You are on page 1of 3

Legea fundamentală a dinamicii

Scopul lucrării În cadrul lucrării se verifică legea fundamentală a dinamicii şi se deduce dependenŃa de timp a distanŃei parcurse şi a vitezei unui mobil accelerat uniform. ConsideraŃii teoretice Un punct material de masă m asupra căruia acŃionează o forŃă F se deplasează cu acceleraŃia a = d 2 r dt 2 orientată în sensul forŃei F , r = r (t ) fiind vectorul de poziŃie al punctului material. RelaŃia între acceleraŃia a , forŃa F şi masa m a punctului material este dată de legea fundamentală a dinamicii (legea a doua a lui Newton): F = m⋅a . (1) Dacă forŃa F este constantă, atunci şi a este constantă şi mişcarea punctului material este uniform accelerată. Considerăm condiŃiile iniŃiale r (0) = 0, v (0) = 0 , (2) unde v = v (t ) = dr dt este viteza punctului material. După un timp t de la începutul mişcării, poziŃia şi viteza punctului material vor fi: 1F 2 r (t ) = ⋅t , (3) 2m F v (t ) = ⋅ t . (4) m Principiul experimental Considerăm mişcarea unui ansamblu format din două corpuri de mase m1 şi m2 . Corpul m2 este plasat pe un plan orizontal fără frecare şi legat printr-un fir trecut peste un scripete de corpul m1 , care se poate deplasa în plan vertical. Corpul m2 este acŃionat de forŃa de greutate a masei m1 : F = m1 g . Fie a acceleraŃia sistemului format din cele două corpuri, trasată de-a lungul firului care le uneşte. Legea fundamentală a dinamicii se scrie pentru ansamblu: m1 g = a ⋅ (m1 + m2 ) , (5) de unde m1 g a= . (6) m1 + m2 Cu condiŃiile iniŃiale (2), poziŃia s (t ) = r (t ) şi viteza v(t ) = v (t ) a punctului material devin:

s (t ) =

1 m1 g ⋅t2 , 2 m1 + m2 m1 g v(t ) = ⋅t . m1 + m2

(7) (8)

Montaj experimental Montajul experimental este compus dintr-o cale de rulaj pe aer, prevazută cu o conductă cu orificii, în care se injectează aer printr-o pompă. Pe calea de rulaj se poate deplasa un planor uşor din tablă. Când se injectează aer în conductă, acesta este evacuat prin orificiile situate în partea superioară, făcând planorul să leviteze. În felul acesta, forŃele de frecare care vor acŃiona asupra planorului vor fi foarte mici.

1

Dacă planorul nu rămâne în repaus. 1. Acest timp este folosit pentru calculul vitezei corpului m2 . Montajul experimental Masa planorului poate fi modificată adăugând mase gradate pe suporŃii săi. Aceste mase trebuie sa fie de aceeaşi valoare şi se plasează simetric pentru a nu destabiliza planorul. 3) In programul Translation/Rotation se aleg setările conform figurii 3. 2) Se porneşte pompa de aer şi se urmăreşte mişcarea planorului cu firul decuplat. Scripetele este prevăzut cu spiŃe şi este plasat pe un senzor cu barieră luminoasă care va măsura timpul ∆t între două treceri succesive ale spiŃelor în dreptul fasciculului luminos. 2. În faŃa planorului. planorul este imobilizat cu ajutorul unei tije de pornire şi a unui magnet. Cu ajutorul unui cronometru cu barieră luminoasă şi a unităŃii de măsură şi control se pot determina distanŃa parcursă. Acestea vor induce planorului o mişcare uniform accelerată. la acŃionarea butonului tijei de pornire. Măsurătorile se fac automat la intervale de 50 ms. viteza şi acceleraŃia planorului funcŃie de timp. se plasează un opritor care va opri planorul înainte ca suportul cu mase gradate să ajungă la podea. 4) Se încarcă suportul pentru greutăŃi cu o masă 2 Fig. vitezei şi acceleraŃiei planorului . Mod de lucru 1) Se cântăreşte atât planorul cât şi suportul pentru greutăŃi. Setările pentru măsurarea dependenŃei de timp a distanŃei parcurse. IniŃial. la o anumită distanŃă. se ajustează picioruşele căii de rulaj până se atinge poziŃia orizontală a acesteia. planorul este eliberat.Fig. Planorul este legat printr-un fir trecut peste un scripete de un suport pe care se pot aşeza mase gradate. 3. Modul de conectare a barierei de lumină la unitatea Cobra3 Fig.

l = 250 mm Bară de susŃinere.05 03935.80665 m s 2 .00 02205. l = 100 cm 02043.01 11202. 8) Pentru una din măsurătorile făcute.20 11202. argintiu bronz Stop. 1 g Clemă de masă -PASS- Cod 12150.99 14602. Se compară panta experimentală cu panta teoretică m1 g .93 07363. Se reprezintă grafic a = f   m + m  şi se aproximează cu o dependenŃă   1 2  liniară prin metoda celor mai mici pătrate. Se compară pantele în cele două cazuri. DependenŃa acceleraŃiei de masă: 5) Se rulează planorul pe calea de rulaj.01 07363. pantateor. l = 2 m Cântar portabil.61 11207.00 12151. pantaexp.01 02206. Se completează tabelul de mai jos. se reprezintă grafic s = f t 2 2 şi v = f (t ) .03 11202.04 07363. pantateor. 1 pantaexp. se reprezintă grafic s = f t 2 2 şi v = f (t ) . m1 m2 a Nr. m1 + m2 ( ) - kg kg kg −1 m s −2 m kg s −2 m s −2 m kg s −2 DependenŃa acceleraŃiei de forŃă: 7) Se rulează planorul pe calea de rulaj fără mase.17 13770. l = 10 cm Ruletă. l = 200 m Suport pt. crt. Echipament: Nume echipament Unitate de control Cobra3 Sursă. ajustabil Sistem de pornire mecanic Magnet pt. mase gradate. lustruită Masă gradată. Se compară panta experimentală cu panta teoretică m1 + m 2 completează tabelul de mai jos. Se metoda celor mai mici pătrate.13 11202. intercept exp. l = 100 cm Fir de conectare galben. 2 × 50 g.14 11202. modificând masa m2 la valorile de 2 × 10 g.5 m Planor Masă gradată. m1 m2 m1 g a Nr. crt. l = 1.00 02030. 12 V Cablu RS232 Soft Cobra3 Translation/Rotation Barieră de lumină compactă Cale de rulaj pe aer Pompă de aer Tub de aer. neagră Masă gradată.02 03916.00 02031. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Clemă în unghi drept Bară de susŃinere. 10 g. Se mută pe rând mase gradate de câte 2 g de pe suport pe planor. Se compară pantele în cele două cazuri.19 11202. 50 g.00 02407. l = 100 cm Fir de conectare albastru.00 46002. sistemul de pornire Tub cu plastilină Plastilină Cârlig Fir. CS2000 Fir de conectare roşu.00 09936.de 19 g.02 2 1 1 1 1 1 1 1 3 . Se calculează masa m1 .   1 2 × 100 g şi 2 × 110 g.07 02412. 1 g.97 11205.00 Buc. Se reprezintă grafic a = f (m1 g ) şi se aproximează cu o dependenŃă liniară prin 1 .02 11202.00 14512.00 02010. 6) Pentru una din măsurătorile făcute. intercept exp. ( ) - kg kg kg −1 m s −2 m kg s −2 m s −2 m kg s −2 Se dă g = 9.