1

V0063Α

ΙΕΡΑ ΑΡΦΙΕΠΙ΢ΚΟΠΗ ΑΤ΢ΣΡΑΛΙΑ΢
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟ΢ ΚΟΙΝΟΣΗ΢-

GREEK ORTHODOX COMMUNITY & PARISH

ΕΝΟΡΙΑ ΠΡΟΥΗΣΟΤ ΗΛΙΟΤ ΝΟΡΓΟΤΝΣ

OF PROPHET ELIAS NORWOOD & EASTERN

ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑ΢ΣΕΙΩΝ

SUBURBS INC.

87 BEULAH RD. NORWOOD SA 5067 P.O. BOX 277, KENT TOWN SA 5071
ALL CORRESPONDENCE TO THE HON. SECRETARY

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΥΤΛΛΑΔΙΟΝ

«O ΛΟΓΟ΢ ΣΟΤ ΘΕΟΤ»
ΣΗΛΕΥΩΝΑ 24 ΩΡΕ΢
ΓΡΑΥΕΙΟΤ: 8362 4139 ΟΙΚ. 8431 7789 ΚΙΝ. 0412 710 037

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 05-06-11
ΕΣΟ΢ 27 ΟΝ ΑΡΙΘ. 1349

WEEKLY MAGAZINE

“THE WORD OF GOD”
PHONES: 8362 4139 H. 8431 7789 M. 0412 710 037

DATE 05-06-11
YEAR 27 TH NUMBER 1349
WEB PAGE: WWW.PROPHETELIAS.ORG.AU
ONLINE MAGAZINE & RADIO PROGRAM: WWW.PROPHETELIAS.BLOGSPOT.COM
EMAIL: PROPHETELIAS@ESC.NET.AU

2

ΚΤΡΙΑΚΗ ΣΨΝ ΑΓΙΨΝ ΠΑΣΕΡΨΝ (Ματθ. 4:18-23) 5η Ἰουνίου 2011
Προάγγελος τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Θεοῦ στήν Γῆ μας, εἶναι οἱ προφητεῖες καί
ὁλόκληρη ἡ Παλαιά Διαθήκη. ἖κεῖ συναντοῦμε τόν ἐρχομό, τήν δρᾶση,
τό πάθος καί τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Μιλοῦσε γιά αἰῶνες τό Πνεῦμα
τοῦ Θεοῦ, μέσω τῶν Προφητῶν Σου μέ λεπτομέρεια γιά τόν ἐρχομό
Σου. Προετοίμαζε τίς γενεές τῶν ἰσραηλιτῶν γιά νά τόν δεχθοῦν ὅταν
θά ἐρχόταν μέ τήν θεανδρική Σου μορφή. ΢άν πέρασε ὁ καιρός τῆς
ἀναμονῆς, τελικά ἦλθε. Ὅλες οἱ προφητεῖες βρῆκαν τήν πλήρωσή τους
στό πρόσωπο τοῦ Φριστοῦ μας. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Φριστός ἀδελφοί μου,
γιά τρία ὁλόκληρα χρόνια ὡμιλοῦσε στούς ἀνθρώπους γιά τόν Θεό καί
τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μιλοῦσε καί δίδασκε τούς ἀνθρώπους γιά τόν
σκοπό πού ὁ Θεός δημιούργησε ἀπό τήν ἀρχή τό ἀνθρώπινο γένος.
Γιά τρία χρόνια προσπαθοῦσε νά τούς πείσει γιά τίς συμφορές πού
τούς προκαλοῦν οἱ δαίμονες καί ἀπέδειξε πόσο ἀνίσχυροι γίνονται οἱ
δαίμονες, ὅταν οἱ ἄνθρωποι πιστεύουν στόν ἀληθινό Θεό.

Ἀκόμη

὏πέδειξε ὁ Κύριος μέ τήν Ἀνάστασή Σου καί τήν νίκη Σου ἐπί τοῦ
θανάτου, τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος τώρα θά μποροῦσε νά
σωθεῖ. Σό κάθε τί πού ἔλεγε, τό ἐπιβεβαίωνε μέ θαύματα μέσω τῶν
ὁποίων φαινόταν ὁλοκάθαρα ἡ Παντοδυναμία Σου. Ἦλθε ὅμως ὁ
καιρός πού θά σταματοῦσε ὁ Κύριος νά ὁμιλεῖ στούς ἀνθρώπους γιά
τόν Θεό καί θά ἄρχιζε νά ὁμιλεῖ στόν Θεό γιά τούς ἀνθρώπους: «Πάτερ

ἅγιε, τήρησον α὎τούς ἐν τῶ ὀνόματί σου... ἵνα ὧσιν ἕν καθώς ἡμεῖς».
Σό Μυστικό Δεῖπνο εἶχε τελειώσει καί ὁ Διδάσκαλος εἶχε ἀποσυρθεῖ
στόν κῆπο γιά νά μιλήσει στόν Θεό. Εἶχαν πλησιάσει οἱ μέρες πού θά

3

ἔφευγε καί μέ πόνο καί δάκρυ, μέ ε὎θύνη καί ἄκρα σοβαρότητα,
ὡμίλησε ὁ Κύριος στόν Ο὎ράνιο Πατέρα. Αἰσθάνθηκε ὁ Φριστός μας
τήν ἀνάγκη νά μιλήσει στόν Πατέρα καί νά τόν παρακαλέσει νά
διατηρήσει ἀγαπημένους καί ἀδελφωμένους τούς μαθητές Σου.

Νά

ε὎λογήσει ὁ Θεός καί νά γεροθεμελιώσει τό ἔργο Σου πάνω στήν γῆ.
Ἀκόμη ἐπαρακάλεσε ὁ Κύριος τόν Ο὎ράνιο Πατέρα νά διατηρήσει
ἑνωμένους ὅλους α὎τούς πού πίστεψαν στήν ἀλήθεια τοῦ Ε὎αγγελίου
Σου. Νά τούς προστατέψει ἀπό κίνδυνο καί κάθε ἐχθρό, γιά νά ἔχουν
πάντοτε ἀγάπη καί ὁμόνοια μεταξύ τους. Ἴσως δέν ὏πάρχει μεγαλύτερο
θαῦμα ἀδελφοί μου, ἀπό τό θαῦμα τῆς ἑνότητας. Ὅπως δέν ὏πάρχει
καί μεγαλύτερη καταστροφή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπό τήν
ἐχθρότητα καί τήν διχόνοια. Παρακάλεσε λοιπόν ὁ Κύριος γι’α὎τό τό
μέγα θαῦμα τῆς ἑνότητος τόν Ο὎ράνιο Πατέρα. Καί εἶναι μεγάλο θαῦμα
ἡ ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων, διότι τότε θά ἔχουν συνεχή ἀγάπη, συνεχή
ἀδελφωσύνη,

συνεχή

ἀλληλοεξάρτηση,

ἀλληλοβοήθεια,

ἀλληλοσυμπαράσταση, ἀλληλοσυγχώρεση. Σότε θά ἔχουν μόνο νίκες,
μόνο ἐπιτεύξεις καί πρόοδο.

Σότε οἱ κοινωνίες τῆς ἑνότητας θά

ξεχωρίζουν γιά τίς θυσίες πού κάμνουν ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον καί τό
ζωντανό ἐνδιαφέρον πού δείχνουν γιά τήν σωτηρία ὁλοκλήρου τοῦ
ἀνθρώπινου γένους. Σό δυναμικώτερο κήρυγμα τοῦ χριστιανισμοῦ εἶναι
ἡ ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων. Μέ α὎τή τήν ἑνότητα οἱ πρῶτοι χριστιανοί
κατετρόπωσαν ὁλόκληρη α὎τοκρατορία καί νίκησαν τά εἴδωλα τῆς
πολυθεῒας.

Δυστυχῶς οἱ ἀνθρώπινες κοινωνίες ὅλων τῶν ἐποχῶν,

ἰδιεταίρως δέ τῆς σημερινῆς, δέν ἔδωσαν καί μεγάλη σημασία στήν
ἑνότητα. Οἱ πρῶτοι χριστιανοί μεγαλούργησαν, διότι συνδετικό κρίκο

4

τῆς ἑνότητας εἶχαν τόν ἴδιο τόν Φριστό. Μέ τό πέρασμα ὅμως τοῦ
χρόνου, ἄρχισαν οἱ ἄνθρωποι νά ἀνταλλάσουν τόν Πάνχρυσο καί
Παντοδύναμο κρίκο τῆς ἑνότητας τοῦ Φριστοῦ, μέ διάφορους σαθρούς,
καί σκουριασμένους κρίκους.

἗πόμενο λοιπόν ἦταν νά ἔλθουν οἱ

διχόνοιες, οἱ χωρισμοί καί οἱ ἔχθρες μέ τά φρικτά τους ἀποτελέσματα,
τῶν ὁποίων εἴμεθα πᾶντες ἡμεῖς μάρτυρες. ΢ήμερα ἡ ἖κκλησία μας
γιορτάζει καί πανηγυρίζει μία μεγάλη νίκη τῆς ἑνότητας τῆς Πίστεως.
Γιορτάζει καί ἐξυμνεῖ τούς 318 Θεοφόρους Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς
΢υνόδου, διότι ἔχοντες ἄρηκτον τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως, κατόρθωσαν
νά κατατροπώσουν τήν αἴρεση τοῦ Ἀρίου καί θαυματουργικῶς νά
ἀποδείξουν τίς πλᾶνες του.

Παρ’ὅμοιες θαυμαστές νίκες ἔχει νά

ἐπιδείξει ἡ ἑνότητα τῆς Πίστεως μέσω τῶν αἰώνων, ἐφ’ὅσον εἶχαν σάν
συνδετικό κρίκο τόν Φριστό καί τήν ἀλήθεια τοῦ Ε὎αγγελίου του.
἖κατόρθωσε ὅμως ὁ πονηρός, νά εἰσέλθει σέ πνευματικά ἀδυνάτους
ἀνθρώπους καί ἔμμεσα νά διασπάσει α὎τή τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως.
Α὎τός ἔπεισε τούς ἀνθρώπους πού εἶχαν καίριες θέσεις μέσα στήν
἖κκλησία, παράλληλα καί μεγάλη κοσμική δύναμη καί ἐξουσία καί
ἀντικατέστησαν τόν Φριστό μέ τόν διάβολο. Μετεμορφώθει ὁ πονηρός
καί πῆρε τό πρόσωπο κάποιου ἄλλου «χριστοῦ», πού ἄρχισε σιγά-σιγά
νά ἀλλοιώνει τήν ἀλήθεια τοῦ Κυρίου, νά δημιουργεῖ ἀμφιβολίες,
παρεξηγήσεις καί παρερμηνεῖες τῆς ἀλήθειας τοῦ Ε὎αγγελίου. Ἔκτοτε
ἔγιναν πολλές ἀβαρίες εἰς βάρος τοῦ Ε὎αγγελίου τοῦ Κυρίου καί
διαχωρίστηκε ἡ ἖κκλησία σέ χίλια διαφορετικά κομμάτια. Κάτι τό ὁποῖο
ἦταν ἑπόμενο νά συμβεῖ.

἖ν ὅσο εἶχαν τόν Φριστό στήν μέση τῆς

ἑνότητας τῆς Πίστεως, ἡ ἖κκλησία μεγαλουργοῦσε. Ἀπό τήν στιγμή

5

πού ἔβαλαν τόν ἐγωϊστή καί διαχωριστή

διάβολο ἀνάμεσά τους,

ἐπῆλθε ὁ χωρισμός καί διαμελισμός τῆς ἄλλοτε ἑνωμένης καί
ἀδελφωμένης ἖κκλησίας τοῦ Φριστοῦ.

Μέ τόν Φριστό, ἀγάπη,

ταπείνωση, ἑνότητα, πρόοδο, χαρά Θεοῦ.

Δίχως Φριστό, ἐγωϊσμοί,

ἔχθρες, χωρισμοί, καταστροφή, σκλαβιά. Καί ὁ παμπόνηρος ἔχει τόν
τρόπο νά πείθει τούς ἀδυνάτους ἀνθρώπους ὅτι α὎τό πού τούς
὏ποδεικνύει α὎τός εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος.
παρακολουθήσετε

ὅλες

α὎τές

τίς

χιλιάδες

Διά τοῦτο, ἐάν
τῶν

χριστιανικῶν

παραφιάδων ἀνά τόν κόσμο, θά πεισθεῖτε ὅτι κάτι παράδοξο συμβαίνει.
Κάτι πού μᾶς πληροφορεῖ ὅτι τά αἴτια τοῦ τρομεροῦ διαμελισμοῦ τῆς
἖κκλησίας δέν εἶναι τό ἐνδιαφέρον γιά τήν πίστη, ἀλλά τά ἐγωϊστηκά
κίνητρα τῶν λεγομένων χριστιανῶν. Γιά παράδειγμα, ὁ Φριστός μας
εἶπε: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί
ἀράτω τόν σταυρόν α὎τοῦ καί ἀκολουθείτω μοι.» ἖δῶ μᾶς πληροφορεῖ
ὁ Κύριος ὅτι ἡ σωτηρία μας προϋποθέτει ἐγκατάλειψη τοῦ παλαιοῦ
ἑαυτοῦ, τήν ἄρση σταυροῦ καί μίμηση Φριστοῦ. ΢έ καμμία περίπτωση
δέν ὏πόσχεται ὅτι τό παλαιό, τό νέο ἤ ὅποιοδήποτε μελλοντικό ἤ
προπαλαιό ἡμερολόγιον θά μᾶς σώσει. Α὎τά τά παρακολουθοῦν μόνο
οἱ χρονολάτρες. Σό ὅτι δέν εἶναι αἰτία χωρισμῶν τό ἡμερολόγιον ἀλλά
α὎τά πού ἀναφέραμε ἀνωτέρω, ἀποδεικνύεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι
὏πάρχουν

μεταξύ

τῶν

Παλαιοημερολογιτῶν

17

διαφορετικές

παραφυάδες. Κανείς ἀπό τούς μάρτυρες τοῦ Φριστοῦ, δέν μαρτύρισε
γιά ἡμερολόγια ἀλλά γιά τήν ἀληθινή πίστη τους στόν Θεό. Δυστυχῶς,
σήμερα

ἔγινε

τῆς

μόδας.

Ὅποιος

δέν

κάνει

὏πακοή

στήν

ἐκκλησιαστικῶς προϊσταμένη του ἀρχή, ἤ ὅποιος ἔχει πνευματικά

6

χρεωκοπήσει, ἤ ὅποιος ἔχει βαρύ παρελθόν μέ τήν ἐκκλησιαστική του
ἀρχή, τά ἐγκαταλείπει καί προσκολλᾶται σέ κάποια ἀπό τίς πολλές
παλαιοημερολογίτικες παραφυάδες καί ἄν δέν τόν δεχθοῦν, τότε
δημιουργεῖ μία ἀκόμη δική του παραφυάδα καί τήν λέει ὅπως θέλει.
Ἔτσι βγαίνουν στό παζάρι καί ψάχνουν γιά πελᾶτες. Πελᾶτες τους εἶναι
ὅσοι ἔχουν τό ἴδιο πρόβλημα μέ α὎τούς. Ἄς μήν ἐπιτρέψωμε γέλωτα
ἀδελφοί μου, ἀλλά ἄς προσπαθήσωμε νά συμμεριστοῦμε τόν πόνο τοῦ
Φριστοῦ πού σήμερα μέ δάκρυα παρακάλεσε τόν Ο὎ράνιο Πατέρα γιά
τήν ἑνότητα τῆς πίστεως πού ἔκτοτε συνεχῶς προσεύχεται καί
παρακαλεῖ ἡ ἖κκλησία μας.
SUNDAY OF THE FATHERS OF THE 1st COUNCIL (Matt. 4:18 -23) June 5th 2011

All of the prophesies of Old Testament herald the coming of God to earth.
In the Old Testament we find His coming, His actions, His passion, and His
resurrection. For centuries the Spirit of God spoke through His Prophets
about His coming. He was preparing generations of Israelites to accept
Him when he was to come in His theanthropic form. And so the time
passed until He came. All of the prophesies were fulfilled in Christ. Our
Lord Jesus Christ, dear brethren, for three whole years spoke to people
about God and God’s kingdom. He was teaching people about why God
had created the human race in the beginning. For three years He was
trying to convince them that their calamities were caused by demons, and
prove to them that the demons are powerless when people believe in the
true God. Furthermore, with His Resurrection and His victory over death,
the Lord showed us how people could now be saved. Every word that He
said, He confirmed with miracles which clearly showed His Omnipotence.
There came a time however when instead of talking to people about God,
He began to talk to God about people: “Holy Father, keep through Your
name … that they be one as We are” The Last Supper was over and the
Teacher had retired to the garden to talk with God. The day that He
would be leaving was approaching, and with pain, tears, feelings of
responsibility and deep seriousness our Lord was speaking to the

7

Heavenly Father. Christ felt the need to talk to the Father and to ask Him
to protect his beloved and brotherly disciples, for God’s blessing and for
His work here on earth to become a strong and lasting foundation.
Furthermore the Lord asked that the Heavenly Father protect and keep
united all of those that believed the truth of His Gospel, to protect from
danger and every enemy so that they will always have love and harmony
between each other. Brethren, there does not exist a greater miracle than
this unity, just as there does not exist a greater destructive force against
mankind than enmity. The Lord therefore asked the Heavenly Father for
the great miracle of unity. Unity is a great miracle, because then there
would be continuous love, continuous brotherhood, continuous codependency, people would continuously help each other, support each
other, and forgive each other. Then there would be only victories,
achievements and progress. Members of a society of unity would be
distinguished by their sacrifices that each does for the other and by the
living interest that they show for the salvation of the entire human race.
The dynamic preaching of Christianity is the unifying factor for all people.
With this unity the first Christians travel the whole empire winning over
idolatry and polytheism. Unfortunately all human societies through the
ages, and especially today, do not value and pay great attention to unity.
The first Christians achieved great things because they had the
connecting bond as their link of unity Christ himself. As time passed
people began to exchange the Golden and Omnipotent link of unity with
Christ with other links, corrupted and rusty. It becomes obvious that
dissentions and divisions would arise with their horrible results, of which
we are all witnesses. Today our Church commemorates and celebrates a
great victory of the unity of Faith. We celebrate the 318 God bearing
Fathers of the First Ecumenical Council. By having unity of Faith they
were able to defeat the heresy of Arias and miraculously expose his
deception. There are other similar wondrous events that indicate the
unity of Faith throughout the centuries since Christ and the truth of His
Gospel was the connective link. The cunning one was able, through
spiritually weak people, to break this unity of Faith. He was able to
convince these people with high positions in the Church and great
worldly power and authority to replace Christ with the devil. The
cunning one altered his form and took on the appearance of some other
‘christ’, and started to slowly, slowly distort the Lord’s truth creating

8

doubts, uncertainties, misunderstandings and misinterpretations of the
truth of the Gospel. Many controversies arose concerning the Lord and
His Gospel dividing the Church into thousands of pieces- something that
was bound to occur.
While Christ is at the centre of the unity of Faith the Church was able to
achieve great things. However from the time that the egotistical divisive
devil entered amongst them division and separation also entered and the
previously united and harmonious Church of Christ was broken up. With
Christ there is love, humility, unity, progress and the joy of God. Without
Christ there is egoism, enmity, separation, destruction and slavery. The
cunning one has the method to convince the weak people that their way is
a better way and so we see all of these thousands of branches of
Christianity spreading throughout the world, we are convinced that
something strange is going on. The source of this horrible breakup of the
Church is not the concern for the true faith, but rather it is caused by the
selfish motives of these so-called Christians. Christ said to us: “If anyone
desires to come after Me, let him deny himself and take up his cross
and follow me” here Christ is informing us that our salvation depends on
us abandoning our old self, and lifting up our cross imitating Christ. It
was never promised that by following the old, or new, or some future, or
ancient calendar would be the source of salvation, these are the things
that are important to only ‘timewasters- worshipers’. The fact that the
calendar is not the cause of schism is shown by there being 17 different
branches of the church following the same old calendar. None of the
Martyrs for Christ sacrificed themselves for a calendar but for their true
faith in God. Unfortunately today a trend has emerged- whoever is not
obedient to ecclesiastical authority, or whoever is spiritually bankrupt, or
whoever has some sort of heavy past within this ecclesiastical authority,
can abandon it and attach himself to one of the old calendar branches,
and if he is not accepted there he creates yet one more branch and labels
it with any name he wishes. And so they enter the ‘market place’ looking
for ‘customers’. ‘Customers’ are those people that have the same issues
within themselves. Let’s not ridicule them brethren, but instead
sympathise together with Christ’s agony as He tearfully begs our
Heavenly Father for the unity of the Faith, for which our Church is
constantly praying and begging for.

9

Νέα τῆς Κοινότητος-἖νορίας μας
Γεῦμα ὏πέρ τοῦ συστήματος ἡλιακῆς ἐνέργειας
΢υχνά μᾶς ἐρωτοῦν: Σί γίνεται μέ σᾶς ἐδῶ στόν Προφήτη Ἠλία τοῦ
Νόργουντ.

Γιατί οἱ ἐκδηλώσεις σας ἔχουν πάντα ἐπιτυχία;

἖μεῖς

ἀπαντοῦμε ὅτι ἁπλά οἱ ἐνορίτες μας, θεωροῦν τά πάντα πού ἔχουν
σχέση μέ τήν ἖νορία μας, ἀνήκουν ἐξ ἴσου σέ ὅλους. ἗πομένως, ὅταν
὏πάρχει κάποια οἰκονομική ἀνάγκη, αἰσθάνονται ὅτι ὅλοι εἶναι
συνυπεύθυνοι νά ἀνταποκριθοῦν ἐξ ἴσου σ΄ α὎τές τίς ἀνάγκες. Ἔχουν
συνειδητοποιήσει ὅτι ὁ Ναός εἶναι τό σπίτι τοῦ Πατέρα μας καί ὅτι ἐμεῖς
τά παιδιά Σου, ἔχουμε ἄμεση τήν ὏ποχρέωση νά τό προσέχωμε, νά τό
διατηροῦμε καί νά τό ε὎πρεπίζουμε καταλλήλως.

Ὁ Θεός στήν

πανσοφία Σου, προσφέρει τίς δωρεές Σου στόν καθ’ ἕνα μας, ἀνάλογα
μέ τά δικά Σου ἀλάνθαστα κριτήρια. Δέν μποροῦν λοιπόν καί οὔτε
κανείς περιμένει, νά προσφέρουν ὅλοι πρός τίς οἰκονομικές ἀνάγκες τῆς
἖κκλησίας μας τό ἴδιο, διά τοῦτο καί ἐπιλέγουμε τό σύστημα τοῦ
ἐθελοντισμοῦ. Πρός τοῦτο πρατηρεῖται ὅτι σ’ α὎τές τίς ἐκδηλώσεις, δέν
ἔχουμε εἰσιτήριο καί ὁ καθ’ ἕνας δύναται νά προσφέρει ὅτι μπορεῖ,
δίχως τήν παραμικρή πίεση. Κι’ ἄν κάποιος δέν μπορεῖ νά προσφέρει
τίποτα, πάλι ὁ Θεός τό γνωρίζει καί πολλαπλασιάζει τά χρήματα ἐκείνου
πού πρόσφερε μέ τήν καρδιά του.

Ἔτσι στήν ἀπορία τῶν

συνανθρώπων μας, ἀπαντοῦμε: «἖φ’ ὅσον ἡ προσπάθεια, σκοπό ἔχει
τήν συντήρηση τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Θεοῦ καί ἐμεῖς τά παιδιά Σου τό
ἀντιλαμβανόμεθα, τότε σίγουρα ἡ προσπάθεια θά ἐπιτύχει.

἖πίσης

ἐπιτυχία ἔχουν α὎τές οἱ ἔκδηλώσεις, διότι γίνονται μέ ἁπλοχεριά καί μέ

10

μεθοδευμένο πρόγραμμα. Καθ’ ὅλην τήν προηγούμενη ἑβδομάδα, οἱ
διοργανώτριες, ἐργάστηκαν βάσει εἰδικοῦ προγράμματος, στό ὁποῖο
συνυπάγονται:

Ποιότητα καί ποσότητα φαγητοῦ, ποιότητα καί

ποσότητα ποτοῦ, ποιότητα καί ποσότητα γλυκῶν, ἀνάλογη ψυχαγωγία
καί

βιντεοσκόπιση,

ἐνθουσιώδη καί

ὁλόκαρδη προσέγγιση καί

὏ποδοχή. Παράλληλα εἶναι ἐπιβεβλημένο, νά γνωρίζουν ἀπόλυτα οἱ
ἄνθρωποι τόν σκοπό τῆς ἐκδηλώσεως. Προπαντός ὅμως, τό πρώτιστο
μέρος τῆς ἐπιτυχίας, ὀφείλεται στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Πολύ

ε὎χαριστοῦμε, τίς διοργανώτριες τῆς ἐκδήλωσης, τόν Πρόεδρο τῶν
Κων/πολιτῶν κ. ΢τέφανο Νικολαῒδη γιά τήν ἱστορικά κατοχυρωμένη
ὁμιλία του μέ τήν σύζυγόν του καί τήν τριανταμελή παρέα του γιά τήν
὏ποστήριξή τους, τόν τελετάρχη κ. Ἀνδρέα Χαρομμάτη, τόν κ. Γεώργιο
Καρατασᾶ γιά τόν πλειστηριασμό καί τούς βοηθούς του, κ. Γεώργιον
Δημητρίου, τόν κ. Ἰωάννη Κιοσόγλου καί κ. Κων/τῖνο Χαρομμάτη, τόν
὏πεύθυνο στήν βιντεοπαρουσίαση τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλις καί τήν
ἀναγραφή τῶν δωρητῶν στήν μεγάλη ὀθόνη, κ. Μιχαήλ Χαρομμάτη καί
σέ ὅλους α὎τούς πού μᾶς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί βοήθησαν
σημαντικά στήν ἀπόλυτον ἐπιτυχία τῆς ἐκδηλώσεως. Ὥς γνωστόν
ἔχουμε τοποθετήσει 52 πίνακες συστήματος ἡλιακῆς ἐνέργειας καί ἡ
ἐπιτροπή, κοστολόγησε τόν κάθε πίνακα στά $500 δολλάρια. Πρός
τοῦτο ἐπρόσφεραν: τά μέλη τῆς διοργανωτικῆς ἐπιτροπῆς, παράλληλα
μέ τά φαγητά, τά ποτά, τά γλυκίσματα, τά πλούσια δῶρα τοῦ
πλειστηριασμοῦ, τήν προετοιμασία καί ὅλα τά ἔξοδα τῆς ἐκδήλωσης,
ἐπρόσφεραν καί $2.000 δολλάρια γιά 4 πίνακες, ὁ κ. Ἰωάννης καί
Φρυσῆ Κιοσόγλου $500 γιά ἕναν πίνακα, ἡ οἰκογένεια κ. Γεωργίου καί

11

Δεσποίνης Δημητρίου $500 γιά ἕναν πίνακα, ὁ κ. Θωμᾶς καί ἡ κ. Μαρία
΢φυριοῦ $500 γιά ἕναν πίνακα, ἡ πρεσβυτέρα κ. Κυριακή Χαρομμάτη
$500 γιά ἕνα πίνακα καί ἕνας ἀνώνυμος γιά ἕναν πίνακα ἄλλα $500.
Γιά ὅσους θά ἤθελαν νά προσφέρουν ἕνα πίνακα ἡλιακῆς ἐνέργειας, ἡ
τιμή του εἶναι $500 δολλάρια. Σό συνολικό ποσόν τῆς ἐκδηλώσεως,
ἀνῆλθε στίς $15.000.00 δολλάρια. Σέλος ε὎χαριστοῦμε ὁλόκαρδα τόν
Πανάγαθο Θεό γιά τίς πλούσιες δωρεές Σου, πρός Σόν Ὁποῖον ὁ π.
΢ταῦρος εὔχεται ὏πέρ πάντων ἡμῶν, ὅπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε,
κλείνοντας τήν ἐκδήλωση.

Μνημόσυνο
Μέσα σέ κατάλληλο κλῖμα καί ἀνάλογο σημαιοστολισμό, ἔλαβε χώρα τό
ἐτήσιο μνημόσυνο ὏πέρ τῶν πεσόντων κατά τήν Ἅλωση τῆς
Κων/πόλεως τό 1453 εἰς τόν Ἱερό Ναό μας. Μέ μεσίστιες τίς σημαῖες
὏πό τῶν παιδιῶν τῶν σχολείων μας ΢ταύρου καί Κυριακῆς Χαρομμάτη,
παρουσία τοῦ Προέδρου Κων/πολιτῶν κ. ΢τεφάνου Νικολαῒδη, τοῦ
Ἔκδικου Ἄρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Κιοσόγλου,
τοῦ δόκτορος κ. Γεωργίου Υραζῆ, τοῦ Προέδρου τῆς Παμακεδονικῆς
Ἀδελφότητος κ. Γεωργίου Γεννιμαχαλιότη καί λοιπῶν ἐπισήμων,
ἐτελέσαμε τό ἐπίσημο μνημόσυνο. ΢τήν συνέχεια, ἔλαβε χώρα σχετική
ἐκδήλωση στήν αἴθουσα τοῦ Κοινοτικοῦ μας Κέντρου.

Σά ἗λληνικά μας σχολεῖα
Σήν ἑβδομάδα πού πέρασε, ἔλαβε χώρα στίς τάξεις τῶν σχολείων μας,
συνέντευξη γονέων καί διδασκάλων, γιά μιά καλύτερη πληροφόρηση

12

γύρω ἀπό τήν πρόοδο τοῦ παιδιοῦ καί τήν ἀνάλογη συνεργασία τους.
Σόσο οἱ γονεῖς πού προσῆλθαν, ὅσο καί τό διδασκαλικό προσωπικό,
ἔμειναν ἱκανοποιημένοι ἀπό τήν συνάντηση καί συμφώνησαν ὅτι
χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια.
Μελέτη Ἁγίας Γραφῆς
Σήν περασμένη Σετάρτη τό βράδυ, ἔγινε παρουσίαση βιντεοταινίας στήν
αἴθουσα τοῦ Κοινοτικοῦ μας Κέντρου, γύρω ἀπό τό θέμα τῶν Σελωνείων
πού περνᾶ ἡ ψυχή, ὅταν βγαίνει ἀπό τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Α὎τήν τήν
Σετάρτη τό βράδυ θά μιλήσουμε γιά τό Χυχοσάββατο. Σά θέματα γίνονται
στήν ἀγγλική, ἀπό τίς 7-8 κάθε Σετάρτη βράδυ.

Ἱερές ἀκολουθίες
Σήν ἐρχομένη Παρασκευή τό βράδυ, θά τελέσωμε τήν ἀκολουθία τοῦ
἗σπερινοῦ 5.30 μέ 6.15 τό βράδυ. Σό ΢άββατο ( Χυχοσάββατο) 8.00
μέ 10.15. τό πρωῒ, θά τελέσωμε Ὄρθρο, Θεία Λειτουργία καί
μνημόσυνο ὏πέρ τῶν κεκοιμημένων. Ἄς μή ξεχνοῦμε, ὅτι τήν ἐρχομένη
Κυριακή εἶναι Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς καί ὀφείλουν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι
χριστιανοί νά ἐκκλησιαστοῦμε μετά τῶν παιδιῶν μας καί γονατιστοί νά
παρακαλέσωμε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά μᾶς φωτίζει.

Πρωϊνό τῆς ἈναλήψεωςΕ὎χαριστοῦμε τίς κυρίες τῆς Υιλοπτώχου γιά τό
πλούσιο πρωϊνό πού πρόσφεραν σέ ὅλο τό ἐκκλησίασμα τήν
περασμένη

Πέμπτη,

ἀνήμερα

τῆς

Ἀναλήψεως

τοῦ

΢ωτῆρος.

Παράλληλα τίς ε὎χαριστοῦμε γιά τήν ἀφαίρεση τῶν λουλουδιῶν ἀπό
τόν ἖πιτάφιο καί τήν τακτοποίησή του μέχρι τοῦ χρόνου.

13

Ἡ Θεία Λειτουργία στήν Ἀγγλική γλῶσσα
Κάνουμε γνωστό ὅτι τό ΢άββατο 18η Ἰουνίου καί ὥρα 6.00 μέ 7.00 τό
βράδυ, θά τελέσωμε εἰς τόν Ἱερό Ναό μας τήν Θεία Λειτουργία στήν
Ἀγγλική γλῶσσα. Παρακαλοῦνται ὅλοι, προπαντός ἡ νεολαία καί ὅσοι
ἔχουν δυσκολία νά κατανοήσουν τήν Θεία Λειτουργία στήν ἑλληνική νά
προσέλθουν καί νά συμμετάσχουν σ’α὎τήν.

Μεσημεριανό Γεῦμα ὏πέρ τῆς Θεολογικῆς ΢χολῆς
Κάνουμε γνωστό ὅτι τήν Κυριακή 19η Ἰουνίου καί στό πέρας τῆς Θείας
Λειτουργίας, θά λάβει χώρα εἰς τήν αἴθουσα τοῦ Κοινοτικοῦ μας
Κέντρου, τό ἐτήσιο γεῦμα ὏πέρ τῆς Θεολογικῆς ΢χολῆς Ἀποστόλου
Ἀνδρέου στό ΢ύδνεϋ. Σό Γεῦμα προσφέρετε ἐκ μέρους τῆς Κοινότητος἖νορίας μας κάθε χρόνο, συνεισφέροντας στίς πολλαπλές οἰκονομικές
ἀνάγκες γιά τήν ὁμαλή λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς μας ΢χολῆς.

News from our Community-Parish
Luncheon fund-raiser for solar enery system
We are often asked why our functions here at Prophet Elias are always
so successful. The answer is simply that our parishioners consider that
anything to do with our Parish belongs equally to everyone. Therefore,
when there is some financial need, everyone feels responsibility to
meet that need. They are aware that the Church is the house of our
Father and we are His children, so we are obliged to look after it,
maintain it and keep it in order. God in His wisdom offers His gifts to
each of us according to His own infallible criteria. No-one can do

14

everything of course, so we have volunteers who all play their part. At
our functions, there is no ticket and everyone offers what he can
without the slightest pressure. If someone is unable to give anything,
again God knows it and multiplies the donations of those who can. So
the answer to those who look on in wonder is that since the endeavour
is to care for the house of God and we His children understand that,
then the endeavour must succeed. The functions are also a success
because of people’s generosity and a methodical approach. All during
the previous week, the organizers were working to a schedule,
arranging quality and quantity of food, drink, sweets, entertainment and
video, with enthusiasm and willing cooperation. People need to know,
of course, the purpose of the function. Above all, the primary reason for
success is the Providence of God. We thank very much the organizers
of the function, the President of the Constantinople Society Mr
Stefanos Nikolaidis for his historic fortifying talk and his wife and their
thirty-member group for their support, the MC Mr Andrew Psaromatis,
Mr George Karatasas for the auction and his helpers Mr George
Demetriou, Mr John Kiosglou and Mr Kon Psaromatis, Mr Michael
Psaromatis who presented the video of the Fall of Constantinople and
the list of donors on the big screen and also everyone who honoured
us by their presence, contributing significantly to the success of the
function. We have placed 52 solar energy panels and the committee
has priced every panel at $500. To this, members of the organizing
committee have contributed, in addition to the food, drinks, sweets, many
raffle and auction items and the preparation and expenses of the function,

15

$2000 for four panels. Other donors include Mr John and Mrs Christine
Kiosoglou $500 for one panel, the family of Mr George and Mrs Despina
Demetriou $500 for one panel, Mr Thomas and Mrs Maria Sfyrios $500 for
one panel, Presvytera Kay Psaromatis $500 for one panel and an
anonymous $500 for one panel. Further contributions are welcome, $500
per panel. The function raised $15 000. Finally, we thank wholeheartedly for
His abundant gifts the Most Gracious God, to whom Fr Stavros prayed on
our behalf at the close of the luncheon.

Mnemosyno
In a suitable atmosphere with flags decorating the Church, the Annual
Mnemosyno for the Fallen in the Conquest of Constantinople 1453 took
place last Sunday. With the flags carried at half-mast by students of our
school Stavros and Kerry Psaromatis, the official mnemosyno was
conducted in the presence of the President of the Constantinople Society
Mr Stefanos Nikolaidis, the Ekdikon Archon to the Ecumenical Throne Mr
John Kiosglou, Dr George Frazis, the President of the Pan Macedonian
Brotherhood Mr George Gennimahaliotis and other officials. Afterwards,
there was a video and talk in our Community Centre about the Conquest.

Ascension Day - morning tea
We thank the ladies of the Philoptohos for the lovely morning tea which they
offered to the congregation last Thursday Day of the Ascension of our
Saviour. We also thank them for the removal of the flowers from the Epitafio
and look forward to the decorations next year.

Church Services
This coming Friday evening, Vespers, 5.30 pm – 6.15 pm.

16

Saturday (All Souls Saturday), Matins, Divine Liturgy and mnemosyno for
the departed, 8 am – 10.15 am.
Let us not forget that this coming Sunday is the Sunday of Pentecost and
we are bound as Orthodox Christians to attend church with our children and
kneel in supplication before the Holy Spirit who enlightens us.

Divine Liturgy in English
On Saturday 18th June there will be Divine Liturgy in the English language
at our Church, 6 pm - 7 pm. Please would all people, especially the youth,
who have difficulty in understanding the Divine Liturgy in Greek come and
take part.

Bible Study
Last Wednesday evening in the Community Hall, there was a video
presentation about where the soul passes when it leaves the body. This
Wednesday, we shall be talking about Saturday of All Souls. Bible Study
groups, which help us to learn more about the riches of our faith, meet
every Wednesday evening, 7 pm – 8 pm, in the rooms of our Community
Centre and are suitable for all ages. Please join us!

Our Greek School
During the past week, parent-teacher interviews were conducted in our
school for better information about progress of the students. Parents who
attended and the staff were pleased with the interviews and agreed they
were worth the effort.

Luncheon in aid of the Theological College
On Sunday 19th June after Divine Liturgy, there will be the Annual Luncheon
in support of St Andrew’s Theological College in Sydney. The meal is
offered every year by our Community-Parish, having in mind the many
financial needs of our theological school for its smooth operation.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful