You are on page 1of 5

Görü menin ba lad dakika sorular ba lamaktad r ve ayr cal kl bir aday oldu unuzu göstermek için sadece

tipik sorular de il, ayn zamanda beklenmeyen sorular da cevaplamak için haz rl kl olman z gerekmektedir. Niteliklerinize, akademik haz rl n za, kariyer ilgilerinize, deneyiminize ve ki ili inizi belirleyen eylere ili kin sorular bekleyebilirsiniz. 1. Bana kendinizi anlat n z. Görü melerde en s k sorulan soru. Akl n zda haz r bulunan k sa bir aç klaman z olmal d r. Önceden provas yap lm ekilde bir etki b rakmamas na dikkat ediniz. Aksi takdirde yönlendirilmedi iniz sürece, konu man z i ba lant l maddelerle s n rland r n z. Yapt n z eyler ve görü mesini yapt n z pozisyon ile ilgili yapt n z i ler hakk nda konu unuz. En uzaktaki madde ile ba lay n z ve imdikine geliniz. 2. Son i inizden neden ayr ld n z? Olaylar umursamayarak olumlu kal n z. Yönetim ile ilgili büyük bir soruna asla de inmeyiniz ve gözlemciler, i arkada lar veya kurulu hakk nda kötü konu may n z. Konu ursan z, kötü gözüken siz olacaks n zd r. Gülümsemenizi sürdürünüz ve özel bir eyler yapmak için bir olanak, bir ans veya di er ileriye dönük nedenler gibi olumlu bir nedenden dolay ayr ld n z belirtiniz. 3. Bu alandaki ne çe it deneyime sahipsiniz? Ba vurdu unuz pozisyona ili kin özellikler hakk nda konu unuz. Belirli bir deneyiminiz yoksa, yak nla abildi iniz kadar yak nla n z. 4. Kendinizi ba ar l olarak görür müsünüz? Her zaman evet yan t n vermelisiniz ve nedeni k saca aç klamal s n z. yi bir aç klama, kendinize hedef koydu unuzu, baz lar n ba ard n z ve di erlerini de ba armak için do ru yolda oldu unuzu belirtmenizdir. 5. arkada lar sizin için ne söylemektedir?

Bir veya iki i arkada ndan al nt yla haz rl kl olunuz. Ya belirli bir aç klama ya da bir yorumlama i inize yarayacakt r. 6. Bu kurulu hakk nda neler biliyorsunuz? Bu soru, görü meden önce kurulu hakk nda biraz ara t rma yapmak için bir nedendir. Nerede olduklar n ve nereye do ru gittiklerini ö reniniz. Mevcut konular nelerdir ve as l önemli ki iler kimlerdir? 7. Geçen y l bilgilerinizi geli tirmek için neler yapt n z? e ili kin geli tirme aktivitelerini içermeye çal n z. Geni bir aktivite çe itlili i olumlu bir ki isel geli im olarak nitelendirilebilmektedir. De inmek için haz r olan birkaç iyi aktiviteniz bulunsun. 8. Di er i ler için ba vuruyor musunuz? Dürüst olunuz, fakat bu konuda çok zaman harcamay n z. Bu i ve bu kurulu için neler yapabilece iniz üzerinde oda n z sürdürünüz. Ba ka herhangi bir ey oyalanmak anlam na gelmektedir. 9. Bu kurulu için neden çal mak istiyorsunuz? Bu soru, biraz dü ünmenize yol açabilmektedir. Cevab n z kesinlikle kurulu hakk nda yapt n z ara t rmaya dayal olmal d r. Bu noktada samimiyet fazlas yla önemlidir ve kolayl kla fark edilecektir. Uzun vadeli kariyer hedeflerinizle ba da t r n z.

Bu. Onun yerine. hay r deyiniz. Bu cevapla kurulu a bir yarar sa layaca n z . muhtemelen kaybedece iniz ufak kötü bir oyun. Ne çe it maa a ihtiyac n z vard r? Yüklü bir soru. ³Zor bir soru. u anda emekli olmak için yeteri kadar paran z olsa. Bu kurulu a nas l bir kazanc n z n olaca n z aç klay n z. 11. evet demeyiniz. Bu yüzden. Sonra. Böbürlenmeyiniz. una benzer bir ey yararl olacakt r: Uzun bir süre olmas n isterdim veya her iki taraf da iyi bir i ç kard m dü ündü ü sürece burada çal mak isterim gibi. tercih etti iniz i çe idi budur. yapman z gereken ey oldu unda bunu gerçekle tireceksinizdir. in yap ld konusunda güçlü bir hisse sahip misiniz? Burada en fazla i e yarayan cevap çe idi µevet¶ dir. Bu pozisyon için aral söyleyebilir misiniz? Ço u durumda. Unutmay n z ki i ten kovmak. Bir k yaslama yapmak için ba ka . ne kadar süre bizim için çal may beklerdiniz? Özellikler burada i e yaramayacakt r. Ancak çal maya ihtiyac n z oldu undan. Görü ülen pozisyon ile ilgili oldu u için en iyi noktalar n z ön plana ç karmak için size bir f rsat vermektedir. arkada lar sormalar na ra men. Bu ili ki için önceden biraz dü ününüz.10. Bahsi geçen ki iler veya kurulu hakk nda olumsuz eyler söylemekten kaç n n z. k sa ve olumlu bir biçimde gösterebilirsiniz. sadece gerçekçi bir ses tonunda konu unuz. 12. Konu kurulu a kar zararl bir durumu yaratan bireye geldi inde. bu yan t n z etkileyebilmektedir. 14. i in ayr nt lar na göre de i ebilece ini belirtiniz. 20. Haz r örne inizin bulundu undan emin olunuz. Yapt n z bir öneriyi anlat n z. 18. 15. Bizim için çal an ba ka birisini tan yor musunuz? Kurulu için çal an akrabalar üzerine ilkelerin bilincinde olunuz. Neden sizi i e almal y z? Niteliklerinizin kurulu un ihtiyaçlar n nas l kar lad herhangi bir adaydan söz etmeyiniz.´ gibisinden bir ey söyleyiniz. Hafife almay n z ve bir ekilde insanlar kovmay seviyormu gibi gözükmeyiniz. evet diyerek yan tlay n z. Ayn zamanda. e yönelik felsefeniz nedir? Görü meyi yapan bu noktada uzun veya süslü bir tez beklememektedir. dürüst. 17. Bu soru için çok istekli olmal s n z. Hiç herhangi birisini kovmak zorunda kald n z m ? Nas l hissettiniz? Bu ciddi bir konudur. 13. cevap vermeyiniz. 19. emekli olur muydunuz? Emekli olacaksan z. Bir pozisyonu b rakman z hiç söylendi mi? Söylenmediyse. Söylemezse. geni bir aral k veriniz. i ten ç karmak veya güçteki azalmayla ayn ey de ildir. Bir tak m oyuncusu musunuzdur? Elbette bir tak m oyuncususunuzdur. kurulu u koruyacaks n zd r. n belirtiniz. bir anahtar noktad r. savunmas dü mü görü meyi yapan kimse size söyleyecektir. lk cevaplayan siz olursan z. e al n rsan z. Söylendiyse. Akrabalar de il. Emekli olmay kastetmiyorsan z. 16. Kendinizden çok genellikle tak m n iyili i için çal man z gösteren özellikler sizin tak m tutumunuzun iyi bir kan t olacakt r. k sa ve öz olunuz.

irket. Liderlik. insanlar be endi im. Yarat c l k. Nas l birisiyle birlikte çal may reddederdiniz? Baya olmay n z. nsanlarla iyi geçindi inizi belirten k sa bir aç klama çok iyidir. Bir i te neler arars n z? 23 numaral cevaba bak n z. Liderlik becerileriniz. Bir gözlemciyle ya ad n z bir sorunu anlat n z. Sorun çözücü. Projeler üzerine odaklanma beceriniz. 21. sadece olumlu kal n z. Sab r. Kazanamazs n z. Mesleki uzmanl n z. Çal kanl k. 29. 23. U runa çeki ti iniz i in oldu unu söylerseniz. deneyimi ve ilgiyi dâhil ediniz. Enerji. Ba ka bir i in oldu unu söylerseniz. Sorun çözme becerileriniz. Ufak itirazlar sizi m zm zc olarak etiketleyecektir. size daha fazla sorumluluk verecek olan bir sözle meyi göze alamad . Güvenli alanlar azd r ama unlar içerebilmektedir: Zorlaman n yeterli olmamas . 26. katk yapabilece im ve çal mak için can att m bir i . Neden bu i te ba ar l olaca n z dü ünüyorsunuz? Birçok neden veriniz ve becerileri. Bask alt nda çal abilme becerinizi anlat n z. Uzunca bir süre dü ününüz. Uzmanl k. Kesin olunuz ve kabul edilmi ve sonradan ba ar l bulunmu bir öneri kullan n z. Önceki gözlemciniz en güçlü noktan z n ne oldu unu söylerdi? Birçok iyi olas l k bulunmaktad r: Ba l l k. Belirli bir i ten uzak durunuz. inize bir küçültmede son verildi. Daha iyi bir cevap yoktur. Hepsinin en büyük tuza . iddet veya kural ihlaline mal olabilmektedir. Olumlu tav r. Olumlu tutumunuz. 22. 24. Birkaç iyi örnek: Öncelik vermedeki beceriniz. . Ba vurulan i çe idine ili kin bir öneri gerçek bir art d r. ancak i en önemli olan d r. 30. Tuza a dü erseniz ve bir önceki patronunuzla ya ad n z bir sorunu anlat rsan z. Bu. 25. En iyisi asl n za göre kalmakt r ve u tarz bir ey söyleyiniz: Çal may sevdi im. i e al nd n z takdirde bu pozisyondan ho nutsuz olaca n z ku kusunu yerle tirirsiniz. Bask alt nda çal abilme beceriniz. fakat sizi rahats z eden herhangi bir eyi bulmakta ba ar s z olunuz. En büyük gücünüz nedir? Birçok cevap iyidir. arkada lar ile ilgili sizi neler rahats z etmektedir? Bu tuzak bir sorudur. Hangisi sizin için daha önemlidir: para m yoksa i mi? Para her zaman önemlidir. Olumlu kal n z ve bir gözlemciyle ya anan herhangi bir sorun konusunda zay f bir haf za geli tiriniz. Uzla man z sa layabilmek kurulu a sadakatsizlik. Hayalinizdeki i i anlat n z.yi bir tanesini akl n zda bulundurunuz. Giri kenlik. 27. Tak m oyuncusu. patronunuz hakk nda kötü konu up konu mayaca n z n bir testidir. güvenilirli i k s tlam olursunuz. 31. tam orada görü menin alt nda kendi çukurunuzu kazabilirsiniz. Bir i hakk nda sizi ne hayal k r kl na u ratt ? Baya veya olumsuz olmay n z. 28.

Ba ar . Bu. aksi takdirde güvenilirli inizi k s tlars n z. görü meden önce ailenize birlikte bu konu üzerinde aç k olman z gerekmektedir. 39. do rudan ba l l k ve adama sorusudur. Fazla mesai yaparak çal mak ister misiniz? Geceleri? Hafta sonlar ? Bu size kalm t r. 38. te elinizden gelenin en iyisini yapman z için sizi ne motive etmektedir? Bu. Yönetim çe idinizi aç klay n z. Etiketlerden kaç n n z. Ba ka bir i i bu i ten daha fazla istedi inizi uyand racak bir ku kuyu ate lemeyiniz. 32. ne arard n z? Gerekli olan ve sizde bulunan özellikleri belirmekte dikkatli olunuz. Durumsal çe it güvenlidir. Bir projedeki meslekta lardan çok önde gitmeniz ve böylece kendinizi koordinasyonun d na atman z buna güzel bir örnek tir. Herhangi bir ki isel mevzu alan n aç a ç karmay n z. onlar art k kör nokta de illerdir. 41. Tamam yla dürüst olunuz. ama unlar iyi örnektir: Meydan okuma. Onlara siz teslim etmeyiniz. Gerekti inde. Bu i için birisini i e al yor olsan z. sadece sizin söyleyebilece iniz ki isel bir özelliktir. 35. çünkü her eye uyan tek bir ölçü yerine. Bu noktada dürüst olunuz ve kendinizi gelecek kayg s ndan kurtar n z. sat c veya uzla mac gibi baz yayg n etiketlerin dinledi iniz yönetim uzman na ba l olarak birçok anlam veya tan mlamas olabilmektedir. sonradan kariyerinizde birçok sorun yaratabilmektedir. Sadece evet deyiniz. Kör noktalar n zla ilgili ara t rmay onlar n yapmas na izin veriniz. Bu pozisyon için gerekenden fazla nitelikli oldu unuzu dü ünüyor musunuz? Niteliklerinize bakmaks z n. lerleyici. 40. Gerçek yan t hay r ise. Bu i te ba ar l oldu unuzu nas l bilirdiniz? Birçok yöntem iyi ölçüdür: Kendiniz için yüksek standartlar koyar ve bunlar kar lars n z. sadece i i elde etmek için evet demeyiniz. Herhangi bir kör noktan z var m d r? Aldat c soru. . Derin ahlaki ve felsefi imalar hakk nda endi e etmeyiniz. Ba vurulan i e ili kin bir örnek veriniz. Kör noktan z oldu unu biliyorsan z. ta nmak için istekli olur musunuz? Olabilme ihtimalini dü ünüyorsan z. 37. pozisyon için oldukça nitelikli oldu unuzu belirtiniz. 36. Sonuçlar n z bir ba ar d r. Tan nma. ufak ve iyi niyetli bir hata yarat n z. Becerileriniz bu i ile mi yoksa di er bir i ile mi daha yak ndan uyu maktad r? Muhtemelen bu i le. 42.Belirli bask lar alt nda geli ti inizi söyleyebilirsiniz. 34. 33. Sonucundan olumlu bir ders al nm . duruma göre idarede bulunaca n z belirtmektedir. Patronunuz size ba ar l oldu unuzu söylemektedir. teki hatalar n zdan neler ö rendiniz? Burada bir eyler üretmek zorundas n z. irketin ç karlar n sizinkilerin önüne koymak için istekli misiniz? Bu.

Belirli bir olay ele al n z. çabuk ö renen kimse oldu unuzu belirtiniz. 49. En büyük mesleki hayal k r kl Sizin kontrolünüzün ötesinde bir eye de indi inizden emin olunuz. 48. Kurulu için bir eyi ba armaktan duyulan haz n getirdi i e lenceden bahsediniz. 44. te ya ad n z en büyük e lenceyi anlat n z. bunu belirtiniz. görü meyi yapan n bilmedi i bir deneyiminiz varsa. sorunu çözmedeki tekni iniz üzerinde yo unla n. Çözdü ünüz tart ma üzerinde de il. Kurulu için fayda sa layaca n z yerlerde haz rlanm sorular iyidir. Farkl rollerde rahatsan z. Benim için sorular n z var m d r? Her zaman haz rlanm sorular bulundurunuz. Bir proje üzerinde çal an bir tak mda hangi pozisyonu tercih edersiniz? Dürüst olunuz. (do ruysa) çal kan. mizah anlay na sahip. 47. Ne kadar yak n zamanda üretken olaca m ve ne çe it projelerde yard mc olabilece im gibi sorular sorabilece iniz sorulara örnektir. çal kanl k ve i inizi sevmek gibi eyler iyi n z ne olmu tur? ba l Kurulu a katk lar vurgulay n z. Tüm patronlar bu özellikleri ta d klar n dü ünmektedir. bir örnektir.43. 50. astlar na kar ve yüksek standart sahibi özellikleridir. adil. onun bahsini aç n z: Sonra. in yap lmas için kararl l k. Kabullenme ve olumlu duygular gösteriniz. bilgili. Bir patronda hangi özellikleri arars n z? Özgün ve olumlu olunuz. 46. 45. Ba kalar aras ndaki bir tart may çözmede yard mc oldu unuz bir an anlat n z. . Sak ncas z özellikler. Deneyim eksikli inizi telafi etmek için nas l teklifte bulunursunuz? Öncelikle. ahlak n z aç klay n z.