Εϼλ΍ϮϤϟ΍ϦϴϨϘΘϟΔϴϨσϮϟ΍ΔϟΎϛϮϟ΍

ΔϴϔΗΎϬϟ΍ΕϻΎμΗϻ΍ϥ΍ΪϴϣϲϓΔδϓΎϨϤϟ΍ΔϴϟΎϜη· "
" ΕΎϣΪΨϟ΍ϦϤΛ˯ϼϏϭΖϴϧήΘϧϻ΍ϭ
ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ΔϴϤϨΘϟ΍ϭΔϴϟΎϤϟ΍ΔϨΠϟ
Ώ΍ϮϨϟ΍βϠΠϣ 

ϮϴϧϮϳ14
1

ΕϻΎμΗϻ΍ϕ΍Ϯγ΃ϲϓ ΔδϓΎϨϤϟ΍ιϮμΨΑ

2

ϞϘϨΘϤϟ΍ϒΗΎϬϟ΍ΓήϴψΣϲϓϦϳΪϬόΘϤϟ΍κμΣέϮτΗ
ϦϴϛήΘθϤϟ΍ϦϴϳϼϤΑ

16

20

100%

22.3

24.7

2%

2%

90%
80%

33%

33%

35%

27.8

33.9

13%

17%

37%
34%

70%

33%

60%
50%
40%
30%

67%

67%

63%

60%

53%

49%

2010

30-­‐avr.-­‐11

20%
10%
0%

2006

2007

2008

IAM

2009

Méditel

Wana
3

1400

+28%
1200

1329
1229

1126
1037

1078

T1  2010

T2  2010

en  millers  d'abonnés

1000

800

600

400

200

0

3T    2010

T4  2010

T12011 

ΩϭΪΤϤϟ΍ϞϘϨΘϤϟ΍ϭΖΑΎΜϟ΍ϒΗΎϬϟ΍ϲϓϦϳΪϬόΘϤϟ΍κμΣ ϭ ΓήϴψΣ έϮτΗ
ϦϴϛήΘθϤϟ΍ϦϴϳϼϤΑ
100%

2.39

2.92

3.52

3.75

3.63

0%

0%

0,30%

0,5%

0,5%

65%

67%

65%

35%

33%

34%

2009

2010

30-­‐avr.-­‐11

90%
80%

46%

55,30%

70%
60%
50%
40%
30%

54%

45%

20%
10%
0%
2007

2008

IAM

Wana

Méditel
5

ADSLΖϴϧήΘϧϼϟΔϴϟΎϤΟϹ΍ΓήϴψΤϟ΍ϲϓϦϳΪϬόΘϤϟ΍κμΣέϮτΗ
ϦϴϛήΘθϤϟ΍ϑϻ΂Α
100%

480

514

473

496

0,9%

0,8%

0,8%

0,2%

0,2%

99,1%

99,2%

99,2%

99,8%

99,8%

2007

2008

2009

2010

30-avr.-11

520

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

IAM

Wana

6

3G  ΚϟΎΜϟ΍ϞϴΠϟ΍ϦϣΖϴϧήΘϧϼϟΔϴϟΎϤΟϹ΍ΓήϴψΤϟ΍ϲϓϦϳΪϬόΘϤϟ΍κμΣέϮτΗ
ϦϴϛήΘθϤϟ΍ϑϻ΂Α
100%

42

90%

265

702

1366

1712

21%

22%

19%

22%

41%

33%

40%

45%

80%
70%
60%
50%

54%

100%

69%

40%
30%

20%

24%

10%

10%

0%

2007

2008

IAM

2009

Wana

2010

30-avr.-11

Méditel
7

3G  ϭ ADSLΖϴϧήΘϧϼϟΔϴϟΎϤΟϹ΍ΓήϴψΤϟ΍ϲϓϦϳΪϬόΘϤϟ΍κμΣέϮτΗ
ϦϴϛήΘθϤϟ΍ϑϻ΂Α
522
100%
90%

779
7%

9%

1175

1862

2231

13%

14%

17%

33%

30%

25%

54%

56%

58%

2009

2010

30-avr.-11

24%

80%
70%
60%
50%
40%

91%
69%

30%
20%
10%
0%

2007

2008

IAM

Wana

Méditel
8

έΎόγϷ΍ΕΎϳϮΘδϣιϮμΨΑ

9 

ϞϘϨΘϤϟ΍ϒΗΎϬϟ΍ϦϣΎϗϼτϧ΍ΔϴϔΗΎϫΔϤϟΎϜϤϟΔϘϴϗΪϠϟςγϮΘϤϟ΍Ϊ΋Ύόϟ΍έϮτΗ
1,8
1,6

1,6

1,54

1,4

En DHHT/minute

1,29

1,27

1,25

1,2

1,11
1

0,9

0,9

0,84

0,8

0,87
0,83

0,74

0,6

Baisse  tarif  postpayé:-­‐18  %
0,4
0,2

Baisse  tarif  Global  :-­‐37  %
Baisse  tarif  prépayé  :-­‐47  %

0

dec  2009

avril  2010
Prépayé

dec  2010
Glabal

avril  2011

Postapyé

10

(ϞϳήΑ΍±ϞϳήΑ΍)ϞϘϨΘϤϟ΍ ϒΗΎϬϟ΍ ϕϮγ έϮτΗ

ϕήϔϟ΍
35%
37%
-­‐34%
-­‐18%
-­‐44%
87%
56%
108% 

ήϳΎϨϳ΢ΗΎϓϦϣ 
ήϳΎϨϳ΢ΗΎϓϦϣ 
ΔϳΎϏϰϟ΍ ΔϳΎϏϰϟ΍ 
ϞϳήΑ΍ ϞϳήΑ΍
33,7
24,9
48
35
0,83
1,25
0,74
0,90
0,87
1,54
6438
3439
2092
1345
4346
2094

ϥϮϴϠϤϟΎΑ ϝΎϘϨϟ΍ϒΗΎϬϟ΍ϲϓϦϴϛήΘθϤϟ΍ΓήϴψΣςγϮΘϣ 
ΔϘϴϗΪϟΎΑ ϙήΘθϣϞϜϟϱήϬθϟ΍ϝΎϤόΘγϻ΍ςγϮΘϣ 
ϡϮγήϟ΍ΏΎδΘΣ΍ϥϭΪΑϢϫέΪϟΎΑ ΔϘϴϗΩϞϜϟϞΧΪϟ΍ςγϮΘϣ
ϊϓΪϟ΍ΔϠΟΆϤϟ΍ΕΎϛ΍ήΘηϻ΍ΎϬϨϣ
ϊϓΪϟ΍ΔϘΒδϤϟ΍ΕΎϛ΍ήΘηϻ΍ΎϬϨϣ
ΔϘϴϗΩϥϮϴϠϤΑ ΓέΩΎμϟ΍ΔϴϔΗΎϬϟ΍ΔϛήΤϟ΍
ϊϓΪϟ΍ΔϠΟΆϤϟ΍ΕΎϛ΍ήΘηϻ΍ΎϬϨϣ
ϊϓΪϟ΍ΔϘΒδϤϟ΍ΕΎϛ΍ήΘηϻ΍ΎϬϨϣ

ΓήϴμϘϟ΍ΔϴμϨϟ΍Ϟ΋ΎγήϠϟςγϮΘϤϟ΍Ϊ΋Ύόϟ΍έϮτΗ
0,65

0,63
Prix  facial:
0.80  DHHT

0,60

en DHHT/SMS

0,55

-­‐44%
0,50

0,47
0,46

0,45

0,44

0,40

0,36

0,35

0,35

0,30

2006

2007

2008

2009

2010E

T1 2011E

12 

ΩϭΪΤϤϟ΍ϞϘϨΘϤϟ΍ϭ ΖΑΎΜϟ΍ϒΗΎϬϟ΍ϲϓϙήΘθϤϟΔϳήϬθϟ΍ΓήΗϮϔϟ΍ςγϮΘϣέϮτΗ
240

en DHHT par abonné par mois

220

224

200

188

-­‐38%

180

160

156
139

140

120

100
2 007

2 008

2 009

2 010

13 

ϞϘϨΘϤϟ΍ϒΗΎϬϟ΍ϲϓϙήΘθϤϟΔϳήϬθϟ΍ΓέϮΗϮϔϟ΍ςγϮΘϣέϮτΗ
70,00

65,00

60,00

en DHHT/mois/abonné

58
55,00

54

50,00

-­‐22%
49

45,00

45

40,00

35,00

30,00

2007

2008

2009

2010
14

ϞϘϨΘϤϟ΍ϒΗΎϬϠϟΓέΩΎμϟ΍ΔϴϔΗΎϬϟ΍ΔϛήΤϟ΍έϮτΗ
16000

TCAM:  26%

En  millions  de  minutes

14000

13958

12000

11517
10893
10000

9659

+138%

8000

6000

5858

4000
2006

2007

2008

2009

2010

ϖΒδϤϟ΍˯΍ΩϷΎΑϞϘϨΘϣϒΗΎϫϦϣΔϤϟΎϜϣήόγΔϧέΎϘϣ 
ΔϘϴϗΪϠϟςγϮΘϤϟ΍Ϊ΋Ύόϟ΍/ A A G Δγ΍έΩ 
3,50

3,32

3,00
2,71

en DH HT /min

2,50

2,00
1,74
1,60
1,50

1,00

1,33 1,30 1,27
1,24

1,18 1,16 1,16
1,11

1,01 0,99 0,98

0,87 0,85 0,83
0,66 0,66 0,63

0,55 0,54

0,50

0,00

16

ϖΣϼϟ΍˯΍ΩϷΎΑϞϘϨΘϣϒΗΎϫϦϣΔϤϟΎϜϣήόγΔϧέΎϘϣ 
ΔϘϴϗΪϠϟςγϮΘϤϟ΍Ϊ΋Ύόϟ΍/ A A G Δγ΍έΩ 
1,60
1,45
1,40
1,24

en    DH  HT/min

1,20
1,00
0,80
0,60

1,09

1,08
0,99

0,94

0,92

0,89

0,85

0,83

0,83

0,78

0,77

0,74
0,66

0,65
0,58

0,58

0,57
0,50
0,41

0,40

0,33

0,20
0,00

17

ΓήϴμϘϟ΍ΔϴμϨϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍ήόγΔϧέΎϘϣ 
ΓΪΣϮϠϟςγϮΘϤϟ΍Ϊ΋Ύόϟ΍/ A A G Δγ΍έΩ
1,2

Prix  en  DH    TTC/SMS

1

0,8

0,96

0,75
0,65

0,65
0,60

0,6

0,58

0,58

0,56

0,56

0,43
0,4

0,40
0,32

0,30

0,27
0,20

0,2

0

18 

(1MBS)  ADSL  ΖϴϧήΘϧϹ΍έΎόγ΃ΔϧέΎϘϣ
2520

2369

en  DHHTTC/mois

2020

1520

1020

752
520

668

623

542

519

512

475

444

402

368

364

337

283

219

212

170

99

20

Source: Arab Advisors Group septembre 2010

19

ϦϳΪϬόΘϤϟ΍ΓήΗϮϓϡΎψϧιΎΤΘϓ΍ 
ΕϻΎμΗ΍ϦϳΪϬόΘϤϟ΍ΓήΗϮϓϡΎψϧϊπΧˬΕϼλ΍ϮϤϟ΍ϦϴϨϘΘϟΔϴϨσϮϟ΍ΔϟΎϛϮϟ΍Ϧϣέ΍ήϘΑ 
ϲϟϭΩ ΐΘϜϣ ΎϬϴϠϋ ϑήη΃ ιΎΤΘϓ΍ ΔϴϠϤόϟ ΖϳήΑέϮϛ Ύϧ΍ϭ ϭ ϡϮϜϠϴΘϳΪϴϣϭ ΏήϐϤϟ΍ 
ϦϴϴϨόϤϟ΍ ϦϳΪϬόΘϤϟ΍ Δϴόοϭ ϖΑΎτΗ ϰϠϋ Δϴδϴ΋ήϟ΍ ΎϬΘΠϴΘϧ Εήϔγ΃ Ϊϗϭ ˬκμΨΘϣ 
ήϴϳΎόϤϟ΍ϭ ΕΎγέΎϤϤϟ΍ ϊϣ ΓήΗϮϔϟ΍ ΕΎϴτόϣ ΔϗΩϭ ΔϳήϴόδΘϟ΍ ΔϴϓΎϔθϟ΍ ϝΎΠϣ ϲϓ 
ϲϟϭΪϟ΍Ϊϴόμϟ΍ϰϠϋΎϬΑϝϮϤόϤϟ΍ 
ϲϠϳΎϤΑιϮμΨϟ΍ϰϠϋϡΎϴϘϟ΍ϦϳΪϬόΘϤϟ΍ϦϣΐϠσˬιΎΤΘϓϻ΍΍άϫήΛ·ϰϠϋϭ 
ϝϭΎϨΘϣ ϲϓ ϥϮϜϳ ˬϡϮϬϔϣϭ ϲϠϴμϔΗ ˬΪΣϮϣ ϱήϴόδΗ ΐϴΘϛ ήθϧ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍9
˭ϊϴϤΠϟ΍ 
ΕΎϔλϭ ϲϓ ϪϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ΖϴϧήΘϧϻ΍ ΐϴΒλ ϢΠΣ ϝϮΣ έΎΒΧϹ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ήϴσ΄Η9
˭ΔϳέΎΠΘϟ΍νϭήόϟ΍ 
.ΪϬόΘϣϞϛϯΪϟΓήΗϮϔϠϟΔϤ΋΍ΩΔΒϗ΍ήϣϡΎψϧϊοϭΔϴϣ΍ΰϟ·9

ϞϘϨΘϤϟ΍ϒΗΎϬϠϟ Εϼλ΍ϮϤϟ΍ΕΎϜΒηΔϴτϐΗ

21

ϦϳΪϬόΘϤϟ΍ϑήσϦϣΓΪόϤϟ΍ΕϻΎμΗϻ΍ΕΎτΤϣΩΪϋ

ΚϟΎΜϟ΍ϞϴΠϟ΍ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ϲϧΎΜϟ΍ϞϴΠϟ΍ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ

ΪϬόΘϤϟ΍   

ΏήϐϤϟ΍ΕϻΎμΗ΍
ϡϮϜϠΗϱΪϴϣ
ΖϳήΑέϮϛΎϧ΍ϭ 

ωϮϤΠϤϟ΍

ΕΎϜΒθϟ΍ΔϴτϐΗϯϮΘδϣ 
ΔϨϛΎδϟ΍ΔϴτϐΗ 
ΔϨϛΎδϟ΍Ϧϣ 97,5

%

ϲϟ΍ϮΣϞϘϨΘϤϟ΍ϒΗΎϬϠϟϦϴϴϨσϮϟ΍ϦϳΪϬόΘϤϟ΍ΕΎϜΒηϲτϐΗ9 
ΔϴϨσϮϟ΍ 
ΞϣΎϧήΑ έΎσ· ϲϓ ΔΟέΪϤϟ΍ ϊϳέΎθϤϟ΍ ίΎΠϧ΍ Ϧϣ ˬ ΔϨγ ˬ˯ΎϬΘϧϻ΍ ΩήΠϤΑϭ9 
ΔϠϣΎηϪΒηΔϴτϐΘϟ΍ϩάϫϥϮϜΘγ

PACTE 

Εϼλ΍ϮϤϟ΍ΕΎϣΪΨϟΝϮϟϮϟ΍ϢϴϤόΗ 

:ϲϨσϮϟ΍Ώ΍ήΘϟ΍ΔϴτϐΗ 
% ϦϴΑΎϣΔϠϘϨΘϤϟ΍ΕϻΎμΗϻ΍ΕΎϣΪΧϱΪϬόΘϣΕΎϜΒηΔϴτϐΗϯϮΘδϣΡϭ΍ήΘϳ9 
ΔϜΒθϟ΍ ΔϴϋϮϧ ΐδΣ ϚϟΫϭ ˬϲϨσϮϟ΍ Ώ΍ήΘϟ΍ ΔΣΎδϣ ωϮϤΠϣ Ϧϣ ϭ 
ΔϣΪϘϤϟ΍ΔϣΪΨϟ΍ϭ

ΕΎϋΎόηϹ΍έΎΛϵΔϴϨϘΘϟ΍ΔΒϗ΍ήϤϟ΍
ΔϴϧϮϳϷ΍

24

ΏήϐϤϟΎΑΔϴϧϮϳϷ΍ ΕΎϋΎόηϹ΍έΎΛϵΔϴϨϘΘϟ΍ΔΒϗ΍ήϤϟ΍ 
ΕΎϣΪΧ ϝΎΠϣ ϲϓ ϥΎϜδϟ΍ ΕΎϴΟΎΤϟ ΔΑΎΠΘγϻ΍ ϑΪϬΗ ΕϻΎμΗϻ΍ Ε΍ΰϴϬΠΗϭ ΕΎτΤϤϠϟ ΎϔΜϜϣ ΍έΎθΘϧ΍ ΏήϐϤϟ΍ ϑήόϳ 9 
ϩάϫ Ϧϋ ΓέΩΎμϟ΍ ΙΎΛΎόΒϧϻ΍ ϞόϔΑ ΔϨϛΎδϟ΍ ΔΤλ ϰϠϋ ϞϤΘΤϣ έήο ϙΎϨϫ ϞϬϓ ˬΔΑϮϠτϤϟ΍ ΓΩϮΠϟ΍ ϥΎϤοϭ ΕϻΎμΗϻ΍
ˮΕΎτΤϤϟ΍ 

ϲϟϭΪϟ΍Ϊϴόμϟ΍ϰϠϋƒ 
Ϧϋ ΞΗΎϧ ήτΧ ϱ΃ ΩϮΟϭ ϡΪϋ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϦϴΒΗ ωϮοϮϤϟ΍ ϲϓ Δγ΍έΩ (OMS) ΔΤμϠϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΔϤψϨϤϟ΍ ΕΪϋ΃9 
ΕΎϋΎόηϼϟ ϯϮμϘϟ΍ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ ΓΪϋΎϗ ϲϨΒΗ Γέϭήο ϱ΃ ˬ

ρΎϴΘΣϻ΍ 

΃ΪΒϣ ϰϠϋ ΖΤϟ΃ ˬϞΑΎϘϤϟ΍ ϲϓ ΕΎϋΎόηϹ΍ 
ΎϬΗΎϴλϮΗϲϓ (ICNIRP) ΕΎϋΎόηϹ΍έΎΛ΁ϦϣΔϳΎϤΤϠϟΔϴϟϭΪϟ΍ΔϨΠϠϟ΍Ε΍ήϣΓΪϋΎϬΗΪϛ΃ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ϩάϫϭ 

ϲϨσϮϟ΍Ϊϴόμϟ΍ϰϠϋƒ 
ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϨΠϠϟ΍ ΎϬΘϨΒΗ ϲΘϟ΍ ϯϮμϘϟ΍ ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ βϔϧ ΪϤΘϋ΍ ˬ ϮϳΎϣ ΦϳέΎΘΑ Ϣϗέ ΔΤμϟ΍ Γέ΍ίϭ έϮθϨϣ9 
ΕΎϋΎόηϹ΍έΎΛ΁ϦϣΔϳΎϤΤϠϟ 
ϢϬΗΕ΍˯΍ήΟϹ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣΔδγΆϤϟ΍ϩάϫΪϤΘόΗˬΔϟΎϛϮϠϟΔΒδϨϟΎΑ9 
GHZΔϳΎϏϰϟ·Ε΍ΩΩήΘϟ΍ϯϮΘδϣϰϠϋΎϬϨϣΔΜόΒϨϤϟ΍ΕΎϋΎόηϹ΍ϯϮΘδϣϢϴϴϘΘϟΔϳϮϳΩ΍ήϟ΍ΕΎτΤϤϟ΍ϭΕ΍ΰϴϬΠΘϟ΍ΔΒϗ΍ήϣΔϴΠϬϨϣΪϳΪΤΗ 
ϱϮΘδϣ ϥ΃ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϦϴΒΗ ˬϲϨσϮϟ΍ Ώ΍ήΘϟ΍ ωϮϤΠϣ ήΒϋ ΔϴγΎγ΃ ΔτΤϣ ϲϟ΍ϮΣ ΖϤϫ ˬαΎϴϗϭ ΔΒϗ΍ήϣ ΔϴϠϤϋ ϕϮϔϳ Ύϣ ˯΍ήΟ·
ΔϴόΟήϤϟ΍ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ϦϣΕ΍ήϤϟ΍Ε΍ήθόΑϞϗ΃ϞΠδϤϟ΍ΙΎόΒϧϻ΍ 
ΎϬΑκΧήϤϟ΍ΕΎϳϮΘδϤϟ΍ϡ΍ήΘΣϻΔϣίϼϟ΍ΕΎσΎϴΘΣϻ΍ϭΕ΍˯΍ήΟϹ΍ΫΎΨΗϻΓήϤΘδϣΔϴϔϴϜΑϦϳΪϬόΘϤϟ΍ΓϮϋΩ 
ϥΎϜδϟ΍ΕΎϴόϤΟϭ΢ϟΎμϤϟ΍ϭΕΎϋΎτϘϟ΍ϦϣΓΩέ΍Ϯϟ΍ΕΎϳΎϜθϟ΍ϞϛΔΠϟΎόϣ

‡
‡
‡
‡

Εϼλ΍ϮϤϟ΍ΕΎϜΒηΔϣΪΧ ΓΩϮΟϊΒΘΗ

26

ϲϧϮϧΎϘϟ΍έΎσϹ΍
ϦϳΪϬόΘϤϟ΍ΕϼϤΤΗήΗΎϓΩϲϓΓΩΪΤϣΕΎϣ΍ΰΘϟ΍‰ 
ϝϼϐΘγϻ΍ρϭήθΑΔλΎΨϟ΍ΓΩΎϤϟ΍ ΕϼϤΤΘϟ΍ήΘϓΩϦϣϒτΘϘϣ‡ 
ϲϓ ϡΎϳ΃ ϭ ϡϮϴϟ΍ ϲϓ ΔϋΎγ ΕϻΎμΗϻ΍ ΕΎϣΪΧ ΔϣϮϤϳΩ ϥΎϤπΑ ΪϬόΘϳ ³‡ 
ωϮΒγϷ΍ 
ΔϴϟϭΪϟ΍ήϴϳΎόϤϟ΍ϞΛΎϤϳΓΩϮΟϯϮΘδϣύϮϠΒϟΕΎϧΎϜϣϹ΍ϊϴϤΟϝΎϤόΘγ΍³‡ 
ΚϴΣ Ϧϣ Δϴοήϣ ΔϣΪΧ ϥΎϤπϟ Δϳέϭήπϟ΍ ΕΎϳΎϤΤϟ΍ϭ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ ΩΎϤΘϋ΍ ³‡ 
ήϴϳΎόϤϟ΍ ϯϮΘδϣ ϲϓ ΓΩϮΠϟ΍ ϩάϫ ήϤΘδΘϟ Δϳέϭήπϟ΍ Ε΍ΪόϤϟ΍ϭ ΓήϓϮϟ΍ϭ ΓΩϮΠϟ΍ 
ΪϴΣϮΘϟ ϲΑέϭϷ΍ ΪϬόϤϟ΍ϭ( UIT ΕϻΎμΗϼϟ ϲϟϭΪϟ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ϥΪϟ Ϧϣ ΓΪϤΘόϤϟ΍ 
ϑήσϰϟ·ϑήσϦϣ΄τΨϟ΍ΐδϨΑϭήϓ΍ϮΘϟ΍ΐδϨΑϖϠόΘϳΎϴϓΎλϮμΧˬΕϻΎμΗϻ΍ 
ΔϣΪΨϟ΍ΓΩϮΟΕ΍ήηΆϣ ΕΎϘΤϠϣΕϼϤΤΘϟ΍ήΗΎϓΩϦϤπΘΗϭ‡

Εϼλ΍ϮϤϟ΍ΕΎϜΒηΓΩϮΟΔόΑΎΘϣ 
ΪϳΪΤΗ ϰϟϮΘΗϭ ˬϦϳΪϬόΘϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ΔϠγήϤϟ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ΓΩϮΟ ϝϭ΍ΪΟ ΔϟΎϛϮϟ΍ ϊΒΘΗ 9
.ϝϭ΍ΪΠϟ΍ϲϓΎϬϧΎϴΑΐΟ΍Ϯϟ΍ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭϝΎγέϹ΍ΓήϴΗϭ 
ˬ ϥΎϜϤϟ΍ϭ ϥΎϣΰϟ΍ ϲϓ ΓΩΪΤϣ ϡΎψΘϧΎΑ ΓΩϮΠϟ΍ Ε΍ήηΆϣ ϞϴϟΎΤΗϭ ΕΎγΎϴϗ ˯΍ήΟ· 9 
ΎϋΎδΗ΍ήΜϛ΃ΕΎϨϴϋϰϠϋΔϠϣΎηΙΎΤΑ΄ΑΎϳϮϨγˬϡΎϴϘϟ΍ϭ 
Ϧϣ ΔϣΪϘϤϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϯϮΘδϣ αΎϴϗ ΕϼϤΣ ΔϟΎϛϮϟ΍ ΕήΟ΃ ˬ ΔϨγ ϝϼΧ 9 
ϡϮϳ ϲϟ΍ϮΣ ΖϗήϐΘγ΍ ˬϞϘϨΘϤϟ΍ ϒΗΎϬϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ ϦϴϴϨσϭ ϦϳΪϬόΘϣ ΔΛϼΛ ϑήσ 
αΎϴϗΔϴϠϤϋ40 000 ϲϟ΍Ϯ˰˰˰ΤΑϡΎϴϘϟ΍ϝϼΧϦϣϚϟΫϭˬαΎϴϗ 
ϞϴΠϟ΍ϭ ϲϧΎΜϟ΍ ϞϴΠϟ΍ Ϧϣ ΕΎϜΒθϟ΍ αΎϴϗ ΕϼϤΤΑ ΔϨδϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ ΔϟΎϛϮϟ΍ ϡϮϘΗ 9 
ΕΎϴϠϤϋ ωϮϤΠϣ ώϠΒϴγ ΚϴΣ ˬϞϤόϟ΍ ΎϬΑ ϱέΎΠϟ΍ ΔϴϨσϮϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ϖϓϭ ˬΚϟΎΜϟ΍ 
ˬSMSΓήϴμϘϟ΍ΔϴμϨϟ΍Ϟ΋Ύγήϟ΍ˬVoixΕϮμϟ΍ ΔϴϠϤϋ0 000ϲϟ΍ϮΣαΎϴϘϟ΍ 
ΔΛϼΜϟ΍ϦϴϴϨσϮϟ΍ϦϳΪϬόΘϤϠϟΔΒδϨϟΎΑ DATAΕΎϴτόϤϟ΍ϞϴϤΤΗΕΎϣΪΧϭ 

ΔϨδϟϢϴϴϘΘϟ΍ΕϼϤΣΞ΋ΎΘϧ
(  ΕϮμϟ΍ΔϣΪΧ)  2G    ϞϘϨΘϤϟ΍ϒΗΎϬϟ΍ΔϜΒθϟ
Qualité  de  service  voix  des  trois  opérateurs  en  2010

3,00%

Taux  d'échec
Taux  de  c oupure

2,67%

2,50%
2,00%

2,10%
1,87%

1,76%

1,50%

1,26%
0,90%

1,00%

0,76%

0,67%

0,50%

0,00%
IAM

MdT

INWI

Moy.  Nat. 

ϒΗΎϬϟ΍ΕΎϜΒθϟϲϨϴΒϟ΍ςΑήϟ΍ΔϣΪΧΓΩϮΟ
ϞϘϨΘϤϟ΍

30

ϲϨϴΒϟ΍ςΑήϟ΍ΔϣΪΧΓΩϮΟϊΒΘΗ
: ϞϘϨΘϤϟ΍ϒΗΎϬϟ΍ΕΎϜΒθϟϲϨϴΒϟ΍ςΑήϟ΍ΔϣΪΧΓΩϮΟρϭήηϦϣϖϘΤΘϠϟΕΎγ΍έΩϭ ΙΎΤΑ΃ΔϟΎϛϮϟ΍ ϱήΠΗ
˭ϦϳΪϬόΘϤϟ΍ΕΎϜΒθϟϲϨϴΒϟ΍ςΑήϟ΍ΔϠϜϴϫΔγ΍έΩ9
˭ΔϘΑΎδϟ΍ΕϻϼΘΧϻ΍ϞΠγΔγ΍έΩ9 
ςϘϧ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ΔϣΪΨϟ΍ ΓΩϮΟ ϢϴϴϘΗ Ε΍ήηΆϣ ˯ΎϨϏϹ ˬϲϨϴΒϟ΍ ςΑήϟ΍ Εϼλ ϝϼΧ Ϧϣ ΕΎϴτόϤϟ΍ ϞϤΠϣ ϊϴϤΠΗ9
˭ϦϳΪϬόΘϤϟ΍ϲΘϜΒη˯ΎϘΘϟ΍ 
ΕϻΎμΗϼϟϲϟϭΪϟ΍ΩΎΤΗϻ΍ΕΎϴλϮΗϦϣΎϗϼτϧ΍Ε΍ήηΆϤϟ΍ΪϳΪΤΗ9 
ΪϬόΘϣϞϛΔϜΒηϯϮΘδϣϰϠϋωϮΒγ΃ϝϼΧϲϠόϔϟ΍Ν΍ϭήϟ΍ΔϴϠϤόϟ΍ϞϤθΗ ˬαΎϴϘϟ΍ΕΎϴϠϤϋ˯΍ήΟ· 9
˭ϦϳΪϬόΘϤϠϟϞϘϨΘϣϞϘϨΘϣΕΎϜΒθϟ (signalisation du trafic )Ν΍ϭήϟ΍ήϳϮθΗΕΎϴτόϣρΎϘΘϟ΍¾
˭ϲϨϴΒϟ΍ςΑήϟ΍ςϘϧϞϛϝϮΣΔϠΠδϤϟ΍ΕΎϴτόϤϟ΍ΔΠϟΎόϣ¾
˭ΕΎϴτόϤϟ΍ιϼΨΘγ΍¾ 
ΎϘΒδϣΩΪΤϤϟ΍Ε΍ήηΆϤϟ΍ϰϠϋϝϮμΤϠϟΔΠϟΎόϤϟ΍¾ 
ϲϨϴΒϟ΍ ςΑήϟ΍ ˯ΎϘΘϟ΍ ςϘϧ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ Ν΍ϭήϟ΍ ΩΎϔϧ ϝϮΣ ΕϻϼΘΧϻ΍ Δϓήόϣ Ϧϣ Ε΍ήηΆϤϟ΍ αΎϴϗ ΕΎϴϠϤϋ ϦϜϤΗ 
ΕΎόδϟ΍ΔόΟ΍ήϣ ΎϬΑϡΎϴϘϟ΍ΐΟ΍Ϯϟ΍ΔϴΤϴΤμΘϟ΍Ε΍˯΍ήΟϹ΍ΪϳΪΤΗ΍άϛϭ ϦϳΪϬόΘϤϟ΍ΕΎϜΒθϟ