SISTEM BAHASA BAKU

 Kamus

Dewan edisi ke-4: Baku= yg pokok, yg dasar, yg benar BM baku= BM yg pokok, BM yg dasar, BM yg benar drpd segi sebutan, ejaan dan tatabahasanya. Nik Safiah Karim= yg dimaksudkan dgn BM baku itu ialah bhs yg seragam, iaitu variasi bhs yg menjadi norma penggunaan BM, khususnya dlm situasi rasmi dan formal.

KONSEP BAKU 
Standard,

piawai Bahasa baku - bhs bersistem, teratur, mempunyai rujukan betul/salah Aspek pembakuan
Ejaan Sebutan Tatabahasa Istilah Laras 

EJAAN BM DI INDONESIA SEBLM EJAAN BAKU DIPERKENAL 
 

IKUT PRINSIP EJAAN BELANDA ¶DJ¶ KE µJ¶, µTJ¶ KE µC¶, µCRI¶ KE µSRI¶ CONTOH: Ejaan lama sadja Cri-wijaya sutji Ejaan baku saja Srivijaya suci

EJAAN DI MSIA SBLM EJAAN BAKU DIPERKENAL
GANJIL & TIADA KESERAGAMAN PENGGUNAAN ANGKA 2, SEMPANG, HURUF VOKAL, DLL
Ejaan lama mengesat2 di-ulur-kan chepat2 sa-sudu Ejaan baku mengesat-ngesat dihulurkan cepat-cepat sesudu SISTEM EJAAN BM TERKINI
BM BHS DINAMIK PENYELESAIAN MASALAH & PERSETUJUAN BERSAMA PERLU PEMBAKUAN EJAAN BM 

PANDUAN UMUM EJAAN RUMI BM

Hasil drpd perjanjian penyatuan ejaan rumi BM/BI 1967 16 Ogos 1972, sistem ejaan rumi baharu BM diperkenal Di Msia ± panduan umum ejaan rumi dijalankan oleh Jawatan Kuasa Tetap BM di bwh DBP 

HURUF 26 HURUF a, b, c, « x, y, z HURUF VOKAL 6 fonem/bunyi ttp dilambangkan 5 huruf huruf a,e,i,o,u /a/, /e/ pepet /e/ taling, /i/, /o/, /u/ (fonem)

HURUF DIFTONG 
Gabungan

dua huruf vokal 3 bentuk huruf diftong ± µai¶, µau¶, µoi¶ Bunyi hanya satu ± terhasil apabila satu vokal menggeluncur dgn cepat ke satu vokal lain

HURUF KONSONAN 
   

26 huruf melambangkan 31 fonem atau bunyi konsonan 5 huruf gabungan ± µgh¶, µkh¶, µng¶, µny¶ dan µsy¶ huruf gabungan µkh¶, µsy¶ dari bhs arab diterima dlm bhs melayu huruf µq¶ dari bhs arab turut diterima huruf µv¶ dari bhs inggeris/eropah turut diterima huruf ±µve¶ di akhir kata mengambil huruf µf¶ huruf µx¶ digunakan pada pangkal kata untuk istilah khusus

PERUBAHAN 5 HURUF KONSONAN EJAAN LAMA KE BAHARU 

¶ch¶

ke µc¶ (chinta = cinta) ¶dh¶ ke µd¶ (dharab = darab) ¶dz¶ ke µz¶ (dzalim = zalim) ¶sh¶ ke µsy¶ (sharikat = syarikat) ¶th¶ ke µs¶ (mithal = misal)

PENGHAPUSAN TANDA KOMA DI ATAS 
 

Tanda koma di atas sepadan dgn µain¶ dihapus jika utk buka suku kata (cth: sa¶at = saat) Tanda koma di atas sepadan dgn µain¶ diganti dgn konsonan µk¶ utk tutup suku kata (ra¶ayat = rakyat) Tanda koma di atas sepadan µhamzah¶ dihapus utk buka s/kata (masa¶alah = masalah) Tanda koma di atas sepadan µhamzah¶ diganti dgn µk¶ utk tutup s/kata (enche¶ = encik)

RAJAH SISTEM KESELARASAN VOKAL
a

e (t)

o

e (p) i u

KESELARASAN VOKAL
18 POLA KESELARASAN VOKAL (berdasarkan sukukata praakhir dan akhir tertutup) 1. a-a : a/sah, ba/sah 2. a-i : a/dik, ba/lik 3. a-u : da/tuk, pa/tuk 4. i-a : in/saf, si/lang 5. i-i : in/tip, si/sip 6. i-u : ti/up, bi/sul 7. u-a : u/at, sum/bang 8. u-i : u/sik, bu/ih 9. u-u : un/tuk, cu/kur

10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

e(t) ± a : e/lak, de/wan e(t) ± e (t) : e/jek, beng/keng e (t) ± o : te/lor, e/sok o-a : o/rang, bo/rang o-e(t) : o/leh, lon/deh o-o : o/bor, do/rong e(p) ± a : e/mas, pe/rak e(p) ± i : le/bih, be/tik e(p) ± u : be/lut, te/lur

EJAAN PERKATAAN PINJAMAN B.JAWA & B. INGGERIS 
1. 2. 3. 4.

WUJUD 12 KEKECUALIAN DLM POLA VOKAL BM pola a ±e (BJ- aneh, pamer) (BI- balet, panel) pola a ±o (BJ ± lakon, lapor) (BI ±atom, operator) pola e pepet ± e (BJ ± gembleng) (BI- setem) pola e pepet ± o (BJ ± jempol, bendok) (BI ± gabenor, canselor)

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

pola e (taling) ± i (BI ± hipotesis, enjin) pola e (taling) ± u (BI ± petroleum) pola i ± e (BJ ± imlek) (BI ± filem, partikel) pola i ± o (BJ ± ijon) (BI- diftong, simbol) pola o ± i (BI ± polis) pola o ±u (BI ± bonus, forum, fokus) pola u-e (BJ ±tulen) (BI ± subjek) pola u-o (BJ ± lelucon) (BI- kupon)

EJAAN KATA PINJAMAN BI
KRITERIA: Bentuk ejaan asal perlu dikekalkan (dialogue = dialog) Pola keselarasan vokal yang telah dipersetujui dikekalkan (bonus) Ejaan gugus konsonan dikekalkan bentuknya ttp dgn beberapa penyesuaian (block = blok) Perkataan BI yang telah sebati dgn BM, ejaan dikekalkan dlm BM (glass = gelas)

POLA EJAAN KATA PINJAMAN BI

MENGANDUNGI 14 POLA 1. Kata yang bermula dgn ejaan µau-µ (audit) 2. Kata yang bermula dgn ejaan µdia-µ (dialek) 3. Kata yang bermula dgn ejaan¶elect-µ(elektrik) 4. Kata yang bermula dgn ejaan µpsy¶ (psikologi) 5. Kata yang brmula dgn ejaan µtele-µ(telemovie) 6. Kata yang berakhir dgn ejaan µisme¶(nasionalisme) 7. Kata yang berakhir dgn ejaan µ-ive¶ (positif) 8. Kata yang berakhir dgn ejaan µ-or¶ (faktor)

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kata yang berakhir dgn ejaan µ-sion¶,¶-sional¶,¶-tion¶,¶tional¶ (nasional, seksyen, profesional) Kata yang berakhir dgn ejaan µ-um¶,¶-us¶ (album, fokus) Kata yg mengandungi konsonan µg¶ pada awal/tengah kata (agensi, strategi) kecuali kolej, enjin, lojik Kata yang mengandungi konsonan ganda µss¶,´ll¶, µmm¶ (balet, tisu, ilustrasi) Kata yang mengandungi gugus konsonan µbl¶,¶dr¶,¶cl¶, µpr¶,¶rt¶,¶sc¶,¶st¶,¶tr¶ (blok, draf, klasik, protokol) Kata yang mengekalkan huruf vokal µa¶,¶e¶,dan konsonan ¶v¶ (akademik, kalendar, van, universiti, kaset)

KATA GANTI SINGKAT µKU¶, µKAU¶, µMU¶, µNYA¶ 

¶Ku¶ dan µkau¶ perlu dicantumkan dgn kata kerja pasif yang mengikutinya 

Surat itu kuhantarkan semalam. 

Kata ganti µku¶ µmu¶ & µnya¶ sbg objek kata kerja transitif 

Ia selalu menyebut namamu. 

Kata ganti µku¶, µmu¶ dan µnya¶ sbg objek kata sendi perlu dicantumkan 

Saya menghantar e-mel kepadanya. Wang ganjaran itu diserahkannya. 

Kata ganti µnya¶ sbg penanda pasif pelaku yang ketiga 

PENGEJAAN & PENULISAN µDI¶ & µKE¶ SBG KATA AWALAN/KATA SENDI 
¶di¶ 

&¶ke¶ sbg imbuhan awalan disatukan dgn kata yang mengikutinya
digunakan, dibelasah, keakraban, keempat 

¶di 

& µke¶ sbg kata sendi perlu dipisahkan drpd kata yang mengikutinya
di rumah, di atas kerusi, ke hadapan, ke kebun

PENGEJAAN & PENULISAN KATA YANG BERAKHIR DGN µI¶,¶AN¶& µKAN¶ 

Kesalahan ejaan menggunakan akhiran µi¶ 


menaiki bukan menaikki memiliki bukan memilikki 

Kesalahan ejaan menggunakan µan¶ & µkan¶
Salah Betul teriakan tembakan kegemukan

teriakkan tembakkan kegemukkan

USAHA UNTUK MELAKSANAKAN SEBUTAN BAKU 
Sebutan

baku berkait dgn ejaan Kegiatan formal atau rasmi menurut sebutan baku:
Pengajaran dan pembelajaran formal Ucapan Komunikasi rasmi dan perbincangan Siaran melalui media elektronik 

PRINSIP SEBUTAN BAKU 
Sebutan

huruf ± dilafazkan dengan jelas menurut nilai bunyi yang dilambangkan (cth: /u/, /a/, /h/) Sebutan kata ± berdasarkan ejaan secara keseluruhan dan bentuk kata (Cth: /saya/, /berevolusi/, /imaginasi/ Intonasi sesuai dengan jenis dan bentuk ayat

Aktiviti 
Latihan

ejaan baku Latihan sebutan baku