You are on page 1of 2

OP wykad

16.06.11
by Krzysztof Markiewicz

1. Wyznaczy si wyciskania wspbienego prta okrgego metod energetyczn. Przyjmujemy, e praca si zewntrznych rwna jest pracy si wewntrznych. Przebieg siy wyciskania w funkcji przemieszczenia stempla, charakterystyczny dla wyciskania wspbienego. Obnienie wykresu (wartoci siy) wynika ze zmniejszenia oporw tarcia materiau o ciank boczn matrycy. Praca si zewntrznych = sia maksymalna * droga stempla * wspczynnik sprawnoci procesu (zaleny przede wszystkim od oporw tarcia) 2. Prawo pynicia plastycznego a. Przyrosty odksztacenia s proporcjonalne do napre (w tych samych kierunkach), pomniejszonych o warto redni sigma m

b. c. Sigma m jest napreniem rednim, wyznaczanym: d. Dla obcie proporcjonalnych (zwanych te prostymi) moemy napisa:

Przykad zastosowania prawa pynicia: e. Wyznaczy odksztacenia walcowego paszcza zbiornika obcionego cinieniem wewntrznym p. 3. Anizotropia wasnoci plastycznych. Wskutek odksztace plastycznych, ukierunkowana zostaje struktura wewntrzna materiau (np. ziarna wyduaj si).

Rozrniamy anizotropi pask, tzn. zrnicowanie w paszczynie blachy; i anizotropi normaln, wyraajc zrnicowanie wzgldem gruboci blachy. Wskanik anizotropii normalnej r:

Zazwyczaj, ze wzgldu na bd wynikajcy z pomiaru gruboci, stosujemy zaleno:

Czsto stosujemy warto redni: r=0,25(r0+2r45+r90) Czsto anizotropi pask wyraa czynnik: Rp=rmax/rmin 4. Odksztacenia plastyczne materiau Przydatno materiaw do obrbki plastycznej okrela si na podstawie: a. Naprenia uplastyczniajcego, ktre charakteryzuje opr plastyczny, jaki stawia materia ksztatujcym narzdziom. b. Zdolno materiau do odksztace plastycznych bez naruszania spjnoci. Powysze wielkoci zale od rodzaju materiau, temperatury jego ksztatowania, prdkoci ksztatowania, itp.