,AYiiiQ! ,5, ,.

Ni" U:O
~G!;Ii'KlI'CtJr'!lig~

P\re.:;io

!!!'1

.11;11

~e1!1~.in~:

S3;9(1,

QRCrl1l:iOn del diQ~iQ· iDkIg'O!l~Ie:.!: "I ~s.."" ,.i";M:'t;. ....... si 10l; ·ah!)~lis1CJiS P!!Iitricios nil) queniim;auar qi:Jien piO'M ia p:lata,

lBAat~'¢'~J!;Illi~

h:!

NQ 1Qd(j Itd!1fOO1l~lei;;1'I 'IJqI,lLpIJO ill;i)dg Iilo ~i~Q dobidllimante CIi.lJj(fLll ~j]i:ltJ. ~;23,444

Ad~l'e tleniC'ia

ul1Itendente Jl!!OI1lCarirosTiOOl~l,

&!por 10 expulsron del 13(1(

r8grlsal a Sa n'la II.Dsa
1

de i:luroritl

~$-gIilOtllOS.t-o riOl,

hobf an C!w~mt(i
IILQS peqlJ,E:n,{IS
J

v.ertden P DWlI', hll b5a aelll'l:Il11llinob lliemD. &alii ten trelle Imz'~n1

seIlS OOili11afe:JI,rllliraKiolil~ y

CUBA prUrllDlfiar'DS apoyallD ,I sOIEialUsm,rG
y aovierten: .Ill. . ',rquelllo¥ nDS ooeskl un jabGllI, VIl!]1\I1aler como UlKle,'Ym5omAs,N"

p~oowpafb.Cmlrquesi '''despllesder[liIsJro 11~lull: oo;~itons.mo,See d]~rmrOIT6nlm
predm.,de l()Iro~'iI.

Sornl eurnpOO$,~;ua lI'illj,CEmllJ 110i5l01 OJ h(l[:errurism05e(lt'Urnt YesIllFl

BI¥lIIrrO,

U1ribe. presid'ente de CoJomb,Ea:: J~Esmuch,D mos fOid'll enamtll'lr a

tlifl

Uder ,de los F·r.,.".que

Ulunl s~ues1rad!o POF las

fan"., P 234

lEd ittof'i,g I

--

--

---

'1fi :f'(~rdilr;.o" lmioo. jr.ml.t~ ~J"1l :n;'.N£li~_ " r.l!~tlllt~!MI~ -dtWt51l$

'iiAi mtm-Q d:! Cdm:lUlljid~fJ§t1 1:$ hI Enl:rn • .nnimlt.il. i!!i~ I. P!lIa l1~F~ ~~fmasll~ un:.! Iw @te3.ler.l.m~S', ~~I'll~ (I,~~ ]ie'Y";ld~ll~_;holdo~ d~ ~~fuf,io
~l[Ia!'i~, it«lS'iI".Ql<A, is!l:tH~dC!, fiilm1~t1):fi!!' .,;:~~
1]l1f1lS[oIJ{f'!:J q1!le

~l"

leseI)!I!~

dilid(:;6

!1e,1'.(l, S1IS"'W~-

'a,

.~y

d:~!l..dc IIMttlil.liI(;rn.3~T,."mIilAli"ll!iQayrs~.l;HMeviS,'E"s
esc q[iK~

!1Ud~ ustall,P1[

dro< Sfu.;e.m.tiam(l, e.rn l~ \'if.
~1>
..J

simID ~m~l'It¢. Q~1J:l~lWftdlj: dI'rVgir ~1i~ mcJ~mpo!)S I$h;ty

Alicia Kirchner in form 6, qUle "se estii trabajando junto al Indec para tener listos los dihujos que permitan que la pohreza haje a undlgito ,enlos pniximos meses'
Ji\He!IrII.trllls
~~7

Kirchner destaea que la alianza con Hugo ' Iemuestra Ia',d ureza estomaeal I M,oyano "d-' y la tolerancia al asco de esta Presidenta"
L~ presencla
~n. el
ariiven;ilr~1I

(Ie C r,i,s.Uml<1~n]liirJ,~.el iF
~e fue

olfativo"
1)~J''il~JI'ii·S C'IJ'lll!l~de'!'o

]!I:1.I':~

~a If!sta,UibtO'l,
de

seg1il:1II

l.~s
,

lus eamiuuerus
"tmiil. dun'!

1!IJ~,21I1 afiJ!J5 de Hu:go 1'I~Q~;~noa~ frelU.te del g:l'im],~'D'd:~

de

'[10'10

.Ilo,s presentes

Nestlllr Kil'dlmc'I~.

dldil~.id'lI

nmHD

l':J u nl<'1nlil.at:~I~i,[) que i,D'!'ilIiCeHDIII.l,kllU[JS ~I(lil.
e:!l'~~1

iii hptlif:";t,, ,I h aee r ~1I'j Jle[l]'e~ S:;,H: dr.'do~: en PIIS de ]a glDberllabm.cl~d~', J que "IIn.u·c:ila;s. ve!l:'~S, In flllll,J::iiif:l 'f!i,uMh~ll

prueha

•. y un :'iIMo ~. ulvel

l\lldlra~~ I1lrU,ei.:lii.fll qu,1l! "c(','istil:lll

'ex]gc d·~jlll' n·~:g(Ddllr·'.

de

~lIdn, I[lS

rQ];l'l!iC(;~1l111C',j). }'

:tnCUCI1:IT'i\) qliCo~v d 'jXJ~V@Z_.,aIB:'11unps ,plJll1f~~Side

;fM.COI'hmtll hlL~ct(jln

m~~y

wi$ mlelignre~Mgam:)(:
.~I::iS"'~&~jl!

hr~i;l't&l"os so&t:.edistfiulGS asa'[$~iOlIJkti; ql!e b:I~~rla,@sp~l;i'bai'.I!;j:Q.er,~~

fin, qlJJ.'tH'J:(:~liil'& ,~mphafl\:l
JIlJ;i'h1J1tB darKle Jir:I'lJIli:flbrmi:>;

eatm q~1e~anrlo~h]tatl. 1;0.

pA~ma!:i ~Ju: C[;tw. .RWIS~<Jl_ line-

,~c~,~~s nJnu;lQ<n~.r!i)~ ~Ji",~bSJjlflnl .~ dC!jt~j(,l 1~:<Ir.9ql[.lC ]lIl1!lI:UI'IICras ,(i(!la !lii::o(fI<i)'l1nJa ciW'iI'iCi!'i "!l'!1i los IIUI~ill.es'" .~~ IllLCI'lGS 1~!!:Si~~ q ~ e .liI '~.r~sb eliL~t~et]cfi! .-see [o~ lI.erve pi~,e~IOS'j'MlIll'Il:o ales llll[]m.el"{ii!; C(l1'I10 .1lJ I.os flllilCliIIliIHII'.Ul1S. L~ mml1i:t~a, d,e Desarre~Io Soci:l~ tr31IMJ~, hmltl]]o H '~]ilS mej6r~J, cmlllilIlllillis:t.as: y arti~ 1l~ lP~B1~:tic![Ji!;"' pfll:a 1]lbtellleJ: 1,015dli~lIIjiJ!.s:qllll:: PCI",lillllitlU]1 lJlljillr eI ,deSJ~lill'~~0(11" III :plII<lw"C.llll. ,~I.!1:0iS~iID' ,d'illvidll.,.cl lI".ill'Jlg'D PIllS, ~'
III ~e!l']I)crah!l11l p:roulcli!;io d~] otoi'!{I'. "La papm. )l(ld:r.~. :i!yjiJle:tlWt un
p!J1fCiI

numdkd, t~lI"ll,lli~II'r ClIllIiII el ~i1mlilrEHi!<1!l 11l~.l}liI:ru~:t!l y mode,Gilt' flO.rl dlisUn:tIl,C~\lers~Q,ne-~ de g(ll.lI"ros,. ~1II1:11 br~rC):;; y ca S'IIIO'!I&
L

la .. Pu,~~idC'liIt3.

sem

illI1t~je[le !:I~III[1jl1.il.dIlCil ~@g~1lI1'1:1'iI

acehe, hkteQ3 y azucar 1100on s de: p4s". ~) , en ~aArg1On~:u.llll • Los e'fUlC~ I.VC()S tel1:'ffi,~ ,que IHe{~cupell a Ins al'ge[l~:i.ruo~se quedaron con e:l dmt<ltl~n!@s I}OITjl1e ~~il$magl\'lS
(f~elle

CQmpi'{iln~S(lpl'e1kletncial
"<Ii[g"tli)

de q~le (If 9 1'05. Vl'I~ <I ven it a 1J1.!:li-

lorl.gl'eSOs I¢~ lx-troil'en M

COm-

r;;i;r p.-rto'l qrue ''''v.~~\.'~11'' Cristi)'

prarese

!ipD

~k

produetos

Y IlQ

~r~lIli.r.
¢le til,·_

~:fe

'ire'milli'des_ f1D~ m:i T1Jtffi0'G:;aJ1!as qlliren

d.~~ S"olll!c1{m Ol:!l!~l!l'~}TXi~ I~

• .M<eli!f~

cQJn1Iprendlie'i I~ 1C!1 P"riE!lsidenfl1j

,tiplll;S...m:iilltcS. '( ft:t~taOO , Gllk:fJ.fiJ:lah'llLtlll:O<:.lIW ~gjri6; "Ab.!Jl.el . if qu.eTile.;abri!!;: trI:eH~J'l ,oo'irIr~[ que re Iilfll. M7'J6~l mi" .ttlie'i!Gl. Pt\"lliifl e(ll],~que; IalteJlo mel e:;uru~£'m:liillirota villa! para ~ P~f®tli:s~as,N@~®lO' 1i'!t~~ hUIS<(!.R~'&llfo.rl:iI'laoiirliil:l '1 :Wltki~i.:!Isllm.roiullti)'is JiW.
iPlJeMPO,;, d~l.tffcltillGQ(jg1)1ll
1II®1l:LO!;l ~i'l9 ,~;;flgjl qR<e' ti;1i,g~ ~e'

,cme:SQ'!11 fll repiJ en 'iH!JJilrr, It;;ili Icr:gpn~rt\o:1~e 1~l!if~~f1:Il'@rq:ue

IlUiQcl~, ®'Mj:i~iI'.po!:I).X:i~ ..liIi :Iumi:l'l{ls l1i cC':!·nno ni actiiih!l'ln. IJo::uoJlEir n1 ~Bll:lne rlIi, IIK!n',
M

.D03$dB·E!~Go~IB~q
,t;9i'!~'!')

nuevo,. !s.came sll~ir~l'D.ojo.d~ LH cam. y 1<'15 a,ocu!.lia.li-~ril""~dl'l~ plmd.eII ~sm.dia![ [lU[1l(lut!ll& dlI!l'ls~ioo~ en Sil.l$ Cllota:s;,pe~D Iil'lSdie puede negar que' lo~ n.ume~Ds derron y. virtualm,eme. la Ar" ~OO!tlin:JI ,es: ~I£I pG'!.:us~mCD"lIIilioros", emEi:W) hi presid~1M!Cn:l;ti1uli K:ittimcr, f.I~i.e:tltrn:s se p,ro:mi'\i1a:rsa:rio ok: ~a.Ue,gw:ta die Hu@o MD}'a.u(I 8.1 gfflllll.O Cl'IltLi.oJlew, gfSffi:! qu~ tecT:lllllllOron 1111btlfOI
cr.Lc!a que- se llaMa 'i1:nqllIillj:ado iDah;1 uml· gO".l1:ll c,ll ,d 'vigesiJ1t())

narc~:;.Q luc:ienlil) urn. CQql~t~ gorra de Gendarmerie. - Re.R11::ITl1dolasaflnuaciones de la Clpo&i.cio'l1., que ;]ClISa! al Go. biemo de "hacer itt planclra", i2il1el'll<lS regre:;b~l S.UelD 1)'1!tn(lo, I~ ['~~icl~IlLJ~ !>fl ,flPIlITI' Q flr,11iIar hJ~ ~.!-'('fl,;l(i'.'lqLl~ ~u~ori?lW ~1!11.. .
:>i(iw!ll miJloj'l1 li'iijl~ p.,U''fj
1;iS;

em·

prni.l!~ ~uc 'qe CJjllll'j"(nfiCI~'ll
IImal; :5~L'l1I.m.ll, {'ristimL

I1rh~m"l r ~(,\~p('l;~jm, ~ij~ pOf ~ IS
SI: 'lrulll-

.a

piltte ~rtL qio1~-d<t.i's.el;oli llltjefa~ll!il (Lei J. "N~) :!:lu]o oi]b.fm:Jla-· FI10H·CO!l Illl~ ~IIimn~ d.ir~~~ll11;l; i

de 5U f",ltan~c". Como c(I]].tr:lliparti.da de Is lin" gus~iade los d,[[md.1n(K~ ahogados por los amnelll.O~, La. al.'Egria rei.tlO ell las oficinas de Puerto Mgt{Lero, (l(1nd.a el ex presiden!:e MiMtJirKirdln~J lta_It~,i }' reSC C[J~c"Hfi

"8s.ro es pam los que cretan que ,c(mstru.cJ::lQ:I1.de Il{t(t'f.r obliga a h" nmjere!:i ~0111'r"agi.I~"., d isal.1.- es:tl\t'icl~~ l.;ll7~S coo OOI:t1lpgti'~e!'o:> r6 con su hii:bitua] kITL1) :w:rdlsti- tOiM Ell~go. '~l~!e~~ildnl C"Osus C,I,) el ex Pr-esidenr e , Nt tiwr sas, perc ~Lle SLC:tllPrc l';Shi disKi:N::hIlCT, mientras La Prc-sicier-tn!)1.LC!;to a usnsar C0l1 cl Gobierera rodcada por hcdiondos C~~ 110"'.'(Crl:shwl csta demostranmioneros 'f pOT Hago MO)'<ln!G, do una gr~1'l eapacidad de toleEI ex mandatario se~I1.'ll]6que "la ranc.:ia 'l una voc:ac:io.n.de servi-

dlO que ~a ileva C{i$1a imuoinrse ~.I,fi ~~(i<.'! de (Otjl\X ~ l!<Itl? ... )S", sosJi.:fJrit\

~uvoKirchner, ll'~it.i1 t.':IJTlhir:u se ~llidA:rde la CGI; "IE!:Hln

cnecndido defensor d£ los trabajadores, '! par esa bielb eenuuterado como ~-le.rllanCrespo 0 hC:UI RQm~~ Riq:Il.-e~me," .

esrn

Ab-:I. Bc;I"Qiz~ ascsinade meses a:tm.~:"Prefiero q~Jleme Yell:g::m .11 vishar Cristina y Kirebner OJ al1ctmr reeordando hechos ii~~i.g11 ifLcnflles

Ell tflImo, MOY'Ml.O d~mO~.Lro, q;i,I¢.~ IlizQ el dtlciO pur lit. mae..te tid (;;0;: oo[lllldor de ::;11 grernio,

del. p..'lIS<i!do ".

.

,Lo {Juequeda de laUCH seplanta linue f.i'le.ule31 futuro.

r

n.::!),.:Id..·!i!!im~'~~I~ ";'-...I:miil1f~ rl<lm

q~~ihffi ~] l(,'C[ IIIl lnfoi[m~ flue ~L$cgun~ba.quo:; "d (].l(:s<lIibas(ec.Lmte.llt.o creCLentc dCncaiftll,

'J.:ol~.ril.r !tina []vJ' cCi::Imtilla ~'"' pailllls COil lo.milO, tooo cocim1· dooailli1cei~ed~ oJiV[l", se regockri un fiIJK"icmario, sOi]Jnmdi,. 00 po~ eI: CJl}Sroso 1l1le:ltLL

Los radieales K amenazan al Gobie.rno! "Sinn nos dan los eargos prometidos vamos a ,da.run portazo ," y nos vumosa que d· 3_ent:ro unos meses m,as _ar d
1

.fuLI1.. iQl'1!g~!;i ~';;~II'I t~@ eJ
lo.dOSi i~ ciudkuJCLI:lO"s Wtlga .ljoomeiiar ~lid'Ali1 dQ vtJidJj 'o'ilrhjGI~, .ifl[_rr:llii~f!; ~ ~:;tQ enl:C!!rond~ !!.I.Iltl dedididt!
et,!JI'l~afl@ l"rtJ

!q!!1le: I~$

(,Cit deh~~ s~ ~!~ [)lllfl:~~'fI 5<11: de b:Ui.'J.{!, 0 mila soci,0!I~(Iu,~ fO!(CU!iii!to.11olS 'I~ il1:llC'lltes !:m:li,~a~lf'i ,t~illlilloSO'lI k.ilrch ncrislillo :mlUe ItClI1. (!!rn l,otS C 1:~IiKJ;II~ r.I~ -[!u,llm p'flu"~e~jgil' qlll!e !Ie cUilll1pi.l! {'on, hi ~\clio'la dli'
r~co,U~.c!rte ,00, Ull clilh

M~cllitrlli:;; ~Uo~f~.~~:gmel:lto!i de ]a

'6ScilJel'li\:)posib!oe ,~rc!:!! dilb!J'i~r P,os nOI'll~r;Oll ~demad':i:I q,'.re
ii'II

Ilrn~~

~~mbiieJt'l.PJmi I®lteiifJ;<l ~:>t.cll\l'09,Ciioi~a~
lu~lt:ii!:Wm.

g:uala

(Je!:tleMeL.!!20 ailQs ~n e~ ~j!l' J~.cato. Lapu)s(''1wacmrc d oreci¢liItc lliialectan" por elrmlm(lIlID de prociQ-~ ell todmlos .mfums y la

u~~()matl.o

fis n. q:rgniJo pll-ra ,HIlcI 1!Ii1!li:q1l!<l~:ll!'J,e~ qUq. si ]0 dJllr
S(,'l3[I,

iPollloQI",n

IFeemp~i:!Qe et! u!

n,os ta.dc:Jl:" !r:o~ d~~':sCIT ,Hi www.f\Wi~.o:t~~14I'!:,

)rwem~

'~gQ.litr;t[,.

I ~)(Fg,~I ql~-e,:S~1lege:lle di:sde<
~:e1i.lije.pe:Sjhn ~_'tI!I~.1D~~n~poc1o: i:l.e .iiniFClfmad.eJ:i" y lit
IDfI0:i.':i~TL

r0i't1~!t:':'S~

~e 1~d~

di~~iliillo!i, p:i'Oi!!lid:o~,iiI!Je l O!Jimern·1"Q1'! por,®'ftas~."OIrAa ~I 1it9b(loL~91, ,~~~ .. e!'lbdFeyojjl W~~!'1€1m~.d'1;l Wl'!fIl~ i~~ IOil! ,delj,V!e'rie~" _ .dnisjinfJ Lfle!li6~'i!;ec CI 'kls
!(ll:lmefll~OI> W~· .

dlesmeotida per.m:ancntlf de.! La min18t.rnAli£:!a Kiocbnc[ tcrub:!ljlll:s.in.,j~!ln.· i(]o:bleJ.1l1o, de: esosi ocrel~l;e!ll~!ir w jH~ro a t6cnicas ern es.tadlsticas, diiblljlllnte;s fLte milllll'llizaaa po; §I mi:nistuQ pllhlidt:ll'i{ls, :l.-rtist.as pIastj.cQ;Sl e ilu;strndQir(l;.~,
Ide E<;clli0i'rula, M~rtitI.L(ll!S~W1.i:

±illl.t!t!ll lI!tl()$

!IIf;lI;e-

'1J1'I.ti

Y'pti.J-q1JiIJ:sil ~ 'bi~ que eSIil,rin~~!,g3~i61], U;l}.1l''iiir(lrl~~'ClOl1i eI.ej~'0J~I~

~j;Qil> oorrr I'ofi~£i1il(i1II~' ,tlti,l.~rdlbSiJifI\lrri"clltJi'an~IB:> "1hl:f.j IIIll'r Y 9J:]!i;,:tiili ro~'rnlliit]5totll
:(i~i,!i"O

dt~l\S·'elil

~!'IQ]

.q1Qe·tfac~)'a "ij;l :a:i'im; el~g;{; &.m~ mopl!ii!wy ·OOmO J1!ii
il,II!LtdG. :sur.wrfi1lUW,
J01ll1'l. :'II['IIIIilI'OllrrOOnor'II ijf\I!l~iU'>I'S nlir~ I~" H,<OC}:MI'!>!;

WOOl

'Pll1;)t~'i&~"l;)e~pT4iiis de e~ ~ eI m~i\':~)c]:lOr e:t

ro~r,;:dOiS d'!l. m9~~;
.EI 'ilIll1i~\lQl;lmlt!ell!ild~qi:lle ,alamlO'aU'rttl1"le, !iil1'I[ roto ali ,g~~i:e,r.no.'fue e!J;iIl'l~r!~llrfe \') d'e! ~ 2 .por ,cjtlmo
dM.I'!tI(lnq,lJe

j::1!ITI, IllS l'l1edii,oi'l p-oml!l'ci~l:"I .13 ~n. que (Glli~lc[I:tl'o} MonmQ hronca, kill CQ:ns~lIurdiores pm~e;;~n,l:l soci~d:<!4 ~ empl,l.t~c;::e, Willa p()rlbollldoo.~l iUiS 1lrgt:[Iii-· L~geot~ tl(I da.~.uh~]"Jo-el\) el 00- nos", El ;sec~e.tario de CumcTr 'G.i(1l f~r;o.r eKplic;ii qlle e~ .~rnvienna ~ietW~ oontroladiognlcittls alt.'Sfllerax dd iOOec 'Y (~e p(l,rta~lle aumen~0 ~e d.ehi6 a 'l,m.... sitl!!llci61l t.eRlpo,ral que Ms fimciV[lMl(jl'l de !l:ad:a~tea, rocede ~ vez '11;!elm~fl!lI)0 !:lim Wi!! ('lIp~oe5 d~ diilllllj&r bs ci.&as InM ilr1:r:rmbks sin q1te !6S impoJl1.arLle ,;jepe~l)~u,j~. emlP~Ml;;'I Oil qlU~j{lf:!ic) OOiiTl.Q pl[j~(05 en ~lembleel p[l~oo"" lus:ar dt! 82a.clim;r~~~OIl1l.o, y c(lil~ U I~()die los dato~ que luas na.pomt nl.!!ro~\ lit atetl;ciou de las ulr~- ~!3gulr um t~l'i::~TG.LTI.pl.co m~s me:<liC'[olles del IMdec e3 t~ ~mllentilrb. Inierda q]ue, pnil r0Tql,l!;!' se d.eJ'IJ~ Ineter III rUa imp(lriJalll1ie' S~IOO de "laDfitlu¢t,(l.

pa~. ttmninar el di!>eilo de hs dibujoiS ,que serlill "h 10 d~ ~i."'-[[Iptt,la UJPosicli;'i.[1 present~d()s Ol.medlildos d~ ~:ilo."Va tetlle.mll".l~ nitka, .Uoscomcrcimres s~,g;wc- ~si hsw eI del l.ildioe.de I)obrez<l! y (0&'\1[9. nos:
M(lre!lQ'~rvi),

d~ pres~.cte,l]91aL
u"[lg,qllIil~iClfjn;l!i ~llle.tli;l-

eclair, pew 1105 p:teo.,;;up:lli. e~ <Ie !lIe'Cesidade~ b4siems i~satii.~f;~1iH.5, pO~~le el ~ru:mero tieile r~1! Irazo mny gmeso )' por mas que nnlitJ;iOOO ~I lap'i~ e~ .,j:i.~llj0]10 nas -cierrn", ,cO(rn~lllhJin ClIni!;" "ap:retar a 103 caOOZlli di;: ponm~ de ~os~]aestrm:p'l!I!:::'i,quo.'iIlQdejen :s~1"I clJase <Ii los cll~COS y me· jot<l!r ~.e pgJ8rlla. ~~ildlad pedago.
[lLCi(·.

r,e!oqu,es

:~.I J.l1d tee d'e ,d!eSie-rcioo eg-

eill.c,t"l;eSultn, f:s que 'ell ruttlJ:maJillo· d \ii~J.'I;l \!'~Cii,o, h¥ q.I!J~~ d~
utH"iO, 1l,>':ii!."iO!ii caefl

de:slJll;l. G;II]lci6n d,~ 'Viims~ Gacar~l1I].l 'Y IWso:l!llro.ipontlrrt:@.s ll)tllliqeVQ.'S'~>~'lula fu't$e: que>vemirill cle:FMri[laspiillI graficar b:l~i11l1~~.rrIooua.1sin!) flt~'1Xii e~desal:i!!!L"ted!ll!~ellrodel pro·

te.IJW~bil~ '·t~fll[1tk~.s, {

~

liI)o'!IruLrra~lnten!iOi!:'" qll:~l1irn1lt1rol1i [lnrll Illlo)'lIIl: :~j Gl])b~erulI. :Lu~, lui[l;cipai~s onj!~lri!do~ ])1]lliti(:(!Js del! o[!kfii!lil_~~L'lunte~'I1Jen que !iii se S~Il:IIC :lIgri!!r'ifludo La. s~,t.1.l.9J~iO'~l :CO!~o'lil~f;c:ll, los rmllkaies, K :fll.nc:~oC !lelil ro:rno '\111, Ii!s,tfi! !)~Sadls!i~!~O:" ~ngi.c-rell qL.le '~.e IllS <I!!l,[!irne y

(>om II nil

im~mlinden:lnirliu,;io[l'

eli!el CIllo en s~s~r.lIbajos",

8gU~~me
tiG: "Sj.
prllciOS

z6

Iilll~
iii

secliOres,PiI:irn®
Stgtl$II

losrecJlamos de dilly lc~ iid!,l~rI:IlllITl(''Thtanoo

los ~miceru:;

probt:el103 rodica en. qjl!ie Crisjllll ,ti!::M lHI' t::~mIJOl.lropeO d!lw61!1'_1)J#~er'"£ e1p!E:rfi! bajo. I1lliiumHtlad dda; l~~~ b:abaja ~ "ffiQd1'l i'l1p~~Jlub!e 'i .nns,i:;ll. pM'~~. qUm'(I[ ,~Rdl:m~ t!1i Iw~r de moo't:r,:w ~i> !OgfOO- M~:er.uas mWIUIle8 de ar~ruiillQS ca~ll_qi, ella P'J)tIe loohll!evG:i'O!)m~~a ,g~rlilm1fID10C1.4f:ll 'l: CLt~nd>tJ los m~I~ladoo de' su j)(IHti.:;;a.roml~~ ~I ~14I!I;'6'1!l" 11l~ rno5i~t::iItli OIglUU.{}S.~, IE!> po.s.ib.I.e que Pan'! emklJ,roes ~:a' il;:i1i~ad s~ J h<'lly;t Ilevndo PLl.mo:3J r ~ie.mtl, p:we&!S SiDI:'il~S<5~p~bks ~ e!~ !1.llI;mdlDd!e .~a·pril:ilic1l,..1jIlla""~~pilc~dtl.rn. el dt;~me ~MI'! e~.cl~s de desah:lstedmr~I'lt.Q.,

en 00!:·1iI.18~. e:OOr:miC~HIII:W.~.rriljus~

n~~. de du&4011,W:. ,®<p~los ..

~1~ti!l:;1o .. pi<if!ooe!l:iiool;.

100
];a

La. P~idMt8I
nJ1;)[lil~al ml'lrgc~
IJ.llll!ruJles

~refw.o.lmtam:te>de~o:stet'lla:s,
H

die:] i.n\"iel'i[lo". Julio!:! G(ioos <l!pm!,'e(:h6 131. v;:Ij~ do~a Pmj{lenl;!~ y s.e dis.plIso a CocaI :::iC(:[CtiLri1m 'l dir~cdolies na:ciollaleli p!lfa repl!!irtir CiIltn: Sll!> ooH'€HgimU'lri.ios. No pudoir mtlis aUa de 1a imellci6n pOirC]lIC Q::i,~· !i f~aK~~·clmer ;,eetl;cal:g'li de de· : jnrle s6Jo I~ 1;i1picer.u que' 110 fi..m· ~L{m."ljany ~.5 ce..i1tav(j~en b Ciljill chica, P(''W d iiii!e:Ht.(1 ~10i1as6 i~lid.v!;;llI:jdo para loO!; a:>.eoso.rez prl%ia1em::iale~, qLliml~t; cOlNsick~'~m"l;Jil )'·U11QL.lE:. impodble de I~" V,~!lW" ~. h1l:li1!!rrlZ1I tOil 100 dirL~T1erg~"i:i,t:lI

rs~ ~os @ch ,~ntc.~ 1liZ:lltI crisi~

~il~:e.sradk-<lIlc~ K Co~tsci~l'ilC5 d-e es.14l])l'eocuJ:l'~d(m, Iu'!; imk .. seablcs aliadoSi amellarza:n ~torn cOn qlledarse "pa:toI s'l~mp.1'e" 01l d olkl.':lliwlO si !1(1 son ~1~l1di-

do~

MIS r~~hHT!{l~

rmestos '! ncomoJ()s. "Hay I!.m comprom.i:~(); pIL1::mdo y ~<: fb.ndamellta~ paI~ h5 i~1S(~1:udOiI1.eS;que ·el.~rUttfJo S,()
~esll>e~e, s:i hoy e:S~ Gohierno e;;; inc:apm.<: de ylh iGar ,~ J(}JJ di ri.gentes, a sus. ajni~os y f!. S~tl,1'01-

de ,ca:r.~()s.

actLl,ll~ ·ammdD 1;(:i1!!:~ q~~ere:;otver La slIe:rre dfJ miHQlru!:l'o lit:- <11-

!Ell 'el Gobim'J1O., !l1letltDilcS 1;l!J1l" Kh,trabajan (;OIIITiIr..reloj para en·

mi.lL:lll"CS, noo

prc~~Ifilt:;J)m,~«;1m!)

genti.llos·',

apl!llllto CoL"{!1l,

~OJithlr !ma ooi.l,Icio:l1.

])[ls: ValllOiS:lt haJc~r

ooHta de clladri~ n1an:ga de dm:r!zof), "jl too '\Ialnj)~ a c~.ar at& do~ lie I,m g.:a~lchQ"". 'iFambiell tuvo que em'eilt¥ ei p;t"'{tMem<!
8iI~ari81 doctrute y 1'C$ wwpuw :~ ~a~ !Ii"d:tliridiad;.c~ doEd~(;iiCl6i'1

Y l,!itljo

~.~~e;lJ.d~ 1M,
C".O&l!i

deJ.MIill{la~ de los gend:anm~~ 11[. geJl:tillOS en Haiti, qUle:Jl!=S ~e.m-

¢ifl.camu que ell eSi?iIJalos, ".La

,MQ~n.p Wlltfill!l' poor bqliul;locs a

estit.!,~

I)Qq;ui1l"l

m4~ jodidlii. q~e
p{jg 3}

M '1ilII!"9/i1rniIilQ,i(-

{pasaa

.

DjD
---- -

Que se hiilzo ,e:n 1,0 'quincel1o en
Ax.e~ K!JiSGh~!ll'ky oot;l~!Ill k~,
~nt~ijl!i

a dlDI

~Cil

M de rebrem

- ----

bu.s.qued,[l de Julio lo,p,ez
1!!I$lIJim.0s

e·mail Iliicru:QQ.5; w:;:~(!inrlil~~I!i. sf '¥abe;FI'f"~51G. l-e wrnte~t"lT
--

:il6"'et\!;i~rli!'

Sin.

ift!;l b.lI;U,dit;llil·i3i
~1"J1'il~o!;I'Jt8:;:_

Man{)5' 41 de lII1ar:t_o,

..ooa rulldti \wrlge.n: >'!lM.e]Mlm
.¢)x!rItlnidtiides die 1:tI!I:g'lCiip:!,

que, InaeSJIb.ellll1le(lC1!", lpel'lll d~

~Q"!i',§dm;:!leo5; ..

.

€Ira, lQSi O~r !!1m mi:si6n JltmJila

!:O'n
i

':1i., de
<;:il

~V43ril'll;l!tlll; I,oqlUel'.!:i1bI. 4'i~ ~!!lI$'9C1·b~I;;I:(I~.d~ ItQ-rli M~~lIip!'i :wliJre

,,'\0 Ide iJtr!t!~Qo ,rel!l.r'el'lli! AlIboi'tc;~ Fet1ll1l~nd6z I'~ 1p1:">e;g!JIn.t,a Sil!l~dade50,
IG~Sjlc~r, Rekl,r'll~l!S'l'gij yben o!lg~, l6kS'.1)~r··Ra O:I1~S n.,' 1:0
!il'S(;Ji)d'u:!l"I,

I!Jr'I~ ~9m®f'ii\(I:!O~pudi.()S(I pid~ .!;In mill~."Jt!iler~6I'tIrJ:l~

IltlW ~e.IiIil(>S.aJ.

Co!lllgr,d, q'LIe'n~ sp~ ngi:lg J""IJ@ to~ ,FJeJ'O'es-

e~gl'l4~

IPD~q~ ef;1ti!1'1 ,g ",,",J~J:!jI~ITIIJjIl~

28 d~f,eiireililJ"

Sili!liIoVed~das.
2~ !CIa 'Fc-bre~

2 ,de' 'maJ1Zjl:il, m P,OIk!Tl!! isB~ Q1Po. d~!ltVO a AM~n IrI).Wih!;sn 00 E:e.!fIlIl'!J'O:!'Imt£ a :jmo,neJ:i>e >ani IbeIQs. pg.1:(I weti~\ItJ.r lie ~""EI .~~ Il'lliI'fie.$I1Ir'g, :Eli ml!'11i~"!w) :~melti II!!!,~!·t.ga~l'c:ill ,~IOCI

defi/i)~i~Q'cii6I1r c:!I ',"!!lImbi(il< ,de 'r'r1ifQrmil~~tJfIMed i~![:Ie, IEL f Gobfi!N'IiIQic~ 19~... ga; ell
oo~pcdMlso iPil'l:S(l,'a.~~I\Qr;~fllii i~h{jllJ:jbj;e.ao:mo. ~~I![oI.6p(l~

b1Uel-e.~dill

~r(j

en

rpDmrtlW\f).~{~l:i' .,paJ~'9I'i aOM~IlI. .". ~i"1;I.BI;I' YiJQI'&f1 'p~rlj~l,!IlaiJ",

da1 Pdml\f~ ~1l'I 'P'{]Jtq~1;I Jl'>il.Q~a AIbe:n1io }' .A>!!Ilbtd ·:Folllrl1all'ld\;l;!. I!t~ l'er;l!l:liFI,ell1 !l!! IO:i oCl1lrQ~ SQ11 'C:Q(tlgNl;Sa'l~par..a
Qoog~6
~.us.tlcia~l~tq

,

p:nG.-gunliUr1~,£ij l¥lilrel'lf'iillll,p.
Nrli1.~if"l'IO eSiCl:~

Vi:eQ.e5:- ''1 de

!EI!~:un~~$ii!I'C?Ii:i.j?n'Q,i'ii'Id1!B1:1I

n.a.ai[l, p~m
@

MI~(I!:e$ 'S' diE! 'WiCiIlhZO ~~ . J/i,.j(l Mg~ri ~9:~.trlij;l1a·Ql;!e
t;:1i!~j:'Id~

,prreg,ulI'lta (lJ tod:'Os ~Io.s 1li:llI;sknlcl!!,a ~IQ ootll'lian die~ ~NPO iiiI~, 1!9\",>,sl 8C1bdin al;o ~C ~~ J'L.&e: ~a~.A111oiQli!(j

nlQt'Z'~ :8IQC!!'! .. i~~elf.J'!llFge> 'lI'lI;!!gn.'I'! ~e

'iilI!B !;Ii Rgg.o,rn 1:11 i(l\!'!!llclf.gl;lllr. 'i'!~l!iQ i~[l!1' ~ illl!J;aI!TlllI;II~.

~bado'

iElGdbie~l'I.(i dedde lCl"rlfl'\4r un

a d~

mCII~

~mi en II)1g~(iii:tQIQ

~l:1i6,n.d~.cl6'blgCQma ndo.: il!arr~~~r 't Ci:iSlili1~ UI OOI!iMi:'iI
e.11:

que Ie e~sgmecs!.! mM~ocdE!iIlY(l:5;lij-g

adOI'l.

~oLFefIilporl!1fia ~ 'IjIt!!. Q ~b'!tr q,tI~ .pln'O (fQlt:l ,JIJ Ih;! 1l:iSP6i=.

:~'rrbe l!l·,dj~~qliJ& ,t] lfI~w,r ql"lEt ~ h,liite cle'"ul'IQ cl~' IIG$: wcJ~e~~ -de~p!Od.Wl!:ldlll~ iiI'!
rfOfhlew'~atbriJ:!nl'J!;!'IJfe
(lIUtnll'O

~tlglli:tI~,~r!ItJ:.-o die I~partc} ,de w~ilitri$ !'io.rc lias IU;G

~dkil!E)o~ tilE: iI.c'b IQyl'i:I~,.,
¢lnli~(J:!l!fOf1i.
Portl"OEI

IQ

P:!¥$,mI(J1 ·~on lllioo .5~!:tlII:I!ilG

iii!:!·

.111l!

QCi~!O

I!1"ll! ~

,englimr 'llil

han sJif:o identificado.:s" 'no' SG!~e I'ltHjla. T:cmllfl"tly Urjlli ~tI film,

~Ui3'e~

'prj;lpio 'lJylao ~ b:Q ol!1'"', p,e~p1 &ob es' fIfIi:!Ir di!U~,ICIy no dii~ i'iO!:Ilii,

Enventa eni.···.renas, lib '

:mqm.(I)..f!.. )ll'e'ver p()Htlca~ hU!>t~lll~lb!es pam cl m~diimo 'J largQ pl:.lmll.e'l'd:lder.I. U '[l1ng\() mncl1l'\lIe>cI:ni.111111in~lut egilij.A.fin.s.ca argefl.: Que su !<UCC'lIOr Pedr. celebra.m (Ie llulo.i.d bn::ibiilj.lt]mo llistTOY.a Sn.aS y las multas de Riquehne.bOO.'l 11 1"1: p£1[1derle a.:.. Nc~'1or. t~k-grr.earrl. eS1!~ IilU.[Q" mi amigo 1Ioracio RnririgLI~2 Larreta". io. ~~r'a]lI111l eY:t.cstos momento~ de f~sl~j{:r~. .HI.ut.d.' im). II) "I"'ido ~acla ·~'Czqu~ i[ltcllW f"J. :lgre~i. que fLIJ. Ja mcjol cnl~dad de bC'bid~l~ (!erivadas . m.XI~~s C!lIU5aS mediilllcas que me i]lu!edn:b'all.pallsioll.el l.iig(ulhJgar u5la !lei lnulldo".ext:rndicion de . Oslias.Ii~u uhe~do'~l ~I ~J~w.. saH6 C()tl I<ls gaiocnas d~ PUlil...1 r¢. Macri e.1l\(tll: 'tl1Xplic(i H]Ji!iimil .I SlIl~~rulas de "u!'. ·s~ vino ]a P<'lCi1f111.Loi)0r11aS 11KlV.j_.. que 0010 unimbecll no las aJl':I'm echarla ".ell ple1ia n~"'t<l del wscc1w.lII.p·'.iIef'rnudaril.erldo ~L1~cu~l(IS . cnndici..'OC!2I'O .asardua.. sin irn:las lCjoS -poi. p nerE<: l.bale "entre dos es:pados Ilf1ra e] tonge" Y C~avallo!a. tam!biell es 101 es de.ltte:stmt..L)mer'L:ia~es.]1!l. • r~l!nlelie.r<llltiro que V<Ia &eg.1.ll'! g. V'iv~ B«'{l. 'ol!ie:rin.arzon se l~menta pOl' la . -vendimia Mm7.mdlJ de.IIu". resulliC clificil de il 'agirlOu.:i. porqw. \'In.~1f:::S[aUo wJlla prjm~ipal ruente de ingrt~ $08.!11.&re·d-e('r.) de las !1it~il!lJas.mig. "Latradicion [ami liar [C S1Igiei'l.:!iJ1lcrado· .xigcllJes del nurncki.b qu~ ··~~rA~[rl li'leCll~lL~'l'I1o lrallsparcnl~. sefia.. aseglill-U (I(~~"si bien setmila de desca] as [I1IJY foms de Araceli" ~c.i [lil Ila remdo om 1u~.arroll:ll ron Iucidez 'f ri gor.ciu Macri explico qlle la 'COil(IJ:lIlaci.mas :ilkgrl".s que' pin'~i!.uy hi .!i. c.C.ma II! E[ch~ool'Clz OlifimkcliO[1]1 O. y en C"ucs:tiO[l de di1!:>co' m~t1Z.<$ rnil~sQs a Juan Ron1an Riqllt:ime y 1.da {IU~ ver". los vecinos de Bc'lgnlllo y PakfillU ~iU lo incn:]). Q(jfldliye el. ftJh:fs en ItI:ii quc B_oc:J y los \Ie lil CitlO. clilfd1j:(i 1!Ji1Jia.mll1fel..lyo.si.all~e·i.~ d.1I"li[i. Se tmta.1 a fue'nt!i: de ]!'IXI. rgel'. '>' i~'~Mecl(107i11"jva .:llI. su eoatador".que ell: ~·er...Jj.!lWS1lt1ljll!cieros me' han q::u'i!flQ JIJiIU -de 100 J. eSM.caJ'UIIMi ~<lb>~jalil~!oC(ln1(\ <lsistellte (1\:1 P11 v~. fervor.(:" h darcmos ~ SQ."'1'3.l ~e 'I.us II LI)~ dt::~e:lliSQrcs (M "~esoionadQ illIicJid:m.lO.~f!ln"c.ILtica~ t"."lr()l1 pm lail fOCj~llt~:>imlrt(]~.1 para 1. de la Ilc>gal.li Gtii~za[e~ . .dedill'. me ~nimo . "['I.~{lI6S. lanzo al respec-to 1lil \.ogi!l..I. ~ll n.n el ru'lc de clis1!I1luhu IBlla~ corregir i.b~'eI ill fOIma en qUG sera ~dju~lk~ltl2!S Ii1S fll)ra5·. uri hbw q~E~.." y d bribl(k.1 SKIn de la htl£lla milsk~ herl1u.l.. IJarno lelQ Se' )fuoH::Ll"(lfl p..'tCi. ron . clis~ji1tas> las PO~e:1. bremeo el J:111prcsario..JoQrtei'io.Dk~ Jorge Tor!esca.e~j 1. oompcliiivt'!> {Lr..eI1crnaor de diYlsas y eill~fJnii' 1~ de ~"'IXI$ici~m'f diZSarro]JEI de l:J."Ienle ICla.6min(l~ de lUCIlle <Ie 'IrdtlajO. \ 'i'~'~1.sto de·qe 8 naves de 111c~mJ?lIIla1:dorn s~ plilede nae~ir pOl$flf eomo Vcroillde:tl) 19o que n . ·I.in:ui{l's. lin p~h (jW:.ai~i'. la 11111lilia I}~.ue ya tiene otorgada la Iicitaci6n para techar la Ciudad.: !'IIHre de lin ~elllimi." '100 ~~t:imdar<ls..~.!!lhegui como .:.idllblo: nO r)lJ<J' lUe s.(l P'hI.0:11 e.los.0 I~o'r a.1l'::':! u. pur (a c1'!traiJ Lci6T:1 In.rcpaso de IfI~~~wll~lk.: ~Llli. mjcrrrras Clue ell relad6i:i II BraZ. muy por el oooimrio.OIIIliOr1:il)' lIil!!!cn dl:nde.lJopero de i111U1llCl.ef'if). 0 SiL rcctoRHII' lo~ millh. d c.m'i que 11:1 Cillu.1". 1.1endo". ~e ~:EIli@J!. pero los negociados con el fiitbol tamhien tiran" q~u!d>li11l. lH1 megapwyo.:tdill·1 ~.s": Por suparte. pO:rt{lJe todos saben CJuees incapaz de e cederse con la ~'eloeldtH:1 .~.Je.b.eatando liJqlli. des de ~< ~\l":Jcc·ti-lijue.(It.--emp. a se ~~. larrcta ~(I:~tIJVO ~lu.l~:LO::.I.~ma" L1'lt~ ei\1pre'sa qlle lo.a..wosh::i(m I:dcwi:.ina no dcj.. pOl' que no va.i~I~. dice lPomti.uM'e eOl'tanln los expedientes" EI drama de Macri: "La caja pUblica A:hn.lil'~![IIiii.Ofpr.tIr {!()TLd ~rel1 bala.lil Ili\ ~i d.davia..mle. con b H~v.tim1. q1J~ lo'gre ~obre· VOi!io-.nJ!{j" en rued~.!.:mIC!l~alm£rlt(:. 3.tle.'lse~(~e 1{)·11 P.lord.l)'l\ dOl.ql'!e pii(qClCIla clalnee I esp~li!!lislA.: que los negcclos con .:atl:a par el tOD1Cl'lJ10'de lEipailru./ e d· 1 "..rOS(J en ~~~de. i~oincl uirui lruill£\lm~ JrJooLasCtll1bm".ITI .oPompil:io. ... dcstacc el mgeruero. 7<LS.~I! k/(l.tlezesp!l:iloJ.ss. pre$lI cscr..:: l1odt.isto mi amigo 'J oj.)l(. rna.pnpa! .m B!lenos Aire~.!!.del mi:lcri~mo.u..! e 'pcrienda PC['!iO!lal en e] f(!.1\ itiviHicIJH1Ir~l.U . del CiohkmD P0JG Leno :. ca!la arLO Cfliillll.xpor· ~~~ti . ".io regresar 1I..ll.mdo. Clln-.e exc~1e:llcia que :.no :.g para.: 'Ii~~rill~ r. j Zl"m: 51.reve:t6 11S!lISIlltirnos.~ HOClI.. de ::.o Rodr! g~~~7 l.! o.U1r liilV(I[eClell(lQ It Boca !\.lIlieS de .llfliocinm.io:> ~I!i .: 1ft v~cl.li_gadons" ~I ~mpi"fll!ililt"i~ M.pugn..11 I 9".!n (.p.Hl 'c nnmde. pt!)rD 51.'f. SUA madas.m (lei. pO"!U'B no es l J.".Ia t~mporadlllch. ell (~st1: pi. qm. cvit.~s: ~i . lm3.ino-s qu<:.illro que btl)~l yQ k:iJo 1.pew de Am.lii['llia.la~..~rqt\ll ~}II1J E SiI'll: 13.1 COllil:r:Ull<.ilj.!liJ~lIs.~(.de gcul::mr prodl.~phc<klfPi:Ilos !I~"cllj)iS de Porn:tli.ldle sc prodtlcC ]a ms) or c'.ii'LO.Judas.. nanll:~]IUCl1W:ell ti.-. a Al. Horaci. Dlesp1ues d]·' as 111011.lnes d mes de I retorno 11hlS cl~sl':.:II mm:\lo por<I'I.samiento de Martin Lousteau seran de canie' III jues Baltasar G. ~~IC.li'nS~ mas import.! a. 9utor oi~1mej()I' I..o$ ml:mn. eofw..o'OOho.. cl~l.' a se 11 alna ""S''"ocma 0 a. (b:.. ~cii~16:"G<1bri. CN\. vi va Srutliilobltmmtlssh.y I. "pruebas piloto' MalJ'l'i.m.s retoeado que las "E~ como J)re~lJ.i!:OY me' ga..".se.1 mJ clllpiel'luu de I'll. :.Ejje~e de Gobiel'iDJo presiden~e de 'Soma se ..5.:clO.15WI": quel'cmm wando hab!:ml '~.e .!'f(lgi11'l..nf!J.o .!e Ie serviran en fa fiesta de cu.OIIl rn.~1 ~tdoso qUI: se Enl[JO.t det IqlI'esQI' lila Argentina. SLIl .~~'i...111~gnlt..amcMc d ~lli~'e'rtrll lIlia de hd:IC'I' ~an. .€!'l .a ~ sis 'i:r allre b JlIS!iCT<l. ell !I.Ull.1(.lnuy humane {'ltli cs.lo~h'j).s:mo Uln el.ciiI! y ~~ V]IJI8I!:'Teal " . (jue e. y no 5610 IlO d~i:l de 1a(!o sino que des.)l (. l.".' pot ~~i~.llne. tL)n~ul1MJ(i S(l.1~lpc)rtanda . tbCSN bcmlic~'m m agradccim mas 11I1U~.~qu~ G... ell'eCOilO: cimicnto Ili la madre licll1ll qll": ]lili' P .&t~. ~'~1'liIi10~ <trioS.:!:e 1. el rnaCI"ilsmo .l m~~ywdii· :rue iuable y el no 10 Ol\-i(JiiI".(jtlitlldn en ~Q a:j.titi6~i (Ieamesgill'" milloll~eollfiandQlos .peoo e.1])tll'I111lr "llTu.r~r(h).. 81iSoll fu nd~mell:al si 10 que (jlJcremos. PaTa elll?' Ctle:rrl:an c.: C'<I:s. >. y fi" dl .a_g&: el l¥s. J(. Piol:l"eui insistee ""EI video esta.tu des.OS.'fZilI·. pL~j.I:o ~(ili' !:-h oli:l. "Lo de Rmrulll es un dlspar.l!! (k lu~ pr(l~T1. p'<lFame ill.~mlc ~I.. amigo~ llOd.resa h a ..i'O de A:Tli~eH un \.a[~ hac!. al l1liS:lTlo liemp<I). ·'!.RIlI.o a m.i..l"Ih e.raelii..iis.(L. que ~eb.'e<lila..es.i\Q:. (~t: m~ Ie do 1.Je:! oficillll5lT10 pM.le de Pimlllfmr Rf:i'l>e~ PoUclt1.:::iJ'nienm l~giSira.:l es LUi \.ai'! 't"lii'IJ ifil tD!i. Ju:sticia "'oomo.aMo en .e . dOlacdden~es viales. El ~I'Op~l) P~1.:-'3 d<lda el hombre ell 'Stl CO:niullci6n con In tim"R Y Wle ~1 Cl. "Iil'(I sabe !Oi scglll.I!5(l! ilJln~grlQ en likKliI yel GobierQ r.~:tuez esp~oi Bg~til5ar dar.Il~.. ~trey.Inego. d lliulo lIt po<:.~pa d··sarroll!lr Jo!> tl1ec~n i smos rnecesarios para 'I11antcilcT lo~ I1ivc]cs [1e~r-e.S~IPllcslo. !oI(J.im" .lenl im.. ~'11 pkno jO:lgorilHlell:-el":e Y el vudque.gfU L'Dcl. MCic.1 m".L1 tahu 10 sa!'. ~il. ("slam(}"!'.~ Oo'l'liS" so!!preod:il'l d r·c· pi-e~erIL.e~q LIe el (ltl. 'I.nemos la.o'ac. e:J agullillre Horacio Gu.}~res lJiacer Pllsal' pQt ~l Ie . mmt:s .. cornu d~Gill1\.o rigll.ri '111.nllte eun 10" mllloi!Ulf'ios dIRJilc.is a [19... \lllIU05 Argt:'lltiml.ll a!Hlli~js d!C L~ rc~lid~ld ewuumi. porqllccsjustanwnh. r:' e.m~..cl.Ul1Jl..WJ: eercano a] jef-e de ': blerno y ~tt[l· l.'a1i:11l "darle 1).(birJui!!:e e! j'ukio GlI!1~ se lOO 11 es una manteca.go as] I' EI: j¢fe M Gahil'lo::'te porteno.rt.. .la enol. ~jl ~O()7.u:vlllil!~llT!i:ldo·"..a ."o en Hl~ rQ.jJ.¢ris.y:s d(l ·d·~!5. m'l emDJe$~1 jeni.a(} Cal.~ su papa 0 i.~i.eguews rn>e. jA kma. '~v..l!Irlticiad 'j tarn:trien. ~u i.oo e.ale.l.t de~ (. fl. llll pais ]l'rasp~m.I~Y S<lb¢ que n~) !~.L!Il~~ .l. :lIL1cl'~[ltcen ambos iliei'lte.~llllaridajey el cln. S. t . vino. ~'alll(l.i ay destl!l'c.jueUos qllC 110 co~mcet) de yi ~ms.iom. PI.a[.iRJ.:f. el ])J'Oj1i. lLight 0 ':at? Ven.on(De rrtultas de In'insito J)ot'".ulj'~d(!ls .iu al freinte f~~1club pn r ullill CUi&~tMfi de 3"'II]~S. .tdo y cQrregidQ que I~s 10105 de A. ..b ~. c!il!![H~hlln!li!i' een B!!I.el conknidl) sino l)(lnlltJ:: yo.llo~e 9lUe el'\l'irleo p:relStllradl:J'pm WS fis. ' P:t:da . reab1iilllU'.I~ 'b uva. ··SD e:1 J~jeclltivo ImCiDL1~l {Iuierc l~h'::m:.Ii 'iJ liui'l'l¢r\le.ollda "Dun de lUI fm:tCfl:rlO intemo fi'll'lle 'i UI1 Ine'i'cadn ext"mo en e.tl'<l(~O "'Cilia trrab..ripci on d.1:> unto.5 no COrllil:m TllJllCa ell la capacidn(1 ~ie 10 argentinos . esrgo ill.ese ~r[!~ d~ una ohr<l "monmm::1l.el arbm~ l{c. con . .l~e!lkS :ras~.i6~1d.1'lir de Ia. ]acdda qu~ los f re~o jes dellTelido!ii de: 8U15 obras? .'aClones. \.e)('Is Heg. l.gU. so. isiva 'j d 1..:na5 por . la Argentina~.re:'ID ala mtina lalx">ralm. .s pf\h. Ci'j(!.y 11qlJicn...Ltid:l1'1 gocios de ambas..lOh~.di :tenia Ia gal'o:mpa . hl:5 poro'nga.UlJ.gi~s.asegura q.')lo ca~o.' perd. c\mdertoo y s.~ dccirlo. '·E~ lech~do de LllCil~(h~JJi ~ y csra elf! marella.cli~erenenad~~j. ... d(.13. I~()<lrigllc? Larreta eXp'lic.'C!Jrdarlu.mO<l 1I har:cr 10 l1li.'.[.ailel. .IidolJ 0 tU10U) . i~':SssslJ:l.roflJI) abriel U~e!z.i! neg6 ~Jlie CJi: lsta un ~'O[ltlkt!? de intereses ei!ll:r·e ambos r~'ilO }'.tm:ll}!l j.9 K de e:o::igir wi I1UIS "~sla J:l).arnny.:1 en I"~ af'i(l[:.(l$ para IllS obr.lIIl. la jiefa!. :r Il~ d~sc~rt!\ hi p.clo!l d~lltostrade-a 10.lJda.!Il.illly qu " "(l'o:.! dl.Dne-" que tnl vez ell .§U tl~mp9 eD~n.\spe~ba.chas heras d'e' e.1<'1i!r:llh!lld. QlUC con les eases que me tiar".c. en t~rmino<.tin. 1. Segill'l la ruente. techo de 101 Cillciad'·..''I"kJiz'' y "can J.. fOO. como rrezliJpa h camiscta de 8'. co' ~a:mlu.!Cucntas de Jas Cosa$ q.o:oori.I l~e ell IlUC:S!:I"O q (LI::t0 SoC cdchm.nwihl a qjui~n Cjuie-ren.el Ci!s.osilcrilildad ii!I~ IH"OJt ir' coo EJ Il~1utoslwFm ~Pilrez... d del ml. cnlTC 1m.~~irrJjel1[(l q\te f~ umlm:rtr!<t del v.'id 1i tin dlltJujo".lamfl'M ''m ~rNl p..iLb[·i1~.e. ..el ClISO desd\e bacm afiQ''s.. ".1r~'e1 dub Boca Jill\iof1>.(I Ci'1!>1lI0'!l)' .lSnoole qut 11<1.mm ']S ~EC:ALA LAS I'ORONGAS MAs BELLAS DE LA :P'lNTURA ~Sabij!.!allu·.on l"ea1mentc !lila lll1L' I1wibl<t.lu d igo • i mbeell' DO me refiJ..!lgiht dd ilIil!"fIDYO M~lldfll!Hldo •.(llliemo' e los segd mo.a:1·1'e~0Ii. "V ciJaw.ame.q.3utori7.a .i v~nws mao.Q (i!i. qu.amos :II Chile COlt los ~iio~ hJl: 'jr)gr1'ldo I.01] pruebas piloio para dernostrur que los mte:[ol.:ioll [lie ijlC lure.• easi 31 !. d rim dellwindis.l"!.md~ para.ftuJ.'!:.hmkio ·conocc :m.:"en1uale-s. ~j.cme5 natllrales. .l proPI.'ltl IiO S6 chocan".i\are algunoa mimnos em radies l m'!ri:lile!>:·.t<::ndio sio!icio de :51J1.e~li®6 eJ jw~ .:g~'JuJua del r I!lreror .Il IIh:m encomiabk de tihilo ob.ii'lnJt- m La oontrataeien de BI'aZeiJJ.ili:J..~:ilJrI.ierJio peort()r~o y I~ pl"'Gs'ldencl'Il! die nil':".G1os esf.

--I-r---'''- c~uiS ~·AtGU~ P·E iA~.l1f . sa H~j{~.~r .PGLinCO pfGU£ I~:e SfVAiA A tA COM~ -.rs. .

b' . d~ '11'\frin:chem:' pirli6.s renrreslilfltm. 1Ii~r({.ltd. ' i > aeereamientes oon las 'fan: "EI tasttUaillO '00 se entie "de' iJ' UD81Blcr a.1que Baves oIespide a Maruranda y. A p.l:i~i~ IDla!i.~'lilell" Cilillirb~jll la'llJIpili dd .oolom~i.ir.1 a GNU impuso.dj oi!Ulltmcto? 'G~nQ pe.rita por P A8l01 I . Chi\ve1i rus~~le si 5e I!Imt~ mil'1Iny pam Coiornbi. de '~Ia gmltlTl'l.tV.U.lHllCU!l.~ pGf r.e. d .'flll 111 L'e~Qn.hi SGlc.O!ll~ O.QlJli iblu C (I IjJ~~s. tec-ublegias. taban euf6ricos}' OOlllentabau: "Por fill vamos II sel'p:rl)w. Itacee 111m peUct:lIa."j Por. fl IlIDml) d!::-Ios ~toGument"'li lm.:a q1. e sus pa~~.. Aic.z6 a wmblar Of'llHJo eI aCWl' MMIf!eJ .. ~~ rtefI!'1J~!1il~s jMI9:IFla!i.i" COI[l~ ios !ie'tth chill! para.ij) eI~~ltal) los !!Ie!l~joIlI~' 105 d~1fIIl.i06n:j! Tcum:i. preocu:paba.DSil.]1. !DCi)peVVals'. €I Revelan que el conflicto entr Ecuador.e:s Iil.aleg.'i lWol1ltecim[enw.lLI~OO' c:J:U'f ..IJflSarl'llS ani ..:.I\f.n· 't. Wite l{\ lJi:I:nrninetltcia. U' ·he· ue 8.':Olegll<S detl:il '.su.lej eros qWIl d.j ..nl.e Nuatori ~flQ R. 50br's :!iii ca 0 "!I Iifcees1b1ta uml.t:'C!!il:d!adl d.. se fi···· -lrmo '" .d:4e 'I. b _eJ1.pJerdari C:i:IMclo $Qlal1 diil' la ·se1v. liolfl1lrle d~aria'l:i Ulil rec itmll a los nrudUlQh.Oo a sus I. Los faihricall1es de Ilfl!ll3. ~ 19ue~Acnge .o digIlQ de YllL. pequ~I1iO$>e~IiI'l~~~tAo~~~o<:ui5adil5.illiIiihu!l latalloa:m~me~1i!I111 SI.rldo 'W. '"No te IJreDC.::. mas .mas salmf".loPiilt'a $Sb~r qU.-el ri.st' . que s:n 'qHe !lell:lrll 1M.girlos cia urn-ll id.~lI~ p'. Si q!l.que "s.·aar a Ia.Pew el "c'iloque.ite c:~101Ii1bi1l.! 1l10v. as 'b<I!~lI~ qu_-eC{l'g~ liIulIn!...p.Hnt'flsiiin IIlIll ·eo' cO nti1ict.. erJIte:rarse de 10 dlS'J. Urilbe y eM.s pr-.H~"f..l11e pEIc.e:meja ~e rnif~. B1Js~mina!~. IIIIII PIIIEIIIIS iDa libra inservlble que nallie aSlarabal lUI manuallielaClura raplda J Ilvidaliial Ingrid Beck V Paula ROdriguez DUll"': Dllilia Acarid Ed :1'Q'rii'a l AntrQPofag ia www.\'tlJld.Jlt '. I.~_ y el re5ito de lo. cultural' e'Jltl'e co!mu· b i~t\ ()l>" VePM:~~Qo] ~lU.Y tirmllt1}(l" liII paz. fare haJberllJ' 1'1 0 rnbradQ UIlIO·- A1'oliivo ee Wofih~lulado "'p:~.yes. sl'n ~ecl1o y ~Iil fiiefra.enr .c~'1l ~'e.:' de.ltll~".l iniS~. a.e$. 13 OiI'ucd.a~[I.en eI $EM ~lo'S 5e<. EI Pe. U ri'becroll:dUJC41ues~ ~(.nsama 8in LOO'e:lBhim UegaJrli.C liagan de abljjo.t? S\'lIQ.:riJ[ ~e ~te.iFtif.to '"':al1afol:s:lOi''. de lall fare }' dtll pcli~(~ arsena I qll~ 'It.n.Do.Cj.c:iJ 'WlI!D~ glJ'C!:1I"liieilJl der. Oriente M(. iihora no ckfnlilildaf ql1l. sin mo:'I. gol:aada SaO de OQ-lmnbia ~ Arglell1 tl~ (In 190 camllha 'de Rlv. too.r"o. UPIlJPiotS c[J[on~blllna!ii ililJ~a ~legra.': q~<: ~la~ "U :.o :'." ~o trnElqu [. ~'u~'o . Yhnblcli£!llOfl o.laute'mrnlQS Al Qa!eda niega '.ut.Ia de Rmld Re..1:IJQ<loW'~ E:s illnf-1'll'S.(. Farcj'Jlo:Jfl 1.o: de YQwTLrl:'l'l:l~. pito:> }' .lombiana dermlo III pctr6ko de 1:1Vel'lemela cl1a.-:..t.h-gpa'" l. (je @w~Ul:Ko.)llel y el oOIlt1iDt() I!ego ~. LnS 're ~~~p[lI!a{!QfBl.ag.a ~!l.'I.dHos SI A.pof.antto:pofagia~com.no.tr0.tms mO'i'irnmr. wmi'i~r! del pl~ide.:>n.l. '1iWlada 'JIR~bQIi> (renCl'i.ffl. eM la .qll JlIIO!J £:m3Iba~(ils Fho Paez se "frece a wear en UDa Lase del 'ttiercito "·.1.Sesto.de.ii(!i 'filoclia COl!] eguir s.lIrpm Ii I. ia .<! OEA. . gooJs1<:1sde glf'andes m~SIlc:r'{)S.GSpm't.g\It''ilI ba su celul~r a Hugo Chi\'NZ para '[li~ leyera el mensejc aClI. ONlf". Antes d'e 111llkgada del t~e!1lC l>i:Ij.o'l$. "HII 8'y" qu.l.Ei. ilOIlOI' .~r:~8J ~lJ Ua:JI rl~Ue.11QS.\ p:residielltt'.S~ :tin.moo.5 iro'~wdo.tti~11i ~olQn:JbI~!l1J>flI~~Hili!on~~ .11t'1cadd 'lncgovio de{ pdr6l.a sJ.I!$t~H!f'l: En Iidalllllilirenil m$1.1l.p"r-mr eI re~lll.!)!ionl!$Ja.Q'Igul1l iltm (j1ij)'lUoel!l~O decidirnos. 'Otm socmr IIIDyHizadiD fue .te ." L" H' ]p'e1 d0 Bleil can.paz el! eli ~all. . Ne!J~ de "10'1005 ioolomh.s lJe !>U5 dml caJegas pre'f£:slniligin:l dlil que "ttl coca.d" l. fue ~Iprill~ipio d'c III disrellsilin.&.iH ~dlil. ay~adl:lee a: las.l~Jbielill me OLts..ansm~~1oo d'el yperulUl05 • EN ~al r\.9.S. Pho .Ulflm:y ihile..&oll~. parqtl1! !.n It!..'nnetrlOS tsre n1(llnel'lID :OOm'C~C:DI:cS ~..t~ P Que habia en 'Ias eemputadoras de R.d~.rg~tiililll SU ~~rnmf:c d~ :1['1' .lo qLlo time: _g.~ el ~Ilal !ibruJtOl Y !J~gio. taJ i:tIal K .acen 'co iornbiarlo50 1lR1I'Ii~3. b.liIl.1I~OO. Los colombi<lillos es- liz6 'rille.. &f..tm~J' f(_Ille ~ ""I.LIriql!ezl1li. eeu IDriaoolO poe: Cmrea ~e tr. Di:m.: I.~ortlii!fnw.w:. nUlllliillJIls tdo i'i! la. Ay.ll Ibe en.o.i~a·'..tci de bJa:ilca pureza qlJe eaUioo !i(ln!ls11i:::i6n '!..I:i ullr.eil~!}~9 1Sw.!ill !lu.lj)p ('ole :piido a Dimi'l'q qIlCl.t[i!t I '. ~.r.n. !Ulllns'? e.. tVa Ie derrumbO 1(teconom[a de loa Eatados UnidosV En lrak esfO todo bien y yo no muere nadie en atentados tverdad' Paeho M.o.aul Reyes ~ooanelmtl~caf1i.o:nlil"ar infQ@e..Il'fas de maracas.ir!ll ~iii gum:o. p~~e.s!!i..p . Colombia y Venezuela se resolvi6luego d la amenaza de la OEA de "elevar inmediatamente e lema a la ONU" ["fA.s Co!'l'fa. ll)gi1Ili WI'1iIlt lin ootdllk. p~lmgtl~yf:iS)' bt11L.piIJ~1«i I!>.]lOsll.r.fDm. ql4!e se com1<1:bellRe:n:dlls butiian. "[>ng~J.... {l'C1!I se pre- Ii1Iil:.'Il'Klil¢l ~ radieado.$jn'o I)Jllt'lI ~.tf.$I)l!.co:rt3 ~1Im. .n{:i.l: simula -5~'f un tr:a'fic.rl'lll? no se :bll~'lu1ll'a!l{l' eUli:nlmde 'que at.. d ecwtoria.cal!l:l~rru.J:J. Eiprc$:id 1o!J1't.!l. ~e p~difrOl[l II hlibriCM de 'lii!l'till(lriJIi~. an HlrOO:.i.I' Vi~a.deJas PC'fecclWz~ Alyaro.ell.]SC'il. Shakira.~rte Il!i! mea'~!1 B hI~Co(ll!Jn'?' 'orque eli~e ~i!o la \'i:tm.:aill[l~ frlos Y pfje.dedbqtae.l!oos f.!tO~.e.. '.~.fU!tril..e] d~' las IIdllli:': contiilileJiit3."Iw': tl' de11lJ es lJe"df~'IJI dd oonl~ni.io~"ell el que exp~icaba.T ell mi pa!ria y que ®. ]pCf() cllcs~i6midc·horas.'l'rioorlos de 1m: das P1!. I .d.dQ '~do:Si es.lmi!ilO$de '~l~{. shm 'i!p~~OOirllTld!o Y ~fl ~ e5pado .&IScUilaron roM de 1 ONU i' la lugar.t:e.lo~ htsluncos: hl/ZOS e I1crmmHlad mille vem~Aola-' lUll!! 'liideo b?lal!.. m:ilm.'1t'emor dIe hlUl~n. '"Numero .lJe.. M'·.os proxirnos nUnH~rnS {h~ b:nlOOndad s.esgo de qllC los pai5!t.e B~ml1og: ~~ !. 1" t 'L.inalla en lafi':m. P~MfI.1a v.s· H a:re1J iJ.: Ftl. un me..m~bUlO d He¥6 ~OiS oorrll~ d.3$ que..paciDI'l .os con .l:i~V'iI ~I:[t :p.. fil9~~ 'tiof.I? ..if~~tC'" ~t'Q 'fe."<.J<S ecuillOrlaruJoS fllliitMiiHi 110 tuf\'\O pacno!TII £ilF~bil!..:th'tuJ:itlJif'.t{)f'll'a~i)n l..itvesaI'Oll In. y..atunlllaadvierle .. lfI~te\llJlS. Vale ja ~ dete!il~s I!iI'l ~StilS i'OOffiW. Cit 100 liJ'I:t1).en el quffir eiug~do.ntigono tl. .e!:! de I . In<&lnWoiol'1. II .mioo 'Sin ml.s In lifi~ll(lr.€iS para armat YM bi:.s se ~. <l:eteXl'O 1a ~!tlleil1i ¢L1Iun~ no ]_.que IDlUl.!lmi\. . Incloe'J'lte relm~i:rn!l. relHll6n.iiI'i.3. le:j ~fw.ire e] con· fuera de nll(.\tq~.IS'elterr nJlS mmtta!s'y 13. i'il raismo rae U8m5s.".dmo!jl. ~i611" y AJv~ Uribe oo.Iiohabi{lll agotadlo e] stook.tado~ U!IIido £ lim I -O(. vez ce:/l. inre'nfu~no~ llltcrcarul1l» e". II.1~[ I. dles~~'Jlocld. ple~$' de.tilti.l{lUle'mas.~ flU.Je'{f[l ereritas en nO~deQf(N1A!().irla.r.Sailli.fl.1s.~iI.a..i1nica muerte violentam Ecuad'or. .i.8r.y t.VU .. JU<3lnea y.. PelSI'> al dima de dllilie:. tips ameno~ y agiles · " para oomprender I· a srtuaeien pOiJble .fl'il:f:o? S'.:l 10.'\: ~'&ar'~ J:.~I• fUll 1I11l1gue.a$i'i. !ioS:'pas6 Cha. III~O!l'Il. I!flt(l [libl~h@ in...vc.~!6n.·eSlj:ribelt t." Ll] iDillcl'e d. G..lJ~d(l!i:enlos di&l:05.el nil:lI'nDi!lIJlffiUll1{1crs ell NlWlota Yurt no :SaiJen de &1J' "<!&~n:\boo. P~Ii!.at i:nenoS p::t !'l II see el ecuatortano mas fameso del mundl).lill Nza'bil.f1I'dt5.. I.az I1ri1!ro:n Usaf ".ar 'GA /~ ~ ·lUiwriiilti.~&"rtTC.nLws n1i'lli.II'fI.d ex '~!1Iic@ de. s..'Jill.'C$ WJ delio.Es- 10. expijro .aJnOliaGiOA de FlS¥~iS: ~SeH~u'e5tf~n ll'~!!IIj..oe1 '.$mlembME>de 1a:~Far'c no SEt.alillIDe:mJO< (Jill ese el~.11: ~e. que lie blllll:l1 !. La.l'.llglll C hll''CZ JH'.p~~~ 5j.::lll:.a'llo.lr~a.Cu~l· erb el p:UII~to fuer. esii:e t:.~ HaCij ljbettlli ~l.dmHI! a ~t1exj61ld0F'i10.xi'o e:lwhllo d~de hll de VelIDeziu~La '.iis~ dI ilcrdll 'II .P('lltatian en las ~W']!Il:~l'!$.iam~. Se resp:irab.que espernboo un incremeilifl. m{)~J1!IT prim.ie~n :1yulhi.er. Jle.org.1.0"-"...l'i)? Uil 211 po{ciWlw anlQ!I~ lIid~\a~s> ~ !I.i'nl SIIS coleg.gn:ificanlles.. Ilor l!I1Ifl enomse 'C No.i!Sl'h g~5ta. (l~tot.rpnmdio con ml prodm:..i!lll OIlEA .tos a!n:t~:'l . cam de Onhlez Torno 1II1l color rojizo que me:zdaoo hl inclignaci.~n .~ ~aJ fitlunlr.'at'i\io".! e!lm:itl'liI!LIiI!lJ fro e~ malld:a:tllriOidie Colomlbla rcdbtl'i rJibe alillrnz..~ekln~ yt'fl!l.obrer~s.lI1:e lib. OLH <i.[:]5Y \mlHr.c.l[[llf aL~x t'Cnista P. cal.·a.sc.':.im el f:i:mibt.e!lm" 's.te l~I ~('t!'n.u .J~ dl~ re.phlg.Paez l ]?lITeeiillil iHi'lll'li- t"'I!y."[6J1. O{. 3nllra d mUIl.(e:z .. "~i en '.) osturfjj.ir.e dro~M" i IIII o E.m..go cl1alqu let ])8m .I'JP~r:a :alilfMr. 0:9.oon W'C.8 p.1c Q..rU1i!J d'et jl.').I'IlaiIIHl@'S di.s. 1m. ''m~ docum iii~l)I( Y '.1 ECl!loiiJo!l' 'eo ~[.a.fox.iirla e~ l'Ie3$O (11.r que r:eti:en.E! V'ene.e ~tr6l¢o sabre los que {:Ie sC]j[wolillos rn~ndamtlos. GWEge Bush q\Ie '.ile •.en 9.u.d lilagdo deilml1Comli'ioo mitdianle l~ m:sWlAei .r d1JT:m.e sc '\I1id~·a.ih(.'t\'(to dli:~ia Mi. A~chl'Vl)s MP3bfllj.lIiI~lir. m$~Pr.'f!l<ld()re~ '0 qu~ de !.l:]]! ifllllS )' d!ihmos. 1~").LM (rp!1tern~ 'eSlit1il ddhlil • das.nt9< ~ un (.tl Vldi8Q a los Ule'diosiC:Ellij hiU:lJIlos COli 13s F ~ .reseil!nt~"o:. :~ :. telrls Oi.per." il'I'III"~! I.li e _ ~e M oI1!i Gnolo"'llCfjr<lflO.()'.~e.:stta~ front(!ras" En lOiii &tadoo Uilidos lit ~i· tJuillc.(jr.a cen . .t ~ab"..1'1 disim:lJ!lar.dJ!! lil.el re:l!lis. d6drlic~ ron til'rnar eI amrerdo de paz ~odeadlJ<Sdie pr'OchJclo ~0'5 rep.lDlilS 8 g.~da qU£! e1~<!5 ~in<l~ ""j'ili I~ J<ii'9Q aI~l~s ~£Jil)~S dee>.9 ~i na dIleeequf. glJD]do de las face.h)gr0de!a ONU d~ ~ -cmUQ [a nie'ille en 1...il!jl1.U.e de \' ICl.e-Snii:limro y el :ma.e!n~~.tY~s secuesm ttaiilil~ el ejerdt() cl11om'biilIllJi!.md(). desde hace OOru'ios"ell Mror_mi.1[1. p!itIlHnes? llicto Pifffi adela[)te"port:[Ue Cl)1! ~O'.A.1If'lIl11S0 t e Ecuador S'J.ij~.m.cSiIDt~.!liCliilfl ii' 1I'IJ1l risinia res!!) 'lIclOIil.!i!itJ] l[li'llilt presta£Jal$' 'II'l. ... mE>l'ema de mOhi~oreQ.fl~.'j~H~j'I~'lIaI1OO'~':1. fun'lll R. i.eli otta. la hllp-orta!ll. tDGOS oolooaroIl ~1lSfirrnl!l8 ell eil).!:.iano para comandante de 1:)8 tropes que en ic a la i"ronlera v lc dices baj:m los ~ele.leJ~ :t~Q~"J~Il~~q.<.QIII~O lmf!smml}n.'fs d'e fr-.oora "1iil' Q: cles. salen cl28 {IenUlrzo V elll d(~ abra . Carlos Vjve-~. al '·~fr•.iJi:itU I. que aelara: (WIS CU'f\n.6n cOil el te1tl0r mienlraiI Ie decla a UIlO de us asistentes: .:westopOT la OEA comel1. c.OOltlimlll y s:inu 1J.I..ie-a ca. PeN cone.del c-.rflfln~r (. yo di. argl. aprencl. EI ~~:grU.'i que .[(i't.llfa~l Correa se ~·c"JfCOa Ur[be y Chavez y al.tfuwJ oili] c~lII. 1[. y colombi s.uuil)5 t.:1i JI'I.l)l~UB CllMiltl:o. l1o~.lmoll atom.A1#n~iim.nb." '.s.llGII"U pu ~e· Rlll tieae Ilo:i 'h'~sfj}lf!d'(i rPl~ll:.uel)i'.p ..9.m" aLllL'I1r:i1i'das pOI Fid~l Ca:s1ro..SO y ~ elilllplJlZ. 'J' despues tu.ua.an.s fuliaS<. CmrID en G~l<Ilqll~r 011\[1 gl'hlpD l1Ulmmd.!'!nbmo fnterllIi1clOIUII.. l~dos H9.t pnl.l~g. pi ratea~as: de 1!emliru8 de.~6111.~~U'e'Mn g i!. iLm ase:r I~.@ .l.[~ .'~l.eo.RWp. O~~ Wiii'l1ltlio RH[:QC~ ('._ ii!Ooll'adaSJ pQ:r Kim Sl!Jf'I-ll.tili'ltil'J.. • el ~m.1 ~.lm.. de q~l~ "'llI. ' <ll'IiCi~el'!tre de~~!~i'J esa!$]lnIll.cOQ. bhnillei\ s y Mg\irillTI4..a C.jlJia!t(ls.id!:i de pre~~a.ilriOO.im~i1at~~:e.ol"llIiIlililalitlLa. 1.m ~ OO<S. bi1.e'1'i.m.obreust:cdes ltls C'XpC'!.ClI:nto 'qne.d.t~ esml5 eerdn • \1)[:ifern Uribe n~ietltc!l'll:& aleanzale o i.ietTi~lWpltm~s d~ !O~ '!'\ehelde.olle:s y O.que apmar una tntfb:rme reservado dc· 1lii:H1IlDfe j'R~lfiriJl1Jlav. ilIribe.l~!itr{j~ ooldadu!>\ Pi!:k>L!Ii bieitl J m1. holy "hlierDOS y bol.~nl WI!:.J.i18·".no repartl6 ooloridos trnjES tipic:o:.1 •.~D(']o..:O]l el d'e' qYii.. co.3C'OO II Ch~wi!i y EiI toaDS. 81 y gu~ bs "Iwmptl:w de g.oel grat!'iJ iIil: '1iiIIi5tiSmt\ de 1~ jete5r &lIertJUcros D0t t.uelFlW'S de 1£ plata..~in'O ~191ill. 're$j~j'tda q~$ $!. pa I!IMo ~hi"')¥ Ca\llei"im.l'I)o1.· fmn~er.ab:razanJ:loo CDmo benrnlnos ..qtI<:lltaStfl:ruKl'La le c(lrre:sparll.QS de Emuls dill WiH:$l(.e.:I!eli:)ai GFS ~ra qY.iiI.cu Bndl'l rnuera Tire'fliQ C~!:peIJ'9.!1~lja. eiJ]la~ Tl)do el)l he1iooshiladi r-!." L.ila:r~.ilsuegtJLS.anta de $oJl'.

R0:l47.pos. "ERllI dc. illclui(!os seig l'Iifim.:tan dispuesros II cshtll.ev: "N..J.{Ite. c..ero_ Usrnd Ie reciall'lQ lfj Halitlll5 !:jjlle eS-t1bl.a.s10 a consentir.i~~icillne. cLllmdo till joven.Im.!g. ~ se dejl!n !liedll!Cir 'po.\i.Im~o~ 'lJI!illisell .iPor qU$ Eva Morales yo no usa pul6veri Tras Pl!rlir a I~s ~(j'biml[)S «til B'olivln y PWlIq.e~clJlemigo ~HUlct: los miSIi1l05 IlQS· ((1i'1i: mUodos .POF·~I]Q.tkg<ll1lo dt:mo:zz.tlm (I.as que los "Yo no lo¥ote" tQ rrninaeion de los pueh IDS. Los i5ra die S P't'Otestaro 11 ellergic3imt:nt~ atI!:e el ~t:lgm: !4icida enlam~itmet1quel.o.e pue..S.lIog. gllicll se 11_ e .nos.i5cm.{m la.l'l}s pIllIDc'Stli.i" n . Antonio EIlIfi!lif:adk tamhie!l estarfll ill- g 1~IJln:1?lullm.:lantell1pLl· e ..01bLl~' f..enmntes de· to~ t.il~~que ]ll"e8irOlt!lru'l'l ~!1 quej [1. eligieron al Papa 3 dviert·e: I ·Ian. €sl..l[l lLIl hombre ~k !cLlIUas. In a reclamar a Uno de lo.o "Soyningii.ia fonmll de 40s sli:nadores J1WlQ' nil a los rumo- li.""~(1 de (I~lL'l3r .JlllElemJ en '" amI.CStMIGi dt!>]lue. EI objetivo de la '['!Bunion no ~rn pOlierfl n ~Jc-tlasi etento GonJli.:OI/l]Gtiiiat· tn. !Ili:ni.s .a l de lwe~b.arlllliID Cil1:iile.efiuf·1j n lfi!e~erli~o XV~ cQtt'GO"uI1CO:~lS'ervado:r 1jJ~J:'idO.ice qlre nos I1ltertCellilos". qee. 3. eon] IJ n:~o.s Ue\'a4la I.1:il5II1_ e pil." EI l"Ulm{]ll" lante"..pu.}lect'Q de Rusia. lcdoymHSfi ae-!>'ta S{:negd:-s~.Ia "UlZ. Il.e aigUn palestine d~idlem fm110buse ell 81.dcl b]nI'qllc de n~r[l. l:'1I idar has cuesli.".m~ntinl.En eambio aliura habrebien a<J'L'I I alQlllO:ld{liUe rl1<i.:l1to j~I'i..llriam. de Efi)OlUlie l.:dCl.:~o .1I1()_ L"tlO de. iO.sDlUllCw (jl/. t:lilrma]:iin'h~ill CQ.. "'No I). in.1I deU"ell pm' "11lIS: m(lltiipl.'Ilmcti.bleilagl':lo"· y que '.bl "d\li lJza!tjo" Y IW dese.rd~lat>lidCiru:is Ililtisof'1$tes.cho~ y mlj udica.Fuell" d ~es paJestilJill5 1I1li!1ii'.riBlllilIM. hans de Hllmi~ . pere pr't::I.J>l(Ue!flreJ.. ])111 lli:l:erl1adrnml dl1 ill . :nem !.eDn de dered.5. '6xp1t!B6. niqurian gbi~jyo:s...iblrl ~' I~aYeshiva Me:J'CliZH~i3v es 'UI~ impoi1ante. aLmquil algunos [Jillfubmli pistol".I l~IDriil pel. COrDlO.l!I moo'Llk1a\t de inlnotaciiJ!n. la!d<a Iil:~]e. Ull cimuwn con expio- ec Ilaber 1m d.o.l~ GNU ~ ..MII'iclllI de Je'rlll~.'rra".00m. .r~O'i'ni~nda a los :poo~MI:Ot!eS de ~sosparge$ qu .Jel heche de qm:su 'c~ooid ttlm iCiuml imptlt5a~lIPOIf S~ltll1tlflcesorl V1.A~ ".p<OJ1t<.c:-:ausu· mue:rhi~ de S. e acuerdo D Ci]1J ~Imem<JJj~ ~ela ~~ "el oc. ir~mrllltg?S~1 ~!egara~miJo.(l.lliOJ'Les del llder ruso. COIlIl1rt!..\.'Q1lmUI liiiiUIO atras y otr>ll ade- Ga=f!lla Dr:H(.-ile!l.Is~ifl.objicth'OiS ch11e.lOS hmn!i'm(ls.d!Cf).s!lball 1100 liliizurella de [I) n~s SOIlaS.lemreeorrerun ("anlina IiU~.~ llt'LI1ltlckl rompott'in:m: t\~1I'Cl UD hijo de ['1IIil1. ea una {lund: -Ita CUflHi.aseguliolUi ~llYlSjXIiraliano llltraeo[ISoCrv(l'c10f.ogllllV'(lqrn: ""mils ~r.e tildo. Argfntilil.Q l!ijls.il etrns .~ xie perl) le. '" . lie le~ quemaba 1>iernpre.):ndel firtl'Cul([o "Los JijJl'llb.Igaratac3do.de .I P<'!rl.[1•. .'I1 C a c!lIIUit(lciim".rr.Qdfl:~ ~1iI[:f. liano sobrc los "e'.<cesQs" !:Ie 1m.'uul oon Ulla Ilabia proodm. "Yo aRb]".an.centro de estudios ta~L1iUdicO'S ubiGa£io en cI barrie (kma}'oriaj-udt~ Kyriat Mash!!.U~n. eJ~ e.~er[ilf. "Los ruses ." 100 :I imeami~lII~tilclti su fiHIU'l!I gestJiQ.LO t ..ue prnlni~ ma5.em.!)Or la pren a j ntcuarrci DJI~.rJ!II1I~'II I!!I.o ~l t(lislJID S8C'tnJ. seis:iHt:nolc:nieren .mllbiQ.1l11O:f:'l. d Va'~i.s pegm:llos.. les aherrante.cial dell~ariaJ]!lf.:1]'!'Ilntes I'euniolle C(lll g.n. per0' que. A 1l1Cn1}S (segCil\ Ie!> pab~stinm.ow.". i qu nolar.~~.1'1]:tr.1 mue:rre de 18 per1I. ttl c!1eilte'l..~rJb re d~go qu~ 1.6gan " ·etJli'<lldo·J'e-s y vulgares tarmre~ de nrote to un diplom3liw que :5(: 'n1~narlces. repl:IB.~ do de. IEs liLo.a.ntinos en el Parl.s.mbre his.ere del \Qd(J.la [!:lIcrm de 0 riente Medin of:Srii VIOhllIdo b." matanza d_e:elVl1es.~bo1'11.m1:I.P.'in e-(.li1gun ta- ]1I1!IjO. 111a.l1 hiljo de Putin' id!~.:io. mes matado .IImdqdor d~I00 ~~eri los.-_ IDlc·a J erusa. cilimllnl.s.'_'l\ljer. tlilln: plY..'W. • ·' " ' b· . ter.m~lJl'I\g sosl:ema{l de hoja<sc:f~ ~ tts\'ll a 13 1IJ.m~L1. res: qUi':: cire-tll.at!il.ml~s se bil I)~lesti 110 ex plo~6 en lIna e. it) 11 '€lim ~n ~m hogares. .aflmtO.il ~'I sefIli:mui:dI e c'iIIcla ra.. ·eon'It! -'... "Aquel~apL7:Zerill HllSl!b ah{lfil.j' Tn.'e ~I1 R()m~.ttJi'tlj(m atwestl'lll es .an sill c 'SlIf[' por los ev. ..a.de' Ra~zil:lgtul'. que J.principrucs . I?arij m! ~erl.~mf') r~leras.ia qL1eL'IlC digittl "l~HJo d~I'u~:i[Q' porqt«: p.t.t._os ~n'[hques:.CIO.dQndi: Il'Itiisles dlJj~k:".'O'n0.8S. e-" Mauro Si:afattore. ill~:U1iiiii:S lie ellas en ~rD.utSLL~.l'lda d.ido el 9 d>e "gj)~t. que solos!' nef.$ de~~QF.g.()NlJ .)cndi6 que eI Estado de lsreeJ estarla di pILe.E:stadill~ Uni.cer poor lei or a qll.. '!J'aSq.·.-mimm ~xparrn~i~jJJ~'$ t ~l'IIIlO. tos ii:tN:lelhil5 no "bU611V" m(lkllri c:i .o 00111 tttWI~~mn!) virgel!lcs··.t"~ f.hll~ !XI:!>t.!) y uno de eltcs.le y l\1:'UlJr(!l :St~r!lttoil"e :1:S'llmi~run su:s :!)iIliI1CU:S[lJ)J[l1I r~l) r'O!frelilitm.¢I centro de ~~ ~~Llidad se (II\'I>-S~b::Hlde f'(}SC<l: con el ujo y )' proVOoC(i 1. que .ar 1lI\1e.d..1.~<ilroo~.~dr.(kl y ~eHamoM.". resKlm ttll 'nh la. ' diljcn de rildo el [. fl~C las N~ riones Lnid. "j! uIIJr:r·lIm.mfMI.lib:rcs CHI " sivos.Ilill quilcJ'ClI if" hijo de PlIJtin qllie~eJl gobemilIl~ ~ellith"os 'i C'~'C(... Israel y los Estados Unidos ' ra b"" · e·n.ndlo ~11h. IS~llel!m ccml]JJ..'e .i!L- uosotms". u\1IlIl1enmr 1m 's:JTII. 'balll pel'o3u@squedejen die.1~grlilli'·.s obispo. pm::os otlispcw ~. que ~tiu-cmell.lllilllllJi fi:lYOf..ontiniJI.':i.es.a paJa.. iifms "'c.tabit.ta:rius (fel . Adl.~a ~~~ ~t~j~ .. que.<: hici.i'l se rewp.e ill tel ~rtlli1a ' I1Uf. 1~liI'~~~ ahm'fI'[) pl'e.t:~iC'rn 1111CUjlO {tmJ.:.es.gus.1~e t liEadit: 10 \I'(lIlO "j.l~.xJ:1).rriHos (lei .artlr de IH'S.mtU'~ Ilor~:..m.E$iu...Ias plataf()rr· II:!I de lP~pad{! de l()'s . El na"liI a nt1C:·ilr~.l'e:liml:rillui ~tetm.l~ ArgeO'(ina !lace do:.1.511. }' het'reta. Si los palesnnes 'loelP~1'lrnn'C:01. ptl1lr~ I.) es b.t'~liiGa elll el A ~tt~lalla" •.!'Ieooriociu.I. si Ie.l sn...dll'r.o' 11 darse a t. quieTI ag~'gQ: IC1l1fl'\{li> e!t P'0ptif. Ien: "'L'a .to ita.I.e slltll6 la publi~~l.. perom~s 0 (!l~OO~.I.• SUl.jg t:ULO!:" Y pal'aLIZ:aS -en en La o(i.~ ¥O!i!lciOIl Qh~s'ffa~ 'qUI::die e~fl'il!JIlIfu "I~r.e h\ly' hllfua faililia p Fa. dJnmncias d. M!1d'l'G"{Ic'\i' a.i.'.amento italiano p "D~:Ii. q!:lle cr. m l~I1"..J.de !JIgI!!.tij. l'l. ypartuz8. Lo 'que 110MS gusla esque.~ti ne ~!.cuimJ del j(l P'Q~' oej.1pre8!<!llci11.l\ticl!. lsrae] .enlna. Ell las UltilllM horns. f)dmil:n M e~ edav.c:n~o IYlllle ataqllell . eomo el de 2001.'We M1.Ulnllt::lfLoSY .i!FI!-' £l)~ IH!Ql'b& Los goibier]ll}ls die Israely los ."til'. Huy.Llq ell Sill IUjo~ISUntl ofkma. .I! '''c:ml. 14 Lle nwt~1J ill' 2 [1L11:1 .1En un Wlii.ldie"!!IIm ~icin1] aDCicsll!!!". Sf.o masa rrmy fi[lI'ila ')II. )' e.u[ P.s seri'an ~as..roni1lo cl otiipOi ro!ill~n-o.il'lflaci ~.etl1iO dlestirmdo a furnl.llll' 'Gill:]".r moo(J!!l de pWOI:der ~ la 'ci I~-· cunei i6n t'em.opi.!)c"f.re can""~tsnrlcl~ "eelem:ac(on otrOS 'pfeliadtrs y ahora t'~'illl!l!. Me I'lWrro una mas 1'" }' Bien .itl~et en ~OO5'Ysi-gni:liic6 511 mlc-i:on 1l00[1ll1 IJ'ava signa sll."~.~ 13:S musnes".. m!}ntar \111.e . por ~m 'Casode 50· brep'l'e c-i os. m.e5 v-ihllicios .! l'Cunie n ~cr<etamclll' personas.a$<l. ill_ 'l. ilIW: hO!J'l't.egur6 ql.ado.!)s h'~l"'iir. israeli No.8l1!OS'y No qlllier-en que ]008 hombre:s homba estallen fuera de sus casas. .h~ que AntQlli{1 E'llro'[liIll:!i.ii ~!i!.l p..finJi.tI!lie~t"Wib.1)~~~..COi. "Yo IIOICl W)lit!~.ir l[!o[~mdo. mllllares.' :o.QI'!'IPr<I de pins$_ d<1~o"Segun el I'i!'lca~.tJ(irh. sl e:.o.Pm'l tl.f<l!~(')1'e ehge !I argentiilllls con rnlflliO S!il!t~re it:llbm3 q!l. irnporlancia sirnb6!k-a del toso en teril'liilOS de viciiruas.ras mujeres-boml'1a.\<-iVil'I'i ~tf~!l1l'lbreoon ootui1itid~d 1( a.u!I~l]lto es tina jQda.funos en 11'Dlill.n: "'fltlJfiJI'lqUI: RIl:.le rtispc~ IJiIllc:b. '1'.lIes:\ r.sm pm.ries de lo~ itu~iall ~~.:llev atl.'s d~apQ11I.l~'Y lJ)eg~J_)la.dildRt(j~..dl(l(t OOr'i l aceite J<~. .O!l1otros hemhar- dcam.iu:Jo.t:olliddierem: "Nos parece tr-eiffi. ~oo.lililli...11100]ii5<l1:l'eoUa • b:r1)rneab~.i!Dvevsiones En que 'gastan los euros los representantes arge.O'ues de gtin.all.c'<l'IU)I".b que tlen"e S'I. Clilifld!!) II.[!i~ l 'pr !oo~)Ij)::ell mat. mieil1l'1l$ ~ 'ellb1Qi1brce "1']0 i.qm.ilili'.:i~:Iios. CoI!l5i11I.do Qtijel(') dedeh:u.!.I?arl~~.rr'ilIr{H.stIJdiall . te de]egados israelfes con miesn- Pizzas. lIDi~e:s cUyOS' llim.IUlS ~:l]. EI sdibsdQ g ck Illm'ZO.1I.juel..LtB h.fl. "Iits t'lilgerndo5 [pE..-ajm· 11i.ellis • que 10d os e IJQS se con Y irtieran en liilll1hres-b(lmha "Si algu caesctl:m6 desLle siempre il ] ·mel.t'l!l"'p. l~erso~3s J3 y diej 0 llier]~i1Is . qm:IiiO tiene la Tm!'1Jl] dUI1II tj'u.iUn~~jCe 11101'!E1. maseas eoea y lque "privilegien Ia sens:ati6n de hambre'" La ONU pide a bolivi..las y bll:rdos ])i)bres:.. [oimiC'{HlllC diijo a e:slc medto desp-1l~ dC'Je~n- roe V(llucrai±[lI.:.etlhaMu de illgo .(iOmiK'. :.. el 5IJet!.o~.~~·IimIJJl.dltl!lis de der p!l~lJ'Orlt. los denu[ljr.ell- Una (!e'!lunc.!1d~nlir I?1.pi1:zeJ'O 110 es.cio UC'S {i.l.lF'9an.~ Me{i.emalltc'i> argent"iIlOos_ A eso :.i. qukm c!.c'!o tml~ Hmites y petJe ti!!os sino en 111med~d. Sl quicren Inrnol:u:sc 10 ha..g~i1 en nues'!>C' su respei» ror la aatode- La po~~mt(.SCIJ ras die p'liL~a. el atentado a la escuela M:edved. el l~Jtil)lO:ltelll' h t~do rcgll>tr1ldo en Jerusa[en se ·era ImlY mala.rfl. tenernos "Iue q.nunt. :pasaporte.l horadc '0'0tv. Los atacautes e ~n vesddos camo judios oDrtodo)o. Asi qli. r condenan..arelh.lii. I. re cl dmiDlIt (Ji1e IPllooe ilc:JJ'FelIf e!rt~ tc. ha Uf.1r! los repres.l de ~.uin. a.dO'§.Oll' :tjjo(leronque. hornbrcs-IxJ1!ib~.r3 etapa.If6rico pm e[ ~xi~o de la misioll.

a. licen ci~da em CmD1l!niclIc'io:1lI Socia]. cada.~li1!Les apcwsLaT a 1a memoril:l \.lli!oo tlier. y sin ima_gcnes 'esc'lJn tall mllertas Y e~o s.'en!IJJS_ En c se tihle panl fille'stros ychkt!lo~ .iologlll y'miellrras i.m tres la·enll.1..K ine:.. i.·I~.t IU o R.1os pOf(ltt s pisa. igtWq. i!.!. ay romanee ondtJ que tllB'f'113 P'Ofol!O en feloci6.I rtc a easo.!l~~~l:lInhifl. - __ I..sas.." d losas. 1lllar....c 1 : ~I. nl~ queda II do\: CIl.9\ mi can'era'" '''r::.dil.evenIDS.chllY. e:JlS~dlOl..os a fepltti'r '!I.emj~..nm y Biir'bJint ("tiil:nlbil. coniluy'e (l'Q[oQ[:ILCOal una somis:l. lI~filri(J 0 'lrili.ll:a i){Jr[:ieciad argcrrU.geht'j!tU.'me l:'as.bras pcrt>ol1a:i. .(l d<i rr~1I i!!~ IIl~!>m.anto it'i.9i1"ja ]lil)'via uJIl Jos~ de ll1h f"<1il. "Yo eswdl.. Clmrlr. Illite que 1i!'Jne "uU"ij..r hermana no diosa de Emilia Attias Ua~.W.' ror 10& i. l-lerm:um\:l Dim..esta [pm:-recihirse dt'.nta. IJoera.jtjl eJ p:rcsupti-e£~o asignado ala imtirud6n._tl.jI~istk·-ro.n aOOP~~Il!l ~lbit\o('le Sll "'t'3 detencioD de Gahy Alv.JI· 'i~ amona.".quade .d.B_l. Ai:ni~ ptm. )' eso hace que: i~'!CWi10" m~diiQ:$ uleran rueterq 'Cl.ro. "' .i:zam:a I~ !ltil}'a:rLa P~'if 1.nciotll.A.ill med~lJi}8de .os y nunea d~j.JUqud{n.frm t{)I'uarsc· ~ornQ palabrn si!I.Pu"'1. los mism IJS !..stis.l.gil1. Gaston."ES:I:'..:·l::u"!I 1:]I1IJe1110 iilSl~.tUMI> {.ade las /\hil:ls .as p.que C~ijt~ horror.I1.n.: 'e'm'c'r· ._-O. Po£o_ Seno ~.fI.amina Buenos .s ar'g'"e'n'tl·'nos .fQ. Sill em· [rio:s 'Il{LI1)e.~!lM~ l~s melli· zas .vwi ~j~rc !li'gclIl Vel ' il...i gu. 9fleJ1te.~gustli. Y (jlle li~) leo.IIDI!iut.'i P ele:<llil::ii cnn . de' El I'u nay-Ia". l-!emUino Cfl1'liildlX y Sin Onda de e~ A.56 CREATIVAS este aviso. que .:pllffi iii! oo~j6..l'atlte p:!Lm el pars como d '['dl'oleo i)1~soj. mate me dije 'Vo'Jr~ harnear una torta'"..noriH p~lrn m06t.'uc(}ck hris!ic's? elltom.(1 ~~ se re~. demilrndo. 111 preselltaci..e:t#(!. COiltienad.nC. "Pam LIJij.a:rnbieil que flnidmelite el rrtJilO de .~' • ct)lIcru..~a" .eo de la ·""[el.A difl1rcnda d(~!iUS otras euaPorota no hll(.n1(1UfI _gllSIO.v-is.as vcntas ell S(}th(.:s too herrnanss. gidlls al.IIOy. tas ~jlalahms de • a1i!l'lil Mutti dcspidtn fl'listrnei6jj y dti1cl".I! ..dera· don ell hi of-"ini~n pi'l'b~igll. Pem 00 dcb<:rfi! sioli.n J' . "tram..t[te de rn~s.jl..1as pOl' alga tlHlS que ser la.* b.·' PMil E(los.· 1~1l(1:') cuklar d p::nrimoniQ ~rtist.l ~. m" .'f·eil..LLe 'iiIlJ.!ilC :no todo fu.n.1a I<lsati(Jci(iade~q'LLe fie COm(~dllli alII en nombre d~1 l'I.Iil: . tan im· estigr!1OlJr. bs fDtos.dl.a" " ". }'~ Ui!"'\I'a~nl[)s 1'5 l~ ~. Cristil1!l.1IBIIa.. eX'PlicaqIle no tG gliB'.QlI~ ()c!tme si cso...r.e puso lin Nahuel~lutti~ . .e1)[J:~O\lelHltendo producte s Tupperwase".d M'i:t~5ti/) el de] te1acil'ni$lap~'tbllcJJ G~by:Alwrrez eL~~I Urugl!lla~r tile "unfi"l:.r'Mlea !:od.9wnite_ "Pere hllllbicl'l es <cfe-rro qae soy 1.n .as C(II:1 eX01. ~:. ll1:S A. Itoblc!> y In~s ele.~. Porota . '-HII 10 Aunque una yotra V~7.. sur· IEs vcrdad ·t.h:~la rroIlUiI]l~<ll..0 que S.(Ija..aiius.l. d~ ~11!. .!p''iI~'adibuj. icol:is}' Anius< Paul!.e LDIS Jtauls? · n' dio.edl1 comaJlllt~ITf B~tn~l'Ide aqttia . "'Cmlhv' ~1i'i]SIls'-" p\~1'll.~e:s d rn~titlJ10 lililive·rsitario Nadonal de Arte tendria Olr. 'I.J l"tl' ibn L'll1'lW."e2 ~00S mi:l:111m.IC. c0nt at n s y emos Recortando -_~ _~ .c~liIJua re RE{.los sin il~emo.I'· Llila lJuen@ dusis tIe cllelguc.icnj·c !~(lta)' P"'llldUCc:lOID fhtografic.(I·t.<l tnll}' npl'eSLlmd[) deciroeruc 1iCllnOs.ja. 'i. omta. ton!~ll·y Moo hii~t6["j. yque lila me dl. A Porolfl! no le interesan ni cl mendo d~ la moon ni el del espeeuieulo.{)V~03. Sijl~l como mi~lin.PlJpa y no cabe du.I artc ~~ 11'I1!Icho m~s que el.-.tdras die C-aS. y l.bses de pltl.gil'lpe dltti [tOO".!D }' ach'jz [milii~.rt. IlliIIOO" ~Q<! ~t1 91!fI~ <l11'~tic.os y Ihechm mll! :p:l!).gu ~ I.1 .&.laV'IU..ltim~s :scmaIla~ Pore. 1.etra oDd. ~rrore~ y a LTIiron l11').3 he-DII:11103 de cuatro desd!e hace 56 anos" ~ tmvtS'ltc h"1 .e eilla direccibn del luna.1.lSarcon lo~ p.U[l. amJlgctGail!Y.'M'nhl II milhl} y ILl! LqI]Q.~ !'IQ1R a la bora del.q B cgreg~dos son L gellim.irq.'[Ijll[jjt(lS a varios .slIpartic MlliLCiviJ'I'en cl f~tiVllJL{~~ 1[1.~ y J{j'~c Lui:.:blllll:iJe !t1~lOS dirlJi o~sica .nl'..(I$ ais.ri". A I. ('oslosM \.~ I~p.lnd~) de It)l'].nviemo j de lJ<gJcy.a d~ rimilil)J. rBIi!b. "Cuando me entere que [l<lmo.b::o.r.1rR. ca.~I~n?O1~cosas J:jH'1I.dJllJlivada".()t). "Los urngua.·~I.dO' cO. eon "ose A!l.L. CI~"j.:1e contamina a les Ul'U~lay.'.:11 tipo. pOT p.(!: Im'lIIcstlia a III illmiliel. eJkH. .-\nh Ia Ql1blllll1e..<~J(ls.:: In il'rri:l"!ls mucrde un pedazo de bizeeehuelo mnrmnlado que ella misma preparo.1~ enl h.0 qll'. hUll! 'hlil)' qL~e rncjO'[iM'I'~. siempre qm.I\ I~m l>olni... Bernarda.. s prodncurs y en C!>C s":l1lido l>uy !lIII)' avenmrera.roS gm.llos ckmt!j11.g..':by·s 0 p bl'il'g(l. porquo.r llmr!H -!n[Tt~ /9 .!> ANIIMACIONES te 4922 04.TQbastallbf'.'.1(ioJ/lriEYJIMi!'il/ei'r y 40 'limnoo-a Mlmm legH~[l. ~ol!dUlye Iii! HerrnaL1~ 1110 D~o:. Gt!jjJ.'qoe lil1catiYD "dill a' 110 dl:>li'llJe II tQdas.ilIl !~'(lta nl ('II. 'I·S" a"} "01 1. podtIa cla. c[de~tHe ddl.1. ail'ade. ·'{>.IQue bueno. de IJ.... n. me C!m.'l)j.era! plidi> los_ cod iciado:s gmnJcs 'p'rem los dk Velioc i a San Pahlo ¥ !Kassel.que . .'.m en un jiJar de p(iliflllllt'1i5y en run pJ ugtJtl1la dit t~Ie: rem1!} que lcpasb a Gaby fut UII . De .lilld creyel)~O que C1N'Ui1dp qutsimll.1i!.el.··.)men..1ristoria d~b1rt'l: a~gentinQ y 1ra. ~l ag.II!I.U'!:l acrcl' >:e' maqlle. (k rlinguna rmmera cl1!1Tarl!o rl'i mlclchQ meno-s. C'tlIlai 9. ~ ll(. .~·.'tiJitl\).:1 y Nm \11:7.! pas11 CcSque trato dt i10' 11'bl.::rtOlUr:I.I:: w I ItIl.(. Veremos c. C1'I!Uii .(. CaJl!'li i 1. C(lroeii~~I.i61~ ar.. SalsaI'd 1.6n.to de 111i:emporada 200[:[ d. il:l~ljdo:por p. Lfl rer-osl~rrf'l " es osra de ·Ini:.ilJa.d.(!:J\ j~ i.ja. Y so::-51litle y qnl!ll)s[!!l1e!J.llg.e-f'I.aIl7.(H:::ftlGnliUXlnt.dr::stilad(l. s (i.c·n l.3.i{)de las ill1~gene"S (:1.clilrud.l1~fes prcmi.lo:m1 POMta . Aunqu:. defbliJ. passones y rni idola csla Hermall:J.:.ts ciertc..t 1.e.: para 1<'1 OCO"n1)111Ia poodr.M porong.e'llom~~ ~athfacciQn ~i rilprc' qlU~.l .arez·J. de 1!I:oonrnmirmdGI1 es l1li. di~ PfI'lilb.€p'i..1~ Il~~~··.mlOS y h~s!.Ufrle'n'C. q~il~ Porotll CSl. e.O}\. hermann no-diose <Ie ElTllHa )' eso tarnbien haec tuue d 'jll1iere:s Sill esfnrnc pronto •. M '\Ieee:!! ])I ~r semaJUI voy d 11 dilSof:S de S.o· .U LAS PORONGASMAS DE LA PINTURA J"Sallill!il qu. sar ~[U.slillilm.'lllulo:va lil1e30wrm .. ICOn su~ ~rm(]n(j1S "Somes buen s !lmigoS. Q u.Vmt el m-no·'Y UsIa: (ioel'!. como piden algLU1-'s. - p'O.1! Aui . "NOI)i.~mhien l11C]lt~S perect~dc:m. en lorIla~ (lhras cfcada':. 10mmmos C1:lrIiO combushaya gJa.marlo ell \lri Mus.. Ton"! de inlandi~ "/1le lli:l.ve. i?el'\L'I l '[.:h"'J1 si1!u p~re~.en 'I .nte& ifJlIftL Ib-s urn:igll<t'iyo.aime RODeS de-nIe'flde sn sll.modo 11ue si 5C iiel1l1:)CD ·Cl!~. e e~piri tual de ha:ber c:re~dl)".Art ias <Ii'ce q LJ e no Ie gWI.osas sumas de difle·I'O· or millclt1ari. de ctlllSi. brot'Cs (I ~~posibk . 0 Corne es y que/' ond a tiene t orota Ia I'Iljpi:Jr'!.io. B. EI ~nc nO deb~da V1:!ri~1'~ahLl.capa~es de rcYolll3 domir].to III i ~I.1.~).Illd:. aJUd~$j8 de d~'.taeII MIIl11. oostant"e. Las ~..el'ns posan eon po.da .l!tal[.O aJ)HlililCiC' .l pcrf.n tid nuevo villa Nev...a .101)'allos. till poco de ':j.. Canal?'".lr.c".s ~~lt: tOOl) ~o. I "k~!Ylqile debo CQIlfe-. "P(lF ahl)!OiOe. hlll~\' .i:o y lo.1l'lfl.entos mas pmos.ltan~1ariTIaL1t~b. Pem ilwuediatam<.[m.M. El pa~Jimt)li.(j. as '~lU<it. no ~lte asi".eO\l.cc'll.n~ y (Jllr.ta.izo c:n'"arl.".llflm6 Du:ramo}' Cfmlrrm~lr({(:iiHr.1grtsadm cle'l lUllll !..iejm y desc:al>ca:n~Jt)~bc)de:g_oncs y Il:l]urcalezll.que los Superogentes vuelvan de la mano de Fabi6n GionolQj .tcil. [0 arntMo !. AU10tii :.I" l IJ'epel'tof..110o(:urrec('l'll ei petD6pow sea eoollomico Il~ de pn:.! salir en 1<1prensa del ~()J117. &t. I.ostl'es_ Adr:1 ii~. .(}O frM aillmnos suLo S~ 'redbieron Ij. No~ Heval110sbi¢11 y a ~~rot-~~mpatk:o.lLCall.H~OllllPll" iladu 1'011.r:..leuidQ p(.e :u.!Jl rni vida"..Ql:s.s ~latIi.t'es".ladu~. :. cuar~do.' que ~O:I!I IIIrl!ly bQini. television 31'gentiu.arllma de m ~l<ln.quien.J.es..eil'lQ pDft]tlt: daB dLiI surgr:l1.ar m 11obrel'05 p port uaJj(ls? BElLAS Tflt! Hi~t.Jj'anlilo.ert!lo habl(lr{!ie m:h~i.'ls d~ 'a.5Hp:1ll'~LCe en CUitEiOO en_g(lilimo!'l II}..'.rnli C'~Ja~ro..• CJ:pHCI:l. l a tl.:.(I. r en Bot:nia:"La..1M 'Ill/ell~' me w.'ehlte~li.. an eullO de! cuidadQ del cuerp .lor de los se·ntimi.l:l hablar de suvida privada.I ((1 l.t~: "Los' uru~<)'~OG .al J 1. frentl de mann .a.S r.imosnada" ~ ~lIjtUj~Ly(! eX:l'li icil d !POT.u . ina que. ya .~je~}l.~Ll11ien.d~ Ius: nrgen.'ias. nos estarnos conocicndo"'_ . '''e! u. tl~ I~ r"C"I'. 1.110 1iIl.>-'6.t<l~~.itroooerauna ticst"ll.-:. "Say 1.g. J'l'1uEtitillent.rml~:S de C1l1ltlti.:11t'e desp116~ ~e 0 noja: y lam .ro thi~ 'Cia que .8.i !I&'lll.1 hare ..dlob: CUe-Sill al EStl'!do NaciQlJlal lllrededQrde i m'illtlnes de pews.:: Ij.<: pwtl·wr-es.is.1tias. mce (~ue nene 'R" J I " -'.e.

Ies:. pe~-r~ uno q. 'i . ~Scgiln (halOs..1S . ·iiC~. d:e la lut. pr'efe. pecialisras de I.i). "~dcmi<: de 101.~Ot8!> (iit"~immio$.Bi'll G<lite~" rt'coiniJidu EI j11Jfllll'P'ta'SU~ n~QdiHlifis.iQueda como ..mi<i:s. .r3itiitl!iH. 'Oplll~IIl. l s SIU 1I tiva f~t:lna nil" Pi!!l~dG<ar.m:ll mas eonlleilllUt . .clJI. de lmereado die 10.& ud.~ Soeiedad Sobreprotectora de Arililmales.oomi.alila 11Uan.~riPa:ra Ga'tes.!.rIil!l'[a (!i. "Pero por ahora.tQi de G(lrllo de Was nas. BllIoo.r: f!<t1'lba (lc.tOOo Pl.!.'<lila I1. I.tica" ':Pam COtni:latir ~:lScptide.e ~.~ ql.co que.s.atrn a piRa. j1L~.su maseeta.n']lIci~ines c~rrlill!!!lie8 eni'il'e eje.. ij(te es logrer I" fe:1:icidad ".lal en.miDto. 110$ !P!es." 51 easo de Mati. !11a~].Jotec!jJil'a de. e ins ul~baJ ~n.mn1l.iagamre! "'. ~ MHICi011l Y 1 ms. lUi Q peC>"ID ~~ ]11 !!:C!l:v. de ..rm. 2 d~ ~adl1.(.letl~:~~ seXWI. :I'ilio I'Id!l1im ha'liJer tt!liildQ slgn[JIm !.ll'Ita:b. Ie 'bes tis I\'IIlI...'opmlell La i111~611.lol)ulllJriizad(l<)1 de :II.galhnas.ill Hobiy.mnprubar las ve[ltaj~s biqu.Q Ie. 11iIi~J!l. '1E-iii la Cn.u~so Clml. die los hombresmiis deus del um:ndo. il"ec:i.tm.puellie a'iirse dl)siJe varios kildJ'fii!tllo'S.g ] 11 homosexualid d.oe.3s. con EI. "No hm: ~lempopam leer d faa Ito lmteriQ.Q .acun.a. 900 millones de d61ares impuesta a Microsoft:: "Esa plata teDdl~eque saearlade mis .Iliselil.peltiencia:s. 'Gare!> ·~IlIlsidcr'6.I aruUl· vcnga 111 pirl!.aimpUI(lso~. Dl'llima]es SiIl'lJOun pow. Allofa "'00 quo 51 ~llSpe~KI. en . l.lpitill..ci6n ell Y pOI estes mascotas ha sido ad 30(1 por cicnto e:nlos ~iltmw:H!(lS aii.1 ca. 'Segun los es- :Lidlild(el con botellas.los ~omOSeXI!l3fill men.en cl mUi1.1im"':.i61~ fil.eso. comes-.~MID Enrepea pOl!' sus I)rn. ~e~~I.ga:vlotas be(b~rechiOs c'. y ~{I que antes "5~J r de la cucas" y grLl-aJiile al i rnllild·(j enla cam sus prefcrelJ~red~ n.y U!!lillhl~llene! . tml.iII.iEH"Ig'fl<!'.S. ..&'!.deJr~~:lsi pUctW j'U.II SIIiloT t..iI ]lor In Su '!. :alilu:i1!'ltio.llIlllid~dI I. tm!Ws d'u 8J1~Fa.! le ap.mbi~1:]I ~IlM. a:oos de Belgrano.m ~as da:11ru.to.l dermmar los cxoedentes sobro las sal it.5Jt~.. y g. en 'qUIe cifcul'1.bile.l y .OS IFeS'tOS' dE! mallb1w:ncni'!'W. Y 1111}ehas de ][IS wt'iclllCra~ que 0111K'S eran cOl1dcl1mii'!s .ar'l!'l~jo_S'} (I. crt.o.{ilr m0l!IId:9.mpl~a. 'sine tambl4n t.. que "salen de la eucha.lr de ~onw. oontad. Fue el ease .· I.ritnerQ~runxi. . quise tengo que 5'Cr e·I tm'i~rko del mostrna" el tOStl'Q hUUl:.. lIgres!vo. 1I.r:Il<S t~u.nulleill :!ie' !til! !. "Tocia mi.o e:s que la VIlli a .]i.w"$. glirot1a 'Y pmpi!il~nt.tllls .emil~ 10 tfllh!ues '[[1!Ie e:us~rn a] JI~pecf.es africanos'" In." ..m~f. 'te d.I '.'malaria y .sercomo ctros miles. 'cadllvct. ~'l:ade~ rurales (el sexo eon ove- 16gic~.millone_" de 11.d!a cDnla l'~Jstba.Resullta fIfIasinusuiiJ(vel1:o qUI!.O y I.IilR c~. ahat.trlbJ1t)..q~Je.inS .addallte.IHiIfIlllllI" 'f ~a.· t:i'lnefil.i::U:rI 1I1il1.CO!l dell 11 ills) fiiwelll en .)"" CQillChIJ~ este jo.e !:Ium:1I vierol~ un oe." villl.l:Iiere dar ~j tidM de ciinero tal que me pcr..MQzamgRTHD1 a c.e-gur6 ql!lf "'10 PCQ'f iJlf.- Y !!IIlQJareC1le-li'l'te' tlnCJI[Itstu . Las socicdft!des avaazan. mHS ~u.necesitad(ls.'l!r a la sociedad ISU zooell miles de jovenes que han "To(lo .mo de.ll'o!l. emp:refficubrn a l:l.lsi !.~!ul!la) p~Jblica de a poco val:! dejando do sercuestionades.laIl. p'li:gillas. Y tea un .o la :iIl".6tl ell \'3ClilaJRS me JlII.I:" lTIfP raj (y. ta sociedad'" (j.'~ ~on.OIS JJ1hl~el les y. alMnq~~e eJer.ias C.:sel. burros y . IlIIUO.ms AJf'l!Ielrel'~.d~II jiWOO se !f!lll eu..data Ide ndJlO' . na dcci.! en departamentos conspire oon:lrn la exploraeien de nuevas j.~i unO es OOmLDy k} toman de '00I'Iliti.ill1~5 de tiUlll-!:"i 50'. GMe~ ya ~:lbiia s:i:do sa:ncioiJ]arlQ P. la so- U~ Fh~llI~0.jl!lal!smo.es tnl(hdoil ell el Cl)mf'JoO arge-i:1~ioo) ahora se ha extendidoa la ciudad.(l:o 0lgt'eg6.s ql!lle. pcro h~z.smo COil it'Ii nuldaeioUi.que si me rempen las bolas con mlJltas y con pelutlldeces . e l cocker demi abudi1!.y admiten que nenen sexn eon animates • '.5[)(lIlliS'S' >EllS. l!!1I!Q1 ei dCimadarde1o~as (:Ice. Ia cnliaosexuallead (el sere can frutas 'i v~rnums) y de la ohje.jjHl]pll'i'i~a Mk'fOSOft. lilealid:lld: .il Uno.Ie ~1)5ptLel1lo-s subdc!>a!m:11 L~dosdel Am~a. .:ducido <l lacScornulli" ciss sexaales. palos).e. yi(w.tlitlfil s'ilu.ld:~ld &a.l '~Oin. cll.1.abg.h'el il1telectillul- Sill:! un !iii.d.ntDs motocllirruDo lleelf.:.po:r .~. ZlilIi-(:M~ Y que esperlin .d.so de In sall. i6n a Gates sc ongi.IMlpiilfuij.tcell IllS e'X!perMill. hromco blljc eI pllJlgar.. iI lfi.cibarlo.hl1. los :pd~~fiJ(iJs.:b1~llgl.gol1th5rpe'lo'i!lLI:dlil'" • !~.exu.~. t. rnte:rlij.ados que Io.I glJS~O por (.y..mar!'! dllDb)futalllm yr ll'il'lYdos pmfe~~ ''I !!Ie Jl.ect{lra de Aliimales. 1TIa. detliiidl se:l'!!!1 .eDlicaq:ad...u'CItOcQ:Illjlall:to :los cbdigos del Windlws.I:~. 21.o~".1ta O'~e:S-. (:mmoo lios de los . ~or. Pe'hu:e:!IIcj.ell~e Tr1UIhl de OO[)ptiBoicies tal!! ell.J:l(len 1(")s c-kntl'oes . F. I il1 UleloiS.ntar urJa C<:l11. 5101.·U:J.'''U..tO$"'.1t:rs'!. de Ia Sndedad Sohmpmt.lffes!Qgra.fir:rn6.ro mliJlio1l'O~io: OK.s v. cl.g!llila'.(. de la bis. sen nos ql1!ir asuaien pub licamcLi¢e' ~I.exualid. lI.sl~1!I n~e Sin' "s i~w· e r~:IlniOS y :itfii'lll8.cola 'UI. repa.o si.1 orto decir que a uno Lost Ie chupa un nuevo? Homln~e8 y J1'lujere's'que se animan a."' J!.". qu.!l1S (listl:aen de Ilfli u'bjetiV'o. preeeupade Bill Gates. 'Uti idi(!~ d>e~ mpn:'acp.(I 10.tl!ifQ.llMllas de l<ls!)r6x imas '"ersi(me:s doC mub:as.e't oman el codo.ctiC::lS mo.h· ~i61i11n.d6!1.'"ISO de Iii . ja 'iilU~SI:lI 1Jo~m:dn -.{il1lfegratla '~1Ili S!I!]IIIJa. y' SL>Crlial~:ma paf!. '''La. Q las Irnal'. muchas veees. S..da~ .lII'1HlSiIe un bkho"'.fl.at ''''&!if'a.~j[a:s C.-·" ibc.6 jodiendo en la rave con aso de 'me clave q!l1 bieho".lj. "Hasta que un dta dedd i~11'.:J~ alUla.'"tj~jet1Jta.. ante conocid'a oomo Z(lofilllll.aqllli limos r.isic-a hllmida de perros. MIl p.ern ClHi~[".1I ell.jigos de 5tl sistema Qper3ihv(I Windows..or Windows".:~ale!>. Y es 8ciualn"l6litc' d c.~ j'lel'le.j.~ag3'l" lm.' awrasdil:la:mrsetabl:~y:pll(:o atracc I.el pa~ ludi.tos..log y fOo tolog"S diliHedolii 01..'1 realldad.llXO tas.was€.] seso con biC'hu.ar SUI oriemtaci6n Ni homo ni heteros: cada vez son mas los argentinos y las argentinas.res del :reid I) (I!:Plma] y SHe i~~I~UIII'IIlS -al ~Ibi).~~!lar'-' U'i:pa . pe:rfu:. limo)' fi. un .rme un cxtasis me em:porr~e .l:> se reproduce dc{:idjeio "5.oorn~~ellcia paramootrnrle l()~c6.le s.jj.zoo~exualidml. nrpar..lllir de la eucha" 'f 1l181'1i lest.di.:.Of es:re misI1)Q rootJ\'o. Alii1i~~ lees .e.clido vicios de lodlo tipo) promuevc lao tendencia.rrnii. ehaElchus. La SlIn .g'f~lllea:n(es y p""~tml(O'JreS.>'an a 'espcrnr l>eot.ern~z. "La vi¢. '1i!'~:GofdD!fIe ~1a.I. Dtcen 'C!.d'~S:~ii1"!"1so[adl[l" I~~r lEi dtuh1ir del~ l!. Suilcatth::~r.or1.ido por la multa de. M.81t11ent.IIWoon. I~.ran S'u' LJv:~la.ya.0 IYspantjl a ¥. Cilh.lC~I!~!IrllJ\S {"lid. donaciones para indigent.u ~u.defic1:u:nt.i~t Oil CHilli.e Ll!nlx".1iIU!lIIiIenl" &lSW.11(1~rgMti.nlcgr:1ilos de M·(!z9Jm~~.'1sde p.lbrep.DS argend- cuenta Mat.e de iia's PlftyilS arg'sntlfol8's.pooo CO.de 199&' (i:'Ii!I!lI~IiI0'Ba'i.rn a 11."n1iellti.perms y los gatos estamos joy.!I~!l de ii~ m8 " 70. Y en.s'b". el aumento de . 1 I1!. que met al...crepitfr"~ per hl!'S gWIg'i.upado C(lT:nbatiC'n~o I. Es.s. HI dia que tIll.(}cidJIJ como :Z01)!· d~aJ:'lrlDI!3Jd!l's.ilema e.iO. ~ ~ es..

lJ-.Wil.alios ClJ~~ Ol. que ~""ICUIlroIlQ"el desaparecisino per aposWit tl a1go TIm flOC-O do te::stigu en e1juici.ll. y.embro V8Y<1 para cUlliquiiJ:1f lade) :s. 'No 3pO!itam~.tiaol.~':m n~"QJt'5 de eda-d. la Pafil~l!a. n6spi'l:l'i'I. cabel<l"'.dndii'o~. 'If" OCOl:Ji'I!!mRilslt etlll:'e la~ pie:In!1.de .dl liSflliO 'etl !. pierna para que las ·co as l'mneD oliO<OOliJf y los. fll elit.tal. .pil.131 "'1l~1i:1t1!li:nl..im .1l". qlilE:!eljuegocs mllY mal-a yew.. Ulila f'fLlcefi). lo. Y qt. h-f/I cliqueadb ".l.lI p~t'fiJ' .'I.sa 1.le:ra~ ell cspira]'" 'J "tlos pC[ld~ll<lre.s ofuslUldo ttUiIl.l~o.r] poco t'hempo ha· de "sObri tlQ5: li:.!!} l'l'I wOOl U.IiO.pORer tll)8.~En que andar6 Modonna QuirQz? A la Iglesia Ie preocupa el auge del ""'E .~ de 'li!!'I!) nl borde del f:t1i31. Som mUitlilOS ~!Oi!:rue-torres ''i"IIC ~onrr-iibu~ yen .-'1:eras oncuano Cf. omd dl. tiU05.L'lII. "No GD.pl..mp6toka Yo ~Ie. .Iorge Bergog]ie.I 8j1.. 'Y el hech(} de qml cad~ rni.Distillro tillJil'i!ll • ..'\"~ u[llrLmll~ I~Inffitah!'~ ]:lOLltU'C I:ml'llSitlo il1U'OMS los que 1'10 maS de g' m"lilS .9. '__u"i:orid~. iJeeit ~Ill) ~hL"'ZaS Q'5" (lc:tir aIiJi:g\laJ 1m.Ij. adivimf: la fuen1." Crece eI·leno.de temtQ! . de la cupulll eelesiastica saben que h crltiea u ~Iosjusgos de :'!Zl.. imIC~r.mt¢ 'ii1:1k.r~ P()JOitJ:g~' cu'bista.i!!'Ilfn~O dil.t 10 ltl'.Qy'.algmllllS 'a.-'- 'c':El _prgMenUl crece ge!)me. MmliJ'¥s qu. Irn. c1 c'IlIrd'e:n. COIl pal. des. 18 '''''lUi.slilrioo.d~IUlIIII'1IUC lu:l'l1!J'tlfi: "'E.} Ilijos ob1icu.n! (Ie Clisa fI qllle si:m. lln !Coos qUill :~ tl'I'td'uce' e:n CllllCCS. \1ngllm:~j3 . pe:rl'i~.bill-ll de ~05 tll'llg!limm:mdl15 {kl Hi~ pn.m\.y ~nmrmes !1'1lLdQ~famtli.sMB l'especi~de J.IIIIKiII!i' il 'm.l1es "rTlco. '<Y scle Ihm]. No asJ.e.:re~dO!l en compl1lC" el 1<'!i~O. •No fonncarru: con~rw.1 mode£o Ifnb.r~ . OILl~dll f4ndoom1G ru-gootilli) de prlmeT" 1'I.e' mej L-o de 13.w:h. teDiendo edHd )·oolldido. aJl1P]ja.)lf!~c-a:t!N{I'~b~()oo](l d'e~mmaf.. los pames li.ree?" die '.eM n. elfundmUlr~o Mg6 "bbl e I1tLhtese brn.mientras sus.~ '"iique~ p5kolI:o.il:0l:iJtU's!imo p{lJ!.s"tL'-me.-c:. a p<J.!idIB.ee dena .inlUi1 JoO !I.'ll. que.o'l.~.er:lien~ t que . 6r.!! padre: Jiotit:Jl'I1!ti!l1 HD 8'.'ii:z. Vi.ardwl!.go.'G' es de que m!lOldillgs de. por ende.Qu'l'ii'l "k . coucluy6.Ieroo con la. !l!s( qu!e afb'ID!I!F. ~f~ms·versa]ii1s".tinftlldnn.PM O'H:mlrnl.t.l5abias qU'e p.os" •. naes11I1~:.:)io .C" ~s.. .royind~ de Cord'lIba...Se paises.filii! s.eTmi.1Xl1J~tm'ldQs.QS.lIri'O". dUin cliesU. P~IJ"II I"us j pdndpa]e . que se Un grupo de t.wmo "oC~~Jel"r'ibli1l fllagel. :>1 Ill) lbern. COI1lIl:I'C:lilil que 131:. .er.l ~DI esoo. "l1l. en call1b~o.II c~mSi itLiye larnhi..Imbll.a!~a:.6:[1 od Hipe.!': G. agrego el fru$t:ra(Lo ex ca:nd'idawa I~apa yamigo per.C:. .a. "':5t1tgrlUi dtICu.~-'. R.susuaries .8li.olu..] d~~ 'CaIllSi). "'La.. '"' B .:uan SilS horns poterldalm~.en I?ei'ld'ienlf: ''. el de~itu" Y S'IIJiIIl.s:abell ~ue~sg!Im~.qiue $e<rci.skr.go puede llevar a la gente al fanatismo" ~ra.' juego: -. c. "Hoy.s:pedo[ista.go!. "Sip.. y: d~1""1l.".L de P'illt:rmo JI'Or los "Pero n ~.l. [J fmc i·e se te es- Confirman que las videoeaseteras eon euatre cabezas: no sirven pal'S leer rru OVD BIlle Ray y FuUHDI ~1!I"lm.cIDom: 'IOSi:l~er1os OO"lIll'O p 'lU!drr-g h!D-Un "padre (hariWII!ta. rcs".1Ili: Revelan que los per1Jiles . ptam. l!Utoi'a del oos<t·scl1ei" QIJ.tiWci. re.CM I:~i- '~e:ti.i ft)DrtmalS. murieron dli!s.g~II.. capiI j Los inkgranl.~I:ril& 'i:~wirtil. La. i:rica..Q. ala. las. :I\I<lil:wtOO d!.e tria.1CI"lIOO10 con (u.."ge_lrIte'P(lu.a t'ri8tl1i).los le.om..1!) CO:IIO~i.1S.Iii.g:a so· dill~die hi e ct!el.que ~t~ (I L'Oql!lill·el:nUSEm. el i~e qlledaFS!: en. clloq'Ue.OSdatQs que ~ que.lbdos .ubiertdu eDll~ eS'c!lIe:L<l social".)' mIliduyc:: "Per CS ereemes 001'1 c[ mailIimol1i:o Ki-rchner. el I"!!:qlcto de Sl!I.·..6 a~ empresa~I rio . p ell 1l.ergogllO: "N'· mas.~ '!Aogln hln I·ID 1.J'l I~ e.s.tdio III reserva de su Ii'!' [IlUld. Elis.llicih I!rg~[UiWll.d(m [lor 10 que e Ciili" l.firmatl Bolche VI(11Ie. drog~..ente' censternada POI' 10 (Inc eensidera U. easa S1:11 haoet nada. "grego.o dfrtQ es que s..a cilJl.1 t'WI.que. Pnr que -QlIIl!tl.'ue se 'p..ac:~rta:de-I.D flagelo Tras.c tam perdif!lJd'o Jill 'cU<.:S<:l1ar'''. eso ~ti{jfivi:a :no.5.jJI'oga.t: debe rlIiZ'OI!!. ma. s. ".:~Dl1~)i~ieJ:de (J)e~!bi'ld!la I.explotaci.d:LI~nl') deJ b~og !) lototeg p(m~ l1iCerca.~l!nelro!s y enOO.a.ln.9 mente a ttJs9llml:j1l1l.j)1..e las medicionesc del Indec fS cuesl:iim de I~~r elk ~llr '"J!.rmil it'..ig!l.eDldii lil'plllr:U:lIlii '1l:Ili Ia plsi'!l.vi~l!1e.. en d silll{i.tllllf-S".i1os. di~eO'MamM •.e.de .. ":Est'o.Ii k~ Imblljadmes Cld(~sioo flodrolOO mmhieill fue allmb:tdo UiIlue.'id\!oCelSt. '~ceptml . y a~ie!j.p".etillkioms~ctuale1. aI· . punliJ. e eSl. ~Que ~I .j". catoll~:II.IS e.i~e:l i1l1re I~s v.) ":lIijos .!Rr y pu.a1 blll'blar del il-I.. "Que se lleven el Glnciru: P·Ci'ikJl M'flllellO..1108 tie aCl.In l'i-i:l:OI:l! ll II'lO~ll'lrre' de un mr.... a:gn. trnbajar y" gruJiiMSe el pan r. pt\>ttl q Que no. esm ()DIli:>ti1'liy'e 1. racional ~ el eijLi-f~L1.I_. I\. I a ~~~'Q :!I![d'ic:iC1lh~m.jrn mt:. ' D:umJitl.J.1¥IillS .: ~~.s eom (1 es-· gano ..G1l. de is 'palau. padres ~orlil-o".eClJ!tO~s de b~U niver:s.!I.{) C\I'11..ichrqueel Gobiemo se apm'la de ill.l.8S ' 'Ip.s deU~le5i..{J.. l.r dle E'!..a sc OClilpad'e condcna.e'..es Micell!ras b Igles~ ~rgetllLll.~~milia.as masivas de 'e:mpJ'esas argentinae.u:. plter-dli! I. s.ilIlIJ erpuestns (1.efios b~yan eferta por el tao."o5lque :it1lt'egT·aJn.:nt. pro.tm~. Scg. DV)) . d·· .ile· ~glestil C~tw.el (Ilia (!l!l e!'i.~j iqg y '[l!l!~ f 'eon bl [lgQlift:!r~.l~~.:Wil.'Olime life- n~ i]'l.fSO hi. d 'grll.:JDn e.. PJ. e [es cahezas Los nuevas peeados c3.as.dldgrn1Jl:'-Sde ]ilI ~gl.er. .to1 ell' el :rileffill:do \~Il r:epr{rductClf da nVD BllIe 'R.en ibSoO"h.mllnieado. milltz. ve"l1W:€Z d:iri:m:tm.·(jero Il.actrn.es uwlit. SlcQ.COl.s.l ·d!est. Dc I.e. . paro un doNe par qu-e pORta 31.:I1.ll milm:n y me-t!i{l Ide-libF.<l .l !Qoo. ~iiiIe sUJ[\t\.'ltd60 •.fu!mlaml.etlca." I l'Ila~~'Pu].mente"." S'Ob:iJte!ospedl. e. K "Par :!Il1(llh.tL~a.ll.CS.:j.ad.j.'ca1~a. I!:5.enl<i!'esfudl(suoa a ICl~ wnista.pOI'que [ie.1lfque la C(lJltiIIUlldis.~es.dli!s probl.ifI'lJt.de casi 10 mism 0 q_1lI.J~.l I.a[l sOlo jXlr lll"la.on!llmif!llto al Gobierne Nacio11<11. :tIbsohulr! diet: el Jl!loee .un bl e.c'hfl.fl.t!lle! tim!lJi'l "l!lI:1ls '(lifobaihltkidltdes t1:~ eal~r en ]a .:RI!Il l'eS"r :(.B:EGAlA DE LA PINTlH~A LAS fORONGAS MAs B-ELtAS el q:l~Je .:rres .l~ O'Ha!'<.!~: iii" Frabl'IJJl . p~o· ducj:i .iJa.~~in andes uejmr!WI diezmo "lli~ Igl.tflriM imeresa· d:_C):s~l cOOprtf.lI I) '~I:l .p Ie im.O's.B111~ ltay oi !!Jam ser usad eu relrnsoro!l con 'L'I.Iorlzo.1I s lil. !l:lalrQ.~ Bcrgo.. CJ:efl' enlouli'lt'O i!elllldtlic·'..em' ""~'(lodemm ~·cn(krI~·stodis: f11lf!Sn.!! 11113 ""I~.al.elss{l~UYtl.~do:ll 'd:ilt IJiI~erolll"'~ m.l oon.e".egk!'r.l' es. .5. COT1l0bcl:.aqll.ruluun IE .a logJ'W" l~ vudatde.ri"!il(jbil L pez III oonCcs10J1 qlf~ en ·al~ . llad.o!Ha1:I'f: . ·tlll Cl1Wn. eli rnJi"a. d~fi.. que prepagan eJ oocl!n~m· POIt el Gobieroo de la CLI. "ita ~u lta caRl II.w ~. • No abortanls: • No la i'e!'·a11tari1s..gic.ertl~~idadlradic&oom qve debE irnpnner e.delin'quen Des-O['lIIPOIII..e truta de hOlllbrcs que p.iJe d]b(len sbr ejercer sob:rc Mlii hijos.. van a 1It.)mos. ~LtLmh.a!F.I!!dl\ dJBJmr.o.ml .el jll.~. Creemos !If. se~ Ji'O[' ".shl i.mul? ''A es: OOdl'e"".\OS ~Il're gt:11: ree~e:t.:tJlO sabeosl exlste esa pali!i:na~ "llJp._Q. y UI:!e ~a!l ecnQtos:rasa~ t COnlM.lBil:pe~'LIl di!l :IS q.a Mpl1ri. CIl Vit:la...Aqllldlfi~l[l!~ p!lStrnJl."Las "lfIJ. Sin t:'. niegan heclio U113.an lei dfa en la 'eama 1 Tambiepanmentan Ins ~'soln'iuos It'ansversales'' y los ~'cu'nados.· 0" ij~ ~e8 -eJcertGl 0 [10. ··\mi'lados..mgr{ljd!J~51 .de lecbe n.clJ.onrzo1lllblli.ariisgenetie8.~1!) m ml'l ~rrQ !lin pooo tts m.thlafOO r~fflile rr?cord.Jll":i!-.. cemetar actos fti1ii!lm: COlli el .~tiermsy que holdings bl'asil. Sl!. qu.$..clllll 1ft aIf)g(lU!lti!l:do. 'co.t:. 11'1tpil"e:!lOsu ·~eiD..ue· e. 'cliatro ~lIbr. q...la.:nawe k).Y'iU'juS modelo\$. Oll":i.'Silm trnlu de.J.e<lIiessQ'n estosp!l· dJr~? .1~g·!:'l}· <i)!iu. ru~1.de:s estan lInalllnml{!· e. Vl.en reJi1i·· don ICon la autarida:d qllJ.OIllOO.aJ!I~ [!le.o de L.ll!6t1a el t!:. '~1Ii lUiJ'iua :U(lLeh.t!.XpeROlS.e~.tm1J[llilrus q!l.rgo.mielmuro ~.:". ex.a'res h'~ los prog'enito. h~jolsse drog'an . f1J'la.i)s..L[I rmp Clrta.o~ 'QiJ.'IIUICida i1I-Ugu I Ji.em:.r .Itlperlit .que OOIl·esre ·(!'LII[.r Iml!b ic€:jo'~ ~os clrI.. IX! fami!iiu' sabre iLutdo .trrio. pues "DI.e.gia iilcJ~1.6 eon ifh.mas de que el tiempo JrIaSfI.Oi!l:Ilamad!.en ua reclenee .rorque no hay que deos. ~) S.'SIo que ~LJ:C!ili (III .oblicl.QS dog sobre tia .o.i el cact1l:ve..l(TlOS ~bl (lQble. Lcjlnsdl~ to. P' r I" ronC£St '1:1 qllC pr61'i. 505<pecll.ga sodal d@ln eflcuela dC'P'D' Karilll'l Bok ~ViOJu~.I'IIU:~ltIJ Sltll.!In .rn 0 poiMlo rrre clell'W.hrve pam mptML ct..iilgWga.l. lo.:irut7.. acosta._grn".~'tiilal pt'nl> no $Ie-las VWlI1W a pc.ii~ri(l ~II'~ sendn d~ L<'-I 'f.fim~. U!Il le ~xteillrli.10111 £" I' .s" pem ni c·j tra-n1i'iOnj el~ffuk0 . Ie.~'..' ·en laArgentil'l':I_ "AgUL li1(lY u:n ''EsLU'ituaci6u flO V1I mas". ru!dle em que soo mill.Y .0va .son nlenosfi'dedignos. :ren~)lI'e!.l1fIo". .: lo q e h.lliO 10 que pmlicrn ocum. sino po. peos cadlos cap'ita:le~: !...1f::'~ 1m ."Es'Iil~ Pm~ucas piensan qu. de 1m nue .aka!: <le ttl rni!!lii~o . i.s.dmi ellll!l ~m~ ·iIS recootail.ficiales.L'Jjl! ~dkc:iollles ~~'! jYl~l!I.segm) d.¥~ tpam.re8 q.l.!l de fi~clioDi Revien:t.OOo e:llP'lls • .lgede las j'U'i:go:s de 1!2al. nJiSO de {li.:z:as . a[get1tln(l_~ gool..sl'lImoo eo miHIO:\! de bios "totioplnlttro '0".o!nz.:)101) porq~~0011511 8c.ti1tetl -diftcUes de d. los GWc.i!iJc-tlIf> f('iPJli)duc~m~ declr.oyc...~·les produce. ilil.illia (u.s Jl)dmtrii!.ue.iI ".Iw5m hilt. e:1Ji a o:f:iciM!> il).nt·· lies.r con tos demas genera..l~ n&~' [llipobi..)15 .l"t9J de agu. ..Jio ·d. a<>eguro cI c.il1iI:Ii.er.Ios liJJOS d(l . wpez (nru:L..gli(l .1 f'neJorcara de pokery e&1an (. ··.al1nque I".c· men~e S?~.]it:1adJOI:I 'bral~s. los te~hlil)l}s.l e'.es.el 95 POI' cielrrto.t!i" 1il..nerf!.1m 'li. .eltl!te estUd~ilt1IO.cio Macri.ocllpaolofl ya br-a t1~e h~blllT Geometria FmiliaJr.l!I.~ mrl'il/r.rn. Sin emba.e.!S un acto irraeiona I qUle La La jerarqnia tat61ica esui h'e:mendam. crid· car e~ju..u"..r1. . Ber.meno d··e.1l {I ecl1au '3 repf)se~"...Io..!ego.iisiiMI.autl(lIl'll.itiiii(i .'l '~Iunpe[ll!triida eon I.ueb't'le t~·!o· ua qnlOF8J1il.~lI.1 Jo:rg.. aILi>.¥l ~Ofi PI:h Irns A.lel Cjlil!i:.pi.e!lI9i'11 .S.t!ntli ntit& fIde" [Ulle d I!I1IDltllit •.d6n de las f31 !lias sea! Jim C·ue.. r:ild~nal'''t '!.en IJCnf]iente'" el'i.de blugs y fotologs.I:qU.'JI'.1padlre en 'lod'O g. a. en bs AII<1:S esfems dd Va'l'iCOlt)L) eiabOl1:1i!1 till ista..h.s.no''. S'l\gim LIlli & tw:lio qll~ dla misma realiz6: "-e1-6711{)\J' cienlo die 16 {]1:tiC hi.e ooie!>lastit.dut:rtm u Cfl!iUi~)a] lLo. G'S.fi:ta CilCnl~1il I1UMll ell manos de capimlc' hr<l&ileIl(ls\ sosmvo ·1lIn!.C pOtml cilOOS) . .mlflilrne.lD.>.:roil ea ldeoea~~eJ.e metan COli! d 2 x 4".. pma Qm1rielir.s.U:! tjpo de apaltu.lIC"~lic.~ ~iido [1.cr~llC9tfl. . IIe:gos de azar".l (11U .":l. Y la plre.!)..b.id tiJieC'.(.8S·Y . no seria exag-erado SU.'l..· pOller q.t.compr. [Kidnml.dndI de. que t:IItI.iOn de I COIi.~dvirtu6:"b bHilC~ 1l0~ ill ~tiitom:m<~ de r-llmto 'f l'l~gU'i. d'"liL- ~m6n illS" .. 'sootienerl ell SIl iillfOrTIl!l: lilt:' sin [limo lie·van_gttll.l e"!l.ti!ls -. ~:ql!ican.en 'IiIn. .

5 l!iIl ]j.:tu ron JIL se 10 rod£1ll de] '1JIlejiilol" 'CODItOiFI.... Ptro (Milll.li~m.ri:a~ .:J.eY!cal'!~tOj (.:t" •.GO Igp. ll] t'IWJiI. de vit1~ l~ure YSOIIvaj(:' Wn ltL g~ltllnCia (Ie que ningtll:l de L!nasalidel3rumr.{fde~~u"blQgsf?C'E..U&:<)'I'tcll Cilmjh~ GO]. piflil ntIL'J!Gtl'OS: 1111> fll"qll('n(JS. en lumrustidd.rlioBn~ca otnt 6poc~.lild (.. ~m coq l!!. BALAS . "'.fI~oli~l.d~shJ.! oCU:lllilo liia.I)le!o"ltllent.clas de' rJ)i~teada COil m ~.SllvCl tUil~ab~ec~lmlento.~£ncr ]a tOl~1 Col:rlezil (le que nUl ~ I. Ide aten~ados baoc~erioI691icos: lowgallliilCi~ (lu€ntaCQ:I"'! es d'esdesiempl'ef p'illia disf\rutillf l~i:I pampa :lJin t~m!L'.'lJtiUi7-a~l~ s~ e. .corrales: 0 ['~1C'J1as. I F.emliafUe.t .N NUE:STnO SMDW..n estanri. PilSCINAS EL.s que -CO']!~i!gu ~ig.acio.'. pocw 5:1)10elt._ si~o COIl1. (.stlrados ".Jttdi j[dnl~~nhl ra~..cim 11:[1:111 el verde de .re~.:!s charlas $obJe~Ilte.violndas u]i dle!'l~1!I:IIr~il. 0 pues tlml~i!ell. alJejadO'Sl.1ICIALIIS' UM'ONLI' FaLCON 12 6 PILD E'STE 1 I~ . rem (!XigHi. y ~l<l.<!!.f)nes. fbnuados en oj Uilsnl@'nr~$ ern e~ que II.03 estabJecill1ientos sedeclaran "SllC<lllliiidOS"p.d<t lotflli~bd pOl' • ·cam~ones hidll'ilIlntes.jmdi!.e'stan. 9 {l~ JultO.~jl<i ~. hOrJ.rad~d~t~l~g~.~bUII'L"JliIlIllCS" cl'eemos que 'Scm El ~(J.pMOO:il tero<.!:.canda:d J senl'icio • oirci..ER'NltlS E. SC!'JQ\ltga.-:S.5t::m~~~.I.mllbocialista de Crll:ia!J~IDd.Bnrc eli] ldo v autenrlco de estos s'l· t~ClK "I~fay q.l<~L.l. ~t.srr.-ahace un 31£. 100.'teonrro ~e 'ga. afir$ilincnez S-ooongll.transgeoh::.guier peOl1".? l. .a n[erodea(l!:o'res www.. Ell mi estancia.~e p'er:mlafl'E!li1i~' po. eal:mlgnU!l5 'j recum(l.m i.seatvas e ~l:1m'"'tHJ~'i6n ii!1115 68971895 D~SFi.eNC!~S!riJ]l).t[lmos de qlli.~o~[>.len:a ia u~i.Lal. Jas ·008::)8 1Jjue Escapadas: ahora a6nnan 'PIe se viene la moda de las .a reelama la 'fl'e.A. qu.LAMENOS AL IDE.~~8 de p.ll!IJf~fi.'Cfdt:>. Erl SIJ ..~n t1:l.r:ag. ' .:mda que haJl en. BHcl.c<l q'!lle si~temas de' preve.. Los UF.e reno· \t<ldo~.!{&r (Ie 111 . ~a noche mmLl! !'. .. 'e uble'fta '.. :Sr. o:rI1J'j!d lI.lima En m gral1 marana.~d rarr:R· IlIlII:.earsdes a l.totJIhlll:5.:.IbJ(I" E1ll SlUr. de U:iIl~eJ!iI9i> ' citi que "la >'lHua~61ilUti! fil!l. de un c()rmp~ejo eampesrre. '1~J~'':1lr:'LU.riDr.!.([lO:'.i\'O.111:s'ialh) r~I!n1.:LlS~rlQ.~ ..1110 ~'cr (10.or b J!Osibili:dlild.SCUdlils d "~auto <Ie lus gTi]]Q..t:llrllitl'JiQitre.l!Cmllil1p'lda por los diarios ~:i ulacros de :lIItaqU'l:: Y PQI m los tiroteos por e~mr del perro~1~1e se~uri d.nOOM o IL.ag.(ff.:on(J.1£1 al.LO 45 MINUtOS DE PIlAR .~ }' d SOliLid.DIE lA SEMAN.Y.C:I.:l!21"CO.'''S d._" m~tchosde CSlUS e~I~Lblct:im~l.e aparl'.besau~oeste'F~~i~iilJ[ltes ~pHY<ldas .~u.ah'llCIilW. perder yitlas y bienes..~iOt1ejj.rap t!'tu.TI ves:l~clos como e'U<llqH~I:f progiI'l1tfi::i ~. ~~.dad ~..'ocrAn lie HP~pe.lIas (\\i. dl}5phegl!m m!cs1stt'l.!e.~('IH vez tIIiL~:S In arm. tales. deGrlrndo toda l~ oi.JJ>gmilill~ si bi~Il~3]!eiTIfbetau~e<me-lD~fil:1p~emdbJe.e 'pi~ltJ. In.'<S!.estancia. ~~'\. cStus .A S6.. atrau. Nicolas Balrda. m!~tfQ ~i11]X1 ~igtlJiJiC1I UJJ /.ml de un lRegi.0 .m'()r !lfJ!ife.leS~I~iI'! bl!..· dOli d~ cmeaoo~ •.lim >(tipoSwst) ~QOmt ".s dl~ t!. s61oil. en II)1In~S Jc Il r:lld~n'IIs y el vtll'{i. d. I~a.ote'(c't i on PDRom EL ESPINTO PIJEDE ESPEMlLNOS I LAWELT! D'E CUALQl1lER.co.dhndo.gll(l~ea~(.!ltre .ll..h!iio~- tante una "experiencla diferen~~Y'" corn 0 rJice I!@.r'uJi irg dlf ma Joaquin die:.:l slglop<'!..lJiqlil'~ta..ca·.: ]1im rlcctl'ificnuu ~e-1'P.m.( !~!ll~d(. f{iflbCli] 'y pulo ."'.. P~ml!ll..c naJ: Ci4'1l ia 11I1il1yoi Jlr'ec:is:i&IJ posibl~clim:lice porld]6me~rn euadrado".i..nen ~. (lens.[! de ~O\S.boolivi~MS '! de~))~rot~!l. de (lo'9. y.c:uerpo de payadoresJ"cus.1.qui.G'I'e.ld'>.con h.s:tro Na!ci.OD bUffllan:os: 5011"I"Ufll!'stfiapa.p.Q . vi IJ ~r() 0 ITit~u[Jms que ]JfCltCgC'I1 ill~]as es W!H'l). 159-9918~e53gi I\'Ii!~-~gnlnusd"F".erm'l]e~ ~micvuimLs. miles de ru'gerltinos se intercsan \.no re \'C 3JfectacL1 ell 10 mm1. su Ve2:.'I':IF.e~- prcilc.7:8' Jl) .J/tH· br£(.aulr'~'as.ol:ll.UG~. ~UD} .sl~et'lSc'~il!os~e dDLET!a de y iirftelWrogatr::uilio.inqlileo fa 1I11!SlI14l' Sf: toJ'ne &e1~1<Jsindo iWil~si".ba~jos y enrretas".Cl'l 'nil.!!~n9 Y sto r I~ i.pJ:miJrJqpi.s~rullil]e.r'lcj.. d..minimu pen hs v. el fill Mlm~ (:(1111 de brindar al visi- !:er~nre p\lJ!r~las personas d~ diu:1 ck I~_.$ '.~rl! g!H!LrC~Crse" 1iI1uanr todoS~f~tos h~y Judk~s!. alcanzar el Utili 8.:ti][rf:€t...cti\lad6~ cC(l1l6u'ilio~ )' del temcr .i:Il1:~il. -diia <1' etta.a.&i.'~nte. agrega...el bli.~ petsM.ido foIlmJizai!l1[l.c®'n E~ liIl'UY 1f)~M~ .!I)~:l:U.e Vlentas Pilar f' .omc:iotl~lI:I:~.IHI1. I. !}Fli~Il.*~~a.. ENI M!ANIOS IlE P'ROFES~OMA!lES «(!J.· tioll rle deSCall~Qilmc:ionan en .~ hall ~.11 de 1111 .n...opdo~aWe~: ~['(ln..nIllUEIstro ' e1xchJ..~lliiltl'j nd~:el".I~:.A ILAS P'AEOCIIJP:AC ION E.h~ iB<Ilwni I. LO ESPERAMOS .e olvidilu ~I.si:st'em.L(1dim ~e~gan un dlJ. eu .idas q U~no ]:i>Odemoo dejm que pro!..kremcli sll. u.~l los ItllI]lI~ ni'li'fis" ~.10'" r.HlIIUillLlcom. ~!~lil~i1f:1~!I" g(lmp~i i.canch. St>g~·m O~m.PIlAR \\'Vt"\V . POf ll{l <tl'I. la unic:a e:staf1llc'iii'lRiEALMENTE pam'a repeler ataqUe5 ittlre05 Silos del MisIl equipada. di!:~]JltCS ~.loo CCl..ciOIl(.~sar. ~s'lJ~r~im~~I1I~Q rural.C las In31m.j~"'i<:t en ~.le:I. de C~IUi" PM dl!.dsllIllJo de [iin die s.iG..(Wl.ECTRI'FjICADAS ABSOLUTA RESERVA SR~LAUREANO. SOII]1 lexCleleilJJt~ IU!lIICra .}S Zuviria tim.tiv~thlde". 'Ie oifIfi9Gi@:mQiS. De la maeo de !a . COIl1a.~.AO 11i G4SJj pon." " dos lll. CI (tJU3(j a plig.ttl blt.ii. p{. pafllirc las:24 !flor.adia~ mnelltl'3~ se eatregan al ado reereativo"..lIlti~oo.a: Uti e$]~.ml.:S:~WIfI]gJ~ Ihm LlIJ1I~ IIfgcl1timl:!l .(fef-eru.1Jl '~(i..nles Ulil !Se[iila.t1.Ula7_Cl'.res Be~~.EN RUTA 8 I!(M.:o Un ant1gyo.'\'lt'l'~~ de pri:llCl.l los eereos d~~- e.:-.~tiivQ<S de L1Ll~1.r pia rte de.105 mas confiab:les 10 esp eramQ:s en DUJ&sbo silon d.Il!I![ifvcz m~1l gelilfC lll)lJs~JlI'I. por {d.iza610[ G~)S tli!(. .£OstU'ffl'lue. guri.i'i ~~s'156 hecta:reas de..:IICs G:... OOrllii.u<i:d! del ~l!g~lr.'cj3'I'lI€. "1iJstos.dem Pall'que ~mpOlt.f!. loea. cm:no 'I!lU::l.i:lfrlOatlillg.3.lNElCe.:.~stail1.'Oud.t. "ru'l EstauQ tictte que cm~ezat' !! EINazi Gordo .gi(lill'(ls:Uj~fo. Hxlo~ tos detalles son en CII. y no se OOL1~\]lJJtL11l00[1 [!'IIsarse e~ wet" 'keJuJ clJlJlmll&emil(j ~iL siesta en el~paflic rOQ1l'.rlWI'l.tcml~11"Lr~lshdft!t 81 d~ L)!~r". de .•.s COlltrolfUlos .. ciudad es.!nJ!lO c~M.lli?.pl ica r~!UmivJg~ tki :.1 eelirn.~~~uda{[:a.i.elme moroch[i\~ .fcl)!llm~~o:ne$de COil lin :IIIHlliue! de PO<l. rlOI:'I}$·'.ioR'" .~lI!1E-ar ".!h'ic que .Anibcl Fernandez es of perrc 10 que Gines es el obortol ~nol Riva.:imIJI- ·u diiSoei'iilldg.Q"ltrc(.lil. sostiene h"011d J'le CQSU C. .lr en t"i!\iU~& '1!.<"'La gcu~t:' prc~iS<l d. :!' C'OrI mar ...em de wnm:J.i~'tlJqM I!CCil@1wr~Ie.RQUE NUN'CA.S.f:. PO.'LtI' c).".1fm~g(jf ~euiQr tie ~1lI!! fi!t'lllll ditd~C4!d~ 1iIi.a ~111.'U~tra eSlHl'Iicila SOl] diinBfiri. y hoy 11'01 EI ~bew lIl!ado.R llIN W~EK EINI) EIN PLENA OOM LlNU5rN CO~ IlA ~AiURAlEZA itQ ~'ef.s :s.RO'N'EL PflINGLE·S " re.uitonos y OOpriNms.l· '1:1 n es !r1e:'! l:iif!el. PQTrel1Iese:llIH'l!Iltes de rases y :re1l.a PieOHES.H'€!:S .~. ~)iqCLle!l(l sera vl:i:.e.r. ptopte11l1ll1CrO'SQ5 cuseodics rul{!['!~"' li:!iriil. m.ce ~er".n. "laA:rg~lltunhc!itii -stcnd:Q itl1i*t'idil.iiflM N!:IiciO:L1~ Pm'plI'~~og..ti~~ 11111. liLl:OOlt!B aI'IIlad!llI!:".artol1~m pocllii. . llcG:l.nios p<H)lpot. RUBIOS.n :9[j.ooo.C(}m. JullQ fto. • mates de' fralgm..'l~tlJ'res de'>eOiiOSd. H~H p1!olijunl$ d. segullidad n'fl ~ dt: l'tIS g!rJI1Irn.~I'I.'l ('rrcn. di.. ~l\I'oli.{jealpara lUg fln tit peon.()i~ I(JS d'!l :.• •....fjll(l.Mlgt"leJIl!!lS bM:ill&l9S'~.da tQ!~3ImMte r~nI)Vi!idlDl • ra:stras l1"r~ lns y .em .'IS o "la5jXttwML:\] <11: ROIIt!Weiler.lj:jCWSCllrUjll.• l!'i~lblcn~~n... IJIdlc.nt1ada.Jjlll~l . S01:ticnCS1Hl"~Sl<l.U:!i h.c3Is y~ri.. I.DENTES Cl.ci iJTLl tl'!O ~l e e CarloiS al:>.h . ~ hfulJi UlIiC!lnl])e.h~~ltos Cill~IJtP!ilstre.ltG'I1<1n:3 ca" JG e l~lr ~Il~we &ell$.ils die atann."~e".1[''uili) Jiteg..'!!s pur j~L H<lmmi.s 1m\'£iV41S l'Ullc(l:id<l:l5 cl::.nenm de 10 ki!&Ill€troB".AY VIEltl.()£ de '8:'.tI de tin ~n :'11 ne sem. Ell Prederas del Palevica.SU:E DE D'OND'El'ENDU 'EL E:NEMI. de esCilpruc!el rlllW(i yl!!i il'\~eg:!Jwl.ji CiDmodidad "11'. PO[ ejml~p10. "AIJJ'lI(jue ~IUe~tru:..A Pi P~I:SA.Q(!Ii:-' !oAlu m~ ~!~r d(rblt~QJP~.C..ARDO 'QUIINCHOS ANT. dike t'1!1')I.~ vlenl:. ~fl! qni.a VErllGA A CO~OIC.ho (.cOmD IIlmba~. ~Klst.e fJ>li:v:::l..'I(]os. ~ow ~m'. mmmtlet. de ·~II t:rc ~O[I'Sell nlm..f.esu·ts !lie ]!O'I SC:- vi"l'i.S Pcmoud organiza fbgoElcs. '.quiCJljJ ' talll'ibie.- W~~Vv !)lnrohrc (ll.r de Card ales del ll~taTl(loS casl uglilia~1que a t!ila~- tl!.qg €ladfB.i¢IpipQ tiM. N::IlL G®~o J'{lsruMl~ lle.t. coasulrora buen nivel eeonomico que no desean ser robadax. de ~:(l'S C.~~th·foe.r de IlflliI:1!I 1:a:'iprool1:up.s iIlllliml )! iJ:jt~lfll~el.i r.ss m.j.1l filaJliI11I!Il41J bl.nt·..a:s d.een pr'.ID lemri 11..S!8 de 1tm.rali.st~bJ!eciILlii. .:[1 vi~i'las ~11duso.se mg~lI'I'i7Bll act~· vhh~es de ~mj~. afl.onal de Ptf~pudo's.lhef prO\l'ee1J' se-.ru.cesi (iaJ~e .:mmen:iti@s • .il~OS ]1lrntes. MSIr~mO Pl:t!WS P8'!:rGI).Il~j)s: . S:E:.•. '·1 estancias antmusues y Ios b "'01sers de fi"In de semana 1.cima n~gIelli1'all • ..davi.quinchos oon ce'fOO electrH1je~d(ll iOsurkl1S (Jell) vidtios Fo] ari'za:&os .p~ioMs('le ~lieru~do? Es.l. cle'!lllJJtar que pOrLanlm CLI:.(II. "Me encallta Ja tnm.p:ileta.i".a. liJ imiC'.lIIffl:ios de eM. Te.atl'o Coi6n huerta.pettirlO' Clue ~ N~I:I~ic~la:. para d~~~L-~d.~.lJl..1(/~·mfjfJ ri(..S simi- !€~ no participc[I.e im plac'a para IIll1ilquil:lr RD](l)S~]s..en'tadon • j.". BltIIPUlOJES: PiQ1t.pOlr dl:~C~l1j.'!~SC1llilifia en rumilitl.aulchios • arsen:a I liibl'iE1!' • antr.a persanaliizaclio.~ vC:l qu~ la AdCrl"~s d~l.MIII!I~ p&..ros. r~ri.acras del OUr')" ~a SU DESICA1NS'OV {i~o:gt'efUl$O'S ~ -~AnA.••.lX rdle~EN18iva Bucolic Security I ~e.·I'GAL. PJatnll'llla..ecd.cJia. dLce:..'I<'iJl(lS{II.l.C. las medldas de seguridad lmpresd~)[lib~el'l P<1F<i. es una up0'i6ru mas ~I:~~e ~Ilchez .~pr~(Uo eU'h! •.(lJil SUI TRANQI!!I1ILlDAD'. deco:raciclrI. 13) ~aCLl. p(l~!1f!lJe .)!iIgurbs y !t]. Seg:fitL varios p~o:pjet9iJ~ de ai.UTE DE-IA NA!URALEZA CnSTODillADOPi(JR EXPE-RTOS.d iIlCUCllk.ne s.i1I~" u~Hdtl elihl'\ !i!fIirnli~ nQf9.~lS~ru el Nati Gordo de' 'f~Jrqueruv:~. 110tqIJe {111.! de. .etllnl~ ~)rl)f.gllaft!iilJelSpall'd. 11.p:itls J:.ti.:fi:.' hllll1:l.1n malllf."S ci~J~~des~SiRfm~:ngo.'l ( }WOO no • trill'u:::he'ras.un pusd r-lp t:I.1 I"lIC!{1l1 die estes esl1ih1.llcione.lr.I~AD:~6 S .al.nQ~ I Ugh LitlPrty. "Para qulenes 1100 ~ ~Sll~!l.1<ltlltetii~ itL..i1Ind~. ffi!I.tlfmn a~ I)!j)sm]~ ~)"~ . M. !Ocabano'S con WQ]1TlWa bii. igil<:iltl:ia POt ioo ". di&:c 1:=01) ent'LlslruJI1ll0. "'f-l~.:. . ~~ d~ . Y SIN A:NTECE.'![".1t'WS y p<l!lom:l~ torcUlao.S.HU.)JY J.as ip'ara If!i!1!!1)$' .i. . afcciUul cleJllll:ii~do e~ ambi.

lil'li..>jstM£Ollolont'll.l lhm.e experlencic 'el'lla At!u)i. Irega.ar daci .(l~ l(!l.dlll:' lit:lWt'l~~S. \ . Airei. .:Es·IX!c:~W". el perl6dico de laoa. Ittforme'5 en .k !iI~' PaslnChUlt .ielj'Q Udu.I~f Mefll::ltdifTi!l~ Aif.0 1a A los 'iioquis: Jilaillil!lrhilJltt'3.!JilllllBsde Segu. y Cm].llte res- MU. Vnni1'l9S trngfl ~nslleniro.merciati!lRcifur'dG: p~1a. e$la tenienoo 'p.n:iIall!. Mti. ::ij!m~~)r.i.tos E:!ipUlfl~e:. S~ s. CQf!5I..ca.o.~ml1oriiJ~ TfltmJl~:yquv ~tu"(i Jl're5~[e ~i I[ls balItatl:ri~ drt lillCostil IHlnntil'. ef.Chk.[~.:..IIl"I(J~o s?.l...~ro.~eJliila 'En~Wf!lllDA1'!1'Jll l~mu:pS~Jf.. La cQl eo in.i~:. Chlef • Le 'f! t:lff)[IiIle'S G!I!IOX]l1Jrl.(J pO:I' la a'lce1e.~tm. SCilWlar11l'Si:mpr<lSUtft-imp..u~ .\9 . (Ul1lg<llS.!fOinocloll!. !'!tri.cfHl·r·oel :puerlo..or. y ~IllQ.dt.fi ~illem~lIte )'iI1CSl81I10'.k1irrl\j:'s ~·illfldl. 1f'.r -m la cllIiClitlr:n\G:re-~~g~t'fl qu~ ~.dU.).rB:S. Gdfl.fru$ 'GI1IJ.o5.Ri~oroo. ~na·(l.. gosh.co!tcciWi d'C f3$. H6 Y IftmdklQ.o.I. f.c:ribinos a infoiavacs@yMcro..s" c~eafllt<:~ l!f1I~r~rC1j/rI:~.- ~'Lj}.PTjli~lptllesdUdtldes de raA~ntulra.es en .di_.... cmnpuesl8 d~ 2l)O en- ~~QeV.tliIi'S.'~.eLscdgJll!'ldQ". de' BveiliOs. "No PIII®~ta Q lws:ll:1l..llti 6. PIilS Y \l. !jale fudaiS .Mf! pOitanfo: qjUiElli.{ID I~to~IeTrQI!II. '~ml~las 111-.. Ia ~cir~lic. de J1IUIl111Laras ~triernll .cUOOla.~tnr~(!Hn:i5 J. C.el CadXlJi. ':'1.IID ltl~ .Re\et' 'Cf. ~e. ~. cOlrlwca e looS ill'l~'Elrn:sad!o~ d en SlJlJporrlad'one!5 0. VCl'ltCjQ5Q tarri'fOJri.@.lmuy 5il'h~:(l:lch01>".t'tlf'le<llsc.n de AJalr'n'io~. EI}sc~o'r .c:o.or'[[Ooo!:\.cad Hli c 01~~..Ul)n.hv prlW'l)tr~t'I:.ii 'i:fLrloSo~r3t~ . '~Ullilii'~bt{).ll'f le~ iinspimfon'" £-!JL1 I1tliPuc~1.cO'It.(l.rl1Cl&ll --'g~[ . pJie'l'e.lI.lil.es..!OOJDbl~.de l5Q r:@.com. lo l.loJjj~:It:l~i.I'Mil!tO! 'Ii:ms )ltt:lf!!!'OS )" ami~ .aPl'tIXW~~~me.citlle ya·sm.f"~lItnli'l.~-'e5 am s I~rrlando .cehma. de t artl'. de Ibli.r¢.!l e>Illid6n de l~OOInil eJemplar ..i~oo ]J'rifn:g(:!SS!ll. .."Tf."ole.fi...UR Ins Ciill ~liiCS.'lkM: l'iM..~b:::nig. 3: . • IW'lm:t.Te~Q'~ (If! iE'm~'eiJ>t\fl::..s de 8: (Jlfi6s. cSeg.S..dl {ill Gere:nte lle ['roycr.r. all<qtl1~ikli!i utJ~l!!'is'se-C()~lIU~ oo. SEGIIJI:IDA:P_ to (primerQI ~WiflIOi Afgenlil'l..eeme Tormentgs II y Des-clOt..tmdn lo~ 'CiliI.lrio de Mar de.l\i. {.p{lytJOle. CtcmCi'lte.rs6ol'l.<~ .t' Z? ~i:ll.\.mbilmm 'We!.lricl(ldy l'1ilYCrl 5>id!-o slIImriad!r.i"D.t:ye'~ C M~l' ~egro (ill la'divisi(jjl EdidQQt.' . pPiIl!1)!S etlcarru.d y di~. inf~ITlIILiJlII'i!!J[IC.jn~diell'pui!.!·!'iCi1.1'1 g!I. r. elias de la pintura IS poronqas mas Y 'OO!igU5 $'allcrr«. s.r Bmlolnk 1:'1 .u'W:iii .E!~ So hla.:¥ d~ alta oaUdiad es. liIborc~.ti -o:cj6. Pltlion«lI.tl ExilD deJ arte ".(fu:~dilr'3! MfI. piUEl' AmerLci!lllltul~a.wqM sus pa~a" .111bergues 1:r.tf(HlendQ' ra.om:palfeJ.Ci1 de M. tlWHQ."~~ .y \illiil d~ eeluJa.:l tr~n. .\lf. pijcl'l' It(lqIJe T~:affWRlL!iI®. rn Amen. d.ticu1 es /.c 105 "'ierobr'os q.abJj tl en llii!> ~llt" r. ~t<1Jban litO:1l.a el1e5l.pcHlI~ble !:l. "yilimos. s ~ v·<i..lC&t '0 Para sustrlbirte es.c' ~ -<JUll'TIUsstlit) 1<lllltlt'l1tient.1l1 'ari~yel MilfTtIltgrn'. me~~" j!!lO en c :W~m para t:.. Sail B~:t'tl~p.IDe !l!I!II fu.lIfl$.cllad@etim~p'. ~mportlll~~0'.~rnD5..en mm aecloli de lIlolrMl1n__g qm~ ronsistio enan- \-~tar aJo.istrll<l!tl~e rodo5 h.cMJ~lla de .'ertiida~ d". !&o.quI."II gratiS revistll 'B~\ C'l!LOl'l...ran deSi6IiT1jpt:t'iia do ~n los fUeirn!!5 d:~ Slegl!.pe:rr .OId:t1'Ci1b~e IhlllirnQ'lpC'i61'1 P'l:lPtl ~IJ d·do Ile(..!It'lO por1:jL!e<!<lJ bm o M4lilelJei1i!~ i'I !.a.sotto-'S de ]:a phltu.oebrtl '08/mo)lo 'oa.c~'l':I."#.(idou (lS'tmcxrllJ<. IDS Sc.EntC!d3mmt-cn~ lirOllp. con t:l.l arHJ. ~_mli. en1:nl a Lt. a. ~j)d~ .AIIilUANA.P... .iUptllfin.OM . U(}Y c.a'!'r~d G~rbo1j:e~ (I~).P'Gl"r:futs.k Vatli. it:llm1PIesm.ls 'pod~6n tramit[!lr QiUeseles fleCOI(')Qz..i~~!elm.llu~~.PiiYilll~ . lavaca. _..fOI' Ju lin 0.nta.~Qm .-ctll·inClis qe 5 Waitde$ 1111<jlie. :tUotjd.i'idocl1ale~nQI QQniSu~11Iai~ [Jol' ~u.fdad_ "P<!dte que eli r.n9S"'nQ COi!l"!.lh·JI1i ~ c(lI.I'C<I :r<.dlTla.a~~m!'lS C<Nl!llcitl1'!ues.$(':... 'l~ma tabu". max in!1!01!i !II! l<1pin1u~ir'!-.)& produceos GO<1lq. eillil hi i:tircj Qrt Ll !!tilii ~ TI"RIDJ!lr::t.'1'j(~t!:O'~o.Jilit13S'!:JII~roline[os mrnHlsmB. ell- Pl:'illg('l~'ll'Q.d'e.. .as..a reim l'il"l'lin1O~ cl pl'im£F fllls.OJ'f.~c:r<lf(l..1'iv. de' idQnaiu:i:c. q ie tl~lle 35 Iwtel.'~ '{'..S fol tifteas rl~ Ba. BaJlJtl11~"~~ (1I1hml ~cne- C{jtll~.lI! lfu~ Ifblil!:a GI:lOt]u!diurJ.ru.Bi2. ~[Q' ell jo.yqU@' J-es R\\-isfih.ll J. miles de j6\"ti1et'.s. ~~(leaIQ~ qJle-ilPUt1~ Mer.IiI'.can ma~eri(ll:S· tlElI Ci~IQ Md~ Que E!g~i. AI eU€I'DO LiI . Il1s !Hl''1~goS.~llprodu~a.. ''l-IMillll..~IlO~j. il<mlnda J. 11119rl:ldlll I:!l r. tr.IS rntld~IOiSSOiill ta(l hi.S".bilstllr-y ~mvi'!nl~ I C91'l mlotli'iild [lis e:Sl<lmpada..Ie. ~1aS1l!l1.l b~lt .QIi'(j1. 6 in f.-IS (]ft las.m Y Iar ]ili. 'fl'antpayqlLlc. Ne~lell '161 992:31.idrlcl Prr.'8~l6 ~ ptri!ile:1.

'ct· :gUII~II.g. el LO'CaI11O die S. esUI. 1!L1iI:!I nneva l'lIlptu:r!l r.~ entr~:r '!l[le[ IlItiiWdli 'Ik~ !:![ltID~H'c~~.L:l:ref.l}llJb~e<.(J.. .iile . sc aca. s~en~3uiias 1.s sO\ile~lc~.ll~mirf !.Q Ii ser eosas de].o:r d!: l. ~rv~' ~ m~cho".lb:llble y pm:!erol>O de>"[.!.Ji 'gino que ahera i I En Vaf-emcia clesta~aD lifts I.. ~l1fml.!!l) se.l!<:.. Ma~ Ji)i\)~ .{)~ !~S aIilHiJllM'~. purque respeto los codigos del futbol" I .lJlliill].edalb.I'l~.s qu.d8j" eV!~!Ii~iz(! .:lc:.cia [.eiltp"l::. .. Alw[a ~1!!ei~ve1lenfrX !!ma Yi~ 1 sion panora. su brayo. COll~(l eu este c~o.I.del t:ttilpFl. La 1lIIi1.lu.w[liJes.fiillii:i IllrLi<...i!lelen1In.fej!lll~dQ.llill. d~o n.pe{:j"" de maestro Zen doc :108 i:jlle I!IO'aibltimU~l1.. [allitl ai&gl'ia .~I!i'~C. dlijo e~ cl:ir.libe.111" dogio HkH {rUe Ie reo poru..+ ~". resp¢leroos kliS "i~('J.csiI. WL~ga ~a.le~lO y dool(liJ'Oro.trlrl'BJO .!eI chilena Mm>elo Sa]ru.elX.1. l?~i~ ..[I el 8'1~.d!i.itJriaAgilli1tu:.~ alcol1lj~ei]J. Las inapelab:les enseiianzas'del n-.AUg'III:!i.. fCi.Ilcione..' i:i'I!n~lOO e!~Jrrl.. J)o.. s.d£t3.t}c<! a lo4os. Marcelo Salas opina sohre la lesion de Messi: "Lin tiene un ffsico privilegiado" E] .%@ir la Copp!illibertadJ(l!res y ~Ql'Ol. tjuec:>hlliJlI cOmpl~ltl" un l:m'C'so sano y bla M~.Lo que Cabrero dU® e3 una veroad ~t1 .il](!o haMa ~fdd.J.nsuJtooo por 1£1 5Uf. !'tlieoo de le:>Lonar~ne er! el p<!ii...o :mte.e. scl1:!l!1JttI diliigi~nt:J::" .guida 1. ~oml] qllle yo j(l[1ll~. ulila JjJ::IrtilS de T::u.:il..'lOr ia~ l:e-ll de V~.'1oiv[u.b:..e.]. .g~:ndo all! loca& t~mp. " ... iD.ntiiio B~r ~Ji~~. 5~ibfi!. 1 prngresos U.el campoolTl:.hay nada m~s que deci r.':l1Jte a'Cabado.g~mu<li el d~~e:~o~'.t~\preCerLdo.sioiles que sllIfrire O'lro IiIc:>sau:ro"'..~ ganar el d~sk:o. s:a~bid~rcJ~_l. _pavaJru.i.EiJI~ch'frZ: "O:ri.lf $U cl"'$ific.j8ul n~i~IOiIl.~II..O.tooJ.OO CmobRlroh~n~ otravlJ:. e.~tl y uf~i:LU(l '111QrnOl][~' pro'ti.nni.=.~te:jul>go lJ.p6tO" su I.e[l~c ~:ijo(~sW!ldQ'+ ~'N~ 'i/Q'}.!!jl!~iif\o.. mtl.:qllitD~bl&.{J''1m.o hOineml.'i'iCt.@ del dub~lld1o!i[l i W"i)t:!~. C(l~as pOl' 1>Ull].lLJ]i~ ql!l~ d:~~~1J qllIC' 1:. fO<n ~~ fiiIHlI:J.. "'M nll!li 11 es.!II ~:~ ~1ll!(.~e~ ]IJIYCIil 11:!i. f.d. '~~t'!JJ ~gJ:OO dcq~e :MllSSI...i! die~ rneses afuerade 1~.:str:a".iIaJldg· ~He''''QIvua a l.~.'CI!or sQsti~l1e 'narse I1IlDCIi m::is.que e~~flre7.Je. ~f1I1~1 del c!Mnin(tl .fb:ril. IlO'O"B .flpe. d irigtflcl ~'1'.: el equi. VUdVII. asegm:'6 d prreskleu¢e de River.Q.lie a dlemm'mlL~' q'lle.66hi<io !!It~ ~a.LMI.Ii:IlF ill Lionel Me.cloo".~ ."0 tS .s miJkmari.siturj] 3 ante una ..ilLTod{)s 100 ~t!(.l una C:l!. se :a opiiitlj[ :soillre-ia tir.iYl. ~~'~I l)de~~ de din-igen te que 110stll[aMacl'.. fidal para triancoducidaddel acuerdo de River gJ].iw c!cp!(lniv(ld~loo l:oc. eK L'lOC~:1ii. qjlll~ (!:s.111 ~1iI.l".mlllu.1.~~~.g.II".~llS~)q'!.O'liI!wmwil:l:Hllllilei\l:1 estii.Ull(l)601I d. IJespues.dadf. qire reo rnbio''so m:~:i. ruenos qIUif:. $~" 1l)1l~ VII d~ '[J~Hl no ~.lU~ q~edOi. tan g~guro qu.e B'··.de \'le1Jg<I!l17:a"~Il'tetll~ w:eg'UL..ii3lCO :5 a OJllg<llfl@t! d~ ~Qc. Eacanch~ 'f termil1.e1'l'~os '~lle'rte eonlos l'esIlJtacl.i.c<lJnehas tenla qi. e! il~s~i:lci(i Q'lnl':cI ~glH:ltlJ IClt~o 11(. ' 0'1'1.que ~iei]le '11111: es~ gelnll:e COlli los .~m a ha. Benlilsctilli.!!n deMnl millOl1l'!ri1\s 'll1l!lsiferellei.~ J!llSit!!(.Serrd iniusto que Pedro Troglio 'omara J05 opinlones de Hugo Moyano en su con1ra como un apriate. se 1]111:11. De eslt moot! . .rai]'!J!. S~(l clijo Cahrem..mica . ."Sm:i«) P~j$rkE'lShi£viUi.uiza y con el empresario georgiano asesinado. '~@rfl)m~l!EIa"pO. Agu l~<lir Drohihidi!ls" Got'lsgil'o oonr~ra.!!!~m dhi:g[dlDl$ pm el ~.~IQ~ l. ~WOl)~cti) . gll~e~HI:l!lr dli.10 delle un pnlblern!l 1D.~a. ~liil~rlea Bilil jj(..eaguM1amie ott£! Y. genera 1. lPerde:r IHI cliisico 5 11 b ju.Uc. equilW de .. lu~o eLf 1iii!J6e. River y bl:'U' 5~J. rli'!(li..O<C$ gtal(J' r~r~ diet 50 :8 0 l. ·sus "Youo soy i1il'1.!olr argent. qli#e du.m I.00 relliia Ibn [of)'liO. Corito yo". ot-! lCSlJl.i!miH<l.GS Irh~llIf(l£y ~I. veces: de pm:nh'l D.:. hll'bh:nl!ddiiS sin so.CUe!TJla suiza.usiievaba lUj1)JJl} S~iil pcrder etIi :5U ~sra{lito. .i~bui.!:O~6n para oc-'uwoo de: fi'lal e41!ofJ e!lC-U:eIUTOS q~le ~e quedllil. o:. I~ seguldina de 'le. pe:rs~g~.. ~'iil.te:rO' de ~ Uzio. i~~como ~11HtbQI: IUIdailtl~ili ~IIMq'iJeperde.~OD cabrero.ab..o~+ aped~ beeer acusscieaes ])(!Ir Uti s. ~61T1 ClIbrero.lI:lIiJ~sp.ilpdi~. y s610 sirvan como Co.en . a qilie~ d. I-fliilS!lI tlfi. M¢5<Srn es ~I d!~ un v~rih. i'JUtS S. a~lidl.dJe.~e alreva a.".riveliiJl~~el'ls>!!s de los \)llimos platen5€. tila-:> g:a:rn.Io~" '''E:] Ill~~o filt~.on".G.Ballfie[d.:lJ!iI.m!l!l.vm...i.dad pam difure~j)ial' a 108 trillllf~...s. p(.a Oe.iliwlio dclberiitlii eltp.i.~a:r pe~.loo med!ias oempez.O:IiI P.ss. Jl.'B' 1.:l!I:lioFep:r:"~!>!Itil..d:(!! .rQt. [[Icl1.eamrl'.C/O'O lza.ai[Jims-. ~ e11" Sk(lfjV. dl!.8 .Q{£e ijlif[larS:~' e:a. de la$.ibiht!~cl(. eomc "ua Jiilifi8.puesta dd joven msaxul1lO 1!I ~~S lesi.r~.6 a lIell~<na.l adem<lcs \rue!ve . ~De que ~rve sariill'" SieJllpre s~ des~ 1<J. y es tnlffillO qrl~e .. I 3~pel)~S COD d nee a I'h 1.l.v. pos..I"i'i) y gcorgl. V'GI~vcrii ~~~o.si(mar y me .OI1i:. H~" r djl!)lifcil J\n~~0:r ". dc::rGasia ~I a3uldDde lalsLI.':s. c~p. ~11i ill! vida tid. qTh!:: basta (.~:s o ~Olil el Lucama std.}io..lll]Mli1lkl.16 '1:1luaSliOO C.1ii5cier·~ que bJUefill parle de los fl~_nch~Si L!liilW no ~o de eJil~:emiJj6 as.1S0' perner 5 a Qo eJ ddsico jil.' hacel'il. SlO!Sttlv.dsi~~ lIV~i~J.1)5. dog de ex 1<8pilblka.dO'" POl"el clriroe·11 0])111 grupos '~mpros.ro~~ sespechosas .I!.!CIiI..ctej.erm.6n . ]'liO Ii) sab:fau_ La vida es. .lS de MII~.]g~ndo de Boca~.~tapaba la boat a loom.iI.!ldC'II.' .trioo ~mJim[(I(Jo.)btl.fIIlidoyefm uu br34~]€~e que "Se 'l/1~~que el iIccho die ~]LlC '!I'id.I.a: '''E~'I ..IU·.oneK "Ami me paso ml!lc!lns. tj'liJId ~~.rece cam irlo qu'e f1O{).:ve. ·eti:"IJj?O --''-.~.r'mo<me<lli1!:)S.lcal1c'ha de LaI]l'lS. Sillreruia 11. isme:ti f~nii Z.i hleglll' de q:u..3 r.:: va a 1l1l.ern.Jt) H1L1cho".VO'UUl 1li~ro eal ~~Ih··~ <I·.r~~lle.Lo '[jue p\!li~O a.TIlido.si blemenec com~n():'!i".·.c.ilr. Y PeTder.o$ d~am~ti'i::ain en j'l!Jgaoo an l11e:.5 Ia derwta. '~y ~Iooijll hc~l~'1o (1~ '([~l(! sus m~:hlcli.m~.l..lo·$ilaID'lm 'ci"iliCk' wlda. :II smvir dtllililtl..~~.i m 110 es eJ ~nic{!l '" Aguilar: "No dire nada sohre los convenios millonarios deRiver ICO'D..-la.]f los :il~IiICrdlDs ndUlliln al~.m~ en.e£. poor sus fllas haa ti(>~lJpo y tlr-l. PU. b1~.t en vaJe~ng3 IIm:lar RQI' la .:gllli~'Il.etic{) "~{l ha tCriirliQIiI] lldia 110£".po J!1)J 51'Ill: tiene que jU.i:~4()t. hlJJlliJre.ellvirliOlbte y Ie \f~ a «Ipar .ano n~dll"i Pall.nJ. der. snmi6 ..gl.AgulL'lt se 1ll0SU'O "pro~Hldarencia de lOll acuerdos deJ ch!b mtrl~ilt .~:h!l!lbie!. p~~ t(l>llpril!ildl'~le~ Hfl~k:.~bil'l pc.0 < do" lEI pl:e'-SJilllel'!re die . [[00-pl1:s~re:>t'¢mal~Il!iB.~u.. qll~ .~.!~e. ".l:a el cacic:ter die kk'S.lOn do()los bC{:!:ui)s·:tiS I!IW m..w.s.Ir. "~i'dl~:K<lll'loo le!lif".t. '1iiI~i" hn t:iiJ~tedeh:'. avido. empllClIiar:s.at: de que.IIIh.f. !yojuegmm. crilek'\ :Q.guaIl.Q.S. "e.talliio p. lEt MlIl!I.Riwl" . [J~gna~ l' ~(l1'! pmlion .o£ e!l~i~ q:ue '.i.~tiJSJ!].[IQ die hI..lIllI!il~!11lll1r !II IIUl:! :p~(I:r!e~]~io!'l ~0iIl nI!c~l!!jI" :!I.e die aUegriatj. "SOoll me!'ltl~ asesi f).[imc[Jtario alglJl]. C4l~'iUfta n12.mi1l.e:1C. a.o de~ocf •.I:*lOO !JOO.111ino.el. MII~il1~!11!I<~fjllbs:.o.en es!:e ffttbol res. rms llegail'" de IllU.C~tIJyo cl~1 di.gilt!~r.~~<!IJei1aillQn ''l:lilot m. lied~IlII!~m.: M~~u va :a1p>O~oCDi'll'!) Batistllu:a y ql. prwcupoado.'lille .iJl cilisilco jUj!lIJild.e&ndQ~ ~I! ~ru3: y d3rulItth'r' ~I 'l'i4liw'pOf ~~ ~tOl'ill(... L&sj ijf."C6 guit fe!i.. 01 direc rive ['lxer.VeZ toda Ia ot~ de rumores y !blur ~1Qi!I('en@s.NI! Fe'~llll'i~de. R. i'ij~f!1.<!! "lQ..rigeI11:e.efiI1Ji6.!I~' .cha¥al ya no se ma.k:mjlil tl[l. A.~.~.qu.:lis. pm' exhihia SII ~!lW.ll o.ntidu.' eo [IM(s ~Q des foese/i.!.JJ:..t<Ij~J.1I'nill". tifulo. . d c 5 I:e~..1i'~ ].ilIl~ naJa.... lEI cl1ltil:!:. qu~ 111. un hugo aprendizaj-e y C<l!ilTero !leva ia !uzen L<liniillsy RaJTliiCl il8i kl ellltrieu\lJe"E~ ffitbo~ es Uri jueglO eJJ d que 'C<!Jbe .el.igQ~·'.a?tandoliiolbiros (j~. ·aSf:.titl1c~6f1i.Il'(.jllgadJrnres" \laCUulIoonlm ~a soberhia.ec~olD:i1.I~1 niilljliTIlaaJiT~plstri.0' u:~ [)jJ![u.} :P~9 !K~ . so[JJ II: ~sas Y flj!!U~ 9J~' In iniil<hrn de ft:]'I'. servir .:loll esmrlo flsiJ:lQ m'e re~ira'ba porqiJl. m~Q~tllrnbl1l.'llf mal" mzont'l_ No f:{l.da c:. Ofn.echo meses si n jl:lgar propiill1l:si.~liin bLlld.ierll.bQ. L!ufuns .il Y·6Q.q~le me teni'aqlliC dedicar ge:l1te naM!i.!IWS!a.canl.1.j d~!1{!~.. 1:1 rr:pIl1i!r. qlJ.~e-d<lil que .5i tlJoii=l:lticndoe:n ~!!.e.Chi~..@ H~~~i .1l~R'Ied~.oi'lo.~:r. y (1)10$ 1l<"Iises de Asia.d(l:S . ..i ('! on s~~ I.:ntu5.e U P'Ll hta "e:> IJrmCa~ d ICgr!:!JItiUfi{} !kial'l.0f!n"". J 05~ ]l.i!ha.i. y ~!.~[[ci.~!ru''. qUiO no :servia nJ.Ht'kllsliLb.} ~e Iml!J~l''t e~L~ ooo.J I~ pa. ru1lr p dQja.ssti ttene.~e.U!~bdj~t::l a]:gui.

1"~a! horas 'lso.iw:rQ~'1.I.es HabiiL Cfn~ in"'f:T.a se pn•.*~: '&'? .Per.lrl'!:)~ fo1ci!.'r.. qw:: l~md~.:~!:l~- oo. 20'0.tHa.. Los iru.u:amefl~t: ma opef1l'!(I:ria de cone f:llalernlltlcQ..(!.rooci. viejl.. lutin de sus calc'llios fuemfl coSta SUfi!!. (I]. fhIJdie . elll:! el nlLmdo fi'iJ podrI ~ haber 1. ".'· ). Por SllpIJeS'tQ" V:Ji de >. drea".a P. h~f)' qU'f tl~.. Ja lilrgiJ:S.'M'd -q\.~nIHos" fommd~ . que \.m.1:(1. :j' "F''t' )\~ . "Se perperche1'oo los c o(li gos" • suelta.u. Illesopot:amicS!!S Ule'~(ijn l:. lvl. Ultl ~ "'.. ' la OOS'.~ wm~leti:'! ~ ta 'tIt.m t1. fl wa'a:o.!tnIC(l. Esta \'i~i6f1 pu~d.".r~k.' general. oon.eI d(.~e un ~'l:l'l. Hoy.Tl.<. "I ~Ii~' t::.doq.< 200i 1~'.. cho insoola}'lth!e.i \m oo'rt~.$POl'llJI1"'E!.ol'Ong<iii de cueneas Y' eGlIi!do[le$~ 13 nlAr.Giiqo.f"f'. desarrollo que bo}' delcn~'.eejllQ> lns tlinni_~ en UtUI!) qU'€ los arnbcs. em:·ir:'in de la ~:~..i\·j~'i'lf1l1l\'o.'ffitoo ~e~}~ ~ mi'. I' Para esto.l'Im.. I I i "1I1111~ ) h'. (.o.l.~ornplejiiisdiseiplil1a~ die la ~.so!~."" 'ie~ "j.Js que dle:mn.' .::u}.al." que sea.ema1i.\~d~ \ m.. DOl erdQ"ll~~.rNti.)alto .en~ilJle <I fuer de c."l..si'an.1joo.a ~:wot~itv..I'I ~AltazOS . " . ~i~m. {)£)JJ antes de Cristo ~111l caeca!rnr e~pti:1W. 1:11105 la i" .-DIi~'I:J:g. poor enrOllees a1leja.s ll~.. a c illC{lmp.Jas t~r'l\(tM.s.UIUq...s i!c {:i:Jx. Im:dMa de In nenll.j.grn.1lI)[lblado tdueando delprirnerparmfo.m:e(E!SN1r~5(m l()ll feillomellos ccles't'~ C~S? 11't~remi~~a yo.~ ir. Lanata a IOI. ~)t..~w:::!ll'rihM .!' c~I'Cll)Q iJ~UtoH.dlO. JMi!!!"uiJlo: "No ennendo WI .es una garcha".hW\!!i f.. per mis <'somJ]"ll~.f:.cl1t:! 10 r(.ctremuriamentt plol11r.H SI:li!lrios }' !.:.iV() r.lla fretic8.[. el.mW!:' 'lIo!. 'rli. :m ].!)'e~u.t~br<tn . prov'i enen eM gr'iego .101:. :!)em todo :>t: Ci}!lWI'i~Ql1: ~tW.olil:teh'[n y del r~i:<r.l1lI medi. por rna'S..f.~~ %e:~ dalr~..'i":!. a matemanea '" . d ltd<m:r.d6r. PO. pero junta:m:folo!i a todos no ha~es WD babilonio". Prol'bll.t~'1200 ? ~!(\TI..:l.!. W 'j >'P@l'Ql1g1l".li..s {c..c~. " thada.l.J..ir IWmtadrr.:p" qae parezca.leger!te: oe los 'i~'lI1o- i"fi'<".k:.za eotre" los educandos e. )' ...:rz. fueron maesteos en las' I.Y se ~tl 1IIiIa ci~'. y~ los die.:tl'~d. 1iC1l[.com~ I ' dl e 0ngenes . ciencia re.para engir al~atCs dlSl medidas lUll. e] rl gor }'..__ tan buenos e-n Unive['sidad de Buenos AjI'O:s.m. ttl'll ~n~m.e..a. d :sa:lto de. mcrlil1.. pro..mo:.ooMtiw.quhl'.)u~l'. prof (11m" se y rerojcs.~y rJJJi.o. esili ..L0.)s.!' 11t:l8"g~rcilll.i '..fitli}lh'NmlM. En ese S~\\\M:.!l ti."~ 3. " '" . nero corte: h.1iIh~i~ ~~. dQ~ . 'f1K!~ ew &aitl (1Mb \1ilUa_HUfilga 'iiecir ~i:.1.'l~~ i1lmS mtfim.) www.1!..lr a ia. r ~~.". y 5ilrl.:'etrns que se vea.ar. ilia.co. Nl.'1 "jtn ~dr. "Ab(Jni. y &Sillit1fij:.'5" l.Los puebI'i)$ i1c'~m"~M \1\\\\~l'i\~1~'&q~ S\!g'o\f~ np"f::wJj:~#'!.r ·P'~~\l.. -ei e.edi:ll.'¢f>" k . .\~ p.qw· cJ.:.e~In.ebJo.tru.i8 pcrgenar cadlillluevo di81mmu.. h~t:ha tml1S'ttlrmo demecb.gMlel'('lS..ame~ l. .). p.'ia. Slnilrflim.''''' ~ l~ . rn. 'a\:\.'l Uena de: matCl'I'IMit"o5 1'01' dlD~luier. TLi) ~ ll.r(]of~ siena! de lao misma en I.l' It! ti1rnk~ ~[)S.ruI.s:f'.lIDl1 tgliO.ooc~ efuctll1Ltm'<t.a!.-. elf IN} lour de force pam el que aql.idii '~'t.eron i~mbuenos que.rurn! ".:k Pie(I. ni habll'lr de e!1:Jssolares tan en bog<..-.. babllcnios '1il. "d1. con j.\~\"C'>\l'" re . Clue lamentablemel111Cse impollc Todo jeven estuciiat'LI.:tl.r.s k! ~~¢.roiIrn..a{( .I1~O('llkj (ie di..h.lfficrade" 1997 Ili'smm.iJl:.iT.'i. '"'~\\ ~ llO]'j'](.t ~m(nb.k~ c~ .. par mas 'g<lrmn:p"" 'que e:s~ tllex!) i!bkmente Lmida al mas ele. w&.ales pagor6.. ngrega.Ut3'· la base sel{n.itiClll'Il par ser Qie!ll(.y .:Tl.. d.ft.. 1J'W1U'ilFMtJ'w..~ad .W:A+'..l18 ilb.11 Ill! Ii' lIoi 1'1' rm n{ nI [1."I.\\').·~isM~ ~~lt?....(..m.za.choo Ia c.RIJiI(N' Wrll_!#M.. ytalll'{JD<:o scrvls :lgre- fl1l'&m.a." pJt<:i:Sil'S" tal como 10 c:rJgia lareHgiQi1..m~ ~~~nes de aha !..orl&llbhlo.. Enb..s.. &'!l* ID"y.. & itr »'W mdr.~tt1M!\.a. Tr9$ ).\fI !Klojt.i fas manos no 'b~:!. .ecluc... na.jmal que se ~itlUz.'lellos gre:rliudo-s l:iirsutJ. como hizo en DctfaS4.DoJb~.I.[')j)Jplil'!IDS. TOGO eriJicledito.111'0 que no sl GJnpre fue de talmode. cornputadoras ~LSa.a . ~~\.~ren ~I muade su ~~<.u() ~"~~ Pdii~~$_ oo. come dJ- I U!l.el m~.(t\lN. ~1~'ilfltliIflJiclJ1OO r kt preru. rd pmiT ~"I1Y'i!)!1ru'-i~ I!UI(lS prolc~'iQnfl\ii:'!! di'.~reds~.:a ~ OOC\~ ~p!I!1m6I~.. dc.o de ofcnder a It<ldic.AIJJjq!Je IJ.' h~.tr pl:llll'.rdad" perc elm!e un 11. I . )I gw.:(i&mci{ljr~ 'WQ~ Wll<3~ d:: ~i.% p\. e.1:g~do a loslli\'eJlc de.a djscj?ti. ell e1 de 105 O.n~ se desen~~~mn.omp~ejlQad 'IIgi()rtm~iicl.~" ')I ..l1. &1 rfU! mr"~'Ii!tritlffc.e.r..git~.dos de wdo . :guiiarro '1'" a 10 S.QS pu. i~ro!\. .l!If.'.H!lSl'l!! <lhl 00 hw:ro mIl 19-ITlIlIIe:.ij:l.. h .i'.."$ alia dd l:oog~aje poco pllli()o.f II'.wikip.fl1l .'P.cliPh}.vado saber 'irllLlm:ulo.1IDs.l1m ~'gtJ !o:Ui'fN...U. calid'ad !10m m~tema!iCIII. . 1mI'll 'tUffi" -eltl! cosas.\'l<\\: de: b.biIQiliM.l_Por etta.no:r~ 'me pruHferacLcm de calcularlon\:> en cdtll >lre.lIkntede ".R~ t~. e\:sar de1 AmC<I. '.npteados de Crliico cor\ cheques sin fondo..\w e Ll ~~l!Il Ii "~I II '''1111 ~~I'!fCII~' ria . la IilMemlltic=!I resulte.~:rJ~II. y cak:IlI~- C!if!I~mt~JIl[ml'ea ~a \i!oro d~ {lre- v!] iZ!tcio e. ern Ollis '0' "lc.sl..tria.eg~(Jo pcrslstc 'CI] tor.. ya rGl!'n]o:.mt~e 'i\\\'il~ll. ·prima.ca.. f«er.OJ/lCo..:u. visiblemenre ommternado.: 1JAi.~.1ie los.~Tlkt.'Q(iti:!tn:.t'<l.mt...~NI_ }a 1"~rJM' eslj'lN.mJi\:~c". hiS ci- Como en aD. i~~\k1.! hoy e. .dkiQde :algo '))):'))DS.1'iilcareu.rnil:smW- joOns lii'siliflm'iIl.p jlI 'l"Ct lIN ~- . lac idea eme:rg~ ct ara: para Ia g)ellt€ de a pie.>oltaU![l mas de uaa vez el (.' .i)S <:. hombres.: deGf~:.".I..Es 4'Jaw.~ teaer algo ~levc.l' io. ]1.M ml·!<.bl'l .' 1.

neieros y so eomo eeoaomlcos en la mcdidn 1.Q~dt"~L1 decir.Y debe decirte.Le hahia peelido a JQa~ MlH'r ~~lIc nte hie i~TII le que los ch~cos 1IIaIlilDIIl:''\I lIt:! ~lml[I" ~n d d tadu de UI'!3!ll.J (4U~ ~pnwlllC'h('l para rcc.as.r(mica e~ UJ1. te.1 diario de en tanto !o que paso con el seii8T J mm Marl 'ail. 'LIDia conexlen de banda tlnclM U 'hHemel. unos mangos para invitar al cill~til alguea eolega una taJrjeta para recargsr mi ccluiHl'. lector ami~Q.] ~IlW. qRe . Me stICH} a de-drlo en pnmera persona.e.O' 1].tIlcho.ia. algunos PO[OS 'Qiorcas. Y [l:si cs OOTIJO Ie: pmlPol!Igo II ]a ~[l'Iprc:SH qlilc ·I. amige leetor. 'Pen> J nan MarL C iUbolieU y Fi~~1Cr\'f>se tom.smbros del Gobi. 'Y Ill) Sl)bre m OIra 'Cos~. el {1lario (Q.:IILJ 10 que pido. Estoyncgwia(t()c(Yil el cti c(. 'j wbre rui oficio de :ida diarlos. que plda poco.]\ 'es pi. till!: si sabes de algtiliB:liilIburo U~llcmD5 la mllimml sulicil:Il:l1.U ~I~eme lomerezco..uiJs de trl.iY 101 ex ampl".l deJ Yo" y. Ia delUcaci6n.ne de mi prnpi btog. -~ -- Un diario 'que ofidol die IIc[ero de ~DII!glesia y de 1'1l5. escapa a mi il'lcum· kn.c:rnnica que lees cada OI'wl.l11i1lmc-nlC.ascosas que m(.et) sobrc lamesa.. es IIIl 1)000 dura m.:r:.e hruj'rL GtL'OS Lill1ai\il .:3Jlm· vecnl. Es ci~J'I'!:!I: toogo tmbajo. Me atreveri a a dceil" que lo IYJ. h '.[1 Qll~ el tl.l.lo 'Va a agradecer. dos pl an [as de !echaga matl(IOOls.rqrm::podrla !l:prO)"icch:air d ticiilpcllihre P.~ !t)oFl!.([e oikio.'n.IYC el periedisrno es una plUt~:sj~nI Juru.'I. y i.: 'Iffi tI PUCCI ejer~.. me WlII ~ ~()fIIl sr 1m.o lilli.liolv~ru!J]JeIlrJ~~..\ntIllinl..ll.~toydisp'Ileslo a.. full: ~T(~I'~i~Ui Mbl.il p~rte de ml 'ljemlX'~ihre II. :<1)'.son ~odos piraf. Ilamada "LilJr. L~' digt1 porque Ill) me IJIll if:! Inucl10 i. ya no dil:l{1' n kito de u papa. ill~1S d' q\l.llfl hilcer o1:r.mnL coafcsion bien oo(}lbidJll I C()!I.f.omo VIVe gente que trene trabajo. como eFlI!1:QC ease.~d. Y cuaado digo "cfllowi!o". ~m p«cO '111'11'\5. Sode b.t'PPICIOS t~.cm:r.iem]Xl'.gln.. Q:u iero d ee ur. l:'I]i ~irl. No pido Il. pero s~ I.mpos leroooml(OS" l I. 1.que ~11 el de ay... la ereatividad.3S ni menos que algo. .poco I) mumeno ~~ 4 mi ~caracseres corregirla.LCO!!iV. i! los mi. saber.'CEI. jXlr ~lJlYueSI(l" ea IlIn ilim. 00' fuera a Jeppener Q a Bragado 0' . 10 digo ll1e.Ul'!' ra['.!lj"'I). t Un di'~riDq~ecreeq!U1e IQs. ouas revlstas [incluso 01. Ili mas 1110 eno:.. call de· c:adas . camlhio de pooorr. I .a.B darle: el dinero DO hace la felic~d.'lJ?.(e bien.lim.e. 'En los uJtill:Jlillticmpos he descueierto que 101 vida del que tiene algo de Q.mpo l"C. Yo e.1IIs:tos pagos de t~nlO ell! pe rillrlbLD. 11. que abune hm.com puedan redarnarfe a los dueftos de CtHlco par 850& cheques sin fondo* ·I ..e refiero i11l11 ped.eses.~~ 10 dnrmnf! ~ 1:"111'110 "l1J 1m· bicra sido mi illSI1~:.!! Slil tiempo para @valmlI lui p ro.qdI line rnpestiva del UaL11J me (Htic:1. iilil!gl. pensar una idea..: como pam decir "Ia:blU"o"y nO "'trnbaj6" 01. ~ Un di. frecido este espaelo Ique representa hDy poor lioy.lti [Q s. compartir lin secret~ oem JQ!.' .o a U n diari'~1hm ·o~'icio:UstIO La diferencia entre vender carne podrido y mender fruto ...:51 A il..t:nga 1. no C~ DiHlt.0 me :ji.ar del I'Ia:ta TILl buen lever.8 oquj:za . de al~ui!el1l urya jorl1ada lahoesl 00 es dem. echarle a la ~1II~a]~da.o que 111~ora par lie Il usenci 0. un viaje con los £. eontada en primers :perslna..i. de Ocda54.·A Y a las otras cmpresas que c~bMrn tanto aunqee rn:is.!ltll. 'por lo . acaso desapfO~'eCll:ld\:) ell eSlQS dias. t[l{llo enando no 8l'iunda. rlir.i!I(I 11"10mCllttlmm que cI tic.Ql1rio I'erda per de publ:iddod ofkioL Un di·alri. ~['I dr~ru."ioCfl. lll1 limonc it\) PMa. poem nil' mu tho. 'j pOl' esc tc d [go.lo que no quiere deeir remuneracien UJ['I..ra~j{l.P'€ro es 10 unico que sabe hscer..'l tOlll. A'!lpd'e dinero.p u . tra:haja: liay que seatarse [rente al IHUOllrltor.!c a carnbie de ese trsbajo. OOSigJ'ilil"f ulli. IlQ e:s mil' elm.8 C'" pero no mucho Yoy de <I B.. lIegtll:..ml! a se Vi: ui! tanso difjc~llt<ld11 poor ciertos poobl~ll1~ "Ill\. lector amigo. preficro cal ificar 'COlnO fin.ilzo de quesn M. Ol~~· aU de e ta cronica que estis 1 )'cn(jo. Sobre mi .!ro.f. tan ~tipida me s\lenil! e"a ii!llpoersOmll~l'Ceril. escriblrla. los adju9Ii!lJ' 61 do eS!QYIlablando 0 ell esle caso escribienoo wore mi vida. no tengo muche palrlllbat:e<r.mrn:ndr desde estc hdl! Udll • rmniclll g. m. pero 3~ 1llL':I]OS ~. l!lH.qjjtll BAIK[W. e~c. po.EI c ednerm. uaamierda . P01:0 arl.atuY!iI. '''em. que esta . Pldo algo.apOlIU gUllarme la vida."l1 roi t~empolim.'.. esros soa !~em~ P.t para v!vir. una IOI\gffi. elml p.'r.igo perSOThill y mIl ~en~<I'OSamellte ill. 10 Ilaga.asiado extensa ... r de esta revista la puesta o. M~ refiero 8 que fliliJo La apa8ioRantJea~'e'lltuf. Escribir oeSla I..a. grondes IQ....ajo y unn mliOl'lab. perc da calorcjto. T\lal ~Urnil. ~osdiehJh~8.: !. en"'i~l'l1l.. piojoOl}.}Qtlell y Figuere.·Ni1:111i dad de pagar cL 1I1qiler..poco m&.rmino . p~fronil cmm· pOi!' I~!:o"re-s}' critlea.o Lrilll'iltbi Y [iili fF4. Ni 111.emo.~litl.Uf.'. un p~inlIgUll1Sue nose me q descllaJcringI!l~lkI!Itc la primt:l1·m1fnglt de viento.. y no 10 hace mal.ta:f6ricam'B[Jte. ciin~ II LCmIYtees 'bi(!ll venldo.lle estan carIsanas. Lnacl~ mi lmycct{lrL~. E&re vlejo pmfcsiomrl."n roeotie· de tl1lgtesos) que .lb..o un .. que ana sc y l.f nancleros" prcsupolilc uaa dific~H.mIIj}'D En Jln.I. Mri '~ii~Tid\l ojiL: i~. }' rulentras 1nl1t:o. lec~~es 5(.do LIllO 1'10 delle la vaca arada "t' debe trabajil. IiIn Gancia.PQOO trabilJo enestos dtas.0 h·ay·con q'll.dl''.I. Es fiS£. Que 100 hago bien.I!1J1io1f de oehoHas grandes.rn'l~Jr.

p sexualid .1il®· ~ 'ns Jnern-ooSc y "el '~ll"e' Jltl IslD~S"~' 0' en111eo l~SlIliflMe$i. flThiS!i!leci(if'!'i1pu. tengo algo]JW<L vos.::part.aliu/J d l rand qLICse (iJa por mi parecido "j' wcamoo lin malbee (!tJ]1ssbores de maderos. Organiz.lta uila jl~ .e que me porm'Lia in oporoonid>rnd que me 0&1.'P'tovecM ta MO'C. d'!lJ?um qlJlll! Al'.el ~Ilo pasado murieron 36 oereros.lla.evisrnp6stum:a_ Especi.4be mana 1:11: 211118 .mbll~dble.. Aat ~m~ lHla laFga girra 'In'illlfal qlllt.s.. 1.onaneal }' bllentl.JJ.aniII ·bra:fa.ooOOL\:I(lI de Abm1r.c... f"lIsiHo"I::i R.uan~ 1111 ing..r·U[lPna . pam ser 'pl.el a suer. er. 1:od.uti" 51'8" ville de l Bajo fl(lre.'1' CJiue ya sc CIHfl'mn. Disu'fcion y pijrrs enormcs.jtkS.:on los.cl'lG. ~osde . Soy el quedimin6e1 ISOIl'!lrnbll1iS. al~1)que nH~ prwcu:paba pt).10.~fteiO.l respensabilid'.u (lata..lbli(l~dCl como elllr.o.i1I y .e! i[lfnto dentro d'e ulla rnina donde .'.gnl:il' de!leifi<u-' le rr(lHU~liolas tiemas cit.{aMt!iI y lel'l~~~. '0lSde o dtuda? Si creis q'lu:! SOSIJiIl lfl1]ma:s entrevishl' .I)~hfPl prel'inn "JpilICItr plili<l.rc..~Cu(jntos viaies a 1r6n.'h.t.l'que a la gui1a que.1 los b i. :razOti que ~O!lii:e:61ogos .er hl'-e:!I!'iDI. con todo pago.L'l.A1Il.INA.oy pt'.H. .51:1ctricJt.~t'Forty en un OOq'lrChJ m'l~6 pam hm.dcill dl~lrio!': 'i revistas. polll icoo . ell ISH eah.no U Ita !Cllh~1I A F~rl1al~dbGarcia 'Y Ga.tIn~o Cafiero y (}t~DS. . Par ia:lglIua.s. '.II1:1f1li1 ~ ~W'"111!lr~I~dld ."'urieia!e:s en lwra:rio pdmr: /fme.1 eliil {J~iHi .l 'e3r.tarn '. adcmas die UI) licor para misas Ilam~diO ]Jhwd Jenl.perama So ua fllin·cioJtario al ql.m::J' apNeha La fe GcMi.C4l·!lO :tBnru:. Tcngo amplio :stook que indiJye tr ttl [-n08 . ar su e line. remedios !Iu. de I.s-<:niZl O:InCJo IC] Doble de C Je5~s. ge1l1e (Hefa farii:mll.a(. cases. mvo I.(l. adeila!lltel' "J Ib':!!. N'extle 55·387-{I!Q(H 5 (:Teli~!>UIlla: p.o (j. A'!'JnadQ~I!lama jos.d.e11e '.~uiel1.11see oop~id. ~r.llh!>tu eH eseriteres.l'l].fellS(l. de enn el:ll'l.rJ/liales o grupales.'t'al.Mi!(lf~ m~S"~ro l'IlISgo'S ·iI~ ~~d~~. If). "Juguetodo el verarru.em® "'~l pr'Idre ·&el jmta1fll. Mariano Mu- r. C-"M1i<lit1'l. e .ln:m EICotllflu.':s.iI. hobr6 ligado Luis DrEUa~ Paseador die lli. Los paseo con correa ~eg'l. no la ])lIedo mo er per '1. De acuerdo con I declaraeiones del "ereativo".icm. cheqaera (I cleetivn y concce 1. S in medicamentos ni leo :rapj~.as~ :(lU'eSIiro8 dlas. . it'ldivj. A.0lIef'11l0.OOs de Ur. A<. l)istind.de E)~oo e.iilDchc:! nda 'J te rminaron o 1<1 pre£clltadon ecn VII gr:m drunk step".rUO hsce dl)~tie~ cadas. StIllri:ro.O'~ j 1S!1la. U:1mar Sr..:!rirIII problema. los euras y Qbispoo.reifl rUl hubo mJ~diCfimelnQ de im que: fabrica que 100' YJ1ldanl en 1~ altura de PotOi'lI.: qUe4ar aDborde de ~. esto}' jlUiOlatido en pala !..t:[lre~"~o '~Offi.:ii~ POl.dil!liS lIiii. ~mvjjlf cerreo da@hotlrlai~.I.. '(11) p~olflliJlctg'r d~ l!'e'nll(~.os de cualqn~C'[IJ~i5t)ilaJe publico que S~ nlIJerr. tt:I~li iii 1:a4t!~llIel1'(IDmll. reaH7i1ullR m.iuiI Dudame]. 1. ~'JI~.g1l CaJCulol ml Vcr A.tlr!.I.polart. P~obadf.' il!jLttre~ se:nl 1. de De.talm. Jae?.(!.ij~:s ill.]:11 tlempo" explkob d aiibmlllado.. alii cu_mp'l~(. Jl])!.b:liiiam !.g:o.r. E5i::ribo rCJPQrl.elliz(ls VC"I'IU'IeO ell blJl:lhiamli grneias ill jllC. ~ap~rql1eItQt~ f'~~~'t.econ Ill.olJ}' serledad.af a temetoladu- gay i1'rlXlio 'f todavia no te detmiste.c:. Comunicarse con Sr. di&.rut.aje:s in&lil. IQ.crcr~(..l~ debjD pagal'le Ulnacoima. I. q:ilien reso!vio La Ccnietura de Go~&bachm~ei!tra:.lea na. Em!X'Il:'i1\das aclara .m.1iL~vo l~ IHj~ tHlp los Jas l~mell1l~ 'o\m. . pl'lsii sill . perc juste .11'0IO. ' .. El'i. " lu 444-6789-0071 Oll.tll)'~Jlel'!J~ IC1'li'o.l(i en el 9'6 pur den to de 10. '.!"~rc:m 1:00 ].IIc>el'1e la resplllesta y logre sacar las vacaciones grati~.:nnGr:t~rie! y a~egUiro des boras dililrias de C1e~llinchc de 1. IlHlSko8.i'''.'(}m .fI ~tix. • ~Cla.ql~t.00.II "cteativo" <1L. anda. Hugo.c5.. '~MflC~ra a jI!I hiJO haa~.lee pre.l2l8 parapadres.ompl'~fll~5iO~tiill·!jIe:~I~inse£llJl'idilil'fIllpiil tLe'iill"> ~I!des fi&[~.'Y per:sollajcs hi.

. : l - --- - Clun08:·0 \I' -nlil"DiLI:...I:_I_~ ~11UVK1'r .iI'_ol'- ... ! ZO ___ NA~-~ .ydo..888 Oral SALE A LA VENTA "'P£CAR COMO lsex . URROQUE SE OCUPA'OE LA'SOUJALIDAD EN LA COLON:IA V LlEGA.do de abusD &'exual ---- Ciorin...REVISTA DIXIT ujenes.oI'" l La Illuvial d' ".. __ la edi. • 14.a:s Inlo imlponen su r1azon r .8eus.:.tom CJlSi nunca I:~ c~~l2.. - . Dr tmUl(l 'h'c Z " . HA'51A a ANO uno yelCI IEII apa castiga a P uln . Adverte:n(io pl.arulona. 2 de mono de 2008._ ..? .l!nd....1fTlt!1"lte .~SCIH"''''UD'''~...u.euentasu sF Sado mos MA. f!j1:1 s i__ . • S Co c.lncCr.____!:'_~ it ---1II!D0(l!_ Esfuerzo .-- iZult'M!mL~ct:. 1~ r'<__.. Un.....·· .ldLlo~II<lLMCom.as l ~.. "" Tn-lutUl. un mundo donde.g IlUlPo que esfe ei..-£I EI Once.UllliUliiJ[1J Escen:asy IPo·stales de lal .cJ6n 'liocl'a 10 inlormad6n ye'Fdl)derlll.n. I 130 de ___ Jlllll:.. t4..~... flI!l.. I • .llegl....)Q!. OudJ1i 24 doe febrero de :2008.. -6-.em piar' 11ec::lanfi.econ buseD viglQc& lenl paginQIS ·· '.ura vidal en laAnlartida .u101en' '.§!.una mano y comienzan a __ ~I:eI'· Los.v ~ ~ qt "riel 5U~ mmlir ?..5" ~J plat:l£fSl._.lbli~'Old~en OXT 17:5 101 verdcd Ley H1.~ r.Elti-"D~_ RO""" . .. mas a n'wn. A.' ~'~::::I ~oot<ll't ..NDA~.- Preci itaeiiin manual 1"-:f#l~1n NDI~'1CIO 1W*Wd8llin.culrs'.

..ahl illt:p.'Il'ilililocuin:l'lflda.llel}(.•.tIjeres diltEl Ffrlillilia liwell·t~ail peligiI'Q tl.ltid.s.• •.:i'ln~®t1'e..lY. !I.:tlf..lS. SC'Y '.i vas cemo Iii lb~lnioIi. • ..'1.e Ecu.d d¢ Im!lUtfe.l1t.III LIItl lill.IT¢JiO ~:n~mJ.i¥a:f0 Ur... .'\..No c.TI.:: I.praJ pipa •.L • I'll Lll.'acunao. SrUilel"..iID1~kl:apil:.lnpre. leoll toi'ai'lD:!ii4l<..i611 d~ C~. "L~ lelilgQI slerupre aM."JjiJiUtioos qUI:: !Wlt'.ll ca. e ~nrijer ~ ..e Jr~~~ oo:W]I(iles~\ll1!tlit'f{l1ro w~g". fi'!1 l't!lel1. ~!i ~l.qlll: es.c:n '{li0:¢l!I~d~ LVUllmJi[l!Uiili.e~ NtOl'lJlO de ]11 tcrdllU 'fl:cbl'"e I.. .1l't)S' eND compsar cigarrillns • ilDIlr- .l'l"lLUJII.i1~ .!!!reC~ que laflIJsis no tC' ru:(.1 ~r]!. I.J~n~.I .•..I iMtu. M:i'b.~JlI la'S. •..'.ll r.. ...MtE~'¥ist.c.1#" .gll1locla5 ti cJure.~m.1 :qyC G~~jJ~ l~e"llrerhledad m. J10 il.c~[ ~1~O:n11iJODi~lrll'llJeliito de }\.rl'.: .~ont1icw el'l!J.lago sik.'coru.... "¢e[~'bri.do~. de Ia ~·~··~···... .l11fnt:os melhzos mi 'iiij{l oologra da!' GQl1 iIl1 r~medio~ca7.i:'Illt!~.de" 'lUI] pa:siI .... ~Iy ..Pllfll!.8ft deocididili 'I~ 'I'.i ra.C1'IOfO'1j1l~··(.sta~~ ~\leil!1re de.rque'SOI'} 110:11lIeJlte 'CQfl~~() d. ::\I:i ..1 ]fllm::ipa I Fo.ibot • .J.'. IiInglj I.e I p~J.'Fite deJl~"QslrOeIlJee:. iEn jt~!!t's..~.'c) -CQ'H mdq y sin ~~ II g(lmrr irl!.1 .. . bh h~~an:~ f1r:g~lulnu. que pf"O'l'o(. pere Y !>lIIl-c IIfll(lCut~ e pl'H'l.. ..tw.[r.~. fern'hlilStas qUI: (iijoc CJ"i llj) . un vivo! ..• ".eS..omprar ta:baCtd . I •• t~ ••• reWu!ll:Ji...le-n 1t:i'ltllfl"llill'..e.'....nC.' q!1e "ffi~ja: .~ OOJlI'llol'tRmiCIIIOs 1:'l'~1id!l!S crOll liiI mmlllli ell d~'I1m tr~t!i1h' J ql!lC aU'octo a..?llffi.n Ide 1M l".n:J]~ d~"0Wgj{)..(lItl1lf.. ~.••..::O:rr.1\ H. .. ~L1an-dqliiE~St. • . n 16 !i\l:t{uesfU.e~mlf.].o.SfI! I1X1(! el e'la .IfID . es 1. Mip.·¥ ~~•. " • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• [lADeOn . J.iraJji!:nll1ldad A mi Ilu~er l.. JXI.a"S~ i:Boiralil'aj.lo.'fie.riutiliJ['1iI "["OS!e.Ttt.n£lre:z·' seven 'ij'~ .UlilDdo..!icf> prewmfiWunente de. __ .!!:dt)r~ -.... it 1111'" Iii I"c III~'LII II 'II ~ P II I . '" • LA OPInIon DEL SOB'[R_AnO L 'FC~liilc."S~' . Ferl~lId~z en la ~nt~ !~~lI'a!il~&~tit] .Olla d rerh~mn ~am Prefiem R![) V::K'I:IJlli\fJa~ j'lOJ.~ Porei Boobl~11[Ltk:.Slllegto.i!~ntroiJ~llitk:r _c"hgiuoo LlFij.i6u.ijo "J:.POlSll... a e:-<~ehr<liciJllolfantl: de tal)"gos @tn)l'liI" sa d~ A ~r Pi+uo!ili! ~lIlitoo l'ipuro ...). .ivJs.le es U~UI fl:ie..!.}' s.de roles. If • • . n~(k~ Pam cobrur tlii 'S«Idtlk r .te: ~~'uil& OOJI.~C.J\\IlCtlllo segaido.No COm~lnU p'1..~dverli(k!l! Ve~t:nl )t Coffilinhia. l:!s'.t~:s mecliC:1J.~~ll~lIJ~ j(~~ It f'"r11 I. .aili-...durina..gl...}' se lattl. 1/ ti..Q le'ngo' :!Ijoempre~b1. ilJi~pirac.ti\'JI' ·ml:i~lfItil.lh . y se oolmiin entre elkis...e~~i'l:.:llopam darj .

Swil1.Wijilila.olf.m e 'Ia'..illAklJ1.l!tl"ide Cflle.1:a.11 u.milr/m~} REmElU..pl~:ctJ!l qj1JIi:. que ~:it~ 5l!nl~ ill SU ar.l. i. de UI1 mgo de otIe.fd~ Il«e>. "£ellt~l.lIpoo~adli).~Olig{tq)lC.e:lItlh.a. :sah.'tl"l! y~ se i1t1eJaa. A REDDOT: L'il~ fl.~ i\tW 1.w.~e c"gllill11'ldo . JEst:II]l.nt111cii iJr-egasde Clrmn (~'> le-o Ctroi~.<fl\Sque iftO -sfttl:lJ!~nm $..fSona-:lIDy teo "Rl11}BOT~ .os ba'b. ~J:l!ldon.mill.!1 tl:ldus :LOS CM~!~1 ·. bs Ilei:'[$ de fa' recla{!'~ibn.ell s. ~I!JI~:Q.qu ped~ ~!ll:Joer'una il].Cumpli.:Ul'\t>l(l de Nliill:'1.5<E:r. P dad ~flfcl8 Ide !..s y demiW "'Q~.t~n l~ali:nJlIl~ f":1a.runiC! t1it~een ~ti. PE\f>III e!lo'!iL.K:I:.'! EmilimRl Z~p.c '1 c s.· Es.Curndo1i'~ ~ ~lill' ellibro eli!. . que' pooee I(!I.'cllP jll.e iiiJl.cu - - - ---- -- 'CA. i.un:I de Loo Ell)' i.~.WiIIlJOS Y II (011W1U Ir i!"h ht'!:lIbB:. Gi.1..que. 'E"-"lt'('" 001.!).Irirloctes.mqlJ. .t capital pri.l1lilfl:.!i1or:t~l N.:a ~ ••• i.l1::J110 iersn un pow esas .t~bute.1I1Hln! I~l!"In I " I.ii&hl. e.tim:a&Sr.onr van () ~ ·rr . oltotcla. l Y 11u.. uWa': !l't'€cjl!l~a G*.de P'al'~ .OS ~ 20"08.L't oc:ilsio!ll. PFJOC..fl{l Illll'.!anoo yJ: 31 SaJ1'l(fO~ &:iibil.l'Ilin5l].ft(Js ••• jt.- -- eO~rtEo --- --- -- correo@revistaharcelono.L~<de ~1['Il:1\ ·~L1aS p.l.F'imUl"8' p. REllH( 1': .etmo ~ to d~ su cll:!flllfa}' IiltlHoru! 'e. SqIian. jNo sabcn C{lr q.l. d-e lGiilgt'I'$' JOil!P Pechn B'us-t~.e Ie pcs. run S revl:sta. .iWel'ias.lii ~I 'DO 'Pm' -mter6.. l.llt iomlJril1: l}(l ~·lIIltru:trQ'l pocdO' !ie.l. $3 . dOl>portOs IJI por 1Ii'\JI. so rill h•.!>Io~ casoo.<\.s ~. Obvio C!].Ii mOiledil JCItjm:i'llmt ~jIl qUe . qlle JI~:r ~lalnO.Ili.ROSllM ~Io ¢.'elililliS. II: 'Wic:t!c Inl de.oS q]Jf! ntborn eI pat' ·ID)qlleifi". dl"t.fF!..dmte.'~Th ortil.• ClJ]t.ll 'rei frIO tt'itii f~ 'I(.j.pa- Il1:O-nM'fl d~ '~Ddf"lljalii de '~liIIaJ!I ~m..I! e.or~. FelliandQ e 111l Rii..SJ] inGllpRCirla(i ~ hilar dos f!.l:.1111'A!fI dt!.• haroel()ne. d C:. f.~t:roJn.l I'll iro.m e~~ IJlf.Jc bmga que 'II~r con .lm'll'!¥e'w III "'me.i hci::M se jl:t'Od.Mil' f~ aWi . ~dkLOIll de liiI ~l. FD.uliifi <!If. g!'lI~hnt ~po:rel. !: UU~U 11m~ ~lllrltlil.1 10ivagJU~S(l t~ tip.« :« :22/J[bn~duttit11·1br ltHUllI ~r zunR . :« Hola. t .er. p:rrt." ~'I1!'aj() !Js. qlIlierud lIDtc d I"~I]~~ I ~'IJIkE I. el ge jo de AHvclli9 ~ pijf!~ e[l ln~"kill.PCl:r lim.en kL $.:!SieIilli3Illi1.I cuitlllra(.e/'~!'iDlde .Hiff~ C.~ . I mjb al se~tlr Almani.. ~rl!iellilp. que s.s Y It lOS Palmer.i:m. lSi. "seg:rudl!$ con 'CQIi~I"c"IiIC:~!iL EI'i (~ide~l)re.I)i.'n~~ mi~··cma-de. OOJla~'iGlllld de 'ser. C<l!IU810 C!I! till m. oS mlV' jjl'l ~Iq hijll t'li3 r.l?l~illCia y rolm6 >IIse- p.I'l.!:!!: Q(!ifIlilil1 d~r )')If:l.etil~ EIII.' Cf)Gl ~jaez. Salllimio ~baltc.j 1.ttl C~liII t!lS !'ill1ig.II: ~1I.A'S:i' ~! i[a.dl'Espcm que el p.1nSlc-gu!iiihd . .eo:nsuUa ~.rl!n!fl~ • . T9liU? el ~rlm Sill'IIJ38 !JliDlikm.7EJ} L(J~o.! :.' ItO fiUl:U I l."O!!I~i!fr$.! ultStr mi in~lInlinIM !a.05.lill~nl1:'llrllii!b~m.1 i.li.J.. 'i:~9t~ Q mill._~r ~~ ". CO..O· Sob1"C .lL! mo. yo drJe lIlle Ct1lIJ!I.. jAi11~.rdi~ :e: :t:Z 'J~.! tt.a. sM \:r i .~I I . .!) qlle el se~icio se dG:'lmadi'lllxL.IbrJl7J • oj Lttnp:j eIlro IHl pscj.'llub1i'cadiiJ mi !:l9rreo..!e:~'a ~MJ:lSS cL~~~seblillin!lS. •• ~aflli H€nlici'ilj w:.e(l~ Bll'ef~'[!. IJ. ehDl rt'il.q·l!.e. EIII o l.fnl:»'l. f$r~i!am.Cnl'l:lRirro y'se adlhlno a !ii. ]J~rut(l!n: to:.u.a 1II!'reil~..''"\o'lln1i.ll1:B1 '~J. ~ 'i~r!.mrn. La vetlbtd:.L Pa.US.Q:m:li1l Sea ~Iillni ciu r:. !S~ M!Oe lIn'Mbn:io l'lQ.6ldml:l oonm(:lO ne sea ~ ca'lll S"nn ~iro et~ UI'IQ rod:i. Ie 8GUS!t con 11111)01)CmfIJ l. iii Cqn~tim· '1B1~ ~.te :un 8uj.l :traJ.~ IInas ~lmas ltllgo ~ne "'Qtver :i t{lllrmf REI!)'I!I~ :~(.a e:! It.a.j) ml tDm~i~n fiJi>!: ohllp. Ern l')()l'll de rljl.ql:lltl' ~~ril".S.sarult~.m R.t'l'.'!5. e5' oo~a- ~ www.'J'J@1l ~~. flIH.stc qjemplo de .t:' ~ific.ou d preci tlJt::1i' ~r par al.a.1 IG. ~[.1..tJeI atrua~ '~i.k1l!1:fhiiulQ Sr.tJitud·11 L'tiza Hartibltl:l:al1.~1:l'-pl). "piM~edl.I:!' aGti'll~t(l} df: r i.saliil pm doo:de ..: ::II lll. yen' Dhll :ad plillllO iMem.t. m!lSii c!!llll. CWIiI POf tJ. l.rauli dc' CiiUI.te' t ojoni.l.Cdm9 tf(tcts IlIro ijI1.t")COSa de cm1io.ac.hQra.clafie oljg. ~..lJJlru.ucc1q!ml:r.ailg.ws"i:a[1(:fJ!%. a Igu:icl1r ma!Otib< I] • algo 1 " ra d~1i flo.:.) ~. alI£.!.pt~H IJ1CnU:Jlitl'oij IHb1t1l1mR~h J:l>tnla~bll!ID ".tuarn-d!!lVOOli\iU JaseotdUI'l (i:RAmES FR. iViVl'l-.too S( mbl6l.811 1~!:J'~~11l O1..si1lfib.{]f -.:e·!ltI ~eJ11~r 1~11.~nx.ntidlad. e~brul:ml:ul'lk: no.Ij. Jlero'iilV '~ It). . qm. nin.l ]~¢r6D ~ '~Ilil~ ct '&l.. .lilt (lIUn.!!.ili.en m~i I rl~ lim. vigue.:l U!:' OWl h.:pontuc -:JiIu!lJtnI!l1'r~1!Iffi!iUtiho.1s" .lO [pilid!s ~eer Ohm ~ I.u~ fel.. rol~C:s "ue p'~lltar ii L2III:gell'. tele y lIS"Ctl the quoe ball/a.El~~lll.mi pr-egll'l31'1..!zu.. 1 de .dad Y .:' p~·t!i~ f..ubilJrio. !hici'eron easo Playbl!)'.llCIll.enlil .jdea1.d~to¢ pew pi~ns·enun p1DeQ<. R~I.{l. LllIl.'~ p.~ . ileJ !nllIUM~!) II pl'U1:'lo ~Ii f. la de 'IC1. 'r·o I!Qf e'H ala s.:J:I. r. Yo M La 'II<:d(l es que 'Ilttf ~ague mllclloo de 1. im~gifK! .!1a.' hQ iLo kil:mll ya! Safudit .ulnrm11StI! p.).t.aI1l.tia] de so'ara .aSlZ1i DAniel!.. de una '!iKlldor~ '!lOI ~]l.5(. de :I@f1sa •.~'bffl1a<lnr y OOen".sl61i1:l ".lJln'L..)>:'.J. . () dl.. !t.WTel.ernillll' fii\: .1 t."nt~ ihtellt.s-· I'le~a :gJJMO ~ La qti.e41" hI..iiJal pe-10tLldti e Pi11.Ii el ~:Ilgo die' ..U.o.IW:OiS'1 hay IMtc". V~ cl. RT!:If)HOT: Creo . a.'!~r [.~o1J}(..le m Clfe5(iQI\ l'eroyO no rude' fJispomw.tl~il7ro de.. t.iL¢~il!li.1]i$u d~rl' h(!lf:hCl). ~t~m$Si l!3~lJ}no : hoy 'me It. PW''O. (lI!ltl.':lli :iJrodigif.l:lQ UflJlIaOO Ah:nani.r: JIilJI1im..lwda .fh'r-.'1S'!f! Ej mro dia.1)tfl.u.iil tll"lll'l. ' R~DUOf: r ~. MC:('II:a. •• alg(m ".F'l:e!l IiiIlJliJiICJ.f.ico. oorna~ fhld. NOB 'sigm: (Ibra 1Eil'J' ...st !~-e$Qs .. . p. 'CilWIC bJElui.l1l.. . La!.m wmpr..e'lJ(o~1 a).d~ les ~deol!( ~meinfo:mncncl 'Ii"lil erel tibl\l dd Di. '{ ilIi.eP:cte:)l d-e C!!iUiw.lnr.n fllJOS."f. ilTIl1pe_z!lf.l !i)r.ifJi:tll'llilla cll:Sde 1iilC-e tie'l'l~po..Se::l21. a ill ges:~ocm.Ii~ "e' Que· mocTlY •"i • ~)effi.t~ P'Q:l~ eiijlores.nf~:01 y I!~ D"ha I.que pil:m esre !!u1ifi~O !! OrnlilO:rni lflil.L ~. Ih~'l.• 116t!i1~llO...{).tm caliente <kl O~i J nCQ.· t3n:ic:~.a.l~lj!JI1!: . ~ [.he~r.."JlilJ:iTi:ol~" ~¥ir.lliIIto'.1~R:'1)1mS..u . .i~y~ MtJA)\f\.bl hHl'l!'. j I•• ..!lfhn ~ . 00 Bf~ h~p :m~~bitolhle.ba.efieneiac basilmle rllvb~deema.L'nmrn era mil" r~p'~~ptB. &1>05 'I '!ruilJdllli !)ffi'U. al:t!11Uai3& [lJ]]einta qll'e. .llatile..d).m~.o se Ii). La It!. ·1iI.p'rlnlil.s~I.lil' Mo .l!.S ell 1i14.'I.frRDHO[. Bueno..s prembn ftl'CgO aligo't.~nedente a.J.~ ~. otro " * o * a.chru~n.IfIC~ll'1:tC ~!gu'IJ. rEs Hh llEtlIfJOJl't iNiI'ispiilU (~'Hnl~~1 IHWI~IO! Sf." le'"ll3b[lUem' fUlt ellegill0 CQIDQ.alilli~(~ Q{!~ ~d...111110ri.l ~inl:!·'~rciidf..<i1lll'itu::ol1doba ..Q]{ 8-$9 .K-llte {juie!l(j~ IarellisLl'l L<ldio i1li5tM6 a ~1diitde ..(insf~c oo:tli.u.l~ iI.'6& $' E'J qne pe~..y que la g{o. r nOStll"tl10"S ne (luC"li'ttiQs~tte loclle'W~: nllfY IiUCrni 18 lli~tiJm. r{lt U~laf <1.umlilS'L61i1.i lar~ J!i.II~t-.l!do '1'Il~1Il ·eL(WI1doili: Eslifdlw)tn-. :rerez go!pim a 111'1 riJg ii:il~ I\lIol!J\lIryun ItS Fr~iit . COJfLQes mmi!ll. ~lw 1.rllilli3: e:...xiS"lemri3:r..tasd!~co.lla.c."{aVl)l'·".1.:l dllbi~.. soy es:e ah ~uc ~ I.e 10 j]itis 1U'''fI~ab~1: 'ilS 'qlJ!le se dc.!!tjS d'el (hi1Ti~' ~ le()'l. !Jew d~j. ge Ires~\'J~a lOSe tlriodi~ p ' l&m illll~ihl. imq)Ji.~~~ lj.ds de 18 . P!. ~gll.CQ'11 lEIar«~Q'lIleleS: les e--Sli::riiitJ11l. .l ~:mLl·e'rl' e qriapof ~rl'.srdente d>&I... .!u...Mtrn!I" al ~liJl:l!J. 1I1e 5i 11.· jMobloernas CI~ 'cl mWetlID6. COC.ctil dE: jU~l'Bci.iii f aft) d~ imt'ullidf~qil~ -.INU de Ja p~gihaberse.a!!! 1C1.!i.lllm lIfi'e.~t'!' 'Es..'8 t~'C(ilV y resto del S.1¢$ 1tmru. liUiiI .o. qi."D.j.ll . ji'o'r It:! i 1·...a:.tllOOLIUdQl.uiJil ez r ~e.wm ~i!lIUl.IJ~ M'llf.Alb..isti'ad:O:res ylll1.l.~ all!lfl'lIue::ller 'Ii:OIlJ R(I."'It eflnl~ln~a l ]111 ~nltirJil'!1e'S ta 'j ItIlIlgo :kil~ 'Y Id It'l~ gurn'diaaos (ya s6 que-I~ q. que en ~k: m~ m'0l1t® roMe.cc pg.ftu ~l~ PIJrq.o.t~]llo!r P1llCL~11 . Ah:gda !OO1I·ll~Cpe. ooRio 11U~l...Al1'i1'\ mh:-lII&m ttl oomw.litJ~ q6~ ~.~i~)A~~r.te' depoifill-yo.0 Iilni~~!l . pilll.!E 0. iNQ . ex.n de 20 1:lin.'idRd cl<e 1:1 IlOlicia.dm.lflclro.Pt:-ro [10-1' tj.rlallltee del IDedJi0 ~'oeal HIftl)!i.::inilll ~ r~alro .eIlSIl'l: I!lU~l!h·J}'.u' eJ .Q.air.penw.tlC 61'0 sc. pefQ . ptIthlli.S'~ !..~ NI.1W ~i'O':l"¢".Wewen's. ~UJ!8fj" Pa:ram~.'lomcr':Q '1'~11Il1~IU .IIf!i!" del '\'ie:jll' earn.el!l ltgll'roll I n~ d:e l'@ rt~. ltolro'. IJfJ 'h3~ re F!" m::i.!Imft.l\l\ ~1<aI.. con:I{J'i.~l(~ idiot:.'ilil. .s1ilI quirta1M!)[. "!'fI~n:l:kS: aM'! urum!. ll.ll 1~I:queJ3:t"~'''rigjtles. 11 I da !Wi I 1!1l)! <J Llu' lli<[ '[es oo]~ fio de IIWL nullo UmMoo :La Voz 'J. !'d:mlllt:no nI!UlHfJl1~ {."..I!lo[fo< m..:reo "c. ¢. il. 14 afiilDiS. y~. hnger. Lu[i~v iSI eMit !. ail Amigoo 1Jru. slllU que pefitenece al nyl.i'l'a d!J~'ems:. b<r$liaii.·~SAu(. :!Q que go:&illrnt1(!l decor.1m.l el SJl. qu.cJ!l jit1~~ ell'J en l'. que..~te d:C P.. >.n\J~o P.II iragtllll.l llltftieilll! y m~r[1ic."l(J'.:l O1J ro. Nioo.ieiH~aJ!I.M. a.111 &~ la "estfLti~H e. 1l5. 1D1~llgi.:i!i! telTI)rj$1). 'I .~ LA PlJED"}IEN 1"'0lNE.R.. prod'l-Wililo en B'iIDfl(I(lI i~.flJam!iJ lI>1lifqlle ~eg.p@m:".a:.8'!fn~lldlll afiii~l:.IUlm G'n ~o.o ex . It!o.tiajeci.wi6filfl!lL'l.t~ lJtltlhm y. IlO CiJ I.lis es. y '!mGt Ull..(11ovatli'iQ.lD gn:lSS!D! QL:Ll.t~d: ~t~l&6 nli~tlllO dej an la c:Q[tlnwa . Urut 'p~s.Il' alllui. til.s..hi' de (l1Il. e.\'.putte u~C:llh::o lIlt: R!i.Il1illUllllS CIlIIl<idas PD' la IT ·roanD' !!'1Grne.:lglll1'!OIS '{d ~rio.sc"i)LJllnm~ N. (ylc.u~ IlII qm~.A'l!p~ (M{I.!916.a pzr(.llllbllil ..'de]~el·I:oca.ll "UJilqlfl1' n4il'd.:LaPJ.IIue fol1~!!:iml1:n 1I11'C1i1j!tec1. A0~".:l '~pb "tl .\'gar.~n se ~ro me pa:recio que.llbli~'illfinSi mrd.fu.les l:i.ll de ~liili&dadpaJia .en~ci. I?refiero COlnPI:3fAnales de B"'I.llaHiE most! P.l>S.eha "'0l11l saBRTonn :e 14 a I9 anos linnl Iii gOOl:.8!l1n .supomGl-j.. t. B'tl~lmi VQ}' I~ 15dl~ ofR.lPlll!JJi hue . es1t: se bl'li:IililJi!. IiIf ~n8il~Jl.l1iDiII!eiii:'1J? ilIUC !if llam. ~m 1J. ~ilMl.~' ••" los i.1 esc!I}petMi ell hli manQ' P¢'. lllnel.1!ili.[[ll(If 1~ eapi . Hi.pot Sij progJ'~.~en Ii! I~ue Bec(mr:1lp !!de..01'~ 'l.tJ~' n !. .~ IIL~ddS:..-'1. .rQ i)Q1"Il'.~'~t <JILurlm ~sd~ 1ft ~'IDtS.go. tIlJoM ~!'l wiD. d ".1)1S ~cla:s': Illl ~nyo.ilaekmol Con.lJ! 11.1ne11" ~ 5aC<liIiIi.A1N]E~'.'r J!I() (I'llli htLty ell u~L ~ahItID5..Y mn peol-o~ 1051IIiiCle~1~s. n~er}'l . rl). mi~ B:1lf1:dmM1: lOy iooign"l'ft:.gspot.~b:'ltiJr 1~.Ie loal1r AGtJ.Jl1e1lte) le pmpjll101 000.a.. l1l"lf. LBS ·.'"rBC.tlii.IilEIIJH01':Claro la.'I.b-JClg!il~nt. :etl~oqoo.Ca 'fl 81)'0 IIlue S'Pcl. ~>orge 11 1'4·ca~etill'l.! i. fUll r'i 1111 I:."i" i. 10t PQjl~! Ja saci:'l. La rc~j~lii mCofl'l1m!1n..i:1. a 1$0' est~ba pa.c6mn c:nmjo UIIlilimQ ilJllIlhaJo:~(] CQIl ust(>rl~~? SU!I otm (XIn.c 'en cllrlin :.~.~ . '~.c:J il6~_ m b grnllld.llIi1.'.·fiA dt.ll. qlJlll: dude.blblm de~bQrdlilOe onda.111ero que se ~nita ..?r1illl I U '.yo (kWa:~h.111 l~UlealtdoJ ' vielil1~'ell: C'l atm . p n 6qlllC 'till II11.no 191:t1.d)~enltar liIIdn COn1l)rp.m~s.1 culm:.1 itOOGS. El S' NOR: V6 DAL. ri~.IanS.e rue di~ll oorno cllillim.Mt.1l ()i:m:w pt:lo1.s~ '. ~\. Hd~' le'S'lil'ni1o 'Cl Igmll dililii~" I.ahor. . '[ s l~m{¥.lfinooT.~V-Ililltirpico f1J:a '!quev.llj-Q aJ~te 1a ra~i!. 'Forni!.JAJAJ~ ~VLdaa: mffi Impias! ~ <EJ1o~rMnllllJ!l(l Bbal.l:a pere llt.: AI Di..mWlicar que: (.como si.PU"f4' JIlIiID:l 1I. I:IiUJ:C!1lilOt r se {lliIg..I Ii nHh hl~Ile. OOSl:lfl.a 'Ia. ~@~ de'l l~ilhJll Jesias Rot tift.I~~o (jUt. S~l11..erio.r futt.com. .gegtrir ~8gaIO. 11.lli1#! ~.b:re t...ire:de:JJM~.1ll<'1llmda 1I~1:C1'¢.Muej>ejci1 .j)~!rta.~!lId I' 1I:za.eS!C-art3:uJiQS.!IlI.is. lilI~O·eft "milS r€'Ii'i!itMim~ 'l:"10 It I I J11' i{ic ~l"m~1 11J:J1III}. nadi:e int~T'!. l00ilf 1'0 q.r ipo •..: I Illi llIe HJ:.'Rl.. ".'l I !I'f!nt:il. ..l!tCLtlll ~!:1ucte 4e llltchos.l 'f a [@ Mll"l1C tne Ueva)'tl'"Q'I il'00-In:telrnm:!kfl~ilIl ~lI!ldlll!il8fu.t0 if.iIil~iII··SLiS..0j'UI'.U"'"W~if1'1 ~ '!or.II . i!"..".I/!Q Q't'rI).! clU!IhUla ~ C ip~ c-Ilcla (lOR raueho glL:'W1I. .a. a hablsr rfr~ilr tIlt'.i{ffi'lii. ~ 1'QgiiilOll ( & !.l:erQ'iItiIl.ell i i. d l'ill.1e1l:IDeilil Co:mp.SOS.El~oa.t '1IL1 ~ln. 1b'S1tn.. lI'~~ ~ "I q 1l1.tY. . mctiOl!Ull! ~~ d!t: !:Ill qllt'r.f1' tNli rur.ll8de Ne'Wt~rs qtJe'S"on opos!iilQm.esmci '1.Es justo"i' Me sient9 ~s~Qa ill3ff. tOJi loth] I'll iilg.mpeam:ln ron: ttl.UO]f.1:l.. Enrim<J.IVo]lliJl! 1.o. C3J.ado ..te c.mjlllII.'r i J!:UIII".l~tt1. (Ji:ehc.srmt£rI0rts.~i. ell plellll d~ ]V wvwe. una lillllCOIiI!cl smchrj eo.. d~sde p. c~l~! ~~llttl':S. haaelIl \lin:! enema cOQ:lli.!..

stl.mef'f:Cell.lt1l)C1fllli~.y.'l"[OIn. ..tU ~jIDl'IIr.PfOl'll.g'in~ l2.txm... ~tl!1 ni:elb 'l]1t1mOO oogtJU? ~~Jiloj"~u~ .~. YelloW H 't'Q'. tt(rlB S-Druk' j~ C~ &4'0 Alt. esWo . VK.y'g~liIde MUlrliH 1i1ldr'il.-:: 1irltp:JI . ESq:ll. me !..S liIue qlleria Ge(:iro:: qile ndenll1ll!!l .ii Illendo Sl".@rc~~1{lt'l'-~rl hW. eel f~eEWQteiil <jlileat1W Adr'. fmM'm AguiW t1I .. abmm.a.wutqu€:a ~ ~@IJ .te. ~mh kn r.~. ~Al!:!tiieD 5Bl~' '1~L¢~t '{ ya qtl.OTf'!"J \'lcr Crisii!HJ Ctil'o7Il1. j~~.. aiminal 1Ii!usiJIita qlW un .~~a1 M:.~. (juepe .ej(llMlli~ !t' ~~~~lt:l ni (1rb~W3i Kii'eiE'lm!ff'. te pido.tIIt) c. de d0£frt:.!:a.'fJR!' CIU~$..w.blP'gsp{jf.q~no es lJocesal'i'£l qtl'£l to edtc-s.suput:O!i1 '~campaim a~~<J:r.'[:aJt:i$'w yhaeerle'pe'Jo[:1. :P'erolio '~$ me:nltira<. P!)f. ~e f. :tOI 1iQlltlmQ'.. (.q.e des el &re a. guinrc ti!t.lnZ4 . 1$.er d ~a 'Y'iliridlSg~!ft-:rlld.pmi~j[I.ue misIll01 St I1I.5~riror Que lle\'o adlillltro me 1!. i"ag' li~(lS (].d~ ~n. es:~:m ~~ye:ll'rlo InlucFio.l crutt{) demos h!oer las pellil1llaS1 ID3)IlOIes. antes ·e. s:t.llJl[I:n~l..~to. ~ pe&. iiJ."l s:ea.Ipu!ufo.ra ql1e he· a.O~· lJue &Oliiuooupa.' S\! !II POii' 'S~flil· In pTe 'L1l'1iiil J1f!'Io"el'lmllll.'l M-. de ~ajo I:lDIl.~). [1. '" 'j' lU ~ I.pOT qll1e. et'l.1 ~2:~i2:M:H!~-l (i. y I~. l'IuemJl.que ~JOo i'iCvt.da lIDIiWlIi"L 10' dli:s6nms de den ne. '::::~f:~ ~~¥S= ~ t . f~e .J!Oil1.!!! "~tiwl:O le vl!ene ~I doo~lhiMl ~' .oy 1.~ol:ti!le!.leqlDJ' . V. ~'l9-t 9" piiwJ Di5hlibildlta tlJ ~~~ ~1 /1. 'tamparas.e. seria d :1lIUuf1IJU1. ~b(\ll) f'1. jU:MI £1~ll!Hql~'" 1"t<rOO tm f ~B".]:1]. clilll ~rna.:ectol'. B"ilqa~ (lF~iw 1..l [HII' ~lIii~ iN!:vml'li £% e:!i.'. el' ~.tt: p@tro d OQfl.(.Vn IlIfI 1!ll1'C~in~n.L. clilnl1'llh'pi'\. Alm:m llC CO JIii~ pas II ~..d ~ol d 1 lvef"M • I. nlngpno! \' poeTI!jItJ· U9'fl.afCtll-JJW_m1ll.!ikl de:~er.In~ W~J'dlli:lel'lrJ~Lijtl E.a C:Illflf.tll)"!f~l-· mente.a es umcagacla 31 I~ d£: sus (illitrui::e ~.~t ql!l!ll._1 !OJ d~i£~ !'l ariil1fuJ:l~iit ia .lltuUilJ1iil vez. Ci riff .)iml ~J HI dilillero de DI~~'BItlimlJls'::Ul MIll':IIIil e&ttaJ~ putesdss.su 'IHtill11. tWle. COir:r~" riI recto1'~~ [JiJ.T! La 'THe'lo t:!est'd 5.I'm CZl~J)tPero\ .bomu. ·Illin'l.rn liel" lUi dllal::fo. le[l~rellili.~1~Ul'l.1 ~!1'!1':4'{'.li.3cias. '!l<i.m Aooroi tdibl .~ ..~~lile goo' I. w.fin.~ lal> {lei t.r qltf': ~1ldJ.foli IbllilUO grnmo~ de [~ !)I)f l{)s ~i.fiu S'i)1i ~1: J Mama F'it:JTi ~l¢~h~m).l. ~II I\~'~ I)le J~!S pEfdL 'Va m'l oom:w deilmt· i'J!i~ Ifi1U~Ca~o~ Nh!l)l n.satudWtoS' il:u Ill.CifC\lllPlial10 pMd 'pl!lb:tk:ar e.}J1 6"fr1J!e1l MIlTdJl!UiJ rl'l~~: 11lgri~ QroI!1<1 F0.J'O!!lOof ~llJI!'ls.c1$n:'J1Q. jol! .lctm C'(lh:.<lWlt~ ESie rrLe~e. Itsn. 1i.f'll del nil li:l'O cu60tll Il..'«'Ill:> '0 :ii 8.lmj~ ~' Dardd':lFw!<l'rfl~ l7Ji:lrz1i: ft(ir:."L'lg9·clr..Ive .JOOJJ. liIiSneet.at d ~: bien ~Iill .geIlLinat· enel exterior. .'Il'rI~J fln.c. J~11 Mwt:.d.mm1®:.{!: ef.d-a mos. e&'PGctac!:IilD'§i3.I:" <=rpi !>.. ~ unit (llegrla..IM.0 n:un(Jue' IHI :0!1 !fluft BlslI:nljlallil . ijuk:ri.er.Vista'! Bah.ltl'!rud tOO~!> r¢. ( FI BlIrJLi!'. \'lllvl..!o~l'Ilis J<:' conm JII.B-~ !u. mlte~ de 1II]Q'rimle.~rl'lJl'l!'()r.m.lerel de 10.ar. Ciel!ll~y cemooro '1:0: Ill..ie .o.. 'Ill.iIrm1{i DamiAn. 8.t~. Otrlil tema.C o. p?~qll~' 1l.IJ Cl'eal! !Il. .ee!imH'ie to' "'i.lop@j~.)' para ~l(Qe pnarespamilbiJliJjjfit! !llIU.:mlt'l:ligQ'i' ell::urlUlilita~:rqlli Slll a~& e: ~si qoo mil! ve:l:ldisto 13 So'1all~'fibl BilJ'lC·(Jt:JNA~bM1t'l.' y pllllf\WI..l1lob:lIeI.Iwe.ihm tllli:iroill'l.r~ ..la!\:IiImmilos.~ J1INi~i1bax.e RX"t~ I e ded:! IJl:a~ aida que pu..IIlllili Y rni fall] i fla (lJl!ltsa que s.CfJ..'i.)OOI1~.I la:ro:a • .lIgIIIL.iS tll:m~.i ill chUm: l' ·roe encO!l1I'a. P~qga1Jse I~ pil~. mi nQmbre~ FI.~..B.C'lJ~'!I.yas regwi>iloJ9 it I !I. c~ '. verdt:' Marla.~tns rI Fares l''s ¥t1i~ i.:.l (l:S.tlJ]lul(l. lI!U!i! (lken l~ J UqfQiIl cOI~llIue..eQfI 'iff}} E.Fl~ . albi V~. JPO"Iqti.dt! Y )ICl cal ~ = en la ~. RI!f.l:R.ari.t. 11If'~1J d'd amne!llrn a S3.!) wlu RlDU. .o-g.liii'o! (j laeriilo '~Ii I!o m'it"l IIr4flHlClo 1lI~5.i'J.ffiful!.: CiJ.~u.s j.. d:e benn1l3:la.e en qll'(I'p~ (y ". 0 ren$o d:U~ 'aLrMLLt:: sClI.l)il!it1il: [to n~CQ" t. " ~lut d~J.uie. la.lII ta:l.es!H1I vi~..l ~resud.p. pDlJiendl!! ':I!.ll esas bolll~~ qUi! S£ IIIkel.sh~r de ke~isrencla. pewu arie:sg(l d~ ~~er"g.~ RlEJ)HOT~ PQd it'JlI demr q..t1!Jw.. ll ~swdal e ..:ll(..Ip.I1Ig0 ~u.iilltilllil!tlte:t:lW ~O'S tmi .-dl>~ roy mI.'l.~C1= ~'(II.ii9 rriS<'(tlh .s)hicgl!ild. I'.ii1toslIl ~tmll~. (.>s1Taqli'l!ritkt re\'lsta 1m pCri:l:ido fueaa.)O~ il:~~ q!.1"~JO Rl~jDr 00 1I~-n mOmf1!il~ flO.r rl?l.ol'f:S'! HPS rl~s (:1 ~ de pener unea fom eo tm1as.eom. Badettit ¥ lEI tro~lpe dll' e~udillDt61l cion icO'S y trau .gu til! su exPOi~ci6:n or.11 detemas mwono. de Colilra'l3JpaJ'l 1:~i1 SiMl Luis y Gtt31'1:larea..1" oomo' I'iO:fi Iltcrludo:5.uim::m 10 p1l'!l0te? !lcaba el ~~'" !:fahrn quevet.!e$!lO tttl IlU~Dm)"'r.i!n/s:GrosSa'S R. Fe5pOftllllblc1Pcal~ia"Tif. liperil 'C'J.ar4d.oorl')' rlill!ridBe~ PI): S~.!I~tcll~ 1t.. lann.OIlI1'.II md.lfa"Sr j. las Lirden~~.~!~..en rungl'[)~ llill"JlInCnto (mclloo IIll mengll. l:i ~~fi'li~~1 de IUjli'l)'l"in!lJ~ !1ll:im:a que s~:r:i'j.901~1 ~'iSl-i'heI<oiclflQ: .l~ lirl.iS.'1p0de tangc.li. fl.QllL1s. Sal~d'of.1.e5tit: . 3 y.mD.~'I.Ci:lmar}. I Dibvj.S:~i~_'~lltill~ ~~! f m aoos.GOOI>JiJ! ~ ~bll~ ~aJ~1C~ a~rr ..i der!'Cita peMrro.\lI.! mV0 fa ". 111111111:".Llos: cllJlIlIdo .oli dlinwtQr lliicleliP e teu ra~{. de Sd~.1tInpn: p Bl.px:..:U:l. EnU01': ~EIb~lliIJc~mu.llCHOCA. u~ p~eI! de ~~.I!i~.lUc 'IlCntcll5.lap0dlll!1i&1!! de:b~m0li t'11l1~ d~lIA." 11l!e~~ ~h1i~IIQS ~Ia- C!ltt'l~t ll'EDHVT: N.t dtl REDBOT.ei!l:d'o 1e1 camino p!lIII atJ:a.e ~ ~1!lCh" .gropa. filii.liiiM~l'i'!.. M)U!l' buelu!J m:b '~.!lIJ se lapl!ed~ ~iI'OOlltcuido!ldaw<s>fI3 ~m.. III1!o~miedo ••. il' a.:m. abi. d8~ ~ d~!I~ pal oJ Coffi) {mII'ldjt~ miil ell cl dfjl ~lIe W~ baj:~ d. ttl~-. ().~ ~i.cniF :3.flO(JQiIR~ .w.~.i'Qb~ rl~imre" .1 I:!! Il. ~l'P. btl~l:IlPi~" fl.oa[l' 'I)itr~b: ~.En ~l'ip qg. V 18.~ In'LOOIl.. reaLnientl):? IIJI C$t\ .m em-I FMi.lifulltlidp~ de api. de FI'¢dd~' 'f' ('othIOC"fuintli SLI ~rn~lli7 KmnbilfDd'li! vm ded5. RECUf'EMCIO IJEI'..Sta i'klhot' y comarJa :s pet. ~ (IJL.ueMad!e que haec doct!nip~ qlll! M W ~lt WI I)i<elilo e:an~rn elD Jl..Il. Ra~ Riti.'.10 Ill~ ~ara '1MOS !oo ~~ pe!tdet (lI~ IGeniil d\. Oil.dOOQdllfa .ta re . Imp!I'f"Slo-na un plI'iJ. romo ~arevl~..'~OIlP~~f~. Es .DRo.l)stl)lf m u.d.~ Y JlO tm pErlM~c(}. feru 1i'1)1..JLlIiqo~ A!nt!I5J ThIH~~'!l: .l~LttaOOrn. o WDl miOO'ft1il Iiltooiladilarl..l.l'IiIl: .'Or . tlJitIlll1!~h-dlP(l. cmnb~e fKlrqll.ll'1ilili· (emas sj esbl)' . "m~11 de· cidt't'i q~mdm!.nllilt.Uws...:!.\IU M~)' l~tldrQ GjfA~ Mf.tarte G. HeJ!!ckW!1l.l.I'!'I.\.Qgia~l!3· ill1oi<J.].. F~)}l)IrJdn ~i5 h'mmll.L If'iLMI! r ~(lm~lo!l 'P.lIi()l"eJNe l.Dn~ . CWitO'..".llQ1O.ll. t'l(l1> en ~~lStllC e.~Di n!I"U11 e~lUimej~ ~1jJ~ ab~m l' toWl5. .ia b~~ ..@~"1 ~.!. q pie lX.g. cmpC'Z.lrr ~lIJ'. !l1jl flJ-ll eolrl'li. p 1!.u:(lI'lUlT~mllly'G. [.Jrigu.tbt \l!D.lU5 t~.llut.Fl£OI.Il::ImU. Mo) lJu~n [1Ota.! dej.lguJil-D qulelll l1o:tlhactliteuf'tbr a .a.I[)Hf}T: Si llJ.t] pot i.Jlilllll deJtrmo.!ll lIitUIilf!II.mas ~t U5U:IU?i.'S(.h) sOOm de jlia~jla¥ lo_ui!. l. Eil oond\lsinn. 111 EU'lH& Ciillllri~ reCJeII{1il" c'l:l1a.!!: !a4ni!~IIU!r gardlB_ sa· ludos.I'l s-erill)".km. ~em.~11li.laru:{J.(bl<La ~1iIV'e' para SIll fultUll'O( lS IO:iaoga!. lIJ1Ci1ue:no.@'. s'Wl~m!J5(lIl.4t:U.re'i'ista.:te.~flj lim)' BUt<f'(1 Cur:(~~ tiaclllem'lillds ironill.omer !!:!ire 11~.:><U ~~I!eln/ I\lfmin:~nK:i6 .m?J._c@'rr~ ~ue'. si e!lIllI.lbtal:'ei:: il<taI1i131! ~h'alI:lJr&r Jl~lL..~II.arFEl.Iifr-ml>1.·ms. !iiI (II :lI1. 1000. ['"Ilr.tdl.' SuMdil.'IS' ~h:i''''0.'lo.edtlSBilir del ]lOis. ]::1 JitVil.lqJ~l1!fi "<:1T1I!'J.go:. Siltt}!.lekmte ((:(in Rl7i(m rm: III ~~ba CWfI. 'P.11 motii:VOi. l\i:JIf:fJ1J L~ ~.q. m. Ilj n iet(l Carl..'ti.nSam~ ~'IiIil&e &e ~ Q no' d.~' se l'lO:ta l:acafia:l:JIj~M!1d.-.• 'UL11 dill~io d~"m~eiJ~ !ilia..'Obi$mtl() 3 11IJMIf.lJ scr 1m.t:e JI. :Lm.reg_.I:~t~r sobrc .p[lllCfldIlIt(EC'.V111$'~l1t11l.03 ~uri.r¢JCl) ~:q_UE ~ RI>Ct"~rl~ l~s que lo.llli. feW c! emma 1.ilj. p.II.!. ammgmn me pregrill'll(): .l' ClP.~~ 1!IIUeUIilI ki1"~ y ~Ii. Oi!=!jD LYMI. ~ooped.faj'l'o/-n.ti:q. 'e-l' I{&[IIH01'l e.l 01'>0 Juan A.ms..e.. sill10 II} 1pe= 50S.'l iIIlut(lIrtdl1d~ 1J'liler~O!l "~~]~~'!(: ~lmmol COn 0 iir:)'11 . que :re'16)ina"el ~19 d" critiem'a CUlxl if 110 tienc M4 [l)ol'iJlJqUe.i rhl{1' 1"oj!<Itugjl (J.Oi.r-u ~ie ~tl00!Oi!:HOJ:l0QOl1ldoo de flil Fedicl'·ld dll.1IU" S i1'!lllil:lIDt.ta y eofl ideas. mcnr>S t'li elll '1(0l1~. i:IUJte se Jielm. ~ c~aKui'~iC'll$.1I· 'tI'I.iEc le~ iII:tom .. qu£ la :nt'i'ist..\:lIm.G'l?~. efinuUM~ ~l\ qnmhi~ en ill per'SQdal.ldm.I. IJlUiIl Gr ~~ac:.n.illlllep.f J~~ibm L~.)I'de Si:!II.I)'!qu[eta le pllll'ei'i1illlbYiu que p liddl i~ahe..1evan!!! ~ !lm~ ruM y tOI'lI<l. eoI'lUI'3Costum:b.!.0 j'aJfi~d~1l1Ql@Ilf .U. ~ II.:io ~F:f.i'Ql~·~:.Qlli.um'lO~ A:i.I\IglfJ (.I~ thi!rul'11I llil:il ptIf~l!il.t'"f:lIJi-~ ct~ fhGW ..a:s SOUd8~ riElS nlWlVm~SU l' ftuctif'0l'illS~ poem.\!U-c~li!!e ~allh.s". 'dl~ 'li~lICe. ~t!ilm.oo:)I) rl. p~ lo .t')¥-\ ~ .a Ilk fW!¢l~. J~r calldadl.:stIc Q. tilpas de Fl. y nl P3flel te i) dcl)oJnIl:!i.oodesd~ (gUe-1eIbgQ ~n::'~1.o ai.~l'dwLU. l'j..6. qlJlli etViil 40' tUn 'd..fl"iH!a4atl~ dl~ p:Jl'1I111«i~~~11' li.\I1tID II IlWilW' l. _" i ~lm.llta ibJ.fu '[I!l'r{~ 10.i'ldidtrJf.!lK:. '5" b~11.et)tl.~ar II wllo!! a la 'deliJ:!!.sra {fee Man.irn~.I:l. Un ::Jtmtw:J..:li.(l.i!o./Il. .l.::ihl1en _!:llui:. ista_fJtcJaf.reil.'lIIl1ll1 que i. qu~ nil} "'i:ll~'er'lAn a de~1:f1flee-~r:lbiT ~n{t<\1. JiIte quod!! dlj!:]a ~e ~ll00imh~. nuchadl(]1s .$ Itl!)~.1J~g!l!Ill~Gt ~ FJAIliEELQNEm\ ~i :ilila a 5~grtil" OI.~c..ha Apl'!Jul' I.:sp a:s'~ los IIIIJ • I R'li1Dlkf.:pndil) .'l 'OQ1!!tii •.1flat. e ~§lbe¢(lI(mb .ro\1sm.II.JMllI' OniUM 'UllJO.n:test!l . m~lo<f' 11J'Ul'1I.sC Ie ~~Ofial de r.ar).(Ibjcli"'il.<'If '.SiMAI'! ~'.m. qtI:(i.Soy '~~19r a"sd 'h~lIl11'mi . I'$nJir &brMlt.Ull.UlS :sen:f.l ~j4t.90. que telilglill en C1:i.'4:~J!t'Lv li. DO pUtElc :sell I~r..ihd.G:lI!I13.c:l'Q:l:.mnSIl sob.I ~ PeJ~. i:il'(j.el It. 10' U rI]o.iJ.{t.! f 0 . ellS q'l. H~"gQ:I:i I.:~~ru.ieta'll.'.to [liar !!Jill' 11.tim! fem~]idez. liabfl. rdJrl. obiCQ}! .:!I~i~:m~~fL.!J s.I bl'l':J'I· 'I"~Jilid pm el pa~nd~ud'e.6 1\\1J. PiIlI.£i ttioo r 'fl~O ne'I.io-.mo'!l .vilOf REitalrdo 1it~. Bm.iWi. Sobre todilits 1.0 HQIa.'f eKe cQHt~'O bri. DI~ 'Fflrbi il..lr . .lfi1liS'tloeilbiita.c'D~li.1.!jI(lfi Tr-rt/il1>!.a. .f.LfI.). a UMIlr.. .elQ~tOde 11~i(!Qh'IUJlic:ad~'EI.1l C.:~ I ."t.as l1~g~!'J.n~ ~. '11fC.rt'l)-l ::: .!r I ~~ lIli biehGl.~e..U. t'oOIi1ctratapas ell Ull ~lillll~ Link ~ Iii] dit .'1 Qbr. iOlOml1!l aqlJcllus .ial'lots<uple.ladu nntal!ll'enlfnte (GT'O (jill' ':5 taf.ris bien ro .~i.15" (:0lisa sas. pello DII nOs d:~ liJ"lI.~JliI b. l!tIuv.-- ----- 1II.i ~idl:l co litrseoo.ijp:JIw'lll'w.ellJ:alll 'Juall.IlQlll.e 1Jft:l! :gUro. 'or e.~'J.r 'l~h (c.'ijle~ que es!ii.13'Ji:.::l.0 W'rtfud que ~ m! ~Sm1 mUf bue Q tttI.."".JD:AIUA ill) .rJa1ndl)!f3I1'1. 00$1.nWeomo tas. htcll'll~~!IJ tapa.pel1!5!l'IruJM lil:[i ".~ II'll DE!IJI11f1.~dof.!o.hab. e:!I [.i1.:: s.'i. que di:t1eet sefui<rlIli .!1a ~:llI.Qdisfu enoomrn.[W'.e'·wl'l't!l.. m.!llDf. b:r.. Yo.Fi'Q.Jii panu eI l:l.re 1m Bh1J. bi'~.jt:b[lniJtl.{I<St:~ '~:rl~ 'lIsun~o~ p'u·bli~1l 11)0.d:~[e~I'~s.u...1liQ1Il el fill. 1:1Zli rdfto d alO:n lin~I[JnOT: J-klscii. .. 1\811.il~erdo0001 "t11J. de Tammy Gllbilscl1.fJ J l't1l.:mi:iJ.O'r~ dIj rail que . J li'lJ!'l~ IlllCil!CbGtll .f~!!l~~iWI.1 HG('". m. J..Q I'lle l'lfrum!lIi 'mljl'lgl)'TIIII~'y.i t:~ Jari~ .o.JJliet1i~saMe.~~hor. ~'lti:lsar Vcl~co..~~tio €l mgrs-.G<IIllr vue.i.-'l:TmifeL.lid.'1 NQllli: "J'I1il ~. a CU.Bs(!c w l_iO FUi. ~'4~''S~}'D.DOJ!t.:li' NOill. .~.'Os~ 'p1lim:! I~ J ~i[aJ'l.tr'!.wisla'il J.iJiJ.1I: v nh. 'lu!illltl~i~~11 ook!li.m 'tofarn~i1.~ 'IlStUvtsk:.~~ una fu6kili.e 1110Riemfi 1iI1I~["!'!~1I1l8? i.espmo que Jiib ~<$i). Ij). ni mu.'lf sou re"vis!a La li\E['o ww'w.:ieil"D3mO(i B' !IS 'D~BI.l~lml.1'[1 1:WL:i. 1i!:ilF. SE(Ii'iOl~~ m:iom. Cn!.lo!.(]l[Upro d fa~o7 t: 1M cl. BI:iJ!"!t'lt:YI1 pe l) I1UJ.-miil: 110~>bl~I'lXJan. tU.i:iM RIt'. {gw~!:i'h.e di6ii :1)11:\ll\!lor dlr. de W:OOs.~i!lhdo a jorna. !>filL'! dibiiijDS:. ~1x:d.l. jUabla d.as Cm:l.liIi1iEllibi)\ de J:!II.Jtlratapai.ns:tnili' tlnlii[lf!1III lliller litemrio~ porq~ n. tlln:! versilifl l 'S .ar\ 1J8I:m~1 lI.altl desde e. . J~ 1.Ell. ·l:G.11:0[1 I.l:rY.~ 1$ bt!htll ' illS: hags:!' c.adi!~ ttl.l<l'ASTO'''?Le3 jll.'-iJ.lM'1 r~~'154b~. ~. peru 1!1i.·i~~. . Mbr.e'dMiiiIil.n:!es 'ley.'e n~li..~a:nwv1N/(>l.b:hrrencuL Ge~..M~m . ~ ].toda cs. f:tn..~I.rolia C"h.---- -- - . tC'~~ mH~l~ !I!IJ1llqrtiO 'lteail Qu4@flia.l~ ~ qO!i~e. i. e:SC1r? til~:parece.SJlmO~' REBOOT: s~.'ma.plNln'cru Oit:r3 . ~ltt:m~!lsl'SCTi.o.c. 1Jm.) j 11." IDlE! I1IJ.~~~ dll).tdQ 10:. "0dOOad &011 q'lJe lHlIi y iI listiffiftdrJ.iIT' 1 Jf!1:LIliy } I\I~r1t:l<lo C.ml • [1m.cost!l" )'0.. laatl{bem.ntqlsJ too 1C5 un.e hilinilJ:.. ~r'mJ)'f\ 'I\i..tlf rtil DI !. 'Sie~~f1'tCndmir".que: Ie ntefli mja ila:prjlli1llg~IITI.dO Jill qill.J-I.'Cm:NADA SOl.II VI.iil~ PeI'Ise l'1'!e C~{ (aUlIlqll~ ah!lJJ:lfq1i!.'lIJoi.l de es1a . )J~rlro~: .wt~. ilt"ll~SG como C{ann. ClJacQl.~l que ~OLatC'!l~. e'l ~lctI.de'Tn rid•. d las uohu. No.aqul t!omeno~ 1i000:nPf..o..el(:r.:~l1a.. 1I1l~ pregullmroo dimoll (.o..I~D~ESp:z.b~Ii.'J:1 ~ud~s co17!il inIllJ1Jj~i!.'IU\.el ~u~ito 11 I~ il.i TIl' I.tilt:t:u..esM es!a I~ n. ':o~ru.llii! ~~ ~C.J1I fI" llaJI puf.II~llujante. N!ii~~"llI~~ LHS.n bue.o.f1j'le Irmtmilltt" liliSl€:o. ('<Jwrtll~ qus !]tm~ mil(.eonll:. IlJue'slI.n.tlold..tu.y ~ pM~fI jl1t~ ~.~ (!JIO~I~ml@revr. ~(.1Lw: ~Il ell .~ ~~ .re"l"i~laI:i... IDtlt cCkigltlb[e [0 ae Jas.esc es All m Meola.. 'Sip :te· :t:: Hay tJ:1tl>:scJ. SUlIn M!l...5>9 JI~ f.:. y." IceQue.t.~ a. 1"01:168 cu.losik: !i!:IS ob!1i. ~tlglcro que I.f8'(i. V"IVA ruBALIERE..de estiu: I.' '00 s~'rio? Ill!!lIltO.ia (fl're 1~1l!l0 -cr.n ptJc.K.!l de .Jro..e 11!~ 1~11iJ~<: me lLe!.ll1ie-m~m. .gI]Fam:C..ia riiSCI .publican ah!Jn).ilil.eslie Itcm:d:..i. iJ..dad:no peusaIm~ en wllI. :it ~. ::Ii..

tli(l.$- .lejro de los ci1QqU[J3..J~ I.'Q ~!YIA"n~.R. Y 1& <lgreg.t1<Jo.PUlll~£ROS. de [:i.pnmi&.~'blt ~. po .. U ~ IX [.~.qL.ie.NO51:.I)O'Sde ptqlloilwriJS int~m<ll'O" wr'lar muenea. rnJ~ ~~ ~ et Puente PiJ~lIrrod~n.1!..J6I.. ~r"...ll iIra~.!ima we. n .U na e&C13. tas fueron.:X:O.ta"!' I!.1U..6mica Que cstaM con ta ~IHI~ De !iiI Rllil. Jo.. Intaman ma:f'ch:ar a Plaza de Ma.a I i .~!k iii ...'>ll an mas a t~tl fi li:i cd 110 P¢litic:e Of E!C!h. lUi ..IJ\.iLo crees? ~1JIj!j~l1'iIflII'l!lio:>iilJl "S:nr.IAJilD r JOGn'..Qd1lifa Itl~S 18 dernoeraeia ... SASE AIJN QUIENU DISiPlI.1~1.yo . Suman 31 desde diciembre J. Ltl P-orir::I<I 1)on~r. ooQ ~ '1Iqj. 15.r~.\flOO:.enoo re.lRON CONTRA lOS.I"'~HJ.1 f.(Jf1d.CI'~r!~'O':'Ii!!I n~lrr.<:llil!. ~ linn D. PJlII<5...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful