Permbajtja

1. 1.1 Perkufizimi i kursit te kembimit dhe llojet e tij««««««««««««...«««2 Kurset spot dhe forward të këmbimit...............................................................................2

1.1.1 Kursi spot i këmbimit.......................................................................................................2 1.1.2 Kursi forward i këmbimit.................................................................................................2 1.2 Kursi nominal, real dhe efektiv i këmbimit......................................................................2

1.2.1 Kursi nominal i këmbimit.................................................................................................2 1.2.2 Kursi real i këmbimit........................................................................................................3 1.2.3 Kursi efektiv i këmbimit...................................................................................................3 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6. 6.1 6.2 7. Kursi zyrtar dhe Monedha e references««««««««««««««««.......«.3 Institucionet e kembimit te valutes««««««««««.......««««««...««.3 Faktorët afatshkurter që ndikojnë në kursin e këmbimit««««««««««...«....4 Analiza e Faktoreve afatshkurter««««««««««««««««.«««««.4 Inflacioni««««««««««««««««««««««««««.««««..4 Normat e interest«««««««««««««««««««««««.««««..4 Spekulimet «««««««««««««««««««««««««..««««..4 Ndryshimi në konkurrencë «««««««««««««««««««««.««.4 Bilanci i Pagesave ««««««««««««««««««««««««.....««5 Borxhi public««««««««««««««««««««««««...««...««5 Kushtet e Tregtisë «««««««««««««««««««««««...««...«5 Stabiliteti politik dhe ecuria ekonomike ««««««««««««««««...««5 Kursi I kembimit I Lekut me monedhat e tjera per vitin 2010«««««««««...«6 Marredhenia Euro-Leke«««««««««««««««««««««««««« Marredhenia Dollar-Leke««««««««««««««««««««««««« Perfundime««««««««««««««««««««««««««««««

1

Gjithashtu. Banka e Shqipërisë miraton dhe rregullat për tregun e këmbimeve valutore.40/£1. licencon operatorët e këtij tregu si dhe vepron me shitje apo blerje valute. Kursi nominal i këmbimit zakonisht shprehet me formë të indeksit. kundrejt valutës tjetrës 1. Vetë kursi i këmbimit nuk ofron (përçon) informacione të mjaftueshme. 1. Kursi nominal i këmbimit thjesht është çmimi i një valute në krahasim me një tjetër.1 Kursi spot i këmbimit Kursi spot i këmbimit është kursi midis dy valutave për shitblerje të menjëhershme.2. 6 muaj (180 ditë). kursi i 2 .1. Me fjalë të tjera. 1. pa e marrë parasysh fuqinë blerëse të produkteve dhe shërbimeve. prandaj që të analizojmë efektet dhe implikimet e ndryshimeve në kursin e këmbimit. kursi spot i këmbimit është kursi i tanishëm (aktual) i këmbimit i dy valutave vis-a-vis (përballë) njëra tjetrës. ndërsa paraqet shumën e dollarëve (amerikanë) që mund të sigurohen me një funtë në treg devizor. 1. Banka e Shqipërisë është autoriteti përgjegjës për deklarimin e regjimit të kursit të këmbimit në vend dhe hartimin e politikës valutore. nëse në periudhën bazë.2 Kursi nominal. quhet kurs nominal i këmbimit. Të gjitha këto veprime të Bankës së Shqipërisë. ekonomistët i studiojnë (dhe i mbledhin) treguesit e kurseve nominale. 9 muaj (270 ditë) dhe një vit (360 ditë). 3 muaj (90 ditë). ky prapë është kuotizim nominal i kursit të këmbimit.1Kursi nominal i këmbimit Kursi i këmbimit i cili ekziston në një datë të caktuar.2 Kursi forward i këmbimit Përveç kursit spot të këmbimit. në përgjithësi vlerësohen pozitivisht. reale dhe efektive. për agjentët ekonomikë është e mundur që të pajtohen sot që të këmbejnë valuta në një kohë të përcaktuar në të ardhmen. për një muaj (30 ditë). nëse kursi i këmbimit të euros është ¼1. në të shumtën e rasteve.1.Perkufizimi i kursit te kembimit dhe llojet e tij Kursi i këmbimit është çmimi i një valute.1Kurset spot dhe forward të këmbimit 1. real dhe efektiv i këmbimit Politikë-bërësit dhe ekonomistët janë shumë të preokupuar me analizën e implikimeve të ndryshimeve të kursit të këmbimit në ekonomi dhe bilanncin e pagesave.Hyrje Në bazë të ligjit të bankës qendrore. 1. Në mënyrë të ngjajshme.

që përfaqësohet nga një vlerë e vetme dhe publikohet nga Banka e Shqipërisë.2. 1. 2.3Kursi efektiv i këmbimit Që kur shumë vende në botë nuk e përcjellin tërë tregtinë e tyre me një vend të veçantë të jashtëm. respektivisht e mbivlerësuar. Njëkohësisht. Kursi efektiv i këmbimit është tregues matës që tregon nëse një valuta është apo nuk është e zhvlerësuar. kursi fiks i së cilës llogaritet drejtëpërdrejtë nga kuotimet e pjesëmarrësve në procesin e fiksit. të cilat ofrojnë kurset e këmbimit të blerjes dhe të shitjes së euros dhe dollarit amerikan kundrejt lekut.këmbimit është $2/£1 dhe në një periudhë më të vonshme është $1. kundrejt shportës së matur të valutave të jashtme. indeksi nominal i funtës do të ndryshojë nga periudhës bazë në vlerë nga 100 në 90. 3. por më shumë merren me atë se çka po ndodh me kursin e tyre të këmbimit kundrejt një shporte valutash të jashtme.80/£1. ndërsa 70% me Evropën. 2. me të cilat vendi bënë tregti. 1. do të marrin një shembull hipotetik. Me qëllim që ta ilustojmë se si përpilohet kursi efektiv i këmbiit.1 Fiksi është kursi zyrtar i këmbimit i disa prej monedhave të huaja kundrejt lekut. kursi fiks i kësaj monedhe shërben për llogaritjen e kursit fiks të këmbimit për monedha të tjera të përfshira në fiks.Institucionet e kembimit te valutes Pjesëmarrësit janë bankat e nivelit të dytë dhe zyrat e këmbimit valutor. në bazë të të cilave llogaritet fiksi i euros dhe dollarit amerikan kundrejt lekut. Kjo do të thotë ngarkesa prej 0.2.2 Monedha e referencës është ajo monedhë. ndërsa 0. i përshtatur me çmimet relative midis vendeve që trajtohen valutat e tyre.2Kursi real i këmbimit Kursi real i këmbimit është kursi nominal.Kursi zyrtar dhe Monedha e references 2. politikë-bërësit nuk janë aq shumë të preokupuar me atë se çka po ndodhë me kursin e tye të këmbimit kundrejt një valute të vetme.3 do t¶i bashkangjitet indeksit bilateral të kursit të këmbimit me dollar.7 me euro. ku Britania e Madhe tregtinë e saj të jashtme do ta bëjë 30% me SHBA. 3 .

2. 7.Gjithashtu mallrat e huaja do të jenë më pak konkurruese dhe kështu qytetarët e atij vendi do të ofrojë më pak para për të blerë mallra të huaja.Analiza e Faktoreve afatshkurter 5. 6. Inflacioni Norma e Interesit Spekulimet Ndryshimi ne Konkurrence Bilanci i Pagesave Borxhi publik Kushtet e tregtise Stabiliteti politik dhe ecuria ekonomike 5. 3.Për këtë arsye shkalla e asaj valute do të priret të rritet. 5.Këto janë faktorë të ndryshëm që përcaktojnë kërkesën dhe ofertën e një monedhë. 8. atëherë eksportet per ate vend do të bëhen më konkurruese dhe do të ketë një rritje të kërkesës për para.Kjo është e njohur si "rrjedhja e parave të nxehta" dhe është një përcaktues i rëndësishëm afatshkurtër i vlerës së monedhës. ajo do të bëhet më tërheqëse për të depozituar paratë në ate vend . ata do të kërkojnë më shumë para tani që të jetë në gjendje të bëjnë një fitim.3Spekulimet Në qoftë se spekulatorët besojne se valuta e nje vendi do të rritet në të ardhmen. 4 .4Ndryshimi në konkurrencë Nëse mallrat e nje vendi bëhen më atraktive dhe konkurruese kjo do të coje ne rritjen e vlerës se kursit të këmbimit. prandaj kërkesa për valuten e atij vendi do të rritet.4. Faktorët afatshkurter që ndikojnë në kursin e këmbimit Një kursi i këmbimit është i përcaktuar nga faktorë të kërkesës dhe ofertës.1Inflacioni Në qoftë se inflacioni në nje vend është më e ulët se kudo tjetër.Kjo rritje e kërkesës do të bëjë që të rritet vlera.Qe jane: 1. 5. 4.2Normat e interesit Nëse normat e interesit në nje vend do të rritet në krahasim me vende të tjera. 5. 5.

kjo con ne rritjen e të ardhurave nga eksportet në rritje. mund të shkaktojnë një humbje të besimit në një monedhë të dhe një lëvizje të kapitalit për monedhat e vendeve më të qëndrueshme.5Bilanci i Pagesave Një deficit i madh në llogarinë rrjedhëse do të thotë se vlera e importeve është më i madh se vlera e eksporteve.7Kushtet e Tregtisë Një raport krahasuar çmimet e eksportit me çmimet e importit. nëse një qeveri nuk është në gjendje të rregulloje deficitin saj përmes mjeteve të brendshme. Nëse çmimi i eksporteve të një vendi ngrihet nga një normë më e madhe se ajo e importeve të saj. atëherë ajo duhet të rrise oferten e letrave me vlerë për shitje për të huajt. Një borxh i madh mund të jetë shqetësues për të huajt në qoftë se ata besojnë se vendi rrezikon të plotesoje detyrimet e tij.Për më tepër. vlera e monedhës së do të ulet në lidhje me partnerët e saj tregtare. dhe në qoftë se inflacioni është i lartë. 5. atëherë kjo është në rregull.(Për shembull defiçitit të llogarisë rrjedhëse në SHBA prej 7% të PBB-së ishte një arsye për zhvlerësimin e dollarit në 2006-07) 5. Në qoftë se çmimi i eksportit rritet me një normë më të vogël se ajo e importeve të saj.5. Arsyeja? Një borxh i madh inkurajon rritjen e inflacionit. Rritja kushtet e tregtisë tregon kërkesa më të mëdha për eksportet e vendit.Për këtë arsye. kombet me deficite të mëdha publike dhe borxhe janë më pak tërheqëse për investitorët e huaj. për shembull) është një përcaktues i rëndësishëm i kursit të këmbimit të saj.Për shembull trazirat politike. të kushteve të tregtisë është e lidhur me llogaritë rrjedhëse dhe bilancin e pagesave. 5 .Nga ana tjetër. por duke rritur ofertën e parasë në mënyrë të pashmangshme shkakton inflacion.8 Stabiliteti politik dhe ecuria ekonomike Investitorët e huaj në mënyrë të pashmangshme kërkojnë vendet e qëndrueshme me ecurinë e mirë ekonomike në të cilin do të investojnë kapitalin e tyre.Nëse kjo është financuar nga një teprice në llogarinë financiare / kapital. nëse rreziku është e madh. Ndërsa aktivitet i tillë stimulon ekonominë e vendit. Të huajt do të jenë më pak të gatshëm për të blere letra me vlerë te shprehura në këtë monedhë.Por një vend i cili lufton për të tërhequr flukse të mjaftueshme kapitali do të kete një të zhvlerësimit në valutë. 5. kushtet e saj të tregtisë janë përmirësuar. Një vend me atributet e tilla pozitive do të tërheqë fondet e investimeve larg nga vendet e tjera të perceptuar qe mund te kenë rrezik më të madh politik dhe ekonomik. një qeveri mund të shtyp të holla për të paguar një pjesë e një borxh të madh. Në rastin më të keq. e cila parashikon rritjen e kërkesës për monedhën e vendit (dhe një rritje në vlerën e monedhës). duke ulur çmimet e tyre.6Borxhi publik Vendet do të angazhohen në financimin e deficitit në shkallë të gjerë për të paguar për projektet e sektorit publik dhe financim qeveritar. vlerësimi per borxhin e nje vendi (përcaktuar nga Moody's ose Standard & Poor's.

51 103.28 138.59 104.72 136.81 99.60 101.39 138.82 138.84 101.6.02 108.73 111.Kursi I kembimit I Lekut me monedhat e tjera per vitin 2010 Kursi i kembimit i Lekut kundrejt EURO dhe USD EURO Viti 2010 138.36 136.81 USD Viti 2010 96.34 102.33 104.65 136.20 138.89 106.95 Muajt Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor 6.63 105.1 Marredhenia Euro-Leke 6.11 136.80 139.05 138.2 Marredhenia Dollar-Leke 6 .24 137.

2. 4. Financa Nderkombetare Banka e Shqiperise INSTAT Wikipedia Ministria e Financave 7 .Referenca 1. 5.Perfundime 8.7. 3.