Základná deväťročná škola reformy vzdelávania

Kroky Národný program vzdelávania (NPV) Vzdelávacie štandardy Čo treba urobiť Vytvoriť, vo verejnej diskusii spripomienkovať, schváliť vládou SR. Vytvoriť, vo verejnej diskusii spripomienkovať, schváliť ministerstvom školstva. Vytvoriť, v odbornej diskusii spripomienkovať, schváliť ministerstvom školstva. Školské vzdelávacie programy zosúladiť so štátnymi vzdelávacími programami. Spestrenie ponuky najmä doplnkových materiálov – aby ich mohli školy začať čo najskôr využívať. Čo s tým súvisí / predpoklad Zadefinovanie NPV v školskom zákone. Schválenie NVP vládou SR. Optimálny začiatok 9/2011 Predpokladaný koniec 5/2012 – verejná diskusia 8/2012 - schválenie 5/2013 – verejná diskusia 9/2013 - schválenie 9/2013 - schválenie 1 rok Trvanie Počet rokov celkom 1 rok

9/2012

1 rok

2 roky

Štátne vzdelávacie programy Školské vzdelávacie programy

Súbežný proces s tvorbou vzdelávacích štandardov. Schválenie nových vzdelávacích štandardov a štátnych vzdelávacích programov. Otvoriť trh, prenos finančných prostriedkov na nákup na školy; novela školského zákona a úprava ďalších právnych predpisov. Schválenie nových vzdelávacích štandardov a štátnych vzdelávacích programov. Schválenie nových vzdelávacích štandardov a štátnych vzdelávacích programov.

9/2012

1 rok

2 roky

9/2013

9/2014 – proces by mal prebiehať počas celého školského roka Proces bude priebežne pokračovať

1 rok

3 roky

Učebnice a učebné materiály – 1. fáza

5/2012

Proces bude priebežne pokračovať

Proces bude priebežne pokračovať

Učebnice a učebné materiály – 2. fáza

Certifikované merania v uzlových bodoch (po ukončení vzdelávacích stupňov)

Vydavatelia vytvoria pre školy ponuku nových učebníc a učebných materiálov v súlade s novými vzdelávacími štandardmi. Vytvoriť systém, pilotne overiť, spustiť každoročné testovanie po ukončení I. a II. stupňa ZŠ.

9/2013

9/2016 – 9/2018 Ponuka sa bude priebežne rozširovať a inovovať

3 - 5 rokov

5– 8 rokov Priebežne pokračovať

9/2013

9/2018 – ukončenie procesu prípravy pre I. stupeň ZŠ 6/2019 – prvé riadne testovanie po ukončení I. stupňa ZŠ + 6/2023 – test po ukončení II. stupňa ZŠ

5 rokov po I. stupni ZŠ + ďalšie 4 roky po II. stupni ZŠ

8 rokov po I. stupni ZŠ + 12 rokov po II. stupni ZŠ

Občianska konzervatívna strana

www.oks.sk