UNIVERZITET ''ALFA'' FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO ''JANIĆIJE I DANICA KARIĆ

''

SEMINARSKI RAD
Predmet: Privredno pravo Tema: Osnivanje omladinske zadruge

Profesor: Prof. Dr Ratibor Grujić

Student: Bojana Miletić Br.indeksa: 45/07

.................................... 5 7..........................S A D R Ž A J: 1...8 11............................................ 5 5......................................................................... 3.........................................................5 6....... Organi zadruge .... 5 8............... Osnivačka skupština ................ Uloga omladinskih zadruga.................................. Knjiga zadrugara ................. Klauzula konkurencije ....................................................................... Uvod .................... Prestanak zadruge .....................9 13.................................................. 8 12................10 2 ....................................... ZAKLJUČAK .... Sredstva za osnivanje OZ ........................ 6 9........................ Sticanje i prestanak statusa zadrugara ..... 3 2............ Raspodela dobiti i pokrivanje gubitaka ...................................... Osnivanje omladinske zadruge ... 6 10................ Imovina zadrugara ....................... 4 4 4..............

3 . Uvod Zadružni savezi su samostalne interesne i stručne poslovne asocijacije. odlučuju o prenosu. ili koji im povere zadruge. odnosno drugi zadružni savezi zaključivanjem ugovora o osnivanju i donošenjem pravila zadružnog saveza. Odredbama Zakona o zadrugama Republike srbije propisano je postojanje sledećih zadruga: . odnosno davanju na korišćenje imovine koja im je prodata po prestanku zadruge. poslovnim bankama i društvima za osiguranje. donose pravila zadružnog saveza. zastupaju interese zadruga pred državnim organima.šteditno-kreditnih.omladinskih. pravilima zadružnog saveza. koje se osnivaju radi unapređenja zadrugarstva i zaštite njihovih zajedničkih interesa.stambenih i . kao granski zadružni savezi.1. Zadružni savez je pravno lice koje osnivaju zadruge. organizuju arbitražu i sud časti. Upisom u sudski registar zadruga stiče svojstvo pravnog lica i poslovnu sposobnost. organizuju i podstiču stručno usavršavanje. vode registre zadruga. . ili za određenu teritoriju. okružni i dr. regulisan je Zakonom o zadugama. istraživački rad i izdavačku i propagandnu delatnost od interesa za unapređenje zadrugarstva. obavljaju i druge poslove utvrđene zakonom o zadrugama. u skladu sa zakonom. Zadružni savezi se osnivaju po vrstama zadruga. Zadružni savezi za članove obavljaju sledeće poslove: pružaju stručnu i drugu pomoć u osnivanju i unapređenju poslovanja zadruga. regionalni. Osnivanje i rad zadružnih saveza u našoj zemlji. predstavljaju zadruge u inostranstvu i ostvaruju saradnju sa međunarodnim zadružnim organizacijama.

Uloga omladinskih zadruga Omladinske i studentske zadruge obezbeđuju zadrugarima da. organi zadruge. Ugovorom o osnivanju omladinske zadruge utvrđuje se sledeće:            pun naziv i sedište zadruge. Član zadruge može biti učenik. kulturnih i drugih ličnih i zajedničkih potreba zadrugara. nezaposlena lica). Omladinsku i studentsku zadrugu može osnovati najmanje deset fizičkih lica (studenti. 3. klauzula konkurencije. na organizovan način za potrebe poslodavaca obavljaju povremene. socijalnih. U ugovoru o osnivanju omladinske zadruge su sadržana sva prava i obaveze osnivača omladinske zadruge (odnosno Ugovarača). sredstva za osnivanje. sticanje i prestanak statusa zadrugara. radi sticanja sredstava za školovanje i zadovoljavanje osnovnih. imovina zadruge. prestanak zadruge. student ili nezaposleno lice uzrasta od 15 do 30 godina. delatnost zadruge. Član zadruge se postaje popunjavanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine. raspodela dobiti i pokrivanje gubitaka. učenici. kao i kome se sve ti primerci dostavljaju. osnivačka skupština.2. knjiga zadrugara. Pun naziv i sedište zadruge predstavlja naziv pod kojim će zadruga poslovati i tačnu adresu na kojoj se nalazi sedište zadruge. privremene i slične poslove za koje se ne zasniva radni odnos. Osnivanje omladinske zadruge Osnivanje omladinske zadruge se uređuje na osnovu Ugovora o osnivanju omladinske zadruge. Ugovor o osnivanju omladinske zadruge se sastavlja u pisanom obliku i potpisuju ga svi osnivači. U ugovoru se obavezno navodi broj primeraka ugovora koji su sačinjeni. Ukoliko se 4 .

Zadrugari ne mogu tražiti povraćaj udela za vreme trajanja statusa zadrugara. Takođe. Udeli zadrugara su jednaki za sve zadrugare. KNJIGA ZADRUGARA Svaka zadruga treba da vodi knjigu zadrugara koja sadrži ime. datum i br. pri utvrđivanju delatnosti zadruge. u Ugovoru se napominje da se delatnost zadruge može promeniti u skladu sa zakonom i pravilima. 6. Ona se obrazuje iz udela zadrugara ili članarine zadrugara. Udeli se vraćaju zadrugaru ili njegovim naslednicima nakon prestanka statusa zadrugara. zatim. utvrđuje se rok za upis i uplatu novčanih sredstava od strane zadrugara. način upravljanja novčanim sredstvima zadruge i povraćaj udela po prestanku statusa zadrugara. RASPODELA DOBITI I POKRIVANJE GUBITAKA Ugovorom se utvrđuje raspodela dobiti i pokrivanje gubitaka. mogu tražiti uvid u knjigu zadrugara. iznos i datum uplate udela ili članarine.delatnost zadruge obavlja u više mesta. datum sticanja i prestanak statusa zadrugara. Ugovorom se utvrđuje zadružna svojina. Ugovorom o osnivanju se utvrđuje i pečat i štambilj. kao i druge podatke koji su u interesu zadruge. 4. kao i iz sredstava dobijenih radom i poslovanjem zadruge. sedište. prezime i zanimanje zadrugara. SREDSTVA ZA OSNIVANJE OZ Ugovorom o osnivanju omladinske zadruge se utvrđuje visina novčanih sredstava potrebnih za osnivanje zadruge. Ova knjiga zadrugara ima svojstvo javne isprave i čuva se trajno. Delatnost zadruge predstavlja poslovnu aktivnost koju će zadruga obavljati i ona je utvrdjena ugovorom o osnivanju. Imovinu zadruge može činiti pokretna i nepokretna imovina. pravilima zadruge se određuje sedište zadruge. Ugovorom se utvrđuje koja prava i obaveze zadrugari imaju pri upravljanju imovinom zadruge. Lica koja imaju pravni interes. novčana sredstva i hartije od vrednosti. Dobit je višak prihoda nad rashodima zadruge i njime se upravlja u skladu sa pravilima 5 . Takođe. Takođe. akta). 5. IMOVINA ZADRUGE Ugovorom o osnivanju omladinske zadruge utvrđuje se vrsta imovine omladinske zadruge. 7. oblik pečata i štambilja i sadržina pečata i štambilja (poslovno ime.

zadruga ga mora pokriti iz obaveznog rezervnog fonda. 8.  Bira i opoziva predsednika i članove upravnog i nadzornog odbora i direktora zadruge. Direktor. Skupština zadruge:  Donosi zadružna pravila. 9. OSNIVAČKA SKUPŠTINA Po zaključenju Ugovora o osnivanju zadruge. Predsednik i članovi upravnog i nadzornog odbora i direktor zadruge biraju se na period koji ne može biti duži od pet godina i mogu biti ponovo birani. a može se izdvojiti i za druge namene.  Donosi programe i planove razvoja. Ukoliko se javi gubitak. Sve odluke se donose većinom glasova osnivača zadruge na osnivačkoj skupštini.  Odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim zakonom.  Donosi poslovnik o svom radu. prihvata procenu vrednosti nenovčanih uloga zadrugara i utvrđuje visinu troškova koji padaju na teret zadruge. ORGANI ZADRUGE Organi zadruge su:     Skupština.  Odlučuje o statusnim promenama i prestanku zadruge.zadruge. pokriva ga sredstvima iz drugih fondova ili na teret udela zadrugara. u određenom roku se mora održati osnivačka skupština zadruge na kojoj se bira predsednik. a ukoliko je to nedovoljno. Nadzorni odbor. Deo dobiti se raspoređuje u obavezni rezervni fond. Osnivačka skupština donosi zadružna pravila.  Utvrđuje poslovnu politiku zadruge. Zapisnik o radu skupštine potpisuju predsednik. ugovorom o osnivanju i zadružnim pravilima.  Odlučuje o raspodeli dobiti i pokrivanju gubitaka. 6 . Zadrugarima se raspodeljuje deo dobiti koji nije raspoređen u fondove. Upravni odbor. zapisničar i dva overača zapisnika. bira prve organe zadruge.  Usvaja godišni obračun i izveštaj o poslovanju. zapisničar i overači zapisnika.

 Pregleda godišnje obračune i kontroliše da li su sačinjeni u skladu sa propisima. Ako u zadruzi ima više od 50 zaposlenih.  Donosi poslovnik o svom radu. Upravni odbor zadruge:  Sprovodi poslovnu politiku zadruge.  Razmatra i predlaže usvajanje godišnjeg obračuna.  Vrši i druge poslove određene zakonom. o rezultatima nadzora. Ona lica koja su bila protiv donošenja štetne odluke i koja su svoje mišljenje izdvojila u zapisniku o skupštini zadrugara. jedan član upravnog odbora bira se iz reda tih lica koji nisu zadrugari. ne snose odgovornost za načinjenu štetu. Upravni odbor se sastoji od najmanje pet članova koji imaju status zadrugara. a po potrebi i upravni odbor i direktora.  Obaveštava skupštinu.Skupštinu zadruge čine svi zadrugari i ona se održava najmanje jedanput godišnje. Ukoliko se odlukom koja je donešena s nepažnjom ili s namerom da se prouzrokuje šteta.  Pregleda izveštaje koji se podnose skupštini o poslovanju i o bilansima zadruge. Ako zadruga ima više od 100 zadrugara. ugovorom o osnivanju i zadružnim pravilima.  Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i zadružnim pravilima. Odluke se mogu donositi ako sednici prisustvuje više od polovine članova i donosi se većinom glasova prisutnih članova.  Donosi poslovnik o svom radu.  Podnosi godišnji izveštaj skupštini zadruge o svom radu.  Priprema predloge odluka za skupštinu zadruge i izvršava odluke skupštine. 7 . predsednik i članovi upravnog odbora odgovaraju za načinjenu štetu. bilansu sredstava i bilansu uspeha i sprovođenju poslovne politike. Nadzorni odbor zadruge:  Vrši nadzor nad zakonitošću rada upravnog odbora i direktora. zadružnim pravilima se može odrediti da se poslovi iz delokruga skupštine prenesu na skupštinu predstavnika zadrugara.  Usvaja periodični obračun.  Razmatra izveštaje revizora i predlaže mere za otklanjanje uočenih nepravilnosti.  Priprema izveštaj o poslovanju. Predstavnici zadrugara se biraju u periodu od najduže pet godina i mogu biti ponovo birani.  Kontroliše poslovne knjige.

Lice stiče status zadrugara donošenjem odluke organa zadruge u roku od 30 dana od prijema zahteva.  Obavlja i druge poslove određene zakonom. Oni ne mogu obavljati delatnost koja spada u delatnost zadruge u svoju ili tudju korist. STICANJE I PRESTANAK STATUSA ZADRUGARA Status zadrugara osnivači dobijaju osnivanjem zadruge. članovi upravnog i nadzornog odbora i direktor zadruge prekrše ove zabrane. pravilima i opštim aktima zadruge. nesposobnosti i drugih razloga i materijalno je odgovoran za odlučivanje kojim je zadruzi naneo materijalnu štetu. koji može uplatiti odmah ili u nekom određenom roku ili mora da se obaveže da će plaćati članarinu. Odluke donosi ako sednici prisustvuju dva člana. zadruga ih može razrešiti dužnosti. ugovorom i zadružnim pravilima. zadrugar preuzima prava i obaveze utvrđene zakonom. Zadrugar u zadrugu mora uneti udeo. ugovorom. Poslove direktora obavlja vršilac dužnosti najduže godinu dana i bez ograničenja. 10. Direktor zadruge ne može biti biran za predsednika ili člana upravnog i nadzornog odbora. Ukoliko predsednik. kršenja zakona. Direktor zadruge:  Organizuje i vodi poslovanje zadruge. do izbora direktora.  Prestankom zadruge. Direktor zadruge može biti razrešen dužnosti zbog gubitka u poslovanju. 8 . KLAUZULA KONKURENCIJE Predsednik. zaposleni ili vlasnici preduzeća ili drugog pravnog lica koje obavlja iste ili slične poslove kao zadruga. Članstvom u zadrugu. Status zadrugara može prestati:  Istupanjem.Nadzorni odbor sačinjavaju lica koja imaju status zadrugara i ima najmanje tri člana.  Zastupa zadrugu bez ograničenja. članovi upravnog i nadzornog odbora zadruge i direktor ne mogu biti zadrugari. 11. Nadzorni odbor je dužan da zahteva sazivanje skupštine zadrugara ukoliko primeti nepravilnosti u radu zadruge. isključenjem i smrću zadrugara. a nakon tog perioda smatra se da je zahtev odbijen.

9 . 12.Zadrugar može istupiti iz zadruge podnošenjem pismene izjave o istupanju zadruzi.  Usled stečaja.  Spajanjem sa drugom zadrugom. U slučaju da zadruga prestaje da postoji spajanjem.  Ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje delatnosti.  Ako se broj zadrugara smanji ispod minimuma propisanog za osnivanje zadruge. zadružnim pravilima i zakonom o zadrugama. Zadrugar može biti isključen iz zadruge na osnovu razloga utvrdjenih zadružnim pravilima i tu odluku donosi organ zadruge.  Ako ne obavlja delatnost duže od dve godine neprekidno. U drugom slučaju. Njegov status prestaje od dana prijema izjave o istupanju i u obavezi je da izmiri sve dospele obaveze. kao i njihova prava i obaveze. Zadrugar ima pravo žalbe. njena imovina će se preneti na pravne sledbenike.  Odlukom skupštine zadruge. a u roku od 6 meseci se ne poveća do propisanog broja. a njegovi naslednici mogu dobiti status zadrugara ukoliko ispunjavaju uslove utvrđene pravilima zadruge. Status zadrugara prestaje u slučaju smrti.  Istekom vremena na koje je osnovana.  Ako se pravosnažnom sudskom odlukom utvrdi ništavnost upisa u registar. zadružna imovina biće preneta republičkom zadružnom savezu čiji član zadruga postane. pripajanjem drugoj zadruzi ili podelom na više novih zadruga. odbijena. Prestankom zadruge gubi se status zadrugara. pripajanjem ili podelom. osim imovinskih i obaveza utvrđenih ugovorom.  U drugim slučajevima predviđenim zakonom. PRESTANAK ZADRUGE Zadruga može prestati iz sledećih razloga:  Ako je izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti zbog neispunjavanja uslova za njeno obavljanje. a njegov status zadrugara prestaje na dan donošenja odluke kojom je njegova žalba. ako je uložio.

o prijemu novih članova u zadrugu i prestanku statusa zadrugara za lica koja podnesu pismenu izjavu o istupanju ili koja po zakonu gube pravo na članstvo u zadrugu. 10 . kao pravni akt. poslovnim knjigama. koji koriste usluge zadruge. Omladinska zadruga nudi svojim članovima različite kategorije poslova. prema zadrugarima i zadruzi. podleže zakonu. zadružnog obrazovanja i međuzadružne saradnje.Z A K LJ U Č A K : Iz ugovora o osnivanju omladinske zadruge se može zaključiti da su omladinsko-studentske zadruge pravna lica koja omogućuju omladincima i studentima da pronađu honorarne poslove. Ugovor. ostvaruju svoje ekonomske. zadruga zvanično postaje pravno lice koje može obavljati svoju delatnost u skladu sa zakonom i pravilima zadruge. poseduje imovinu. socijalne i kulturne potrebe. preko nadzornog odbora. a takođe se utvrđuju prava i obaveze poslodavaca. Organi omladinske zadruge su obavezani da vode računa o statusu zadrugara. ekonomskog učešća. Takođe je u obavezi da. Potpisivanjem ugovora od strane svih osnivača zadruge. kontroliše rad svojih organa koji se biraju na skupštini zadrugara. mora sadržati sve relevantne i istinite činjenice koje su od važnosti za zadrugu i njene članove. utvrđuju se prava i obaveze koje oni imaju prema zadruzi. Omladinska zadruga. demokratičnosti. Ugovarači se ugovorom o osnivanju omladinske zadruge obavezuju da će poslovati na zadružnim principima dobrovoljnosti. solidarnosti. samostalnosti. kao pravno lice. u obavezi je da vodi računa o knjizi zadrugara. jednakog prava upravljanja.

decembar 2006.com  www.infostud. Beograd.  Kostadinović Danijela.rs  www. Univerzitet «Braća Karić».org 11 .  www. Univerzitet «Braća Karić».projuris.bestjobs. FTB. «Poslovno pravo».com  www. «Osnove privrednog prava».naslovi.net  www.ozbulevar. FTB.LITERATURA  Grujić Ratibor. Beograd 2008.ozbgd.co.rs  www.