PANDUAN PROSES KESALAHAN BAGI KES-KES TRAFIK DI MAHKAMAH MAJISTRET PENGENALAN Kesalahan trafik adalah kesalahan yang

dilakukan di bawah Akta Pengangkutan Jala n 1987 (Akta 333) atau Akta Lembaga Pelesnan Kenderaan Perdagangan 1987 (Akta 33 4) Di bawah Akta-Akta ini, denda minimum adalah RM300.00. Ia boleh mencapai RM10,00 0.00 Mengikut kesalahan yang dilakukan. Kenderaan anda juga boleh disita dan dil ucuthak. Bagi kesalahan-kesalahan yang serius, anda boleh dipenjarakan sehingga 5 tahun d an lesen anda boleh dibatalkan atau digantung sekurang-kurangnya 12 bulan. Sekir anya anda tidak mempunyai lesen memandu semasa kesalahan-kesalahan dilakukan , a nda boleh dilarang untuk memohon lesen sekurang-kurangnya dilakukan, anda boleh dilarang untuk memohon lesen sekurang-kurangnya 12 bulan dari tarikh hukuman. JENIS-JENIS KESALAHAN Di dalam Akta-Akta ini, kesalahan yang dilakukan boleh dibahagikan kepada tiga k ategori: 1. Saman Boleh Dikompaun Anda boleh membayar kompaun tersebut sebelum luputnya tarikh yang telah ditetapk an di dalam notis JPJ(P)22Pin.1/94 dan Polis 257 Pin.4/95 yang telah diterima ol eh anda sewaktu saman dikeluarkan. Tetapi jika tarikh kompaun telah tamat, anda dikehendaki hadir ke Mahkamah. 2. Saman Tidak Boleh Dikompaun Kehadiran anda di Mahkamah adalah diwajibkan. Sekiranya anda tidak hadir pada ta rikh yang telah ditetapkan, waran tangkap akan dikeluarkan terhadapa anda. 3. Kesalahan Yang Boleh Ditangkap Kesalahan ini adalah melilbatkan kesalahan-kesalahan seperti memandu secara merb ahaya menyebabkan kematian, memandu secara melulu dan membahayakan dan juga mema ndu ketika dil bawah pengaruh alkohol. Bagi kesalahan ini, anda boleh ditahan oleh pihak berkuasa sehingga 14 hari untu k disoal siasat sebelum anda di bawa ke Mahkamah untuk diadili. APAKAH JENIS-JENIS KESALAHAN BIASA DILAKUKAN DALAM KES-KES TRAFIK Peruntukan Undang-Undang # Tiada lesen kenderaan motor s15(1) Akta Pengangkutan Jalan (APJ) 1987 # Lesen kenderaan motor tamat tempoh s15(1) APJ 1987 # Tidak mempamerkan lesen kenderaan motor s20(1)APJ 1987 # Lesen memandu tamat tempoh s26(1)APJ 1987 # Tidak berhenti semasa ditahan oleh polis, warden lalullintas atau pegawai JPJ yang berpakaian seragam s55 APJ 1987 # Gagal menunjukkan lesen memandu atau insurans apabila diminta oleh polis, ward en lalulintas atau pegawai JPJ s18(1) APJ 1987 # Tiada insurans pihak ketiga s90 APJ 1987 bagi kesalahan ini lesen memandu mest

# Tunggu di dalam mahkamah sehingga nama anda dipanggil oleh jurubahas. Jenis-jenis pembayaran lain tidak diterima.i digantung sekurang-kurangnya satu tahun. # Memandu secara melulu atau merbahaya kepada orang awam dan menyebabkan kematia n s41(1) APJ 1987. Resit rasmi akan dikeluarkan oleh Mahkamah untuk semua pembayaran denda Dan anda mesti menyimpan resit itu dengan baik sebagai bukti pembayaraN untuksem ua urusan. # Jikalau anda faham tuduhan anda akan ditanya sama ada anda mengaku salah atau tidak.000. Lesen mesti diendors dan boleh digantung. # Jikalau anda mengaku salah. BOLEHKAH DENDA DIBAYAR DENGAN CEK. Kuasa ini tertakluk kepada budibicara Mahkamah dan anda diingatkan bahawa bayaran ansuran atau masa yang lebih untuk membayar denda jarang sekali dibenarkan. Lesen memandu mesti digantung sekurang-kurangnya satu tahun dan juga diendors. anda akan disabitkan ke atas tuduhan tersebut. # Nama anda akan dipanggil oleh pihak polis dan anda akan diberitahu Mahkamah ya ng mana perlu dihadiri.000. # Hukuman maksimum RM2. Hukuman maksimum RM1000. Seb elum hukuman dijatuhkan anda akan diberi peluang untuk membuat rayuan. satu tarikh perbicaraan akan ditetapkan dan anda akan dilepaskan sementara menunggu tarikh perbicaraan kelak.00 pagi pada tarikh yang diberi di dalam sa man. # Tuduhan akan dibaca dan diterangkan kepada anda dalam bahasa yang dipilih oleh anda dan anda akan ditanya smaa ada anda faham tuduhan tersebut. # Memotong dua garis berkembar peraturan 12(3)(a)Traffic Signs Rules 1959 # Tidak memakai topi keledar peraturan 4 Motorcycle (Safety Helmets)rules 1959 # Tidak memakai tali pinggang keledar peraturan 4 Motor Vehicles (Safety Seatbel ts)Rules 1978 SEMUA KESALAHAN DI ATAS MEMBAWA HUKUMAN MAKSIMUM RM10000.00. # Jikalau anda tidak mengaku salah.00 ATAU TIGA (3) BULAN PENJARA ATAU KEDUA-DUANYA SEKALI # Memandu melebihi had laju s40(1)APJ 1987. KAD KREDIAR DSB? Semua denda mesti dibayar secara tunai sahaja. BOLEHKAN DENDA DIBAYAR SECARA ANSURAN? Mahkamah mempunyai kuasa untuk membenarkan denda dibayar secara ansuran ataupun untuk memberi masa untu menjelaskan denda. PROSES PENGAKUAN SALAH DI MAHKAMAH UNTUK KES-KES SAMAN TRAFIK # Berada di Mahkamah sebelum pukul 9. DIMANAKAH DENDA PATUT DIBAYAR? Denda mesti dibayar di pusat pembayaran denda atau di kaunter Mahkamah. Hukuman maksimum RM10. Apabila dipanggil sila tampil ke hadapan.00 atau enam (6) bulan penjara atau kedua-duanya seka li. .00 atau lima(5) tahun penjara atau kedua-duanya sekali. # Memandu kenderaan tanpa kecermatan dan perhatian yang berpatutan atau tanpa pe rtimbangan terhadap orang lain s43(1) APJ 1987.

suatu waran tangkap a kan dikeluarkan. # Surat itu mesti bertarikh dan ditandatangani oleh anda. Anda boleh memberi apa-apa penjelasan atau rayuan melalui surat pengakuan salah itu. BOLEHKAH ANDA MENGAKU SALAH MELALUI SURAT Pengakuan salah melalui surat boleh diterima dengan syarat-syarat berikut: # Hukuman maksimum bagi kesalahan yang dirujuk tidak melebihi RM1000. # Pengakuan salah mesti termaktub dengan jelas di dalam surat tersebut. APAKAH PERLU ANDA BUAT JIKA TIDAK PUAS HATI DENGAN HUKUMAN YANG DIJATUHKAN OLEH MAHKAMAH? Jikalau anda tidak dapat hadir di Mahkamah atas alasan-alasan yang munasabah.BOLEHKAH KES ANDA DIKOMPAUN? Jika kesalahan itu boleh dikompaun. Biasanya anda akan diberi masa (1) minggu untuk membayar denda. su atu tarikh baru akan diberi atau anda akan diberitahu melalui notis. suatu tarikh untuk kompaun kes akan dinyatak an di dalam saman. Anda perlu terangkan macam mana sebarang denda yang akan dikenakan dapat di bayar. .00 atau tig a(3) bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Anda tidak akan dibenarkan mengkompaun kes selepas kes diruju k ke Mahkamah. # Alamat anda mesti diberi dengan penuh dan jelas. J ikalau anda ingkar hadir tanpa sebab-sebab yang munasabah. Sebaik-baik nya anda mesti memberitahu Mahkamah terlebih dahulu jikalau tidak dapat hadir. Anda dibenarkan d iwakili oleh seorang peguam di dalam apa-apa prosiding di Mahkamah. BOLEHKAH ANDA DIWAKILI OLEH PEGUAM? Untuk mendapat khidmat nasihat seorang peguam adalah hak anda.