ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ

Αυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό,
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ' τα ξένα βήματα,
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μνο στον ήλιο,
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μνο στο δίκιο.
!τούτο το τοπίο είναι σκληρό "αν τ# "ι$π%,
"&'((ει "τον )ρ&ο του τα πυρωμένα του λιθάρια,
"&'((ει "το φως τις ορ&ανές ελιές του και τ' αμπέλια του,
σφίγγει τα δόντια* εν υπάρ!ει νερό. "ονά!α φως*
# δρόμος !άνεται στο φως κι ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο***
+Ολοι δι$άνε. %ρόνια τ,ρα* -λοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό
πάνου απ+ τ#ν πίκρα τους*
Τα μάτια τους ε'ναι )))ινα απ+ τ#ν αγρύπνια,
μια βαθιά !αρακιά σφηνωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους
"αν ένα )υπαρ'""ι ανάμε"α "ε δυο βουνά το λι(ερμα*
&ο !έρι τους είναι κολλημένο στο ντουφέκι
το ντου&έ)ι ε'ναι "υνέ.εια του .εριού τους
το .έρι τους ε'ναι συνέ!εια της $υ!ής τους /
έ.ουν "τα .ε'λια τους απάνου το θυμό
)ι έ.ουνε τον καημό βα0ιά / βα0ιά "τα μάτια τους
"αν ένα α"τέρι "ε μια (ούβα αλάτι*
'#ταν σφίγγουν το !έρι( ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο
όταν !αμογελάνε, ένα μικρό !ελιδόνι φεύγει μες απ' τα άγρια γένεια τους
ταν )οιμούνται, δ,δε)α ά"τρα πέ&τουν απ+ τις άδειες τ"έπες τους
όταν σκοτ)νονται( η *ωή τραβάει την ανηφόρα με "#μα'ες )αι
με ταμπούρλα*
Τ"α .ρνια λοι πεινάνε, λοι δι$άνε, λοι σκοτ)νονται
πολιορκημένοι απ "τεριά )αι 0άλα""α,
έ&α(ε # )ά1α τα !ωράφια τους )ι # αρμύρα πτι"ε τα σπίτια τους***
απ τις τρύπες του παν$&οριού τους μπαινοβ(α'νει ο θάνατος****
+άνου στα καραούλια πετρωμένοι )απν'2ουν τ# "βουνιά )αι τ# νύ.τα
βι(λ'2οντας το μανια"μένο πέλα(ο που βούλια3ε
το "πα"μένο )ατάρτι του &ε((αριού*
&ο $ωμί σ)θηκε( τα βόλια σ)θηκαν(
γεμί*ουν τ)ρα τα κανόνια τους μόνο με την καρδιά τους.
Τ"α .ρνια πολιορ)#μένοι απ "τεριά )αι 0άλα""α
λοι πεινάνε, όλοι σκοτ)νονται )αι κανένας δεν πέθανε /
πάνου "τα )αραούλια λάμπουνε τα μάτια τους,
μια μεγάλη σημαία( μια μεγάλη φωτιά κατακόκκινη
)αι )ά0ε αυ(% !ιλιάδες περιστέρια φεύγουν απ' τα !έρια τους
για τις τέσσερις πόρτες του ορί*οντα.
Α(ρύπνια
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
Πώς ο ποιητής εκφράζει τα πιο κάτω νοήματα;
Ο ελλ#νι)ς .,ρος )αι ο ελλ#νι)ς λας δε δέ.ονται τ# ")λαβιά*
4#τούν τ#ν ελευ0ερ'α )αι το δ')αιο*
Το ελλ#νι) τοπ'ο ε'ναι ")λ#ρ, &$ς, πέτρα, ελιές, αμπέλια που επιδρούν )αι
"τ#ν 1υ.% του 5λλ#να που τον )άμνουν να ε'ναι πει"ματάρ#ς*
Το ελλ#νι) τοπ'ο ε'ναι άνυδρο αλλά &$τειν, (ι6αυτ )αι # πορε'α τ$ν !λλ%ν$ν
ε'ναι μέ"α "το &$ς, "το πνεύμα, τ#ν ελευ0ερ'α* 7ι # παραμι)ρ% υπνοια
")λαβιάς ε'ναι βαριά αβά"τα.τ#*
Για .ρνια υ&'"τανται τα πάνδεινα πο0,ντας τ#ν ελευ0ερ'α, που τους (λυ)α'νει τ#ν π')ρα
τ#ς ")λαβιάς* Α(ρυπνούν )αι "υλλο('2ονται*
Συνε.,ς α($ν'2ονται με τ#ν 1υ.% τους, ε'ναι ορ(ι"μένοι (ια το άδι)ο, μα πο0ούν το
δ')αιο )αι πι"τεύουν π$ς ύ"τερα απ τ"ες "τερ%"εις )αι α(,νες 0α το επιτύ.ουν*
6Οταν το απο&α"'"ουν, ε'ναι διά.υτ# "τον )"μο # βεβαιτ#τα (ια τ#ν επιτυ.'α του α(,να
τους, το μ%νυμα τ#ς ελπ'δας πάει "6λο )"μο, # τύ.# τους .αμο(ελά, )αι με τ# 0υ"'α τους
# 2$% προ.$ρά*
Τ"α .ρνια 0υ"ιά2ονται πολιορ)#μένοι απ παντού, υπέ"τ#"αν πολλές )ατα"τρο&ές,
α(ρύπν#"αν "τα &υλά)ια, "τερ%0#)αν, ε'δαν τ#ν αποτυ.'α )ι ένι$"αν τ#ν απελπι"'α*
8ε'να"αν, δεν ε'.αν πυρομα.ι)ά, το μνο που τους έμεινε %ταν # 1υ.ι)% δύναμ# να
"υνε.'"ουν τον α(,να*
Τ"α .ρνια πολιορ)#μένοι απ παντού, "τερ#μένοι, ")οτ,νονται αλλά παραμένουν
α0άνατοι, )ι οι νε)ρο' "υμβάλλουν με τ# 0υ"'α τους "τ#ν ενδυνάμ$"# του ονε'ρου,
λοι ελπ'2ουν, ονειρεύονται "τον α(,να τους απάν$ τ#ν πρα(ματοπο'#"# τ$ν ")οπ,ν
τους, (ι+ αυτ )αι )ά0ε αυ(% .ιλιάδες μ#νύματα ν')#ς )αι ελπ'δας ε3απολύονται "τον
)"μο λο*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful