PENDEKATAN ELEKTIK

Khairil Hakimin Mohd Hisyamudin Helmi Intan Aziera Muhammad Norazman

DEFINISI
‡ ‡

Berasal daripada bahasa Inggeris ´Electicµ Penggunaan atau pemilihan yang tidak terbatas kepada satu sumber.

RUJUKAN : Mok Soon Sang (2008 : 129). Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran.

‡

Electic approach is basically an alternative combination of inductive and deductive approaches used for formation of concepts, principles, theorems laws, formulas or theories.

RUJUKAN : Mok Soon Sang (2006 : 25). Education Studies for KPLI ( Theme 2 ) Pedagogi.

‡

Pendekatan elektik menggabungkan ciri-ciri ke dalam kedua-dua pendekatan bagi menghasilkan satu strategi pengajaran.

RUJUKAN : Juriah Long, Raminah Hj. Sabran & Sofiah Hamid. (1990:47). Pengkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia.

‡

Pendekatan yang mencantumkan unsur-unsur penting daripada kedua-dua pendekatan iaitu pendekatan induktif dan deduktif bagi menghasilkan satu strategi pengajaran yang lebih berkesan.

RUJUKAN : Abdullah Hassan. (1987:117). Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia.

Contohcontoh Khusus

Dapatkan Generalisasi

Induktif

Deduktif

Mulakan dengan generalisasi

Berikan contoh-contoh

Kukuhkan dengan generalisasi berkaitan

Deduktif

Induktif

CONTOH PENDEKATAN ELEKTIK

Platipus Aplikasi Arnab Bertulang Belakang Katak Vertebrata Itik Ayam Kambing Burung

Cicak

´

Pendekatan eklektik sesuai digunakan sebagai strategi pengajaran untuk aktiviti kumpulan khasnya semasa melaksanakan aktiviti pemulihan dan penggayaan secara serentak.

Strategi pengajaran kumpulan

Pendekatan pemusatan guru

Pendekatan pemusatan bahan

Aktiviti kumpulan

Aktiviti pengayaan

KEBAIKAN KAEDAH ELEKTIK.
Tidak terikat ke ada sat kaeda engajaran. Kebaikan Pendekatan Elektik san tataba asa dan engg naan ba asa da at dijalankan serentak dala sat e belajaran. Lati an kefa a an -t lis, baca dan dengar.

G r bebas berkreativiti.

BIBLIOGRAFI
BAHAN ILMIAH Abdullah Hassan . (1987). Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka ; Kuala Lumpur.
´

Juriah Long, Raminah Haji Sabran, Sofiah Hamid. (««). Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd ; Kuala Lumpur. Mok Soon Sang. (2006). Education Studies for KPLI (Theme 2) Pedagogy. MultimediaES Sdn. Bhd ; Selangor. ____________. (2008). Pedagogi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Penerbit Multimedia Sdn. Bhd ; Selangor. Shahabudin Hashim, Rohizani Yaakub, Mohd. Zohir Ahmad. (2007). Pedagogi Strategi dan Teknik Mengajar dengan Berkesan. Pts Professional Publishing Sdn. Bhd ; Kuala Lumpur.

SEKIAN«.. TERIMA KASIH««««.