Tabla de Conte:nidos

Introdocci6,g
Capitulo Uno: Los desd,e.nados y adorados

7
11 19 35, 45

Capitulo Dos:
La no \lida entre los bermosos cendenades

Capitulo Tres:,
Interpretando at

Toreado:r

Capitulo Cuatro: Model-os Toreador Apendice: rtot,ori,o;s Toreador

161

'

CJ:aJ[iSl"Ol no estaha contenta. No tenia. m;L"i opci~n S'cm:iliol'tmenle 110 hlllbta Uempo pram ver 1~1 xru:l.d6n de su h'ijaSJrtli enmrj U~lO ttl: [Il)$ nenos; de -.mm. Clau.l1': Sil'!, marldo ,1.0 ~I.]fl:iT'''e.ndciha Wn[iOl. cornu t..-u-dql..tier hLlI11:.1:1W,.PCr-Ij! t'2l:p].iciirJ>.!di.J ~ J\la'[]dir~ su
que lrse, hijaslrn" ibd. a l'IiU un POCtl m~ dtfk""1l S~,jir} del a~u,lI.iIQrlo h.aem SU F!M~' ci.[:,HtaptJFfI lale. Y:iI I1eg<i.h:.i y 1.t An mbe:lle no ib3i a gUl>t;ul e. 5e

0:muemrll1.J8.reuniclQS ersn una ,Ii;) ranrf-a til: conversacldn ing~t1i..os:,t y pro

n('atili~!_ Si JDS mo.rtales, de IflS casas
~dll<lS supiescn.el s..q]vrrjisITIlJ q;ue bulha OOjo los ahr~gQS 17' ve:->1:i.t~ de m )W] ~ de aq LldJo;j bl'illanh.:"S 1iT1"'.ilad~ .. ~Cla:ri.ss;,l dej6 las llaves de SLI eoche a mID de I~ criados de Arll1;:Jbdle y enu·O en]a mansion. Ifn ghoul

taliqe.

de

Darian

le

,djnla

bienvenlda

it'1J..

el acin,

badc"rH:iose

espcraNl dc' los umrlmdos flo mu~.os"LiI1 d~<J ute rctraso, pero Clarili!1i<J. ern. ~~[ lch:,da una nconata, y d I [mite elL'!
n;:lr. ..SO

elogante habia pasudG! hadarl
a fondo,
[111(1.0.

una h{}p':L
!j;lflorand{}

Ci)'l.Iis!ja; ~lpr(;!:tQ "f'lpechl

las 11.ll'CS rojas que

Su hd<l-melena

l.od~-Ils' n(!~ra azum.b~l

lnJs ella el [rib ake d~

Chrelgo,.

perc no se diu cuenra.

AUllt1lue su ropn era mas ap';:·lpi;rd<l para la ObI':! e~(}lar que plll'ii.t unafiesta d\.!1 GI:f"IDicl, ~y ·blu!5:rthhn'C<1J y SU r~tjda ,grit! cei'liil.n Il1lJ !Jjj,en lorn <I do cILi.t.:.r~i1)., 1.0 q u:~ j!lntn con SIU,'1, espkndic1o'!kojos- ''f~Li.l~s: Y su pcrfecta S<Jonr.is:']., podia t!c.ull~ir kl In'adfl:Tlli'ldo I.d flD.lendn. 12 filfS(ll tenia lugar en "Unade las numcrosas y e;'ili':l

:d-.~lrlt~.sn.n:l],M~ion.ese .Ar1n;,rheI~e.,\:1ari~51l conocla d In~~ de ellas, Rem. f;eg:!J.L"<i:rllil€:n.te cleall mas. En C,fM 1dJI~a habb. ua enorme .sal!ltl:, (IU~ Annabelle usabs como g;deri~iL pam exponu: las ob"as de sus arlisl~·lljfuvoriLo:>; M,LX ..Emsl, joan Mi:F6, .s.aJvauol"' Ol3LH, AI(~;GUlder 1ii::OJ{:1 henko, 171'<1 ncis PIc8I.iJ1 a, tih.l.n Im:eniaBI"!!Htill.i, CcamV<lgjil10, N.l.iben.~ r otros, Lo~ s.:il'vjC:t1IJ:~,~ ~hQul ~I!le

culdaban de his msnstcnes
}' liinj:,'l.lflO p~trc(:i;:,i

eran todes

D'Ili~' lf:<l.{~rivClS1 a

m::J)'or de 2; ru1'S. Iht~1fl 40· VaslO:bom;~ podL.'U:"l..,m.:w;;lir a k1lsac[Os ~dw#~ mas hnp(lrrar"J:S~to'1t)?, y~,~t]d'o5 la rnoda ma.s ~l>iquisita ~t y aeompalil:adt,}.s di sus et.)no..:Qrtes. ~QOiJ1..lqs ekWJtl,tes

iC'<1_1'£Ode su abr.igt r, eta m:s.a e~tud.i6 Sus titITilln~S mlenrra s Itllol.l¥l ba en d ,cn~Cf.1re gLi11wcla:ITapade caoba del. vc;sl.ifull.Q,. PUTo no pwlr) r.eco:rd~u: d(ulide le hvbfu yi;stQMt~s;.los ghoul;,:! de Dl'l:rian eran 1I1.\-'ru-i'lblenu.:!nre arttsras t1:[: Hmi~do Lale;nt~o, Cbri.sSlI se eno;rgwl(l:da y dl: n~ t;;o-nocer. a ndnguno d1.:l c;:11QS" Emrq r~T1Jljd~u]K'il1len el Sa~n()iIl. La estancla Jest~ha e 1.It!:rl:-l impo[[;!t1r~s Ctdn it~ qu e di);ctltian asuntos de de Ia Eslir[l.i'!' se11ta(_~~s en.annguas 1i-iIh~sC;\;uto Re:in;l Ana, r.bris,s...."l. .s~ ,1preSluO a pasas a 111. "iguietliu habitaci(m, d;UldiJSe :s(~kjel t'iempn necesarm pacl':3 ob!.je;r.r:l( qlLH: Anm.l.bejle hahb teruclo' el det&Jle d~ Of] pnncr soi·as en k=ts~la_ /\._qu.elloli !1C!wrios .:m.~ muertos no ileJl.urhm 4IJe S-Dpdrlar elsenrarse I1111J~ jMh) ::j. otros.

10 ~ 1!u1!Hlhell~charrllntdo can.fo.rti;];., la hCJi110sa !1 ~QUat'~L t.b.: pele l"l(:J,r",r rcila de cll:erVQ~ y SU ~Pll e..';;h.~ y tl:ardl:lhta. lliIItUIl1t.e, Bret 8.lr}"k,el~ fu~!L!lahia. pcnenecidn antc!> a i\rl,nabc.Jle, y Uariss,i, estaba sorpreadids de ver coruo al~td eaban de. 5t] .rdaeidn auk su <JDotdulli't. Arua~~lx!'lIc' se 'iwlv16 bada ella, "'~QuIj"JiclaJM(~ al.egn; t(~nwrlc verre", u\io eon fU,lg.ich .;.uegl:l1,\_ "R~r contenta de que· cnn.:.;iguieras 'tcllir, aml.Cilut! ya h'enms bdndadb pur el pr6x.itl1o exjra de Dadan en. Nueva )!btk. Ef.{(iy segura dt~quete e--nC_l'II'!Wa 'lrit:1ajQ, li<::Jm"tante.IJrIII..l'''O<f1.,. su un aleimTI lt~hllom.di.;.:;i.I Ide su r.J.lfma f'1q)(J~ki6R".

La respuesta tit: CIari.';hll lil~ hrex·f'.!" l\nn:'lb!:"J1e .l-~'1t1.ia. n.:J.ol'Derr;1.L'lo pnlabras de forma que b hlclcsen .'Q';l.n'ri'fSe"

i_gnnr.m.tJ...· l' mllJ,:t ~UQl&i, '\Ja qued'a qu e leo .rewrU.aoc ,~\J. "leja rlvJlidl.KI a m Dari~JIl ~'Il U.t1,l sala Ilena de sus r:JI~L..'lS dos enttaH)I~ -C'H LIn hu·go corredor en el qu.e h::lilfa dispue.stlls varlas eS€klllu.ras, A pC:"'~T de su
aI.tlip~ttfa por Dariflf\.
RU, 01)1<1.
Cl AUI'[r:',lIM:'

CI~Hi~s.~1quede lmpresioaada

POL

la hll,IH(..!'ua hkrb:;t dcl e 1["1, hJbiu Gle<jad caer 0 '-l,c·('ii~k~ill<ll.me1tte durante su ~HJo.idf.l.Olro Vfl~t<legQ habla hui do ~h:11 ugar tras su eIlCLI cntro clan UeSLQ!1 con e .!vIiEhm,+ Ra.il:h:(z'Jf, el Sheriff. m lin.ico motivn uc: rhrissa para rettrarse de III iFit{~rpF~t,~ci[1U 'ltrw s:idp el de uurnentar y llleJDr;;u MIS h..
P~J)'11

h.ahi:a reco~ido ~eenU'e' cementerio, ~kmJ~ 11.1 kh~~d

)n.~ruk.: mdo L1Il f<! rsarrre, II pes~l' cia 10 g LJ.t: an rnflral:~{~ n OU'OS Tt:frtaum, uqllcllo de.~\lfiJb'l su oofiyicc~Q' I. r-.Uel1ru1'S se 1ll0\·:iil. alrcdedorJe I';u> 0br-a.N, se llilltl 11 dlv 'fNaRi d l.~GH,""iOjle.S sebre al~tLi1tl,.~d~ ~.Ibl'>.
"La

durarue

ml:l.dHl

1'l~mro

le

ha'l:l'ia

pCi'!JerL~,:! val1l'lni rin,)ji h i~'%l poder 11sflllU-sccdfi'4 J;litha.d ~ e] ':§herlff. l'!L":U~L b IL"Sr"L:.~<.m:>'...:;L iii! P 1',e~3I -a r.,·tidJ,ad y eJ~ r 1.0 rI.Ur;:J rle pa ra qu ~ le rliese nt~tici~i.S de bl dt:hli ra!'Ef: id~l

Emlly~ pero :'vlkhaerfl.le desflUido ]xJl."los LUlJ'lillOS cLtwmlo esros itltt:'l1hJ!rnn Lomw- I;J dmhd, 0;;: Ewell, coma se l1iJda
Ib
l11Ul'l'

(lemu.es~ni -gIJL~ r;bri~t!l l~'I1I,J ~Hl~ ..autenrrca '~'is:i(in eua ndo creo esro. p,ued:~) ver Ia e[lcrg[a de ..su libido manando JL: I(xl(ls 10$ :1.0£105", prcclsmubaun cdr..k:o. "La }1.1xtap(,)sicitm de c:-;a,~ f'ip;ilI7J~es sobresahente.

h:.\o;;(ur:1, er-:; t>f:"I1C lllarnenre

8tJrp~',t::l:lclt:'l1tt:.,

m~

el"Nltll.iff

hlHi

_ta m ucne de T.odj 1]" ern denu1;Sj.Jdo

F.i tntervalo y el mmo
hublers n si.gI1ific~do

S~M:J, LlIlle!!i

que' rrascleude

el
nu

!"K!lign1r->(), h~bi;) Iog,r:ado el apoyt1 J(..!' la IJdmog-cl'lil.urn ul ayllidru: ~t !illl:'f mil: rTl f ~ro;,; KM~-I,LI 1'.1 elordeu en la ciudad, ;,l r !\ medida que dejaba v~t1:lal" ~lL~ pensa rnlernos, su mirada cjLl(~(k5preMI en l:olS" intrincadas Iillgranas ltd :.milh), AULL!.!i {k~ {jilt: r:b rl:;.~r~ pudiese l'eaGcionlll'. }"fi

shn!)()j'ismo dlrecto", anuuriaba orn~, Usmdrneub..:. Llrta~al~lh~Jn7<11' rlmbombamet> tari

h", b'1.:1 £it:itl hiP,!lo1llHCb. por cl di,~~n o, ~E' de.j 6 Uevar por la f:'lS(~inacion, ce,cl'eandO:1't:: en Jo q ue ()l.H)~
~i~Ul;ipirn:. :onsi(lt!I-aPf[fI la lebilidad de su cl~ll. t 5'lJbimm:e£1((', lin eSlrcw~Li rnlcnto re{'Q'r(io {,1.1 jd~llITnri!a ~L~ tr,)mfir fbrlTlij'lUiiI.<i nueva .iltmtilcl]~ b del g~U,),lJl.l. qLJ~ ~K.(;~ulp~ti:1ah~1 f.\vdl ~J F.ni ~I .~hOHI de Datlan."
])aorhl1' lQS ruensaje
~r-

nu:.ib. pl!m en aquell:l'i ohms Gh.ir1SSll p!,xHl4 ver qnf: les cririeos teniaJh.tJ26u. Examine} uno de' los tl"Jt-~ajOt; en brC"1,nn~ mayor ramr-.a'lo,. HI' d.(~ ((!(;/.G$m(~c;i61~ rid i;{tJ,lia, 1:jcl!JIL' nmbLr'.J.oha 11 uJ.ml Ia.~timom ngU.f'.I.l(uLu!~-l~(H par aJ,go que quedaba Iuem U'k! t:mnJlQ. Podia sentir la pl!,:senth de b:1 tuerza tanto como l<t

IYi'l.}~n.een el
~I.l

"Dios.mlo", g!.~it4.J, H:1bia LOmaun

;.i

ce:me:nterkl. brlgo en La tIe~rJ,

flgura de 1.1 uLWlL Y t..:ulonu.:s' Icgolj:l!1(:A. flu ru errre sr cei'rO a loeb ~ 1'li'SIu [!,{ilmu.':s ~:...tern as. 2ie d[*j, aUU:J,;lnlLL"ier! tro de l~ obra, 'Slguiocada linea. t cads ccntorno, y cada pmIdn Cme[g:l~ntc. I'.<J escultura ~J(l(ILHri6 signitiGKlo5 nuevos y m.~b profurulos, :;;H
sul JoC(~I:'i'~>c it:111 esra ba siendo alrerado pur ella. ffi:.inladl) e pur ella. Era pnde.,ro~'J porque L1!.~emoctoncs

Uai'issa ktbflll pm.l:idp ofr ,"-<"imo lc mdt~nab~lvolver <I SlJ refugio para comptolxu
s [·dt.:l"(mico;<>_

represeutadas

erWJ

.n;ak::~.

Clli-ri,,,,,,'aV[O squello que quedaba Iuera.dc blmp(i, 10 que asustabu [<.LlliO a hJ fjg1ll,~~ fl.'l el miedo a1l-rr )pitJ .. 'it'l, el mledo al com:plti;li(~ [mG.l~ll,I~.L dt..:sE:l'per,;:m;o;a, f'l ~ill.sl!.n.LkI.fll. .. fOrti 1~ Ven1.1d, La e'~t:.nll.a .n~} ib~ ck:jj.l: Yba'e~g sus ~enLfLlm'·I5Jn fJi~'i;lmenfe, ,l.;;i:s,.revelaoG.neS;,l)n

.t

h::J bbn leUnhl<1.d D. y" Lo:; mt::ua:n t:->nn.os.dl;,~ oS II Illt'-ote se m.:gab::l,.~ ,I ('{,!rr.Jfse, EntoHl'eS [lUcio \lcr io qU'll I"l{,_l hubiese d@bidn 'd:r~c,}'" ckscubti6 ell 111,1.'1 horrib1e
S~Crull.o uml~fi[(le,l 0 en

L~] IfJff:' .I-li~mta~hewi,m. en Sell OL:R' bro. ~Cual c1"di.£I. ~ I ('!unexi~~n l:nl.n.:¥:wu.ll r Dfl rfa.n~ iPodian estar relaeionados Gml cl s.abbaL? paO;:iI]iH;;! :(1 ir J 1"<l.n~va York, y el Sabbar courrolaba luua:via :J.qudl!:l Clion:dl.1':,1 ' Jll:(Chi;i.o lid anrllo ac;~bo deSV3Ifl(';J,jeu.d,)st::. y C:hlri~;'ia cTe8pctt,J dl: ~u rw,~adibl p<9.nr~llC-onU'Hl'Se sehm:cjit eo I !'ill diyfu_l, ll!J:tJuclp ttgrimas (!it..: 5"d"ng:rt::. ,,\.h.LrlocHe sig)_lj£>me, Pet.e't"habi'-a .L":m.. ,>C'guidoll:1(.-erse c~jIl1J- abtliltada rm:tum u..:ldi')niC<i d~" Darial1; !\;1li.1crus~elf' Imilhim.<ldas .habf1ln :sido re1.liz8!da.. .. ;:t J.c;,)S r'nlmems ,de .Ma:fl.haUal;l~ W'IO ~ofe1espon~r~ a 111gtileru1. 'pl::m cl Dtto e:r:.l unm:h;terlo: !~tunk~i ().rx:i6rri"de Clarissa em se-guir a 'I1,~rian ha.s.m r.,·l1e'<ll York:.llill y fic[(:rpodlalrl mldant:u:se, ~.J~lcob vhj:.trla eon db..Im<tgillandd q)ue pudla elf los

aq;tl ella obm

tic ;,utc: DUThm

m~

btidos de S1.1C';£)lllWn.

IllUt'110,

Cb.rifil'i;.1. JI~:m1{i' a AOf,J!=JbeUe,

h~b~a inter

erlJ:Uo pard .n at b. ~ n su r.reJcion. 5610 pJ.)cifll ser un tori@JjO de Emily, su ,:;;itl...' u.c:.s;JI.paredda. Cladii~a ;.Iilimdollo ternpnUlu la !k:S(:l. S~lhl:a que teni..l que denlJtlull[" ;II. Darl:,JJl (10111(1 l.ln fl'aude:: h3bJift ~~r~f~d~ mt1ch~:J, tiempo p:.m.t till(;k'do, y ppr fin tb~ ~. ::lc{h':<l.f cOr! ~I. ~nfl[al.:i~ c:;on ht liylld~ de ~ili5fre~ g~hIJlJh,

u~'~I'lL~.R:and[l cit'li~ptitllem hqnJ, .. '~:l,l'Kl (et-ca. del Tltatw dl!. Fk!,1.1a.~ .·\rtes.

uc ;J:!I."m:dl(..!' .~h.'LliL':F1lj.!

P,q~r, Jamh l' HiH,

[lElW

et'pL:ule. Jacob hrth)a
;'jl:Ilc:iIl~\,

Niido

Tra.s el ·crCl)'u:scul'l. Cl.ani:''''''"! ~~ ~ng~l:and con UH. hcrrm;;II.'iOvt!stido lIe setl:] negm, :;,(.:tl:cilgio d DIbello ll,.~m 1~ lJ-u1a'd de ,ll I Gll;gitu d nOI'm~ Y fie puso un pem;a.me que' ,:>,U ~~'irt: )ffi U~J:do A;~rn,y(,~,1 t I~LI \,·t:Th )UI. cl~ pasion. a Anmrbel1e. Des-pues. hi~D ~lgo qm~ n,11W<I hab •. <Ir

dl! I.r.ct,in~de 1" pohdrll . .'\dr.":Inrh, 1.1vist, ~d ad de Darial1

Jo 1:un..'enirf~ en Dna tarea
la duda-d

hecho ,am~s: pom:-,st.: el alliHa d~ rubl de" Emily_ 1..?.L (l<lft"teriadond.e S0 j nihian ·clt<ldo s.e ... ado poco
clespues de MI Ile,H'a("la. L05 mnrudm habua[l ftliwdo (iempo lm:-;~ll hi 1101<1 de 1(1: lJu.l'1,6u. Cbri.s~c;a f l'~,~d) h:h.t:~ Las Y:~O. Va cstJl~,;.t pun'ro de {1r:r..1rcllacl~se

.ell biU.SL}J. J~ pi~~;u.", C'I::ntsfi,a se sem6 (..!'on~u djYarl, ~:nnten'J.ph n~l 0 e1 ~Ulillc) dt.: Em i ly_ I\u1?>Gi<l hit bet pa,s<lIdo tln'a dt.:rniJad desde que kJ em':oI'llr:1:litL W.o

A la:fJ(J,I::h~.si'guleme, I1li~l!tras SUq ghoul.~ pt:imJb<lfl

hacienda ('uando

10

c:r.u:tMn~n la puet1a

a ]a Heier THru.m.lnr.

8

~.

libm d€.LClan Toreador

)'it: ha bia r~~wh"dH el p~1.p en unucula d~ G'J.baUll'f yIlevaha vuquezos y Ung camiss de' f... .l.ru:hl. La.mflu.e St] aurcndo no e!"";'tpre(}pio de elb, l'iegwa S'!.')]:Uf:'~,,:dLt:nJD n')fnO el set Illii~ bello de hi es'lliIld<.i. c.:bfI8S~1.~"-~etdio p en. Annahc.lk: l' permarreclo en un t;iloll'l:k:lSO trance mienll'I1:> el jngel1Iql~t!X{ frenre a. ella y tm.naltr.:1 '1sit!l1L!), ~Te! amrs, C1'l1tfJ;SS<J"~ di~o .A.mmbelLe.. 1";:-1:';: FJ:.1bbrns Ae ~rpn:ml.i.e1't;:IIJ cpmn lin go 1p~, dev()1

ienddl ,l a sus senrick}!{, con UIlH eXilihlsi6n, ~ Lie", PU.t\i) exelarn ar, ~Q ~lle t'ii( 'Im 'i~~u~ pot!tiu 11 r PtJr E:1; t:l.fl ri('!~cl?'", ace ,wlu Ammhclle,50fu1cnl,h). DL~';{'{)ll(:erta~li,Cl~ti\;&] S~ pn:.'glint6 cp.u~ha!1i.l11.,dkh®

l"\.,rm:.Lneci& ;11UiC!nljjda dn ~ rrl.c horus, observenelo
a traves de los cno[Qles ventznak-s de :]H g:.t.i.C-1"&1 cQmo Ib r iiJ 11 .~t: rnc zclu ba con .sus jn.v'.il:'l dos. A las Cl'f,1 rro lam~d:rtLgad", cu;uulo [·en6 1<1 ~al,~rh1., l)irllkLn ~ali6 en ('Orllpli1iihi de' ol£ll hombre, rliuy probablemente tm

ut:

f{:"a1idldJ Y .~acllldi6 b eahc;::.!a. "Ne>ce."i'i"l,n l.IU f::lyQf". -[)irm=~. Ann:~hdl.(! camblo de tono , pcmil:niJme Ill"pcn tiname rue serla. ~Preciioio atJ.[oriz'Jcj(lIl para ir ,I la cludad de "{,Ut:.l,.;a
en 1~1JJ:kurame un ti(~mp) indetlnldo, d Necesltc quI.:' hag<ls

WI;;!. Ilam~1da

':1 tilM'

mnigD'5 al tr~. Pm un
memcnro

AJmab.€lHI..! pare!::'ir) !.::.twr«1. olas :;I,I..:davamn

hI' 1Tl:ir() fij:annmte.

punln de rregfll"'(~1pcro eruonces sus en 1<'11"fl~.t:!llJ Je Ciarif>.~a. ~(':;;abes to

que Inee,)l~Jb'l pid:ieTh in?" . La. g:.argafiI<I de ClacrlS$,t est~'lb;a dc.::masbdo liCCR para
conl1.'s[ll!li', Y

se I imit6 a' <).sr:nlir con

un ~t:S'L().

Va.st:~.g(l. ,s.i In era, 10 mas probable ser-b.! qti.Jt:' penencciese a] S~bbaL T~vG l::lue ~t:g u trles, m ien Ir:-L!ii tomsba nota menta! de 'lgr:4dr.:c~r a su l~")cn.an:ligu Ian qucle hublese ensenade J fli.nuiThJ::. u.m [a uochc::. Al jJ,~,t;i;~ra p~1!Iejabalo una .fatqb, C:lari~Si:t.p\Ddt'l cdlar l llll~] hucn:Ji mimirlil <II compaiiero clc Umian. f'ari:cia. rm Ilmnhl'l: en la elrrcuentena, de pelo cortn y glf~s-', b'lB.l1QIUe-cirlO y b:1rl~a y bTgOlL' bien (;'@r.lados. Ue'.~ha un earn fraiL' llegt;t1, ufl1'l.g:lly,t!Giiu COlml()stado 11<*) d braze Y UII. b;:Jston ell h {)[I<;l, nano. filll aunt em de ua p,iHclo r azul dt·cnj, 1'>i.krcac1'1l. I.lli;veta s. n egr,",,~'de' ~(I Dhblerie. plQr Cti.ll.tl:1i:'tp <linhO~ :-1,esent;urJn en Uri ha,flCu en lo~ Ilmit!:"s de CCI1U-~.l P(uk, Cbd:ssa se <J.ecrCoeuanto le fne poslble, COllCi:'J]InllOiLl.'> pensu:rni.cn:tos y p~nr~,u1.eci6 Lllm(,vil; escuchando la '('i)fI;"cr,'3Hci()n dt:sc!1;: una di::>(lnCla <I Ia que la In~yoThl..de los hunmllp,s, Ilu:hie.r .. sido lneapaz de declr que eSQ 1(:lilfa Ingar, .....tal y ('omo tt:: profi'l.~l.11 m) te he t.r.:tk:iu.na.do, 'Dl' he-cho, 10 d{~.st:omcluso maS qpe fit Hazlo C01T1Q yo re djgo Y Lm1u Jinrcio nmJ estu F~~nJamem~"1deda e~
e:;;trafl.t i., con ~·Q7.~Tav e V pfGJrurida; "I1."l.te [I} [ILlt: he prO'ln{,~~itl(). Pero rreecsiro !;.ll rc.lib) de ];:1$ ohr:-.r.:;de Emily at.IQPid', prml!'''ito l);uian. "ill'S tendr;~ t:;u~U1do }'U h", Uig,~, No ~.J.ntt:S AUIl le' ..

~ r.Y Clle. rne ofreces ~J c.al.nb.iD?"', prq,':Li.I:i!to Il.rrncabellc. ~'UTO l,ago es todo 10 qu e "fen,~opara chi r", su Slln',G\c hi nconata. ~Seri<l el );cgun(,10. S6lu n.ece£Ltarl~i~Otto _~a~ IIe- eo. tone ncutro.
"TIl
tn~i:;>.:~, lJi~o

JOe".

Ls unJ:('<i rcspu!J'st;J

til:' A~~.abeUe
.SIt

fLle

IJm

SfJr1rlli.L 1.(.1

y u ed 11 tra h;lje;; pot h;L(:t: r", fu e IOJ thmt (ep H€'a del c1es.coflpi:.:ia{)o. Cbt!'issa pudo Q rr ~ll.J;n'I<J r) poaerse ~ie y .frO~ar pk~
.~u~ manes

Ol\t,ilEn~] ~i I c:J.III~Je q I.lC le llevasc re

una ~:ora vacia,
ViL'r

c.:u n ru:lp d
munec~
brev Cl:i lrn
0

1110J1;:1 I

i\i;t::

1m bo kJo,

POl.sO 1·{rJ.i&'mK·nte

p~)r lu boca, y Clarissa apenas pudn
desre It ~~ lk: u 1.1.

d.

,:0 lm iHn<'l1.lft~:~ Ut.: q 1:1, e AnmJ'b~'He ck'J~l.s~'I,tle su Yil~H::.sCJen:ap1, ... a t:nJa copa, r fk.spLles, Sif' laI.flla. 1;1 mHn.t:U!i hastJ qrie yeswparedfl hI
oSCCU1'~ lined
empuj(l

q;tle

1a. cruL:abJi.
de 1,]

~11l de-d1' .1:'111;'"pal-a bra,
I1WS-ti, Y CklrLo.;su

bebi"6.. "lIme hJ Ilml1a.J<a t:m pWllto como :>.alga de aqut CWll"I( to Ih:g;iJ~.a ~'l ~UCV1:L York, e$1r';1s !);flio 1:.]. pr( )lL'ccion dEl u[Ja 1.u1.embm tId Sabbat IIarmll.:l'tl Shawnda Dorrit.
GOp<! ~J. ~ra

es

b

cstalsa e;r.;;r,l'~pd)Il<dn~(lt(c~ ncrvioso, "i e ulro elf' :)angre e~t~1k)rl\l.cGienoo1i;L' rrd£ y !lUIS-~iI.Gu.l.a· noch ~ qll1~ pasa d', cl'ir(), ":rode ef>L-::4. rnarchando de aeuerdo U H.I 100 prev ili! C). Nti 'tiell(;"~ dt:wcho ;;J dt::cir que no· he p.mlbawJ n.i valla. LJ,~ dC:o>ll'U'ire J tmhJ.s"'. "E:5perar~bhat;;i:.n qil ~ yD I() qig..1.. ,;\riles. qu iew vcr .It) que PI".:I.1U[: (m B,lith.a:al,r. :Si tJen;_;mos 51J~r1't:, la prinrog;::;nil:u:nJ le- ha:ni pri:lf.l.cijJ€. Errtonce,;'l pmlremos

una

cmlffil

·OTI':<l., ~{d]g(.l,qut'

h~da

i('u.mda

dimi.nm; a 'n:)(Jn d . .qll~

NU.[1(lrtg.a. ~Ul~Ja.IltL.Cn:I.z(1 1"1 r'J:

me res IK;nB:1:fb,iJ'Qo '~k

snbordiil1l.dm';r "J no d~j.n..olllli12lbtl Ik. Ahor.J . qUE' hcnlus. Hml.l.inudo e.on IO~ f:tegodO$., dinie 10 que picU'!i:lS dell i1UL.:\{(jlnllli'gp UI.: Son"," /I; b nO;jjle siguil.:::flll', Peter f1':lcihiu ~J t:brii<l.o;a yJHoob en 01 :LCnlpuertn, ll.~vJmloles~ll iilicl.lque h.a.bin a,lqtlmHln ram ellos u.:rCl de C~i:1Ir::d P"~rk.jLblJ{il.a h uIJCh~= cll: ill j3FC".sent'Ki6n .. Gbriss~i .s6ln &ju f:,1IH)leI. p<l};;l HJn.n1:ntl~rse, pe In :-;LII~· ghoul~ ~ b£ al're~b ron plLl (lfl"] nlot:ilet· Vigihh.kt 1:1ga[("lia" Cmmclo Ilegd el momenta, ChuisS<l y:t h:,ibifi. llL-c:ho sU." rb.ncs. l' oh.~cr'l!~1ba I.a tie.,ta Jc I.a g;:ll~ ria lh:.<;c1e eol otro J.adLJ de hi caUe, escondilb ("11 e1 ap-:utrrneuto de U[] loven al que habi;~!!;euuodu sm e.sfLII.:rw.
"'i)<! tC_"IldJ,!!' sUb :'>Lt.~. ~h.:"tQ.~~,
'I

pm.ler sabre. ella :fli

l1osotms. AnlCli ~e UI1 Aft,~, {;W(;'l.go habr;)i, ('aifJn"_ ""If y t) .gobem arc I~t' rw±td y lL; ~'t?I'

ire Pidl:llente"! c ~!nrrn6Dafl1lJl!. "[);:J 'Fim I., Cn~S igu:d qlll!~' :linily. f}.ebe;s St:'r (_;ar:uLd(.)bo, J ~Ilitf;'i {11!1e" no pl.redo h:.K'eY mii~<o;r()r U. i1]:,or,:1. dt.'bo irJl'r~.

'ft.: .g'lJgiero

qLl~ pl't1Tiamt.?cm;

un 5.lUe'io"<l. '"(~rk duramc t..!Jll!i

fel~IporoitL~; k[ld('erilrJ~ lillie reunirn(M> ~Jh~iI ~i". H 'lil deS000Qddi:i se dio h1 \!l':ldtai Y Chtriss3I pud(~ vt'J'le ~ genl.:.kn.uc ~se en c I. P8!Tqll e . Dmian oh~~n'() 51:1

ma.f1:'llw a.nH:.s de volver ala~ ,'aile,;; Y p<lmr un hL"U. I}.\ll wrri~cida pOi" 1()' fl Ut;' tll~3 b.1lh~t.de Olf, Chr:rl.:1isa '!10J\; i (J rap iJalneO't~ ,i ~iJ:ltic.o. 'l'elefond) .~ :!ill lllf.LridD Y le dliq que- jba a L:s.tal' fUf':m ... 'Proi'.lablen1enl~ dtll'Jnfe TTl.l.llcho,mudl¢) Hempo.

I

Intmduecion

__jj)

9

f.Que pssa CI:D:andoLaintoxicacion
-H<i,uh~lUS, NSileclflt fI(~tfg:fl.'i"

del eXIIf) se ha eva:pc)Fotde'

Parsantes e.;o;lel'iles,ingemws S0fiaclotes, hcda..ll'4lrWl, :UlIant{!S~ereadares de helleza, uitico~ !mrdkJl1j~~;JiS, lelales seduc[(Jr.e'1" .,·jsionariO$ <kvo[os; .. W$ Toreador so 11 tmfa IPi~O y IT.I.LII:cbomas, ,.\ pesar de su natutale'za v~Unpll'ie'"J, son maill p<ILlfiZe..'d.os':1nosotrosque ctlak~uier otm Vasta~w, ptl~~uun C;OIi1SClV.1I1l fa energJ;3. y na vis:iorl [jU'C ~uyl:~ron

ida. eR J\ullque sonlos ~~ampirns quI.: Ul..1..s mezslarr .Se con (:1 g:a.na}:10., sc esco.nde'1lI tras 1<'1 Mascatl'aJa qu. han creadc , m·a[J.t~:nj_~nd(''1 sus seCH:~WS bit!n guardados .. No fij#i.i tu nth:a!i;b en, ellns durante nemasiado t;[C1Il.PO': son it).'> maestros de I.a1'Serfectas p ap~tTie.ndas. )' $610 podemos conM::gujr un men~ ansbe de su ;'Rlh!imka naruraleza.

EI. peri'odohele-,nico
Los Toreador se eNI.<::ridier:olil per l(,}clo el umnde ;u1tiguCi." ~sempl.:il.andn imporRllfite~ p~'i!pe[~~ Creta, u en ~reS'Op{lL1.mja~' pt1::\:' tiemt.'i, perf) Iue en [a <Jnlig,LT'I1 Gred~l, que <llbef;Wl hi prirncra p:mGentrati6n dd dan, donde dterun utig'el'l al ,e:.o;(ablecirnk IlI.Q de Ia e:ivili:;r..aciGntill Y COIiT(O pensahan que cj,etJila ser, el W<.ufudo Y alinl1an llabel' jrr.~plmdn :fl. Homcro y orros poeias en la ###BOT_TEXT###gt;readoll de- 1m" cuentes que :acabaron ~'onvkti6ndose- en b 111iLnlng;ti;i_gn~ga.. Tnilluso; l.raS la e.rQ['~. @e I(J,g' 1'1eHlC-S, I01i vamptros m'lTti.l!!vierml
los
I'

WJ.liti1gQ.$ eran (~JnlO ,,1i:i;(J5.ItBp:.d~l

alglJf:105 Toreadm

Una breve bistoria de los Toreador
No 113b.l4-rles de fa fo.., if~l tujif,,'fi1.Q ol'1n i"q t'erdt"Jd} , demuestm Itt fJf5torla dei ,mmao, la l~f:'rdl4dml inI-jJi.Jfr{ap.am nada, E.'i. ~'n"f3IeiJ(,mJe e i1'nrllrllJ:~ L; f 4 mr..>rlttr« una pipa de opio ('.10 q1JfJm!' ~lidtta n u;~m -de dermmte pg.hdflla de liiaSfard(!)s, oon'B£tm .. 0 svbril.Js. 'i -n1~[;¥J".ne O'Neill, ';Wtme el hombre det hit/fo ~
G'i)'lnlJ

an il'J;:Jp(u'tanw papel en Grceia, ...iC".ndo ItH, l'mead"or un factor principal en: 1\.r:enas; Hasta hf~das y m~gckS; iSt: .ali.'ll'Q!1 con III :r:stirp~. P®r' unrtempo, pa:reC:lQ qlJe ,am Arikd csruvlese !i:ntelftlindu fUfi(Iar llna rercera ciudad, una mueh Ltms gmnde que la:{ des primeras. L~ '\rcmrlle y Lasornhea ql1~ cOrlt[o.laha:n Espam~ no. h:ml::IIll'JJlIgt"1u de:'>L\CJ de v~r ,co-r:n:b A{~n",";3:superaba ;t su cludad. Fue aSl oorno d.l:a ct>l1nien".o ~J:i ~,U(.::ml dd

PdoponcS!(p: los; Tore.~lt..lU.I' se m.Unt.u vieron en. elpm:.l'e:r, pero Arenas pc-rdid ia oporlllni(1ad de f:t:ltuve:rrJrBt:' eQ una :gral'!. dudad. Tras unas pocas g-~ncntdones, Ip.\l, Vel1tme Y .llmjah de T>.-1<acedmlia ,IJT

~,djeron Gl"eci~t"
arrebaiaado t!1.poder a los T(Jre<j~nl:,LQ,'1 ij;len..,ajL~l'OS de Arikel th:saparetiemn, y el Ck.lll percli6 su I.m:ipad.

I

Caitulo

Uno: Los desdeJmdos y adorados

Un espantese legado
J·li {JUerid(s~ma t;enwff_'!>'l-!;' lIe

,,~m~:n; ~fe R

una neche. poco despues de que Cain se convlrttese en e~senor de la Pnmera Ciudad. se encantraba a SO[ClSi en su palacio. Aunque Ins habl'l:afites de. ta cti.ldad adoraban all Primer lnmortal, creaban esculturas.y ca.ntahan c.an;ciones en su honor; la scde.dad]c embarg~ba., puea a pesar delamer de SUS 5ubdibJs, Cain era el urd~o d.e Sl!J especle, Deja la thtdad y. nmrduj al deslerte, d·on.(le; se ·encornro con una trlDu de n:6:madas. Entre estos n6mad~ habia un joven de tat belleza queCaill quedo fasdIJ<la'o.Tomo at rnuchach» CD", el Y Sf: to Ileve a ElIoch, damle te observ6 crecer, Cltando Ilego a la edad adulta, le convirtle erJ. d. Primer Nacido. Mas tarde. otros dus fuertsn tarnbH3il1 Abm7..ados, peri} no tlenen impertanda en I1UE'-,-Slra. histQria. lei Pri:mer Nacido. del que no .s€:sabe cIIflQJ1'11ll'IG<aunque no ha sido orvldado). sc cenvtrtle ( en el pnnctpe dela rrfmera Ciudad. &1nuevo priucipe slrvln a Cain celnsamenle, baclendole .or:rendas de orce lnclenso, aunque estas cosas €:aJl<c.dal'l de v:alm pani! Et Que f&staba M:a1dito. Cail! buscaba s610 el pCE-rde 11., peru sabra que la d udad qu e nabla {...,.c2Idopa.ra . el bicu sc hab[<.t vueltn deeadente bajo el gobicmo de su Primer Nacjdo. $u ced in e nton ces .q ue los etros d os ,Chjq u iHos de Caln c.rear@n :s us p roph"s:ehiq;wUos. Cain se puse furloso, piles satria que Sill. lequivocado amor por' el te resultarla blasferno al Padre: de 5U padre. Tra,s eL Dlluvlrry 1'<1 dC"stn.lDChr.hl de: 181 ~rrfmeta Giu:dad. Ca~n voMo de
nuevo aWdesierto. La trlstezaembaegaoa
SoU. c;:o:ra'zon,

c..

tope Con ,_,,<;iamonada

de I;rL~'wr.i(J j'p&n.~eEjtH! la apreci£.lr::fttS.

emf-tori/a m i

pues sab'ifa 1ql.J:e to que habLa. crea.do
u

rsunca huhleae deb]dg existir,
EI IP'rihrre:rN.acido. que no habia creade prog;enie •. Htudi6 ante Sill p adlire y h:~:supHoo que regresasc. Sus ruego5 cayeron '11:0 oidos S01d08. y ~atn desapareclo en la l10('JH~ Eo1.Primer •. Nacldo regreso junto <;:I SIJ hermarto y su he:rmana~ uniendose .iI elles y a S1.I. p:rogenfe ell Ja de Ia Frimera Ciudad endureclerou alPrih1er NaddG'. Los. superv.ivicntes se csterzaron en Ja construeclen de 18 .5eg,L.I.11da CiI:nilad, pt5W el!Sic gent6 £:11 su centro. 80~gen un mar de sirvienles,adomd'ores. soldados y ltl.e:raidcre5. l'io p<1SO mueho Ut:mpo antes de quu~~r PtlmierNaddo e stnuese Io misrne que; hahia ~enU.db su pa~m. y jhla1m~nte creo 50U prepia proge.n.ie para alivlar]a soledad, Bstos ge m:ell::m, herm an (:I y herrnana, ae Ilarnaban MaUi;;lV y Alike I. .Arikel em escultora, una extrana pmfesi:tlnpar.;li una mujer en aquilEUos tlempos, pero sus otiras s:ilem:.i.aljlan at los que hubjescn f!odfdo declr alga contra ena. Fl,Je ab"-;dzada a causa de sus maravlllosas estatu€tS. q tie ha bl a]i)aJ] aI 'EomZf) n d.e~.11i11l'1;~rN acjctl). E:ste. se mosh;aba arnable COn ella, proporuoJ1amil:ole Lodo la que: pUd~eJ;il e~sllt.ar para contlnuarcon n su I:ralJajo durante teda ta etemiaa. pero lie 'pidiD que 1'10 Etea;se: rungu na pJog,enie. La loven bUlJQrtal slguio d eSHITO~]an do SU alie dumn te d ecadas, pero ftcatJ,()·.t:;ansand:olStl·. Aunqne amana sumergjr:se en Ia comparna de los mortales, ec:haba ruga en falta, rinalmente. ~I hl1'Pll1so fu e au perlor <it ella y Abr-azo a I1 n mortal a I q:ue nQ q uerla ve r #tivej ecen se babiia dejado veneer por iSH pasion, y sabia que lba a ser castigada. BlJ!.sea:ru:ilaalguna forma de evltar S'!J d:es.p[lo. cO'l1vertdo a Hrqjah. otro de 13 Tercero Genell'adoJl, de qlll:e matase 111 S1.I sire,cd que. mjlaba en gral'l medlda, Estallo ta g;uena entre las edades. Ant!;€:] se un:i'oa IQS de 5U g~nerado[J, y jUTllQ5 se dtspusteron a destruh ill sus padres, 5ifl embar,gp, dIce ~L'l! .I.eye:nd'!ll. que el Primer .Nadd;Q. e] sire de la Sl~r,erd!l los Tor,eador. [ow;a ·salvamc. Hu;y.endo'al de.sierto" el P'rhller .N.aciclo sigui6 <II SQ~poniente tal y como habia heche su padre, Y nunca m 3,5 se volvi6 a saber de k:'I. .AtgUrum opinan 1Iue A:rikel no fUE: ea~*lZ de aseslnar iil su slre, rnicnVi1!s 'qUll: orms dlcen que sencitlamente.ne tuvo ocaslen de haeerlo, Ai5i pue:s. p8Ira aqJlJelios quecreen en estas vicjas leyendas, podrla declrse que el Tor·e.adoT es el m~,s antlgun del;odr;:ls fos clam~s. PLlG:Ssu tinea n.o sc havi;sto .in~errump·ida. Cain c}.'jste: tJfI davl a.•. ·1::1.rirner Nacido ex;iste tod'avIa. Arikel ehl~te todav1:a. Y S1.l pr,ogenie ha r .seguiOo .mu Iti1J.1 i.(;:andose.
J

creation de Ia Segunda Cludad, La perrtlda de :SUi padrey If.Ideslrued6n

Libra deJ Clac Torea·dor

Las

guerras pimlcas

Cua!'u..k; H~~G J;~~.~a:ld,~ ~mp~dCl Hcm.lanb! mn~kl

Tras el ded Iv~ d~ Grecit'l, los Thte:adu r £iC pur d .~'1tcl,i.~!l:.fli.n~~os,e. in,\er!ll!lm'tl en. y Persiallnos ruantos se esta bh;:cicn In t,'~l b. c;il111id.ele Dru!.gol, u!'lI~l'Jch~e ales Brujah para t:_t)IltiJ~tl:i1' (~)Il ,iii·U ~UU de l.:dl.<l.1Ertt'S_. C(m'd U~mpQ). (;~l!l1;TgO::dl:ie:t;g.o no !>OJ'na Hmiab y 'f(l(~.liwdor! sin'!;) it VcisG ..~go~ de Imi1,"'),'> kI& Iinajes. J1JJ])!tO$ •. 1lli~iatl:1tL Llml bl1s~lu~~da. CCimtin .de b GulL1:md;t. J.\] rmslDCJ~fil'J.lllo. l\toum ~C()(lurQ1ad[~1@sd:JJnes )C!J~e' f" '\~aJka###BOT_TEXT###quot;ian, se estaha t)o'l'wi;rtiendEi' enuna [uel':la hnportante. h)5 V{:n[fue cl:r:.';';:{_'ah~!nd Cnl'~LBOIde Cmml~O, [b que lle""o alas LTuerr'.ls PtllllCaSt ll]priImipi.opaFCtio que (~:I1;=l.i\:lP 'Wltl f,Uli!i:"~'!rillnhr-n~, ew j;:J~,gr.!if.fdts fue~Qt1 p ~ YS:illlgrlem:]s... Fi"'J..i:hn~t.l~e, utiJcl'~,.~; Vfi.st~gbff lit' ~t.iron de CJl~,e1ffi~~;bHltdos :eStab;1lt'ligll<llados. , el rumor d.~ ~IUL: un lX:J[id~~r Tb~MlDf' rrqpor,t,ion(~ <l los VcnlnJt:: b.i:rubnllad{~h que mcl,~ti.:L'$iql~'J.kI;t m'<,tdr:.r-[(),{~ 1!. p kJ:; carugin~, aUl1:que Ip&'fo.reurdqr dlce'n. ~e ~ .lh'it'fL delos ~Tpl(lo)S Ilor.i$:ltlem B:mj;Jlh. St.~leLls"l. Iuere el j:;j.~n; ~Ds'YblhlH:: y Sli!h~ legftJO.@s menales protegieren _a ~O(:; Tcn.:elldol' que \il cudleron a Roma I r;.I..~. t~~ ~81q U{2{) dOl C~l'rta.!{p. i\ Los Tore~HlOF It:,~ ~. aJ:;J.nJear ~le que tue cs~arte; b ~H'qklftec1Jjra, c:l testro r e]~:mCir a la belleza de: 811] GI~n ID que hi'2;Q p:!Ii1 de a I;i ~:ivH~';l:;t{,,16.!ii. n:'lma!l ,i.
t:.ili..-rnJftnlDl.

rh'lD".s de' SUB'fol'.el~d