Xây d ng mô hình x lý n sinh ho t ch a Fe, As

Nhóm 1 MT50A
ng

c

Khoa Tài nguyên và Môi tr

. Nh ng c tr ng c a n c c p ch a Fe. ch y u là Fe(II) th m vào n c ng m. Tr ng thái c a s t t nhiên trong n c S t là nguyên t ph bi n trong t. Trong n c.1. polyphosphat. do các ph n ng hoá h c. th ng có tan th p.1. á. sulfat. quá trình sinh h c c chuy n thành d ng hoà tan. Chú ý: s t th ng t o liên k t v i mangan hay amoni. tamic. * S t hoá tr II: th ng d ng Fe2+ hay ion ng m n c FeOH+ hay Fe(OH)3. As 1. ph c v i axit t o mùn fulvic. * H p ch t s t ó là h p ch t Fe2+ hay Fe3+ d i các d ng liên k t: + Vô c : liên k t v i silicat. S t còn t n t i d ng ph c ch t hoà tan. cyanua + H u c : d ng peptit hoá.

fulvic Fe(OH)3.Các hình th c t n t i c a Fe trong n c Fe toàn ph n Fe (II) Fe (III) T do Ph c ch t T do K tt a FeS-.humic. FeCO3-. Fe(OH)2 Hoà tan Fe2+. FeOH+ H p ch t vô c : silicat. photphat H p ch t h uc a. và ch t k tt a khác S t hoà tan hay phân tán không gi l i trên filter S k t t a gi l i trên filter .

As t n t i d ng hoá tr V.76 mg/l. N ng 610mg/l có kh n ng gi t ch t th c v t b c cao nh ng kích thích sinh tr ng c a t o và n m. Tr ng thái t n t i c a As Trong n c ch a nhi u oxi. As kìm hãm kh n ng t làm s ch c a ngu n n c. H p ch t v i S ít c do khó tan. As(III) c cao h n As(V). au u. Tính c qua h th n kinh.1. r t hi m d ng arsenat (III). Trong n c ng m ch a ít oxi. nh ng trong c th nó b kh thành As(III). V i n ng l n h n 0. b ng da. As (III) oxit là ch t c c c m nh. . As t n t i d ng arsenat (III) và As kim lo i và m t s lo i liên k t v i h u c . Các loài nhuy n th có kh n ng tích t As.2. có th gi t ch t ng i v i li u 70-180mg.

Là nguyên t dinh d ng vi l ng c n thi t cho con ng N ng cho phép theo WHO là d i 0. As iv i S t là nguyên t dinh d ng. trung bình kho ng 10-50 mg/ngày.8 mg/kg (th c n và n c u ng) trong ngày. Tiêu chu n gi i h n cho phép c a EU là 0. l ng c n thi t ph thu c tu i. L ng s t trong n c u ng c tính óng góp 10%. t c kho ng 2mg/l ngày s không gây h i. c a WHO là 0. Fe c c p cho sinh ho t Fe. hàm l ng As: 0. h n ch tích lu . 2.2.2.5 mg/l) i.01 mg/l. m c s d ng c xác nh là 0. hàm l ng Fe t ng (Fe2+ và Fe3+: 0. Yêu c u n 2. As. Theo TCVN 5502:2003.1.2 mg/l. gi i.3 mg/l.01mg/l) . Theo TCVN 5502:2003.

5g/m3 . l c) * Lo i b s t trong quá trình l ng *X lý k t h p làm m m n c 3.2 0.1.1. Kh s t b ng sinh h c Có nhi u vi khu n có kh n ng oxi hoá s t.1. ví d : .3 .3. Kh s t 3.1.pH: 6. Các vi khu n có kh n ng phát tri n trong i u ki n ôxi hoá mà oxi hoá hoá lý không x y ra.2. Kh s t b ng ph ng pháp hoá lý *Kh s t n gi n không có l ng (làm thoáng.Th oxi hoá kh : 100mV .DO = 0. M t s ph ng pháp x lý 3.

. Sau ó: .Ho c làm m m n c b ng vôi.Keo t . . lo i c Mg k t t a v i As.3.2. . Mn2+ nh h ng n ng h c oxi hoá.Ho c th c hi n h p th trên alumin ho t tính ho c các v t liêu h p ph khác.Th c hi n oxi hoá As (III) thành As(V) (ví d clo hoá). Chú ý: Ion Fe2+.k t bông v i mu i s t hay nhôm pH = 7. X lý Asen .

tùy vào c thù ngu n n c. . tiêu chu n ch t l ng và i u ki n sinh ho t mà l a ch n k thu t x lý phù h p.1. Mô hình x lý n c ng m ch a Fe. nhu c u c p n c. b/ Clo hóa s b : c/ Khu y tr n hóa ch t: / Quá trình l ng l c: e/ H p th và h p ph than ho t tính: f/ Flo hóa n c: g/ n nh n c: h/ Gi m c ng n c: i/ Kh trùng và kh mu i: i v i vi c x lý n c áp d ng trong i u ki n sinh ho t gia ình chúng ta có th b qua m t s quy trình mà ch t l ng ngu n n c s d ng v n m b o. M t s quá trình c b n x lý ngu n n c ng m: a/ Làm thoáng s b . As 4. Yêu c u công ngh Vi c x lý n c ng m khác nhau tr c khi a vào s d ng.4.

Tr ng h p n c ng m ch a Fe: C s khoa h c c a x lý s t trong n c là kh s t (II) trong n c lên s t (III) và k t t a chúng d i d ng hidrôxit. S d ng ch t ông t làm l ng các h t keo Fe(OH)3.2. Quá trình l c các ch t k t t a này qua v t li u l c s lo i s t ra kh i n c.4. .

Các y u t c n quan tâm c a ngu n n c: + c + màu + ôxi hoá + ki m + c ng (toàn ph n và cabonat) + pH + T ng Fe + hàm l ng ion Fe2+ + hàm l ng ion Fe2+ + Hàm l ng CO2 t do + silicat.4 .10 mg/l N c ng m có hàm l ng s t trung bình: t trên 10 n 20 mg/l. KLN + Hàm l ng SO2 Ngu n n c ng m c phân lo i theo hàm l ng s t nh sau: N c ng m có hàm l ng s t th p: n ng t 0. . poliphosphate. N c ng m có hàm l ng s t cao: n ng trên 20 mg/l Khi ngu n n c có n ng v t tiêu chu n cho phép thì chúng ta ph i tìm cách kh và lo i tr s t.

KMnO4 trong tr ng h p nhi u s t Kh khu n N c ã lo i s t Giai o n thêm hoá ch t Giai o n x lý s b Giai o n làm s ch . clo. phèn.Mô hình N c ng m ch a Fe xu t x lý S t trong n c Làm thoáng B ti p xúc và l ng B L c B sung hoá ch t nh vôi.

Phía d i dàn làm thoáng có b trí b l ng ti p xúc cho quá trình ô xi hoá di n ra hoàn toàn.B ti p xúc và l ng: T k t t a s t Fe(OH)3. ozon. . Ho c k t h p c lo i trên theo các t ng khác nhau. ng th i tách m t ph n c n s t. o i u ki n thu c hàm l ng Fe trong n c ng m mà b trí.B l c: tu . Khi hàm l ng Fe > 6mg/l c n kh tri t cacbonic và th c hi n c 3 giai o n trong quy trình. thu c tím t ng oxi hoá hình thành các . t o k t t a.Làm thoáng: n . V t li u cs d ng th ng là cát ho c than ho t tính. clo. Ph n ng oxi hoá s t di n ra: 4Fe2+ +O2 + 10H2O 4Fe(OH)3 + 8H+ Quá trình làm thoáng c b sung hoá ch t nh phèn.Di n gi i quy trình c ng m c làm thoáng d ng phun m a t o i u ki n ti p xúc v i oxi b kh thành Fe(III).

3. Quá trình l ng các ch t keo t và l c chúng qua v t li u l c s tách As ra kh i n c. . Tr ng h p n c ng m ch a Asen C s công ngh c a vi c x lý Asen trong n c ng m là quá trình kh As3+ trong n c lên As5+ và làm l ng b ng các ch t keo t .4.

pH 7 c N c ng m ch a As Làm thoáng B ti p xúc Clo Kh khu n Keo t và l ng B L c N cc p lo i As .Mô hình xu t x ASMT lý As trong n Phèn nhôm.

5 cho phép t hi u su t kh Asen cao.B keo t : t ph n As b ôxi hoá . v i n ng Asen ban u kho ng 50 µg/l. h t As trong n c. cho Clo kh n gi n nh t là s d ng vôi s ng (CaO) ho c vôi tôi (Ca(OH)2) kh Asen. M t h n ch c a ph ng pháp s d ng vôi là t o ra m t l ng c n l n sau x lý.. Có th s d ng kh Asen k t h p v i làm m m n c. . Sau quá trình keo t ph i ti n hành cho n c qua b l c quá trình x lý tri t h n. b ng v t li u Laterite. ph ng pháp này khó cho phép t c n ng Asen trong n c sau x lý xu ng t i 10 mg/l.. s d ng phèn nhôm s cho l ng c n ít h n. hay H p ph b ng oxyt nhôm ho t hóa. Keo t b ng vôi t hi u su t cao v i pH trên 10. Tuy v y. Hi u su t t kho ng 40 .B ti p xúc: .70 %.Làm thoáng: M .B l c: Ch a v t li u l c là các ch t có kh n ng h p ph As cao nh nhôm ho t hóa. .

As  c  Y u t quan tâm: n c ng m v a có hàm l ng s t.Tuy nhiên r t khó x lý As t TCCP do yêu c u n ng c a chúng trong n c r t th p (0.4. Tr ng h p n ch a c Fe.01mg/l). .4. Các bi n pháp x lý Fe trong n c th ng mang l i hi u qu cao và cho hàm l ng s t trong n c saux lý t TCCP. mangan và amoni cao (vùng Hà N i). do v y c n ti p t c phát tri n các gi i pháp x lý Asen v i lo i b s t. amoni. mangan.

As Làm thoáng Ch t oxi hoá (Cl2) Phèn nhôm pH=7 S a vôi pH = 8 B ti p xúc L c1 B ti p và xúc và l ng Kh khu n C p n c S xu t h th ng x lý n c c p cho sinh ho t ch a Fe.Ki m tra tính ch t lý hoá N c ng m ch a Fe. As L c2 .

 . t o k t t a FeAsO4. Phèn nhôm còn có kh n ng k t t a KLN trong n c (n u có).Al2(SO4)3 pH = 7 cung) c p trên ng d n t o k t t a d ng bông v i As.Làm thoáng d ng phun m a: a ôxy tác d ng và chi m l y i n t trong nguyên t c a ch t ph n ng. Trong i u ki n có ánh sáng m t tr i As (III) c kích thích quang hoá thành As(V).DI N GI I QUY TRÌNH . b trí h th ng o tr n trong m i ng n. có th ôxy hóa asen và s t có trong n c. + L a ch n ch t ôxi hoá là Cl2 s kh c s t (II) và As (III) theo các ph ng trình ph n ng: 2Fe2++ Cl2 2Fe3+ + 2Cl B ti p xúc và l ng 1 S d ng phèn nhôm ( (NH4)2SO4.  B g m 2 ng n ho t ng liên ti p nhau.

b ng v t li u Laterite. . k t t a Mg (n u có). b trí h th ng o tr n trong m i ng n L c 2: Ch a v t li u l c là các ch t có kh n ng h p ph As cao nh nhôm ho t hóa.DI N GI I QUY TRÌNH    L c 1: G m 2 l p: Cát trên và than ho t tính d i. hay H p ph b ng oxyt nhôm ho t hóa. B ti p xúc và l ng 2: s d ng s a vôi: k t t a Fe v i As không b gi l i l c 1. B g m 2 ng n ho t ng liên ti p nhau.