P. 1
סיכום מסכם בהיסטוריה

סיכום מסכם בהיסטוריה

|Views: 1,541|Likes:
Published by Shani Sultani

More info:

Published by: Shani Sultani on Jun 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2011

pdf

text

original

תורגבהו תנוכתמל הירוטסיהב רמוחה לכ םוכיס

ןחבמל רמוח
1 . -תיטסינלהה תוברתה דרמ ,סוכויטנא תורזג ,תונווייתה ,סילופכ םילשורי) תידוהיה הרבחה לע היתועפשה ,הינייפאמ
.םיאנומשחהו םידיסחה
2 . -ימורה ןוטלשה .דרמה תואצות ,לודגה דרמה
3 . -תוימואלה .ןילופו ןווי ,תוימואלה תחימצל םימרוגה ,םואל תונידמ יגוס ,ןהיגוס ,תוימואלה תועונתה ינייפאמ
4 . תינויצה תימואלה העונתה לזאב תינכות ,לזאב סרגנוק ,לצרה לש תינידמה תונויצה ,תונויצה תחימצל םימרוגה -
.הדנגוא ,לצרה לש תיטמולפידה ותוליעפ ,תינויצה העונתה תודסומ ,(םיעצמא +הרטמ)
5 . הפוריאב תינויצ תוליעפ יסופד "הווהה תדובע"ו תיטתניסה תונויצה -
6 . (ןוכיתה םיה ןגא) םאלסאה תוצראב תינויצ תוליעפ יסופד
7 . י"אב תינויצ תוליעפ יסופד תוילעב תונוש תורגסמ ,תובשייתה תורוצ ,םילועה ינייפאמ ,תונושארה תוילעל םימרוגה -
םישיאו
םיעייסמ םיפוגו
8 . -רופלב תרהצה .התניתנב הינטירב לש םיסרטניאהו החוסינמ םילועה םיישק ,הרהצהה ןכות ,הרדגה
ןחבמה הנבמ
('ב + 'א םיפיעס) רוקמ עטק הבוח תלאש -תוימואל :'א קלח
-תוימואל :'ב קלח 2 רוחבל ןכותמ תולאש 1 ('ב + 'א םיפיעס)
-ינש תיב :'ג קלח 3 לע תונעל ןכותמ תולאש 2 ('ב + 'א םיפיעס)
אשונ 1# םזינלהה :
1.1 הינייפאמו תיטסינלהה תוברתה :
.ברעמו חרזמ תויוברת ןיב בוליש -םזינלה
דובכ שכר רדנסכלאו רחאמו ,היסאו הפוריאמ םיבחרנ םיקלח רבכש ,ןודקומ "לודגה" רדנסכלא לש וישוביכ תובקעב הרצונ וז תוברת
.םימוחת ןווגמב ברעמהו חרזמה תויוברת ןיב דחיאו ולש הירפמיאה תוברתב התוא בלשל תנמ לע למע אוה תיחרזמה תוברתל בר
.היינשהמ תחא ועפשוהו ועיפשה חרזמהו ברעמה תויוברת :גוזימ -םזיטרקניס תארקנ וז העפות
* :סילופה לע הבחרה
הב םזינלהל תינייפוא תילכלכ תכרעמ ,הנידמ ריע
.הלב הלבו רחסמה ,םיבושחה םירבדה לכ ומייקתה
.םזילאודיבידניאה קזחתה סילופב
:םיבושח תודסומ סילופורקא -
ןויסנמג -
ןויבפא -
ןורטאית -
םישדקמ -
qנחתהל שרדנ םדא ,סילופב חרזאכ בשחיהל תנמ לע
.תינוויה הפשב טולשלו ןויסנמגב ,ןויבפאב
זילאודיבידניא
ם
qמצעל גואדל
qלש החלצהלו
לכב ריחמ .
המשגה
.תימצע
-תילסרבינוא
םלוכל החותפ
תא תלבקמו
.םלוכ
הפשה
-תינוויה
סיטרכ"
.תדל "הסינכה
-סילופ
,הנידמ ריע
ינידמ qוג
ינייפואו דחוימ
-ףוגה חותיפ
בושח qרע
-ןויסנמג ,הלענו
qוגה חותיפ
-תד
,תיטסיטרקניס
םדא לכל הנופ
ילדבה אלל
אצומ
-ךלמ
ןחלופ ,לא
האצותכ ,תוישיא
םע שגפמהמ
חרזמה
ינייפאמ
תוברתה
תיטסינלהה
2.1 הדוהי לע םיכודאידה תומחלמ תועפשה :
.שרוי וירחא ריתוה אל אוהו רחאמ ולש הירפמיאב לודג דואמ לובלב היהנ ,רדנסכלא תומ רחאל
.הירפמיאב הטילשה לע רדנסכלא לש וישרוי ןיב תומחלמ -"םיכודאידה תומחלמ" וצרפ ,וז הביסמ
.א :תוביס המכמ הלודג תובישח תלעב התייה לארשי yרא יגטרטסא םוקימ הקירפאל היסא ןיב יתשבי רבעמ -
.ב תינוחטיב תובישח ימלתל סוקוולס תכלממ ןיב תמקוממ -
.ג תילכלכ תובישח .תובושח רחסמ יכרד ,םימשבה qרדו םיה qרד -
:י"אב הטילשה לע תובר תומחלמ ולהנתה ימלתו סוקוולס םייזכרמה םיתבה ינש ןיב ,ןכל 198 - 301 ימלת תטילשב -ס"הנפל
198 - 140 סוקוולס תטילש -ס"הנפל
1.2.1 ימלת ןוטלש תחת הדוהי :
.הרותה ,"תובאה יקוח" -םתקוחבו (םינקזה תצעומו הנוהכה) םתגהנהב ,םידוהיה לש הימונוטואב ריכה ימלת תיב
.ןוטלשל סמ םלשל םידוהיה לע לטוהו הכלממב השענה לע חקיפ אבצ ,סוקוולס תיב ימיב םג -םע -"סונתא"כ ורכוה םידוהיה
2.2.1 סוµוולס ןוטלש תחת הדוהי :
תנשב 198 ה סוכויטנא שבכ ס"הנפל 3 אוה ,םידוהיהמ הכז הל הכימתה לע הרקוה תואכו ,ימלת תיב ידימ הדוהי תא סוקוולס תיבמ
.הדוהי לש הימונוטואה תא קזחל ורזעש תובר תובטה םידוהיל קינעהש תויוכז בתכ םסרפ
3.1 הדוהי לע םזינלהה תעפשה :
ינוויה םלועה לש םיכרעו תוברת ינממס לש בוליש -תונוויתה הנוכמה qילהת לחה ,י"אב תוברה יטסינלהה ןוטלשה תונשמ האצותכ
.תידוהיה תוברתב
ינוויה ןוטלשה תרמצ םע םישגפמה ןמ האצותכ תידוהיה הרבחה לש תוהובגה הלוצאה תוחפשמ לצא דחוימב הרק הז qילהת
.התוא וחדו הרבחה לע העיפשמה תיטסינלהה תוברתל ודגנתהש הלאכ ויה ,תאז םע .םתוברתל הפישחהו
תועפשה
לע תויטסינלה
י"אב םידוהיה
תונווייתה
yראב םידוהיה ברקב
,םיכרע yומיא -לארשי
,םלוע תופקשה
םיגהנמו תוברת
.םינווי
םייח חרוא yומיא
תוברתל וחתפנש םידוהיה
תא םיצמאמ תיטסינלהה
תלבק :ינוויה םייחה חרוא
תוברתו םיסופד
,ינווי שובל ,תיטסינלה
תניתנו ינווי היינב ןונגס
םידוהיל םינווי תומש
.yראב םירעלו
תינוויה הפשה
הטשפתה תינוויה הפשה
הצרש ימ לכש ןוויכ ,yראב
רחסמה תשרמ קלח תויהל
םדקתהלו סנרפתהלו
תעדל בייח היה ,הרבח
איה qכל המגוד .תינווי
"םיעבשה םוגרת"
סילופ ירע תמµה
היתודסומו
תובר סילופ ירע ונבנ י"אב
תוירוקמ םירע לע ונבנש
בשייתהל ועיגה ןהבש
ויה סילופה ירע .םירז
תוכזב הכישמ דקומ
.תוברתה
םיכמות
םזינלהה תרידח לש גxיימכ היבוט תיב
.הנוהכה ןמ אלש הלוצא תחפשמ
ותוחא תא השיאל האשנ החפשמה ינבמ דחא רשאכ קזחתה הדמעמ
.היבוט ןב qסוי םשב םדא תוכזבו ,לודגה ןהכה ,ינשה וינוח לש
,ימלת תיב ןוטלש תחת הדוהיב ודמעמ תא ססבלו רשעתהל הצר qסוי
qמתש לודגה ןהכה וינוח ןיב הררשש תוחיתמה תא לצינ qכ םשלו
ה ימלת qלמל ,סוקוולסב 3 .םירצמב
סוקוולס תא חצינ ימלת רשאכו ,וינוח לש ובג ירוחאמ לעפ סוקוולס
ינפב םעה תא גצייל qסוי לע םעה תפסא הליטה ,yראה לע הטילשב
ינפל םעה גציימכ ודיקפתמ חדומ לודגה ןהכה ,הנושארל -ימלת
ןמ אוה םג חקלנו ,qסויל ןתינ םיסימה תריכח דיקפת ,qסונב .ןוטלשה
.לודגה ןהכה
םייטסינלהה םיכרעה תרידח תא תאטבמ היבוט ןב qסוי לש ותוגהנתה
הרבחהמ תוקחרתהו ןוטלשה םע םירשקה קוזיח -הדוהיב הרבחל
יכרצ ינפ לע תימצע המשגהו םייטרפ םיניינע םודיק ,היכרעו תידוהיה
.יטסיאוגא םזילאודיבידניא -גצייל חלשנ ותוא םעה
1.3.1
םידגנתמו םיכמות -םידוהיה ברµב תונוויתהה ךילהת :
2.3.1 סילופכ םילשוריו ג"הכה דמעמה תורדרדתה -םידוהיה ברµב תונוויתהה ךילהת :
ה סוכויטנא לש ונוטלש ימיב ,רומאכ 3 .תיתקוחו תיתד תוריחו "סונתא"כ הרכה ,הימונוטואמ הדוהיב םידוהיה ונהנ
ה סוכויטנא לש ותומ םע הציקל האב החירפו גושגש לש וז הפוקת 3 .
.תושק תוילכלכ תורזג הילע ולטוהו ,םיאמורה דגנ המחלמב הדיספה איה :תושק תויעב םע תיקוולסה הכלממה הדדומתה ,וייח יהלשב
.ותומ תא סוכויטנא םג אצמ qכו ,הכלממה יבחרב םישדקמ לע תובר תוטישפ ושענ ,אמורל qסכה תא םלשל תנמ לע
ה וינוחל הגלב תיבמ ןועמש שדקמה דיגנ ןיב ימינפ קבאמ היה הדוהיב qוסכסה yורפל "רגירט"ה 3 .הפוקת התואב לודגה ןהכה ,
תא לצינ ןועמש ,וידיל התוא רוסמל בריס וינוחו רחאמו ,לודגה ןהכל זא דע ידעלב היהש םיקוושה לע חקפמה דיקפתב קשח ןועמש
שדקמה תיב תורצואמ qסכ סוקוולס ידיל רוסמל עיצה ןועמש -יעיברה סוקוולסל הנפו תיקוולסה הירפמיאה לש תילכלכה השלוחה
.הרשמה תרומת
!םעה לש םיסרטניאה ינפ לע -יטסינלה qרע -תוילאודיבידניא לש םידקת רצונ בוש ןאכ
ומצע אוהו הדיספה חילשה תיילמפ yרפש ברקבו ,בריס וינוח qא ,םיפסכה תא הבגיש חילש חלשו העצהל םיכסהל זרדזה סוקוולס
.גרהנ
ה וינוח אצי וז תירקת רחאל םיסחיה תא ןקתל תנמ לע) 3 ה סוקוולס חצרנ ל"וחב ההשש ןמזבו ,היכויטנאב רוקיבל 4 הלע ומוקמבו
ה סוכויטנא ןוטלשל 4 .("סנפיפא" ,
יוטיב 1# ףסכ תרומת הרשמה תשיכרו לודגה ןהכה לש ודמעמ תורדרדתה :
ה וינוחש תעב 3 ה סוכויטנא לא רבח ,תאז לצינ ןוסי ויחא ,היכויטנאב ההש 4 לודגה ןהככ ןוסי תא וריתכהו וינוח תא וחידה דחיו
.שדחה
םע ןבל באמ דיקפתה תריסמ לש םינש תכורא תרוסמ רערע ,qסכ רובע דיקפתה תריסמו םייחב ודועב לודגה ןהכה תחדה ,הז השעמ
.השודק הל הסחויש תרוסמ ,באה תומ
תונוויתהה qילהת לש הצאהו תודהיה תא למיסש המ לכב הדיגב -ןוויתמל רסמנ דיקפתהו ירכונ טילש י"ע השענ הז דעצ ,דועו תאז
.הדוהיב
:הז והשעמב סוכויטנא תא וחנה םילוקיש המכ 1 . יפסכ לוקיש תששורמה הכלממל רזעש בר qסכ הרשמה תא הנק ןוסי -
2 . ינידמ לוקיש ימלתב qמותכ דשחנש וינוחב רשאמ ןוסיב רתוי בר ןומא -
3 . יתוברת לוקיש .ןוויתמ ןוסיו ,הדוהיב היצזינלהה תקמעהב ןוצר -
qשמב לודגה ןהכה דיקפתב תריש ןוסי 3 qייש היה אל וליפאש ,הגלב תיבמ סואלנמ רובעב ותוא חידה סנפיפא סוכויטנאש דע םינש
.ןוסימ רתוי בר qסכ עיצה סואלנמו רחאמ השענ הז דעצ .הלודגה הנוהכה תחפשמל
-םוהתה רבעל qסונ דעצ הדוהיב הנוהכה הרדרדתה qכ
ריחמב הברמל qסכב הנקנה דיקפת ,ירכנה טילשה לש הבובל ןוטלשה ינפב םעה גיצנמ qפוה ןהכה *
הדוהי לש הימונוטואה תא לוכהמ רתוי הגצייש םינש תכורא תרוסמ תרפה *
.רתויב בושחה דיקפתה ,לודגה ןהכה דמעמב העיגפו תונוויתהה תקמעה *
ל םינווייתמה הנחמ גלפתה ,הז השעמ רחאל 2 : םינותמה םינווייתמה תוברתה ןמ קלחכ םמצע תא וארש ,ןוסי תגהנהב
.ידוהיה םעה ןמ קלחכ םג qא תיטסינלהה
םידגנתממ
תונוויתהל תודגנתהה גxיימכ אריס ןב ןועמש
ב בתכנש "אריס תמכוח" ורפסב ןועמש 190 ס"הנפל
:תונוויתהל ותודגנתה תא אטבמ ,qרעב
ןיב וררשש םימוצעה םירעפהו חתמה תא גיצמ אוה
םירישעהש qכ ,תידוהיה הרבחב םירישעל םיינעה
ןונגסב םהינב תא qנחל םמצעל תושרהל ולכי
דוגינב תינוויה הרחבו תרמצב תורעתהלו יטסינלהה
האצותכו ,תאז רשפאל ולכי אלש םיינעה םירכיאל
.םעב ערקו רוכינ רצונו הרבחה ילושל וקחדנ qכמ
תווצמה תא םייקל םדאה תא ורפסב qירדמ ןועמש
ןמ קחרתהל qכבו ,דובכבו םיימש תאריב גוהנלו
-לאה תווצמ תרימשו תדה תא שיגדה אלש םזינלהה
לש רסומה דוביא לע תרוקיבו םיינעה לוצינ תקספה
םירישעה .
םיינוxיµה םינווייתמה תיטסינלהה תוברתה תא תופכל וצרש סואלנמ תגהנהב
.יקוולסה ןוטלשה עויסב
ןוסי X סואלנמ
םזינלהה תייפכל םרג ,qסכב הרשמה תא הנק ,קודצ תיבמ אל יטסינלה םייח חרוא ןיב בולישב qמת
.העקפוהש הימונוטואלו תיתדה היפכל qסונב ןוטלשה עויסב תחפשמל qייש ,תדה םויק ןיבל ינרדומ
רמשנ תדה שפוח :הלודגה םינהוכה
.הלטבתה הימונוטואה qא
יוטיב 2# סילופל םילשורי תכיפה :
.תונוויתהה תמגמ תא qירחהו הלודגה הנוהכה תשיכרב קפתסה אל ןוסי ונוטלש ימיב
) "היכויטנא" םשב סילופ םילשוריב םיקהל סוכויטנאמ תושר לביקו שקיב אוה 175 .(ס"הנפל
.םהב םידומיל ןממל םמצעל תושרהל ולכי הלוצאה ינב קרש ,ןויבפאו ןויסנמג ומכ תודסומ ומקוה סילופב
בשחנ ןוסי ןכל -תיתד אלו תינידמל בשחנ המרופרה qא ,הדוהי לש הימונוטואה תא ואטיבש "תובאה יקוח" לש םפקות לטוב סילופב
.ןותמ ןוויתמל
םינהוכה qאו (םזינלהה) סילופה תודסומ לא (תודהיה) שדקמה ןמ רבע םיידוהיה םייחה זכרמ -םילשוריב יוניש לח סילופה תמקה םע
.םילשורי זכרמ אל רבכ אוה שדקמה תיב -ןויסנמגב תויוליעפב ופתתשהו שדקמה תוליעפ תא םיתיעל ושטנ
תילילא הריווא הב תרצונ ,qלמל הפופכ אלא תימונוטוא הנניא -י"אב תויטסינלהה םירעה qרעממ קלחל םילשורי תא qפה הזה qלהמה
.םינווייתמ םה םינהוכה וליפא ,ידוהי יתדו יתרבח זכרמ הניא רבכו
4.1 םידיסחה דרמ :
.שדקמה תיב תורצוא תא דודשל סוכויטנאל ועייס םיינוציקה םינווייתמהש רחאל קמעוה גוליפה
.ודיקפתב ראשוה סואלנמ .תומוהמ וצרפו ,ידוהיה רוביצה ברקב המהדת ררוע הז השעמ
.ןוטלשה דגנכ תויודרמתה תיצהש רבד ,ותומ לע תועומש וררועתהו םירצמב םישוביכ עסמל סוכויטנא אצי ןכמ רחאל הנש
.םזינלהה תועפשהלו תונוויתהה qילהתל ודגנתהש םילשוריב תויממעה תובכשה ינב -םידיסחה ויה תודרומה תוצובקהמ תחא
.הרותה תא ושריפש םיפוסוליפו םירפוס ודמע ושארבש ,דרמ וגיהנה םה
ויה דרמל תורטמ רפסמ : 1 הרותה ןוטלשל הרזחו "תובאה יקוח" תרזחה .
2 סילופכ םילשורי לש הדמעמ לוטיב .
ןנשי דרמה yורפל תוביס המכ : 1 yאומה תונוויתהה qילהת .
2 סילופכ םילשורי לש שדחה הדמעמ .
3 ינוציק ןוויתמ לודג ןהכ .
4 ק"מהיב לש םינשנ הזיזבו דוש .
.םידרומה תוחוכה תא אכדל מ"ע םינלה םילייח ובשי הבש תיאבצ הדוצמ -"הרקח"ה םילשוריב המקוה ,םידרומה תוליעפל הבושתכ
.תודהיה לע תרבוגה תונוויתהו תירכנ ריעל התכיפה ,םילשורי לש ידוהי -יתדה ןויבצב העיגפ -דרמה איש תא האטיב הרקחה
כ חבטו הירוס לא הרזח וכרדב םילשוריב רבע אוה ,תודירמה לע סוכויטנא עמש רשאכ 80,000 .שיא
.שדקמה תיבמ םיפסונ םיפסכ דדש ,ןכמ רחאל
5.1 סוכויטנא לש תדה תורזג :
תנשב 167 .תידוהיה תדה לע ויתורזג תא םסרפ סוכויטנא רשאכ ,ואישל תומיעה עיגה ס"הנפל
ל קלחתה תוריזגה ןכות 2 : 1 םיאמט תונברק ,םירשכ אל םילכאמ תליכא* :תיטסינלה -תינוויה תדה םויק תבוח .
םיחבז תליכא ,םיילילא םיסקטב תופתתשה תבוח*
סואז לאל שדקמל qפה ק"מהיב*
"תובאה יקוח" אל ,דיחיה קוחה אוה qלמה קוח*
2 הרות דומיל רוסיא* :תידוהיה תדה םויק רוסיא .
םיגחו תותבש תרימש רוסיא*
הלימ תירב םויק רוסיא*
דימתה ןברוק תברקה תקספה*
.תוומ היה בוריס לע שנועה
:תוריזגה תלטהל תוירשפא תוביס המכ ןנשי 1 ונוטלש סוסיבו דרמה יוכידל ןוצר ,םידיסחה דרמל הבוגתכ -ינידמ עינמ .
2 הדוהיל םזינלהה תרדחהל סואלנמ לש המזוי -יתרבח עינמ .
3 תודירמל הליבוהו תוילילאה תותדהמ הנוש התייה תודהיה -יתד עינמ .
:םיכרד המכב תורזגל וביגה םידוהיה 1 םינותמ וא םיינוציק םינווייתמ י"ע רקיעב -ןוצרמ תורזגה םויק .
2 םינוויו םינווייתמ י"ע הייפכו הרירב רסוחמ תוריזגה םויק .
3 תיביספ תודגנתה -רבדמל החירב .
4 תיביטקא תודגנתה ,םשה שודיק לע תומל תונוכנ -תורזגל העינכ יא .
5 .םיאנומשחה תחפשמ -תיממע תודגנתה .
6.1 םיאנומשחה דרמ :
.תימוקמ תיממע תוממוקתה ןגראו תוריזגה עורל ענכיהל בריס ,ןיעידוממ םינהוכ תחפשמ לבא ,והיתתמ
:תוביס המכ ויה םיאנומשחה דרמל 1 סוכויטנא לש תדה תורזג .
2 'וכו ק"מהיב דוש ,הרקחה -יקוולסה ןוטלשל םידוהיה ןיב םיסחיה תכרעמב תורדרדתה .
3 םיינוציקהו םינותמה םינווייתמה ,תונוויתהל םידגנתמה יגלפ -הדוהיב םיחא תמחלמ .
.הכימתו עויס םהל הקפיס איהו ,יקוולסה ןוטלשה תא ליפהל איה םג התצרש אמור םע תירב ותרכ םיאנומשחה
:תורטמ רפסמ ויה דרמל 1 תקספה ,תיתד תוריח ,תובאה יקוח תרזחה ,ק"מהיב רוהיט ,תדה תורזג לוטיב :תיתד הרטמ .
םילילאה תדובע
2 תונווייתהבו םינווייתמב המחלמו יקוולסה ןוטלשה קוליס :תיאבצ הרטמ .
3 (תילאירוטירט תוטשפתהו תידוהי תונוביר) תואמצע :תינידמ הרטמ .
.yראה יקלח לכל טשפתהו הצואת רבצ אוה טאל טאל qא ,הלירג תמחלמ רקיעב וז התייה דרמה לש יתלחתהה בלשב
תדה תורזג לוטיב תגשה רחאל המיחלה ךשמה תלאשב חוכיוה
אשונ 2# אמור ןוטלש תחת הדוהי :
1.2 םימדוµה םיµרפה ריxµת :
• םינשה ןיב qיכב תטלושו תינוביר תימונוטוא הנידמ הדוהיב המיקמ החפשמה ,חילצמ םיאנומשחה דרמ 140 ס"הנפל
דע 63 .ס"הנפל
• ) ןויצמולש הכלמה תומ רחאל 67 ה סונקרוה ,הינב ינש ןיב השוריה לע qוסכס לחה ,(ס"הנפל 2 ה סולובוטסיראו 2 .
הירוסב ימורה ביצנה לע רושיגל ונפ םה .המחלמ הצרפו דגנתה סולובוטסירא qא ,רוכבה היה סונקרוה סויפמופ טילחהש ,
חצנמ ישילשה םיבר םיינש םאש תנשב ומxעב הדוהי תא שבכו 63 .ס"הנפל
• ,qסונב .וז הריבכ המישמל סונקרוה תא רחבו ,דמחנ הבוב טילש תרזעב אמורב ותטילש תא ססבל הצר סויפמופ
םידוהיה לע השµה סויפמופ םהילע ליטהו תוסורהה םילשורי תומוח תא םקשל םהילע רסאשכ םינכסמה ("סויפמופ ירדסה")
.אמורל תולעהל םהילעש qסונ סמ
63 תשבוכ אמור -
67 ןויצמולש תומ -הריפסל
140-176 ,הימונוטוא סוסיב ,תולובג תבחרה -ס"הנפל
רויג
160 יבכמה הדוהי תומ -ס"הנפל
163 סוכויטנא תורזג לוטיב -ס"הנפל
166 יאנומשחה והיתתמ תומ -ס"הנפל
167 םיאנומשחה דרמ yורפ -ס"הנפל
:המיחלה qשמה דעב
qא תיתדה תוריחה הגשוה םנמא +
שיו תונוחצינה עסמ תא רוצעל ןיא
תמקה ÷ ינידמ גשיהל תעכ qואשל
ססבתמ הז ןועיט) תיאמצע הנידמ
עוקש סוקוולס תיבש qכ לע
(םישק םיימינפ םיכוסכסב
הגשמ היהת המיחלה תקספה +
הפונת קיספהל רוסאו רחאמ יאבצ
ןגראתהל םיקוולסל רשפאלו תיאבצ
קזוחמ אבצ םע י"אל עיגהלו שדחמ
.רתוי
איבי וישכע יאבצ ןולשכ +
וגשוהש םיגשיהה לכ תוטטומתהל
.הכ דע
:המיחלה qשמה דגנ
.גשוהש המ תא ןכסי המיחלה qשמה +
דמעמ קיזחהל לכוי אל םידוהיה "אבצ"
שיו .ירוס\יקוולסה אבצה לומ בר ןמז
תא ולטבי םייופצה תונולשיכה יכ הנכס
.גשוהש המ
ברקל ואצי יבכמה הדוהי לש וילייח +
הגשוהשמ qא ,תיתד תוריח גישהל ידכ
אללו םילייחה לש םתובהלתה הדרי
.חצנל יוכיס ןיא תאז תובהלתה
הרבחהו yראה םוקישב דקמתהל שי +
אלו תגלופמה תידוהיה qישמהל
םירעפה תא ריבגתש המיחלב .
• יכ ררבתה םידוהילו ,הדוהיב תויטסינלהה םירעה תא הקזיח סויפמופ לש ותטילש תא ףידעמ ימורה ןוטלשה
םהינפ לע םירכונה ,qכמ האצותכ .(הד) תוחיתמה הרבג דגנ םידוהיה ברקב הסיסתהו ,םירזה םיבשותל םידוהיה ןיב
.ימורה ןוטלשה
• תנשב 37 "תוסח ךלמ"ל סודרוה תא ימורה טנסה הנממ ס"הנפל תירב -תב תויהל תכפוה איהו ,הדוהי לע
.אמורל
יאשונב הימונוטוא ול הנתינו ולשמ אבצ קיזחהל יאשר היה אוה .לודג ןהכ םג אלו qלמ קר היה ,םיאנומשחל דוגינב ,סודרוה
יאנומשח תיבמ היה אלש ןוויכ qולמל יואר אלש qלמ סודרוהב ואר םיבר .yוח תוינידמ אל qא ,הלכלכו טפשמ ותפוµתבו
.ימורה ןוטלשה דגנכ םידוהיה לש הסיסתה הרבגתה
.ודיספהו .לודגה דרמה תא ושעו ,ןחבמל דומלל qירצ אלש תוביס הברהמ ונבצעתה םידוהיה ,רוציקב
2.2 לודגה דרמה תואxות :
70 הריפסל שדקמה תיב ןברוחו םילשורי תליפנ -
73 הריפסל .דרמה םויסו הדצמ תליפנ -
(ימונוטוא) ינידמ -יטפשמה םוחתב
• אמורל תורישי qופכה םירוטנסה דמעממ םיביצנ יונימ
• תיטפשמה הימונוטואה לש הפוקתל דוביא
• םיימוקמ לש טושפ רזע ליח אלו ,הדוהיב ימור ןויגל תבצה
.םתנומא יפל תויחל תוכזה םהמ הללשנ אלו םעכ םירכומ ןיידע םידוהיה
ילכלכה םוחתב
• יתש" סמ םג םידוהיה לע לטוה ,"תועקרקה סמ"ו "תלוגלוג סמ" ןוגכ םיסימה לועל qסונב -דבכ םיסימ לטנ
-"תומכרדה
.אמורב רטיפוי לאה שדקמל דעונ אוהו ,םידוהי םתויה לשב םידוהיה לע קר לטוהש סמ
• .ימורה םעל ןקלחו רסיקל ורבע ןקלח ,דרמב ופתתשהש םידוהימ תומדא ועיקפה םיאמורה -תומדא תעקפה
םידוהיה ,qכמ האצותכ .םיריעז םירכיאל ןריכחהל וגהנ םהו םילודג םירקוחל ורכחוה תומדאה
.םהלש םהיתומדאב םיסיראל וכפה
• .אבצה יכרצ קופיסו םישיבכ תלילס ןוגכ ,םולשת אלל הייפכ תודובעל םידוהי תחקל וגהנ םיאמורה -היפכ תודובע
ינידמ -יתדה םוחתב
• תימואל הניחבמ קרפתה םעה ,שדקמה ןברוח לשב דרמה רחאל םלענ ג"הכה דיקפת* :תידוהיה הגהנהב םייוניש
הגהנהה תא וספת ,פ"עב הרותה תא ועדיש ,םישורפה*
הימונוטואה ןברוח למס -רזופ ןירדהנסה*
• םעט רסוחו שואיי לש השוחת ,ידוהיה םעה לש יתרבחו יתד ,ינחלופה זכרמה ןדבא :שדקמה תיבו םילשורי ןברוח
.םיהולא םע "רשקב קתונ"ו רחאמ ,םעה ברקב םייחל
.תונוש תובוגת רפסמל םרגש השק יתרבחו ינידמ ,יתד רבשמ ,יטמוארטו קומע עוזעז
µ"מהיב ןברוחל םידוהיה תובוגת
תורקל הזל רשפא אוה qיא 'ה לע סעכ -הלעמ יפלכ הסרתה *
הווקת רסוח ,תונקיר ,שואיי -םייחל םעט רסוח לש השוחת *
,העירזה תקספה ,רשב תליכא יא ,הרבחהמ השירפ ,תונפגס ,םוצ -תולבא יגהנמ *
תולבא יגהנמ -האנהמו ןיי תייתשמ תוענמיה ,הדילו ןיאושינ םויק יא
.ידוהיה םעה qשמה םויקל הנכס םהב שיש
3.2 ז"ביר :
-ז"ביר .םישורפה יגיהנממ דחאו םינהוכ תחפשמל ןב ,םילשוריב ןברוחה ינפל תובר םינש לעפ
םינשב הנביב לעפ 70-80 .הריפסל
תניחבמ םג םעה ייחב תונקירה תא אלמל הצר אוה -שדח ימואל זכרמ םש םיקהל הרטמב הנביל הנפ אוה ,םילשורי ןברוח רחאל
.םוקמ תיולת הניא הנומאש םהל תוארהלו ,חורה תניחבמ םגו הגהנהה
.ימוקיש יפוא תואשונ ויתולועפ
:ז"ביר לש ויתונµת
1 . הרות דומלל ידכ םידוהיה וסנכתה םש ,הבישי :שרדמ תיב -ןיד תיבו שרדמ תיב תמקה
תויכשמהה תא למסל דעונ ,תיטפשמה תוכמסה אלל qא ןירדהנסה תא qילחה :ןיד תיב
2 . .םישדוח ישארו םידעומ תעיבק qרוצל -ירבע הנש חול תעיבק
-שדוחה לש ןושארה םויה תא העבק ןירדהנסה ינפב הנתינש תודעה ןברוחה ינפל
.החנמב קר אלו םויה תועש לכב ןתניהל הלוכי תודעהש ז"ביר עבק ןברוחה רחאל
השדחה תואיצמל תולגתסההו תויכשמהה תא תלמסמ ןידה תיב לא וז תוליעפ תרבעה
3 . לוליח לשב ק"מהיבב קר רפושב ועקת ,תבשב לח הנשה שאר רשאכ ןברוחה ינפל -הנשה שארב רפושב העיקת
.תבשה
.ןיד תיב וב שיש םוקמ לכב רפושב עוקתל שיש ז"ביר עבק ,ןברוחה רחאל
תרוסמש החכוהו ,ןידה -יתב לא ק"מהיב תויוכמס תרבעה איה הנקתה תרטמ
.םימיוסמ ןמזו םוקמ לעמ איה
4 . -ק"מהיבב גוהנ היהש יפכ םהילענ תא yולחל םיבייח םעה תא qרבל םילועש םינהוכה -םינהכה תכרב
.שדקמה תיבל רכזכ גהנמה תויכשמה
5 . .דבלב דחא םוי -תומוקמה ראש לכבו עובש qשמב ק"מהיבב בלול ולטנ ,ןברוחה ינפל -בלול תליטנ
.חכשיי אל גהנמהש ,שדקמה תיבל רכזכ -םימי העבש qשמב בלול אשיי םדא לכש עבק ז"ביר
אשונ 3# תוימואל :
1.3 םואל תונידמ יגוס ,תוימואל ,םואל- םיגשומ :
םואל .תרדגומ הירוטירטב תינוביר הנידמל םיפאושה (הריחבמ אלש וא הריחבמ) םיפתושמ םינייפאמ ילעב םישנא לש הצובק -
תוימואל .תימצע הרדגהל עיגהל הפיאשו העדות qוריצב ימואל שגר ,תמיוסמ המואל תוכייש -
.תינוביר םואל תנידמ גישמ םעה רשאכ המצע תא תששממ תוימואלה
1.3.3 תוימואל יגוס :
תינתא תוימואל תיטילופ תוימואל
םואלה ינב תוהז תינגומוה הליהק ,qתושמ רבע תססובמ תוהז
,תרוסמה תניחבמ תדחואמו ןיטולחל טעמכ
.תפתושמ הירוטסיהמ האצותכ תוברתהו םיגהנמה
.הריחבמ אל תופרטצה
,םיפתושמ תונויערו היגולואידיא תססובמ תוהז
-ותריחבו טרפה תטלחה לש רצות ,הווהב תקסעתמ
תינתא הניחבמ רתוי ןווגמו ,ינגורטה היהי םואלה ןכל
.אצומל תובישח ןיאש ןוויכ
תופרטxהה ךרד תינתא תוהז םירחוב אל -תינגומוה הרוגס הליהק
;התוא בוזעל ןתינ אלו הכותל םידלונ אלא
הליהק ,ישרוש יתחפשמ אצומ qקותמ םיפרטצמ
."תיתחפשמ"
םע ההדזמה םדא לכ -תינגורטה תיטילופ הליהק
אצומל תובישח ןיא ,qרטצהל יאשר םואלה תונויער
.לכל החותפ ,תישפוח הריחב qותמ תופרטצה ;ינתא
סחיו היגולואידיא
םירחא םימואלל
-םירחא םימואל תלבקל הרוגסו תינגומוה הליהק
םגו תיגולויב תוכייש חרוכמ אלש qרטצהל ןתינ אל
.תפתושמ הירוטסיהו תוברת .בוזעל אל
סיסב לע םינושה םיינתאה םיאצומה ינב לכ תלבק
ןיב הלידבמ אלש תינגורטה תוימואל ,םואלל תונמאנ
סיסב ,םלוכ תא תלבקמ .םינוש םיינתא םיאצומ
.םלועה תפקשהב ינויערו יטילופ qתושמ
תוימואל תונמואל
יעצמא איה הנידמה ,ןוילע qרע אוה םדאה ,זכרמב םדאה
.ונעמל תמייקו םדאה תמשגהל
םייק אוה :השומימל יעצמא אוה םדאהו ,ןוילע qרע איה הנידמה
.הנעמל
:הנכסה שומיש ,םירחא םימואל יפלכ הייחדו לזלזמ סחי
.םישוביכו תומחלמ ,תומילאבו תונחוכב
2.3.3 םואל תונידמ יגוס :
• דחא םואל תנידמ היבשות בורש הנידמ -
םואלל םיכייש
.העפשה ירסח םיטועימה ,דחא
.לגוטרופ ,ןפי :תומגוד
• םואל תנידמ הווהמה דחא םואל םע הנידמ -
,בורה תא
.תויוכז ילעב םיטועימ
.הדנק ,לארשי :תומגוד
4

ל
ש

ה
מ
ו
י
µ
ל

ם
י
א
נ
ת

:
ת
י
נ
ו
ב
י
ר

ה
נ
י
ד
מ
ה
י
ר
ו
ט
י
ר
ט

ח
ט
ש

-

ת
ט
י
ל
ש
ב

א
צ
מ
נ
ש

,
ה
נ
י
ד
מ
ה

,
ם
י
י
ר
י
ו
ו
א

ת
ו
ל
ו
ב
ג
.
ם
י
י
ת
ש
ב
י
ו

ם
י
י
מ
י
ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א

ל
כ

-

ה
נ
י
ד
מ
ה

י
ח
ר
ז
א
ע
ב
ק
ה

י
ב
ש
ו
ת
ו
ן
ו
ט
ל
ש

ל
ו
ה
י
נ

-

ה
י
י
ס
ו
ל
כ
ו
א
ה

ם
י
נ
פ
ה

י
נ
י
י
נ
ע
ו
y
ו
ח
ה
ו
ת
ו
נ
ו
ב
י
ר

-

א
ל
ל

ת
ו
א
מ
צ
ע

ם
ר
ו
ג
ב

ת
ו
ל
ת

י
נ
ו
צ
י
חן
ו
ט
ל
ש
ל
• תימואל-וד הנידמ הווש גוציי ילעב םימואל ינש -
• תימואל -בר הנידמ הווש גוציי ילעב םיבר םימואל -
• היחרזא ללכ תנידמ .הווש ןפואב היחרזא לכל תכייש ,הפדעה וא ינתאה אצומל תובישח ןיא -
.ב"הרא :המגודל
2.3 תוימואלה יביכרמ :
1 הירוטירט .
רובע הבר תועמשמ לעבו הילע qייתשמ םעהש המואה הדלונ וב ,םעה לש תימואלה תוהזה הרצונ וב ילאירוטירטה חטשה
.ירמוחה qרעל רבעמ םעה
.תדלומל חטשה תא qפוה תאז לכ -םעה תודלותב םיבושח תומוקמ ,םימדוקה תובאל רשק,הוואג ,הבהא
2 הפש .
:ותוא הרידגמו םואלל םיכיישה םישנאה ןיב תרשקמ איה.םירחא םימואלמ ותוא הדירפמו םואלל תדחוימ תוהז הקינעמ הפשה
.הפשה התואב םירבדמה םישנאה ללכ =םואל
3 םילמס .
,הוואגל רוקמו ולש םיכרעל ,ימואלה שגרל יוטיב םה םילמסה .רודל רודמ הירוטסיהה תא םיריבעמו םעה תא םידכלמ םילמס
.דובכו תונמאנ תרוסמה דוביכ
תואטרדנא ,םילספ ,למס ,ןונמה ,לגד :םילמסל תומגוד
4 תוברתו הירוטסיה
םיסותימ ,(יממע שובלו םידוקיר ,תוניגנמ) רולקלופ ,םיגהנמ ,םעה תשרומ
רודה תא qנחל ודעונש םיימואל םירופיסו
.םירוביג תצרעהו םילפונה ןחלופ ,םואלה יכרעל ריעצה
3.3
ה האמב הפוריאב תוימואלה תחימxל םימרוגה 19
םיפיµע םימרוג
• -הלכשהה תעונת תונויער ה האמב חתפתהש ינויער םרז 17 ברעמב
םדאה יכ ורבסש םיפוסוליפו תועד יגוה ,םילאוטקלטניאמ בכרוהו הפוריא חרזמו
.(תעדל זעה -טנאק") םיבר םימוחתב עדי לעב םדא ,ינובת םדא אוה ילאידיאה
לע ורערעו הנובתה לע וססבתהש תושדח תונומא התסינ הלכשהה תעונת
תירצונה הנובתה ירקיעו תולבוקמה תותימאה
.(שלחיהל הלחה qא ,תלבגומ יתלב המצוע תלעב התייה הייסנכהש רוכזל שי)
םדאלש תויסיסבה ויתויוכז -"תויעבטה תויוכזה" ומכ תונויער התלעה הלכשהה
רוקמ ,ויטילש תא רוחבל תוכז שי םעל -"םעה תונוביר" ,םדא אוה רשאב
.לאב אלו רחובה םדאב אוה תוכמסה
ול שיו זכרמב םדאה ,שפוח -"םזילרביל" ומכ םיגשומ ועסנ הלכשהה תונויערמ
ןויווש שי םיחרזאה לכל ,םעה ןוטלש -"היטרקומד"ו םייחה ימוחת לכב שפוח
.רחביהלו רוחבל םתוכזו
ופאשו הלכשהה תונויערמ ועפשוה הפוריאב תוימואלה תועונתה יגיהנמ
.םמישגהל
• -ןוליח תעונת תובקעב .לאה יחילשל ובשחנש םיכלמה תויוכמס תא וליבגהו הייסנכה תויוכמס תא ולטיב הלכשהה תונויער
האצותכ .ןהילע רערעלו ןתוא רקבל ,תיתדה תוכמסהו תיטילופה תוכמסה תא לולשל םתלוכיב וריכה םדאה ינב ,הלכשהה
ייחב יזכרמו דחאמ םרוג התייהש תיתדה תרגסמה תופפורתהלו תיתדה העפשהה תדיריל םרגש ןוליח לש qילהת לחה,qכמ
.םישנאה
.תוימואלב האצמנ וז הרטמו ,םהייחל שדח זכרמ רובע שפחל םתוא איבה םישנאה לש םהייחב תדה qרע תדירי
• -תיתיישעתה הכפהמה יוניש ,תשורח יתב תמקהל איבה הז qילהת .תוללכושמ תונוכמ חותיפל תודוה רוצייה יכרדב הכפהמ
.םירע תורצוויהו הרובחתה יעצמאב
הרבחה הקרפתה םירעה תורצוויה תובקעבו -ןטק רתויל qפה םלועהו תרשוקמ ,תימניד רתויל הרבחה הכפה ,וז הכפהמ תובקעב
.רתוי תרשוקמו הפופצ תיתרבח -תילכלכ הרבח התחפתהו תיתרוסמה תיתחפשמה
ת
ו
י
מ
ו
א
ל
ה

י
נ
פ
ל

ה
פ
ו
ר
י
א
ב

ר
ט
ש
מ
ה

-
א
ו
ב
מ
ת
י
ט
ו
ל
ו
ס
ב
א

ה
כ
ו
ל
מ

ב
ש
ח
נ
ו

ק
ו
ח
ה

ל
ע
מ

,
ד
י
ח
י

ט
י
ל
ש

-

י
א
ו
ל
)

"
י
נ
א

ו
ז

ה
נ
י
ד
מ
ה
"

ה
נ
י
ד
מ
ה

א
ו
ה

q
ל
מ
ה

,
ל
א
כ
ה
1
4

ה
ל
ו
צ
א
ה

.
ו
ב


ד
ו
ר
מ
ל

ו
א

ו
י
ל
ע

ר
ע
ר
ע
ל

ן
י
א

,
(
.
ת
ו
י
א
ב
צ
ו

ת
ו
י
ט
י
ל
ו
פ

ת
ו
ר
ש
מ
ב

ה
ק
י
ז
ח
מ
ה
י
י
ס
נ
כ
ה

ן
י
ב

q
ו
ו
ת
מ

ם
ר
ו
ג
כ
ו

ע
ד
י
ה

ל
ע

ל
ו
פ
ו
נ
ו
מ

ת
ל
ע
ב

-

ם
י
ק
י
ז
ח
מ

ת
ד

י
ש
נ
א

,
ש
ו
כ
ר
ו

ב
ר

ר
ש
ו
ע

,
ו
י
ה
ו
ל
א
ל

ם
ד
א
ה

ת
ד
ה

.
ה
מ
צ
ו
ע

ת
ו
ב
ר

ת
ו
י
א
ב
צ
ו

ת
ו
י
ט
י
ל
ו
פ

ת
ו
ר
ש
מ
ב
ת
ו
י
מ
ו
א
ל
ה

י
נ
פ
ל

ם
י
ש
נ
א
ה

ל
ש

ם
ת
ו
ה
ז

ה
ת
י
י
ה
י
ו
נ
י
ש
ה
ה

ה
א
מ
ה
מ

ל
ח
ה

-
1
5

-
ס
נ
א
ס
נ
ר
ה

ם
ר
ז

ר
צ
ו
נ

ה
י
ס
נ
כ
ל

ת
ו
ד
ג
נ
ת
ה

,
ז
כ
ר
מ
ב

ם
ד
א
ה
וז תוכייש תשוחת -qייש תויהל ןוצרה רבגתהו ,הנשיה תרגסמה תוקרפתה לשב תודידבו רוכינ תשוחתל המרג ריעה ,תאז םע
תאצמה תוברקעב הרבג תוימואלה תא yיפהל תלוכיה רשאכ ,היצזינרדומל הליבוה תיתיישעתה הכפהמה .תוימואלב האצמנ
ויה אלש םישדח תונויערו םינכתל ופשחנ םינומההו ,לדג בותכו אורקה עדוי רפסמ ,םישד םינכתל qשחיהל ולכי םינומהה -סופדה
."םינומהה ןדיע" םתעד תא אטבלו םיכייש שיגרהל ולכי םה -םדוק םהל םירכומ
םירישי םימרוג
• תיתפרxה הכפהמה - דגנכו ,הרומכהו הלוצאה לש רתיה תויוכז דגנכ םירכיאה תכימת תונגרובה לש קבאמ ללוחתה תפרצב
ללכה תבוט ןעמל לעפיש ןוטלש םיקהל םיסנמ םהש ונעט םינכפהמה .תפרצב םיכלמה לש תותיחשה
ה יאול תא וחידהו ,תחא הבכש ןעמל קר אלו 16 ןוטלש ינכולמה ןוטלשה םוקמב םיקהל תנמ לע
םיווש םיחרזא תויהל תפרצ יבשות לש םתוכזב הריכהש תימואל הפיסא ומיקה םה .ינקילבופר
.ןוטלשה רוקמב םעה -תויטילופ תוערכהב qתתשהל םתוכזב ןכ ומכ ,םהיתובוחבו םהיתויוכזב

תנשב המסרופש םדאה תויוכז תרהצה -תוימואלל תיתפרצה הכפהמה לש התמורת 1789 הסחייתה)
אוה תואמצע וא תונוביר לכל רוקמהש השיגדה (תפרצ יחרזאל קר אלו םה רשאב םדאה ינב לכל
טרפה תויוכז לע שגד המש וז הרהצה .קוחה ינפב םיווש תפרצ יחרזא לכ יכו -םעה -המצע המואה
תועונת לע רישי ןפואב ועיפשה םהו ,הלכשהה תעונתב םה הלא תונויער רוקמ .ןויוושהו תוריחה יכרעו
-"הטמלמ" ליחתהש ימואל קבאמל קהבומ למס איה תיתפרצה הכפהמה .הפוריאב תורחא תוימואל
לע ונגהו םואלה ינב ןוצר תא וגצייש םייטרקומד םירחבנ תודסומ ומיקה םינכפהמה רשאכ ,םעהמ
.םהיתויוכז
.םיינכולמ םירטשמ לוע תחת וערכש הפוריאב תורחא תונידמ לע תובר עיפשה הז קבאמ
• -ןואילופנ ישוביכ תנשב תפרצב ןוטלשל הלע ,תיתפרצה הכפהמה שארב דמעש הטרפנוב ןואילופנ 1799 .
םושיי י"ע תיתפרצה הכפהמה תונויער תונורקע םושייב דקמתה אוה ,תונושארה ונוטלש תונשב
שפוח ,םדאה תוריח :תיתפרצה הכפהמה תונורקע תא ושיגדהש םיקוח לש הרוש -"ןואילופנ דוק"
.תדו ןופצמ שפוחו קוחה ינפב ןויווש ,תילכלכה המזויה
תנשב 1804 הכפהמה תונויער םשב הפוריאב םישוביכ עסמל אציו ,רסיקל ומצע תא ןואילופנ ריתכה
.ינכולמ ןוטלש תחת םישובכה םימעה רורחשל תיתפרצה
תפרצל תופופכה תוסח תונידמל וכפה ןואילופנ "ררחיש"ש םימעה השעמל qא ,דמחנ לאידיא הז היה
ימונוטוא ןוטלש רשפא אל ןואילופנ ,qסונב .התקוחל תויצו יתפרצה אבצל סויג ,םיסימ םלשל תוביוחמה
.שבכש חטשב תוישפוח תוריחבו
תוימואלה תונויער תא yיפהל רזע אוה דחא דצמ :עבטמה ידיצ ינשמ תועפשה ויה ןואילופנ תולועפל ,qכ
תא דדועו ינש דצמ שבוכה יתפרצה ןוטלשה דגנכ תוממוקתה ררועו ,דחא דצמ םדאה תוריחו
.םימואלל תימצע הרדגהו תוריח תגשהל ורתחש תוימואל תועונת לש ןתמקה
• ) הניו סרגנוµ 1815 -( .הניווב סרגנוקל תונידמה יגיצנ וסנכתה ןואילופנ לש ונוטלש תוטטומתה רחאל
תא ריזחהלו ןואילופנ לש ותסירק רחאל הפוריאב ורצונש תויעבה תא רותפל התייה סוניכה תרטמ
.םייטולוסבאה םיכלמה תא םנכ לע בישהל -היצרוטסר -"ןשיה רדסה"
תבשהו ינכולמה רטשמה בוש ,ןואילופנ ןדיע ינפל ויהש המל ובושי הפוריא תולובגש טלחוה סרגנוקב
.אכודמה םעה תמועל הייסנכהו הלוצאה לש רתיה תויוכז
:י"ע (םילרביל) תוימואלה תא םולבל yמאמ ושע (םינרמש) םייטולוסבאה םיטילשה
(תומהלתהו הסיסת עונמל מ"ע) תואטיסרבינואב םיטנדוטס סוניכ לע תורסואה תונקת םוסרפ *
('וכו תישפוח תואנותיע לע רוסיא) ילרביל ןממס לכ יוכיד *
.ילרביל ימואל עקר לע תומוהמ ןהב ושחרתהש תונידמל תיאבצ השילפ *
הז היה qא ,תוריחו תוימואלה לש הפוריאב לחלחו yרפ רבכש ןויערה תא אכדל הסינ הניו סרגנוק
.וירחא הפוריא לכ תא qחסו הצואת רובצל לחה רבכש גלש רודכ ,ידמ רחואמ
.הימונוטואו תוריח תגשהל ןוצרהו הסיסתה תא וריבגה qא הניו סרגנוק תונויסינ
4.3 הפוריאב תוימואל תועונתל תומגוד -ןילופו ןווי :
ןווי ןילופ
-ואיגה בxמה
הנידמב יטילופ
התייהש ,תינאמ'תועה הירפמיאה י"ע תטלשנ ןווי
.תימואל בר הירפמיא
לש םתד תמועל ,תימלסומ התייה םיכרותה לש םתד
.תיסכודותרוא -תירצונ התייהש םינוויה
• qא ,רחבנ qלמ דמע השארבו תיאמצע הנידמ התייה ןילופ
ה האמה qוסב 18 היסורו היסורפ ,הירטסוא ומכ תומצעמ
תאו הפוקתה התואב הנידמב ררשש רדסה יא תא ולצינ
.התוא ושבכו ,אבצה תשלוח
• ןילופ תא ןהיניב וקליח וללה תומצעמה 3 qות םימעפ 23
.ןיטולחל הקחמנ תיאמצע הנידמכ ןילופו ,םינש
• "תיאסרגנוקה ןילופ" לש הדוסיי לע טלחוה הניו סרגנוקב
הלוצאה תטילשב טפשמ תכרעמו qוניח ,אבצ ,הקוח תלעב
ראצה השעמל qא ,תונוביר וז התייה הרואכל .תינלופה
.םיימואלה םיינלופה תושגרה יוכידל לעפו ןילופב טלש יסורה
µבאמה תורטמ • רזה ןוטלשה לועמ ררחתשהל
• תרדגומ הירוטירט תרגסמב תימצע הרדגה
• תינוויה תוברתהו תינוויה הפשה תאייחה
איהש הקיתעה תינוויה תוברתה -תיסאלקה
.תיאפוריאה תוברתה לכל סיסבה
• התנידמ לע תיאמצע תינלופ הנידמ תמקה
• תוברתב עמטיהל אל -תינלופה תוברתהו תוימואלה סוסיב
תיסורה
• םה ,םהלש תורוסמה תאו םרבע תא רידאהל וגהנ םינלופה
הפשה תא הנכ לע בישהל ופאשו תילותקה תדב וקבד
.םואלה ינב תא דחאתש תינלופה
µבאמה יגיהנמ • תרגסמבש םי ידרויו םינווי םירחוס
תונויערל םש ופשחנו למנ ירעב ונגע םהיתועסמ
םיימואלה
• תונויערמ ועפשוהש םיינוליחו םיליכשמ
תיתפרצה הכפהמהו הלכשהה
• ,יסורה אבצב ותרישש םיינוי אבצב יניצק
.יטנליספיא םשארבו
• ישנא ,םילאוטקלטניא -זירפב רקיעב ובשיש םינלופ םילוג
תינלופה תוהזה תא וחפיטש םיררושמו םירפוס ,חור
תימואלה
• ועפשוהש אבצ יניצק ,םינלופ םירעוצ -רבמבונ דרמב
הפוריאב םיימואלה םיקבאמהמ
• ינוניבה דמעמה ,הלוצאה ,תילותקה הרומכה -ראוני דרמב
.םירכיאה ןמ קלחו
:µבאמה יבלש
'סמ בלש 1
םיבלשב qרענש ("הטמלמ") יממע היה קבאמה
תומצעממ עויס ולביק םינוויה .םדמ בוקעו םילא היהו
לש בר רפסממו (היסורו הפרצ ,הילגנא) תויאפוריא
.הפוריא יבחרמ םיבדנתמ
בלש 1 : 1821
אבצ שארב שלפש ,יטנליספיא תגהנהב yרפ דרמה
.הירפמיאה דגנכ דרמ זירכה qכו הבודלומ תוכיסנל
ואכודש ןווי םורדב תודירמ הררוע וז השילפ
.תוירזכאב
.תושלחה הייסולכואה תובכשמ קבאמ ,יממע דרמ
רבמבונ דרמ
םיטנדוטסו םירעוצ תגהנהב תיסור הטילשב ויהש םיחטשב yרפ
.הפוריאב םימואלה םיקבאמהמ ועפשוהש
ןכל,רורב יאבצ ןורתי היה םיסורלו עויס ולביק אל םידרומה
תינלופה הימונוטואה דרמה לע שנועכ .תוירזכאב אכוד דרמה
ןעמל םשמ ולעפו הפוריא ברעמל וחרב םיבר חור ישנאו ,הלטוב
("םינלופל ןילופ") ןילופל תואמצעה תבשהלו ימואלה ןויערה
:µבאמה יבלש
'סמ בלש 2
בלש 2 : 1827
םינוויה תבוטל תוברעתמ תפרצו הילגנא ,היסור
יצ ,תינאמ'תועה הירפמיאה תלפהל סרטניא qותמ
ונירבנ ברקב יכרותה יצה תא סיבמ qתושמ ימי
-תוברקב םינוויב םיכמותש םיבדנתמ ינומהל qסונב
לע תרתוומ תינאמ'תועה הירפמיאהו םינוויל ןוחצינ
.ןוויב הטילשה
-ראוני דרמ .יסורה ראצה עצבל הצרש תומרופר תובקעב yרפ
ןמ קלחו ינוניבה דמעמה ,םיליצא :תונוש תוצובק וב ופתתשה
,רבעבכ םירכיאה ןמ הכימת לביק אל דרמה ,תאז םע .םירכיאה
.ראצה תוחטבהל ןימאהל וטנ םהש ןוויכ
הנשכ qשמנ דרמה יוכידו ,םינלופל ועייס אל ברעמה תונידמ
החפוס ןילופ ,םינלופ יפלא תורשע לש תוחיצרו תוילגה ללכו
.היסורל
הפשהו תוברתה הלטוב ,םהיתומדאמ ולשונ תוזוחאה ילעב
.לטוב "ןילופ" םשהו qוניחה תכרעמב תינלופה
:תינלופה תוימואלה לש הלועפה ןוויכ הנשתה דרמה יוכיד חאל
היישעתה ,הלכלכה קוזיחב ודקמתהו םילא קבאממ ולדח םה
.תימואלה העדותה חופיטו
תואxות
µבאמה
תנשב 1830 ןוטלש תחת תואמצע ןוויב הזרכוה
.ינמרג אצוממ qלמ ,ןושארה וטוא לש יאמצע ינכולמ
תיאמצעו תדחואמ הכלממ -חילצה ימואלה קבאמה
הארשה שמיש ותחלצהו םינוויה לש םקבאמ
.הפוריא יבחרב םיפסונ םיימואל םיקבאמל
הלדח ןילופ .ריביסל ולגוה וא וגרהנ םיבר ,לשכנ קבאמה
.היסורמ קלחל הכפהו םייקתהלמ
ה ע"הלמ רחאל יאסרו ימכסה ,תאז םע 1 התמקה תא ורידסה
,הינמרגמ וחקלנש םיחטש לע המוקהש תיטרקומד ןילופ לש
.הירגנוה -ורטסואו היסור
םימרוג
םיעייסמ
• תינאמ'תועה הירפמיאה לש התשלוח
• םיבדנתמה יפלאו הפוריא תונידממ עויס
• םיליכשמהו םינוויה םיה ידרוי לש םתוליעפ
תינוויה תימואלה תוהזה תא וקזיחש ,םיינוליחה
הכפהמהו הלכשהה תונויער תעפשהמ האצותכ
תיתפרצה
• ינוניבה דמעמהו הלוצאה לש תיטוירטפ תובהלתה
• דחי ימואלה ןויערהו שגרה קוזיחל םינלופה םילוגה תוליעפ
.םיניחלמהו םירפוסה ,םיררושמה לש םתוליעפ םע
• .דרמב הייסנכה תכימת
םימרוג
םיבכעמ
• ישארו רחאמ דרמב הכמת אל ןוויב הייסנכה
תדה קותינל וארקש םיינוליח ויה םידרומה
הנידמהמ
• אבצבו קשנב ןורתי היה תינאמ'תועה הירפמיאל
בלשב) 1 (המגודל
• םידרומה תואבצ לומ יתומכו יאבצ ןורתי היסורל
• תורחא תונידממ עויסל וכז אל ינלופה
• ראוני דרמב םירכיאה בור לש הכימת רסוח
5.3 הפוריאב תוימואל (?) םוכיס :
תוימואלה ינייפאמ
• :יטילופה טביהב תשרודו ÷ הייסנכ ,הלוצא ,םיכלמ :לשמל - (םייטולוסבא) חוכ ידקומ לש תוימיטיגלה לע תרערעמ תוימואלה
ותוהז תא רידגהל םואלה תפיאש.(םעה תונוביר) םואלה ידיל ןוטלשל היצמיטיגלהו חוכה תא ריבעהל
.תיאמצע הנידמ תמקה תועצמאב
• :יתרבחה טביהב .םואלל תונמאנו םואלל תוכייש שגר תאטבמ תוימואלה
• :יתוברתה טביהב .תימואל תוהז - תוברת ,םילמס ,תד ,הפש ,תדלומ ביבס תושבגתהו םואלה תוהז
תוימואל תועונת ינייפאמ
• :תורטמ וילאש yרא לבחב תינובירו תיאמצע םואל תנידמ תמקהל הרטמבו ןוטלשמ רורחשל הקבאנ תימואל העונת לכ
,הנידמל תימשר הפש תעיבק ,תחא תיטילופ תימואל הדיחיל תויטילופ תודיחי דוחיא ,qכל qסונבו ,תדלומכ וסחייתה
ינב לכל ןונמהו לגד תעיבק ,דחא ןוטלש ידי לע גהנותש הנידמה לש יטילופו ילכלכ דוחיאו דיחא עבטמ תגהנה
.םואלה
• :תימואל העדות חופיט תשרומ תא רידאהל וגאד ןה .םואלה ינב ברקב תימואל העדות חופיט לע ודקש תוימואלה תועונתה
תבהא ,רולקלופ) םואלה ינב ןיב תודחאה תא קזחל ידכ תיכוניח תוליעפ לע ודקשו qתושמה רבעה
.(הפשו םיסקט ,תדלומה
• :הגהנהה תא תונשל םחוכב ונימאהש ,םייטמזירכ ,םיינרדומ םיגיהנמ ללכ qרדב ויה תוימואלה תועונתה לש םיגיהנמה
דמעמ התייהש תונגרובה לע רקיעב ונעשנ םיגיהנמה .םינומהה סויג qות תואיצמה יונישל תוינכות ושביגו תואיצמה
-ה האמב הפוריאב ושחרתהש םייונישה תובקעב קזחתהש ילכלכ יתרבח 19 .
• :µבאמה יפוא קבאמה .(הטמלמ קבאמ) םיחרזאה ידי לע להנתה ובורב קבאמהו תויממע תועונת ןה תוימואלה תועונתה
ררחתשהל ןוצרה) םיינוציח תוחוכ :לשמל ,םידעיה תגשהל םיבקעמ םימרוג דגנ תונוש םיכרדב להנתה
תוחוכ םג םימיוסמ םירקמבו (הכולמה ,הלוצאה ,הייסנכה ומכ ,ומצע םעה qותב) םיימינפ תוחוכו (רז ןוטלשמ
.אבצה
אשונ 4# תינויxה תימואלה העונתה :
1.4 ה האמב תינויxה העונתה תחימxל םימרוגה : 19
תידוהיה תוימואלה תרטמ
• ידוהיה םעה תא דחאתש תרבודמ הפשכ תירבעה הפשה תאייחה
• י"א -הקיז םע הירוטירטל הפיאש
• תינוביר הנידמ תרגסמב תימצע הרדגה
תינויxה העונתה תחימxל םימרוגה
• תוימשיטנאה -הנולשיכו היxפיxנמאה
-תפרצב) תיתפרצה הכפהמה תובקעב הפוריאב םידוהיל ןתינש יתרבחו יטפשמ תויוכז ןויווש -היצפיצנמא 1791 .(
םינייפאמה תא ודביא ,וללובתה ,םהירושיכ תוכזב ולבקתהו תיללכה הרבחב ובלתשה תידוהיה ,היצפיצנמאה תובקעב
.םעכ םהל םיידוחייה
.הינייפאמו תידוהיה תוהזה לע רומשל מ"ע תידוהי תימואל העונת תרגסמב םעכ דחאתהל ןוצרה עבנ ,וז הביסמ
• ןוליחהו הלכשהה
תוריח :זכרמב תישיאה ותבוט תדמעהו םדאה ןויווש רבדב הפוריאב הלכשהה תונויערמ העפשוה תידוהיה הלכשהה תעונת
.שוביכו יוכידמ רורחשו םעה תונוביר ,תדהו יוטיבה שפוח ,םדאה
איה ."םיהולאה תרות"מ רתוי בושח םדאה -תדב תוחיתפלו הרבחב בלתשהל םידוהיל הארק תידוהיה הלכשהה תעונת
.םזילאודיבידניאו תדה יפלכ תויתרוקיב ,ןוליח qילהתל םרגה רבד -הליכשמ הבישח הדדועו תיתדה תוכמסה לע הרערע
תוהזה שוביגו תוימואלה -שדח רבד ביבס דחאתהל ןוצרל הליבוה הרבחב תידוהיה הליהקה לש הדמעמב תורדרדתהה
.אצומו רבע ,תדלומל הקיז ןוגכ ,םידוהיל םיפתושמה תוהז יביכרמו תפתושמ תרגסמ תאיצמ -תימואלה תידוהיה
• הפוריאב םיימואלה םיµבאמה תעפשה
בלתשהל ולכי אל םידוהיה .םואלה לגד ביבס תודחאתהה ןויער תא ושיגדה הפוריאב תוימואלה תועונתה לש םיקבאמה
,םהלש םלגד ביבס דחאתהל םיכירצ ויה םה ןכל ,רחא םואלל םיכייש ויה םהש ןוויכ ויח םהב תונושה תונידמב םואלה ןויערב
חילצהל תוצרל םידוהיל המרג ,הפוריאב תימואל תוהז תגשהל םיקבאמה ןמ קלח תחלצה ,qסונב .םהל תידוחייה תודהיה לש
.תינוביר הירוטירט תרגסמב תימצע הרדגהל םקבאמב םג
2.4 -תינויxה העונתה תמµהל תוליעפו לxרה באז ןימינב : earIy days
תנשב חלשנ ,הפוקת התואב ירגנוה יאנותיע ,לצרה באז ןימינב 1894 .זירפב דבע וב ןותיעה םעטמ סופיירד טפשמ תא רקסל
.הפוריאב םידוהיה תקוצמל ןורתפ תאיצמ ןעמל לועפל טילחהו ,טפשמב הררשש תוימשיטנאהמ תוקומע עפשוה אוה
ל קלוחמה ,"םידוהיה תנידמ" ורפסב לצרה חטש וז ותנשמ תא 2 .עיצמ לצרהש ןורתפהו ,הלוגב ידוהיה םעה תייעב תגצה :םיקלח
הלוגב ידוהיה םעה תייעב
.םידוהיה קוליס איה םתרטמו םיימשיטנא םה וללה םימואלה בור ,םירחא םימואל qותב רז םואל םה םידוהיה -אצומ אלל תוימשיטנא
שמתשיו ןורתיל ןורסיחה תא qפוה לצרה ,תאז םע .הלשכנש היצפיצנמאב איה התוקזחתהלו תוימשיטנאל הביסה ,לצרה תעדל
.הירוטירט ןתמו ויתופיאשב הרכה ,ידוהיה םעה תרכהב םימעה עונכשל ןועיטכ תוימשיטנאב
תשרשומ תוימשיטנאהש ןוויכ ליעות אל -תוללובתה ומכ תוימשיטנאל הכ דע םימייק ויהש תונורתפה תא לצרה ללוש ,ןכ ומכ
.םש םג תוימשיטנא היהת ,םידוהיה וכליש םוקמ לכלש ןוויכ -הריגהו
עיxמ לxרהש ןורתפה
טפשמ" -םימעה י"ע תרכומה םהלשמ הירוטירט גישהלו םיבשוי םה םהב םימעהמ תאצל םידוהיה לע -תימואל היעבל ימואל ןורתיפ
רטרא'צ אלל חטשב תוליעפ לש תישעמ תוינידמל דגנתה אוה .הנידמ תמקהל ןושארה יאנתה ,לצרה לש ותעדל ,והז ."םימעה
.םימעה י"ע םידוהיה תמרחהלו תוינסרה תואצותל איבת ותנעטלש ("הלילב םיבנגכ")
לש המקה תשרדנ qכ םשלו ,הפוריאמ םידוהיה לש תרדוסמו הריהמ האיצי תויהל הכירצ לצרה יפל תידוהיה הריגהה יפוא 2 :תורבח
."תידוהיה הרבחה"ו "םידוהיה תדוגא"
3.4 ינוגראה םוחתה -תינויxה העונתה תמµהל ותוליעפו לxרה באז ןימינב :
לזאב סרגנוµ
תנשב סנכתה ןושארה ימלועה ינויצה סרגנוקה 1897 לש ויתונויער ביבס תימואלה תוררועתהה תובקעב לצרה ( חרזמב רקיעב
,הפוריא ורפס םוסרפ לשב ,(םימורגופמ ולבס חרזמבו רתוי הבר תולקב תידוהי הטלק הפוריא ברעמש םושמ תאזו תנידמ"
"םידוהיה .ינויצה ןויערה תמשגהל םידוהי ןוה ילעב סייגל ויתונויסינ ןולשיכ בקעו
ןויצ יבבוחמ תינויצה העונתה תבחרהל סיסב הווהתו לצרה לש ויתוינכותב םיכמותה תא זכרתש תיתשת רוציל דעונ סרגנוקה רבעל
.תינויצה העונתה לש תויטילופה תוכרעמה לכל דסמה תא ביצה אוה qכב .תנגרואמ תינידמ-תינויצ העונת
) ןויx תביח תודוגא רפסמל ללוכ םש אוה תוינויצ הפוריא חרזמב ודסונש qוסב -ה האמה 19 היילעב ולגדו .לארשי yראב תובשייתהו
היסורב המקוה "ןויצ תביח" תעונת הינמורבו -ה האמה qוסב 19 תוימשיטנאל הבוגתב היצפיצנמאה ינפב ומשוהש םילושכמלו לש
,םינוש םימרזמ םידוהי םירבח ויה העונתב .םידוהיה ברקב qאו ללכב הפוריאב תימואלה תוררועתהה ןמ קלחכו ,תוצרא ןתוא ידוהי
.לארשי yראל הבישה ןויער היה םלוכל qתושמה הנכמה רשאכ (
סרגנוµה סוניכב תורטמה
• .היתורטמ תגשה ןעמל לעפתש ידוהיה םעל תנגרואמ תחא תימואל העונת ידכל םיינויצה םילעפמה לכ דוחיא
• םימעה לש הלועפה qותיש תא גישהל qכבו ,תימואל העונת ול שיו דחואמ ידוהיה םעהש םלועה תעידיל איבהל
.רטר'צו
םיכמותה ,לצרה לשכ "תינידמה תונויצה" יכמות -תימואלה העונתה לש הלועפה ןפואל עגונב תועד יקוליח סרגנוקב ועלגתנ ,הליחת
.ימוקמה טילשה תושר אלל י"אל תידיימ היילעב וכמתש "תישעמה תונויצה" יכמותו ,הנידמ תמקהל ןושאר יאנתכ רטר'צ תגשהב
:הלועפ תינכות השבגתה ,qוסבל
סרגנוµב ולבµתהש תוטלחהה
1 . .וז הרטמ שומימל םיעצמאה תאו תונויצה תא הרידגמ -לזאב תינכות
• -"ללכה טפשמ פ"ע חטבומ ,י"אב ידוהיה םעל תדלומ תיב םיקהל תפאוש תונויצה" :תונויצה תרטמ
.תונויצה תופיאש תמשגהל יאנתכ רטרא'צה תגצה
• ישעמ -תובשייתהל המדאה תא ורישכיש םירכיא י"ע י"א לש הבושיי .א :הרטמה שומימל םיעצמאה
הפוריא ידוהי ברקב ימואלה העדותה שגר תרבגה לש תולועפ .ב
.רטרא'צו הכימת תגשהל םימעה ברקב תיטמולפיד תוליעפ .ג
?לxרה לש תינידמ -תינויxה ותסיפת תא לזאב תינכות תאטבמ דxיכ
לxרה פ"ע לזאב תינכות
רושיא ,םימעה תרכה איה הירוטירטב תובשייתהל ןושאר יאנת
רטרא'צ ,םימעה
תיטמולפיד תוליעפ -"ללכה טפשמ"
תוימשיטנאה תא רותפי םידוהיל ימואל ןורתפ קר תונויצה תרטמ -"תדלומ תיב"
2 . ביצקתו הקיקח יניינעל ןוילע דסומכ ,הנשל תחא סנכתי סרגנוקה -תינויצה העונתה לש םינוגראו תודסומ תמקה
עבוקה
.תינויצה העונתה לש עצבמ qוגכ "תינויצה תורדתסהה" .תוינידמה תא
• .סרגנוקה תוטלחה תא םשיימה ,ינויצה לעופה דעווהו ינויצה סרגנוקה :םינגראמ תודסומ
• ,yראב תינויצה תורדתסהה לש יפסכה דסומה ,"הניטסלפ -ולגנא" קנב :םינממ תודסומ
.yראב תובשייתההו היילעה תא תנממ -"דוסיה ןרק"ו
• תוינכות לע יארחאה "ילארשיצראה דרשמה"ו תומדא תשיכרל תמייקה ןרקה :םיבשיימ תודסומ
תובשייתהה
3.4 ינידמה םוחתה -תינויxה העונתה תמµהל ותוליעפו לxרה באז ןימינב :
.רטרא'צ תגשהו ידוהיה םעה תופיאשב הרכה ,הכימת תשקבב תויאפוריא תומצעמל הנפ ,תינידמה תונויצב ותנומא תרגסמב ,לצרה
4.4 הדנגוא תשרפ :
עµרה
השקה םבצמ רואל השק לפשב תאצמנ תישעמה תונויצהו ,םייטמולפידה ויתונולשיכ רחאל רערעתמ תינויצה העונתב לצרה לש ודמעמ
.י"אב בשייתהל ואבש םידוהיה לש
1903 .ןורתיפב לוהבה qרוצהו תוצופתה ידוהי לש רומחה םדצמ תא ריהבמה היסור ידוהיב ילאטורבו השק םורגופ ,ביינישיק םורגופ -
הברקה לשב שירע -לא תא qידעה לצרה .הדנגואב תובשייתהל ןיילרבמ'צ יטירבה תובשומה רש יידמ ול העצוהש העצהל רזוח לצרה
.ןורתיפב qוחדה qרוצה לשב הדנגוא תעצהל הרירב רסוחב רזוח qא ,תיזיפה
.יטירב חוקיפב יאמצע ידוהי ימינפ ןוטלש םע ינמז "הליל טלקמ" ,הדנגואב תימונוטוא תידוהי תובשייתה -העצהה
העxהה תגxה
היסור ידוהי לש השקה םבצמ תא שיגדמ ,ויתונולשיכ תא גיצמ אוה הליחת :הדנגוא תעצה תא לצרה גיצמ ישישה ידוהיה סרגנוקב
הל דגנתהל וא הרשאל אלו םייתניב התוא לוקשל קרו ,דבלב ינמז "הליל טלקמ" התויה תא שיגדמ אוה -הדנגוא ןורתיפ תא גיצמו
.טהל עגרב
הינמרג היכרות הילגנא
?הנפ המל
• ינמרג
הירפמיאה לש תירב תב ה
לע עיפשהל ןויסינ -תינאמ'תועה
הינמרג תועצמאב ןאטלוסה
• ינמרג
תיאפוריא המצעמ איה ה
• טלוש
י"אב ת
• רחאל
םיכרותל הינפ -הינמרגב ןולשיכה
qווית אלל
• תיאפוריא המצעמ
• רואל םירישיה םיעגמה תחינז
היכרותב ןולשיכה
• -י"א ביבס םיחטשב תטלוש הילגנא
רוזאב תינמז הייהש רושיאל הווקת
עונכש יעxמא • תייעבל יתרבחו ילכלכ ןורתפ
הינמרגב תוימשיטנאה
• ןמאנ היהי ידוהיה בושייה
הינמרגל
• תובוח תא וערפי םידוהיה
רושיאל הרומתב הירפמיאה
תובשייתה
• "ידוהיה טקלקטניאהו ןורשיכה"
רוזאה חותיפל ןאטלוסה ידיב ילככ
• רוזאב יטירבה ןוטלשה קוזיח
• תידוהיה הריגהה תייעב תריתפ
הינטירבל הפוריא חרזממ
תואxות ינמרגה רסיקלש ןיבה לצרה :ןולשיכ
ןאטלוסה לע העפשה היהת אל
לע ורתווי אל םיכרותהו ,ינאמותועה
.תונויצה ליבשב םיחטשה
לצרה לש ויתופיאש ןיב רעפ :ןולשיכ
ןטלוסהש המ ןיבו דחא ידוהי בושייל
תרזופמ תידוהי תובשייתה -עיצה
:ש ןוויכ הירפמיאה יבחרב
• ששח ןטלוסה
רוזאב םיטועימ לש הסיסתמ
םידוהיה תובשייתה תובקעב
• qסכ היה אל לצרהל
תואצוה תא תוסכל מ"ע
וינועיט תשלחה -הירפמאה
תנשב 1902 ןיילרבמ'צ תובשומה רש
,יניסב שירע -לאב בשייתהל לצרהל עיצמ
:תוביס יתשמ תלפונה העתה
• םימ תרבעהב ישוק
• םירצמ תודגנתה
םיאפוריא ברעמ םינויx ,ואדרונ ,לxרה -םיכמות
• תרבוג תוימשיטנא -הפוריא חרזמב םידוהיה תקוצמל ןורתפ
• דבלב "הליל טלקמ" -י"א לע רותיו רבדה שוריפ ןיא
• י"אב תינידמ תואמצע תארקל הנכהכ הדנגוא
• היטמולפידה ןולשיכו בורקב םיינידמ םיגשיהל עיגהל ןוצר
• תורחא תונידמ יניעב תינויצה העונתה לש התביחו התונימא תא רערעת הילגנאכ המצעממ העצה וזכל בוריס
םייפוריא חרזמ םינויx ,בונל'x ,ןיµשיסוא -םידגנתמ
• לזאב תינכותבו ינויצה ןויערב הדיגב הווהמ הכימת
• י"אב תובשייתה -תונויצה תרטמ תחינזל הביס הנניא םידוהיה תקוצמ
• רטר'צל םייוכיסה וטעמתי זאו עובקל qופהי אוה ,חילצי ינמזה ןורתיפה םא
לxרה תומו הדנגוא תשרפ םויס
"אב םייקתת תונויצ ,לזאב תינכותל ןוחצינ -םהב ורזח םיטירבהש ללגב הלספנ העצהה qא ,הדנגואל הקידב תחלשמ םנמא החלשנ H
.דבלב
תנשב ,כ"חא רצק ןמז 1904 ליגב לצרה רטפנ , 44 ה סרגנוקה . 7 .י"אל yוחמ תובשייתה לכ רסא
אשונ 5# הפוריאב תינויx תוליעפ יסופדו תיטתניסה תונויxה :
1.5 המדµה :
{רשקהמ םישולת םירבד ןנשל אל ידכו עקרה תא ןיבהל ליבשב בוט הז לבא ,ןחבמל תיטנוולר ןיטולחל אל וזה המדקהה לכ :הרעה}
לש תיאפוריאה היטמולפידהו רטרא'צה ילב ,םירבד רבכ תושעלו תכלל טושפ ,תישעמה תונויצב ולגדש ולא ,ןכ ?ןויצ יבבוח תא םירכוז
.לצרה
תיטמולפידה תונויצהש הנומא qותמ לצרה דגנ תישעמה תונויצב ולגדש ולא רקיעב ויה םייפוריא -חרזמהו םיסורה םיריצה ,לצרה ימיב
.(תוימשיטנא תניחבמ רתוי הברה qירח היה םלצא בצמהש םג המ) תואצות םוש איבת אל
התייה אלש תינויצה העונתה לע ומעזו (שממ קיחצמ הז ,יד) תונויצה תוהמ תא תוינוליחב ואר ,םייתדה תעפשה קוזיח דגנ ואצי םה
.םירחא םירבחו ןיקצומ ,ןמציו תגהנהב "תיטרקומדה היצרדפה" תא ומיקה םה .םמעטל קיפסמ תיטרקומד
.המצע םע תושעל המ העדי אלש תינויצה העונתה תא דקפ רבשמו ,תמ לצרה והשלכ בלשב
.ןוספלוו דוד תגהנהב ,"םיינידמ" השולשו "םיישעמ" השולש הללכש תיביטקלוק הגהנה המקוה ,qוסבל
אל רטרא'צ םוש :ותגהנהב םוקמ םושל המדקתה אל העונתה qכמ האצותכו ,הצור אוה המ עדי שממ אלש קינזכרמ ןימ היה ןוספלוו
יסחי תא תושק רערעש רבד ,הינמרגב qמותכ שפתנ אוה הינמרגבש ןלקל הניוומ סרגנוקה זכרמ תא ותרבעה לשבו ,ןבומכ ,גשוה
.תורחאה הפוריא תומצעמ םע העונתה
.והשמ אל היה אוה ,רוציקב
תופיחדה תשוחתו תישעמה תונויצה הקזחתה -תאז תמועלו ,תיתועמשמ שלחנ לגד הב תישעמה תונויצה םרז ,תמ לצרהש רחאל
.םישנאה ברקב הלדג
היה וז העונת לש םיגיהנמה ילודגמ דחא םעה דחא .םידוהיה תייעב תא הכלהכ ןיבה אל לצרהש ןעט אוה -גרובצניג רשא רפוסה ,
ןעט אוה לxרה לש "םידוהיה תרx" הניא איה תיתימאה הרxהש םעה לש ריהמ זוכיר שרודה םידוהיה ייח לע ימשיטנאה םויאה]
אלא ,[הירוטירטב תימואל העדותב רסוחה -"תודהיה תרx" :ש ןעט םעה דחא .םעה ברקב תשבוגמ תוימואל תשוחתב ,
• -ו ,םהיחאל הברקו תוהז תשוחת םברקב ןיאשכ הירוטירטה חטשל םידוהי ינוילימ תרבעהב םעט םוש ןיא
• .זא דע הרקי המ עדת qלו תובר םינש חקיי הז qילהתש הזמ yוח
,םידוהיה תייעבל םדוק תודהיה תייעב תא רותפל שיש םעה דחא ןעט ,ולא תוביסמ םעה לש ינחורה זכרמל י"א תא ךופהלו תולעהל ,
.ידוהיה םעה ןמ קלחכ התוא בשיילו י"אל תולעל םהמ עבניש ןוצרל איבי הזו ,תוצופתה ידוהי יניעב םעה דוחיא תובישח תאו הנרק תא
.תימואל תוהז שוביגמ קלחכ תודהיה יכרעב הגופס היהתש הנידמ הצר qא (מהא) תיתד הנידמל דגנתה םעה דחא -ועטת לא
ב 1906 אל תונויצה םאש ששחה ררועתה םתחלצה תובקעבו ,תונגפה רחאל היסור לש תקקוחמה הפיסאב גוצייל םידוהיה וכז
.העפשה לכ תרסחו תיטנוולר אל ,תילושל qופהת איה ,דיתעה לע םירובידב קר אלו הווהה יישקב םג קסעתהל ליחתת
,תיטתניסה תודהיה לש התורצוויהל האיבה הלוגה ידוהי ןעמל תילאיצוס תוליעפ ןיבל י"אב תינויצ תוליעפ ןיב בלשל שיש הנבהה
.תודהיה לש יטננימודה וקל הכפהש
2.5 תיטתניסה תונויxה :
תיטתניסה תונויxה .(ןויצ יבבוח) תישעמה תונויצה םע (לצרה) תינידמה תונויצה בוליש -
:תיברמה האצותה תא גישהל מ"ע תינויצה העונתב םיירקיעה םימרזה ינש תא בלשל שיש ונעט הז םרז ישנא
הלוגה ידוהי ברקב הירוטירטל תוכייש תשוחת חופיט םע דחי י"אב תובשייתהה תלועפ -
הלוגב םידוהי לש םהייח יאנת רופישל תיטסילאיצוס הלועפ םע דחי י"אב תינויצה הלועפה תובישח תשגדה -
תורשפתה ,םזילאירב ,תיתרגסמ תושימגב ,תוחיתפב ,בולישב אלא ,לצרה לשכ השקונ תינויער תרגסממ תוענמיהב ונימאה םה
.הלועפה יכרד יתש ןיב qתושמ הנכמ תאיצמל תידימת הריתחו
:הלועפ ינוויכ ינשב הלגד תיטתניסה תונויצה
• "הלוגה יללוש" לש םתסיפתל דוגינב הלוגב םידוהיה בצמ רופישל ימוימויה yמאמב הליעפ תופתתשה
י"אב קרו qא דקמתהל שיש ונעטש
• .תוינידמו תויטפשמ תובורע גישהל הרטמב תיטילופ תוליעפ םע י"אב [תובשייתה] תישעמה הדובעה גוזימ
3.5 תינויx תוליעפ יסופד -הווהה תדובע : הפוריא ךותב
• ילכלכ םוחת :yראל תולעל ולכויש ידכ םידוהיה לש ילכלכה םדמעמ קוזיח ,הקוצמב םידוהיל תידדה הרזע ÷
- דעסל םיקוקזה םידוהיל םידסח תולימגל תופוק וחתפנ
- םילטבומ תקוסעתל םילעפמ וחתפנ
- .םיקקזנל ומרתנ םידעומו םיגח ינפל ןוזמ ירצומ ופסאנ
• יטפשמ -יטילופ םוחת . םידוהיה לש יתרבח -יטילופ -יטפשמה םדמעמ רופישל קבאמ ÷
ולכויש תנמ לע םיינויצ םיליעפ רפסמ תודמעומ וגיצה ,(יסורה םירחבנה תיב) המודל תוריחבב :לשמל
ידוהיה לש םהיתויוכז רופיש ןעמל לועפל
• יתוברת - יכוניח םוחת :י"ע תונויצל תוביוחמ תריציו תירבעה הפשהו תידוהיה תוהזה קוזיח ÷
o תירבע תונותיע ("םלועה" ,"רחשה") םיינויצה תונויערהו הפשה תצפהו קוזיח :
o תירבע תורפס (קילאיב) .ישחומ אשומכ י"א תשגדה ,הפשו תוברת תצפה :
הווהה תייעב -תינויxה העונתה תמליד
ןויערל דמציהל וכישמי םא ,ינש דצמ
לכ תא qכב ועיקשיו י"אב תובשייתהה
תוקתנתהב תנכתסמ העונתה ,םהיבאשמ
,תורעובהו תויוושכעה םידוהיה תוקוצממ
!יוושכעו ידיימ ןורתפ תועבותה
הפוריא חרזמב רקיעב הרכינ וז היעב
.תויוללעתהו םימורגופמ ולבס םש ,היסורבו
רדס שארב םישל העונתה לע ,דחא דצמ
ןתינ אל ירה -י"אב תובשייתהה תא היתויופידע
לע קבאמל םעט םוש ןיא הידעלב ,הילע רתוול
.ידוהיה םעה םויק qשמה
ידוהיל ימואל טועימ תויוכז תגשה לע וקבאיי םאו
תונויצה תרטמל לגר םישי הז ירה -הלוגה
[י"אב תובשייתה] !הסיסבב
o רעונ תועונת ("yולחה" ,"ריעצה רמושה") ינויצה ןויערה קוזיח ,י"או לארשי םע לש הירוטסיה ,הפש :
o :םיטנדוטס תודוגא תוהזה חופיט ,תילכלכ הניחבמ םידוהיה םיטנדוטסה לש םהיאנת רופישל ולעפ
("רבחה") תידוהיה תימואלה
o :"ןקותמה רדחה" .םייללכ תועוצקמ דצל שדוק תועוצקמ בוליש
תוליעפה .הפוריא חרזמב םידוהי רובע תיטנוולרל העונתה תא הכפה איה יכ ,תינויצ העונתה לש החוכ תא הריבגה "הווהה תדובע"
העדותה תא הקזיחו תינויצה העונתב ידוהיה רוביצהמ קלח לש ןומא הרצי ןכלו םיידימ םיכרצ לע התנע תיכוניחהו תיטילופה ,תילכלכה
.תימואלה
הירפמיאה יבחרב םירחאה םיימואלה םיטועימה לש ןוצרהמ ששחש היסורב ןוטלשה לשמל) yוחבמ ויה "הווהה תדובע"ל םידגנתמ
.(םינקותמה םירדחה לש תיכוניחה תוליעפל ודגנתהש םידרחה לשמל) תיבמו (תימצע הרדגהל
אשונ 6# תינויx תוליעפ יסופד : םאלסאה תוxראב םיה ןגא)
(ןוכיתה
1.6 תינויxה העונתה תוליעפ לע םיעיפשמ םימרוג :
.(י"אל הילע ןיא) המישגמ תונויx אל ,"םילותיחב " תונויx יהוז
.םירצמ ,היסינות ,וקורמב רקיעב התייה תינויצ תוליעפ
תונותיע ,ינויצ רעונ תועונת ,(הפוריאב הווה תדובעל ליבקמ) ינויצ qוניח -הפיקע תינויצ תוליעפ אלא הצרא היילע התייה אל בורל
.תינויצ
ולע אל עודמ ריבסמ הז .הלוגב בוט יחש ידוהי אלו י"אל הלעי הקוצמב ידוהי קר .הרירב רסוח לש השעמכ קר הספתנ yראל היילעה
.הפוריאמ ויה םילועה בור .י"אל םלסיאהו הקירפא ןופצ תוצראמ םיבר םידוהי
,היצפיצנמאל ופשחנ אל ןה :הפוריא םינפב תוידוהיה תוליהקה לש יפואה ןמ הנוש היה ולא תוצראב תוידוהיה תוליהקה לש ןהיפוא
.תוימשיטנאל טעמכ ופשחנ אלו הפוריאב וללותשהש תוימואלה תועונתה ןמ ועפשוה אל ,ןכותב םיינוליח םיכילהת ויה אל טעמכ
היולת התייהו ,yראל yראמ םגו הפוריא תוxראב תוליעפה ןמ הנוש התייה ןוכיתה ןגאה תוxראב תינויxה תוליעפה ,ולא תוביסמ
ב 4 :םייזכרמ םימרוג
• תינויxה העונתל יאפוריאה ילאינולוµה ןוטלשה סחי
.היסינותו הירי'גלא ,בול ,םירצמ ומכ תינויצ תונגראתה וריתוהש תונידמ ויה ,דחא דצמ
קאריע ,וקורמ ומכ ,הז גוסמ תוליעפ ורסא ןכלו הנידמה תודחא תא ןכסל לולעה רבד ינויצה םרוגב וארש תונידמ ויה ,ינש דצמ
.הירוסו
• תינויxה העונתל תידוהיה הליהµה סחי - ל תקלחתמ 3 העונתל הליהקה סחי לע העפשה ילעב םייזכרמ םימרוג
תינויצה
1 . תונויצל םינברה סחי ויה .תינויצה העונתה לא הליהקה דחיב עירכמו בושח םרוג ויה ,רומאכ ,םינברה -
היסינותב ומכ םהיתוצראב ןוגראה תוחולשב םייזכרמ םידיקפת וספת qאו ינויצה ןויערב תובהלתהב וכמתש םינבר
.המגודל הירי'גלאבו
הלואגה" ןויער דגנכ האצי איה םהיניעבש ןוויכ ,תינויצה העונתה תולועפ דגנכ qקותב וחמש םינבר ויה ,ינש דצמ
."םיימשמ
2 . תידוהיה הליהקה ירישע םהירחא ופחס תינויצה העונתב וכמת רשא םתליהקב םידבוכמו םידימא םידוהי -
םיבר
.ןנומימל םסיכמ ומרתו תודוגאה תורושל qרטצהל
3 . ח"יכ תעונת תודגנתה תוברתב םידוהיה תובלתשה תא yיאהל הרטמב הדסונש העונת התייה ח"יכ -
אל וז הביסמו ,תינויצה העונתה תולועפל yרמנ ןפואב ודגנתה ח"יכ לש רפסה יתב ירגוב .דעסו qוניח י"ע תיתפרצה
.ח"יכ לש רפס יתב ירגוב הליכה איה הבורבש רחאמ הקירפא ןופצ לש הליכשמה הרבחל רודחל העונתה הלכי
• תינויxה העונתה יפלכ תימוµמה תימלסומה הייסולכואה סחי
.י"אב םיברעל םידוהיה ןיב תוחיתמה רואל דוחייב ,חתפתה ימואלה תיבהש לככ רבוגו ןיוע סחי
• היxזינרדומה תרידח בxµ
תרושקת יעצמאב רוסחמה לשב ,qפיהל אלא הפנע תינויצ תוליעפ םייקל ישוק היה היצזינרדומה הרדח אל ןהילאש תונידמב
וטנ ןכשו ןחטשל םזילאינולוקה תרידח לשב וחתפתה ןכש תונידמב ,תאז תמועל .(המגודל ,ןמית) תובכרו םינותיע ומכ
דמעמלו םיינעל .בוט היה םהל יכ ,ןבומכ ,םירישעה ברקב) .הבר הזיחא תונויצל התייה אל ,תחתופמה הרבחב בלתשהל
תילאינולוקה הרבחל םיכייש ושיגרה אלו qכ לכ בוט היה אל םהלש ןוויכ ,תונויצל רתוי תיתועמשמ הקיז התייה םילעופה
.(המגודל תפרצ שוביכ תחת רי'גלא ומכ ,וחפוס הילאש
2.6 תינויxה העונתה תוליעפ יסופד :
• תוינויx תודוגא .תירבעה הפשה תארוה ,תינויצה העונתה םע רשק ÷
• "תינויx היxרדפ" היילע ,תידוהי הירוטסיהו י"א לש הירוטסיה ידומיל ,ינויצה ןויערה תצפה ,םיירבע רפס יתב ÷
.י"אל
• רעונ תועונת .תינויצה הגהנהה לש "דיתעה רוד" תחמצה ,תינויצה היגולואידיאה תרדחה ÷
אשונ 7# תינויx תוליעפ יסופד : י"אב
:(¨בגנב תופוס" םורגופ תובקעב) הנושאר היילע 1881 - 1904
:(ביינישיק םורגופ תובקעב) היינש היילע 1904 - 1914 (הנושארה ע¨החלמ תליחת)
1.7 ןשיה בושייה :
.(הלאו ןויצ יבבוחו לצרה לש םישנאה לכ) הנושארה היילעה אוב ינפל י"אב ובשייתהש םידוהיה לכ
ב רקיעב ובשייתהש ,םיזנכשאו םידרפסל קלחתה בושייה 4 .םמצעב תויובשייתה ונב אלו (תפצו םילשורי ,ןורבח ,הירבט) שדוקה ירע
היהש ןוויכ ,י"אל תוצופתה ידוהי חולשל וגהנש םיפסכ -"הקולחה יפסכ"מ ומייקתהו ,הרות דומילב אלא הכאלמב קסע אל בושייה בור
.הלואגה תא ברקל רזע yראב הרותב קסעש ימש ןימאהל גוהנ
.םויה לש םיכרבאל הארשהה ויה םה ,רוציקב
2.7 י"אל תונושארה תוילעל םימרוג :
• :תוימשיטנא הלח .שוריגו הקיקח ,("ביינישיק" םורגופ ,"בגנב תופוס" םורגופ) תוימשיטנאה תוקזחתה ,הפוריא חרזמב םימורגופ
.ילכלכה םבצמב תורדרדתהו הפוריא חרזמב םידוהיה לש םבצמב הרמחה
• :תוימואלה תופיאשה תמשגה .ימואלה תיבה תיינבב qתתשהלו םבצמ תא רפשל םידוהיה ולכי י"אב קר
• :(היינשה היילעל ידוחיי) םייטסילאיxוסה תועונתה תעפשה ובזכאתהו היסורב תויטסילאיצוס תועונתב םירבח ויהש םידוהיה
תנשב ,הכפהמה ןולשיכמ 1905 .(םייפכ תדובע ,ןויווש ,קדצ) י"אב ולא תונויער םישגהל ופאש ,
• :(היינשה היילעל ידוחיי) ןיµתיו לש "ארוµ לוµ" -ה היילעה ילועמ ,ןיקתיו qסוי ידי לע בתכנש זורכ 1 םיידוהי םיריעצ לא הנופש ,
.yראה תיינבב qתתשהלו י"אל תולעל ,הפוריא חרזממ
3.7 םילועה ינייפאמ :
-ה היילעה 1 ) 1881-1903 (
• .םייתרוסמ ,רקיעב תוחפשמ ,ינוניבה דמעמה ינב
• .הינמור ,ןילופ ,היסור ÷ הפוריא חרזממ ועיגה
• .רחסמבו הכאלמב קוסעל ופידעהו (ופיב רקיעב) תומייקה םירעב ובשייתה םבור
• .יטרפה םסיכל וכלה םילודיגהמ םיחוורה .םיריכש םילעופ וקיסעהו יטרפ תיבו המדא תקלח םפסכמ ושכר םקלח
• םיבר .יטרפ שוכר סיסב לע ,י"אב םהייח תרות תא qישמהל וצר אלא ,םיימואל-םייגולואידיא םיעינממ ועיגה אל םבור
.תואלקחב ןויסינ ירסח .םידימא םירכיאל וכפהו וססבתה םהמ
• אללו שוכר אלל ולע ,םייטסילאידיא ,םיריעצ ,"ןויצ תביח" תעונתמ קלח ויהש ,ו"ליב תארקנ םילועה ןיבמ הנטק הצובק
.םידוהיל ימואל תיב תארקל י"א תא חתפלו בשיל הרטמ qותמ החפשמ
:רוxיµבו רסוחמ רתוי אלא הנושאר תופידעו ןוצרמ yראל הלע אלו יטסילאידיא אל ,םימורגופהמ חרבש ,יתולגהו שלחה ידוהיה
,הכאלמב קסע .בשייל הסנמ אלו תומייק םירעב בשייתמ ,םהמ קתנתהל ול אב שממ אלו תולגה יגהנמל רבוחמ דוע ,תומל ןוצר
.(תואלקחב םדקומה עדיה רסוח תורמל) תואלקחו רחסמ
-ה היילעה 2 ) 1904-1914 (
• .היסור ÷ הפוריא חרזממ ועיגה
• .םיינוליח ,תוצירח ,הבר היצביטומ ,תיטסילאיצוס תינכפהמ היגולואידיא ירודח ,שוכר ירסח ,םיריעצ
• .תיפותיש ,תינויווש ,תקדוצ הרבח י"אב םיקהל ופאש
• .םפא תעיזב ,םמצעב yראה תא תונבל ופאש ,המדא ידבוע
• :תיזכרמה היגולואידיאה
o :"הדובעה שוביכ" ÷ (וצראל םעה תביש) המדאל רוביח ,םייפכ תדובע ,תימצע הדובע :תוידוהי םיידיב י"א תיינב
לש םתוכז היהת qכבו םידוהיה לש תיזיפ םייפכ תדובע י"ע קר שמומת תונויצה .תקדוצ הרבח
.(ןודרוג .ד .א - "ונאפרנ הדובעבו וניקל הדובעב") yראה לע םידוהיה
o :"עקרקה שוביכ" אלל תימצע הדובע ,(יקרטוא ,יאמצע ,יפותיש קשמ :תיטרפ תולעבב אלו םואלה תולעבב עקרק
.(םיריכש םילעופו הדובע להנמ) םירחאב תולת
o :"הרימשה שוביכ" תא דבוע ÷ "שדח ידוהי" לש ןויערה תמשגה ,םיברעה ידימ םיבושיה לע הרימשה תא איצוהל
.ידוהי ןגמ חוכ תמקה .ושוכר לע ןגמו ותמדא
:רוxיµבו יגהנממ קתונמו ילארשיצרא ,yראה תא בשיימו ומצעב ותחפשמו ושוכר לע ןגמ ,יקאחה םע ינויצה ילארשיה ,"רבג"ה ידוהיה
.בושייל תואמצע שרודו ולש לע דמוע ,טהלו היצביטומ רודח .תולגה
4.7 תובשייתה תורוx :
הנושארה היילעל תינייפוא -הבשומה
(םיבשייתמה ידיב) תיטרפ עקרקה לע תולעבה , .(םיעטמו םינפג ילודיג כ"חאו החלאפ ילודיג) .םייאלקח םילודיג qרוצל רקיעב
.םייטרפ םה תרצותהמ םיחוורה ,ןונקת הבשומ לכל ,םיפתושמ םיתוריש ÷ תירפכ הליהקה
.םיריכש םילעופ י"ע תישענ תובשומב הדובעה
3 :תובשומ יגוס
• .ןורקע תיירק ÷ "ןויצ יבבוח"
• .תויטרפ -הנויצ סנ
• .בקעי ןורכיז ÷ ןורבה
היינשה היילעל תינייפוא - הxובµה
,תיאמצע איה הדובעה .(ל"קק ,ילארשיצראה דרשמה) םואל תומדא ÷ עקרקה לע תולעבה ,לילגה רוזאב רקיעב תיפותיש תובשייתה
.(היגולואידיאה תמשגה) חוקיפ אלל
.הצובקה ירבח ןיב םיקלחתמו תפתושמ הפקל םיכלוה םיחוורה ÷ יקרטוא קשמ
.יטרפ שוכר ןיא ,םיפתושמ םיתוריש ,תידדה הרזע ,ןויווש ,הנומוק ייח
(תומייµה םירעה תוחתפתה) ריעה
) הנושארה תירבעה ריעה תמקה 1909 .הפופצהו הסומעה ופיל yוחמ תובשייתהל qרוצה ןמ האצותב הרצונ ,ביבא לת -(
הדוהי-ןב רזעילא לש ולעפמ
רתוי השעש שיאל בשחנ ,הנושארה היילעה שיא
.תירבעה הפשה תייחתל לכמ
.ןושארה ירבעה תיבה תא םיקה אוה
:ולעפמ ירקיע
• "ירבעה ןושלה דעו" דסיימ
("תירבעה ןושלל הימדµאה") הדוהי ןב :
.q"נתה סיסב לע תירבעה הפשה תא שדיח
הפשל תירבעה הפשה תא רישעה אוה
.תרבודמ
• "יבxה" ןותיע ךרועו דסיימ חיכוה :
.תירבעה הפשב ימוימוי שומיש תושעל ןתינש
• "הדוהי ןב" ןולימ תא רביח זכרל דעונ :
.הפשב לדגה םילימה רצוא תא
5.7 תונושארה תוילעב תורגסמ :
1.5.7 תוינוחטיב תורגסמ :
אובמ -?המל
תא סנרפמו ולש עקרקה תא דבעמ ,ומצע לע רמושה םידוהיה לש היגולואידיאב ולגד היינשה היילעה ישנא -"הרימשה שוביכ"
.םהלש םיבושייה לע ונגייש םיברעה לע וכמס אל םה -ומצע תוחוכב ותחפשמ
.םיבושייה לע רומשיש ,יאמצע ידוהי ןגמ חוכ ומיקה םה ,ןכל
"ארויג רב"
ב םקוה 1907 תובשייתהל ,יתנגהה חוכה שוביגל תונורקע ועבק (טחוש רזעילא םהיניב) ןוגראה ידסיימ .ןושארה הרימשה ןוגראל היהו
:"שדחה ידוהיה" תא חתפל ופאש םה .םירמוש יבושיי תמקהלו ושוכר לע ןגמה ,ינוליח ימואל ידוהי הרימשה תא וילע לביק ןוגראה .
.תטלחומ תונמאנו תימצע הברקהל וב םיבדנתמה תא בייחש ,ידוס ןוגרא הז היה .רובת רפכו הר'גסב
"רמושה"
,הרימש י"א יבחרב םידוהיה םיבושייל קפסל מ"ע קיפסמ יתמצועו לודג היה אל ל"נהש ןוויכ ,"ארויג רב" ןוגרא לש יקוחה לוגלגה
.רבגו qלה הילא שוקיבהש
ב םקוה 1909 :ותמסיס ."ארויג רב" תעונת ירבחמ קלח י"ע ."םוקת הדוהי שאבו םדב ÷ הדוהי הלפנ שאבו םדב"
דחפ אלל ודיקפת תא אלממה yימאה םחולה תומד תא למיס אוה .ןגמ חוכ תריציל הפיאשהו ןוצרה תא בושייל רידחהל הצר "רמושה"
.הרוגס הדוגא ,יטסיטילא qוגכ לעפ "רמושה" .םיברעה יגהנמ תא דבכמ ןמז ותואבו
:םירושימ רפסמב לעפ אוה
• הנגהו הרימש .תימצע הנגהל םיבשותה qוניחו בושייה ןוגרא :
• השדח תובשייתה עקרק יחטש שוביכב קסעש הדובע ןויגל םקוה .ירקיע דעי תואלקחה תדובעב האר "רמושה" :
.תיביטקלוק תובשייתהל וירבח תא רישכהו
• תיביטµלוµ הרובג .תידדה הרזעו ןגרואמ תווצ לע התתשוהש הרובג :
תא הבציע וז הסיפת .םשוכרו םתדובע לע ןגהל ,הפיקת הדמעל םיריעצה תא qניח תירבעה הרימשה ןויער :הלודג "רמושה" תובישח
.בושייה לש ויפוא
2.5.7 תויכוניח תורגסמ :
.qוניחה תוחתפתהב בושח הנפמ לחה ,םינושארה םילועה לש םתיילע םע
.תיללכה הלכשהה ימוחתו לארשי תשרומ ידומיל תללוכה םידומיל תכרעמ תעיבק ,תירבעה הפשה תודוסי לע תתשוה ימואלה qוניחה
-ב ןיחבהל היה ןתינ 3 :qוניח תוכרעמ
• :ןשיה בושייה לש ידרחה qוניחה תכרעמ דומלת" ,"רדח"
ידומיל תא וקחדו שדוק ידומיל קר םהב ודמל ."הבישי" ,"הרות
םייתרוסמ-םייתד םיבשייתמ לש בור היה ןהב תובשומב .לוחה
.וז תרגסמב הכימת התייה
• םישיאו םיפורתנליפ תכימתב ס"יתב תכרעמ ומקוה :
דלישטור ןורבה ,ח"יכ תמגוד םיינוציח םיפוג תכימתב רפס יתב
.ירויפיטנומ השמו
• :ריעבו רפכב תינויצ-תימואלה qוניחה תכרעמ
.תירבעה הפשהו תוברתה תוטשפתהב הנייפאתה
:תונושארה תוילעב ךוניח תורגסמו םיירבע רפס יתבל תומגוד
"ביבח" ןושארה ירבעה רפסה תיב תועוצקמה לכ .ןויצל ןושארב םקוה
הקומע הקיז ,ימואל ÷ ידוהי qוניח וידימלתל הנקה אוה .תירבעב ודמלנ
. תיברעמ הלכשה בולישב לארשי תשרומל

"הילצרה היסנמיג" ןושארה ןוכיתה רפסה תיב ב דסונ ÷ 1905 ופיב
,האג ÷ "שדחה ידוהי"ל אמגוד התוויה איהו תירבעב תועוצקמה לכ תא הב ודמיל .י"אב תשדחתמה תירבעה תוברתל למסל הכפהו
.ותפשל ןמאנ ,תובהלתה אלמ
:תופשה תמחלמ תנשב .תינמרגה הפשב דמלל התצר ,תינמרג תוברת םע רפס יתב ,"הרזע" תרבח 1913 דמלל הבריס הרבחה ,
תנשב .הרבחה תודסומ לע םרח וליטהו ובזע םירומהו םידימלתה בור ,תירבעה הפשב 1914 דמלל הלחהו הב הרזח הרבחה
לע קבאמב qסונ בלש הז היה .לארשיב ירבעה בושיה לש םילודגה םיגשיהה דחא תא תירבעה הפשה ןוחצינב םיאורה שי .תירבעב
."שדחה ידוהיה" בוציע
3.5.7 תויטילופ תורגסמ :
אובמ ?ןהמ
ורכשל וגאד ,לעופה לש וירוגמל הגאד הגלפמה ÷ םייחה ימוחת לכב ןהישנאל ועייס תוגלפמה .תיאמצע הנידמ םוקל הנכה וויה
.(תינויער תופתושו תוכייש) יתרבחו (תורפס ,תונותיע) יתוברת תיב ,םילעופל תיב וויה תוגלפמה .םוי ידמ תוחורא הקפיסו
• "ריעxה לעופה" ב המקוה : 1905 תמקהבו תירבעה הדובעה שוביכב הלגדו ןודרוג .ד.א לש ותרותמ העפשוה
.םייפכ תדובע לע שגד המש איה ,ןוילע qרע תידוהיה תוימואלב התאר "ריעצה לעופה" תעונת .םילעופה תחוור ןעמל םינוגרא
.דועו רוידב הרזע ,עויס תופוק ,םיפתושמ םיחבטמ תועצמאב וירבחל עייסל אבה דסומ הגלפמב ואר "ריעצה לעופה" ירבח
• "ןויx ילעופ" ב המקוה : 1906 הגלפמה .תיטסילאיצוסה הסיפתה תא השיגדהו בוכורוב לש ותנשממ העפשוה .
הרימשה תא םילעופה ידיל ריבעהל שי יכ ונימאה הירבח .תודמעמ תמחלמ םע דחי ינויצה ןויערה תא בלשל השקיב
.ג"נב דוד היה הירבח ןיבו ,תובשומב
6.7 תונושארה תוילעל םיעייסמ םיפוגו םישיא :
דלישטור ןורבה
ןויסינ רסוח ,םישק םילקא יאנת :.םיבר םיישקל ועלקנ הנושארה היילעב ומקוהש תובשומה .הנושארה היילעב תובשומל עייס
.תובשומה לש ןמויק םצע תא ונכיס הלא לכ ÷ ינאמ'תועה ןוטלשה תוניוע ,תואלקחב
ותייצי םיבשותהו ,יתוסחל ורבעוי תובשומהש יאנתב רוזעל םיכסה ,היסור ידוהי לש םתקוצמל ןורתפ י"אב הארש ,דלישטור ןורבה
.ויתוארוהל
תועצמאב תוסחב תובשומה תא להינ ןורבה :"תוספורטופאה תטיש" ויהו ןורבה לש ומעטמש תפרצמ ועיגהש םידיקפ לש הרוש
.תילכלכ הניחבמ תובשומה תא ולהינו תיאלקח תוליעפ וגיהנה ,תובשומה לע םיארחא
.םידיקפל טלחומ תויצב וביוח םירכיאהו הבצק לביק תובשומב רכיא לכ
ויה ןורבה תוליעפל 2 :םינפ
• ,ישמ ןוגכ םילעפמ תמקה ,תובשומב םיבר םיפסכ תעקשה י"ע תילכלכ הסירקמ תובשומה תא ליצה ןורבה ,דחא דצמ
ויח םירכיאהו ,םייתליהק םיתוריש תכרעמ ותוכזב החתפתה תובשומב ,,תובשומל תיטפשמ הנגה קופיס ,םיבקיו םימשב
.התואנ םייח תמרב
• ויה םירכיאה ,ןתואמצע תא תובשומהמ הלטנ תוספורטופאה תטישש איה ןורבה לש עויסה לע תרוקיבה ,ינש דצמ
.םייתריצי ויה אלו םידיקפב םייולת
תנשב תובשומה לוהינל תוכזה תא דלישטור ריבעה ,םידיקפל םירכיאה ןיב תוחיתמהו םיכוכיחה לשב 1900 .א"קיא תרבחל
ילארשיxראה דרשמה ) 1907 (
qוג ,ןיפור רותרא ר"ד לש ותושארב ,י"אב תינויצה העונתה לש החולשכ ופיב םקוה .תיטתניסה תונויxה תא םשיימה
לע יארחא היה ,תיאלקח הדובעל םיריעצ ורישכהש תויאלקח תווח םיקה ,י"אב תועקרק תשיכר לע יארחא היה ילארשיצראה דרשמה
ילארשיצראה דרשמה עייס ,ןכ ומכ .תובשייתהל ודעונ אלש םירוזאב אקווד תועקרק שובכל yמאמ השעו תובשייתהה ןונכת
.(א"ת םימיל) "תיב תזוחא" המקוה םהילעו ופיל yוחמ תומדא ושכרנ ועויסב ,המגודל ,תינוריעה תובשייתהל
אשונ 8# רופלב תרהxה : 2.11.1917
אובמ
1914-1918 .הנושארה ע"הלמ :
המכסהה תונידמ VS זכרמה תונידמ
הינטירב הינמרג
תפרצ תינאמתועה הירפמיאה
ב השרפ) היסור 1917 ( תירגנוה -ורטסואה הירפמיאה
ב השרפ) הינטירב 1917 (
.היחטש לע תוממוז תפרצו הינמרג ,היניטרב המחלהמ qלהמב רבכו ,תשלחנ תינאמתועה הירפמיאה
* :היארל וקיפ -סקייס םכסה .םינאמ'תועה תוטטומתה רחאל ת"הזמה יחטש תקולח לע ,תפרצו הינטירב ןיב
* ןיהמקמ -ןייסוח יבתכמ .תוימואלה םהיתופיאש תמשגהו ת"הזמה יחטש תקולחל ,י"א רוזיאב םיברעה םיבשותל הינטירב ןיב
,םילמנ תריגס) "תוריזג" לש הרושב חתפ ינאמ'תועה ןוטלשה .(הלופכ תונמאנ) ישימח סייגכ םידוהיל םיסחייתמ םינאמ'תועה ,yראב
.(ינאמ'תועה אבצל סויג ,ינויצ ןממס לכ אטבל רוסיא ,ורגסנ םיקנב ,ועיגה אל הקולחה יפסכ
ב .י"אל עיגהל םהל עייסל ידכ יטירבה אבצה םע רשק רצי י"לינ .י"לינו "םינועדגה" :ןגמ חוכ ומיקה םידוהיה 1917 י"ע י"א השבכנ ,
.הינטירב
הרדגה היצרדפה לש דובכ אישנ ,דלישטור דרולה ידיל ,יטירבה yוחה רש ,רופלב סמיי'ג י"ע רבעוהש הינטירב תלשממ םעטמ qמסמ :
.י"אב םידוהיה לש תוימואלה תופיאשב הינטירב הריכמ הז qמסמב .הינטירבב תינויצה
הרהxהה ןכות :
• הרכה/החטבה הריכמ הינטירב ,י"אב ידוהיה ימואלה תיבה תיינב תמשגה לע לקהל היצמאמ בטימ השעת הינטירב :
.י"אב םידוהיה לש תופיאשב
• םיאנת :
o .י"אב תוידוהי-אל תודע לש תויחרזאה ןהיתויוכז ועגפי אלש
o .םבשומ תוצראב םידוהי לש םדמעמ עגפי אלש
רבסה הרהxהה חסונ
.תובייחתה אל ,בוט ןוצר תעבה לע דיעמ חוסינה "הפי ןיעב האור"
(תינויצה הטויטל דוגינב) שדח ,םדוק היה אל ,יסיסב , י"אב םייµ רבכש המב םיריכמ אל "ודוסיי"
תולובג לש הרדגה ןיא התייה וז תומימע .ימואלה תיבה םוקי חטש הזיא לע רורב אל ,
.qכ רחא םושייל םינתינ ויהי אלש תולובגל בייחתהל אל ידכ תנווכמ
י"אב ימואל תיב"
הדידמל םינתינ אל םיxמאמ . "היצמאמ הטימ השעת"
יביסאפ .תינידמ וא תירמוח הניחבמ ,לקת דציכ רורב אל , "לקהל"
םאה .העיגפ יא וא העיגפכ בשחנ המ רורב אל ,תודעה לשו תויוכזה לש טוריפ ןיא ןיא
?תודעה לש ןהיתויוכזב העיגפ הווהמ אל םידוהיל ימואל תיב תמµה םxע
וא תויחרזאה םהיתויוכז ועגפיי אלש"
"י"אב תוידוהי אל תודע לש תויתדה
דועב הז יאנת חיטבהל םילוכי םיטירבה דציכ םלועה תולשממב םיטלוש םניא םהש ? תוצראב םידוהי לש םדמעמ עגפיי אלש"
"םבשומ
הרהxהה חסונמ םילועש םיישµה תונוש תויונשרפ הלימ לכל ,תישממ תובייחתה ןאכ ןיא ,רורב אל ,לפרועמ חסונ : .
הרהצהה תרכזומ תואמצעה תליגמב םג .םיטירבל טדנמה תניתנב הרהצהה לע רוזחי םימואלה רבח ,החטבה ןיאש תורמל.
:הרהxהה ןתמב הינטירב לש םיסרטניאה
1 . טרפב י"אבו ללככ ןוכיתה חרזמב הטילש תיטירב הזיחא ,הנושארה םלועה תמחלמב יגטרטסא םוקמ התייה י"א ÷
םילולעש ,םיברעהמ םיטירבל םינמאנ רתוי ויהי םידוהיה) תילכלכו תיאבצ הניחבמ ןוכיתה חרזמב הטילש רשפאת רוזאב
.(תינאמ'תועה הירפמיאב qומתל
2 . הינמרג תא םידקהל הששח הינטירב .ינויצ-ורפ qמסמ םסרפל וצר םינמרגה םגש qכל םירע ויה םיטירבה ÷
.רוזאה יבשות תדהא תא גישתו התוא םידקת הינמרגש
3 . היסורו ב"הרא תולשממ ברקב ידוהיה חוכב הרכה לע yחל וליעפי היסור ידוהי הרהצהה תובקעבש התפיצ הינטירב -
התופרטצה ןעמל ולעפי ב"הרא ידוהישו ,תיקיבשלובה הכפהמה תובקעב המחלמהמ שורפל אלש היסורב תינמזה הלשממה
.המחלמל
4 . תינויצה היצרדפה אישנ ,חילצמו דוהא יאקיטילופו עדמ שיא היה ÷ ןמציו םייח 'רד לש תיטמולפידה ותוליעפ :םג)
(המחלמב הינטירבל דואמ רזעש רבד ,המדא יחופתמ טימנידה תקפה תא איצמהל רזע ,הינטירבב
ןיב רוא \תיללכה תוימואלל תונויxה ןיב ןוימד יווµ
• תוימואלה תועונתה תורטמ
.תירוטסיהה ותדלומב יאמצע תויהל םואל לכ לש תיעבטה ותוכז לע וקבאנ תוימואלה תועונתה ללכ
• הפוריאב םיימואל םיµבאמ לש םתעפשה
.תידוהיה תוימואלה לע קומע םתוח וריתוהו תובר ועיפשה ןילופו תפרצ ,ןוויב תוימואלה תועונתה לש ןהיקבאמ תונוחצינ
• תידוהיהו תיללכה הלכשהה תועונת לש ןתעפשה
ותוכלמ דוה תלשממ" הפי ןיעב האור תא ודוסיי לש לארשי ץראב ידוהיה םעל ימואל תיב לדתשתו , בטימב
לקהל היצמאמ אלש רורב יאנתב ,וז הרטמ תגשה לע רבד םוש השעיי לולעה תויוכזב עוגפל תויתדהו תויחרזאה
לש לארשי ץראב תוידוהי אל תודע וא תרחא ץרא לכב םידוהי לש ינידמה דמעמבו תויוכזב "
תוימואלה העונתב םג qכ .הפוריאב תוימואלה תחימצ לע רתויב םיעיפשמה םימרוגה דחא איה תיללכה הלכשהה תעונת
.תוימואלה העצהה תא ועיצהו םיליכישמה ומקש דע ,תיללכה הרבחב םידוהיה תובלתשהב הנימאה הליחתש ,תידוהיה
.תינויערה תיתשתה תא ורציו יגולואידיאה עצמה תא וחסינו ורחב ולא םיליכשמ
ןויוויש לע תוססובמה תורחא םיכרד עיצהלו תומכסומב םחליהל עדיו הזועת ילעב ויהש םושמ ינכפהמה סיסבה ויה םיליכשמה
.םהיתויוכז לע הרימשהו םדא ינב ןיב
• תוימואלה תועונתה לככ תויהל התxר תידוהיה תוימואלה
.םמואל תא םיחפטמ רשא תונורכזהו הירוטסיהה לע ,הרבע לע ןעשיהל תוימואלה תועונתה לככ התצר תימואלה העונתה
םייאוריהה הירוביג תא הבאש תידוהיה תוימואלה ,םייסאלק םימע ירופיסו תויגולותימ לע וססבתה תוימואלה תועונתהש םשכ
.q"נתה רפסמ
• םיימואלה םידעיה תא םישגהל ידכ טוµנל ךירx הבש ךרדל עגונב תועד יµוליח
qותב םג אלא םינושה םימרזה ןיב קר אל ,םישק תועד יקוליח ויה ,תוימואלה תועונתה לכב ומכ ,תידוהיה תימואלה העונתב
תמצעה ,ידוהיה בוחרב תויתדה תורגסמה לש ןחוכ דוביא :יתרוסמה והנבמב םיזע םייוניש םע דדומתה ידוהיה םעה .םרז לכ
הפמב םייוניש ,םייטסילאיצוסה תונויערה לש םתעפשה תיילע ,היצפיסנמאה תגשהל קבאמ ,תדב תומרופרל תושירדה
-ה האמה תליחתב הקירמאל רגיה םעה תיברמ רשאכ תיפרגומדה 19 .
• תיתיישעתה הכפהמה תעפשה
תוקזחתה ,תוישפוחה הלכלכב ילדואיפה קשמה תפלחה :תיללכה הרבחב םיבחר םייונישל הליבוה תיתיישעתה הכפהמה
תורגסמה תריבשל וליבוה הלא לכ .תולודגה םירעה תחמצהל וליבוהש רויעהו שועיתה qילהת תוחתפתה ,ינגרובה דמעמה
.תושדח תויתרבח תורגסמ תדלוהלו תולבוקמה תויתרבח-תוילכלכה
וליבוה הלא םייתרבחו םיילכלכ םייוניש .ןוליחה qילהתו טרפה תויוכז שגד לע םייתרבח םייונישל וליבוה םיילכלכה םייונישה
יטסילאיצוסה םרזה קזחתה הבש תידוהיה תימואלה העונתב םג ןכו ,תימואל העונת לכ לש תוילרבילה תומגמב םייונישל
.ינוליחה יטרקומדה םרזהו
• תוימואל תועונת לש ןµבאמב ינוxיח עויס תעפשה
.ןקבאמב ולשכנ עויס ולביק אלש תוימואל תועונת וליאו ןקבאמב וחצינ תורחא תונידממ עויס ולביק רשא תוימואלה תועונתה
החלצה אלל qא ,תומצעמה ןמ עויס לבקל םהילע ,חילצי תידוהיה תוימואלה העונתה לש הקבאמש תנמ לעש ןיבה לצרה ןכל
.תוישממ תואצותו
תנשבו ,לצרה לש ותומ רחאל םג וז תיטמולפיד qרדב וכישמה תינויצה העונתה יגיהנמ 1917 תרהצה תא הינטירב המסרפ
.ידוהיה ימואלה ןויערה שומימל יתועמשמ דעצו לצרה לש ומולח שומימ רדגב התייהש רופלב
תיללכה תוימואלל תונויxה ןיב ינוש יווµ
תימואלה העונתבש דועב ,(תדלומה) םעה תיברמ יח הב הירוטירטב תונוביר תגשה ןעמל ומחל הפוריאב תוימואלה תועונתה
תא בוזעל םידוהיל םורגל תנמ לע לועפל הצלאנ תינויצה העונתה .תדלומה ןמ קחרה ,תונוש תונידב רזופמ םואלה לכ ,תידוהיה
.השדח yראל תולעלו םיבשוי םה ןהבש תונידמה
,י"א תא אלו תרחא הירוטירט שפחל qירצש ןעט םזילאירוטירטהש דועב ,םידוהיה תקוצמל דיחיה ןורתפכ י"אב התאר תינויצה העונתה
.םהיתוצרא תא בוזעל אלו היסורבו ןילופב םהיתויוכז לע קבאיהל םידוהיה לע יכ ןעט "דנובה" ןוגראו
.הנוכנה qרדל עגונב םיפירח םיחוכיו ויה qא ,י"א לע המיכסהו התצר תינויצה העונתה ללכ
• יטסילאיxוסה םרזה דמעמ
הפוריאב ויח רשאכ םהיפלכ התייהש היילפאה רואל רקיעב ,םידוהיה לש םבל תא הבשש ןויער היה יטסילאיצוסה ןויערה
qוסב הפוריא חרזמב םידוהי לש תוחנה םדמעמ םרת הז ןויערל .ידמעמ ןויווש םהל קינעי יטסילאיצוס רטשמ תעכ יכ ונימאהו
-ה האמה 19 םלועל איבי םזילטיפקה לע םזילאיצוסה ןוחצנ יכ ונימאה םייטסילאיצוסה םידוהיה .ילדואיפה קשמה לוטיב רחאל
.הערל םידוהי ולפוי אל וב ,רתוי קדוצ
• שדח ידוהי רוxיל תינויxה העונתה ןוxר
ותומדב יתוהמה יונישה לשב .ומצע תא םישגמה שדח ידוהי רוציל הפאש ,תוימואלה תועונתה ראש תמועל ,תינויצה העונתה
,םיבלתשמ ,םידרח) םיבר םיגוח דצמ תבחרנ תימינפ תודגנתה היפלכ הררועתה ,אורבל תונויצה השקיב ותוא ידוהיה לש
.םלועב תוימואל תועונת לשמ הברהב לודג qקיהב התייה וז תודגנתה .('וכו םיטסינומוק
• הפוריאב םידוהיה לע ורבעש םיריהמהו םיידוסיה םייונישה
רקיעב ,תינויצה העונתה תא דחא דצמ השילחה וז העפות .בר ינויער םזילרולפו תועד יקוליח ורצי ,םפקיהב ןפוד יאצוי ויה
.הב יטרקומדה ןפה תא הקימעה ינש דצמ qא ,הפוריא חרזמב
• םיבר תונושלב ורביד זא דע - תירבעה הפשה תאייחה
תימוקמ הפש התייה ןהבש םושמ ,תורחא תוימואל תועונתב הפשה תאייחהמ הנוש תינויצה העונתב תירבעה הפשה תאייחה
.םעו םע לכל תחאו
רתוי תלצופמ התייה תירבעה הפשה .qכל טרפ שומיש הב היה אלו ,דבלב שדוק תפש התייה תירבעה הפשה ,תאז תמועל
לש המורדב .תינמרג ומכ תוימוקמ תופשו שידיי ורביד הפוריא ברעמבו זכרמבו ,שידיי ורביד חרזמה ידוהי .תורחא תופשמ
לע בייחמ םרוג התייה ידוהיה םעב תירבעה הפשה תאייחהש ,ןאכמ .תינווי ומכ תוימוקמ תופשו ונידל ורביד היכרותבו הפוריא
.ידוהיה םעה תא תויחהל תנמ

‫1.2: השפעות מלחמות הדיאדוכים על יהודה‬
‫לאחר מות אלכסנדר, נהיה בלבול מאוד גדול באימפריה שלו מאחר והוא לא הותיר אחריו יורש.‬ ‫מסיבה זו, פרצו "מלחמות הדיאדוכים"- מלחמות בין יורשיו של אלכסנדר על השליטה באימפריה.‬ ‫ארץ ישראל הייתה בעלת חשיבות גדולה מכמה סיבות: א. מיקום אסטרטגי- מעבר יבשתי בין אסיה לאפריקה‬ ‫ב. חשיבות ביטחונית- ממוקמת בין ממלכת סלווקוס לתלמי‬ ‫ג. חשיבות כלכלית- דרך הים ודרך הבשמים, דרכי מסחר חשובות.‬ ‫לכן, בין שני הבתים המרכזיים סלווקוס ותלמי התנהלו מלחמות רבות על השליטה בא"י: 891- 103 לפנה"ס- בשליטת תלמי‬ ‫891- 041 לפנה"ס- שליטת סלווקוס‬

‫1.2.1: יהודה תחת שלטון תלמי‬
‫בית תלמי הכיר באוטונומיה של היהודים, בהנהגתם )הכהונה ומועצת הזקנים( ובחוקתם- "חוקי האבות", התורה.‬ ‫היהודים הוכרו כ"אתנוס"- עם- גם בימי בית סלווקוס, צבא פיקח על הנעשה בממלכה והוטל על היהודים לשלם מס לשלטון.‬

‫1.2.2: יהודה תחת שלטון סלווקוס‬
‫בשנת 891 לפנה"ס כבש אנטיוכוס ה 3 מבית סלווקוס את יהודה מידי בית תלמי, וכאות הוקרה על התמיכה לה זכה מהיהודים, הוא‬ ‫פרסם כתב זכויות שהעניק ליהודים הטבות רבות שעזרו לחזק את האוטונומיה של יהודה.‬

‫1.3: השפעת ההלניזם על יהודה‬
‫כתוצאה משנות השלטון ההלניסטי הרבות בא"י, החל תהליך המכונה התיוונות- שילוב של סממני תרבות וערכים של העולם היווני‬ ‫בתרבות היהודית.‬ ‫תהליך זה קרה במיוחד אצל משפחות האצולה הגבוהות של החברה היהודית כתוצאה מן המפגשים עם צמרת השלטון היווני‬ ‫והחשיפה לתרבותם. עם זאת, היו כאלה שהתנגדו לתרבות ההלניסטית המשפיעה על החברה ודחו אותה.‬

‫השפעות‬ ‫הלניסטיות על‬ ‫היהודים בא"י‬

‫התייוונות‬ ‫בקרב היהודים בארץ‬ ‫ישראל- אימוץ ערכים,‬ ‫השקפות עולם,‬ ‫תרבות ומנהגים‬ ‫יוונים.‬

‫אימוץ אורח חיים‬
‫היהודים שנפתחו לתרבות‬ ‫ההלניסטית מאמצים את‬ ‫אורח החיים היווני: קבלת‬ ‫דפוסים ותרבות‬ ‫הלניסטית, לבוש יווני,‬ ‫סגנון בנייה יווני ונתינת‬ ‫שמות יוונים ליהודים‬ ‫ולערים בארץ.‬

‫השפה היוונית‬
‫השפה היוונית התפשטה‬ ‫בארץ, כיוון שכל מי שרצה‬ ‫להיות חלק מרשת המסחר‬ ‫ולהתפרנס ולהתקדם‬ ‫חברה, היה חייב לדעת‬ ‫יוונית. דוגמה לכך היא‬ ‫"תרגום השבעים"‬

‫הקמת ערי פוליס‬ ‫ומוסדותיה‬
‫בא"י נבנו ערי פוליס רבות‬ ‫שנבנו על ערים מקוריות‬ ‫שבהן הגיעו להתיישב‬ ‫זרים. ערי הפוליס היו‬ ‫מוקד משיכה בזכות‬ ‫התרבות.‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->