INTRODUCERE IN MATERIA CONTRACTELOR CIVILE

In cea mai generala si mai sintetica formulare, art.942 din C.civ. defineste contractul civil ca fiind Äacordul intre doua sau mai multe persoane pentru a constitui, sau a stinge intre dansii raporturi juridice´. Din economia redactarii textului rezulta ca esential pentru prefigurarea contractului este acordul de vointa manifestat in scopul de a da nastere, a modifica sau a stinge drepturi subiective si obligatii civile. S-a acceptat in mod constant in literatura noastra juridica imprejurarea ca termenul de contract este sinonim si deci echivalent celui de conventie 1. Desi de inspiratie franceza, definitia data de Codul civil roman de la 1865 se aseamana fara a se identifica insa cu aceea formulata de art. 1001 din Codul civil francez 2. Potrivit acestui text, contractul este o conventie particulara generatoare de drepturi si obligatii, asa incat intre conventie si contract exista un raport ca de la parte la intreg 3. Doctrinar s-a acreditat si ideea ca termenul de conventie ar avea un sens mai larg decat cel de contract. Astfel, daca ea are ca obiect nasterea unei obligatii poate fi privita ca si un contract. Aceasta teorie isi are sorgintea in vechiul drept roman, in care exista o neta deosebire intre contracte si conventii: pe cand contractul dadea nastere unei obligatii garantate printr-o actiune, conventia sau simplul pact (pactum nudum) nu producea decat o obligatie naturala neocrotita printr-o actiune in justitie. Distinctia a fost preluata si in literatura noastra juridica de data relativ recenta, potrivit careia conventia ar fi genul iar contractul specia. Astfel, conventia a fost considerata ca acordul de vointa intervenit intre persoane in scopul de a crea orice fel de efecte juridice pe cand contractul este specia de conventie prin care se creeaza obligatii 4. Textul art. 942 C. civ. citat mai sus, desi nu a preluat din codul napoleonian de la 1802 notiunea de ´conventie´, totusi a echivalat-o printr-o formulare mai analitica definita prin sintagma ³acordul dintre doua sau mai multe persoane´. In plan obiectiv, codul nostru a preluat de la cel francez mai sintetic si mai concret ideea de finalitate a contractului, constand in ³a constitui sau a stinge un raport juridic´. Sinonimia dintre cele doua notiuni mai rezulta si din imprejurarea ca art. 942 din C. civ. este sistematizat in Titlul III numit ³Despre contracte sau conventii´. Asa fiind, in mod generic orice acord de vointa asupra unui obiect cu relevant juridica poate fi o conventie, in vreme ce consensul steril de orice efect juridic se plaseaza in planul complezentei sau al curtoaziei. Pornind de la aceste precizari prealabile, definitia doctrinara a contractului civil este aceea potrivit careia contractul este acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane in

I. Dogaru, Contractul. Consideratii teoretice si practice, Editura Scrisul românesc, Craiova, 1983, p. 8 În textul francez, ³le contrat est une convention par la quelle une ou plusieurs personnes s¶obligent envers une ou plusieurs autres a donner, a faire, ou a ne pas faire quelque chose´ (contractul este conventia prin care una sau mai multe persoane se obligã fatã de una sau mai multe altele sã dea, sã facã sau sã nu facã ceva). 3 I. Dogaru, op. cit. p. 8 4 I. P. Filipescu, Drept civil, Teoria generalã a obligatiilor, Editura Actami, Bucuresti, 1994, p. 16
2

1

Ia i. circulatia bunurilor (de exemplu. conform art. Astfel fiind. in special. ÄDona iunea este un act de liberalitate prin care donatorele d irevocabil un lucru donatarului care-l prime te´. deoarece ar l sa impresia c este vorba numai de o manifestare unilateral de voin i nu de un contract (cum este în realitate)6. adica. CONTRACTUL DE DONATIE Orice persoana poate dispune de patrimoniul sau fie cu titlu oneros. 1989. de regula. De i incomplet definit . a transmite sau a stinge raporturi juridice civile. Defini ia dat dona iei de Codul civil a fost apreciat ca Äinexact ´5. ca parte integranta a dreptului civil. prin care: donatorul Äd un lucru´ donatarului Äcare-l prime te´. legiuitorul de la 1864 a conceput dona ia ca un act juridic de forma ie bilateral . p. Cours de droit civil. p. Reglementare : Dona iile sunt reglementate îndeosebi. 191 . fie cu titlu gratuit. Contracte civile. Capitolele I-IV. A yn ès. Potrivit art. 1999. definim dona ia ca fiind: contractul prin care una dintre p r i. are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul carora se realiaeaza. În aceste condi ii. 177 ÄDona ia este un contract. 5 6 E. Malaurie. f r a urm ri s primeasc ceva în schimb. folosinta si conservarea lor (de exemplu. imprumutarea). art. schimbul. Sa ft a -Rom a n o. adica de a da nastere. civ.atat teoretic cat si practic. L. a se vedea Ph. Editura Polirom.scopul de a produce efecte juridice. Cujas. în Titlul II ³Despre dona iuni între vii i despre testamente´. Astfel. Paris. de Codul Civil în Cartea a III-a intitulat ³Despre diferitele moduri prin care se dobânde te proprietatea´. în mod irevocabil propriul patrimoniu cu un drept real sau de crean . depozitul) ori crearea de valori (de exemplu. dona iile au fost reglementate al turi de testamente (ca liberalit i inter vivos i respectiv mortis causa) i nu împeun cu celelalte contracte civile. si a dreptului civil. Materia contractelor speciale. in general. una din ele se obliga sa procure celeilalte un folos patrimonial.a dreptului privat. Ed. 813-855. ce presupune acordul ambelor p r i. 946 Cod Civil: Äuna din parti voieste a procura fara echivalent un avantaj celeilalte´. antrepriza). vanzarea-cumpararea. Contractele cu titlu gratuit sunt contractele prin care. a modifica. regimul juridic al contractelor civile reprezinta o parte importanta. 801 C. în care donatarul joac un rol mai pu in important: voin a donatorului fiind preponderent ´. fara sa primeasca nimic in schimb. locatiunra. donatorul î i manifest inten ia liberal (animus donandi) prin care î i mic oreaz .

10 Veronica Stoica. in C. Bucuresti. p. artistic. Obliga ia de recuno tin a donatarului este. 2009. Sunt situatii. si nu din contract. I. pentru desf urarea unor activit i în domeniile: cultural. 174 13 T.Prin dispozi iile Legii nr. ca activitate filantropic cu caracter umanitar. F. All Beck. Drept Civil. nr..civ. Contracte speciale. Drept civil. 3 din lege). mecenat. neîndeplinirea ei nu poate atrage în mod direct sanc iuni juridice 12. 9 Mecenatul este un ³act de liberalitate prin care o persoan fizic sau juridic . Dona ie. 217/2002 pentru modificarea i completarea legii partidelor politice. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE DONATIE Din definitia donatiei rezulta ca este un contract unilateral. Editura Graphix. 1971. Äcontractul este unilateral cand una sau mai multe persoane.. translativ de proprietate. Toader. Alte acte normative cu dispozi ii incidentale în materie sunt: Legea nr. R usch i . Donatarul nu se obliga fata de donator.S. Drept civil. 89 11 Ibidem 12 A se vedea. Jurisprudenta a stabilit ca. denumit beneficiarul sponsoriz rii´ (art. care este sanctionata prin posibilitatea data donatorului de a revoca donatia pentru cauza de ingratitudine 11. 32/1994 (modificat prin Legea nr. 944 C. spre deosebire de contractele sinalagmatice unde cauza fiecareia dintre obligatiile partilor contractante o constituie executarea prestatiei promise de cealalta parte. in principiu.civ. 26/2000 cu privire la asocia ii i funda ii.. Man ol i u. Bucure ti. numit mecena. esentialmente gratuit. fara ca acestea din urma sa se oblige´). 1 din lege). p. respectiv contractul de sponsorizare8 i contractul de mecenat9. 2003. OG nr. dec. Este cazul donatiei cu sarcina. fara a primi in schimb o contraprestatie 13. cand donatia devine contract sinalagmatic. cand donatarului ii revin obligatii determinate. 1 alin. în RDC nr. sub aspectul obligatiei la care da nastere. 204/2001) au fost numite ³dou contracte noi´7. sponsorizare. 1231/1971. vol I. S. 2/1998 privind prelevarea i transplantul de esuturi i organe umane. insa. irevocabil 10. Contracte speciale.D. Legea nr. 37/2003 privind modificarea i completarea OG nr. 124 .civ. 1984. vol. medico-sanitar sau tiin ific-cercetare fundamental sau aplicat ´ (art. uca. care rezulta din lege. trasfer f r obliga ie de contrapartid direct sau indirect . Editura Universul Juridic. lui revenindu-i numai indatorirea de recunostinta. a) Dona ia este un contract unilateral De i actul juridic se încheie prin acordul celor dou p r i. în general. 105. solemn si. 8 Sponsorizarea este un contract ³prin care dou persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sus inerea unor activit i f r scop lucrativ desf urate de una dintre p r i. numai una dintre acestea are obliga ii contractuale-donatorul (art. J. 1 alin. Ia i. 7 A se vedea C. de multumire fata de acesta. Ed. Contracte. dreptul s u de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare c tre o persoan fizic . p. p. o obliga ie moral i deci. St. 9/1998. 100. p. se obliga catre una sau mai multe persoane. in contractele cu titlu gratuit cauza obligatiei celui care dispune consta in intentia de a mari patrimoniul celui gratificat.

17 Ibidem. poate fi invocata de orice persoana interesata si chiar din oficiu de catre instanta. potrivit caruia Änimeni nu va putea dispune de avutul sau cu titlu gratuit decat in formele prescrise pentru donatiuni intre vii sau prin testament´. si aceasta intrucat art. nula in privinta formei. mostenitorii sai sau reprezentantii donatorului o ratifica sau o executa voluntar. 800 C. Sanctiunea nerespectarii formei autentice este nulitatea absoluta a contractului de donatie. sau revocarea donatiei. p. cit. p. sa-i plateasca o datorie). marind patrimoniul donatarului fara a urmari un contraechivalent. In caz de neexecutare. Forma solemna este ceruta Äad validitatem´. Editura Lumina Lex. iar art.. el va trebui sa execute sarcina impusa. 16 Ibidem. c) In folosul unei terte persoane (de exemplu o stipulatie pentru altul). Actul nu poate fi confirmat ulterior de catre donator. 90. 91. pe mostenitorii acestuia sau pe creditorii chirografari (pe calea actiunii oblice) sa ceara executarea contractului in toate clauzele lui. ci în limitele sarcinii devine sinalagmatic .civ.. c) Dona ia este un contract solemn Caracterul solemn al contractului de donatie rezulta din art. 813 C. 15 14 . pentru a proteja pe donator contra sugestiilor si captatiilor care se pot exercita contra vointei sale si pentru a se asigura respectarea principiului irevocabilitatii donatiilor 17. sa urmeze cursurile unei facultati). dar numai în limitele valorii sarcinii. opinie impartasita in practica. p. donatia ramane valabila daca. iar donatarul accepta sa dobandeasca unul sau mai multe bunuri fara sa se oblige la plata vreunui echivalent 15. Veronica Stoica. b) In folosul donatorului (de exemplu. 18 Aspazia Cojocaru. Cu toate acestea. consta in aceea ca donatorul isi micsoreaza patrimoniul sau cu un bun. Neindeplinirea sarcinii il indreptateste pe donator. Daca donatarul consimte la o astfel de donatie.civ. În aceast situa ie dona ia nu mai este unilateral . Fiind nulitate absoluta. pe motiv de neexecutare a sarcinii 16. dupa decesul donatorului. b) Dona ia este un contract esentialmente gratuit ( o liberalitate) Caracterul gratuit al donatiei. 58-59. 59.Aceasta sarcina poate fi: a) In folosul donatarului (de exemplu. op. op. ea trebuie sa se refaca cu formele legiuite´ 18. p.. Bucuresti. Aspazia Cojocaru. donatorul va putea cere executarea silita a acelei sarcini sau revocarea donatiei 14. cit. 2008. prevede ca Ätoate donatiile se fac prin act autentic´. Stipularea unei sarcini in cadrul contractului de donatie nu-i inlatura caracterul de liberalitate. Ca excep ie.. Contracte civile. 1168 din Codul Civil prevede ca Ädonatorul nu poate repara prin niciun act confirmativ viciurile unei donatii intre vii. în cazul dona iei cu sarcini contractul devine oneros.

odata incheiat.Pentru bunurile mobile. forta obligatorie a oricarui contract Ibidem. p. deoarece fiind un contract real. p. in conditiile in care partile au prevazut o clauza in acest sens. d) Dona ia este un contract translativ de proprietate Contractul de donatie are un caracter translativ de proprietate. 969 C. încheierea sa valabil presupune (pe lâng acordul de voin ) i tradi iunea (predarea) bunului la momentul încheierii contractului. pentru incheierea contractului de donatie. c dona ia este translativ de proprietate numai prin natura sa. care actioneaza descurajant pentru donator si contribuie la siguranta circuitului civil. pentru care se cere respectarea formei actului juridic pe calea caruia se realizeaza liberalitatea 20. care se perfecteaza prin predare (traditiune) si a donatiilor indirecte.. cit. dar poate fi predat si la o data ulterioara. Acestea sunt: . contractul are forta obligatorie intre partile contractante (este Älegea partilor´) si nu poate fi revocat (desfacut. prin esenta lor irevocabile. 61.civ. Aceasta irevocabilitate. Lipsa actului estimativ nu duce insa la nulitatea donatiei.civ. Transmiterea dreptului de proprietate de la donator la donatar produce consecin ele instituite de dreptul comun (de exemplu. pe langa forma autentica. avand ca efect transmiterea unui drept de proprietate ori a unui alt drept real principal sau de creanta. nu este cea prevazuta pentru toate contractele (art. donatia fiind un contract cu executare uno ictu 22. reglementata prin texte speciale (art. predarea bunului se face imediat. Pentru validitatea donatiei nu este necesara predarea bunului donat. Preciz m îns . cit.). 822-824 C. ci simplul acord de vointa al partilor in forma prescrisa de lege 21. amânarea transferului dreptului de proprietate nu este posibil în cazul darului manual. De la caracterul solemn al donatiei exista si exceptii. 21 Ibidem. Nerespectarea formei solemne nu atrage nulitatea donatiei in cazul darurilor manuale. riscul pieirii lucrului va fi suportat de donatar potrivit principiului res perit domino).donatiile indirecte. contractul putând transmite valabil i un alt drept (de exemplu. Veronica Stoica. Acest act va cuprinde descrierea si evaluarea bunurilor mobile care au fost donate si poate fi cuprins in contractul de donatie sau poate consta intr-un inscris autentic separat ori intr-un inscris sub semnatura privata semnat de ambele parti. un alt drept real sau un drept de crean ). Ca excep ie.. el fiind cerut ad probationem 19. 20 19 .darurile manuale.) si care rezulta din principiul ca. Evident. e) Donatia este un contract irevocabil Liberalitatile intre vii sunt. Bunul poate fi predat o data cu incheierea contractului. . legiuitorul a prevazut si existenta unui act estimativ semnat de catre donator si donatar. p. 22 Aspazia Cojocaru. si art. . desfiintat sau modificat) prin vointa uneia dintre ele. 801. op. Altfel. 60. op. 92.donatiile deghizate.

va putea avea loc numai in cazurile prevazute de lege. 1993. Editura Graphix. fie si donatarul 23.Donatia de bunuri viitoare.odata incheiat. 25 Aspazia Cojocaru. 26 E.. Contracte special.actioneaza si in cazul contractului de donatie. 1998.nu poate fi desfiintat prin vointa uneia dintre parti. 61. p.Revocarea donatiei pentru survenienta de copil (art.. op. Tratat de drept civil. legea admite doua exceptii: . fiind o conditie de validitate pentru formarea lui´26. Contracte civile. de catre donatar 25.. p. 61. 937 C. 93. f) Donatia este un contract incheiat intuitu personae Aceasta presupune ca donatorul va gratifica pe donatar avand in vedere persoana acestuia. care pot duce la desfiintarea contractului. in timpul casatoriei sau chiar dupa decesul sotului donatar (art. 27 Veronica Stoica. . op. cit. partile pot stipula anumite clauze cu respectarea principiului irevocabilitatii.Donatiile intre soti pot fi revocate oricand de sotul donator fara nicio justificare.. In materie de donatii. p. de ocrotirea tertilor care intra in raporturi juridice cu donatarul proprietar 24. legiuitorul a urmarit intarirea fortei obligatorii a contractului de donatie. in forma autentica. motivat de apararea interesului donatorului si al familiei sale care se despart de o valoare. op. numite si cauze legale.Revocarea donatiei pentru neindeplinirea sarcinii impuse de donator. 155. care nu constituie exceptii de la principiul irevocabilitatii donatiei: . donatorul poate cere anularea contractului de donatie 28. 94. De la principiul irevocabilitatii donatiei. cit. Iasi. Civ. 829 C. p. irevocabilitatea Äpriveste nu numai efectele. Francisc Deak. Safta-Romano. cit. Prin instituirea principiului irevocabilitatii. p. 28 Aspazia Cojocaru. deoarece intervenirea primelor doua cauze nu depinde de vointa donatorului. . in sensul ca. din moment ce donatia a fost acceptata.Revocarea donatiei pentru ingratitudine. Editura Actami. . In aceste conditii. cit. Independent de aceste clauze prevazute expres de partile contractante. Veronica Stoica. p. ci insasi esenta contractului. iar cea de-a treia cauza se poate realiza numai cu concursul unei terte persoane 27. op. donatorul nu poate reveni asupra consimtamantului sau.). De aceea. Revocarea donatiei. Aceste trei cauze nu contravin principiului irevocabilitatii. 24 23 . 104. in sfarsit.civ. Bucuresti. legea prevede trei cauze de revocare. de ocrotirea si garantarea dreptului de proprietate dobandit de donatar si. In contract. in cazul erorii asupra persoanei donatarului.).

).civ. trebuie sa se stabileasca corect ce se doneaza (quid donat). existenta lui in momentul incheierii contractului (fac exceptie bunurile materiale viitoare incorporate intr-un titlu la purtator) 31. 31 Veronica Stoica. fabricate. straine de donatie).). p. OBIECTUL CONTRACTULUI DE DONATIE Donatia. op. si care vor deveni proprietatea donatarului. Aspazia Cojocaru.g) Donatia este un contract numit Deoarece are o reglementare proprie in care sunt cuprinse regulile ce guverneaza incheierea.Sa fie posibil. etc.. deoarece traditiunea (predarea). precedata sau urmata de incheierea unui alt contract (cu participarea unei alte persoane. reductiunea etc. obiectul ei este format dintr-un singur element si anume. 948 alin. respectiv cota parte indiviza nu numai cu titlu oneros dar si cu titlu gratuit. Bunul (dreptul) care formeaza obiectul contractului de donatie trebuie sa indeplineasca in primul rand conditiile generale de valabilitate: . Daca bunul donat este individual determinat donatorul trebuie sa aiba calitatea de proprietar (fie si sub conditie). 62. obiectul obligatiei donatorului. . prin donatie. pentru ca solutionarea problemelor de drept specifice contractului de donatie (capacitatea. sau determinabil (art. cit. 965 C. 30 29 . cit. executarea si revocarea contractului (Codul civil si alte acte normative) 29. Bunurile viitoare pot forma obiectul contractului de donatie cu exceptia succesiunilor nedeschise. 108. mostenitorul poate instraina universalitatea dobandita. op. 963 C. 964 C.civ. In niciun caz. fiind aplicabile dispozitiile art. 702 si art. in acest caz nu se are in vedere donatia pentru cauza de moarte.bunul (bunurile) sau dreptul (drepturile) transmise de catre acesta 30. licit si sa existe sau sa poata exista in viitor (de exemplu recolta viitoare). confectionate. p. .Sa fie determinat.) sa nu se Ibidem.Trebuie sa fie in circuitul civil (art.civ.. fiind un contract unilateral. neatarnat de vointa si moartea donatorului. 65. 3 si art. p. ci donatia avand ca obiect bunuri ce urmeaza sa fie culese. bunurile viitoare nu pot constitui obiectul darului manual. Daca incheierea contractului de donatie este insotita. revocarea. Daca contractul are ca obiect lucrul altuia donatia este nula absolut in toate cazurile (indiferent de solutia ce se admite in materia vanzarii lucrului altuia) intrucat donatorul se poate abtine sa dobandeasca proprietatea lucrului altuia si deci donatia contravine principiului irevocabilitatii. presupune detinerea materiala a bunului. adica obiectul donatiei. Dupa deschiderea mostenirii. elemantul esential al darului manual.

op. se pune problema daca. nu va afecta dreptul de proprietate al dobanditorului (donatarului) asupra imobilului. EFECTELE CONTRACTULUI DE DONATIE 1. 36 Francisc Deak. dar neconditionat de predarea bunului care formeaza obiectul donatiei. ceea ce se doneaza este pretul si nu imobilul. atunci cand imbraca forma remiterii de datorii. p.108-109. acesta avand posesia ca atribut al unui drept real. trebuie s respecte forma cerut de lege.94. 1391 i urm. p. p. prin natura sa dona ia transmite dreptul de proprietate. Daca obiectul donatiei este o suma de bani. obiectul donatiei este suma de bani sau casa? S-a stabilit ca. transmiterea sau constituirea dreptului opereaza prin efectul realizarii acordului de vointa (art. toate consecintele aratate se vor rasfrange asupra lui 33. Tot astfel daca donatia se realizeaza prin transcrierea dreptului de proprietate asupra altei persoane decat cea care plateste pretul imobilului. op. In practica. 971 C. opera ia juridic se va analiza ca o cesiune de crean cu titlu gratuit. ca donatie indirecta 34. dar numai daca donatia este concomitenta cu plata pretului catre vanzator.) in forma prevazuta de lege (forma autentica sau forma actului juridic care realizeaza indirect donatia. dreptul care formeaza obiectul contarctului se transmite din patrimoniul donatorului in cel al donatarului. De i. c reia i se vor aplica regulile prev zute de art. in cazul prestatiilor constand dintr-o suma de bani in vederea achizitionarii unui imobil. cu exceptia darurilor manuale care se realizeaza prin traditiune 36. Veronica Stoica. 35 Contractul prin care se transmite un drept de crean cu titlu gratuit. daca donatia a avut ca efect obiect imobilul.civ. nulitatea contractului de donatie sau reductiunea. In acest caz. 125.. Efectele donatiei intre parti Efectul translativ de proprietate Ca efect al donatiei. obiectul contractului il constituie un drept real. este posibil ca dreptul transmis cu titlu gratuit s fie un alt drept real (decât dreptul de proprietate) sau un drept de crean . Donatia poate avea ca efect si stingerea unui drept si a obligatiei corelative.civ. (cu derog rile corespunz toare naturii gratuite a transferului) 35. cit. cit. Cel mai frecvent. solo consensu).. In schimb. ca si in materie de vanzare. obiectul donatiei este suma de bani (donatorul nefiind proprietar nu putea dona imobilul). p. in cazul finantarii cumpararii sau construirii unei case.. in aceasta din urma ipoteza. cit. 137-138. op. 33 32 . C. Francisc Deak. rapotul ori revocarea donatiei.rasfranga asupra celuilalt contract cu privire la care reglementarile in materie de donatie nu sunt incidente 32. de regula. În acest din urm caz. 34 Ibidem.

pana la cotitatea disponibila. riscul contractului il suporta acea parte care avea calitatea de proprietar al lucrului la momentul pieirii fortuite a acestuia. 41 De exemplu. rezolutiunea dreptului de proprietate fiind eventuala pana in momentul reducerii donatiilor. 38 37 .). p.civ. Veronica Stoica. 140.. sa-si indeplineasca obligatiile contractuale asumate. Obligatiile donatorului a) Obligatia de predare Dupa incheierea contractului. p.civ. donatorul nu raspunde pentru evictiune fata de donatar pentru lucrurile daruite.. donatorul este obligat sa predea bunul daruit potrivit clauzelor stabilite si sa-l pastreze pana la predare. In cazul darului manual. 828 C.civ.si care reprezinta debitorul obligatiei imposibil de executat (sarcina intr-un contract de donatie).Efectul translativ al donatiei care are ca obiect un drept real nu poate fi inlaturat nici in eventualitatea reducerii donatiei..civ. b. 846 si art. fructele si dobanzile bunurilor supuse rapotului nu se datoreaza decat din ziua deschiderii succesiunii. 971 C. evictiunea provine din faptul sau personal (art. 828 alin.). op.. s-a obligat expres la aceasta41 (art. cum este si donatia. c. daca una din parti (donatorul). cit. cit. 762 C. Potrivit art.res perit domino. cit. cu toate prerogativele sale. este impiedicat de un caz de forta majora. nu se pune problema obligatiei de predare. 39 Veronica Stoica.. 828 alin. Francisc Deak. exercitiul dreptului de proprietate al donatarului. p. cit. op. 40 Aspazia Cojocaru.. este pe deplin garantat. Rapotul lucrului nu produce efecte retroactive cu privire la fructele si veniturile anterioare deschiderii succesiunii. poate el sa pretinda celeilalte parti sa-si execute obligatia (sarcina)? Regula este ca riscul contractului este suportat de debitorul obligatiei imposibil de executat. 75. b) Obligatia de garantie Conform art. 2 C. in limita valorii acestora (art.). ca bunul nu este grevat de sarcini sau servituti. op. Nici existenta obligatiei de raport nu afecteaza caracterul translativ de proprietate al contractului. 139. 828 alin. in favoarea mostenitorilor rezervatari. p. 3 C. op. anumite particularitati exista in cazul contractelor translative de proprietate privind bunuri certe.. 125. donatorul este tinut de obligatia de garantie pentru evictiune. daca: a. care este in acelasi timp creditorul obligatiei posibile (res perit creditori). Regula consacrata in legislatie este aceea ca in cazul contactelor translative de proprietate.civ. Cu toate acestea. Aceeasi solutie se impune si in situatia in care s-a donat numai nuda proprietate 37. raspunzand de pieirea sau deteriorarea lui provenita din culpa sa 38. deci independent de orice culpa. donatia era cu sarcini. aceasta constituind o conditie de validitate a contractului real 40.civ. In cazul donatiei cu sarcini. 3 C. Conform art.res perit debitori 39.

Desi sarcina se aseamana cu o conditie rezolutorie (intrucat nici una. Daca donatia a fost facuta sub modo. cit. Sarcina imorala contravine bunelor moravuri. nici alta nu afecteaza nasterea dreptului si in caz de realizare a conditiei sau de revocare a donatiei pentru neexecutarea sarcinii efectele sunt retroactive). dar cu violarea unei dispozitii imperative sau prohibitive a legii. b. 75.) 42. cit. Liberalitatea facuta sub o sarcina imposibila. p. validitatea sarcinii nu este atinsa. op. atunci cand donatorul le cunostea si nu le-a comunicat donatarului (art. 127. 1019 C. 142. chiar daca este potestativa din partea donatarului. cunoscute de el si necomunicate donatarului. Daca imposibilitatea este relativa. . poate duce la revocarea donatiei pentru ingratitudine (art. cel putin sub doua aspecte: . ilicita sau imorala este sanctionata cu nulitatea absoluta 44. in caz de realizare.civ. in principiu. In schimb.in cazul conditiei rezolutorii.civ. creditorul avand dreptul la actiunea in executare.conditia opereaza de drept (art. 998 C.civ. in caz de dol (intentia sau culpa grava a donatorului). ele nu trebuie sa fie confundate. Obligatiile donatarului Fiind. in caz de neexecutare putandu-se recurge la masuri de executare. fata de donatar de pagubele care i-au fost cauzate datorita viciilor ascunse ale bunului. 43 Aspazia Cojocaru. donatarul nu are nici o obligatie fata de donator. Francisc Deak. p. Sarcina trebuie sa fie posibila. adica exista numai fata de cel gratificat si ar putea fi invinsa in mod obiectiv.. donatarul nu are obligatii contractuale.).Donatorul nu are obligatia de garantie contra viciilor bunului donat. El va raspunde. c. desfiinteaza dreptul afectat de ea. I se cere cel mult o obligatie de recunostinta care. op. Donatorul va raspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat: a. op. daca este incalcata. nu se creeaza nicio obligatie pentru el. p. donatarul este obligat la executarea sarcinii acceptate in forma autentica. deoarece regimul lor juridic este diferit. atunci cand donatia nu este pur gratuita (cu sarcina). 44 Veronica Stoica. 832 C. un contract unilateral. in schimb revocarea (rezolutiunea)donatiei pentru neexecutarea sarcinii trebuie sa fie ceruta justitiei (art.)43. licita si morala. venind astfel in conflict cu ordinea publica. Sarcina ilicita este sarcina care materialmente se poate realiza..Atunci cand donatia nu este afectata de vreo sarcina. pentru pagubele rezultand din viciile ascunse. in masura in care contractul este cu titlu oneros si sinalagmatic. caci conditia (rezolutorie) este numai o modalitate care. 42 . 831-836 din Codul civil). fiind liber sa actioneze cum doreste. pe temei delictual. cit. sarcina obliga pe donatar. daca s-a obligat expres in acest sens. fiind grevata cu sarcini. Intelegem prin sarcina imposibila o impunere care in mod material si absolut este cu neputinta sa se indeplineasca. fara riscul de a-si vedea angajata raspunderea..

a donatarului sau a unei terte persoane. Francisc Deak. 128. p. de respectarea publicitatii in cazul bunurilor imobile. In caz de neexecutare partiala sau executare cu intarziere instanta este chemata sa aprecieze gravitatea nerespectarii obligatiilor de catre debitor si. cel putin moral. precum si de catre creditorii sai prin intermediul actiunii oblice. la executarea sarcinii. p. de posesia de buna credinta a mobilelor sau notificarea cesiunii de creanta ori acceptarea acesteia de catre debitorul cedat 50. op. 48 Francisc Deak.civ. Actiunea de revocare a darului manual este admisibila deoarece donatia poate fi facuta cu sarcina in toate formele legale. in limita sarcinii un contract sinalagmatic. 145. p. in functie de imprejurari. in caz de neexecutare intervin efectele specifice contractelor sinalagmatice. p. deci fara un nou contract. nefiind parte in contractul incheiat intre stipulant si promitent 48. donatia produce efecte intre partile contractante. op. cit. 2. pana la valoarea sarcinii. Daca sarcina este stipulata in favoarea donatorului sau a unui tert. Efectele donatiilor in ceea ce priveste pe terti Art. prevede: Äconventiile nu au efect decat intre partile contractante´. 144. in cazul donatiei cu sarcina in favoarea donatarului elementul oneros lipseste. cit. dar nu poate cere revocarea donatiei. cit. Este vorba. sunt necesare anumite forme de publicitate. Ca act translativ. eventual cu acordarea unui termen de gratie 46. Actiunea in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii poate fi introdusa de catre donator. conform art. pentru a fi opozabila. 46 45 . sa se elibereze de sarcina. 49 Veronica Stoica.. dar donatorul poate recurge la actiunea in revocare pentru neexecutarea sarcinii 45. fara consimtamantul donatorului. op. 50 Aspazia Cojocaru. op. cit. 129. donatia isi pierde caracterul gratuit. In cazul sarcinii stipulate in favoarea unui tert. Ibidem. insa. potrivit dreptului comun. p..civ.. Astfel.Sarcina poate fi prevazuta in favoarea donatorului.47.. poate dispune rezolutiunea contractului (in cazuri temeinic justificate rezolutiunea partiala). Fata de terti. op. beneficiarul poate cere si el executarea obligatiei. Sarcina in favoarea donatarului se justifica numai in masura in care donatorul are interes. 75-76. se poate cere indeplinirea prestatiei care formeaza obiectul sarcinii cu daune-interese si donatarul nu ar putea. 973 C. clauza este o conditie. de catre succesorii sai in drepturi. p. 143. Intrucat donatia cu sracini este. abandonand bunurile daruite. cit. Semnificatia principiului relativitatii efectelor contractului este aceea ca efectele obligatorii ale contractului privesc numai partile contractante: nimeni nu poate fi obligat prin vointa altei persoane 49. In caz contrar. Dar se poate alege si o alta cale: revocarea (rezolutiunea) donatiei pentru neexecutarea de obligatii. In fapt. 974 C. 47 Veronica Stoica..

7/1996. in cazul donatiilor deghizate. 1-4 (inscrierea provizorie) din Legea nr. Publicitatea imobiliara intemeiata pe cartea funciara realizeaza transferul dreptului de proprietate nu numai fata de terti. De la aceasta latura a adagiului res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest. Cel interesat sa solicite transcrierea este donatarul. precum si a art. sunt permise exceptii. 29 alin.52. ci si intre partile contractante. va exista o neconcordanta intre caracterul relativ al efectelor conventiei translative de proprietate si caracterul absolut al dreptului de proprietate. contractul devine opozabil tertilor doar din momentul transcrierii lui (art..civ. Practic. conform art. este opozabil fata de oricine. donatiile intre soti care cuprind imobile. C. care au calitatea de titulari. Aceasta nu inseamna ca un contract nu ar reprezenta nimic pentru tertele persoane. Daca nu se face publicitatea imobiliara.chiar inscris in cartea funciara si de bunacredinta. conform art. Äse judeca pentru a pastra un castig´. p. 819 teza 1. p. deoarece neinscrierea in cartea funciara poate fi invocata de orice persoana care are interes la aceasta (art. Äse judeca pentru evitarea pagubei´. 55 Din lb. 147. Prin transcriere tertii sint pusi in garda asupra eventualelor fraude din partea donatorului. ca fapt social. Vor fi supuse transcrierii donatiile imobiliare afectate de modalitati. 1393 C.se bucura pe deplin de efectele publicitatii imobiliare numai dupa 10 ani socotiti din ziua cand s-a inregistrat cererea sa de inscriere in cartea funciara. Astfel. Contractul. 53 Ibidem. inclusiv dobanditorul cu titlu gratuit care a inregistrat cererea de inscriere mai intai. va fi transcris doar actul cu titlu oneros. aceasta este opozabilitatea contractului 51. iar donatarul numai de lucro captando55. p. p. op.. 54 Din lb. care ascunde liberalitatea. care poate cere instantei judecatoresti sa acorde inscrierii sale rang preferential fata de inscrierea efectuata de donatar (art. Donatia neinscrisa in cartea funciara este opozabila numai partilor contractante si succesorilor universale ai acestora sau cu titlu universal. Mai mult decat atat.Drepturile nascute din contract apartin si profita partilor contractante. (ÄDreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului pe care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil´). privit ca realitate sociala. In transferul gratuit al unui drept de creanta. donatia.nu este opozabila dobanditorului anterior cu titlu oneros al dreptului real neinscris in cartea funciara. Mai pot Veronica Stoica. donatarul.). 145-146. donatia drepturilor succesorale. 20 si urm. cit. 56 Francisc Deak. termen inauntrul caruia poate fi pornita actiunea in rectificare 56. 7/1996). chiar fata de aceia care nu au participat la incheierea lui. deoarece el certat de damno vitando54.civ. cit. 146. 30 din Legea nr. 129-130. 818 Cod civil). op. latina. 52 51 . Transmisiunile gratuite de imobile trebuie inscrise in cartea finciara.chiar inscrisa in cartea funciara. Ibidem. precum si de catre creditorii chirografari 53. opozabilitatea apare din momentul notificarii sau acceptarii cesiunii de catre debitorul cedat. pentru a-i impiedica pe terti sa dobindeasca drepturi asupra bunului donat. latina.

Absenta transcrierii va putea fi invocata de orice persoana interesata (este vorba de cei care au primit de la donator proprietatea bunului. dar ei vor avea o actiune in daune impotriva tutorelui. administratorii persoanei juridice. minorul nu mai poate cere bunul donat. Acestea sint: tutorii care ii reprezinta pe minori si interzisi. din neglijenta sa. persoanele obligate de lege a face transcrierea si reprezentantii lor. persoana juridica va avea o actiune impotriva administratorului.cere transcrierea donatiei mandatarul donatarului. . In ceea ce-i priveste pe administratorii persoanei juridice. p. tutorele. succesorii cu titlu particular ai donatorului. 820 Cod civil dispune insa ca exista anumite persoane care sint obligate sa solicite transcrierea donatiei.. donatarul minor sau interzis (deoarece transcrierea este un act de conservare). opozabilitatea fata de terti se realizeaza prin transmiterea posesiei bunului donat 57. mai pot invoca lipsa transcrierii creditorii care au o inscriptie ipotecara asupra imobilului donat (sint exclusi creditorii chirografari. Acestea sint: donatarul si reprezentatii sai. Art. deoarece ei nu au nici un drept asupra imobilului). iar donatorul instraineaza bunul altei persoane. 819 Cod civil). op. ascendentii minorului donatar si chiar donatorul. Legea interzice insa unor persoane sa invoce absenta transcrierii donatiei (art. 148. printr-un act gratuit sau oneros). a fost prejudiciata. daca ei neglijeaza sa transcrie donatia. Daca tutorele a omis sa ceara transcrierea. Daca contractul de donatie are ca obiect bunuri mobile corporale. deoarece. cit. 57 Veronica Stoica. donatorul si succesorii sai universali.

Bucuresti. Contracte civile. Tratat de drept civil. Teoria generalã a obligatiilor. Editura Polirom. Drept civil. Contracte civile. I. Bucuresti. Editura Scrisul românesc. 1994 3. Contracte speciale. Contracte special. 1999 4. Craiova. Veronica Stoica. 1998 7. Dogaru. Ia i. 1983 2. Contractul. Editura Universul Juridic. Francisc Deak. Filipescu. Bucuresti.scribd. P. Bucuresti. Consideratii teoretice si practice. www.com 2. vol I. 2009 5. Drept Civil.BIBLIOGRAFIE Lucrari generale si speciale 1. www.euroavocatura. Editura Lumina Lex. Editura Actami. Safta-Ro mano. Aspazia Cojocaru. E. I. Editura Actami. Codul Civil Alte surse 1.ro . 2008 6.

2011 .UNIVERSITATEA CRE TIN ÄDIMITRIE CANTEMIR³ Facultatea de tiin e Juridice i Administrative REFERAT Drept civil.F. Cuza´ Bucure ti. Absolventa a Academiei de Politie ÄAl. obiect. I. Contracte speciale Tema: CONTRACTUL DE DONATIE Caractere juridice.R. efecte Student: Nicu Mara Specializarea: Drept Anul: III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful