You are on page 1of 6

Brevetul comunitar în devenire Astăzi, când doreşte să obţină o protecţie prin brevet într-unul sau în mai multe

state ale Uniunii Europene, solicitantul poate alege între: - calea procedurii naţionale în fiecare dintre statele membre în care vrea să obţină o protecţie; - calea europeană directă care, printr-o procedură unică pe lângă Oficiul European al Brevetelor (OEB), îi oferă o protecţie în fiecare dintre statele semnatare ale Convenţiei asupra Brevetului European (CBE) pe care le-a menţionat; calea euro-PCT care permite obţinerea unui brevet european pe calea unui depozit de brevet internaţional (depozit PCT). Cererea este examinată de Oficiul Mondial al Proprietăţii Intelectuale (OMPI – fază numită „internaţională”), apoi de către OEB (fază numită „regională”, aflată sub incidenţa Convenţiei asupra Brevetului European). La 3 martie 2003, cele 15 state membre ale Uniunii Europene au ajuns, după treizeci de ani de discuţii, la un acord privind lansarea noului brevet comunitar (Acord politic obţinut cu ocazia consiliului „competitivitate” al miniştrilor europeni ai industriei care s-a ţinut la Bruxelles la 3 martie 2003). O primă încercare se soldase, în 1976, cu semnarea Convenţiei de la Luxemburg privind brevetul comunitar, modificată prin acordul de la Luxemburg din 15 decembrie 1989. Această Convenţie nu a intrat niciodată în vigoare de cauza unei ratificări insuficiente. Eşecul ar fi datorat în special costurilor brevetului comunitar, care ar trebui tradus în toate limbile Comunităţii Europene, şi sistemului jurisdicţional avut în vedere care ar fi acordat competenţă judecătorului naţional să anuleze un brevet comunitar, fapt ce a fost considerat un factor de instabilitate. Propunerea de regulament, obiect al Acordului din 3 martie 2003, este rezultatul discuţiilor avute în cadrul oferit de Cartea verde, din 24 iunie 1997, asupra brevetului comunitar şi a sistemului de brevete în Europa. Miza brevetului comunitar este de a unifica dreptul brevetelor pe plan european. El va permite inventatorilor să obţină, cu ajutorul unei cereri unice, un singur brevet juridic valabil pe tot teritoriul Uniunii Europene. Sistemul comunitar va utiliza pe scară largă sistemul european (1.1), dar va prezenta două particularităţi importante: regimul lingvistic (1.2) şi sistemul jurisdicţional (1.3).

Idea principală a regulamentului comunitar este crearea unei „simbioze” între sistemul Convenţiei de la München care instituie brevetul european şi sistemul comunitar. Brevetul comunitar va fi valabil. conform Convenţiei de la München. Regimul lingvistic Pentru a reduce costurile brevetului. sistemul european sau PCT. o cerere de brevet european desemnând teritoriul Uniunii Europene.1. într-una dintre cele trei limbi de procedură ale OEB (engleza. brevetul va fi un brevet comunitar. din punct de vedere juridic. Traducerile în celelalte limbi ale comunităţii vor fi facultative deoarece titularul brevetului va avea posibilitatea de a depune traduceri la OEB.Solicitantul va rămâne într-adevăr liber să aleagă modul de protecţie care i se pare cel mai adaptat. Regimul lingvistic al brevetului comunitar ar trebui să fie reprezentat de un regim de trei limbi iar traducerea brevetului în limbile oficiale ale tuturor statelor din Uniunea Europeană va fi facultativă. a elibera şi a administra brevetul comunitar. Întrepătrunderea sistemelor european şi comunitar Sistemul comunitar nu îşi propune să înlocuiască sistemele naţionale. pe ansamblul teritoriului comunităţii fără nici un fel de altă traducere. Brevetul va fi eliberat. ci să coexiste cu ele. propunerea de regulament limitează obligaţiile de traducere a brevetului eliberat. 2. germana sau franceza) şi va fi publicat în această limbă însoţit de o traducere a revendicărilor în celelalte două limbi de procedură. ca şi procedura de depozit şi de examinare a Convenţiei de la München vor fi aplicate brevetului comunitar.Absenţa traducerii va avea totuşi unele repercusiuni în caz de .Oficiul European al Brevetelor va fi Oficiul competent pentru a examina. transferat sau anulat decât pentru ansamblul Comunităţii. la eliberare. cu alte cuvinte. Numai că. a publica. Contrar brevetului european. la eliberare. brevetul comunitar va avea un caracter unitar şi autonom. Condiţiile de brevetabilitate. care va informa statele interesate şi va difuza textele traduse. Cererea va fi. el va produce aceleaşi efecte în ansamblul Comunităţii şi nu va putea fi eliberat.

o hotărâre a TC va putea face obiectul unei reexaminări de către CJCE. Sistemul jurisdicţional În idea de a garanta caracterul efectiv al protecţiei conferite de brevet. Pentru toate celelalte litigii între persoane private (litigii relative la un contract de cesiune sau de licenţă a brevetului comunitar. Tribunalul comunitar va fi astfel singurul tribunal competent pentru a se ocupa de litigiile relative la utilizarea invenţiei înainte de eliberarea brevetului. tribunalele naţionale din statele membre vor rămâne competente. Pentru a permite o mai bună securitate juridică şi o unitate de jurisprudenţă în ansamblul Comunităţii. plasată sub egida Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene: tribunalul comunitar pentru proprietatea intelectuală. chiar dacă i se va interzice să exploateze brevetul. de exemplu). sistemul jurisdicţional comunitar trebuia să se bazeze pe o procedură jurisdicţională comunitară. . părea necesar să se armonizeze contenciosul. În mod excepţional. el nu va fi condamnat la plata unor daune. Această jurisdicţie centralizată va avea o competenţă exclusivă pentru anumite categorii de acţiuni. dar şi de litigiile relative la contrafacere şi la validitatea brevetului. În plus. jurisdicţia comunitară va fi o jurisdicţie centralizată. O cameră specializată în sânul tribunalului de primă instanţă ar fi instituită pentru a judeca recursurile formulate împotriva hotărârilor Tribunalului comunitar pentru brevetul comunitar.contrafacere:O traducere va trebui furnizată în cazul unei acţiuni în justiţie îndreptată împotriva autorului prezumtiv al unei contrafaceri. dacă autorul unei contrafaceri nu a putut avea cunoştinţă de textul brevetului în limba lui. de cererile de limitare a brevetului sau legate de stingerea brevetului. În conformitate cu două propuneri de hotărâri ale Consiliului din decembrie 2003. 3. se va presupune că el este de bună credinţă şi.

pentru o perioadă de 20 de ani începând de la depozit. În Franţa. Ca să poată fi exploatate. acest titlu exista deja la nivel naţional. . şi înainte de crearea unei reglementări comunitare. Acest titlu permite prelungirea duratei brevetului de bază pentru produsul vizat de APP. APP este acordată după introducerea cererii de brevet. inventiv şi cu aplicaţie industrială). contra plăţii unei sume anuale. Preşedinţia irlandeză îşi propune să supună rapid dosarul Consiliului astfel încât regulamentul să poată fi finalizat în integralitatea lui. o legislaţie comunitară apărea drept necesară. În unele state membre. Aşa încât. Acesta est obiectul regulamentului (CE) nr. cu ocazia Consiliului „competitivitate”. aderarea Comunităţii ca atare la Convenţia de la München asupra brevetului european (CBE). această reglementare a înlocuit legislaţiile naţionale existente. reglementarea creează un certificat complementar de protecţie. certificatul complementar era supus Legii franceze din 25 iunie 1990.Pentru a evita o evoluţie eterogenă a legislaţiilor naţionale care ar putea împiedica circulaţia medicamentelor pe teritoriul Uniunii Europene. ca şi toate celelalte brevete.În noiembrie 2003. pentru a compensa acest decalaj. produsele farmaceutice au nevoie totuşi de o Autorizaţie de Punere pe Piaţă (APP). de exemplu. modificarea CBE în scopul de a permite OEB să-şi asigure noua funcţie de a acţiona în contul Comunităţii. este posibil să se beneficieze de o protecţie suplimentară prin intermediul Certificatului Complementar de Protecţie (CCP). pentru celelalte cazuri (cel al Franţei. ceea ce reduce perioada de exploatare acoperită de brevet. Brevetele farmaceutice sunt eliberate. Certificatul Complementar de Protecţie Un produs farmaceutic poate. dacă răspunde criteriilor de brevetabilitate (adică dacă este nou. de exemplu. Pentru statele care nu prevăzuseră deja acest titlu în legislaţia lor naţională. să facă obiectul unui brevet de invenţie. nu s-a ajuns la un acord privind chestiunile încă în suspensie. Adoptarea regulamentului comunitar şi intrarea lui în vigoare va impune luare mai multor măsuri prealabile cum ar fi.În cea mai mare parte a cazurilor. 1768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992. de exemplu).

Condiţiile de introducere a cererii ca şi efectele şi durata de validitate sunt identice cu cele ale CCP de brevet farmaceutic. destinate protecţiei vegetalelor contra organismelor dăunătoare şi care trbuie să exercite o acţiune asupra proceselor vitale ale acestor vegetale şi să distrugă vegetalele nedorite (definiţia din articolul 1 al regulamentului 1610/96/CE din 23 iulie 1996).supus unei autorizaţii de punere pe piaţă. Durata lui nu poate în nici un caz depăşi 5 ani. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite şi dacă brevetul de bază nu a făcut încă obiectul unui CCP. el îşi va putea prezenta cererea serviciului competent al proprietăţii industriale. date fiind dispoziţiile tranzitorii privind brevetabilitatea produselor farmaceutice. care este prima APP a produsului şi căreia nu i-a expirat validitatea.Cererea de certificat trebuie depusă la serviciul competent pentru proprietate industrială a statului membru care a eliberat sau pentru care a fost eliberat brevetul de bază şi în care este obţinută APP. brevetele fito-farmaceutice pot face şi ele obiectul unui CC. redusă cu o perioadă de 5 ani. Titularul unui brevet (sau succesorul său în drepturi) va putea prezenta o cerere de certificat complementar de protecţie cu condiţia ca. . Spaniei. În aceste ţări. produsul obiect al cererii să fie: . ea a intrat în vigoare la 2 ianuarie 1998. CCP este aşadar un titlu naţional.Regulamentul a intrat în vigoare la 2 ianuarie 1993 în toate ţările Uniunii Europene.acoperit de un brevet eliberat . durata maximă a unui brevet farmaceutic poate ajunge până la 25 de ani.De la adoptarea Regulamentului comunitar din 23 iulie 1996 (Regulamentul (CE) nr. Deoarece certificatul are scopul de a prelungi durata de bază a brevetului. cu excepţia Greciei. În consecinţă. Dacă este eliberat.Produsele fitofarmaceutice sunt substanţele active şi preparaţiile care conţin substanţe active. Cererea va trebui prezentată într-un termen de 6 luni începând din momentul APP (dacă aceasta este acordată după eliberarea brevetului) sau de la eliberarea brevetului (dacă ea este acordată după APP). în statul membru în care este cerut acest certificat. Portugaliei. el conferă aceleaşi drepturi ca şi brevetul şi este supus aceloraşi limitări şi obligaţii. el îşi produce efectul la expirarea brevetului pentru o durată egală cu perioada care s-a scurs între data de depozit a brevetului şi data APP. dar eliberat conform regulilor comunitare şi cu respectarea unor condiţii limitative. 1610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului).

Stanciu Costel .