เข็มหลอ

1

BASIC basic BASIC
พื้นฐานการฝก Guitar
สิ่งที่คุณควรมีในการเลนกีตาร
1. Guitar สวนตัวจะเปนแบบ Electric or Acoustic ก็ได ตามแตสไตร
2. Pick สําหรับดีดกีตาร
3. Metronome [ สามารถ Download ไดที่ดานลางของหนาเว็บนี้ ]
4. Amplifiers (สําหรับคนที่ใชกีตารไฟฟา)
5. แสตนดวาง Note
6. แจ็คกีตาร สายกีตาร เอฟเฟค ฯลฯ (ตามแตความสามารถ)
7. หัวใจที่รักในการเลนกีตารและดนตรี กับ มืออีกสองขางของคุณ. [ขอนี้สําคัญที่สุด]
การเริ่มตนฝกกีตารที่ดี
1. ควรฝกกีตารกับเครื่องเคาะจังหวะทุกครั้ง (เครื่อง Metronome)
2. ควรฝกจากการเลนที่ Tempo ชาๆ กอน เมื่อคลองแลวจึงเรงความเร็วของ Tempo ขึ้นเรื่อย ๆ
3. ควรฝกใหไดทุกวัน อยาขาด ถาอยากเกง
4. ควรมีการ warm นิ้วกอนการฝกทุกครั้ง โดยใชการเลนแบบโครมาติกส
5. ควรใหความสําคัญกับเสียงที่เราดีดออกมาดวย วามีความตอเนื่องของเสียง และน้ําหนักการดีดดีไหม
วิชาที่นักกีตารควรรู
1.Reading วิชาวาดวยการอานโนต
2.Theory วิชาทฤษฎีดนตรี
3.Rhythm Guitar วิชาการเลนริทึ่ม
4.Solo Guitar วิชาวาดวยการเลนเดี่ยวกีตาร
5.Ear Training วิชาวาดวยการฝกหู
นี้เปนกฎการฝกอยางงายๆ แตไดผล ที่ผูฝกกีตารควรกระทํา.
เราควรฝกอะไรบางในแตละวัน #
หลายทานที่เริ่มจะเอาจริงกับการฝกกีตาร สวนใหญมักมีคําถามนี้เกิดขึ้นกับตนเองเปนลําดับแรก ๆ
ตอนนี้เราเลยมีคําแนะนําสําหรับการฝกซอมที่ผมคิดวานาจะไดผลกับทุกคนมาเเสนอ ขอย้ําวา.. แนะนํานะครับ !!!
เราควรจะซอมอะไร? ซอมอยางไร? ซอมนานเทาไหร? คําถามเหลานี้ลวนเปนคําถามที่ขึ้นอยูกันกับตัวแปรของแต
ละคนไป ซึ่งตัวแปรของแแตละคนก็จะแตกตางกันไป... ตัวแปรคืออะไร... >
ตัวแปรก็คือ สภาพแวดลอมตางๆ เชน เวลาที่แตละคนมีใหกับการฝกซอม ความรูที่ใชเปนวัตถุดิบใน
การฝกซอม เปนตน ตางๆ เหลานี้..ซึ่งแตละคนยอมมีไมเหมือนกัน และการฝกกีตารก็จะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ตัวแปรเหลานี้
เวลา...
ผูที่มีเวลาในการฝกซอมมาก ก็จะไดมีเวลาในการอยูกับ GUITAR มาก ผูที่มีเวลานอย ก็แนนอนเวลาใน
การจับกีตารก็ยอมนอยลงไปดวย แตก็ใชแแนเสมอไปวา...ผูที่มีเวลาในการฝกมากจะใชเวลาในการซอมได

เข็มหลอ

2

ประโยชนสูงสุด ตรงขาม...ถาผูที่มีเวลาซอมนอย แตรูจักจัดสรรเวลาในการฝกใหมีประสิทธิภาพ ผูที่มีเวลาซอม
นอยอาจจะมีอะไรดีๆ มากกวาผูที่มีเวลาซอมมากก็เปนได (แคอาจจะนะ...)
วัตถุดิบ...
วัตถุดิบ ในที่นี้ผมหมายถึง ความรูทางดนตรีของผูที่จะฝก คือ ถาผูที่ฝกกีตารมีความรูมาก สิ่งที่ผูฝกคน
นั้นก็จะมีเยอะมากเปนเงาตามตัว ตรงขาม...ถาผูที่ฝกมีความรูนอย แนนอนสิ่งที่ผูฝกก็จะมีนอยตามไปดวย ฉะนั้น
.. เราตองหมั่นหาความรูทางดนตรีบอย ๆ และสม่ําเสมอ
ตอไปนี้เปนตารางที่ผมขอแนะนําใหผูที่คิดวาจะเริ่มฝกกีตารอยางจริงๆ จังๆ นําไปลองใชหรือ
ปรับเปลี่ยนใชใหเหมาะกับตนเองดู เปนการแนะนํากวางๆ ที่คิดวาเหมาะกับทุกๆ คน..ดังนี้ >>>
เวลา

สิ่งที่ควรฝก

1/2 ชั่วโมงแรก

warm นิ้วดวยแบบฝกโครมาติกส

1/2 ชั่วโมงตอไป

ฝกการอาน-เลน note

1/2 ชั่วโมงตอไป

ฝกในเรื่องของ Chord และ Rhythm

1/2 ชั่วโมงสุดทาย

ฝกแกะเพลงหรือฝกการ Solo Guitar

รวม 2 ชั่วโมง

รวม 3 วิชา

นอก จากการฝกในภาคปฏิบัตินี้แลว เราควรหาเวลาในการอาน : ศึกษาในสวนของทฤษฎีดนตรี
ดวย
*** ควรจะฝกใหเวลาตอเนื่องกันไป ไมใชเชาครึ่งชั่วโมง เย็นครึ่งชั่วโมง อยางนี้ไมได ... ถาคุณฝกแบบนี้ก็เทากับ
วา คุณฝกแควันละ 1/2 ช.ม. เทานั้นเอง และควรฝกใหไดทุกวันอยาเวน จะเวนก็ปวยหรือใกลตายเทานั้น...555
และการเลนกีตารเพื่อความบันเทิง (การเลนที่เปนแบบ เลนใหเพื่อนฟง หรือ เลนแกเซ็ง) เราไมควรนํามานับวานั้น
คือการฝกกีตารของเรา ***
ลองนําไปใชดู ตอนผมเริ่มฝกใหมๆ ผมก็ฝกคลายๆ อยางนี้ครับ ปจจุบันก็ไมคอยเกงขึ้นมาเลย...:->
การฝกจับ Chord เบื้องตน
ผูที่เพิ่งเริ่มหัดเลนกีตารสวนใหญ มักนึกถึงการฝกเรื่องการจับ Chord เปนอยางแรก แนนอน!!! ทานมัก
ไมรูวา เบื้องตนคอรดใดควรฝกกอนคอรดใดควรฝกหลัง ตรงหนานี้เราจะมาแนะนําทาน
4 คอรดเบื้องตนที่สําคัญ
C - Am - F - G
Chord ทั้ง 4 นี้จําเปนในเบื้องตน

เข็มหลอ

3

สัญลักษณตางๆที่ทานเห็นใน Form ทั้งสี่มีความหมายดังนี้.
1. เครื่องหมายเสนโคง คือ การใชนิ้วทาบกดลงไปบนสาย
2. เครื่องหมายวงกลม คือ ไมตองกดสายนั้น หรือเลนสายเปดนั้นเอง
3. เครื่องหมายกากบาท คือ ไมตองดีดสายนั้นใหมีเสียงออกมา
ก็ลองฝกกันดูกับมือใหมหัดจับทั้งหลาย เปนกําลังใจใหครับ
"กรุงโรมไมไดสรางเสร็จภายในวันเดียวฉันใด การฝกกีตารก็ฉันนั้น."
ไดมีผูที่ติดตามเว็บไซคแหงนี้เขาไปเขียนไวใน GuestBook และ WebBoard วาตอนนนี้เขาจับคอรดเปน
แลวแตไมรูจะเริ่มฝกการเลนคอรดอยางไร ผมจึงขอโอกาสนี้แนะนําการเลนคอรดเบื้องตนใหพอเปนแนวทาง แต
กอนที่จะเลนคอรดขอใหเรามาทําความเขาใจกับสัญลักษณนี้กันกอน..

คือสัญลักษณแทน Quarter Note(เรื่องโนตอานไดในหนา Theory)
ตอไปคือวิธีการเลนคอรด...
จากที่ไดแนะนําคอรดพื้นฐานไปแลว 4 คอรดคือ C Am F G7 เราจะนําคอรดนี้ออกมาเลนเปนการตี
คอรด โดยมีวิธีการฝกดดังนี้...
1. ใหเรากรีดปคกีตารลงบนสายกีตารเปน Quarter Note อยางเดียวกอนในการฝกใหมๆ
2. ใหเราตบเทาไปดวย...ลองดูโนตตอไปนี้
Pic.1

ตอมาก็มาเริ่มเลนกับคอรดที่เราจับไปไดแลว ดังตัวอยางนี้...
Pic.2

ในตัวอยางเปนการเลนคอรด C & F เพียงแค 2 คอรด.
Guitar Rhythm Basic
ตามคําเรียกรองครับ สําหรับบทความนี้ เปนบทความซึ่งแนะนําการเลนคอรด + การฝกตีคอรดแบบ
งายๆ กับบทเพลงงายๆ ครับ
เพลงที่นํามาลงใหลองเลนดูกันเปนตัวอยางนี้ชื่อวาเพลง All I Have To Do Is Dream. ไมแนใจวาเคยได
ฟงกันมากอนหรือเปลา แตทํานองของเพลงนี้เคยถูกนํามาประกอบโฆษณาขนมเด็กยี่ฮอหนึ่ง เมื่อสมัยสัก 10 กวา
ปกอน

เข็มหลอ

4

วีธีการเลนคอรด
1. ในเพลง ๆ นี้จะมีคอรดอยูดวยกัน 4 คอรด คือ C Am F G7 คงจะจับกันไดแลว
2. ใหทําการดีดคอรดในแตละคอรด โดยการกรีดสายลงอยางเดียว พรอมทั้งตบเทาตามไปดวย
3. ตบเทา 1 ครั้ง ใหเรากรีด หรือ ดีดลง 1 ที
4. เพลงนี้มีการเลนในแบบ 1 คอรด ตอ 2 บีท เพลง
5. ดังนั้น เราจะตบเทา 2 ครั้งพรอมทั้งดีดลง 2 ครั้ง ตอการเลน 1 คอรด เชน เลน C โดยการดีดลง 2 ครั้ง
แลวจึงเปลี่ยนคอรดไปคอรดอื่นตามเพลง
ทางเดินคอรดในบทเพลง

Sound ของการตีคอรด
คอรดจะเลนวนเพียงแค 4 คอรดดังในรูปดานบน คือ จะเลนเปน C -> Am -> F -> G7 -> C -> Am -> F > G7 -> C ->....|| ไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งเพลง
หวังวาคงจะชวยเปนแนวทาง สําหรับผูที่มืดมนกับการเลนคอรด หรือ การดีดจังหวะบางนะครับ เพราะ
มีหลายทาน จับคอรดไดแลว แตไมรูวาตนเองจะดีดอยางไรกับเพลง....
เมื่อนานมาแลวผมไดเขียนบทความแนะนําการจับคอรดเบื้องตนไปจํานวน 4 คอรด มาในคราวนี้ระลึก
ขึ้นมาไดวา ...เราควรจะแนะนําคอรดเพิ่มเติมเขาไป เพื่อใหมือใหมหัดตะครุบคอรดไดนําไปเปนแนวทางในการ
เลนกีตารสืบไป... คราวนี้เลยขอแนะนําคอรดพื้นฐานที่จําเปนในการเลนกีตารืเพิ่มอีก 4 คอรดครับ แลวจะทยอย
เขียนแนะนําคอรดอื่น ๆ ตอไป เมื่อผมระลึกได....
Basic Chord ที่จะแนะนําคราวนี้ก็ยังเปนคอรดพื้น ๆ อีก 4 คอรดเชนเคย สําหรับมือใหม ใครที่มือเกา
แลวก็ไมตองอานก็ไดครับ หรือ จะอานเพื่อเปนการทบทวนความรูไปดวยก็ได หรือจะอานไปเพื่อการจับผิดผมก็
ไดครับ วาผมเขียนถูกไหม...คอรดตาง ๆ มีดังนี้ครับ
D Bm Em A
ดังมีรูปแบบการจับคอรดในตําแหนง Open Position ดังนี้ครับ >>>

คอรดที่นํามานี้เปนคอรดซึ่งอยูใน Key. D Major ครับ ถาจะพูดตามหลักการเรียบเรียงก็จะเปนคอรดใน
ชุด I - VI - II - V (หนึ่ง - หก - สอง - หา) โดย

.V คือคอรด A ถามือใหมอานแลวงงตรงที่อธิบายก็ขอใหขามไปนะครับ หรือถาอยากรูก็ลองหาอานเนื้อหาที่เกี่ยวของนี้ ไดจากหนา Theory ของ kitatann นะครับ สําหรับสัญลักษณการจับคอรดตาง ๆ ใหทานเขาไปอานไดในบทความแรกของหัวขอนี้นะครับ การใช Pick กอนอื่นเรามาทําความเขาใจในสัญลักษณของการใช Pick ดีดกีตารกันเสียกอน ดังนี้.2 ทั้ง 2 แบบฝกนี้ใหคุณใชปคตามที่กําหนดไวให และแนะนําวาควรฝกจากการหัดดีดชาๆกอน ให ความสําคัญกับเสียงที่ดังขึ้นมาดวย ดีดใหมีจังหวะที่สม่ําเสมอกัน. ครั้งหนามาดูการใชปคในแบบ"สวีพ ปคกิ้ง"กันตอ . หมายถึง การใชปคดีดลง (down) | หมายถึง การใชปคดีดขึ้น (up) การใช Pick ก็มีทั้งหมด 3 รูปแบบที่เรานิยมใชกันในปจจุบัน คือ.เข็มหลอ 5 .I คือคอรด D .*** EX. Alternate Picking Sweep Picking Economy Picking ในจุดเริ่มแรกนี้เรามาเรียนรูการใชปคในแบบ Alternate กันกอน หลักการของการใชPickในแบบ Alternate ใชป คดีดสลับขึ้น-ลงตลอดการดีดสายกีตาร(Down&Up) ไมวาnote นั้นจะเปลี่ยนไปอยางไร EX...1 ***ใหเลนในลักษณะนี้กับทุกสาย&เฟร็ทของกีตาร.VI คือคอรด Bm ..II คือคอรด Em .

ขอใหเรามองของทุกสิ่งวาเปนเพียงสิ่งๆหนึ่งเทานั้น อยาไปมองวา..1 ใน pic....เทคนิคนี้ชั้นสูง เทคนิค การเลนแบบนี้ชั้นต่ําหหรือพื้นๆ จงมองมันดวยความเสมอกัน แลวคุณจะเขาใจดนตรีไดงายขึ้น หลักการของ Sweep Picking ใหใช Pick ไปในทิศทางเดียวกันโดยตลอด (จะดีดลงก็ดีดลงอยางเดียว หรือจะดีดขึ้นก็ขึ้นอยางเดียว) ถาดีดในสายเสนเดียวกันใหดีดเปนแบบสลับขึ้น-ลง. ตัวอยาง.โอกาศนี้ดวยครับ วิธีการจับปค (pick) ก็ไมมีอะไรยุงยากนัก เรามาดูขั้นตอนการจับปคกันตามรูปภาพดังตอไปนี้ >>> Pic...เข็มหลอ 6 SWEEP PICKING เราไดเรียนรูถึงหลักการการใชปคในแบบ Alternate กันไปแลวในบทกอน มาในบทเรียนนี้เรามาทํา ความรูจักถึงหลักการการใชปคในแบบ สวีพ ปคกิ้งกันบาง..1 นี้เปนการจัดรูปมือเพื่อใชในการจับปดกีตาร . **ใหคุณสังเกตตรงสัญลักษณการใช Pick ดวย (สัญลักษณการใชปค อธิบายไปแลวในตอนกอนยอนกลับไปอาน นะ) ** จบไปอีกครั้งกับหลักการๆ ใชปคในแบบ สวีพ ปคกิ้ง ยังเหลือการใชปคอีกแบบคือ Economic Pickinng เอาไวคราวหนามาวากันตอ จริงแลวบทความนี้นาจะอยูในบทตนของวิธีการใช pick ในการดีดกีตาร แตเนื่องจากวาปจจัยและทุน ทรัพยอุปกรณเรานอย เราจึงไมสามารถทําไดในตอนเริ่มแรก เพราะบทความนี้ตองใชรูปภาพประกอบ ซึ่งรูปภาพ ที่วานั้นตองไดออกมาจากการถายภาพแลวนําไปแสกนลงคอมพิวเตอรอีกทีนึง หรืองไมก็ตองใชกลองดิจิตอลจึง จะสามารถจัดทํารูปภาพนี้ขึ้นมาได แตดวยบุญพาวาสนาสงของเรา kitatann จึงมีเพื่อนใจดีของเราเอื้อเฟออุปกรณ ใหในการถายภาพ เราจึงไดภาพนั้นนํามาจัดทําบทความนี้ ขอขอบคุณเพื่อนทานนั้นไวณ..ใครเลนเทคนิคแบบนี้ไดคือคนที่เลนกีตารไดเกง!!! แตถาเรามารูจักถึงหลักการของมัน เรา จะรูวา.แทจริงแลวไอเทคนิค Sweep มันก็แควิธีการใชปคในอีกรูปแบบหนึ่งเทานั้นเอง ไมไดมีอะไรที่วิเศษ มากมายเลย ฉะนั้น... Sweep Picking คําๆ นี้เมื่อสัก 8-9 ปกอนมือกีตารหลายๆ คนหลงอยูกันกับเทคนิคการใชปคแบบนี้ จน หลายคนคิดผิดไปวา...

สอนกีตารตางๆ ที่มีนักกีตารระดับโลกมาสอน สวนใหญการสอนของเขาเหลานั้นก็หนีไมพน การฝกในแบบโครมาติกส Chromatic คืออะไร. ชวยในการเพิ่ม speed ของนิ้วมือ ทีนี้ก็ไดเวลามาลองฝก Lick ในแบบ Chromatic กันเสียที โดยเริ่มจากโครมาติกสในแบบStandartที่เราคงเคย เห็นกันทั่วไปดังใน EX.1 .) ประโยชนของแบบฝกใน Form ของ Chromatic 1.3 ใน pic..O.3 เปนการจับปคกีตาร โดยใหจับแบบสบาย ๆ ไมตองจับแนนเกินไป หรือจับหลวมจนเกินไป ใหปลาย ของปคเกินออกมาตามสมควร Chromatic Exercise ผมเชื่อมั่นเปนอยางมากวา. ชวยเพิ่มทักษะในการใชนิ้ว 4.กวา 90 เปอรเซ็นของมือกีตารทั่วโลก มักจะนิยมซอมลูกโครมาติกสนี้ ผม เเคยสังเกตV.2 เปนการจัดวางปคกีตารลงไปที่ดานขางของนิ้วชี้ของมือที่เราใขในการดีดกีตาร โดยปรกติก็จะเปนมือ ซาย Pic.??? โครมาติกสก็คือ บันไดเสียงหรือ Scale ทางดนตรีชนิดหนึ่ง ซึ่งมีโครงสรางเปนไปในแบบ Semi-tone โดยตลอด หรือมีระยะหางกันของเสียงเทากับ 1/ 2 เสียงตลอดทั้งสเกล (1/2เสียงเทากับ 1 Fret Guitar.2 ใน pic.. ชวยในเรื่องการใช Pick 5. ชวยในเรื่องของการจัดระเบียบนิ้วมือ 3..เข็มหลอ 7 Pic. ชวยในเรื่องของแรงนิ้วมือ 2..D.

.) พบกันอีกครั้งกับการนําเสนอลูกนิ้วการฝกในแบบโครมาติกส กอนที่จะไปดูแบบฝกก็อยากจะแนะนําท ริคการฝกสักนิดนึง. Ex.1 ใหคุณใช pick ดีดสลับขึ้นลงโดยตลอด (down-up) และเลนใหทั่วทั้งคอกีตารของคุณ. ใหเริ่มฝกจากการเลนชาๆไปหาเร็ว 5..เข็มหลอ 8 Ex. คงแคนี้สําหรับคําแนะนําการฝก ที่นี้ก็ไปดูแบบฝกไดเลยครับ. ใหความสําคัญกับเสียงที่ดังออกมาดวย ควรใหเปนเสียงที่ตอเนื่องกัน และมีความดังที่สม่ําเสมอกันใน แตละตัวโนต.. สําหรับครั้งนี้ก็ขอแนะนําในเรื่องการฝกแบบโครมาติกสไวเพียง 2 ตัวอยางกอนเอาไวคราวหนาวากัน อีก (มีอีกเพียบครับ. ควรฝกแบบฝกพวกนี้กับMetronomeทุกครั้ง 2...2 หลักการของ Exercise.ดังนี้ 1. เลนแบบฝกพวกนี้ใหไดกับทุกPositionหรือทุกเฟร็ท 4. ใหใชการดีดPickในแบบAlternateหรือสบับขึ้น-ลงโดยตลอด (Down&Up) 3. .2 นี้ก็คือ การใชระบบนิ้ว-เวน-นิ้ว..

1 ....1 FIG.ที่ kitatann แหงนี้มีผมเปนผูจัดทํา ออกแบบ คิดเนื้อหา เขียนเนื้อหา ตลอดถึงการอัพโหลดหนาเว็บ ดวยตัวคนเดียว จะมีบางที่บางเนื้อหาอยางในสวนของ Song ที่มีนองชวยเขามาทําให 1 เนื้อหา ฉะนั้นจึงชาบางเปนธรรมดา.เปลี่ยนการเริ่มตนของนิ้วมือซายไปเรื่อยๆในทุกชุด ใหใช นิ้วในการเลนตามที่กําหนดไวดวย.. EXERCISE TWO ***นําไปเลนกับทุกตําแหนงบนคอกีตาร โดยใชFormนิ้วเดิม*** ครั้งหนาพบกันใหมกับแบบฝกโครมาติกส กลับมาอีกครั้งกับการฝกเลนกีตารในแบบ Chromatic หลังจากที่หางหายกันไปนาน เนื่องจากณ. เรารูเรื่องประโยชนของการฝกในแบบโครมาติกสไปแลวในตอนที่แลว มาตอนนี้ก็จะมีลูกนิ้วใหมในแบ บดครมาติกสืนี้ใหไปฝกกันอีก มาดูกันใน Fig.เข็มหลอ 9 EXERCISE ONE หลักการหรือแนวความคิดของแบบฝกนี้คือ.

ใชปดในแบบลง หรือ ขึ้นอยางเดียว เปนขอสําคัญในการฝก.เข็มหลอ 10 ในตัวอยางfig.3 แตคุณอาจจะไปประยุกตเลนในสายที่ 5 .4 .2 นี้เปนการเลนไปตามแนวยาวของคอกีตาร ก็เชนเคยใชปคสลับขึ้น-ลงโดยตลอด และใหนําไป เลนกับทุกๆสายกีตารดวย อยางเพียงแตเลนในแบบตัวอยางที่ใหมานี้เทานั้น เพราะในตัวอยางนี้ใหเลนเพียงแค สายที่ 6 .2 ใน Ex.2 Ex..1 & Ex.4 . Ex.5 .1 ใน Ex.1 นี้เปนการเลนโดยใช 1 นิ้วตอ1 fret ตามแบบการเลนโครมาติกสทั่วๆไปที่กลาวไปแลว ในบทกอนๆ แตที่แปลกออกมาคือ เปนการเลนในแบบ 4 สายกีตาร โดยคิดเปน 1นิ้วตอ 1 Fret และ ตอ 1 สายของ กีตารดวย เมื่อเขาใจในไอเดียของลูกนิ้วนี้แลวก็ไปดูวิธีการนําเอาไอเดียนี้ไปใชกันใน Ex..2 หรืออื่นก็ได ฝกกีตารืกับ kitatann ตองคิด ครับ เพราะทีนี้เราสอนใหคิดและเลน ถาจะเลนเพียงอยางเดียวที่นี้ไมมีครับ ตอไปเรามาดูประโยชนจากแบบฝกที่ผมนํามาแนะนํานี้กัน ประโยชนจากแบบฝก แบบฝกที่แนะนําไปในหนานี้จะชวยคุณในเรื่องของการใชปค [pick] กีตาร และการควบคุมการดีดของ มือขวาของคุณ เพราะถาคุณลองฝกดูแลวคุณจะพบวาแบบฝกนี้ไมงายนัก ถาจะดีดใหมีเสียงที่ Clean หรือ สะอาด เพราะเมื่อเราดีดสายนี้สายนั้นก็จะพลอยดังหรือดันดีดไปเกี่ยวเอาสายอื่นมาดวย แบบฝกนี้ชวยในการวางนิ้วมือซายของคุณ และ จะชวยไดมากกับการจับคอรด ** นี้เปนเพียงประโยชนคราวๆ ที่ผมพอจะมองออกและเขียนได แตมันจะมีประโยชนมากมายขนาดไหนก็ตาม ประโยชนเหลานั้นก็ไมสามารถที่จะเกิดขึ้นได ถาคุณไมนําไปฝกอยางจริงจัง.1 นี้เปนการเลนในแบบหนาตัดของคอกีตารลงไป ใหใช pick ในแบบสลับขึ้นลงโดยตลอด หา ม.3 .** .

เอาเปนวาที่ เราจะแนะนํากันในณ.ก็เริ่มตนแตตอนนี้ ตอนที่เรายังมีลมหายใจกันอยู เริ่มโดยการใหคุณเริ่มหัดที่จะ ฮัม.ก็ลองเอาเพลงที่ผมนํามาลงในหนานี้ไปฮัม.มันขึ้นมาในตอนแรก ก็ลองไลหาทํานองมันไปกอนเอาที่ละทอน โดยตอนแรก แนะนําใหยังไมตองไปแครกับระดับเสียงที่เราฮัม... วิธีการอาน TAB เบื้องตน เสนทั้ง 6 ที่เราเห็นนั้น แทนสายกีตารทั้ง 6 เสน โดยเสนลางสุดจะแทนสายที่ 6 ของกีตาร เรียงลําดับกัน ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสายบนสุดซึ่งแทนสาย 1 ของกีตาร ( 6 5 4 3 2 1 ) ตัวเลขที่อยูบนเสนบรรทัดนั้น แทนตําแหนงในการเลนหรือกด เชน เลข 2 หมายถึง ใหเลนหรือกดสาย กีตารเสนนั้นๆลงไปที่ชองหรือเฟร็ทที่ 2 ของ Fingerboard.มันไดแลว ตอมาคุณก็ลองจับกีตารตัวโปรดของคุณขึ้นมา แลวขั้นตอไป คุณก็ลองไลหาทํานองที่คุณฮัม..กัน ดู หรือถาไมอยากจะเริ่มโดยการ ฮัม.........วามันจะเปนโนตตัวเดียวกันหรือเปลา ตอนแรกเราเอาแค ทํานองใหถูกพอกอน หรือถายังไมมีเพลงโปรดในหัวใจที่จะฮัม... การ SOLO ที่เราเขาใจกันสวนมากก็คือ การเลนกีตารออกมาในแบบ Melody หรือ เลนออกมาในแบบทํานอง เพลง ไมใชการเลนออกมาในลักษณะของเสียงประสาน หรือที่เรารูจักกันวาการเลน Chord ฉะนั้น.แนว ทํานองเพลง เพลงใดก็ไดที่คุณชอบ และแนวทํานองนั้นมันติดอยูในหัวคุณแลว ฮัม..มันออกมาเปนเพลง โดยใช กลองเสียงของคุณนี่หละ พอคุณเริ่มฮัม.. ***เบื้องตนในการเลนตาม TAB นี้คุณไมตองไปสนใจตัวโนต ใหสนใจแตตัวเลขใน TAB พอกอน*** เอาไวเทานี้กอนสําหรับเบื้องตนบทแรกนี้ ไวคราวหนาวากันอีกที่กับเรื่องนี้ .ตรงนี้คือการแนะนําการเลน Guitar Melody ก็แลวกัน จะเริ่มตนอยางไร ไมยาก..ก็เอาโนตนี้ไปเลนเลย โดยการใชวิธีจําทํานองนี้ใหได เมื่อจําไดแลว ก็ลองจับกีตารแลวกดไปตามชองของกีตารและสายกีตารที่เขียนไวใน TAB..เข็มหลอ 11 How To Lead จะฝกเลน SOLO ไดอยางไร นักกีตารหนาใหมหลายทาน มักจะพบทางตันในการฝกเลน SOLO เพราะไมรูจะเริ่มจากตรงไหนดี บาง ก็สายหนาปฏิเสธการเลน SoLo ไปเลย ในคราวนี้ผมจะมาแนะนําหนทางสูสวรรคใหกับนักกีตารหนาใหม ทั้งหลาย ดวยการแนะนําจุดเล็กๆ ในการเริ่มฝก Solo กัน การเลน SOLO คืออะไร ผมจะขอกลาวขามไปสําหรับความหมายของคําวา "SOLO" เพราะรูสึกผมจะเขียนไวที่หนาอื่นๆแลว แต ผมจะขอบอกไปเลยวา.โซโลในความหมายของเราๆทานๆนะคืออะไร.....

1 ใน ex. ***อยางไรก็ลองเลนกันดู ย้ําอีกทีตองฮัมและรองทํานองเพลงออกมาใหไดกอนนะครับ*** Streching Lick STRECHING LICK คือ ลูกนิ้วที้ชวยในการฝกการยืดออกของนิ้ว ทําใหมีพื้นที่ในการเลนบนฟงเกอร บอรดของกีตารไดมากขึ้น ในเบื้องตนนี้เราคงจะตองมาฝกลูกนิ้วในแบบพื้นฐานกันเสียกอนๆ ที่เเราจะไปเลนlickจริงๆ ในบท ตอๆไป ลูกนิ้วพื้นฐานก็คงหนีไมพนเรื่องของการฝกในแบบ" โครมาติกส" ในหนานี้ผมมีมาใหคุณ 2 แบบ ดังนี้ Ex..เข็มหลอ 12 หลังจากที่ตอนกอนเราไดแนะนําวิธีการหัดเลนโซโลหรือการ lead กีตารไปแลวบางสวน หลายคน อาจจะเริ่มเขาใจแลว วาการที่เราจะเลนโซโลไดเราตองฝก ฮัม ทํานองเพลงหรือทํานองของกีตารโซโลเปนกอน เมื่อเราเริ่มฮัมหรือรองทํานองนั้นออกมาได ตอไปเราก็คอยนําเอาทํานองที่เราฮัมไดมาเลนกับสายกีตารของเรา ซึ่ง ถาเราทําตรงจุดนี้ได ตอไปการเลนsoloก็ไมใชเรื่องยากอะไรอีกตอไปแลว.. ในตอนนี้ผมมีทํานองเพลงของ Metalica มาใหคุณลองฝกฮัมและลองนําไปเลนกันดู ชื่อเพลง The Unforgiven หลายคนคงเคยฟงกันมาบางแลว ผมแนะนําใหคุณคลิ๊ก Play เพื่อฟงทํานองกันกอนๆที่คุณจะขามไปดู TAB ที่ผมนํามาลง.1นี้เปนการเลนในแบบเรียงนิ้วไปที่ละนิ้ว เริ่มตั้งแตนิ้วชี้ไปจนถึงนิ้วกอยของมือซาย และผม แนะนําใหเลนในตําแหนงที่ 1 (position one) ครับ แตถาผูฝกใหมยังเลนในตําแหนงนี้ไมได ก็อนุญาตให เปลี่ยนไปเลนในตําแหนงอื่นๆ ที่มีชอง fretไมหางกันก็ไดครับ .

2 ใน ex.2 นี้เปนการเลนเสกล G Major (1 Sharp) กับการเลนในแบบ Three Per String หรือในการเลน แบบ 3 โนต ตอ 1 สาย ซึ่งการเลนในแบบ Three Per String นี้ตองอาศัยการเลนในแบบ Streching เลนเปนอยาง มาก ลองฝกกันดู และลองนําไปเคลื่อนยายบน Finger Board เพื่อเปลี่ยน key ในเสกลอื่น ๆ ดวย ลองนําไปเปนแนวทางการฝกกันนะครับ ครั้งหนาพบกันใหมครับ .. ***ทั้งหมดนี้ก็ลองฝกกันดู การเลนในแบบนี้มีประโยชนอยางมากในการเลนกีตารเราทุกกวันนี้ โดยเฉพาะการ เลนในระบบ Three per string ครับ*** หางหายไปสําหรับแบบฝกสําหรับการฝกยืดนิ้ว ก็อยางที่รูกัน เราทํางานกันแบบคอยเปนคอยไป สะสม ทีละเล็กละนอย ที่ละ lick สอง lick ฝกไปฝกมา อาว !!! เกงเสียแลว เขาเรียกวา เกงแบบไมรูตัว .1 เปนลักษณะการเลนคลาย ๆ ในแบบ Chromatic Exercise แตเปนการเลนในแบบ 2 สาย คูกัน ไป ลองนําไปปรับเปลี่ยนเลนกับสายคูอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบฝกนี้ดวย เชน ในแบบฝกเราเลนเปน สาย 1 กับ สาย 2 เราลองเปลี่ยนไปเลนเปน สาย 2 กับ สาย 3 ก็ได โดยใชนิ้วแบบเดียวกัน ลองฝกกันดูนะครับ Ex.เข็มหลอ 13 Ex.2 ใน ex.2 นี้ก็คลายๆ กับแบบฝกแรก เพียงแตยากขึ้นมานิดตรงที่ตองเลนสลับนิ้วครับ..1 ใน ex.5555 มาดูแบบ ฝกในแบบ Streching Lick กันตอเลยดีกวา Ex.

4 = นิ้วกอย รูปแสดงนิ้วมือ และ สัญลักษณที่ใชแทนนิ้ว มือซาย มือขวา เมื่อเราทราบอักษรที่จะมาใชแทนนิ้วมือตาง ๆ แลว ตอมาก็มาทราบถึงตําแหนงของนิ้วมือเหลานั้นกัน ดังนี้ >>> มือขวา >>> นิ้วหัวแมมือหรือนิ้งโปง ( p ) จะประจําตําแหนงที่สายเบส คือ สายที่ 6 ..3 = นิ้วนาง .a = นิ้วนาง สัญลักษณของมือซาย 1 = นิ้วชี้ .2 = นิ้วกลาง ..5 และ 4 นิ้วชี้ ( i ) จะประจําตําแหนงการเลนที่สาย 3 นิ้วกลาง( m ) จะประจําตําแหนงการเลนที่สาย 2 นิ้วชี้ ( a ) จะประจําตําแหนงการเลนที่สาย 1 มือซาย >>> โดยตามปรกติจะเลนเปนเฟร็ทละ 1 นิ้ว เชน นิ้ง 1 เลนที่เฟร็ที่ 1 นิ้วที่ 2 เลนที่เฟร็ทที่ 3 นิ้วที่ 4 เลนเฟร็ทที่ 4 เปน .เข็มหลอ 14 Finger Style (เลนในแบบเกาสาย) เห็นมีหลายทานสอบถามกันเขามาวา ถาอยากจะเลนกีตารแบบ "เกา" จะตองฝกอยางไรบาง ตอนแรก ๆ ผมก็ออกตัวไปวาผมคนกีตารไฟฟา คงไมสันทัดนักกับการเลนกีตารดวยนิ้วมือขวานี้ เพราะคนกีตารไฟฟาจะ หนักไปในการฝกเลน pick เสียมากกวาครับ แตก็ใชาวาผมจะเลนไมไดเสียเลยทีเดียว ก็เคยฝกมาบาง สมัยหัดเลน ใหม ๆ ครบ เคยไปลงเรียนกีตารคลาสสิคอยูพักนึง เลยพอจะมองเห็นแนวทางการเขียนอธิบายการฝกแบบเกา กีตารนี้ไดบาง แตก็ขอออกตัวกอนนะครับวาผมไมไดลึกมากทางนี้ครับ กอนจะมาทําความเขาใจในการเลนกีตารแบบ "เกา" นี้ ผมขอทําความเขาใจเกี่ยวกับคําวา Finger Style นี้ กอนครับ >>> Finger Style :: สําหรับผม หมายถึงการเลนกีตารในแบบใชนิ้วในการเลน(มือขางที่เลนนะ ไมใชมือขาง ที่จับคอรด) ทั้งหมด แตไมใชการเลนในแบบ Guitar Classic นะครับ เพราะการเลนในแบบคลาสสิคนั้น จะมีกฏ การวางมือที่ตางออกไป ย้ํานะครับวานี้คือความหมายของผม ผูที่เปนเซียนทางดาน Finger Style อาจจะไมเห็น ดวยกับผมก็ได.m = นิ้วกลาง .i = นิ้วชี้ .เมื่อเขาใจแลวก็เริ่มมาลุยกันกับบทความแรกเลยครับ >>> Basic กอนที่จะวาดวยเรื่องของการฝกหรือการเลน เราควรจะมาทําความเขาใจในสัญลักษณของการสื่อสารกัน นิดครับ สัญลักษณของมือขวา (มือที่ใชเลนกีตาร) p = นิ้วโปง .

1 นี้เปนแบบฝกเบื้องตนใหเราใชนิ้วมือขางที่เลนกีตาร (โดยปรกติทั่วไปก็จะเปนนิ้วมือขวาครับ) โดยให เราทําการใชนิ้วตามที่เขียนบอกมาใน TAB นี้เปนหลักในการฝกครับ โดยหลักก็คือ ใหเราใชนิ้วโปง หรือ นิ้วหัวแมมือของเราเลนที่สาย Bass คือ สายที่ 6 . ไมนานเกินรอนะ ครั้งกอนไดทําการอธิบายในเรื่องของสัญลักษณตาง ๆ ที่เราจะใชสื่อสารกันในการเลนแบบเกาสาย หรือ Finger Style นี้ หวังวาคงจะจํากันไดนะครับวาสัญลักษณใดหมายถึงอะไรครับ ถาจําไมไดก็กลับไปอานไดครับอยู ในเนื้อหา ตอนที่ 1 ครับ คราวนี้ก็มาถึงเรื่องของแบบฝกตาง ๆ กันครับ ซึ่งแบบฝกที่จะนําเสนอในคราวนี้มีอยู 3 แบบฝกครับ เปนแบบฝกที่ไมยาก แตเราตองฝกใหได เพราะจะเปนพื้นฐานที่ดีในการใชนิ้วมือขวาของเราเลนกับ สายกีตารทั้ง 6 ครับ ก็ลองมาดูตามไปนะครับ โดยเริ่มจากงาย ๆ Basic ๆ กอนครับ >>> Fig.2 นี้เปนการฝกเลนคลาย ๆ แบบ Fig..4 ของกีตารครับสวนในนิ้วอื่น ๆ ก็อยางที่อธิบายไปในตอนที่ 1 นะครับโดยที่ใน Fig.เข็มหลอ 15 ตน (เฟร็ทหรือชองตามฟงเกอรบอรด) คําวาประจําตําแหนงในที่นี้ไมไดหมายความวา เราตองใชนิ้วนั้นเลนที่สายนั้น ๆ เปนกฏตายตัวนะครับ เพียงแตเบื้องตนนี้ใหเราฝกตามนี้ครับ เพราะจะทําใหเรามีพื้นที่ดีในการใชนิ้วตาง ๆ สําหรับมือของเราครับ สัญลักษณเหลานี้เปนมาตราฐานครับ ในทางกีตารคลาสสิคก็ใชเชนเดียวกันนี้ ครั้งนี้ขอเกริ่นนําเพียงหลักการใชนิ้วและสัญลักษณของนิ้วไวกอนครับ คราวหนาจะเปนแบบฝกครับ.2 นี้จะมีการเลนคอรดรวมดวยครับ สังเกตดูวา เมื่อเรา เลนคอรดไหน นิ้วโปงของเราก็จะเลน Root ที่คอรดนั้น เชน ใน Bar แรกเปนคอรด C เราก็ใชนิ้วโปงเลนที่โนต C ของสายที่ 5 ครับ ซึ่งการเลนในลักษณนี้เปนการเลนมาตราฐานในการเลนแบบเกาสายที่นิยมใชกันโดยทั่วไปครับ . 1 ใน Fig.1 นี้ยังไมมีในสวนของการจับ Chord เขามาเกี่ยวของครับ Fig.1 ครับ แตใน Fig.5 .. 2 Fig.

.เข็มหลอ 16 Fig.3 นี้ ก็คือ เลนสาย Bass 1 ครั้ง จากนั้นมาเลนที่สาย 3 สาย 2 สาย 3 แลวไปเลนที่สาย 1 กลับมาสาย 3 ไปสาย 2 และมาที่ 3 อีกครั้ง เปนแแบนี้ไปกับการเลนในทุก ๆ คอรดครับ ซึ่ง pattern นี้เปนที่นิยมเลนกันทั่วไปครับ คุณอาจจะเคยฟง หรือเคยเห็นเพลงที่เลน pattern แบบนี้กันมาบางแลว ** แบบฝกทั้งหมดนี้ใหคุณสังเกตการใชนิ้วมือขวาในการเลนดวยนะครับ วาเขามีหลักการวางนิ้วใชนิ้วงอยางไร กับ pattern ที่นํามาลงใหดูเปนตัวอยางครับ พบกันใหมคราวหนาครับ*** Five Form Scale ตามปรกติแลว Form ของสเกลที่เราใชกันโดยทั่วๆไปบนคอกีตารก็จะมีอยูทั้งหมด 5 แบบ ทั้งสเกลทาง Major และ Minor สําหรับของ Major Scale แลวก็จะมีดังนี้.3 Fig..3 นี้เปนการเลนที่เปน Pattern มากขึ้นมาครับ คือจะเปนลักษณที่เปนแบบแผนเขามา ซึ่งแบบแผนของ Fig. .

**อันนี้มีประโยชนมากนะ ควร Save เก็บไวดูแลวฝกไลสเกลตาม Form ทั้ง 5 นี้** เริ่มตนแกะ Solo Guitar จริง ๆ แลวเรื่องนี้ผมไมอยากเขียนสักเทาไหรครับ เพราะกลัวเขียนไปแลวผูอานจะไมรูเรื่องและไม เขาใจ เรื่องของการแกะเพลงเนี้ย มันเปนเรื่องของการฟงครับ แลวการฟงมันเปนนามธรรมจับตองไมได ฉะนั้น..... เริ่มตน. การที่เราตองมานั่งเขียนเรื่องของนามธรรมจึงเปนเรื่องยากพอตัวทีเดียว เอาเปนวาจะเขียนพอเปนแนวทาง และ พยายามจะเขียนอธิบายวิธีการที่คิดแลววา.เข็มหลอ 17 **อันนี้มีประโยชนมากนะ ควร Save เก็บไวดูแลวฝกไลสเกลตาม Form ทั้ง 5 นี้** ตามปรกติแลว Form ของสเกลที่เราใชกันโดยทั่วๆไปบนคอกีตารก็จะมีอยูทั้งหมด 5 แบบ ทั้งสเกลทาง Major และ Minor สําหรับของ Minor Scale แลวก็จะมีดังนี้.คุณทําได (ถาพยายามดวยนะ) และก็ขอออกตัวนิดวา ผมไมไดเปน เซียนแกะเพลงเทาไหรนะครับ...>>> ฟง แลวก็ฟง และก็ฟง อยางเดียว ฟงใหทอนเพลงที่เราจะแกะขึ้นใจ (ฟงทอนนั้นทอนเดียว) สมมุติวาเรา จะแกะทอน Solo Guitar เราก็ฟงทอนนี้ทอนเดียว ฟงกลับไปกลับมา พอฟงเขาใจในทํานองทอนนั้น ๆ แลว ตอไป ก็เริ่มทําการ ฮัม ทํานองนั้น ๆ ตาม จะฮัมออกเสียง หรือจะฮัมในใจก็ได ....>>> เริ่มจากการหยิบเพลงที่เราชื่นชอบมากอนเปนอันดับแรก แตการเลือกควรเลือกที่เราคิดวาเราแกะไดทํา ได และที่สําคัญเลือกที่เราจําทํานองเพลงนั้น ๆ ไดอยางขึ้นใจมาทําการแกะ ขั้นที่สอง....

เข็มหลอ 18 ขั้นที่สาม.......>>> จัดการตั้งสายกีตารของคุณใหเขากับมาตรฐานในเพลงนั้น ผมใชคําวามาตรฐานในเพลงนะครับ ไมใช มาตรฐานที่เราตั้งกันทั่วไป ดวยเหตุที่วา ปจจุบันบทเพลงตาง ๆ มีการตั้งสายกีตารที่เปลี่ยนแปลงไปแลวแตบท เพลง แตรอยละ 80 .... เปนตน เรื่องการตั้งสาย กีตารใครที่มีเครื่องตั้งสายคงไมยากเทาไหรนะครับ การที่ตองตั้งสายกอนก็เพื่อวาเราจะไดหาโนตตาง ๆ ไดถูกตองและงายขึ้น ขั้นที่สี่.E. ใหเราหาเสียงโนตที่คางยาวที่สุดของทอนเพลงนั้น ๆ เปนเบื้องแรกกอน หาแคโนตเดียวกอน การหาโดยการหา ไปเทียบเสียงกับเทป หรือ CD หรือวัตถุบันทึกเสียงอะไรก็ตามสะดวกครับ เมื่อหาโนตที่มีเสียงยาวที่สุดในทอนนั้นไดแลว ตอมาก็เริ่มหาโนตที่เปนทํานอง ซึ่งตอเนื่องกับโนตตัวที่เราหาได ตอไป.... 5 ...>>> พอฮัมไดแลว จําทํานองขึ้นใจแลว การจําทํานองนี้หมายความวา ใหเราจําทํานองของเครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ ที่เราจะทําการแกะ เชน เราจะแกะ Guitar Solo เราก็ตองจําทํานองของกีตารโซโลในทอนนั้นใหไดอยางขึ้นใจ ตอมาก็เริ่มจับอุปการณเครื่องดนตรีขึ้นมา แลวทําการหาเสียงโนตที่เราจําไดแลว วิธีการหาเสียงโนต...>>> ใหผูที่สนใจในบทความนี้ หาเพลงที่ชื่อวา "เลาสูกันฟง" ของ.ไมตองบอกนะครับ หามาฟงกันนะ เอา ทอน Intro อยางเดียวเลย ตรงที่เปนเสียง Guitar Solo นะครับ ฟงใหขึ้นใจ และใหจําทํานองกีตารโซโลใหได แลว กลับมาอานบทความในภาคปฏิบัติกันครับ ผมจะยกเอาการแกะทอน Intro ของเพลง ๆ นี้มาเปนตัวอยาง เพราะไม ยากนักสําหรับมือใหม (ย้ําวาสําหรับมือใหมนะ) อีกไมนานเกินรอ ** นี่เปนเพียงทฤษฎีในการแกะเพลงเทานั้นครับ บทหนาผมจะลองนําเสนอวิธีการปฏิบัติใหชมครับ ** คราวนี้เรามาวาถึงการปฏิบัติกัน หวังวาจากบทความที่แลวทุกคนคงเขาใจในแนวทางการแกะเพลง ขึ้นมาบางนะครับ และก็หวังวาการบานที่ผมแนะนําไป ที่ใหไปฟงเพลง "เลาสูกันฟง" ทอง Intro กันนั้น ทุกคนก็ คงจะไปฟงกันมา และก็คงจะจําทํานองของ Guitar Solo กันไดแลว ถายังจําไมไดก็ Click เปดฟงไดที่ Control ดาง ลางนี้นะครับ ซึ่งจะมีเฉพาะเสียงกีตารโซโลที่เราจะสาธิตการแกะเทานั้นครับ เริ่มแกะ.... 4 ..>>> ใหทําการตั้งสายกีตารเปนแบบมาตราฐาน คือ สาย 6 เสียง E สาย 5 เสียง A สาย 4 เสียง D สาย 3 เสียง G สาย 2 เสียง B และสาย 1 เสียง E แตแนะนิดวาควรตั้งสายกับเครื่องตั้งสายจะดีกวาครับ ขั้นที่สอง.. ทําอยางนี้ไปเรื่อย ๆ จนจบทอนนั้น ๆ ครับ การบาน.>>> จากในภาคที่แลวคือภาคของทฤษฎี เราไดบอกไววาใหเราฟงและฮัมทํานองใหไดกอน จากนั้นใหเราหา โนตที่เสียงคางยาวที่สุดกอน มาในภาคปฏิบัตินี้ เรานําเพลง เลาสูกันฟง ทอน Intro มาเปนตัวอยาง เราจะไดทําการ อธิบายวิธใี นสวนนี้ใหไดเขาใจกันดังนี้ เมื่อเราไดฟงและพอจําทํานองของกีตารโซโลของเพลงนี้ไดแลว ตอมาก็ใหเราฟงทอนกีตารโซโล เหมือนเคยอีก แตคราวนี้ใหเราฟงทํานอง แลวใหเราแยกทํานองออกเปนวลี หรือเปนประโยค ๆ ออกมา โดย ทํานองของ Guitar Solo เพลงหนึ่ง ๆ จะประกอบดวยประโยค หรือวลีของทํานองเปนหลาย ๆ สวน สําหรับใน ...D.....A ..90 ก็จะตั้งสายแบบปรกติครับ คือ สาย 6 ....

.>>> บทสรุปคือ..>>> เมื่อคุณหาโนตที่คางยาวในประโยคนั้น ๆ ไดแลว ตอไปก็ใหฟงแลวทําการหาโนตอื่น ๆ ที่นํามา ประกอบเปนทํานองตอไป โดยการนําเอาทํานองที่คุณไดยินอยูในหัวคุณนะแหละทําการหา และทําการเทียบเสียง วาใชหรือไมแบบการหาโนตคางยาวนั่นแหละ ลองทํากันดู โดยแบงการแกะออกเปนประโยค ๆ ไป จะทําใหงาย ขึ้น วันนี้อาจไดประโยคเดียว พรุนนี้แกะตอไปทําไปเรื่อย ๆ ครับ สักพักก็ไดทั้งเพลง. ทํานองประโยคที่สอง 3..ตรงนี้ผมจนดวยปญญาจะ แนะนําเปนตัวอักษรครับ.ถาคุณยังทําไมไดใหระลึกประโยคดังตอไปนี้ไวแลวคุณจะทําไดแนนอน. ทํานองประโยคที่สาม ขั้นที่สาม.จําใหไดวาตําแหนงนี้กับตําแหนงอื่นๆหางกันกี่ Fret กีตาร หรือจําใหไดวามันหางกันกี่ชอง จําโนตRoot ของฟอรมนั้นๆวามันประจําอยูบนตําแหนงไหนของสายกีตารที่เทาไหร การเคลื่อนยายฟอรมเพื่อไปเลนในคียหรือตําแหนงอื่น ใหเคลื่อนยายไปทั้งฟอรม ชื่อคีย(Key) จะเปลี่ยนไปตามโนตรูท(root)นั้นๆ ..... "หนูทําได เราทําได ผมทําได ฉันทําได และ Guทําได" ** หวังวา 2 บทความนี้ทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ คงจะเปนแนวทางใหแกทุกทานที่ยังไมเขาใจในการแกะ Solo Guitar นะครับ** นี้เปนบทความประเภทเชิงกึ่ง Workshop บทความแรกที่ผมคิดขึ้นมาเพื่อจะสอนดนตรีใหคุณ ๆ ได เขาใจและทําไดมากที่สุด โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ถาคุณผูอานเขาใจหรือไมเขาใจอยางไรชวยแสดง ความคิดเห็นทีนะครับ เพราะเราจะไดตัดสินใจไดวา การนําเสนอและการสอนในแบบนี้ คุณเขาใจและสามารถ นําไปปฏิบัติไดจริง เราจะไดพยายามทําเนื้อหาแนวนี้ออกมาอยางสม่ําเสมอ เพื่อผลประโยชนของผูที่รักการเรียนรู ดนตรี และผูติดตาม kitatann ใหคุณจํารูปรางหนาตาของฟอรมใหได โดยวิธีจําคือ......เข็มหลอ 19 เพลงนี้แบงไดเปน 3 ประโยค หรือวลี ประโยคหรือวลีตาง ๆ 1.. ทํานองประโยคแรกของ Guitar Solo เพลง เลาสูกันฟง 2.... THE END.>>> เมื่อไดแบงประโยคของทํานองออกไดแลว ตอไปก็เริ่มทําการแกะจริง ๆ จัง ๆ เสียที โดยใหเราฟงและ หาโนตเสียงที่คางยาวที่สุดของประโยค ๆ นั้น ๆ กับเครื่องมือของเรานั่นคือ Guitar ในประโยคแรก เสียงที่คางยาว ที่สุด หรือก็คือเสียงของโนตสุดทายของประโยคแรกนั่นเอง ลองหาโดยไลหาวาเสียงโนตนี้อยูที่ตําแหนงใด เฟร็ทใด สายใด ของสายกีตาร โดยหาไปเทียบเสียงกับโนตนี้ไปจนกวาจะเจอ ถาเราคิดวาหาเจอแลวก็ลองดีดโนต นั้นไปพรอม ๆ กับเสียงที่ไดยินจากเทป ถาคุณฟงแลวมันเขากันเปนเสียงเดียวกัน นั่นก็แสดงวา OK คุณหาเจอ แลว แตถาคุณฟงวาเสียงเขากัน เสียงเดียวกันไมออกหรือฟงไมเปน ตรงนี้ก็เริ่มยากแลวในขั้นนี้ แตถาฟงไมออกจริง ๆ ผมจะเฉลยให ใหคุณลองเปดฟงโนตนี้ใหม แลวใหคุณกดลงไปที่สายที่ 1 บนเฟร็ท(หรือ ชอง)ที่ 10 ของกีตารของคุณ แลวลองฟงดูวาใชโนตที่คางยาวที่ผมวาไหม ถาคุณวาไมใช นั้นอาจจะเปนไปไดวา คุณฟงไมออก หรืออาจจะเปนไปไดวาคุณยังไมไดตั้งสายกีตารในขั้นตอนแรก ครับ ขั้นที่สี่.

** ลองสังเกตดูรูปแบบของทางเดินโนต และ นิ้ว ของทั้ง 2 ตัวอยาง เราจะพบวามันมีหนาตาเหมือนกัน เพียงแต ตางที่ตําแหนงบนคอกีตารเทานั้น ** .*** [ ตัวอยางการอานฟอรม ] ดูรูปใน C Major Scale ฟอรมนี้เปนฟอรมที่ 1 (I) สังเกตโนตที่เขียนอยูบนสายกีตารในแตละเสนจะเปน โนตในสเกล C Major ทั้งหมด (ไมมี # & b ) โดยใน สเกลC นี่เรานําฟอรมที่ 1 มาเลนใน Position ที่ 2 และ โนตรูทอยูบนสายที่ 5 ของกีตารในเฟร็ทที่ 3 สวนโนต นอกนั้นใหเราเลนไปตามรูปแบบฟอรม โดยไม จําเปนตองดูโนตตัวอื่นวาเปนโนตอะไรก็ได แตขอให เลนใหถูกฟอรมของมัน คือ ตองเลนตามตําแหนงของ รูปแบบฟอรมที่กําหนดมา เชน จากโนตrootไปโนตที่ 2 หางกัน 1ชองกีตารหรือ 1 เฟร็ทกีตาร ตาม แบบฟอรมที่กําหนดมา เราก็ตองเลนโนตที่2นี้ใหหางจากโนตรูท 1เฟร็ทหรือ 1ชองกีตารเชนเดียวกับที่กําหนดมา ลองดูการยายคียจากรูปสเกล D major ซึ่งใชฟอรมที่ 1 เชนเดียวกันกับ C Major ที่ยกตัวอยางมาแลว แตสําหรับคีย D นี้ โนตรูทมันอยูที่เฟร็ทที่ 5 บนสายที่ 5 ของกีตาร ฉะนั้นเราตองเลื่อนฟอรมมาเลนใน Position ที่ 5 แทน สวน โนตอื่นที่ตามมาก็เลนไปตามฟอรมที่กําหนดมา และเราจะสังเกตเห็นไดวา โนตตางๆที่เราเลนออกมา ถาเราเลน ถูกแบบฟอรม โนตตางๆมันจะเปนไปตามคียนั้นๆเอง โดยที่เราไมจําเปนที่ราจะตองรูโนตทุกตัวที่เราเลนก็ได (สังเกตโนตในรูป D major Scale จะเห็นไดวามันมี 2 ชารป (#) ตามสเกล D Major ) วิธีการอานแบบฟอรมนี้คุณสามารถนําเอาไปใชอานฟอรมตางๆก็ได เชน ฟอรม Chord เปนตน.เข็มหลอ 20 *** โนต root คือ โนตหลักในคีย เชน คีย C จะมีโนตรูทเปนโนต C เปนตน.

..อยากจะใหมีศัพททางดนตรี/กีตารไวๆ ผมก็เลยเรงทําให อาจจะ รวบรวมมาไวไดไมมากเทาไหรนะครับในตอนแรกนี้ เอาไวสัญญาวาจะupDateเพิ่งเติมศัพทใหเรื่อยๆครับ ตอน แรกนี้ก็ขอเริ่มจากศัพทของคนเลนกีตารกันกอน สวนศัพทดนตรีท่วั ไปเอาไวทีหลังนะครับ.เข็มหลอ 21 *** มีประโยชนมาก นาเก็บไวดูนะ *** ศัพทกีตารนารู เห็นหลายทานมาPostไวที่ GustBookของเราวา... ศัพท ความหมาย Ad Lib การคิดขึ้นมาสดๆ แบบเดียวกับการเลนอิมโพร ไวส ALTERNATE PICKING การเลนปคในแบบสลับขึ้น-ลง ARTIFICIAL HARMONIC การเลนในแบบกัดปค BEND การดันสายกีตาร CHORD โนตที่เปลงเสียงออกมาพรอมกันตั้งแต 3 โนตขึ้น ไป EAR TRAINING การฝกหู GHOST NOTE โนตที่มากอนโนตจริง HAMMER ON การเลนตบสายกีตาร IMPROVISATION การเลนโดยการคิดทํานองขึ้นมาสดๆ MUTE เลนเสียงนั้นใหบอดโดยการวางสันมือซายลงไป เพื่อคุมเสียง .

เข็มหลอ 22 PULL OFF การเลนเกี่ยวสายกีตาร PICKING PICK SCRAPES การใชปคกีตารครูดสาย OPEN HAMONIC การเลนฮาโมนิคสายเปด SWEEP PICKING การเลนปดไปในทิศทางเดียวกัน SOLO การเลนเดี่ยว SLIDE การเลนรูดสาย VIBRATO การเลนสั่นสาย TAPLATURE สัญลักษณแทนสายกีตาร TAPPING การเลนจิ้มสายกีตาร TRILL การใชHammer OnสลับกับPull Offโดยเลน สลับกันอยางรวดเร็ว ***บางความหมายผมเขียนขึ้นมาเอง จากวิธีการเลนของศัพทนั้นๆ ผูรูทานใดเห็นวาผมให ความหมายผิด ก็กรุณาทวงติงมาได...*** Note in Major Scale วิธีใช ตัวเลข หมายถึง ลําดับNoteในสเกล ตัวอักษรในแนวตั้ง หมายถึง Note.ในสเกลของคียนั้นๆ .

.ขอแนะนําใหทานฟงผลงานของมือกีตารในแนวบูลส ตางๆดู*** SLIDE Slide หรือ เทคนิคการรูดสาย เทคนิคงายๆที่นักกีตารนิยมใช และมีเสนหอยูในตัว โดยเฉพาะเมื่อเรานํามาเลนในบทเพลงหวานๆกิน ใจแลวละก็. 1/2 = ดันสายขึ้น 1/2เสียง หรือ 1semitone 1 1/2 = ดันสายขึ้นหนึ่งเสียงครึ่ง. สัญลักษณตอไปของการดันสายก็คือ สัญลักษณการผอนกลับของเสียง โดยเราใชสัณ ลักษณ ลูกศร เชนเดียวกัน แตเปนลูกศรชี้ลง..วิธีการคือ.. . วิธีการดันสายและสัญลักษณ สัญลักษณที่ใชใหเรารูวานี้เปนการเลนในแบบดันสายก็คือ สัญลักษณ "ลูกศร" สวนคําวา Full และตัวเลขตางๆที่เห็น มีความหมายดังนี้.มันมีหลักการแบบเดียวกัน.เมื่อเราดันสายใหเสียงสูงขึ้นไป ตอมาเราก็คอยๆผอน เสียงนั้นลงมากลับมาที่เสียงเดิมของโนตนั้นๆ ***ถาทานอยากมีสําเนียงการดันสายที่เยี่ยมยอดละกอ.เข็มหลอ 23 Techniques (ลูกเลนตางๆ) เราไดเรียนรูเรื่องพื้นฐานทางดานการเลนกีตารไปแลว 2 เรื่อง คือ Hammer On & Pull Off มาในบทนี้ เราขอเสนอเรื่องเทคนิคการเลนกีตารอีก 2 รูปแบบ คือ การดันสาย และ การสไลด [ Bend & Slide ] BEND BEND หรือ เทคนิคการดันสาย เปนเทคนิคที่นิยมใชกันมาก กับนักกีตารทั่วๆไป วากันที่จริงแลวเทคนิคนี้เกิดขึ้นมาเพื่อ การเชื่อมโยง เสียงโนตที่ตองการ2เสียงเขาดวยกัน โดยมือกีตารตองการเชื่อมโยงNote 2เสียงนั้น ดวยเอกลักษณของเครื่อง ดนตรีที่ตนเลนอยู และการเชื่อมโยงเสียงสองเสียงนั้นก็เปนเอกลักษณของเครื่องดนตรีที่เปนเครื่องสายเทานั้น เรา จะไมพบเสียงของการเชื่อมโยงโนน2เสียงแบบนี้จากเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ... Full = ดันสายขึ้น 1 เสียงเต็ม.เทคนิคนี้ชวยในการเรียกอารมณไดพอดูเลยทีเดียว วิธีการเลนและสัญลักษณ คําวา SL.นี้คือคํายอของเทคนิคSlide และสัญลักษณที่ใชในการแทนการเลนเทคนิคนี้ก็คือ เสนเฉียงๆที่ทานเห็น.. แตถาทานไปเจอตัวเลขที่แตกตางไปจากตัวอยางนี้ ก็ขอใหทานจําไววา..

..ถาคุณอยากมีฟอรมนิ้วการเลนกีตารที่สวยงาม แนะนําใหคุณพยายามเลนลูกนิ้วเหลานี้ โดยการใช นิ้วมือซายในการเลนตามที่ระบุไวใน TAB ดวย*** Arpeggio (การเลนในแบบกระจายคอรด) คือการนําเอาโนตในคอรดออกมาเลนเปนMelody ในหนานี้เราจะมาเรียนรูเรื่องการนําเอาNoteในChordออกมาเลนเปนทํานองกัน หรือที่เราเรียกกันวา อะเปจิโอ ในเบื้องแรกนี้เราตองมาดูแนวความคิดพื้นฐานในเรื่องนี้กันกอน คือ การเลนArpeggioนี้ มันก็ไมได ซับซอนอะไรมากมาย ถาคุณเขาใจในเรื่องการสราง Chordมาแลว ถายังก็กรุณาไปที่หนาTheory ของเว็บนี้นะ ครับมีใหศึกษากัน ตอนนี้ก็จะมาถึงเรื่องของการปฏิบัติ มาดูกันในFig. ***หมายเหตุ... . Hammer On ถาเราเรียกกันแบบมือกีตารลูกทุงๆหนอย เขาก็จะเรียกเทคนิคอันนี้วา"เทคนิคการตบสาย" แตนี้เราเรียก กันแบบIT ก็เรียกวาเทคนิคHemmer onกันไปเลยจะดีกวา ดูวิธีเลนไดจาก TAB กีตารขางลางนี้ อักษร H แทนการเลนในแบบ Hammer on Pull Off เทคนิคPull offคือการเลนในแบบเกี่ยวสาย โดยจะเปนการเกี่ยวสายจากเสียงที่สูงกวาปลอยมาสูเสียงที่ ต่ํากวา คุณลองเลนดูจากTABแบบฝกขางลางนี้. ลองหาแบบฝกกันดูกับเทคนิคตางๆเหลานี้ หรือไมก็รอที่webนี้สักพักเราทําแน แตตอนนี้อยากปูพื้นฐาน ของเทคนิคตางใหแนนเสียกอน .แรก.เข็มหลอ 24 Slideก็มีอยู 2 แบบคือ การสไลดจากเสียงโนตต่ําไปหาเสียงโนตที่สูงขึ้น กับ การสไลดจากเสียงโนตที่ สูงสไลดไปหาโนตเสียงที่ต่ํากวา..สองลูกนิ้วเด็ด Hammer On & Pull Off. กอนที่เราจะเรียนรูเรื่องเทคนิคหรือลูกเลนกีตารที่หวือหวากัน เราควรที่จะเลนหรือเขาใจกับศัพทเทคนิด ทางการเลนกีตารกันเสียกอน ก็มาเริ่มกันเลย กับลูกเลนกีตารแบบงายๆ ที่มือกีตารทุกคนบนพื้นพิภพนี้ตองเลนได ไมวาจะ สตีฟ วาย จิมมี่ เฮนดริกส ตองเลนทั้งนั้น นั่นก็คือ.. อักษร P แทนเทคนิค Pull off .

... Ex.C-E-G.ใน โนตที่ปรากฏบนStaffจะมีแคเพียงโนต 3 ตัวนี้เทานั้น) FIG.(ใหคุณสังเกตดูวา.2 นี่ก็เปนการArpeggioใน C Major เชนเดียวกัน แตคนละ Form ลองสังเกตที่noteดู..1 เปนการกระจายคอรดใน C Major Triad chord ซึ่งประกอบดวยโนต.เข็มหลอ FIG. ** นี้เปนพื้นฐานการเลนในแบบ ARPEGGIO ที่ผูรักการเลนดนตรีควรจะรู บทหนาเราจะมารูจักการเลน Arpeggioในรูปแบบตางๆกัน ** ไดกลาวถึงในหลักการคราวๆ ของการคิดลูกเลนในแบบ "กระจายคอรด" (Arpeggio) ไปแลวในตอนกอน มา ในตอนนี้ จึงเปนการนําเอาหลักการที่ไดมาลองเลนดูบนคอกีตาร จากตัวอยางดังตอไปนี้.เลนอยางไร 25 ...1 เปนการกระจายคอรดในคอรด C ซึ่งประกอบไปดวยโนต C-E-G ดังในโนตนี้ ใหเราสังเกตตําแหนง ของ Form นิ้วในการเลน วา.

..2 และการเลนในแบบนี้นี่แหละที่เราเรียกกันวาการเลนในแบบ "BOX" ที่เรียกกันเชนนี้ก็เพราะ.4 แทน Fig.. หางหายไปนานสําหรับตอนตอมาของการเลนในแบบกระจายคอรด ผมไมขอแกตัวอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะคงทราบกันดีอยูแลวนะครับ วาเว็บนี้ผมทําอยูคนเดียวจริง ๆ ทั้งการออกแบบ การเขียนโปรแกรม การเขียน เนื้อหา การทําบทความ ฉะนั้น...ความชาจึงตามมา มาคราวนี้ก็เปนการนําเอาเรื่องของการเลนในแบบกระจาย คอรดตอนที่ 3 มาเลาสูกันครับ ไปดูกันครับ Ex.1 เพียงแตในคอรด D นี้ มันมีการยายตําแหนง {Position} ในการเลนมาอยูที่ Fig.ใหคุณสังเกตตําแหนงนิ้วและฟอรม แลวพยายามยายมัน ไปเลนในตําแหนงอื่นดวย.1 ใน Ex.3 นี้ก็เปนอีกหหนึ่งฟอรม ในตัวอยางเปน คีย G.เข็มหลอ 26 Ex..นิ้วเราถูก Block ไวในฟอรมที่เหมือนกัน แตแตกตางกันเพียงตําแหนงในการเลนเทานั้นเอง ***ใหคุณลองยายตําแหนงไปเลนในตําแหนงอื่นดู แลวสังเกตดูที่โนตบนเสนที่ 5 สําหรับฟอรมนี้ เพราะโนตบน สายที่ 5 บอกถึง ชื่อของคอรด+คียที่เราเลนอยู*** Ex.นิ้วและ Form ที่ใชในการเลนนั้น มีความเหมือนกันกับใน การ กระจายคอรด C ใน Ex.1 เปนการเลนในแบบฟอรมที่นักกีตารมักจะนําเอามาเลนกัน ซึ่งมีการเลนตัวโนตในคอรตอไปนี้ >>> ..2 เปนการกระจายคอรดในคอรด D ซึ่งประกอบไปดวยโนต D-F#-A ดังในโนตนี้ ใหเราสังเกตตําแหนง ของ Form นิ้วในการเลน เราจะสังเกตเห็นไดวา.

D Dm7 -> D .ใหคุณสมมติโนตตางๆเปนตัวเลขขึ้น เชนถาคุณตองการเลนลูกเลนนี้เปนชุดละ 4 ตัวโนต ตัว เลขที่จะไดก็จะเปน 1-2-3-4 แลวเมื่อคุณจะทําการซีเควนสตัวโนตก็ใหคุณนับชุดตอไปดังนี้ 2-3-4-5 และชุดตอไป 3-4-5-6 ชุดตอไปก็ทําในทํานองเดียวกัน ลองดูโนตดังนี้.G .F . .2 ผมเลนใน Sixteen Note ครับ ลองสังเกตและลอง นําไปเลนดูครับ Sequences Lick มือกีตารบางรายอาศัยลูกเลนในแบบซีเควนสนี้เพียงลูกแลนเดียว ก็สามารถโชวออฟไดอยางสบายๆ แต แทจริงแลวลูกเลนในลักษณะนี้ไมไดมีอะไรที่ชวนพิสดารเลยจริงๆ เราจะมาเรียนรูในหลักการเบื้องตนของลูกนิ้ว ที่ชื่อวา Sequencesนี้กัน หลักการของ SEQUENCES LICK.B .C .เข็มหลอ 27 Am -> A . ตอไปนี้เปนlickเรียกน้ํายอยสําหรับลูกเลนนี้ ที่เราจะนําเสนอทานตอๆไปในอนาคตกาลขางหนานี้.A . นี้ถือเปนหลักการเบื้องตนที่คุณตองเขาใจในลิกสที่ชื่อวาSequences.1 ผมเลนอยูที่ Eight Note แตใน Ex..C เราจะพบแบบฟอรมของการเลนกระจายคอรดในแบบนี้ไดกับบทเพลงของมือกีตารฮีโรทั้งหลายบอย มาก เชน เพลงของ Yngwie หรือของ Vinnie Moore เปนตน ลองเลนกันดูนะครับ และที่อยากใหสังเกตคือ ตัว โนตกับคอรดที่เลนไปกับคอรดนั้น ลองดูความสัมพันธกันนะครับ เปน Key :: A Minon ครับ Ex..2 นี้ผมใชแบบฟอรมการเลนเหมือนเดิม แตผมแทรกไอเดียของการดับเบิ้ล (Double) สัดสวน โนตเขาไป จากใน Ex.2 ใน Ex. ไมมีอะไรมากสําหรับหลักการคิดลูกนิ้วแบบนี้ ถาคุณนับเลขเปนก็เปนอันวาใชไดกับการคิดลูกซีเควนส นี้ หลักการมีดังนี้.E Em7 -> E .

1 ลองเลนดูนะครับ แบบฝกซีเควนสชวยพัฒนาความเร็วของนิ้วมือไดนะครับ คราวหนามาลุยแบบฝกกัน แบบเต็มๆ ผมปลอยใหหนานี้ขาดการอัพเดทเรื่องราวไปตั้งหลายเดือน(เกือบป) ดวยเหตุที่วา "ลืม" ผมลืมไปวาหนา นี้เรื่องราวของ lick ในแบบ Sequences นั้นมันแขวนอยูเรื่องหรือตอนเดียวมาตั้งนานแลว เราก็มัวแตไปอัพเดท เรื่องอื่นๆสะ ก็ขออภัยดวย คราวนี้กลับมาอัพใหอีก 1 ตอน กับ 2 lickในแบบซีเควนส ลองติดตามดูกัน Ex.1 ใน Ex.เข็มหลอ 28 FIG.1 นี้จะเปนลูกนิ้วในแบบ Sequencesที่คิดขึ้นมาจากสเกล Patatonic Minor โดยคิดขึ้นมาเปนชุดละ 4 ตัว โนต (ใหสังเกตุตรงตัวโนตเริ่มตนในแตละชุดดวย) โดยเลนอยูในคีย A minor และเลนในสัดสวนของ Sixteen note ครับ .

.. หลักการลูกเลนในแบบ Pedal.1 นี้เราจะเห็นไดวา.1 ในFig.มีโนต E{สาย2 เฟรท5}เลนโนตย้ําอยูกับที่ โดยมีโนตอื่นๆสลับกับโนต E นี้ เลน ติดตอกันไปเรื่อยๆเปนชุดๆ จากตัวอยางขางตน เปนลักษณะของการเลนในแบบ พีดัลโนต เราจะมาลองดู lick ของ Pedalกันตอไป อีกสักหนึ่งแบบ ดังนี้.1นี้. Fig. . มีโนตกลุมหรือตัวใดตัวหนึ่งเลนย้ําอยูกับที่ สลับกับโนตใดโนตหนึ่งที่เลนเปนMelody ดังตัวอยางใน Fig.2 นี้เปนการเลนใน A minor scale และเลนอยูในชุดละ 6 โนต ในโนตกอนโนตสุดทายตอนจบที่ คุณเห็นเปนโนต G# นั้น คิดมาจาก A Hamonic minor แบบที่ขุนขวานสาย Neo-classic ใชกัน Pedal Lick พีดัล ลิกส : นี้เปนที่นิยมใชกันมาก โดยเฉพาะกับบรรดาขุนขวานในสายNeo Classic Pedal lick จะมีวิธีคิดและวิธีฝกอยางไรลองติดตามอานกันดู.2 ใน Ex.เข็มหลอ 29 Ex.

..2 เปนทอนหนึ่งจากเพลง Beyond the door ของVinnie Moore ใหเราดูที่ beat ที่3-4 เราจะ สังเกตเห็นวาเขาใชโนต G ในสายที่ 3 มาเปนโนตพีดัล จากในทั้งสองตัวอยางนี้คุณคงจะไดรับความเขาใจในเรื่องของลูกเลนในแบบ Pedal กันบาง คราวหนา เราจะนําเอาแบบฝกมาฝากครับ. .2 เราจะเห็นไดวามีโนต D เลนซ้ําๆอยูกับที่ และมีโนตอื่นๆเลนสลับกันไปเรื่อยๆเพื่อเปนตัวเดิน ทํานอง ลองนําไปฝกกันดู ครั้งนี้เปนการแนะนําแนวคิดในการสราง Pedal Lick คราวหนาติดตามแบบฝกของ Pedalนี้เต็มๆครับ.. Ex. Ex.. เราจะสังเกตเห็นไดวา มีโนต D เปนโนตพีดัลคือเลนซ้ําไปซ้ํามา สลับกับโนตอื่นที่เลนเปนเมโลดี้.1 ใน Ex.1 นี้เปนทอนหนึ่งในเพลงของเจาพอนีโอฯ ตัวจริงYngwie ชื่อเพลงวาCrying ในอัลบัม Triloggy..2 ใน Fig.2 ใน Ex. ในตอนกอนเราไดอธิบายถึงหลักการการคิดลูกเลนในแบบ พีดัลฯไปแลว ในตอนนี้เราจะมาดูลูกเลนใน แบบพีดัลที่เหลาขุนขวานนํามาเลนในบทเพลงตางๆ ดูบาง เพื่อประกอบความเเขาใจ.เข็มหลอ 30 Fig.

เปนการเลนในแบบ Arpeggio ซึ่งการกระจายคอรดแบบนี่ แรดดี้ โรด นิยมใใชมากกับบทเพลงของเขา. 3 Sharp{A or F#m} Figure 2 Figure2.. Figure 3 ..เข็มหลอ 31 Licks (จากมือกีตารระดับโลก) ในครั้งนี้เราขอเสนอLickของมือกีตารผูลวงลับดับไปจากโลกนี้แลวสักหนึ่งคน เปนมือกีตารที่ใครๆตาง ก็เรียกรองสนใจในการชําเรากีตารของเขายิ่งนัก เปนมือกีตารที่เรียกไดวาเปนนักกีตารเพียงไมกี่คนที่มีสําเนียงการ เลนกีตารในแบบHeavy Metal ไดชัดเจน เขาก็คือ Randy Rhoads อดีตมือกีตารของ Ozzy นั่นเอง. ในlickนี้เปนการคิดมาจากสเกล Pentatonic เลนใน Key. Figure 1. เราลองมาดู ลูกเลนของเขากัน.

Brother.Lover.2 ใน Fig.2 คือลิกสในเพลง Colorado Bulldog ในอัลบั้ม Bump Ahead อยูในคีย Em (1 sharp) ในลิกสนี้ เปนการเลนโดยการอาศัยการกางนิ้วออกเปนอยางมาก โดยกิลเบิรต คิดลิกสนี้เปนการเลนในแบบ Three Per Sting หรือการเลนในแบบ 3 โนตตองหนึ่งสาย และเปนการเลนใน tempo / Quarter Note = 140 ซึ่งไมหมูเลยถา เราจะเลนออกมาแลวฟงดูดี ลองฟงกันดู.1 เปนลิกสที่อยูในเพลง Daddy.1 ใน Fig..เข็มหลอ 32 ในlickนี้เปนการเลนในลักษณะการ Trill นิ้วมือซาย ใครที่เคยเลนผลงานของเขาจะรูวา..Bb . Fig....Db-D .F ) หรือ ทีเราเรียกกันวา Blues scale ในบารถัดมาพอลก็เลนในแบบโครมาติกส คือ เลนในแบบ ครึ่งเสียงตอเนื่องกัน ลอง ฟงกันดู.ลูกเลนแบบนี้ Randy Rhoads โปรดปรานเพียงใด. เอาไปแค 2 lick สําหรับในครั้งนี้ คราวหนาจะเปนลิกสของเกจิใดโปรดติดตาม สุดยอดขุนขวานแหงป 1990 และในปจจุบัน คงไมมีใครปฏิเสธเขาคนนี้ไปได John Petrucci แหงคณะ Dream Therter ครัง้ แรกที่ผมฟง เขาเลนในเทป (สมันนั้นยังไมมีพวก MP3 หรือสื่ออื่น ๆ ที่ถูกไปกวาเทป) ผมแทบตกใจคนอะไรหวะเลนได จังหวะสุด ๆ จริง ๆ ผมหมายถึงวา เขาเลนแบบที่มี Rhythm ยาก ๆ ไดอยางกับเคี้ยวขนมหวานเลย ซึ่งนอยนักที่ผม จะเคยฟงใครเลนไดในแบบนี้ นี้ยังไมพูดถึงความเร็วของนิ้วมือที่เปนมาตราฐานไปแลวสําหรับผูที่เลนกีตารนะ มา คราวนี้เลยไปงัดเอา LICK ที่เขาเขียนไวใหกับ kitatann เฮย !!! ไมใชเขียนไวใหกับ Guitar World เมื่อประมาณป .Littel Boy อยูในอัลบั้ม Lean Into It เปนลิกสที่อยูในคีย Gm (2 flat) ใน bar แรก พอลเลนมาจากโนตในสเกล G Pentatonic minor with b5 ( G . Fig....C . ครับแตเพียงเทานี้ เอาไวเดือนหนาวากันตอไปกับlickของมือกีตาร มือกีตารตางๆในเมืองไทยเราคงไมมีใครไมรูจัก พอล กิลเบิรต เปนแน เพราะเขาเคยมาเปดการแสดง ดนตรีของเขาในบานเราไปแลว ในนามของคณะดนตรีที่ชื่อ Mr.Big และนอกจากนั้นเขายังเคยมาทําการเปด Workeshop การเลนกีตารใหเราไดดูกันอีกดวย มาในคราวนี้ก็เลยขอนําลิกสของเขามาใหเราไดดูกัน และวิเคราะห ตามวาเเขาคิดมาไดอยางไร.

...C ) ที่เลนไปบนคอรด Am7 ครับ เปนลูกนิ้วที่มีสําเนียงแปลก ๆ หู ไปอีกแบบครับ Figure 2 ใน Figure 2 เปนการเลนในแบบ Arpeggios ครับ ลองสังเกตชื่อคอรดตาง ๆ ที่เขียนไวบน Staff ตามไปครับ จะรู วาในแตละ Bate เขาใชโนตในคอรดใดเอามาเลนครับ เปนลูกนิ้วที่นาฝกมาก ๆ ครับ ตรงนี้ JOHN บอกวาคุณจะ มองเปนการใช A Dorian Mode (A . ริฟฟ คือ หัวใจของดนตรีRock. ริฟฟ คือ ทอนดนตรีสั้นๆที่ใชเปนไอเดียหลักในการคิดบทเพลงนั้นๆ และอีกหลายๆนิยาม. ริฟฟ คือ ทอนดนตรีที่เลนวนไปวนมา จนทําใหเราจําทอนดนตรีนั้นได.C .F# .D . Riff RIFF คือ อะไร มีเกจิทางดนตรีหลายทานไดใหคํานิยามของคําวา Riffนี้ไวหลายนัยะดวยกัน เชน.E ..G .เข็มหลอ 33 1994 ครับ เกือบ 10 ปแลวสําหรับ LICK นี้ อะ ๆ อยาเพิ่งประมาทถึงแมเปน lick ที่เกาแตก็เกาเกมนะครับ ลองไป ดูกัน Figure 1 เปน LICK ที่เปน E Pentatonic (E .G) ก็ได ที่สําคัญเวลาเราเลน LICK ที่ 2 นี้ใหเรารักษา ความสะอาดของเสียงดวยครับ จบไปสําหรับ lick ของอีกหนึ่งยอดขุนขวาน ไวคราวหนาจะงัดเอา lick เด็ด ๆ ของมือกีตารอื่น ๆ มาใหเลนและ ศึกษากันอีกครับ. .A .B .B .

ถาจะพูดในแงของคนที่เรียนทฤษฎีดนตรีมาเครงๆ ก็จะบอกวาเปนการเลนในแบบ Interval คือ เปน Perfect 4th. Smoke on The Water คงไมมีใครปฏิเสธเพลงๆนี้วา.อยูในคีย Minor{2Flat. เพลง Smoke... ** ก็ลองนําไปเปนแนวคิดในการสรางRiffกันดู อาจจะไดอะไรใหมๆขึ้นมาบาง พบกันใหมตอนหนากับ Riff อมตะอื่นๆ.ตรงนี้เราจะนําเสนอการคิดทอนRiff โดย การศึกษาดูจาก ทอนริฟฟของมือกีตารระดับโลก ที่ไดรับการยอมรับวา RIFF เปนอมตะ.เข็มหลอ 34 แตความหมายเปนเชนไรผมไมขอออกความคิด เพราะณ. ** เรื่อง riff เราคงทราบกันไปบางแลววาหมายถึงสิ่งใด จากในตอนกอน มาคราวนี้เรามีริฟฟของวงดนตรีที่ เปนระดับตํานานแหงวงการ Metal มาใหยลกัน คือเปนริฟฟของ Black Sabbath มือกีตารที่ชื่อวา Tony Iommi นั้น ไดรับการกลาวถึงกันมาก ในแงของมือกีตารที่มักจะมี riff เด็ดออกมาใหเราไดยินกัน เราไปดูกันเลยกับริฟฟระดับ ตํานานของเขา Paranoid's Riff Riff นี้ซาวดโดยรวมก็มาจาก Pentatonic + Power Chord ครับ คียที่เลนก็คือ E major{4ชารป} แต Scale Pentatonic ที่เขาเลนเขาเลนเปน Pentatonic Minor ครับ คือเลน E Pentatonic Minor{ E-G-A-B-D} Iron Man 's Riff ..}Riffนี้ก็เปนการคิดมาจาก Power Chord โดยมีการคิดในแบบ Syncopation คือ คิดเปนแบบจังหวะขัดนั่นเอง..ไมรูจัก และคงไมตองสาธยายสรรพคุณของเพลงนี้ใหมากความ ฉะนั้นก็ มาดูRiffของเพลงๆนี้กันเลย.

. **เราจะใชนิ้วที่ 1 + 3ในการจับหรือเลนคอรดนี้ แตอาจจะมีนักกีตารหลายๆทานมักจะถนัดที่จะจับคอรดพวกนี้ โดยใชนิ้ว 1 + 4 แตสําหรับผมๆแนะนําใหใช 1 + 3 ในการเลน เพราะวา. Power Chord ที่จริงแลวโดยเนื้อแทของมันไมอาจจะจัดอยูในคําวา"คอรด"ได ดวยเหตุที่วา.1... Metal Rhythm Guitar POWER CHORD หากเราจะพูดถึงการเลน Chord ในแบบ Metal แลว แนนอนรูปแบบคอรดที่ใชในการเลนยอมหนีไมพน เรื่องของ Power chord เปนแน เพาวเวิอร คอรดนี้..Power Chord นี้มันไมมีโนตตัวที่ 3 นั่นหมายความวา ทั้งคอรดในแบบ เมเจอร หรือ ไมเนอร ถาเราจะเลนคอรดพวกนี้ในแบบ Power Chordมันก็จะมี รูปแบบฟอรมคอรดที่เหมือนกันหรืออันเดียวกันนั่นเอง.บางที่นักกีตารหนาใหมอาจจะคุนเคยในชื่อตางๆกัน เชน คอรดรอค คอรดเฮฟวี่ คอรดคูหา เปนตน.มาดูตัวอยางของคอรดพวกนี้กัน..คอรดแบบ นี้มันไมไดประกอบขึ้นมาจากโนต 3 เสียง แตคอรดในลักษณะนี้มันประกอบขึ้นมาแคเพียงจากโนต 2 เสียง เทานั้น คือ Root + โนตตัวที่5 (หาอานเรื่องความหมายของคอรดกอนจะเขาใจมากขึ้น ในหนาTheory) chordใน แบบนี้จะไมมีการแบงแยกTonality วาเปน Major & Minor ก็ดวยเหตุที่วา....นิ้วคนเรามี 5 นิ้ว ในการเลนกีตารเราได ..ริฟฟของคุณอาจจะเปนริฟฟระดับตํานานเหมือนของ Tony Iommi ก็ได. Ex..เข็มหลอ 35 Riff นี้สรางขึ้นมาโดยใช Power chord ในการคิด โดยนําเอาPower chord มาเรียนรอยออกมาเปน Melody ซึ่งวิธีการคิดริฟฟแบบนี้นี่แหละที่เปนเอกลักษณของ Tony Iommi และเปนไอเดียหนึ่งที่ดีมากๆในการ สรางริฟฟที่เปน Metal คงจะไดอะไรจากริฟฟทั้ง 2 นี้กันไปบาง นําเอาไปลองเปนวัตถุดิบในการคิดริฟฟของเราบางจะไดเปน ประโยชน ไมแน.... ในที่นี้เปนบทแรกของการรูจักการเลนในแบบ Metal Rhythm ฉะนั้น เราตองมารูที่มาที่ไปของคอรดแบบนี้กันกอนวา มันมีการคิดขึ้นมาไดอยางไร..

..*** Ex.1 ใน ex.2 ***สังเกตดูวาวิธีการเขียนชื่อคอรดในแบบ Power Chord นี้ เขาจะเขียนเปน ตัวอักษารบอกคียของคอรด + โนต ตัวที่5 ตัวอยางเชน เขียนวา C5 หมายความวา ในคอรดนี้เขาใช Note C กับ โนตตัวที่ 5 ในคีย C (C + G) เปนตน..เข็มหลอ 36 เสียนิ้วไปแลว 1 นิ้วคือ นิ้วหัวแมมือ เสียไปโดยการนํามันไปอยูหลังคอกีตาร ฉะนั้น.1นี้เปนการเลน Power Chord สลับกับการเลน Muteสายกีตาร ในตัวอยางนี้เปน K. Ex. แตเขาจะไมเขียนบอกวาคอรดๆนี้เปน เมเจอรหรือไมเนอร เหมือนการเขียนชื่อคอรดโดยทั่วๆ ไป*** ในบทแรกนี้เอาหลักการความเปนมาของ Power Chord ไปศึกษาทําความเขาใจกันกอน คราวหนามาพบ กับแบบฝกครับ.....เราจะไมมีนิ้วอื่นเหลืออีกเลยในการทําอยางอื่น แตถา!!! เราใช 1+3 ในการเลน คอรดนี้ เราจะยังเหลืออีก1นิ้วในการเลนอยางอื่นอีก คือนิ้วกอย (นิ้วที่ 4) ลองจับกันดูทั้ง 2 รูปแบบ คุณอาจจะ เขาใจมากกวาการนั่งอาน..ถาเราจะใชนิ้ว 1+4 ในการ เลนคอรดนี้อีก นั่นหมายความวา.. .. เมื่อตอนที่แลวเราเรียนรูเรื่อง Power Chord ไปแลว มาในคราวนี้จะเปนการแนะนําเทคนิคการเลน Rhhythm ในแบบ Metal กันบาง โดยหลักการคราวๆแลวการเลน Metal Rhythm มันก็ไมมีอะไรยุงยากมากมาย เพียงแตคุณตองทําความ เขาใจและตีประเด็นการเลนใหดีเทานั้นเอง ลองดูตัวอยางที่ผมแนะนําดังตอไปนี้.Am ผมจึงเลือก ที่จะเลน Mute โนต A (คือสายเปดของสายที่5) เพราะโนต A เปนโนต Tonic ของคีย..

2 ใน ex.1 เปนรูปแบบฟอรมของ Power chord ที่กลาวถึง ไมทราบเคยเลนกันมาบางหรือเปลา แตผมจํา ไดวาผมเคยเลนฟอรมนี้กับเพลงของ Ozzy นะ ถาจําไมผิด Form นี้จะมีโนตรูท [Root] หรือโนตหลักอยูที่ สายที่ 4 ของกีตาร ตอไปมาดูแบบฝกยอยๆ เพื่อประกอบ ความเขาในการเลน Power Chord ฟอรมนี้กัน .เข็มหลอ 37 Ex... นี่เปนแนวคิดการใชงาน Power Chord สวนหนึ่งยังมีอีกหลายๆแนวความคิดคอยๆเรียนรูและติดตาม อานกันไปครับ คราวนี้สวัสดี.Black Sabbath ฯลฯ มักจะมี ไอเดียแบบนี้ไปปะปนกับงานเพลงของเขาเสมอๆ คุณลองเอาไปประยุกตและคิดกันดู.. เราไดรูจักวิธีการจับ .1คือใชการ Mute สายในโนต Tonic ซึ่งโนตโทนิคในที่นี้คือโนต E แนวคิดแบบนี้มือกีตารสาย Metalชอบใชกันมาก ไมวาจะเปน Metallica .2 นี้เปนการเลนคลายๆกับ ex.1 ใน Pic.เลน รูปแบบของ Power Chord กันมาพอสมควรแลว มาในคราวนี้ก็จะขอแนะนํา เอารูปแบบฟอรมของการเลนแบบ Power Chord นี้มาเสนออีกสัก 1 แบบ เปนแบบที่เรามักไมคอยเลนกัน และ เรียกไดวาแบบฟอรมคอรดที่จะนําเสนอนี้จับไดยากที่สุดในกระบวนของฟอรมคอรดแบบนี้ Pic.

Ex.1 นี้เปนรูปแสดงใหเห็นการเลนคอรด A ในฟอรมคอรดแบบนี้ เลนสลับกับการ Mute สายเปด ของสายที่ 5 สวนตรง beat ที่ 2 ของบารที่ 2 จะเปนคอรดที่แทรกเขามาคือ คอรด G.ที่นี้ดวยครับ Tapping คือ เทคนิคการเลนกีตารวิธีหนึ่ง โดยคนไทยเราเรียกกันวา "การจิ้มสาย" หตุที่ตองกําเนิดมี วิธีการจิ้มสายนี้ขึ้นมาก็คงเปนเพราะ ขอจํากัดทางนิ้วมือซาย [ ขางที่ใชจับคอกีตาร ] ที่ไมสามารถเหยียดนิ้ว ออกไปไดกวางจนถึงโนตที่ตองการได นักกีตารก็เลยจําเปนตองหาวิธีการที่เขาจะสามารถเลนโนตในตําแหนงที่ ตองการได วิธีการที่นักกีตารใชก็คือ การ Tapping สาย.2 ใน Ex.2 นี้ก็คลายๆกับ Ex.เข็มหลอ 38 Ex. วิธีการTap ก็โดยการใชนิ้วมือขางขวา หรือ ขางที่เราใชจับปคกีตาร อาจจะเปนนิ้วชี้ หรือ นิ้วนางก็ ตามแตจะถนัด กดลงไปบนตําแหนงหรือ note ที่ตองการ แลวเขี่ยลง [ เขี่ยหรือเกี่ยวลงคลายๆกับที่เราเลน Pull off ]ลองดูภาพประกอบ สัญลักษณบน Staff ที่นิยมเขียนกันเพื่อสื่อใหเห็นวานี้คือการเลนเทคนิค Tapping คือ อักษร T ตอไปมาดูแบบฝกการ Tap เบื้องตนที่จะแนะนํากัน Ex.1 .1 รูปใน Ex.1 แตจะมีการเลนรวมไปกันกับแบบฟอรมของ Power Chord ในรูปแบบอื่นๆ Tapping Lick Coming Soon มาสะนาน เนื่องจากเหตุขัดของบางประการ เพราะวามัวแตหารูปภาพประกอบเรื่องนี้ พอดีไดคุณ Nutt สงภาพมาให ก็ขอขอบคุณณ.

อยูตอนเดียวมาเปนป ไมไดอัพเดทตอนตอไปสักที.2 ..แนะนําพอหอมปากหอมคอเทานี้กอนครับ ไวครั้งหนามาดูแบบฝกกันเต็มๆ -ปลอยเรื่องของการ Tapping หอยโตงเตง.2 Slow >>> Fast >>> ใน Ex.1 เพียงแตเลนใหเต็มรูปแบบขึ้นเทานั้นเอง -.มาคราว นี้เอาเสียหนอย เดียวจะจิ้มไดไมเกงกัน มาวากันเลยนะครับ Ex.เข็มหลอ 39 ใน Ex..2 นี้ก็คลายๆกับใน Ex.1 เปนการเลน Tapping หรือการจิ้มสายดวยมือขวา เปนการเลนในแบบ Arpeggio ในแบบ Triad หรือ Chord ในแบบ 3 เสียง ในหองแรกจะเปนโนตซึ่งอยูในกลุมของคอรด A minor ตามมาดวย F และตามมา ดวย Em ในหองที่ 3 มีการหยอดดวย E7 นินึงเพื่อใหไดสุมเสียงในแบบ Hamonic Minor Scale สังเกตดูตรงโนต G# นะครับ Ex.1 ใน Ex..1 นี้เปนการแท็ปโดยกดลงไปที่สายที่ 1 เฟร็ทที่ 12 เมื่อกดแลวก็ใหปลอยโดยการเขี่ยไปที่สายเปลา [ 0 ] จากนั้นใหเราเลนเปน Hammer On กับโนตตัวอื่นๆ Ex.

.2 ก็ยังเปนการเลน Tapping กับการกระจายคอรดในชุดเดิมอยู เพียงแตวา ผมทําการ Double Feel ของโนตเขาไป จากเดิมเลนอยูที่ Triple หรือแบบ 3 โนตตอ beat มาเลนอยูใน 6 โนตตอ Beat แทน ซึ่งเปนแนวคิด ที่มือกีตารหลายคนนํามาใชในการสราง Link ครับ ฝกกันนะครับ. เรื่องของสเกล (scale) ตาง ๆ เชนการสรางสเกล โครงสรางเสกล ก็ไมตองมากอีก เอาแค 2 สเกลก็ได คือ Major & Minor Scale 3.. เรื่องของ Rhythm 6.. เรื่องของ Melody เขนวา เมโลดี้หรือทํานองคืออะไร เปนตน 5. เรื่องของ Chord เชน โครงสรางคอรด การสรางคอรด ทางเดินคอรด ไมตองรูมาก รูแคคอรดแบบ 3 เสียง หรือ Triad Chord ก็ได 2. เรื่องของวลี หรือ ประโยชนของทํานองเพลง ทั้ง 7 หัวขอขางตนถาคุณเขาใจก็ OK แลวในการที่จะนําเอา Scale มาใชประโยชน ไมตองรูลึกในเรื่อง ตาง ๆ เพียงเอาแคพอรูแตเขาใจดีเปนใชได ถายังไมเขาใจ หรือ ตองการทบทวนเพื่อความเขาใจ คุณก็สามารถหา อานสิ่งเหลานี้ไดในหนา Theory ของ kitatann ครับ บทความนี้ถือเปนบทความเกริ่นนํากอนที่เราจะไปเรียนรูกันจริง ๆ ในการนําเอาสเกลไปใชงาน ออ...ออกตัวกอนนิดวาบทความ การนําสเกลไปใชประโยชนนี้ จะสอนใหนําไปใชในการ Solo Guitar นะครับ เพราะสเกลนําไปใชงานไดหลากหลาย จึงขอบอกแนวทางการนําเสนอเสียกอน คราวกอนเราพูดถึงเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนําเอา Scale มาใชประโยชนไปแลว มาในคราวนี้ก็ ถึงวิธีอธิบายดวยเสียงประกอบบทความ ในบทความนี้จะเปนการบอกถึงไอเดียคราว ๆ เกี่ยวกับการนําเอาสเกลไป ใชงานนะครับ อานเขาใจไมเขาใจก็สอบถามกันเขามาไดทาง webboard ของเว็บนะครับ . การนําสเกลมาใชประโยชน สอบถามกันเขามามากมายวา ผมเลนสเกลเปนแลว แตใชประโยชนอยางไร ไดแตนั่งไลขึ้นไลลง. เรื่องของชีพจรในดนตรี หรือ Pulse 7..??? บทความนี้ก็เลยจะพยายามไขปริศนาในคําถามนี้ใหครับ แตกอนที่จะไขปริศนาของคําถามแบบนี้ได เราตองมาทํา ความเขาใจ และ ปรับพื้นความเขาใจในเรื่องพื้นฐานกันนิด กอนที่เราจะเริ่มบทแหงการปฏิบัติในการนําสเกลไปใช ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับทฤษฎีหรือสิ่งที่คุณตองรู กอนที่คุณจะนําสเกลไปใชได ซึง่ แทที่จริงก็คือเรื่องของทฤษฎีดนตรีพื้นฐานนั้นเอง สิ่งที่คุณควรรูเบื้องตนก็คือ 1..เข็มหลอ 40 ใน Ex.ครั้งนี้นํามาเสอนแนวคิดและการเลนเพียง 2 แบบเทานั้นครับ คอย ๆ update กันไป คอย ๆ ฝกกันไป... เรื่องของ Key ในทางดนตรี เชนวา คีย C มีกี่ # & b คีย B minor มีกี่ # & b เปนตน 4.

เข็มหลอ 41 การนําสเกลมาใชก็เหมือนกับการที่เราเอาภาษาที่เราใชพูดกันมาใชประโยชน คือ เราตองสามารถนําเอา ภาษานั้น ๆ มาใชในการสื่อสารเรื่องราวตาง ๆ ที่เราตองการอธิบายบอกเลาได เชน คุณจะบอกวาคุณรักแฟนคุณ เปนภาษาอังกฤษ คุณก็ตองสามารถรูวาจะเอาอักษรหรือคํา ๆ ไหนในภาษาอังกฤษมาสื่อความหมายออกไป แนนอนตรงนี้คุณก็จะไดคําประมาณวา " I love you" เปนตน ในทางดนตรีก็เชนเดียวกัน เมื่อคุณตองการจะสื่อความหมายทางดนตรีออกไป คุณก็ตองเลือกสรร จัดหา ภาษาถอยคําที่คุณสามารถอธิบายสิ่งที่คุณตองการออกมา ในทางดนตรีจึงเกิด สเกล (Scale) ตาง ๆ ขึ้นมา เพื่อให เปนภาษาสากลในโลกของดนตรี และเปนมาตราฐานเดียวกัน และมาตารฐานนี้ก็ยังสามารถแยกยอยออกไปเปน มาตราฐานยอย ๆ ไดอีก เชน Major. Hamonic เปนตน ภาษาทางดนตรีที่เราเอาสเกลมาใชในการสื่อสารนั้นเราเรียกอีกอยางวา "ทํานอง" หรือ Melody ซึ่ง ทํานอง หรือ เมโลดี้ นี้ เกิดขึ้นมาจาก เราเอาระดับเสียงตาง ๆ รวมกันกับ ริทึ่ม (Picth + Rhythm = Melody) ผมจะ เรียกเปรียบเทียบใหคุณเขาใจงาย ๆ แบบเราเรียนภาษาตาง ๆ กัน scale เปรียบเหมือน ตัวอักษรหรืออักขระ rhythm เปรียบเหมือน สําเนียงตาง ๆ เมื่อรวมกันจึงเกิดเปน ทํานองขึ้นมา (Scale ในที่นี้คือ ระดับเสียง หรือ picth ที่นํามาเรียงตอ ๆ กันอยางมีแบบแผนและมีโครงสรางที่ แนนอน) ที่นี้ผมมีทํานองของ solo guitar ของผมใหคุณทดลองฟงประกอบบทความนี้ เปนเพลง 8 bar เทานั้นผม ตั้งชื่อมันวา Naver Lie เปนเพลงสั้น ๆใหคุณลองฟงดู แลวบทความหนาผมจะเขียนอธิบายวาเพลง ๆ นี้ผมมี วิธีการนําเอาสเกลมาใชอยางไร และรวมถึงอธิบายดวยวาเราควรจะนําสเกลมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางไร ขอออกตัวกอนวาเพลง ๆ นี้ผมแตงโดยการเขียนโนตลงไปในโปรแกรม ไมไดเกิดจากการจับกีตารแลว ดีดออกมาและเปนเพลงที่เขียนออกมาโดยใชเวลาไมถึง 30 นาที ฉะนั้น จึงมีความแข็งกระดาง และปราศจากความ ไพเราะ (หรือถาคุณวาไพเราะแลวก็ขอบคุณครับ) 12 Bar Blues เราเรียนรูพื้นฐานในทางทฤษฎีเรื่องของ 12 Bar Blues นี้ไปแลวจากหนา Theory (ทานใดยังไมไดอานก็ เขาไปอานก็ดีนะครับ) อยางวที่บอกไววา ทฤษฎีหนะ มันตองควบคูไปกับการปฏิบัติถึงจะดี มาคราวนี้เลยมา แนะนําใหเลน 12 บาร บูลส กันแบบงาย ๆ แตกอนอื่น กอนที่เราจะเลนเพลงในแบบบูลส (Blues) นี้ไดเราตอง เขาใจในเรื่องของฟล (Fell) ของบูลสเสียกอน ดังนี้. Fell ของบูลส เราเรียกกันวา Suffle Fell (ชับเฟลฟล) ฟลในแบบนี้จะออกลักษณะเสียงโยน ๆ คือไมคง ตัวเหมือนกับฟลปรกติในเพลงประเภทตาง ๆ ที่เราเคยฟงกันมา ซึ่งตรงนี้ถือกันวาเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของบท เพลงประเภทบูลสเลย จะกลาวไดวา เพลงใดกลาวอางวาเปนบูลส แตไมมีฟลนี้อยู ก็บอกไดเลยวานั้นไมใชบูลส !!! Shuffle Fell เปนอยางไร ไมทราบวาเคยฟงเพลงบูลสกันมาบางหรือไม ถาเคยฟงกันมาคงไมตองอธิบายกันมากเพราะคุณคงจะ เคยสัมผัสกับฟลนี้เขาไปแลว แตถายังจะขออธิบายเรื่องของ Suffle งาย ๆ ดังนี้ Shuffle เปนการเลนฟลออกมาในลักษณะออกโยน ๆ อยางที่บอกไป แตโยนอยางไร ใหคุณลองเปดไฟลเเสียง ดานลางนี้ฟงกอน .. Minor.

เข็มหลอ 42 >>> Shuffle Feel ซึ่งจากไฟลเสียงขางตนที่คุณฟงคุณรูสึกไหมวาจังหวะทวงทํานองมันโยก ๆ โยน ๆ อยางไร (อธิบาย ลําบาก) ถาคุณยังไมรับรูความรูสึกแบบ Shuffle อีกที่นี้ใหคุณเปดไฟลเสียงขางลางนี้เปรียบเทียบกันดู >>> Fell โดยปรกติ ลองเปดทั้ง 2 เสียงนี้เทียบกัน โดยผมอยากจะบอกคุณวาทั้ง 2 ไฟลเสียงนี้เลนออกมาจากโนต (note) ตัว เดียวกัน สัดสวนโนตเหมือนกัน ตําแหนงโนตบนคอกีตารตําแหนงเดียวกัน เพียงแตเลนในตางฟลเทานั้นเอง ดูรูป โนตที่ผมเลน >>> Note ที่เลนในไฟลเสียงทั้ง 2 ขางตน เมื่อดูโนตแลวคุณลองเปดไฟลเสียงทั้ง 2 ฟงใหม แลวเปรียบเทียบกันดูวาแตกตางกันหรือไม ถายังไม รับรูถึงฟลในแบบ Shuffle อีก ก็เปดฟงซ้ําไปเรื่อย ๆ จนกวาจะแยกกันออกไดวาฟลปรกติเปนเชนไร ฟลแบบ Shuffle เปนเชนไร อธิบายในทางทฤษฎี อธิบายเรื่องของ Shuffle Fell ในทางทฤษฎีก็จะไดเปน เมื่อเราเห็นหรือพบเพลงไหนที่มีการเลนแบบ Shuffle นี้ ใหเราเลนโนตที่เปน Eight Note ใหเลนออกมาเปนแบบ Triple Note แตเปน Triple Note ที่ตัดโนตตรง กลางของ Triple ออกไป เราจะรูไดอยางไรวาเพลงไหนเลน Shuffle Fell .รูไดโดยการฟง วาเพลงนั้นมีฟลนี้ไหม 2.King หรือคนอื่น ๆ มาฟงดู ถาคุณฟงตรงนั้นบอย ๆ คุณจะ สามารถซึมซาบฟลแบบนี้เขาไปไดเองโดยไมตองอธิบายครับ คราวนี้อธิบายเรื่อง Shuffle Fell ไปกอนคราวหนาวาดวยเรื่องการเลนลวน ๆ ครับ และแนะนําใหคุณ ติดตามบทความเรื่อง 12 Bar Blues นี้ไปเรื่อย ๆ เพราะผมตั้งใจจะทําเพื่อใหคุณเห็นพัฒนาการของดนตรี ที่เขา บอกกันวา Rock เกิดจาก Blues นั้นเปนเชนไร ไมเพียงแต Rock เทานั้นที่เกิดไปจากบูลสนี้ แมแต Jazz นั้นก็มีพื้น .?? 1. รูไดโดยการดูที่โนต โดยที่เพลงแบบ Shuffle Fell นี้ ตรงหัวหองเพลงของโนตเพลงนั้นจะมีสัญลักษณบอกไว วาเพลงนี้ใหเราเลนแบบ Shuffle Fell นะ สัญลัษณนั้นจะเปนดังนี้ ลองสังเกตที่สัญลักษณนี้ดู เราจะเห็นวาเขาบอกใหเราทราบวา ถาเราเห็น Eight Note ใหเราเลน เปน Triple Note นะ นั้นคือการบอกวาเพลง ๆ นี้ใหเลนฟลในแบบ Shuffle นั่นเอง ที่จริงเสียง MIDI ที่นํามาประกอบบทความนี้ ทําไดไมดีพอสําหรับ Shuffle Fell นี้ แตก็พอใชประกอบ ได เพราะ Shuffle Fell นี้จริง ๆ แลวเราตองฟงจากผูที่เลนจริง ๆ ถึงจะไดเสียงที่ตรงกันกับฟลนี้อยางแทจริง อยาก ใหคุณลองหาเพลงบูลสของศิลปนตาง ๆ เชน BB..

!!! คราวที่แลวเกริ่นนําไปในเรื่องของ Shufflำ Fell ที่ใชในบทเพลงบูลส คราวนี้เราลองมาเริ่มเลนกันจริง ๆ เสียที แตกอนที่เราจะไปเลนนั้น ขอเสริมเรื่อง Shuffle Fell นี้อีกสักนิด คือ Shuffle Fell นี้มันจะมีชื่อที่ใชเรียกกัน ในหมูนักดนตรี แตกตางกันไป เชน ในบทเพลงประเภท JAZZ นั้น เขาจะเรียกฟลแบบนี้วา Swing Fell เปนตน และยังมีชื่อเรียกสําหรับ Shuffle Fell นี้อีกอยางนึงวา Triplet Fell ครับ ทั้ง 3 ชื่อนี้ คือ Shuffle Fell ..เข็มหลอ 43 ไปจาก Blues ดวยเชนกัน ลองติดตามไปครับ คุณจะทราบถึงประวัติทางดนตรี ไดดวยวิธีการเลนดนตรี มิใชการ ทราบโดยอางตําราที่เขียนบอกกันมา. Triplet Fell นี้ใหเขาใจกันวาคือฟลประเภทเดียวกัน ที่นี้เรามาลองเลนเพลงแบบ 12 Bar Blues กัน โดยเบื้องตนเพื่อการซึมซับทาง Fell ที่เปนแบบ Shuffle นี้ ผมการเลนซึ่งคลาย ๆ กับทางเดินของเบสในแบบ 12 Bar มาใหลองเลนกันดู ดัง Staff ดานลางนี้ครับ สังเกตดูที่ หัวหองเพลงครับ จะมีการเขียนกํากับ FELL ไว และก็ใหสังเกตจํานวนหองที่เลน วามี 12 หองจริง ๆ ไหม และก็ อยางสุดทายที่ใหลองสังเกตคือ การใชคอรดครับ หรือ Chord Progression ครับ คราวหนาจะมีตัวอยางเพลงใน แบบ 12 Bar Blues มาใหลองฟงกันดูครับ 12 Bar Bules คราวกอนไดพูดไปถึงเรื่องของ FELL ในแบบ Shufel ไปแลวนะครับ หวังวาคงเขาใจกันไมมากก็นอย เพราะตรงนั้นเราถือเปนจุดที่สําคัญในการที่เราจะเขาในในเพลงบูลส และสําเนียงในแบบบูลสครับ ถาเราไมเขาใจ ในตรงจุดนั้น คุณอาจจะไมมีทางเขาใจในสําเนียงเพลงบูลสเลยวาแตกตางจากเพลงประเภทอื่น ๆ อยางไร มาในครั้งนี้ก็มาเริ่งเลนกันจริง ๆ จังเสียทีครับ โดยเราจะเลนออกมาเปนแบบเต็ม ๆ เลย ไมเหมือนคราว กอนที่เราเลนเพียงแคโนตตัวเดียวที่เดินทํานองไปจนครบ 12 หองเพลง ครั้งนี้เราจะมาดูกันวาถาเราจะนําเอา . Swing Fell ..

B ครับ แตจะเปนสุมเสียงออกไปทาง Dominate ครับ ลองมาดู Note กัน >>> Samana Blues ใน 4 บารแรกจะเปนคอรด E7 ครับ ใหคุณสังเกตดูที่หัวหองเพลงนะครับ จะมีการเขียนบอก FELL ใน การเลนไววาเพลงนี้ใหเลนในแบบ Triplet Fell ครับ และเลนในความเร็วเทากับ quarter note = 80 bpm ครับ อีกใน 4 หองตอมาก็เปนไปตาม 12 ฺBar Blues แหละครับ คือเลนในคอรดที่ 4 ในที่นี้คือ A7 ครับ เลนไป อีก 2 หอง จากนั้นกลับมาที่คอรดที่ 1 อีก 2 หอง และตอมาใน 4 บารสุดทาย ก็จะเลน คอรดที่ 5 ในที่นี้คือ B7 ครับ จากนั้นก็ A7 กลับไปที่คอรดที่ 1 และ กลับมาที่ B7 ซึ่งเปนคอรดที่ 5 เพื่อทําการสงยอนกลับไปหาหองที่ 1 อีกครับ โดยเราจะเลนยอนไปยอนมาตาม วิถีทางแหง 12 Bar Blues ครับ .A .IV .เข็มหลอ 44 Chord ทั้ง 3 ที่ใชในเพลงบูลสเบื้องตน กับอีก 12 Bar มาเลนเปนเพลงจะออกมาแบบไหน โดยผมจะมีตัวอยาง เพลงที่ผมแตงขึ้นมาจากพื้นฐานในแบบ 12 BAR นี้มาให Download กันไปฟงในแบบ MP3 ครับ มีทั้งแบบเต็ม อุปกรณ และ แบบ Guitar เดี๋ยว ๆ ครับ Samana Blues เพลงนี้ผมใชชื่อวา Samana Blues ครับ เปนเพลงที่เลนอยูใน Key E Major ( 4 sharp ) ครับ โดยวิธีการ คิดผมจะคิดอยูใน 12 Bar Blues ที่ผมไดพูดถึงไป คือ ผมจะเลนอยูเพียง 12 หองเพลง ยอนไปยอนมา โดยคอรดที่ นํามาเลนก็จะเปน I .V ในคียนี้ก็จะไดคอรด E .

..ถาไมเขาใจก็ขอเชิญฝากขอสงสัยไวได ที่ webboard ของเว็บนะครับ การแกะเพลงโดยใชสเกล หลังจากที่ผมนําเสนอการแกะเพลงในแบบพื้นฐานไปในคราวที่แลว ก็มีเสียงตอบรับกลับมาอยางดี วา อยากจะใหทําตอไปในเรื่องการแกะเพลงโดยใชสเกล ผมก็หาเวลาวาง ๆ อยู นึกไมคอยออกวาจะนําเพลงอะไรมา เปนแบบฝกตัวอยางดี เพราะปจจุบัยผมหันหลังใหกับ Guitar โดยสิ้นเชิงแลว แมแตเพลงผมยังไมไดฟงเลยวัน ๆ หนึ่งเนี้ย ตอนที่นั่งเขียนบทความนี้อยูก็ยังนึกไมออกวาจะนําเอาเพลงใดมาแกะแลวนํามาลงเปนตัวอยางใหดูกันจะ ๆ ดี ใครมีไอเดียจะแนะนําเพลงที่เหมาะแกการเปนตัวอยางเขามาก็จะเปนพระคุณยิ่งเลยครับ เอาเปนวาตอนที่นึก เพลงตัวอยางไมออก ก็เขียนเปนภาคทฤษฎีขึ้นมาใหศึกษาพอเปนแนวทางไปกอนแลวกันนะครับ..อีกไมนานเกินรอ..เข็มหลอ 45 อยางไรอยากใหลองทําความเขาใจกันดูนะครับ อยาไปยึดติดวาถาเราเลนคอรดแลวเราตองจับคอรด แบบที่เราเคยจับมาเวลาหัดใหม ๆ นะครับ เพราะนี่คือเพลงจริง ๆ ที่มีการเรียบเรียงขึ้นมาแลว ถาอยากเขาใจเพลง นี้มากขึ้นลอง Download เพลงนี้ในรูปแบบของไฟลเพลงไปฟงกัน ซึ่งจะมีเสียงเครื่องดนตรีแบบเต็มวงใหฟงครับ ที่หนา Song for Learing คราวหนาในเรื่อง 12 Bar Blues นี้ผมจะนําเอาเพลง ๆ นี้มาใสการ Solo เขาไปเพื่อ ประกอบการเรียนรูเรื่องการใช Scale กับบทเพลงครับ..ก็เพราะวา ทํานองของดนตรีก็สรางขึ้นมาจากสเกล และการ Solo กีตาร ก็เปนทํานองดนตรีชนิดหนึ่ง ฉะนั้น การนําสเกลมาใชแกะเพลงจึงเปนสิ่งที่ถูกตอง และควรศึกษา บทความนี้ผมจะไมขอกลาวถึงวาสเกลคืออะไร มีที่มาที่ไปอยางไร มีวิธีสรางอยางไร เพราะสิ่งเหลานี้คุณตอง เรียนรูมากอน ๆ ที่จะอานบทความนี้นะครับ (หาอานไดจากหนา Theory) ฉะนั้น เรามาเริ่มเนื้อหาสาระกันเลย เริ่มตน สิ่งแรกที่เราจะตองทราบกอนที่เราจะรูวาเพลง ๆ นั้นใช Scale ใดในการ Solo Guitar เลย ก็คือเรื่องของ Key เพลง คุณอาจจะดูคียเพลงไดจากตามหนังสือเพลง.. ทฤษฎีการนําสเกลมาใชแกะเพลง เกริ่นนํา การนําเอาสเกล (Scale) มาใชแกะเพลงนั้นจะชวยใหเราแกะเพลงและคลําหาทิศทางของตัวโนตตาง ๆ ในเสียง Solo ของกีตารไดงายขึ้น เพราะอะไร.คอรดกีตารที่มีขายทั่วไปก็ได วิธีการสังเกตคียเพลงใน หนังสือเพลงเหลานี้ ผมจะแนะนําโดยสังเขป และเปนวิธีที่ไดผลเปนที่หนาพอใจก็คือ ใหเราสังเกตคอรดแรกจ ของเพลงนั้น ๆ วาเปน Chord อะไร เชนเพลงมีอยู 4 คอรดในตอนทอน Intro ดังนี้ Intro :: Dm / A7 / Dm / Gm7 / เรามาดูที่คอรดแรกของเพลง เราจะไดวาคอรดแรกของเพลงคือคอรด Dm (ดี ไมเนอร) ในขั้นตนนี้ใหเรา สันนิฐานไดเลยวา นาจะเปนเพลงในคีย D Minor นี่เปนวิธีการสังเกตคียเพลงงาย ๆ จากหนังสือเพลงที่มีวางขายโดยทั่วไป แตหลักการนี้จะมีขอยกเวนอยู บางกับบางเพลง เพราะเพลงทุกเพลงไมไดขึ้นตนคอรดเปนชื่อเดียวกับ Key เพลงทุกเพลงไป จะมีบางเพลงที่มีผู เรียบเรียงตองการเรียบเรียงใหฟงดูแปลกออกไป เขาอาจจะนําเอาคอรดอื่นของคียไปใสไวที่คอรดแรกของเพลงก็ เปนได แตสวนใหญเพลงไทยจะเปนแบบที่ผมยกตัวอยางไป ..

นี่เปนทฤษฎีการนําเอาสเกลมาสใชในการแกะเพลงครับ ใครอานแลวงง ๆ คงตองรื้อฟนเรื่องของสเกล แลวครับ จริง ๆ ผมไมอยากเขียนเรื่องนี่เลย เพราะเกรงวาผูที่ไมมีพื้นฐานมาอานเขาแลวจะงง เพราะนี้เปนทฤษฎี ดนตรีทางดาน Arraging อยางนึงครับ คือ ไมใชแคเราเลนสเกลไลไปไลมาบนคอกีตารแลวเราจะเขาใจในจุดนี้ได แตเราตองเขาใจในทางเดินของโนตตาง ๆ ของสเกลนั้น ๆ ดวย แถมดวยเรื่องโนตในคอรดตาง ๆ อีก แตก็จงสู ตอไปครับ ถาไมเขาใจแนะนําใหอานบทความนี้ประกอบกับบทความเรื่องสเกล และประกอบกับการหัดคิด หัด เขียน หัดสรางสเกลตาง ๆ ดู รับรองวาคุณจะเขาใจมันไดอยางทะลุประตูดินเลยครับ ไวพบกับ ภาคปฏิบัติเร็ว ๆ นี้ครับ .E .??? ในคีย D Minor ไมมีโนตนี้ ถาใครรูเรื่องสเกลมาแลวคงตอบไดไมอยาก โนต C# มาจาก D Minor Hamonic Scale ครับ ลองพลิกกลับไปอานเรื่องสเกลในหนา Theory ดูนะครับ เรื่องโครงสรางของ Hamonic Minor พอเราวิเคราะหทางเดินคอรดออกวาเขาใชสเกลไหนในการเลน Solo ของเขา ตอไปเราก็นําเอา สเกลที่เราคิดวานาจะใชมาทําการแกะเพลงตอไปครับ.....G ครับ โนต C# มาจากไหน...C# .เพราะวา...ใหเราดูที่คอรด A7 ครับ คอรด ๆ นี้ถาเปนในคีย D Minor ปรกติ คอรด A ตองเปน Am ครับ หรือ Am7 หรืออื่น ๆ แตจะไมเปนคอรดทางเมเจอร Dominate 7 ครับ เพราะคอรดเมเจอรโด มิแนนท 7 จะเปนคอรดซึ่งมีโนตนอกคีย D Minor มาประสม คือ ในคีย D Minor จะประกอบดวยโนต 1 flat นั้น คือมี Bb เทานั้น แตในคอรด A7 ที่เปนทางเดินคอรดตัวอยางจะประกอบดวยโนต A .เข็มหลอ 46 ขั้นตอไป เมื่อเราทราบคียของเพลงแลวตอไปเราก็เริ่มที่จะไดแนวทางของทํานอง Solo ในเพลงนั้น ๆ แลว เราก็มา ดูตอไปวาทอน Solo กีตารที่เราจะทําการแกะทํานองนั้นประกอบดวยคอรดอะไรบาง ผมขอยกตัวอยางทางเดิน คอรดเดิม คือ Solo :: Dm/A7/Dm/Gm7/ ถาทางเดินคอรดของทอน Solo เปนแบบนี้ ผมก็จะอนุมานไดวา เขานาจะใช Scale ที่เปนในแบบ Hamonic Minor เพราะอะไร.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful