You are on page 1of 2

sportske novosti

20
SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.
PRILOGHRVATSKOGKOLSKOGPORTSKOGSAVEZA
Snimio: Robert Valai
sportske novosti SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.
PRILOGHRVATSKOGKOLSKOGPORTSKOGSAVEZA
21
Zlatko Karlo
B//a /h ie, b//a /h ie... kaza da /h ie
b//a 634, /aka ie /zg/eda/a r/se, da/eka
r/se. Mazda zbag 78 rad/(e/ia, /// zbag
19 ra/an(era, /// zbag s//ne energ/ie kaia ie
prs(a/a (ag pr/iepadnera. A sr/ a mai/cama,
b/ie//m, za(/m... Vese/ie prs(/ na sre s(rane.
Kaka / nece, arag se r/kenda na A(/e(skam
s(ad/ana M/adas(/ az Sara, a Zagreba,
s/ar/a 4. Dan Un/rerza/ne spar(ske ska/e,
prak(/k/ ie (a b//a aiedna / pras/ara prre
generac/ie k//naca kai/ sa as// a (ai rec da
sada (a//ka pa(a hra/ien/ praiek( Hrra(skag
ska/skag spar(skag sareza za dieca ad 1. da
4. razreda a kai/ ie ak/iaena 6290 diece /
286 rad/(e/ia.
I neba se sm//ara/a, nakan dana / dana
pra(kan/h spar/nam / k/sam asranaa ie
sanan/, prekrasan dan. Dieca /z ak 19
zapan/ia apa(//a sa se a Zagreb, neka sa,
papa( an/h /z Dabrarn/ka / Sp//(a, das/a /
reer ran/ie, prespara/a a g/arnam grada
Hrra(ske. S(a ce (ek an/ /ma(/ za pr/a(/ sra-
i/ma dama...
Nairan/ie sa se as(a// S/aranc/, Vakarar-
c/ / V/nkaran/, da b/ s(/g// na rr/ieme da
Zagreba, n/sa zaas(aia// n/(/ Is(ran/. Iaka,
raka na srce, ma/a ie kai/ ad (/h k//naca aap-
ce sparaa nac pr/ie pa(a. Jer, (a sa za ni/h
O//mp/iske /gre. I iesa. Sr/ra/a se h/mna, bas
kaa na praram na(iecania, nakan sreanag
def//ea sr/h ek/pa, / n/(ka za rr/ieme /n(an/-
rania L/iepe nase n/ie p/snaa, nek/ ra/ida
n/sa n/(/ d/sa// ne(rem/ce g/edaiac/ a zas(a-
ra. Nek/ sa / raka na srce pad/g//, bas kaka
(a / rade ni/har/ /da//, prar/ spar(as/. Danas
sa /h /m/(/ra//, sa(ra ce an/ b/(/ na ni/har/m
mies(/ma, ara ie b//a sama genera/ka...
A / prar/h ie spar(asa b//a, an/h kaie sa
da sada r/die// sama na TV-a / a nar/nama,

a naig/asn/i/ meda ni/ma


Dabrarka S/menc, kai/ /h ie
kaa (e(a a rr(/ca papa( mag-
ne(a akap/iaa aka sebe, raz-
gararaa, pr/aa, sm/iaa se / sa//a.
U
z
niega, na iednam ad pa//gana kai/ se zraa
'fa(agraf/ranie sa spar(as/ma b/// sa kasar-
kas/ Pera Skans/ / Andra Knega, (en/sa
Mar/a An/c, s(a/na(en/sa/ Tamara Baras
/ Zaran Pr/marac, p//ra Gardan Kaza/i,
ra(erpa//s( Tam/s/ar Paskra//n, a(/e(/ar
Branka Zarka, kasarkas/ca Dan/ra Nak/c
B///c... Uz/ra// sa spar(as/, az/ra/a sa dieca.
Pras/a sa 19 pa//gana, iedan zan/m/i/r/i/ ad
dragag, gdie sa /h nadg/eda// ra/an(er/, s(a-
den(/ K/nez/a/askag faka/(e(a, kaie ie dasaa
'sk/cna(/ / ni/har dekan Igar Jak/c. Pred-
siedn/k HSSS-a N/ka/a Perkar/c, / g/arn/
(ain/k Hrraie Cas(ania, n/sa ze/ie// dieca
zamara(/ re//k/m / dag/m garar/ma, rec sa
/m (ek zaze/ie// sreca a spar(sk/m nadme-
(ani/ma, kaa s(a sa (a a/n/// / preds(arn/k
HOO-a S/n/sa Kraia / rarna(e/i a Uprar/ za
spar( M/n/s(ars(ra znanas(/, prasrie(e / spar-
(a Kresa Sam/ia. Uiedna se s/ar/a / medana-
radn/ O//mp/isk/ dan, ier ie 23. //pnia 1894.
gad/ne na par/skai Sarban/ radena /deia a
panarnai abnar/ Igara /z an(/ke Grke.
B//a ie razn/h spar(ara, gran/ara, kasar-
ke, nagame(a, skaka a da/i, riezb/ spre(nas(/,
bacania /ap(/ce a da/i, s(afe(a, ak / hakeia
na (rar/... Da/s(a, dieca sa az/ra/a, (a saba(-
nie pr/iepadne pra/e(ie/a ie a (rena. B//a ie
rrace, /z HSSS-a sa se pabr/na// za ba/ce s
radam / sakare, dieca sa ag/adnie/a, dab/-
/a sa sendr/e, b//a ie / mani/h pak/an/ca,
mai/ca... Ma, b//a ie prekrasna, iedna //iepa
(rad/c/ia kaia (reba saara(/, s/az/// sa se sr/,
prar/ spar(as/, a// / an/ kai/ ce (a zas/garna
sa(ra pas(a(/.