PROGRAM SMART CAMP – CAPACITY BUILDING EDISI 2010 BORANG PENILAIAN PELAKSANAAN Nama Sekolah : SK KAMPUNG TANAM BIL

PERKARA/AKTIVITI KEKUATAN KELEMAHAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Disediakan oleh

:

* Sekiranya ruangan tidak mencukupi, sila guna kertas lampiran lain.