GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREłI...

Page 1 of 170

NORMATIV PENTRU VERIFICAREA CALITĂłII ŞI RECEPłIA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII ŞI INSTALAłII AFERENTE
Indicativ C 56-85 Înlocuieşte C 56-75
Cuprins * CAIETUL I * CAIETUL II - Terasamente * CAIETUL III - Consolidâri şi îmbinătăŃiri funciare ale terenurilor * CAIETUL IV - FundaŃii * CAIETUL V - Beton simplu, beton armat şi beton precomprimat * CAIETUL VI - Lucrări hidrotehnice, hidroenergetice, navigaŃii portuare, metrou * CAIETUL VII - Cintre, sprijiniri şi cofraje * CAIETUL VIII - Zidării şi placaje * CAIETUL IX - Tenuieli * CAIETUL X - Placaje * CAIETUL XI - Zugrăveli, vopsitorii, tapete * CAIETUL XII - Pardoseli * CAIETUL XIII - Scări, balcoane şi parapete * CAIETUL XIV - IzolaŃii * CAIETUL XV - Tâmplărie şi dulgherie * CAIETUL XVI - Geamuri * CAIETUL XVII - Învelitori şi tinichegerii * CAIIETUL XVIII - Sobe, coşuri şi ventilaŃii naturale * CAIETUL XIX - ConstrucŃii de otel * CAIETUL XX - ProtecŃie contra agenŃilor agresivi * CAIETULXXI - ImbrăcâminŃi rutiere * CAIETUL XXII - Căi ferate suprastructură

Caietul I. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentul normativ cuprinde principalele condiŃii de calitate pe care trebuie să le îndeplinească lucrările de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora, precum şi verificările ce trebuie efectuate pentru a se constata dacă aceste condiŃii au fost îndeplinite. 1.2. Pentru categoriile de lucrări ascunse necuprinse în acest normativ, se vor aplica aceleaşi prevederi generale, împreună cu condiŃiile de calitate din prescripŃiile tehnice specifice categoriilor respective. 1.3. Respectarea condiŃiilor tehnice de calitate ce trebuie urmărită în primul rând de şefii formaŃiilor de lucru şi de personalul tehnic anume însărcinat cu conducerea lucrărilor, în cadrul activităŃii sale de îndrumare şi supraveghere. Separat de acestea, se efectuează verificări : a) pe parcursul executării, pentru toate categoriile de lucrări ce compun obiectele de investiŃii, înainte ca ele să devină ascunse prin acoperire cu (sau înglobate în) alte categorii de lucrări sau elemente de construcŃii; b) la terminarea unei faze de lucru ; c) Ia recepŃia preliminară a obiectivelor, ce fac parte dintr-un obiectiv de investiŃii. Verificările de la poz. a şi b se efectuează conform „InstrucŃiunilor pentru verificarea calităŃii şi recepŃionarea lucrărilor ascunse la construcŃii şi instalaŃii aferente", din anexa 1.1 a prezentelor prevederi generale, iar cele de la poziŃia c, conform reglementarilor în vigoare privind recepŃia obiectivelor de investiŃii. 1.4. Prezenta prescripŃie se aplică integral la lucrările de construcŃii şi instalaŃii pentru clădiri (locuinŃe, socialculturale, industriale şi agrozootehnice) şi la obiectele de deservire ale acestora (reŃele edilitare, unităŃi etc.) Pentru alte tipuri de lucrări pe lângă prezenta prescripŃie se va Ńine seama şi de prescripŃiile tehnice specifice sau — în lipsa acestora — de condiŃii tehnice speciale, predate odată cu proiectul. 1.5. Toate condiŃiile tehnice de calitate cuprinse în prezenta prescripŃie sunt extrase din prescripŃiile tehnice de proiectare, execuŃie şi recepŃie, în vigoare la data aprobării sale. pentru lucrări de construcŃii şi instalaŃii aferente, şi a

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREłI... Page 2 of 170

căror aplicare este obligatorie. Listele complete ale acestor prescripŃii sunt cuprinse în indicatoarele de standarde, publicate anual de I.R.S. şi în listele normativelor tehnice în vigoare (publicate anual în Buletinul ConstrucŃiilor). Principalele prescripŃii tehnice, aplicabile la verificările din prezenta prescripŃie, sunt menŃionate la fiecare capitol în parte. [top]

2. DISPOZIłII COMUNE
2.1. Verificarea calităŃii lucrărilor Se face în scopul confirmării corespondenŃei acestora cu proiectul, cu prescripŃiile tehnice specifice şi cu prezentul normativ, în limitele indicatorilor de calitate şi a abaterilor admisibile, prevăzute de acestea. DispoziŃiile de şantiere, date de beneficiar şi proiectant — cu respectarea normelor legale în vigoare — au aceeaşi putere ca şi proiectul de execuŃie, din punct de vedere al verificărilor de efectuat. 2.2. FrecvenŃele verificărilor sunt menŃionate în prescripŃiile tehnice specifice şi în prezentul normativ. In cazuri speciale, proiectantul poate prevedea — în mod justificat — mărirea acestor frecvenŃe. 2.3. În toate cazurile în oare vreun rezultat provenit dintr-o verificare vizuală sau încercare efectuată pe parcurs, referitoare la rezistenŃa, stabilitatea, durabilitatea sau funcŃionalitatea lucrărilor, depăşeşte în sens defavorabil abaterile admisibile, prevăzute în proiecte sau în prescripŃiile tehnice, decizia asupra continuării lucrărilor nu va putea fi luata decât pe baza acordului, dat in scris de beneficiar, cu avizul proiectantului. 2.4. Este cu desăvârşire interzis a se proceda la executarea de lucrări, care să înglobeze sau să ascundă defecte ale structurilor de rezistenŃă sau care să împiedice accesul şi repararea corectă sau consolidarea acestora. 2.5. In cazul în care verificarea se face prin sondaj (la faze de lucrări sau la recepŃiile preliminare), în scopul obŃinerii de date asupra corectitudinii verificărilor şi înregistrărilor efectuate pe parcurs, se va proceda astfel : - dacă un singur rezultat este necorespunzător, se mai efectuează încă o serie alcătuită dintr-un număr egal de sondaje ; - dacă un singur rezultat din noua serie de sondaje este necorespunzător, toate verificările prevăzute în prescripŃiile tehnice a se efectua pe parcurs trebuie refăcute, cu aceleaşi metode sau cu alte metode care să dea rezultate echivalente. 2.6. La cererea preşedintelui comisiei de recepŃie preliminară a obiectului, întreprinderea executantă va întocmi o prezentare sintetică a tuturor verificărilor şi încercărilor efectuate pe parcursul lucrărilor şi pe faze de lucrări; această prezentare trebuie să cuprindă pe scurt: - date asupra frecvenŃei verificărilor şi probelor efectuate pentru fiecare tronson al obiectului, în comparaŃie cu prevederile prescripŃiilor tehnice ; - interpretarea statistică a rezultatelor încercărilor efectuate (pentru fiecare tronson şi — după caz — pe ansamblu), în comparaŃie cu valorile normate (sau de control) şi cu abaterile admisibile, cuprinse în prescripŃiile tehnice ; - lista încercărilor suplimentare efectuate pentru cazurile în care probele de control prescrise au dat rezultate nesatisfăcătoare, precum şi măsurile aplicate în cazurile în care aceste rezultate s-au confirmat; - lista şi descrierea sumară a remedierilor efectuate cu arătarea succintă a cauzelor care le-au făcut necesare. Această prezentare împreună cu documentele primare de verificare (registre de procese-verbale pentru verificarea calităŃii lucrărilor ce devin ascunse, trebuie să furnizeze comisiei de recepŃie — împreună cu sondajele sale proprii — dovada indubitabilă că lucrările executate se înscriu în condiŃiile de calitate prevăzute în proiecte şi prescripŃii tehnice specifice, în limitele abaterilor admisibile. 2.7. Pentru recepŃia preliminară sau finală a obiectelor de construcŃii, cu instalaŃii aferente, proiectantul va prezenta la cererea comisiei de recepŃie nota prevăzută de reglementările în vigoare, cuprinzînd precizări asupra aplicării proiectului, observaŃiile sale asupra calităŃii lucrărilor, punctul său de vedere asupra condiŃiilor în care recepŃia poate fi admisă, confirmarea îndeplinirii obligaŃiilor de predare a indicaŃiilor asupra normalei ei folosiri şi exploatări,

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREłI... Page 3 of 170

2.8. Comisia de recepŃie este obligată a cerceta existenŃa documentelor încheiate pe parcursul executării lucrărilor şi care privesc verificările de calitate şi rezultatele încercărilor efectuate anterior, precum şi documentele privind cazurile prevăzute la pct. 2.3. de mai sus.
În toate cazurile privind elementele structurale de construcŃii sau instalaŃii, în care aceste documente lipsesc sau consemnează verificări efectuate cu o frecvenŃă mai mică decât aceea prevăzută în proiecte şi prescripŃiile tehnice sau în care rezultatele nu corespund condiŃiilor de calitate prescrise, comisiile de recepŃie preliminară, nu pot admite recepŃia decât dacă prin încercări şi cercetări suplimentare directe şi expertize tehnice — se dovedeşte că obiectul corespunde scopului pentru care a fost proiectat şi executat şi că poate fi exploatat în condiŃii normale. In toate celelalte cazuri, comisia de recepŃie preliminară este obligată a proceda conform reglementărilor privind efectuarea recepŃiilor.

2.9. La controlul şi recepŃia lucrărilor se va urmări respectarea etalonului. Etalonul în principiu va fi primul element prefabricat confecŃionat (element de fundaŃie, carcasă), primul apartament etc. ; etalon acceptat de CTC, iar în unele cazuri de proiectant sau beneficiar. [top]

3. PROCEDEE DE VERIFICARE
3.1. In funcŃie de momentul efectuării verificărilor — conform pct. 1.2. — acestea se referă la : a) Determinarea — prin măsurători — a corespondenŃei elementelor verificate cu prevederile proiectului, din punct de vedere al poziŃiilor, dimensiunilor şi modului de rezemare; b) ExistenŃa documentelor de atestare a calităŃii materialelor semiprefabricatelor, prefabricatelor şi aparatelor utilizate ; c) Efectuarea încercărilor şi probelor impuse de proiecte şi prescripŃiile tehnice şi întocmirea documentelor cu rezultatele acestora precum şi a proceselor verbale de lucrări ascunse; d) Examinarea existenŃei şi conŃinutului documentaŃiei şi proceselor verbale menŃionate mai sus precum şi a sintezelor şi concluziilor acestora ; e) Verificarea directă prin sondaj şi efectuarea de încercări suplimentare în vederea formării convingerii organelor de control şi comisiilor de recepŃie asupra corectitudinii şi valabilităŃii documentelor încheiate anterior. [top]

4. CONłINUTUL CAIETELOR
4.1. Principalele condiŃii de calitate şi verificările de efectuat sunt cuprinse în următoarele caiete, pe categorii de lucrări : CAIETUL II : Terasamente. III: Consolidări şi îmbunătăŃiri ale terenurilor. IV: FundaŃii. V: Beton simplu, beton armat şi beton precomprimat. VI : Lucrări hidrotehnice, hidroenergetice, navigaŃii portuare, metrou. VII : Cintre, sprijiniri şi cofraje. VIII : Zidării şi pereŃi.

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

. balcoane şi parapete XIV: IzolaŃii XV: Tâmplărie şi dulgherie XVI: Geamuri XVII: Învelitori şi tinichigerii XVIII: Sobe. XXV : InstalaŃii. XXIII: InstalaŃii electrice. prevederile prezentului capitol se vor completa prin condiŃii tehnice speciale. XXVIII : InstalaŃii de ventilare.2. anexate proiectului..GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREłI. XXIX : InstalaŃii de gaze. NOTA : Caietele XXII ÷ XXX au fost abrogate fiind incluse in normativul C 56/2002. XX: ProtecŃie contra agenŃilor agresivi.03. vopsitorii. XXI. XXII: Căi ferate suprastructură. tapete. XXVI : InstalaŃii sanitare. telecomenzi. bariere automate la treceri la nivel şi telecomunicaŃii feroviare. climatizare şi încălzire cu aer cald. Page 4 of 170 IX : Tencuieli. drumuri şi hidrotehnice în mod diferenŃiat. XII: Pardoseli XIII: Scări. X : Placaje. mecanizare şi automatizare a triajelor. echipamente şi reŃele exterioare de telecomunicaŃii. după destinaŃia şi tipul construcŃiei din care fac parte. bloc de linie automat. Pentru cazul unor lucrări speciale. XXIV: InstalaŃii de centralizări.. electrodinamică şi electromecanică. Prevederile prezentului capitol se aplică tuturor lucrărilor de terasamente (săpături şi umpluturi de pământ în construcŃii de clădiri. căi ferate.2009 .1. XXX : Conducte magistrale de transport lichide. [top] CAIETUL II TERASAMENTE 1. XI : Zugrăveli. 03. ImbrăcâminŃi rutiere. coşuri şi ventilaŃii naturale XIX : ConstrucŃii dia oŃel.. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Domeniul de utilizare 1. XXVII: InstalaŃii de încălzire. 1.

afuieri etc. trebuie tratate ca lucrări speciale. în aceleaşi condiŃii ca şi pentru fundaŃia propriu-zisă (pct. verificările se vor efectua după fiecare etapă. . pietriş sau piatră spartă. .corespondenŃa cu prevederile proiectului a naturii terenului pe care se aşează.calitatea materialului utilizat pentru această umplutură.1. în procesul verbal se vor înscrie şi toate modificările introduse faŃă de proiect. În cazul în care săpăturile au fost executate în condiŃii speciale (de ex.5. 2.. neadmiŃându-se nici o abatere de la proiect. etc. hidromecanizare. consemnată într-un proces verbal încheiat de delegaŃii beneficiarului. cu sau fără epuismente. nisip. pentru căi de comunicaŃii.4. CĂl DE ACCES etc.03. 1. 2. verificându-se . pct.2.2009 .5. 1. Orice lucrare de terasamente va fi începută după efectuarea operaŃiei de predare-primire a amplasamentului. 2. atât în ansamblu cât şi pentru fiecare obiect în parte. soluŃia de continuare a lucrărilor nu poate fi stabilită decât pe baza unei dispoziŃii scrise a proiectantului.4. în sfera de granulozitate. 1.3 de mai sus).2 şi 1. CONSTRUCłII. iar recepŃia preliminară de minim 1/20 din acestea sau alte tipuri de verificări pe care comisia le crede de cuvinŃă.2.respectarea tehnologiei de compactare prevăzută în proiect. etc).. determinându-se dacă se încadrează în abaterile prevăzute în anexa I. determinările se vor face pe toată grosimea pernei.. etc. balast. 03. Aceste probe se vor face cel puŃin câte una la fiecare 200 m2 suprafaŃă de săpătură şi minimum 3 pentru fiecare obiect. 2. În toate cazurile în care se constată că la cota de nivel stabilită pentru proiect natura terenului nu corespunde cu aceea avută în vedere la proiectare.) 1. .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREłI. LOCUINłE. 2. sub apă.1. La verificările pe faze de lucrări se vor efectua de către comisia respectivă.. 1.2. sondaje de verificare a corectitudinii proceselor verbale de lucrări ascunse. În cazul unor rezultate necorespunzătoare se va proceda conform caietului I. în cazul depăşirii oricărei dintre abaterile admisibile.6.I. cu o frecvenŃă de minimum 1/10 din cele prescrise pentru verificările pe parcursul lucrărilor. Înainte de începerea lucrărilor de terasamente se va verifica întreaga trasare pe teren. canale.3.. Verificarea naturii terenului sub cota de fundare se va face fie prin probe de laborator. Se va verifica de asemenea dacă stratul de pământ vegetal a fost recuperat după decapare şi a fost depozitat corect în vederea unor noi utilizări. care servesc drept consolidare a terenului de fundare şi pe care se aşează direct fundaŃii.SOCIAL-CULTURALE INDUSTRIALE ŞI AGROZOOTEHNICE CU OBIECTELE DE DESERVIRE AFERENTE (REłELE EDILITARE. etc). semnat de beneficiar. fie prin penetrare statică sau dinamică. se va verifica în mod special dacă nu s-au produs dislocări. forare. 2. Prevederi generale 2. pentru care se admit abateri de ± 5% faŃă de componentele de sorturi . eventual în colaborare cu specialiştii geotehnicieni. În cazu lîn care aceste abateri sunt depăşite. Înainte de începerea executării corpului fundaŃiilor se va încheia un proces verbal de lucrări ascunse. şi se va consemna în procesul verbal de lucrări ascunse eventualele deficienŃe şi măsurile de îndreptare aplicate.realizarea gradului de compactare prevăzut în proiect. Page 5 of 170 2. proiectantului şi executantului. constructor şi proiectant. trasărilor reperilor cotei zero. terasamente. La terminarea lucrărilor de săpături pentru fundaŃii se va verifica pentru fiecare în parte dimensiunile şi cotele de nivel realizate şi se vor compara cu dimensiunile din proiect. Umpluturile (perne) de pământ. încercările nu pot fi începute decât cu acordul scris al proiectantului. câte una mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. conform indicaŃiilor scrise ale proiectantului [top] CAPITOLUL I. În toate cazurile în care lucrările sau unele categorii de lucrări se execută în mai multe etape (de ex. este interzisă începerea executării corpului fundaŃiilor înainte de a se fi efectuat toate corecturile necesare aducerii spaŃiului respectiv în limitele admisibile.

03. de 30. 1.realizarea gradului de compactare (D). minimum -15% . pentru a verifica dacă umiditatea pământului de sub fundaŃii şi din jurul lor se găseşte In limitele prescrise de normativul P.7. În verificarea trasărilor şi reperilor. se va verifica : .6. Verificările se vor efectua pentru fiecare strat elementar în parte şi pentru toată grosimea umpluturii .pentru sistematizări verticale : mediu .corespondenŃa cu proiectul a naturii pământului utilizat şi a tehnologiei de compactare .îndepărtarea pământului vegetal şi a altor straturi indicate în proiect.03. . la executarea umpluturilor şi realizarea gradului de compactare a acestora cu abateri admisibile în limita a 1/4 din cele prevăzute la pct. pe toată durata executării.1. prevăzută la pct. completarea săpăturilor de fundaŃie sau pentru conducte sub pardoseli etc. frecvenŃa lor va fi de una la fiecare 50. .la şanŃuri de conducte : mediu . STAS 1913/13-1983 a gradului de îndesare (In) a densităŃii pământului în stare uscată (Pd) rezistenŃei la penetrare statică pe con (Rp) sau dinamică (Rd).1..50 cm al săpăturii până în ziua in care se începe betonarea în zona respectivă .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREłI.6.. date prin proiect. minim .executarea umpluturilor şi trotuarelor (definitive sau provizorii). . La verificarea pe faze de lucrări şi recepŃia preliminară. . Pentru umpluturile de pământ utilizate pentru platforme. căi de acces pietonale sau cu circulaŃie auto uşoară. imediat după ce construcŃia a depăşit nivelul terenului înconjurător.. sistematizări verticale. De asemenea.. din prevederi generale..100 m3 pământ compact.jurul fundaŃiilor şi subsolurilor şi sub pardoseli. În cazul pământurilor sensibile la umezire. lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii. . conf. Abaterile admisibile faŃă de gradul de compactare prevăzut în proiect sunt : . 1.4. Umpluturile compactate cu maiul greu urmează acelaşi regim ca şi al pernelor de la pct.5% .2% pentru medie şi 5% pentru toate buletinele de încercări şi rezultatele verificărilor menŃionate mai sus se vor consemna în procese verbale de lucrări ascunse. în afară de verificările de la pct..2. 1.menŃinerea ultimului strat.5.. a bulgărilor etc. 1.. comisiile respective vor executa sondaje în punctele critice sau oare prezintă dubiu.. 1.2009 . se vor aplica obligatoriu şi următoarele : 2.1.asigurarea colectării şi evacuării apelor din precipitaŃii sau din surse accidentale.10% .7—77 şi în special : .7/77. mediu – 5% . [top] CAPITOLUL 2 TERASAMENTE PENTRU INFRASTRUCTURA CAILOR FERATE SI DRUMURILOR În afara prevederilor STAS 2914-76. .. . minim – 8% Rezultatele acestor verificări se vor înscrie în procesele-verbale de lucrări ascunse. se include şi aceea a mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.6 se vor mai verifica şi condiŃiile cuprinse în normativul P.excluderea pământurilor necoezive (drenante). comisiile vor verifica dacă s-au luat măsurile necesare pentru a se evita umezirea ulterioară a pământului de sub fundaŃii sau din jurul lor.8% . Page 6 of 170 pentru fiecare strat elementar prevăzut a se compacta cel puŃin una la fiecare 20 m3 material compactat în zonele în care condiŃiile de compactare sunt dificile se vor face probe suplimentare . 1. a molozului. 2.abaterea admisibilă faŃă de gradul de compactare prevăzut în proiect este de : .

inclusiv supraînălŃările.2. se admite o abatere de +5% la compoziŃia straturilor granulare prescrise .existenŃa unor posibilităŃi de dizlocări. se vor lua probe pentru fiecare 50 cm grosime a rambleului şi minimum câte o serie din fiecare 200 m2 de suprafaŃă de platformă.formele geometrice şi poziŃiile tuturor elementelor componente ale rambleului. ANEXA II. 2. 3.7) pe toată grosimea umpluturii. lucrărilor de apărare.1. Lista abaterilor admisibile este dată în anexa II. trepte de înfrăŃire.2. .dimensiunile şi poziŃiile debleelor şi taluzelor în comparaŃie cu proiectul şi cu abaterile admisibile . . ale şanŃurilor.1 TOLERANłELE ŞI ERORILE ADMISIBILE la măsurarea distanŃelor. a unor infiltraŃii. izvoare.respectarea tehnologiei de compactare (inclusiv a grosimii straturilor elementare) şi dacă se prevede în proiect. Page 7 of 170 dimensiunilor şi cotelor de nivel ale amprizei căii ferate sau a drumului. neprevăzute în proiect.şi un număr de sondaje de verificare a corectitudinii acestor acte . racorduri la lucrările de artă).În lucrări de săpături.asigurarea planeităŃii şi pantei transversale a platformei din pământ situate sub straturile drenante. pentru mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 2.existenŃa unor posibilităŃi de instabilitate şi a măsurilor de prevenire sau îndepărtare a efectelor acestora .2.corespondenŃa dintre natura straturilor întâlnite şi prevederile proiectului.03.2.. inclusiv ale şanŃurilor de la fundul debleelor şi şanŃurilor de gardă sau a altor dispozitive de colectare şi evacuare a apelor.3 . picioarelor taluzelor.5 din caietul I. Rezultatele verificărilor de mai sus se vor înscrie în procese verbale de lucruri ascunse (formular 9 -13-107). supralărgirile şi lucrările anexe (dreruri. . (ultimul aliniat).. apărări.. pentru a lua împreună şi în cel mai scurt timp măsurile necesare.2.realizarea gradului de compactare sau de îndesare (cu luarea în considerare a indicatorilor de la pct. 03.2.3. lunecări. . .2009 .calitatea pământului întrebuinŃat. dislocări. 2. lunecări.2. ale drumurilor. dacă proiectul nu prevede astfel. consolidări ale stratului pe care se aşează. se vor verifica : .. executantul lucrărilor va înştiinŃa telefonic sau telegrafic pe beneficiar şi proiectant. conform STAS 3197/2-79. şanŃuri de gardă. Abaterile admisibile sunt date în anexa II. numărul acestor sondaje se stabileşte de comisia respectivă. unghiurilor şi închiderilor de drumuire. În verificările pe faze de lucrări şi la recepŃia preliminară se va proceda ca Ia pct.eliminarea stratului vegetal pe grosimea prescrisă. a aceleia de stabilizare . 2.3. . conf. Verificările pe parcurs se vor efectua pentru toate elementele componente ale terasamentelor respective şi se vor înregistra în procese verbale de lucrări ascunse. . . izvoare. precum şi ale gropilor de împrumut (inclusiv asigurarea curgerii din ele a apelor de precipitaŃii) . ale platformei.în afara examinării existenŃei şi conŃinutului actelor încheiate pe parcurs . . comisiile respective vor efectua .4 şi 2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREłI. care trebuie să fie din aceiaşi categorie cu cel prevăzut în proiect sau admis de prescripŃia tehnică specifică . 2. La verificările pe faze de lucrări şi la recepŃia preliminară. precum şi realizarea prevederilor proiectului de legătură cu înlăturarea efectelor nocive ale acestora. La lucrări de umpluturi de pământ (ramblee) se vor verifica pe parcurs : . procedurii de la pct. In cazul în care apar infiltraŃii. Abaterile admisibile la dimensiunile respective sunt date în anexa II.realizarea pantelor longitudinale şi transversale prevăzute în proiect.

eroarea de punctare a aparatului respectiv .. . n – numărul staŃiilor de drumuire 4. .. Măsurarea unghiurilor orizontale. Măsurări directe a distanŃelor în teren.numărul direcŃiilor măsurate. în mm.2009 . n .nivelment trigonometric (admis la studiile preliminare) 5.precizia dispozitivului de citire. Închiderea pe orientare a drumurilor destinate planurilor de situaŃie bandă. serie completă. executate în lungul traseelor.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREłI.cu tachimetre : în care T este toleranŃa la măsurarea unghiurilor. . TIII. ToleranŃe la tasare : mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. dată în proiect. L – lungimea traseului de nivelment. în m 2.nivelment de ordinul III (la traseele căilor ferate principale). Încheierea drumurilor de nivelment geometric.. Page 8 of 170 lucrările de căi ferate (conform STAS 9824-2/75 1. în km. . în s 6∞ şi 50∞ . în tur de orizont. în care: f este eroarea unghiulară a drumuirii. 03. TIV.nivelment de ordinul IV (la traseele căilor ferate secundare).cu teodolit : . in tur de orizont. . TV sunt toleranŃele respective.. 3. cu panta „p" în care: Td este toleranŃa.03.

ToleranŃa admisă la trasarea reperului de cota ± 0. 3. ANEXA II. toleranŃele se stabilesc prin interpolare.) : 0. ToleranŃele prevăzute în tabelul de mai sus se majorează. prin intersecŃii directe sau indirecte : 0. cu suporturile din tabelul 2. Tabelul 1 Lungimi în m ToleranŃe în cm ToleranŃe coordonate gulare de trasare T/d 1 25 rectan- 50 100 150 200 250 ±2 ±2 ±3 ±4 ±5 ±5 Notă: Pentru lungimi intermediare.2.idem faŃă de lucrări situate în afara distanŃelor gabaritice (garduri. toleranŃa de trasare este ± 10. viaducte şi poduri) : 0. b) când axul traseului trece prin sau în vecinătatea unor puncte obligate : . în % faŃă de cel din mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec..04 m .3 GRADUL DE COMPACTARE ADMISIBIL FaŃă de gradul de compactare stabilit prin proiect conform STAS 2914-76 (tabelul 2) Gradul decompactare admisibil. Page 9 of 170 a) la reconstituirea punctelor principale din axul traseului.2. 03..2009 . persoane şi cheiuri: 0. clădiri etc.. funcŃie de panta terenului. stâlpi.2 TOLERANłELE ADMISE la trasarea pe teren a construcŃiilor (STAS 9824/1-75) 1.. ToleranŃele pentru drumuri sunt conform STAS 9824/3-74. ToleranŃele admise la trasarea construcŃiilor pe orizontală pentru lungimi.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREłI. Pentru unghiuri.03.20 m. în funcŃie de natura pământului Necoeziv ImbrăcăminŃi permaImbrăcăminŃi semipermanente Coeziv ImbrăcăminŃi permanente ImbrăcăminŃi permanente p≤3 zero 3<p≤10 25 10<p≤15 50 p>15 100 Nr crt Zone de terasament.idem in axul lucrărilor de artă (tunele. din reŃeaua de sprijin. Tabelul 2 Panta terenurilor (p) în grade Sporul de pantă % 2. .30 m. .pentru înscrierea traseului pe tabliere metalice sau faŃă de rampe. ANEXA II.10 m . la care se prescrie gradul de compactare.00 este de ± 1 cm.

Urmărirea tasării construcŃiilor prin metode topografice. utilizatorii prezentei prescripŃii trebuie să menŃină la curent lista de mai jos.00m h>2. * Se va evita fenomenul de înfoiere superficială.5h≤2.. In consecinŃă. STAS 1913/1-82 Terenul de fundaŃie.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Adâncimea de îngheŃ. STAS 5091-71 Terasamente.50m 0. Pământuri.00m 2 In corpul rambleelor. 6.. PrescripŃii generale. 3. Terasamente. ANEXA II. STAS 9824/0-74 Trasarea pe teren a construcŃiilor.30 m sub patul drumului nente 100 95 95 92 97 92 93 90 100 100 95 97 97 92 100 97 92 97 94 90 100 100 100 100 Notă: Gradul de compactare este raportul dintre densitatea aparentă în stare uscată (Pef) a materialului din terasament şi densitatea aparentă în stare uscată (Pmax) a materialului obŃinută în laborator prin metoda Proctor normal. 9.00m h>2. STAS 2745-69 Terenul de fundaŃie. Protejarea taluzelor şi şanŃurilor de scurgere a apelor.03.. STAS 9824/1-75 Trasarea pe teren a construcŃiilor civile. introducând treptat în ea modificările sau completările survenite. CondiŃii tehnice şi metode de verificare. STAS 8389-82 Lucrări de îmbunătăŃiri funciare. cu adâncimea (h) sub patul drumului: h≤0. 1. CondiŃii generale. 5. Diguri. STAS 6054-77 Terenul de fundaŃie. 8. STAS 2916-73 Lucrări de drumuri şi căi ferate. CondiŃii tehnice şi metode de verificare.. 10. industriale şi agrozootehnice.2009 . 03. PrescripŃii generale. Page 10 of 170 proiect 1 Primii 30 cm ai terenului natural de sub un rambleu cu înălŃimea (h) de: h≤2.00m 3 În deblee. pe adâncimea de 0. 7.4 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZĂ ObservaŃie importantă Orice modificări ulterioare în cursul prescripŃiilor din lista de mai jos ca şi orice noi prescripŃii apărute după intrarea in vigoare a celei de faŃă sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul prezentului normativ. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. 2. STAS 8388-81 Lucrări de îmbunătăŃiri funciare. ReŃele de desecare. 4. Determinarea umidităŃii.

STAS 5091/71 — PrescripŃii generale .STAS 8389/82 — Diguri.. 12/1980). 2. 14.61-74 InstrucŃiuni tehnice pentru determinarea tasărilor construcŃiilor de locuinŃe social-culturale şi industriale prin metode topografice (Buletinul ConstrucŃiilor nr. prescripŃiilor tehnice în vigoare. efectuarea lucrărilor pregătitoare. 03.STAS 9850/83 — Verificarea compactării terasamentelor. P. aspectul acestora. 5/1978). nr.Verificările terasamentelor se vor face pe etape de execuŃie pentru : amplasarea obiectivelor. înălŃimea peste 15 m şi celorlalte lucrări care se execută potrivit unor condiŃii speciale prevăzute în proiectele de execuŃie. Page 11 of 170 11. Aceste verificări nu se aplică terasamentelor executate din piatră spartă. 18. se vor face potrivit : .2. 12. Domeniul de aplicare 1. . respectarea formei şi dimensiunilor lucrărilor. .STAS 8390/81 — Lucrări de combaterea eroziunii solului . 5/1978). 537/1965).12-64 Normativ condiŃionat (departamental) privind executarea straturilor de pământ stabilizat cu var şi ciment în platforma terasamentelor de cale ferată (Aprobat de MTTc cu ord.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. verificările pentru : . modul şi ordinea lor de execuŃie. .D. 2. C. Verificări pe faze de lucrări 2.1. 16. . 13. 15.70-79 InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea construcŃiilor pe pământuri cu umflări si contracŃii mari (Buletinul ConstrucŃiilor nr. 4/1975).182-77 Normativ pentru executarea mecanizată a terasamentelor de drumuri (Buletinul ConstrucŃiilor nr. C 169-83 Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaŃiilor construcŃiilor civile şi industriale (Buletinul ConstrucŃiilor nr.03. .STAS 8387/79 — ReŃele de irigaŃii . [top] STAS 9824/2-75 Trasarea pe teren a liniilor de cale ferată. 20. 2. care se încadrează în prezentul normativ. 17. obŃinerea compactităŃii. platformele şi pernele de loess pentru fundarea construcŃiilor hidrotehnice realizate din pâmînturi coezive şi/sau necoezive cu dimensiunea maximă a granulei de 20 mm.Lucrările hidrotehnice şi de îmbunătăŃiri funciare la care verificarea calităŃii se face potrivit prevederilor prezentului normativ sunt: canalele şi rambleele de canale. . 4/ 1979).. STAS 9824/3-74 Măsurători terestre. bolovăniş sau anrocamente. C. barajelor cu.. 11/1977). .STAS 8388/81 — ReŃele de desecare . Se va urmări încadrarea lucrărilor executate în prevederile proiectului şi. CAPITOLUL 3 TERASAMENTE PENTRU LUCRĂRI HIDROTEHNICE ŞI DE ÎMBUNĂTĂłIRI FUNCIARE 1. 2.29-85 Normativ privind îmbunătăŃirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (Buletinul ConstrucŃiilor nr.Potrivit prevederilor detaliate în standardele menŃionate la pct. 19.3.2..respectarea amplasamentului lucrărilor se fac pe baza proceselor verbale de amplasare . .1/1984) P.168-80 InstrucŃiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile Ia umezire şi a nisipurilor fine prin silicatizare şi electrosilicatizare (Buletinul ConstrucŃiilor nr. barajele cu înălŃimea maximă de 15 m.1.7-77 Normativ pentru proiectarea si executarea construcŃiilor fundate pe terenuri slabe (Buletinul ConstrucŃiilor ar.Metodele şi regulile de verificare pentru lucrările hidrotehnice şi de îmbunătăŃiri funciare. STAS 9850-74 Lucrări de îmbunătăŃiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor.2009 . digurile. . 21. C. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate. C. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. caracteristicile terenului de fundare şi a pământurilor pentru realizarea umpluturilor. C.

STAS 1913/13—83).3.2. cele ale taluzurilor.3. Pentru probele prelevate se vordetermina. lucrările trebuie remediate sau refăcute.3. pe baza proceselor verbale de lucrări ascunse .2.foarte bine". încastrări în versanti. respectiv 2.1.2009 . sau ale gradului de indesare (I ) pentru cele din materiale necoezive cu valorile indicate în tabelele 1. pentru materiale coezive.5.În zonele cu condiŃii de execuŃie dificile (compactări manuale.verificarea condiŃiilor de aspect se face vizual. se pot folosi şi metode fără prelevări de probe ca : penetrarea statică. 2. . 2..Se aplică calificativa compactării tronsonului analizat de la "nesatisfăcător . 2. se va reface lucrarea.. realizându-se o încercare la fiecare schimbare de strat şi cel puŃin una la 2000—10. zone de întoarcere a utilajului) se prevăd puncte suplimentare de verificare. pantele longitudinale.4. 2. . rigole. .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. blocaje.pregătirea amprizei lucrărilor şi gropilor de împrumut.În condiŃiile prevăzute prin proiect şi prescripŃiile tehnice în vigoare lucrările trebuie să se încadreze în abaterile limită admisibile pentru amplasamente. anexa II.. etc.3.. în cazurile specificate de STAS 8389—82.Caracteristicile terenului de fundare şi ale pământurilor de umplutură se verifică pe baza proceselor verbale încheiate pe parcursul execuŃiei. Odată cu verificarea calităŃii rambleelor realizate se vor verifica şi măsurile de protecŃie a taluzurilor (înierbare.3. 2. şi 2.000 m3 material compact (v. . 03.2. în cazul unor necorespondenŃe faŃă de situaŃia prevăzută la proiectare.) precum şi alte lucrări aferente (drenuri. . din prezentul capitol. . 2. fascine.La verificările compactării pe faze de lucrări şi la recepŃiile preliminare se pot efectua şi sondaje cu prelevări de probe. după caz.). din anexa II. D Eventual. prin ridicări topometrice . dinamică. 2.3. Page 12 of 170 . metode radiometrice etc. nivelarea terasamentelor prevăzute în anexa II. pentru verificarea corectitudinii determinărilor efectuate în cursul execuŃiei.2 D Densitatea punctelor de prelevare a probelor este dată în tabelul 3.Dimensiuni în mm Caracteristici 1 Felul lucrărilor 2 Parametrii 3 Abateri limită admisibile 4 ObservaŃii 5 mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. În aceste zone valorile (D) sau (I ) pot avea valorile minime din tabelul 1. corespunzător prevederilor STAS 8389—82 (tabel 3.1 ABATERI LIMITĂ ADMISIBILE PENTRU REłELE DE IRIGAłII. etc).03. respectiv 2..4. racordări cu alte lucrări. Se compară media şi minimile valorilor realizate ale gradului de compactare (D) pentru rambleele din materiale coezive.5.1 .. din caietul I. (tabel 1—3).respectarea formei şi dimensiunilor lucrărilor. . 2.10. 2. . la care se anexează rezultatele determinărilor de laborator şi măsurile indicate de proiectant.11. Se va verifica corespondenŃa cu prevederile proiectului prin sondaje. CONFORM STAS 8387-79 Tabelul nr.3. anexa II.. dimensiunile secŃiunii transversale.8. refăcându-se apoi temeinic zonele respective. ANEXA II. 2.2. STAS 9850—83). valorile D sau D conform STAS 9580/74. pereere. D 2.7.Stabilirea caracteristicilor de compactare ale pământurilor de umplutură se face prin încercări Proctor (conf.Verificarea realizării compactităŃii proiectate se face pe baza analizei pe tronsoane a rezultatelor probelor efectuate în timpul execuŃiei lucrărilor. conform prevederilor pct. anexa II.9. În cazul în care nu corespund proiectului sau nu se încadrează în limitele abaterilor admisibile.6.

15 OBSERVAłIE – Nu se admit cumulări de abateri la aliniamentele conductelor şi jgheaburilor ANEXA II.03+0..05 ± 0.0≤ B≤ 6.0 2..3.07 ± 0. Page 13 of 170 Amplasamente ReŃele care alimentează instalaŃii mobile de presiune ReŃele aferente irigării prin curgere la suprafaŃă şi prin jgheaburi Jgheaburi DistanŃa dintre 2 canale sau 2 conducte Pe toată lungimea canalului Aliniament între stâlpi consecutivi 2 ± 0.07 ± 0.2009 . 03.10 ± 0.05 ± 0.0 h<2. lăŃimea de fund (b) pentru: b>1.0 Adâncimea pentru: h>0.0 B<2.3.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.03 Conducte Aliniament între 2 tronsoane succesive..07 ± 0.15 ± 0.1 (continuare) Dimensiuni Canale de pământ în rambleu şi în debleu Canale necăptuşite.0 coronamentului necăptuşite (a) ± 0. la conducte din azbociment şi din beton armat precomprimat ± 0.0 2.01 l l lungimea aripei de udare L distanŃa între ultimele canale permanente ± 0.5≤ h≤ 2.75 Canale necăptuşite.005 L ± 0.0≤ B≤ 6.75≤ b≤ 1.5 b<0.5 0.0 Canale căptuşite.05 Pentru canale căptuşite lăŃimea de fund (b) ± 0.07 ± 0.03.03 -0.05 ± 0.5 0.10 ± 0.10 ± 0..07 ANEXA II. lăŃimea la gură (B) pentru: B>6.1 mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.0 B<2.03 ± 0.1 (continuare) Dimensiuni Canale de pământ în rambleu şi în debleu LăŃimea canalelor pentru: h≥ 2. lăŃimea la gură (B) pentru: B>6.0 canalului (h) ± 0.

05 Cu condiŃia să nu depăşească abatere admisibilă pentru pantă ± 0.05 ± 0.3. a stâlpilor.03 ± 0.0 h<2. 03.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.0 h<2.1 ± 0..1 ± 0.01 FaŃă de dimensiunile prevăzute în proiect Cota de pozare a fundului jgheabului FaŃă de cota proiectată ANEXA II.5≤ h≤ 2.03 -0. furcilor.să nu depăşească abaterea lăŃimii la fund (b) şi la gură (B) a canalelor .3.1 (continuare) Dimensiuni Înclinarea taluzurilor pentru căptuşite şi canale necăptuşite ± 0. Page 14 of 170 h<2.1 ± 0.1 (continuare) Dimensiuni Jgheaburi Abateri de la verticalitate.5 0.07 ± 0.07 ANEXA II.0 Cota fundului canalului căptuşit şi necăptuşit pentru: h≥ 2.0 LăŃimea coronamentului pentru canale căptuşite (a) pentru: h≥ 2.abaterile sunt accidentale.grosimea egalizare stratului de ± 0.0 coronamentului ± 0. paharelor Nu se admit mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.2009 .. Abaterea se consideră faŃă de valoarea absolută a înclinării prevăzută în proiect.grosimea căptuşelii .0 Cota pentru: h<0..05 ± 0.însumarea eventualelor abateri la ambele taluzuri să nu depăşească ± 0.1 ± 0.03+0.03.05 Cu condiŃiile: .05 .0 h<2. Jgheaburi Denivelări locale ale fundului şi taluzelor pe care se aplică căptuşelile ÎnălŃimea de gardă h2 .03 ± 0..

3 mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.2009 .până la 500 ObservaŃii 5 ± 0.03.10 Pante Canale şi şanŃuri pozare a de conductelor ± 0. Page 15 of 170 Conducte Cota fundului şanŃului de pozare Adâncimea de la nivelul terenului la cota generatoarei superioare în m: .fundaŃia stâlpilor jgheburilor panta conductelor . cu condiŃia ca indicele mediu să fie egal sau mai mare ca valoarea indicilor de compactare prevăzuŃi în proiect Îndesare ..05 Cu condiŃia să nu depăşească abaterea admisibilă pentru pantă Cu excepŃia situaŃiilor speciale de traversare a căilor de circulaŃie. cu condiŃia să nu depăşescă abaterea admisibilă la cota fundului canalului sau şanŃului de pozare a conductei ANEXA II.la conducte din azbociment sau din beton simplu .umplutura astuparea şanŃurilor pozare conductelor la de a Indici de îndesare -0.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.3.03 Greutatea volumetrică uscată medie..05 ABATERI LIMITĂ ADMISIBILE PENTRU REłELE DE DESECARE CONFORM STAS 8388-69 Tabelul 2 .(dimensiuni în mm) Abateri limită admisibile Manuală 3 Mecanizată 4 Caracteristici 1 Amplasamente Parametrii 2 Devieri maxime la lungimi ale canalelor de: ..12 ± 0.la conducte din beton precomprimat sau din oŃel ± 0. t/mc ± 0. în puncte izolate.1 (continuare) ± 0.rambleele canalelor .05 Jgheburi ± 0.03 FaŃă de panta proiectată pe o lungime minimă de 1 km. PrescripŃiilor tehnice în vigoare FaŃă de panta proiectată pe o lungime minimă de 1 km..04 Pe baza rezultatelor probelor prelevate faŃă de cea stabilită iniŃial de laboratorul de şantier FaŃă de cotele proiectate Nivelare Nivelarea capitală a terenului Denivelări accidentale ± 0. care se va face conform prescripŃiilor tehnice în vigoare La reŃele care se amplasează în terenuri macroporice sensibile la înmuiere se vor adopta măsuri conf. 03. cu condiŃia să nu depăşescă cota de pozare a fundului jgeabului FaŃă de indicii prevăzuŃi în proiect.

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE... Page 16 of 170

- de la 500 până la 1000 - de la 1000 până la 2500 Dimensiuni LăŃimea la fund pentru b>1,5 0,5≤ b≤ 1,5 b<0,5 LăŃimea la gură pentru b>1,5 0,75≤ b≤ 1,5 b<0,75 ± 0,07 ± 0,05 ± 0,03 ± 0,10 ± 0,07 ± 0,05

± 0,7 ± 1,5 +0,20--0.15 +0,15--0.10 ± 0,20 ± 0,15 ANEXA II 3.1 Tabelul 2 (continuare) Cu condiŃia ca prin abaterea lăŃimii la fund şi lăŃimii la gură, abaterile înclinării taluzelor să nu depăşească 5% din valoarea acesteia

Dimensiuni

LăŃimea coronamentului h≥ 2,0 h<2,0 Cota coronamentului Cota fundului canalului pentru: h≥ 1,5

± 0,10 ± 0,05 ± 0,05

± 0,20 ± 0,10 +0,10- -0,05

La canale cu secŃiuni mixte

+0,05

+0,10-0,10

- cu condiŃia de a nu se depăşi abaterea admisibilă pentru pantă - în cazuri speciale de execuŃie în etape a lucrărilor se pot admite (în primele etape) în mod provizoriu, abateri mai mari, cu realizarea unor condiŃii minime stabilite de proiectant şi beneficiar pentru evacuarea apelor din sistem FaŃă de panta proiectată, cu condiŃia de a nu depăşi abaterea admisibilă la cota fundului canalului

h<1,5 +0,03 +0,05-0,10

Panta

La canale cu lungimi peste 5 km La canale cu lungimi până la 5 km

± 0,05 ± 0,03

± 0,10 ± 0,05

Nivelare

- fundul canalelor - suprafaŃa taluzurilor - suprafaŃa coronamentelor ABATERI LIMITĂ ADMISIBILE PENTRU DIGURI, CONFORM STAS 8389-82 ± 0,05 ± 0,10

Tabelul 3 Abateri limită admisibile

Elementul digului

ObservaŃii

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE... Page 17 of 170

H≤4m Cota în m coronamentului +0,10 -0,05 ÎnălŃimea bombamentului(m) LăŃimea, în m: - a coronamentului - a banchetei ÎnălŃimea (%) taluzurilor ±5 ± 0,20 -0,10 +0,05

H>4m +0,10 -0,07 Se referă la cota finală după tasarea terenului Prin bombament axial

Insumarea eventualelor abateri la ambele taluzuri să nu depăşească ± 5%

Nivelarea coronamentului, în m Nivelarea în m taluzurilor, ± 0,20

± 0,10 ± 0,20 -

ANEXA II.3.2 GRADUL DE COMPACTARE PENTRU RAMBLEE DIN MATERIALE COEZIVE. Conform STAS 9850-74 Tabelul 1 Lucrări de îmbunătăŃiri funciare executate din pământuri coezive denumire Baraje Rambleurile canalelor de irigaŃie Diguri Platforme Perne de loess pentru fundarea construcŃiilor hidrotehnice InălŃime (m) ≤15 ≥2 <2 ≤5 Tabelul 2 Gradul de îndesare (ID) (%) mediu minim 98 95 92 95…92 98 Gradul de compactare (D) mediu minim 95 92 90 90 90 95

Lucrări de îmbunătăŃiri funciare executate din pământuri necoezive

Natura pământului Granule cu dimens de 5…20 mm, %

Denumire

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE... Page 18 of 170

Baraje cu înălŃimea ≤ 15m

Nisip fin Nisip mijlociu Nisip mare, pietriş

< 25 < 25 < 100

90 85 80

75 70 65

Rambleurile canalelor de irigaŃie, diguri, platforme

Nisip pietriş

sau

< 100

-

70

ANEXA II 3.2 CALIFICAREA COMPACTĂRII TERASAMENTELOR LUCRĂRILOR DE CONSTRUCłII HIDROTEHNICE ŞI ÎMBUNĂTĂłIRI FUNCIARE Conform STAS 8389/82 Tabelul 3 Categoria de pământ Calitatea îndesării Denumirea materialului Procent de argilă % Indice de plasticitate IP Umiditate W ρ u mediu t/m3 ρ u minim t/m3 Nr probe admise sub ρ u min 10 ρ u mediu t/m3 ρ u minim t/m3 Nr probe admise sub ρ u min 10

A

Nisipuri prafuri Nisipuri prafuri argiloase Luturi

şi şi

10 Peste 10...20 Peste 20...40 Peste 30...35

...12

10...20

1,451,50 1,481,55 1,451,55 1,401,50

1,30

1,501,55 1,551,00 1,551,60 1,501,55

1,40

B

10...20

10...28

1,35

10

1,45

10

C D

20...40 35...80

14...50 18...34

1,35 1,30

10 10

1,45 1,40

10 10

Argile grase şi prăfoase

NOTA: Prevederile tabelului 3 nu se aplică la bareje pentru care compactarea se va încadra obligatoriu în indicii din tabelul 1 şi 2, Anexa 3.2. Pentru terasamente aflate permanent sub nivelul apei (canale în ramblee, diguri-baraje, etc) calitatea îndesării va fi cel puŃin “bună”. [top]

CAIETUL III: CONSOLIDAREA ŞI IMBUNĂTĂłIREA TERENURILOR Capitolul I. DRENAJE ŞI FILTRE
1. Domeniul de aplicare 1.1. Prevederile acestui subcapitol se aplică la toate lucrările în care este prevăzută realizarea unui element drenant sau filtrant şi anume : - drenuri şi puŃuri de captare a apelor subterane pentru alimentări cu apă ; - drenuri de asanare în cadrul lucrărilor de drumuri pentru asanarea terenului de fundare şi a zonei limitrofe drumului prin colectarea şi evacuarea apelor de infiltraŃie sau prin coborârea nivelului apelor freatice

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

.3.03. Eventualele modificări ce trebuie.2. -drenuri şi filtre la construcŃiile hidrotehnice.. – Verificări ce trebuie efectuate în timpul execuŃiei lucrărilor 4.Pe parcursul execuŃiei se va verifica corespondenŃa dintre datele referitoare la condiŃiile litologice şi hidrogeologice din proiect.2.s-au efectuat pe şantier încercările de verificare conform prescripŃiilor tehnice şi cu frecvenŃa prescrisă. aduse proiectului din modificarea acestor condiŃii.Verificări ce trebuie efectuate înainte de începerea lucrărilor 3.pentru elementele drenate sau filtrante geotextile : continuitatea materialului. .1. ExecuŃia lucrărilor se face pe baza unui proiect întocmit pentru obiectul respectiv. 4. – Controlul calităŃii lucrărilor se va face conform caietului de sarcini întocmit pentru lucrarea respectivi.material granular .pentru elementele drenante sau filtrante din materia! granular: calitatea şi corespondenŃa cu indicaŃiile din proiect grosimea şi continuitatea straielor.geotextil.s-a verificat că sunt livrate cu certificate de calitate care să ateste că au caracteristici corespunzătoare prevederilor din proiect. 2.4. 5.1.Se va analiza tehnologia de execuŃie a lucrărilor si se vor aduce adaptările necesare. calitatea execuŃiei îmbinărilor şi lipiturilor. 4.2.2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.. industriale. .Elementul drenant sau filtrant poate fi realizat din : . 2. etc). 3. . etc. social-culturale.PrescripŃiile se referă numai la elementul drenant sau filtrant al lucrării respective. diguri.RecepŃia lucrări şi va consta din : mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. ..2. -În timpul execuŃiei se va verifica permanent: . se vor face numai cu avizul proiectantului. 03. 3. Page 19 of 170 .1. 1.Prevederile cuprinse în acest subcapitol au caracter minimal şi sunt obligatorii. . 1. . .2009 . vor fi avizate de proiectantul lucrării.Pe parcursul execuŃiei se va verifica permanent respectarea tehnologiei de execuŃie a lucrărilor.1. . impuse de condiŃiile locale si de dotare ale şantierului. . 4. cum ar fi : baraje..Prevederi generale 2. canale. 1.drenuri pentru coborârea nivelului apei pe terenurile agricole . Toate modificările ce survin ca urmare a acestor adaptări. Pentru lucrările cu un caracter deosebit proiectantul va elabora caiete de sarcini în care se vor prevede şi condiŃiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească elementele drenante sau filtrante executate în cadrul lucrării respective.Toate materialele ce se utilizează la execuŃia elementelor filtrante sau drenante vor fi introduse în lucrare numai dacă în prealabil : . .drenuri definitive sau provizorii (pe durata execuŃiei) pentru coborârea nivelelor apelor subterane sau pentru evacuarea apelor de infiltraŃie la diferite tipuri de construcŃii (civile. – Verificări la recepŃia lucrărilor 5. . .

5. STAS E 11041-77 Lucrări de îmbunătăŃiri funciare.. cariera de aprovizionare cu pământ şi mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. STAS 10786/3-79 Lucrări de drumuri. lăŃimea zonei de gardă.. – PrescripŃii finale Proiectul lucrării va cuprinde şi un program de urmărire de către beneficiar a comportării în timp a lucrărilor realizate din care să se poată trage concluzii asupra funcŃionalităŃii elementelor drenante sau filtrante din lucrarea respectivă.calitatea execuŃiei lucrărilor. numărul de lovituri pentru compactarea unei porŃii de pământ. ConstrucŃii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor . Prevederile acestui subcapitol se aplică la compactarea cu coloane de pământ a pământurilor sensibile la umezire -PSU . PrescripŃii de proiectare.1.drenuri de asanare. 2. Tehnologia de mai sus se fixează pe baza unor lucrări de compactare experimentală.RecepŃia va fi consemnată în documente întocmite la faza respectivă. ..verificarea amplasamentului conform proiectului. PrescripŃii de proiectare şi execuŃie.verificarea calităŃii şi corespondenŃei cu indicaŃiile din proiect a materialelor puse în operă .2. 4. Acestea vor constitui documente în baza cărora se va face recepŃia finală a lucrărilor ascunse pentru obiectul respectiv. adâncimea de compactare.2..3. STAS 1629/3-82 Alimentări cu apă.03. 1. PrescripŃii de proiectare. Coloanele de pământ se folosesc pentru îmbunătăŃirea PSU şi se realizează : cu soneta specializată tip .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. 03. STAS 1629/2-81 Alimentări cu apă. . Captarea apelor subterane prin drenuri.executarea corpului coloanei prin turnarea în gaură a unor porŃii de pământ şi compactarea lor succesivă cu un anumit număr de lovituri. PrescripŃii de proiectare. Domeniul de aplicare 1. 6. a căror umiditate naturală nu depăşeşte limita de frământare a pământului cu mai mult de 5%.executarea găurii coloanei prin batere cu berbecul. datele furnizate de acestea fiind la baza întocmirii proiectului de execuŃie. 2. astfel : . Captarea apelor subterane prin puŃuri. Page 20 of 170 .GalaŃi" sau cu o sonetă improvizată pe excavator. . Înaintea începerii lucrărilor de execuŃie se verifică : . Drenarea teritoriilor irigate. 1.. distanŃa dintre axele coloanelor. ANEXA III-1-1 LISTA DOCUMENTELOR TEHNICE DE BAZĂ 1. .dacă proiectul de execuŃie s-a realizat pe baza unor experimentări de teren .dacă proiectul de execuŃie cuprinde toŃi parametrii necesari realizării unei bune compactări (diametrul coloanei. . Lucrările experimentale de teren nu se execută decât pentru un amplasament având PSU cu caracteristici geotehnice nestudiate anterior. cantitatea de pământ din corpul unei coloane.nesaturate.2009 . 3. [top] CAPITOLUL 2 COMPACTAREA CU COLOANE DE PĂMÂNT 1. Verificări efectuate înainte de începerea lucrărilor 2.fixarea berbecului Bonetei pe punctul de execuŃie a coloanei .1. .

data fiecărei verificări periodice . Verificări pe parcursul execuŃiei 3.2. .dacă pământul este turnat în gaură în porŃiile stabilite prin proiect. .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.rezultatele verificării .dacă la executarea găurii coloanei se foloseşte adaos de apă (se admit cel mult 6 litri apă pentru străpungerea unui orizont argilos de consistenŃă ridicată dar sub supravegherea organului de conducere a lucrării).2009 . .) necesari realizării unei bune compactări ..1..verificarea compactăm în adâncime pe toată lungimea coloanelor de pământ prin sondaje de penetrare statică sau sondaje radiometrice.2.5 KN/cm3.dacă se execută toate coloanele de pe „planul compactării" . Pe parcursul execuŃiei compactării PSU cu coloane de pământ se verifică : . . .dacă se respectă înălŃimea de compactare a pământului cu berbecul. densitatea medie în stare uscată a masivului compactat).03. .dacă conducerea lucrărilor de compactare este asigurată de un organ tehnic competent. 03. .dacă pe timp de iarnă se foloseşte pământ îngheŃat (ceea ce este interzis). 4. 3. ANEXA III-2-1 LISTA DOCUMENTELOR TEHNICE DE BAZĂ Coloane de pământ P 7 -77 – Normativ privind proiectarea şi executarea construcŃiilor fundate pe terenuri slabe – BC 5/78 mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. . RecepŃia lucrărilor de compactare cu coloane de pământ se face pe baza următoarelor lucrări finale : . prin determinări de laborator geotehnic.dacă s-a întocmit „diagrama etalon" de verificare în adâncime a compactării . . Verificări în vederea recepŃiei compactării 4.1.dacă coloanele se execută verticale şi nu înclinate. 2.2. 4.verificarea densităŃii pământului în stare uscată la nivelul planului (tălpii) de fundare. .dacă se respectă sau se realizează parametrii din proiect (v.. ..dacă valorile densităŃilor medii în stare uscată ale masivului compactat sunt ρdm≤16. 3.măsurile luate în cazul constatării unor diferenŃe importante ale acestor elemente faŃă de datele proiectului de execuŃie. . . Într-un registru special se vor trece următoarele elemente ce vor fi vizate şi de organul tehnic responsabil cu lucrările de compactare : . . Zonele verificate ca mai sus şi găsite necorespunzătoare se vor recompacta cu coloane suplimentare al căror număr se va stabili de proiectant.curăŃarea şi nivelarea suprafeŃei compactate.dacă se respectă umiditatea optimă de compactare a pământului ce se introduce în gaura coloanei . pct. Page 21 of 170 caracteristicile geotehnice ale acestuia.

injecŃii de legătură executate cu mortare sau suspensii pentru realizarea conlucrării element de beton .1.2. se va verifica corespondenŃa stratificaŃiei prevăzute în proiect cu situaŃia evidenŃiată în timpul execuŃiei şi respectarea eventualelor măsuri complementare indicate de proiectant. 2. 2. Verificarea se va face pe baza proceselor verbale de lucrări ascunse. 2.. Verificările se vor extinde în mod obligatoriu si asupra calităŃii stratelor filtrante. 2. drenurilor colectoare şi respectării de realizare a umpluturilor. respectiv nisip. precum şi a granulometriei şi volumului de material filtrant introdus. 1. geluri sau soluŃii în vederea consolidării terenurilor în scopul îmbunătăŃirii caracteristicilor fizico-rnecanice . Coloanele de balast sau drenurile de nisip se folosesc pentru accelerarea proceselor de consolidare a terenurilor foarte compresibile (mâluri. De asemenea. Page 22 of 170 C 29-85 – Normativ privind îmbunătăŃirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice – BC 5/78 [top] CAPITOLUL 3 COLOANE DE BALAST (DRENURI DE NISIP) 1. Domeniu de aplicare. În acest fel se vor putea adopta măsuri corespunzătoare pentru evitarea refulărilor materialului de fundaŃie sau ruperilor rambleului prin modificarea ritmului de încărcare. prin sondaj.3. urmărindu-se în mod special continuitatea materialului filtrant introdus. Amplasarea coloanelor sau drenurilor se va verifica pe baza proceselor verbale de amplasare şi controlării pe teren a densităŃii realizate. 2.Prevederile prezentului subcapitol se referă la toate lucrările de injecŃii cu scop de consolidare. 2.. Verificări de efectuat pe parcursul execuŃiei. mărimea banchetelor laterale. [top] CAPITOLUL 4 CONSOLIDAREA ŞI ETANŞAREA TERENURILOR PRIN INJECTARE 1. la care se vor anexa buletinele de analiză granulometrică pentru balast.Domeniul de aplicare 1. .2. stratelor filtrante. etc).injecŃii cu mortare. geluri sau soluŃii. se va proceda la verificarea acestora pe etape (realizarea coloanelor.03. în scopul micşorării permeabilităŃii terenului. inclusiv durata perioadelor de repaus prevăzute. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. lipsa colmatării acestuia şi realizarea adâncimii prevăzute. etc. 03.6. etanşare sau compactare şi anume : . .injecŃii cu suspensii.teren . Pentru Verificarea corectitudinii datelor înscrise se vor executa. turbe.2009 . foraje de control în interiorul unor coloane sau drenuri.5. argile miloase. suspensii. . 1..1. Pentru fiecare fază se întocmeşte un proces verbal de lucrări ascunse..4. Pentru verificarea calităŃii coloanelor de balast sau a drenurilor de nisip se va urmări respectarea adâncimii şi diametrului coloanelor.1.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Verificarea funcŃionării coloanelor şi drenurilor se va face vizual şi prin aparatura pentru urmărirea evoluŃiei presiunii apei în pori în timpul realizării umpluturilor. Deoarece realizarea coloanelor de balast sau drenurilor constituie o fază în executarea unui ansamblu de lucrări. . umpluturilor de încărcare). CondiŃiile de calitate pentru coloane de balast sau drenuri de nisip se vor verifica potrivit prevederilor caietului de sarcini întocmit de proiectantul lucrării. 2.

4. de natura terenului tratat. lucrările de injectare având un caracter deosebit. 2..Verificări ce trebuie efectuate în timpul executării lucrărilor de injectare 3. . etc. Se vor verifica materialele componente ale fluidelor de injectare. 3. 2.Prezentele prevederi au caracter minimal.). . dacă cu materialele achiziŃionate pe şantier se obŃin caracteristicile fizicomecanice.1.injecŃii de ancorare . Se vor verifica reŃetele de injectare. stratificaŃie. . .În timpul injectării se vor preleva probe din fluidul de injectare şi se va verifica în timp constanŃa caracteristicilor lui.. .injecŃii speciale în elementele de beton ale construcŃiilor hidrotehnice. de stabilitate şi de vâscozitate prevăzute in proiect sau in caietul de sarcini. de absorbŃie specifică de apă. controlul eficienŃei injectării se poate executa prin : .2. 03. zidurilor de sprijin.1 VALORILE ABSORBłIILOR SPECIFICE MEDII ADMISIBILE LA VOALURILE DE ETANŞARE ALE BARAJELOR ÎnălŃimea hidraulică H în Adâncimea voalului AbsorbŃia specifică mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. adâncimea de injectare..determinarea rezistenŃei la încărcări de penetrare statică sau dinamică.1. Page 23 of 170 .2. 3. recoltarea de probe şi determinarea proprietăŃilor fizico-mecanice ale acestora (la silicatizarea loessurilor) : . .efectuarea unei excavaŃii în zona masivului-tratat. .încercări de carotaj. . seismice sau carotaj sonic. dacă corespund din punct de vedere calitativ.2.3. .1.3. se vor monta reperi sau microcomparatoare pe care se vor urmări mişcările terenului în timpul injectării. debitmetre.În timpul injectării. etc. AbsorbŃiile specifice medii admisibile în voalurile de etanşare ale barajelor sunt indicate în Anexa III-4-1. precum şi debitul pe fiecare pas de injectare.injecŃii de umplere la extradosul căptuşelilor galeriilor.Verificări ce trebuie efectuate înainte de începerea lucrărilor de injectare 2. . ANEXA III 4..FuncŃie de amplasament.Se vor verifica instrumentele de măsură ale instalaŃiilor şi utilajelor utilizate (manometre. mai ales în timpul injectării aproape de suprafaŃa terenului. 3.determinări radiometrice. 4.observaŃii asupra tasării construcŃiilor sau umflării rocilor. .probe de permeabilitate. . etc.Dacă este cazul. 3. 2.In funcŃie de tipul de tratare. tunelurilor. . . care necesită elaborarea unor caiete de sarcini în care se impun condiŃii tehnice speciale pentru fiecare lucrare. se vor urmări zonele unde există posibilitatea unor refulări ale fluidului injectat.probe de reinjectare . O atenŃie deosebită trebuie acordată presiunii de injectare.2009 .Verificări ce trebuie efectuate după executarea injectări 4. . . este obligatorie urmărirea şi înscrierea presiunii şi timpului de injectare.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. 1. .03.

O atenŃie deosebită se va acorda verificâri calităŃii materialelor folosite. ziduri de chei. .Toate verificările cuprinse în acest capitol au caracter minimal şi obligatoriu. Lucrările din pământ armat necesită o supraveghere continuă în timpul execuŃiei. Valorile din tabel vor putea fi reduse corespunzător în cazul când debitul calculat este mai mare decât cel prevăzut în proiect. .C.03. culee de poduri. proiectantul poate prescrie mărirea frecvenŃei verificărilor sau alte tipuri de verificări. 2..2009 .Domeniul de aplicare 1. 03.. .. [top] CAPITOLUL 5 PĂMÂNT ARMAT 1. ziduri de compartimentare). platforme. controlului tehnologiei de execuŃie şi execuŃiei şi urmăririi deformaŃiilor mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.10atm) 3 5 2 3 1. . 712/79 .Prevederile acestui capitol se referă la lucrările din pământ armat cu orice destinaŃie şi anume : . 1G8—1380 .5 2 1 1. 2.Proiectarea şi executarea etanşării şi consolidării rocilor stâncoase prin injecŃii.La baraje fundate pe roci sensibile la acŃiunea infiltraŃiilor de apă se vor adopta limitele pentru baraje cu H 75 m. Page 24 of 170 profilul considerat (m) măsurată de la suprafaŃa rocii (m) 0 limită admisibilă (L=1 ml/m. .1. În cazul când probele de control nu se pot executa la presiuni de 10 atm.Normativ departamental P.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. rampe de acces la poduri si pasaje) unor elemente din pământ armat este indicată (estacade. 2.. baraje). (datorită adâncimii prea mici sau caracterului rocii) absorbŃia specifică se va calcula considerându-se că variază direct proporŃional cu presiunea. Prevederi generale 2.la lucrări rutiere din pământ armat (ziduri de sprijin. 3. 2.5 2 25 25-50 25-50 10-25 0-25 25-50 0-40 50-75 40-75 0-40 75 40-60 peste60 OBSERVAłII : 1. Pentru cazuri deosebite.la construcŃii hidrotehnice din pământ armat (canale.3. LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZĂ 1. 2.InstrucŃiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilieatizare. diguri.E. .min.1.2.

verificări suplimentare asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale armăturilor.în cazul folosirii materialelor cu conŃinut mai mare "de particule fine să se determine coeficientul de frecare dintre pământ şi armătură.să fie cât mai puŃin agresiv faŃă de armătură . valoarea pH să se afle sub valoarea pH = 8.în contact cu materialul de umplutură să prezinte un coeficient de frecare mare (f 0.4. armăturile respective fiind excluse de la folosire. corectarea compoziŃiei granulometrice. Page 25 of 170 şi tasărilor în timpul execuŃiei.2009 . cu diametrul mai mic de 0.să prezinte înainte de rupere o alungire apreciabilă.1. .. Orice neconcordanŃă între datele din proiect şi datele înscrise în certificatele de calitate sau rezultatele verificărilor suplimentare. .. . fără deformaŃii mari. admiŃându-se următoarele toleranŃe : pentru elementele plane de beton : ± 10 mm la lungime şi lăŃime .compactare.2. CondiŃiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească materialul de umplutură sunt : . 5.35).080 mm şi nici mai mult de 25% din greutate. 4.materialul granular folosit sâ nu conŃină mai mult de 15% din greutate elemente fine. 3. 4. 03.2.35).să poată fi pus în operă şi compactat fără a fi necesare energii de compactare exagerat de mari sau pregătiri speciale (uscare.) .1. etc.. Elementele de ecran 5.să suporte în procesul de execuŃie acŃiunea dispozitivelor de .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Periodic se vor executa de către constructor prin intermendiul unor laboratoare de specialitate.. fragmente cu dimensiuni mai mari de 150 mm . Armătura 4.35. Caracteristicile materialelor folosite în elementele de ecran trebuie să fie în concordanŃă cu cele prevăzute în proiectul de execuŃie. 5. CondiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească armăturile masivelor din pământ armat sunt : .. ± 5 mm la grosime .. 4.03. Verificarea calităŃii materialelor 3.12 şi rezistivitatea materialului care trebuie să fie mai mare de 5000 an. adică să nu aibe o rupere de tip casant. Verificarea acestei concordanŃe se face pe baza datelor din proiect şi a celor specificate în certificatele de calitate emise de producător. . 4. În cazul elementelor de ecran procurate de la unităŃi specializate se va verifica concordanŃa dintre dimensiunile acestora şi cele prevăzute in proiect. va fi semnalată imediat.1.în contact cu armătura să aibe un coeficient de frecare mare (0. care nu trebuie să fie mai mic de 0.pentru elementele semieliptice : ± 5 mm la lungime ± 2 mm la înălŃime mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. . .3. verificarea acestei concordanŃe se face pe baza datelor din proiect şi a celor specificate în certificatul de calitate emis de producător. . Caracteristicile materialelor folosite ca armături trebuie să fie in concordanŃă cu cele prevăzute în proiectul de execuŃie.să fie suple şi rezistente la tracŃiune.

3.3.verificarea cotei de fundare . Page 26 of 170 ± 0. 6. . este obligat a pregăti şi preda. indiferent de mărimea lor. .dispozitivele de scurgere a apelor superficiale .2009 . însă va trebui să asigure prinderea corespunzătoare a elementelor. Se va controla respectarea condiŃiilor tehnice privind realizarea umpluturii. verificându-se ca acestea să fie dispuse perpendicular pe direcŃia paramentului (în cazul în care acesta este vertical) sau orizontală (în cazul în care paramentul este înclinat).. 6. 5. verificându-se periodic granulometria materialulul folosit şi gradul de compactare realizat.controlul sistemului de captare şi evacuare a apelor de infiltraŃie . de margine sau de rost. urmărindu-se concordanŃa cu proiectul.1. .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.calitatea materialului din ecran şi armătură.2. Se va supraveghea montarea fiecărui rând de armătură. 03. . . La elementele de ecran plane din beton vor fi verificate dimensiunile şi numărul urechilor de prindere.controlul respectării planului de montaj a ecranului. fără a rămâne joc între ele. bine aşezate cu latul pe suprafaŃa stratului de umplutură compact. într-o formă organizată : mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec...Controlul execuŃiei 6. .1. în rânduri paralele.. Nu se admit la montaj elemente din beton care prezintă fisuri.verticalitatea sau înclinarea indicată în proiect şi linearitatea ecranului.Se va efectua un control permanent asupra calităŃii lucrărilor. şi anume : ..4.verificarea dimensiunilor fundaŃiilor pentru ecran .5. . deteriorări sau lipsuri în zonele de colŃ.gradul de compactare a terasamentelor şi umpluturii .verificarea cotelor liniei de rezemare a ecranului. . ..racordarea ecranului cu lucrările de terasament învecinate şi alte lucrări adiacente .verificarea amplasamentului lucrării.La recepŃia finală a lucrării se va verifica : . 6.respectarea trasării în plan pentru a se înscrie în geometria ansamblului de lucrări prevăzute . . în colaborare cu beneficiarul.verificarea grosimii şi calităŃii stratului drenant de sub baza masivului din pământ armat.controlul gradului de compactare al terenului din săpătura de fundaŃie .probleme de estetică a lucrărilor din pământ armat. .etanşeitatea rosturilor dintre elementele ecranului. armăturilor şi prinderilor acestora. – Verificări efectuate la recepŃia lucrărilor 7. 7. . STAS 3349-83.1 mm în grosime. 5. pe baza certificatelor de calitate emise de furnizori. 7. conf. Strângerea piuliŃelor va fi moderată. . . Dalele din beton vor fi executate cu cimenturi compatibile cu agresivitatea materialului de umplutură.Conducătorul tehnic al lucrării.03.2. 5. .

3. 3. materiale. piatră sau alte materiale care se folosesc pentru susŃinerea masivelor de pământ în vederea preîntâmpinării alunecărilor de teren 2.1. permanentă şi martori. Verificări in timpul execuŃiei 3. 3.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. . platforma de lucru şi măsurile luate pentru scurgerea apelor meteorice sau din izvoare şi semnalizare a punctului de lucru. Prevederi generale 2. 03. contrapanta terenului la nivelul tălpii fundaŃiei . [top] CAPITOLUL 6 ZIDURI DE SPRIJIN ŞI RANFORłI 1. Cercetarea sau expertiza se va efectua pe baza unei teme date de comisia de recepŃie şi va avea ca scop determinarea posibilităŃilor şi condiŃiilor în care construcŃia respectiva corespunde destinaŃiei pentru care a fost realizată. 2.6. etc.concordanŃa intre situaŃia reală pe teren şi datele tehnice prevăzute în proiect.Verificările directe se vor executa de comisia de recepŃie prin sondaje. etc. Sprijinirile rămase şi terenul din jurul săpăturii se verifică permanent pentru a evita accidente. inclusiv buletinele de încercare.natura şi starea de consistenŃă a terenului de fundare. se va dubla numărul lor . 7.scurtă prezentare sintetică cu concluzii privind calitatea lucrării executate. demontând sprijinirile numai pe măsura turnării betonului. se verifică dacă evoluŃia în timp a acestor fenomene de instabilitate impun modificări sau adaptări la situaŃia reală de pe teren Ia data atacării execuŃiei lucrărilor de sprijin.3. de siguranŃa a circulaŃiei publice şi de şantier şi stabilirea platformei de lucru .4. In cazul unor lucrări în zona cu alunecări de teren.1. suprasarcini. conducte şi Ńine sub observaŃie eventuale construcŃii existente in zonă. Calitatea materialelor utilizate pentru executarea zidurilor de sprijin şi ranforŃilor se verifică conform normelor de calitate specifice pentru aceste materiale. .3.2009 . Referitor la execuŃia săpăturilor pentru fundaŃii şi verificarea terenului de fundare este necesar de a se verifica : . zidărie. Respectarea tehnologiei de execuŃie prevăzută in documentaŃie. .. În timpul execuŃiei lucrărilor de săpături este necesar de a cerceta şi verifica cu atenŃie prin observare directă. căderi de blocuri. De la început este necesar să se verifice trasarea de detaliu. Betonul în fundaŃie se va turna aderent de pereŃii săpăturii.surile de protecŃie a muncii. De asemeni. Asigurarea calităŃii. Page 27 of 170 . pământ armat. In număr suficient pentru a-şi putea forma convingerea asupra corectitudinii actelor prezentate.03. dispoziŃiile de şantier. starea talazurilor în zona lucrărilor în vederea depistării unor eventuale semne.3. 3.cota de fundare şi dimensiunile în plan ale gropii de fundaŃie. In cazul apelor subterane agresive se verifică aplicarea măsurilor de protecŃie a betoanelor şi armăturilor.. . natura şi starea fizică a fiecărui strat întâlni în săpătură. . . durabilităŃii şi funcŃionalităŃii lucrărilor specifice de ziduri de sprijin şi ranforŃi — implică verificarea tuturor operaŃiunilor necesare pentru realizarea lor precum şi a lucrărilor de întreŃinere periodică. poziŃia eventualelor plane de alunecare.3. In caz că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare. Domeniul de aplicare 1. 3.2. beton armat.1. 2. se vor depista cable. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.. Zidurile de sprijin cu sau fără ranforŃi sunt construcŃii din beton. infiltraŃii de apă.. dacă şi în acest caz o parte din rezultate sunt nesatisfăcătoare. comisia va dispune amânarea sau respingerea recepŃiei până la efectuarea unui supliment de încercări şi a unei cercetări sau expertizări tehnice de ansamblu.2. 3. în comparaŃie cu prevederile proiectului şi ale prescripŃiilor tehnice şi dovedită cu actele prezentate. actele de control sau expertizare.. prevestitoare de pierdere a stabilităŃii acestora sau a pereŃilor săpăturii.toate documentele încheiate pe parcursul executării lucrărilor.

4.1.0 m lăŃime pentru preluarea materialului desprins de deasupra. Pentru înălŃimi mai mari de 12 m. poziŃia barbacanelor. 4. 03.1. Se verifică dacă la baza taluzului s-a amenajat o banchetă de 0. Calitatea taluzurilor depinde de modul cum s-a executat săpătura ultimului strat de stâncâ de deasupra taluzului (dacă s-au folosit la derocări.actele constatatoare întocmite la recepŃiile pe faze a lucrărilor ascunse.5. 1.50—1. taluzurile nu se protejează. 4. Pentru cazurile de lucrări cu caracter şi tehnologii deosebite sau condiŃii de relief sau geotehnice grele. pantele se vor stabili pe bază de calcul de stabilitate.0 m lăŃime la o înălŃime potrivită de 6—8 m.1.7.. 2.funcŃionalitatea drenului şi a barbacanelor . Pentru asigurarea calităŃii şi funcŃionalităŃii lucrărilor de sprijinire pe parcursul execuŃiei se vor verifica dimensiunile în plan şi secŃiune.2. încărcături mari sau mici. Taluzurile în sŃâncă se amenajează Ńinând seama de natura geologică a stâncilor.2009 . Page 28 of 170 3. La recepŃia finală se analizează modul de comportare a lucrărilor în cadrul termenului de garanŃie si dacă au fost bine întreŃinute.. 2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Se verifică dacă înclinarea taluzurilor în roci foarte dure este 10 :1 iar in roci dure 5 :1.7. deasupra banchetei trebuie să se ia 5 :1 .2.8. calitatea materialelor. drenul din spatele zidului de sprijin sau ranforŃilor. 2. aspectul şi înscrierea în peisajul natural. Verificările taluzurilor in rocile cu densitate mijlocie mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Verificări la recepŃie 4. Se verifică dacă această banchetă este continuă şi respectiv să nu aibă înălŃimi mult diferite în profile apropiate. [top] CAPITOLUL 7 PROTECłIA TALUZURILOR EXECUTATE IN TERENURI STÂNCOASE 1. .03. colectarea şi evacuarea apelor. 2. 2. In rocile dure şi foarte dure nedegradabile în timp. Domeniul de aplicare 1. 4. 3. Prevederi generale 2. 2.3.. în proiecte se vor prevedea în plus măsuri de verificare şi control specifice în concordanŃă cu aceste lucrări sau tehnologii şi condiŃiile locale de teren. Eventualele rosturi de lucru precum şi rosturile între tronsoane se vor trata şi verifica în conformitate cu prescripŃiile tehnice de tratare a rosturilor.2. De asemenea se verifică dacă înclinarea de deasupra banchetei suplimentare este mai mică decât înclinarea de dedesubt (dacă la baza pentru taluz s-a adoptat înclinarea 10 :1. se verifică dacă a mai fost amenajată o banchetă de 0. ElevaŃia se va executa în continuarea fundaŃiei fără întrerupere de betoane.amplasamentul lucrării. La recepŃia preliminară se verifică : . dacă dedesubt taluzul are 5 :1 deasupra va avea 4 :1). 2.5—1.3. dacă s-a folosit pickhamerul). de modul cum se prezintă stânca (în săpătură nouă sau săpătură veche) starea de degradare sau fisurare. . Dacă taluzul depăşeşte înălŃimea de 10 m.6. La taluzuri foarte înalte se verifică dacă sunt executate banchete la înălŃimi din 6—7 m în 6—7 m şi respectând principiul micşorării înclinării taluzului faŃă de înclinarea de dedesubtul banchetei respective. . calitatea materialelor puse în operă.dimensiunile. 3. conform STAS 2914/76..

3. .7 m. 3. Protejarea se poate realiza prin plase metalice peste care se aşterne până la înglobare. La înclinări 3:1 şi 2:1 stâncă se presează.. La aceste taluzuri protejarea se poate realiza printr-o zidărie sau un pereu.6. cu ajutorul aparatului de torcretat. 4. alin.. 5. 5. 3. Plasei de sârmă i se verifică ancorarea în stâncă prin ancore de oŃel OB 37 cu diametru 20—25 mm şi betonarea corectă a acestora..2. Trebuie insă protejate în scopul evitării alterării progresive. 6. 4. Verificarea Ńine scama de faptul că rocile sunt nedegradabile sau degradabile.3. Verificări la taluzurile in stâncă 6.3. 2. ziduri de căptuşire. Page 29 of 170 3.. In funcŃie de gradul de alterare taluzurile se îmbracă în plasă de sârmă ancorată. 4. 2.modul de asigurare a terenului de deasupra săpăturii (stâncă sau pământ) pentru ca acesta să nu curgă pe taluz . torcretată sau în funcŃie de faptul că lucrarea este definitivă sau provizorie.5. Taluzurile rocilor degradabile de duritate mijlocie au aceleaşi înclinări ca şi în rocile nedegradabile. 3.5 m) iar înălŃimile de taluz care se pot realiza fără banchete nu pot depăşi 8 m. Aceste taluzuri au înclinări mai mici 3 :1 si 2 :1.stabilitatea asigurată în special la friabilitate (plase ancorate.7. .2009 .2. 03. [top] mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.03. Calitatea săpăturilor în stâncă se evidenŃiază prin . In cazul unor porŃiuni de taluz cu degradări mai puternice se verifică dacă plasa de sârmă a fost întărită cu o armătură de 6 mm diametrul dispusă în reŃea şi fixată cu piroane. 3. . 5.1. In cazul când este necesară o protecŃie de taluz contra căderii de pietre pentru o perioadă limitată se verifică existenŃa unei plase de protecŃie ancorată în stâncă. Verificarea înclinării taluzelor se face cu ajutorul unor şabloane din şipci de lemn iar planeitatea prin plimbarea longitudinală a şabloanelor.3.2. grosimea peretelui fiind mai mică la partea superioară şi mai mare la partea inferioară. un beton sau un mortar de ciment. Zidurile de protecŃie denumite de căptuşire care se construiesc lipite de stâncă. Taluzurile rocilor nedegradabile de duritate mijlocie se tratează în acelaşi mod cu cele ale rocilor dure cu deosebirea că înclinările taluzurilor sunt mai mici respectiv 4 :1. iar banchetele pot avea lăŃimi de până la 2 m.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.planeitatea taluzului. Pentru lucrările de la pct. 4.1. Dacă în urma loviturii sună a gol torcretarea este burduşită şi nu este suficientă. Verificarea trebuie să Ńină seama de acest lucru.1.4. Se verifică dacă sârma de legătură a plasei este zincată pentru a se evita rugina şi desfacerea plasei. Calitatea lucrărilor de torcretare se poate evidenŃia prin faptul că pe suprafaŃa acoperită cu beton prin torcretare nu există sârmă sau fiare în aparenŃă şi nici fisuri. Verificări Ia taluzuri pentru stânci puternic degradate 5. ÎnălŃimea maximă de taluz fără banchete este de 6. torcretate sau nu. banchetele nu au lăŃimea mai mică de 1. Parametrul feŃei văzute este 5 :1. pereuri).4. Calitatea protejării taluzului se constată prin sunetul auzit în urma aplicării de lovituri uşoare cu un corp de lemn (coadă de lopată). 4 verificarea se face conform prevederilor cap. mai mică la înclinare mai mică şi mai mare la înclinare mai mare. Verificări la taluzurile în roci moi 4.1. 3.00 m (puŃind merge până la 1.mărimea denivelărilor constatate după terminarea săpăturii.

3. a săpăturilor şi după retrasarea generală a tuturor fundaŃiilor. pe parcursul execuŃiei. În cazul fundaŃiilor pentru stâlpi metalici şi pentru maşini se va verifica în plus şi poziŃia şi dimensiunile pieselor. 2. în aşa fel încât corpul fundaŃiei să poată fi executat corect. din elemente prefabricate) sau executate prin procedee pentru care nu există prescripŃii tehnice in vigoare. cu avizul proiectantului. FUNDAłII CAPITOLUL 1 FUNDAłII DIRECTE ŞI PE PILOłI 1. In cazul fundaŃiilor executate din zidării (de piatră.. 1. se va verifica în plus măsurile luate pentru evitarea umezirii pământului din jur sau de sub fundaŃii şi că ultimul strat de pământ de 40. 2. cărămidă etc). precum şi a elementelor pentru menŃinerea poziŃiei acestora.4. se vor aplica integral prevederile din caiet VIII. sunt : 3. 140—79 .. se vor aplica integral şi prevederile caietul V al prezentului normativ. 2 de mai sus. conform proiectului. prăbuşiri etc.3 Betonarea continuă a fundaŃiei.1. gradul de impermeabilitate ale betonului şi acoperirea armăturilor. Abaterile admisibile sunt date în anexa IV. Orice lucrare de fundaŃii va fi începută numai după verificarea şi recepŃionarea ei ca „fază de lucrări" a naturii terenului.2. Aplicarea măsurilor de protecŃie prevăzute în proiecte pentru cazul agresivităŃilor naturale (ale apelor subterane) în special în ce priveşte tipul de ciment.03. se vor aplica aceleaşi prevederi ca în cazul genera]. 2.50 cm grosime nu s-a săpat decât în ziua în care se începe executarea corpului fundaŃiei în zona respectivă. 3. 2. fără întreruperi cu durata mai mare decât aceea prevăzută in normativul C.5. Prevederile prezentului capitol se aplică la toate lucrările de fundaŃii. izolate.. FundaŃii directe Verificările ce trebuie efectuate. de orice tip (continue. 3. se va verifica în mod special că nu s-au produs afuieri. inclusiv anexa respectivă. cu diferenŃa că abaterile admisibile sunt aceleaşi ca pentru beton (caiet V). In cazul fundaŃiilor din beton sau beton armat. ebulmente. Pentru cazul unor fundaŃii de tip special (de ex. şi executate prin orice procedeu pentru care există o prescripŃie tehnică în vigoare. cu sau fără epuismente.1. Realizarea rosturilor de tasare sau dilatare prevăzute în proiect. pe piloŃi etc).2. 03.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. în formele şi cu dimensiunile prevăzute în proiect. predate de proiectant. sau că efectele acestora au fost înlăturate. Domeniul de aplicare 1.3. se va verifica în plus dacă.2009 .1..2. stratele de material granular din jurul fundaŃiilor.1. golurilor şi altor elemente înglobate. în afara celor de la pct. Toate verificările. a elementelor geometrice respective şi — unde e cazul — a fiecărui pilot în parte. în cazul in care aceasta nu este posibil din cauze organizatorice sau din cauza mărimii sau formei fundaŃie.. 2.4 La fundaŃii masive pentru maşini. radiere. 3. În cazul fundaŃiilor amplasate pe pământuri sensibile la umezire sau cu contracŃii mari.1. Page 30 of 170 CAIETUL IV. 2. În cazul pământurilor cu contracŃii mari se va mai verifica şi dacă s-a executat. încercările ce se efectuează pe parcursul lucrărilor de fundaŃii şi rezultatele acestora se vor înregistra în procese-verbale de lucrări ascunse. însă completate cu condiŃii tehnice speciale.6. Prevederi generale 2. în cazul că nu s-a putut realiza betonarea fără mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. In cazul fundaŃiilor executate in apă.. se va efectua în plus o confruntare între proiectul de construcŃie şi cel de montaj şi — dacă este posibil — confruntarea se va face direct cu utilajul furnizat. rosturile de lucru vor fi stabilite în prealabil. In cazul fundaŃiilor de maşini. directe.

precum şi a mortarului sau betonului pentru încastrare. FrecvenŃa încercărilor ce se efectuează pe parcursul lucrărilor este aceeaşi cu aceea prescrisă pentru materialele din care este executat corpul fundaŃiei respective..9. b) lungimea totală a fişei pilotului în comparaŃie cu prevederile proiectului şi ale studiului geotehnic. conform normativului C. c) fişa totală a pilotului şi natura terenului de la vârful lui .140—79 în legătură cu betonarea sub apă. se vor aplica în întregime şi prevederile capitolul prezentului normativ („Lucrări de beton.10—77. în acest caz.10—77 precum şi încastrarea definitivă. pentru care se aplică normativul C. FundaŃii pe piloŃi 4. fie respectarea prevederilor normativului C. pentru a se convinge de corectitudinea verificărilor anterioare.) executarea şi verificarea lucrărilor de fundaŃii se va face cu respectarea formativului C.. 3 de mai sus. 03. in ce priveşte frecvenŃa. se va face menŃiune specială asupra cazurilor de rupere sau spargere a pilotului şi a necesităŃii înlocuirii lui. inclusiv a măsurilor contra afuierii terenului şi spălării cimentului din beton. mâlurilor. indiferent de diametrul lor. 3.03.1. nisipuri afânate. se vor efectua — după caz — următoarele verificări : a) buna funcŃionare a utilajelor de forare şi betonare precum şi a instalaŃiilor pentru prepararea. se vor efectua pe parcurs următoarele verificări : a) măsurarea şi înregistrarea pătrunderii fiecărui pilot pentru fiecare grupă de 10 lovituri ale berbecului. se va verifica cu aplicarea integrală a prevederilor de la pct. 3. caracteristici fizico-mecanice.l-l. starea pilotului şi eventualele accidente întâlnite . c) direcŃia de înfigere..2009 .5. în special în ce priveşte poziŃiile. faŃă de care abaterea admisibilă este de 10% .3. respectiv fiecare minut de vibrarea sau de batere cu sonete cu frecvenŃă mare . 3.. Corpul fundaŃiilor propriu-zise (care reazemă pe capetele piloŃilor). Page 31 of 170 întrerupere. s-au introdus barele metalice suplimentare de consolidare a rostului de turnare. formele şi dimensiunile geometrice şi calitatea corpului fundaŃiilor. 4.8. P. „a" de mai sus.29—85. 3. abaterile admisibile sunt date în anexa IV. În cazul fundaŃiilor de tip pahar pentru încastrarea stâlpilor prefabricaŃi. 3. se vor efectua din nou toate verificările menŃionate la al. în limita abaterilor admisibile — şi o serie de sondaje. utilizarea şi recuperarea noroiului bentonitic b) natura şi calitatea straturilor străpunse Ia forare care se vor compara cu prevederile proiectului. P. în numărul pe care-l vor aprecia ca necesar. umpluturilor etc. 4.140—79. d) poziŃia în plan a forajului. conŃinutul şi încadrarea in prevederile proiectului şi prescripŃiile tehnice. 4. La recepŃiile pe faze de lucrări şi recepŃiile preliminare. protecŃia anticorozivă etc. ştiut fiind că este necesar a se realiza pătrunderea până la un anumit strat.140—79. precum şi o lungime minimală a fişei. se vor verifica dimensiunile golului (secŃiuni orizontale şi verticale cotele fundului paharului).140—79. 3. d) reluarea operaŃiei de înfigere după o perioadă de repaos de minimum 2 zile la terenuri necoezive şi de minimum 5 zile la terenuri coezive. In cazul fundaŃiilor pentru stâlpi metalici şi a acelora pentru utilaje se va verifica calitatea pieselor metalice de prindere (geometrie. In cazul betonării sub nivelul apei subterane se va verifica. cu menŃiunea specială pentru îmbinările stâlpilor prefabricaŃi.4. beton armat şi beton precomprimat").) şi poziŃiile lor. prefabricaŃi sau turnaŃi pe loc. În cazul fundării construcŃiilor pe terenuri slabe (de tipul argilelor moi. a acelora prin percuŃie (Franki). înainte de introducerea carcasei de armături şi de începerea betonării.10.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.2. comisiile respective vor efectua în afară de examinarea actelor încheiate pe parcurs. Pentru piloŃii din beton armat sau precomprimat.6.B. Această excepŃie nu este admisă pentru fundaŃiile nemasive. prin betonare.7. o atenŃie deosebită se va acorda măsurării şi înregistrării refuzului. subbetonare etc. La înfigerea piloŃilor prefabricaŃi. împănarea şi celelalte legături provizorii (care trebuie să asigure echilibrul stabil al stâlpului. în comparaŃie cu valorile de control din proiect. 4. La executarea piloŃilor foraŃi inclusiv. pentru care se aplică prevederile din normativul C. după caz : fie eficacitatea epuismentelor.

poziŃia în plan orizontal a axelor fundaŃiilor 10 mm mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.5. pentru a stabili dacă la extragerea tubului nu sau produs surpări de pământ în interiorul tubului.. comisiile respective vor efectua şi un număr de sondaje pentru stabilirea corectitudinii acestor 4. ANEXA IV-1-1 ABATERI ADMISIBILE A.) . . 4. g) compararea continuă a volumului de beton introdus cu volumul teoretic.va participa la înfigerea. tasarea admisibilă nu trebuie să depăşească 1/4 din valoarea de control dată în proiect pentru refuz. 4. fişei totale. In cazul piloŃilor foraŃi. Înainte de începerea executării corpului fundaŃiei propriu-zise se vor efectua încercările prin încărcarea statică sau dinamică a numărului de piloŃi prevăzuŃi in normativul C. în cazul încercării prin încărcare statică : .se admite ca tasarea măsurată la încărcarea de calcul să fie de maximum 1. La verificările pe faze de lucrări şi la recepŃia preliminară. respectiv a fişei realizate . abaterile admisibile sunt date în anexa IV. stabilind cazurile în care numărul piloŃilor încercaŃi urmează a fi mărit.va participa la efectuarea încercărilor prin încărcare statică sau dinamică.2009 .6. betonul de la partea superioară trebuie îndepărtat şi pentru motivul că este de regulă de calitate mai slabă.. în afară de examinarea frecvenŃei şi conŃinutului actelor încheiate pe parcurs. Se vor încerca de preferinŃă piloŃii la a căror execuŃie s-au întâmpinat dificultăŃi. unei prime serii de piloŃi (de cel puŃin 5% din numărul total). conŃinând concluziile şi recomandările sale cu privire la realizarea condiŃiilor avute în vedere la proiectare.1-1.10 tasarea măsurată în cadrul încercării de probă conform STAS 2561/2—81 pentru o valoare corespunzătoare de încărcare . În cazul încercărilor prin încărcare dinamică. 03. 4.8. In cadrul acestei activităŃi. Toate lucrările de fundaŃii pe piloŃi se consideră de tehnicitate deosebit de ridicată şi in consecinŃă trebuie urmărite în mod special de proiectant. spre a se convinge despre modul de realizare a refuzului. . Abaterile admisibile sunt date în anexa IV-1-1-B. FUNDAłII DIRECTE 1. respectiv forarea.160—75 .9. tabelul 3. respectiv de betonare a piloŃilor.03..7.în cazul în care nu s-au efectuat încercări de probă conform STAS 2561/2—81 tasarea admisibilă la încercarea de control cu încărcarea de calcul trebuie să fie stabilită de proiectant. proiectantul: . h) menŃinerea poziŃiei armăturilor. f) curăŃirea fundului şi pereŃilor forajului (de material căzut.. 4. Abateri privind precizia amplasamentului şi a cotei de nivel: . . Tot înainte de începerea executării corpului fundaŃiei se va proceda la spargerea capetelor piloŃilor şi la aranjarea capetelor armăturilor provenite din piloŃi care se înglobează în corpul fundaŃiilor.. naturii straturilor de pământ întâlnie etc.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. stabilit prin măsurarea (la cel mult fiecare metru de coloană) a nivelului atins de stratul de beton introdus în tub. Aceste încercări pot fi considerate ca făcând parte din verificarea pe faze de lucrări. Page 32 of 170 e) aşezarea corectă a carcasei de armături şi a pieselor auxiliare. se va proceda la o retrasare generală a poziŃiei fiecărui pilot şi la cartografierea atât a poziŃiei in plan cât şi a nivelelor vârfului şi capului piloŃilor.160—75. pentru cazuri de dubiu conform normativului C. După terminarea operaŃiilor de înfigere.va depune un referat scris. de asigurare a poziŃiei. detritus de bentonită etc.B. de ghidare a dispozitivelor de betonare etc.

Înclinarea pilotului faŃă de verticală sau faŃă de direcŃia stabilită prin proiect nu va depăşi 1. 03. Tabelul 1 mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.dimensiunile părŃilor intrânde sau ieşinde a golurilor interioare 20 mm . beton armat şi beton precomprimat” din prezentul normativ. 3. faŃă de proiect .dimensiunile în plan orizontal înălŃimi până la2 m ± 20 mm înălŃimi peste 2 m ± 30 mm .poziŃia în plan vertical a cotei de nivel 10mm 2.2009 . Abateri la poziŃia piloŃilor puşi în operă. B FUNDAłII PE PILOłI 1.. aspect.piloŃi dispuşi pe un rând 7.cote de nivel ale părŃilor intrânde sai ieşinde şi a golurilor interioare 10 mm . Pentru alte abateri limită la fundaŃii directe se aplică prevederile caietului “Beton simplu.5 mm . Abateri dimensionale ale fundaŃiilor de maşini: .cota de nivel a părŃii superioare a fundaŃiei ± 0. valorile de mai sus se dublează. ANEXA IV-1-1 Numărul piloŃilor deviaŃi de la poziŃia din proiect nu va depăşi 25% din totalul piloŃilor fundaŃiei respective. Abaterile piloŃilor prefabricaŃi din beton armat sau precomprimat sunt cele prevăzute în tabelele 1. poziŃie şi armături)..devierea axelor dispozitivelor de ancorare 10 mm 4.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.dimensiuni în plan orizontal înălŃimi până la 2 m ± 20 mm înălŃimi peste 2m ± 30 mm înclinarea faŃă de verticală a muchiilor şi suprafeŃelor pentru 1 m liniar 3 mm pe toată înălŃimea 16 mm .03..piloŃi dispuşi pe două rânduri sau mai multe rânduri 10 cm În cazul piloŃilor executaŃi de pe platforme în apă. Abateri la trasarea şi Ńăruşarea poziŃiei piloŃilor 5 mm 2.0 cm .5% cu excepŃia piloŃilor la care aceasta se limitează la 2%. 2 şi 3 (cu privire la dimensiuni. Abateri dimensionale ale elementelor: . Page 33 of 170 .. formă.înclinarea faŃă de orizontală a muchiilor şi suprafeŃelor pentru 1 m liniar 5 mm pentru suprafeŃe libere 20 mm 3.

mm Abateri limită ± 0. mm max Neliniaritatea muchiilor. ca număr şi amplasament.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. formă şi poziŃie Denivelări locale cu adâncimea sau înălŃimea de max.. de 3mm. Minimum de piloŃi încercaŃi se stabileşte la 2 piloŃi realizaŃi la obiectivul care se recepŃionează. în mm PiloŃi pătraŃi şi dreptunghiulari +10 -5 - PiloŃi centrifugaŃi +5 -2 +10 -2 Tabelul 2 La aspect.1 mm şi lungimea maximă de 50 mm buc/m . măsurată la faŃa exterioară a barelor longitudinale. di textul capitolului.buc/m. % DistanŃa dintre etrieri. Grosimea stratului de acoperire cu beton a carcasei de armătură. ANEXA IV-1-2 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZĂ mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 5. de 10mm. PiloŃii de probă şi de control se vor fixa. pentru piloŃii foraŃi se va face potrivit prevederilor din proiect. 6. Abaterile admisibile faŃă de prevederile proiectului sau prescripŃiilor tehnice: -5mm ± 20 mm. mm/m max Tabelul 3 Dimensiuni Lungimea armăturii.03. cm2 max Fisuri cu decshiderea maximă de 0. Încastrarea piloŃilor în radier sau grindă se face cu respectarea prevederilor proiectului.max Inclinarea suprafeŃei de capăt pe axa pilotului. 03.max Lipsuri de turnare având adâncimea max. grade max Decalarea vârfului pilotului faŃă de axa pilotului. în mm Grosimea peretelui la piloŃii centrifugaŃi. se stabileşte în funcŃie de tipul de pilot şi tehnologia de execuŃie a lui. ConfecŃionarea carcasei de armătură. 7.6.2009 . de către proiectant şi se vor încărca după un program stabilit în proiect.25 ± 10 ± 10 Abateri limită 1 10 2 3 12 1 4.. cu abateri admisibile de ± 20mm. Valorile de control pentru încercare sunt date la pct.. 3 mm şi dimensiunea max.. Page 34 of 170 La dimensiuni Latura (diametrul) secŃiunii transversale. mm DistanŃa dintre barele longitudinale. 4.

Domeniul de aplicare a baratelor este acelaşi cu al piloŃilor foraŃi de diametru mare. 13. STAS 2561/3—83 — FundaŃii pe piloŃi. încercarea în teren a piloŃilor de probă.C.176—84 — InstrucŃiuni tehnice pentru cercetarea terenurilor de fundare prin penetrare dinamică cu con. P. social-culturale şi industriale prin metode topografice (B... [top] CAPITOLUL 2. 17. C. 6. 2. STAS 2745—69 — Urmărirea tasării construcŃiilor prin metode topografice. .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.. C. ConstrucŃiilor nr. P 10-77 – Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii (B. C 61-74 – InstrucŃiuni tehnice pentru determinarea tasărilor construcŃiilor de locuinŃe. 16. 14. C 159-73 şi C 176-75). execuŃie şi recepŃie. PrescripŃii generale de proiectare. Captarea apelor subterane prin drenuri. BARETE. PE 712/79 — Normativ departamental. 4. Proiectarea şi executarea etanşării şi consolidării rocilor Stâncoase prin injectare. Bul. STAS 10796/1-77 – Lucrări de drumuri.. 8. indicată atunci când sunt întrunite condiŃiile următoare : mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.C 5/1078). STAS 2561/2—81 — FundaŃii pe piloŃi. Page 35 of 170 1. Captarea apelor subterane prin puŃuri. PrescripŃii generale de proiectare.C 6/1975) 10. Drenarea teritoriilor irigate. PrescripŃii de proiectare.C. 3. Domeniu de aplicare 1.03. STAS 6054—77 — Adâncimea de îngheŃ. Bul. 11. Prevederi comune 2.1. 12/1978. Utilizarea baretelor este in general.InstrucŃiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare. ConstrucŃii anexe pentru colectarea apelor – drenuri de asanare. Acest sistem de fundare se adoptă numai dacă prezintă avantaje tehnico-economice în comparaŃie eu alte sisteme de fundare de adâncime. PEREłI CONTINUI ŞI PREFABRICAłI 1. 12. ConstrucŃiilor 1/1974. 4/1975).1. C 160-75 – Normativ privind alcătuirea şi executarea piloŃilor pentru fundaŃii (B. C. ConstrucŃiilor 8/1984. 1. 7. 12/1980. FUNDAłII DIN PEREłI TURNAłI ÎN TREN EXECUTATE CU NOROAIE TOXOTROPICE. 3/1978.2. STAS E 11041—77 — Lucrări de îmbunătăŃiri funciare. 72-74 – Normativ departamental pentru executarea şi recepŃionarea fundaŃiilor deschise şi cu aer comprimat la poduri (B:C 6/1975) 9. STAS 2561/1—83 — Teren de fundare.2009 .7—77 — Normativ pentru proiectarea şi executarea construcŃiilor fundate pe terenuri slabe (B. Clasificare şi terminologie. PiloŃi. STAS 1629/2-1981 – Alimentări cu apă. 18 C 159—73 — InstrucŃiuni tehnice pentru încercările de penetrare statică. 2. 19. 5.163—80 #9. STAS 2561/4—74 — PiloŃi foraŃi de diametru mare. PrescripŃii de proiectare. Bul. 03. 15. PrescripŃii de proiectare şi execuŃie.D. STAS 1629/3-1982 – Alimentări cu apă. PrescripŃii de proiectare.

.5 . 4. Se va controla permanent pe timpul betonării poziŃia carcasei de armătură care va fi ancorată de grinzile de ghidaj . c. nisipuri afânate.4. [top] CAPITOLUL 3. FUNDAłII PE PILOłI DE DIAMETRU MARE ŞI CHESOANE DESCHISE (PUłURI) DE BETON ARMAT mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. e. fluid de foraj. puŃin compresibil (nisipuri sau pietrişuri îndesate. care nu pot fi preluate cu alte sisteme de fundare de adâncime şi nici prin adoptarea unor sisteme de fundare de suprafaŃă pe teren îmbunătăŃit. La executarea fundaŃiilor de adâncime din pereŃi mulaŃi (barate) se vor efectua următoarele : a. Fişa totală a excavaŃie: şi natura terenului de Ia baza ei . agregate. k.) trebuie să corespundă InstrucŃiunilor tehnice pentru proiectarea şi executarea baretelor pentru fundarea construcŃiilor. Aşezarea corectă a carcasei de armătură şi a pieselor auxiliare de asigurarea poziŃiei şi coborârea ei în tranşeea forată . etc). c. P. Verificarea adâncimii excavaŃiei.. 2.03. aditivi. 0.7 . In timpul betonării se va face o măsurătoare continuă a volumului de beton turnat. Cu utilajele disponibile se poate asigura încastrarea baretei într-un strat de capacitate portantă ridicată. Executarea betonării tranşeei se va face cu cel mult o oră după coborârea carcasei de armătură. CondiŃiile de calitate ale materialelor utilizate la confecŃionarea baretelor (ciment. i. Se va verifica integritatea corpului baretelor prin executarea de încercări cu ultrasunete. 4. turbă. f. 3. Buna funcŃionare a utilajelor precum şi a instalaŃiilor pentru prepararea şi transportul. etc) . Page 36 of 170 a. Se va controla permanent pe timpul excavării şi betonării calităŃile noroiului bentonitic care trebuie să corespundă STAS 2305—80 şi instrucŃiunilor tehnice P 106—35 .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. d.00 m în zona de continuare a betonului cu noroiul bentonitic. Având în vedere asimilarea fundaŃiilor pe barete cu fundaŃiile pe piloŃii foraŃi executate sub noroi bentonitic. la execuŃia acestor fundaŃii şi înainte de executarea corpului propriu-zis al fundaŃiei se vor face şi aici aceleaşi verificări şi încercări prevăzute la punctele 4.. După terminarea operaŃiunii de betonare şi întărirea betonului din barele se va proceda la spargerea capetelor baretelor îndepărtându-se betonul slab pe cca. Măsurătoarea se va executa cu ajutorul firului cu plumb după fiecare şarjă de beton turnată şi obligatoriu înainte de ridicarea coloanei de betonare . la un procent de 50-100% din numărul baretelor în funcŃie de importanŃa lucrării.9 de la piloŃii foraŃi. j. Natura şi calitatea straturilor străpunse la execuŃia forării care se vor compara cu prevederile proiectului . etc. 03. 1. b. apă. argile tari.00 m. (pământuri argiloase sau prăfoase de consistenŃă redusă.2009 .8 . 4.50—1. h. Verificări de efectuat 3. Coloana de betonare se va menŃine permanent cufundată în masa de beton la partea inferioară cu cca. 4. comparându-se cu volumul teoretic. pentru utilizarea şi recuperarea materialului bentonitic . 3. roci stâncoase sau semistâncoase. StratificaŃia recunoscută pe amplasament cuprinde în suprafaŃă pământuri puternic compresibile.6 . Structura transmite fundaŃiei încărcări axiale şi transversale mari. 106—86.1. 3. 2.. mâluri. b.50-3. g. care trebuie să corespundă cu cea din proiect şi curăŃirea tălpii forajului imediat înainte de introducerea carcasei de armătură . Verificarea tălpii forajului după coborârea carcasei de armătură cu ajutorul unui fir cu plumb.

după întărire.. In timpul forării cuŃitul tubajului.. Înainte de introducere în operă. Se va verifica adâncimea de înglobare in beton a tubului de betonare şi nivelul betonului turnat în gaura forată.7. 1.1. Verificarea calităŃii fundaŃiei (radierului) se realizează prin aplicarea prevederilor din anexa 1. 03. 1. 3. Se va trece la execuŃia radierului numai după ce proiectantul apreciază că piloŃii executaŃi corespund din punct de vedere a capacităŃii portante conform prevederilor STAS 2561/4—74 pct.8.2009 .00m. densitatea.2. filtraŃia.5. lăŃime. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Realizarea etapelor de execuŃie a diferitelor tronsoane şi a etapelor de lansare şi coborâre la cota de fundare a chesonului. Abaterile admise faŃă de proiect sunt : a — la dimensiunile chesonului (lungime. FundaŃiile pe piloŃi de diametru mare sunt formate din două părŃi. la coloanele executate cu cămăşi recuperabile sau pierdute. În timpul forării se vor întocmi profile geolitologice. evitându-se prăbuşirile de pământ in foraj. Controlul se va face la intervale de maximum 30 minute dar în mod obligatoriu înainte şi după ridicarea tubulaturii de betonare şi a cămăşii de foraj. 2 din capitolul „FundaŃii directe". Betonarea se va continua peste nivelul capătului pilotului prevăzut în proiect pe o înălŃime proporŃională cu diametrul pilotului. În timpul betonării se va face un control riguros pentru a se asigura calităŃile fizice şi mecanice ale betonului proaspăt şi întărit şi continuitatea betonului pe toată lungimea şi secŃiunea transversală a pilotului. 1.3. în afara celor prevăzute la fundaŃii directe sunt : 2.B.3.6. FundaŃii pe chesoane deschise (puŃuri) de beton armat Verificările minimale ce trebuie făcute.1.2.10. Prezentul punct este valabil (conform STAS 2561/4—74) pentru piloŃii executaŃi pe loc la care corpul cu diametrul de 600 mm sau mai mare se realizează prin forare. 2. cu cămaşă recuperabilă sau pierdută.03. pct. Abaterile faŃă de poziŃiile din proiect nu vor depăşi valorile din anexa I.. 1.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Aplicarea măsurilor prevăzute in proiect cu privire la asigurarea platformelor pe care se execută chesoanele pentru a nu fi subspălate sau deteriorate în timpul viiturilor. Verificarea calităŃii betonului se va face în prezenŃa proiectantului. 1.etc-) ± 5% din dimensiunile respective. vâscozitatea. 1.4. decantarea etc. Această înălŃime va fi stabilită de executant astfel incât betonul contaminat să fie in întregime îndepărtat. FundaŃii pe piloŃi de diametru mare de beton armat (coloane) 1. 2. însă maximum 10 cm . 2. La chesoanele la care săpăturile s-au executat înecat (sub nivelul apei) nivelarea terenului de fundaŃie se face cu scafandrii. sau sub noroiul de bentonită . Rezultatele tuturor verificărilor menŃionate mai sus se înregistrează în procese verbale de lucrări ascunse în care se cuprind şi tabele conform anexelor (se reproduc anexele 3 şi 4 — din STAS 2561/4—74). In cazul că nu există concordanŃă cu profilele avute in vedere la proiectare se va aviza proiectantul pentru a decide dacă este necesar să se schimbe cotele de fundare ale piloŃilor. piloŃii şi fundaŃia propriu-zisă (radierul) in care se încastrează capetele piloŃilor. 1. carcasa de armătură va fi recepŃionată. Page 37 of 170 1. trebuie să se afle în permanenŃă cel puŃin 1 m sub nivelul săpăturii iar apa din interiorul tubajului să fie deasupra pânzei freatice cu cca. 1. 1. b — la grosimea pereŃilor de beton armat ± 1 cm c — abaterea de la planul orizontal. PiloŃii vor fi executaŃi la poziŃiile din proiect. Ia partea superioară a chesonului 1/100 din adâncimea de coborâre.1. 2.4.1 din capitolul 1 „FundaŃii directe". rază.9. La coloanele cu săpare sub noroi de bentonită se va controla nivelul noroiului..2. 2. După terminarea săpăturii se va efectua curăŃirea fundului coloanei înainte şi după introducerea carcasei de armătură. în gaura forată se introduce carcasa de armătură şi apoi se toarnă beton.

1. .electropompe de alimentare . PiloŃi foraŃi de diametru mare. Prevederile prezentului capitol se aplici la următoarele fundaŃii a) FundaŃii pentru maşini cu mase în mişcare de rotaŃie cum sunt : . b — procesele verbale de recepŃie ale chesonului întocmite în timpul coborârii. Întreprinderea de foraje Bucureşti. Clasificare şi terminologie. PiloŃi. 2.STAS 2561/1-83 – Teren de fundare. . ..6. 03. Atelierul de proiectare. Elaborat de MAIA-DGEJFCA.CD 28-74 – Normativ departamental pentru executarea şi recepŃionarea fundaŃiilor pe chesoane deschise şi cu aer comprimat la poduri (publicat în B. 2. . . d — probe de teren luate din straturile întâlnite . Page 38 of 170 2.Îndrumător de execuŃie – PiloŃi cu diametru mare executaŃi prin foraj în sistem hidraulic cu circulaŃie inversă şi betonaŃi sub noroi. .5/1975). PrescripŃii fundamentale de calcul. FUNDAłII SPECIALE PENTRU MAŞINI GRELE 1. . Încercarea în teren a piloŃilor de probă.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.STAS 2561/2-81 – Teren de fundare. c — profilul geolitologic din care să rezulte natura straturilor întâlnite. execuŃie şi recepŃie.turboagregate .7. PrescripŃii fundamentale de calcul. Proiect nr.C.STAS 8316-77 – Teren de fundaŃie.03. 5191/83. PrescripŃii generale de proiectare.. exhaustoare mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.ventilatoare. înclinarea lor etc . .2009 .. Şantierul va avea pregătite pentru recepŃie următoarele : a — axele de referinŃă ale chesonului materializate pe teren conform proiectului. FundaŃii pe piloŃi. [top] CAPITOLUL 4. .5. din care sa rezulte dimensiunile efective ale diferitelor tronsoane şi calităŃile materialelor folosite . Pe baza celor de mai sus organele împuternicite vor face recepŃia lucrărilor.. elaborat în februarie 1971 de Întreprinderea de Foraje Bucureşti. e — registrul jurnal al coborârii chesonului. nr. Domeniul de aplicare 1.Caiet de sarcini – Elemente circulare din beton armat executate ci instalaŃia FA-12.STAS 2561/3-83 – Teren de fundare. . ANEXA IV-3-1 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZĂ . FundaŃii pe piloŃi.maşini electrice . Turnarea betonului în interiorul chesonului se va face respectându-se normele de la fundaŃiile directe.STAS 2561/4-74 – Teren def undare.

menŃiuni speciale.. 1.2. dacă este posibil — confruntarea se va face direct cu utilajul furnizat.140—79. cap.3. 10 cu următoarele precizări : 3.5 m la distanŃă de cel mult 3 m una de alta.. a săpăturilor după retrasarea generală a fundaŃiilor învecinate este obligatorie înainte de a începe lucrările de betoane. PoziŃia cofrajelor şi a cutiilor pentru golurile şuruburilor se va verifica şi înregistra ca . .gatere sau alte maşini cu mecanisme bielă-manivelă.compresoare cu piston . 2.140—79. Zonarea se va face conform pct. d) FundaŃii pentru concasoare şi mori. transportul şi turnarea betoanelor pentru fundaŃii de maşini se va face conform Normativului C. Terasamente pentru fundaŃii de maşini 2.1. Prelucrarea rezultatelor şi interpretarea lor se va face conform cap.4.. 3. beton armat şi precomprimat". . Se va da o atenŃie deosebită prinderii în poziŃiile arătate în proiect a dispozitivelor de amortizare cu toleranŃele mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Prevederile din acest capitol completează prevederile din cap. Verificarea naturii terenului sub cota de fundare se va face prin probe de laborator sau cu alte metode acceptate de proiectant şi se înscrie în procese verbale de lucrări ascunse. Aceste probe se fac cel puŃin câte două pentru fiecare fundaŃie de utilaj. 03.motoare Diesel.2.. 3. 1.3.1. cap.2.. „Zonele de verificare" se vor afla cel puŃin câte una pe feŃele văzute ale fundaŃie după decofrare şi vor avea laturile de min. 1. Calitatea betonului livrat se va face în mod obligatoriu pe baza încercărilor pe epruvete confecŃionate pe şantier la fiecare 10 m3 câte o probă şi cel puŃin cile una pentru fiecare fundaŃie. care se aplică şi la fundaŃii de maşini în toate cazurile când nu se fac. e) FundaŃii pentru laminoare. 2.FundaŃii". Pentru fundaŃiile de maşini se va da o atenŃie speciala respectării în detalii a tuturor prevederilor din proiectul de execuŃie al fundaŃiei cât şi a eventualelor prevederi speciale ce se dau în proiectul de montaj al utilajului. „Beton. Page 39 of 170 b) FundaŃii pentru maşini cu mişcare alternativă cum sunt: .3.3. În cazurile când prelucrarea rezultatelor obŃinute pe probe indică „beton necorespunzător" se va mai face determinarea calităŃii şi prin metoda nedistructivă combinată..3..03. c) FundaŃii pentru ciocane de forjă.Terasamente".2. .3.1. Verificări de efectuat în timpul executării fundaŃiei 3.5. în acest capitol. a pieselor inglobate şi a şuruburilor de fundaŃie se înregistrează ca „fază de lucrări".3 din anexa X-8 a Normativului C 140-79. ConfecŃionarea. Controlul calităŃii lucrărilor de betonare se va face conform Normativului C. cap.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.3.4.4 din anexa X-6 a Normativului C 140-79. 2. consemnând în procesul verbal asigurarea menŃinerii lor în poziŃie în timpul betonaŃii. 3.fază de lucrări" verificându-se şi asigurarea menŃinerii lor în poziŃie în timpul betonării pentru respectarea abaterilor admisibile conform anexei IV-4-1. Se va face confruntarea între proiectul de execuŃie al fundaŃiei şi proiectul de montaj al maşinii respective.3. Verificarea şi recepŃionarea ca fază de lucrări a naturii terenului.3. PoziŃia armăturilor. 3. Toate modificările aduse faŃă de aceste proiecte trebuie însuşite de organizaŃia de proiectare cu acordul beneficiarului. . 3.2009 . 3. 3. 3. 1.

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE... Page 40 of 170

din anexa 5-1. 3.4. În condiŃiile în care turnarea fundaŃiei nu s-a putut realiza fără întrerupere se va verifica introducerea de bare de armare suplimentare pentru consolidarea rostului.
Întreruperea betonării, poziŃia rostului, numărul şi poziŃia barelor de consolidare se va face numai cu avizul proiectantului.

ANEXA IV-4-1 ABATERI ADMISIBILE 1. Abateri privind precizia amplasamentului şia cotei de nivel: - poziŃia în plan orizontala axelor fundaŃiilor 10 mm - poziŃia în plan vertical a cotei de nivelare a betonului de egalizare 20 mm - cote de nivelare unor eventuale trepte parŃiale pe care nu reazemă utilajul 10 mm - cote de nivel ale părŃii superioare a fundaŃiei şi a treptelor pe care reazemă utilajul ± 1 mm 2. Abateri dimensionale: - dimensiunile în plan orizontal ± 20 mm - înălŃimi până la 2000 mm ± 20 mm - înălŃimi peste 2000 mm (H)± (20+0,002H) ± 30 mm - lăŃimea rosturilor faŃă de fundaŃiile învecinate (faŃă de dimensiunile din proiect) -10 mm - devierea axelor şuruburilor de ancorare înglobate 3 mm - devierea axelor plăcilor metalice şi Ńevilor înglobate 10 mm - devierea axelor golurilor pentru şuruburi de fundaŃie 15 mm 3. Pentru alte abateri limită la fundaŃii de maşini se aplică prevederile caietului IV din prezentul normativ. [top]

CAPITOLUL5. FUNDAłII DE DRUMURI, PLATFORME, PISTE
Pentru determinarea calităŃii lucrărilor de drumuri, platforme, piste se vor avea în vedere verificarea următoarelor elemente: 1. Elemente de infrastructură mai puŃin patul şi fundaŃia 1.1. Traseul în plan, dacă sunt respectate elementele proiectate, în special curbele de racordare progresivă. De asemenea trebuie verificat daca traseul a fost predat cu proces-verbal beneficiarului. 1.2. Nivelmentul longitudinal, dacă sunt respectate cotele niveletei, în special la racordările verticale. 1.3. Dacă sunt respectate înclinările taluzelor, in special în zonele de racordare cu zidurile de sprijin şi dacă trebuie prevăzute ziduri în plus sau se poate renunŃa la unele dintre ele fie datorită naturii rocii, fie înclinării diferite faŃă de cea din proiect. Acelaşi lucru în privinŃa celorlalte tipuri de lucrări de artă, 1.4. Dacă se repetă cotele la şanŃuri, rigole, drumuri, camerele de cădere, căminele de vizitare, căminele de aerisire,

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE... Page 41 of 170

radierele şi treptele sau tologanele podeŃelor. 1.5. Se verifică prin luarea de probe de laborator dacă pământul de umplutură din săpături sau gropi de împrumut este corespunzător. 1.6. Dacă depozitele de pământ nu periclitează stabilitatea versanŃilor sau nu obstruează vreo vale. 1.7. Dacă s-a decopertat stratul vegetal şi dacă s-au executat treptele de înfrăŃire. 2. Patul drumului 2.1. Dacă patul atestă capacitatea considerată la proiectare şi în general dacă s-a atins gradul de compactare a terasamentelor. Cu excepŃia unor drumuri de foarte mică importanŃă la care fundaŃia se execută direct pe terasamentele compactate, la toate celelalte drumuri, piste, platforme, anterior execuŃiei fundaŃiilor se execută stratul de formă. 2.2. În cazul mai general când se execută stratul de formă, se verifică dacă suprafaŃa acestui strat este conformă cu prevederile proiectului, respectiv dacă are pantele longitudinale şi transversale realizate, dacă suprafaŃa nu prezintă denivelări mai mari decât cele admisibile. Totodată se verifică cu ajutorul deflectometrului cu pârghie sau deflectografului Lacroix capacitatea portantă a stratului, care nu trebuie să fie mai mică decât cea luată în considerare in calcul. Abaterile limită la dimensiuni pentru drumuri sunt : ±0,10 m la lăŃimea platformei; ±0,01 m denivelări faŃă de cotele proiectului respectiv la partea superioară a stratului de formă. 2.3. Verificarea calităŃii execuŃiei stratului de formă care se execută cu zgură granulată, se efectuează : - prin laborator (compoziŃia granulometrică a zgurei la fiecare 100 m3 zgură, umiditatea pământului. gradul de frământare a pământului după amestecarea cu var, umiditatea amestecului de pământ cu zgură granulată şi var, toate aceste ultime trei încercări în 3 puncte la fiecare 100 m2 de strat de formă). Toate operaŃiile efectuate de laborator se vor înscrie într-un registru de laborator in care se vor include şi datele meteorologice şi măsurile tehnologice asupra execuŃiei ; - prin maistrul de aşternere, (realizarea frământării pământului şi amestecului cu zgură şi var cât mai omogen, respectarea uniformităŃii grosimii stratului de formă şi obŃinerea profilului transversal corect). 2.4. În cazul în care nu se execută strat de formă, calitatea patului drumului se va controla astfel : - se execută câteva treceri cu cilindrul compresor cu tamburi netezi, in punctele slabe unde se produc denivelări, acestea trebuie scarificate, iar patul completat din nou, pe porŃiunea ce se consolidează ; - se controlează gradul de compactare a terasamentelor cu ajutorul unor probe prelevate şi care se supun unor încercări de laborator ; - dacă pe anumite sectoare se observă deformaŃii plastice, se scoate pământul din porŃiunea respectivă şi se stabilizează cu var. Eventual se înlocuieşte cu un alt pământ bun sau cu balast. - patul trebuie să aibă aceleaşi înclinări cu ale îmbrăcăminŃilor pentru a se asigura sistemului rutier o grosime uniformă. 2.5. Patul drumului cu sau fără strat de formă trebuie recepŃionat după terminare conform STAS 2914—84 încheindu-se un proces verbal de recepŃie pentru lucrări ascunse. ExecuŃia fundaŃiei poate începe numai după recepŃionarea patului. 3. FundaŃia 3.1. Peste patul amenajat cu sau fără strat de formă urmează să se execute fundaŃia care poate fi dintr-un singur strat de balast, din mai multe straturi (strat inferior din balast sau nisip, strat superior din piatră spartă sau balast stabilizat cu ciment sau zgură granulată cu var). 3.2. În cazul când este vorba de modificarea sau amenajarea unui drum existent fără îmbrăcăminte, uneori se poate folosi impietruirea lui dacă acesta are lăŃimea suficientă, grosimea mai mare de 10 cm şi nu este contaminată cu pământ (praf sau argilă). în vederea folosirii împietruirii existente aceasta se scarifică şi se reprofilează cu sau fără

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE... Page 42 of 170

adaos de material nou. 3.3. Calitatea fiecărui strat de fundaŃie este determinată de calitatea materialelor, regularitatea dimensiunilor (lăŃime şi grosime) gradul de comportare. Pantele suprafeŃei fundaŃiei sunt aceleaşi cu ale îmbrăcăminŃii sub care se execută pentru a se asigura posibilitatea executării cu grosimi constatate a straturilor superioare de bază şi îmbrăcăminte. 3.4. În conformitate cu STAS 6400—84 denivelările admisibile pentru fundaŃii pot fi cu ± 0,5 cm diferite de cele admise pentru îmbrăcăminŃile sub care se execută. Astfel denivelările admisibile în profilul longitudinal ale straturilor de fundaŃie sub dreptarul de 3,0 m pot fi de maximum 2 cm în cazul fundaŃiilor nestabilizate şi de max. 1,5 cm în cazul fundaŃiilor stabilizate. 3.5. Materialele din care se execută straturile de fundaŃie şi care se recepŃionează la furnizor trebuie să îndeplinească condiŃiile de calitate in conformitate cu nomenclatorul de materiale prevăzute în anexa 2 din Decretul 418/80 şi cu prevederile standardelor respective de materiale : - balast STAS 662—32 - piatră spartă STAS 667—84 - apă STAS 790—84 Verificarea calităŃii materialelor se face pe toată durata execuŃiei lucrărilor de către laboratorul de şantier, laboratorul central al întreprinderii sau de alte laboratoare de specialitate. 3.6. ExecuŃia straturilor de fundaŃie din balast şi piatră spartă se va face în conformitate cu STAS 6400—84, pct. 3 iar a fundaŃiilor de balast stabilizat cu zgură granulată în conformitate cu instrucŃiunile tehnice departamentale nr. 127—79. 3.7. Pentru o bună comportare a fundaŃiei atât în timpul execuŃiei cât şi în timpul exploatării este strict necesar să se execute evacuarea prin drenare a apelor din fundaŃie. Pentru acest scop stratul inferior al fundaŃiei se execută pe întreaga lăŃime a platformei la cota superioară fundului şanŃurilor sau drumurilor sub rigole. În cazul când acest lucru nu este posibil se vor executa drumuri transversale deasemeni deasupra fundului şanŃurilor sau drenurilor sub rigole. 3.8. Capacitatea portantă se determină prin măsurarea modulelor de deformaŃie lineară echivalente prin metoda de încărcare pe placă sau prin măsurarea deflexiunilor cu deflectometrul cu pârghie sau cu deflectograful Lacroix. Aceste determinări trebuie făcute atât înainte de începerea execuŃiei stratului inferior al fundaŃiei (pct. 2.9) cât şi după terminarea acestuia. De asemeni determinări trebuie făcute pe toate stratele de fundaŃie inclusiv pe stratul superior al fundaŃiei. Rezultatele tuturor măsurătorilor, determinărilor, verificărilor vor fi Ńinute la zi în documentaŃia de control şi vor fi consemnate în procesele verbale de recepŃie pe faze pentru lucrările ascunse. ANEXA IV-5-1 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZĂ STAS 6400-84Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaŃie. CondiŃii tehnice generale. STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. CondiŃii generale. STAS 662-82 Lucrări de drumuri Agregate naturale neprelucrate. STAS 667-84 Piatră naturală pentru drumuri. CondiŃii generale. STAS 790-84 Apă pentru mortare şi betoane. STAS 187-79 InstrucŃiuni tehnice departamentale. [top]

CAPITOLUL 6. LUCRĂRI ACCESORII PENTRU FUNDAłII (BATADOURI ŞI INCINTE DE

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE... Page 43 of 170

FUNDAłII)
1. Domeniu de aplicare 1.1. Prevederile de la acest capitol se aplica la batardourile şi incintele de fundaŃi alcătuite cu palplanşe de metal sau de lemn cu îmbinări pe toată lungimea care să nu permită infiltraŃii de apă. 1.2. Infigerea palplanşelor se realizează prin batere cu maiul, cu sondă, sau prin vibrare. 1.3. Batardourile se realizează pentru a servi la execuŃia chesoanelor şi pentru a menŃine platforma de lucru deasupra nivelului apelor la viituri. 1.4. Incintele de fundaŃii realizate cu palplanşe se execută în terenuri cu pânză freatică şi servesc la realizarea în uscat a fundaŃiilor directe sau a radierelor în care se înglobează capetele piloŃilor. In terenurile fără pânză freatică, incintele se realizează cu dulapi. 2. Prevederi comune 2.1. Batardourile şi incintele de fundaŃii vor fi amplasate pe baza operaŃiunilor de tasare. 2.2. Amplasamentul va fi predat prin proces verbal executantului. 2.3. Dimensiunile în plan fişele palplanşelor şi sprijinirile pereŃilor vor fi conform proiectului iar îmbinările dintre palplanşe vor fi corect executate. CalităŃile materialelor vor fi corespunzătoare prevederilor proiectului. 3. Verificări ce se execută 3.1. La verificarea batadourilor se vor avea în vedere următoarele: a — procesul verbal de predare a amplasamentului ; b — dacă s-a respectat cota la nivelul platformei de lucru prevăzută în proiect; c — fişa palplanşei realizată sub fundul albiei şi dacă aceasta este în concordanŃă cu prevederile proiectului. Fişa palplanşei va rezulta din procesul verbal încheiat de executant şi dirigintele de şantier. La verificarea incintelor de fundaŃii realizate cu palplanşe se vor avea în vedere următoarele : a — procesul verbal de predare a amplasamentului; b — dimensiunile palplanşelor (dulapilor) dacă sunt conform proiectului ; c — dacă s-a respectat cota la partea superioară a incintei, prevăzută în proiect; d — fişa palplanşei realizată sub nivelul săpăturii din incintă şi dacă aceasta este în concordanŃă cu prevederile din proiect; fişa palplanşei va rezulta din proces verbal încheiat de executant şi dirigintele de şantier : e — dacă sprijinirile pereŃilor incintei sunt conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte : calitatea materialelor folosite ; dimensiunile cadrelor şi şpraiŃurilor ; alcătuirea îmbinărilor ; poziŃia planurilor în care s-au aşezat cadrele şi şpraiŃurile. 3.4. La incintele de fundaŃii în terenuri care nu au pânză freatică pereŃii vor fi căptuşiŃi cu dulapi joantivi sau cu interspaŃii şi se vor face conform prevederilor de la pct. a, b şi c de mai sus. [top]

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE... Page 44 of 170

CAIETUL V BETON SIMPLU, BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT

CAPITOLUL 1 - BETOANE CU AGREGATE NATURALE PENTRU CONSTRUCłII DE CLĂDIRI (LOCUINłE SOCIAL CULTURALE, INDUSTRIALE, AGROZOOTEHNICE)
1. Domeniul de aplicare 1.1. Prevederile acestui capitol se aplica la executarea tuturor lucrărilor de beton simplu; beton armat sau beton precomprimat în condiŃiile prevăzute la pct. 1,4. din caietul I al prezentului normativ. 1.2. Pentru alte categorii de lucrări precum şi pentru cazurile speciale menŃionate în normativul C 140—86, pct. 1.8 se vor aplica prescripŃii tehnice specifice sau în lipsa acestora condiŃii tehnice speciale. 2. Reguli de verificare 2.1. Verificarea calităŃii materialelor componente şi a betonului se va face in conformitate cu prevederile din anexa X.l. Normativ C 140—86.
În cazurile în care Ioturile de materiale aprovizionate (oŃel-beton, ciment, agregate, aditiv sau elemente prefabricate) nu îndeplinesc condiŃiile de calitate garantate, se va interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va in cunoştinŃa producătorul, beneficiarul şi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul CalităŃii Produselor. In cunoştinŃa constatarea se va face în termen de max. 48 ore de la constatare.

In conformitate cu prevederile art. 89 al. 2. din legea 8/1977, furnizorii sunt obligaŃi ca în termen de 15 zile de la primirea comunicării unităŃii de construcŃii-montaj, să remedieze sau să înlocuiască materialele sau elementele de construcŃii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 2.2. Fazele procesului de execuŃie a lucrărilor de beton şi beton armat constituie în majoritate lucrări care devin ascunse, astfel încât verificarea calităŃi: acestora trebuie să fie consemnată în procese verbale de recepŃie calitativă, încheiate între delegaŃii beneficiarului şi constructorului. Nu se consideră valabile procesele verbale de recepŃie calitativa încheiate numai de constructor. Nu se admite trece-rea la o nouă fază de execuŃie înainte de închiderea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. In procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate, constatările rezultate şi dacă se admite trecerea Ia executarea fazei următoare, în conformitate cu precizările de la pc:t. 2.3., 2.4., 2.7.. 2.8. Dacă se constată neconcordanŃe faŃă de proiect sau prevederile prescripŃiilor tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere conform art. 50 din Legea nr. 8. După executarea acestora se va proceda la o nouă verificare şi încheierea unui nou proces verbal. 2.3. La terminarea executării cofrajelor se va consemna în procesul verbal constatările cu privire la : a) alcătuirea elementelor de susŃinere şi sprijinire ; b) încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeităŃii necesare ; c) dimensiunile în plan şi ale secŃiunilor transversale; d) poziŃia cofrajelor în raport cu cea a elementelor corespunzătoare situate la nivelele inferioare ; e) poziŃia golurilor. 2.4. La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la : a) numărul, diametrul şi poziŃia armăturilor în diferitele secŃiuni transversale ale elementelor structurii ; b) distanŃa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul lor de fixare ;
c) lungimea porŃiunilor de bare care depăşesc reazemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE... Page 45 of 170

ulterior ; d) poziŃia înnădiŃilor şi lungimile de petrecere a barelor ; e) calitatea sudurilor; f) numărul şi calitatea legăturilor dintre bare ; g) dispozitivele de menŃinere a poziŃiei armăturilor în cursul betonării; h) modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia ; i) poziŃia, modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate. 2.5. Înainte de începerea betonării se va verifica dacă sunt pregătite corespunzător suprafeŃele de beton turnate anterior şi cu care urmează să vină în contact betonul nou, respectiv dacă : - s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment; - s-au îndepărtat zonele de beton necompactat; - suprafeŃele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul nou şi cel vechi şi sunt în stare umedă. 2.6. În cursul betonării elementelor de construcŃii se va verifica dacă : a) datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu s-a depăşit durata admisă de transport; b) lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute ; c) condiŃiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte ; d) se respectă frecvenŃa de efectuare a încercărilor şi prelevărilor de probe, conform prevederilor din anexa X.l. Normativ C 140—86. e) sunt corespunzătoare măsurile adoptate de menŃinere a poziŃiei armăturilor, dimensiunilor şi formei cofrajelor ; f) se aplică corespunzător măsurile de protecŃie a suprafeŃelor libere ale betonului proaspăt.
În condica de betoane se va consemna :

- bonurile de transport corespunzătoare betonului pus în lucrare ; - ora începerii şi terminării betonării ; - probe de beton prelevate ; - măsurile adoptate pentru protecŃia betonului proaspăt; - evenimente intervenite (întreruperea turnării, intemperii etc.); - temperatura mediului (în perioada de timp friguros).
În cazurile în care conducătorul punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea betonului, acesta este obligat să verifice în paralel calitatea cimentului şi a agregatelor cf. prevederilor de la Cap 4. — Normativ C 140—86 precum şi modul de dozare, amestecare şi transport al betonului. Constatările acestor verificări se înscriu în condica de betoane.

2.7. La decofrarea oricărei părŃi de construcŃie se va verifica şi consemna în proces verbal : a) aspectul elementelor, semnalându-se dacă se întâlnesc zone de beton necorespunzătoare (beton necompactat,

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

se apreciază Ńinând seama de : . e) respectarea dimensiunilor spaŃiilor de monolitizare. b) respectarea cotelor de nivel. f) poziŃia golurilor de trecere. 2. diafragme. în funcŃie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier. . Page 46 of 170 segregat. stabilităŃii şi durabilităŃii elementului sau construcŃiei. b) dimensiunile secŃiunilor transversale ale elementelor .10.8. goluri. RecepŃia structurii de rezistentă. urmărindu-se : .evitarea livrării sau punerii în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare proaspătă nu îndeplinesc condiŃiile impuse .. şi X.13. din Normativul C 140-86..9. c) verticalitatea sau orizontalitatea elementelor după caz. se efectuează pe întreaga construcŃie sau pe părŃi de construcŃie (fundaŃie.4. La consemnarea constatărilor se va Ńine seama de precizările din anexa X. asupra rezultatelor încercării probelor de control. şi X.03. b). Criteriile pentru aprecierea calităŃii betonului sunt precizate în anexa X. la staŃia de betoane pentru corectarea compoziŃiei betonului sau a condiŃiilor de preparare . rosturi de betonare etc. Verificările de la poz. pereŃi) în raport cu cele corespunzătoare situate la nivelul imediat inferior . d) poziŃia elementelor verticale (stâlpi. sau încercărilor pe carote. 2.concluziile analizei efectuate conform prevederilor din anexa X. Calitatea betonului pus în lucrare.. sau . din Normativ C 104—86 şi se referă la verificarea îndeplinirii condiŃiilor tehnice privind caracteristicile betonului în stare proaspătă sau întărită. tronson.) . d) respectarea lungimilor de rezemare . e) poziŃia armăturilor care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior . scară etc).GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE..2009 .12. fiind necesară analizarea de către proiectant a măsurilor sau condiŃiilor ce se impun pentru asigurarea rezistenŃei.adoptarea de măsuri operative. La terminarea montării elementelor prefabricate se vor consemna în proces verbal constatările verificărilor efectuate cu privire la : a) poziŃia în plan a axelor elementelor . 03. La aceste verificări se va Ńine seama de precizările din anexa X 3. Rezultatul aprecierii calităŃii betonului pus în lucrare. Dacă nu sunt îndeplinite condiŃiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun.concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive. . 2. In vederea asigurării calităŃii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ şi adoptarea de măsuri în conformitate cu prevederile din anexa X. 2. dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect. se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor.5. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 2.. prezentate în buletinul unic emis de laborator. — Normativ C 140—86.f) se efectuează prin sondaj.6.4. stabilit de proiectant împreună cu beneficiarul şi constructorul. 2.. c) distanŃele dintre diferitele elemente .7.3.sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenŃe sub limitele admise.11. Normativ C 140—86.

. . privind : cofrajele. diafragme.orice altă verificare care se consideră necesară. 3. proiectant şi constructor. sau în cazuri justificate. în cazul recipienŃilor . 140—86 şi a următoarelor precizări. Această dispoziŃie se va da după încheierea recepŃiei structurii de rezistenŃă. . . a elementelor verticale (stâlpi. Controlul lucrărilor de torcretare 3. proiectantul va preciza unele părŃi de elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decât după încheierea recepŃiei definitivă a structurii.consemnările din condica de betoane . gradul de gelivitate etc. protecŃii. precizându-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau se respinge..poziŃia relativă. CTC. după încheierea recepŃiei parŃiale a structurii de rezistenŃă.2. în construcŃii .3. 2.existenŃa şi conŃinutul proceselor verbale de recepŃie calitativă. În cazurile în care se constată deficienŃe în executarea acestora se va proceda la o nouă recepŃie.poziŃia golurilor prevăzute în proiect. Principalele obligaŃii ce revin conducătorului tehnic al lucrării în ceea ce priveşte controlul calităŃii în timpul execuŃiei sunt : . . gradul de impermeabilitate.14.2009 . compoziŃia betonului.comportarea la proba de umplere cu apă. Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepŃia structurii de rezistenŃă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar. tencuieli.să verifice funcŃionarea normală a instalaŃiilor de torcretare . 10 din Normativul C. pe întreaga înălŃime a construcŃiei.15.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. ..constatările consemnate în cursul execuŃiei de către beneficiar. proiectant. aspectul elementelor după decofrare precum şi de apreciere a calităŃii betonului pus în lucrare .. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 3. Suplimentar se va verifica : . Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri. sau alte organe de control. .dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului . armarea.. Page 47 of 170 Această recepŃie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factori pe parcursul execuŃiei.1.) este admisă numai in baza dispoziŃiei de şantier date de beneficiar şi proiectant. 03. 2. .să verifice calificarea echipei de torcretare .dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel .încadrarea în abaterile admise conform anexei X. consemnânduse eventualele dezaxări. . . . 2. din Normativul C 140—86 .respectarea condiŃiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate. pereŃi).13. cu excepŃia examinării rezistenŃelor betonului la vârsta de 28 zile care se va face la recepŃia definitivă a structurii de rezistenŃă. Controlul executării şi recepŃionarea lucrărilor de torcretare se execută pe baza prevederilor cap. .confirmarea prin procese verbale a executării corecte a măsurilor de remedieri prevăzute în diferitele documente examinate .03. finisaje etc. RecepŃia parŃială va consta din efectuarea tuturor verificărilor arătate la pct.existenŃa şi conŃinutul certificatelor de calitate.. În asemenea situaŃii. .

C 155-81 InstrucŃiuni tehnice pentru prepararea şi folosirea betoanelor cu granulit. 8/1985) 18. CondiŃii generale de calitate. STAS 6657/1-76 Elemente prefabricate din beton. Metode rapide pentru determinarea rezistenŃei la compresiune. 16. Suprastructura. 3. 4/ 1981). 9. 20. Tipul şi frecvenŃa încercărilor pentru verificarea calităŃii materialelor şi betoanelor. 14. C 54-80 InstrucŃiuni tehnice pentru încercarea betoanelor prin extragere de carote.. Controlul statistic de recepŃie al caracteristicilor geometrice. Page 48 of 170 . C 117-70 InstrucŃiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat (Buletinul ConstrucŃiilor nr. Metode de încercare. (Buletinul ConstrucŃiilor nr.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. C 21-77 Normativ pentru executarea lucrărilor de beton precomprimat. CondiŃii generale de execuŃie şi de recepŃie. 8. C 11-74 InstrucŃiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea in construcŃii a panourilor din placaj pentru cofraje (Buletinul ConstrucŃiilor nr. InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton şi beton armat cu granulit clasa A 3 a (Buletinul ConstrucŃiilor nr. STAS 8036-81 Beton celular autoclavizat. C 28-83 InstrucŃiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oŃel-beton. ANEXA V-I-l LISTA REGLEMENTARILOR DE BAZĂ 1. P 59-80 InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor din beton (Buletinul ConstrucŃiilor nr. STAS 1910-83 Poduri de beton. 9/1970). 4.. 11. Încercarea in stu a construcŃiilor prin încercări statice. STAS 6657/2-75 Idem. 158/1977). 13. Gazbeton. STAS 3519-76 Idem. STAS 1275-81 Încercări pe betonul întărit.să asigure buna desfăşurare a lucrărilor de torcretare în conformitate cu prevederile prezentelor instrucŃiuni tehnice. 8/1980). 7. 4 1973).2009 . PorŃiunile care la această verificare prezintă un sunet dogit se vor îndepărta şi repara prin retorcretare.. 6 instrucŃiunilor tehnice C 130—78. Determinarea rezistenŃelor mecanice. prin proiect se poate prevedea controlul calităŃii torcretului prin carote extrase din lucrare. Procedee şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice. Verificarea calităŃii mortarelor şi betoanelor torcretate şi a aderenŃei lor la suprafaŃa suport se va face prin ciocănirea suprafeŃei..03. 3. 6. (Buletinul ConstrucŃiilor nr. 6/1983). 19. 12 C 1740-86 Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat. (Buletinul ConstrucŃiilor nr. STAS 1799—81 ConstrucŃii de beton. beton armat şi beton preeomprimat. 11/1977 şi broşura nr. CondiŃii tehnice generale de calitate. Repararea se va face cu aplicarea prevederilor de la cap. Verificarea impermeabilităŃii la apă.3. STAS 7563-80 Încercări ale betoanelor. beton armat şi beton precomprimat. C 26-72 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive (Buletinul ConstrucŃiilor nr. STAS 6657/3-71 Idem. STAS 1336-80 ConstrucŃii. 2. Pentru lucrări speciale. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 15. STAS 6652/1-82 Încercarea nedistructivă a betonului. 5. 4/1982). Clasificare şi indicaŃii generale. 17. 03. 10. beton armat şi beton precomprimat.

Este interzisă utilizarea betoanelor refractare şi termorezistente care au fost livrate fără certificatul de calitate respectiv sau fără avizul unui laborator de specialitate. ce trebuie să însoŃească în mod obligatoriu fiecare livrare de betoane refractare şi termorezistente. stampate şi prefabricate. uşoare STAS 11486-81 . CondiŃii şi verificări privind calitatea materialelor utilizate 2. termorezistente. 22. beton. Această prevedere se referă în special la liantul livrat separat de agregate precum şi la betoanele livrate gata preparate.. dense STAS 11209-79.3. 23. data fabricaŃiei.1.2. Betoane termorezistente dense. [top] CAPITOLUL 2 : BETOANE REFRACTARE. Elemente prefabricate din. Prevederile se aplică la betoanele turnate. C 41-76 Normativ pentru alcătuirea. 03. silicoaluminoase STAS 7981-76. executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereŃi din beton monolit la clădiri. masa netă şi alte eventuale date ca : termen de garanŃie. şi conducătorului tehnic al lucrării. torcretate.. betoane cu ciment refractar STAS 7981/2-80 . căruia îi revine şi obligaŃia de a asigura şi controla utilizarea tipurilor şi sortimentelor de betoane prevăzute în proiectul de execuŃie.. Betoane termorezistente silicoalummoase. Este interzisă utilizarea betoanelor refractare şi termorezistente al căror termen privind durata de depozitare este depăşită. 2. Prezentul capitol se referă la condiŃiile de calitate şi la verificările ce trebuiesc efectuate pentru a se constata îndeplinirea acestor condiŃii.2009 ." Procedee si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice (Buletinul ConstrucŃiilor nr. la lucrările cu betoane refractare şi betoane termorezistente.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. standarizate până în prezent: Beton termorezistent uşor. 2. Betoane termorezistente silicoaluminoase. etc.1 şi în conformitate cu STAS 619G-81. Probele de laborator cât şi certificatele de calitate trebuie să se refere la toŃi componenŃii ce alcătuiesc betoanele refractare şi termorezistente ce se livrează sub formă ele componenŃi separaŃi.4. Domeniul de aplicare 1. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. silico-aluminoase uşoare STAS 11485/31 . etc.03.5. corespunzător următoarelor tipuri. 1.. dense. C 156-72 Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3—71. Controlul calităŃii materialelor se efectuează în conformitate cu prevederile din standardele menŃionate Ia punct 1. Betoane refractare. 2. Pentru alte tipuri de betoane refractare. REFRACTARE-TERMOIZOLATOARE.1. 2. (Buletinul ConstrucŃiilor nr. Verificarea calităŃii betoanelor revine comisiei de recepŃie a materialelor. emis de furnizor. verificarea calităŃii materialelor are la bază certificatul de calitate. In caz de dubii sau de lipsă a certificatului de calitate se va recurge la prelevarea de probe — în conformitate cu modul şi cantitatea prevăzută în standarde — ce vor fi trimise la un laborator de specialitate pentru verificare. TERMOIZOLATOARE 1. condiŃiile de calitate şi de verificare se vor indica prin proiectele de execuŃie sau normele tehnice speciale ale furnizorului. C 162-73 Normativ privind alcătuirea. La şantier. 1. pe bază de diatomit cu liant stabilizat STAS 7980/1-78 . 4/1973). stabilită prin decizie emisă de unitatea respectivă.2. Betoane refractare silico-aluminoase. 7/1974). 2.3. Page 49 of 170 21. In certificatul de calitate se va consemna sortimentul de beton şi standardul respectiv. beton armat şi beton precomprimat. în sensul livrării în amestec prealabil a agregatului şi liantului. furnizorul. 11— 12/1976). executarea şi folosirea cofrajelor glisante (Buletinul ConstrucŃiilor nr.

precum şi evidenŃa nominală a echipelor ce au executat diferitele zone ale cuptorului. densitate aparentă. în proporŃiile indicate în reŃete . etalon. prevăzute în detaliile proiectului. utilaje şi mijloace de transport curate. fisuri. organizându-se evidenŃa betoanelor folosite pe zone şi a verificărilor şi determinărilor aferente.. manipulării şi preparării betoanelor refractare şi termorezistente precum şi în ceea ce priveşte cunoaşterea reŃetelor de preparare şi a ordinei în care se face amestecul şi omogenizarea .) pentru fiecare zonă din agregatul termic respectiv. a construcŃiilor metalice etc. Page 50 of 170 2. folosirea prefabricatelor respective se va face numai cu acordul scris al proiectantului şi beneficiarului după o examinare şi analiza atentă a situaŃiei la faŃa locului de către aceşti factori. Verificarea condiŃiilor de front de lucru constând în verificarea.2.existenŃa la locul de preparare a utilajelor prevăzute în proiectul tehnologic (tip de betonieră sau malaxor) precum şi a mijloacelor de cântărire pentru dozarea gravimetrică sau a vaselor pentru dozarea volumetrica echivalentă . cantitate şi termenul de garanŃie. Betoanele livrate sub formă de prefabricate se vor recepŃiona „bucată cu bucată” in conformitate cu precizările din proiectul de execuŃie şi cu cele din Normele de fabricaŃie privind defectele limită admise.păstrarea materialelor în ambalajele în care au fost livrate până la începerea operaŃiilor de preparare şi de punere în operă. precum şi realizarea condiŃiilor de dozare corespunzătoare a apei necesară amestecului. . SuprafaŃa betonului trebuie să fie plană şi perfect nivelată. . . De asemenea trebuie să existe rosturile de dilatare prevăzute în proiect. şi de verificare pe parcurs. porozitate. transportului.verificarea cunoştinŃelor de specialitate a muncitorilor utilizaŃi.03. orificiile. 03. de dimensiunile şi la poziŃia indicată în acesta mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. data de fabricaŃie. CondiŃii şi verificări privind punerea în operă a betoanelor refractare şi termorezistente 4. pentru a se evita depăşirea termenului de garanŃie privind durata de depozitare. Fiecare stivă va fi etichetată cu sortimentul respectiv. segregări. CondiŃii şi verificări privind pregătirea lucrărilor 3. În acest sens se specifică : . 4. 1. . cu instrucŃiunile speciale ale furnizorilor şi cu prevederile din proiectele tehnologice ale executantului. conductivitate termică. după caz. se interzice utilizarea celor degradate din motivele menŃionate. . care vor asigura între altele lucrabililatea betonului fără majorarea dozării apei în detrimentul rezistenŃei betonului.fundaŃiile din beton nu trebuie să prezinte crăpături şi fisuri sau segregări şi tendinŃe de tasare diferenŃiată.1. în corespondenŃă cu certificatul de calitate şi celelalte acte de livrare din partea furnizorului . se va face în condiŃiile prevăzute în proiectul de execuŃie şi proiectul tehnologic. 3. în special a liantului sau a betoanelor gata amestecate care au suferit deja efectul de priză. spărturi. precum şi golurile. în toate cazurile se vor preleva cuburi de probă.. ştirbituri.. Transportul. ce vor fi trimise la un laborator de specialitate pentru a se face determinările necesare (rezistenŃa la compresiune şi uzură. precum si cu toleranŃele dimensionale. în scopul feririi cu desăvârşire a produselor şi componenŃilor de murdărire sau de includerea unor corpuri străine .utilizarea de scule.în toate cazurile se va proceda la definitivarea reŃetei de preparare a betoanelor pe baza unor probe preliminare. a mantalei metalice. depozitarea şi manipularea materialelor utilizate trebuie să se facă în strictă concordanŃă cu prevederile din standardele menŃionate la pct.ferirea de umezeală şi intemperii a materialelor . etc.deasemenea. etc. In acest sens se vor asigura şi verifica următoarele condiŃii : . In cazul în care lipsesc indicaŃiile privind defectele şi toleranŃele admise sau în cazul în care acestea depăşesc limitele prevăzute în proiectul de execuŃie sau în normele de fabricaŃie. în domeniul depozitării.1.6. Se va controla depozitarea în stive şi folosirea materialelor în ordinea sosirii. a fundaŃiilor din beton. ca : rupturi.existenŃa şi afişarea reŃetei de preparare a betoanelor refractare şi termorezistente la locul de preparare cu indicaŃiile gravimetrice şi volumetrice necesare. .2009 .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.. datorită umezelii . 3. .

Page 51 of 170 .predarea-primirea frontului de lucru în vederea executării lucrărilor de betonare se va face numai pe bază de proces-verbal încheiat în acest sens.se vor controla măsurile ce se impun în vederea menŃinerii umidităŃii betonului pe perioada de priză şi de întărire a acestuia.. cu deosebire în cazul betoanelor cu cimenturi aluminoase şi super aluminoase. la intervale în raport cu volumul şi importanŃa lucrării privind menŃinerea condiŃiilor iniŃiale la cofraje. în care montajul este indicat să se efectueze după executarea betonului. Piesele fisurate sau crăpate nu vor fi utilizate . etc). care să facă posibilă executarea lucrărilor .se va controla compactitatea betonului prin ciocănire . .2009 . curăŃite. .carcasele metalice trebuie să corespundă prevederilor proiectului de execuŃie.în cazul betoanelor sub formă de prefabricate se vor controla dimensiunile acestora şi toate celelalte detalii în raport cu desenul piesei respective. verificându-se prin măsurători exacte dimensiunile.se va controla.3. Ovalizările eventuale ale tubulaturilor trebuie să se inscrie în toleranŃele admisibile iar determinările să se facă pe baza condiŃiilor speciale prevăzute în caietul de sarcini .după întărire. în scopul aderenŃei corespunzătoare a stratului următor.se va verifica existenŃa ancorajelor şi ancorelor sau a digelor de ancorare. cunoscute ca exoterme.se vor verifica condiŃiile de aderenŃa a betonului la suport sau între straturi. . respectarea grosimilor si a celorlalte dimensiuni. completate cu IndicaŃiile tehnice suplimentare difuzate de MCInd — DirecŃia tehnică cu nr. Se recomandă efectuarea lucrărilor la temperaturi între + 15° şi + 250C. din motive de etapizare.în cazul betoanelor ancorate cu agrafe şi cârlige metalice sau ceramice se va controla poziŃionarea acestora şi fixarea lor în conformitate cu prevederile din proiect. dimensiunile şi la echidistanŃa prevăzută în proiect . 03. carcase.construcŃiile metalice trebuiesc complet terminate cu toate îmbinările şi sudurile executate — exceptând cazurile prevăzute în mod expres in proiectul de execuŃie sau în proiectul tehnologic. turnarea în carouri alternante în şah a betonului turnat sau torcretat. C Este interzisă efectuarea lucrărilor de preparare şi punere în operă a betoanelor în alte condiŃii de temperatură decât cele menŃionate mai sus. echidistanŃele verticalitatea sau orizontalitatea. continuarea lucrărilor fiind permisă numai cu avizul scris al beneficiarului şi proiectantului.. fapt ce provocă deshidratarea betonului înainte de realizarea prizei hidraulice a liantului având ca efect reducerea rezistenŃei mecanice şi termice.se vor verifica rosturile de lucru şi rosturile de dilatare.se va controla temperatura mediului ambiant care nu trebuie să coboare sub ± 5° şi să nu depăşească limita de + C 330C. . precum şi efectuarea operaŃiilor de stropire cu lapte de ciment în astfel de situaŃii. verificându-se şi operaŃiile de asperizare a suprafeŃelor executate anterior. fără bavuri şi denivelări.. sudate pe carcasa metalică. . 1204/D/198Q. 4. sunetul rezultat trebuie să fie un sunet metalic în caz contrar se vor lua măsuri de îndepărtare a betonului din zona respectivă şi se va reface betonarea . . poziŃia perpendiculară a ajutajului sau a tijei ciocanului de stampat faŃă de suprafaŃa suport. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. respectarea condiŃiilor de predare-primire a frontului de lucru înscrise în InstrucŃiunile metodologice aprobate cu Ordinul MCInd. etc. În cazul constatării unor toleranŃe ce depăşesc limitele admise în proiect se va proceda la remedieri sau la consultarea proiectantului. de tipul. şi numai după efectuarea tuturor completărilor şi remedierilor impuse de respectarea condiŃiilor de calitate a fronturilor de lucru . .. . .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. . Pe parcursul executării propriu-zise a lucrărilor se vor face verificări periodice. nr. construcŃii metalice. Toate sudurile trebuie să fie complet terminate. .2. 1116/E/aprilie 1981 . . polizate. .procesul-verbal va trebui să confirme că suportul lucrărilor de betonare ce urmează a se executa corespunde întocmai prevederilor proiectului şi prescripŃiilor tehnice. că a fost curăŃat şi corect pregătit. totodată.03. planeitatea orificiile (poziŃionarea şi dimensiunile acestora) etc. 4. fără asigurarea unor măsuri de închidere şi încălzire corespunzătoare .în cazul betoanelor torcretate şi a celor stampate se va controla modul de funcŃionare corectă a aparatelor precum şi modul de utilizare a acestora (distanŃa duzei faŃă de suprafaŃa de tocretat.

03. funcŃionalităŃii şi calităŃii construcŃiilor.1. a proiectantului de specialitate şi antreprenorului general. cum sunt chituirea superficială a fisurilor. 5.T. . 5. Verificarea se va face în cel mult 7 zile înaintea operaŃiei de acoperire sau înglobare a lucrărilor verificate în alte elemente de structură sau de alte lucrări. reomogenizarea betonului înainte de punerea în operă prin turnare.examinarea vizuală şi prin măsurători a elementelor componente ale lucrării ascunse din punct de vedere al poziŃionării. de executant. a zonelor. După executarea remedierilor se va consemna într-un nou proces-verbal de lucrări ascunse. fiind strict interzis a se executa orice lucrări în continuare. Este obligatorie participarea la aceste controale şi verificări a executantului şi beneficiarului. şi delegatul beneficiarului supraveghează. 8/1977 pentru asigurarea durabilităŃii. urmărindu-se : . Indicarea fazelor de lucrări. în special pentru cele ce devin lucrări ascunse prin acoperirea lor cu alte elemente de structură sau alte lucrări. se exemplifică executarea cofrajelor şi a tiparelor. Pentru aceste lucrări şi.este interzisă utilizarea betoanelor a căror priză a început înainte de punerea în operă sau a acelora utilizate în ziua precedentă. În plus. poziŃionarea şi sudarea corectă a agrafelor şi ancorelor metalice sau ceramice.2009 .existenŃa şi examinarea documentelor de atestare a calităŃii materialelor utilizate şi a corespondenŃei lor cu prevederile proiectului şi prescripŃiilor tehnice .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. etc. stabilitatea.. în aceiaşi măsură. a lucrărilor ascunse etc. ascunse prin executarea ulterioară a altor lucrări sau elemente de structură. prin acoperire sau înglobare. Se recomandă. solicitându-se în raport cu importanŃa cazului respectiv şi prezenŃa organelor CTC ale executantului. se vor efectua controale şi verificări pe fiecare fază de lucrări sau la punctele deosebit de importante din structura lucrării precum şi la elementele ce devin lucrări.C.. corecta executare a acestora.. pentru luări de mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Organele care efectuează verificarea şi recepŃia lucrărilor ascunse precum şi controlul lucrărilor pe faze de lucrări se vor indica de către proiectant în programul de control tehnic de calitate a lucrărilor sus menŃionate. dimensiunilor şi a celorlalte condiŃii de calitate . 5. în conformitate cu prevederile din Legea nr. În acest sens.verificarea rezultatelor probelor de control. CondiŃii şi verificări pe faze de lucrări şi pentru lucrări ascunse 5. siguranŃei în exploatare. durabilitatea sau funcŃionalitatea obiectului lucrările de remediere se vor executa numai cu acordul scris şi pe baza detaliilor date de proiectant.4. dar fără modificarea reŃetei prin adăugarea de apă sau alt component. În toate cazurile în care defecŃiunile constatate pun în primejdie rezistenŃa. controlează şi participă la recepŃia lucrării. În toate cazurile în care se constată deficienŃe sau abateri peste limitele admise sau neîncadrarea în prevederile proiectelor de execuŃie sau a prescripŃiilor tehnice se va proceda Ia remedieri. acoperirea acestora cu tencuieli. ce vor necesita verificări speciale se va face de către proiectant prin introducerea în proiectul de execuŃie a Programului privind controlul tehnic de calitate. care ar ascunde. .5. De asemenea. este cu desăvârşire interzis a se proceda la executarea de lucrări care să ascundă defecte ale lucrărilor de betonare efectuate. prin adăugare de apă. precum şi intervenŃia unui laborator de specialitate. formei. în caz de necesitate. executarea succesivă a straturilor de betoane termoizolatoare şi a betoanelor refractare care le acoperă pe cele dintâi etc. 5.. 5.3. 03. lucrarea defectuoasă în cauză sau care ar împiedica accesul la ea. Page 52 of 170 . calitatea lor şi corespondenŃa cu prevederile proiectului va fi atestată printr-un proces verbal ce se va încheia între executant şi beneficiar. Verificarea lucrărilor ascunse se va face în conformitate cu „InstrucŃiunile pentru verificarea calităŃii şi recepŃionarea lucrărilor ascunse la construcŃii şi instalaŃii „aferente".2. C. Controlul execuŃiei şi verificarea calităŃii lucrărilor se va face pe tot parcursul lucrărilor prin autocontrolul efectuat. în schimb.

o notă ce va cuprinde precizări şi observaŃii asupra calităŃii lucrărilor în cauză şi punctul său de vedere în legătură cu admiterea recepŃionării lucrărilor. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 4. procesele-verbale de lucrări ascunse. 3.. de remedieri efectuate. etc.Toate documentele încheiate pe parcursul executării lucrărilor inclusiv certificatele de calitate şi rezultatele determinărilor de laborator. 2—7. 2..1. etc. în colaborare cu beneficiarul.2009 . Toate actele încheiate cu ocazia controalelor şi verificărilor ca : procese-verbale de lucrări ascunse. 6. Este interzisă utilizarea betoanelor hidrotehnice a căror termen privind durata de depozitare este depăşită. 6. cu concluzii privind calitatea lucrărilor executate. CondiŃii şi verificări de efectuat la recepŃia preliminară a lucrărilor 6. sintetică. [top] CAPITOLUL 3 BETOANE HIDROTEHNICE Pentru betoane hidrotehnice se aplică prevederile de la cap. 5.însoŃite de borderou : .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. 03. 6. 8—10. inclusiv proiectul de execuŃie. transportul. Page 53 of 170 probe (carote. de recepŃie pe faze de lucrări. Proiectantul va prezenta de asemenea. de asemenea. PrescripŃii tehnice. la cererea comisiei de recepŃie. STAS 3011—83 . Prepararea. se va proceda la încheierea unui proces-verbal corespunzător în care se vor indica măsurile ce urmează a fi luate precum şi termenele în care acestea vor fi realizate. STAS 6102—80 . Încercări fizice. procese verbale privind remedierea defecŃiunilor. anexate proiectelor. Această problemă se referă în special la liantul livrat separat de agregate precum şi la betoanele livrate gata preparate în sensul livrării în amestec prealabil a agregatului şi liantului.Cimenturi hidrotehnice şi cimenturi rezistente la sulfaŃi. dispoziŃiile de şantier. Conducătorul tehnic al lucrării. 5. precum şi certificatele de calitate a materialelor şi certificatele de laborator se vor păstra îndosariate pentru a fi predate ulterior comisiei de recepŃie preliminară a lucrărilor şi pentru a fi incluse în cartea tehnică a obiectivului. 1 (Betoane cu agregate naturale) din prezentul normativ completate cu prevederile instrucŃiunilor departamentale PE 713—83 în cazul betoanelor construcŃiilor hidrotehnice şi cu prescripŃiile tehnice specifice în cazul altor construcŃii hidrotehnice de beton.3-1 LISTA DOCUMENTELOR TEHNICE DE BAZA 1. — efectuând şi o scurtă prezentare.. la verificări similare cu cele indicate la punctul 5 şi va proceda la încheierea procesului-verbal de recepŃie preliminară respectiv. cuburi.) şi determinări în consecinŃă.Betoane pentru construcŃii hidrotehnice.6. caietul de sarcini. STAS 227/1-5—73 . 11 şi 12 în care se dau şi condiŃiile de acceptare in vederea recepŃiei.03. punerea în operă şi tratarea betonului hidrotehnic se va face în conformitate cu instrucŃiunile PE 713—83 cap. ANEXA V. Controlul betonului hidrotehnic se efectuează prin controlul materialelor componente.3.Cimenturi. Comisia de recepŃie va verifica existenŃa documentelor de verificare şi va proceda la verificări directe efectuând şi eventuale sondaje pentru a-şi putea forma convingerea asupra corectitudinii actelor prezentate. prin controlul betonului proaspăt si prin controlul betonului întărit în conformitate cu standardele în vigoare (vezi anexa V-3) şi cu instrucŃiunile PE 713-83 cap. a unor remedieri sau respingerea recepŃiei. este obligat a pregăti şi a preda comisiei de recepŃie. 3. În cazul în care comisia va constata necesitatea unei amânări. CondiŃiile tehnice ale betoanelor hidrotehnice cât şi a materialelor componente vor fi stabilite în conformitate cu STAS 6102—80 şi cu instrucŃiunile PE 713—83 cap. 2.. Comisia de recepŃie preliminară va proceda.2. proceseverbale de verificare pe faze de lucrări.

Determinarea volumului de aer din betonul proaspăt. STAS 3318—78 . LUCRĂRI HIDROTEHNICE.Încercări pe betoane. 10. şi aprobat conform avizului nr. Metode de încercare.2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Metode de încercare. STAS 8625—70 .03.Apă pentru mortare şi betoane. 16.InstrucŃiuni tehnice departamentale pentru răcirea betoanelor hidrotehnice masive. proiectantul şi organul superior constructorului.Betoane de ciment.. beton slab armat şi beton armat. PrescripŃii pentru stabilirea agresivităŃii apei.C. Verificarea va urmări realizarea parametrilor tehnici funcŃionali ai construcŃiilor cât şi aspectul şi finisarea acestora. 11.Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare. 8. Deosebit de controlul calităŃii pe faze specifice.3.Betoane de ciment. STAS 3510—76 . efectuează inopinant controale pe parcursul realizării lucrării..Încercări de laborator ale betoanelor. 18. 19. PE 714—82 . beneficiarul.. 6. 7. publicat in Buletinul ConstrucŃiilor volumul 2/1981. 271/21.4. STAS 1759—80 .Încercări pe betoane.S. STAS 5440—70 .2009 . PE 707-71 .Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianŃi minerali. STAS 4606—80 . HIDROENERGETICE. STAS 8626—70 .Aditiv plastifiant mixt pentru betoane (DI-SAN). Încercări pe betonul proaspăt. STAS 1275—81 .06-80 al Comisiei Guvernamentale pentru raŃionalizarea sistemului de evidenŃă in unităŃile socialiste. 13. 03..C. 1. Determinarea rezistenŃei la îngheŃ-dezgheŃ (gelivitate). STAS 547G—57 . 15. probele de laborator privind calitatea betoanelor şi a terasamentelor realizate. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 9. Page 54 of 170 4.Încercări pe betoane.Normativ departamental pentru calculul elementelor de construcŃii hidrotehnice din beton.1. 14.I. 1. Încercări pe betonul intărit. 17. Pentru urmărirea calităŃii lucrărilor executate se întocmeşte un grafic pe faze specifice de execuŃie pentru fiecare obiect şi categorie de lucrare. Date generale 1. Determinarea rezistenŃelor mecanice. NAVIGAłIE. Determinarea gradului de impermeabilitate faŃă de apă. STAS 227/6—81 . 1.Lignosulfonat de calciu tehnic (LSC).Cimenturi. Verificarea calităŃii lucrărilor din reŃelele de irigaŃie se efectuează având la bază detaliile de execuŃie. 12. STAS 3349 2—83 .5. Determinarea rezistenŃelor mecanice pe mortare plastice. [top] CAIETUL VI. METROU CAPITOLUL 1 LUCRĂRI DE REGULARIZARE ŞI ÎNDIGUIRE (REłELE DE IRIGAłII) 1.Încercări de laborator ale betoanelor. modul de aplicare a acestora. STAS 790—83 . 5. PORTUARE. STAS 1667—76 . certificatele de calitate ale materialelor folosite . PE 713—83. 1.InstrucŃiuni tehnice departamentale privind execuŃia şi controlul betoanelor construcŃiilor hidroenergetice. Verificarea reacŃiei alcalii agregate. Controlul calităŃii se va efectua Ńinând seama de prevederile din „Sistemul de evidenŃa in activitatea de control tehnic al calităŃii construcŃiilor" elaborat de LG.

reŃele electrice) etc. cotele fundului amplasamentul căderilor şi cotele aferente. modul de închidere a acestora ca material şi aşezare în operă.03.. Se va verifica panta pe tronsoane.. conform cu avizul geotehnic şi cu datei-3 din DDE.6. Verificarea calităŃii reŃelei de canale 2. 2.3. drumuri. 03. cable.D. 2. grosimea stratului de beton în cadrul executării de căptuşeli cu maşini de betonat. intersecŃiile traseului cu diferite obstacole naturale sau artificiale şi modul de rezolvare a acestora (travărsări de văi.3. dimensiunile dalelor.E. Profilul longitudinal al canalelor. Datele topografice de verificare se vor amplasa pe planul de situaŃie al traseului canalului din DDE. În plus. la dimensiunile şi la cotele din DDE. Verificarea se va face prin întocmirea de profile transversale topografice în fiecare bief de canal. 2. aşezarea şi dimensiunile rosturilor.4. dacă este corespunzătoare cu prevederile din avizul geotehnic şi cu prevederile din D. Se va verifica prin coordonatele vârfurilor.. Înainte de aplicarea căptuşelilor se va verifica finisarea canalului la dimensiunile şi cotele din DDE. Se va verifica lăŃimea la fund. Ńinând seama de grosimea căptuşelii. se va verifica modul de realizare a acestora (armătura. corespondenŃa datelor tehnice ale căptuşelii cu prevederile din DDE privind componenŃa şi calitatea betoanelor.1. Page 55 of 170 2. cotele şi pantele. Pentru fundaŃii se va verifica natura materialului şi cota de fundare. Verificarea se va face în prezenŃa proiectantului si a beneficiarului. respectarea elementelor curbelor.2009 .D.E.. se va mai verifica natura pământului din rambleu.2.. In cazul utilizării foliilor sau a izolaŃiilor hidrofuge se se verifica modul de aşezare şi legare (joantele) a fiecărui strat. odată cu verificarea elementelor respective pentru tot canalul. realizarea construcŃiilor din materialele. tehnologia de execuŃie şi transport) şi calitatea dalelor înainte şi după montaj. lăŃimea coronamentelor. dar nu mai puŃin de un profil la fiecare 500 m şi prin întocmirea de profile transversale de sondaj (cu amplasament stabilit la verificarea vizuală). ConstrucŃiile hidrotehnice de pe canale Se va verifica amplasamentul construcŃiilor la poziŃia kilometrică din DDE. Verificarea se va materializa prin profile longitudinale ale canalelor. tratarea prealabilă conform DDE a stratului de pământ suport. greutatea volumetrică în gropile de împrumut şi în rambleu. conducte.1 — 2. ca la paragrafele 2. Traseul canalelor. În cazul căptuşirii cu dale prefabricate. Rambleele de pe canale Se vor verifica în ce priveşte secŃiunile. amplasamentul. 2. betonul. modul de racordare al biefurilor. dimensiunile. Căptuşirea canalelor Se va verifica. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. lăŃimea bermelor.5. organizarea şi fixarea gropilor de împrumut. redactate la scările profilelor respective din D. Pentru betoane se vor întocmi probele de laborator stabilite prin actele normative. 2. Profilul transversal al canalelor. căi ferate. Se va verifica distanŃa normală de la ampriza canalului şi zona de lucru până la liniile electrice sau construcŃiile şi instalaŃiile învecinate. cotele rambleelor şi pantele acestora.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. înclinarea taluzurilor.

In caz de strangulări pe reŃea..2. distanŃa între hidranŃi. CP şi CS cu antene). Tuburile puse în operă Se va verifica natura materialului şi realizarea tronsoanelor de conducte la secŃiunile din DDE. paralelismul şi lungimea antenelor. intersecŃiile traseului cu diferite obstacole naturale sau artificiale şi modul de rezolvare a acestora (traversări de văi. In cazul unor ape agresive. coordonatele punctelor de distribuŃie... corespunzătoare adâncimii de îngheŃ a zonei respective. mişcarea terasamentelor în lungul canalelor. 3. 3. distanŃele de transport şi organizarea execuŃiei pentru realizarea acestora după prevederile din antemăsurători. eliminând tuburile degradate prin transport. realizarea stratului suport al conductei clin balast. conform DDE. Page 56 of 170 2. utilajul folosit). organizarea şi realizarea compactării rambleelor (umectare.D. Tehnologiile de execuŃie Se va verifica respectarea prevederilor din DDE privind sistema de maşini utilizată. de drumuri şi căi ferate. Verificarea calităŃii reŃelei de conducte 3. Datele topografice de verificare se vor amplasa pe planul de situaŃie al reŃelei de conducte din D. la presiunile şi în condiŃiile stabilite prin acte normative. Tehnologiile de execuŃie Se va verifica modul de realizare al aşezării şi racordării tuburilor în operă. operaŃiile de finisare a terasamentelor. se va verifica tratarea preliminară corespunzătoare a tuburilor din azbociment şi beton armat. cota săpăturii respectiv adâncimea de ingropare. amplasarea în punctele de maxim şi respectiv de minim a dispozitivelor de aerisire-dezaerisire şi a vanelor de golire. procesele tehnologice pentru fiecare categorie de lucrări.6. pozare şi mufare a tuburilor. 3.. realizarea liniei piezometrice conform prevederilor din D. realizarea şi finisarea depozitelor de terasamente şi a gropilor de împrumut. de canale.4. Traseul conductelor Se va verifica prin coordonatele vârfurilor de pe traseu . mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 3. număr de treceri. se vor localiza acestea şi se vor înlătura. ca utilaj şi faze de execuŃie.E.03. nisip sau prin compactare.7.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Probarea reŃelei de conducte Probarea reŃelei se va face la presiune pe tronsoane şi pe total reŃea.3. amplasamentul. 3. Realizarea capacităŃii de transport a debitelor şi realizarea presiunilor în punctele caracteristice se va face la capacâtatea maximă a reŃelei (cu toate aripile în funcŃiune) prin verificarea realizării schemelor de udare proiectate. 03. alte conducte sau cable subterane). modul de lansare. 3. marcarea vizibilă a hidranŃilor. Profilul longitudinal al conductelor Se va verifica panta conductelor pe tronsoane. În cazul conductelor metalice se va verifica realizarea izolaŃiei cu material şi punerea în operă în conformitate cu prevederile din DDE. Se va verifica unghiul realizat între conductele de ordin superior cu acelea de ordin inferior (CP cu CS . funcŃionalitatea şi etanşarea acestora. 3.1.E. Accesoriile şi dispozitivele de protecŃie Se va verifica amplasamentul şi natura accesoriilor şi dispozitivelor de protecŃie.5. ancorarea corespunzătoare a conductelor de masivele de ancoraj. Se vor verifica amănunŃit legăturile dintre tuburi (joantele) după racordarea acestora prin sudură.7. Izolarea şi tratarea conductelor. Calitatea tuburilor se va verifica şi preliminarea punerii Ior în operă.2009 . realizarea masivelor de ancoraj in amplasamentul şi la dimensiunile proiectate.D.

Controlul calităŃii lucrărilor de nivelare se referă în principal la . . se creează pante continui şi uniforme pe o direcŃie sau pe două direcŃii pentru a se crea condiŃii optime de realizarea udărilor.verificarea tehnologiei prevăzute în proiect.0 ha. 1.verificarea încadrării parcelelor de nivelare în schema de irigaŃie. parcele având.efectuarea unor profile topografice de control prin sondaj pe cca.3 ha — 4.documentele specifice de control a calităŃii lucrărilor de nivelare constând din profile topografice executate prin sondaj pe care să apară linia terenului nivelat şi linia proiectată (cca. Verificarea corespondenŃei lucrărilor de nivelare cu proiectul constă din : . caietelor de sarcini şi a instrucŃiunilor de execuŃie.4. 1.verificări vizuale . Page 57 of 170 Se va verifica modul de acoperire al tuburilor. .verificări ale corespondenŃei lucrărilor de nivelare cu proiectul. prin nivelarea terenului pentru irigarea prin brazde şi inundare (orezărie) se înŃelege o lucrare de terasamente prin care pe o suprafaŃă de teren cu pante neuniforme sau microrelief frământat. Controlul calităŃii lucrărilor de nivelare Această operaŃie se va face pe tot parcursul execuŃiei lucrărilor şi va consta din : .. pornind de la cotele absolute ale reperelor de bază. In cadrul prezentului normativ. Parcelele sunt încadrate în schema de irigaŃie constituită din trasee de conducte sau canale cu caracter permanent sau provizoriu.1. 2. 10% din suprafaŃă (1—2 profile la o parcelă). 2. fâşii sau inundare).3. 03. Nivelarea terenului se execută pe parcele de regulă având o formă rectangulară şi o suprafaŃă variabilă. manual. În cazul irigării prin brazde parcelele pot fi nivelate în una sau două direcŃii cu o suprafaŃă de 0. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.6. [top] CAPITOLUL 2 NIVELAREA TERENULUI PENTRU IRIGAREA PE BRAZDE ŞI OREZARII 1.03. în straturi compactate de 10 cm grosime până la aşezarea unui strat de 30 cm grosime peste generatoarea superioară a tuburilor şi realizarea în continuare a celorlalte faze de execuŃie. .verificarea documentelor specifice.1. ele udare prevăzută (brazde.2.. 10% din suprafaŃa proiectată) . In cazul irigării prin inundare (orezărie) parcelele se nivelează numai pe două direcŃii..2009 . 2. inclusiv măsurătorilor de verificare a suprafeŃei şi amplasării parcelelor de nivelare şi a cotelor realizate .proba cu apă pe fiecare parcela nivelată pentru metoda.modul în care se respectă prevederile proiectului. .5 — 2. Se va verifica finisarea traseului după terminarea lucrărilor.. Domeniul de aplicare 1. 1. 1.0 ha.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. ToleranŃele admise pentru nerealizarea cotelor de proiect sunt de ± 5 cm la nivelarea pentru irigaŃie prin brazde şi ± 3 cm Ia nivelarea pentru orezarii. SuprafeŃe cuprinse între 0. .5.Confruntarea cotelor din profile cu cele din proiect. Verificarea aspectului general al terenului nivelat constă din : .

Verificarea prin proba cu apă pe parcele corespunzător cu metoda de udare respectivă şi anume : . Verificarea traseului reŃelei de canale (pornindu-se de la bornele planimetrice şi reperi de nivel din zonă) a elementelor acestora b .3. CAPITOLUL 3 REłELE DE DESECARE . b. . .. Această verificare constă din analiza următoarelor documente: . Aspectul general al terenului pe care s-a executat defrişarea pentru a se constata eventualele suprafeŃe rămase nedefrişate şi nivelarea suprafeŃei.profilurile topografice de execuŃie precum şi cele executate pentru verificări. Eliminarea corovurilor.2009 . Abaterile admisibile de la poziŃia in plan şi la secŃiune transversală prevăzute în proiect sunt date in anexa 1.caietul cu dispoziŃii de şantier .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. 2. .1. d. nivelări. 2.verificarea tehnologici de execuŃie (utilaje.regulamentul de exploatare a lucrărilor de nivelare .. B . Pământul rezultat din excavaŃii trebuie împrăştiat în straturi conform proiectului (în straturi nu mai mari de 10— 20 cm pe distanŃa stabilită). schema de lucru). 2. CondiŃii generale — amenajări între canale Pentru asigurarea calităŃii lucrărilor se urmăreşte : a. privale .. Page 58 of 170 .. .4. Asigurarea cotelor de debuşare. 2. 2.1. c. .procesele verbale de predare a amplasamentelor . Verificarea tehnologiei prevăzute în proiect . Aspectul general al terenului. al planităŃii acestuia. a microdepresiunilor dintre canale. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. I. 2. Verificarea respectării acoperirii cu pământ vegetal a zonelor unde se prevede această operaŃie.3.2. . DRENARE 1. idem dar pe ambele direcŃii la percelele nivelate in două pante. m .Procesele verbale de amplasare a reperelor topografice .procesul verbal privind recepŃia lucrărilor de nivelare când controlul se efectuează ulterior recepŃiei) .proiectul de execuŃie (DDE) . Verificarea documentelor specifice. Verificarea reŃelei de canale. Aliniamentele reŃelei de canale şi drenuri. . .distribuŃia apei în brazde de lungimea şi pe direcŃia prevăzută în proiect şi verificarea continuităŃii scurgerii apei la parcelele nivelate cu o pantă.verificarea gradului de tasare (afânare) a solului in zonele de umplutură în sensul respectării datelor din proiect. .03.verificarea respectării admisiei şi evacuării apei de irigaŃie din fiecare parcelă de nivelare .constatările beneficiarului şi proiectantului privind realizarea remedierilor (când controlul se efectuează după trecerea perioadei de garanŃie). 03. h .

completare şi păstrare a cărŃii tehnice a construcŃiei. ape freatice cu reacŃie acidă.5. nr. 362/60. . . d.materialul să nu conŃină substanŃe toxice care să înrăutăŃească situaŃia apei drenate. 2.. Se urmăreşte racordarea între reŃeaua de canale şi drenuri.C.1. ReŃeaua de drenaj 3.Normativ pentru executarea lucrărilor de construcŃii pe timp friguros.. e. Page 59 of 170 2. Realizarea pantelor longitudinale şi transversale prevăzute in proiect.Organizarea şi funcŃionarea IGSIC. Legea nr. siguranŃei în exploatare.. LEGI. 264/1976 .Norme privind cuprinsul şi modul de întocmire. ANEXA VI-1 LISTA ACTELOR NORMATIVE 1.Φ filtrului între 12—25 mm (cond. Tubulatura să fie conform STAS 1626/74. 941/1959 — modificat prin Hotărârea nr. b. 32/1978 .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. PRESCRIPłII TEHNICE 7. transport şi destinaŃie.2.M. cu o abatere de ± 1% din panta proiectată. Constatarea situaŃiei lucrărilor ascunse cât verificarea expresă a următoarelor : a. Drenurile vor putea fi dispuse cu o pantă generală. 3. Nu se admit denivelări pe traseul tubulaturii. 2. 20/1977 privind modificările şi completările aduse la „InstrucŃiunile pentru verificarea calităŃii şi mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. de protecŃie a tubului.Stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor. Mn.1. 3. Aplicarea pe întreaga suprafaŃă şi corect (conform proiectului) a lucrărilor de protecŃie a taluzelor.03. nr. 29/1959 şi H. Legea nr.2009 .6.4.M. alcolicâ). Ordinul IGSIC nr.de granulometrie. 7/1977 .C. C 16—84 .8/1977 – Asigurarea durabilităŃii. GENERALE Legea nr. 2. c. . Verificarea materialului filtrant în condiŃii : . . Se verifică amplasamentul şi panta liniilor de dren.permeabilitatea filtrului să fie de 5—10 ori mai mare ca a pământului din jurul filtrului.. Decretul nr. Măsuri referitoare la circulaŃia mărfurilor între unităŃile socialiste în scopul asigurării integrităŃii mărfurilor la expediŃie.Calitatea produselor şi serviciilor. DECRETE ŞI HCM.permeabilitatea filtrului să fie de minim 10 mm/zi. Asigurarea cotei de debuşare. 03. . Cu caracter general C 167—77 . H. funcŃionalităŃii şi calităŃii construcŃiilor.2.materialul granular să-şi menŃină proprietăŃile fizico-mecanice în condiŃiile terenului (Fe.

industriale şi agrozootehnice. 1/1934). CondiŃii generale. 03. Trasarea pe teren a construcŃiilor. Determinarea limitelor de plasticitate. STAS 8942/2-75 Măsurători terestre. STAS 2561/4-74 Teren de fundare. Determinarea rezistenŃelor mecanice. Lucrări de fundaŃii STAS 2561/1—83 Teren de fundare. Determinarea permeabilităŃii în laborator. 2. Încercări pe betonul proaspăt.. Diguri. Determinarea umidităŃii.. Metode de încercare. STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. prefabricat) STAS 1275-80 Încercări de laborator ale betoanelor. PiloŃi. Tipul şi frecvenŃa încercărilor pentru verificarea calităŃii materialelor şi betoanelor.3. PrescripŃii generale de proiectare. P 10—77 Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaŃii directe la construcŃii. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate. Clasificare şi indicaŃii generale. Determinarea compresibilităŃii pământurilor prin încercarea edometrică. Trasarea pe teren a construcŃiilor civile. C 169—83 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaŃiilor construcŃiilor civile şi industriale (Bul. STAS 0350—83 Lucrări de îmbunătăŃiri funciare. Încercarea Proctor.03.2.. CondiŃii generale. FundaŃii pe piloŃi. Lucrări de pământ şi terasamente STAS 1913/1—82 Teren de fundare. 2. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. STAS 1913/5-74 Teren de fundare. Verificarea compactării terasamentelor. beton armat şi beton precomprimat. Terasamente. STAS 8972/1-84 Teren de fundare.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. PrescripŃii generale STAS 8942/1-75 Măsurători terestre. STAS 8389-82 Lucrări de îmbunătăŃiri funciare.4. STAS 9824/0-74 Măsurători terestre. C 160—75 Normativ privind alcătuirea şi executarea piloŃilor pentru fundaŃii. Încercarea în teren a piloŃilor de probă. Determinarea caracteristicilor de compactare. PiloŃi foraŃi de diametru mare. 2. STAS 1913/13-84 Teren de fundare. Page 60 of 170 recepŃionarea lucrărilor ascunse la construcŃii si instalaŃii.2009 . STAS 1799-81 ConstrucŃii de beton. Clasificare şi terminologie STAS 2561/2-81 Teren de fundare. Lucrări de beton (monolit. STAS 1913/3—76 Teren de fundare. ConstrucŃiilor nr. STAS 6652/1-82 Încercarea nedistructivă a betoanelor. C 83—75 Îndrumător pentru executarea trasării de detaliu în construcŃii. Determinarea densităŃii STAS 1913/4—76 Teren de fundare. Încercări pe betonul întărit. STAS 1759-80 Încercări pe betoane. Trasarea pe teren a liniilor de cale ferată. execuŃie şi recepŃie.. STAS 9824/3—71 Măsurători terestre. Determinarea granulozităŃii STAS 1913/6-76 Teren de fundare.

Încercări fizice. Procedee şi dispozitive de verificarea caracteristicilor geometrice. STAS 8009—80 Pregătirea suprafeŃelor metalice pentru vopsire. STAS 6657/3-71 Elemente prefabricate de beton. STAS 1125/2. Acoperiri prin vopsire. STAS 7563-73 Încercări ale betoanelor. Determinarea fineŃii de măcinare.03. STAS 7335/7—79 ProtecŃia contra coroziunii. C 21-85 Normativ pentru executarea lucrărilor din beton precomprimat. executarea şi folosirea cofrajelor glisante. STAS 5296-77 Cimenturi. STAS 7194—79 Sudabilitatea oŃelurilor. CondiŃii generale. 03. STAS 7636—80 łevi din oŃel sudate longitudinal pentru instalaŃii. STAS 6657/2-75 Elemente prefabricate de beton. STAS 7335/8—79 ProtecŃia contra coroziunii. ConstrucŃii metalice îngropate. Metode de verificare. C 41—76 Normativ pentru proiectarea. ConstrucŃiilor nr. Protejarea conductelor li subtraversări de apă . Elemente de bază. STAS 7335/6—80 ProtecŃia contra coroziunii. STAS 227/4-78 Cimenturi. Determinarea constantei de volum. Determinarea timpului de priză. 4—63 Electrozi. ConstrucŃii metalice îngropate. Dimensiuni mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. P 42—71 Normativ pentru executarea construcŃiilor din panouri mari C 140-79 Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat C 156—72 Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3—71.145/1—73 Tuburi şi mufe din azbociment pentru conducte sub presiune. STAS 227/1-78 Cimenturi. Determinarea rapidă a mărcii cimentului. C 41-76 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive (Bul.3.2009 .. Încercări fizice. beton armat şi beton precomprimat. Metode rapide pentru determinarea rezistenŃei la compresiune. beton armat şi beton precomprimat.fi la treceri prin cămine. IndicaŃii generale STAS 227/2-78 Cimenturi. Dimensiuni STAS 8091—80 Robinet cu sertar din oŃel Pn 16.. STAS 7039/1—611 Tuburi de presiune din beton precomprimat. Controlul statistic de recepŃie al caracteristicilor geometrice. Încercări fizice. Încercări fizice.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. CondiŃii tehnice generale de calitate. executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereŃi din beton monolit la clădiri. Page 61 of 170 STAS 6657/1-76 Elemente prefabricate de beton. STAS 227/3-78 Cimenturi. C 162—73 Normativ pentru alcătuirea. C 28-83 InstrucŃiuni tehnice pentru executarea prin sudarea electrica a îmbinărilor şi înnădirilor la armăturile din oŃelbeton. CondiŃii generale. STAS 8090—80 Robinet cu sertar din fontă Pn 6.. 8/1985). Îmbinări electroizolante cu flanşe. STAS 7. ConstrucŃii metalice îngropate. Prize de potenŃial.. beton armat şi beton precomprimat.

.D13-1971 Normativ Departamental condiŃionat DIF (DGIFCA) – Efectuarea încercărilor de presiune la conducte în sisteme de irigaŃii şi desecări. 2. se verifică de către conducătorul tehnic al lucrării împreună cu proiectantul. a cofrajelor din panouri de inventar demontabile. Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităŃii cofrajelor de diferite tipuri cuprinzând cofraje cu panouri refolosibile parŃial a elementelor de beton unicate. CondiŃii generale. SPRIJINIRI. Robinet de reŃinere cu clapii. PrescripŃii generale de execuŃie si recepŃie. înainte de montarea armăturii.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.starea de conservare . agrozootehnice şi speciale 1. Page 62 of 170 STAS 8183—80 OŃeluri pentru Ńevi de uz general. Verificările se referă la corespondenŃa cu prevederile din proiect.1.03. [top] CAIETUL VII — CINTRE.1. 03. cofrajelor păşitoare şi cofrajelor glisante Tehnologiile de montare şi demontare ale cofrajelor din panouri de inventar demontabile. cofrajelor păşitoare şi cofrajelor glisante.dacă prezintă rigiditatea necesară pentru a nu se de forma . La verificarea panourilor se vor avea în vedere următoarele aspecte : . 4. Cofrajele montate în operă. industriale. Abateri limită la dimensiunile Panourile cofrajelor gata construite Cofraje gata confecŃionate mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.. sau de inventar ale diferitelor tipuri de cofraje. înainte de montare trebuie să fie verificate de către conducătorul tehnic al lucrării. la condiŃiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile. STAS 8387—73 ReŃele de irigaŃii.. Mărci şi condiŃii tehnice. având forma elementelor ce urmează a se betona. ale cofrajelor păşitoare şi ale cofrajelor glisante se vor desfăşura pe baza unor instrucŃiuni elaborate de proiectantul cofrajelor şi a prevederilor din normativele în vigoare.dacă s-au executat remedierile deteriorărilor apărute anterior. STAS 8382—80 Armături industriale din fontă şi oŃel.. Terminologie Normativ Departamental Proiectarea şi executarea conductelor pentru irigaŃii şi desecări ISPIF-1981 I. STAS 9488-74 Mecanica fluidelor. I. Abateri limită Abateri limită pt cofraje la construcŃii civile. 2. Domeniul de aplicare 1. CondiŃii speciale. COFRAJE CAPITOLUL 1 COFRAJE PENTRU BETOANE DE DIFERITE TIPURI 1.2009 . conform normelor m vigoare. . STAS 8325—77 Tuburi de presiune din beton precomprimat. 3. Prevederile specifice cofrajelor din panouri de inventar. Panourile refolosibile parŃial.D8-1979 Normativ Departamental DIF (DGEIFCA) – Executarea mecanizată a terasamentelor şi efectuarea controlului de calitate pentru lucrările de îmbunătăŃiri funciare. Prevederi comune 2..2.

pe un m liniar .pe toată înălŃimea la elevaŃii 4.pe toată suprafaŃa exclusive cuzineŃii .pentru plăci.la lungimi .. plăci .pe suprafaŃa unui cuzinet 2‰ 1‰ 2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Abateri limită la dimensiunea liberă (lumina) în secŃiuni transversale .0% ± 4 mm ± 3 mm ± 10 mm ± 2 mm ± 3 mm ± 3 mm - mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 03. Abateri limită la dimensiunile secŃiunilor transversale . pereŃi sau grinzi 3.pe un m liniar .stâlpi. Înclinarea faŃă de orizontală a muchiilor şi suprafeŃelor . Abateri limită la dimensiunile panourilor . Înclinarea faŃă de verticală a muchiilor şi suprafeŃelor .2009 .pe un m liniar .pe toată suprafaŃa.la lăŃimi 2.la elevaŃii ..la lăŃimi 2.. Page 63 of 170 panourilor : .03.grosimi pereŃi. grindă 4.5‰ ± 4 mm ± 6 mm Panourile cofrajelor gata confecŃionate 2 ± 4 mm 2 Cofraje gata confecŃionate 3 3 2% 1. 3‰ 2. înclinarea limită faŃa de orizontală a muchiilor şi suprafeŃelor . Abateri limită la dimensiunea liberă (lumină) ..la fundaŃii 3. la planşeu Abateri limită pt cofraje la poduri şi pasarele 1 1.la lungimi 1 .

3. Înainte de începerea execuŃiei construcŃiilor susŃinute de cintre şi eşafodaje. Cintrele şi eşafodajele pot fi executate din elemente de beton.6.pentru fundaŃii . în conformitate cu planul de trasare din proiect. 3.1.pentru cuzineŃi - ± 15 mm ± 10 mm - ± 20 mm ± 20 mm ± 2 mm 5. Cintrele sunt construcŃii auxiliare de rezistenŃă care în timpul execuŃiei susŃin arce sau bolŃi. Pentru reducerea consumului de materiale şi al costului se recomandă ca cintrele şi eşafodajele să se execute din elemente de inventar. Abateri la poziŃia în plan vertical a cotei de nivel .2.5.pentru restul elevaŃii-fundaŃii .pentru fundaŃii . 3..GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. de metal sau lemn. Prevederi comune 2. Abateri la poziŃia în plan a axelor . 2. Abaterile limită la confecŃionarea şi montarea cofrajelor glisante se vor încadra în prevederile din „Normativ privind alcătuirea.. 3. Elementele de rezistenŃă să respecte prevederile proiectului în ceea ce priveşte secŃiunile. Page 64 of 170 5.. se va face recepŃia acestora consemnându-se într-un proces verbal rezultatul verificărilor arătate mai sus.. [top] CAPITOLUL 3 SPRIJINIRI ŞI CĂPTUŞELI LA CONSTRUCłII ÎN SUBTERAN — TUNELURI 1. executarea şi folosirea cofrajelor glisante" indicativ C 41—76. Domeniu de aplicare 1. 3. Eşafodajele sunt construcŃii auxiliare de rezistenŃă care susŃin în timpul execuŃiei. grinzi sau cadre. de beton armat. [top] CAPITOLUL 2 CINTRE ŞI EŞAFODAJE 1.2009 .2. Platformele de lucru să fie executate cu contra-săgeŃile prevăzute în proiect şi amplasate astfel ca să permită realizarea construcŃiei pe care o susŃine.03. 03. Verificări ce se execută 3. 1. Domeniu de aplicare mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.3.1. La verificarea cintrelor şi eşafodajelor se vor avea în vedere în afara calităŃii materialelor folosite şi următoarele : 3.4.pentru cuzineŃi 6.1. lungimile şi detaliile de îmbinare. FundaŃiile şi condiŃiile de fundare să fie conform proiectului. Dispozitivele de descintrare sa fie corespunzător realizate conform prevederilor din proiect.

nr. conform prevederilor proiectului. se utilizează numai pentru pene.C. Materialul lemnos necesar execuŃiei lucrărilor în subteran trebuie să fie de calitate bună. se poate aplica şi la lucrările de metrou şi subtraversări pietonale.. La fiecare sfârşit şi început de zi de lucru se va proceda la verificarea sprijinirilor şi interveni imediat cu remedieri. Amplasarea conform prevederilor proiectului. nr. Acestea sunt lucrări auxiliare necesare pentru asigurarea realizării lucrărilor de zidărie în subteran. Prevederile prezentului subcapitol se aplică la lucrările în subteran pentru tuneluri.4. 2.9.3. 2. . Prevederi comune 2. În timpul execuŃiei se vor urmări permanent .4. . 2. 3.2. 2. 2. nisipuri.12/1979 şi broşură) . Verificări de efectuat pe parcursul execuŃiei 3.10.1.3.idem niveleta proiectată .5..direcŃia de avansare in conformitate cu prevederile proiectului de către topometrul şantierului . Page 65 of 170 1.2. Lemnul de esenŃă tare.2009 . 2. ANEXA VII-1 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA . In funcŃie de situaŃia locală. Urmărirea direcŃiei de avansare şi a niveletei 3. în orice categorie de terenuri 1. executarea şi folosirea cofrajelor glisante” indicative C 41-76 (B. In caz de infiltraŃii se vor lua măsuri de colectarea şi evacuarea apelor.2.3.. 3. In terenurile de natură argiloasă.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.“Normativ privind alcătuirea.. 3. stejarul. 03. In terenurile de natură stâncoasă lemnul poate fi parŃial înlocuit cu material metalic. 1. 2.C. natura terenului şi adâncimea faŃă de nivelul terenului natural al lucrării. se utilizează numai lemnul de brad.1.suprafaŃa excavată în vederea asigurării înscrierii lucrării definitive de zidărie. . 2. 2. Verificarea calităŃii materialelor.„Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat” indicative C 140-79 (B. ConstrucŃia de lemn se va realiza conform prevederilor proiectului. 2.8.7.1. Se va respecta cu stricteŃe metoda de execuŃie prevăzută şi aplicarea întocmai a procesului tehnologic.11-12/1976) [top] mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Pe toată perioada de execuŃie a lucrărilor în subteran se vor lua măsuri de ventilaŃie prin prevederea de instalaŃii corespunzătoare condiŃiilor locale. Respectarea procesului tehnologic de execuŃie. cu sau fără infiltraŃii şi care pot produce presiuni. să nu fie putred şi răscopt. pietrişuri etc. în locurile unde se constată cedări sau semne de cedare a acestora.6.03.

interzicându-se folosirea celor cu ştirbituri sau cu colŃuri rupte .pe măsura executării lucrărilor. cărămizile înainte de punerea în operă . Page 66 of 170 CAIETUL VIII ZIDARII ŞI PEREłI 1.03. Verificarea armăturilor se va face sub raportul diametrelor sortimentului şi alcătuirilor plaselor sudate prin puncte. conŃinutul de agregate mari. plăci din azbociment.prin măsurători cu conul etalon.se va verifica. va refuza materialul. Verificările se fac pe baza documentelor care atestă calitatea materialelor şi le însoŃesc la livrare (certificate de calitate. Controlul asupra calităŃii materialelor în momentul punerii în operă va consta din următoarele : a) Zidării : . In cazul în care calitatea materialelor nu corespunde cu cea din proiect. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Toate materialele. temperatura. verificarea se face bucată cu bucată. cărămizilor de sticlă. consistenŃa.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. blocuri şi plăci din beton celular autoclavizat. canale de fum şi de ventilaŃie. interzicându-se folosirea celor acoperite de praf. prin examinare vizuală şi măsurători. 2. Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor.1.2009 . Pentru ghermele şi buiandrugi. blocuri din beton cu agregate uşoare. semifabricatele şi prefabricatele care se folosesc la executarea zidăriilor şi pereŃilor se vor pune în operă numai după ce conducătorul tehnic al lucrării a verificat că ele corespund cu prevederile proiectului şi prescripŃiilor tehnice.1. marca. plăcilor de ipsos.4 din partea I-a a prezentei prescripŃii şi care se execută din următoarele materiale : cărămizi pline şi blocuri ceramice cu goluri verticale şi orizontale. cioplire sau şlefuire spre interiorul cuptoarelor.4. în special pe timp călduros.3.se va verifica modul de conservare a produselor refractare magnezice (foarte higroscopice) interzicându-se utilizarea acelor cărămizi care au devenit friabile prin depozitare necorespunzătoare : . 1.14—82 şi in instrucŃiunile tehnice P. coşuri. precum şi prin încercări pentru controlul realizării mărcii. Cărămizile refractare presupun o sortare prealabilă pe calităŃi şi dimensiuni. 03. în acest capitol sunt cuprinse şi verificările şi condiŃiile de calitate pentru zidăriile refractare pentru cuptoare industriale.se va examina starea suprafeŃelor cărămizilor. iar la lucrări ascunse şi de către conducătorul tehnic şi reprezentantul beneficiarului.. . din lut sau pământ stabilizat. blocurilor. din profile U de sticlă. va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea lui prin încercări de laborator. Verificările se fac vizual şi prin măsurători. 2. se va verifica dacă procentul de fracŃiuni de cărămizi faŃă de cele întregi nu depăşesc limita maximă de 15% . C.se va examina starea suprafeŃelor cărămizilor şi blocurilor refractare. se vor verifica dimensiunile. blocuri de piatră naturală. Verificarea mortarului şi betonului provenit de la staŃii sau centrale de beton se face pe baza fişei de transport în care se precizează marca. conducătorul tehnic al lucrării.. grupate pe toleranŃe. La materialele indicate la pct.104—83 . se va verifica la fiecare punct de lucru şi la fiecare şarjă de mortar cât mai frecvent dacă consistenŃa mortarului de zidărie se înscrie in limitele prevăzute in normativele P2—85 . Prevederile acestui capitol se aplică la verificarea zidăriilor şi pereŃilor ce intră în componenŃa obiectelor şi în condiŃiile prevăzute la pct. de la caz la caz. dacă se udă.. impurităŃi sau gheaŃă . fâşii din beton celular autoclavizat şi din ipsos. Se va evita aşezarea cărămizilor cu defecte sau prelucrate în prealabil prin tăiere. Domeniu de aplicare 1. 2. plăci din ipsos şi fosfogips pline şi cu goluri. . fişe de transport). maistru. Verificarea calităŃii zidăriilor şi pereŃilor se face pe tot timpul execuŃiei lucrărilor de către şeful de echipă.. 1.1. . cărămizi presate din sticlă. 2. . clasa şi calitatea în funcŃie de condiŃiile tehnice cerute pentru fiecare material.2. 2.

.se va examina starea suprafeŃelor fâşiilor de beton celular autoclavizat. 03.. plăcilor de azbociment..5 cm de la feŃele văzute ale zidăriei.5 cm la zidăria din cărămizi de sticlă .198—79 . 7……8 cm la zidăria din cărămizi şi blocuri cu goluri verticale şi orizontale .orizontalitatea rândurilor de .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. 11……. verificându-se forma. 10 mm. ramificaŃiile şi intersecŃiile.5.grosimea zidăriilor se va verifica la fiecare zid în parte. . . conform prevederilor din normativul P2—85. Verificarea grosimii zidăriei se va face prin măsurarea cu precizie de 1 mm a distanŃei pe orizontală dintre două dreptare aplicate pe ambele feŃe ale zidului.vizual. Executarea zidăriilor şi pereŃilor nu va putea începe decât numai după ce se va fi verificat existenŃa proceselor verbale de lucrări ascunse. la blocurile ceramice. 10……. Măsurarea grosimii se face . .la profilele U din sticlă se va verifica dacă lungimea acestora corespunde proiectului de execuŃie . 2. fâşiilor de ipsos. iar suprapunerea plăcilor s-a făcut pe 1/2 placă .2009 .1. .13 cm la zidărie din cărămizi pline şi blocuri din beton cu agregate grele sau uşoare .. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 1 .la trei înălŃimi sau puncte diferite ale zidului iar media aritmetică a rezultatelor se compară cu grosimea prevăzută în proiect . 2...la zidăria executată din plăci de beton celular autoclavizat sau din ipsos se va verifica dacă Ńeserea verticală s-a făcut la fiecare rând. .modul de realizare a legăturilor zidăriilor se va verifica la toate colŃurile. care să ateste că suportul peste care se execută zidăria corespunde prevederilor proiectului şi prescripŃiilor tehnice respective. dimensiunile lor şi protecŃia împotriva umidităŃii. rosturile verticale la zidărie din cărămizi de sticlă nu sunt Ńesute ca în cazul zidăriilor obişnuite . . . 4…….se vor verifica grosimile rosturilor orizontale şi verticale ale zidăriei prin măsurarea a 5—:20 rosturi la fiecare zid .ghermelele se vor verifica bucată cu bucată verificându-se forma. Page 67 of 170 8….la cărămizile presate din sticlă se va verifica poziŃionarea armăturilor verticale şi orizontale astfel încât grosimea rosturilor să nu depăşească 8. verifica dacă rosturile verticale sunt Ńesute Ia fiecare rând. asigurându-se executarea lor conform cu prevederile din normativul P2—85 şi instrucŃiunile tehnice C.. La pereŃii din plăci de ipsos rosturile se umplu complet cu pasta de ipsos . Lucrările de zidărie refractară trebuie să se execute la o temperatură a mediului înconjurător de minimum +5"C pentru a fi ferite de acŃiunea îngheŃului.13 cm la pasta de ipsos pentru plăci şi fâşii de ipsos . Verificarea calităŃii execuŃiei zidăriilor constă din următoarele : . astfel ca suprapunerea cărămizilor din două rânduri succesive pe înălŃime să se facă pe minimum 1/4 cărămidă în lungul zidului şi 1/2 cărămidă pe grosime .190—79 si C. .11 cm la zidăria din blocuri mici şi plăci de beton celular autoclavizat.ghermelele se vor examina bucată cu bucată. din beton cu agregate uşoare şi din beton celular autoclavizat se va verifica dacă rosturile verticale sunt Ńesute la fiecare rând ca suprapunerea blocurilor să se facă pe 1/2 bloc .. .6.. profilelor U din sticlă. se va verifica in toate zidurile dacă toate rosturile verticale şi orizontale sunt umplute complet cu mortar cu excepŃia adâncimii de 1.zidărie se va verifica cu ajutorul furtunului de nivel şi dreptarului la toate zidurile . dimensiunile lor..prin măsurători la fiecare zid se va.03. nu se admit rosturi neumplute. protecŃia împotriva umidităŃii. . media aritmetică a măsurătorilor făcute cu precizie de 1 mm trebuie să se înscrie în limitele abaterilor admisibile din anexa VIII. interzicându-se folosirea celor fisurate şi acoperite cu praf sau alte impurităŃi. b) PereŃi: .

5 m.modul de realizare a cheilor de la bolŃi (nu este indicată folosirea cheilor cu grosimi prea mici în partea inferioară) .trasarea poziŃiei stâlpişorilor . . La zidăria complexă definită conform normativului C. 2.împănarea căptuşelii coşurilor de fum în structura de rezistenŃă.planeitatea suprafeŃelor şi rectiliniaritatea. 2. precum şi etanşarea rosturilor cu şnur de azbest în dreptul consolelor .dimensiunile şi intervalele dintre ştrepii de zidărie (atunci când aceştia sunt prevăzuŃi în proiect). se . . se va controla dacă suprafeŃele stâlpilor sau diafragmelor de beton armat care vin în contact cu zidăria se amorsează cu mortar de ciment.verticalitatea zidăriei (suprafeŃelor şi muchiilor) se verifică cu ajutorul firului de plumb şi dreptarului cu lungimea de cca.9. 2.se va.. 2. verifica dacă ancorarea zidăriei şi a placajelor de stâlpi şi diafragme se execută conform prevederilor proiectului în ceea ce priveşte diametrele şi numărul barelor de ancorare sau dimensiunile platbandelor. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.se va verifica dacă armarea zidăriei sau plasei sudate prin puncte se face în secŃiunile prevăzute în proiect. pe lângă cele arătate la pct. 2. Verificarea se face în câte trei puncte pe înălŃime la fiecare zid . 2.10. . 2.8. . a distanŃei dintre riglă şi suprafaŃa sau muchia respectivă. .modul de realizare a zidăriei canalelor de fum independent de căptuşeala coşurilor. Media a trei măsurători se compară cu dimensiunile din proiect.6. . La zidăria de umplutură şi la lucrările de placare a faŃadelor cu plăci de b.5 m şi prin măsurarea. etanşarea făcându-se cu şnur de azbest. se va acorda o atenŃie deosebită realizării tuturor legăturilor dintre zidul de cărămidă şi cele de beton . 03.2—85 pe lângă cele arătate la pct. în acest scop se va verifica dacă la fiecare al patrulea rând se aşează câte o cărămidă la intervale de maximum 1 mm în lungul zidului cu alternarea cărămizilor pe înălŃimea acestuia. secŃiunile in care se face ancorarea..11. .sortimentul şi diametrele armăturilor .poziŃionarea corectă pe înălŃimea zidăriei a armăturilor din rosturile orizontale prin care se realizează legătura dintre stâlpişori şi zidărie . Page 68 of 170 .2009 . Unitatea muchiilor se va verifica prin aplicarea pe suprafaŃa zidului a unui dreptar cu lungimea de cca. verificările constau din următoarele : .6.c. totodată se va controla dacă stratul de mortar de acoperire a armăturii în dreptul rosturilor este din ciment şi are cel puŃin 2 cm grosime. .a.executarea rosturilor de dilatare în zidăria cuptoarelor şi a canalelor de fum .cofrarea şi betonarea stâlpişorilor. 2. 2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. tronsonarea izolaŃiei termice către căptuşeala şi coş.. Verificarea se face la toate zidurile . totodată se va controla dacă cel puŃin la 1 m pe înălŃime se execută un rând continuu de legături în cărămizi aşezate transversal..7.lungimea şi înălŃimea tuturor zidurilor. 2. La zidăria refractară. La zidăria armată.6. Pentru elementele de beton armat care întră în componenŃa zidăriilor se aplică în mod corespunzător şi prevederile caietului V din prezenŃa prescripŃie.03.să se verifice vizual dacă zidăria a fost bine împănată între planşee iar rosturile verticale dintre zidărie şi stâlpi sau diafragme sunt umplute complet cu mortar .prin măsurători cu precizie de 1 mm se va verifica grosimea rosturilor orizontale Ńinând seama că acestea trebuie să fie egală cel puŃin cu suma grosimilor a două bare plus 4 mm . modul de fixare a ancorajelor de elementele de beton armat . dimensiunile golurilor şi ale plinurilor dintre goluri se verifică prin măsurarea direct cu ruleta sau cu metrul. . pe lângă cele arătat la pct. . .126—75 se va verifica la fiecare stâlpişor de beton armat următoarele : . cu precizia de 1 mm. La zidăria mixtă definită conform normativului P. se va verifica următoarele : .

a certificatelor de calitate.2. cu rosturi de 1—2 mm .1. a tâmplăriei metalice şi de lemn .12.calitatea suprafeŃei pereŃilor de faŃadă netencuiŃi. .. 2..legătura dintre zidăria de umplutură şi elementele scheletului. proiectant sau organele de control.. rezultatele obŃinute şi concluzia cu privire la posibilitatea continuării lucrărilor sau propune supunerea lor unei comisii de expertiză 4.zidărie izolatoare de cărămidă din diatomit.2. . ce urmează a se tencui se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse. .dacă materialele şi piesele întrebuinŃate corespunde celor prescrise în proiecte şi standarde . se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse. să fie protejate contra coroziunii .dacă s-au lăsat golurile şi şanŃurile pentru conductele de apă. cu rosturi până la 1 mm .1.. Verificările directe se efectuează prin sondaj şi se referă la aceleaşi elemente ca şi cele de la pct.dacă buiandrugii sunt bine aşezaŃi deasupra golurilor de centrarea stâlpilor precum şi a grinzilor principale şi secundare pe stâlpi şi ziduri.piesele metalice folosite la montaj. dimensiunile fiind variabile în raport cu calitatea zidăriei cerută prin proiect.13.13. Rezultatele tuturor verificărilor prevăzute în acest capitol şi care se referă la zidării portante. ..GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.. . . .. Verificarea rosturilor zidăriei refractare se efectuează cu lama de control. cu rosturi de 3—4 mm. de mai sus. canalizare.orizontalitatea glafurilor . încălzire.3.03. comisia încheie un proces verbal în care consemnează verificările efectuate. cu frecvenŃa de cea. . 2.zidărie deosebit de îngrijită.13. precum şi a dispoziŃiilor de şantier date de beneficiar. Page 69 of 170 2. . .se va verifica modul de prindere a obiectelor sanitare.dacă nu s-au ivit defecte din cauza tasărilor . 2.. .13.1.se va verifica aplicarea amorsei pe canaturile fâşiilor pe care urmează să se aplice pasta de ipsos sau mortarul mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 3.zidărie îngrijită. 3. 3. 2. Verificări de efectuat la încheierea fazei de lucru 3.1.2009 .dacă rosturile de dilatare şi tasare sunt bine executate în locurile prevăzute în proiect . însă cel puŃin câte unul la fiecare 100 m2 de perete.2.executarea conform cu planurile a încastrării cornişelor .verticalitatea zidurilor. La executarea pereŃilor despărŃitori din fâşii de ipsos sau din beton celular autoclavizat verificarea calităŃii execuŃiei constă din următoarele : . . 1/4 din aceea de la pct. Verificările scriptice constau din examinarea existenŃei şi analizarea conŃinutului proceselor verbale de lucrări ascunse la pct.dacă dimensiunile elementelor de construcŃie executate corespund celor din proiect. stâlpilor.2. uşilor şi ferestrelor .. prevăzute în proiect . La controlul şi recepŃia clădirilor şi a construcŃiilor de zidărie de piatră se vor preciza următoarele : . 03. De asemenea. .12. . După executarea recepŃiei pe fază. .. a eventualelor buletine de încercare sau a actelor încheiate cu comisia executării remedierilor. rezultatele verificărilor care au rol de izolare termică sau fonică. PereŃii 4.

2009 . comisia de recepŃie va constata şi va consemna în procese verbale dacă au fost efectuate încercările privind prepararea amestecului. 5.nu se vor monta profile sparte. neadmiŃându-se folosirea altor mijloace . se va dubla numărul lor .2. Verificări de efectuat Ia recepŃia preliminară a obiectului 5.. dacă acestea sunt bine umplute. executarea corectă a rosturilor. verticalitatea zidăriilor şi pereŃilor şi dimensiunile golurilor.se va verifica calitatea protecŃiei anticorozive a riglelor. În caz că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare. crăpate sau care nu îndeplinesc condiŃiile tehnice din STAS 11554—30. Comisia de recepŃie preliminară a obiectului prin membri săi de specialitate sau prin specialişti în afara ei.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. .umplerea rosturilor verticale cu chit Alutchit sau Romalchid se va face numai cu pistolul manual sau pneumatic. 4. La executarea pereŃilor din plăci de azbociment se vor urmări şi verifica următoarele : .03. 4.1 ABATERI LIMITĂ Abaterile limită faŃă de dimensiunile stabilite prin proiect sau prin prescripŃiile legale în vigoare sunt conform tabelului Nr.se va verifica ca tăierea profilelor să se facă numai cu scule adecvate . 03.3.se va verifica continuitatea stratului termoizolator în dreptul rosturilor orizontale şi verticale dintre plăci.1.marginile vizibile longitudinale şi transversale ale plăcilor vor fi pe aceiaşi verticală şi orizontală admiŃându-se abateri de ± 1 cm .se va verifica respectarea prevederilor referitoare la etanşarea rosturilor necesare pentru realizarea unei bune etanşeităŃi . 5. neadmiŃându-se întreruperi. procedează la verificarea scriptică şi verificări directe prin sondaje privind dimensiunile.. Page 70 of 170 adeziv. datorită transportului sau depozitării necorespunzătoare. . montanŃilor şi alte elemente metalice. . .se va verifica protecŃia anticorozivă a plăcilor şi accesoriilor de azbociment folosite in medii agresive. . verificarea calităŃii execuŃiei constă din următoarele : . după care se va începe montajul pereŃilor . (Caietul I) ANEXA VIII.4.nu se vor monta plăci sau piese accesorii de azbociment deteriorate .3 din partea I-a a prezentului normativ. crt 1 1 La dimensiunile zidurilor la grosimea de execuŃie a zidurilor: Abateri limită mm 3 Caracteristicile zidăriilor şi pereŃilor 2 ObservaŃii 4 La zidurile cu materiale provenite din demolări abate- mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.2.nu se admite montarea plăcilor sau panourilor de material termoizolator care au fost umezite.. dacă şi în acest caz o parte din rezultate sunt nesatisfăcătoare comisia va proceda conform punctului 2. 4.. confecŃionarea blocurilor şi dacă au fost respectate prevederile cuprinse în C 192—79. . La executarea pereŃilor din profile U din sticlă. planitatea. . La recepŃionarea construcŃiilor executate din lut sau pământ argilos stabilizat. .

Page 71 of 170 a) din cărămizi şi blocuri ceramice .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.ziduri cu grosimea de 90 mm .ziduri cu grosimea de 190 mm .ziduri cu grosimea de 80 mm .ziduri cu grosimea de 40 mm g) din plăci de azbociment ondulat : ..5 ± 0.ziduri cu grosimea de 40 mm h) din lut şi pământ stabilizat : ..5 ±2 ±2 ±5 La zidurile cu materiale provenite din demolări abaterile limită se pot majora cu 50% ± 10 -10 +20 mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.ziduri cu grosimea ≥ 365 mm c) din blocuri mici.ziduri cu grosimea > 240 mm b) din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : .ziduri cu grosimea ≤ 126 mm .ziduri cu grosimea 300 mm 2 La goluri: ±4 ±5 ± 10 ±4 ±5 ±8 ± 0.. fâşii şi plăci de beton celular autoclavizat : .ziduri cu grosimea de 240 mm .03.ziduri cu grosimea de 240 mm d) din plăci şi fâşii de ipsos : .ziduri cu grosimea de 300 mm i) din piatră naturală : .ziduri cu grosimea de 115 mm ±3 rile limită se pot majora cu 50% ±4 +4 -6 +4 -6 +6 -8 ± 10 . 03.ziduri cu grosimea ≤ 240 mm .ziduri cu grosimea de 140 mm .ziduri cu grosimea de 80 mm 1 e) din cărămizi presate de sticlă : .ziduri cu grosimea ≤63 mm .2009 .ziduri cu grosimea de 290 mm ..ziduri cu grosimea de 70 mm .

pentru întreaga clădire (cu 2 niveluri) executată din blocuri mici c) pt ziduri din plăci şi fâşii de ipsos .pt intrarea în clădire (cu max 3 niveluri) b) Pt ziduri din blocuri mici şi din plăci de beton celular autoclavizat . din plăci şi fâşii de beton celular autoclavizat c) pt ziduri din plăci şi fâşii din ipsos d) din cărămizi presate din sticlă e) din profile de sticlă U închis şi deschis f) din plăci de azbociment ondulat g) din lut şipământ stabilizat h) din piatră naturală 3 La dimensiunile încăperilor: ... Page 72 of 170 a) pt ziduri din cărămizi.pentru un etaj .2009 . blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare: .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.cu latura încăperii > 300 cm 4 5 6 La dimensiunile parŃiale în plan(nişe. etc) La dimensiunile în plan a întregii clădiri La dimensiunile verticale : a) pt ziduri din cărămizi.pentru întreaga clădire ± 20 +50 -20 ± 20 ± 30 ± 20 ± 30 mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. şpaleŃi. din blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare : .cu dimensiunea golului ≤ 100 cm ± 10 +20 -10 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 ± 20 în plan ale ± 15 ± 20 ± 20 ± 50 Cu condiŃia ca denivelarea unui planşeu să nu depăşească 15 mm .pentru un etaj . 03...cu dimensiunea golului > 100 cm b) pt ziduri din blocuri mici.cu latura încăperii ≤ 300 cm .03.pentru un etaj .

rosturi orizontale . portante şi neportante b) la rectilinitatea muchiilor .pe întreaga clădire h) din piatră naturală .pentru ziduri aparente. portante şi neportante mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.pentru ziduri aparente..pentru un etaj . Page 73 of 170 d) din cărămizi presate din sticlă ..pe întreaga clădire g) din lut şi pământ stabilizat .pentru ziduri portante .pentru ziduri neportante .pentru întreaga clădire e) din profile de sticlă U închis şi deschis ..pe un etaj . blocuri sau plăci : .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. 03.pe întreaga clădire La dimensiunea rosturilor dintre cărămizi.pentru ziduiri portante .pe un etaj 6 7 .pentru ziduri aparente 8 La suprafeŃe şi muchii a) la planeitatea suprafeŃelor .2009 .pentru ziduri neportante ± 20 ± 30 ± 20 ± 30 ± 20 ± 30 ± 20 ± 30 ± 20 ± 30 +5 -2 +5 -2 ±2 Max.rosturi verticale .pentru un etaj -pentru întreaga clădire f) din plăci de azbociment .pe un etaj ..03. 10mm pentru o cameră 3mm/m La stâlpi portanŃi cu secŃiunea 0.1 m2 abaterile limită se micşorează cu 50% 5mm/m 2mm/m 2mm/m Cel mult 20 mm pe lungimea neîntreruptă a zidului Cel mult 100 mm pe lungimea neîntreruptă a zidului 4mm/m 1mm/m .

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.pentru ziduri neportante 3mm/m Cel mult 10mm pe etaj şi 30 mm pe întreaga înălŃime a clădirii Cel mult 10mm pe etaj Cel mult 5mm pe etaj şi cel mult 20mm îe întreaga înălŃime a clădirii 6mm/m .pentru ziduri neportante 10 La coaxialitatea zidurilor suprapuse .03. Page 74 of 170 c) la verticalitatea suprafeŃelor şi muchiilor . din blocuri ceramice şi din blocuri mici de beton cu agregate uşoare .dezaxarea de la un nivel la următorul .la înălŃimea rostului ± 10 3mm/m 3mm/m ± 30 +10 -20 Cel mult 20mm mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.2009 .. b) pt ziduri din blocuri şi din plăci de beton celular autoclavizat .pentru ziduri aparente..pentru ziduri neportante d) pentru ziduri din cărămizi de sticlă .. portante şi neportante 2mm/m 9 Abateri faŃă de orizontală.pentru ziduri portante .pentru ziduri portante 2mm/m 3mm/m . 03.maximă pe întreaga construcŃie 11 La rosturile de dilataŃie.pentru ziduri portante 4mm/m ..pentru ziduri neportante Cel mult 20mm pe toată suprafaŃa neîntreruptă a zidului Cel mult 15mm pe toată suprafaŃa neîntreruptă a zidului Cel mult 20mm pe toată suprafaŃa neîntreruptă a zidului Cel mult 20mm pe toată suprafaŃa neîntreruptă a zidului Cel mult 20mm pe toată suprafaŃa neîntreruptă a zidului Cel mult 30 mm dezaxare maximă cumulată pe toate nivelurile.pentru ziduri neportante 6mm/m c) pentru ziduri din plăci de ipsos . de tasare şi antiseismice . a suprafeŃelor superioare ale fiecărui rând de cărămizi sau blocuri a) pentru ziduri din cărămizi.

14.C 198—79 InstrucŃiuni tehnice privind tehnologia de fabricaŃie şi montaj a plăcilor şi fâsiilor pentru pereŃi despărŃitori din ipsos şi alte materiale locale (Bul.C. Constr 9/ 1979). 20. STAS 10109/1-82 ConstrucŃii civile. C 190—79 InstrucŃiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereŃilor despărŃitori din plăci de fosfogips şi de ipsos cu zgură expandată C 190—79 (Bul. STAS 1708—76 Masă de diatomit pentru izolaŃii termice.C 4/1975) 7. STAS 1030-85 Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Page 75 of 170 .. 9/1983) 9. 03.la verticalitatea muchiilor rosturilor 2mm/m pentru întreaga înălŃime a clădirii ANEXA VIII-2 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA ObservaŃie importantă Orice modificări ulterioare în cuprinsul prescripŃiilor din lista de mai jos. 18. 9/1979). 17. Constr. 15. Metode de încercare.. 1. ConstrucŃiilor 9/1979).2009 . Alcătuire şi calcul. 2. Lucrări de zidărie. STAS 11551—80 Profile U din sticlă. 6. C 116-76 InstrucŃiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereŃilor din plăci ondulate din azbociment (B. STAS 1836—80 Produse termoizolatoare din diatomit. C 14-82 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie (B. planşeelor şi acoperişurilor din elemente de beton celular autoclavizat. 3. introducând treptat în ea modificările sau completările survenite. PrescripŃii de alcătuire. C 193—79 InstrucŃiuni tehnice pentru executarea zidăriilor de piatră brută C 193—79 (Bul. C 192—79 InstrucŃiuni tehnice pentru executarea lucrărilor de construcŃii din lut şi pământuri stabilizate C 192— 79 (Bul. P2-85 Normativ privind alcătuirea. 5. P 42-71 Normativ pentru executarea construcŃiilor din panouri mari (B.C 11/1985) 8. În consecinŃă. sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat. P 104-83 InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereŃilor. Clasificare şi condiŃii tehnice. 12. STAS 2917-79 Lucrări de zidărie din piatră naturală.03.2—76 Piese presate din sticlă pentru construcŃii. STAS 5185/1—30 Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale. 11/1982) 11. ca şi orice noi prescripŃii apărute după intrarea în vigoare a celei de faŃă. calculul şi executarea structurilor din zidărie (B. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 4. STAS 10690—80 Cărămizi presate din sticlă cu goluri. 16. CondiŃii tehnice de calitate. 13. STAS 2863/1. Constr. 11/1979).C. industriale şi agrozootehnice.C 1/1983) 10. 19. utilizatorii prezentei prescripŃii trebuie să menŃină la curent lista de mai jos.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.. STAS 2634-80 Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli.. C 17-82 InstrucŃiuni tehnice pentru stabilirea compoziŃiei şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (B.

1. 22. STAS 3512/1-79 Produse refractare termoizolatoare silico-aluminoase. CondiŃii tehnice speciale de calitate. Domeniul de aplicare 1. acestea fiind tratate la capitolul XIII sau cele pentru protecŃia contra agenŃilor agresivi. pieptănate) utilizate la clădirile de locuinŃe şi social culturale. 24.. 33. 35. STAS 457—80 Cărămizi pline presate pe cale umedă.. STAS 11081-78 Chit refractar silico-aluminos. 30. 36. Cărămizi pentru cuptoarele rotative din industria cimentului. decât numai pentru fazele lucrării. de şamotă şi aluminoase. CondiŃii tehnice generale de calitate. STAS 6502—71 Cărămizi refractare pentru înzidirea cuptoarelor rotative din industria cimentului. STAS 3512/2-79 Produse refractare termoizolatoare silico-aluminoase fasonate prin presare. STAS 131—76 Cărămizi de format rectangular şi pană. STAS 4473/2—79 Produse refractare silica pentru cuptoarele de topit sticlă.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. 31.2. [top] CAIETUL IX: TENCUIELI 1. 23. Forme şi dimensiuni. 38. 2.03. STAS 5185/2—80 Cărămizi şi blocuri ceramice cu goluri verticale. precum şi la tencuielile exterioare drişcuite şi speciale (simili-piatră. chiar după terminarea întregului obiect şi in consecinŃă nu este necesar a se încheia procese-verbale de lucrări ascunse. tratate la capitolul XIX. 29. 27. STAS 8347-76 Produse refractare magnezitice de uz general. Nu intră în prevederile acestui capitol lucrările cu rol direct de hidro-termo sau fonoizolaŃie. Forme şi dimensiuni 26. 1. STAS 3512/3-81 Produse refractare termoizolatoare silico-aluminoase fasonate prin turnare şi tăiere.2009 .1. buciardate. STAS 2816-77 Produse refractare silico-argiloase antiacide. STAS 6253—74 Produse refractare. 28. Prevederile prezentului capitol se referă la tencuielile drişcuite şi la gleturile subŃiri (de tip GIPAC) aplicate pe pereŃi şi pe tavane. Tencuielile fiind lucrări destinate — de regulă — a rămâne vizibile. Forme şi dimensiuni. STAS 230—76 Produse refractare. STAS 4473/1—66 Produse refractare silica pentru cuptoare de topit sticlă. 39. Prevederi generale 2. Forme şi dimensiuni. STAS 136—74 Produse refractare silico-aluminoase de uz general. CondiŃii tehnice de calitate. Clasificare. 32. STAS 2744—81 Cărămizi pentru cuptoarele de încălzire din industria metalurgică şi a construcŃiilor de maşini. 25.. 03. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând. Page 76 of 170 21. CondiŃii tehnice speciale de calitate. CondiŃii tehnice de calitate. Umeri pentru boltă. STAS 134/1-83 Mortare semiacide. CondiŃii tehnice.. CondiŃii tehnice de calitate. Cărămizi şi blocuri pentru furnale. Forme şi dimensiuni. 34. fac excepŃie tencuielile aplicate la interiorul mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. STAS 2815—81 Produse refractare silico-aluminoase. Stas 2555-81 Produse refractare silico-aluminoase. 37.

la mortarele de var.1. 5. 2. Verificarea calităŃii suportului.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. de asemenea. 4. 4. astfel : . Pe parcursul executării lucrărilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de execuŃie.In cazul în care se execută lucrări de tencuieli pe timp friguros (la o temperatură mai mică de +5° se vor lua măsurile speciale prevăzute în „Normativ pentru executarea lucrărilor pe timp friguros" C. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. . Perioada maximă de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor variază în funcŃie de natura liantului astfel : . îngheŃări. 5.7—8 cm. Pentru prepararea diferitelor tipuri şi mărci de mortare si pante pentru tencuieli se utilizează materialele prevăzute in InstrucŃiuni tehnice C.4. Page 77 of 170 unor recipienŃi în care accesul ulterior nu mai este posibil. pregătirea suprafeŃei suport. 17-82. 12 cm . Toate materialele şi semifabricatele (de ex. pentru tencuieli interioare până la 12 h . Mortarele provenite de la staŃii sau centrale de mortar.: de laborator făcute prin sondaj.pentru grund (aplicare mecanizată) 10—12 cm . sunt indicate în „Normativ pentru executarea tencuielilor umede" C.16-84. până la 1 h. . .1.2. 4. Prevederi pentru executarea tencuielilor 5.pentru şpriŃ (aplicare mecanizată). Verificările se fac pe baza documentelor care însoŃesc materialele la livrare. spălări prin ploaie. C).3. însorire). prevăzută în prescripŃiile tehnice. este necesar de a se urmări aplicarea măsurilor de protecŃie împotriva uscării forŃate (de ex.03. care să conŃină indicarea tuturor caracteristicilor tehnice ale mortarului. această comisie va hotărâ definitiv asupra acceptării tencuielii respective. Rezultatele încercărilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conducătorului tehnic al lucrării în termen de 48 ore de la încercare. se va anunŃa beneficiarul pentru a stabili dacă tencuiala poate fi acceptată.2009 . executat din mortar fără ipsos. 18-83.2.5. 4. Prevederi pentru mortare si paste... pe care se aplică tencuiala se va face în cadrul verificării. 4. ConsistenŃa mortarelor se va stabili în raport cu felul lucrărilor şi cu suprafaŃa pe care se aplică.. executarea stratului vizibil. după verificarea de conducătorul tehnic al lucrării a corespondenŃei lor cu prevederile şi specificaŃiile din standardele în vigoare.. 4. executarea grundului. în cazul aplicării manuale) 5—7 cm . executării acestui suport (zidărie.2.pentru stratul vizibil. precum şi aplicarea straturilor succesive fără depăşirea grosimilor maxime prevăzute în prescripŃii. 2. prin examinare vizuală Ńi prin încerci. 3. chiar situate în incinta şantierului. Este strict interzis a se începe executarea oricăror lucrări de tencuială înainte ca suportul în întregime sau succesiv pentru fiecare porŃiune ce urmează a fi tencuită să fi fost verificat şi recepŃionat conform „InstrucŃiunilor pentru verificarea lucrărilor ascunse" precum şi prezentului normativ. în toate cazurile în care rezultatul încercării este sub 75% din marca prescrisă.la mortarele de ipsos-var.3. vor fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoŃit de o fişă. mortarele preparate centralizat) care se folosesc ia executarea tencuielilor interioare drişcuite (inclusiv gleturi subŃiri) şi a tencuielilor exterioare drişcuite şi speciale se vor pune în operă numai. CondiŃii tehnice de execuŃie ale tencuielilor interioare şi exterioare privind controlul şi pregătirea stratului suport trasarea şi amorsarea suprafeŃelor de tencuit.pentru şmir (tavane. 03. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale de lucrări ascunse şi se vor menŃiona în prezentarea ce se predă comisiei de recepŃie preliminară . betoane etc). pentru gleturi (cu întârzietor de priză în amestec). prin vînt. . Prevederi pentru materiale 3. utilizarea tipului şi compoziŃiei mortarului indicat în proiect.1.

. 6. . chiar după terminarea întregului obiect şi în consecinŃă nu este necesar a se încheia procese verbale de lucrări ascunse. ci numai pentru fazele de lucrări. 6.. expunerea îndelungată la razele soarelui. Este interzis a se începe executarea oricăror lucrări de tencuire. 6. iar rezultatele se înscriu in registre de procese verbale de lucrări ascunse şi pe faze de lucrări. Verificările care se efectuează la terminarea unei faze de lucrări. vibraŃii.. 6. timplărie etc. a căror execuŃie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (de ex.03. colŃare). 6. fac excepŃie tencuielile aplicate la interiorul unor recipient! în care accesul ulterior nu mai este posibil.7.2. precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele. RecepŃia calitativă a tencuielilor şi tratamentelor subŃiri (gleturi. Page 78 of 170 5.1. în vederea efectuării remedierilor şi a luării de măsuri pentru ca acestea să nu se repete în continuare. este necesar a se verifica dacă au fost executate şi recepŃionate toate lucrările destinate a le proteja (de ex. această comisie va hotărâ definitiv asupra acceptării tencuielii respective.6. c) aderenŃa la suport şi între straturi (cu aceiaşi frecvenŃă ca la lit. provenite din darea în exploatare a clădirilor respective înainte de termen . inclusiv gipac) 6. In toate cazurile în care rezultatul încercării este sub 75% din marca prescrisă. suporŃi. înainte ca suportul — în întregime sau succesiv pentru fiecare porŃiune ce urmează a fi tencuită — să fi fost verificat şi recepŃionat conform instrucŃiunilor pentru verificarea şi recepŃionarea lucrării — prezentului normativ. e) dimensiunile. d) planeitatea suporturilor şi liniaritatea muchiilor (bucată cu bucată).lovituri. se fac câte una la fiecare încăpere şi cel puŃin una la fiecare 100 m2 La recepŃionarea preliminară se efectuează direct de către comisie aceleaşi verificări. dar cu o frecvenŃă de minimum 1/3 din frecvenŃa precedentă. Aceste cazuri se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse şi se vor menŃiona în prezentarea ce se predă comisiei de recepŃie preliminară . calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând.3. . care provoacă pierderea bruscă a apei din mortarul de pe suprafaŃa tencuită. b).. b) numărul de straturi aplicat şi grosimile respective (determinate prin sondaje în numărul stabilit de comisie.uscarea forŃată.8. planşee etc). Tencuielile fiind lucrări destinate — în general — a rămâne vizibile. calitatea şi poziŃiile elementelor decorative şi anexe (solbancuri. învelitori. iar cel puŃin câte unul la fiecare 200 m2).3. până la întărirea mortarului de următoarele acŃiuni : -umiditatea mare.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. se va anunŃa beneficiarul pentru a stabili dacă tencuiala poate fi acceptată. 6. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Rezultatele încercărilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie comunicate conducătorului tehnic al lucrării în termen de 48 ore de la încercare. conducte pentru instalaŃii. instalarea sobelor şi a cocsierelor în imediata apropiere a pereŃilor proaspeŃi tencuiŃi.îngheŃarea tencuielilor înainte de uscarea lor. brâie. Abaterile admisibile sunt date în anexa IX —1. 6. 03. uscare care poate proveni din curenŃi de aer. bucată cu bucată. cornişe etc). După executarea tencuielilor se vor lua măsuri pentru protecŃia suprafeŃelor proaspăt tencuite. Aceste verificări se efectuează înaintea zugrăvirii sau vopsirii. praznuri.2009 . Verificarea calităŃii tencuielilor are ca scop principal depistarea defectelor care depăşesc abaterile admisibile.4. Înainte de începerea lucrărilor de tencuieli. care întârzie întărirea mortarului şi îl alterează . RecepŃia pe faze de lucrări se face în cazul tencuielilor pe baza următoarelor verificări la fiecare tronson în parte : a) rezistenŃa mortarului . supraîncălzirea încăperilor. .).

forma muchiilor.18.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. scafelor şi a profilurilor. Anexa IX. Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual de către comisia de recepŃie. culoare şi nuanŃe neuniforme. fisuri. AderenŃa straturilor de tencuială la stratul suport se va verifica în general numai prin ciocănirea cu un ciocan de lemn : un sunet de „gol" arată desprinderea tencuielilor şi necesitatea de a se reface întreaga suprafaŃă dezlipită. pete.. ondulaŃii.19. să nu aibă denivelări. Verificarea suprafeŃelor tencuite ale scafelor pentru lumina indirectă se va face seara. împuşcături provocate de granulele de var nestins. glafurile ferestrelor etc. Page 79 of 170 6. Abaterile nu trebuie să depăşească pe cele admisibile. cercetând suprafaŃa tencuită. pentru a nu strica aspectul tencuielilor prin reparaŃii ulterioare. ZgrunŃuri mari (până la max. maximum una de până la 4 cm2 la fiecare m2 maximum 2 la 1 m2 Nu se admit Nu se admit Nu se admit Nu se admit Nu se admit Nu se admit Nu se admit Nu se admit Nu se admit Nu se admit Maximum două neregularităŃi în Maximum două neregularităŃi în Maximum două neregularităŃi pe Maximum 3 neregularităŃi în orice mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec..) şi a muchiilor. Verificarea verticalităŃii şi orizontalităŃii suprafeŃelor (cu excepŃia tencuielilor pe bolŃi înclinate. Solbancurile şi diferitele profiluri trebuie să aibă pantele spre exterior. cu ajutorul unei lămpi electrice aşezată în imediata apropiere a suprafeŃei. plinte obiecte tehnico-sanitare . 6. 03. 6. lipsuri la glafurile ferestrelor la pervazuri. bolobocul şi cu firul cu plumb. SuprafeŃele tencuite nu trebuie să prezinte crăpături.16. 3 mm) băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire la stratul de acoperire.11. 6. aderenŃa la suport a tencuielilor se va face şi prin extrageri de carote din tencuială.1 ABATERI ADMISE LA RECEPłIA CALITATIVĂ A TENCUIELILOR FeŃe văzute la lucrări de artă Denumirea defectului Tencuială brută Tencuială drişcuită Tencuială gletuită Tencuieli la faŃadă la clădiri civile Tencuieli industriale Umflături. ciupituri. drepte. urme vizibile de reparaŃii locale etc. fisuri. De asemenea.15.. 6. (împuşcături). 6. se va controla corespondenŃa mortarului (cu praf de piatră. terasit etc). precum şi o execuŃie corectă a lăcrimatului. cu fisuri.. prin aşezarea acestuia în orice direcŃie pe suprafaŃa tencuită şi măsurarea golurilor între dreptar şi tencuială.12. 6. buciardate.14.9. porŃiuni neacoperite cu mortar Ia racordarea tencuielilor cu tâmplăria. care se fac în locurile mai puŃin vizibile.2009 . pentru a scoate în evidenŃă toate defectele 6. colŃurile.17. Grosimea stratului de tencuială se va verifica prin baterea unor cuie in zonele respective sau prin sondaje speciale. trebuie să fie vii sau rotunjite. precum şi a modului de prelucrare a feŃei văzute cu prevederile din proiect sau cu mostre aprobate (tencuieli cu glet. gris de marmură. 6. Muchiile de racordare a pereŃilor cu tavanele.10. în cazuri speciale.03.13. în spatele radiatoarelor etc. şpriŃuite etc). Gradul de netezime a suprafeŃelor tencuite se va verifica numai la tencuieli gletuite şi se va aprecia prin plimbarea pe suprafeŃele respective. Verificarea planeităŃii suprafeŃelor tencuite se va face cu un dreptar de 2 m lungime. se va face cu dreptarul. SuprafeŃele tencuielilor decorative trebuie să nu prezinte porŃiuni de prelucrare. pe cupole etc. SuprafeŃele netencuite trebuie să fie uniforme ca prelucrare. cu urme de opriri ale lucrului. 6. verticale sau orizontale. şpaleŃii ferestrelor şi uşilor. zgârieturi etc. 6.

. având adâncimea sau înălŃimea până la 2 mm Maximum 2 mm/m şi maximum 20 mm pe toată înălŃimea clădirii direcŃie. având adâncimea sau înălŃimea până la 1 mm Până la 1 mm/m şi maximum 2 mm pe toată înălŃimea încăperilor 1m2 în orice direcŃie. Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii (C.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Nu se verifică orice direcŃie. ornamente. InstrucŃiuni tehnice privind compoziŃia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială (C. muchii. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 17—82). la suprafeŃe curbe Maximum cele admise pentru elementul suport Până la 1 mm/m şi maximum 3 mm pe toată înălŃimea sau lugimea Până la 5 mm Până la 1 mm/m şi maximum 5 mm pe înălŃimea unui etaj Până la 5 mm Până la 3 mm/m Nu se admit Nu se verifică Până la 6 mm Nu se admit ANEXA IX-2 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA 1. Normativ pentru executarea tencuielilor umede (C. 03.03. 140—79). având adâncimea sau înălŃimea până la 3 mm Maximum cele admise pentru elementul suport Nu se admit Abateri de la verticală a tencuielilor pereŃilor Maximum cele admise pentru elementul suport Nu se admit Abateri faŃă de orizontală a tencuielilor tavanelor Nu se verifică Până la 1 mm/m şi maximum 2 mm într-o încăpere sau în limitele supra-feŃei orizontale marcate de grinzi nervuri. coloane.18—84). 4. Abateri faŃă de rază. Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat (C. cornişe. Page 80 of 170 NeregularităŃi ale suprafeŃelor la verificarea cu dreptarul de 2m lungime. pilaştri. 3. brâie. glafuri. Anexa V-4.2009 . 2.. ancadramente etc. solbancuri. centuri Până la 1 mm/m şi maximum 2 mm pe toată înălŃimea sau lugimea Până la 3 mm Nu se verifică Nu se verifică Nu se admit Abateri faŃă de verticală sau orizontală a unor elemente ca intrânduri.. având adâncimea sau înălŃimea până la 2 mm La tencuieli interioare maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm pe toată înălŃimea încă-perii: la tencuieli exterioare maximum 2 mm/m şi maximum 20 mm pe toată înălŃimea clădirii Maximum 1 mm/m şi maximum 3 mm de la o latură la alta orice direcŃie.. ieşinduri.3—76) — Caiet VII „Prepararea si aplicarea pastei GIPAC" .

colŃare etc). 2. pentru fiecare tronson de faŃadă în parte şi se referă la următoarele obiective : a) rezistenŃa mortarelor sau pastelor de aplicare a plăcilor de placaj (determinată pe cuburi de 7.07 cm latura. vor fi introduse în lucrare numai dacă în prealabil s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrărilor : . PVC-rigid.03.3. pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoŃit de documente din care să rezulte cu precizie caracteristicile fizice. mecanice şi de compoziŃie. Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de placaje sunt : .. . care intră în componenŃa unui placaj. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând.că au fost livrate cu certificat de calitate. Page 81 of 170 [top] CAIETUL X. PFL . 2. 2.aspectul şi starea generală . Prevederi comune 2. ceramică smălŃuită şi nesmălŃuită. faianŃă şi majolică. chiar după terminarea întregului obiect şi în consecinŃă nu este necesar a se încheia procese verbale de lucrări ascunse. semifabricatele şi prefabricatele. Domeniul de aplicare 1. în numărul stabilit de mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. ci numai pentru fazele de lucrări. operaŃii care se efectuează şi se înregistrează conform prevederilor capitolelor respective. Placajele fiind lucrări destinate — de regulă — a rămâne vizibile.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.au fost depozitate şi manipulate în condiŃii care să evite orice degradare a lor . iar în cazul celor exterioare. Toate materialele.racordările placajelor cu alte elemente ale construcŃiei sau instalaŃiei. in cazul placajelor interioare. gresie. Verificarea pe faze de lucrări se va face. . planeitate.fixarea placajelor pe suport (aderenŃa) . tîmplărie etc).2009 . Mortarele provenite de la staŃii centralizate. 2. Prevederile prezentului capitol se aplică la toate lucrările de placaje ceramice în clădiri de orice tip şi cu plăci din piatră naturală. pervazuri. . paste sau adezivi de orice fel. În cazul placajelor speciale cu rol de protecŃie anticorozivă.2. verticalitate). . fac excepŃie placajele aplicate în interiorul unor recipienŃi în care accesul ulterior nu mai este posibil. Înainte de începerea lucrărilor de placaje. aceste placaje având rol de finisaje şi de protecŃie sunt aplicate pe suport cu mortare.elementele geometrice (grosime. suporŃi. 2.2. PLACAJE 1.. 3. 03. . prevederile prezentului capitol trebuie completate cu cele din caiet.corespondenŃa cu proiectul. din prescripŃiile tehnice specifice şi cu condiŃii tehnice speciale predate de proiectant.1. .s-au efectuat la locul de punere în operă — dacă prescripŃiile tehnice specifice sau proiectul o cer — încercările de calitate. precum şi dacă au fost montate piesele auxiliare (ghermele. sticlă colorată. pentru fiecare încăpere în parte. b) numărul de straturi din structura placajelor şi grosimile respective (determinate prin sondaje.. 1. planşee şee etc sau a căror execuŃie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (de exemplu conducte pentru instalaŃii.5. este necesar a se verifica dacă au fost executate şi recepŃionate toate lucrările destinate a le proteja (de exemplu învelitori. care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele respective .. turnate chiar de la prepararea mortarelor şi pastelor respective).4. cărămidă aparentă. chiar studiate în incinta şantierului.1. Orice lucrare de placaje va fi începută numai după verificarea şi recepŃionarea suportului.

suprafaŃa placată trebuie să prezinte aspectele de grosime. de asemenea. 5. 03. La recepŃia preliminară se va efectua direct de către comisii aceleaşi verificări. La placajele executate cu plăci tip marmoroc.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Page 82 of 170 comisie. cornişe etc. . cornişe etc). 5. d) planeitatea suporturilor şi liniaritatea muchiilor (bucată cu bucată) . e) dimensiunile.. b) continuitatea rosturilor dintre plăcile placajelor.. care la lovire uşoară cu un ciocănel de lemn sună a gol . bucată cu bucată.4. în sensul că nu trebuie să existe frânturi sau curbări vizibile . 5. b) .rosturile de îmbinare închise.racordările cu alte tipuri de finisaje sau la tâmplărie. de lăŃimi stabilite. Abaterile dimensionale pentru diferite tipuri de placaje sunt date în anexa X. să fie curate şi fără pete rezultate din pătrunderea la suprafaŃă a mortarului adeziv sau din alte cauze. să nu prezinte denivelări vizibile şi supărătoare în cirnp. granulometrie şi coloristice.2009 . IndicaŃii asupra efectuării verificărilor Placaje exterioare 5. situate la acelaşi nivel (cornişe. tocuri de uşi. acestea trebuie să aibă aceeaşi lăŃime pe toată lungimea lor . aşezat în orice direcŃie pe suprafaŃă. nivela cu bulă de aer şi rigla gradată şi nu trebuie să depăşească abaterile admisibile date în tabelul din anexa X. Ia elementele continue. obiecte de instalaŃii etc.3. firul cu plumb.l. Abaterile admisibile in ceea ce priveşte planeitatea suprafeŃelor sunt indicate in tabelul din anexa X.. La placajele executate din cărămidă de placaj sau plăci ceramice smălŃuite. Aceeaşi condiŃie va fi verificată şi ]a continuitatea acestor placaje pe verticală. neadmiŃându-se deschideri mai mari decât cele din anexa X. 4.l. . dar cu o frecventă de minimum 1/5 din frecvenŃa arătată la pct. c) aderenŃa la suport a mortarului de poză şi între spaŃiile plăcilor şi mortarului de poză (cu aceeaşi frecvenŃă ca la pct.. aceste spaŃii nu trebuie să depăşească 10 mrn şi să fie bine umplute cu mortar rezistent la intemperii şi colorat. liniile profilului trebuie să fie continue şi drepte. să nu prezinte porŃiuni cu desprinderi. . e) mărimea şi modul de umplere cu mortar a spaŃiilor dintre marginile suprafeŃei placajelor şi solbancuri. trebuie să fie continue şi drepte. afară de cazul când prin proiect se cere altfel . iar la străpungeri să fie mascate cu rozete metalice. fără zgârieturi . neadmiŃându-se frânturi sau cuibări . pe faŃadele clădirilor. 5. dar cei puŃin câte unul Ia fiecare 100 m-) .finisajul trebuie să fie aderent la suport pe toată suprafaŃa acestuia. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. trebuie să fie bine păsuite.1.. se va controla îndeplinirea următoarelor condiŃii : . la colŃurile intrânde şi ieşinde sau la rosturile de îmbinare închise sau aparente . La placaje din plăci de piatră naturală. brâie. 3. calitatea şi poziŃiile elementelor decorative care se plachează (solbancuri. fixate pe suport.l. în culoarea placajelor respective. dintre elementele placajului de marmoroc montate.suprafaŃa finisată trebuie să fie plană. d) .l. . dacă prin proiect nu se cere altfel.03.2. străpungeri etc. ancadramente. c) chituirea rosturilor dintre plăcile placajelor cu mortar rezistent la intemperii şi colorarea placajelor.frecarea şi lustruirea corectă a suprafeŃelor plăcilor la placajele pentru care proiectul prevede o astfel de finisare . din mase plastice etc. în cazul rosturilor deschise. trebuie să fie cât mai bine închise. Prin examinare vizuală se va verifica : a) corespondenŃa elementelor profilate de placaj ale faianŃei cu forma din proiect . planeitatea suprafeŃei se va verifica cu dreptarul de 2 m. brâie etc). abaterile suprafeŃelor acestor placaje faŃă de verticală şi orizontală se vor verifica cu dreptarul. . indicate în planul de montaj.

10.5. în afară de examinarea vizuală. plăci de majolică sau plăci ceramice smălŃuite cu cada de baie. Etanşarea rostului de racordare respectiv trebuie sa ne executată cât mai îngrijit. prin măsurarea rosturilor cu ajutorul unor calibre. La fel se va controla ca găurile practicate în placaj pentru fixarea obiectelor sanitare (spălător. La suprafeŃe orizontale (glafuri. la extremitatea căruia se permite o abatere de la verticală de maximum 2 mm. în cazul că se observă abateri. Verticalitatea suprafeŃei placate se verifică.5 mm.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. aşezat în orice direcŃie.11.20 m lungime la placajele executate din plăci ceramice smălŃuite şi de 2. La acestea se va controla ca găurile făcute în plăci sa . 5. Acolo unde tâmplăria este prevăzută cu pervazuri.. nu se admite decât o singură denivelare de maximum 2 mm. 5. se va controla dacă s-a asigurat placajului o pantă de cca 2% spre interiorul camerei. marginea căzii de baie etc). Prin examinare vizuală se va verifica : a) Racordarea placajului cu tencuiala. In cazul placajelor din plăci de faianŃă sau plăci de majolică montate pe pereŃi de beton se va verifica dacă in proiect au fost prevăzute borduri speciale de racordare a faŃadei cu pereŃii şi dacă acestea au fost montate corect. neadmiŃându-se o grosime neuniformă sau lipsa chitului.12. nichelate sau prevăzute cu garnituri — după cum se cere prin proiect.20 m. SuprafaŃa placată cu plăci de faianŃă. se va controla partea opusă a peretelui.00 m la celelalte feluri de placaje. prin acoperirea cu rozete metalicecromate. plăci de majolică şi plăci ceramice smălŃuite sunt indicate în tabelul din anexa X. 5. observând dacă umezeala nu a trecut prin perete. b) racordarea placajului din plăci de faianŃă. oglindă etc. La intersecŃiile de suprafeŃe placate. placajul trebuie să pătrundă sub ele cu cel puŃin 10 mm. întrerupătoarelor etc.l. La placajele executate cu plăci din fibre de lemn emailate sau melaminate se vor face următoarele verificări : mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.. racordarea trebuie făcuta cu scafe de mortar.7. pentru trecerea Ńevilor de instalaŃii. Page 83 of 170 Placaje interioare 5. cu plinte sau scafe. La linia de separaŃie a placajului de tâmplărie de lemn după uscarea completă a acestuia. nişe de laborator.. Sub dreptar. se va face la început prin examinarea vizuală iar dacă se observă ondulări în plan vertical sau orizontal acestea se vor măsura cu ajutorul unui dreptar de 2 m lungime.8. 5. 5. plăci de majolică sau cu plăci ceramice smălŃuite. 5. Abaterile admisibile de care trebuie să se Ńină seama la aprecierea calităŃii placajelor din plăci de faianŃă. Planeitatea suprafeŃei placate se verifică cu ajutorul unui dreptar de 1. lăŃimile rosturilor pot depăşi pe cele date în anexa X.9. Verificarea racordării rectilinii a suprafeŃelor placate.) să nu fie vizibile de sub aceste obiecte. c) Străpungerile efectuate în suprafaŃa placată. rosturile nu trebuie să fie mai mari de 1 mm. trebuie să se termine cu plăci cu muchiile rotunjite iar spatele acestora trebuie să coincidă cu nivelul tencuielii. Dacă proiectantul nu prevede asemenea borduri.. CorespondenŃa rosturilor dintre plăcile placajului cu prevederile proiectului şi ale prescripŃiilor tehnice de execuŃie se face. fixarea prizelor.2009 .l. 5. cu cel mult 0.03. in toate cazurile.6. 03. cu bolobocul şi un dreptar de 1.ne mascate pe contur. iar pervazurile trebuie să fie fălŃuite pe înălŃimea placajului. se va dispune aplicarea unei rozete de diametru mai mare. având dimensiuni până la 40X40 mm. Pentru a verifica etanşeitatea racordării dintre placaj şi cada de baie. La această verificare se admite sub dreptar o singură undă având o săgeată mai mică de 2 mm. La găurile unde acoperirea cu rozetă nu este suficientă astfel încât conturul găurii se vede şi în jurul rozetei.

03. . 0.din roci vulcanice 0. La suprafeŃele buciardate sau gradinate cu cadru . Plăci exterioare a) Placaje din piatră naturală şi piatra artificială nearsă (betoane cu parament brut) Denivelarea relativă a plăcilor la suprafeŃele şlefuite sau lustruita . idem .) se va controla îndeplinirea aceloraşi condiŃii menŃionate la pct. produse în urma dezlipirii de stratul suport a unor părŃi de placaj care nu au fost bine lipite .05% din lungimea totală a rostului şi maximum 1.din calcar moale 2. cu baghete de lemn vopsite sau lustruite ori cu profile din PVC.. săli de recepŃie.din marmură şi piatră calcară 0. . în asemenea cazuri se vor scoate plăcile respective şi se vor lipi din nou. .5 mm La suprafeŃele buciardate sau gradinate cu cadru .din marmură şi din granit 1 mm.5 mm în sens orizontal şi 1 mm în sens vertical (pe o suprafaŃă de 3 m2).13 La placajele executate cu plăci tip marmoroc.5 mm .din marmura şi piatră calcară maximum trei ştirbituri pe 1 m2 si o adâncime de max. însă numai după ce se va răzui adezivul de pe spatele plăcilor şi de pe suprafaŃa suport şi numai după ce acesta va fi din nou pregătit în mod corespunzător. dar maximum 3 mm pe întreaga înălŃime a peretelui. 0.din marmură şi granit 2 mm pe1 m.2009 .din roci vulcanice 0. prefabricate.din marmură şi granit 0.din marmură şi piatra calcaroasă 0. Page 84 of 170 a) modul cum s-a făcut mascarea rosturilor dintre plăci şi de la marginea superioară a placajului. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. birouri.. dar maximum 10 mm pe întreaga înălŃime a placajului.5 mm pe 1m.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. 5. Devierea placajului de Ia planul vertical la suprafeŃele şlefuite sau lustruite . ANEXA X-1 ABATERI ADMISIBILELA RECEPłIA CALITATIVĂ A PLĂCILOR 1. săli de bibliotecă etc. Abaterile admisibile de care trebuie să se Ńină seama la aprecierea calităŃii placajelor din fibre de lemn.5 mm dar maximum în 3 locuri pe 1 m2 La suprafeŃele buciardate sau gradinate cu cadru ..5 mm. sunt indicate în tabelul din anexa X. 03. Devierea rosturilor de la verticală sau orizontală la suprafeŃele şlefuite sau lustruite .5 mm la 1 m.din calcar moale 1.4.' 5. conform indicaŃiilor din proiect. dar maximum 10 mm pe întreaga înălŃime a placajului. în unele încăperi din interiorul clădirilor civile (holuri. dar în cel mult 2 locuri .l.5 mm . vestibuluri.1% din lungimea rostului şi maximum 3 mm Ştirbituri la muchii la suprafeŃele şlefuite sau lustruite .din roci vulcanice maximum două ştirbituri pe 1 m2 şi o adâncime de max. emailate sau melaminate.. b) denivelările placajului.din roci vulcanice pe verticală nu se admite iar pe orizontala se admite maximum 1 mm la o placa . baghetele sau profilele montate trebuie să aibă aceeaşi culoare pe toată lungimea lor şi să fie bine fixate .

din calcar moale 4 mm b) Placaje din plăci ceramice smălŃuite . La suprafeŃele şlefuite sau lustruite ..Devierea rosturilor dintre plăcile placajului 0. 4x4 şi 5X5 cm) lipite pe hârtie (distanŃa dintre dreptar şi suprafaŃa placajului) 2 mm . tâmplărie.5x2.Devierea rosturilor dintre plăcile placajului 1 mm la o placă .din calcar moale maximum patru ştirbituri pe 1 m2 cu o adâncime de max. 2. 3 mm . Abateri la dimensiunile rosturilor. 0.5 mm La suprafeŃele buciardate sau gradinate cu cadru . 3 mm ..Deschideri între plăcile prefabricate ale placajului max. 2 mm .din marmură şi granit. Placaje interioare a) Placaje din plăci de faianŃă sau de majolică .03. Page 85 of 170 La suprafeŃele buciardate sau gradinate cu cadru ..Devierea de la planeitate a plăcilor de formate mici (2x2.Pete pe suprafaŃa placajului.din marmură si granit . . una la o placă pe o suprafaŃă de 4mm2 mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 4x4 şi 5x5 cm) lipite pe hârtie (distanŃa dintre dreptar şi suprafaŃa placajului) 2 mm .5. 03.5 mm la o placă ..0X2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.2 mm c) Placaje din cărămidă aparentă . 2 mm .Ştirbituri sau lipsă de glazură la muchiile suprafeŃelor glazurate ale plăcilor max. 2.din roci vulcanice 0..5 mm pe orizontală .3 mm pe verticală şi 0.Devierea de la verticalitate a placajului nu se admite .Ştirbituri la muchiile plăcilor maximum două ştirbituri pe 1 m2 şi cu o adâncime de max..PorŃiuni neumplute cu mortar in rosturi nu se admit d) Placaje din plăci tip marmoroc. obiecte de instalaŃii .2009 .Devierea de la verticalitate a plăcilor de formate mici (2x2.Devierea de la planeitate (distanŃa dintre dreptar şi suprafaŃa placajului) 2 mm .Deschideri la racordările placajului cu alte tipuri de finisaje.din marmură şi piatră calcară .5. prefabricate .Devierea rosturilor orizontale dintre cărămizile aparente 1 mm la o placă . rezultate din pătrunderea la suprafaŃă a materialului adeziv sau din alte cauze nu se admit 2.. maximum trei ştirbituri pe 1 m2 cu o adâncime de max.Devierea de Ia planeitate si verticalitate a suprafeŃei placajului (distanŃa dintre dreptar şi suprafaŃa placajului) 2 mm .

Plăci melaminate din fibre de lemn. 2 mm Curburi sau frânturi vizibile pe suprafaŃa placajului nu se admit . STAS 7578—80 Plăci lignocelulozice. 8. ConstrucŃiilor nr. STAS 8658—80 Plăci lignocelulozice. 13. două pe m2 cu o suprafaŃă de 2 mm2 . STAS 8095—80 Plăci decorative din hârtie stratificată (HDS).GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.PorŃiuni de plăci dezlipite de pe suport nu se admit. CondiŃii generale 6. 8/75). prefabricate ca la pct. Page 86 of 170 . STAS 7577—80 Plăci emailate din fibre de lemn. STAS 7813—80 Plăci ceramice CESAROM. .LăŃimea rosturilor dintre plăci 9. Plăci fonoabsorbante din fibre de lemn. muchii etc perfect verticale . STAS 9110—78 Pietre naturale fasonate pentru construcŃii.. 4. Plăci din aşchii de lemn extrudate (PAL-RM). mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.Găuri de străpungere pentru instalaŃii vizibile de sub rozetele de mascare nu se admit' . 14. STAS 1245—80 Plăci lignocelulozice. 03. C. majolică şi plăci ceramice smălŃuite CESAROM (Bul. nu se admit . 9. 10. STAS 6438—83 Plăci din aşchii de lemn (PAL). STAS 451—80 Plăci.Pete pe suprafaŃa placajului . nu se admit b) Placaje din plăci ceramice smălŃuite (ca la pct.6—75 InstrucŃiuni tehnice pentru efectuarea placajelor interioare din faianŃă.. STAS 8616—80 Plăci lignocelulozice. 1 b) c) Placaje din plăci tip marmoroc.Locuri neumplute cu glazură pe suprafaŃa placajului max. plinte şi scafe din beton. 1 d) d) Placaje din plăci din fibre de lemn emailate sau melaminte . STAS 233—83 Plăci din faianŃă pentru placarea pereŃilor interiori 2.Lipsa de chit în rosturile dintre plăci nu se admit .PorŃiuni neumplute cu lapte de ciment alb în rosturi nu se admit .03.. Placaj din fag pentru lucrări de interior. 3. 7. CondiŃii generale. perfect uniformă ANEXA X-2 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA 1.Liniile de intersecŃie ale placajului la colŃurile ieşinde şi intrânde.2009 . STAS 8561— 30 Plăci lignocelulozice.Fisuri pe suprafaŃa placajului . 11. 12.Abateri locale de Ia planeitate şi verticalitate pe suprafaŃa plăcilor (distanŃa între dreptar şi suprafaŃa plăcilor) max. Plăci presate perpendicular pe faŃe. Panouri stratificate din plăci din fibre de lemn dure. mozaicate. STAS 5939—80 Plăci din gresie ceramică. 5. Reguli de verificarea calităŃii..

[top] CAIETUL XI. tapetelor. Prin examinarea vizuală se verifică următoarele : mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. ConstrucŃiilor nr.70—70 Normativ pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate din fibre de lemn (Bul. VOPSITORII.7.86—75 InstrucŃiuni tehnice privind executarea placajelor din profile de PVC rigid (Bul. 1.1. 2. tapete este necesar a se verifica dacă au fost executate şi recepŃionate toate lucrările destinate a le proteja (de ex. CondiŃiile de stabilire a calităŃii vopsitoriilor nu se referă şi la vopsitoriile destinate protecŃiilor anticorozive care sunt tratate separat. vopsitorii. care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective şi corespund paletarului coloristic dat în proiect. cât şi la lucrările de tapete ce se aplică în interiorul încăperilor de locuinŃe şi social-culturale.3. Verificări pe faze de lucrări Zugrăveli 3. pe care se aplică zugrăvelile. Este interzis a se începe executarea oricăror lucrări de zugrăveli. 2.. tapete înainte ca suportul. 3/1970). Certificarea calităŃii suportului. 17. rezistenŃă). 16. însorite). suporŃi pentru obiecte sanitare sau elemente de încălzire. console. utilizarea reŃetelor şi compoziŃiei amestecurilor indicate în aceleaşi prescripŃii. indiferent de compoziŃia lor şi de natura suprafeŃelor pe care se aplică. ZUGRĂVELI.1. ConstrucŃiilor nr. 2. La recepŃia preliminară se va efectua direct de către comisie aceleaşi verificări dar cu o frecvenŃă de minimum 1/5 din frecvenŃa precedentă.2009 . se va face numai după uscarea lor completă. se va face în cadrul verificării executării acestui suport (tencuieli.03. chiar după terminarea întregului obiect şi în consecinŃă nu este necesar a se încheia proces-verbal de lucrări ascunse. prin vânt. prevăzută în prescripŃii tehnice. precum şi aplicarea straturilor succesive necesar a se urmări aplicarea măsurilor de protecŃie împotriva uscării bruşte (de ex. 2. 03. spălării prin ploaie sau îngheŃării. Page 87 of 170 15..) sau a căror execuŃie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (de ex. 8/70 şi broşura MCInd 1970).. Toate materialele pot fi introduse în lucrare numai dacă în prealabil s-a verificat de către conducătorul etnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate. gleturi elemente de tâmplărie din lemn sau metalică. tâmplării etc. umiditate. 2. calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând. TAPETE 1. zidării. C114—69 InstrucŃiuni tehnice pentru folosirea marmorocului pentru lucrări de finisaje interioare şi exterioare (Bul. Pe parcursul executării lucrărilor este necesar a se verifica respectarea tehnologiei de execuŃie.2. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli.1.4. elemente de instalaŃii etc). Verificarea calităŃii zugrăvelilor. Prevederile din prezentul capitol se referă la lucrările de zugrăveli şl vopsitorii interioare şi exterioare ale clădirilor.2. în întregime sau succesiv pentru fiecare porŃiune. betoane.6.) precum şi că au fost montate toate piesele auxiliare (dibluri. 7/ 75). vopsitoriile şi tapetele fiind lucrări destinate a rămâne vizibile. conducte pentru instalaŃii. Prevederi generale 2. se vor face cel puŃin câte una la fiecare încăpere şi cel puŃin una la fiecare 100 m2. Verificările care se efectuează la terminarea unei faze de lucrări. învelitori. 3. Domeniu de aplicare 1. vopsitorii. ConstrucŃiilor nr. vopsitoriile. streaşini etc. colŃare etc). C. surse de praf sau vapori cu substanŃe chimice. Zugrăvelile. 2. tapetele.. C.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. să fi fost verificat cu atenŃie de către şeful punctului de lucru privind îndeplinirea condiŃiilor de calitate pentru stratul suport (aspect.5. 2.

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. fire de păr sau urme de la pensulă sau bidinea .03. convectoarele. Pentru verificarea suprafeŃelor din spatele conductelor. f) Bordurile. lipsuri de bucăŃi de peliculă. cremoane.) să nu fie pătate de vopsea. aplicarea succesivă a straturilor prevăzute în proiect). b) aspectul suprafeŃelor zugrăvite in culori de apă. Rectilinitatea liniaturilor de separaŃie se va verifica cu ochiul şi la nevoie cu un dreptar de lungime adecvată. c) uniformitatea desenului la zugrăveli interioare executate cu rolă. crăpături sau alte defecte. g) SeparaŃiile dintre vopsitorii şi zugrăveli pe un acelaşi perete. Page 88 of 170 a) CorespondenŃa zugrăvelilor interioare şi exterioare cu prevederile proiectului şi cu dispoziŃiile ulterioare . b) La vopsitoriile executate pe tâmplărie se va verifica vizual buna acoperire cu peliculă de vopsea a suprafeŃelor de lemn sau metalice. se va folosi oglinda. Cu aceeaşi atenŃie se va controla dacă pregătirea feŃelor laterale şi spatele acestor piese şi aparate sunt vopsite pe toate elementele. se va controla ca accesoriile metalice vizibile (şilduri. desprinderi. 03. în caz de execuŃie cu rola se admite lipsa desenului numai la legătura a două fâşii vecine de desene. ventilatoarele etc. umflături etc. Vopseaua de orice fel trebuie să fie aplicată până la „perfect curat". chituirea rosturilor etc. să nu prezinte pete. nu se admit corecturi sau retuşări locale care distonează cu tonul general. De asemenea. să nu prezinte curburi sau frânturi pe acelaşi aliniament. burete sau pânză de sac . emailuri sau lacuri trebuie să prezinte pe toată suprafaŃa acelaşi ton de culoare şi acelaşi aspect lucios sau mat. sunt vopsite în culorile prescrise şi dacă vopseaua este de culoare uniformă. fără suprapuneri. Vopsitorii 3. la această verificare trebuie ca pe un întreg perete să nu existe mai mult de două devieri izolate şi care să nu se abată de la linia dreaptă cu mai mult de 2 mm. urme de pensulă. la asemenea desene nu sunt admise pete sau sărituri şi nici suprapuneri sau lipsuri ale desenului. AderenŃa zugrăvelilor interioare şi exterioare se va constata prin frecare uşoară cu palma pe perete. după cum se prevede în proiect sau în mostrele stabilite. urmele de bidinea sunt admise numai dacă sunt vizibile până la o distanŃă de cel mult 1 m la suprafaŃa zugrăvită . precum şi al acelora în calcio-vechio . aerotermele. 3. crăpături ori fisuri. fără pete. radiatoarele. precum şi cele dintre zugrăveala pereŃilor şi tavane trebuie să fie distincte. 3. băşici.. care pot genera în viitor desprinderea stratului. neregularităŃi cauzate de chituire sau şlefuire necorespunzătoare. adică să nu prezinte straturi străvezii şi nici pete. fără locuri neacoperite. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. ondulaŃii etc.) se vor face verificări prin sondaje în diverse puncte.2. c) nu se admit pete de mortar sau zugrăveală pe suprafeŃele de tîmplărie vopsite. înlăturându-se cu grijă vopseaua până la stratul suport. bine chituite şi şlefuite în prealabil. dar pe o lăŃime de cel mult 1 mm. e) Se va examina vizual dacă Ńevile.5. pe suprafeŃele finisate prin stropire trebuie ca stropii să fie repartizaŃi uniform.2009 . ele trebuie să aibă un ton de culoare uniformă. se va controla prin câteva sondaje dacă vopseaua este aplicată pe suprafeŃele corect pregătite în prealabil şi dacă este executată conform proiectului (curăŃirea de rugină sau mortar.4. Se admit la un perete cel mult două devieri izolate. stropi.. 3. scurgeri. urme de vopsea insuficient frecată înainte de aplicare etc.3. aglomerări de pigmenŃi. d) Pentru controlarea pregătirii corecte a suprafeŃelor de tâmplărie înaintea vopsirii (curăŃirea. frizurile şi liniatura trebuie să fie de aceeaşi lăŃime pe toată lungimea. radiatoarelor etc.. şlefuirea. afară de cazul când prin condiŃiile speciale ale lucrării s-a prescris o repartizare neuniformă . olievere etc. sau care urmează a fi vopsite. scurgeri. chiar la distanŃe mai mici de 1 m . urme de pensulă.. cute. Ele trebuie să fie fără înnădiri şi de o lăŃime uniformă pe toată lungimea lor. Prin examinarea vizuală se va verifica aspectul vopsitoriilor. avându-se in vedere următoarele : a) SuprafeŃele vopsite cu vopsele de ulei. fapt ce se constată prin ciocănirea uşoară a vopseli cu degetul în mai multe puncte. băşici şi cojiri. iar înnădirile să nu fie vizibile de la distanŃă mai mare de 1 m. Verificarea rectilinităŃii liniilor de separaŃie se va face cu un dreptar de lungime cât mai mare . care să nu se abată de la linia dreaptă cu mai mult de 2 mm. drucăre. Înainte de începerea verificării calităŃii vopsitoriilor se va controla mai întâi dacă la vopsitoriile în ulei sau la cele pe bază de polimeri s-a format pelicula rezistentă. O zugrăveală aderentă nu trebuie să se ia pe palmă.

8.15. 3. ele nu se pot monta cu marginile suprapuse. ANEXA XI-1 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA 1.. acestea se vor aplica cu marginile cap la cap. potrivirea desenului celor două fâşii vecine trebuie să fie cât mai exactă . umflături (pungi de aer). 2. În ceea ce priveşte tapetele tip T. 03. 3.3—76 Normativ pentru executarea şi recepŃionarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii {Buletinul ConstrucŃiilor nr. 3. Se va controla dacă s-a respectat tehnologia de execuŃie privind pregătirea şi amorsarea suprafeŃelor şi aplicarea hârtiei de ziar într-un strat sau două straturi. 6/1977 şi 1/1978). iar umiditatea relativ ă a aerului la 50—60%.13. Tapete 3. Nu se admit suprafeŃe neacoperite. cute sau neregularităŃi specifice. (tapete în relief). C. aici fâşiile se pot suprapune în orice fel. Toate fâşiile trebuie să aibă absolut aceeaşi culoare şi nuanŃă.12. 3. Fâşiile de tapet trebuie să fie dispuse vertical. STAS 8341—75 Tapet lavabil pe bază de polimeri cu suport de hârtie. Page 89 of 170 3. Lipirea tapetelor trebuie să fie realizată uniform pe întreaga suprafaŃă a fiecărei fâşii în perete. La suprapunerea fâşiilor pe verticală trebuie să se respecte regula ca muchia fâşiei de deasupra să fie orientată spre fereastră. 3.14. [top] mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.7.4—77 InstrucŃiuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Buletinul ConstrucŃiilor nr. Această condiŃie nu este aplicată la pereŃii paraleli cu cei pe care se află ferestrele . 3..17. verificarea făcându-se cu firul cu plumb şi neadmiŃându-se nici un fel de abatere de la verticalitate.11. La lipirea lor cap la cap fâşiile trebuie să fie perfect potrivite. de către delegatul laboratorului de şantier. 12/1977 şi broşură). lipituri suplimentare.10. peste care s-a fixat tapetul. Tapetele aplicate trebuie să fie identice cu modelele indicate prin proiect sau cu mostrele cuvenite între executant şi beneficiar. La muchiile intrânde sau ieşinde ale pereŃilor încăperii rosturile verticale dintre fâşii trebuie să fie realizate la 10—15 cm de muchia respectivă. cu condiŃia ca să se respecte pe tot peretele cu acelaşi sens de suprapunere. astfel ca linia de demarcaŃie să nu poată fi observată decât până la cel mult 2 m distanŃă.6. Temperatura şi umiditatea vor fi măsurate cu termometre şi umidometre. întrerupătoare. prize etc. Dacă la racordarea tapetului cu planul tavanului nu este prevăzută o baghetă racordarea trebuie să fie realizată pe o linie dreaptă de altă culoare şi care la examenul vizual să apară ca perfect omogenă continuă şi orizontală şi de aceeaşi lăŃime pe toată lungimea ei. 3. în puncte izolate se poate admite o nepotrivire de maximum 1 mm. C.03. 3. Verificarea calităŃii lucrărilor de tapetare se va face numai după ce timp de 14 zile temperatura aerului in camera respectivă a fost stabilizată la circa +18°C. fără să existe porŃiuni neaderente. 4.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. 3. Calitatea lucrărilor de vopsitorie executate pe piesele metalice se va verifica în acelaşi mod ca la celelalte lucrări de vopsitorie. suprapuneri supărătoare ale desenului sau exfolieri pe lângă pervazuri. 5/76. cauzate de pregătirea necorespunzătoare a stratului suport.2009 .. La suprapunerile de fâşii.9. pentru ca să nu creeze umbre pe peretele respectiv. prevăzute în prezentul capitol.16. întrucât datorită modelelor în relief în care se fabrică. 3.R.. STAS 8839—72 Hârtie suport pentru tapetele lavabile pe bază de polimeri. 3.

1.. instalaŃii.1. canale.. frecvenŃa verificării va fi de 5—6 sondaje la fiecare 100 m2. Orice lucrare de pardoseli va fi începută numai după verificarea şi recepŃionarea suportului. executate în clădiri de orice tip şi cu îmbrăcăminŃi din : lemn (pavele. abaterea maximă admisă este de ±1 mm. Page 90 of 170 CAIETUL XII.1.03. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. nisip. Prevederile prezentului capitol se aplică la toate lucrările de pardoseli. În cazul pardoselilor speciale cu rol de protecŃie anticorozivă.fixarea în stratul de poză alcătuit din nisip (se consideră că aceasta este bună când la 6 lovituri date în acelaşi loc cu maiul de 35 kg de la 50 cm înălŃime. 2. mecanice şi de compoziŃie.2. faŃă de prevederile prescripiŃilor tehnice.aspectul şi starea generală .fixarea îmbrăcăminŃii pe stratul suport. La pardoselile din pavele de lemn se vor verifica : . materiale bituminoase. pietriş pentru care trebuie să existe dovada realizării gradului de compactare prevăzut în proiect sau în prescripŃiile tehnice specifice . . PARDOSELI 1. semifabricatele şi prefabricatele.. .) . pante). parchete). Domeniu de aplicare 1.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt : . operaŃii care se efectuează şi se înregistrează conform prevederilor capitolelor respective. 1. Pentru beton se vor respecta şi prevederile caietului „Betoane: din prezentul normativ. . trebuie să fie terminate şi toate lucrările a căror executare interioară ar putea degrada pardoselile. plăci şi covoare din materiale sintetice (plastice). predate de proiectant. înfundarea maximă a pavelei este de 3 mm).au fost depozitate şi manipulate în condiŃii care să evite orice degradare a lor . provenite de la staŃiile centralizate chiar situate in incinta şantierului. O atenŃie deosebită trebuie acordată cazurilor în care suportul este constituit din pământ.4. 2. care intră în componenŃa unei pardoseli. Betoanele şi mortarele. piatră naturală şi artificială.. de asemenea elementele de construcŃii şi instalaŃii trebuie să fie executate. 03. izolaŃii etc. Prevederi generale 2.elementele geometrice (grosime.3. străpungeri.s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate. 2. duşumele. balast. inclusiv în ce priveşte realizarea elementelor geometrice. . care să confirme că sunt corespunzătoare normele respective .s-au efectuat la locul de punere în operă — dacă prescripŃile tehnice specifice sau proiectul le cer — încercările de calitate.deschiderea şi uniformitatea rosturilor . 3. . verificarea se va face câte una la fiecare 100 m3 .2009 . . .racordările cu alte elemente de construcŃii sau instalaŃii . prevederile prezentului capitol trebuie completate cu prescripŃii tehnice specifice şi cu condiŃiile tehnice speciale. Toate materialele.rosturile . pot fi introduse în lucrare numai dacă în prealabil : .2. verificate şi recepŃionate înaintea începerii lucrărilor de pardoseli (ex. 2. pământ. vor fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoŃit de documente din care să rezulte cu precizie caracteristicile fizice. planeitate.

menŃinerea climatului din încăperi la temperatura de minimum +5° şi umiditatea relativă a aerului de maximum C 65% . în câteva puncte izolate..3. La pardoseli din parchet se vor verifica : . a unei soluŃii de fenolftaleină în alcool.dimensiunile pieselor de parchet sau ale panourilor de parchet mozaic . sunetul trebuie să fie plin) . pentru mortar de ciment sau beton se determină cu aparatul „Higromete" sau prin aplicarea cu o pensulă curată pe o porŃiune de 2x5 cm din suprafaŃă. . abaterea maximă admisă este de ± 3 mm. abateri admisibile sunt conform prevederilor din STAS 228/1-80.denivelarea între panourile adiacente rosturilor de dilataŃie maximum admis ± 1. abaterea maximă admisă este de două unde cu săgeată de maximum ± 2 mm. .pantele.03. în concentraŃie de 1% . . . .umplerea rosturilor cu mastic bituminos sau cu mortar asfaltic pe adâncimea minimă de 30 mm . .(abaterea maximă admisă este de ± 2. Page 91 of 170 . cu sarcini importante. în cazul prinderii cu cuie . în jurul maşinilor.mărimea rosturilor dintre lamele sau panouri.corespondenŃa între poziŃia rosturilor de dilataŃie al îmbrăcăminŃii şi cele ale stratului suport. .2009 .abaterea maximă admisă la lăŃimea acestor rosturi este de ± 5mm. conform STAS 2560/183 şi STAS 2560/3-84 : . .în cazul îmbrăcăminŃilor de beton sau beton armat.fixarea lamelelor pe suport (la sărituri de 30 cm nu se admite ca pardoseala să se mişte sau să scârŃâie.montarea la acelaşi nivel a lamelor sau panourilor alăturate . .. 3.planeitatea si orizontalitatea pardoselii. La acest tip de pardoseală nu se încheie procese-verbale de lucrări ascunse. 3.5 mm/m. în cazul planeităŃii suprafeŃei şi de ± 2 mm/m în cazul orizontalităŃii pardoselii.existenŃa rosturilor lingă pereŃi. modul de racordare cu suprafeŃele verticale .2. lăŃimea maximă admisă a rosturilor este de calitatea rindeluirii (nu se admit asperităŃi la palpare) . străpungerilor etc.0 rnm . . la proba prin ciocănire uşoară cu un ciocan de zidar. . . abaterea maximă admisă este de ± 2. trei sondaje la fiecare 100 m2. betonul sau mortarul de ciment se colorează în violet sau în roz intens).planeitatea şi orizontalitatea. dar numai în porŃiuni izolate) . 03. La acest tip de pardoseală nu se încheie procese-verbale de lucrări ascunse. .componenŃa şi grosimile straturilor succesive .aspectul. starea generală a suprafeŃelor. . . se vor efectua şi verificările prescrise în caietul „Betoane" din prezentul normativ. .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. în cazul lipirii cu adeziv.umiditatea stratului suport de nisip.aderenŃa la stratul suport (prin ciocănite cu ciocanul de zidar) . Ia umidităŃi peste 3%.. La pardoselile din piatră artificială nearsă executate cu suprafeŃe continui se vor verifica.mărimea şi continuitatea pantelor. dacă sunt prevăzute in proiect. mortar de ciment sau beton .5 mm/m. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. abaterea maximă admisă este de ± 10% din valoarea grosimii straturilor..existenŃa rosturilor continue umplute cu mastic bituminos în lungul pereŃilor. . verificarea se va face cu frecvenŃa de două. . maximum admis 3% (pentru nisip se determină conform STAS 4606-80 .

este de ± 0. 3.pantele. pentru cărămizi şi dale de beton prefabricate pe şantier .4. Page 92 of 170 La aceste tipuri de pardoseli se vor întocmi procese-verbale de lucrări ascunse numai pentru armături şi stratul de acoperire a acestora. La acest tip de pardoseală nu se încheie procese-verbale de lucrări ascunse.5 mm/m. .7. La pardoselile din piatră artificială sau nearsă executate din elemente prefabricate se vor verifica conform STAS 2560/1-83 şi STAS 2560/3-84 : . . porŃiuni în relief sau adâncituri.umiditatea stratului suport. 3. nu se admit : pete. La pardoselile din pământ se vor verifica : . iar măsurarea se face prin metodele indicate la pct.grosimea pardoselii . 3.2 „pardoseli din parchet" .2009 . La pardoselile din piatră naturală se vor verifica : ..aderenŃa la stratul suport (prin ciocănire cu ciocanul de zidar) . umflături. pentru plăci prefabricate din piatră artificială arsă sau nearsă şi ± 1. abaterea maximă admisă este de ± 2. La aceste tipuri de pardoseli nu se încheie procese-verbale de lucrări ascunse.5 mm. . mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.planeitatea pardoselii. denivelări la rosturi. . 3. 3. .aspectul şi starea generală a suprafeŃei pardoselii . dacă sunt prevăzute în proiect. . abaterea maximă admisă este de două unde cu săgeata de maximum ± 2. La pardoselile cu covoare şi dale flexibile din clorură de polivinil se vor verifica : .mărirea rosturilor . La acest tip de pardoseală nu se încheie procese-verbale de lucrări ascunse.denivelările dintre 2 elemente prefabricate alăturate .dimensiunile covoarelor şi dalelor flexibile . abaterile admisibile sunt conform prevederilor din STAS 7361-80 si STAS 7915-80 . . abaterea maximă admisă între două plăci de piatră naturală aşezate alăturat. în cazul lipirii cu Aracet D 50 S. 03. maximum admis : ± 0. dar numai în porŃiuni izolate . .5. nu se admit adâncituri. .0 mm.planeitatea pardoselii.. abaterea maximă admisă este de ± 8. .aderenŃa la stratul suport (prin ciocănirea cu ciocanul de zidar). .aspectul şi starea generala a suprafeŃei stratului suport. .menŃinerea climatului din încăperi la temperatura minimă de +16° şi umiditatea relativă a aerului de maximum C 65% .6.mărimea rosturilor . abaterea maximă admisă este de ± 0.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE.0 mm . abaterea maximă admisă este de ± 10 mm faŃă de grosimea din proiect.1 mm .00 mm.aspectul şi starea generală a suprafeŃei pardoselii . . maximum admis este de : 2.corespondenŃa între poziŃia rosturilor de dilataŃie ale îmbrăcămintei şi cele ale stratului suport.03. abaterile maxime admise sunt conform prevederilor din STAS 2560/1-83 . colŃuri şi margini nelipite. dar numai în locuri izolate . abaterile maxime admise sunt conform prevederilor din STAS 2560/1-83. .denivelarea între plăcile de piatră naturală .1 mm . bavuri sau alte asperităŃi.planeitatea şi pantele ... în cazul lipirii cu Romeltex şi 7%.5°/ 0 (în procente de greutate).

pentru verificările ce comportă măsurători sau desfaceri... inclusiv pentru stabilirea existenŃei şi grosimii straturilor componente. constatările făcute. este de :±5 mm/m. verificările directe se vor efectua cu frecvenŃa minimă de 1/4 din aceea prescrisă pentru încheierea fazelor de lucrări.0 mm.03. lăŃimea maximă admisă a rostului este de : 0. dacă sunt prevăzute în proiect . .. Pardoseli anticorozive. RecepŃia lucrărilor 6. 6. aceleaşi verificări ca şi cele prescrise pentru parcursul lucrărilor. 6.denivelările stratului suport. .100 m2 după importanŃa lucrării.aderenŃa la stratul suport. Pentru verificările pentru care la pct.2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. grosimea. La verificarea pe faze de lucrări se vor efectua direct (în afara examinării — unde este cazul — a existenŃei şi conŃinutului proceselor-verbale de lucrări ascunse). cel puŃin la 1/5 din încăperi. .aderenŃa la stratul suport (la proba prin ciocănire uşoară cu un ciocan de zidar. RecepŃia lucrărilor se va face pe măsura executării fiecărui strat component al structurii de pardoseală. . pentru cele ce comportă măsurători şi desfaceri. .. . Nu se va începe executarea unui nou strat component al structurii de pardoseală decât numai după remedierea deficienŃelor constatate Ia stratul anterior.5 mm lăŃime la covor şi 0. 03.8. 4..pantele stratului suport. dar numai pe porŃiuni izolate . La acest tip de pardoseală nu se încheie procese-verbale de lucrări ascunse. În cazul existenŃei in alcătuirea pardoselii a unor lucrări ascunse.4 mm lăŃime la dale flexibile . în cazul unui strat suport elastic şi ±10. în cazul unui strat suport elastic şi ±3 mm/m. frecvenŃa sondajelor va fi de 1/5 din aceea prescrisă pentru parcursul lucrărilor. Pentru cazul pardoselilor din beton simplu sau armat se vor aplica şi prevederile din caiet V al acestui normativ. fiind consemnate în procese verbale pentru lucrări ascunse. abaterea maximă admisă. verificarea se face prin Iovire (îmbrăcămintea este aderentă dacă prezintă un sunet plin). La pardoselile din materiale bituminoase se vor verifica : . La aceste tipuri de pardoseli nu se încheie procese-verbale de lucrări ascunse.verificări directe şi anume : pentru aspect. în cazul unui strat suport rigid .examinarea şi controlul documentelor încheiate pe parcursul lucrărilor şi pe faze de lucrări. conform instrucŃiunilor respective. . pe porŃiuni izolate.modul de croire şi păsuire a unui covor (dala flexibilă) la racordarea sa cu o pardoseală de altă natură. abaterea maximă admisă este de două unde cu săgeata de maximum ±4.1. izolat este de : ±15.0 mm. dar cel puŃin unul la fiecare 50. 3. alăturate . Page 93 of 170 . dar minimum o verificare la fiecare 200 m2. Rezultatele verificărilor şi recepŃiile pe faze de lucrări se consemnează în procese-verbale.2009 .0 mm.planeitatea suprafeŃei pardoselii. la străpungeri . La recepŃia preliminară a obiectului se vor efectua : . 5.sau la contactul său cu diferite obiecte fixate pe stratul suport etc. 3 nu se indică frecvenŃa la încheierea fazei de lucrări se va efectua câte un sondaj pentru fiecare încăpere..aspectul şi starea generală a suprafeŃei pardoselii. sunetul trebuie să fie plin) .mărimea rostului dintre două fâşii de covor sau două dale flexibile. în cazul unui strat suport rigid. abaterea maximă admisă. se vor efectua sondaje cu frecvenŃa de 1/4 din aceea prescrisă pentru verificările pe parcurs. armarea conform mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Verificările de aspect se vor efectua încăpere cu încăpere . La stratul de beton de rezistenŃă al pardoselilor se va verifica : marca betonului.

In cazul hidroizolaŃiei din folii anticorozive se va verifica aderenŃa. cota de nivel al suprafeŃelor betonului.5. Umiditatea se verifică cu umidometrul. Page 94 of 170 indicaŃiilor din proiect. etc. rugozitatea suprafeŃei. pantele către sifoane de pardoseală. La betonul de egalizare şi de pantă se verifică în timpul execuŃiei marca betonului şi gradul de impermeabilitate. La stratul de protecŃie anticorozivă si de uzură din mase de şpaclu epoxidice.. pe bază de analize de laborator. 6. 6. 03. Verificarea întăririi materialelor de rostuire se face prin minimum 3 măsurători pe 5 m2 de placaj. 6.. aspectul betonului care trebuie să fie compact. pantele către sifoanele de pardoseală. 6. Pardoselile anticorozive continui şi discontinui recomandate în prezentul normativ se pot da în exploatare după minimum 115 zile de la terminarea execuŃiei. reborduri la străpungeri. stratul friabil se îndepărtează până la suport sănătos şi se face in mod corespunzător. 6.7.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. se va proceda Ia înlocuirea acestuia. In cazul depăşirilor defectelor admise de maximum 10 cm 2 la fiecare 10 m2 suprafaŃa verificată. fără goluri sau segregări. conform proiectului. C. planeitatea suprafeŃei. se va proceda la înlăturarea foliei pe aceste zone şi la repararea porŃiunilor defecte. se va verifica întărirea suprafeŃei (prin minimum 3 măsurători la 10 m2) prin zgâriere cu un cui de oŃel. Verificarea se face prin măsurători directe. în cel puŃin un punct la fiecare 10 m2. se va proceda la îndepărtarea placajului din zonele de defecte.4. prin zgîriere cu un cui de oŃel. beton apoxidic cu adaos de gudron de protecŃie anticorozivă şi uzură se va verifica umiditatea betonului de rezistenŃă şi respectiv a betonului de egalizare şi de pantă. scafe. Înainte de a se trece la executarea straturilor din beton epoxidic. rostuire..2009 . iar la ciocănire trebuie să aibă sunet metalic. În cazul în care se constată defecte de lipire ce depăşesc 10 cm2 la fiecare 10 m2 de suprafaŃă verificată. străpungerile pentru conducte şi cable electrice. In caz de dubiu. materialele de amorsare. goluri.03. materialele vor fi supuse unor incercări ce se vor efectua la furnizor sau la un alt laborator de specialitate. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. grosimea stratului în amplasamentul sifoanelor de pardoseală. crăpături. Dacă se constată defecte ale betonului. De asemeni se va verifica executarea corectă a ridicaturilor verticale. Verificarea stratului de hidroizolaŃie anticorozivă în cazul materialelor aplicabile în straturi multiple se va face vizual urmărindu-se continuitatea hidroizolaŃiei.9. În cazul placajelor anticorozive se va proceda la ciocănirea tuturor plăcilor la 24 ore de la pozare. La betonul eposidic şi betonul apoxidic cu adaos de gudron se va verifica : întărirea.6. Se va verifica de asemenea planitatea suprafeŃei. placaje anticorozive. scafe şi plinte la pereŃi şi stilpi. Dacă se constată pătrunderea cuiului în materialul de rost. se va proceda la înlocuirea plăcilor sau cărămizilor neaderente. respectarea dimensiunilor rosturilor şi adîn-cimii de îngropare a placajului. In cazul unor abateri mai mari decât cele admisibile (abateri la dimensiunile rosturilor lăŃime + 2 mm şi — 1 mm.. spargeri. goluri de montaj. materiale aplicabile sub formă de masă de şpaclu) se face prin examinarea certificatelor de calitate şi vizual. postamentele pentru utilaje. SuprafaŃa betonului de egalizare şi de pantă trebuie să fie lipsită de fisuri. prin ciocănire cu un ciocan de lemn pe întreaga suprafaŃă insistându-se la margini şi îmbinări. Verificarea calităŃii materialelor de protecŃie (foii materiale de pozare. In această perioadă este obligatoriu să se menŃină în halele în care au fost executate o temperatură de minimum +20° pentru reticularea com pletă a maselor anticorozive utilizate. În timpul pozării se va verifica la terminarea fiecărei suprafeŃe de 100 m2. Nu se admite aplicarea straturilor de protecŃie anticorozivă pe suprafaŃa cu umiditate mai mare decât cea prescrisă în prezentul normativ. 6. 6. nu trebuie să fie friabilă.8.3. adincime + 2 mm).

l. semifabricatele şi prefabricatele. CondiŃii generale. 7.. iar îmbrăcămintea trebuie să fie fixată sau aderentă de suport şi să corespundă condiŃiilor de calitate cerute pardoselii din acelaşi material (a se vedea cap.1. In cazul executării lucrărilor din beton.7.5 şi 2. STAS 2559—79 ConstrucŃii civile. „Beton simplu. treptele de beton sclivisit sau mozaicat nu trebuie să prezinte reparaŃii locale ale unor ştirbituri produse în timpul execuŃiei din cauza unei protejări insuficiente a treptelor. indiferent de destinaŃia lor. se vor face verificările prevăzute în cap. 9. STAS 33-14/2—75 Pavele din lemn masiv pentru pavaje. STAS 7361—80 Covor şi dale din policlorură de vinil. Orizontalitatea treptelor se va verifica la fiecare treaptă cu dreptarul şi nivela cu bulă de aer. 2. Treptele trebuie să fie de înălŃime egală şi să corespundă ca formă. 11/1982). CondiŃii tehnice de calitate. 2. pe suport textil. 2. 2. SCĂRI. suprafaŃa lor trebuie să fie orizontală.03. „Pardoseli"). Abaterile limită admisibile sunt cele arătate în anexa XIII. Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 2. dimensiuni şi mod de finisare a prevederilor proiectului. BALCOANE ŞI PARAPEłI CAPITOLUL 1.5. BALCOANE ŞI PARAPEłI PENTRU CLĂDIRI 1. 2. 5. STAS 7915—80 Covor şi policlorură de vinii. Materialele. In asemenea cazuri se va reface îmbrăcămintea pe toată lungimea treptelor. 03. să nu prezinte ondulaŃii sau ştirbituri. SCĂRI. 2.2009 . balcoane şi parapete de orice fel şi din orice materiale. In cazul executării lucrărilor din alte materiale (zidărie.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. STAS 2560/3—76 Pardoseli din piatră artificială arsă şi nearsă. Reguli şi metode de verificare. CondiŃii tehnice de calitate.3. Domeniul de aplicare 1..1. CondiŃii tehnice generale de calitate.6. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. CondiŃii tehnice generale de calitate. Intre doua podeşte consecutive treptele trebuie să fie identice. Prezentul capitol cuprinde principalele condiŃii tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească lucrările la scări.9.. STAS 2560/2—75 Pardoseli din piatră artificială arsă. Scările se vor verifica prin examinare vizuală şi măsuri locale. 8. 3 STAS 2560/1—75 Pardoseli din piatră artificială nearsă. ImbrăcăminŃi din asfalt turnat pentru pardoseli. în prealabil s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificate de calitate. elemente metalice etc) se vor efectua şi verificările prevăzute în cap. beton armat şi beton precomprimat" din prezentul normativ. „Zidării" respectiv cap. „ConstrucŃii din oŃel" etc. De asemenea. Page 95 of 170 ANEXA XII-1 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA CU APLICARE OBLIGATORIE 1. să corespundă punctelor 2. beton armat. [top] CAIETUL XIII. C 35—82 Normativ pentru executarea pardoselilor (Buletinul ConstrucŃiilor nr. industriale şi agrozootehnice.2. 2 STAS 228/1—77 Parchet din lemn masiv pentru pardoseli. vor fi introduse în lucrare numai dacă. ce se execută pentru clădiri şi alte obiecte de construcŃii-montaj. 6. semifabricate şi prefabricate din beton.. Muchiile treptelor trebuie să fie drepte şi intacte. 4.

03. să fie în planul parapetului. executate din tablă.13.21. 2. dându-se o importanŃă deosebită aspectului estetic.17. 2. SuprafaŃa parapetelor de beton tencuit şi zugrăvit trebuie să corespundă condiŃiilor de calitate cerute tencuielii şi zugrăvelii respective (a se vedea cap. iar dacă ea este din acelaşi material ca al treptelor. neadmiŃându-se denivelări mai mari decât cele arătate în anexa XI1I-1. beton etc. Se va verifica dacă este asigurată scurgerea apelor prin pante racordate Ia gurile aruncătoare de apă. să fie orice plan perpendicular pe acesta .20. să nu aibă noduri.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. să fie bine încastrate în vanguri. 2. ştirbituri. • să nu aibe jocuri.19. gresie.. Se va face deci mai întâi o verificare vizuală amănunŃită a calităŃii şlefuirii şi planeităŃii suprafeŃelor. curburi sau devieri atât în planul orizontal cât şi in planul vertical. să fie lustruită. La mâna curentă a parapetelor metalice se va controla ca în punctele de înnădire să nu existe praguri care să jeneze la palmă. conform prevederilor prevăzute în caiet XII al prezentului normativ. parapetele trebuie să se desfăşoare cu continuitate pentru a realiza corect curbele prevăzute în proiect. De asemenea.11. 2. Verificarea acestor încastrări se face prin clătinarea şi izbirea fiecărui element în parte. 2. Controlul executării corecte a pantelor se va face turnându-se pe pardoseala balconului o cantitate de apă şi observându-se dacă scurgerea ei se face complet şi corect. Verificarea se face cu dreptarul.12. pe porŃiunile de aliniament. 2. Page 96 of 170 2. Micile denivelări se vor înlătura prin polizare.24. • punctele de îmbinare ale profilului şi sudurile trebuie să fie astfel executate încât ele să nu apară vizibilă prin schimbări de culoare sau formă şi nici să se simtă la trecerea palmei .10. îngrijindu-se de poziŃionarea lor corectă în timpul execuŃiei. fără denivelări între elementele constructive (plăci de mozaic. marmură. 03. 2. 2. Parapetele să fie verticale pe toată înălŃimea. HidroizolaŃia se va verifica conform prevederilor din cap.2009 . mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 2. afară de cazul când proiectul ar prevedea o altă soluŃie. trebuie să fie executată la fel. vopsitorii şi tapete" din prezentul normativ). 2. controlând atât cu palma cât şi cu dreptarul de 2 m. verificarea făcându-se cu firul de plumb. Verificarea se face atât vizual cât şi prin folosirea unor şabloane corespunzătoare. Parapetele metalice şi de lemn trebuie să corespundă formelor arhitecturale şi dimensiunilor din proiect. dimensiunilor şi coloriturilor stabilite. • să se înscrie perfect în curbele de racordare ale platbandei şi să nu aibe gâtuiri sau ondulaŃii. iar rosturile la înnădiri să nu depăşească 1 mm lăŃime.profilul trebuie să fie montat astfel incât : • să nu prezinte denivelări faŃă de axul platbandei suport . Mâna curentă mozaicată trebuie să fie executată din materialul şi în condiŃiile prevăzute in proiect şi să corespundă formei. Pe porŃiunile de curbă.8. 2. 2.23.9.. 2.22 Mâna curentă de lemn trebuie să corespundă formelor şi dimensiunilor din proiect. Verificarea se va face cu dreptarul de 2 m.15. Se va verifica existenŃa lăcrimarelor şi a dispozitivelor de evitarea prelingerii apei pe faŃadă şi pe balcoane de la nivelele superioare. Podestele scărilor trebuie să aibă suprafaŃa plană. „Tencuieli" şi cap. „IzolaŃii". La balustradele la care s-a montat profilul „mână curentă" din PVC-semirigid să se verifice dacă au fost respectate următoarele condiŃii . parapetele nu trebuie să aibă ondulaŃii. podeşte. Verificarea acestor condiŃii se face vizual şi plimbând palma de-a lungul mâinii curente.16. etc). . balcoane etc.. astfel ca să se respecte cu stricteŃe cotele Ia care au fost prevăzute în proiect şi sa se asigure aspectul estetic al faŃadei. 2. Pardoseala podestelor trebuie să satisfacă condiŃiile de calitate cerute îmbrăcămintei respective. fibre ieşite. crăpături. trepte.18.. Ea trebuie sâ fie croită numai paralel cu fibrele. Se va verifica prin vizări şi măsurători adecvate continuitatea pe fiecare faŃadă a logiilor şi a balcoanelor. Balcoanele şi logiile se verifică dacă corespund prevederilor proiectului : pardoseala şi scafele vor îndeplini condiŃiile de calitate cerute. „Zugrăveli". să nu prezinte praguri şi sâ fie bine chituite. 2.

3.3. comisia de recepŃie va efectua prin sondaje verificări in număr suficient pentru aş putea forma convingerea asupra corectitudinii actelor prezentate. în cazurile speciale se vor lua în consideraŃie valorile prevăzute în proiecte.la înălŃimea treptelor 1 mm/treaptă . chiar dacă ele diferă decele curente.. 3. 3.denivelare admisă la toată lungimea treptei 2 mm . de mai sus. rosturile la înnădiri nu trebuie să depăşească în orice punct al profilului 1 mm NOTĂ: Valorile indicate mai sus sunt aplicate în cazurile curente.se admite pe toată lăŃimea parapetului o deviere a verticalităŃii de max. avându-se în vedere respectarea cu stricteŃe a prescripŃiilor generale de proiectare în conformitate cu STAS 2965/79. In cadrul verificării directe.6 .la mâna curentă mozaicată se admite o deviere a planeităŃii de max.7. în afară de zidărie de beton simplu. parapetelor. balcoanelor şi parapetele de fier.la mâna curentă de lemn.denivelare admisă la fiecare treaptă . De asemenea va proceda la verificări de acelaşi tip ca cele de la pct.denivelări admise la podestele scărilor . balcoanelor. iar in cazul îmbinărilor prin sudură finisajul să fie bine executat. aprecierea comportării lor la aceste încercări se va face conform prevederilor din cap. procesele verbale de remedieri sau consolidări. Pentru scările.5. ca IPTANA.2009 .6. 3. dispoziŃiile de şantier.. Page 97 of 170 • cuplarea profilului pe toată lungimea lui şi mai cu seamă pe porŃiunile curbe între regiunea îmbinărilor să fie nealterată prin procesul de plastifiere. Verificări de efectuat la recepŃia preliminară (pe obiect) 3. 1 mm .03. „Beton simplu. 2 mm .7. Pentru scările şi parapetele ce se execută Ia lucrări de artă (poduri. examinând toate documentele încheiate pe parcursul executării lucrărilor inclusiv buletinele de încercare. 1 mm/m . tunele. 3. ..5 . întreprinderea „Metrou Bucureşti.. în afara prezentului normativ. BALCOANE ŞI PARAPETE 1.4 .. 3. 2 mm/m 2. 3. Atunci când se consideră că este necesar a se face o verificare a rezistenŃelor scărilor. Pentru elementele din beton armat. controlându-se comportarea lor în ansamblu cât şi pe fiecare element în parte. Comisia de recepŃie preliminară a obiectului procedează în cadrul verificării scriptice. lemn sau alt material.4. beton armat şi beton precomprimat" al prezentului normativ..1.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. IPCF. actele de control sau expertizare. 03. şubtraversări feroviare şi rutiere). 3.2. se va avea în vedere respectarea cu stricteŃe a condiŃiilor tehnice de calitate prevăzute în instrucŃiunile interne. 3. ziduri de sprijin. Scări La orizontalitatea treptelor : . 3.1. Parapete . Se aplică regimul de încărcări statice şi dinamice Ia care au fost calculate la aceste lucrări. aceasta se va face conform punctelor : 3. se va verifica dacă săgeŃile obŃinute rămân în limitele admise de normele în vigoare sau de prevederile din proiect pentru construcŃiile respective. ANEXA XIII-1 ABATERI ADMISIBILE LA LUCRĂRI DE SCĂRI. 3. ANEXA XIII-2 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZĂ mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. elaborate de institutele de specialitate în proiectarea şi executarea acestor categorii de lucrări.

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. 6/1975). 7. 2. 3. C 174-79 InstrucŃiuni tehnice de aplicare a profilului apărător muchii de treaptă din PVC (Buletinul ConstrucŃiilor nr. Scările pe taluze se execută din beton monolit. din elemente prefabricate din beton sau din zidărie de piatră. 5. STAS 2965—79 Scări interioare — prescripŃii generale de proiectare. Prevederi comune 2.2009 . 3. Pe culei şi pe suprastructuri din beton armat sau beton precomprimat trotuarele pot fi executate şi din beton armat turnat monolit sau din elemente prefabricate de beton armat iar parapetele pot fi executate şi din beton armat fie monolit.. la nivelul căii. pasaje denivelate şi podeŃe. 6. STAS 1244/1— 79 Treceri de nivel clasificare şi modul de asigurare a circulaŃiei — prescripŃii generale in funcŃie de categoria de treceri de nivel. TROTUARE ŞI PARAPETE LA PODURI DE CALE FERATA 1.3. 7/1984). C 150-84 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oŃel ale construcŃiilor civile. La verificarea scărilor şi parapetelor de pe taluze se vor avea în vedere ca materialele să corespundă din punct de vedere calitativ..3. C 130-76 InstrucŃiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor (Buletinul ConstrucŃiilor nr. 3.. pentru a se asigura circulaŃia personalului de întreŃinere pe toată lungimea podului. STAS 9273-80 Scări metalice.4. 9. Trotuarele situate la nivelul căii se execută din profile metalice şi dulapi din tablă striată. fie prefabricat.03. Verificări de executat 3. La poduri de cale ferată cu sau fără parapete se prevăd scări pe taluze. viaducte. C 55-74 InstrucŃiuni tehnice privind montarea profilului mână curentă din PVC semirigid (Buletinul Constr. 2.1. Page 98 of 170 1. 1. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 4/1975).2. 2. 6—1979).. profile metalice sau bare de oŃel betonat. 2. 1. industriale şi agricole (Bul. Constr. Dimensiunile geometrice să fie conform proiectului. Ele au rolul de a permite personalului de întreŃinere accesul sub pod. Parapetele se prevăd la scările aşezate pe terasamente înalte şi se execută fie din beton armat.2. 03. [top] CAPITOLUL 2 SCĂRI. 4/1973). 2.2. nr. nr. 4. de lemn sau din beton cu granulit.3. C 55-74 InstrucŃiuni tehnice privind montarea profilului mână curentă din PVC semirigid (Buletinul ConstrucŃiilor nr.1. Abaterile la înălŃimile şi lungimile treptelor să nu depăşească ± 1 faŃă de proiect. Domeniu de aplicare 1.1. Trotuare cu parapete se prevăd pe suprastructura şi pe culei. 8. 3. STAS 2924—78 Gabarite pentru poduri.

Prevederile acestui capitol se aplică la toate lucrările de izolaŃii termice. FONICE ŞI HIDROIZOLAłII ALE CONSTRUCłIILOR ŞI INSTALAłIILOR AFERENTE 1.1. IZOLAłII Capitolul 1. Nivelul superior al trotuarului să fie la cota prevăzută în proiect .1. Toate materialele şi semifabricatele.9. Parapetul la înălŃimi să nu aibă abateri mai mari de ± 1 cm. Domeniu de aplicare 1. 2. 03. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. de mai sus. ± 5 mm.în întregime sau pe porŃiuni — nu a fost in prealabil verificat conform instrucŃiunilor pentru lucrări ascunse. instalaŃiilor şi aparatelor tehnologice sau altor tipuri de izolaŃii decât cele menŃionate la pct.5. abaterile fiind de max. fonice şi hidrofuge ale construcŃiilor şi instalaŃiilor aferente. Page 99 of 170 3.2009 .8. în prealabil : ..1.10. care intră în componenŃa unor izolaŃii vor fi introduse în lucrare numai dacă. 3. Rezultatul verificărilor efectuate conform celor prevăzute mai sus vor fi consemnate în procesul verbal de recepŃie al podului. abaterile nu vor depăşi ± 5 mm. Abaterile la lungimi şi lăŃimi nu vor depăşi ± 1 cm.. umidităŃii etc.7. 3. 3. 3.1..materialele folosite să fie verificate înainte de punerea în operă. . izolaŃiilor..4. şi 1. 3. 1. Verificarea caracteristicii şi calităŃii suportului pe care se aplică izolaŃii se va face în cadrul verificării executării suportului respectiv (de ex. 3. 2.11. 3. 1. planşee. iar longitudinal să nu se abată de la linia proiectată cu mai mult de ± 1 cm. [top] CAIETUL XIV.2. La verificarea trotuarelor cu parapete situate la nivelul căii se vor avea în vedere ca materialele să corespundă calitativ. pct. Parapetul la înălŃime să nu aibă abateri mai mari de ± 1 cm iar longitudinal să nu se abată de la linia din proiect cu mai mult de ± 1 cm.s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate. înlocuiri de materiale nu sunt premise decât cu acordul scris al beneficiarului şi proiectantului . depozitarea şi conservarea lor în condiŃii în care să asigure păstrarea calităŃii şi integrităŃii lor . prin măsurarea dimensiunilor geometrice.12. în conformitate cu prevederile din normele tehnice în vigoare (standardele de produs) neputând fi utilizate dacă prezintă abateri peste cele admisibile. . IZOLAłII TERMICE. 1. Aceste prevederi nu se aplică.2.6. 5% cu pantă spre treapta inferioară. care să confirme fără dubiu că sunt corespunzătoare normelor respective şi prevederilor proiectului . 3. conf. Prevederi generale 2.5 — caietul I — al prezentului normativ. pereŃi etc).GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PERE. Dimensiunile geometrice ale diferitelor elemente să fie conform proiectului.03.s-a organizat primirea şi recepŃia materialelor conform prevederilor din regulamentul la HCM 941—1959 iar manipularea. Este strict interzis a se începe executarea oricăror lucrări de izolaŃii dacă suportul —. SuprafaŃa superioară a treptelor să fie în plan orizontal. La grosimi elementele metalice vor respecta abaterile prevăzute în standardele de produs iar dulapii de lemn şi beton uşor vor avea abateri de max.

IzolaŃii termice 3. 2. numărul sondajelor va fi de cel puŃin 1/10 din cele prescrise pentru faze premergătoare sau de executare a lucrărilor. se va verifica dacă sunt îndeplinite şi următoarele condiŃii : a) termoizolaŃiile care se realizează din plăci sau blocuri să fie executate din elemente întregi sau din fracŃiuni tăiate cu scule adecvate pentru a avea forme regulate iar rosturile dintre ele să nu depăşească limita admisă .4.50° şi pentru umiditatea relativă interioară : ± 2% . în afară de rezolvarea problemelor de la pct.1-2. În plus la recepŃia preliminară sau —.b de mai sus . straturile succesive ale izolaŃiei propriu-zise. La verificarea pe faze de lucrări se va examina frecvenŃa si conŃinutul actelor de verificare pe parcurs. se va verifica pe obiect în condiŃiile de climă interioară proiectate în anotimpurile de vârf şi cu instalaŃia de încălzire (iarna) sau du condiŃionare (vara) funcŃionând în stare de regim. 2. fiind admisă ca abatere o singură denivelare de ± 5 mm pe o suprafaŃa verificată cu dreptarul de 2 m. în funcŃie de destinaŃia clădirii. Toate aceste verificări se vor efectua „bucată cu bucată" şi se vor înscrie în procese verbale de lucrări ascunse. conform instrucŃiunilor respective.temperatura şi suprafaŃa interioară a elementelor de închidere in câmp şi în zona punŃilor termice. 3. b) densitatea aparentă a materialelor de bază şi auxiliare ca şi grosimile plăcilor sau blocurilor să corespundă prevederilor proiectului. C .4 de mai sus sunt: a) stratul suport să nu prezinte asperităŃi mai mari de 2 mm iar planeitatea lui să fie continuă. 2.. racordările.5 din caietul 1 al acestui normativ.3. de la 3. însă numărul sondajelor poate fi redus la 1/20 din cele iniŃiale. precum şi montarea în prealabil a unor piese. .. Pe parcursul executării lucrărilor..1. Page 100 of 170 2. In cazul în care aceste condiŃii nu sunt realizabile. în limitele abaterilor admisibile. 03. acolo unde este cazul. HidroizolaŃii 4. 3. forme de racordări. c) deschiderea rosturilor să fie de minimum 2 mm . umiditate etc. sau a unor straturi de protecŃie anticorozivă sau contra vaporilor etc. 2. d) nu s-a produs goluri in şi între plăci .3.1.. dacă : . in limitele abaterilor admisibile. se va proceda conform pct.2. dispozitive etc. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. să corespundă valorilor indicate în STAS 6472/3-78. comparându-l cu proiectul şi prescripŃiile tehnice respective.nu apare condens în dreptul punŃilor termice proiectate sau în alte zone. în afară de cele prevăzute la pct. 3. poziŃiile şi formele punŃilor termice. prevăzute în proiect. În plus. nu se admit alte punŃi termice. Verificările ce trebuie efectuate pe parcursul lucrărilor. care ulterior se acoperă (de ex.4 de mai sus. în limitele abaterilor admisibile cum sunt : pentru temperatura interioară : + 0. piesele înglobate etc). grosimea se măsoară după pilonare .dacă aceasta nu este posibil — cel mai târziu la recepŃia finală.parametrii climatici interiori (temperatură. aceste condiŃii vor face obiectul unei verificări suplimentare înainte de începerea lucrărilor de izolaŃii. conform instrucŃiunilor respective.1 .03. se înscriu in procese verbale de lucrări ascunse. pentru materialele tasabile grosimea iniŃială se majorează cu valoarea corespunzătoare tasării materialului (indicată in proiect) pentru materialele în vrac. umidităŃi relative) corespund cu proiectul. f) barierele contra vaporilor să fie continue şi să fie executate elementele de acoperire demontabile. 4. 2. măsurată la parametrii nominali ai aerului interior şi exterior. La recepŃia preliminară se va proceda ca şi în cazul verificării pe faze. In cazurile în care prescripŃia tehnică pentru executarea izolării prevede condiŃii speciale de planeitate.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.2009 . Toate verificările ce se efectuează la lucrări sau părŃi de lucrări de izolaŃii.1. în orice direcŃie . neprevăzute în proiect . e) s-au respectat dimensiunile. se va verifica prin sondaj corectitudinea înregistrărilor făcute pe parcurs .

j) respectarea direcŃiei de montare a foilor . iar grosimea stratului de apă va fi de 3. 5 cm longitudinal şi min. i) lăŃimea de petrecerea foilor (7. racordarea corectă a izolaŃiilor verticale cu cele orizontale (abaterea admisibilă la lăŃimea petrecerii — 10 mm) . nivelul scăzut al apelor subterane etc). se admit 10% din foi cu petreceri de min.112-80. după asigurarea măsurilor de contrapresiune. Nivelul apei va depăşi cu minimum 2 cm punctul cel mai ridicat. copertine sau tuburi. în aşa fel încât porŃiunea ce se verifică să fie întreagă şi fără întreruperi în zone în care s-ar putea produce dificultăŃi funcŃionale (de ex. repararea lor este obligatorie.6 cm . b) în camerele unde inundarea va fi efectuată timp de 72 ore. alunecări şi băşici când acestea apar. nu se admit deslipiri. numai în lungul liniei de cea mai mare pantă .. k) menŃinerea — în cazul izolaŃiilor subterane — a nivelului apelor freatice la minimum 30 cm sub nivelul cel mai coborât al lucrării respective . e) racordările între diverse suprafeŃe.. după acesta se pot executa lucrările de protecŃie şi cele conexe mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. verificarea se va face vizual. pe 2/3 din lungime şi care după 2 ore trebuie să se rupă prin carton sau prin stratul de bitum sau cu aparate pentru determinarea umidităŃii . d) în cazul când probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoare. i) realizarea comunicării cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub şorŃuri.. 1 : 5 a denivelărilor de max. minimum 10 cm frontal). ConstrucŃiile supuse la presiunea hidrostatică a apelor înmagazinate se vor verifica conform măsurilor prevăzute în proiectele respective .03. d) protejarea prealabilă a termoizolaŃiilor de polistiren cu foi bitumate sau peliculă de mortar special. conform normativului C. soluŃii etc). comparându-le cu proiectul. f) respectarea reŃetelor şi procedeelor de preparare a materialelor pe şantier (masticuri. în dolii). iar pentru acoperişurile cu suprafaŃa peste 20 cm2 se va cere acordul scris al proiectantului. se va examina frecvenŃa şi conŃinutul actelor de verificare încheiate pe parcurs. prevederilor STAS 2355-79 şi normativului C. prin ciocănire şi eventuale. c) corectarea cu mortar de ciment la panta de max. 4. lăsând hidroizolaŃia timp de 48 ore la presiunea maximă conf. lipită pe suport. cu abateri admisibile faŃă de dimensiunile din proiect sau prescripŃii tehnice de . Page 101 of 170 b) existenŃa rosturilor de dilatare de 2 cm lăŃime pe conturul şi în câmpul (la 4-5 m. 4. 7 cm frontal. 10 mm admise între elementele prefabricate de acoperiş . La verificarea pe faze de lucrări. se opresc epuismentele.10 cm longitudinal. 03. dar peste 20% pantă. e) rezultatele verificărilor menŃionate la acest capitol se vor înregistra conform instrucŃiunilor pentru verificarea lucrărilor ascunse . comisia va efectua şi probe globale directe după cum urmează : a) verificarea etanşeităŃii hidroizolaŃiilor prin inundare cu apă timp de 72 ore a acoperişurilor cu pante până la 7% inclusiv. g) starea de umiditate corespunzătoare stratului suport amorsat (printr-o metodă de şantier.5 şi + 10 mm la raza de curbură şi de 10 mm la lăŃimi.3. c) la construcŃiile supuse la presiunea hidrostatică a apelor subterane. In cazul hidroizolaŃiilor.112-80 . h) lipirea corectă a foilor . în cazul în care aceste valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refăcut .. prin „fază de lucrare" se înŃelege — în plus faŃă de instrucŃiunile pentru verificarea şi recepŃionarea lucrărilor ascunse şi pe faze de lucrări — şi o grupare de tronsonare.2009 . încheindu-se un nou proces verbal de lucrări ascunse . prescripŃiile tehnice respective şi abaterile admisibile. distanŃă pe ambele direcŃii) şapelor de peste termoizolaŃiile noi sau în vrac (pilonate). deficienŃele constatat vor fi consemnate în procese verbale şi se va trece imediat la remedierea lor.2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. In mod special.. sondaje în punctele dubioase . unde pentru fiecare 1000 m2 se fac 5 probe de desprindere a câte unei fâşii de carton bituminat de 5 x 20 cm. până la 20% pantă se pot monta şi paralel şi streaşină..

dacă rosturile între plăci sunt uniforme şi umplute. pct. dacă au stabilitate la circulaŃie . precum şi dacă gurile de scurgere nu sunt înfundate şi sunt prevăzute cu grătare . Page 102 of 170 f) la protecŃia hidroizolaŃiilor acoperişurilor necirculabile executată din vopsitorii. j) pentru verificarea zidurilor de protecŃie a hidroizolaŃiilor aplicate la exteriorul construcŃiilor subterane se va constata : . glafuri. de mai sus. .2009 . existenŃa rosturilor de colŃ.dacă străpungerile prin pereŃi şi prin planşee au fost realizate prin manşoane din Ńeava de metal sau din material plastic şi dacă rosturile dintre aceste manşoane şi conducte au fost bine umplute cu chituri plastice sau cu materiale elastice . la străpungeri.4. c) la lucrările de instalaŃii de apă şi încălzire se va verifica : . k) la construcŃiile subterane cu hidroizolaŃia aplicată la interior sau la construcŃiile pentru inmagazinarea apelor.03. 03... în afară de cele prevăzute în proiect. 2. amplasarea în punctele cele mai coborâte a gurilor de scurgere iar prin turnarea de apă în punctele mai ridicate se va verifica dacă gurile de scurgere funcŃionează bine. în fese care să asigure o desolidarizare de perete . 4. dacă sunt corect executate rosturile de dilataŃie şi dacă sunt umplute cu mastic bituminos . Se va verifica dacă sunt corespunzătoare proiectului racordările hidroizolaŃiei la reborduri şi atice. va proceda la verificări de acelaşi timp cu cele de la pct. 5. La acoperişurile circulabile se va verifica dacă plăcile şi dalele sunt montate pe un strat de nisip cu grosimea minimă de 2 cm. .la cele executate ulterior hidroizolaŃiei : grosimea. de mai sus trebuie să se verifice : a) la executarea pereŃilor stratificaŃi (pereŃi dubli) se va urmări să nu se creeze legături rigide între cele două straturi ale peretelui. rezultatele verificărilor se vor înregistra conform instrucŃiunilor pentru lucrări ascunse. se va verifica vizual continuitatea şi aderenŃa prin frecare energică cu mina.dacă conductele de apă înglobate au fost învelite în prealabil pe tot parcursul lor. executarea pardoselilor.. g) la acoperişuri se vor verifica pantele. d) La recepŃionarea lucrărilor se va verifica prin sondaj (prin scoaterea pervazului). precum şi dacă sunt prevăzute cu foi bitumate. după care se pot executa celelalte lucrări conform proiectului.3. prin materialul fonoizolator sau între dală şi pereŃi. conform proiectului. racordată cu hidroizolatia şi fixată de construcŃie . completate cu referatul de concluzii şi tratând întregul obiect. La recepŃia preliminară. Pentru aceste lucrări se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse.1-2. h) tinichigeria aferentă acoperişurilor (şorŃuri. i) In camere se va verifica conform proiectului. b) la executarea pardoselilor flotante se va urmări ca să nu se creeze legături rigide între dală şi planşeul suport prin infiltrarea betonului turnat în dală.4. dacă rosturile acestuia au fost acoperite cu carton asfaltat şi dacă pe conturul camerei au fost aşezate fâşii de material fonoizolator. copertine. planeitatea şi înclinările. dacă s-a executat stratul fonoizolator pe verticală între dala flotantă şi perete . etc. în afara celor prevăzute la pct. a stâlpilor verticali la intervale de 2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. La executarea lucrărilor de izolare fonică. în acest sens se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse. verificarea se va face atât vizual cât şi prin tracŃiune manuală .1. existenŃa rosturilor verticale la intervalele date în proiect. în acest caz se va verifica dacă stratul fonoizolator este aşezat continuu.5 m. IzolaŃii fonice 5. 4. care trebuie să fie prevăzute cu grătare (parafrunzare) şi să nu fie inundate . 20 al regulamentului de efectuare a recepŃiilor).) se va verifica dacă este executată conform proiectelor. bine încheiată.la cele executate anterior hidroizolaŃiei : grosimea. la rosturi de dilataŃie şi la gurile de scurgere. a rostului orizontal la bază. racordările la pereŃi şi străpungeri. comisia prin membrii săi de specialitate sau prin specialiştii din afară (conf. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec..

dacă ventilatoarele au fost aşezate pe suport elastic. Caracteristicile fizico-mecanice. .daca agregatele pentru circulaŃia apel (. . Densitatea aparentă în stare uscată a materialului termoizolant ce poate fi utilizat în această soluŃie nu va depăşi 120 kg/m3 Pe lângă condiŃiile in funcŃie de domeniul de utilizare. .Să fie greu combustibile. Izolarea termică a acoperişurilor cu alte materiale decât polistiren sau vată minerala 6. orice modificare de soluŃie se va face numai cu avizul scris al proiectantului de specialitate. conform proiectului şi dacă nu s-au creat punŃi rigide care să altereze rezemarea elastică . manipulare.4. . 6.Să nu conŃină componente care să afecteze în timp calitatea construcŃiilor prin reducerea existenŃei elementelor de construcŃie. 6. Granulit. materialele termoizolatoare mai trebuie să îndeplinească şi următoarele condiŃii generale : . .dacă între agregate şi reŃeaua de conducte s-au realizat racordări elastice împotriva propagării vibraŃiilor. STAS 1836—80 Produse termoizolatoare din diatomit. imputresetibile şi stabile la apă.1.Să fie eficiente din punct de vedere termotehnic . mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.2. conform proiectului. CondiŃii tehnice generale de calitate. după omologarea şi elaborarea normelor tehnice de produs. pentru fiecare material în parte.dacă străpungerile prin pereŃi şi planşee au fost realizate prin mansoane elastice şi dacă susŃinerea canalelor instalaŃiei de ventilare a fost realizată fără legături rigide cu elemente de construcŃie. condiŃiile de ambalare..GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. e) la lucrări de ascensoare se va verifica realizarea rezemării elastice a agregatelor şi în special a troliilor.pompe. transport şi depozitare ale materialelor termoizolante trebuie să corespundă prevederilor din următoarele prescripŃii : Materiale de natură anorganică STAS 8036—81 Beton celular autoclavizat. STAS 1427—66 Diatomit pentru materiale termoizolante. se va verifica respectarea strictă a prevederilor proiectului. Pentru toate lucrările cu destinaŃie specifică de izolare fonică şi în general la acustica de construcŃii. STAS 8177—68 Agregate din zgură expandată pentru betoane uşoare .. conform proiectului şi dacă nu s-au creat punŃi rigide care să altereze rezemarea elastică .Să fie realizate cu un consum minim de energie înglobată. Page 103 of 170 . 6. compresoare hidrofoare) au fost aşezate pe suport elastic.Să nu conŃină substanŃe vătămătoare pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor atât in timpul execuŃiei cât şi în exploatare .03. conform proiectului. TermoizolaŃia sub formă de saltele folosită la construcŃii agrozootehnice nu trebuie să se taseze mai mult de 50% sub sarcina de 2000 N/m2 şi să nu depăşească capacitatea portantă a plăcii inferioare de azbociment pe deschiderea respectivă. 03. Gaz beton. 5. Materialele termoizolante se introduc în folosinŃă curentă prin proiectare şi execuŃie. a proprietăŃilor termo şi hidroizolatoare ale închiderilor aspectul finisajului interior şi exterior .. d) la lucrările de ventilaŃie se va verifica : ..2009 .3. STAS 7343—80 Agregate minerale uşoare. NTR 9075—80Perlit expandat. .

Se interzice punerea în operă a materialelor termoizolante degradate. STAS 7461—80 Materiale clasice celulare. Controlul calităŃii şi recepŃia lucrărilor 6.03. 6.7. udate de precipitaŃii. NII 50149—74 Plăci aglomerate din puzderie (PAP) .6. CondiŃii. Lucrările de termoizolaŃi care se realizează prin procese tehnice nu se vor executa la temperaturi exterioare mai mici de + 5° C. 6. 8 privind „Asigurarea durabilităŃii şi siguranŃei în exploatare. 03. manipularea şi depozitarea materialelor termoizolatoare se va face ou asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea şi păstrarea caracteristicilor funcŃionale ale acestor materiale. pe baza avizelor de expediŃie şi a certificatelor de calitate ale producătorilor precum şi a determinărilor laboratorului de şantier (densitate. termoizolaŃii la acoperişuri cu şape) vor fi protejate cu un strat separator împotriva absorbŃiei umidităŃii. Transportul. B.. tehnice. Pentru a nu se produce condens pe intradosul stratului superior al plăcilor ondulate din azbociment şi acumulări de umiditate în termoizolaŃie I.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. datorită depozitării sau transportului necorespunzător. 6. BA. etc. periclitând continuitatea şi integritatea barierei contra vaporilor) b — calitatea şi umiditatea materialelor termoizolante ce intra in operă. NTR 9643—80 Scorie bazaltică de Racoşi Materiale de natură organică . conform standardelor sau normelor de produs.10. funcŃionalităŃii şi calităŃii construcŃiilor". umiditate. TermoizolaŃiile din materiale sensibile la umiditate sau cu absorbŃie mare de apă la elementele care se realizează prin procese umede (ex.STAS 7848—78 Plăci din fibre de lemn. 6. Page 104 of 170 NTR 1—80 Cenuşă şi zgură de termocentrală de haldă. 7.2009 . 6. c — montajul termoizolaŃiei cu rosturi strinse între plăci existenŃa şi asigurarea comunicării cu atmosfera a canalelor de ventilare.. conform prevederilor standardelor sau normelor tehnice de produse. urmărindu-se şi cosemnându-se în procesele verbale de lucrări ascunse : a — îndeplinirea condiŃiilor de calitate a suportului (să fie uscat şi curat. La recepŃia obiectului se vor analiza constatările consemnate.. pe parcursul execuŃiei se va proceda în permanenŃă la verificarea lor de către Organele de control ale executantului (CTC) şi ale beneficiarului în conformitate cu Legea nr. Aceste măsuri trebuie asigurate atât de producători cât şi de utilizatorii materialelor respective. conform celor prevăzute în standardele sau normele tehnice de fabricaŃie ale produselor respective.9. IzolaŃia termo-hidro la clădiri din panouri mari mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. respectarea prevederilor proiectului privind grosimea termoizolaŃiei şi tratarea punŃilor termice. panouri mari prefabricate.11. canale de ventilare. până la punerea lor în operă. Lucrările de termoizolaŃie fiind in general lucrări ascunse. Materialele termoizolante se livrează însoŃite de certificate de calitate care trebuie să confirme caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor respective.5. spaŃiul dintre acestea şi învelitoare va fi ventilat prin circulaŃia liberă a aerului şi comunicarea cu atmosfera se asigură lăsându-se neastupate ondulele de la streaşină şi coamă. etc. STAS 11570—81 Plăci termoizolante din talaş tip STABILIT STAS 6979/4—33 Plăci din granule de plută expandată şi aglomerată cu bitum. abateri dimensionale).8. Materialele necorespunzătoare se vor înlocui şi lucrările găsite necorespunzătoare în timpul controlului se vor reface.. Plăci moi tip S. să nu prezinte denivelări şi asperităŃi. 6.

prin pensulare cu emulsia indicată în instrucŃiunile sau prospectul de utilizare şi de punere în lucrare a chitului respectiv. g — aplicarea de rigle de lemn peste stratul de chit în rosturile verticale . aplica bitum topit direct pe plăcile de polistiren expandant. Pentru etanşarea rosturilor dintre tocurile tâmplăriei exterioare şi feŃele de beton care mărginesc golurile de fereastră din panourile de faŃadă. prevazând gol de decompresiune în rostul vertical şi închiderea exterioară din mortar de ciment cu adaos de aracet E. în cazul sistemului de etanşate cu funcŃionare mecanică .. c — repararea muchiilor panourilor de faŃadă se va face cu mortar de ciment cu adaos de aracet E. fâşia de pânză bitumată se va tăia la lungime egală cu înălŃimea etajului plus 30 cm.03. după amorsarea obligatorie a suprafeŃelor recordurilor cu bitum tăiat. b — aplicarea prin lipire a membranei hidroizolatoare prevăzută în proiect pe rebordul interior al panourilor : în cazul membranei hidroizolatoare din pânză bitumată.cu funcŃionare mecanică. 03. ..2009 .4. 7. acestea se vor fixa prin puncte de bitum topit aplicate pe hidroizolaŃia de pânză asfaltată peste care se vor aşeza şi presa plăcile de polistiren expandant. e — îndepărtarea chitului expulzat din rost la montarea tocului şi netezirea chitului rămas. în cazul montării tâmplăriei după confecŃionarea panourilor. Înainte de pozarea panourilor de pereŃi interiori vor trebui executate toate lucrările prevăzute în proiect pentru hidro şi termoizolarea interioară a rosturilor verticale dintre panourile de faŃadă. 7. Lucrările exterioare la faŃadele clădirilor din panouri mari cuprind : a — repararea muchiilor panourilor ştirbite in timpul operaŃiilor de montare . Page 105 of 170 7. Lateral. prin periere . b — amorsarea suprafeŃelor de beton pe care se aplică chitul de etanşare.cu ecran de etanşare din chit elastoplastic.deschise" spre exterior cu „funcŃionarea mecanică". aceste lucrări cuprinzând : a — introducerea în rosturile verticale a profilului prevăzut în proiect pentru realizarea „golului de decompresiune". aceasta se va aplica prin lipire cu bitum cald. b — lucrările exterioare la faŃade nu se vor executa pe timp friguros . se recomandă adoptarea soluŃiei de etanşare cu chit elastoplastic.2. DocumentaŃia tehnică trebuie să cuprindă instrucŃiuni detaliate privind executarea lucrărilor de etanşare exterioară a rosturilor de la faŃade specifice pentru sistemul de etanşare adoptat..3..50 preparat.) . d — introducerea tocului de uşă sau de fereastră în golul din panou. etc. 7. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.1. c — aplicarea in exces a chitului pe tot lungul rosturilor orizontale şi verticale .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. capetele şorŃului se vor introduce în şanŃurile special prevăzute la colŃurile golului de fereastră.50. resturi de beton etc. urmărindu-se a se realiza un contact intim şi continuu cu tocul şi cu peretele de beton al rostului. vor astupa cu chit elastic . respectiv gol de decompresiune — drenaj în rostul vertical şi treaptă de înălŃime mare în rostul orizontal. iar şanŃurile se. şi fixarea lui cu pene de lemn şi cuie bătute gherniele ancorate în panou de la confecŃionarea acestuia . . Lucrările de etanşare cuprind următoarele operaŃii : a — curăŃirea suprafeŃelor de beton de praf. nu se va.. la distanŃa necesară pentru a se împiedica ondularea tablei.cu rosturi .50 sau chit elastoplastic . cu sau fără protecŃie exterioară din mortar de ciment cu adaos de aracet E. c — lipirea cu bitum cald a fâşiei hidroizolatoare de Ia nivelul respectiv peste fâşia hidroizolatoare anterioară d — aplicarea stratului termoizolator din plăci pregătite dinainte la forma şi dimensiunile prevăzute în proiect (plăci din polistiren expandat. plăci din vată minerală ambalată în carton asfaltat. f — montarea şorŃului de tablă prin aplicare cu presare asupra chitului din rostul orizontal inferior şi prindere prin cuie de tablă bătută in toc. cu racordare (scafă) pe tot conturul tocului. pentru a se putea îmbina prin petrecere cu fâşia de la nivelul superior. astfel : . astfel încât să preseze asupra chitului. în cazul în care proiectantul prevede plăci termoizolatoare din polistiren expandat.

Constr. P. ConstrucŃiilor nr. Lucrările de etanşare se vor considera ca fiind bine executate dacă nu se constată infiltraŃii de apă în interiorul clădirii după 8 ore de la încercare.7. 5/1971). 1/1983). c — procesele verbale sau registrul cuprinzând rezultatele verificărilor de la recepŃiile parŃiale efectuate pe parcursul executării lucrărilor privind corespondenŃa cu prevederile proiectului şi calitatea de execuŃie în legătură cu : — hidro şi termoizolarea îmbinărilor verticale şi orizontale de la faŃadă . 9—1985). b — certificate de calitate pentru materialele utilizate la faŃade . Clădirile din panouri mari nu se vor recepŃiona în cazul în care comisiei de recepŃie nu i se va prezenta vreunul din următoarele acte : a — certificatele de calitate a panourilor eliberate de unitatea producătoare ..112—80 Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaŃiilor din materiale bituminoase la lucrările de construcŃii (Bul. RecepŃia clădirilor se va refuza.107—82 Normativ pentru proiectarea şi executarea izolaŃiilor termice la construcŃii civile şi industriale (Bul.03. ConstrucŃiilor nr. C. Se recomandă ca încercarea să fie efectuată in cel puŃin 2 locuri la un tronson de clădire cuprinzând 40—60 apartamente la intersecŃii de rosturi situate la o înălŃime cât mai mare.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. Industriale şi agricole.125—81 InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea izolaŃiilor fonice la clădiri (Bul. sau prin hidroizolaŃia planşeului terasă. nr. C.2009 .. STAS 2355—79 ConstrucŃii civile.142—85 InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elementele de instalaŃii (Bul. ANEXA XIV-1 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA C. prin rosturile tâmplăriei panou. CondiŃii principale de recepŃie a clădirilor din panouri mari 7. Rezultatul încercărilor va fi consemnat într-un proces verbal indicându-se condiŃiile în care s-au efectuat încercările.. ConstrucŃiilor nr. În cazul în care nu se dispune de un aparat adecvat pentru crearea ploii artificiale încercarea se poate face şi cu ajutorul unui furtun la capătul căruia s-a adaptat o pâlnie de stropitoare. 12/1985). dacă se constată : pătrunderea apei din precipitaŃii prin rosturile de la faŃadă. rezultatele obŃinute şi eventualele masuri rezultate ca necesare pentru remediere. Page 106 of 170 h — rostul interior de pe conturul tocului se va umple apoi cu vată minerală îndesată.191—85 InstrucŃiuni tehnice pentru izolarea termică a acoperişurilor clădirilor de locuit şi social-culturale cu cenuşă şi zgură de termocentrală {Bul ConstrucŃiilor nr.107—82 Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaŃii termice la clădiri (Bul. ConstrucŃiilor nr.. 1/ 1981).5. 7. — executarea lucrărilor de etanşare a rosturilor de la faŃade (în ceea ce priveşte respectarea condiŃiilor tehnice şi tehnologice de execuŃie). ConstrucŃiilor nr.6. 03. 3/1981). C.42—71 Normativ pentru executarea construcŃiilor din panouri mari (Bul. C. 7. 1/ 1983). Se recomandă ca eficacitatea lucrărilor de etanşare a rosturilor de la faŃade să se verifice prin încercărci de comportare a rosturilor la ploaie artificială. HidroizolaŃii din materiale bituminoase şi elemente de construcŃii: mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. C.

încheindu-se Un proces verbal a acestor lucrări . ZIDURI DE SPRIJIN) A.4. TUNELURI. băşici de aer. se execută. racordarea la muchii şi la scafe. Calitatea materialelor folosite la suprastructurile de poduri se garantează prin certificatele de calitate emise de unitatea producătoare. în ceea ce priveşte planeitatea. executarea corectă a pantelor prevăzute în proiect. Page 107 of 170 [top] CAPITOLUL 2. prezenŃa de goluri.2. efectuând şi încercări în caz de dubiu. 2. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Prevederi comune 1.6. CondiŃiile de aspect şi alcătuire. Planitatea suprafeŃelor cu dreptarul de 3 m. Verificarea se face conform suprafeŃei suport. In cazul... 3. sau din materiale bituminoase aplicate la cald. Verificarea Ia terminarea lucrărilor de hidroizolaŃii 3.2. HIDROIZOLAłII LA SUPRASTRUCTURA PODULUI 1. in ceea ce priveşte : aderenŃa foliilor hidroizolante între ele şi la suprafaŃa suport.03. vizual. Asupra executării racordărilor şapei la marginea elementului de construcŃii şi la gurile de scurgere. unor consemnări nefavorabile la procesele verbale. 2.1. la 2. Asupra stratului amorsa. 2. METROU.3. 3..la terminarea lucrărilor de hidroizolaŃii.. după cum urmează : . 1. o dată cu verificarea întregii lucrări de artă. Executantul lucrărilor de hidroizolaŃii verifică materialele pe baza acestor certificate. la 3.1. praf. 2.5. 3.2. 1.3.4. pantele. înainte de aplicarea stratului hidroizolant.6.1. Verificările de la pct. nelipiri la petreceri şi la eclisarea foliilor etc. prezenŃa unor materiale străine cum ar fi nisip.2. Asupra şapei de protecŃie in ceea ce priveşte planeitatea. se face verificarea etanşeităŃii prin inundare cu apă pe o înălŃime de cea. Defectele constatate la verificările pe parcurs şi la terminarea lucrărilor de hidroizolaŃie se remediază pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant împreună cu constructorul.3.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. HidroizolaŃiile Ia suprastructura podurilor pot fi alcătuite din materiale plastice sau bituminoase aplicate la rece.1. . în conformitate cu dispoziŃiile legale în vigoare.5.după expirarea termenului de verificare a comportării lucrării în exploatare. după cum urmează : 3.2009 .6. nu se admit denivelări mai mari de ± 5 mm. calitatea materialelor. 3. Asupra modului de realizare a dispozitivelor de acoperire a rosturilor.1. 5 cm. Verificarea se face asupra aspectului după ce se analizează toate procesele verbale întocmite pe parcursul execuŃiei lucrărilor. umiditatea. Asupra fiecărui strat de lipire. în ceea ce priveşte penetrarea şi gradul de acoperire a suprafeŃei suport. 2. şi 3. 03. de bază şi suplimentar. Verificarea şi recepŃia lucrărilor de hidroizolaŃii ne face pe etape. 2. HIDROIZOLAłII LA LUCRĂRI DE ARTĂ (PODURI. 3. . nivelul si amplasamentul gurilor de scurgere. materiale care se desprind de pe suprafaŃa suport. Verificările pe parcursul execuŃiei lucrărilor de hidroizolaŃii 2. 2.pe parcursul execuŃiei lucrărilor de hidroizolaŃii încheindu-se procese verbale parŃiale de lucrări ascunse .

Respectarea direcŃiei de montare a foilor conform prevederilor din proiect. rezultă că mortarul este necorespunzător. în funcŃie de condiŃiile locale de umiditate şi importanŃă pentru exploatare a producerii de infiltraŃii la cale. Dimensiunile şi pantele cu instrumente de măsură obişnuite. Dacă fîşia se rupe prin carton sau prin stratul de bitum.6. Umiditatea şi calitatea mortarului cu care este realizat stratul suport.. 2. Dacă fâşia de carton bitumat se desprinde de pe suprafaŃa de suport rezultă că suprafaŃa este umedă şi nu se poate începe execuŃia hidroizolaŃiei. cu mortar pentru asigurarea continuităŃii suprafeŃei şi imbunătăŃirea eventualelor denivelări de cofraj sau vicii de execuŃie. Asigurarea lucrării de hidroizolaŃie prin măsuri de păstrarea integrităŃii acesteia şi de degradarea prin manipularea de materiale şi circulaŃia muncitorilor pe porŃiunile finisate. executate în subteran sau la zi.13..3. când acestea apar. 3. 2. Abaterile la pante trebuie să fie mai mici de 1% iar mărimea razelor la racordări trebuie să prezinte abateri mai mici de ± 10 mm. 2.7. după 2 ore. Verificarea capacităŃii de lipire a hidroizolaŃiei pe stratul suport amorsat (pentru fiecare 1000 m3 se fac 5 probe de desprindere a câte unei âşii de carton bitumat de 5x20 cm lipită pe suport pe 2/3 din lungime şi care după 2 ore trebuie să se rupă prin carton sau prin stratul de bitum). de determinări prevăzute în prescripŃiile tehnice respective.1.8.. 2.2. Calitatea materialelor preparate pe şantier prin respectarea reŃetelor şi procedeelor de preparare a materialelor în conformitate cu STAS 5008/73 şi normativul C. păstrarea calităŃii şi integrităŃii acestora. înainte de punerea în operă.9. dreptar. 1. nivela cu bulă de aer.7. Respectarea reŃetelor şi procedeelor de preparare a materialelor pe şantier (masticuri.5.11. Efectuarea. suprapunerea acestora realizânduse în direcŃia de scurgere a apelor. Înainte de aplicarea hidroizolaŃiei se va proceda la verificarea caracteristicilor calităŃii suportului pe care urmează a se aplica.. 2. 2.112—80. 2. Fâşiile pe lungime de 20 cm restul de 10 cm folosind pentru a servi la smulgere de pe suprafaŃa suport.3.) conform normativului C.1.9. prin lipire la cald pe acesta în cinci locuri a unor fâşii de carton bitumat de 30x20 cm a căror calităŃi au fost verificate.12.112—80.6. 2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. HIDROIZOLAłII LA TUNELURI 1. Depozitarea şi manipularea materialelor va asigura. 2. Dacă foaia de carton bitumat se desprinde şi cu un strat de mortar.2009 . AsperităŃile suportului să nu prezinte abateri mai mari de ± 2mm.10. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului şi proiectantului. capacitatea de lipire a hidroizolaŃiei pe stratul suport este corespunzător. soluŃii etc. repararea lor este obligatorie. 3. Page 108 of 170 3. Necesitatea executării de hidroizolaŃii la aceste categorii de lucrări se prevede prin documentaŃia tehnică.03. B. Realizarea hidroizolaŃiei şi lăŃimea de lipire a foilor se va stabili prin proiect.8. 2. 2. Materialele şi semiprefabricatele care intră In componenŃa hidroizolaŃiei se introduc la lucrare cu certificate de calitate are să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective şi prevederilor proiectului. In funcŃie de situaŃia locală se pot aplica şi la lucrările de metrou şi subtraversări pietonale. spioni. 1. Denivelările mai mari se vor corecta în prealabil. Lipirea corectă a foilor. Prevederi comune 2. respectiv evitarea deteriorării lor. Prevederile prezentului subcapitol se aplică la lucrările de hidroizolaŃie la tuneluri. nefiind admise dezlipiri şi băşici . Domeniu de aplicare 1. etc. 03.4. 2. 2.

5. Asigurarea aprovizionării materialelor în ritmul execuŃiei lucrărilor de hidroizolare pe sorturi. Înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului şi proiectantului. Calitatea materialelor. Lucrările de hidroizolare ce se vor începe după verificarea prealabilă a întăririi betonului din suport. Necesitatea prevederii acestor lucrări se stabileşte prin proiect. 2. in conformitate cu desfăşurarea procesului tehnologic de execuŃie şi realizare. 2. 2. Realizarea corectă a fiecărui strat din alcătuirea hidroizolaŃiei.2. pe tronsoane (inele) complet finisate. 1. 3.. 3. după execuŃia remedierilor se va încheia proces verbal de lucrări ascunse. Prevederi comune 2.2. 2. Page 109 of 170 2. manipularea şi depozitarea corespunzătoare a acestora. care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective şi prevederilor proiectului. 2.. 2.3. Realizarea corectă a saltelei de piatră brută şi stratului filtrant. Calitatea şi continuitatea suportului pe care urmează a se aplica.2. astfel ca să se asigure realizarea în uscat a acesteia. AsperităŃile suportului să nu prezinte abateri mai mari de ±5 mm.14. HidroizolaŃii la ziduri de sprijin 1.4. Se pot aplica in general la orice categorie de lucrare care este în contact cu pământul şi la care exista posibilitatea a avea loc infiltraŃii de apă. Verificări de efectuat pe parcursul execuŃiei lucrării 3. 3.2. Asigurarea punctului de lucru prin măsuri de evitarea colmatării saltelei de piatră brută şi stratului filtrant prin pătrunderea de pământ.1. Măsurile luate pentru asigurarea nedegradării lucrării de hidroizolare şi a execuŃiei acesteia în uscat. putându-se trece în continuare la execuŃia lucrării de hidroizolaŃie. 4.2009 .) conform mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Materialele care intră în componenŃa hidroizolaŃiei se introduc în lucrare cu certificate de calitate. 4.5.1. 3. C. In caz de infiltraŃii pe perioada execuŃiei hidroizolaŃiei se vor lua măsuri de colectarea şi evacuarea apelor. CondiŃii generale 4.03. 03. 4.16.15. Domeniu de aplicare 1. soluŃii etc. 2..6. Capacâtatea de lipire a hidroizolaŃiei pe stratul suport amorsat..17 . după care se va trece la remedierea imediată a acestora.3.1. Prevederile prezentului subcapitol se aplică la lucrările de protecŃie contra infiltraŃiilor de apă prin betonul din elevaŃia zidurilor de sprijin. 3.1. În situaŃia apariŃiei de presiuni ale masivului se vor lua măsuri corespunzătoare de asigurarea realizării în securitate a lucrărilor de hidroizolaŃie şi nedegradarea acesteia. Rezultatele verificărilor menŃionate se înregistrează în conformitate cu instrucŃiunile pentru verificările lucrărilor ascunse pe măsura desfăşurării procesului tehnologic de execuŃie : deficienŃele constatate vor fi consemnate în procese verbale de constatare. Respectarea reŃetelor şi procedeelor reparare a materialelor pe şantier (masticuri.3.Lucrarea de hidroizolaŃie este cuprinsă în documentaŃia tehnico-economică.4.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. Denivelările mai mari se vor corecta în prealabil cu mortar pentru asigurarea continuităŃii suprafeŃei şi îmbunătăŃirea eventualelor denivelări din cofraj sau vicii de execuŃie.3. 3. 2. 1.

2830—83 Diluant prenadez. In caz de infiltraŃi pe perioada execuŃiei se vor lua măsuri de colectarea şi evacuarea apelor.1.. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.03.112—80...9. Asigurarea lucrării de hidroizolaŃii prin măsuri de păstrarea integrităŃii acesteia şi de degradare prin manipularea de materiale. NID-IPAUS nr.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. Calitatea şi continuitatea suportului pe care urmează să se aplice. 3382—65 Adeziv pentru PVC plastifiat. NII-IPAUS nr.2009 . HidroizolaŃii. PrescripŃii de prezentare şi execuŃie. NII-IPAUS nr. Prenadez 300. STAS 7064—72 Diferite dozaje pentru mastic bituminos STAS 1046—78 Pânzâ bitumată A 30. 3. 2. astfel ca să se asigure realizarea în uscat a acesteia. 2. Verificări pe parcursul execuŃiei 3. 4. STAS 44—67 Diferite dozaje de emulsii bituminoase STAS 558—71 Suspensie de bitum filerizat. 03. Asigurarea aprovizionării materialelor în ritmul execuŃiei în conformitate cu desfăşurarea procesului tehnologic de execuŃie si realizarea pe tronsoane complet finisate.2. 5171—74 Remflexit 404 RG şi PC 404 H. 2. 3. 2829—74 #9. 2. Lucrările de hidroizolare se vor începe după verificarea prealabilă a întăririi betonului din suport. 3..3. Măsurile luate pentru asigurarea nedegradării lucrării şi a execuŃiei acesteia în uscat.6. NII-IPAUS nr. 4.8 mm grosime. Realizarea corectă a saltelei de piatră brută şi a stratului filtrant. NII-IMIF-TURDA nr. STAS 8077—82 Emulsie bituminoasă. Realizarea corectă a hidroizolaŃiei. CondiŃii generale 4. 3. 5541—74 Butarom 2-4 cm grosime. Page 110 of 170 normativul C. STAS 6050—80 Împâslitură din fibre de sticlă nebitumată. ANEXA XIV-2 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZĂ STAS 5083—75 Lucrări de artă. Lucrarea de hidroizolaŃie este cuprinsă în documentaŃia tehnico-economică. 974—74 Folii de PVC plastifiat pentru hidro-izolaŃii de 0.8.2.7. STAS 7916—80 Impâslitură din fibre de sticlă bitumată tip IA.1. Asigurarea punctului de lucru prin măsuri de evitarea colmatării saltelei de piatră brută şi stratului filtrant prin pătrunderea de pământ. NID-MICh nr.4.

. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. . STAS 4384-79 Gură de scurgere din fontă. Hidroizolarea suprastructurii.Impâslitură din fibră de sticlă bitumată tip IA. C 112-80 Normativ pentru proiectarea. C.Carton bitumat tip CA 4006 .03.16—2. 4337-69 Chit elastic pe baza de elastomeri.Pânză bitumată tip A. STAS 2921-69 ConstrucŃii civile. . STAS 428—80 Tablă de aluminiu de 0. STAS 10152/3.Diferite dozaje pentru mastic bituminos .Diferite dozaje de soluŃii bituminoase. . STAS 2355-83 ConstrucŃii civile. 3—1981).50 mm cu ochiuri pătrate de 30-80 mm STAS 1667—76 Nisip natural.Emulsie bituminoasă. industriale şi agricole.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.2009 .. Page 111 of 170 STAS 10126—75 łesătură din fibre de sticlă bitumată tip IA.79-74 InstrucŃiuni tehnice departamentale pentru folosirea materialelor hidroizolatoare in suluri cu inserŃie din folie de aluminiu (aprobate cu ord nr 655/1974).78-74 InstrucŃiuni tehnice departamentale pentru folosirea materialelor hidroizolatoare bituminoase în suluri placate cu folie de aluminiu (aprobate cu ord. .30. ConstrucŃiilor nr. STAS 2543—83 Împletitură din sârmă zincată + 1. STAS 662-82 Nisip grăunŃos.Materiale hidroizolante bitumate cu folie de aluminiu. .. STAS 426—80 #9.Suspensie de bitum filerizat. STAS 661-71 Celochit. STAS 5088-75 Poduri de cale ferată. Determinarea impermeabilităŃii. . industriale şi agricole.2 mm grosime. . STAS 6675/1—76 Tub din Ńeava de policlorură de vinil având diametrul de 12 sau 18 mm. 655/1974).D. . respectiv romtix. MEFMC nr. HidroizolaŃii din materiale bituminoase la elemente de construcŃii. Tablă de cupru de 0. C.Celochit.2 mm grosime.D.łesătură din fibră de sticlă bitumată tip IA. Lucrări de hidroizolaŃii. 03...2 mm grosime. executarea şi recepŃionarea hidroizolaŃii lor din materiale bituminoase la lucrările de construcŃii (Bul. STAS 138—80 Carton bitumat tip CA 4008.4—75 Materiale hidroizolante bitumate cu folie de aluminiu. NII-IPAUS nr.Tablă de cupru de 0.

Prevederile prezentului capitol se aplică la lucrările de hidroizolarea platformelor de cale ferată care prezintă sau pot prezenta deformări din următoarele cauze : 1.03. astfel să nu stânjenească desfăşurarea lucrărilor şi să permită ciuruirea acestuia în vederea refolosirii. sondaje.4.6.. prafuri argiloase.3. Domeniu de aplicare 1.realizarea glazurei de la nivelul suprafeŃei.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. Dat fiind natura lucrărilor cu efecte necorespunzătoare asupra eficienŃei.decaparea materialului înmuiat din platformă . 1. Prismul de piatră spartă al căii se va realiza din materialul recuperat completat cu material nou. Decaparea şi îndepărtarea materialului înnoroit din platformă se va executa până la limita suprafeŃelor neînmuiate. 2..2. analize de laborator şi referat geotehnic. Hidroizolarea şi stratele de protecŃie se vor executa cu atenŃie şi deosebită grijă. După amenajarea suprafeŃei de decapare se va proceda la realizarea unei glazuri (stabilizarea de ciment) la nivelul acesteia şi pe o adâncime de 5—10 cm executată conform tehnologiei din proiect.6. 1. 2. Lucrările de hidroizolaŃie platformă se vor executa pe baza unei documentaŃii tehnico-economice. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 2.5. fiind interzisă reintroducerea acestuia în prismul de piatră spartă. la liniile de cale ferată în circulaŃie.9. fiind compactate succesiv şi de grosimile prevăzute în documentaŃie. 03.1. 2. 2.. 2.2.7. 1. Prin ciuruire se va îndepărta în totalitate materialul înnoroit. se recomandă ca înainte de începerea lucrărilor de execuŃie să se facă o verificare de beneficiar şi constructor printr-o confruntare cu ultima evidenŃă. Având în vedere evoluŃia neprevăzută în timp a fenomenelor semnalate.2009 . la liniile de cale ferată în circulaŃie. cu comportare defavorabilă la acŃiunea apelor superficiale din ploi cum ar fi : argile prăfoase. cu manifestări de deformaŃii în profil transversal şi prezenŃa de fenomene de tasări şi de ripări. 2. prin lucrările ascunse ce nu pot fi verificate în faza finală de execuŃie se recomandă recepŃii preliminare în următoarele etape : . 2. Platforma de linii ferate noi din materiale locale.5.4. 1. uscate şi neafectate de acŃiunea întrepătrunderii pietrei sparte din prismul de balast al căii.1. Page 112 of 170 STAS 1030-85 Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Metode încercare. 2. SuprafaŃa decapată se va amenaja cu pante laterale de scurgere conform profilului transversal din proiect.3.8. Pungi de balast în platforma căii. care va cuprinde proces tehnologic de execuŃie şi condiŃii de realizare. în cazul nerespectării prevederilor din proiect. Materialul rezultat din decaparea prismului de piatră spartă se va îndepărta şi depozita în afara zonei de lucru. Clasificare şi condiŃii tehnice STAS 2634-80 Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 2. pământuri macroporice etc. cu prezenŃa de fenomene de tasări şi de ripări.. [top] CAPITOLUL 3. . HIDROIZOLANłII LA PLATFORME DE CAI FERATE 1. Stabilirea necesităŃii executării lucrărilor de hidroizolarea platformei se face pe bază de studii geotehnice concretizate prin puŃuri. Prismul de piatră spartă al suprastructurii înnoroit.

4.. 537/ 1965).2009 . Aprovizionarea pe şantier a materialelor se va face astfel ca să se asigure execuŃia pe tronsoane complet finisate fără a împiedica buna desfăşurare a procesului tehnologic de execuŃie. grosimea straturilor de protecŃie şi tehnologia de comportare. CondiŃii generale. Materialele care intră în componenŃa izolaŃiei se vor verifica dacă au fost livrate cu certificat de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare prevederilor proiectului. In situaŃia în care aceste necorespondenŃe conduc la necesitatea prevederii de măsuri speciale se va convoca şi proiectantul la faŃa locului.12—64 Normativ condiŃionat (departamental) privind executarea straturilor de pâmânt stabilizat cu var si ciment la platforma terasamentelor de cale ferată (Aprobat de MTTc cu ord.succesiunea corectă a stratelor de protecŃie . nr. STAS 9824/2—75 Măsurători terestre. jaluzele PVC.10.. 3.12. ANEXA XIV-3 LISTA PRESCRIPłIlLOR TEHNICE BE BAZA 1. 2. PrescripŃii generale.5.03.1. şarpante din lemn.. Tasarea pe teren a construcŃiilor. 3. cuprinzând: uşi. constructor şi proiectant 2. consemnate într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor pe baza planurilor întocmite de proiectant. CondiŃii generale 3.1.11. Dacă in timpul execuŃiei apar nepotriviri faŃă de prevederile din documentaŃie se va încheia un proces verbal de constatare între beneficiar şi constructor cu menŃionarea situaŃiei reale şi a adaptării la teren preconizat.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. lucarne şi tabachere. ferestre şi glasvanduri de lemn. 3. 3. 4. Pe perioada execuŃiei lucrărilor de hidroizolarea platformei se vor lua măsuri de asigurarea evacuării apelor superficiale din amplasamentul lucrării şi punctul de lucru. 2. 3. măsurile preconizate fiind consemnate într-un proces verbal încheiat între beneficiar. C. pereŃi despărŃitori din lemn. 3. .remontarea suprastructurii.. La realizarea lucrărilor de decapare se va verifica şi consemna corespondenŃa dintre adâncimea executată şi prevederile proiectului. 03.1. STAS 2924—84 Terasamente. [top] CAIETUL XV TÂMPLĂRIE ŞI DULGHERIE 1. STAS 9824/0—74 Măsurători terestre. 2. Tasarea pe teren a liniilor de cale ferată. Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de tâmplărie şi dulgherie. 3.D.2. În cadrul analizării nepotrivirilor cu situaŃia reală locală se pot face un număr de sondaje de verificare care să concure la stabilirea măsurilor de luat. Prevederi generale 2. Verificarea pe parcursul execuŃiei constă din : mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 2. Lucrările vor începe după efectuarea operaŃiei de predare-primire a amplasamentului. ferestre şi uşi de balcon din PVC. streaşini. metalice sau mixte. Domeniul de aplicare 1.ferestre prefabricate de beton armat sau profilat.6. Page 113 of 170 . Respectarea tehnologiei de stabilizare superficială cu ciment (glazură) a suprafeŃei decapate.3.

. c) se va avea în vedere în special ca.corespondenŃei cu prevederile din proiect şi cu prescripŃiile tehnice de produs . 03.5 cm . b) examinarea directă a lucrărilor executate. f) potrivirea (luftul) corectă a foilor de uşi precum si a cercevelelor pe tocuri .1.. acestea se vor înscrie în registrul respectiv. sau din PVC. ea nu se va pune în operă pînâ când piesa respectivă nu este reparată sau înlocuită.3. b) verticalitatea tocurilor şi a căptuşelilor . cremoanele. Verificarea pe faze se referă la întreaga categorie de lucrări de tâmplârie sau dulgherie şi se va face pentru fiecare tronson în parte.. . şuruburi sau praznuri.4. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 2.existenŃei şi calităŃii accesoriilor de prindere. 3. b) La punerea în operă se va verifica dacă. h) glafurile interioare vor fi montate cu o pantă către interior de 1% şi Ia aceeaşi înălŃime faŃă de pardoseala camerei . d) încastrarea tocului să fie făcută in zidărie prin ghermele pene. beton armat sau mixtă. c) între foaia de uşă si pardoseală să fie un spaŃiu constant (3.. Page 114 of 170 a) Tâmplăria — de lemn. Verificarea lucrărilor de tâmplărie sau dulgherie — la recepŃia preliminară a întregului obiect — se va face de către comisia de recepŃie prin : a) examinarea existenŃei şi conŃinutului proceselor-verbale de verificare şi recepŃie pe faze de lucrări . Verificarea pe parcurs a calităŃii lucrărilor se va face de către conducătorul tehnic al lucrării in tot timpul execuŃiei. tâmplăria nu a fost deteriorată . va fi verificată de către conducătorul tehnic al lucrării sub aspectul : .2. Prevederi specifice 3. abaterea este de 2 mm.03. 2. La tâmplăria de lemn se va verifica: a) existenŃa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice .500 mm trebuie să fie mai mici de 1% din lungimea pieselor respective . e) abaterile de la planeitatea foilor de uşi sau cercevele mai lungi de 1. drucărele să fie montate la înălŃime constantă (pentru fiecare în parte) de la pardoseală . Verificarea pe faze a calităŃii lucrărilor se va face conform reglementărilor în vigoare şi se referă la corespondenŃa cu prevederile din proiect şi condiŃiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile prevăzute la pct. 3 de mai jos. i) existenŃa pieselor auxiliare (lăcrimare. astfel ca tocul să nu aibă joc.. păzii de tablă) la ferestre — pentru îndepărtarea apelor de ploaie — este obligatorie . încheindu-se „proces-verbal de verificare pe faze de lucrări" . g) între cercevea şi marginea şpaletului tencuit trebuie să fie un spaŃiu de minimum 3. în urma depozitării sau manipulării.2009 .existenŃei şi conŃinutului certificatelor de calitate. 3 . cuie. . manevre etc. j) accesoriile metalice să fie bine montate şi să funcŃioneze perfect. pe toată lungimea falŃului respectiv. prin sondaje — câte două de fiecare tronson — şi referitoare la toate elementele şi prevederile de la pct.8 mm) . k) balamalele.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. sosită pe şantier gata confecŃionată. lucrarea de tâmplărie sau dulgherie să îndeplinească perfect funcŃionarea pentru care a fost prevăzută in lucrare. nu se admit abateri mai mari de l mm/m . prin respectarea prevederilor tehnice de calitate. 2..

ferestrele din PVC să fie prevăzute cu praznuri conform InstrucŃiunilor tehnice publicate indicativ C 185—78 în Buletinul ConstrucŃiilor nr. cu scurgeri de material sau cu găuri produse prin arderea pieselor. e) grunduirea cu minium de plumb să fie realizata uniform pe toate feŃele. Page 115 of 170 l) lăcaşurile de pătrundere a zăvoarelor în pardoseli şi tocuri trebuie sâ fie protejate prin plăcuŃe metalice sau alte dispozitive.de asemenea se va controla existenŃa profilelor de etanşare atât pe conturul tocului cât şi pe conturul cercevelei. d) Izolarea hidrofugă a tocurilor la acŃiunea umezelii din ziduri..3. 3. conform indicaŃiilor din proiect (sudură. La tâmplăria metalică se va verifica : a) corespondenŃa dintre proiect. Pentru verificarea calităŃii vopsitoriei la tâmplăria metalică se vor aplica prevederile date la caiet „Vopsitorii" pct.fereastra să se încadreze în tipodimensiunea prevăzută în proiect şi toleranŃele să se încadreze în standardul 11. La tâmplăria din PVC se va verifica : a) La livrare trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii : . . inclusiv la cordoanele de sudură . b) toate feŃele văzute ale cercevelelor trebuie să fie perfect netede şi fără pori. 9/1978.2009 .4.. . In cazul când se prevede prin proiect montarea de geamuri duble se va verifica existenŃa profilului care păstrează distanŃa reglementară între cele două geamuri pe contur.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. 3. . . suduri nepolizate . care fac ca geamurile să nu se poată monta decât defectuos şi să nu se poată asigura etanşeitatea necesară . m) şnaperele (pentru ferestre duble cu deschidere interioară). b) asamblarea elementelor componente.2. c) prinderea tâmplâriei de zidărie sau stâlpii de beton. sau cârligele de vânt (pentru ferestre cu deschidere exterioară) să fie montate în poziŃie corectă . nu sunt admise piese cu şprosuri rupte sau fisurate şi nici rame cu bucăŃi de beton căzute. prin sudarea ei de praznuri sau plăci metalice (conform numărului şi amplasării lor dată în proiect). detalii şi tâmplăria ce se pune în operă . 3. pentru fiecare din elementele menŃionate în anexa acestui capitol. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. a) dacă prin manipulare şi montaj nu au fost sparte ramele sau şprosurile . cordoane de sudură neuniforme. . n) deschiderea cercevelelor cuplate trebuie să se facă cu uşurinŃă ele nu trebuie să fie blocate de pe urma vopsirii. c) abaterile admisibile sunt cu 50% mai mici decât cele prevăzute în caietul V (beton simplu. beton armat şi beton precomprimat).03.179—78 . f) modul cum s-a realizat montarea garniturilor de cauciuc. nituire)..existenŃa şi fixarea corectă a balamalelor la ferestrele duble a cremoanelor şi la cela care se deschid în vasistas a snapărelor .. bine fixate la nivelul pardoselii sau al tocului. 3 din prezentul normativ. 03. La tâmplăria de beton armat se va verifica . d) nu se admit nituri lipsă sau nestrânse.montarea corectă a geamului termopan cu ajutorul baghetelor de PVC şi cu garnituri de etanşare .existenŃa armăturii metalice în profilele principale de toc şi cercevea .

h) modul de rezemare şi ancorare in contra vântului...Se va verifica dacă deasupra tocului. respectiv la fundul cutiei. Page 116 of 170 b) în timpul montării : . La şarpante se va verifica : a) corespondenŃa tipului de şarpantă cu aceea din proiect. De asemenea livrarea cutiei de jaluzea conform STAS 3366—80 la dimensiunile corespunzând şorŃului de jaluzele. d) şuruburile. . b) dimensiunile elementelor şarpantei. 03. s-a montat profilul de PVC care uşurează glisarea lamelelor. c) După montare : . . scoabele să fie bine strânse şi bătute şi distribuite conform indicaŃiilor din detaliile respective : e) rezemarea şi fixarea panelor de ferme şi înădirea căpriorilor să fie realizate conform detaliilor din proiect. g) distanŃa dintre elementele şarpantei şi coşurile de fum să nu fie mai mică decât cea din proiect (sau din normele PCI In vigoare. .. poziŃia.Jaluzelele trebuie să se livreze la lungimea prevăzută în proiect şi in număr suficient pentru a forma lungimea necesară a şortului împreună cu toate accesoriile prevăzute în STAS 3366/80. cuiele. Jaluzele rulante din PVC. posibilitatea de basculare şi de rigiditate a sistemului basculat. alcătuirea şi dimensiunile îmbinărilor. f) fost vopsite cu vopsea de minium de plumb . c) După montare : .se va verifica dacă praznurile au fost prinse în dibluri şi dacă fereastra este centrată în golul rezervat şi se deplasează uşor atât orizontal cât şi vertical. 3.etanşarea corectă a rostului dintre tâmplărie şi zid cu pat din polistiren celular cu chit Romtix 1221 la exterior sau chit Alutchit C după cum a fost prevăzut în proiect. a) La livrare trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii : . numărul elementelor de ranfort şi distanŃa dintre ele.5 mm grosime în formă de U. a şarpantei pe elementele de rezistenŃă ale clădirii (existenŃa unui material de izolaŃie hidrofugă între şarpantă şi pereŃii de rezemare.La jaluzelele cu deschidere mai mare de 150 cm se va controla contra lumini..03. b) în timpul montării : . inclusiv a accesoriilor .funcŃionarea corectă la închiderea şi deschiderea uşilor şi ferestrelor precum şi o etanşeitate bună la închidere. la scândura care închide cutia. ToleranŃele lamelelor din PVC să fie conform STAS 3366/80. În cazul lamelelor de jaluzea cu lungime mai mare de 150 cm se va verifica şi livrarea ranfortului din OL zincat de 1—1.6. iar tălpile şi consoroabele să fie prinse în mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 3. c) încadrarea pantelor realizate în limitele admise de standarde pentru învelitoarea respectivă .5.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.Dacă lamelele se pot coborâ şi ridica uşor.În cazul ghidajelor basculante se va verifica. . materiale folosite.2009 . dacă în proiect ea a fost omisă) . fără să prezinte agăŃări sau joc care să producă ieşirea din ghidaje.verticalitatea şi planeitatea tocului ferestrei sau uşii şi aşezarea la acelaşi nivel cu alte tocuri de aceeaşi înălŃime . distanŃa între ferme.

ferestre. CondiŃii generale de calitate” 4. transportul şi montarea în construcŃii a jaluzelelor din PVC (Bul. ConstrucŃiilor nr.199—79 #9. b) feŃele vizibile ale scândurilor să fie bine fălŃuite şi geluite. [top] CAIETUL XVI. agrozootehnice. STAS 466—78 — „Uşi din lemn pentru construcŃii civile". vitrinelor de magazine etc. 2.7.).186—78— „InstrucŃiuni tehnice privind manipularea. 03. 9. depozitarea. i) executarea ignifugării şarpantelor. 3. C. STAS 799—32 — „Ferestre si uşi din lemn. la construcŃii a ferestrelor şi uşilor din PVC" (Bul. montate la uşi. C.1. 9/1978). 6. Verificarea materialelor aduse pe şantier se va efectua de către conducătorul tehnic al lucrării şi se referă la mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. ANEXA XV-1 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA 1. C.8.2009 . 7. 1/1980). 3. ale clădirilor civile. livrarea. 5. modul de fixare. Formate si alcătuiri". se admite o abatere de la planitate de 5 mm sub dreptarul de 2 m . 8. pene ete.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. „InstrucŃiuni tehnice privind manipularea. materialul. La pereŃii despărŃitori se va verifica : a) scheletul de lemn să fie de dimensiunile din proiect.. 3.. fixarea scheletului să fie executată conform indicaŃiilor date de proiectant (ancorare. Prevederi generale 2. luminatoare etc.185—78— „InstrucŃiuni tehnice privind manipularea.. planeitatea. depozitarea. Page 117 of 170 planşee sau de centură prin buloane de ancorare la distanŃe de circa 3 m). ConstrucŃiilor nr. 2. industriale. STAS 465—80 — „Ferestre şi uşi de balcon din lemn pentru construcŃii civile". (Bul. Prevederile din prezentul capitol se referă la controlul calităŃii şi recepŃia lucrărilor de geamuri de orice fel. ConstrucŃiilor nr. b) îmbrăcămintea peretelui. STAS 53ă3—80 — „Ferestre şi usi de balcon şi uşi interioare din lemn pentru construcŃii civile.1.03.. La streşini şi lucarne se va verifica : a) corespondenŃa lucrărilor executate cu detaliile date în proiect sau in cataloagele elementelor tip menŃionate în proiect. PrescripŃii de proiectare şi montaj. livrarea. c) amplasarea şi dimensionarea golurilor de lumină (ferestre) sau de trecere (uşi) din pereŃii despărŃitori trebuie să corespundă cu indicaŃiile date în proiect. conform normelor PCI pentru elementele sau tronsoanele indicate de proiectant. STAS 3366—82 — Obloane rulante. finisajul să fie realizate conform detaliilor date de proiectant. 9/1978). transportul şi montarea în construcŃii a tâmplăriei din lemn". STAS 11179—78 — Ferestre şi uşi de balcon şi jaluzele din policlorură de vinii. Domeniul de aplicare 1. GEAMURI 1.

fisurate sau zgâriate. operaŃia repetându-se dacă rezultatul este negativ. demontându-se capacul de tablă ce le presează pe suprafaŃa geamului. OperaŃia se va face la toate geamurile fără excepŃie. Geamuri cu montări speciale a) La montarea geamurilor la luminatoare. se va verifica şi corectitudinea suprapunerii în caplama a geamurilor. Suprapunerea geamurilor pe şprosuri trebuie să fie de cel puŃin 25 mm.4. Page 118 of 170 dimensiunile şi calitatea materialelor prevăzute in documentaŃia de execuŃie. respectiv pelicula de vopsea de minimum de plumb şi patul din acelaşi chit la tâmplăria metalică. reproducându-se cât mai fidel toate situaŃiile ce se pot produce în realitate. dacă nu sunt porŃiuni desprinse. respectiv a ştifturilor din sârmă de oŃel la tâmplăria metalică se va face prin sondaj. 3..3. Verificarea pe faze a calităŃii lucrărilor se va efectua conform instrucŃiunilor în vigoare şi se referă la corespondenŃa cu tipurile şi dimensiunile din proiect. . e) Controlarea Ńintelor de fixare a geamurilor la tâmplăria de lemn. Nu se admite nici o pătrundere de apă prin jurul geamului. 3.. Prevederi specifice. Geamuri de tâmplărie obişnuită de lemn. scoŃându-se chitul la câteva cercevele sau foi de uşă. se scoate un ochi de geam. la condiŃiile de calitate şi la încadrarea în abaterile admisibile. Verificarea lucrărilor de geamuri la recepŃia preliminară a întregului obiect se va face de comisia de recepŃie prin : . Nu se admite pătrunderea apei prin stratul de chit. b) Se va controla dacă s-a întins patul de chit pe falŃul grunduit al tâmplăriei de lemn. Verificarea se va face la rând foaie cu foaie.. discontinuităŃi sau grosimi variabile. metal sau beton armat. până la edificarea organului de verificare.. 2. b) Garniturile din cânepă gudronată îmbrăcate în manta de plumb vor fi minuŃios controlate. 3. 3. Dacă nu se poate stabili precis existenŃa patului de chit. a) La geamurile montate cu chit obişnuit sau chit de minimum de plumb se va controla mai întâi vizual dacă cordonul de chit nu prezintă crăpături. c) Etanşeitatea geamurilor montate se va controla prin turnare de apă pe suprafaŃa lor. dacă nu se văd capetele Ńintelor sau ştifturilor. d) Etanşeitatea cordonului de chit se va controla prin scoaterea unei cercevele şi aşezarea ei într-o poziŃie oblică.examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaj. Nu se vor pune în lucrare geamuri sparte. 03.1. la cel puŃin 5% din luminatoare. 2. se va controla dacă ele sunt bine aplicate şi dacă dimensiunile şi poziŃiile lor corespund cu cele din proiect. Verificarea pe parcurs a calităŃii lucrărilor se va face de către conducătorul tehnic al lucrării în timpul executării lor. Un chit bun şi bine aplicat aderă de geam şi falŃ atât de puternic încât nu se poate îndepărta decât prin tăiere cu dalta. c) Pentru a controla aderenŃa cordonului de chit se va încerca cu ajutorul unui şpaclu desprinderea lui. 2.. stabilite pentru fiecare caz în parte şi precizate in cataloagele de detalii tip sau de desenele de execuŃie. numărul sondajelor depinzând de volumul lucrărilor şi de rezultatele obŃinute la primele încercări. Pentru celelalte piese de prindere ca : şuruburi. în afară de verificările ce trebuie făcute conform pct. încheindu-se „procese-verbale de verificare pe faze de lucrâri".1.2. Materialele vor fi puse in lucrare numai dacă sunt însoŃite de certificate de calitate. 3.examinarea existenŃei şi conŃinutului proceselor-verbale de verificare pe faze de lucrări . concordanŃa execuŃiei cu prevederile de la pct. dacă îmbinarea baghetelor la colŃuri este bine executată şi în general dacă geamul a fost montat corect. 3..2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. după care se toarnă apă pe geam. d) Pentru geamurile serelor. f) Jocul de 1.03. care se vor înscrie în registrul respectiv. agrafe etc. 2.2 mm între geam şi falŃ se va controla cu ocazia scoaterii chitului pentru verificarea Ńintelor sau a ştifturilor şi a aderenŃei cordonului de chit.1. etanşarea realizată cu cordoane de chit se va controla ca la pct. Verificarea pe faze se va face pentru întreaga categorie de lucrări de geamuri şi pentru fiecare tronson în parte. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.2009 .5. zgâriindu-se în acest scop vopseaua la câteva geamuri.

Domeniul de aplicare 1. iar capul lor va fi nivelul baghetei. realizate din : -Ńiglă şi olane . perpendicular pe faŃa pe care se aşează geamurile.1.. fără urme de chit. STAS 1853—«0 — Geamuri plane securizate 8. Capetele filetate ale buloanelor.şiŃă şi şindrilă de lemn . STAS 853—80 — Geamuri trase 2. pete de grăsime sau vopsea.. Filetul bulonului nu trebuie să prezinte degradări. h) Buloanele vor fi sudate prin talpa elementelor metalice sau încastrate în elementele de beton. ANEXA XVI-1 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA 1. aceasta trebuie să fie bine fixată în falŃuri cu cuie sau şuruburi metalice. [top] CAIETUL XVII ÎNVELITORI ŞI TINICHIGERIE 1. STAS 3515—80 — Geamuri ornament 3.03. STAS 9250/1—80 — Uşi de geam securizat 10. Baghetele trebuie să fie bine vopsite în culoarea cercevelei.. 3.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.2009 . f) În cazul fixării geamurilor cu baghetă din lemn sau metalică. 6. g) Dispozitivele de fixare a geamurilor armate plane la luminatoare şi baghetele pentru tâmplăria metalică vor fi fixate cu toate elementele de prindere. iar vopseaua trebuie să acopere şi capetele cuielor sau şuruburilor. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... STAS 949—80 — Geamuri armate 4. STAS 11552—80 — Geamuri termoaborbante trase. verificânduse cu deosebită atenŃie dacă aşezarea pe distanŃieri din lemn de stejar sau fag este executata corect. STAS 8572—80 — Geamuri emailate securizate 7. CondiŃii tehnice de calitate 11. Capetele cuielor sau şuruburilor de fixare a baghetelor nu trebuie să depăşească nivelul feŃei superioare a baghetei. . Şuruburile metalice vor fi introduse perpendicular pe orificiul filetat. . Foi de geam. desfăcându-se bagheta ce marchează baza geamului la minimum una din trei vitrine. C. Page 119 of 170 e) Montarea geamurilor de dimensiuni mari la vitrine se va controla conform prevederilor de la pct. Baghetele vor fi bine păsuite la colŃuri şi vopsite odată cu tâmplăria metalică. piuliŃelor şi rondelelor nu vor fi vopsite. 03.plăci plane din azbociment. 5. STAS 11553—80 — Geamuri termoizolante cu chit.47—79— InstrucŃiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor în construcŃii. STAS 9041—80 — Geamuri şlefuite polizate. STAS 9250/2—80 — Uşi de geam securizat. i) SuprafaŃa geamurilor montate trebuie să fie curată. 9. Forme şi dimensiuni 12. STAS 9250/3—60 — Usi din geam securizat. În acest scop.1. Prevederile prezentului capitol se referă la verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor de învelitori. Foi de geam. se vor face sondaje.

. a calităŃii lucrărilor pe parcursul execuŃiei ca şi pe faze terminate. Celelalte abateri sunt aceleaşi ca şi pentru învelitori şi sunt menŃionate la punctele următoare : 3. străpungeri centru ventilaŃie..2. rectiliniaritate. Aceasta se va face conform prevederilor generale şi dispoziŃiilor comune din partea I-a. prevăzute în caietul XIV : IzolaŃii. doliile.învelitori bituminoase (hidroizolaŃii).tablă plană pe astereală . conform detaliilor din proiect şi cataloagelor de detalii tip. Page 120 of 170 .. solbancuri. 3. Verificarea la recepŃia preliminară a întregului obiect se va face de către comisia de recepŃie. 3.03. conform prevederilor specifice de la pct. urmărindu-se în. 2.plăci ondulate de azbociment. dolii. . 03.3.carton sau împâslitură bitumate.1. executată prin sondaj (cel puŃin câte unul de fiecare tronson).GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. b) examinarea directă a lucrărilor. 1. distanŃa intre axe). planeitate. Nu sunt cuprinse în acest capitol prevederile pentru : . etc. 1. În toate cazurile se vor verifica : a) concordanŃa lucrărilor executate cu prevederile şi detaliile date de proiectanŃi (felul învelitori. special ca învelitorile să îndeplinească funcŃiile de îndepărtare a apelor pluviale. racordări. . coame. Invelitoarea propriu-zisă. de mai jos. pe astereală . 3. distanŃa de minimum 10 cm între coşurile de fura şi părŃile lemnoase sau combustibile ale suportului. Prevederi generale Controlul execuŃiei învelitorilor constă din : 2. pante. cu referire la toate elementele constructive ale învelitorii.protecŃia anticorozivă a elementelor metalice. Verificarea materialelor care urmează a fi puse în operă. prevăzute în caietul XX : ProtecŃia contra agenŃilor agresivi. 2. la vânt şi ploaie sau la zăpadă viscolită. trebuie să nu depăşească 5 mm în lungul pantei şi 10 mm perpendicular pe aceasta. burlane. paie.2. . b) existenŃa şi corectitudinea lucrărilor de tinichigerie aferente învelitorii. copertine) sau exteriorului construcŃiilor (îmbrăcări de coşuri şi parapete. glafuri). Prevederi specifice 3. străpungeri) .3. 2. jgheaburi. în special: şorŃurile.2009 . .tablă ondulată sau cutată . 3. inclusiv terase. profilate) şi olane se va verifica : mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Suportul învelitorii Verificarea constă în examinarea proceselor verbale încheiate la terminarea fazei de lucrări din care face parte suportul şi în măsurarea — prin sondaj — a elementelor geometrice ale acestuia (pante. îmbrăcămintea coşurilor. La examinarea învelitorii pe de desubt nu se admite ca aceasta să prezinte interspaŃii prin care să se vadă lumina din exterior. Capitolul se referă de asemenea la verificarea calităŃii tinichigeriei aferente învelitorilor (jgheaburi şi burlane din tablă sau PVC.2. prin : a) examinarea existenŃei şi conŃinutului certificatelor de calitate a materialelor şi a proceselor verbale de verificare pe faze de lucrări... Verificarea suportului învelitorii conform prevederilor specifice de la pct.1. Abaterile de la planeitate măsurate cu dreptarul de 3 m. La învelitori de Ńiglă (solzi. prinderi. paziile.3. şorŃuri.1.stuf. precum şi condiŃiile respective de etanşeitate la apă.

fisurate sau ciobite mai mult de 2 cm din margine. i) la olane aşezarea pe suport continuu. . f) fixarea plăcilor cu copci de siguranŃă şi cuie.de cca. d) la Ńigle solzi aşezate simplu să rezulte în dreptul unei şipci trei Ńigle suprapuse. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. împâslitură) suprapunerea cu 4 cm a rândurilor succesive . l) Ńiglele. la aşezarea în două straturi.2009 . este de 1 cm.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. abaterea admisibilă este de 1cm/m m dar maximum 5 cm pentru întreaga lungime a versantului .. 70 mm pe laturile oblice. c) la Ńigle solzi aşezate simplu. suprapunerea lor cu cca. b) decalarea rândurilor succesive de Ńigle de orice tip ca şi a Ńiglelor solzi suprapuse (aşezate dublu). cositorite . . fixarea în câmp. j) fixarea cu mortar de ciment a rândurilor şi şirurilor de olane de pe contur (poale. în dreptul rezemării pe şapei să rezulte patru Ńigle . cu falŃuri duble. şi maximum 40 cm lungime. conform prescripŃiilor tehnice în vigoare şi proiectului. Page 121 of 170 a) aşezarea rândurilor de Ńigle sau olane. iar în cazul depăşirii pantelor uzuale. la aşezarea în două straturi . în sfoară. 3. la aşezarea într-un strat . 270 mm faŃă de rândul inferior. g) la coame. f) la Ńigle solzi sau profilate. cu jumătate de Ńiglă . Abaterea maximă admisă faŃă de interaxele din proiect. abaterea maximă admisă fiind de 0. primul rând de la poală şi ultimul rând. h) fixarea şi etanşarea coamelor cu mortar de ciment.03.5 cm/m şi 1 cm la întregul rând c) suprapunerea plăcilor : . e) la Ńiglele solzi aşezate dublu.de cca. iar între şipci două Ńigle . la 10 rânduri longitudinal şi transversal. cu cuie cu cap conic a olanelor de dedesubt şi în mortar a celor de deasupra din aceste rânduri. g) la Ńigle profilate. nefiind admise cele sparte. pe linii orizontale.cu jumătate din lăŃime la şiŃe. realizarea rezemării complete pe cele 4 laturi . iar la streaşină şi la margini precum şi în câmp la pante ce depăşesc pe cele uzuale sau în zone seismice de gradul 7— 9. margini. prinderea de suport prin legare cu sârmă zincată : în câmp la fiecare al patrulea rând.4..o singură ştirbitură de maxim 3 cm lungime pe o singură latură sau de 2 cm 2 pe faŃa văzută a plăcii.5 mm. protejat cu un strat de material bitumat (carton. b) alinierea şi paralelismul marginilor plăcilor.. h) plăcile şi coamele din azbociment să nu prezinte ştirbituri sau crăpături. b. toate rândurile să fie duble . decât: . coame). de la coamă să fie aşezate dublu şi cu rosturile decalate ca la pct.cu o treime din lăŃimea plăcii. La învelitori din plăci plane din azbociment se va verifica : a) alinierea şi paralelismul rândurilor de şipci faŃă de streaşină. 03. paralele cu poala . k) execuŃia corectă a doliilor din tablă zincată de 0. d) decalarea faŃă de rândul inferior . e) la şiŃe primul rând de la poală şi ultimul rând de la coamă să fie aşezate dublu si cu rosturile decalate cu o jumătate de şiŃă . olanele şi coamele să fie întregi. 70 mm şi fixare prin cuie cu agrafe de tablă zincată .. fiecare Ńiglă .

iar pe versantul expus vânturilor dominante. 22 de cm. ondulaŃii sau găuri : în cazul când asemenea defecte există.5. dispuse la cca. lipit continuu cu bitum cald . necesare pentru fixarea copcilor . al. f) prinderea foilor de tablă de suport pe fiecare latură cu minimum 2 agrafe (copci) de 30—50 cm lăŃime şi lungime de cca. prinse în astereală să fie înglobate la nivelul acestora fără denivelări . d) în cazul suportului din beton sau mortar să fie fixate dibluri de lemn în coadă de rândunică impregnate. 3).) fie rotunjite cu raze de minimum 40 mm . cel de al doilea strat să fie decalat faŃă de primul cu 1/2 din lăŃimea foii şi lipit de primul cu mastic de bitum pe întreaga suprafaŃă . La învelitori din carton sau împâslitură bitumată. b) astereală din scânduri să aibă rosturi până la 2 cm. f) Ia învelitorile din două straturi de foi bitumate.7.2009 . b) aşezarea şi baterea şiŃei sau şindrilei în rândul paralele cu poala şi cu suprapunerea rândurilor conform prevederilor proiectului de cea.4 c. La învelitori din şiŃă şi şindrilă de lemn. lipit cu bitum cald . 80 mm pentru falŃ simplu culcat şi falŃ dublu de cca. iar distanŃa până la coşurile de fum să fie de minimum 10 cm . La învelitori din tablă plană se va verifica : a) planeitatea suportului. în dreptul căpriorilor şi acoperite in lungul lor cu un capac din carton sau împâslitură bitumată de 15 cm lăŃime. 3. ele vor fi remediate corespunzător .. 3. c) foile hidroizolatoare să fie dispuse paralel cu streaşină la acoperişuri cu pantă până la 20 cm/m şi perpendicular pe linia de streaşină la acoperişuri cu panta mai mare de 20 cm/m . 03.. denivelarea admisă fiind de 3 mm/m.. (3.03. cu abatere admisibilă de 2 cm/m. g) fixarea agrafelor de suport cu câte 2 cuie cu cap plat pentru tablă . se va verifica a) executarea suportului cu interaxul şipcilor conform proiectului. e) la învelitorile cu pante ce depăşesc pe cele normale. nu se admit racordări cu materiale bituminoase în jurul coşurilor de fum. cu petreceri de cca. 10 cm în sensul scurgerii apelor şi fixate în cuie cu cap plat tip B pentru carton. partea vizibilă fiind de cel puŃin 9 cm . cuiele având şaibe de repartiŃie din carton sau împâslitură bitumate .o singură crăpătură pe o singură latură cu o lungime de maximum 3 cm de la margine spre interiorul plăcii. care trebuie să fie netedă. dar maximum 5 cm la întreaga lungime a versantului . ventilaŃii etc. Page 122 of 170 . d) foile hidroizolatoare să fie aşezate pe astereală lipite între ele. d) la şindrile introducerea muchiei ascuŃite în ulucul şindrilei alăturate şi decalarea cu o jumătate la lamelă a rosturilor. b) la poală (streaşină) astereală să fie scoasă in consolă faŃă de căpriori cu 2—3 cm. iar cartonul sau împâslitură bitumată să fie aduse pe faŃa inferioară a asterelei şi prinse în cuie . ce străbate lamela rândului inferior şi al cărui cap să fie acoperit de lamela rândului superior . precum şi cele din regiunile cu vânturi ce depăşesc 72 km/oră să se realizeze o fixare suplimentară. 7 cm (15 cuie/m). distanŃate la maximum 40 cm . cu şipci bătute pe linia de cea mai mare pantă. lipsită de denivelări. băşici. de la un rând Ia altul ca la Ńigle e) la coamă baterea unui rând în plus de şiŃă sau şindrilă..GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. g) toate racordările acoperişului cu elemente verticale ce ies deasupra învelitorii (aticuri. 120 mm pentru falŃ simplu în picioare. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.6. c) fixarea fiecărei lamele cu un cui. e) existenŃa între tablă şi beton sau mortar a unui strat separator din carton sau împâslitură bitumată. c) cârligele pentru jgheaburi. 3. depăşirea coamei şi a feŃei adăpostite cu minimum 5 cm. pe astereală se va verifica : a) suprafaŃa învelitorii.

minim 100—200 mm. i) falŃurile de îmbinare a foilor de tablă trebuind să fie unse cu chit de miniu înainte de a fi strânse .03. La învelitori din plăci ondulate de azbociment se va verifica : a) corecta prelucrare pe şantier în vederea montajului.transversal în funcŃie de pantă. a plăcilor ondulate şi a pieselor speciale din azbociment. conform prevederilor din normativul C. n) racordările învelitorii la coşurile de fum. aceasta urmând a fi de minimum 3% din deschidere. iar la verificarea prin circulaŃie pe acoperiş. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. k) falŃurile în picioare. h) la plăcile rezemate trei pane. prinderea pe pana centrală supraînălŃată cu 4 mm .2009 . g) prinderea plăcilor ondulate şi a pieselor speciale din azbociment conform proiectului la fiecare pană cu câte două dispozitive metalice zincate. calcane. să fie executate conform detaliilor din proiect şi normative. prin tăierea colŃurilor. c) suficienta suprapunere a plăcilor şi pieselor speciale din azbociment : .37-79).. Page 123 of 170 h) fixarea tablei de suport (nefiind admisă fixarea direct cu cuie decât pe porŃiuni limitate şi atunci capul cuiului va fi acoperit cu un căpăcel de tablă cositorit de jur împrejur). f) lăŃimea de rezemare pe pane a plăcilor de azbociment. . tabla să se prezinte bine întinsă şi strâns aplicată de astereală. cu garnituri elastice şi etanşate cu şaibe şi capacele din polietilenă . fiind călcată cu piciorul să nu se îndoaie producând zgomote caracteristice .. existenŃa cordonului de chit (în cazul prevederii lui în proiect). b) respectarea sensului de montaj. iar pe linia de coamă falŃurile ce vin de la cei 2 versanŃi să fie decalate cu o jumătate din lăŃimea foii de tablă . ventilaŃii lucarne. dar cel puŃin de 40 mm .5 cm/m ..8. 03. i) la pante peste 600 montarea dispozitivelor suplimentare da solidarizare şi susŃinere (agrafe şi cârlige din platbandă zincată) . aceasta urmând să nu depăşească în sens longitudinal 1/4 din interaxul panelor iar în sens transversal oondulă . e) lungimea părŃilor în consolă a plăcilor pe conturul acoperişului.longitudinal în funcŃie de tipul ondulei : 328 mm pentru plăci cu 6 3/4 ondule de 177 mm 47 mm pentru plăci cu 6 1/4 ondule de 177 mm (fără termoizolaŃie) 90 mm pentru plăci cu 6 3/4 ondule de 130 mm (fără termoizolaŃie) 103 mm pentru plăci cu 6 plăci ondule de 150 mm (fără termoizolaŃie) d) paralelismul rândurilor de plăci faŃă de poala învelitorii. p) foile din tablă neagră trebuie să fie grunduite anticoroziv iar după montare vopsite pe toată suprafaŃa. m) doliile sa fie executate din foi de tablă încheiate între ele cu falŃuri duble culcate . aşa încât la recepŃie să nu pătrundă apa prin ele . j) la construcŃii industriale supuse la solicitări dinamice sau termice fiind portante utilizarea unor dispozitive de prindere speciale articulate. darea găurilor cu maşina de găurit (cu 5 mm mai mare decât diametrul tijelor). l) la coamă şi la muchii foile de tablă să se încheie cu falŃuri în picioare . trebuind să fie paralele cu linia de cea mai mare pantă.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. fără valuri. k) la pante reduse (conform normativului C.37-79 pe creasta ondulelor 2 şi 5 ale plăcilor la minimum 50 mm de capătul plăcii . prevăzute pentru etanşare cu şaibe cu guler şi capacele din polietilenă . 3. o) la examinarea vizuală a învelitorii. luminatoare etc. abaterea maximă admisă fiind de 0. invers faŃă de direcŃia vânturilor dominante ..

Page 124 of 170 l) corecta aşezare a plăcilor ondulate de azbociment. şaibe) conform proiectului. măsurători. acoperitori de rosturi). c) marginea exterioară a jgheaburilor să fie cu minimum 2 cm mai jos decât marginea interioară şi dedesubtul prelungirii planului invelitorii. g) realizarea eventualelor sisteme de etanşare suplimentară la petreceri şi străpungeri (cordoane de chit. cu străpungerile lipite cu cositor. La învelitori din panouri din tablă cutată sau ondulată se va verifica : a) petrecerile minime paralele cu panele să se încadreze. 3. h) glafurile. e) fixarea jgheaburilor să se facă cu cârlige din platbandă zincată sau protejat anticoroziv prin vopsire. Prin examinarea vizuală. tipului. c) petrecerile laterale la panourile din tablă cutată să fie realizate pe nervura mică de margine a fiecărui panou : d) la tabla cutată rezemarea pe suport să se facă pe cuta largă . 15. b) aşezarea jgheaburilor să fie cu minimum 1 cm şi maximum 5 cm sub picătura streaşinii. în şiruri paralele cu linia de cea mai mare pantă (perpendicular pe pane) cu o abatere admisibilă de 3 mm/m şi de maximum 30 mm la toată lungimea pantei.petrecerea minimă cm 9. acoperişurile de resort şi aşa mai departe să aibă panta transversală spre exterior. calităŃii şi poziŃiei organelor de asamblare (fixare şi solidarizare) conform proiectului. cu tronsoanele petrecute etanş. dolii. f) respectarea numărului. 20. g) burlanele să fie montate vertical.5 cm/m şi sub 5 cm pe toată înălŃimea clădirii.2009 . străpungeri dolii etc. d) îmbinarea tronsoanelor de jgheab şi racordările la burlane să fie lipite cu cositor . în funcŃie de panta învelitorii în următoarele limite : . cel superior in cel inferior pe circa 6 cm. conform proiectului şi cataloagelor de detalii tip.. i) realizarea protecŃie anticorozjve pe faze a panourilor de tablă neagră. timpane. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. f) jgheaburile şi burlanele din tablă zincată vor corespunde STAS 2389-77 şi STAS 2274/81 . încercări şi sondaje. h) respectarea detaliilor la coame. conform standardelor respective. conform standardelor in vigoare şi a prevederilor proiectului. glafuri. la canal să nu permită pierderi de apă . n) punerea în operă a plăcilor şi pieselor de calitate corespunzătoare. b) petrecerile laterale (în lungul pantei) la tabla ondulată să fie de minimum jumătate de ondulă şi să includă obligatoriu creasta ondulei . turnate în jgheab pentru verificare . cu faŃa lisă spre exterior şi cu faŃa brută spre pane. m) execuŃia montajului numai de pe podine de lucru ..03. burlane. păzii. se va verifica îndeplinirea condiŃiilor de mai jos : a) pana jgheaburilor (minimum 0. la distanŃele din proiect . în funcŃie de agresivitatea mediului.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. 30. şorŃurile. 03.9. să fie prevăzute cu lăcrimar şi să fio bine fixate cu cuie şi sârmă. 3.5%) să corespundă prevederilor proiectului şi să nu permită stagnarea locală a apei. e) respectarea sensului de montaj de la poală spre coamă şi invers faŃă de direcŃia vânturilor dominante . aşa încât la recepŃie să nu pătrundă apa prin învelitoare . iar la îmbinarea cu tuburile de fontă. garnituri. iar la pante sub 7% să aibă falŃurile cositorite..10.panta acoperişului cm/m 40. 12 . 10. zincată sau ROMCOR şi a elementelor metalice de montaj. montate îngropat în astereală şi fixate corect. Tinichigerie (jgheaburi.. cu abateri maxime de 0. . 11. bine fixate cu brăŃări de tablă zincată.

coşuri de fum independente. STAS 3303/0-77 Pantele invelitorilor. prevederile de faŃă se aplică la următoarele lucrări: . .. Jgheaburi şi burlane. brăŃări. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.coşuri de fum aferente sobelor . CondiŃii tehnice generale de calitate. [top] CAIETUL XVIII SOBE. 2. Domeniul de aplicare Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităŃii lucrărilor de sobe şi coşuri de fum aferente acestora şi a dispozitivelor de ventilare naturală a încăperilor din clădiri. prinderea corectă şi etanşarea îmbinărilor pieselor de racordare în câmp la colŃuri şi la burlane.. măsurători. c) existenŃa rostului de circa 2 cm între tronsoanele şi piesele jgheaburilor . e) realizarea pantei spre burlan. a rezervoarelor îngropate şi a oricăror construcŃii închise pentru care proiectul prevede asigurarea ventilării lor pe cale naturală. . Jgheaburi şi burlane din PVC. Page 125 of 170 3.. STAS 2274/81 Lucrări de tinichigerie la construcŃii civile. se va verifica : a) prinderea corectă la distanŃele din proiect a cârligelor suport : b) amplasarea. PrescripŃii generale. C172/85 InstrucŃiuni tehnice provizorii pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi a pereŃilor (Buletinul ConstrucŃiilor nr. Burlane. precum şi a tronsoanelor de jgheab . sobe de încălzit şi gătit.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. C37/79 Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcŃii (Buletinul ConstrucŃiilor nr 2/1980).canale. 4. cârIige. Ca atare.11. industriale şi agrozootehnice. jgheaburi. Capitolul de faŃă nu se referă la : . STAS 2389/77 ConstrucŃii civile.sobe de gătit. ANEXA XVII-1 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA 1. hoturi. inclusiv a caselor de pompe. sobe de încălzit. industriale şi agrozootehnice.cuptoare industriale. tuburi şi guri de ventilare naturală. 5. Prin examinare vizuală.03. COŞURI ŞI VENTILAłII NATURALE 1. 8/1985). 3. STAS 3303/1-1983 Învelitori din plăci ondulate de azbociment. PrescripŃii de proiectare 6. f) prinderea corectă în brăŃări şl îmbinarea etanşă la mufe a burlanelor şi coturilor. asigurând scurgerea apei fără stagnări. 03. d) execuŃia şi prinderea corectă a şorŃului şi racordarea lui la jgheab .. .2009 . încercări şi sondaje.

verificându-se totodată prin aprinderea succesivă a focului in toate sobele. La această verificare se va controla : . tip. însă numai după uscarea completă a sobei şi a coşului respectiv. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. efectuându-se măsurile necesare pentru a stabili dacă abaterile existente nu depăşesc limitele admisibile date în Anexa XVIII 1. înclinarea canalelor de legătură dintre sobă şi canalul de fum. verticalitatea şi planeitatea feŃelor exterioare ale sobei precum şi verticalitatea muchiilor .timpul în care se realizează încălzirea : . orientare. confruntarea lucrărilor executate cu prevederile proiectului. precum şi actele încheiate pe şantier în timpul excuŃiei şi din care trebuie să rezulte informaŃii precise asupra calităŃii materialelor folosite şi asupra eventualelor lucrări ascunse spre a se putea face astfel o justă apreciere a calităŃii lucrărilor ce se verifică. 03.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. g) Se va controla dacă sobele sunt prevăzute cu găuri de curăŃire şi dacă acestea sunt astupate cu capace chituite. înclinare care trebuie să fie ascendentă faŃă de orizontală în sensul circulaŃiei fumului. materiale. h) Continuitatea canalelor de fum se va verifica prin sondaje. La toate genurile de lucrări enumerate la pct. Apoi lucrările se vor verifica în detaliu sub aspect calitativ. şi să coincidă cu cea dată în proiect. b) La sobele de teracota se va verifica identitatea plăcilor şi a accesoriilor metalice cu modelele date sau aprobate de beneficiar şi proiectant. însă acestea nu vor fi montate pe feŃele văzute ale sobei ci numai pe cele din spate. Prevederi generale 2. 2. Prin verificarea directă se va face. 3. Sobe a) Sobele trebuie să corespundă strict ca amplasament.. j) Verificarea funcŃionării se va face la fiecare sobă în parte. d) Dimensiunile sobelor se vor verifica la un anumit număr de sobe. dimensiuni şi culori.dacă tirajul este suficient in timpul arderii.2. nivelă ou bulă de aer şi riglă gradată. prevederilor proiectului. Page 126 of 170 2.2009 .. inflamabile sau neinflamabile.1.dacă încălzirea se realizează uniform pe toată suprafaŃa sobei . dacă intre sobe şi elementele de construcŃie. la alegere. e) Se vor verifica. cu cele din proiect. Verificările se vor face cu dreptar. prin sondaj. Prevederi specifice 3. formă şi dimensiuni.. 1 se vor examina certificatele de calitate ale materialelor sosite. la aceste verificări se va folosi firul cu plumb şi dreptarul. c) FaŃa plăcilor nu trebuie să prezinte ciupituri sau zgârieturi iar smalŃul plăcilor trebuie să fie aderent pe suport şi să fie de o culoare uniformă şi identică la toate plăcile. de asemenea. Se va verifica.03. s-au lăsat spaŃiile de siguranŃă normate. cu ajutorul unei ghiulele de coşar sau a unei greutăŃi i) Se va controla la câteva sobe de la fiecare etaj.. fapt ce se constată prin arderea "unei cantităŃi de hârtie in focarul sobei. dacă s-au făcut racordările acestora la fumurile respective şi neadmiŃându-se ca două sau mai multe sobe să fie legate la acelaşi canal de fum decât in condiŃiile prevăzute in proiect. spre a se constata dacă ele corespund ca număr. Cu ocazia acestor verificări se va controla şi alternanŃa corectă a rosturilor verticale. verificarea se va face măsurându-se înălŃimea diferitelor găuri de coşuri deasupra pardoselii. Se admit plăci cu mici defecte locale de culoare şi smalŃ. . f) Prin verificări izolate se va controla dacă rosturile orizontale dintre rândurile de plăci de teracotă sunt rectilinii. în primul rând.1. poziŃie.

se va controla corecta lor executare calitativă. În asemenea cazuri se vor lua măsuri de refacere a tencuielii în diverse puncte unde se apreciază că este necesar (la fisuri. se vor face şi următoarele verificări a) Se va verifica existenŃa gurilor de curăŃire şi buna fixare şi funcŃionare a uşiŃelor de închidere de la canalele de fum ale coşurilor. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.. verificarea nu dă rezultate satisfăcătoare. La gurile de curăŃire din pod se va verifica dacă acestea sunt prevăzute cu uşiŃe duble din tablă sau cu plăcuŃe speciale de beton şi dacă coşurile sunt aşezate la distanŃa prescrisă de normele PSI faŃă de cea mai apropiată piesă de lemn. k) La sobele metalice se va verifica buna căptuşire a focarului şi a plăcilor frontale.). c) La coşurile al căror exterior este tencuit şi pe porŃiunea ce iese deasupra învelitorii acoperişului. intersecŃii etc). după înclinarea flăcării. această verificare se va face oricând în timpul execuŃiei prin examinarea vizuală. l) La sobele prevăzute a încălzi mai multe încăperi se va verifica în plus şi buna funcŃionare a dispozitivelor speciale de reglare a circulaŃiei fumului în interior.2. In asemenea cazuri se va îndepărta tencuiala şi se va examina zidăria dispunându-se măsurile necesare de remediere. se va examina cu o exigenŃă sporită calitatea materialelor folosite. atîrnată de o sârmă sau o vergea de fier. corespondenŃa lor cu modelele prescrise. cîrpe muiate în petrol lampant etc. prin acelaşi procedeu ca la pct. 3.1. g) Etanşeitatea coşurilor de fum se va verifica la fiecare coş în parte. execuŃia corectă a zidăriei şi rostuirea ei mai îngrijită.2009 . In acest sens se va controla şi existenŃa grilelor de la gurile de ventilaŃie..03. precum şi buna lor fixare. se va cerceta eventualitatea înfundării coşului cu diferite materiale căzute în el în timpul execuŃiei şi se vor lua măsuri pentru îndepărtarea acestora. astfel încât aceste sobe să poată funcŃiona şi parŃial încălzind — la nevoie — numai una din încăperi. d) La coşurile care conform . Page 127 of 170 Ńinându-se deschisă uşa cenuşarului şi observându-se dacă hârtia arde intens. până ce. paie. Dacă nici după această operaŃie. prin efectuarea de sondaje. 3.. trebuie să rămânâ netencuite la exterior pe porŃiunea de deasupra învelitorii. j de mai sus. prin examinarea vizuală şi.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. coborându-se prin gura coşului un felinar sau o lanternă aprinsă. repetându-se apoi verificarea cu flacăra.prevederilor proiectului. e) Se va verifica dacă coşurile clădirilor cu învelitori combustibile sunt montate grătare de sârmă sau alte dispozitive pentru protecŃia învelitorii contra scânteilor. Canale. b) Se va verifica dacă coşurile sunt tencuite la exterior pe porŃiunea din pod şi dacă în interior au olane sau sunt protejate cu un strat de mortar de ciment. Eventuala lipsă de etanşeitate se va constata prin mirosul de fum ce apare atât în încăpere cât şi în podul clădirii. canalul de fum fiind însă bine închis.dacă pereŃii şi garniturile metalice ale sobei sunt etanşe. după aprinderea acestora se închide bine uşa focarului şi aceea a cenuşarului şi se observă dacă nu iese fum prin rosturi sau pe lângă garniturile metalice. coşul se va reface.. . la o nouă probă de ardere. f) FuncŃionalitatea coşurilor se va verifica Ia fiecare coş în parte cu ajutorul unor hârtii aprinse succesiv în focarul fiecărei sobe pe care o deserveşte coşul şi urmărindu-se. lemne verzi. tuburi şi guri de ventilare naturală a) Acolo unde proiectul prevede asemenea lucrări. 03. care ar putea proveni fie de la o execuŃie necorespunzătoare a zidăriei. sau tiraj insuficient. se va controla cu atenŃie existenŃa unor eventuale fisuri suspecte în tencuială. fie de Ia faptul că în soba coşului respectiv s-a făcut foc înainte de uscarea coşului. dacă este necesar. Coşuri de sobe În afară de verificările specifice lucrărilor de zidărie şi celor de tencuieli. In cazul când se constată lipsa de tiraj. mirosul de fum nu se mai constată. fapt ce se verifică prin arderea în sobă a unor materiale care produc fum mult (pleavă. iar bucăŃile carbonizate sunt antrenate către coş . dacă tirajul coşului este normal.3. la străpungeri. 3.

Sobe 1. Abateri la dimensiunile canalelor de aer executate în zidărie de cărămidă de beton: Diametru sau latura mare a canalului (dimensiunea normală) .0 ore 2.. 03. Page 128 of 170 b) Pentru a se verifica eficacitatea ventilării pe cale naturală a încăperilor prevăzute cu dispozitive de acest fel.03. 2mm/m 1. ANEXA XVIII-1 ABATERI ADMISIBILE FAłA DE PREVEDERILE PROIECTULUI la lucrările de sobe. sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat.4.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. se va controla modul în care se realizează evacuarea aerului din încăpere..1. 0.2009 . Timpul în care se realizează încălzirea sobei min. Canale de aer 2. 2mm/m b) Idem. Devierea de la verticală a suprafeŃelor şi muchiilor sunt: a) La suprafeŃe şi muchii cu rectilinitate max. care emană gaze — se va controla ca fiecare tub să fie acoperit cu o căciulă specială de protecŃie din tablă zincată.5 ore max. Abateri de la orizontală a rectilinităŃii rosturilor (măsurată pe toată lăŃimea feŃei respective a sobei) max.2. 1m 1. prin intermediul unei flăcări Ńinută în dreptul gurii respective de aspiraŃie a aerului intrat. În cazul când această protecŃie nu a fost prevăzută în proiect. cu rectilinitate discontinuă (local) max.3. 1. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.±2 mm 1. pentru a împiedica pătrunderea diverselor corpuri străine în tub. se va provoca în fiecare asemena încăpere — prin deschiderea uşilor şi ferestrelor de pe partea opusă gurilor de ventilare — un flux de aer din exterior apoi. c) In cazul tuburilor metalice de ventilare ce ies până la o anumită înălŃime deasupra acoperişurilor — mai ales la rezervoarele subterane pentru carburanŃi lichizi. Grosimea rosturilor max. coşuri şi ventilaŃii naturale 1..în mm 100…250 280…500 500…1000 1120…1400 1600…2000 Abaterea maximă admisă .1.în mm5 6 8 12 15 ANEXA XVIII-2 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZĂ ObservaŃie importanta Orice modificări ulterioare in cuprinsul prescripŃiilor din lista de mai jos ca şi orice noi prescripŃii apărute după intrarea în vigoare a celei de faŃă.. 2 mm . ea se va executa de constructor pe baza detaliilor ce se vor da de proiectant. care ar fi astfel expus înfundării.

Canale de ventilaŃie naturală. 2. . Dimensiuni.. STAS 3607—72 Sobe de teracotă si coşuri.STAS 6793—32 Coşuri. OBSERVAłIE: Prin construcŃii existente se înŃeleg acele construcŃii aflate în exploatare sau in conservare. 1. CondiŃiile impuse în prezentul capitol sunt stabilite pentru toŃi parametrii care pot influenŃa calitatea pe parcursul realizării construcŃiilor.) sau care folosesc la depozitarea materialelor cu grad mare de periculozitate. PrescripŃii generale. podurilor şi celor din domeniul hidrotehnic dacă sunt alcătuite şi dimensionate potrivit prevederilor STAS 10108/0—78.5.3. se vor respecta prevederile instrucŃiunilor tehnice P 54—80. 1. Prevederile prezentului capitol pot fi aplicate şi în cazul intervenŃiilor asupra unor construcŃii existente..GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. ConstrucŃiile din oŃel sudate trebuie să îndeplinească în afara condiŃiilor (specifice) de calitate din prezentul capitol şi condiŃiile tehnice generale de calitate prevăzute în STAS 767/0—77. 1. pentru care trebuie respectate şi alte condiŃii suplimentare.caiete de sarcini pentru construcŃii din categoria de execuŃie A . valorile limită admise pentru diferite criterii de calitate. care completează prezentul normativ. construcŃiilor care intră în alcătuirea utilajelor. construcŃiilor din domeniul nuclear şi hidrotehnic. Sunt exceptate din domeniul de aplicare al prezentului capitol construcŃiile sudate care intră în supravegherea unor organe speciale (ISCIR. Prezentul capitol conŃine condiŃiile tehnice de calitate pe care trebuie să Ie îndeplinească construcŃiile din oŃel sudate folosite în domeniul construcŃiilor civile. instalaŃiilor industriale. la care în perioada de timp trecută de Ia montarea lor au existat posibilităŃi de modificare a stărilor de solicitare sau a eforturilor interioare. 2.4. Prevederile prezentului capitol nu se aplică construcŃiilor exploatate la temperaturi sub -400C. 1. OBSERVAłIE: Prevederile prezentului capitol pot fi aplicate unor elemente de construcŃii care intră în alcătuirea utilajelor. industriale şi agricole şi modul de verificare al acestor condiŃii.. . cu excepŃia parametrilor de concepŃie şi calcul din STAS 10108/0—78. [top] CAIETUL XIX CONSTRUCłII DIN OłEL 1. instalaŃiilor industriale. introducând treptat in ea modificările sau completările survenite. OBSERVAłIE: Gradul de periculozitate al fluidelor este definit în instrucŃiunile tehnice I 27—152. 3. Pentru asigurarea calităŃii îmbinărilor sudate se vor respecta prevederile normativului C 150—84. 1.2009 . CondiŃii tehnice.normative sau instrucŃiuni tehnice pentru construcŃii din categoria de execuŃie B. utilizatorii prezentei prescripŃii trebuie să menŃină la curent lista de mai jos.03.. 3. Caietele de sarcini se întocmesc de proiectant şi pot conŃine condiŃii de calitate superioare prevederilor standardizate. Page 129 of 170 In consecinŃă. 1. după cum urmează : .6. OBSERVAłIE : 1. STAS 6724—76 ConstrucŃii civile. Obiect şi domeniu de aplicare 1. de degradare a materialelor folosite sau de scădere a caracteristicilor mecanice prin mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.2. Precizările necesare interpretării prevederilor prezentului capitol.1. BNR. 03. podurilor. Pentru execuŃia construcŃiilor sudate din pronie cu pereŃi subŃiri formate la rece. canale de fum pentru focare obişnuite la construcŃii civile. prevederile legate de aplicarea tehnicilor de control şi alte detalii fac obiectul unor prescripŃii.

1.. g. nu a participat delegatul întreprinderii de montaj. Elementele.1. b. CondiŃiile de calitate impuse produselor finite sunt aceleaşi indiferent de tehnologiile de execuŃie folosite sau de specificul unităŃii în care sunt executate. în ceea ce priveşte îndeplinirea condiŃiilor impuse de clasele de calitate cerute prin documentaŃie . 2. pieselor. deformările. f. manipulării şi transportului. verificarea îmbinărilor sudate pe fiecare fază de realizare a lor. Indiferent de gradul unităŃii de execuŃie sau dacă procesul este de uzinare sau montaj.. verificarea comportării sub încărcări a unor elemente sudate.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. pe suprafeŃe curăŃate de vopsea. Metode de verificare a calităŃii îmbinării pieselor şi elementelor 2. Controlul execuŃiei construcŃiilor sudate din oŃel face parte integrantă din procesul de producŃie şi se organizează pe faze.7. 2. OBSERVAłIE : UnităŃile care executa construcŃii sudate pot efectua controale de calitate asupra materialelor folosite prin laboratoarele proprii şi pot emite buletine de analize şi încercări. verificarea calităŃii materialelor la scoaterea din depozite şi înainte de recepŃia pe faza finală. cum sunt : degradările prin coroziune.1. prin măsurători ale dimensiunilor şi abaterilor geometrice şi ale defectelor de suprafaŃă.03. deteriorările prin lovire c. ceea ce nu absolvă de răspundere unităŃile furnizoare. OBSERVAłIE : CondiŃiile limită pentru clasele de calitate a îmbinărilor sudate sunt prescrise în normativul C 150— 84 şi in caietele de sarcini pentru construcŃii din categoria A de execuŃie sau construcŃii ce nu se încadrează in domeniul normativului C 150—84.. subansamblele sau piesele care se asamblează prin sudare la montaj vor fi verificate înainte de ridicarea la poziŃia finală. desfăşurarea controlului trebuie să conŃină cel puŃin următoarele faze : a. e. fiind mai exigente pentru unităŃile mai puŃin industrializate. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.5% pentru clasele C 3 şi C 4. în ceea ce priveşte realizarea claselor de calitate impuse . Îmbinări sudate Controlul pe faze 2. se vor executa verificări prin sondaj pe îmbinările sudate. În cazul în care. verificarea formei şi dimensiunilor elementelor geometrice ale elementelor sudate .10% pentru clasele C 1 şi C 2.1. La primirea pe şantier a elementelor uzinate de către unitatea de montaj se vor face verificări pentru constatarea eventualelor degradări dobândite în timpul manipulării şi transportului. 2.2009 . elementelor şi construcŃiei în scopul constatării şi remedierii unor eventuale degradări dobândite în timpul depozitării.1. d.. prin confruntarea datelor înscrise de producător în certificatele de calitate cu condiŃiile de calitate impuse de documentaŃie . 03. .3. tabelul 1.2. Procentajele controlate prin sondaj sunt: . prin măsurarea distanŃelor între îmbinări şi compararea abaterilor constatate cu valorile admise în STAS 767/0—77. verificarea înaintea fiecărei faze de execuŃie a laminatelor. Modul de control şi regulile pentru recepŃia construcŃiilor sudate sunt diferenŃiate după specificul unităŃilor de execuŃie. la recepŃia din uzină a elementelor sudate. verificarea prin preasamblare a construcŃiilor sudate îmbinate cu şuruburi de înaltă rezistenŃă sau de precizie . verificarea marginilor libere şi a rosturilor ce se sudează. Page 130 of 170 1. după debitarea şi prelucrarea pieselor. din categoria atelierelor unităŃilor de construcŃiimontaj sau şantierelor.

2. în condiŃiile din tabelul 1.10. Pentru construcŃii existente se vor curăŃa zonele examinate înainte de măsurare.7. Modul de verificare pe diferite faze de control şi execuŃie şi procentajele minime se găsesc în tabelul 1. .1. piese. de regulă în următoarele condiŃii: .2009 .2 şi 3. cum ar fi vopsirea .12. Verificarea aspectului 2.abaterile de la nivelment. 2. Rezultatele controlului pe diferite faze se înscriu în documente tipizate la nivel republican şi se Ńin în evidenŃă conform reglementărilor în vigoare. 2.. înainte de ridicarea la poziŃia finală prin premontare la sol.1.10. a abaterilor geometrice şi a defectelor de suprafaŃă 2. elemente sau construcŃie sudată. .dezaxările stâlpilor la bază şi devierile capetelor superioare faŃă de verticală.1. Verificarea vizuală a aspectului este o operaŃie de control obligatorie pe toate fazele procesului de fabricaŃie. Elementele care se îmbină prin cusături de montaj din clasele de calitate C 1 . recontrolarea construcŃiei remediate şi extinderea controlului prin sondaj.înainte de fazele de execuŃie care pot masca defectele de suprafaŃă. Nu se va trece la faza următoare de execuŃie decât după remedierea defectelor neadmise. C 3 vor fi verificate. Fiecare fază de control prescrisă este obligatorie pentru executant şi eliminatorie pentru laminate.1. 2.6.4. cu care ocazie se vor efectua toate operaŃiile de ajustare necesare pentru ca abaterile de formă şi dimensiuni ale capetelor ce se îmbină să se încadreze în valorile admise în STAS 767/0—77.săgeŃile elementelor principale de rezistenŃă pentru deschideri mai mari de 24 m la hale şi 12 m la construcŃii etajate. .1. 2.03.. Valorile admise pentru verificările abaterilor prevăzute la punctul 2. Page 131 of 170 2. 03. a abaterilor geometrice şi a defectelor de suprafaŃă se execută pe zonele. Zonele. axialitate şi ecartament ale căilor de rulare.1. STAS 6911—80 şi STAS 8018. . .. .1.9. sunt prescrise în STAS 767/0—77 tabelele 1. pe toate feŃele vizibile şi pe toată lungimea .5. Măsurarea dimensiunilor geometrice.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.. 2. Se exceptează construcŃiile sudate de dimensiuni mari care se asamblează prin sudare direct în poziŃie finală şi construcŃiile din elemente spaŃiale. cum ar fi noroiul. . .1.8.abaterile suprafeŃelor fundaŃiilor de la cotele de nivel.abaterile faŃă de distanŃa teoretică dintre reazemele construcŃiei sudate .abaterile pe verticală ale coamelor sau ale elementelor principale măsurate la mijloc . pentru modurile de verificare la care este prevăzută extinderea.de la scoaterea laminatelor din depozit până la remedierile premergătoare recepŃiei finale şi se execută. piesele sau elementele care conŃin defecte sau care au aspect îndoielnic se verifică prin măsurători în funcŃie de natura defectelor şi a prescripŃiilor din tabelul 1. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. piesele sau elementele care au defecte depistate vizual sau prin sondaj în procente minime diferenŃiate pe clase de calitate.după curăŃirea cusăturilor de zgură.5.după curăŃirea laminatelor şi a pieselor de eventuale impurităŃi. CondiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească suprafeŃele controlate sunt identice cu cele de la punctul 2.1.11. Verificarea poziŃiei finale a construcŃiilor sudate după montaj este obligatorie şi trebuie să conŃină cel puŃin următoarele abateri măsurate cu mijloace topometrice : .1.în procent de 100%... tabelul 1. Măsurarea dimensiunilor geometrice.1.

. Metodologia de control. Procentajele şi fazele de control pentru care se foloseşte controlul ultrasonic sunt conform tabelului 1. .15. ca mijloace de triere a îmbinărilor sudate cap la cap cu defecte . litere şi cifre din plumb.14. determinată pe baza indicatorilor de calitate a imagini ICI. pe îmbinări sudate înainte de vopsire. interpretarea finală a rezultatelor se face numai după controlul cu radiaŃii penetrante a îmbinărilor sudate selectate la controlul ultrasonic.22. modul de interpretare a rezultatelor şi condiŃiilor de autorizare a personalului care execută controlul ultrasonic se precizează prin normative.1.1.13.2009 .. .1. 2. întregul lot va fi supus unor noi controale constând în verificarea aspectului şi măsurarea defectelor de suprafaŃă. Îmbinările de colŃ nu se controlează ultrasonic. Controlul ultrasonic 2. Defectele de suprafaŃă care apar pe imaginile radiografice se trec în buletinele de control cu radiaŃii penetrante şi se compară cu defectele de calitate admise pentru clasele de calitate prescrise. Controlul ultrasonic se execută înainte de vopsirea construcŃiei sudate sau după îndepărtarea straturilor de vopsea de pe suprafeŃele de palpare ale construcŃiilor existente conform prevederilor STAS 9552—81. Radiografiile care nu îndeplinesc următoarele condiŃii sunt considerate neinterpretabile şi trebuiesc refăcute : . dar poate fi folosit de unităŃile dotate corespunzător. Controlul ultrasonic nu este obligatoriu.1. Îmbinările de colŃ nu se controlează cu radiaŃii penetrante. a abaterilor geometrice şi a defectelor de suprafaŃă trebuie să aibe o precizie care să se înscrie în toleranŃele de măsurare a mărimilor măsurate.24. În cazul în care clasele prescrise nu sunt realizate datorită unor defecte de suprafaŃă.poansonul sudorului. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. după debitare şi prelucrări şi a cusăturilor după sudare în ceea ce priveşte defectele de suprafaŃă admise necesită : — remedieri şi recontrolări ale pieselor sau elmentelor declasate —. executaŃi conform STAS 10137—78. Se admit la controlul cu radiaŃii penetrante numai îmbinările sudate la care se cunosc : .. 03. stropi sau defecte provenite din prelucrarea filmelor în laborator . 2. 2.1. Controlul cu radiaŃii penetrante 2. 2.calitatea imaginii. modul de prelucrare a rădăcinii.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. de regulă în faza finală. zgură. pentru construcŃiile exceptate din domeniul prescripŃiilor existente 2. Page 132 of 170 2. Se controlează cu radiaŃii penetrante numai îmbinările sudate cap la cap.extinderea controlului după regulile prevăzute în normative sau documentaŃie .1. Controlul cu radiaŃii penetrante este obligatoriu şi se practică.19. 2.16.03.. necesare identificării îmbinării sudate trebuie să prezinte imagini vizibile şi clare .forma şi dimensiunile îmbinării.21.20. în condiŃiile prevăzute în STAS 6606—75. Instrumentele şi aparatele folosite pentru măsurarea dimensiunilor geometrice.suprafaŃa îmbinării sudate trebuie să fie curată.1.1. fără imagini echivoce provenite din vopsea.simbolurile şi reperele. trebuie să corespundă valorilor prescrise . numai pe construcŃiile sudate acceptate la controalele anterioare. Nerealizarea claselor de calitate ale marginilor şi rosturilor. 2.23. instrucŃiuni sau prin documentaŃie. Îmbinările sudate care nu îndeplinesc condiŃiile de calitate ale claselor prescrise se remediază şi se controlează radiografie.1. Totodată se face o extindere a controlului ultrasonic combinat după regulile prevăzute în normative sau documentaŃie.1..

în documentaŃie.dacă există şuruburi oblice.. în adâncime. instrucŃiuni sau prin documentaŃie.26. Prevederile privind metodologia de control.. Marcare. Page 133 of 170 2. 10 mm. Interpretarea filmelor radiografice şi încadrarea în clase de calitate sunt permise numai personalului autorizat..34. numărul de şuruburi cu oblicitate sub limita admisă nu trebuie să depăşească 15% din numărul total de şuruburi al îmbinării respective.30.29.1. pe fazele prevăzute în tabelul 1. nu se admit şuruburi a căror oblicitate depăşeşte 4% din grosimea pachetului de piese strânse . necesită acordul executanŃilor şi stabilirea condiŃiilor de execuŃie şi interpretare.. Factorii implicaŃi în aceste faze de execuŃie au obligaŃia păstrării stării construcŃiei în condiŃiile de calitate în care au recepŃionat-o pe fiecare fază.33. 6. Totodată se face o extindere a controlului cu radiaŃii penetrante după regulile prevăzute în normative sau documentaŃie. cap.2. Controlul dimensional prin care se verifică : . Controlul cu lichide penetrante si controlul cu pulberi magnetice sunt operaŃii de control complementare altor metode şi au scopul punerii în evidenŃă a defectelor de suprafaŃă sau din strictă vecinătate. 2. în condiŃiile din STAS 10762/1-83.27 Îmbinările sudate care nu îndeplinesc condiŃiile de calitate ale claselor prescrise se remediază şi se recontrolează radiografie..31. transport.1. 2. 2. a distanŃei între şuruburi şi a poziŃionării îmbinării faŃă de axele elementului. Nu este admisă dobândirea unor degradări prin coroziune sau cauze mecanice datorite unor condiŃii necorespunzătoare de depozitare.1. . . b). Acoperirile protectoare contra coroziunii ale construcŃiei sudate se prescriu prin documentaŃie.32. Controlul cu pulberi magnetice se practică conform STAS 8539—78. manipularea şi transportul lor trebuie respectate prescripŃiile din STAS 767/0-77..GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. Controlul cu lichide penetrante se practică conform STAS 10214—75. protecŃie contra coroziunii 2. 2.1. modul de interpretare a rezultatelor şi condiŃiile de autorizare a personalului care lucrează cu radiaŃii penetrante se precizează prin normative.1. depozitarea. Îmbinări cu şuruburi a) Controlul vizual Prin examinarea vizuală se verifică dacă şuruburile au şaibele. Şuruburile care prezintă defecte vor fi înlocuite.25. 2.1. 2. 03.03. manipulare. dacă capetele şuruburilor sau piuliŃelor se sprijină cu toată suprafaŃa pe piesele strânse sau pe şaibe şi dacă partea filetată a şurubului depăşeşte piuliŃele în afară cu 5 . piuliŃele şi contrapiuliŃele (sau eventual alte piese care au scopul de a împiedica deşurubarea piuliŃelor). mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.28. Pentru marcarea construcŃiilor sudate. Utilizarea acestor metode de control. prevăzute în proiect.1. iar capul şurubului să depăşească piuliŃa cu două păsuri de filet. Controlul cu lichide penetrante şi controlul cu pulberi magnetice 2. depozitare. manipulare sau transport.corespondenŃa cu proiectul de execuŃie a poziŃionării şuruburilor faŃă de axele îmbinării.grosimea totală a şaibelor să nu depăşească 70% din diametrul şurubului respectiv.2009 .1.1. 2. 2.1. Controlul trebuie efectuat la toate şuruburile îmbinărilor.

în mm. b.. tehnica controlului. La îmbinările cu şuruburi pretensionate se va efectua controlul prin desfacerea a 5% din numărul şuruburilor fiecărei îmbinări. 2.5 ∆1s . Page 134 of 170 Controlul se face la toate şuruburile îmbinărilor.5 ∆dg . abateri la cel mult 35% din numărul total al şuruburilor din element. CondiŃii de calitate pe care trebuie să le îndeplinească îmbinările cu şuruburi pretensionate.în total.la maximum 15% din totalul şuruburilor unei îmbinări 0. Controlul prin stingere cu chei obişnuite.5. 03.. . diametrele nu corespund prevederii proiectului.. După desfacere se verifică diametrul şurubului şi al găurii. Îmbinări cu şuruburi pretensionate.5 mm + 0. Controlul prin strângere cu chei obişnuite se va efectua la 5% din numărul şuruburilor fiecărei îmbinări şi cel puŃin la unul singur din fiecare îmbinare. elementelor care se îmbină. precum şi metodele de strângerea şuruburilor şi de verificare a calităŃii acestora. tălpi.0.5 mm *) Abaterile se măsoară în axul primului sir de şuruburi. cât şi după strângerea şuruburilor pretensionate sunt cele prevăzute în instrucŃiunile tehnice C.. dar cel puŃin a unui şurub la fiecare îmbinare. În conformitate cu aceasta : . crt.0. respectiv inferioare. Dacă la cel puŃin unul din şuruburile controlate se constată strângerea nesuficientă.abaterile limită în zona îmbinării vor fi conform tabelului 1 şi fig.5 1m 1 mm* + 0. care trebuie respectate integral. Abaterile limită la poziŃionarea şuruburilor şi a distanŃei dintre ele sunt: . Nu se admit şuruburi cu piuliŃa sudată la tije.0 mm . Abateri de la alinierea suprafeŃelor stânga respectiv dreapta. inimă. 1 Denumirea abaterilor Abateri de la alinierea suprafeŃelor superioare. 1 Tabelul 1 Nr. se vor controla toate şuruburile îmbinării şi se vor efectua strângerile corecte. Numărul încercărilor. iar marginea găurii dintre piuliŃă nu este debavurată. ale elementelor care se îmbină.1. Abateri de la diametrul găurilor (∆g) Abateri de la distanŃele dintre (∆1s) Abateri de la distanŃele dintre găurile marginale şi marginile corespondente ale elementelor care se îmbină (∆1m) Abateri admise fără remedieri (mm) ∆H 1 mm* 2 3 4 5 ∆g . dacă capătul interior al porŃiunii filetate a tijei şurubului este situat cel puŃin la mijlocul grosimii şaibei. La toate şuruburile îmbinării se vor remedia deficienŃele constatate. 133-82. dacă marginea găurii dinspre capul de aşezare nu este tencuită pe o lăŃime de 1-2 mm.5 mm + 0. Dacă unul sau mai multe din şuruburile desfăcute ale unei îmbinări. c). se verifică prin desfacerea şaibei. d).0. . Controlul prin desfacerea şuruburilor. de mai sus.5 mm .3. vor fi identice ca la pct..2009 .la maximum 30% din totalul şuruburilor unei îmbinări 0. în toate fazele de montare. Controlul se va efectua pentru verificarea strângerii corecte a piuliŃelor prin rotirea lor în sensul de strângere. precum şi măsurile ce trebuie luate în cazul când nu sunt respectate condiŃiile de calitate..03. La şuruburile care lucrează la forfecare. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Măsurarea se face cu şublerul sau cu rigla gradată.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.

şaibe. Subansamble ale elementelor din oŃel livrate de uzină. Conducătorul echipei poate fi inginer sau cel puŃin maistru. 3.03.9. 4 al Inspectoratului General de Stat pentru InvestiŃiiConstrucŃii. 29. Atestarea personalului echipei şi a conducătorului. precum şi buletinul de încercări mecanice efectuate la şantier sau de laboratoare de specialitate. Ind.. sunt cele indicate în STAS 767/2-78. precum şi stabilirea răspunderii expeditorului. conform ordinului nr.4. inclusiv pregătirea suprafeŃelor de contact (pct. 2. 3. conf.8. 3. 2. 3. 2. 2. muncitorii atestaŃi. de asemenea. verificarea calităŃii acestora constă din: a) verificarea existenŃei şi examinarea atât a conŃinutului documentaŃiei de atestare a calităŃii elementelor din oŃel. 30 din normativul C 133-82. vor fi stabilite pe bază de expertize tehnice şi efectuate de unităŃi de specialitate. o copie după nota de constatare se constituie în piesă la dosarul de recepŃie . SoluŃiile de remediere. 2.. vor fi certificate de beneficiar la momentul executării lor. emise pe baza verificărilor şi încercărilor mecanice executate pe şantiere de întreprinderea de montaj.documentele de certificare a calităŃii organelor de asamblare : şuruburi. In acest sens. sau apar defecŃiuni vizibile. 3. primite direct de la unităŃi producătoare. 23.notă de constatare asupra preasamblării la şantier.5. pct. rezultatele verificărilor şi încercărilor mecanice ale furniturilor şi lucrărilor de montaj. in care se consemnează rezultatele verificărilor efectuate în diferite faze de execuŃie a montajului.notă de constatare asupra preasamblării uzinale. se face de unitatea de construcŃii-montaj în conformitate cu instrucŃiunile specifice elaborate de M. remedierile efectuate şi metodele prescrise folosite conf. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. în fişă la dosarul de recepŃie . care se constituie.1. 23 (C. se va efectua recepŃia de către beneficiarul acestora în conformitate cu prevederile „Regulamentul privind recepŃia. 3-80. . şeful de echipa şi maistrul trebuie să fie calificaŃi. 133-82. din 23 mai 1981 . după cum urmează : . Principalele condiŃii de calitate pe care trebuie să le îndeplinească îmbinările nituite. în colaborare cu MIM. Page 135 of 170 2. . 24.. 2. în cazul unor situaŃii necorespunzătoare rezultate din aceste verificări. precum şi metoda de verificare a calităŃii acestora. sau a materialelor metalice pentru montare. Toate documentele de verificare a calităŃii. 2. C 150-84 şi C 133-82 şi prevederile prezentului normativ. executată în condiŃiile prezentate la pct. pct. 28. ExecuŃia îmbinărilor cu şuruburi de înaltă rezistenŃă se face de o echipă specială numită prin decizie de întreprinderea de construcŃii-montaj.C.6. Verificările se fac de către beneficiar. Verificarea calităŃii la primirea pe şantier La primirea pe şantier a elementelor din oŃel..GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. se vor executa verificări suplimentare ori de câte ori vor surveni solicitări mecanice. 941/1959.procesele verbale de verificare pe faze a calităŃii execuŃiei îmbinărilor prin şuruburi de înaltă rezistenŃă. expedierea şi primirea mărfurilor.2009 . STAS 8796/1. C. 3. 133-82.7. . Procesele verbale se vor întocmi conform modelului din anexa 4. 3. RecepŃiile furniturilor şi lucrărilor de montaj se vor face în conformitate cu prescripŃiile in vigoare : STAS 767/077. 03. fizice şi chimice. Îmbinări nituite. livrate de uzină. In cadrul recepŃiei pe şantier a subansamblelor elementelor din oŃel livrate de uzină. cărăuşului sau destinatarului cu circulaŃia mărfurilor între organizaŃiile socialiste" aprobat prin HCM nr. depăşind limitele normale considerate în proiectare şi în prezentele instrucŃiuni. vor fi consemnate în documente de certificare a calităŃii.13. Verificările periodice în timpul exploatării se efectuează la intervale de timp. 3. In afara acestor verificări la termenele normate. din normativul C 133-82.10. în cazurile de litigiu. precum şi de condiŃiile de exploatare. 3. consemnându-se abaterile dimensionale de la limitele admisibile. 319 C. în diversele faze de realizare a îmbinărilor cu şuruburi de înaltă rezistenŃă pretensionate. în funcŃie de destinaŃia construcŃiilor. piuliŃe. 133-82).

DocumentaŃia de atestare a calităŃii trebuie să cuprindă certificate de calitate a tuturor elementelor din oŃel livrate.. şaibe. s-au constatat deficienŃe. sau a fost cerută prin expertiză tehnică . electrozi..documente privitoare la încercarea prin încărcare a construcŃiei (care să includă rezultatele şi concluziile încercării). la care trebuie anexate : .buletine de verificare nedistructivă pentru toate cordoanele de sudură cap la cap executate în uzină şi pentru care proiectul prevede astfel de încercări. atât a pieselor care alcătuiesc elementul. . În cazul când la unul sau la mai multe subansamble se vor constata deficienŃe de calitate.. precum şi cele la care. cu ocazia verificării calităŃii prin încercări directe. . cel puŃin până la recepŃia finală a obiectului. că toate materialele utilizate corespund proiectului şi prescripŃiilor tehnice. Materiale de asamblare În cadrul recepŃiei la primirea pe şantier a materialelor metalice (nituri.2009 . Page 136 of 170 (conf. dacă necesitatea acestei încercări a fost prevăzută în proiectul de execuŃie. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.2. Documentele doveditoare se păstrează şi la uzină. la care se constată neconcordanŃă între calitatea ce rezultă din documentaŃia primită de la uzină şi aceea prevăzută în proiectul de execuŃie sau în prescripŃiile tehnice. 3. documentaŃia de la pct. b) Verificarea prin încercări directe a calităŃii confecŃionării elementelor din oŃel (verificarea vizuală şi prin măsurare a formei şi dimensiunilor.piese scrise şi desenate ale proiectului de execuŃie care au suferit modificări şi completări pe parcursul execuŃiei (în care au fost introduse modificările şi completările efectuate). etc. cu prevederile proiectului de execuŃie şi ale prescripŃiilor tehnice. . anexei XIX. acestea vor fi consemnate în acte de constatare însoŃite de schiŃe şi detalii suficiente pentru ca ulterior la verificarea cu delegaŃii uzinei. verificarea calităŃii acestora va consta din : a) verificarea existenŃei şi examinarea conŃinutului documentelor de atestare a calităŃii materialelor şi a corespondentei cu prevederile proiectului şi ale prescripŃiilor tehnice .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.) pentru montarea elementelor metalice. . sârme pentru sudare. luându-se măsurile prevăzute în regulamentul de recepŃie. 03. din buletine trebuie să rezulte în mod clar clasa de calitate rezultată prin încercare . c) Încercări directe asupra calităŃii materialelor şi îmbinărilor pentru toate elementele furnizate fără certificat de calitate. verificările de mai sus nu mai sunt obligatorii la primirea materialelor pe şantier . menŃionat aprobat prin HCM 941/1959. precum şi a realizării stratului de protecŃie temporară. 1) care trebuie să fie transmisă de uzină la şantier odată cu livrarea subansamblelor cât şi a corespondenŃei calităŃii oŃelului pieselor şi a clasei de calitate a sudurilor cap la cap. cu specificarea realizării contrasăgeŃii prescrise .03.confirmarea scrisă a uzinei bazată pe certificate ale furnizorilor săi. şuruburi. a pregătirii suprafeŃelor în vederea aplicării protecŃiei anticorozive. vor fi respinse la recepŃie. în actele de control. 2. Elementele pentru care nu a fost primită la şantier. dacă acesta este prevăzut în proiectul de execuŃie. Verificarea pregătirii suprafeŃelor şi a realizării stratului de protecŃie temporară se va efectua în conformitate cu prevederile din caiet XX din prezentul normativ. în aceste cazuri se va controla dacă nu s-au produs deformări in timpul manipulării şi transportului. .. În cazul că la recepŃia uzinală a elementelor din oŃel au participat şi delegaŃi ai unităŃii de montare. fondanŃi. inclusiv îmbinările). cât şi a elementului în ansamblu. însoŃite de aprobarea în scris a proiectantului şi beneficiarului.schiŃe cu marcarea şi poziŃionarea elementelor din oŃel. piuliŃe. sau pe încercări proprii. parŃial sau total. „a" de mai sus. Verificarea subansamblelor se face bucată cu bucată. pentru cele ce au fost deteriorate înaintea montării sau care provin din demontarea unei construcŃii existente Metodele de verificare a îmbinărilor sunt indicate la pct.procese verbale de recepŃie a montajului de probă prealabil. pentru fiecare din modificări. să poată fi uşor identificate.

03. 4. conform reglementărilor în vigoare. b) realizarea de bună calitate (în conformitate cu prevederile proiectului de execuŃie ale prescripŃiilor tehnice şi ale prezentului normativ). Page 137 of 170 b) verificarea prin încercări directe a calităŃii materialelor în conformitate cu prevederile prescripŃiilor tehnice corespunzătoare. deformate în timpul manipulărilor. Dacă buloanele nu sunt betonate sau sunt lăsate în fundaŃii. a lucrărilor de montare. în mod permanent pe parcursul fazelor de montare. Abaterile limită admise la lucrările de montare sunt cele cuprinse în STAS 767/0—77. Înainte de începerea efectuării lucrărilor de montare. În cazul când lipsesc certificatele de calitate emise de unitatea producătoare. Pentru şuruburile de înaltă rezistenŃă pretensionate se vor respecta prevederile instrucŃiunilor C. în conformitate cu avizul scris al proiectantului şi prevederile prescripŃiilor tehnice. Toate verificările de la acest punct vor fi efectuate de conducătorul tehnic al lucrării. Materialele care nu corespund la verificarea calităŃii. c) poziŃia în plan ca nivel al reazemelor şi buloanelor de ancorare. vor fi respinse la recepŃie. se vor face sau comanda de unitatea de montare.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.. Verificarea dimensională şi calitativă se face prin încercări directe. Verificarea existenŃei şi a conŃinutului documentaŃiei de atestare a calităŃii pieselor şi a materialelor metalice folosite la consolidarea sau refacerea elementelor la care s-au constatat deficienŃe : a) exactitatea axelor principale ale construcŃiei. aprobat prin HCM nr. procedând în conformitate cu prevederile regulamentului de recepŃie menŃionat mai sus. găuri. 941/1959. care trebuie să aibă conŃinutul minim prevăzut în anexa XIX-1. se va verifica exactitatea poziŃionării lor.2. depozitării sau transportului pe şantier. b) existenŃa şi conŃinutul documentelor de verificare şi recepŃionară a elementelor de construcŃii care constituie suporturi sau reazeme pentru construcŃia metalică şi care să ateste că sunt corespunzătoare proiectului. Montarea elementelor oricărei construcŃii din oŃel va putea începe numai după efectuarea următoarelor verificări care să ateste : a) întocmirea de către întreprinderea care efectuează lucrările de montare. c) recepŃia lucrărilor sau părŃilor de construcŃie care devin ascunse (cordoane de sudură care nu mai sunt accesibile mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.. etc.. prescripŃiilor tehnice şi capitolele respective ale prezentului normativ . Verificarea calităŃii lucrărilor la montare 4-1. fie executată în conformitate cu soluŃia aprobată în scris de proiectant. precum şi când există dubiu asupra exactităŃii datelor din certificate. b) executarea integrală şi de bună calitate de către uzină a completărilor sau remedierii deficienŃelor de calitate (în eventualitatea stabilirii necesităŃii acestora cu ocazia verificărilor din cadrul recepŃiei la primirea pe şantier a elementelor din oŃel). e) instruirea suficientă şi însuşirea corectă a tehnologiei de execuŃie de către echipele care execută îmbinările cu şuruburi pretensionate . precum şi poziŃionarea corectă a elementelor din oŃel.. dacă au fost bine protejate şi dacă au adâncime suficientă . 4. ancorare. În perioada executării lucrărilor de montare se vor efectua verificări referitoare la : a) îndeplinirea tuturor prevederilor proiectului pentru tehnologia de montare a elementelor din oŃel. Îndreptarea deformaŃiilor mai mari decât abaterile din STAS 767/0—77 trebuie să. când certificatele nu conŃin toate elementele cerute prin comandă sau prin condiŃiile proiectului de execuŃie. d) îndreptarea de către constructor a pieselor sau barelor elementelor din oŃel.2009 . încercările necesare determinării calităŃii materialelor respective. 133—82. f) existenŃa şi poziŃionarea corectă a elementelor provizorii de susŃinere. împreună cu delegatul beneficiarului sau al CTC. Pe parcursul efectuării lucrărilor de montare. precum şi a elementelor în raport cu axele construcŃiei. care se vor betona la montare.03. a documentelor (proiectului) pentru tehnologia de montare.

consolidări sau remedieri executate . care va cuprinde : .5. pct. consolidării sau remedierii tuturor deficienŃelor de confecŃionare şi montare constatate eventual cu ocazia recepŃiei elementelor şi materialelor metalice la primirea pe şantier.. verificarea calităŃii curăŃirii elementelor care se îmbină prin şuruburi pretensionate. buletinele unor eventuale încercări dispuse prin dispoziŃiile de şantier aîe proiectantului. procesele verbale încheiate de organele de control în construcŃii. RecepŃia lucrărilor ce devin ascunse se va putea efectua în conformitate cu „InstrucŃiunile pentru verificarea calităŃii şi recepŃia lucrărilor ascunse la construcŃii şi instalaŃii aferente" aprobat prin ordinul IGSC nr..3. a căror executare la montare este prevăzută în proiectul de execuŃie. b) procese verbale de lucrări ascunse. prevăzut la pct. uscată cu bucată.2009 . în prescripŃiile tehnice şi în prezentul normativ. 4. g) piesele scrise şi desenate ale proiectului de execuŃie cu toate modificările şi completările intervenite pe parcursul montării. b) verificarea dimensională şi calitativă. se va efectua verificarea calităŃii lucrărilor de montare executate. precum şi personalul atestat pentru controlul îmbinărilor cu şuruburi pretensionate.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. a îmbinărilor şi celorlalte lucrări de montare a elementelor metalice care au fost executate în cadrul fazei respective. 3. f) procesele verbale de recepŃie a refacerii. 1.03. 133—82. executarea diferitelor straturi ale protecŃiei anticorozive. etc .examinarea existenŃei şi conŃinutului documentaŃiei de atestare a calităŃii. La terminarea fiecărei faze a lucrărilor de montare (prin care în specificul construcŃiilor metalice. acestea vor fi consemnate în mod detaliat în procesele verbale de constatare.d. 1. Verificări directe care se referă la : a) terminarea integrală a lucrărilor de montare din cadrul fazei . Page 138 of 170 la sfârşitul fazei de lucrări.3. Urmărirea respectării condiŃiilor de calitate în perioada execuŃie diferitelor etape ale lucrărilor de montare. al prezentului normativ. La terminarea lucrărilor de montare. 2. referatele eventualelor expertize tehnice la care a fost supusă structura metalică. CondiŃiile de calitate şi metodele de verificare vor fi acelea indicate în proiectul pentru tehnologia da montare. pe un sector dat). prelucrarea marginilor pieselor care se îmbină prin sudură la montare. În cazul constatării unor deficienŃe de calitate sau depăşirii abaterilor admise îa lucrările de montare. 03. 28 din 7 februarie 1976. beneficiar sau organele de control în construcŃii . se efectuează conform caiet I.2 al prezentului normativ. Abaterile limită admise la lucrările de montare sunt cele cuprinse în STAS 767/0—77. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. însoŃite de aprobarea in scris a proiectantului şi beneficiarului pentru fiecare în parte . verificarea calităŃii în timpul montării elementelor metalice. controalele efectuate de proiectant. etc). conform prevederilor C. prin actele de control. 133—82 . consolidări sau remedieri care au fost dispuse prin actele de la pct . Remedierile sau consolidările se execută cu respectarea strictă a prevederilor de la caiet I. Rezultatele verificărilor cu privire la calitatea lucrărilor executate prin aceste operaŃii se consemnează în procese verbale de lucrări ascunse şi condiŃionează începerea operaŃiilor următoare : d) verificarea prin încercări nedistructive a calităŃii sudurilor cap la cap realizate la montare. e) dispoziŃii de şantier ale proiectantului şi beneficiarului date pe parcursul montării.. care trebuie să cuprindă : a) certificate de calitate sau buletine de încercări pentru toate piesele şi materialele metalice folosite atât la montare cât şi la eventuale refaceri. pct. în proiectul de execuŃie.. însărcinate cu execuŃia şi cu controlul îmbinărilor de înaltă rezistenŃă. se înŃelege lucrările de montaj a fiecărei categorii de elemente din oŃel. c) tabele cu poansonul sudorilor autorizaŃi care au executat sudurile de montare . grunduirii şi vopsirii îmbinărilor controlate (conform prevederilor instrucŃiunilor C. h) pentru şuruburile de înaltă rezistenŃă pretensionate. e) verificarea strângerii şuruburilor de înaltă rezistenŃă precum şi realizarea chituirii..31 din instrucŃiunile tehnice C. 133—32). buletine de încercare nedistructivă a sudurilor cap la cap. d) fişele în care au fost consemnate rezultatele controlului efectuat de echipe speciale atestate. documentaŃia întocmită este cea prevăzută la pct. inclusiv eventualele refaceri. însoŃite de releveele necesare uşoarei identificări a locurilor unde au fost constatate. a căror verificare este indicată în proiectul de execuŃie .

vor fi consemnate in procese verbale. c) indicarea dimensiunilor a căror verificare este necesară pentru asigurarea realizării toleranŃelor de montare impuse prin proiectul de execuŃie şi prin prescripŃiile tehnice .1. 4.) . se va efectua în conformitate cu „Regulamentul de efectuare a recepŃiei obiectivelor de investiŃii" (nr.1.3. pct. verificarea calităŃii elementelor din oŃel se efectuează prin verificarea existenŃei şi conŃinutului documentaŃiei care atestă calitatea precum si prin verificări directe. 3. 2. care trebuie să fie întocmite de întreprinderea ce efectuează lucrările de montare. 108030/1970). În toate cazurile în care documentele necesare lipsesc. cu indicarea mijloacelor de transport şi de ridicat necesare . 4.5.) şi în încercările directe la terminarea fazelor de lucrări (menŃionate la pct.. 20 al regulamentului de efectuare a recepŃiei obiectivelor de investiŃii) în cadrul verificărilor pe întregul obiect. comisia de recepŃie va stabili dacă este necesar să fie făcute noi încercări. b) procesele verbale şi actele de constatare încheiate cu ocazia verificării prin încercări directe a calităŃii elementelor din oŃel (menŃionate la pct. este obligată a pregăti şi preda comisiei de recepŃie (îndosariate şi însoŃite de borderou) . 5. verificări. b) verificări directe prin sondaje. În cadrul recepŃiei preliminare a obiectului. caiet I.8. întreprinderea de montare.1. comisia va proceda conform prezentului normativ. pct. În cadrul lipsei totale sau parŃiale a documentaŃiilor menŃionate. b) organizarea asamblării în tronsoane. sunt insuficiente sau consemnează rezultate necorespunzătoare.2. ANEXA XIX-1 TEHNOLOGIA DE MONTARE Documentele (proiectul) pentru tehnologia de montare. prin membrii săi de specialitate şi prin specialiştii din afara ei (conf. în conformitate cu prevederile documentaŃiei prezentate. 4. 2. pe şantier. 3.. a elementelor din oŃel. Pentru construcŃia metalică care intră în componenŃa obiectului de recepŃionat.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. 3. vor fi cele menŃionate în proiectul pentru tehnologia de montare. a materialelor de montare (menŃionată la pct. Eventual. Fazele lucrărilor de montare şi ordinea cronologică a acestora. verificarea şi înregistrarea rezultatelor se va face conform instrucŃiunilor respective..). sau când se va constata o frecvenŃă mai redusă a verificărilor. 5. 5.03. măsurile pentru remedierea deficienŃelor eventual constatate în cursul verificării. 5. pe parcursul efectuării lucrărilor (menŃionate la pct. rezultatele obŃinute în cadrul verificării calităŃii la terminarea fiecărei faze de lucrări de montare. 3.. In cazul că o parte din aceste verificări dau rezultate nesatisfăcătoare. 4.2009 . Page 139 of 170 Verificarea calităŃii la terminarea fazelor de lucrări de montare va fi efectuată de conducătorul tehnic al lucrării şi de delegatul compartimentului CTC.. prescripŃiilor tehnice şi a prezentului normativ.2.) şi a materialelor metalice de montare (menŃionate la pct. fazele se stabilesc în scris la începutul lucrării. la începerea lucrărilor de montare (menŃionate la pct.). 03. va efectua pentru construcŃia metalica : a) verificarea existenŃei şi a conŃinutului documentaŃiilor prevăzute la pct. În cazul in care aceste lucrări sunt destinate a fi ascunse. etc. din prezentul normativ. Comisia de recepŃie preliminară.1.2.3. precum şi a realizării frecvenŃei încercărilor directe în conformitate cu prevederile proiectului. Ńi a lucrărilor de montare pct.2. sau dacă este necesară expertizarea tehnică în scopul de a se confirma calitatea elementelor sau lucrărilor atestate prin documentele lipsă .). a) documentaŃiile de atestare a calităŃii elementelor din oŃel (menŃionată la pct. Specificarea verificărilor efectuate. în colaborare cu beneficiarul. Verificări în cadrul recepŃiei preliminare a obiectului RecepŃia preliminară a obiectelor care conŃin construcŃii alcătuite integral din oŃel sau mixte.1. în număr suficient pentru a-şi putea forma convingerea asupra îndeplinirii calităŃii lucrărilor. In cazul nemenŃionării acestora în documentaŃia pentru tehnologie şi montare. pct. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. vor cuprinde obligatoriu : a) măsuri privind depozitarea şi transportul pe şantier a elementelor de construcŃie din oŃel. se va proceda conform caiet I. precum şi concluziile cu privire la posibilitatea începerii lucrărilor în cadrul fazei următoare.). de conducătorul tehnic.

14. 3. necesitată eventual de simplificarea procesului tehnologic de montare. ANEXA XIX-2 LISTA PRESCRIPłIILOR CONEXE STANDARDE GENERALE 1. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. prelucrarea ulterioara a suprafeŃelor cordoanelor de sudură la elementele solicitate dinamic.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. 7. Terminologie. g) marcarea elementelor şi ordinea fazelor operaŃiei de montaj h) asigurarea stabilităŃii elementelor din oŃel In fazele operaŃiei i) planul operaŃiilor de control în conformitate cu prevederile proiectului de execuŃie. Clasificare şi terminologie. Procedee de sudare. STAS 10041—75 — Defectoscopie cu lichide penetrante. metoda de prelucrare a marginilor pieselor. se va face numai cu acordul prealabil. Calculul elementelor din oŃel. Încercarea in situ a construcŃiilor prin încărcări statice. ToleranŃe şi asamblări in construcŃii. 5. 13. industriale şi agricole. 1980 — Sudarea metalelor. Terminologie generală. Doze maxime admise. 10. Terminologie. STAS 7365—74 Reconf. Sistem de toleranŃe. Terminologie. NoŃiuni generale. 6. STAS 735—79 — Desene tehnice. STAS 6914—75 — Defectoscopie ultrasonică. PoziŃii principale de sudare. CondiŃii tehnice generale de calitate. ConstrucŃii din oŃel. industriale şi agrozootehnice. STAS 1336—80 — ConstrucŃii. STAS 767/0—77 — ConstrucŃii civile. STAS 10101/2 A2-76— AcŃiuni în construcŃii. procedeul şi regimul de sudare. Terminologie. 17 STAS 10108/0—78 — ConstrucŃii civile. ToleranŃe şi asamblări în construcŃii. 16. in scris al proiectantului şi beneficiarului. 9.. 15. Încercări datorate podurilor rulante.2009 .03. STAS 8600—79 — ConstrucŃii civile. 12. STAS 5555/2—80 — Sudarea metalelor. Terminologie. e) măsuri pentru execuŃia îmbinărilor cu şuruburi pretensionate . a prescripŃiilor tehnice Ńi a prezentului normativ . j) metodele şi frecvenŃele verificărilor ce trebuie efectuate pe parcursul şi la terminarea fazelor de lucrări de montaj. 8. STAS 5555/1—81 — Sudarea metalelor. STAS R8542—79 —Alegerea oŃelurilor pentru construcŃii metalice.. AcŃiuni datorate procesului de exploatare. Page 140 of 170 d) materialele de adaos.. Reprezentarea şi notarea îmbinărilor sudate 2. măsurile ce trebuie luate pentru evitarea sau reducerea în limitele admise a deformaŃiilor şi eforturilor remanente produse prin sudurile de montaj. industriale şi agricole. g) verificarea cotelor şi nivelelor indicate în proiect pentru elementele montate . STAS 7009—79 — ConstrucŃii civile. 11. etc. planul de succesiune a executării sudurilor de montaj. STAS 10043—75 — Defectoscopie cu radiaŃii penetrante.. Defecte. STAS 5942—73 — ProtecŃia împotriva radiaŃiilor nucleare. 4. Modificarea proiectelor de execuŃie. STAS 5730/1—75 — Starea suprafeŃelor. 03. industriale şi agrozootehnice. 1980— Metalografie. STAS 5500—74 Reconf.

11. STAS 500/2—80 — OŃeluri de uz general pentru construcŃii. OŃel cornier cu aripi neegale. STAS 500/3—80 — OŃeluri de uz general pentru construcŃii rezistente la coroziune atmosferică. Aşezarea probelor Ia încercările de duritate. fără sudură. STAS 3480—80 — OŃel laminat Ia cald. OŃel cornier cu aripi egale. Încercarea de încovoiere prin soc pe epruvete cu crestătură în V. STAS 8183—80 — OŃeluri pentru Ńevi fără sudură de uz general. STAS 9021—80 — Table de oŃel pentru construcŃii sudate din oŃel cu granulaŃie ină. STAS 423—80 — OŃel laminat la cald.. 3. 7. 5. 2. STAS 395—80 — OŃel laminat la cald — OŃel lat. STAS 6638—79 — Încercările metalelor. Luarea probelor din oŃel. STAS 7324—75 — Încercările metalelor. Mărci şi condiŃii tehnice. STAS 424—80 — OŃel laminat la cald. STAS 505—78 — OŃel laminat la cald.. CondiŃii tehnice de calitate. 4. fără sudura. 6.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. Tablă striată. 10. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 9. STAS 7511—81 — Încercările metalelor. Încercarea de încovoiere prin şoc la temperaturi scăzute. STAS 404/2—80 — łevi din oŃel.. fără sudură. CondiŃii tehnice de calitate. STAS 777—80 — Încercările metalelor. OŃel I. STAS 1400—75 Reconfirmat 1981 — Încercările metalelor. STAS 404/1—80 — łevi din oŃel. Clasificare şi CALITATEA OłELURILOR 1. 11. Table groase. Mărci. 2. STAS 11613—81 — Tăierea termică a metalelor. 12. STAS 500/1—78 — OŃeluri de uz general pentru construcŃii. OŃel U. Page 141 of 170 18. încercarea la tracŃiune a Ńevilor. 5. Încercarea la încovoiere prin şoc pe epruvete cu crestătura în U. trase sau laminate la rece.. pentru construcŃii cu destinaŃie comercială. STAS 7925—67 Reconfirmat 1976— Încercările metalelor. Încercarea la îndoire. STAS 530/2—80 —łevi din oŃel. STAS 565—80 — OŃel laminat la cald. laminate la cald pentru construcŃii. 13. STAS 6833—79 — Încercările metalelor. pentru construcŃii. 16. ÎNCERCĂRILE OłELURILOR 1. Mărci. CondiŃii tehnice generale de calitate. STAS 1111—79 — Încercări tehnologice ale Ńevilor din oŃel. Încercarea la tracŃiune. 03. STAS 564—80 — OŃel laminat la cald. STAS 6718—76 — Încercările metalelor. 3. STAS 530/1—80 — łevi din oŃel. laminate la cald pentru construcŃii cu destinaŃie comercială.03. STAS 6774—79 — Încercarea de încovoiere prin soc după îmbătrânire artificială. 4. STAS 200—75 Reconfirmat 1981 — Încercările metalelor.2009 . 8. 15. 7. Determinarea limitei de curgere a oŃelurilor la temperaturi ridicate. 14. 6. 10. trase sau laminate la rece. pentru încercările mecanice. 8. fără sudură. 9.

STAS 7356/2—80 — Încercările mecanice ale metalului depus prin sudare cu arc electric sub strat de flux. STAS 3976/1—82 — Încercări mecanice ale îmbinărilor sudate în colŃ. 12. 18.. Probe şi epruvete. 14. 8. Elemente şi condiŃii tehnice de execuŃie a încercării. Încercarea Ia tracŃiune.. 17. Încercarea la oboseală cu sarcini axiale. Încercarea ia îndoire. 14. STAS 7748-74 Reconfirmat 1981 . 6. 15.Încercările metalelor. Determinarea conŃinutului. STAS 5540/6—77 — Încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap. 16. Determinarea încercării la sudarea cu arc electric. 17. 10. Încercarea de duritate. 7. STAS 5540/3—77 — Încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap. Încercarea de încovoiere prin şoc pe epruvete încărcate cu sudură. la temperaturi ridicate. 5. cu electrozi înveliŃi. Încercarea la oboseală prin răsucire. STAS 10221—75 Reconfirmat 1981 — Încercările metalelor. 03. 15. Încercarea la tracŃiune. STAS 8894/1—80 — Încercările metalelor. Determinarea caracteristicilor elastice. Determinarea caracteristicilor de depunere ale electrozilor înveliŃi. STAS 5540/4—77 — Încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap. F. 2. STAS 7356/3—80 — Încercările mecanice ale metalului depus prin sudare cu arc electric in mediu de gaz protector. STAS 5540/1—77 — Încercările ale îmbinărilor sudate cap la cap. STAS 10047/1—81 — Sudarea metalelor. 4. STAS 11417—80— Încercările metalelor. Încercarea de duritate ROCKWELL (scările B. 9. Încercarea la tracŃiune pe direcŃia grosimii. STAS 9759—74 Reconfirmat 1982 — Încercările metalelor. G). STAS 9261-73 Reconfirmat 1982 . de hidrogen difuzibil din metalul depus cu electrozi înveliŃi prin metoda extragerii în vid. STAS 5540/3—81 — Încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap..03. STAS 10251—80 — Încercările metalelor. Încercarea de duritate prin zgâriere. ÎNCERCĂRILE ÎMBINĂRILOR SUDATE 1.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. 11. STAS 11399—80 — Încercările metalelor.Încercările metalelor. 13. STAS 7356/1—80 — Încercările mecanice ale metalului depus prin sudare manuala cu arc electric. STAS 8525—70 Reconfirmat 1976 — Încercările metalelor. 16. STAS 10290—75 Reconfirmat 19-82 — Încercările metalelor. 20. 3. STAS 10703—76 — Încercările metalelor. Page 142 of 170 12. Încercarea de rupere prin fluaj a oŃelului. Încercarea de duritate superficială ROCKWELL (scările N şi T).2009 . 13. STAS 10014—81 — Sudarea metalelor. Încercarea la încovoiere prin şoc.. 19. STAS 7356/4—80 — Încercările mecanice ale metalului depus prin sudare electrică în baie de zgură. încercarea la îndoire a epruvetelor încărcate cu sudură longitudinală. STAS 8394—69 Reconfirmat 1976 — Luarea probelor din metale şi aliaje neferoase pentru încercarea la tracŃiune. STAS 8027—78 — Încercările metalelor. STAS 5540/2—83 — Încercări ale îmbinărilor sudate cap la cap. Încercarea de aplatizare. Încercarea la fisurare la cald a metalului depus prin mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.

6. Electrozi înveliŃi pentru sudarea oŃelurilor inoxidabile şi refractare. Tipuri şi condiŃii tehnice de calitate. 15. STAS 10933—77 Reconfirmat 1982 — Sudarea metalelor. 3. Elemente de bază. 5. 17. Mărci şi condiŃii tehnice de calitate. STAS 7502—75 — Îmbinări sudate. Electrozi înveliŃi pentru sudarea oŃelurilor cu granulaŃie fină şi a oŃelurilor utilizate la temperaturi scăzute. Încercarea de fisurare la rece a îmbinărilor din oŃel sudate cu arc electric.. STAS 9532/1—74 Reconfirmat 1979 — Examinarea şi autorizarea sudorilor. Determinarea compatibilităŃii materialelor de sudare cu metalul de bază la sudarea prin topire. 2. STAS 108822—77 — Încercările metalelor. 13. 7. Luarea probelor pentru determinarea compoziŃiei chimice a metalului depus. STAS 1125/3—82 — Sudarea metalelor. 21. STAS 11400—80 — Verificarea tehnologiilor de sudare prin topire a oŃelurilor. 9. Page 143 of 170 sudare. 4. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea manuală cu arc electric şi cu gaze. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea oŃelurilor prin procedeele MIG şi MAG. STAS 1125/2—81 — Sudarea metalelor. SUDAREA OTELURILOR 1. STAS 1126—80 — Sudarea metalelor. Electrozi înveliŃi pentru sudarea oŃelurilor termorezistente. 03. Determinarea compatibilităŃii materialelor de sudare cu metalul de bază la sudarea prin topire. Sârmă din oŃel pentru sudare.. 22. STAS 9477/1—79 — Fluxuri topite pentru sudarea oŃelurilor. STAS 10952/1—77 Reconfirmat 19E2 — Sudarea metalelor. Electrozi înveliŃi pentru sudarea oŃelurilor. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. STAS 1125/1—31 — Sudarea metalelor.03. Examenul practic al sudorilor pentru oŃel. 18. STAS 1125/6—82 — Sudarea metalelor. STAS 6662—81 — Îmbinări sudate. Sudarea cu arc-electric sub flux. STAS 1125/5—83 — Sudarea metalelor. STAS 11281/2—79 — Încercările metalelor. STAS 6729-75 Reconfirmat 1981 — Îmbinări sudate.2009 . 8. 14. Tipuri si condiŃii tehnice de calitate.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. 10. 16. STAS 11281/1—79 — Încercările metalelor. STAS 9559—82 — Îmbinări sudate. 12. Analiza metalografică a îmbinărilor sudate prin topire. 20. Tipuri şi condiŃii tehnice de calitate. PrescripŃii generale. STAS 7194—79 — Sudabilitatea oŃelurilor. STAS 1125/4—82 — Sudarea metalelor. Tipuri şi condiŃii tehnice de calitate. Tipuri şi condiŃii tehnice de calitate. Electrozi înveliŃi pentru încărcare prin sudare.. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudare prin procedeul WIG. 11.. Sudare cu electrozi înveliŃi. STAS 8958—80 — Îmbinări sudate. 19. STAS 9532/2—74 Reconfirmat 1980 — Examinarea şi autorizarea sudorilor. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea oŃelurilor cu arc electric acoperit. CondiŃii tehnice generale de calitate. Electrozi înveliŃi pentru sudarea oŃelurilor carbon şi slab aliate. Formele şi dimensiunile rosturilor la sudare electrică in baie de zgură.

15. Page 144 of 170 CONTROLUL ÎMBINĂRILOR SUDATE 1. 13. Clasificare şi terminologie.2009 .Controlul ultrasonic al îmbinărilor sudate cap la cap prin topire. extrudate şi trase din oŃel. PRESCRIPłII 1. 20.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. Clase de calitate ale tăieturilor. 19. STAS 8299—78 — Clasificarea şi simbolizarea defectelor îmbinărilor sudate prin topire pe baza radiografiilor. ControIul îmbinărilor sudate prin topire. CR 8—79 ISCIR — „PrescripŃii tehnice privind examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate ale elementelor instalaŃiilor mecanice sub presiune 1 mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea defectoseoapelor. Clasificare si terminologie. CondiŃii tehnice generale de calitate. 2.. I 27—82. STAS 7802/3-79 . Indicatori pentru stabilirea calităŃii imaginii..36—78 ISCIR . CondiŃii de observare.. 4. CR 4—81 ISCIR — „PrescripŃii tehnice pentru examinarea cu ultrasunete a îmbinărilor sudate cap la cap prin topire. STAS 7884/1—81 — Defectele îmbinărilor sudate prin topire. 18. 12. STAS 7802/5—79 . STAS 7802/4—79 — Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea defectoseoapelor. 03. STAS 9552—74 Reconfirmat 1981 .„PrescripŃii tehnice privind examinarea cu ultrasunete a tablelor folosite în construirea şi repararea instalaŃiilor mecanice sub presiune 3.Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea defectoscoapelor. STAS 7302/2—79 — Blocuri de calibrare pentru verificarea şi reglarea defectoseoapelor. 2. Bloc de calibrare A . NORMATIVE. 17. STAS 6606—75 Reconfirmat 1981 — Defectoscopie cu radiaŃii penetrante. STAS 10214—75 Reconfirmat 1982 — Defectoscopie nedistructivă. STAS 9101—77 — Îmbinări sudate. realizate cu material de adaos 4. Prescrierea rugozităŃii şi a ondulaŃiei suprafeŃei. CR 6—78 ISCIR — „PrescripŃii tehnice pentru examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate ale elementelor instalaŃiilor mecanice sub presiune şi de ridicat". STAS 8866—82 — Controlul ultrasonic al laminatelor din oŃel. STAS 10354—31 — Defecte ale suprafeŃelor tăiate termic. 4 10. STAS 10564/1—81 — Tăierea cu oxigen a metalelor. 11. STAS 730/2—75 — Starea suprafeŃelor. Bloc de calibrare A2 8. Abateri limită la dimensiuni fără indicaŃii de toleranŃe. 5. STAS 10564/2—81 — Tăierea cu plasmă a metalelor. 3 STAS 6656—80 — Defectele produselor laminate. STAS 10138—75 Reconfirmat 1982 — Defectoscopie cu radiaŃii penetrante. 14. Clasificare si terminologie.. C. STAS 10137—78 — Defectoscopie cu radiaŃii penetrante. Bloc de calibrare A3 9. Control cu lichide penetrante. Clase de calitate ale tăieturilor. 6.03. 5. 16. STAS 8539—78 — Defectoscopie cu pulberi magnetice. Bloc de calibrare A 7.„InstrucŃiuni tehnice privind stabilirea şi verificarea clasei de calitate a îmbinărilor sudate la conducte tehnologice". STAS 7802/1—79 — Blocuri de calibrare pentru verificarea si reglarea detectoscoapelor.

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. precum şi a altor dispoziŃii ulterioare date de proiectant pe parcursul execuŃiei. vor fi introduse în lucrare numai dacă în prealabil conducătorul tehnic al lucrării a verificat: . Verificarea condiŃiilor specifice pentru betoanele supuse mediilor agresive. Prevederile din prezentul capitol se referă la metodele şi prevederile practice de verificare a calităŃii suprafeŃelor suport şi protecŃiilor anticorosive pentru elementele de construcŃii din beton simplu. CondiŃia de pătrundere a apei la treapta maximă de presiune.1. în funcŃie de gradul de impermeabilitate prescris Denumirea minimă a elementului (m) mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. atât pe parcursul execuŃiei cât şi la încheierea unor faze de lucrări şi la recepŃia preliminară a obiectivelor executate. iar frecvenŃa minimă a determinărilor trebuie să corespundă prevederilor din tabelul 1. 03.. .03. Domeniul de aplicare 1. * * * — Sistemul de evidenŃă In activitatea de control tehnic al calităŃii construcŃiilor. 3. Pentru protecŃia construcŃiilor sau părŃilor de construcŃii din beton simplu. Gradul de permeabilitate a betonului se va determina conform normativului C 140—79. a) Gradul de impermeabilitate a betonului. conform STAS 3519—75 se consideră limitativă. precum şi pentru elementele supraterane de construcŃii metalice. C 150—84 — Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate. CR H—82 — „PrescripŃii tehnice pentru autorizarea personalului care execută examinări nedistructive la instalaŃiile mecanice sub presiune şi instalaŃiile de ridicat". CR 20—80 ISCIR — „PrescripŃii tehnice pentru examinarea cu radiaŃii penetrante a îmbinărilor sudate cap la cap ale instalaŃiilor mecanice sub presiune şi de ridicat". prevăzut in proiect. Probele pentru verificarea gradului de impermeabilitate se vor lua numai de la locul de punere în lucrare a betonului.1... 7. Toate materialele. 9.2009 . Tabelul 1 Cantitatea de beton (în m3) la care se efectuează o determinare de impermeabilitate. 1. C 133—82 — InstrucŃiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcŃii cu şuruburi de înaltă rezistenŃă pretensionate..2. se va verifica în timpul execuŃiei lucrărilor de către şeful de lot. Se precizează că tipurile şi sortimentele de materiale prevăzute în proiect nu pot fi schimbate decât cu avizul scris al proiectantului. [top] CAIETUL XX PROTECłIA CONTRA AGENłILOR AGRESIVI 1. 8. de orice fel. 2.rezultatele încercărilor de laborator prevăzute în prescripŃiile tehnice specifice. verificarea calităŃii execuŃiei se va face în conformitate cu prevederile condiŃiilor tehnice speciale întocmite anume pentru fiecare din aceste obiective şi ataşate proiectelor respective. Page 145 of 170 6. Prevederi generale 2.1. împreună cu delegatul beneficiarului sau un reprezentant al compartimentului CTC. 10. beton armat şi beton precomprimat. beton armat. Prevederi specifice 3. prin analize de laborator. beton precomprimat sau metalice.existenŃa şi conŃinutul certificatelor de calitate cu care au fost livrate . pentru care nu există până în prezent acte normative.

independent de natura lichidului înmagazinat. se va proceda la înlocuirea plăcilor sau mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. lacuri. Dacă se constată defecte ale betonului. crăpături. conform caietului IV al prezentului normativ şi instrucŃiunilor pentru verificarea şi recepŃia lucrărilor ascunse.. şi cel puŃin câte 1 punct pe fiecare faŃă a elementelor —.03.250 l/zi şi m2 de suprafaŃă udată) şi nu se constată pete de umezeală.. urmărindu-se obŃinerea unor straturi uniforme. continue şi aderente. Verificarea se va face de conducătorul tehnic al lucrării şi de un delegat al compartimentului CTC al executantului.5 şi 1.p.5 Intre 0. folii de hidroizolaŃie. la orice fel de elemente de construcŃie. straturi de armare. Se poate renunŃa la această verificare dacă proba prevăzută anterior a dat rezultate satisfăcătoare (pierderea maximă 0. segregări.. se va efectua verificarea etanşeităŃii recipienŃilor prin proba de umplere cu apă conform STAS 4165-74 şi a precizărilor din instrucŃiunile tehnice P. emailuri. suportul a fost verificat şi recepŃionat conform cap. g) Umiditatea suprafeŃelor se va verifica cu umidometrul în cel puŃin 2 punct la fiecare 10 m.5 100 300 500 P8 50 100 200 c) Calitatea suprafeŃei elementelor de beton se va verifica. iar suprafaŃa se va recondiŃiona în mod corespunzător. 03. acesta se acoperă cu straturi de tencuială. c) Verificarea aderenŃei foliilor hidroizolatoare se va face prin ciocănire cu ciocan de lemn pe întreaga suprafaŃă. Dacă aceste condiŃii nu sunt respectate.2. Verificarea finală a etanşeităŃii se va face după aplicarea tencuielii interioare sau straturilor de protecŃie. diluanŃi. de către proiectant. se va face vizual şi prin examinarea certificatelor de calitate. e) Verificarea de etanşeitate a recipienŃilbr se va înscrie într-un proces verbal de lucrări ascunse. mortare şi chituri anticorosive aditivi. Pentru cazurile in care pe elementele de beton urmează să se aplice protecŃii suplimentare. stratul friabil se va îndepărta până la suport sănătos. operaŃia respectivă nu poate începe decât daca. insistându-se la margini şi îmbinări. goluri sau rosturi de întrerupere a betonării. În cazul în care se constată defecte de lipire ce depăşesc abaterile limită din anexă. după decofrare. Defectele admisibile. PorŃiunile neaderente se vor îndepărta şi se vor reface. In cazul depăşirii abaterilor limită din anexă. înainte de începerea operaŃiei de rostuire. placaje anticorosive). suprafeŃele cu umidităŃi mai mari vor fi supuse unei uscări prealabile lente.5 Peste 1. se va verifica în plus aderenŃa lor pe stratul suport. este necesar ca suprafaŃa betonului să nu fie friabilă şi să aibă sunet metalic la ciocănire. înainte de aplicarea straturilor de protecŃie anticorosivă. conform reglementării respective. În caz de dubiu. f) în cazul în care. Verificarea calităŃii suportului pentru protecŃii anticorozive se va face înainte de aplicarea acestora şi se va consemna într-un proces verbal de lucrări ascunse. 3. d) La recipienŃii de beton armat si beton precomprimat pentru lichide agresive. b) Verificarea calităŃii fiecărui strat se va face vizual. prevăzute în anexa IV-1 a caietului IV din prezentul normativ nu sunt admise la elementele suport pentru protecŃii anticorosive. Proba se va face înainte de aplicarea tencuielilor şi şapelor şi este obligatorie. se vor lua măsuri de remediere corespunzătoare de către şeful de lot sau. Aceste verificări fac obiectul unor procese verbale de lucrări ascunse (formular 9—13—107). materialul va fi supus unor încercări efectuate la furnizor sau la un alt laborator de specialitate. se va proceda la înlăturarea şi refacerea porŃiunilor defecte.suport. decât dacă prin remedieri elementele pot fi aduse în această situaŃie. Această verificare se va înscrie în registrul de procese-verbale al lucrărilor ce devin ascunse (formular 9—13—107). In plus. Verificarea sistemului de protecŃie în timpul execuŃiei lucrărilor. în prealabil. III al prezentului normativ. Nu se admite aplicarea straturilor de protecŃie anticorosivă pe suprafeŃe cu umiditate mai mare decât cea indicată de furnizorul materialului respectiv . Page 146 of 170 P4 Sub 0.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.2009 . suplimentare. în caz de necesitate. 73-78 pentru proiectarea şi executarea recipienŃilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide. a) Verificarea calităŃii materialelor de protecŃie şi auxiliare (amorse. În cazul placajelor anticorosive se va proceda la ciocănirea tuturor plăcilor la 24 ore de la pozare.. SuprafaŃa elementelor de beton trebuie să fie lipsită de fisuri. înainte de aplicarea protecŃiilor anticorosive.

Verificarea pe faze de lucrări. a) Verificarea pregătirii suprafeŃei se va face conform STAS 10. Pregătirea suprafeŃelor. în cazul constatării unor zone cu defecŃiuni se va proceda la îndepărtarea sistemului neaderent de pe zonele necorespunzătoare şi la refacerea lucrărilor de protecŃie. indiferent de mărime. In timpul pozării se va verifica Ia terminarea fiecărei suprafeŃe de 100 m. dar nu mai puŃin de 3 măsurători la 100 m. suprafeŃele pieselor de pe care a fost îndepărtat grundul trebuie reacoperite cu stratul de protecŃie temporară. se va face la primirea pe şantier a elementelor de oŃel. La fiecare element care trebuie să fie verificat se va îndepărta grundul prin metoda de la punctul 5. La mase de şpaclu şi placaje anticorosive determinarea se va face prin ciocănire pe fiecare element sau suprafaŃă în parte. în cazul constatării unor abateri mai mari ca cele admisibile. b de mai jos. b) Dacă se constată că aspectul suprafeŃei unei piese este corespunzător unui grad şi tip de curăŃire inferior celui minim prevăzut în proiect.20 — STAS 10. Aceasta se va face conform reglementării in vigoare şi constă din : a) Verificarea vizuală a aspectului sistemului de protecŃie. c) Determinarea grosimii se va face prin minimum 3 măsurători pe fiecare faŃă de element protejat. Verificarea condiŃiilor specifice pentru elementele de construcŃii metalice din oŃel supuse mediilor agresive. Page 147 of 170 cărămizilor neaderente. Imediat după verificare. Mărimea suprafeŃei de pe care se înlătură grundul în vederea verificării se va stabili de comisia de recepŃie. La elementele de acelaşi tip.. toate elementele din tipul verificat se refuză la recepŃie. se va repeta verificarea pe aceeaşi piese dacă se constată chiar la o singură piesă aspectul suprafeŃei necorespunzătoare proiectului.. dar nu mai puŃin de 3 măsurători la 100 m. de placaj prin zgâriere cu un cui de oŃel.3. conform proiectului. piesele care se verifică trebuie să difere de Ia un element la altul. de sistem de masă de şpaclu sau la 5 m. respectarea dimensiunilor rosturilor şi adâncimii de îngropare a placajului în materialul de pozare.1.. de protecŃie. b) Determinarea aderenŃei se va face prin minimum 3 măsurători pe fiecare faŃă de element protejat.3. La vopsitorii anticorosive se va folosi metoda de determinare a aderenŃei prin tăiere echidistantă în formă de grilă (STAS 3661—65). Verificarea aplicării stratului de protecŃie temporară (grund). 4. In cazul unor abateri mai mari decât cele admisibile se va proceda la îndepărtarea placajului anticorosiv din zonele cu defecte. Verificarea pregătirii suprafeŃelor elementelor de construcŃii din oŃel se va face la primirea lor pe şantier de către comisia de recepŃie numită de unitatea care efectuează montajul.2.. a) Verificarea aplicării stratului de protecŃie temporară (grund) se va face vizual la toate elementele construcŃiei. în funcŃie de dimensiunile piesei şi astfel ca să poată fi corect apreciat aspectul suprafeŃei de oŃel. urrnărindu-se realizarea unei protecŃii continue şi uniforme . 03. la 2% din numărul pieselor care-l compun şi se compară aspectul suprafeŃei piesei cu etalonul fotografic (fig. Dacă se constată pătrunderea cuiului în masa de şpaclu sau în materialul din rost se va proceda la înlocuirea materialului folosit. cu precizările de la punctul 4. de protecŃie... corespunzător gradului şi tipului minim de curăŃire prevăzute în proiect.166— 76).166—76 Ia fiecare din tipurile diferite de elemente care alcătuiesc construcŃia şi anume la 5% din numărul elementelor contractate. Verificarea se va face prin măsurători directe.5.03. d) Verificarea întăririi şi continuităŃii sistemelor de mase de şpaclu şi a materialelor din rosturile placajelor anticorosive se va face prin minimum 3 măsurători la 10 m.p.p. se va suplimenta protecŃia pentru remedierea defectelor. suprafeŃelor se va face înainte de aplicarea primului strat de protecŃie. În cazul tablelor a căror suprafaŃă se poate pregăti şi proteja pe şantier.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.p. 4. Aplicarea stratului de protecŃie temporară. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 3. inclusiv pentru elemente de întindere 4. indiferent de mărime.. Grosimea se va stabili micrometric.p. 5. de către comisia de recepŃie numită de unitatea care efectuează montajul.2009 . din standardul respectiv.p. Stratul de grund trebuie să fie uniform şi să acopere întreaga suprafaŃă a pieselor care alcătuiesc elementele. verificarea pregătirii.

verificarea grosimii sistemului de protecŃie se va face conform InstrucŃiunilor tehnice C 139—83 . toate elementele din tipul verificat se refuză la recepŃie. urmărindu-se existenŃa tuturor straturilor cu nuanŃe diferite Dacă aspectul sau grosimea totală a sistemului de protecŃie nu sunt corespunzătoare proiectului. Verificarea pregătirii suprafeŃelor şi a stratului de protecŃie temporară face obiectul unor procese verbale de lucrări ascunse. a de mai sus. uniforme. . Această verificare se va consemna în registru] de procese-verbale de lucrări ascunse. această verificare se va face vizual. se va executa verificarea grosimii stratului de zinc prin măsurare cu edometru conform pct. Tabelul 1 Cifra de aderenŃă 1 (aderenŃă foarte bună) Aspectul cadrilajelor .marginile tăieturilor sunt uşor zimŃate mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. care nu va conta la numărul total de straturi. profilele cu pereŃi subŃiri laminate la rece). Page 148 of 170 In cazul când se constată că stratul de protecŃie temporară aplicat în uzină nu este uniform şi nu acoperă întreaga suprafaŃă. a) Verificarea şi recepŃia pe faze de lucrări se vor face conform reglementării în vigoare şi constau din : . proiectantul va decide asupra măsurilor ce trebuie luate. b) Numărul de determinări de aderenŃă şi grosime.3. Verificarea grosimii stratului de zinc se va face la acelaşi număr de elemente ca la pct.marginea tăieturilor este dreaptă . Dacă un strat nu este continuu şi uniform. lipsite de băşici şi încreŃituri şi de nuanŃe distincte pentru fiecare strat în parte. prin tăiere cu lama. a. 03. se va aplica peste încă un strat. uniform.verificarea aplicării întregului număr de straturi prevăzute în proiect se va face prin sondaj.. conform tabelului următor. Dacă un strat prezintă băşici sau încreŃituri. 4. se va aplica pe şantier un nou strat de protecŃie cu acelaşi material ca şi stratul de protecŃie iniŃial.. precum şi zonele unde trebuie efectuate se vor stabili. 4.verificarea aspectului stratului de protecŃie.3.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. această verificare se va face vizual. urmărindu-se obŃinerea unui sistem de protecŃie continuu. . în caz că la verificare se constată grosimi mai mici decât cele minime prevăzute în proiect. 4.. Determinarea aderenŃei Ia suport a peliculei se va face conform STAS 3661—65. . Rezultatele se exprimă prin cifre arabe de la 1 Ia 4.2009 .03.1. a. conf.. b) Dacă elementele de construcŃii se livrează zincate prin cufundare la cald (de ex. pct. se vor curăŃa porŃiunile cu defecte şi se vor acoperi cu un nou strat din acelaşi material. Verificarea în timpul execuŃiei se va face conform reglementării în vigoare şi constă din : . urmărindu-se obŃinerea unor straturi continue. .verificarea calităŃii fiecărui strat . lipsit de băşici şi încreŃituri.examinarea proceselor verbale anterioare privind pregătirea suprafeŃei şi aplicarea stratului sau straturilor de protecŃie temporară executate în uzină . tabla pentru acoperişuri sau pentru elemente de închidere.nici un pătrat din cadrilaj nu este desprins .verificarea aderenŃei sistemului de protecŃie pa suportul metalic se va face conform STAS 3661—65 .

f.. Pregătirea suprafeŃei. Pentru grosimea stratului de protecŃie finală se admit abateri în minus de maximum 10% ANEXA XX-2 mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. protecŃia elementului sau piesei respective se va reface în întregime. . suprafaŃă udată .2.03. . lăŃime + 2 mm şi — 1 mm ... Verificarea etanşeităŃii recipienŃilor de beton armat şi beton precomprimat: . Se acceptă defecte de pregătire sau neaderenŃa pe zone de max. .2009 .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. 10 cm dar nu mai mult de 3 defecte la 10 m. " . care nu depăşesc 5% din suprafaŃa cadrilajelor .. suprafaŃă udată.2.1. placajelor şi maselor de şpaclu nu se admit.grosimea sistemului de mase de şpaclu şi vopsitorii.pelicula este desprinsă de-a lungul tăieturilor şi la punctele de intersecŃie până la 35% din suprafaŃa cadrilajelor Dacă sistemul de protecŃie verificat are cifra de aderenŃă 3 (aderenŃă mediocră) sau 4 (aderenŃă necorespunzătoare). Page 149 of 170 2 (aderenŃă bună) 3 (aderenŃă mediocră) 4 (aderenŃă necorespunzătoare) .25 l/zi şi m.4 cm nu se admit abateri în minus .3.b. pierdere maxima 0.1. Abaterile în plus sunt admise.la grosimea de 4.. cele existente se voi repara obligatoriu. Verificarea sistemului de protecŃie. ANEXA XX-1 LISTA DE ABATERI ADMISIBILE 3. .pelicula este desprinsă de-a lungul tăieturilor şi la punctele de intersecŃie până la 5% din suprafaŃa cadrilajelor ..p. 3.5 cm.. 3.. 3.abateri admise la dimensiunile rosturilor -. Grosimea minimă a stratului de acoperire cu beton a armăturilor. Verificarea condiŃiilor specifice pentru elemente de construcŃii metalice din oŃel.3. suprafaŃă verificată. . 10% 4. STRATUL DE PROTECłIE 4.p.prima probă cu apă de beton .defecte de umplere a rosturilor placajelor sau ne etanşeităŃii intre materialul din rost şi placaj nu sunt admise .1.a.p. abateri in minus de max. pierdere maximă 0.defecte de lipire a foliilor hidroizolatoare.5…7 cm se admite o abatere In minus de 0.la grosimea de 3.proba finală cu apă după aplicarea protecŃiei .d.5 l/zi şi m. Pentru grosimea stratului de zincare se admit abateri în minus 4. .. si 3.la punctele de întretăiere a tăieturilor se observă slabe desprinderi ale peliculei.b.. 03.

ConstrucŃii civile..03. ConstrucŃii metalice nituite. procesele-verbale asupra probelor speciale prelevate din îmbrăcămintea executată şi rezultatele comportării acestor probe la verificările prescrise oficial. C. C.1. de calitate din unităŃile tutelare. Indiferent de felul îmbrăcămintei ce se verifică. 4/1984). străzi şi platforme de orice clasă şi destinaŃie — provizorii sau definitive. STAS 10166/3—77 — Pregătirea mecanică a suprafeŃelor. STAS 10702/1—83 — ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor din oŃel supraterane. [top] CAIETUL XXI IMBRĂCAMINłI RUTIERE A. mixturi bituminoase. CondiŃii tehnice generale. şi prin care se atestă buna calitate a materialelor (agregate. PrescripŃii de execuŃie. aditivi. de un laborator de specialitate din exterior. betoane de ciment etc). 9.2009 . 2. precum şi orice alte acte utile în legătură cu calitatea materialelor şi a lucrărilor executate. nr. alcătuite din unul sau mai multe straturi şi executate pe drumuri. controlorii. comisiile de recepŃie şi comisiile speciale de control vor trebui să se asigure de existenŃa. PREVEDERI COMUNE 1. 7.. pietre fasonate. DOMENIUL DE APLICARE 1.4. nr. 10. ConstrucŃiilor nr. 2/1976). 12. C. folosite la execuŃie. I 1-1—76 — Normativ pentru protecŃia contra coroziunii a instalaŃiilor metalice îngropate (Bul. Măsuri speciale de proiectare. Acoperiri protectoare pentru construcŃii în medii rurale şi urbane.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. situate pe porŃiuni curente de drum sau aparŃinând lucrărilor de artă aferente acestuia etc. Constr. Constr. Page 150 of 170 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA 1. B. Constr. 12/63). 03. şi să examineze conŃinutul. În această activitate se vor verifica aşadar : certificatele de calitate emise de producători. STAS 768—66 — ConstrucŃii din oŃel sudate. În cazul unor îmbrăcăminŃi de tip special sau care se realizează prin tehnologii de execuŃie necuprinse în prescripŃiile tehnice în vigoare la data execuŃiei. Prevederile prezentului capitol se aplică la verificarea calităŃii tuturor lucrărilor de îmbrăcăminŃi rutiere. Clasificarea mediului agresiv 6. 11. personalul CTC de la şantier şi întreprindere. STAS 10128—75 — ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor supraterane din oŃel. 12/79).. 2. STAS 10702/2—80 — ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor supraterane din oŃel. 3. elemente prefabricate sau preturnate.140—79 — Anexa VI. Verificarea scriptică 1. STAS 767/2—70 — ConstrucŃii civile şi industriale.. STAS 2925—74 . dacă a fost necesar. lianŃi. buletinele de analize şi încercări ale materialelor. industriale şi agrozootehnice. PrescripŃii de execuŃie. — si pentru a căror proiectare şi executare există prescripŃii tehnice.139—83 . tuturor documentelor obŃinute sau întocmite de şantier pe întreaga durată a execuŃiei. execuŃie şi întreŃinere a construcŃiilor din zona litoralului mării negre (Bul. pietonale sau carosabile. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 5. prevederile prezentului capitol se completează cu cele din condiŃiile speciale ataşate proiectului de execuŃie. Acoperiri protectoare. nr. ProtecŃia lemnului contra putrezirii. 4.InstrucŃiuni tehnice privind protecŃia anticorosivă a elementelor de construcŃii metalice (Bul. întocmite de laboratorul de şantier sau.170—83 — InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia elementelor din beton armat şi beton precomprimat subterane în medii agresive naturale si industriale (Bul. 8. STAS 3349—79 — Betoane de ciment Criterii pentru aprecie-rea agresivităŃii apei.

care constituie procese verbale (formular 9-13-107) se va preciza că executarea îmbrăcămintei nu a început decât numai după recepŃionarea fundaŃiei sau sistemului fundaŃie-straturi de bază. Verificarea directă Elementele care constituie principalii indicatori de calitate ai oricărei îmbrăcăminŃi rutiere şi trebuie să fie obligatoriu supuse unor verificări directe — atât în timpul execuŃiei şi la terminarea unor faze de lucrări. 1. 1. tipul şi dimensiunile principale ale diverselor lucrări accesorii.. se vor examina şi alte documente din care rezultă că s-au stabilit de proiectant şi s-au pus în aplicare — cu bune rezultate — măsurile necesare de compensare a deficâtului de capacitate portantă. ca : şanŃuri. O altă categorie de documente. insulelor de dirijare a circulaŃiei şi altor porŃiuni speciale prevăzute în proiectul de execuŃie. a cum sunt prescrise prin standardele materialelor şi imbrăcăminŃilor respective.4. cămine de canalizare.orice alte lucrări specifice aferente căii.punctele facultative. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. zonelor verzi ale părŃii carosabile. De-a lungul traseului aceste verificări se fac în : — puncte obligate : la intrările şi ieşirile din curbe.03. Ia mijlocul curbelor. la intersecŃiile de nivel cu alte drumuri sau cu căi ferate şi. de asemenea. constatate la operaŃiile de re-trasare şi de verificare a suprafeŃei fundaŃiei. cât şi la recepŃia preliminară a lucrărilor terminate — sunt următoarele : .1. Cota roşie a profilului în lung se verifică la faŃa superioară a îmrbăcămintei terminate iar în timpul execuŃiei se verifică la faŃa superioară a stratului suport şi a fundaŃiei. 1. . În cele ce urmează se dau unele indicaŃii de detaliu privind modul de efectuare a verificărilor. Abaterile faŃă de proiect. refugiilor pentru pietoni. modul de prelevare a probelor.. . . pentru fiecare tip de îmbrăcăminte în parte.. prevăzute în proiect. la intrările şi ieşirile de pe poduri sau alte lucrări de artă. marcaje de circulaŃie. se va verifica dacă s-au respectat : mărimea loturilor. care se aleg suplimentar pe traseu de către verificatorii de calitate şi comisiile de recepŃie sau de control.3.bombamentui părŃii carosabile pe porŃiunile în aliniament şi pantele transversale ale profilelor situate în curbă şi ale acostamentelor şi trotuarelor . în aliniament la distanŃele prevăzute în subcap.poziŃiile kilometrice. .2. In aceste documente. La examinarea proceselor-verbale şi buletinelor de analiză a probelor prelevate din materialele primite şi din îmbrăcămintea executată. la fiecare tip de îmbrăcăminte în parte . bineînŃeles. C de mai jos. XXI. Abaterile admisibile la execuŃie faŃă de prevederile proiectului a elementelor geometrice şi regularităŃii suprafeŃei sunt date în Anexa nr. atât în axul părŃii carosabile cât şi la ambele margini ale acesteia şi ale acostamentelor şi trotuarelor . rigole. borne apără-roată. inclusiv a lucrărilor de evacuare a apei din fundaŃie. este aceea prin care se consemnează efectuarea unor verificări interne înainte de a se începe executarea îmbrăcămintei.2009 . 03.2. Page 151 of 170 1. . aferente căii. a căror existenŃă la şantier şi a căror verificare de către cei în drept sunt obligatorii. respectiv a stratului de bază superior trebuie să se încadreze în limitele admisibile date în anexa nr. se verifică în câteva puncte de pe conturul locurilor de parcare..declivităŃile profilului în lung şi poziŃiile kilometrice ale punctelor de schimbare a lor . 2.cota roşie a profilului în lung . 2. . precum şi după retrasarea generală a elementelor geometrice şi verificarea suprafeŃei fundaŃiei — respectiv a stratului de bază superior — pe porŃiunea ce se va acoperi cu îmbrăcăminte. la schimbările de declivităŃi. indicatori hectometrici şi kilometrici. semafoare şi alte mijloace de semnalizare rutieră . în cazul unor rezultate necorespunzătoare.elementele geometrice ale platformei. guri de scurgere.regularitatea suprafeŃei îmbrăcămintei . Se vor analiza de asemenea documentele care consemnează rezultatele încercărilor făcute pentru verificarea capacităŃii portante a complexului fundaŃie-pat. precum şi felul şi frecvenŃa încercărilor necesare.

In afara verificărilor menŃionate la pct. pe baza graficului respectiv de trasare. platformelor preuzinate.. dacă faŃa grătarului se află sub nivelul feŃei superioare a stratului de circulaŃie şi totodată se va verifica dacă îmbrăcămintea este realizată cu pante suficiente în zona gurii de scurgere. C. fisuri etc. se va verifica mai întâi dacă ele sunt amplasate corect la poziŃiile kilometrice şi hectometrice din proiect. alese de persoana sau comisia ce face verificarea. metru. de la caz la caz. apoi stabilindu-se prin calcul dacă declivitatea existentă corespunde cu cea din proiect sau se înscrie în limitele admise pentru tipul respectiv de îmbrăcăminte. strat de uzură). Celelalte lucrări accesorii se verifică mai întîi vizual apoi.03.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.5.2.1—2. O atenŃie deosebită — atât la execuŃie cât şi la verificare — se va acorda sectoarelor de drumuri existente care se lărgesc prin adăugarea unor benzi laterale. folosind dreptare de lungime cât jumătatea platformei iar în curbe. dimensiunile. cu fundaŃii necompactate corect etc. Bombamentele şi pantele transversale se verifică ele regulă în aceleaşi profile ale traseului unde se fac şi celelalte verificări dar ele pot fi verificate şi în alte profile suplimentare alese facultativ. Verificările cotelor roşii se vor face numai cu aparatul de nivelment iar cotele existente se vor determina fie prin raport la cotele reperelor fixe de nivel prevăzute în proiect şi realizate pe teren. precum şi supralărgirile din curbe. In ce priveşte punctele de schimbare a declivităŃilor.3. precum şl cu mira şi aparatul de nivelment. strat de rezistenŃă. cu şabloane adecvate. Verificarea pantelor transversale se face în aliniamente şi în zonele de racordare cu curbele.) ce au apărut de la data execuŃiei până în ziua verificării. piste de decolare şi căi de rulare a avioanelor) şi al scuarurilor.6. măsurată în axul drumului. 2. spre a se putea stabili măsurile de remediere care să evite transmiterea acestor defecte la nivelul îmbrăcămintei. Lucrările accesorii se verifică în ce priveşte poziŃionarea lor kilometrică şi hectometrică exactă şi realizarea lor conform cu prevederile proiectului în ce priveşte tipurile. 2. panglică gradată. Page 152 of 170 De asemenea. pentru a accelera dirijarea apelor spre aceasta. detaliile de execuŃie şi calitatea execuŃiei. Gurile de scurgere se verifica atât în ce priveşte respectarea amplasamentelor date în proiect cât şi a cotelor de montare. se va verifica cota roşie îa legătura cu drumurile laterale şi la intrările în curŃi. Verificarea bombamentelor se face cu şabloane rigide având curbura prevăzută în proiect pentru faŃa superioară a elementului verificat (fundaŃie. apoi se va controla cu şabloane adecvate sau cu aparatul de nivelment dacă s-a realizat la fiecare asemenea punct racordarea prevăzută în proiect a celor două declivităŃi adiacente. precum şi lungimea lui. identificându-se eventualele defecte (tasări. Pe această cale se va putea stabili totodată dacă s-a respectat proiectul în ce priveşte alcătuirea sistemului fundaŃie-straturi de bază.4. înregistrându-se cotele de nivel ale extremităŃilor fiecărui tronson prevăzut în proiect cu o aceeaşi declivitate. Verificarea grosimilor se va face cu metrul. se vor face sondaje în diverse puncte ale drumului sau străzii. 2. de „făgaşuri" (la îmbrăcăminŃi insuficient cilindrate. grosimea şi aspectul în secŃiune a fiecăruia etc. Pentru determinarea cotelor de nivel ale straturilor aflate sub cel verificat.. cu exces de bitum. dacă acestea sunt prevăzute în proiectul de execuŃie al drumului principal. 2. la fiecare gură de scurgere. bulevarde largi.5. ordinea de execuŃie a straturilor. se verifică dacă există porŃiuni pe care îmbrăcămintea prezintă fenomenul de „burduşire" (cauzat de folosirea în acele porŃiuni a unor materiale sensibile la îngheŃ-dezgheŃ). pentru a asigura buna scurgere a apelor de pe suprafaŃa căii. în cazul drumurilor sau străzilor de lăŃime mare (autostrăzi. 2. cu mixturi arse. spaŃiilor de parcare auto etc. Elementele geometrice ale platformei se verifică cu panglica gradată şi cu metrul. În acest scop se va controla. La acestea se va examina comportarea îmbrăcămintei şi a întregului sistem în zona de contact a benzilor de lărgire cu sistemul rutier existent. fie — in caz de degradare sau dispariŃie a acestora — prin raport la cotele altor repere fixe. 03..) 2. pieŃelor publice. miră şi aparatul de nivelment. pe ambele părŃi ale drumului. dreptare lungi cât toată lăŃimea platformei. 2.7. DeclivităŃile profilului în lung se verifică numai cu aparatul de nivelment. Trasarea curbelor se verifică la fiecare curbă în parte.2009 . PREVEDERI SPECIALE mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. precizia de măsurare mergînd pînă la 5 mm. Se va verifica de asemenea trasarea corectă a curbelor. de „vălurire" (la îmbrăcâminŃi bituminoase preparate sau aplicate defectuos).. dat în proiect. acestea se aşează în poziŃie orizontală cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer (boloboc) şi se verifică cu metrul diferenŃa de nivel dintre punctele extreme ale lungimii respective.

extrase la 20 zile după darea în circulaŃie. cuprinse în STAS 174—83' tabelele 7 şi 8.0.3. după care gropile şi denivelările se vor umple cu binder sau cu anrobate bituminoase compacte ..60 m lăŃime. . în funcŃie de productivitatea instalaŃiilor de fabricat mixturi). C .p.. În cazul în care aceeaşi cantitate de liant a fost topită şi încălzită de mai multe ori. se verifică prin încercarea probelor extrase din îmbrăcăminte (2 plăci de 40x40 cm pentru fiecare 7000 m de suprafaŃă. . se va face prin : . temperatura amestecului agregate filer trebuie să fie de 150° . dozare în lianŃi şi agregate. c) Din efectuarea unei prime examinări a probelor extrase din îmbrăcăminte se vor putea stabili aprecieri preliminare mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. înaintea aşternerii: minimum 130° 145°C pentru mixturi rugoas e).4% faŃă de reŃete (± 0..Ia agregate : dozarea Prin dispozitive de cântărire cu precizie de 3%.2009 .valorile admisibile ale caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii.. a unei spoiri cu pastă de var pe 0.03.verificarea condiŃiilor de fabricaŃie şi aşternere a mixturii. După trecerea în malaxor şi amestecarea cu filerul rece. Verificarea calităŃii mixturilor asfaltice Verificarea calităŃii mixturilor asfaltice. pentru constatarea modului de respectare a proiectului şi reŃetelor stabilite în laborator pe baza prevederilor STAS 174-83. .. . 1.prelevarea şi încercarea probelor de mixtură.1. a) La verificarea condiŃiilor de fabricaŃie şi aşternere a mixturii se vor avea în vedere : .180° . a de mai sus . aplicat pe stratul suport pregătit în prealabil. de distanŃa de transport şi de grosimea stratului de îmbrăcăminte ...2% la betoanele asfaltice cu agregat mărunt şi rugos).Ia liant: dozarea în masă sau în volum..... se va verifica punctul de înmuiere cu metoda inel-bilă .la îmbrăcăminŃile în grosime totală sub 15 cm. 03. . prelevate la malaxor sau la locul de aşternere (câte 2 probe de 10 kg pentru fiecare 200. la care fundaŃiile au profil transversal diferit de cel al îmbrăcămintei sau denivelări în lung mai mari de 2 cm sub lata de 3 m : executarea unei egalizări cu anrobate bituminoase . .. cu dozajul de 0.în sectoarele de drum cu trafic foarte intens. caracteristici fizico-mecanice).190° C. .2.temperatura mixturii.. emulsie sau suspensie de bitum. in funcŃie de C temperatura atmosferică. la ieşirea din topitor : 1500.la îmbrăcăminŃile alcătuite din covoare bituminoase într-un singur strat : executarea unui amorsa] cu bitum tăiat.1700C. intens şi mijlociu. ÎmbrăcăminŃi bituminoase cilindrate. temperatura.3. dozat gravimetric separat.5 kg bitum pur/m. Verificări la pregătirea stratului suport La pregătirea stratului suport se vor verifica : .400 tone de mixtură. b) Calitatea îmbrăcămintei gata executate (grosime.. aplicate pe straturi suport din bitum de ciment sau macadam cimentat : executarea la rosturi.. Page 153 of 170 1.curăŃirea temeinică şi uscarea suprafeŃei. C b) Rezultatele încercării epruvetelor de mixtură. aderenŃă între straturi. curăŃirea va merge până la apariŃia aspectului de mozaic al împietruirii.170°C (155° . trebuie să se înscrie în : -prevederile reŃetelor — ca dozare a liantului şi granulozitate a amestecului mineral — cu abaterile menŃionate la pct.. la ieşirea din malaxor: 140° .. sau acoperirea rosturilor cu carton bitumat sau alte materiale similare. cu abatere de ± 0. .170° la bet onul asfaltic rugos). temperatura la ieşirea din uscător 165°. executate Ia cald (STAS 174—83) 1. 1.temperatura mixturii la punctul de lucru. Verificarea calităŃii îmbrăcămintei executate a) Verificarea elementelor geometrice şi a regularităŃii suprafeŃei îmbrăcămintei se va efectua în modul şi cu abaterile admisibile prevăzute în anexa XXI-2.. la straturile suport constituite din macadam..

se va face prin . XXI-2.2. anrobarea filerului. . din îmbrăcămintea executată. c) În cazul aplicării directe a asfaltului turnat pe straturi de bază din beton de ciment sau macadam cimentat. eficienŃa amorsării etc). în vederea constatării modului de respectare a proiectului şi a reŃetelor.c. exact peste cele ale stratului de bază. Grosimile se consideră corespunzătoare dacă prezintă o abatere limită locală de maximum —. Verificarea calităŃii mixturilor şi îmbrăcămintei executate Verificarea calităŃii mixturilor preparate pentru îmbrăcăminŃi asfaltice turnate. gata executat.abaterea admisibilă la dozarea 0.10% la grosimea prevăzută în proiect pentru fiecare strat în parte. d) Rezultatele încercării epruvetelor confecŃionate din probele de mixtură prelevate ca la pct. efectuate la 1 m de marginea îmbrăcămintei. confecŃionate — separat pentru fiecare strat — din probele extrase din îmbrăcăminte. b) Verificarea stabilirii reŃetei betonului se va face Ńinând seama de InstrucŃiunile tehnice privind stabilirea compoziŃiei mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec..a.. .. precum şi asupra epruvetelor cubice confecŃionate din mixtură cuprinsă în aceleaşi probe. b) La fabricarea mixturii se va verifica încadrarea în următorii parametri: . executate Ia cald (STAS 175—76). 3. Page 154 of 170 asupra calităŃii îmbrăcămintei. Verificări de efectuat la prepararea şi transportul betonului a) Verificarea calităŃii materialelor ce se folosesc la prepararea betonului se va face zilnic. Verificarea elementelor geometrice şi regularitatea suprafeŃei îmbrăcămintei se vor efectua în modul şi cu abaterile admisibile prevăzute in anexa nr. abaterea admisibilă fiind şi în acest caz de 10% faŃă de grosimea prevăzută în proiect.temperatura mixturii la preparare :170°.4% din agregatul liantului total. d) Verificarea grosimii îmbrăcămintei în total şi pe straturi componente. 1.3. C .180° C.1.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. 1. servind ca indicaŃii pentru exigenŃa şi interpretarea celorlalte încercări.03. gradul de compactare etc.verificarea condiŃiilor do fabricaŃie şi aşternere .temperatura mixturii. ImbrăcăminŃi bituminoase turnate. 1. stabilite în laborator pe baza STAS 175—76. Astfel se vor putea face constatări în legătură cu : . .1.uniformizarea de structură a mixturii. considerată pe fiecare strat în parte : repartizarea uniformă a agregatelor şi liantului. se face pe baza măsurătorilor de grosime făcute în laborator asupra probelor extrase din îmbrăcăminte. precum şi colmatarea cu mastic bituminos a acestor rosturi. trebuie să se înscrie în prevederile reŃetelor. 03. e) Verificarea grosimei îmbrăcămintei se va face ca la pct.punctul de înmuiere a mixturii: 83° (inel-bil ă) . La recepŃia preliminară comisia poate aprecia şi hotărî ca măsurarea grosimilor să fie completată cu sondaje (maximum 2 sondaje pe km).. la locul de aşternare :150c. . cu toleranŃa la dozajul de liant menŃionată la pct. 2. e) Rezultatele încercărilor efectuate asupra epruvetelor (plăci de 10X10 cm sau 12x12 cm). trebuie să satisfacă prevederile pct.2009 .b. 2.. se va verifica executarea rosturilor în masa bituminoasă. precum şi în condiŃiile de admisibilitate pentru caracteristicile fizico-mecanice cuprinse în STAS 175—76 — tabelul 2.... a de mai sus. ImbrăcăminŃi din beton de ciment (STAS 183—83) 3.190° C.3.aderenŃa dintre straturile îmbrăcămintei şi dintre îmbrăcăminte şi stratul suport (continuitatea zonelor de aderenŃă. .prelevarea şi încercarea probelor de asfalt turnat.

Determinarea timpului în care este posibilă mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. cu aplicarea prevederilor pct 2. trebuie să fie de minimum 2450 kg/m3 pentru betonul folosit la stratul de uzură şi de minimum 2400 kg/m3 pentru betonul stratului de rezistenŃă. Dozarea şi utilizarea aditivului DISAN se va verifica conform normativului C. e) Pentru verificarea mărcii betoanelor şi a rezistenŃelor la întindere. încercările se vor efectua conform STAS 1759—80. sub aceast ă valoare şi numai până la —5° se pot executa beton ări de volum mic. determinată conform STAS 1759-80.. 140—79). cubice şi prismatice (conform STAS 1275—81 sau anexa XIX la normativul C. grosimea finală fiind de 2 cm . La staŃia de betoane : . 03.p.). c) La punerea in operă a betonului se va verifica executarea lucrărilor preliminare în succesiunea următoare : .. scânduri sau înlocuitori ele. b) ProducŃia staŃiei. 140-79. Interpretarea rezultatelor încercărilor probelor se va face potrivit anexei XX A la Normativul C. . o serie cuprinzând 3 epruvete prismatice şi 3 cubice.montarea longrinelor metalice . . . .acoperirea fundaŃiei cu un strat de nisip şi compactarea acestuia.. conform STAS 183-83.la probele de cântărire a componenŃilor betonului se admit următoarele abateri : ± 3% la agregate . STAS 183—83. Verificări de efectuat Ia execuŃia îmbrăcămintei a) Se va urmări ca executarea îmbrăcâminŃilor din beton de ciment să fie limitată la perioada în care temperatura de C lucru nu scade sub +5° . ± 2% la ciment şi apă . urmărindu-se ca factorul să nu depăşească 0. . dintr-un lot de 5 000 m. g) La transportul betonului : .se va verifica cel puŃin o dată pe săptămână funcŃionarea corectă a mijloacelor de dozare (agregatele şi cimentul gravimetric iar apa cu dozatorul). până la uscarea completă a suprafeŃei betonului . care trebuie executate astfel : .03.cu acoperişuri de inventar.2. 140-79).2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER..în următoarele 10 zile cu folii de polietilenă sau strat de nisip de 3 cm grosime menŃinut umed. d) O atenŃie deosebită se va acorda verificării măsurilor de protecŃie a betonului.2009 . d) Calitatea betonului preparat va fi controlată zilnic. .starea tehnică a traseului utilizat pentru transportul betonului trebuie să permită circulaŃia cu viteza medie de cel puŃin 30 km oră . peste această distanŃă se vor utiliza autobetoniere. . Se mai pot utiliza protecŃii cu pelicule de emulsie catodică sau de parafină sau cu bitum tăiat şi nisip. cu frecvenŃa : câte 4 serii pentru fiecare strat. cu măsuri speciale.45. Page 155 of 170 betoanelor (C.. e) La darea în circulaŃie a îmbrăcâminŃilor de beton de ciment se va verifica dacă la încercarea epruvetelor au fost realizate cel puŃin 80% din rezistenŃele betonului prescrise la 28 zile.amenajările de la rosturi (montarea de ancore. .aşternerea stratului de hârtie sau a foliei de polietilenă . 140-79 şi STAS 8625-70.cantitatea de apă necesară pentru prepararea betonului se va verifica zilnic sau la fiecare modificare a umidităŃii agregatelor.densitatea aparentă a betonului marfă. 3. se vor preleva probe de control. debitul de transport şi organizarea punerii în operă a betonului trebuie să asigure că timpul care se scurge de la prepararea betonului pentru stratul de rezistenŃă şi până la completa finisare a stratului de uzură să nu depăşească cu mai mult de o oră începutul prizei.transportul cu autobasculantă a betonului se va efectua pe distanŃe maxime de 10 km .

la grosimea de aşternere a stratului de piatră spartă : 1.. d) În cazul în care rezultatele încercării probelor de control sunt nesatisfăcătoare — rezistenŃele betonului fiind mai mici de 0.executarea rosturilor de contact şi de dilataŃie (longitudinale şi.la numărul optim de treceri cu cilindrul compresor. măsurătorile .1.85 din marcă — sau dacă. Macadam (STAS 179-84). indicele de realizare a mărcii este nesatisfăcător. e) EvidenŃa activităŃii de control a calităŃii lucrărilor se consemnează in : condica de betoane. registrul de ordine de şantier. 4. notările prevăzute de pct. dosarul de încercări. şi anexa. numărul optim de treceri cu cilindrul compresor şi cantitatea de materiale necesară executării în condiŃiile proiectului. La recepŃie verificarea se va completa prin măsurarea grosimii pe carotele extrase din îmbrăcăminte. în al doilea caz. câte 4 buc. 3. XXI-2.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.9 şi 9. In ambele cazuri se va verifica respectarea măsurilor (de izolare la. . prevăzute la pct. expertizarea lucrării).6 m etc. indicativ. 3.10 din normativul C. . mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. a betonului. 80 treceri pentru roci moi. 140-79. epruvetele confecŃionate . registrul de procese-verbale pentru lucrări ascunse..2009 . 9. Page 156 of 170 realizarea acestor rezistenŃe se poate face.03. . 140-79 (în primul caz efectuarea de încercări nedistructive sau extrageri de carote şi convocarea proiectantului dacă se menŃin rezultate necorespunzătoare. c) Verificarea grosimei îmbrăcămintei se va face. transversale) pe toată grosimea îmbrăcămintei.3. din măsurarea efectuată la marginile benzilor îmbrăcămintei... 03. prin examinarea carotelor extrase din îmbrăcăminte.executarea numai pe stratul de uzură. se va proceda conform pct. încercările efectuate asupra betonului proaspăt.3. amplasarea rosturilor transversale de dilataŃie la distanŃe de cca 100 m şi a rosturilor transversale de construcŃie-încovoiere la distanŃa de 4. a rosturilor de contractie-încovoiere. provenienŃa. au fost stabilite la începerea lucrării prin încercări pe sectoare de probă şi dacă rezultatele acestor încercări sunt aplicate în execuŃia curentă. b) Verificarea calităŃii betonului din punctul de vedere al compactării şi aderenŃei între straturi se va face la recepŃie. Abaterea admisibilă la grosime este de maximum ± 10mm şi se aplică separat stratului de rezistenŃă şi stratului de uzură.amplasarea corectă a rosturilor : păstrarea liniei drepte la rosturile longitudinale . prin calculele date în STAS 1275-81 (anexa nr.şi corecŃiile efectuate la dozarea apei. rosturile de contact.25 X grosimea de realizat după cilindrare . pentru macadam de 8 cm grosime după cilindrare : 60. 2).. de montare a scândurilor sau înlocuitorului de material lemnos la rosturile de dilataŃie etc).. cu indicarea punctelor în care au fost utilizate betoanele preparate ... f) La rosturi se vor verifica : . 140-79 (lucrările executate. din prelucrarea şi interpretarea rezultatelor încercărilor făcute pe probele extrase pe lotul sau obiectul prezentat recepŃiei. pentru fiecare strat în parte. la fiecare 10000 m2. pe staŃii. Verificări pe parcursul executării macadamului a) Se va verifica dacă grosimea de aşternere a pietrei. 9. Orientativ se dau următoarele date. 9. ca puncte de plecare pentru încercările ce se vor efectua pe sectoarele de probă : .6 al normativului C.). condiŃiile de execuŃie etc). prevăzute de STAS 183—83 pct. Grosimea medie a stratului de îmbrăcăminte rezultă din media măsurătorilor obŃinute pe lotul sau obiectul prezentat recepŃiei. 4. In condica de betoane se vor face zilnic. Verificarea calităŃii lucrărilor executate a) Verificarea elementelor geometrice şi ale suprafeŃei îmbrăcămintei se va face în modul şi cu abaterile admisibile prevăzute în anexa nr.12 al normativului C.

B.03.1 b. se vor efectua verificările elementelor geometrice şi de regularitate a suprafeŃei. 1. conform pct. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. concomitent cu stropire şi cilindrare. XXI-2.a. după cum prevede proiectul) în 2 reprize.aşternerea unui strat de protecŃie.2. conform pct. Abaterea limită locală admisă la grosimea îmbrăcămintei faŃă de grosimea din proiect : ± 10% ANEXA XXI-1 MODUL DE EFECTUARE PRECUM ŞI TOLERANłELE ADMISIBILE LA VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE ŞI A REGULARITĂłII SUPRAFEłEI FUNDAłIILOR. .aşternere şi cilindrare la uscat. b) Verificarea consumului de materiale realizat se va face conform pct. care se va verifica şi considera terminată atunci când roŃile unui rulou greu nu mai lasă urme pe suprafaŃă. respectiv a stratului de bază 1. cu răspândire uniformă a materialelor utilizate . 4. abaterile admisibile sunt cele ale îmbrăcămintei respective. a denivelărilor sau degradărilor apărute. Verificări de efectuat la recepŃia lucrărilor a) Verificarea calităŃii materialelor utilizate. e) Se va verifica dacă. în grosime de 1 cm. de la darea în circulaŃie şi până la recepŃie. La aceste reparaŃii materialul va fi întins şi bătut cu maiul. După aceste operaŃii. 4.1.respectiv a stratului de bază superior.140 treceri pentru roci dure.5 km de drum. date în legătură cu consumul efectiv de materiale conform pct. 4.împănarea cu şplit în minimum 2 reprize. în final splitul trebuie să fie încleştat în piatra spartă . . RESPECTIV A STRATULUI DE BAZA SUPERIOR 1. fără înfundare.2009 . obŃinute la încercările făcute pe sectoarele de probă. verificarea consumului efectiv de materiale. Verificarea lăŃimii se va face la distanta de maximum 200 m. concomitent cu verificări cu şablonul şi lata şi cu executarea acostamentelor la macadamul folosit ca îmbrăcăminte . până la fixare. 4. d) În paralel..umplerea cu savura (sau nisip. cel puŃin odată Ia 10 zile de lucru şi cel puŃin la fiecare 0.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. Page 157 of 170 100. d) Grosimea îmbrăcămintei se va verifica prin efectuarea de sondaje (cel puŃin 2 pe km de drum).. datele din STAS 179-84 (tabelul 2). . care se va compara cu datele privind consumul de materiale. c) Verificările elementelor geometrice şi ale regularităŃii suprafeŃei se vor efectua în modul şi cu abaterile admisibile din anexa XXI-2. Rezultatele verificărilor vor fi înscrise în registrul de procese-verbale de lucrări ascunse. până la fixarea definitivă.110 treceri pentru roci semidure . . concomitent cu stropiri şi cilindrare (2—3 treceri).. iar mai multe pietre de aceeaşi mărime şi natură cu piatră spartă din stratul aşternut sunt sfărâmate de rulouri.. b) Se va verifica executarea îmbrăcămintei cu respectarea succesiunii normale a lucrărilor .. suprafaŃa macadamului trebuie să prezinte un aspect de mozaic..1. utilizând pentru formarea unei aprecieri juste în legătură cu grosimea medie realizată. este de 5 cm. LăŃimea fundaŃiei. Abaterea admisibilă la lăŃimea fundaŃiilor. 110. 03. se execută repararea cu split (8—16 şi 16—25) şi savura. Pentru macadamul folosit ca strat de bază. 1. orientativ.c.. alcătuit din savura sau nisip grăunŃos.pentru materiale (agregate şi apă) se vor utiliza. .2. c) în cursul executării lucrărilor se va efectua.1. în modul şi cu abaterile din anexa nr.1..

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER... Page 158 of 170

2 DeclivităŃi

2.1. Abaterile admisibile ale cotei fundaŃiei, respectiv a stratului de bază superior, fată de cotele profilului longitudinal prevăzute în proiect, sunt aceleaşi cu acelea ale îmbrăcăminŃilor respective, prevăzute în anexa XX1-2, cu menŃiunea că pentru pavajele de piatră brută şi bolovani, abaterea este de ± 5 cm faŃă de prevederile proiectului. Verificarea se face în axul drumului, în punctele prevăzute în profilul în lung din proiect, cu aparatul de nivelment. 3 Regularitatea suprafeŃei 3.1. În profil longitudinal se admit denivelări locale, măsurate cu pana sau dreptarul de 3 m şi anume: - maximum 20 mm la fundaŃiile executate din balast, piatră spartă şi materiale granulare stabilizate mecanic - maximum 15 mm pentru fundaşii executate cu materiale stabilizate cu ciment - maximum 12 mm pentru straturile de bază executate la cald cu mixturi bituminoase a) Pentru fundaŃiile sau straturile de bază executate din macadam, denivelările admisibile locale în profil longitudinal, măsurate cu pană sub dreptarul de 3 m, sunt cele ale îmbrăcămintei respective - maximum 5 mm pentru îmbrăcăminŃi asfaltice cilindrate executate la cald cu agregat mărunt si strat de legătură, precum şi pentru îmbrăcăminŃi asfaltice turnate, executate la cald, ambele categorii cu aşternerea mecanizată ; - maximum 7 mm pentru: îmbrâcăminŃi asfaltice cilindrate executate la cald, aşternute manual sau îmbracăminŃi asfaltice fără strat de legătură ; betoane asfaltice cu agregat mare executate la cald ; îmbrăcăminŃi astaltice executate la rece ; executate prin penetrare ; - maximum 20 mm pentru îmbrărcăminŃi bituminoase executate prin penetrare - maximum 4 mm pentru îmbrăcăminŃi din beton de ciment executate la autostrăzi, piste de aerodromuri, drumuri şi străzi de clasa tehnică I—IV şi drumuri industriale asimilate acestora ; - maximum 5 mm pentru îmbrăcăminŃi din beton de ciment executate în drumuri şi străzi de clasa V, drumuri industriale asimilate acestora, drumuri agricole şi platforme de parcare ; - maximum 2 cm la pavaje din piatră brută sau bolovani ; - maximum 5 mm la pavaje de calupuri calit. I, 12 mm la pavele normale calit. I şi de calupuri calit. II; 15 mm la pavele normale calit. II şi la pavele abnorme. b) Măsurarea cu pana sub dreptarul de 3 m, a denivelărilor în profil longitudinal se va face : - la 10 cm de axă şi la minimum 1 m de marginea îmbrăcămintei, pe ambele părŃi, la fundaŃiiie sau straturile de bază executate sub ImbrăcăminŃi asfaltice; - în axa fiecărei fâşiî de beton la pistele de aterizare decolare, platforme de staŃionare şi locuri de parcare ; - la 0,70...1,00 m de una din marginile fiecărei fâşii de beton, la drumuri din beton de ciment de orice categorie ; - în ax, precum şi pe 2 generatoare situate de o parte şi de alta a axei, la minimum 1 m distanŃă de margine, la fundaŃii sub imbrăcăminŃi de macadam şi sub pavaje de piatră brută şi bolovani ; - în ax, precum şi pe primul rând de pavele de lângă bordură sau rigolă, la fundaŃii sub pavaje din piatră naturală, pavele abnorme şi calupuri. c) Dimensiunile şi modul de gradare a penei sunt date în anexa XXI-2 pct. 1.3a. 3.2. Măsurarea pantelor şi a denivelărilor în profil transversal ale suprafeŃei fundaŃiilor sau a ultimului strat de bază se face cu pana aşezată sub şabloane de lungime egală cu lăŃimea fundaŃiilor la porŃiunile cu profil în formă de acoperiş, sau sub dreptare de lungime egală cu lăŃimea fundaŃiilor pentru porŃiunile cu pantă transversală unică.

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER... Page 159 of 170

Dimensiunile şi modul de gradare a penei, dimensiunile suporŃilor pe care se aşează şablonul, sunt date în anexa XXI-2 pct. 1.3.b. a) Abaterile admisibile la pantele în profil transversal ale suprafeŃei fundaŃiei, respectiv ale stratului de bază superior, sunt aceleaşi cu cele ale îmbrăcămintei respective, date în anexa nr. XXI-2. b) Deosebit, denivelările maxime locale în profil transversal ale fundaŃiilor, respectiv ale stratului de bază superior măsurate sub îmbrăcămintea respectivă, indicate în anexa XXI-2 la pct. 4.3.b, 5.3.b, 6.3.b. 7.3.b. c) Modul de verificare (distanŃele dintre profilele la care se fac verificări de pante şi denivelări transversale, modul de efectuare a câtirilor şi măsurătorilor sub şablon) sunt date în anexa XXI-2 la îmbrăcăminŃile respective. ANEXA XXI-2 MODUL DE EFECTUARE, PRECUM ŞI TOLERANTELE ADMISIBILE LA VERIFICABEA ELEMENTELOR GEOMETRICE ŞI A REGULARITĂłII SUPRAFEłEI IMBRĂCĂMINłILOR EXECUTATE 1. ÎmbrăcăminŃi bituminoase cilindrate, executate la cald (STAS 174-81) 1.1. Profil longitudinal a) La verificarea cotelor profilului longitudinal, în punctele din proiect (reperi hectometrici, schimbări de pante, racordări de declivităŃi, puncte caracteristice etc), se admite o abatere locală de ± 3 cm, cu condiŃia respectării pasului de proiectare adoptat. Verificarea se va efectua în axă la drumuri, în axă şi la rigole la străzi Ia ambele cazuri verificarea se va face cu un aparat de nivelment. b) La recepŃii se vor verifica : la drumuri, citiri în axă pentru minimum 10% din lungimea traseului; la străzi, citiri în axă pentru 20% din lungimea traseului precum şi verificări la rigole in toate punctele de schimbare a declivităŃilor. c) Se va acorda o deosebită atenŃie verificării cotelor profilului în lung, la racordarea declivităŃilor. Şi în acest caz se va utiliza aparatul de nivelment. ComparaŃia se va face faŃă de datele proiectelor; dacă acestea sunt distanŃate şi nu permit materializarea unei trasări corespunzătoare, verificarea se va face utilizând tabele de curbe sau calcule efectuate de verificator. 1.2. LăŃimea drumului 1.3. Regularitatea suprafeŃei a) În lungul drumului, denivelările se măsoară cu dreptarul de 3 m şi cu pana. Dimensiunile penei sunt : lungime 20 cm ; lăŃime maximum 30 mm ; înclinare 1/10. FaŃa înclinată a penei va fi gradată pentru a permite evaluarea diferenŃelor de înălŃime de 1 mm. Citirile denivelărilor se fac la mijlocul dreptarului pe pana introdusă între îmbrăcăminte şi faŃa inferioară a dreptarului. Verificările pentru Identificarea denivelărilor peste limita admisibilă, se fac deplasând dreptarul pe toata lungimea drumului, pe 4 generatoare : 2 situate la 10 cm de ax şi 2 Ia minimum 1 m de marginile îmbrăcămintei. Denivelările admisibile în lungul drumului la diverse feluri de îmbrăcâminŃi, sunt : - Beton asfaltic cu agregat mărunt sau beton asfaltic rugos, ambele cu strat de legătură : - cu aşternere mecanizată 5 mm - cu aşternere manuală 7 mm - Idem, fără strat de legătură 7 mm - Beton asfaltic cu agregat mare 7 mm - La străzi, în zona rigolei, abaterile de mai sus se reduc cu 50%. b) În sens transversal, denivelările se măsoară în profilele indicate in proiect, sau în orice alte puncte in care se consideră necesar, dar la maximum 50 m distanŃă, cu şablonul având profilul din proiect şi lungimea egală cu lăŃimea îmbrăcămintei.

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER... Page 160 of 170

Şablonul se aşează pe doi suporŃi puşi pe marginile îmbrăcămintei. Unul din suporŃi are 4 cm înălŃime, iar celălalt are înălŃimea amenajată in trepte, pentru a permite aşezarea în poziŃie orizontală a şablonului (a corzii care uneşte extremităŃile şablonului). Măsurarea denivelărilor se face în ax şi la 1 m şi 2 m de fiecare margine a îmbrăcămintei, sub şablonul aşezat orizontal, cu o pană gradată, de 30 cm lungime maximum 3 cm lăŃime şi înălŃime de 1,5 cm la un capăt, respectiv 9 cm la celălalt capăt. GradaŃiile penei vor corespunde diferenŃelor de înălŃime de 1 mm. Abaterea admisibilă la panta transversală a drumului, măsurată în modul indicat mai sus, este de maximum ± 5 mm/m la lucrări de drumuri, atât pentru stratul de uzură cât şi pentru cel de legătură. La străzi cu mai mult de 2 benzi unidirecŃionale abaterea admisibilă este de ± 2,5 mm/m.. In profilele cu pantă unică şablonul pentru profil in formă de acoperiş se înlocuieşte cu uri dreptar. 2. ImbrăcăminŃi bituminoase turnate, executate la cald (STAS 175—76) 2.1. Profilul longitudinal La verificarea cotelor profilului longitudinal în punctele din proiect (reperi hectometrici, schimbări de pante, racordări de declivităŃi, puncte caracteristice etc). se admite o abatere locală de ± 5 cm, cu condiŃia respectării pasului de proiectare adoptat. Celelalte condiŃii de efectuare a verificării sunt identice cu prevederile pct. 1.1. 2.2. LăŃimea drumului Abaterea admisibilă si mod de verificare ca la pct. 1.2. 2.3. Regularitatea suprafeŃei a) Abateri admisibile în lungul drumului, măsurate cu dreptarul de 3 m : maximum 7 mm la imbrăcaminŃi aşternute manual ; maximum 5 mm la îmbrâcăminŃi aşternute mecanizat. CondiŃiile. de efectuare a verificării sunt identice cu cele prevăzute la pct. 1.3.a. b) In sens transversal, in afara verificărilor si toleranŃelor menŃionate la pct 1.3.b, se va verifica în profilele indicate in proiect, sau în punctele în care se consideră necesar, diferenŃa de nivel între marginile îmbrăcămintei, diferenŃă care trebuie să fie de maximum 25 mm. 3. Imbrăcăminti din beton de ciment (STAS 183-83) 3.1. Profilul longitudinal. a) La verificarea cotelor profilului longitudinal în punctele din proiect (reperi hectometrici, schimbări de pante, racordări de declivităŃi, puncte caracteristice etc), abaterile limită, măsurate in ax; sunt: ± 10 mm Ia autostrăzi, piste de aerodromuri, drumuri şi străzi de clasa tehnică I şi II ; ± 20 mm la drumuri şi străzi de clasa tehnică III şi IV, căi de rulare şi bretele ale aerodromurilor şi drumuri asimilate claselor tehnice III şi IV ; ± 30 mm la drumuri şi străzi de clasa tehnică V, drumuri industriale asimilate acestei clase tehnice, drumuri agricole, platforme de parcare. Verificarea se va face cu un aparat de nivelment. b) Pentru verificarea cotelor profilului în lung la racordarea declivităŃilor, se va proceda conform pct. 1.1.c. 3.2. LăŃimea drumului Abaterea limită la lăŃimea dalelor de beton : ± 15 mm.
Verificarea se va face la distanŃe de maximum 200 m.

mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec... 03.03.2009

. 1.. la recepŃie. piste de aerodromuri.3. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. locuri de parcare.00 m de marginile fâsiilor Ia autostrăzi. drumuri industriale asimilate acestora.. se vor verifica la rostul longitudinal denivelările dintre 2 benzi adiacente.a. 1. schimbări de pante. b) Pentru verificarea cotelor profilului în lung la racordarea declivitaŃilor se va proceda conform pct. 4 Macadam (STAS 179—84) 4..70.2 mm la celelalte categorii şi clase tehnice. drumuri şi străzi de clasele tehnice I şi II. etc. 1. CondiŃiile de efectuare a verificării sunt identice cu cele prevăzute la pct.3. IV si drumuri industriale asimilate acestora .b. verificarea denivelărilor se va face cu un şablon rigid.a. 4. Profilul longitudinal a) La verificarea cotelor profilului longitudinal în punctele din proiect (reperi hectometrici. Abaterea limită faŃă de prevederile proiectului este de : ± 4 mm/m la panta profilului transversal. este cel indicat la pct. Regularitatea suprafeŃei a) Abaterea se va face în ax şi pe 2 generatoare situate de parte şi de alta a axei.2. cu condiŃia respectării pasului de proiectare adoptat. denivelarea locală maximă admisă. utilizând pana şi suporŃii. 1. b) In profil transversal.. abaterea maximă admisă fiind de 2 mm. măsurată sub şablon. la minimum 1 m de marginile îmbrăcămintei. 1. +5 mm la drumuri şi străzi de clasa V. Măsurătorile se efectuează : în ax la piste de aterizare-decolare. drumuri de orice categorie administrativă sau clasă tehnică si străzi. în acest din urmă caz abaterea constatată.3. 03. În plus. LăŃimea drumului Modul de verificare şi abaterea admisibilă ca la pct..zero mm la autostrăzi.1.1. la 0. Regularitatea suprafeŃei a) In lungul drumului denivelările admisibile măsurate cu dreptarul de 3 m pe toată lungimea traseului şi pe fiecare bandă de beton.c. fie că acesta are 2 pante sau pantă unică .) se admite o abatere de maximum ± 3 cm. 4.. pentru care se admit următoarele .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.3 . comisia poate efectua verificări şi între aceste profile. Modul de măsurare ca la pct.2. c) Se vor verifica în mod obligatoriu denivelările rosturilor transversale dintre 2 benzi adiacente. platforme de staŃionare.3. piste de aerodromuri.03. este de ± 4 mm.b. chiar dacă e inferioară valorii limite mai trebuie să satisfacă şi condiŃia de asigurare a scurgerii apelor. Modul de verificare ca la pct. De asemenea. puncte caracteristice.3. Modul de efectuare a verificării cu şablonul. Verificările în sens transversal se vor face la distanŃa de 25 50 m.2009 . b) Abaterea admisibila la panta profilului transversal : maximum 6mm/m. în mod obligatoriu în dreptul profilelor indicate în proiect.1. sunt : +4 mm la autostrăzi... Page 161 of 170 3.1. drumuri şi străzi de clasa tehnică I. în ambele cazuri. racordări de declivităŃi. drumuri agricole şi platforme de parcare.

Determinarea pe şantier a consistenŃei. STAS 1598—78 Lucrări de drumuri. STAS 8840—83 Straturi rutiere din pământuri stabilizate mecanic.03. utilizatorii prezentei prescripŃii trebuie să menŃină la curent lista de mai jos. verificarea pantei între două coturi alăturate se va face prin pompare cu panta medie şi săgeata maximă. C.140—79 Normativ pentru executarea lucrărilor de beton şi beton armat. 7.. 1. CondiŃii generale. 9. 2. 3. 03.. CondiŃii generale. 8. STAS 6978—77 Pavaje din piatră naturală. ANEXA XXI-3 LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE DE BAZA ObservaŃie importantă Orice modificări ulterioare în cuprinsul prescripŃiilor din lista de mai jos ca şi orice noi prescripŃii apărute după intrarea în vigoare a celei de faŃă. STAS 729—64 ImbrăcăminŃi bituminoase cilindrate. [top] CAIETUL XXII CĂI FERATE. STAS 9095—717 Pavaje din piatră brută sau bolovani. CondiŃii generale de calitate.. In consecinŃă. STAS 179—84 Macadam. 6. STAS 2922—69 Mortare cu suspensie de bitum filerizat. STAS 599—83 Tratamente superficiale executate la cald. executate la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif. STAS 175—76 ÎmbrăcăminŃi bituminoase turnate executate la cald.. 12/1979). STAS 183—83 Lucrări de drumuri îmbrăcăminŃi din beton şi ciment. executate la cald. 3/1984). Page 162 of 170 În cazul profilelor curbe. introducând treptat în ea modificările sau completările survenite. 19. STAS 1338/2—84 ImbrâcăminŃi bituminoase executate la cald. Constr. Pavele normale. 18. Metode de măsurare şi valorile limită. nr.). 15. STAS 7970—76 Straturi de bază executate la cald cu mixturi bituminoase. 16. 14. Încadrarea îmbrăcăminŃilor. Constr. 4. Metode de încercare. 17. Macadam penetrat CondiŃii generale. CondiŃii tehnice generale. STAS 6400—84 Straturi de bază şi fundaŃie. prescripŃii generale de execuŃie şi condiŃii de recepŃie.2009 . sunt obligatorii chiar dacă nu concordă cu prevederile din textul alăturat. 13. (Bul. P 82-83 InstrucŃiuni tehnice provizorii pentru proiectarea.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. STAS 8849—83 Rugozitatea îmbrăcăminŃilor rutiere. STAS 1120—82 ImbrăcăminŃi bituminoase executate prin penetrare. Metode de încercare. executarea şi întreŃinerea drumurilor de şantier (Bul. 10. 5. pavele abnorme şi calupuri. 11. CondiŃii tehnice. STAS 174—83 ImbrăcăminŃi bituminoase cilindrate. SUPRASTRUCTURA mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. STAS 1337—65 ImbrăcăminŃi bituminoase executate la rece cu suspensie de bitum filerizat. nr. 12.

CĂI FERATE INDUSTRIALE Prezentul capitol cuprinde principalele condiŃii tehnice de calitate pe care trebuie sa le îndeplinească lucrările de suprastructură a căilor ferate industriale şi verificările ce trebuie efectuate în scopul de a se constata realizarea acestor condiŃii. Verificări de efectuat la recepŃia preliminară a obiectului. La montarea căii indiferent de metoda de lucru aleasă în executarea procesului de pozare (în lanŃ. Page 163 of 170 CAPITOLUL 1. această verificare fiind tratată separat. se va verifica cu minuŃiozitate aducerea liniei la traseul şi cota definitivă din proiect.la cererea preşedintelui comisiei. respectându-se întocmai mai prevederile proiectului şi ale prescripŃiilor tehnice în vigoare. 03. Comisia de recepŃie preliminară a obiectului. În acest scop se vor încheia zilnic. se va verifica executarea corecta a tuturor operaŃiilor care intră în procesul de balastare. 1. tronsonul de linie în care s-a sudat şi temperatura zilei respective. şine. inclusiv certificatele de calitate. — care intră.1. Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor 1.. . traversări joncŃiuni. traverse de lemn şi de beton precomprimat.Tc. Înainte de începerea lucrărilor de suprastructură se va verifica dacă au fost terminate şi recepŃionate lucrările de infrastructură a căii. in compunerea suprastructurii căilor ferate industriale pot fi introduse în lucrare numai dacă s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate sau buletin de analiză şi că până la punerea lor in operă s-au păstrat condiŃiile de calitate normale.5.03. în capitolul „Terasamente”. 1.. III si riparea liniei şi terminând cu profilarea prismei de balast în forma şi dimensiunile regulamentare. 2.interpretarea rezultatelor analizelor şi încercărilor . după asigurarea calităŃii balastului — piatră spartă. 1..4.6. se va verifica execuŃia corecta a tuturor operaŃiilor care intră în procesul de montare a caii.2009 .T. 1. procese-verbale pentru sudurile efectuate. 2. La balastarea liniei. STAS 662-82).2. şi la liniile înguste (ecartament 760 mm şi 600 mm). . ca şi la cele cu ecartament larg (1520 mm). 2. II.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. dispoziŃiile de şantier. La executarea căii ferate fără joante se va controla respectarea strictă a principiilor tehnice din InstrucŃia 341/1983 M. din normativ. dar poate fi folosit. este obligat a pregăti şi preda într-o formă organizată (şi însoŃite de un borderou). 1. în ciclu). . procesele-verbale de suduri. privind sudarea şi prelucrarea rosturilor. Conducătorul tehnic al lucrării. O atenŃie cu totul deosebită se va da verificării calităŃii materialelor şi desăvârşitei executări în ceea ce priveşte montarea aparatelor de cale în staŃii : schimbătoare de cale traversări. precum şi a stratului de repartiŃie în tronsonul în care urmează a se executa suprastructura căii. 1. începând de la trasarea pe platforma căii a poziŃiilor pancurilte asezarea traversele şi şinelor şi până la strângerea şi completarea tirfoanelor şi şuruburilor. pietriş ciuruit sau neciuruit — care trebuie să rezulte clar din buletine de analiză şi de încercări emise de laboratorul de specialitate (STAS 2246-82.toate documentele încheiate pe parcursul executării lucrărilor. actele de control sau expertizare etc. normele şi abaterile limită admisibile sunt date în anexa XXII. consemnându-se datele cu privire la calitate (conform prevederilor proiectului). ToleranŃele. etc. inclusiv acelea pentru scurgerea apelor (drenuri. aparate de cale. După executarea ridicării.3. cu adaptările specifice. burajului traverselor şi a ripării liniei. Toate materialele — balast. şanŃuri. STAS 2247-77.2. Nu este cuprinsă aici verificarea îndeplinirii condiŃiilor tehnice de calitate a lucrărilor de infrastructură a căilor ferate industriale. In curbe se va verifica. Capitolul se referă in special la liniile normale (ecartament 1435 mm).1. prin membrii săi de specialitate sau prin specialişti din afara sa mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. in colaborare cu delegatul beneficiarului.7. in plus corecta realizare a supraînălŃării şi supralărgirii liniei. inclusiv curăŃirea de piatră spartă a banchetelor căii si a şanŃurilor.1. rigole etc). următoarele : . bretele. un referat sintetic cu concluzii privind calitatea lucrărilor în comparaŃie cu prevederile proiectului şi ale prescripŃiilor tehnice şi dovedită cu actele prezentate. 1. nivelării. buletinele de analiză şi încercări. începând cu introducerea balastului în cale burajele I..

staŃii şi poduri 1. b) Traversele sunt de bună calitate şi au fost burate uniform. Nu se admite depăşirea nici unei abateri limită. În cazul liniilor în curbe cu raza până la 400 mm inclusiv. vizual şi cu aparataj adecvat pentru structura internă a materialelor.03. 760. Comisia de recepŃie. 03. La verificarea lucrărilor. fiind respectate în totalitate prevederile privind modul de alcătuire a căii. ANEXA XXII-1 FORME. respectiv toate prevederile privind asigurarea circulaŃiei trenurilor. 2. Linia nu poate fi dată în exploatare decât dacă îndeplineşte toate condiŃiile tehnice de calitate prevăzute în proiect şi prescripŃiile tehnice în vigoare. Ecartamentul căii în linie curentă. există în condiŃiile prevăzute şi este strâns corespunzător. 600 cu toleranŃa +3mm -1 mm 2. se vor lua în considerare prevederile din proiect. A. c) Materialul mărunt de prindere. 20 al Regulamentului de efectuare a recepŃiilor) procedează la verificarea scriptică şi verificarea directă a lucrării.. se încadrează în toleranŃele şi abaterile stabilite prin prescripŃiile tehnice în vigoare. iar abaterile la nivel şi poziŃia de plan (săgeŃi) se încadrează în toleranŃele din proiect şi prescripŃii. La calea ferată fără joante verificarea sudurilor se va face cu linealul pentru plasteitatea suprafeŃelor. poza traverselor etc. consemnează obligatoriu rezultatele la toate condiŃiile arătate mai sus. În cazuri speciale când în proiect s-au prescris alte valori.conŃinutului şi rezultatelor înscrise în documentele respective. Verificările directe constau din examinarea vizuală şi prin măsurători a tuturor elementelor care alcătuiesc suprastructura căii.existenŃei tuturor certificatelor de calitate şi a buletinelor de analiză şi încercări privind calitatea materialelor.5. Verificările scriptice constau din examinarea : . rosturi. comisia va urmări dacă sunt respectate următoarele condiŃii : a) Abaterile de ecartament. a proceselor-verbale încheiate pe şantier privind calitatea sudurilor. precum şi a dispoziŃiilor date de beneficiar. lucrarea respectând prevederile din STAS-urile şi normele tehnice în vigoare. 2. .. care face verificarea lucrării în vederea dării ei în exploatare. tot traseul încadrându-se la categoria „bună" şi „foarte bună" la măsurătoarea ce se face cu vagonul sau căruciorul de verificat calea. Ecartamentul normal: 1435 mm cu toleranŃa +3mm -1 mm Ecartamentul larg: 1524 mm cu toleranşa +3mm – 1mm Ecartamentul îngust: 1000. TOLERANłE ŞI ABATERI LIMITĂ ADMISIBILE Notă: Valorile indicate mai jos sunt aplicabile în cazuri curente. d) Sunt executate lucrările de asigurare.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. făcând şi alte verificări ce le consideră necesare. LINII I.3. semnalizare. 750. ecartamentul va fi mărit astfel: a) linii cu ecartament normal şi larg până la raza 200m -cu 25mm între 201 şi 250m -cu 20mm mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. pasaje de nivel etc. Page 164 of 170 (conform pct. 2. proiectant sau organele de control.4. plantarea indicatorilor.. buloane la eclise etc..2009 . fără a exista traverse neburate şi cu lăsaturi oarbe.

pe liniile cu şine. 5.. nu trebuie să fie mai mică de 38 mm pentru liniile normale şi 33 mm pentru liniile înguste. trebuie să se întindă uniform cu variaŃia de cel mult 1mm/m. 750. 7. 600m până la raza 80m -cu 20mm între 811 şi 150m -cu 25mm între 151 şi 200m -cu 10mm între 201 şi 300m -cu 5mm Abaterile tolerate la ecartamentul real (inclusiv supralărgirea) nu trebuie să depăşească valorile de la punctul 1. iar la liniile înguste cu 20 mm mai înalte decât şinele cu toleranŃa 0 şi minus 20 mm. MATERIAL REFOLOSIT mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. Abaterile la ecartamentul prescris în limitele toleranŃelor de la punctele 1.2009 . Contraşinile trebuie să fie aşezate la liniile cu ecartament normal şi larg cu 30 mm mai înalt decât şinele cu toleranŃe 0 şi minus 50 mm. Abaterile la nivelul prescris al unui fir faŃă de celălalt in aliniament şi curbe. poduri). Lărgimea jgheabului dintr şină şi contrashiă la trecerile în curbe 67 mm+supralărgirea curbei în aliniament 67 mm Abateri în aliniament şi curbe + 5 mm — 3 mm Lărgimea jgheabului nu va trebui să depăşească 100 mm. 2 şi 3. va fi cel mult : 3 mm 10. În cazul folosirii materialului recuperat sau recondiŃionat pentru toate ecartamentele şi situaŃiile (aliniament. la liniile ferate cu ecratament normal şi larg. Pe poduri.. 03..GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. distanŃa între şină şi contraşină este 160 mm . tip 49 şi mai mare. II. NIVELUL CĂII 9. Page 165 of 170 între 251 şi 300m -cu 15mm între 301 şi 400m -cu 10mm b) linii cu ecartament îngust: 1000 mm până la raza 80m -cu 25mm între 81 şi 150m -cu 20mm între 151 şi 250m -cu 15mm între 251 şi 350m -cu 10mm c) linii cu ecartament îngust: 760. 3. baterile tolerate vor fi: +3 mm – 3mm. III. această distanŃă poate fi intre 200—250 mm pentru liniile cu ecartament îngust distanŃa este 140 mm. toleranŃa ± 5mm. curbe. Denivelarea în profil longitudinal pe fiecare km fire nu trebuie să întreacă : ± 3 mm Denivelări încrucişate nu se admit.. 8. Adâncimea jgheabului între şină şi contraşină la trecerile de nivel. 6.03. 4.

Traversele de lemn folosite vor trebui să îndeplinească condiŃiile de calitate şi dimensiuni prevederile in STAS 330/1—72 şi 330/2. Prismele de balastare sunt cele din STAS 4067—84.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. Tip sub 30 0 1 1 10 2 10 3 9 4 9 5 8 6 6 7 7 8 7 9 6 10 6 11 5 12 4 mm mm 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 mm 7 6 6 5 5 4 4 3 3 mm 6 5 5 4 4 3 mm 13. 30mm. Gabarite mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. DistanŃa între 2 traverse consecutive măsurate din axă în axă. ca şi conicitatea în aliniament faŃă de echer. nu trebuie să întreacă: la tipurile 60 şi 65 16 mm la tipurile 49 şi 54 14 mm la tipurile cuprinse între 49excl. ' 16. 15. 03. Nu se admite tăierea sau găurirea şinelor cu flacără oxiacetilenică.3. IV... iar cele de beton. Prisme de balastare 22. 19. 21. In acest caz se va găuri numai eclisa. 12 mm la tipurile sub 30 6 mm 12.la primele 3 traverse de la capătul panoului 1 cm. condiŃiile din STAS 8116—80. Fugirea joantelor în aliniament şi curbă până la 10 mm faŃă de poziŃia normală admisă.5—80 cu abaterile menŃionate în standardele respective. 20.03. Page 166 of 170 11 În cazul folosirii de şine recuperate (semi-bune) uzura verticală a ciupercii şinei. . Grosimea traversei de lemn în dreptul şinei în urma sabotării nu trebuie să fie mai mică de 10 cm. cu abaterile menŃionate în standardul respectiv.4.. VI. TRAVERSE 18. nu trebuie să depăşească : . 30 incl.la restul panoului 3 cm. Uzura laterală a ciupercii sinii este funcŃie de uzura verticală şi nu va trebui să depăşească valorile de mai jos : Uzura verticală Tip 4965 Tip 49excl. Tip 40excl.2009 .. 40 incl. şi 40 incl. 17 DistanŃa de la prima gaură la capătul şinei va fi de min. Adâncimea gropilor la şine patinate maxim 2 mm 14. Nu se admite găurirea şinei sau găurile ecliselor nu se potrivesc cu găurile şinelor. V.Nu se admite introducerea în linie a şinelor cu talpă concavă.

Page 167 of 170 22. în dreptul şinei trebuie să fi la: mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. călcâi. B. 03. DistanŃe între suprafaŃa laterală de contact a vârfului inimii de încruŃişare şi suprafaŃalaterală dinspre şină a contraşinii nu trebuie să fie mai mică de: 1393 mm la liniile cu ecartament normal 1482 mm la liniile cu ecartament larg 964 mm la liniile înguste cu ecartament 1030 mm 724 mm la liniile înguste cu ecartament 760 mm 714 mm la liniile înguste cu ecartament 750 mm 27. se admit următoarele abateri: . 26. curbe (de şinele de legătură)+3 mm şi —1 mm . În cazul folosirii aparatelor de cale recuperate. DistanŃa între faŃa laterală exterioară a acului la vârf în poziŃia deschis şi faŃa interioară a ciupercii contraacului nu trebuie să fie mai mică decât: 125 mm la liniile cu ecartament normal şi larg 90 mm la liniile înguste 28. cu următoarele excepŃii: .03.la cotele platformei faŃă de axul traseului proiectat +5 cm .2009 .denivelarea locală la faŃa superioară a terasamentelor -3 cm 32.. Nu se admite dezlipirea între proŃap şi inima acului.. STAS 7582-81 se admit următoarele abateri limită: .nu se admite denivelarea contraacului faŃă de ac . mâsurat pe orizontală nu trebuie să fie mai mare de.la inimi de încruŃişare – 6 mm pentru ecartament normal şi lar şi 4 mm pentru – ecartament îngust. Grosimea stratului de repartiŃie (nisip 0. FaŃă de dimensiunile in plan prescrise prin planul de poză al aparatelor de cale. . DistanŃele intre linii precum şi distanŃele între linii şi construcŃiile şi instalaŃiile învecinate vor fi cele prevăzute în STAS 4392—75 pentru linii ferate normale şi largi si STAS 1593—78 pentru linii ferate înguste. abaterea este +1 mm 25. La platforma căii executate conf.nu se admite denivelarea inimii de încrucişare. La nivel — se admite abateri de + 3 mm.la inimă — unde ecartamentul este cu 1 mm mai mare decât ecartamentul normal.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER.03…7 mm) după compactare.. PLATFORMA CĂII 31..la cotele platformei faŃă de nivel al proiectului dacă au caracter local +3 cm . 2 mm la liniile cu ecartament normal şi larg 3 mm la liniile înguste 29. uzurile nu trebuie să depăşească. Întredeschiderea vârfului acului faŃă de contaac. . APARATE DE CALE 24. 30.la vârf. C.

Alcătuirea căii se poate face cu : .Contrasine din şine şi împietruirea dintre contrasine în cazul când linia CF este pe traverse de lemn.03. toleranŃele la săgeată vor fi: ToleranŃa între SăgeŃi vecine 15 mm 12 mm 10 mm Săgeata maximă şi minimă 22 mm 18 mm 15 mm Raza în m 251-300 351-550 peste 551 38. Prezentul capitol se referă la condiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească trecerile la nivel pentru a satisface în condiŃii optime atât circulaŃia feroviară cât şi cea rutieră. nu trebuie să depăşească 1 cm 36.GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. Nu se admit în liniile sau între aparatele de cale ferată cupoane de şine care au lungimea mai mică de: . 37. 03. STAS 1244/3—73 şi STAS 1244/1—84.2. DIVERSE 33. ToleranŃe faŃă de înclinarea normală (1/20) a şinelor 1/15-1/30.3.1..2009 . DistanŃa între faŃa trifonului sau cramponului şi talpa şinei pe care o prinde.. 2.50 m pe liniile cu viteza sub 50 km/oră . Treceri la nivel din afara incintelor întreprinderilor industriale 2.căi ferate cu ecartament îngust 10 cm D.00 m – izolat şi în cazuri cu totul speciale 34... În curbe măsurate cu coarda de 10 m din 5 în 5 m. PoziŃia liniei în plan în aliniament trebuie să fie fără coturi şi fără şerpuiri. Page 168 of 170 . În curbe măsurate cu coarda de 20 m din 10 în 10 m. mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec.căi ferate cu ecartament normal 15 cm .1. Domeniu de aplicare 1.4.6.00 m pe liniile ci viteză peste 50 km/oră . Pentru trecerile la nivel din afara incintelor întreprinderilor industriale se vor respecta după caz prevederile din STAS 12444/2—79. toleranŃele la săgeată vor fi: ToleranŃa între SăgeŃi vecine 2 Săgeata maximă şi minimă 12 Raza în m Sub 250 [top] CAPITOLUL 2 TRECERI DE NIVEL 1. 2. 35.

3.3. STAS 1348—77.2..Parapete de dirijare — conf. 4. În incinta trecerilor de nivel de regulă nu se semnalizează.bariere sau semibariere.3. 2. normele şi standardele care le reglementează. BORNE. Se pot monta la nevoie o parte din indicatoarele de la pct. La recepŃia lucrărilor se va verifica dacă au fost executate şi amplasate în conformitate cu proiectele. Treceri la nivel în incinta întreprinderilor 3.Stâlpi de fluier — conf. LISTA PRESCRIPłIILOR TEHNICE A) Indicatoare de cale mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec. 2. standardelor.4. 2. acestea vor trebui dotate cu .GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. 2. De o parte şi de alta a liniei drumul se pavează pe o lungime de 10 m. Toate lucrările anexe se vor executa şi monta în conformitate cu STAS-urile sau NlD-urile în vigoare.1. 4. 03. In cazul trecerilor de nivel nepăzite.2. STAS 1748/1—71. . La recepŃia lucrărilor se va verifica daca au fost executate conform prevederilor. STAS 1848/1—71 2. acestea vor trebui dotate cu :. 2. . Alcătuirea căii este identică cu cea de la pct. LUCRĂRI ANEXE (INDICATOARE.5. .Parapete de dirijare conf. STAS 1943—77. 2. Se va da o atenŃie deosebită vopsirii corespunzătoare a indicatoarelor şi semnalizatoarelor si asigurării viabilităŃii de către personalul de exploatare..1.03. după caz — şi care în general vor fi prevăzute în proiect.1. STAS 1843/1—71. ETC) 1. STAS 1948—77. 3. faŃă de care nu se admite nici o abatere. Prevederi comune 4.5.Dale prefabricate din beton — când linia CF este pe traverse de lemn sau beton.. 3. Prezentul capitol se referă la lucrările anexe ale unei căi ferate. . al căror scop este de a permite ca exploatarea liniei respective să se poate face în cât mai bune condiŃii. Domeniu de aplicare 1. faŃă de care nu se admite nici o abatere. Toate lucrările de realizare a unei treceri de nivel se vor executa şi monta în conformitate cu Standardele menŃionate. Page 169 of 170 .2. cu instalaŃii automate sau neautomate de semnalizare — conf.2.2009 .. STAS 1244/—-79 şi 1244/3—73. Prevederi comune 2. normelor. .Indicatoare de avertizare — conf.1.Stâlpi de fluier conf. În cazul trecerilor de nivel păzite.3.Indicatoare de avertizare conf. [top] CAPITOLUL 3. 2.

Indicatoare kilometrice STAS 3236—79 2. Indicatoare de viteză NID 256—64 MTTc 5. Indicatoare pentru plugul de zăpadă NID 253—64 MTTc 7. Mărci de siguranŃă la aparatele de caleNID 258—73 MTTc 9. Indicatoare de semnalizare a trecerilor la nivel (vor fi descrise la capitolul 22) C) Opritoare de cale ferată 1.03. Indicatoare de frânare NID 256—64 MTTc 6..2009 . Indicatoare de manevră NID 249—64 MTTc 8. Opritoare metalice STAS 4318-80 [top] mk:@MSITStore:C:\Program%20Files\MatrixRom\Matrix%20Construct\verifcalitrec..GHID PRIVIND EXECUłIA LUCRĂRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PER. Indicatoare hectometrice STAS 3236—79 3. Indicatoare reper de curbe şi de aliniamente pentru căi ferate NID 255—64 MTTc B) Semnalizatoare 1.. Opritoare din pământ şi balast STAS 4318-80 2. 03.. Indicatoare de declivitate NID 251—61 MTTc 4. Page 170 of 170 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful