenal pasti j eni s
skel yang
diperdengar dengan
betul.
ARAS 2
Mengecam j eni s skel
yang di perdengar dengan
betul.
ARAS 3
Menyatakan perbezaan
antara skel -skel yang
diperdengar dengan
deskri psi yang sesuai.
Lati han mendengar skel
maj or dan minor.
1.2.3 Harmoni
- Lapi san suara -
mel odi kaunter ;
dron ; ostinato
mel odi
ARAS 1
(a) Mengenal pasti j eni s-
j eni s lapi san suara
dalam muzi k
nyanyi an dan
instrumental dengan
betul .
ARAS 2
Membanding bezakan
j eni s-j eni s l api san suara
dal am muzi k nyanyian
dan instrumental dengan
pernyataan yang sesuai .
ARAS 3
Memberi deskri psi yang
betul tentang harmoni
muzi k nyanyian dan
i nstrumental yang
diperdengar.
Mendengar dan
menyanyi kan dron dan l agu
secara berkumpul an.
Menyanyi kan lagu /
memai nkan melodi kaunter
dan osti nato mel odi secara
berkumpulan.
1.2.4 Tekstur
x Deskri psi tekstur:
Tebal ; Nipi s
ARAS 1
(a) Mengenal pasti
dengan betul tekstur
muzi k nyanyi an dan
instrumental yang
di perdengar.
ARAS 2
Menyatakan dengan
betul jeni s tekstur muzi k
nyanyian dan i nstrumen-
tal yang diperdengar.
ARAS 3
Menyatakan perbezaan
tekstur dal am muzi k
nyanyian dan i nstrumen-
tal dengan deskri psi yang
betul.
Mendengar, menyanyi kan
dan memai nkan pel bagai
muzi k nyanyian dan
i nstrumental secara solo dan
berkumpulan.
Memberi deskri psi tekstur
l agu yang diperdengar.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
87
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.2.5 Bentuk
Struktur – AB ;
ABA
ARAS 1
(a) Mengecam j eni s
struktur l agu dengan
betul berdasarkan
l agu-l agu yang
diperdengar.
ARAS 2
Menandakan pada skor
l agu, seksyen-seksyen
dal am l agu dengan betul
berdasarkan lagu yang
diperdengar.
ARAS 3
Memberi deskri psi
bentuk l agu dengan
betul melal ui l akaran /
l uki san grafi k / tuli san.
Mendengar, menyanyi kan dan
memai nkan pelbagai l agu
berbentuk AB dan ABA.
Membuat gerakan kreati f
berdasarkan lagu-lagu
berbentuk AB dan ABA.
1.3 EKSPRESI
1.3.1 Di nami k
Lembut ; Kuat ;
Beransur l embut ;
Beransur kuat
ARAS 1
(a) Menyatakan j eni s
di nami k pada lagu-
l agu
yang diperdengar
dengan betul .
ARAS 2
Menyatakan perbezaan
dinami k dalam l agu-lagu
yang di perdengar dengan
pernyataan yang sesuai .
ARAS 3
Memberi deskri psi yang
sesuai terhadap muzi k
nyanyian dan
i nstrumental yang
diperdengar.
Membuat lakuan kreati f bagi
menunjukkan di nami k dalam
l agu yang diperdengar.
Memai nkan di nami k dengan
alat perkusi dan rekoder.
Menandakan di nami k yang
diperdengar pada l i ri k atau
skor l agu.
1.3.2 Mud
- Ri ang ; Sedi h ;
Bersemangat ;
Cemas ; Takut ;
Tenang
ARAS 1
(a) Menyatakan dengan
betul mud l agu-lagu
yang di perdengar.
ARAS 2
Membanding beza mud
l agu-l agu yang
dinyanyi kan / dimai nkan /
diperdengar dengan
pernyataan yang sesuai .
ARAS 3
Memberi deskri psi yang
sesuai bagi menj elaskan
mud pada l agu yang
dinyanyi kan / dimai nkan /
diperdengar.
Mendengar dan menyanyi kan
pel bagai jeni s l agu.
Membuat lakuan kreati f bagi
menunjukkan mud dalam lagu.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
88
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.4 SISTEM NOTASI
1.4.1 Lambang not muzi k
dan tanda rehat
ZGSS JJ Y
ARAS 1
(a) Mengenal pasti
notasi muzi k tanpa
bal uk atau skor muzi k
dengan betul.
ARAS 2
Mengenal pasti simbol
notasi muzi k dalam skor
l agu yang diberi dengan
betul.
ARAS 3
Membaca notasi muzi k
dengan betul dal am
permainan alat muzi k.
Membaca dan menul i s
notasi muzi k.
Membaca notasi , menyanyi
dan memai nkan mel odi
mudah.
x Kedudukan not pada
bal uk
(b) Mengecam /
menamakan semua
pi c pada baluk
dengan betul .
Mengecam / menamakan
semua not pada baluk
dengan l ancar dan betul .
Mengecam semua pi c
pada bal uk dengan
pantas dan betul .
Mengecam, menamakan,
menandakan dan menul i s not
pada bal uk.
Memai nkan rekoder
berdasarkan skor.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
89
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.4.2 Tanda Isyarat dan
Istilah
x Frasa ; staccato ;
l egato ; kai tan ;
harkat; tanda
kromat ; fermata
(pause) ; tekanan ;
andante ; all egro ;
bal uk ; gari s bar ;
tanda ulangan ;
gari s tamat ; kl ef
trebel ;pi ano ( p );
forte( f )
ARAS 1
(a) Mengenal pasti
semua tanda i syarat
dan i stilah muzi k
dengan betul .
ARAS 2
Mengenal pasti semua
tanda i syarat dan i stil ah
muzi k dal am skor dengan
pantas dan betul .
ARAS 3
Menganali si s skor
dengan betul secara
berpandu.

(b) Memberi maksud
tanda i syarat dan
i stil ah dengan betul .
Memberi maksud tanda
i syarat dan i stil ah dengan
pantas dan betul .
Memberi maksud dan
fungsi tanda i syarat dan
i stil ah dengan pantas
dan betul .
Mengecam, menamakan,
menandakan, menuli s tanda
i syarat dan i stil ah pada skor
muzi k.
Menganali si s skor dengan
memberi fokus kepada:
- bil angan bar
- frasa
- j eni s not
- dinami k
- tempo
- tanda i syarat
- meter
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
90
ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.1 PENGETAHUAN TEKNIK
2.1.1 Tekni k dalam
nyanyi an
x Apli kasi tekni k -
Postur ; Sebutan;
Pernafasan ;
Penghasi lan ton ;
Ekspresi
ARAS 1
(a) Mengamal kan 3 tekni k
nyanyi an dengan bai k
semasa menyanyi .
Mengamal kan 4 tekni k
nyanyian dengan bai k
semasa menyanyi.
Mengamal kan semua
tekni k nyanyian dengan
bai k semasa menyanyi.
Membuat lati han-l ati han
nyanyian dengan tumpuan
kepada tekni k-tekni k yang
di tetapkan.
2.2 PENGALAMAN MUZIK
2.2.1 Menyanyi
x Kemahi ran
menyanyi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan pelbagai
lagu dengan bai k dari
segi pi c, tempo dan
dinami k secara
berpandu.
ARAS 2
Menyanyi pelbagai l agu
dengan bai k dari segi
pi c, tempo, di nami k dan
mud secara berpandu.
ARAS 3
Menyanyi pelbagai l agu
dengan i nterpretasi
yang sesuai .
Menyanyi kan pelbagai j eni s
l agu dalam meter
2 , 4 , 3 , 6
4 4 4 8
secara sol o dan
berkumpul an dengan
tumpuan kepada
tempo,pi c, di nami k dan
mud.
2.2.2 Menyanyi Sol fa
x Sol fa – do ; re ;
mi ; fa ; so ; l a ;
ti ; do’.
ARAS 1
(a) Menyanyi kan keratan
melodi secara sol fa
dengan betul secara
berpandu.
ARAS 2
Menyanyi kan melodi
mudah secara sol fa
dengan betul .
ARAS 3
Menyanyi kan lagu
secara sol fa dengan
betul.
Lati han sol fa dengan pi c do ;
re ; mi ; fa ; so ; la ; ti ; do’
tanpa dan dengan i syarat
tangan (Kodal y/Curwen).
Menyanyi kan lagu
dengan sol fa.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
91
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.2.3 Tekni k dalam
permainan perkusi
x Apli kasi tekni k
- memegang
- memainkan

ARAS 1
(a) Memainkan dram
getar, dram tenor dan
al at perkusi lain dengan
betul mengi kut skor
sepanj ang empat bar .
ARAS 2
Memai nkan dram
getar, dram tenor dan
alat perkusi l ain dengan
betul mengi kut skor atau
tanpa skor secara
berpandu.
ARAS 3
Memai nkan dram
getar, dram tenor dan
alat perkusi l ain dengan
betul mengi kut skor dan
tanpa skor.
Lati han mengendali dan
memai nkan dram getar, dram
bes dan al at perkusi l ai n.
Memai nkan al at muzi k
mengi ringi nyanyian dan muzi k
i nstrumental .
Skor untuk:
- 2 al at perkusi
- 3 al at perkusi
- 4 al at perkusi
2.2.4 Memai nkan al at
perkusi
x Kemahi ran
bermai n dan
membaca notasi
- corak i rama
- meter
- di nami k
- tempo
ARAS 1
(a) Memainkan corak i rama
sepanj ang empat bar
dal am pel bagai meter
dengan betul dari segi
deti k, tekanan, tempo
dan di nami k.
Memai nkan corak i rama
sepanj ang l apan bar
dal am pel bagaia meter
dengan betul dari segi
deti k, tekanan, tempo
dan di nami k.
Memai nkan lagu perkusi
dengan betul mengi kut
skor perkusi .
Menyanyi dan memai nkan
pel bagai jeni s l agu dal am
meter
2 , 4 , 3 , 6
4 4 4 8
secara sol o dan
berkumpulan.
Membaca notasi dan
memai nkan osti nato i rama.
Memai nkan al at perkusi
secara ensembel .
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
92
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.3 2.3.1 Memainkan rekoder
x Apli kasi tekni k -
Postur ;
Penj arian ;
Pernafasan ;
Embouchure ;
Pengli dahan ;
Penghasil an ton
ARAS 1
(a) Memprakti kkan tekni k
memainkan rekoder
yang betul mengi kut
konvensi onal .
ARAS 2
Mengamal kan tekni k
bermain rekoder yang
betul semasa bermain
rekoder dengan panduan
guru.
ARAS 3
Sentiasa mengamal kan
tekni k bermai n rekoder
yang betul semasa
bermain rekoder.
Lati han tekni k bermai n
rekoder.
(a) memainkan not
x Kemahi ran
bermain dan
membaca notasi
- Not baru : C# ’ ;
E’ ; F’; F# ’ ; G’.
ARAS 1
(a) Memainkan not–not
baru yang di tetapkan
dengan penjarian
yang betul dan ton
yang bai k.
ARAS 2
Memai nkan semua not
yang di pelaj ari secara
menai k, menurun dan
mel ompat dengan betul
mengi kut notasi .
ARAS 3
Memai nkan semua not
yang di pelaj ari secara
menai k, menurun dan
mel ompat dengan
l ancar dan betul
mengi kut notasi .
Lati han penj arian tanpa ti upan.
Membaca dan membuat
l atihan penj ari an not C# ’, E’,
F’, F# ’, G’.
Lati han tiupan:
- tekni k pernafasan
- tekni k pengl idahan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
93
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
ARAS 1
(b) Memainkan pelbagai
lagu dalam pelbagai
meter corak i rama dan
ekspresi mengi kut skor
dengan betul.
ARAS 2
Memai nkan pelbagai
l agu dal am pel bagai
meter, corak i rama dan
ekspresi mengi kut skor
dengan l ancar dan betul .
ARAS 3
Memai nkan pelbagai
l agu dal am pel bagai
meter, corak i rama dan
ekspresi dengan skor
dan tanpa skor dengan
l ancar dan betul .
Memai nkan pelbagai j eni s lagu
dal am meter
2 , 4 , 3 , 6
4 4 4 8
secara sol o dan berkumpul an.
Memai nkan lagu atau keratan
l agu mengi kut skor.
(b) memainkan rekoder
bagi mengi ri ngi
nyanyian atau muzi k
instrumental
x Melodi yang
mengandungi pi c
C# ’, E’, F’, F# ’, G’,
C, D, E, F, F# , Bb,
B, A, G, C’, D’
x Irama
- meter 2, 3, 4, 6
4 4 4 8
- corak i rama
x Ekspresi
- dinami k
x Harmoni
- mel odi kaunter
- dron
- osti nato mel odi
(c) Mengi ri ngi lagu
sepanj ang l apan bar
dengan harmoni yang
di tetapkan dengan bai k
secara berpandu.
Mengi ringi l agu
sepanj ang 12 bar
dengan harmoni yang
di tetapkan dengan bai k
secara berpandu.
Mengi ringi l agu
sepanj ang mel ebi hi 12
bar dengan harmoni
yang di tetapkan dengan
bai k secara berpandu.
Bermain rekoder untuk
mengi ringi nyanyian dan muzi k
i nstrumental .
2.4 KRITERIA
PERSEMBAHAN
x Kesepaduan ;
Keseimbangan ;
Koordi nasi
(a) Mengawal kesepaduan,
keseimbangan,
koordinasi suara dan
bunyi al at muzi k
dengan bai k semasa
persembahan dengan
bi mbingan guru.
Mengawal kesepaduan,
kesei mbangan,
koordi nasi
suara dan bunyi alat
muzi k dengan bai k
semasa persembahan.
Mengawal kesepaduan,
kesei mbangan,
koordi nasi suara dan
bunyi al at muzi k dengan
bai k semasa
persembahan.
Menyanyi kan pel bagai jeni s
l agu secara berkumpul an.
Memai nkan al at muzi k dengan
pel bagai jeni s l agu secara
berkumpulan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
94
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
Eti ka (b) Mengamal kan di si pli n
dan tata cara pentas
yang di tetapkan dengan
bai k semasa
persembahan dan
l atihan dengan
bimbingan guru.
Sentiasa mengamal kan
di si pli n dan tata cara
pentas semasa
persembahan dan
l atihan.
Sentiasa menunj ukkan
tanggungjawab dan
di si pli n pentas sebel um,
semasa dan sel epas
persembahan.
Lati han di si pl in dan tata cara
persembahan dan lati han.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
95
ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.1 PENEROKAAN
Pengalaman
menemui –
meneroka
pel bagai bunyi ;
Perkusi badan ;
Bahan
Improvi sasi
ARAS 1
(a) Menghasil kan satu
gubahan kreatif yang
muzi kal daripada
pelbagai kesan bunyi
yang di tetapkan.
ARAS 2
Menghasi l kan satu
gubahan kreati f yang
muzi kal dari pada
pel bagai kesan bunyi
rekaan sendi ri .
ARAS 3
Menghasi l kan dua
gubahan kreati f yang
muzi kal dari pada
pel bagai kesan bunyi
rekaan sendi ri .
Menghasi l kan pelbagai bunyi
daripada sumber bunyi seperti
suara, al at muzi k sebenar, alat
i mprovi sasi dan perkusi
badan.
Memai nkan al at muzi k dengan
cara yang tidak konvensi onal .
3.2 IMPROVISASI
Pengalaman
kreati f –
mengimprovi sasi
mel odi
ARAS 1
(a) Mengubahsuai satu
frasa melodi mudah
yang diperdengar
dengan bai k
menggunakan suara
atau alat muzi k
bermel odi dengan
bi mbingan guru.
ARAS 2
Mengubahsuai satu frasa
mel odi mudah yang
diperdengar dengan
bai k menggunakan suara
atau al at muzi k
bermelodi .
ARAS 3
Mengubahsuai dua frasa
atau l ebih mel odi mudah
yang di perdengar
dengan bai k mengguna-
kan suara atau alat
muzi k bermel odi .
Urutan gaya Kodal y dal am
nyanyian solfa:
- l a, so, mi , re, do
- l a, so, fa, mi , re, do
Media akti vi ti :
- suara ; rekoder ;
al at muzi k
3.3 REKA CIPTA
Pengalaman
kreati f –
mencipta ostinato
i rama
ARAS 1
(a) Membina dua ostinato
i rama yang betul
notasi nya dan sesuai
untuk i ringan dua buah
lagu yang berl ai nan
meter mengguna-kan
ni lai not dan tanda rehat
yang dipel aj ari .
ARAS 2
Membi na dua ostinato
i rama yang betul dari
segi notasi dan sesuai
untuk i ri ngan dua buah
l agu yang berlainan
meter menggunakan ni lai
not dan tanda rehat yang
dipel ajari .
ARAS 3
Membi na l ebi h dari pada
ti ga osti nato i rama yang
betul dari segi notasi dan
sesuai untuk i ringan
l agu-l agu yang berl ainan
meter dan tempo
menggunakan nil ai not
dan tanda rehat yang
dipel ajari .
Mengi mprovi sasi corak i rama
sepanj ang 2 hi ngga 4 bar.
Mencipta corak i rama dalam
meter 2 , 3 , 4 , 6
4 4 4 8
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
96
ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
4.1 NYANYIAN
Memberi respon
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Mud
- Bentuk
- Rentak
ARAS 1
(a) Menci ri kan el emen-
el emen muzi k dal am
l agu yang diperdengar
dengan betul .
ARAS 2
Menghurai kan l agu
dengan betul mengi kut
ci ri -ci ri el emen muzi k
yang di perdengar.
ARAS 3
Menyatakan al asan
yang sesuai untuk
memberi ni lai l agu yang
diberi .
Memberi respon secara
gerakan, bertuli s, lakaran
grafi k.
Contoh l agu berentak Mac,
Masri , Wal tz, Inang , Zapi n,
Joget, Sumazau.
Memberi deskri psi dengan
j el as unsur-unsur muzi k dan
ci ri -ci ri tekni k persembahan
dal am pel bagai jeni s muzi k.
4.2 MUZIK INSTRUMENTAL
Memberi respon
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Mud
- Bentuk
- Rentak
ARAS 1
(a) Menci ri kan el emen-
el emen muzi k dal am
muzi k di perdengar
dengan betul .
ARAS 2
Menghurai kan muzi k
i nstrumental dengan
betul mengi kut ci ri -ci ri
elemen muzi k yang
diperdengar.
ARAS 3
Menyatakan al asan
yang sesuai untuk
memberi ni lai l agu yang
diberi .
Mel uki s, melakar, menuli s
refleksi , catatan rasa dan
fi ki ran.
Mengi nterpretasi muzi k yang
didengari dal am bentuk grafi k.
Mengkl asi fi kasi kan warna ton
alat muzi k.
Menyediakan foli o tentang
muzi k i nstrumental .
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6
97
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
4.3 MUZIK MASYARAKAT
MALAYSIA
Meneli ti muzi k
masyarakat
Malaysi a dari
segi :
- Fungsi
- Konsep muzi k
- El emen esteti k
ARAS 1
(a) Menci ri kan el emen-
el emen muzi k dal am
muzi k masyarakat
Malaysi a yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Menghurai kan muzi k
masyarakat Malaysi a
dengan betul mengi kut
ci ri -ci ri el emen muzi k
yang di perdengar.
ARAS 3
Menyatakan al asan
yang sesuai untuk
memberi ni lai l agu
masyarakat Malaysi a
yang di beri .
Menghurai kan konsep muzi k
dal am pel bagai muzi k
masyarakat Malaysi a.
Fungsi l agu seperti
- Perayaan
- Upacara
- Tari an
Menyediakan foli o tentang
akti vi ti muzi k masyarakat
Mal aysia.
- j eni s lagu
- pakai an
- alat muzi k
Membuat refl eksi kendi ri .
Contoh l agu:
- Lagu semasa
98
99
PEMETAAN KANDUNGAN
100
101
PEMETAAN KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN PENDI DI KAN MUZIK KBSR
TAHUN:
FAKTOR:
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
Irama
x Detik
Deti k Deti k Deti k Deti k Deti k Deti k
x Meter
Meter 2 3 4
4 4 4
Meter 2 3 4
4 4 4
Meter 2 3 4
4 4 4
Meter 2 3 4 6
4 4 4 8
x Tempo
Tempo lambat ;
Tempo cepat
Tempo lambat ;
Tempo cepat
Tempo lambat :
Tempo cepat ;
Perubahan tempo
Tempo lambat ;
Tempo cepat ;
Perubahan tempo ;
Tempo sederhana
Tempo lambat ;
Tempo cepat ;
Perubahan
Tempo ; Tempo
sederhana
Tempo lambat ;
Tempo cepat ;
Perubahan tempo ;
Tempo sederhana
x Tekanan
Dal am meter 2an ;
4an
Dal am meter 2an ;
4an
Dalam meter 2an ;
4an ; 3an
Dal am meter 2an ;
4an ; 3an
Dalam meter 2an ;
4an ; 3an
Dal am meter 2an ;
4an ; 3an
Pemetaan i ni memaparkan elemen dan sub-el emen yang menjadi fokus pengajaran dan pembel aj aran di sepanjang program Pendidi kan Muzi k sekol ah
rendah. Susunan i ni mempamerkan pemeringkatan dari satu tahun ke satu tahun secara kumulati f. Antara elemen-el emen berkenaan terdapat el emen
yang di perkenal kaan pada Tahun 1 dan di kekal kan sehi ngga Tahun 6. Sementara i tu terdapat el emen yang diperkenal kan pada tahun-tahun beri kutnya
dan kekal sehi ngga Tahun 6. Setel ah tamat Tahun 6, murid harus mendapat pendedahan kepada semua elemen berkenaan dan bersedia untuk
pembelajaran di peringkat menengah.
102
TAHUN:
FAKTOR:
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
x Nilai
Not dan
Tanda
Rehat
Not panj ang dan
not pendek
dengan nil ai
S
dan
J
Not panj ang
dan not pendek
dengan nil ai
S
dan
J
Notasi dan ni lai
not panjang, not
pendek dan
tanda rehat
Notasi dan Nil ai not
panjang, not
pendek dan tanda
rehat
Notasi dan ni lai not
panjang, not
pendek dan tanda
rehat
Notasi dan ni lai not
panjang, not
pendek dan tanda
rehat
x Corak
Irama
- Rentak
Mac Mac dan Masri Mac, Masri dan
Wal tz
Mac, Masri , Waltz
dan Inang
Mac, Masri , Waltz,
Inang dan Zapin
Mac, Masri , Waltz,
Inang, Zapi n, Joget
dan Sumazau
- Ostinato Osti nato i rama Osti nato i rama Osti nato i rama Osti nato i rama
Melodi
x Pic
Pi c tinggi, pi c
rendah dan sol fa -
so ; mi .
Pi c tinggi, pi c
rendah dan sol fa -
l a ; so ; mi .
Pi c tinggi, pi c
rendah dan sol fa -
la ; so ; mi ; re ;
do.
Pi c ti nggi / rendah /
tengah / terti nggi /
terendah/ menai k /
menurun dan Sol fa
l a ; so ; fa ; mi ; re ;
do.
Pi c ti nggi / rendah /
tengah / terti nggi /
terendah / menai k /
menurun / melompat /
mendatar / bertangga
dan sol fa - do ; re ;
mi ; so ; l a ; ti ; do’.
Pi c tinggi /rendah /
tengah / tertinggi /
terendah /
menai k /
menurun /
mel ompat /
mendatar /
bertangga dan
sol fa - do ;
re ; mi ; fa ; so;
l a ; ti ; do’ .
SJI GSS JJ Y ZGSS JJ Y
GSS JJ
(ikon
mengikut
pilihan
guru)
(ikon
mengikut
pilihan
guru)
I
103
TAHUN:
FAKTOR:
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
x Skel
Skel maj or dan mi nor
harmoni k
x Warna
Ton
- Suara
atau
Bunyi
Suara atau bunyi
- manusi a (l elaki /
perempuan /
kanak-kanak)
- hai wan
- alam seki tar
- alat perkusi
(loceng, kastanet,
kayu ti k-tok,
keri ncing,
tambori n)
Suara atau bunyi
- manusi a (l elaki /
perempuan /
kanak-kanak)
- hai wan
- alam seki tar
- perkusi badan
- alat perkusi
(loceng, kastanet,
kayu ti k-tok,
keri nci ng,
tambori n)
Suara atau bunyi
- manusi a (l elaki /
perempuan /
kanak-kanak)
- hai wan
- alam seki tar
- perkusi badan
- alat perkusi
(loceng, kastanet,
kayu ti k-tok,
keri ncing,
tambori n,
dram getar, dram
tenor)
- al at muzi k
Suara atau bunyi
- manusi a (l elaki /
perempuan /
kanak-kanak)
- hai wan
- alam seki tar
- perkusi badan
- alat perkusi
(loceng,
kastanet,
kayu ti k-tok,
keri ncing,
tambori n,
dram getar,
dram tenor,
simbal ,
tone block,
cl aves,
cowbell )
- alat muzi k
- bahan
improvi sasi
Suara atau bunyi
- manusi a (l elaki /
perempuan /
kanak-kanak)
- hai wan
- alam seki tar
- perkusi badan
- alat perkusi
(l oceng, kastanet,
kayu ti k-tok,
keri ncing,
tambori n,
dram getar,
dram tenor,
si mbal,
tone block,
cl aves, cowbell )
- alat muzi k
- bahan
i mprovi sasi
Suara atau bunyi
- manusi a (l el aki /
perempuan/
kanak-kanak)
- hai wan
- alam seki tar
- perkusi badan
- alat perkusi
(l oceng, kastanet,
kayu ti k-tok,
keri nci ng,
tamborin,
dram getar,
dram tenor,
si mbal ,
tone bl ock,
cl aves, cowbell )
- alat muzi k
- bahan
improvi sasi
x Harmoni
Lapi san suara
- Mel odi Kaunter
- Dron
- Osti nato Mel odi
Lapi san suara
- Mel odi Kaunter
- Dron
- Osti nato Mel odi
x Tekstur
Muzi k sol o ;
kumpul an
Muzi k sol o ;
kumpul an
Muzi k sol o ;
kumpul an
Muzi k sol o ;
kumpul an
Muzi k sol o ;
kumpul an
104
TAHUN:
FAKTOR:
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
x Bentuk
- Struktur
A B A B ; A B A A B ; A B A A B ; A B A A B ; A B A
- Frasa Frasa Frasa Frasa Frasa Frasa
x Ekspresi
- Dinamik
Lembut
Kuat
Lembut
Kuat
Lembut
Kuat
Lembut (p)
Kuat ( f)
Beransur
l embut ( )
Beransur
kuat ( )
Lembut (p)
Kuat ( f )
Beransur
l embut ( )
Beransur
kuat ( )
Lembut (p)
Kuat ( f )
Beransur
l embut ( )
Beransur
kuat ( )
- Mud Ri ang
Sedi h
Bersemangat
Ri ang
Sedi h
Bersemangat
Ri ang
Sedi h
Bersemangat
Ri ang
Sedi h
Bersemangat
Cemas
Takut
Tenang
Ri ang
Sedi h
Bersemangat
Cemas
Takut
Tenang
Ri ang
Sedi h
Bersemangat
Cemas
Takut
Tenang
Bahasa
Muzik
x Istilah dan
Tanda
Isyarat
Piano
Forte
Andante
All egro
Piano
Forte
Andante
All egro
Legato
Staccato
Piano
Forte
Andante
All egro
Legato
Staccato
105
TAHUN:
FAKTOR:
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
Bal uk
Gari s bar
Gari s tamat
Klef Trebel
Tanda ulangan
p
f
Frasa
Staccato
p Lembut
f Kuat
Kai tan
Harkat
fermata
Tanda Kromat
ҏ ҏ ҏ ҏ#ҏ ҏ ҏ DP
Tekanan
Nyanyian
- Teknik
Postur
Sebutan
Postur
Sebutan
Pernafasan
Postur
Sebutan
Pernafasan
Penghasi lan Ton
Postur
Sebutan
Pernafasan
Penghasi lan ton
Ekspresi
Postur
Sebutan
Pernafasan
Penghasi lan Ton
Ekspresi
Postur
Sebutan
Pernafasan
Penghasi lan Ton
Ekspresi
7
3
.
106
TAHUN:
FAKTOR:
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
Permainan
Alat Muzik
Teknik
x Perkusi
Memegang
dan memai nkan
Memegang
dan memai nkan
Memegang
dan memai nkan
Memegang
dan memai nkan
Memegang
dan memai nkan
Memegang
dan memai nkan
x Rekoder
Teknik
bermain
rekoder
Postur ;
Penj ari an not G, A ,
B, C’, D’.
Pernafasan
Embouchure
Penglidahan
Penghasi lan Ton
Postur ;
Penj ari an not G, A,
B, C’, D’, C tengah,
D, E, F, F#, Bb.
Pernafasan
Embouchure
Penglidahan
Penghasi lan Ton
Postur ;
Penj ari an not G, A, B,
C’, D’, C tengah, D, E,
F, F#, Bb, C# ‘,
E’, F’, F#’, G’.
Pernafasan
Embouchure
Penglidahan
Penghasi lan Ton
Kriteria
Persembahan
Keseimbangan Keseimbangan
Koordinasi
Keseimbangan
Koordinasi
Kesepaduan
Keseimbangan
Koordinasi
Kesepaduan
Eti ka
Keseimbangan
Koordinasi
Kesepaduan
Eti ka
Keseimbangan
Koordinasi
Kesepaduan
Eti ka
@ Pusat Perkembangan Kuri kul um 2002.

KANDUNGAN
HALAMAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. KANDUNGAN RUKUNEGARA FALSAFAH KATA PENGANTAR PENDA HULUAN PENDIDIKAN MUZ IK KBSR Matlamat Objektif PENGAJARA N DAN PEMBELAJARAN Penyampaian Elemen Pentaksiran TAHA P 1 Kandungan Tahun 1 Tahun 1 Kandungan Tahun 2 Tahun 2 Kandungan Tahun 3 Tahun 3 TAHA P 2 Kandungan Tahun 4 Tahun 4 Kandungan Tahun 5 Tahun 5 Kandungan Tahun 6 Tahun 6 Pemetaan Kandungan 7 9 10-17 19 20-29 31 32-42 43 45 - 46 47 - 61 63-64 65 - 81 83 - 84 85 - 99 101 - 108
iii iii v vii

ix 1

7.

8.

9.

iv

menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak . rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA KAMI. mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut : Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan v .

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. berketerampilan.” vii .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. berakhlak mulia.

murid akan mendapat pendedahan tentang seni muzik secara lebih sistematik. ix . Penyemakan kurikulum memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat menyediakan peluang pendidikan berterusan yang Dalam usaha memperkembang potensi murid melalui aktiviti pemikiran. (Dr.KATA PENGANTAR Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan datang. masa. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. penyataan idea. Sharifah Maim unah bt. Melalui program ini juga. Program pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendah memberikan penekanan pada pemerolehan ilmu pengetahuan tentang muzik dan membina kemahiran muzikal secara amali melalui aktiviti muzik vokal dan instrumental. memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan Kepada semua pihak yang telah member ikan sumbangan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. kepakaran.Oleh itu proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah berfokus pada bentuk amali agar aktiviti yang dijalankan menarik dan berkesan. ekspresi diri dan penghasilan muzik. Syed Zin) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendididkan Malaysia. Adalah diharapkan dengan adanya Huraian Sukatan Pelajaran ini. guru-guru akan dapat memainkan peranan yang lebih berkesan. Penggubalan ini bertujuan untuk menyediakan w arga Malaysia yang mampu menghadapi cabaran pendidikan masa kini selaras dengan perubahan globalisasi yang pesat. Guru-guru hendaklah menghayati aspirasi dokumen ini dan memperkembang lagi cadangan-cadangan aktiviti yang disedia dengan idea-idea yang kreatif. penerokaan.

Kualiti / standard. Contoh: Menulis not muzik dengan jelas pada baluk.PENDAHUL UAN Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah adalah untuk semua murid di sekolah rendah. Ia mendetilkan aras pencapaian bagi item pembelajaran yang dikenal pasti. pembelajaran tahun demi tahun dari Tahun 1 hingga Tahun 6. (b) Lajur HP Pada asasnya pernyataan HP mengandungi butiran berikut: Per lakuan. maka disediakan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) sebagai dokumen sokongan kepada Sukatan Pelajaran (SP) KBSR. Kandungan setiap aspek tersebut dibentangkan dalam lajur-lajur utama iaitu lajur “ ITEM”. Faktor. melaksanakan pengajaran dan Bagi membantu guru pembelajaran di bilik dar jah. Dokumen ini menggariskan skop (a) Lajur ITEM Lajur ini menyenaraikan konsep muzik dan kemahiran muzikal yang perlu dikuasai murid. 1 . memperoleh pengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang elementary. dan Situasi / syarat. lajur “ HASIL PEMBELAJARAN” (HP). dan Penghargaan Estetik. Program pembelajaran yang disediakan direka bentuk untuk memberi peluang murid menikmati unsur estetik dalam muzik dan pada masa yang sama. Di samping itu murid juga mendapat pengalaman muzik yang memadai bagi mencetus dan memperkembang minat dan bakat mereka dalam seni muzik. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran ini disusun mengikut aspek seperti betikut: Persepsi Estetik Penglaman muzikal Ekspresi Kreatif. dan lajur “CA DANGAN AKTIV ITI / CATATAN”. Di samping itu dokumen ini menggar iskan peranan guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. disertai dengan contoh aktiviti dan catatan am. Pada bahagian akhir dokumen ini dilampir kan satu pemetaan yang memaparkan taburan isi pelajaran untuk enam tahun program pembelajaran.

berpotensi dalam aspek kreativiti dan inovasi. 2 . Aras III mempunyai kemahiran minimun dalam penghasilan Rajah 1. Tahap yang lebih maju daripada pencapaian umum yang ditetapkan. Keempat-empat aspek dalam program pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR hendaklah dilihat secara menyeluruh sebagai perkara-perkara yang saling berkaitan. bagi item yang merupakan konsep asas atau kemahiran muzik yang fundamental kepada amalan yang berterusan dalam bidang muzik. latar belakang murid. muzik. bagi item yang difikirkan pencapaiannya adalah pada tahap maksimum untuk sesuatu peringkat pembelajaran. dapat menghargai dan menikmati estetika muzik dan dapat mengamalkan nilai murni. semua murid hendaklah mencapai ARAS 1. terdapat item yang dilengkapkan dengan dua atau tiga aras pencapaian. PENDIDIKAN MUZIK KBSR Matlam at Aras II Pendidikan Muzik bertujuan melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang asas tentang muzik. Bagi tujuan pentaksiran. Walau bagaimanapun. Majoriti item disediakan dengan tiga aras pencapaian. Susunan aspek dan item dalam dokumen ini hanyalah bagi kemudahan merujuk dan mengesan item dan bukanlah sebagai satu sekuen yang mesti dipatuhi. Demikian juga. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan pada Penjelasan tentang aras pencapaian adalah seperti berikut: mana-mana aspek atau unit item yang difikirkan sesuai oleh guru dengan mengambil kira konteks.Bagi setiap item disediakan HP yang harus dicapai murid. Tahap pencapaian yang lebih tinggi menuju ke arah pencapaian maksimum murid. kesediaan dan aptitud mereka. (b) Lajur CA TATAN Lajur ini mengandungi maklumat dan panduan am yang merangkumi contoh aktiviti dan peringatan am. Aras Pencapaian Aras I Penj elasan Tahap umum yang disasarkan untuk dicapai oleh semua murid. maka hanya satu aras disediakan. hanya aras umum sahaja disediakan. Dalam pada itu.

Melodi iii. 7. (a) Pengetahuan Elemen ini memberi tumpuan kepada kebolehan murid mengetahui dan memahami konsep muzik yang berasaskan komponen berikut: i. Mengetahui dan memahami teknik menyanyi. Mendengar muzik ii. Membaca dan menulis muzik v. Di samping itu. mur id dapat: 1. 8. PENGAJARAN DAN PEM BELAJARAN Elemen Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR berfokus kepada elemen pengetahuan dan kemahiran muzik. Menghargai pelbagai jenis muzik Malaysia serta budaya yang berkaitan dengannya. 2. Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan. 6. Ekspresi (b) Kemahiran Muzik Elemen ini memberi tumpuan kepada kemahiran murid dalam perkara berikut: i. 4. 5. Memperkembang daya penghargaan estetik terhadap karya dan persembahan muzik. 11. Membaca dan menulis notasi muzik. sikap positif dan ingin mencuba.Objektif Setelah mengikuti pelajaran Pendidikan Muzik KBSR. elemen nilai turut diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran sama ada secara eksplisit atau secara implisit. Mengetahui dan memahami teknik ber main alat muzik. 3. Kreativiti iv. Irama ii. 10. Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik. Mengapresiasi muzik iii. Menghasilkan muzik instrumental pembinaan 9. Memperkembang kemahiran menyanyi dengan mengamalkan teknik yang betul. Memperkembang kemahiran ber main alat muzik dengan teknik yang betul. 3 . Memperkembang ekspresi diri dan daya kreatif. Menyanyi vi. Mengetahui dan memahami konsep unsur-unsur asas muzik dan ter minologi muzik.

Patriotis me Penyam paian Oleh kerana muzik merupakan medium bagi meluahkan pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam bidang muzik tetapi juga mempunyai pengetahuan. Konstruktivis me dalam Pengajaran dan Pembelajaran. dengan guru dan bahan pembelajaran. memerhati. Murid digalakkan berinteraksi sesama mereka. guru sangat berperanan dalam menentukan tahap keber kesanan pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Nilai budaya iii. Kajian Masa Depan. Oleh yang demikian. 4 . Pembelajaran Kontekstual. Pembelajaran Akses Kendiri. mata pelajaran ini sangat berperanan dalam usaha membina kreativiti murid. Adalah menjadi keperluan bagi guru Pendidikan Muzik mempertingkatkan profesionalis me mereka dalam pengetahuan muzik dan metodologi mata pelajaran ini dari semasa ke semasa. melakukan. Pembelajaran Masteri. penggalak dan pembimbing dalam proses pembelajaran Pendidikan Muzik. Murid melibatkan diri dengan cara mendengar. perasaan. teratur dan terkaw al. dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pembelajaran. dan mereka cipta. aktiviti-aktiviti pembelajaran menggembirakan serta memberi pengetahuan dan pengalaman dengan berkesan. mencipta dan membuat refleksi sama ada secara individu atau berkumpulan. Guru adalah pemudah cara . memperolehi kesan penyampaian yang optimum. Dalam hal yang demikian. Peranan ini dapat dilaksanakan dengan ber kesan oleh guru yang mempunyai Belajar Untuk Belajar. Bagi mencapai tujuan itu guru harus meneroka potensi perkakasan pengajaran dan pembelajaran seperti Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. guru harus mempelbagaikan teknik penyampaian mereka. fikiran dan imaginasi. sukatan pelajaran yang disediakan mengambil kira peluang mur id melibatkan diri dalam aktiviti penerokaan dan penemuan. murid diberi tugasan dan latihan yang mencukupi dan terdiri daripada jenis bercapah dan mencabar. improvisasi. dedikasi dan inovasi dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. kemahiran.(c) Nilai Antara nilai yang diterap adalah seperti berikut: i. Bagi Komunikasi berkesan adalah antara faktor penting dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendah. Hal ini memerlukan pengurusan interaksi di bilik darjah yang terancang. Ke arah itu. Nilai murni ii. Teori Pelbagai Kecerdasan. usaha hendaklah melibatkan ditumpukan diri dalam ke arah memberi peluang mur id yang Selain itu.

G N. pendedahan secara formal. ber main alat muzik dan bergerak. pendedahan kepada sifat dan tabii bunyi perlu lebih banyak dilakukan melalui aktiviti amali berbanding dengan Rajah 2. Penggabung jalinan ini dapat dilihat seperti kombinasi yang digambarkan dalam Rajah 2 : Petunjuk: N = Nyanyian A = Per mainan Alat Muzik G = Gerakan 5 . G G diperkembangkan melalui pengalaman muzikal yang terdiri dar ipada aktiviti menyanyi. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran boleh dipelbagaikan dalam sesuatu penyampaian dengan cara menggabungjalinkan aktiviti menyanyi. Pengetahuan ini adalah penting untuk mengolah dan membina gubahan bunyi secara kreatif.Di peringkat sekolah rendah. Ketiga-tiga bidang aktiviti ini merupakan arena untuk murid memahami konsep muzik dan membina kemahiran muzikal dalam konteks yang autentik. bermain alat muzik dan gerakan. A A Pengetahuan konsep muzik. ini tidak ber makna penyampaian pengetahuan dan kefahaman tentang konsep dan idea asas muzik di abaikan. A. Dengan cara yang demikian. Sungguhpun demikian. N N. bermakna dan berseni. ilmu pengetahuan dapat diperkenalkan dan kefahaman diperkukuhkan dalam suasana yang tidak formal.G A. kemahiran teknik dan nilai estetik N.

sama ada secara inklusif semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung atau pada masa. aneka pilihan. Antara instrumen pentaksiran yang praktikal digunakan adalah pemerhatian. padanan. melengkapkan. menyenaraikan. Hasil pentaksiran dapat membantu guru merancang pengajarannya serta menentukan jenis tindakan susulan yang sesuai untuk mempertingkatkan pencapaian murid. perbincangan. Pentaksiran Pendidikan Muzik secara formatif dan juga sumatif hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa. kuiz. tunjuk cara. 6 .Pentaksiran Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR. Pentaksiran dilakukan melalui aktiviti lisan. pentaksiran adalah berfaedah untuk mengesan tahap pencapaian murid. murid dapat menyedari kemampuan mereka dan berpeluang menyusun tindakan untuk mencapai sasaran mereka sendiri. Di samping itu. temu bual.masa yang ditetapkan seperti w aktu ujian bulanan. senarai semak. ujian semester dan peperiksaan hujung tahun. boleh amali dan bertulis. Pentaksiran kemahiran secara amali boleh dilaksanakan sebagai ker ja kursus. folio. refleksi dan laporan.

TAHAP I 7 .

so . mengimprovisasi dan mereka cipta dengan bunyi. kerincing. pic rendah dan solfa .Suara atau Bunyi manusia (lelaki/ perempuan/ kanak. alam sekitar .Lembut . murid mempelajari dan menguasai: Tekni k menyanyi – Postur . melodi dan ekspresi (b) Permainan Alat Muzik Tekni k Ber main Per kusi . KONSEP MUZIK (a) Irama Detik Tempo lambat .Tekni k memegang dan memainkan alat per kusi seperti loceng. tempo cepat Tekanan dalam Meter 2an . sedih . Kuat Mud – Riang .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR . KREATIVITI Pengalaman meneroka.Rentak Mac (b) Melodi Pic tinggi. 4. kayu ti k-tok. KEMAHIRAN (a) Nyanyian 1. kastanet.kanak) . Sebutan Menyanyi secara muzikal dari segi irama. APRESIASI 9 .Tahun 1 KANDUNGAN TAHUN 1 Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Muzik KBSR. bersemangat Memberi respon terhadap kar ya muzi k dan persembahan secara lisan. haiwan . pergerakan dan catatan. 4an Nilai not dan tanda rehat .Not panjang dan not pendek dengan nilai 3. mi Warna Ton . tamborin. Kriteria Persembahan Keseimbangan Tahun 1 perlu 2. Bermain per kusi secara muzikal dari segi irama dan ekspresi (c) Corak Irama . alat per kusi (c) Ekspresi Dinami k .

10 .1.1 Detik ARAS 1 (a) Mengenal pasti detik lagu yang diperdengar dengan betul.1.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1 TAHUN 1 ASPEK 1 : PERSEPSI EST ETIK PENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IK Bil.1 IRAMA 1. Menyatakan tempo lagulagu yang diperdengar atau dinyanyikan. 1. Tempo cepat Mendengar dan menyanyi lagu-lagu dalam berlainan tempo.2 Tempo Tempo lambat .1.1 ARAS 1 (a) Mengenal pasti tempo lagu yang diperdengar dengan betul.1 Mendengar contoh not panjang dan not pendek. dengan betul. Menyatakan nilai not yang diperdengar. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Membuat gerakan atau perkusi badan untuk merasa detik lagu yang diperdengar. Mengecam tempo lambat dan tempo cepat. Memainkan corak irama menggunakan alat perkusi ringan berdasarkan skor. 1. 1 : Bagi item yang fundamental dan tekal.1 1. Not pendek ARAS 1 (a) Mengecam nilai not yang dimainkan secara terasing.3 Corak Irama Nilai not – Not panjang . tahap pencapaian aras satu sahaja disediakan.

2. 1. Pic rendah ARAS 1 (a) Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengar secara terasing dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1 Bil. Mengecam aras pic yang dimainkan. rendah Suara Bunyi – Haiwan . 1.2.2 Warna Ton ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis suara yang terdapat dalam muzik nyanyian yang diperdengar dengan betul.2 MELODI 1. Alam sekitar 11 . Mendengar. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. ARAS 2 Menyatakan dengan jelas sifat suara yang terdapat dalam muzik nyanyian yang diperdengarkan. Membuat gerakan mengikut detik berdasarkan lagu berentak Mac. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Rentak Mac ARAS 1 (a) Mengenal pasti rentak Mac dalam lagu yang diperdengar dengan betul.1 Pic Aras pic – Pic tinggi. Contoh sifat suara: nyaring garau halus lembut tinggi. memainkan lagu-lagu berentak Mac. memainkan pic tinggi / rendah. membunyikan. menyanyikan. Mendengar pelbagai bunyi daripada berlainan sumber. Mendengar.

ARAS 1 (a) Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul.1 Dinamik Lembut ( ) . Memilih warna yang sesuai untuk mewakili mud. (b) Mengenal pasti warna ton empat jenis bunyi yang diperdengar dengan betul.3 EKSPRESI 1. Memainkan alat perkusi dengan dinamik lembut dan kuat. Memberi respon melalui gerakan terhadap dinamik lembut dan kuat.3. 1. Contohnya: Riang – Kuning Sedih – Hitam Bersemangat – Merah Memberi respon melalui gerakan terhadap mud riang. sedih dan bersemangat. Mengenal pasti warna ton enam jenis bunyi yang diperdengarkan. dengan betul. Mengajuk bunyi yang diperdengar. Mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu mud riang. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Mengenal pasti warna ton lapan jenis bunyi yang diperdengar dengan betul. 1. Kuat ( ) Mendengar dan menyanyikan lagu yang mempunyai contoh dinamik lembut dan kuat. bersemangat ARAS 1 (a) Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengar.2 Mud Riang .3.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1 Bil. 12 . sedih . sedih dan bersemangat.

Membuat latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. ARAS 2 Menyanyikan dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic “so” dan “mi” secara berpandu. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara solo atau kumpulan. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Latihan postur duduk dan berdiri. Latihan sebutan berirama. Menyanyi secara hafalan mengikut tempo. mi (a) Menyanyikan dengan betul pic “so” dan “mi” secara berpandu2. Membuat latihan solfa dengan pic “so” dan “mi”. 2. Sebutan (b) Menyanyi dengan sebutan lirik yang jelas.1.1 Teknik Menyanyi Postur ARAS 1 (a) Menyanyi dengan postur yang betul.2 Menyanyi Secara Muzikal Tempo Melodi Ekspresi ARAS 1 (a) Menyanyikan lagu dengan betul mengikut tempo. pic. ARAS 3 Menyanyikan dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic “so” dan “mi”. 13 . melodi dan ekspresi. dinamik dan mud.1 NYANYIAN 2. Menyanyikan lagu yang mengandungi pic “so” dan “mi”. Menyanyi pelbagai jenis lagu. 2 : Guru memberi petunjuk dan mengingatkan murid dari semasa ke semasa.1.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1 ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL Bil.solfa so . 2. ARAS 1 Pic . Membuat latihan sebutan perkataan.

Tekanan 2an . 4an (b) Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu bermeter 2 4 4 4 3: Senarai alat perkusi seperti yang terdapat dalam pemetaan kandungan.1 Teknik Memegang / mengendalikan ARAS 1 (a) Memegang alat perkusi 3 dengan teknik yang betul. 2. Memainkan alat perkusi untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental.2. membuat gerakan kreatif dan mendengar muzik. 14 .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1 Bil.2. Memainkan alat perkusi sambil menyanyi. 2. Memainkan (b) Memainkan alat perkusi mengikut teknik yang betul.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2. Memegang dan membunyikan alat perkusi secara konvensional.2 Bermain Alat Perkusi Secara Muzikal Detik ARAS 1 (a) Memainkan detik dengan betul mengikut tempo yang ditetapkan. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Meneroka alat muzik secara bebas dari segi cara memegang dan membunyikannya.

Memainkan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. 15 .3. (b) Mengekalkan keseimbangan bunyi dengan baik ketika memainkan alat perkusi dalam kumpulan secara berpandu.1 Keseimbangan ARAS 1 (a) Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika menyanyi dalam kumpulan secara berpandu.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1 Bil. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.3 KRITERIA PERSEMBAHAN 2. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 2.

ARAS 2 Mengajuk dua contohan bunyi haiwan.1 Bunyi haiwan.1 PENEROKAAN BUNYI 3. Membalas corak irama menggunakan perkusi badan dan alat perkusi ringan. Mendengar bunyi daripada pelbagai sumber bunyi. bunyi alam sekitar dan suara manusia.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1 ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF Bil. Mengecam dan mengenal pasti bunyi.2 IMPROVISASI 3. Mengecam kad imbasan ikon corak irama yang dimainkan atau diperdengar. 3. ARAS 2 Memberi jawapan yang se suai dengan membalas dua corak irama yang diperdengar. ARAS 3 Memberi jawapan yang se suai dengan membalas tiga corak irama yang diperdengar. 16 . bunyi alam sekitar dan suara manusia. bunyi alam sekitar dan suara manusia ARAS 1 (a) Mengajuk satu contohan bunyi haiwan. 3.1.2. bunyi alam sekitar dan suara manusia.1 Corak Irama ARAS 1 (a) Memberi jawapan yang sesuai dengan membalas satu corak irama yang diperdengar. Meneroka bunyi daripada pelbagai sumber. Mengajuk bunyi dengan menggunakan suara. Mendengar contoh corak irama. dengan betul. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Mengajuk lebih daripada dua contoh bunyi haiwan. dengan betul. dengan betul.

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1 ASPEK 4 : PENGHARGAAN EST ETIK Bil. 17 . Memberi reaksi terhadap lagu/muzik secara lisan atau gerakan. Membuat catatan. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 4. lakaran dan refleksi terhadap lagu/muzik yang didengar.1 MUZIK NYANYIAN Menghayati konsep muzik: Warna Ton Tempo Ekspresi ARAS 1 (a) Memberi respon yang sesuai terhadap sebuah lagu yang diperdengar berpandukan konsep muzik yang dipelajari.

Suara atau Bunyi manusia (lelaki/ perempuan/ kanak. perkusi badan. kerincing. Eti ka (c) Ekspresi Dinami k .Lembut . kastanet.kanak. sedih . bersemangat 3. 19 . kuat Mud . so . haiwan.Riang . tempo cepat Tekanan dalam meter 2an . KONSEP MUZIK (a) Irama Detik Tempo lambat . Corak Irama . 4. mi Warna Ton .Rentak Mac dan Masri (b) Melodi Pic tinggi.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2 KANDUNGAN TAHUN 2 Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kuri kulum Pendidikan Muzik KBSR. KEMAHIRAN (a) Nyanyian Tekni k menyanyi – Postur . murid Tahun 2 perlu mempelajari dan menguasai: 1. mengimprovisasi dan mereka cipta dengan bunyi.Struktur A B . 4an Nilai not dan tanda rehat . pergerakan dan catatan. APRESIASI Memberi respon terhadap kar ya dan persembahan muzik secara lisan. sebutan . alam sekitar. kayu ti k-tok.Frasa (c) Kriteria Persembahan Keseimbangan . pic rendah dan solfa .la . pernafasan (b) Permainan Alat Muzik Tekni k ber main per kusi – Cara memegang dan memainkan alat per kusi seperti loceng. tamborin. alat perkusi Tekstur dalam muzik solo . muzik kumpulan Bentuk .not panjang dan not pendek dengan nilai 2. KREATIVITI Pengalaman meneroka.

Menyanyikan pelbagai jenis lagu yang berlainan tempo.1.1 IRAMA 1. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 1. Memainkan alat muzik dalam pelbagai jenis lagu yang berlainan tempo.3 Corak Irama Not panjang . Not pendek ARAS 1 (a) Mengecam not panjang dan not pendek dengan betul dalam sekumpulan bunyi yang dipererdengar.cepat Rangkap 4 – lambat 1. Memainkan permainan detik seperti melambung bola atau pundi kacang. Menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. Tempo cepat 1. 20 .2 Detik Tempo lambat . Mendengar contoh not panjang dan not pendek.1.cepat Rangkap 2 . Memainkan corak irama menggunakan alat perkusi ringan berdasarkan ikon yang dibaca. (a) Menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2 TAHUN 2 ASPEK 1 : PERSEPSI EST ETIK PENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IK Bil.1.lambat Rangkap 3 . Contoh : Rangkap 1.1 Detik ARAS 1 (a) Menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar dengan betul.

ARAS 3 Menyatakan dengan se suai perbezaan bunyi empat alat perkusi yang dimainkan secara terasing. memainkan pic tinggi atau rendah.2. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac dan Masri.Mac . Mendengar bunyi daripada alat perkusi yang berlainan. Mengecam dan mengenal pasti bunyi alat perkusi. ARAS 2 Menyatakan dengan se suai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. Meneroka bunyi dengan menggunakan alat perkusi. ARAS 2 Menyatakan ciri-ciri rentak Mac dan Masri dengan respon yang se suai secara berpandu. Mendengar. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Membanding beza corak irama rentak Mac dan Masri pada lagu yang diperdengar dengan betul.2 Warna Ton (Timbre) Alat perkusi ARAS 1 (a) Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi dua alat perkusi yang dimainkan secara terasing. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac dan Masri.1 Pic Aras Pic – Pic tinggi .2. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. 21 .2 MELODI 1. Pic rendah ARAS 1 (a) Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah dengan betul secara grafik.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2 Bil. Rentak . Masri ARAS 1 (a) Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Membuat lakaran grafik menunjukkan pic tinggi dan rendah. membunyikan. 1. 1.

Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Membuat gerakan mengikut dinamik lembut dan kuat. Membanding beza dinamik dalam lagulagu yang didengari atau dinyanyikan.2. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 1. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. (b) Mengenal pasti seksyen ‘A’ dan ‘B’ dalam sesebuah lagu dengan betul secara berpandu.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2 Bil. Struktur AB 1.3.3 Bentuk Frasa lagu ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu dengan betul secara berpandu.1 Dinamik Lembut Kuat ARAS 1 (a) Memberi respon terhadap dinamik dengan betul pada lagu yang diperdengar.3 EKSPRESI 1. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu yang mempamerkan dinamik lembut dan kuat. 22 . Membuat gerakan kreatif mengikut se ksyen. Contoh lagu AB: Bunyi Binatang Bergalop Geylang Si Paku Geylang.

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2

Bil.

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiv iti / Catatan

ARAS 1 1.3.2 Mud - Riang ; Sedih ; Bersemangat (a) Memberi respon yang sesuai terhadap mud lagu yang diperdengar. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu pelbagai mud. Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan mud. Memilih dan memainkan alat perkusi yang sesuai untuk menunjukkan mud.

23

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2

ASPEK 2

:

PENGALAMAN MUZIKAL

Bil.

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiv iti / Catatan

2.1

PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik Nyanyian Postur Sebutan Pernafasan

ARAS 1 (a) Mempraktikkan postur, sebutan dan pernafasan yang betul ketika menyanyi secara berpandu. Latihan persediaan diri sebelum menyanyi. Latihan vokal atau menyebut lirik lagu secara berirama. Latihan pernafasan dan kawalan nafas.

2.1.2 Teknik dalam permainan perkusi Memegang dan mengendali Memainkan

ARAS 1 (a) Memegang alat perkusi 4 dengan teknik yang betul Meneroka alat secara bebas dari segi cara memegang dan membunyikan. Memperaktikkan teknik memegang dan memainkan alat perkusi sambil menyanyi, membuat gerakan kreatif dan mendengar muzik.

4 : Senarai alat perkusi seperti dalam pemetaan kandungan.

24

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2

Bil.

Item

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiv iti / Catatan

2.2

KRITERIA PERSEMBAHAN Keseimbangan - Nyanyian - Permainan muzik instrumental Etika

ARAS 1 (a) Mengekalkan keseimbangan suara dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berkumpulan. (a) Dapat menunjukkan disiplin dalam persembahan nyanyian dan permainan muzik instrumental.

Menyanyikan pelbagai jenis lagu. Memainakan alat perkusi dalam kumpulan.

Menyanyikan pelbagai jenis lagu. Memainkan alat-alat perkusi dalam pelbagai jenis lagu.

2.2

PENGALAMAN MUZIK 2.2.1 Menyanyi Melodi Tempo Ekspresi

ARAS 1 (a) Menyanyikan lagu mengikut irama, melodi dan ekspresi dengan betul. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara solo atau kumpulan. Menyanyi secara hafalan mengikut tempo, pic dinamik dan mud.

25

Membuat latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen.2. Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic la. Pass pundi kacang kepada rakan di sebelah mengikut detik atau tekanan Melakukan perkusi badan mengikut detik atau tekanan dengan atau tanpa iringan muzik. Menyanyiak dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic la. 5 : Tidak semestinya ketiga-tiga pic terkandung dalam sesebuah lagu atau keratan lagu yang sama. Membuat latihan solfa dengan pic la. mi dengan betull secara berpandu. So .2 Memainkan alat perkusi Detik (a) Memainkan detik mengikut tempo yang ditetapkan dengan betul. ARAS 1 2. Mi ARAS 1 (a) Menyanyikan solfa la. 26 . so.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2 Bil. ARAS 2 Menyanyikan melodi mudah yang mengandungi pic la. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 5 Pic – Solfa La . so dan mi. so dan mi. so dan mi. dan mi dengan betul secara berpandu. so.

Corak Irama Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan alat perkusi. 27 . ARAS 3 Memainkan corak irama dengan betul dalam tempo dan dengan dinamik yang ditetapkan menggunakan alat perkusi. ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan betul. Tekanan 2an .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2 ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF Bil. 4an (b) Memainkan tekanan dalam lagu meter 2 4 dan 4 dengan betul. 4 ARAS 1 (c) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental dalam meter 2 dan 4 4 4.

Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 3. ka ki dan mulut.2 IMPROVISASI Pengalaman kreatif . tangan. Menggunakan ikon untuk mencipta corak irama. Mengecam corak irama yang diperdengar. Meneroka dan merasai pelbagai kesan bunyi dengan anggota badan. ARAS 2 Membina corak irama yang sesuai sepanjang dua bar dengan meter 2 atau 4 4 4 secara berpandu. Menghasilkan bunyi dengan jari. ARAS 3 Membalas corak irama yang diperdengar dengan memberi lebih daripada dua jawapan yang sesuai. Membalas corak irama menggunakan perkusi perkusi badan dan alat perkusi ringan. ARAS 3 Menghasilkan melebihi tiga bunyi menggunakan bahagian anggota badan.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2 Bil. perkusi badan (a) Menghasilkan dua bunyi menggunakan bahagian anggota badan. ARAS 3 Membina corak irama yang sesuai dengan panjang melebihi dua bar dengan meter 2 atau 4 4 4 secara berpandu. Mendengar contoh corak irama. 3.Corak Irama ARAS 1 (a) Membalas corak irama yang diperdengar dengan memberi satu jawapan yang sesuai.1 PENEROKAAN ARAS 1 Pengalaman menemui – Meneroka pelbagai bunyi . ARAS 2 Membalas corak irama yang diperdengar dengan memberi dua jawapan yang sesuai. Contoh ikon untuk mewakili perkusi badan: Tepuk pipi Tepuk tangan Petik jari 28 .3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif . ARAS 2 Menghasilkan tiga bunyi menggunakan bahagian anggota badan. 3.Corak Irama ARAS 1 (a) Membina corak irama yang sesuai sepanjang satu bar dengan meter 2 atau 4 secara 4 4 berpandu.

1 NYANYIAN Memberi respon .Ekspresi ARAS 1 (a) Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengar.Tempo . melukis menulis dan mencatat. 4.Ekspre si ARAS 1 (a) Memberi respon yang sesuai kepada lagu yang diperdengarkan secara berpandu. Mendengar muzik nyanyian yang sesuai.Tempo .Warna ton .Warna ton . Soal jawab dengan rakan dan guru. bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengarkan. Contoh aktiviti bertulis: Mewarna. Membuat catatan.Tekstur . ARAS 2 Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengarkan. lakaran dan refleksi. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Memberi reaksi secara lisan. Memberi reaksi terhadap lagu dengan cara lisan atau gerakan.Tekstur . ARAS 2 Menyatakan tentang konsep muzik yang terdapat dalam lagu yang diperdengar dengan betul secara berpandu. Menonton video persembahan muzik instrumental. menanda pada senarai semak.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2 ASPEK 4 : PENGHARGAAN EST ETIK Bil. 4. 29 . dengan betul.

alat.nilai dan notasi not panjang. A B A . mengimprovisasi dan mereka cipta dengan bunyi. tik-tok. bersemangat . alam sekita r. (c) Kriteria Persembahan Keseimbangan .Struktur A B . pic rendah dan solfa . murid Tahun 3 perlu mempelajari dan menguasai: 1.Ostinato irama (b) Melodi Pic tinggi. alat muzik Tekstur dalam muzik solo . sebutan . tamborin dan dram getar.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 KANDUNGAN TAHUN 3 Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Muzik KBSR. per kusi badan .Suara atau Bunyi manusia (lelaki/perempuan/ kanak. so . pernafasan (b) Permainan Alat Muzik Tekni k ber maian per kusi – cara memegang dan memainkan alat per kusi seperti kerincing. 31 . 4an . not pendek dan tanda rehat KEMAHIRAN (a) Nyanyian Tekni k menyanyi – Postur . Masri dan Waltz . sedih . kuat Mud – Riang . perubahan tempo Tekanan dalam meter 2an . muzi k kumpulan Bentuk . KONSEP MUZIK (a) Irama 2. do Warna Ton .la . Corak Irama . loceng.Rentak Mac. haiwan . 3an Nilai not dan tanda rehat . re . tempo cepat . 4.Frasa 3. pergerakan dan catatan.kanak) . mi . eti ka KREATIVITI Pengalaman meneroka. Detik Meter 2 3 4 4 4 4 Tempo lambat . (c) Ekspresi Dinami k – Lembut . APRESIASI Memberi respon terhadap kar ya Ddan persembahan muzi k secara lisan. kastenet.

1 IRAMA 1.Ansur lambat .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 TAHUN 3 ASPEK 1 : PERSEPSI EST ETIK PENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IK Bil. 4 4 4 Menghitung bit mengikut tekanan detik pertama dalam setiap bar. 4 4 4 4 ARAS 1 (a) Mengenal pasti meter lagu yang diperdengar dengan betul. 1. 1. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . Ansur cepat ARAS 1 (a) Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul.1. 3. Membuat gerakan kreatif mengikut perubahan tempo. 32 .1.1 Meter 2. 3 dan 4. ARAS 2 Mengenal pasti jenis perubahan tempo yang diperdengar dengan betul.2 Tempo Perubahan tempo . Menyanyikan dan memainkan lagu dalam pelbagai tempo.

Kaitkan rentak dengan aktiviti harian.Mac . Masri dan Waltz. Mendengar contoh not panjang. not pendek dan tanda rehat. ARAS 2 Mengecam not panjang. Masri . Memainkan not panjang dan not pendek menggunakan alat perkusi ringan berdasarkan not yang dibaca.1.4 Corak irama Rentak . 1. 33 . Masri dan Waltz.1. 1. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac. Masri dan Waltz dalam lagu yang diperdengar dengan betul.3 Corak Irama ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan secara terasing dengan betul. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. Menyatakan nilai not dan tanda rehat yang diperdengar.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 Bil. not pendek dan tanda rehat daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. Waltz ARAS 1 (a) Mengecam rentak Mac. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Mengenal pasti nilai not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul.

Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. mi. so .2 MELODI Pic . mi .Aras pic : Pic tinggi . 34 . so. ARAS 2 Menyanyikan dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic la. do secara berpandu. Mendengar. do secara berpandu. ARAS 2 Mengenal pasti aras pic dua not dalam julat satu oktaf yang diperdengar dengan betul. re. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Mendengar pelbagai jenis ostinato irama Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi. mi. mi . Pic rendah ARAS 1 (a) Mengenal pasti aras pic dua not dalam julat dua oktaf yang diperdengar dengan betul. re . mi. membunyikan pic tinggi dan rendah. do. 1. re. so. Menyanyikan dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic la. do ARAS 1 (a) Menyanyikan dengan betul pic la . ARAS 3 Mengenal pasti aras pic dua not dalam julat ke lima yang diperdengar dengan betul. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. Ostinato Irama ARAS 1 (a) Mengajuk ostinato irama dalam lagu yang diperdengar dengan betul. re. do. ARAS 3 Menyanyika dengan betul melodi mudah yang mengandungi pic la. so. so .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 Bil. Menyanyi Solfa – la . re .

ABA ARAS 1 (a) Mengenal pasti seksyen dalam lagu yang dipelajari dengan betul secara berpandu. 1. Contoh lagu: Struktur AB – Lenggang Kangkung .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 Bil.2 Warna ton Alat Perkusi ARAS 1 (a) Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. 35 . 1.2. Struktur ABA .2.3 Bentuk Struktur – AB . ARAS 2 Memberi perbezaan bunyi tiga alat perkusi dengan respon yang sesuai. Mengecam dan mengenal pasti bunyi alat perkusi yang dimainkan dalam kumpulan. Membuat gerakan kreatif berdasarkan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Memberi perbezaan bunyi empat alat perkusi dengan respon yang se suai. Aku Burung Tiung. Mengecam dan mengenal pasti bunyi alat perkusi yang mengiringi lagu. Sang Kancil dengan Buaya.Menampi Padi . Mendengar dan menyanyi pelbagai lagu berbentuk AB dan ABA.

sedih . Kuat ARAS 1 (a) Menyatakan dengan betul dinamik lagu yang di perdengar. bersemangat Mengecam mud lagu yang didengari. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. 36 .3. dinyanyikan dan dimainkan. Riang . 1.3 EKSPRESI 1.1 Dinamik Lembut . Membuat gerakan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari dan dinyanyikan.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 Bil.

Postur Sebutan Pernafasan Latihan penghasilan ton. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Membuat latihan persediaan sebelum menyanyi.1. Latihan bernafas dan mengawal nafas.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.2 Teknik dalam permainan perkusi ARAS 1 (a) Memegang alat perkusi 6 dengan teknik yang betul. (a) Mempraktikkan postur. 2. 6 : Senarai alat perkusi dicatat dalam pemetaan 37 .1 Teknik dalam nyanyian ARAS 1 (a) Mempraktikkan kawalan pernafasan yang betul secara berpandu. pernafasan dan penghasilan ton yang betul ketika menyanyi secara berpandu. sebutan.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL Bil. Meneroka alat secara bebeas dari segi cara memegang dan membunyikan. 2.1.

re.2.1. ARAS 1 Etika Persembahan .Menghormati rakan. 2. do. (b) Menyanyikan solfa la. re. pemimpin. Menyanyikan dan memainkan alat muzik dalam pelbagai jenis lagu secara kumpulan.3 Kriteria Persembahan Keseimbagan ARAS 1 (a) Mengimbangkan suara dan bunyi alat muzik dengan baik secara berpandu dalam persembahan nyanyian dan muzik instrumental.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 Bil. so. 38 .1 Menyanyi Irama Melodi Ekspre si ARAS 1 (a) Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama. do dengan betul. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara kumpulan Memainkan alat muzik mengiringi pelbagai jenis lagu secara kumpulan. mi.2 PENGALAMAN MUZIK 2. so. Latihan solfa dengan pic la. penonton . mi. Menyanyikan pelbagi jenis lagu secara solo dan berkumpulan dengan tumpusn kepada teknik nyanyian dan konsep muzik.Tatatertib pentas (a) Mempraktikkan disiplin persembahan dalam nyanyian dan permainan muzik instrumental secara tekal. Item 2. melodi dan ekspresi.

3 . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 2. 39 .2.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 Bil. 4 4 4 4 Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan tekanan. 4 an ARAS 1 (a) Memainkan tekanan dengan betul dalam lagu meter 2 . 3 an . Melakukan perkusi badan mengikut tekanan dengan atau tanpa iringan muzik.1 Memainkan alat perkusi Tekanan 2an . Memainkan pelbagai jenis corak irama secara solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada dinamik mengiringi lagu. Dinamik ARAS 1 (a) Memainkan corak irama mengikut dinamik yang ditetapkan dengan betul .

ARAS 2 Mengubahsuai sebaris lirik lagu dengan perkataan-perkataan yang sesuai. 40 . Contoh.2 IMPROVISASI Pengalaman kreatif . kesan bunyi Drum bes – guruh Kayu tik tok – bunyi jam Kastanat – bunyi kuda bergelop. ARAS 2 Menghasilkan kesan bunyi yang muzikal daripada gabungan bunyi anggota badan yang ditetapkan.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui – meneroka pelbagai bunyi : perkusi badan ARAS 1 (a) Menghasilkan kesan bunyi yang sesuai secara terasing daripada anggota badan ditetapkan.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF Bil. 3. ARAS 3 Contoh situasi Menghasilkan gabungan Bangun Pagi ke san-ke san bunyi untuk Hari Hujan mengambarkan situasi. Menghasilkan gabungan ke san-ke san bunyi untuk mengambarkan situasi.meneroka pelbagai bunyi : alat perkusi ARAS 1 (a) Menghasilkan kesan bunyi yang sesuai secara terasing daripada alat muzik yang ditetapkan.lirik ARAS 1 (a) Menggantikan perkataan yang ditetapkan dalam dengan perkataan yang sesuai secara berpandu. ARAS 2 Menghasilkan kesan bunyi yang sesuai secara gabungan alat perkusi yang ditetapkan. ARAS 3 Mengubahsuai lirik dengan baik berdasarkan lagu pilihan sendiri. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Menghubung kaitkan bunyi yang diterokai dengan bunyi alam sekitar. Berbincang dan memilih perkataan / kosa kata yang berpadanan. Kemalangan Jalanraya Perayaan . 3. secara berpandu.

3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 Bil. minim dan tanda rehat krocet. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Membina tiga corak irama menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. Membina corak irama dengan kad nombor. Menyusun ikon bagi nilai not krocet. 41 . ARAS 2 Membina dua corak irama menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.Corak Irama ARAS 1 (a) Membina satu corak irama menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. 3.

Mud ARAS 1 (a) Membicara tentang konsep muzik yang berkaitan dalam lagu yang diperdengar dengan betul secara berpandu. 4.Rentak .1 NYANYIAN Memberi respon : ..Fungsi ARAS 1 (a) Mengenal pasti ciri-ciri 3 buah lagu masyarakat Malaysia dengan betul. bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengar. ARAS 3 Membanding beza dengan betul konsep yang berkaitan di antara 2 atau lebih muzik instrumental yang diperdengar secara berpandu.Warna ton . Item Hasil Pembelaj aran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Membanding beza konsep yang berkaitan di antara 2 buah atau lebih lagu yang diperdengar dengan betul secara berpandu.Rentak . 4.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon : . 4.Tempo .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3 ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK Bil. Mendengar lagu berentak mac.Tekstur . 42 .3 Muzik masyarakat Malaysia . masri dan waltz.Tempo . Mendengar. ARAS 3 (a) Mengenalpasti ciriciri 5 buah lagu masyarakat Malaysia dengan betul. ARAS 2 Membanding beza konsep yang berkaitan di antara 2 buah lagu yang diperdengar dengan betul secara berpandu. Contoh aktiviti bertulis seperti menanda senarai semak. ARAS 2 Membanding beza dengan betul konsep yang berkaitan di antara 2 muzik instrumental yang diperdengar secara berpandu.Mud ARAS 1 (a) Membicara dengan betul tentang konsep yang berkaitan dalam muzik instrumental yang diperdengar secara berpandu. Mengintepretasi muzik yang didengari dengan gerakan yang se suai. Mendengar pelbagai muzik vokal dan instrumental solo dan kumpulan. menyanyikan dan mamainkan pelbagai lagu masyarakat Malaysia.Warna ton . menjawab soalan.Tekstur . Memberi reaksi secara lisan. ARAS 2 (a) Mengenalpasti ciriciri 4 buah lagu masyarakat Malaysia dengan betul. menulis dan mencatat.

TAHAP II 43 .

4 4 4 4 Tempo lambat . Perubahan tempo.Frasa (c) Ekspresi Dinamik . 3an Nilai not dan tanda rehat . Tempo sederhana Tekanan dalam meter 2an . Alat perkusi . 3 . Tenang. Sedih . 4an . Alam sekitar .Tanda isyarat : Baluk Corak Irama .Riang . Takut . (d) Bahasa Muzik Istilah dan Tanda Isyarat: . Cemas . not pendek dan tanda rehat p f Pusat Perkembangan Kurikulum.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 KANDUNGAN TAHUN 4 Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Muzik KBSR. Bahan improvisasi. KONSEP MUZIK (a) Irama Detik Meter 2 . mi . Beransur lembut . Mud .Tempo cepat . Beransur kuat. muzik ber kumpulan Bentuk . Tanda ulangan Klef trebel 1. Waltz dan Inang Garis bar Ostinato . Forte . Haiw an .Istilah : Piano . do Warna ton suara atau bunyi manusia (lelaki/ perempuan / kanak-kanak) .Lembut . so . Kuat . Andante .Ostinato irama Garis tamat (b) Melodi Pic tinggi / rendah / tengah / tertinggi / terendah/ menaik / menurun dan Solfa la . fa . re .Rentak Mac. Allegro . Bersemangat . A B A . Perkusi badan . 44 . murid Tahun 4 perlu mempelajari dan menguasai : Tekstur dalam muzik solo .Nilai dan notasi not panjang. Masri. Kementerian Pendidikan Malaysia. Alat muzik .Struktur A B .

C’. wood-block) dram getar dan dram tenor.Postur . tamborin. Sebutan . dram tenor.Teknik ber main rekoder . (b) Per mainan Alat Muzik Per kusi . (c) Kriteria Persembahan Keseimbangan . Kementerian Pendidikan Malaysia. - Pernafasan Embouchure Penglidahan Penghasilan Ton Pusat Perkembangan Kurikulum. simbal. mengimprovisasi dan mereka cipta dengan bunyi. kastanet. D’ 4. B. lukisan dan tulisan. Kesepaduan . kayu tiktok. KEMAHIRAN (a) Nyanyian Teknik Menyanyi: Ekspresi Postur .Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 2. Rekoder . . sound-block. kerincing. perbuatan. A . KREATIVITI Pengalaman meneroka. 45 . rekoder. dram getar.Memegang/mengendali dan memainkan alat perkusi ter masuk semua perkusi ringan yang dipelajari (loceng.Penjarian not G. APRESIASI Memberi respon terhadap karya dan persembahan muzik secara lisan. Etika persembahan 3. Pernafasan .

1.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 TAHUN 4 ASPEK 1 : PERSEPSI EST ETIK PENGETA HUA N DAN KEFA HAMA N BAHASA MUZ IK Bil. 1. 3an (a) Mengecam tekanan detik pertama dalam lagu yang diperdengar dengan betul.2 Tekanan 2an . 4. Kementerian Pendidikan Malaysia.1 IRAMA 1. Mendengar dan mengesan detik pertama dalam lagu yang diperdengarkan. 4 . 3 4 4 4 ARAS 1 (a) Mengenal pasti meter lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. Mengesan detik berkala pada lagu. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 .1 Detik Detik berkala ARAS 1 (a) Mengecam detik berkala pada lagu yang diperdengar dengan betul. 4an . 4 4 4 Menghitung dan memainkan bit mengikut tekanan detik pertama dalam setiap bar. Memainkan detik pertama dengan alat perkusi.1. Pusat Perkembangan Kurikulum. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi. ARAS 2 Menyatakan ciri-ciri meter 2 .1. 3.3 Meter 2. 3 dan 4 4 4 4 dengan betul. ARAS 2 Menyatakan perbezaan meter 2 . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 1. 46 . 3 dan 4 4 4 4 dengan betul.1.

Guru mengekalkan detik sepanjang aktiviti. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.1.1.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Bil. Aras 3 hanya melibatkan not minim. 1.2 Tempo Lambat . krocet dan kuaver. ARAS 2 Menyatakan jenis perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Memadankan nilai not yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum.2 Nilai not dan tanda rehat Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan. Membuat gerakan kreatif untuk menunjukkan perbezaan dan perubahan tempo. 47 . dengan betul. Cepat . 1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. Membanding beza lagu-lagu berlainan tempo. ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 2 Menyatakan ciri-ciri tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 2 Mengenal pasti nilai not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul. Perubahan tempo (ansur cepat dan ansur lambat) ARAS 1 (a) Mengenal pasti tempo lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.

Ostinato Irama (a) Mengenal pasti ostinato irama dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Mendengar. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. ARAS 2 Mengenal pasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 4 not yang diperdengar. menyebut dan memainkan pelbagai jenis ostinato irama. 1. ARAS 3 Mengenal pasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 5 not yang diperdengar. 1.2 MELODI 1. Menyatakan ciri rentak Inang berdasarkan detik. Pusat Perkembangan Kurikulum.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Bil.4 Corak irama Rentak inang ARAS 1 (a) Mengenal pasti pelbagai rentak yang diperdengar dengan betul. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan.2. ARAS 2 Mengecam rentak inang daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. Terendah ARAS 1 (a) Mengenal pasti aras pic tertinggi dan terendah dengan betul berdasarkan 3 not yang diperdengar.1. Kementerian Pendidikan Malaysia. 48 .1 Pic Aras pic – Tertinggi . meter dan tekanan. Membuat gerakan berdasarkan lagu Inang. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Inang. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak inang dengan betul.

ARAS 3 Membanding beza frasa lagu-lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai. 49 . memainkan pic menurun dan menaik Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. 1. ARAS 2 Menyatakan perbezaan frasa-frasa lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai. Meniup rekoder mengikut frasa lagu.2. Pic menurun ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic menaik dan menurun dengan betul berdasarkan not-not yang diperdengar. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang diperdengar. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul. Mengecam pic menaik dan menurun dalam lagu yang diperdengar. Pergerakan pic Pic menaik . berdasarkan keratan lagu yang diperdengar. Kementerian Pendidikan Malaysia. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulan-kumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. Mendengar. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. membunyikan. Pusat Perkembangan Kurikulum.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Bil.6 Bentuk Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

Menandakan dinamik yang diperdengarkan pada skor atau lirik lagu.1 Dinamik.Melawat Ibu Kota Membuat gerakan kreatif berdasarkan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA.Majukan Diri Contoh lagu AB .Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Bil. ABA ARAS 2 Menyatakan bahagianbahagian lagu dengan betul berdasarkan lagu yang dipelajari. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari. Item ARAS 1 (a) Mengenal pasti seksyen A dan B dalam lagu dengan betul.3. 50 . Beransur lembut. ARAS 3 Membuat intepretasi yang sesuai dengan cara seperti lakaran / lukisan grafik / gerakan terhadap lagu yang diperdengar. Contoh lagu ABA . dinyanyikan dan dimainkan. Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Menunjukkan bahagianbahagian pada lagu. ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis dinamik lagu yang diperdengar dengan betul. 1. Struktur – AB . ARAS 2 Meletakkan tanda dinamik pada skor lagu dengan betul seperti yang diperdengar. Pusat Perkembangan Kurikulum. Mendengar dan menyanyikan pelbagai lagu berbentuk AB dan ABA.3 EKSPRESI 1. Beransur kuat. dengan betul dengan cara lakaran / lukisan / gerakan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder.

Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Bil. Menulis not pada baluk dengan betul mengikut nama pic yang diberi. Takut. Cemas. Bersemangat. Tenang. ARAS 1 (a) Menyatakan mud lagu yang diperdengar dengan betul. 1. C’ . A .2 Mud – riang. krocet bertitik. Membaca. Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. dengan cara lakaran / lukisan grafik / tulisan / gerakan. Pusat Perkembangan Kurikulum.1 Simbol Not kuaver. ARAS 2 Membanding beza mud pada lagu-lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang se suai. ARAS 3 Melengkapkan skor lagu dengan not muzik yang dikehendaki dengan betul. B. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan sifat mud dalam lagu yang didengari. minim bertitik. ARAS 1 (a) Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul tanpa skor. menyanyi dan memainkan melodi mudah. D’ (b) Menyatakan nama pic dengan betul mengikut kedudukan not pada baluk. 51 . Kementerian Pendidikan Malaysia. dengan betul. ARAS 2 Mengenal pasti lambang not muzik dalam skor lagu. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu pelbagai jenis mud. tanda rehat krocet. Menulis not dalam skor lagu dengan betul mengikut nama pic yang dikehendaki.3.4 SISTEM NOTASI 1. dinyanyikan dan dimainkan. Memainkan rekoder berdasarkan skor. Kedudukan not pada baluk G. sedih. minim.4. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Membuat interpretasi mud lagu dengan se suai. Membaca dan menulis notasi muzik. 1. krocet.

52 . andante. Garis tamat . Kementerian Pendidikan Malaysia. Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. 1. Piano . 2 Tanda Isyarat dan Istilah Baluk . allegro.4. latihan menulis tanda-tanda isyarat. Pusat Perkembangan Kurikulum.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Bil. forte . Menyebut istilah yang diberi. Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada bilangan bar. Mengecam. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Mencerakin skor muzik dengan betul secara berpandu. dinamik. Klef trebel . Menyatakan maksud istilah. frasa. ARAS 1 (a) Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah yang dipaparkan secara terasing dengan betul. Garis bar . menyalin. Tanda ulangan . tempo dan tanda isyarat. ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor dengan betul. jenis not.

fa.1.1. tempo dan ekspre si. do dengan betul. tempo dan ekspresi.4 . Sebutan . nyanyian dengan baik ketika menyanyi. penghasilan ton. pernafasan. do.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL Bil. Ekspresi ARAS 1 (a) Mengamalkan dua teknik nyayian dengan baik ketika menyanyi. re . tempo dan ekspre si dengan baik dari segi pic.2 Menyanyi Secara Muzikal Kemahiran menyanyi ARAS 1 (a) Menyanyikan dua buah lagu berlainan meter. 2. ARAS 2 Menyanyikan tiga buah lagu berlainan meter.1. 53 . re. re . Membuat latihan solfa dengan pic la . so . mi. 2. Membuat latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. do ARAS 1 (a) Menyanyikan pic la . tempo dan ekspresi dengan baik dari segi pic.3 Menyanyi Solfa Solfa – la . so . Pusat Perkembangan Kurikulum.1 Teknik dalam Nyanyian Aplikasi teknik Postur . tempo dan ekspresi. so . re. fa . so. fa . so. mi . ARAS 3 Menyanyikan lebih daripada tiga buah lagu berlainan meter. ARAS 3 Menyanyikan melodi mudah yang mengandungi pic la. Kementerian Pendidikan Malaysia. do dengan betul secara berpandu. ARAS 2 Menyanyikan melodi mudah yang mengandungi pic la. fa. mi . 2. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Membuat latihan-latihan nyanyian.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada tempo. re . fa . tempo dan ekspresi dengan baik dari segi pic. mi .1 PENGETAHUAN TEKNIK 2. do dengan betul secara berpandu.2 PENGALAMAN MUZIK 2. mi. Pernafasan . sebutan. ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik Mengamalkan lebih nyanyian dengan baik daripada tiga teknik ketika menyanyi. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . pic dan dinamik. Latihan melodi mudah dengan menggunakan solfa. Latihan postur.

penghasilan ton.Tangan kiri 2. kuaver dan rehat krocet dengan betul dari segi detik. minim. Dram tenor.Tangan kanan L . ARAS 1 ARAS 2 AR AS 3 Menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . minim. Latihan memegang dan memainkan dram getar. Memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet.2 Memainkan Alat Perkusi Kemahiran bermain alat perkusi .Perkusi ringan . Pusat Perkembangan Kurikulum.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Bil. Petunjuk: DG – Dram getar DT – Dram tenor R . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Memainkan alat muzik mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. Mengiringi muzik nyanyian dan instrumental dengan corak irama yang menggunakan nilai not krocet. tekanan.2. tekanan. minim bertitik dan rehat krocet dengan betul dari segi detik. 54 . tempo dan dinamik. minim. tekanan. Kementerian Pendidikan Malaysia. kuaver. minim bertitik dan rehat krocet dengan betul dari segi detik. ARAS 2 Memainkan dram getar dan dram tenor dengan teknik yang betul berdasarkan teknik konvensional. ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain dram getar dan dram tenor dengan baik bagi mengiringi muzik nyanyian dan instrumental. tempo dan dinamik.1. 2.1 Teknik dalam permainan perkusi Teknik bermain dram . cara mengendali dan memainkan dram getar dan dram tenor ARAS 1 (a) Menunjuk cara teknik yang betul bermain dram getar dan dram tenor berdasarkan teknik konvensional.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan. tempo dan dinamik. Dram getar .4 . kuaver. Mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. dram tenor dan alat perkusi lain. (a) Memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet.Aplikasi teknik : Postur.

Latihan permainan perkusi secara ensembel. Penglidahan . 2. ARAS 2 Memainkan corak irama dengan betul mengikut skor berdasarkan nilai not krocet. . 2. Membaca notasi dan membuat latihan penjarian not B.3 Bermain Rekoder Secara Muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 (a) Membunyikan tiga pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. minim. C’. D’. Emboucher . A.2. minim bertitik dan rehat krocet.3 Teknik dalam permainan rekoder Aplikasi teknik Postur penjarian . G. Penghasilan ton ARAS 1 (a) Menunjuk cara teknik yang betul bermain rekoder.1. 55 . ARAS 3 Sentiasa mengamalkan teknik yang betul semasa bermain rekoder Latihan teknik bermain rekoder. ARAS 2 Membunyikan empat pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. Kementerian Pendidikan Malaysia. Pernaafasan . Membaca dan memainkan pelbagai latihan corak irama. ARAS 3 Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. kuaver dan rehat krocet.minim.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Bil. Kemahiran bermain dan membaca notasi. Latihan penjarian tanpa tiupan. kuaver. Memainkan lagu-lagu yang mudah. Pusat Perkembangan Kurikulum.Corak Irama ARAS 1 (a) Memainkan corak irama dengan betul mengikut skor berdasarkan nilai not krocet. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Mengiringi muzik nyanyian dan instrumental dengan cekap mengikut skor. ARAS 2 Memainkan rekoder dengan mempraktikkan teknik yang betul secara berpandu.

Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Bil. 4 .Melodi : pic . 4 4 4 ARAS 3 Memainkan melodi sepanjang empat bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 .Irama: meter 2 . . 4 . 4 . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan (b) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental . Memainkan rekoder mengikut frasa. 3. 4 4 4 ARAS 1 . 3. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor.pic ARAS 1 (b) Memainkan melodi sepanjang empat bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 . 3. Kementerian Pendidikan Malaysia. 4 4 4 ARAS 2 Memainkan melodi sepanjang empat bar dengan betul daripada lagu-lagu dalam meter 2 .4 .Harmoni : melodi kaunter (c) Memainkan melodi kaunter dengan betul mengikut skor secara ensembel. 56 . 4 4 4 Membaca notasi dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . Pusat Perkembangan Kurikulum. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan. 4 . 3.

3 Kriteria persembahan Keseimbangan .Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Bil. Menyanyi pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.1. Kementerian Pendidikan Malaysia. Etika Latihan disiplin dan tata cara persembahan. suara dan muzik dengan baik ketika menyanyi dan bermain alat muzik secara berpandu. 57 . (b) Mengamalkan disiplin yang baik dan tata cara persembahan yang ditetapkan semasa persembahan. Pusat Perkembangan Kurikulum. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 2. Kesepaduan ARAS 1 (a) Mengawal keseimbangan dan menjaga kesepaduan.

Improvisasi lirik ARAS 1 (a) Melengkapkan lirik lagu yang diberi dengan perkataan yang sesuai. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Menghasilkan gabungan ke san bunyi yang sesuai menggunakan lebih daripada tiga jenis bahan improvisasi. ARAS 3 Menghasilkan gabungan bunyi yang sesuai daripada tiga jenis ke san bunyi atau lebih daripada alat tiup rekoder. Burung. Kementerian Pendidikan Malaysia. Contoh kesan bunyi daripada bahan improvisasi: Beg plastik – bunyi hujan Air dalam botol – ombak atau sungai Tong kosong – guruh 3. 58 .meneroka pelbagai bunyi : bahan improvisasi ARAS 1 (a) Meniru bunyi alam sekitar menggunakan bahan improvisasi dengan ketepatan yang terhampir. wisel 3. . ARAS 2 Menghasilkan gabungan bunyi yang sesuai daripada dua jenis kesan bunyi daripada alat tiup rekoder.meneroka pelbagai bunyi : rekoder ARAS 1 (a) Meniru bunyi alam sekitar menggunakan alat tiup rekoder dengan ketepatan yang terhampir.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF Bil.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui .2 IMPROVISASI Pengalaman kreatif . ARAS 2 Menghasilkan gabungan ke san bunyi yang sesuai daripada tiga jenis bahan improvisasi. Rekorder – bunyi siren. Memadankan perkataan bagi melengkapkan lirik lagu yang diberi. Pusat Perkembangan Kurikulum.

nilai not dan tanda rehat yang digunakan berdasarkan pemetaan kandungan sukatan pelajaran.mereka cipta corak irama ARAS 1 (a) Mencipta satu corak irama sepanjang dua bar mengikut meter7 yang ditetapkan.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 Bil. Contoh kad: 3 4 7 : Guru menetapkan meter. ARAS 2 Mencipta dua corak irama sepanjang dua bar mengikut meter yang ditetapkan. Menyusun kad-kad untuk mencipta irama. Kementerian Pendidikan Malaysia.3 REKA CIPTA Penglaman kreatif . . sebagai jaawapan kepada corak irama yang diperdengar. Permainan menjawab corak irama yang diberi. Membalas corak irama dengan sebutan berirama. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Membina lebih daaripada satu corak irama balas sepanjang yang sesuai. sebagai jawaapan kepada corak irama yang diperdengar. Contoh sebutan berirama: .mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Memilih corak irama yang sesuai untuk menjawab corak irama yang diperdengar. 59 Pusat Perkembangan Kurikulum. ARAS 2 Membina satu corak irama balas sepanjang yang sesuai. Mencipta corak irama dengan menggunakan perkusi badan dan alat perkusi. ARAS 3 Mencipta lebih daripada dua corak irama sepanjang dua bar mengikut meter yang ditetapkan. 3.

4. tekstur. ARS 3 Membanding beza fungsi tiga atau lebih muzik maasyarakat Malaysia yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai. tempo dan mud daripada 2 buah lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang se suai.Tempo . Mendengar pelbagai muzik vokal dan instrumental solo dan kumpulan. Kementerian Pendidikan Malaysia. tempo dan mud dengan betul berdasarkan muzik instrumental yang yang diperdengar.Huraian Sukatan Pelajaran Muzik KBSR – Tahun 4 ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK Bil.Fungsi ARAS 1 (a) Menyatakan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang dipelajari dengan betul. Melukis. tekstur.Tempo . ARAS 2 Menyatakan perbezaan fungsi lagu-lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar dengan pernyataan yang se suai.Warna ton . melakar. tekstur. Menyediakan folio tentang muzik masyarakat Malaysia. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dalam 3 atau lebih lagu yang diperdengar dengan betul. 4.3 MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA Meneliti . tempo dan mud daripada 2 buah muzik instrumental yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon . bertulis dan gerakan kreatif terhadap lagu yang diperdengar.Tekstur .Mud ARAS 1 (a) Mengenal pasti warna ton. tempo dan mud dengan betul berdasarkan lagu-lagu yang diperdengar. catatan rasa dan fikiran. tekstur.Dinamik ARAS 1 (a) Mengenal pasti warna ton.1 NYANYIAN Memberi respon . 60 . ARAS 2 Menyatakan perbezaan warna ton. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu masyarakat Melaysia.Tekstur . Memberi reaksi secara lisan. menulis refleksi. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. pantun. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dalam 3 atau lebih muzik instrumental yang diperdengarkan secara berpandu dengan betul. Pusat Perkembangan Kurikulum. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental. ARAS 2 Menyatakan perbezaan warna ton.Rentak . 4.Warna ton .

takut . tempo cepat . Waltz. 3an Nilai not dan tanda rehat . re .lembut . perkusi badan . Allegro . Forte . . 4an . Andante .Frasa (c) Ekspresi Dinamik . do’ Istilah dan tanda isyarat .do .Istilah : Piano . KONSEP MUZIK (a) Irama Detik 3 4 Meter 2 4 4 4 Tempo lambat .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 KANDUNGAN TAHUN 5 Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum Pendidikan Muzik KBSR. muzik berkumpulan Bentuk . haiwan . cemas . tempo sederhana Tekanan dalam meter 2an . sedih . la . perubahan tempo . ti . kuat .Lapisan suara dalam bentuk melodi kaunter. alat perkusi. murid Tahun 5 perlu mempelajari dan mengusai: 1. tenang (d) Bahasa Muzik Corak Irama . Staccato Tanda isyarat Frasa Staccato .riang . bahan improvisasi Harmoni . Masri.Struktur A B . fa . so . mi .Nilai dan notasi not panjang. dron dan ostinato melodi Tekstur dalam muzik solo . beransur lembut . Legato . bersemangat . A B A . alat muzik .Rentak Mac. beransur kuat Mud . 61 . Inang dan Zapin . not pendek dan tanda rehat Warna Ton suara atau bunyi manusia (lelaki/perempuan/kanak-kanak) . alam sekitar .Ostinato irama (b) Melodi Pic tinggi / rendah / tengah / tertinggi / terendah / menaik / menurun / melompat / mendatar / bertangga dan Solfa .

kesepaduan . kerincing. F. F#. KEMAHIRAN (a) Nyanyian Teknik Menyanyi: Postur . . kastanet. perbuatan.2 6 . sebutan . Tanda Kromat # p dan f - Pernafasan Embouchure Penglidahan Penghasilan Ton (c) Kriteria Persembahan 2. dram tenor. dram tenor dan dram getar. B. sound-block. pernafasan . dram bes.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Kaitan Harkat Fermata Teknik Rekoder: . wood-block. D’.Postur . mengimprovisasi dan mereka cipta dengan bunyi. tamborin. penghasilan ton . KREATIVITI Pengalaman meneroka. kayu tik-tok. ekspresi (b) Permainan Alat Muzik Teknik Perkusi : Cara memegang dan memainkan alat perkusi seperti loceng. simbal. E. Bb. etika persembahan 3. rekoder. dram getar. C tengah. 4. C’. lukisan dan tulisan. cowbell.Penjarian not G. koordinasi . D. Keseimbangan . A. APRESIASI Memberi respon terhadap karya persembahan muzik dengan pelbagai cara seperti lisan .

1. 4 . 1. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan jelas. 4 4 4 Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 . 3 . 3 . sederhana Perubahan tempo – Ansur cepat .1 IRAMA 1. cepat . 4 4 1. 4 dengan jelas.1. 4 4 4 4 1. 63 . 4 4 4 ARAS 3 Membanding beza meter 2 .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 TAHUN 5 ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETIK PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK Bil. 4 4 ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten sepanjang lapan bar dalam meter 3 dan 4. ARAS 2 Menyatakan ciri-ciri meter 2 . Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo. 3.1 Detik Detik berkala ARAS 1 (a) Memainkan detik secara konsisten sepanjang enam bar dalam meter 3 dan 4.1. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi. ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo lagu yang diperdengar dengan betul. 4 4 4 2 . 3 . Ansur lambat ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis tempo pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.2 Meter ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis meter pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten sepanjang dua belas bar dalam meter 3 dan 4. 4 dengan jelas.3 Tempo Lambat . 4 4 Mengesan detik berkala pada lagu.

Masri. Inang dan Zapin. Masri. ARAS 2 Mengajuk semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama rentak zapin dengan betul. ARAS 2 Mengenal pasti not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul. Waltz. 64 . ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak zapin dengan betul. 1.Zapin (a) Mengecam lagu berentak zapin daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul. Memadankan nilai not yang diperdengar dengan notasi yang dipaparkan. Mendengar. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac. menyebut dan memainkan pelbagai ostinato irama.4 Nilai not dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan dengan betul. Inang dan Zapin. Ostinato Irama ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menulis corak irama yang diperdengar dengan betul menggunakan not dan tanda yang telah dipelajari. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi. ARAS 3 Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac. 1.1.1. Waltz.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil. Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan.5 Corak irama ARAS 1 Rentak .

mengecam. Bertangga ARAS 1 (b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasar-kan not-not yang diperdengar. 1. tertinggi dan terendah. Membaca dan mengecam pic tertinggi dan terendah dalam lagu yang dinyanyikan. Mendatar . tengah. Mendengar. Rendah . Tengah . rendah. tertinggi dan terendah daripada sekumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul. Pergerakan pic Melompat . ARAS 3 Menyatakan perbezaan pergerakan pic dalam kumpulan-kumpulan bunyi yang diperdengar dengan betul.2. mendatar dan bertangga. rendah. Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. 65 . Mendengar. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan. membunyikan dan memainkan pic tinggi. melompat. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menganalisis lagu dari segi pic dengan tepat. Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. ARAS 2 Mengenal pasti dengan betul pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu.1 Pic Aras pic . Tertinggi . tengah.2 MELODI 1. memainkan pic menurun menaik. membunyikan. Terendah ARAS 1 (a) Mengenal pasti pic tinggi. ARAS 2 Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan keratan lagu yang diperdengar.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil.Tinggi .

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil. 66 . Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar.2. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Membanding beza jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan pernyataan yang sesuai.Inang Cina 1. Mendengar.3 Tekstur Deskripsi tekstur Tebal . menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Nipis ARAS 1 (a) Mengenal pasti tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar dengan betul. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan. Ostinato melodi ARAS 1 (a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.Jambatan Tamparuli . ARAS 2 Mengecam jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul.2. 1. Mendengar. Contoh lagu: . menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. Menyanyikan lagu dan memainkan ostinato melodi berasaskan skel pentatonik dengan alat muzik seperti glockenspiel atau rekoder. Dron . ARAS 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan muzik instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul.2 Harmoni Lapisan suara Melodi kaunter .

ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan tiga buah lagu yang diperdengar. dimainkan atau diperdengar. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Ciri-ciri frasa: . Membanding beza seksyenseksyen dalam lagu.kontur 1. Membuat gerakan kreatif berdasarkan unit-unit frasa dalam lagu yang dinyanyikan. Struktur – AB . Mendengar . ARAS 2 Membanding beza frasafrasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.2. ARAS 3 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan enam buah lagu yang diperdengar. Menandakan seksyenseksyen dalam lagu. Memainkan rekoder mengikut frasa. menyanyi dan memainkan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA.melodi yang berulang .bilangan bar .corak yang berulang . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri frasa lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai. ARAS 2 Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan empat buah lagu yang diperdengar.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil. 67 .4 Bentuk Frasa ARAS 1 (a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu yang didengari. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata dan skor lagu yang mudah secara berpandu.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil. ARAS 2 Menandakan dinamik dengan betul pada skor lagu seperti yang diperdengar. Sedih . Beransur kuat ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.3 EKSPRESI 1. Cemas . 1. Memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder. dinyanyikan dan dimainkan. dinyanyikan dan dimainkan. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. ARAS 3 Menyatakan jenis mud lapan buah lagu yang diperdengar dengan betul. Bersemangat . Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang didengari.2 Mud Riang . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagulagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai. 1. Beransur lembut .3. Kuat .1 Dinamik Lembut . 68 . Takut . Tenang ARAS 1 (a) Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar dengan betul.3. ARAS 2 Menyatakan jenis mud enam buah lagu yang diperdengar dengan betul.

69 . ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. Membaca notasi. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik.1 Simbol ARAS 1 (a) Mengenal pasti simbol notasi muzik tanpa baluk dengan betul. 1.4 NOTASI 1.4. menyanyi dan memainkan melodi mudah. Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam pic pada baluk dengan betul. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan. Mengecam semua pic pada baluk dengan betul dan pantas. Mengecam 6-8 pic pada baluk dengan betul dan pantas.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil. Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk. Membaca dan menulis notasi muzik.

membuat latihan menulis tanda-tanda isyarat. forte .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil. Garis tamat . Menyatakan maksud istilah. 70 . legato . Kaitan/ slur . staccato .2 Tanda Isyarat dan Istilah piano . allegro . ARAS 2 Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah dalam skor muzik dengan betul. Klef trebel ARAS 1 (a) Menyebut tanda isyarat dan istilah muzik dengan betul. Harkat . Mengecam. Garis bar . Frasa . Menyebut istilah yang diberi. fermata / pause . Baluk . Memadankan istilah dengan maksud yang diberi. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu. Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: bilangan bar frasa jenis not dinamik tempo tanda isyarat 1. andante . Tanda kromat .4. menyalin.

do’. la . la . re .1 Teknik Nyanyian Aplikasi teknik postur . do’ dalam lagu yang diberi dengan tepat. tempo .3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada pic. ARAS 3 Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan intepretasi yang baik. la . ti . penghasilan ton .1 NYANYIAN 2. 2. ARAS 1 (a) Menyanyikan pic do . dinamik . 2. mi . tempo. do’ secara berpandu dengan tepat. ti . so . Membuat latihan-latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknikteknik yang dipelajari. fa . ARAS 3 Menyanyikan dengan tepat pic do .2 Menyanyi Secara Muzikal Kemahiran menyanyi – pic . Membuat latihan solfa dengan pic do . fa .1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2. mi . 2. re . ti .1. mi . dinamik dan mud dengan bimbingan. do’. ekspresi ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi. dinamik dan mud. la . ARAS 2 Mengamalkan tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. re . ARAS 2 Menyanyikan pic do . so . tempo. so . ti . ti . la . mi . do’ dalam keratan lagu yang diberi dengan tepat. mi . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada tiga teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi. sebutan .3 Menyanyi Solfa Solfa – do . fa .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL Bil. 71 . ti .4. ARAS 1 (a) Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic. fa . do’.1. re . ARAS 2 Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic. mud. pernafasan . fa . fa . so . re. so . Menyanyikan lagu atau keratan lagu yang mengandungi pic do . so . la . mi . re . tempo dan dinamik dengan bimbingan.

tempo dan dinamik.dua alat perkusi . dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang empat bar.3 4 4 4 secara solo dan berkumpulan. dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan dram getar.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2 Bermain Alat Perkusi Secara Muzikal Kemahiran bermain alat perkusi ARAS 1 (a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.empat alat perkusi Memainkan alat perkusi mengiringi nyanyian dan muzik instrumental secara ensembel. 72 . 2.2. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Latihan memegang dan memainkan dram getar.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil.4. Menyanyi dan memainkan pelbagai lagu dalam meter 2.2. Memainkan dram getar. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu.1 Aplikasi teknik Memegang / mengendalikan Memainkan (b) Memainkan dram getar.tiga alat perkusi . 2. Skor lengkap: . tekanan. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut notasi sepanjang dua bar.

Membaca notasi . Aplikasi teknik – Postur .Not C tengah. F. A. ARAS 2 Memainkan corak irama sepanjang empat bar dengan lancar dan betul mengikut notasi. B.3 Bermain Rekoder Secara Muzikal Kemahiran bermain dan membaca notasi ARAS 1 (a) Memainkan not-not berkaitan dengan penjarian yang betul. Penglidahan . Bb . Penghasilan ton ARAS 1 (a) Menunjukkan teknik yang betul semasa bermain rekoder.2. Kemahiran bermain sambil membaca notasi ARAS 1 (b) Memainkan corak irama sepanjang dua bar dengan betul mengikut notasi. ARAS 3 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder tanpa bimbingan guru. D. Membaca dan memainkan corak irama dan ostinato. C’. G. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan. Latihan penjarian tanpa dan dengan tiupan. ARAS 2 Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru. 2. F#. Penjarian . E. Tunjuk cara dan latihan teknik. D’ 73 . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Memainkan corak irama sepanjang lapan bar atau lebih dengan lancar dan betul mengikut notasi.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil. Embouchure . Pernafasan .

Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. Membaca dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 4 3 4. ARAS 2 Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul. D.meter 2 . E. 3 . 4 4 4 4 . ARAS 1 (c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru.4. (c) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik instrumental Melodi yang mengandungi pic C tengah.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil.4 secara solo dan berkumpulan. ARAS 3 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor atau tanpa skor. ARAS 2 Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan lancar dan betul mengikut skor.kaunter melodi ARAS 1 (b) Memainkan lagu sepanjang lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan betul.dinamik Harmoni . G. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanyian atau muzik instrumental. B. betul dan berekspresi. F#. Menggabungkan permainan kaunter melodi dengan melodi. A. Latihan memainkan kaunter melodi frasa demi frasa. C’. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Memainkan lagu melebihi lapan bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar. F. 74 .corak irama Ekspresi . D Irama .

Etika persembahan (b) Mengamalkan disiplin dan tata cara persembahan dengan baik.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. Keseimbangan . ARAS 2 Mengawal kesepaduan. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. ARAS 1 (a) Mengawal kesepaduan. 75 . keseimbangan dan koordinasi suara serta bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumental dengan bimbingan guru. Koordinasi . keseimbangan dan koordinasi suara serta bunyi dengan baik ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental. (b) Mengamalkan disiplin dan tata cara persembahan dengan baik mengikut ingatan dan pesanan guru.4 KRITERIA PERSEMBAHAN Kesepaduan . Latihan disiplin dan tata cara persembahan. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Mengawal kesepaduan. (b) Sentiasa mengamalkan disiplin dan tata cara persembahan dengan baik. 2. keseimbangan dan koordinasi suara serta bunyi dengan baik dan konsisten ketika persembahan muzik nyanyian dan instrumental.

Bil. so.la.Mengimprovisasi corak irama ARAS 1 (a) Mengimprovisasi corak irama sepanjang dua bar yang betul dari segi nilai not dan meter.Meneroka pelbagai bunyi .la. ARAS 2 Mengimprovisasi dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.2 IMPROVISASI Pengalaman kreatif .Melodi ARAS 1 (a) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru. so. 3. mi. so. re . . alat muzik. ARAS 2 Mengimprovisasi corak irama sepanjang empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter. re. 3. ARAS 3 Mengimprovisasi lebih daripada dua melodi yang muzikal menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru.1 Item PENEROKAAN Pengalaman menemui . Membalas corak irama yang diberi dengan menggunakan alat perkusi. alat improvisasi dan perkusi badan. Meneroka dan menemui pelbagai kesan bunyi secara tidak konvensional daripada sumber bunyi seperti suara. Memainkan alat muzik secara tidak konvensional. Nyanyian solfa mengikut urutan Kodaly: . Bahan improvisasi ARAS 1 (a) Menyusun pelbagai kesan bunyi secara kreatif menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan. mi . Perkusi badan .la. mi.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Menghasilkan lebih daripada satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan secara berkumpulan atau bersendirian. do 76 . Hasil Pembelajaran ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi menggunakan sumber bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru. ARAS 3 Mengimprovisasi corak irama sepanjang melebihi empat bar yang betul dari segi nilai not dan meter.

Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Membina lebih daripada dua ostinato irama untuk mengiringi lagu-lagu yang berlainan meter dan berlainan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif . 3. 77 . ARAS 2 Membina dua ostinato irama untuk mengiringi dua buah lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil.Mereka cipta ostinato irama ARAS 1 (a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sebuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu.

Bentuk ARAS 1 (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar. Membuat refleksi tentang lagulagu yang didengari. ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih buah lagu yang diperdengar.Tempo .2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon . bertulis dan lakaran grafik.Tekstur . Melukis. 4. menulis refleksi.Mud . 78 . pantun. 4. Mengklasifikasikan warna ton alat muzik.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK Bil. Menyatakan ciri-ciri bentuk lagu yang diperdengar. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik.Mud .Warna ton . ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar ARAS 3 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi empat buah lagu atau lebih buah lagu yang diperdengar. ARAS 2 Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi tiga buah lagu yang diperdengar.Tempo . catatan rasa dan fikiran. Menyediakan folio tentang aktiviti muzik instrumental.Bentuk (a) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua buah lagu yang diperdengar.Warna ton .Tekstur . melakar. Memberi respon secara gerakan. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan Mengecam lagu AB dan ABA.1 NYANYIAN ARAS 1 Memberi respon .

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 5 Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Membanding beza fungsi muzik dan konsep muzik dengan betul bagi tiga buah atau lebih lagu masyarakat Malaysia yang diperdengar.pakaian . Fungsi lagu seperti . . ARAS 2 Membanding beza fungsi dankonsep muzik dengan betul bagi dua buah lagumasyarakat Malaysia yang diperdengar.Perayaan .Upacara .Tarian Membuat refleksi tentang muzik masyarakat Malaysia.3 MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA Meneliti . 79 . Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia.Fungsi ARAS 1 (b) Membanding beza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar.jenis lagu .alat muzik Contoh lagu Muzik Kuda Kepang Muzik Dikir Barat Muzik Dondang Sayang Muzik Caklempong Muzik Tarian Singa Muzik Nobat 4.

ti . mi .Lapisan suara dalam bentuk melodi kaunter. Bersemangat . murid Tahun 6 perlu mempelajari.Riang . Waltz. Masri. tempo cepat .Istilah : Piano . Tenang (d) Bahasa Muzik Corak Irama . 4an . Minor har monik Frasa Staccato Istilah dan Tanda Isyarat . Bahan improvisasi Har moni . tempo sederhana . Beransur kuat Mud . Takut . mengalami dan menguasai: Warna Ton suara atau bunyi manusia ( lelaki/ perempuan/ kanak. Sedih . re .Frasa 1. 3an Nilai Not dan Tanda Rehat . KONSEP MUZIK (a) Irama Detik Meter 2 3 4 6 4 4 4 8 Tempo lambat . fa . Kuat .Lembut . do’ Skel major .Nilai dan notasi not panjang.kanak) . dron dan ostinato melodi Tekstur dalam muzik solo dan muzik kumpulan Bentuk (c) Ekspresi Dinamik . Andante . so .Struktur A B .Rentak Mac. Alat muzik . Forte . Haiw an . Beransur lembut . Cemas .Ostinato irama (b) Melodi . Alam sekitar . Allegro . Tekanan dalam meter 2an . perubahan tempo .Tanda isyarat Pic tinggi /rendah / tengah / tertinggi / terendah /menaik / menurun / melompat / mendatar / bertangga dan Solfa do .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 KANDUNGAN TAHUN 6 Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Muzik KBSR. Staccato . A B A . la . Zapin. 81 . not pendek dan tanda rehat . Alat perkusi . Legato . Perkusi badan. Inang. Joget dan Sumazau .

82 . Sebutan . F# ’. E’. KEMAHIRAN Kriteria Persembahan Keseimbangan . Kesepaduan . B. perbuatan. kayu tik-tok. APRESIASI Memberi respon terhadap karya persembahan muzik dengan pelbagai cara seperti lisan . Penghasilan ton . Ekspresi (b) Per mainan Alat Muzik Teknik perkusi: Cara mengendalikan dan memainkan alat perkusi seperti (loceng. Harkat Fermata Tekanan Tanda Kromat # (c) - Pernafasan Embouchure Penglidahan Penghasilan Ton 2. 4. A. Pernafasan . F’. Koordinasi . C’ . mengimprovisasi dan mereka cipta dengan bunyi. 3.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Teknik ber main rekoder Kaitan . tamborin. tone block. B C# ‘. kerincing. KREATIVITI Pengalaman meneroka. D’. Etika persembahan (a) Nyanyian Teknik menyanyi: Postur . C tengah. E.Penjarian not G. dram tenor dram bes. lukisan dan tulisan. G’ b. cow bell) dram getar. F. simbal. F# . rekoder. . D. claves. kastanet.Postur .

1. Cepat . ARAS 2 Menyatakan perbezaan dan perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan betul.1.2 Meter . 3 . 6. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi. dan 6 4 4 4 8 dengan jelas.2 . ARAS 1 (a) Menyatakan meter lagu-lagu yang diperdengar dengan betul. 83 .4 . ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan frasa lagu dalam pelbagai meter. 4 4 4 8 Memainkan detik berdasarkan meter 2 dan 6 . ARAS 3 Menginterpretasi perbezaan dan perubahan tempo dengan jelas secara grafik. Melukis grafik untuk mewakili perbezaan dan perubahan tempo.1.1 IRAMA 1. Mendengar dan menyanyikan lagu bermeter 2 .3 .1. Sederhana Perubahan tempo ARAS 1 (a) Mengenal pasti perubahan tempo pada lagu yang diperdengar dengan betul. 4 . 1. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas frasa atau lebih dalam pelbagai meter.3 Tempo Lambat . 4 .1 Detik Detik berkala ARAS 1 (a) Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang empat frasa lagu dalam pelbagai meter. Mengesan detik berkala pada lagu. 3 . Mendengar dan menyanyikan lagu dalam pelbagai tempo.6 4 4 4 8 ARAS 2 Membanding beza meter 2 . ARAS 3 Memasukkan garis bar dengan betul pada skor lagu yang diberi berdasarkan meter yang ditetapkan. 4 8 1.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 TAHUN 6 ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETIK PENGETAHU AN DAN KEFAHAMAN BAH ASA MUZIK Bil.

Joget .1. Sumazau ARAS 1 (b) Mengecam lagu berentak joget dan sumazau daripada sekumpulan lagu yang diperdengar dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Bil. Mendengar dan menyanyikan lagu-lagu berentak Mac . Joget . Sumazau Membanding beza pelbagai rentak yang diperdengar. Membuat gerakan berdasarkan lagu berentak Mac . ARAS 2 Mengenal pasti nilai not dan tanda rehat dalam corak irama yang diperdengar dengan betul.Joget . dengan betul. ARAS 2 Mengenal pasti corak irama Joget dan Sumazau dengan betul. ARAS 3 Menyatakan ciri-ciri rentak Joget dan Sumazau dengan betul. Nilai not dan nilai tanda rehat ARAS 1 (a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan. Inang . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Menulis dengan betul corak irama yang diperdengar menggunakan not dan tanda rehat dipelajari. 1. 84 . Waltz . Masri . Inang .4 Corak Irama Rentak . Zapin . Memadankan nilai not yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan. Sumazau. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan yang disediakan. Masri . Waltz . Zapin .

Mendengar. Mengecam pic menaik dan menurun dalam lagu yang diperdengar dinyanyikan dan dimainkan. Pergerakan pic – Melompat . ARAS 2 Mengajuk dan memainkan ostinato irama daripada lagu yang didengari dengan betul. Bertangga (b) Mengecam jenis pergerakan pic dengan betul berdasarkan kumpulan-kumpulan not yang diperdengar.1 Pic Aras pic – Tinggi . membunyikan. Mendatar . bertangga. ARAS 3 Menganalisis aras pic dalam skor lagu yang diberi dengan betul. tengah . Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan. Tengah. mendatar.2 MELODI 1. ARAS 2 Mengenal pasti pic tertinggi dan terendah dalam keratan lagu yang diperdengar dengan betul. terendah dalam lagu yang dinyanyikan. Mendengar. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Menotasikan ostinato irama dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan betul.2. melompat. Rendah . Tertinggi . Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic yang dimainkan. Ostinato Irama ARAS 1 (a) Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Bil. menyebut dan memainkan pelbagai jenis ostinato irama. pic tinggi . memainkan pic menaik. 85 . Terendah ARAS 1 (a) Mengenal pasti aras pic yang diperdengar dengan betul. Membanding beza pergerakan pic dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang betul. Mendengar. Menyatakan jenis pergerakan pic pada keratan lagu yang diperdengar dengan betul. Memainkan ostinato irama menggunakan alat perkusi. membunyikan. tertinggi . 1. rendah . menurun.

Lapisan suara melodi kaunter . 1. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Menyatakan perbezaan antara skel-skel yang diperdengar dengan deskripsi yang sesuai. ARAS 2 Mengecam jenis skel yang diperdengar dengan betul. minor harmonik ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenis skel yang diperdengar dengan betul. Menyanyikan lagu / memainkan melodi kaunter dan ostinato melodi secara berkumpulan.2. Mendengar. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengar.3 Harmoni . ostinato melodi ARAS 1 (a) Mengenal pasti jenisjenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul. ARAS 2 Membanding bezakan jenis-jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan pernyataan yang sesuai.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Bil.2. ARAS 2 Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyanyian dan instrumental yang diperdengar. menyanyikan dan memainkan pelbagai muzik nyanyian dan instrumental secara solo dan berkumpulan. 1.4 Tekstur Deskripsi tekstur: Tebal . dron . ARAS 3 Memberi deskripsi yang betul tentang harmoni muzik nyanyian dan instrumental yang diperdengar. ARAS 3 Menyatakan perbezaan tekstur dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan deskripsi yang betul.2. Nipis ARAS 1 (a) Mengenal pasti dengan betul tekstur muzik nyanyian dan instrumental yang diperdengar. Mendengar dan menyanyikan dron dan lagu secara berkumpulan.2 Skel dan nada Skel dan nada Major . 1. 86 . Latihan mendengar skel major dan minor.

Sedih .3 EKSPRESI 1. ABA ARAS 1 (a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan lagu-lagu yang diperdengar. Bersemangat .3. Menandakan dinamik yang diperdengar pada lirik atau skor lagu. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan mud dalam lagu. Mendengar dan menyanyikan pelbagai jenis lagu. Memainkan dinamik dengan alat perkusi dan rekoder. Mendengar. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Memberi deskripsi bentuk lagu dengan betul melalui lakaran / lukisan grafik / tulisan. ARAS 3 Memberi deskripsi yang se suai terhadap muzik nyanyian dan instrumental yang diperdengar. Cemas . ARAS 2 Menyatakan perbezaan dinamik dalam lagu-lagu yang diperdengar dengan pernyataan yang sesuai. Beransur lembut .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Bil. Membuat gerakan kreatif berdasarkan lagu-lagu berbentuk AB dan ABA. 1. 1. menyanyikan dan memainkan pelbagai lagu berbentuk AB dan ABA.1 Dinamik Lembut . 1. ARAS 3 Memberi deskripsi yang se suai bagi menjelaskan mud pada lagu yang dinyanyikan / dimainkan / diperdengar. Takut . 87 .2.5 Bentuk Struktur – AB .Riang . seksyen-se ksyen dalam lagu dengan betul berdasarkan lagu yang diperdengar.2 Mud .3. Beransur kuat ARAS 1 (a) Menyatakan jenis dinamik pada lagulagu yang diperdengar dengan betul. ARAS 2 Membanding beza mud lagu-lagu yang dinyanyikan / dimainkan / diperdengar dengan pernyataan yang sesuai. Membuat lakuan kreatif bagi menunjukkan dinamik dalam lagu yang diperdengar. Tenang ARAS 1 (a) Menyatakan dengan betul mud lagu-lagu yang diperdengar. ARAS 2 Menandakan pada skor lagu. Kuat .

menyanyi dan memainkan melodi mudah. Memainkan rekoder berdasarkan skor. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Catatan ARAS 3 Membaca notasi muzik dengan betul dalam permainan alat muzik. Mengecam / menamakan semua not pada baluk dengan lancar dan betul.4.4 SISTEM NOTASI 1. 88 . 1. ARAS 2 Mengenal pasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul. menandakan dan menulis not pada baluk. menamakan.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Bil. Mengecam semua pic pada baluk dengan pantas dan betul.1 Lambang not muzik dan tanda rehat ARAS 1 (a) Mengenal pasti notasi muzik tanpa baluk atau skor muzik dengan betul. Kedudukan not pada baluk (b) Mengecam / menamakan semua pic pada baluk dengan betul. Membaca dan menulis notasi muzik. Membaca notasi. Mengecam.

Mengecam. garis bar . allegro . staccato . menulis tanda isyarat dan istilah pada skor muzik.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Bil.meter ARAS 2 Mengenal pasti semua tanda isyarat dan istilah muzik dalam skor dengan pantas dan betul. baluk . 89 . (b) Memberi maksud tanda isyarat dan istilah dengan betul. tanda kromat .bilangan bar . Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Menganalisis skor dengan betul secara berpandu. harkat. legato . menamakan.tanda isyarat . forte( f ) ARAS 1 (a) Mengenal pasti semua tanda isyarat dan istilah muzik dengan betul. kaitan .jenis not . Menganalisis skor dengan memberi fokus kepada: .tempo . Memberi maksud tanda isyarat dan istilah dengan pantas dan betul. Memberi maksud dan fungsi tanda isyarat dan istilah dengan pantas dan betul. tekanan . menandakan. garis tamat .frasa .4.piano ( p ). tanda ulangan . andante .2 Tanda Isyarat dan Istilah Frasa . klef trebel .dinamik . fermata (pause) . Item 1.

2. ARAS 1 (a) Menyanyikan keratan melodi secara solfa dengan betul secara berpandu. fa . so . Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik-teknik yang ditetapkan. Ekspresi ARAS 1 (a) Mengamalkan 3 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi. la . so .1 Menyanyi Kemahiran menyanyi ARAS 1 (a) Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic. 2.3 .1. Penghasilan ton . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan 2. ARAS 2 Menyanyikan melodi mudah secara solfa dengan betul. la . Menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . Sebutan. mi . ARAS 3 Menyanyi pelbagai lagu dengan interpretasi yang sesuai. ARAS 3 Menyanyikan lagu secara solfa dengan betul. dinamik dan mud secara berpandu.2 Menyanyi Solfa Solfa – do .2.4 . Mengamalkan semua teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi. fa . re . ti .pic. Menyanyikan lagu dengan solfa. 90 . dinamik dan mud. ti .1 PENGETAHUAN TEKNIK 2. ARAS 2 Menyanyi pelbagai lagu dengan baik dari segi pic.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZIKAL Bil.6 4 4 4 8 secara solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada tempo. do’ tanpa dan dengan isyarat tangan (Kodaly/Curwen). mi .2. Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi. do’. re . Latihan solfa dengan pic do . Pernafasan . tempo.1 Teknik dalam nyanyian Aplikasi teknik Postur .2 PENGALAMAN MUZIK 2. tempo dan dinamik secara berpandu.

dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor sepanjang empat bar .6 4 4 4 8 secara solo dan berkumpulan.memegang .3 .4 .dinamik . 91 . Skor untuk: . dram bes dan alat perkusi lain. Memainkan lagu perkusi dengan betul mengikut skor perku si. Membaca notasi dan memainkan ostinato irama.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Bil.memainkan ARAS 1 (a) Memainkan dram getar. tekanan. tempo dan dinamik.3 alat perkusi .4 alat perkusi 2.2 alat perkusi . tekanan. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Memainkan dram getar.3 Teknik dalam permainan perkusi Aplikasi teknik . Memainkan alat muzik mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. tempo dan dinamik. ARAS 2 Memainkan dram getar. dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor atau tanpa skor secara berpandu. Menyanyi dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . 2.corak irama .tempo ARAS 1 (a) Memainkan corak irama sepanjang empat bar dalam pelbagai meter dengan betul dari segi detik. Latihan mengendali dan memainkan dram getar. Memainkan alat perkusi secara ensembel.meter .4 Memainkan alat perkusi Kemahiran bermain dan membaca notasi . dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor dan tanpa skor. Memainkan corak irama sepanjang lapan bar dalam pelbagaia meter dengan betul dari segi detik.2.2.

ARAS 1 (a) Mempraktikkan teknik memainkan rekoder yang betul mengikut konvensional.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Bil. Latihan tiupan: . F’.Not baru : C# ’ . menurun dan melompat dengan betul mengikut notasi.3 2. 2. Penglidahan . Latihan penjarian tanpa tiupan.teknik penglidahan. ARAS 3 Memainkan semua not yang dipelajari secara menaik. menurun dan melompat dengan lancar dan betul mengikut notasi. 92 . F’. F# ’ . Pernafasan . ARAS 1 (a) Memainkan not–not baru yang ditetapkan dengan penjarian yang betul dan ton yang baik. F# ’.1 Memainkan rekoder Aplikasi teknik Postur . E’ . Membaca dan membuat latihan penjarian not C# ’. E’.3. Latihan teknik bermain rekoder. ARAS 2 Memainkan semua not yang dipelajari secara menaik. Penjarian . ARAS 2 Mengamalkan teknik bermain rekoder yang betul semasa bermain rekoder dengan panduan guru. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Sentiasa mengamalkan teknik bermain rekoder yang betul semasa bermain rekoder. Penghasilan ton (a) memainkan not Kemahiran bermain dan membaca notasi . G’. G’. Embouchure .teknik pernafasan .

Memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 . (c) Mengiringi lagu sepanjang lapan bar dengan harmoni yang ditetapkan dengan baik secara berpandu.corak irama Ekspre si . F# . Mengawal kesepaduan.dron . Mengawal kesepaduan. F. Memainkan alat muzik dengan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. koordinasi suara dan bunyi alat muzik dengan baik semasa persembahan. corak irama dan ekspresi mengikut skor dengan lancar dan betul. keseimbangan. 93 . 4. ke seimbangan.ostinato melodi 2. (b) memainkan rekoder ARAS 1 bagi mengiringi nyanyian atau muzik (b) Memainkan pelbagai instrumental lagu dalam pelbagai meter corak irama dan Melodi yang mengandungi pic ekspre si mengikut skor dengan betul. C# ’. corak irama dan ekspresi dengan skor dan tanpa skor dengan lancar dan betul.melodi kaunter .6 4 4 4 8 secara solo dan berkumpulan. Mengiringi lagu sepanjang melebihi 12 bar dengan harmoni yang ditetapkan dengan baik secara berpandu. G’.meter 2. F# ’.4 . B. koordinasi suara dan bunyi alat muzik dengan baik semasa persembahan dengan bimbingan guru.dinamik Harmoni .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Bil. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. Bermain rekoder untuk mengiringi nyanyian dan muzik instrumental. Menyanyikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan. 6 4 4 4 8 . ke seimbangan. D’ Irama . ARAS 2 Memainkan pelbagai lagu dalam pelbagai meter. C’. G. D.4 KRITERIA PERSEMBAHAN Kesepaduan . koordinasi suara dan bunyi alat muzik dengan baik semasa persembahan. Mengiringi lagu sepanjang 12 bar dengan harmoni yang ditetapkan dengan baik secara berpandu. Keseimbangan . 3. F’. A. C.3 . Bb. E. Koordinasi (a) Mengawal kesepaduan. E’. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Memainkan pelbagai lagu dalam pelbagai meter.

94 . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan Sentiasa menunjukkan tanggungjawab dan disiplin pentas sebelum. Latihan disiplin dan tata cara persembahan dan latihan. Etika (b) Mengamalkan disiplin dan tata cara pentas yang ditetapkan dengan baik semasa persembahan dan latihan dengan bimbingan guru. Sentiasa mengamalkan disiplin dan tata cara pentas semasa persembahan dan latihan. semasa dan selepas persembahan.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Bil.

la. rekoder . ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi rekaan sendiri. Memainkan alat muzik dengan cara yang tidak konvensional. so. Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 hingga 4 bar. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Menghasilkan dua gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi rekaan sendiri. ARAS 3 Membina lebih daripada tiga ostinato irama yang betul dari segi notasi dan se suai untuk iringan lagu-lagu yang berlainan meter dan tempo menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari. so. do . Urutan gaya Kodaly dalam nyanyian solfa: . re. do Media aktiviti : . 4 . ARAS 3 Mengubahsuai dua frasa atau lebih melodi mudah yang diperdengar dengan baik menggunakan suara atau alat muzik bermelodi.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF Bil. re. Perkusi badan . alat muzik 3. ARAS 2 Membina dua ostinato irama yang betul dari segi notasi dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari. 3.2 IMPROVISASI Pengalaman kreatif – mengimprovisasi melodi ARAS 1 (a) Mengubahsuai satu frasa melodi mudah yang diperdengar dengan baik menggunakan suara atau alat muzik bermelodi dengan bimbingan guru. mi. Menghasilkan pelbagai bunyi daripada sumber bunyi seperti suara. 3. ARAS 2 Mengubahsuai satu frasa melodi mudah yang diperdengar dengan baik menggunakan suara atau alat muzik bermelodi.la. Mencipta corak irama dalam meter 2 . 3 .suara . 6 4 4 4 8 95 . fa. Bahan Improvisasi ARAS 1 (a) Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan. alat improvisasi dan perkusi badan. mi.1 PENEROKAAN Pengalaman menemui – meneroka pelbagai bunyi . alat muzik sebenar.3 REKA CIPTA Pengalaman kreatif – mencipta ostinato irama ARAS 1 (a) Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter mengguna-kan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari.

Joget.Mud . Menyediakan folio tentang muzik instrumental.Tempo . Inang . bertulis. catatan rasa dan fikiran. Masri.Bentuk .Tekstur . Mengklasifikasikan warna ton alat muzik. Melukis. Memberi deskripsi dengan jelas unsur-unsur muzik dan ciri-ciri teknik persembahan dalam pelbagai jenis muzik. ARAS 2 Menghuraikan lagu dengan betul mengikut ciri-ciri elemen muzik yang diperdengar.Tempo . 96 .Mud . 4. Zapin.2 MUZIK INSTRUMENTAL Memberi respon .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK Bil.Warna ton . menulis refleksi. ARAS 2 Menghuraikan muzik instrumental dengan betul mengikut ciri-ciri elemen muzik yang diperdengar. 4.Tekstur . lakaran grafik. Sumazau. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik. ARAS 3 Menyatakan alasan yang sesuai untuk memberi nilai lagu yang diberi.Bentuk . Contoh lagu berentak Mac.Warna ton .Rentak ARAS 1 (a) Mencirikan elemenelemen muzik dalam muzik diperdengar dengan betul. Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Menyatakan alasan yang sesuai untuk memberi nilai lagu yang diberi.Rentak ARAS 1 (a) Mencirikan elemenelemen muzik dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Waltz. melakar.1 NYANYIAN Memberi respon . Memberi respon secara gerakan.

alat muzik Membuat refleksi kendiri.jenis lagu .Perayaan .Upacara . ARAS 2 Menghuraikan muzik masyarakat Malaysia dengan betul mengikut ciri-ciri elemen muzik yang diperdengar.Konsep muzik . Item Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiv iti / Catatan ARAS 3 Menyatakan alasan yang sesuai untuk memberi nilai lagu masyarakat Malaysia yang diberi. Contoh lagu: .Elemen estetik ARAS 1 (a) Mencirikan elemenelemen muzik dalam muzik masyarakat Malaysia yang diperdengar dengan betul.Fungsi . 97 .3 MUZIK MASYARAKAT MALAYSIA Meneliti muzik masyarakat Malaysia dari segi: .pakaian .Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 6 Bil. Fungsi lagu seperti .Lagu semasa 4.Tarian Menyediakan folio tentang aktiviti muzik masyarakat Malaysia. Menghuraikan konsep muzik dalam pelbagai muzik masyarakat Malaysia. .

98 .

PEMETAAN KANDUNGAN 99 .

100 .

PEMETAAN KANDUNGAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK KBSR
Pemetaan ini memaparkan elemen dan sub-elemen yang menjadi fokus pengajaran dan pembelajaran di sepanjang program Pendidikan Muzik sekolah rendah. Susunan ini mempamerkan pemeringkatan dari satu tahun ke satu tahun secara kumulatif. Antara elemen-elemen berkenaan terdapat elemen yang diperkenalkaan pada Tahun 1 dan dikekalkan sehingga Tahun 6. Sementara itu terdapat elemen yang diperkenalkan pada tahun-tahun berikutnya dan kekal sehingga Tahun 6. Setelah tamat Tahun 6, murid harus mendapat pendedahan kepada semua elemen berkenaan dan bersedia untuk pembelajaran di peringkat menengah.

TAHUN: FAKTOR:

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

TAHUN 6

Iram a Detik
Detik Detik Detik Detik Detik Detik

Meter

Meter 2 4

3 4

4 4

Meter 2 4

3 4

4 4

Meter 2 4

3 4

4 4

Meter 2 3 4 4

4 4

6 8

Tempo

Tempo lambat ; Tempo cepat

Tempo lambat ; Tempo cepat

Tempo lambat : Tempo cepat ; Perubahan tempo

Tempo lambat ; Tempo cepat ; Perubahan tempo ; Tempo sederhana

Tempo lambat ; Tempo cepat ; Perubahan Tempo ; Tempo sederhana

Tempo lambat ; Tempo cepat ; Perubahan tempo ; Tempo sederhana

Tekanan

Dalam meter 2an ; 4an

Dalam meter 2an ; 4an

Dalam meter 2an ; 4an ; 3an

Dalam meter 2an ; 4an ; 3an

Dalam meter 2an ; 4an ; 3an

Dalam meter 2an ; 4an ; 3an

101

TAHUN: FAKTOR:

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

TAHUN 6

Nilai Not dan Tanda Rehat

Not panjang dan not pendek dengan nilai
(ikon mengikut pilihan guru)

Not panj ang dan not pendek dengan nilai
(ikon mengikut pilihan dan guru)

Notasi dan nilai not panjang, not pendek dan tanda rehat

Notasi dan Nilai not panjang, not pendek dan tanda rehat

Notasi dan nilai not panjang, not pendek dan tanda rehat

Notasi dan nilai not panjang, not pendek dan tanda rehat

dan

Corak Iram a - Rentak

Mac

Mac dan Masri

Mac, Masri dan Waltz

Mac, Masri, Waltz dan Inang

Mac, Masri, Waltz, Inang dan Zapin

Mac, Masri, Waltz, Inang, Zapin, Joget dan Sumazau

- Ostinato Melodi Pic
Pic tinggi, pic rendah dan solfa so ; mi. Pic tinggi, pic rendah dan solfa la ; so ; mi.

Ostinato irama

Ostinato irama

Ostinato irama

Ostinato irama

Pic tinggi, pic rendah dan solfa la ; so ; mi ; re ; do.

Pic tinggi / rendah / tengah / tertinggi / terendah/ menaik / menurun dan Solfa la ; so ; fa ; mi ; re ; do.

Pic tinggi / rendah / tengah / tertinggi / terendah / menaik / menurun / melompat / mendatar / bertangga dan solfa - do ; re ; mi ; so ; la ; ti ; do’.

Pic tinggi /rendah / tengah / tertinggi / terendah / menaik / menurun / melompat / mendatar / bertangga dan solfa - do ; re ; mi ; fa ; so; la ; ti ; do’ .

102

TAHUN: FAKTOR:

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

TAHUN 6

Skel Warna Ton - Suara atau Bunyi
Suara atau bunyi - manusia (lelaki / perempuan / kanak-kanak) - haiwan - alam sekitar - alat perkusi (loceng, kastanet, kayu tik-tok, kerincing, tamborin) Suara atau bunyi - manusia (lelaki / perempuan / kanak-kanak) - haiwan - alam sekitar - perkusi badan - alat perkusi (loceng, kastanet, kayu tik-tok, kerincing, tamborin) Suara atau bunyi - manusia (lelaki / perempuan / kanak-kanak) - haiwan - alam sekitar - perkusi badan - alat perkusi (loceng, kastanet, kayu tik-tok, kerincing, tamborin, dram getar, dram tenor) - alat muzik Suara atau bunyi - manusia (lelaki / perempuan / kanak-kanak) - haiwan - alam sekitar - perkusi badan - alat perkusi (loceng, ka stanet, kayu tik-tok, kerincing, tamborin, dram getar, dram tenor, simbal, tone block, claves, cowbell) - alat muzik - bahan improvisasi Suara atau bunyi - manusia (lelaki / perempuan / kanak-kanak) - haiwan - alam sekitar - perkusi badan - alat perkusi (loceng, kastanet, kayu tik-tok, kerincing, tamborin, dram getar, dram tenor, simbal, tone block, claves, cowbell) - alat muzik - bahan improvisasi

Skel major dan minor harmonik Suara atau bunyi - manusia (lelaki / perempuan/ kanak-kanak) - haiwan - alam sekitar - perkusi badan - alat perkusi (loceng, kastanet, kayu tik-tok, kerincing, tamborin, dram getar, dram tenor, simbal, tone block, claves, cowbell) - alat muzik - bahan improvisasi

Harm oni

Lapisan suara - Melodi Kaunter - Dron - Ostinato Melodi

Lapisan suara - Melodi Kaunter - Dron - Ostinato Melodi

Tekstur

Muzik solo ; kumpulan

Muzik solo ; kumpulan

Muzik solo ; kumpulan

Muzik solo ; kumpulan

Muzik solo ; kumpulan

103

Frasa Frasa Frasa Frasa Frasa Frasa Ekspresi .Dinam ik Lembut Kuat Lembut Kuat Lembut Kuat Lembut (p) Kuat ( f) Beransur lembut ( Beransur kuat ( ) ) Lembut (p) Kuat ( f ) Beransur lembut ( Beransur kuat ( ) ) Lembut (p) Kuat ( f ) Beransur lembut ( Beransur kuat ( ) ) .Mud Riang Sedih Bersemangat Riang Sedih Bersemangat Riang Sedih Bersemangat Riang Sedih Bersemangat Cemas Takut Tenang Riang Sedih Bersemangat Cemas Takut Tenang Riang Sedih Bersemangat Cemas Takut Tenang Bahasa Muzik Istilah dan Tanda Isyarat Piano Forte Andante Allegro Piano Forte Andante Allegro Legato Staccato Piano Forte Andante Allegro Legato Staccato 104 .A BA A B .A BA A B .A BA .A BA A B .Struktur A B .TAHUN: FAKTOR: TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 Bentuk AB .

TAHUN: FAKTOR: TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 Baluk Frasa Staccato .Teknik Postur Sebutan Postur Sebutan Pernafasan Postur Sebutan Pernafasan Penghasilan Ton Postur Sebutan Pernafasan Penghasilan ton Ekspresi Postur Sebutan Pernafasan Penghasilan Ton Ekspresi Postur Sebutan Pernafasan Penghasilan Ton Ekspresi 105 . Tekanan Garis bar p f Lembut Kuat Kaitan Garis tamat Klef Trebel Harkat Tanda ulangan fermata Tanda Kromat p f # Nyanyian .

A. B. Postur . E. B. C tengah. Bb. D. Postur .TAHUN: FAKTOR: TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 Perm ainan Alat Muzik Teknik Perkusi Rekoder Teknik berm ain rekoder Memegang dan memainkan Memegang dan memainkan Memegang dan memainkan Memegang dan memainkan Memegang dan memainkan Memegang dan memainkan Postur . C# ‘. E’. D’. F’. F#. D. C’. C’. A . F#’. F. E. F#. A. Penjarian not G. F. Penjarian not G. Bb. C tengah. C’. D’. Pernafasan Embouchure Penglidahan Penghasilan Ton Pernafasan Embouchure Penglidahan Penghasilan Ton Pernafasan Embouchure Penglidahan Penghasilan Ton Kriteria Persembahan Keseimbangan Keseimbangan Koordinasi Keseimbangan Koordinasi Kesepaduan Keseimbangan Koordinasi Kesepaduan Etika Keseimbangan Koordinasi Kesepaduan Etika Keseimbangan Koordinasi Kesepaduan Etika @ Pusat Perkembangan Kurikulum 2002. 106 . D’. B. Penjarian not G. G’.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful